HIKMAH SHOLAT

Para hadirin sadaya, Sakumaha anu parantos pada uninga yen uninga Allah SWT. Parantos ngawajibkeun ka sakur kaom muslimin ngalakonan sholat lima waktu sapoe sapeuting. Sholat teh ngarupikeun ibadah anu pangafdolna, margi sholat teh ngarupikeun ibadah anu ngeunaan sadaya anggota urang lahir-batin: hate, lisan katut sadaya anggota kedah ngiring gerak, ngadeg, ruku, jeung sujudna. Sajabi ti eta, sholat teh ngandung hikmat anu pohara seuerna, boh anu tumali sareng kasehatan badan urang, anu tumali sareng katenangan batin urang, boh anu patali sareng kabutuhan masarakat umum, margi prakna sholat teh merlukeun tempat, pakean anu henteu tiasa dijieun ku sambarangan jalmi, kedah aya pabrikna atanapi tempat paninunan, nya kitu deui dina ngeunaan arah kiblat, merlukeun elmu bumi nanaon. Kumargi kitu, mangga urang sasarengan merhatoskeun ieu dalil-dalil supados solat urang leres-leres dilakonan ku urang kalawan nyumponan kana saratrukunna katut sunat-sunatna. Dawuhan Allah SWT.

“Hartosna: “Saestuna sholat the difardhukeun ka satiap jalma mu‟min kalawan ditangtukeun waktuna.”

Ku ayana kitu, urang sadaya diparentah ku Gusti Allah ngarti kana elmu falak mma atawa ngagaduhan jam, arloji pikeun nitenan waktu sholat. Jadi ngagaduhan jam atawa arloji the pikeun kaom muslimin mah tiasa kaasup kana fardhu kifayah, komo pikeun anu nyanyabaan nyorangan mah tiasa kalebet fardhu „ain. Tegesna ngagaduhan jam atawa arlojina oge matak kenging ganjaran, asal diniatan. Dawuhana-Na:

Pangna kitu oge boa teuing ngalakonan sholatna acan sampurna.” (Q. Kumargi kitu. Al-Ankabut: 45) Para hadirin sadaya.” Perlu diemutkeun. 3. Sholat sunat rowatib anu dilakonan samemeh atawa sabada sholat fardhu. Para hadirin sadaya. Sholat sunat mutlak. yen sholat teh secara otomatis tiasa janten panolak kana migawe dosa sareng kamungkaran. sholat Taraweh. sunat Istikhoroh.Hartosna: ”Ari naraka Wel (anu pohara matak nyerina) eta disadiakeun pikeun jalma anus ok mopohokeun kana solatna (ngaahirkeun waktu). Sholat sunat anu ngagaduhan waktu husus. yen ngalakonan solat anu nyumponan kana sarat-sarat. kawajiban urang sadaya supados ngamumule anu saleresna kana ngalakonan sholat. Tapi naon margina sok seueur jalma anus ok sholat tapi ngalakonan dorakana ngereuyeuh keneh wae? Tah ieu teh ngarupikeun tanda tanya. sholat „Ieud. Mangga bae masing-masing nitenan salirana. Sajabi ti sholat fardhu. sholat Awwabin jeung sajaba ti eta. dimana urang ngagaduhan kabutuh supados diijabah atanapi kasieun supados disalametkeun. margi dawuhan Allah mah moal palsu. moal bohong. 2. sholat Witir. ulah lalawora bilih matak kaduhung di akherat.S. rukun katut adab-adabanana. upami ngalakonan sholatna sampurna mah. sakumaha pidawuh Allah: Hartosna: “Lakonan sholat! Saestuna solat the matak nyegah tina pagawean anu goring jeung pamungkaran. Ieu ayat negaskeun. sapertos: sholat Hajat. sholat Dhuha. sapertos: sholat Isyroq. eta the tiasa janten panghalang kana ngalakonan dosa atawa kamungkaran. . kanggo nyuhunkeun pituduh ti Gusti Allah ngeunaan pamaksudan urang sae atanapi awonna mungguh Allah supados Gusti Allah maparin alamat ku urang jeung sajabana. aya mangpirang-pirang sholat sunat nya eta: 1. sholat Tahajud.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful