P. 1
Paw Art A

Paw Art A

|Views: 103|Likes:
Dipublikasikan oleh Widi Prabowo

More info:

Published by: Widi Prabowo on Mar 16, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2015

pdf

text

original

MIRENGAKE WARAWARA

Wara-wara yaiku cara kanggo medharake pawarta kanggo liyan sing duwe pangajab supaya wong liya kang kasebut, mangerteni asale pawarta, kanggo sapa, lan apa isine pawarta

POSTER
 Poster iku isine pangajak, ngelingake utawa

ngalarang sawijining bab sing gegayutan karo wong akeh. Kajaba tulisan sing narik kawigaten gambar lan isine kudu bisa aweh kawigaten.

IKLAN
Iklan inggih punika paring pangertosan dhateng bebrayan agung (masyarakat) ngengingi barang utawi jasa ingkang dipun sade lan dipun pasang ing media massa utawi media elektronik.

Saged nggugah krenteg kepengin ngertos . Isi boten damel kapitunanipun masyarakat 4. sopan lan nalar 2.SYARAT-SYARAT NDAPUK IKLAN 1. Pandhapukipun ringkes 3. Ukaranipun cekak aos kanthi tembung pilihan ingkang trep. nengsemaken.

JINISIPUN IKLAN MITURUT TUJUWANIPUN 1. 4. 3. Iklan ingkang tujuwanipun nawakaken barang utawi produk Iklan ingkang tujuwanipun ngajak masyarakat nderek satunggaling kegiyatan Iklan ingkang tujuwanipun nepangaken satunggaling barang utawi jasa wonten ing bebrayan agung Iklan ingkang tujuwanipun ngajak lan ngimingimingi masyarakat supados kepincut lan nggadhahi barang utawi jasa kasebat . 2.

TV. utawa diwaca lugas. (PRAKTEK) .MIRENGAKE PAWARTA Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. Wujud pawarta : lesan lan tulisan -Lesan :bisa digiyarake lumantar radio. lsp. -Tulisan : lumrahe kapacak ana ing ariwarti. kalawarti.

3. 5. 4. kaidah lan sifat tulisan kudu dadi pedhoman ing antarane : 1. Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Berita kudu imbang (balanced) Berita kudu objektif (objektive) Berita kudu padhet lan jelas (concise and clear) Berita kudu aktual (recent) . 2.Sajroning proses penulisan berita.

jeneng lan jabatane pawongan.Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Sawijining berita kang beciklan bener kudu ditulis kanthi pas. panggonana. dina. lire sawijining pawongan kang kajibah minangka reporter kudu kerja keras nyusun laporane kanthi persis ngenani peristiwa. Ora mung bener jroning rincian bageyan kadadeyan nanging dituntutr katepatan jroning penyajian keseluruhan kalebu bagean ngendi kang ditonjolake. Kudu nyebut jam. .

. lire panulis dituntut nyuguhake kronologis seimbang saengga para maos bisa oleh katrangan kanthi jelas lan gamblang.Berita kudu imbang (balanced)  Tulisan kudu nggambarake kadadeyan sawetune.

(candhake kaca 22) . ananging manawa mung nyetori wae asale ora ajeg. Sadurunge para pengkrajin mung nyetori bathik ana ing toko-toko bathik lan pedagang kaki lima ing wewengkon malioboro.Tuladha : Bathik Tamansari Kerajinan bathik ing Tamansari sebenere wis suwe.

Dudut ati: kudu bisa dudut atine wong kang ngrungokake. marga pawarta butuh dimenerti ing wektu iku 3. AKTUAL : Pawartatansah nyuguhake kang paling anyar.PAWARTA DUWENI SIPAT FAKTUAL LAN LUMRAHE NYANGKUT KEDADEYAN KANG AKTUAL LAN DUDUT ATINE KHALAYAK CIRI-CIRI PAWARTA KANG APIK: 1. OBYEKTIF : Pawarta kudu momot fakta kang dijupuk saka sumber kang manekawarna kanthi seimbang 4. maca. Publisitas : bobot lan ragam basa kang digawe utawa ditulis kudu bisa dingerteni dening masyarakat kang akeh (knsumsi publik) 2. weruh .

Teori bisosiasi tegese wong rumangsa lucu sakwise ngrumangsani ora gathuk antarane angen-angen karo kasunyatan.WULANGAN 2 A. Teori inhibisi tegese wis sakmesthine yen rasa ora kepenak bisa kawetu / kelegan. tegese wong rumangsa seneng lan lucu yen diunggulake nanging ora jumbuh karo kasunyatan. Tuladha : .nyontek . Teori superioritas – degradasi. CRITA LUCU     Crita kang bisa nggawe kang mirengake utawa kang maos bisa gumuyu.

Diwaca maneh supaya yen owah-owahan bisa ditambah utawa dikurangi 3. .Tata cara critakake pengalamanan : 1. Nyritakake pengalaman kanthi runtut miturut apa sing tinulis. Katulis kanthi runtut lan panulissane sing bener 4. Nulispengalaman sing wis dilakoni 2.

B. DHAGELAN Uga crita lucu nanging critane dirancang dhisik (nganggo skenario). kalamangsane nganggo selingan musik / gamelan. terus njarag gawe lucu. lakone (tokohe) nyinau rancangan crita. (PRAKTEK CRITA LUCU) .

NELPON KANCA  Bedane nelpon karo pacelathon  Pacelathon yaiku guneme / pangandikan / omongane wong loro utawa luwih kanthi takon.  Tuladha : Gawe pacelathon ana ing telepon ! .  Nelpon yaiku guneman / wawan rembug nanging kang diajak rembugan ora adhep-adhepan. dadi mung krungu swarane nanging ora ngerti piyayine (uwonge). mrentah kanthi langsung. mangsuli.

Argumentasi. utawa wacana kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa. lan Persuasi.Nulis lan Mbeberke (Pidhato) Wacana Naratif. 1. kang winates ing sajroning wektu. Eksposisi. Naratif (Nyritakke) Wacana naratif yaiku wacana kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kayakaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau. . Deskriptif.

Njembarke wawasan / pangerten 2. Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk 4. 3. Mbeberke makna kang sinandi Nguripke pangangen-angen (imajinasi) Nalar mung kanggo nggayuh surasa (makna). 4. 2. Mbeberke katrangan bab prastawa 3. tembunge denotatif 1. tembunge konotatif . Basa informatif.Bedane :  NARASI EKSPOSITORIS  NARASI SUGESTIF 1. Basa figuratif. yen perlu nalar dilirwakkke.

Deskreptif (Nggambarake) Yaiku wacana kang nggambarke kanthi cetha salah sawijining kahanan (obyek). Lawange wis ora bisa diinepake.2. . wis rusak. kang mapan ana pojok kantor guru. Mula ya wis ora kuwat nyangga buku-buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono. Tuladha : Lemari wesi kelir klawu. obyek mau kaya-kaya ana ngarepe wong kang maca. tur teyengen sisan. Rak-rakane ya wis padha peyok.

Tas kulit. awit ancas kang tinuju titise katrangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberke. Tuladha : Carane gawe sabuk kulit. Narasi kang mangkono mau diarani narasi ekspositoris / narasi teknis. lsp.3. . EKSPOSISI (Nyritakake Proses) Sajroning wacana eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi. Dadi ancase padha karo eksposisi yaiku njembarake pangertene uwong.

ARGUMENTASI (Panemu) Yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi penemune wong liya. supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake penulis / kang ngomong. Ing Amerika Serikat saben tahun 25.000 jiwa mati amarga kacilakan lalu lintas awit nyopir nanging lagi mendem. awit salah ssiji keluargane ketaman nyandu alkohol. amarga mendem.000 jiwa tumindak kasar utawa nglalu. Tuladha : ALKOHOL BISA GAWE CILAKA Ngombe alkohol sajroning wektu kang suwe bisa ndadekke tiwas amarga keracunan utawa kacilakan. .4. Ana 40 juta anak lan bojone padha sangsara nandhang tekanan mental. Meh 15.

ana tengara rada cethek nalare.Penulis ngerti dhewe kira-kira 10 wong kang nyandu Senajan wis suwe ora ngombe alkohol. gampang mutung. gampang nesu. gampang nglokro. pamikire mulek ana panemune dhewe. .

5. Persuasi  Persuasi karo argumentasi meh padha.  Nanging satemene ana bedane yaiku : . awit padha-padha mbudidaya supaya percaya antarane siji lan sijine kang lagi rembugan.

. 2. Tansah ngendhani dredah.Bedane :  Argumentasi 1. sarujuk 2. Kahanan rangu-rangu / dredah bab kang dianggep bener. 3. 3. Mbudidaya mbeberke  Persuasi 1. Proses supaya wong percaya lan bisa nampa apa kang dikarepaake kang nulis / celathu. Mbudidaya supaya pada buktiyen panemune kang nulis / celathu iku bener. Proses tumuju kesimpulan.

MUDHENG BAB KABUDAYAN JAWI Tatacara manton miturut budaya Jawa mligine ing tlatah Surakarta. malem midodareni. ningseti. Tatacara Manton Miturut Adat Jawa Rerangkening tatacara tumrap tiyang ingkang badhe bebesanan. siraman. ijab lan pahargyan .MACA BAB KABUDAYAN JAWA 1. miturut adat jawi ingkang baku : lamaran.

sinten paraga (pamong) ingkang hambiyantu. nemtokaken gadhah damelipun.a. Ingkang kalamar 3. b. Lamaran 1. c. Tatacara ingkang tetiganipun kagarba dados setunggal : . pihak penganten kakung ningseti badhe garwanipun. Liru Kalpika Adicara peningset. Titilaksana lamaran Kumbokarnonan / Ngrantam Pamong Pihak penganten putri. Pasrah sanggan / Singsetan. Wanci panglamar 4. Ingkang nglamar 2.

jenang lsp. Pamesing (busana eyang) n. Lapis warni abrit pethak f. nyamikan . Urip-urip l. Kudangan m. Suruh ayu h.Ubarampe a. Rerenggan pelik-pelik d. Arta / buwuh k. wajik. Jadah. Kalpika (ali-ali) b. Pisang ayu i. Cengkir gadhing j. Woh-wohan g. Ageman putri sapengadeg c. e.

NITIK TEMBUNG-TEMBUNG PASEMON PRALAMBANG TATACARA Adicara siraman (pamrihipun calon penganten kekalih saged suci lahir batosipun. Sade dhawet (minangka pralambang saha pangajab amrih benjing ing upacara dhauping penganten regeng. Maknanipun dodol dhawet (blebesipun suraos emah-emahipun jaler estri nggayuh jejeging bale wisma. sami mareming manah. Maknanipun bapa hamayungi (mugi tansah antuk pepayung saking pangayomaning Gusti Ingkang Maha Agung) .2. ical sedaya sukerta lan rubedanipun.

Kembar mayang : (minangka donga panyuwunipun amrih lampahipun pawiwahan / pahargyan saged rahayu. kembar cipta rasa lan karsanipun) . slamet kalis ing sambikala).Maknanipun dhawet (nggadhahi gegayuhan mugi-mugi pikantuk kamulyan prayogi pawitan landhep ing pikir lan giliging tekad) Maknanipun arta kreweng (kanthi pangajab mugi-mugi tansah kacelakna kaliyan arta nyekapi kabetahanipun agesang). kembar sih tresnanipun. (Ngemu suraos ingkang sinandi kembaring penganten kekalih.

nebihi wewalering agami) temah dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. lan kencenging pikir calon temanten kekalih anggenipun badhe mangun bale wisma . Pisang Raja Sesuluhan (Sabda pandita ratu) Cengkir Gadhing (Mugi tresnanipun penganten kekalih linambaran weninging cipta rasa miwah karsa Cengkir : Kencenging pikir pamangku gati anggenipun malakramaken putrinipun.Janur Kuning (ing pangajab mugi penganten sarimbit tansah pikantuk saha nuhoni cahyaning Gusti. ingkang awujud parentah / wewarah.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->