P. 1
Paw Art A

Paw Art A

|Views: 103|Likes:
Dipublikasikan oleh Widi Prabowo

More info:

Published by: Widi Prabowo on Mar 16, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2015

pdf

text

original

MIRENGAKE WARAWARA

Wara-wara yaiku cara kanggo medharake pawarta kanggo liyan sing duwe pangajab supaya wong liya kang kasebut, mangerteni asale pawarta, kanggo sapa, lan apa isine pawarta

POSTER
 Poster iku isine pangajak, ngelingake utawa

ngalarang sawijining bab sing gegayutan karo wong akeh. Kajaba tulisan sing narik kawigaten gambar lan isine kudu bisa aweh kawigaten.

IKLAN
Iklan inggih punika paring pangertosan dhateng bebrayan agung (masyarakat) ngengingi barang utawi jasa ingkang dipun sade lan dipun pasang ing media massa utawi media elektronik.

Isi boten damel kapitunanipun masyarakat 4. sopan lan nalar 2.SYARAT-SYARAT NDAPUK IKLAN 1. Saged nggugah krenteg kepengin ngertos . Ukaranipun cekak aos kanthi tembung pilihan ingkang trep. Pandhapukipun ringkes 3. nengsemaken.

JINISIPUN IKLAN MITURUT TUJUWANIPUN 1. 4. 3. 2. Iklan ingkang tujuwanipun nawakaken barang utawi produk Iklan ingkang tujuwanipun ngajak masyarakat nderek satunggaling kegiyatan Iklan ingkang tujuwanipun nepangaken satunggaling barang utawi jasa wonten ing bebrayan agung Iklan ingkang tujuwanipun ngajak lan ngimingimingi masyarakat supados kepincut lan nggadhahi barang utawi jasa kasebat .

kalawarti.MIRENGAKE PAWARTA Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. utawa diwaca lugas. -Tulisan : lumrahe kapacak ana ing ariwarti. lsp. Wujud pawarta : lesan lan tulisan -Lesan :bisa digiyarake lumantar radio. TV. (PRAKTEK) .

Sajroning proses penulisan berita. Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Berita kudu imbang (balanced) Berita kudu objektif (objektive) Berita kudu padhet lan jelas (concise and clear) Berita kudu aktual (recent) . 2. kaidah lan sifat tulisan kudu dadi pedhoman ing antarane : 1. 3. 5. 4.

lire sawijining pawongan kang kajibah minangka reporter kudu kerja keras nyusun laporane kanthi persis ngenani peristiwa. jeneng lan jabatane pawongan. .Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Sawijining berita kang beciklan bener kudu ditulis kanthi pas. panggonana. Ora mung bener jroning rincian bageyan kadadeyan nanging dituntutr katepatan jroning penyajian keseluruhan kalebu bagean ngendi kang ditonjolake. Kudu nyebut jam. dina.

Berita kudu imbang (balanced)  Tulisan kudu nggambarake kadadeyan sawetune. . lire panulis dituntut nyuguhake kronologis seimbang saengga para maos bisa oleh katrangan kanthi jelas lan gamblang.

Tuladha : Bathik Tamansari Kerajinan bathik ing Tamansari sebenere wis suwe. (candhake kaca 22) . ananging manawa mung nyetori wae asale ora ajeg. Sadurunge para pengkrajin mung nyetori bathik ana ing toko-toko bathik lan pedagang kaki lima ing wewengkon malioboro.

Dudut ati: kudu bisa dudut atine wong kang ngrungokake. OBYEKTIF : Pawarta kudu momot fakta kang dijupuk saka sumber kang manekawarna kanthi seimbang 4. Publisitas : bobot lan ragam basa kang digawe utawa ditulis kudu bisa dingerteni dening masyarakat kang akeh (knsumsi publik) 2. weruh . marga pawarta butuh dimenerti ing wektu iku 3. AKTUAL : Pawartatansah nyuguhake kang paling anyar.PAWARTA DUWENI SIPAT FAKTUAL LAN LUMRAHE NYANGKUT KEDADEYAN KANG AKTUAL LAN DUDUT ATINE KHALAYAK CIRI-CIRI PAWARTA KANG APIK: 1. maca.

Teori superioritas – degradasi.WULANGAN 2 A. Tuladha : . Teori bisosiasi tegese wong rumangsa lucu sakwise ngrumangsani ora gathuk antarane angen-angen karo kasunyatan. CRITA LUCU     Crita kang bisa nggawe kang mirengake utawa kang maos bisa gumuyu.nyontek . tegese wong rumangsa seneng lan lucu yen diunggulake nanging ora jumbuh karo kasunyatan. Teori inhibisi tegese wis sakmesthine yen rasa ora kepenak bisa kawetu / kelegan.

. Nulispengalaman sing wis dilakoni 2.Tata cara critakake pengalamanan : 1. Nyritakake pengalaman kanthi runtut miturut apa sing tinulis. Diwaca maneh supaya yen owah-owahan bisa ditambah utawa dikurangi 3. Katulis kanthi runtut lan panulissane sing bener 4.

kalamangsane nganggo selingan musik / gamelan. terus njarag gawe lucu. DHAGELAN Uga crita lucu nanging critane dirancang dhisik (nganggo skenario). (PRAKTEK CRITA LUCU) . lakone (tokohe) nyinau rancangan crita.B.

mangsuli.NELPON KANCA  Bedane nelpon karo pacelathon  Pacelathon yaiku guneme / pangandikan / omongane wong loro utawa luwih kanthi takon.  Nelpon yaiku guneman / wawan rembug nanging kang diajak rembugan ora adhep-adhepan. mrentah kanthi langsung.  Tuladha : Gawe pacelathon ana ing telepon ! . dadi mung krungu swarane nanging ora ngerti piyayine (uwonge).

lan Persuasi.Nulis lan Mbeberke (Pidhato) Wacana Naratif. 1. utawa wacana kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa. kang winates ing sajroning wektu. Naratif (Nyritakke) Wacana naratif yaiku wacana kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kayakaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau. Argumentasi. Deskriptif. . Eksposisi.

Njembarke wawasan / pangerten 2. 3. Basa figuratif. Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk 4. 2. yen perlu nalar dilirwakkke.Bedane :  NARASI EKSPOSITORIS  NARASI SUGESTIF 1. Mbeberke makna kang sinandi Nguripke pangangen-angen (imajinasi) Nalar mung kanggo nggayuh surasa (makna). Basa informatif. 4. tembunge denotatif 1. Mbeberke katrangan bab prastawa 3. tembunge konotatif .

Rak-rakane ya wis padha peyok. wis rusak. Lawange wis ora bisa diinepake. obyek mau kaya-kaya ana ngarepe wong kang maca. . Deskreptif (Nggambarake) Yaiku wacana kang nggambarke kanthi cetha salah sawijining kahanan (obyek).2. Mula ya wis ora kuwat nyangga buku-buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono. tur teyengen sisan. kang mapan ana pojok kantor guru. Tuladha : Lemari wesi kelir klawu.

Tuladha : Carane gawe sabuk kulit. awit ancas kang tinuju titise katrangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberke. lsp. EKSPOSISI (Nyritakake Proses) Sajroning wacana eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi.3. . Tas kulit. Dadi ancase padha karo eksposisi yaiku njembarake pangertene uwong. Narasi kang mangkono mau diarani narasi ekspositoris / narasi teknis.

amarga mendem. awit salah ssiji keluargane ketaman nyandu alkohol. . supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake penulis / kang ngomong.4. Meh 15. ARGUMENTASI (Panemu) Yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi penemune wong liya. Ana 40 juta anak lan bojone padha sangsara nandhang tekanan mental.000 jiwa tumindak kasar utawa nglalu.000 jiwa mati amarga kacilakan lalu lintas awit nyopir nanging lagi mendem. Tuladha : ALKOHOL BISA GAWE CILAKA Ngombe alkohol sajroning wektu kang suwe bisa ndadekke tiwas amarga keracunan utawa kacilakan. Ing Amerika Serikat saben tahun 25.

. gampang mutung.Penulis ngerti dhewe kira-kira 10 wong kang nyandu Senajan wis suwe ora ngombe alkohol. pamikire mulek ana panemune dhewe. gampang nglokro. gampang nesu. ana tengara rada cethek nalare.

 Nanging satemene ana bedane yaiku : . awit padha-padha mbudidaya supaya percaya antarane siji lan sijine kang lagi rembugan.5. Persuasi  Persuasi karo argumentasi meh padha.

Kahanan rangu-rangu / dredah bab kang dianggep bener. 2. Proses tumuju kesimpulan. 3. 3. . Mbudidaya mbeberke  Persuasi 1. sarujuk 2.Bedane :  Argumentasi 1. Tansah ngendhani dredah. Proses supaya wong percaya lan bisa nampa apa kang dikarepaake kang nulis / celathu. Mbudidaya supaya pada buktiyen panemune kang nulis / celathu iku bener.

miturut adat jawi ingkang baku : lamaran. siraman.MACA BAB KABUDAYAN JAWA 1. MUDHENG BAB KABUDAYAN JAWI Tatacara manton miturut budaya Jawa mligine ing tlatah Surakarta. malem midodareni. ijab lan pahargyan . Tatacara Manton Miturut Adat Jawa Rerangkening tatacara tumrap tiyang ingkang badhe bebesanan. ningseti.

nemtokaken gadhah damelipun. Liru Kalpika Adicara peningset. Lamaran 1. Tatacara ingkang tetiganipun kagarba dados setunggal : . c. sinten paraga (pamong) ingkang hambiyantu. Ingkang kalamar 3.a. Pasrah sanggan / Singsetan. Wanci panglamar 4. pihak penganten kakung ningseti badhe garwanipun. Titilaksana lamaran Kumbokarnonan / Ngrantam Pamong Pihak penganten putri. Ingkang nglamar 2. b.

Woh-wohan g. Urip-urip l.Ubarampe a. e. Rerenggan pelik-pelik d. Pisang ayu i. jenang lsp. Pamesing (busana eyang) n. Suruh ayu h. wajik. Lapis warni abrit pethak f. Jadah. nyamikan . Cengkir gadhing j. Kudangan m. Kalpika (ali-ali) b. Arta / buwuh k. Ageman putri sapengadeg c.

Sade dhawet (minangka pralambang saha pangajab amrih benjing ing upacara dhauping penganten regeng. ical sedaya sukerta lan rubedanipun.2. Maknanipun dodol dhawet (blebesipun suraos emah-emahipun jaler estri nggayuh jejeging bale wisma. NITIK TEMBUNG-TEMBUNG PASEMON PRALAMBANG TATACARA Adicara siraman (pamrihipun calon penganten kekalih saged suci lahir batosipun. sami mareming manah. Maknanipun bapa hamayungi (mugi tansah antuk pepayung saking pangayomaning Gusti Ingkang Maha Agung) .

(Ngemu suraos ingkang sinandi kembaring penganten kekalih.Maknanipun dhawet (nggadhahi gegayuhan mugi-mugi pikantuk kamulyan prayogi pawitan landhep ing pikir lan giliging tekad) Maknanipun arta kreweng (kanthi pangajab mugi-mugi tansah kacelakna kaliyan arta nyekapi kabetahanipun agesang). slamet kalis ing sambikala). Kembar mayang : (minangka donga panyuwunipun amrih lampahipun pawiwahan / pahargyan saged rahayu. kembar sih tresnanipun. kembar cipta rasa lan karsanipun) .

lan kencenging pikir calon temanten kekalih anggenipun badhe mangun bale wisma . nebihi wewalering agami) temah dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Pisang Raja Sesuluhan (Sabda pandita ratu) Cengkir Gadhing (Mugi tresnanipun penganten kekalih linambaran weninging cipta rasa miwah karsa Cengkir : Kencenging pikir pamangku gati anggenipun malakramaken putrinipun. ingkang awujud parentah / wewarah.Janur Kuning (ing pangajab mugi penganten sarimbit tansah pikantuk saha nuhoni cahyaning Gusti.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->