MIRENGAKE WARAWARA

Wara-wara yaiku cara kanggo medharake pawarta kanggo liyan sing duwe pangajab supaya wong liya kang kasebut, mangerteni asale pawarta, kanggo sapa, lan apa isine pawarta

POSTER
 Poster iku isine pangajak, ngelingake utawa

ngalarang sawijining bab sing gegayutan karo wong akeh. Kajaba tulisan sing narik kawigaten gambar lan isine kudu bisa aweh kawigaten.

IKLAN
Iklan inggih punika paring pangertosan dhateng bebrayan agung (masyarakat) ngengingi barang utawi jasa ingkang dipun sade lan dipun pasang ing media massa utawi media elektronik.

SYARAT-SYARAT NDAPUK IKLAN 1. Ukaranipun cekak aos kanthi tembung pilihan ingkang trep. nengsemaken. Pandhapukipun ringkes 3. Saged nggugah krenteg kepengin ngertos . sopan lan nalar 2. Isi boten damel kapitunanipun masyarakat 4.

3. Iklan ingkang tujuwanipun nawakaken barang utawi produk Iklan ingkang tujuwanipun ngajak masyarakat nderek satunggaling kegiyatan Iklan ingkang tujuwanipun nepangaken satunggaling barang utawi jasa wonten ing bebrayan agung Iklan ingkang tujuwanipun ngajak lan ngimingimingi masyarakat supados kepincut lan nggadhahi barang utawi jasa kasebat .JINISIPUN IKLAN MITURUT TUJUWANIPUN 1. 2. 4.

(PRAKTEK) . TV. utawa diwaca lugas.MIRENGAKE PAWARTA Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. -Tulisan : lumrahe kapacak ana ing ariwarti. kalawarti. Wujud pawarta : lesan lan tulisan -Lesan :bisa digiyarake lumantar radio. lsp.

Sajroning proses penulisan berita. Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Berita kudu imbang (balanced) Berita kudu objektif (objektive) Berita kudu padhet lan jelas (concise and clear) Berita kudu aktual (recent) . kaidah lan sifat tulisan kudu dadi pedhoman ing antarane : 1. 2. 5. 4. 3.

panggonana. jeneng lan jabatane pawongan. dina. lire sawijining pawongan kang kajibah minangka reporter kudu kerja keras nyusun laporane kanthi persis ngenani peristiwa.Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Sawijining berita kang beciklan bener kudu ditulis kanthi pas. Ora mung bener jroning rincian bageyan kadadeyan nanging dituntutr katepatan jroning penyajian keseluruhan kalebu bagean ngendi kang ditonjolake. . Kudu nyebut jam.

lire panulis dituntut nyuguhake kronologis seimbang saengga para maos bisa oleh katrangan kanthi jelas lan gamblang. .Berita kudu imbang (balanced)  Tulisan kudu nggambarake kadadeyan sawetune.

(candhake kaca 22) .Tuladha : Bathik Tamansari Kerajinan bathik ing Tamansari sebenere wis suwe. ananging manawa mung nyetori wae asale ora ajeg. Sadurunge para pengkrajin mung nyetori bathik ana ing toko-toko bathik lan pedagang kaki lima ing wewengkon malioboro.

AKTUAL : Pawartatansah nyuguhake kang paling anyar. maca. weruh . Dudut ati: kudu bisa dudut atine wong kang ngrungokake. OBYEKTIF : Pawarta kudu momot fakta kang dijupuk saka sumber kang manekawarna kanthi seimbang 4. Publisitas : bobot lan ragam basa kang digawe utawa ditulis kudu bisa dingerteni dening masyarakat kang akeh (knsumsi publik) 2. marga pawarta butuh dimenerti ing wektu iku 3.PAWARTA DUWENI SIPAT FAKTUAL LAN LUMRAHE NYANGKUT KEDADEYAN KANG AKTUAL LAN DUDUT ATINE KHALAYAK CIRI-CIRI PAWARTA KANG APIK: 1.

nyontek . tegese wong rumangsa seneng lan lucu yen diunggulake nanging ora jumbuh karo kasunyatan. Tuladha : . Teori inhibisi tegese wis sakmesthine yen rasa ora kepenak bisa kawetu / kelegan. Teori bisosiasi tegese wong rumangsa lucu sakwise ngrumangsani ora gathuk antarane angen-angen karo kasunyatan.WULANGAN 2 A. CRITA LUCU     Crita kang bisa nggawe kang mirengake utawa kang maos bisa gumuyu. Teori superioritas – degradasi.

Nulispengalaman sing wis dilakoni 2. Katulis kanthi runtut lan panulissane sing bener 4. Diwaca maneh supaya yen owah-owahan bisa ditambah utawa dikurangi 3.Tata cara critakake pengalamanan : 1. . Nyritakake pengalaman kanthi runtut miturut apa sing tinulis.

lakone (tokohe) nyinau rancangan crita. kalamangsane nganggo selingan musik / gamelan. (PRAKTEK CRITA LUCU) . terus njarag gawe lucu.B. DHAGELAN Uga crita lucu nanging critane dirancang dhisik (nganggo skenario).

NELPON KANCA  Bedane nelpon karo pacelathon  Pacelathon yaiku guneme / pangandikan / omongane wong loro utawa luwih kanthi takon.  Tuladha : Gawe pacelathon ana ing telepon ! .  Nelpon yaiku guneman / wawan rembug nanging kang diajak rembugan ora adhep-adhepan. dadi mung krungu swarane nanging ora ngerti piyayine (uwonge). mrentah kanthi langsung. mangsuli.

Deskriptif. Eksposisi. 1. Naratif (Nyritakke) Wacana naratif yaiku wacana kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kayakaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau.Nulis lan Mbeberke (Pidhato) Wacana Naratif. Argumentasi. lan Persuasi. . utawa wacana kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa. kang winates ing sajroning wektu.

2. Njembarke wawasan / pangerten 2. Basa informatif. Basa figuratif. tembunge konotatif . 4.Bedane :  NARASI EKSPOSITORIS  NARASI SUGESTIF 1. 3. yen perlu nalar dilirwakkke. Mbeberke katrangan bab prastawa 3. Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk 4. tembunge denotatif 1. Mbeberke makna kang sinandi Nguripke pangangen-angen (imajinasi) Nalar mung kanggo nggayuh surasa (makna).

Mula ya wis ora kuwat nyangga buku-buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono. tur teyengen sisan. obyek mau kaya-kaya ana ngarepe wong kang maca. Tuladha : Lemari wesi kelir klawu. Rak-rakane ya wis padha peyok. kang mapan ana pojok kantor guru. Deskreptif (Nggambarake) Yaiku wacana kang nggambarke kanthi cetha salah sawijining kahanan (obyek). wis rusak.2. . Lawange wis ora bisa diinepake.

Tas kulit. EKSPOSISI (Nyritakake Proses) Sajroning wacana eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi. Narasi kang mangkono mau diarani narasi ekspositoris / narasi teknis. Dadi ancase padha karo eksposisi yaiku njembarake pangertene uwong. . awit ancas kang tinuju titise katrangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberke.3. lsp. Tuladha : Carane gawe sabuk kulit.

Ing Amerika Serikat saben tahun 25.000 jiwa tumindak kasar utawa nglalu. supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake penulis / kang ngomong.000 jiwa mati amarga kacilakan lalu lintas awit nyopir nanging lagi mendem. Tuladha : ALKOHOL BISA GAWE CILAKA Ngombe alkohol sajroning wektu kang suwe bisa ndadekke tiwas amarga keracunan utawa kacilakan.4. ARGUMENTASI (Panemu) Yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi penemune wong liya. Ana 40 juta anak lan bojone padha sangsara nandhang tekanan mental. awit salah ssiji keluargane ketaman nyandu alkohol. amarga mendem. . Meh 15.

gampang mutung. gampang nesu. pamikire mulek ana panemune dhewe. . ana tengara rada cethek nalare.Penulis ngerti dhewe kira-kira 10 wong kang nyandu Senajan wis suwe ora ngombe alkohol. gampang nglokro.

Persuasi  Persuasi karo argumentasi meh padha.5. awit padha-padha mbudidaya supaya percaya antarane siji lan sijine kang lagi rembugan.  Nanging satemene ana bedane yaiku : .

3. Mbudidaya supaya pada buktiyen panemune kang nulis / celathu iku bener. Proses tumuju kesimpulan. . 3. Tansah ngendhani dredah.Bedane :  Argumentasi 1. sarujuk 2. Proses supaya wong percaya lan bisa nampa apa kang dikarepaake kang nulis / celathu. 2. Kahanan rangu-rangu / dredah bab kang dianggep bener. Mbudidaya mbeberke  Persuasi 1.

Tatacara Manton Miturut Adat Jawa Rerangkening tatacara tumrap tiyang ingkang badhe bebesanan. ijab lan pahargyan .MACA BAB KABUDAYAN JAWA 1. siraman. MUDHENG BAB KABUDAYAN JAWI Tatacara manton miturut budaya Jawa mligine ing tlatah Surakarta. miturut adat jawi ingkang baku : lamaran. ningseti. malem midodareni.

nemtokaken gadhah damelipun. Titilaksana lamaran Kumbokarnonan / Ngrantam Pamong Pihak penganten putri. Ingkang nglamar 2.a. sinten paraga (pamong) ingkang hambiyantu. b. Liru Kalpika Adicara peningset. c. Pasrah sanggan / Singsetan. Ingkang kalamar 3. Lamaran 1. Tatacara ingkang tetiganipun kagarba dados setunggal : . pihak penganten kakung ningseti badhe garwanipun. Wanci panglamar 4.

e. Rerenggan pelik-pelik d. jenang lsp. Ageman putri sapengadeg c. wajik. Woh-wohan g. Arta / buwuh k. Cengkir gadhing j. Pisang ayu i.Ubarampe a. Jadah. Pamesing (busana eyang) n. Urip-urip l. Suruh ayu h. nyamikan . Kudangan m. Kalpika (ali-ali) b. Lapis warni abrit pethak f.

2. Maknanipun dodol dhawet (blebesipun suraos emah-emahipun jaler estri nggayuh jejeging bale wisma. Maknanipun bapa hamayungi (mugi tansah antuk pepayung saking pangayomaning Gusti Ingkang Maha Agung) . sami mareming manah. NITIK TEMBUNG-TEMBUNG PASEMON PRALAMBANG TATACARA Adicara siraman (pamrihipun calon penganten kekalih saged suci lahir batosipun. Sade dhawet (minangka pralambang saha pangajab amrih benjing ing upacara dhauping penganten regeng. ical sedaya sukerta lan rubedanipun.

slamet kalis ing sambikala). kembar sih tresnanipun. Kembar mayang : (minangka donga panyuwunipun amrih lampahipun pawiwahan / pahargyan saged rahayu. (Ngemu suraos ingkang sinandi kembaring penganten kekalih.Maknanipun dhawet (nggadhahi gegayuhan mugi-mugi pikantuk kamulyan prayogi pawitan landhep ing pikir lan giliging tekad) Maknanipun arta kreweng (kanthi pangajab mugi-mugi tansah kacelakna kaliyan arta nyekapi kabetahanipun agesang). kembar cipta rasa lan karsanipun) .

nebihi wewalering agami) temah dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. ingkang awujud parentah / wewarah. lan kencenging pikir calon temanten kekalih anggenipun badhe mangun bale wisma . Pisang Raja Sesuluhan (Sabda pandita ratu) Cengkir Gadhing (Mugi tresnanipun penganten kekalih linambaran weninging cipta rasa miwah karsa Cengkir : Kencenging pikir pamangku gati anggenipun malakramaken putrinipun.Janur Kuning (ing pangajab mugi penganten sarimbit tansah pikantuk saha nuhoni cahyaning Gusti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful