Anda di halaman 1dari 28

akah faktor-faktor yang mendorong kedatangan imigran dari China dan India ke Tanah Melayu ?

[8m] F1 kekurangan buruh dalam sektor pertanian dan perlombongan F2 galakan British agar mereka berhijrah ke Tanah Melayu F3 penghijrahan mereka tidak ditentang oleh orang Melayu F4 wujud hubungan tradisi antara Tanah Melayu dan India F5 kestabilan politik di Tanah Melayu F6 kemiskinan di tempat asal mereka F7 tedapat banyak peluang pekerjaan dalam perusahaan getah dan bijih timah F8 kekayaan sumber alam di Tanah Melayu Nyatakan cara kemasukan imigran China ke Tanah Melayu dari awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20. [4m] F1 sistem tiket kredit F2 sistem pengambilan kakitangan F3 sistem pengambilan rumah kongsi F4 secara berkumpulan Nyatakan cara kemasukan imigran India ke Tanah Melayu dari awal abad ke-19 hingga awal abad ke-20. [3m] F1 sistem buruh bebas/merdeka F2 sistem kontrak F3 sistem kangani ampur tangan British dalam hal ehwal negeri-negeri Melayu telah membawa kepada pemindahan kuasa pentadbiran daripada raja-raja Melayu kepada pegawai-pegawai yang dilantik oleh pihak British untuk mentadbir dan menguruskan semua aspek pentadbiran negerinegeri Melayu kecuali pengurusan agama Islam dan juga adat resam orang-orang Melayu. Campur tangan ini kemudiannya membawa kepada penjajahan sepenuhnya negeri-negeri Melayu di bawah penguasaan British. Penyerahan kuasa ini dibuat secara rela oleh raja-raja Melayu dengan hanya mendapat janji-janji palsu dan pemberian pencen kecil yang diberikan oleh kerajaan British.
http://ms.wikipedia.org/wiki/Campur_tangan_British_di_Tanah_Melayu

aktor-faktor kemunculan masyarakat majmuk dan perkembangannya di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.
Selepas campur tangan British di negeri-negeri Melayu, kestabilan politik yang wujud membolehkan eksploitasi ekonomi dan politik sepenuhnya. Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah telah menyebabkan kemasukan orang cina dan India secara beramairamai. Penghijrahan kaum imigran mewujudkan masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Faktor-faktor kewujudan masyarakat majmuk ialah kesengsaran sosial dan ekonomi di Negara asal. Hal ini, disebabkan pertambahan penduduk melebihi pertambahan hasil tanah pertanian

menyebabkan hidup rakyat menderita. Oleh itu, mereka berhijrah mencari penghidupan baru. Dengan itu, Kerajaan Manchu mengenakan pelbagai cukai, petani terpaksa menjual tanah dan akhirnya mereka kehilangan tanah. Selain itu, bertambah sengsara , kerap kali berlaku bencana alam dan pengangguran berleluasa, menyebabkan mereka terpaksa cari pekerjaan di Tanah Melayu terutama orang cina bahagian Selatan. Di India, penduduk ramai tidak dapat menampung sumber makanan dengan itu hidup petani menderita, terpaksa jual tanah. Amalan sistem kasta penghalang kepada moboliti sosial dan ekonomi. Orang kasta rendah berhijrah ke Tanah Melayu. Indonesia, keadaan yang serupa, taraf hidup petani rendah malah belanda gagal tingkat taraf hidup mereka. Mengenakan pelbagai cukai seperti buruh, tanah, kepala yang menambahkan kesengsaraan rakyat. Selain itu, terdapat perkembangan ekonomi yang pesat di Tanah Melayu. Dalam kemajuan pertanian dan perusahaan bijih timah dan getah mengalakkan kemasukan kaum imigran. Pada tahun 1840-an, banyak lombong dibuka di Larut, Lembah kinta. Tambahan pula, permintaan bijih timah bertambah di pasaran dunia akibat Revolusi Perindustrian di Eropah. Contohnya, perusahaan getah memerlukan tenaga buruh yang ramai dengan itu kemasukan orang India bertambah lebih-lebih lagi ketika harga getah meningkat. Dalam perkembangan perusahaan ini dan pertanian ladang yang lain wujud peluang pekerjaan. Hal ini mendorong orang Indonesia juga berhijrah ke sini. Kestabilan politik dan galakkan kerajaan. Hal ini disebabkan campur tangan Inggeris 1874 memberi jaminan keamanan terutama di negeri yang kaya dengan bijih timah dan hasil ekonomi yang lain. Hal ini menjadi daya tarikan kemasukkan modal Eropah. Dengan itu, kemasukan imigran untuk membekalkan tenaga buruh dan kerajaan juga mengamalkan dasar penghijrahan yang longgar sehingga tahun 1929, tidak kenakan sekatan kerana perlu tenaga buruh yang murah dan banyak seperti orang India Selatan bekerja di ladang dan gaji rendah. Orang Punjabi dan Sikh berkhimat dalam polis dan tentera. Orang Tamil pula ,yang pendidikan Inggeris berkhimat dalam perkhimatan perkeranian dan teknikal. Menurut A.R.Rathborne, faktor pemerintahan British menjamin keamanan dan ketenteraman awam telah mendorong penduduk Indonesia untuk berhijrah ke Tanah Melayu. Faktor-faktor menyebabkan masyarakat majmuk ialah pergolakan dan korupsi politik di Negara asal. Politik yang tidak stabil terutama bahagian China dan India. Wilayah Kwangtung dan Kwangsi sering timbul pemberontakan untuk menggulingkan Manchu. Contohnya, pemberontakan Taiping. Untuk elak tekanan kerajaan, menlarikan diri ke Negara lain. Manchu amal rasuah dan kenakan pelbagai cukai yang tinggi. Bagi Indonesia pula, pergolakan politik. Tekanan daripada Belanda menyebabkan penghijrahan orang Bugis dan Sumatera. Dalam sifat mengembara dan perniagaan terutama bagi penduduk Kwangtung dan Fukien. Menurut Aziza Haji Muda, sifat pengembara, pelayaran dan pengembara ini yang ada pada orang Bugis merupakan faktor penggalak proses migrasi di Tanah Melayu. Orang Minangkabau, keadaan sosial mempengaruhi mereka, sistem kekeluargaan matrilincal merupakan Adat Perpatih yang melahirkan konsep merantau kerana wanita berperanan besar pemilikan harta pusaka. Selain itu, terdapat juga kesan migrasi terhadap masyarakat majmuk di Tanah melayu. Dengan membentuk organisasi sosial dan budaya yang berbeza. Furnival mendefinisikan masyarakat majmuk sebagai pelbagai bangsa yang berbeza wujud dalam satu kawasan politik tertentu iaitu wujud berdampingan tetapi berasingan. Kaumkaum imigran berpisah bukan sahaja kerana bangsa tetapi agama, budaya, adat resam, kegiatan ekonomi, tempat tinggal dan taraf hidup.

Di samping itu, juga bertambahan bilangan penduduk dalam peringkat awal, kebanyakan imigran tidak menetap, untuk mencari kekayaan tetapi akhirnya ada yang berkahwin dengan orang tempatan dan menetap kekal. Orang india melebihi 30000 orang pada tahun 1870 dan bertambah melebihan 120000 orang pada tahun 1901. Akhirnya, lahir satu kebudayaan yang unik. Dengan itu, setiap kaum mengekalkan agama masing-masing seperti orang Melayu agama Islam, orang Cina agama Buddha,dan orang India agama Hindu. Dalam bahasa ketiga kaum bertutur dalam bahasa ibunda yang berlainan. Dari segi ekonomi, setiap kaum mengikut kegiatan tertentu. Orang Melayu mengurus dalam bidang pertanian dan penangkapan ikan, orang Cina mengurus perlombongan dan perdagangan. Bagi India berladang getah dan perladangan lain. Kegiatan ekonomi mengalami terpisah tempat kediaman. Dalam golongan Melayu tinggal di kampung berhampiran kawasan pertanian dan pinggir laut, Cina tinggal di perlombongan dan Bandar pusat perniagaan, India tinggal di stet-estet dan kelapa sawit. Oleh itu, taraf kemajuan ketiga-tiga kaum berbeza mengikut jenis pekerjaan. Keseluruhannya, faktor penolak seperti sosial, ekonomi dan politik Negara asal serta faktor penarik seperti perkembangan eknomi dan politik yang pesat mendorong penghijrahan imigran ke Tanah Melayu. Penghijrahan ini mewujudan masyarakat majmuk di Tanah Melayu.

Tahun 1800 hingga 1900 merupakan titik tolak penting dalam sejarah Tanah Melayu. Dalamlingkungan tempoh masa ini, Tanah Melayu bukan sahaja mengalami transformasi politik tetapi juga

transformasi sosial dan ekonomi. Perubahan politik telah membawa kepada perubahansosial. Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah telah membawa kepada kedatanganorang Cina dan India ke Tanah Melayu. Kedatangan imigran Cina dan India di Tanah Melayutelah bermula sejak zaman kegemilangan Melayu Melaka lagi. Kedatangan mereka pada waktui t u hanyalah sekadar datang untuk berdagang dalam jangka w a k t u y a n g s i n g k a t s a h a j a d a n mereka tidak bercadang untuk menetap di Tanah Melayu dalam tempoh yang lama.Pendudukan British di Tanah Melayu bermula dari pergelokan politik dan perebutantakhta yang berlaku di Perak dan Johor sehingga beberapa negeri di Tanah Melayu telah menjadimilik British. Selepas perjanjian British-Belanda 1824, kedudukan British di Tanah Melayusemakin kuat. Ekoran dari permintaan bahan mentah untuk industri Barat, mencari pasaran baruu n t u k b a r a n g a n s i a p d a n m a n c a r i p e l u a n g baru untuk pelaburan di Barat, British t e l a h mengeksploitasi semua kelebihan yang terdapat di Tanah Melayu. British bertindak membawamasuk imigran Cina dan India ke Tanah Melayu untuk menampung kekurangan jumlah tenagak e r j a b a g i k e p e r l u a n p e n j a n a a n e k o n o m i y a n g i n g i n d i m a n i p u l a s i d a n d i m a n o p o l i . J u m l a h kedatangan kedua-dua imigran ini telah meningkat secara mendadak di Tanah Melayu

selepasitu. Tindakan British membawa

masuk imigran-imigran

ini adalah kerana terdapat pelbagaikelebihan pada mereka contohnya berkemahiran dalam mengendalikan aktiviti perlombongandan pertanian yang mampu meningkatkan hasil pengeluaran terhadap hasil bumi yang terdapat diTanah Melayu kepada pihak British.Kesannya kedua-dua imigran ini menguasai dua sumber ekonomi yang berbeza sehinggaterbentuk pola-pola ekonomi terhadap masyarakat. Penambahan penduduk dan peningkatankegiatan ekonomi secara tidak langsung telah mendorong pertumbuhan bandar, jalan-jalan raya,landasan kereta api dan pembahagian kelompok kaum mengikut sektor ekonomi. Selain itu juga,kedatangan imigran ini telah memberi kesan yang besar ke atas Tanah Melayu kerana telahmengubah pola kependudukan dan juga membawa kepada pembentukan masyarakat majmuk. 1

2.0Faktor-Faktor Kemasukan Imigran Cina Dan India Ke Tanah Melayu2.1Kemasukan Imigran Cina Ke Tanah Melayu Imigran Cina ke Tanah Melayu juga adalah kesan p e r m a s a l a h a n y a n g t i m b u l d i n e g a r a a s a l mereka dari segi sosial, ekonomi dan politik. Dari segi sosial masalah wujud apabila berlakunya bencana alam seperti kemarau yang panjang dan juga banjir besar. Pengalihan air Sungai Kuningd a n H o n a n k e S h a n t u n g t e l a h menyebabkan banjir besar berlaku. 1 Selain itu juga berlakuk e m a r a u y a n g p a n j a n g p a d a tahun 1900. 2 K e s a n n y a m a s y a r a k a t t i d a k d a p a t m e n e r u s k a n pekerjaan mereka dan juga menyebabkan masalah kebuluran dan juga penyakit berjangkit.D a r i s e g i e k o n o m i t u r u t b e r p u n c a d a r i p a d a b e n c a n a a l a m y a n g b e r l a k u . S e l a i n i t u , k e s a n pertambahan penduduk yang pesat menyebabkan masalah kepada ekonomi Cina pada masa itu.Keadaan yang tidak stabil dan penambahan penduduk yang ramai menyebabkan berlakunyamasalah bagi mendapatkan pekerjaan. Pada tahun 1741 penduduk Cina berjumlah 137 juta orangmeningkat kepada 430 juta orang pada tahun 1850. 3 Keadaan menjadi bertambah buruk apabilak e r a j a a n M a n c h u mengenakan cukai yang tinggi dan menyebabkan para p e t a n i t i d a k d a p a t membayar cukai yang dikenakan. Terdapat juga petani yang bertindak menjual tanah merekauntuk membayar cukai yang dikenakan. Kesannya, hampir 60 peratus hingga 90 peratus petanikehilangan tanah yang dimiliki mereka. Keadaan ini menunjukkan pertambahan penduduk yangs a n g a t b e s a r jumlahnya berbanding pertambahan kawasan pertanian y a n g h a n y a 3 5 p e r a t u s sahaja. Jelas ini merupakan faktor mengapa orang Cina bertindak mencari sumber rezeki yang baru.Bukan itu sahaja, keadaan politik di Cina turut menjadi faktor penolak kenapa imigranCina datang ke Tanah Melayu. Keadaan politik Cina pada masa itu adalah tidak stabil keranakerajaan Manchu merupakan sebuah kepemimpinan yang tidak adil dan bersikap diskriminasi

1 Mohd Isa Othman. Sejarah Malaysia, 1800-1963 . Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.Hal 173. 2 K. G. Tregonning. 1984. A History Of Modern Malaya . Singapura: Singapore Press. Hal 174. 3 Mohd Isa Othman. Sejarah Malaysia, 1800-1963 . Hal 173. 2

terhadap rakyat mereka. Selain itu, keadaan sosio-politik yang huru hara menyebabkan keadaanmenjadi tidak terkawal dan sering terjadi pembunuhan dan kekejaman. Hal ini menyebabkang e r a k a n menentang pemerintah sering meletus, antaranya ialah P e m b e r o n t a k a n T a i p i n g , Pemberontakan Boxer dan Revolusi Cina. Namun, kebanyakan pemberontakan yang dilakukanmenemui kegagalan dan menyebabkan kerajaan bersikap lebih tegas dan kejam terhadap rakyat.Kesan daripada itu menyebabkan rakyat Cina bertindak dengan keluar daripada negara merekauntuk mencari pekerjaan yang mampu menampung kehidupan.Selain faktor penolak, terdapat beberapa faktor penarik yang menyebabkan imigran Cina berminat untuk berhijrah ke Tanah Melayu antaranya ialah kerana Dasar orang British, kestabilansistem politik Tanah Melayu dan juga perkembangan pesat ekonomi yang berlaku di TanahMelayu pada masa itu. Orang British menggalakkan kedatangan imigran Cina ke Tanah Melayuk e r a n a b e r p e n d a p a t o r a n g C i n a m e m p u n y a i s e m a n g a t k e r j a y a n g k u a t , b e r d a y a u s a h a d a n bersifat keusahawanan. 4

Perkara yang jelas dapat dilihat dalam perkembangan penempatan Cinadi Tanah Melayu ialah hubungannya dengan British. Dikatakan, dimana sahaja bendera British berkibar disana ramai orang Cina bernaung. 5 Kedatangan imigran Cina secara beramai-ramai b e r m u l a d i Negeri-negeri Selat. Sistem ekonomi bebas yang d i j a l a n k a n B r i t i s h t e l a h menggalakkan kedatangan mereka ke Tanah Melayu malahan mereka turut b e r k e m b a n g d i keseluruhan Tanah Melayu sejajar dengan kependudukan British yang menguasai Tanah Melayu.Penghijarahan beramai-ramai Cina ke Tanah Melayu berlaku pada pertengahan kurun ke-19hingga ke-20. Berdasarkan bancian yang dibuat pada tahun 1891, separuh penduduk di Perak,Selangor dan Sungai Ujung merupakan imigran Cina. 6 Kebanyakan mereka berasal dari ChinaSelatan. Kawasan tumpuan mereka merupakan kawasan tumpuan ekonomi yang menjadi penarik utama mereka datang ke Tanah Melayu. Bidang utama dalam kegiatan ekonomi mereka adalah perlombongan.Dasar pemerintahan British yang bersifat liberal telah menggalakkan lagi kemasukan orangCina ke Tanah Melayu. Pelbagai kemudahan disediakan bagi menggalakkan kemasukan imigranC i n a s e p e r t i m e n y e d i a k a n kemudahan seperti subsidi tambang dan juga m e m p e r k e n a l k a n undang-undang dan peraturan imigrasi di Tanah Melayu. Kestabilan politik di Tanah Melayu 4 Chan Hon Chai. 1967. The Development Of British Malaya 1896-1909 . Kuala Lumpur. Hal 102. 5 Sidek Fadzil. 1970. Sejarah Orang China di Tanah Melayu . Kelantan: Pustaka Aman Press. Hal 21. 6

Mohd Isa Othman. Sejarah Malaysia, 1800-1963 . Hal 171. 3

menyebabkan imigran merasakan Tanah Melayu merupakan tempat yang sesuai untuk mencarisumber rezeki. Hal ini kerana, selepas pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun1896 telah menjamin kestabilan politik Tanah Melayu.Pada peringkat awal kemasukan warga Cina ke Tanah Melayu adalah dengan pembiayaansendiri. Selepas ekonomi Tanah Melayu menunjukkan peningkatan yang memberangsangkanmenyebabkan banyak galakan diberi untuk menarik lebih ramai kemasukan buruh-buruh luar.Para pembesar juga berperanan dalam membawa masuk buruh-buruh luar untuk mengusahakan perlombongan bijih timah. Terdapat kapitan yang dilantik untuk mengendalikan buruh-buruhCina tersebut. Kapitan ini juga merupakan ketua kongsi gelap. Selain itu terdapat juga SistemKangcu, melalui sistem ini Sultan Johor bertindak mengeluarkan surat sungai kepada pemodal- pemodal Cina untuk mengusahakan tanaman seperti tanaman lada dan gambir. Terdapat jugaSistem Tiket Kredit yang diperkenalkan, berdasarkan sistem ini, para imigran diberi hutang p e l a y a r a n . Namun, sistem ini dilihat membebankan imigran k e r a n a m e r e k a t e r p a k s a menanggung hutang dan kesannya mereka mendapat upah yang sangat murah. 2.2Kemasukan Imigran India Ke Tanah Melayu Kedatangan imigran India juga merupakan kesan disebabkan kependudukan British di TanahMelayu. Namun begitu, kedatangan mereka ke Tanah Melayu agak lewat berbanding imigranC i n a . P a d a p e r i n g k a t a w a l p e n j a j a h a n B r i t i s h d i T a n a h M e l a y u , k e r a j a a n I n d i a t i d a k menggalakan rakyat mereka berhijrah keluar dari Negara India. Tetapi selepas perjanjianInggeris-Belanda, ramai banduan dari I n d i a y a n g d i b a w a d a n d i t e m p a t k a n d i S u m a t e r a k e Negerinegeri Selat. Banduan-banduan ini digunakan sebagai buruh untuk membina bangunan, jalan raya, landasan kereta api dan jambatan.

7 Selain itu juga, terdapat satu kumpulan lagiimigran India yang terdiri daripada buruk kuli kontrak untuk bekerja di ladang tebu, kopi dankemudiannya getah. Penghijrahan beramai-ramai imigran India ke Tanah Melayu bermula pada 7 Mohd Isa Othman. Sejarah Malaysia, 1800-1963 . Hal 176 4

tahun 1840-an. 8 Pada mulanya buruh dari India ini diimport oleh peladang British untuk bekerjadi ladang tebu dan kopi di Seberang Perai.Keadaan sosioekonomi yang tidak stabil di negara asal telah menjadi faktor penolak kepada imigran India untuk keluar dari negara mereka. Keadaan ekonomi dan sosialnya yangsemakin meruncing telah menyebabkan orang India menghadapi kesengsaraan dan penderitaandalam hidup. Selain itu, berlaku bencana alam seperti kemarau yang berpanjangan menyebabkansumber ekonomi mereka tiada dan tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan untuk menyarakehidupan seharian mereka. Hal ini menyebabkan tahap kemiskinan semakin meningkat danditambah pula dengan penambahan penduduk yang ketara dari tahun ke tahun. Sistem kasta jugamenjadi penghalang kepada mobiliti sosial dan ekonomi. Sistem kasta yang diamalkan ini telahmenindas golongan yang dianggap mempunyai kasta rendah. Kesempitan hidup dan penindasanyang berlaku mendorong mereka keluar berhijrah untuk membaiki taraf hidup.Faktor penarik yang membawa kepada kemasukan imigran India ke Tanah Melayu adalahs a m a seperti faktor yang telah membawa kepada k e m a s u k a n i m i g r a n C i n a i a i t u k e r a n a perkembangan ekonomi di Tanah Melayu, Sosio-politik yang stabil dan juga galakan yangd i b e r i k a n o l e h B r i t i s h . P e n d o r o n g yang ketara kedatangan buruh India adalah k e r a n a perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. British

bertindak menggalakkan kemasukanorang India kerana tenaga kerja yang ramai diperlukan di ladang getah. Selain itu buruh Indiadikatakan sangat mahir dalam aktiviti perladangan getah. Terdapat juga diantara mereka yangdiberikan peranan untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam.Cara kemasukan imigran India ke Tanah Melayu adalah melalui cara persendirian, sistemkontrak, sistem Kangani dan bantuan tabung khas. Sistem kontrak bermula pada awal abad ke-19dan dihapuskan pada tahun 1910. 9 Buruh kontrak dianggap murah dan mudah untuk berpindahm a j i k a n . S i s t e m K a n g a n i ( p e n g a w a s ) p u l a l e b i h disukai kerana murah dan bebas daripadakawalan serta pemeriksaan daripada kerajaan. Sistem kangani dikatakan b e r j a y a m e n g a t a s i sistem kontrak kerana jangka masanya yang pendek dan dibuat secara lisan. 8 Selain golongan bumiputera yang merupakan penduduk asal di negeri ini terdapat juga warganegara Malaysia yang terdiri daripada penduduk yang berasal dari negeri China dan India. Walaupun terdapat pedagang dan saudagar dari negeri China dan India serta Arab yang belayar ke Selat Melaka untuk menjalankan perniagaan pada zaman kegemilangan Melaka, bilangan mereka yang menetap adalah kecil. Kebanyakan yang memihh untuk menetap di negara ini kemudiannya telah mengasimilasikan diri mereka dengan budaya dan cara hidup penduduk setempat. Hal ini ternyata berbeza sekali dengan gelombang kedatangan imigran yang berlaku dengan rancaknya mulai pertengahan abad ke-19. Penghijrahan masuk-secara beramai-rarnai orang Cina di peringkat awal berlaku setelah pihak Inggeris membuka Pulau Pinang (1786), Singapura (1819) dan menubuhkan Negeri-negeri Selat (1826). Dasar ekonomi dan pentadbiran Inggeris telah menggalakkan kedatangan beramai-rarnai imigran Cina.

Di peringkat ini mereka tertumpu di Lukut dan Sungai Ujong untuk bekerja di lombong bijih yang diusahakan oleh para pembesar Melayu. Berikutan keadaan politik yang tidak stabil dan keadaan kucar-kacir yang berlaku di Perak, Selangor serta Sungai Ujong pada suku ketiga abad ke-19, telah mendorong campurtangan Inggeris ke atas pentadbiran negeri-negeri Melayu tersebut pada tahun 1874. Dengan terbentuknya pentadbiran Inggeris, lebih banyak buruh Cina bcrhijrah terutamanya ke kawasan perlombongan utama. Saudagar Cina dan Eropah di Negerinegeri Selat juga semakin giat melabur dalam penisahaan bijih yang menjadi usahaniaga mereka. Pada tahun 1870 terdapal kira-kira 10,000 orang Cina di Sungai Ujong. Di Selangor menjelang tahun 1850, sudahpun ada lombong bijih yang diusahakan oleh orang Cina di kawasan Ampang, Kuala Lumpur. Sungai Kanching dan Kelang. Pada waktu yang sama terdapat juga perkembangan yang berlaku di Johor. Di sana Temenggung lbrahim telah menggalakkan tanaman lada dan gambir dengan memberikan kawasan-kawasan di sepanjang sungai untuk

orang Cina membuka ladang. 'Surat Sungai' atau surat kuasa diberikan kepada sescorang ketua atau 'Kangchu' di satu-satu kawasan gambir dan lada. Pada tahun 1870-an dianggarkan penduduk Cina di Johor mencapai bilangan 100,000 orang. Di Perak. Long,Jaafar. seorang pembesar tempatan telah menernui kawasan bijih yang luas di Larut pada tahun 1840-an. Beliau telah membuka lombong di Kelian Pauh (Taiping) dan membawa buruh Cina untuk memajukan lombong di Larut. Dianggarkan terdapat 40.000 orang Cina di Larut pada tahun 1873. Keadaan yang sama juga berlaku di Lukut iaitu kawasan lombong bijih yang ditadbirkan oleh Raja Jumaat bin Raja Jaafar. Kebanyakan imigran Cina berasal dari wilayah Kwangtung dan Fukien. Terdapat beberapa puak yang berhijrah mengikut diaiek kedaerahan seperti daerah Arnoy, Sen-Yu, Hok-Chiu. Eng Choon dan daerah-daerah lain di wilayah Kwangtung; manakala suku-suku lain terdiri daripada penduduk daerah Canton. Tiu Chiu. Fui Chiu dan Kheng Chow.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang Cina berhijrah dari negara asal mereka. Di antaranya ialah keadaan huru-hara di bawah pemerintahan Manchu. Kekacauan, pembunuhan dan kekejaman sering terjadi dan tidak terkawal. Malapetaka seperti banjir dan taufan kerap melanda kawasan pertanian menyebabkan kesukaran kepada petani. Gerakan menentang pemerintahan Manchu sentfasa meletus, antaranya ialah Pemberontakan Taiping, Pemberontakan Boxer dan Revolusi Cina. Pemberontakan Taiping yang berlaku pada tahun 1857 berakhir dengan kegagalan dan banyak yang terlibat melarikan diri ke beberapa tempat di Asia Tenggara. Adalah dipercayai banyak imigran yang tiba ke negara ini kerana dipaksa oleh agen buruh di negeri China. Manakala sesetengahnya pula terpengaruh oleh kaum keluarga yang berhijrah terlebih awal. Narnun demikian. faktor yang paling penting ialah tarikan untuk mencari rezeki dan kekayaan di seberang laut. Hal tersebut berlaku kerana kebanyakan mereka terdiri daripada kelas bawahan dan buruh miskin di negeri China. Penghijrahan secara beramairarnai buruh Cina sebenarnya merupakan langkah yang dirancang oleh Inggeris. Dasar ekonomi penjajah untuk mengaut kekayaan secepat mungkin daripada hasil bijih telah menyebabkan galakan diberi untuk mengimport buruh luar. Pertambahan permintaan bahan tersebut di Eropah telah mendesak peningkatan eksport bijih ke negara-negara perindustrian. Buruh Cina

telah dibawa masuk khususnya untuk menjadi alat eksploitasi ekonomi Inggeris sendiri. Proses kemasukan imigran diawasi pula dengan meluluskan undang-undang imigresen, misalnya pada tahun 1877, The Chinese Immigrants Ordinance dan The Crimpling Ordinance diperkenalkan. Lanjutan daripada itu Jabatan Perlindung orang Cina dibentuk bagi melindungi buruh-buruh Cina. Agensi merekrut buruh dibenarkan beroperasi di Singapura dan di Negeri-negeri Selat yang lain. Menjelang awal abad ioi, orang Cina yang berhijrah ke negeri-negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu telah tersebar ke merata tempat, khususnya di kawasan pantai barat. Selain golongan buruh atau 'sinkhek' terdapat juga kategori imigran yang terdiri daripada peniaga, tukang, pekerja mahir dan sebagainya. Di negeri Sarawak kedatangan secara beramairamai imigran Cina bermula pada suku kedua abad ke-19 iaitu setelah wujudnya pemerintahan James Brooke pada tahun 1841. James Brooke telah berusaha mengekalkan keamanan Sarawak dengan memerangi kegiatan lanun di sekitar perairan Sarawak. Kejayaannya telah menyebabkan berkembangnya aktiviti pemiagaan saudagar Inggeris dan Cina di Singapura dan Sarawak. Keamanan yang wujud di Sarawak telah menarik minat orang Cina untuk datang ke Sarawak. Pada peringkat awal orang Cina yang berhijrah bukanlah berasal dari negeri China tetapi terdiri daripada pelombong keturunan Hakka yang datang dari kawasan Sambas, Pontianak. Mereka telah melombong emas di kawasan tersebut sejak tahun 1760-an lagi.

Apabila Belanda meluaskan kekuasaan di Pontianak pada tahun 1820-an, orang Cina merasa tertekan. Apabila longgokan emas mulai berkurangan rarnai yang berpindah ke Bau, Sarawak dalam tahun 1841. Apabila bandar Kuching dibuka pada tahun 1836 oleh Pangeran Mahkota, banyak peniaga Hokkien mulai menetap di situ bersama-sama orang Melayu dan Bidayuh. Sepertimana dengan keadaan di Semenanjung, tarikan untuk mendapat keuntungan ekonomi menjadi faktor utama. Selain melombong emas di Bau dan Marup, tanaman gambir dan lada untuk tujuan eksport juga menjadi daya pcnarik. Sehingga tahun 1857 adalah dianggarkan terdapat sebanyak 4,000 orang Cina di barat Sarawak. Perusahaan tanaman lada hitam secara meluas hanya bermula pada tahun 1876 apabila Raja Brooke menawarkan pelayaran percuma kepada penanam lada dari Singapura dan menguntukkan tanah bagi ladang lada hitam kepada saudagar Cina. Selain orang Hakka, pada tahun 1900 banyak imigran Foochow masuk ke Sarawak untuk menanam lada di Sibu, Sarikei-Binatang dan Serian. Tanaman getah mula diperkenalkan di Sarawak pada tahun 1881. Hasilnya menjadi eksport penting Sarawak mulai tahun 1906 apabila harga getah melambung naik.

Getah dimajukan dengan cara menggalakkan pekebun kecil bumiputera dan orang Foochow menanam tanaman ini. Kenaikan harga getah pada tahun 1920-an telah menyebabkan, banyak imigran Cina masuk dan mengusahakannya secara ladang. Perangkaan tentang bilangan imigran yang meningkat di Sarawak adalah jelas, pada tahun 1908 dianggarkan terdapat 45,000 orang Cina - lebih kurang 10 peratus daripada penduduk Sarawak. Walau bagaimanapun pada tahun 1960jumlahnya menjadi 229,154 orang atau 32 peratus dari jumlah penduduk Sarawak. Pertambahan pesat berlaku di antara tahun 1939 hingga 1960. Dengan itu adalah jelas faktor ekonomi menjadi pendorong kedatangan imigran Cina. Malahan dasar keluarga Brooke yang memberikan pelbagai kemudahan seperti pemilikan tanah, bantuan kewangan, dan tambang pelayaran telah memesatkan lagi kedatangan mereka. Raja Brooke kedua pula secara peribadi menggalakkan orang Foochow datang ke Sarawak. Negeri Sabah mengalami pertambahan jumlah penduduk yang pesat di antara tahun 1901 hingga 1911. Banci penduduk pertama pada

tahun 1891 menunjukkan penduduknya berjumlah 67,062 orang. Narnun jumlah ini meningkat kepada 208,183 orang pada tahun 1911.

Pertambahan ini jelas berlaku sesudah Sabah ditadbirkan oleh Syarikat Chartered, apabila banyak imigran Cina dan Jawa dibawa masuk sebagai buruh ladang kepunyaan syarikat tersebut. Sebelum Syarikat Chartered mentadbir Sabah, bilangan orang Cina adalah amat kecil. Selain beberapa orang pedagang barang hasil hutan di Sandakan, terdapat beberapa keluarga Cina tinggal yang di Labuan dan TelukMarudu. Usaha pengasas Syarikat Chartered, Alfred Dent dan Pesuruhjaya bagi imigran Cina, Sir Walter Medhurst menunjukkan kesungguhan Inggeris untuk mengaut keuntungan dengan menggunakan buruh Cina di ladang dan kawasan pembalakan. Pada tahun 1880-an apabila kayu balak dan tembakau menjadi eksport penting, pihak syarikat dan para pelabur di dalam kedua jenis perusahaan membawa masuk orang Cina dan Jawa untuk menjadi buruh. Apabila tanaman getah mula mengambil tempat di sekitar tahun 1907, imigran dari Cina telah diambil sebagai buruh.

Orang Hakka turut berhijrah kerana ingin mengambil peluang menanam getah. Di sekitar tahun 1907 bilangan penduduk Cina telah meningkat kepada 13,000 orang. Peraturan masuk imigran bagi orang Cina dipermudah. Medhurst sendiri telah pergi ke negeri China dan kemudiannya menawarkan free-passage bagi menggalakkan penghijrahan. Jabatan Pelindung Cina wujud bagi mengawasi buruh kontrak dan kebajikan imigran. Hong Kong dan Singapura menjadi pangkalan rekrut buruh imigran ini. Kemasukan imigran Cina meningkat pada tahun-tahun 1920 hingga 1940 hasil daripada tindakan syarikat mengeluarkan pas masuk kepada keluarga imigran yang ingin berhijrah. Satu faktor lain yang mendorong orang Cina terutama dari suku Hakka dan Kantonis untuk datang ke Sabah ialah kemudahan untuk memiliki tanah yang mudah dan percuma. Menjelang tahun 1931 penduduk Cina di Sabah telah meningkat menjadi 47,779 orang.

Kedatangan Imigran Cina ke Tanah Melayu


1. Pembangunan dan kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah menggalakkan kedatangan buruhburuh asing untuk bekerja di kawasan perlombongan bijih timah, estet-estet getah dan kawasan pertanian ladang. 2. Faktor ekonomi merupakan pendorong utama kemasukkan imigran ditambah lagi dengan pemerintahan kuasa British di Pulau Pinang dan Singapura yang telah memudahkan lagi kemasukan imigran. 3. Kemasukan imigran ini adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor penolak iaitu yang mendorong mereka untuk meninggalkan negara masing-masing seperti peperangan, kebuluran dan lainlain. 4. Kerajaan British juga telah menggalakkan agar imigran ini berhijrah ke Tanah Melayu. 5. Orang-orang Melayu juga tidak menentang kedatangan kaum imigran ini. 6. Imigran China dan India telah lama mengenali Tanah Melayu sebagai salah satu pusat

perdagangan yang penting suatu masa dahulu, ini telah mendorong mereka untuk berhijrah ke Tanah Melayu. 7. Keadaan ekonomi Tanah Melayu yang sedang pesat membangun melalui perusahaan Getah dan bijih timah telah membuka banyak peluang pekerjaan. 8. Politik di Tanah Melayu juga berada dalam keadaan stabil di bawah penjajah British, dan ini telah menarik lebih ramai golongan pemodal dan imigran asing ke Tanah Melayu Kedatangan Buruh Cina 1. Kedatangan Buruh dari China secara besar-besaran bermula sejak awal abad ke-19 yangkebanyakkan berasal dari wilayah selatan China seperti Kwangtung, Kwangsi dan Fukien. 2. Kedatangan buruh ini ke Tanah Melayu adalah melalui beberapa cara seperti sistem tiket kredit, sistem pengambilan kakitangan, dan sistem pengambilan rumah kongsi. 1. Ramai dikalangan imigran Cina telah datang ke Tanah Melayu melalui sistem tiket Kredit. 2. Imigran Cina yang ingin datang ke Tanah Melayu akan dikumpulkan oleh Kheh-thau ( Ketua ), orang yang bertanggunjawab mengumpulkan masyarakat tempatan di China sebelum di bawa ke Pelabuhan. 3. Kheh-thau ini akan dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa oleh mereka. 4. Imigran yang datang ini dipanggil Sin Kheh dan diletakkan dibawah pengawasan nahkoda kapal atau agensi buruh yang biasanya telah menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan. 5. Imigran yang datang dengan cara ini terikat dengan perjanjian untuk bekerja bagi satu tempoh masa sehinggalah hutang tambang mereka dijelaskan. 6. Selepas itu mereka bebas berkhidmat dengan sesiapa sahaja yang merek suka. 7. Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka akan tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang. 8. Mereka akan dibawa oleh orang tengah atau pemborong buruh dengan bayaran tertentu kepada pihak majikan. 9. Kerajaan British di Tanah Melayu telah mewujudkan jawatan pegawai pelindung buruh dari China pada bulan Mac 1872. 10. Ia adalah bertujuan untuk mengawasi kemasukan buruh dan imigran dari China. 11. Beberapa undang-undang telah dilaksanakan bagi membaiki sistem pengambilan buruh. 12. Pada 30 Jun 1914, sistem tiket kredit ini telah digantikan dengan dengan sistem pengambilan Kakitangan ataupun pengambilan rumah kongsi. Sistem Pengambilan Kakitangan 1. Melalui sistem ini, majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China bagi mendapatkan tenaga buruh. 2. Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan. 3. Pegawai yang dihantar tersebut adalah bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut sehigga mereka sampai di tempat majikannya. Sistem Pengambilan Rumah Kongsi 1. Di bawah sistem ini, pemgambilan buruh adalah dilakukan oleh pegawai dinegara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi. 2. Pegawai tersebut akan membaiyai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehingga mereka sampai di rumah kongsi. 3. Pembawa buruh tadi akan dibayar oleh tuan punya rumah kongsi dengan kadar yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya.

Secara Berkumpulan ( Foochow ) 1. Pada awal abad ke-20, cara kedatangan imigran ini telah berubah terutamanya di Sarawak. 2. Charles Brooke melalui syarikatnya di Singapura telah menaja kemasukan buruh ke Sarawak. 3. Buruh ini masuk ke Sarawak secara berkumpulan seperti yang dianjurkan oleh orang Foochow di Sarawak. 4. Kumpulan pertama dibawa masuk selepas adnya persetujuan di antara Wong Nai Siong, seorang ketua Foochow di Sibu, dengan Charles Brooke untuk menjemput petani Cina menerokai Lembah Rajang. 5. Lebih kurang 570 orang Foochow telah dibawa masuk ke Sibu pada bulan Januari 1901 dan bulan Mac. 6. Kaum imigran ini amat diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam. alam abad ke-19, Malaysia telah mengalami perubahan komposisi etnik yang ketara. Ini berlaku berikutan kedatangan penjajah British dan pemodenan ekonomi yang dijalankan oleh mereka. Perkembangan perusahaan bijih timah dan getah di Perak dan Selangor telah membawa kepada kedatangan beramai-ramai orang Cina dan India ke Malaysia. Sultan Ali Iskandar Shah dan Sultan Abu Bakar Shah, Sultan Johor, juga amat bertanggungjawab membawa orang Cina dan India ke Malaysia untuk menjayakan perusahaan getah, gambir dan lada hitam di negeri Johor. Orang Cina. Sejak abad pertama, orang Cina telah datang ke Malaysia. Empayar Johor menjalankan hubungan perdagangan dengan negara China dan pedagang Cina telah menetap di Johor. Tetapi kemasukan orang Cina ke Malaysia menjadi ketara selepas British menjajah Pulau Pinang dalam tahun 1786 dan Singapura dalam tahun 1824. Orang Cina berhijrah ke tanah besar Johor dari Singapura pada zaman pemerintahan Sultan Ali Iskandar Shah dan Sultan Abu Bakar Shah (1835-1895) untuk membuka ladang gambir dan lada hitam. Orang Cina juga menjadi buruh lombong bijih timah di Perak dan Selangor. Bencana alam di China seperti kemarau dan banjir menyebabkan penduduknya menderita. Pertambahan penduduk China yang mendadak menyebabkan kekurangan tanah pertanian untuk sekumpulan besar penduduk desa, dan mereka terpaksa berhijrah ke Malaysia untuk mencari kehidupan baru. Kedatangan orang Cina telah menggalakkan perkembangan perusahaan bijih timah di Malaysia terutamanya di Taiping, Ipoh, Kuala Lumpur dan Seremban. Orang Cina juga telah menjayakan industri koko di Sabah, lada hitam di Johor dan Sarawak dan sayur-sayuran di Cameron Highlands, Ipoh, Johor Baru, George Town dan Kuala Lumpur.

Mereka turut terlibat dalam penanaman padi di Sabak Bernam dan perikanan di Pulau Pangkor, George Town dan Klang. Buruh Cina dibawa masuk ke Malaysia melalui agen yang merupakan pedagang Cina yang kaya. Mereka terikat dengan perjanjian untuk bekerja di Malaysia sehingga hutang tambang perjalanan yang diberikan oleh agen berjaya dijelaskan. Orang Hokkien - Orang Hokkien ialah golongan dialek Cina yang pertama dan teramai menetap di Malaysia. Mereka kebanyakannya menetap di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka dan menjadi pedagang, buruh dan pekebun kecil. Kumpulan kecil Teochew (Swatow) iaitu Hokkien dari bandar Swatow di Kwangtung (wilayah orang Kantonis) kebanyakannya menetap di Pulau Pinang, Singapura, Melaka, Johor, dan pesisir Selangor dan Perak. Kumpulan kecil Hainan iaitu Hokkien dari Pulau Hainan di Kwangtung membuka kedai kopi dan juga menjadi buruh ladang. Orang Kantonis dan Hakka - Orang Kantonis dan Hakka bekerja di lombong bijih timah dan juga menjadi pedagang dan pekebun kecil. Mereka menetap di pedalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Pada tahun 1921, orang Hokkien merangkumi 52 peratus orang Cina dMalaysia [termasuk Teochew 11 peratus dan Hainan 6 peratus] diikuti orang Kantonis (29 peratus) dan Hakka (19 peratus). Pada tahun 1941, orang Cina merupakan kaum terbesar di Semenanjung Malaysia, dan membentuk 43 peratus penduduk Semenanjung berbanding orang Melayu yang membentuk 41 peratus penduduk Semenanjung. Menjelang tahun 1921, 22 peratus daripada orang Cina di Semenanjung adalah anak kelahiran Semenanjung. Dalam tahun 1957, 75 peratus daripada mereka adalah anak kelahiran Semenanjung. Orang India. Orang India datang ke Malaysia sejak abad yang pertama. Seperti orang Cina, mereka berdagang dengan empayar Johor serta negeri Kedah dan Kelantan. Mereka berhijrah secara beramai-ramai pada abad ke-19 akibat perkembangan perusahaan getah. Buruh India amat berjasa memajukan sistem jalan raya dan keretapi di Semenanjung Malaysia. Kebanyakan penghijrah dari India berketurunan Tamil dan Punjabi. Seperti di China, bencana alam dan pertambahan penduduk di India menyebabkan sebahagian besar orang India berhijrah ke seberang laut untuk memulakan kehidupan baru.

Ramai orang Tamil memasuki Malaysia sebagai buruh kontrak di ladang getah, tebu (di Pulau Pinang) dan kopi (di Johor). Mereka dibawa masuk oleh agen yang merupakan pedagang India yang kaya. Mereka bekerja di bawah seorang majikan di Malaysia untuk tempoh yang ditetapkan oleh kontrak. Orang Tamil membentuk 82 peratus daripada penduduk India di Malaysia pada tahun 1931 dan mereka bekerja di estet getah dan kelapa sawit selain menjadi pegawai kerajaan dan golongan profesional seperti peguam dan doktor. Orang Malayali membentuk 6 peratus daripada penduduk India di Malaysia pada tahun 1931 dan turut bekerja di bidang yang sama dengan orang Tamil. Orang Telugu membentuk 5 peratus daripada penduduk India di Malaysia pada tahun 1931 dan kebanyakannya bekerja sebagai buruh estet. Orang Punjabi (termasuk Gujarati, Bengali, Marathi, Orissa, Kashmir, dan Sindhi) membentuk 7 peratus daripada penduduk India di Malaysia pada tahun 1931 dan kebanyakannya menjadi peniaga, polis dan askar. Pada tahun 1921, 12 peratus penduduk India dilahirkan di Semenanjung. Pada tahun 1957, 62.1 peratus penduduk India dilahirkan di Semenanjung. Walaupun ekonomi moden (perladangan, perlombongan dan pembinaan) didominasi oleh orang Cina dan India, orang Melayu tidak menjauhkan diri darinya. Ramai orang Melayu berketurunan Jawa bekerja di ladang kelapa sawit serta getah, serta menjaga kuda lumba dan berniaga di Singapura. Orang Batak Mandailing iaitu sejenis Melayu Asli bekerja di lombong bijih timah di Perak.

Imigran Cina ke Tanah

Melayu juga adalah kesan

p e r m a s a l a h a n y a n g t i m b u l d i n e g a r a a s a l mereka dari segi sosial, ekonomi dan politik. Dari segi sosial masalah wujud apabila berlakunya bencana alam seperti kemarau yang panjang dan juga banjir besar. Pengalihan air Sungai Kuningd a n H o n a n k e S h a n t u n g telah menyebabkan banjir besar berlaku. 1 Selain itu juga berlakuk e m a r a u y a n g p a n j a n g p a d a t a h u n 1 9 0 0 . 2 K e s a n n y a m a s y a r a k a t t i d a k d a p a t m e n e r u s k a n pekerjaan mereka dan juga menyebabkan masalah kebuluran dan juga penyakit berjangkit.D a r i s e g i e k o n o m i t u r u t berpunca daripada bencana alam yang berlaku. Selain itu, k e s a n pertambahan penduduk yang pesat menyebabkan masalah kepada ekonomi Cina pada masa itu.Keadaan yang tidak stabil dan penambahan penduduk yang ramai menyebabkan berlakunyamasalah bagi mendapatkan pekerjaan.

Pada tahun 1741 penduduk Cina berjumlah 137 juta orangmeningkat kepada 430 juta orang pada tahun 1850. 3 Keadaan menjadi bertambah buruk apabilak e r a j a a n M a n c h u m e n g e n a k a n c u k a i y a n g t i n g g i d a n m e n y e b a b k a n p a r a p e t a n i t i d a k d a p a t membayar cukai yang dikenakan. Terdapat juga petani yang bertindak menjual tanah merekauntuk membayar cukai yang dikenakan. Kesannya, hampir 60 peratus hingga 90 peratus petanikehilangan tanah yang dimiliki mereka. Keadaan ini menunjukkan pertambahan penduduk yangs a n g a t b e s a r j u m l a h n y a b e r b a n d i n g p e r t a m b a h a n k a w a s a n p e r t a n i a n y a n g h a n y a 3 5 p e r a t u s sahaja. Jelas ini merupakan faktor mengapa orang Cina bertindak mencari sumber rezeki yang baru.Bukan itu sahaja, keadaan politik di Cina turut menjadi faktor penolak kenapa imigranCina datang ke Tanah Melayu. Keadaan politik Cina pada masa itu adalah tidak stabil keranakerajaan Manchu merupakan sebuah kepemimpinan yang tidak adil dan bersikap diskriminasi terhadap rakyat mereka. Selain itu, keadaan sosio-politik yang huru hara menyebabkan keadaanmenjadi tidak terkawal dan sering terjadi pembunuhan dan kekejaman. Hal ini menyebabkang e r a k a n m e n e n t a n g p e m e r i n t a h s e r i n g m e l e t u s , a n t a r a n y a i a l a h P e m b e r o n t a k a n T a i p i n g , Pemberontakan Boxer dan Revolusi Cina. Namun, kebanyakan pemberontakan yang dilakukanmenemui kegagalan dan menyebabkan kerajaan bersikap lebih tegas dan kejam terhadap rakyat.Kesan daripada itu menyebabkan rakyat Cina bertindak dengan keluar daripada negara merekauntuk mencari pekerjaan yang mampu menampung kehidupan.Selain faktor penolak, terdapat beberapa faktor penarik yang menyebabkan imigran Cina berminat untuk berhijrah ke Tanah Melayu antaranya ialah kerana Dasar orang British, kestabilansistem politik Tanah Melayu dan juga perkembangan pesat ekonomi yang berlaku di TanahMelayu pada masa itu. Orang British menggalakkan kedatangan imigran Cina ke Tanah Melayuk e r a n a b e r p e n d a p a t o r a n g C i n a m e m p u n y a i s e m a n g a t k e r j a y a n g k u a t , b e r d a y a u s a h a d a n bersifat keusahawanan. 4 Perkara yang jelas dapat dilihat dalam perkembangan penempatan Cinadi Tanah Melayu ialah hubungannya dengan British. Dikatakan, dimana sahaja bendera British berkibar disana ramai orang Cina bernaung. 5 Kedatangan imigran Cina secara beramai-ramai b e r m u l a d i N e g e r i negeri Selat. Sistem ekonomi bebas yang dijalankan British t e l a h menggalakkan kedatangan mereka ke Tanah Melayu malahan m e r e k a t u r u t b e r k e m b a n g d i keseluruhan Tanah Melayu sejajar dengan kependudukan British yang menguasai Tanah Melayu.Penghijarahan beramai-ramai Cina ke Tanah Melayu berlaku pada pertengahan kurun ke-19hingga ke-20. Berdasarkan bancian yang dibuat pada tahun 1891, separuh penduduk di Perak,Selangor dan Sungai Ujung merupakan imigran Cina. 6 Kebanyakan mereka berasal dari ChinaSelatan. Kawasan tumpuan mereka merupakan kawasan tumpuan ekonomi yang menjadi penarik utama mereka datang ke Tanah Melayu. Bidang utama dalam kegiatan ekonomi mereka adalah perlombongan.Dasar pemerintahan British yang bersifat liberal telah menggalakkan lagi kemasukan orangCina ke Tanah Melayu. Pelbagai kemudahan disediakan bagi menggalakkan kemasukan imigranC i n a s e p e r t i m e n y e d i a k a n k e m u d a h a n

s e p e r t i s u b s i d i t a m b a n g d a n j u g a m e m p e r k e n a l k a n undang-undang dan peraturan imigrasi di Tanah Melayu. Kestabilan politik di Tanah Melayu menyebabkan imigran merasakan Tanah Melayu merupakan tempat yang sesuai untuk mencarisumber rezeki. Hal ini kerana, selepas pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun1896 telah menjamin kestabilan politik Tanah Melayu.Pada peringkat awal kemasukan warga Cina ke Tanah Melayu adalah dengan pembiayaansendiri. Selepas ekonomi Tanah Melayu menunjukkan peningkatan yang memberangsangkanmenyebabkan banyak galakan diberi untuk menarik lebih ramai kemasukan buruh-buruh luar.Para pembesar juga berperanan dalam membawa masuk buruh-buruh luar untuk mengusahakan perlombongan bijih timah. Terdapat kapitan yang dilantik untuk mengendalikan buruh-buruhCina tersebut. Kapitan ini juga merupakan ketua kongsi gelap. Selain itu terdapat juga SistemKangcu, melalui sistem ini Sultan Johor bertindak mengeluarkan surat sungai kepada pemodal- pemodal Cina untuk mengusahakan tanaman seperti tanaman lada dan gambir. Terdapat jugaSistem Tiket Kredit yang diperkenalkan, berdasarkan sistem ini, para imigran diberi hutang p e l a y a r a n . N a m u n , s i s t e m i n i dilihat membebankan imigran kerana mereka t e r p a k s a menanggung hutang dan kesannya mereka mendapat upah yang sangat murah. 2.2Kemasukan Imigran India Ke Tanah Melayu Kedatangan imigran India juga merupakan kesan disebabkan kependudukan British di TanahMelayu. Namun begitu, kedatangan mereka ke Tanah Melayu agak lewat berbanding imigranC i n a . P a d a p e r i n g k a t a w a l p e n j a j a h a n B r i t i s h d i T a n a h M e l a y u , k e r a j a a n I n d i a t i d a k menggalakan rakyat mereka berhijrah keluar dari Negara India. Tetapi selepas perjanjianInggeris-Belanda, ramai banduan dari India yang dibawa d a n d i t e m p a t k a n d i S u m a t e r a k e Negeri-negeri Selat. Banduan-banduan ini digunakan sebagai buruh untuk membina bangunan, jalan raya, landasan kereta api dan jambatan. 7 Selain itu juga, terdapat satu kumpulan lagiimigran India yang terdiri daripada buruk kuli kontrak untuk bekerja di ladang tebu, kopi dankemudiannya getah. Penghijrahan beramai-ramai imigran India ke Tanah Melayu bermula pada ahun 1840-an. 8 Pada mulanya buruh dari India ini diimport oleh peladang British untuk bekerjadi ladang tebu

dan kopi di Seberang Perai.Keadaan sosio-ekonomi yang

tidak stabil di negara

asal telah menjadi faktor penolak kepada imigran India untuk keluar dari negara mereka. Keadaan ekonomi dan sosialnya yangsemakin meruncing telah menyebabkan orang India menghadapi kesengsaraan dan penderitaandalam hidup. Selain itu, berlaku bencana alam seperti kemarau yang berpanjangan menyebabkansumber ekonomi mereka tiada dan tidak mampu untuk menghasilkan pendapatan untuk menyarakehidupan seharian mereka. Hal ini menyebabkan tahap kemiskinan semakin meningkat danditambah pula dengan penambahan penduduk yang ketara dari tahun ke tahun. Sistem kasta jugamenjadi penghalang kepada mobiliti sosial dan ekonomi. Sistem kasta yang diamalkan ini telahmenindas golongan yang dianggap mempunyai kasta

rendah. Kesempitan hidup dan penindasanyang berlaku mendorong mereka keluar berhijrah untuk membaiki taraf hidup.Faktor penarik yang membawa kepada kemasukan imigran India ke Tanah Melayu adalahs a m a s e p e r t i f a k t o r y a n g t e l a h m e m b a w a k e p a d a k e m a s u k a n i m i g r a n C i n a i a i t u k e r a n a perkembangan ekonomi di Tanah Melayu, Sosio-politik yang stabil dan juga galakan yangd i b e r i k a n o l e h B r i t i s h . P e n d o r o n g y a n g k e t a r a k e d a t a n g a n b u r u h I n d i a a d a l a h k e r a n a perkembangan perusahaan getah di Tanah Melayu. British bertindak menggalakkan kemasukanorang India kerana tenaga kerja yang ramai diperlukan di ladang getah. Selain itu buruh Indiadikatakan sangat mahir dalam aktiviti perladangan getah. Terdapat juga diantara mereka yangdiberikan peranan untuk berkhidmat dalam perkhidmatan awam.Cara kemasukan imigran India ke Tanah Melayu adalah melalui cara persendirian, sistemkontrak, sistem Kangani dan bantuan tabung khas. Sistem kontrak bermula pada awal abad ke-19dan dihapuskan pada tahun 1910. 9 Buruh kontrak dianggap murah dan mudah untuk berpindahm a j i k a n . S i s t e m Kangani (pengawas) pula lebih disukai kerana murah dan bebas daripadakawalan serta pemeriksaan daripada kerajaan. Sistem k a n g a n i d i k a t a k a n b e r j a y a m e n g a t a s i sistem kontrak kerana jangka masanya yang pendek dan dibuat secara lisan 3.0Perubahan Komposisi Penduduk Dalam Negeri-Negeri Bersekutu Perubahan Komposisi Penduduk Dalam Negeri-Negeri Bersekutu 1891-1911(Jumlah Dalam Ribuan. Kesan kedatangan imigran Cina dan India ke Tanah Melayu telah mengubah k o m p o s i s i penduduk dengan ketara. Daripada jadual di atas, jelas m e n u n j u k k a n p e r u b a h a n k o m p o s i s i penduduk yang ketara dalam tempoh 20 tahun. Dapat dilihat pertambahan penduduk dari tahunk e t a h u n b e r l a k u dengan cepat dan mengubah skala kependudukan yang sedia ada di T a n a h Melayu. Contohnya dapat dilihat pada tahun 1891 jumlah penduduk di Negeri-negeri Melayua d a l a h 4 1 8 . 5 r i b u o r a n g d a n s e t e l a h s e p u l u h t a h u n k e m u d i a n j u m l a h p e n d u d u k b e r t a m b a h kepada 678.6 ribu orang. Pertambahan ini semakin ketara apabila pada tahun 1911 terdapat1037.0 ribu orang jumlah penduduk yang menetap Negeri- negeri Melayu Bersekutu. Jelas disini bahawa kedatangan kedua-dua imigran ini telah menyumbang kepada pertambahan penduduk yang sangat pesat di Tanah Melayu..Hasil dari dasar liberal dan terbuka British, terbentuk sebuah masyarakat yang terdiridaripada pelbagai kaum, keturunan dan cara hidup. Penghijarahan ini telah mengubah struktur kependudukan asal. Pada awal abad ke-19 lebih daripada 90 peratus penduduk di SemenanjungMelayu terdiri daripada penduduk bumiputera keturunan Melayu. Tetapi pada tahun 1911 peratus penduduk bumiputera menurun kepada 54 peratus. Peratusan ini menurun lagi kepada 49 peratus pada tahun 1921 dan pada tahun berikutnya menunjukkan peratusan yang semakin menu Kadar pertambahan penduduk di Semenanjung di Tanah Melayu pesat berlaku bermula padatahun 1911 dan seterusnya bertambah dari semasa ke semasa. Pertambahan penduduk yang pesatini merupakan kesan daripada kemasukan imigran Cina dan India. Penduduk Cina di Selangor,Perak, Negeri Sembilan dan Pahang bertambah dua kali ganda antara tahun 1891 sehingga tahun1901. 11

Bilangan kemasukan masyarakat India ke Tanah Melayu telah bertambah di antara tahun1 9 1 1 1 9 2 1 i a i t u s e m a s a h a r g a g e t a h s e m a k i n m e n i n g k a t . I n i a m a t j e l a s m e m a n d a n g k a n pertambahan bilangan masyarakat India antara tahun 1911 1921 di mana bilangan mereka bertambah dari 270 000 orang kepada 470 181 orang. Mengikut bancian penduduk pada tahun1891, Negeri- negeri Melayu Bersekutu dianggarkan mempunyai 418, 527 orang penduduk,meningkat tiga kali ganda sejak campur tangan British di Tanah Melayu. 12 4.0Pola Kependudukan Imigran Cina & India4.1Kependudukan Imigran Cina Perkembangan penempatan Cina di Tanah Melayu berkaitan perhubungannya dengan penjajahanBritish. Ia diibaratkan seperti di mana sahaja bendera Inggeris berkibar, di sana ramai orangC i n a b e r n a u n g . P e n e m p a t a n o r a n g C i n a b u k a n s a h a j a d i h e r e t o l e h B r i t i s h k e p u s a t - p u s a t penempatan, sebaliknya mereka pula mengheret British ke pusat kancah politik Negeri-negeriMelayu. 13 Antara faktor lain yang membawa perkembangan penempatan Cina adalah galakand a r i p a d a r a j a - r a j a M e l a y u s e n d i r i . B a g i m e m a j u k a n n e g e r i d a r i segi pertanian, sultan telah 10 Institut Tadbiran Awan Negara.1999. Malaysia Kita . Hal 422 11 Institut Tadbiran Awan Negara.1999. Malaysia Kita . Hal 423 12 Institut Tadbiran Awan Negara.1999. Malaysia Kita . Hal 423 13 Sidek Fadzil, 1970. Sejarah Orang China Di-Tanah Melayu. Hal 21 7 memberi kemudahan-kemudahan penempatan kepada orang-orang Cina dengan memberi suratkebenaran untuk mereka tinggal di tebing-tebing sungai di samping kuasa-kuasa ekonomi dan p e n t a d b i r a n . D a s a r i n i d i k e n a l i sebagai sistem Kang Chu. 14 B i l a n g a n o r a n g C i n a s e n t i a s a bertambah dari masa ke semasa hinggakan orang Melayu pada tahun 1800 menjadi 90 peratusdaripada jumlah penduduk Malaya iaitu yang telah tenggelam dalam arus kemasukan orang-orang Cina. 15 Antara tahun 1881 hingga 1900 lebih 1.6 juta orang Cina telah berada di Selangor dan Perak. Pada tahun 1901 terdapat seramai 301, 463 orang penduduk Cina di NegerinegeriMelayu Bersekutu jika dibandingkan dengan penduduk Melayu yang berjumlah 313,

205 orangy a n g m e n u n j u k k a n p e r b e z a a n p e n d u d u k y a n g t e r l a l u s e d i k i t s e d a n g k a n o r a n g M e l a y u merupakan penduduk asal Tanah Melayu. 16 Komposisi penduduk Cina di Tanah Melayu terbahagi kepada beberapa kelompok kecilyang terdiri daripada Orang Hokkien, Orang Kantonis, Orang Hakka, Orang Teochew dan OrangHailam. Orang Hokkien menjadi pedagang dan peniaga. Mereka menetap di kawasan pelabuhan- pelabuhan yang penting seperti di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Orang Kantonis danHakka merupakan golongan pelombong. Keadaan ini menyebabkan mereka lebih bertumpu dikawasan perlombongan bijih timah. Seterusnya ialah Orang Teochew, mereka dikehendakimenumpukan perhatian dalam bidang pertanian dan perdagangan. Mereka bekerja di ladang-ladang pertanian seperti ladang gambir, lada hitam dan tebu terutamanya di Johor dan SeberangPerai serta di kawasan Pantai Perak. Berikutnya ialah Orang Hailam, mereka bekerja sebagaiorang gaji di rumah orang Barat sebelum Perang Dunia Pertama dan menjadi buruh di ladanggetah serta membuka kedai-kedai minuman. 4.2Kependudukan Imigran India Di dalam era pemerintahan kolonial British di alam Melayu, British telah mengamalkansatu prinsip pemecahan penduduk atau dikenali juga sebagai dasar pecah dan perintah telahmenempatkan imigran India ini di ladang-ladang getah, estet-estet dan di kawasan perlombongan bijih timah dan segelintir kecil berada di bandar- bandar. Namun begitu, walau apa pun kegiatan 14 Sidek Fadzil, 1970. Sejarah Orang China Di-Tanah Melayu. Hal 22. 15 Sidek Fadzil.1970. Sejarah Orang China Di-Tanah Melayu. Hal 1. 16 Tengku Anuar.1987. Pengetahuan Am Kenegaraan Malaysia . Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Hal 27 ekonomi masyakat India seperti buruh di ladang-ladang getah, di l a d a n g k o p i , l a d a n g t e b u , gambir, bunga cengkih dan buah pala serta buruh pembinaan landasan keretapi dan jalanrayatetap adalah akan menguntungkan pihak British dalam aspek ekonomi terutamanya kerana kesan perkembangan perusahaan getah yang telah meningkatkan keperluan tenaga buruh yang murahdan ramai. Keperluan terhadap buruh-buruh India meningkat dengan campur tangan British dinegeri-negeri Melayu.Menjelang tahun 1870, bilangan imigran India yang terdapat di Tanah Melayu melebihi30 000 orang. Kebanyakan daripada mereka tertumpu di Negerinegeri Selat yang memerlukantenaga buruh yang ramai bagi mengerjakan ladang-ladang tebu, gambir, bunga cengkih, dan buah pala. Hasil perkembangan perusahaan getah telah meningkatkan keperluan buruh di TanahMelayu. Hal ini selaras dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan British di Tanah Melayu.Pada tahun 1901, bilangan orang India di negeri-negeri Melayu melebihi 120 000 orang. Hampir k e s e m u a i m i g r a n yang berhijrah ke Tanah Melayu berasal dari India Selatan terutama d a r i wilayah Madras (Tamil Nadu) dan India Utara terutama dari Punjab.Awal tahun 90-an merupakan peringkat yang paling penting dalam migrasi orang India keTanah Melayu yang

berkait rapat dengan pembukaan ladang-ladang getah. Antara tahun 1880hingga tahun 1900, bilangan orang India yang datang tiap-tiap tahun ialah lebih kurang 20 000o r a n g , j u m l a h i n i t e l a h b e r t a m b a h k e p a d a 1 0 0 0 0 0 o r a n g t i a p t i a p t a h u n a n t a r a t a h u n 1 9 1 0 hingga tahun 1921. 17 Jumlah orang India di Negeri- negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1911i a l a h 172 465 orang dan di seluruh Tanah Melayu ialah 267 159 o r a n g . J u m l a h i n i t e r u s meningkat kepada 305 219 orang pada t a h u n 1 9 2 1 d i N e g e r i - n e g e r i M e l a y u B e r s e k u t u d a n kepada 470 099 orang di seluruh Tanah Melayu. Pada tahun 1931 jumlah penduduk India diTanah Melayu berjumlah 621 847 orang. Masyarakat India terbahagi kepada beberapa kumpulane t n i k . I n i b e r m a k n a o r a n g I n d i a b u k a n l a h k a u m y a n g H o m o g e n e o u s . 9 0 p e r a t u s d a r i p a d a penduduk India di Tanah Melayu berasal dari India Selatan yang berbahasa Tamil. Etnik-etnik lain yang

berhijrah ke Tanah Melayu terdiri daripada golongan Malayali,

Telugu, dan

Sikh.Golongan Tamil membentuk kira-kira 82 peratus daripada jumlah penduduk India di TanahMelayu pada tahun 1931. 17 K. Ratnam. 2001. Sejarah Malaysia, Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur . Selangor: Pustaka Sarjana SdnBhd. Hal 77. 9 ekonomi masyakat India seperti buruh di ladang-ladang getah, di l a d a n g k o p i , l a d a n g t e b u , gambir, bunga cengkih dan buah pala serta buruh pembinaan landasan keretapi dan jalanrayatetap adalah akan menguntungkan pihak British dalam aspek ekonomi terutamanya kerana kesan perkembangan perusahaan getah yang telah meningkatkan keperluan tenaga buruh yang murahdan ramai. Keperluan terhadap buruh-buruh India meningkat dengan campur tangan British dinegeri-negeri Melayu.Menjelang tahun 1870, bilangan imigran India yang terdapat di Tanah Melayu melebihi30 000 orang. Kebanyakan daripada mereka tertumpu di Negerinegeri Selat yang memerlukantenaga buruh yang ramai bagi mengerjakan ladang-ladang tebu, gambir, bunga cengkih, dan buah pala. Hasil perkembangan perusahaan getah telah meningkatkan keperluan buruh di TanahMelayu. Hal ini selaras dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan British di Tanah Melayu.Pada tahun 1901, bilangan orang India di negeri-negeri Melayu melebihi 120 000 orang. Hampir k e s e m u a i m i g r a n yang berhijrah ke Tanah Melayu berasal dari India Selatan terutama d a r i wilayah Madras (Tamil Nadu) dan India Utara terutama dari Punjab.Awal tahun 90-an merupakan peringkat yang paling penting dalam migrasi orang India keTanah Melayu yang berkait rapat dengan pembukaan ladang-ladang getah. Antara tahun 1880hingga tahun 1900, bilangan orang India yang datang tiap-tiap tahun ialah lebih kurang 20 000o r a n g , j u m l a h i n i t e l a h b e r t a m b a h k e p a d a 1 0 0 0 0 0 o r a n g t i a p t i a p t a h u n a n t a r a t a h u n 1 9 1 0 hingga tahun 1921. 17 Jumlah orang India di Negeri- negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1911i a l a h 172 465 orang dan di seluruh Tanah Melayu ialah 267 159

o r a n g . J u m l a h i n i t e r u s meningkat kepada 305 219 orang pada t a h u n 1 9 2 1 d i N e g e r i - n e g e r i M e l a y u B e r s e k u t u d a n kepada 470 099 orang di seluruh Tanah Melayu. Pada tahun 1931 jumlah penduduk India diTanah Melayu berjumlah 621 847 orang. Masyarakat India terbahagi kepada beberapa kumpulane t n i k . I n i b e r m a k n a o r a n g I n d i a b u k a n l a h k a u m y a n g H o m o g e n e o u s . 9 0 p e r a t u s d a r i p a d a penduduk India di Tanah Melayu berasal dari India Selatan yang berbahasa Tamil. Etnik-etnik lain yang berhijrah ke Tanah Melayu terdiri daripada golongan Malayali, Telugu, dan Sikh.Golongan Tamil membentuk kira-kira 82 peratus daripada jumlah penduduk India di TanahMelayu pada tahun 1931. 17 K. Ratnam. 2001. Sejarah Malaysia, Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur . Selangor: Pustaka Sarjana SdnBhd. Hal 77. 9 Kebanyakan daripada mereka bekerja sebagai buruh di estet-estet getah dan kelapasawit. Sebilangan kecil orang Tamil juga berkhidmat dalam jabatanjabatan kerajaan. OrangMalayali pula membentuk kira- kira 6 peratus daripada jumlah penduduk India di Tanah Melayu p a d a t a h u n 1 9 3 1 . K e b a n y a k a n d a r i p a d a m e r e k a t e r d a p a t d i e s t e t - e s t e t g e t a h d a n d a l a m perkhidmatan kerajaan sebagai kerani dan profesional. Orang Telugu yang merupakan kira-kira 5 peratus daripada jumlah penduduk India di Tanah Melayu pada tahun 1931 bekerja sebagai buruhdi estet-estet. Kumpulan-kumpulan etnik orang India yang lain adalah orang India Utara yangterdiri daripada Punjabi (Sikh), Benggali, Sindhi, Gujerat, Parsis, dan Marwaris. Kebanyakandaripada mereka terlibat dalam perniagaan. Orang Sikh khususnya berkhidmat sebagai pengawalkeselamatan dan pasukan polis. Di samping estet-estet getah dan kelapa sawit, orang India jugam e n e t a p d i b a n d a r - b a n d a r b e s a r s e p e r t i K u a l a L u m p u r , I p o h , S i n g a p u r a , P u l a u P i n a n g d a n Taiping.P e r m i n t a a n terhadap buruh-buruh India ini semakin bertambah dengan k e w u j u d a n perusahaaan getah selepas tahun 1900. Dari tahun 1880 sehingga tahun 1900 orang-orang Indiamemasuki Tanah Melayu setiap tahun jumlahnya lingkungan 20,000 orang. Angka ini meningkat berlipat ganda setelah adanya perusahaan getah. Antara tahun 1900 sehingga 1910 dianggarkan jumlah buruh India di Tanah Melayu seramai 48,000 orang. 18 Selain daripada terlibat di ladang-ladang getah dan kopi, buruh India juga turut terlibat dalam ladang-ladang tebu di Pulau Pinang,Province Wellesley dan Singapura. Pada tahun 1865 dianggarkan seramai 14,000 orang buruhIndia di Pulau Pinang dan wilayah Wellesley dan 1,200 orang di Melaka. Selain daripada buruh,terdapat masyarakat India yang memasuki Tanah Melayu melalui penglibatan tentera India di Negeri-negeri Selat. Ramai yang keluar masuk secara sukarela diantara India dan Tanah MelayuWalaubagaimanpun, perpindahan masyarakat India ke Tanah Melayu, diawasi mengikut undang-undang India pada tahun 1864, dan tiada rintangan yang dibuat terhadap Tanah Melayu. 19 Terdapat imigran-imigran dari India yang berada di Tanah Melayu selepas kedatanganBritish dari golongan profesional seperti peguam, polis dan doktor. 20

Hal ini kerana British telahmenggalakkan orang-orang India yang berpelajaran untuk bekerja di Tanah Melayu. Ramai 18 Joginder Singh Jessy.1975. Tawarikh Tanah Melayu (1400-1959). Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lump daripada mereka yang datang bekerja sebagai kerani terdiri daripada orang-orang Ceylon keranadi Ceylon terdapat sekolah-sekolah menengah milik British pada abad ke19. Mereka adalahorang-orang yang berpelajaran tinggi dan mempunyai pengalaman bekerja di jabatan-jabatankerajaan di Ceylon. Orang-orang Ceylon adalah masyarakat Tamil dengan jumlah yang sedikiti a i t u k u r a n g d a r i p a d a 15 000 orang yang berketurunan daripada pedagang Tamil ke T a n a h Melayu melalui British. 21 Orang-orang Ceylon juga dikenali sebagai Tamil Jaffna . Tamil Jaffna berasal dari Daerah Jaffna di Selatan Ceylon dan mereka adalah berketurunan Tamil di IndiaSelatan yang telah berhijrah ke Ceylon beberapa abad yang lalu. 5.0Kesan Kemasukan Imigran Ke Atas Masyarakat Tempatan Kesan kemasukan imigran Cina dan India Ke Tanah Melayu telah merubah ekonomi, politik dan sosial Tanah Melayu. Kedatangan imigran ini telah membentuk satu kumpulan masyarakatyang baru yang terdiri daripada pelbagai kaum dan kepercayaan. Dengan ini telah membentuk masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Wujudnya masyarakat majmuk ini telah membawa identiti baru kepada masyarakat di Tanah Melayu. Selain itu, kedatangan imigran ini telah membawak e p a d a pertambahan penduduk yang ramai dalam masa s i n g k a t . D e n g a n k e d a t a n g a n pertambahan penduduk yang ramai ini telah mengubah pola kependudukan dan sosio-politik diTanah Melayu pada masa itu. Namun begitu, pola kependudukannya berbeza dari satu tempat ketempat yang lain. Hal ini adalah kerana faktor tumpuan ekonomi dan kependudukan British itus e n d i r i s e b a g a i p e n c e t u s k e p a d a e k o n o m i y a n g b e r k e m b a n g d i T a n a h M e l a y u . D e n g a n i n i terbentuk kependudukan yang berbeza dimana terdapat kawasan yang menjadi tumpuan dan padat penduduknya di kawasan bandar terutamanya di pantai Barat. Selain itu, kependudukan juga berbeza dari mengikut kaum masing-masing. Hal ini di mana Melayu tinggal di kampung-kampung, India di estet-estet dan Cina pula tinggal dikawasan perlombongan dan bandar-bandar edatangan imigran turut merubah sisitem politik Tanah melayu. Golongan pendatang ini telahmenyuarakan pelbagai tuntutan sebagai penduduk tetap Negeri-negeri Melayu termasuk hak-hak dalam politik. 22 Masyarakat pendatang ini dengan secara terbuka menyatakan hasrat untuk teruskekal di Tanah Melayu dan menjanjikan ketaatsetiaan yang tidak berbelah bahagi pada negara.K e g i a t a n ekonomi eksport yang menguntungkan penjajah iaitu B r i t i s h t e l a h menguntungkan juga golongan imigran. Proses pembandaran wujud di pusat-pusat tumpuanekonomi eksport. Hal ini menyebabkan kaum imigran juga boleh berperanan sebagai penggerak yang bertindak sebagai buruh dan usahawan di kawasan bandar. Di kawasan eksport sepertikawasan lombong bijih dan ladang getah wujud kelas buruh dan pekerjanya terdiri daripadaimigran Cina dan India. Sebahagian besar penduduk bumiputera pula dikekalkan taraf sebagai p e t a n i s a r a d i r i d a n n e l a y a n m i s k i n . W a l a u p u n a r i s t o k r a t M e l a y u d i b e r i p e r a n a n d a l a m pentadbiran tetapi ia adalah

terhad dan hanya sedikit sahaja bilangannya.K e s a n d a r i s e g i p o l i t i k j u g a , d a p a t d i l i h a t m e l a l u i k e w u j u d a n m a s y a r a k a t m a j m u k . Masyarakat majmuk ini telah menyebabkan timbulnya fahaman politik dan parti politik yang berbeza. Orang Melayu menujukkan taat setia mereka pada Tanah melayu. O Kesan dari segi politik juga, dapat dilihat melalui kewujudan m a s y a r a k a t m a j m u k . Masyarakat majmuk ini telah menyebabkan timbulnya fahaman politik dan parti politik yang berbeza. Orang Melayu menujukkan taat setia mereka pada Tanah melayu. Orang Cina pulam e n u n j u k k a n t a a t s e t i a bangsa pada negara China. Ideologi politik orang Cina jelas s e k a l i berkiblatkan negara asal mereka. Gerakan reformasi dan gerakan revolusiner di Tanah Besar merupakan faktor yang membentuk pemikiran mereka di Tanah Melayu. 23 pa Ekonomi Kedudukan ekonomi masyarakat tempatan terancam kesan dari kedatangan imigran Cina danIndia. Dasar utama British dalam ekonomi telah merugikan masyarakat tempatan malahan tidak memberi sebarang kemajuan kepada penduduk bumiputera. Dasardasar yang telah dilaksanakanBritish dalam bidang pertanian, pemilikan tanah, dan pelajaran tidak mengutamakan kepentingankepada penduduk bumiputera. Bukan itu sahaja, ia juga dilihat telah memberi kelebihan kepadaimigran untuk menguasai punca-punca ekonomi.Kesan daripada dasar British juga menyebabkan setiap kaum dibahagikan mengikutkegiatan ekonomi. Orang Melayu terlibat dalam bidang pertanian dan kegiatan penangkapanikan. Orang Cina pula mendominasi kegiatan perlombongan dan perdagangan. Manakala orangIndia mengusahakan ladang getah dan perusahaan lain. Selain itu, kegiatan ekonomi juga initerpisah mengikut petempatan. Orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan kawasan yang berdekatan pertanian dan juga pinggir laut. Orang Cina pula tinggal di kawasan bandar yang berkembang, hasil daripada kegiatan perlombongan. Tumpuan orang Cina hanyalah di kawasan bandar yang berkembang melalui kegiatan perlombongan yang dilakukan mereka. Manalakaorang India tinggal di estet-estet dan kawasan perusahaan kelapa sawit. Kedatangan mereka telahmembuka lebih banyak tanah untuk mengusahakan getah iaitu pada tahun 1897, sejumlah 345 Ekonomi Kedudukan ekonomi masyarakat tempatan terancam kesan dari kedatangan imigran Cina danIndia. Dasar utama British dalam ekonomi telah merugikan masyarakat tempatan malahan tidak memberi sebarang kemajuan kepada penduduk bumiputera. Dasardasar yang telah dilaksanakanBritish dalam bidang pertanian, pemilikan tanah, dan pelajaran tidak mengutamakan kepentingankepada penduduk bumiputera. Bukan itu sahaja, ia juga dilihat telah memberi kelebihan kepadaimigran untuk menguasai punca-punca ekonomi.Kesan daripada dasar British juga menyebabkan setiap kaum dibahagikan mengikutkegiatan ekonomi. Orang Melayu terlibat dalam bidang pertanian dan kegiatan penangkapanikan. Orang Cina pula mendominasi kegiatan perlombongan dan perdagangan. Manakala orangIndia mengusahakan ladang getah dan perusahaan lain. Selain itu, kegiatan ekonomi juga initerpisah mengikut petempatan. Orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan kawasan yang berdekatan pertanian dan juga pinggir laut. Orang Cina pula tinggal di kawasan bandar yang berkembang, hasil daripada kegiatan perlombongan. Tumpuan orang Cina hanyalah di kawasan bandar yang berkembang melalui kegiatan perlombongan yang dilakukan mereka. Manalakaorang India tinggal di estet-estet dan

kawasan perusahaan kelapa sawit. Kedatangan mereka telahmembuka lebih banyak tanah untuk mengusahakan getah iaitu pada tahun 1897, sejumlah 345 esimpulan Kesimpulannya, kependudukan di Tanah Melayu telah m e n g a l a m i p e r u b a h a n b e r i k u t a n kemasukan secara beramai-ramai imigran Cina dan India ke Tanah Melayu sepanjang tahun 1800s e h i n g g a t a h u n 1 9 0 0 . Perubahan yang berlaku dilihat berpunca daripada faktor p e n j a j a h a n British di Tanah Melayu bermula tempoh tersebut. Perkembangan pesat yang berlaku akibatrevolusi perindustrian di Eropah dan keinginan British membolot kesemua hasil kekayaan bumid i T a n a h M e l a y u m e n d o r o n g p i h a k t e r b a b i t m e m b a w a m a s u k p e k e r j a d a r i l u a r i a i t u t e r d i r i daripada masyarakat Cina dan India. Dasar-dasar yang diperkenalkan oleh pihak British telahmenggalakkan lagi kemasukan imigran ke Tanah Melayu terutamanya jaminan perlindunganterhadap keselamatan para imigran yang berada di bawah British. Justeru, berlakulah kebanjiranimigran di Tanah Melayu.P i h a k p e n j a j a h t e l a h membawa masuk imigran yang hidup berdampingan t e t a p i berasingan. Kenyataan ini berdasarkan dasar pecah perintah yang diamalkan oleh pihak Britishd a l a m s i s t e m p e n t a d b i r a n y a n g d i a m a l k a n m e r e k a . I n t e r a k s i a n t a r a i m i g r a n d a n p e n d u d u k tempatan sengaja dibiarkan tanpa haluan agar tidak wujud semangat perpaduan diantara mereka.Berlaku pemisahan tempat tinggal yang ketara apabila masyarakat tempatan terutamanya Melayudibiarkan tinggal di kawasan desa atau kampong-kampung, masyarakat Cina di tempatkan dikawasan Bandar dan kawasan-kawasan perlombongan, manakala masyarakat India dihantar kekawasan pertanian seperti ladang dan estet-estet.K e d a t a n g a n i m i g r a n i n i t e l a h m e m b e r i b a n y a k p e r u b a h a n y a n g m e m b e r i k e s a n y a n g hebat ke atas Tanah Melayu. Hal ini dapat dilihat apabila pada awal abad ke-19 kemasukani m i g r a n s e c a r a b e s a r - b e s a r a n i n i t e l a h m e m b e n t u k m a s y a r a k a t b a r u d i T a n a h M e l a y u i a i t u masyarakat majmuk. Kesan kependudukan mereka ini telah mewujudkan sosio-budaya yang baru, merubah ekonami Tanah Melayu serta politik di Tanah Melayu BIBLIOGRAFI Azmah Abdul Manaf.2001. Sejarah Sosial Masyarakat Malaysia. Pulau Pinang: Pusat PengajianPendidikan Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia.Chan Hon Chai. 1967. The Development Of British Malaya 1896-1909 . Kuala Lumpur Gullick John. 1981. Nations Of The Modern World Malaysia: Economic Expansion And National Unity. London: British Library Cataloguing in Publications Data.Institut Tadbiran Awan Negara.1999. Malaysia Kita , Perpustakaan Negara Malaysia, KualaLumpur.Joginder Singh Jessy. 1975. Tawarikh Tanah Melayu (1400-1959). Dewan Bahasa dan Pustaka :Kuala Lumpur.Kumpulan Rencana Pilihan Dewan Masyarakat 1963-1972. Pembangunan dan Masalah Sosial.Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Mohamad Idris Saleh et all. 1944. Sejarah Pembangunan Bangsa dan Negara. Kuala Lumpur :Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.Mohd Isa Othman. Sejarah Malaysia, 1800-1963 . Kuala Lumpur: Utusan Publications &Distributors Sdn. BhdPurcell Victor. 1967. The Chinese in Malaya. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Ratnam. K. 2001. Sejarah Malaysia, Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur . Selangor :PustakaSarjana Sdn. Bhd Sidek Fadzil.1970. Sejarah Orang China Di-Tanah Melayu. Kelantan :Pustaka Aman Press.Sinnapah Arasaratnam. 1979. Indians in Malaysia and Singapore . Kuala Lumpur: OxfordUniversity Press. 16 Tengku Anuar.1987. Pengetahuan Am Kenegaraan Malaysia . Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.Usha Mahajani.1960. The Role Of India Minorities In Burma And Malaya . Vora &Co Pu