MIRENGAKE WARAWARA

Wara-wara yaiku cara kanggo medharake pawarta kanggo liyan sing duwe pangajab supaya wong liya kang kasebut, mangerteni asale pawarta, kanggo sapa, lan apa isine pawarta

POSTER
 Poster iku isine pangajak, ngelingake utawa

ngalarang sawijining bab sing gegayutan karo wong akeh. Kajaba tulisan sing narik kawigaten gambar lan isine kudu bisa aweh kawigaten.

IKLAN
Iklan inggih punika paring pangertosan dhateng bebrayan agung (masyarakat) ngengingi barang utawi jasa ingkang dipun sade lan dipun pasang ing media massa utawi media elektronik.

Ukaranipun cekak aos kanthi tembung pilihan ingkang trep. Pandhapukipun ringkes 3. nengsemaken. Saged nggugah krenteg kepengin ngertos .SYARAT-SYARAT NDAPUK IKLAN 1. Isi boten damel kapitunanipun masyarakat 4. sopan lan nalar 2.

3. Iklan ingkang tujuwanipun nawakaken barang utawi produk Iklan ingkang tujuwanipun ngajak masyarakat nderek satunggaling kegiyatan Iklan ingkang tujuwanipun nepangaken satunggaling barang utawi jasa wonten ing bebrayan agung Iklan ingkang tujuwanipun ngajak lan ngimingimingi masyarakat supados kepincut lan nggadhahi barang utawi jasa kasebat . 4. 2.JINISIPUN IKLAN MITURUT TUJUWANIPUN 1.

kalawarti.MIRENGAKE PAWARTA Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. (PRAKTEK) . -Tulisan : lumrahe kapacak ana ing ariwarti. Wujud pawarta : lesan lan tulisan -Lesan :bisa digiyarake lumantar radio. TV. lsp. utawa diwaca lugas.

5.Sajroning proses penulisan berita. 3. 4. Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Berita kudu imbang (balanced) Berita kudu objektif (objektive) Berita kudu padhet lan jelas (concise and clear) Berita kudu aktual (recent) . kaidah lan sifat tulisan kudu dadi pedhoman ing antarane : 1. 2.

jeneng lan jabatane pawongan. Kudu nyebut jam. .Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Sawijining berita kang beciklan bener kudu ditulis kanthi pas. lire sawijining pawongan kang kajibah minangka reporter kudu kerja keras nyusun laporane kanthi persis ngenani peristiwa. panggonana. Ora mung bener jroning rincian bageyan kadadeyan nanging dituntutr katepatan jroning penyajian keseluruhan kalebu bagean ngendi kang ditonjolake. dina.

.Berita kudu imbang (balanced)  Tulisan kudu nggambarake kadadeyan sawetune. lire panulis dituntut nyuguhake kronologis seimbang saengga para maos bisa oleh katrangan kanthi jelas lan gamblang.

Tuladha : Bathik Tamansari Kerajinan bathik ing Tamansari sebenere wis suwe. (candhake kaca 22) . ananging manawa mung nyetori wae asale ora ajeg. Sadurunge para pengkrajin mung nyetori bathik ana ing toko-toko bathik lan pedagang kaki lima ing wewengkon malioboro.

marga pawarta butuh dimenerti ing wektu iku 3.PAWARTA DUWENI SIPAT FAKTUAL LAN LUMRAHE NYANGKUT KEDADEYAN KANG AKTUAL LAN DUDUT ATINE KHALAYAK CIRI-CIRI PAWARTA KANG APIK: 1. Dudut ati: kudu bisa dudut atine wong kang ngrungokake. AKTUAL : Pawartatansah nyuguhake kang paling anyar. maca. weruh . Publisitas : bobot lan ragam basa kang digawe utawa ditulis kudu bisa dingerteni dening masyarakat kang akeh (knsumsi publik) 2. OBYEKTIF : Pawarta kudu momot fakta kang dijupuk saka sumber kang manekawarna kanthi seimbang 4.

Tuladha : . tegese wong rumangsa seneng lan lucu yen diunggulake nanging ora jumbuh karo kasunyatan.WULANGAN 2 A. Teori superioritas – degradasi.nyontek . CRITA LUCU     Crita kang bisa nggawe kang mirengake utawa kang maos bisa gumuyu. Teori inhibisi tegese wis sakmesthine yen rasa ora kepenak bisa kawetu / kelegan. Teori bisosiasi tegese wong rumangsa lucu sakwise ngrumangsani ora gathuk antarane angen-angen karo kasunyatan.

Diwaca maneh supaya yen owah-owahan bisa ditambah utawa dikurangi 3. Nulispengalaman sing wis dilakoni 2. Katulis kanthi runtut lan panulissane sing bener 4.Tata cara critakake pengalamanan : 1. Nyritakake pengalaman kanthi runtut miturut apa sing tinulis. .

B. lakone (tokohe) nyinau rancangan crita. terus njarag gawe lucu. kalamangsane nganggo selingan musik / gamelan. (PRAKTEK CRITA LUCU) . DHAGELAN Uga crita lucu nanging critane dirancang dhisik (nganggo skenario).

 Tuladha : Gawe pacelathon ana ing telepon ! . mrentah kanthi langsung. mangsuli. dadi mung krungu swarane nanging ora ngerti piyayine (uwonge).NELPON KANCA  Bedane nelpon karo pacelathon  Pacelathon yaiku guneme / pangandikan / omongane wong loro utawa luwih kanthi takon.  Nelpon yaiku guneman / wawan rembug nanging kang diajak rembugan ora adhep-adhepan.

Deskriptif. utawa wacana kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa.Nulis lan Mbeberke (Pidhato) Wacana Naratif. . 1. Argumentasi. Naratif (Nyritakke) Wacana naratif yaiku wacana kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kayakaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau. kang winates ing sajroning wektu. lan Persuasi. Eksposisi.

Bedane :  NARASI EKSPOSITORIS  NARASI SUGESTIF 1. Mbeberke makna kang sinandi Nguripke pangangen-angen (imajinasi) Nalar mung kanggo nggayuh surasa (makna). Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk 4. tembunge konotatif . 3. yen perlu nalar dilirwakkke. Basa figuratif. tembunge denotatif 1. 2. Basa informatif. Mbeberke katrangan bab prastawa 3. 4. Njembarke wawasan / pangerten 2.

tur teyengen sisan. obyek mau kaya-kaya ana ngarepe wong kang maca. Deskreptif (Nggambarake) Yaiku wacana kang nggambarke kanthi cetha salah sawijining kahanan (obyek). Lawange wis ora bisa diinepake. . Rak-rakane ya wis padha peyok.2. Tuladha : Lemari wesi kelir klawu. Mula ya wis ora kuwat nyangga buku-buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono. kang mapan ana pojok kantor guru. wis rusak.

Dadi ancase padha karo eksposisi yaiku njembarake pangertene uwong. EKSPOSISI (Nyritakake Proses) Sajroning wacana eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi. Tas kulit. awit ancas kang tinuju titise katrangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberke.3. . lsp. Narasi kang mangkono mau diarani narasi ekspositoris / narasi teknis. Tuladha : Carane gawe sabuk kulit.

ARGUMENTASI (Panemu) Yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi penemune wong liya. awit salah ssiji keluargane ketaman nyandu alkohol.000 jiwa tumindak kasar utawa nglalu.4. amarga mendem. Ing Amerika Serikat saben tahun 25. Meh 15. supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake penulis / kang ngomong.000 jiwa mati amarga kacilakan lalu lintas awit nyopir nanging lagi mendem. . Tuladha : ALKOHOL BISA GAWE CILAKA Ngombe alkohol sajroning wektu kang suwe bisa ndadekke tiwas amarga keracunan utawa kacilakan. Ana 40 juta anak lan bojone padha sangsara nandhang tekanan mental.

. gampang nesu. pamikire mulek ana panemune dhewe.Penulis ngerti dhewe kira-kira 10 wong kang nyandu Senajan wis suwe ora ngombe alkohol. gampang mutung. gampang nglokro. ana tengara rada cethek nalare.

awit padha-padha mbudidaya supaya percaya antarane siji lan sijine kang lagi rembugan.  Nanging satemene ana bedane yaiku : . Persuasi  Persuasi karo argumentasi meh padha.5.

Proses supaya wong percaya lan bisa nampa apa kang dikarepaake kang nulis / celathu. Mbudidaya supaya pada buktiyen panemune kang nulis / celathu iku bener. Kahanan rangu-rangu / dredah bab kang dianggep bener. . Tansah ngendhani dredah. sarujuk 2. Mbudidaya mbeberke  Persuasi 1. Proses tumuju kesimpulan.Bedane :  Argumentasi 1. 3. 3. 2.

MACA BAB KABUDAYAN JAWA 1. siraman. MUDHENG BAB KABUDAYAN JAWI Tatacara manton miturut budaya Jawa mligine ing tlatah Surakarta. malem midodareni. ijab lan pahargyan . Tatacara Manton Miturut Adat Jawa Rerangkening tatacara tumrap tiyang ingkang badhe bebesanan. ningseti. miturut adat jawi ingkang baku : lamaran.

Liru Kalpika Adicara peningset. nemtokaken gadhah damelipun.a. Wanci panglamar 4. Tatacara ingkang tetiganipun kagarba dados setunggal : . Lamaran 1. Ingkang nglamar 2. sinten paraga (pamong) ingkang hambiyantu. pihak penganten kakung ningseti badhe garwanipun. c. Titilaksana lamaran Kumbokarnonan / Ngrantam Pamong Pihak penganten putri. b. Ingkang kalamar 3. Pasrah sanggan / Singsetan.

Urip-urip l. e. Cengkir gadhing j. Rerenggan pelik-pelik d. wajik. Woh-wohan g. Kudangan m. Arta / buwuh k. Pisang ayu i. nyamikan . Suruh ayu h. Kalpika (ali-ali) b. jenang lsp. Ageman putri sapengadeg c.Ubarampe a. Jadah. Lapis warni abrit pethak f. Pamesing (busana eyang) n.

NITIK TEMBUNG-TEMBUNG PASEMON PRALAMBANG TATACARA Adicara siraman (pamrihipun calon penganten kekalih saged suci lahir batosipun. Sade dhawet (minangka pralambang saha pangajab amrih benjing ing upacara dhauping penganten regeng. ical sedaya sukerta lan rubedanipun. Maknanipun dodol dhawet (blebesipun suraos emah-emahipun jaler estri nggayuh jejeging bale wisma.2. sami mareming manah. Maknanipun bapa hamayungi (mugi tansah antuk pepayung saking pangayomaning Gusti Ingkang Maha Agung) .

kembar cipta rasa lan karsanipun) .Maknanipun dhawet (nggadhahi gegayuhan mugi-mugi pikantuk kamulyan prayogi pawitan landhep ing pikir lan giliging tekad) Maknanipun arta kreweng (kanthi pangajab mugi-mugi tansah kacelakna kaliyan arta nyekapi kabetahanipun agesang). Kembar mayang : (minangka donga panyuwunipun amrih lampahipun pawiwahan / pahargyan saged rahayu. slamet kalis ing sambikala). (Ngemu suraos ingkang sinandi kembaring penganten kekalih. kembar sih tresnanipun.

lan kencenging pikir calon temanten kekalih anggenipun badhe mangun bale wisma . nebihi wewalering agami) temah dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. ingkang awujud parentah / wewarah. Pisang Raja Sesuluhan (Sabda pandita ratu) Cengkir Gadhing (Mugi tresnanipun penganten kekalih linambaran weninging cipta rasa miwah karsa Cengkir : Kencenging pikir pamangku gati anggenipun malakramaken putrinipun.Janur Kuning (ing pangajab mugi penganten sarimbit tansah pikantuk saha nuhoni cahyaning Gusti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful