SKP 2203 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

Dr. Hj. Mohd Sharifudin Yusop Jabatanto edit Master subtitle style Click Bahasa Melayu Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia C022 – Sanggar Bahasa dan Komunikasi 89468939/89468938/0193885760 msharif@fbmk.upm.edu.my

RANGKA KURSUS
• • • •

Jam Kredit : 2 (2+0) Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar : 82 jam/semester Prasyarat : Tiada Hasil Pembelajaran : Pelajar dapat;
1.

2.

3.

Menjelaskan tentang sejarah, prinsip, nilai dan aspek utama pengajian ketamadunan di Malaysia secara komprehensif. (C2, LL) Menjelaskan tentang keperluan membina satu generasi muda Malaysia yang berpengetahuan dan peka mengenai isu ketamadunan dan peradaban. (C2) Membahaskan tentang aspek memperkukuhkan jati diri bangsa Malaysia sebagai sebuah negara pelbagai kaum yang mengamalkan kehidupan yang bertoleransi secara berkumpulan. (P2, A3, TS)

SINOPSIS KURSUS

Kursus ini meliputi ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan pengajian ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina, dan India), dalam Tamadun Melayu serta peranannya dalam pembinaan Tamadun Malaysia, isu kontemporari Tamadun Islam dan Tamadun Asia dalam proses pembangunan negara

konsep. 4. 2. teori kedatangan. definisi. sumber. pendekatan holistik (4 jam) Tamadun Islam. tamadun Melayu dalam pembinaan tamadun Malaysia (4 jam) . 3. falsafah (4 jam) Pendekatan holistik dalam menjana peradaban. kesan dan pengaruh.perspektif perbandingan. matlamat. pendekatan lampau . ciri.KANDUNGAN KULIAH 1. Pengenalan ilmu ketamadunan. sumbangan dan pencapaian (6 jam) Islam dalam peradaban Melayu serta peranannya dalam pembinaan tamadun Malaysia. konsep holistik. Islam dalam tamadun Melayu. ciri-ciri asas.

sumbangan dan pencapaian (2 jam) Isu-isu kontemporari Tamadun Islam danTamadun Asia. latar belakang sejarah. latar belakang sejarah. 7. krisis alam sekitar. sistem kepercayaan. ekonomi. budaya dan sistem nilai. sosial.Samb…KANDUNGAN 5. kesan perkembangan kontemporari terhadap pembangunan negara. 6. Islam Hadhari (6 jam) . budaya dan sistem nilai. politik. pandangan dunia. hegemoni barat dan globalisasi. sumbangan dan pencapaian (2 jam) Tamadun India. media. hak asasi manusia. padangan dunia. sistem kepercayaan. etika dalam sains. persepsi jihad. Tamadun China.

40% Peperiksaan akhir .10% • Ulasan artikel/ ringkasan artikel/ • lain-lain • .20% • Pembentangan .40% • Tugasan .20% – Kerja Kursus .PENILAIAN KURSUS Kerja Kursus .10% .60% – Ujian 1 .

berfikir serta hasil kegiatan penciptaan berupa kebendaan. peradaban. sistem kepercayaan) sesuatu bangsa. berkelakuan. politik) dan rohani (etika.DEFINISI • TAMADUN – Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan atau didasarkan oleh taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sosial. politik yang tinggi peradabannya Keadaan serta tingkat kemajuan pada keseluruhan jasmani (kebendaan. moral. masyarakat. ekonomi. budaya. tamadun Keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak. kemajuan akal budi • PERADABAN – • KEBUDAYAAN – . tamadun. kerohanian sesuatu masyarakat.

sekumpulan manusia yang tinggal kekal di sesuatu tempat. – Thaqafah: kebudayaan Inggeris – Civilization: perbandaran – Renaissance: kebangkitan – Culture: kebudayaan . memodenkan sesuatu – Hadharah: peradaban.ISTILAH ANTAR-BAHASA • • Arab – Maddana: membangunkan. wilayah pertanian. kota.

Civilization = satu cara hidup yang diberikan kriteria tertentu Civilization = sejenis kebudayaan yang berkembang di dalam kota • W. memodenkan) Hadharah = peradaban Thaqafah = kebudayaan Civilization = satu sistem sosial yang menolong manusia mempertinggikan kedudukan kebudayaan. Toynbee – . Deorand – • Redfield – • A.KONSEP TAMADUN • Ghazali Basri – – – Tamadun = maddana (membangunkan.

Hornby & E. C. Parnwell – Civilization = meningkat pencapaian hidup manusia daripada kemunduran kepada kemajuan dalam bidang ilmu. politik. . sains. moral dan sebagainya. mahupun skala kebendaan – • Mahmood Taib an-Najmi – Tamadun = peraturan masyarakat yang dapat membantu manusia menambahkan hasil pengeluaran sama ada dari segi pemikiran ataupun kebendaan.KONSEP TAMADUN • A.S. • Abu Bakar Hamzah Tamadun = suatu yang lahir dan berkembang bersama kehidupan manusia sama Click to edit Master subtitle styleada berupa skala mujarad. teknologi.

fikiran. susila hukum. kekuatan. dalam suatu ruang. pendapat. waktu dan cara hidup Kebudayaan = satu kesatuan jalinan yang meliputi ilmu pengetahuan.KONSEP KEBUDAYAAN • Agus Salim – – – Kebudayaan = persatuan antara budi dan daya Budi = akal. ikhtiar. perasaan Daya = tenaga. faham.B. adat dan setiap kesanggupan yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat • Sidi Ghazalba – • E. Taylor – . kepercayaan. pengertian. kesanggupan Kebudayaan = cara berfikir dan cara merasa dalam kehidupan manusia yang membentuk kesatuan sosial. kesenian.

KESIMPULAN • • • Kecemerlangan dan kemajuan dalam semua aspek kehidupan. material dan spiritual Material – Penempatan – Kemudahan – Kemewahan Spiritual – Tatasusila – Moral – Keagamaan .

HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DAN AGAMA • • • Kebanyakan tamadun berteraskan pandangan semesta dan doktrin agama – Contoh: Tamadun Islam berasaskan keesaan Tuhan dan ketauhidan – Tamadun China dan India berteraskan ajaran Buddha berdasarkan doktrin Jalan Lapan Lapis (Eight Fold Path) Masyarakat bertamadun mesti memiliki nilai susila dan moral yang tinggi Monumen-monumen tamadun silam menggambarkan amalan kehidupan beragama .

HUBUNGAN ANTARA TAMADUN DAN BUDAYA • • • • • • Budaya masyarakat yang tinggi menunjukkan tamadun yang tinggi Budaya tinggi membabitkan kehalusan budi dan kesempurnaan moral Budaya bersifat umum. Budaya berbeza mengikut kelompok Tamadun boleh bersifat universal . amalan seharian Tamadun boleh bersifat khusus dengan merujuk pencapaian yang tinggi dalam semua atau mana-mana aspek budaya.

politik . perniagaan. menetap di kawasan yang boleh membekalkan makanan – Lazimnya di lembah sungai. • Cth: Tamadun Mesir – Sungai Nil • Tamadun Sumeria – Sungai Euphrates dan Tigris • Tamadun India – Sungai Ganges – Kewujudan kota atau bandar • satu tapak atau pusat komiditi – pusat acara keagamaan.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 1. Penempatan – Tidak nomad.

pertukangan. pentadbir .CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 2. peniaga. bangunan pentadbiran. Kualiti kehidupan – Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna – Hasil pertanian dan penternakan meningkat dan melampaui tahap sara diri – Penciptaan aktiviti ekonomi yang lebih pelbagai. alat pertanian. petani. tembok keselamatan – Membawa masuk komoditi luar – Pewujudan golongan khusus mengikut aktiviti ekonomi masing-masing. perdagangan – Pembinaan kemudahan ritual agama.

hamba – Penciptaan ciri status berasaskan prestij • Cara dan corak pakaian.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 3. bentuk binaan rumah – Perubahan stratifikasi berkembang berasaskan perkembangan ekonomi yang tercipta . perhiasan. buruh. Stratifikasi sosial – Wujud sistem pengelasan dalam masyarakat berdasarkan kelas dan status – Stratifikasi berdasarkan pemilikan tanah pertanian • Tuan tanah.

dan pewarisan khazanah ilmu – Komunikasi merentas ruang masa dan latar – Berlaku perkembangan ilmu – Muncul golongan terpelajar – Muncul seni persuratan dan sastera – Doktrin agama dibukukan .CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 4. perakam. penyampai. Bahasa dan sistem tulisan – Wujud satu atau beberapa bahasa yang serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri – Fungsi bahasa sebagai perantara komunikasi.

Organisasi politik dan pemerintahan – Wujud sistem rujukan norma (perundang-undangan) dan sistem nilai yang lebih teratur – Kesatuan politik yang menyatukan masyarakat – Monarki. pemerintahan oleh golongan agamawan . masyarakat Greek di Athens – Autoritarian. tunggak kuasa berasaskan istana dan keturunan – Cth: Tamadun Melayu.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 5. Sparta – Oligarki. Tamadun Mesir – Demokrasi.

seni estetika – Penghayatan falsafah. Teknologi dan reka cipta – Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi – Pengkhususan kerja – Perubahan struktur sosial – Pencapaian tahap kecekapan tinggi – Peningkatan daya reka cipta. dan nilai estetika • . teknologi baru 7. Kreativiti. kesenian.CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 6. kesusasteraan.

CIRI-CIRI ASAS TAMADUN • 8. Kehidupan beragama – Bandar-bandar awal muncul di sekitar pusat upacara agama – Stratifikasi sosial berteraskan agama seperti sistem kasta – Bermula sebagai manifestasi terhadap kuasa luar biasa alam yang memberi kesan terhadap kehidupan manusia – Tanda apresiasi terhadap nenek moyang – Golongan agama mendapat kedudukan tertinggi – Memberi kesan langsung terhadap pembinaan tamadun .

tamadun Mesopotamia (Lembah Tigris dan Euphrates). terlindung daripada ancaman bencana manusia. tamadun Mesir (Lembah Nil). – Cth: Tamadun China (Lembah Huang Ho dan Yang Tse). tamadun India (Lembah Ganges). alam.KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • Faktor lokasi strategik – Faktor geografi. haiwan. tamadun Melayu (Selat Melaka) . kawasan yang mempunyai sumber semula jadi untuk kelangsungan hidup manusia – Faktor keselamatan.

tamadun Islam (al-Farabi. penghayatan nilai murni dan suci – masyarakat beragama akan berusaha menujuk kesempurnaan hidup. Samkara). ketinggian budaya – Masyarakat cintakan ilmu. Ibnu Khaldun) . tamadun India (Kautilya. pembangunan negara bangsa Cth: tamadun Yunani (Plato. al-Mawardi. Aristotle). tamadun China (Lao Tze dan Kung Fu Tze). kerajinan. al-Ghazali. ketekunan.KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • Faktor rangsangan keagamaan dan kerohanian – Tuntutan agama. disiplin – – Penghayatan nilai membawa kepada keharmonian hidup bermasyarakat. kreativiti.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • • Faktor kestabilan politik Cth: Tamadun Melayu. Sumeria. Akkadia. Pahang. – – – – . Babylonia Kuasai autonomi ketua agama Undang-undang bertulis. Sistem pentadbiran tersusun 3 kerajaan utama. Bentan sistem perundang-undangan – Hukum Kanun dan Undangundang Laut Melaka. – – – politik monarki yang teratur peluasan tanah jajahan hingga ke Perak. Code of Law Hammurabi – undangundang awam dan hukum agama • Cth: Tamadun Mesopotamia. Selangor.

Babylon Kedudukan strategik. bawang Perikanan dan perdagangan Lembangan Sg Nil. pusat ilmu dan agama • Cth: Tamadun Mesopotamia – – • Cth: Tamadun Mesir Kuno – – • Cth: Tamadun Melayu – . gandum. Greek. sekoi. subur dan produktif Lembah Sg Tigris dan Euphrates. Syam. dataran subur dan berlumpur – tanaman barli. pertanian dan perternakan Perdagangan tukar barang – antara Mesir.KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN • Faktor ekonomi – Awal perkembangan di lembah sungai.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN
• •

Faktor sosial 1. Kecintaan ilmu; – Tamadun Mesopotamia; kesusasteraan (Gilgamesh), lagenda (Etana dan Adapa), matematik/astronomi (ukuran jam, minit, saat), perubatan (550 jenis ubat herba, pembedahan mata) – Tamadun Islam; geometri (al-Khawarizmi), huraian tanjen (al-Batani), astronomi (al-Biruni), kimia (alZahrawi), perubatan (Ibnu Sina) – Tamadun Melayu; pusat penyebaran ilmu, sastera kitab (Hamzah Fansuri, Abdul Rauf Singkel)

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

2. Kreativiti, ketekunan, kerajinan – Tamadun Mesopotamia; pakar seni bina dan pertukangan – Taman Tergantung Babylon, membuat batu bata menggunakan tanah liat, teknik melebur – Tamadun Mesir Kuno; penggunaan peralatan pertanian – bajak, tuas, roda sabit, ciptaan Basin System untuk pengairan, kemahiran membina sampan dan kapal, artifak sejarah – piramid dan sphinx.

KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN

Faktor toleransi – Semangat mewujudkan interaksi merangsang pemupukan nilai kehidupan bertamadun – Gambaran sikap terbuka menerima tamadun yang baik – Sikap pemimpin memainkan peranan penting – Cth: Tamadun Islam menerima sumber tamadun Yunani, Parsi, India, China.

Tun Perak – Kelemahan sultan .KEMEROSOTAN DAN KERUNTUHAN TAMADUN • • • Ketidakstabilan politik Cth: Tamadun Mesopotamia – Kelemahan sistem pertahanan. terdedah kepada serangan musuh Cth: Tamadun Melayu – Persaingan dan pertelingkahan kuasa Melayu dengan India Muslim – Serangan Portugis – Ketiadaan tokoh.

tidak inovatif • Malapetaka . zalim > penindasan > pemberontakan golongan bawahan Tidak menerima perubahan – Jumud. perhambaan. beku. kerahan tenaga – Cth: Empayar Rom – Amal nilai baik > abai. tamak kuasa > politik tidak stabil > kerajaan lemah > runtuh diserang pihak luar – Golongan kaya menindas orang miskin. tidak kreatif.KEMEROSOTAN DAN KERUNTUHAN TAMADUN • • Keruntuhan moral dan nilai – Dalam kalangan pemimpin • Berfoya-foya.

jurang ekonomi • Kemuliaan insan – – • Pembangunan bersepadu – • Keadilan sosial – .CABARAN KEHIDUPAN BERTAMADUN • Kemurnian agama – – – Mengutamakan dunia Taksub ideologi Tiada penghayatan agama Sangat individualistik Sangat materialistik Pembangunan material lebih dipentingkan berbanding kerohanian Pengagihan kekayaan tidak seimbang.

Eropah Timur Permusuhan etnik dan agama • Keseimbangan ekologi – • Peperangan – – . Afrika.CABARAN KEHIDUPAN BERTAMADUN • Kesucian dan keharmonian keluarga – – – – Institusi kekeluargaan lemah. membebankan > gejala sosial Hubungan kekeluargaan berasaskan materialistik Hubungan songsang Generasi tidak sah taraf Pencemaran alam Timur Tengah. tidak dianggap mulia. Korea.

TAMADUN ISLAM: KONSEP-KONSEP ASAS • Konsep agama – – – – – – Sistem kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran atau fahaman tertentu Manifestasi hubungan manusia dengan yang diyakini berkuasa terhadap kehidupannya Amalan ritual dan ibadat Standard ukuran nilai dan norma boleh dan tidak boleh Addin. seluruh kehidupan Agama. patuh kepada Allah secara rela dan sedar Perundangan lengkap semenjak Adam sehingga Muhammad Milik seluruh manusia • Konsep Islam – – – . tunduk. ritual pengabdian kepada Tuhan Berserah.

dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah. pemerintahan. ekonomi. serta bercirikan nilai-nilai akhlak Islam . politik.KONSEP TAMADUN ISLAM • • • Pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang halus dan mempunyai nilai-nilai estetika Keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya Segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat seperti sistem sosial.

A. bersumberkan akal manusia asalkan tidak terkeluar dari batasan Allah Kalamullah yang diturunkan kepada Muhammad S. aspek ketamadunan bersandar perintah Allah melalui wahyu “kami dengar dan kami taat” Aqli.SUMBER TAMADUN ISLAM: (1) AL QURAN • Dua sumber asas – – Naqli.W melalui perantaraan Jibrail Secara berperingkat-peringkat Dibukukan sebagai satu mashaf Kitab suci penganut Islam. dijamin tidak berubah Sumber utama tamadun Islam • Al-Quran – – – – – .

Kehidupan Bertamadun Menurut Al Quran • Kehidupan beragama – – Persoalan aqidah. meyakini kekuasaan dan keesaan Allah Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Panduan untuk melaksanakan kehidupan Cara melaksanakan hubungan sesama manusia Menjamin kesejahteraan sejagat Berbuat baik sesama manusia Bersederhana dalam semua perkara Bertanggungjawab Berusaha membuat kebaikan dan kebajikan • Kehidupan berperaturan dan bersistem – – • Kehidupan berpandukan sistem nilai – – – – – .

SUMBER TAMADUN ISLAM: (2) AL SUNNAH/HADIS • • Segala yang disandarkan kepada Muhammad S. perbuatan dan pengakuan Berfungsi dalam memperincikan dan menjelaskan maksud Al-Quran – – – Pelaksanaan kehidupan beragama • “Rukun Iman 6 perkara….W dari sudut percakapan.” Pelaksanaan syariah Islam • “Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat aku sembahyang” Pelaksanaan akhlak dan kehidupan bertatasusila • “Janganlah kamu berdusta…” .A.

W – – – Muaz mewakili Muhammad ke Yaman Mencantumkan benih tamar untuk hasil yang lebih baik Penetapan hukum semasa • Bayi tabung uji • Derma organ . daya rekcipta. dan daya kreativiti Tidak boleh bercanggah dengan syarak Berlaku semenjak zaman Muhammad S.A.SUMBER TAMADUN ISLAM: (3) IJTIHAD • • • Usaha permuafakatan yang dilakukan dalam kalangan para pemikir dan ilmuan Islam untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terutamanya yang melibatkan bidang kemajuan sains dan teknologi.

Qiamat. keimanan kepada Allah dan Rasul Ajaran yang berkaitan dengan kepercayaan kepada Tuhan Berasaskan Rukun Iman.ASAS TAMADUN ISLAM: (1) AQIDAH • • • • • Ikatan atau simpulan Kepercayaan yang teguh. Malaikat. tidak mungkin berbelah bahagi dengan apa cara sekalipun. kepercayaan kepada Tuhan. Al-Quran. Rasul. Qada dan Qadar Fungsi – – – Asas ajaran Islam Pendorong melaksanakan perintah Allah Pendorong untuk berakhlak mulia .

W Tujuan – Supaya manusia terdidik untuk mematuhi perintah tanpa berbelah bahagi – Supaya manusia hidup sejahtera – Supaya hak-hak manusia terpelihara Bersifat mencegah lebih lebih daripada mengubati Sistem dan peraturan kehidupan – Hubungan dengan pencipta > ibadah – Sistem ekonomi > muamalat – Sistem kekeluargaan > munakahat – Penjagaan hak asasi manusia > jinayat .ASAS TAMADUN ISLAM: (2) SYARIAH • • • • • Cara.A. jalan yang lurus mengikut Al Quran Peraturan dan hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan disampaikan melalui Muhammad S.

menuduh. membezakan manusia dengan haiwan – Dilarang memudaratkan akal.Hak Asasi Manusia Menurut Islam • • • Nyawa – Setiap manusia bertanggungjaga menjaga dirinya dan nyawa orang lain – Larangan membunuh. tak boleh minum arak – Hukuman penzina – rejam sampai mati Kehormatan/keturunan – Perlu dijaga – Larangan mengumpat. hukuman kesalahan membunuh ialah balas bunuh Akal – Anugerah paling istimewa dan wajib dijaga. memfitnah – Larangan berzina .

pembahagian harta pusaka Bebas beragama Larangan berfikiran secara taklid buta. rasuah Sistem faraid. menipu. mati syahid mempertahankannya Pengharaman riba. judi.Hak Asasi Manusia Menurut Islam Harta benda – – – • Perlu dicari dan dijaga. khurafat Murtad dihukum bunuh • Agama – – – .

tingkah laku yang lahir secara spontan Ajaran berkaitan dengan sistem nilai dalam kehidupan – – Nilai kebaikan dan keburukan Nilai kebenaran dan kebatilan Akhlak terhadap Allah Akhlak terhadap sesama manusia. bukan Islam. ibu bapa.ASAS TAMADUN ISLAM: (3) AKHLAK • • Budi pekerti. tumbuh-tumbuhan • Bersifat syumul/menyeluruh – – – . haiwan. kawan. guru. musuh Islam Akhlak terhadap alanm.

syariah. akhlak Akidah bertunjangkan tauhid Tidak terikat lokasi. bertunjangkan akidah. geografi dan bangsa Tidak dibatasi sempadan politik dan budaya Menerima tamadun lain Mengiktiraf sumbangan masyarakat bukan Islam Tiada sempadan masa dan zaman Menerima semua kemajuan berteraskan akidah • Sejagat – – • Terbuka – – • Sepanjang zaman – – .CIRI TAMADUN ISLAM (1) • Keagamaan – – Menjadi teras tamadun.

CIRI TAMADUN ISLAM (2) • Toleransi – – Menghormati sistem kepercayaan dan kebudayaan lain Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pemerintahan Islam diberi kebebasan mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing Semua pencapaian dan kemajuan Tamadun Islam adalah di bawah kesatuan akidah yang menjurus kepada keesaan Allah Semua pencapaian dan kemajuan tamadun lain adalah manifestasi pengabdian manusia kepada pencipta mereka Material. intelektual • Kesatuan dan kepelbagaian – – • Keseimbangan – . spiritual.

hadis. perintah menuntut ilmu. Ilmu pengetahuan. pembangunan tamadun berasaskan ilmu moden (spt: matematik. fiqah) Kesenian. tulisan. kemuliaan manusia Ekonomi. memperkenalkan prinsip sosial berteraskan keadilan. kuasa adalah amanah. sastera. mengkaji alam dan cakerawala. seni bina. anti kezaliman. keadilan. sistem ekonomi tanpa riba. geografi. seni muzik .SUMBANGAN TAMADUN ISLAM • • • • • • Akidah tauhid. perkongsian kekayaan (zakat) Politik. bahasa. mengembang dan menyebarkan ilmu pengetahuan. astronomi. bebaskan manusia daripada perhambaan dan penyembahan sesama manusia Sosial. perubatan) dan ilmu tradisi (spt: tafsir. mentaati pemerintah selagi mereka mentaati Allah. seni ukir. kehormatan.

PERKAITAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN MALAYSIA • • • • • Kemajuan yang komprehensif dan bersepadu dari segi jasmani. Kehidupan beradab dan berakhlak. syariah dan akhlak. rohani dan intelektual mesti berteraskan akidah. Membangun masyarakat yang mampan. emosi. Berkomunikasi dan berinteraksi secara global . Pendidikan yang holistik dan berwawasan.

berbahasa Melayu-Polinesia/Austronesia • KONSEP MELAYU – – – . dan adat resam Bahasa. dan agama Islam. tubuh sederhana Budaya.TAMADUN MELAYU • KONSEP – – Tamadun masyarakat yang mendiami seluruh Asia Tenggara. Ras. ciri genetik yang sama – sawo matang. mulai lautan Hindi hingga ke Lautan Pasifik. amalan kehidupan yang sama – agama Islam. dan dari selatan China hingga ke utara Australia Ditandai oleh kekerabatan bahasa. Melayu Polinesia/Austronesia.

Sri Lanka • PASIFIK – • DIASPORA – • MELAYU DALAM PERLEMBAGAAN – – Perkara 160 Perlembagaan Malaysia Melayu itu. Perth. . Liverpool. Mekah. selatan Filipina.ALAM MELAYU • INDUK – Nusantara. dan beragama Islam. lazimnya berbahasa Melayu. kepulauan Melayu. Melanesia Afrika Selatan. mengamalkan adat istiadat Melayu. selatan Thai Hesperanesia.

ASAS TAMADUN MELAYU (1) • • • • • Kebudayaan Prasejarah Zaman Pleistosen (Zaman Air Batu) Zaman Holosen (Zaman Batu) • Paleolitik (Batu Lama) • Mesolitik (Batu Pertengahan) • Neolitik (Batu Baru) Zaman Logam • Gangsa • Besi Tiada bukti kewujudan manusia di Alam Melayu pada zaman Pleistosen – Fosil Java Man (tulang paha. tengkorak. gigi) lebih mirip mawas – Tiada bukti/penemuan artifak/fosil yang mewakili budaya zaman ini .

menangkap ikan.ASAS TAMADUN MELAYU (2) • • • • • • • • • • • Kebudayaan Zaman Holosen Berdasar artifak peralatan yang diperbuat daripada batu spt kapak genggam. Kota Tongkat). pisau dan gelang tangan Tahap Paleolitik 40K hingga 35K tahun Semenanjung Malaysia bercantum dengan Borneo. Fillipina Artifak di Kota Tampan. batu repihan Ciri pembuatan yang kasar Ekonomi sara diri. Indochina. dan tempat terbuka (tenggelam di Pentas Sunda) . Jawa. memburu dan memungut hasil hutan Nomad dan kanibalisme Tinggal di gua (Gua Niah. Gua Niah dan Tingkayu (Sabah) Penggunaan batu sungai untuk membuat kapak genggam. Sumatera.

ASAS TAMADUN MELAYU (3) Perak Man • • • • • • • • • • Rangka lengkap manusia tertua Berusia kira-kira 11K tahun Ditemui pada 1991 di Gua Gunung Runtuh. berusia kira-kira 74K tahun Kesimpulan: ada kelompok manusia dengan budaya zaman batu tinggal menetap di Kota Tampan dan menggunakan Gua Gunung Runtuh sebagai tempat persinggahan ketika memburu binatang. cengkerang dan tulang binatang Terdapat bengkel pertukangan peralatan batu di Kota Tampan. . Bukit Kepala Gajah. Lenggong Dari Zaman Paleolitik Berusia 40-50 tahun ketika mati Panjang 157cm Dikebumikan seperti janin Dikebumikan bersama peralatan batu.

ASAS TAMADUN MELAYU (4) .

cengkerang. penghormatan pengkebumian dan bekalan yang dimuatkan dalam kubur . biawak dan rusa – Usia ketika kematian menunjukkan seorang yang sangat tua dan sangat dihormati.ASAS TAMADUN MELAYU (5) • • • Nota ciri budaya Perak Man Sudah ada sistem sosial dalam masyarakatnya Mungkin orang penting – Tangan kiri lebih kecil. kera. dan diberi bekalan makanan – terdapat sisa tulang babi hutan. perlu banyak masa dan tenaga – Dikebumi bersama peralatan batu. penyakit branchymesophalangia – Cara pengkebumian agak rumit.

Tahap Mesolitik • Kira-kira 11K tahun • Perubahan iklim. kulit siput • Mungkin telah tahu menggunakan perahu • Mula menggunakan api. tetapi sudah diperhalusi • Banyak persamaan dengan yang terdapat di Hoa Binh (Vietnam) – ‘kebudayaan Hoabinhian’ • Masih nomad dan mendiami gua. Gua Musang. Gua Niah • Ekonomi sara diri. aras laut meningkat menenggelamkan Pentas Sunda & Laut China Selatan • Masih menggunakan batu. Gua Cha. menangkap ikan. memungut hasil hutan • Sudah sampai ke laut. Gua Mantong. ada fosil manusia terbakar • Manusia mati ditanam secara melutut • Mulai hidup berkelompok ASAS TAMADUN MELAYU (6) . Gua Madai. memburu menggunakan lembing. fosil sisa makanan spt cengkerang.

mulai berinteraksi dengan kelompok pesisir Sudah mulai menetap. Gua Kelawar) Penciptaan alat membuat tembikar Peningkatan teknologi membuat perahu. pisau tembeling. bertukang. bekas air dengan pelbagai ukiran Memotong bahan makanan sebelum dimasak Terdapat alat memukul kulit kayu (untuk dibuat pakaian) Penggunaan cengkerang sebagai hiasan leher Sistem komunikasi menggunakan lukisan (Gua Tambon. cincin. membuat tembikar.ASAS TAMADUN MELAYU (7) Tahap Neolitik • • • • • • • • • • • Kira-kira 5K tahun Penggunaan batu pada tahap lebih pelbagai dan halus. bersama-sama dengan periuk belanga. hiasan cengkerang. lesung – ‘kebudayaan kapak empat segi bujur’ Permulaan penggunaan tembikar seperti periuk. batu penumbuk. gelang. sungai sebagai sistem pengangkutan. Mati ditanam secara lurus. bercucuk tanam. . gelang. batu pengasah. belanga. kapak batu.

suku Semang Mempunyai hubungan yang rapat dengan manusia di Asia Tengah khususnya dari Yunan. mangkuk. budaya Hoabinhian Banyak persamaan dari segi budaya benda spt kapak empat segi bujur. periuk.ASAS TAMADUN MELAYU (8) Ulasan ahli antropologi • • • • • • • • Manusia neolitik mirip Melayu Proto. pinggan. dan sudah mula bercucuk tanam Gua masih menjadi kediaman utama. belanga Mengamalkan corak hidup bermasyarakat. kepimpinan. Indochina. gelang. sosial dan kepercayaan Mereka juga digelar sebagai bangsa Austronesia . pisau. menetap. tetapi sudah berani meneroka kawasan pinggir sungai dan pesisir pantai Mula berinteraksi dengan masyarakat luar kelompok Sudah mempunyai sistem ekonomi. Kemboja. cincin.

manik dan hiasa dari cengkerang Masih mengamalkan ekonomi sara diri. darat dan lautan Menjelang 1K Masehi.ASAS TAMADUN MELAYU (9) Zaman Logam • • 2 500 tahun dahulu Berlaku hampir serentak. menangkap ikan di sungai. budaya Dongson Turut ditemui beliung dan cangkul. dan berniaga Mulai meneroka hasil-hasil hutan untuk jualan. tasik dan laut.dan sudah mulai menternak binatang. Batu Buruk. dan sistem ekonomi progresif Mulai meneroka dan mengembara. Menyerupai yang terdapat di Vietnam. Zaman Logam dianggap sebagai era akhir prasejarah . loceng dan mangkuk gangsa ditemui di Sg Lang. sumber galian spt batu permata Sistem sosial yang lebih kukuh. bercucuk tanam. zaman gangsa dan zaman besi – Artifak gangsa dan besi dianggarkan seusia • • • • • • • • Gendang.Tembeling dan Pagoh. memburu.

TAMADUN PRAISLAM (1) • Latar belakang budaya dari India – Hubungan dengan Alam Melayu bermula 100-200 SM – Lebih aktif mulai abad 1 M & berpengaruh hingga abad ke-15 – Melalui para pedagang. kemahiran membina kapal besar – Ditandai artifak Candi Bukit Pahat. memperoleh laba daripada perdagangan sumber alam yang terdapat di Alam Melayu – Melalui penyebar agama Buddha dan Hindu. Karang Berahi. perubahan musim. dituntut supaya menyebarkan agama-agama itu – Manusia mulai menguasai laut. prasasti Kedukan Bukit. Talang Tuwo. Kota Kapur . ilmu pelayaran – keadaan angin.

Candi Pengkalan Bujang – Tidak kurang daripada 50 semuanya – Terdapat juga artifak arca. pusat pertemuan pedagang pelbagai bangsa dan terletak di rangkaian perdagangan maritim timur-barat – bandar metropolitan – Evolusi budaya animisme tempatan kepada budaya pengaruh India-Hindu-Buddha . Candi Bukit Batu Pahat. Candi Bendang Dalam. Candi Pendiat. manik dari India.TAMADUN PRAISLAM (2) ANALISIS ARTIFAK LEMBAH BUJANG • Bandar purba dan pusat maritim sebelum abad ke-15 Masehi – 9 candi sudah diekskavasi. gelas dan barangan tempatan – Tembikar China dan Timur Tengah. tembikar. manik.

perdagangan antarabangsa Raja pertama Kaundiya – asal India @ Semenanjung TM @ pulau-pulau selatan . Kepulauan Melayu. wang emas Roman – ciri metropolitan. Artifak. Semenanjung TM. India dan Parsi. menghubungkan China dengan Teluk Siam.TAMADUN PRAISLAM (3) • TAMADUN KERAJAAN MELAYU TUA Kerajaan Funan – – – – – – Muncul abad 1 Masehi Menganjur dari Sg Mekong hingga ke Lembah Menam dan Segenting Kra/Semenanjung TM Berpusat di Kemboja – Vydhapura Pelabuhan utama Oc Eo di muara Sg Mekong. cermin gangsa.

buku. tanam. empat tangan – dipahat spt Angkor Watt Cara urus mayat. biar dimakan burung Mandi menggunakan takungan yang sama untuk beberapa keluarga trapeang . bahasa Sanskrit Lelaki memakai kain di keliling pinggang – sampot Wanita memakai kain berleher dan bersanggul Bumbung istana bertingkat-tingkat. berukir Sudah ada tradisi menulis.) Menguasai lautan sekeliling Bandar dikelilingi tembok Rakyat bercucuk tanam secara primitif Perkakasan daripada perak. buang ke sungai. dua muka. patung-patung gangsa. bakar.TAMADUN PRAISLAM (4) • • • • • • • • • • • • • KERAJAAN FUNAN (samb. arkib – tulisan India (Pallava?). dikelilingi pagar kayu runcing Permainan – sabung ayam & babi Kenderaan utama – gajah Agama – Buddha.

BM Cam) .TAMADUN PRAISLAM (5) KERAJAAN CAMPA Nama asal Lin Yi. Kurun saribu thun davam di naraka. 29 dwibahasa. dikenali sebagai Campa pd abad ke-7 • Berpusat di Vietnam Tengah dan Selatan • Tidak berhenti berperang dengan Vietnam hingga abad ke-20 • Ditemui 206 prasasti – 98 BM Cam. Kurun ko jemaylabuh nasi svarggah. Ya urang paribhu di ko. 36 tidak terbaca Siddham! Ni yang Naga punya putauv. mulai abad ke-2. • Ya urang sepriy di ko. Dengan tujuh kulo ko (Batu Bersurat abad ke-4. 43 Sanskrit.

sama • • • • . orang dataran – Orang Campa.) Dua kelompok Campa. Orang itu akan sengsara untuk beberapa lama. Sehingga tujuh keturunannya.TAMADUN PRAISLAM (6) KERAJAAN CAMPA (samb.) (Salam sejahtera! Inilah Nagadewa kepunyaan Raja. Orang itu akan beroleh anugerah dari syurga. Sesiapa yang menghianatinya. Sesiapa yang menghormatinya. orang tanah tinggi – Orang Gunung Bahasa Campa – Melayu Polinesia Bahasa Gunung – Austro-asiatik Tinggalan budaya .

Kelantan dan Selatan Thai Keterangan Chang Chun – duta Maharaja Sui Yang-Ti ke Ho-Lo-Tan pd 607M – Nama raja – Li-Fu-To-Se (Sri Bodhisattva) – Kota dengan 3 pintu gerbang – Terdapat dewa-dewi dan tokoh agama .TAMADUN PRAISLAM (7) KERAJAAN HO-LO-TAN @ KUO-LO-TAN(KELANTAN?) • • Nama lain. Ch`ih-t`u. Raktamrittika – Sekitar kurun ke-4-5M – Sekitar Terengganu.

TAMADUN PRAISLAM (8)
KERAJAAN HO-LO-TAN @ KUO-LO-TAN (samb.)

Gambaran raja – Raja duduk di singgahsana – Pakaian warna merah – Kalung bunga emas dan permata – Di kanan – 4 gadis – Di kiri – 100 pengawal Di balai penghadapan – 1Sadhukara – penolong – 2 Dhanada – pemberi berkat – 3 Karmika – ketua urusan politik – 1 Kulapati – pentadbir undang-undang jenayah – Beberapa Najaka – gabenor – 10 Bupati – ketua jajahan

TAMADUN PRAISLAM (9)
KERAJAAN HO-LO-TAN @ KUO-LO-TAN (samb.)

Adat menyambut utusan
– – – –

Disambut brahmin, diiringi putera raja Dibawa ke penginapan; dimandikan dengan wangi-wangian Mengadap raja; menyerahkan surat Jamuan negara; duduk di hamparan, makan nasi semangat empat warna – kuning, putih, ungu, merah, daging lebih 100 jenis – lembu, biri-biri, ikan, labi-labi, landak, dihidangkan tuak dan gadis-gadis menari dan bermain muzik Berangkat pulang; dikirimkan hadiah

TAMADUN PRAISLAM (10)
• • •

• • • •

KERAJAAN LANGKASUKA Juga dikenali sebagai Lang-Ya-Hsiu Wujud sekitar 5 hingga 13M Meliputi utara Perak hingga Teluk Siam dan Teluk Benggala hingga Kedah Di bawah jajahan Srivijaya pd abad ke-13 Pernah disinggahi oleh Marco Polo pd 1292 Terkenal dengan hasil gaharu dan kapur (kamfor) Tidak banyak bukti prasasti dan artifak

TAMADUN PRAISLAM (11) KERAJAAN KATAHA • • • • • Juga disebut Katahanagara. Chieh-Cha Berpusat di Lembah Bujang mulai kurun ke-6 hingga 13M Sebahagian Srivijaya mulai abad ke-7 Berkembang sebagai pelabuhan entrepot antara abad ke-5 hingga 13 Terdapat artifak dari Asia Barat dan China bertarikh antara abad ke-7 – 8M selain artifak Buddha (5-10M) dan Hindu (10-14M) .

TAMADUN PRAISLAM (12) PENGARUH KEBUDAYAAN PRAISLAM • Sistem sosial – Susun lapis masyarakat berdasarkan kasta. kesyatria (pahlawan. wajib taat segala perintah – Ketiga-tiga stratifikasi dibezakan dari segi adat istiadat spt. pertuturan . kebal). brahmin (ilmuan. hamba) .masing-masing dengan kuasa dan peranan tertentu. berdasar putih. penyebar agama). menjalankan titah – Rakyat – hamba. bahasa. budayawan. jelmaan dewa – Pembesar – petuanan. raja. konsep daulat dan derhaka – Raja – bangsawan. vaisya (pedagang. sudra (rakyat. pakaian. penakluk).

keturunan gahara – Gelaran dan agihan kuasa. raja muda. Orang Besar 4. bendahara. rakyat menerima. 32 – Sistem feudal. permaisuri – Gelaran dan jawatan pembesar. pembesar menyampaikan perintah dan memantau pelaksanaan perintah. 16. temenggung. mematuhi dan melaksanakan perintah . menteri.TAMADUN PRAISLAM (13) • PENGARUH KEBUDAYAAN PRAISLAM (samb.) Sistem politik – Pewarisan pemerintahan. semua urusan kehidupan masyarakat adalah untuk raja – raja memberi perintah. seri paduka. bendahari. 8. laksamana. maharaja.

TAMADUN PRAISLAM (14) • Sistem undang-undang – PENGARUH KEBUDAYAAN PRAISLAM (samb. denda. cela. rendam) Brahmin di atas undang-undang Tiada rasionalisme. potong.) Adat Perpatih digantikan dengan Adat Temenggung • • • • Suami sebagai ketua keluarga Anak lelaki tertua menggantikan bapa Harta pusaka dibahagi sama rata Harta tanpa tuan – hak raja amaran. taat setia sepenuhnya Memelihara kestabilan masyarakat – Undang-undang Jenayah (berasaskan Dharmasutra). sula. siksa (rotan. gantung. bunuh. 4 jenis hukuman • • • • .

leher. kepala.TAMADUN PRAISLAM (15) • SARI BEBERAPA ADAT ISTIADAT Pertabalan raja – – – – – – Rites de passage penetapan adat ke atas bakal raja ketika masih dalam perut – lenggang perut Raja berbisik kepada bakal raja Upacara bersih dosa dengan bersiram Dipakaikan perhiasan kerajaan di tangan. menindik telinga. kenduri kendara. kaki Upacara mencecah garam. memijak kaki di tanah kuala sungai. jampi serapah Didudukkan di singgahsana dan disembah .

40. 100 hari Bahasa. berinai. pakaian.TAMADUN PRAISLAM (16) • • • Perkahwinan – Persandingan. hiasan dan motif – Persalinan. seni tampak – Diksi Hindu dari Sanskrit menjadi sebahagian BM – Banyak hikayat Melayu bersumberkan Ramayana dan Mahabharata – Ukiran dan motif pada peralatan. senjata . hiasan dan motif pakaian Kematian – Kenduri 3. beras kunyit – Pelaminan. 7. perarakan. makan sirih. sastera.

Akhbar Al Sind wal Hind (851) dan Kitab Al-Masalik wal-Mamalik (846) ada menyebut namanama tempat spt. Lamri. Zabaj (Sumatera). Qaqullah. Pahang dan Tioman .TAMADUN MELAYU ISLAM (1) HUBUNGAN MELAYU-ARAB-PARSI-ISLAM • • • • Kepulauan Melayu sebagai laluan perdagangan Arab/Parsi-China semenjak kurun ke-7 Kedua-dua bangsa itu digolongkan sebagai Ta-shih – orang Islam Terdapat perkampungan Parsi di Pulau Hainan dan Arab di Kanton Catatan Arab. Kalah (Kelang).

TAMADUN MELAYU ISLAM (2) • • • • • • Akibat huru-hara di Kanton. pedagang Arab memilih Kalah sebagai entrepot selepas 878M Hubungan perdagangan antara China dgn Oman bertumpu di Kalah Timah dan buluh sebagai dagangan utama Ramai yang sudah memeluk Islam. terdapat juga penganut Hindu Sudah bermula gerakan perdagangan yang membawa budaya dan bahasa Melayu ke Madagaskar melalui hubungan dagang Zanj (Zanzibar) dan Zabaj (Sumatera) Agama Islam mulai tersebar secara agresif .

semenjak abad ke-7 Petempatan Islam terawal di Tashi (Aceh?) dan Kaling/Ho-ling (Kedah) pd abad ke-7 Kerajaan Islam Melayu terawal ialah Kerajaan Perlak (840M). Pahang dan Campa. kemudian bersatu dengan Samudera-Pasai pd kurun ke-13 Perkampungan Islam telah wujud di Kedah semenjak kurun ke-9.TAMADUN MELAYU ISLAM (3) • • • • Petempatan sementara terawal pedagang Arab-Parsi tertumpu di pelabuhan spt Kedah. penemuan banyak batu nesan di Tanjung Inggeris . Kalang.

bertarikh 419H @ 1028M – lebih tua dari BB Terengganu Dinar emas (al-julus Kelantan ovv – menduduki takhta Kelantan 577) ditemui di Kelantan menunjukkan tarikh 577H @ 1181M – sudah wujud kerajaan Islam di Kelantan BB Terengganu (702H@1303M) paling lengkap menggambarkan kewujudan masyarakat dan pemerintah beragama Islam – Tulisan Jawi – Bahasa Melayu campur Arab dan Sanskrit .TAMADUN MELAYU ISLAM (4) • • • Inskripsi tertua di Semenanjung TM ditemui di Permatang Pasir Pekan.

Aceh (17-18M) • • . Jawa (16M).TAMADUN MELAYU ISLAM (5) • BB Terengganu – “Maka titah Seri Paduka Tuhan (tuan) mendudukkan tamra ini di benua Terengganu adi pertama ada Jumaat di bulan Rajab di tahun Sharatan di sasanakala Baginda Rasul Allah telah lalu tujuh ratus dua” Perkembangan penyebaran Islam agak lembab kerana dibayangi aktiviti perdagangan Mulai pesat setelah kemunculan Kerajaan Melayu Melaka (15M).

Champa -1039M Prasasti Brunei Darussalam.TAMADUN MELAYU ISLAM (6) Prasasti Pengaruh Islam di Alam Melayu • • • Prasasti Phan-rang. Nisan Puteri Sultan Abdul Majid – 1048M Prasasti Leran.14M) Terengganu (Abad ke – 14M) Melaka (Abad ke – 15M) Johor-Riau (Abad ke – 16M – 19M) . Jawa Timur. 17M. Nisan wanita Islam – Fatimah bt Maimun – 1082M Pusat Perdaban Pengaruh Islam di Alam Melayu • • • • • Aceh (Abad ke -12M. 18M) Samudera-Pasai ( Abad ke -13M .

Malabar dan Gujerat Melalui kahwin campur – pedagang dan pendakwah. seluruh rakyat turut diIslamkan . Jawa. raja masuk Islam. Parsi. Brunei dan Sulu Matlamat politik. Koromandel.TAMADUN MELAYU ISLAM (7) • • • • TEORI PENYEBARAN ISLAM Pengkisahan dalam Sejarah Melayu – Melalui waliullah Syeikh Ismail ke Samudera-Pasai – Melalui ulama (realiti: Sayyid Abdul Aziz) dari Jeddah ke dalam mimpi Raja Kecil Besar (Sultan Muhammad Syah) Melaka Melalui perdagangan – Dibawa bersama barang dagangan dari Arab.

Muzafar dan S. mempelajari BM.TAMADUN MELAYU ISLAM (8) • Persaingan Islam-Kristian – – Rentetan Perang Salib Pendakwah Islam mempergiatkan usaha penyebaran Islam di Nusantara – tinggal menetap. Mansur Bercerita tentang keramat Masyarakat Melayu masih kuat dipengaruhi unsur supernatural Penghayatan Islam • Pengaruh sufi dan tarikat – – – . mengahwini gadis tempatan • Perkahwinan puteri Islam dengan raja-raja sekitar yang negerinya di bawah jajahan takluk – Puteri S. mengamalkan adat resam.

pertembungan pelbagai budaya dan agama Perhimpunan pedagang.TAMADUN MELAYU ISLAM (9) Peranan pelabuhan Melaka • • • Pusat pertemuan bangsa Timur dan Barat. pesantren . membuka laluan perhubungan antarabangsa yang aktif. bertukar barang dan budaya – mengembangkan ilmu berniaga dan ilmu kemanusiaan Pusat persinggahan santeri Melayu Islam dari seluruh pelusuk Alam Melayu mendalami ilmu agama sebelum kembali ke tanah air masing-masing atau melangsungkan perjalanan ke Mekah untuk ibadat haji di samping berguru – sistem pondok.

TAMADUN MELAYU ISLAM (10) • • KELEBIHAN MELAKA Mitos pembukaan Melaka oleh Parameswara (1400) – Membawa tuah – Sokongan Orang Laut Kedudukan geografi – Di tengah-tengah Selat Melaka – Pelabuhannya selamat – Di tengah-tengah pelayaran timur dan barat – persinggahan utama pelayar – Di tengah-tengah Nusantara – tempat perhimpunan produk tempatan – Muara sungai dalam dan jauh dari hutan bakau .

TAMADUN MELAYU ISLAM (11) • • Kerajaan yang stabil – Budaya pentadbiran aristokrat Sistem pemerintahan yang sistematik – Bendahara – menteri utama. ketua turus angkatan perang. ulama. syahbandar. penguasa bandar. penasihat raja. angkatan laut . ketua protokol. ketua hakim – Temenggung – ketua polis. hakim – Laksamana – ketua angkatan laut. ketua penjara. ketua urusetia istana – Hulubalang besar – ketua hulubalang. pengawal peribadi raja – Penghulu bendahari – pemungut hasil dan cukai. ketua segala bendahari. pengawal peribadi raja – Menteri.

TAMADUN MELAYU ISLAM (12) • • Empayar yang bersifat maritim – Terdiri daripada tanah besar yang berhutan tebal dan pulaupulau yang mewujudkan laluan laut yang sempit serta kemudahan mendapatkan perlindungan daripada cuaca buruk atau serangan musuh – Angkatan laut yang kuat – Kewujudan jawatan Laksamana – Sokongan Orang Laut Bahasa Melayu sebagai lingua franca – Kemudahan dan keselesaan interaksi antara bangsabangsa – Perkembangan tradisi tulisan – penyebaran maklumat dan ilmu secara sistematik dan rasmi .

misalnya prinsip sama rata dalam masyarakat – tiada amalan kasta – Feudalisme Islam menyamai Hindu – tidak membawa perubahan drastik – Banyak perubahan label. rakyat menurut perintah – Doktrin Islam lebih sesuai berbanding Hindu.TAMADUN MELAYU ISLAM (13) MELAKA SEBAGAI PUSAT TAMADUN MELAYU ISLAM Agama Islam dan seluruh sistemnya diterima dengan mudah oleh segenap lapisan orang Melayu kerana. – Sultan dan pembesar terlebih dahulu memeluk agama Islam. gelaran • . spt.

TAMADUN MELAYU ISLAM (14) PERSURATAN ZAMAN MELAKA • • • • • Hukum Kanun Melaka Undang-undang Laut Melaka Hikayat Seri Rama Hikayat Amir Hamzah Hikayat Muhammad Ali Hanafiah .

ekonomi. kesenian . sosial. bahasa. politik. membebaskan rohani. jenis hukuman Islam sebagai addin – merangkumi seluruh kehidupan manusia.TAMADUN MELAYU ISLAM (15) Era perkembangan keintelektualan Melayu berteraskan agama wahyu • • • • Corak kehidupan berteraskan rasional dan intelektual. adil Memperkenalkan sistem muamalat dan jenayah yang bersifat mutlak. membawa kebenaran. mudah diterima dan mencabar pemikiran orang Melayu Islam menolak kepercayaan karut. ada sistem perundang-undangan.

ahli ekonomi dan ilmuan – Kemunculan tokoh-tokoh falsafah Islam – al-Ghazi. Hamzah Fansuri. corak kehidupan yang menyeluruh berasaskan intelektual dan ilmu – Teras proses mencapai tamadun Ulama sebagai ahli fikir. ahli fasafah.TAMADUN MELAYU ISLAM (16) Tradisi Ilmu dan Perkembangan BM Agama Islam dikembangkan sebagai addin. ahli politik. Shamsuddin al-Sumaterani Pengasasan institusi pendidikan pondok – madrasah. Abdul Rauf Singkel. al-Ghazali. pesantren • • • . Ibn Rushd. al-Farabi – Kesinambungan ahli sufi Melayu abad ke-16 dan ke-17 spt. Ibn Sina.

Syeikh Abdul Samad al-Falimbani Syeikh Abdul Samad belajar di Palembang. Kemas Fakharuddin.Salikin (terjemahan Ihya` Ulumuddin) • • • .TAMADUN MELAYU ISLAM (17) PEMIKIRAN ISLAM DAN PERSURATAN MELAYU Perkembangan persuratan Melayu berasaskan kesinambungan dan kesebaran kuasa kerajaankerajaan Melayu Kerajaan Palembang – Shihabuddin. Muhammad Muhyi al-Din. Kemas Muhammad. Kedah dan Tanah Haramain – Hidayat al-Salikin (tasawuf) – Siyar al.

Malim Deman. Malim Dewa. Pak Pandir. Pak Kaduk. Hik. Hik. Bawang Putih Bawang Merah Cerita Jenaka – Lebai Malang.TAMADUN MELAYU ISLAM (18) KARYA SASTERA KLASIK ~Sastera Rakyat~ Cerita Lipur Lara – Hik. Batu Belah Batu Bertangkup. Si Luncai • • • . Anggun Cik Tunggal Cerita Teladan – Si Tenggang. Mat Jenin.

TAMADUN MELAYU ISLAM (19) • Cerita Binatang – Cerita-cerita Sang Kancil. Hang Tuah Pantun. Cerita Gagak Hitam Asal-usul tempat. syair. nazam. gurindam Perumpamaan. bidalan. kejadian alam Malim Kundang. serapah • Mitos – • Lagenda – • Puisi – • Peribahasa – • Mantera – . pepatah Jampi.

Undang-undang Kedah Taj al-Muluk. Panji Semirang. Silsilah Melayu Bugis Cerita-cerita Nabi – Hik. Cekel Waneng Pati Sastera Sejarah – Sulalatus Salatin. Misa Melayu. Hasan dan Husin Sastera Kitab – Sirat al-Mustaqim. Nur Muhammad. Mujarabat Melayu • Sastera Undang-undang dan Ketatanegaraan – • Kepustakaan Ilmu Tradisional – . Hik. Sabil al-Muhtadin Bustan al-Salatin.Salatin. Hik. Nabi Sulaiman. Ken Tambuhan. Hik.TAMADUN MELAYU ISLAM (20) ~Sastera Hikayat~ • • • • Sastera Panji – Hik. Hik. Taj al.

482 perkataan – 1522 . Maleische Woordboek Sameling – John Ogilby (1673) – Thomas Bowrey (1701) .DK Itali-Melayu.TAMADUN MELAYU ISLAM (21) • PERKEMBANGAN BM Daftar kata dan kamus – 1403 – DK tertua China-Melayu.Van Der Vorm. dalam misi pelayaran bersama Magellan – De Houtman (1598-1601) – 1707-08 . susunan Antonio Pigafeta semasa di Ambon dan Brunai.

Gabenor Jeneral Belanda di Batavia .TAMADUN MELAYU ISLAM (22) MANUSKRIP MELAYU TERTUA • • • • • • Surat kiriman bertarikh 1521 dan 1522 oleh Sultan Ternate.1824 . Maluku kepada Raja Portugal – guna BM Surat Raja Ambon kepada Gabenor Inggeris 1658 Surat Gabenor Jeneral Reynier de Klerk (Belanda) kepada Sultan Muhhamad Bahauddin (Palembang) 7 May 1779 Surat Sultan Kaicil (Tidore) kepada Gabenor Inggeris 25 Mac 1785 Surat Stamford Raffles di Melaka kepada raja-raja Jawa untuk sokongan menentang Belanda 8 Januari 1811 Surat Datuk Suliwatang (Lingga) kepada Van Der Capellan.

Kerana dahulu Raja Portugal manyuruh Francisco Serrao datang dari Muluku binasa dari Ambon. .TAMADUN MELAYU ISLAM (23) SURAT SULTAN TERNATE (1521) Al-Fattah Raja Sultan Abu Hayat surat datang kepada Mama Raja Portugal. Maka Raja Maluku samuhanya dengar Feringgi ada binasa dari Ambon. Maka Raja Tidore dengar disuruh saudara duwa membawah perauh tucuh buah diambil Francisco Serrao membawah ke Ternate. raja (be)sar al-dunia alam samuhanya tuwan basar. maka Raja Tidore dan Jailolo disuruh Ambon samuhanya berhimpah mau bunuh pada Francisco Serrao.

. dipohonkan atasnya sihat dan afiat serta daulat dan segala berkat yang boleh membahagiakan pada sendirinya beserta rakyat2nya istimewa pula sahabat-bersahabat pada antara Tuan Sultan dengan kompeni Wolandawi. boleh tinggal tetap dan tegoh hingga zaman yang mutakhirin adanya.TAMADUN MELAYU ISLAM (24) SURAT de KLERK (1779) Qawluh al-haqq wa kalamuh al-sidq Bahawa Gurnadur Jenderal Reynier de Klerk dan sekalian Raden van India berkirim ini surat ikhlas sahabat-bersahabat dan berkasih2an kepada sahabat handai taulannya Paduka Seri Sultan Ratu Muhammad Bahauddin. raja atas tahta kerajaan Palembang.

TAMADUN MELAYU ISLAM (25) MANUSKRIP MELAYU KLASIK • • • • Terdapat lebih 12 000 manuskrip tulisan tangan di 14 negara Yang tertua – 1590 – Aqaid al-Nasafi Tutinameh (1600) Hikayat Seri Rama (1633) TERJEMAHAN BIBLE • • • • Bible Leydekker – Elkitab. ija itu segala Surat Perdjandjian lama dan Baharuw – 1731-33 Kisan Perbuatan Rasul Rasul-rasul Kitab Indjil .

nazam. undang-undang. syair. ‘sy’ (syarat) Menyerap pelbagai kosa kata Arab dan Parsi dalam bidang agama. pemerintahan. sastera agama. tamsil. kesusasteraan. ibarat Menerima pengaruh sastera Islam. ‘z’ (zakat). perubatan. sastera sejarah.TAMADUN MELAYU ISLAM (26) CIRI BM KLASIK • • • • • Menggunakan tulisan Jawi. pentadbiran. ‘nga’. falsafah. cerita-cerita nabi dan para sahabat. tasawuf. kata-kata umum Menyerap beberapa genre sastera Islam. ruba`I. dipinjam dari Arab dengan tambahan – ‘pa’. sastera undang-undang . ‘nya’ dan ‘ca’ Menerima fonem Arab – ‘kh’ (Khamis).

daripada.TAMADUN MELAYU ISLAM (27) • • Pengubahsuaian sistem ejaan Jawi Arab ke Jawi Melayu – Menghilangkan tanda baris – Cth:• Maka. bagi. dia. kuda – Kemudian diberi vokal pada sk pertama dan seterusnya diikuti vokal pada sk kedua Pengaruh frasa Arab – Cth:• “ketahuilah oleh mu” (I`lam) • “maka kemudian daripada itu” (amma ba`du) • “barang siapa” • “sunat berbuka atas tamar” .

tarekat Bersandarkan hukum syariah dan adat – “hidup dikandung adat. mati dikandung tanah” – “biar mati anak. amalan kemasyarakatan. budaya. muamalat. munakahat. syariat. jangan mati adat” – “Melayu itu Islam” . bahasa. kesenian. adat istiadat.PANDANGAN SEMESTA TAMADUN MELAYU (28) • • Penyesuaian faham pra-Islam dengan Islam – Pra-Islam. kepercayaan – Islam. jenayah.

PANDANGAN SEMESTA TAMADUN MELAYU (29) • Teras tamadun Melayu – Akidah Islam – Ketaatan kepada Sultan dan pemimpin – Adat resam – Memuliakan orang tua – Utamakan ikatan kekeluargaan – Saling menghormati Meraikan tetamu – Bertimbang rasa – Bersopan santun. berbudi bahasa – Bermesyuarah/bermuafakat – Bergotong royong .

TAMADUN INDIA – LATAR BELAKANG (1) • • • Prasejarah – sejak 100 000SM Di Lumeria – Selatan India 10 000 – 6 000 SM – penempatan manusia di Kartanaka dan Lembah Ganges di bahagian tengah India Penemuan kesan tamadun Lembah Indus Mohenjodaro (Montgomery) Tamadun yang tinggi berdasarkan penemuan arkeologi kuno. pertengahan. penjajahan • 3 000 SM – – – • Tiga tahap tamadun – .

Atharva – Aspek pemikiran. dan Vaisanavisme – Aspek kepercayaan. Sama. Rig. kehidupan bermasyarakat Dravida di bahagian selatan India – Berbahasa Tamil – Mazhab Saivisme. amalan. kepercayaan. Yajur. pemikiran dan amalan bermasyarakat .LATAR TAMADUN INDIA (2) • • • Dua bahagian utama Indo-Arya di bahagian utara India – Berbahasa Sanskrit – 4 kitab Veda.

TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA (3) • Zaman kuno (1 500 SM – 1 200 M) – – – Kedatangan bangsa Aryan dari Asia Tengah Kuasai Lembah Ganges. Dikenali zaman Vedile.520 M kemunculan Empayar Gupta • • . Cola. Jamuna. Pandhya – 320 SM. • • Vedile Awal (1 500 SM – 1000 SM) Vedile Akhir (1 000 SM – 500 SM) – – Melahirkan generasi Indo-Aryan 321 SM kemunculan Dinasti Maurya • • • Diasaskan oleh Chandragupta Maurya Dibantu anaknya Asoka Perkembangan agama Buddhisme dan Jainisme Perkembangan kesusasteraan Hindu dan seni bina kuil Kemunculan kerajaan-kerajaan kecil. dan Doab. Chera.

Madras. . bahasa Inggeris. agama Kristian Kuasa Belanda. agama Kristian. Calcutta Membawa pengaruh moden dan budaya barat.TAHAP PERKEMBANGAN TAMADUN INDIA (4) • Zaman Pertengahan – – – Zaman Islam di India Tamadun yang lebih cemerlang Kerajaan-kerajaan • Sabaktaqin. Surat. Pulikat. Surat. Kuasa British. Bombay. politik. Masulipatar. Khilji dan Mughal • Zaman Penjajahan (mulai 1750) – – – – – Kuasa terawal – Portugis (Vasco da Gama) Perdagangan. Ghori.

Maharajathiraja. Chakravarti.UNSUR UTAMA DALAM TAMADUN INDIA (5) • Sistem Pemerintahan – – – – – – – Sistem monarki sejak kerajaan awal hingga penjajahan British Raja/ketua negara. infantri. unit gajah. raja mahkota adalah bakal raja Raja rapat dengan golongan brahmin Pentingkan pasukan tentera yang kuat. Rendan. Arasar. Maharaja. dibantu oleh menteri-menteri Raja dilantik turun temurun. Madras. Bombay di zaman penjajahan . Darmamaharaja. unit kuda Pentadbiran secara wilayah • • Negeri besar dibahagi kepada wilayah Wilayah dibahagi kepada kampung besar (kurram) dan kottam (kampung kecil) – Sistem Presidensi di Benggal. Mannar Raja berkuasa mutlak.

TAHAP PERKEMBANGAN AGAMA DI INDIA (6) • Zaman Vedik (Orthodok) – Agama dipanggil Sanathara Dharma – Istilah Hindu diberikan oleh orang Parsi – Dharma – sistem kerohanian/etika – Veda – pengetahuan rohani dan bukan mata kasar – Melihat dari dua sudut. hujan • Subjektif. langit. • Objektif. bumi. melihat dengan akal .

kitab. dan mantera yang suci • Lima prinsip utama – – – – – .MAZHAB-MAZHAB HINDU (7) • Mazhab dan nama Tuhan – – – – – – Saivisme – Shiva Vaisnavisme – Vishnu Sakhta – Sakhti Kaumaram – Muruga Ganapatiyam – Ganesha Sauram – Surya Kewujudan Tuhan tunggal Manusia itu suci Perpaduan melalui percintaan Harmoni agama Pengetahuan tentang sungai.

10 PRINSIP HINDU YANG SEJAGAT (8) • • • • • • • • • • Kejujuran (satya) Kesederhanaan (ahimsa) Tidak berzina (brahmacharya) Tidak merompak (asteya) Kesucian (aparigraha) Kebersihan (shaucha) Kepuasan (santosh) Mengaji kitab (swadhyaya) Penjimatan (tapas) Doa (pooja) .

Sama Veda. Yajur Veda.kesimpulan bersifat falsafah – Riga Veda.KITAB-KITAB SUCI VEDA (9) • • Samhita – Shukta/matra – kemakmuran dari Tuhan – Bharmana – cara penggunaan mantera – Aranyaka – ajaran batin dan upacara agama – Upanishad . Atharva Veda Smirti – Ajaran dari orang alim dan boleh ubah .

PERKEMBANGAN AGAMA VEDA (10) • • • • Poletheisme. memuja sesuatu dewa sahaja sebagai manfestasi untuk semua dewa Monotheisme. segala sesuatu berasal dari Tuhan – Ukta dalam Riga Veda – Agni dalam Yajur Veda – Mahavrata dalam Sama Veda . percaya kepada banyak dewa Henotheisme. penyembahan kepada dewa yang satu Monisme.

AGAMA ZAMAN HETERODOKS BUDDHA (11) • Buddhisme – – – – Diasaskan oleh Siddharta Gautama Ajaran psikologi. etika berkaitan dengan penghidupan Tidak mengajar hal ketuhanan Mengutamakan dhamma/dharma • 4 kebenaran mulia – Penderitaan itu universal (dukkha) – Ada punca segala penderitaan (dukkha samudaya) – Penderitaan itu boleh diatasi (dukkha nirodha) – Ada cara untuk mengatasi penderitaan (dukkha nirodha marga) .

lima organ deria dan minda. kencenderungan. . kelahiran. nama dan bentuk.AGAMA ZAMAN HETERODOKS – BUDDHA (12) • Punca penderitaan – – – – – – – – – – – – Kecuaian. bergantung pada pewujudan. usia tua dan kematian. kesedaran tentang kuasa karma. hubungan antara deria dengan objek. sensasi. nafsu. bertekad untuk lahir.

Sri Lanka.AGAMA ZAMAN HETERODOKS – BUDDHA (13) • Lapan jalan mulia untuk capai nirvana – – – – – – – – Pandangan yang betul Aspirasi yang betul Pertuturan yang betul Kelakuan yang betul Kehidupan yang betul Usaha yang betul Minda yang betul Konsentrasi yang betul India Selatan. Thai. Asia Tenggara Tibet. Myanmar. China. doktrin lama – • Mazhab Mahayana. Korea. Mongolia. pembebasan melalui perantara – . Jepun • Mazhab Hinayana.

gender Kewujudan tuhan yang satu . bangsa.AGAMA ZAMAN HETERODOKS (14) • Sikh – – – – – Diasaskan oleh Guru Nanak Kitab Guru Granth Sahib – panduan hidup selama-lama Kod moral dan semangat kemanusiaan Tanpa mengira latar belakang. Kirpan (pedang kecil). agama. simbol utama • . Kara (gelang).waheguru • • • • • • Nirankar (tidak berbentuk) Abadi Amat berkuasa Tidak dapat difikir oleh manusia Wujud di mana-mana sempurna Kesh (rambut panjang). Kachera (seluar jerut) – 5 K. Kangha (sikat).

AGAMA PASCASEJARAH (15) • • Islam – Tiba di India pada 712 Masehi – Islam berkuasa di Sind. dan selatan Punjab – Berkembang melalui perkahwinan campur dan mewujudkan Indo-Muslim Kristian – Berkembang melalui peranan Vasco Da Gama pada 1498 .

perkembangan bidang fisiologi. alam ini terdiri daripada 5 unsur – air. api. pengenalan konsep jirim. tanah. buku perubatan terkenal – Cakara. angin. sistem perpuluhan. satu bulatan dibahagikan kepada 36 bahagian (yang bermaksud 360 hari setahun = 12 bulan) . karya terkenal – Bakshali. konsep tali (sulvasutra). seni pernafasan (yoga). pembedahan. Susruta. Matematik. perubatan binatang. Rig Veda – keterangan lintasan matahari dibahagi 12 bahagian.PERKEMBANGAN ILMU (16) • • • • Fizik dan Kimia. farmakologi. angkasa Perubatan. geometri dalam upacara agama. reproduksi manusia. Aryabhatiya Astronomi.

Telugu (Andhra Pradesh). Atharva Tamil (Tamil Nadu). Rig. asas bahasa Hindi Kitab-kitab Veda. Kannada (Karnataka) Ramayana • Ditulis oleh Valmiki • Mengandungi unsur moral. kebaikan akan mengatasi kejahatan • peperangan Rama dengan Ravana • Masyarakat Dravidia (Selatan) – • Epik-epik utama – . Yajur. Malayalam (Kerala). Sama.BAHASA DAN SASTERA (17) • Masyarakat Indo-Aryan (Utara) – – Sanskrit.

BAHASA DAN SASTERA (18) – – – Mahabharata • Ditulis oleh Vyasa • Puisi terpanjang dunia • Menganjar manusia berpegang pada janji dan jauhi sifat negatif • Peperangan Kaurava dengan Pandara Bhagavatgita • Sebahagian Mahabharata • Ajaran agama berbentuk falsafah • Jalan tanggungjawab tanpa harap balasan. ekonomi. dengki Arthsastra • aspek politik. tamak. . pengurusan. disiplinkan rohani dan jasmani. kawal nafsu marah. kesejahteraan negara dan ketatanegaraan. serah diri kepada Tuhan.

Taoisme. Legalisme dan The Hundred School of Thought . Shang.TAMADUN CHINA (1) • • • • Salah satu tamadun tertua dunia Bermula di Hwang Ho (Utara) dan Yang Tze (Selatan) Budaya yang lahir di dua kawasan ini dikenali sebagai “The Painted Culture” dan “The Black Pottery Culture” Zaman permulaan – – – – Kemunculan dinasti Hsia. dan Chou Sistem beraja feudal Peperangan adalah ciri utama Kemunculan falsafah Confucious.

Most Favoured Nation Pemulihan negara. agama Kedatangan/pencerobohan orang Gazar ke atas China Buat pertama kalinya diperintah oleh orang luar Abad ke-13 ditakluk oleh Monggol semasa pemerintahan Dinasti Song Zaman cabaran. dan Tang Dikenali sebagai zaman keemasan kerana pencapaian dalam pelbagai bidang. Perang Candu (183942). • Zaman Peralihan – – – • Zaman Moden – – . bermula pengaruh Barat. Reformasi 100 Hari (1989) tetapi gagal. pentadbiran. Gerakan Menguatkan Diri (1861-95). sastera. Han.TAMADUN CHINA (2) • Zaman Pertengahan/Keagungan – – Bermula dengan Dinasti Chin. sains.

TAMADUN CHINA (3) . golongan mulia dan golongan hina Sistem Sangkang – Hubungan raja dengan pembesar – Hubungan ayah dengan anak – Hubungan suami dengan isteri .Masyarakat dan Budaya • • • • • • Berasaskan sistem kekeluargaan Menekankan kuasa bapa Menitikberatkan nilai dan etika Raja berkuasa secara mutlak Hirarki masyarakat.

TAMADUN CHINA (4) . 5 nilai utama – – – – – Ren – kemanusiaan Yi – kesaksamaan/keadilan Li – tatasusila/kesopanan Zhi – kebijaksanaan/hikmah Xin – amanah/kepercayaan Asas sistem kekeluargaan Asas sistem kenegaraan Zhong Fa – menitikberatkan susu galur warisan nenek moyang dalam perhubungan sesama manusia • Konsep Xiao – berbakti – • Konsep Zhong – – – .Masyarakat dan Budaya • Wu Chang.

asal-usul manusia Bersifat azali.TAMADUN CHINA (5) . semua manusia akan kembali ke asal mereka • Dao/Tao – – – – .Kosmologi Dan Pandangan Alam • Tian – – – – Merujuk kepada langit dan huraian tentang syurga Dewa Tian merupakan yang terpenting dan berkuasa menetukan perjalanan hidup seseorang Sumber kewujudan makhluk Menentukan kebahagian dan kesengsaraan manusia Merujuk jalan/lorong yang memandu manusia ke jalan kebaikan Berkaitan dengan tabiat baik dan buruk seseorang Prinsip agung yang mutlak.

Yang – aktif. gelap. keras. Yin = bumi Yang = langit Merujuk sesuatu yang paling tepat dan sesuai dalam sesuatu keadaan. panas. lembut.TAMADUN CHINA (6) . cerah. basah.Kosmologi Dan Pandangan Alam • Di/Ti – – – Merujuk kepada bumi Pelengkap konsep Tian Bertindak sebagai penjaga Kuasa yang berlawanan. pasif. sejuk. kering. • Yin dan Yang – – – • Chung (The Golden Mean) – . Yin – perempuan.

TAMADUN CHINA (7) - Falsafah dan Agama

Confusious
– – – – –

Diasaskan oleh Kong Fu Tze (551SM-479SM) Kitab Lun Yu (Analects) Menekankan aspek falsafah, pendidikan dan sosiopolitik Mempertingkatkan moral dan etika manusia Ajaran mengenai tingkah laku, kekeluargaan dan penghormatan nenek moyang Diasaskan oleh Lao Tze dan Zhuangzi Buku “The Way and Virtue” (Daode Jing) Dunia manusia adalah buruk dan manusia perlu membaikinya Pemikiran falsafah daojia dan aliran agama daojiao

Taoisme/Daoisme
– – – –

TAMADUN CHINA (8) - Falsafah dan Agama

Legalisme (Aliran Fa)
– – – – –

Diasaskan oleh Hsun Tzu Dikembangkan oleh Han Fei Zi Pendekatan pentadbiran yang pragmatik Tidak menekankan moral Pembinaan sesebuah pemerintahan perlu berasaskan undang-undang yang ketat Merangkumi tiga cabang; Fa (undang-undang), Shi (kuasa), Shu (kaedah) Mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pemerintah ke atas rakyat

TAMADUN CHINA (9) - Falsafah dan Agama

Mo Tzu (Moisme)
– – – –

– –

Diasaskan oleh Mo Tzu pada akhir Dinasti Chou Menekankan kasih sayang sejagat dan persamaan taraf Sebuah kerajaan mesti dipimpin oleh orang yang berkebolehan Menekankan sikap jimat cermat, menentang kemewahan, muzik dan perayaan tradisi Tidak menggalakkan peperangan Tidak menyerah kepada nasib Asas falsafah yang mementingkan soal kemanusiaan Menakan sifat kasih sayang dan hormat menghormati

Humanisme
– –

Pencapaian Pelbagai Bidang • Perubatan – – – – Nei Ching (Inner Cannon) – rekod teori-teori perubatan China Yellow Emperor’s Classic of Internal Medicine – teori dan falsafah perubatan China klasik – kelebihan akupuntur. dan senaman Treaties on Diseases Caused by Cold Factors – ditulis oleh Chung Ching Material Medica – ditulis oleh Li Shih Chen. herba. diet. ukuran. dan teori matematik • Matematik – – .TAMADUN CHINA (10) . ensiklopedia mengandungi 2 000 jenis perubatan Chou Pei Suan King – tentang kalendar dan cara menentu masa menggunakan bayang-bayang Chiu Chan Suan Shu – 9 bab ilmu hisab.

Pencapaian Pelbagai Bidang • Sumbangan lain bidang sains dan teknologi – – – – – – – – Kimia Kompas Serbuk letupan Kertas Percetakan Seismoskop Pembinaan kapal Ilmu pelayaran .TAMADUN CHINA (11) .

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (1) • Pertembungan antara tamadun – – – – – Tamadun barat Tamadun Islam Tamadun China Tamadun India Tamadun Melayu Ø Ø Ø Ø PERKONGSIAN ATAU KONFLIK? Berkongsi perbezaan? Mencari titik persamaan? Pembinaan tamadun baru? .

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (2) • Cabaran globalisasi – – Dunia tanpa sempadan Penguasaan tamadun Barat > hegemoni? • Dominasi politik – – Amerika dan Eropah PBB? Yahudi? Yahudi? Anti tamadun? • • • Dominasi ekonomi – Dominasi media – Dominasi budaya – .

ISU-ISU SEMASA DAN MASA DEPAN (3) • Dialog Peradaban – – – – Isu keganasan dan ketidakadilan Perebutan kuasa politik dan ekonomi Kejahilan tentang tamadun Layanan buruk Hak asasi manusia Agama sebagai cara hidup Toleransi Kebijaksanaan • Perkongsian nilai sepunya – – – – .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful