Anda di halaman 1dari 76

www.nandaabiz.

com

W
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

DAFTAR ISI PANDUAN


MISA MINGGU PALMA BAHASA JAWA........................................................... 1 MISA KAMIS PUTIH BAHASA JAWA ............................................................... 7 IBADAT JUMAT AGUNG BAHASA JAWA ....................................................... 12 MISA MALAM PASKAH BAHASA JAWA ......................................................... 19 MISA MINGGU PALMA BAHASA INDONESIA ................................................ MISA KAMIS PUTIH BAHASA INDONESIA ..................................................... IBADAT JUMAT AGUNG BHS INDONESIA ..................................................... MISA MALAM PASKAH BAHASA INDONESIA ............................................... 40 45 52 60

9. DENAH GEREJA DAN KAPEL ........................................................................... 72

JADWAL PERAYAAN PEKAN SUCI TAHUN 2012


TEMPAT HARI/ TANGGAL WAKTU BAHASA PEMIMPIN

PALMA
Gereja Mlati Kapel Warak Kapel Tambakrejo Gereja Mlati Kapel Warak Kapel Tambakrejo Gereja Mlati Kapel Warak Kapel Tambakrejo Gereja Mlati Kapel Warak Kapel Tambakrejo Sabtu, 31 Maret 2012 Minggu, 1 April 2012 Sabtu, 31 Maret 2012 Minggu, 1 April 2012 Kamis, 5 April 2012 Kamis, 5 April 2012 Kamis, 5 April 2012 Jumat, 6 April 2012 Jumat, 6 April 2012 Jumat, 6 April 2012 Sabtu, 7 April 2012 Minggu, 8 April 2012 Sabtu,7 April 2012 Sabtu, 7 April 2012 16.00 05.30 08.00 18.00 07.00 17.00 20.00 18.00 18.00 15.00 19.00 15.00 15.00 17.00 22.00 07.30 18.00 18.00 Indonesia (PS) Jawa Indonesia (MB) Indonesia Indonesia Jawa Indonesia Indonesia Indonesia Jawa Indonesia Jawa Indonesia Jawa Indonesia Indonesia Indonesia Jawa Rm. Ign. Slamet Riyanto, Pr. Rm. L. Prasetyo, Pr. Rm. L. Prasetyo, Pr. Rm. Ign. Slamet Riyanto, Pr. Rm. Ign. Slamet Riyanto, Pr. Rm. Ign. Slamet Riyanto, Pr. Rm. Ign. Slamet Riyanto, Pr. Rm. Jack Renrusun, MSC. Rm. L. Prasetyo, Pr. Rm. Ign. Slamet Riyanto, Pr. Rm. Ign. Slamet Riyanto, Pr. Rm. L. Prasetyo, Pr. Rm. Jack Renrusun, MSC. Rm. L. Prasetyo, Pr. Rm. L. Prasetyo, Pr. Rm. Jack Renrusun, MSC. Rm. Ign. Slamet Riyanto, Pr.

KAMIS PUTIH

JUMAT AGUNG

PASKAH

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

MINGGU PALEM PAHARGYAN RAWUH DALEM GUSTI YESUS ING YERUSALEM

(Umat jumeneng ngumpul ana ing jero greja karo nyekeli palem. Rama Imam rawuh kairing putra altar lan petugas liturgi liyane,agemane sarwa abang,siap ana ing ngarep lawang greja, dibagekake mawa kidung pambuka)

A. UPACARA BERKAHAN PALEM PAMBUKA 01. KIDUNG PAMBUKA (Umat Dalem Ge Suraka)

02.TANDHA SALIB LAN SALAM PAMBAGYA I Konjuk ing Asma Dalem Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci U Amin I Gusti manunggala U Kaliyan kula sadaya I Para sadulur kinasih, Wiwit dina Rebo awu kita wis padha nyawisake ati srana ulah pamartobat lan katresnan. Dina iki kita ngumpul perlu bebarengan karo Pasamuwan Suci mbuka kekeraning Paskah Dalem Gusti Yesus Kristus, yaiku sangsara,seda sarta wungu Dalem. Ya iki perlune Gusti rawuh ing kutha Yerusalem. Mula ayo padha ndherekake Gusti kanthi semedi lan kebak pengandel, mengeti anggene rawuh paring rahayu, amrih keparenga ndherek nampi sihing salib suci lan wungu Dalem Gusti.

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
1

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

03. BERKAHAN PALEM I Suwawi sami munjuk: Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, mugi nucekna ron palem menika mawi berkah Dalem,()supados kawula saged ndherekaken Sang Kristus Nata mlebet ing Yerusalem langgeng. Ingkang gesang tuwin mengku keprabon ing salami-laminipun. U Amin
(Paleming meja nuli dikepyuri banyu suci lan didupani. Kalajengaken berkahan palem umat.)

04. INJIL SUCI I Gusti manunggala U Kaliyan kula sadaya I Pethikan Injil Suci anggitane Santo Markus (11:1-10) U Linuhurna Gusti I "Pinujia ingkang rawuh atas Asmaning Pangeran." Nalika Gusti Yesus lan para murid tindak Yerusalem, sadurunge tekan Betphage lan Betania ing lerenge Gunung Jaetun, Gusti utusan murid loro didhawuhi ndhisiki, pangandikane, Menyanga desa ngarep kae. Kana ana belo kuldi dicencang sing durung tau ditunggangi wong. Belo iku uculana, gawanen mrene. Yen ana sing ngelokake, Badhe dipun menapaken belo menika? wangsulana, Gusti ingkang badhe ngagem. Mangke menawi sampun badhe dipun wangsulaken. Murid loro mangkat. Ana ing desa weruh ana belo kuldi dicencang ingarep omah pinggir dalan. Belo engal diuculi. Wong sing ana ing sacerake padha ngelokake, Badhe dipun menapaaken belo menika? Murid loro mengsuli kaya dhawuh Dalem Gusti. Lan sing duwe lega-rila. Kuldi nuli digawa, diaturake Gusti. Gegere ganjur dijerengi sandhangan minangka lapak lan Gusti diaturi nitih. Akeh wong sing padha nggelar sandhangane ana ing dalan, ana uga sing nyebar gegodhongan anggone ngrempeli saka pategalan. Sing padha ngiringi tindak Dalem, ya sing ana ingarep ya sing ana ing buri padha surak-surak, Hosana! Pinujia ingkang rawuh atas Asmaning Pangeran! Pinujia timbuling kraton Dawud! Hosana ingaluhur! Makaten Sabda Dalem Gusti. U Sembah nuwun kunjuk ing Gusti 05. HOMILI CEKAK Arak-arakan
(Arak-arakan nuli diwiwiti kanthi urutan: padupan, salib diapit lilin, putra altar, petugas liturgi liyane, lan Rama Imam. Sajerone arak-arakan umat ngidung Sang Kristus Unggul ing Yudha KA 317, Yerusalem, Galo Sang Kristus Nata SK 12, Kristus Unggul ing Yudha KA 318)

(
2

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Yerusalem, Galo Sang Kristus Nata

06. SEMBAHYANGAN PAMBUKA


(Tanpa pamartobat terus diwiwiti sembahyangan pambuka dening imam ing mimbar)

Suwawi sami munjuk, Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, kangge nglabeti umat manungsa, amrih sageda nulad tuladhaning andhap asor, Gusti ngarsakake Panebus kawula mundhut kamanungsan saha nandhang sangsaraning pamenthangan. Wontena renaning penggalih, kawula sami saged nggilud piwulanging kasabaran Dalem saha lajeng pantes ndherek wungu Dalem. Lantaran Sri Yesus Kristus Gusti kawula U Amin

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
3

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati (Umat kasuwun lenggah)

B. LITURGI SABDA 07. WAOSAN I P Pethikan saking Kitab Isaias (50:4-7) Aku diwirangake, raiku ora dakdhelekake. Aku ngerti, Aku ora bakal kawirangan. Gusti muruki aku basa, basane wong winasis, supaya aku bisaa gawe lejar wong kang sumpeg atine. Saben esuk aku kagugah,dipangandikani, aku ngrungokake sabdane, kaya carane murid ngrungokake gurune. Gusti ngandika marang aku, aku ora mancahi, ora mengo ngungkurake. Gegerku dakpasrahake marang kang nggebugi aku, uwangku marang kang mbubuti jenggotku. Aku diwirangake, raiku ora dakdhelikake. Diidoni aku ora mlayu. Jalaran Gustimbelani aku, mula aku ora rikuh, mula aku tatag kaya waja. Aku ngerti,aku orabakal kawirangan. Makaten sabda Dalem Gusti U Sembah nuwun konjuk ing Gusti. 08. KIDUNG PANGLIMBANG Reff:

09. WAOSAN II P Pethikan saking Seratipun Rasul Paulus dhateng umat ing Philipi (2:6-11) Gusti Yesus ngasorake dhiri, mula jinunjung dening Allah. Para sadulur, Gusti Yesus iku sanadyan manungsa, kagungan kaluhuraning Allah, sajajar karo Allah. Gusti sajatine wenang ngatingalake kaluhuran mau, nanging ora karsa, malah mundhut sipating manungsa, dadi padha karo manungsa, lan ing samubarang katon kaya manungsa. Gusti ngasorake dhiri saya asor maneh, srana tundhuk nganti seda, malah seda nistha kasalib. Marga saka iku jinunjung dening Allah lan pinaringan asma pinunjul, ngungkuli asma liyane, supaya krana Asma Dalem Sri Yesus umat sing ana ing swarga, ing ndonya lan sangisoring bumi padha sujud lan sakehe lesan ngakonana, yen Gusti Yesus jumeneng ing kamulyan Dalem Allah Hyang Rama. Mekaten sabda Dalem Gusti U Sembah nuwun konjuk ing Gusti 10. KIDUNG CECALA Risang Kristus

(
4

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

11. INJIL SUCI

(Pawartos Kasangsaran Dalem Gusti Yesus anggitane Santo Markus kawaos dening petugas. Petugas passio sadurunge maos nyuwun berkah dhisik marang Rama. Paraga Gusti Yesus katindakaken dening imam. Umat tetep lenggah. Kidung selingan: Apa Ta Umat-Ku SK 28, O Tyas Labet ing Sara KA 336, Duh Sri Yesus KA 309)

12. HOMILI CEKAK 13. KAWULA PITADOS 14. PANYUWUNAN UMUM I Sumangga sami ndherek Gusti Yesus, ingkang setya tuhu ngantos dumugining seda, nanging dipun luhuraken dening Rama Dalem, kanthi ngaturaken panyuwunan-panyuwunan: L Kangge ingkang sami nandhang sangsara. Dhuh Rama ingkang mahaasih, mugi ingkang sami nandhang sangsara awit dipun ina, dipun pitenah, saha dipun aniaya krana kapitadosanipun, pinaringana mantep manahipun, penuh pangajengajeng, bilih sasampunipun nampi pacoben badhe nampi karahayon. Kawula nyuwun. U Gusti mugi nyembadanana panyuwun kawula. L Kangge para panuntuning masyarakat. Gusti, mugi karsaa ngamping-ampingi para panuntuning masyarakat, amrih samia tetep mbudidaya tata tentrem kartaraharjaning masyarakat sarta sampun ngantos keguh ing pamrih. Kawula nyuwun: U Gusti mugi nyembadanana panyuwun kawula. L Kangge kawula sadaya ing ngriki. Gusti, mugi kawula karentahana semangatipun Putra Dalem, amrih sageda tulung-tinulung nindakaken ayahan manggul salib napak tilas pada Dalem Gusti Yesus. Kawula nyuwun. U Gusti mugi nyembadanana panyuwun kawula. I Gusti Allah, Rama mahaasih ing swarga, saking gunging asih Dalem kawula dipun karsakaken kaangkat dados putra-putra Dalem karana lelabetanipun Gusti Yesus, Sang Abdi ingkang nandhang sangsara. Panyuwun kawula, mugi karsaa nyembadani unjukipun umat Dalem lantaran Sang Kristus Gusti kawula. U Amin C. LITURGI EKARISTI 15. KIDUNG PISUNGSUNG: Sembah Puji Mring Gusti (SK 15)

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
5

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

16. SEMBAHYANG CECAWIS PISUNGSUNG I Gusti Allah sumbering sih palimirma, wontena renaning penggalih lilih dhateng kawula krana sangsaranipun Putra Dalem. Estunipun manawi ngengeti lelabetan kawula, kawula dereng pantes nampi sih palimirma Dalem. Nanging krana kurban lelabetan Dalem Sang Kristus menika, kawula ngantu-antu keparenga nampi, jer Sang Kristus menika Gusti tuwin lantaran kawula wonten ing ngarsa Dalem. U Amin 17. PREFASI LAN KIDUNG SUCI 18. SEMBAHYANGAN PUJI PANUWUN AGUNG 19. RAMA KAWULA 20. CEMPENING ALLAH 21. KIDUNG KOMUNI: Minulya Kristus Nata O Tyas Dalem Lir Samodra (KA 224) (KA 141) (KA 234) (KA 410) (KA 414)

22. SEMBAHYANG BAKDA KOMUNI I Suwawi sami munjuk: Gusti Allah, Rama mahaasih, kawula sampun pinaringan tuwuk krana nugraha suci; samenika kawula taksih ngasih-asih nyuwun, margi kawula sampun kepareng pitados saha ngajeng-ajeng karana sedanipun Putra Dalem, keparenga ugi, kawula sami nggayuh idham-idhaman kawula krana wungunipun saking seda ndherek ing kamulyan Dalem. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin D. PANUTUP 23. BERKAH PANUTUP 24. KIDUNG PANUTUP: Katresnanta O Gusti

(KA 415)

(
6

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

PAHARGYAN GUSTI YESUS PARING BOJANA SUCI KEMIS


A. PAMBUKA 01a. KIDUNG PAMBUKA : Gusti Karsaa Ngrawuhi 01b. TANDHA SALIB LAN SALAM PAMBAGYA 02a. GUSTI NYUWUN KAWELASAN

(KA 251) (KA 180)

02b. MINULYA
(Sasuwene kidung Minulya, lonceng lan klinthing diunekake. Umat jumeneng.)

(KA 190)

03. SEMBAHYANG PAMBUKA I Suwawi sami munjuk. Allah ingkang mahaasih, Putra Dalem ontang-anting kinasih, nalika badhe ngurbanaken sugengipun maringi tilaran bojana suci dhateng para murid minangka kurban enggal kangge ing salaminipun, saha bojananing katresnan tumrap pasamuwan Dalem. Kawula sami nyuwun, mugi krana kekeran agung menika keparenga sami ngangsu penuhing katresnan tuwin gesang. Lantaran Sri Yesus Kristus, Gusti kawula U Amin B. LITURGI SABDA 04. WAOSAN I P Pethikan saking Kitab Pangentasan (12:1-8, 11-14) Pranatan bab Bojana Paskah Nalika samana Gusti Allah ngandika marang Nabi Musa lan Harun ana ing tanah Mesir mangkene: Sasi iki dadekna pambukaning sasi-sasi, dadi sasi kapisan ing taun. Dhawuhna marang kabeh umat Israel lan kandhaa: Tanggal sepuluh sasi iki saben brayat mbeleha cempe siji kanggo sabrayat lan saomah. Yen ora bisa dientekake wong sabrayat, poma ngundanga tangga-teparo sing cedhak. Cempe iki kudu tanpa cacad, lanang, umur setaun, kena gembel kena kacangan lan ingunen dhisik nganti tanggal patbelas sasi iki. Ing dina iku sakehing putra Israel caosa kurban ing wayah sore. Getihe dileletna cagak lawanging omah kang kanggo mangan. Daginge dipanggang ing geni lan wengi iku kudu dientekake karo roti tanpa ragi lan gudhangan. Dene carane mangan mangkene: Lambung sabukan, Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
7

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

sikil trumpahan, tangan nyekeli teken, mangane sarwa rerikatan. Awit iki Paskah, tegese Pangeran langkung. Wengi iku Aku bakal njajah nagara Mesir lan nggebug kabeh anak pembarep sanagara Mesir, manungsa lan rajakaya. Kabeh dewa-dewa Mesir bakal Dakukum. Aku Yahwe Pangeran. Tandatanda getih iku bakal agawe slamete omah kang padha kokenggoni. Yen ana tandhane getih bakal Daklangkungi, temah kowe luput saka pageblug mau. Dina iku dadia dina pangeling-eling tumrap kowe. Mulyakna minangka pakurmatan marang Pangeran, tetepna dadi riyaya sateruse turuntemurun. Makaten sabda Dalem Gusti. U Sembah nuwun konjuk ing Gusti. 05. KIDUNG PANGLIMBANG

06. WAOSAN II P Pethikan saking Seratipun Rasul Paulus dhateng umat ing Korintus ingkang kapisan (11:23-26) Saben-saben kowe mangan roti iki lan ngombe saka tuwung iki, kowe martakake seda Dalem Gusti. Para sadulur, iki kang daktampa saka Gusti lan dakterusake marang kowe, yaiku: ing wengi anggene Gusti Yesus diulungake, Gusti mundhut roti lan matur nuwun marang Allah. Roti nuli dicuwil-cuwil karo ngandika, Iki salira-Ku, kang Dakkurbanake kanggo nglabuhi kowe. Tindakna iki minangka pangeling-eling marang aku. Samono uga sawise bojana, Gusti ngasta tuwung lan ngandika, Tuwung iki isi rah-Ku, rahing prajanjian anyar. Saben-saben kowe ngombe isining tuwung iki, tindakna minangka pangeling-eling marang Aku. Mulane saben-saben kowe mangan roti iki lan ngombe saka tuwung iki, kowe martakake seda Dalem Gusti, nganti Gusti rawuh maneh. Makaten Sabda Dalem Gusti. U Sembah nuwun konjuk ing Gusti. 07. KIDUNG CECALA

08. INJIL SUCI I Pethikan Injil Suci anggitane Santo Yohanes (13:1-15) Kasok tresna Dalem Ngarepake riaya Paskah, Gusti Yesus priksa, yen wus tekan titi-mangsane nilar donya, kondur sowan Hyang Rama. Gusti tansah tresna marang para murid, Panduan Perayaan Pekan Suci 2012 8

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

nanging saiki karsa ngatingalake, sapira kasoking tresna Dalem. Sajerone bojana setan mbisiki Yudas, anake Simon Iskariot, supaya nyidrani Gusti, Gusti priksa, yen kabeh wus dipasrahake Hyang Rama ana ing asta Dalem, sarta menawa asal saka Allah lan kondur marang Allah. Gusti banjur jumeneng saka anggene lenggah, lukar agemane singep lan mundhut sembet kagem ubet, nuli ngiling banyu ing bokor, lan wiwit mijiki sikile para rasul, terus diusap ngagem sembet. Bareng tekan gilirane Simon Petrus, Petrus matur, Menapa Gusti ugi badhe mijiki suku kula? Gusti Yesus paring wangsulan, Kang Daktindakake iki, saiki kowe durung mangerti; nanging besok bakal nyandhak. Ature Petrus, Salaminipun boten badhe Gusti mijiki suku kula. Paring Dalem wangsulan, Yen kowe ora Dakwisuhi, kowe ora bakal tetunggalan karo aku. Simon Petrus matur, Gusti yen makaten boten namung suku kula, nanging tangan lan sirah kula dipun wijikana pisan. Gusti Yesus ngandika, Sing wis adus, wisuh sikil wae wis cukup, awit wis resik babarpisan. Kowe iku padha resik, nanging ora kabeh. Jer Gusti priksa, sapa sing bakal cidra. Mula pangandika Dalem, Ora kabeh kowe iku resik. Bareng wis rampung anggene mijiki, singeb diagem maneh. Tumuli Gusti lenggah ngadhep meja lan ngandika, Andhak kowe mangerti, apa sing mentas Daktindakake iki mau? Kowe padha nyebut Aku Guru lan Gusti. Mula bener kandhamu. Pancen Aku iki Guru lan Gustimu. Kang iku, manawa Aku, Guru lan Gustimu, wis misuhi sikilmu, mangkono uga kowe, ya kudu gentenan misuhi sikil. Awit aku wis paring tuladha. Kowe padha nindakna apa sing wis Daktindakake. Rahayu wong kang uripe salaras karo sabda Dalem, lan ngugemi dhawuh-dhawuh Dalem. U Rinesepna Sabda Dalem Gusti ing manah kawula. 09. HOMILI 10. UPACARA MIJIKI
(Putra altar ngaturi sing padha diwijiki, lan nyawisake uba rampene. Rama Imam lukar kasula, lan yen wis tumata banjur wiwit mijiki.Bakda mijiki terus diwiwiti Panyuwunan umum, tanpa kawula pitados)

Katresnan Dalem Gusti

(SK 20)

Sira Iku Mitra-Ku Sejati

(SK 23)

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
9

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

11. PANYUWUNAN UMUM I Suwawi sami munjuk sesarengan kaliyan Gusti Yesus ingkang lenggah ing tengahing umat Dalem ngaturaken panyuwunan ingarsa Dalem Rama ing swarga. P Gusti, mugi kersaa ngrentahaken Rohing katresnan Dalem dhateng Sri Paus, para uskup, para imam saha umat Dalem sadaya, amrih sageda nindakaken ayahan ngladosi sesami kanthi semangat asih tresna. Kawula nyuwun. U Gusti mugi nyembadanana panyuwun kawula. P Gusti, mugi karsaa nuntun ingkang sami dipun pasrahi tanggel jawab, amrih samia nglambari kawibawanipun mawi katresnan tulus tanpa pamrih. Kawula nyuwun. U Gusti mugi nyembadanana panyuwun kawula. P Gusti, mugi ingkang sami nandhang sakit sageda nampi pitulungan margi saking tresnanipun sesami. Kawula nyuwun. U Gusti mugi nyembadanana panyuwun kawula. P Gusti, mugi keparenga kawula sami nggatosaken saestu pitedah Dalem Sang Kristus ingkang nembe kawula pireng menika wau. Kawula nyuwun. U Gusti mugi nyembadanana panyuwun kawula. I Gusti Allah, Rama mahaasih, kawula sami kumawani nyuwun ingarsa Dalem, awit Putra Dalem sampun maringi priksa gunging katresnan Dalem. Kawula pitados, Gusti temtu ngabulaken, jer kawula unjukaken lantaran Sang Kristus Gusti kawula. U Amin C. LITURGI EKARISTI 11. KIDUNG PISUNGSUNG: Manunggil Ing Sang Kristus (KA 215) 12. SEMBAHYANG CECAWIS PISUNGSUNG I Gusti Allah, Rama mahasuci, kawula sami nyuwun keparenga ndherek ngalami kekeran-kekeran menika kanthi pantes, awit saben-saben dipun riyayakaken kurban panebusan menika kalampahan malih. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin 13. PREFASI LAN KIDUNG SUCI 14. SEMBAHYANGAN PUJI PANUWUN AGUNG 15. RAMA KAWULA LUMRAH 16. KIDUNG CEMPENING ALLAH 17. KIDUNG KOMUNI: O Sakramen Maha Suci Dhawuh Anyar Tampanana (KA139) (KA 235) (KA 252) (SK 21) Panduan Perayaan Pekan Suci 2012 (KA 225)

(
10

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

(Bakda komuni sibori siji tetep ana ing altar dene liyane disimpen ing Sakristi. Mis Suci ditutup mawa sembahyang bakda komuni.)

18. SEMBAHYANG BAKDA KOMUNI I Suwawi sami munjuk. Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, kawula sami pinaringan tuwuk karana bojananing Putra Dalem ing wekdal samangke. Kawula sami nyuwun keparenga pantes pinaringan tuwuk mekaten menika kangge ing salaminipun. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. U Amin D. PAKURMATAN SAKRAMEN MAHASUCI
(Umat kasuwun jumeneng)

19. KIDUNG PAKURMATAN SAKRAMEN: Ayo Ngidung lan Memuji 20. TUGURAN

(KA 328)

(Sarampunge sembahyangan bakda komuni Rama Imam ngiseni padupan lan ngadepi Sakramen Mahasuci. Nuli ngagem singep lan ngasta sibori. Arak-arakan diwiwiti, dipucuki salib. Diiringi kidung katur Sakramen Mahasuci. Tekan papan palerepan, sibori diparingake ing papane lan didupani. Rama Imam, putera altar, lan petugas liturgi liyane pada ngabekti sawatara, nuli jengkeng lan mlebu ing sakristi, tanpa nyanyian panutup)

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
11

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

JUMUWAH ADI PAHARGYAN SANGSARA LAN SEDA DALEM GUSTI YESUS

(Altar resik tanpa apa-apa. Rama Imam agemane sarwa abang. Rawuhe didherekake para putra altar, lan petugas liturgi liyane, banjur ungkep-ungkep. Bakda iku Rama Imam tindak menyang mimbar sabda lan kanthi ngadhepi umat asta nlakup, wiwit sembahyang tanpa pangajak.)

A. PAMBUKA 01. SEMBAHYANG PAMBUKA I Suwawi sami munjuk: Gusti kawula aturi ngengeti sih kawelasan Dalem, saha nucekna para abdi krana pangayoman Dalem, jer sang Kristus, Putra Dalem, margi nglabeti para abdi, sampun yasa kekeraning Paskah sarana nuntasaken rah. Panjenenganipun ingkang gesang tuwin mengku keprabon ing salami-laminipun. U Amin B. LITURGI SABDA 02. WAOSAN I P Pethikan saking Kitab Isaias (52:13 53:12) Panjenengane nandhang tatu marga dosa-dosa kita. Abdiku bakal maju, bakal jinunjung dhuwur lan sinengkakake ingaluhur. Umat kaget, nyawang Panjenengane: slira rusak, ora mantra-mantra rnanungsa. Umat gumun, para nata njenger ora kumecap ingarsane, nyawang lelakon kang durung tau dicaritakake manungsa, nyipati prakara kang durung tau keprungu: "Sapa kang bakal ngandel, apa kang kita rungu? Marang sapa astaning pangeran diwedharake?" Kaya trubus mudha Panjenengane ana ingarep kita, kaya oyod ing lemah garing, tanpa kaendahan tanpa kawibawan, slirane ora ana kang resep sinawang; diina Ian ditampik sapa bae, kebak kasusahan lan kasangsaran; saben wong nutupi rai, ora sudi nyawang; Panjenengane disepelekake lan kita ora nggape. Sajatine kasangsaran kita kang disangga, kasusahan kita kang disandhang. Nanging kita malah ngarani Panjenengane wong dosa, kang nampa bebendu lan siniksa Allah. Ajur marga kaluputan kita, lebur rnarga dosa kita. Panjenengane nyangga paukuman kang asung keslametan kita, lan marga rojahrajeh slirane kita slamet. Kita kasasar-sasar kaya wedhus, nurut dalan sakarepe dhewe, lan Pangeran nempuhake dosa kita marang Panjenengane. Dianiaya kasar, panjenengane sabar, tanpa kumecap kaya cempe menyang papan pambelehan, kaya wedhus dicukur tanpa nyuwara. Panjenengane diadili murang adil; sapa kang mbelani prakarane? Dilaraksaka tengahe wong urip, dibuwang ing tengahe wong mati krana dosa kita Panjenengane disedani bareng karo wong duraka, dipetak ing makame wong sugih, mangka ora nindakake piala lan pangandikane ora tau cidra. Pancen wis dadi karsane Pangeran paring sangsara marang Panjenengane.Yen wis ngurbanake jiwa minangka dhendhaning dosa, panjenengane bakal nyawang pandherek-pandhereke umur dawa lan apa kang dikarsakake Pangeran bakal klakon lantaran Panjenengane. Sawise sumpeging ati sirna, bakal dadi lejar lan Panduan Perayaan Pekan Suci 2012 12

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

lega. Kanthi nandhang kabeh mau, Abdiku dadi jalaranewong akeh dibenerake,marga anggone nyangga lupute. Mulane Aku bakal masrahake wong akeh dadibageane,wong-wong kuwasa bakal dipilihi kaya barang jalaran, minangka ganjarananggone wus toh pati, anggone gelem dianggep wong dosa, gelem nyangga lupute wong akeh, lan anggone tansah nyembahyangakewong-wong dosa. Makaten sabda Dalem Gusti. U Sembahnuwun konjuk ing Gusti. 03. KIDUNG PANGLIMBANG (Mzm. 31:2,6,12-13,15-16,17-25)

04. WAOSAN II P Pethikan saking Serat dhateng umat Hibrani (4:14-16, 5:7-9) Gusti nggegulang watak mituhu lan dadi sumber rahayu tumrap kabeh kang mituhu ing Panjenengane. Para sadulur, wiwit kala darbe Imam Agung minulya, yaiku Sri Yesus Putra Dalem Allah, kang wus nrabas kabeh lapisaning langit, kita kudu ngukuhi pangandel kang kita ugemi. Imam Agung kita iki karsa ngraosake kasekengan-kasekengan kita,karsa ngalami pacoban-pacoban kaya kita, lan ing samubarang padha karo kita, kejaba mungguh ing dosa. Mula ayo padha marak ing dhamparing sih kanthi pangareparep teguh, bakal nampa nugraha sih pitulungan saka Pangeran, samangsa kita mbutuhake. Sang Kristus Imam Agung kita kala sugenge jumeneng manungsa wus sembahyang kanthi ngasih-asih ngunjukake panyuwunan marang Hyang Rama, kang saged ngluwari saka pati, lan marga tlatose panyuwunan mau dikabulake. Sanadyan jumeneng Putra, ewadane sagah nandhang sangsara, perlu ngatingalake anggene mituhu. Nanging sawise nggayuh kasampurnan, Sang Kristus dadi sumber tumrap kabeh kang mituhu ing Panjenengane. Makaten sabda Dalem Gusti. U Sembah nuwun konjuk ing Gusti. 05. KIDUNG CECALA

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
13

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati (Umat kasuwun lenggah) (Petugas passio nyuwun berkah Imam lan banjur nindakake tugase)

06. INJIL SUCI a. Apa Ta Umat-Ku?

(SK 28)

b. O Tyas Labet ing Sara c. Dhuh Sri Yesus 07. HOMILI


(Upacara Sabda ditutup mawa Panyuwunan Umum. Rama Imam anggone maos ana ing altar).

(KA 336) (KA 309)

08 a. PANYUWUNAN UMUM (umat lenggah) (1) Pasamuwan Suci I Para sadulur kinasih,Ayo padha nyembahyangake Pasamuwaning Allah kang suci. Muga Gusti Allah lan Pangeran kita renaa ing panggalih paring tentrem lan rukun, sarta njangkung Pasamuwan ing salumahing bumi, apa maneh marengake kita bisa urip tentrem ayem, lan ngluhurake Allah, Rama kang mahakuwasa. Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, ingkang karsa medharaken kamulyan Dalem dhateng para bangsa lantaran Sang Kristus, mugi karsaa njagi pakaryan kawelasan Dalem; Mugi Pasamuwan ingkang suci, ingkang sumebar ing saindenging bumi, lestantun ngakenana Asma Dalem kanthi pitados santosa. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin (2) Santo Bapa I Ayo padha nyembahyangake Sri Paus Benedixtus XVI. Muga Allah lan Pangeran kita, kang milih panjenengane nglenggahi pangkat imam agung, njagia kasugengan lan karaharjane, amrih sageda mangreh umating Allah, Pasamuwan Dalem. Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, pancasan Dalem dados

(
14

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

dhedhasaring samukawis, kawula aturi menggalih panyuwunan kawula, saha karana kasaenan Dalem ngreksaa imam agung kawula, pilihan Dalem, supados umat Dalem ingkang tinuntun imam agung wau atas Asma Dalem, sageda ngrembaka krana lelabetaning kapitadosanipun. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula U Amin

(3) Umat lan kang ngasta tuntunan I Ayo padha nyembahyangake Uskup Agung Mgr.Johanes Pujasumarta, Pr, lan para Uskup, Imam, Diakon kang nglenggahi pepangkatan ing Pasamuwan, sarta kabeh umat Dalem. Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, ingkang krana Roh Dalem nucekaken saha ngerehaken Pasamuwan Suci, inggih salira Dalem Gusti, midhangetna panyuwunan kawula kangge sadaya kemawon ingkang sami ngayahayahi wonten ing Pasamuwan wau, keparenga sami setya pangabdinipun dhateng Gusti karana sih pitulungan Dalem. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin (4) Para magang baptis I Ayo padha nyembahyangake para magang baptis: muga Allah lan Pangeran kita mbuka atine sadulur-sadulur mau, apa maneh korining sih kawelasan Dalem, supaya kasiram ing banyuning kalairan anyar, padha bisaa nampa pangapuraning dosa-dosane, lan tansah manunggal ing Sri Yesus, Pangeran kita. Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, ingkang paring subur dhateng Pasamuwan, srana mbabar putra-putra enggal, maringana tambahing kapitadosan tuwin pangertosan dhateng para magang baptis, amrih sageda lair malih wonten ing sandhanging baptis saha kakempalana kaliyan para putra angkat Dalem. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. U Amin (5) Manunggale umat Kristiani I Ayo padha nyembahyangake kabeh sadulur, kang nunggal ing pangandel ing Sang Kristus: muga Allah lan Pangeran kita dhangana ing panggalih ngrukunake sarta ngreksa para sadulur kang ngugemi kasunyatan ing Pasamuwan Dalem kang sawiji. Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, ingkang ngempalaken umat ingkang sumebar, saha ngreksa ingkang sampun sami ngempal, wontena karsa Dalem menggalih dhateng menda-mendanipun Putra Dalem, supados ingkang sampun sinucekaken ing baptis satunggal tinangsulana ing murnining kapitadosan tuwin bebandaning katresnan. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin Panduan Perayaan Pekan Suci 2012 15

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

(6) Kang ora ngandel marang Sang Kristus I Ayo padha nyembahyangake para sadulur kang ora ngandel marang Sang Kristus: muga padha pinadhangana ing Hyang Roh Suci banjur bisa ngambah dalaning karahayon. Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, mugi ingkang sami boten ngakeni Sang Kristus, sami temen-temen lelampahanipun wonten ingarsa Dalem, lajeng sami sageda manggih kasunyatan, dene kawula piyambak keparenga mindhakmindhak anggen kawula tresna-tinresnan saha kagigah kepingin nampi kekeraning sugeng Dalem ingkang langkung penuh, amrih sageda dados seksining katresnan ingkang langkung sampurna wonten ing donya.Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin (7) Kang ora ngandel marang Allah I Ayo padha nyembahyangake para sadulur kang ora ngandel marang Gusti Allah: muga padha ngupadia kasunyatan kanthi temen-temen sarta pantesa sowan ing ngarsaning Allah. Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, ingkang ngarsakaken sadaya manungsa tansah sami madosi Gusti margi kepengin lan sami lerem margi saged manggih, kawula sami nyuwun ngasih-asih, mugi wonten ing madyaning rubeda mawarni-warni sadaya kemawon sageda manggih tandhaning asih tresna Dalem, saha bukti saening pakaryanipun para pitados, lajeng sami rumaos bingah margi ngakeni bilih Gusti ingkang jumeneng Allah sanyata tuwin Ramaning umat manungsa. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin (8) Kang ngasta peprentahaning nagara I Ayo padha nyembahyangake kang padha ngasta peprentahaning nagara muga Allah lan Pangeran kita karsaa nuntun ati lan budine marang katentreman lan kamardikan sejati salaras karo karsa Dalem Gusti. Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, manahipun sadaya tiyang lan wewenangipun para bangsa wonten ing asta Dalem. Wontena renaning panggalih mriksani ingkang sami ngasta panguwasa ing atasipun kawula sadaya, keparenga wonten ing pundi kemawon tansah sageda ngudi tata-tentrem karta-raharjaning para bangsa, dene kamardikaning agami pinaringana dipun pepetri. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula U Amin (9) Kang padha reribed I Para sadulur kinasih, ayo padha nyenyuwun ingarsaning Allah kang mahakuwasa, supaya kabengkasa sakehing panasaran saka ing donya, kabirata lelara, kasingkirna paceklik, kabukaka pakunjaran-pakunjaran, kauculana blenggu-blenggu,

(
16

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

pinaringana slamet kang padha lelungan, bisaa bali kang padha lelayaran, bisaa padha waras kang lara, lan nemua karahayon kang padha tilar donya. Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, panglipur tuwin kakiyatanipun tiyang ingkang nandhang sedhih tuwin sangsara, mugi midhangetna pasambatipun tetiyang ingkang saweg manggih reribed menapa kemawon; keparenga sadaya kemawon rumaos bingah margi salebetipun ngalami rubeda mboten tinilar ing sih kawelasan Dalem Gusti. U Amin.

8.b NOVENA KERAHIMAN ILAHI Hari I Sabda Yesus kepada St Faustina: Hari ini, bawakan kepada-Ku segenap umat manusia, khususnya semua pendosa, lalu benamkanlah mereka dalam lautan kerahiman-Ku. Dengan demikian engkau akan menghibur Aku dalam kesedihan mendalam yang diakibatkan oleh hilangnya jiwa-jiwa manusia. Doa: P: Yesus yang Maharahim, ciri-Mu yang khas ialah mengasihani kami dan mengampuni kami. Janganlah Engkau memandang dosa-dosa kami, melainkan keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terhingga, dan terimalah kami semua dalam kediaman Hati-Mu yang maharahim dan jangan biarkan kami terlepas daripadanya selama-lamanya. Kami mohon Engkau demi kasih-Mu yang mempersatukan Engkau dengan Bapa dan Roh Kudus. U: Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman segenap umat manusia, khususnya para pendosa malang yang telah tertampung dalam Hati Yesus yang penuh belas kasihan. Demi sengsara-Nya yang pedih, tunjukkanlah kepada mereka kerahiman-Mu, supaya kami dapat memuji kemahakuasaan kerahiman-Mu, sepanjang segala masa. Amin. Doa Koronka:
(Doa Koronka dibuka dengan doa-doa)

Bapa Kami 1x, Salam Maria 1x, dan Aku Percaya 1x.
(Pada manik-manik Bapa Kami rosario biasa, diucapkan doa sebagai berikut)

Bapa yang kekal, kupersembahkan kepada-Mu Tubuh dan Darah, Jiwa dan keAllahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia.
(Pada manik-manik Salam Maria rosario biasa, diucapkan doa sebagai berikut)

Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
(Koronka ditutup dengan doa)

Allah yang Kudus, Kudus dan berkuasa, Kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia (3x) Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
17

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

C. UPACARA NGABEKTI SALIB


(Romo maringi renungan Salib. Salib sing dilurubi dibukak saka sathithik dening Rama Imam wiwit saka lawang mlebu greja, tengah, lan ngarep altar, dibarengi wawan atur,umat jumeneng)

09. WAWAN ATUR: Iki Salib Suci

(KA 331)

10. UMAT NGABEKTI SALIB KAIRING KIDUNG Salib Ing Puncaking Ardi
(Sawuse ngabekti salib kotak kolekte banjur diedharake)

(KA 335)

11. KOMUNI
(Altar ditatani taplak, korporal, buku, salib, lilin. Sakramen Mahasuci nuli diparingake ing altar. Yen kabeh wis cumawis, upacara komuni diwiwiti Rama Kawula).

O Tyas Labet ing Sara - SK 29 12. SEMBAHYANG BAKDA KOMUNI I Ayo padha munjuk. Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, kawula sampun estu dipun tebus karana seda saha wungu Dalem Risang Kristus. Mugi karsaa nglestantunaken pakaryan kawelasan Dalem tumrap kawula, supados sarana ndherek ngayahi kekeran menika, kawula sageda gesang ngabdi Gusti tanpa wonten kendhatipun. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U: Amin 13. BERKAT PANUTUP
(Rama Imam ngungkulake asta)

Kawula sami nyuwun, dhuh Gusti, mugi umat Dalem ingkang sami ngenget-enget sedanipun Putra Dalem kaliyan ngantu-antu wungunipun, karentahana berkat sih nugraha, kaparingana pangapuntening dosa, saha kateguhna panebusanipun. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. U Amin.
(Para petugas liturgi mlebu sakristi tanpa lagu panutup)

(
18

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

MALEM PASKAH PAHARGYAN WUNGU DALEM GUSTI YESUS


A. UPACARA PEPADHANG 01. TANDHA SALIB LAN SALAM PAMBAGYA
(Greja peteng. Upacara ditindakake ana ing ngarep greja. Umat ngadep Rama Imam.)

I U I U I

Konjuk ing Asma Dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin Gusti manunggala. Kaliyan kula sadaya. Para sadulur kinasih, wengi iki Sri Yesus Kristus, Pangeran kita, wungu saka seda. Pasamuwan suci ngajak putra-putrane, kang sumebar ing saindhenging jagad, nganakake tirakatan lan sembahyangan. Mula kita arep padha ndherek mengeti Paskah Dalem Gusti, srana ngrungokake sabda sarta mulyakake kekeran Dalem, kanthi pangarep-arep bisaa ndherek menang mungsuh pati, sarta urip nunggal ing Allah ndherek Gusti.

02. BERKAHAN GENI I Suwawi sami munjuk : Allah ingkang Mahakuwasa, lantaran Putra Dalem umat pinaringan latuning pepadhang. Mugi karsaa nyucekaken latu () enggal menika, saha keparenga manah kawula murub dening idham-idhaman kaswargan krana riyadi Paskah menika, amrih sageda ndherek mulyakaken riyadining pepadhang langgeng kanthi manah murni. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin 03. BERKAHAN LILIN PASKAH
(Kanggo nyungulake pralambanging Lilin Paskah, lilin dicekeli putra altar lan Rama Iman nggambari karo ngucapake tetembungan)

Sang Kristus wingi lan saiki (lajer) Purwa lan Wasana (palang) Alpha (A) lan Omega () ngasta wektu (2) lan jaman (0) mengku kaluhuran lan panguwasa (1) ing sagunging jaman kalanggengan (2)

A 2 1 0 2

(Dipasangi dupa limang glintir)

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
19

W
I

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Krana labet-labet Dalem suci lan mulya mugi karsaa ngayomi tuwin nglestantunaken kawula, dhuh Sang Kristus, Pangeran kawula. Amin

(1) (2) (3) (4) (5)

(Lilin Paskah disumed mawa geni berkahan)

04. ARAK-ARAKAN
(Romo Imam ngasta lilin paskah. Kaping telu mandheg lan nguwuh):

Pepadhang Dalem

Pinujia Sang Pepadhang

(Sawise mandheg sing kapindho liline misdinar lan prodiakon diurubake mawa geni lilin paskah. Sawise sing katelu lilin umat diurubake)

05. WARTA PURWAKA PASKAH


(Sarawuhe ing panti, lilin paskah dipapanake ing tengah jejer jlagrag buku. Paraga exultet nyuwun berkah Rama lan wiwit ngidungake Purwaka Paskah, umat lenggah)

Kidung Surak-Suraka I Gusti manunggala. U Kaliyan kula sadaya I Padha tumengaa ingaluhur U Sampun tumenga ing Gusti. I Ayo padha munjuk sembah nuwun konjuk ing Allah. U Mila pantes lan prayogi

(KA 341)

(
20

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Mila pantes lan prayogi kawula penuh raos semedi sami ngidung muji ngalembana Allah, Rama ingkang mahakuwasa, saha Putra Dalem ontang-anting Sri Yesus Kristus, Pangeran kawula. Awit Sang Kristus sampun caos dhendhaning lepatipun Adam, ingarsanipun Rama ingkang langgeng lan sampun anglebur serat dosa lami ngagem rah Dalem ingkang suci. Awit menika riagung Paskah, dintenipun Risang Cempe sejati dados kurban, saha nucekaken kori-korining umat ngagem rah Dalem. Inggih ing dalu menika Gusti nuntun para leluhur umat Dalem saking tanah penjajahan, kasabrangaken saganten Abrit tanpa teles sukunipun. Dalu menika ingkang nebihaken umat Kristiani saindenging buwana saking dursilaning donya lan kuceming dosa, lajeng kapasrahaken dhateng sih Dalem, sarta katuntun dhateng kasucian. U Surak-suraka, umat sadonya .......... I Dalu menika Sang Kristus natas blengguning pejah sasap nilar kratoning pepejah. Estu boten ngertosaken asih tresna Dalem, dene Putra dipun kurbanaken amrih sageda nebus abdi. Mila kedah kalampahan dosanipun Adam, supados saged kalebur ing sedanipun Sang Kristus. Dosa ingkang asung begja, awit njalari pantes nampi Panebus ingkang samanten agungipun. Mila upacara dalu menika nyiram kalepatan, asung kasucian dhateng ingkang dhawah ing dosa, lan asung kabingahan dhateng ingkang sami nandhang susah. Dalu tuhu mulya, wawuhipun Allah kaliyan donya, lilihipun Allah kaliyan manungsa. U Surak-suraka, umat manungsa ............ I Pramila Rama ingkang suci, sumangga karsaa nampi pisungsung kutug manci dalu, ingkang dipun caosaken Pasamuwan Suci lumantar para imam rupi lilin tawon. Ingkang menika Gusti, kawula nyuwun, mugi lilin ingkang dipun sucekaken konjuk ing Asma Dalem, sageda panggah murub mbirat pepetenging dalu menika. Saha sageda tinampi minangka arum-arum, lan babar nunggil ing pepadhang luhur. Mugi lintang panjer enjing taksih manggih urubipun, liripun Sang Lintang Panjer Enjing ingkang mboten nate angslup, inggih menika Sang Kristus, Putra Dalem, ingkang nilar kratoning pepejah, manther gumebyar nyunari bangsa manungsa, sarta gesang tuwin mengku keprabon ing salami-laminipun. U Amin. B. LITURGI SABDA

(Waosan saka Prajanjian Lawas werna telu: Kitab Purwaning Dumadi, Kitab Pangentasan, lan Kitab Isaias) (Sakdurunge, Rama ngacarani)

Para sedulur kinasih. Tirakatan bebarengan iki wis padha kita wiwiti, prayoga saiki padha nggatekake Sabda Dalem Gusti karo nglimbang-limbang anggene Pangeran paring rahayu marang umat Dalem ing jaman kuna, lan wasanane ngutus Putra Dalem jumeneng Pamartaning donya. Ayo padha nyuwun, muga-muga Gusti Allah kita dhangana ing panggalih paring sampurna lan penuh wutuhing panebusan Paskah tumrap kita kabeh.

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
21

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

06. WAOSAN I P Pethikan saking Kitab Purwaning Dumadi (1:1, 26 - 31a) Gusti Allah priksa, kabeh pakaryan Dalem becik anane. Ing mula buka Gusti Allah nitahake langit lan bumi. Gusti Allah priksa kabeh pakaryan Dalem becik anane, nuli ngandika, Dakgawe manungsa miturut pepethan ngemperi Aku lan ngerehna iwak-iwak ing sagara, manuk-manuk ing awang-awang, sato kewan ing salumahing bumi, sarta sakehing gegremet mobah ing dharatan. Lan Gusti Allah karya manungsa miturut pepethan Dalem: miturut pepethan Dalem anggene nitahake; priya lan wanita kang dititahake. Gusti Allah paring berkah lan ngandika, Ngrebdaa lan tangkar-tumangkara, jagad kebakana, iwak-iwak ing sagara, manuk-manuk ing wang-awang lan kabeh kang urip mobah ing dharatan erehna lan kuwasanana. Gusti Allah ngandika, Ngertia, kowe wis diparingi sakehing tetuwuhan mawa wiji ing sadhuwuring bumi lan sakehing kekayon mawa wiji manut jinise, minangka dadi panganmu. Dene kabeh kewan ing bumi lan manuk-manuk ing awang-awang, apa maneh kabeh bae kang urip mobah ana ing bumi uga Dakparingi ramban minangka pangane. Lan kalakon mangkono. Gusti Allah priksa, kabeh pakaryan Dalem becik anane. Mekaten sabda Dalem Gusti. U Sembah nuwun konjuk ing Gusti. 07. KIDUNG PANGLIMBANG: Salumahing Bumi

08. SEMBAHYANGAN I Suwawi sami munjuk: Allah ingkang mahakuwasa, manungsa sampun tumitah kanthi ngeram-eramaken lan langkung ngeramaken malih anggenipun katebus. Kawula sami nyuwun pinaringana budi wening, saha sageda nulak pangrimuking dosa kanthi dhadhag. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin 09. WAOSAN II P. Pethikan saking Kitab Purwaning Dumadi (22:1-18). Kurbane leluhur kita Abraham. Nalika samana Gusti Allah paring pacoban marang Abraham lan nimbali Abraham, Abraham! Atur wangsulane, Nun kula Gusti. Sabda Dalem, Iskak anakmu ontang-anting kang kotresnani gawanen menyang laladan Moria lan caosna dadi kurban obong ana ing salah sijine puncaking gunung kang bakal Dakparingake priksa.

(
22

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Satekane ing gunung kang ditemtokake ing Gusti Allah, Abraham yasa altar. Nuli tangane kumlawe ngunus pedhang arep kanggo mbeleh putrane. Nanging malaekating Allah ngandika saka ing langit, Abraham! Abraham! Atur wangsulane, Nun kula. Malaekat ngandika maneh, Aja kokapak-kapakake putramu. Saiki aku ngerti, kowe wedi asih marang Allah lan ora ngeman putramu ontang-anting. Abraham tumenga, weruh wedhus lanang sungune kecanthol ing grumbul. Wedhus mau nuli dicekel lan dikurbanake minangka ijole putrane. Malaekat banjur ngandika maneh marang Abraham, Aku sumpah demi Aku dhewe: Sarehne kowe wus nindakake dhawuh-Ku lan ora ngeman anakmu, kowe bakal Dakberkahi, Turunmu bakal tangkar tumangkar kaya lintang ing awang-awang lan kaya pasir ing pasisir lan bakal ngrebut gapuraning mungsuh-mungsuhe. Lan sakehing bangsa ing salumahing bumi bakal binerkahan krana turunmu, awit kowe wus netepi dhawuhKu. Mekaten sabda Dalem Gusti. U Sembah nuwun konjuk ing Gusti. 10. KIDUNG PANGLIMBANG:

11. SEMBAHYANGAN I Ayo padha munjuk: Allah Hyang Rama ingkang mahaluhur, putra-putraning prajanjian Dalem sampun tumangkar lan sampung sumebar ing saindenging bumi kanthi sihing putra angkat; dene Abraham putra Dalem miturut sumpah, sampung jinunjung dados bapababunipun sadaya bangsa karana kekeran Paskah punika. Mugi kaparenga umat Dalem pantes nampi sihing timbalan. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin. 12. WAOSAN III P. Pethikan saking Kitab Pangentasan (14:15 15:1). Putra-putraning umat padha nrabas tengahing sagara kang garing. Nalika samana Pangeran ngandika marang Musa mangkene, Yagene kowe sesambat marang Aku? Kandhaa marang umat supaya padha mangkat. Tekenmu angkaten lan tanganmu athungna ing sagara lan piyaken banyune, supaya umat bisa mlebu ing tengahing sagara, lan ngambah dhasare sing garing. Dene Aku bakal gawe atine wong-wong Mesir padha mantep mlebu ing sagara nututi umat. Nanging ing wektu iku bakal katon kamulyan-Ku marang Pirngon sawadyabalane, kreta lan prajurite jaranan. Lan wong-wong Mesir bakal padha ngakoni manawa Aku iki Pangeran, samangsa kamulyan-Ku kawedhar marang Pirngon, kreta-kreta lan Panduan Perayaan Pekan Suci 2012 23

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

prajurite jaranan. Ing kono malaekating Allah, kang maune tindak ana ingarepe umat, banjur genti tindak ana ing saburine; samono uga tugu mega pindhah saka ingarep menyang ing saburine umat, nggejejer ing antarane kemah Mesir karo kemahing umat. Marga mega lan pepeteng mau, sawengi natas sing siji ora bisa nyedhaki sijine. Ing kono Musa nuli ngathungake astane ing sagara lan Pangeran ngesobake sagara ngagem angin saka wetan sawengi natas lan sagarane dadi garing. Banyuning sagara piyak lan umat mlebet ing tengah-tengahe sing garing; dene banyu kaya tembok ngadeg ing kiwa tengen. Nanging wong-wong Mesir padha mbledig; jarane Pirngon, kreta-kretane lan prajurite jaranan bebarengan mlebu ing tengahing sagara. Wayah bangun esuk Pangeran mriksani wadya Mesir saka ing tugu geni lan mega sarta karsa numpes balane. Rodha-rodhaning kreta njempalik, nganti padha njungkel. Mula wong Mesir padha ngucap, Ayo ditinggal mlayu bae umat kae, awit Pangeran mitulungi perang nglawan kita. Lan Pangeran ngandika marang Musa, Athungna tanganmu ing sagara, kareben banyune ngelebi wong-wong Mesir, kreta lan prajurite jaranan. Bareng Musa ngathungake astane ing sagara wayah byar esuk, sagara bali kaya maune, banyu methukake wong-wong Mesir kang padha keplayu lan Pangeran ngerobi wong-wong mau ing tengahing alun. Banyu bali ngelebi kreta-kreta lan prajurit jaranan balane Pirngon, kang padha ngoyak mudhun ing sagara. Siji bae ora ana kang slamet. Dene putra-putrane Israel mbacutake lakune ngambah tengah-tengahing sagara kang garing. Banyu kaya dene tembok, ngadeg ing sakiwa-tengene. Dina iku Pangeran ngluwari umat saka tangane wong-wong Mesir. Wong Israel padha nyipati wong-wong Mesir sing wis dadi mayit ana ing pasisiring sagara, nyipati asta agung sing diagem Pangeran nglawan wong-wong mau. Umat wedi marang Pangeran lan marang Musa abdi Dalem. Ing kono Musa lan putra-putra Israel padha ngucapake kidung-kidungan konjuk ing Pangeran. Makaten sabda Dalem Gusti. U Sembah nuwun konjuk ing Gusti. 13. KIDUNG PANGLIMBANG: Pakaryan Pinuji (KP202)

(
24

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

14. SEMBAHYANGAN I Ayo padha munjuk: Allah ingkang mahakuwasa, pangeram-eram Dalem ing jaman kina taksih katingal sumunar ing jaman samangke. Rumiyin Gusti karsa ngluwari bangsa satunggal saking panguya-uyaning panjajah ngagem asta Dalem ingkang kuwasa; samenika mugi karsaa ngluwari bangsa kathah ngagem toyaning kalairan enggal. Pramila kawula sami nyuwun, mugi sadaya manungsa ing saindenging donya keparenga pantes dados putranipun Bapa Abraham saha pantes dados putra pilihan Dalem. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin. 15. WAOSAN IV P Pethikan saking Kitab Nabi Isaias (54:5-14) Kanthi katresnan langgeng kowe kinasih dening pangeran, Panebusmu Kang nyipta kowe ngarsakake kowe dadi garwane. Dene asmane: Pangeraning balatantra. Lan Panebusmu ngarsakake jumeneng Mahasuci ana ing Israel. Dene asmane: Allahing alam sawegung. Gusti Allahmu ngandika, "Kaya dene wanita kang ditinggal sisihane lan sedhih atine, kowe tinimbalan bali dening Pangeran. Apa iya sisihan ing mangsa mudha arep tetep ditampik? Mung sadhela anggonmu Daktilar, nanging marga kadereng tresna linuwih kowe Dakpundhut bali. Mula kalane Aku duka, wadana-Ku Daksingidake, aja nganti kowe weruh. Nanging kanthi katresnan langgeng anggon-Ku tresna marang kowe Mangkono sabda Dalem Pangeran, Panebusmu. "Dene tumrap Aku kaanan iki kaya ing jamane Bapa Nuh: kaya kalane Aku sumpah, yen banjir bandhang ora bakal ngelebi lumahing bumi maneh, Aku saiki sumpah, manawa ora bakal paring deduka marang kowe maneh, lan ora bakal srengen marang kowe. Panduan Perayaan Pekan Suci 2012 25

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Sanadyan gunung-gunung padha mingser lan gumuk-gumuk padha kedher, nanging sih katresnan-Ku ora bakal ngoncati kowe, lan janji bedhami-Ku ora bakal diganggu gugat maneh." Mangkono sabda pangandikaning pangeran, kang kasok tresnane marang kowe."Kowe sing katindhes, katempuh prahara lan tanpa panglipur! Sabenere kowe nedya Dakdhasari watu item, lan watu marmer sing minangka jrambahmu. Tembokmu Dakrerengga mawa akik aji lan gapuramu tinretes mutiara; dene tembok ing jero dipasangi sesotya edi peni. Kabeh anak-anakmu dadi muriding Pangeran, lan karta raharja kang padha tinampa, lan kowe binangun mawa dhasar kajujuran. Panindhes bakal adoh saka kowe, mula ora perlu kosumelangake maneh, lan sakehing paneabaya adoh saka kowe, awit wis ora wani nyerak maneh. Yen kowe nganti ditempuh ing mungsuh iku dudu Aku sing paring dhawuh; sing sapa ngrabasa kowe, bakal kalindhih. Makaten Sabda Dalem Gusti. U Sembah nuwun konjuk ing Gusti. 16. KIDUNG PANGLIMBANG: Dak Tanduri Roh Anyar (KP 675)

17. SEMBAHYANGAN I Suwawi sami munjuk: Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, mugi karsaa ngamping-ampingi kawula ing salebetipun upacara baptisan menika. Kaparingana daya ilahi saha karentahana Hyang Roh Suci, amrih ingkang sami lair saking sumbering baptis, estu kaangkata dados putra-putra Dalem ingkang enggal. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin

(
26

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

18. WAOSAN V P Pethikan saking Kitab Nabi Isaias (55:1-11) Sowana Aku lan kowe bakal urip, lan Aku bakal yasa prajanjian langgeng karo kowe. Kabeh bae sing padha ngelak, mara ngombea banyu! Sing ora duwe dhuwit, mara padha teka. Ora usah tuku gandum, tekaa lan mangana bae! Samono uga ngombera anggur lan pohan kanthi lelahanan. Yagene dhuwitmu koijolake sing dudu pangan? Lan pametumu koijolake sing ora maregi? Rungokna Aku, kowe mesthi mangan enak, lan ngrasakake sing luwih nikmat. Tilingna kupingmu lan sowana Aku, rungokna lan kowe bakal urip. Aku bakal yasa prajanjian karo kowe, kaya sing Dakteguhake ana ing janji-Ku marang Dawud. Dawud Dakangkat minangka seksi tumrap sakehing taler, panguwasa lan paprentahan. Kowe bakal ngundang bangsa sing durung kotepungi, lan bangsa-bangsa sing durung kotepungi mau bakal age-age teka marani kowe karana Pangeran Allahmu, pepundhening Israel, kang wus njunjung kowe. Padha ngupayaa Pangeran mumpung isih bisa ketemu, sesambata marang Pangeran mumpung isih celak. Wong duraka ninggala kadurakane, wong murang sarak ninggala gagasane. Padha martobata marang Pangeran supaya nampa kawelasan lan padha balia marang Allah kira, supaya nampa pangapura. Jer mula bener, gagasan-Ku dudu gagasanmu, lan dalan-Ku didi dalanmu. Mangkono sabda Dalem Pangeran. Awit kaya dene langit iku luwih dhuwur tinimbang kowe, samono uga dalan-Ku ya luwih luhur tinimbang dalanmu. Kaya dene udan lan salju sing tumurun saka langit, iku ora bakal bali tanpa ngelebi bumi lan nuwuhake tanduran, sarta aweh pangan lan wiji marang sing nandhur, samono uga sabda sing mijil saka tutuk-Ku, ya ora bakal bali marang Aku, tanpa ngleksanani apa sing dadi karsa-Ku, sarta nggayuh apa sing dadi dhawuh-Ku. Makaten Sabda Dalem Gusti. U Sembah nuwun konjuk ing Gusti. 19. KIDUNG PANGLIMBANG: Dak Tanduri Roh Anyar (KP 675)

20. SEMBAHYANGAN I Suwawi sami munjuk: Allah ingkang mahakuwasa tuwin langgeng, namung Gusti ingkang kawula jagekaken. Lumantara wewcaning para nabi kekeran panebusan kawula sampung kawartosaken. Keparenga kawula langkung urmat dhateng panebusan wau, awit tanpa sih pitulungan Dalem kawula boten saged tumindak sae. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
27

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

(Bakda waosan sing wekasan, lilin altar disumed lan sarampunge sembahyangan terus diwiwiti Kidung Minulya Allah dibarengi unining lonceng lan klinthing.)

21. MINULYA ALLAH (Umat jumeneng)

(
28

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

22. SEMBAHYANG PAMBUKA I Allah ingkang Mahaasih, dalu adi menika kasunaran ing wungu Dalem Sang Kristus. Mugi karsaa nglestantunaken nugraha semangatipun putra angkat wonten ing umat Dalem ingkang enggal, supados jiwa raganipun estu kaenggalaken lan lajeng saged ngabdi Gusti kanthi manah murni. Lantaran Sri Yesus Kristus, Gusti kawula. U Amin 23. EPISTOLA P Pethikan saking Seratipun Rasul Santo Paulus dhateng Umat ing Roma (6: 3 - 11). Sang Kristus wungu saka seda lan ora bakal seda maneh. Para sadulur, baptis kang njalari kita ngrasuk ing Sang Kristus, iku njalari kita ndherek seda Dalem. Srana kabaptis ing seda Dalem, kita iki padha ndherek dikubur, supaya bisaa urip sing anyar, kaya dene Sang Kristus anggene wungu saka seda krana panguwasaning Rama Dalem. Lha yen kita nunggal ing Sang Kristus mawa pralambanging seda Dalem, kita uga bakal ndherek wungu Dalem. Awit kita mangerti, yen manungsa lawas wis katut kasalib, supaya raga dosa kita ilang dayane lan kita ora ngabdi maneh marang dosa. Sing sapa mati, wis bebas saka dosa. Mula yen kita wis mati ndherek Sang Kristus, kita yakin yen bakal urip ndherek Sang Kristus. Jalaran kita mangerti yen Sang Kristus sawuse wungu saka seda ora bakal seda maneh. Pati kelangan daya tumrap Sang Kristus. Awit seda Dalem seda tumrap ing dosa, sapisan kanggo salawase; dene sugeng Dalem konjuk ing Allah. Iki dadia kayakinanmu, manawa kowe wis mati tumrap dosa, nanging urip konjuk ing Allah ing Sang Kristus Yesus. Makaten Sabda Dalem Gusti. U Sembah nuwun kunjuk ing Gusti. 24. KIDUNG PANGLIMBANG:Alleluya (KP 212)

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
29

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

25. INJIL SUCI I Gusti manunggala U Kaliyan kula sadaya I Pethikan Injil Suci anggitane Markus (16: 1-8) Sri Yesus saka Nasaret kang sinalib wus wungu. Bareng dina Sabat wis kapungkur, Maria Magdalena, Maria Ibune Yakobus, lan Salome padha tuku wangi-wangi, arep kanggo njebadi Gusti Yesus. Lan esuk umun-umun sawise srengenge mlethek, padha mangkat menyang pasarean. Anggone rerasan, Sapa mengko sing nulungi ngglebagake watu tutup lawanging pasarean? Nanging bareng dicedhaki, jebul watu sing gedhe banget mau wis gumlebag. Bareng mlebu ing pasarean, weruh pemudha sing nganggo jubah putih, lungguh ing sisih tengen. Para wanita padha kaget. Nanging pemudha mau kandha, Aja padha wedi. Kowe rak padha nggoleki Sri Yesus saka Nasaret kang sinalib? Panjenengane wis wungu, wis ora ana ing kene. Delengen gilo papane sing kanggo nyarekake. Saiki padha muliha bae, kabarana murid-murid Dalem lan Petrus: Gusti wis ngrumiyini tindak menyang Galilea. Ana ing kana kowe bakal weruh Panjenengane, kaya kang wus dipangandikakake. Wong-wong mau nuli padha mlayu metu ninggal pasarean, awit padha ndredheg, gumeter lan gugup. Lan saking wedine ora wani omomg karo sapa-sapa. Rahayu kita kang uripe salaras karo sabda Dalem, lan ngugemi dhawuh-dhawuh Dalem. U Rinesepna sabda Dalem Gusti, ing manah kawula. 26. HOMILI C. LITURGI BAPTISAN
(Liturgi baptisan diadani ana ing Greja Mlati, dene ing Kapel Tambakrejo langsung Upacara Nganyarake Prajanji Baptis.)

27a. TIM KERJA INISIASI PAROKI MASRAHAKE PARA CALON BAPTIS P Rama minangka Tim KerjaInisiasi Paroki, keparenga kula masrahaken putra-putra calon baptis, wonten ing ngarsanipun Rama. Para calon baptis menika sampun sawetawis dangu ndherek wucalan magangan, lan sampun sami ndherek ujian baptis. Saking wawasan kula, kanthi kabantu para guru agama ing wilayah-wilayah, putra-putri calon baptis menika pinanggih pantes badhe dados warganing Pasamuan Suci. Pramila mugi ing dalu menika, Paduka Rama karsaa maringaken Sakramen Baptis dhumateng para putra menika.

(
30

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

27b.DIPUN TAMPI DENING RAMA I Matur nuwun dhumateng Tim Kerja Inisiasi Paroki, ingkang dalu menika sampun kersa masrahaken para calon baptis.Putra calon baptis ing dalu menika badhe sinengkakaken ing ngaluhur, dados warganing Pasamuan Suci kanti nampi sakramen baptis. Nanging kedah dipun emut-emut, bilih dados warganing Pasamuan Suci menika boten gampil tuwin boten entheng sesanggenipun. Pramila dumateng para bapak/ibu/sdr. sadaya, ing dalu menika karsaa ndherek nyembahyangaken para calon baptis lan ing salajengipun karsaa tansah ngampingampingi/mituturi para baptisan enggal anggenipun dados warganing Pasamuwan Suci.Mangga, Upacara Baptisan kita wiwiti. 28. PANGAJAK I Para sadulur kinasih, ayo padha ngamping-ampingi para sadulur calon baptis iki srana ngrewangi nenuwun. Muga Allah kang mahakuwasa lan mahawelas karsaa paring sih kawelasan lan sih pitulungan marang para sadulur kang arep lair anyar krana sakramen baptis. 29. LITANI KATUR PARA SUCI (mirunggan ing Greja Mlati)
K: Gusti nyuwun kawelasan Sang Kristus nyuwun kawelasan Gusti nyuwun kawelasan K: Dewi Maria Ibu Marganingsih Santo Mikael Para malaekating Allah Santo Yohanes Pembaptis Santo Yusuf Santo Petrus Santo Paulus Santo Andreas Santo Yohanes Santa Magdalena Santo Stefanus Santo Ignatius Santa Perpetua Santa Felisitas Santo Gregorius Santo Agustinus Santo Atanasius Santo Basilius Santo Martinus Santo Benediktus U: U: Gusti nyuwun kawelasan Sang Kristus nyuwun kawelasan Gusti nyuwun kawelasan Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
31

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati Santo Fransiskus Xaverius Santo Yohanes Vianey Santa Katarina Santa Teresia (Santo-santa pangayomane para baptis) Para suci Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem Nyuwun pangestu Dalem U Nyuwun luwar Gusti Nyuwun luwar Gusti Nyuwun luwar Gusti Nyuwun luwar Gusti Nyuwun luwar Gusti Nyuwun luwar Gusti U Midhangetna panyuwun kawula Midhangetna panyuwun kawula Midhangetna panyuwun kawula Midhangetna panyuwun kawula Midhangetna panyuwun kawula Midhangetna panyuwun kawula

Instrumen K Allah ingkang Mahawelas Saking sawarnining dosa Saking pejah langgeng Krana manjalma Dalem Krana seda lan wungu Dalem Krana tedhak Dalem Hyang Roh Suci Instrumen K Kawula tiyang dosa Keparenga para pinilh menika Lair malih krana baptis suci Keparenga toya baptis menika Sinucekna ing berkah Dalem Sri Yesus Putraning Allah K U Sang Kristus midhangetna panyuwun kawula Sang Kristus nyembadanana panyuwun kawula

30.a BERKAHAN BANYU BAPTIS(mirunggan ing Greja Mlati) I Allah, ingkang ngagem panguwasa ingkang boten katingal sampun makarya ingkang ngeram-eramaken lantaran sakramen-sakramen Dalem, saha ngagem cara maneka warni nyawisaken toya dados pratandha sihing sakramen baptis. Allah, Roh Dalem rumiyin ing mulabukaning jagad nganglang ing sanginggiling toya, amrih toya sageda nampi daya nucekaken. Allah, wonten ing bena bandhang sampun katingal gegambaraning kelairan enggal, jer kakiyataning toya menika nglebur kedurakan lan nuwuhaken kasaenan. Allah, putra-putranipun Bapa Abraham sampun kaparengaken nyabrang saganten Abrit langkung margi ingkang garing, lan srana makaten umat ingkang luwar saking penjajahan wau nggambaraken umat ingkang sampun kabaptis. Allah, Putra Dalem wonten ing bengawan Yordan sampun dipun baptis dening Yohanes saha jinebadan dening Hyang Roh Suci, lan nalika gumantung ing pamenthangan saking lambungipun mili rah tuwin toya; punapa malih sasampunipun wungu saking seda paring dhawuh dhateng para murid,Mangkata, wulangen kabeh bangsa lan baptisen konjuk ing Asma Dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci.

(
32

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Mugi wontena renaning panggalih mriksani Pasamuwan Dalem saha mbuka sumber baptis menika. Mugi toya menika dening Hyang Roh Suci karentahana sihing Putra Dalem, amrih manungsa ingkang tumitah miturut citra Dalem, krana sakramen baptis karesikna saking sakathahing dosa tuwin cacad, saha lair malih saking toya tuwin Hyang Roh Suci dados putra-putri Dalem.
(Bongkoting lilin paskah kacelup ing banyu kaping telu)

Kawula nyuwun, dhuh Gusti, mugi lantaran Putra Dalem toya menika katedhakana daya Dalem Hyang Roh Suci.

Karo ngasta lilin ing banyu diterusake :

Supados sadaya tiyang ingkang ndherek ing seda Dalem Sang Kristus kakubur ing toyaning baptis, keparenga ndherek gesang malih kaliyan Sang Kristus ingkang wungu mulya. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin
(Lilin nuli diangkat saka ing banyu dibarengi pangucap:)

Memujia Pangeran, sumber-sumber banyu, mulyakna lan luhurna Asma Dalem ing salawas-lawase.

30.b BERKAHAN BANYU SUCI(lilin umat diurubake) I Para sadulur kinasih, ayo padha nyuwun ingarsaning Allah Pangeran kita, amrih renaa ing panggalih mberkahi titah banyu iki, kang bakal dikepyur-kepyurake kanggo ngeling-eling baptis kita. Muga-muga Gusti kersaa nganyarake kita, supaya bisaa tetep setya tuhu marang Hyang Roh Suci, kang wus padha kita tampa. Allah Pangeran kawula, midhangetna umat Dalem ingkang tirakatan ing dalu punika, saha wontena renaning panggalih mberkahi toya punika salebetipun kawula sami ngenget-enget pakaryan Dalem ingkang ngeram-eramaken, inggih punika anggen kawula dipun titahaken Gusti saha pakaryan Dalem ingkang langkung ngeramaken malih, inggih punika anggen kawula sampun dipun tebus dening Gusti. Toya punika dipun titahaken ing Gusti, amrih sageda asung kasuburan, nyekapi kabetahaning badan, sarta damel resik. Toya ugi dipun karsaaken dados sarananing sih kawelasan Dalem: umat Dalem luwar saking panjajahan margi toya; nalika sami kasatan wonten ing ara-ara samun sami dipun paringi toya; para nabi martosaken prajanjian enggal, ingkang dipun wontenaken kaliyan manungsa; mawi toya; ngagem toya ingkang sinucekaken wonten ing Yordan krana baptisipun Sang Kristus Gusti mbabar enggal kodrat kawula ingkang sampun risak margi dosa. Pramila mugi toya punika ngengetna baptis kawula, lan sesarengan kaliyan sadherek-sadherek ingkang kabaptis ing Paskahan punika, keparenga kawula sami ndherek bingah saha munjuk sembah nuwun ingarsa Dalem Gusti. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. U Amin Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
33

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

30.c (PRAJANJI BAPTIS LAN) NGANYARAKE PRAJANJI BAPTIS I Para sadulur calon baptis, apa padha nyingkur setan lan kabeh pagawean, sarta akal pokaling setan? C Inggih, kula nyingkur. I Apa padha saguh mbrantas sakehing kadurakan ing atine dhewe lan masyarakat kiwa tengene ? C Inggih, kula sagah. I Apa padha saguh ninggal sawarnaning panggodha sing wujud gugon tuhon lan kasukan sing murang susila ? C Inggih, kula sagah. I Apa padha saguh nglawan sarupaning tindak murang adil, sing nglanggar hak wewenanging manungsa sing baku ? C Inggih, kula sagah. I Apa padha ngandel ing Allah, Rama kang mahakuwasa, kang nitahake bumi langit? C Inggih, kula pitados. I Apa padha ngandel ing Gusti Yesus Kristus, Putra Dalem ontang-anting, kang miyos saka Ibu kenya Maria, nandhang sangsara, seda lan kasarekake sarta wungu saka seda, mekrad ing swarga, pinarak ing satengening Allah Rama Sang Mahakuwasa? C Inggih, kula pitados. I Apa padha ngandel ing Hyang Roh Suci, Pasamuwan Katulik kang Suci, panunggaling para Suci, pangapuraning dosa, tangining badan, sarta urip langgeng? C Inggih, kula pitados. 30.d. BAPTISAN (mirunggan ing Greja Mlati) I Samangke dumugi titi wancinipun para sadherek nampi sakramen. Mila kasuwun majeng saking satunggal. Dene bapak utawi ibu baptis kasuwun ngamping-ampingi lan numpangaken asta ing pundhakipun ingkang badhe kabaptis.
(Rama Imam ngecurake banyu baptis ing bathuking calon baptis kaping telu karo ngucapake:)

NN ........... KOWE DAKBAPTIS KONJUK ING ASMA DALEM HYANG RAMA, SAHA HYANG PUTRA, TUWIN HYANG ROH SUCI. Para sadulur kinasih, Gusti Allah wus nglairake panjenengan saka banyu lan Roh Suci sarta paring pangapura sakeh dosa-dosamu. Para sadulur diangkat dadi putraputri Dalem lan katunggalake karopasuwunan Dalem. Saiki para sadulur bakal dijebadi mawa lenga krisma kaya dene Sang Kristus dijebadi dening Hyang Roh Suci minangka imam, nabi, lan Ratu. Muga Gusti Allah paringa pangayoman amrih bisaa dadi warganing pasamuwan suci kang setya nganti tumekening urip langgeng. () Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

(Lenga Krisma diparingake ing sirah)

(Baptisan maju siji-siji nampa Krisma)

U Amin

(
34

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

30.e KIDUNG BAPTISAN Prajanji Baptis

(KP215)

Aku Binabar Anyar

(KP669)

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
35

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

(Sawuse baptisan, kabeh umat jumeneng karo ngasta lilin kang diurupake lan nampa kepyuran banyu suci saka Rama)

D. LITURGI EKARISTI 31. KIDUNG PISUNGSUNG: Sang Kristus Wungu Mulya (KP 216)

32. SEMBAHYANG CECAWIS PISUNGSUNG I Sumangga Gusti, mugi karsaa nampi aturipun umat Dalem saha caosan pisungsungipun. Mugi kaparenga sinucekaken ing kekeran Paskah menika, lan krana sih pitulungan Dalem dadosa sarana kangge gesang langgeng. Lantaran Sang Kristus, Gusti kawula. U Amin 33. PREFASI LAN KIDUNG SUCI (KP218)

(
36

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

34. SEMBAHYANG PUJI PANUWUN AGUNG 35. RAMA KAWULA PELOG 36. KIDUNG CEMPENING ALLAH

(KA140) (KP 341)

37. KIDUNG KOMUNI: Para Putra Kristiani, Cempe Paskah Kita

(KP 223, 217)

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
37

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

38. SEMBAHYANG BAKDA KOMUNI I Ayo padha munjuk: Gusti mugi kawula karentahana Rohing katresnan Dalem, saha keparenga kawula sasampunipun pinaringan kekeran Paskah menika, tansah saged rukun krana asih tresna Dalem. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. U Amin E. PANUTUP 39. ATUR PANUWUN DENING DEWAN PAROKI 40. BERKAH PANUTUP I Gusti manunggala U Kaliyan kula sadaya I Para sadulur kinasih, kita padha bungah ing ati, jer ing riagung Paskah iki anggon kita padha memule sangsara lan seda Dalem Gusti wus kaleksanan sapenuhe. Sang Kristus wus wungu mulya. Pangarep-arep anyar tumrap kita saiki wus sarwa tinarbuka. Ya kaya mangkono iku gambaraning urip kita. Kita uga bakal nggayuh kamulyan ing swarga, manunggal supeket ing Sang Kristus, Sang Pamarta. Mula minangka panutuping pangibadah, ayo padha nyuwun berkah Dalem Gusti.
(Rama Imam ngungkulake asta.)

Muga Allah kang mahaasih Mahakuwasa, karana riagung Paskah kang semuwa tinebihna kita saka sakehing dosa. U Amin

(
38

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

I U I U I U I U

Muga krana wungu Dalem Sang Pamarta, Allah maringana kita nugraha urip langgeng sing sampurna. Amin Muga Sang Kristus kang unggul yuda maringana ati kita tansah gambira sajerone lelana nuju paskahan swarga. Amin. Muga kita umat Dalem binerkahana dening Allah kang mahakuwasa: Hyang Rama, saha Hyang Putra, tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Para sadulur kinasih, bojana kurban ekaristi wus paripurna. Aleluyah. Aleluyah. Sembah nuwun konjuk ing Allah. Alleluya. Alleluya. (KP 229)

41. KIDUNG PANUTUP: Wus Tutup Kaprihatinan

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
39

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

HARI MINGGU PALMA


A. PEMBUKA: PEMBERKATAN PALMA

(Umat berkumpul di dalam gereja dengan membawa daun palma. Imam dengan pakaian merah dan petugas liturgi lainnya, berarak diiringi dengan lagu pembuka sampai di depan pintu utama gereja. Khusus untuk Kapel Tambakrejo dan Warak, menyesuaikan situasi.)

01. LAGU PEMBUKA (PS 494 / MB 398) 02. TANDA SALIB DAN SALAM PEMBUKA I Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. U Amin I Semoga rahmat dan damai Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. U Sekarang dan selama-lamanya. I Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, Sudah sejak awal masa Prapaskah, kita mempersiapkan diri dengan usaha tobat dan karya amal. Hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah membuka peringatan misteri Paska Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu sengsara dan kebangkitan-Nya. Untuk melaksanakan misteri itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh karena itu marilah kita menyambut Dia dengan khidmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita berharap dapat memetik hasil salib suci, ialah kebangkitan dan kehidupan. 03. DOA PEMBERKATAN PALMA I Marilah berdoa: Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah () kiranya daun-daun palma ini. Dengan ini kami mau mengiringi Raja Kristus dalam perjalanan-Nya menuju Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. U Amin
(Daun palma di meja diperciki air suci dan didupai. Dilanjutkan pemercikan daun palma umat.)

04. BACAAN INJIL I Tuhan besertamu U Dan sertamu juga I Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus (11:1-10) U Terpujilah Kristus I Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Ketika Yesus dan para murid-Nya mendekati Yerusalem dan sudah hampir sampai ke Betania di lereng Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang murid Panduan Perayaan Pekan Suci 2012 40

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

mendahului-Nya. Ia berpesan kepada mereka, Pergilah ke dusun di depanmu itu dan segera sesudah masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor anak keledai tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Bukalah talinya dan bawalah kemari. Dan kalau ada orang yang bertanya, Mau apa kamu? Katakanlah, Tuhan memerlukannya. Maka orang itu akan memberi izin. Lalu kedua murid itu pergi dan mereka padati anak keledai itu tertambat, di luar, dekat pintu di jalan, dan mereka buka talinya. Orang-orang yang berdiri di situ bertanya, Mengapa kamu lepaskan keledai itu? Kedua murid menjawab seperti yang dipesan Yesus, lalau mereka dibiarkan. Mereka menuntun keledai itu kepada Yesus dan meletakkan pakaian mereka di atas punggung keledai itu, lalu Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan, yang lain memotong daun-daunan di ladang. Dan orang yang berjalan di muka dan di belakang bersorak-sorak, Hoasana! Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah kerajaan Bapa Daud yang kini tiba. Terpujilah Yang Mahatinggi. Demikianlah sabda Tuhan. U Terpujilah Kristus. 05. HOMILI SINGKAT 06. PERARAKAN I Saudara-saudara terkasih, hendaklah kita mencontoh khalayak ramai di Yerusalem yang mengelu-elukan Yesus. Marilah kita berarak mengiringi Yesus.
(Perarakan mulai bergerak, didahului oleh putera altar pembawa pendupaan, pembawa salib yang diapit oleh dua lilin, para putera altar lainnya, petugas liturgi, dan Imam sambil membawa air suci untuk memberkati daun palma umat dalam gereja)

06a. LAGU PERARAKAN Wahai Umat Bersoraklah

(PS 548, MB 397, 396/ MB393, 395, 397) (MB 397)

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
41

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

(Setelah tiba di Panti Imam, Imam menghormat dan mendupai altar, kemudian pergi ke mimbar. Perarakan ditutup dengan Doa Pembuka)

07. DOA PEMBUKA I Marilah berdoa: Allah Bapa Yang Mahakuasa dan kekal, Engkau telah mengutus putera-Mu mengenakan kemanusiaan kami dan memanggul salib hina. Perkenankanlah kami sebagai hamba-hamba mengikuti rajanya dalam duka cita penderitaan, agar dapat ikut serta dalam suka cita kebangkitan-Nya. Demi Yesus Kristus, ..... U Amin B. LITURGI SABDA 08. BACAAN I P Pembacaan dari Kitab Yesaya (50:4-7) Aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan, dan aku yakin takkan dipermalukan. Tuhan Allah telah menganugerahkan kepadaku lidah yang fasih, supaya aku tahu menghibur orang yang letih lesu. Setiap pagi Allah membuka telingaku, supaya aku mendengarkan sabda-Nya sebagai murid. Tuhan Allah Bapa membuka telingaku, dan aku tidak melawan pun tidak mundur. Punggungku kubiarkan dipukuli orang, daguku kuserahkan kepada yang mencabuti janggutku, dan aku tidak memalingkan wajahku dari cercaan dan ludahan. Tuhan Allah menolong aku, dan penghinaan itu takkan menggoncangkan daku. Hatiku tabah, sebab aku yakin, aku tak kan dipermalukan. Demikianlah sabda Tuhan. U Amin 09. MAZMUR TANGGAPAN Reff: (PS 819 / Mz 819)

10. BACAAN II P Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi (2:6-11) Yesus merendahkan diri, maka Allah mengagungkan-Nya. Saudara-saudara, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Ia serupa dengan Allah, namun tak ingin merebut bagi diri-Nya kesamaan dengan Allah. Sebaliknya Ia menghampakan diri dan menjadi serupa dengan seorang hamba, sama dengan manusia. Dan sesudah hidup seperti seorang manusia, Yesus lebih merendahkan diri lagi dengan taat sampai wafat, sampai wafat di kayu salib. Dari sebab itu Allah mengagungkan Yesus dan menganugerahkan kepada-Nya nama yang paling luhur, supaya semua makhluk di surga, di bumi dan di bawah

(
42

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

bumi, bertekuk lutut menghormati Yesus, dan supaya semua orang mengakui: Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk memuliakan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. U Syukur kepada Allah. 11. PENGANTAR INJIL Reff: (PS 965 / Al 965)

12. BACAAN INJIL - Kisah Sengsara Tuhan


(Kisah sengsara Tuhan dibacakan tanpa lilin dan pendupaan, tanpa salam dan tanda salib. Petugas sebelumnya mohon berkat Imam, kemudian menuju mimbar yang telah disediakan. Lagu selingan kisah sengsara Hai Umat-Ku Apa Salah-Ku MB 411, Mari Kita Merenungkan MB 382, Sengsara-Mu O Yesus MB 379, dan Ya Hati Yesus Raja CintaMB 508)

13. HOMILI SINGKAT 14. SYAHADAT 15. DOA UMAT I Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapa-Nya, kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa bersama: P Bagi Gereja yang menderita. Ya Bapa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, dianiaya dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap tabah dan berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Kami mohon. U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan P Bagi para pemimpin bangsa dan masyarakat. Ya Bapa, dampingilah para pemimpin kami, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda oleh kepentingan pribadi. Kami mohon: U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan P Bagi sanak saudara yang menderita, lebih-lebih bagi yang sedangtertimpabencana. Ya Bapa, berkatilah saudara-saudara tersebut agar dengan rela mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon: U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan P Bagi kami semua. Ya Bapa, curahilah kami semua semangat Yesus Kristus, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kami sehari-hari mengikuti jejak Putera-Mu. Kami mohon: U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan I Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putera dan puteri-Mu berkat jasa Yesus, Hamba-Mu yang menderita. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami yang diilhami Roh-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin Panduan Perayaan Pekan Suci 2012 43

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

C. LITURGI EKARISTI 16. LAGU PERSEMBAHAN (PS483 / MB 394) 17. DOA PERSEMBAHAN I Allah Bapa Yang Mahakudus, terimalah roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur kami atas Dia, yang telah melaksanakan kehendak-Mu dengan taat sampai wafat. Jadilah kiranya kami semakin menyerupai Dia berkat daya Roh-Mu. Sebab Dialah Putera-Mu, Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. U Amin 18. PREFASI DAN KUDUS (PS 389 / MB 260) 19. DOA SYUKUR AGUNG 20. BAPA KAMI (MB 142) 21. PEMECAHAN ROTI (PS 410 / MB 272) 22. LAGU KOMUNI (MB 377, 399) 23. DOA SESUDAH KOMUNI I Marilah berdoa: Allah Bapa Yang Mahabaik, Engkau memuaskan dan melimpahi kami dengan karunia suci. Berkat wafat putera-Mu iman kami Kauhidupkan dan harapan kami Kautumbuhkan. Kami mohon, semoga berkat kebangkitan-Nya kami dapat mencapai tujuan perjalanan kami, yaitu kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. U Amin D. PENUTUP 24. BERKAT PENUTUP 25. LAGU PENUTUP

(PS 553/ MB 378)

(
44

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

KAMIS PUTIH (MENGENANG PERJAMUAN TUHAN)


A. PEMBUKA 01. LAGU PEMBUKA: Toi Tu Nous Aimes
(Misa Kapel Tambakrejo dan Warak:Ajarilah Kami Tuhan Bhs Cinta kasih MB 400)

(Taize 98)

02. TANDA SALIB DAN SALAM PEMBUKA 03. KYRIE


(Misa Kapel Tambakrejo dan Warak:Tuhan Kasihanilah Kami Lauda Sion MB 179)

3 .3 3 3 / 4 . 3 . / 2 .2 2 / 3 . 2 . / 1 .7 6 1 / 2 3 . 2 / 3 . . . // kyri e e lei son christe e lei son ky ri e e lei i - son 04. GLORIA (umat berdiri) Cantate Domino
(Selama dinyanyikan kemuliaan, lonceng dibunyikan, tetapi sesudah itu tidak lagi sampai misa malam paskah. Misa Kapel Tambakrejo dan Warak:Kemuliaan Lauda Sion MB 194)

05. DOA PEMBUKA I Marilah kita berdoa Allah Bapa kami yang maha pengasih dan penyayang. Malam ini kami merayakan perjamuan mahakudus. Perjamuan cinta kasih ini dianugerahkan Kristus kepada Gereja-Nya sebagai korban baru sepanjang masa pada malam Ia menyerahkan diriNya. Kami mohon semoga kami Engkau perkenankan menimba cinta kasih dan hidup melimpah dari misteri ini. Demi Yesus Kristus, Putera-Mu, Tuhan dan pengantara kami U Amin

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
45

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

B. LITURGI SABDA 06. BACAAN I P Pembacaan dari Kitab Keluaran (12:1-8, 11-14) Aturan Perjamuan Paska. Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun di Mesir, Bulan ini hendaknya menjadi bulan awal bagimu, bulan pertama di antara bulan-bulan sepanjang tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel: Tanggal sepuluh bulan ini hendaknya mereka masing-masing mengambil seekor anak domba untuk satu keluarga, seekor anak domba untuk setiap rumah tangga. Tetapi apabila ada keluarga yang terlalu kecil untuk menghabiskan seekor anak domba, hendaknya mereka itu menggabungkan diri dengan keluarga tetangga, sehingga cukuplah jumlah orang. Perhitungan mengenai jumlah orang yang turut makan dari anak domba itu harus kamu buat menurut banyaknya yang dapat dihabiskan masing-masing. Adapun anak domba itu tidak boleh bercacat, harus jantan, dan satu tahun umurnya. Kamu harus menyisihkannya sampai tanggal empat belas bulan ini. Lalu seluruh umat Israel harus menyembelih anak domba itu pada senja hari. Mereka harus mengambil sedikit darahnya, dan mengoleskannya pada kedua jenang dan ambang pintu rumah, tempat mereka makan daging anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus makan dagingnya yang dipanggang, dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Beginilah cara kamu makan: dengan mengenakan ikat pinggang dan berkasut serta tongkat di tanganmu. Dan hendaknya kamu makan cepat-cepat. Itulah Paska Tuhan, artinya Tuhan lewat. Adapun malam itu Aku akan menjelajahi negeri Mesir, dan memusnahkan semua anak sulung, manusia maupun hewan, dan atas semua desa Mesir akan Kujatuhkan hukuman, Aku Tuhan! Darah tersebut akan merupakan tanda pada tempat-tempat kediamanmu. Apabila Aku melihat darah itu, Aku akan melewati kamu pada saat Aku memukul negeri Mesir. Hari itu harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus dirayakan sebagai hari raya bagi Tuhan. Hari itu harus kamu rayakan turun-temurun sebagai suatu kewajiban untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. U Syukur kepada Allah. 07. LAGU ANTARBACAAN Reff. (Mz 856)

(
46

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

08. BACAAN II P Pembacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus (1:11, 23-26) Setiap kali Saudara makan roti ini dan minum dari piala ini, Saudara wartakan wafat Tuhan. Saudara-saudara, apa yang telah saya terima dari Tuhan, saya teruskan kepada Saudara, yakni bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti dan mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu seraya bersabda, Inilah tubuhKu, yang dikorbankan bagimu; lakukanlah ini dan kenangkanlah Aku. Demikian juga Ia mengambil piala sesudah makan, lalu bersabda, Inilah piala Perjanjian Baru, yang diikat dalam darah-Ku. Setiap kali ini kamu minum, kenangkanlah Aku. Sebab setiap kali Saudara makan roti ini dan minum dari piala ini, Saudara wartakan wafat Tuhan, sampai Ia datang. Demikianlah sabda Tuhan. U Syukur kapada Allah. 09. PENGANTAR INJIL Reff: (Al 965)

10. BACAAN INJIL (Yoh 13:1-15) I Tuhan sertamu U Dan sertamu juga I Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes U Dimuliakanlah Tuhan I Yesus mengasihi mereka tanpa batas. Petang hari menjelang pesta Paska, Yesus tahu bahwa sudah sampai saatnya untuk meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Ia senantiasa mengasihi para penganut-Nya di dunia ini; Ia mengasihi mereka tanpa batas. Yesus dengan para murid-Nya sedang makan bersama. Setan berhasil membujuk Yudas Eskariot, anak Simon, untuk menyerahkan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah mempercayakan segala sesuatu kepada-Nya, dan bahwa Ia telah datang dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. Namun demikian Yesus berdiri, menanggalkan jubah-Nya, lalu mengikatkan sehelai kain pada pinggang-Nya. Dituangkan-Nya air ke dalam sebuah bejana dan Ia mulai membasuh kaki para murid-Nya serta mengusapnya dengan kain, yang terikat pada pinggang-Nya. Demikian Ia sampai pada Simon Petrus, Petrus berkata, Tuhan hendak membasuh kaki saya? Yesus menjawab, Apa yang Kuperbuat sekarang ini, belum kaumengerti maknanya; kelak akan kaupahami. Kata Petrus kepada-Nya, Tak pernah Tuhan boleh membasuh kaki saya! Tetapi Yesus menjawab, Kalau Aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak lagi menjadi pengikut-Ku. Lalu Petrus berkata, Kalau begitu Tuhan, jangan hanya kaki saya, tetapi basuhlah juga tangan dan kepala saya. Kata Yesus kepadanya, Siapa yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya; ia tinggal membasuh kakinya saja. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Yesus tahu, siapa yang akan menyerahkan-Nya, sebab itu Ia berkata, Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
47

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Tidak semua kamu bersih. Sesudah selesai membasuh kaki para murid, Yesus mengenakan lagi pakaianNya dan duduk kembali. Kemudian Ia bertanya, Mengertikah kamu arti perbuatanKu ini? Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan, dan itu memang tepat, sebab sungguh demikian. Maka dari itu, kalau Aku Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku memberikan teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti tadi Kuperbuat untukmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya U Sabda-Mu adalah jalan kebenaran dan hidup kami 11. HOMILI
(Selesai homili, para putra altar mempersilakan petugas pemeran rasul mempersiapkan diri. Sedangkan Imam menanggalkan kasula di tempat duduk dan mengenakan kain pembasuh, kemudian dengan bantuan putera altar, pembasuhan kaki dimulai diringi lagu. Misa Kapel Tambakrejo dan Warak:Jika Ada Cinta Kasih -MB 402)

Dieu Ne Peut Que

(
48

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Ubi Caritas

12. UPACARA PEMBASUHAN KAKI


(Sesudah pembasuhan kaki, tanpa Aku Percaya langsung dimulai doa umat)

13. DOA UMAT I Marilah kita bersama Yesus yang berada di tengah-tengah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita. P Bagi Sri Paus, para Uskup, dan para Imam. Ya, Bapa curahkanlah Roh kasih-Mu kepada Sri Paus, para Uskup, para Imam agar dapat menunaikan tugas pelayanan mereka dengan penuh cinta kasih. Kami mohon: U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. P Bagi mereka yang diserahi tanggung jawab. Ya, Bapa, bimbinglah mereka yang diserahi tanggung jawab agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan dan pengabdian yang tulus ikhlas. Kami mohon: U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. P Bagi mereka yang menderita. Ya Bapa, semoga para penderita mendapatkan perawatan dan pengobatan yang memadai berkat cinta kasih sesamanya. Kami mohon. U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. P Bagi negara dan bangsa kami. Ya Bapa, naungilah bangsa dan negara kami agar tetap damai sejahtera, diliputi rasa persaudaraan yang tinggi serta terhindar dari perpecahan dan permusuhan satu dengan yang lainnya. Hindarkanlah kami juga dari malapetaka penyakit yang dapat membunuh umat-Mu. Kami mohon: U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. P Bagi kita semua yang berkumpul di gereja ini. Ya, Bapa, semoga pesan-pesan Kristus yang baru saja kami dengar benar-benar dapat meresap dalam hati dan menjadi pegangan hidup kami di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon: U Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. I Allah Bapa yang maha pengasih, kami memberanikan diri memanjatkan permohonan ini karena dalam Putera-Mu telah Kautunjukkan betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mengabulkannya, sebab Engkaulah Tuhan dan sumber hidup kami. U Amin Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
49

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

C. LITURGI EKARISTI 14. LAGU PERSEMBAHAN


(Misa Kapel Tambakrejo dan Warak:Ambillah Ya Tuhan MB 247)

Laudate Omnes Gentes

15. DOA PERSEMBAHAN I Allah Bapa penyelamat kami, setiap kami merayakan korban Kristus, Engkau mengerjakan penebusan kami. Maka kami mohon, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin 16. PREFASI DAN SANCTUS
(Misa Kapel Tambakrejo dan Warak:Kudus Lauda Sion MB 250)

(
50

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

17. DOA SYUKUR AGUNG 18. BAPA KAMI RAWASENENG 19. PEMECAHAN ROTI
(Misa Kapel Tambakrejo dan Warak:Anak Domba Allah Lauda Sion MB 271)

(MB 143)

20. LAGU KOMUNI


(Misa Kapel Tambakrejo dan Warak:Kamulah Sahabat-sahabat-Ku MB 403)

Domine Non Sum Dignus C'est Toi Ma Lampe Seigneur Spiritus Jesu Christi
(Sesudah komuni, sibori tetap ditinggal di altar, dan misa diakhiri dengan doa sesudah komuni.)

21. DOA SESUDAH KOMUNI I Marilah berdoa: Allah Bapa kami yang maha kuasa, dalam perjamuan Putera-Mu Engkau telah menganugerahi kami daya hidup di dunia ini. Kami mohon, limpahkanlah kami daya hidup Ilahi, Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin
(Sesudah doa, imam mengisi pendupaan dan mendupai Sakramen Mahakudus. Kemudian mengenakan velum dan mengangkat sibori. Perarakan lalu dimulai. Di depan pembawa salib, diiringi pembawa lilin dan pendupaan, disusul imam yang membawa Sakramen. Sementara itu diiringi lagu Mari Kita Puji Kristus MB 406. Setibanya di tempat tuguran, sibori diletakkan dan didupai dengan diiringi nyanyian Tantum Ergo. Tabernakel kemudian ditutup, lampu tabernakel dimatikan. Setelah berdoa sejenak, dalam batin, imam dan para putera altar berlutut, lalu kembali ke sakristi. Sesudah itu altar dibersihkan dan dilanjutkan kegiatan tuguran.)

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
51

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

JUMAT AGUNG MENGENANG SENGSARA DAN WAFAT TUHAN

(Altar bersih tanpa apa-apa. Imam dengan pakaian merah seperti pada waktu misa, masuk bersama petugas liturgi, kemudian iman berdoa sejenak dalam batin dengan meniarap atau berlutut. Lalu menuju mimbar dan mengucapkan doa pembuka.)

A. PEMBUKA 01. DOA PEMBUKA I Allah Bapa Yang Maharahim, ingatlah akan karya belas kasih-Mu. Berkatilah dan lindungilah kiranya umat-Mu sebab baginyalah Kristus Putera-Mu telah melangsungkan misteri Paska dengan menumpahkan darah dan mengalahkan maut. Dialah pengantara kami sepanjang segala masa U Amin B. LITURGI SABDA 02. BACAAN I P Pembacaan dari Kitab Yesaya (52:13 53:12) Ia ditikam karena kedurhakaan kita. Allah bersabda: Sungguh, hamba-Ku akan berhasil. Ia akan dimuliakan, diangkat dan disanjung-sanjung. Benarlah bahwa banyak orang tercengang melihat dia sebab rusaklah sosok tubuhnya, tidak serupa lagi dengan manusia. Namun demikian banyak bangsa akan kagum, pun raja-raja akan bungkam karena hambaKu itu. Sebab sesuatu yang belum pernah diceritakan akan mereka saksikan, apa yang belum pernah didengar, akan mereka ketahui. Siapa kiranya akan percaya berita yang kami dengar, kepada siapakah kuasa Allah itu diperlihatkan? Laksana sebatang tunas hamba itu tumbuh di hadapan Allah, bagaikan akar dari tanah gersang ia muncul. Ia tidak tampan dan elok, dan kita tidak tertarik memandangnya; keindahan tidak ada padanya, hingga kita tidak suka kepadanya. Ia dihina dan diaibkan orang; manusia penuh sengsara, yang tahu apa artinya menderita. Orang membuang muka, seakan-akan ia penderita kusta. Demikian ia dihina orang, sehingga tidak terpandang. Namun, derita kitalah yang ditanggungnya, sengsara kitalah yang dipikulnya, sedangkan kita menganggap dia sebagai penderita kusta, yang dipikul dan disiksa oleh Allah. Ia ditikam karena kedurhakaan kita dan dihancurkan karena kejahatan kita. Siksaan yang menimpa dia membawa perdamaian bagi kita, dan kita sembuh berkat bilur-bilur tubuhnya. Kita semua bagaikan domba yang tersesat, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Tetapi kepada dia Tuhan menimpakan kesalahan-kesalahan kita semua. Ia dianiaya dan ia pun tunduk dan tidak membuka mulutnya. Bagaikan domba yang diam tak mengembik bila dicukur, seperti anak domba yang diantar ke pembantaian. Demikianlah ia pun tidak membuka mulutnya. Ia disambar oleh penindasan dan keputusan pengadilan; siapakah peduli akan nasibnya? Sungguh, Panduan Perayaan Pekan Suci 2012 52

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

ia dicabut dari dunia orang hidup; karena kedurhakaan umat-Ku ia ditimpa maut. Kuburnya digali di tengah-tengah orang durhaka, makamnya terdapat di antara para penjahat, sekalipun ia tidak berbuat lalim, dan tidak pula ada tipu muslihat dalam mulutnya. Tetapi Tuhan akan menghancurkannya dengan sengsara. Kalau hamba itu mempersembahkan nyawanya sebagai korban pepulih, maka ia akan melihat keturunan, ia akan memperpanjang umur hidupnya, dan dengan perantaraannya kehendak Tuhan akan terlaksana. Allah bersabda, sesudah sengsara dan dukanya, ia akan melihat sinar cahaya dan ia akan dipuaskan. Orang saleh itu, hamba-Ku, akan menyucikan semua orang dengan memikul sendiri kesalahan mereka. Maka itu Aku akan memberi dia semua orang menjadi miliknya, sebab ia menyerahkan diri kepada maut, dan digolongkan di antara kaum durhaka. Padahal ia menanggung dosa semua orang dan menjadi pengantara bagi orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. U Syukur kepada Allah. 03. MAZMUR TANGGAPAN Reff: (Mz 820)

04. BACAAN II P Pembacaan dari Surat Kepada Umat Ibrani (4:14-16; 5:7-9) Yesus tetap taat dan menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang patuh kepada-Nya Saudara-saudara, kita mempunyai seorang imam agung mulia, yang sudah sampai di surga, yakni Yesus Putera Allah. Hendaknya kita berpegang teguh pada pengakuan iman itu. Kita mempunyai imam agung bukan yang tak mampu turut merasakan kelemahan kita, melainkan yang telah dicobai dalam segala hal seperti kita, hanya Ia tidak berdosa. Maka marilah kita dengan penuh harapan menghadap tahta rahmat Allah, untuk memperoleh belas kasih serta mendapatkan rahmat dan pertolongan pada saat kita memerlukannya. Di masa hidup-Nya di dunia ini Yesus memanjatkan doa dan permohonan disertai keluhan dan tangisan kepada Allah yang dapat menyelamatkan-Nya dari maut. Dan sebab taqwa, Ia didengarkan oleh Allah. Meskipun Ia putera Allah sendiri, Ia tetap taat dalam derita-Nya. Dan setelah mencapai kesempurnaan, Yesus menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang patuh kepada-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. U Syukur kepada Allah. Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
53

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

05. BAIT PENGANTAR INJIL Reff:

(Al 966)

06. KISAH SENGSARA


(Kisah sengsara dinyanyikan tanpa lilin dan pendupaan, tanpa salam dan tanda salib. Sebelumnya, petugas memohon berkat Romo. Lagu selingan kisah sengsara: Hai Umat-Ku MB 411; Mari Kita Merenungkan, MB 382; O Sri Yesus MB 387dan Ya Hati Yesus Raja Cinta MB 508)

07. HOMILI SINGKAT 08.a DOA UMAT MERIAH


(Liturgi sabda ditutup dengan Doa Umat Meriah. Sesudah ajakan diucapkan, maka semua diam sejenak, dan berdoa dalam batin. Baru kemudian dilanjutkan doa. Selama doa berlangsung, umat tetap duduk.)

(1) Bagi Gereja Kudus I Saudara-saudara terkasih. Marilah berdoa bagi Gereja Allah yang Kudus. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia. Semoga Tuhan memperkenankan kita hidup dengan aman sentosa dan memuliakan Allah, Bapa Yang Mahakuasa.
...............................(Berdoa sejenak dalam hati).........................................

Allah yang kekal dan kuasa Engkau telah memaklumkan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa dengan perantaraan Kristus. Lanjutkanlah karya belas kasih-Mu agar Gereja-Mu meluas ke seluruh dunia dan bertekun mengimani nama-Mu dengan mantap. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin (2) Bagi Sri Paus I Marilah berdoa pula bagi Bapa Paus Benedixtus XVI yang sudah dipilih Allah memangku jabatan uskup. Semoga beliau dilindungi Allah, tetap sehat walafiat dan dengan bijaksana memimpin Gereja, umat Allah.
...............................(Berdoa sejenak dalam hati).........................................

Allah Bapa yang kekal dan kuasa, segala sesuatu yang ada berdasarkan keputusan-Mu. Dengarkanlah doa kami, dan lindungilah imam agung yang Kaupilih bagi seluruh Gereja-Mu. Semoga umat Kristen yang dipimpinnya atas nama-Mu, semakin berkembang dalam iman. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin (3) Bagi para pejabat gereja dan segala lapisan masyarakat. I Marilah berdoa pula bagi Uskup Agung kita Mgr.Johanes Pujasumarta,Pr.dan bagi semua uskup, imam, diakon serta sekalian pejabat Gereja dan segenap umat beriman.
...............................(Berdoa sejenak dalam hati).........................................

(
54

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Allah Bapa yang kuasa dan kekal, Engkau memerintah dan menguduskan semua orang yang termasuk anggota Gereja-Mu, tubuh Kristus. Dengarkanlah kiranya doa kami bagi semua anggota. Semoga masing-masing sesuai rahmat yang Kauanugerahkan kepadanya, mengabdi Engkau dengan patuh setia dan penuh iman. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin (4) Bagi para calon baptis I Marilah berdoa pula bagi para calon baptis. Semoga Allah dan Tuhan kita berkenan membuka pintu hati dan budi mereka terhadap sabda serta belas kasih-Nya. Semoga mereka berkat sakramen pambaptisan dilahirkan kembali, menerima pengampunan dosa dan bersatu dengan Yesus Kristus, Tuhan kita.
...............................(Berdoa sejenak dalam hati).........................................

Allah Bapa kekal dan kuasa, Engkau senantiasa memberkati Gereja-Mu dengan penambahan anggota-anggota baru. Sudilah memperdalam iman dan pengetahuan para calon baptis agar layak dilahirkan kembali dari air pembaptisan serta diterima sebagai putera dan puteri-Mu dalam keluarga-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin (5) Bagi kesatuan umat Kristen I Marilah berdoa pula bagi semua saudara yang mengimani Kristus. Semoga Allah Tuhan kita berkenan menghimpun mereka yang dengan setia dan jujur berpegang teguh pada kebenaran, dalam gereja-Nya
...............................(Berdoa sejenak dalam hati).........................................

Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menghimpun mereka yang tercerai-berai serta memelihara mereka yang telah bersatu dalam Gereja-Mu. Pandanglah kawanan domba Putera-Mu. Semoga semua saudara kami yang telah Kaukuduskan berkat pembaptisan, Kaupersatukan pula dalam iman dan cinta kasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin (6) Bagi mereka yang belum mengimani Kristus. I Marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengimani Kristus. Semoga mereka pun diterangi oleh Roh Kudus dan dapat menemukan jalan keselamatan.
...............................(Berdoa sejenak dalam hati).........................................

Allah Bapa yang kekal dan kuasa, bantulah saudara-saudara yang belum mengimani Kristus agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu dapat menemukan kebenaran. Sedangkan kami sendiri semoga selalu saling menaruh cinta kasih dan berusaha semakin memahami misteri hidup-Mu, sehingga di tengah masyarakat kami menjadi saksi cinta kasih-Mu yang nyata. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
55

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

(7) Bagi mereka yang tidak mengimani Allah I Marilah berdoa pula bagi saudara-saudara yang belum mengenal dan mengimani Allah. Semoga mereka dengan tulus ikhlas terus mencari kebaikan dan kebenaran, sehingga akhirnya dapat menemukan Allah.
...............................(Berdoa sejenak dalam hati).........................................

Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menciptakan manusia dengan hasrat mencari Engkau serta menemukan ketenteraman dalam Dikau. Kami mohon, semoga di dalam gelap kehidupan ini, semua orang melihat titik cerah cinta kasih-Mu dan tertarik oleh kesaksian hidup umat beriman, sehingga akhirnya dengan gembira mengimani Engkau, satu-satunya Allah yang benar serta Bapa umat manusia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin (8) Bagi para pemimpin negara I Marilah berdoa pula bagi semua pemimpin negara. Semoga Allah dan Tuhan kita menerangi hati dan budi mereka, sehingga mereka mengusahakan damai sejahtera sejati bagi seluruh umat manusia seturut kehendak-Nya.
...............................(Berdoa sejenak dalam hati).........................................

Allah Bapa yang kekal dan kuasa, nasib segala bangsa berada di tangan-Mu. Dampingilah para pemimpin negara. Semoga berkat bimbingan dan perlindunganMu terjaminlah damai sejahtera para bangsa dan kebebasan beragama senantiasa dijunjung tinggi di mana-mana. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin (9) Bagi saudara-saudara yang menderita I Saudara-saudara terkasih, marilah kita panjatkan doa pula kepada Allah Bapa yang mahakuasa. Semoga Ia berkenan membersihkan dunia dari segala kesesatan, melenyapkan segala penyakit, menjauhkan kelaparan, melepaskan para tahanan dan tawanan, mengembalikan para pengungsi, melindungi orang-orang dalam perjalanan, mengantar pulang para perantau, menganugerahkan kesehatan kepada yang sakit, dan keselamatan bagi yang meninggal.
...............................(Berdoa sejenak dalam hati).........................................

Allah Bapa yang kekal dan kuasa, sumber penghiburan mereka yang berduka serta kekuatan para penderita, dengarkanlah doa semua orang yang berseru kepada-mu karena tertimpa kemalangan dan sengsara. Semoga mereka semua bergembira berkat belas kasih dan bantuan rahmat-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin 8.b NOVENA KERAHIMAN ILAHI Hari I Sabda Yesus kepada St Faustina: Hari ini, bawakan kepada-Ku segenap umat manusia, khususnya semua pendosa, lalu benamkanlah mereka dalam lautan kerahiman-Ku. Dengan demikian engkau akan

(
56

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

menghibur Aku dalam kesedihan mendalam yang diakibatkan oleh hilangnya jiwa-jiwa manusia. Doa: P: Yesus yang Maharahim, ciri-Mu yang khas ialah mengasihani kami dan mengampuni kami. Janganlah Engkau memandang dosa-dosa kami, melainkan keyakinan kami akan kebaikan-Mu yang tak terhingga, dan terimalah kami semua dalam kediaman Hati-Mu yang maharahim dan jangan biarkan kami terlepas daripadanya selama-lamanya. Kami mohon Engkau demi kasih-Mu yang mempersatukan Engkau dengan Bapa dan Roh Kudus. U: Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman segenap umat manusia, khususnya para pendosa malang yang telah tertampung dalam Hati Yesus yang penuh belas kasihan. Demi sengsara-Nya yang pedih, tunjukkanlah kepada mereka kerahiman-Mu, supaya kami dapat memuji kemahakuasaan kerahiman-Mu, sepanjang segala masa. Amin. Doa Koronka:
(Doa Koronka dibuka dengan doa-doa)

Bapa Kami 1x, Salam Maria 1x, dan Aku Percaya 1x.
(Pada manik-manik Bapa Kami rosario biasa, diucapkan doa sebagai berikut)

Bapa yang kekal, kupersembahkan kepada-Mu Tubuh dan Darah, Jiwa dan keAllahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia.
(Pada manik-manik Salam Maria rosario biasa, diucapkan doa sebagai berikut)

Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
(Koronka ditutup dengan doa)

Allah yang Kudus, Kudus dan berkuasa, Kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia (3x) C. UPACARA PENGHORMATAN SALIB
(Romo memberikan renungan salib sejenak. Salib yang terselubung diarak dari pintu gereja, berhenti sejenak ke tengah gereja, dan akhirnya di dekat panti imam. Sedikit demi sedikit selubung dibuka: bagian atas dulu, lalu bagian kanan, dan akhirnya seluruhnya. Setiap kali perhentian disertai dialog seperti terdapat di bawah ini. Sesudah itu dibawa ke tempat yang tersedia, diapit dua buah lilin menyala.)

09. LAGU PENYEMBAHAN SALIB

(MB 409)

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
57

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

10. PENGHORMATAN SALIB OLEH PETUGAS DAN UMAT


(Umat menghormati salib pada tempat-tempat tertentu seperti pada penerimaan komuni.)

(MB 415, 414)

Ya Yesus Menyerahkan Nyawa

Popule Meus D. UPACARA KOMUNI


(Selesai upacara penghormatan salib dilanjutkan kolekte. Altar ditutup dengan kain dan atasnya diletakkan salib, korporal, dan buku upacara. Lalu prodiakon mengambil sakramen mahakudus dari sakristi dengan didampingi dua putera altar pembawa lilin yang diletakkan di atas altar. Kemudian setelah sibori dibuka, upacara komuni dimulai.)

11. BAPA KAMI RAWASENENG (MB 143) 12. PEMECAHAN ROTI(dinyanyikan) I Inilah Sang Anak Domba, yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita datang menyambut-Nya.

(Dengan khidmat imam menyambut tubuh Kristus, kemudian dilanjutkan umat. Sehabis komuni, sibori ditahtakan di sakristi kembali.)

13. LAGU KOMUNI: Sengsara Yesus O Yesus Putra Bapa 58

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

14. DOA SESUDAH KOMUNI I Marilah kita berdoa, Allah Bapa yang kekal dan kuasa. Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan Putera-Mu. Kami mohon, peliharalah karya belas kasih-Mu pada diri kami. Semoga kami, karena telah ambil bagian dalam misteri Paska. Kauperkenankan hidup penuh bakti kepada-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin E. PENUTUP 15. BERKAT PENUTUP
(Dengan mengulurkan kedua belah tangan ke arah umat, imam mengungkapkan doa bagi umat)

Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat Putera-Mu di salib dalam rangka serta harapan akan kebangkitan-Nya. Kami mohon, semoga kami umat-Mu ini Kaucurahi berkat melimpah, Kauampuni dosa-dosanya, Kauhibur serta kautabahkan dalam kesedihannya, Kauteguhkan imannya, Kauhidupkan harapannya, dan Kaujamin keselamatannya. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
59

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

MALAM PASKA
(TIRAKATAN KEBANGKITAN TUHAN) A. UPACARA CAHAYA

(Lampu-lampu gereja dipadamkan. Upacara dimulai di pintu masuk gereja)

01. TANDA SALIB DAN SALAM I Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. U Amin I Semoga Tuhan memandang dan memperhatikan kita, menunjukkan kerelaan hatiNya, dan memberikan damai sejahtera kepada kita. U Sekarang dan selama-lamanya. I Saudara-saudara terkasih, Pada malam suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian memasuki kehidupan. Gereja mengundang putera dan puteri-Nya untuk berkumpul mengadakan tirakatan. Kita ikuti tirakatan ini untuk mengungkapkan iman kita akan Kristus yang bangkit dengan mulia. Dialah cahaya yang menghidupkan harapan serta memberikan kegembiraan karena telah jaya atas maut. Malam ini kita akan memperbaharui janji babtis, memperbaharui iman kita akan Tuhan. Hidup-Nya membuka harapan baru, hidup bersatu dengan Tuhan. Tetapi warta Paska ini mengandung pula tugas baru bagi kita, dan akan dimahkotai dengan perayaan Ekaristi. 02. PEMBERKATAN API I Marilah berdoa, Allah Bapa Mahamulia, Engkau telah menganugerahi kami cahaya kemuliaan-Mu dengan perantaraan Kristus. Kami mohon, () berkatilah api baru ini. Semoga perayaan Paska ini menyalakan kerinduan kami akan kehidupan surgawi, sehingga kelak kami dapat merayakan Paska dengan hati murni dalam cahaya-Mu yang kekal. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin 03. PEMBERKATAN LILIN PASKA I Kristus dahulu dan sekarang (dari atas ke bawah) Awal dan akhir (dari kiri ke kanan) Alpha (A) dan Omega () Milik-Nyalah segala masa (2) dan segala abad (0) Kepada-Nyalah kemuliaan dan kekuasaan (1) sepanjang segala masa (2)
(Kemudian ditancapkan lima biji dupa)

A 2 1 0 2

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

(
60

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Demi luka-luka-Nya yang kudus dan mulia 425 semoga kita dilindungi dan dipelihara oleh Kristus Tuhan. Amin

1 3

(Dengan api baru lilin Paska dinyalakan)

Semoga cahaya Kristus yang bangkit mulia menghalaukan kegelapan dari hati dan budi kita. (MB 418)

04. PERARAKAN LILIN PASKAH: Kristus Cahaya Dunia


(Perarakan bergerak dan di tengah gereja berhenti dan Imam melagukan lagi)

(Lilin para putera altar dinyalakan dengan api lilin Paska. kemudian perarakan berjalan lagi dan di depan altar berhenti lagi sejenak. Imam menghadap ke umat, dan mengulangi seruannya:) (Api lilin Paska diteruskan kepada umat oleh putera altar)

05. PUJIAN PASKA: Bersoraklah P P P P

(MB 419)

(Sesampainya di panti imam, pembawa lilin Paska menancapkan di tempat yang telah disediakan. Imam mendupai lilin Paska, altar, serta kitab suci)

Tuhan beserta kita. U Sekarang dan selama-lamanya. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan U Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. U Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ...

(Selesai Pujian Paskah, lilin umat dimatikan, lampu gereja dinyalakan)

B. LITURGI SABDA I Saudara-saudara terkasih, setelah membuka upacara malam ini dengan meriah, marilah sekarang kita mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian. Hendaklah kita renungkan, bagaimana Allah menyelamatkan umat-Nya di masa lampau, dan bagaimana Ia mengutus Putera-Nya menjadi Penebus kita. Maka hendaklah kita berdoa, agar Allah menyelesaikan karya penyelamatan Paska ini.

06. BACAAN I (MB 420) P Pembacaan dari Kitab Kejadian (1:1.26-31a) Allah melihat semua yang telah dijadikan-Nya dan amat baiklah semuanya. Pada awal mula Allah menciptakan langit dan bumi. Adapun bumi itu kelamkabut dan masih kosong; kegelapan meliputi samudera dan daya hidup ilahi melayang-layang di atas permukaan air. Dan Allah berfirman, Hendaklah menjadi terang! Maka jadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik adanya, dan Allah memisahkan terang dari yang gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, yang gelap itu dinamainya malam. Dengan demikian terjadilah petang dan pagi. hari pertama. Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
61

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Reff. Maka jadilah petang dan pagi, hari pertama 2x. Dan Allah berfirman,Hendaklah ada cakrawala di tengah-tengah sekalian air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala itu, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan terjadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu: langit. Maka terjadilah petang dan pagi: hari kedua. Reff. Maka jadilah petang dan pagi, hari kedua 2x. Dan Allah berfirman,Hendaklah sekalian air itu di bawah langit berkumpul pada satu tempat dan yang kering tampaklah hendaknya. Dan terjadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu: daratan dan kumpulan air itu: laut. Allah melihat bahwa itu baik adanya. Dan Allah berfirman, Hendaknya tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan terjadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuhan yang berbiji. Allah melihat bahwa itu baik adanya, Maka terjadilah petang dan pagi: hari ketiga. Reff. Maka jadilah petang dan pagi, hari ketiga 2x. Dan Allah berfirman lagi,Hendaklah ada sumber-sumber cahaya cakrawala untuk memisahkan siang dan malam supaya menjadi tanda bagi musim, bagi hari dan tahun, hendaklah sumber cahaya ada cakrawala untuk menerangi bumi. Dan terjadilah demikian Allah menjadikan dua sumber cahaya yang besar, sumber cahaya yang besar untuk menguasai langit malam, dan Allah mengadakan juga bintang-bintang Allah menempatkan semuanya itu cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam serta untuk memisahkan yang terang dari yang gelap. Allah melihat bahwa itu baik adanya. Maka terjadilah petang dan pagi: hari keempat. Reff. Maka jadilah petang dan pagi, hari keempat 2x. Dan Allah berfirman,Hendaklah ada makhluk hidup berkeriapan di dalam air dan burung-burung beterbangan di udara melintasi cakrawala. Maka Allah menjadikan semua binatang laut yang besar dari segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa itu baik adanya. Lalu Allah memberkati semuanya itu dengan berfirman, Berkembangbiaklah serta penuhilah air dan laut, dan hendaknya burungburung di bumi bertambah banyak. Maka terjadilah petang dan pagi: hari kelima. Reff. Maka jadilah petang dan pagi, hari kelima 2x. Dan Allah berfirman,Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan terjadilah demikian Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa itu baik adanya. Dan Allah berfirman, Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan citra kita, supaya menguasai ikan-ikan di laut, burung-burung di udara serta ternak, demikian pula seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia sesuai dengan citra-Nya, Ia menciptakan pria dan wanita. Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

(
62

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Lalu Ia memberkati keduanya dan bersabda, Beranak cucu dan berkembangbiaklah, penuhilah muka bumi dan taklukkanlah. Kuasailah ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Lalu Allah berfirman, Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuhtumbuhan yang berbiji di seluruh muka bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji untuk menjadikan makananmu. Dan kepada segala binatang di bumi, dan kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang yang bernyawa di bumi, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan yang hijau menjadi makanannya. Dan terjadilah demikian. Dan Allah melihat semua yang telah dijadikan-Nya, dan amat baiklah semuanya itu. Maka terjadilah petang dan pagi: hari keenam. Reff. Maka jadilah petang dan pagi, hari keenam 2x. Demikian diselesaikannya langit dan bumi serta segala isinya. Pada hari ketujuh Allah menyelesaikan karya penciptaan-Nya dan pada hari ketujuh itu juga Ia beristirahat sesudah seluruh pekerjaan yang dilakukan-Nya. Reff.Maka jadilah petang dan pagi, hari ini 2x Allah melihat karya tangan-Nya dan amat baik semuanya. Demikianlah sabda Tuhan. U Syukur kepada Tuhan. I Marilah kita berdoa Allah Bapa Yang Mahakuasa dan kekal, penciptaan dunia sungguh mengagumkan. Semoga umat yang telah Kautebus yakin, bahwa lebih agung lagi karya penebusan oleh Domba Paska kami, yaitu Kristus, yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. U Amin

07. BACAAN II P Pembacaan dari Kitab Kejadian (22:1-2.9a.10-13.15-18) Korban Abraham, leluhur kita Pada waktu itu Allah mencobai Abraham. Ia bersabda,Abraham! Sahutnya, Saya Tuhan. Lalu Allah bersabda,Ambillah anakmu yang tunggal, yang kaukasihi, yaitu Ishak, dan pergilah ke daerah Moria. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakar di salah satu gunung yang akan Kutunjukkan kepadamu. Ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Allah itu, Abraham membuat sebuah altar dan menyusun kayu di atasnya. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau dan menyembelih anaknya. Pada saat itu juga malaikat Allah berseru dari langit, Abraham, Abraham! Sahut Abraham, Saya Tuhan. Lalu disambung oleh malaikat itu,Jangan bunuh anak itu dan jangan kauapa-apakan. Sekarang Aku tahu, bahwa engkau takwa kepada Allah dan tidak segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku. Ketika menoleh, Abraham melihat seekor domba jantan, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Maka Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakar pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya malaikat Allah berseru dari langit kepada Abraham, Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
63

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Aku bersumpah demi diri-Ku sendiri itulah sabda Tuhan:sebab engkau telah berbuat demikian dan tidak segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepada-Ku, maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Aku akan membuat keturunanmu berjumlah besar, seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Karena keturunan segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau mentaati sabda-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. U Syukur kepada Allah. 08. MAZMUR ANTAR BACAAN Reff: (Mz 847)

Marilah kita berdoa: Allah Bapa umat beriman, Engkau selalu menciptakan manusia-manusia baru dan mengangkat mereka menjadi putera dan puteri-Mu serta pewaris perjanjian-Mu. Apa yang Kaujanjikan kepada Abraham kini berkat misteri Paska terlaksana bagi segala bangsa. Semoga kami pun mengenal suara-Mu dan mengimani sabda-Mu. Demi Kristus. U Amin 09. BACAAN III P Pembacaan dari Kitab Keluaran (14:15 15:1) Umat Israel masuk ke tengah laut yang kering Pada waktu itu Tuhan bersabda kepada Musa, Katakanlah kepada orang-orang Israel, supaya mereka berangkat. Engkau sendiri harus mengangkat tongkatmu, mengulurkan tanganmu di atas laut dan membelahnya; dengan demikian orangorang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah kering. Sementara itu akan Kutegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka akan masuk ke laut, menyusul umat Israel. Lalu akan tampaklah kemuliaan-Ku kepada Firaun serta seluruh balatentaranya. Dan orang-orang Mesir akan insaf, bahwa Aku ini Tuhan. Kemudian malaikat Allah, yang hingga saat itu berjalan di depan pasukan Israel, berpindah tempat dan berjalan di belakang mereka; juga tugu awan meninggalkan tempatnya di muka dan berpindah ke belakang mereka, di antara perkemahan Mesir dan perkemahan Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya di atas laut dan Tuhan menyurutkan air laut dengan angin timur yang kencang sepanjang malam serta mengeringkan laut itu. Maka air laut terbelah dan umat Israel masuk ke tengah laut yang kering, sementara air merupakan dinding di kiri

(
64

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

kanan mereka. Tetapi orang-orang Mesir mengejar mereka. Semua kereta Firaun dan pasukannya mengikuti orang Israel yang masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi Tuhan memandang pasukan Mesir dari dalam nyala api serta tugu awan dan mengacaubalaukan pasukan Mesir. Maka orang Mesir berteriak, Mari kita lari, kita tinggalkan orang-orang Israel, sebab Tuhan berperang melawan kita untuk mereka. Lalu Tuhan bersabda kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu di atas laut, supaya air berbalik menumpah dan mengubur orang Mesir, kereta-kereta serta pasukan berkudanya! Musa mengulurkan tangannya di atas laut, maka menjelang pagi hari air laut mengalir kembali ke tempat semula. Orang-orang Mesir lari menghadapi air laut itu, dan Tuhan melontarkan mereka ke tengah-tengah laut. Ketika mengalir kembali, air menggenangi semua kereta pasukan berkuda Firaun yang mengejar umat Israel ke dalam laut melalui tanah kering. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Israel dari cengkeraman orang Mesir pada hari itu. Setelah bangsa Israel menyaksikan karya dahsyat, yang telah dilaksanakan Tuhan terhadap orang-orang Mesir, seluruh bangsa merasa takut akan Tuhan serta percaya akan Dia serta akan Musa, hamba-Nya. Lalu Musa dan orang-orang Israel menyanyikan madah itu untuk Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. U Syukur kepada Tuhan. 10. LAGU ANTARBACAAN: Karya Tuhan Hendak Kupuji (MB 421) I Marilah berdoa: Allah Bapa kami bersama, karya-Mu yang mengagumkan kini masih terus berlangsung. Dahulu engkau membebaskan satu bangsa yang tertindas dengan kekuasaan tangan-Mu. Tetapi kini Engkau menyelamatkan segala bangsa dengan air pembaptisan. Jadikanlah semua orang anak-anak Abraham semartabat dengan umat Israel. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin.

11. BACAAN IV P Pembacaan dari Kitab Yesaya (54:5-14) Dengan kasih abadi engkau dikasihi Tuhan, penebusmu Suamimu ialah penciptamu; nama-Nya:Tuhan, panglima semua angkatan. Penebusmu ialah Yang Kudus Israel; nama-Nya:Allah alam semesta. Allahmu bersabda, Benar, seperti wanita yang ditinggalkan, yang makan hati berulam jantung, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan, sebagai isteri yang diceraikan pada masa mudanya. Sesaat saja engkau Kutinggalkan, tetapi terdorong oleh kasih sayang amat besar, engkau Kuambil lagi. Dalam tumpahan murka untuk sejenak Kusembunyikan wajah-Ku terhadapmu, tetapi dengan kasih abadi engkau Kusayangi,kata penebusmu, Tuhan. Adapun Aku, Aku seperti di waktu Nabi Nuh, ketika Aku bersumpah, bahwa air bah takkan lagi menggenangi muka bumi; begitu Panduan Perayaan Pekan Suci 2012 65

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

pun sumpah-Ku sekarang perihal murka-Ku dan ancaman-Ku terhadapmu. Sekalipun gunung-gunung bergeser, dan bukit-bukit bergoyang, namun kerelaan-Ku tak pernah akan beralih daripadamu, dan perjanjian damai yang Kuikat denganmu, tak pernah akan digugat. Demikianlah pernyatan Tuhan yang sayang kepadamu. Hai Yerusalem yang malang, yang didera oleh taufan, permata berwarna Kususun pada tembokmu, batu nilam pada alasmu. Bentengmu Kubuat dari batu delima, dan pintu gerbangmu dari kumala, dan seluruh dindingmu dari ratna mutu manikam. Semua anakmu menjadi murid Tuhan; besarlah kesejahteraan mereka. Engkau dibangun atas kejujuran, terlindung dari segala penindasan, yang takkan kautakuti lagi; terlindung dari malapetaka, yang takkan mendekati engkau. Jika engkau diserang, maka bukan dari Aku datangnya; barangsiapa menyerang engkau akan jatuh karena engkau. Demikianlah sabda Tuhan. U Syukur kepada Tuhan. 12. MAZMUR ANTAR BACAAN Reff: (Mz 838)

Marilah berdoa: Allah Bapa yang mahakuasa dan kekal, semoga kami Kauperkenankan mengalami pelaksanaan janji, yang pernah Kauberikan kepada leluhur dalam iman. Semoga jumlah mereka yang Kau-angkat menjadi putera dan puteri-Mu semakin bertambah. Maka Gereja-Mu akan menyadari bahwa harapan para kudus telah menghasilkan buah dan bahwa keselamatan sudah mulai terwujud. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin. 13. BACAAN V P Pembacaan dari Kitab Yesaya (55:1-11) Datanglah kepada-Ku, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian kekal denganmu Tuhan bersabda, , Hai kamu sekalian yang kehausan, datanglah ke air; walau tidak punya uang, datanglah! Datanglah saja, ambil gandum dan makan, ambil anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu keluarkan uang untuk membeli yang bukan makanan? Mengapa hasil pekerjaanmu kamu tukar dengan sesuatu yang tak dapat mengenyangkan perutmu? Perhatikanlah Aku, maka kamu akan makan yang enak serta menikmati yang lezat. Bukalah telingamu; datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku akan mengikat perjanjian kekal denganmu, bukti kerelaan yang Kujanjikan kepada Daud. Daud Kuangkat sebagai saksi bagi semua suku bangsa, pembesar dan pemerintah. Engkau akan memanggil bangsa yang tidak kaukenal, dan bangsa-

(
66

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

bangsa yang tidak mengenal engkau akan datang berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, yang kudus Israel, yang memuliakan dikau. Carilah Tuhan, selama Ia dapat ditemukan; berserulah kepada-Nya, selama la dekat. Hendaknya si jahat meninggalkan jalannya, dan si fasik melepaskan anganangannya. Hendaklah ia berbalik kepada Tuhan, yang akan berkasihan kepadanya; hendaknya ia berbalik kepada Allah kita, sebab dengan murah Allah mengampuni. Angan-anganmu bukanlah angan-angan-Ku, dan jalan-Ku bukanlah jalanmu, itulah sabda Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu jauhnya jalan-Ku dari jalanmu, dan anganangan-Ku dari angan-anganmu. Ibarat hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali ke langit tanpa merendam tanah dan menumbuhkan tumbuhtumbuhan segar, serta memberi si penabur benih dan makanan; demikian pun sabda yang Kuucapkan tak akan kembali kepada-Ku tanpa hasil, tanpa melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan tanpa menghasilkan apa yang Kusuruhkan. Demikianlah sabda Tuhan. U Syukur kepada Tuhan. 14. LAGU ANTAR BACAAN : Curahkan Rahmat (MB 423) I Marilah berdoa: Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber iman dan pengharapan kami. Yang kini kami rayakan, telah diwartakan oleh para nabi. Sempurnakanlah segala sesuatu yang kami miliki. Sebab segala yang baik yang ada pada kami, berasal daripadaMu. Demi Kristus,.... U Amin.
(sesudah pembacaan terakhir, lilin altar dinyalakan, dan setelah doa langsung dinyanyikan lagu Kemuliaan)

15. KEMULIAAN (MB 193) 16. DOA PEMBUKA I Marilah berdoa, Allah Bapa Yang Mahamulia, Engkau menyemarakkan malam suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus, Putera-mu. Peliharalah di dalam Gereja-Mu semangat putera dan puteri-Mu yang telah Kauanugerahkan kepada kami, serta baharuilah kami lahir batin, agar dapat mengabdi Engkau dengan hati yang murni dan tulus ikhlas. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin 17. BACAAN EPISTOLA P Pembacaan dari Surat Rasul Paulus kepada umat di Roma (6:3-11) Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi. Saudara-saudara tentu masih ingat, bahwa kita semua, yang telah dibaptis untuk bersatu dengan Kristus Yesus, dalam upacara itu sudah turut mati bersama Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
67

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

dengan Dia. Kita mati dan dikuburkan bersama Kristus dalam pembaptisan itu, supaya kita pun hidup dalam keadaan baru seperti Kristus, yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Kalau kita bergabung dengan Kristus dan turut mati bersama Dia maka kita akan bergabung dengan Dia pula dalam kebangkitan. Kita mengetahui bahwa pribadi kita yang lama mati disalib bersama Kristus, supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita dan kita tidak menjadi budak dosa lagi. Memang seorang yang mati tak mungkin kena dosa lagi. Jadi, jika kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia. Sebab kita tahu, bahwa Kristus yang bangkit dari alam maut takkan wafat lagi; maut tidak menguasai-Nya lagi. Sebab kematian yang dialami-Nya, merupakan kematian tetap terhadap dosa, kehidupan-Nya ialah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu menganggap dirimu mati terhadap dosa, tetapi hidup untuk Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. U Syukur kepada Allah. 18. LAGU ANTARBACAAN (MB 424, 425) 19. BACAAN INJIL I Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius(28:1-10) "Yesus sudah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea." Hari Sabat sudah lewat dan fajar sudah menyingsing. Maria dari Magdala dan Maria yang lain pergi mengunjungi makam Yesus. Sekonyong-konyong terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari surga. Ia menggulingkan batu penutup makam dan duduk di atasnya. Wajahnya cemerlang dan pakaiannya putih berkilauan. Para penjaga makam gentar dan menjadi kaku seperti mayat. Malaikat berkata kepada kedua wanita, "Jangan takut! Aku tahu, bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab Ia sudah bangkit, seperti sudah dikatakan-Nya. Marilah dan lihatlah tempat Tuhan dibaringkan. Pergilah segera mengabarkan kepada murid-murid-Nya, bahwa Ia sudah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat-Nya. Sekian kataku kepadamu." Maka kedua wanita tadi cepat-cepat meninggalkan makam dengan rasa takut tercampur kegembiraan besar, dan mereka berlari-lari mengabarkan kepada para murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam!" Kedua wanita itu mendekati Yesus, memeluk kaki-Nya dan menyembah-Nya. Tetapi Yesus berkata, "Jangan takut! Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya berangkat ke Galilea; di sana mereka akan melihat Aku." Demikianlah sabda Tuhan. U Terpujilah Kristus. 20. HOMILI

(
68

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

C. LITURGI PEMBAHARUAN JANJI BAPTIS 21. PEMBAHARUAN JANJI BAPTIS


(umat berdiri sambil memegang lilin menyala untuk mengucapkan janji baptis).

I U I U I U I I U I

U I U I

Saudara-saudara terkasih, dalam misteri Paska kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Dalam pembabtisan manusia kita yang lama, yakni cara berpikir lama, cara kerja lama, singkatnya sikap kita yang lama yang kurang baik, telah disalibkan bersama Kristus, supaya selanjutnya kita mati terhadap dosa, lalu hidup semata-mata bagi Allah dalam Gereja. Selama masa Prapaska empat puluh hari kita menyiapkan diri untuk perayaan agung ini. Dari sebab itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut: Sanggupkah Saudara-saudara menentang kejahatan dalam diri Saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, kami sanggup Sanggupkah Saudara-saudara menolak godaan setan dalam bentuk takhayul, perjudian dan hiburan tidak sehat? Ya, saya sanggup. Sanggupkah Saudara-saudara berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Ya, saya sanggup Terima kasih atas pembaharuan janji baptis Saudara-saudara. Marilah dengan keyakinan teguh memperbaharui iman kita dan menyegarkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita ikrarkan ketika dibaptis. Percayakah Saudara-saudara akan Allah Bapa Yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, saya percaya Percayakah Saudara-saudara akan Yesus Kristus, Putera-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Perawan Maria; yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan; yang bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk di sisi kanan Bapa Yang Mahakuasa? Ya, kami percaya. Percayakah Saudara-saudara akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? Ya, kami percaya Semoga Allah Yang Mahakuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, meneguhkan iman kita kepada Putera-Nya, yang telah mengalahkan maut dan dosa. Semoga Ia mengampuni dosa kita, dan memelihara kita dengan karunia Roh Kudus sampai ke hidup yang kekal. Amin.

(Setelah upacara pembaharuan janji baptis, putera altar mengambil air suci yang telah diberkati pada misa pertama. Untuk Kapel Warak dan Tambakrejo, diawali pemberkatan air suci. Selanjutnya Imam memerciki umat dengan air suci. Sementara itu dinyanyikan lagu Syukur Kepada-MuTuhanMB 427. Setelah memerciki umat dengan air suci, Imam kembali ke mimbar. Doa Aku Percaya ditiadakan, langsung doa umat)

22. DOA UMAT Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
69

W
I P

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

U P

U P

U P

U P

U I

Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga, yang telah membangkitkan Yesus Kristus, Putera-Nya, dari kematian agar kita dapat menemukan hidup sejati padaNya. Bagi baptisan baru dan semua pengikut Kristus, Ya Bapa, ajarilah kami dalam menerima sakramen-sakramen, dan ajarilah pula kami memiliki hasrat dan niat untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis. Kami mohon: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi tanah air kita, Ya Bapa, semoga kebangkitan Putera-Mu menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat, agar mereka bersama-sama bangkit dan berjuang membangun masyarakat adil dan makmur secara merata.Kami mohon: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis kepercayaan, yang lemah dan acuh tak acuh, Ya Bapa, semoga pada malam ini mereka ikut memperbaharui janji baptis dan menyadari kembali tanggung jawab mereka sebagai pengikut Putera-Mu. Kami mohon: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang telah meninggal sebagai orang-orang yang sudah ditandai oleh pembaptisan, Ya Bapa, perkenankanlah mereka dapat hidup bahagia di surga bersama-Mu. Kami mohon: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami yang berkumpul di gereja ini dalam merayakan Paska, Ya Bapa, semoga iman akan Yesus yang bangkit, memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami masing-masing. Kami mohon: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang mahakuasa dan kekal, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, dan telah diampuni dosa-dosa kami, bawalah kami berkat rahmat yang telah diperoleh-Nya, memasuki Paska raya abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin D. LITURGI EKARISTI

23. LAGU PERSEMBAHAN : Haec Dies, Bumi Bergetar 24. DOA PERSEMBAHAN I Allah Bapa yang mahakudus, berkenanlah menerima permohonan serta persembahan umat-Mu, yang dihunjukkan kepada-Mu. Semoga perayaan Ekaristi yang berasal dari misteri Paska memberi kami kekuatan untuk mencapai hidup yang kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. U Amin 25. PREFASI DAN KUDUS (MB 249) Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

(
70

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

26. DOA SYUKUR AGUNG 27. BAPA KAMI (MB 144) 28. PEMECAHAN ROTI (MB 270) 29. LAGU KOMUNI: Panis Angelicus 30. MADAH SYUKUR: The Majesty and Glory of Your Name 31. DOA SESUDAH KOMUNI I Marilah kita berdoa: Allah Bapa Yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah Kausegarkan dengan perayaan Paska ini. Kami mohon, curahkanlah roh cinta kasih-Mu kepada kami dan satukanlah kami dalam kasih sayang-Mu agar kami hidup rukun dan damai sehati sejiwa sebagai umat kesayangan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. U Amin. E. PENUTUP

32. UCAPAN TERIMA KASIH DARI DEWAN PAROKI 33. BERKAT MERIAH PASKA I Saudara-saudara yang berbahagia, malam ini peringatan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus telah mencapai puncaknya dalam perayaan meriah Paska, yakni perayaan kebangkitan-Nya yang mulia. Demikian pula hidup kita di dunia ini akan memuncak dalam kebahagiaan abadi di surga bersama dan bersatu dengan Kristus. Kebangkitan Kristus memberi arti baru kepada hidup kita. Dari sebab itu marilah kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. I Semoga berkat perayaan meriah Paska ini Allah Yang Mahakuasa dan Maharahim, melindungi kita terhadap segala dosa. U Amin I Semoga demi kebangkitan Putera-Nya yang tunggal, Allah menganugerahi kita sekalian hidup abadi yang sempurna. U Amin I Semoga berkat bimbingan Yesus Kristus yang bangkit jaya, kita dengan hati riang gembira sampai pada perayaan Paska abadi di surga. U Amin. I Dan semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Yang Mahakuasa: Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. U Amin I Saudara sekalian, perayaan ekaristi sudah selesai. Alleluia, Alleluia. U Syukur kepada Allah. Alleluia, Alleluia. I SELAMAT PASKA DAN BERGEMBIRALAH DALAM DAMAI TUHAN. U Amin. 34. LAGU PENUTUP: Hallelujah Amen Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

)
71

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

DENAH PENATAAN DAN ARUS KOMUNI GEREJA MLATI

(
72

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

Gereja Santo Aloysius Gonzaga Mlati

Panduan Perayaan Pekan Suci 2012

www.nandaabiz.com

www.nandaabiz.com

Anda mungkin juga menyukai