MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH MIFTAHUL FALLAH Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012 (1432 /1433

H )
Mata pelajaran : Tarikh Islam Nama santri : Kelas : III ( tiga )

A. Jawblah pertanyaan dibawah ini dengan benar dan berilah tanda silang (X)!!! 1. Apakah yang dimaksud dengan kaum muhajirin dan kaum anshor ? a. Penduduk Mekkah dan orang yang berhijrah b. Penolong dan kaum Madinah c. Orang yang berhijrah dan penolong d. Kaum Quraisy dan kaum muslim 2. Apakah nama kota Madinah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah ? a. Aqabah c. Mina b. Hijaz d. Yastrib 3. Apakah Arti dari Al-Madinah Al-Munawarah ? a. Kota yang gelap c. Kota yang subur b. Kota yang bercahaya d. Kota yang ramai 4. Perang apakah yang pertama kali dilakukan oleh Pasukan Rassulullah ? a. Perang Uhud c. Perang Salib b. Perang Badar d. Perang- perangan 5. Untuk memberikan fasilitas pendidikan, dakwah, dan pemyelesaian masalah sosial di Madinah, Rassulullah…. a. Mendirikan Masjid c. Membuat perjanjian b. Membangun rumah d. Menyiapkan pasukan perang 6. Apakah yang dimaksud dengan Futhu Makkah ? a. Pembukaan kota Makkah b. Penelusuran kota Makkah c. Penaklukan kota Makkah d. Peperangan di kota Makkah 7. Pada bulan dan tahun berapa Futhu Makkah terjadi ? a. Rabbiul Awal tahun 6 Hijriyah b. Rabbiul Akhir tahun 7 Hijriyah c. Ramadhan tahun 8 Hijriyah d. Ramadahn tahun 9 Hijriyah

Ali bin Abi Thalib c. 700 Orang b. Orang yang pertama masuk islam b.W. Abu Bakkar As-Siddiq 9.sembunyi b. Pembawa kabar baik dan gembira 14. Terang. Manusia diseluruh dunia 15.T . Pembawa kabar gembira dan peringatan b. Masjid Nabawi d. Masjid apakah yang pertam kali di bangun di kota Madinah ? a. Pembawa kabar buruk dan perintah Allah c. Apakah arti dari Assabiqunal Awwalun ? a. Siapakah pemimpin kafir Quraisy yang masuk islam ketika akan terjadi Futhu Makkah ? a. Arti dari Basyira wa Nadzira bagi Rassul adalah…. Kaum Muslim d. artinya rahmat bagi….terangan c. 1000 Orang 11. Bilil bin Rabbah b. Orang yang pertama masuk islam d. 300 Orang c. Masjid An-Nur 10. pada awal mula berdakwah dengan cara…. Sembunyi . Kaum Quraisy Makkah c. a. Masjidil Harram b. Rassululllah dalm mengemban amanah Allah S.8. Pembawa kabar tentang surga dan neraka d. Berapa banyak pasukan umat muslim pada saat perang Uhud ? a. Berkelompok . a. a. Orang yang pertama memikirkan islam c. Masjid Quba c. 500 Orang d. Bilil bin Rabbah b. Orang yang pertama keluar islam 13. Tabligh Akbar d. Abu Sofyan d. Penduduk Madinah b. Abu Sofyan d. Ali bin Abi Thalib c. Abu Bakkar As-Siddiq 12. Siapakah yang Adzan di Ka’bah untuk pertama kalinya ? a. Rassulullah adalah Rahmatan lil ‘alamin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.