MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH MIFTAHUL FALLAH Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012 (1432 /1433

H )
Mata pelajaran : Tarikh Islam Nama santri : Kelas : III ( tiga )

A. Jawblah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan berilah tanda silang (X)!!! 1. Apakah yang dimaksud dengan kaum muhajirin dan kaum anshor ? a. Penduduk Mekkah dan orang yang berhijrah b. Penolong dan kaum Madinah c. Orang yang berhijrah dan penolong d. Kaum Quraisy dan kaum muslim 2. Apakah nama kota Madinah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah ? a. Aqabah c. Mina b. Hijaz d. Yastrib 3. Apakah Arti dari Al-Madinah Al-Munawarah ? a. Kota yang gelap c. Kota yang subur b. Kota yang bercahaya d. Kota yang ramai 4. Perang apakah yang pertama kali dilakukan oleh Pasukan Rassulullah ? a. Perang Uhud c. Perang Salib b. Perang Badar d. Perang- perangan 5. Untuk memberikan fasilitas pendidikan, dakwah, dan pemyelesaian masalah sosial di Madinah, Rassulullah…. a. Mendirikan Masjid c. Membuat perjanjian b. Membangun rumah d. Menyiapkan pasukan perang 6. Apakah yang dimaksud dengan Futhu Makkah ? a. Pembukaan kota Makkah b. Penelusuran kota Makkah c. Penaklukan kota Makkah d. Peperangan di kota Makkah 7. Pada bulan dan tahun berapa Futhu Makkah terjadi ? a. Rabbiul Awal tahun 6 Hijriyah b. Rabbiul Akhir tahun 7 Hijriyah c. Ramadhan tahun 8 Hijriyah d. Ramadahn tahun 9 Hijriyah

Tabligh Akbar d. Masjidil Harram b. artinya rahmat bagi….8. 1000 Orang 11. Bilil bin Rabbah b. Berkelompok . Manusia diseluruh dunia 15. Arti dari Basyira wa Nadzira bagi Rassul adalah…. Orang yang pertama memikirkan islam c.terangan c. Penduduk Madinah b.sembunyi b. 300 Orang c. Apakah arti dari Assabiqunal Awwalun ? a. Pembawa kabar baik dan gembira 14. Abu Bakkar As-Siddiq 12. Masjid apakah yang pertam kali di bangun di kota Madinah ? a. Rassululllah dalm mengemban amanah Allah S. Bilil bin Rabbah b. Rassulullah adalah Rahmatan lil ‘alamin. 700 Orang b. Abu Sofyan d. a. a. Kaum Muslim d. a. Siapakah pemimpin kafir Quraisy yang masuk islam ketika akan terjadi Futhu Makkah ? a. Pembawa kabar buruk dan perintah Allah c. Siapakah yang Adzan di Ka’bah untuk pertama kalinya ? a.T . pada awal mula berdakwah dengan cara…. Ali bin Abi Thalib c. Abu Bakkar As-Siddiq 9. 500 Orang d. Terang. Pembawa kabar gembira dan peringatan b. Sembunyi .W. Abu Sofyan d. Kaum Quraisy Makkah c. Orang yang pertama keluar islam 13. Orang yang pertama masuk islam d. Ali bin Abi Thalib c. Masjid Quba c. Masjid Nabawi d. Berapa banyak pasukan umat muslim pada saat perang Uhud ? a. Orang yang pertama masuk islam b. Pembawa kabar tentang surga dan neraka d. Masjid An-Nur 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.