Ringkesan Materi

Sesorah menawi wonten basa Indonesia asring kasebut pidato.Serorah yaiku medharake gagasan sarana lesan kang ditujukake marang wong akeh. Sesorah iku gedhe banget mupangate antarane kanggo sarana sesambungan karo masyarakat kanthi langsung, supaya apa kang dikarepake bisa langsung dimangerteni. Ancas utawa tujuwane sesorah yaiku: 1. Aweh panglipur marang wong liya 2. Menehi kabar/informasi 3. Mbujuk wong liya supaya melu apa kang diandharake Para siswa mesthi nate ngrungokake pidato basa Jawa, paling ora nalika acara mantenan adat Jawa. Pidhato iku ing bebrayan Jawa asring sinebut uga medhar sabda. Atur Pangandikan marang para tamukang ngrawuhi ing sawijine pawiwahan, kayata mantenan, supitan, bayen, rapat-rapat ing lingkungan masyarakat, pahargyan ing sekolah-sekolah lan kantor/ instansi lan sapanunggalane. Pidhato iku nlentrehake ide utawa pokok pikiran kanthi wujud tembung-tembung kang diucapake marang wong akeh temtu nganggo aturan-aturan lan tujuwan kang gumathok. Umume, pidato dilakokake wong kang dadi wakil ( sesulih ) masyarakat, pejabat, utawa penceramah. Manut isine, pidhato bisa dibedakake dadi pidato sambutan, pidato keagamaan utawa khotbah, pidhato pertanggungjawaban, lan ceramah. Nyemak sawijining pidhato nduweni karep amrih bisa mangerteni apa-apa kang dingendikake dening priyayi kang nembe ngendikan. Mula wong bisa nyemak pidhato iku kudu mudheng tegese tetembungan kang digunakake dening ingkang ngendikan. Nyemak mbutuhake kawigaten kang mirunggan. Ora bisa mung disambi lan disangga entheng. Menawa ana sisiping tembung utawa ukara kang dingendikakake bisa nuwuhake pangerten kang beda. Luwih angel maneh nulis naskah pidato kaya dene nulis naskah pasrah manten, sakjane ora beda karo nulis liyane, yaiku kawiwitan saka salam pambuka, purwakaning atur, wosing atur, pangarep-arep, lan panutup. Perangane pidhato:

c. awit sking keparengipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. lan bisa ngandharake asil mau kanthi lisan.. kowe kabeh duwe kemampuan nulis pidhato? Mula ayo padha gladhen. Salam Pambuka Salam pambuka iku warna-warna gumantung marang kahanan lan marang sapa anggone tanggap wacana. d..a. Nah coba cah. (dibacutake nyebut sing rawuh). Wasana Atur Panuwun sarta nyuwun pangapura menawa ana kekurangane ing tanggap wacana lan ana tetembungan kang marakake jengkele wong liya. njlentrehake surasa utawa isine kawigaten marang sapadha-padha Ancas/ tujuan sesorah yaiku : .. Tuladha: a.. Wosing atur ( isi ): kabeh perkara/ kekarepane sing diwedharake Pangajeng-ajeng Pitudhuh-piyudhuh lan marang para rawuh pangarep-ngarep sing diwedharake e. Purwakaning atur ( pambuka ) Atur panuwun marang para tamu sing wis kersa nglonggarake wektu minangkani panyuwune sing duwe gawe b.. WIGATI Pamedhar Sabda yaiku pawongan kang nindakake ayahan medharake sabdane.. Gladhene kawiwitan nulis pokok-pokok / perangan pidhato dadi perangan ukara nganti dadi nulis naskahe.wb ( salam miturut Islam ) Mugi sadaya katentreman saha karahayon tansah hangayomi panjenengan sami. b.. Assalamualaikum wr.

yen ana apalan kang kelalen. Dene yen ana rembug-rembug liyane antaraning pejabat lan masyarakat diterusake ana ing acara sarasehan utawa temu wicara. 1. bisa njalari kabeh apalan kang wis dilakoni ilang. Dadi ora ana panemu-panemu anyarrasapangrasa amarga wis tinulis kabeh ana sajronong cathetan sing wis digawe.  Menehi wara-wara kangge tiyang sanes/ informasi Menehi panglipur/ gawe seneng kaliyan tiyang sanes  Ngaruhi supaya tumindak kaya kang dikarepake marang kang dirungokake (mengaruhi/ nggerpol)  Atur Pambagyaharja (khajatan) Methode pidhato ana werna-werna yaiku :  Naskah : maca naskah sesorah kanthi maca sawutuhe/  Apalan : sesorah kanthi ngapalake naskah kang wis digawe  Impromtu : sesorah dadakan/ spontanitas  Ekstemporan : sesorah kanthi nggawa cathetan kang pokok-pokok Jinising Sesorah 1. Kepara pawongan mau wis kalebu ahli sesorah. juru pamedharsabda kudu ngasta cathetan cilik (outline) minangka gaman utawa pangeling-eling urutaning isi sing bakal kawedharake. Sesorah kanthi cara ekstemporan Sesorah cara iki. Nguwasani bahan utawa perkara kang arep diwedharake . Mula saka kuwi. Kanthi ancas supaya ora mlenceng karo tjuan sakawit. 1. mligine ana upacara-upacara resmi. Cara iki biasa digunakake dening dwija kang arep mulang ana ing sangareping muride. 1. Cara iki mung digunakake kanggo pawongan utawa bocahh-bocah sing nembe ajar pidhato. pawongan sing tinanggenah sesorah kanthi cara iki kudu pawongan sing wis trampil ing pamicara lan sugih pengalaman uga kawruhe. Sesorah kanthi cara apalan/memoriter Sesorah kanthi cara iki. juru pamedhar sabda kudu ngasta cathetan utawa tulisan luwih dhisik banjur diapalake nganti ora ana tembung-tembung kang kacicir. Cathetan mau mung isi wos-wosing gati sing arep diwedharake. Mung wae. ora kliru lan wektu kang sumadya winates. Cara iku biasane digunakake para pejabat utawa punggawaning negari. pidhato sing ora kkanyana-nyana sadurunge. Sesorah kanthi cara dadakan utawa impromtu Pidhato cara dadakan kuwi. Sesorah kanthi cara naskah/teks/manuskrip Sesorah utawa pidhato cara naskah utawa teks kuwi juru pamedhar sabda kudu ngasta naskah nalikaning pidhato banjur diwaca sawutuhe. Sangunipun Juru Sesorah 1.

Padha mangerteni sing diomongake. aora ingah-ingih. salam pambuka 2. kendho-kenceng. tegese kudu ngilingi: • Sapa sing ngajak guneman. Busana lan ngadi sarira Tegese nalika nindakake ayahankuwi busana utawa ageman lan ngadi sarira kudu diselarasake kahanan. pangrakiting ukara. Mula kudune nduweni sangu ilmu kang mumpuni. menawa dadi wakile. • • • • Sapa sing diajak guneman. 1. Owah-owahaning pasuryan katon sumriingah anengsemake amarga swasanane nyenengake. Parlu dimangerteni juru pamedhar sabda utawa juru paniti laksana sajroning ngayahi wajib/jejibahan uga dadi pasugatan mungguhing para tamu. wibawa. wedharing gati utawa wosing medhar sabda utawa isining sesorah 5. Dene basa sing trep uga basa sing bener tuntunaning parama-sastra. sesambungan utawa lung-tinampa karo para tamu utawa sing ngrungokake. Olah swara Olah swara utawi swanten ingkang sae. 1. Apamaneh yen sing diadhepi kuwi nduweni prabawa lan kepinteran kang luwih. ananging basa sing gampang dimangerteni wong akeh. Pamilihing tembung. 2. lan diri pribadhi) 6. pantes.ngegreng/semuwa utawa orane swasana wiwahan gumantung uga saka paraga kasebut. atur nyuwun pangapura (tumrap sing kagungan kersa. tiyang sesorah menika wonten saratipun. apamaneh wedinan. cepet rindhik lsp. manteb. Basa lan sastra Basa minangka piranti utawa sarana lelantaran. inggil-andhap. . atur puji syukur marang Pangeran 3. ora ndhoyong. Nduweni Rasa Wani Juru pamedhar sabda uga nduweni rasa wani micara ngadhepi wong akeh. D. Mula kuwi. solah bawa. Swanten ingkang sae menika dipunwastani gandhang. Nalikaning ngadeg kudu jejeg. dene sarat ingkang baku wonten tiga: 1. tanggap. Amarga bisa uga kalah prabawa karo pawongan sing diadhepi. kairing atur panuwun 4. Ringkesing basa kudu sing komunikatif. panutuping atur/salam Sarat Sesorah Para siswa. Sapa sing diomonggake. tindaktanduk sing prasaja utawa apa anane ora digawe-gawe. Patrap utawa sikep Patrap utawa sikep kudu sing trengginas.Juru pamedhar sabda kudu nguwasani bahan utawa perkara sing diwedharake sarta wani caos tanggapan tumraping panyaruwe. luwes. atur kasugengan. kasusilan lan subasita. Swasananing nalikaning guneman. ora cekelan kepara lendhetan cagak. Olah raga lan olah busana Pangolahing raga magepokan kaliyan sikep. laguning ukara (intonasi) ingkang cetha. 1. Cengkorongan Sesorah 1. lirih tansah angenaki. Gandhang tegesipun sera boten mbrebeki. 1. kudune nduweni utawa ora uwal saka tata krama utawa trapsila yakuwi solah bawa. mula saka kuwi basane ora basa ndakik-ndakik sing ora dimangerteni dening sing ngrukokake. Tanggapan kuwi kudune nduweni dhasar utawa landhesan ora amung waton ngomong.

Upamanipun kedah cetha bentenipun a. 2. t. astane ngapurancang. Leres tegesipun pamedharsabda saged ngginakaken basa ingkang trep kaliyan paramasastra. wirasa dipuntrepaken kaliyan swasana. boten keseron. Praen ulat sumeh. tiyang sesorah/pamendharsabda kedah mangertos paramasastra. e. Laras tegesipun pamedharsabda saged ngrantam saha mbabar anggenipun medharsabda trep kaliyan kawontenan saha swasana. wacana kanthi laras lan leres. Bonten kenging ngantos gojegan. Wirasa Nalika sesorah. jejeg. Wiraga Wiraga sesorah kedahipun patrap kaliyan swasana badan kedah teteg. o.Sinengkuyung busana ingkang pantes 3. 3. ukara. Olah basa lan sastra Supados saged ngolah basa lan sastra. Wicara Wicara nalika sesorah kedah cetha. th. . saha boten kelirihen. 4. tembung. d. grapyak. mantep. Wirama Nalika sesorah wirama ingkang patrap. Sekawan w Dene prakawis ingkang kedah dipungatosaken nalika sesorah wonten sekawan kang asring sinebat 4 W: 1. boten bengok-bengok. e. dh. boten mbesengut. upamanipun layatan boten sami kaliyan syukuran. Kanthi pangertosan paramasastra tiyang sesorah /pamedarsabda saged ndhapuk pocapan. tegesipun boten bindheng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful