MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH MIFTAHUL FALLAH Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012 (1432 /1433

H )
Mata pelajaran : Tarikh Islam Nama santri : Kelas : III ( tiga )

A. Jawblah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan berilah tanda silang (X)!!! 1. Apakah yang dimaksud dengan kaum muhajirin dan kaum anshor ? a. Penduduk Mekkah dan orang yang berhijrah b. Penolong dan kaum Madinah c. Orang yang berhijrah dan penolong d. Kaum Quraisy dan kaum muslim 2. Apakah nama kota Madinah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah ? a. Aqabah c. Mina b. Hijaz d. Yastrib 3. Apakah Arti dari Al-Madinah Al-Munawarah ? a. Kota yang gelap c. Kota yang subur b. Kota yang bercahaya d. Kota yang ramai 4. Perang apakah yang pertama kali dilakukan oleh Pasukan Rassulullah ? a. Perang Uhud c. Perang Salib b. Perang Badar d. Perang- perangan 5. Untuk memberikan fasilitas pendidikan, dakwah, dan pemyelesaian masalah sosial di Madinah, Rassulullah…. a. Mendirikan Masjid c. Membuat perjanjian b. Membangun rumah d. Menyiapkan pasukan perang 6. Apakah yang dimaksud dengan Futhu Makkah ? a. Pembukaan kota Makkah b. Penelusuran kota Makkah c. Penaklukan kota Makkah d. Peperangan di kota Makkah 7. Pada bulan dan tahun berapa Futhu Makkah terjadi ? a. Rabbiul Awal tahun 6 Hijriyah b. Rabbiul Akhir tahun 7 Hijriyah c. Ramadhan tahun 8 Hijriyah d. Ramadahn tahun 9 Hijriyah

Orang yang pertama keluar islam 13. Manusia diseluruh dunia 15. 500 Orang d. Siapakah yang Adzan di Ka’bah untuk pertama kalinya ? a. Pembawa kabar gembira dan peringatan b. Orang yang pertama masuk islam d. Bilil bin Rabbah b. Masjid Nabawi d. Orang yang pertama masuk islam b. a. Berapa banyak pasukan umat muslim pada saat perang Uhud ? a. Kaum Muslim d. Pembawa kabar tentang surga dan neraka d. Tabligh Akbar d. 1000 Orang 11. Abu Sofyan d. Abu Bakkar As-Siddiq 12. Orang yang pertama memikirkan islam c. Penduduk Madinah b. Pembawa kabar buruk dan perintah Allah c. artinya rahmat bagi…. 700 Orang b.sembunyi b. a. a. pada awal mula berdakwah dengan cara…. Apakah arti dari Assabiqunal Awwalun ? a. Ali bin Abi Thalib c. 300 Orang c. Rassululllah dalm mengemban amanah Allah S. Masjid apakah yang pertam kali di bangun di kota Madinah ? a.8.W. Abu Bakkar As-Siddiq 9. Berkelompok .terangan c. Ali bin Abi Thalib c. Rassulullah adalah Rahmatan lil ‘alamin. Bilil bin Rabbah b. Kaum Quraisy Makkah c. Masjid Quba c. Arti dari Basyira wa Nadzira bagi Rassul adalah…. Sembunyi . Masjid An-Nur 10. Masjidil Harram b. Abu Sofyan d. Terang.T . Siapakah pemimpin kafir Quraisy yang masuk islam ketika akan terjadi Futhu Makkah ? a. Pembawa kabar baik dan gembira 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful