Pelan Integriti Nasional adalah satu pelan atau rancangan yang dirancangkan serta dilancarkan oleh kerajaan Malaysia

dengan fokus utamanya untuk menanam dan memupuk budayaetika dan integriti di kalangan semua lapisan masyarakat Malaysia. Budaya etika dan integriti ini adalah amat penting dalam mana-mana organisasi kerana ia memastikan perlaksanaan apa jua program serta matlamat dicapai dengan baik serta beretika. Pelan ini membolehkan Kerajaan merancang pelbagai program secara teratur dalam usaha membudayakan etika dan integriti masyarakat. Sebelum ini telah terdapat pelbagai usaha yang dilakukan, tetapi didapati usaha-usaha ini tidak tekal dan tidak menyeluruh dan hasilnya sebilangan besar usaha-usaha ini menemui kegagalan terutamanya dalam usaha mewujudkan sinergi semua sektor. Ini mungkin disebabkan terdapat halangan-halangan seperti sikap individu, kepimpinan sesebuah organisasi, sistem penyampaian atau karenah birokrasi, serta disiplin dan budaya masyarakat itu sendiri dalam melaksanakan satu-satu program. Skop dan konsep yang dibawa oleh PIN kelihatannya lebih menyeluruh dan holistik dalam memberi panduan kepada setiap komponen masyarakat untuk membudayakan integriti. Pelan Integriti Nasional ini telah dilancarkan pada 23 April 2004, oleh Y.A.B. Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, selaras dengan cabaran keempat Wawasan 2020 iaitu untuk membentuk sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya, dengan para warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur.

daerah dan sekolah. perpaduan dan cinta akan negara dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. PENDAHULUAN Kementerian Pelajaran Malaysia KENAPA R I M U P ? 4. kefahaman terhadap konsep serta perancangan aktiviti tidak diberi penekanan secara menyeluruh di semua peringkat. Pada tahun 1986. Aktivitinya menjurus kepada RIMUP. maka aspek memperkasakan sistem pendidikan di sekolahsekolah telah diberi penekanan dalam Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang telah dibentangkan oleh Y. KENAPA R I M U P ? PENGENALAN Sistem pendidikan merupakan salah satu alat terpenting dan berkesan bagi membangunkan identiti nasional. Pada peringkat awalnya.B Perdana Menteri . pelaksanaan RIMUP adalah di peringkat sekolah rendah. iaitu di peringkat negeri.Dasar Pelaksanaan Rimup 2008 — Presentation Transcript 1. Kementerian Pelajaran telah menggerakkan pelaksanaan RIMUP. Setiap sekolah rendah hanya diberi garis panduan • . • 5. Kementerian Pelajaran Malaysia 3. semangat kebangsaan. RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) • • • 2.A. Menyedari pentingnya peranan sistem pendidikan dalam menyediakan persekitaran untuk sosialisasi sebilangan besar golongan muda di negara ini.

PPD. Melalui pelan induk tersebut telah menggariskan dengan nyata usaha kearah perpaduan melalui Teras Pertamanya iaitu Membina Negara Bangsa. iaitu Membina Negara Bangsa. Perancangan dan Strategi Pelaksanaan berdasarkan analisis keperluan. Kementerian Pelajaran Malaysia telah menginstitusikan pelaksanaan RIMUP dalam teras terutama Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010.tanpa penjelasan lanjut tentang tatacara pelaksanaannya. 6. aspek memantapkan perpaduan dan integrasi nasional. pemupukan kecintaan terhadap seni. warisan dan budaya bangsa serta pemupukan kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari dalam membentuk pemikiran dan kehidupan . Buku panduan yang baharu dinamakan BUKU PANDUAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN (RIMUP). Melibatkan penubuhan jawatankuasa pelaksana di peringkat KPM. Pada tahun 2004. PPG dan Sekolah. Teras tersebut dengan jelas menekankan aspek memperkasakan Bahasa Kebangsaan sebagai asas perpaduan. Program RIMUP telah diperkemaskan melalui pelaksanaan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Buku Panduan yang digunakan sejak tahun 1986 telah dimurnikan semula bagi memenuhi usaha perluasan program tersebut. Program dan aktiviti integrasi yang dilaksanakan di sekolah lebih terancang dan berfokus. • 8. Sehubungan itu. • . Seterusnya. Kementerian Pelajaran telah meneliti semula pelaksanaannya dan mendapati bahawa program RIMUP perlu dimantapkan serta diperluas ke sekolah menengah. • 7. JPN.

LATAR BELAKANG • 13. Baru : Melibatkan semua sekolah. Lama : Pelaksanaan aktiviti di peringkat kokurikulum. RIMUP mula diperkenalkan pada tahun 1986 di peringkat sekolah rendah di beberapa buah negeri sahaja. Baru : Merentas semua kokurikulum dan kurikulum. 9. BAB 1 PENGENALAN R I M U P Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 1 • 12. Merupakan satu usaha perluasan. c. pemantapan. • 11. Menyediakan peluang kepada semua murid pelbagai kaum bergaul mesra secara SEDAR dan TERANCANG . Menjadikan program integrasi di sekolah sebagai satu agenda yang perlu diberi keutamaan. Wujud persefahaman dan perpaduan. Lama : Dilaksanakan secara berkelompok di sekolah rendah sahaja. • 10. iaitu: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi • . a. KAEDAH • 15. ‘secara berkelompok’ dan ‘peringkat sekolah’ di semua sekolah rendah dan menengah. Lama : Tidak semua negeri terlibat. DASAR KPM • 14.Melibatkan pemantauan dan pelaporan di semua peringkat. KONSEP RIMUP Melibatkan masyarakat dan warga sekolah antaranya: Dua agensi utama menjayakan RIMUP. Hubungan rapat terjalin antara murid. Baru : Melibatkan semua negeri. Saling menghormati antara agama dan adat resam kaum. b. Perpaduan dapat dipupuk dan dibina serta diamalkan dalam masyarakat. dan penambahbaikan program sedia ada .

KONSEP RIMUP 16. KONSEP RIMUP PERINGKAT KEBANGSAAN SEKRETARIAT TETAP PERINGKAT NEGERI PERINGKAT DAERAH JAWATANKUASA RIMUP • 21. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. KONSEP RIMUP AKTIVITI KECEMERLANGAN AKADEMIK AKTIVITI KESUKANAN DAN PERMAINAN AKTIVITI KOKURIKULUM AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT AKTIVITI MENINGKATKAN PATRIOTISME AKTIVITI VIRTUAL MELALUI e-INTEGRASI KEGIATAN KHAS (6 Kumpulan Pendekatan) • 20. Kementerian Penerangan dan beberapa kementerian lain serta wakil-wakil rakyat. Badan-badan Bukan Kerajaan termasuk: Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) Masyarakat Setempat Guru Murid-murid KEMUDAHAN DIGUNAKAN BERSAMA-SAMA • 17.Nasional Kementerian Kebudayaan. KONSEP RIMUP MELAHIRKAN GENERASI MALAYSIA: BERILMU PENGETAHUAN BERJIWA DAN BERPERIBADI UNGGUL SEMANGAT MUHIBAH MAMPU MENGHADAPI CABARAN SECARA KOLEKTIF DAN BERSEPADU MATLAMAT • 18. KESEFAHAMAN DAN TOLERANSI. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH RENDAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. KONSEP RIMUP PENYERTAAN AKTIVITI RIMUP MELIBATKAN: MASYARAKAT SETEMPAT. MURID DAN WARGA SEKOLAH SECARA SEDAR DAN TERANCANG. Kesenian dan Warisan. OBJEKTIF RANCANGAN • 19. PARA GURU. SERTA BERKONGSI KEMUDAHAN DAN KEPAKARAN. • .

SJK(C) & SJK(T) B : SK & SJK(C) C : SK & SJK(T) D : SJK(C) & SJK(T) 22. TOLERANSI DAN KESEFAHAMAN MENJADI TERAS UTAMA PELAKSANAAN PROGRAM Kementerian Pelajaran Malaysia • 25. MUHIBAH. BAHASA BAHASA MALAYSIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR BAHASA INGGERIS DAN BAHASA IBUNDA MENGIKUT KEPERLUAN • 26. KELOMPOK PERINGKAT SEKOLAH MENENGAH Sekiranya tidak terdapat sekolah kelompok. Kementerian Pelajaran telah menetapkan agar pelaksanaan RIMUP dan eIntegrasi menjadi salah satu daripada agenda utama dalam RMK-9. BATASAN DAN KUASA AJK RIMUP TIDAK BOLEH MENYENTUH ASPEK AGAMA DAN PENTADBIRAN SEKOLAH KEPUTUSAN AJK MESTILAH DIPERSETUJUI BERSAMA-SAMA UNTUK SETIAP TINDAKAN SEMANGAT KERJASAMA. PELAN PELAKSANAAN RIMUP DAN eINTEGRASI Bagi mencapai hasrat perpaduan yang mantap dalam kalangan murid pelbagai kaum. murid sekolah rendah yang pelbagai aliran ( SK. PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH MENENGAH A : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK B : SEKURANG-KURANGNYA 2 SMK TERMASUK SMJK/SMT/SMA/SBP • 23. • 24.PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RENDAH A : SK. Kementerian Pelajaran mensasarkan agar tempoh tersebut. SJK(C) dan SJK(T) ) boleh berinteraksi dan bersama-sama mengikuti program yang terancang melalui RIMUP dan e-Integrasi. sekolah perlu mengadakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. NORMA KHAS PERUNTUKAN KEWANGAN Peruntukan bagi melaksanakan • .

PELAKSANAAN RIMUP PERINGKAT KELOMPOK DAN SEKOLAH Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 2 • 29. C.` • 28. RM 2. RM 1.program RIMUP dibuat secara pukal mengikut sekolah.000 bagi setiap sekolah rendah dalam kelompok A dan setiap sekolah menengah. Jawatankuasa ini hendaklah terdiri daripada: Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa tidak melebihi 24 orang 2 o rang Pemeriksa Kira-Kira • 30. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT KELOMPOK Penasihat : Pegawai • . Pendahuluan S atu jawatankuasa hendaklah ditubuhkan di peringkat Kelompok dan Sekolah . C dan D serta sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteksnya sendiri. Bagi pelaksanaan RIMUP secara kelompok. sekolah-sekolah yang terlibat dalam kelompok berkenaan perlu berbincang melalui Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan memutuskan jumlah perbelanjaan yang perlu dibuat oleh sekolah masing-masing dalam pelaksanaan sesuatu aktiviti. Bagi sekolah yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri. Maka peruntukan secara pukal diberikan kepada sekolah. B.500 bagi setiap sekolah rendah yang berada dalam kelompok B. iaitu: A. 27. Peruntukan yang diberi adalah di bawah Dasar Baru dan dalam bentuk Geran Tahunan. keputusan perbelanjaannya perlu dibuat oleh Jawatankuasa RIMUP Peringkat Sekolah berkenaan. RM 500 bagi Sekolah Kurang Murid (SKM yang kurang daripada 50 orang murid) yang melaksanakan RIMUP dalam konteks sekolahnya sendiri.

PERBEZAAN ANTARA SEKOLAH KELOMPOK DAN SEKOLAH SENDIRI • . Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua.k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah • 32. JAWATANKUASA RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN PERINGKAT SEKOLAH ( KELOMPOK SENDIRI ) Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Setiausaha : Guru Penolong Kanan Kokurikulum Pen.Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid* Pen. Setiausaha : Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 31. Ahli Jawatankuasa Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 34. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru • 33.

k etua Kaum S etempat Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni setiap sekolah SEKOLAH SENDIRI Guru Penolong Kanan Akademik Penyelia Petang (jika ada) Ketua Bidang/Ketua Panitia Guru Disiplin Guru Bimbingan dan Kaunseling Ketua Warden (jika ada asrama) Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Wakil ibu bapa bagi setiap kaum Penghulu/Ketua Kampung Agensi lain/NGO/Orang Perseorangan Alumni • 36.JAWATANKUASA SEKOLAH SENDIRI Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi : GPK Hal Ehwal Murid Setiausaha : GPK Kokurikulum Pen. • . Ahli Jawatankuasa KELOMPOK Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Guru Penolong Kanan Kokurikulum Guru Penolong Kanan Akademik Seorang Wakil Guru dari setiap sekolah Yang Dipertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru Pengerusi Lembaga Pengurus Sekolah (jika ada) Pengerusi Jawatankuasa Permuafakatan Ketua. Jawatan ini akan dipegang bagi tempoh satu tahun persekolahan dan selepas itu akan diambil alih oleh Guru Besar atau Pengetua yang lain. PENGERUSI ( KELOMPOK ) Hendaklah dipilih daripada salah seorang Guru Besar atau Pengetua sekolah-sekolah yang terlibat. Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid Bendahari : Guru 35. Setiausaha : Setiausaha Sukan Bendahari : Guru JAWATANKUASA KELOMPOK Penasihat : Pegawai Pelajaran Daerah Pengerusi : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi I : Guru Besar/Pengetua Naib Pengerusi II : Guru Besar/Pengetua Setiausaha : GPK Hal Ehwal Murid* Pen.

NAIB PENGERUSI I & II ( KELOMPOK ) D ipilih daripada Guru Besar atau Pengetua sekolah lain dalam kelompok tersebut. Tempoh pelantikan ialah satu tahun persekolahan. PENOLONG SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) • 40. ( ”Adakan Pre-Council dahulu ) Pengerusi Jawatankuasa RIMUP boleh memanggil AJK pada bila-bila masa untuk bermesyuarat dengan syarat notis dikeluarkan tujuh hari sebelum tarikh mesyuarat. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa RIMUP ( kelompok dan sekolah sendiri ) tidak kurang daripada dua kali setahun.37. mengatur. • 38. • . Pengerusi hendaklah memaklumkan kepada PPD selaku penasihat tentang tarikh dan perjalanan mesyuarat. Pelantikan adalah bagi tempoh satu tahun persekolahan . BENDAHARI ( KELOMPOK ) • 41. SETIAUSAHA ( KELOMPOK ) D ilantik daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sekolah yang Guru Besar atau Pengetua nya menjadi Pengerusi Jawatankuasa Kelompok . Tugas-tugas Jawatankuasa RIMUP M erancang. dan memantau kegiatan-kegiatan khas yang telah dipersetujui oleh jawatankuasa. • 39. H endaklah dipilih daripada Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid yang menjadi Ahli Jawatankuasa kelompok . D ipilih da lam kalangan guru yang menjadi A hli Jawatankuasa kelompok . PEMERIKSA KIRA-KIRA ( KELOMPOK ) • 42. melaksana. D ipilih daripada Ahli Jawatankuasa kelompok .

menguruskan hal surat-menyurat dan pentadbiran serta membentangkan laporan tahunan. Setiausaha Mencatat dan menyimpan semua minit mesyuarat. Bertanggungjawab sepenuhnya atas perjalanan semua mesyuarat. Menyediakan laporan aktiviti dua kali setahun untuk rujukan dan tindakan PPD/PPB. Bendahari Bertanggungjawab dalam semua hal kewangan RIMUP Menyimpan rekod-rekod kewangan Menyediakan penyata kewangan tahunan untuk diaudit • 45. (Catatan : Jika Pengerusi dan Naib-naib Pengerusi tidak hadir. Tugas-Tugas Khas Mengikut Jawatan Pengerusi Mempengerusikan semua mesyuarat.43. Naib Pengerusi I Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi. • . Naib Pengerusi II Menjalankan tugas-tugas Pengerusi semasa ketiadaan Pengerusi dan Naib Pengerusi I. jawatankuasa boleh melantik salah seorang daripada ahli jawatankuasa yang hadir untuk mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa. Tempat Mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa kelompok RIMUP hendaklah diadakan di sekolah yang Guru Besar atau Pengetuanya telah dipilih sebagai Pengerusi ataupun salah sebuah sekolah lain yang dipersetujui Korum Mesyuarat Korum mesyuarat mestilah sekurang-kurangnya satu pertiga daripada jumlah bilangan ahli jawatankuasa. Penolong Setiausaha Membantu setiausaha dalam semua urusan RIMUP Menjalankan tugas-tugas Setiausaha semasa ketiadaan Setiausaha.) • 44. K orum ini hendaklah dihadiri oleh ahli jawatankuasa daripada semua jenis sekolah yang berkenaan.

PELAKSANAAN PROGRAM DAN AKTIVITI RIMUP Kementerian Pelajaran Malaysia BAB 3 • 47. Karnival Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris 4. Pertandingan Fotografi Perpaduan • 49. Melawat Rumah Orang-orang Tua/Anak Yatim 3. Jejak Sejarah 5.46. Ibu bapa dan masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam aktiviti RIMUP. Pertandingan Menulis Cerpen Perpaduan 9. PROGRAM KECEMERLANGAN AKADEMIK 1. Karnival Sains dan Matematik 3. Sayembara Perpaduan 8. KHIDMAT MASYARAKAT 1. Debat Perpaduan 6. Aktiviti hendaklah dijalankan di luar waktu sekolah berpandukan 5 modul RIMUP . • 48. Program ala “Bersamamu” 5. Pemilihan aktiviti tertakluk kepada kemudahan dan kemampuan . semua jenis sekolah dalam setiap kali aktiviti diadakan. Kuiz Bina Bangsa 7. Peraturan aktiviti diterangkan terlebih dahulu. SUKAN DAN PERMAINAN Permainan Tradisional Sukaneka / Sukan Rakyat Mencari Harta Karun • 50. Gotongroyong 2. Projek Community Chest (projek khas untuk golongan istimewa) • . Seminar Menghadapi Peperiksaan 2. Mesti melibatkan semua kaum. Bantuan Bencana Alam 4. KEGIATAN KHAS . PANDUAN AM Mencapai matlamat perpaduan antara kaum . AKTIVITI KOKURIKULUM Kebudayaan Sambutan dan Perayaan Perkhemahan dan Lawatan • 51. Aktiviti dipersetujui bersamasama.

2. Perancangan dan pelaksanaan 4. ICT digunakan secara kreatif dan inovatif 3. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 6 Memberi penerangan kepada PIBG. Konsep dan matlamat RIMUP . Kempen Cintai Warisan Bangsa dan Negara 3. 2. Penyeliaan rancangan 5. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3.1 Proses Kerja dan Tindakan Kementerian Pelajaran Malaysia BIL PROSES KERJA TINDAKAN 1 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawai-pegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri tentang konsep RIMUP Sektor Hal Ehwal Murid. Pengetua dan Guru Besar tentang konsep RIMUP Jabatan Pelajaran Negeri 3 Menerima Garis Panduan RIMUP Semua Guru Besar dan Pengetua 4 Memberi penerangan kepada semua guru tentang 1. Bahagian Sekolah 2 Memberi penerangan / taklimat kepada pegawaipegawai dari Jabatan Pelajaran Negeri. Konsep dan Matlamat 2. Kegiatan Khas yang dicadangkan 3. Penyeliaan rancangan 5. • 54. satu sistem interaktif virtual dan fizikal berasaskan tema-tema perpaduan. e-INTEGRASI 1. Perancangan dan pelaksanaan 4. Kelab Rukun Negara 4. mewujudkan minda secara virtual dengan menggunakan ICT KPM telah memutuskan bahawa pada tahun 2007 sejumlah 352 buah sekolah rendah akan memulakan pelaksanaan program e-Integrasi di Semenanjung sahaja. Pertandingan Lagu-lagu Patriotik sempena dengan Hari Kebangsaan 2. MENINGKATKAN PATRIOTISME 1.52. Kempen Kibar Jalur Gemilang • 53. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 5 Memberi penerangan kepada murid-murid tentang RIMUP 1. Pejabat Pelajaran Daerah. Lembaga Pengurus Sekolah dan Masyarakat setempat • . Jadual 3.

Guru-guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Guru-Guru dari Sekolah-sekolah yang terlibat 8 Penyeliaan aktiviti Semua Guru Besar dan Pengetua 9 Pemantauan aktiviti JPN. 5. Menubuhkan Jawatankuasa RIMUP. Mengenal pasti tenaga pengajar/ pakar yang ada. Laporan Kewangan Setiausaha 12 Menyampaikan Laporan Tahunan dan Penyata Kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan Pengerusi .Konsep dan Matlamat 2. Guru-Guru Besar. Jenisjenis kegiatan khas yang dicadangkan 3. 2. Lembaga Pengurus Sekolah. 3.tentang RIMUP 1. Pelaporan rancangan Semua Guru Besar dan Pengetua ( FEBRUARI ) 55. Pemantauan dan Pelaporan RIMUP Aspek penting menentukan keberkesanan. Penyeliaan rancangan 5. Guru Besar dan Pengetua 11 Menyediakan laporan program RIMUP 1. BAB 4 Kementerian Pelajaran Malaysia • 57. PIBG. Pemantauan Pihak yang bertanggungjawab Bahagian Pengurusan Sekolah Harian KPM Unit Hal Ehwal Murid JPN PPD/PPB/PPG Jemaah Nazir KPM / Negeri * Rujuk lampiran • . Setiausaha dan Bendahari • 56. Perancangan dan Pelaksanaan Kegiatan Khas RIMUP 4. Tahunan 3. BIL PROSES KERJA TINDAKAN 7 1. Pengetua. PPB. PPD. Penggal 2. Cara melaksanakan aktiviti. PPD. PPB 10 Post-mortem JPN. Mengenal pasti kemudahan yang ada dan jenis aktiviti yang sesuai untuk dijalankan bersama-sama 4. Penting untuk memastikan perancangan dan matlamat tercapai. • 58. Mengadakan mesyuarat antara sekolah yang terlibat.

Instrumen Pemantauan Baru Kementerian Pelajaran Malaysia • 60.Pelaksanaan 3.Inovasi • 61.Penilaian khas 5.Keberkesanan 4.59.Pengurusan 2. Pelaporan Sekali setahun Jawatankuasa RIMUP Peringkat Kelompok dan Sekolah: bertanggungjawab menyediakan laporan bagi setiap program • . Penilaian Penilaian berdasarkan 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful