P. 1
Ringkesan Materi

Ringkesan Materi

|Views: 104|Likes:
Dipublikasikan oleh Dn Angel

More info:

Published by: Dn Angel on Mar 16, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2015

pdf

text

original

Ringkesan Materi

Sesorah menawi wonten basa Indonesia asring kasebut pidato.Serorah yaiku medharake gagasan sarana lesan kang ditujukake marang wong akeh. Sesorah iku gedhe banget mupangate antarane kanggo sarana sesambungan karo masyarakat kanthi langsung, supaya apa kang dikarepake bisa langsung dimangerteni. Ancas utawa tujuwane sesorah yaiku: 1. Aweh panglipur marang wong liya 2. Menehi kabar/informasi 3. Mbujuk wong liya supaya melu apa kang diandharake Para siswa mesthi nate ngrungokake pidato basa Jawa, paling ora nalika acara mantenan adat Jawa. Pidhato iku ing bebrayan Jawa asring sinebut uga medhar sabda. Atur Pangandikan marang para tamukang ngrawuhi ing sawijine pawiwahan, kayata mantenan, supitan, bayen, rapat-rapat ing lingkungan masyarakat, pahargyan ing sekolah-sekolah lan kantor/ instansi lan sapanunggalane. Pidhato iku nlentrehake ide utawa pokok pikiran kanthi wujud tembung-tembung kang diucapake marang wong akeh temtu nganggo aturan-aturan lan tujuwan kang gumathok. Umume, pidato dilakokake wong kang dadi wakil ( sesulih ) masyarakat, pejabat, utawa penceramah. Manut isine, pidhato bisa dibedakake dadi pidato sambutan, pidato keagamaan utawa khotbah, pidhato pertanggungjawaban, lan ceramah. Nyemak sawijining pidhato nduweni karep amrih bisa mangerteni apa-apa kang dingendikake dening priyayi kang nembe ngendikan. Mula wong bisa nyemak pidhato iku kudu mudheng tegese tetembungan kang digunakake dening ingkang ngendikan. Nyemak mbutuhake kawigaten kang mirunggan. Ora bisa mung disambi lan disangga entheng. Menawa ana sisiping tembung utawa ukara kang dingendikakake bisa nuwuhake pangerten kang beda. Luwih angel maneh nulis naskah pidato kaya dene nulis naskah pasrah manten, sakjane ora beda karo nulis liyane, yaiku kawiwitan saka salam pambuka, purwakaning atur, wosing atur, pangarep-arep, lan panutup. Perangane pidhato:

. d. Assalamualaikum wr. Gladhene kawiwitan nulis pokok-pokok / perangan pidhato dadi perangan ukara nganti dadi nulis naskahe. kowe kabeh duwe kemampuan nulis pidhato? Mula ayo padha gladhen. awit sking keparengipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. Tuladha: a...a. c.wb ( salam miturut Islam ) Mugi sadaya katentreman saha karahayon tansah hangayomi panjenengan sami. Nah coba cah. (dibacutake nyebut sing rawuh).. WIGATI Pamedhar Sabda yaiku pawongan kang nindakake ayahan medharake sabdane.. Wosing atur ( isi ): kabeh perkara/ kekarepane sing diwedharake Pangajeng-ajeng Pitudhuh-piyudhuh lan marang para rawuh pangarep-ngarep sing diwedharake e.. b. Wasana Atur Panuwun sarta nyuwun pangapura menawa ana kekurangane ing tanggap wacana lan ana tetembungan kang marakake jengkele wong liya. njlentrehake surasa utawa isine kawigaten marang sapadha-padha Ancas/ tujuan sesorah yaiku : . lan bisa ngandharake asil mau kanthi lisan. Purwakaning atur ( pambuka ) Atur panuwun marang para tamu sing wis kersa nglonggarake wektu minangkani panyuwune sing duwe gawe b. Salam Pambuka Salam pambuka iku warna-warna gumantung marang kahanan lan marang sapa anggone tanggap wacana..

bisa njalari kabeh apalan kang wis dilakoni ilang. Cara iku biasane digunakake para pejabat utawa punggawaning negari. ora kliru lan wektu kang sumadya winates. Dadi ora ana panemu-panemu anyarrasapangrasa amarga wis tinulis kabeh ana sajronong cathetan sing wis digawe. 1. Nguwasani bahan utawa perkara kang arep diwedharake . Sesorah kanthi cara ekstemporan Sesorah cara iki. Dene yen ana rembug-rembug liyane antaraning pejabat lan masyarakat diterusake ana ing acara sarasehan utawa temu wicara. juru pamedhar sabda kudu ngasta cathetan utawa tulisan luwih dhisik banjur diapalake nganti ora ana tembung-tembung kang kacicir. Sangunipun Juru Sesorah 1. pidhato sing ora kkanyana-nyana sadurunge. Sesorah kanthi cara naskah/teks/manuskrip Sesorah utawa pidhato cara naskah utawa teks kuwi juru pamedhar sabda kudu ngasta naskah nalikaning pidhato banjur diwaca sawutuhe. Sesorah kanthi cara apalan/memoriter Sesorah kanthi cara iki. Mung wae. pawongan sing tinanggenah sesorah kanthi cara iki kudu pawongan sing wis trampil ing pamicara lan sugih pengalaman uga kawruhe. 1. yen ana apalan kang kelalen. Mula saka kuwi. 1. Sesorah kanthi cara dadakan utawa impromtu Pidhato cara dadakan kuwi. mligine ana upacara-upacara resmi. Cathetan mau mung isi wos-wosing gati sing arep diwedharake. Kanthi ancas supaya ora mlenceng karo tjuan sakawit.  Menehi wara-wara kangge tiyang sanes/ informasi Menehi panglipur/ gawe seneng kaliyan tiyang sanes  Ngaruhi supaya tumindak kaya kang dikarepake marang kang dirungokake (mengaruhi/ nggerpol)  Atur Pambagyaharja (khajatan) Methode pidhato ana werna-werna yaiku :  Naskah : maca naskah sesorah kanthi maca sawutuhe/  Apalan : sesorah kanthi ngapalake naskah kang wis digawe  Impromtu : sesorah dadakan/ spontanitas  Ekstemporan : sesorah kanthi nggawa cathetan kang pokok-pokok Jinising Sesorah 1. Kepara pawongan mau wis kalebu ahli sesorah. Cara iki mung digunakake kanggo pawongan utawa bocahh-bocah sing nembe ajar pidhato. juru pamedharsabda kudu ngasta cathetan cilik (outline) minangka gaman utawa pangeling-eling urutaning isi sing bakal kawedharake. Cara iki biasa digunakake dening dwija kang arep mulang ana ing sangareping muride.

tiyang sesorah menika wonten saratipun. lan diri pribadhi) 6. luwes. kudune nduweni utawa ora uwal saka tata krama utawa trapsila yakuwi solah bawa. Olah swara Olah swara utawi swanten ingkang sae. • • • • Sapa sing diajak guneman. 2. Patrap utawa sikep Patrap utawa sikep kudu sing trengginas. Mula kuwi. ora cekelan kepara lendhetan cagak. menawa dadi wakile. kasusilan lan subasita. Mula kudune nduweni sangu ilmu kang mumpuni. pantes. 1. tanggap. Basa lan sastra Basa minangka piranti utawa sarana lelantaran. Nduweni Rasa Wani Juru pamedhar sabda uga nduweni rasa wani micara ngadhepi wong akeh. Olah raga lan olah busana Pangolahing raga magepokan kaliyan sikep. inggil-andhap. wedharing gati utawa wosing medhar sabda utawa isining sesorah 5. kairing atur panuwun 4. wibawa. Cengkorongan Sesorah 1. tegese kudu ngilingi: • Sapa sing ngajak guneman. Tanggapan kuwi kudune nduweni dhasar utawa landhesan ora amung waton ngomong. Sapa sing diomonggake. D. . sesambungan utawa lung-tinampa karo para tamu utawa sing ngrungokake. Pamilihing tembung. 1. Nalikaning ngadeg kudu jejeg. Padha mangerteni sing diomongake. solah bawa. Swasananing nalikaning guneman. mula saka kuwi basane ora basa ndakik-ndakik sing ora dimangerteni dening sing ngrukokake. Amarga bisa uga kalah prabawa karo pawongan sing diadhepi. apamaneh wedinan. Swanten ingkang sae menika dipunwastani gandhang. salam pambuka 2. manteb. ora ndhoyong. ananging basa sing gampang dimangerteni wong akeh. Parlu dimangerteni juru pamedhar sabda utawa juru paniti laksana sajroning ngayahi wajib/jejibahan uga dadi pasugatan mungguhing para tamu. panutuping atur/salam Sarat Sesorah Para siswa. Dene basa sing trep uga basa sing bener tuntunaning parama-sastra. Busana lan ngadi sarira Tegese nalika nindakake ayahankuwi busana utawa ageman lan ngadi sarira kudu diselarasake kahanan. Gandhang tegesipun sera boten mbrebeki. Owah-owahaning pasuryan katon sumriingah anengsemake amarga swasanane nyenengake. atur puji syukur marang Pangeran 3. Ringkesing basa kudu sing komunikatif.Juru pamedhar sabda kudu nguwasani bahan utawa perkara sing diwedharake sarta wani caos tanggapan tumraping panyaruwe. cepet rindhik lsp. atur kasugengan. kendho-kenceng. pangrakiting ukara. Apamaneh yen sing diadhepi kuwi nduweni prabawa lan kepinteran kang luwih. 1. laguning ukara (intonasi) ingkang cetha. dene sarat ingkang baku wonten tiga: 1. atur nyuwun pangapura (tumrap sing kagungan kersa.ngegreng/semuwa utawa orane swasana wiwahan gumantung uga saka paraga kasebut. 1. lirih tansah angenaki. aora ingah-ingih. tindaktanduk sing prasaja utawa apa anane ora digawe-gawe.

Bonten kenging ngantos gojegan. Upamanipun kedah cetha bentenipun a. o. mantep. boten mbesengut. 3. jejeg. e. saha boten kelirihen. tegesipun boten bindheng. Leres tegesipun pamedharsabda saged ngginakaken basa ingkang trep kaliyan paramasastra. boten keseron. e. tembung. dh. ukara. Wicara Wicara nalika sesorah kedah cetha. . grapyak.Sinengkuyung busana ingkang pantes 3. upamanipun layatan boten sami kaliyan syukuran. t. 2. Kanthi pangertosan paramasastra tiyang sesorah /pamedarsabda saged ndhapuk pocapan. th. astane ngapurancang. wirasa dipuntrepaken kaliyan swasana. Praen ulat sumeh. Wiraga Wiraga sesorah kedahipun patrap kaliyan swasana badan kedah teteg. boten bengok-bengok. Laras tegesipun pamedharsabda saged ngrantam saha mbabar anggenipun medharsabda trep kaliyan kawontenan saha swasana. wacana kanthi laras lan leres. d. 4. Olah basa lan sastra Supados saged ngolah basa lan sastra. tiyang sesorah/pamendharsabda kedah mangertos paramasastra. Sekawan w Dene prakawis ingkang kedah dipungatosaken nalika sesorah wonten sekawan kang asring sinebat 4 W: 1. Wirasa Nalika sesorah. Wirama Nalika sesorah wirama ingkang patrap.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->