Anda di halaman 1dari 8

Mengeksperimen Kebolehan melaksanakan prosedur untuk menguji sesuatu hipotesis.Merupakan kemahiran proses sainsperingkat tinggi.

Petunjuk Mengeksperimen o o o o o o o o o Membuat pemerhatian Mengemukakan soalan serta membuat inferens Membuat hipotesis yang boleh diujikan Mengawal pemboleh ubah / mendefinisikan secaraoperasi Menentukan peralatan yang diperlukan bagi suatueksperimen Menjalankan eksperimen dan memerhati sertamerekod data Menganalisis dan mentafsir data Membuat kesimpulan Melapor keputusan eksperimen yang telahdijalankan

o dalam keempat-empat strategi ni, sy suka kejadian bercanggah, sebab 1.menarik minat murid 2.menimbulkan persoalan dari murid 3. sifat ingin tahu murid bertambah 4.hasil daripada persembahan kejadian bercanggah, ini akan membuatkan murid untuk menjalankan penyiasatan, seterusnya Eksperimen! 5. sesudah murid menguasai akan sesuatu kejadian bercanggah, mereka akan menjalankan demonstrasi kepada ibu bapa dan rakan. 6. pemahaman bertambah apabila murid diminta memberi penjelasan kepada kejadian tersebut. o A Discrepant Event is something that surprises, startles, puzzles, or astonishes the observer. Often, a discrepant event is one that does not appear to follow basic rules of nature and the outcome of a discrepant event is unexpected or contrary to what one would have predicted. The event throws the child "off balance" intellectually which most likely will motivate them to further investigate the science concept. This strategy is often used in elementary science classes because most children feel the need to have questions answered, and there are many discrepant events that occur in the realm of scientific knowledge. This will promote problem-solving skills on part of the child. The child will be guided while finding a solution, but he or she will discover the reason for the discrepant event. Discrepant events can be used: to engage students in inquiry as a demonstration followed by discussion to introduce a new topic to engage students in science processes skills as a small group lab activity as a mind-on warm-up to stimulate critical thinking as a take home lab activity as a challenge for students to create investigative lab activites to find out more about the event DE sebanarnya adalah "pendapat yang bercanggah"... Bebudak merasakan pemikiran mereka betul contohnya, belon akan pecah kalau terkena benda tajam atau contoh dari Dimitry hari tuh, budak-budak fikir bahawa "glove" menghasilkan haba... DE ini membetulkan secara terang pendapat yang salah... hmm...

Acara berbeza-beza adalah sesuatu yang kejutan, startles, teka-teki, atau mengagumkan pemerhati. Biasanya, satu peristiwa yang berbeza-beza adalah salah satu yang tidak kelihatan untuk mengikuti asas "kaedah-kaedah semula jadi" dan hasil daripada peristiwa yang berbeza-beza yang tidak diduga atau bertentangan dengan apa yang telah diramalkan. Acara ini membuang kanak-kanak itu "hilang imbangan" intelektual yang paling mungkin akan mendorong mereka untuk terus menyiasat konsep sains. Strategi ini sering digunakan dalam kelas sains asas kerana kebanyakan kanak-kanak merasakan keperluan untuk mempunyai soalan yang dijawab, dan terdapat banyak peristiwa yang berbeza-beza yang berlaku di alam pengetahuan saintifik. Ini akan menggalakkan masalah kemahiran menyelesaikan sebahagian daripada kanak-kanak itu. Kanak-kanak itu akan berpandukan pada masa yang sama mencari penyelesaian, tetapi dia akan menemui sebab untuk acara berbeza-beza. Peristiwa berbeza-beza boleh digunakan: melibatkan pelajar dalam siasatan sebagai demonstrasi yang diikuti oleh perbincangan untuk memperkenalkan topik baru melibatkan pelajar dalam kemahiran proses sains aktiviti makmal kumpulan kecil pemikiran minda-on memanaskan badan untuk merangsang kritikal aktiviti makmal rumah mengambil sebagai satu cabaran kepada pelajar untuk mewujudkan aktiviti-aktiviti makmal penyiasatan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai walaupun DE sebanarnya adalah "pendapat yang bercanggah"... Bebudak merasakan pemikiran mereka betul contohnya, belon akan pecah kalau terkena benda tajam atau contoh dari Dimitry hari tuh, budak-budak fikir bahawa "glove" menghasilkan haba... DE ini membetulkan secara terang pendapat yang salah... hmm... o Sebelum memulakan sesi kuliah, En.Donatus telah melakukan set induksi dengan menjalankan beberapa aktiviti yang berkaitan dengan Discrepant Event (Kejadian Bercanggah). Aktiviti yang dijalankan secara berpasangan ialah belon dan jarum, meniup kertas dan dirikan kotak mancis. Aktiviti-aktiviti ini dijalankan berdasarkan tajuk kuliah kami pada hari itu. En.Donatus memberitahu kami bahawa aktiviti-aktiviti ini boleh dilakukan kepada murid sekolah rendah apabila kami mengajar kelak. Ianya juga dapat memperkembangkan kognitif kanak-kanak dan menarik minat mereka untuk mempelajari sains. Ini juga merupakan pengalaman baru bagi saya kerana sebelum ini saya tidak pernah mengetahui tentang discrepant event. Selepas itu, En.Donatus menerangkan dengan kami tentang empat strategi pengajaran dengan berbincang di ruang forum dari Laman Respositori Pengajaran Sains beliau. Banyak yang kami bincangkan di dalam ruang

forum ini. Selain itu, ianya dapat menjimatkan masa dan semua soalan kami terjawab. Di samping itu juga percambahan ilmu berlaku secara tidak langsung. Di dalam Laman Respositori Pengajaran Sains, semua nota telah disediakan dan guru pelatih dibenarkan untuk muat turun nota tersebut. Di dalam perbincangan tersebut, banyak persoalan yang ditimbulkan pensyarah mengenai strategi discrepant event dan eksperimen. Selain itu, En.Donatus telah menerangkan bahawa kejadian bercanggah ini merupakan suatu demonstrasi yang direka untuk memperlihatkan suatu situasi atau fenomena yang mempamerkan hasil yang luar biasa. Ianya juga merupakan suatu teknik inkuiri yang dikembangkan oleh Richard Suchman (1962). Kejadian bercanggah ini merupakan strategi pembelajaran berpusatkan murid dan ia boleh digunakan untuk menarik perhatian murid, tetapi objektif utamanya ialah untuk mengajar suatu konsep atau prinsip sains yang penting. Seterusnya, pembelajaran menggunakan discrepant event ini merupakan satu jenis pembelajaran koperatif. Di samping itu, eksperimen juga merupakan satu strategi pengajaran yang baik untuk diaplikasikan kepada murid sekolah rendah. Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen yang dilakukan ialah kemahiran berfikir murid dapat dikembangkan, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Seterusnya guru perlulah memberi peluang kepada murid untuk membentuk eksperimen sendiri, di mana murid sendiri yang merangka cara eksperimen yang boleh dijalankan, data yang boleh diukur, bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh dilakukan secara bersendirian atau secara berkumpulan. Di samping itu juga, sikap saintifik dan nilai-nilai murni dapat diterapkan dalam aktiviti eksperimen ini. Dalam tutorial minggu ketujuh ini, kami diminta untuk melakukan satu demonstrasi yang berkaitan dengan konsep sains yang diajar di sekolah rendah. Demonstrasi ini adalah guru yang menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. Kaedah ini melibatkan penerangan guru, pendengaran, penglihatan dan percubaan murid. Demonstrasi ini sesuai digunakan untuk membantu murid menguasai kemahiran manipulatif, merangsang minat murid dan mengaplikasikan apa yang telah dipelajari ke dalam situasi baharu dengan memperkembangkan pemahaman dengan pengalaman baharu. Strategi yang terakhir ialah penyiasatan, En.Donatus telah menerangkan bahawa penyiasatan saintifik ini ialah suatu kaedah saintifik untuk mencari pengetahuan yang melibatkan mengenalpasti dan menerbitkan formula untuk suatu masalah, pengumpulan data melalui pemerhatian atau eksperimen, membuat hipotesis dan menguji dan mengesahkan (atau menolak) hipotesis itu. Akhir sekali, banyak dapatan baru yang saya perolehi daripada hasil perbincangan saya dengan rakan-rakan serta pensyarah pembimbing. Strategi-strategi ini amat sesuai digunakan untuk menarik perhatian murid untuk mempelajari sains.

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan melalui pelbagaikaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen, perbincanga, simulasi, projek, lawatan dan kajian masa depan. Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pengajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk aktiviti pembeelajaran. Walau bagaimanapun, guru boleh mengubah suai cadnagna aktiviti pembelajaran jika perlu. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat meningkatkan minat murid terhadap sains. pelajaran sains yang tidak menarik akan membosankan pelajar. Guru perlu prihatin terhadap pelbagai kecerdasan di kalangan pelajarmasing-masing. kaedah dan aktivit yang yang berbeza perlu dirancang untukmurid murid yang berbeza kecerdasan. Contoh kecerdasan ini ialah visual dan ruang, verbal linguistik, muzik dan irama, logikal matematik, kinestatik, perhubungan antara individu, perhubungan dengan diri sendiri, perhubungan antara insan dengan penciptanya dan pemahaman tentang alam sekitar. Ekseperimen kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemuikonsep atau idea sains yang tertentu. kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti berikut: 1. Mengenal pasti masalah 2. Membuat hipothesis 3. Merancang eksperimen: - mengawal pemboleh ubah. - menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan - menentulkan langkah menjalanakan eksperimen - kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 4. Melakukan eksperimen 5. Mengumpul data 6. Menganalisis data 7. Mentafsirkan data 8. Membuat kesimpulan 9. Membuat laporan

Dalam konsep pelancongan pelajar, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. Semasa perbincangan, murid perlu mempunyai fikiran terbuka untuk menerima pendapat orang lain. perbincangan perlu dijalankan semasa dan sebelum sesuatu aktiviti. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu dan mengambil masa yang panjang serrta menjangkau waktu pembelajaran yang formal. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaiakan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang keseluruhan projek. Hasil projek boleh dalam bentuk laporan, artifak atau lainlain perlu dibentangkan di hadapan guru dan para pelajar lain. Lawatan Pembelajaran sains tidak hanya terhad dalam sekolah sahaja. Pembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo, muzium, pusat sains, institusi penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang rapi dengan para pelajar perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Kajian lapangan yang sering dijalankan dalam tajuk ekologi merupakan salah satu contoh keadaan ini. Kajian masa depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke sekarang dan meramalkan keadaan pada masa depan.pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang seperti pendidikan moral, pendidikan alam sekitar. Nilai murni seperti ini bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai satu sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. Secara umumnya, penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: 1. Kenal pasti dan faham masalah 2. Jelaskan masalah 3. Cari alternatif penyelesaian masalah. 4. Lakukan operasi penyelesaian. 5. Nilaikan penyelesaian

Eksperimen

Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains.Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau ideasains yang tertentu. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen.Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran prosesdan kemahiran manipulatif.Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalahseperti yang berikut: Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen mengawal pemboleh ubah menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan menentukan langkah menjalankan eksperimen, kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data Melakukan eksperimen Mengumpulkan data Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Membuat pelaporan

Dalam kurikulum ini, adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen, iaitu merekasendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, datayang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimanamembentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh dijalankan secarabersendirian atau secara kumpulan kecil.

Tugasan Projek Sains3103 Mohammad Idris 11:18 (0 minutes ago to chien_leeshing@yahoo.com Good Morning. Saya Mohammad Idris Bin Jeli PPGSN1611. Saya nak tanya tentang Tugasan Projek Sains. (Tugasan Aii ) - Adakah semua bahan ISL yang telah dikumpulkan perlu dibuat ringkasan.Atau hanya tajuk seperti bahan api, getah, kertas, bahan2 komposit, alkohol,eter, amina, ammonia, asid sulfurik, asid nitrik, aloi, sabun dan detergensahaja yang perlu dibuat ringkasan. Bolehkahbagi contoh tentang Alat Bantu Mengajar yang perlu dibina ( Tugasan C i ) Terima Kasih

Tugasan Projek Sains3103 Mohammad Idris 12:08 (0 minutes ago) to tayhiang@hotmail.com Good Morning. Saya Mohammad Idris Bin Jeli PPGSN1611. Saya nak tanya tentang Tugasan Projek Sains. (Tugasan Aii ) - Adakah semua bahan ISL yang telah dikumpulkan perlu dibuat ringkasan.Atau hanya tajuk seperti bahan api, getah, kertas, bahan2 komposit, alkohol,eter, amina, ammonia, asid sulfurik, asid nitrik, aloi, sabun dan detergensahaja yang perlu dibuat ringkasan. Bolehkah bagi contoh tentang Alat Bantu Mengajar yang perlu dibina ( Tugasan C i ) Terima Kasih

KKBI Sains 3104 Mohammad Idris 11:04 (15 minutes ago) to safi3966@yahoo.com.my Salam. Saya tok Ckg Mohammad Idris Bin Jeli PPG Sains1611. Saya nak mengadu masalah saya tok Puan. Sejak habis kelas ari ya kamek cari maklumat tentang Strategi Penyiasatan, Eksperimen, Demonstrasi dan Peristiwa Berselisih tapi sikit ajak jumpa. Pergi library 3 kali dah. Habis buku Sains Sosial diselongkar sik juak ada jumpa. Ada cadangan kah nak nyelesaikan masalah tok? Kesian kamek tok Puan. Huuuuuuu. Terima Kasih

safi3966@yahoo.com.my 11:39 (9 minutes ago) to me Wasalam. Ada buku Strategi Sains oleh Poh Swee Hiang, cr kat library. Dr internet kan ada, mgkn dlm b.inggeris translate la Sent by DiGi from my BlackBerry Smartphone