Anda di halaman 1dari 20

Pengurusan Kelas Khas

1.0 Pengurusan Kelas Khas

Menurut Cegelka dan Berdine (1995) penyusunan fizikal bilik darjah boleh mempengaruhi tingkah laku dan pembelajaran murid.Ia boleh menambah atau mengurangkan masa yang ditumpukan terhadap pembelajaran secara aktif dan kekerapan kejadian masalah tingkah laku. Guru perlu menstrukturkan ruang fizikal bilik darjah supaya dapat

minimumkan masa murid tidak menumpukan perhatian terhadap pembelajaran. Bilik darjah yang paling berkesan ialah dimana hanya 5% 13% daripada masa keseluruhan di gunakan untuk persediaan bahan bantu mengajar.

1.1

Model Hewett

1.1.1 Definisi Menurut Hewett, tingkah laku murid dipengaruhi oleh keperluan dan kehendak untuk bertahan dalam persekitaran yang kasar dan kurang mesra, kepercayaan kepada sains atau keperluan untuk menyiasat, menganalisis dan menjelaskan sesuatu yang tidak diketahui serta perkhidmatan atau keperluan membantu, membimbing, mengawal dan mensejahterakan kehidupan mereka yang kurang bernasib baik Bermula dari tahun 1920-an, kajian-kajian berkaitan tingkah laku menunjukkan faktor-faktor luaran atau persekitaran yang berlaku sebelum atau selepas sesuatu peristiwa akan merangsang seseorang individu. Tingkah laku yang tidak sesuai seperti agresif atau tingkah laku suka merosakkan harta benda boleh di diubah kepada tingkah laku baru jika individu itu diberi pengajaran.

Pengurusan Kelas Khas


1.1.2 Kelebihan

Model Hewett mementingkan keperluan murid untuk bertindak balas terhadap sesuatu yang tidak diketahui (menyiasat, menganalisis dan menjelaskan). Menggunakan model ini sebagai salah satu kaedah pengajaran dapat membantu meningkatkan motivasi murid-murid untuk mengikuti pengajaran dengan bantuan internet dan bahan interaktif yang menarik. Selain itu, pendekatan ini juga dapat menggalakkan murid-murid belajar secara kaedah inkuiri penemuan dengan membuat penerokaan dalam pencarian sumber maklumat yang ditugaskan oleh guru di samping melengkapkan murid-murid dengan kemahiran menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

1.1.3 Kelemahan dan Isu-Isu Yang Berkaitan Model ini perlulah dilaksanakan oleh guru yang mempunyai kemahiran yang fleksibel dalam pelbagai bidang. Guru yang tidak mahir dalam penggunaan "online teaching" akan mengambil masa yang lama untuk menjayakan kaedah ini. Selain itu, murid akan mengambil kesempatan ini untuk meneroka laman sesawang yang tidak sesuai jika tiada pengawasan dari guru. Guru juga akan menghadapi masalah dalam mengawal tingkah laku murid jika guru terlalu mengikut kehendak murid. Model Hewett sesuai dijalankan untuk mengajar murid-murid menggunakan teknologi yang terkini untuk mencari maklumat. Isu-isu yang timbul bagi model ini ialah bilik pemulihan khas tidak dilengkapkan dengan kemudahan dan peralatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti komputer dan kemudahan internet yang mencukupi.

Pengurusan Kelas Khas


1.1.4 Cadangan

Kelemahan yang dihadapi oleh guru-guru iaitu guru tidak cekap menggunakan kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi ialah dengan menghantar guru-guru ke kursus atau bengkel untuk melengkapkan diri dengan kemahiran yang terkini yang melibatkan penggunaan teknologi yang terkini. Selain itu, bagi murid-murid yang mengambil kesempatan untuk melayari laman sesawang yang tidak sesuai boleh diatasi dengan pihak sekolah perlulah menyekat laman-laman sesawang yang tidak sesuai dilayari oleh murid-murid terlebih dahulu. Di samping itu, bagi isu kelas pemulihan khas tidak dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang lengkap boleh diselesaikan dengan guru pemulihan khas boleh meminta peruntukkan kewangan dari panitia-panita lain untuk membeli kelengkapan tersebut atau guru pemulihan khas boleh menggunakan bilik akses yang dilengkapi dengan kemudahan teknologi yang lengkap jika guru ingin menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan kemudahan tersebut.

1.2

Model Montessori

1.2.1 Definisi Model Montessori dipelopori oleh Maria Montessori. Beliau dilahirkan di Chiaravalle, Itali pada tahun 1870. Pada tahun 1896, beliau telah menamatkan pengajiannya dalam bidang perubatan sekali gus telah menjadikan beliau seorang doktor wanita pertama di Itali. Maria Montessori terkenal kerana penglibatan beliau dalam pendidikan kanak-kanak. Beliau juga dicalonkan untuk anugerah Nobel Peace Prize sebanyak tigs kali iaitu pada tahun 1949, 1950 dan 1951. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, perjuangannya masih

Pengurusan Kelas Khas

diteruskan lagi melalui Association Montessori Internationale (AMI) di Amsterdam, Netherlands sehingga kini. Maria Montessori amat mementingkan perkembangan kanakkanak diperingkat awal lagi. Menurut Montessori, kanak-kanak akan menunjukkan minat kepada sesuatu aktiviti pembelajaran apabila mereka cukup matang dan bersedia mempelajarinya. Montessori telah mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak pada peringkat awal. Antara konsep yang dikemukakan oleh Montessori adalah seperti berikut: i. Penggunaan sensori-deria Menurut Montessori, minda kanak-kanak mudah

menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka, sebelum mereka bersedia untuk diajarkan konsep tersebut. Pernyataan Montessori ini telah

disokong oleh Pensyarah Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Institut Pendidikan

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Mastura Badriz (2002) dalam Zul Azri (2009), iaitu beliau melihat pendidikan sebagai satu proses yang berkembang serentak dengan perkembangan seorang kanak-kanak yang belajar melalui dalam persekitaran konteks dan

mengaplikasikannya

kehidupan

sehariannya sebagai persediaan untuk kehidupan dimasa hadapan. Dalam erti kata lain, segala apa yang dilihat dan didengari oleh seorang kanak-kanak dari persekitarannya merupakan satu pendidikan tidak formal kepadanya.

Pengurusan Kelas Khas


ii. Penerokaan kepada persekitaran

Montessori dalam pendapat beliau turut menyatakan bahawa persekitaran yang menggalakkan perkembangan kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan menyokong pembentukkan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila mereka memerlukannya. Di samping itu, dalam ertikata lain pendidikan bagi seseorang kanak-kanak adalah merangkumi segala aktiviti dan pengalaman pembelajaran yang telah

disediakan oleh orang dewasa, aktiviti yang difikirkan oleh kanak-kanak itu sendiri dan juga bahasa atau teknik komunikasi yang diamalkan oleh mereka dalam

kehidupan seharian. Walaubagaimanapun, pendidikan juga boleh

menjadi sesuatu yang tersembunyi dan tidak dirancang di mana kanak-kanak belajar tanpa disedari. Pendapat Montessori ini sekali lagi disokong oleh Mastura Badriz (2002) dalam Zul Azri (2009), iaitu beliau berpendapat, masa atau perhatian yang diberikan terhadap sesuatu aktiviti oleh penjaga kanak-kanak, mungkin akan

menyebabkan kanak-kanak tersebut merasakan perkara itu adalah lebih berfaedah walaupun hakikatnya adalah sebaliknya.

iii.

Belajar melalui aktiviti bermain Bagi kanak-kanak yang sedang membesar, bermain adalah satu keperluan. Melalui bermain kanak-kanak dapat belajar pelbagai perkara dan keadaan ini dikenali sebagai pembelajaran tidak formal. Menurut pendapat

Pengurusan Kelas Khas

Montessori, apabila seseorang kanak-kanak itu bermain, secara tidak langsung mereka dapat belajar dan mengalami sesuatu pengalaman yang baru apabila melalui proses pembelajaran yang menarik dan

bermakna. Keadaan ini membuktikan bahawa bermain merupakan satu proses belajar secara semula jadi dan juga spontan. Melalui aktiviti bermain, secara tidak langsung ibu bapa turut membenarkan kanak-kanak melakukan aktiviti yang kreatif. Ummu pandapat Abdullah hampir (2009), sama turut menyatakan pendapat

yang

dengan

Montessori iaitu menurut beliau, setiap kanak-kanak yang membina pengalaman baru dan berinteraksi dengan persekitaran mereka akan membina beberapa

sambungan pada otak kanak-kanak tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahawa melalui aktiviti bermain, otak kanak-kanak akan turut berkembang dan secara tidak langsung turut melatih kanak- kanak tersebut untuk menjadi lebih kreatif.

iv.

Tempoh sensitif Montessori menyatakan bahawa kanak-kanak yang berusia enam tahun dan ke bawah mempunyai minda yang mudah menyerap jika dibandingkan dengan kanakkanak yang berumur enam tahun dan ke atas. Tempoh masa ini dikenali sebagai tempoh masa sensitif, iaitu merupakan tempoh masa yang sangat sesuai untuk mereka belajar dan memahaminya. Pada tahap ini, kanak-kanak perlu dipupuk minat untuk belajar dan pembelajaran ini akan berjaya jika mereka dibimbing untuk meneroka kepada bahan dan juga persekitaran

Pengurusan Kelas Khas

yang tepat. Tempoh sensitif adalah tempoh yang paling sesuai untuk kanak-kanak menguasai sesuatu

kemahiran. Tempoh tersebut dapat dikesan apabila kanak-kanak menunjukkan kesediaan dan minat bagi mempelajari sesuatu kemahiran dengan sentiasa

menanya soalan dan sentiasa tertarik bagi memerhati dan menyentuh sesuatu bahan pengajaran. Selain daripada itu, Montessori (1870- 1952) dalam Azizah Lebai Nordin (2002), turut menyatakan bahawa beliau percaya dalam tempoh masa sensitif, kanak-kanak cepat mempelajari beberapa tingkahlaku dengan lebih berkesan berbanding dengan tempoh masa biasa. Ahli pendidik awal kanak-kanak menamakan masa sensitif ini sebagai kesediaan (readiness). Selain

daripada model- model kurikulum Maria Montessori yang telah dibincangkan, terdapat juga teori yang dikemukakan oleh Maria Montessori iaitu teori interaksi.

v.

Teori Interaksi Menurut Montessori, pengalaman belajar yang tidak formal dapat dihasilkan bukan sahaja dari interaksi dengan guru tetapi juga dengan sesama rakannya. Interaksi antara rakan sebaya ini juga dapat

menghasilkan teladan moral dan sosial kepada diri kanak-kanak tersebut. Selain itu, teori interaksi ini juga dapat membantu pertukaran informasi sehingga menjadi sumber yang penting bagi pembelajaran tidak formal kanak-kanak. Jean Piaget (1896-1980) dalam Nuriman (2009), turut mempunyai pendapat yang hampir sama dengan

Pengurusan Kelas Khas

Montessori iaitu bagi beliau, kanak-kanak belajar melalui interaksi dengan orang lain atau pun masyarakat. Semakin ramai orang yang banyak kanak-kanak ilmu tersebut akan

berinteraksi, dipelajarinya.

semakin

yang

Montessori telah mencipta berbagai alat bantuan mengajar seperti: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Pink Tower Brown Stairs Red Rods Cylinder Block Smelling Jar Baric Tablets Latihan Mengecam Warna Sound Boxes Temperature Jugs Pelbagai Jenis Kain

1.2.2 Kelebihan Model Montessori ini mempunyai kelebihan di mana murid disediakan dengan kaedah pembelajaran dan peralatan dihadapinya. yang sesuai dengan masalah Di samping itu, model ini

yang

mengutamakan latihan daya pengelihatan, pendengaran dan sentuhan di mana murid dapat lebih mengenali sesuatu pembelajaran dengan lebih mendalam. Model ini juga turut menekankan perkembangan individu secara menyeluruh iaitu dari segi fizikal, sosial, emosi dan juga intelek.

Pengurusan Kelas Khas


1.2.3 Kelemahan dan Isu-Isu Yang Berkaitan

Model ini mempunyai kelemahan tersendiri iaitu kaedah ini tidak sesuai digunakan untuk semua murid dalam satu-satu masa pengajaran. Guru tidak mempunyai bahan bantu belajar yang benar-benar sesuai bagi setiap masalah yang dihadapi oleh setiap murid.

1.2.4 Cadangan Guru perlulah membahagikan murid-murid mengikut kumpulan yang tertentu seperti kumpulan yang bijak, sederhana dan lambat. Bagi setiap kumpulan tersebut, murid-murid perlulah mempunyai tahap kemahiran dan kelemahan yang hampir sama supaya guru boleh menyesuaikan kaedah pengajaran dan bahan bantu belajar mengikut kumpulan. Untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan seseorang murid, guru perlulah menjalankan Ujian Diagnostik kepada setiap murid.

1.3

Stesen

1.3.1 Definisi Model Stesen merupakan satu pendekatan alternatif yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Model ini dimulakan pada tahun 2002 dengan projek perintis di beberapa buah sekolah rendah di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan negeri Selangor. Menurut Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia (2003), model stesen ialah bilik atau sudut di mana berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran yang bersistematik dengan sokongan bahan bantu mengajar yang efektif. Murid-murid di

Pengurusan Kelas Khas

10

beri peluang belajar melalui kaedah hands on experience dan belajar sambil bermain. Pendekatan pembelajaran model ini memberi penekanan kepada pembelajaran mengikut tahap keupayaan, kecerdasan,

kemahiran, kebolehan, minat dan pengetahuan dan pengalaman sedia ada murid. Empat belas buah stesen kemahiran pengajaran dan

pembelajaran disediakan berasaskan empat bidang dalam Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran iaitu Bidang Pengurusan Hidup. Bidang Akademik Berfungsi, Bidang Kerohanian dan Nilai Murni dan Bidang Sosial, Riadah dan Kerohanian. Bagi memastikan keberkesanan kaedah stesen pembelajaran, kerjasama dari Guru Besar sekolah, penyelaras program, guru pemulihan khas dan ibu bapa diperlukan. Dalam konteks ini, Guru Besar merupakan orang yang diamanahkan dan

dipertanggungjawabkan untuk mewujudkan suatu suasana kerja yang kondusif. Guru pemulihan khas dipertanggungjawab menguruskan dan menceriakan stesen dengan menyediakan bahan sokongan yang sesuai untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan berkesan.

1.3.2 Kelebihan Kajian oleh Rounds et al (1985) mendapati bahawa ramai murid mengambil bahagian secara aktif dalam pelbagai aktiviti dalam stesen pembelajaran. Lebih banyak aktiviti dikendalikan di peringkat sekolah rendah berbanding dengan peringkat sekolah menengah. Kajian yang telah dilaksanakan oleh Berliner (1983) di beberapa buah sekolah rendah telah mengenal pasti antara 11 dan 53 jenis

Pengurusan Kelas Khas

11

aktiviti yang berlainan dijalankan dalam stesenstesen pembelajaran seperti pengajaran guru, bacaaan, kerja kumpulan, pembelajaran koperatif, membuat lembaran kerja, menonton video, permainan, pertandingan, projek seni dan sains. Reith dan Evertson (1988) berpendapat penyusunan stesen pembelajaran boleh membantu dalam pelaksanaan aktiviti-aktiviti pembelajaran dan mempromosikan mobiliti murid secara teratur. Model ini juga boleh mengurangkan gangguan dan bising, memperbaiki kualiti interaksi sosial murid dan menambah peratusan masa murid menumpukan perhatian terhadap tugasan akademik malahan boleh mempengaruhi keupayaan guru memerhati tingkah laku murid semasa mereka menjalankan tugas. Kelebihan menjalankan model stesen turut diperlihatkan dengan objektif kaedah ini iaitu: i. Murid dapat menumpukan perhatian kepada proses

pembelajaran ii. iii. Murid lebih berminat untuk belajar Murid belajar dalam suasana kondusif

Berdasarkan satu kajian oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) mengatakan bahawa dengan kaedah stesen: i. Pembelajaran murid lebih bermakna dengan bahan bantu mengajar dalam stesen; ii. Kaedah stesen membantu membuat persiapan yang lebih terancang dan lebih mudah; iii. Guru mempunyai rasa sepunya terhadap stesen masingmasing; iv. Guru hanya perlu menyediakan bahan bantu mengajar untuk bidang disiplin yang berkenaan;

Pengurusan Kelas Khas


v.

12

Guru dapat membina satu bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berturutan dan berterusan;

vi.

Kaedah stesen membolehkan murid berasa gembira dan berminat untuk belajar distesen masing-masing;

vii. viii.

Kaedah stesen menggalakkan mobiliti murid-murid dan Kaedah stesen membolehkan murid mengenali semua guru.

1.3.3 Kelemahan dan Isu-Isu Yang Berkaitan Murid-murid akan hilang tumpuan kerana guru yang tidak cekap menguruskan murid-murid akan menyebabkan murid-murid

melebihkan bermain daripada memberi tumpuan terhadap belajar. Guru menghadapi masalah kekurangan ruang bilik darjah untuk mewujudkan kesemua stesen.

1.3.4 Cadangan Guru perlulah memperuntukkan masa dengan bijak supaya muridmurid tidak hilang fokus terhadap pembelajaran. Contohnya, guru menetapkan murid-murid boleh bermain selama 10 minit sahaja. Selain itu, guru boleh meminta jasa baik Guru Besar untuk mencari alternatif dalam mewujudkan stesen-stesen dan bilik darjah yang diperlukan perlulah dikemaskini sebelum persekolahan bermula.

1.4

Kiosk 1.4.1 Definisi Pembinaan kiosk ini adalah berdasarkan Teori Multiple Intelligence yang diasaskan oleh Howard Gardner yang menyatakan bahawa manusia mempunyai pelbagai kecerdasan. Kecerdasan ini

Pengurusan Kelas Khas

13

merangkumi pelbagai kebolehan, keupayaan, bakat atau kemahiran yang wujud dalam diri seseorang individu. Teori yang diasaskan oleh Howard Gardner ini menyatakan bahawa tahap kecerdasan individu adalah berbeza dan pembelajaran adalah lebih mudah sekiranya dijelaskan dalam bentuk yang seiring dengan tahap kecerdasan individu itu. Kecerdasan individu boleh diperkembangkan menerusi

pendidikan, pengalaman dan persekitaran. Sehubungan dengan konsep kepelbagaian, kecerdasan telah diaplikasikan dalam bentuk kiosk dalam membantu murid-murid pemulihan khas. Melalui

pendekatan kiosk, proses pengajaran dan pembelajaran adalah lebih mudah apabila minda murid tersebut tercabar bukannya dalam keadaan bosan atau rehat. Dalam sebuah kelas boleh dibina lapan kiosk iaitu Kiosk Visual/Ruang di mana guru mengajar menggunakan persepsi tentang alam sekitar, peta-peta, carta, gambar rajah dan gambar-gambar. Kiosk ini membolehkan guru mengajar murid-murid tentang kemahiran kebolehan mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan. Antara cadangan aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran menggunakan kiosk ini ialah

menggunting, menampal dan mewarnakan huruf pada gambar, melukis dan mencantum gambar serta menerangkan arah ke sesuatu tempat. Bahan bantu belajar yang perlu disediakan di kiosk ini ialah gambar, abjad getah, jigsaw puzzle, maze dan buku bergambar.

Pengurusan Kelas Khas

14

Gambar 1: Kiosk Visual/Ruang

Kiosk Matematik ialah ruang belajar dan mengajar yang menggunakan kebolehan menaakul, menyelesaikan masalah

kompleks atau matematik. Melalui kiosk ini, murid dilengkapkan dengan kebolehan menggunakan nombor secara berkesan dan bijak berhujah serta memahami kelompok nombor asas, prinsip sebab dan akibat serta kebolehan menjangka. Antara cadangan aktiviti yang boleh dijalankan adalah mengeja perkatan berdasarkan suku kata dengan simbol matematik dan mengira jumlah harga barang. Guru boleh menggunakan bahan bantu belajar seperti kad nombor, alat pembilang, dekak-dekak, kad Domino dan kad perkataan untuk membantu murid belajar dengan lebih bermotivasi.

Gambar 2: Kiosk Matematik

Pengurusan Kelas Khas

15

Kiosk Interpersonal merupakan ruang belajar dan mengajar yang menggunakan interaksi dan bekerjasama dengan orang lain dan juga murid yang suka bertutur. Murid boleh didedahkan dengan kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain dengan menjalankan aktiviti bermain kuiz, menyampaikan maklumat dan bermain jual beli dengan bantuan bahan bantu belajar seperti kad soalan kuiz, kad abjad, kad gambar dan bahan untuk aktiviti jual beli.

Gambar 3: Kiosk Interpersonal

Kiosk Intrapersonal ialah ruang belajar dan mengajar secara individu. Di kiosk ini, murid dilengkapkan dengan kebolehan

memahami diri sendiri dari segi kekuatan dan kelemahan, hasrat serta kehendak diri. Guru boleh menjalankan aktiviti jurnal, duduk bersendirian membuat refleksi diri, catat kenangan atau perasaan dan membuat projek berbentuk arahan kendiri dengan bantuan komputer, kad-kad (huruf, perkataan dan ayat) serta buku cerita dan lain-lain

Pengurusan Kelas Khas

16

Gambar 4: Kiosk Intrapersonal

Kiosk menggunakan

Bahasa

ialah

ruang badan

belajar dalam

dan

mengajar

yang aktiviti

pergerakan

menjalankan

pengajaran dan pembelajaran dengan memberi pendedahan kepada murid-murid dengan kebolehan menggunakan kata-kata secara

berkesan dalam lisan dan penulisan. Guru boleh menjalankan aktiviti mengeja perkataan, menulis nama, membaca ayat dan membuat teka silangkata. Bahan bantu belajar yang boleh digunakan ialah kad huruf, kad suku kata, kad perkataan, kad ayat dan kad bacaan, pita audio, permainan Sahiba, silangkata dan lain-lain.

Gambar 5: Kiosk Bahasa

Kiosk Kinestatik ialah ruang belajar dan mengajar yang menggunakan pergerakan badan dalam menjalankan aktiviti

Pengurusan Kelas Khas

17

pengajaran dan pembelajaran. Kiosk ini memberi pendedahan kepada murid-murid tentang kebolehan menggunakan badan untuk

menyatakan idea, perasaan dan menyelesaikan masalah dengan menjalankan aktiviti menulis abjad di kad tebuk menggunakan jari, berlakon ikut situasi yang ditetapkan dan bermain karom bahasa. Antara bahan bantu belajar yang boleh digunakan ialah kad tebuk, bola, doh dan plastecine

Gambar 6: Kiosk Kinestatik

Kiosk Alam Sekitar ialah ruang belajar dan mengajar yang menggunakan persekitaran semula jadi sebagai bahan dalam

menjalankan pengajaran dan pembelajaran. Murid akan dilengkapkan dengan kebolehan mengenali dan mengklasifikasikan tumbuhan, galian dan binatang, termasuk batu- batan dan pelbagai flora dan fauna dengan menjalankan aktiviti seperti melabel anggota badan, menulis nama haiwan, memelihara ikan dan mengumpul

serangga,batu-batan dan lain-lain dengan bantuan gambar, carta haiwan dan tumbuhan, model haiwan dan akuarium

Pengurusan Kelas Khas

18

Gambar 7: Kiosk Alam Sekitar

Kiosk

Muzik

ialah

ruang

belajar

dan

mengajar

yang

menggunakan alat serta bahan-bahan muzik,lagu sebagai pengantara pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Murid dilengkapkan dengan kebolehan mengesan irama dan lagu, termasuk kebolehan mengenal lagu mudah, membeza atau mengubah rentak dan tempo dalam melodi yang mudah dengan menjalankan aktiviti mengeja perkataan sambil menyanyi dan memainkan muzik dan

memperdengarkan muzik semasa belajar dengan bantuan radio, VCD, alat muzik sebenar atau ciptaan dan pita rakaman.

Gambar 8: Kiosk Muzik

Pengurusan Kelas Khas

19

Kiosk Pengamatan merupakan kiosk yang ditambah di dalam bilik pemulihan khas. Ruangan ini diwujudkan bagi menguji

pengamatan deria mata dan pergerakan tangan murid serta melatih pergerakan tangan sebagai asas penulisan dan mengecam

gambarajah, saiz serta bentuk dengan bantuan kotak berisi pasir, gambar atau bentuk-bentuk, lembaran kerja maze dan menyambung titik.

Gambar 9: Kiosk Pengamatan

Bilik pemulihan khas boleh disusun atur seperti gambar di bawah:

Gambar 10: Pelan Susun Atur Model Kiosk

Pengurusan Kelas Khas


1.4.2 Kelebihan

20

Dalam konteks Pendidikan Khas terutamanya Pendidikan Pemulihan Khas Bermasalah Pembelajaran (PKBP), konsep Kiosk amatlah sesuai untuk dilaksanakan. Ini kerana murid PKBP berpeluang merasa kepelbagaian suasana pembelajaran. Pendekatan kiosk juga memberi peluang guru untuk mengaplikasikan kepelbagaian kemahiran serta kreativiti mereka. Melalui kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran guru, murid sebenarnya akan menarik minat murid untuk belajar. Murid-murid pemulihan khas yang agak lambat dalam memahami pembelajaran akademik mungkin lebih cenderung untuk belajar kepada kesesuaian kecerdasan dan minat mereka.

1.4.3 Kelemahan dan Isu-Isu Yang Berkaitan Suasana disiplin murid akan menjadi disiplin yang negatif sekiranya kawalan kelas oleh guru tidak dijalankan dengan baik dan murid gagal mendengar arahan guru untuk beralih menggunakan kiosk lain kerana hanya minat kiosk yang tertentu sahaja. Isu yang biasa terjadi untuk model kiosk ini ialah kekurangan ruang dan bahan bantu belajar yang sesuai.

1.4.4 Cadangan Guru perlulah menetapkan masa bagi setiap kiosk supaya murid tidak tertumpu pada kiosk yang tertentu sahaja. Guru juga perlu bijak menyusun atur kelas supaya ruang-ruang kiosk tidak menganggu ruang pengajaran dan pembelajaran. Guru pemulihan khas khususnya perlulah memperjuangkan hak untuk mendapatkan bilik darjah yang sekurang-kurangnya berkeluasan dua bay. Guru pemulihan khas juga perlu kreatif dalam membina bahan bantu belajar murid-murid dengan usaha sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari mana-mana pihak.