CONTOH

( Muka Depan )

KAJIAN KERJA KURSUS SEJARAH PMR 21/2 TAHUN 2012

NAMA CALON TINGKATAN

: :

Naskhah Contoh Guru 3 : 120101-12-6888 : SM.TSHUNG TSIN TENOM PETI SURAT 156, 89908 TENOM. PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA. - Pakaian Tradisional Kaum Murut. CIKGU FASILA ABDUL RAHMAN

NO.KAD PENGENALAN

NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH

TAJUK KERJA KURSUS

:

NAMA GURU

:

ELEMEN Elemen 1 : Mengumpul fakta sejarah Elemen 2 : Merekod fakta sejarah Elemen 3 : Penerapan unsur Patriotisme Jumlah Markah Kod Tahap Pencapaian

MARKAH

CONTOH

ELEMEN 1
TAJUK : PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA. – Pakaian Tradisional Kaum Murut.

Bil i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

SENARAI SEMAK SUMBER Buku Ilmiah Jurnal Akhbar Majalah Orang Sumber Melawat tempat kajian Internet

Tandakan ()

viii. Televisyen ix. x. xi. Radio VCD/DVD Sumber lain MARKAH

………………………………………… ( Tandatangan Guru Penilai)

CONTOH

SUMBER BUKU ILMIAH

CONTOH

CONTOH

CONTOH

CONTOH

INTERNET

CONTOH

CONTOH

CONTOH

CONTOH

ORANG SUMBER

CONTOH

SOALAN –SOALAN TEMU RAMAH

1. Apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk menjahit pakaian ini? 2. Bolehkah tuan/puan jelaskan tentang sejarah asal usul pakaian tradisi ini?

3. Bilakah pakaian tradisional ini boleh dipakai oleh kaum Murut? 4. Bolehkah anda jelaskan keistimewaan pakaian tradisional Murut ini? 5. Adakah Pakaian Tradisi Kaum Murut ini dipasarkan ke tempat lain? 6. Bagaimanakah Pakaian Tradisi Kaum Murut ini dipromosikan?

CONTOH

MELAWAT TEMPAT KAJIAN

CONTOH

Lawatan ke Pusat Kebudayaan Kaum Murut

Gambar kenangan Pesta Kaamatan

CONTOH

ELEMEN 2
TAJUK : PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA. – Pakaian Tradisional Kaum Murut.

SENARAI SEMAK Bil i. ii. iii. iv. v. vi. vii. SUMBER Tajuk Kajian Senarai Kandungan Penghargaan Objektif Kajian Kaedah Kajian Hasil Kajian Rumusan Tandakan ()

viii. Lampiran ix. Rujukan MARKAH

………………………………………… ( Tandatangan Guru Penilai)

CONTOH

TAJUK KAJIAN : PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA. – Pakaian Tradisional Kaum Murut.

CONTOH

SENARAI KANDUNGAN

PERKARA  PENGHARGAAN

MUKA SURAT 1

 OBJEKTIF KAJIAN

2

 KAEDAH KAJIAN

3

 HASIL KAJIAN i. ii. Pengenalan Kaum Murut Maklumat Asas Pakaian Tradisi Kaum Murut - Pinongkolo iii. iv. v. Latar Belakang : Pinongkolo Cara Penghasilan Pinongkolo Perkembangan Produk

4

 RUMUSAN

8

 LAMPIRAN

9

 RUJUKAN

12

CONTOH

PENGHARGAAN

Saya ingin mengucapkan syukur kerana Kajian Kerja Kursus Sejarah PMR telah berjaya menyiapkan tugasan ini dengan bantuan dan bimbingan individu yang terlibat.

Saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Puan Pengetua Sekolah Menengah Tshung Tsin Tenom, Puan Wong Choi Chin kerana beliau telah memberi kebenaran kepada calon PMR membuat kajian di luar sekolah.

Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dengan rasa tulus ikhlas kepada kedua-dua ibu bapa saya, Encik ( Nama Penuh Bapa anda ) dan Puan ( Nama Penuh Ibu anda ) kerana mereka sentiasa sudi memberikan sokongan dan dorongan dalam menyiapkan tugasan sekolah ini terutamanya dalam keperluan kewangan dan pengangkutan ke tempat kawasan kajian.

Setinggi penghargaan kepada Guru Mata Pelajaran Sejarah, Cikgu Fasila Binti Abdul Rahman kerana tanpa rasa jemu memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada kami agar dapat menyiapkan tugasan Kajian Kerja Kursus Sejarah ini dengan jayanya.

Tidak lupa juga kepada rakan-rakan kumpulan saya yang terdiri daripada Saudara ( Nama Penuh Rakan Anda – “Saudara” untuk lelaki ) , Saudari ( Nama Penuh Rakan Anda – “ Saudari” untuk perempuan ) dan ( …..nama beberapa lagi rakan kumpulan anda ) kerana mereka sentiasa berkongsi maklumat dan memberikan kerjasama yang padu ketika membuat kajian ini.

Sekian dan terima kasih. {Ms.1}

CONTOH

OBJEKTIF KAJIAN KERJA KURSUS SEJARAH PMR

1. Pelaksanaan Kajian Kerja Kursus ini adalah untuk memberikan saya pengalaman secara langsung dalam mengkaji Sejarah di Malaysia. Pengkajian ini juga dapat membolehkan saya memperkembangkan kemahiran Sejarah seperti mencari, mengumpul , mengelas, menganalisis , mentafsir , merumus dan merekod fakta yang dinilai . Selain itu, nilai patriotisme juga dapat diamalkan.

2. Melalui pengkajian tajuk tugasan “Produk Tempatan Di Malaysia” , saya dapat menulis dan menghuraikan perkembangan sejarah Pakaian Tradisional Kaum Murut di daerah Tenom.

3. Dapat menghargai segala usaha dan sumbangan penduduk setempat dalam mengekalkan warisan nenek moyang mereka.

4. Saya juga dapat meningkatkan semangat patriotik dan kesediaan dalam melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan untuk mempertahankan kedaulatan, pembangunan dan kemajuan negara .

{Ms.2}

CONTOH

KAEDAH KAJIAN Dalam usaha menyiapkan tugasan kajian ini agar dapat memenuhi keperluan dalam setiap elemen , saya telah menggunakan beberapa kaedah iaitu :1. KAEDAH MELAWAT KE PERPUSTAKAAN DAN PUSAT SUMBER BAHAN BACAAN Saya telah mengunjungi perpustakaan sekolah untuk mencari maklumat tentang tajuk tugasan yang telah dipilih iaitu Pakaian Tradisi Kaum Murut. Dalam perpustakaan , saya memperoleh maklumat tugasan dan merekodkan maklumat itu untuk dianalisis kemudian . Saya juga telah membuat pinjaman beberapa buku ilmiah dan membuat salinan pada maklumat yang berkaitan dengan tugasan.

2. KAEDAH MELAYARI LAMAN SESAWANG Saya juga telah melayari laman sesawang untuk memperoleh maklumat tugasan. Segala maklumat yang diperoleh itu dikumpul dan dimuat turun dalam „pendrive‟ untuk ditafsir dan dikelaskan.

3. KAEDAH MELAWAT TEMPAT KAJIAN Saya juga melawati Pusat Kebudayaan Kaum Murut untuk mendapatkan maklumat. Saya membuat lawatan ini secara berkumpulan. Saya telah mengambil beberapa gambar dan menemu ramah pegawai yang bertugas di tempat kajian .

4. KAEDAH TEMU RAMAH Melalui kaedah temu ramah, saya telah berjaya mengumpul maklumat dengan lebih terperinci terutamanya daripada orang yang membuat Pakaian Tradisi Kaum Murut di daerah Tenom.

{Ms.3}

CONTOH

HASIL KAJIAN

TAJUK : PRODUK TEMPATAN DI MALAYSIA. – PAKAIAN TRADISI KAUM MURUT DI TENOM : PINONGKOLO

PENGENALAN

Kaum Murut menetap di pedalaman dan kawasan tenggara Sabah dan merupakan kaum yang ketiga terbesar di Sabah. Mereka biasanya tinggal di daerah Tenom, Pensiangan dan Keningau. Rumah tradisi mereka ialah rumah panjang dan hidup harmoni dalam keluarga yang besar.

Kebanyakan kaum Murut ialah petani , pemburu dan penangkap ikan di sungai. Selain itu, mereka juga menjalankan pemungutan hasil hutan seperti rotan , damar dan madu lebah.

Kaum Murut mempunyai adat istiadat yang masih kekal sehingga kini iaitu adat istiadat semasa upacara perkahwinan. Upacara perkahwinan orang Murut terutamanya Murut Tahol atau Tagal adalah sangat unik kerana upacara perkahwinan yang diamalkan penuh dengan adat dan berlangsung di rumah panjang dalam masa yang lama.

Selain daripada itu, dahulu mereka mempercayai amalan animisme iaitu setiap batu, pokok, sungai, dan bukit mempunyai roh tersendiri. Menurut kepercayaan mereka, Aki Kopuno adalah kuasa ghaib yang mencipta segala-galanya yang berada di bumi, termasuk orang.Kini,kebanyakan suku kaum Murut majoritinya beragama kristian.

Kaum Murut meraihkan Perayaan Pesta Kalimaran . Pesta Kalimaran ialah pesta sama seperti kaum kadazan-Dusun yang menyambut pesta Kaamatan. Ia disambut selepas mereka menuai padi.

{Ms.4}

CONTOH
i. MAKLUMAT ASAS PRODUK : Pakaian Tradisi Kaum Wanita Murut – Pinongkolo

Nama Produk Nama Pakaian Nama Pengusaha Nama Syarikat Pengusaha Alamat Syarikat Pengusaha

Pakaian Tradisi Kaum Murut Pinongkolo : dipakai oleh kaum wanita Murut

ii.

LATAR BELAKANG

Sejarah Kewujudan Pakaian Tradisi

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.