Ringkesan Materi

Sesorah menawi wonten basa Indonesia asring kasebut pidato.Serorah yaiku medharake gagasan sarana lesan kang ditujukake marang wong akeh. Sesorah iku gedhe banget mupangate antarane kanggo sarana sesambungan karo masyarakat kanthi langsung, supaya apa kang dikarepake bisa langsung dimangerteni. Ancas utawa tujuwane sesorah yaiku: 1. Aweh panglipur marang wong liya 2. Menehi kabar/informasi 3. Mbujuk wong liya supaya melu apa kang diandharake Para siswa mesthi nate ngrungokake pidato basa Jawa, paling ora nalika acara mantenan adat Jawa. Pidhato iku ing bebrayan Jawa asring sinebut uga medhar sabda. Atur Pangandikan marang para tamukang ngrawuhi ing sawijine pawiwahan, kayata mantenan, supitan, bayen, rapat-rapat ing lingkungan masyarakat, pahargyan ing sekolah-sekolah lan kantor/ instansi lan sapanunggalane. Pidhato iku nlentrehake ide utawa pokok pikiran kanthi wujud tembung-tembung kang diucapake marang wong akeh temtu nganggo aturan-aturan lan tujuwan kang gumathok. Umume, pidato dilakokake wong kang dadi wakil ( sesulih ) masyarakat, pejabat, utawa penceramah. Manut isine, pidhato bisa dibedakake dadi pidato sambutan, pidato keagamaan utawa khotbah, pidhato pertanggungjawaban, lan ceramah. Nyemak sawijining pidhato nduweni karep amrih bisa mangerteni apa-apa kang dingendikake dening priyayi kang nembe ngendikan. Mula wong bisa nyemak pidhato iku kudu mudheng tegese tetembungan kang digunakake dening ingkang ngendikan. Nyemak mbutuhake kawigaten kang mirunggan. Ora bisa mung disambi lan disangga entheng. Menawa ana sisiping tembung utawa ukara kang dingendikakake bisa nuwuhake pangerten kang beda. Luwih angel maneh nulis naskah pidato kaya dene nulis naskah pasrah manten, sakjane ora beda karo nulis liyane, yaiku kawiwitan saka salam pambuka, purwakaning atur, wosing atur, pangarep-arep, lan panutup. Perangane pidhato:

awit sking keparengipun Gusti Allah ingkang Maha Asih.. Wosing atur ( isi ): kabeh perkara/ kekarepane sing diwedharake Pangajeng-ajeng Pitudhuh-piyudhuh lan marang para rawuh pangarep-ngarep sing diwedharake e. njlentrehake surasa utawa isine kawigaten marang sapadha-padha Ancas/ tujuan sesorah yaiku : . Salam Pambuka Salam pambuka iku warna-warna gumantung marang kahanan lan marang sapa anggone tanggap wacana.wb ( salam miturut Islam ) Mugi sadaya katentreman saha karahayon tansah hangayomi panjenengan sami. Nah coba cah. Gladhene kawiwitan nulis pokok-pokok / perangan pidhato dadi perangan ukara nganti dadi nulis naskahe. Tuladha: a. Purwakaning atur ( pambuka ) Atur panuwun marang para tamu sing wis kersa nglonggarake wektu minangkani panyuwune sing duwe gawe b. c. lan bisa ngandharake asil mau kanthi lisan. WIGATI Pamedhar Sabda yaiku pawongan kang nindakake ayahan medharake sabdane. Assalamualaikum wr.a. b. (dibacutake nyebut sing rawuh).. d... Wasana Atur Panuwun sarta nyuwun pangapura menawa ana kekurangane ing tanggap wacana lan ana tetembungan kang marakake jengkele wong liya... kowe kabeh duwe kemampuan nulis pidhato? Mula ayo padha gladhen..

ora kliru lan wektu kang sumadya winates. Sesorah kanthi cara apalan/memoriter Sesorah kanthi cara iki. Dadi ora ana panemu-panemu anyarrasapangrasa amarga wis tinulis kabeh ana sajronong cathetan sing wis digawe. Cara iku biasane digunakake para pejabat utawa punggawaning negari. mligine ana upacara-upacara resmi. Sangunipun Juru Sesorah 1. Mung wae. 1. juru pamedharsabda kudu ngasta cathetan cilik (outline) minangka gaman utawa pangeling-eling urutaning isi sing bakal kawedharake. Dene yen ana rembug-rembug liyane antaraning pejabat lan masyarakat diterusake ana ing acara sarasehan utawa temu wicara. Nguwasani bahan utawa perkara kang arep diwedharake .  Menehi wara-wara kangge tiyang sanes/ informasi Menehi panglipur/ gawe seneng kaliyan tiyang sanes  Ngaruhi supaya tumindak kaya kang dikarepake marang kang dirungokake (mengaruhi/ nggerpol)  Atur Pambagyaharja (khajatan) Methode pidhato ana werna-werna yaiku :  Naskah : maca naskah sesorah kanthi maca sawutuhe/  Apalan : sesorah kanthi ngapalake naskah kang wis digawe  Impromtu : sesorah dadakan/ spontanitas  Ekstemporan : sesorah kanthi nggawa cathetan kang pokok-pokok Jinising Sesorah 1. Mula saka kuwi. Sesorah kanthi cara naskah/teks/manuskrip Sesorah utawa pidhato cara naskah utawa teks kuwi juru pamedhar sabda kudu ngasta naskah nalikaning pidhato banjur diwaca sawutuhe. Sesorah kanthi cara ekstemporan Sesorah cara iki. Kanthi ancas supaya ora mlenceng karo tjuan sakawit. Cara iki mung digunakake kanggo pawongan utawa bocahh-bocah sing nembe ajar pidhato. 1. bisa njalari kabeh apalan kang wis dilakoni ilang. 1. Cathetan mau mung isi wos-wosing gati sing arep diwedharake. juru pamedhar sabda kudu ngasta cathetan utawa tulisan luwih dhisik banjur diapalake nganti ora ana tembung-tembung kang kacicir. Cara iki biasa digunakake dening dwija kang arep mulang ana ing sangareping muride. pidhato sing ora kkanyana-nyana sadurunge. yen ana apalan kang kelalen. Kepara pawongan mau wis kalebu ahli sesorah. pawongan sing tinanggenah sesorah kanthi cara iki kudu pawongan sing wis trampil ing pamicara lan sugih pengalaman uga kawruhe. Sesorah kanthi cara dadakan utawa impromtu Pidhato cara dadakan kuwi.

mula saka kuwi basane ora basa ndakik-ndakik sing ora dimangerteni dening sing ngrukokake. ora ndhoyong. manteb. pantes. lan diri pribadhi) 6. atur kasugengan. Cengkorongan Sesorah 1. ananging basa sing gampang dimangerteni wong akeh. Ringkesing basa kudu sing komunikatif. Amarga bisa uga kalah prabawa karo pawongan sing diadhepi. cepet rindhik lsp. Swanten ingkang sae menika dipunwastani gandhang. panutuping atur/salam Sarat Sesorah Para siswa.ngegreng/semuwa utawa orane swasana wiwahan gumantung uga saka paraga kasebut. inggil-andhap. tegese kudu ngilingi: • Sapa sing ngajak guneman. Parlu dimangerteni juru pamedhar sabda utawa juru paniti laksana sajroning ngayahi wajib/jejibahan uga dadi pasugatan mungguhing para tamu. • • • • Sapa sing diajak guneman. D. Owah-owahaning pasuryan katon sumriingah anengsemake amarga swasanane nyenengake. Apamaneh yen sing diadhepi kuwi nduweni prabawa lan kepinteran kang luwih. Olah raga lan olah busana Pangolahing raga magepokan kaliyan sikep. Mula kuwi. Dene basa sing trep uga basa sing bener tuntunaning parama-sastra. Busana lan ngadi sarira Tegese nalika nindakake ayahankuwi busana utawa ageman lan ngadi sarira kudu diselarasake kahanan. sesambungan utawa lung-tinampa karo para tamu utawa sing ngrungokake. kasusilan lan subasita. Nalikaning ngadeg kudu jejeg. Nduweni Rasa Wani Juru pamedhar sabda uga nduweni rasa wani micara ngadhepi wong akeh. Sapa sing diomonggake. kendho-kenceng. Olah swara Olah swara utawi swanten ingkang sae. 1. luwes. Patrap utawa sikep Patrap utawa sikep kudu sing trengginas. 1. 2. 1. tanggap. dene sarat ingkang baku wonten tiga: 1. Pamilihing tembung. 1. tindaktanduk sing prasaja utawa apa anane ora digawe-gawe. aora ingah-ingih. Padha mangerteni sing diomongake. Gandhang tegesipun sera boten mbrebeki. Swasananing nalikaning guneman. atur nyuwun pangapura (tumrap sing kagungan kersa. menawa dadi wakile. wibawa. kairing atur panuwun 4. solah bawa. salam pambuka 2. ora cekelan kepara lendhetan cagak. kudune nduweni utawa ora uwal saka tata krama utawa trapsila yakuwi solah bawa. Tanggapan kuwi kudune nduweni dhasar utawa landhesan ora amung waton ngomong. laguning ukara (intonasi) ingkang cetha. Basa lan sastra Basa minangka piranti utawa sarana lelantaran. wedharing gati utawa wosing medhar sabda utawa isining sesorah 5. lirih tansah angenaki. . pangrakiting ukara. tiyang sesorah menika wonten saratipun. atur puji syukur marang Pangeran 3. Mula kudune nduweni sangu ilmu kang mumpuni. apamaneh wedinan.Juru pamedhar sabda kudu nguwasani bahan utawa perkara sing diwedharake sarta wani caos tanggapan tumraping panyaruwe.

Sekawan w Dene prakawis ingkang kedah dipungatosaken nalika sesorah wonten sekawan kang asring sinebat 4 W: 1. Praen ulat sumeh. boten mbesengut. saha boten kelirihen. . astane ngapurancang. Upamanipun kedah cetha bentenipun a. wacana kanthi laras lan leres. Leres tegesipun pamedharsabda saged ngginakaken basa ingkang trep kaliyan paramasastra. jejeg. t. Kanthi pangertosan paramasastra tiyang sesorah /pamedarsabda saged ndhapuk pocapan. th. tiyang sesorah/pamendharsabda kedah mangertos paramasastra. boten keseron. tegesipun boten bindheng. upamanipun layatan boten sami kaliyan syukuran. o. d. e. Wirasa Nalika sesorah.Sinengkuyung busana ingkang pantes 3. Wicara Wicara nalika sesorah kedah cetha. tembung. e. Laras tegesipun pamedharsabda saged ngrantam saha mbabar anggenipun medharsabda trep kaliyan kawontenan saha swasana. 2. wirasa dipuntrepaken kaliyan swasana. Olah basa lan sastra Supados saged ngolah basa lan sastra. ukara. Wiraga Wiraga sesorah kedahipun patrap kaliyan swasana badan kedah teteg. boten bengok-bengok. Bonten kenging ngantos gojegan. Wirama Nalika sesorah wirama ingkang patrap. mantep. dh. 4. 3. grapyak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful