Pelan Integriti Nasional adalah satu pelan atau rancangan yang dirancangkan serta dilancarkan oleh kerajaan Malaysia

dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk budayaetika dan integriti di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan perlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. Pelan ini membolehkan Kerajaan merancang pelbagai program secara teratur dalam usaha membudayakan etika dan integriti masyarakat. Sebelum ini telah terdapat pelbagai usaha yang dilakukan, tetapi didapati usaha-usaha ini tidak tekal dan tidak menyeluruh dan hasilnya sebilangan besar usaha-usaha ini menemui kegagalan terutamanya dalam usaha mewujudkan sinergi semua sektor. Ini mungkin disebabkan terdapat halangan-halangan seperti sikap individu, kepimpinan sesebuah organisasi, sistem penyampaian atau karenah birokrasi, serta disiplin dan budaya masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan satu-satu program. Skop dan konsep yang dibawa oleh PIN kelihatannya lebih menyeluruh dan holistik dalam memberi panduan kepada setiap komponen masyarakat untuk membudayakan integriti. Pelan Integriti Nasional ini telah dilancarkan pada 23 April 2004, oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.

daerah dan sekolah. Aktivitinya menjurus kepada RIMUP. perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolahsekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y. KENAPA R I M U P ? PENGENALAN Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional. • 5. semangat kebangsaan. Pada tahun 1986. RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) • • • 2. Pada peringkat awalnya. pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat.A. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini. PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia KENAPA R I M U P ? 4. Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. iaitu di peringkat negeri. Kementerian Pelajaran Malaysia 3.B Perdana Menteri .Dasar Pelaksanaan Rimup 2008 — Presentation Transcript 1. Setiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan • .

PPD. Sehubungan itu. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan . Pada tahun 2004. pemupukan kecintaan terhadap seni. Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. Seterusnya. • 8. Perancangan dan Strategi Pelaksanaan berdasarkan analisis keperluan. Melibatkan penubuhan jawatankuasa pelaksana di peringkat KPM. Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. • 7. JPN.tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. 6. Program dan aktiviti integrasi yang dilaksanakan di sekolah lebih terancang dan berfokus. PPG dan Sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010. Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. • . iaitu Membina Negara Bangsa. aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional.

Baru : Melibatkan semua negeri. Baru : Merentas semua kokurikulum dan kurikulum. b. pemantapan. RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja. Lama : Tidak semua negeri terlibat. LATAR BELAKANG • 13. BAB 1 PENGENALAN R I M U P Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 1 • 12. dan penambahbaikan program sedia ada . • 11. 9. Menjadikan program integrasi di sekolah sebagai satu agenda yang perlu diberi keutamaan. • 10. Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. Wujud persefahaman dan perpaduan. Baru : Melibatkan semua sekolah. KONSEP RIMUP Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. DASAR KPM • 14. KAEDAH • 15. Lama : Dilaksanakan secara berkelompok di sekolah rendah sahaja. Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat. iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi • . Lama : Pelaksanaan aktiviti di peringkat kokurikulum. ‘secara berkelompok’ dan ‘peringkat sekolah’ di semua sekolah rendah dan menengah.Melibatkan pemantauan dan pelaporan di semua peringkat. c. Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara SEDAR dan TERANCANG . a. Hubungan rapat terjalin antara murid. Merupakan satu usaha perluasan.

KONSEP RIMUP PENYERTAAN AKTIVITI RIMUP MELIBATKAN: MASYARAKAT SETEMPAT.Nasional Kementerian Kebudayaan. KONSEP RIMUP 16. Kesenian dan Warisan. OBJEKTIF RANCANGAN • 19. • . PARA GURU. Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA • 17. Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat. MURID DAN WARGA SEKOLAH SECARA SEDAR DAN TERANCANG. KONSEP RIMUP PERINGKAT KEBANGSAAN SEKRETARIAT TETAP PERINGKAT NEGERI PERINGKAT DAERAH JAWATANKUASA RIMUP • 21. SERTA BERKONGSI KEMUDAHAN DAN KEPAKARAN. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH RENDAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. KESEFAHAMAN DAN TOLERANSI. KONSEP RIMUP MELAHIRKAN GENERASI MALAYSIA: BERILMU PENGETAHUAN BERJIWA DAN BERPERIBADI UNGGUL SEMANGAT MUHIBAH MAMPU MENGHADAPI CABARAN SECARA KOLEKTIF DAN BERSEPADU MATLAMAT • 18. KONSEP RIMUP AKTIVITI KECEMERLANGAN AKADEMIK AKTIVITI KESUKANAN DAN PERMAINAN AKTIVITI KOKURIKULUM AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT AKTIVITI MENINGKATKAN PATRIOTISME AKTIVITI VIRTUAL MELALUI e-INTEGRASI KEGIATAN KHAS (6 Kumpulan Pendekatan) • 20.

PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RENDAH A : SK. BATASAN DAN KUASA AJK RIMUP TIDAK BOLEH MENYENTUH ASPEK AGAMA DAN PENTADBIRAN SEKOLAH KEPUTUSAN AJK MESTILAH DIPERSETUJUI BERSAMA-SAMA UNTUK SETIAP TINDAKAN SEMANGAT KERJASAMA. MUHIBAH. SJK(C) & SJK(T) B : SK & SJK(C) C : SK & SJK(T) D : SJK(C) & SJK(T) 22. Kementerian Pelajaran telah menetapkan agar pelaksanaan RIMUP dan eIntegrasi menjadi salah satu daripada agenda utama dalam RMK-9. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. murid sekolah rendah yang pelbagai aliran ( SK. PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH MENENGAH A : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK B : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK TERMASUK SMJK/SMT/SMA/SBP • 23. SJK(C) dan SJK(T) ) boleh berinteraksi dan bersama-sama mengikuti program yang terancang melalui RIMUP dan e-Integrasi. BAHASA BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR BAHASA INGGERIS DAN BAHASA IBUNDA MENGIKUT KEPERLUAN • 26. PELAN PELAKSANAAN RIMUP DAN eINTEGRASI Bagi mencapai hasrat perpaduan yang mantap dalam kalangan murid pelbagai kaum. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. Kementerian Pelajaran mensasarkan agar tempoh tersebut. TOLERANSI DAN KESEFAHAMAN MENJADI TERAS UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM Kementerian Pelajaran Malaysia • 25. NORMA KHAS PERUNTUKAN KEWANGAN Peruntukan bagi melaksanakan • . • 24.

` • 28. PELAKSANAAN RIMUP PERINGKAT KELOMPOK DAN SEKOLAH Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 2 • 29. keputusan perbelanjaannya perlu dibuat oleh Jawatankuasa RIMUP Peringkat Sekolah berkenaan. 27. C. B. RM 2. Jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada: Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa tidak melebihi 24 orang 2 o rang Pemeriksa Kira-Kira • 30. RM 500 bagi Sekolah Kurang Murid (SKM yang kurang daripada 50 orang murid) yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. Bagi sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. Pendahuluan S atu jawatankuasa hendaklah ditubuhkan di peringkat Kelompok dan Sekolah . sekolah-sekolah yang terlibat dalam kelompok berkenaan perlu berbincang melalui Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan memutuskan jumlah perbelanjaan yang perlu dibuat oleh sekolah masing-masing dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti. C dan D serta sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteksnya sendiri. Bagi pelaksanaan RIMUP secara kelompok. iaitu: A. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT KELOMPOK Penasihat : Pegawai • . Maka peruntukan secara pukal diberikan kepada sekolah.500 bagi setiap sekolah rendah yang berada dalam kelompok B. RM 1.000 bagi setiap sekolah rendah dalam kelompok A dan setiap sekolah menengah. Peruntukan yang diberi adalah di bawah Dasar Baru dan dalam bentuk Geran Tahunan.program RIMUP dibuat secara pukal mengikut sekolah.

Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru • 33. Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT SEKOLAH ( KELOMPOK SENDIRI ) Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum Pen. PERBEZAAN ANTARA SEKOLAH KELOMPOK DAN SEKOLAH SENDIRI • .k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah • 32. Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 31. Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 34.Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid* Pen.

Ahli Jawatankuasa KELOMPOK Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua. Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 35. PENGERUSI ( KELOMPOK ) Hendaklah dipilih daripada salah seorang Guru Besar atau Pengetua sekolah-sekolah yang terlibat.k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah SEKOLAH SENDIRI Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 36. Jawatan ini akan dipegang bagi tempoh satu tahun persekolahan dan selepas itu akan diambil alih oleh Guru Besar atau Pengetua yang lain. • .JAWATANKUASA SEKOLAH SENDIRI Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : GPK Hal Ehwal Murid Setiausaha : GPK Kokurikulum Pen. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru JAWATANKUASA KELOMPOK Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid* Pen.

Tempoh pelantikan ialah satu tahun persekolahan. melaksana. NAIB PENGERUSI I & II ( KELOMPOK ) D ipilih daripada Guru Besar atau Pengetua sekolah lain dalam kelompok tersebut. mengatur. ( ”Adakan Pre-Council dahulu ) Pengerusi Jawatankuasa RIMUP boleh memanggil AJK pada bila-bila masa untuk bermesyuarat dengan syarat notis dikeluarkan tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat. D ipilih daripada Ahli Jawatankuasa kelompok . Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP ( kelompok dan sekolah sendiri ) tidak kurang daripada dua kali setahun. dan memantau kegiatan-kegiatan khas yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa. Pelantikan adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan . Tugas-tugas Jawatankuasa RIMUP M erancang. PEMERIKSA KIRA-KIRA ( KELOMPOK ) • 42. • .37. PENOLONG SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) • 40. Pengerusi hendaklah memaklumkan kepada PPD selaku penasihat tentang tarikh dan perjalanan mesyuarat. BENDAHARI ( KELOMPOK ) • 41. SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) D ilantik daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sekolah yang Guru Besar atau Pengetua nya menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kelompok . • 38. H endaklah dipilih daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid yang menjadi Ahli Jawatankuasa kelompok . D ipilih da lam kalangan guru yang menjadi A hli Jawatankuasa kelompok . • 39.

) • 44. Tugas-Tugas Khas Mengikut Jawatan Pengerusi Mempengerusikan semua mesyuarat. Menyediakan laporan aktiviti dua kali setahun untuk rujukan dan tindakan PPD/PPB. Penolong Setiausaha Membantu setiausaha dalam semua urusan RIMUP Menjalankan tugas-tugas Setiausaha semasa ketiadaan Setiausaha. Tempat Mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa kelompok RIMUP hendaklah diadakan di sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya telah dipilih sebagai Pengerusi ataupun salah sebuah sekolah lain yang dipersetujui Korum Mesyuarat Korum mesyuarat mestilah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada jumlah bilangan ahli jawatankuasa.43. jawatankuasa boleh melantik salah seorang daripada ahli jawatankuasa yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa. K orum ini hendaklah dihadiri oleh ahli jawatankuasa daripada semua jenis sekolah yang berkenaan. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perjalanan semua mesyuarat. Naib Pengerusi I Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi. • . Bendahari Bertanggungjawab dalam semua hal kewangan RIMUP Menyimpan rekod-rekod kewangan Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk diaudit • 45. (Catatan : Jika Pengerusi dan Naib-naib Pengerusi tidak hadir. menguruskan hal surat-menyurat dan pentadbiran serta membentangkan laporan tahunan. Setiausaha Mencatat dan menyimpan semua minit mesyuarat. Naib Pengerusi II Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi dan Naib Pengerusi I.

Seminar Menghadapi Peperiksaan 2. AKTIVITI KOKURIKULUM Kebudayaan Sambutan dan Perayaan Perkhemahan dan Lawatan • 51. PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI RIMUP Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 3 • 47. KEGIATAN KHAS . PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. semua jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. Karnival Sains dan Matematik 3. Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu. Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3. SUKAN DAN PERMAINAN Permainan Tradisional Sukaneka / Sukan Rakyat Mencari Harta Karun • 50. Jejak Sejarah 5. PANDUAN AM Mencapai matlamat perpaduan antara kaum . Kuiz Bina Bangsa 7. Gotongroyong 2. Aktiviti dipersetujui bersamasama. Program ala “Bersamamu” 5. Pertandingan Fotografi Perpaduan • 49. Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 4. KHIDMAT MASYARAKAT 1. Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP. Mesti melibatkan semua kaum.46. Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) • . Bantuan Bencana Alam 4. • 48. Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan . Sayembara Perpaduan 8. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP . Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan 9. Debat Perpaduan 6.

52. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2. Bahagian Sekolah 2 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawaipegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3. Kempen Kibar Jalur Gemilang • 53. mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program e-Integrasi di Semenanjung sahaja. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1. Jadual 3. Pejabat Pelajaran Daerah. satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan. Penyeliaan rancangan 5. • 54. 2. Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat • . Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Jabatan Pelajaran Negeri 3 Menerima Garis Panduan RIMUP Semua Guru Besar dan Pengetua 4 Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. Perancangan dan pelaksanaan 4. Konsep dan Matlamat 2.1 Proses Kerja dan Tindakan Kementerian Pelajaran Malaysia BIL PROSES KERJA TINDAKAN 1 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Sektor Hal Ehwal Murid. 2. Konsep dan matlamat RIMUP . Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Memberi penerangan kepada PIBG. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Perancangan dan pelaksanaan 4. ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3. e-INTEGRASI 1. Penyeliaan rancangan 5. Kelab Rukun Negara 4. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 5 Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1.

BIL PROSES KERJA TINDAKAN 7 1. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. Guru-Guru Besar. Tahunan 3. PIBG. Laporan Kewangan Setiausaha 12 Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Pengerusi . Cara melaksanakan aktiviti. • 58. Pemantauan dan Pelaporan RIMUP Aspek penting menentukan keberkesanan. PPD.Konsep dan Matlamat 2.tentang RIMUP 1. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 55. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. Penggal 2. Penting untuk memastikan perancangan dan matlamat tercapai. PPD. PPB 10 Post-mortem JPN. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. Guru Besar dan Pengetua 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1. Pengetua. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat. 5. 2. Pemantauan Pihak yang bertanggungjawab Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM Unit Hal Ehwal Murid JPN PPD/PPB/PPG Jemaah Nazir KPM / Negeri * Rujuk lampiran • . 3. Penyeliaan rancangan 5. Lembaga Pengurus Sekolah. Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-Guru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua 9 Pemantauan aktiviti JPN. Jenisjenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. PPB. Setiausaha dan Bendahari • 56. BAB 4 Kementerian Pelajaran Malaysia • 57.

Pengurusan 2.Keberkesanan 4. Instrumen Pemantauan Baru Kementerian Pelajaran Malaysia • 60.Inovasi • 61. Pelaporan Sekali setahun Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan Sekolah: bertanggungjawab menyediakan laporan bagi setiap program • . Penilaian Penilaian berdasarkan 1.59.Pelaksanaan 3.Penilaian khas 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful