MIRENGAKE WARAWARA

Wara-wara yaiku cara kanggo medharake pawarta kanggo liyan sing duwe pangajab supaya wong liya kang kasebut, mangerteni asale pawarta, kanggo sapa, lan apa isine pawarta

POSTER
 Poster iku isine pangajak, ngelingake utawa

ngalarang sawijining bab sing gegayutan karo wong akeh. Kajaba tulisan sing narik kawigaten gambar lan isine kudu bisa aweh kawigaten.

IKLAN
Iklan inggih punika paring pangertosan dhateng bebrayan agung (masyarakat) ngengingi barang utawi jasa ingkang dipun sade lan dipun pasang ing media massa utawi media elektronik.

sopan lan nalar 2. Saged nggugah krenteg kepengin ngertos . nengsemaken. Pandhapukipun ringkes 3.SYARAT-SYARAT NDAPUK IKLAN 1. Ukaranipun cekak aos kanthi tembung pilihan ingkang trep. Isi boten damel kapitunanipun masyarakat 4.

2. 4.JINISIPUN IKLAN MITURUT TUJUWANIPUN 1. Iklan ingkang tujuwanipun nawakaken barang utawi produk Iklan ingkang tujuwanipun ngajak masyarakat nderek satunggaling kegiyatan Iklan ingkang tujuwanipun nepangaken satunggaling barang utawi jasa wonten ing bebrayan agung Iklan ingkang tujuwanipun ngajak lan ngimingimingi masyarakat supados kepincut lan nggadhahi barang utawi jasa kasebat . 3.

utawa diwaca lugas. (PRAKTEK) .MIRENGAKE PAWARTA Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. -Tulisan : lumrahe kapacak ana ing ariwarti. TV. kalawarti. lsp. Wujud pawarta : lesan lan tulisan -Lesan :bisa digiyarake lumantar radio.

kaidah lan sifat tulisan kudu dadi pedhoman ing antarane : 1. 4. 3. 2. Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Berita kudu imbang (balanced) Berita kudu objektif (objektive) Berita kudu padhet lan jelas (concise and clear) Berita kudu aktual (recent) . 5.Sajroning proses penulisan berita.

panggonana. . jeneng lan jabatane pawongan. lire sawijining pawongan kang kajibah minangka reporter kudu kerja keras nyusun laporane kanthi persis ngenani peristiwa. Ora mung bener jroning rincian bageyan kadadeyan nanging dituntutr katepatan jroning penyajian keseluruhan kalebu bagean ngendi kang ditonjolake.Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Sawijining berita kang beciklan bener kudu ditulis kanthi pas. dina. Kudu nyebut jam.

lire panulis dituntut nyuguhake kronologis seimbang saengga para maos bisa oleh katrangan kanthi jelas lan gamblang. .Berita kudu imbang (balanced)  Tulisan kudu nggambarake kadadeyan sawetune.

(candhake kaca 22) . ananging manawa mung nyetori wae asale ora ajeg. Sadurunge para pengkrajin mung nyetori bathik ana ing toko-toko bathik lan pedagang kaki lima ing wewengkon malioboro.Tuladha : Bathik Tamansari Kerajinan bathik ing Tamansari sebenere wis suwe.

AKTUAL : Pawartatansah nyuguhake kang paling anyar. OBYEKTIF : Pawarta kudu momot fakta kang dijupuk saka sumber kang manekawarna kanthi seimbang 4.PAWARTA DUWENI SIPAT FAKTUAL LAN LUMRAHE NYANGKUT KEDADEYAN KANG AKTUAL LAN DUDUT ATINE KHALAYAK CIRI-CIRI PAWARTA KANG APIK: 1. marga pawarta butuh dimenerti ing wektu iku 3. Dudut ati: kudu bisa dudut atine wong kang ngrungokake. Publisitas : bobot lan ragam basa kang digawe utawa ditulis kudu bisa dingerteni dening masyarakat kang akeh (knsumsi publik) 2. maca. weruh .

Teori bisosiasi tegese wong rumangsa lucu sakwise ngrumangsani ora gathuk antarane angen-angen karo kasunyatan.nyontek . Teori superioritas – degradasi. tegese wong rumangsa seneng lan lucu yen diunggulake nanging ora jumbuh karo kasunyatan.WULANGAN 2 A. Teori inhibisi tegese wis sakmesthine yen rasa ora kepenak bisa kawetu / kelegan. CRITA LUCU     Crita kang bisa nggawe kang mirengake utawa kang maos bisa gumuyu. Tuladha : .

Katulis kanthi runtut lan panulissane sing bener 4. Diwaca maneh supaya yen owah-owahan bisa ditambah utawa dikurangi 3.Tata cara critakake pengalamanan : 1. Nyritakake pengalaman kanthi runtut miturut apa sing tinulis. Nulispengalaman sing wis dilakoni 2. .

(PRAKTEK CRITA LUCU) . DHAGELAN Uga crita lucu nanging critane dirancang dhisik (nganggo skenario). lakone (tokohe) nyinau rancangan crita.B. terus njarag gawe lucu. kalamangsane nganggo selingan musik / gamelan.

NELPON KANCA  Bedane nelpon karo pacelathon  Pacelathon yaiku guneme / pangandikan / omongane wong loro utawa luwih kanthi takon. mrentah kanthi langsung.  Tuladha : Gawe pacelathon ana ing telepon ! . dadi mung krungu swarane nanging ora ngerti piyayine (uwonge).  Nelpon yaiku guneman / wawan rembug nanging kang diajak rembugan ora adhep-adhepan. mangsuli.

Deskriptif. lan Persuasi. Naratif (Nyritakke) Wacana naratif yaiku wacana kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kayakaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau. utawa wacana kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa. Argumentasi. 1. . Eksposisi.Nulis lan Mbeberke (Pidhato) Wacana Naratif. kang winates ing sajroning wektu.

Basa informatif. tembunge konotatif . 4. 2. Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk 4. Mbeberke katrangan bab prastawa 3. Mbeberke makna kang sinandi Nguripke pangangen-angen (imajinasi) Nalar mung kanggo nggayuh surasa (makna). Basa figuratif. Njembarke wawasan / pangerten 2. 3.Bedane :  NARASI EKSPOSITORIS  NARASI SUGESTIF 1. tembunge denotatif 1. yen perlu nalar dilirwakkke.

Tuladha : Lemari wesi kelir klawu. Deskreptif (Nggambarake) Yaiku wacana kang nggambarke kanthi cetha salah sawijining kahanan (obyek). . Rak-rakane ya wis padha peyok. wis rusak. Mula ya wis ora kuwat nyangga buku-buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono. kang mapan ana pojok kantor guru. Lawange wis ora bisa diinepake. obyek mau kaya-kaya ana ngarepe wong kang maca. tur teyengen sisan.2.

Tuladha : Carane gawe sabuk kulit. EKSPOSISI (Nyritakake Proses) Sajroning wacana eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi. Tas kulit. Dadi ancase padha karo eksposisi yaiku njembarake pangertene uwong. Narasi kang mangkono mau diarani narasi ekspositoris / narasi teknis. .3. awit ancas kang tinuju titise katrangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberke. lsp.

supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake penulis / kang ngomong. ARGUMENTASI (Panemu) Yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi penemune wong liya. Ana 40 juta anak lan bojone padha sangsara nandhang tekanan mental. . Meh 15.000 jiwa mati amarga kacilakan lalu lintas awit nyopir nanging lagi mendem. amarga mendem. awit salah ssiji keluargane ketaman nyandu alkohol. Tuladha : ALKOHOL BISA GAWE CILAKA Ngombe alkohol sajroning wektu kang suwe bisa ndadekke tiwas amarga keracunan utawa kacilakan.4.000 jiwa tumindak kasar utawa nglalu. Ing Amerika Serikat saben tahun 25.

Penulis ngerti dhewe kira-kira 10 wong kang nyandu Senajan wis suwe ora ngombe alkohol. gampang mutung. . gampang nglokro. gampang nesu. ana tengara rada cethek nalare. pamikire mulek ana panemune dhewe.

awit padha-padha mbudidaya supaya percaya antarane siji lan sijine kang lagi rembugan. Persuasi  Persuasi karo argumentasi meh padha.5.  Nanging satemene ana bedane yaiku : .

Proses supaya wong percaya lan bisa nampa apa kang dikarepaake kang nulis / celathu. 2. sarujuk 2. Proses tumuju kesimpulan. . Mbudidaya mbeberke  Persuasi 1. Mbudidaya supaya pada buktiyen panemune kang nulis / celathu iku bener. Kahanan rangu-rangu / dredah bab kang dianggep bener. Tansah ngendhani dredah.Bedane :  Argumentasi 1. 3. 3.

miturut adat jawi ingkang baku : lamaran.MACA BAB KABUDAYAN JAWA 1. ijab lan pahargyan . MUDHENG BAB KABUDAYAN JAWI Tatacara manton miturut budaya Jawa mligine ing tlatah Surakarta. ningseti. Tatacara Manton Miturut Adat Jawa Rerangkening tatacara tumrap tiyang ingkang badhe bebesanan. siraman. malem midodareni.

Tatacara ingkang tetiganipun kagarba dados setunggal : . Wanci panglamar 4. Titilaksana lamaran Kumbokarnonan / Ngrantam Pamong Pihak penganten putri. nemtokaken gadhah damelipun. b. Lamaran 1. Pasrah sanggan / Singsetan. pihak penganten kakung ningseti badhe garwanipun. sinten paraga (pamong) ingkang hambiyantu. Ingkang nglamar 2.a. Liru Kalpika Adicara peningset. Ingkang kalamar 3. c.

Kudangan m. wajik. Suruh ayu h. nyamikan . e. Rerenggan pelik-pelik d. Kalpika (ali-ali) b. Woh-wohan g. Cengkir gadhing j. Jadah. Urip-urip l. Lapis warni abrit pethak f.Ubarampe a. Arta / buwuh k. Pamesing (busana eyang) n. Ageman putri sapengadeg c. Pisang ayu i. jenang lsp.

Maknanipun dodol dhawet (blebesipun suraos emah-emahipun jaler estri nggayuh jejeging bale wisma. ical sedaya sukerta lan rubedanipun. sami mareming manah. Maknanipun bapa hamayungi (mugi tansah antuk pepayung saking pangayomaning Gusti Ingkang Maha Agung) .2. NITIK TEMBUNG-TEMBUNG PASEMON PRALAMBANG TATACARA Adicara siraman (pamrihipun calon penganten kekalih saged suci lahir batosipun. Sade dhawet (minangka pralambang saha pangajab amrih benjing ing upacara dhauping penganten regeng.

slamet kalis ing sambikala). (Ngemu suraos ingkang sinandi kembaring penganten kekalih. kembar sih tresnanipun. Kembar mayang : (minangka donga panyuwunipun amrih lampahipun pawiwahan / pahargyan saged rahayu. kembar cipta rasa lan karsanipun) .Maknanipun dhawet (nggadhahi gegayuhan mugi-mugi pikantuk kamulyan prayogi pawitan landhep ing pikir lan giliging tekad) Maknanipun arta kreweng (kanthi pangajab mugi-mugi tansah kacelakna kaliyan arta nyekapi kabetahanipun agesang).

Janur Kuning (ing pangajab mugi penganten sarimbit tansah pikantuk saha nuhoni cahyaning Gusti. ingkang awujud parentah / wewarah. nebihi wewalering agami) temah dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Pisang Raja Sesuluhan (Sabda pandita ratu) Cengkir Gadhing (Mugi tresnanipun penganten kekalih linambaran weninging cipta rasa miwah karsa Cengkir : Kencenging pikir pamangku gati anggenipun malakramaken putrinipun. lan kencenging pikir calon temanten kekalih anggenipun badhe mangun bale wisma .