PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) BUKU PANDUAN PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR

PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) UNIVERSITI PUTRA M ALAYSIA NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 ISI KANDUNGAN 1.0 2.0 3.0 Perancangan Aktiviti Carta Alir Pelaksanaan Aktiviti Oleh Pelajar Ga ris Panduan 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Garis Panduan Kertas Kerja Cadangan Aktiviti Pel ajar Garis Panduan Pinjaman Peralatan Rekreasi/Teknikal dan Penggunaan Kemudahan Garis Panduan Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya Garis Panduan Pelajar Permohonan Alat Tulis/Cenderamata 6 8 10 10 13 15 17 17 Garis Panduan Permohonan Kenderaan Garis Panduan Permohonan Untuk Mendapatkan Ke lulusan Bagi Memungut Derma/Kutipan Wang Di Luar Kampus Di Bawah Seksyen 15A Akt a Universiti Dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1996) 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3. 6.5 Tujuan Garis Panduan Peraturan Am Skop Aktiviti Memungut Derma/Kutipan Wang Proses Mendapatkan Kelulusan Permohonan Garis Panduan 3.6 18 18 18 19 19 19 22 22 22 22 23 23 25 26 27 28 3.7 Garis Panduan Pemantauan Aktiviti Pelajar 3.7.1 3.7.2 3.7.3 Tujuan Pemantauan Ta nggungjawab Pegawai Pemantau Kaedah Pemantauan 3.8 3.9 LAMPIRAN 1 LAMPIRAN 2 LAMPIRAN 3 LAMPIRAN 4 Garis Panduan Laporan Aktiviti Garis Panduan Tuntutan Kewangan Aktiviti Pelajar Jenis Aktiviti Keperluan Dokumen Berdasarkan Kategori Aktiviti Dokumen Asas Untu k Sem ua Kategori Aktiviti Kecuali G09 Dokumen Tambahan Khusus Untuk Semua Kateg ori Aktiviti Kokurikulum Tidak Berkredit 02 01.02.2009 NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 2 drpd. 130

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 5 Borang Mengikut Keperluan Prosedur Pelaksanaan Aktiviti Oleh Pelajar Borang Perm ohonan Kelulusan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001) (Biru) Slip Akuan Penyerahan (UPM/HEP A/BHEP/UPAP/B009) dan Aktiviti Terima Pelajar Borang 32 33 35 36 37 42 43 44 45 48 49 51 57 58 60 62 63 65 67 72 3 drpd. 130 Borang Maklumat Penceramah/Panel/Pembentang Kertas Kerja/Pembimbing (UPM/HEPA/BH EP/UPAP/B005) Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) Borang Tempahan Kenderaan (UPM/HEPA/UKEN/B001) Senara i Semak Penerimaan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B011) Borang Pengesahan (UPM/HEPA/BHEP/UP AP/B004) Penyertaan Borang Aktiviti Pelajar Borang Permohonan Alat Tulis/Cenderamata (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001) Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) Borang Permohonan Pindaan (UPM /HEPA/BHEP/UPAP/B012) Borang Laporan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) Aktiviti Pelajar Pelajar Balik Aktiviti Senarai Semak Tuntutan Bayaran (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B013) (Kuning) Slip Akuan Terima Tuntutan (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) (Kuning) Kod Sistem Lejar (U PM/HEPA/BHEP/UPS/B015) (Hijau) Borang Laporan Kewangan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/U PS/B002) Persatuan Pelajar Borang Penyata Perbelanjaan/Pelarasan Wang Pendahuluan dan Tuntutan Bayaran Bali k (BEN/BYR/B014) (Merah) Borang Laporan Pemantauan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007) Bor ang Pinjaman Peralatan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003 (A)] Borang Tempahan Penggunaan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003 (B)] Aktiviti Pelajar Rekreasi/Teknikal Kemudahan NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Borang Pernilaian Program Anjuran (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) diisi oleh peserta B orang Penilaian Program Anjuran (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B007) diisi oleh peserta Pelajar BHEP 74 76 78 Borang Penilaian Kepada Pegawai Pemantau Aktiviti Lasak (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B009 ) diisi oleh Pengarah Program LAMPIRAN 6 LAMPIRAN 7 Contoh Kertas Kerja Cadangan Aktiviti Pelajar Format Ringkasan Eksekutif Bagi Pe rmohonan Kelulusan Mendapatkan Derma dan Tajaan Dalaman/Luar serta Aktiviti Ke L uar Negara Contoh Surat Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar Kepada Timbalan Na ib Canselor (HEPA). UPM Bagi Permohonan Kelulusan Mendapatkan Tajaan Luar (Dised iakan oleh Pegawai Penyelaras) Contoh Surat Jawapan Dari Naib Canselor.02. 130 . Permohon an Kelulusan Mendapatkan Tajaan Luar Contoh Surat Permohonan Pengecualian Cukai 02 01.2009 81 104 LAMPIRAN 8 LAMPIRAN 9 LAMPIRAN 10 105 107 108 111 112 113 114 116 117 118 119 121 LAMPIRAN 11 LAMPIRAN 12 LAMPIRAN 13 LAMPIRAN 14 LAMPIRAN 15 LAMPIRAN 16 LAMPIRAN 17 LAMPIRAN 18 LAMPIRAN 19 LAMPIRAN 20 LAMPIRAN 21 NO. UPM Contoh Surat Iringan TNC (HEPA) Ke pada Naib Canselor. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : UPM Bagi 122 124 4 drpd. UPM Format Surat Keputusan Permohonan (Disediakan oleh Pegaw ai Penyelaras) Format Permohonan Pindaan Aktiviti Pelajar Format Kelulusan Pinda an Aktiviti Pelajar (Disediakan oleh Pegawai Penyelaras) Format Kelulusan Permoh onan Tambahan Bantuan Kewangan (Disediakan oleh Pegawai Penyelaras) Contoh Surat Permohonan Kebenaran Kepada Pihak Taman Negara/ Perhilitan/ Jabatan Perhutanan/ PBT Contoh Surat Jawapan Daripada Pihak Taman Negara/ Perhilitan/ Jabatan Perhu tanan/ PBT Contoh Surat Makluman Kepada Ibu Pejabat Polis Daerah/ Balai Polis Co ntoh Surat Jawapan Daripada Ibu Pejabat Polis Daerah Format Surat Makluman Kepad a Ketua Kampung/ Penghulu/ Pengerusi JKKK Contoh Surat Permohonan Kelulusan Mend apatkan Tajaan Luar Kepada Naib Canselor.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 22 LAMPIRAN 23 LAMPIRAN 24 LAMPIRAN 25 Format Surat Kelulusan Pengecualian Cukai (Disediakan Oleh Pegawai Penyelaras) C ontoh Surat Kelulusan Pengecualian Cukai (Disediakan Oleh Pegawai Penyelaras) Fo rmat Surat Pelantikan Pegawai Pemantau (Disediakan oleh Pegawai Penyelaras) Form at Surat daripada Pegawai Penyelaras kepada Ketua Seksyen Pembangunan Pelajar 125 127 129 130 NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 5 drpd. 130 .02.

1 14 hari bekerja sebelum tarikh pelaksanaan aktiviti. forum.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Persatuan/kelab akan menerima dokumen seperti di bawah setelah Pegawai Penyelaras bersetuju dengan perbincangan tersebut. 1.6 1. Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan K emudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) jika berkaitan.4.4.4.4.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 1. Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi/Teknikal [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(A)] dan Penggunaan Kemudahan [UPM/HE PA/BHEP/UPAP/B003(B)] jika berkaitan.2 1.3 1.4 1. Borang T empahan Kenderaan (UPM/HEPA/UKEN/B001) jika berkaitan. 130 . NO.5 Persatuan/kelab boleh menghantar permohonan aktiviti bersama-sama borang berkait an setelah perbincangan bersama Pegawai Penyelaras dipersetujui.4. Semua permohonan aktiviti hendaklah Penyelaras selewat-lewatnya : dikemukakan kepada Pegawai 1. Borang Maklumat Pencerama h/ Panel/ Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005) jika akt iviti tersebut melibatkan sesi ceramah.7.1 1. seminar dan seumpamanya. 1.2009 6 drpd.5 1.2 Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001).2 Dua (2) bulan u ntuk aktiviti yang melibatkan kutipan derma dan penajaan dalaman/luar serta akti viti ke luar negara.7. Persatuan/kelab yang ingin melaksanakan aktiviti perlu berbincang t erlebih dahulu dengan Pegawai Penyelaras masing-masing berkenaan perancangan dan pelaksanaan aktiviti seperti penyediaan kertas kerja dan dokumendokumen yang be rkaitan.3 1.0 PERANCANGAN AKTIVITI 1. Setiap peranc angan persatuan/kelab hendaklah sesuai dengan objektif dan tujuan penubuhan pers atuan/kelab.7 1. Surat permohona n kelulusan aktiviti hendaklah dikemukakan kepada Timbalan Naib Canselor (HEPA) melalui Pengetua/Dekan/Penasihat berserta kertas kerja dan dihantar kepada Pegaw ai Penyelaras. 1.1 Persatuan/kelab hendaklah menyediakan perancangan aktiviti dan mengemukakan kepada Pegawai Penyelaras untuk semakan pada awal setiap semester.4 1.

1 1.02. Membawa peralatan secukupnya.11.12 Bahagian Hal Ehwal Pelajar menyediakan perkhidmatan dan kemudahan untuk kegunaan pelajar seperti berikut : 1. Perlu diiringi oleh seorang ya ng berkelayakan dalam pertolongan cemas dan jurupandu berkelayakan. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 2 & 3).11. Mendapat kel ulusan bertulis daripada pihak yang berkaitan. Aktiviti yang berisiko tinggi seperti aktiviti d i dalam hutan.11.9 1. Tidak dibenarkan melaksanakan sebarang aktiviti satu (1) bulan sebelum peperiksa an akhir semester bermula.11. Sebarang perubahan aktiviti perlu mendapat kelulusan Timbalan Naib Canselor (HEPA).3 1. 130 . Membawa alat telekomunikasi seper ti walkie talkie (jika perlu). Mendapat kebenaran daripada Balai Polis yang berhampiran.11.1 Pinjaman Peralatan Rekreasi dan Teknikal (Ruju k Garis Panduan Pinjaman Peralatan Rekreasi/Teknikal) Permohonan Penggunaan Kemu dahan (Rujuk Garis Panduan Penggunaan Kemudahan) Pinjaman Peralatan dan Pengguna an Kemudahan Seni dan Budaya (Rujuk Garis Panduan Pinjaman Peralatan dan Penggun aan Kemudahan Seni dan Budaya) Permohonan Alat Tulis Pelajar (Rujuk Garis Pandua n Permohonan Alat Tulis/Cenderamata Pelajar) Perkhidmatan Kenderaan (Rujuk Garis Panduan Permohonan Kenderaan) 1.12.2009 7 drpd.3 1. mendaki gunung dan aktiviti air perlu mematuhi syarat-syarat tamb ahan berikut : 1.4 NO.12.12.11 1. Pelaksanaan aktiviti perlulah sama seperti yang diran cang di dalam kertas kerja.2 1. 1.10 1.11.5 1.6 Menerima nasihat dan ar ahan daripada pegawai Pusat Kesihatan Universiti.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 1.4 2.12.12.4 1.2 1.8 Permohonan aktiviti hendaklah mengikut Prosedur Pelaksanaan Aktiviti oleh Pelaja r (UPM/HEPA/BHEP/AP/P001) kertas kerja yang disertakan dengan surat iringan dari pemohon dan dihantar bersama dokumen yang berkaitan (Rujuk Lampiran 1.

6 Pindaan? 7. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 2.7 Tidak Semak dan Sokong KBHEP Ya 7.8 Tidak Ya Pindaan? 7. 130 .02.1 Terima Dokumen Permohonan 7.0 CARTA ALIR PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR MULA 7.2009 8 drpd.2 Lengkap? 7.5 Semak dan Sokong KSPP 7.4 Tidak Ulas dan Sokong PPY 7.3 Ya Terima Dokumen Permohonan Lengkap Ya 7.9 Tidak B A NO.

15 Terima Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan 7.17 NO.13 Tidak Aktiviti Dilaksanakan? 7.2009 9 drpd.12 Ya Pindaan? 7.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 B A Lulus TNC (HEPA)? 7.16 TAMAT 7. 130 .14 Tidak Ya Pantau Aktiviti 7.11 Serah Surat Keputusan Permohonan dan Dokumen Berkaitan 7.10 Tidak Ya Sediakan Surat Keputusan Permohonan 7. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.

3.1 GARIS PANDUAN KERTAS KERJA CADANGAN AKTIVITI PELAJAR 3. iii. d. Tujuan Nyatakan tujuan anda menyediakan kertas kerja i ni. ii. Tahoma atau Century Gothic Saiz Font : 12 Spacing : 1.1 Format Am Penyedi aan Kertas Kerja a. l. Kertas saiz A4 berwarna put ih dan hanya sebelah muka surat sahaja digunakan Page set up : Bentuk Potrait Fo nt . Memohon kerjasama daripada agensi-agensi keraj aan dan swasta (sekiranya berkaitan).1. Penggunaan perkataan Inggeris perlu Italic .2 Format Kulit Luar a. b. c.02. Mendapatkan kelulusan mengutip derma luar dan penajaan daripada Naib Canselo r UPM (sekiranya berkaitan). h.0 GARIS PANDUAN 3. d.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. c. 130 . e.1. Latar belakang perlu berwarn a putih Logo UPM di bahagian kiri Logo persatuan di sebelah kanan (jika ada) Kul it luar perlu mempunyai butiran seperti berikut : Tajuk Tarikh Tempat dan Anjura n 3. k. g. b. Kertas kerja hanya perlu di stapler sahaja tanpa di binding. i. contoh seperti berikut : i.2009 10 drpd. Mendapatkan kelulusan pelaksanaan aktiviti dan b antuan kewangan daripada Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni). SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. NO. f. ii. j. iii.5 Margin :1 Align Justify Meletakkan nombor halaman muka surat Maksimumkan muka surat Se tiap tajuk di hitamkan bold dan mempunyai nombor. iv.1. i.3 Kandungan Kertas Kerja Kertas Kerja yang lengkap hendaklah mengandungi per kara-perkara berikut : a. jenis Arial.

maklumkan beri justifikasi. Terengganu Darul Iman. Sekurang-ku rangnya tiga (3) objektif yang mempunyai maksud yang jelas dan huraian yang baik . Nama No. e. Perlu dihubungkaitkan dengan matlamat sesuatu aktiviti jika bekerjasama de ngan pihak luar. Pengenalan/ Pendahuluan i. ii. Tel Pekerjaan kepentingan dan i. Penceramah Sila berikan maklumat lengkap penceramah se perti berikut (jika berkaitan) : i. g. Anjuran i.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 b. ii. ii. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Nama penganjur (persatuan/ kelab/ majlis dan sebagainya). Contoh : Ka mpung Batu Hampar. 130 . Penyertaan dan Maklumat Peserta Sila nyatakan anggaran bilangan peserta (jawa tankuasa program perlu mengisi Borang Pengesaha n Penyertaan Aktiviti Pelajar UP M/HEPA/BHEP/UPAP/B004 NO. Terangkan kenapa memilih agensi-agensi t ersebut serta apa peranannya . Tempat Ny atakan dengan terperinci seperti nama tempat. Jika aktiviti melibat kan kerjasama pihak luar. Kad Pengenalan Alamat/ No. Tetamu Kehormat/ Perasmi Nyatakan nama dan jaw atan (jika berkaitan). Kerjasama (namaka n badan-badan/ agensi-agensi terlibat). Tarikh Dan Hari Hari/ Nama bulan/ Tahun (Hari). Objektif i. daerah. mukim. ii. Kuala Terengganu. iii. c. d. Manir.02.2009 11 drpd. Latar belakang aktiviti. negeri. h. f. iv.

telefon Timbalan Dekan bagi aktiviti persatuan/kelab fakulti. jawatan. 130 .02. J awatankuasa Pelaksana Nyatakan nama penuh. no. telefon. nama. cap rasmi. masa dan aktiviti yang dijalankan secara terperinci. alamat jabatan dan nombor telefon dicadangkan oleh Dekan / Pengetua / Penasi hat / Pegawai Penyelaras. iv. jab atan dan no. k. Pengesahan Kertas Kerja Sila nyata kan dan lengkapkan maklumat berikut. tarikh. Tandatangan. Tandatangan. v. matrik dan no. n. jabatan dan no. tarikh. T andatangan. cap rasmi. tarikh dan nama pengarah yang menyediakan kertas kerja. ii. nama. jabatan dan no.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 dan borang ini hendaklah diserahkan kepada Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar se lewat-lewatnya sehari (1) sebelum aktiviti dijalankan). Cadangan pegawai pemantau berserta jawat an. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. j. Syor Sila nyat akan syor dengan jelas. m. Atur Acara Program Ny atakan tempat. i. tarikh. tarikh. nama. jawatan. ringkas dan padat. telefon Dekan/ Pen getua yang mengesahkan kertas kerja. telefon penasihat yan g menyemak kertas kerja. l. Anggar an Perbelanjaan dan Pendapatan Disediakan dalam format jadual. jawatan. NO. iii. cap rasmi. Tand atangan.2009 12 drpd.

i) Peminjam hendaklah memastikan p eralatan yang ingin digunakan berada dalam keadaan baik sebelum pinjaman dilakuk an.2.6 Tatacara Penggunaan Kemudahan i) Pengguna adalah dilarang m erokok di dalam bilik/lokasi kemudahan yang digunakan. v) Hanya pelajar/pengguna yang berdaftar di dalam borang sa haja dibenarkan menggunakan kemudahan. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. iii) Pengguna hendaklah memastikan semua perala tan elektrik.2 Pemohon hendaklah merujuk kepada Ketua Seksyen Pengur usan Aktiviti Pelajar bagi tujuan permohonan pinjaman peralatan rekreasi/teknika l dan penggunaan kemudahan.2 GARIS PANDUAN PINJAMAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN PERALATAN REKREASI/TEKNIKAL DAN 3.02.2. suis. 3.2. 3. 3.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. ii) Pengguna adalah dilar ang berdua-duaan di dalam bilik. 3.1 Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi dan Teknikal[UPM/HE PA/BHEP/UPAP/B003(A)] dan Penggunaan Kemudahan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/ B003(B)] per lu dikemukakan kepada Ketua Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar selepas menghant ar Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001) kepada Pegawai Penyelaras. iv) Pengguna hendaklah memastikan jangka waktu penggunaan adalah selaras denga n borang permohonan.4 Pemohon perlu membawa salinan Borang Pi njaman Peralatan Rekreasi dan Teknikal [UPM/HEPA/BHEP/UPAPB003(A)] dan Penggunaa n Kemudahan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(B)] yang telah diluluskan ketika mengambil peralatan.1 Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi dan Teknikal [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003 ( A)] dan Penggunaan Kemudahan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(B)] akan diserahkan kepada pelajar bersamasama dengan Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HE PA/BHEP/UPAP/B001). semasa digunakan dan sewaktu pemulangan.3 Keputusan permohonan pinjaman peralatan dan pe nggunaan kemudahan lulus/tidak lulus boleh diketahui selepas (3) hari bekerja me ndapat surat keputusan permohonan. 3.2. ii) Kos pembaikan dan kos pengganti an akan ditanggung oleh peminjam sekiranya kemudahan yang dipinjam didapati rosa k atau hilang.2. 130 . tingkap dan pintu sentiasa ditutup setelah selesai digunakan .2. 3.5 Tatacara Pinjaman Peralatan. NO.2009 13 drpd.2.

vii) Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan segera kepada pegawai yang berkenaan. NO. x) Perubahan tarikh dan waktu penggu naan tertakluk kepada maklumat semasa tanpa pemberitahuan notis.02. 130 .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 vi) Pengguna dilarang membawa keluar sebarang peralatan dari dalam bilik melaink an mendapat kebenaran dari pegawai berkenaan. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. ix) Pengguna hendaklah menjaga kebersihan dan harta bend a di bilik/lokasi kemudahan yang digunakan.2009 14 drpd. xi) Bahagian Ha l Ehwal Pelajar berhak meminda kod etika ini dari semasa ke semasa tanpa memaklu mkan kepada pengguna. viii)Bahagian Hal Ehwal Pelajar tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kehilangan atau kerosakan peralata n dan harta benda persendirian yang ditinggalkan oleh pengguna di dalam bilik/ke mudahan yang digunakan.

Kos pembaikan dan kos peng gantian akan ditanggung oleh peminjam sekiranya kemudahan yang dipinjam didapati rosak atau hilang.6 Tatacara Pinjaman Peralatan.3. Penggu na hendaklah memastikan jangka waktu penggunaan adalah selaras dengan borang per mohonan. Pengguna dilarang membawa keluar sebarang peralatan dari dalam bilik melainkan mendapat kebenaran dari pegawai berkenaan. Kos pencucian pakaian akan ditanggung oleh peminjam. 3.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. Pengguna adalah dilarang berdua-duaan di dalam bilik. 3. semasa digunakan dan sewaktu pemulangan. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : .4 Keputusan permohonan pinjaman peralatan dan penggunaan kemudaha n lulus/tidak lulus boleh diketahui selepas mendapat surat keputusan permohonan. 3.3.2 Borang Pinjaman P eralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) perl u dikemukakan kepada Ketua Unit Seni Budaya dan Kreatif selepas menghantar Boran g Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001) kepada Pegawai Penyelaras. 02 01. Hanya pelajar/pengguna yang berdaftar di dalam borang sahaja dibenarkan menggunakan kemudahan. ii) iii) 3.5 Pemohon perlu membawa salinan Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Ke mudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) yang telah diluluskan ketika m engambil peralatan. 130 vi) NO. 3.3.02.7 Tatacara Penggunaan Kemudahan i) ii) iii) iv) v) Pengguna adalah dilarang merokok di dalam bilik/lokasi kemudahan yang digunakan.3.3.3 GARIS PANDUAN PINJAMAN PERALATAN DAN PENGGUN AAN KEMUDAHAN SENI DAN BUDAYA 3.3. suis.3. Pengguna hendaklah memastikan semua peralatan elek trik. 3. tingkap dan pintu sentiasa ditutup setelah selesai digunakan.3 Pemohon hendaklah merujuk kepada Ketua Unit Seni Budaya dan K reatif bagi tujuan permohonan pinjaman peralatan dan penggunaan kemudahan seni d an budaya. i) Peminjam hendaklah mem astikan peralatan yang ingin digunakan berada dalam keadaan baik sebelum pinjama n dilakukan.2009 15 drpd.1 Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BH EP/USBK/B001) akan diserahkan kepada pelajar bersama-sama dengan Borang Permohon an Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001).

Bahagian Hal Ehwal Pelajar berhak meminda kod etika ini dari semasa ke semasa tanpa memaklumkan kepada pengguna. NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 vii) viii) ix) x) xi) Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan segera kepada pegawai yang berkenaan. 130 .2009 16 drpd. Ba hagian Hal Ehwal Pelajar tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kehilangan atau kerosakan peralatan dan harta benda persendirian yang ditinggalkan oleh pe ngguna di dalam bilik/kemudahan yang digunakan.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Perubahan tarikh dan waktu penggunaan tertakluk kepada maklumat semasa tanpa pemberitahuan notis . Pengguna hendaklah menjaga keber sihan dan harta benda di bilik/lokasi kemudahan yang digunakan.

3.4. 3.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. 3.4 Bayaran tol bagi penggunaan kenderaan Bahagian Hal Eh wal Pelajar adalah di bawah tanggungan Persatuan/Kelab.5 Pemohon boleh mendapatkan b ekalan alat tulis pada hari Isnin.5.4.00 petang hingga 5.3 Permohonan kenderaan dari Persatuan/Kelab pelajar yang men daftar di bawah Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan mendapat kelulusan penggunaan ken deraan dari Bahagian Hal Ehwal Pelajar adalah dikecualikan daripada pembayaran p enggunaan kemudahan. 3.5.1 Borang Permohonan Alat Tulis P elajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001) akan diserahkan kepada pelajar bersama-sama deng an surat keputusan permohonan. 3.4 GARIS PANDUAN PERMOHONAN ALAT TULIS PELAJAR 3. NO.4.4.4. 3.5. Rabu dan Jumaat dari pukul 3.3 Permo honan hendaklah disertakan dengan surat keputusan permohonan.1 Borang Tempahan Kenderaan (UPM/HEPA /UKEN/B001) akan diserahkan kepada pelajar bersama-sama dengan Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001).2 Permohonan alat tulis pelajar hendaklah dib uat sekurang-kurangnya satu (1) hari bekerja sebelum tarikh diambil.5.5. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.5.4. 3. 3.00 petang sahaja.4 Setiap permo honan untuk mendapatkan cenderamata hendaklah disertakan senarai nama penerima d an tertakluk kepada stok cenderamata yang ada.2 Borang Tempahan Ken deraan (UPM/HEPA/UKEN/B001) perlu dikemukakan ke Unit Kenderaan selepas menghant ar Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/UPAP/B001) kepada Pega wai Penyelaras.5 GARIS PANDUAN PERMOHONAN KENDERAAN 3. 130 .2009 17 drpd.5 Pengesahan permoho nan tempahan kenderaan berjaya/tidak berjaya diaturkan boleh diketahui tiga (3) hari bekerja sebelum tarikh penggunaannya dengan mengambil satu (1) salinan bora ng tempahan kenderaan iaitu salinan pengguna. 3.6 Jadual penggunaan bas adalah tertakluk kepada kelulusan Unit Kenderaan. 3. 3.6 Pemohon hendaklah merujuk kepada Unit Pengurusan Sumb er bagi tujuan permohonan alat tulis/cenderamata pelajar.02.

130 . Pelajar/persatuan pelajar yang boleh mem ungut derma/kutipan wang ini hendaklah terdiri daripada pelajar/persatuan /pertu buhan pelajar yang berdaftar dengan IPTA tersebut Pungutan derma/kutipan wang ha nya boleh dibuat setelah mendapat kelulusan daripada pihak yang berkaitan terleb ih dahulu seperti :a) b) c) d) Bahagian Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni universiti masingmasing Kementerian Luar Negeri. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 3.2009 18 drpd. ii) Menetapkan skop dan definasi aktiviti memungut derma/kutipan wang ya ng boleh dijalankan oleh badan pelajar IPTA.6.2 PERATURAN AM i) Aktiviti memu ngut derma/kutipan wang di luar kampus oleh pelajar/persatuan/pertubuhan pelajar IPTA boleh dibuat seperti diperuntukan di bawah Seksyen 15 A Akta Universiti da n Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1996).6.02.6 GARIS PANDUAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN KELULUSAN BAGI MEMUNGUT DERMA/KUTIPAN WANG DI LUAR KAMPUS DI BAWAH SEKSYEN 15 A AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 (PINDAAN 1996) 3.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. Kementerian Keselamatan Dalam Negeri dan P olis Diraja Malaysia.1 TUJUAN GARIS PANDUAN INI ADALAH UNTUK :i) Memberi penj elasan terhadap tatacara proses permohonan yang perlu disediakan oleh IPTA untuk mendapatkan kelulusan Naib Canselor UPM bagi memungut derma/kutipan wang di lua r kampus dibawah seksyen 15 A Akta universiti dan Kolej universiti 1971 (pindaan 1996). Kementerian Dalam Negeri (Bahagian Penerbitan) bagi progra m yang melibatkan penerbitan majalah dan risalah jika diedarkan di luar kampus d an Jabatan/Kementerian lain-lain sekiranya aktiviti yang akan dijalankan memerlu kan kelulusan Jabatan/Kementerian berkenaan ii) iii) NO.

6.5 PERMOHON AN GARIS PANDUAN i ) Garis Panduan ini berkuatkuasa mulai daripada tarikh ia dikeluarkan.1 hingga 4. iv) Permohonan yang dikemukakan hendaklah te rlebih dahulu memenuhi semua syarat lain yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. v) Bahagian HEP hendaklah memberikan maklumat-maklumat yang lengkap kepada pelajar -pelajar terlebih dahulu dan memastikan permohonan yang dikemukakan mengandungi perkara 4.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. iii) Setiap permohonan bagi program yang diadakan di dalam negara hendaklah di kemukakan ke Jabatan ini 1 (satu) bulan sebelum tarikh program dijalankan dan pr ogram di luar negara hendaklah dikemukakan ke Jabatan ini 11/2 (satu setengah)bu lan dari tarikh program dijalankan. 130 .4 PROSES MENDAPATKAN KELULUSAN i) Semua permohonan hendaklah dikemukakan mel alui Pejabat Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni serta mendapat sokongan daripada Timba lan Naib Canselor /Timbalan Rektor/Dekan (Hal Ehwal Pelajar Dan Alumni) IPTA. 3.6.6.3 SKOP AKTIVITI MEMUNGUT DERMA/KUTIPAN WANG i) Aktiviti pelajar pra siswazah dan pasca siswazah IPTA meliputi aktiviti seperti berikut :· · · · · · · · Lawatan sambil be ar di dalam dan di luar negara Baktisiswa praktikal/pertukaran pelajar Latihan p raktikal/pertukaran pelajar Seminar Pendidikan/persidangan/seminar/motivasi/raka n muda Eksplorasi/perkhemahan/ekspedisi Ekspo/pameran/karnival/konges/pertanding an Penerbitan majalah/risalah Jamuan makan untuk tujuan amal seperti meraikan an ak-anak yatim dan sebagainya. ii ) Permohonan yang dikemukakan hendaklah menggunakan format seperti di lampiran A .4 sebelum mengemukakan ke pejabat Naib Canselor untuk dipro ses bagi mendapatkan kelulusan Naib Canselor .2009 19 drpd. 3. NO.

No.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN A MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN BAGI PERMOHONAN KEBENARAN MEMUNGUT DERMA/KUT IPAN WANG DIBAWAH SEKSYEN 15 A AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSITI 1971 (PINDAA N 1996) (a) Nama IPTA Nama Persatuan/Pertubuhan Tujuan Nyatakan tujuan kerja ini disediakan iaitu untuk memohon pertimbangan dan persetujuan Naib Canselor atau memohon kebenaran mendapatkan penajaan/kewangan daripada badanbadan tajaan Maklu mat Program Nama Program Tarikh dan Tempat program Anjuran Objektif Program Just ifikasi mengadakan Program Matlamat Program Jenis Program Jangkamasa Program Bil angan peserta Nyatakan bilangan peserta dan sertakan Senarai Nama Peserta. Ka d Pengenalan.2009 20 drpd.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : .Alamat dan No. 130 (b) ( c) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (x) (xi) (xii) (xiii) (xiv) (xv) (xvi) NO. Telefon bimbit peserta program (sertakan didalam ker tas kerja) Senarai ahli jawatankuasa pelaksana program Tentatif program Ulasan P enasihat/Fasilitator beserta tandatangan Belanjawan · Nyatakan sumber kewangan dan anggaran perbelanjaan · Nyatakan jumlah pembiayaan diperlukan Pandangan daripada agensi yang berkaitan mengikut program yang dicadangkan (jika melibatkan agensi lain) Kesimpulan Ringkasan Eksekutif seperti di Lampiran A2 02 01.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 RINGKASAN EKSEKUTIF PROGRAM BAGI PERMOHON AN KEBENARAN MEMUNGUT DERMA/KUTIPAN WA NG DI LUAR KOLEJ KAMPUS DIBAWAH SEKSYEN 15 A AKTA UNIVERSITI DAN KOLEJ UNIVERSIT I 1971(PINDAAN 1996) DAN PROGRAM PELAJAR LUAR NEGARA IPTA TAJUK PROGRAM JENIS PROGRAM* MATLAMAT PROGRAM ANJURAN DAN PENCAPAIAN TARIKH DAN TEMPAT BILANGAN PESERTA ANGGARAN KOS Jenis-jenis Projek :· · · · · · · · · Program pelajar di dalam dan di luar negara Lawatan sam elajar di dalam dan di luar negara Baktisiswa/Khidmat masyarakat Latihan praktik al/pertukaran pelajar Seminar pendidikan/persidangan/seminar/motivasi/rakan muda Eksplorasi/perkhemahan/ekspedisi Ekspo/pameran/karnival/konges/pertandingan Pen erbitan majalah/risalah Jamuan makan untuk tujuan amal seperti meraikan anak-ana k yatim dan sebagainya NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02. 130 .2009 21 drpd.

Memastikan sebarang perubahan/pindaan mendapat kebenaran daripada Bahagian Hal Ehwal Pelajar.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3.3 KAEDAH PEMANTAUAN i) Ketua PTJ akan mencadangkan nama Pegawai Pemantau di dalam kertas kerja.7 GARIS PANDUAN PEMANTAUAN AKTIVITI PELAJAR 3.7.7. Bahagian Hal Ehwal Pelajar akan mengeluarkan surat lantikan dan salinan kelulusan aktiviti untuk makluman dan tindakan pegawai pemantau sele pas kelulusan aktiviti diperolehi daripada Timbalan Naib Canselor (HEPA). Pegawai Pemantau yang ditetapkan dikehendaki mem buat pemantauan dan mengisi Borang Laporan Pemantauan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA /BHEP/UPAP/B007) Pemantauan boleh dilaksanakan secara berterusan atau mengikut k esesuaian. Aktiviti-aktiviti lasak dan berisiko tinggi akan diberi keutamaan ii) iii) iv) 3. Membantu/menasihati penganjur jika berlaku sesuatu perkara yang di luar jangkaan. ii) NO.1 TUJUAN PEMANTAUAN i) Memastikan aktiviti yang dirancangkan berjaya dan dilaksanakan seperti di dalam kertas cada ngan/kertas kerja asal.2 TANGGUNGJAW AB PEGAWAI PEMANTAU i) ii) Mendapat maklumat terperinci tentan g aktiviti yang dijalankan. 130 .02. Laporan hendaklah dihantar kepada Pengarah Program dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas aktiviti selesai.2009 22 drpd. iii) iv) v) vi) 3. Memastikan aktiviti persatuan/kelab dijala nkan mengikut peraturan Universiti.7. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Sebarang pertukaran Pegawai Pemantau perlu dimaklumk an secara bertulis dan mendapat kelulusan daripada Timbalan Naib Canselor (HEPA) sebelum aktiviti dijalankan.

130 NO.9.9 GARIS PANDUAN TUNTUTAN KEWANGAN AKTIVITI PELAJAR 3.02.9.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 iii) Pegawai Pemantau yang ditetapkan dikehendaki membuat pemantauan dan mengisi Bora ng Laporan Pemantauan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007) .9.3. iv) v) 3.2009 .3.3 Senarai S emak Tuntutan Bayaran Balik kuning (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B013) Slip Akuan Terima Tu ntutan kuning (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) Borang Kod Sistem Lejar hijau (UPM/HEPA/B HEP/UPS/B015) Borang Penyata Perbelanjaan/Penyelarasan Wang Pendahuluan dan Tunt utan Bayaran Balik merah (BEN/BYR/B014) 23 drpd.2 Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada Peg awai Bahagian Hal Ehwal Pelajar untuk tujuan pengesahan. Bahan bukti boleh dilampirkan bersama (pamplet/buku program/ker tas kerja/pita video/kaset/gambar dan sebagainya).3 3. 3.1 3.8.1 Tuntutan hendaklah dikemu kakan kepada Dekan/Pengetua/ Penasihat untuk pengesahan di Borang Laporan Kewang an Aktiviti Persatuan Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002).3 Tuntutan kewangan aktiviti pe lajar perlu dikemukakan bersama-sama : 3. 3. 3.8 GARIS PANDUAN LAPORAN AKTIVITI 3.3. 3.3.2 Borang yang telah disahkan oleh Dekan/Pengetua/Penasihat hendaklah dikemukakan kepada Pegawai Peny elaras untuk tujuan semakan dan pengesahan . Sekiranya berlaku perubahan atau kejadian yang tidak diingini sahaja. 3. sila serahkan Borang Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) kepada Pegaw ai Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Laporan henda klah dihantar kepada Pengarah Program dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas aktiviti selesai.1 Borang Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/B HEP/UPAP/B002) akan diserahkan kepada pelajar semasa surat keputusan permohonan dikeluarkan.8.4 Jika tidak melibatkan tuntutan kewangan. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.9.9.9.3 Bagi tujuan tuntu tan kewangan sila rujuk 3.9.8.2 3.9.8. 3.

NO.9.7 Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002) Sura t Keputusan Permohonan yang asal Resit-resit asal yang telah disahkan oleh Pegaw ai Penyelaras Borang Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) 3. 3. 3.9.02.3.3.3.9. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.5 3.9.6 3.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3.9.3.4 Dokumen yang telah disemak dan disahkan oleh Pegawai Penyelaras hendaklah dikemukakan kepada Unit Pengurusan Sumber selewatlewatnya empat belas (14) hari bekerja bagi memproses pembayaran. 130 .6 Pelajar boleh menyemak status pembayaran berdasarka n Slip Akuan Terima Tuntutan kuning (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) yang dikeluarkan ol eh Unit Pengurusan Sumber.9.5 Unit Pengurusan Sumber akan mengeluarka n Slip Akuan Terima Tuntutan kuning (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) selepas diproses un tuk tujuan pembayaran.9.4 3.2009 24 drpd.

kembara. bengkel dan sebagainya J05 KREATIF Aktiviti yang menerapkan aktiviti kreatif seperti rekacipta. J04 SUKAN Aktiviti yang berbentuk sukan meliputi per tandingan. berakit. motivasi.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 1 JENIS AKTIVITI KOD J01 SOKONGAN AKADEMIK Aktiviti berbentuk gerak ilmu. warga istimewa. Rock climbing . J07 KEBUDAYAAN DAN KES ENIAN Aktiviti yang berteraskan aktiviti kebudayaan dan kesenian seperti menyert ai program teater. berjalan kaki.2009 25 drpd. aktiviti-akti viti yang melibatkan anak-anak yatim. p enerokaan gua dan rimba. tutorial untuk subjek terpilih dan sebagainya. pemeliharaan alam sekitar. seni tari. water rafting . syarahan dan sebagainya. pro tokol. J02 KEPEMIMPINA N Aktiviti yang meliputi kemahiran berorganisasi. 130 . J10 SENI MEMPERTAHANKAN DIRI Aktiviti yang berteraskan seni mempe rtahankan diri. meliputi kemahiran pengurusan. orienteering . permainan tradisional dan seba gainya. puisi. berka yak. J03 KEBAJIKAN DAN KEMASYARAKA TAN Aktiviti yang melibatkan kerja-kerja amal dan kebajikan kepada masyarakat se perti bakti siswa.02. makan malam. belayar dan sebagainya. kemahiran asas komunikasi. J09 KEUSAHAWANAN Aktiviti yang membantu mahasiswa bergraduat memulakan pernia gaan. aktiviti rakan muda. J08 KEROHANIAN Aktiviti yang meliputi ceramah. ekspedisi. persaingan dan strategi keusahawanan. perkhemahan. ha ri keluarga dan sebagainya. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. pentadbiran modal . penulisan. strategi menj awab peperiksaan. debat. kelas agama dan sebagainy a. abseiling . JENIS AKTIVITI NO. dikir barat. J06 AKTIVI TI FIZIKAL DAN MENTAL Aktiviti yang berteraskan aktiviti rekreasi yang menguji f izikal dan mental seperti mendaki gunung. kemahiran membuat keputusan dan sebagainya. warga tua.

2009 26 drpd. Lawatan Dalam Negara G06. Kategori Aktiviti Khas (borang peach) G09. Mesyuarat Agung Tah unan G08. Seminar/Kursus/Simposium/Forum/Bengkel/Ceramah/Kelas Agama 2. Festival/Karnival/Ekspo G04. Aktiviti Jemputan Luar G10. Lawatan Luar Negara G07. 130 . Pertandingan/Persembahan/Penganuger ahan G05.02. Baktisiswa/Gotong Royong/Kebajikan/Majlis Makan Malam Rasmi G02. Kategori Aktiviti Kokurikulum Tidak Berkredit (borang biru) G01. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 2 KEPERLUAN DOKUMEN BERDASARKAN KATEGORI AKTIVITI 1. Rekreasi/P erkhemahan G03. Kursus/Aktiviti Bagi Memenuhi Keperluan Sokonga n Akademik NO.

iv. iii. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 3. SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) Mengisi borang keperluan aktiviti (jika berkaitan): 1. 130 . Borang Maklumat Penceramah/Panel/Pembentang Kertas Kerja/Pembimbi ng (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005). ii. Dokumen Asas Untuk Semua Kategori Aktiviti Kecuali G09 BIL. Ringkasan Eksekutif Pelajar SELEPAS KEL ULUSAN Setelah mendapat kelulusan Naib Canselor (jika berkaitan) 1. v. Ke rtas Kerja Cadangan (1 set) ii. iii. vi. iv . Senarai Semak Penerimaan Borang (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B011) Borang Pengesahan Pe nyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BH EP/UPAP/B006) Borang Permohonan Alat Tulis Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001) Pela jar Pelajar TINDAKAN Jika Memerlukan Kutipan Derma dan Penajaan Dalaman/Luar (a) Menyediakan surat pe rmohonan kebenaran mendapatkan kelulusan dan tajaan dalaman/luar kepada Naib Can selor melalui TNC (H EPA) 2. i. ii. i . Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UP M/HEPA/BHEP/UPAP/B001) Mengisi borang keperluan aktiviti (jika berkaitan) : 1.02. Kertas Kerja Cadangan (1set) iii. Lampirkan : i. iv. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) Menyediakan surat permohonan kelulusan aktiviti kepada TNC (HEPA) melalui Dekan/ Pengetua/ Penasihat Lampirkan : i. Borang Tempahan Kenderaan (UPM/HEPA/UKEN/B001). Borang Pinjaman Peralatan dan Pen ggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001). 2.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 3 2. Bo rang Pinjaman Peralatan Rekreasi/Teknikal [UPM/HEPA/BHEP/UPAP /B003(A)] dan Peng gunaan Kemudahan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(B)]. Borang Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP /UPAP/B002) Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UP S /B002) Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B013) Slip Aku an Terima Tuntutan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B014) Kod Sistem Lejar (UPM/HEPA/BHEP/UPA P/B015) Penyata Perbelanjaan/Pelarasan W ang Pendahuluan dan Tuntutan Bayaran Ba lik (BEN/BYR/B014) NC Pelajar BHEP 1.2009 27 drpd. Salinan Surat Keputusan Permohonan a ktiviti pelajar ii. Surat kebenaran daripada Naib Canselor (kutipan derma dan penajaan dalaman ) Surat permohonan pengecualian cukai kepada TNC (HEPA) melalui Pengetua/ Dekan/ Penasihat Surat kelulusan pengecualian cukai daripada Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar SELEPAS AKTIVITI DILAKSANAKAN Mengisi borang keperluan aktiviti (jika be rkaitan) : i. iii. ii. Pelajar NO.

Bagi boran g Penilaian Kepada Pegawai Pemantau Aktiviti Lasak (UPM/HEPA/BHEP/ULKP/B009) hen daklah diisi oleh Pengarah Program. Pela jar Pelajar Pelajar Panel/ Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing Pelajar TINDAKAN G02. 2. 3. BHEP 5.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 4 3. Menyedi akan surat permohonan kepada Jabatan Perhutanan/ PERHILITAN atau pihak berkaitan melalui TNC (HEPA) Menyediakan surat makluman : *Surat makluman kepada pegawai kawasan aktiviti (Cth : Ketua Kampung / Penghulu / Pengerusi JKKK) melalui TNC ( HEPA ). Surat p elantikan pegawai pemantau untuk aktiviti/program yang dijalankan akan dikeluark an oleh BHEP. Keselamatan pelajar perlu diutamakan dan dapatkan kelulusan daripada pihak yang terlibat dengan aktiviti/lawatan.02. Borang-borang tersebut hendaklah dihantar ke pada Pegawai Penyelaras bersama Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B00 2). Peserta program di kehendaki untuk mengisi borang penilaian program anjuran pelajar/Bahagian Hal Eh wal Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) dan (UPM/HEPA/BHEP/ULKP/B006) . Dokumen Tambahan Khusus untuk Kategori Aktiviti Kokurikulum Tidak Berkredit G01. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1. pegawai pemantau mestila h yang dilantik oleh BHEP. Peserta dikehendaki mengisi Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEP A/BHEP/UPAP/B006) bagi aktiviti rekreasi luar (outdoor) yang berisiko tinggi dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiv iti dilaksanakan Pengarah aktiviti dikehendaki mengisi Borang Pengesahan Penyert aan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) bagi aktiviti yang dilaksanakan di luar k ampus UPM Serdang dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu ( 1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan. Bagi aktiviti lasak/rekreasi/perkhemahan. *Untuk aktiviti rekreasi luar berbentuk ekspedisi perlu menda patkan butiran jurupandu. *Digalakkan mengambil insuran (tambahan) SELEPAS KEL U LUSAN TNC (HEPA) 1. *Surat makluman kepada pegawai kawasan aktiviti (Cth : Ketua Kampung / Penghulu / Pengerusi JKKK) melalui TNC ( HEPA ).2009 . *Surat makluman kepada Ibu Pejabat Polis Daerah / Balai Polis berdekatan melalui TNC (HE PA) *Digalakkan mengambil insuran (tambahan) SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. Mengisi Borang Maklumat Penceramah/ (UPM/HEPA /BHEP/UPAP/B005) Menyediakan surat makluman : 2. Surat pegawai pemantau khas akan dikeluarkan sekirany a pegawai yang dicadangkan tiada dalam senarai lantikan BHEP. Pelajar Pelajar Pelajar TINDAKAN 2. PERKA RA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Pengarah aktiviti dikehendaki mengisi Borang Pengesahan Penyer taan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004 bagi aktiviti yang dilaksanakan di luar k ampus UPM Serdang dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu ( 1) hari sebelum ke aktiviti dilaksanakan. *Surat makluman kepada Ibu Pejabat Polis Daerah / Balai Polis berdeka tan melalui TNC (HE PA) *Sila rujuk Pusat Kesihatan Universiti untuk mematuhi ke perluan perubatan. Keselamatan pelajar perlu diutamakan d an dapatkan kelulusan daripada pihak yang terlibat dengan aktiviti/lawatan. Pelajar NO. REKRE ASI/ PERKHEMAHAN BIL. Pelajar Pelajar 4. 2. BAKTISISWA/ GOTONG ROYONG/ KEBAJIKAN/ M AJLIS MAKAN M ALAM RASMI BIL.

28 drpd. 130 .

PERTANDINGAN/ PERSEMBAHAN/ PENGANUGERAHAN BIL. Berbasikal Lasak / Seni Mempertahankan Diri) perlu memaklumkan kepada pihak yang berkaitan . SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1. 2. Peserta program dikehendaki untuk mengisi borang penilaian program anjuran pelajar/Baha gian Hal Ehwal Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) dan (UPM/HEPA/BHEP/ULKP/B006) . Padang Kawad). Menyediakan surat jemputan penyertaan melalui Dekan/ Pengetua/ Pen asihat (penyertaan dalam kampus) Menyediakan surat jemputan penyertaan melalui T NC HEPA (penyertaan luar kampus) Menyediakan surat permohonan kepada pihak yang berkaitan sekiranya aktiviti dilaksanakan di luar kampus (jika berkaitan) melalu i TNC HEPA Menyediakan surat permohonan menggunakan kemudahan / perkhidmatan / p eralatan kepada pihak yang berkenaan (jika berkaitan) Peserta dikehendaki mengis i Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) bagi aktiviti rekreasi luar (outdoor) yang berisiko tinggi dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-le watnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan Pengarah aktiviti dikehendaki mengisi Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) bagi ak tiviti yang dilaksanakan di luar kampus UPM Serdang dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan. Berkayak. Menyediakan surat permohonan permit kepada Pihak B erkuasa Tempatan/ Balai Polis berdekatan melalui TNC (HEPA) jika diadakan di lua r kampus. 4. 2. FESTIVAL/ KARNIVAL/ EKSPO BIL. Berbasikal Lasak / Seni Mempertahankan Diri ) perlu memaklumkan kepada Pusat Kesihatan Universiti. (Polis / Hospital / JPA 3) melalui TNC (HEP A) SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1 . Borang-borang tersebut hendaklah dihantar kepada Pegawai Penyelaras bersama Lap oran Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002). Menyediakan surat jemputan penyert aan melalui Dekan/ Pengetua/ Penasihat (penyertaan dalam kampus). Mengisi Borang Maklumat Penceramah/ (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005) Menyed iakan surat makluman : * Sekiranya pertandingan yang berisiko tinggi di dalam ka mpus (Cth : Wall Climbing. Pelajar 7. Pelajar G04. Menyediakan su rat jemputan penyertaan melalui TNC HEPA (penyertaan luar kampus). Bahagian Keselamatan dan pihak yang berkaitan melalui Dekan/ Pengetua/ Penasihat. 3. Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar Panel/ Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing Pelajar TINDAKAN 2. Peserta progr am dikehendaki untuk mengisi borang penilaian program anjuran pelajar/Bahagian H al Ehwal Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) dan (UPM/HEPA/BHEP/ULKP/B006) . PERKARA SEBELUM KELULUSAN TN C (HEPA) 1. Berkayak. M enyediakan surat kebenaran menggunakan tempat/ tapak dan jaminan kebersihan kepa da pihak yang menguruskan tempat/ tapak melalui Dekan/ Pengetua/ Penasihat (Cth : Bukit Ekspo. Pelajar 6. Pelajar NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . Boran g-borang tersebut hendaklah dihantar kepada Pegawai Penyelaras bersama Laporan A ktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002). 5. Pelajar Pelajar Pelajar Pelajar TINDA KAN 3. * Sekiranya pertandinga n yang berisiko tinggi di luar kampus (Cth : Wall Climbing. 2.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 G03.

130 .02 01.2009 29 drpd.02.

2. pro gram. Keselamatan pelajar perlu diutamakan dan dapatkan kelulusan darip ada pihak yang terlibat dengan aktiviti/lawatan. iii. no. 3. alamat semasa. 02 01. Pelajar G07. Minit Mesyuarat Agung yang lepas ii. CGPA. Pelajar Pelajar G06. Laporan Kewangan Tahunan yang telah diguna kan. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) (a) Menyediak an surat permohonan kebenaran keluar negara kepada Ketua Pengarah.2009 Pelajar TINDAKAN 1. Jabat an Pengurusan Institusi Pengajian Tinggi. SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) Menyediakan laporan yang berikut: i. 130 . Pelajar TINDAKAN 2. MESYUARAT AGUNG TAHUNAN BIL. Peserta dikehendaki mengisi Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) bagi aktiv iti rekreasi luar (outdoor) yang berisiko tinggi dan dihantar kepada Pegawai Pen yelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan Pengarah ak tiviti dikehendaki mengisi Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/ UPAP/B004) bagi aktiviti yang dilaksanakan di luar kampus UPM Serdang dan dihant ar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dil aksanakan. Salinan Surat Kelulusan BHEP ii. LAWATAN LUAR NEGARA BIL. Kehadiran ahli mesyuarat iii. Lampirkan : i. Minit me syuarat agung ii. B orang Maklumat Penasihat Persatuan/ Kelab yang lengkap bersama dokumen kelayakan yang telah disahkan benar. Pelajar NO. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia melalui TNC (HEPA) Lampirkan : i. LAWATAN DALAM NEGARA BIL. Ringkasan Eksekutif (b) Surat iringan kepada Ketua Pengarah. Pelajar Pelajar BHEP TINDAKAN Pelajar 1. Jabatan Pengu rusan Institusi Pengajian Tinggi. Pelajar 1. telefon dan gambar bagi 4 jawatan tertinggi) Meny ediakan surat permohonan pelantikan penasihat persatuan/kelab kepada TNC (HEPA) melalui Dekan/ Pengetua/ Pegawai Penyelaras persatuan/kelab.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 G05. PERKARA SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 30 drpd.02. SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. 2. Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia daripada TNC (HEPA) 2. matrik. no. Peserta dikehendaki m engisi Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) dan Borang Pengesahan P enyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) beserta salinan surat kelulusan dan dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya sehari (1) sebelum ke desti nasi aktiviti. Keselamatan pelajar perlu diutamakan dan dapatkan kelulusan daripada pihak yang terlibat dengan aktiviti/lawatan. Laporan Aktivit i Tahunan yang telah dijalankan. Perancangan aktiviti yang bakal dijalankan sepanjang 1 tahun iv. Surat permohonan kepada pihak di tempat yang ingin dilawa ti melalui TNC (HEPA). PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) Menyediak an dokumen yang berikut: i. Kertas Kerja Cadangan (5 set) iii. Butiran AJK yang lengkap (nama.

2. Pelajar Pelajar 3. SEMINAR/ KURSUS/ SIMPOSIUM/ FORUM/ BENGKEL/ CERAMAH/ KELAS AGAMA BIL. Menyert akan salinan surat jemputan daripada penganjur SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1. PERKARA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1.02. PERKA RA SEBELUM KELULUSAN TNC (HEPA) 1. Keselamatan pelajar perlu diutamakan dan dapatkan kelulusan d aripada pihak yang terlibat dengan aktiviti/lawatan. AKTIVITI JEMPUTAN LUAR BIL. Dokumen Tambahan Khusus untuk Kategori Aktiviti Khas G09. Mengisi borang Maklumat Penceramah/ (UPM/HEPA /BHEP/UPAP/B005) Panel/ Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing Pelajar TINDAKAN SELEPAS KEL ULUSAN TNC (HEPA) 1. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Menyediakan surat jemputan penyertaan melalu i Dekan/ Pengetua/ Penasihat (penyertaan dalam kampus) Menyediakan surat jemputa n penyertaan melalui TNC HEPA (penyertaan luar kampus) Peserta program dikehenda ki untuk mengisi borang penilaian program anjuran pelajar/Bahagian Hal Ehwal Pel ajar (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) dan (UPM/HEPA/BHEP/ULKP/B006) . Pelajar 4.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 G08. Mengisi Borang Maklumat Penceramah/ (UPM/HEPA/BH EP/UPAP/B005) Panel/ Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing Pelajar TINDAKAN NO. 130 . KURSUS/ AKTIVITI BAGI MEMENUHI KE PERLUAN S OKONGAN AKADEM IK BIL.2009 31 drpd. Peserta dikehendaki mengisi Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) ba gi aktiviti rekreasi luar (outdoor) yang berisiko tinggi dan dihantar kepada Peg awai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum aktiviti dilaksanakan Pen garah aktiviti dikehendaki mengisi Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HE PA/BHEP/UPAP/B004) bagi aktiviti yang dilaksanakan di luar kampus UPM Serdang da n dihantar kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum akti viti dilaksanakan. 2. Pelajar Pelajar TINDAKAN 2. Pelajar Pelajar G10. Borang-borang ter sebut hendaklah dihantar kepada Pegawai Penyelaras bersama Laporan Aktiviti Pela jar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002).

B. Kod Sistem Lejar hija u (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B015) jika berkaitan. Senarai Semak Tuntuta n Bayaran Balik kuning (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B013) jika berkaitan. Slip Akuan Terim a Tuntutan kuning (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) jika berkaitan. B orang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001). 5. Slip Akua n Penyerahan dan Terima Borang (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B009). 2. 15. 11. 8 . Borang Permohonan Penangguhan/ Per ubahan/Tambahan Peruntukan Kewangan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B012). 2. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . Bor ang Penilaian Program Anjuran Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) diisi oleh Peser ta. Borang Penilaian Pegawai Pemantau Aktivit Lasak (UPM/HEP A/BHEP/UKLP/B009) .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 5 BORANG MENGIKUT KEPERLUAN PROSEDUR PELAKSANAAN AKTIVITI OLEH PELAJAR A.02. Borang Laporan Kewangan Aktiviti Pers atuan Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002) jika berkaitan. 16. Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi/Teknikal [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(A) ] dan Penggunaan Kemudahan [UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(B)] jika berkaitan. 9. 6. 130 NO. 3. BORANG YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMOHON KELULUSAN AKTIVITI PELAJAR 1. 3.diisi oleh Pengarah Program. Borang P injaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B 001) jika berkaitan. 12. BORANG YANG DIPERLUKAN SELEPAS KELULUSAN AKTIVITI PELAJAR 1. Borang Penilaian Program Anjuran BHEP (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B0 07) diisi oleh Peserta. Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004). 7. 13. 5. Borang Permohonan Alat Tulis Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001) jika b erkaitan. Borang Laporan Pemantauan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007). 4. Borang Tempahan Kenderaan (UPM/HEPA/UKEN/B001) jika berkait an. 02 01. 10. Borang Penilaian Program Anjuran Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B006) diisi ole h Pegawai Pemantau. Borang Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002). 6. Penyata Perbelanjaan/Pela rasan Wang Pendahuluan dan Tuntutan Bayaran Balik merah (BEN/BYR/B014) jika berk aitan. Boran g Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006). 4. Borang Maklumat Pencer amah/Panel/Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005) jika be rkaitan.2009 32 drpd. 14. Senarai Semak Penerimaan Borang (UPM/HEPA/BHEP/ UPAP/B011).

Telefon Tandatangan dan Tarikh Penyerahan Borang : : : : : B. MAKLUMAT AKTIVITI Nama Aktiviti Tarikh Pelaksanaan Aktiviti Tempat Persatuan/Kelab/Kolej Jenis Akt iviti Keperluan Dokumen Berdasarkan Kategori Aktiviti Peruntukan Dipohon Daripad a BHEP Cadangan Pegawai Pemantau Jawatan Hakiki Pegawai Pemantau Jabatan No.02.2009 33 drpd. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) Cadangan Peruntukan Kewangan Ulasan : : RM _____________________________________ _______________________________ ________________________________________________ ____________________ ___________________________________________________________ _________ Tandatangan. Cap Rasmi & Tarikh : NO. ULASAN/SOKONGAN PEGAWAI. Rujuk Lampiran 1b] RM C. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. MAKLUMAT PEMOHON Nama Pengarah Aktiviti Program Pengajian No. Rujukan : UPM/HEPA/BHEP/ PERMOHONAN KELULUSAN AKTIVITI PELAJAR A. 130 .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PERMOHONAN KELULUSAN AKTIVITI PELAJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001) (Biru) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) No. Tel efon : : : : : : : : : : : [Sila Nyatakan. Rujuk Lampiran 1a] [Sila Nyatakan. Matrik No.

Cap Rasmi & Tarikh : NO. Cap Rasmi & Tarikh : E. KELULUSAN/ULASAN TNC (HE PA) Diluluskan _____________________________________________________________________ _______________ ________________________________________________________________________________ _____________ Tidak Diluluskan _______________________________________________________________ ________________ ________________________________________________________________________________ _____________ Tandatangan. ULASAN KETUA BAHAGIAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) ________________________________________________________________________________ _____________________ ________________________________________________________________________________ _____________________ Tandatangan.2009 34 drpd. Cap Rasmi & Tarikh : F.02. ULASAN KETUA SEKSYEN PEMBANGUNAN PELAJAR ________________________________________________________________________________ _____________________ ________________________________________________________________________________ _____________________ __________________________________________________________ ___________________________________________ Tandatangan.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 D. 130 . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.

KEGUNAAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) Nama Pene rima Cap Rasmi Tarikh Terima : : KOD BORANG UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 UPM/HEPA/BHE P/UPAP/B002 UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B003(A) UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B003(B) UPM/HEPA/BHEP/ UPAP/B004 UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B005 UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006 UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B00 7 UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B012 UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001 UPM/HEPA/UKEN/B001 UPM/HEPA/BH EP/UPS/B001 UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002 UPM/HEPA/BHEP/UPS/B013 UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014 UPM/HEPA/BHEP/UPS/B015 BEN/BYR/B014 Tandatangan : 02 01.02. 130 NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 No. sila bawa s lip ini untuk rujukan apabila berurusan di Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : .2009 35 drpd. Matrik/Kakitangan Nama Aktiviti : : : B. Rujukan : UPM/HEPA/BHEP/ PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Diisi dua (2) salinan UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B009 SLIP AKUAN PENYERAHAN DAN TERIMA BORANG Borang anda sedang diproses. MAKLUMAT PEMOHON Nama Pelajar/Staf No. NAMA BORANG Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar Borang Laporan Aktivi ti Pelajar Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi dan Teknikal Borang Pinjaman Pengg unaan Kemudahan Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti Borang Maklumat Penceramah / Panel/ Pembentang Kertas Kerja/ Pembimbing Borang Akuan Jamin Diri Borang Lapo ran Pemantauan Aktiviti Pelajar Borang Permohonan Pindaan Aktiviti Pelajar Boran g Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni dan Budaya Borang Tempahan Ke nderaan Borang Permohonan Alat Tulis Pelajar Borang Laporan Kewangan Aktiviti Pe rsatuan Pelajar Senarai Semak Tuntutan Bayaran Balik (Kuning) Slip Akuan Terima Tuntutan (Kuning) Kod Sistem Lejar (Hijau) Borang Penyata Perbelanjaan/Pelarasan Wang Pendahuluan dan Tuntutan Bayaran Balik (Merah) * Sila tandakan ( ) pa da p etak yang berkenaan: A.

Telefon Tahap Pendidikan Tertinggi : : H. Kad Pengenalan Alamat Pejabat : : : No.02. Cap Rasmi & Tarikh : NO.2009 36 drpd. c. Rujukan : UPM/HEPA/BHEP/ PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) MAKLUMAT PENCERAMAH / PANEL / PEMBENTANG KERTAS KERJA / PEMBIMBING G. MAKLUMAT DIRI Nama No. 130 . ULASAN DAN PENGESAHAN OLEH DEKAN / PENGETUA / PENASIHAT/ PEGAWAI PEJABAT TIMBALA N NAIB CANSELOR (HEPA) Tandatangan. Keanggotaan dalam Pertubuhan/ Badan Sukarela : a.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG MAKLUMAT PENCERAMAH/ PANEL/ PEMBENTANG KERTAS KERJA/ PEMBIMBING (UPM/HEPA /BHEP/UPAP/B005) No. c. Pengalaman/ Pengiktirafan : a. b. KELAYAKAN SOKONGAN Kelayakan Profesional : a. b. c. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. b. I.

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG PINJAMAN PERALATAN DAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN SENI DAN BUDAYA (UPM/HEPA/BHE P/USBK/B001) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) PINJAMAN PERALATAN DAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN SENI DAN BUDAYA 1. Bil. Keputusan permohonan pinjaman peralatan dan penggunaan kemudaha n samada lulus/tidak permohonan akan diketahui tujuh hari (7) sebelum tarikh pen ggunaannya. PERALATAN Perkara Kuantiti Kuantiti Yang Diluluskan 2. Matrik/ No. Untuk Kegunaan Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) Tarikh Diambil Tarikh Untuk Dikembalikan : : Masa Diambil Masa Untuk Dikembalikan : : Sila pastikan anda telah memahami syarat-syarat.02. 130 . 2. Nama Alamat Pemohon MAKLUMAT PEMOHON : : : : No. NO. Kakitangan No Tel. Kad Pengenalan No. Rumah/ Pejabat : : Persatuan / Fakulti / Kolej / Bahagian / Jabatan Jawatan Dalam Organisasi Tujuan Penggunaan/ Program/ Aktiviti (Sila Lampirkan Kelulusan Berkaitan Jika Ada) SYARAT PERMOHONAN 1.2009 37 drpd. garis panduan dan etika peminja man peralatan dan penggunaan kemudahan terlebih dahulu dengan merujuk kepada Peg awai. Telefon B imbit : : : : : No. Borang permohonan Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudah an Seni dan Budaya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) beserta dengan surat keputusan akti viti pelajar hendaklah diserahkan ke kaunter perkhidmatan Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA). Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA).

.. keselamatan. 5. kerosakan/ kehil angan peralatan yang dipinjam atau kemudahan yang digunakan termasuk aset kemuda han yang berkaitan... Pinjaman peralatan akan diambil satu hari (1) sebelum aktiviti berjala n dan pemulangan peralatan tersebut akan dibuat tujuh hari (7) bekerja selepas t arikh aktiviti dijalankan....... Tandatangan Pemohon Tarikh 5... 2. Menggunakan peralatan dan kemudahan dalam masa yang d ibenarkan dan akan mengembalikan pada tarikh dan masa yang ditetapkan iaitu dala m keadaan baik. Pakaian yang dipinjam perlu dibersihkan (cucian ke ring) sebelum dikembalikan.. Genta Budaya. 4........ Cap Rasmi & Tarikh NO..... Astaka Seni (Gelanggang) Lain -lain (Sila nyatakan) : 1.. KEMUDAHAN : : : Sila tanda Ö di petak berkaitan.. garis panduan dan etika peminjaman peral atan dan penggunaan kemudahan yang ditetapkan oleh Pejabat Timbalan Naib Canselo r (HEPA)............. Astaka Seni (Bilik Mesyua rat) Nazam Kencana.. Memahami dan mematuhi syarat-syarat. Astaka Seni (Stu dio Tarian Dan Kecergasan) Gurindam Mustika. Astaka Seni (Studio Muzik) Lantera Budi. 4. 130 02 01. AKUAN PEMOHON hingga hingga Tarikh Penggunaan Masa Penggunaan Bilangan Pengguna Dengan ini saya.....02..... 4. mengaku : 1.... pemohon seperti yang bernama di atas... k erosakan dan kehilangan peralatan yang dipinjam serta kemudahan yang digunakan a set kemudahan yang berkaitan........ ULASAN DAN KELULUSAN KETUA UNIT SENI BUDAYA DAN KREATIF... SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : : 38 drpd. Astaka Seni (Pavillion Bertangga) Nilam Fansuri.....2009 .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. : : ..... PEJABAT TIMBALAN NAIB C ANSELOR (HEPA) Diluluskan Tidak Diluluskan ________________________________________________________________________________ _____________ __________________________________________________________________ __________________________ Tandatangan. 2... . Membayar denda dan ganti rugi terhadap sebarang kekotoran...... 6.. 3.... 3...... Bertanggungjawab terhadap keadaan.. ... Astaka Seni (Foyer) Lata Seni..........

kabel dan beg Amplifire gitar elektr ik Amplifire gitar bass elektrik Amplifire gitar elektrik Keyboard beserta stand adaptor. JENIS Fender 1331802 Squier Fender DG 10CE Samick FN1/TS Laney HCM 65R guitar Amp Laney 65 B bass Amp Leem GA 820R Roland XP . 7. 18. 3. 4. 3. 8. 12.02. 22. kabel. Gitar Bass Elektrik beserta straps. Congga beserta stand Bonggo beserta stand Bar Chimes 36 sp beserta stand Rock Shaker Tamborin Marakas Note Stand Stick Drum Drum (Pearl) P ERALATAN Gitar Elektrik beserta straps.10 Snare Drum & Stand Tom-Tom Left Tom-Tom Right Floor Tom Bass Drum Hi Hat Cymbals Solar Sabian s 14 inch & Stand Crash Cymbals Solar Sabian 16 inch & Stand Ride Cymbals Headli ner 20 Inch & Stand Pedal LP LP LP 511 LP 462 (Gold) Lazer (full moon) Maxtone M aracas Musix BS 310 TAMA 5B JUMLAH 1 set 1 set 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 set 1 set 1set 1 unit 1 unit 1 set 2 unit 1 unit PERALATAN MUZIK TRADISIONAL BIL 1. 9. 5. 10. 17. 15. 6. kabel. 12. kabel dan beg Gitar Akustik beserta beg. 9. 2. 16. 14. 19 .2009 JENIS Wayang Kulit. 130 NO. 11. 4. 11. 23. 20. 5. 10. 13. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . 8. 21. 7. Makyong Ghazal Wayang Kulit Menora Dikir Barat Dikir Barat Getereh Tingkah Saua JUMLAH 1 set 6 unit 1 unit 1 set 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 uni t 1 unit 1 unit 1 unit 39 drpd. 6. PERALATAN Gendang Ibu dan Anak Rebana Ubi Gambus Gedombak Rebana/Muzik sinretik Gendana M ek Mulung Rebana Dabus Rebana Ibu Rebana Anak Geduk Ibu dan Geduk Anak Acordion Caklempong 02 01. 24. 2.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Lampiran 1 SENARAI PERALATAN SENI DAN BUDAYA PERALATAN M UZIK MODEN BIL 1.

8.Pelbagai Warna Baju Kur ung . 10. 15. 5. 11. 3. 17.Pelbagai Warna Baju Kebudayaan Kaum Cina -Pelbagai Jenis Baju Kebudayaan K aum India -Pelbagai Jenis Baju Kebudayaan Etnik Sabah / Sarawak -Pelbagai Jenis Baju Baldu Merah (1 sut) Baju Baldu Hijau (1 sut) Baju Baldu Hitam (1 sut) JUMLA H 15 unit 11 unit 5 unit 20 unit 40 unit 5 unit 5 unit 17 unit 12 Unit 18 unit 1 6 unit 11 Unit 17 Unit 28 Unit 7 unit 6 unit 5 unit NO. 14. 16. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 AKSESORI KEBUDAYAAN BIL. 12. 8. 6. 13. 2.Pelbagai Warna Baju Kebaya . 7. 2. 3. 10.Pelbagai Warna Baju Melayu Teluk Belanga . ALATAN/ PERKARA Blazer Kelabu Blazer Merah Blazer Hijau Baju Batik (Purple) (Le laki) Baju Batik (Purple) (Perempuan) Baju Songket (Lelaki) . 130 . 9. 5.Pelbagai warna Baj u Songket (Perempuan) -Pelbagai Warna Baju Melayu Cekak Musang . 11. 4. ALATAN/ PERKARA Bekas Sireh Tepak Sireh Set Bunga Manggar (Bunga Manggar dan Batang) Bunga Telur Pahar Dulang Pahar PVC Dulang Pahar Besi Kuda Kepang Bakul Rotan Bakul Sendeng Congkak JUMLAH 2 unit 20 unit 12 unit 14 unit 13 unit 6 unit 6 unit 4 unit 2 unit 8 unit PAKAIAN / KOSTUM BIL. 1.2009 40 drpd. 6. 1. 9. 7. 4.02.

(Nama Pembantu Tadbir /Artis Budaya/Cap Rasmi) NO. Matrik/ No. Tel. Ka kitangan : No./Hp: Tarikh Pemulangan : (Tandatangan) KEGUNAAN PEJABAT UNIT SENI BUDAYA DAN KREATIF Semua peralatan.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PEMULANGAN PERALATAN DAN PENGGUNAAN KEMUDAHAN SENI DAN BUDAYA Nama Peminjam: Jenis Peralatan/kemudahan: (Rujuk m. pakaian telah dikembalikan dalam keadaan baik dan kua ntiti yang sebenar: Ya Tidak CATATAN: Disahkan Oleh: Ya Tidak CATATAN: Disahkan Oleh: . 130 . aksesori. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 ______________ Tarikh 41 drpd.s 1 dan 2) No.02.

Tandatangan Pemo hon . Tarikh dan Cap Rasmi . Dengan ini saya memahami segala syarat permohonan bagi menggunakan perkhidmatan kenderaan ini. KEGUNAAN PEJABAT Jenis Kenderaan Yang Dipohon : Permohonan : Jenis Kenderaan ( Tandakan ) Bas Besar Bas Mini Van . : No. Permohonan dari Jabatan/Fakulti/St af UPM/Siswazah PhD hendaklah dilampirkan surat iringan Ketua Jabatan kepada TNC (HEPA) dan menyatakan Vot. Jabatan/Fakul ti .. Matrik : Persatuan/Jabatan/Fakulti : Bilangan Penumpang : Pegawai Pelajar Jenis Aktiviti (Sila Catatkan Dengan Jelas) : Tarikh Diperlukan : Masa Diperluka n : Hingga : Hingga : Tempat Dituju (Alamat Lengkap) : Tempat Menunggu : SYARAT PERMOHONAN 1. 3.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 (BORANG TEMPAHAN KENDERAAN (UPM/HEPA/UKEN/B001) (Diisi dua salinan) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) BORANG TEMPAHAN KENDERAAN MAKLUMAT PERMOHONAN Nama Pemohon : No. Lain-lain (Nyatakan) : 4. Pengesahan permohonan tempahan kenderaan berjaya/tidak berjaya yang diaturkan boleh diketahui tujuh ( 7) hari bekerja sebelum tarikh penggunaannya dengan mengambil satu (1) salinan b orang tempahan kenderaan iaitu salinan pengguna. Telefon Bimbit/Samb. Tarikh dan Cap Rasmi . pembayaran/kaedah pembayaran yang digunakan bagi men ggunakan perkhidmatan ini dan pembayaran akan dibuat secara : Vot. Borang permohonan tempahan kenderaan (BHEP/UKEN/B001) perlu dihantar beserta dengan surat keputusan aktiviti pelajar yang telah lulus disera hkan ke kaunter perkhidmatan BHEP. Permohonan dari Persatuan/Kelab pelajar yang mendaftar di bawah Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) dan mendapat kelulusan penggunaan kenderaan dari Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) adalah dikecuali kan daripada pembayaran penggunaan kenderaan. Bayaran tol bagi penggunaan kenderaan Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) adal ah dibawah tanggungan Persatuan/Kelab/Jabatan/PTJ pemohon. 2. Kakitangan/No. PENGESAHAN PENASIHAT PERSATUAN/ PEGAWAI PENYELARAS/ PEGAWAI BHEP/ KETUA JABATAN/ FAKULTI Tandatangan . 5.

..Pajero Kereta Dapat diaturkan Tidak dapat diaturkan ULASAN: ________________________________________________________________________________ ___________________________________________ Pengesahan .... T...02. 130 . Tandatangan Pembantu Ta dbir ..2009 42 drpd.. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01...Tangan Ketua Unit Kender aan........ Tarikh dan Cap Rasmi NO.... ..Tarikh dan Cap Rasmi KEGUNAAN KETUA UNIT KENDERAAN Ulasan: Lulus / Tidak Lulus .

Borang Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) 5. Borang Permohonan Pindaan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B012) Nama No. Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) 3. Borang Permohonan Alat Tulis Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001) 2.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 SENARAI SEMAK PENERIMAAN BORANG (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B011) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) SENARAI SEMAK PENERIMAAN BORANG Sila pastikan anda telah menerima borang berikut bersama surat keputusan permoho nan dan tandakan ( ) pada petak yang berkenaan: 1. Matrik Tarikh Nama Aktiviti Anjuran Tandatangan : : : : : : . Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar Senarai Semak Tuntutan Bayara n Balik (Kuning) Slip Akuan Terima Tuntutan (Kuning) Kod Sistem Lejar (Hijau) (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002) (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B013) (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) (UPM/ HEPA/BHEP/UPS/B015) 6. Borang Akuan Jamin Diri (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) 4. Borang Penyata Perbelanjaan/Pelarasan W ang Pendahuluan dan Tuntutan Bayaran Bal ik (Merah) (BEN/BYR/B014) 7.

130 .2009 43 drpd.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.Sila serahkan borang ini kepada Pegawai Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) ya ng berkenaan NO.

130 . 20. 16. 4.02. 5. Rujukan : UPM/HEPA/BHEP/ PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) PENGESAHAN PENYERTAAN AKTIVITI J. 10. SENARAI PENYERTAAN Nama No. Telefon Tanda tangan : : : : NO.2009 44 drpd. 9. Bil 1. 14.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG PENGESAHAN PENYERTAAN AKTIVITI (UPM/ HEPA/BHEP/UPAP/B004) No. 7. 17. 18. 8. 2. 19. 15. Matrik No. 3. 13. 12. 6. 11. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. MAKLUMAT AKTIVITI Nama Aktiviti Persatuan/Kelab/Kolej Tarikh Tempat B. Perhatian : Borang ini hendaklah diisi bagi aktiviti yang dilaksanakan di luar kampus UPM S erdang dan serahkan kepada Pegawai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari seb elum aktiviti dilaksanakan.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PERMOHONAN ALAT TULIS PELAJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B001) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) 1.02. Matrik No. Nama MAKLUMAT PEMOHON : : : Alamat Semester No. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. PERALATAN Perkara Kuantiti Kuantiti Yang Diluluskan (Kegunaan Bahagian Hal Ehwal Pelajar) Binding Tape Cat Pelaka Biru Cat Pelaka Hijau Cat Pelaka Hitam Cat Pelaka Kuning Cat Pelaka Merah Cat Pelaka Putih Cellotape Dawai Kokot Double Sided Tape Fail Peserta Gam Jarum Peniti Kad Tag Kertas A3 Putih Kertas A4 Biru NO.2009 45 drpd. Telefon Bimbit Persatuan / Fakulti / Kolej Jawatan Dalam Aktiviti Tujuan Penggunaan / Program / Aktiviti (Sila Lampirkan Kelulusan Berkaitan Jika Ada) : : : : : 2. 130 .

02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 46 drpd. 130 .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Perkara Kertas A4 Hijau Kertas A4 Kuning Kertas A4 Merah Kertas A4 Putih Kertas Mahjung Manila Card Marker Pen 500 (Merah) Marker Pen 500 (Hitam) Marker Pen 500 (Biru) Marker Pen 90 (Merah) Marker Pen 90 (Hitam) Marker Pen 90 (Biru) Masking Tape Paku Tekan Pin Tag Plastik Laminate A4 Plastik Sampah Polisterin Riben Sij il Penghargaan Sijil Penyertaan Sugar Paper Tali Pengikat Tali Rafia Kuantiti Kuantiti Yang Diluluskan (Kegunaan Bahagian Hal Ehwal Pelajar) NO.

.... 8.. ...... Bahagian Hal Ehwal Pelajar hanya membekalkan peralatan alat tulis mengikut keper luan dan tertakluk kepada stok dalam simpanan. Rabu dan Jumaat dari pukul 3............ Permohonan hendaklah dibuat sekurang-kurangnya satu (1) hari bekerja sebelum tarikh diambil....UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 4............. 9...... SYARAT-SYARAT PERMOHONAN 7...... 5........02. . 130 ... Tandatangan Pemohon Tarikh : : ... Pemohon boleh mendapatkan bekalan alat tulis pada hari Isnin............... Setiap permohonan untuk mendapatk an cenderamata hendaklah disertakan senarai nama penerima...2009 47 drpd.. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.. 10... ULASAN DAN KELULUSAN KETUA UNIT PENGURUSAN SUMBER..00 petang hingga 5..........00 petang sahaja......... BHEP Diluluskan Tidak Diluluskan ________________________________________________________________________________ ____________ ___________________________________________________________________ _________________________ Tandatangan. Cap Rasmi & Tarikh : NO...

.. Jika sekiranya di dalam menyertai aktiviti ataupun kegiatan berkaitan dengan aktiviti ini. saya mengalami kecederaan akibat berlaku kemalang an sama ada disebabkan oleh kecuaian saya sendiri atau tidak... Kad Pengenalan : Program Pengajian : Alamat Semester : No... Saya juga mengaku dan mengesahkan baha wa saya akan sentiasa menjaga nama baik UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA di sepanjang m asa saya menyertai aktiviti ini..... TANDATANGAN : ....UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG AKUAN JAMIN DIRI (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B006) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) AKUAN JAMIN DIRI BUTIR-BUTIR AKTIVITI Nama Aktiviti : Persatuan/ Kelab/ Kolej : Tempat : Tarikh : Saya mengaku bahawa saya sentiasa MEMATUHI segala undang-undang dan peraturan-pe raturan dan akan mengikut segala arahan yang diberi kepada saya semasa menyertai aktiviti tersebut.. BUTIR-BUTIR DIRI Nama : No...... Borang ini hendaklah diisi bagi penyertaan aktiviti rekreasi luar (outdoor) yang berisiko tinggi.. Telefon Bimbit : Nama dan Alamat Waris : No..... Perhatian : i....2009 aktiviti 48 drpd..... 130 ... Telefon : No... ii............. Telefon Bimbit : Saya dengan kemahuan saya sendiri bersetuju menyertai aktiviti seperti tersebut di atas...... NO.. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01............02............... Matrik : J antina : Agama : No........ Borang ini hendaklah diserahkan kepada Pega wai Penyelaras selewat-lewatnya satu (1) hari sebelum dilaksanakan . TARIKH : ........ saya mengaku akan bertanggungjawab sepenuhnya mengenai perkara tersebut dan saya tidak akan memper tanggungjawabkan pihak universiti di atas segala tuntutan yang dibuat terhadap k ecederaan akibat kemalangan yang dialami.

2009 49 drpd. Matrik No.02. Rujukan : UPM/HEPA/BHEP/ PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) PERMOHONAN PINDAAN AKTIVITI PELAJAR Penangguhan Tarikh Pembatalan Perubahan Tempat Penambahan Peruntukan Kewangan Lain-lain (Sila nyatakan) : Sila tanda (ü) pada ruang yang berkenaan K. Telefon Tandatangan da n Tarikh Penyerahan Bo rang L. ULASAN/SOKONGAN PENGETUA/DEKAN/PENASIHAT Ulasan : ____________________________________________________________________ ___________ _________________________________________________________ ______________________ ______________________________________________ Tandatangan. ULASAN/SOKONGAN PEGAWAI. : : : : : MAKLUMAT AKTIVITI (Sila Lampirkan Salinan Surat Keputusan Permohonan) Nama Aktiv iti Persatuan/Kelab/Kolej : : M. MAKLUMAT PEMOHON Nama Pengarah Aktivit i Program Pengajian No. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 . CADANGAN PENANGGUHAN TARIKH/ PEMBATALAN/ PERUBAHAN TEMPAT/ PENAMBAHAN PERUNTUKAN KEWANGAN/ LAIN-LAIN (Sila Nyatakan) ___________________________________________ _____________________________________________________________ __________________ ________________________________________________________________________________ ______ _________________________________________________________________________ _______________________________ N.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN/PERUBAHAN/TAMBAHAN PERUNTU KAN KEWANGAN AKTIVITI PELAJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B012) No. Ca p Rasmi & Tarikh : O. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) NO.

KELULUSAN/ULASAN TNC (HEPA) Diluluskan _________________________________________ ___________________________________________ ________________________________________________________________________________ _____________ Tidak Diluluskan _______________________________________________________________ ________________ ________________________________________________________________________________ _____________ Tandatangan. ULASAN KETUA BAHAGIAN. PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) ________________________________________________________________________________ _________________________ ________________________________________________________________________________ _____________________ __________________________________________________________ ___________________________________________ Tandatangan.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Ulasan : ____________________________________________________________________ __ __________________________________________________________________ _____________ _______________________________________________________ Tandatangan. Ca p Rasmi & Tarikh : Q.02. Ca p Rasmi & Tarikh : R. ULASAN KETUA SEKSYEN PEMBANGUNAN PELAJAR ________________________________________________________________________________ _________________________ ________________________________________________________________________________ _____________________ __________________________________________________________ ___________________________________________ Tandatangan. Ca p Rasmi & Tarikh : P. Ca p Rasmi & Tarikh : NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 .

50 drpd. 130 .

Matrik Jawatan : : : : 02 01. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . 130 NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG LAPORAN AKTIVITI PELAJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B002) BUTIRAN AKTIVITI AKTIVITI TARIKH TEMPAT ANJURAN :________________________________________________ ________ :________________________________________________________ :____________ __________________ __________________________ :_________________________________ _______________________ PEGAWAI PEMANTAU :_______________________________________________ KELULUSAN BAHA GIAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) Kewangan RM Disediakan Oleh : Nama No.02. Cap Rasmi & Tarikh Pengesahan 51 drpd.2009 Kenderaan Ada Tiada Disahkan Oleh : (Pegawai Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA)) Tarikh Laporan Tandatangan .

Kepemimpinan J05.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Kebajikan dan Kemasyarakatan J06. Oleh : Jawatan : pada petak berkaitan] Ada Tiada Majlis Penutup : 2. Keusahawanan BAHAGIAN 2 : PENYERTAAN Penyertaan (nyatakan kumpulan sasaran yang terlibat) : Jumlah Peserta Yang Hadir : Maklumat Peserta Mengikut Jantina Dan Bangsa ( hanya yang melibatkan pelajar UPM ) LELAKI MELAYU CINA INDIA LAIN-LAIN MELAYU PEREMPUAN CINA INDIA LAIN-LAIN JUMLAH KESEL URUHAN BAHAGIAN 3: MAKLUMAT AM [Sila tandakan (X) Majlis Pembukaan/Perasmian : 1. Kreatif J03. Sokongan Akademik J04. 130 . Sukan J07. Kebudayaan & Kesenian J08.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BAHAGIAN 1 : JENIS AKTIVITI [Sila tandakan (X) pada petak berkaitan] Jenis Aktiviti : J01. Aktiviti Fizikal & Mental J09. Kerohanian J10 .2009 52 drpd. Oleh : Jawatan : Ada Tiada NO. Seni Mempertahankan Diri J02.

Kolej RM iv. Lain-lain (nyatakan) RM : ______________________________________________ Jika sumber kewangan diperolehi daripada derma/tajaan luar. iii. Ulasan terhadap Panel/Penceramah _______________________________________________ _____________________________________________________________ __________________ ________________________________________________________________________________ __________ * Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi BAHAGIAN 4 : KOS AKTIVITI Sumber Kewangan i. Sumbangan Daripada Ahli RM 1. RM ii. RM . 2. Derma/Tajaan Luar RM vi. BHEP RM v. nyatakan pihak yang memberikan sumbangan. Sila Isi Ruangan Di Bawah Tajuk : Nama Pengerusi Panel : Nama Ahli-Ahli Panel/Penceramah Yang Diundang: NAMA ORGANISASI JAWATAN 3.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Jika Terdapat Pengisian Forum/Ceramah. i. Persatuan/Kelab Sendiri RM ii.

130 . RM * Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi NO.2009 53 drpd.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.iii.

_________________________________________________ _________________________________________________________ ______________________ . jika ia ingin dilaksanakan di masa-masa yang akan datang. kurang atau melebihi daripada yang dirancangkan? Menepati Perbelanjaan Kurang Melebihi 5. Adakah jumlah sumber kewangan yang diperolehi itu menepati perbelanjaan. Bantuan kemudahan yang diterima selain daripada BHEP (nyatakan jenis dan piha k yang memberikan bantuan). Nyatakan apakah langkah yang dibuat bagi menampung kekurangan pendapatan untuk m elaksanakan aktiviti tersebut? BAHAGIAN 5 : PENILAIAN AKTIVITI 1. Berapakah jumlah perbelanjaan sebenar? RM 6. 4. sila nyatakan sebab : ______________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________ ________________________________________________________________________________ _______ ________________________________________________________________________ __________________________________ 2. Adakah aktiviti telah mencapai objektif? Ya Tidak Jika tidak. Apakah masalah yang dihadapi ketika menguruskan aktiviti ini? __________________ ________________________________________________________________________________ ________ _______________________________________________________________________ ___________________________________ ____________________________________________ ______________________________________________________________ 3. Berikan cadangan ringkas untuk memperbaiki aktiviti.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3. Berapakah jumlah perbezaan dengan pendapatan yang diperolehi? RM 7.

________________________________________________________________________________ ____ NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009 54 drpd. 130

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BAHAGIAN 6 : JAWATANKUASA PELAKSANA JAWATAN PENGARAH NAMA NO. MATRIK NO. TELEFON TIMB. PENGARAH SETIAUSAHA BENDAHARI AHLI JAWATANKUASA * Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009 55 drpd. 130

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BAHAGIAN 7 : GAMBAR-GAMBAR AKTIVITI (Lekatkan sekurang-k urangnya empat (4) keping gambar aktiviti jika ada) NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009 56 drpd. 130

5. Semua ruang hendaklah diisikan dengan betul. vii. Nyatakan barang sekiranya tidak dinyatakan di dalam resit. 130 . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Nama pemohon hendaklah sama dengan surat keputusan permohonan aktiviti pelajar. vi. 4. tiada pengub ahsuaian dan tambahan pada resit. Memadai resit yang secukupnya dengan kewangan yang diluluskan. Salinan s urat keputusan permohonan tidak terima kecuali hilang dan pastikan salinan terse but telah disahkan oleh Pegawai Penyelaras Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 SENARAI SEMAK TUNTUTAN BAYARAN BALIK (UPM/HEPA/BHEP/UPS/ B013) (Kuning) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) SENARAI SEMAK TUNTUTAN BAYARAN BALIK Semak perkara-perkara berikut sebelum memajukan tuntutan : 1. 6. * Sila tandakan ( ) pada petak yang disediakan. Sila lampirkan salinan kad pengenalan pemohon. Cap rasmi syarikat jika tiada resit rasmi. iv. Inbois tidak diterima . tulisan tidak bertindih. i. Isikan Borang Laporan Kewangan Aktiviti Persatuan Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B00 2 ). 9. 7. ii. Pastikan nama pemohon ada dalam senarai jawatankuasa. v.2009 57 drpd. Isikan nama dan alamat di Slip Akuan Terima Tuntutan (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014). 8. Isikan Borang Penyata Perbelanjaan/Penyelarasan Wang Pendahuluan Dan Tuntutan Ba yaran Balik (BEN/BYR/B014 merah). Resit Perbelanjaan Asal. 3. Pastikan jumlah pada resit adalah betul. Disahkan oleh Pegawai Penyelaras Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA). Surat pengakuan sekiranya perlu. viii. Surat Keputusan Permohonan aktiviti pelajar yang asal. Isikan jumlah di ruang Kod Sistem Lejar (yang berkenaan sahaja). SLIP AKUAN TERIMA TUNTUTAN (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B014) NO. Nama pada resit sama dengan nama pemohon/tunai. iii. i. 2.02. Sila lampirkan salinan Borang Laporan Pemantauan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP /UPAP/B007). ii. i.

.... Sebarang pertanyaan berkenaan dengan bay aran sdr................ Ketua Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA)............ kepada Seksyen Kewangan BHEP....... .... terima kasih.....p........ 130 ...... NO.....02... / sdri................../Sdri..... 2 ..........UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 (Kuning) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Hadapan SLIP AKUAN TERIMA TUNTUTAN Tarikh Sdr... ...................... Pejabat Bendahari sekiranya sdr............. Merujuk kepada tuntutan bayaran balik sdr....... masih belum menerima apa-apa bayaran be rmula daripada 1 bulan tarikh slip ini...... telah kami terima.............................. b.. Sekian........... SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01..2009 58 drpd....... / sdri....... berjumlah . Sukacita dapat sdr.......................... : bertarikh ......................... boleh berhubung terus ke Pejabat Bendahari di Talian 03-894640 22.. / sdri...................................................... bertarikh............... ... merujuk kepada daftar serahan ... bagi aktiv iti ... / sdri.......

130 .2009 59 drpd.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Belakang KEPADA : Nama No. Matrik Program : : : NO.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 KOD SISTEM LEJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B015) (Hijau) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) KOD P23000 P23101 P23102 P23103 P24000 P24301 P24302 P24304 P24999 P25000 P25101 P25102 P25201 P25202 P25301 P25302 P25401 P25402 P25403 P25499 P25501 P25502 P2 5601 P25602 P25603 P26000 P26201 P26202 P26203 P26204 P26207 NO.2009 RM SEN 60 drpd. 130 . Mel Berda ftar Telefon Perhubungan Telex. Fax SEWAAN Sewa kenderaan penumpang Sewa lori Se wa kapal dan bot Bayaran sewa yang lain BAHAN-BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN Beras Ga ndum dan barli Daging termasuk binatang untuk disembelih Makanan laut yang diker ingkan Buah-buahan Sayur-sayuran Minyak masak Rempah ratus Makanan bermasak Maka nan-makanan yang lain Susu Mentega dan keju Minuman tidak berkabonat Minuman ber kabonat Minuman-minuman lain BEKALAN BAHAN MENTAH Minyak petrol Minyak diesel Mi nyak tanah Minyak pelincir Gas 02 01. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : KOD SISTEM LEJAR OBJEK LEJAR PERHUBUNGAN Bayaran pos biasa.02. Mel Udara.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 KOD P26701 P26702 P26704 P26799 P27000 P27102 P27103 P27199 P27201 P27299 P27301 P27302 P27303 P27399 P27401 P27501 P27599 P27604 P27605 P29000 P29101 P29126 P2 9199 P29299 OBJEK LEJAR Bahan pengecat seperti cat Adhesive bahan-bahan plastic Bahan pencuci termasuk sabun.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 .2009 RM Tarikh : 61 drpd. syampu Bahan-bahan kimia yang lain BEKALAN PEJABAT Alatulis pejabat Alatulis komputer (Disket. Toner) Bekalan-bekalan pejabat yang lain Bekalan rumahtangga Bekalan am yang lain Alat-alat permainan kanak-kanak A lat-alat sukan dan olahraga Alat-alat muzik Alat-alat lain Ubat dan dadah Bekala n filem fotografi Bekalan dan bahan fotografi yang lain Jenis kain tiruan yang l ain Pakaian seperti baju dan seluar PERKHIDMATAN IKHTISAS Perkhidmatan perubatan Perkhidmatan sedia makanan (catering) Perkhidmatan yang lain/ tol Bayaran perkh idmatan percetakan yang lain JUMLAH Kewangan yang diluluskan Jumlah perbelanjaan (bil-bil dilampirkan) UNTUK KEGUNAAN PEJABAT RM RM RM SEN Pembayaran diluluskan Disemak oleh : (Tandatangan dan Cap Rasmi ) NO.

............... Akaun Persatuan/Kelab (jika ada) B.................. : : : : : : C..02........... Matrik Alamat Tandatangan Nama No.......... dari jumlah RM ............ ....... BUTIR-BUTIR AKTIVITI Aktiviti Persatuan Tempat Tarikh Kewangan yang Diluluska n No.......................................2009 .... PERBELANJAAN Saya mengakui telah berbe lanja sebanyak RM .......... yang telah diluluskan. PENGESAHAN PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEPA) ......... SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01................................. K/P No... Staf Cap Rasmi Jumlah bayaran : E..... Tandatangan dan Cap Rasmi Ketua Unit Pengurusan Sumber Pejabat Timbalan Naib Canselor (HEPA) 62 drpd.......UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 BORANG LAPORAN KEWANGAN AKTIVITI PERSATUAN PELAJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B002) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) LAPORAN KEWANGAN AKTIVITI PERSATUAN PELAJAR A........ ..... Tandatangan dan Cap Rasmi Penolong Pendaftar Pejabat T imbalan Naib Canselor (HEPA) * Sila Lampirkan Surat Keputusan Permohonan Asal NO............... : : : : Nama No...... 130 ...... PENGESAHAN DEKAN/PENGETUA/PENASIHAT Adalah diakui bahawa semua perbelanjaan/ tuntutan adalah benar.......................................................... PEMBAYARAN Sila buat pembayaran atas perbelanjaan yang didahulukan kepada : : : : : D...

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PENYATA PERBELANJAAN/PELARASAN WANG PENDAHULUAN DAN TUNTUTAN BAYARAN BALIK (BEN/ BYR/B014) (Merah) NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 .2009 63 drpd.02.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 NO.2009 64 drpd.02. 130 . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.

LAPORAN Keseluruhan aktiviti yang dijalankan berjalan l ancar. Catatan : Tandatangan Pelajar : ____________________________ Nama : Matrik : Tarikh : NO.2009 Tandatangan Pegawai Pemantau : _____________________________ Nama : Cap Rasmi : Tarikh : 65 drpd. * Sila sertakan lampiran jika ruang tidak mencukupi 3. Bil 1. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 3. 1.02. (Sila tanda Ya Tidak di petak yang berkenaan). 2.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAPORAN PEMANTAUAN AKTIVITI PELAJAR (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR ( HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) LAPORAN PEM ANTAUAN AKTIVITI PEL AJAR A. 130 . (Sila nyatakan jika berkenaan). Masalah yang dikenalpasti. Masalah Tindak an yang diambil 2. PENGESAHAN : : : : : MASA TIBA : MASA PULANG : AKTIVITI TARIKH TEMPAT ANJURAN TARIKH PEMANTAUAN B.

4. Membantu/me nasihati penganjur jika berlaku sesuatu perkara yang di luar jangkaan (keselamat an. 6. Mendapat maklumat terperinci tentang aktiviti yang dijalankan.2009 66 drpd. 2.02. Pegawai Pemantau yang ditetapkan dikehe ndaki membuat pemantauan dan mengisi Borang Laporan Pemantauan boleh Aktiviti di laksanakan Pelajar secara (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007) Pemantauan berterusan atau mengikut kesesuaian. Memastikan Borang Harta Milik Pelanggan (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B0 02) dilengkapkan sekiranya melibatkan penyerahan barangan berharga pelajar.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR ( HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) SPESIFIKASI TUGAS PEGAWAI PEMANTAU 1. 5. kesihatan dan kebajikan pelajar). 130 . Laporan hendaklah dihantar kepada Pengar ah Program yang berkenaan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas akt iviti selesai. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 3. Berta nggungjawab mengumpul Borang untuk Penilaian diserahkan Aktiviti bersama Pelajar borang (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005) (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/BOO7) kepada Pengarah Program NO.

Matrik/ No. Telefon B imbit : : : : : No.02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PINJAMAN PERALATAN REKREASI DAN TEKNIKAL (UPM/HEPA/BHEP/ UKLP/B003(A)) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) PINJAMAN PERALATAN REKREASI DAN TEKNIKAL 1. Keputusan permohon an pinjaman peralatan lulus/tidak lulus boleh diketahui selepas 3 hari menghanta r Borang Pinjaman Peralatan Rekreasi/Teknikal yang lengkap berserta Surat Keputu san Permohonan. Borang permohonan perlu dikemukakan ke Pejabat K etua Seksyen Pembangunan Pelajar selepas menghantar Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001) kepada Penyelaras. PERALATAN (sila rujuk lampiran 1/2) Perkara Kuantiti Kuantiti Ya ng Diluluskan NO. 2. Kakitangan No Tel. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 . Nama Alamat Pemohon MAKLUMAT PEMOHON : : : : No. Kad Pengenalan No. Bil.2009 67 drpd. 2. Rumah/ Pejabat : : Persatuan / Fakulti / Kolej / Bahagian / Jabatan Jawatan Dalam Organisasi Tujuan Penggunaan/ Program/ Aktiviti (Sila Lampirkan Kelulusan Berkaitan Jika Ada) SYARAT PERMOHONAN 1.

.2009 68 drpd.. pemohon seperti yang bernama di atas..... 12. Bertanggungjawab terhadap keadaan.. 130 ........ BHEP Diluluskan Tidak Di luluskan ________________________________________________________________________________ ____________ ___________________________________________________________________ _________________________ Tandatangan.. kerosakan/ kehilangan peralatan yang dipinjam termasuk aset kemudahan yang berkaitan. Memahami dan mematuhi syarat-syarat.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Untuk Kegunaan Pejabat BHEP Tarikh Diambil Tarikh Untuk Dikembalikan : : Masa Di ambil Masa Untuk Dikembalikan : : Sila pastikan anda telah memahami syarat-syarat.. .... ............ mengaku : 11. Tandatangan Pemohon Tarikh 4...........02. keselamatan.......... 3...... Memba yar denda dan ganti rugi terhadap sebarang kekotoran....... Cap Rasmi & Tarikh : NO..... garis panduan dan etika peminjaman peralat an yang ditetapkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar.. kerosakan dan kehilangan p eralatan yang dipinjam serta aset kemudahan yang berkaitan... Menggunakan peralatan dalam masa yang dibenarkan dan akan mengembalikan pada tarikh dan masa yang ditetapkan dalam keadaan baik..... ULASAN DAN KELULUSAN KETUA SEKSYEN PEMBANGUNAN PELAJAR. 14............. ...... AKUAN PEMOHON Dengan ini saya. 13.... garis panduan dan etika peminja man peralatan rekreasi/teknikal terlebih dahulu dengan merujuk kepada Pegawai Ba hagian Hal Ehwal Pelajar... : : . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01....

23. 24. 31. 11. 4. 35. 39. 16. 16 unit 13 unit 400 unit 12 unit 17 unit 1 unit 69 drpd. 14. 7. 27.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Lampiran 1 SENARAI PERALATAN REKREASI BIL. 43. 44. 47. 12 . 25. 19. 20.RUJUKAN BHEP/PR 001 BHEP/PR002 BHEP/PR003 BHEP/PR004 BHEP/PR005 BHEP/PR006 BHEP/PR007 BHEP/PR008 BHEP/PR009 BHEP/PR010 BHEP/PR011 BHEP/PR012 BHEP/PR013 BHEP/PR014 BHEP/PR015 BH EP/PR016 BHEP/PR017 BHEP/PR018 BHEP/PR019 BHEP/PR020 BHEP/PR021 BHEP/PR022 BHEP/ PR023 BHEP/PR024 BHEP/PR025 BHEP/PR026 BHEP/PR027 BHEP/PR028 BHEP/PR029 BHEP/PR0 30 BHEP/PR031 BHEP/PR032 BHEP/PR033 BHEP/PR034 BHEP/PR035 BHEP/PR036 BHEP/PR037 BHEP/PR038 BHEP/PR039 BHEP/PR040 BHEP/PR041 BHEP/PR042 BHEP/PR043 BHEP/PR044 BHE P/PR045 BHEP/PR046 BHEP/PR047 02 01. 45. 40. 28.2009 ALATAN PERKHEMAHAN Beg Outdoor Botol Air Camping Gas Lumostra LC-530 (Lantern)-B ateri Camping Gas Lumostra(Lantern)-Gas Camping Gas Lumostra(Stove) Coleman 10 G alen Coleman 5 Galen Coleman 100 First Aid (S) First Aid (L) Fly Sheet (10 X 12) Fly Sheet (20 X 20) Generator Gergaji Ground Sheet (10 X 15) Ground Sheet (12 X 12) Jaket Keselamatan (Life Jacket) Kapak Kerusi Kanvas Khemah (4 Men Tent) Khe mah (6 Men Tent) Khemah (8 Men Tent) Kompas Suunto Lampu Ayam Lampu Suluh Lampu Suluh Aqua King 8D Lampu Suluh Aqua King 4D Lampu Suluh Dolphin Messtin Parang T ikar Tukul Tour Mat ALATAN ELEKTRIK Bulb Lampu (18w) Bulb Lampu Bulat Lamp Holde r (Wedge Holder) Lampu Duo Belt (Led 5) Lampu Duo Belt (Led 8) Lampu Kalimatang (4 Kaki) Plastic Cover Bulb (Cone) PVC Wire 2.02. 46. 36. 18. 38. 13. 130 NO.5 ALATAN DAPUR Baldi Besen Besar C awan Plastik Cerek Dapur Dapur Tungku (4 Segi) JUMLAH 100 unit 5 unit 12 unit 17 unit 32 unit 1 unit 2 unit 2 unit 2 unit 1 uni t 10 unit 5 unit 1 unit 7 unit 5 unit 10 unit 100 unit 7 unit 11 unit 10 unit 60 unit 10 unit 38 unit 50 unit 17 unit 1 unit 1 unit 5 unit 167 unit 15 unit 4 un it 5 unit 5 unit 20 unit 30 unit 20 unit 1 unit 1 unit 5 unit 20 unit 1 Glg. 26. 1. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . 29. 30. 9. 6. 10. 3. 42. 21. 5. 8. 22. 41. 32 . 33. 15. 34. 17. NO. 37. 2.

65. 130 . 68.48. 55. 58. 70. 50. 73. 49.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 61. 52. 64. 51. 63. 57. 56. BHEP/PR048 BHEP/PR049 BHEP/PR050 BHEP/PR051 BHEP/PR052 BHEP/PR053 BHEP/PR054 BHE P/PR055 BHEP/PR056 BHEP/PR057 BHEP/PR058 BHEP/PR059 BHEP/PR060 BHEP/PR061 BHEP/P R062 BHEP/PR063 BHEP/PR064 BHEP/PR065 BHEP/PR066 BHEP/PR067 BHEP/PR068 BHEP/PR06 9 BHEP/PR070 BHEP/PR071 BHEP/PR072 BHEP/PR073 Dapur Tungku (Bulat) Gayung Jag Air Kepala Gas Kuali Papan Pemotong Pembuka Tin Periuk Periuk Bertelinga (6 Gantang) Periuk Bertelinga (12 Gantang) Periuk Nasi (3 Gantang) Periuk Kecil Pinggan Plastik Pisau Senduk Besar Senduk Kecil Sudip b esar Sudip Kecil Sudu dan Garpu Tapis Tong Air Minuman (Plastik) Tong Air Minuma n (Stainless Steel) Tong Air Plastik (37. 60. 71. 66. 59.8 Liter) Tong Gas Tong Petrol Tray Maka n UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 1 unit 21 unit 9 unit 20 unit 13 unit 13 unit 18 unit 10 unit 1 unit 1 unit 1 unit 12 Set 400 unit 26 unit 13 unit 57 unit 10 unit 12 un it 400 unit 8 unit 4 unit 1 unit 6 unit 7 unit 4 unit 37 unit NO. 54. 67. 69.2009 70 drpd. 62. 53. 72.

10. 9. 7. 11. 6. NO. 19.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Lampiran 2 SENARAI PERALATAN TEKNIKAL BIL. 4. 5. 1.02. 16. 15. 12. 17.RUJUKAN BHEP/PT001 BHEP/PT002 BHEP/PT003 BHEP/PT004 BHEP/PT005 BHEP/PT006 BHE P/PT007 BHEP/PT008 BHEP/PT009 BHEP/PT010 BHEP/PT011 BHEP/PT012 BHEP/PT013 BHEP/P T014 BHEP/PT015 BHEP/PT016 BHEP/PT017 BHEP/PT018 BHEP/PT019 ALATAN/PERKARA P. 18. 8. 14.A Speaker Portable Speaker Speaker Telinga Gajah Stand Speaker Stand Mic Stand Kamera Mic Shure Mic Wired Kabel Audio & Video (1) Kabel Audio & Video (2) Kabel Mic Extantion Gulung 4 Soket (10 Meter) Extantion Gulung 4 Soke t (2 Meter) Extantion Gulung Smoke Machine Lampu Meja Layar Putih Hailer WalkieTalkie +Charger JUMLAH 4 unit 6 unit 2 unit 7 unit 4 unit 4 unit 4 unit 7 unit 1 kotak 1 kotak 7 unit 4 unit 6 unit 3 unit 4 unit 5 unit 3 unit 4 unit 17 unit NO. 130 . 2. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 3. 13.2009 71 drpd.

2. Pusat Pelajar Luar Kampus Dataran GAZEBO. Telefon B imbit : : : : : No. Pusat Pelajar Ruang Mesyuarat . 2. Matrik/ No. KEMUDAHAN : : : Sila tanda Ö di petak berkaitan. 3. NO. 2. Borang permohonan perlu dikemukakan ke Pejabat Ketua Sek syen Pembangunan Pelajar selepas menghantar Borang Permohonan Kelulusan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001) kepada Penyelaras.2009 72 drpd. Pusat Pelajar Luar Ka mpus Ruang Bacaan.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 TEMPAHAN PENGGUN AAN TEMPAT (UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B003(B)) PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) TEMPAHAN PENGGUN AAN TEMPAT 1. Sila pastikan anda telah memahami syarat-syarat. Kakitangan No Tel.02. Kad Pengenalan No. Pusat Pelajar Bilik Mesyuarat 2. Rumah/ Pejabat : : Persatuan / Fakulti / Kolej / Bahagian / Jabatan Jawatan Dalam Organisasi Tujuan Penggunaan/ Program/ Aktiviti (Sila Lampirkan Kelulusan Berkaitan Jika Ada) SYARAT PERMOHONAN 1. Pusat Pelajar Luar Kampu s Lain-lain (Sila nyatakan) : 1. garis panduan dan etika peminja man kemudahan tempat terlebih dahulu dengan merujuk kepada Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar. hingga hingga Tarikh Penggunaan Masa Penggunaan Bilangan Pengguna Auditorium. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Keputusan permohonan pinja man penggunaan kemudahan tempat lulus/tidak lulus boleh diketahui selepas 3 hari menghantar Borang Pinjaman Kemudahan Tempat yang lengkap berserta Surat Keputus an Permohonan. Pusat Pelajar Bilik Mesyuarat 1. Pusat Pelajar Luar Kampus Ruang Riadah. 130 . Nama Alamat Pemohon MAKLUMAT PEMOHON : : : : No. Pu sat Pelajar Bilik Gerakan.

..... mengaku : 15............. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.......... Cap Rasmi & Tarikh : NO.................. Memahami dan mematuhi syarat-syarat....... garis panduan dan etika peminjaman kemudah an tempat yang ditetapkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar.... kehilangan digunakan serta aset kemudahan yang berkaitan...02.... ... dan ker osakan kemudahan yang Tandatangan Pemohon Tarikh 4.... AKUAN PEMOHON Dengan ini saya.... Menggunakan kemudahan tempat dalam masa yang dibenarkan dan akan mengembalikan pada tarikh dan masa y ang ditetapkan dalam keadaan baik....... 17.......2009 73 drpd. pemohon seperti yang bernama di atas. : : ..UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3..... ULASAN DAN KELULUSAN KETUA SEKSYEN PEMBANGUNAN PELAJAR. keselamata n.. BHEP Diluluskan Tidak Di luluskan ________________________________________________________________________________ ____________ ___________________________________________________________________ _________________________ Tandatangan. .. 18. 130 ..... Membayar denda dan ganti rugi terhadap sebarang kekotoran....... kehilangan/ kerosakan kemudahan yang digunakan termasuk aset kemudahan yang b erkaitan. Bertanggungjawab terhadap keadaan.. 16...

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 1. Sangat Lemah / Amat Tidak Bersetuju B. 130 .02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005 BORANG PENILAIAN PROGRAM ANJURAN PELAJAR (diisi oleh Peserta) Soal selidik ini bertujuan untuk menilai keberkesanan program yang telah dijalan kan. PERKHIDMATAN BHEP Bil.2009 74 drpd. 5. 2. Semua butiran dan cadangan terjamin kerahsiaannya. Lemah/ Tidak Bersetuju A. LATAR BEL AKANG Jantina : Bangsa : Perempuan Melayu India Lelaki Cina Lain-lain 2. Cemerlang / Amat Bersetuju 4. sila t andakan ( / ) tentang pandangan saudara / saudari pada setiap soalan / pernyataa n di bawah. Perkara 1 Jangka masa kelulusan diterim a Bantuan peruntukan yang diterima Bantuan peralatan dari BHEP Bantuan perkhidma tan bas BHEP Layanan semasa menggunakan perkhidmatan BHEP Penilaian 2 3 4 5 NO. Baik / Bersetuju 3. Sederhana / Tidak Pasti : _________________________________________ __________________________ : ___________________________________________________ ________________ 5. 4. Semua pengarah program diminta memberi kerjasama untuk membuat penilaian de ngan menjawab soal selidik ini secara jujur. 1. Nama Program : _________________________________________________ __________________ Tempat Tarikh ARAHAN: Berpandukan pada skala di bawah. 3.

2. 130 . 3. 1. a. Perkara 1 Pemilihan penceramah Cara/gaya penyampaian oleh penceramah Penerangan mudah difahami Kesesuaian taju k dengan objektif program Interaksi penceramah dengan peserta Penilaian 2 3 4 5 E. KESELURUHAN PROGRAM Bil. 4. 6.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 C.2009 75 drpd. 5. 3. Cadangan/Komen : __________________________________________________________ ________________________ _______________________________________________________ ___________________________ ____________________________________________________ ______________________________ b. CADANGAN Pihak BHEP amat mengalu-alukan sebarang cadangan daripada saudara / saudari untuk mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan kami pada masa akan datang .02. Cadangan Program/ Aktiviti / Seminar akan data ng : _________________________________________________________________________ _ ________________________________________________________________________ _______ __________________________________________________________________ TERIMA KASIH ATAS SEGALA KERJASAMA DAN KOMITMEN YANG DIBERIKAN NO. 4. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 7. PENCERAMAH (sekiranya ada) Bil. 2. 1. 5. Perkara 1 Kelancaran proses pendaftaran Jangka masa program Kesesuaian pengisian progra m Program mencapai objektifnya Tempat program Nota/bahan program Penyajian makan an Penilaian 2 3 4 5 D.

Semua peserta program diminta memberi kerjasama untuk membuat penilaian den gan menjawab soal selidik ini secara jujur. Sangat Lemah / Amat Tidak Bersetuju B. Cemerlang / Amat Bersetuju 4. 1. Sederhana / Tidak Pasti : __________________________________________ _________________________ : ____________________________________________________ _______________ 5. sila ta ndakan ( / ) tentang pandangan saudara / saudari pada setiap soalan / pernyataan di bawah. 7. 130 . 5. Baik / B ersetuju 3. 2. Semua butiran dan cadangan terjamin kerahsiaannya. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 4. 6.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B007 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) BORANG PENILAIAN PROGRAM ANJURAN BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR (diisi oleh Peserta) Soal selidik ini bertujuan untuk menilai keberkesanan program yang telah dijalan kan. 3. Perkara 1 Kelancaran proses pen daftaran Jangka masa program Kesesuaian pengisian program Program mencapai objek tifnya Tempat program Nota/bahan program Penyajian makanan Penilaian 2 3 4 5 C. Lemah/ Tidak Bersetuju A. LATAR BELA KANG Jantina : Bangsa : Perempuan Melayu India Lelaki Cina Lain-lain 2.2009 76 drpd. 1. PENCERAMAH (sekiranya ada) NO. Nama Program : __________________________________________________ _________________ Tempat Tarikh ARAHAN: Berpandukan pada skala di bawah.02. KESELURUHAN PROGRAM Bil.

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. Perkara Pemilihan penceramah Cara/gaya penyampaian oleh penceramah Penerangan mu dah difahami Kesesuaian tajuk dengan objektif program Interaksi penceramah denga n peserta UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Penilaian 1 2 3 4 5 D. CADANGAN Pihak BHEP amat mengalu-alukan sebarang cadangan daripada saudara / saudari untuk mempertingkatkan lagi mutu perkhidmatan kami pada masa akan datang . a. Cadangan/Komen : __________________________________________________________ ________________________ _______________________________________________________ ___________________________ ____________________________________________________ ______________________________ b. Cadangan Program/ Aktiviti / Seminar akan datang : __________________________ _______________________________________________ ________________________________ _________________________________________ ______________________________________ ______________________________ _____ TERIMA KASIH ATAS SEGALA KERJASAMA DAN KOMITMEN YANG DIBERIKAN Disediakan oleh, Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Putra Malaysia NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009 77 drpd. 130

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B009 PENILAIAN KEPADA PEGAWAI PEMANTAU AKTIVITI LASAK (Diisi Oleh Pengarah Program) NAMA AKTIVITI TARIKH AKTIVITI TEMPAT AKTIVITI KUMPULAN SASARAN : _______________ ____________________________________________________ : _________________________ __________________________________________ : ___________________________________ ________________________________ : _____________________________________________ ______________________ BAHAGIAN A: MAKLUMAT PEGAWAI PEMANTAU 1. Nama Pegawai Pemantau 2. Jenis Bidang ( Perkhidmatan yang diberikan) : _________________________________________________ _________________ : i) _________________________________________________ ii) ___ ______________________________________________ iii) ____________________________ _____________________ iv) _________________________________________________ v) _ ________________________________________________ ARAHAN: Berpandukan pada skala di bawah, sila masukkan nilai pada ruang yang ber kaitan bagi setiap soalan / pernyataan di bawah. a) Sangat Memuaskan b) Memuaska n c) Sederhana (81-100) (61-80) (41-60) d) Kurang Memuaskan e) Tidak Memuaskan ( 21-40) ( 20) BAHAGIAN B: MAKLUMAT PENILAIAN 1. Perkhidmatan ini telah disempurnakan:1.1 Sanga t memuaskan 1.2 Memuaskan 1.3 Sederhana NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.0 2.2009 78 drpd. 130 1.4 Kurang Memuaskan 1.5 Tidak Memuaskan

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 2. Perkhidmatan telah disempurnakan mengikut tempoh yang ditetapkan:2.1 Sangat m emuaskan 2.2 Memuaskan 2.3 Sederhana 2.4 Kurang Memuaskan 2.5 Tidak Memuaskan 3. Kerjasama daripada pegawai pemantau sebelum aktiviti dijalankan:3.1 Sangat me muaskan 3.2 Memuaskan 3.3 Sederhana 3.4 Kurang Memuaskan 3.5 Tidak Memuaskan 4. Kerjasama daripada pegawai pemantau semasa aktiviti dijalankan:4.1 Sangat mem uaskan 4.2 Memuaskan 4.3 Sederhana 4.4 Kurang Memuaskan 4.5 Tidak Memuaskan 5. Kerjasama daripada pegawai pemantau selepas aktiviti dijalankan:5.1 Sangat me muaskan 5.2 Memuaskan 5.3 Sederhana 5.4 Kurang Memuaskan 5.5 Tidak Memuaskan 6. Keupayaan pegawai pemantau dari segi bantuan dan nasihat:6.1 Sangat memuaskan 6.2 Memuaskan 6.4 Kurang Memuaskan 6.5 Tidak Memuaskan 6.3 Sederhana NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009 79 drpd. 130

2 Memuaskan 7. 130 .2 Memuaskan 8.4 Kurang Memuaskan 8.5 Tidak Memuaskan 8. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.1 Sangat memuask an 8. perkhidmatan yang dijalankan adalah:8.3 Sederhana 8.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 7.3 Sederhana 7. Secara keseluruhannya.1 Sangat memuaskan 7.5 Tidak Memuaskan BAHAGIAN C: PENGESAHAN PEGAWAI PENYELARAS/BHEP Disahkan oleh :Nama Jawatan Cap : ___________________________________ : ___________________________________ : Ta rikh: _____________________ TINDAKAN BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR Maklumat telah disemak dan dikemaskinikan :Nama Jawatan Cap : ___________________________________ : ___________________________________ : Ta rikh: _____________________ NO.2009 80 drpd. Kerjasama yang diberikan dalam menyelesaikan masalah yang berbangkit:7.4 Kurang Memuaskan 7.02.

130 . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02. Ismail dan Sekitar Univers iti Putra Malaysia Anjuran Majlis Perwakilan Mahasiswa Kolej Tun Dr. Keluarga dan Masyarakat Kementerian Belia dan Sukan Malaysia NO.2009 81 drpd. Universiti Putra Malaysia Kementerian Pembangunan Wani ta.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 6 CONTOH KERTAS KERJA CADANGAN AKTIVITI PELAJAR KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Tarikh 23 hingga 28 Januari 2007 Tempat Kolej Tun Dr. Ismail Deng an Kerjasama Pihak Pengurusan Kolej Tun Dr. Universiti Putra Malaysia Ba hagian Hal Ehwal Pelajar. Ismail.

130 . memerlukan pengh uninya yang berintelek. NO.02. untuk terus menjalani kehidupan dalam era serba moden ini. Kolej Tun Dr.2009 82 drpd. Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 diadakan bertujuan untuk melahirkan siswazah khususnya wanita yang berketerampilan. Universiti Putra Malaysia untu k mengadakan Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 . beror ganisasi dan pengalaman berharga yang sangat diperlukan apabila mereka bergradua t nanti akan dapat dipelajari dengan penyertaan mereka dalam program ini. Kemahiran sosial. kaum wanita sebenarnya menyumban g kepada ketamadunan dan kemajuan sesebuah negara dengan memainkan peranan yang sama pentingnya dengan kaum lelaki. Sedar atau tidak. berkemahiran dalam pelbagai bidang. b. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. bantuan kewangan. berkeyakinan. Justeru itu. Karnival in i menganjurkan aktiviti-aktiviti yang mencungki l bakat dan mempelbagaikan kemah iran yang dimiliki oleh warga kampus terutamanya wanita.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 a. Tujuan Kertas kerja ini bertujuan untuk mendapatkan kelulusan. berwibawa dan beri ntelektual tinggi serta menjalani kehidupan yang sihat dan seimbang. Pengenalan Kita kini sedang berada dalam era globalisasi yang mencabar lantaran arus perkem bangan ketamadunan yang sangat pantas berlaku di seluruh pelosok dunia. mempunyai sistem nil ai dan berpersonaliti unggul. Bahagian Hal Ehwal Pelajar. Atas sebab inilah. perala tan dan pengangkut an daripada Yang Berbahagia Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni). Ismail UPM mengambil inisiatif dengan menganjur kan Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 dengan harapan agar dapat melahi rkan masyarakat amnya dan wanita khasnya yang memiliki ciri-ciri yang meyakinkan mereka untuk berdiri teguh dengan sendirinya dalam zaman ini.

khususnya siswi tentang jenayah yang melibatk an wanita dan cara menjauhinya. NO. berketrampilan dan berpengetahuan tentang hak-hak dan peranan mereka. ii. c. dengan adanya sokongan dan kerjasama daripada pelbagai pihak sama ada d aripada agensi kerajaan. 130 . swasta mahupun orang perseorangan. berpersonaliti unggul dan mengamalkan gaya hidup sihat serta seimbang bag i mewujudkan sebuah negara Malaysia yang Cemerlang. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Kementerian Pembangunan Wanita. Memberi pendedahan kepada setiap individu. Memberi pendedahan kepada siswazah. iv. Ismail. iii. f. Tarikh 23 hingga 28 Januari 2007 ( Selasa hingga Ahad ) e. karnival ini akan da pat mencapai matlamatnya demi melahirkan masyarakat khasnya wanita yang berdaya saing. Anjuran Majlis Tertinggi Pelajar Kolej Tun Dr. Tempat Kolej Tun Dr. Gemilang dan Terbilang menje lang tahun 2020.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Diharap. Objektif Karnival ini dianjurkan bertujuan untuk: i.02. wanit a dan masyarakat luar amnya yang berkeyakinan. Melahirkan generasi yang mempunyai personali ti berkeyakinan dan berkebolehan dalam pelbagai bidang. Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Putra Malaysia. Ke luarga dan Masyarakat serta Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. khu susnya siswi tentang penjagaan kesihatan yang betul dan terancang. Ismail dan sekitar Universiti Putra Malaysia.2009 83 drpd. d. Melahirkan siswazah khususnya. Ismail dengan kerjasama pihak pengurusan Kolej Tun Dr.

130 .02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Nama Jawatan : Ustaz Ridhuan Tee Abdullah : xxx iii. i. Nama Jawatan : Dr. ii.B.2009 84 drpd. Keluarga dan Masyarakat Tetamu Kehormat Majlis Penutup Datin Rok iyah Mohd Yusof Isteri Naib Canselor Universiti Putra Malaysia h. agensi bukan kerajaan serta melib atkan seluruh warga Universiti Putra Malaysia dan masyarakat luar. Dato Shahrizat Abdul Jalil Menteri Pembangunan Wanita. Tetamu Kehormat/Perasmi Tetamu Kehormat Majlis Perasmian Y. Penceramah i. Nama Jawatan : Dr Fazley bin Yaacob : xxx ii. Sharifah Hayaati Syed Ismail al-Qudsy : xxx i. Atur Acara Program Rujuk Lampiran I NO. j.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 g. Penyertaan Dan Maklumat Peserta Program ini melibatkan agensi-agensi kerajaan. Keluarga dan Masyarakat Kementerian Pemb angunan Wanita.

2009 85 drpd. 130 . Anggaran Perbelanjaan dan Pendapatan Rujuk Lampiran III m. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Pengesahan Kertas Kerja Disediakan Oleh (Pengarah Program) : Tandatangan Nama Jawatan No. n.02. Ismail dan sekitar Univers iti Putra Malaysia. Jawatankuasa Pelaksana Rujuk Lampiran II l. Syor Yang Berbahagia Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) adalah dim ohon mempertimbang dan meluluskan program Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 pada 23 hingga 28 Januari 2007 di Kolej Tun Dr.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 k. Telefon Tarikh : : xxxxxx : xxxxx : xxxxx : xxxxx Disemak Oleh (Penasihat ) : Tandatangan Nama : : xxxxxx NO.

02.2009 : : xxxxxx : xxxxx : xxxxx : xxxxx : xxxxx 86 drpd. Telefon Tarikh Cap Rasmi : : xxxxxx : xxxxx : xxxxx : xxxxx : xxxxx : Disahkan Oleh (Dekan/Pengetua/Pegawai Penyelaras) : Tandatangan Nama Jawatan Jab atan No. Telefon Tarikh Cap Rasmi : xxxxx : xxxxx : xxxxx : xxxxx : (Ruangan ini hanya untuk aktiviti persatuan dan kelab di bawah fakulti) Disahkan Oleh (Timbalan Dekan) : Tandatangan Nama Jawatan Jabatan No. 130 . Telefon Tarikh NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Jawatan (Hakiki) Jabatan No.

Telefon : : : : NO.2009 87 drpd.02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Cap Rasmi : Cadangan Pegawai Pemantau (dicadangkan oleh Dekan/Pengetua/Pegawai Penyelaras): Nama Jawatan Alamat Jabatan No. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 .

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 1 ATUR ACARA PROGRAM KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 AKTIVI TI SEPANJANG KARNIVAL Ø Bazar · · · · · · · · · · · · · · Car Boot Sale oleh Persatuan Wanita alan makanan dan minuman Jualan pakaian Jualan aksesori wanita Jualan cenderamat a Ø Pameran Pemeriksaan kesihatan dan program derma darah oleh Pusat Kesihatan Unive rsiti Putra Malaysia Majlis Kanser Nasional (MAKNA) -berkaitan kanser dan Body M ass Index (BMI) Barangan kosmetik Busana daripada badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan Pameran buku (contohnya Dewan Bahasa dan Pustaka.02. Karangkraf dan lainl ain) Pameran komputer Persatuan Mencegah Dadah Malaysia (PEMADAM) Majlis Paralim pik Malaysia Pameran automatif Ø Demonstrasi mempertahankan diri untuk wanita Ø Kaunter Suruhanjaya Pilihan Raya Ø Pe rtandingan-pertandingan yang melibatkan seluruh warga kolej di Universiti Putra Malaysia NO.2009 88 drpd. 130 .

00 pg 8.00 ptg : Majlis Perasmian Penutup 02 01. komputer dan pameran kesihatan : 25 Januari 2007 (Khamis) 8. Fazley : Gila-Gila Explorace Challenge : Malam Deklamasi Sajak Wanita 2007 (MADESWA 07) : 28 Januari 2007 (Ahad) 2.00 mlm Tarikh 8.00 pg : Pertandingan Mercu Kreatif : Pertandingan Great Deco 2.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Tarikh : 23-28 Januari 2007 (Selasa-Ahad) 10.30 ptg 8:30 mlm Tarikh 9.Com dan Mustika Ratu serta Slot Motivasi Santai b ersama Dr.00 pg Tarikh : Bazar. 130 NO. Ustaz Ridhuan Tee Abdullah b.2009 89 drpd.00 pg 8. Dr.30 mlm : Program derma darah dan pemeriksaan kesihatan : Forum (Wanita-Racun atau Penaw ar) · Cadangan penceramah: a. pameran buku.00 pg : Kejohanan Futsal Wanita 07 : Majlis Perasmian Pembukaan · Aerobik Mania dan demo nstrasi mempertahankan diri 2.30 ptg : Bengkel Kecantikan oleh Dara. Sharifah Hayaati S yed Ismail al-Qudsy Tarikh : 26 Januari 2007 (Jumaat) : Pertandingan Wanita Idol : 27 Januari 2007 (Sabtu) 8.

130 . 27 Januari 2007 (Sabtu) 8:00 mlm 8:15 mlm : Ketibaan para pelajar : Ketibaan para jemputan dan tetamu kehormat 8:25 mlm : Nyanyian lagu Putra Gemilang Nyanyian lagu Kolej 8:30 mlm 8:40 mlm 9: 20 mlm 9:45 mlm : Ucapan alu-aluan oleh pengerusi majlis : Pertandingan sajak in terkolej : Persembahan selingan : Pertandingan sajak bersambung 10:30 mlm : Keputusan pertandingan diumumkan dan penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat 10:50 mlm : Jamuan ringan 11:00 mlm : Majlis bersurai NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 TENTATIF MALAM DEKLAMASI SAJAK WANITA 2007 (MADESWA 07) KARNIVAL CERGAS CERIA BE RSAMAMU WANITA 2007 Tempat Tarikh : : Dataran Melur. Ismail. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Kolej Tun Dr.02. Unive rsiti Putra Malaysia.2009 90 drpd.

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . Tarikh : 26 Januari 2007 (Jumaat) 8:00 mlm 8:15 mlm 8:25 mlm : Ketibaan para pelajar : Ketibaan para jemputan dan tetamu kehormat : Nyanyian lagu Putra Gemilang Nyanyian lagu Kolej 8:30 mlm : Ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Majlis 8:40 mlm 9:20 mlm 9:45 mlm : Pertandingan Peragaan Busana Muslimah Interkolej : Persembahan selingan : Pert andingan peragaan bersambung 10:30 mlm : Keputusan pertandingan diumumkan dan penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat 10:45 mlm : Jamuan ringan 11:00 mlm: Majlis bersurai TENTATIF MA JLIS PERASMIAN PEMBUKAAN KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Tempat Tari kh : Pentas Angsana. : 27 Januari 2007 (Sabtu) 7. Universiti Putra Malaysia.30 pg 8:00 pg : Ketibaan para pelajar : Ketibaan para tetamu jemputan 02 01. Kolej Tun Dr. Ismail. Universiti Putra Malaysia.2009 91 drpd.02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 TENTATIF PERTANDINGAN WANITA IDOL KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Te mpat : Dataran Melur. 130 NO.

Dato Shahrizat Abdul Jalil Menteri Pembangunan Wanita. dandana n rambut dan pemakaian tudung mengikut kesesuaian majlis 5:15 ptg 5:30 ptg 5:45 ptg : Penyampai an cenderahati kepada ahli panel : Jamuan ringan : Majlis bersurai NO. Fazley : Demonstrasi solekan.50 pg : Ucapan dan perasmian oleh Y. Dato Dr. Universiti Putra Malaysia 8.Bhg. Keluarga dan Masyarakat 8:20 pg : Nyanyian lagu Negaraku Nyanyian lagu Putra Gemilang 8:30 pg 8:35 pg : Ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Majlis : Ucapan oleh Y.02. Dato Shahrizat Abdul Jalil Menteri Pembangunan Wanita.B.COM DAN MUSTIKA RATU SERTA SLOT MOTIVASI SANTAI BERSAMA DR. Abdullah Naib Canselor. Universiti Putra Malaysia. 130 . Prof. Keluarga dan Masyarakat 9:30 pg 10:00 pg 10:10 pg 10.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 8:15 pg : Ketibaan Y.B. : 27 Januari 2007 (Sabtu) 1. Nik Mustapha R. FAZLEY KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Tempat Tar ikh : DKAP A 208. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.30 pg : Aerobik Mania bermula : Penyampai an cenderahati kepada tetamu kehormat : Jamu an ringan : Majlis bersurai TENTATIF BENGKEL KECANT IKAN OLEH DARA.30 ptg 2:10 ptg 2:20 ptg 2:30 ptg 3:00 ptg : Ketibaan para tetamu : Ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Majlis : Ucapan oleh pe ngerusi pengelola : Slot Motivasi oleh Dr.2009 92 drpd.

02. 25 Januari 2007 (Khamis) 8:00 mlm 8:15 mlm 8:20 mlm : Ketibaan para pelajar : Ketibaan panel jemputan dan tetamu kehormat : Nyanyian lagu Putra Gemilang Nyanyian lagu Kolej 8:25 mlm 8:30 mlm : Ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Majlis : Bacaan doa 8:35 mlm : Forum (W) oleh: Ustaz Ridhuan Tee Abdullah (Penceramah radio/TV) Dr. Universiti Putra Malaysia.2009 93 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 TENTATIF FORUM KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Tempat Tarikh : : Pad ang Kawad. Sharifah Norhayaati Syed Ismail al-Qudsy (Pensyarah/Penceramah radio/ TV) 10:00 mlm : Persembahan multimedia 10:15 mlm : Penyampai an cenderahati kepada a hli-ahli panel 10:30 mlm : Jamuan ringan 11:00 mlm : Majlis bersurai NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 .

Ismail. Kolej Tun Dr. Kesenian dan Perpaduan. 4:00 ptg 4:30 ptg 4:45ptg 5:00 ptg : Penyampai an hadiah kepada pemenang : Penyampai an cenderahati kepada tetamu k ehormat : Jamuan ringan : Majlis bersurai NO. 130 . Universiti Putra Malaysia.02. Jamal Talib. Madya Dr. Prof. Kolej Tun Dr.Bhg. Kolej Tun Dr . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Universiti Putra Malaysia. 3:20 ptg : Ucapan oleh Datin Rokiyah Mohd Yusof Isteri Naib Canselor Universiti Putra Mal aysia 3:50 ptg : Persembahan tarian oleh Sekretariat Kebudayaan. Ismail. Pengetua.2009 94 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 TENTATIF MAJLIS PERASMIAN PENUTUP KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Te mpat : Dataran Melur. Ismail. Tarikh : 28 Januari 2007 (Ahad) 2:00 ptg 2:15 ptg 2:30 ptg : Ketibaan para pelajar : Ketibaan para jemputan : Ketibaan Datin Rokiyah Mohd Y usof Isteri Naib Canselor Universiti Putra Malaysia 2:35 ptg : Nyanyian lagu Negaraku Nyanyian lagu Putra Gemilang 2:40 ptg 2:45 ptg 2:50 ptg 3:00 ptg : Ucapan alu-aluan oleh Pengerusi Majlis : Bacaan doa : Ucapan oleh Pengerusi Pe ngelola : Ucapan oleh Y.

130 . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN II STRUKTUR ORGANISASI KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 2007 Ahli Jawatankuasa Induk Penaung Kehormat : (Nama) (Jawatan) Penaung: (Nama) (Jawatan ) Penasihat: (Nama) (Jawatan) Penasihat Bersama: (Nama) (Jawatan) . NO.02.2009 95 drpd.

Siti Nor Che Yahya 01x-xxxxxxx Encik Mohd Mokrish Md Ajat 01x-xxxxxxx Ex-Officio Azme Yahya xxxxxx 01x-xxxxxxx Pengerusi Ahli Jawatankuasa Pengelola Timbalan Pengerusi Pengelola 1 Timbalan Pe ngerusi Pengelola 2 Nurol Aida Md Yusoff xxxxxx 01x-xxxxxxx Mohd Hafetz Ali xxxxxx 01x-xxxxxxx Rahaizaliya Mohd xxxxxx 01x-xxxxxxx Setiausaha I .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Ahli Jawatankuasa Pelaksana Jawatan Penasihat Nama No matrik No telefon Puan Saliza Mustafa 01x-xxxxxxx Dr.

130 .02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 96 drpd.Siti Adenin Azlan xxxxxx 01x-xxxxxxx Setiausaha II Nur Zuriaty Mohamed Ramdhan xxxxxx 01x-xxxxxxx Bendahari I Siti Nurliyana Sulaiman xxxxxx 01x-xxxxxxx Bendahari II Nur Izatul Huda Che Awin xxxxxx 01x-xxxxxxx NO.

130 Biro Peralatan Syafiq Azim Amran Nur Hafizah Mustafa Md Sodiqin Md Salleh Biro Hadiah dan Cenderahati Muhammad Ridauddin Ridzuan Rathiveerachelvi a/p Maruthapillai Siti Nurliyana Sul aiman Biro Makanan dan Jamuan Ong Poh Shing Norhani Othman Nurul Huda Omar Biro Tugas-Tugas Khas Yap Wing Fen Asdayanty Adlin Ashaari Md Hermi Saien Biro Penajaan Mohd Hafetz Ali Nurol Aida Md Yusoff Renuka a/p Vitapamoorthi NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Biro Protokol Naszroul Haqimee Rahmat Siti Nor Hidayah Rahim Mohd Nazri Mohd Rahim xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxx xxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01xxxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 97 drpd.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 .

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Biro Aktiviti Nor Azmir Safuan Mohd Noor Siti Shakila Hassan Noor Hasmiera Abu Jahar xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxx xxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx 01x-xxxxxxx Biro Persembahan Mohd Helmi Mohd Redzuan Darylynn Chung Yiu Li Nurul Fairuz Hidayah Radzi Biro Jemputan Mohd Safarin Mat Rajuli Azimah Amanah Ahmad Fikri Salleh Biro Publisiti Muhammad Raza Ramizah Azis Syahidah Zahari@Ismail NO.2009 98 drpd.02. 130 .

00 b) Makanan Pelajar (sepanjang program) · · · Kuih muih RM 0. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.00 x 30 orang RM 0.00 RM 5600.00 x 25 botol RM 150.00 x 50 karton RM 1050.00 x 50 kotak JUMLAH RM 1250.00 RM 400.50 x 100 paket c) Minuman tetamu / hakim dan biro sepanjang minggu · Air mineral RM 25.2009 .00 RM 1.00 99 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN III ANGGARAN BELANJAWAN KARNIVAL CERGAS CERIA BERSAMAMU WANITA 1) PERBELANJA AN PERKARA 1) MAKANAN TETAMU BUTIRAN JUMLAH a) Makan Malam · · · Makanan (VVIP) Kuih muih Air kotak RM 35.40 x 1000 biji x 4 jenis RM 1600. 130 NO.00 RM 1000.00 RM 150.00 Air oren Gula RM 6.02.40 x 1000 biji RM 20.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 2) PERSEMBAHAN · · · · Gendang 24 Musim Caklempong Kalashektra Kompang Sewar JUMLAH RM 1000.00 RM 350.00 RM 250.00 RM 250.00 RM 1850.00 3) BAYARAN PENCERAMAH DAN TETAMU UNDANGAN · Forum · 3R RM 200.00 x 2 orang RM 300.00 JUMLAH RM 400.00 RM 300.00 RM 700.00 4) HADIAH · · · · Johan Naib Johan Saguhati Wang Tunai RM 150.00 x 6 hamper RM 100.00 x 6 hamper RM 70.00 x 24 hamper RM 1000.00 JUMLAH RM 900.00 RM 600.00 RM 1680.00 RM 1000.00 RM 4180.00 5) CENDERAHATI · Plak: a. VVIP b. Hakim c. Pengadil RM 100.00 x 12 unit RM 50.00 x 25 unit RM 800.00 JUMLAH RM 1200.00 RM 1250.00 RM 800.00 RM 3250.00 100 drpd. 130 NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 6) PUBLISITI · · · · · · · Cetakan buku Cetakan poster Cetakan banting Cetakan banner Cetakan backdrop Ceta kan flyers Tag Cetakan 1) 2) Urusetia Peserta RM 8.00 x 100 buah RM 0.30 x 200 helai RM 85.00 x 15 helai RM 250.00 x 2 helai R M 400.00 x 2 helai RM 0.20 x 500 helai RM 800.00 RM 60.00 RM 1275.00 RM 500.00 RM 800.00 RM 100.00 RM 1.50 x 200 unit RM 1.50 x 500 unit RM 0.50 x 800 unit JUMLAH RM 300.00 RM 750.00 RM 400.00 RM 5485.00 · Pamplet / brochure 7) SEWA · · · Padang Kawad Cagaran Panggung Percubaan Cagaran Kanopi RM 300 x 1 hari RM 300 x 1 hari RM 300.00 RM 300.00 RM 100 x 25 unit JUMLAH RM 3300.00 RM 3900.00 RM 500.00 8) KONTIGENSI 9) PERALATAN · · JUMLAH Kertas A4 Kertas A4 (warna) 02 01.02.2009 RM 8.30 x 20 rim RM 9.60 x 15 rim RM 166.00 RM 144.00 101 drpd. 130 NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA :

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Kain rentang Plastik laminate Polisterin Cat pelaka Plastik OHP (slaid) Pensel T ali rafia Riben Selofan tape Marker pen (whiteboard) Marker pen (permanent) Doub le-sided tape Disket Katrij hitam Katrij warna Refill katrij hitam Refill katrij warna Bunga manggar Jarum peniti Dawai kokot Gam Pembalut hamper Berus cat RM 3.80 x 50 m RM 1.50 x 500 keping RM 2.50 x 10 keping RM 9.00 x 20 unit RM 2.0 0 x 4 RM 2.50 x 5 RM 2.50 x 5 unit kotak gulung RM 190.00 RM 750.00 RM 25.00 RM 180.00 RM RM RM RM RM RM 8.00 12.50 12.50 30.00 30.00 19.00 RM 3.00 x 10 gulung RM 3.00 x 10 unit RM 3.80 x 5 batang RM 3.50 x 10 batang RM 35.00 RM 3.50 x 20 unit RM 15.00 x 1 kotak RM 13.00 x 2 unit RM 24.00 x 2 unit RM 24.0 0 x 5 unit RM 30.00 x 5 unit RM 3.00 x 10 keping RM 3.00 x 3 kotak RM 1.50 x 10 kotak RM 5.00 x 2 botol RM 1.50 x 200 meter RM 2.00 x 25 batang JUMLAH RM RM RM RM 70.00 15.00 26.00 48.00 RM 120.00 RM 150.00 RM RM RM RM 30.00 9.00 15.00 10.00 RM 300.00 RM 50.00 RM 2445.00 RM 27 910.00 RM 27 910.00 102 drpd. 130 TOTAL JUMLAH KESELURUHAN ANGGAR AN PERBELANJAAN NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 ANGGARAN PENDAPATAN Bil Perkara Jumlah 1 Kementerian Pembangunan Wanita.2009 103 drpd. Ismail RM 1200. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.00 RM 4000.00 RM 480.00 NO.00 2 Kementerian Belia dan Sukan RM 7000. Keluarga dan Masyarakat RM 7000.00 6 Sumbangan Luar JUMLAH KESELURUHAN RM 1000.00 3 Bahagian Hal Ehwal Pelajar RM 6000. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA ADALAH SEBANYAK RM 6 000.00 JUMLAH KESELURUHAN ANGGAR AN PENDAPATAN = RM 27 910.02.00 RM 400.00 RM 27 910.00 5 Yuran Penyertaan Ø Pertandingan Wanita Idol (16 kolej x RM 30) Ø Kejohanan Futsal Te rbuka Wanita 07 (40 pasukan x RM 100) Ø Pertandingan Mercu Kreatif & Great Deco (1 7 kolej x RM 30) Ø Explorace Challenge (20 kumpulan x RM 20) Ø Malam Deklamasi Sajak Wanita (16 kolej x RM 20) RM 320.00 RM 510.00 PENDAPATAN DARI BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR. 130 .00 4 Pihak Pengurusan Kolej Tun Dr.

130 . SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.2009 104 drpd.02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 7 FORMAT RINGKASAN EKSEKUTIF BAGI PERMOHON AN KELULUSAN MENDAPATKAN DER MA DAN TAJAAN DALAMAN/LUAR SERTA AKTIVITI KE LUAR NEGARA INSTITUSI PENGAJIAN NAMA AKTIVITI : : UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA JENIS AKTIVITI : TARIKH : TEMPAT : ANJURAN : PENGENALAN : OBJEKT IF : PENYERTAAN : ANGGARAN PERBELANJAAN NO.

Melalui : Yang Be rbahagia. Prof. Untuk makluman Yang Berbahagia Prof. 130 b.02. khususnya siswi tentang penjagaan kesihatan yang be tul dan terancang. Universiti Putra Malaysia. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni). SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . program ini adalah merupakan program ya ng julung-julng kali diadakan. wanita dan masyarakat luar amnya yang berkeyakina n.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 8 CONTOH SURAT PERMOHONAN KELULUSAN AKTIVITI PELAJAR KEPADA TIMBALAN NA IB CANSELOR (HEPA). 43400 SERDANG. berketrampilan dan berpengetahuan tentang hak-hak dan peranan mereka. NO.. Melahirkan siswazah khususnya. Dr. (Nama Pengetua) Pengetua. Azali bin Mohamed. khususnya siswi te ntang jenayah yang melibatkan wanita dan cara menjauhinya. c. Memberi pendedahan kepada setiap individu. Ismail. Isma il dan Sekitar Kampus Universiti Putra Malaysia 2.. 02 01. Memberi pendedahan kepada siswazah. UPM LETTERHEAD PERSATUAN/KELAB Ruj. Di antara objektif program ini adalah untuk : a. MELALUI PENGETUA/DEKAN/ PENASIHAT SAHAJA (TANDATANGAN & COP) Yang Berbahagia Prof. Peralatan Dan Pengangkutan Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Majlis Perwakilan Mahasiswa.2009 105 drpd. Universiti Putra Malay sia. Kolej Tun Dr. I smail akan menganjurkan Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 sebagaimana butiran berikut : Tarikh Tempat : 23 hingga 28 Januari 2007 : Kolej Tun Dr. Kami Tarikh : : UPM/KTDI/MPM/MLKAS/KARNIVAL/BIL (02/06) 23 Ogos 2006 Yang Berbahagia. Kolej Tun Dr. Memohon Kelulusan Untuk Mengadakan Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 Serta Bantuan Kewangan.

pengangkutan 3 buah bas dan peralatan. Ismai l. Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanit a 2007. saya ingin memohon jasabaik dan pertimbangan Yang Berb ahagia Prof. Yang menjalankan tugas. Sekian. YUSOFF Pengerusi Pengelola.02.2009 106 drpd. Sehubungan dengan itu. 130 .000. Universiti Putra Malaysia. 3. NO. Alumni dan Siswi. Bersama-sama ini. NUROL AIDA MD.00. Kolej Tun Dr.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 d. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. saya sertakan dokumen berkaitan unt uk perhatian Yang Berbahagia Prof. berikan amat saya hargai dan didahului dengan ucapan ribu an terima kasih. seterusnya. Melahirkan generasi yang mempunyai personaliti berkeyakinan dan berkebolehan dal am pelbagai bidang. Segala kerjasama dan pertimbangan Yang Berbahagia Prof. untuk meluluskan permohonan mengadakan Karnival Cergas Ceria Bersam amu Wanita 2007 ini serta bantuan kewangan sebanyak RM 6. Sekretariat Mahasiswa Luar Kampus. 4.

iii. 14. 3.Bhg.rujuk Unit Kenderaan BHEP. 9. Pegawai Pemantau : Kenderaan : Sila isi Borang Tempahan Kenderaan (UPM/HEPA/UKEN /B001) . 12. 13. Peralatan Rekreasi dan Teknikal : Sila isi B orang Pinjaman Peralatan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(A)) . 10. 7. rujuk Unit Pengurusan Pengesahan Penyertaan Aktiviti : Sila isi Borang Pengesahan Penyertaan Aktiviti (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B004) dan serahkan kepada Pegawai Penyelaras satu (1) hari s ebelum aktiviti dilaksanakan. 5. . ii. MATRIK: RM KEGUNAAN : Sila PATUHI SYARAT-SYARAT berikut: 1. 6. Sila majukan 5 set draf penerbitan sebelum dicetak untuk dise mak oleh Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar.rujuk Unit Perhubungan d an Aktiviti Pelajar BHEP. Kolej Kelima Pegawai Pemantau 6. 15. Peralatan dan Kemudahan Seni & Budaya : Sila isi Borang Pinjaman Peralatan dan Penggunaan Kemudahan Seni & Bud aya (UPM/HEPA/BHEP/USBK/B001) . AKTIVITI PENGARAH AKTIVITI PERSATUAN/ KELAB/ KOLEJ TARIKH TEMPAT BANTUAN KEWANGAN NO. 3. Alat Tu lis Pelajar : Sila isi Borang Permohonan Alat Tulis Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPS/B 001) Sumber BHEP. 11. Timbalan Naib Canselor (HEPA) Ketua BHEP Ketua Seksyen Pembangunan Pelajar Penge tua. Sila isi Borang Perm ohonan Penangguhan/Perubahan/Tambahan Peruntukan Kewangan Aktiviti Pelajar (UPM/ HEPA/BHEP/UPAP/B012) Serahkan borang dan surat tersebut kepada Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar. SALIZA MUSTAFA b. JAGA NAMA BAIK UNIVERSIT I PUTRA MALAYSIA Surat menyurat dengan pihak luar henda klah melalui Y. 2.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 9 FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERMOHONAN (DISEDIAKAN OLEH PEGAWAI PENYELARAS) Ruj. 4. 7. 8. Penerbitan : i. Majukan 3 set buku penerbitan ke Ba hagian Hal Ehwal Pelajar selepas dicetak.14 hari bekerja Majukan Laporan Kewangan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP /UPS/B002) bersama resit-resit asal yang telah disahkan semasa membuat tuntutan. Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) Aktiviti yang telah di luluskan boleh dibatalkan oleh Bahagian Hal Ehwal Pelajar sekiranya syarat-syara t yang dinyatakan tidak dipatuhi. Kami : Tarikh : UPM/HEPA/BHEP/ Sukacita dimaklumkan AKTIVITI tersebut adala h DILULUSKAN . 9.14 hari bekerja BERILMU BERBAKTI Yang menjalankan tugas. 8. Timbalan Naib Canse lor (HEP & Alumni) s. 5.p.14 hari bekerja Majukan Laporan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/ B002) . 4. . 1. 2. Sekiranya terdapat perubahan dalam aktiviti se perti tarikh/masa/tempat/penceramah/aktiviti dan sebagainya : i. Rekreasi dan Teknikal Kemudahan : Sila isi Borang Penggunaan Kemudahan (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B003(B)) rujuk Unit Perhubungan dan Aktiviti Pelajar BHEP.rujuk Unit Seni Budaya dan Kreatif BHEP.k. ii. 10. Majukan Laporan Pegawai Pemantau (UPM/HEPA/BHEP/UP AP/B007) . Sila k emukakan surat permohonan melalui Dekan/Pengetua/Penasihat.

BHEP Ketua Unit Seni Budaya dan Kreatif. BHEP Ketua Unit Perhubungan dan Aktiviti Pelajar. UPM NO.02.Ketua Unit Pengurusan Sumber. BHEP Pengara h Bahagian Keselamatan. 130 .2009 107 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. BHEP Ketua Unit Kenderaan.

130 .02. Telefon Tandatangan dan Tarikh Penyerahan Borang : : : : : T. Rujukan : UPM/HEPA/BHEP/ PEJABAT TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL E HWAL PELAJAR DAN ALUMNI) PERMOHON AN PINDAAN AKTIVITI PELAJAR Penangguhan Tarikh Lain-lain (Sila nyatakan) : Pembatalan Perubahan Tempat Penam bahan Peruntukan Kewangan Sila tanda (ü) pada ruang yang berkenaan S. Matrik No. MAKLUMAT PEMOHON Nama Pengarah Aktiviti Program Pengajian No. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. CADANGAN PENANGGUHAN TARIKH/ PEMBATALAN/ PERUBAHAN TEMPAT/ PENAMBAHAN PERUNTUKAN KEWANGAN/ LAIN-LAIN (Sila Nyatakan) ________________________________________________________________________________ ________________________ _______________________________________________________ _________________________________________________ ______________________________ __________________________________________________________________________ V. MAKLUMAT AKTIVITI (Sila Lampirkan Salinan Surat Keputusan Permohonan) Nama Aktiviti Persatuan/Kelab/Kolej : : U. ULASAN/SOKONGAN PENGETUA/DEKAN/PENASIHAT Ulasan : ____________________________________________________________________ __ __________________________________________________________________ _____________ _______________________________________________________ Tandatangan.2009 108 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 10 No. Cap Rasmi & Tarikh : NO.

2009 109 drpd. Cap Rasmi & Tarikh : NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 W. 130 . ULASAN/SOKONGAN PEGAWAI BHEP Ulasan : ____________________________________________________________________ __ __________________________________________________________________ _____________ _______________________________________________________ Tandatangan. ULASAN KETUA SEKSYEN PEMBANGUNAN PELAJAR ________________________________________________________________________________ _________________________ ________________________________________________________________________________ _____________________ __________________________________________________________ ___________________________________________ Tandatangan. Cap Rasmi & Tarikh : X. ULASAN KETUA BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR ________________________________________________________________________________ _________________________ ________________________________________________________________________________ _____________________ __________________________________________________________ ___________________________________________ Tandatangan. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Cap Rasmi & Tarikh : Y.02.

2009 110 drpd.02. Cap Rasmi & Tarikh : NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 . KELULUSAN/ULASAN TNC (HE PA) Diluluskan _____________________________________________________________________ _______________ ________________________________________________________________________________ _____________ Tidak Diluluskan _______________________________________________________________ ________________ ________________________________________________________________________________ _____________ Tandatangan.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 Z.

Kami Tarikh : : (NO. Perubahan/Penundaan (Nama Aktiviti) Sukacita dimaklumkan bahawa Bahag ian Hal Ehwal Pelajar tiada halangan (NAMA PERSATUAN/KELAB) untuk menunda/meruba h tarikh/tempat (NAMA AKTIVITI) pada (TARIKH ASAL) kepada (TARIKH BARU) bertempa t di (TEMPAT ASAL) kepada (TEMPAT BARU). UPM NO. 2.2009 111 drpd.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 11 FORMAT KELULUSAN PERUBAHAN TARIKH/TEMPAT/BILANGAN PESERTA/AKTIVITI ( DISEDIAKAN OLEH PEGAWAI PENYELARAS) Ruj. Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) s. FAIL) Sdr/i. dimaklumkan. 130 .k. [Kewangan : ___________]. Sekian. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. " BERILMU BERBAKTI " Yang menjalankan tugas. (NAMA PELAJAR) (MATRIK) Pengarah (NAMA AKTIVITI) (NAMA PERSATUAN/KELAB) U niversiti Putra Malaysia Saudara/i. Terima kasih. Walau bagaimanapun syarat-syarat dal am surat kelulusan bahagian ini (NO RUJUKAN SURAT KELULUSAN) bertarikh (TARIKH S URAT KELULUSAN) adalah tidak berubah.p. >> Timbalan Naib Canselor (HEPA) >> Ketua BHEP >> Ketua Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar >> Dekan/Pengetua/Penasihat >> Pegawai Pemantau >> Ketua Unit P engurusan Sumber.02. BHEP >> Pengarah Bahagian Keselamatan. (PEGAWAI PENYELARAS) b.

Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) s. 2. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. dima klumkan.2009 112 drpd. (NAMA PELAJAR) (MATRIK) Pengarah (NAMA AKTIVITI) (NAMA PERSATUAN/KELAB) U niversiti Putra Malaysia Saudara/i. UPM NO. BHEP >> Pengarah Bahagian Keselamatan. >> Timbalan Naib Canselor (HEPA) >> Ketua BHEP >> Ketua Seksyen Pengurusan Aktiviti Pelajar >> Dekan/Pengetua/Penasihat >> Pegawai Pemantau >> Ketua Unit P engurusan Sumber. Kami Tarikh : : (NO.p. Sekian. " BERILMU BERBAKTI " Yang menjalankan tugas.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 12 FORMAT KELULUSAN PERMOHON AN TAMBAHAN BANTUAN KEWANGAN (DISEDIAKAN O LEH PEGAWAI PENYELARAS) Ruj. (PEGAWAI PENYELARAS) b. Terima kasih.02.k. Sayugia dimaklumkan bahawa bantuan kewangan keseluruha n untuk (NAMA AKTIVITI) adalah berjumlah (JUMLAH BANTUAN KEWANGAN). Peruntukan Kewangan Tambahan (Nama Aktiviti) Sukacita dimaklumkan bah awa Bahagian Hal Ehwal Pelajar MELULUSKAN peruntukan kewangan tambahan sebanyak (JUMLAH KEWANGAN TAMBAHAN YANG DILULUSKAN) bagi (NAMA AKTIVITI) pada (TARIKH AKT IVITI) di (TEMPAT AKTIVITI). 130 . Walau bagaimanapun syarat-syarat dalam surat kel ulusan bahagian ini (NO RUJUKAN SURAT KELULUSAN) bertarikh (TARIKH SURAT KELULUS AN) adalah tidak berubah. FAIL) Sdr/i.

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 13 CONTOH SURAT PERMOHONAN KEBENARAN KEPADA PIHAK TAMAN NEGARA/PERHILIT AN/JABATAN PERHUTANAN/PBT NO.02.2009 113 drpd. 130 .

02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 14 CONTOH SURAT JAWAPAN DARIPADA PIHAK TAMAN NEGARA/PERHILITAN/JABATAN PERHUTANAN/PBT NO. 130 .2009 114 drpd.

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 NO.2009 115 drpd. 130 .

130 .02.2009 116 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 15 CONTOH SURAT MAKLUMAN KEPADA IBU PEJABAT POLIS DAERAH / BALAI POLIS NO.

02.2009 117 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 16 CONTOH SURAT JAWAPAN DARIPADA IBU PEJABAT POLIS DAERAH NO. 130 .

Bersama-sama ini.02. Azali bin Mohamed.2009 118 drpd. Prof. Sehubunga n dengan itu. Dr. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. (TARIKH AKTIVITI) (T EMPAT AKTIVITI) Untuk makluman tuan/puan. saya sertakan doku men berkaitan untuk perhatian tuan/puan. (NAMA) Pengarah (NAMA AKTIVITI) NO. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumn i). TANDATANGAN & COP TNC (HEPA) Tuan/Puan. S ekian. Kami Tarikh : : (NAMA KETUA KAMPUNG/PENGH ULU/PENGERUSI JKKK) (ALAMAT) Melalui : Yang Berbahagia .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 17 FORMAT SURAT MAKLUMAN KEPADA KETUA KAMPUNG/ PENGHULU/ PENGERUSI JKKK LETTERHEAD PERSATUAN/KELAB Ruj. Yang menjalankan tugas. di antara objektif program ini adalah untuk : (NYATAKAN OBJEKTIF AKTIVITI SEPERTI DI DALAM KERTAS KERJA CADANGAN) 3. Universiti Putra Malaysia. Memohon Kebenaran Dan Kerjasam a Untuk Mengadakan (Nama Aktiviti) Den gan segala hormatnya dimaklumkan bahawa (NAMA PENGANJUR) akan mengadakan (NAMA A KTIVITI) sebagaimana butiran berikut : Tarikh : Tempat : 2. saya ingin memohon jasabaik dan pertimbangan tuan/puan untuk menga dakan (NAMA AKTIVITI) di kampung tuan/puan. Segala kerjasama dan pertimbangan tuan/ puan berikan amat saya hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. 130 .

02 01. Datuk. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : . Melalui: Yang Berbahagia.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 18 CONTOH SURAT PERMOHONAN KELULUSAN MENDAPATKAN TAJAAN LUAR KEPADA NAI B CANSELOR. Ismail dan Sekitar Kampus Universiti Putra Malaysia 2. Datuk. c. Butiran program adalah seper ti berikut: Tarikh Tempat : 23 hingga 28 Januari 2007 : Kolej Tun Dr. Univers iti Putra Malaysia. TANDATANGAN & COP TNC (HEPA) Yang Berbahagia Prof. Memberi pendedahan kepada setiap individu. UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA LETTERHEAD PERSATUAN/KELAB Rujukan kami : UPM/KTDI/MPM/MLKAS/KARNIVAL/BIL (03/06) Tarikh : 23 Ogos 2006 Yang Berbahagia. wanita dan masyarakat luar amnya yang berke yakinan. program ini adalah merupakan prog ram yang julung-julng kali diadakan. dimaklumkan bahawa Majlis Perwakilan Mahasiswa. Datuk Dr. Di antara objektif program ini adalah untuk : a. Azali Mohamed. Dr. Abdulah. Prof. khususnya si swi tentang jenayah yang melibatkan wanita dan cara menjauhinya.02. 130 b. M emberi pendedahan kepada siswazah. Melahirkan gene rasi yang mempunyai personaliti berkeyakinan dan berkebolehan dalam pelbagai bid ang. Naib Canselor. khususnya siswi tentang penjagaan kesihatan y ang betul dan terancang. Ismail memohon kelulusan karnival dan kelulusan memohon tajaan lua r bagi Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007. NO. Memohon Kelulusan Aktiviti Dan Kebenaran Mendapatka n Tajaan Luar Bagi Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 Dengan segala hor matnya merujuk perkara di atas. Nik Mustapha R. Prof. berketrampilan dan berpengetahuan tentang hak-hak dan peranan mereka. Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni). Melahirkan siswazah khususnya. Kolej Tun Dr. Untuk makluman Yang Berbahagia Prof.2009 119 drpd. d. Universiti Putra Malaysia.

02. Sekian. Bersama-sama surat ini. Ismail. dilampirkan salinan kertas kerja untuk rujukan pihak Yang Berbahagia Prof. UPM NO. NUROL AIDA MD. Datuk. Datuk. Datuk. untuk meluluskan permohonan mendapatkan tajaan luar bagi mel aksanakan Karnival Cergas Ceria Bersamamu Wanita 2007 ini.2009 120 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Alumni dan Sisw i Kolej Tun Dr. 4. 130 . YUSOFF Pengerusi Pengelola Karnival Cerga s Ceria Bersamamu Wanita 2007 Sekretariat Mahasiswa Luar Kampus. didahului dengan ucapan jutaan terima kasih. Yang menjalankan tugas. Sehubungan dengan itu. saya ingin memohon jasabaik dan pertimbangan Yang Berb ahagia Prof. Segala kerjasama dan keprihatinan daripada pihak amat kami hargai dan Ya ng Berbahagia Prof.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 3.

2009 121 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02. 130 .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 19 NO.

130 .02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 20 NO.2009 122 drpd. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.

2009 123 drpd.02. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 130 .UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 NO.

UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 21 CONTOH SURAT PERMOHONAN PENGECUALIAN CUKAI NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02.2009 124 drpd. 130 .

k . (NAMA PELAJAR) (MATRIK) Pengarah (NAMA AKTIVITI) (NAMA PERSATUAN/KELAB) U niversiti Putra Malaysia Saudara/i. Sekian. Berdasarkan kepad a perkara tersebut di atas. 2. MOHD. 130 . Terima kasih. FAIL) Sdr/i. 7613. NAZRI BIN NOH Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar. UPM s. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. Kementerian Kewangan Malay sia telah meluluskan pengecualian cukai kepada Universiti Pertanian Malaysia [ s ekarang Universiti Putra Malaysia ] bagi projek/aktiviti rasmi mahasiswa UPM mul ai 20 April 1981 mengikut Warta Kerajaan bilangan No. "BERILMU BERBAK TI" Yang menjalankan tugas.02. PENGECUALIAN CUKAI PENDAPATAN ATAS DERMA/TAJAAN BAGI (NAMA AKTIVITI) PADA (TARIKH AKTIVITI) DI (TEMPAT AKTIVITI) Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Hasil Dalam Negeri. dengan ini Bahagian Hal Ehwal Pelajar MELULUSKAN per mohonan pelepasan Cukai Pendapatan untuk (NAMA AKTIVITI) sehingga pada (TARIKH A KHIR AKTIVITI). Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) NO. Bhg. Sila patuhi syarat-syarat pengecualian yang disertakan pada Lamp iran A (Syarat-syarat Pengecualian Cukai).2009 125 drpd.Y. Kami Tarikh : : (NO.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 22 FORMAT SURAT KELULUSAN PENGECUALIAN CUKAI (DISEDIAKAN OLEH PEGAWAI P ENYELARAS) Ruj.

UPM.02. 7. Sila patuhi undang-undang ber tulis lain yang berkaitan. 5. Satu laporan lengkap mengenai pengecualian derma daripa da projek ini hendaklah dihantar kepada Bahagian Hal Ehwal Pelajar dalam masa 14 HARI setelah tamat projek berkenaan. Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni) meluluskan permohonan pengecualian cukai kepada derma-derma untuk proje k: TAJUK (NAMA AKTIVITI) TARIKH/TEMPAT (TARIKH & TEMPAT AKTIVITI) ANJURAN (NAMA PERSATUAN/KELAB) Pengecualian Cukai tersebut adalah tertakluk kepada kelulusan Jabatan Hasil Dala m Negeri.Bhg. Laporan ini hendaklah diperakui sah oleh P enasihat. Ser dang. NO. 9. Kementerian Kewangan Malaysia kepada Universiti Pertanian Malaysia (se karang di kenali sebagai Universiti Putra Malaysia) mulai 20 April 1981 mengikut Warta Kerajaan bilangan 7613. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 2. 130 . JAGA NAMA BAIK UNIVERSITI dalam semua urusan yang ber kaitan dengan perkara ini. 4. Semua sura t menyurat mengenai perkara tersebut hendaklah melalui dan disalinkan kepada Bah agian Hal Ehwal Pelajar. Derma adalah untuk dan atas nama kumpul an Pengecualian ini hanya untuk projek yang dinyatakan di atas dan telah mendapa t kelulusan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. 6.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN A SYARAT-SYARAT PENGECU ALIAN CUKAI Dengan ini dimaklumkan bahawa Y. Hanya derma terus berbentuk wang yang diber ikan pengecualian. 10. Satu salinan resit yang dicap dengan tanda pengecualia n hendaklah dihantar ke Bahagian Hal Ehwal Pelajar untuk urusan fail. 11. Wang derma yang diterima hendaklah terkumpul dan disimpan di bawah Akaun Khas yang dibuka di Pejabat Bendahari Universiti Putra Malaysia. Resit Rasmi UPM untuk pengecualian cukai dari Jabatan Hasil Dalam Negeri h endaklah disahkan dengan cap tanda pengecualian yang boleh didapati dari Bahagia n Hal Ehwal Pelajar. 8.2009 126 drpd. "BERILMU BERBAKTI" 3. Semua urusan permohonan derma/sumbangan untuk projek ini hendaklah dib erhentikan pada (TARIKH AKHIR AKTIVITI). 1.

130 .2009 127 drpd.02.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 23 CONTOH SURAT KELULUSAN PENGECUALIAN CUKAI (DISEDIAKAN OLEH PEJABAT K ETUA BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR) NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.

SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 NO.2009 128 drpd.02. 130 .

Sukacitanya dimaklumkan bahawa tua n/puan adalah dilantik sebagai Pegawai Pemantau bagi (NAMA AKTIVITI).edu. Tuan/puan juga boleh merujuk Buku Panduan Pela ksanaan Aktiviti Pelajar di laman web Bahagian Hal Ehwal Pelajar di alamat http: //www. (PEGAWAI PENYELARAS) b. TELEFON BIMBIT PEGAWAI PENYELARAS). terima kasih. Ketua BHEP 3. Ketua PTJ Pegawai Pemantau yang berkenaan NO. T imbalan Naib Canselor (HEPA) sebelum aktiviti dijalankan. bersama-sama ini disertakan Spesifikasi Tugas Pegawai Pemantau. 5. Sesungguhnya kesudian tuan/puan menerima pelantikan ini amatlah dihargai di dala m usaha melahirkan modal insan yang berkualiti di samping memastikan aktiviti pe lajar dijalankan mengikut peraturan universiti. " BERILMU BERBAKTI " Yang menjalankan tugas. Kami Tarikh : : (NO. Sekian. Timbalan Naib Canse lor (HEP & Alumni) s.hep. Dekan/Pengetua/Penasihat 4. Untuk makluman tuan/puan. Pelantikan Sebagai Pegawai Pemantau (Nama Aktiviti) Dengan segala hormatnya say a diarah merujuk perkara tersebut di atas. 4. sebarang pertukaran Pegawai P emantau hendaklah dimaklumkan secara bertulis melalui Ketua PTJ kepada Y. 3. (ANJURAN) pada (TARIKH) di (TEMPAT). Sehubungan dengan itu.my.p. Borang Laporan Pemantauan Aktiviti Pelajar (UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B007) untuk perhatian da n tindakan tuan/puan selanjutnya.k. 2. 130 . si la hubungi saya di talian (NO. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01.02. 1. Timbalan Naib Canselor (HEPA) 2. Sila majukan lap oran yang lengkap kepada Pegawai Penyelaras yang berkenaan. Bhg. FAIL) (NAMA PEGAWAI PEMANTAU) (JAWATAN) (JABATAN) Universiti Putra Malaysia Tuan/Puan. salinan surat keputusan permohonan.upm.2009 129 drpd. 6. Sebarang masalah.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 24 FORMAT SURAT PELANTIKAN PEGAWAI PEMANTAU (DISEDIAKAN OLEH PEGAWAI PE NYELARAS) Ruj.

02. Kami Tarikh : : (NO. (PEGAWAI PENYELARAS) b. Sehub ungan dengan itu.UPM/HEPA/BHEP/UPAP/B001 LAMPIRAN 25 FORMAT SURAT MAKLUMAN PROGRAM TELAH SELESAI (DISEDIAKAN OLEH PEGAWAI PENYELARAS) Ruj. 130 .2009 130 drpd. Terima Kasih. bersama-sama ini disertakan Borang Penilaian Program Anjuran P elajar UPM/HEPA/BHEP/UKLP/B005 untuk perhatian dan tindakan tuan/puan selanjutny a.p. SEMAKAN : TARIKH KUATKUASA : 02 01. 2. (ANJURAN) pada (TARIKH) di (TEMPAT) telah selesai dijalankan. Timbalan Naib Canselor (HEPA) Ketua BHEP Dekan/Pengetua/Penasihat Ketua PTJ Pegawai Pemantau yang berkenaan NO. Maklumat Penamatan Program : (NAMA AKTIVITI) Dengan segala hormatnya saya mer ujuk perkara tersebut di atas. 3.k. Sukacitanya dimaklumkan bahawa program (NAMA A KTIVITI). Sekian. Timbalan Naib Canselor (HEP & Alumni) s. FAIL) (NAMA PEGAWAI PENYELARAS) (JAWATAN) (JABATAN) Universiti Putra Malaysia Tuan/Pua n. " BERILMU BERBAKTI " Yang menjalankan tugas.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.