Pelan Integriti Nasional adalah satu pelan atau rancangan yang dirancangkan serta dilancarkan oleh kerajaan Malaysia

dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk budayaetika dan integriti di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan perlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. Pelan ini membolehkan Kerajaan merancang pelbagai program secara teratur dalam usaha membudayakan etika dan integriti masyarakat. Sebelum ini telah terdapat pelbagai usaha yang dilakukan, tetapi didapati usaha-usaha ini tidak tekal dan tidak menyeluruh dan hasilnya sebilangan besar usaha-usaha ini menemui kegagalan terutamanya dalam usaha mewujudkan sinergi semua sektor. Ini mungkin disebabkan terdapat halangan-halangan seperti sikap individu, kepimpinan sesebuah organisasi, sistem penyampaian atau karenah birokrasi, serta disiplin dan budaya masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan satu-satu program. Skop dan konsep yang dibawa oleh PIN kelihatannya lebih menyeluruh dan holistik dalam memberi panduan kepada setiap komponen masyarakat untuk membudayakan integriti. Pelan Integriti Nasional ini telah dilancarkan pada 23 April 2004, oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.

maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolahsekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y. PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia KENAPA R I M U P ? 4. Pada peringkat awalnya. KENAPA R I M U P ? PENGENALAN Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional.B Perdana Menteri . Aktivitinya menjurus kepada RIMUP. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini. perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Pada tahun 1986. daerah dan sekolah. semangat kebangsaan. iaitu di peringkat negeri.A. RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) • • • 2. Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. Kementerian Pelajaran Malaysia 3. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat. • 5.Dasar Pelaksanaan Rimup 2008 — Presentation Transcript 1. Setiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan • . pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah.

PPG dan Sekolah. • . Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. 6. Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010.tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. JPN. iaitu Membina Negara Bangsa. Seterusnya. Pada tahun 2004. aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). • 7. • 8. Sehubungan itu. Program dan aktiviti integrasi yang dilaksanakan di sekolah lebih terancang dan berfokus. Melibatkan penubuhan jawatankuasa pelaksana di peringkat KPM. Perancangan dan Strategi Pelaksanaan berdasarkan analisis keperluan. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan . PPD. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. pemupukan kecintaan terhadap seni.

Merupakan satu usaha perluasan. dan penambahbaikan program sedia ada . pemantapan. Baru : Merentas semua kokurikulum dan kurikulum. RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja. iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi • . c. Hubungan rapat terjalin antara murid. Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat. KAEDAH • 15. • 11.Melibatkan pemantauan dan pelaporan di semua peringkat. Lama : Tidak semua negeri terlibat. KONSEP RIMUP Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. Baru : Melibatkan semua negeri. Baru : Melibatkan semua sekolah. Wujud persefahaman dan perpaduan. a. DASAR KPM • 14. b. • 10. Lama : Pelaksanaan aktiviti di peringkat kokurikulum. Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara SEDAR dan TERANCANG . BAB 1 PENGENALAN R I M U P Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 1 • 12. Lama : Dilaksanakan secara berkelompok di sekolah rendah sahaja. ‘secara berkelompok’ dan ‘peringkat sekolah’ di semua sekolah rendah dan menengah. Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. Menjadikan program integrasi di sekolah sebagai satu agenda yang perlu diberi keutamaan. 9. LATAR BELAKANG • 13.

KONSEP RIMUP AKTIVITI KECEMERLANGAN AKADEMIK AKTIVITI KESUKANAN DAN PERMAINAN AKTIVITI KOKURIKULUM AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT AKTIVITI MENINGKATKAN PATRIOTISME AKTIVITI VIRTUAL MELALUI e-INTEGRASI KEGIATAN KHAS (6 Kumpulan Pendekatan) • 20. KONSEP RIMUP MELAHIRKAN GENERASI MALAYSIA: BERILMU PENGETAHUAN BERJIWA DAN BERPERIBADI UNGGUL SEMANGAT MUHIBAH MAMPU MENGHADAPI CABARAN SECARA KOLEKTIF DAN BERSEPADU MATLAMAT • 18. Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat. PARA GURU.Nasional Kementerian Kebudayaan. Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA • 17. Kesenian dan Warisan. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. SERTA BERKONGSI KEMUDAHAN DAN KEPAKARAN. KESEFAHAMAN DAN TOLERANSI. • . KONSEP RIMUP PERINGKAT KEBANGSAAN SEKRETARIAT TETAP PERINGKAT NEGERI PERINGKAT DAERAH JAWATANKUASA RIMUP • 21. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH RENDAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. MURID DAN WARGA SEKOLAH SECARA SEDAR DAN TERANCANG. KONSEP RIMUP 16. KONSEP RIMUP PENYERTAAN AKTIVITI RIMUP MELIBATKAN: MASYARAKAT SETEMPAT. OBJEKTIF RANCANGAN • 19.

Kementerian Pelajaran telah menetapkan agar pelaksanaan RIMUP dan eIntegrasi menjadi salah satu daripada agenda utama dalam RMK-9. SJK(C) dan SJK(T) ) boleh berinteraksi dan bersama-sama mengikuti program yang terancang melalui RIMUP dan e-Integrasi. PELAN PELAKSANAAN RIMUP DAN eINTEGRASI Bagi mencapai hasrat perpaduan yang mantap dalam kalangan murid pelbagai kaum. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. TOLERANSI DAN KESEFAHAMAN MENJADI TERAS UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM Kementerian Pelajaran Malaysia • 25. SJK(C) & SJK(T) B : SK & SJK(C) C : SK & SJK(T) D : SJK(C) & SJK(T) 22. • 24. BATASAN DAN KUASA AJK RIMUP TIDAK BOLEH MENYENTUH ASPEK AGAMA DAN PENTADBIRAN SEKOLAH KEPUTUSAN AJK MESTILAH DIPERSETUJUI BERSAMA-SAMA UNTUK SETIAP TINDAKAN SEMANGAT KERJASAMA. murid sekolah rendah yang pelbagai aliran ( SK. PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH MENENGAH A : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK B : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK TERMASUK SMJK/SMT/SMA/SBP • 23. MUHIBAH. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. BAHASA BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR BAHASA INGGERIS DAN BAHASA IBUNDA MENGIKUT KEPERLUAN • 26. NORMA KHAS PERUNTUKAN KEWANGAN Peruntukan bagi melaksanakan • . Kementerian Pelajaran mensasarkan agar tempoh tersebut.PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RENDAH A : SK.

Bagi pelaksanaan RIMUP secara kelompok. B. C dan D serta sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteksnya sendiri. RM 1. iaitu: A. Jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada: Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa tidak melebihi 24 orang 2 o rang Pemeriksa Kira-Kira • 30.program RIMUP dibuat secara pukal mengikut sekolah. keputusan perbelanjaannya perlu dibuat oleh Jawatankuasa RIMUP Peringkat Sekolah berkenaan.000 bagi setiap sekolah rendah dalam kelompok A dan setiap sekolah menengah.` • 28. PELAKSANAAN RIMUP PERINGKAT KELOMPOK DAN SEKOLAH Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 2 • 29. RM 500 bagi Sekolah Kurang Murid (SKM yang kurang daripada 50 orang murid) yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. RM 2. sekolah-sekolah yang terlibat dalam kelompok berkenaan perlu berbincang melalui Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan memutuskan jumlah perbelanjaan yang perlu dibuat oleh sekolah masing-masing dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti. Peruntukan yang diberi adalah di bawah Dasar Baru dan dalam bentuk Geran Tahunan. 27. Maka peruntukan secara pukal diberikan kepada sekolah. C. Bagi sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri.500 bagi setiap sekolah rendah yang berada dalam kelompok B. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT KELOMPOK Penasihat : Pegawai • . Pendahuluan S atu jawatankuasa hendaklah ditubuhkan di peringkat Kelompok dan Sekolah .

Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua. Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 34.k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah • 32. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT SEKOLAH ( KELOMPOK SENDIRI ) Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum Pen. Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 31.Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid* Pen. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru • 33. PERBEZAAN ANTARA SEKOLAH KELOMPOK DAN SEKOLAH SENDIRI • .

Ahli Jawatankuasa KELOMPOK Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua. Jawatan ini akan dipegang bagi tempoh satu tahun persekolahan dan selepas itu akan diambil alih oleh Guru Besar atau Pengetua yang lain. PENGERUSI ( KELOMPOK ) Hendaklah dipilih daripada salah seorang Guru Besar atau Pengetua sekolah-sekolah yang terlibat.k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah SEKOLAH SENDIRI Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 36. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru JAWATANKUASA KELOMPOK Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid* Pen. • . Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 35.JAWATANKUASA SEKOLAH SENDIRI Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : GPK Hal Ehwal Murid Setiausaha : GPK Kokurikulum Pen.

PENOLONG SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) • 40. Pengerusi hendaklah memaklumkan kepada PPD selaku penasihat tentang tarikh dan perjalanan mesyuarat. Pelantikan adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan . • 39.37. D ipilih da lam kalangan guru yang menjadi A hli Jawatankuasa kelompok . Tugas-tugas Jawatankuasa RIMUP M erancang. Tempoh pelantikan ialah satu tahun persekolahan. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP ( kelompok dan sekolah sendiri ) tidak kurang daripada dua kali setahun. mengatur. melaksana. ( ”Adakan Pre-Council dahulu ) Pengerusi Jawatankuasa RIMUP boleh memanggil AJK pada bila-bila masa untuk bermesyuarat dengan syarat notis dikeluarkan tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat. BENDAHARI ( KELOMPOK ) • 41. D ipilih daripada Ahli Jawatankuasa kelompok . PEMERIKSA KIRA-KIRA ( KELOMPOK ) • 42. SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) D ilantik daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sekolah yang Guru Besar atau Pengetua nya menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kelompok . • . • 38. dan memantau kegiatan-kegiatan khas yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa. NAIB PENGERUSI I & II ( KELOMPOK ) D ipilih daripada Guru Besar atau Pengetua sekolah lain dalam kelompok tersebut. H endaklah dipilih daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid yang menjadi Ahli Jawatankuasa kelompok .

Menyediakan laporan aktiviti dua kali setahun untuk rujukan dan tindakan PPD/PPB. Naib Pengerusi I Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi. (Catatan : Jika Pengerusi dan Naib-naib Pengerusi tidak hadir.43. • . Tempat Mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa kelompok RIMUP hendaklah diadakan di sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya telah dipilih sebagai Pengerusi ataupun salah sebuah sekolah lain yang dipersetujui Korum Mesyuarat Korum mesyuarat mestilah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada jumlah bilangan ahli jawatankuasa. jawatankuasa boleh melantik salah seorang daripada ahli jawatankuasa yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa. Bendahari Bertanggungjawab dalam semua hal kewangan RIMUP Menyimpan rekod-rekod kewangan Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk diaudit • 45. menguruskan hal surat-menyurat dan pentadbiran serta membentangkan laporan tahunan. Tugas-Tugas Khas Mengikut Jawatan Pengerusi Mempengerusikan semua mesyuarat. K orum ini hendaklah dihadiri oleh ahli jawatankuasa daripada semua jenis sekolah yang berkenaan. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perjalanan semua mesyuarat.) • 44. Naib Pengerusi II Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi dan Naib Pengerusi I. Penolong Setiausaha Membantu setiausaha dalam semua urusan RIMUP Menjalankan tugas-tugas Setiausaha semasa ketiadaan Setiausaha. Setiausaha Mencatat dan menyimpan semua minit mesyuarat.

Gotongroyong 2. Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu. Jejak Sejarah 5. AKTIVITI KOKURIKULUM Kebudayaan Sambutan dan Perayaan Perkhemahan dan Lawatan • 51. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. Sayembara Perpaduan 8. KEGIATAN KHAS . Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP. Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan 9. Pertandingan Fotografi Perpaduan • 49.46. Debat Perpaduan 6. semua jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. Bantuan Bencana Alam 4. Aktiviti dipersetujui bersamasama. Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 4. Mesti melibatkan semua kaum. Program ala “Bersamamu” 5. Kuiz Bina Bangsa 7. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP . Seminar Menghadapi Peperiksaan 2. Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan . Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3. PANDUAN AM Mencapai matlamat perpaduan antara kaum . Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) • . • 48. SUKAN DAN PERMAINAN Permainan Tradisional Sukaneka / Sukan Rakyat Mencari Harta Karun • 50. PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI RIMUP Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 3 • 47. KHIDMAT MASYARAKAT 1. Karnival Sains dan Matematik 3.

Perancangan dan pelaksanaan 4.1 Proses Kerja dan Tindakan Kementerian Pelajaran Malaysia BIL PROSES KERJA TINDAKAN 1 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Sektor Hal Ehwal Murid. • 54. mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program e-Integrasi di Semenanjung sahaja. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2.52. Perancangan dan pelaksanaan 4. Konsep dan Matlamat 2. 2. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Bahagian Sekolah 2 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawaipegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Jadual 3. Penyeliaan rancangan 5. Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat • . 2. e-INTEGRASI 1. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1. Konsep dan matlamat RIMUP . ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3. Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3. Kempen Kibar Jalur Gemilang • 53. Kelab Rukun Negara 4. satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 5 Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1. Pejabat Pelajaran Daerah. Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Jabatan Pelajaran Negeri 3 Menerima Garis Panduan RIMUP Semua Guru Besar dan Pengetua 4 Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Memberi penerangan kepada PIBG. Penyeliaan rancangan 5.

PPD. Tahunan 3. Cara melaksanakan aktiviti. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat.Konsep dan Matlamat 2. PPB 10 Post-mortem JPN. Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-Guru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua 9 Pemantauan aktiviti JPN. 3. Penting untuk memastikan perancangan dan matlamat tercapai. 2. Guru Besar dan Pengetua 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1.tentang RIMUP 1. BIL PROSES KERJA TINDAKAN 7 1. Penggal 2. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. Setiausaha dan Bendahari • 56. • 58. Pemantauan dan Pelaporan RIMUP Aspek penting menentukan keberkesanan. Lembaga Pengurus Sekolah. 5. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 55. Laporan Kewangan Setiausaha 12 Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Pengerusi . Pemantauan Pihak yang bertanggungjawab Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM Unit Hal Ehwal Murid JPN PPD/PPB/PPG Jemaah Nazir KPM / Negeri * Rujuk lampiran • . PPB. Jenisjenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. PPD. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. BAB 4 Kementerian Pelajaran Malaysia • 57. PIBG. Penyeliaan rancangan 5. Guru-Guru Besar. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. Pengetua.

Inovasi • 61.59.Pengurusan 2.Penilaian khas 5. Pelaporan Sekali setahun Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan Sekolah: bertanggungjawab menyediakan laporan bagi setiap program • . Instrumen Pemantauan Baru Kementerian Pelajaran Malaysia • 60.Keberkesanan 4.Pelaksanaan 3. Penilaian Penilaian berdasarkan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful