MIRENGAKE WARAWARA

Wara-wara yaiku cara kanggo medharake pawarta kanggo liyan sing duwe pangajab supaya wong liya kang kasebut, mangerteni asale pawarta, kanggo sapa, lan apa isine pawarta

POSTER
 Poster iku isine pangajak, ngelingake utawa

ngalarang sawijining bab sing gegayutan karo wong akeh. Kajaba tulisan sing narik kawigaten gambar lan isine kudu bisa aweh kawigaten.

IKLAN
Iklan inggih punika paring pangertosan dhateng bebrayan agung (masyarakat) ngengingi barang utawi jasa ingkang dipun sade lan dipun pasang ing media massa utawi media elektronik.

SYARAT-SYARAT NDAPUK IKLAN 1. Pandhapukipun ringkes 3. Saged nggugah krenteg kepengin ngertos . Isi boten damel kapitunanipun masyarakat 4. nengsemaken. sopan lan nalar 2. Ukaranipun cekak aos kanthi tembung pilihan ingkang trep.

3. 2. 4.JINISIPUN IKLAN MITURUT TUJUWANIPUN 1. Iklan ingkang tujuwanipun nawakaken barang utawi produk Iklan ingkang tujuwanipun ngajak masyarakat nderek satunggaling kegiyatan Iklan ingkang tujuwanipun nepangaken satunggaling barang utawi jasa wonten ing bebrayan agung Iklan ingkang tujuwanipun ngajak lan ngimingimingi masyarakat supados kepincut lan nggadhahi barang utawi jasa kasebat .

kalawarti. Wujud pawarta : lesan lan tulisan -Lesan :bisa digiyarake lumantar radio. lsp. (PRAKTEK) . TV. utawa diwaca lugas. -Tulisan : lumrahe kapacak ana ing ariwarti.MIRENGAKE PAWARTA Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan.

4.Sajroning proses penulisan berita. 3. Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Berita kudu imbang (balanced) Berita kudu objektif (objektive) Berita kudu padhet lan jelas (concise and clear) Berita kudu aktual (recent) . 2. 5. kaidah lan sifat tulisan kudu dadi pedhoman ing antarane : 1.

Kudu nyebut jam. jeneng lan jabatane pawongan. panggonana. lire sawijining pawongan kang kajibah minangka reporter kudu kerja keras nyusun laporane kanthi persis ngenani peristiwa. Ora mung bener jroning rincian bageyan kadadeyan nanging dituntutr katepatan jroning penyajian keseluruhan kalebu bagean ngendi kang ditonjolake. dina. .Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Sawijining berita kang beciklan bener kudu ditulis kanthi pas.

.Berita kudu imbang (balanced)  Tulisan kudu nggambarake kadadeyan sawetune. lire panulis dituntut nyuguhake kronologis seimbang saengga para maos bisa oleh katrangan kanthi jelas lan gamblang.

Tuladha : Bathik Tamansari Kerajinan bathik ing Tamansari sebenere wis suwe. Sadurunge para pengkrajin mung nyetori bathik ana ing toko-toko bathik lan pedagang kaki lima ing wewengkon malioboro. (candhake kaca 22) . ananging manawa mung nyetori wae asale ora ajeg.

maca. Publisitas : bobot lan ragam basa kang digawe utawa ditulis kudu bisa dingerteni dening masyarakat kang akeh (knsumsi publik) 2. marga pawarta butuh dimenerti ing wektu iku 3.PAWARTA DUWENI SIPAT FAKTUAL LAN LUMRAHE NYANGKUT KEDADEYAN KANG AKTUAL LAN DUDUT ATINE KHALAYAK CIRI-CIRI PAWARTA KANG APIK: 1. Dudut ati: kudu bisa dudut atine wong kang ngrungokake. AKTUAL : Pawartatansah nyuguhake kang paling anyar. OBYEKTIF : Pawarta kudu momot fakta kang dijupuk saka sumber kang manekawarna kanthi seimbang 4. weruh .

Teori bisosiasi tegese wong rumangsa lucu sakwise ngrumangsani ora gathuk antarane angen-angen karo kasunyatan. Teori inhibisi tegese wis sakmesthine yen rasa ora kepenak bisa kawetu / kelegan. Tuladha : .WULANGAN 2 A. CRITA LUCU     Crita kang bisa nggawe kang mirengake utawa kang maos bisa gumuyu. Teori superioritas – degradasi. tegese wong rumangsa seneng lan lucu yen diunggulake nanging ora jumbuh karo kasunyatan.nyontek .

Katulis kanthi runtut lan panulissane sing bener 4. . Nulispengalaman sing wis dilakoni 2. Diwaca maneh supaya yen owah-owahan bisa ditambah utawa dikurangi 3.Tata cara critakake pengalamanan : 1. Nyritakake pengalaman kanthi runtut miturut apa sing tinulis.

(PRAKTEK CRITA LUCU) . lakone (tokohe) nyinau rancangan crita.B. DHAGELAN Uga crita lucu nanging critane dirancang dhisik (nganggo skenario). terus njarag gawe lucu. kalamangsane nganggo selingan musik / gamelan.

dadi mung krungu swarane nanging ora ngerti piyayine (uwonge). mangsuli.NELPON KANCA  Bedane nelpon karo pacelathon  Pacelathon yaiku guneme / pangandikan / omongane wong loro utawa luwih kanthi takon.  Tuladha : Gawe pacelathon ana ing telepon ! . mrentah kanthi langsung.  Nelpon yaiku guneman / wawan rembug nanging kang diajak rembugan ora adhep-adhepan.

. Argumentasi. Naratif (Nyritakke) Wacana naratif yaiku wacana kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kayakaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau.Nulis lan Mbeberke (Pidhato) Wacana Naratif. lan Persuasi. Deskriptif. Eksposisi. utawa wacana kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa. 1. kang winates ing sajroning wektu.

Njembarke wawasan / pangerten 2. 4. Mbeberke makna kang sinandi Nguripke pangangen-angen (imajinasi) Nalar mung kanggo nggayuh surasa (makna). Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk 4. Basa figuratif. Mbeberke katrangan bab prastawa 3. yen perlu nalar dilirwakkke. 2. tembunge konotatif . Basa informatif.Bedane :  NARASI EKSPOSITORIS  NARASI SUGESTIF 1. 3. tembunge denotatif 1.

. obyek mau kaya-kaya ana ngarepe wong kang maca. Tuladha : Lemari wesi kelir klawu. Mula ya wis ora kuwat nyangga buku-buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono. Deskreptif (Nggambarake) Yaiku wacana kang nggambarke kanthi cetha salah sawijining kahanan (obyek). tur teyengen sisan. kang mapan ana pojok kantor guru. Lawange wis ora bisa diinepake.2. wis rusak. Rak-rakane ya wis padha peyok.

Tas kulit. Tuladha : Carane gawe sabuk kulit. EKSPOSISI (Nyritakake Proses) Sajroning wacana eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi. awit ancas kang tinuju titise katrangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberke.3. lsp. . Dadi ancase padha karo eksposisi yaiku njembarake pangertene uwong. Narasi kang mangkono mau diarani narasi ekspositoris / narasi teknis.

. amarga mendem.000 jiwa tumindak kasar utawa nglalu. supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake penulis / kang ngomong. Meh 15.000 jiwa mati amarga kacilakan lalu lintas awit nyopir nanging lagi mendem. Ing Amerika Serikat saben tahun 25.4. Ana 40 juta anak lan bojone padha sangsara nandhang tekanan mental. ARGUMENTASI (Panemu) Yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi penemune wong liya. Tuladha : ALKOHOL BISA GAWE CILAKA Ngombe alkohol sajroning wektu kang suwe bisa ndadekke tiwas amarga keracunan utawa kacilakan. awit salah ssiji keluargane ketaman nyandu alkohol.

gampang mutung. gampang nglokro. ana tengara rada cethek nalare. pamikire mulek ana panemune dhewe. .Penulis ngerti dhewe kira-kira 10 wong kang nyandu Senajan wis suwe ora ngombe alkohol. gampang nesu.

5. Persuasi  Persuasi karo argumentasi meh padha. awit padha-padha mbudidaya supaya percaya antarane siji lan sijine kang lagi rembugan.  Nanging satemene ana bedane yaiku : .

. Tansah ngendhani dredah. 3. Proses supaya wong percaya lan bisa nampa apa kang dikarepaake kang nulis / celathu. 2. sarujuk 2. 3. Kahanan rangu-rangu / dredah bab kang dianggep bener.Bedane :  Argumentasi 1. Proses tumuju kesimpulan. Mbudidaya mbeberke  Persuasi 1. Mbudidaya supaya pada buktiyen panemune kang nulis / celathu iku bener.

ijab lan pahargyan . miturut adat jawi ingkang baku : lamaran.MACA BAB KABUDAYAN JAWA 1. siraman. malem midodareni. Tatacara Manton Miturut Adat Jawa Rerangkening tatacara tumrap tiyang ingkang badhe bebesanan. MUDHENG BAB KABUDAYAN JAWI Tatacara manton miturut budaya Jawa mligine ing tlatah Surakarta. ningseti.

pihak penganten kakung ningseti badhe garwanipun. sinten paraga (pamong) ingkang hambiyantu. Lamaran 1. c. Ingkang nglamar 2. Wanci panglamar 4.a. Titilaksana lamaran Kumbokarnonan / Ngrantam Pamong Pihak penganten putri. nemtokaken gadhah damelipun. Tatacara ingkang tetiganipun kagarba dados setunggal : . Pasrah sanggan / Singsetan. b. Liru Kalpika Adicara peningset. Ingkang kalamar 3.

Suruh ayu h. Kalpika (ali-ali) b. Kudangan m. Lapis warni abrit pethak f. Jadah. Rerenggan pelik-pelik d. jenang lsp. Cengkir gadhing j.Ubarampe a. nyamikan . Pisang ayu i. Arta / buwuh k. Ageman putri sapengadeg c. wajik. Woh-wohan g. e. Pamesing (busana eyang) n. Urip-urip l.

ical sedaya sukerta lan rubedanipun. Sade dhawet (minangka pralambang saha pangajab amrih benjing ing upacara dhauping penganten regeng. Maknanipun bapa hamayungi (mugi tansah antuk pepayung saking pangayomaning Gusti Ingkang Maha Agung) .2. sami mareming manah. Maknanipun dodol dhawet (blebesipun suraos emah-emahipun jaler estri nggayuh jejeging bale wisma. NITIK TEMBUNG-TEMBUNG PASEMON PRALAMBANG TATACARA Adicara siraman (pamrihipun calon penganten kekalih saged suci lahir batosipun.

(Ngemu suraos ingkang sinandi kembaring penganten kekalih.Maknanipun dhawet (nggadhahi gegayuhan mugi-mugi pikantuk kamulyan prayogi pawitan landhep ing pikir lan giliging tekad) Maknanipun arta kreweng (kanthi pangajab mugi-mugi tansah kacelakna kaliyan arta nyekapi kabetahanipun agesang). slamet kalis ing sambikala). kembar sih tresnanipun. Kembar mayang : (minangka donga panyuwunipun amrih lampahipun pawiwahan / pahargyan saged rahayu. kembar cipta rasa lan karsanipun) .

nebihi wewalering agami) temah dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Pisang Raja Sesuluhan (Sabda pandita ratu) Cengkir Gadhing (Mugi tresnanipun penganten kekalih linambaran weninging cipta rasa miwah karsa Cengkir : Kencenging pikir pamangku gati anggenipun malakramaken putrinipun. ingkang awujud parentah / wewarah.Janur Kuning (ing pangajab mugi penganten sarimbit tansah pikantuk saha nuhoni cahyaning Gusti. lan kencenging pikir calon temanten kekalih anggenipun badhe mangun bale wisma .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful