SKP 2203 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

Dr. Hj. Mohd Sharifudin Yusop Jabatanto edit Master subtitle style Click Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia C022 – Sanggar Bahasa dan Komunikasi 89468939/89468938/0193885760 msharif@fbmk.upm.edu.my

RANGKA KURSUS
• • • •

Jam Kredit : 2 (2+0) Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar : 82 jam/semester Prasyarat : Tiada Hasil Pembelajaran : Pelajar dapat;
1.

2.

3.

Menjelaskan tentang sejarah, prinsip, nilai dan aspek utama pengajian ketamadunan di Malaysia secara komprehensif. (C2, LL) Menjelaskan tentang keperluan membina satu generasi muda Malaysia yang berpengetahuan dan peka mengenai isu ketamadunan dan peradaban. (C2) Membahaskan tentang aspek memperkukuhkan jati diri bangsa Malaysia sebagai sebuah negara pelbagai kaum yang mengamalkan kehidupan yang bertoleransi secara berkumpulan. (P2, A3, TS)

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini meliputi ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan pengajian ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina, dan India), dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia, isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia dalam proses pembangunan negara

ciri. sumber. definisi. ciri-ciri asas. falsafah (4 jam) Pendekatan holistik dalam menjana peradaban. 3.perspektif perbandingan. Islam dalam tamadun Melayu. pendekatan holistik (4 jam) Tamadun Islam. teori kedatangan. konsep. pendekatan lampau . matlamat.KANDUNGAN KULIAH 1. konsep holistik. sumbangan dan pencapaian (6 jam) Islam dalam peradaban Melayu serta peranannya dalam pembinaan tamadun Malaysia. Pengenalan ilmu ketamadunan. kesan dan pengaruh. tamadun Melayu dalam pembinaan tamadun Malaysia (4 jam) . 2. 4.

sistem kepercayaan. latar belakang sejarah. budaya dan sistem nilai. hak asasi manusia. 7. padangan dunia. etika dalam sains. Islam Hadhari (6 jam) . Tamadun China. budaya dan sistem nilai. sosial.Samb…KANDUNGAN 5. sumbangan dan pencapaian (2 jam) Tamadun India. kesan perkembangan kontemporari terhadap pembangunan negara. sistem kepercayaan. ekonomi. hegemoni barat dan globalisasi. media. pandangan dunia. 6. krisis alam sekitar. politik. sumbangan dan pencapaian (2 jam) Isu-isu kontemporari Tamadun Islam danTamadun Asia. latar belakang sejarah. persepsi jihad.

10% • Ulasan artikel/ ringkasan artikel/ • lain-lain • .10% .PENILAIAN KURSUS Kerja Kursus .20% • Pembentangan .40% Peperiksaan akhir .40% • Tugasan .60% – Ujian 1 .20% – Kerja Kursus .

ekonomi. kemajuan akal budi • PERADABAN – • KEBUDAYAAN – . peradaban. berfikir serta hasil kegiatan penciptaan berupa kebendaan. politik yang tinggi peradabannya Keadaan serta tingkat kemajuan pada keseluruhan jasmani (kebendaan. tamadun Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak. kerohanian sesuatu masyarakat. politik) dan rohani (etika. budaya. tamadun. masyarakat. sistem kepercayaan) sesuatu bangsa.DEFINISI • TAMADUN – Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan oleh taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sosial. berkelakuan. moral.

memodenkan sesuatu – Hadharah: peradaban. sekumpulan manusia yang tinggal kekal di sesuatu tempat. wilayah pertanian. – Thaqafah: kebudayaan Inggeris – Civilization: perbandaran – Renaissance: kebangkitan – Culture: kebudayaan .ISTILAH ANTAR-BAHASA • • Arab – Maddana: membangunkan. kota.

KONSEP TAMADUN • Ghazali Basri – – – Tamadun = maddana (membangunkan. Toynbee – . Deorand – • Redfield – • A. Civilization = satu cara hidup yang diberikan kriteria tertentu Civilization = sejenis kebudayaan yang berkembang di dalam kota • W. memodenkan) Hadharah = peradaban Thaqafah = kebudayaan Civilization = satu sistem sosial yang menolong manusia mempertinggikan kedudukan kebudayaan.

teknologi. Parnwell – Civilization = meningkat pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu. . • Abu Bakar Hamzah Tamadun = suatu yang lahir dan berkembang bersama kehidupan manusia sama Click to edit Master subtitle styleada berupa skala mujarad. moral dan sebagainya.S. mahupun skala kebendaan – • Mahmood Taib an-Najmi – Tamadun = peraturan masyarakat yang dapat membantu manusia menambahkan hasil pengeluaran sama ada dari segi pemikiran ataupun kebendaan. Hornby & E. politik.KONSEP TAMADUN • A. sains. C.

B. kekuatan. kepercayaan. faham. ikhtiar. perasaan Daya = tenaga. dalam suatu ruang. pendapat. fikiran. Taylor – .KONSEP KEBUDAYAAN • Agus Salim – – – Kebudayaan = persatuan antara budi dan daya Budi = akal. kesanggupan Kebudayaan = cara berfikir dan cara merasa dalam kehidupan manusia yang membentuk kesatuan sosial. waktu dan cara hidup Kebudayaan = satu kesatuan jalinan yang meliputi ilmu pengetahuan. susila hukum. kesenian. pengertian. adat dan setiap kesanggupan yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat • Sidi Ghazalba – • E.

material dan spiritual Material – Penempatan – Kemudahan – Kemewahan Spiritual – Tatasusila – Moral – Keagamaan .KESIMPULAN • • • Kecemerlangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan.

HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DAN AGAMA • • • Kebanyakan tamadun berteraskan pandangan semesta dan doktrin agama – Contoh: Tamadun Islam berasaskan keesaan Tuhan dan ketauhidan – Tamadun China dan India berteraskan ajaran Buddha berdasarkan doktrin Jalan Lapan Lapis (Eight Fold Path) Masyarakat bertamadun mesti memiliki nilai susila dan moral yang tinggi Monumen-monumen tamadun silam menggambarkan amalan kehidupan beragama .

amalan seharian Tamadun boleh bersifat khusus dengan merujuk pencapaian yang tinggi dalam semua atau mana-mana aspek budaya.HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DAN BUDAYA • • • • • • Budaya masyarakat yang tinggi menunjukkan tamadun yang tinggi Budaya tinggi membabitkan kehalusan budi dan kesempurnaan moral Budaya bersifat umum. Budaya berbeza mengikut kelompok Tamadun boleh bersifat universal .

menetap di kawasan yang boleh membekalkan makanan – Lazimnya di lembah sungai.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 1. perniagaan. politik . Penempatan – Tidak nomad. • Cth: Tamadun Mesir – Sungai Nil • Tamadun Sumeria – Sungai Euphrates dan Tigris • Tamadun India – Sungai Ganges – Kewujudan kota atau bandar • satu tapak atau pusat komiditi – pusat acara keagamaan.

tembok keselamatan – Membawa masuk komoditi luar – Pewujudan golongan khusus mengikut aktiviti ekonomi masing-masing. perdagangan – Pembinaan kemudahan ritual agama. peniaga. pentadbir . bangunan pentadbiran. petani. pertukangan. alat pertanian. Kualiti kehidupan – Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna – Hasil pertanian dan penternakan meningkat dan melampaui tahap sara diri – Penciptaan aktiviti ekonomi yang lebih pelbagai.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 2.

hamba – Penciptaan ciri status berasaskan prestij • Cara dan corak pakaian. perhiasan. Stratifikasi sosial – Wujud sistem pengelasan dalam masyarakat berdasarkan kelas dan status – Stratifikasi berdasarkan pemilikan tanah pertanian • Tuan tanah.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 3. buruh. bentuk binaan rumah – Perubahan stratifikasi berkembang berasaskan perkembangan ekonomi yang tercipta .

Bahasa dan sistem tulisan – Wujud satu atau beberapa bahasa yang serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri – Fungsi bahasa sebagai perantara komunikasi.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 4. dan pewarisan khazanah ilmu – Komunikasi merentas ruang masa dan latar – Berlaku perkembangan ilmu – Muncul golongan terpelajar – Muncul seni persuratan dan sastera – Doktrin agama dibukukan . penyampai. perakam.

Tamadun Mesir – Demokrasi. pemerintahan oleh golongan agamawan . Organisasi politik dan pemerintahan – Wujud sistem rujukan norma (perundang-undangan) dan sistem nilai yang lebih teratur – Kesatuan politik yang menyatukan masyarakat – Monarki. tunggak kuasa berasaskan istana dan keturunan – Cth: Tamadun Melayu. masyarakat Greek di Athens – Autoritarian.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 5. Sparta – Oligarki.

dan nilai estetika • . seni estetika – Penghayatan falsafah. teknologi baru 7. kesusasteraan. Kreativiti. Teknologi dan reka cipta – Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi – Pengkhususan kerja – Perubahan struktur sosial – Pencapaian tahap kecekapan tinggi – Peningkatan daya reka cipta. kesenian.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 6.

Kehidupan beragama – Bandar-bandar awal muncul di sekitar pusat upacara agama – Stratifikasi sosial berteraskan agama seperti sistem kasta – Bermula sebagai manifestasi terhadap kuasa luar biasa alam yang memberi kesan terhadap kehidupan manusia – Tanda apresiasi terhadap nenek moyang – Golongan agama mendapat kedudukan tertinggi – Memberi kesan langsung terhadap pembinaan tamadun .CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 8.

alam. tamadun Mesir (Lembah Nil). tamadun Mesopotamia (Lembah Tigris dan Euphrates). kawasan yang mempunyai sumber semula jadi untuk kelangsungan hidup manusia – Faktor keselamatan. – Cth: Tamadun China (Lembah Huang Ho dan Yang Tse). terlindung daripada ancaman bencana manusia.KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • Faktor lokasi strategik – Faktor geografi. haiwan. tamadun India (Lembah Ganges). tamadun Melayu (Selat Melaka) .

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • Faktor rangsangan keagamaan dan kerohanian – Tuntutan agama. ketinggian budaya – Masyarakat cintakan ilmu. tamadun China (Lao Tze dan Kung Fu Tze). al-Ghazali. pembangunan negara bangsa Cth: tamadun Yunani (Plato. kerajinan. ketekunan. tamadun India (Kautilya. disiplin – – Penghayatan nilai membawa kepada keharmonian hidup bermasyarakat. Samkara). penghayatan nilai murni dan suci – masyarakat beragama akan berusaha menujuk kesempurnaan hidup. Ibnu Khaldun) . tamadun Islam (al-Farabi. Aristotle). al-Mawardi. kreativiti.

Bentan sistem perundang-undangan – Hukum Kanun dan Undangundang Laut Melaka. Selangor. Babylonia Kuasai autonomi ketua agama Undang-undang bertulis. – – – – .KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • • Faktor kestabilan politik Cth: Tamadun Melayu. Pahang. Code of Law Hammurabi – undangundang awam dan hukum agama • Cth: Tamadun Mesopotamia. – – – politik monarki yang teratur peluasan tanah jajahan hingga ke Perak. Sistem pentadbiran tersusun 3 kerajaan utama. Sumeria. Akkadia.

pusat ilmu dan agama • Cth: Tamadun Mesopotamia – – • Cth: Tamadun Mesir Kuno – – • Cth: Tamadun Melayu – . bawang Perikanan dan perdagangan Lembangan Sg Nil. Babylon Kedudukan strategik.KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • Faktor ekonomi – Awal perkembangan di lembah sungai. sekoi. subur dan produktif Lembah Sg Tigris dan Euphrates. dataran subur dan berlumpur – tanaman barli. Greek. gandum. Syam. pertanian dan perternakan Perdagangan tukar barang – antara Mesir.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN
• •

Faktor sosial 1. Kecintaan ilmu; – Tamadun Mesopotamia; kesusasteraan (Gilgamesh), lagenda (Etana dan Adapa), matematik/astronomi (ukuran jam, minit, saat), perubatan (550 jenis ubat herba, pembedahan mata) – Tamadun Islam; geometri (al-Khawarizmi), huraian tanjen (al-Batani), astronomi (al-Biruni), kimia (alZahrawi), perubatan (Ibnu Sina) – Tamadun Melayu; pusat penyebaran ilmu, sastera kitab (Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkel)

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

2. Kreativiti, ketekunan, kerajinan – Tamadun Mesopotamia; pakar seni bina dan pertukangan – Taman Tergantung Babylon, membuat batu bata menggunakan tanah liat, teknik melebur – Tamadun Mesir Kuno; penggunaan peralatan pertanian – bajak, tuas, roda sabit, ciptaan Basin System untuk pengairan, kemahiran membina sampan dan kapal, artifak sejarah – piramid dan sphinx.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

Faktor toleransi – Semangat mewujudkan interaksi merangsang pemupukan nilai kehidupan bertamadun – Gambaran sikap terbuka menerima tamadun yang baik – Sikap pemimpin memainkan peranan penting – Cth: Tamadun Islam menerima sumber tamadun Yunani, Parsi, India, China.

Tun Perak – Kelemahan sultan .KEMEROSOTAN DAN KERUNTUHAN TAMADUN • • • Ketidakstabilan politik Cth: Tamadun Mesopotamia – Kelemahan sistem pertahanan. terdedah kepada serangan musuh Cth: Tamadun Melayu – Persaingan dan pertelingkahan kuasa Melayu dengan India Muslim – Serangan Portugis – Ketiadaan tokoh.

zalim > penindasan > pemberontakan golongan bawahan Tidak menerima perubahan – Jumud. tidak inovatif • Malapetaka . tidak kreatif. tamak kuasa > politik tidak stabil > kerajaan lemah > runtuh diserang pihak luar – Golongan kaya menindas orang miskin.KEMEROSOTAN DAN KERUNTUHAN TAMADUN • • Keruntuhan moral dan nilai – Dalam kalangan pemimpin • Berfoya-foya. beku. kerahan tenaga – Cth: Empayar Rom – Amal nilai baik > abai. perhambaan.

jurang ekonomi • Kemuliaan insan – – • Pembangunan bersepadu – • Keadilan sosial – .CABARAN KEHIDUPAN BERTAMADUN • Kemurnian agama – – – Mengutamakan dunia Taksub ideologi Tiada penghayatan agama Sangat individualistik Sangat materialistik Pembangunan material lebih dipentingkan berbanding kerohanian Pengagihan kekayaan tidak seimbang.

tidak dianggap mulia. Korea.CABARAN KEHIDUPAN BERTAMADUN • Kesucian dan keharmonian keluarga – – – – Institusi kekeluargaan lemah. Eropah Timur Permusuhan etnik dan agama • Keseimbangan ekologi – • Peperangan – – . membebankan > gejala sosial Hubungan kekeluargaan berasaskan materialistik Hubungan songsang Generasi tidak sah taraf Pencemaran alam Timur Tengah. Afrika.

seluruh kehidupan Agama. ritual pengabdian kepada Tuhan Berserah. tunduk.TAMADUN ISLAM: KONSEP-KONSEP ASAS • Konsep agama – – – – – – Sistem kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran atau fahaman tertentu Manifestasi hubungan manusia dengan yang diyakini berkuasa terhadap kehidupannya Amalan ritual dan ibadat Standard ukuran nilai dan norma boleh dan tidak boleh Addin. patuh kepada Allah secara rela dan sedar Perundangan lengkap semenjak Adam sehingga Muhammad Milik seluruh manusia • Konsep Islam – – – .

serta bercirikan nilai-nilai akhlak Islam . ekonomi. pemerintahan.KONSEP TAMADUN ISLAM • • • Pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang halus dan mempunyai nilai-nilai estetika Keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya Segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat seperti sistem sosial. politik. dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah.

dijamin tidak berubah Sumber utama tamadun Islam • Al-Quran – – – – – .W melalui perantaraan Jibrail Secara berperingkat-peringkat Dibukukan sebagai satu mashaf Kitab suci penganut Islam. aspek ketamadunan bersandar perintah Allah melalui wahyu “kami dengar dan kami taat” Aqli. bersumberkan akal manusia asalkan tidak terkeluar dari batasan Allah Kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad S.A.SUMBER TAMADUN ISLAM: (1) AL QURAN • Dua sumber asas – – Naqli.

Kehidupan Bertamadun Menurut Al Quran • Kehidupan beragama – – Persoalan aqidah. meyakini kekuasaan dan keesaan Allah Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Panduan untuk melaksanakan kehidupan Cara melaksanakan hubungan sesama manusia Menjamin kesejahteraan sejagat Berbuat baik sesama manusia Bersederhana dalam semua perkara Bertanggungjawab Berusaha membuat kebaikan dan kebajikan • Kehidupan berperaturan dan bersistem – – • Kehidupan berpandukan sistem nilai – – – – – .

W dari sudut percakapan.” Pelaksanaan syariah Islam • “Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang” Pelaksanaan akhlak dan kehidupan bertatasusila • “Janganlah kamu berdusta…” . perbuatan dan pengakuan Berfungsi dalam memperincikan dan menjelaskan maksud Al-Quran – – – Pelaksanaan kehidupan beragama • “Rukun Iman 6 perkara….SUMBER TAMADUN ISLAM: (2) AL SUNNAH/HADIS • • Segala yang disandarkan kepada Muhammad S.A.

dan daya kreativiti Tidak boleh bercanggah dengan syarak Berlaku semenjak zaman Muhammad S.SUMBER TAMADUN ISLAM: (3) IJTIHAD • • • Usaha permuafakatan yang dilakukan dalam kalangan para pemikir dan ilmuan Islam untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terutamanya yang melibatkan bidang kemajuan sains dan teknologi.W – – – Muaz mewakili Muhammad ke Yaman Mencantumkan benih tamar untuk hasil yang lebih baik Penetapan hukum semasa • Bayi tabung uji • Derma organ .A. daya rekcipta.

kepercayaan kepada Tuhan. tidak mungkin berbelah bahagi dengan apa cara sekalipun. Qada dan Qadar Fungsi – – – Asas ajaran Islam Pendorong melaksanakan perintah Allah Pendorong untuk berakhlak mulia . Rasul. keimanan kepada Allah dan Rasul Ajaran yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan Berasaskan Rukun Iman.ASAS TAMADUN ISLAM: (1) AQIDAH • • • • • Ikatan atau simpulan Kepercayaan yang teguh. Qiamat. Al-Quran. Malaikat.

ASAS TAMADUN ISLAM: (2) SYARIAH • • • • • Cara. jalan yang lurus mengikut Al Quran Peraturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan disampaikan melalui Muhammad S.A.W Tujuan – Supaya manusia terdidik untuk mematuhi perintah tanpa berbelah bahagi – Supaya manusia hidup sejahtera – Supaya hak-hak manusia terpelihara Bersifat mencegah lebih lebih daripada mengubati Sistem dan peraturan kehidupan – Hubungan dengan pencipta > ibadah – Sistem ekonomi > muamalat – Sistem kekeluargaan > munakahat – Penjagaan hak asasi manusia > jinayat .

memfitnah – Larangan berzina . tak boleh minum arak – Hukuman penzina – rejam sampai mati Kehormatan/keturunan – Perlu dijaga – Larangan mengumpat. menuduh. membezakan manusia dengan haiwan – Dilarang memudaratkan akal.Hak Asasi Manusia Menurut Islam • • • Nyawa – Setiap manusia bertanggungjaga menjaga dirinya dan nyawa orang lain – Larangan membunuh. hukuman kesalahan membunuh ialah balas bunuh Akal – Anugerah paling istimewa dan wajib dijaga.

mati syahid mempertahankannya Pengharaman riba. rasuah Sistem faraid. pembahagian harta pusaka Bebas beragama Larangan berfikiran secara taklid buta.Hak Asasi Manusia Menurut Islam Harta benda – – – • Perlu dicari dan dijaga. khurafat Murtad dihukum bunuh • Agama – – – . menipu. judi.

ASAS TAMADUN ISLAM: (3) AKHLAK • • Budi pekerti. bukan Islam. tumbuh-tumbuhan • Bersifat syumul/menyeluruh – – – . haiwan. ibu bapa. musuh Islam Akhlak terhadap alanm. guru. kawan. tingkah laku yang lahir secara spontan Ajaran berkaitan dengan sistem nilai dalam kehidupan – – Nilai kebaikan dan keburukan Nilai kebenaran dan kebatilan Akhlak terhadap Allah Akhlak terhadap sesama manusia.

geografi dan bangsa Tidak dibatasi sempadan politik dan budaya Menerima tamadun lain Mengiktiraf sumbangan masyarakat bukan Islam Tiada sempadan masa dan zaman Menerima semua kemajuan berteraskan akidah • Sejagat – – • Terbuka – – • Sepanjang zaman – – . bertunjangkan akidah. syariah. akhlak Akidah bertunjangkan tauhid Tidak terikat lokasi.CIRI TAMADUN ISLAM (1) • Keagamaan – – Menjadi teras tamadun.

spiritual. intelektual • Kesatuan dan kepelbagaian – – • Keseimbangan – .CIRI TAMADUN ISLAM (2) • Toleransi – – Menghormati sistem kepercayaan dan kebudayaan lain Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pemerintahan Islam diberi kebebasan mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing Semua pencapaian dan kemajuan Tamadun Islam adalah di bawah kesatuan akidah yang menjurus kepada keesaan Allah Semua pencapaian dan kemajuan tamadun lain adalah manifestasi pengabdian manusia kepada pencipta mereka Material.

mengembang dan menyebarkan ilmu pengetahuan. mengkaji alam dan cakerawala. perintah menuntut ilmu. seni muzik . memperkenalkan prinsip sosial berteraskan keadilan. mentaati pemerintah selagi mereka mentaati Allah. pembangunan tamadun berasaskan ilmu moden (spt: matematik. bebaskan manusia daripada perhambaan dan penyembahan sesama manusia Sosial. perkongsian kekayaan (zakat) Politik. kemuliaan manusia Ekonomi. astronomi. hadis. perubatan) dan ilmu tradisi (spt: tafsir. anti kezaliman. sastera. geografi.SUMBANGAN TAMADUN ISLAM • • • • • • Akidah tauhid. Ilmu pengetahuan. seni ukir. bahasa. kehormatan. seni bina. tulisan. fiqah) Kesenian. keadilan. sistem ekonomi tanpa riba. kuasa adalah amanah.

Kehidupan beradab dan berakhlak. Pendidikan yang holistik dan berwawasan. Berkomunikasi dan berinteraksi secara global . syariah dan akhlak. emosi. rohani dan intelektual mesti berteraskan akidah. Membangun masyarakat yang mampan.PERKAITAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN MALAYSIA • • • • • Kemajuan yang komprehensif dan bersepadu dari segi jasmani.

Melayu Polinesia/Austronesia. amalan kehidupan yang sama – agama Islam. dan agama Islam. dan dari selatan China hingga ke utara Australia Ditandai oleh kekerabatan bahasa. tubuh sederhana Budaya. ciri genetik yang sama – sawo matang. dan adat resam Bahasa. Ras. berbahasa Melayu-Polinesia/Austronesia • KONSEP MELAYU – – – . mulai lautan Hindi hingga ke Lautan Pasifik.TAMADUN MELAYU • KONSEP – – Tamadun masyarakat yang mendiami seluruh Asia Tenggara.

selatan Thai Hesperanesia. lazimnya berbahasa Melayu.ALAM MELAYU • INDUK – Nusantara. Melanesia Afrika Selatan. . dan beragama Islam. Perth. Sri Lanka • PASIFIK – • DIASPORA – • MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN – – Perkara 160 Perlembagaan Malaysia Melayu itu. Mekah. mengamalkan adat istiadat Melayu. selatan Filipina. kepulauan Melayu. Liverpool.

gigi) lebih mirip mawas – Tiada bukti/penemuan artifak/fosil yang mewakili budaya zaman ini .ASAS TAMADUN MELAYU (1) • • • • • Kebudayaan Prasejarah Zaman Pleistosen (Zaman Air Batu) Zaman Holosen (Zaman Batu) • Paleolitik (Batu Lama) • Mesolitik (Batu Pertengahan) • Neolitik (Batu Baru) Zaman Logam • Gangsa • Besi Tiada bukti kewujudan manusia di Alam Melayu pada zaman Pleistosen – Fosil Java Man (tulang paha. tengkorak.

ASAS TAMADUN MELAYU (2) • • • • • • • • • • • Kebudayaan Zaman Holosen Berdasar artifak peralatan yang diperbuat daripada batu spt kapak genggam. Fillipina Artifak di Kota Tampan. batu repihan Ciri pembuatan yang kasar Ekonomi sara diri. Jawa. memburu dan memungut hasil hutan Nomad dan kanibalisme Tinggal di gua (Gua Niah. Sumatera. Gua Niah dan Tingkayu (Sabah) Penggunaan batu sungai untuk membuat kapak genggam. pisau dan gelang tangan Tahap Paleolitik 40K hingga 35K tahun Semenanjung Malaysia bercantum dengan Borneo. Kota Tongkat). Indochina. menangkap ikan. dan tempat terbuka (tenggelam di Pentas Sunda) .

Lenggong Dari Zaman Paleolitik Berusia 40-50 tahun ketika mati Panjang 157cm Dikebumikan seperti janin Dikebumikan bersama peralatan batu. Bukit Kepala Gajah. berusia kira-kira 74K tahun Kesimpulan: ada kelompok manusia dengan budaya zaman batu tinggal menetap di Kota Tampan dan menggunakan Gua Gunung Runtuh sebagai tempat persinggahan ketika memburu binatang.ASAS TAMADUN MELAYU (3) Perak Man • • • • • • • • • • Rangka lengkap manusia tertua Berusia kira-kira 11K tahun Ditemui pada 1991 di Gua Gunung Runtuh. . cengkerang dan tulang binatang Terdapat bengkel pertukangan peralatan batu di Kota Tampan.

ASAS TAMADUN MELAYU (4) .

cengkerang. dan diberi bekalan makanan – terdapat sisa tulang babi hutan. kera.ASAS TAMADUN MELAYU (5) • • • Nota ciri budaya Perak Man Sudah ada sistem sosial dalam masyarakatnya Mungkin orang penting – Tangan kiri lebih kecil. perlu banyak masa dan tenaga – Dikebumi bersama peralatan batu. biawak dan rusa – Usia ketika kematian menunjukkan seorang yang sangat tua dan sangat dihormati. penyakit branchymesophalangia – Cara pengkebumian agak rumit. penghormatan pengkebumian dan bekalan yang dimuatkan dalam kubur .

Gua Madai. memburu menggunakan lembing. ada fosil manusia terbakar • Manusia mati ditanam secara melutut • Mulai hidup berkelompok ASAS TAMADUN MELAYU (6) . tetapi sudah diperhalusi • Banyak persamaan dengan yang terdapat di Hoa Binh (Vietnam) – ‘kebudayaan Hoabinhian’ • Masih nomad dan mendiami gua. Gua Mantong. Gua Musang. kulit siput • Mungkin telah tahu menggunakan perahu • Mula menggunakan api.Tahap Mesolitik • Kira-kira 11K tahun • Perubahan iklim. fosil sisa makanan spt cengkerang. memungut hasil hutan • Sudah sampai ke laut. Gua Cha. aras laut meningkat menenggelamkan Pentas Sunda & Laut China Selatan • Masih menggunakan batu. menangkap ikan. Gua Niah • Ekonomi sara diri.

batu pengasah. bekas air dengan pelbagai ukiran Memotong bahan makanan sebelum dimasak Terdapat alat memukul kulit kayu (untuk dibuat pakaian) Penggunaan cengkerang sebagai hiasan leher Sistem komunikasi menggunakan lukisan (Gua Tambon. bersama-sama dengan periuk belanga. lesung – ‘kebudayaan kapak empat segi bujur’ Permulaan penggunaan tembikar seperti periuk. membuat tembikar. Gua Kelawar) Penciptaan alat membuat tembikar Peningkatan teknologi membuat perahu. pisau tembeling. bertukang. belanga. batu penumbuk. bercucuk tanam. hiasan cengkerang. . gelang. kapak batu. cincin. mulai berinteraksi dengan kelompok pesisir Sudah mulai menetap. gelang.ASAS TAMADUN MELAYU (7) Tahap Neolitik • • • • • • • • • • • Kira-kira 5K tahun Penggunaan batu pada tahap lebih pelbagai dan halus. Mati ditanam secara lurus. sungai sebagai sistem pengangkutan.

suku Semang Mempunyai hubungan yang rapat dengan manusia di Asia Tengah khususnya dari Yunan. budaya Hoabinhian Banyak persamaan dari segi budaya benda spt kapak empat segi bujur. dan sudah mula bercucuk tanam Gua masih menjadi kediaman utama. Kemboja. pinggan. cincin. tetapi sudah berani meneroka kawasan pinggir sungai dan pesisir pantai Mula berinteraksi dengan masyarakat luar kelompok Sudah mempunyai sistem ekonomi. sosial dan kepercayaan Mereka juga digelar sebagai bangsa Austronesia . mangkuk. periuk. menetap.ASAS TAMADUN MELAYU (8) Ulasan ahli antropologi • • • • • • • • Manusia neolitik mirip Melayu Proto. gelang. belanga Mengamalkan corak hidup bermasyarakat. kepimpinan. Indochina. pisau.

menangkap ikan di sungai.Tembeling dan Pagoh. dan sistem ekonomi progresif Mulai meneroka dan mengembara. dan berniaga Mulai meneroka hasil-hasil hutan untuk jualan. darat dan lautan Menjelang 1K Masehi. bercucuk tanam. tasik dan laut.dan sudah mulai menternak binatang. Menyerupai yang terdapat di Vietnam. zaman gangsa dan zaman besi – Artifak gangsa dan besi dianggarkan seusia • • • • • • • • Gendang. budaya Dongson Turut ditemui beliung dan cangkul. sumber galian spt batu permata Sistem sosial yang lebih kukuh. Zaman Logam dianggap sebagai era akhir prasejarah . loceng dan mangkuk gangsa ditemui di Sg Lang. memburu. manik dan hiasa dari cengkerang Masih mengamalkan ekonomi sara diri. Batu Buruk.ASAS TAMADUN MELAYU (9) Zaman Logam • • 2 500 tahun dahulu Berlaku hampir serentak.

Karang Berahi. dituntut supaya menyebarkan agama-agama itu – Manusia mulai menguasai laut. perubahan musim. kemahiran membina kapal besar – Ditandai artifak Candi Bukit Pahat. prasasti Kedukan Bukit. Kota Kapur . memperoleh laba daripada perdagangan sumber alam yang terdapat di Alam Melayu – Melalui penyebar agama Buddha dan Hindu. Talang Tuwo. ilmu pelayaran – keadaan angin.TAMADUN PRAISLAM (1) • Latar belakang budaya dari India – Hubungan dengan Alam Melayu bermula 100-200 SM – Lebih aktif mulai abad 1 M & berpengaruh hingga abad ke-15 – Melalui para pedagang.

manik. Candi Pendiat. Candi Bendang Dalam. Candi Bukit Batu Pahat. Candi Pengkalan Bujang – Tidak kurang daripada 50 semuanya – Terdapat juga artifak arca. manik dari India. tembikar. gelas dan barangan tempatan – Tembikar China dan Timur Tengah.TAMADUN PRAISLAM (2) ANALISIS ARTIFAK LEMBAH BUJANG • Bandar purba dan pusat maritim sebelum abad ke-15 Masehi – 9 candi sudah diekskavasi. pusat pertemuan pedagang pelbagai bangsa dan terletak di rangkaian perdagangan maritim timur-barat – bandar metropolitan – Evolusi budaya animisme tempatan kepada budaya pengaruh India-Hindu-Buddha .

TAMADUN PRAISLAM (3) • TAMADUN KERAJAAN MELAYU TUA Kerajaan Funan – – – – – – Muncul abad 1 Masehi Menganjur dari Sg Mekong hingga ke Lembah Menam dan Segenting Kra/Semenanjung TM Berpusat di Kemboja – Vydhapura Pelabuhan utama Oc Eo di muara Sg Mekong. perdagangan antarabangsa Raja pertama Kaundiya – asal India @ Semenanjung TM @ pulau-pulau selatan . cermin gangsa. India dan Parsi. Artifak. Kepulauan Melayu. wang emas Roman – ciri metropolitan. Semenanjung TM. menghubungkan China dengan Teluk Siam.

empat tangan – dipahat spt Angkor Watt Cara urus mayat. berukir Sudah ada tradisi menulis. dua muka. dikelilingi pagar kayu runcing Permainan – sabung ayam & babi Kenderaan utama – gajah Agama – Buddha. biar dimakan burung Mandi menggunakan takungan yang sama untuk beberapa keluarga trapeang . buang ke sungai. bakar. buku. bahasa Sanskrit Lelaki memakai kain di keliling pinggang – sampot Wanita memakai kain berleher dan bersanggul Bumbung istana bertingkat-tingkat. patung-patung gangsa.) Menguasai lautan sekeliling Bandar dikelilingi tembok Rakyat bercucuk tanam secara primitif Perkakasan daripada perak. tanam. arkib – tulisan India (Pallava?).TAMADUN PRAISLAM (4) • • • • • • • • • • • • • KERAJAAN FUNAN (samb.

43 Sanskrit. Dengan tujuh kulo ko (Batu Bersurat abad ke-4. dikenali sebagai Campa pd abad ke-7 • Berpusat di Vietnam Tengah dan Selatan • Tidak berhenti berperang dengan Vietnam hingga abad ke-20 • Ditemui 206 prasasti – 98 BM Cam. • Ya urang sepriy di ko. 29 dwibahasa. Ya urang paribhu di ko. Kurun ko jemaylabuh nasi svarggah. Kurun saribu thun davam di naraka. 36 tidak terbaca Siddham! Ni yang Naga punya putauv. mulai abad ke-2. BM Cam) .TAMADUN PRAISLAM (5) KERAJAAN CAMPA Nama asal Lin Yi.

Sehingga tujuh keturunannya. orang tanah tinggi – Orang Gunung Bahasa Campa – Melayu Polinesia Bahasa Gunung – Austro-asiatik Tinggalan budaya .) Dua kelompok Campa. Orang itu akan sengsara untuk beberapa lama. orang dataran – Orang Campa.TAMADUN PRAISLAM (6) KERAJAAN CAMPA (samb.) (Salam sejahtera! Inilah Nagadewa kepunyaan Raja.sama • • • • . Sesiapa yang menghormatinya. Sesiapa yang menghianatinya. Orang itu akan beroleh anugerah dari syurga.

Raktamrittika – Sekitar kurun ke-4-5M – Sekitar Terengganu. Kelantan dan Selatan Thai Keterangan Chang Chun – duta Maharaja Sui Yang-Ti ke Ho-Lo-Tan pd 607M – Nama raja – Li-Fu-To-Se (Sri Bodhisattva) – Kota dengan 3 pintu gerbang – Terdapat dewa-dewi dan tokoh agama . Ch`ih-t`u.TAMADUN PRAISLAM (7) KERAJAAN HO-LO-TAN @ KUO-LO-TAN(KELANTAN?) • • Nama lain.

TAMADUN PRAISLAM (8)
KERAJAAN HO-LO-TAN @ KUO-LO-TAN (samb.)

Gambaran raja – Raja duduk di singgahsana – Pakaian warna merah – Kalung bunga emas dan permata – Di kanan – 4 gadis – Di kiri – 100 pengawal Di balai penghadapan – 1Sadhukara – penolong – 2 Dhanada – pemberi berkat – 3 Karmika – ketua urusan politik – 1 Kulapati – pentadbir undang-undang jenayah – Beberapa Najaka – gabenor – 10 Bupati – ketua jajahan

TAMADUN PRAISLAM (9)
KERAJAAN HO-LO-TAN @ KUO-LO-TAN (samb.)

Adat menyambut utusan
– – – –

Disambut brahmin, diiringi putera raja Dibawa ke penginapan; dimandikan dengan wangi-wangian Mengadap raja; menyerahkan surat Jamuan negara; duduk di hamparan, makan nasi semangat empat warna – kuning, putih, ungu, merah, daging lebih 100 jenis – lembu, biri-biri, ikan, labi-labi, landak, dihidangkan tuak dan gadis-gadis menari dan bermain muzik Berangkat pulang; dikirimkan hadiah

TAMADUN PRAISLAM (10)
• • •

• • • •

KERAJAAN LANGKASUKA Juga dikenali sebagai Lang-Ya-Hsiu Wujud sekitar 5 hingga 13M Meliputi utara Perak hingga Teluk Siam dan Teluk Benggala hingga Kedah Di bawah jajahan Srivijaya pd abad ke-13 Pernah disinggahi oleh Marco Polo pd 1292 Terkenal dengan hasil gaharu dan kapur (kamfor) Tidak banyak bukti prasasti dan artifak

Chieh-Cha Berpusat di Lembah Bujang mulai kurun ke-6 hingga 13M Sebahagian Srivijaya mulai abad ke-7 Berkembang sebagai pelabuhan entrepot antara abad ke-5 hingga 13 Terdapat artifak dari Asia Barat dan China bertarikh antara abad ke-7 – 8M selain artifak Buddha (5-10M) dan Hindu (10-14M) .TAMADUN PRAISLAM (11) KERAJAAN KATAHA • • • • • Juga disebut Katahanagara.

kesyatria (pahlawan. vaisya (pedagang. menjalankan titah – Rakyat – hamba. wajib taat segala perintah – Ketiga-tiga stratifikasi dibezakan dari segi adat istiadat spt. berdasar putih. kebal). penakluk). konsep daulat dan derhaka – Raja – bangsawan. raja. budayawan.TAMADUN PRAISLAM (12) PENGARUH KEBUDAYAAN PRAISLAM • Sistem sosial – Susun lapis masyarakat berdasarkan kasta. sudra (rakyat. pertuturan . hamba) . brahmin (ilmuan. penyebar agama).masing-masing dengan kuasa dan peranan tertentu. jelmaan dewa – Pembesar – petuanan. bahasa. pakaian.

) Sistem politik – Pewarisan pemerintahan. bendahari. pembesar menyampaikan perintah dan memantau pelaksanaan perintah. raja muda. semua urusan kehidupan masyarakat adalah untuk raja – raja memberi perintah. mematuhi dan melaksanakan perintah . bendahara. maharaja. 32 – Sistem feudal. 8. temenggung. laksamana. permaisuri – Gelaran dan jawatan pembesar. rakyat menerima. seri paduka. 16. menteri. Orang Besar 4.TAMADUN PRAISLAM (13) • PENGARUH KEBUDAYAAN PRAISLAM (samb. keturunan gahara – Gelaran dan agihan kuasa.

taat setia sepenuhnya Memelihara kestabilan masyarakat – Undang-undang Jenayah (berasaskan Dharmasutra). denda.TAMADUN PRAISLAM (14) • Sistem undang-undang – PENGARUH KEBUDAYAAN PRAISLAM (samb. gantung. potong. sula. rendam) Brahmin di atas undang-undang Tiada rasionalisme. siksa (rotan. bunuh.) Adat Perpatih digantikan dengan Adat Temenggung • • • • Suami sebagai ketua keluarga Anak lelaki tertua menggantikan bapa Harta pusaka dibahagi sama rata Harta tanpa tuan – hak raja amaran. 4 jenis hukuman • • • • . cela.

kaki Upacara mencecah garam. menindik telinga.TAMADUN PRAISLAM (15) • SARI BEBERAPA ADAT ISTIADAT Pertabalan raja – – – – – – Rites de passage penetapan adat ke atas bakal raja ketika masih dalam perut – lenggang perut Raja berbisik kepada bakal raja Upacara bersih dosa dengan bersiram Dipakaikan perhiasan kerajaan di tangan. kenduri kendara. kepala. jampi serapah Didudukkan di singgahsana dan disembah . leher. memijak kaki di tanah kuala sungai.

hiasan dan motif – Persalinan. seni tampak – Diksi Hindu dari Sanskrit menjadi sebahagian BM – Banyak hikayat Melayu bersumberkan Ramayana dan Mahabharata – Ukiran dan motif pada peralatan. 40. berinai. pakaian. makan sirih. sastera. senjata . hiasan dan motif pakaian Kematian – Kenduri 3. 100 hari Bahasa. beras kunyit – Pelaminan. perarakan. 7.TAMADUN PRAISLAM (16) • • • Perkahwinan – Persandingan.

Akhbar Al Sind wal Hind (851) dan Kitab Al-Masalik wal-Mamalik (846) ada menyebut namanama tempat spt. Pahang dan Tioman . Zabaj (Sumatera). Kalah (Kelang). Qaqullah. Lamri.TAMADUN MELAYU ISLAM (1) HUBUNGAN MELAYU-ARAB-PARSI-ISLAM • • • • Kepulauan Melayu sebagai laluan perdagangan Arab/Parsi-China semenjak kurun ke-7 Kedua-dua bangsa itu digolongkan sebagai Ta-shih – orang Islam Terdapat perkampungan Parsi di Pulau Hainan dan Arab di Kanton Catatan Arab.

terdapat juga penganut Hindu Sudah bermula gerakan perdagangan yang membawa budaya dan bahasa Melayu ke Madagaskar melalui hubungan dagang Zanj (Zanzibar) dan Zabaj (Sumatera) Agama Islam mulai tersebar secara agresif . pedagang Arab memilih Kalah sebagai entrepot selepas 878M Hubungan perdagangan antara China dgn Oman bertumpu di Kalah Timah dan buluh sebagai dagangan utama Ramai yang sudah memeluk Islam.TAMADUN MELAYU ISLAM (2) • • • • • • Akibat huru-hara di Kanton.

semenjak abad ke-7 Petempatan Islam terawal di Tashi (Aceh?) dan Kaling/Ho-ling (Kedah) pd abad ke-7 Kerajaan Islam Melayu terawal ialah Kerajaan Perlak (840M). Kalang.TAMADUN MELAYU ISLAM (3) • • • • Petempatan sementara terawal pedagang Arab-Parsi tertumpu di pelabuhan spt Kedah. Pahang dan Campa. kemudian bersatu dengan Samudera-Pasai pd kurun ke-13 Perkampungan Islam telah wujud di Kedah semenjak kurun ke-9. penemuan banyak batu nesan di Tanjung Inggeris .

bertarikh 419H @ 1028M – lebih tua dari BB Terengganu Dinar emas (al-julus Kelantan ovv – menduduki takhta Kelantan 577) ditemui di Kelantan menunjukkan tarikh 577H @ 1181M – sudah wujud kerajaan Islam di Kelantan BB Terengganu (702H@1303M) paling lengkap menggambarkan kewujudan masyarakat dan pemerintah beragama Islam – Tulisan Jawi – Bahasa Melayu campur Arab dan Sanskrit .TAMADUN MELAYU ISLAM (4) • • • Inskripsi tertua di Semenanjung TM ditemui di Permatang Pasir Pekan.

Jawa (16M).TAMADUN MELAYU ISLAM (5) • BB Terengganu – “Maka titah Seri Paduka Tuhan (tuan) mendudukkan tamra ini di benua Terengganu adi pertama ada Jumaat di bulan Rajab di tahun Sharatan di sasanakala Baginda Rasul Allah telah lalu tujuh ratus dua” Perkembangan penyebaran Islam agak lembab kerana dibayangi aktiviti perdagangan Mulai pesat setelah kemunculan Kerajaan Melayu Melaka (15M). Aceh (17-18M) • • .

18M) Samudera-Pasai ( Abad ke -13M .TAMADUN MELAYU ISLAM (6) Prasasti Pengaruh Islam di Alam Melayu • • • Prasasti Phan-rang. Champa -1039M Prasasti Brunei Darussalam.14M) Terengganu (Abad ke – 14M) Melaka (Abad ke – 15M) Johor-Riau (Abad ke – 16M – 19M) . Nisan wanita Islam – Fatimah bt Maimun – 1082M Pusat Perdaban Pengaruh Islam di Alam Melayu • • • • • Aceh (Abad ke -12M. 17M. Jawa Timur. Nisan Puteri Sultan Abdul Majid – 1048M Prasasti Leran.

raja masuk Islam. Jawa. Parsi.TAMADUN MELAYU ISLAM (7) • • • • TEORI PENYEBARAN ISLAM Pengkisahan dalam Sejarah Melayu – Melalui waliullah Syeikh Ismail ke Samudera-Pasai – Melalui ulama (realiti: Sayyid Abdul Aziz) dari Jeddah ke dalam mimpi Raja Kecil Besar (Sultan Muhammad Syah) Melaka Melalui perdagangan – Dibawa bersama barang dagangan dari Arab. Koromandel. Malabar dan Gujerat Melalui kahwin campur – pedagang dan pendakwah. Brunei dan Sulu Matlamat politik. seluruh rakyat turut diIslamkan .

Mansur Bercerita tentang keramat Masyarakat Melayu masih kuat dipengaruhi unsur supernatural Penghayatan Islam • Pengaruh sufi dan tarikat – – – . mempelajari BM.Muzafar dan S.TAMADUN MELAYU ISLAM (8) • Persaingan Islam-Kristian – – Rentetan Perang Salib Pendakwah Islam mempergiatkan usaha penyebaran Islam di Nusantara – tinggal menetap. mengahwini gadis tempatan • Perkahwinan puteri Islam dengan raja-raja sekitar yang negerinya di bawah jajahan takluk – Puteri S. mengamalkan adat resam.

membuka laluan perhubungan antarabangsa yang aktif. pesantren . bertukar barang dan budaya – mengembangkan ilmu berniaga dan ilmu kemanusiaan Pusat persinggahan santeri Melayu Islam dari seluruh pelusuk Alam Melayu mendalami ilmu agama sebelum kembali ke tanah air masing-masing atau melangsungkan perjalanan ke Mekah untuk ibadat haji di samping berguru – sistem pondok.TAMADUN MELAYU ISLAM (9) Peranan pelabuhan Melaka • • • Pusat pertemuan bangsa Timur dan Barat. pertembungan pelbagai budaya dan agama Perhimpunan pedagang.

TAMADUN MELAYU ISLAM (10) • • KELEBIHAN MELAKA Mitos pembukaan Melaka oleh Parameswara (1400) – Membawa tuah – Sokongan Orang Laut Kedudukan geografi – Di tengah-tengah Selat Melaka – Pelabuhannya selamat – Di tengah-tengah pelayaran timur dan barat – persinggahan utama pelayar – Di tengah-tengah Nusantara – tempat perhimpunan produk tempatan – Muara sungai dalam dan jauh dari hutan bakau .

TAMADUN MELAYU ISLAM (11) • • Kerajaan yang stabil – Budaya pentadbiran aristokrat Sistem pemerintahan yang sistematik – Bendahara – menteri utama. ketua segala bendahari. syahbandar. ketua turus angkatan perang. hakim – Laksamana – ketua angkatan laut. ketua hakim – Temenggung – ketua polis. penasihat raja. ketua penjara. pengawal peribadi raja – Penghulu bendahari – pemungut hasil dan cukai. ulama. ketua protokol. angkatan laut . ketua urusetia istana – Hulubalang besar – ketua hulubalang. pengawal peribadi raja – Menteri. penguasa bandar.

TAMADUN MELAYU ISLAM (12) • • Empayar yang bersifat maritim – Terdiri daripada tanah besar yang berhutan tebal dan pulaupulau yang mewujudkan laluan laut yang sempit serta kemudahan mendapatkan perlindungan daripada cuaca buruk atau serangan musuh – Angkatan laut yang kuat – Kewujudan jawatan Laksamana – Sokongan Orang Laut Bahasa Melayu sebagai lingua franca – Kemudahan dan keselesaan interaksi antara bangsabangsa – Perkembangan tradisi tulisan – penyebaran maklumat dan ilmu secara sistematik dan rasmi .

rakyat menurut perintah – Doktrin Islam lebih sesuai berbanding Hindu. spt. gelaran • .TAMADUN MELAYU ISLAM (13) MELAKA SEBAGAI PUSAT TAMADUN MELAYU ISLAM Agama Islam dan seluruh sistemnya diterima dengan mudah oleh segenap lapisan orang Melayu kerana. – Sultan dan pembesar terlebih dahulu memeluk agama Islam. misalnya prinsip sama rata dalam masyarakat – tiada amalan kasta – Feudalisme Islam menyamai Hindu – tidak membawa perubahan drastik – Banyak perubahan label.

TAMADUN MELAYU ISLAM (14) PERSURATAN ZAMAN MELAKA • • • • • Hukum Kanun Melaka Undang-undang Laut Melaka Hikayat Seri Rama Hikayat Amir Hamzah Hikayat Muhammad Ali Hanafiah .

membebaskan rohani. adil Memperkenalkan sistem muamalat dan jenayah yang bersifat mutlak. ekonomi. mudah diterima dan mencabar pemikiran orang Melayu Islam menolak kepercayaan karut. ada sistem perundang-undangan. jenis hukuman Islam sebagai addin – merangkumi seluruh kehidupan manusia. bahasa. sosial. politik. membawa kebenaran. kesenian .TAMADUN MELAYU ISLAM (15) Era perkembangan keintelektualan Melayu berteraskan agama wahyu • • • • Corak kehidupan berteraskan rasional dan intelektual.

al-Ghazali.TAMADUN MELAYU ISLAM (16) Tradisi Ilmu dan Perkembangan BM Agama Islam dikembangkan sebagai addin. Abdul Rauf Singkel. Ibn Sina. ahli politik. Hamzah Fansuri. ahli ekonomi dan ilmuan – Kemunculan tokoh-tokoh falsafah Islam – al-Ghazi. pesantren • • • . corak kehidupan yang menyeluruh berasaskan intelektual dan ilmu – Teras proses mencapai tamadun Ulama sebagai ahli fikir. al-Farabi – Kesinambungan ahli sufi Melayu abad ke-16 dan ke-17 spt. ahli fasafah. Shamsuddin al-Sumaterani Pengasasan institusi pendidikan pondok – madrasah. Ibn Rushd.

Salikin (terjemahan Ihya` Ulumuddin) • • • . Muhammad Muhyi al-Din. Kedah dan Tanah Haramain – Hidayat al-Salikin (tasawuf) – Siyar al. Kemas Muhammad. Kemas Fakharuddin.TAMADUN MELAYU ISLAM (17) PEMIKIRAN ISLAM DAN PERSURATAN MELAYU Perkembangan persuratan Melayu berasaskan kesinambungan dan kesebaran kuasa kerajaankerajaan Melayu Kerajaan Palembang – Shihabuddin. Syeikh Abdul Samad al-Falimbani Syeikh Abdul Samad belajar di Palembang.

TAMADUN MELAYU ISLAM (18) KARYA SASTERA KLASIK ~Sastera Rakyat~ Cerita Lipur Lara – Hik. Hik. Pak Kaduk. Malim Deman. Pak Pandir. Batu Belah Batu Bertangkup. Hik. Malim Dewa. Mat Jenin. Anggun Cik Tunggal Cerita Teladan – Si Tenggang. Si Luncai • • • . Bawang Putih Bawang Merah Cerita Jenaka – Lebai Malang.

gurindam Perumpamaan.TAMADUN MELAYU ISLAM (19) • Cerita Binatang – Cerita-cerita Sang Kancil. pepatah Jampi. syair. serapah • Mitos – • Lagenda – • Puisi – • Peribahasa – • Mantera – . bidalan. Cerita Gagak Hitam Asal-usul tempat. nazam. kejadian alam Malim Kundang. Hang Tuah Pantun.

Hik. Sabil al-Muhtadin Bustan al-Salatin. Ken Tambuhan. Nur Muhammad. Mujarabat Melayu • Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan – • Kepustakaan Ilmu Tradisional – . Misa Melayu. Silsilah Melayu Bugis Cerita-cerita Nabi – Hik. Hik. Panji Semirang. Undang-undang Kedah Taj al-Muluk. Nabi Sulaiman.Salatin. Taj al.TAMADUN MELAYU ISLAM (20) ~Sastera Hikayat~ • • • • Sastera Panji – Hik. Hasan dan Husin Sastera Kitab – Sirat al-Mustaqim. Cekel Waneng Pati Sastera Sejarah – Sulalatus Salatin. Hik. Hik.

Van Der Vorm. Maleische Woordboek Sameling – John Ogilby (1673) – Thomas Bowrey (1701) .TAMADUN MELAYU ISLAM (21) • PERKEMBANGAN BM Daftar kata dan kamus – 1403 – DK tertua China-Melayu. dalam misi pelayaran bersama Magellan – De Houtman (1598-1601) – 1707-08 . 482 perkataan – 1522 . susunan Antonio Pigafeta semasa di Ambon dan Brunai.DK Itali-Melayu.

Gabenor Jeneral Belanda di Batavia . Maluku kepada Raja Portugal – guna BM Surat Raja Ambon kepada Gabenor Inggeris 1658 Surat Gabenor Jeneral Reynier de Klerk (Belanda) kepada Sultan Muhhamad Bahauddin (Palembang) 7 May 1779 Surat Sultan Kaicil (Tidore) kepada Gabenor Inggeris 25 Mac 1785 Surat Stamford Raffles di Melaka kepada raja-raja Jawa untuk sokongan menentang Belanda 8 Januari 1811 Surat Datuk Suliwatang (Lingga) kepada Van Der Capellan.TAMADUN MELAYU ISLAM (22) MANUSKRIP MELAYU TERTUA • • • • • • Surat kiriman bertarikh 1521 dan 1522 oleh Sultan Ternate.1824 .

. Maka Raja Maluku samuhanya dengar Feringgi ada binasa dari Ambon.TAMADUN MELAYU ISLAM (23) SURAT SULTAN TERNATE (1521) Al-Fattah Raja Sultan Abu Hayat surat datang kepada Mama Raja Portugal. maka Raja Tidore dan Jailolo disuruh Ambon samuhanya berhimpah mau bunuh pada Francisco Serrao. Maka Raja Tidore dengar disuruh saudara duwa membawah perauh tucuh buah diambil Francisco Serrao membawah ke Ternate. raja (be)sar al-dunia alam samuhanya tuwan basar. Kerana dahulu Raja Portugal manyuruh Francisco Serrao datang dari Muluku binasa dari Ambon.

dipohonkan atasnya sihat dan afiat serta daulat dan segala berkat yang boleh membahagiakan pada sendirinya beserta rakyat2nya istimewa pula sahabat-bersahabat pada antara Tuan Sultan dengan kompeni Wolandawi. .TAMADUN MELAYU ISLAM (24) SURAT de KLERK (1779) Qawluh al-haqq wa kalamuh al-sidq Bahawa Gurnadur Jenderal Reynier de Klerk dan sekalian Raden van India berkirim ini surat ikhlas sahabat-bersahabat dan berkasih2an kepada sahabat handai taulannya Paduka Seri Sultan Ratu Muhammad Bahauddin. raja atas tahta kerajaan Palembang. boleh tinggal tetap dan tegoh hingga zaman yang mutakhirin adanya.

ija itu segala Surat Perdjandjian lama dan Baharuw – 1731-33 Kisan Perbuatan Rasul Rasul-rasul Kitab Indjil .TAMADUN MELAYU ISLAM (25) MANUSKRIP MELAYU KLASIK • • • • Terdapat lebih 12 000 manuskrip tulisan tangan di 14 negara Yang tertua – 1590 – Aqaid al-Nasafi Tutinameh (1600) Hikayat Seri Rama (1633) TERJEMAHAN BIBLE • • • • Bible Leydekker – Elkitab.

TAMADUN MELAYU ISLAM (26) CIRI BM KLASIK • • • • • Menggunakan tulisan Jawi. sastera agama. cerita-cerita nabi dan para sahabat. pemerintahan. pentadbiran. ‘sy’ (syarat) Menyerap pelbagai kosa kata Arab dan Parsi dalam bidang agama. ibarat Menerima pengaruh sastera Islam. ‘z’ (zakat). kata-kata umum Menyerap beberapa genre sastera Islam. sastera sejarah. ‘nga’. sastera undang-undang . dipinjam dari Arab dengan tambahan – ‘pa’. tamsil. undang-undang. nazam. perubatan. ruba`I. kesusasteraan. ‘nya’ dan ‘ca’ Menerima fonem Arab – ‘kh’ (Khamis). falsafah. tasawuf. syair.

TAMADUN MELAYU ISLAM (27) • • Pengubahsuaian sistem ejaan Jawi Arab ke Jawi Melayu – Menghilangkan tanda baris – Cth:• Maka. bagi. daripada. kuda – Kemudian diberi vokal pada sk pertama dan seterusnya diikuti vokal pada sk kedua Pengaruh frasa Arab – Cth:• “ketahuilah oleh mu” (I`lam) • “maka kemudian daripada itu” (amma ba`du) • “barang siapa” • “sunat berbuka atas tamar” . dia.

PANDANGAN SEMESTA TAMADUN MELAYU (28) • • Penyesuaian faham pra-Islam dengan Islam – Pra-Islam. tarekat Bersandarkan hukum syariah dan adat – “hidup dikandung adat. mati dikandung tanah” – “biar mati anak. jangan mati adat” – “Melayu itu Islam” . syariat. bahasa. amalan kemasyarakatan. adat istiadat. kesenian. munakahat. kepercayaan – Islam. jenayah. muamalat. budaya.

berbudi bahasa – Bermesyuarah/bermuafakat – Bergotong royong .PANDANGAN SEMESTA TAMADUN MELAYU (29) • Teras tamadun Melayu – Akidah Islam – Ketaatan kepada Sultan dan pemimpin – Adat resam – Memuliakan orang tua – Utamakan ikatan kekeluargaan – Saling menghormati Meraikan tetamu – Bertimbang rasa – Bersopan santun.

pertengahan. penjajahan • 3 000 SM – – – • Tiga tahap tamadun – .TAMADUN INDIA – LATAR BELAKANG (1) • • • Prasejarah – sejak 100 000SM Di Lumeria – Selatan India 10 000 – 6 000 SM – penempatan manusia di Kartanaka dan Lembah Ganges di bahagian tengah India Penemuan kesan tamadun Lembah Indus Mohenjodaro (Montgomery) Tamadun yang tinggi berdasarkan penemuan arkeologi kuno.

kepercayaan. Yajur. Atharva – Aspek pemikiran. pemikiran dan amalan bermasyarakat . amalan. Sama.LATAR TAMADUN INDIA (2) • • • Dua bahagian utama Indo-Arya di bahagian utara India – Berbahasa Sanskrit – 4 kitab Veda. Rig. kehidupan bermasyarakat Dravida di bahagian selatan India – Berbahasa Tamil – Mazhab Saivisme. dan Vaisanavisme – Aspek kepercayaan.

Dikenali zaman Vedile. Cola.TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA (3) • Zaman kuno (1 500 SM – 1 200 M) – – – Kedatangan bangsa Aryan dari Asia Tengah Kuasai Lembah Ganges. • • Vedile Awal (1 500 SM – 1000 SM) Vedile Akhir (1 000 SM – 500 SM) – – Melahirkan generasi Indo-Aryan 321 SM kemunculan Dinasti Maurya • • • Diasaskan oleh Chandragupta Maurya Dibantu anaknya Asoka Perkembangan agama Buddhisme dan Jainisme Perkembangan kesusasteraan Hindu dan seni bina kuil Kemunculan kerajaan-kerajaan kecil. Chera. Pandhya – 320 SM.520 M kemunculan Empayar Gupta • • . Jamuna. dan Doab.

Madras. Calcutta Membawa pengaruh moden dan budaya barat. Kuasa British. Pulikat. Surat. Surat. . Khilji dan Mughal • Zaman Penjajahan (mulai 1750) – – – – – Kuasa terawal – Portugis (Vasco da Gama) Perdagangan. Bombay. bahasa Inggeris. agama Kristian. politik. Ghori.TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA (4) • Zaman Pertengahan – – – Zaman Islam di India Tamadun yang lebih cemerlang Kerajaan-kerajaan • Sabaktaqin. agama Kristian Kuasa Belanda. Masulipatar.

unit kuda Pentadbiran secara wilayah • • Negeri besar dibahagi kepada wilayah Wilayah dibahagi kepada kampung besar (kurram) dan kottam (kampung kecil) – Sistem Presidensi di Benggal. infantri.UNSUR UTAMA DALAM TAMADUN INDIA (5) • Sistem Pemerintahan – – – – – – – Sistem monarki sejak kerajaan awal hingga penjajahan British Raja/ketua negara. raja mahkota adalah bakal raja Raja rapat dengan golongan brahmin Pentingkan pasukan tentera yang kuat. Darmamaharaja. Arasar. Maharaja. Bombay di zaman penjajahan . Chakravarti. Madras. Maharajathiraja. Rendan. dibantu oleh menteri-menteri Raja dilantik turun temurun. unit gajah. Mannar Raja berkuasa mutlak.

langit. bumi.TAHAP PERKEMBANGAN AGAMA DI INDIA (6) • Zaman Vedik (Orthodok) – Agama dipanggil Sanathara Dharma – Istilah Hindu diberikan oleh orang Parsi – Dharma – sistem kerohanian/etika – Veda – pengetahuan rohani dan bukan mata kasar – Melihat dari dua sudut. melihat dengan akal . hujan • Subjektif. • Objektif.

kitab.MAZHAB-MAZHAB HINDU (7) • Mazhab dan nama Tuhan – – – – – – Saivisme – Shiva Vaisnavisme – Vishnu Sakhta – Sakhti Kaumaram – Muruga Ganapatiyam – Ganesha Sauram – Surya Kewujudan Tuhan tunggal Manusia itu suci Perpaduan melalui percintaan Harmoni agama Pengetahuan tentang sungai. dan mantera yang suci • Lima prinsip utama – – – – – .

10 PRINSIP HINDU YANG SEJAGAT (8) • • • • • • • • • • Kejujuran (satya) Kesederhanaan (ahimsa) Tidak berzina (brahmacharya) Tidak merompak (asteya) Kesucian (aparigraha) Kebersihan (shaucha) Kepuasan (santosh) Mengaji kitab (swadhyaya) Penjimatan (tapas) Doa (pooja) .

Atharva Veda Smirti – Ajaran dari orang alim dan boleh ubah .KITAB-KITAB SUCI VEDA (9) • • Samhita – Shukta/matra – kemakmuran dari Tuhan – Bharmana – cara penggunaan mantera – Aranyaka – ajaran batin dan upacara agama – Upanishad . Yajur Veda.kesimpulan bersifat falsafah – Riga Veda. Sama Veda.

memuja sesuatu dewa sahaja sebagai manfestasi untuk semua dewa Monotheisme.PERKEMBANGAN AGAMA VEDA (10) • • • • Poletheisme. penyembahan kepada dewa yang satu Monisme. segala sesuatu berasal dari Tuhan – Ukta dalam Riga Veda – Agni dalam Yajur Veda – Mahavrata dalam Sama Veda . percaya kepada banyak dewa Henotheisme.

AGAMA ZAMAN HETERODOKS BUDDHA (11) • Buddhisme – – – – Diasaskan oleh Siddharta Gautama Ajaran psikologi. etika berkaitan dengan penghidupan Tidak mengajar hal ketuhanan Mengutamakan dhamma/dharma • 4 kebenaran mulia – Penderitaan itu universal (dukkha) – Ada punca segala penderitaan (dukkha samudaya) – Penderitaan itu boleh diatasi (dukkha nirodha) – Ada cara untuk mengatasi penderitaan (dukkha nirodha marga) .

usia tua dan kematian. kesedaran tentang kuasa karma. . kencenderungan.AGAMA ZAMAN HETERODOKS – BUDDHA (12) • Punca penderitaan – – – – – – – – – – – – Kecuaian. nafsu. kelahiran. bergantung pada pewujudan. nama dan bentuk. sensasi. hubungan antara deria dengan objek. bertekad untuk lahir. lima organ deria dan minda.

Asia Tenggara Tibet.AGAMA ZAMAN HETERODOKS – BUDDHA (13) • Lapan jalan mulia untuk capai nirvana – – – – – – – – Pandangan yang betul Aspirasi yang betul Pertuturan yang betul Kelakuan yang betul Kehidupan yang betul Usaha yang betul Minda yang betul Konsentrasi yang betul India Selatan. doktrin lama – • Mazhab Mahayana. Sri Lanka. Myanmar. Mongolia. pembebasan melalui perantara – . Thai. Korea. China. Jepun • Mazhab Hinayana.

Kangha (sikat). bangsa. agama. Kirpan (pedang kecil). gender Kewujudan tuhan yang satu .AGAMA ZAMAN HETERODOKS (14) • Sikh – – – – – Diasaskan oleh Guru Nanak Kitab Guru Granth Sahib – panduan hidup selama-lama Kod moral dan semangat kemanusiaan Tanpa mengira latar belakang.waheguru • • • • • • Nirankar (tidak berbentuk) Abadi Amat berkuasa Tidak dapat difikir oleh manusia Wujud di mana-mana sempurna Kesh (rambut panjang). simbol utama • . Kara (gelang). Kachera (seluar jerut) – 5 K.

AGAMA PASCASEJARAH (15) • • Islam – Tiba di India pada 712 Masehi – Islam berkuasa di Sind. dan selatan Punjab – Berkembang melalui perkahwinan campur dan mewujudkan Indo-Muslim Kristian – Berkembang melalui peranan Vasco Da Gama pada 1498 .

pengenalan konsep jirim. Rig Veda – keterangan lintasan matahari dibahagi 12 bahagian. angin. karya terkenal – Bakshali. geometri dalam upacara agama. Matematik. perubatan binatang. reproduksi manusia. tanah. Aryabhatiya Astronomi. angkasa Perubatan. buku perubatan terkenal – Cakara. sistem perpuluhan. api. farmakologi.PERKEMBANGAN ILMU (16) • • • • Fizik dan Kimia. Susruta. alam ini terdiri daripada 5 unsur – air. seni pernafasan (yoga). konsep tali (sulvasutra). pembedahan. satu bulatan dibahagikan kepada 36 bahagian (yang bermaksud 360 hari setahun = 12 bulan) . perkembangan bidang fisiologi.

Sama. Kannada (Karnataka) Ramayana • Ditulis oleh Valmiki • Mengandungi unsur moral.BAHASA DAN SASTERA (17) • Masyarakat Indo-Aryan (Utara) – – Sanskrit. kebaikan akan mengatasi kejahatan • peperangan Rama dengan Ravana • Masyarakat Dravidia (Selatan) – • Epik-epik utama – . Telugu (Andhra Pradesh). asas bahasa Hindi Kitab-kitab Veda. Rig. Yajur. Atharva Tamil (Tamil Nadu). Malayalam (Kerala).

kesejahteraan negara dan ketatanegaraan. serah diri kepada Tuhan. dengki Arthsastra • aspek politik. ekonomi. kawal nafsu marah. tamak.BAHASA DAN SASTERA (18) – – – Mahabharata • Ditulis oleh Vyasa • Puisi terpanjang dunia • Menganjar manusia berpegang pada janji dan jauhi sifat negatif • Peperangan Kaurava dengan Pandara Bhagavatgita • Sebahagian Mahabharata • Ajaran agama berbentuk falsafah • Jalan tanggungjawab tanpa harap balasan. . disiplinkan rohani dan jasmani. pengurusan.

Taoisme.TAMADUN CHINA (1) • • • • Salah satu tamadun tertua dunia Bermula di Hwang Ho (Utara) dan Yang Tze (Selatan) Budaya yang lahir di dua kawasan ini dikenali sebagai “The Painted Culture” dan “The Black Pottery Culture” Zaman permulaan – – – – Kemunculan dinasti Hsia. Legalisme dan The Hundred School of Thought . dan Chou Sistem beraja feudal Peperangan adalah ciri utama Kemunculan falsafah Confucious. Shang.

pentadbiran.TAMADUN CHINA (2) • Zaman Pertengahan/Keagungan – – Bermula dengan Dinasti Chin. Most Favoured Nation Pemulihan negara. sastera. Perang Candu (183942). agama Kedatangan/pencerobohan orang Gazar ke atas China Buat pertama kalinya diperintah oleh orang luar Abad ke-13 ditakluk oleh Monggol semasa pemerintahan Dinasti Song Zaman cabaran. sains. bermula pengaruh Barat. • Zaman Peralihan – – – • Zaman Moden – – . Han. Gerakan Menguatkan Diri (1861-95). dan Tang Dikenali sebagai zaman keemasan kerana pencapaian dalam pelbagai bidang. Reformasi 100 Hari (1989) tetapi gagal.

golongan mulia dan golongan hina Sistem Sangkang – Hubungan raja dengan pembesar – Hubungan ayah dengan anak – Hubungan suami dengan isteri .Masyarakat dan Budaya • • • • • • Berasaskan sistem kekeluargaan Menekankan kuasa bapa Menitikberatkan nilai dan etika Raja berkuasa secara mutlak Hirarki masyarakat.TAMADUN CHINA (3) .

5 nilai utama – – – – – Ren – kemanusiaan Yi – kesaksamaan/keadilan Li – tatasusila/kesopanan Zhi – kebijaksanaan/hikmah Xin – amanah/kepercayaan Asas sistem kekeluargaan Asas sistem kenegaraan Zhong Fa – menitikberatkan susu galur warisan nenek moyang dalam perhubungan sesama manusia • Konsep Xiao – berbakti – • Konsep Zhong – – – .TAMADUN CHINA (4) .Masyarakat dan Budaya • Wu Chang.

Kosmologi Dan Pandangan Alam • Tian – – – – Merujuk kepada langit dan huraian tentang syurga Dewa Tian merupakan yang terpenting dan berkuasa menetukan perjalanan hidup seseorang Sumber kewujudan makhluk Menentukan kebahagian dan kesengsaraan manusia Merujuk jalan/lorong yang memandu manusia ke jalan kebaikan Berkaitan dengan tabiat baik dan buruk seseorang Prinsip agung yang mutlak. semua manusia akan kembali ke asal mereka • Dao/Tao – – – – . asal-usul manusia Bersifat azali.TAMADUN CHINA (5) .

pasif. panas.TAMADUN CHINA (6) . cerah. sejuk. keras. kering. lembut. Yin = bumi Yang = langit Merujuk sesuatu yang paling tepat dan sesuai dalam sesuatu keadaan. Yin – perempuan. basah.Kosmologi Dan Pandangan Alam • Di/Ti – – – Merujuk kepada bumi Pelengkap konsep Tian Bertindak sebagai penjaga Kuasa yang berlawanan. • Yin dan Yang – – – • Chung (The Golden Mean) – . gelap. Yang – aktif.

TAMADUN CHINA (7) - Falsafah dan Agama

Confusious
– – – – –

Diasaskan oleh Kong Fu Tze (551SM-479SM) Kitab Lun Yu (Analects) Menekankan aspek falsafah, pendidikan dan sosiopolitik Mempertingkatkan moral dan etika manusia Ajaran mengenai tingkah laku, kekeluargaan dan penghormatan nenek moyang Diasaskan oleh Lao Tze dan Zhuangzi Buku “The Way and Virtue” (Daode Jing) Dunia manusia adalah buruk dan manusia perlu membaikinya Pemikiran falsafah daojia dan aliran agama daojiao

Taoisme/Daoisme
– – – –

TAMADUN CHINA (8) - Falsafah dan Agama

Legalisme (Aliran Fa)
– – – – –

Diasaskan oleh Hsun Tzu Dikembangkan oleh Han Fei Zi Pendekatan pentadbiran yang pragmatik Tidak menekankan moral Pembinaan sesebuah pemerintahan perlu berasaskan undang-undang yang ketat Merangkumi tiga cabang; Fa (undang-undang), Shi (kuasa), Shu (kaedah) Mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pemerintah ke atas rakyat

TAMADUN CHINA (9) - Falsafah dan Agama

Mo Tzu (Moisme)
– – – –

– –

Diasaskan oleh Mo Tzu pada akhir Dinasti Chou Menekankan kasih sayang sejagat dan persamaan taraf Sebuah kerajaan mesti dipimpin oleh orang yang berkebolehan Menekankan sikap jimat cermat, menentang kemewahan, muzik dan perayaan tradisi Tidak menggalakkan peperangan Tidak menyerah kepada nasib Asas falsafah yang mementingkan soal kemanusiaan Menakan sifat kasih sayang dan hormat menghormati

Humanisme
– –

Pencapaian Pelbagai Bidang • Perubatan – – – – Nei Ching (Inner Cannon) – rekod teori-teori perubatan China Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine – teori dan falsafah perubatan China klasik – kelebihan akupuntur. ensiklopedia mengandungi 2 000 jenis perubatan Chou Pei Suan King – tentang kalendar dan cara menentu masa menggunakan bayang-bayang Chiu Chan Suan Shu – 9 bab ilmu hisab. dan teori matematik • Matematik – – .TAMADUN CHINA (10) . dan senaman Treaties on Diseases Caused by Cold Factors – ditulis oleh Chung Ching Material Medica – ditulis oleh Li Shih Chen. herba. diet. ukuran.

Pencapaian Pelbagai Bidang • Sumbangan lain bidang sains dan teknologi – – – – – – – – Kimia Kompas Serbuk letupan Kertas Percetakan Seismoskop Pembinaan kapal Ilmu pelayaran .TAMADUN CHINA (11) .

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (1) • Pertembungan antara tamadun – – – – – Tamadun barat Tamadun Islam Tamadun China Tamadun India Tamadun Melayu Ø Ø Ø Ø PERKONGSIAN ATAU KONFLIK? Berkongsi perbezaan? Mencari titik persamaan? Pembinaan tamadun baru? .

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (2) • Cabaran globalisasi – – Dunia tanpa sempadan Penguasaan tamadun Barat > hegemoni? • Dominasi politik – – Amerika dan Eropah PBB? Yahudi? Yahudi? Anti tamadun? • • • Dominasi ekonomi – Dominasi media – Dominasi budaya – .

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (3) • Dialog Peradaban – – – – Isu keganasan dan ketidakadilan Perebutan kuasa politik dan ekonomi Kejahilan tentang tamadun Layanan buruk Hak asasi manusia Agama sebagai cara hidup Toleransi Kebijaksanaan • Perkongsian nilai sepunya – – – – .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.