Anda di halaman 1dari 6
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Teacher Education Division KEMENTERIAN PELAIARAN MALAYSIA Ministry of Education Malaysia ARAS 2-6, BLOK E 13, KOMPLEK E eraereasien ae Level 2-6, Block E 13, Compleks E ees PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Tel: 03-88841000 Federal Government Administrative Centre Fox :03-88893507 62604 PUTRAJAYA Laman web : hip: www.moe.gov.my “{MALAYSIA : RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN” Rul. Kami : KP (GPG) 9115/600/2/5 Jia. Tarikh IS April 2011 sok Pengarah- Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri YBhg. Dato /Datuk/Datin/Tuan/Puan, = TAWARAN MENGIKUTI KURSUS PERGURUAN BAG! GURU SANDARANTIDAK < TERLATIH (GSTT) BUKAN SISWAZAH DAN SISWAZAH YANG SEDANG ‘DAN. PERNAH BERKHIDMAT DI SK, SJKC DAN SJKT BAGI TAHUN 2011 Dengan segala hormainya perkara di atas dirujuk, 2. Berpandukan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Bertindak Pelaksanaan Pelantikan Semula GSTT dan melaksanakan keputusan YAB Menteri Pelajaran Malaysia, Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia bertanggungjawab merancang dan menguruskan prosedur pengambilan GSTT yang layak untuk dilatih di Institut Pendidikan Guru (IPG) dan di institusi Latihan bagi Tahun 2011 3. Program ini ditawarkan kepada GSTT Bukan Siswazah dan GSTT Siswazah yang sedang dan pernah berkhidmat di SK, SJKC dan SJKT yang memenuhi syarat asasisyarat pelantikan, syarat opsyen serta melepasi prosedur pengambilan guru Rujuk Lampiran 4 4. Antara bidang kursus yang akan ditawarkan adalah seperti berikut 4.1 Bahasa Inggeris SK/SJKC/SJKT 4.2 Bahasa Tamil SK 4.3 Bahasa Cina SK 4.4 Bahasa Arab SK 4.5 Bahasa Iban SK 4.6 Bahasa Kadazandusun SK (Bagi bidang-bidang kursus yang Jain, tawaran akan dlkeluarkan berdasarkan keperluan yang akan dimaklumikan dari masa ke semasa). 5. Sehubungan dengan itu, kerjasama pihak Y.Bhg Dato/Datuk/Tuan/Puan adalah dipohon untuk memanjangkan maklumat ini ke sekolah-sekolah berkenaan. agar GSTT yang berminat dan berkelayakan membuat permohonan, Borang permohonan yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar ke Unit Rendah, Sektor Pengurusan Sekolan di Jabatan Pelajaran Negeri yang berkenaan sebelum tarikh tutup permohonan iaitu SEBELUM ATAU PADA 16 Mei 2011 bersama-sama salinan dokumen seperti di Lampiran 2. 6. Sebarang _pertanyaan, —YBhg._—_Dato/Datuk/Datin/Tuan/Puan boleh menghubungi pegawai di Bahagian ini, Puan Ramlah binti Mohamed di talian 03- 88841225 aiau Cik Norliza binti Yusof di talian 03-88841246 atau Puan Aliza bint! Che Ahmad di talian 0388841231. Bersama-sama ini dilampirkan borang permohonan untuk tindakan selanjutnya Sekian, terima kasih, “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Kementerian Pelajaran Malaysia sk. 1. YAB Tan Sri Muhyiddin bin Yassin Menteri Pelajaran Malaysia 2. YB Datuk Ir. Dr Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran 1 3. YB Dr Haji Mohd Puad bin Zarkashi Timbalan Menteri Pelajaran 2 4. YBhg Dato’ Dr Rosli bin Mohamed Ketua Setiausaha Kementerian Petajaran Malaysia 5. YBhg Dato! Abd. Ghafar bin Mahmud Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia 6 Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia 7. Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia 8 Rektor Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia 9. Pengarah-Pengerah Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia 10. _ Timbalan-Timbalan Pengarah BPG 11. Pengarah-Pengarah Institut Pendidikan Guru 12. Ketua-Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Guru LAMPIRAN 1 SYARAT ASAS/PELANTIKAN, SYARAT OPSYEN DAN PROSEDUR PENGAMBILAN GSTT SISWAZAH DAN GSTT BUKAN SISWAZAH TAHUN 2044 Syarat Asas/Pelantikan 1.1 Warganegara Malaysia 1.2 Berumur kurang daripada 35 tahun semasa mendaftar berkursus pada 22 November 2011 1.3 Memperoleh kepujian dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu 1.4 Berkhidmat sebagai GSTT melebihi 2 tahun 1.5 Memenuhi syarat pelantikan anggota perkhidmatan awam 1.6 Pernah berkhidmat sebagai GSTT di SK, SUKC dan SJKT sebelum tahun 2011 1.7 Sedang berkhidmat sebagai GSTT di SK, SJKC dan SJKT pada tahun 2014 1.8 Berdasarkan kepada keperluan dan kekosongan jawatan semasa Syarat Opsyen 2.1. Bagi GSTT Bukan Siswazah, perlu mempunyai sekurang-kurangnya Kepujian Minimum di peringkat SPM ATAU Gred E di peringkat STPM ATAU Diploma yang sesuai dengan opsyen di pohon 2.2 Bagi GSTT Siswazah, periu memiliki ljazah Sarjana Muda atau setaraf daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau luar Negara yang sesuai dengan opsyen dipohon 2.3 Memiliki ljazah yang diiktirat Kerajaan Malaysia. Pemohon perlu merujuk laman sesawang JPA di alamat http://www interactive ipa. gov. myAvebinteraktifirmMain\ktiraf asp Roar —_—— RANLAH BINT] MOHAMED ‘Ketua Penoiong Pengarah Unit Pengurusan Pangambian Pelsjar ‘Bahagian Penginiexn Kemontoran Pelgs:20 1