HIKMAH SHOLAT

Para hadirin sadaya, Sakumaha anu parantos pada uninga yen uninga Allah SWT. Parantos ngawajibkeun ka sakur kaom muslimin ngalakonan sholat lima waktu sapoe sapeuting. Sholat teh ngarupikeun ibadah anu pangafdolna, margi sholat teh ngarupikeun ibadah anu ngeunaan sadaya anggota urang lahir-batin: hate, lisan katut sadaya anggota kedah ngiring gerak, ngadeg, ruku, jeung sujudna. Sajabi ti eta, sholat teh ngandung hikmat anu pohara seuerna, boh anu tumali sareng kasehatan badan urang, anu tumali sareng katenangan batin urang, boh anu patali sareng kabutuhan masarakat umum, margi prakna sholat teh merlukeun tempat, pakean anu henteu tiasa dijieun ku sambarangan jalmi, kedah aya pabrikna atanapi tempat paninunan, nya kitu deui dina ngeunaan arah kiblat, merlukeun elmu bumi nanaon. Kumargi kitu, mangga urang sasarengan merhatoskeun ieu dalil-dalil supados solat urang leres-leres dilakonan ku urang kalawan nyumponan kana saratrukunna katut sunat-sunatna. Dawuhan Allah SWT.

“Hartosna: “Saestuna sholat the difardhukeun ka satiap jalma mu‟min kalawan ditangtukeun waktuna.”

Ku ayana kitu, urang sadaya diparentah ku Gusti Allah ngarti kana elmu falak mma atawa ngagaduhan jam, arloji pikeun nitenan waktu sholat. Jadi ngagaduhan jam atawa arloji the pikeun kaom muslimin mah tiasa kaasup kana fardhu kifayah, komo pikeun anu nyanyabaan nyorangan mah tiasa kalebet fardhu „ain. Tegesna ngagaduhan jam atawa arlojina oge matak kenging ganjaran, asal diniatan. Dawuhana-Na:

2. yen ngalakonan solat anu nyumponan kana sarat-sarat. rukun katut adab-adabanana. Para hadirin sadaya. Tapi naon margina sok seueur jalma anus ok sholat tapi ngalakonan dorakana ngereuyeuh keneh wae? Tah ieu teh ngarupikeun tanda tanya. sakumaha pidawuh Allah: Hartosna: “Lakonan sholat! Saestuna solat the matak nyegah tina pagawean anu goring jeung pamungkaran. sholat Awwabin jeung sajaba ti eta.” (Q. Mangga bae masing-masing nitenan salirana. sholat Witir. Al-Ankabut: 45) Para hadirin sadaya. kawajiban urang sadaya supados ngamumule anu saleresna kana ngalakonan sholat. aya mangpirang-pirang sholat sunat nya eta: 1. margi dawuhan Allah mah moal palsu. Ieu ayat negaskeun. upami ngalakonan sholatna sampurna mah. Sholat sunat rowatib anu dilakonan samemeh atawa sabada sholat fardhu.” Perlu diemutkeun. dimana urang ngagaduhan kabutuh supados diijabah atanapi kasieun supados disalametkeun. Kumargi kitu. yen sholat teh secara otomatis tiasa janten panolak kana migawe dosa sareng kamungkaran.Hartosna: ”Ari naraka Wel (anu pohara matak nyerina) eta disadiakeun pikeun jalma anus ok mopohokeun kana solatna (ngaahirkeun waktu). sholat Taraweh. eta the tiasa janten panghalang kana ngalakonan dosa atawa kamungkaran. Pangna kitu oge boa teuing ngalakonan sholatna acan sampurna. ulah lalawora bilih matak kaduhung di akherat.S. . sapertos: sholat Isyroq. Sajabi ti sholat fardhu. sholat Tahajud. sunat Istikhoroh. Sholat sunat anu ngagaduhan waktu husus. sapertos: sholat Hajat. sholat „Ieud. Sholat sunat mutlak. sholat Dhuha. 3. kanggo nyuhunkeun pituduh ti Gusti Allah ngeunaan pamaksudan urang sae atanapi awonna mungguh Allah supados Gusti Allah maparin alamat ku urang jeung sajabana. moal bohong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful