SKP 2203 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

Dr. Hj. Mohd Sharifudin Yusop Jabatanto edit Master subtitle style Click Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia C022 – Sanggar Bahasa dan Komunikasi 89468939/89468938/0193885760 msharif@fbmk.upm.edu.my

RANGKA KURSUS
• • • •

Jam Kredit : 2 (2+0) Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar : 82 jam/semester Prasyarat : Tiada Hasil Pembelajaran : Pelajar dapat;
1.

2.

3.

Menjelaskan tentang sejarah, prinsip, nilai dan aspek utama pengajian ketamadunan di Malaysia secara komprehensif. (C2, LL) Menjelaskan tentang keperluan membina satu generasi muda Malaysia yang berpengetahuan dan peka mengenai isu ketamadunan dan peradaban. (C2) Membahaskan tentang aspek memperkukuhkan jati diri bangsa Malaysia sebagai sebuah negara pelbagai kaum yang mengamalkan kehidupan yang bertoleransi secara berkumpulan. (P2, A3, TS)

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini meliputi ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan pengajian ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina, dan India), dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia, isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia dalam proses pembangunan negara

kesan dan pengaruh. sumbangan dan pencapaian (6 jam) Islam dalam peradaban Melayu serta peranannya dalam pembinaan tamadun Malaysia. pendekatan lampau . 4. definisi. matlamat. konsep. falsafah (4 jam) Pendekatan holistik dalam menjana peradaban. pendekatan holistik (4 jam) Tamadun Islam. Pengenalan ilmu ketamadunan.KANDUNGAN KULIAH 1.perspektif perbandingan. 3. konsep holistik. ciri. 2. tamadun Melayu dalam pembinaan tamadun Malaysia (4 jam) . ciri-ciri asas. teori kedatangan. Islam dalam tamadun Melayu. sumber.

sosial. persepsi jihad. Islam Hadhari (6 jam) . 6. pandangan dunia. sumbangan dan pencapaian (2 jam) Isu-isu kontemporari Tamadun Islam danTamadun Asia. etika dalam sains. sistem kepercayaan. padangan dunia. kesan perkembangan kontemporari terhadap pembangunan negara. Tamadun China. 7. hegemoni barat dan globalisasi.Samb…KANDUNGAN 5. latar belakang sejarah. ekonomi. krisis alam sekitar. budaya dan sistem nilai. hak asasi manusia. sistem kepercayaan. budaya dan sistem nilai. sumbangan dan pencapaian (2 jam) Tamadun India. latar belakang sejarah. politik. media.

10% • Ulasan artikel/ ringkasan artikel/ • lain-lain • .60% – Ujian 1 .40% Peperiksaan akhir .10% .20% – Kerja Kursus .20% • Pembentangan .PENILAIAN KURSUS Kerja Kursus .40% • Tugasan .

tamadun Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak. berkelakuan. kemajuan akal budi • PERADABAN – • KEBUDAYAAN – . ekonomi. politik) dan rohani (etika. moral. tamadun. berfikir serta hasil kegiatan penciptaan berupa kebendaan. kerohanian sesuatu masyarakat.DEFINISI • TAMADUN – Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan oleh taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sosial. sistem kepercayaan) sesuatu bangsa. masyarakat. budaya. politik yang tinggi peradabannya Keadaan serta tingkat kemajuan pada keseluruhan jasmani (kebendaan. peradaban.

kota. sekumpulan manusia yang tinggal kekal di sesuatu tempat. wilayah pertanian. – Thaqafah: kebudayaan Inggeris – Civilization: perbandaran – Renaissance: kebangkitan – Culture: kebudayaan . memodenkan sesuatu – Hadharah: peradaban.ISTILAH ANTAR-BAHASA • • Arab – Maddana: membangunkan.

Toynbee – .KONSEP TAMADUN • Ghazali Basri – – – Tamadun = maddana (membangunkan. Deorand – • Redfield – • A. memodenkan) Hadharah = peradaban Thaqafah = kebudayaan Civilization = satu sistem sosial yang menolong manusia mempertinggikan kedudukan kebudayaan. Civilization = satu cara hidup yang diberikan kriteria tertentu Civilization = sejenis kebudayaan yang berkembang di dalam kota • W.

. moral dan sebagainya. politik. • Abu Bakar Hamzah Tamadun = suatu yang lahir dan berkembang bersama kehidupan manusia sama Click to edit Master subtitle styleada berupa skala mujarad. C.KONSEP TAMADUN • A. teknologi. Parnwell – Civilization = meningkat pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu. Hornby & E.S. sains. mahupun skala kebendaan – • Mahmood Taib an-Najmi – Tamadun = peraturan masyarakat yang dapat membantu manusia menambahkan hasil pengeluaran sama ada dari segi pemikiran ataupun kebendaan.

dalam suatu ruang. kesenian. faham. Taylor – . adat dan setiap kesanggupan yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat • Sidi Ghazalba – • E. fikiran. kekuatan.B. kepercayaan. kesanggupan Kebudayaan = cara berfikir dan cara merasa dalam kehidupan manusia yang membentuk kesatuan sosial. susila hukum.KONSEP KEBUDAYAAN • Agus Salim – – – Kebudayaan = persatuan antara budi dan daya Budi = akal. ikhtiar. pengertian. waktu dan cara hidup Kebudayaan = satu kesatuan jalinan yang meliputi ilmu pengetahuan. pendapat. perasaan Daya = tenaga.

KESIMPULAN • • • Kecemerlangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan. material dan spiritual Material – Penempatan – Kemudahan – Kemewahan Spiritual – Tatasusila – Moral – Keagamaan .

HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DAN AGAMA • • • Kebanyakan tamadun berteraskan pandangan semesta dan doktrin agama – Contoh: Tamadun Islam berasaskan keesaan Tuhan dan ketauhidan – Tamadun China dan India berteraskan ajaran Buddha berdasarkan doktrin Jalan Lapan Lapis (Eight Fold Path) Masyarakat bertamadun mesti memiliki nilai susila dan moral yang tinggi Monumen-monumen tamadun silam menggambarkan amalan kehidupan beragama .

amalan seharian Tamadun boleh bersifat khusus dengan merujuk pencapaian yang tinggi dalam semua atau mana-mana aspek budaya.HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DAN BUDAYA • • • • • • Budaya masyarakat yang tinggi menunjukkan tamadun yang tinggi Budaya tinggi membabitkan kehalusan budi dan kesempurnaan moral Budaya bersifat umum. Budaya berbeza mengikut kelompok Tamadun boleh bersifat universal .

• Cth: Tamadun Mesir – Sungai Nil • Tamadun Sumeria – Sungai Euphrates dan Tigris • Tamadun India – Sungai Ganges – Kewujudan kota atau bandar • satu tapak atau pusat komiditi – pusat acara keagamaan. Penempatan – Tidak nomad. politik . perniagaan. menetap di kawasan yang boleh membekalkan makanan – Lazimnya di lembah sungai.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 1.

alat pertanian. perdagangan – Pembinaan kemudahan ritual agama. Kualiti kehidupan – Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna – Hasil pertanian dan penternakan meningkat dan melampaui tahap sara diri – Penciptaan aktiviti ekonomi yang lebih pelbagai. tembok keselamatan – Membawa masuk komoditi luar – Pewujudan golongan khusus mengikut aktiviti ekonomi masing-masing.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 2. pertukangan. pentadbir . petani. peniaga. bangunan pentadbiran.

Stratifikasi sosial – Wujud sistem pengelasan dalam masyarakat berdasarkan kelas dan status – Stratifikasi berdasarkan pemilikan tanah pertanian • Tuan tanah.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 3. bentuk binaan rumah – Perubahan stratifikasi berkembang berasaskan perkembangan ekonomi yang tercipta . perhiasan. buruh. hamba – Penciptaan ciri status berasaskan prestij • Cara dan corak pakaian.

penyampai. perakam. dan pewarisan khazanah ilmu – Komunikasi merentas ruang masa dan latar – Berlaku perkembangan ilmu – Muncul golongan terpelajar – Muncul seni persuratan dan sastera – Doktrin agama dibukukan .CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 4. Bahasa dan sistem tulisan – Wujud satu atau beberapa bahasa yang serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri – Fungsi bahasa sebagai perantara komunikasi.

Tamadun Mesir – Demokrasi. pemerintahan oleh golongan agamawan . Organisasi politik dan pemerintahan – Wujud sistem rujukan norma (perundang-undangan) dan sistem nilai yang lebih teratur – Kesatuan politik yang menyatukan masyarakat – Monarki. Sparta – Oligarki. tunggak kuasa berasaskan istana dan keturunan – Cth: Tamadun Melayu. masyarakat Greek di Athens – Autoritarian.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 5.

kesusasteraan. seni estetika – Penghayatan falsafah. dan nilai estetika • . kesenian.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 6. Kreativiti. teknologi baru 7. Teknologi dan reka cipta – Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi – Pengkhususan kerja – Perubahan struktur sosial – Pencapaian tahap kecekapan tinggi – Peningkatan daya reka cipta.

Kehidupan beragama – Bandar-bandar awal muncul di sekitar pusat upacara agama – Stratifikasi sosial berteraskan agama seperti sistem kasta – Bermula sebagai manifestasi terhadap kuasa luar biasa alam yang memberi kesan terhadap kehidupan manusia – Tanda apresiasi terhadap nenek moyang – Golongan agama mendapat kedudukan tertinggi – Memberi kesan langsung terhadap pembinaan tamadun .CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 8.

tamadun Mesir (Lembah Nil). terlindung daripada ancaman bencana manusia. tamadun Melayu (Selat Melaka) . alam. – Cth: Tamadun China (Lembah Huang Ho dan Yang Tse). kawasan yang mempunyai sumber semula jadi untuk kelangsungan hidup manusia – Faktor keselamatan. tamadun Mesopotamia (Lembah Tigris dan Euphrates). haiwan.KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • Faktor lokasi strategik – Faktor geografi. tamadun India (Lembah Ganges).

Samkara). penghayatan nilai murni dan suci – masyarakat beragama akan berusaha menujuk kesempurnaan hidup. kreativiti. ketekunan. tamadun India (Kautilya. ketinggian budaya – Masyarakat cintakan ilmu. Ibnu Khaldun) . al-Ghazali. disiplin – – Penghayatan nilai membawa kepada keharmonian hidup bermasyarakat. pembangunan negara bangsa Cth: tamadun Yunani (Plato. tamadun China (Lao Tze dan Kung Fu Tze). tamadun Islam (al-Farabi.KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • Faktor rangsangan keagamaan dan kerohanian – Tuntutan agama. al-Mawardi. Aristotle). kerajinan.

Selangor. – – – politik monarki yang teratur peluasan tanah jajahan hingga ke Perak. Babylonia Kuasai autonomi ketua agama Undang-undang bertulis. Akkadia. – – – – . Pahang. Bentan sistem perundang-undangan – Hukum Kanun dan Undangundang Laut Melaka. Sumeria. Code of Law Hammurabi – undangundang awam dan hukum agama • Cth: Tamadun Mesopotamia.KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • • Faktor kestabilan politik Cth: Tamadun Melayu. Sistem pentadbiran tersusun 3 kerajaan utama.

Babylon Kedudukan strategik. sekoi. Greek. dataran subur dan berlumpur – tanaman barli. Syam.KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • Faktor ekonomi – Awal perkembangan di lembah sungai. gandum. pertanian dan perternakan Perdagangan tukar barang – antara Mesir. pusat ilmu dan agama • Cth: Tamadun Mesopotamia – – • Cth: Tamadun Mesir Kuno – – • Cth: Tamadun Melayu – . subur dan produktif Lembah Sg Tigris dan Euphrates. bawang Perikanan dan perdagangan Lembangan Sg Nil.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN
• •

Faktor sosial 1. Kecintaan ilmu; – Tamadun Mesopotamia; kesusasteraan (Gilgamesh), lagenda (Etana dan Adapa), matematik/astronomi (ukuran jam, minit, saat), perubatan (550 jenis ubat herba, pembedahan mata) – Tamadun Islam; geometri (al-Khawarizmi), huraian tanjen (al-Batani), astronomi (al-Biruni), kimia (alZahrawi), perubatan (Ibnu Sina) – Tamadun Melayu; pusat penyebaran ilmu, sastera kitab (Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkel)

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

2. Kreativiti, ketekunan, kerajinan – Tamadun Mesopotamia; pakar seni bina dan pertukangan – Taman Tergantung Babylon, membuat batu bata menggunakan tanah liat, teknik melebur – Tamadun Mesir Kuno; penggunaan peralatan pertanian – bajak, tuas, roda sabit, ciptaan Basin System untuk pengairan, kemahiran membina sampan dan kapal, artifak sejarah – piramid dan sphinx.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

Faktor toleransi – Semangat mewujudkan interaksi merangsang pemupukan nilai kehidupan bertamadun – Gambaran sikap terbuka menerima tamadun yang baik – Sikap pemimpin memainkan peranan penting – Cth: Tamadun Islam menerima sumber tamadun Yunani, Parsi, India, China.

KEMEROSOTAN DAN KERUNTUHAN TAMADUN • • • Ketidakstabilan politik Cth: Tamadun Mesopotamia – Kelemahan sistem pertahanan. terdedah kepada serangan musuh Cth: Tamadun Melayu – Persaingan dan pertelingkahan kuasa Melayu dengan India Muslim – Serangan Portugis – Ketiadaan tokoh. Tun Perak – Kelemahan sultan .

tamak kuasa > politik tidak stabil > kerajaan lemah > runtuh diserang pihak luar – Golongan kaya menindas orang miskin. tidak inovatif • Malapetaka . tidak kreatif. kerahan tenaga – Cth: Empayar Rom – Amal nilai baik > abai. perhambaan. beku.KEMEROSOTAN DAN KERUNTUHAN TAMADUN • • Keruntuhan moral dan nilai – Dalam kalangan pemimpin • Berfoya-foya. zalim > penindasan > pemberontakan golongan bawahan Tidak menerima perubahan – Jumud.

CABARAN KEHIDUPAN BERTAMADUN • Kemurnian agama – – – Mengutamakan dunia Taksub ideologi Tiada penghayatan agama Sangat individualistik Sangat materialistik Pembangunan material lebih dipentingkan berbanding kerohanian Pengagihan kekayaan tidak seimbang. jurang ekonomi • Kemuliaan insan – – • Pembangunan bersepadu – • Keadilan sosial – .

CABARAN KEHIDUPAN BERTAMADUN • Kesucian dan keharmonian keluarga – – – – Institusi kekeluargaan lemah. tidak dianggap mulia. Eropah Timur Permusuhan etnik dan agama • Keseimbangan ekologi – • Peperangan – – . Korea. Afrika. membebankan > gejala sosial Hubungan kekeluargaan berasaskan materialistik Hubungan songsang Generasi tidak sah taraf Pencemaran alam Timur Tengah.

seluruh kehidupan Agama.TAMADUN ISLAM: KONSEP-KONSEP ASAS • Konsep agama – – – – – – Sistem kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran atau fahaman tertentu Manifestasi hubungan manusia dengan yang diyakini berkuasa terhadap kehidupannya Amalan ritual dan ibadat Standard ukuran nilai dan norma boleh dan tidak boleh Addin. ritual pengabdian kepada Tuhan Berserah. tunduk. patuh kepada Allah secara rela dan sedar Perundangan lengkap semenjak Adam sehingga Muhammad Milik seluruh manusia • Konsep Islam – – – .

pemerintahan.KONSEP TAMADUN ISLAM • • • Pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang halus dan mempunyai nilai-nilai estetika Keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya Segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat seperti sistem sosial. dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah. ekonomi. politik. serta bercirikan nilai-nilai akhlak Islam .

SUMBER TAMADUN ISLAM: (1) AL QURAN • Dua sumber asas – – Naqli. dijamin tidak berubah Sumber utama tamadun Islam • Al-Quran – – – – – .A. bersumberkan akal manusia asalkan tidak terkeluar dari batasan Allah Kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad S. aspek ketamadunan bersandar perintah Allah melalui wahyu “kami dengar dan kami taat” Aqli.W melalui perantaraan Jibrail Secara berperingkat-peringkat Dibukukan sebagai satu mashaf Kitab suci penganut Islam.

Kehidupan Bertamadun Menurut Al Quran • Kehidupan beragama – – Persoalan aqidah. meyakini kekuasaan dan keesaan Allah Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Panduan untuk melaksanakan kehidupan Cara melaksanakan hubungan sesama manusia Menjamin kesejahteraan sejagat Berbuat baik sesama manusia Bersederhana dalam semua perkara Bertanggungjawab Berusaha membuat kebaikan dan kebajikan • Kehidupan berperaturan dan bersistem – – • Kehidupan berpandukan sistem nilai – – – – – .

A.W dari sudut percakapan.SUMBER TAMADUN ISLAM: (2) AL SUNNAH/HADIS • • Segala yang disandarkan kepada Muhammad S.” Pelaksanaan syariah Islam • “Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang” Pelaksanaan akhlak dan kehidupan bertatasusila • “Janganlah kamu berdusta…” . perbuatan dan pengakuan Berfungsi dalam memperincikan dan menjelaskan maksud Al-Quran – – – Pelaksanaan kehidupan beragama • “Rukun Iman 6 perkara….

A. dan daya kreativiti Tidak boleh bercanggah dengan syarak Berlaku semenjak zaman Muhammad S.W – – – Muaz mewakili Muhammad ke Yaman Mencantumkan benih tamar untuk hasil yang lebih baik Penetapan hukum semasa • Bayi tabung uji • Derma organ . daya rekcipta.SUMBER TAMADUN ISLAM: (3) IJTIHAD • • • Usaha permuafakatan yang dilakukan dalam kalangan para pemikir dan ilmuan Islam untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terutamanya yang melibatkan bidang kemajuan sains dan teknologi.

tidak mungkin berbelah bahagi dengan apa cara sekalipun. Malaikat. Qiamat. Rasul. Qada dan Qadar Fungsi – – – Asas ajaran Islam Pendorong melaksanakan perintah Allah Pendorong untuk berakhlak mulia . Al-Quran.ASAS TAMADUN ISLAM: (1) AQIDAH • • • • • Ikatan atau simpulan Kepercayaan yang teguh. kepercayaan kepada Tuhan. keimanan kepada Allah dan Rasul Ajaran yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan Berasaskan Rukun Iman.

A.W Tujuan – Supaya manusia terdidik untuk mematuhi perintah tanpa berbelah bahagi – Supaya manusia hidup sejahtera – Supaya hak-hak manusia terpelihara Bersifat mencegah lebih lebih daripada mengubati Sistem dan peraturan kehidupan – Hubungan dengan pencipta > ibadah – Sistem ekonomi > muamalat – Sistem kekeluargaan > munakahat – Penjagaan hak asasi manusia > jinayat .ASAS TAMADUN ISLAM: (2) SYARIAH • • • • • Cara. jalan yang lurus mengikut Al Quran Peraturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan disampaikan melalui Muhammad S.

menuduh.Hak Asasi Manusia Menurut Islam • • • Nyawa – Setiap manusia bertanggungjaga menjaga dirinya dan nyawa orang lain – Larangan membunuh. hukuman kesalahan membunuh ialah balas bunuh Akal – Anugerah paling istimewa dan wajib dijaga. membezakan manusia dengan haiwan – Dilarang memudaratkan akal. tak boleh minum arak – Hukuman penzina – rejam sampai mati Kehormatan/keturunan – Perlu dijaga – Larangan mengumpat. memfitnah – Larangan berzina .

Hak Asasi Manusia Menurut Islam Harta benda – – – • Perlu dicari dan dijaga. menipu. mati syahid mempertahankannya Pengharaman riba. pembahagian harta pusaka Bebas beragama Larangan berfikiran secara taklid buta. khurafat Murtad dihukum bunuh • Agama – – – . judi. rasuah Sistem faraid.

tumbuh-tumbuhan • Bersifat syumul/menyeluruh – – – . musuh Islam Akhlak terhadap alanm. kawan. guru.ASAS TAMADUN ISLAM: (3) AKHLAK • • Budi pekerti. tingkah laku yang lahir secara spontan Ajaran berkaitan dengan sistem nilai dalam kehidupan – – Nilai kebaikan dan keburukan Nilai kebenaran dan kebatilan Akhlak terhadap Allah Akhlak terhadap sesama manusia. ibu bapa. haiwan. bukan Islam.

CIRI TAMADUN ISLAM (1) • Keagamaan – – Menjadi teras tamadun. syariah. geografi dan bangsa Tidak dibatasi sempadan politik dan budaya Menerima tamadun lain Mengiktiraf sumbangan masyarakat bukan Islam Tiada sempadan masa dan zaman Menerima semua kemajuan berteraskan akidah • Sejagat – – • Terbuka – – • Sepanjang zaman – – . bertunjangkan akidah. akhlak Akidah bertunjangkan tauhid Tidak terikat lokasi.

CIRI TAMADUN ISLAM (2) • Toleransi – – Menghormati sistem kepercayaan dan kebudayaan lain Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pemerintahan Islam diberi kebebasan mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing Semua pencapaian dan kemajuan Tamadun Islam adalah di bawah kesatuan akidah yang menjurus kepada keesaan Allah Semua pencapaian dan kemajuan tamadun lain adalah manifestasi pengabdian manusia kepada pencipta mereka Material. intelektual • Kesatuan dan kepelbagaian – – • Keseimbangan – . spiritual.

kehormatan. seni muzik . mengembang dan menyebarkan ilmu pengetahuan. sistem ekonomi tanpa riba. perubatan) dan ilmu tradisi (spt: tafsir. seni ukir. kemuliaan manusia Ekonomi. memperkenalkan prinsip sosial berteraskan keadilan. pembangunan tamadun berasaskan ilmu moden (spt: matematik.SUMBANGAN TAMADUN ISLAM • • • • • • Akidah tauhid. kuasa adalah amanah. perkongsian kekayaan (zakat) Politik. seni bina. bebaskan manusia daripada perhambaan dan penyembahan sesama manusia Sosial. mengkaji alam dan cakerawala. perintah menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan. keadilan. hadis. astronomi. sastera. fiqah) Kesenian. tulisan. bahasa. mentaati pemerintah selagi mereka mentaati Allah. anti kezaliman. geografi.

Berkomunikasi dan berinteraksi secara global . rohani dan intelektual mesti berteraskan akidah. Kehidupan beradab dan berakhlak. emosi.PERKAITAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN MALAYSIA • • • • • Kemajuan yang komprehensif dan bersepadu dari segi jasmani. syariah dan akhlak. Pendidikan yang holistik dan berwawasan. Membangun masyarakat yang mampan.

TAMADUN MELAYU • KONSEP – – Tamadun masyarakat yang mendiami seluruh Asia Tenggara. Ras. amalan kehidupan yang sama – agama Islam. dan adat resam Bahasa. dan agama Islam. tubuh sederhana Budaya. dan dari selatan China hingga ke utara Australia Ditandai oleh kekerabatan bahasa. Melayu Polinesia/Austronesia. mulai lautan Hindi hingga ke Lautan Pasifik. ciri genetik yang sama – sawo matang. berbahasa Melayu-Polinesia/Austronesia • KONSEP MELAYU – – – .

selatan Thai Hesperanesia. Sri Lanka • PASIFIK – • DIASPORA – • MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN – – Perkara 160 Perlembagaan Malaysia Melayu itu. mengamalkan adat istiadat Melayu. dan beragama Islam.ALAM MELAYU • INDUK – Nusantara. Perth. selatan Filipina. Liverpool. Mekah. Melanesia Afrika Selatan. lazimnya berbahasa Melayu. . kepulauan Melayu.

tengkorak. gigi) lebih mirip mawas – Tiada bukti/penemuan artifak/fosil yang mewakili budaya zaman ini .ASAS TAMADUN MELAYU (1) • • • • • Kebudayaan Prasejarah Zaman Pleistosen (Zaman Air Batu) Zaman Holosen (Zaman Batu) • Paleolitik (Batu Lama) • Mesolitik (Batu Pertengahan) • Neolitik (Batu Baru) Zaman Logam • Gangsa • Besi Tiada bukti kewujudan manusia di Alam Melayu pada zaman Pleistosen – Fosil Java Man (tulang paha.

Indochina. dan tempat terbuka (tenggelam di Pentas Sunda) . menangkap ikan. Sumatera. memburu dan memungut hasil hutan Nomad dan kanibalisme Tinggal di gua (Gua Niah. Gua Niah dan Tingkayu (Sabah) Penggunaan batu sungai untuk membuat kapak genggam. pisau dan gelang tangan Tahap Paleolitik 40K hingga 35K tahun Semenanjung Malaysia bercantum dengan Borneo. Fillipina Artifak di Kota Tampan. Kota Tongkat). batu repihan Ciri pembuatan yang kasar Ekonomi sara diri. Jawa.ASAS TAMADUN MELAYU (2) • • • • • • • • • • • Kebudayaan Zaman Holosen Berdasar artifak peralatan yang diperbuat daripada batu spt kapak genggam.

.ASAS TAMADUN MELAYU (3) Perak Man • • • • • • • • • • Rangka lengkap manusia tertua Berusia kira-kira 11K tahun Ditemui pada 1991 di Gua Gunung Runtuh. cengkerang dan tulang binatang Terdapat bengkel pertukangan peralatan batu di Kota Tampan. berusia kira-kira 74K tahun Kesimpulan: ada kelompok manusia dengan budaya zaman batu tinggal menetap di Kota Tampan dan menggunakan Gua Gunung Runtuh sebagai tempat persinggahan ketika memburu binatang. Bukit Kepala Gajah. Lenggong Dari Zaman Paleolitik Berusia 40-50 tahun ketika mati Panjang 157cm Dikebumikan seperti janin Dikebumikan bersama peralatan batu.

ASAS TAMADUN MELAYU (4) .

penyakit branchymesophalangia – Cara pengkebumian agak rumit.ASAS TAMADUN MELAYU (5) • • • Nota ciri budaya Perak Man Sudah ada sistem sosial dalam masyarakatnya Mungkin orang penting – Tangan kiri lebih kecil. biawak dan rusa – Usia ketika kematian menunjukkan seorang yang sangat tua dan sangat dihormati. cengkerang. dan diberi bekalan makanan – terdapat sisa tulang babi hutan. perlu banyak masa dan tenaga – Dikebumi bersama peralatan batu. penghormatan pengkebumian dan bekalan yang dimuatkan dalam kubur . kera.

Gua Mantong. Gua Madai. memungut hasil hutan • Sudah sampai ke laut. Gua Cha.Tahap Mesolitik • Kira-kira 11K tahun • Perubahan iklim. tetapi sudah diperhalusi • Banyak persamaan dengan yang terdapat di Hoa Binh (Vietnam) – ‘kebudayaan Hoabinhian’ • Masih nomad dan mendiami gua. Gua Musang. ada fosil manusia terbakar • Manusia mati ditanam secara melutut • Mulai hidup berkelompok ASAS TAMADUN MELAYU (6) . kulit siput • Mungkin telah tahu menggunakan perahu • Mula menggunakan api. Gua Niah • Ekonomi sara diri. aras laut meningkat menenggelamkan Pentas Sunda & Laut China Selatan • Masih menggunakan batu. fosil sisa makanan spt cengkerang. memburu menggunakan lembing. menangkap ikan.

batu penumbuk. hiasan cengkerang. mulai berinteraksi dengan kelompok pesisir Sudah mulai menetap. Mati ditanam secara lurus. . bersama-sama dengan periuk belanga. bercucuk tanam. pisau tembeling. lesung – ‘kebudayaan kapak empat segi bujur’ Permulaan penggunaan tembikar seperti periuk.ASAS TAMADUN MELAYU (7) Tahap Neolitik • • • • • • • • • • • Kira-kira 5K tahun Penggunaan batu pada tahap lebih pelbagai dan halus. belanga. gelang. kapak batu. batu pengasah. Gua Kelawar) Penciptaan alat membuat tembikar Peningkatan teknologi membuat perahu. bertukang. cincin. bekas air dengan pelbagai ukiran Memotong bahan makanan sebelum dimasak Terdapat alat memukul kulit kayu (untuk dibuat pakaian) Penggunaan cengkerang sebagai hiasan leher Sistem komunikasi menggunakan lukisan (Gua Tambon. membuat tembikar. gelang. sungai sebagai sistem pengangkutan.

dan sudah mula bercucuk tanam Gua masih menjadi kediaman utama. sosial dan kepercayaan Mereka juga digelar sebagai bangsa Austronesia . pinggan. kepimpinan. tetapi sudah berani meneroka kawasan pinggir sungai dan pesisir pantai Mula berinteraksi dengan masyarakat luar kelompok Sudah mempunyai sistem ekonomi. menetap. suku Semang Mempunyai hubungan yang rapat dengan manusia di Asia Tengah khususnya dari Yunan. pisau. budaya Hoabinhian Banyak persamaan dari segi budaya benda spt kapak empat segi bujur. Indochina. mangkuk. periuk. gelang. belanga Mengamalkan corak hidup bermasyarakat. cincin.ASAS TAMADUN MELAYU (8) Ulasan ahli antropologi • • • • • • • • Manusia neolitik mirip Melayu Proto. Kemboja.

sumber galian spt batu permata Sistem sosial yang lebih kukuh. tasik dan laut. zaman gangsa dan zaman besi – Artifak gangsa dan besi dianggarkan seusia • • • • • • • • Gendang. loceng dan mangkuk gangsa ditemui di Sg Lang. dan sistem ekonomi progresif Mulai meneroka dan mengembara. darat dan lautan Menjelang 1K Masehi. budaya Dongson Turut ditemui beliung dan cangkul. Batu Buruk. dan berniaga Mulai meneroka hasil-hasil hutan untuk jualan.Tembeling dan Pagoh. memburu. Menyerupai yang terdapat di Vietnam.dan sudah mulai menternak binatang. menangkap ikan di sungai. bercucuk tanam. Zaman Logam dianggap sebagai era akhir prasejarah . manik dan hiasa dari cengkerang Masih mengamalkan ekonomi sara diri.ASAS TAMADUN MELAYU (9) Zaman Logam • • 2 500 tahun dahulu Berlaku hampir serentak.

kemahiran membina kapal besar – Ditandai artifak Candi Bukit Pahat. perubahan musim. prasasti Kedukan Bukit. memperoleh laba daripada perdagangan sumber alam yang terdapat di Alam Melayu – Melalui penyebar agama Buddha dan Hindu. dituntut supaya menyebarkan agama-agama itu – Manusia mulai menguasai laut. Kota Kapur . Talang Tuwo. ilmu pelayaran – keadaan angin. Karang Berahi.TAMADUN PRAISLAM (1) • Latar belakang budaya dari India – Hubungan dengan Alam Melayu bermula 100-200 SM – Lebih aktif mulai abad 1 M & berpengaruh hingga abad ke-15 – Melalui para pedagang.

manik. Candi Pendiat. Candi Bendang Dalam. manik dari India. tembikar. gelas dan barangan tempatan – Tembikar China dan Timur Tengah. pusat pertemuan pedagang pelbagai bangsa dan terletak di rangkaian perdagangan maritim timur-barat – bandar metropolitan – Evolusi budaya animisme tempatan kepada budaya pengaruh India-Hindu-Buddha . Candi Pengkalan Bujang – Tidak kurang daripada 50 semuanya – Terdapat juga artifak arca.TAMADUN PRAISLAM (2) ANALISIS ARTIFAK LEMBAH BUJANG • Bandar purba dan pusat maritim sebelum abad ke-15 Masehi – 9 candi sudah diekskavasi. Candi Bukit Batu Pahat.

Semenanjung TM. Kepulauan Melayu. wang emas Roman – ciri metropolitan. Artifak. India dan Parsi.TAMADUN PRAISLAM (3) • TAMADUN KERAJAAN MELAYU TUA Kerajaan Funan – – – – – – Muncul abad 1 Masehi Menganjur dari Sg Mekong hingga ke Lembah Menam dan Segenting Kra/Semenanjung TM Berpusat di Kemboja – Vydhapura Pelabuhan utama Oc Eo di muara Sg Mekong. cermin gangsa. menghubungkan China dengan Teluk Siam. perdagangan antarabangsa Raja pertama Kaundiya – asal India @ Semenanjung TM @ pulau-pulau selatan .

biar dimakan burung Mandi menggunakan takungan yang sama untuk beberapa keluarga trapeang . dikelilingi pagar kayu runcing Permainan – sabung ayam & babi Kenderaan utama – gajah Agama – Buddha. bahasa Sanskrit Lelaki memakai kain di keliling pinggang – sampot Wanita memakai kain berleher dan bersanggul Bumbung istana bertingkat-tingkat. buku. tanam. dua muka. patung-patung gangsa. buang ke sungai. berukir Sudah ada tradisi menulis. empat tangan – dipahat spt Angkor Watt Cara urus mayat.) Menguasai lautan sekeliling Bandar dikelilingi tembok Rakyat bercucuk tanam secara primitif Perkakasan daripada perak. arkib – tulisan India (Pallava?).TAMADUN PRAISLAM (4) • • • • • • • • • • • • • KERAJAAN FUNAN (samb. bakar.

• Ya urang sepriy di ko. 36 tidak terbaca Siddham! Ni yang Naga punya putauv. Ya urang paribhu di ko. Kurun saribu thun davam di naraka. Dengan tujuh kulo ko (Batu Bersurat abad ke-4. Kurun ko jemaylabuh nasi svarggah. BM Cam) . dikenali sebagai Campa pd abad ke-7 • Berpusat di Vietnam Tengah dan Selatan • Tidak berhenti berperang dengan Vietnam hingga abad ke-20 • Ditemui 206 prasasti – 98 BM Cam.TAMADUN PRAISLAM (5) KERAJAAN CAMPA Nama asal Lin Yi. 43 Sanskrit. mulai abad ke-2. 29 dwibahasa.

Sesiapa yang menghormatinya. Sesiapa yang menghianatinya.TAMADUN PRAISLAM (6) KERAJAAN CAMPA (samb. orang dataran – Orang Campa. Sehingga tujuh keturunannya.sama • • • • .) Dua kelompok Campa. Orang itu akan beroleh anugerah dari syurga.) (Salam sejahtera! Inilah Nagadewa kepunyaan Raja. Orang itu akan sengsara untuk beberapa lama. orang tanah tinggi – Orang Gunung Bahasa Campa – Melayu Polinesia Bahasa Gunung – Austro-asiatik Tinggalan budaya .

Raktamrittika – Sekitar kurun ke-4-5M – Sekitar Terengganu. Ch`ih-t`u. Kelantan dan Selatan Thai Keterangan Chang Chun – duta Maharaja Sui Yang-Ti ke Ho-Lo-Tan pd 607M – Nama raja – Li-Fu-To-Se (Sri Bodhisattva) – Kota dengan 3 pintu gerbang – Terdapat dewa-dewi dan tokoh agama .TAMADUN PRAISLAM (7) KERAJAAN HO-LO-TAN @ KUO-LO-TAN(KELANTAN?) • • Nama lain.

TAMADUN PRAISLAM (8)
KERAJAAN HO-LO-TAN @ KUO-LO-TAN (samb.)

Gambaran raja – Raja duduk di singgahsana – Pakaian warna merah – Kalung bunga emas dan permata – Di kanan – 4 gadis – Di kiri – 100 pengawal Di balai penghadapan – 1Sadhukara – penolong – 2 Dhanada – pemberi berkat – 3 Karmika – ketua urusan politik – 1 Kulapati – pentadbir undang-undang jenayah – Beberapa Najaka – gabenor – 10 Bupati – ketua jajahan

TAMADUN PRAISLAM (9)
KERAJAAN HO-LO-TAN @ KUO-LO-TAN (samb.)

Adat menyambut utusan
– – – –

Disambut brahmin, diiringi putera raja Dibawa ke penginapan; dimandikan dengan wangi-wangian Mengadap raja; menyerahkan surat Jamuan negara; duduk di hamparan, makan nasi semangat empat warna – kuning, putih, ungu, merah, daging lebih 100 jenis – lembu, biri-biri, ikan, labi-labi, landak, dihidangkan tuak dan gadis-gadis menari dan bermain muzik Berangkat pulang; dikirimkan hadiah

TAMADUN PRAISLAM (10)
• • •

• • • •

KERAJAAN LANGKASUKA Juga dikenali sebagai Lang-Ya-Hsiu Wujud sekitar 5 hingga 13M Meliputi utara Perak hingga Teluk Siam dan Teluk Benggala hingga Kedah Di bawah jajahan Srivijaya pd abad ke-13 Pernah disinggahi oleh Marco Polo pd 1292 Terkenal dengan hasil gaharu dan kapur (kamfor) Tidak banyak bukti prasasti dan artifak

TAMADUN PRAISLAM (11) KERAJAAN KATAHA • • • • • Juga disebut Katahanagara. Chieh-Cha Berpusat di Lembah Bujang mulai kurun ke-6 hingga 13M Sebahagian Srivijaya mulai abad ke-7 Berkembang sebagai pelabuhan entrepot antara abad ke-5 hingga 13 Terdapat artifak dari Asia Barat dan China bertarikh antara abad ke-7 – 8M selain artifak Buddha (5-10M) dan Hindu (10-14M) .

raja. wajib taat segala perintah – Ketiga-tiga stratifikasi dibezakan dari segi adat istiadat spt. konsep daulat dan derhaka – Raja – bangsawan. brahmin (ilmuan. budayawan. jelmaan dewa – Pembesar – petuanan. sudra (rakyat. vaisya (pedagang. kebal). penyebar agama). pakaian. hamba) . pertuturan .TAMADUN PRAISLAM (12) PENGARUH KEBUDAYAAN PRAISLAM • Sistem sosial – Susun lapis masyarakat berdasarkan kasta. menjalankan titah – Rakyat – hamba. bahasa. penakluk). berdasar putih.masing-masing dengan kuasa dan peranan tertentu. kesyatria (pahlawan.

32 – Sistem feudal. maharaja. permaisuri – Gelaran dan jawatan pembesar. bendahara. raja muda. keturunan gahara – Gelaran dan agihan kuasa. laksamana. seri paduka.) Sistem politik – Pewarisan pemerintahan.TAMADUN PRAISLAM (13) • PENGARUH KEBUDAYAAN PRAISLAM (samb. Orang Besar 4. pembesar menyampaikan perintah dan memantau pelaksanaan perintah. 16. mematuhi dan melaksanakan perintah . semua urusan kehidupan masyarakat adalah untuk raja – raja memberi perintah. bendahari. rakyat menerima. menteri. temenggung. 8.

taat setia sepenuhnya Memelihara kestabilan masyarakat – Undang-undang Jenayah (berasaskan Dharmasutra). gantung.) Adat Perpatih digantikan dengan Adat Temenggung • • • • Suami sebagai ketua keluarga Anak lelaki tertua menggantikan bapa Harta pusaka dibahagi sama rata Harta tanpa tuan – hak raja amaran. siksa (rotan. cela. bunuh. denda. potong.TAMADUN PRAISLAM (14) • Sistem undang-undang – PENGARUH KEBUDAYAAN PRAISLAM (samb. sula. rendam) Brahmin di atas undang-undang Tiada rasionalisme. 4 jenis hukuman • • • • .

kenduri kendara. leher. menindik telinga. kepala. memijak kaki di tanah kuala sungai.TAMADUN PRAISLAM (15) • SARI BEBERAPA ADAT ISTIADAT Pertabalan raja – – – – – – Rites de passage penetapan adat ke atas bakal raja ketika masih dalam perut – lenggang perut Raja berbisik kepada bakal raja Upacara bersih dosa dengan bersiram Dipakaikan perhiasan kerajaan di tangan. jampi serapah Didudukkan di singgahsana dan disembah . kaki Upacara mencecah garam.

100 hari Bahasa. 7. perarakan. berinai. makan sirih. seni tampak – Diksi Hindu dari Sanskrit menjadi sebahagian BM – Banyak hikayat Melayu bersumberkan Ramayana dan Mahabharata – Ukiran dan motif pada peralatan. hiasan dan motif pakaian Kematian – Kenduri 3. hiasan dan motif – Persalinan. senjata . pakaian.TAMADUN PRAISLAM (16) • • • Perkahwinan – Persandingan. sastera. 40. beras kunyit – Pelaminan.

Lamri. Kalah (Kelang). Zabaj (Sumatera). Pahang dan Tioman .TAMADUN MELAYU ISLAM (1) HUBUNGAN MELAYU-ARAB-PARSI-ISLAM • • • • Kepulauan Melayu sebagai laluan perdagangan Arab/Parsi-China semenjak kurun ke-7 Kedua-dua bangsa itu digolongkan sebagai Ta-shih – orang Islam Terdapat perkampungan Parsi di Pulau Hainan dan Arab di Kanton Catatan Arab. Akhbar Al Sind wal Hind (851) dan Kitab Al-Masalik wal-Mamalik (846) ada menyebut namanama tempat spt. Qaqullah.

terdapat juga penganut Hindu Sudah bermula gerakan perdagangan yang membawa budaya dan bahasa Melayu ke Madagaskar melalui hubungan dagang Zanj (Zanzibar) dan Zabaj (Sumatera) Agama Islam mulai tersebar secara agresif .TAMADUN MELAYU ISLAM (2) • • • • • • Akibat huru-hara di Kanton. pedagang Arab memilih Kalah sebagai entrepot selepas 878M Hubungan perdagangan antara China dgn Oman bertumpu di Kalah Timah dan buluh sebagai dagangan utama Ramai yang sudah memeluk Islam.

TAMADUN MELAYU ISLAM (3) • • • • Petempatan sementara terawal pedagang Arab-Parsi tertumpu di pelabuhan spt Kedah. penemuan banyak batu nesan di Tanjung Inggeris . kemudian bersatu dengan Samudera-Pasai pd kurun ke-13 Perkampungan Islam telah wujud di Kedah semenjak kurun ke-9. Pahang dan Campa. Kalang. semenjak abad ke-7 Petempatan Islam terawal di Tashi (Aceh?) dan Kaling/Ho-ling (Kedah) pd abad ke-7 Kerajaan Islam Melayu terawal ialah Kerajaan Perlak (840M).

bertarikh 419H @ 1028M – lebih tua dari BB Terengganu Dinar emas (al-julus Kelantan ovv – menduduki takhta Kelantan 577) ditemui di Kelantan menunjukkan tarikh 577H @ 1181M – sudah wujud kerajaan Islam di Kelantan BB Terengganu (702H@1303M) paling lengkap menggambarkan kewujudan masyarakat dan pemerintah beragama Islam – Tulisan Jawi – Bahasa Melayu campur Arab dan Sanskrit .TAMADUN MELAYU ISLAM (4) • • • Inskripsi tertua di Semenanjung TM ditemui di Permatang Pasir Pekan.

TAMADUN MELAYU ISLAM (5) • BB Terengganu – “Maka titah Seri Paduka Tuhan (tuan) mendudukkan tamra ini di benua Terengganu adi pertama ada Jumaat di bulan Rajab di tahun Sharatan di sasanakala Baginda Rasul Allah telah lalu tujuh ratus dua” Perkembangan penyebaran Islam agak lembab kerana dibayangi aktiviti perdagangan Mulai pesat setelah kemunculan Kerajaan Melayu Melaka (15M). Aceh (17-18M) • • . Jawa (16M).

18M) Samudera-Pasai ( Abad ke -13M . Nisan wanita Islam – Fatimah bt Maimun – 1082M Pusat Perdaban Pengaruh Islam di Alam Melayu • • • • • Aceh (Abad ke -12M. Champa -1039M Prasasti Brunei Darussalam. Jawa Timur. Nisan Puteri Sultan Abdul Majid – 1048M Prasasti Leran.TAMADUN MELAYU ISLAM (6) Prasasti Pengaruh Islam di Alam Melayu • • • Prasasti Phan-rang.14M) Terengganu (Abad ke – 14M) Melaka (Abad ke – 15M) Johor-Riau (Abad ke – 16M – 19M) . 17M.

raja masuk Islam. Malabar dan Gujerat Melalui kahwin campur – pedagang dan pendakwah. Parsi. Koromandel. seluruh rakyat turut diIslamkan .TAMADUN MELAYU ISLAM (7) • • • • TEORI PENYEBARAN ISLAM Pengkisahan dalam Sejarah Melayu – Melalui waliullah Syeikh Ismail ke Samudera-Pasai – Melalui ulama (realiti: Sayyid Abdul Aziz) dari Jeddah ke dalam mimpi Raja Kecil Besar (Sultan Muhammad Syah) Melaka Melalui perdagangan – Dibawa bersama barang dagangan dari Arab. Jawa. Brunei dan Sulu Matlamat politik.

mempelajari BM. Mansur Bercerita tentang keramat Masyarakat Melayu masih kuat dipengaruhi unsur supernatural Penghayatan Islam • Pengaruh sufi dan tarikat – – – .Muzafar dan S.TAMADUN MELAYU ISLAM (8) • Persaingan Islam-Kristian – – Rentetan Perang Salib Pendakwah Islam mempergiatkan usaha penyebaran Islam di Nusantara – tinggal menetap. mengahwini gadis tempatan • Perkahwinan puteri Islam dengan raja-raja sekitar yang negerinya di bawah jajahan takluk – Puteri S. mengamalkan adat resam.

pertembungan pelbagai budaya dan agama Perhimpunan pedagang. pesantren . membuka laluan perhubungan antarabangsa yang aktif. bertukar barang dan budaya – mengembangkan ilmu berniaga dan ilmu kemanusiaan Pusat persinggahan santeri Melayu Islam dari seluruh pelusuk Alam Melayu mendalami ilmu agama sebelum kembali ke tanah air masing-masing atau melangsungkan perjalanan ke Mekah untuk ibadat haji di samping berguru – sistem pondok.TAMADUN MELAYU ISLAM (9) Peranan pelabuhan Melaka • • • Pusat pertemuan bangsa Timur dan Barat.

TAMADUN MELAYU ISLAM (10) • • KELEBIHAN MELAKA Mitos pembukaan Melaka oleh Parameswara (1400) – Membawa tuah – Sokongan Orang Laut Kedudukan geografi – Di tengah-tengah Selat Melaka – Pelabuhannya selamat – Di tengah-tengah pelayaran timur dan barat – persinggahan utama pelayar – Di tengah-tengah Nusantara – tempat perhimpunan produk tempatan – Muara sungai dalam dan jauh dari hutan bakau .

pengawal peribadi raja – Menteri. ketua turus angkatan perang. angkatan laut . penasihat raja. ulama. pengawal peribadi raja – Penghulu bendahari – pemungut hasil dan cukai. penguasa bandar.TAMADUN MELAYU ISLAM (11) • • Kerajaan yang stabil – Budaya pentadbiran aristokrat Sistem pemerintahan yang sistematik – Bendahara – menteri utama. ketua segala bendahari. ketua protokol. ketua hakim – Temenggung – ketua polis. ketua penjara. hakim – Laksamana – ketua angkatan laut. syahbandar. ketua urusetia istana – Hulubalang besar – ketua hulubalang.

TAMADUN MELAYU ISLAM (12) • • Empayar yang bersifat maritim – Terdiri daripada tanah besar yang berhutan tebal dan pulaupulau yang mewujudkan laluan laut yang sempit serta kemudahan mendapatkan perlindungan daripada cuaca buruk atau serangan musuh – Angkatan laut yang kuat – Kewujudan jawatan Laksamana – Sokongan Orang Laut Bahasa Melayu sebagai lingua franca – Kemudahan dan keselesaan interaksi antara bangsabangsa – Perkembangan tradisi tulisan – penyebaran maklumat dan ilmu secara sistematik dan rasmi .

misalnya prinsip sama rata dalam masyarakat – tiada amalan kasta – Feudalisme Islam menyamai Hindu – tidak membawa perubahan drastik – Banyak perubahan label. spt. gelaran • . rakyat menurut perintah – Doktrin Islam lebih sesuai berbanding Hindu.TAMADUN MELAYU ISLAM (13) MELAKA SEBAGAI PUSAT TAMADUN MELAYU ISLAM Agama Islam dan seluruh sistemnya diterima dengan mudah oleh segenap lapisan orang Melayu kerana. – Sultan dan pembesar terlebih dahulu memeluk agama Islam.

TAMADUN MELAYU ISLAM (14) PERSURATAN ZAMAN MELAKA • • • • • Hukum Kanun Melaka Undang-undang Laut Melaka Hikayat Seri Rama Hikayat Amir Hamzah Hikayat Muhammad Ali Hanafiah .

TAMADUN MELAYU ISLAM (15) Era perkembangan keintelektualan Melayu berteraskan agama wahyu • • • • Corak kehidupan berteraskan rasional dan intelektual. sosial. mudah diterima dan mencabar pemikiran orang Melayu Islam menolak kepercayaan karut. ekonomi. politik. membawa kebenaran. membebaskan rohani. kesenian . ada sistem perundang-undangan. adil Memperkenalkan sistem muamalat dan jenayah yang bersifat mutlak. jenis hukuman Islam sebagai addin – merangkumi seluruh kehidupan manusia. bahasa.

al-Ghazali. ahli ekonomi dan ilmuan – Kemunculan tokoh-tokoh falsafah Islam – al-Ghazi. Shamsuddin al-Sumaterani Pengasasan institusi pendidikan pondok – madrasah. Ibn Rushd.TAMADUN MELAYU ISLAM (16) Tradisi Ilmu dan Perkembangan BM Agama Islam dikembangkan sebagai addin. ahli politik. Ibn Sina. al-Farabi – Kesinambungan ahli sufi Melayu abad ke-16 dan ke-17 spt. pesantren • • • . corak kehidupan yang menyeluruh berasaskan intelektual dan ilmu – Teras proses mencapai tamadun Ulama sebagai ahli fikir. Hamzah Fansuri. Abdul Rauf Singkel. ahli fasafah.

TAMADUN MELAYU ISLAM (17) PEMIKIRAN ISLAM DAN PERSURATAN MELAYU Perkembangan persuratan Melayu berasaskan kesinambungan dan kesebaran kuasa kerajaankerajaan Melayu Kerajaan Palembang – Shihabuddin. Kemas Fakharuddin.Salikin (terjemahan Ihya` Ulumuddin) • • • . Kedah dan Tanah Haramain – Hidayat al-Salikin (tasawuf) – Siyar al. Syeikh Abdul Samad al-Falimbani Syeikh Abdul Samad belajar di Palembang. Muhammad Muhyi al-Din. Kemas Muhammad.

Pak Pandir. Bawang Putih Bawang Merah Cerita Jenaka – Lebai Malang. Hik. Batu Belah Batu Bertangkup. Si Luncai • • • . Mat Jenin. Pak Kaduk. Anggun Cik Tunggal Cerita Teladan – Si Tenggang. Malim Deman. Hik.TAMADUN MELAYU ISLAM (18) KARYA SASTERA KLASIK ~Sastera Rakyat~ Cerita Lipur Lara – Hik. Malim Dewa.

gurindam Perumpamaan. pepatah Jampi. serapah • Mitos – • Lagenda – • Puisi – • Peribahasa – • Mantera – . Hang Tuah Pantun. nazam. bidalan. kejadian alam Malim Kundang. syair.TAMADUN MELAYU ISLAM (19) • Cerita Binatang – Cerita-cerita Sang Kancil. Cerita Gagak Hitam Asal-usul tempat.

Nur Muhammad. Hik. Undang-undang Kedah Taj al-Muluk. Sabil al-Muhtadin Bustan al-Salatin. Silsilah Melayu Bugis Cerita-cerita Nabi – Hik. Hik. Hik. Misa Melayu. Hik. Taj al.TAMADUN MELAYU ISLAM (20) ~Sastera Hikayat~ • • • • Sastera Panji – Hik. Panji Semirang. Cekel Waneng Pati Sastera Sejarah – Sulalatus Salatin. Hasan dan Husin Sastera Kitab – Sirat al-Mustaqim. Ken Tambuhan. Nabi Sulaiman. Mujarabat Melayu • Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan – • Kepustakaan Ilmu Tradisional – .Salatin.

482 perkataan – 1522 .TAMADUN MELAYU ISLAM (21) • PERKEMBANGAN BM Daftar kata dan kamus – 1403 – DK tertua China-Melayu.DK Itali-Melayu. Maleische Woordboek Sameling – John Ogilby (1673) – Thomas Bowrey (1701) .Van Der Vorm. susunan Antonio Pigafeta semasa di Ambon dan Brunai. dalam misi pelayaran bersama Magellan – De Houtman (1598-1601) – 1707-08 .

1824 .TAMADUN MELAYU ISLAM (22) MANUSKRIP MELAYU TERTUA • • • • • • Surat kiriman bertarikh 1521 dan 1522 oleh Sultan Ternate. Maluku kepada Raja Portugal – guna BM Surat Raja Ambon kepada Gabenor Inggeris 1658 Surat Gabenor Jeneral Reynier de Klerk (Belanda) kepada Sultan Muhhamad Bahauddin (Palembang) 7 May 1779 Surat Sultan Kaicil (Tidore) kepada Gabenor Inggeris 25 Mac 1785 Surat Stamford Raffles di Melaka kepada raja-raja Jawa untuk sokongan menentang Belanda 8 Januari 1811 Surat Datuk Suliwatang (Lingga) kepada Van Der Capellan. Gabenor Jeneral Belanda di Batavia .

raja (be)sar al-dunia alam samuhanya tuwan basar.TAMADUN MELAYU ISLAM (23) SURAT SULTAN TERNATE (1521) Al-Fattah Raja Sultan Abu Hayat surat datang kepada Mama Raja Portugal. Kerana dahulu Raja Portugal manyuruh Francisco Serrao datang dari Muluku binasa dari Ambon. maka Raja Tidore dan Jailolo disuruh Ambon samuhanya berhimpah mau bunuh pada Francisco Serrao. . Maka Raja Maluku samuhanya dengar Feringgi ada binasa dari Ambon. Maka Raja Tidore dengar disuruh saudara duwa membawah perauh tucuh buah diambil Francisco Serrao membawah ke Ternate.

dipohonkan atasnya sihat dan afiat serta daulat dan segala berkat yang boleh membahagiakan pada sendirinya beserta rakyat2nya istimewa pula sahabat-bersahabat pada antara Tuan Sultan dengan kompeni Wolandawi.TAMADUN MELAYU ISLAM (24) SURAT de KLERK (1779) Qawluh al-haqq wa kalamuh al-sidq Bahawa Gurnadur Jenderal Reynier de Klerk dan sekalian Raden van India berkirim ini surat ikhlas sahabat-bersahabat dan berkasih2an kepada sahabat handai taulannya Paduka Seri Sultan Ratu Muhammad Bahauddin. raja atas tahta kerajaan Palembang. boleh tinggal tetap dan tegoh hingga zaman yang mutakhirin adanya. .

TAMADUN MELAYU ISLAM (25) MANUSKRIP MELAYU KLASIK • • • • Terdapat lebih 12 000 manuskrip tulisan tangan di 14 negara Yang tertua – 1590 – Aqaid al-Nasafi Tutinameh (1600) Hikayat Seri Rama (1633) TERJEMAHAN BIBLE • • • • Bible Leydekker – Elkitab. ija itu segala Surat Perdjandjian lama dan Baharuw – 1731-33 Kisan Perbuatan Rasul Rasul-rasul Kitab Indjil .

kesusasteraan. dipinjam dari Arab dengan tambahan – ‘pa’. pentadbiran. falsafah. ‘sy’ (syarat) Menyerap pelbagai kosa kata Arab dan Parsi dalam bidang agama. cerita-cerita nabi dan para sahabat. ‘nya’ dan ‘ca’ Menerima fonem Arab – ‘kh’ (Khamis). syair.TAMADUN MELAYU ISLAM (26) CIRI BM KLASIK • • • • • Menggunakan tulisan Jawi. ‘nga’. nazam. tasawuf. sastera undang-undang . kata-kata umum Menyerap beberapa genre sastera Islam. ‘z’ (zakat). sastera sejarah. undang-undang. tamsil. perubatan. sastera agama. pemerintahan. ruba`I. ibarat Menerima pengaruh sastera Islam.

bagi. dia. kuda – Kemudian diberi vokal pada sk pertama dan seterusnya diikuti vokal pada sk kedua Pengaruh frasa Arab – Cth:• “ketahuilah oleh mu” (I`lam) • “maka kemudian daripada itu” (amma ba`du) • “barang siapa” • “sunat berbuka atas tamar” . daripada.TAMADUN MELAYU ISLAM (27) • • Pengubahsuaian sistem ejaan Jawi Arab ke Jawi Melayu – Menghilangkan tanda baris – Cth:• Maka.

munakahat. tarekat Bersandarkan hukum syariah dan adat – “hidup dikandung adat. amalan kemasyarakatan. bahasa. budaya. kepercayaan – Islam. adat istiadat. muamalat.PANDANGAN SEMESTA TAMADUN MELAYU (28) • • Penyesuaian faham pra-Islam dengan Islam – Pra-Islam. syariat. kesenian. jangan mati adat” – “Melayu itu Islam” . mati dikandung tanah” – “biar mati anak. jenayah.

PANDANGAN SEMESTA TAMADUN MELAYU (29) • Teras tamadun Melayu – Akidah Islam – Ketaatan kepada Sultan dan pemimpin – Adat resam – Memuliakan orang tua – Utamakan ikatan kekeluargaan – Saling menghormati Meraikan tetamu – Bertimbang rasa – Bersopan santun. berbudi bahasa – Bermesyuarah/bermuafakat – Bergotong royong .

penjajahan • 3 000 SM – – – • Tiga tahap tamadun – . pertengahan.TAMADUN INDIA – LATAR BELAKANG (1) • • • Prasejarah – sejak 100 000SM Di Lumeria – Selatan India 10 000 – 6 000 SM – penempatan manusia di Kartanaka dan Lembah Ganges di bahagian tengah India Penemuan kesan tamadun Lembah Indus Mohenjodaro (Montgomery) Tamadun yang tinggi berdasarkan penemuan arkeologi kuno.

Yajur. Rig.LATAR TAMADUN INDIA (2) • • • Dua bahagian utama Indo-Arya di bahagian utara India – Berbahasa Sanskrit – 4 kitab Veda. kehidupan bermasyarakat Dravida di bahagian selatan India – Berbahasa Tamil – Mazhab Saivisme. dan Vaisanavisme – Aspek kepercayaan. Sama. amalan. kepercayaan. pemikiran dan amalan bermasyarakat . Atharva – Aspek pemikiran.

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA (3) • Zaman kuno (1 500 SM – 1 200 M) – – – Kedatangan bangsa Aryan dari Asia Tengah Kuasai Lembah Ganges. Chera. dan Doab. • • Vedile Awal (1 500 SM – 1000 SM) Vedile Akhir (1 000 SM – 500 SM) – – Melahirkan generasi Indo-Aryan 321 SM kemunculan Dinasti Maurya • • • Diasaskan oleh Chandragupta Maurya Dibantu anaknya Asoka Perkembangan agama Buddhisme dan Jainisme Perkembangan kesusasteraan Hindu dan seni bina kuil Kemunculan kerajaan-kerajaan kecil.520 M kemunculan Empayar Gupta • • . Jamuna. Cola. Pandhya – 320 SM. Dikenali zaman Vedile.

Madras. Surat. Calcutta Membawa pengaruh moden dan budaya barat. Ghori. agama Kristian. Bombay. Pulikat.TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA (4) • Zaman Pertengahan – – – Zaman Islam di India Tamadun yang lebih cemerlang Kerajaan-kerajaan • Sabaktaqin. . Masulipatar. politik. Khilji dan Mughal • Zaman Penjajahan (mulai 1750) – – – – – Kuasa terawal – Portugis (Vasco da Gama) Perdagangan. Kuasa British. Surat. bahasa Inggeris. agama Kristian Kuasa Belanda.

Darmamaharaja. infantri. raja mahkota adalah bakal raja Raja rapat dengan golongan brahmin Pentingkan pasukan tentera yang kuat. unit kuda Pentadbiran secara wilayah • • Negeri besar dibahagi kepada wilayah Wilayah dibahagi kepada kampung besar (kurram) dan kottam (kampung kecil) – Sistem Presidensi di Benggal. Maharajathiraja. unit gajah. Mannar Raja berkuasa mutlak. Chakravarti.UNSUR UTAMA DALAM TAMADUN INDIA (5) • Sistem Pemerintahan – – – – – – – Sistem monarki sejak kerajaan awal hingga penjajahan British Raja/ketua negara. dibantu oleh menteri-menteri Raja dilantik turun temurun. Maharaja. Bombay di zaman penjajahan . Arasar. Rendan. Madras.

bumi. hujan • Subjektif. melihat dengan akal . langit.TAHAP PERKEMBANGAN AGAMA DI INDIA (6) • Zaman Vedik (Orthodok) – Agama dipanggil Sanathara Dharma – Istilah Hindu diberikan oleh orang Parsi – Dharma – sistem kerohanian/etika – Veda – pengetahuan rohani dan bukan mata kasar – Melihat dari dua sudut. • Objektif.

kitab.MAZHAB-MAZHAB HINDU (7) • Mazhab dan nama Tuhan – – – – – – Saivisme – Shiva Vaisnavisme – Vishnu Sakhta – Sakhti Kaumaram – Muruga Ganapatiyam – Ganesha Sauram – Surya Kewujudan Tuhan tunggal Manusia itu suci Perpaduan melalui percintaan Harmoni agama Pengetahuan tentang sungai. dan mantera yang suci • Lima prinsip utama – – – – – .

10 PRINSIP HINDU YANG SEJAGAT (8) • • • • • • • • • • Kejujuran (satya) Kesederhanaan (ahimsa) Tidak berzina (brahmacharya) Tidak merompak (asteya) Kesucian (aparigraha) Kebersihan (shaucha) Kepuasan (santosh) Mengaji kitab (swadhyaya) Penjimatan (tapas) Doa (pooja) .

kesimpulan bersifat falsafah – Riga Veda.KITAB-KITAB SUCI VEDA (9) • • Samhita – Shukta/matra – kemakmuran dari Tuhan – Bharmana – cara penggunaan mantera – Aranyaka – ajaran batin dan upacara agama – Upanishad . Yajur Veda. Sama Veda. Atharva Veda Smirti – Ajaran dari orang alim dan boleh ubah .

PERKEMBANGAN AGAMA VEDA (10) • • • • Poletheisme. penyembahan kepada dewa yang satu Monisme. segala sesuatu berasal dari Tuhan – Ukta dalam Riga Veda – Agni dalam Yajur Veda – Mahavrata dalam Sama Veda . memuja sesuatu dewa sahaja sebagai manfestasi untuk semua dewa Monotheisme. percaya kepada banyak dewa Henotheisme.

etika berkaitan dengan penghidupan Tidak mengajar hal ketuhanan Mengutamakan dhamma/dharma • 4 kebenaran mulia – Penderitaan itu universal (dukkha) – Ada punca segala penderitaan (dukkha samudaya) – Penderitaan itu boleh diatasi (dukkha nirodha) – Ada cara untuk mengatasi penderitaan (dukkha nirodha marga) .AGAMA ZAMAN HETERODOKS BUDDHA (11) • Buddhisme – – – – Diasaskan oleh Siddharta Gautama Ajaran psikologi.

usia tua dan kematian. nama dan bentuk. kencenderungan. nafsu. lima organ deria dan minda. hubungan antara deria dengan objek.AGAMA ZAMAN HETERODOKS – BUDDHA (12) • Punca penderitaan – – – – – – – – – – – – Kecuaian. kesedaran tentang kuasa karma. kelahiran. . sensasi. bergantung pada pewujudan. bertekad untuk lahir.

AGAMA ZAMAN HETERODOKS – BUDDHA (13) • Lapan jalan mulia untuk capai nirvana – – – – – – – – Pandangan yang betul Aspirasi yang betul Pertuturan yang betul Kelakuan yang betul Kehidupan yang betul Usaha yang betul Minda yang betul Konsentrasi yang betul India Selatan. Jepun • Mazhab Hinayana. doktrin lama – • Mazhab Mahayana. China. Asia Tenggara Tibet. Thai. pembebasan melalui perantara – . Mongolia. Sri Lanka. Myanmar. Korea.

gender Kewujudan tuhan yang satu .waheguru • • • • • • Nirankar (tidak berbentuk) Abadi Amat berkuasa Tidak dapat difikir oleh manusia Wujud di mana-mana sempurna Kesh (rambut panjang). Kara (gelang).AGAMA ZAMAN HETERODOKS (14) • Sikh – – – – – Diasaskan oleh Guru Nanak Kitab Guru Granth Sahib – panduan hidup selama-lama Kod moral dan semangat kemanusiaan Tanpa mengira latar belakang. Kangha (sikat). bangsa. simbol utama • . Kirpan (pedang kecil). agama. Kachera (seluar jerut) – 5 K.

AGAMA PASCASEJARAH (15) • • Islam – Tiba di India pada 712 Masehi – Islam berkuasa di Sind. dan selatan Punjab – Berkembang melalui perkahwinan campur dan mewujudkan Indo-Muslim Kristian – Berkembang melalui peranan Vasco Da Gama pada 1498 .

konsep tali (sulvasutra). tanah. pengenalan konsep jirim. angkasa Perubatan. Rig Veda – keterangan lintasan matahari dibahagi 12 bahagian. perubatan binatang. angin. geometri dalam upacara agama. api. Susruta. reproduksi manusia. sistem perpuluhan. alam ini terdiri daripada 5 unsur – air.PERKEMBANGAN ILMU (16) • • • • Fizik dan Kimia. karya terkenal – Bakshali. perkembangan bidang fisiologi. Matematik. buku perubatan terkenal – Cakara. Aryabhatiya Astronomi. seni pernafasan (yoga). farmakologi. pembedahan. satu bulatan dibahagikan kepada 36 bahagian (yang bermaksud 360 hari setahun = 12 bulan) .

asas bahasa Hindi Kitab-kitab Veda. Rig. Yajur. Malayalam (Kerala). Kannada (Karnataka) Ramayana • Ditulis oleh Valmiki • Mengandungi unsur moral. Sama. kebaikan akan mengatasi kejahatan • peperangan Rama dengan Ravana • Masyarakat Dravidia (Selatan) – • Epik-epik utama – . Atharva Tamil (Tamil Nadu).BAHASA DAN SASTERA (17) • Masyarakat Indo-Aryan (Utara) – – Sanskrit. Telugu (Andhra Pradesh).

serah diri kepada Tuhan. ekonomi. kesejahteraan negara dan ketatanegaraan. . dengki Arthsastra • aspek politik. pengurusan. tamak. disiplinkan rohani dan jasmani.BAHASA DAN SASTERA (18) – – – Mahabharata • Ditulis oleh Vyasa • Puisi terpanjang dunia • Menganjar manusia berpegang pada janji dan jauhi sifat negatif • Peperangan Kaurava dengan Pandara Bhagavatgita • Sebahagian Mahabharata • Ajaran agama berbentuk falsafah • Jalan tanggungjawab tanpa harap balasan. kawal nafsu marah.

Shang. Taoisme. dan Chou Sistem beraja feudal Peperangan adalah ciri utama Kemunculan falsafah Confucious. Legalisme dan The Hundred School of Thought .TAMADUN CHINA (1) • • • • Salah satu tamadun tertua dunia Bermula di Hwang Ho (Utara) dan Yang Tze (Selatan) Budaya yang lahir di dua kawasan ini dikenali sebagai “The Painted Culture” dan “The Black Pottery Culture” Zaman permulaan – – – – Kemunculan dinasti Hsia.

sains. Gerakan Menguatkan Diri (1861-95). dan Tang Dikenali sebagai zaman keemasan kerana pencapaian dalam pelbagai bidang. bermula pengaruh Barat. Most Favoured Nation Pemulihan negara. sastera. agama Kedatangan/pencerobohan orang Gazar ke atas China Buat pertama kalinya diperintah oleh orang luar Abad ke-13 ditakluk oleh Monggol semasa pemerintahan Dinasti Song Zaman cabaran. Han. pentadbiran. • Zaman Peralihan – – – • Zaman Moden – – . Reformasi 100 Hari (1989) tetapi gagal. Perang Candu (183942).TAMADUN CHINA (2) • Zaman Pertengahan/Keagungan – – Bermula dengan Dinasti Chin.

TAMADUN CHINA (3) . golongan mulia dan golongan hina Sistem Sangkang – Hubungan raja dengan pembesar – Hubungan ayah dengan anak – Hubungan suami dengan isteri .Masyarakat dan Budaya • • • • • • Berasaskan sistem kekeluargaan Menekankan kuasa bapa Menitikberatkan nilai dan etika Raja berkuasa secara mutlak Hirarki masyarakat.

Masyarakat dan Budaya • Wu Chang.TAMADUN CHINA (4) . 5 nilai utama – – – – – Ren – kemanusiaan Yi – kesaksamaan/keadilan Li – tatasusila/kesopanan Zhi – kebijaksanaan/hikmah Xin – amanah/kepercayaan Asas sistem kekeluargaan Asas sistem kenegaraan Zhong Fa – menitikberatkan susu galur warisan nenek moyang dalam perhubungan sesama manusia • Konsep Xiao – berbakti – • Konsep Zhong – – – .

semua manusia akan kembali ke asal mereka • Dao/Tao – – – – . asal-usul manusia Bersifat azali.Kosmologi Dan Pandangan Alam • Tian – – – – Merujuk kepada langit dan huraian tentang syurga Dewa Tian merupakan yang terpenting dan berkuasa menetukan perjalanan hidup seseorang Sumber kewujudan makhluk Menentukan kebahagian dan kesengsaraan manusia Merujuk jalan/lorong yang memandu manusia ke jalan kebaikan Berkaitan dengan tabiat baik dan buruk seseorang Prinsip agung yang mutlak.TAMADUN CHINA (5) .

Yang – aktif. Yin = bumi Yang = langit Merujuk sesuatu yang paling tepat dan sesuai dalam sesuatu keadaan. sejuk. kering. panas.Kosmologi Dan Pandangan Alam • Di/Ti – – – Merujuk kepada bumi Pelengkap konsep Tian Bertindak sebagai penjaga Kuasa yang berlawanan. gelap. basah. lembut. • Yin dan Yang – – – • Chung (The Golden Mean) – . Yin – perempuan. keras.TAMADUN CHINA (6) . cerah. pasif.

TAMADUN CHINA (7) - Falsafah dan Agama

Confusious
– – – – –

Diasaskan oleh Kong Fu Tze (551SM-479SM) Kitab Lun Yu (Analects) Menekankan aspek falsafah, pendidikan dan sosiopolitik Mempertingkatkan moral dan etika manusia Ajaran mengenai tingkah laku, kekeluargaan dan penghormatan nenek moyang Diasaskan oleh Lao Tze dan Zhuangzi Buku “The Way and Virtue” (Daode Jing) Dunia manusia adalah buruk dan manusia perlu membaikinya Pemikiran falsafah daojia dan aliran agama daojiao

Taoisme/Daoisme
– – – –

TAMADUN CHINA (8) - Falsafah dan Agama

Legalisme (Aliran Fa)
– – – – –

Diasaskan oleh Hsun Tzu Dikembangkan oleh Han Fei Zi Pendekatan pentadbiran yang pragmatik Tidak menekankan moral Pembinaan sesebuah pemerintahan perlu berasaskan undang-undang yang ketat Merangkumi tiga cabang; Fa (undang-undang), Shi (kuasa), Shu (kaedah) Mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pemerintah ke atas rakyat

TAMADUN CHINA (9) - Falsafah dan Agama

Mo Tzu (Moisme)
– – – –

– –

Diasaskan oleh Mo Tzu pada akhir Dinasti Chou Menekankan kasih sayang sejagat dan persamaan taraf Sebuah kerajaan mesti dipimpin oleh orang yang berkebolehan Menekankan sikap jimat cermat, menentang kemewahan, muzik dan perayaan tradisi Tidak menggalakkan peperangan Tidak menyerah kepada nasib Asas falsafah yang mementingkan soal kemanusiaan Menakan sifat kasih sayang dan hormat menghormati

Humanisme
– –

TAMADUN CHINA (10) . diet. herba. ensiklopedia mengandungi 2 000 jenis perubatan Chou Pei Suan King – tentang kalendar dan cara menentu masa menggunakan bayang-bayang Chiu Chan Suan Shu – 9 bab ilmu hisab.Pencapaian Pelbagai Bidang • Perubatan – – – – Nei Ching (Inner Cannon) – rekod teori-teori perubatan China Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine – teori dan falsafah perubatan China klasik – kelebihan akupuntur. dan teori matematik • Matematik – – . ukuran. dan senaman Treaties on Diseases Caused by Cold Factors – ditulis oleh Chung Ching Material Medica – ditulis oleh Li Shih Chen.

TAMADUN CHINA (11) .Pencapaian Pelbagai Bidang • Sumbangan lain bidang sains dan teknologi – – – – – – – – Kimia Kompas Serbuk letupan Kertas Percetakan Seismoskop Pembinaan kapal Ilmu pelayaran .

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (1) • Pertembungan antara tamadun – – – – – Tamadun barat Tamadun Islam Tamadun China Tamadun India Tamadun Melayu Ø Ø Ø Ø PERKONGSIAN ATAU KONFLIK? Berkongsi perbezaan? Mencari titik persamaan? Pembinaan tamadun baru? .

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (2) • Cabaran globalisasi – – Dunia tanpa sempadan Penguasaan tamadun Barat > hegemoni? • Dominasi politik – – Amerika dan Eropah PBB? Yahudi? Yahudi? Anti tamadun? • • • Dominasi ekonomi – Dominasi media – Dominasi budaya – .

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (3) • Dialog Peradaban – – – – Isu keganasan dan ketidakadilan Perebutan kuasa politik dan ekonomi Kejahilan tentang tamadun Layanan buruk Hak asasi manusia Agama sebagai cara hidup Toleransi Kebijaksanaan • Perkongsian nilai sepunya – – – – .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful