P. 1
Ringkesan Materi

Ringkesan Materi

|Views: 104|Likes:
Dipublikasikan oleh Dn Angel

More info:

Published by: Dn Angel on Mar 16, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2015

pdf

text

original

Ringkesan Materi

Sesorah menawi wonten basa Indonesia asring kasebut pidato.Serorah yaiku medharake gagasan sarana lesan kang ditujukake marang wong akeh. Sesorah iku gedhe banget mupangate antarane kanggo sarana sesambungan karo masyarakat kanthi langsung, supaya apa kang dikarepake bisa langsung dimangerteni. Ancas utawa tujuwane sesorah yaiku: 1. Aweh panglipur marang wong liya 2. Menehi kabar/informasi 3. Mbujuk wong liya supaya melu apa kang diandharake Para siswa mesthi nate ngrungokake pidato basa Jawa, paling ora nalika acara mantenan adat Jawa. Pidhato iku ing bebrayan Jawa asring sinebut uga medhar sabda. Atur Pangandikan marang para tamukang ngrawuhi ing sawijine pawiwahan, kayata mantenan, supitan, bayen, rapat-rapat ing lingkungan masyarakat, pahargyan ing sekolah-sekolah lan kantor/ instansi lan sapanunggalane. Pidhato iku nlentrehake ide utawa pokok pikiran kanthi wujud tembung-tembung kang diucapake marang wong akeh temtu nganggo aturan-aturan lan tujuwan kang gumathok. Umume, pidato dilakokake wong kang dadi wakil ( sesulih ) masyarakat, pejabat, utawa penceramah. Manut isine, pidhato bisa dibedakake dadi pidato sambutan, pidato keagamaan utawa khotbah, pidhato pertanggungjawaban, lan ceramah. Nyemak sawijining pidhato nduweni karep amrih bisa mangerteni apa-apa kang dingendikake dening priyayi kang nembe ngendikan. Mula wong bisa nyemak pidhato iku kudu mudheng tegese tetembungan kang digunakake dening ingkang ngendikan. Nyemak mbutuhake kawigaten kang mirunggan. Ora bisa mung disambi lan disangga entheng. Menawa ana sisiping tembung utawa ukara kang dingendikakake bisa nuwuhake pangerten kang beda. Luwih angel maneh nulis naskah pidato kaya dene nulis naskah pasrah manten, sakjane ora beda karo nulis liyane, yaiku kawiwitan saka salam pambuka, purwakaning atur, wosing atur, pangarep-arep, lan panutup. Perangane pidhato:

. Purwakaning atur ( pambuka ) Atur panuwun marang para tamu sing wis kersa nglonggarake wektu minangkani panyuwune sing duwe gawe b.. Salam Pambuka Salam pambuka iku warna-warna gumantung marang kahanan lan marang sapa anggone tanggap wacana. awit sking keparengipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. Nah coba cah. Wosing atur ( isi ): kabeh perkara/ kekarepane sing diwedharake Pangajeng-ajeng Pitudhuh-piyudhuh lan marang para rawuh pangarep-ngarep sing diwedharake e.wb ( salam miturut Islam ) Mugi sadaya katentreman saha karahayon tansah hangayomi panjenengan sami. njlentrehake surasa utawa isine kawigaten marang sapadha-padha Ancas/ tujuan sesorah yaiku : . b.. WIGATI Pamedhar Sabda yaiku pawongan kang nindakake ayahan medharake sabdane... d. c. kowe kabeh duwe kemampuan nulis pidhato? Mula ayo padha gladhen. Assalamualaikum wr. Tuladha: a.a. Wasana Atur Panuwun sarta nyuwun pangapura menawa ana kekurangane ing tanggap wacana lan ana tetembungan kang marakake jengkele wong liya. Gladhene kawiwitan nulis pokok-pokok / perangan pidhato dadi perangan ukara nganti dadi nulis naskahe. lan bisa ngandharake asil mau kanthi lisan... (dibacutake nyebut sing rawuh).

Dene yen ana rembug-rembug liyane antaraning pejabat lan masyarakat diterusake ana ing acara sarasehan utawa temu wicara. Sesorah kanthi cara ekstemporan Sesorah cara iki. mligine ana upacara-upacara resmi. 1. Kanthi ancas supaya ora mlenceng karo tjuan sakawit. Mung wae. bisa njalari kabeh apalan kang wis dilakoni ilang. Dadi ora ana panemu-panemu anyarrasapangrasa amarga wis tinulis kabeh ana sajronong cathetan sing wis digawe. Mula saka kuwi. Sesorah kanthi cara naskah/teks/manuskrip Sesorah utawa pidhato cara naskah utawa teks kuwi juru pamedhar sabda kudu ngasta naskah nalikaning pidhato banjur diwaca sawutuhe. pidhato sing ora kkanyana-nyana sadurunge.  Menehi wara-wara kangge tiyang sanes/ informasi Menehi panglipur/ gawe seneng kaliyan tiyang sanes  Ngaruhi supaya tumindak kaya kang dikarepake marang kang dirungokake (mengaruhi/ nggerpol)  Atur Pambagyaharja (khajatan) Methode pidhato ana werna-werna yaiku :  Naskah : maca naskah sesorah kanthi maca sawutuhe/  Apalan : sesorah kanthi ngapalake naskah kang wis digawe  Impromtu : sesorah dadakan/ spontanitas  Ekstemporan : sesorah kanthi nggawa cathetan kang pokok-pokok Jinising Sesorah 1. Cara iki mung digunakake kanggo pawongan utawa bocahh-bocah sing nembe ajar pidhato. Cara iku biasane digunakake para pejabat utawa punggawaning negari. yen ana apalan kang kelalen. juru pamedhar sabda kudu ngasta cathetan utawa tulisan luwih dhisik banjur diapalake nganti ora ana tembung-tembung kang kacicir. 1. juru pamedharsabda kudu ngasta cathetan cilik (outline) minangka gaman utawa pangeling-eling urutaning isi sing bakal kawedharake. Sesorah kanthi cara apalan/memoriter Sesorah kanthi cara iki. Kepara pawongan mau wis kalebu ahli sesorah. ora kliru lan wektu kang sumadya winates. Sangunipun Juru Sesorah 1. Nguwasani bahan utawa perkara kang arep diwedharake . pawongan sing tinanggenah sesorah kanthi cara iki kudu pawongan sing wis trampil ing pamicara lan sugih pengalaman uga kawruhe. Cara iki biasa digunakake dening dwija kang arep mulang ana ing sangareping muride. 1. Sesorah kanthi cara dadakan utawa impromtu Pidhato cara dadakan kuwi. Cathetan mau mung isi wos-wosing gati sing arep diwedharake.

tindaktanduk sing prasaja utawa apa anane ora digawe-gawe. Parlu dimangerteni juru pamedhar sabda utawa juru paniti laksana sajroning ngayahi wajib/jejibahan uga dadi pasugatan mungguhing para tamu. Mula kudune nduweni sangu ilmu kang mumpuni. 1. Pamilihing tembung. luwes. salam pambuka 2. dene sarat ingkang baku wonten tiga: 1. Ringkesing basa kudu sing komunikatif. Basa lan sastra Basa minangka piranti utawa sarana lelantaran. atur puji syukur marang Pangeran 3. Patrap utawa sikep Patrap utawa sikep kudu sing trengginas. Sapa sing diomonggake. ananging basa sing gampang dimangerteni wong akeh. 2. panutuping atur/salam Sarat Sesorah Para siswa. cepet rindhik lsp. Swasananing nalikaning guneman. lan diri pribadhi) 6. atur nyuwun pangapura (tumrap sing kagungan kersa. pangrakiting ukara. manteb. wedharing gati utawa wosing medhar sabda utawa isining sesorah 5. solah bawa. kendho-kenceng. kudune nduweni utawa ora uwal saka tata krama utawa trapsila yakuwi solah bawa. sesambungan utawa lung-tinampa karo para tamu utawa sing ngrungokake. laguning ukara (intonasi) ingkang cetha. ora cekelan kepara lendhetan cagak. inggil-andhap.ngegreng/semuwa utawa orane swasana wiwahan gumantung uga saka paraga kasebut. wibawa. . • • • • Sapa sing diajak guneman. 1. tegese kudu ngilingi: • Sapa sing ngajak guneman. Gandhang tegesipun sera boten mbrebeki. atur kasugengan. tiyang sesorah menika wonten saratipun. Tanggapan kuwi kudune nduweni dhasar utawa landhesan ora amung waton ngomong. Owah-owahaning pasuryan katon sumriingah anengsemake amarga swasanane nyenengake. Olah swara Olah swara utawi swanten ingkang sae. kairing atur panuwun 4. lirih tansah angenaki. Olah raga lan olah busana Pangolahing raga magepokan kaliyan sikep. Swanten ingkang sae menika dipunwastani gandhang. apamaneh wedinan.Juru pamedhar sabda kudu nguwasani bahan utawa perkara sing diwedharake sarta wani caos tanggapan tumraping panyaruwe. Mula kuwi. Cengkorongan Sesorah 1. aora ingah-ingih. Nalikaning ngadeg kudu jejeg. Amarga bisa uga kalah prabawa karo pawongan sing diadhepi. Busana lan ngadi sarira Tegese nalika nindakake ayahankuwi busana utawa ageman lan ngadi sarira kudu diselarasake kahanan. tanggap. Apamaneh yen sing diadhepi kuwi nduweni prabawa lan kepinteran kang luwih. ora ndhoyong. mula saka kuwi basane ora basa ndakik-ndakik sing ora dimangerteni dening sing ngrukokake. 1. Nduweni Rasa Wani Juru pamedhar sabda uga nduweni rasa wani micara ngadhepi wong akeh. menawa dadi wakile. pantes. 1. Dene basa sing trep uga basa sing bener tuntunaning parama-sastra. Padha mangerteni sing diomongake. kasusilan lan subasita. D.

3. t. saha boten kelirihen. Wiraga Wiraga sesorah kedahipun patrap kaliyan swasana badan kedah teteg. th. Wirasa Nalika sesorah. o. mantep. Upamanipun kedah cetha bentenipun a. ukara. . Wirama Nalika sesorah wirama ingkang patrap. Kanthi pangertosan paramasastra tiyang sesorah /pamedarsabda saged ndhapuk pocapan. 4. upamanipun layatan boten sami kaliyan syukuran. Praen ulat sumeh. astane ngapurancang. jejeg. Laras tegesipun pamedharsabda saged ngrantam saha mbabar anggenipun medharsabda trep kaliyan kawontenan saha swasana. e. tiyang sesorah/pamendharsabda kedah mangertos paramasastra. dh. tegesipun boten bindheng. Wicara Wicara nalika sesorah kedah cetha. wirasa dipuntrepaken kaliyan swasana. boten bengok-bengok. tembung. Sekawan w Dene prakawis ingkang kedah dipungatosaken nalika sesorah wonten sekawan kang asring sinebat 4 W: 1. d. Bonten kenging ngantos gojegan. Leres tegesipun pamedharsabda saged ngginakaken basa ingkang trep kaliyan paramasastra. 2. wacana kanthi laras lan leres.Sinengkuyung busana ingkang pantes 3. boten keseron. grapyak. boten mbesengut. e. Olah basa lan sastra Supados saged ngolah basa lan sastra.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->