Anda di halaman 1dari 19

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

SVEUILITE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

IME I PREZIME

NASLOV ZAVRNOG RADA


ZAVRNI RAD

Rijeka, datum

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

SVEUILITE U RIJECI EKONOMSKI FAKULTET

NASLOV ZAVRNOG RADA


ZAVRNI RAD

Predmet: Mentor: Student: Ime i prezime Studijski smjer: JMBAG:

Rijeka, datum

II

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

KAZALO
Stranica

1. UVOD
1.1. PROBLEM, PREDMET I OBJEKT ISTRAIVANJA 1.2. RADNA HIPOTEZA I POMONE HIPOTEZE 1.3. SVRHA I CILJEVI ISTRAIVANJA 1.4. ZNANSTVENE METODE 1.5. STRUKTURA RADA

2. POVIJESNO-TEORIJSKI, RETROSPEKTIVNI I EKSPLIKATIVNI DIO


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

3. ANALITIKO-EKSPERIMENTALNI DIO
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

4. PERSPEKTIVNI DIO 5. ZAKLJUAK LITERATURA POPIS TABLICA POPIS GRAFIKONA

III

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

1.

UVOD

Cilj ovoga modela zavrnog rada je da studenti lake izrade zavrni rad. Upute o pisanju zavrnog rada mogu se pronai na web stranicama Ekonomskoga fakulteta u Pravilniku o zavrnom radu na preddiplomskom studiju Ekonomskoga fakulteta Sveuilita u Rijeci. Prema tim uputama opseg rada je od 20 do 25 stranica. Tekst zavrnog rada pie se u Times New Roman formatu, veliine 12, s proredom od 1,5 (jednim i pol redom razmaka), poravnan s obje strane, pisan od poetka reda (bez uvlaenja prvog retka pasusa), s marginama od 3 cm. Za odvajanje pasusa koristi se dvostruki razmak. U nastavku rada analizirat e se nekoliko modela primjera: 1) problema, predmeta i objekta istraivanja, 2) radne i pomone hipoteze, 3) svrhe i ciljeva istraivanja, 4) znanstvenih metoda i 5) strukture rada, koji su sastavni dijelovi uvoda.

1.1. PROBLEM, PREDMET I OBJEKT ISTRAIVANJA Problem istraivanja je samo onaj problem koji se ne moe rijeiti uenjem i studiranjem, nego je potrebno provesti znanstveno istraivanje da bi se dolo do novih znanstvenih spoznaja kojima bi se mogao rijeiti dotini problem. Primjer problema istraivanja: Na Fakultetu najvie studenata ne moe poloiti ispit iz kolegija ''x'', zbog ega studenti taj kolegij esto prenose u narednu godinu studija. Iz problema istraivanja proizlazi predmet istraivanja. Predmeti znanstvenoga istraivanja mogu biti: stvari, pojave, odnosi, ponaanje, drutvo, priroda, stavovi, miljenja, interesi (...). Za prethodno navedeni problem istraivanja mogue je definirati predmet istraivanja, primjerice: Istraiti i utvrditi objektivne uzroke i posljedice nepravodobnoga polaganja ispita iz kolegija ''x'' i predloiti mogua rjeenja koja bi pridonijela uspjenijem polaganju ispita iz navedenoga kolegija.

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

Iz problema i predmeta istraivanja proizlazi i objekt istraivanja. Tako primjerice, prethodno navedeni problem istraivanja ima dva objekta istraivanja, a to su: kolegij ''X'' i studenti Fakulteta.

1.2. RADNA HIPOTEZA I POMONE HIPOTEZE Hipoteza je znanstvena pretpostavka ili odre ena tvrdnja koju treba provjeriti i dokazati ili opovrgnuti. Imajui na umu prethodno naveden problem istraivanja, predmet istraivanja i objekt istraivanja mogue je postaviti temeljnu radnu hipotezu: znanstveno utemeljenim spoznajama o programima kolegija ''x'' koji se izuava na Fakultetu, o nastavnicima nositeljima toga kolegija, odnosima nastavnika i studenata te uzrocima nepravodobnoga polaganja ispita iz dotinoga kolegija, mogue je ponuditi prihvatljiva rjeenja koja bi mogla pozitivno utjecati na uspjenost polaganja ispita iz dotinoga kolegija (...). Prethodno navedena temeljna radna hipoteza mogla se i drukije postaviti. Ona je mogla zapoeti i na slijedee naine: Novim spoznajama o .................... mogue je predloiti...................................... Sustavnom analizom i sintezom ................ mogue je predloiti ............... Objektivnim znanjem o .................... mogue je .............................. Temeljnim spoznajama uzroka i posljedica .............., mogue je ....................................................................................................... Sustavnim izuavanjem ......................., mogue je ......................... Temeljnim zakonitostima o ...................., mogue je .................... Interdisciplinarnim i multidisciplinarnim spoznajama o ............................................, mogue je ......................................................... Za postavljanje primjerene hipoteze bitno je: da sadri kljune rijei i odrednice: naslova djela, problema istraivanja, predmeta istraivanja, objekta istraivanja, te naslova glavnih dijelova odre enoga projekta. Pomone hipoteze: Za 2., 3. i 4. dio rada postaviti pomone hipoteze!

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

1.3. SVRHA I CILJEVI ISTRAIVANJA

Svrha i ciljevi istraivanja moraju u potpunosti biti u skladu s naslovom, problemom istraivanja, predmetom istraivanja, objektom istraivanja, postavljenom hipotezom, te strukturom rada. Svrha i ciljevi istraivanja za prethodno navedene elemente istraivanja: istraiti sve vanije znakovitosti neuspjenosti studenata u polaganju ispita iz kolegija ''x'' na Fakultetu, primjereno formulirati i predoiti rezultate istraivanja.

Poslije tako formulirane svrhe i ciljeva istraivanja potrebno je postaviti pet do deset pitanja na koje bi autori morali odgovoriti s argumentiranim rezultatima istraivanja. ta pitanja moraju biti sukladna svim elementima istraivanja u vezi s navedenim naslovom (...): 1) to je ..? 2) Kako je .? 3) U emu je .? 4) Kako rijeiti .? 5) ..? Treba postaviti minimalno 5 pitanja!

1.4. ZNANSTVENE METODE

Ukratko se navode koritene znanstvene metode prilikom istraivanja. Primjerice: metoda analize i sinteze, matematika metoda, metoda kompilacije, metoda anketiranja

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

1.5. STRUKTURA RADA

Rezultati istraivanja predoeni su u pet me usobno povezanih dijelova. U Uvodu su navedeni problem, predmet i objekt istraivanja, radna hipoteza i pomone hipoteze, svrha i ciljevi istraivanja, znanstvene metode i obrazloena je struktura rada. Naslov drugog dijela rada je .. U tome dijelu rada analizirani su.

naslov je treeg dijela rada, u kojemu su predoeni ..

U etvrtom dijelu rada s naslovom .. analizirano je .....................................

Zakljuak predstavlja sintezu rezultata istraivanja kojima je dokazana radna hipoteza.

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

2. POVIJESNO-TEORIJSKI, RETROSPEKTIVNI I EKSPLIKATIVNI DIO

U ovome dijelu student bi sebe i itatelje trebao na makro razini koncizno upoznati s teorijskim znaajkama, znakovitostima, obiljejima, karakteristikama, odrednicama pojava, odnosa, stvari (...) koje znanstveno istrauje i o kojima pie. Student koristi, u pravilu, ve poznate i javnosti predoene, odnosno dostupne spoznaje, injenice, zakone, zakonitosti (...). Student treba pisati samo onoliko koliko je potrebno da on i itatelji shvate bit prouavanih fenomena kako bi u tome dijelu stvorili temelje, podlogu, osnovu za formuliranje rezultata istraivanja koja slijede u slijedeim dijelovima pisanoga djela. Na osnovi povijesnih i sadanjih spoznaja o prouavanim fenomenima student treba uvjerljivo i argumentirano naznaiti vanost, aktualnost, opravdanost i korisnost istraivanja u okviru dotinoga projekta. Manje sloeniji i zahtjevniji projekti imaju samo jedan dio s povijesno-teorijskom, retrospektivnom i eksplikativnom tematikom (...).

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

3. ANALITIKO-EKSPERIMENTALNI DIO
To je najvaniji, najzahtjevniji, i najopirniji dio gotovo svakoga pisanoga djela. Zato? U tome se dijelu iznose najbitniji rezultati istraivanja, najbitnije znanstvene injenice, spoznaje, zakoni, zakonitosti, teorije, podaci, informacije (... tu e i vlastite) kojima se rjeavao problem istraivanja, ostvarivao predmet istraivanja, dokazivala i/ili opovrgavala radna ili hipoteza, ostvarivali svrha i ciljevi istraivanja (...). U tome se dijelu znalaki rabi znanstveno-istraivaki instrumentarij i u odgovarajuim kombinacijama vie znanstvenih metoda (...). U tome dijelu student daje ocjenu prouavanih fenomena, dijagnosticira sve aspekte tretirane tematike (...). Cjelokupno istraivanje temelji se na sadanjoj aktualnoj literarnoj gra i i znanstvenim informacijama. To, me utim, ne znai da se objektivne znanstvene ocjene, odnosno dijagnoze ne mogu temeljiti na odre enim razdobljima (npr. 5 do 10 godina), koja mogu posluiti za utvr ivanje odre enih zakonitosti, tendencija (...). Svi rezultati istraivanja predoeni u ovome dijelu moraju biti u funkciji dokazivanja postavljene hipoteze, ali pri emu student mora stalno imati na umu i sve druge bitne elemente istraivanja: naslov, problem, predmet i objekt istraivanja, svrhu i ciljeve istraivanja te strukturu ili kompoziciju dotinoga djela. Analitiko-eksperimentalni dio, kao najvaniji dio svakoga pismenoga djela, ima opseg oko 40 % do 45 % opsega cijeloga pisanoga djela (...).

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

4. PERSPEKTIVNI DIO

U perspektivnom dijelu student predlae nova, originalna i/ili inovirana, bolja od do tada poznatih rjeenja, poboljanja, unapre enja, izuma, otkria (...). Novo predloenim rjeenjima, mjerama, aktivnostima, modelima, unapre enjima, izumima, otkriima (...) U perspektivnome dijelu student dokazuje vizionarske sposobnosti, sposobnosti inovativnosti i kreativnosti, sposobnosti stratekoga promiljanja, sposobnosti prognoziranja, sposobnosti projektiranja, sposobnosti dugoronoga planiranja (...). U perspektivnome dijelu student se prilikom osmiljavanja novih rjeenja (...) Izlae brojnim rizicima zbog kojih moe imati i odre ene neugodnosti. Zbog toga mora voditi rauna o znanstvenoj utemeljenosti i objektivnosti svojih prijedloga (...). Perspektivni dio ima opseg oko 10 % opsega cijeloga djela (...).

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

5. ZAKLJUAK
Zakljuak je sinteza rezultata istraivanja kojima je student dokazivao ili jo bolje dokazao postavljenu hipotezu u svome projektu. U zakljuku nema tu ih spoznaja, nema citiranja, nema novih spoznaja, nema prepisanih pasusa iz prethodnih dijelova, nema doslovnih ponavljanja prethodnih misli i citata! U zakljuku se navode najvaniji rezultati znanstvenoga istraivanja koji su u izravnoj funkciji dokazivanja hipoteze! Pisanju zakljuka, kao zavrnoga dijela svakoga pisanoga djela, student mora posvetiti posebnu pozornost. Prije njegovoga pisanja mora paljivo proitati cijelo djelo i iz njega ciljano preuzimati sintetizirane spoznaje kojima dokazuje postavljenju hipotezu. Zakljuak ima opseg od 5 % do 10 % opsega cijeloga djela (...).

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

LITERATURA
Literatura sadri popis svih bibliografskih jedinica koje je student na bilo koji nain koristio u istraivanju i pisanju svojega djela. Popis literature mora biti potpun, toan, svaka bibliografska jedinica mora imati sve bitne elemente, sustavan i raspore en u nekoliko loginih skupina, primjerice: knjige; lanke; referate, studije i ostale izvore (npr. Pravne akte po hijerarhiji vanosti, on line izvore, natuknice, nepotpisane napise, ljetopise, vodie...). Literatura se pozicionira odmah iza zakljuka.

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

POPIS ILUSTRACIJA
Ilustracije jesu: tablice, grafikoni, sheme, crtei, zemljovidi, fotografije, skice. Slika nije ilustracija osim u umjetnikim edicijama. Pogreno je druge ilustracije nazivati slikom. Ilustracije se pozicioniraju odmah iza literature. Za svaku se ilustraciju posebno priprema popis sa svim elementima: broj, naslov, stranica. Primjerice: POPIS TABLICA Redni broj 1. 2. 3. Naslov tablice Stranica

POPIS GRAFIKONA Redni broj 1. 2. 3. Naslov grafikona Stranica

10

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

PREUZIMANJE TU IH SPOZNAJA (FUSNOTE U TEKSTU)

Prema Harvard sustavu preuzimanja tu ih spoznaja, za citiranje u tekstu koristi se samo prezime autora i godina izdanja djela, te stranice (ukoliko je ima). Citati se obino navode na kraju reenice prije toke.

Primjeri: - kad se fusnota navodi na kraju teksta: Trite se sastoji od svih potencijalnih kupaca koji dijele neku odre enu potrebu ili elju, a koji bi mogli biti spremni i sposobni da se angairaju u razmjeni za zadovoljenje takve potrebe ili elje (Kotler, 1994, p.10).

Alternativno, ukoliko je autorovo prezime ve navedeno u tekstu, onda se pored prezimena navodi godina. - kad se navodi iza prezimena autora godina: Prema Kotleru (1994, p.10) trite se sastoji od svih potencijalnih kupaca koji dijele neku odre enu potrebu ili elju, a koji bi mogli biti spremni i sposobni da se angairaju u razmjeni za zadovoljenje takve potrebe ili elje.

Puni naziv bibliografske jedinice mora biti naveden na kraju rada u popisu literature. U nastavku se detaljnije elaboriraju elementi koritenih bibligrafskih jedinica, a koji se navode u Literaturi.

11

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

ELEMENTI NAVO ENJA LITERATURE (HARVARD STYLE)


(detaljnije o uputama: http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard.html#article)

1) KNJIGE 1. 2. 3. 4. 5. 6. Redoslijed navo enja potrebnih podataka: prezime, inicijal imena autora. godina izdanja, naslov knjige (navesti i podnaslov ukoliko ga knjiga ima) pisati italic, izdanje, serija, volumen (ako ima), izdava, mjesto izdanja .

Primjer (1 autor): Zelenika, R. 2000, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i strunog djela, 5. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka. Primjer (2 ili vie autora) Cheek, J., Doskatsch, I., Hill, P. & Walsh, L. 1995, Finding Out : Information Literacy For the 21st century, MacMillan Education Australia, South Melbourne.

Zelenika, R. & Pavli Skender, H. 2007, Upravljanje logistikim mreama, Ekonomski fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka.

Primjer (urednici) Robinson, W. F. & Huxtable, C. R. R. (eds) 1988, Clinicopathologic Principles For Veterinary Medicine, Cambridge University Press, Cambridge.

Sjostrand, S. (ed.) 1993, Institutional Change: Theory and Empirical Findings, M.E. Sharpe, Armonk, N.Y.

Ostali sluajevi: Kada su institucija, korporacije ili druge organizacije sponzori: Australian Government Publishing Service 1994, Style Manual For Authors, Editors and Printers, 5th edn, AGPS, Canberra.

Queensland Tourist and Travel Corporation, Market Research Department 1991, An Examination of the Effect of the Domestic Aviation Dispute on Queensland Tourism, Queensland Tourist and Travel Corporation, Brisbane.

12

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

Poglavlje ili dio knjige autora: Bernstein, D. 1995, 'Transportation planning' in The Civil Engineering Handbook, ed. W.F.Chen, CRC Press, Boca Raton. Primjer kada nije naveden autor: If no author is given, the title is used as the first element of a citation. Alphabetise the entry by the first main word of the title in the bibliography. The CCH Macquarie dictionary of business 1993, CCH Australia, North Ryde, NSW. 2) LANCI Redoslijed navo enja potrebnih podataka 1. prezime autora, inicijal imena. 2. godina izdanja 3. naslov lanka, navesti u jednim navodnicima lanak 4. naziv asopisa (oznaiti italic) 5. volumen asopisa 6. broj asopisa 7. stranice Primjeri za lanke objavljene u asopisima: Huffman, L. M. 1996, 'Processing whey protein for use as a food ingredient', Food Technology, vol. 50, no. 2, pp. 49-52.

Zelenika, R., Pavli, H. & Zelenika, D. 2002, 'Logistika pedicija za 21. stoljee', Suvremeni promet, vol. 22, no. 6, pp. 78-89.

Zbornici radova Bohrer, S., Zielke, T. & Freiburg, V. 1995, `Integrated obstacle detection framework for intelligent cruise control on motorways', IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Detroit, MI, Piscataway, pp. 276-281.

Zelenika, R., iin-ain, M. & Nikoli, G. 2002, 'Electronic Business in function of inter-organisational system informatization', The SSGRR-2002. conference ''Infrastructure for e-Business, e-Education, e-Science and eMedicine'', Scuola Superiore G. Reiss Romoli, Rome, Italy.

Novinski lanak Simpson, L. 1997, `Tasmania's railway goes private`, Australian Financial Review, 13 Oct., p. 10.

For Non-Book/Multimedia Material The details required are the same as for a book, with the form of the item (eg videorecording, tape, computer file, etc.) indicated at the end of the entry.

13

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

Get the Facts (And Get Them Organised) (videorecording) 1990, Williamstown, Vic., Appleseed Productions. CDATA 91 With Supermap: Data For Australia 1995, release 2.1 rev., Hawthorne East, Vic., Space-Time Research. 3) ELEKTRONIKI IZVORI

Pod ovim izvorima podrazumijevaju se potpuni tekstovi na cd-ima, asopisi u elektornikom obliku ili ostali izvori s Interneta. Redoslijed navo enja potrebnih podataka (slino kao kod lanaka): 1. prezime, inicijal imena autora. 2. godina 3. naslov lanka, rada (s jednostrukim navodnicima) 4. izdava / asopis / organizacija 5. izdanje, ukoliko ga ima 6. vrsta medija 7. datum preuzimanja 8. web adresa

Primjeri: Weibel, S. 1995, `Metadata: the foundations of resource description', D-lib Magazine, [Online] Available at: http://www.dlib.org/dlib/July95/07weibel.html (15.3.2008.)

ASTEC 1994, The Networked Nation, Available http://astec.gov.au/astec/net_nation/contents.html (18.2.2007.)

at:

Ukoliko autor nije naveden, tada se navodi naslov kao prvi element: Hacker Attack (videorecording) 1995, Sydney, NSW., SBS.

BIBLIOGRAFIJA / POPIS LITERATURE


Napomena

Popis literature sadri podatke samo onih djela koji su citirana u tekstu Bibliografija ukljuuje i izvore koji nisu citirani u tekstu, ali su relevantna za autora

14

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

Prema ovome sustavu Bibliografija ili Popis Literature se sastavlja na nain da se abecedno navode izvori (bez podjele na knjige, lanke, internet izvore)
Australian Government Publishing Service 1994, Style Manual for Authors, Editors and Printers, 5th edn, AGPS, Canberra. Bernstein, D. 1995, 'Transportation planning' in The Civil Engineering Handbook, ed. W. F. Chen, CRC Press, Boca Raton. Bohrer, S., Zielke, T. and Freiburg, V. 1995, `Integrated obstacle detection framework for intelligent cruise control on motorways',IEEE Intelligent Vehicles Symposium Detroit, MI Piscataway, pp.276-281. Hacker Attack.(videorecording) 1995, Sydney, NSW., SBS. Huffman, L. M. 1996, `Processing whey protein for use as a food ingredient', Food Technology, vol. 50, no. 2, pp. 49-52. McTaggart, D., Findlay, C. & Parkin, M. 1995, Economics, 2nd edn, Addison- Wesley, Sydney. Moir, A. & Jessel, D. 1991, Brain Sex: The Real Difference Between Men and Women, Mandarin, London. Robinson, W. F. & Huxtable, C. R. R. (eds) 1988, Clinicopathologic Principles for Veterinary Medicine, Cambridge University Press, Cambridge. Simons, R. C. 1996, Boo: Culture, Experience and the Startle Reflex, Series in Affective Science, Oxford University Press, New York.

Me utim, prilikom pisanja Zavrnog rada student treba bibliografske izvore svrstati u odgovarajue skupine, primjerice:

1) KNJIGE
1. Cheek, J., Doskatsch, I., Hill, P. & Walsh, L. 1995, Finding Out: Information Literacy For the 21st century, MacMillan Education Australia, South Melbourne. 2. Robinson, W. F. & Huxtable, C. R. R. (eds) 1988, Clinicopathologic Principles For Veterinary Medicine, Cambridge University Press, Cambridge. 3. The CCH Macquarie dictionary of business 1993, CCH Australia, North Ryde, NSW. 4. Sjostrand, S. (ed.) 1993, Institutional Change: Theory and Empirical Findings, M.E. Sharpe, Armonk, N.Y. 5. Zelenika, R. 2000, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i strunog djela, 5. izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Ekonomski fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka. 6. Zelenika, R. & Pavli Skender, H. 2007, Upravljanje logistikim mreama, Ekonomski fakultet Sveuilita u Rijeci, Rijeka.

2) LANCI
7. Bohrer, S., Zielke, T. & Freiburg, V. 1995, `Integrated obstacle detection framework for intelligent cruise control on motorways', IEEE Intelligent Vehicles Symposium, Detroit, MI, Piscataway, pp. 276-281.

15

Upute pri izradi zavrnog rada za kolegije Ekonomika prometa i pomorstva i pedicija i logistika

8. Huffman, L. M. 1996, 'Processing whey protein for use as a food ingredient', Food Technology, vol. 50, no. 2, pp. 49-52. 9. Simpson, L. 1997, `Tasmania's railway goes private`, Australian Financial Review, 13 Oct., p. 10. 10. Zelenika, R., Pavli, H. & Zelenika, D. 2002, 'Logistika pedicija za 21. stoljee', Suvremeni promet, vol. 22, no. 6, pp. 78-89. 11. Zelenika, R., iin-ain, M. & Nikoli, G. 2002, 'Electronic Business in function of inter-organisational system informatization', The SSGRR-2002. conference ''Infrastructure for e-Business, e-Education, e-Science and e-Medicine'', Scuola Superiore G. Reiss Romoli, Rome, Italy.

3) OSTALI IZVORI
12. ASTEC 1994, The Networked Nation, Available at: http://astec.gov.au/astec/net_nation/contents.html (18.2.2007.) 13. Hacker Attack (videorecording) 1995, Sydney, NSW., SBS. 14. Weibel, S. 1995, `Metadata: the foundations of resource description', D-lib Magazine, [Online] Available at: http://www.dlib.org/dlib/July95/07weibel.html (15.3.2008.)

16