Pelan Integriti Nasional adalah satu pelan atau rancangan yang dirancangkan serta dilancarkan oleh kerajaan Malaysia

dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk budayaetika dan integriti di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan perlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. Pelan ini membolehkan Kerajaan merancang pelbagai program secara teratur dalam usaha membudayakan etika dan integriti masyarakat. Sebelum ini telah terdapat pelbagai usaha yang dilakukan, tetapi didapati usaha-usaha ini tidak tekal dan tidak menyeluruh dan hasilnya sebilangan besar usaha-usaha ini menemui kegagalan terutamanya dalam usaha mewujudkan sinergi semua sektor. Ini mungkin disebabkan terdapat halangan-halangan seperti sikap individu, kepimpinan sesebuah organisasi, sistem penyampaian atau karenah birokrasi, serta disiplin dan budaya masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan satu-satu program. Skop dan konsep yang dibawa oleh PIN kelihatannya lebih menyeluruh dan holistik dalam memberi panduan kepada setiap komponen masyarakat untuk membudayakan integriti. Pelan Integriti Nasional ini telah dilancarkan pada 23 April 2004, oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.

daerah dan sekolah. Pada tahun 1986. Kementerian Pelajaran Malaysia 3. iaitu di peringkat negeri.Dasar Pelaksanaan Rimup 2008 — Presentation Transcript 1. pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. KENAPA R I M U P ? PENGENALAN Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat. Setiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan • . perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. • 5.A. PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia KENAPA R I M U P ? 4. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini. semangat kebangsaan. maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolahsekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y. RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) • • • 2.B Perdana Menteri . Aktivitinya menjurus kepada RIMUP. Pada peringkat awalnya.

tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. iaitu Membina Negara Bangsa. Perancangan dan Strategi Pelaksanaan berdasarkan analisis keperluan. PPG dan Sekolah. Seterusnya. Sehubungan itu. JPN. Melibatkan penubuhan jawatankuasa pelaksana di peringkat KPM. Pada tahun 2004. 6. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan . Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. PPD. • 7. pemupukan kecintaan terhadap seni. aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. • . Program dan aktiviti integrasi yang dilaksanakan di sekolah lebih terancang dan berfokus. • 8. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut.

c.Melibatkan pemantauan dan pelaporan di semua peringkat. 9. Menjadikan program integrasi di sekolah sebagai satu agenda yang perlu diberi keutamaan. LATAR BELAKANG • 13. • 11. Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara SEDAR dan TERANCANG . Lama : Tidak semua negeri terlibat. Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. DASAR KPM • 14. Baru : Melibatkan semua sekolah. dan penambahbaikan program sedia ada . iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi • . Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat. Lama : Dilaksanakan secara berkelompok di sekolah rendah sahaja. Merupakan satu usaha perluasan. pemantapan. KONSEP RIMUP Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. • 10. Lama : Pelaksanaan aktiviti di peringkat kokurikulum. BAB 1 PENGENALAN R I M U P Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 1 • 12. ‘secara berkelompok’ dan ‘peringkat sekolah’ di semua sekolah rendah dan menengah. KAEDAH • 15. RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja. Baru : Merentas semua kokurikulum dan kurikulum. Wujud persefahaman dan perpaduan. b. Hubungan rapat terjalin antara murid. Baru : Melibatkan semua negeri. a.

KONSEP RIMUP MELAHIRKAN GENERASI MALAYSIA: BERILMU PENGETAHUAN BERJIWA DAN BERPERIBADI UNGGUL SEMANGAT MUHIBAH MAMPU MENGHADAPI CABARAN SECARA KOLEKTIF DAN BERSEPADU MATLAMAT • 18. KESEFAHAMAN DAN TOLERANSI. KONSEP RIMUP 16. Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat. Kesenian dan Warisan. SERTA BERKONGSI KEMUDAHAN DAN KEPAKARAN. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH RENDAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. MURID DAN WARGA SEKOLAH SECARA SEDAR DAN TERANCANG. Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA • 17. KONSEP RIMUP AKTIVITI KECEMERLANGAN AKADEMIK AKTIVITI KESUKANAN DAN PERMAINAN AKTIVITI KOKURIKULUM AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT AKTIVITI MENINGKATKAN PATRIOTISME AKTIVITI VIRTUAL MELALUI e-INTEGRASI KEGIATAN KHAS (6 Kumpulan Pendekatan) • 20.Nasional Kementerian Kebudayaan. OBJEKTIF RANCANGAN • 19. KONSEP RIMUP PERINGKAT KEBANGSAAN SEKRETARIAT TETAP PERINGKAT NEGERI PERINGKAT DAERAH JAWATANKUASA RIMUP • 21. PARA GURU. KONSEP RIMUP PENYERTAAN AKTIVITI RIMUP MELIBATKAN: MASYARAKAT SETEMPAT. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. • .

MUHIBAH. Kementerian Pelajaran mensasarkan agar tempoh tersebut. TOLERANSI DAN KESEFAHAMAN MENJADI TERAS UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM Kementerian Pelajaran Malaysia • 25. PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH MENENGAH A : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK B : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK TERMASUK SMJK/SMT/SMA/SBP • 23. SJK(C) & SJK(T) B : SK & SJK(C) C : SK & SJK(T) D : SJK(C) & SJK(T) 22.PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RENDAH A : SK. NORMA KHAS PERUNTUKAN KEWANGAN Peruntukan bagi melaksanakan • . sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. Kementerian Pelajaran telah menetapkan agar pelaksanaan RIMUP dan eIntegrasi menjadi salah satu daripada agenda utama dalam RMK-9. BAHASA BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR BAHASA INGGERIS DAN BAHASA IBUNDA MENGIKUT KEPERLUAN • 26. BATASAN DAN KUASA AJK RIMUP TIDAK BOLEH MENYENTUH ASPEK AGAMA DAN PENTADBIRAN SEKOLAH KEPUTUSAN AJK MESTILAH DIPERSETUJUI BERSAMA-SAMA UNTUK SETIAP TINDAKAN SEMANGAT KERJASAMA. • 24. murid sekolah rendah yang pelbagai aliran ( SK. SJK(C) dan SJK(T) ) boleh berinteraksi dan bersama-sama mengikuti program yang terancang melalui RIMUP dan e-Integrasi. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. PELAN PELAKSANAAN RIMUP DAN eINTEGRASI Bagi mencapai hasrat perpaduan yang mantap dalam kalangan murid pelbagai kaum.

B. Bagi pelaksanaan RIMUP secara kelompok. PELAKSANAAN RIMUP PERINGKAT KELOMPOK DAN SEKOLAH Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 2 • 29.000 bagi setiap sekolah rendah dalam kelompok A dan setiap sekolah menengah. Jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada: Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa tidak melebihi 24 orang 2 o rang Pemeriksa Kira-Kira • 30. RM 1. Peruntukan yang diberi adalah di bawah Dasar Baru dan dalam bentuk Geran Tahunan. 27.program RIMUP dibuat secara pukal mengikut sekolah.` • 28. C. Pendahuluan S atu jawatankuasa hendaklah ditubuhkan di peringkat Kelompok dan Sekolah . RM 2. C dan D serta sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteksnya sendiri. keputusan perbelanjaannya perlu dibuat oleh Jawatankuasa RIMUP Peringkat Sekolah berkenaan.500 bagi setiap sekolah rendah yang berada dalam kelompok B. Bagi sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. RM 500 bagi Sekolah Kurang Murid (SKM yang kurang daripada 50 orang murid) yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT KELOMPOK Penasihat : Pegawai • . iaitu: A. Maka peruntukan secara pukal diberikan kepada sekolah. sekolah-sekolah yang terlibat dalam kelompok berkenaan perlu berbincang melalui Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan memutuskan jumlah perbelanjaan yang perlu dibuat oleh sekolah masing-masing dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti.

k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah • 32.Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid* Pen. Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 34. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru • 33. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT SEKOLAH ( KELOMPOK SENDIRI ) Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum Pen. PERBEZAAN ANTARA SEKOLAH KELOMPOK DAN SEKOLAH SENDIRI • . Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 31. Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua.

Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru JAWATANKUASA KELOMPOK Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid* Pen. Jawatan ini akan dipegang bagi tempoh satu tahun persekolahan dan selepas itu akan diambil alih oleh Guru Besar atau Pengetua yang lain.k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah SEKOLAH SENDIRI Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 36. Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 35.JAWATANKUASA SEKOLAH SENDIRI Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : GPK Hal Ehwal Murid Setiausaha : GPK Kokurikulum Pen. PENGERUSI ( KELOMPOK ) Hendaklah dipilih daripada salah seorang Guru Besar atau Pengetua sekolah-sekolah yang terlibat. Ahli Jawatankuasa KELOMPOK Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua. • .

Pengerusi hendaklah memaklumkan kepada PPD selaku penasihat tentang tarikh dan perjalanan mesyuarat. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP ( kelompok dan sekolah sendiri ) tidak kurang daripada dua kali setahun. • . PENOLONG SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) • 40. ( ”Adakan Pre-Council dahulu ) Pengerusi Jawatankuasa RIMUP boleh memanggil AJK pada bila-bila masa untuk bermesyuarat dengan syarat notis dikeluarkan tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat. SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) D ilantik daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sekolah yang Guru Besar atau Pengetua nya menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kelompok . Tempoh pelantikan ialah satu tahun persekolahan. H endaklah dipilih daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid yang menjadi Ahli Jawatankuasa kelompok . BENDAHARI ( KELOMPOK ) • 41. mengatur. • 39. D ipilih daripada Ahli Jawatankuasa kelompok . dan memantau kegiatan-kegiatan khas yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa. D ipilih da lam kalangan guru yang menjadi A hli Jawatankuasa kelompok . Tugas-tugas Jawatankuasa RIMUP M erancang. • 38. NAIB PENGERUSI I & II ( KELOMPOK ) D ipilih daripada Guru Besar atau Pengetua sekolah lain dalam kelompok tersebut.37. Pelantikan adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan . melaksana. PEMERIKSA KIRA-KIRA ( KELOMPOK ) • 42.

Tempat Mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa kelompok RIMUP hendaklah diadakan di sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya telah dipilih sebagai Pengerusi ataupun salah sebuah sekolah lain yang dipersetujui Korum Mesyuarat Korum mesyuarat mestilah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada jumlah bilangan ahli jawatankuasa. (Catatan : Jika Pengerusi dan Naib-naib Pengerusi tidak hadir. Bendahari Bertanggungjawab dalam semua hal kewangan RIMUP Menyimpan rekod-rekod kewangan Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk diaudit • 45. K orum ini hendaklah dihadiri oleh ahli jawatankuasa daripada semua jenis sekolah yang berkenaan. Naib Pengerusi II Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi dan Naib Pengerusi I.) • 44.43. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perjalanan semua mesyuarat. Penolong Setiausaha Membantu setiausaha dalam semua urusan RIMUP Menjalankan tugas-tugas Setiausaha semasa ketiadaan Setiausaha. Menyediakan laporan aktiviti dua kali setahun untuk rujukan dan tindakan PPD/PPB. Naib Pengerusi I Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi. • . Setiausaha Mencatat dan menyimpan semua minit mesyuarat. jawatankuasa boleh melantik salah seorang daripada ahli jawatankuasa yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa. menguruskan hal surat-menyurat dan pentadbiran serta membentangkan laporan tahunan. Tugas-Tugas Khas Mengikut Jawatan Pengerusi Mempengerusikan semua mesyuarat.

Pertandingan Fotografi Perpaduan • 49. Mesti melibatkan semua kaum. • 48. Aktiviti dipersetujui bersamasama. Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP. Sayembara Perpaduan 8. Program ala “Bersamamu” 5. Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) • . AKTIVITI KOKURIKULUM Kebudayaan Sambutan dan Perayaan Perkhemahan dan Lawatan • 51. semua jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. SUKAN DAN PERMAINAN Permainan Tradisional Sukaneka / Sukan Rakyat Mencari Harta Karun • 50. Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan . Gotongroyong 2. Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 4. Seminar Menghadapi Peperiksaan 2.46. Kuiz Bina Bangsa 7. Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu. Debat Perpaduan 6. PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI RIMUP Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 3 • 47. Bantuan Bencana Alam 4. Jejak Sejarah 5. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. KHIDMAT MASYARAKAT 1. Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3. Karnival Sains dan Matematik 3. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP . KEGIATAN KHAS . PANDUAN AM Mencapai matlamat perpaduan antara kaum . Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan 9.

Penyeliaan rancangan 5. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 5 Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1. Konsep dan matlamat RIMUP . Bahagian Sekolah 2 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawaipegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Kempen Kibar Jalur Gemilang • 53. e-INTEGRASI 1. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. 2. Konsep dan Matlamat 2. • 54. Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat • . satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan. mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program e-Integrasi di Semenanjung sahaja. ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3. Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3.52. Kelab Rukun Negara 4. Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Jabatan Pelajaran Negeri 3 Menerima Garis Panduan RIMUP Semua Guru Besar dan Pengetua 4 Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. Pejabat Pelajaran Daerah. 2. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Memberi penerangan kepada PIBG. Perancangan dan pelaksanaan 4. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1. Jadual 3.1 Proses Kerja dan Tindakan Kementerian Pelajaran Malaysia BIL PROSES KERJA TINDAKAN 1 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Sektor Hal Ehwal Murid. Perancangan dan pelaksanaan 4. Penyeliaan rancangan 5.

PPB. Penggal 2. PPB 10 Post-mortem JPN. Pengetua. BAB 4 Kementerian Pelajaran Malaysia • 57. Guru Besar dan Pengetua 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. 5. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat. Lembaga Pengurus Sekolah. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 55.tentang RIMUP 1. 2. Pemantauan dan Pelaporan RIMUP Aspek penting menentukan keberkesanan. Setiausaha dan Bendahari • 56. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. • 58. Jenisjenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. PPD. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. Penyeliaan rancangan 5.Konsep dan Matlamat 2. Tahunan 3. Guru-Guru Besar. BIL PROSES KERJA TINDAKAN 7 1. Laporan Kewangan Setiausaha 12 Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Pengerusi . PPD. Penting untuk memastikan perancangan dan matlamat tercapai. Cara melaksanakan aktiviti. PIBG. 3. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. Pemantauan Pihak yang bertanggungjawab Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM Unit Hal Ehwal Murid JPN PPD/PPB/PPG Jemaah Nazir KPM / Negeri * Rujuk lampiran • . Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-Guru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua 9 Pemantauan aktiviti JPN.

Penilaian Penilaian berdasarkan 1.Inovasi • 61.59.Penilaian khas 5. Pelaporan Sekali setahun Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan Sekolah: bertanggungjawab menyediakan laporan bagi setiap program • . Instrumen Pemantauan Baru Kementerian Pelajaran Malaysia • 60.Pengurusan 2.Keberkesanan 4.Pelaksanaan 3.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.