MIRENGAKE WARAWARA

Wara-wara yaiku cara kanggo medharake pawarta kanggo liyan sing duwe pangajab supaya wong liya kang kasebut, mangerteni asale pawarta, kanggo sapa, lan apa isine pawarta

POSTER
 Poster iku isine pangajak, ngelingake utawa

ngalarang sawijining bab sing gegayutan karo wong akeh. Kajaba tulisan sing narik kawigaten gambar lan isine kudu bisa aweh kawigaten.

IKLAN
Iklan inggih punika paring pangertosan dhateng bebrayan agung (masyarakat) ngengingi barang utawi jasa ingkang dipun sade lan dipun pasang ing media massa utawi media elektronik.

SYARAT-SYARAT NDAPUK IKLAN 1. Ukaranipun cekak aos kanthi tembung pilihan ingkang trep. Isi boten damel kapitunanipun masyarakat 4. Pandhapukipun ringkes 3. nengsemaken. Saged nggugah krenteg kepengin ngertos . sopan lan nalar 2.

Iklan ingkang tujuwanipun nawakaken barang utawi produk Iklan ingkang tujuwanipun ngajak masyarakat nderek satunggaling kegiyatan Iklan ingkang tujuwanipun nepangaken satunggaling barang utawi jasa wonten ing bebrayan agung Iklan ingkang tujuwanipun ngajak lan ngimingimingi masyarakat supados kepincut lan nggadhahi barang utawi jasa kasebat .JINISIPUN IKLAN MITURUT TUJUWANIPUN 1. 3. 4. 2.

-Tulisan : lumrahe kapacak ana ing ariwarti. lsp. Wujud pawarta : lesan lan tulisan -Lesan :bisa digiyarake lumantar radio.MIRENGAKE PAWARTA Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. utawa diwaca lugas. kalawarti. (PRAKTEK) . TV.

kaidah lan sifat tulisan kudu dadi pedhoman ing antarane : 1. 4. 2. 3. Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Berita kudu imbang (balanced) Berita kudu objektif (objektive) Berita kudu padhet lan jelas (concise and clear) Berita kudu aktual (recent) . 5.Sajroning proses penulisan berita.

. jeneng lan jabatane pawongan. lire sawijining pawongan kang kajibah minangka reporter kudu kerja keras nyusun laporane kanthi persis ngenani peristiwa. dina.Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Sawijining berita kang beciklan bener kudu ditulis kanthi pas. Ora mung bener jroning rincian bageyan kadadeyan nanging dituntutr katepatan jroning penyajian keseluruhan kalebu bagean ngendi kang ditonjolake. panggonana. Kudu nyebut jam.

. lire panulis dituntut nyuguhake kronologis seimbang saengga para maos bisa oleh katrangan kanthi jelas lan gamblang.Berita kudu imbang (balanced)  Tulisan kudu nggambarake kadadeyan sawetune.

ananging manawa mung nyetori wae asale ora ajeg.Tuladha : Bathik Tamansari Kerajinan bathik ing Tamansari sebenere wis suwe. (candhake kaca 22) . Sadurunge para pengkrajin mung nyetori bathik ana ing toko-toko bathik lan pedagang kaki lima ing wewengkon malioboro.

marga pawarta butuh dimenerti ing wektu iku 3. maca. Dudut ati: kudu bisa dudut atine wong kang ngrungokake.PAWARTA DUWENI SIPAT FAKTUAL LAN LUMRAHE NYANGKUT KEDADEYAN KANG AKTUAL LAN DUDUT ATINE KHALAYAK CIRI-CIRI PAWARTA KANG APIK: 1. OBYEKTIF : Pawarta kudu momot fakta kang dijupuk saka sumber kang manekawarna kanthi seimbang 4. Publisitas : bobot lan ragam basa kang digawe utawa ditulis kudu bisa dingerteni dening masyarakat kang akeh (knsumsi publik) 2. AKTUAL : Pawartatansah nyuguhake kang paling anyar. weruh .

Teori bisosiasi tegese wong rumangsa lucu sakwise ngrumangsani ora gathuk antarane angen-angen karo kasunyatan.WULANGAN 2 A. tegese wong rumangsa seneng lan lucu yen diunggulake nanging ora jumbuh karo kasunyatan. CRITA LUCU     Crita kang bisa nggawe kang mirengake utawa kang maos bisa gumuyu. Teori inhibisi tegese wis sakmesthine yen rasa ora kepenak bisa kawetu / kelegan.nyontek . Tuladha : . Teori superioritas – degradasi.

Tata cara critakake pengalamanan : 1. Katulis kanthi runtut lan panulissane sing bener 4. Diwaca maneh supaya yen owah-owahan bisa ditambah utawa dikurangi 3. Nyritakake pengalaman kanthi runtut miturut apa sing tinulis. . Nulispengalaman sing wis dilakoni 2.

B. lakone (tokohe) nyinau rancangan crita. kalamangsane nganggo selingan musik / gamelan. DHAGELAN Uga crita lucu nanging critane dirancang dhisik (nganggo skenario). (PRAKTEK CRITA LUCU) . terus njarag gawe lucu.

dadi mung krungu swarane nanging ora ngerti piyayine (uwonge).NELPON KANCA  Bedane nelpon karo pacelathon  Pacelathon yaiku guneme / pangandikan / omongane wong loro utawa luwih kanthi takon. mangsuli.  Tuladha : Gawe pacelathon ana ing telepon ! .  Nelpon yaiku guneman / wawan rembug nanging kang diajak rembugan ora adhep-adhepan. mrentah kanthi langsung.

. kang winates ing sajroning wektu.Nulis lan Mbeberke (Pidhato) Wacana Naratif. Eksposisi. 1. Naratif (Nyritakke) Wacana naratif yaiku wacana kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kayakaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau. utawa wacana kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa. Deskriptif. Argumentasi. lan Persuasi.

tembunge konotatif . tembunge denotatif 1. 3. Njembarke wawasan / pangerten 2. Basa figuratif.Bedane :  NARASI EKSPOSITORIS  NARASI SUGESTIF 1. 4. Mbeberke katrangan bab prastawa 3. yen perlu nalar dilirwakkke. 2. Basa informatif. Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk 4. Mbeberke makna kang sinandi Nguripke pangangen-angen (imajinasi) Nalar mung kanggo nggayuh surasa (makna).

Deskreptif (Nggambarake) Yaiku wacana kang nggambarke kanthi cetha salah sawijining kahanan (obyek). kang mapan ana pojok kantor guru. . Rak-rakane ya wis padha peyok. Tuladha : Lemari wesi kelir klawu. tur teyengen sisan. Mula ya wis ora kuwat nyangga buku-buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono. Lawange wis ora bisa diinepake. wis rusak.2. obyek mau kaya-kaya ana ngarepe wong kang maca.

lsp. Dadi ancase padha karo eksposisi yaiku njembarake pangertene uwong. Narasi kang mangkono mau diarani narasi ekspositoris / narasi teknis. . Tuladha : Carane gawe sabuk kulit. awit ancas kang tinuju titise katrangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberke.3. Tas kulit. EKSPOSISI (Nyritakake Proses) Sajroning wacana eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi.

awit salah ssiji keluargane ketaman nyandu alkohol. .000 jiwa mati amarga kacilakan lalu lintas awit nyopir nanging lagi mendem. amarga mendem. Ana 40 juta anak lan bojone padha sangsara nandhang tekanan mental. supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake penulis / kang ngomong.4. ARGUMENTASI (Panemu) Yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi penemune wong liya.000 jiwa tumindak kasar utawa nglalu. Tuladha : ALKOHOL BISA GAWE CILAKA Ngombe alkohol sajroning wektu kang suwe bisa ndadekke tiwas amarga keracunan utawa kacilakan. Meh 15. Ing Amerika Serikat saben tahun 25.

pamikire mulek ana panemune dhewe.Penulis ngerti dhewe kira-kira 10 wong kang nyandu Senajan wis suwe ora ngombe alkohol. gampang nglokro. . ana tengara rada cethek nalare. gampang nesu. gampang mutung.

5.  Nanging satemene ana bedane yaiku : . awit padha-padha mbudidaya supaya percaya antarane siji lan sijine kang lagi rembugan. Persuasi  Persuasi karo argumentasi meh padha.

2.Bedane :  Argumentasi 1. Mbudidaya supaya pada buktiyen panemune kang nulis / celathu iku bener. 3. Proses tumuju kesimpulan. . Proses supaya wong percaya lan bisa nampa apa kang dikarepaake kang nulis / celathu. Kahanan rangu-rangu / dredah bab kang dianggep bener. Mbudidaya mbeberke  Persuasi 1. 3. sarujuk 2. Tansah ngendhani dredah.

ijab lan pahargyan . siraman.MACA BAB KABUDAYAN JAWA 1. malem midodareni. Tatacara Manton Miturut Adat Jawa Rerangkening tatacara tumrap tiyang ingkang badhe bebesanan. MUDHENG BAB KABUDAYAN JAWI Tatacara manton miturut budaya Jawa mligine ing tlatah Surakarta. miturut adat jawi ingkang baku : lamaran. ningseti.

Wanci panglamar 4. pihak penganten kakung ningseti badhe garwanipun. Ingkang nglamar 2. Lamaran 1. Pasrah sanggan / Singsetan.a. b. Ingkang kalamar 3. Titilaksana lamaran Kumbokarnonan / Ngrantam Pamong Pihak penganten putri. sinten paraga (pamong) ingkang hambiyantu. c. nemtokaken gadhah damelipun. Tatacara ingkang tetiganipun kagarba dados setunggal : . Liru Kalpika Adicara peningset.

Woh-wohan g. Pisang ayu i. Suruh ayu h. e. Cengkir gadhing j. Arta / buwuh k.Ubarampe a. Kudangan m. Kalpika (ali-ali) b. Rerenggan pelik-pelik d. Urip-urip l. Pamesing (busana eyang) n. nyamikan . Ageman putri sapengadeg c. Jadah. jenang lsp. Lapis warni abrit pethak f. wajik.

Maknanipun dodol dhawet (blebesipun suraos emah-emahipun jaler estri nggayuh jejeging bale wisma. ical sedaya sukerta lan rubedanipun. sami mareming manah. NITIK TEMBUNG-TEMBUNG PASEMON PRALAMBANG TATACARA Adicara siraman (pamrihipun calon penganten kekalih saged suci lahir batosipun.2. Maknanipun bapa hamayungi (mugi tansah antuk pepayung saking pangayomaning Gusti Ingkang Maha Agung) . Sade dhawet (minangka pralambang saha pangajab amrih benjing ing upacara dhauping penganten regeng.

(Ngemu suraos ingkang sinandi kembaring penganten kekalih. Kembar mayang : (minangka donga panyuwunipun amrih lampahipun pawiwahan / pahargyan saged rahayu. kembar cipta rasa lan karsanipun) . slamet kalis ing sambikala). kembar sih tresnanipun.Maknanipun dhawet (nggadhahi gegayuhan mugi-mugi pikantuk kamulyan prayogi pawitan landhep ing pikir lan giliging tekad) Maknanipun arta kreweng (kanthi pangajab mugi-mugi tansah kacelakna kaliyan arta nyekapi kabetahanipun agesang).

lan kencenging pikir calon temanten kekalih anggenipun badhe mangun bale wisma .Janur Kuning (ing pangajab mugi penganten sarimbit tansah pikantuk saha nuhoni cahyaning Gusti. Pisang Raja Sesuluhan (Sabda pandita ratu) Cengkir Gadhing (Mugi tresnanipun penganten kekalih linambaran weninging cipta rasa miwah karsa Cengkir : Kencenging pikir pamangku gati anggenipun malakramaken putrinipun. nebihi wewalering agami) temah dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. ingkang awujud parentah / wewarah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful