Anda di halaman 1dari 49

KANDUNGAN

1.1PENGERTIAN DAN KONSEP BUDAYA SERTA KEPELBAGAIAN KELOMPOK 1.2 1.3 JENIS DAN DEMOGRAFI KELOMPOK KESIMPULAN

1.1 Pengertian dan Konsep Budaya Serta Kepelbagaian Kelompok


Budhi (Sanskrit) Daya (Melayu) Kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh

Kecergasan fikiran dan akal

BUDAYA

Definisi
- Kebolehan menggunakan kekuatan, tenaga dan akal fikiran ke arah meningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menangani sesuatu permasalahan dan berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut.

KEBUDAYAAN
Keseluruhan cara hidup manusia
cara bertindak berkelakuan berfikir

Berbeza dari satu masyarakat ke masyarakat lain tetapi ada persamaan dalam beberapa aspek.

Contoh : Bahasa - dukkam dan duka Objek-objek kebendaan Amalan agama Sistem kekeluargaan Nilai kesenian

Pola Kebudayaan Sejagat.

Culture dalam Bahasa Inggeris


Menanam atau mengerjakan sesuatu Diperturunkan dari satu generasi ke generasi

Nik Safiah Karim

Budaya : Tenaga fikiran, usaha rohani atau kuasa menggerakkan jiwa.

Kamus Dewan (2005)


Kemajuan fikiran, akal budi (cara berfikir), berkelakuan dan sebagainya.

Satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai.

Dictionary of Philosophy (1996)


The way of life people, including their attitudes, values, beliefs, arts, sciences, modes of perception and habits of though and activity

Mohd Taib Osman


Satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling.

E.B. Tylor
Keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan, kepercayaan, keseniaan, moral, undang-undang, adat dan sebarang bentuk kebiasaan. Bourdieu = proses sosial yang membolehkan budaya dan struktur sosial saling berinteraksi

L.A. White
Satu organisasi fenomena tindakan, objek, idea, sentimen yang bergantung kepada simbol-simbol.

Malinowsky A Scientific Theory of Culture


Suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. Keseluruhan aspek kemanusiaan. Cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. Meliputi semua aktiviti harian manusia

Budaya di Sekolah
Meliputi aspek
Lokasi Pekerjaan ibu bapa Pendidikan yang diterima Status ekonomi Sosial Keturunan Kuasa politik Bangsa Bahasa Adat resam Kepercayaan Jantina

wajib

terhad ASPEK POLA DALAM BUDAYA

preferred

alternatif

tipikal

Boleh dipelajari

Pandangan semesta

Boleh dikongsi

Unsur simbolik

CIRI-CIRI BUDAYA DALAM KELOMPOK

Bersifat sejagat

Sentiasa berubah

Boleh diwarisi

Harus menjadi asas penerapan budaya releven ke dalam jiwa murid Proses penyatuan penduduk berbilang etnik

1.2 Jenis dan Demografi Kelompok


Definisi kelompok: 2 individu atau lebih, yang berinteraksi, saling bergantung dan saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu

Klasifikasi kelompok :
Kelompok Tugas - menyelesaikan tugas Kelompok Kepentingan - mencapai sasaran khusus

Kelompok Persahabatan
- memiliki satu atau lebih sifat yang sama

Tujuan saling bergantung dan


bergabung dalam kelompok :
Keamanan
Pencapaian Tujuan

Status

Kekuatan

Harga Diri

Afiliasi

Pengelompokan mengikut sifat fizikal masyarakat:

Pengelompokan masyarakat Melayu


Pengelompokan ras dalam masyarakat

Pengelompokan masyarakat Melayu: (SUB ETNIK)


Jawa Lain lain Bugis

Melayu

Minang

Banjar

Pengelompokan ras dalam masyarakat: (CIRI CIRI FIZIKAL)


HOMO - SAPIENS

Jenis jenis Ras


Caucasoid American Indian Austroloid Mongoloid

Negroid

Permasalahan membentuk ras dalam


kalangan masyarakat majmuk :
Perbezaan Capaian Sterotaip Jurang sosial Monopoli

Prasangka
Budaya

Pengekalan Identiti

Ethnocentrisme

Definisi Demografi :
Berasal dari bahasa Yunani, Demos = rakyat / penduduk di sesuatu kawasan. Grafein = menggambar / menulis tentang sesuatu perkara. Demografi = tulisan / karangan tentang rakyat atau penduduk di sesuatu lokasi.

Demograsi Kelompok :
Definisi = analisa statistik terhadap jumlah dan
komposisi penduduk di sesuatu lokasi.

Jenis
i. Aggregate (kumpulan individu yang melakukan sesuatu dalam sesuatu ruang tanpa mempunyai perhubungan yang nyata antara satu sama lain) ii. Kategori sosial (individu yang mempunyai ciri ciri yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan hubungan yang nyata) iii. Kelompok sosial (mempunyai ciri ciri yang sama) Tujuan Pembangunan ekonomi penduduk.

Demograsi Kelompok di Malaysia :


Melayu
(54%) Etnik di Sabah / sarawak Sikh Cina (25%) India (7 %) Asli

Melayu di Malaysia:
Kepelbagaian kelompok sosial yang membina subbudaya masing masing. Pengertian lebih khusus dalam Perlembagaan Malaysia berasaskan prinsip bahasa, budaya dan Islam. Berasal daripada keturunan yang mendiami kepulauan Nusantara. Dasar penjajahan British dikatakan punca kemunduran ekonomi orang Melayu. Mempunyai pegangan politik yang kuat. Mengalami pertembungan peradaban India dan Islam tetapi masih mengekalkan identiti budaya Melayu.

Kehadirannya dikesan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka Kedatangan secara besar-besaran berlaku selepas tahun 1948 penemuan bijih timah di Larut, Perak Faktor penghijrahan kesukaran hidup akibat ketidakstabilan politik di selatan China. Kaum terbesar yang telibat dalam bidang pekerjaan profesional

ETNIK CINA

EKONOMI:
kaum Cina menguasai berbanding Melayu & India

POLITIK:
tidak boleh berpolitik pada zaman pemerintahan Jepun Berpolitik selepas Perang Dunia Kedua Contoh parti: MCA, Parti Buruh, Parti Tindakan Rakyat dan Parti Progresif Rakyat

AGAMA: Buddha BAHASA PERTUTURAN: Mandarin

Kehadirannya dikesan sejak 2000 tahun dahulu. Penghijrahan besar-besaran berlaku pada abad ke-19 untuk bekerja di estet-estet. Terlibat dalam bidang perladangan dan buruh kasar

ETNIK INDIA

MIC - Parti politik utama - memperjuangkan nasib bangsa India di Malaysia


Majoriti orang India di Malaysia:
berketurunan dari India Selatan berketurunan Tamil beragama Hindu

Usaha yang diperlukan untuk membentuk masyarakat yang memahami antara satu sama lain:
integrasi

asimilasi

akomodasi

akulturasi

sergresi

INTEGRASI
Menyatukan pelbagai kelompok masyarakat dengan menghilangkan perbezaan entiti. Penyatuan kelompok yang berbeza latar belakang dan menjadi satu entiti yang terikat dengan norma dan nilai serta kepentingan bersama.

SERGRESI
Hubungan yang bersifat pemisahan antara etnik Contoh: pemisahan kawasan tempat tinggal, sistem persekolahan,pengangkutan dan kemudahan-kemudahan awam.

AKOMODASI
Etnik-etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing.

AKULTURASI
Manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma, nilai dan pola-pola tingkah laku dan budaya golongan majoriti

ASIMILASI
Proses percantuman dan penyatuan antara kelompok dan individu yang berlainan kebudayaan dan identiti supaya wujud satu kelompok yang mempunyai persamaan identiti

AMALGASI BUDAYA
Budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru Cara utama: perkahwinan campur antara etnik atau ras

1.3 KESIMPULAN
Guru harus memberikan peluang pendidikan yang sama rata kepada semua murid. Setiap murid diterapkan dengan nilai dan budaya kaum lain

Latihan
1 Perkataan budaya berasal daripada cantuman perkataan .? A budha dan daya B budhi dan daya C budak dan gaya D budu dan ayu Jawapan : B

2 Satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling Siapa yang telah membuat tafsiran diatas? A Nik Safiah Karim B E.B. Tylor C Mohd Taib Osman D Malinowsky Jawapan : C

3 Yang manakah merupakan ciri-ciri budaya dalam sesuatu kelompok? i boleh dikongsi ii boleh dipelajari iii bersifat sejagat iv boleh diwarisi
A B C D i, ii dan iii i, ii dan iv ii, iii dan iv i, ii, iii dan iv

Jawapan : D

Akulturasi boleh ditakrifkan sebagai: a) Penyatuan dan percantuman antara kelompok dan individu yang berlainan identiti supaya wujud satu kelompok yang mempunyai persamaan identiti b) Manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma, nilai dan pola-pola tingkah laku dan budaya golongan majoriti c) Hubungan yang bersifat pemisahan antara etnik d) Etnik-etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing- masing

Jawapan: B

1. Pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia terbentuk kerana faktor penghijrahan. Senaraikan dua faktor penghijrahan tersebut.
- ketidakstabilan politik di tempat asal - kesukaran kehidupan di negara asal - peluang pekerjaan di Tanah Melayu

2. Orang Asli dibahagikan kepada tiga rumpun bangsa. Nyatakan tiga rumpun bangsa tersebut.
- Senoi - Negrito - Melayu Asli

Huraikan DUA aspek pola dan budaya. i Alternatif : ada beberapa cara melakukannya tanpa ada sesuatu yang digemari Terhad : cara melakukan sesuatu itu dibenarkan tetapi untuk orang tertentu sahaja

ii

Budaya dan Kepelbagaian Kelompok di Malaysia

Soalan Objektif
1) Berikut ialah beberapa permasalahan dalam membentuk ras dalam kalangan masyarakat majmuk kecuali : a) Monopoli b) Politik c) Jurang sosial d) Sterotaip

Soalan Struktur
1. Nyatakan tiga tujuan individu saling bergantung dan bergabung dalam kelompok. Keamanan / Status / Harga diri / Afiliasi / Kekuatan / Pencapaian tujuan 2. Berikan perbezaan antara kategori sosial dan kelompok sosial. Kategori sosial:individu individu yang mempunyai ciri ciri yang sama tetapi tidak mempunyai hubungan yang nyata. Kelompok sosial:mempunyai ciri yang sama,ada hubungan tertentu,mempunyai perasaan kekitaan.

Anda mungkin juga menyukai