Pelan Integriti Nasional

Pelan Integriti Nasional adalah satu pelan atau rancangan yang dirancangkan serta dilancarkan oleh kerajaan Malaysia

dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk budayaetika dan integriti di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan perlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. Pelan ini membolehkan Kerajaan merancang pelbagai program secara teratur dalam usaha membudayakan etika dan integriti masyarakat. Sebelum ini telah terdapat pelbagai usaha yang dilakukan, tetapi didapati usaha-usaha ini tidak tekal dan tidak menyeluruh dan hasilnya sebilangan besar usaha-usaha ini menemui kegagalan terutamanya dalam usaha mewujudkan sinergi semua sektor. Ini mungkin disebabkan terdapat halangan-halangan seperti sikap individu, kepimpinan sesebuah organisasi, sistem penyampaian atau karenah birokrasi, serta disiplin dan budaya masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan satu-satu program. Skop dan konsep yang dibawa oleh PIN kelihatannya lebih menyeluruh dan holistik dalam memberi panduan kepada setiap komponen masyarakat untuk membudayakan integriti. Pelan Integriti Nasional ini telah dilancarkan pada 23 April 2004, oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.

Setiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan • .B Perdana Menteri . Aktivitinya menjurus kepada RIMUP. Pada tahun 1986. RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) • • • 2. Kementerian Pelajaran Malaysia 3.A. daerah dan sekolah. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat. Pada peringkat awalnya. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini. KENAPA R I M U P ? PENGENALAN Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional. PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia KENAPA R I M U P ? 4. iaitu di peringkat negeri. pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini.Dasar Pelaksanaan Rimup 2008 — Presentation Transcript 1. Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. • 5. semangat kebangsaan. maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolahsekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y.

Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. Perancangan dan Strategi Pelaksanaan berdasarkan analisis keperluan. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP).tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. 6. Seterusnya. PPG dan Sekolah. aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. • 7. Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. pemupukan kecintaan terhadap seni. Program dan aktiviti integrasi yang dilaksanakan di sekolah lebih terancang dan berfokus. Sehubungan itu. Melibatkan penubuhan jawatankuasa pelaksana di peringkat KPM. • 8. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan . Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. PPD. JPN. iaitu Membina Negara Bangsa. • . Pada tahun 2004. Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan.

Baru : Melibatkan semua sekolah. KAEDAH • 15. Baru : Melibatkan semua negeri. Lama : Tidak semua negeri terlibat. dan penambahbaikan program sedia ada . Baru : Merentas semua kokurikulum dan kurikulum. LATAR BELAKANG • 13. 9. c. BAB 1 PENGENALAN R I M U P Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 1 • 12. b. RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja. iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi • . ‘secara berkelompok’ dan ‘peringkat sekolah’ di semua sekolah rendah dan menengah. • 10. pemantapan. Merupakan satu usaha perluasan. a.Melibatkan pemantauan dan pelaporan di semua peringkat. Wujud persefahaman dan perpaduan. Lama : Pelaksanaan aktiviti di peringkat kokurikulum. Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat. Lama : Dilaksanakan secara berkelompok di sekolah rendah sahaja. Menjadikan program integrasi di sekolah sebagai satu agenda yang perlu diberi keutamaan. KONSEP RIMUP Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. • 11. Hubungan rapat terjalin antara murid. DASAR KPM • 14. Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara SEDAR dan TERANCANG . Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum.

SERTA BERKONGSI KEMUDAHAN DAN KEPAKARAN.Nasional Kementerian Kebudayaan. KONSEP RIMUP 16. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH RENDAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. • . OBJEKTIF RANCANGAN • 19. PARA GURU. KONSEP RIMUP PERINGKAT KEBANGSAAN SEKRETARIAT TETAP PERINGKAT NEGERI PERINGKAT DAERAH JAWATANKUASA RIMUP • 21. Kesenian dan Warisan. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. MURID DAN WARGA SEKOLAH SECARA SEDAR DAN TERANCANG. KONSEP RIMUP PENYERTAAN AKTIVITI RIMUP MELIBATKAN: MASYARAKAT SETEMPAT. KONSEP RIMUP AKTIVITI KECEMERLANGAN AKADEMIK AKTIVITI KESUKANAN DAN PERMAINAN AKTIVITI KOKURIKULUM AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT AKTIVITI MENINGKATKAN PATRIOTISME AKTIVITI VIRTUAL MELALUI e-INTEGRASI KEGIATAN KHAS (6 Kumpulan Pendekatan) • 20. KONSEP RIMUP MELAHIRKAN GENERASI MALAYSIA: BERILMU PENGETAHUAN BERJIWA DAN BERPERIBADI UNGGUL SEMANGAT MUHIBAH MAMPU MENGHADAPI CABARAN SECARA KOLEKTIF DAN BERSEPADU MATLAMAT • 18. KESEFAHAMAN DAN TOLERANSI. Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA • 17. Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat.

SJK(C) & SJK(T) B : SK & SJK(C) C : SK & SJK(T) D : SJK(C) & SJK(T) 22. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH MENENGAH A : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK B : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK TERMASUK SMJK/SMT/SMA/SBP • 23. PELAN PELAKSANAAN RIMUP DAN eINTEGRASI Bagi mencapai hasrat perpaduan yang mantap dalam kalangan murid pelbagai kaum. BAHASA BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR BAHASA INGGERIS DAN BAHASA IBUNDA MENGIKUT KEPERLUAN • 26. NORMA KHAS PERUNTUKAN KEWANGAN Peruntukan bagi melaksanakan • . murid sekolah rendah yang pelbagai aliran ( SK. BATASAN DAN KUASA AJK RIMUP TIDAK BOLEH MENYENTUH ASPEK AGAMA DAN PENTADBIRAN SEKOLAH KEPUTUSAN AJK MESTILAH DIPERSETUJUI BERSAMA-SAMA UNTUK SETIAP TINDAKAN SEMANGAT KERJASAMA.PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RENDAH A : SK. MUHIBAH. Kementerian Pelajaran mensasarkan agar tempoh tersebut. Kementerian Pelajaran telah menetapkan agar pelaksanaan RIMUP dan eIntegrasi menjadi salah satu daripada agenda utama dalam RMK-9. SJK(C) dan SJK(T) ) boleh berinteraksi dan bersama-sama mengikuti program yang terancang melalui RIMUP dan e-Integrasi. TOLERANSI DAN KESEFAHAMAN MENJADI TERAS UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM Kementerian Pelajaran Malaysia • 25. • 24.

Maka peruntukan secara pukal diberikan kepada sekolah. C dan D serta sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteksnya sendiri. keputusan perbelanjaannya perlu dibuat oleh Jawatankuasa RIMUP Peringkat Sekolah berkenaan.000 bagi setiap sekolah rendah dalam kelompok A dan setiap sekolah menengah. RM 1. Peruntukan yang diberi adalah di bawah Dasar Baru dan dalam bentuk Geran Tahunan.500 bagi setiap sekolah rendah yang berada dalam kelompok B. C. B. sekolah-sekolah yang terlibat dalam kelompok berkenaan perlu berbincang melalui Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan memutuskan jumlah perbelanjaan yang perlu dibuat oleh sekolah masing-masing dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT KELOMPOK Penasihat : Pegawai • . Bagi pelaksanaan RIMUP secara kelompok. RM 500 bagi Sekolah Kurang Murid (SKM yang kurang daripada 50 orang murid) yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. iaitu: A. RM 2. PELAKSANAAN RIMUP PERINGKAT KELOMPOK DAN SEKOLAH Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 2 • 29. Bagi sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri.program RIMUP dibuat secara pukal mengikut sekolah. Jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada: Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa tidak melebihi 24 orang 2 o rang Pemeriksa Kira-Kira • 30. 27. Pendahuluan S atu jawatankuasa hendaklah ditubuhkan di peringkat Kelompok dan Sekolah .` • 28.

Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 31.k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah • 32. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru • 33. Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 34. PERBEZAAN ANTARA SEKOLAH KELOMPOK DAN SEKOLAH SENDIRI • .Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid* Pen. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT SEKOLAH ( KELOMPOK SENDIRI ) Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum Pen. Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua.

• . Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 35. Jawatan ini akan dipegang bagi tempoh satu tahun persekolahan dan selepas itu akan diambil alih oleh Guru Besar atau Pengetua yang lain. PENGERUSI ( KELOMPOK ) Hendaklah dipilih daripada salah seorang Guru Besar atau Pengetua sekolah-sekolah yang terlibat.k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah SEKOLAH SENDIRI Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 36. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru JAWATANKUASA KELOMPOK Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid* Pen.JAWATANKUASA SEKOLAH SENDIRI Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : GPK Hal Ehwal Murid Setiausaha : GPK Kokurikulum Pen. Ahli Jawatankuasa KELOMPOK Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua.

Pengerusi hendaklah memaklumkan kepada PPD selaku penasihat tentang tarikh dan perjalanan mesyuarat.37. PENOLONG SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) • 40. ( ”Adakan Pre-Council dahulu ) Pengerusi Jawatankuasa RIMUP boleh memanggil AJK pada bila-bila masa untuk bermesyuarat dengan syarat notis dikeluarkan tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat. H endaklah dipilih daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid yang menjadi Ahli Jawatankuasa kelompok . • 38. Tugas-tugas Jawatankuasa RIMUP M erancang. melaksana. D ipilih da lam kalangan guru yang menjadi A hli Jawatankuasa kelompok . • . dan memantau kegiatan-kegiatan khas yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa. mengatur. • 39. PEMERIKSA KIRA-KIRA ( KELOMPOK ) • 42. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP ( kelompok dan sekolah sendiri ) tidak kurang daripada dua kali setahun. BENDAHARI ( KELOMPOK ) • 41. Pelantikan adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan . SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) D ilantik daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sekolah yang Guru Besar atau Pengetua nya menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kelompok . Tempoh pelantikan ialah satu tahun persekolahan. NAIB PENGERUSI I & II ( KELOMPOK ) D ipilih daripada Guru Besar atau Pengetua sekolah lain dalam kelompok tersebut. D ipilih daripada Ahli Jawatankuasa kelompok .

Naib Pengerusi II Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi dan Naib Pengerusi I. K orum ini hendaklah dihadiri oleh ahli jawatankuasa daripada semua jenis sekolah yang berkenaan. menguruskan hal surat-menyurat dan pentadbiran serta membentangkan laporan tahunan. Setiausaha Mencatat dan menyimpan semua minit mesyuarat. Bendahari Bertanggungjawab dalam semua hal kewangan RIMUP Menyimpan rekod-rekod kewangan Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk diaudit • 45. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perjalanan semua mesyuarat. (Catatan : Jika Pengerusi dan Naib-naib Pengerusi tidak hadir. Tugas-Tugas Khas Mengikut Jawatan Pengerusi Mempengerusikan semua mesyuarat. Naib Pengerusi I Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi.43. • . Tempat Mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa kelompok RIMUP hendaklah diadakan di sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya telah dipilih sebagai Pengerusi ataupun salah sebuah sekolah lain yang dipersetujui Korum Mesyuarat Korum mesyuarat mestilah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada jumlah bilangan ahli jawatankuasa. Menyediakan laporan aktiviti dua kali setahun untuk rujukan dan tindakan PPD/PPB. Penolong Setiausaha Membantu setiausaha dalam semua urusan RIMUP Menjalankan tugas-tugas Setiausaha semasa ketiadaan Setiausaha. jawatankuasa boleh melantik salah seorang daripada ahli jawatankuasa yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa.) • 44.

Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP . PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI RIMUP Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 3 • 47. Sayembara Perpaduan 8. Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) • . SUKAN DAN PERMAINAN Permainan Tradisional Sukaneka / Sukan Rakyat Mencari Harta Karun • 50. Program ala “Bersamamu” 5. Seminar Menghadapi Peperiksaan 2. Aktiviti dipersetujui bersamasama. Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan 9. Debat Perpaduan 6. Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 4. Gotongroyong 2. KHIDMAT MASYARAKAT 1. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan . • 48. AKTIVITI KOKURIKULUM Kebudayaan Sambutan dan Perayaan Perkhemahan dan Lawatan • 51. Karnival Sains dan Matematik 3. Bantuan Bencana Alam 4. semua jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. Pertandingan Fotografi Perpaduan • 49. Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3. KEGIATAN KHAS . PANDUAN AM Mencapai matlamat perpaduan antara kaum .46. Mesti melibatkan semua kaum. Jejak Sejarah 5. Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP. Kuiz Bina Bangsa 7. Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu.

Jadual 3. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1. satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan.52. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2. mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program e-Integrasi di Semenanjung sahaja. Kelab Rukun Negara 4. Penyeliaan rancangan 5. 2. e-INTEGRASI 1. • 54. 2. Penyeliaan rancangan 5.1 Proses Kerja dan Tindakan Kementerian Pelajaran Malaysia BIL PROSES KERJA TINDAKAN 1 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Sektor Hal Ehwal Murid. Perancangan dan pelaksanaan 4. Perancangan dan pelaksanaan 4. Konsep dan Matlamat 2. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Konsep dan matlamat RIMUP . Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Jabatan Pelajaran Negeri 3 Menerima Garis Panduan RIMUP Semua Guru Besar dan Pengetua 4 Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 5 Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1. ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3. Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat • . Pejabat Pelajaran Daerah. Kempen Kibar Jalur Gemilang • 53. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Memberi penerangan kepada PIBG. Bahagian Sekolah 2 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawaipegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3.

Lembaga Pengurus Sekolah. Pemantauan dan Pelaporan RIMUP Aspek penting menentukan keberkesanan. Pemantauan Pihak yang bertanggungjawab Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM Unit Hal Ehwal Murid JPN PPD/PPB/PPG Jemaah Nazir KPM / Negeri * Rujuk lampiran • . Penyeliaan rancangan 5. PPD. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4.tentang RIMUP 1. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. Setiausaha dan Bendahari • 56. PPB 10 Post-mortem JPN. BIL PROSES KERJA TINDAKAN 7 1. PPD. 2. Laporan Kewangan Setiausaha 12 Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Pengerusi . PIBG. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-Guru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua 9 Pemantauan aktiviti JPN. Guru-Guru Besar.Konsep dan Matlamat 2. Jenisjenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. • 58. 3. BAB 4 Kementerian Pelajaran Malaysia • 57. PPB. 5. Penting untuk memastikan perancangan dan matlamat tercapai. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat. Pengetua. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 55. Guru Besar dan Pengetua 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1. Penggal 2. Cara melaksanakan aktiviti. Tahunan 3.

Keberkesanan 4.Pengurusan 2.59. Pelaporan Sekali setahun Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan Sekolah: bertanggungjawab menyediakan laporan bagi setiap program • . Instrumen Pemantauan Baru Kementerian Pelajaran Malaysia • 60.Penilaian khas 5.Inovasi • 61.Pelaksanaan 3. Penilaian Penilaian berdasarkan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful