Anda di halaman 1dari 2

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP MTs AL HUDA Nama Hari dan Tanggal : .

: Kelas : IX (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

I. Eusian titik-titik di handap ieu kalawan singkat ! 1. Wangunan tempat pamatuhan manusa di sebut .. 2. Saung ranggon pamayang masangkeun sirib / jaring disebut .. 3. Kecap anu gunana pikeun nyambungkeun kecap jeung kecap atawa bagian kalimah jeung kalimah lain disebut . 4. Kecap panyambung satata ngabogaan . Fungsi. 5. Kecap panyambung teu satata anu nunjukeun tujuan, sok ngagunakeun kecap / conto kecapna nya eta .. 6. Sabab, lantaran, nepika, nu mantak mangrupa conto kecap panyambung anu nunjukeun 7. Tungtungna bangsat the ngaku yen manehna anu ngagarong. Kalimah di luhur mangrupa kalimah anu nunjukeun 8. Inpormasi anu sipatna promosi, pikeun ngawanoh keun hiji hal ka masarakat disebut .. 9. Iklan teh aya .. bagian 10.Bale kota teh tempat ngantorna .

II. Lengkepan kalimah-kalimah di handap ieu ! 1. Musikalisasi puisi nyaeta 2. Kecap panyambung teu satata anu nunjukeun waktu sok ngagunakeun kecap . 3.

ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP MTs AL HUDA Nama Hari dan Tanggal : . : Kelas : VII (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)