MIRENGAKE WARAWARA

Wara-wara yaiku cara kanggo medharake pawarta kanggo liyan sing duwe pangajab supaya wong liya kang kasebut, mangerteni asale pawarta, kanggo sapa, lan apa isine pawarta

POSTER
 Poster iku isine pangajak, ngelingake utawa

ngalarang sawijining bab sing gegayutan karo wong akeh. Kajaba tulisan sing narik kawigaten gambar lan isine kudu bisa aweh kawigaten.

IKLAN
Iklan inggih punika paring pangertosan dhateng bebrayan agung (masyarakat) ngengingi barang utawi jasa ingkang dipun sade lan dipun pasang ing media massa utawi media elektronik.

Ukaranipun cekak aos kanthi tembung pilihan ingkang trep. nengsemaken. sopan lan nalar 2.SYARAT-SYARAT NDAPUK IKLAN 1. Saged nggugah krenteg kepengin ngertos . Isi boten damel kapitunanipun masyarakat 4. Pandhapukipun ringkes 3.

4. 2. Iklan ingkang tujuwanipun nawakaken barang utawi produk Iklan ingkang tujuwanipun ngajak masyarakat nderek satunggaling kegiyatan Iklan ingkang tujuwanipun nepangaken satunggaling barang utawi jasa wonten ing bebrayan agung Iklan ingkang tujuwanipun ngajak lan ngimingimingi masyarakat supados kepincut lan nggadhahi barang utawi jasa kasebat .JINISIPUN IKLAN MITURUT TUJUWANIPUN 1. 3.

MIRENGAKE PAWARTA Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. (PRAKTEK) . Wujud pawarta : lesan lan tulisan -Lesan :bisa digiyarake lumantar radio. -Tulisan : lumrahe kapacak ana ing ariwarti. TV. lsp. utawa diwaca lugas. kalawarti.

4. 3. 5.Sajroning proses penulisan berita. kaidah lan sifat tulisan kudu dadi pedhoman ing antarane : 1. 2. Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Berita kudu imbang (balanced) Berita kudu objektif (objektive) Berita kudu padhet lan jelas (concise and clear) Berita kudu aktual (recent) .

dina. lire sawijining pawongan kang kajibah minangka reporter kudu kerja keras nyusun laporane kanthi persis ngenani peristiwa. jeneng lan jabatane pawongan. . Kudu nyebut jam. Ora mung bener jroning rincian bageyan kadadeyan nanging dituntutr katepatan jroning penyajian keseluruhan kalebu bagean ngendi kang ditonjolake. panggonana.Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Sawijining berita kang beciklan bener kudu ditulis kanthi pas.

lire panulis dituntut nyuguhake kronologis seimbang saengga para maos bisa oleh katrangan kanthi jelas lan gamblang.Berita kudu imbang (balanced)  Tulisan kudu nggambarake kadadeyan sawetune. .

(candhake kaca 22) .Tuladha : Bathik Tamansari Kerajinan bathik ing Tamansari sebenere wis suwe. ananging manawa mung nyetori wae asale ora ajeg. Sadurunge para pengkrajin mung nyetori bathik ana ing toko-toko bathik lan pedagang kaki lima ing wewengkon malioboro.

PAWARTA DUWENI SIPAT FAKTUAL LAN LUMRAHE NYANGKUT KEDADEYAN KANG AKTUAL LAN DUDUT ATINE KHALAYAK CIRI-CIRI PAWARTA KANG APIK: 1. marga pawarta butuh dimenerti ing wektu iku 3. Publisitas : bobot lan ragam basa kang digawe utawa ditulis kudu bisa dingerteni dening masyarakat kang akeh (knsumsi publik) 2. AKTUAL : Pawartatansah nyuguhake kang paling anyar. weruh . maca. OBYEKTIF : Pawarta kudu momot fakta kang dijupuk saka sumber kang manekawarna kanthi seimbang 4. Dudut ati: kudu bisa dudut atine wong kang ngrungokake.

WULANGAN 2 A. Teori bisosiasi tegese wong rumangsa lucu sakwise ngrumangsani ora gathuk antarane angen-angen karo kasunyatan. Teori inhibisi tegese wis sakmesthine yen rasa ora kepenak bisa kawetu / kelegan.nyontek . Teori superioritas – degradasi. CRITA LUCU     Crita kang bisa nggawe kang mirengake utawa kang maos bisa gumuyu. tegese wong rumangsa seneng lan lucu yen diunggulake nanging ora jumbuh karo kasunyatan. Tuladha : .

Diwaca maneh supaya yen owah-owahan bisa ditambah utawa dikurangi 3.Tata cara critakake pengalamanan : 1. . Nulispengalaman sing wis dilakoni 2. Nyritakake pengalaman kanthi runtut miturut apa sing tinulis. Katulis kanthi runtut lan panulissane sing bener 4.

kalamangsane nganggo selingan musik / gamelan. DHAGELAN Uga crita lucu nanging critane dirancang dhisik (nganggo skenario).B. terus njarag gawe lucu. lakone (tokohe) nyinau rancangan crita. (PRAKTEK CRITA LUCU) .

 Nelpon yaiku guneman / wawan rembug nanging kang diajak rembugan ora adhep-adhepan. mangsuli. dadi mung krungu swarane nanging ora ngerti piyayine (uwonge). mrentah kanthi langsung.  Tuladha : Gawe pacelathon ana ing telepon ! .NELPON KANCA  Bedane nelpon karo pacelathon  Pacelathon yaiku guneme / pangandikan / omongane wong loro utawa luwih kanthi takon.

Naratif (Nyritakke) Wacana naratif yaiku wacana kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kayakaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau. lan Persuasi. utawa wacana kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa. Argumentasi. kang winates ing sajroning wektu. Eksposisi. Deskriptif. . 1.Nulis lan Mbeberke (Pidhato) Wacana Naratif.

2. Njembarke wawasan / pangerten 2. 3. tembunge denotatif 1. Basa figuratif. Basa informatif. tembunge konotatif . Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk 4. Mbeberke makna kang sinandi Nguripke pangangen-angen (imajinasi) Nalar mung kanggo nggayuh surasa (makna). yen perlu nalar dilirwakkke. Mbeberke katrangan bab prastawa 3.Bedane :  NARASI EKSPOSITORIS  NARASI SUGESTIF 1. 4.

Lawange wis ora bisa diinepake. wis rusak. Mula ya wis ora kuwat nyangga buku-buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono. Tuladha : Lemari wesi kelir klawu. tur teyengen sisan. obyek mau kaya-kaya ana ngarepe wong kang maca. Deskreptif (Nggambarake) Yaiku wacana kang nggambarke kanthi cetha salah sawijining kahanan (obyek). Rak-rakane ya wis padha peyok. kang mapan ana pojok kantor guru. .2.

Tuladha : Carane gawe sabuk kulit. Dadi ancase padha karo eksposisi yaiku njembarake pangertene uwong. EKSPOSISI (Nyritakake Proses) Sajroning wacana eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi. lsp.3. Narasi kang mangkono mau diarani narasi ekspositoris / narasi teknis. awit ancas kang tinuju titise katrangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberke. . Tas kulit.

Tuladha : ALKOHOL BISA GAWE CILAKA Ngombe alkohol sajroning wektu kang suwe bisa ndadekke tiwas amarga keracunan utawa kacilakan.000 jiwa mati amarga kacilakan lalu lintas awit nyopir nanging lagi mendem. supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake penulis / kang ngomong.000 jiwa tumindak kasar utawa nglalu. Ing Amerika Serikat saben tahun 25. awit salah ssiji keluargane ketaman nyandu alkohol. ARGUMENTASI (Panemu) Yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi penemune wong liya. Ana 40 juta anak lan bojone padha sangsara nandhang tekanan mental. amarga mendem. Meh 15. .4.

. gampang nglokro.Penulis ngerti dhewe kira-kira 10 wong kang nyandu Senajan wis suwe ora ngombe alkohol. ana tengara rada cethek nalare. pamikire mulek ana panemune dhewe. gampang nesu. gampang mutung.

awit padha-padha mbudidaya supaya percaya antarane siji lan sijine kang lagi rembugan.  Nanging satemene ana bedane yaiku : .5. Persuasi  Persuasi karo argumentasi meh padha.

Proses supaya wong percaya lan bisa nampa apa kang dikarepaake kang nulis / celathu. Kahanan rangu-rangu / dredah bab kang dianggep bener. Proses tumuju kesimpulan. 2.Bedane :  Argumentasi 1. 3. Mbudidaya supaya pada buktiyen panemune kang nulis / celathu iku bener. sarujuk 2. Tansah ngendhani dredah. 3. . Mbudidaya mbeberke  Persuasi 1.

ijab lan pahargyan . ningseti. MUDHENG BAB KABUDAYAN JAWI Tatacara manton miturut budaya Jawa mligine ing tlatah Surakarta. Tatacara Manton Miturut Adat Jawa Rerangkening tatacara tumrap tiyang ingkang badhe bebesanan. malem midodareni. siraman.MACA BAB KABUDAYAN JAWA 1. miturut adat jawi ingkang baku : lamaran.

Pasrah sanggan / Singsetan. sinten paraga (pamong) ingkang hambiyantu. c. Ingkang nglamar 2. Ingkang kalamar 3. nemtokaken gadhah damelipun. pihak penganten kakung ningseti badhe garwanipun. Wanci panglamar 4. Lamaran 1. Titilaksana lamaran Kumbokarnonan / Ngrantam Pamong Pihak penganten putri. Liru Kalpika Adicara peningset. b.a. Tatacara ingkang tetiganipun kagarba dados setunggal : .

Pamesing (busana eyang) n. nyamikan . jenang lsp. Pisang ayu i. Rerenggan pelik-pelik d.Ubarampe a. Kudangan m. wajik. Woh-wohan g. Lapis warni abrit pethak f. Cengkir gadhing j. Ageman putri sapengadeg c. Urip-urip l. e. Kalpika (ali-ali) b. Arta / buwuh k. Suruh ayu h. Jadah.

Maknanipun bapa hamayungi (mugi tansah antuk pepayung saking pangayomaning Gusti Ingkang Maha Agung) . NITIK TEMBUNG-TEMBUNG PASEMON PRALAMBANG TATACARA Adicara siraman (pamrihipun calon penganten kekalih saged suci lahir batosipun. sami mareming manah. Maknanipun dodol dhawet (blebesipun suraos emah-emahipun jaler estri nggayuh jejeging bale wisma.2. Sade dhawet (minangka pralambang saha pangajab amrih benjing ing upacara dhauping penganten regeng. ical sedaya sukerta lan rubedanipun.

Kembar mayang : (minangka donga panyuwunipun amrih lampahipun pawiwahan / pahargyan saged rahayu. (Ngemu suraos ingkang sinandi kembaring penganten kekalih.Maknanipun dhawet (nggadhahi gegayuhan mugi-mugi pikantuk kamulyan prayogi pawitan landhep ing pikir lan giliging tekad) Maknanipun arta kreweng (kanthi pangajab mugi-mugi tansah kacelakna kaliyan arta nyekapi kabetahanipun agesang). kembar cipta rasa lan karsanipun) . slamet kalis ing sambikala). kembar sih tresnanipun.

nebihi wewalering agami) temah dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warohmah.Janur Kuning (ing pangajab mugi penganten sarimbit tansah pikantuk saha nuhoni cahyaning Gusti. lan kencenging pikir calon temanten kekalih anggenipun badhe mangun bale wisma . Pisang Raja Sesuluhan (Sabda pandita ratu) Cengkir Gadhing (Mugi tresnanipun penganten kekalih linambaran weninging cipta rasa miwah karsa Cengkir : Kencenging pikir pamangku gati anggenipun malakramaken putrinipun. ingkang awujud parentah / wewarah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful