Pelan Integriti Nasional adalah satu pelan atau rancangan yang dirancangkan serta dilancarkan oleh kerajaan Malaysia

dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk budayaetika dan integriti di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan perlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. Pelan ini membolehkan Kerajaan merancang pelbagai program secara teratur dalam usaha membudayakan etika dan integriti masyarakat. Sebelum ini telah terdapat pelbagai usaha yang dilakukan, tetapi didapati usaha-usaha ini tidak tekal dan tidak menyeluruh dan hasilnya sebilangan besar usaha-usaha ini menemui kegagalan terutamanya dalam usaha mewujudkan sinergi semua sektor. Ini mungkin disebabkan terdapat halangan-halangan seperti sikap individu, kepimpinan sesebuah organisasi, sistem penyampaian atau karenah birokrasi, serta disiplin dan budaya masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan satu-satu program. Skop dan konsep yang dibawa oleh PIN kelihatannya lebih menyeluruh dan holistik dalam memberi panduan kepada setiap komponen masyarakat untuk membudayakan integriti. Pelan Integriti Nasional ini telah dilancarkan pada 23 April 2004, oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.

pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. daerah dan sekolah. semangat kebangsaan. perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. iaitu di peringkat negeri. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini.A. • 5.B Perdana Menteri . kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat. Pada peringkat awalnya. Pada tahun 1986. maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolahsekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y. PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia KENAPA R I M U P ? 4. Setiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan • . Kementerian Pelajaran Malaysia 3. Aktivitinya menjurus kepada RIMUP. KENAPA R I M U P ? PENGENALAN Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional. Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) • • • 2.Dasar Pelaksanaan Rimup 2008 — Presentation Transcript 1.

6. Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. PPD. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). pemupukan kecintaan terhadap seni. • 7. • . Melibatkan penubuhan jawatankuasa pelaksana di peringkat KPM. Perancangan dan Strategi Pelaksanaan berdasarkan analisis keperluan.tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. Pada tahun 2004. JPN. Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Seterusnya. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. PPG dan Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. • 8. Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. Program dan aktiviti integrasi yang dilaksanakan di sekolah lebih terancang dan berfokus. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan . Sehubungan itu. iaitu Membina Negara Bangsa.

Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara SEDAR dan TERANCANG . DASAR KPM • 14. BAB 1 PENGENALAN R I M U P Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 1 • 12. ‘secara berkelompok’ dan ‘peringkat sekolah’ di semua sekolah rendah dan menengah. Lama : Tidak semua negeri terlibat. Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. • 10. Lama : Pelaksanaan aktiviti di peringkat kokurikulum. Wujud persefahaman dan perpaduan. b. Baru : Merentas semua kokurikulum dan kurikulum. LATAR BELAKANG • 13. iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi • . 9. dan penambahbaikan program sedia ada . Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat.Melibatkan pemantauan dan pelaporan di semua peringkat. RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja. Baru : Melibatkan semua negeri. c. KAEDAH • 15. a. pemantapan. KONSEP RIMUP Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. Merupakan satu usaha perluasan. Hubungan rapat terjalin antara murid. • 11. Menjadikan program integrasi di sekolah sebagai satu agenda yang perlu diberi keutamaan. Baru : Melibatkan semua sekolah. Lama : Dilaksanakan secara berkelompok di sekolah rendah sahaja.

SERTA BERKONGSI KEMUDAHAN DAN KEPAKARAN. Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat. KONSEP RIMUP PENYERTAAN AKTIVITI RIMUP MELIBATKAN: MASYARAKAT SETEMPAT. KONSEP RIMUP 16. KONSEP RIMUP AKTIVITI KECEMERLANGAN AKADEMIK AKTIVITI KESUKANAN DAN PERMAINAN AKTIVITI KOKURIKULUM AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT AKTIVITI MENINGKATKAN PATRIOTISME AKTIVITI VIRTUAL MELALUI e-INTEGRASI KEGIATAN KHAS (6 Kumpulan Pendekatan) • 20. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH RENDAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. • . KONSEP RIMUP MELAHIRKAN GENERASI MALAYSIA: BERILMU PENGETAHUAN BERJIWA DAN BERPERIBADI UNGGUL SEMANGAT MUHIBAH MAMPU MENGHADAPI CABARAN SECARA KOLEKTIF DAN BERSEPADU MATLAMAT • 18. KONSEP RIMUP PERINGKAT KEBANGSAAN SEKRETARIAT TETAP PERINGKAT NEGERI PERINGKAT DAERAH JAWATANKUASA RIMUP • 21. OBJEKTIF RANCANGAN • 19. Kesenian dan Warisan. KESEFAHAMAN DAN TOLERANSI. Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA • 17.Nasional Kementerian Kebudayaan. PARA GURU. MURID DAN WARGA SEKOLAH SECARA SEDAR DAN TERANCANG. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri.

SJK(C) dan SJK(T) ) boleh berinteraksi dan bersama-sama mengikuti program yang terancang melalui RIMUP dan e-Integrasi. SJK(C) & SJK(T) B : SK & SJK(C) C : SK & SJK(T) D : SJK(C) & SJK(T) 22. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. Kementerian Pelajaran telah menetapkan agar pelaksanaan RIMUP dan eIntegrasi menjadi salah satu daripada agenda utama dalam RMK-9. PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH MENENGAH A : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK B : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK TERMASUK SMJK/SMT/SMA/SBP • 23. BATASAN DAN KUASA AJK RIMUP TIDAK BOLEH MENYENTUH ASPEK AGAMA DAN PENTADBIRAN SEKOLAH KEPUTUSAN AJK MESTILAH DIPERSETUJUI BERSAMA-SAMA UNTUK SETIAP TINDAKAN SEMANGAT KERJASAMA. • 24. BAHASA BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR BAHASA INGGERIS DAN BAHASA IBUNDA MENGIKUT KEPERLUAN • 26. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok.PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RENDAH A : SK. TOLERANSI DAN KESEFAHAMAN MENJADI TERAS UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM Kementerian Pelajaran Malaysia • 25. MUHIBAH. murid sekolah rendah yang pelbagai aliran ( SK. PELAN PELAKSANAAN RIMUP DAN eINTEGRASI Bagi mencapai hasrat perpaduan yang mantap dalam kalangan murid pelbagai kaum. Kementerian Pelajaran mensasarkan agar tempoh tersebut. NORMA KHAS PERUNTUKAN KEWANGAN Peruntukan bagi melaksanakan • .

RM 2. RM 500 bagi Sekolah Kurang Murid (SKM yang kurang daripada 50 orang murid) yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. Bagi sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. Pendahuluan S atu jawatankuasa hendaklah ditubuhkan di peringkat Kelompok dan Sekolah . PELAKSANAAN RIMUP PERINGKAT KELOMPOK DAN SEKOLAH Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 2 • 29. iaitu: A. Maka peruntukan secara pukal diberikan kepada sekolah. keputusan perbelanjaannya perlu dibuat oleh Jawatankuasa RIMUP Peringkat Sekolah berkenaan. Peruntukan yang diberi adalah di bawah Dasar Baru dan dalam bentuk Geran Tahunan.000 bagi setiap sekolah rendah dalam kelompok A dan setiap sekolah menengah. Bagi pelaksanaan RIMUP secara kelompok. C dan D serta sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteksnya sendiri.500 bagi setiap sekolah rendah yang berada dalam kelompok B. RM 1. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT KELOMPOK Penasihat : Pegawai • . 27. C.program RIMUP dibuat secara pukal mengikut sekolah. sekolah-sekolah yang terlibat dalam kelompok berkenaan perlu berbincang melalui Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan memutuskan jumlah perbelanjaan yang perlu dibuat oleh sekolah masing-masing dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti.` • 28. B. Jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada: Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa tidak melebihi 24 orang 2 o rang Pemeriksa Kira-Kira • 30.

Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 34. Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 31. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru • 33. Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua.k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah • 32.Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid* Pen. PERBEZAAN ANTARA SEKOLAH KELOMPOK DAN SEKOLAH SENDIRI • . JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT SEKOLAH ( KELOMPOK SENDIRI ) Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum Pen.

k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah SEKOLAH SENDIRI Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 36.JAWATANKUASA SEKOLAH SENDIRI Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : GPK Hal Ehwal Murid Setiausaha : GPK Kokurikulum Pen. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru JAWATANKUASA KELOMPOK Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid* Pen. Jawatan ini akan dipegang bagi tempoh satu tahun persekolahan dan selepas itu akan diambil alih oleh Guru Besar atau Pengetua yang lain. Ahli Jawatankuasa KELOMPOK Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua. • . Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 35. PENGERUSI ( KELOMPOK ) Hendaklah dipilih daripada salah seorang Guru Besar atau Pengetua sekolah-sekolah yang terlibat.

( ”Adakan Pre-Council dahulu ) Pengerusi Jawatankuasa RIMUP boleh memanggil AJK pada bila-bila masa untuk bermesyuarat dengan syarat notis dikeluarkan tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat. PEMERIKSA KIRA-KIRA ( KELOMPOK ) • 42. SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) D ilantik daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sekolah yang Guru Besar atau Pengetua nya menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kelompok . mengatur. Tempoh pelantikan ialah satu tahun persekolahan. D ipilih daripada Ahli Jawatankuasa kelompok . PENOLONG SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) • 40. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP ( kelompok dan sekolah sendiri ) tidak kurang daripada dua kali setahun.37. • 38. Tugas-tugas Jawatankuasa RIMUP M erancang. D ipilih da lam kalangan guru yang menjadi A hli Jawatankuasa kelompok . • . Pengerusi hendaklah memaklumkan kepada PPD selaku penasihat tentang tarikh dan perjalanan mesyuarat. dan memantau kegiatan-kegiatan khas yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa. NAIB PENGERUSI I & II ( KELOMPOK ) D ipilih daripada Guru Besar atau Pengetua sekolah lain dalam kelompok tersebut. • 39. melaksana. H endaklah dipilih daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid yang menjadi Ahli Jawatankuasa kelompok . Pelantikan adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan . BENDAHARI ( KELOMPOK ) • 41.

Penolong Setiausaha Membantu setiausaha dalam semua urusan RIMUP Menjalankan tugas-tugas Setiausaha semasa ketiadaan Setiausaha. K orum ini hendaklah dihadiri oleh ahli jawatankuasa daripada semua jenis sekolah yang berkenaan. Naib Pengerusi II Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi dan Naib Pengerusi I. (Catatan : Jika Pengerusi dan Naib-naib Pengerusi tidak hadir. Menyediakan laporan aktiviti dua kali setahun untuk rujukan dan tindakan PPD/PPB. Setiausaha Mencatat dan menyimpan semua minit mesyuarat. Naib Pengerusi I Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi. Bendahari Bertanggungjawab dalam semua hal kewangan RIMUP Menyimpan rekod-rekod kewangan Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk diaudit • 45. jawatankuasa boleh melantik salah seorang daripada ahli jawatankuasa yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa.43. Tugas-Tugas Khas Mengikut Jawatan Pengerusi Mempengerusikan semua mesyuarat. menguruskan hal surat-menyurat dan pentadbiran serta membentangkan laporan tahunan. • .) • 44. Tempat Mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa kelompok RIMUP hendaklah diadakan di sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya telah dipilih sebagai Pengerusi ataupun salah sebuah sekolah lain yang dipersetujui Korum Mesyuarat Korum mesyuarat mestilah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada jumlah bilangan ahli jawatankuasa. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perjalanan semua mesyuarat.

Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 4. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. AKTIVITI KOKURIKULUM Kebudayaan Sambutan dan Perayaan Perkhemahan dan Lawatan • 51. Karnival Sains dan Matematik 3. PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI RIMUP Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 3 • 47. Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) • . SUKAN DAN PERMAINAN Permainan Tradisional Sukaneka / Sukan Rakyat Mencari Harta Karun • 50. Pertandingan Fotografi Perpaduan • 49. Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu. Sayembara Perpaduan 8. Program ala “Bersamamu” 5. Mesti melibatkan semua kaum. PANDUAN AM Mencapai matlamat perpaduan antara kaum . Kuiz Bina Bangsa 7. KHIDMAT MASYARAKAT 1. Seminar Menghadapi Peperiksaan 2. Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP. Gotongroyong 2.46. Jejak Sejarah 5. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP . KEGIATAN KHAS . semua jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan 9. Debat Perpaduan 6. Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan . • 48. Bantuan Bencana Alam 4. Aktiviti dipersetujui bersamasama. Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3.

1 Proses Kerja dan Tindakan Kementerian Pelajaran Malaysia BIL PROSES KERJA TINDAKAN 1 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Sektor Hal Ehwal Murid. mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program e-Integrasi di Semenanjung sahaja. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2. Konsep dan Matlamat 2. Jadual 3. • 54. Penyeliaan rancangan 5. Kempen Kibar Jalur Gemilang • 53. satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan. ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3. Bahagian Sekolah 2 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawaipegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. 2. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3. Pejabat Pelajaran Daerah. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1. Kelab Rukun Negara 4. Perancangan dan pelaksanaan 4. Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat • . Konsep dan matlamat RIMUP . Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 5 Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Memberi penerangan kepada PIBG. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3.52. 2. Penyeliaan rancangan 5. e-INTEGRASI 1. Perancangan dan pelaksanaan 4. Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Jabatan Pelajaran Negeri 3 Menerima Garis Panduan RIMUP Semua Guru Besar dan Pengetua 4 Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1.

5. Cara melaksanakan aktiviti. 2. Guru-Guru Besar. Guru Besar dan Pengetua 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1. Tahunan 3. Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-Guru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua 9 Pemantauan aktiviti JPN. Lembaga Pengurus Sekolah. PPB 10 Post-mortem JPN. BAB 4 Kementerian Pelajaran Malaysia • 57. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 55. Pemantauan Pihak yang bertanggungjawab Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM Unit Hal Ehwal Murid JPN PPD/PPB/PPG Jemaah Nazir KPM / Negeri * Rujuk lampiran • . 3.Konsep dan Matlamat 2. Pengetua. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. BIL PROSES KERJA TINDAKAN 7 1. PPD. • 58. Jenisjenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. Penggal 2. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. Penyeliaan rancangan 5. Setiausaha dan Bendahari • 56. PPD. Pemantauan dan Pelaporan RIMUP Aspek penting menentukan keberkesanan. Laporan Kewangan Setiausaha 12 Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Pengerusi . Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat.tentang RIMUP 1. PPB. PIBG. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. Penting untuk memastikan perancangan dan matlamat tercapai.

Pelaksanaan 3.Pengurusan 2.Keberkesanan 4. Penilaian Penilaian berdasarkan 1. Instrumen Pemantauan Baru Kementerian Pelajaran Malaysia • 60. Pelaporan Sekali setahun Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan Sekolah: bertanggungjawab menyediakan laporan bagi setiap program • .Penilaian khas 5.Inovasi • 61.59.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.