P. 1
Odob Va Odobsizlik Haqida Maqollar

Odob Va Odobsizlik Haqida Maqollar

|Views: 1,267|Likes:
Dipublikasikan oleh Saida Qodirova Saidochka

More info:

Published by: Saida Qodirova Saidochka on Mar 21, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/21/2012

pdf

text

original

Odob va odobsizlik haqida maqollar Avval salom, bad'az kalom. Bir kattani bil, Bir kichikni bil.

Katta izzatda — Kichik xizmatda. Ahillik va noahillik haqida maqollar Ayrilmas qo'shningga uyatli so'z aytma. Ahillikda ish bitar, Ish bitsa ham, qish bitar. Dasturxon ustida dushman ham do'st ko'rinar. Ikki qo'chqor kallasi bir qozonda qaynamas. Ta'magirlik va ochko'zlik haqida maqollar Ziqnanikiga mehmon kelmas, Kelsa ham ovqat yemas. Дата: Сешанба, 09.03.2010, 18:09 | Сообщение # 4

Оила

Группа: Админ Сообщений: 2292 Репутация: 15 Статус: Offline Ko'rgan bilan ko'z to'ymas, Tek turmoqqa nafs qo'ymas. Og'zi kattani uyida sina, Nafsi kattani — to'yida. Tulkining tushiga tovuq kirar, Tovuqning tushiga tariq kirar. Дата: Пайшанба, 11.03.2010, 15:34 | Сообщение # 11

Оила

Группа: Дустлар Сообщений: 700 Репутация: 11 G'amli uyga shodlik kelar, Kambag'alga — ozodlik.Статус: Offline Qush tuzoqqa don uchun kelar.

Andisha va andishasizlik haqida maqollar Andishaning oti — qo'rqoq. Muhabbat va bevafolik haqida maqollar

Yorim bor deb yorilma, Haqiqiy yor bo'lmasa. Ayriliq o'limdan qattiq. Bevafoning asli ko'ngli begona, Bevafoga ko'ngil qo'ygan devona. Ochlik osh tanlatmas, Oshiqlik yosh tanlatmas. Faqirlik va boylik haqida maqollar

Boyning oshidan Faqirning mushti yaxshi. Bedavlat bozorga borsa, Shum xabar keltirar. Boy bo'lsang, kunda hayit, kunda to'y, Yo'q bo'lsang, kunda hasrat, kunda o'y. Boyga mehmon bo'lsang, baqirasan,

Kambag'alga mehmon bo'lsang, kekirasan. S i n t a k t i k m ye ‘ yo r

R e j a:

1. Sintaktik me’yor tushunchasi.

2. Gap qurilishining sintaktik me’yori.

3. Inversiya.

4. Sintaktik me’yorning vazifaviy chegaralanganligi.

5. Badiiy matnda sintaktik me’yor.

6. Poetik sintaksis.

7. Ilmiy, so’zlashuv uslublarida me’yor.

Tayanch so’z va iboralar : Sintaktik me’yorning amal qilish doirasi. So’z birikmalarida, gapda so’z tartibi. To’g’ri tartib. Inversiya. Nasr va nazmiy matn va me’yor. Uslublar va gap qurilishi. Sintaksis doirasida me’yorning amal qilinishi deganda, avvalo, grammatik jihatdan to’g’ri tuzilgan nutqni ko’z oldimizga keltiramiz. Grammatik jihatdan to’g’ri bo’lishlik gap tarkibidagi so’zlarning o’zaro mazmuniy muvofiq kelishiga – valentligiga bog’liq bo’ladi. Bu xususiyat, ayniqsa so’z birikmalariga tegishli bo’lib, ular tarkibidagi semantik va grammatik aloqaning kuchliligi, ulardagi a’zolar yaxlit holda gap tarkibida paradigma hosil qilishi ana shu a’zolar o’rtasidagi aloqalarning turg’unligini, binobarin, me’yorning muntazamligini taqozo qiladi. Ana shu muntazamlik tilimiz boyligining turg’un birikmalar deb ataladigan qismida mavjud va ular asrlar davomida tilimizda deyarlik o’zgarishga uchramasdan abjag’ini chiqarmoq, avjiga minmoq, avzoyi buzilmoq, adabini yemoq, adi-badi aytishmoq, amalga oshirmoq, asabga tegmoq tarzida qo’llanilib kelinmoqda.

juda g’ayratli ayol. tilimiz me’yoriy buzilishdan saqlanib qoladi. Badiiy nutq va so’zlashuv nutqida shunday holatlarga duch kelamiz. do’stga ishonch. Shundan so’ng ular qiyoslanadi : me’yoriy variant – muallif varianti : xotin deb qo’ynimga solganim ilon bo’lib chiqdi – bulbul deb qafasga solganim olaqarg’a bo’lib chiqdi.. jonimjonim deb jonini olmoq – boshini qashlab turib qorniga mushtlamoq kabi. badiiy nutqda muallifni tilda mavjud bo’lgan turg’un birikmaning aynan shu holati qanoatlantirmaydi. me’yor buziladi. it hansirarkan. uni me’yorlashdi deb hisoblashga asos paydo bo’ladi. asl frazeologik birlikning umumiy ma’nosi ham okkazional variantda o’z ifodasini topadi» (M a m a t o v A. kaltak yegan Berdali – aravani ot tortarkan-u. Masalan. Ot+ot tipidagi birikmalarni olib qaraylik : kumush qoshiq. movut (material)dan yasalgan chakmon. Demak. zardan tikilgan do’ppi. xo’jalikka rahbar. Ularning bir qismini belgisiz – o’tkir tig’ pichoq. Shuni ham aytish kerakki. oilaga bosh . ular ham o’rni bilan o’zgarishlarga uchrashi mumkin. Nisbiy sifat + ot tipidagi birikmalar orasida ularning yuzaga kelishiga xizmat qiluvchi – li qo’shimchali shakllari mavjud: mazali ovqat. chilvir (arqon)dan bo’lgan belbog’. 1975. tili qichimoq – tilini burga chaqmoq. so’z birikmalaridagi me’yoriy o’zgarishlarni turg’un birikmalar tarkibidan axtarish to’g’ri emas. moslashuvli shakllari mavjud. 266-267betlar). qora ko’zli bola. Shuningdek. boshqaruvli. lekin qora ko’z (bola) birikmasi o’zaro jipslashganda. muomalada ommalashmasdan. g’ayratli yigit kabi. Bu birikmalarning aniqlovchi qismi ikki a’zodan iborat bo’lgan ko’rinishlari ham uchraydi: o’tkir tig’li pichoq. Ammo ularni aynan shu tarzda qo’llash me’yor sanalmaydi. Chunki uni qo’llanish jarayonining o’zi belgilab beradi. 1991. butun bir tushuncha – go’zallikning belgisini ifodalovchi qo’shma so’zdir (O’zbek tili grammatikasi. Bu holatlarni grammatik me’yorning buzilishi deb bo’lmaydi. yuqoridagi o’zgarishlarni frazeologik me’yorning buzilishi deb qarashga ham shoshilmaslik kerak. janjal boshlagan Turdali.deydi A. Ayni paytda. zar do’ppi.Mamatov. Bu birikmalar ongimizda kumush (metall)dan yasalgan qoshiq. Binobarin. Mabodo qabul qilinib. . rangni emas. chilvir belbog’. kulgili holat. bilmadim dedim qutildim – qatiq ichgan qutuldi. ayron ichgan tutildi. Agar tavsiya etilgan. 1 tom – Toshkent. Ular orasida bitishuvli birikmalar me’yorga munosabati bilan ajralib turadi. «O’zbek tili grammatikasi» da bu fikrni tasdiqlovchi bir tahlil keltirilgan: qora ko’zli (bola) umuman bolaning ko’zi qora. «Odatda. Hozirgi zamon o’zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari. g’ishtdan qurilgan devor tarzida shakllanadi. movut chakmon. 36-bet). Bu tahlilni boshqa misollar asosida ham davom ettirish mumkin. lug’atga kirmasdan qolib ketaveradi. belgili-belgisiz holatlarning nutqda o’zaro o’rin almashinib qo’llanishi grammatik me’yor nuqtai nazardan mumkin bo’lsa-da. deb hisoblaylik. qora ko’z bola.E. – tilda mavjud frazeologik birliklar obrazi asosida yaratilgan frazeologik xarakterdagi so’z birikmalarida norma doirasidagi frazeologizmlarning strukturasi va uning umumiy komponentlari saqlanib qoladi. ommalashsa. – Toshkent. qisqalikka intilish qoidalari ularni dastlab qo’llagan shakllarda aytish va yozishni taqozo qiladi. Boshqaruvli va moslashuvli birikmalarda ham belgili va belgisiz holatlarga duch kelamizki. jigar rangli sumka. Tildagi tejamkorlik. uslubiy me’yor jihatdan ular bir-biridan farqlanadi. nihoyatda kuchli shamol singari. yaratilgan yangi variant nutqda erish tuyulsa. Shunday paytda u o’z fikri yoki hissiyotini to’laroq ifoda etish uchun birikmani qisman o’zgartirishlarga uchratib ishlatadi yoki mavjud qolip asosida yangilarini yaratadi. ikkinchi qismini bunday qo’llash mumkin bo’lmaydi. jigar rang sumka tarzida qo’llash mumkin bo’lgani holda. Erkin so’z birikmalarining bitishuvli.Shuni ham esdan chiqarmasligimiz kerakki. aqlli odam. Mas. ularga grammatik me’yor qoidalri asosida munosabat bildirish mumkin. jo’nalish kelishigi uchun asosan belgili holat me’yor sanaladi: vatanga muhabbat. o’ta aqlli odam. g’isht devor kabi. bildim dedim tutildim.

paxta termoq kabi. . ukasi kabi. masalan tushum kelishigining – i (n). Ular bizning uy. Ammo vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan bunday emas.shakllanmaganligidan qat’iy nazar. jo’nalish kelishigining – a. Faqat ayrim holatlardagina belgisiz qo’llanishi mumkin: Kunlarimiz jilg’alarday o’tdilar oqib. / M a k t a b b o r d i k – og’ir bo’lib qoldik daf’atan (A. Ikkinchi navbatda esa so’z o’zgartuvchilar yoki yordamchi so’zlar shaklidagi grammatik vositalarning o’z o’rnida ishlatilishi muhim sanaladi. sigir sog’moq. Me’yoriy grammatika qoidasiga muvofiq aniqlovchi-aniqlanmish qurilishli birikmalarda aniqlovchi qaratqich kelishigi shaklini olganda aniqlanmish ham uncha mos shaklda turlanishi lozim bo’ladi. sening ukang. Ular badiiy va so’zlashuv uslublarida ishlatilishi mumkin. O’zbek tilida kelishiklar va yordamchi so’zlar tadqiqiga oid kuzatishlarga tayanib aytish mumkinki. / Sharaflar yuki bor s ye n i n g b u n k ye r d a (€. orden lentasi. uning ukasi. masalan badiiy matnda misralardagi bo’g’inlar sonining qat’iy bo’lishi haqidagi qoidadan kelib chiqib. – Samarqand. sizning sevgingiz. bunday bo’lmasligi ham mumkin: €ururing sig’maydi po’lat teringga.r i m bir kuni (J. Ular haqida «Morfologiya» mavzusida alohida to’xtalganimiz. ukang. -na. ammo umuman grammatik me’yor yoki boshqa vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan uni me’yor hisoblay olmaymiz. bizning maktab tarzida qo’llanishi. Bu yerdagi egalikni ifoda etuvchi – si qo’shimchasining –lar dan oldin keltirilishisun’iylik bo’lib. -g’a.fan. Egalik qo’shimchalarini olib ko’raylik. Egalikning bu tarzda ifodalanishi badiiy uslub me’yoriga to’g’ri kelar.avtoref. grammatik me’yor tarozisiga to’g’ri kelmaydi (Qarang: H o j i ye v a H. So’z birikmalarining shakllanishiga xizmat qiluvchi grammatik vositalar orasida kelishik qo’shimchalarining o’rni alohida ekanligi ma’lum. Egalikning ko’plik shaklda ifodalanishi ham yuqorida ta’kidlaganimiz aniqlovchi-aniqlanmish birikuvi qoidasiga muvofiq kelishi lozim: bizning sevgimiz. Ushbu birikmalarning aniqlovchi qismi nutqda qo’llanilmaganda esa ularni egalik qo’shimchalarisiz ishlatish mumkin bo’lmaydi. ukam. Elga sabr bardoshdan bo’lak n a r s a ber (H. €ulom). Oripov). Bu qo’shimchalarni olgan so’zlar odatda qaralmish sanaladi hamda grammatik jihatdan shakllangan. Bunday holatlarda me’yorning buzilishi kuzatilmaydi. Ammo nutqda hamma vaqt ham bunday bo’lavermaydi. 17-bet). mol boqmoq. Ayrim tadqiqotlarda tahlil materiali sifatida dadasilar keldilar. Xudoyberdiyeva). 2001.n. ularning sevgisi kabi. egalik qo’shimchasi bajaradigan vazifani qaratqich kelishigi ko’rsatkichi o’z zimmasiga olishi ham mumkin va bunda grammatik me’yor buzilgan hisoblanmaydi. bizning mahalla shaklida qo’llanishlar so’zlashuv nutqida ommalashib ketgan. chiqish kelishigining – dan. …dis. tog’asilar gapirdilar misollari keltiriladi.ing shakllari ham mavjud va ularning nutqda qo’llanishi adabiy til nuqtai nazaridan me’yorning buzilishi sanaladi. Ammo ayrim holatlarda. -qa. kitob o’qimoq. Yana: Qarshingda turibdi u m. kitob varag’i. Ammo yuqoridagi singari belgisiz shakllar o’rin-payt va chiqish kelishikli birikmalar uchun me’yor sanalmaydi. . So’zlarni o’zaro grammatik munosabatga kirishtiruvchi kelishik qo’shimchalarining. uning oldida qaratqich bo’ladi: mening ukam.kabi.nomz. to’rtta kelishik qo’shimchasi ko’makchilar bilan sinonimik munosabatga kirishadi: . Mana shunday belgisiz qo’llanish qaratqich va tushum kelishiklari uchun ham me’yor sanalishi tilimizda ko’p uchraydi: maktab bog’i. .nung. Kamol). O’zbek tilida hurmat maydoni va uning lisoniynutqiy xususiyati: Filol. sinf jurnali. bizning mahalla. Hatto bizning uy. kino ko’rmoq. Bu o’rinda faqat ularning ko’makchilar bilan sinonimik munosabatidagi me’yoriy holatlarga to’xtalamiz. qaratqich kelishigining –(i) m.

Bu ko’makchilar kelganda tobe so’z. O’zbek tili stilistikasidan ocherklar. «So’zlar tartibi. R. Gap qanday shakllar va birliklardan tashkil topgan . Bu hol o’zbek tili gap qurilishining o’ziga xos xususiyatlarini ko’rsatadi» (O’zbek tili grammatikasi. Olimning fikrini qo’llab-quvvatlagan holda faqat bir narsani qo’shimcha qilish mumkinki. ular bir matnda biri ikkinchisining o’rnini bosa olishi. Qolgan ikkitasi esa hozirgi o’zbek tili normasiga unchalik mos kelmaydi» (Q o’ n g’ u r o v R. O’zbek tilida so’zlar tartibi asosan erkin. Bu masalaning uslubiy tomonlari. bilan. 1975.. Gapda so’zlarning o’zaro birikishiga xizmat qiladigan grammatik vosita sifatida me’yoriy talablarga javob berishbermaslik esa boshqa masaladir.ga /tomon (qizga qaradi / qiz tomon qaradi.dan qo’shimchasi sababli. P tom. ko’chaga otlandi /ko’cha sari otlandi ). ayniqsa so’zlashuv nutqida kam qo’llaniladi. to’g’risida. . – Samarqand. . – Toshkent. ular uslubshunoslik uchun qimmatli material bera oladi. Uchinchi tomondan. osha. sari ko’makchilari o’z sinonimlari qarab va tomon ga nisbatan nutqda. Karim Salimani maktab tomon kuzatib bordi. lekin unda so’zlarning bog’liq tartibi ham uchraydi. me’yorlashib borayotganini kuzatish qiyin emas. ichra. uchun ko’makchilari bilan sinonimik munosabatga kirishadi. albatta. . funksiyasi bir xil bo’lishidan qat’iy nazar.deyilgan «O’zbek tili grammatikasi»da. orqali. gap tarkibidagi sintaktik bo’laklarning joylashish o’rnining turg’unlik darajasi ham me’yorni belgilaydi. albatta belgili qo’llanilishi kerak. Binobarin. qahqaha bilan to’ldi). Qadar. qadar kabi ko’makchilarning belgisiz tushum bilan maktab qarab. Karim Salimani maktab qarab kuzatib bordi. . bu erkinlikning ma’lum mantiqiy-grammatik qonuniyatlar doirasida bo’lishini unutmasligimiz kerak. ichra. ikkinchi bir holatda ana shu vazifani to’liq bajara olmasligi mumkin. Maktab so’zini jo’nalish kelishigi qo’shimchasisiz yuqoridagi ko’makchilar bilan birgalikda qo’llab ko’raylik: Karim Salimani maktab qadar kuzatib bordi.ga /bilan (qahqahaga to’ldi. Mana shu tarzda – ni qo’shimchasi bilan. P tom.Qo’ng’urovning quyidagi gaplariga e’tibor beraylik: «Hozirgi o’zbek tilida maktab tomon kuzatib bordi.ga /uzra (olamga chiqqanda quyosh / olam uzra chiqqanda quyosh). Bu gaplarning faqat uchinchisi adabiy til normasiga to’liq mos keladi. nutqiy jarayonda so’zlarning o’zaro birikuvini tashkil qiluvchi so’z o’zgartuvchi qo’shimchalar va ularning ayrim ko’makchilar bilan sinonimiyasi o’zbek tilining fikrni eng nozik jihatlari bilan ifoda etishdagi imkoniyatlari naqadar kengligidan dalolat beradi. O’zbek tili grammatikasi tadqiqiga oid adabiyotlarda gap tarkibidagi so’zlarning joylashishi asosan erkin ekanligi ta’kidlansa ham (O’zbek tili grammatikasi. – gap bo’laklarining nutqda o’rinlashishini bildiradigan sintaktik hodisadir. tufayli. bo’ylab. Aks holda fikr noaniqligi kelib chiqadi. Yuqorida ta’kidlaganimizdek. . Biz bu o’rinda o’zbek tilida gap qurilishining og’zaki yoki yozma nutq shakllarida va vazifaviy uslublarida namoyon bo’lish xususiyatlarini unutmagan holda dastlab gap tizimida so’zlarning odatdagi joylashuvi haqidagi qarashlarni eslaymiz.ga / sari (dushmanga yuzlandi / dushman sari yuzlandi. maktab qadar tarzida qo’llab bo’lmaydi. maktab tomon birikmasining me’yorlashuvi uning ko’pchilik tomonidan qo’llanish chastotasi bilan bog’liq. 1975. 97bet). unga burildi / u tomon burildi. So’zlashuv nutqi esa til biriliklarining me’yorlashuvi uchun eng qulay imkoniyat sanaladi. 184-bet). ularning o’zaro almashinib qo’llanishiga me’yor nuqtai nazardan qaraganimizda esa grammatik me’yor nomuvofiqligi uslubiy me’yor buzilishlariga qaraganda nisbatan kam diqqatni tortadi. qarab. haqda. bo’yicha.ga /uchun (ukamga oldim / ukam uchun oldim) kabi. 178-bet). o’ziga tortdi / o’zi tomon tortdi). Shu ma’noda hatto qarab ko’makchisining qadar va sari ga qaraganda –ga o’rnida qo’llanishning ommalashib. Masalan. . deyish mumkin bo’lgan holda. . Bu o’rinda xulosa sifatida shuni qayd qilish mumkinki. uzra.da qo’shimchasi bo’ylab. bilan. aytilmoqchi bo’lgan fikr eshituvchiga yetib bormaydi.

mantiq va til qonuniyatlariga ko’ra ularni aynan bir narsa deb ham bo’lmaydi. boshlang. O’lmoq uchun sen tug’ilgan emassan. dasturxonga qarang. Gapning bu shakllari nutqda. mehmon. ma’lum me’yorlarga bo’ysunadi. Chunki ularning o’rtasida ajratilib bo’lmaydigan bog’liqlik mavjud. qani. tabiiyki. gapda so’zlarning joylashish tartibi haqida mulohaza yuritilayotgan ekan. It . o’ziga mos imlo va talaffuz me’yorlarining bo’lishini taqozo qiladi. ovqatga qarang. yeb turing. Demak o’zbek tili sintaktik me’yorlarini belgilashda gaplarning erkin tartibini nazariy asos qilib olsak to’g’ri bo’ladi. do’stlarim (qo’shiqdan). Chunki.bo’lishidan qat’iy nazar. dasturxonga qarab o’tiring. qani-qani. fikr egasining ifoda maqsadi va niyatidan kelib chiqib. Bu me’yorlar garchi bir gap doirasida bo’lsa ham bir-biriga o’xshamasligi mumkin. ya’ni me’yor ekanligi tilshunosligimizda allaqachon ma’lum. kichik yoki katta matn tarkibidagi til birliklarini ularga sinonim bo’lgan boshqa birliklar bilan yoki o’zaro . uslubiy farqlanishlarni hosil qilishi ham mumkin. shu ma’noni beradigan ovqatdan iste’mol qilib turing. ovqatdan oling. €afurov.insonning do’sti – Insonning do’sti – it. agar sinchiklab tahlil qilinsa. Millatning billurlanishi). mehmon. tanavvul qiling singari qurilmalar ham garchi «yemoq» ma’nosini bersa-da. kesim esa xuddi shunday so’zlar bilan gapning oxirida kelishi. Agar sintaktik me’yor hajmini ana shu qamrov doirasida tasavvur qiladigan bo’lsak. Grammatik me’yorlarni belgilash jarayonida mantiqiy fikrlash va uning natijasida yuzaga keladigan grammatik qurilishlar. Shunday ekan bu yerda grammatik me’yor buzilgan deb aytib ham bo’lmaydi. har qaysi bosh bo’lakka oid so’zlar esa ulardan oldin qo’llanilishi o’zbek tili uchun odatdagi to’g’ri tartib. yeb o’tiring. u shakllanish jarayonida o’z tabiatidan kelib chiqib. Gapning bosh bo’lagi sanaladigan ega o’ziga oid so’zlar bilan gapning boshida kelishi. ayniqsa uning birinchisidagi gado so’zining kimga qaratilganini aniqlash uchun alohida diqqat yoki intonasiya zarur bo’ladi. to’g’ri bo’ladi. Modomiki. marhamat qiling. yuqoridagi sintaktik birikmalarning har biri matnda alohida ma’no nozikliklarini. Sodir bo’lgan ma’lum matniy o’zgarishlar esa uslubga tegishlidir. Tafakkurda umumiy tarzda. ovqatni oling. /Zax tuproqning bag’riga sen uvolsan (H. Masalan. Men gado Xonzodaga ko’nglimni berdim. iste’mol qiling. olib turing va hokazo shakllardagi garmmatik qurilmalar so’zlashuv uslubida me’yor sanaladi va bitta «yemoq» semasi atrofida birlashadi. predikativlik xususiyatiga ega bo’lishi bilan bir qatorda ular ma’lum grammatik shakllar va ko’rinishlarni ham oladi. olib turing. shu qolib nima bo’ladi. Buning ustiga. oling. boshladik. Olimjon). yuzaga kelgan hosila mulohaza nutqda turli grammatik shakllarda ifodalanishi mumkin. Shu ma’noda ular bir tarkibli va ikki tarkibli singari turlarga ajratiladi. Demak. Samarqand – viloyatimizdagi yirik shahar yoki Viloyatimizdagi yirik shahar Samarqand gaplarida yoki Men qishlog’imizdan kecha keldim / Men kecha qishlog’imizdan keldim / Qishlog’imizdan kecha men keldim gaplarida so’zlar va ularning o’rin almashinishi mazmunni o’zgartirib yuborgan emas. Keyingi ikki misoldagi. marhamat. alohida olingan gap. Tilimizda gaplar tugallangan bir fikrni ifoda etishi. olib o’tiring. Ayrim misollar keltirish bilan cheklanamiz: Gazeta o’z savollariga qoniqarli javob topolmaydi millat ichidan (I. U yana o’z navbatida har bir holatdan kelib chiqadigan grammatik me’yorlar haqida mulohaza yuritishimizga imkon beradi. qolmasin. ana shu tartibning buzilishini me’yorning buzilishi deb baholaymiz. shakllar o’rtasidagi munosabat masalasi ham muhim. biz odatda to’laqonli grammatik shakllanish namunasi deb hisoblaydigan ikki tarkibli gaplarni tahlil materiali qilib olsak. Shu bilan birga. Ayni paytda. mehmon. so’zlashuv nutqi uchun me’yor hisoblanmaydi. oling mehmon. ovqatdan tanavvul qilib turing.

u kunlarni eslatma menga! Qo’ygil. Ammo yuqoridagi singari so’roq gaplardagi maslahat. sintaktik me’yor bilan aloqador bo’ladi. Masalan. fikr-mulohazalar. har bir milliy tildagi gap qurilishi o’ziga xos tarzda shakllanadi. Gaplarning ifoda maqsadiga ko’ra bo’linishlarida me’yoriy mustahkamlik turlicha ekanligini kuzatish mumkin. N u r m o n o v A. darak. kinoya singari bir qator qo’shimcha ma’nolar ifodalashi haqida mulohaza yuritishib. Shu bilan birga. ko’zda tutilgan mazmunni ifodalash uchun ular maxsus ohang yordamida ijro etilishi lozim bo’ladi (M a h m u d o v N. Boshqacha aytganda. Mas. yalinish. N u r m o n o v A. nutq jarayonidagi til birliklariaro sintaktik munosabat fikrning to’laqonli ifodasida katta mavqyeni egallaydi. Nutq uchun faqat ma’lum so’zlardagi turlicha ma’nolarni bilish emas. «Bahor keldimi?» ham gapmi! «Bahor keldimi»ng nimang? Bahor keldi? Bahor keldi?! gaplari umumiy ma’noda bahorning kelishi haqidagi so’roq mazmunini va unga munosabatni bildirsa ham yuqoridagi har bir grammatik shakl samimiy. deb ikkiga ajratishadi (M a h m u d o v N. garchi u nutqning barcha ko’rinishlarida yaqqol bilinib turadigan vosita sanalmasa ham. so’roq yoki undov gap deb dastlabki yuzaki bahoni beramiz. Gap shakliga sirtdan qarab bu darak. jumladan o’zbek tilida ham. tashviqot qilish singari ma’nolarni gap tarkibidagi hyech bir grammatik yoki tinish belgi ifoda eta olmaydi. xolisona so’rash. Ushbu gaplarni qiyoslaylik: Qo’y.. Nutqni shakllantirishdagi piravord maqsad ham ana shu. ya’ni bir sintaktik shakldagi gapning matnda har xil ma’nolarni ifodalashi mumkinligi bu gaplarning turli nutqiy vaziyatlardagi me’yoriy holatlarni belgilab olishga zarurat tug’diradi. g’azab.o’rnini almashtirib qo’llashning mumkinligi nutq jarayonida katta uslubiy imkoniyatlarni keltirib chiqarish bilan birga. u kunlarni eslatma menga! Bu gaplar ham xuddi yuqoridagi so’roq gaplarda kuzatilgani kabi. – Toshkent. Shuning uchun ham har bir tilning o’ziga xos me’yori mavjudligi haqidagi fikr . taajjublanish. Ammo ko’zda tutilgan matnni shakllantirish uchun so’z va uning ma’nolarini bilishning o’zigina yetarli bo’lmaydi. so’zlashuv jarayonida ahamiyati juda sezilib qoladi. ta’kidlash singari turli xil ma’no ottenkalarini ohang yordamida farqlaydi. darak gaplarda shakl va mazmun munosabati zich bog’liqlikda bo’ladi. tilimiz rivojida sintaktik me’yorlarni belgilash ham muhim o’rin tutadi. menga u kunlarni eslatmagin! Menga u kunlarni eslatmagin. bu da’vat . gumon. Masala ana shu tarzda qo’yilar ekan. mensimaslik. ohang xususida. balki ulardan muomala jarayonida foydalana olish. O’sha asar. Sintaksis. Bu masalani faqat ohang hal qilishi mumkin. Darhaqiqat. buyruq. tahlillar. qo’y! Qo’ygin... O’zbek tilining nazariy grammatikasi. Tilimizda.: Bahor keldimi? «Bahor keldimi?» . 51-52-betlar). 49-bet). garchi umumiy ma’noda o’tgan voqyea-hodisalarni eslatmaslikka da’vat qiliyotgan bo’lsa-da. «O’zbek tilining nazariy grammatikasi» asarining mualliflari bu xildagi gaplarda sof so’roq mazmunining bo’lishidan tashqari taajjub. ma’lum darajada me’yoriy buzilishlarni paydo qilishi mumkinligi ham aniq bo’lib qoladi. Boshqacha aytganda. «sintaktik darak ma’nosi gapning sintaktik darak shakli orqali ifodalanadi» (M a h m u d o v N. qo’ygin! Qo’ygin. achchiqlanish. eshitmaganini bilib olish uchun so’rash.dedingmi? «Bahor keldimi?» emish! «Bahor keldimi?» ekan. ularni mazmun va shakl jihatdan mutanosib va nomutanosib bo’lgan so’roq gaplar. tashvish. iltimos. 51-bet). So’zlovchi yoki yozuvchi niyati ana shu omillar bilan bir qatorda til birliklarining matnda o’zaro grammatik aloqasini ta’minlash tufayligina amalga oshadi. ko’ndirishga harakat qilish. Lekin so’roq gaplardagi mazmuniy ifoda doirasining kengligi. Darhaqiqat. bu gaplardagi mazmun imkoniyatlarining kengligi ularning hammasiga bir xil me’yoriy o’lchovlarni qo’llab bo’lmasligini ko’rsatadi. 1995. N u r m o n o v A. munosabatlarning. ayniqsa. hissiyotlarning eng nozik jihatlarini ham ifodalab berishga xizmat qildirish muhim sanaladi. garchand shaklan bir bo’lsa ham. O’sha asar. menga u kunlarni eslatma! Menga u kunlarni eslatma. avrash.

Sintaktik uslubiyat doirasida ega va kesim mosligi hamda uning me’yoriy munosabati xususidagi mulohazalar ham muhim o’rin tutadi. Nazariya quruq og’och… / «Istiqlol va ona tili qurilishi talqini» to’plami. s a n ch i q andin. hayotim. Kishi s a n ch i q so’z aytsa. o’zining va turmush o’rtog’ining (har ikkalasining) dadasi kelganligini haqida xabar. dadam keldilar – xabar bilan birgalikda o’z otasiga bo’lgan hurmat ifodasi. ko’plikda ham qo’llana oladi deb (A. Demak. degan qoidaga amal qilib.K. ya’ni so’z o’zgartuvchi qo’shimcha bo’la olmaydi. U hurmat kategoriyasi shaklini hosil qiladi» (Z i k r i l l a ye v €. muallif kutgan ma’no kelib chiqadi. . €ulomov tomonidan – S. yamondin (So’fi Ollayor) misolidagi sanchiq so’zini ham birinchi holatda (urg’u oxirgi bo’g’inga tushganda – sanchuq) ot. vaziyat talabidan kelib chiqib. aytaylik. Nutqda ohangning naqadar muhim omil ekanligini mana bu misollar ham yana bir bor tasdiqlaydi: I m o n s i z. Odatda o’zbek tili iste’molchilari ularning ana shu ko’rinishlarining barchasidan ham foydalanaverishadi. Darvoqye. dadamlar keldi – aytaylik. Yomondin qoch.har bir gapda ohang ko’magida so’zlovchi maqsadiga mos tarzda ifoda etilmoqda. Ammo uslubiy me’yor nuqtai nazaridan bunday deb bo’lmaydi. ularning hyech birida grammatik munosabat buzilgan deb bo’lmaydi. 24-bet). Siz imon. imonsuz. ammo uslubiy me’yorning bir holatda – bitta ota nazarda tutilgan holatida buzilishi.Komilova). Shu o’rinda. ma’nolari vaziyatga qarab kuchli va kuchsiz. siz aziz inson tarzida tuzilganda edi munozaraga ham. vijdonsiz so’zlarini o’zbek tilida urg’u odatda oxirgi bo’g’inga tushadi. ikkinchi holatda (urg’u birinchi bo’g’inga tushganda – sanchiq) so’zning olmosh va fe’l bo’lib ajralishini va boshqa-boshqa ma’nolar ifoda etishini ham talaffuz. siz vijdon. Shunga ko’ra ega-kesim mosligiga dahli yo’q. 1998. dadamlar keldilar – grammatik me’yorning saqlangani. ohang farqlaydi. nutq jarayonida ohangga e’tibor berish me’yorga e’tibor berishning asosiy sharti bo’lib qoladi. nihoyatda xunuk ifoda kelib chiqadi. bir ma’no atrofida turlicha ohanglar. Nutqimizda faol ishlatiladigan bir gap misolida me’yoriy munosabatni tahlil qilishga harakat qilib ko’ramiz: dadam keldi – dadamlar keldi – dadam keldilar – dadamlar keldilar. noaniqlikka ham o’rin qolmasdi. vijdonsuz tarzida talaffuz qiladigan bo’lsak. o’ziga xos tarzda yuzaga kelishi. Shunday ekan. Aslida she’rni bu qoidalardan bexabar oddiy kishi ham o’qishi mumkinligi hisobga olinib. Shunday ekan. Nutqda ba’zan shunday bo’ladiki. aziz onajon (D. – Buxoro. v i j d o n s i z. Agar bu so’zlardagi –siz qismi ta’kid yuklamasi vazifasini bajarayapti. imonsiz. Ega va kesim mosligi haqidagi qarashlarni sinchiklab tahlil qilgan €. bu qurilmalarda ega va kesim mosligiga nutqiy zarurat ham yo’q. siz aziz inson / Kamolim. Parchadagi imonsiz. har bir kishi nutqida. vazifaviy uslublar jihatidan ham farqlanmoqda. €ulomovning shu mavzuga oid fikrlari haqida u quyidagilarni yozgan: «Ega ko’plik formasida kelganda (uchinchi shaxs) ot kesim birlikda ham. Bu qizlar shaxmatchilar – Bu qizlar shaxmatchi. Bu kabi noqisliklarni nutqda ko’plab uchratamiz. nutq uchun eng ma’qul variant sifatida dadam keldilar tanlanishi ma’qul bo’ladi.) quyidagi misollar beriladi: Ular studentlar – Ular student. ularda grammatik me’yor buzilmagan deb bemalol aytish mumkin.Zikrillayev «Nazariya quruq og’och…» maqolasida – lar qo’shimchasining bu boradagi xizmati haqida ma’qul fikrni aytadi: « Bunday holda -lar sintaktik vazifa bajarmaydi. Zikrillayevning bir fikriga munosabat bildirishga majbur bo’layapmiz. vijdonsiz tarzida talaffuz qilinsa. Sonda moslashuvidagi sezilmas darajadagi nomuvofiqlikni hisobga olmaganda. €. yomondin qoch. Uslub nuqtai nazaridan har birimizning nutqimizda ularning o’z o’rni va bahosi bor: dadam keldi – shunchaki xabar. ta’sirli va betaraf hamda befarq ifodalanishi mumkin. shuning uchun urg’u so’zning o’zak qismidagi ikkinchi bo’g’inga tushishi lozim degan mulohaza bilan talqin qilinsa. A.

Hisobot yig’ilishida qarshi ovoz berishdi kabi. oni – student. Masalan: Mahmudovni jamoa xo’jaligining raisi etib tayinlashdi. Kesim grammatik jihatdan shakllanamagan bo’lganda ham bu harakat ongimizda mavjud bo’ladi. Ilmiy adabiyotlarda bunday gaplarda ish-harakatni bajaruvchi shaxs grammatik jihatdan ifodalan-masligi ta’kidlanadi. Bahor. Adabiy normaning namunaviy umummajburiy hodisa (E. Qiyoslaymiz: Bahor keldi.o’zbek tilining nafaqat grammatik. Kesimning odatda III shaxs. rus tilidagi shaklda ma’no ohang yordamida ajratilmoqda. nohissiy bo’lsa. fikrni ifoda etish hususiyatiga ko’ra ham ikki tarkibli gaplardan farq qiladi. mazmunini ham o’z zimmasiga oladi. gapga aylanish jarayonida kesimning vazifasini. Ega grammatik jihatdan shakillangan bo’lsa. Yuqoridagi maqola. O’zbek tilida bayon oddiy. Boshqa misollarda – lar ishlatilishi rus tilining xususiyatiga mos keladi : Oni – studentû. 25-bet). oni – shaxmatistû deyish shart. Bu narsa har ikki tilning o’z me’yoriy xususiyati sanaladi. harakatni bajaruvchi haqiqiy shaxs (shaxslar) baribir noma’lumligicha qolmoqda. O’zbekcha variantlarda ta’kidlash. ta’kid nazarida tutilsa. Oppoq tong. faqat gazetadan olingan misolda qo’shimcha qo’llansa bo’ladi. birgalik nisbatda bo’lishi bunday gaplarning mantiqiy grammatik tabiatidan kelib chiqadi va bu holat ular uchun me’yor sanaladi: Ertaga soat 10 da universitetga chet eldan mehmonlar kelishini aytishdi. ular shaxmatchi deyish mumkin bo’lgani holda rus tilida faqat oni – studentû.€ulomov millatning barcha a’zosiga ruscha fikrlashni namuna qilib ko’rsatayotgan ekan-da. Gaplarning kesimi grammatik jihatdan shakllantirilganda ham mazmunda o’zgarish bo’lmaganini payqash qiyin emas. Bizningcha. shu bilan birga. aslida ana shu tilda tafakkur qiladi. Ta’kid nazarda tutilsa (ya’ni hissiy bayonda). o’zbek tilida ular studentlar. ular student. Negaki.Begmatov) ekanligini inobatga olsak.Qo’shnilarim ham halol odamlar («S. mazmuniga. ehtiros. ular shaxmatchilar. tong so’zlarining gapga aylanishidagi asosiy omil ham ana shu kesimlarning shakllanmasligi bo’lib hisoblanadi. Bir tarkibli gaplar nafaqat grammatik tuzilishi. yashayotgan muhitning ta’sirida boshqa til namunalaridan foydalanish mumkin. Bu gapni Ular ertaga soat 10 da universitetga chet eldan mehmonlar kelishini aytishdi shaklida tuzish ham mumkin. Faqat farqi shundaki. Shu faktning o’ziyoq A. u darajada emas. bu alohida so’z gap bo’lganda alohida bir tugallangan ohang bilan. O’zb»). Kesimi ifodalanmagan gaplarga e’tibor beraylik: Bahor. Atrofda qushlar chug’urlashadi. barchani ruscha fikrlashga ajbur qilayotgan ekan-da. noma’lum bo’lganidan qo’llanilmaydi. tongning otishi haqidagi xabarni berish bilan birgalikda bahor va tongning mavjud va hukmron bo’lib turganligi ham ta’kidlanadi. Ayni paytda. Orzularim mavjlanar shu dam. Oni – shaxmatistû. A. bu uning me’yoriy xususityati hamdir. Bu so’zlar hukmni ifodalash. Bu gaplarga grammatik egani qo’yish mumkin. Buning ustiga kishining tili qaysi tilda chiqqan bo’lsa. Tong. –lar emas. Misollar tahlilidan yana bir narsa . Nutqda uni tinglovchi va o’quvchi ham payqaydi. . Oppoq tong otmoqda. boshqa vosita qo’llanadi. Ammo uslub nuqtai nazaridan o’zgarish bo’lganligi. hayajon bilan talaffuz etiladi hamda bahorning kelishi. ma’lum darajada gapning ta’sirchanligi yo’qolganligi seziladi. Bu qoida boshqa sahifada yana takrorlanadi: Uchqun va Tolib artistlar. qo’shimcha tejaladi. Tong otmoqda. Ammo u aniq bir shaxs bo’lmaganidan.da. oni – shaxmatist deyish mutloqo mumkin emas.€ulomovni yuqorida qo’yilgan ayblardan qutqaradi. shu bilan birgalikda uslubiy imkoniyatlari ham naqadar kengligi ayon bo’lib qoladi. Atrofda qushlar chug’urlashadi. Uning ifoda etilishida esa o’zi ta’lim olgan va tarbiyalangan. ajratib ko’rsatish kabi ma’nolar oddiy xabardan ana shu –lar tufayli farq-lanayotgan bo’lsa. Shaxsi noma’lum gaplarni olib ko’raylik. Orzularim mavjlana shu dam. degan xulosa kelib chiqadi» (Z i k r i l l a ye v €. – Uchqun va Tolib artist.

Aytilganlardan shunday xulosa kelib chiqadiki. o’zbek tili sintaksisi doirasida me’yoriy chegaralarni belgilash nihoyatda murakkab vazifa.39-41-betlar). Izohlovchilar uchramaydi. komponentlar turg’unligi bunday gaplar uchun me’yoriy holat hisoblanadi. binobarin.1990. zidlash mazmuni. jimlik. cho’ziqlik. sokinlik va jiddiylik kabi ma’nolar ohang yordamida yuzaga kelishi hamda ularning qo’shma gapning ma’lum turlariga xoslanishi haqida mulohazalar bildiriladi. Abdurahmonov bu janr nutqiy me’yorlarining o’ziga xos ko’rinishlari to’g’risida ishonarli xulosalar berganki. (Oz so’z – soz so’z. Buning ustiga «o’rta asr adabiyoti va tilini diniy tushunchalarsiz tasavvur qilib bo’lmas edi. (Uning) «nasriy asarlaridagi qo’shma gaplargina emas. maqollarning buyruq gap shaklida berilishi (Avval o’yla. Gaplarning ifoda maqsadidan kelib chiqib. Maqollarning bog’lovchisiz qo’shma gap shaklida kelishini ham ularning muhim me’yoriy belgilari deb hisoblash lozim (Qo’shning tinch – sen tinch. Demak. so’roq va undov gaplar shaklida kelishi esa tilimiz uchun xos xususiyat emas. Maqollar tahlili misolida xalq og’zaki ijodi namunalarining sintaktik xususiyatlari haqida yirik tadqiqotlar olib borgan X. o’sha davr normasini aks ettiradi». vazifaviy uslublar doirasida qo’llanishiga ko’ra o’ziga xos mazmun va shakl kasb etishi mumkin.avtoref. la’nat olgan yomondir singari). «Alisher Navoiyning nasriy asarlarida qo’llangan sodda gaplarning tarkibiy va ma’no amallari XY asr nasrining ajoyib namunasi bo’lib. ularning alohida tur va janrlari misolida batafsil tadqiq etilishi lozim bo’ladi. Gap ko’p – ko’mir oz.f. Tildagi har bir sintaktik kategoriya. tushum va boshqa kelishiklar bilan shakllanishi lozim bo’lganda. Shu narsa ham muhimki. Rahmat olgan omondir. yoz mevasi – qish xazinasi). Tadqiqotchi qo’shma gap shaklidagi maqollar ohangiga ham alohida e’tibor beradi va bunda ham me’yorning buzilishi so’zlovchi yoki yozuvchini kutilgan natijaga olib kelmasligi mumkinligini uqtiradi. Mard bir o’lar. Masalan.d-ri …dis. Demak.tojik adabiy tilining ta’siri kuchli bo’lgan»ligi sezilib turadi. nomard yuz o’lar kabi). balki sodda gaplarning shakllanishida ham fors. ma’lum bir nutqiy vaziyatda ko’zda tutilgan maqsadning ifodalanishi uchun zarurat deb tushunish kerak. . Alisher Navoiyning nasriy asarlaridagi sodda gaplarning tarkibiy va ma’no xususiyatlari: Filol. aksincha. dunyoviy tushunchalar diniy tushunchalar bilan bog’lanib kelingan edi. Qo’shning tinch – sen tinch tartibida shakllangan gapni Sen tinch – qo’shning tinch. ularga tayangan holda gaplarning ikki tarkibli ko’rinishidan boshqa ayrim turlarining me’yoriy xususiyalari haqida mulohaza bildirish mumkin bo’ladi. sintaktik me’yorlarining bir muncha turg’unlik xususiyatiga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. kelajakda sintaktik me’yorlar har bir uslub.Ashirboyev xulosalari til me’yorlarining davriy xarakterini.Shuning uchun ham gaplardagi ega yoki kesimning shakllanmaganligini grammatik me’yorining buzilishi deb emas. tenglik. har bir sintaktik birlik matn xususiyatiga qarab. parallelizm yorqin sezilib turadi. – Toshkent. keyin so’yla) me’yoriy holat. belgisiz ishlatiladi. Bir tarkibli gaplarning shaxsi umumlashgan turi maqollar sintaksisi uchun asosiy me’yoriy xususiyat sanaladi (Olim bo’lsang olam seniki. So’z tartibi esa turg’un. deb o’zgartirish maqsadga muvofiq emas. Shu tufayli ham Alisher Navoiyning nasriy asarlarida bunday so’z shakllari va birikmalarining qo’llanishi tabiiydir» (A sh i r b o ye v S. davomlilik. Alisher Navoiy nasriy asarlarining sintaksisi yuzasidan tadqiqotlar olib borgan S. bu tipdagi gaplarda qiyoslash. Gapda ega ko’proq otlashgan so’z yoki so’z birikmalari orqali ifodalanadi va u nechta so’z va so’z birikmalari bilan ifodalansa. Ko’p o’rinlarda so’z qaratqich. kesim ham shuncha so’zli birikma orqali ifodalanadi. Olimning ta’kidlashicha.

Shu o’rinda vazifaviy uslublarning umumiy va xususiy tomonlari borasida so’z yuritishiga zarurat seziladi.1961. ilmiy nutqda u fikrlar ifodasining . ta’sirchanlik. s. me’yoriylikni belgilashda ham ana shu mazmuniy va shakliy munosabatlar e’tiborga olinishi shart. aytaylik. umumiylik har bir vazifaviy uslubda juz’iy tarzda yuz berishini aytib o’tish ham lozimdir. ulardagi me’yor masalasi ham o’z-o’zidan hal bo’ladi. oydin kecha. yodimda yo’q. Bu masalaga A. Stilistika xudojestvennoy rechi. aniqlik. Masalan. masalan poetik matnda. so’zlashuv va ilmiy uslubda shakllangan matnlarni bir-biriga taqqoslashdan aynan ana shu grammatik qurilishda ham farqlar yaqqol sezilib turishi ma’lum bo’ladi. kech kuz so’z birlikmalari. To’g’ri. aniqlik ilmiy va rasmiy uslubga xos xususiyat.N. Tildagi ega-kesimlik. birikmalardagi so’zlararo moslik va muvofiqliklardan har qanday chekinish ham me’yorning buzilishi deb qaralishi lozim. til faqatgina aloqa va xabar vositasigina emas. ikkinchi holatda gap. M. oradan 500-600 yil o’tgandan keyingi o’zbek tili gap qurilishi va ularda ishtirok etayotgan leksik-grammatik birliklarda boshqacha manzarani kuzatamiz. Til tizimidagi sintaktik me’yorlarni belgilashda gap qurilishining nazariy asoslariga tayanib ish ko’rish va bunda har bir tilning o’z grammatik tabiatini hisobga olish to’g’ri bo’ladi. Kech kuz.. ammo u badiiy obraz yaratish uchun ham zarur. Uning barcha vazifaviy uslublar uchun grammatik qurilishning umumiy ekanligi haqidagi fikri nazariy jihatdan to’g’ri ekanligini ta’kidlagan holda. ikkinchisini gap deb ataymiz? Albatta. mantiqiylikni ko’rsatib o’tadi va ularning har birining qaysi vazifaviy uslubga ko’proq xos ekanligini va ularning aks etish me’yorini belgilab berishga harakat qiladi. o’z-o’zidan ayonki. Sintaksis nazariyasi asoschilari tomonidan asosiy sintaktik birliklar – so’z birikmasi va gap o’rtasidagi grammatik farq yetarli ko’rsatib berilgan. Ana shu vazifani amalga oshirish yo’lida. Chunki.Tadqiqotda keltirilgan «Va sart orasida ahli ta’bu donish va zumrai ilmu zehnu biynish ko’prakdur». ayrim holatlarda ular bir-biriga teng kelib qolishi mumkinligini ko’rsatadi. Shuning uchun bu chekinishlarga vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan baho berilsa.). – M. albatta.I. hokimtobelik xususiyati mavjud ekan. Gap qurilishida turli grammatik vositalar yordamida shakllanadigan grammatik munosabatlar.Yefimov bir qadar aniqlik kiritib. Qaysi holatni me’yoriy buzilish deb baholash mumkin? Qanday belgilariga ko’ra ularning birini so’z birikmasi. Qiyoslaymiz: oppoq tong.I. Ammo nutqiy jarayon shunday keng qamrovli va murakkabki. deb hisoblaydi va mantiqiylik badiiy nutqda obraz. «Barcha sadot va mashoyix va ulamo va fuqaroning mahbubi qulubi erdi». Ko’rinadiki kech kuz bir holatda so’z birikmasi.66. bu masalani ana shu grammatik birliklar shakllanayotgan nutqiy qurshov hal qiladi. u tas’ir o’tkazish quroli hamdir. alar hasaddin ittifoq qilib. obrazli fikrning izchil tuzilishi bo’lsa.Kojina ham vazifaviy uslublarning barchasi uchun umumiy bo’lgan belgilar – to’g’rilik. Tabiiyki. ayrim grammatik qoidalardan chekinishga yo’l qo’yilishi tabiiy. bu qarashning ham nisbiy ekanligini. O’zbek tili uslblarining vazifaviy chegaralanishida sintaktik me’yorlarning ham o’z o’rni bor. Daraxtlar barglarini deyarli to’kib bo’lgan. Erajni o’lturdilar». Gap: Qaysi yil edi. «Chun taxti anga muvaffaq bo’ldi. «O’z namozin maqbul taxayyul qilg’an jamoat namozi qabuliyatin ham takafful qilg’an» singari gaplarga ko’z yugurtirish bu fikrning to’g’ri ekanligini tasdiqlaydi. adabiy tilning barcha uslublari uchun tilning dastavval grammatik qurilishi va umumiste’moldagi umumiy so’zlar sanalishini ta’kidlagan edi (Ye f i m o v A. Chunki har bir vazifaviy uslubning muttasil amalda bo’lib turishi tabiiy ravishda ularning nutqiy me’yorini belgilab qo’yadi va uning tilda yashovchanligi ham ana shu me’yor asosida mustahkamlanib boraveradi hamda bu me’yor uni boshqa uslublardan farqlashga imkon beradi.

qarz bo’lib yashash demakdir. Shunday holatni ham so’zlashuv uslubi gap qurilishi uchun me’yor deb tushunishimiz lozim bo’ladi.N. degan xulosaga keladi (K o j i n a M.80. davlat qaramog’ida yashash…. Yo’q…. 111-151-betlar). Kursiy Ruf asarlarida Sug’diyona deb nomlangan. maqsadga muvofiqlik va ta’sirchanlik kabi nutqiy lingvostilistik omillar doirasida amal qilishi zarur bo’lgan jihatlar anchagina. bunday paytda og’zaki so’zlashuv jarayonidagi imtiyozlar – nutqiy vaziyat. Ilmiy uslubni ham olib ko’raylik. Stilistika russkogo yazûka. O’rinboyeva D. ularni amalda qo’llashni boshqa kurslarda ham o’rganish davomida talabalar ana shu aytib o’tilgan masalalarga e’tiborni kuchaytirsalar. 1983.qat’iy tartibi bilan farq qiladi. bir – biriga bog’lanmagan bo’lmasin. Zarafshon va Qashqadaryo vodiysida dehqonchilik bilan shug’ullanuvchi ko’plab aholi istiqomat qilgan. so’zlarni yoki gaplarni vaziyat bir-biriga bog’laydi (Bu haqda qo’shimcha ma’lumot olish uchun qarang: O’rinboyev B. Ammo yuqorida keltirilgan misollardan shu narsa ham ma’lum bo’ladiki. Biz odatda to’g’rilikni. Odatda suhbatdoshlar nutqqa tayyor bo’lishmaydi. uni kutilmagan tarzda ijro etishadi. Bu uslub o’zining sintaktik xususiyatlariga va me’yorning bir qadar turg’unligiga ko’ra boshqa vazifaviy uslublardan farq qiladi. Xolmat ota … Xolmat ota (K. Yozma manbalarda bu hudud So’g’da («Avesto»da). Po’latov. Mana shu farqlarning esa har bir vazifaviy uslubga oid matnlarning grammatik qurilishida reallashuvi o’z-o’zidan ayon bo’lib qoladi. so’zlovchining harakatlari. suhbatdoshlarning o’zaro munosabati bu gaplarni tushunishga ko’maklashadi. Yashin). Murod). Misol: «Yozma manbalarning guvohlik berishicha. eng muhimi. nutqiy vaziyat. qo’ying – ey.. xolos. Ammo o’zbek tili grammatikasi qoidalarini. sintaktik me’yor doirasida tildan foydalanuvchilar uchun to’g’rilik. – Toshkent. yo’q.sinf). – M.axir. o’zbek tili gap qurilishining odatdagi tartibiga rioya qilinishida ko’rinadi (Bu haqda yana qarang: Mu k a r r a m o v M. sak va massaget elatlari yashaganlar. ya’ni grammatik qurilishning to’g’ri bo’lishini nutqning eng asosiy xususiyatlaridan biri sifatida e’tirof etayapmiz. 1991). Bu o’rinda ularning ayrimlari sanab o’tildi. Masalan: Xolmat. Hozirgi o’zbek adabiy tilining so’zlashuv uslubi.). barcha grammatik vositalar va qurilmalar ana shu vazifaga xizmat qilishi lozim bo’ladi. miloddan avvalgi YII. xorazmliklar. bir tarkibli va qo’shma gaplarning faolligida. Chunki. Bu narsa ilmiy matndagi fikrning tugalligi. u o’quvchi uchun umuman tushunarli bo’lmasligi mumkin. Har bir vazifaviy uslubning sintaktik o’ziga xosligi uni boshqa uslublar bilan qiyoslaganda ochiladi. bu… xo’o’sh…muttahamlarcha yashash … yo’q. Bu uslub doirasida shakllangan gaplar qanchalik uzuq-yuluq. Arrian. ko’rsavod-ye! Dotasiya. ohangning ishtirok etishiga imkon bo’lmaydi. s.. mazmun va shakl munosabatidagi birlamchilik va ikkilamchilik qoidasidan bu holatda ham chetga chiqib bo’lmaydi. mantiqiylik. fikrni va gaplarni o’zaro bog’lovchi maxsus vositalarning ishlatilishida. og’zaki nutq me’yorini olib ko’raylik. ha! (T. Yuqorida aytilganlardan shu narsa ma’lum bo’ladiki. Bu hududda yashovchi aholi sug’diylar deb atalgan» (O’zbekiston tarixi. Nutqiy ifoda jarayonida fikriy mukammallik. Strabon. Ba’zan og’zaki nutq matni asl holatida qog’ozga tushirilsa. Sug’uda (Behistun yozuvlarida ). 6 . O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI . Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy uslubi. mantiqiy izchilligida. sintaktik me’yor muammolarini tushunish yanada osonlashadi.YI asrlarda O’zbekiston hududida sug’diylar. bu. 1984. maqsadga muvofiqlik asosiy muddao sanalar ekan. to’liqligi. aniqlik. . Maktabni necha bilan bitirib eding? Ay. – Toshkent. Masalan. baqtriyaliklar.

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI Karimov S. HOZIRGI O’ZBEK ADABIY TILINING ME’YORIY MUAMMOLARI (ma’ruza matnlari) SamDU o’quv-metodik kengashining 2001 yil 11 dekabr yig’ilishi qarori bilan (№3) nashrga tavsiya .A.

u hozirgi o’zbek adabiy tilining me’yoriy muammolarini tahlil qilishga bag’ishlangan. – Samarqand: SamDU nashri. –144 b. Hozirgi o’zbek adabiy tilining me’yoriy muammolari.J. Mas’ul muharrir: dos. Ma’ruza matnlari.A. 2001. Mazkur ma’ruzalar matni o’zbek filologiyasi fakulteti 3-kurs bakalavr talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib.Hamdamov .etilgan Samarqand – 2001 Karimov S.

B.N.Taqrizchilar: prof. prof. turlicha mazmundagi an’analarni zamon talablariga moslab isloh qilish masalalarini ko’ndalang qilib qo’yadi. kamol topgan.O’rinboyev. ijtimoiy tuzum insoniyat oldiga u yashab turgan hayotni real idrok qilish. K I R I SH Tarixdan shu narsa ma’lumki. moddiy-ma’naviy salohiyatdan yangicha. har bir davr.Turniyozov Alisher Navoiy nomidagi Samarqand Davlat universiteti. mavjud ijtimoiy-siyosiy. O’zbekiston Respublikasi XX asrning oxirgi o’n yilligi boshida qo’lga kiritgan mustaqillik xalqimizning har tomonlama rivojlangan. 2001 yil. o’z istiqboli manfaatlaridan kelib chiqib foydalanish. o’z tarixiy va milliy an’analarimizni yangicha bir tarzda .

«Kadrlar tayyorlashning milliy dasturi» qabul qilingan O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1997 yil 29 avgustda bo’lib o’tgan sessiyasida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I. Prezidentimiz ta’kidlaydilarki. til materiali doirasidagi o’zgarishlar juda sekinlik bilan yuz bersa-da. Zero. Barkamol avlod – O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. 1997 yil 29 avgust. yuksak axloq. Uni amalga oshirish uchun esa ma’lum mavzu doirasida keng va atroflicha bilim beradigan hamda bu bilimlarni milliy istiqlol g’oyalari bilan. 4-bet. zamonaviy talablarga muvofiqlashtirilishi hayot talabidir. bugungi kunda yangi istiqlol mafkurasi bilan oziqlantirilayotgan. deb umid qilamiz. uning tarkibiy qismi bo’lgan o’zbek tilining me’yoriy muammolarini o’rganishda filolog talabalarga ko’maklashadi.A. bizni umumbashariy ulug’ ma’naviyat sari yetaklayotgan milliy ongimiz. pedagog uni o’ziga dastur sifatida qabul qilishi. o’z ish rejasini undagi g’oyalar. o’zbek millatini dunyodagi ma’naviyati eng yuksak xalq darajasiga ko’tarishga sharoit yaratadigan kelajagimizni barpo qilishga zamin yaratdi. mehnatga vijdonan munosabatda bo’lish ruhida tarbiyalash» zarur ( K a r i m o v I. yaxlit bir butunlikni tashkil qiladigan uzluksiz ta’lim jarayonini ana shu vazifalarga bo’ysundirish ham yuqorida tilga olingan islohotlar doirasida qaraladi. Bu.rivojlantirishga imkon beradigan. ish ko’rmog’i lozim bo’ladi. ona tilimizning amaliy jihatlarini zamon talablariga mos ravishda o’rganish barchamiz uchun zarurdir. tilning sosiolingvistik jihatlari. shuurimiz va dunyoqarashimiz o’zbek nutqi madaniyatini. milliy mafkura va dunyoqarash hamda uzoq yillar davomida shakllangan ma’naviyatimiz bilan uzviy bog’lay oladigan darsliklar. .A. Ana shu olijanob vazifaning hyech bo’lmaganda ma’lum qismini amalga oshirish yo’lida yaratilgan ushbu ma’ruza matnlari nutq madaniyatini idrok qilishda yordam beradi. Tabiiyki.). Negaki. ko’p asrlar davomida shakllangan ma’naviy-ma’rifiy qadriyatlarimizga tayangan. Binobarin. taklif va mulohazalar asosida tuzib. «yoshlarni Vatanga sadoqat. barkamol avlod tarbiyasini milliy istiqlol g’oyasiga yo’g’rilgan aniq maqsadlarga yo’naltirish. o’quv qo’llanmalari zarur. binobarin. o’qitish sifatini tubdan yaxshilash davlatimiz olib borayotgan ko’p qirrali siyosatda asosiy vazifalardan biri bo’lib keldi va shunday bo’lib qoladi. ijtimoiy hayotning ana shu murakkab jabhasida faoliyat ko’rsatayotgan har bir ziyoli. Islohot deb ataladigan ko’p qirrali va o’ta murakkab jarayon ijtimoiy-siyosiy hayotimizning. Jumladan. uni amalda qo’llash jarayonining yangicha.Karimov «Barkamol avlod O’zbekiston taraqqiyotining poydevori» mavzusida so’zlagan nutqida istiqbolimiz. Binobarin. shu bilan birga. ana shu zaruriyat bilan bog’liq dunyoqarash tilshunoslik ilmini o’qitish jarayonida ham e’tiborga olinishi lozim. 1997. ma’naviyat va ma’rifat. O’zR Oliy Majlisi 1X sessiyasida so’zlangan nutq. jamoatchilikni xabardor qilib borish bilan bog’liq. dastavval. til materialidan nutq jarayonida samarali foydalanish. umidimiz bo’lgan yosh avlodni tarbiyalash strategiyasini aniq va ravshan belgilab berdi. Garchi bu fanni o’rganishdagi ko’plab qonun-qoidalar. yosh avlod tarbiyasi bizning istiqbolimiz uchun ne chog’lik muhim ekanligini hyech birimizning unutishga haqqimiz yo’q. nutq madaniyatini yanada takomillashtirish borasida me’yoriy muammolarni ma’lum darajada hal qilish va bunga oid bilimlardan talabalarni. ta’lim jarayonini. – Toshkent. shubhasiz. barcha jabhalarini qamrab oladi.

ularning oliy mahsuli ham sanalib. inson tabiat va jamiyat mahsuli sifatida ularning qurshovida yashaydi. Uzus va adabiy me’yor. Fonetik. 7. Og’zaki va yozma nutq. Til me’yorining milliy xarakteri. 8.1-ma’ruza: Me’yor hodisasining lingvistik tushuncha ekanligi R ye j a: 1. Ayni paytda. leksik va grammatik birliklar va nutq. Nutq tilning harakat shakli. Nutqiy shart-sharoitlar va ulardan kelib chiqadigan nutqiy uslublar. Bu. chambarchas aloqa masalasidir. ijtimoiy-falsafiy dunyoqarashini aks ettiruvchi omil. Me’yor tushunchasiga til nuqtai nazaridan munosabat bildirishdan avval talabalarga 1. Tabiiyki. til va nutq tushunchalari. Me’yor – til tizimini nazorat qilish vositasi. 3. Til va nutqning ijtimoiy hodisa ekanligi. 6. Tayanch so’z va iboralar : Til – aloqa vositasi. ana shu qurshovni narsa va predmet shaklida. 5. voqyea va hodisa tarzida miyasida . Til – tizim. nutq uslublari. Nutqiy ehtiyoj va uning davriyligi hamda uni belgilovchi omillar. ular o’rtasidagi dialektik. Uzus – ko’nikmalar yig’indisi. Nutqning individual jarayon ekanligi. Me’yordagi tarixiylik va an’anaviylik. 4. Nutq ko’rinishlari. Nutq insonning ma’naviy-ma’rifiy. Me’yor – til tizimining obyektiv reallashuvi.kursda tanishilgan ba’zi bir til atamalarini eslatib o’tish maqsadiga muvofiq bo’ladi. Adabiy me’yor. 2. eng avvalo.

tabiat va jamiyatdagi narsa va hodisalar to’g’risida xabar berishdan tashqari suhbatdosh yoki tinglovchiga ma’lum ta’sir o’tkazish. materiali bo’lib qolaveradi. nutqiy jarayon quroliga aylanadi. Bu jarayonda material hisoblangan tilning ahamiyatini hyech narsaga qiyoslab bo’lmaydi. Demak. ta’kidlaganimizdek. «Ichki qurilish nuqtai nazardan til ma’lum miqdordagi birbiri bilan chambarchas bog’liq bo’lgan til birliklarining yig’indisi va ana shu birliklardan foydalanish qoidalaridan tashkil topgan murakkab sistemadir» (S o d i q o v A. tilga bo’lgan munosabatda to’rtinchi bosqich yuzaga keladi. 31-bet). ya’ni hissiy idrok etiladigan shaklga kiradi va shu tariqa u endi bir shaxsga emas. Asl muddaomiz . H a q b ye r d i ye v M. Ma’lum bo’ladiki. Shuning uchun ham til tafakkur quroli deb bejiz aytilmaydi. mukammalashib va imkoniyatlari ham asta-sekinlik bilan kengayib borishini kuzatamiz. I r i s q u l o v M. shu bilan birga. s. Teoriya poeticheskoy rechi. Tilshunoslikka kirish. A b d u a z i z o v A. amalda bo’lish qoidalarining ma’lum bir tizimga kela borishida kuzatamiz. tafakkur mahsuli reallashmog’i. Mana shu o’rinda tilning hyech bir imkoniyati nutqsiz.. asta-sekinlik bilan bo’lsa-da. . 1993. xabar. til ham tafakkursiz bo’lmaydi» (S o d i q o v A. Tilshunoslikka kirish.aks ettiradi. – Toshkent: O’qituvchi. 22-bet). 20-bet). 1981. moddiy asos sifatida xizmat qilishini hali birinchi bosqich deyishimiz mumkin. xabar. takomillashib ham boradi.V. Bosqichlar soni ortib boravergani sari tilning ijtimoiylik imkoniyati ham tobora kengayishi ma’lum bo’lib qoladi.Vinogradovning muhim bir fikrini eslamaslik aslo mumkin emas.6. mana shu jarayonda u insonlar faoliyatida fikrlash va o’zaro ijtimoiy munosabat . Ya’ni. Tilning inson uchun fikrlash vositasi bo’lishini. Tilsiz tafakkur bo’lmaganidek. Ammo til muomala vositasiga aylandimi. ya’ni fikrlash markazi bo’lgan miyadan tashqariga chiqishi lozim. Stilistika. balki jamiyatga tegishli bo’lib qoladi (X a y r u l l a ye v M.). inson nutqiy faoliyatida kommunikativ vazifani bajarayotgan til ko’magida suhbatdosh yoki tinglovchiga ma’lum axborot ham yetkaziladi.. Shu o’rinda akad. ta’sir etish (V i n o g r a d o v V.. «Til va tafakkurning birligi nutqda o’z ifodasini topadi.1963. Mantiq. unda fikrimiz moddiy shaklga. hissiyotini qo’zg’atish kuchiga ham ega. A b d u a z i z o v A. uning tabiiy ravishda imkoniyat doirasi ham kengayib boradi.. fikrlaydi. «Til bilan tafakkur birbirini taqozo etadigan ajralmas hodisadir. nutqiy jarayonsiz amalga oshmasligi.muomala vositasi. Agar bu holatni shartli ravishda beshinchi bosqich deb ataydigan bo’lsak.u kommunikativ vazifani bajarishga kirishadi.. I r i s q u l o v M. Nutq og’zaki va yozma holda mavjud bo’lib. – Toshkent. U tilning uchta eng muhim vazifasi mavjudligini ta’kidlagan edi: aloqa.tildagi me’yor masalasini anglab olishga qarab borayotgan ekanmiz. yuzaga kelmasligiga amin bo’lamiz. til nutqning o’ta muhim unsuri sifatida aloqa.. tilning amalda bo’lish jarayonidagi yana bir muhim jihatga e’tibor qilishimiz zaruriyati tug’iladi. Demak. O’z shakllanishi va rivojlanib borishi davomida uzoq tarixiy yo’l va muddatni o’taydigan til ana shu jarayonda. Ikkinchi bosqichda esa fikrlash natijasida.V. Poetika.V. ta’sir etishdek. Bu holni uning ichki qurilishida. Endi u nutq. til insonlar o’rtasida aloqa vositasi bo’lishi. imkoniyatlari nihoyatda kengayib borishi natijasi o’laroq kishilik jamiyati to’plagan tajriba va bilimlarni kelajak avlodlarga yetkazishdek ulug’vor ijtimoiy vazifani bajaradi. Bu holni uchinchi bosqich deb atash mumkin. tilning bosqichma-bosqich takomillashib. idrok qiladi. Bunda esa tilga bo’lgan ehtiyojning ikkinchi bosqichi boshlanadi . – M. Tabiat va jamiyatdagi narsa va hodisalarning turli tillarda turlicha nomlanishidan qat’iy nazar.

moddiy (tabiiy. «Til bevosita kuzatishda berilmagan.Tilning takomillashib borishi va nutq jarayonidagi bosqichlarini taniqli tilshunos olimlar H. narsa va hodisaning turli tillarda turlicha nom olishi esa tilning ijtimoiy-tarixiy-milliy hodisa ekanligini yana bir bor . Bu tushuncha quyidagi izohlarni talab etadi. nutqda yuzaga chiqadi» (N ye ‘ m a t o v H. uning maishiy. Aytilganlarning barchasi me’yorning tarkibiy qismlaridir. Chunki inson faoliyatining muhim qismi sanalgan tilni va uning o’ziga xos xususiyatlari va imkoniyatlarini ana shunday qurshovda o’rganishgina atroflicha xulosalar chiqarishga ko’maklashadi. O’zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. til va nutq me’yorini o’rganish. Binobarin. Jamiyat taraqqiyoti bilan bab-baravar aholi soni. voqyelanish shakli bo’lib. «bu yoqqa kel» tushunchasini imo-ishora bilan ifodalamoqchi bo’lsak. Me’yor (norma) . ko’rsatkich barmoqni yoki qo’lni ishora qilinayotgan kishidan o’zimiz tomon harakatlantirishimiz lozim. Og’zaki nutqda esa jamiyatimiz tomonidan qabul qilingan maxsus tovushlar tizmasi mavjud bo’lib. jamiyat ehtiyojiga aylangan. aniqlangan qonuniyatlar va imkoniyatlar» tushunchasi mavjud. ko’lamini millat tarixidan ajratib olib o’rganib bo’lmaydi. ularning tilga bo’lgan ehtiyoji ham o’sib boraveradi. O’z ona tili barcha o’ziga xosligi bilan shakllangan tili bo’lgani uchun ham u millat sanaladi. 7-bet). Agar mana shu aytilganlarni boshqacharoq tarzda izohlash mumkin bo’lsa. U jamiyat a’zolarining ongida mavjud bo’lib. R a s u l o v R. vazifasini o’rganishni taqozo qiladi. biz ularni talaffuz etishimiz . me’yoriy muammolar kun tartibiga qo’yilgan. Aytilganlardan anglashilayaptiki. ijtimoiy-falsafiy va estetik dunyoqarashi. u bevosita kuzatishda berilgan. Yuqoridagi asar. majburiy bo’lgan. Masalan. mohiyatini. tahlil qilish kuzatuvchilarning asosiy muddaosiga aylanib qoladi.. Birinchidan. Nutq tilning namoyon bo’lishi. R a s u l o v R.aytishimiz shart. urf odatlari singari qator omillarni ham e’tiborda saqlab turish lozim bo’ladi. binobarin.Rasulovlar sistem tilshunoslik «til-me’yor-nutq» tarzida ajratishini ta’kidlashib. tilning moddiy tomoni haqidagi bizning tasavvurimiz nutqda yuzaga chiqar ekan. til hodisalarini. fikrni shakllantirish va uni ifodalashga xizmat qiladigan birliklar va ularning o’zaro munosabatlari haqidagi tasavvurlar yig’indisi sifatida qaraladi. Bu ehtiyojlarni qondirish zarurati esa o’z navbatida tilning ijtimoiy hodisa sifatidagi tabiatini.Ne’matov va R. ro’yobga chiqish. Inson tafakkurining borliqni idrok etishi juda murakkab va uzoq davom etuvchi jarayon ekanligi. Mana shu o’rinda yuqorida nomlari tilga olingan olimlarimizning quyidagi fikrlarini keltirish muhim: «Me’yor ta’rifida «jamiyat (ijtimoiy) tomonidan belgilangan. Shunday ekan til tarixini. Shu bilan birga. bu xalq yashagan va yashab kelayotgan tarixiy sharoit.. u qanday shakl va ko’rinishda voqyelanishi jamiyat tomonidan muayyan me’yorlar bilan belgilangan bo’ladi. umumiy. Bunda ma’lum tilning iste’molchisi bo’lgan xalq. – Toshkent: O’qituvchi. ma’naviy-ma’rifiy turmushi. Shunga ko’ra til imkoniyatlari me’yor darchasidan o’tib. qayd qiladilarki. Ana shu ma’noda me’yor milliylik va tarixiylik mazmunini kasb etadi. til material sifatida nutq jarayonida xizmat qila boshlagan lahzalardanoq uni me’yorlashtirish jamoa. 1995. Bir xil predmet. nutq jarayonidagi iste’molda bo’lish xususiyatlarini kuzatishni keltirib chiqaradi. ming yillar davomida shakllangan an’anaviylikka ega bo’ladi. uning me’yoriy nuqtai nazardan shakllanish jarayonini. til va nutq tizimida me’yor ham o’z o’rniga ega. fizik) shaklga egadir.til birliklarini nutqning u yoki bu ko’rinishida ishlatish qonuniyatlari va imkoniyatlari bo’lib. uning me’yoriy jihatlarini tadqiq etishda ana shu tilning milliy xususiyatlarini hisobga olmaslik aslo mumkin bo’lmaydi. tabiat va jamiyatdagi narsa va hodisalarning tilda tegishli atamalar bilan nomlanishi insonning fikrlash jarayonida ko’maklashishi barchamizga ayon. necha yuz. ularning barchasi uchun tayyor. 27-bet). ular jamiyat tomonidan belgilangan va aniqlangandir» (N ye ‘ m a t o v H.

Ammo uning hamma moddalarini birdaniga va tezlikda bajarishning imkoni bo’lmadi. o’z navbatida yangicha bir me’yorlarning yuzaga kelishi uzoq davom etadigan jarayondir. Bir tarixiy holatni eslaylik. turli darajadagi anjumanlarni o’tkazishda rus tilidan foydalanishdagi mavjud an’analar o’z kuchini saqlab turdi. mashaqqat so’zlari XI asr o’zbek tilida ko’k (kok) shaklida ishlatilgan.. Yaxshilik.. bir qism o’zbek millatiga mansub kishilarning sharoit taqozosi bilan rus tilida savod chiqarganligi. (Devonu lug’otit turk. Demak. rasmiy ish qog’ozlarini yuritishda. tilimizning amalda bo’lish qonunlariga.Berdialiyevning «So’z va atamalar hosil qilishning ba’zi nazariy masalalariga doir» nomli maqolasida keltirilgan ayrim misollardan foydalanamiz: «. So’z va atamalar hosil qilishning ba’zi nazariy masalalariga doir // «Davlat tili haqida»gi Qonunni amalga oshirishning dolzarb muammolari» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi tezislari. ezgulik ma’nolaridagi lisoniy birlik aaz shaklida qo’llangan. buning ustiga respublikamizda ko’pmillatli aholining birgalikda yashashlari ana shunday tabiiy to’siqlardan bo’lib turdi. – Toshkent: Fan.. Agar buning aksini aytsak. oradan o’n to’rt . Shuning uchun ham me’yor masalalarining nutq madaniyati doirasida o’rganilishi bejiz emas «. Me’yor o’zgarishidagi har qaysi aniq holat alohida tahlil qilinishi va ana shu asosda umumiy nazariy xulosa chiqarilishi maqsadga muvofiq bo’ladi. Bu kabi davriy me’yoriy o’zgarishlarni tildagi har bir me’yoriy jarayonga tatbiq etish to’g’ri bo’lmaydi. Hatto davrlar o’tib. izchil hamda namunali foydalana olishlari uchun yordamlashishi bilan aloqador bo’lgan nutq madaniyati problemalari» (B ye g m a t o v E. Bundan tashqari. To’g’risini aytganda. 168-bet).tasdiqlaydi. stabillash bilan bog’liq bo’lgan nutq madaniyati problemalari. qiyinchiliklarni qisqa muddatlar ichida hal qilishning imkoni yo’q. Anglashiladiki. O’sha paytda qonuniy bo’lmasa-da. yangilanib turishini ham tarixiy jarayon sifatida qabul qilishga to’g’ri keladi. bugungi real ijtimoiy hayotimizga zid fikr bo’lishi mumkin edi. tildan foydalanishdagi an’anaviy me’yorlarning davrlar o’tishi bilan o’zgarib. (B ye r d i a l i ye v A. ular o’zaro sinonimik nozikliklardan ham judo bo’lib qolishi. ikki aspektga ega deyish mumkin: birinchisi. Shu o’rinda A. Indeks-lug’at. Millatlararo ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar. bab-baravar lingvistik qiymatga ega bo’lishi mumkin. 1967)». ma’lum bir tilda bir tushunchani ifoda etadigan so’z mavjud bo’lishi bilan birga uning boshqa bir tildan o’zlashtirilgan mustaqil varianti ham baravar ishlatilib kelinadi. imkoniyat doiralarini yanada silliqlash. farzandlarini ham bog’chalar va maktablarda ana shu tilda ta’lim-tarbiya olishga jalb qilganligi. 1993. Oqibatda ma’lum muddat muomala jarayonida.1973. til me’yorini belgilash muammolarini hal qilish har bir milliy til madaniyatini rivojlantirishning uzviy qismiga aylanadi. Uy. 23-bet).. Afsuski. hamkorliklar til birliklaridan shu tarzda foydalanishni keltirib chiqarganligi tushunarli. Mavjud til me’yorlarining ana shunday sabablar bilan o’zgarishi. xona hamda turmushga chiqmagan qiz so’zlari ev shaklida ham uchragan. Nutq madaniyati problemasining paydo bo’lishi va asoslanishi // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. nutq madaniyati problemasining o’rganilishi .ma’nodoshlik paradigmalarida muqobil «eshdosh» (a’zo)lar sanaluvchi mehnat. tildan foydalanishdagi tarixiy jarayon shuni isbotlaydiki. albatta . Shu bilan birga. Bu holatni ham tildagi me’yoriy qonuniyat sifatida qabul qilishga majbur bo’lamiz. tildagi me’yoriy muammolarni. o’zbek adabiy tili normalarini. 1989 yilda «O’zbekiston Respublikasining davlat tili haqida» qabul qilingan Qonunini katta quvonch bilan kutib oldik va uni amalda tatbiq etishga ishtiyoq bilan kirishdik. – Navoiy. Toshkent. bu nomlanishlarning har bir holatda o’ziga xos tarzda me’yor ekanligini ham ko’rsatib turadi. amaldagi ish yuritish tili rus tili ekanligi.. ikkinchisi esa o’zbek adabiy tilidan bu tilda gapiruvchi jamiyat a’zolarining (hatto konkret shaxslarning) to’g’ri..

Til elementlarining ma’lum bir me’yorga keltirilishi. Lekin tegishli yo’l-yo’riqlar. bilib. bu masalalar bilan . Ammo. matniy jihatdan tahlil qilinadi. bir narsa ma’lum . balki shu tilda so’zlashuvchi barcha insonlar. Xo’sh. Ikkinchidan. Buning obe’ktiv va subyektiv omillari ham bor. Buning ham ijobiy jihatlari ko’p.tilning amalda bo’lish holatlariga tazyiq o’tkazib bo’lmaydi. bir tomondan. Harqalay o’tgan vaqt mobaynidagi tildan foydalanish jarayoni bir narsani isbotladi . albatta.yildan ortiq vaqt o’tsa ham bu nuqsonlardan to’laligicha qutila olgan emasmiz. me’yor darajasini ham doimo kuzatib borish va tartibga solib turish lozim bo’ladi. yo’l-yo’riqlarsiz ham til va nutq rivojini tasavvur etib bo’lmaydi. tavsiyalarini berishlari. bizni qanoatlantirmayotganligidan ham ko’z yuma olmaymiz. bu masala ham o’rtada. Ammo hal qiluvchi gapni bu tildan foydalanuvchilar aytadi. til amaliyotiga oid masalalarning bosqichma-bosqich hal bo’lib borayotganini ham kuzatamiz. eng avvalo. tabiiy ravishda ham yuz beradi. Buning ustiga. Ma’lum ma’noda bu ham ularning me’yorni belgilash va til birliklarining ishlatilishiga oid tavsiyalar berish degan gapdir. o’zbek tili va nutqi madaniyati uchun olib borayotgan ishlarimiz talablar darajasida emasligidan. bu sharafli vazifani yo’lga qo’yish ishiga hissa qo’shishimiz lozim. Buning uchun. lingvistik imkoniyatlari ochib beriladi va ulardan nutq jarayonida foydalanish yo’llari tavsiya qilinadi. Masalani ana shunday tushunish to’g’ri bo’ladi. iqtisodiy muammolarni hal qilishdek suronli bir davrni boshdan kechirib turgan paytimizda til madaniyati bilan shug’ullanish shartmikan. Ammo. Ammo. dolzarb vazifalarni keltirib chiqaraveradi. Keyingi yillarda tilimiz rivoji. taraqqiyoti va nutq madaniyatida yuz bergan o’zgarishlarni nafaqat o’zbek tili mutaxassislari. albatta.til me’yoriy muammolarining talqin etilishi va ijobiy hal qilinishi vaqt degan hakamga ham bog’liqligi ham ma’lum bo’ldi. iqtisodiy qiyinchiliklar hal bo’lgach. erishilgan yutuqlarni e’tirof etib turishibdi. bu borada jonkuyarlik qilishlari mumkin. Bu me’yoriy tavsiyalarning qanchalik hayotiy ekanligini esa amaldagi nutqiy jarayonning o’zi belgilaydi. deb o’ylaymiz. fikrimizcha. til mutaxassislari tomonidan boshqarib borilsa. hatto respublikamiz hududida yashovchi ona tilisi boshqa bo’lgan kishilar ham kuzatib. Qabul qilingan «Davlat tili haqida»gi Qonun buni yaqqol isbotladi. ana shu taraqqiyot talablaridan kelib chiqib. ana shu me’yoriy hujjatlarsiz. deganga o’xshaydi. uning amaliy me’yorlariga ham shunday ta’sir qiladi. Biz o’rganayotganimiz me’yor masalasi ijtimoiy hayotimiz uchun yangilik emas. tavsiyalar berilib borilishi zarur. ko’rsatmalar. adabiy til me’yorini belgilashning amaliy jihati bilan jiddiy shug’ullanishimiz kerak. Biz Prezidentimiz I. O’zbek tilidan foydalanishdagi qiyinchiliklarning ko’plari bartaraf etilganligini. bu boradagi ishlarimizni izchil va doimiy holatga keltirishimiz kerak. har bir davr o’z taraqqiyoti bilan bog’liq ravishda tildan foydalanishning o’z muammolarini. Yillar davomida olib borilgan yoki olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar va kuzatishlar natijasida til elementlarida qanday mazmuniy va shakliy imkoniyatlar mavjudligi sinxronik va diaxronik yo’nalishda.A. Shu bilan bir qatorda. Til va jamiyat mavjudki. ikkinchi tomondan. Demak. Xulosa shu bo’ladiki. ziyolilar o’zlarining to’g’ri maslahatlarini. Shu mazmunda til mutaxassislari.Karimovning «Ma’naviyat va ma’rifat» jamoatchilik markazi faoliyatini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish to’g’risida»gi Farmonidan ham jiddiy imkoniyat sifatida foydalanib. Shiddat bilan davom etayotgan ijtimoiy tarixiy jarayon til taraqqiyotiga qanday ta’sir ko’rsatsa. har bir til elementining me’yor holiga kelgunicha ma’lum vaqt o’tishi ham lozim bo’lib qoladi. me’yorni belgilashning amaliy jihati nimadan iborat? Bu savol ham xuddi tilni ilmiy jihatdan o’rganish nima uchun kerak.

2. 3. Muhtaram Prezidentimizning. Adabiy me’yorning tiplari. O’zbek tilining boyib borishida ichki va tashqi omillar. 7. 6. 4. bu tushuncha yanglishdir. Adabiy til va uning taraqqiyot davrlari. rahbarlar o’rtasida ham topiladi (Bu haqda yana qarang: A b d u l l a ye v M. Ammo har bir millat dunyo ilmi va madaniyatida qaysi bisoti bilan faxrlana olishi mumkinligiga bugun hammamizning aqlimiz yetib turibdi. bilim kaliti ekan unga hyech qachon ikkinchi darajali narsa deb qarashga haqqimiz yo’q. 2000 yil 28 iyul). hatto ziyolilar. Binobarin.ma’naviyat ko’zgusi. ma’naviyat va ma’rifiy ishlarni yanada takomillashtirish borasidagi farmoni ana shu ma’noda uzoqni ko’zlab qabul qilingan hujjatdir. Dialekt va sheva umumxalq tilining tarkibiy qismi. 2-ma’ruza: Adabiy til va adabiy me’yor R ye j a: 1. yuqorida tilga olganimiz. deguvchilar xalq orasida. hatto keyinchalik tuzatib bo’lmaydigan xatodir. O’zbek tilining taraqqiyot bosqichlari. Adabiy tilning yozma va og’zaki shakllari. ma’rifat chirog’i. Jamiyatimizga hamma kasbdagi kishilar va ularning mehnati kerak. 5. Ma’naviyat va iqtisodiy tafakkur // O’zbekiston adabiyoti va san’ati. til . Nazarimizda.shug’ullanishga o’z-o’zidan imkoniyat paydo bo’ladi. Adabiy til va adabiy me’yor. .

ayrim davlatlar va ularning boshliqlarining O’rta Osiyo hududida olib borgan bosqinchilik urushlari va harakatlari bilan bog’liq.Tayanch so’z va iboralar : Adabiy tilni davrlashtirish masalasi. 1995. V. ularning ilmiy qarashlariga tayanilgan holda o’zbek tili tarixini davrlashtirish masalasi ham kun tartibiga qo’yilgan. S. o’ziga xos qonun-qoidalari asosida hosil etilgan yasama so’zlar tashkil etadi» (Sh o a b d u r a h m o n o v Sh. Umumiy . yangi so’zlar yasalishining yoki mavjud so’zlarning yangi-yangi ma’nolar anglatishining o’zbek tilida imkoniyatlari kengdir. Ђani Abdurahmonov.M.K. «O’zbek tilining bevosita o’ziniki bo’lgan asosiy leksik qismini shu tilning taraqqiyoti prosessida uning ichki imkoniyatlari.Koshg’ariy zamonidan boshlanganligini olimlarimiz e’tirof etishadi. Baskakov. 1982. yunoncha. arabcha.yozma nutq. A l i ye v A. Bagorodiskiy kabi rus turkiyshunos olimlarining xizmatlari katta bo’lgan. O’ r i n b o ye v B.. forscha-tojikcha. Olim Usmonov. talaffuz. – Toshkent. Ushbu masalaga qiziqish qadimgi davrlardayoq. aksentologik. orfografik... T u r s u n o v U. – Toshkent.Ye.N. Keyinchalik. so’z yasalishi. ta’sir. A. silliqlashib. O’ r i n b o ye v B. 1995. ko’z yugurtirish lozim bo’ladi. fonetik. Bu haqda talabalar ona tilimizning «Leksikologiya» kursidan saboqlar tinglaganlarida ma’lumot olishgan. 30-33-betlar. mukammalashib.Polivanov. taraqqiyot davrlariga. Umumiy va xususiy me’yor. Fattoh Abdullayevlar o’z qarashlarini bayon qilishgan (Bu haqda qarang:T u r s u n o v U. – Toshkent.Reshetov. Bu qarashlar bir qadar batafsil tahlil qilingan va umumlashtirilgan ilmiy manbalar o’zbek adabiy tili tarixini o’rganishning eng keyingi yutuqlarini mujassam qilgan. Hozirgi o’zbek adabiy tili. Ijtimoiy vazifasi : aloqa. O’zbek adabiy tili tarixi. hatto XI asrdan . grafik. xabar. Radlov. A. 121-bet). V. O’zbek adabiy tili tarixi.R. va boshqalar. punktuasion.A. Turkiy tillar tizimi va oltoy tillar oilasiga kiruvchi o’zbek tili hozirgi holatga kelgunga qadar uzoq taraxiy taraqqiyot davrini boshidan kechirganligi ma’lum. buning ustiga.A. grammatik vositalar orasida tashqaridan olingan. uslubiy. Shu bilan birga. Bu borada Tesha Salimov. darslik va qo’llanma sifatida tavsiya . yuqorida ta’kidlaganimizdek. Binobarin.Samoylovich. dastlab tilimizning ana shu boyib borish yo’llariga. 19-26-betlar. mo’g’ulcha. obyektiv va subyektiv sabablari mavjud. S a n a q u l o v U. hindcha. Faxri Kamolov. ruscha-baynalmilal birliklar uchraydi.Borovkov. yozma uslub. grammatik. Bu xalqimizning o’tgan juda ko’p asrlik davr mobaynida boshqa xalqlar bilan ijtimoiyiqtisodiy va madaniy aloqadorlikda bo’lganligi. yozma adabiy til. jumladan. Xususiy – leksik-semantik. Bu birliklar bugungi kunda tilimiz lug’aviy boyligining tarkibiy qismi sanaladi. O’zbek adabiy tili tarixi. Mu x t o r o v A. Turkiy tillarni davrlashtirish bo’yicha V. Ammo bu qiziqish va tilimiz taraqqiyot bosqichlarini davrlashtirish hamda uning mukammal tasnifi bilan shug’ullanish XIX asrdan boshlangan.. N.Malov. bugungi holatga kelgan o’zbek adabiy tili xalqimizning umumxalq tili negizida shakllangan va taraqqiy topgan. tilimizdagi leksik birliklar juda oz bo’lsa-da. 21-26-betlar).. qisqacha bo’lsa-da. Shamsiddin Shukurov. – Toshkent. Ergash Fozilov. Barcha tillarda bo’lgani kabi o’zbek tilining boyib borishida ham ichki va tashqi omillarning ta’siri katta. 1980. Til me’yorining adabiy tilga munosabati haqida mulohaza yuritishni maqsad qilib qo’ygan ekanmiz. Til shakllari: og’zaki va yozma.Shcherbak. A.M.V. Qanday bo’lganda ham tilimizga chet so’zlar kirib kelganligini inkor qilib bo’lmaydi va uning.. Ye. Necha asrlar davomida sayqal topib.D.

A. Ammo adabiy til me’yori masalasini bir qadar kengroq o’rganishimiz uchun tasniflardan xabardor bo’lishimiz zarur . A. uning taraqqiyoti tobora ongli boshqarila borganligini.Tursunov. Natijada uning barcha tarmoqlarida me’yoriy tomonlar anchagina barqarorlashdi. ilmiy jihatdan o’rganilib borildi. U. Hozirgi o’zbek adabiy tili davri (XX asr boshlari keyingi davr) (M u x t o r o v A. Bu tasniflarning qaysi biri nisbatan mukammal va ilmiyligini tahlil qilish bizning vazifamizga kirmaydi.O’rinboyev. lug’atlarda o’z ifodasini topdi (Bugungi kunda amalda bo’lgan hujjatlar va lug’atlar quyidagilar : O’zbek orfografiyasining asosiy qoidalari. adabiy me’yorning shakllanishidagi dastlabki bosqich stixiyali ravishda yuz bergan. S a n a q u l o v U. Yuqoridagi asar.. balki ming yillab davom etgan differensiasiya . B. 24-26-betlar). xoh stixiyali tarzda bo’lsin. tilshunoslik ilmining ta’siri sezilarli darajada kengayganligini kuzatish qiyin emas. Milliy til unsurlarining paydo bo’lish..XX asr boshlarigacha). jamiyat taraqqiyoti bilan bab-baravar til. Qadimgi turkiy xalqlar davrida adabiy til (V-X asrlar). O’zbek xalq tilining takomillashish davri (XIV asr oxiri XIX asrning II yarmi). – Toshkent. Mu x t o r o v A. O’ r i n b o ye v B. Bu kitoblardagi har ikkala tasnifni ham keltirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.O’rinboyev. O’zbek tilining asosiy imlo . A l i ye v A.. Muxtorov va U. shakllanish va rivojlanish davridagi o’zbek adabiy tili (XIX asrning II yarmidan hozirgi kungacha bo’lgan davr) (T u r s u n o v U.. S a n a q u l o v U. 1956. Tabiiyki. A l i ye v A..Sanaqulovlarning asarlari hisoblanadi (T u r s u n o v U. Ana shu omillar ta’siri va natijasi o’laroq til qatlamlaridagi mavjud birliklarga belgilab qo’yilgan me’yoriy holatlar tildan foydalanuvchi barcha vakillar uchun majburiy ko’rinishga keltirildi va bu majburiylik tegishli hujjatlarda. Sanaqulovlar tasnifi: Qadimgi turkiy adabiy til davri (VII . Bu yerda ham til me’yorlarining mustahkamlanishida nutq jarayonining katta ahamiyat kasb etganini esdan chiqarmagan holda.etilgan U. ilmiy haqiqatga yaqinki. A. ikkinchi bir yo’nalishida esa umumxalq tilining tarkibiy qismi bo’lgan dialekt va shevalar ham mahalliychilik shaklida mustahkamlanib borishiga olib keldi. Ammo shu narsa hayotiy.ajralish. 24-bet). ona tilimiz tarixi qanday tartibda davrlashtirilganidan qat’iy nazar uning rivojidagi hamma bosqichlarda ham til birliklarini bir me’yorga keltirish masalasi xoh ongli.XIII asrlar).Muxtorov. Ma’lum til birligining jamoa o’rtasidagi ma’lum shakl va holatda ko’p iste’molda bo’lishi me’yoriy ko’rinishlarning turg’unlik kasb etishiga asos bo’ldi.. B. 3.Aliyev hamda A. U. Bu o’rinda xulosa sifatida faqat shuni ta’kidlash lozim bo’ladiki. jumladan o’zbek tili ham rivojlanib. O’ r i n b o ye v B. Yuqoridagi asar.Tursunov. mukammallashib. Ilk davr o’zbek xalq tili (X-XIV asrning yarmi). Tilda yuz. Yuqoridagi asar). Yuqoridagi asar. muomala jarayonida e’tiborda bo’lgan. tarqalish jarayoni bu me’yorning ma’lum bir til doirasida bir yo’nalishda umumtil-adabiy.Aliyevlar tasnifi: 1. Eski o’zbek adabiy tili davri (XIII .

qoidalari. – Toshkent, 1995; O’zbek tilining imlo lug’ati. – Toshkent, 1976; O’zbek adabiy talaffuzi lug’ati. – Toshkent, 1984; Ozbek tilining imlo lugati. – Toshkent, 1998). Mazkur o’quv qo’llanmasi talabalarimizga - umidimiz bo’lgan kelajagimizga, yoshlarimizga mo’ljallab yozilgani sababli, shu o’rinda ularni, nazarimizda, bir haqiqatdan xabardor qilib qo’yishga ehtiyoj seziladi. Barcha tildan foydalanuvchilar uchun me’yoriy holatlarning majburiy ekanligi tayin gap. Ammo unga amal qilishimiz qay ahvolda? Tilimizdan foydalanishdagi barcha talablarni bir chetga qo’yayligu, so’raylik: foydalanuvchilarning hamma vakillari ham, ayniqsa yoshlarimiz o’z ona tillarida savodli yoza oladilarmi, adabiy til me’yorlariga mos tarzda so’zlarni talaffuz etadilarmi? Bu savollar har bir vatanparparvar va millatsevar inson qalbidagi og’riq nuqtalardir. Shuning uchun ham mustaqillik va faqat mustaqillik sharofati bilan yaqin paytlarda og’izda «shaklan milliy, mazmunan sosialistik» deb atalgan, aslida o’shanda ham ko’pchiligimizga ko’zda tutilgan maqsadi ayon bo’lgan mafkuradan butunlay qutulib, o’z milliy mafkuramizni, istiqlol g’oyamizni shakllantira borayotgan paytimizda ona tilimizga bo’lgan munosabatimizni ham milliy manfaatlarimizga mos keladigan yangicha qarash asosiga qurmog’imiz shartdir. Zero, til tarbiyasi ham millat tarbiyasining tarkibiy qismi sanaladi. Shu o’rinda buyuk Abdulla Avloniyning asrimiz boshlarida aytgan quyidagi so’zlari beixtiyor esga keladi: «Alhosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidur» (O’zbek adabiyoti, 11 sinf uchun darslik. – Toshkent: O’qituvchi, 1997, 37-bet). Darhaqiqat, Avloniyning «o’qish, o’qitish, tarbiya ishlarida davr talabi asosida islohotni amalga oshirish nihoyatda zarur» degan fikri o’z zamoni uchun ham, bugungi kun uchun ham qimmatlidir. Prof. E.Begmatovning «Nutq madaniyati problemasining paydo bo’lishi va asoslanishi» maqolasida e’tiborli bir fakt keltirilgan. «Sovetskaya Rossiya» gazetasining 1965 yil 31 yanvar sonida yozilishicha, bir vaqtlar rus tilining «g’amxo’rlari» rus tilida to’g’ri gapirishni yo’lga qo’yish maqsadida «filologik milisiyalar», «rus tili o’qituvchilaridan tuzilgan ixtiyoriy drujinachilar» tashkil qilishni, shuningdek, noto’g’ri qo’llangan so’z uchun ma’muriy usulda jarimalar undirilishini taklif qilishgan (B ye g m a t o v E. Nutq madaniyati problemasining paydo bo’lishi va asoslanishi // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. – Toshkent, 1973, 156-bet). Albatta, taklif kulgili. Ammo qanday yo’l tutilsa, adabiy til me’yorlari saqlab qolinadi va ularga amal qilinadi, degan mazmunda bosh qotirish, bu vazifaning yo’llarini topishga harakat qilish esa e’tiborga molik. Xo’sh, o’zbek tiliga hali ham shevalarning ta’siri kuchli bo’lib turgan, rus tilining iskanjasidan to’laligicha qutila olmayotgan ayni bir paytda ona tilimizning madaniyligi uchun kim kurashayapti, kim fidoyilik qilayapti? Savollar ana shu tarzda qo’yilsa, yuqoridagi takliflarda ham jonkuyarlik uchqunlari borligini ko’ramiz. Vatanni sevish har bir imonli kishining burchi ekan, til ham ana shu ulug’ muhabbatning bir chetida turadi. Adabiy til haqida, uning me’yoriy qoidalariga amal qilishi haqida qayg’urish nafaqat filologlarning, balki millatning har bir vakilining, o’zbek tilini hurmatlaydigan har bir olijanob insonning vazifasiga aylanadi. Prof. S.Ibrohimov ham bir vaqtlar mana bu taklifni bekorga o’rtaga tashlamagan edi: «Adabiy til normalaridagi kamchilik, noaniqlik va chalkashliklarni o’rganib, muhokama qilib, turliliklarni bartaraf qiladigan «normalash komissiyasi» tashkil etilishi, uning qaror va tavsiyalari qonun kuchiga ega bo’lishi lozim. Shuningdek, nutq madaniyatidan konsultasiyalar beradigan markaziy va mahalliy konsultasiya byurolari tuzish zarur» (I b - r o h i m o v S. O’zbek tilining nutq madaniyatiga oid masalalar //«Nutq

madaniyatiga oid masalalar» to’plami. – Toshkent, 1973, 38-bet). O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qoshida tashkil etilgan Atamalar qo’mitasi ma’lum ma’noda ana shunday vazifalarni bajarib kelmoqda. Ma’lumki, adabiy tilning yozma va og’zaki shakllari mavjud. Agar tilimizning adabiylik darajasiga ko’tarilgunga qadar umumxalq, umummilliy ko’rinishda bo’lganligini inobatga olsak, adabiy tilimizning og’zaki shaklini anglash birmuncha osonlashadi. Shu o’rinda A.Muxtorov va U.Sanaqulovlarning kitobida keltirilgan jadvalining mag’zini chaqsak, tasavvurimiz yana ham kengayadi (Mu x t o r o v A., S a n a q u l o v U. O’zbek adabiy tili tarixi. – Toshkent, 1995, 9-bet). Ammo bu o’rinda biz nimaga e’tiborimizni qaratishimiz lozim? Nazarimizda, til va nutqning ushbu ko’rinishlarining farqli va umumiy, afzal va mushkul jihatlariga, paydo bo’lish davri va imkoniyatlariga. Shunda ham bu jihatlarga adabiy me’yor nuqtai nazaridan munosabat bildirilishi to’g’ri bo’ladi. Shu ma’noda til va nutqning og’zaki shakli vaqt nuqtai nazaridan yozma nutqqa qaraganda ancha ilgari paydo bo’lganligi, undagi me’yorlashish jarayonining stixiyali tarzda kechganligini ta’kidlash joiz. Buning ustiga o’zbek tilidagi dialekt va shevalarning ko’pligi, ularning bir-biridan ba’zan jiddiy farq qilishi tilning og’zaki me’yori haqida mulohaza bildirishni nihoyatda chigallashtiradi. Shuning uchun ham prof. F.Abdullayev adabiy tilning qonun-qoidalarini, me’yorlarini belgilashda bu xususiyatni hisobga olmaslik kutilgan natijani bermasligini ta’kidlagan edi (A b d u l l a ye v F. O’zbek milliy adabiy tili va uni o’rganishga oid masalalar // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. – Toshkent, 1973, 43-bet). Zero, tilimizning me’yori buzilishidagi asosiy kamchilik xuddi ana shu og’zaki ko’rinishda ko’p sodir bo’ladi va ularni bartaraf etish ham qiyin kechadi. Inson muomalasida, o’zaro fikr almashish jarayonida yozuv degan bir nodir ne’matning paydo bo’lishi kishilik jamiyati uchun buyuk inqilob bo’lgani aniq. Bu jarayon juda qadimdan o’z yozuviga ega bo’lgan turkiy ayrim xalqlar, jumladan o’zbek tili uchun ham tegishlidir. Yuqorida bir necha bor ta’kidlaganimizdek, me’yor adabiy tilning asosini tashkil qilar ekan, u «milliy adabiy tilni ta’riflashda (ham) markaziy tushuncha bo’lib, xuddi ana shu asosiy belgi yangi davrda misli ko’rilmagan darajada rivojlanadi va adabiy tilning yozma turida yuzaga kelib rivojlanayotgan birlik uning og’zaki turiga ham kuchli ta’sir ko’rsatadi. Bu hodisa adabiy tilning orfoepik normasini ixchamlashtiradi va borgan sari uning adabiy tilning yozma turiga yaqinlashuvida markazlashtiruvchi rol o’ynaydi» (A b d u l l a ye v F. Yuqoridagi maqola, 39-bet). Prof. F.Abdullayevning aytganlaridan xulosa chiqaradigan bo’lsak, me’yor masalasidagi bugungi ilmiy amaliy vazifamiz ham oydinlashadi. Bu - og’zaki nutqni yozma nutqqa yaqinlashtirish. Xo’sh, bunda ularning qaysi jihatlari asosiy e’tiborga olinishi lozim? Talaffuzmi, nutq qurilishimi yoki til birliklarining emosional-ekspressiv imkoniyatimi? Fikrimizcha, bu savollarga bir tomonlama javob berib bo’lmaydi. Negaki, biz tilimizning qanchalik adabiy, me’yoriy va madaniy bo’lishiga intilmaylik, og’zaki va yozma nutqning o’ziga xos xususiyatlaridan ko’z yumib bo’lmaydi. Ko’pchilik o’zbek tilshunos olimlari «millat rivojlangan sari milliy til bilan jonli so’zlashuv o’rtasida ayirma ham asta-sekin zaiflashib boraveradi» (A b d u l l a ye v F. Yuqoridagi maqola, 39-bet), degan fikrda edilar. Darhaqiqat, shunday bo’lishi lozim edi. Chunki ana shu maqsad yo’lida ziyolilarimiz, filolog olimlarimiz, adiblarimiz, jurnalistlarimiz tomonidan juda ko’p ishlar amalga oshirildi. Tilning nazariy jihatlarini asoslashdan tortib turli xarakter va hajmda bo’lgan lug’atlar yaratildi, tildan amalda foydalanishga oid tavsiyanomalar berildi. Ammo umumo’zbek nutqi madaniyatida nega jiddiy o’zgarishlar sezilmayapti? Nega belgilab qo’yilgan me’yorlarga amaliyotda to’la rioya qilinmayapti?

Nima uchun adabiy til millatning hamma vakillari, undan barcha foydalanuvchilar uchun emas, balki faqat ziyolilar uchun tegishliday bo’lib qolayapti? Albatta, til madaniyati milliy va umuminsoniy madaniyatning, qadriyatlarning, ma’naviyatimizning ajralmas qismi sanaladi. Uning darajasi qaysi bir ma’noda iqtisodiy omillarga borib taqalishi mumkin. Prezidentimiz I.A.Karimov tomonidan ma’naviyat masalalari bilan shug’ullanish davlatimiz yuritayotgan siyosatda ustuvor yo’nalishlardan biri deb e’lon qilgan bir paytda qachon respublikamiz iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf etib bo’lgandan keyin til madaniyati masalalari bilan shug’ullanamiz, degan fikrda bo’lish nodonlikdan boshqa narsa emas. Tildagi me’yoriy holatlarni belgilashda, tilning adabiylik darajasini ta’minlashda ilmiy asoslangan imlo va talaffuz qoidalarining mavjud bo’lishi, ular vakolatli tashkilotlar tomonidan rasmiylashtirilib, ma’lum ma’noda til iste’molchilari uchun majburiy bo’lishi, qonuniy hujjat holigi keltirilishining ahamiyati katta, albatta. Ammo til iste’molchilarining hammasida ham ana shu qonun-qoidalardan yetarli darajada xabardor bo’lish imkoni bo’lavermaydi. Ular til me’yorini asosan eshitish va ko’rish natijasida o’zlashtiradilar hamda shu asosda gapirib va yozib ketaveradilar. Bunda tildan foydalanuvchining, ayniqsa, yosh paytidagi, tilni endi o’zlashtira boshlagan chog’laridagi oila qurshovining, atrof muhitning bog’chaning, maktabning, umuman, bundan keyingi ta’lim va tarbiya manbalarining ahamiyati katta bo’ladi. Shuning uchun ham ko’pchiligimiz shevachilik illatlaridan qutula olmaymiz, ayrimlarimizning savodxonligimiz o’ziga yarasha bo’ladi. Aslida bu jarayon insonning butun umrida davom etishi mumkin. Harqalay, hozirgi davrda bizga tilimizning me’yorini belgilab beruvchi, ularni o’zlashtirib olishimizga, ko’nikma hosil qilishga yordam beruvchi ommaviy axborot, badiiy adabiyot singari kuchli vositalar ham borki, ularni, ayniqsa, badiiy adabiyot namunalarini, ana shu ma’noda o’ziga xos ko’zgu deyish mumkin. Chunki ularning tilni qamrash imkoniyatlari boshqa manbalarga nisbatan kengdir. Shuning uchun ham til va nutq madaniyatidagi haqiqiy ahvolga, vaziyatga baho beruvchi, mavjud kamchiliklarni tanqid qiluvchi, ularni bartaraf etish yo’llarini ko’rsatuvchi chiqishlar ommaviy axborot vositalari orqali olib borilishi va bu mas’uliyatli vazifani amalga oshiruvchi shu soha xodimlariga, jurnalistlarga, adiblarga tayanib ish ko’rilishi lozim. Biz esa nutqiy madaniyatimizdagi kamchiliklar to’g’risida gap boshlashimiz bilan darhol matbuot, teatr, kino, televidiniye, radio xodimlarini tanqid qilishga o’tamiz. Vaholanki, insof bilan aytganda, adabiy til me’yorlariga asosan o’shalar rioya qilib kelishmoqda-ku! Omma bilan ko’proq ishlaydigan, ularga faoliyat va burch yuzasidan yaqin bo’lgan ko’pchilik tarbiyachilar, o’qituvchi-pedagoglar, mahallalar, fuqarolar yig’inlari faollari va oqsoqollari armiyasi ham mavjud. Afsuski, hayotning o’zidan boshqa ularning nutqini nazorat qiladigan, kamchiliklarini ko’rsatadigan til mas’uliyatini eslatadigan kuch ham, so’zlashish madaniyatini, notiqlik san’atini o’rgatadigan maktablar ham yo’q. Rus tilshunosi G.V. Kostomarov shunday degan ekan: «Kishilar ataylab yomon so’zlamaydilar, balki boshqacha gapirishga o’rganmaganliklari uchun ham shunday so’zlaydilar» (K o s t o m a - r o v V.G. Nasuщnыye zadachi ucheniy o kulture rechi // Russkiy yazыk v shkole, 1965, № 4, s.3 ). Demak «boshqacha gapirishga» o’rganish uchun ham e’tibor, ham til savodxonligi zarur bo’ladi. Shu ma’noda me’yor tarzida shakllangan, bizga yozish va so’zlashda andoza bo’la oladigan namunalar va tavsiyalar kerak. Gap shundaki, tildan foydalanishda e’tiborsizlik bilan bir qatorda mas’uliyatsizligimiz ham bor. Vaholanki, «so’zni adabiy tilda qabul qilingan normalarga muvofiq - adabiy formalarda qo’llash.... nutqqa qo’yiladigan umumiy talablarning birinchisidir» (Ђ u l o m o v A.Ђ. Adabiy til normalari // «Nutq

ular tomonidan bab-baravar foydalaniladigan. Boshqacha aytganda. o’zbek adabiy tili normalarini takomillashtirish. o’rni bilan variantlari ko’payuvchi. biz uni payqashimiz va bir lahza bo’lsa-da. o’tkirlashuvi hamda rivoji uchun ko’maklashish muhim vazifadir» (B ye g m a t o v E. kun sayin qalbimizda ravshanlashayotgan milliy o’zligimizni anglash. yozma adabiy nutq me’yori. rivojlanishi uchun doimo g’amxo’rlik qilishimiz. o’zbek tilshunosligi ham fan sifatida ko’plab olimlarimizning sa’y harakatlari tufayli o’zining yuksak taraqqiyot bosqichiga ko’tarildi. xalqning madaniy va ma’naviy barkamolligi ertamikechmi barchamizni adabiy til me’yorlariga yetarli darajada amal qilishga olib keladi. Til uchun belgilab quyilgan me’yoriy holatlar doirasidan chiqib. og’zaki uslub me’yoriga bo’linadi. Nutq jarayonida. Ammo shu paytga qadar til ilmini o’rganishda to’plagan tajribalarimiz. ayniqsa. uning har bir vazifaviy uslub doirasida har bir nutqiy vaziyatda ifoda etayotgan nozik ma’nolarini ilg’ay olish. Garchi ona tilimiz . bugunga kelib til me’yorlari ilmiy xulosalarga tayanilgan holda ongli boshqarila boshlandi. ularning yanada stabillashuvi. ayni paytda an’anaviylikni ham saqlab qolishi mumkin bo’lgan me’yorlarga aylandi. shuningdek. umummajburiy bo’lgan. shu bilan birga. bir tomondan. namuna bo’la oladigan. martabasini saqlab qolish esa unda belgilangan me’yorlarga qat’iy rioya qilishni taqozo etadi. Adabiy tilimizning yashovchanligini. deb bemalol ayta olamiz. tahlil qilish va uni turli yo’llar hamda vositalar bilan xalqqa yetkazish til bilimdonlarining burchi va vazifasidir. yozuvda mustahkamlangan. og’zaki nutq me’yori og’zaki adabiy til. O’zbek nutqi madaniyati masalalari // O’zbek tili va adabiyoti. odat tusiga kirgan ish darajasiga olib chiqish lozim. olib borilayotgan ilmiy kuzatishlar. 1973. keng jabhada olib boriladigan. ochilgan bu xazina boyliklaridan lazzatlana va huzurlana olishimiz lozim. degan umiddamiz. unga millat uchun nafaqat yagona aloqa vositasi sifatida. Konkret tarzda . o’z maromida sayqal topib. takomili va boyligi jihatdan yuksak darajadagi madaniy til» sifatida faxrlanib tilga olsak-da. Chunki zamonlar silsilasida toblangan o’zbek tili. bu faoliyatni markazlashtirish va muvofiqlashtirish. uning iste’molchilari uchun tushunarli va ma’qul bo’lgan. uslublararo tarmoqlanib. «Endilikda o’zbek adabiy tilining madaniy normativ imkoniyatlarini o’rganish va bu imkoniyatlardan amaliy nutqda o’rinli va effektiv ravishda foydalana olish yo’llarini tadqiq qilish. ma’lum ma’noda turg’unlashgan va barqarorlashgan. uni yanada yuksaltirish borasigi ishlar keng ko’lamda. Intizom ozroq bo’shashgan joyda u ham albatta o’zining salbiy natijasini ko’rsatadi. 1980. O’zbek adabiy tili me’yorlari xususida to’plangan bilim va tajribalarga tayanib yana shuni aytish mumkinki. 54-bet). – Toshkent. ikkinchi tomondan. Shuning uchun ham o’zbek adabiy tilining hozirgi me’yorlarini. qat’iy qoida va tartibga solingan. U til birliklarining juda ko’p jihatlarini ilmiy asosida me’yorlashtirishga ko’maklashdi. parvarishlashimiz zarur bo’ladi. Aksincha. asta sekinlik bilan o’sib. Umumiy tarzda uni og’zaki va yozma nutq me’yorlariga ajratamiz. Til tarbiyasi ham farzand bola tarbiyasiga o’xshaydi. qalbimizdagi eng nozik his-tuyg’ularni ifoda eta oladigan qimmatbaho boylik sifatida munosabatda bo’lmog’imiz. kampaniyachilikka yo’l qo’yib bo’lmaydi.Begmatov ta’kidlagan «o’z normativ sistemalarining yuqori darajada shakllanganligi. so’zlashuv va badiiy ijod jarayonida uning shunday bir imkoniyatlari ochiladiki.madaniyatiga oid masalalar» to’plami. uning o’sishi. obro’sini. silliqlashib borgan bo’lsa. Adabiy til umumxalq tilining yashash shakllaridan biri ekan. kengayib boradigan. 59-bet). № 4.hozirgi o’zbek adabiy tilini E. shu bilan birga. o’quv jarayoniga bevosita tatbiqi. yozma adabiy til me’yori va yozma uslub me’yoriga. rivojlanib boruvchi. uning umumiy va konkret ko’rinishlari mavjud. uni davlat ahamiyatiga ega bo’lgan. mavjud kamchiliklardan ko’z yummagan holda. Bu boradagi ishlarda stixiyaga. izchillik bilan davom ettirilishi lozim. ularning hayotga. O’z navbatida. Bu hol qachongacha davom etishini aytish qiyin.

7. Orfografik me’yor. 2. 5. Bu sohaga oid qonunlar. uning yutuq va kamchiliklari. grafik. talaffuz.esa. 3-ma’ruza: Hozirgi o’zbek adabiy tili me’yoriy ko’rinishlari va ularning muhim belgilari.semantik. . punktuasion. so’z yasalishi. Tovush me’yori va uning yozuvda aks etishi. «Davlat tili haqida»gi Qonun. tilimizda leksik . Orfoepik me’yor (talaffuz me’yorlari). 4. Imlo va talaffuz me’yorlari R ye j a: 1. Alifbo sohasidagi muammolar. Yangi o’zbek alifbosi. Amaldagi rus grafikasi. orfografik va uslubiy me’yorlar mavjudligini qayd qilamiz. fonetik. Fonetik va talaffuz me’yori. Tovush va yozuv. O’zbek tilining tovush va grafik tizimi. grammatik. Lotin grafikasi asosidagi o’zbek yozuvi. 3. Tayanch so’z va iboralar :Tovushlar tizimi. 6.

n. Undagi qoidalarga amal qilish tilimizdan foydalanuvchilar uchun bundan keyin majburiy sanaladi va shu tarzda bosqichmabosqich amalga oshiriladigan tadbirlar natijasida o’zbek tilining orfografik me’yori yo’lga qo’yiladi. u. orfografik va orfoepik me’yorlarni bir-biriga yaqinlashtirish ustida samarali ish olib borishimiz lozim. ya grafemalari ham mavjud. f.ayrish belgisini ' . An’anaviy imlo me’yorlarini saqlab qolgan holda lotin grafikasi asosidagi yangi o’zbek alifbosi bilan ish ko’radigan imlo ham o’z me’yoriy qoidalariga ega va bu me’yorlar yuqorida tilga olingan hujjatda o’z ifodasini topgan. Ana shu tovushlar tizimi va ularning harfiy ifodasiga ega bo’lgan o’zbek tili bugungi kunga qadar 1956 yil 4 aprelda O’zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining Farmoni bilan tasdiqlangan va kuchga kiritilgan «O’zbek orfografiyasining asosiy qoidalari»ga binoan ish ko’rib kelmoqda.fonema mavjudligi qayd etiladi. j. Yangi o’zbek alifbosiga 26 ta harf. ch. sh. Respublikamizda ta’limning barcha tizimlarida ushbu qonunlarni bajarish yuzasidan O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 24 avgustda «O’zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida» qabul qilgan qarori asosida o’qitilmoqda. Shu belgilar orasida ikki tovushning yig’indisidan iborat bo’lgan ye. o. 25 undosh tovush . 3 ta harflar birikmasi va tutuq belgisi kiritildi hamda bu bilan alifbo tizimi anchagina soddalashtirildi. r. h. Ularni ifoda etish uchun 23 harf va harflar birikmasi qo’llaniladi: b. . e (ye). Shu bilan ancha paytlardan beri alifbomizda. Anglashimizcha. yu. v. hozirgi o’zbek tilida 31 ta tovush . g. jumladan 6 ta unli. m. ng. dj. hozir qulay bir vaziyat vujudga keldi. yu.yumshatish belgisini olib tashlash hamda ‘ . Binobarin o’zbek tilining imloviy me’yorlari hozirgacha ana shu qoidalarga muvofiq amal qilmoqda va bu jarayon O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining «O’zbekiston Respublikasining «Davlat tili haqida»gi Qonunining yangi tahririni amalga kiritish tartibi to’g’risida»gi 1995 yil 21 dekabr qaroriga asosan 2005 yilgacha davom etadi. Undan keyin esa to’lig’icha O’zbekiston Respublikasining 1993 yil 2 sentyabrda qabul qilingan «Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosini hayotga joriy qilish to’g’risida»gi hamda 1995 yil 6 maydagi «Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosiga qo’shimchalar kiritish to’g’risida»gi qonunlariga asosan ish ko’riladi.O’zbek tilining tovushlar tizimi va ularning yozuvdagi harfiy ifodasi masalasida talabalarga «Hozirgi o’zbek adabiy tili» fanining «Fonetika» bo’limida tegishli ma’lumotlar berib o’tilgan. yo. g’. Bir alifbodan ikkinchisiga o’tish davridan to’g’ri foydalanib. Bu soddalashtirish ikki tovushni ifoda etuvchi ye. shuningdek. ayniqsa. q. O’zbek xalqi uchun jahon miqyosiga chiqishdek olamshumul vazifani amalga oshirishga katta hissa bo’lib qo’shiladigan bu tadbirning istiqbolimizga xizmat qilishi shubhasizdir. Aslida 31 ta fonema 33 grafik belgi bilan. y. t. p. z. ona tilimizga xos bo’lmagan tovush ifodasi . d. o’. s. 4 grafema va 23 ta undoshni ifodalovchi belgilar bilan ifoda etiladi. Hozirda ham bu qonunlar amalda. ch. Ana shu kursni o’qitishga oid darsliklarda o’zbek tilda 6 unli. Undosh fonemalar esa 25 ta. sh. ya singari grafemalarni. Ularga ‘ va belgilari qo’shilsa.tutuq belgisiga almashtirish.s harfini va . yo.fonema mavjud bo’lib. x. Unlilarning harfiy ifodasi 6 ta: i . l. Demak. ng tovushlarini ifodalovchi harflar birikmasini kiritish evaziga amalga oshirildi. a. grafik belgilar soni 35 taga yetadi. s. unlilar tizimida mavjud bo’lgan kamchiliklar borasida bo’lib kelayotgan bahsu munozaralar ma’lum ma’noda yakunlandi. k. ularni ifodalashga xizmat qiladigan rus grafikasiga asoslangan belgilar soni 35 ta.

aniq iboralar bilan ifoda qilishlari zarur. «Respublikamizdagi ko’pgina maktablarda o’quvchilarning nutq madaniyati yuqori saviyada emas. chunki ona tilimizning sofligini saqlash har bir yosh avlodning sharafli burchidir» (M a m a t o v A. bu qatlamda ham talaffuz me’yorlariga rioya qilishni quvonarli deb bo’lmaydi. Respublika maktablarida ona tili o’qitishi va nutq madaniyati «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. Oliy va o’rta maxsus o’quv yurtlariga talabalarni test sinovlari asosida qabul qilish ana shunday ulkan qadamlardan biri bo’ldi. . barcha kurslarda o’tkazilayotgan sinov diktantlari natijalari bu borada jiddiy ish olib borish lozimligini ko’rsatadi. Ammo negadir bu islohotlar bilan ham yoshlar savodxonligining oshishida jiddiy o’zgarishlar sezilmayapti. ba’zi affikslarni to’g’ri talaffuz eta olmasliklari va ayrim so’zlarni o’rinsiz takrorlay berishlari kabi holatlarda ko’rinadi». Bu o’rinda o’rta va keksa avlod.talaffuz me’yori va unga hayotda amal qilish to’g’risida. turli ijtimoiy qatlamlar nutqini bir chetga qo’yib turayligu. Respublikamiz Prezidenti I. Bu holat ko’proq o’quvchilarning og’zaki nutqda o’z shevalariga xos so’zlarni va ba’zi qo’shimchalarini noo’rin ishlatishlarida. 7-bet).A.Mamatov quyidagi mulohazalarni bayon qiladi: «Yoshlarning adabiy til normalariga amal qilgan holda so’zlashishi. 75-bet). bu savol ko’pchiligimizni tashvishga soladi. Yoshlarning notiq bo’lishi shart emasdir (balki). .Kezi kelganda bir mulohazani aytib ketishga to’g’ri keladi. Yosh avlodning nutqiy madaniyatini tarbiyalash xususida // Davlat tili haqidagi qonunni amalga oshirishning dolzarb muammolari mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi tezislari. .E. Xo’sh. 1993. Endi bir necha og’iz so’z orfoepik . nafaqat ularning o’qimishliligidan darak beradi. Shuning uchun yoshlar hamma vaqt nutq madaniyati va nutq odobiga qat’iy rioya qilgan holda so’zlashga harakat qilishlari lozim. Ammo hozirgi yoshlar va kelajak avlod savodxonligi uchun bu muammo yo’q. Buning uchun maktabgacha tarbiya muassasalarida orfoepik qoidalardan yaxshi xabardor mutaxassislar kichik va qiziqarli mashg’ulotlar olib borishlari zarur deb hisoblaymiz. ibora. Xalq o’rtasida ba’zan lotin grafikasi asosidagi o’zbek imlosiga o’tish ma’lum darajada savodxonlikka salbiy ta’sir etishi mumkin. Buning sabablari nimada? Maktabdagi ona tili va adabiyot fanlarini o’qitish jarayonida bu masalaga e’tibor susayganmi? Test sinovlariga bo’lgan burilish yoshlarimiz uchun orfografik me’yorga qat’iy rioya qilish masalasini keyingi o’ringa surib qo’ydimi? Balki o’tish davridagi ayrim qiyinchiliklar o’qituvchilar talabchanligini susaytirib. olib borilgan kuzatishlar shuni ko’rsatmoqdaki. Ko’p yillik tajribalar. jumlalarni to’la tuza bilmasliklarida. bu holat hamon davom etmoqda. Masalani biroz boshqacharoq tarzda qo’yishimiz ham mumkin: Rus grafikasi asosidagi o’zbek alifbosidan foydalanishda savodxonligimiz talablar darajasidami? To’g’risi. degan fikrlar quloqqa chalinib qoladi. bu masalalar tahliltalab. buning uchun nima qilish kerak? «Bolalar nutqini o’stirish ishi maktabgacha tarbiya muassasalaridanoq boshlanishi kerak. Keyingi yillarda Samarqand Davlat universiteti o’zbek filologiyasi fakultetiga test asosida qabul qilingan talabalar o’rtasida har yili.Toshkent: Fan. lekin faqat fikrini. so’z.deb yozgan edi prof. ulardagi kuch va imkoniyatlarni boshqa tomonlarga burib yuborayotgandir? Harqalay. tushunchalarini to’g’ri. M.Asqarova (A s q a r o v a M. aniq va ravon jaranglashi kerak. 1973. A. mulohazalarimiz ko’proq samara berishi mumkin bo’lgan yoshlar nutqiga e’tiborimizni qarataylik. izohtalab masalalardir. Balki xalqning yoshi ma’lum bir darajaga yetgan qatlami orasida shunday bo’layotgandir.Karimovning tashabbusi va maorifimiz jonkuyarlarining sa’yi harakatlari balan ta’lim sohasida yirik islohotlar amalga oshirilayapti.Navoiy. . Talaffuz etilgan har bir tovush. Afsuski. balki ayni vaqtda aqlli va madaniyatliligini ham ko’rsatadi. Prof. Gap uni qay darajada o’zlashtirishda ekanligini tushunib yetsak bo’ldi.

. adabiy til elementar normalariga rioya qilgan holda so’zlatishga odatlantirish lozim» (A s q a r o v a M. o’zbeklar orasida ozchilikni tashkil qiladigan tojik xalqining tili qanday qilib ko’pchilik gaplashadigan tilga bu darajada kuchli ta’sir o’tkazish mumkin. deb hisoblash tarafdori. tilshunoslar orasidagina mavjuddek tasavvur paydo bo’ladi. «mahalliychilik» tendensiyalariga yo’l qo’yilmasligi kerak» (A b d u l l a ye v F. an’ana tusiga kirib qolgan talaffuz qoidalari ham chuqur va atroflicha o’rganilishi va qonun asosida mustahkamlanishi zarur. 75-76-bet).x. u . adabiy tilning funksional vazifalarining nihoyat darajada zo’r ahamiyati e’tiborga olinmog’i kerak. Afsuski.Otamirzayevaning «O’zlashtirilgan so’zlarning orfoepiyasiga doir ba’zi masalalar» nomli maqolasida arab. degan savolga javob topish ham kerak. 87-bet). ularni bartaraf etishning ba’zi yo’llari ko’rsatilayotgan bo’lsa-da. Maqola pirovardida olima ishonarli xulosaga keladi: «Umuman qaysi tildan so’z qabul qilinishdan qat’iy nazar. shevachilik. o’rin almashishi hodisalari. ayrim qoidalarni tilga zo’rlik bilan kiritib bo’lmasligini o’zbek tili faktlari. degan fikrini esa qabul qila olmaymiz.. Shu o’rinda quyidagi mulohazalarni keltirish ham maqsadga muvofiq: «. bu borada aytilgan hamma fikr-mulohazalarni ham ma’qullash qiyin. Ustoz J. O’zbek milliy adabiy tili va uni o’rganishga oid ayrim masalalar // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. orttirilishi. qabul qiluvchi til har bir so’zni o’z «g’alviridan» o’tkazib.o’. Yuqoridagi maqola. h . 96-bet).Otamirzayevaning «. adabiy tilning orfoepik normalari haqida jiddiy o’ylash va uning qonun-qoidasini belgilash vaqti allaqachon kelgan. birinchidan. fors-tojik va rus tillaridan olingan) so’zlar talaffuziga nisbatan to’g’ridir. So’z tarkibidagi ayrim tovushlarning o’zbek tili talaffuz qoidalariga moslashgan holda tushib qolishi. tashvishlanish ham go’yo asosan ziyolilar.ng tovushlarining talaffuzda farqlanmasligi . qonun-qoidalariga bo’ysundirib oladi» (O t a m i r z a ye v a S. bu vazifa batamom hal qilingan emas. Shunda ular dialektal xatolarni qilmaydigan bo’ladi.. ikkinchidan. ushbu masalalarning kun tartibiga qo’yilganiga 20-30 yil vaqt o’tganiga qaramasdan. Hamdamovning “Tilimizning yuksak madaniyati uchun” nomli maqolasi ham orfoepik normalar masalasiga bag’ishlangan. Unda a .o. demografik sharoitiga ko’ra O’zbekiston hududida. Lekin maqoladagi bir fikrga munosabat bildirishga to’g’ri keladi! Olima ham o’zbek tilida singarmonizim hodisasi yo’q. 45-bet).Maktab o’quvchilarining nutqini o’stirishda birinchi navbatda grammatik qoidalarni puxta singdirish va shu orqali o’zbek adabiy tili normalarini egallashlariga erishish kerak. Birgina misol. dialektologik tekshirish natijasini hisobga olish va nimaiki keng tarqalgan va umumxalq tusiga kirib qolgan bo’lsa. f . Haq gap. Bu fikr ayniqsa boshqa tillardan kirgan (arab. Yuqoridagi maqola. Bunda. O’zlashtirilgan so’zlar orfoepiyasiga doir ba’zi masalalar // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. Kishida qiziqish ham.p. o’quvchilarga adabiy til normalarini singdirishda faqat bir qoidaning o’tilishinigina kutib turmasdan. – Toshkent: Fan. n . birinchi sinfdalik davridan boshlab. urg’uning ko’chishi va butunlay o’zgarishi holatlari yaxshilab tahlil qilingan. Birinchidan. ma’lum qoida ichiga olinishi qiyin bo’lgan ayrim holatlarda ongli boshqarish prinsipiga suyangan holda ish ko’rish kerak bo’ladi. Ayrim shaxslarning subyektiv mulohazalari. bu fikrlar paydo bo’lgandan keyingi o’tgan davr isbotladi. o’sha orfoepik qoidaga asos qilib olinishi zarur. u yo’qolgan emas. S. Ammo bu qarashlarning hayotiy emasligini. Ikkinchidan.1973.. S. Tilimizdagi orfoepik me’yor va uning nutq madaniyatiga ta’siri borasidagi muammolarning mavjudligi ilmiy adabiyotlarda qayd etib kelinayotgan bo’lsa-da.singarmonizm hodisasi o’zbek adabiy tilida yo’qolishga asosiy sabab tojik tilining ta’siri bo’ldi» (O t a m i r z a ye v a S. Uchinchidan. fors-tojik va rus tillaridan kirib kelgan so’zlar talaffuzining tilimiz ichki fonologik sistemasiga muvofiq kelish-kelmasligi darajasi o’rganilgan. Bunda umummiliy manfaatlar ko’zda tutilmog’i.

-deydi prof.1973. butun muhitga. mavjud vaziyatning o’z obyektiv va subyektiv sabablari bor. Rivojlanishi va istiqboli qonun yo’li bilan kafolatlandi. til ekologiyasiga jiddiy ta’sir qila boshlagan edi. Qolgan paytlarda ko’pchilik yig’ilishlar. Ana shu sabab bilan bog’liq talaffuz me’yoridagi buzilishlar ma’lum vaqt tilimizda davom etishi mumkin. talaffuzichi? Artikulyasion bazasi rus tili talaffuziga moslashgan kishini sof o’zbek tili talaffuziga o’rgatish oson ish emas. Tilimizning yuksak madaniyati uchun // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. ularni adabiy til me’yorlariga muvofiqlashtirish jarayoni hayotimizda hali uzoq davom etadigandek bo’lib tuyuladi. Ona tilimizga davlat tili maqomining berilishi uning hayotiylik. tovush a’zolarimiz bir-biridan farq qiladi. Aytilganlaridan. ularni rus tilida ta’lim-tarbiya beradigan bolalar bog’chalari va maktablarda o’qitishga majbur bo’la boshladilar. bu narsa osonlik bilan amalga oshmaydi. o’zini ziyoliman deb hisoblaydigan. Bu hol bir kishi. xolos. Qishloqda ham.H. Ular ham zamonasozlik qilishga. tomir otib kelayotgan bu millat mustaqillik tufayligina chilparchin qilingan bo’lsa-da. yashash shart-sharoitlarini belgilab berdi. Turg’unlik deb ataladigan sovetlar davrida quyidan tortib yuqorigacha hujjatlar asosan rus tilida yuritilar edi. Hayotda shiddat bilan urchib. muomalada faqat rus tilidan foydalanib kelayotgan o’zbeklar oldida yangi muammo paydo bo’ldi. . qishloq xo’jaligi xodimlarining respublika qurultoyida o’zbekcha nutq so’zlash imkoniyatiga ega bo’lar edilar.o’zbek tilida gaplashish hayotiy zaruratga aylandi. sezib. shu bois ular bizning Q. 70 foizdan ortiq aholi yashaydigan qishloq joylarda esa o’z shevalari asosiy muomala vositasi bo’lib qolaverdi. unga bo’lgan munosabat butunlay o’zgardi. kitoblardan o’qidilar.ishonarli tarzda tahlil qilinadi (H a m d a m o v J. – Toshkent: Fan. Talaffuz ravonligi – nutq boyligi // O’zbekiston adabiyoti va san’ati.ya’ni o’zbek tiliga xos ba’zi til orqa yoki bo’g’iz tovushlari rus tilida yo’q. rus tilida olib borilar edi. ya’ni o’zbekcha so’zlarni rus talaffuziga moslab aytish tufayli tilimizda buzilishlar sodir bo’lib turibdi. shaharda yashovchi ko’pchilik o’zbeklar nutqi ham namuna bo’lish vazifasini bajara olmay qolgan edi. rus va o’zbek tillarini aralashtirib gapiradigan chalamulla o’zbeklarni maydonga keltirdi. nutqiy madaniyatimizdagi shevachilik muammolarini ijobiy hal qilish. To’g’ri. endi faxrlanib aytish mumkinki. Buning oqibatida. Respublika davlat arboblari bir yilda faqat bir martagina . . 1998 yil 16 yanvar). Ma’lum me’yorga solingan adabiy til namunalarini esa faqatgina radio. Ammo unga vaqtinchalik hodisa deb qarash kerak.Ђ. o’z farzandlarining istiqbolini o’ylab. Hayotning bu oqimi tabiiy ravishda o’z ona tilisida muomala qilishni bilmaydigan. bilib turibmiz. til iqlimi. 97-100-bet). Harqalay. Tilni o’rganish kerak.u ham bo’lsa. bir oila. So’zlarni yod olish mumkindir. uning asoratlarini hozir ham ko’rib. Mana shunday holatda ruscha o’qib. amaliyotda o’zbek tili uning iskanjasida tobora qisilib borayotgan edi. Buning ustiga. O’z ona tillari . televideniye orqali eshitdilar. ikkilanmasdan amaliy ishlarga o’tish payti keldi. Endi u borada hyech tortinmasdan. Chunki o’zbek tilini o’rganishdagi hozirgi ommaviy jarayon bu kamchiliklarni albatta siqib chiqaradi. «Umuman. kabi tovushlarimizni ravon talaffuz qila olmaydilar» (S o d i q o v a M. Ammo ularning mag’zini chaqish. M. orfoepik me’yor masalasini. o’z ona tilimizdan foydalanish va rus tilidan foydalanishda ana shunday tafovutlar mavjud bo’lib. bir shahar doirasidan chiqib. yoki bo’lmasa. Tabiiyki. agar unda birgina rus kishisi o’tirgan bo’lsa ham. imkoniyat yaratildi. Tildan.Sodiqova. shaharda ham bir xil tarzda nutq madaniyati bilan shug’ullanishiga qonuniy asos.

turli uslublardagi vazifasini belgilash bo’lmasin. keyingi yillarda tilimizdagi fonetik jarayonlarni.Adabiy og’zaki nutqning radio nutqi.nutqiy ko’nikmalar hosil qilishga ko’maklashishimiz lozim. Shunday bo’lishiga qaramasdan. lug’atlar shaklida tavsiya etildi. Xalqimiz shevachilikdan . ayrim holatlarda rus tili gap qurilishi tartibida o’zbekcha jumlalar tuzish iskanjasidan chiqib keta olmayaptilar. Vaholanki. . Bu nutq tipining adabiy-normativ va nonormativ tomonlarini aniqlash. Tilshunoslarimiz zahmatlari tufayli o’zbek tilidagi birliklarining deyarlik barchasidagi me’yoriy ko’rinishlar ommaga turli qo’llanmalar. . adabiy til me’yorlarini o’rganishning bolalar bog’chasi o’rta maktab oliy maktab tarzidagi uzluksizligini ta’minlashimiz zarur.Og’zaki nutqning uslubiy. o’zbekcha talaffuz me’yorlarini belgilab beradigan texnik vositalarni biz oliy ta’lim o’quv jarayonida ko’rgan emasmiz. tuzatish va tavsiyalar tarzida chiqishlar qilib turishibdi. Xulosa shuki. piravord natijada adabiy talaffuz me’yoriga muvofiq keladigan uzus .So’zlashuv nutqini normalash imkoniyatlarini tadqiq etish. Ma’lum bo’ladiki. Bu borada talabalarimizga bergan bilimlarimiz ham yuzaki. Ammo u bosqichma-bosqich amalga oshirilishi. orfoepik me’yorlarga rioya qilmaslik nutqimiz madaniyatida jiddiy nuqsonlardan biri bo’lib qolmoqda. Dasturlarni olib boruvchi ayrim jurnalistlarning o’zlari shevachilikka berilib ketishlari noo’rin tuyuladi. sayoz bo’layapti. balki maorifimiz jonkuyarlari. televideniye nutqi. .Bu ulkan vazifani birdaniga hal etib bo’lmasligi ham aniq. og’zaki nutqning to’laligicha adabiy holatga keltirilishini ta’minlash talaffuz jarayonini me’yorlashtirish bilan bog’liq. № 4.Og’zaki nutqning mohiyatini o’rganish. ijobiy natijalar qo’lga kiritilishi lozimligi zamon talabidir. Og’zaki nutq ishlatiladigan qaysi soha va yo’nalish bo’lmasin. lektor (propagandistlar) nutqi. . Omma uchun bu vaziyatning ta’siri salbiy bo’layotganini sezib turibmiz. Nafaqat filolog olimlar. barcha o’rinlarda ham til birliklarini bir me’yorga keltirib qo’llash masalasi birinchi o’rinda turadi. Ko’pchilikning fikriga tayanib aytamizki. situativ ko’rinishlarini o’rganish. har bir tovush tembri. televideniye eshittirishlarida ham seziladi. Yangi imlo qoidalariga o’tishimiz munosabati bilan bu yumushlar davom ettirilmoqda. 1980.O’zbek og’zaki nutqining talaffuz normalarini eksperimental usulda o’rganishni yo’lga qo’yish.Begmatov «O’zbek nutqi madaniyati masalalari» nomli maqolasida og’zaki nutq madaniyatini rivojlantirish borasida quyidagi vazifalarni o’rtaga qo’ygan edi: «. Yillar davomida majlislarni rus tilida olib borgan yoki ma’ruzalarni rus tilida eshitgan ko’pchilik kishilar o’z nutqlarida ruscha so’z va iboralarni qo’llash. uning asosiy quroli bo’lgan texnik vositalar ko’magida biz adabiy me’yor tarzida tavsiya etiladigan namunaviy nutq andozalarini berishimiz. til madaniyatiga e’tiborsizlik hamon davom etmoqda. 58-bet). o’z ona tiliga chuqur hurmat bilan qaraydigan barcha ziyolilarimiz bu me’yorlarning buzilishiga e’tiroz. Shuning uchun ham ko’p dialektli va shevali o’zbek tilining adabiy talaffuz me’yorlarini belgilab berish qiyin bo’lib qolayapti. ular uchun eksperimental fonetika. ayniqsa. O’zbek nutqi madaniyati masalalari// O’zbek tili va adabiyoti. talaffuz me’yorlarini buzish. ona tilimizga mehrni bolalar bog’chasidayoq uyg’otishimiz. E. sahna nutqi singari ko’rinishlarini tadqiq qilish va ularning normativ xususiyatlarini belgilash» (B ye g m a t o v E. Bu kamchiliklar hatto radio. Shu narsani e’tirof etish adolatdan bo’lar ediki. amplitudalarini ko’rsatishimiz va shu asosda talabalarni mashq qildirishimiz.

umummilliy darajaga ko’tarish masalasi muammoligicha qolaveradi. Frazeologizmlarda okkazional variantlar va adabiy me’yor. So’z tanlash va uning ahamiyati. «Tilshunos-normalist olimlar. Ushbu qo’llanmani yozishda ham bevosita ana shu tadqiqot natijalaridan foydalanildi. . Tildagi birliklar : dialektal qaytariqlar. 6. 4. Sinonim va dublet. ulardan chiroyli. O.S. Slovar lingvisticheskix terminov. Mavjud imkoniyatdan. jozibali va ta’sirli qilib foydalanishni umumxalq. – M. O’zbek tilining keng iste’mol so’zlari me’yori. K.leksik normaning maqomini aniqlashda turlicha fikrlar aytganlar. 1961). .deb yozadi u. loqaydlik. me’yor qilib belgilab qo’yilgan til birliklaridan to’g’ri foydalanishga o’zimizda burch sezmas ekanmiz.. Zero. Leksik me’yor tushunchasi.frazeologik me’yor R ye j a: 1..batamom qutula olgan emas. Gorbachevich esa «so’zni to’g’ri tanlash va hammaga ma’lum bo’lgan va umumxalq tomonidan qabul qilingan.Mamatov ilmiy tadqiqot ishlari olib borgan va bu kuzatishlarning natijasi o’laroq doktorlik dissertasiyasi himoya qilingan hamda «Hozirgi zamon o’zbek adabiy tilida leksik va frazeolgik norma muammolari» nomli monografiya yuzaga kelgan. Frazeologik me’yor. Jumladan. 3. til ma’naviyatimiz va madaniyatimiz ko’zgusi ekan undan ehtirom va hurmat bilan foydalanish milliy burchimizga aylanmog’i lozim. talaffuzda e’tiborsizlik. 2.E. o’rinli so’z . paronimlar va adabiy me’yor. 5. O’zbek tilidagi leksik-frazeologik birliklarning ana shu xususiyatlari yuzasidan A. Tildagi variantdorlik.Axmanova leksik normani «bu muayyan bir tilda so’z qo’llash normasidir».S. Garchi ko’pchiligimiz adabiy til me’yori talablari asosida savodli yozsak-da. mas’uliyatsizlik davom etmoqda. Variantdorlik. Doimiy va matniy variantlar.S.deb ta’rif bersa (A x m a n o v a O. Tayanch so’z va iboralar: Lug’aviy me’yor. Tildagi leksik birliklar va ularning adabiy me’yorga munosabati. Hozirgi o’zbek adabiy tilidagi til sathlari orasida leksik birliklar alohida o’rin tutadi va ularning o’ziga xos me’yoriy xususiyatlari mavjud. 4-ma’ruza: Leksik .

1974.. 3) ma’lum milliy tilning boshqa shakllari bilan adabiy til o’rtasidagi munosabatlar masalasini inobatga olish kerak..Toshkent. Demak.t o v V. arpabodiyon (ukrop turi). qalang’i-qasang’i (yengil tabiat odam).ishlatishdir». 1991. chaqaloq-buvak. orfoepiyasi va grammatik qurilishi ma’lum tayanch shevalarga (asosan. . uzuchak (uchta bola tuqqan xotinning bolalari yoki qo’yning qo’zilari). 2) territorial va ijtimoiy qo’llanish doirasini.t o v A. chumoli-murcha-qarinjaqumurusqa kabilar) ta’kidlangan (R ye sh ye . «O’zbek adabiy tilining orfografiyasi. 8-bet): cho’kkala (laganbardor). Ammo shevalarimizda shunday leksik birliklar mavjudki. Adabiy til sheva leksikasidan ularning ko’pchiligi uchun umumiy bo’lgan so’zlarni tanlab olishi va uni o’z leksik tarkibiga kiritishi (mas.E. 1978. sigir-siyir-inak. Bunday vaqtda aniq narsa va hodisalarning nomlarini anglatuvchi so’z va atamalarni hyech ikkilanmasdan shevalardan olib adabiy tilga kiritishimiz kerak».deb bekorga yozmagan (R o z ye n t a l D.degan fikrni aytib. pleonazm va boshqa leksik birliklarning me’yoriy xususiyatlari yuzasidan mulohaza yuritish leksik me’yor to’g’risidagi tasavvurimizni. o’sha yerda stilistika boshlanadi». leksik jihatdan esa barcha o’zbek shevalariga asoslangan»ligi qayd etilgan «O’zbek dialektalogiyasi» darsligida ana shu o’lchovlar ko’rsatib o’tilgan. tilda asosiy birlik sanalgan so’zning lingvostilistik birlik sifatida. Leksik birliklar doirasida tanlanish imkoniyatining ko’pligi uning xususiy me’yorlarining shakllanishiga ham sabab bo’lgan. 1990. Prakticheskaya stilistika russkogo yazыka. kechik (kechib o’tadigan joy). Lekin dialekt va shevalarda mavjud bo’ladi. Dialektizimlar va adabiy til me’yori doirasida me’yorni belgilash tilimizdagi mas’uliyatli masalalardan biri sanaladi. D. s 11). Izmeneniye norm russkogo literaturnogo yazыka. tuxum-moyak-yumurta. o’ymoq (angishvona) singari. o’mgan (ko’krak). madang (yog’ochdan qilingan eshik qulfi.Rozental ham «Qayerda tanlash imkoniyati bo’lsa.E. Toshkent va Farg’ona shevalariga) asoslangan bo’lsa-da.L. . uning tasdig’i sifatida quyidagi misollarni keltirgan edi (A l i ye v A. .Yu.. Hozirgi zamon o’zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari. leksik me’yorlarni belgilash birmuncha qiziqarli va munozarali bo’ladi. Leksik normani ta’riflashda esa adabiy tilning quyidagi belgi va mezonlarini nazarda tutmoq lozim: 1) uning og’zaki va yozma shaklda amalga oshirilishini. . bu borada me’yoriy holatlarni belgilovchi o’lchovlar ham mavjud. kengaytiradi. M. sarimsoq (go’dakning nomi qo’yilguncha bo’lgan ismi). ko’pma’nolilik. . Shuning uchun ham tilimizdagi dialektizm. Bu kabi so’zlarning adabiy me’yori haqida nima deyish mumkin? A. 170-171-betlar). Sh o a b d u r a h m o n o v Sh. aytaylik. 1971).Toshkent. Demak. tanba). o’tik (o’tadigan joy). sinonimlar va variantlar shaklida bir tushuncha doirasida ma’no anglatish va farqlash imkoniyati tilning boshqa sathlaridagiga qaraganda keng ekan. Shunday qilib. .E. O’zbek dialektologiyasi. Ayni paytda. shubhasiz. neologizm va okkazionalizm. O’zbekiston jumhuriyatining davlat tili haqidagi qonun va o’zbek tili nutq madaniyati // «O’zbek nutqi madaniyatining dolzarb muammolari» to’plami.Yu. ular adabiy tilimizga kirib ulgurmagan yoki shu holicha qolib ketgan..deb yozadi (G o r b a ch ye v i ch K. 117-118-betlar). tengliklardir» (M a m a .Toshkent.Aliyev «O’zbekiston jumhuriyatining davlat tili haqidagi qonuni va o’zbek tili nutq madaniyati» nomli ma’ruzasida «Ayrim narsa va hodisalarning nomlari adabiy til va uning lug’atlarida uchramaydi. leksik norma bu og’zaki va yozuv tili oppozisiyasi doirasida leksik vositalarning turlicha amalga oshirilishi o’rtasidagi munosibliklar.S. leksik normalarga rioya qilish so’zlovchi (yozuvchi) va tinglovchi (o’quvchi) tomonidan o’zaro muloqotda bir-birini to’liq tushunishni taqozo qiladi.

obyazatelno. Shunday ekan. muomala jarayonida ana shu hol yuz beradi. ularni nutqda qo’llash-qo’llamaslik masalasiga adabiy til me’yorlari nuqtai nazaridan munosabat bildirish lozim. Shu ma’noda A. qalang’i-qasang’i. prinimat qilmoq. birinchisi kirmasdan qolgan. konechno. tolko. Ammo bunday so’zlar orasida varvarizm deb ataluvchi shunday bir qatlam mavjudki. yestestvenno. Cho’kkala so’zini adabiy tilga qabul qilganda ham endi uning laganbardor so’zini siqib chiqarishi dargumon.Avanesovning «Adabiy til normalarini ongli ravishda boshqarib borish qandaydir yo’nalish. Bu holni faqat lug’atlarni tuzuvchilarning kamchiligi yoki ana shunday so’z va tushunchalarning mavjudligidan xabardor emasligida deb baholanishi mumkin. Gap shundaki. yangi tuqqan qo’y-echkining sutidan tayyorlangan taomning esa qag’anoq/ /qog’onoq deyilishi o’zbek tili vakillarining hammasiga. E’tirof etish kerakki. haqiqatdan ham. Boshqa tillardan so’z o’zlashtirish ulardan nutqda zaruriyatga ko’ra foydalanish salbiy hodisa emas. Bu holatni hatto ayrim sheva vakillari bo’lgan shoir va yozuvchilar ijodida ham kuzatish mumkin. «O’zbek tilining imlo lug’ati»ga bu so’zlarning ikkinchisi kirgan. tak chto. tak. me’yorlashishi mumkin. adabiy tilga kirmasdan qolgan. bo. sovsem. oformit qilmoq. kak raz. tilshunos-lug’atshunoslarning barchasiga ham ma’lum bo’lmasligi mumkin. qo’y. mehnat qilish. neujeli. Boshqa millat vakillari bilan birgalikda yashash. Ijobiy tomoni adibning. allaqachon adabiy tilga qabul qilingan. O’zbek adabiy tilining leksik normalari// «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami . U umumxalq tili mulki bo’lib qolaveradi. Agar bu birlik ko’pchilik tomonidan qabul qilinmasa. O’tik so’zi ham o’tuv va o’tadigan joy tarzida iste’molda.Toshkent: Fan. leksik me’yorlarni belgilashda unga asoslanish mumkin bo’ladi. Ijtimoiy muhitning tildan foydalanish jarayoniga ta’sir ko’rsatishi tabiiy bir holdir. uni endi til leksik me’yorining buzilishi deb qarashga to’g’ri keladi. keltirgan misolarini ma’qullab bo’lmaydi. Masalan. xullas. ta’lim olish. Buning ustiga ular . akun. demak. ularning sut-qatig’idan foydalanadiganlari ana shu taomlarni tayyorlashadi va bu jarayon hozir ham davom etmoqda. Buning ham ijobiy. tayanch nuqta bo’lishini taqozo qiladi» degan fikrini keltiradiki (Sh o a b d u r a h m o n o v Sh. uje. 1973. me’yorlashgan. o’zbek tilidagi ko’p shevalilik sharoitida leksik me’yorlarni belgilashning o’ziga xos qiyinchiliklari ham bor. razresheniye olmoq.Shoabdurahmonov «O’zbek adabiy tilining leksik normalari» maqolasida R. Sh. Akad. o’ymoq. To’g’ri. echki saqlab. voobщye. Chunki kechik. jumladan. Bu kabi lingvistik birliklar turli kasblar va sohalarda kuzatiladi. vot. yangi tuqqan sigirning sutidan tayyorlangan taomning kilagay/ gilagay/ galagay.Tadqiqotchining aytgan fikrlariga qo’shilish mumkinu. dokument. o’mgan so’zlari «O’zbek tilining imlo lug’ati»da bor. ya’ni sheva vakili bo’lgan ijodkorlarning sharofati bilan ma’lum so’z adabiy tilga kirib qolib. bu so’zlarni faqat sheva so’zlari deb bir chetga surib qo’yib bo’lmaydi va ular adabiy tilga kirishga haqli. albatta. organizovat qilmoq. podpis qo’ymoq. soni kabi so’z va birikmalarining o’zbek tilida aynan ekvivalentlari mavjud. varvarizm sifatida qaraladigan nu. Sarimsoq so’zini balki o’ylab ko’rish mumkindir. Shuning uchun ham. arpabodiyon. 51-bet). qandaydir dialektga suyanish.I. Aslida o’zbeklarning chorvachilik bilan shug’ullanadigan qismi yoki uylarida sigir. umumxalq tilidagi ayrim so’zlar. Har bir sheva vakilida ma’lum tushunchani ifodalaydigan so’zning tabiiy ravishda o’z shevasidagi variantidan foydalanishga moyillik seziladi. tem boleye. ham salbiy tomonlari bor. znachit.o’zi yo’q bo’lib ketgan narsaning nomini adabiy tilga olib kirishga hojat yo’q. tolko tak. Kishilar nutqlarida o’zlari bilib-bilmay yoki e’tiborsizlik oqibatida boshqa til elementlaridan ham foydalanadilar. ammo ilmiy texnika inqilobi ro’y bergan hozirgi zamonda yog’ochdan qilingan eshik qulfining . ammo madang so’zini adabiy tilga olib kirib bo’lmaydi.Yusupov keltirgan to’tra / to’rta (yog’ quyqasi) so’zini ham adabiy tilga kiritish mumkin. qiyin. pochti.

Navoiy asarlari tilida so’z varianti va adabiy norma // O’zbek tili va adabiyoti. balki me’yorning buzilishi deb qaralishi va ularni nutqda qo’llamaslik lozim. Bir necha og’iz gap atamalarga tarixiylik. 1988. ajabmas. So’z variantlaridagi bo’g’inlar soni. Ayrim so’zlarning bu tarzda lug’atlarda rasmiylashtirilishi ham ularning yashovchanligiga sabab bo’lgan bo’lsa.Bu birliklar ommabop lug’atlarda berilmaydi.Norkinlarning «Ruscha-o’zbekcha fizkultura va sport terminlari izohli lug’ati» nashridagi ayrim holatlarga e’tiroz bildirib. So’zning ikkala bo’g’ini ham yopiq bo’g’in bo’lganligidan nazmu nasrda va nazmning turli janrlarida ikkala variant ham. 32-bet). Ruscha so’z va iboralarning.Azizov 1961 yilda R. Bu xulosa. Bugungi kunga kelib esa u umuman qo’llanilmaydi. Ammo biz ularni. Shuning uchun ham tilda varvarizmlarning ishlatilishini ijobiy hodisa sifatida emas. davriylik nuqtai nazaridan munosabat xususida. 14-bet). nasriy asarlari tilida xizmat yetakchi va «Xamsa» dostonlari tilida esa. deyarli bir xil filologik xususiyatga ega» (B a f o ye v B. lug’atda bu sohaga oid absolyut chempion.Bafoyev maqola oxirida yana bir xulosa beradi: «Alisher Navoiyning 90-yillargacha yozilgan asarlari tilida. 35-36-bet). Bundan sal oldinroq «Gul va Navro’z» da faqat xidmat. adibning g’azaliyoti. «Lison ut-tayr». baryer. qanjiq singari vulgar so’zlar xususida ham aytish o’rinli.deydi (O’sha joyda. ijtimoiy muhit ta’siridan bo’lsa kerak albatta. bokovoy sudya singari atamalarning faqat ruscha shakli berilganligini ma’qullamaydi (A z i z o v S.. 32-bet).Bafoyev «Navoiy asarlari tilida so’z varianti va adabiy norma» nomli maqolasida me’yorning tarixiylik tomonlariga e’tibor beradi. Jismoniy tarbiya va sport atamashunosligi bo’yicha tadqiqotlar olib borgan S. Prof. B. – Navoiy. poetik asarlar matniga tegishli. 1993. nutqimizni nazorat qilmaymiz.Bafoyev bu savolga javob izlab. arbitr. sudya. Demak bu so’zlar o’zbek tili uchun me’yor emas. . Bobur she’riyatida esa faqat xizmat varianti ishlatilganligi faktini keltiradi (O’sha maqola. «Ularning aktiv-passivlik sabablarini boshqa poetik hodisalardan izlash kerakka o’xshaydi». nutq ham buziladi.adabiy tilimizga kirgan emas. Bu fikrlardan navbatdagi xulosani chiqarish mumkin bo’ladi: Eski o’zbek adabiy tilida o’zaro variant hisoblangan xidmat va xizmat birliklaridan xidmat tarixan eskiroq. albatta. Bu mulohaza to’g’ri. B. Ta’kidlanishicha. cho’ziq-qisqaligi har xil bo’lsa. O’zbek tilining fizkultura va sportga oid terminologiyasidagi har xilliklar // Ilmiy-amaliy konferensiya tezislari. 32-bet). xotintaloq.Ismoilov va M. asosan xidmat varianti aktiv ishlatilgan. tilda ma’lum tushunchani ifoda etuvchi sinonimik variantlarning me’yor sifatida tanlanishida ularning bo’g’in tuzilishi hamda har birining ijod turlarida ma’lum qimmatga ega bo’lishi e’tiborga olinadi. 1-son. Endi nima qilish lozim? B. farqiga bormasdan ishlataveramiz. qizitaloq. ayniqsa «Xamsa»si tilida xidmat va undan keyingi yillarda yozilgan asarlari tilida xizmat yetakchi variantdir» (O’sha maqola. ya’ni uning qo’llanilishi XV asrgacha me’yor hisoblanib kelgan va asta-sekinlik bilan u xizmat so’ziga o’z o’rnini bo’shatib bergan. bu fikr tushunarli. Agar shu holatlar baravar darajada bo’lsa-chi? Muallif xizmat/xidmat so’zini tahlil qilib yozadi: «Alisher Navoiyning g’azaliyoti va nasriy asarlari tilida ikkala variant ham uchrasa-da. sintaktik qurilishlarning tilmizdan juda sekinlik va qiyinchilik bilan chiqib ketayotganini ham tarixiy jarayon sifatida qabul qilishga to’g’ri keladi. Bu kabi mulohazalarni enag’ar. Shu tarzda leksik me’yor ham. ochiq-yopiqligi.

1990. kayfi oshmoq. kayfiyat bildirgan ma’nodan yiroqlashadi. Yana boshqacha qarashlar ham bor. kayf qilib olgan. Bu atamalar ilgaridan shunday qo’llangan ekan o’zicha qolishi zarur. Leksik me’yorning buzilishi hamma vaqt ham ko’zga yaqqol tashlanavermaydi. balki tushunchaning yoki narsaning o’zi ham yangilik. volt singari. «tarixiy leksikologiyada bu lingvistik hodisani obe’ktiv baholashda barcha yozma manbalar tilidagi har bir variant qaytariqlari bilan olib chiqilishi kerak». kayfi bor. 17-18-betlar). O’zagi bir bo’lgan bu so’zlarning bundan yuz yillar avval ana shu yaqinligi inobatga olinib. aniq ma’nolarda ishlatamiz: 1. – Toshkent.Demak.. kayfi baland. undagi tushunchalarni ifoda etish uchun dunyodagi eng boy tillardan biri deb faxrlanadigan o’zbek tilida so’z topilmasligiga shubha ham yo’q emas. ayniqsa poetik nutqda ishlatilishi matnning ohangdorli va musiqaviyligini. shuning uchun u hozirgacha qanday qo’llanilib kelinayotgan bo’lsa. Shunday. ko’pchilik dunyo tillarida bir xil nomlanadigan atamalarni yangilashga urinaverish ham to’g’ri harakat emas. variantlar orasidan til birliklarining me’yor sifatida tanlanishi ham tarixiy jarayon bo’lib. O’zbek tili tarixida leksik norma masalalari // O’zbek nutqi madaniyatining dolzarb muammolari. Olim ta’kidlaydiki. kayfni kesmoq kabi holatlarda kayf so’zi mastlikni bildiradi va shu holatda uning ma’nosi bir qadar aniqlashib. Bu fikrni inkor etish mumkin emas.Avliyoqulov quyidagi fikrni aytgan: «Bu sohada atamalarni muqobili bo’lmasa o’zbek tilidagi atamalar bilan almashtirish ijobiy natija bermasligi mumkin. «Eski o’zbek yozma manbalarida . Ammo fanning qaysi yo’nalishi bo’lmasin.Behbudiy yozgan «Padarkush» fojiasidan olingan bu parchadagi kayfsiz so’zi hozirda tilimizdagi kayfiyat so’ziga to’g’ri keladi. ko’pgina so’zlar ikki. yapurg’oq va tuproq ning tuprog’. Bir narsani qo’shimcha qilish mumkinki. «O’zbek tilining izohli lug’ati»da ham kayf va kayfiyat so’zlari insoning ruhiy holati ifodasi sifatida talqin qilinadi va ular ifoda etgan qator ma’no ottenkalari beriladi ( O’TIL. «Davlat tili haqida» gi Qonunni amalga oshirishning dolzarb muammolariga bag’ishlab 1993 yilda Navoiy shahrida o’tkazilgan ilmiy-amaliy konferensiyada chiqish qilgan navoiylik matematik Z. Harqalay. mumkinmi sababini bilsam. kayfi taraq . Shunday qilinganda bu kabi elementlarning adabiy tildagi yoki badiiy uslubdagi qo’llanish chastotasi va vazifaviy chegaralanishini aniqlash. biri o’rnida ikkinchisi bemalol qo’llanavergan bo’lishi va bu me’yoriy holat sanalgan bo’lishi mumkin. albatta. Bu atamalar fanda bundan keyin ham shundayligicha qoladi. hozirgi kunda bu me’yoriy holat o’zgargan. tufroq. Har ikkala so’zdagi noziklikni anglagan holda.. rentgen. Buning ustiga. Bu ham sun’iy ravishda me’yorni buzishga kiradi. Jumladan noverbal holatdagi ayrim matematik ishoralar ham o’zicha qolishi zarur» (A v l i yo q u l o v Z. Davlat tilini amalga oshirishning noverbal imkoniyatlari // Ilmiy-amaliy konferensiya tezislari. Kayf. vazn va hatto qofiya singari an’anaviy qoidalarga bog’liqligini ham yodga keltirishimiz zarurati tug’iladi. ulardan foydalanish yoki foydalanishdan voz kechish tilning yaratuvchisi va iste’molchisi bo’lgan xalq hukmidadir. Misol: Janob boy. Ayrim olimlar fanlardagi ba’zi atamalarning o’zbek tilida muqobili yo’q. Masalan. amper. yaproq ning yafrog’. Masalan. Jumhuriyat ilmiyamaliy anjumani ma’ruzalarining qisqacha bayoni. 358359 betlar ) . kashf qilinganda dastlab shunday nomlangan. Ammo kayfi . hatto bir qanchalarining uch-to’rt fonetik variantlarda keng ishlatilganiga duch kelamiz» deb yozadi B. matematika sohasini yaxshi bilmaganimiz uchun ham bu fikrga e’tiroz bildirib bo’lmaydi.. Asrimizning boshlarida M. tuproq-tuprog’-tufroq-tufrog’. 1 tom. 13-bet). shira kayf. – Navoiy. 1993. shundayligicha qoldirilgani ma’qul degan fikrni afzal ko’rishmoqda. sizni k a y f s i z ko’raman. Qolaversa. tufrog’ tarzida badiiy. nafaqat tilimizda paydo bo’lgan so’z. kayfi yaxshi. Ammo. kayf qilmoq.Bafoyev va qo’yidagi so’zlarni misol tariqasida keltiradi : yaproq-yafrog’-yapurg’oq. kayfi zo’r. U yaratilganda. Bu gaplar to’g’ri. (B a f o ye v B. Darhaqiqat. ularning bu jabhalardagi me’yoriy holatlarini belgilashga imkon beradi.

tasvirda quruq ifodani keltirib chiqarishi mumkin edi. Tavsiyalar xam nihoyatda ko’paydi. har kim ch l ye n l a r n i izzat qilur. Ushbu parchaga ham diqqat qilaylik: Xususan. fakultet-kulliyot. mustamlakachilik paytlaridayoq o’rtaga tashlanganligi tarixdan ma’lum. auditoriya-saboqxona. tayyora. a’zo so’zining ma’nosini to’la ifoda etadigan birlik . Padarkush). titul list-sarvaraq va hokazo. K. sirk-tomoshaxona.B. Shu bilan birga kayf qilmoq kabi holatlarda har ikki ma’noni -kayfni ham. tilimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida esa a’zo o’rnida chlen so’zini qo’llash tilimizga hurmatsizlik va savodsizlik alomati bo’ladi. hatto ishi tushaturg’onlar ch l ye n molini qimmat olur.«Davlat tili haqida»gi Qonun qabul qilingach. qo’llay boshladi. zamon taraqqiyoti o’z navbatida me’yorga ham ta’sir qiladi. tushundi. xalq.ajralish. so’ngra mulkdorlar sinib. Chlen so’zi garchi vaqtincha bo’lsa-da. ma’nolardagi kengayish yuz bergan va bu holat tilimiz taraqqiyoti uchun me’yoriy holat sifatida qaralishi va belgilanishi kerak. o’gut. ko’plab qadimiy so’zlarni tiriltirishni. bildingizmi? (M. bankka a’zo bo’luvchilarning atamasi sifatida tilimizda qo’llanildi. Bu nimadan dalolat beradi? So’z ma’nolarida bo’lgan o’zgarishlar. Behbudiy qo’llagan chlen so’zini o’sha paytda ham almashtira oladigan a’zo so’zi bo’lgan. mayda-chuyda bo’lur. kitob. Chunki.). mana. bir vaqtda ma’nolari anchagina yaqin bo’lib turgan so’zlarda. boshliq. Xalqimiz. atamalarni «milliylashtirish» ga ishtiyoq kuchayib ketdi. Katta boylar ch l ye n bo’lib.. me’yoriy holat sifatida tilimizda vaqtincha yashab turdi. olqish. samolyot. banklar ko’paydi. duo. bitik.S. Shunday bir vaziyat yuzaga keldiki. familiya-naslnoma. o’zbek tilidan yot so’zlar (arabcha. yozoq so’zlarini. ularni «o’zbekchalashtirish» ga imkoniyat yaratildi. azbaski ch l ye n iltifotiga olmagan odamlarga banklar pul bermaydurki. rais.. el. o’quv xonasi. arabcha zaxmat. kayfini surib yuribdi singari holatlarda u kayfiyat so’zini anglatgan ma’nolarni berishi kuzatiladi. aeroporttayyoragoh. Jo’yali fikrlar bilan bir qatorda.aeroplan.mushtariy. gazetxon. Ona tilimizning chin fidoyilari erksevar va millatsevar jadidlar tomonidan esa shu mazmundagi mulohazalar asrimizning boshlarida. bu so’z qanday bo’lsa. Yana «Padarkush»dan olingan misolda M. Ulug’ ma’rifatparvar Fitrat 1921 yildagi til. sellofan-suvqog’oz. attestasiya-ko’rik. buyuk idealimiz bo’lgan turkchilikka birlashamiz. forscha. Ular (tilning sofligi uchun kurashuvchilar . olam. ruscha) ni chiqarib tashlasak. «Davlat tili haqida» gi Qonunning yuzaga kelishi munosabati bilan fanlarning turli yo’nalishlari bo’yicha atamashunoslik sohasida islohotlar o’tkazish. o’rtaga tashlandi.atama. maktub so’zlari o’rniga emgak. rassom-musavvir. xona. kayfiyatni ham matnga qarab anglashimiz mumkin. hazm bo’lishi qiyin bo’lgan takliflar ham o’rtaga tashlandi. xususan uning terminologik rivojiga katta ta’sir ko’rsatdi. klub-da’vatxona. o’zbek adabiy tiliga qabul qilishni tavsiya qildilar. forscha shahar. nasihat. sirkul-pargar. Yuqoridagi kayf so’zi tahlilidan shu narsa ma’lum bo’lmoqdaki.chog’ . Bu kabi tavsiyalar mustaqillikdan keyin . imlo qurultoyida kontrrevolsion «Chig’atoy gurungi» tashkilotining dasturini bayon etib. Keyingi yillarda mustaqillik sharofati bilan respublikamiz miqyosida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlar tilimiz taraqqiyotiga. . vaqt o’tishi bilan differensiasiya . kayfi uchgan. Ammo. xalq uni shundayligicha qabul qildi. Bu gapning tasdig’i sifatida ayrim misollarni keltiramiz: matematika-riyoziyot. deb ochiq-oydin aytdi. seyf-zarf. Masalan. chlen o’rnida a’zo ni qo’llash notabiiylikni. ochun.

muallif. Masalaning qo’yilishi ana shu tarzda tushuniladigan bo’lsa. forma singari so’zlar o’rnini muallif. Bu o’tgan vaqt orasida birinchi guruh so’zlar asosan ikkinchi guruh so’zlariga o’z o’rnini bo’shatib berdi. territoriya. saboqxona. proletar. umumturkiy birliklarni adabiy til me’yori sifatida belgilash g’oyasi yotadi. student. arxitektor. o’zgarish. birinchidan. jarayon. Buning sababi shu bo’ldiki. me’mor. . asrimizning boshlarida. sarf. planeta. O’z-o’zidan savol paydo bo’ladi: qabul qilishga tavsiya etilayotgan so’zlar umumturkiy bo’lmagach. vazir. revolyusiya. sipok so’zlarini. Bu qarashlar shu ma’noda diqqatga sazovorki. an’ana. inspektor.. agitasiya. tradisiya. komandirovka. tuman. oblast. sekretar. o’zi qaynar. Nega? Shuning uchunki. nozir. Ikkinchidan. saragi sarakka. raport. puchagi puchakka deganlaridek. agronom. sayyora. intelligent. mushtariy. oblast. shakl kabi tavsiya etilgan so’zlar osonlik bilan egalladi. kotib /kotiba. tayyora. ma’ruza. otash arava. arabcha yoki forscha-tojikcha bo’ldi nima ? Masalaning boshqa bir muhim tomoni bor: tavsiya etilgan birliklar adabiy tilimizga leksik me’yor sifatida qabul qilinmadi. hudud. mavzu. astronomiya. inqilob. yulduz biligi. safarnoma. propaganda. Ularning semantik-uslubiy ma’nolari aynan bir xil bo’lmagani uchun ham shunday bo’ldi.baynalmilal bo’ldi nima-yu. ideologiya. kotib(a). universitet-dorilfunun kabi. tema. O’zbek adabiy tili tarixi. Tilimizda qo’llanilib kelinayotgan avtor. sekretar. shakl. ishlataverar edik. tuman. yer biligi. Nega asosan deb aytayapmiz ? Shuning uchunki. ular dubletlar sifatida tilimizda ozmi-ko’pmi oldindan ham qo’llanilib kelinayotgan edi. insonparvarlik. geografiya. prosess. da’vatxona kabi so’zlar bu g’oyaga mos kelmaydi. nazorat kabi muqobil variantlari ham 90yillar boshlaridan ular bilan bab-baravar qo’llanila boshlandi va bu parallellik tilimizda me’yor sifatida ma’lum muddat saqlanib turdi. nazorat. raport. butunlay boshqa manzara kuzatiladi. tilimizga bo’lgan bu kabi munosabatlar. forma. foiz. ostanovka. kontrol. ministr. pargar. qanday farqi bor – ruscha. muharrir. samovar. Vatanimizning mustaqillikka erishishi munosabati bilan tabiiy ravishda bu so’zlarga jamoatchilik tomonidan munosabat bildirildi. talaba. doklad. hatto hozirda ham narsa va tushunchalarni ifodalovchi birliklarni tavsiya etilgan so’zlar shaklida qo’llash hali me’yorlashmagan. musavvir. yuqoridagi riyoziyot. ekin bilg’ich. 1982. taniq. ziyoli. student.guvoh. sintaksis kabi so’zlar o’rniga o’txona. garchi ularning tilimizda (oldin qaysi tildan qabul qilingan bo’lishidan qat’iy nazar) muqobil variantlari bo’lsa-da. safar. spravka. tajriba so’zlari o’rniga baliq. ministr kabi ko’plab so’zlarni. nozir. g’oya. Jumhuriyat. safar. tildagi o’zgarishlar jarayoniga o’sha davrdagi ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlarning ta’siri bo’ldi. bildirishnoma /xabarnoma. redaktor. O’zbekiston Respublikasi sobiq Ittifoq tasarrufida ekanligida. tayyoragoh. Ayrimlari hozir ham parallelik xususiyatini saqlab qoldi: respublika-jumhuriyat. nahv kabi so’z va iboralarni ishlatishni ko’tarib chiqdilar (T u r s u n o v U. komandirovka. Millatsevarlik millatchilik deb ayblanayotgan bir davrda. naslnoma. simchiroq. ma’ruza. komanirovochnaya. viloyat. revolyusiya. plan. rus tilining Ittifoq hududidagi boshqa tillarga ta’siri kuchli bo’lgan paytlarda biz hyech bir ikkilanmasdan respublika. Endi oradan o’n yildan ko’proq vaqt o’tgach. ruscha parovoz. bildirishnoma. talaba. yangilikka intilishlar qo’llab-quvvatlanmadi. rayon. reja. tashviqot. Ko’pgina misollar tahlili atamalar. ma’lumot/ma’lumotnoma. ma’lumotnoma. odat tusiga kirmagan edi va shundayligicha qolib ketdi. mafkura. botanika. ularda tilni mumkin qadar chet el unsurlaridan tozalash. rayon. targ’ibot. elektr. poyezd. yo’qsil. muammo. kulliyot. deb bemalol ayta olamiz. nomlanishlar turg’unligi murakkab masala ekanligini ko’rsatadi. leksiya. vazir. avtor. gumanizm. problema. – Toshkent: O’qituvchi. 155-bet). morfologiya. O’ r i n b o ye v B. o’simlik biligi. choparxona. viloyat. pochta. ideya. prosent. bu so’zlarning har biri vaqt g’alviridan o’tdi. spravka. bekat.

astronom. bir xillikni yuzaga keltirish.hayvon ma’nosiga tortib ketadi va hayvonni yaxshi biladigan.qo’shimcha. vakant so’zlari o’rniga dehqonchilik sanoati. hatto hazil tariqasida ershunos deyish ham mumkin. dehqonchilik kimyosi. Lekin bunday tavsiyalarning berib borilishi. Yasagan taqdirimizda ham u mol so’zining asosiy ma’nosiga . insonshunos. bu tavsiyalar qanchalik ilmiy. tilshunoslik ilmida. toponimlar . Aytaylik. mol so’zidan ana shu ma’nodagi molshunos so’zini yasay olmaymiz. tushunarli bo’lishni ta’minlash maqsadida tavsiyalar berib boriladi. psixik prosessruhiy jarayon. nerv sistemasi-asab tizimi. Buning boisi atamalarning birinchisi xalqaro termin sifatida barcha tillarda qo’llanilib kelinayotganligidadir. Aytilganlarning tasdig’i sifatida bir misol keltiramiz: psixologiya faniga oid ko’plab atamalar shu soha mutaxassislarining tavsiyasiga binoan o’z o’rnini sharq ilmida qo’llanib kelingan atamalarga bo’shatib berdi. nerv-asab. muxtasar bayon. hayotning o’zi.Bunday parallel qo’llanishning boshqa sabablari ham bor. falakiyotchi. amaliy va me’yoriy asosga ega? Bu variantlarning qaysi biri tilda yashab qolishi mumkin? Ularning qaysi biri narsa va hodisaning. Ammo. Faqat shunday yo’l bilangina tilimiz takomillashib. Psixologiya-ruhshunoslik. tilshunoslar va boshqa mutaxassislar faoliyatida. agroximiya. albatta. affiks . prodtovarы so’zlariga asoslanibmi. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki. atribut . tovar keltirdim deganda farqlanmasdanmi yoki promtovarы. til elementlaridan foydalanish jarayoni hal qiladi. ularni ko’rish va eshitishga odatlanish me’yorlashishga ko’maklashadi. Berdialiyevdan olindi). Aslida esa bu yerda ham o’z muammolari bor. Shunday ekan tilimizda tovaroved so’zidan foydalanib turishga to’g’ri keladi. masalan. O’zbek tilida esa bunday ma’nolarni ifodalashga zarurat bo’lmagan. atamalar bobida tildan foydalanishdagi vaziyatni muvofiqlashtirish. stil . psixika-ruhiyat. Mas. Aytaylik. qadimshunos. mol olib kelmoq. Atamalar qo’llashda me’yorni saqlab turish boshqa so’zlar. Boshqacha aytganda. adaptasiya-moslashish. Biz tilshunosligimizda epitet . ammo hayvonshunos deb bo’lmaydi. osonlik va qulaylik yaratish. mol keltirdim deganda faqat sanoat mollari tushuniladiyu. Ma’lum bo’ladiki. emosiya-jo’shqin holat /jo’shqinlik. yangi tavsiya etilayotgan so’zlarning ma’qul kelishi va me’yorlashishi ularni tilda avval qo’llanilib kelayotgan yoki kelmayotganiga ham bog’liq. 36-bet). shu paytgacha tilimizda faol ishlatilib kelinayotgan tovar so’zi o’rnida mol so’zini ishlata olamiz: mol. ayniqsa. har ikkalasi ham tushunilaveradi. ko’pchilikka ma’qul bo’lish-bo’lmaslik jihatlari e’tiborga olinsagina asosli bo’ladi.joy nomlari. talant-iqtidor/iste’dod. Tovar so’zidan tovaroved so’zini yasay olamizu. stilistika .uslub. akvarel. Ammo bunday ishlatish bemalol emas. tildagi me’yoriy holatlarni tayinlashda har bir tilning o’z ichki qonun-qoidalariga tayanib. tavsiya etilayotgan variantlarning afzallik tomonlari tushuntirib berilishi mutlaqo zarur bo’lgan faoliyatdir.so’z yasalishi. narxi tushirilgan mollar kabi. 1993. predmet va tushunchaning mohiyatini to’laroq ifoda etadi? Bu masalani.kishi ismlari. – Navoiy. hayvon bilan shug’ullanadigan kishi ma’nolarini anglatadi. sayqallashib. Sanoat mollari deyish mumkin bo’lgan holda oziq-ovqat mollari deb bo’lmaydi. abbreviatura . xarakter-xulq tarzida ataladigan bo’ldi (Q a r a n g: Ilmiy-amaliy konferensiya tezislari. anafora . affrikatlar qorishiq undoshlar. Bundan shunday xulosa qilib chiqadiki. ko’p ma’noli yoki sinonim so’zlar me’yorini turg’un holatda ushlab turishga nisbatan osondek tuyuladi.qisqartma so’z. . arxeolog. suv buyoq.. sanoat mollari.aniqlovchi. antroponimlar . mol ayriboshlash.sifatlash.uslubshunoslik kabi o’nlab atamalarni parallel holda hozir ham ishlatib kelmoqdamiz. temperament-mijoz.misra boshidagi tovush takrori. bo’sh o’rin /bo’sh lavozim kabi so’z va birikmalarni ishlatish taklifi (Misollar A. derivasiya . eng muhimi. annotasiya. qaysi variant ma’qul bo’lishdan qat’iy nazar. so’z ma’nolaridagi eng nozik imkoniyatlar ham reallashib boradi. agroprom.

ya’ni biror joyning sharoitiga eng ko’p moslashtirilgan navlar urug’ini rayonlashtirish (Russko-uzbekskiy slovar. ko’pchilik tomonidan ma’qul ko’rilmadi.E. depara.rayonlashtirish. «ular badiiy asar tilida. u holda okkazional so’zlar jumlasidan chiqib. to’laroq. me’yorlashdi va ommalashdi. Bu birikmalarni qanday me’yorlashtiramiz? Bizning ongimizda u hozircha ma’muriy hudud tarzida shakllanib turgan ekan.1954.shahar atrofi rayoni. rayonirovannыy . ma’lum chegaraga ega bo’lgan. shu so’z o’zagidan yasalgan rayonirovaniye. Basharti bu birliklar neologizm yoki okkazionalizm sifatida e’tirof etildimi. rayon voyennыx deystviy . ayniqsa badiiy ijod jarayonida yaratilgan bo’lishi mumkinligini ham yodimizdan chiqarmasligimiz zarur. ma’muriy hudud atamasi sifatida me’yorlashdi. ularga ham adabiy til me’yori nuqtai nazardan munosabat bildirish zaruriyati bor. Umuman. balki obrazliroq ifoda etish hamda boshqa badiiy-estetik maqsadlarni ko’zda tutib qo’llanilgan. mustaqillikdan keyingi davr atamalarini me’yorlashtirish xususida gap ketganda ana shu jihatlarning hayotiy ekanligini inobatga olishga to’g’ri keladi. Tilimizda yangi narsa va tushunchalarni ifodalash yoki narsa va tushunchalarni yangicha ifodalash bilan bog’liq hamda undagi tayyor modellar asosida mavjud narsa va tushunchalarni biroz boshqacharoq. tartibga solib turishda xizmatlari katta ekanligini qayd qilish lozim. dubletlar tarzida baravar ishlatilib kelinmoqda. Ammo. Ammo. urug’ni joylarga moslashtirish. Faqatgina o’zlari qo’llanilayotgan matnda narsa va tushunchani aniqroq. bu so’zning birgina ma’nosi . ommalashuvi.Mamatov ta’kidlaganidek. garchi so’zning asl mohiyatiga unchalik to’g’ri kelmasa ham tuman so’zi me’yorlashdi. bir qismi esa so’zlashuv. Atama sifatida tavsiya qilingan birliklarning ma’lum qismi esa tilda o’z o’rnini topmadi. Bu kabi so’zlarning me’yoriylik darajasini aniqlashda ham tilimizdagi me’yoriylik holatlarini belgilashning mavjud qoidalariga tayanib ish ko’riladi. Binobarin. Bu turkum so’zlarning ma’lum qismi o’zi ifodalayotgan predmet va tushunchalar bilan bog’liq tarzda o’z tilimiz so’zlari bo’lishi bilan birgalikda chet tillardan kirib kelgan bo’lishi. Buni qanday me’yorlashtiramiz? Urug’ni tumanlashtirish debmi yoki urug’ni joylashtirish. rayon boya . perifrastik tarzda baholashga intilish natijasida yuzaga kelgan neologizm va okkazionalizm deb ataluvchi so’zlar guruhi mavjudki. yana bir qismi esa variantlar. Ularning adabiy tilimizda me’yor holatiga kelishi uchun ma’lum vaqt va xalqning iste’molda qo’llay boshlashi bilan bog’liq bo’lgan e’tirofi lozim bo’ladi. Qo’mita o’z faoliyatida bu borada juda ko’p vazifalarni amalga oshirdi. nazarimizda. debmi? Harqalay. leksikografik manbalarda va lug’atlarda aks etsa. Demak.zavodlar rayoni. zavodlar tumani. rayonlashtirilgan so’zlari bor. Ko’plab atamalarning muqobillarini izlash jarayonida rayon so’zi o’rnida nohiya . tuman so’zlari ishlatila boshlandi.viloyatning bir qismi bo’lgan. promыshlennыy rayon . ta’kidlash lozimki.. urush harakatlari tumani tarzida ham me’yorlashib keta oladimi? Buning ustiga. ya’ni me’yorlashuvi aynan ana shu omillarga bog’liq bo’ladi. A. oboronitelnыy rayon . shahar atrofi tumani. Keyinchalik.mudofaa doirasi kabi. zavodskoy rayon . s. matbuotda va og’zaki nutqda ko’p qo’llanilsa.sanoat rayoni. 711).Shu o’rinda yana bir misolni tahlil qilaylik. . biror ekin navlari urug’ini. lug’atda rayon so’zining umuman joy ma’nosini anglatish imkoniyati ham ko’rsatilgan: prigorodnыy rayon . Masalan.jang maydoni. Atamalarni almashtirish va me’yorlashtirishda ro’y berayotgan jarayonlarni tahlil qilib quyidagi xulosaga kelish mumkin : atamalarning bir qismi tezgina almashdi.urush harakatlari rayoni. demak ular hali tilimizning haqiqiy lug’at birligiga aylanib ketmagan. masalaning yechimini o’tayotgan vaqt topadi. ularning yashovchanligi. Atamalar qo’mitasining bu jarayonni muvofiqlashtirib borishda. – M.

hamma frazeologizmlar lug’atlarda. Demak. Darhaqiqat. alohida soha ekanligini tan olish. o’zbek frazeologiyasi nazariyasiga oid yuzaga kelgan nazariy qarashlar va to’plangan boy materiallar frazeologik me’yorlar haqida bemalol gapirishga imkon beradi. aks holda. oydosh. Frazeologik me’yor ta’rifi masalasida bu o’rinda A. to’qayquvar (cho’lquvar). . 1981. Sh.normalashgan leksik qatlamga aylanadi» (M a m a t o v A. B. qishboy. to’yxona). Yuqoridagi maqola. yurakdosh. sheriston. ular turg’un frazeologik birliklar bo’lmasdan. risolalar. tundalik (kundalik) singari (A b d u r a h m o n o v X. bu alohida-alohida to’rt mezon va kategoriya o’zaro dialektik bog’liq bo’lib.Rahmatullayev tomonidan 1978 yilda yaratilgan «O’zbek tilining izohli frazeologik lug’ati» esa hozirgacha muhim qo’llanma sifatida foydalanib kelinmoqda. aks holda. raysobes) kabilar (M a m a t o v A.Mamatovning «Hozirgi o’zbek adabiy tilida leksikfrazeologik norma muammolari» (1991). fazoshumul (olamshumul).Abdurahmonov va N.E.1990. A. bu kabi so’zlarning yaratilishi individual xarakterga va asosan emosional-ekspressiv ma’noga ega. barqaror bo’ladilir. jangbozlar. tanlab olingan. mehnatdosh (mehnatkash). yilquvar.Mamatovning «O’zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari» (2000) nomli doktorlik ishlari muvaffaqiyatli himoya qilindi. nomzodlik dissertasiyalari bilan bir qatorda A. ular frazeologik birlik degan maqomga ega bo’lmas edi va erkin so’z birliklariga aylanib qolgan bo’lardi. 68-bet). oybachcha. raykattalar (raygaz. to’rtinchidan. Turli hajmdagi ilmiy maqolalar.Yo’ldoshevning «Hozirgi o’zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional uslubiy xususiyatlari» (1994). kalidlamoq (qulflamoq). pulquvar. Demak. Endi frazeologizmlar va me’yor masalasiga qisqacha to’xtalamiz.Mamatov bu kabi so’zlar va iboralarning tilimizda mavjud bo’lgan mazmunan va shaklan o’xshash yoki teskarisi bo’lgan birliklarga nisbatan taqlidan yaratilishini ta’kidlab.E. xorazmlashmoq. Xullas. – Toshkent.Rahmatullayev asos solgan o’zbek frazeologizmshunosligi keyingi yillarda katta yutuqlarga erishdi. ikkinchidan. Sh. frazeologizmlar tilning boshqa birliklari singari har doim rivojlanib. xayollanmoq. – Toshkent. teskarilamoq. kodifikasiyalashgan bo’lishi shart. «So’z estetikasi» asarining mualliflari X. 69-bet). So’z estetikasi. ular dinamik xususiyatlarga ega. …adabiy normaga taalluqli bo’lgan to’rt asosiy mezon va kategoriya: barqarorlik. uchinchidan. dinamiklik va variantdorlik xususiyatlari frazeologik normaga ham bevosita tegishlidir. balki okkazional yoki potensial iboralar bo’lib qoladi. 32-38 betlar). ya’ni adabiy me’yorni tashkil qiladi. nafosatbozlar.Okkazional so’zlar va til normasi // «O’zbek nutqi madaniyatining dolzarb muammolari» to’plami. normativ va maxsus qo’llanmalrda. Ushbu misollardan ma’lum bo’lib turibdiki. ilhomdosh. «Frazeologiya tilshunoslik fanining mustaqil. aks holda frazeologizmlar shtamp va qolip birikmalarga aylanib qoladi va o’zining semantik-stilistik xususiyatlarini ma’lum darajada yo’qotadi. changiston (guliston). ma’lumotnomalarda qayd qilingan. O’zbek tilining boy lingvistik imkoniyatlarini ko’rsatuvchi vositalardan biri frazeologizmlardir. baxtsozlik.E. kodifikasiyalashganlik. Uning ta’kidlashicha. quyidagi misollarni keltirgan : oltinzor (paxtazor). Mamatov qarashlariga tayanamiz. frazeologik birliklarning til normasi bilan bog’liqlik xususiyatlarini shunday izohlash mumkin: birinchidan. umummajburiy qo’llanish xususiyatiga ega bo’lgan. dollarshoh. mantiqan frazeologik normaning mavjudligini ham tan olishni taqozo qiladi. frazeologizmlar o’z lisoniy tabiatiga ko’ra. ushbu so’zlarning hyech biri ham me’yorlashgan so’z sifatida tilimiz lug’at boyligidan o’rin olgan emas. xayolxona (gulxona. huriston. yaxlit umumiylikni. xulosa qilish mumkinki. A. M a h m u d o v N. o’zgarib turadi. Mahmudovlar ham ana shu tarzda so’z yasashga moyil bo’lgan shoir Maqsud Shayxzoda ijodidan yaxshi namunalar keltirishgan: siynachok (siynai chok)..

Bunda ma’nosiga mos kelmaydigan matnlarda qo’llash (Xotin kishi bo’lsayam b ye l i d a b ye l b o g’ i b o r edi. 207-272 betlar). bechoralarning q a l b l a r i n i ch i l – ch i l s i n d i r a r k a n m u. R.E. til boyligini oshirishda katta ahamiyatga ega» (M a m a t o v A. Bunda esa komponentlarning almashishi (kovushini to’g’rilamoq-qiyshiq kiygizmoq: K o v u sh i n i q i y sh i q k i y g i z i sh d a n toymaydi bularing. 214. o’ l a n to’shagim tuzuk. J. i n -j i q bolaman.Fayziy). L.g a n. men s i r k a m s u v k o’ t a r m a y d i . Ismoiliy) nazarda tutilgan. k o’.n g i l l a r i n i v a y r o n q i l i b yu b o. Frazeologik birliklarni sinchiklab tahlil qilgan A. qisman maorif. o’rtoq Vahobov. Ђ. butun matn bo’ylab sochilishiantisipasiya (U y g a ketsam. harna. strukturasining kengayishi (Ammo i ch i d a g i g’ a z a b shu tobda mashinaning vaqqillagan suvidan ham besh battar q a y n a r e d i. birikmalar paydo bo’layapti.r a r k a n m a n – d a . Bu holatni asosan fan. bu ularning ma’nolarini ifoda qilishda. Aytilgan ushbu fikr-mulohazalar talabalarga frazeologik birliklar me’yori haqida ma’lum tasavvur bera oladi. ishlab chiqarish. pleonastik holatlar (Shuday qilganimda bormi. me’yor sifatida tavsiya etilayotgan variantlarning nega shunday tarzda ma’qul ko’rilganligini ilmiy asoslab berishlari zarur bo’ladi. xalqaro munosabatlar sohalarida.Mahmudov). O’. Hoshimov). Yuqoridagi asar.Ma’no jihatdan buzilish. Hozirgi zamon o’zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari. 1991.M. madaniyat. oyijon.Toshkent. komponentlarning tushirib qoldirilishi (…dedi Usmonov a v v a l o’ z i n g g a b o q degan ma’noda). komponentlar birlashtirilishi-kontominasiya (oq bo’yrada o’tirib. shu ma’noni beradigan so’z yoki so’z birikmasi bilan yonma-yon qo’llash (O’zingiz bilasiz. yuqorida aytib o’tganimizdek. san’at va badiiy adabiyot sohalarida kuzatamiz. M.Abdullaxonov). tilshunoslar ularni qo’llashdagi har bir holatga o’z munosabatlarini bildirib borishlari. Mamatov ulardagi me’yoriy buzilishlar sifatida quyidagilarni sanab o’tadi: 1. Do’st) kabi holatlar e’tiborga olingan (M a m a t o v A. Xalqimiz ularni qanday qabul qilishidan qat’iy nazar. iqtisodiyot. M. Ђulom). 2. Mustaqillik tufayli yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlar natijasida tabiiy ravishda tilimizda ham juda ko’plab yangi so’z va iboralar. Strukturasidagi buzilish.frazeologizmlar ham leksik birliklar kabi o’z sinonim va variant qatorlariga ega. 216-217-betlar). q i p – q i z i l q a s a m i ch i b q o’ y i b m a n.. .

va boshqalar. shaxs-son qo’shimchalarining qo’llanishida grammatik va uslubiy me’yor. zamon. sinonimiyaning mavjudligi nutqda bu qo’shimchalar me’yorlari yoki ularning buzilishlari haqida.5-ma’ruza: M O R F O L O G I K M Ye ‘ Yo R R ye j a: 1. Grammatik kategoriyalar. nisbat ko’rsatkichlari va me’yor. ba’zan esa vazifaviy chegaralanishlari xususida mulohaza yuritishga sharoit yaratadi. kelishik shakllari. Bu haqda ilmiy adabiyotlarda. subyektiv baho shakllari va me’yor. 1983. . Morfologik me’yor tushunchasi. ular o’rtasida variantdorlikning.I. subyektiv baho shakllarining qo’llanishida adabiy me’yor. – Toshkent. darsliklarda.. so’z birikmalari va gap qurilishi bir qadar mukammal me’yoriy tavsiyalarga ega bo’lganligi bilan ajralib turadi. 1985. Sifat darajalari. 3. Qo’shimchalar sinonimiyasi va nutqiy me’yor masalasi. o’quv qo’llanmalarida tegishli mulohazalar aytilgan (Qarang : Q o’ n g’ u r o v R. 2. fe’l zamonlari. – Samarqand: SamDU nashri. Q u r b o n o v T. 1-qism.. so’z shakllari. egalik. 38-40-betlar. shaxs-son. kelishik. 75-228-betlar). O’zbek tili grammatikasi tilshunoslik sohalari orasida nazariy jihatdan bir muncha yaxshi ishlanganligi. 4. Qaysi guruh qo’shimchalari bo’lishidan qat’iy nazar. O’zbek tili stilistikasi. Sh o m a q s u d o v A. Tayanch so’z va iboralar: Morfologik birliklar : ko’plik. Nutq madaniyati asoslari. Morfologik me’yor haqida fikr yuritilganda gap aslida qo’shimchalar qo’llashning me’yoriy holatlari haqida boradi. K a r i m o v S. Daraja. qo’shimchalar. mayl.

ishlab chiqarish. tilimiz rivojida boshqa bir muhit paydo bo’ldi. romanist – romannavis. Tilimizda so’z yasalish imkoniyatlari kengayib borayotganligini ta’kidlab. chilangarchi kabi so’zlarda bu qo’llanish davom etmadi. unda o’z aksini topmasdan qolmaydi. elastiqiyot. olim shunday yozgan edi: «…boshqa tillardan qabul qilingan so’zlar va ot yasovchi –izm. ikkinchi holatda – dor egallab oldi. 1985. tuzatish yo’llari haqida bo’ladi. bu holatlar nafaqat tilimiz leksikasida. -yevna kabi affikslar. utopist – xayolparast.ocherknavis. nazariyot. hatto ularning ma’lum qismi hali ham me’yorlasha olmayotgani ba’zan ko’zga tashlanadi. fan va madaniyatga oid yangiliklar shiddat bilan kirib kelgan bir davr edi. Lekin bu jarayon keyingi paytlarda tilimizni har tomondan o’rab kelib. 12. Darhaqiqat. 20 va 30 yillarda juda keng avj olgan va o’zbek milliy adabiy tilining boyishiga. Masalan. davr nuqtai nazaridan muallif haq. o’qchi singari so’zlar hozirda ham shu tarzda ishlatilib kelinayotgan bo’lsada. idoraviy kabi. g’allachilik. Ya’ni tilimizning morfologik ko’rsatkichlari qat’iy bir holatga kelgunga qadar uzoq davrni bosib o’tganligi. – chi qo’shimchasi bilan yasalgan yamoqchi.bet). elektriqiyot. savdo. Ђ. Jarayonga ijobiy hodisa sifatida baho berganda. rus tilidan qabul qilingan abbreviatura yo’li bilan ot yasalishi kabilar Oktyabr revolyusiyasining mahsuli bo’lib. o’sha paytlar me’yor hisoblangan ko’plab til elementlari va so’z shakllari hozirgi davrgacha yetib kelmaganini ko’ramiz. reformist – islohotchi. yurist – huquqshunos kabi. familiya ko’rsatkichi –ov. Faqat mustaqillikkina uni to’xtatib qoldi. dindor. bizning yurtimizga ham g’arbdan sanoat. Bu yo’nalishda me’yorlashish uzoq davom etadigan tarixiy jarayon ekanligi ma’lum bo’lib turadi. traktorist – traktorchi kabi. Shu qo’shimcha bilan qo’llaniladigan so’zlarning ko’p qismi esa tilimizdan chiqib bormoqda: ekonomist – iqtisodchi. O’sha paytlarda arabcha -iyot affiksining bir muncha faolligi seziladi: muzaffariyot. Ijtimoiy hayotda yuz berayotgan o’zgarishlar.sekinlik bilan o’z o’rnini – chi. idorachilik so’zlarida – viy qo’shimchasiga o’rnini bo’shatib berdi: ommaviy. royalist – royalchi. shovinist – millatchi. U hunarmand. Sovet davri o’zbek adabiy tili taraqqiyoti. XX asrning boshlari O’rta Osiyoga. – chilik /. pianist – pianinochi. Bir holatda o’zbekcha affiks o’rnini tojikcha – mand. jadid. Masalan. Yuqorida keltirilgan – ist qo’shimchasini misol tariqasida olganimizda. hunarchi. lingvist – tilchi . o’roqchi.Karimov kitobini varaqlar ekanmiz. Vaqt o’tishi bilan so’zlarning bu tarzda yasalishi me’yoriy tasdig’ini topmadi. dehqonchilik kabi so’zlarda davom etayotgani holda ommachilik. chilangar shaklida me’yorlashdi. grammatikaning uzviy qismi bo’lgan morfologiya doirasida me’yor muammolarini anglashga intilish ona tilimiz salohiyatini yanada teranroq qilishimizga ko’maklashadi. . Shubhasiz. agar ular buzilgan bo’lsa.chiliq qo’shimchasi me’yorlashuvida ham ayrim o’zgarishlarni sezamiz. Bu haqda Ђani Karimovning «Sovet davri o’zbek adabiy tili taraqqiyoti» nomli asaridan yaxshi ma’lumotlar olamiz. folklorist – folklorshunos. -ist . o’tib borayotgan vaqt tilga o’z ta’sirini o’tkazmasdan. ruhiyot. dinchi. balki morfologiyasida ham o’z aksini topdi. mashg’uliyot. U paxtachilik. – navis. jadidchi. – Toshkent : Fan. u asta. sifat yasovchi –ik. mexanisiyot. rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatgan» (K a r i m o v Ђ. – shunos so’z yasovchi qo’shimchalariga bo’shatib berayotganini ko’zatamiz: ocherkist – ocherkchi .Demak morfologik me’yor tushunchasi tilning ana shu qatlamini qamrab oladi va uning atrofida yuritiladigan fikr-mulohazalar har bir so’z turkumi doirasidagi qo’shimchalar hamda ularning nutq jarayonidagi me’yoriy ko’rinishlari.tilshunos. jumladan. Qolgan misollardagi qo’shimchaning tushib qolishi esa leksik– grammatik me’yor tarzida turg’unlashdi. siquvga olayotgan edi. taroqchi. -yeva.

Shu bilan birga. kirib kelgan odamning kimligini bilish maqsadida yangi oila qurgan yigit kelinchagidan: – Kim keldi? –deb so’raganida – Dadamlar…. sutlar. Demak. Buni biz ot so’z turkumining me’yoriy tahlilida yaqqol kuzatamiz (Otlardagi grammatik kategoriyalar uslubiyati marhum professor R. oktyabroldi singari misollarga ham e’tiborimizni qaratsak yomon bo’lmaydi. Garchi qo’shimchaning bu kabi ma’nolarni anglatish jarayonidagi so’zlarga qo’shilish tarzi morfologik me’yorning buzilishi sanalsa-da. Binobarin. boshlar. molprom. jigarlar. predmetning turi. yuraklar. ellik. uni uslubiy me’yorning buzilishi deb bo’lmaydi: tillar. ta’kid. 187. Unga mana bunday holat sabab bo’lishi mumkin: Eshik ochilib. barglar. zarvodiysuv. saroblar. peduchiliщye kabi. jumladan so’z yasalishi. ptiseprom. ellikboshi so’zlarini olaylik. Ular hyech qachon SSRI. shu tarzda qo’llanaverardi: minvuz. uslubiy me’yorga jiddiy putur yetgani seziladi: dadamlar keldilar. korxonalar va muassasalarning nomlari. turkmanboshi kabi. ijtimoiy hayotda yuz bergan o’zgarishlar tilning barcha sathlarida bo’lgani kabi morfologik birliklar me’yoriga ham o’z ta’sirini ko’rsatadi. pedbilim yurti tarzida keng qo’llanilmoqda va ularning safi kun sayin kengayib bormoqda. xalq ta’limi vazirligi. Bular ham shunday.Qo’ng’urovning «O’zbek tili stilistikasidan ocherklar» (Samarqand. «Subyektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari» (Toshkent. so’zlovchi munosabatini alohida bildirish singari turli xil ma’nolarni ifodalashi uning grammatik-uslubiy imkoniyatlarining kengayib borayotganligidan dalolat beradi. Mingboshi. ammo dadamlar keldilar gapidagi dadamlar so’zi tarkibidagi -lar ga me’yorning va bundan kelib chiqadigan mantiqning buzilishi deb qaralishi to’g’ri bo’ladi. Ammo so’zlarni tarkibiy qismlarga ajratganimizda ular ming. BLKYoI deyilmasdi. 1 tom – Toshkent. kuchaytirish. yo’qlar. KPSS. bugun ana shu so’zga yoki u ifodalaydigan tushunchalarga murojaat qilishga ehtiyoj yo’q. uning ayrim otlarga qo’shilishida guyo morfologik me’yor buzilmaganday ko’rinsa-da. parrandachilik sanoati. 1975. noaniqlik. Yana bir holatga e’tibor qilaylik. VLKSM kabi. qo’mitalar. tashkilotlar. Hatto bosh affiksoid sifatida hamon so’z yasayapti: yurtboshi. Ammo negadir keyingi paytlarda. son kategoriyasi va egalik kategoriyasi sistemasidan tashqarida turuvchi mustaqil forma deb qaralishi lozim» degan fikrlar ham bor. 1983). asosan ot va fe’llarga qo’shilganda hurmat. sut sanoati. – lar ning fe’lga qo’shilishining o’ziyoq hurmat ma’nosini bildiradi. O’zbek tilida ko’plik ma’nosini ifodalashning yo’llaridan biri – lar qo’shimchasi ekanligi ma’lum. SIKP. Q a r a n g: O’zbek tili grammatikasi. Shunday holatlarga ham duch kelamizki. Biz ham morfologik me’yor masalalarini yoritishda shu qarashlariga tayanamiz). Harqalay. zerdolvodxoz. bu qo’shimchaning ko’plik doirasidan chiqib. oliy ta’lim vazirligi. . Tilimizga o’zlashgan qisqartma otlarni o’zlashtirayotgan tilda qanday bo’lsa shu holicha qabul qilish odat tusiga kirgan edi: SSSR. undagi yasovchi unsurlarning ishtirok etishi davri bilan hamohang ekanligini tasdiqlaydi. ayniqsa so’zlashuv nutqda bu qo’shimchani dada so’ziga qo’shib ishlatish kuchayib bormoqda. burunlar. «Stilistika imeni suщyestvitelnogo v uzbekskom yazыke» (Tashkent.bet. ayniqsa og’zaki nutqda. Kelinchakning yoki boshqa bir farzandning javobida birgina dadamlar so’zi ishlatilganda u hurmat ma’nosini o’z zimmasiga olar. takrorlash. piching. chiriblar kabi. bu o’rinda –lar ning hurmat bildirishga nutqiy vaziyat nuqtai nazaridan baho berish to’g’ri bo’ladi ()Ilmiy adabiyotlarda «Hurmat ma’nosini ifodalovchi – lar alohida affiks deb. Ular bir umrga tarix bilan birga tilimiz xazinasiga ko’chirildi. Hozirda esa bu kabi so’zlar qo’llanilishida ijobiy o’zgarishlar aniq sezilib. Chunki diqqat qilgan odam dadamlar so’zidan gapiruvchining bir necha dadasi borligi ma’nosini tushunishi ham mumkin. umumlashtirish. Chunki bu so’zlar ham yuqorida aytilgan fikrlarni. karvonboshi. minpros.Shu o’rinda sintaktik yo’l bilan yasalgan ko’pmingchi. – deb javob berishi kabilar.1975). qonlar. 1980) asarlarida keng va batafsil o’ritib berilgan. Deyarli barcha vazirliklar. bosh tarzida tilimizda saqlanib turibdi. kinoya. suvlar.

Samarqand universiteti. yozug’im nedur m a n i m (O. shoirlarning bog’i tarzida qo’llash grammatik me’yorning emas. shoirlar bog’i qurilmalarida shunday ham qarashlilik anglashilib turgan bo’lsa-da. Ikkinchidan. Yozuvchi Said Ahmad esa ular. kamolingda sening tarzida inversiyaga uchrab qo’llanilishi ham shu uslub uchun me’yor sanaladi. binobarin mantiqning buzilganligi deb qaralishi kerak: Intellektual so’zlar umumiste’moldagi leksikaga xos b o’ l g a n l i k l a r i d a n . Bundan tashqari she’riyatda qaratqich-qaralmish birikmaning seli ashkim. Bu kelishikning badiiy uslubda ishlatilishi esa o’ziga xos tarzda kechadi. -ing : K o’ n g l u m i n g mahzani gul orazi gulnora fido (Joniy) kabi. ataydilar so’zlari haqida bu gapni aytib bo’lmaydi.. 36-bet). -dы. -dыng. ziyolilarning uyi. -ti. Navoiy ko’chasi. bular so’zlarini (hatto ula. bu qo’shimchalarning belgili-belgisiz holatiga. Ammo bunday qo’llanishni hamma nutqiy holatlarda ham bir xil qabul qilish. tarixan ham shunday bo’lgan (A b d u r a h m o n o v Ђ. bular o’rnida u kishi jumlasini qo’llaydi va ko’zda tutilgan ma’noni to’lig’icha saqlab qoladi: Ammo Ђafur aka yozishga shoshilmasdi. uni mana bu misoldagidek ishlatish ham me’yorning. Barcha uslublarda ham belgili-belgisiz tarzida qo’llanaveradi. -nung. Kelishiklar me’yori borasida gap ketganda nimalarga e’tibor qilishimiz mumkin? Birinchidan. O’zbekiston televideniyesi ko’rsatuvlarida ayrim jurnalistlarimiz qo’shimchadagi bu noziklikni ba’zan payqamasdan. ularning turli variantlari va bu variantlarning vazifaviy uslublar doirasida qo’llanish chegarasiga. adabiy tilda ishlatilishi me’yorning buzilishi sanaladi. Bu uslubda uning quyidagi shakllari qo’llaniladi: –(i)m : Yo rab.Shomaqsudov). Nega m ye n i m qulog’imda tun va kun / Boyqushlarning shumli tovshi baqirar (Cho’lpon). ularni universitetning xiyoboni. So’zlashuv uslubida ham bu buzilishlar sezilib turadi.-ting. Misoldagi ularni. O’zbek tilining tarixiy grammatikasi. me’yor sanalgan shakli boshqa bir uslubda g’aliz. Ilmiy va rasmiy uslublarda uning adabiy shakliga qat’iy rioya qilinadi. Aksincha.Afsuski. -i. tilimiz me’yorlariga to’g’ri kelgan bo’lar edi. Fe’llarga qo’shilganda –lar qo’shimchasi hurmat yoki boshqa ma’nolarni anglatar ekan. Sh u k u r o v Sh. Universitet xiyoboni. balki nutqiy me’yorning buzilishiga olib keladi. Navoiyning ko’chasi. Uchinchidan esa. Samarqandning universiteti. sen kitobing. g’ayriodatiy bo’lishi mumkin. Sababini so’raganimda. u kitobi tarzida shakllantirish mumkin emas. Shu talablar nuqtai nazaridan qaraganda qaratqich kelishigining -ning shakli adabiy tilimiz uchun me’yor sifatida qabul qilingan. Shunga ko’ra ularni stilistik neytral bo’lgan leksika deb ham ataydilar (A. aytilmoqchi bo’lgan fikrning aniqligi va . tegishlilik bir qadar g’aliz ifoda etiladi. uning kitobi qurilmalarini men kitobim. -ding. u k i sh i shunday deb javob bergan edilar (Nazm chorrahasida). uyushiq bo’laklar tarkibida bu kelishikning o’rni alohida bo’lishi mumkin. Yana bir holatga e’tibor beraylik. 1973. sening kitobing. Qaratqich kelishigi nutqda ba’zan belgisiz qo’llaniladi. -dung. «hurmat bildirishmoqdalar». Chunki buni bilmaslik ma’noga. suhbatdoshlarini teletomoshabinlarga tanishtirayotganlarida bir kishiga nisbatan ham ular. Hammamiz mana shu tarzda hurmat bildirsak. -n : Qanday ko’rkam qizlar a v l o d i n / Hassos didi va shoir dili (Zulfiya). Ko’rinadiki. Ular grammatik-uslubiy jihatdan to’g’ri qo’llangan..Yoqubov). «O’zbek tili stilistikasi» darsligida shunday yozilgan: «uyushiq bo’laklarning qachon qaysi birini belgili. boshqa bir holatlarda ularni belgisiz qo’llab bo’lmaydi. -ni. me’yor sifatida belgilash to’g’ri bo’lmaydi. Nutqda. qaysi birini belgisiz ishlatishni bilish kerak. ziyolilar uyi. -tы. har qanday janrda i sh l a t i l a v ye r a d i l a r va stilistik jihatdan chegaralanmagan b o’ l a d i l a r . Uning .Toshkent. -ing shakllari sheva va lahjalar uchun xos bo’lib. ularning o’zaro va kelishiklar bilan sinonimiyasiga. Masalan: mening kitobim. bu qo’shimchaning bir uslub uchun xos bo’lgan. bula shaklida) qo’llashib. -tыng.

Shu sababli ham ularni bir-birdan farqlamasdan qo’llashni me’yorning buzilishi deb tushunilsa to’g’ri bo’ladi. mehnatkashlarni ko’plarni savodsizliklari.konkretligiga salbiy ta’sir qiladi. albatta!».bet). Qiyoslaylik: Direktorni kabinetida ko’rdim – Direktorning kabinetida ko’rdim. Artist kulturniy odam – gapni adabiy qilib aytadi «bo’lsa». «bo’lsa» emas. Pojarningmi? Shoshma. tilimizga moslashgan –niy o’rnida –ni va .lik. Masalan. ayniqsa og’zaki nutqda hozir ham davom etmoqda. Tohir va Salim bilan Odilning otasi keldi. menga o’rgatganiga ko’yaman! Senga o’xshagan savodsizlar «bo’sa. Variantlar qo’yidagicha bo’lishi mumkin: 1. Bu kabi sinonimlik badiiy-tarixiy asarlar tilida uchrab tursa ham. Unda: a) Tohirning. tushunarli bo’lishi uchun ham me’yorga ehtiyoj bor.«labingdan bo’lsa olsam. hatto pojarni so’zini ham o’zbekcha anglab. Ya’ni ota bitta bo’lib.) v) Tohir. Nutqiy vaziyat esa fikrning aniq reallashuviga ko’maklashadi. nima uchun pojarni? Pojarni. deganim u kishiga yoqmabdi. pojarni-pojarning kabi. . payg’ambarning haqligining tanitadirgan kabi (K a r i m o v Ђ. (ularning uch kishi ekanligini bildirishni –lar qo’shimchasi o’z zimmasiga oladi. Salim va Odilning otasi kelishdi (bunda – ish birgalikni ifodalovchi affiks ko’plik ma’nosini ham anglatadi. 34. 81..ning. og’zaki nutqda ko’proq yuqoridagi variantlar qo’llanilishi mumkin. chiroyli-chiroylik. Salim va Odilning otalari kelishdi ( –lar va –ish birgalikda uch kishi ekanligini yana ham asoslaydi).Karimov kitobidagi misollarning tasdiqlashicha. «bo’lmasa» deydi. Tohir va Salim bilan birga kelgan bo’lishi (birgina ota) yoki har uchala bolaning otasi kelgan bo’lishi mumkin» (Sh o m a q s u d o v A. Ammo bu variant yozma nutq me’yoriga xos bo’lib. Yuqordagi asar. vazifa nuqtai nazaridan hozirgi tilimizning boshqa uslublari uchun me’yor hisoblanmaydi. O’zbek tili stilistikasi – T. ammo aynan ana shu -ni va –ning qo’shimchalarining farqlanishi natijasida ikki xil ma’no anglashiladi. . Eng ishonchli variant: Tohirning. Tildan foydalanishda esa ikki xillilikka yo’l qo’yib bo’lmaydi. Pojarni «gugurtni yerga tashlamang deydi. bo’masa» deydi. rejissyorimiz esa «gugurtning yerga tashamang» deydi.bet).) g) Tohir. o’zini butun tashabbusini. ikkinchi misoldan esa boshqa bir kishini ko’rganlik tushuniladi. Qanday chiroylik! Pojarnimi. shu bilan birga. Salimning va Odilning otasi keldi yoki b) Tohir. «bo’sa» emish! O’zi bilmaydi-yu. shakarlab». Qaratqich kelishigi ba’zan qarashlilik. gurgutnigurgutning. desa alam qilmaydimi? – dedi san’atkor o’zicha bo’g’ilib. Kichkina bir parchada nutqiy buzilishlar anchagina: bo’sa-bo’lmasa. Ikkala gap ham kimni ko’rganlik haqidagi so’roqqa javob bo’ladi. Bu singari farqlamaslik tilimizda. kecha va kunduzga jo bo’lgan bor narsa U n i n g d i r (Qur’oni Karim). Nutq jarayonida ba’zan ularning farqlanmasligidan yozuvchi A. li . vazifasiga ko’ra ham bir-birlaridan jiddiy farqlanadi. 1983.Qahhor savodsiz bir san’atkor obrazini yaratishda yaxshi foydalangan. «Xizmatchisi savod maktabida o’qiyotgan bir kishini traktorist savodsiz. Salim va Odilning otalari keldi. bu kamchilik avval ham bo’lgan: uzumni shirasi. e. seksiyaning qo’mitasining. hammaning ham hayron qoldirar. Ular nafaqat so’z qo’llash. Tohir. Nutqda qaratqich va tushum kelishiklari farqlanmasdan ishlatili-shini ham ijobiy hodisa sifatida qarab bo’lmaydi. Shunday ekan yuqoridagi misolda kelishikning qo’llanishida nutqiy me’yor buzilgan. mavhum egalik ma’nosini anglatadigan – niki qo’shimchasi bilan sinonim munosabatga kirishadi: Samoviy va yerdagi bor narsa U n i n g d i r. qo’shimchalarni (ni .ning ni qo’llash) buzib ishlatish natijasida sodir bo’lgan. Salim va Odilning otasi keldi gapini bir necha xil tushunish mumkin. Birinchi misoldan direktorning o’zini. Ifoda etilayotgan fikr aniq va ravon. tashlamang-tashamang. Aslida esa ular ma’nosiga ko’ra ham. Aslida gapda har uchala bolaning otasi kelganligi nazarda tutilayotgan bo’lishi kerak. va boshqalar. Salimning va Odilning otalari kelishdi. Ђ.

Tushum kelishigi qo’shimchasi -ni ning qo’llanish doirasi ancha keng bo’lgan. Ђ.Karimov uning –n shaklida va belgisiz ishlatilib kelinganligini ta’kidlash bilan birgalikda, bu qo’shimchani so’z tarkibida ortiqcha qo’llash (Matbuot yoshlarni tarbiyalashda katta o’ r i n n i tutadilar), jo’nalish kelishigi (O’z a k a s i n i i sh l a m a s a ham 48 mehnat kuni yozg’an), chiqish kelishigi (Y o’ l l a r i n g i z n i adashmangiz), o’rin-payt kelishigi (Rahmat aka m u s o b a q a n i yutib chiqdi) va qaratqich kelishigi (T a sh k i l o t i m i z n i sifat tomoni) vazifalarida ishlatish 20-30- yillar tili uchun xos xususiyat bo’lganligini ko’rsatib o’tgan (Ђ.Karimov. Yuqoridagi asar, 34-35-betlar). Hozirgi adabiy tilimiz materiallari tushum kelishigini qo’llashdagi bu nomuvofiqliklar barham topib, ba’zi hollarda qaratqich kelishigi bilan farqlanmasdan ishlatilayotganligini e’tiborga olmaganda, – ni shaklida me’yorlashganini kuzatamiz. Vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan qaraganda uning – (i)n shakli adabiy asar tilida me’yorlashgan va qo’llanishi badiiyat talabiga ko’ra nihoyatda faol : Erka malak achchig’lanmam senga / Uchirsang-da ko’kka yurak k u- l i n / Achchig’lanmam senga nozli qo’yosh, / Yondirsang-da umidimning g u l i n (Fitrat). Qolgan uslublarda adabiy me’yorlashgan shaklda, masalan so’zlashuv uslubida ba’zan non yedim, miltiq otdim kabi belgisiz qo’llaniladi. Bu kelishik belgili-belgisiz qo’llanishining o’zbek tilida shunday me’yoriy holatlari vujudga kelganki, ularning birini ikkinchisi bilan mazmun manfaati nuqtai nazaridan mutlaqo aralashtirib bo’lmaydi. Masalan, non yedim – nonni yedim, ot mindim – otni mindim, kitob o’qidim – kitobni o’qidim tarzida baravar ishlatilaverishi mumkin bo’lgani holda, qo’l qo’ydi – qo’lni qo’ydi, bola ko’rdi – bolani ko’rdi, ot qo’ydi – otni qo’ydi, miltiq otdi – miltiqni otdi birikmalarini bir-biridan farqlash kerak. Ularning har ikkla ko’rinishi ham tilda o’z holicha me’yorlashgan va boshqa-boshqa mazmunlarga ega. Bu haqda R.Qo’ng’urov shunday degan edi : «Tushum kelishigidagi so’z o’zi aloqaga kirishgan so’z bilan shunday zich bog’lanadiki, hatto ba’zan ular ana shu fe’llar sostaviga singib ketganga o’xshaydi. Ko’pincha esa ular o’zini boshqargan fe’l bilan tamoman birikib ketadilar va ular o’rtasidagi sintaktik aloqa yo’qoladi (ya’ni bola ko’rdi, qo’l qo’ydi kabi turg’un birikma holiga keladi – S.K.). Natijada birikma yagona qo’shma so’zga aylanadi. Bu birikma yagona qo’shma so’zga aylangandan keyin ularning umumiy ma’nosi sifatida boshqa ma’no kelib chiqadi» (Q o’ n g’ u r o v R. O’zbek tili stilistikasidan ocherklar. – Samarqand, 1975, 79-bet). -ni o’rnida –mi ning qo’llanishi adabiy til me’yorining buzilishi va shevachilik deb baholanishi kerak : Top… top…topberasizlar-a d u b u l g’ a m m i ? (M.Mansurov). Sh o i r r i kitobi; yemasang, z a h a r r i ye misollaridagi –ri xususida ham shu gaplarni aytish to’g’ri bo’ladi. Tushum kelishigining o’rin-payt, jo’nalish, chiqish kelishiklari bilan sinonimiyasiga ham sinchkovlik bilan qarash lozim. Mashinani mindim – mashinaga mindim misolida ikkinchisi – jo’nalish kelishigining qo’llanishi, eshakni mindim, otni mindim, mashinani mindim, qayiqni mindim va, shu bilan birga, eshakka mindim, otga mindim, mashinaga mindim, qayiqqa mindim deyish mumkin bo’lgan holda, poyezdni mindim, kemani mindim, paroxodni mindim, samolyotni mindim, vertalyotni mindim deyish odat emas. Nega shunday? Fikrimizcha, tushum kelishigi ishlatilganda minish vositasini so’zlovchining o’zi boshqargan, jo’nalish kelishigi qo’llanganda esa bu vositani boshqa bir kishi boshqargan bo’lib chiqadi. Binobarin, harakatning bajarilishida bu kabi farqlar mavjud ekan, ularni kelishiklar o’rtasida sinonimiya deb tushunish to’g’ri bo’ladimi yoki ikki xil me’yoriy holat, debmi? Biz ikkinchisining tarafdorimiz. Tushum va chiqish kelishiklari munosabati ham tahlil talab: Nonni yeng – nondan yeng, nonni oling – nondan oling. Nonni yeng – uning hammasini yeng, nondan yeng – bir qismini yeng, nonni oling – turgan

bitta nonni oling, nondan oling – turgan ko’p nondan bir qismini oling. Demak, ularning har ikki ko’rnishini ham alohida mazmun ifoda etuvchi me’yoriy holat sifatida e’tirof etish mumkin. Mana bu misolni esa tushunish oson bo’lmadi: Ayniqsa shunisi turib- turib alam qilardiki, b a g’ r i d a g i l a r n i hamdardlashadigan kishisi yo’q edi (Sharq yulduzi,1986,8). Muallif ko’nglida bor gaplarni dardlashadigan kishisi yo’q edi, demoqchidir. Jo’nalish kelishigi qo’shimchasi– ga o’zbek tilida -ka, -qa, -g’a, -a, -na singari bir qator fonetik va lahjaviy ko’rinishlarga ega. Ularning qo’llanilishi vazifaviy uslublar me’yori jihatidan farqlanadi. -ga, -ka, -qa adabiy tilning yozma va og’zaki shakllarida, -g’a, -a, -na esa badiiy uslubda ishlatiladi: ukamga, maktabga / maktapka, qishloqqa, tufrog’ima, yo’lingg’a, ustina kabi. -ga ning tomon, sari ko’makchilari bilan sinonimik munosabatga kirishishi yozma nutq uchun asosiy me’yor sanaladi: Xorazm Jaloliddin xayolidek qiziq tush, / Ta’birga par bermasa na bir pari na bir qush, / Sodda G u r l a n s a r i bor, kelar bir bosiq tovush : /"Ko’ngilni ko’targuvchi saboni ko’rmoq bo’lsang,/ Bor Amu b o’ y l a r i g a, borgin do’stginam (O. Matjon). Ђ. Karimov bu kelishikning tushum kelishigi (Har t o m o n g a tomosha qildi), chiqish kelishigi (Dunyoning b u z i l i sh i g a darak bergan), o’rin-payt kelishigi (...k o l x o z l a r g’ a chopiq sifatsiz o’tayotir), o’rnida qo’llanish hollarini ta’kidlab o’tgan (K a r i m o v Ђ. Yuqoridagi asar, 37-bet). Hozirgi tilimiz uchun bu holatlar me’yor sanalmaydi. Vaqt o’tishi bilan bu kabi sinonimik munosabatlar o’rtasidagi ma’noviy farqlar tobora oydinlasha borayotganini kuzatamiz: birlashmaga boshliq - biron tashkilotning o’ziga boshliq, birlashmada boshliq - tashkilot qaramog’idagi biron-bir bo’limga boshliq, institutda domla - institutdagi fakultetdan birida o’qituvchilik qiladi, institutga domla - ham grammatik, ham uslubiy jihatdan me’yorning buzilishi, shevachilik. Yana qiyoslaymiz: institutda rektor, institutga rektor. Vazifa ifodalash nuqtai nazaridan rektor va domla so’zlari bir-biridan farq qilganligi tufayli, -ga va -da o’rtasidagi sinonimiya ham o’ziga xos tarzda kechmoqda. Uslubiy g’alizlik ikkinchi holatda sezilmaydi. Institutni, aytaylik, universitetdan ajratib ko’rsatishga xizmat qilayapti, xolos. Shu o’rinda u qiymat jihatdan –ning ga teng kelishi mumkin: institutga rektor, institutning rektori. So’zlashuv va badiiy uslublarda uning belgisiz qo’llanishiga me’yor sifatida qaraymiz: maktab bordingmi (ammo uy bordingmi emas). M a k t a b b o r d i k, og’ir bo’lib qoldik daf’atan (A. Oripov). Ammo mana bu misoldagi jo’nalish kelishigining belgisiz qo’llanishini me’yor deb bo’lmaydi: Qizil sarbon bir d a l a l a r i m qaradi, bir m ye n qaradi (T. Murod). Chiqish kelishigi qo’shimchasi 20-30 - yillardayoq -dan tarzida me’yorlasha boshlaganini Ђ. Karimov ko’rsatib o’tgan. Uning olim keltirgan O’ z l a r i d a n gapirtirish lozim, O’qituvchilar ikki oylik o t p u s k a d a n ancha dam oladilar, T u p r o q d a n qarasam, bir necha ilonlarning izi bor (K a r i m o v Ђ. Yuqoridagi asar, 39-b.) misollaridagi tushum, o’rin, jo’nalish kelishigi vazifasida qo’llanishlar hozirgi adabiy tilimiz uchun xos emas. Bu kelishikning -din shakli hozirgi paytda faqat badiiy uslubda me’yorlashgan. Vatan s ye v m a k d i n ortiq /Menga olamda shior bo’lmas (E. Vohidov). O’rin-payt kelishigi ham ish-harakatning bajarilish o’rni va paytini bildiruvchi vosita sifatida tilimizda uzoq davrlardan beri o’z vazifasini bajarib kelmoqda. Ђ. Karimovning qayd qilishicha, XX asrning boshlarida uni qo’llashda hozirgidan farq qiluvchi tomonlari bo’lgan : tushib qolish (eski sh a h a r hunarmand juda ko’p edi), kerak bo’lmaganda ishlatish (U vaqtda bobongiz ham h a yo t d a edilar), jo’nalish (K o’ z d a ko’rsatib), chiqish kelishigi (masalalalar yu z a s i d a muzokaralar bo’ldi) o’rinda (K a r i m o v Ђ. Yuqoridagi asar, 40-b.) qo’llash kabi. Hozirda esa bu qo’llanishlar adabiy til uchun me’yor emas.

«O’zbek tili stilistikasi» kitobida –da ning - dan va orqali ko’makchisi bilan sinonimik munosabatga kirishishi aytib o’tiladi va quyidagi misollar keltiriladi: r a d i o -d a e’lon qildi – r a d i o o r q a l i e’lon qildi- r a d i o- d a n e’lon qildi. Tushunishimizcha , ikkinchi va uchinchi holatda sinonimiya bor. Birinchisi esa og’zaki nutqdagi e’tiborsizlik natijasi. Ammo qo’lda tarqatdi, qo’ldan tarqatdi, qo’l bilan tarqatdi deyilganda sinonimiya kuzatiladi. Mana bu misolda esa -da va -dan munosabatlarini va farqlarini anglash yana ham qiyin: X o l a m n i k i d a n qolgan ro’molimni olib kelaman deb bu yoqqa chiqqan edi (A.Majidiy). «Xolamnikida qolgan ro’molim»mi yoki «Xolamnikidan olib kelaman» mi? Birinchisi to’g’ri bo’lsa, -dan ning ishlatilishi noto’g’ri, ikkinchi fikr nazarda tutilgan bo’lsa, so’zlarning joylashish tartibi boshqacha bo’lishi lozim edi. Ilmiy adabiyotlarda egalik qo’shimchalari -(i)m, -(i)ng, -i, -(s)i,-(i)miz, -(i)ngiz ekanligi ko’rsatilib, ularning variantlari ko’p emasligi aytiladi. Variantlarning ozligi esa ularning tilda me’yorlashishini osonlashtiradi. Bu o’rinda bizning maktab, sizning uy singari birikmalarda ham -ning tufayli anglashiladigan egalik mavjudligini e’tirof etgan holda, morfologik me’yor buzilganligini aytib o’tish lozim. Albatta, bu nutqiy, masalan, poetik talab bilan bo’ladi va uslubiy g’alizlik hisoblanmaydi. Vatanim manim, maktabing sening, uying sening birikmalari to’g’risida ham shu gapni aytish mumkin. Bu yerda ham poetik matn talabi bilan aniqlovchi-aniqlanmish o’zaro o’rin almashadi. So’zlarda ba’zan P shaxsda egalik va ko’plik qo’shimchalari yonma-yon keladi : kitoblaring, kitoblaringiz kabi. Og’zaki nutqda ba’zan kitobinglar so’zi ham quloqqa chalinib qoladi. Bu yerda ko’plik ma’nosini berayaptimi yoki hurmat ma’nosinimi? Odatda hurmat ma’nosi insonlarga nisbatan bildiriladi : opalarim – opamlar, onalarim – onamlar, tog’alarim – tog’amlar misollaridagi birinchi so’zdagi -lar ko’plik, ikkinchisidagi esa hurmat ma’nosini anglatmoqda. Buning ustiga hurmat so’zlovchining o’zidan yoshi kattalarga nisbatan ekanligi ham sezilib turadi. Yana qiyoslashda davom etamiz : ukalarim – ukamlar, singillarim – singlimlar, jiyanlarim – jiyanimlar misollaridagi ikkinchi so’zlarda qo’shimchalarning joylashishi g’alizroq va ular nutqda hurmatni bildirish maqsadida shu tarzda qo’llanilmaydi. Nutqda ularga nisbatan erkalash ma’qul ko’rinadi va mehribonlikni ifodalashning maxsus vositalari bor. Masalan: ukajonlarim, singiljonlarim, jiyanjonlarim kabi. Shunday ekan, singlinglar, jiyaninglar, kitobinglar, maktabinglar deb ishlatish maqsadga muvofiq emas. «O’zbek tili grammatikasi»da aytilgan mana bu fikr ham mulohazaning to’g’riligini tasdiqlaydi : «Asli hurmat formasi egalik affiksi tarkibidagi son ko’rsatkichini o’z o’rnidan ortga tomon siljitish natijasida yuzaga kelgan deb izohlash mumkin : avval egalik affiksining ikkinchi qismi holatida bo’lib, keyin esa egalik affiksining har ikki qismidan so’ng qo’shiluvchi affiks holatiga o’tgan» (O’zbek tili grammatikasi, 1 tom, 188-bet) O’zbek tilida morfologik ko’rsatkichlar orasida –cha, -gina, -choq, - chak, -chiq, -loq, -jon, -xon singari subyektiv baho shakllari ham mavjud bo’lib, ular «asosan, og’zaki so’zlashuv nutqi uchun xos bo’lgan hodisadir. Badiiy asar tilida tez-tez uchrab turuvchi bu formalarni ham og’zaki so’zlashuv nutqi uchun xos bo’lgan elementlar sifatida qarash ma’qul» (Sh o m a q s u d o v A. va boshq. O’zbek tili stilistikasi, 103-bet) Shunday ekan, ularni boshqa vazifaviy uslublarda me’yor sifatida qabul qilib bo’lmaydi. Prof. Yo.Tojiyevning «O’zbek tilida shaxs otlari yasovchi affikslar sinonimiyasi» asari ham ot so’z turkumi doirasidagi me’yoriy holatlarni belgilashda ishonchli manba sanaladi. Masalan, birgina –chi affiksining – furush, -soz, -kash, -kor, -boz, -paz, -shunos, -go’y, -xo’r, -dor, -navis, -parvar, -do’z, -bon, -xon, -parast kabi qo’shimcha va affiksoidlar bilan sinonimik munosabatga kirishishi mumkinligi, ular qaysi so’zlar qo’shilganda me’yoriy hisoblanishi yoki hisoblanmasligi semantik-uslubiy jihatdan boy faktik materiallar asosida ko’rsatib berilgan : tuyachi – tuyakash – tuyabon, kirachi – kirakash, kemachi – kemakash, mehnatchi – mehnatkash, tilchi – tilshunos, qonunchi – qonunshunos, do’ppichi – do’ppifurush – do’ppido’z, holvachi – holvafurush, muqovachi – muqovasoz, tunukachi – tunukasoz, somsachi –

Shu bilan birga. Sonlar o’zbek tilida ozchilikni tashkil qiladi (ular 23 ta). Olmoshlarning qo’llanilishi barcha vazifaviy uslublarga xos. besh. onlarni. shunda/shunlarda. ser-. me’yor sanalgan on – oning (onlarning. bunda/bunlarda. -shunos affikslarining ilmiy.lar adabiy tilda so’zlashuvchilar nutqida. -on. -larcha. shundan/shunlardan. bunda. Masalan. ondan/onlardan.. shunga/shunlarga. Masalan. bunda. Chunki bir dan o’n gacha bo’lgan sonlarda aniqlik kuchli bo’lib. shuni/shunlarni. faqat birlikda qo’llanadigan bunga. million kabi yirik miqdordagi sonlarga qo’shiladi (O’zbek tili grammatikasi. Misollar tahlilidan kelib chiqib. ularning biri o’rnida ikkinchisining qo’llanilishi ayrim uslubiy chegaralanishlarni. deyarli – deyarlik. mantichi – mantipaz. farzandli – farzandlik. -kor. muni/munlarni. Q o’ n g’ u r o v R. ming. onda/onlarda. yetti sonlariga qo’shiladi va jamlik ma’nosini bildiradi. Shuning uchun ham bu sonlarning morfologik me’yori xususida so’z yuritish oson kechadi. mundan/ munlardan so’zlarining ko’plikni ifodalovchi hamda mu bilan boshlanuvchi shakllari hozirgi adabiy tilimizda tamoman qo’llanmasligini. Shu o’rinda yana bir holatga e’tiborni qaratish zaruriyati bor. Olmoshlar me’yoriga kelganda Ђ. Qolgan holatlarda me’yor buziladi. -iv. . to’rt. no. -omuz. ilmiy . shun– shuning/shunlarning. ana shu me’yoriy holatlarni bir-biriga aralashtirmaslik lozim bo’ladi. olmoshga o’tadi (Bu haqda yana qarang : O’zbek tili grammatikasi. o’n birtacha. Ularda faqat qo’llanishdagi uslubiy farqlarni ajrata bilish lozim. -lug’ kabi variantlari ajralib turadi (K a r i m o v S. shunda. 1977. Ayniqsa so’zlashuv nutqida otlarga qo’shilib. 324-bet). 1 tom.somsapaz. mun – muning/munlarning. -dor. etikchi – etikdo’z kabilar (T o j i ye v Yo. xosliklarni keltirib chiqaradi. – Toshkent. Bir soniga qo’shilganda esa sonlik doirasida chiqib. –ala qo’shimchasi ham 2 dan 7 gacha bo’lgan sonlarga qo’shiladi. onga/onlarga. ommabop va rasmiy uslublarda bir muncha faolligi seziladi. Lekin sonlarning ma’no va grammatik jihatdan farqlashga xizmat qiladigan –ta. Sanoq sonlarga qo’shiladigan va chamani bildiradigan –lab. shunga. Badiiy uslubda esa –lik qo’shimchasining –liq. o’n birlab. oltilarcha. serbargli – serbarglik. -simon. sifat yasovchi qo’shimchalarning asosiy qismi umumiste’moldagi birliklar bo’lib. sallali – sallalik. – Samarqand. -parvar. Faqat u. Masalan. 1987. –ov qo’shimchasi ikki. barcha uslublarda ishlatilsa-da. O’zbek tilining morfem lug’ati. munda/munlarda. -viy. -ta va –(i)nchi qo’shimchalari o’zbek tilidagi barcha sonlarga qo’shiladi va bu me’yor sanaladi. bandli – bandlik. -ov. O’zbek tilida shaxs otlari yasovchi affikslar sinonimiyasi. 12-62betlar). sifat so’z turkumi doirasidagi grammatik birliklar anchagina me’yorlashganligini ayta olamiz. Uning boshqa sonlarga qo’shilishi me’yorning buzilishi sanaladi. umumiylik. -lab. -larcha. Oltilab. -luq. bundan/bunlardan. -tacha qo’shimchalari ham odatda o’n dan boshlab yuz. -mand. uch. T i x o n o v A. buni/bunlarni. dastali – dastalik.. serzardali – serzardalik. -parast. oni). -(i)nchi kabi maxsus shakl yasovchi qo’shimchalar mavjudki. -al. bu. 53-54-betlar). -iy. vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan ular ana shu tarzda me’yorlashgan. 428-429-betlar). 1 tom. – Toshkent. jamlash ma’nolarini ifodalashga xizmat qiladi. ba-. -gan. qasidachi – qasidago’y. sifat yasaydigan –li va turli so’z turkumlariga qo’shilib ot yasaydigan –lik qo’shimchasini birbiridan farqlaymiz : aytarli – aytarlik. shirali – shiralik. oltitacha. -lig’. keyingi yuz yillikda jiddiy o’zgarishlar sodir bo’lgan emas. 1992. shundan shakllari saqlanib qolganligini kuzatamiz.ala. maslahatchi – maslahatgo’y.Karimovning «Sovet davri o’zbek adabiy tili taraqqiyoti» asariga tayanib aytish mumkinki. bun – buning/bunlarning. shu ko’rsatish olmoshlarining tarkibida asrimiz boshlarida bitta –n tovushi orttirilib. ularning sonlarga qo’shilishida o’z me’yorlari bo’lib. munga/munlarga. 327-bet). Binobarin. o’n birlarcha deyish o’zbek tilida odat emas. Vaholanki ularning vazifalari va anglatgan ma’nolari xususida har bir misol asosida batafsil gapirish mumkin (Ђ u l o m o v A. O’zbek tilining badiiy uslubi. -ik. bunga/bunlarga. haftali – haftalik kabi. olti. jildli – jildlik.

deb ovoza qilish ham qo’limdan keladi! Uqdingizmi. amir. Yetti uxlab tushiga kirmagan kunlarni ko’radimi endi sho’rlik qizim… H o j i. Shu o’rinda –kaz. Masalan. ayniqsa so’zlashuv jarayonida o’zaro farqlanmaydigan -kaz va -qaz qo’shimchalarini olib ko’raylik. Ilmiy uslubda biz so’zi kamtarlik ifodasi sifatida me’yor sanalsa. ertaga xotinim o’ldi. aylanay xotin!. bitqazmoq deyish me’yorning buzilishi sanaladi. Yirik so’z turkumlaridan sanaladigan fe’lning qo’llanishida me’yoriy holatlarni belgilash katta tadqiqotlarni talab qiladi. so’zlashuv va badiiy uslubda maqtanchoqlik. til oldi). ich. biz unga qo’shilamiz (R. Jon otasi. Yosh narsani sil qilib.dedi va kuldi. o’tkazmoq-o’tkarmoq. u aslida misgar) qo’shimchasini ham eslashga to’g’ri keladi. so’zlardagi ma’no ikki xil: o’tkazmoq . chiqazmoq-chiqarmoq. Ovozingizni ko’tarmang. o’tqazmoq .Qo’ng’urov). . o’zini katta olish ma’nosida me’yor sanaladi : . qutqazmoq-qutqarmoq . Shu o’rinda bir misol xarakterli hisoblanadi. Nutqda.. -qar (ammo bu miskar so’zidagi -kar emas. fe’lning orttirma darajasini ko’rsatuvchi birliklar sifatida talqin qilinadi. qizimga rahm qiling. jim… Eshitiladi!! K i m yo . -qaz qo’shimchalarining bir ko’rinishi sifatidagi -kar. uning ishtirokidagi so’zga qo’shiladigan qo’shimchaning ham farqlanishiga olib kelgan. Ana shuning uchun ham ularni farqlamasdan ishlatish ma’noning. hatto bir so’z misolida bir uslub uchun me’yor hisoblangan holat ikkinchi bir uslubga mos kelmaydi. shu o’rinda olmoshni qo’llashdagi grammatik me’yorning ataylab buzilishi badiiy adabiyot tilida kuchli uslubiy vositaga aylanishi mumkin.alohida olingan so’zlarda bajaradi.Kojina morfologik sinonimlarning hammasini stilistik sinonim sifatida qarash mumkin emas demoqchi bo’lsa. Ketkazmoq. Omonimlik holatni yuzaga keltirgan o’t so’zi birinchi holatda o’tish (o’ yumshoq. Me’yorning. b i z d a y amirul-mo’min qo’lidan yolg’iz sen may ichursen (O.elektr simlarini o’tkazmoq. ayrim fe’l ko’rsatkichlari misolida me’yoriy buzilishlarning yuz berishini va buning nutqda salbiy natijalarga olib kelishi mumkinligini ko’rsatib o’tamiz. K.daraxt ko’chatlarini o’tqazmoq. har bir fikrimiz isboti uchun badiiy adabiyotdan ko’plab misollar keltirishga harakat qildik yoki M. Tixonov. me’yorning buzilishiga olib keladi. Ђulomov. Haqiqatdan ham shunday. Ayni paytda. agar biror narsa payqab qolsam. R.uslubda men o’rnida biz ishlatiladi va u kamtarlik alomati sanaladi : Zero. til orqa) harakatlari bilan bog’liq holda yuzaga kelgandir. Chunki lug’atlarda bitkazmoq-bitkarmoq. bu haqda birovga og’zingizni ocha ko’rmang! Shu kundan boshlab xotinim kasal.Yoqubov). ajalidan besh kun burun o’ldirmang! H o j i.N. Qo’ng’urovlarning «O’zbek tili morfem lug’ati» da ham ular -gaz qo’shimchasining variantlari. Bu o’rinda biz ishning hajmini hisobga olib. xolos. shu bilan birga. Bu ikki xillik aslida -gaz qo’shimchasining yuqoridagi variantlari bilan emas. Ko’rinadiki. Chunki ular bu yerda ham bir xil grammatik vazifani bajarmoqda. balki so’z o’zagidagi ma’nolar bilan bog’liq. Tahlilni davom ettiramiz. A. Jim!! …Gap bitta. deb gap tarqataman. «O’zbek tili grammatikasi» ning fe’lga bag’ishlangan qismida ham. bitkazmoq deyilish mumkin bo’lgan holda ketqazmoq. O’ tovushining ikki xil talaffuzi nafaqat ma’noning. Bu qo’shimchalar bir so’z o’zagiga qo’shilishi ham mumkin: o’tkaz-o’tqaz kabi. Ammo ular bu vazifani alohida .Yashinning «Nurxon» pyesasida hamisha xotinini senlab gapiradigan Hoji bir o’rinda uni sizlaydi va bu usulni nutqiy vaziyatdagi holat va kayfiyatni ifoda etishning favqulodda kuchli quroliga aylantiradi: K i m yo.Ma. binobarin. Ammo bu yuqoridagi fikrni inkor qilmaydi. A. indinga to’y. – Bilib qo’y. o’tirtirish/o’tirg’izish (o’ qattiq.

Zulfiya «Asarlar» to’plamining II tomligida qutqarmoq ni 7 marta. 1968). joylanmoq . Ammo. Agar shunday qilinsa. moslanmoq . 427 -b. rivojlanmoq hamda qudalashmoq. o’tkarmoq deb ishlatish joiz emas. taranglanmoq . zichlanmoq .jipslashmoq. xayrlashmoq singari (Ђ u l o m o v A.jarangsizlashmoq.sog’lomlashmoq.. vahshiylanmoq – vahshiylashmoq. O’zbek tilining chappa lug’ati – Samarqand. 210 va 259-b. achchiqlanmoq – achchiqlashmoq. uzoqlanmoq – uzoqlashmoq. ko’maklashmoq so’zlarida esa mazkur qo’shimchalarning o’rnini almashtirish ham mumkin emas. tartibsizlanmoq – tartibsizlashmoq. -kar/-qar qo’shimchasi ayrim so’zlar misolida tilimizda –kaz/-qaz ga nisbatan turg’unlashib va faollashib bormoqda: Onadek tug’ma azoblarni. fe’l hosil qiladi va odatda o’zlik darajada bo’ladi: shodlandi. yutkarmoq. 1976. ochliklarni o’ t k a r d i n g i z (N. ruhsizlanmoq ruhsizlashmoq. So’zlarning ana shu shakllari imlo lug’atlarda o’z ifodasini topgan va ularda o’zlik nisbatda qo’llanilayotgan –lan/-lash qo’shimchalarini sinonimlar sifatida qarash. jarangsizlanmoq . T i x o n o v A. tezlanmoq – tezlashmoq.. ishqalanmoq – ishqalashmoq.(i)l affiksi yordamida obyektli fe’llardan yasaladi: tashlanmoq.kabi variantlar mavjud (I b r o h i m o v S. tetiklanmoq . moyillanmoq .-Toshkent.moslashmoq.siyqalashmoq.juftlashmoq.joylash. Shu sababli ular lug’atlarda ham aks etmagan. xoslanmoq – xoslashmoq. «O’zbek tili grammatikasi»da «O’zlik daraja formasi asosan .loyqalashmoq. maqtanmoq.). Bu narsa uni –kaz /-qazning dialektal variantini sifatida tushunishimizga asos bo’ldi.ravshanlashmoq. K a r i m o v S.yovuzlashmoq. xastalanmoq – xastalashmoq. qo’shilmoq va boshqalar. jipslanmoq . 445-446-bet). Ayni paytda yana bir narsani ta’kidlab qo’yish lozimki. Endi bir necha og’iz so’z -lan va -lash qo’shimchalari xususida. binobarin.razillashmoq. Masalan. ..oydinlashmoq. butunlanmoq – butunlashmoq. ba’zan . B ye g m a t o v E. sog’lomlanmoq . ravshanlanmoq . la+sh shaklida bo’lib. ulanmoq – ulashmoq. yovuzlanmoq . Ammo ularning qo’llanilishida aylanmoq – aylashmoq. tinglandi kabi. 1 tom. juftlanmoq .taranglashmoq. R. Zulfiya poeziyasi tilining lug’ati.soddalashmoq. Ammo til materiallari bunday holatlarning ham anchagina ekanligini ko’rsatadi: asabiylanmoq – asabiylashmoq.la+n. suyuqlanmoq suyuqlashmoq.zichlashmoq. muvofiqlanmoq . yengillanmoq – yengillashmoq. foydalanmoq. me’yor butunlay buziladi. Ammo bu qo’shimcha haqida nomi yuqorida tilga olingan ikki adabiyotda ham hyech narsa deyilmagan. Ular aslida . birinchisi sifat va sonlarga qo’shilib. razillanmoq . loylanmoq . chiqarmoq ni 14 marta qo’llagani holda. va boshq . Qobul). tartiblanmoq – tartiblashmoq. Misollar tahlili bu qo’shimchaning hamma vaqt ham -kaz va –qaz ning o’rnini bosa olmasligini ko’rsatadi. Bir-ikkita fe’ldagina o’zlik daraja formasining . Chunki so’zlarning ma’nosidagi va fe’llar nisbatidagi ikki xillik bunga imkon bermaydi. xarobalanmoq – xarobalashmoq kabi. Q o’ n g’ u r o v R. O’zbek tilining imlo lug’ati – Toshkent: FAN.ularning o’zaro sinonimlashuvi borasida ketayapti. Gavdalanmoq. Bu hol ayniqsa chiqarmoq va qutqarmoq so’zlarida yaqqol seziladi.(i)sh affiksi yordamida yasalishi uchraydi: joyla . A h m ye d o v A.moyillashmoq. shodlanmoq. Ikkinchisi birgalik darajadagi fe’l hosil qiladi: yordamlashmoq. rozilashmoq. bunday qo’llanishlarni me’yoriy holat sifatida anglash mumkin. sekinlanmoq sekinlashmoq. uvoqlanmoq – uvoqlashmoq.tetiklashmoq. loyqalanmoq .).joylashmoq.. soddalanmoq . sudlanmoq – sudlashmoq singari holatlar borki. gaplashmoq. otlandi. ularda yuqoridagi qo’shimchalarni o’zaro sinonim sifatida qarash mumkin bo’lmaydi. bu o’rinda gap butunlay boshqa masalada .(i)n. O’zbek tili morfem lug’ati. takomillanmoq – takomillashmoq. sizlashmoq. siyqalanmoq . oydinlanmoq . ker – kerish kabi» deyilgan (O’zbek tili grammatikasi. 1981.loylashmoq. qutqazmoq va chiqazmoq so’zlarini qo’llagan emas (Q o’ n g’ u r o v. Chunki ularni yuqoridagiday tarzda ishlatish mumkin bo’lgani holda ketkarmoq. O’qituvchi. dadillanmoq – dadillashmoq.muvofiqlashmoq..

Shunday ekan bu qo’shimchalarning me’yoriylik darajasini belgilash ancha qiyin kechadi. ularning nutq jarayonidagi me’yorlashishini.deyiladi «O’zbek tili grammatikasi»da. mag’rurona – mag’rurchasiga. Lekin –chasiga qo’shimchasi haqida bu gapni aytish hamma vaqt ham to’g’ri emasday ko’rinadi. mutakabburona. majnunona.. fidokorona. Shunga qaramasdan. g’aribona kabi so’zlarga –larcha. 532-bet). Chunonchi fors-tojik tilidan kirib kelgan –ona qo’shimchasining ishlatilishi misolida ana shu masala mavjud. mardona – mardlarcha – mardchasiga. johilona. Demak bu o’rindagi tekislashmoq ni birinchi gapdagi tekislashmoq bilan bir narsa deb bo’lmaydi. birikma hosil qilganda. Ravishlardagi ana shu o’zgarmaslik uning qo’llanishidagi uslubiy xilma-xillik bo’lishini chegaralaydi. zaifona. g’oyibona. payg’ambarona. betarafona. jinoyatkorona. odilona. mohirona – mohirlarcha – mohirchasiga. qahramonona – qahramonlarcha – qahramonchasiga kabi variantlar tilimizda yashab kelayotganligi imlo lug’atlarda qayd etilgan. muloyimchasiga. kamtarona. zohidona. lutfkorona. -larcha qo’shimchasini qo’shish to’g’ri bo’ladi va ularning ishlatilishini me’yor hisoblash mumkin. namoyishkorona. g’olibona. Dabdurustdan qaraganda shundayligi ham to’g’ri. 528bet). do’stona – do’stlarcha – do’stchasiga. Faqatgina shu narsani ta’kidlash zarur bo’ladiki. birodarona – birodarlarcha. mug’ombirona. Bu gapdagi –lan da majhullik ham bor. Chunki bu ham tilimizning nutq jarayonidagi imkoniyatlarini ko’rsatishga xizmat qilishi tabiiy. faqatgina oshkor va g’oyib so’zlarini istisno qilgan holda. Buning sabablari bor. Bu qo’shimchaning o’zbek tilidagi –lar va –chasiga qo’shimchalariga teng kelishi ilmiy adabiyotlarda qayd qilib o’tilgan (O’zbek tili grammatikasi. Yerni tekislashdi gapida ma’no ham. xolisona. Bunda har ikkala qo’shimcha o’zlik nisbati ma’nosini beradi. Misollarga murojaat qilamiz: ayyorona – ayyorlarcha – ayyorcha . dadilchasiga. muhibchasiga. go’dakona – go’daklarcha – go’dakchasiga. faqirona – faqirlarcha. mag’rurona – mag’rurlarcha. biz nutqimizda so’zlarni. til faktlarini me’yor prizmasidan o’tkaza boshlagandan so’ng bu qarashning ayrim izohtalab o’rinlari ham ma’lum bo’lib qoladi.ya’ni ravish biror so’z bilan bog’lanib. sitamkorona. devkorona. tashabbuskorona. bahodirona – bahodirlarcha. oqilona. degan xulosa kelib chiqmaydi... tajavvuzkorona – tajavvuzkorlarcha. yer tekislashdi gaplarida yer o’zo’zidan tekis bo’lib borgan yoki tekis bo’lib qolgan ma’nolari anglashiladi. san’atkorona. botirona – botirlarcha – botirchasiga. johilchasiga. betarafchasiga. Yana bir jihatga e’tibor beraylik – yer tekislandi. albatta. makkorona. O’zbek tilida ravishlar uslubiyati va me’yori haqida olimlarimiz haligacha o’z mulohazalarini bildirishgan emas. donishmandona. Boshqacha aytganda. Mas. Ammo qator misollarni tahlil qilib. pahlavonona – pahlavonlarcha. dilbarona. isyonkorona. Shu bilan birga. Ammo u belgilanishi lozim. dilovarona. badbaxtchasiga. hyech qanday so’z o’zgartuvchi affiks olmaydi» (O’zbek tili grammatikasi. muloyimona. firibgar – firibgarlarcha – firibgarchasiga. 1 tom. nisbat ham o’zgaradi. razilona.ayyorchasiga. «Ravishning asosiy belgisi uning o’zgarmasligidir. go’dakchasiga. xoloskorona.-lan/-lash qo’shimchalari masalasida uchinchi bir nozik jihatga ham e’tibor qilishga to’g’ri keladi : tekislanmoq – tekislashmoq so’zlarini olib qaraylik: yer tekislandi. turg’unlashishini osonlashtiradi. zolimona – zolimlarcha. muzaffarona. Bundan ana shu so’zlar doirasida ular sinonim emas ekan. beadabona – beadablarcha. ma’sumona. riyokorona. misollar tahlilida bu uch qo’shimcha sinonimiyasida nutqiy me’yor asosiy o’ringa chiqishi ma’lum bo’lib qoladi. xiyonatkorona. oshkorona. xoinona – xoinlarcha. ig’vogarona. . takabburona. jasurona. Ammo adibona. iblisona – iblischasiga – iblislarcha. -chasiga qo’shimchalarining qo’shilishini o’zbek tili va imlo va morfem lug’atlarida uchratmadik. ma’yusona. ojizona. bu so’zlarning deyarlik barchasiga. ayrim misollar yordamida ravish so’z turkumiga oid so’zlarda ham me’yor muammolari mavjudligini kuzatish mumkin. zaifchasiga. o’z formasini o’zgartirmaydi. garchi grammatik jihatdan qo’pol xato hisoblanmasa-da. 1 tom. ehtiyotkorona. badbaxtona. mastona – mastcha.

ravishlar me’yori haqida ham so’z yuritish mumkin.nutqiy jarayon hal qiluvchi vazifani o’taydi. chegaralangan tarzda bo’lsa-da. Mas. Bo’lajak mutaxassis sifatida filolog talabalar bu muammolarni ilg’ab borishi. ma’yuschasiga. g’aribchasiga tarzida qo’llashga odatlangan emasmiz. nome’yoriy holatlarni bartaraf etish yo’llarini izlashi va piravordida ilmiy asoslangan ma’qul variantlarni amalda qo’llashi va boshqalarga tavsiya etishi zarur bo’ladi. Ma’lum bo’ladiki. Ayrim holatlarda ba’zi shaxslar va badiiy adabiyot tilida qo’llanganda ham ularni ommalashgan. dehqonlarcha tarzida tilimizda faol ishlatilishi bilan birga dehqonona deyish me’yorlashgan emas.mas’umchasiga. tajavvuzkorchasiga. olimchasiga. Sintaktik me’yor tushunchasi. namoyishkorchasiga. me’yorlashgan deb aytish qiyin. oshkorchasiga. ularni tahlil qilishi. yuqorida bildirilgan mulohazalardan xulosa qilishimiz mumkinki.: dehqonchasiga. Shunday qilib. Bu qo’shimchalarning ishlatilishida ba’zan yuqorida aytilganlarning aksini ko’rish ham mumkin. g’oyibchasiga. binobarin. shakl hosil qilish va o’zaro grammatik munosabatlarga kirishish imkoniyatining kengligi tabiiy ravishda ayrim me’yoriy muammolarni ham keltirib chiqaradi. ojizchasiga. 6-ma’ruza: S i n t a k t i k m ye ‘ yo r R ye j a: 1. muzaffarchasiga. oqilchasiga. xoinchasiga. Ularning me’yoriy holatlarini belgilashda xuddi boshqa so’z turkumlarida bo’lgani singari. matn . tilimiz morfologik shakllarining so’zlardagi yasalish. razilchasiga. . xolischasiga. sitamkorchasiga.

avjiga minmoq. Mas. Gap qurilishining sintaktik me’yori. . janjal boshlagan Turdali. 5. gapda so’z tartibi. tili qichimoq – tilini burga chaqmoq. Grammatik jihatdan to’g’ri bo’lishlik gap tarkibidagi so’zlarning o’zaro mazmuniy muvofiq kelishiga – valentligiga bog’liq bo’ladi. Inversiya. 1991.. Badiiy nutq va so’zlashuv nutqida shunday holatlarga duch kelamiz. Poetik sintaksis. Sintaksis doirasida me’yorning amal qilinishi deganda. me’yorning muntazamligini taqozo qiladi.Mamatov.deydi A. asl frazeologik birlikning umumiy ma’nosi ham okkazional variantda o’z ifodasini topadi» (M a m a t o v A. Shunday paytda u o’z fikri yoki hissiyotini to’laroq ifoda etish uchun birikmani qisman o’zgartirishlarga uchratib ishlatadi yoki mavjud qolip asosida yangilarini yaratadi. 3.2. avzoyi buzilmoq. Hozirgi zamon o’zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari. So’z birikmalarida. ayron ichgan tutildi. . Shuningdek. amalga oshirmoq.E. Ilmiy. asabga tegmoq tarzida qo’llanilib kelinmoqda. badiiy nutqda muallifni tilda mavjud bo’lgan turg’un birikmaning aynan shu holati qanoatlantirmaydi. 4. To’g’ri tartib. it hansirarkan. «Odatda. Sintaktik me’yorning vazifaviy chegaralanganligi. ular ham o’rni bilan o’zgarishlarga uchrashi mumkin. bildim dedim tutildim. – Toshkent. ulardagi a’zolar yaxlit holda gap tarkibida paradigma hosil qilishi ana shu a’zolar o’rtasidagi aloqalarning turg’unligini. Badiiy matnda sintaktik me’yor. kaltak yegan Berdali – aravani ot tortarkan-u. Inversiya. Shuni ham esdan chiqarmasligimiz kerakki. jonimjonim deb jonini olmoq – boshini qashlab turib qorniga mushtlamoq kabi. ayniqsa so’z birikmalariga tegishli bo’lib. 7. Uslublar va gap qurilishi. adi-badi aytishmoq. Tayanch so’z va iboralar : Sintaktik me’yorning amal qilish doirasi. – tilda mavjud frazeologik birliklar obrazi asosida yaratilgan frazeologik xarakterdagi so’z birikmalarida norma doirasidagi frazeologizmlarning strukturasi va uning umumiy komponentlari saqlanib qoladi. Shundan so’ng ular qiyoslanadi : me’yoriy variant – muallif varianti : xotin deb qo’ynimga solganim ilon bo’lib chiqdi – bulbul deb qafasga solganim olaqarg’a bo’lib chiqdi. Nasr va nazmiy matn va me’yor. ular tarkibidagi semantik va grammatik aloqaning kuchliligi. bilmadim dedim qutildim – qatiq ichgan qutuldi. adabini yemoq. 6. deb hisoblaylik. grammatik jihatdan to’g’ri tuzilgan nutqni ko’z oldimizga keltiramiz. Bu xususiyat. avvalo. Ana shu muntazamlik tilimiz boyligining turg’un birikmalar deb ataladigan qismida mavjud va ular asrlar davomida tilimizda deyarlik o’zgarishga uchramasdan abjag’ini chiqarmoq. 266267-betlar). binobarin. so’zlashuv uslublarida me’yor.

Ammo yuqoridagi singari belgisiz shakllar o’rin-payt va chiqish kelishikli birikmalar uchun me’yor sanalmaydi. g’ishtdan qurilgan devor tarzida shakllanadi.ing shakllari ham mavjud va ularning nutqda qo’llanishi adabiy til nuqtai nazaridan me’yorning buzilishi sanaladi. -qa. yuqoridagi o’zgarishlarni frazeologik me’yorning buzilishi deb qarashga ham shoshilmaslik kerak. Shuni ham aytish kerakki. lekin qora ko’z (bola) birikmasi o’zaro jipslashganda. Bu tahlilni boshqa misollar asosida ham davom ettirish mumkin. qisqalikka intilish qoidalari ularni dastlab qo’llagan shakllarda aytish va yozishni taqozo qiladi. Ot+ot tipidagi birikmalarni olib qaraylik : kumush qoshiq. qora ko’z bola. belgili-belgisiz holatlarning nutqda o’zaro o’rin almashinib qo’llanishi grammatik me’yor nuqtai nazardan mumkin bo’lsa-da. boshqaruvli. do’stga ishonch. «O’zbek tili grammatikasi» da bu fikrni tasdiqlovchi bir tahlil keltirilgan: qora ko’zli (bola) umuman bolaning ko’zi qora. moslashuvli shakllari mavjud. me’yor buziladi. juda g’ayratli ayol. So’zlarni o’zaro grammatik munosabatga kirishtiruvchi kelishik qo’shimchalarining. Masalan. tilimiz me’yoriy buzilishdan saqlanib qoladi. zardan tikilgan do’ppi. kulgili holat. kitob o’qimoq. Bu birikmalar ongimizda kumush (metall)dan yasalgan qoshiq. Tildagi tejamkorlik. Bu birikmalarning aniqlovchi qismi ikki a’zodan iborat bo’lgan ko’rinishlari ham uchraydi: o’tkir tig’li pichoq.nung. Ayni paytda. Ammo vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan bunday emas.Bu holatlarni grammatik me’yorning buzilishi deb bo’lmaydi. qora ko’zli bola. mol boqmoq. orden lentasi. -na. Kamol). Mabodo qabul qilinib. Demak. muomalada ommalashmasdan. yaratilgan yangi variant nutqda erish tuyulsa. Agar tavsiya etilgan. movut (material)dan yasalgan chakmon. 36-bet). Boshqaruvli va moslashuvli birikmalarda ham belgili va belgisiz holatlarga duch kelamizki. lug’atga kirmasdan qolib ketaveradi. rangni emas. zar do’ppi. kitob varag’i. g’isht devor kabi. ommalashsa. Erkin so’z birikmalarining bitishuvli. so’z birikmalaridagi me’yoriy o’zgarishlarni turg’un birikmalar tarkibidan axtarish to’g’ri emas. Oripov). ikkinchi qismini bunday qo’llash mumkin bo’lmaydi. Binobarin. Mana shunday belgisiz qo’llanish qaratqich va tushum kelishiklari uchun ham me’yor sanalishi tilimizda ko’p uchraydi: maktab bog’i. Xudoyberdiyeva). sinf jurnali. o’ta aqlli odam. . aqlli odam. oilaga bosh kabi. . nihoyatda kuchli shamol singari. jigar rangli sumka. jo’nalish kelishigi uchun asosan belgili holat me’yor sanaladi: vatanga muhabbat. chiqish kelishigining – dan. jigar rang sumka tarzida qo’llash mumkin bo’lgani holda. . butun bir tushuncha – go’zallikning belgisini ifodalovchi qo’shma so’zdir (O’zbek tili grammatikasi. movut chakmon. -g’a. Yana: Qarshingda turibdi u mr i m bir kuni (J. Nisbiy sifat + ot tipidagi birikmalar orasida ularning yuzaga kelishiga xizmat qiluvchi – li qo’shimchali shakllari mavjud: mazali ovqat. chilvir (arqon)dan bo’lgan belbog’. ularga grammatik me’yor qoidalri asosida munosabat bildirish mumkin. . uslubiy me’yor jihatdan ular bir-biridan farqlanadi. / M a k t a b b o r d i k – og’ir bo’lib qoldik daf’atan (A. Ammo ularni aynan shu tarzda qo’llash me’yor sanalmaydi. kino ko’rmoq. jo’nalish kelishigining – a. paxta termoq kabi. Faqat ayrim holatlardagina belgisiz qo’llanishi mumkin: Kunlarimiz jilg’alarday o’tdilar oqib. uni me’yorlashdi deb hisoblashga asos paydo bo’ladi. xo’jalikka rahbar. 1 tom – Toshkent. Chunki uni qo’llanish jarayonining o’zi belgilab beradi. sigir sog’moq. chilvir belbog’.n. g’ayratli yigit kabi. Ularning bir qismini belgisiz – o’tkir tig’ pichoq. masalan tushum kelishigining – i (n). Ular badiiy va so’zlashuv uslublarida ishlatilishi mumkin. Elga sabr bardoshdan bo’lak n a r s a ber (H. qaratqich kelishigining –(i) m. 1975. Ular orasida bitishuvli birikmalar me’yorga munosabati bilan ajralib turadi.

ga /bilan (qahqahaga to’ldi. ukasi kabi. qadar kabi . uzra. . haqda. to’rtta kelishik qo’shimchasi ko’makchilar bilan sinonimik munosabatga kirishadi: . bizning mahalla shaklida qo’llanishlar so’zlashuv nutqida ommalashib ketgan.fan. Bu masalaning uslubiy tomonlari.dan qo’shimchasi sababli. ichra. bizning mahalla. R. Bu yerdagi egalikni ifoda etuvchi – si qo’shimchasining –lar dan oldin keltirilishisun’iylik bo’lib. So’z birikmalarining shakllanishiga xizmat qiluvchi grammatik vositalar orasida kelishik qo’shimchalarining o’rni alohida ekanligi ma’lum. . Ayrim tadqiqotlarda tahlil materiali sifatida dadasilar keldilar. albatta. egalik qo’shimchasi bajaradigan vazifani qaratqich kelishigi ko’rsatkichi o’z zimmasiga olishi ham mumkin va bunda grammatik me’yor buzilgan hisoblanmaydi. – Samarqand. . ularning sevgisi kabi. qahqaha bilan to’ldi). uning ukasi. bo’yicha. uchun ko’makchilari bilan sinonimik munosabatga kirishadi. Egalikning bu tarzda ifodalanishi badiiy uslub me’yoriga to’g’ri kelar. Mana shu tarzda – ni qo’shimchasi bilan. qarab. Me’yoriy grammatika qoidasiga muvofiq aniqlovchi-aniqlanmish qurilishli birikmalarda aniqlovchi qaratqich kelishigi shaklini olganda aniqlanmish ham uncha mos shaklda turlanishi lozim bo’ladi. 2001. Yuqorida ta’kidlaganimizdek. Gapda so’zlarning o’zaro birikishiga xizmat qiladigan grammatik vosita sifatida me’yoriy talablarga javob berishbermaslik esa boshqa masaladir. Bu o’rinda faqat ularning ko’makchilar bilan sinonimik munosabatidagi me’yoriy holatlarga to’xtalamiz.ga / sari (dushmanga yuzlandi / dushman sari yuzlandi. 17-bet). ichra. Ammo nutqda hamma vaqt ham bunday bo’lavermaydi. bilan. to’g’risida. grammatik me’yor tarozisiga to’g’ri kelmaydi (Qarang: H o j i ye v a H. Bu qo’shimchalarni olgan so’zlar odatda qaralmish sanaladi hamda grammatik jihatdan shakllangan. Egalik qo’shimchalarini olib ko’raylik.ga /tomon (qizga qaradi / qiz tomon qaradi. Ular haqida «Morfologiya» mavzusida alohida to’xtalganimiz. Ular bizning uy. O’zbek tilida hurmat maydoni va uning lisoniy-nutqiy xususiyati: Filol.avtoref.ga /uzra (olamga chiqqanda quyosh / olam uzra chiqqanda quyosh). Bunday holatlarda me’yorning buzilishi kuzatilmaydi. . Ammo ayrim holatlarda. funksiyasi bir xil bo’lishidan qat’iy nazar. Egalikning ko’plik shaklda ifodalanishi ham yuqorida ta’kidlaganimiz aniqlovchi-aniqlanmish birikuvi qoidasiga muvofiq kelishi lozim: bizning sevgimiz. / Sharaflar yuki bor s ye n i n g b u n k ye r d a (Ђ. . uning oldida qaratqich bo’ladi: mening ukam. O’zbek tilida kelishiklar va yordamchi so’zlar tadqiqiga oid kuzatishlarga tayanib aytish mumkinki.Qo’ng’urovning quyidagi gaplariga e’tibor beraylik: «Hozirgi o’zbek tilida maktab tomon kuzatib bordi. . tog’asilar gapirdilar misollari keltiriladi. ammo umuman grammatik me’yor yoki boshqa vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan uni me’yor hisoblay olmaymiz. …dis.shakllanmaganligidan qat’iy nazar. Ђulom). Ushbu birikmalarning aniqlovchi qismi nutqda qo’llanilmaganda esa ularni egalik qo’shimchalarisiz ishlatish mumkin bo’lmaydi. bizning maktab tarzida qo’llanishi. unga burildi / u tomon burildi.ga /uchun (ukamga oldim / ukam uchun oldim) kabi. bunday bo’lmasligi ham mumkin: Ђururing sig’maydi po’lat teringga. ikkinchi bir holatda ana shu vazifani to’liq bajara olmasligi mumkin. Hatto bizning uy. ukam. o’ziga tortdi / o’zi tomon tortdi). bilan.Ikkinchi navbatda esa so’z o’zgartuvchilar yoki yordamchi so’zlar shaklidagi grammatik vositalarning o’z o’rnida ishlatilishi muhim sanaladi. tufayli.nomz. ko’chaga otlandi /ko’cha sari otlandi ). ular bir matnda biri ikkinchisining o’rnini bosa olishi. sening ukang. ukang.da qo’shimchasi bo’ylab. bo’ylab. orqali. deyish mumkin bo’lgan holda. osha. masalan badiiy matnda misralardagi bo’g’inlar sonining qat’iy bo’lishi haqidagi qoidadan kelib chiqib. sizning sevgingiz.

predikativlik xususiyatiga ega bo’lishi bilan bir qatorda ular ma’lum grammatik shakllar va ko’rinishlarni ham oladi. tabiiyki. Karim Salimani maktab qarab kuzatib bordi. 184-bet). Qadar. Tilimizda gaplar tugallangan bir fikrni ifoda etishi. o’ziga mos imlo va talaffuz me’yorlarining bo’lishini taqozo qiladi. Shu ma’noda ular bir tarkibli va ikki tarkibli singari turlarga ajratiladi. – Toshkent. maktab tomon birikmasining me’yorlashuvi uning ko’pchilik tomonidan qo’llanish chastotasi bilan bog’liq. Binobarin. gap tarkibidagi sintaktik bo’laklarning joylashish o’rnining turg’unlik darajasi ham me’yorni belgilaydi. Maktab so’zini jo’nalish kelishigi qo’shimchasisiz yuqoridagi ko’makchilar bilan birgalikda qo’llab ko’raylik: Karim Salimani maktab qadar kuzatib bordi. 1975. O’zbek tilida so’zlar tartibi asosan erkin.deyilgan «O’zbek tili grammatikasi»da. Shunday ekan bu yerda grammatik me’yor buzilgan deb aytib ham bo’lmaydi. Bu gaplarning faqat uchinchisi adabiy til normasiga to’liq mos keladi. nutqiy jarayonda so’zlarning o’zaro birikuvini tashkil qiluvchi so’z o’zgartuvchi qo’shimchalar va ularning ayrim ko’makchilar bilan sinonimiyasi o’zbek tilining fikrni eng nozik jihatlari bilan ifoda etishdagi imkoniyatlari naqadar kengligidan dalolat beradi. P tom. Aks holda fikr noaniqligi kelib chiqadi. sari ko’makchilari o’z sinonimlari qarab va tomon ga nisbatan nutqda. aytilmoqchi bo’lgan fikr eshituvchiga yetib bormaydi. Masalan. Bu ko’makchilar kelganda tobe so’z. 178-bet). lekin unda so’zlarning bog’liq tartibi ham uchraydi. – Samarqand. bu erkinlikning ma’lum mantiqiy-grammatik qonuniyatlar doirasida bo’lishini unutmasligimiz kerak. Shu ma’noda hatto qarab ko’makchisining qadar va sari ga qaraganda –ga o’rnida qo’llanishning ommalashib. maktab qadar tarzida qo’llab bo’lmaydi. «So’zlar tartibi. . 1975. ularning o’zaro almashinib qo’llanishiga me’yor nuqtai nazardan qaraganimizda esa grammatik me’yor nomuvofiqligi uslubiy me’yor buzilishlariga qaraganda nisbatan kam diqqatni tortadi. O’zbek tili grammatikasi tadqiqiga oid adabiyotlarda gap tarkibidagi so’zlarning joylashishi asosan erkin ekanligi ta’kidlansa ham (O’zbek tili grammatikasi. – gap bo’laklarining nutqda o’rinlashishini bildiradigan sintaktik hodisadir. me’yorlashib borayotganini kuzatish qiyin emas. ular uslubshunoslik uchun qimmatli material bera oladi. albatta belgili qo’llanilishi kerak. Karim Salimani maktab tomon kuzatib bordi. Sodir bo’lgan ma’lum matniy o’zgarishlar esa uslubga tegishlidir. Chunki. u shakllanish jarayonida o’z tabiatidan kelib chiqib. ayniqsa so’zlashuv nutqida kam qo’llaniladi. Olimning fikrini qo’llab-quvvatlagan holda faqat bir narsani qo’shimcha qilish mumkinki. P tom. ma’lum me’yorlarga bo’ysunadi. Bu me’yorlar garchi bir gap doirasida bo’lsa ham bir-biriga o’xshamasligi mumkin.ko’makchilarning belgisiz tushum bilan maktab qarab. Uchinchi tomondan. 97bet). So’zlashuv nutqi esa til biriliklarining me’yorlashuvi uchun eng qulay imkoniyat sanaladi. Samarqand – viloyatimizdagi yirik shahar yoki Viloyatimizdagi yirik shahar Samarqand gaplarida yoki Men qishlog’imizdan kecha keldim / Men kecha qishlog’imizdan keldim / Qishlog’imizdan kecha men keldim gaplarida so’zlar va ularning o’rin almashinishi mazmunni o’zgartirib yuborgan emas. Qolgan ikkitasi esa hozirgi o’zbek tili normasiga unchalik mos kelmaydi» (Q o’ n g’ u r o v R. . Gapning bu shakllari nutqda. Gap qanday shakllar va birliklardan tashkil topgan bo’lishidan qat’iy nazar. Bu o’rinda xulosa sifatida shuni qayd qilish mumkinki. Biz bu o’rinda o’zbek tilida gap qurilishining og’zaki yoki yozma nutq shakllarida va vazifaviy uslublarida namoyon bo’lish xususiyatlarini unutmagan holda dastlab gap tizimida so’zlarning odatdagi joylashuvi haqidagi qarashlarni eslaymiz. O’zbek tili stilistikasidan ocherklar. Demak o’zbek tili sintaktik me’yorlarini belgilashda gaplarning erkin tartibini nazariy asos qilib olsak to’g’ri bo’ladi. Bu hol o’zbek tili gap qurilishining o’ziga xos xususiyatlarini ko’rsatadi» (O’zbek tili grammatikasi.

ana shu tartibning buzilishini me’yorning buzilishi deb baholaymiz. Shu bilan birga. Agar sintaktik me’yor hajmini ana shu qamrov doirasida tasavvur qiladigan bo’lsak. shakllar o’rtasidagi munosabat masalasi ham muhim. Masala ana shu tarzda qo’yilar ekan. qani. mehmon. kichik yoki katta matn tarkibidagi til birliklarini ularga sinonim bo’lgan boshqa birliklar bilan yoki o’zaro o’rnini almashtirib qo’llashning mumkinligi nutq jarayonida katta uslubiy imkoniyatlarni keltirib chiqarish bilan birga. yeb turing. boshlang. U yana o’z navbatida har bir holatdan kelib chiqadigan grammatik me’yorlar haqida mulohaza yuritishimizga imkon beradi. dasturxonga qarang. Grammatik me’yorlarni belgilash jarayonida mantiqiy fikrlash va uning natijasida yuzaga keladigan grammatik qurilishlar. yeb o’tiring. balki ulardan muomala jarayonida foydalana olish. boshladik. ayniqsa uning birinchisidagi gado so’zining kimga qaratilganini aniqlash uchun alohida diqqat yoki intonasiya zarur bo’ladi. jumladan o’zbek tilida ham. fikr-mulohazalar. fikr egasining ifoda maqsadi va niyatidan kelib chiqib. gapda so’zlarning joylashish tartibi haqida mulohaza yuritilayotgan ekan. agar sinchiklab tahlil qilinsa. ovqatga qarang. ovqatdan oling. ovqatni oling. Ayrim misollar keltirish bilan cheklanamiz: Gazeta o’z savollariga qoniqarli javob topolmaydi millat ichidan (I. kesim esa xuddi shunday so’zlar bilan gapning oxirida kelishi. nutq jarayonidagi til birliklariaro sintaktik munosabat fikrning to’laqonli ifodasida katta mavqyeni egallaydi. do’stlarim (qo’shiqdan). Ђafurov. qani-qani. Millatning billurlanishi). tilimiz rivojida sintaktik me’yorlarni belgilash ham muhim o’rin tutadi. shu ma’noni beradigan ovqatdan iste’mol qilib turing. ayniqsa. sintaktik me’yor bilan aloqador bo’ladi. Olimjon). /Zax tuproqning bag’riga sen uvolsan (H. O’lmoq uchun sen tug’ilgan emassan. yuzaga kelgan hosila mulohaza nutqda turli grammatik shakllarda ifodalanishi mumkin. tanavvul qiling singari qurilmalar ham garchi «yemoq» ma’nosini bersa-da. Ammo ko’zda tutilgan matnni shakllantirish uchun so’z va uning ma’nolarini bilishning o’zigina yetarli bo’lmaydi. olib turing va hokazo shakllardagi garmmatik qurilmalar so’zlashuv uslubida me’yor sanaladi va bitta «yemoq» semasi atrofida birlashadi. yuqoridagi sintaktik birikmalarning har biri matnda alohida ma’no nozikliklarini. olib o’tiring. ma’lum darajada me’yoriy buzilishlarni paydo qilishi mumkinligi ham aniq bo’lib qoladi. mantiq va til qonuniyatlariga ko’ra ularni aynan bir narsa deb ham bo’lmaydi. Nutqni shakllantirishdagi piravord maqsad ham ana shu. to’g’ri bo’ladi. har qaysi bosh bo’lakka oid so’zlar esa ulardan oldin qo’llanilishi o’zbek tili uchun odatdagi to’g’ri tartib. alohida olingan gap. iste’mol qiling. oling mehmon. Ayni paytda. ya’ni me’yor ekanligi tilshunosligimizda allaqachon ma’lum. har bir milliy tildagi gap qurilishi o’ziga xos tarzda shakllanadi. Chunki ularning o’rtasida ajratilib bo’lmaydigan bog’liqlik mavjud. marhamat. Tafakkurda umumiy tarzda. so’zlashuv nutqi uchun me’yor hisoblanmaydi.insonning do’sti – Insonning do’sti – it. olib turing. munosabatlarning. Shuning uchun ham har bir tilning o’ziga xos me’yori mavjudligi haqidagi fikr . Masalan. Keyingi ikki misoldagi. dasturxonga qarab o’tiring. It .Modomiki. Demak. Buning ustiga. Darhaqiqat. . mehmon. qolmasin. mehmon. marhamat qiling. Nutq uchun faqat ma’lum so’zlardagi turlicha ma’nolarni bilish emas. biz odatda to’laqonli grammatik shakllanish namunasi deb hisoblaydigan ikki tarkibli gaplarni tahlil materiali qilib olsak. So’zlovchi yoki yozuvchi niyati ana shu omillar bilan bir qatorda til birliklarining matnda o’zaro grammatik aloqasini ta’minlash tufayligina amalga oshadi. uslubiy farqlanishlarni hosil qilishi ham mumkin. Boshqacha aytganda. Men gado Xonzodaga ko’nglimni berdim. oling. hissiyotlarning eng nozik jihatlarini ham ifodalab berishga xizmat qildirish muhim sanaladi. Gapning bosh bo’lagi sanaladigan ega o’ziga oid so’zlar bilan gapning boshida kelishi. ovqatdan tanavvul qilib turing. shu qolib nima bo’ladi.

garchand shaklan bir bo’lsa ham. Gap shakliga sirtdan qarab bu darak. u kunlarni eslatma menga! Qo’ygil. Bu kabi noqisliklarni nutqda ko’plab uchratamiz. tashvish. ohang xususida.Komilova). iltimos. Lekin so’roq gaplardagi mazmuniy ifoda doirasining kengligi. vijdonsúz tarzida talaffuz qiladigan bo’lsak. ularni mazmun va shakl jihatdan mutanosib va nomutanosib bo’lgan so’roq gaplar. ta’kidlash singari turli xil ma’no ottenkalarini ohang yordamida farqlaydi. garchi u nutqning barcha ko’rinishlarida yaqqol bilinib turadigan vosita sanalmasa ham. muallif kutgan ma’no kelib chiqadi. «Bahor keldimi?» ham gapmi! «Bahor keldimi»ng nimang? Bahor keldi? Bahor keldi?! gaplari umumiy ma’noda bahorning kelishi haqidagi so’roq mazmunini va unga munosabatni bildirsa ham yuqoridagi har bir grammatik shakl samimiy. Boshqacha aytganda. Bu masalani faqat ohang hal qilishi mumkin.dedingmi? «Bahor keldimi?» emish! «Bahor keldimi?» ekan. bu gaplardagi mazmun imkoniyatlarining kengligi ularning hammasiga bir xil me’yoriy o’lchovlarni qo’llab bo’lmasligini ko’rsatadi. N u r m o n o v A. yomondin qoch. – Toshkent. Parchadagi imonsiz. siz vijdon. garchi umumiy ma’noda o’tgan voqyea-hodisalarni eslatmaslikka da’vat qiliyotgan bo’lsa-da. so’zlashuv jarayonida ahamiyati juda sezilib qoladi. vazifaviy uslublar jihatidan ham farqlanmoqda. Agar bu so’zlardagi –siz qismi ta’kid yuklamasi vazifasini bajarayapti. Sintaksis. O’sha asar.: Bahor keldimi? «Bahor keldimi?» . N u r m o n o v A. u kunlarni eslatma menga! Bu gaplar ham xuddi yuqoridagi so’roq gaplarda kuzatilgani kabi. ko’zda tutilgan mazmunni ifodalash uchun ular maxsus ohang yordamida ijro etilishi lozim bo’ladi (M a h m u d o v N. vijdónsiz tarzida talaffuz qilinsa. qo’ygin! Qo’ygin. avrash. imónsiz. qo’y! Qo’ygin. vijdonsiz so’zlarini o’zbek tilida urg’u odatda oxirgi bo’g’inga tushadi. tashviqot qilish singari ma’nolarni gap tarkibidagi hyech bir grammatik yoki tinish belgi ifoda eta olmaydi. menga u kunlarni eslatmagin! Menga u kunlarni eslatmagin. Siz imon. menga u kunlarni eslatma! Menga u kunlarni eslatma. hayotim. ko’ndirishga harakat qilish. v i j d o n s i z. s a n ch i q andin. achchiqlanish. Tilimizda. «O’zbek tilining nazariy grammatikasi» asarining mualliflari bu xildagi gaplarda sof so’roq mazmunining bo’lishidan tashqari taajjub. so’roq yoki undov gap deb dastlabki yuzaki bahoni beramiz. . ya’ni bir sintaktik shakldagi gapning matnda har xil ma’nolarni ifodalashi mumkinligi bu gaplarning turli nutqiy vaziyatlardagi me’yoriy holatlarni belgilab olishga zarurat tug’diradi. 49-bet). buyruq. degan qoidaga amal qilib. nihoyatda xunuk ifoda kelib chiqadi.. darak gaplarda shakl va mazmun munosabati zich bog’liqlikda bo’ladi. 1995. Ammo yuqoridagi singari so’roq gaplardagi maslahat. yamondin (So’fi Ollayor) misolidagi sanchiq so’zini ham birinchi holatda (urg’u oxirgi bo’g’inga tushganda – sanchúq) ot. N u r m o n o v A. tahlillar. O’sha asar. 51-bet). Kishi s a n ch i q so’z aytsa. Aslida she’rni bu qoidalardan bexabar oddiy kishi ham o’qishi mumkinligi hisobga olinib.. Mas.. mensimaslik.Gaplarning ifoda maqsadiga ko’ra bo’linishlarida me’yoriy mustahkamlik turlicha ekanligini kuzatish mumkin. bu da’vat har bir gapda ohang ko’magida so’zlovchi maqsadiga mos tarzda ifoda etilmoqda. xolisona so’rash. siz aziz inson tarzida tuzilganda edi munozaraga ham. imonsúz. Darhaqiqat. shuning uchun urg’u so’zning o’zak qismidagi ikkinchi bo’g’inga tushishi lozim degan mulohaza bilan talqin qilinsa. O’zbek tilining nazariy grammatikasi. kinoya singari bir qator qo’shimcha ma’nolar ifodalashi haqida mulohaza yuritishib. Ushbu gaplarni qiyoslaylik: Qo’y. gumon. yalinish. g’azab. aziz onajon (D. Masalan. deb ikkiga ajratishadi (M a h m u d o v N. «sintaktik darak ma’nosi gapning sintaktik darak shakli orqali ifodalanadi» (M a h m u d o v N. Yomondin qoch. 51-52-betlar). Nutqda ohangning naqadar muhim omil ekanligini mana bu misollar ham yana bir bor tasdiqlaydi: I m o n s i z. eshitmaganini bilib olish uchun so’rash. darak. siz aziz inson / Kamolim. Shu bilan birga. noaniqlikka ham o’rin qolmasdi. taajjublanish.

oni – shaxmatist deyish mutloqo mumkin emas. U hurmat kategoriyasi shaklini hosil qiladi» (Z i k r i l l a ye v Ђ. nohissiy bo’lsa. Shunday ekan. Bu qoida boshqa sahifada yana takrorlanadi: Uchqun va Tolib artistlar. Ђulomov tomonidan – S.) quyidagi misollar beriladi: Ular studentlar – Ular student. degan xulosa kelib chiqadi» (Z i k r i l l a ye v Ђ. ya’ni so’z o’zgartuvchi qo’shimcha bo’la olmaydi. dadamlar keldi – aytaylik. O’zbek tilida bayon oddiy.Zikrillayev «Nazariya quruq og’och…» maqolasida – lar qo’shimchasining bu boradagi xizmati haqida ma’qul fikrni aytadi: « Bunday holda -lar sintaktik vazifa bajarmaydi. u darajada emas. ular shaxmatchi deyish mumkin bo’lgani holda rus tilida faqat oni – studentы. dadamlar keldilar – grammatik me’yorning saqlangani. Odatda o’zbek tili iste’molchilari ularning ana shu ko’rinishlarining barchasidan ham foydalanaverishadi.Begmatov) ekanligini inobatga olsak. Shu o’rinda. Bu qizlar shaxmatchilar – Bu qizlar shaxmatchi. A. Shunday ekan. Darvoqye. Adabiy normaning namunaviy umummajburiy hodisa (E. 1998. Ega va kesim mosligi haqidagi qarashlarni sinchiklab tahlil qilgan Ђ. ma’nolari vaziyatga qarab kuchli va kuchsiz. ularning hyech birida grammatik munosabat buzilgan deb bo’lmaydi. Uslub nuqtai nazaridan har birimizning nutqimizda ularning o’z o’rni va bahosi bor: dadam keldi – shunchaki xabar. Ta’kid nazarda tutilsa (ya’ni hissiy bayonda). vaziyat talabidan kelib chiqib. bu qurilmalarda ega va kesim mosligiga nutqiy zarurat ham yo’q.Ђulomovni . ta’sirli va betaraf hamda befarq ifodalanishi mumkin. har bir kishi nutqida. Demak. ohang farqlaydi. qo’shimcha tejaladi.K. Bizningcha. Sintaktik uslubiyat doirasida ega va kesim mosligi hamda uning me’yoriy munosabati xususidagi mulohazalar ham muhim o’rin tutadi. Oni – shaxmatistы. Nazariya quruq og’och… / «Istiqlol va ona tili qurilishi talqini» to’plami. o’zbek tilida ular studentlar. bir ma’no atrofida turlicha ohanglar. faqat gazetadan olingan misolda qo’shimcha qo’llansa bo’ladi. 25-bet). Qo’shnilarim ham halol odamlar («S. 24-bet). –lar emas. aytaylik. dadam keldilar – xabar bilan birgalikda o’z otasiga bo’lgan hurmat ifodasi. barchani ruscha fikrlashga ajbur qilayotgan ekan-da. ularda grammatik me’yor buzilmagan deb bemalol aytish mumkin. boshqa vosita qo’llanadi. o’zining va turmush o’rtog’ining (har ikkalasining) dadasi kelganligini haqida xabar. Ammo uslubiy me’yor nuqtai nazaridan bunday deb bo’lmaydi. ular student. o’ziga xos tarzda yuzaga kelishi. oni – student. Boshqa misollarda – lar ishlatilishi rus tilining xususiyatiga mos keladi : Oni – studentы. ular shaxmatchilar. Shu faktning o’ziyoq A.Ђulomov millatning barcha a’zosiga ruscha fikrlashni namuna qilib ko’rsatayotgan ekan-da. nutq jarayonida ohangga e’tibor berish me’yorga e’tibor berishning asosiy sharti bo’lib qoladi. Ђulomovning shu mavzuga oid fikrlari haqida u quyidagilarni yozgan: «Ega ko’plik formasida kelganda (uchinchi shaxs) ot kesim birlikda ham. Nutqda ba’zan shunday bo’ladiki.ikkinchi holatda (urg’u birinchi bo’g’inga tushganda – sánchiq) so’zning olmosh va fe’l bo’lib ajralishini va boshqa-boshqa ma’nolar ifoda etishini ham talaffuz. Sonda moslashuvidagi sezilmas darajadagi nomuvofiqlikni hisobga olmaganda. oni – shaxmatistы deyish shart. nutq uchun eng ma’qul variant sifatida dadam keldilar tanlanishi ma’qul bo’ladi. Zikrillayevning bir fikriga munosabat bildirishga majbur bo’layapmiz. A. Nutqimizda faol ishlatiladigan bir gap misolida me’yoriy munosabatni tahlil qilishga harakat qilib ko’ramiz: dadam keldi – dadamlar keldi – dadam keldilar – dadamlar keldilar. ko’plikda ham qo’llana oladi deb (A. Ђ. Shunga ko’ra ega-kesim mosligiga dahli yo’q. Negaki. – Buxoro. Yuqoridagi maqola. – Uchqun va Tolib artist. ammo uslubiy me’yorning bir holatda – bitta ota nazarda tutilgan holatida buzilishi. ta’kid nazarida tutilsa. O’zb»).

Atrofda qushlar chug’urlashadi. Bu narsa har ikki tilning o’z me’yoriy xususiyati sanaladi. Bu so’zlar hukmni ifodalash. aslida ana shu tilda tafakkur qiladi. Misollar tahlilidan yana bir narsa . ajratib ko’rsatish kabi ma’nolar oddiy xabardan ana shu –lar tufayli farq-lanayotgan bo’lsa. Gaplarning kesimi grammatik jihatdan shakllantirilganda ham mazmunda o’zgarish bo’lmaganini payqash qiyin emas. bu alohida so’z gap bo’lganda alohida bir tugallangan ohang bilan. keyin so’yla) me’yoriy holat. shu bilan birgalikda uslubiy imkoniyatlari ham naqadar kengligi ayon bo’lib qoladi.da. Buning ustiga kishining tili qaysi tilda chiqqan bo’lsa. Atrofda qushlar chug’urlashadi. Ammo u aniq bir shaxs bo’lmaganidan. ehtiros. Ilmiy adabiyotlarda bunday gaplarda ish-harakatni bajaruvchi shaxs grammatik jihatdan ifodalan-masligi ta’kidlanadi. Bahor. ularga tayangan holda gaplarning ikki tarkibli ko’rinishidan boshqa ayrim turlarining me’yoriy xususiyalari haqida mulohaza bildirish mumkin bo’ladi. Oppoq tong otmoqda. Uning ifoda etilishida esa o’zi ta’lim olgan va tarbiyalangan. fikrni ifoda etish hususiyatiga ko’ra ham ikki tarkibli gaplardan farq qiladi. Abdurahmonov bu janr nutqiy me’yorlarining o’ziga xos ko’rinishlari to’g’risida ishonarli xulosalar berganki. Shuning uchun ham gaplardagi ega yoki kesimning shakllanmaganligini grammatik me’yorining buzilishi deb emas. Masalan: Mahmudovni jamoa xo’jaligining raisi etib tayinlashdi. Nutqda uni tinglovchi va o’quvchi ham payqaydi. tongning otishi haqidagi xabarni berish bilan birgalikda bahor va tongning mavjud va hukmron bo’lib turganligi ham ta’kidlanadi. Hisobot yig’ilishida qarshi ovoz berishdi kabi. mazmuniga. Ammo uslub nuqtai nazaridan o’zgarish bo’lganligi. noma’lum bo’lganidan qo’llanilmaydi. Tong. Tong otmoqda.o’zbek tilining nafaqat grammatik. Bu gapni Ular ertaga soat 10 da universitetga chet eldan mehmonlar kelishini aytishdi shaklida tuzish ham mumkin. Izohlovchilar . kesim ham shuncha so’zli birikma orqali ifodalanadi. Faqat farqi shundaki. gapga aylanish jarayonida kesimning vazifasini. tong so’zlarining gapga aylanishidagi asosiy omil ham ana shu kesimlarning shakllanmasligi bo’lib hisoblanadi. Qiyoslaymiz: Bahor keldi. mazmunini ham o’z zimmasiga oladi. (Oz so’z – soz so’z. Bu gaplarga grammatik egani qo’yish mumkin. maqollarning buyruq gap shaklida berilishi (Avval o’yla. ma’lum bir nutqiy vaziyatda ko’zda tutilgan maqsadning ifodalanishi uchun zarurat deb tushunish kerak. aksincha. rus tilidagi shaklda ma’no ohang yordamida ajratilmoqda. Orzularim mavjlanar shu dam. yashayotgan muhitning ta’sirida boshqa til namunalaridan foydalanish mumkin. bu uning me’yoriy xususityati hamdir. Ayni paytda. Bir tarkibli gaplar nafaqat grammatik tuzilishi. Kesimi ifodalanmagan gaplarga e’tibor beraylik: Bahor. hayajon bilan talaffuz etiladi hamda bahorning kelishi. Kesimning odatda III shaxs. harakatni bajaruvchi haqiqiy shaxs (shaxslar) baribir noma’lumligicha qolmoqda. Gapda ega ko’proq otlashgan so’z yoki so’z birikmalari orqali ifodalanadi va u nechta so’z va so’z birikmalari bilan ifodalansa. Ega grammatik jihatdan shakillangan bo’lsa. ma’lum darajada gapning ta’sirchanligi yo’qolganligi seziladi. Oppoq tong. Masalan. birgalik nisbatda bo’lishi bunday gaplarning mantiqiy grammatik tabiatidan kelib chiqadi va bu holat ular uchun me’yor sanaladi: Ertaga soat 10 da universitetga chet eldan mehmonlar kelishini aytishdi.yuqorida qo’yilgan ayblardan qutqaradi. Maqollar tahlili misolida xalq og’zaki ijodi namunalarining sintaktik xususiyatlari haqida yirik tadqiqotlar olib borgan X. Orzularim mavjlana shu dam. yoz mevasi – qish xazinasi). shu bilan birga. Kesim grammatik jihatdan shakllanamagan bo’lganda ham bu harakat ongimizda mavjud bo’ladi. so’roq va undov gaplar shaklida kelishi esa tilimiz uchun xos xususiyat emas. Shaxsi noma’lum gaplarni olib ko’raylik. O’zbekcha variantlarda ta’kidlash.

Ko’p o’rinlarda so’z qaratqich. Aytilganlardan shunday xulosa kelib chiqadiki. nomard yuz o’lar kabi). «Alisher Navoiyning nasriy asarlarida qo’llangan sodda gaplarning tarkibiy va ma’no amallari XY asr nasrining ajoyib namunasi bo’lib. parallelizm yorqin sezilib turadi. Bir tarkibli gaplarning shaxsi umumlashgan turi maqollar sintaksisi uchun asosiy me’yoriy xususiyat sanaladi (Olim bo’lsang olam seniki. «O’z namozin maqbul taxayyul qilg’an jamoat namozi qabuliyatin ham takafful qilg’an» singari gaplarga ko’z yugurtirish bu fikrning to’g’ri ekanligini tasdiqlaydi. oradan 500-600 yil o’tgandan keyingi o’zbek tili gap qurilishi va ularda ishtirok etayotgan leksik-grammatik birliklarda boshqacha manzarani kuzatamiz. Daraxtlar barglarini deyarli to’kib bo’lgan. cho’ziqlik. har bir sintaktik birlik matn xususiyatiga qarab.uchramaydi. Ammo nutqiy jarayon shunday keng qamrovli va murakkabki. tenglik. Tadqiqotda keltirilgan «Va sart orasida ahli ta’bu donish va zumrai ilmu zehnu biynish ko’prakdur». kelajakda sintaktik me’yorlar har bir uslub. Sintaksis nazariyasi asoschilari tomonidan asosiy sintaktik birliklar – so’z birikmasi va gap o’rtasidagi grammatik farq yetarli ko’rsatib berilgan. kech kuz so’z birlikmalari. deb o’zgartirish maqsadga muvofiq emas. Qo’shning tinch – sen tinch tartibida shakllangan gapni Sen tinch – qo’shning tinch. Gap: Qaysi yil edi. So’z tartibi esa turg’un. yodimda yo’q. (Uning) «nasriy asarlaridagi qo’shma gaplargina emas. Rahmat olgan omondir. Erajni o’lturdilar». Olimning ta’kidlashicha.1990. – Toshkent. Shu tufayli ham Alisher Navoiyning nasriy asarlarida bunday so’z shakllari va birikmalarining qo’llanishi tabiiydir» (A sh i r b o ye v S. Demak. Tildagi har bir sintaktik kategoriya. Alisher Navoiy nasriy asarlarining sintaksisi yuzasidan tadqiqotlar olib borgan S. la’nat olgan yomondir singari). Kech kuz. Qaysi holatni . Tabiiyki. Tadqiqotchi qo’shma gap shaklidagi maqollar ohangiga ham alohida e’tibor beradi va bunda ham me’yorning buzilishi so’zlovchi yoki yozuvchini kutilgan natijaga olib kelmasligi mumkinligini uqtiradi. alar hasaddin ittifoq qilib. o’zbek tili sintaksisi doirasida me’yoriy chegaralarni belgilash nihoyatda murakkab vazifa.avtoref. «Barcha sadot va mashoyix va ulamo va fuqaroning mahbubi qulubi erdi». ikkinchi holatda gap. jimlik. komponentlar turg’unligi bunday gaplar uchun me’yoriy holat hisoblanadi. Gap ko’p – ko’mir oz. Buning ustiga «o’rta asr adabiyoti va tilini diniy tushunchalarsiz tasavvur qilib bo’lmas edi. Maqollarning bog’lovchisiz qo’shma gap shaklida kelishini ham ularning muhim me’yoriy belgilari deb hisoblash lozim (Qo’shning tinch – sen tinch.f. bu tipdagi gaplarda qiyoslash. Ko’rinadiki kech kuz bir holatda so’z birikmasi. Mard bir o’lar. sintaktik me’yorlarining bir muncha turg’unlik xususiyatiga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. o’sha davr normasini aks ettiradi».tojik adabiy tilining ta’siri kuchli bo’lgan»ligi sezilib turadi. dunyoviy tushunchalar diniy tushunchalar bilan bog’lanib kelingan edi.Ashirboyev xulosalari til me’yorlarining davriy xarakterini.d-ri …dis. Alisher Navoiyning nasriy asarlaridagi sodda gaplarning tarkibiy va ma’no xususiyatlari: Filol. davomlilik. ayrim holatlarda ular bir-biriga teng kelib qolishi mumkinligini ko’rsatadi. vazifaviy uslublar doirasida qo’llanishiga ko’ra o’ziga xos mazmun va shakl kasb etishi mumkin. oydin kecha. tushum va boshqa kelishiklar bilan shakllanishi lozim bo’lganda. balki sodda gaplarning shakllanishida ham fors. Gaplarning ifoda maqsadidan kelib chiqib. «Chun taxti anga muvaffaq bo’ldi. zidlash mazmuni. ularning alohida tur va janrlari misolida batafsil tadqiq etilishi lozim bo’ladi. Qiyoslaymiz: oppoq tong.39-41-betlar). sokinlik va jiddiylik kabi ma’nolar ohang yordamida yuzaga kelishi hamda ularning qo’shma gapning ma’lum turlariga xoslanishi haqida mulohazalar bildiriladi. binobarin. belgisiz ishlatiladi. Shu narsa ham muhimki. Demak.

nutqiy vaziyat. uni kutilmagan tarzda ijro etishadi. Yashin). og’zaki nutq me’yorini olib ko’raylik. aytaylik. adabiy tilning barcha uslublari uchun tilning dastavval grammatik qurilishi va umumiste’moldagi umumiy so’zlar sanalishini ta’kidlagan edi (Ye f i m o v A. O’zbek tili uslblarining vazifaviy chegaralanishida sintaktik me’yorlarning ham o’z o’rni bor. Chunki. masalan poetik matnda. umumiylik har bir vazifaviy uslubda juz’iy tarzda yuz berishini aytib o’tish ham lozimdir. bu. s. bu… xo’o’sh…muttahamlarcha yashash … yo’q. Shu o’rinda vazifaviy uslublarning umumiy va xususiy tomonlari borasida so’z yuritishiga zarurat seziladi. bir – biriga bog’lanmagan bo’lmasin. Stilistika xudojestvennoy rechi. Mana shu farqlarning esa har bir vazifaviy uslubga oid matnlarning grammatik qurilishida reallashuvi o’z-o’zidan ayon bo’lib qoladi. bu masalani ana shu grammatik birliklar shakllanayotgan nutqiy qurshov hal qiladi. qo’ying – ey. ulardagi me’yor masalasi ham o’z-o’zidan hal bo’ladi. Uning barcha vazifaviy uslublar uchun grammatik qurilishning umumiy ekanligi haqidagi fikri nazariy jihatdan to’g’ri ekanligini ta’kidlagan holda. me’yoriylikni belgilashda ham ana shu mazmuniy va shakliy munosabatlar e’tiborga olinishi shart. Har bir vazifaviy uslubning sintaktik o’ziga xosligi uni boshqa uslublar bilan qiyoslaganda ochiladi.Yefimov bir qadar aniqlik kiritib. Gap qurilishida turli grammatik vositalar yordamida shakllanadigan grammatik munosabatlar. Masalan.I. Til tizimidagi sintaktik me’yorlarni belgilashda gap qurilishining nazariy asoslariga tayanib ish ko’rish va bunda har bir tilning o’z grammatik tabiatini hisobga olish to’g’ri bo’ladi. – M. ko’rsavod-ye! Dotasiya. ta’sirchanlik. aniqlik ilmiy va rasmiy uslubga xos xususiyat.).I. ayrim grammatik qoidalardan chekinishga yo’l qo’yilishi tabiiy. s.66.. davlat qaramog’ida yashash…. Ana shu vazifani amalga oshirish yo’lida. 1983. Bu masalaga A. albatta. so’zlashuv va ilmiy uslubda shakllangan matnlarni bir-biriga taqqoslashdan aynan ana shu grammatik qurilishda ham farqlar yaqqol sezilib turishi ma’lum bo’ladi. ha! (T. Xolmat ota … Xolmat ota (K. qarz bo’lib yashash demakdir. Masalan. deb hisoblaydi va mantiqiylik badiiy nutqda obraz.Kojina ham vazifaviy uslublarning barchasi uchun umumiy bo’lgan belgilar – to’g’rilik.N.axir. Po’latov. suhbatdoshlarning o’zaro munosabati bu gaplarni tushunishga ko’maklashadi. til faqatgina aloqa va xabar vositasigina emas. Maktabni necha bilan bitirib eding? Ay. ammo u badiiy obraz yaratish uchun ham zarur. Bu uslub doirasida shakllangan gaplar qanchalik uzuq-yuluq. Shuning uchun bu chekinishlarga vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan baho berilsa. Chunki har bir vazifaviy uslubning muttasil amalda bo’lib turishi tabiiy ravishda ularning nutqiy me’yorini belgilab qo’yadi va uning tilda yashovchanligi ham ana shu me’yor asosida mustahkamlanib boraveradi hamda bu me’yor uni boshqa uslublardan farqlashga imkon beradi. birikmalardagi so’zlararo moslik va muvofiqliklardan har qanday chekinish ham me’yorning buzilishi deb qaralishi lozim.me’yoriy buzilish deb baholash mumkin? Qanday belgilariga ko’ra ularning birini so’z birikmasi. ilmiy nutqda u fikrlar ifodasining qat’iy tartibi bilan farq qiladi. M. obrazli fikrning izchil tuzilishi bo’lsa. Yo’q…. hokimtobelik xususiyati mavjud ekan. so’zlarni yoki gaplarni vaziyat bir-biriga bog’laydi (Bu haqda qo’shimcha ma’lumot olish . Murod). o’z-o’zidan ayonki. Masalan: Xolmat. u tas’ir o’tkazish quroli hamdir. degan xulosaga keladi (K o j i n a M. – M. Tildagi ega-kesimlik.)..N. Odatda suhbatdoshlar nutqqa tayyor bo’lishmaydi. aniqlik.1961. yo’q. bu qarashning ham nisbiy ekanligini. Stilistika russkogo yazыka.80. To’g’ri. ikkinchisini gap deb ataymiz? Albatta. mantiqiylikni ko’rsatib o’tadi va ularning har birining qaysi vazifaviy uslubga ko’proq xos ekanligini va ularning aks etish me’yorini belgilab berishga harakat qiladi.

so’zlovchining harakatlari. 1991). Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy uslubi. to’liqligi. O’rinboyeva D. Nutqiy ifoda jarayonida fikriy mukammallik. aniqlik. maqsadga muvofiqlik va ta’sirchanlik kabi nutqiy lingvostilistik omillar doirasida amal qilishi zarur bo’lgan jihatlar anchagina. 111-151-betlar). Uslubiy me’yorlarning erkinligi. Bu hududda yashovchi aholi sug’diylar deb atalgan» (O’zbekiston tarixi. mazmun va shakl munosabatidagi birlamchilik va ikkilamchilik qoidasidan bu holatda ham chetga chiqib bo’lmaydi. Strabon. Yuqorida aytilganlardan shu narsa ma’lum bo’ladiki. Misol: «Yozma manbalarning guvohlik berishicha. sak va massaget elatlari yashaganlar. – Toshkent. ya’ni grammatik qurilishning to’g’ri bo’lishini nutqning eng asosiy xususiyatlaridan biri sifatida e’tirof etayapmiz.sinf). bir tarkibli va qo’shma gaplarning faolligida. Chunki. miloddan avvalgi YII. 4. fikrni va gaplarni o’zaro bog’lovchi maxsus vositalarning ishlatilishida. Ba’zan og’zaki nutq matni asl holatida qog’ozga tushirilsa. Arrian. Ilmiy uslubni ham olib ko’raylik. Uslubiy mezonlar. Shunday holatni ham so’zlashuv uslubi gap qurilishi uchun me’yor deb tushunishimiz lozim bo’ladi. 7-ma’ruza: U s l u b i y m ye ‘ yo r R ye j a: 1. o’zbek tili gap qurilishining odatdagi tartibiga rioya qilinishida ko’rinadi (Bu haqda yana qarang: Mu k a r r a m o v M. Sug’uda (Behistun yozuvlarida ). Zarafshon va Qashqadaryo vodiysida dehqonchilik bilan shug’ullanuvchi ko’plab aholi istiqomat qilgan. mantiqiylik. Yozma manbalarda bu hudud So’g’da («Avesto»da).. Ammo o’zbek tili grammatikasi qoidalarini.YI asrlarda O’zbekiston hududida sug’diylar. sintaktik me’yor muammolarini tushunish yanada osonlashadi. Ammo yuqorida keltirilgan misollardan shu narsa ham ma’lum bo’ladiki. Bu uslub o’zining sintaktik xususiyatlariga va me’yorning bir qadar turg’unligiga ko’ra boshqa vazifaviy uslublardan farq qiladi.uchun qarang: O’rinboyev B. 6 . 2. Uslubiy me’yor tushunchasi. . Hozirgi o’zbek adabiy tilining so’zlashuv uslubi. Adabiy me’yor va uslub. Bu o’rinda ularning ayrimlari sanab o’tildi. Bu narsa ilmiy matndagi fikrning tugalligi. 1984. barcha grammatik vositalar va qurilmalar ana shu vazifaga xizmat qilishi lozim bo’ladi. mantiqiy izchilligida. ularni amalda qo’llashni boshqa kurslarda ham o’rganish davomida talabalar ana shu aytib o’tilgan masalalarga e’tiborni kuchaytirsalar. 3. maqsadga muvofiqlik asosiy muddao sanalar ekan. u o’quvchi uchun umuman tushunarli bo’lmasligi mumkin. Biz odatda to’g’rilikni. ohangning ishtirok etishiga imkon bo’lmaydi. xorazmliklar. – Toshkent. sintaktik me’yor doirasida tildan foydalanuvchilar uchun to’g’rilik. baqtriyaliklar. Kursiy Ruf asarlarida Sug’diyona deb nomlangan. eng muhimi. xolos. bunday paytda og’zaki so’zlashuv jarayonidagi imtiyozlar – nutqiy vaziyat.

bu xususiy me’yorlar orasidagi mavqyei qanday va uning o’zbek nutqi madaniyatining takomillashib boruvida xizmati nimadan iborat bo’ladi. Aytilganlarni uslubiy me’yorni anglashdagi birinchi bosqich deyish mumkin. 1983. u umumiy me’yor sirasidagi xususiy me’yorlarning bir ko’rinishi hisoblanadimi. fonetik normalar – fonema. rasmiy. leksik normalar – so’z (leksema). Angladikki. Lekin bu mushkullikdan qat’iy nazar uslubiy me’yor to’g’risida aniq tasavvurga ega bo’lishimiz uchun uni adabiy til me’yorlari qatorida hisoblay olamizmi. Bu birliklarni tanlab ishlatishga bo’lgan so’zlovchi yoki yozuvchining individual ehtiyoji ularning o’z uslubini. Yuqoridagi savollarga javob berib bo’lganimizdan so’ng masalaning ana shu jihatiga kengroq to’xtalamiz. – Toshkent. ya’ni o’z til birliklariga egadir. tildagi har bir vosita uslubning shakllanishi uchun material bo’la olishi mumkin. binobarin. tilni bilish darajasi. funksional – vazifaviy uslublarni keltirib chiqaradi. degan savollarga javob topishimiz lozim bo’ladi. xuddi boshqa til me’yorlarida bo’lgani singari. u og’zaki va yozma bo’lishidan qat’iy nazar. uslubiy me’yor deganda tildagi birliklarning har bir nutqiy mavzu va vaziyatga mos tarzda qo’llanilishi tushuniladi. ana shu elementlarni ijtimoiy hayotning ma’lum sohalarida qo’llash bu sohalarda tobora xoslana boradigan vazifaviy chegaralanganliklarni. mavzu. ilmiy. ijtimoiy muhit. sintaktik normalar – so’z birikmasi. dunyoqarash. Uslublardagi me’yoriy va nome’yoriy vositalar. 6. Masalan. Nutqiy oppozisiyalar. Uslubiy normalarda ham mana shu kabi material. Nutqning shakllanishida sharoit. 7. so’zlovchi va yozuvchining o’z niyati va muddaosidan. va boshq. Qisqa xulosa shu bo’ladiki. til birliklarini qo’llash. Boshqacha aytganda. Demak. Ammo bu me’yorning nozik tomonlarini tushunib olish adabiy til me’yori tizimidagi boshqa xususiy me’yorlarni anglashga nisbatan bir qadar og’ir kechadi. Aslida esa bunday vositalarning yo’qligini ko’ramiz» (B ye g m a t o v B. grafik normalar – grafema. Uslubiy me’yor va til uslublari. badiiy uslublar va me’yor. nutqiy jarayon va vaziyat belgilaydi. Uslubiy mezon. agar kengroq doirada olib qaraladigan bo’lsa.Begmatov shunday izohlagan edi : «Ma’lumki til sohalariga ko’ra normalar o’z materiali. o’zbek tili sohalaridagi me’yorni namoyon etuvchi til vositalarining uslubiy me’yor doirasida yaqqol ko’zga tashlanib turmasligi uni alohida me’yor sifatida tushunishimiz va fahmlashimizni qiyinlashtiradi. publisistik. uslubiy me’yorning o’zi nima va uni qanday tushunishimiz kerak? Ma’lum bir nutqiy vaziyatda. nutqiy jarayonda har bir til birligi uslubiy vosita bo’la oladi. Buning sababini E. Ularning me’yoriy darajasini esa. Xo’sh. Adabiy norma va nutq madaniyati. morfologik normalar – morfema.5. gap. agar hisoblansa. Uslubiy me’yor to’g’risida ma’lumotga ega bo’lish ham filolog talabalar uchun muhimdir. . so’z yasash normalari – yangi so’z va so’z formalari singari. birikmalar bormi? Birinchi qarashda har bir uslub o’z mustaqil vositalariga egadek tuyuladi. tanlab ishlatish imkoniyati uslubiyatni yuzaga keltiradi. 78-79-betlar). Tayanch so’z va iboralar : Vazifaviy uslubilar : so’zlashuv. nutq mavzusi va mazmunidan kelib chiqib.

Uslubiy me’yorning boshqa xususiy me’yorlar bilan umumiy. sintaktik normalari bilan bir qatorda qayd etiladi» (B ye g m a t o v E. B a sh a r a n g ko’rsatib avval… va hokazo. orfografik. «Tilshunoslikda uslub tushunchasini nutq oldiga qo’yiluvchi mezon deb bilishdan ko’ra. shunga ko’ra uslubni ham xuddi konkret normalar kabi real normalarga tenglashtirish ustun turadi. Garchi bir sinonimik qatorda joylashgan so’zlar misrada o’rni almashtirilib qo’llanilayotgan va bu so’zlarning leksik ma’no darajasi teng bo’lsa ham. Agar birinchi gapdan itning insonga vafodorligi. Uslub bilan bog’liq real normalar uslubiy normalar deb yuritiladi. degan xulosa aslo kelib chiqmaydi. ya’ni fikrning noaniq ifoda etilishiga olib kelmoqda. talaffuz. ikkinchi gapdan teskari ma’no tushuniladi. Nutqda kimni ko’rganlik aniq ifoda etilgan bo’lishi kerak : ukaning o’zinimi yoki uning uyida boshqa birovnimi? Endi so’z qo’llash me’yoriga ham diqqat qilib ko’raylik.Navbatdagi bosqichda uni adabiy tilning umumiy me’yori doirasida xususiy me’yorlardan biri sifatida qarash-qaramaslik masalasiga aniqlik kiritilishi zarur bo’ladi. talaffuz. til normasiga tegishli hodisa deb baholash. Olimning o’z mulohazalarini qanchalik ehtiyotkorlik bilan bildirayotganidan qat’iy nazar uslubiy me’yorni ham yuqorida sanab o’tilgan adabiy til me’yorlari qatorida hisoblashga asoslar bor. har bir til birligi. Talab esa boshqacha. va boshq. Masalan. Zavqiyda shunday misralar bor : Yuzingni ko’rsatib avval o’zingga bandalar qilding misolidagi yuz so’zini uning sinonimlari bilan almashtirib ko’ramiz: J a. grammatik me’yor buzilgan emas. Farqlanmaslikning oqibati mana bu misolda yana ham aniq bilinadi: (Uni) ukamni uyida ko’rdim. qay paytda uslubiy me’yor buzilayotganligini payqash ham oson kechmaydi. binobarin. yuqorida til me’yorlari sifatida e’tirof etilayotgan fonetik. Gaplarda so’zlarning o’rni va vazifasi almashgan bo’lsa ham.m o l i n g ko’rsatib avval…. Aytilganlardan. Uslubiy normalar keltirilgan ma’noda tilning fonetik. ayni paytda. . Birinchi misolda morfologik me’yorning buzilganligi ko’rinib turibdi. morfologik. uni tilning o’ziga. Nutqda –ning va –ni kelishik qo’shimchalarining farqlanmasdan ishlatilishi oqibatida bu buzilish sodir bo’lmoqda. umuman odam itga tenglashtiriladi. Ammo so’zlarning o’rni almashtirilishi bilan gapning mazmuni butunlay o’zgarib ketdi.odamning do’sti. uslubiy me’yor adabiy tilning boshqa xususiy me’yorlari bilan bir xil ekan-da. Faqat uning nutq jarayonidagina reallashuvini e’tibordan chetda qoldirmasak bas. morfologik me’yorning buzilishi ikkinchi navbatda uslubiy me’yorning buzilishiga. leksik yoki grammatik me’yorlarning qaysi biri nutqdan tashqarida shakllanadi? Savol shu tarzda qo’yilgandagina masalani tushunish birmuncha oydinlashadi. ularning uslubiy qiymatini bir xil deb aytish mutlaqo mumkin emas. Qiyoslaymiz : ukamni kitobi. Mazmun o’zgarib ketib. (Uni) ukamning uyida ko’rdim. binobarin uslubiy me’yor buzildi. Buning ustiga. biron bir morfologik birlik ham morfologik. kitobni o’qimoq. 78-bet). Odamning do’sti – it. farqli tomonlarini anglash ham muhim. Yuqoridagi asar. orfografik. Hatto keyingi almashtirishlar tufayli ifodada mantiqsizlik ro’y bermoqda. Ukamni (o’z) uyida ko’rdim. Tahlildan shu narsa ma’lum bo’ladiki. aytaylik. ham uslubiy me’yor uchun obyekt bo’lsa. Ma’lum bo’layaptiki. adabiy til doirasidagi har bir me’yoriy buzilish nutqiy ifoda va mazmunga. uslub va til madaniyatiga ham salbiy ta’sir o’tkazmasdan qolmaydi. R u x s o r i n g ko’rsatib avval… Yana: T u r q i n g n i ko’rsatib avval o’zingga bandalar qilding. ularni bir-biridan qanday farqlash mumkin? Masala shu tarzda qo’yilganda morfologik me’yoriy holatlarni aniqlashga qaraganda uslubiy me’yorlarni aniqlash anchagina mushkul ekanligi ma’lum bo’lib qoladi. qay holatda morfologik me’yor buzilganu. sadoqatli ekanligi anglashilayotgan bo’lsa. Nutqda boshqa me’yorlar buzilmasa ham uslubiy me’yorning buzilishini kuzatish mumkin : It . Aslini olganda. uslubiy me’yor qo’pol ravishda buzilmoqda.

adabiy tilning amalda bo’lish jabhasi keng ekanligini ham unutmasligimiz kerak. Mobodo qo’yilganda ham bunda ma’lum bir badiiy-estetik maqsad ko’zda tutilgan yoki badiiy asarning yuzaga kelish talablariga itoat qilingan bo’ladi. Yuqoridagi asar. hatto yillab o’ylaydi. ayni paytda. Tildagi vazifaviy uslublarni dastlab nutq shakllariga – yozma va og’zaki nutq shakllariga bo’lish bu uslublarning faoliyat doirasi va qo’llanish ko’lamini aniqroq tasavvur qilishimizga ko’maklashadi. Ana shu keng jabhani vazifaviy uslublar ma’nosida bilsak. shundayligicha o’qib berish bilan bu matnning mazmunini og’zaki bayon qilish holatlarini ham taqqoslaylik. degan fikrlar bayon qilinadi. . doston mazmunini yozma matn asosida hikoya qilayotgan bo’lsa ham. Binobarin. Masalan. me’yor haqida gap ketgan paytda. adabiy til qonun-qoidalariga rioya qilishni anglar ekanmiz. avvalambor.Ko’rinadiki. Bu narsa uslubiy me’yorni o’zbek adabiy tili umumiy me’yorining alohida – xususiy ko’rinishi sifatida qarashimizga asos bo’la oladi. Bundan tashqari biron-bir ilmiy materialning yozma bayonini u qanday bo’lsa. va boshq. qaysi uslubda bo’lmasin. bunday holatda adabiy me’yorning buzilishiga sharoit yaratiladi. til me’yori deb atashdan ko’ra. Chunki uslubiy me’yorlarni matndan tashqaridagi biron bir holatda aniqlash mushkul ekanligi tahlillardan ayon bo’lib qolaveradi. leksik-semantik va grammatik hodisalardagi me’yorlar va ularning matn uslubiga ta’siridan izlash kerak.deydi u. yirik hajmdagi asarni maydonga keltirish uchun yozuvchi oylab. birgina badiiy matnning janr ko’rinishlari sifatida roman yoki xalq dostonlarini olib qaraylik. ularning har biri o’zining alohida xususiyatlariga ham ega. Yoki bo’lmasin televideniye eshittirishlaridagi. ayni muddaosiga xizmat qildirish uchun bosh qotiradi.Begmatov uslubiy me’yorlarda adabiy me’yorga mos bo’lmagan holatlarning mavjudligini hisobga olib. Tabiiyki. Badiha she’rlar janr sifatida mavjud bo’lsa-da. uni «adabiy normaning til sohalariga ko’ra belgilanuvchi normalari bilan bir qatorda turishi mumkin emas»ligini ta’kidlaydi. har bitta til birligini o’z joyiga qo’yish. Ko’rinadiki. uslubiy me’yorlar haqida gap ketganda ularning vazifaviy uslublarda namoyon bo’lishi asosiy diqqat markazida turishi zarur. sodda so’zlashuv normasi kabi ko’rinishlarda namoyon bo’lishi mumkin» (B ye g m a t o v E. Demak. nihoyatda kam uchrashining sabablaridan biri ham aslida adabiiy me’yorni buzib qo’yishdan qochishga intilish bo’lishi mumkin. ayniqsa «Axborot» dasturidagi jurnalistlarning ma’lum bir voqyea- . «Uslubiy norma. uslub va me’yor munosabatlarini tushunishimiz ham osonlashadi.bu – adabiy norma. nutq me’yori deb atash maqsadga muvofiq bo’ladi. boringki dostonchi – baxshi uni yodlab olib. Shuning uchun ham E. Keyingi paytlarda o’zbek xalq og’zaki ijodiga tegishli bo’lgan dostonlarning barchasi yozma matn holiga keltirilgan bo’lsa ham. adabiy tilning boshqa me’yorlari bilan uslubiy me’yor chambarchas aloqadorlikda. Katta bir syujetga ega bo’lgan. uslubiy me’yorni boshqa me’yorlardan farqli o’laroq. Uslubiy me’yorni adabiy til umumiy me’yorining bir ko’rinishi ekanligini e’tirof etish bilan birgalikda uning boshqa xususiy me’yorlar bilan teng mavqyeda emasligini ham aytib o’tish lozim bo’ladi. o’ylab yozilgan she’r bilan badiha tarzda aytilgan she’rni taqqoslashimiz ham bu fikrni isbotlaydi. Shuning uchun ham me’yor tahliliga oid adabiyotlarda uni har bir vazifaviy uslub doirasidagi fonetik. Binobarin. Badiiy uslub doirasidagi o’tirib. nutqning yozma yoki og’zaki shaklda ifoda etilishi ma’lum ma’noda har bir uslubdagi me’yorlarning ham o’ziga xos ko’rinishlarda yuzaga kelishiga turtki bo’lishi mumkin. Bundan tashqari. . unda matnni ijodiy o’zlashtirish va bayon qilish erkinligi bor. Og’zaki ijod namunasi bo’lgan dostonlar matnining shakllanishida esa boshqacha bir holatni kuzatamiz. tildan foydalanishda aksariyat holda adabiy til me’yorining buzilishiga yo’l qo’yilmaydi. Chunki uslubiy me’yorlar tilda belgilangan barcha xususiy me’yorlarning vazifaviy uslublarda matn talabi va manfaatidan kelib chiqib yashash shakli hisoblanadi. dialektal norma. 78-bet).

faoliyat sohalarining shakllana va kengaya borishi. № 3. Masalaning ikkinchi tomoni esa har bir millat hayotida ijtimoiy munosabatlarning. Me’yoriy buzilishlar asosan vazifaviy uslub materiallarining og’zaki ifodasida ko’proq kuzatiladi. Funksionalnaya stilistika adыgeyskix yazыkov. Birinchidan. Yozma nutq: 1) badiiy nutq. 83-bet) Bu fikrni ikki xil ma’noda tushunishimiz mumkin. garchi bu nutqning har ikkalasi bir muallifniki bo’lsa-da. ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy taraqqiyot darajasiga ko’ra.Kumaxov. M. Ђ. Shunga qaramasdan. Aytilganlar shundan dalolat beradiki. 1981. Sulaymonovning «Til stillari haqida» nomli maqolasi ana shu masalaga oydinlik kiritish yo’lidagi dastlabki urinishlardan biridir. 4) rasmiy nutq. 1964. odamning shaxs.148).Ocherklar. ikkinchidan. Hozirgi o’zbek adabiy tili vazifaviy uslublari miqdori va tasnifi haqida ham turlicha qarashlar mavjud. o’zi tarbiyalangan ijtimoiy muhitning ta’sirida unda tabiiy ravishda o’z me’yorlari ham shakllanadi. inson sifatida shakllanishida qator omillar bilan birgalikda tildan foydalanishdagi o’ziga xosligi ham hisobga olinadi. 2) ilmiy nutq. ozarbayjon tilida oltitagacha ekanligi aytiladi (Azerbajchan bedii dilini? uslubijjatы. Har bir inson yoki millat madaniyatining tobora yuksala borishi uning bu borada ham mukammallashib borishiga olib keladi. 16-17-betlar). nutq ikki xil (yozma va og’zaki) nutqdan iborat. umumadabiy til madaniyatiga bo’lgan intilish bu me’yorlarga amal qilishni taqozo etadi. Turmush sharoitiga. bir-birlaridan aynan me’yorga munosabatda farqlanishini kuzatamiz. №6. . Oqibatda ularda tildan foydalanishda o’ziga xos uslublar vujudga keladi. Garchi ma’lum tildan foydalanuvchilar uchun bu tilning adabiy me’yorlaridan foydalanish talab qilinsa-da.hodisa. tadqiqotchilar tomonidan ularning soni adigey tillarida uchta deb ko’rsatilsa (K o k o v D. Ma’lumki. o’z navbatida yozma nutqqa nisbatan og’zaki nutqning o’zbek tilida talablar darajasida takomillashmaganidan dalolat beradi. buning natijasida til elementlarning ana shu sohalar va yo’nalishlararo taqsimlanishi bilan bog’liq bo’ladi. bu yo’nalishlarda tildan foydalanishning o’ziga xos usullari shakllanishi. ya’ni og’zaki va yozma nutqda. Masalan. A. 1970.N. qanday til hodisalari ko’proq qo’llanishini aniqlashdan iboratdir» (S u l a y m o n o v A. Xuddi tabiatda bir narsa ikkinchisiga aynan o’xshash bo’lmagani singari bir kishining nutqi ikkinchi bir kishinikiga aynan o’xshashi yoki ularning adabiy til me’yorlariga bir xilda rioya qilishi amalda qiyin bo’ladi. 3) publisistik nutq. avvaldan tayyorlab qo’yilgan matnni o’qib berishi o’rtasida. 21-23-betlar) degan gaplaridan tushunish mumkinki. Chunki ona tilidan foydalanish mahorati uning ko’pgina fazilatlarini o’zida mujassam qiladi. undagi chegaralanishlar tilning barcha sathlari bo’yicha tobora oydinlashib boraveradi. binobarin. Uslubiy me’yorlar chegarasini belgilashda mana bunday mulohazalarga ham duch kelamiz : «uslub – bu umumiy normaning individual tatbiqidir» (B ye g m a t o v E. Muallifning «Stilistikaning vazifasi u yoki bu stilda yoki nutq formasida. Bu esa. til vositalarining har bir vazifaviy uslub doirasida qo’llanilishidan kelib chiqib belgilanadigan me’yor bo’lsa. Jamiyat taraqqiy eta borgani sari bu uslublarning miqdori.Kumaxova. u til yoki nutq stillarini yozma va og’zaki – so’zlashuv uslublariga ajratgan. yangiliklar to’g’risida xabar berish jarayonidagi avval o’zi kamera qarshisida turib erkin gapirishi va kadr orqasida turib. tilning qanchalik rivojlanganligi va undan foydalanish madaniyatiga qarab turli tillarda vazifaviy uslublar miqdori turlicha bo’lishi mumkin. har bir individ (shaxs)ning tildan foydalanishdagi me’yori. me’yorni vazifaviy uslublar doirasida o’rganish jarayonida ularning yozma va og’zaki shakllarini e’tibordan qochirib bo’lmaydi. Abdurahmonov tasnifida ham ana shu fikr yetakchi o’rinda turadi: «Ma’lumki. s. va boshq. Z.Yu. Til stillari haqida // Sovet maktabi. Resenziya // Voprosы yazыkoznaniya. Adabiy norma va nutq madaniyati. 5) neytral nutqdan iboratdir (Bu nutq turlari ayrim adabiyotlarda stilistik qatlamlar sifatida talqin qilinadi). – Bakы.A.

izchil bir fikr aytish qiyin. Strukturnыye i funksionalnыye stilisticheskiye modifikasii v sovremennыx tyurkskix yazыkax // Razvitiye stilisticheskix sistem literaturnыx yazыkov narodov SSSR. 2) badiiy (prozaik va ulkan darajadagi poetik asarlarning ko’plab poemalar. ijtimoiy-siyosiy uslublarning o’ziga xos xususiyatlari. filologik xarakterdagi prozaik va poetik traktatlar. Nutq uslublari. 32-33-bet). ruboiylar.Kitobiy uslub. ularni bir-biridan farqlaydigan belgilar ma’lum darajada aniq sezilib turadi» (Q o’ ch q o r t o ye v I. arab va fors tillari ta’sirida shakllandi» (B a s k a k o v N. nutq janriga ko’ra biror stilistik qatlam yetakchi. g’azallar. . qit’alar. albatta. 5) rasmiy stil. u orqali esa o’sha davrda amalda bo’lgan qoidalar – adabiy yozma. ikkinchidan. . Bu uslubga o’z navbatida: a) so’zlashuv nutqi uslubi. Nutq stili bo’lsa quyidagi qatlamlardan iborat bo’ladi: yumoristik stil va satirik stil. 1973. (tarixiy) jug’rofiy. qisman og’zaki. ilmiy – publisistik. turlicha diplomatik hamda huquqiy hujjatlar va boshqalar). Adabiy tilning stilistik tabaqalanishi va nutq madaniyati // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. Vazifaviy uslublar tasnifi masalasiga oid fikrlar S. № 6. 1968. tarxon yorliqlari. I. g) rasmiy – ish nutqi uslubi kiradi» (O’ r i n b o ye v B. 1) neytral stil. 51-bet). Funksional uslubiyat va uning mohiyati. ham poetik janr tiplari va ko’rinishlarining ulkan rivoji va murakkablashishi bilan. 1. Lekin o’zbek adbiy tili doirasida badiiy. s. – Shuning uchun bu masala yuzasidan hozircha aniq. Ko’rinadiki. ularni yana o’z navbatida ilmiy. 58-bet). 110bet).Toshkent: Fan. uslublar dastlab og’zaki va yozma shakllarga. diniy falsafiy va huquqiy asarlar. II. b) ilmiy nutq uslubi.O’rinboyev ham «Funksional uslubiyat va uning mohiyati» asarida ushbu masalaga to’xtaladi: «Hozirgi o’zbek tilidagi uslublar quyidagilardan iborat deb hisoblaymiz: I. – deydi u. ham prozaik. 3) xizmatga doir (farmonlar. xoh og’zaki bo’lsin) bu stil qatlamlari aralashib keladi. uning funksional uslublari ilmda ham qat’iy chegaralab berilgan emas. 2. birinchidan. barcha funksional uslublarning. tabiiy va aniq fanlar bo’yicha prozaik hamda poetik asarlar va boshqalar. tafsirlar. nomalar.Og’zaki nutq esa turli ijtimoiy qatlamlarning nutqlaridan. turli sheva nutqlaridan tashkil topadi. tuyuqlar kabi har xil turlari va xillari).A. 1992. Qo’chqortoyev bu masalaga ancha ehtiyotkorlik bilan yondoshadi: «O’zbek adabiy tilining stilistik ixtisoslashuvi. 1. 1983. muxammaslar.Til uslublari. N. Baskakovning quyidagi mulohazalari turkiy tillarda uning yana boshqa turlari mavjud bo’lganligidan dalolat beradi: «Turkiyning har bir mahalliy varianti stilistik sistemalari. o’zbek tilidagi vazifaviy uslublarga doir qarashlar umumlashtiriladigan bo’lsa. 3) intim stil. dostonlar. v) gazeta – publisistik uslubi. 1969. Stilistik normalar haqida // O’zbek tili va adabiyoti. B. O’zbek tili funksional stillarini belgilash to’g’risida // O’zbek tili va aabiyoti. – Toshkent. asos bo’ladi» (A b d u r a h m o n o v Ђ. 4) diniy uslub (vaqf hujjatlar.A. imomlarning diniy murojaatlari kabi) larning ko’plab poetik va prozaik janr ko’rinishlari shakllanishi bilan xarakterlanadi. So’zlashuv uslubi. Funksional uslublarning bu barcha tiplari va ko’rinishlari o’rta va yangi davr yozma va og’zaki turkiy tillarda sezilarli darajada ko’pchilik turkiy xalqlar uchun rasmiy din bo’lgan islom ta’sirida. – Ashxabad. 2) tantanali stil. Muhamedov tomonidan ham aytilgan (M u h a m ye d o v S.Asosiy kommunikativ uslub.57). № 4. 4) Nutqda (xoh yozma. soqiynomalar. ilmiy. 1.

Masalan. ND. farmoyishlar. butun hayotini el-yurt taraqqiyoti. agar mavjud bo’lsa. 1984). Hozirgi o’zbek adabiy tilining rasmiy-ish uslubi. ommabop. xullas barcha rasmiy ish qog’ozlari ana shu uslubda shakllanadi. ushbu ko’rinishlarning o’z me’yorlari mavjud. huquqiy hujjatlar matniga ko’z yugurtirsak. rasmiy diplomatik munosabatlarida namoyon bo’ladigan ko’rinishidir. fuqarolik javobgarligi. jabrlanuvchi bilan yarashuv va boshqalar.Q. shartnoma. 1994. jabrlanuvchi. tabriknoma singari turli xarakterdagi rasmiy hujjatlarning har birining o’ziga xos bayon etish qolipi bo’ladi. Bu o’rinda biz R. Karimov. (O’zR Prezidentining 2001 yil 22 avgust Farmoni). Ammo diniy uslub o’zbek tilida haqiqatdan mavjudmi. – Toshkent. Q u r b o n o v T. O’zbek tilining funksional stillari. T. quyidagi marhum adib va san’atkorlar «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni bilan mukofotlansin. Fikr va mazmun sodda. S.I.A. xalqimiz ma’naviyatining yuksalishiga baxsh etgan vatandoshlarimizning xotirasini yod etib. 1974. jamoat kafilligi. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi 93-moddasining 20-bandiga asosan qaror qilaman (O’zR Prezidentining 2001 yil 22 avgust Farmoni).modda). Qolip. Hozircha ulardan beshtasi – ilmiy. badiiy. – Toshkent. Rasmiy uslub hozirgi o’zbek tilining davlat-ma’muriy. Bu uslubning og’zaki va yozma ko’rinishlari. rasmiy. – Samarqand. Mavjud materiallar asosida har bir uslubning me’yoriy xususiyatlari to’g’risida qisqacha ma’lumot berish mumkin bo’ladi. – Toshkent.I. Qo’ng’urov. sudlanuvchi. Jumladan. 1987). buyruqlar. aybdor. DD. gumondor. binobarin. ularni Vatan oldidagi unutilmas xizmatlarini inobatga olib. O’zbek tilining badiiy uslubi. DD. bayon asosan bir qolipda ifodalanadi. K a r i m o v S.A. ularda boshqa vazifaviy uslublarda deyarli uchramaydigan atamalarga duch kelamiz: ma’muriy javobgarlik.A.. Q u r b o n o v T. til materiali sifatidagi hamda nutq jarayonidgi o’ziga xosliklari o’zbek tilshunosligida monografik yo’nalishda o’rganilgan (O’ r i n b o ye v B.. bildirishnoma. izohtalab o’rinlarga yo’l qo’yilmasligi lozim. Shu tarzda ariza. aniqlik. 1985. Ayni paytda ularning har birining alohida so’z va turg’un birikmalari ham mavjud bo’ladi.(O’zR Konstitusiyasi. Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy uslubi semantik-funksional aspektda. aniq va tushunarli tilda bayon qilinishi kerak: O’zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko’zlab va O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat beradigan idoralar tomonidangina amalga oshiriladi. O’zbek so’zlashuv nutqi masalalari. – Toshkent. Solishtiramiz: O’zbek milliy madaniyati rivojiga ulkan hissa qo’shgan marhum adabiyot va san’at namoyandalarini mukofotlash to’g’risida. Ushbu uslubda shakllangan matnda noaniqlikka. K a r i m o v S. ma’lumotnoma. diniy va so’zlashuv kabi ko’rinishlarga ajratish haqida qarashlar mavjud. . Betakror iste’dodi va o’lmas ijodiy merosi bilan o’zbek milliy madaniyatining rivojiga beqiyos hissa qo’shgan. 1978. qaror. fuqarolik holati. Qonun matnlari. B o b o x o n o v a D. degan masala hozircha o’rganilgan emas. ND – Toshkent. so’zlashuv uslublari va ularning me’yoriy xususiyatlari. Fikr – mulohaza. O’zbekiston Respublikasi Mustaqilligi e’lon qilinganligining o’n yilligi munosabati bilan amnistiya to’g’risida. 7 . badiiy. DD. uning lingvostilistik xususiyatlari nimalardan iborat.rasmiy. Hozirgi o’zbek adabiy tilining publisistik uslubi. O’zbekiston Respublikasi Mustaqilligi e’lon qilinganligining o’n yilligi munosabati bilan insonparvarlik tamoyiliga amal qilib. surishtiruv. ommabop. guvoh. farmonlar. M u k a r r a m o v M. Qurbonovlarning «O’zbek tilining funksional stillari» kitobidan ham foydalanamiz (Q o’ n g’ u r o v R. huquqiy muassasalarida.

ado etadi. ish ko’radi. asoslanadi. madhiyasini ta’sis etadi. Ma’ruzaning … dasturiy xulosalari prokuratura. tan olinadi. sonlar va olmoshlar bu uslubda boshqa so’z turkumlariga qaraganda ikkinchi darajali omil hisoblanadi. Masalan.ekspressiv bo’yoqqa ega bo’lgan so’zlarning ishlatilishi me’yor sanalmaydi va shu jihati bilan boshqa uslublardan keskin farq qiladi. Rasmiy uslubning grammatik me’yori ham alohida xususiyatlarga ega. Masalan. ot so’z turkumiga oid so’zlar ko’p ishlatiladi. o’z davlat tilini belgilaydi. Ushbu uslub uchun jargonlar. amalga oshirish singari fe’lli birikmalar ishlatilgan. Rasmiy uslubning sintaktik alomatlari ham matnda darhol ko’zga tashlanadi. muxtor elchi. Ilmiy tafakkur fikrlashning o’ziga xos usuli ekanligi. o’z davlat ramzlarini: gerbi. gapning kesimi ko’pincha hozirgi zamonning majhul nisbatida ifodalanadi. Karimovning ikkinchi chaqiriq Oliy majlisining oltinchi sessiyasidagi ma’ruzasi yuzasidan O’zR Oliy majlisining 2001 yil 29 avgust qaroridan). boshqa huquqni muhofaza qilish organlari. ozod etish. saylash. (O’zR Prezidenti I. Qiyos uchun diplomatik munosabatlar doirasidagi so’z va iboralarga ko’z yugurtiraylik : ahdlashuvchi oliy tomonlar. ijtimoiy adolat. deklarasiya. Til birliklarining fan sohasida. Yoyiq va murakkab so’z birikmalari mahsuldor hisoblanadi. murakkab tipdagi nomlar keng qo’llaniladi. bayrog’i. obyektiv borliqni idrok etishda faqatgina dalil va faktlarga tayanish. kafolatlanadi. belgilash. hisoblanadi. fuqarolar tinchligi hamda totuvligini ta’minlash ishlarini kuchaytirish t a v s i ya e t i l s i n. qabul qilish. Unda darak gaplar. himoya qilinadi. oddiy so’zlashuvga xos so’zlar. Ushbu hujjatda amalga oshiriladi. ratifikasiya qilish. muxtor vakil.moddasidan). nutqiy me’yorning o’ziga xos turining yuzaga kelishida muhim omil sanaladi. hujjatning xarakteriga qarab shart mayli shakliga tez-tez murojaat etiladi. tashrif. tasdiqlash. tashkil etadi. o’zgartirish. elchixona. Karimovning ma’ruzasidagi konseptual qoidalar va xulosalar ma’qullansin hamda ular Oliy Majlisning kelgusi faoliyatida inobatga olinsin. joriy qilish. tartibga solish. shartnoma. A. Noaniqliklarga yo’l qo’yilmaslik maqsadida ular olmoshlar bilan almashtirilmaydi: O’zbekiston Respublikasi o’z taraqqiyot yo’lini. uning ayniqsa qo’shma gap shakli ko’p ishlatiladi. Yana : O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I. belgilanadi. komissiyasini tuzish. Masalan. fikriy izchilik kabi ekstralingvistik omillar ham nutqning ush.bu turining shakllanishida. nota. qarorgoh kabilar.Ish qog’ozlari va hujjatlarning xilma-xilligiga qarab ularga oid atamalarning me’yorlashuvi va chegaralanuvi ham kuzatiladi. ta’sis etish. asos bo’ladi. A. sudlar faoliyati uchun asos qilib olinsin. ilmiy bayon jarayonida ishlatilishi mazkur uslubning shakllanishiga asos bo’ladi. O’zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining ramzlari muqaddasdir (1991 yil 31 avgustda qabul qilingan «O’zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to’g’risida» gi Qonunning 16 . emosional. amalga oshiradi. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga … mustaqillik va demokratiya qo’lga kiritgan yutuqlarni himoya qilish. Shu o’rinda rasmiy uslubda yozilgan matnlar uchun barcha morfologik vositalar va kategoriyalarning qo’llanilishi bir xil darajada emasligini ta’kidlash ham maqsadga muvofiq. o’z nomini aniqlaydi. Bu uslubda fe’lning harakat nomi shakli faol qo’llaniladi. qo’shma bayonot. ratifikasiya. saylov kunini tayinlash. Ilmiy uslub ilmiy asarlar uslubidir. taqiqlanadi singari fe’llarning faol ishlatilishi ham yuqoridagi fikrning tasdig’idir. . Yuqorida bu kabi xususiyatlarning mushtarakligi bilan rasmiy uslubga yaqinligi aytib o’tilgan edi. Gap tuzilishida o’zbek tilidagi odatdagi me’yorga amal qilinadi va yuqorida sanalgan jihatlari bilan ilmiy uslubga o’xshab ketadi. elchi. ishonchli vakil. bayonot. binobarin. «O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining «O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining mutlaq vakolatlari» haqidagi 78 – moddasida o’zgartish va qo’shimchalar kiritish.

u yolg’on gapirdi. so’zlarni ko’chma ma’nolarda qo’llash. birinchidan. aniqlikni talab qiladi. Bu holda uning haqiqatda ham rost gapirgani ma’lum bo’ladi» (X a y r u l l a ye v M. obrazlilik. 134). Mumkin qadar bayon bir xil me’yorda ifoda etiladi. Mantiqiy izchillik ilmiy bayon uslubining o’ziga xos xususiyatini tashkil etadi. xlorfenoksimoy kislota va boshqalar. Bu xususiyat aynan ilmiy bayonga xos xususiyatdir. Har qanday ilmiy bayon. 4. Terminlarni qo’llash bu uslubning asosiy xususiyati sanaladi: Ximiyaviy tarkibiga ko’ra gerbidsidlar anorganik va organik gerbidsidlarga bo’linadi. H a q b ye r d i ye v M. shunday ekan. Bu uslubda ham. mochevina hosilalari. Aniqlik. Epimenid rost gapirdi. Lekin «Mantiq» darsligidan bir misol keltiramiz: «Epimenid «Men yolg’on gapiraman» deb aytdi. asosan bir ma’noda qo’llash. Ilmiy adabiyotlarda bu uslub doirasida til materiali fikrning haqqoniyligi. og’zaki nutq elementlari. Agar fikr qo’shma gaplar yordamida ifodalansa. 282 –bet). Ilmiy uslubga xos xususiyatlar quyidagilardan iborat: 1. – Toshkent. Subyektiv emosionallik. birgina misol. 17-bet). darhaqiqat. uning reallashuvida faqatgina til birliklariga tayanib ish ko’rish qiyin. asosan sodda yoyiq holda bo’ladi. ayrim holatlarda fikr yuritilayotgan manba. binobarin. kalsiy sianamid. xuddi rasmiy uslubda bo’lgani kabi. Monografiya. Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy stili. o’quvmetodik qo’llanma. 2. sinonimik qatordagi variantlardan masalaning mohiyatini birmuncha aniq ifoda etadigan variantini tanlash. dastur.. ikkinchidan. Gaplar darak mazmunida bo’lib. Masalan: Differensial tenglamalarning xususiy . Hozirgi vaqtda ko’proq organik birikmali va ba’zan anorganik birikmali gerbisidlar qo’llaniladi (Dehqonchilik. abzaslar o’zaro mantiqiy bog’langan bo’lishi lozim. umuman g’ayri adabiy unsurlar kam ishlatiladi. Ma’lum bo’ladiki. bog’lovchilarning faol ishlatilishi kuzatiladi: Ђalla ekinlari urug’larini saqlashga ancha chidamli hisoblanadi. Shuning uchun bu uslubda so’zlarni aniq. ta’kidlash joizki. xlorfenoksisirka kislota. hyech bo’lmaganda neytral variantini qo’llash taqozo etiladi. Shuning uchun ham ilmiy matnlar bu izchillikni yuzaga keltiruvchi ma’lumki. taqriz va referat singarilar uning ana shu janr ko’rinishlari hisoblanadi. o’quv qo’llanmasi. darslik. mavzu bilan uyg’un ravishda ba’zan bu uslubda ham obrazli ifodalardan foydalanish istisno emas. xulosa qilganimizda. Obyektivlik. obyektivlik nihoyatda murakkab jarayon bo’lib. ma’ruza matnlari. shubhasiz. Uni vaziyat. 3. ma’lum bo’ladiki. 1993. Ilmiy uslub fonetik jihatdan boshqa uslublardan farqlanib turuvchi yorqin belgilarga ega emas. sulfat kislota va boshqalar.Ilmiy uslubning janr xususiyatlari ham keng. suhbatdoshlarning bir-birlarini bilishi va tushunishi kabi ekstralingvistik omillar ham belgilashi mumkin. gaplar. Bu paradoksni mutlaqo hal etib bo’lmaydi. bu holda uning haqiqatda yolg’on gapirgani aniq bo’ladi. tasviriy vositalardan unumli foydalanish xos xususiyat sanalmaydi. – Toshkent. ta’kidlash o’rinliki. Ekiladigan g’alla urug’lari uchun davlat standarti belgilangan (Qishloq xo’jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi). haqqoniylik. Shuning uchun unda tilning tasviriy imkoniyatlaridan deyarli foydalanilmaydi. xulosa qilib aytganda. Garchi ularning har birining bayon usuli va uslubi ma’lum darajada bir-birlaridan farq qilsada. Anorganik gerbidsidlar: natriy arsenit. risola. ko’rinadiki. ammoniy sulfat. 1984. Aytaylik. Mantiq. faqat bugina emas singari ko’plab bog’lovchi vazifasini bajaradigan so’z va birikmalar qo’llaniladi. Shu bilan birga. Matnda so’zlar. xulosa. Qishloq xo’jaligini sifatli urug’ bilan ta’minlashda uni saqlash muhim tadbirdir. ta’kidlash lozimki. obyektivligiga xizmat qilishi lozimligi uqtiriladi (M u k a r r a m o v M. Leksikasida esa farq qiluvchi jihat sohaviy atamalarning ko’pligi hisoblanadi. Aytaylik. Qisqalik. Organik gerbidsidlar: traktor kerosini. til birliklaridan foydalanish me’yoriga ko’ra umumiylikni tashkil etadi.

bilan. badiiy. Undov. oid. to’g’risida. atama hosil qilishda ishtirok etadi. Publisistik janrda yozilgan asarlarning mohiyatan hozirjavobligi. publisistik. M. ayniqsa takror qo’llanadi. kabi. Kishilik olmoshlari kam qo’llaniladi. I-II shaxs qo’shimchalari ishlatilmaydi. uchun. qaraganda. Qo’shma gap faol ishlatiladi. aytiladi. qadar singari ko’makchilari borligini ham qayd qilish to’g’ri bo’ladi. binoan. 1987). Darak gap asosiy mavqyeni egallaydi. aksincha. shubhasiz. tufayli.Mukarramov ushbu monografiyasida «Adabiy tilning konkret ko’rinishlari bo’lgan so’zlashuv. xususan. Fe’lning majhul daraja shakli ham bu uslub uchun xos. masalan. Bu gap faqat muallif va men ma’nolarida qo’llaniladigan hamda kamtarlik ma’nosini ifodalaydigan biz olmoshiga tegishli emas. tekshiriladi. Ilmiy nutq uchun deyiladi. nutq monologik xarakterda bo’ladi. foydalaniladi. Ommabop uslub o’zbek tilshunosligida T. ularning axborot hamda targ’ibot-tashviqot xarakterda bo’lishi va ommani dunyo yoki mamlakatimiz miqyosida sodir bo’layotgan voqyea-hodisalardan zudlik bilan xabardor qilish natijasida yuzaga keladigan novatorlik unda tabiiy ravishda yangi ijtimoiy-siyosiy terminologiyaning qo’llanilishi va tilimizda me’yorlashishiga sabab bo’ladi. ta’riflanadi singari xoslangan fe’llar mavjud. –lar ko’plikdan boshqa semantik-uslubiy ma’nolarni ifodalamasa-da. doir.Mukarramovning «Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy stili» monografiyasida quyidagi fikrlar bayon qilingan: Ilmiy uslubda faqat adabiy tilda me’yor sifatida e’tirof etilgan grammatik ko’rsatkichlardan foydalaniladi. Umumiy egalik ustun turadi. Boshqacha aytganda.Qurbonov tomonidan monografik yo’nalishda o’rganilgan (Q u r b o n o v T. u vaqtda har bir nutq turining o’z modal ma’no ifodalovchi so’zlarini ham tan olishimizga to’g’ri keladi» (M u k a r r a m o v M. jumladan. Muallif individualligining kam sezilarli bo’lishi ham ilmiy uslubning o’ziga xos xususiyatlaridan biridir. ND. haqida. albatta. muvofiq. afsuski singari modal so’zlar va modal ma’no anglatuvchi boshqa birliklar tahlil qilingan. lekin singari o’z bog’lovchilari. darhaqiqat.I. So’z turkumlaridan ot faol. asosan. Undov va taqlid so’zlar ham bu uslubga xos emas. aniqlanadi. Ilmiy uslubning morfologik xususiyatlari to’g’risida M. bayon qilinadi. so’roq va buyruq gaplar deyarli qo’llanilmaydi. mantiqiy izchillikka xizmat qiladi hamda bayonning tabiatidan kelib chiqib. Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy stili. ayniqsa. Rasmiy uslubdagiga o’xshab gap tuzilishining odatdagi tartibi qo’llaniladi.hosilalari fizikaga ch o’ r i b o’ l i b ishga kirdi. Subyektiv baho shakllari xos emas. bir tarkibli gaplarning shaxssiz. xullas. Ommabop uslub imkoniyatlarining kengligini lingvistik va ekstralingvistik omillarning mustahkam aloqadorligida kuzatamiz. Ilmiy uslubda bayon etilayotgan matnning sintaktik qurilishi fikriy tugallikka. Ammo hozirgi-kelasi zamon shaklidan tashqari xarakterli zamon ko’rsatkichi yo’q. singari. Hozirgi o’zbek adabiy tilining publisistik stili. ommabop uslub tilning yangi so’z va iboralar hisobiga boyib borishiga ko’maklashadi.Bekjonov). 108-bet) degan mulohazani aytib. atov gaplar qo’llanilmaydi. yoritiladi. III shaxs shakli faol. Shu singari ilmiy uslubning ammo. shaxsi umumlashgan turlari faol. darvoqye. tashqari. Yuklamalarning esa imkoniyati chegaralangan. keyin u ch o’ r i d a n b ye k a g a a y l a n i b k ye t d i (R. -Toshkent. haqiqatan. demak. Til taraqqiyotida muhim omil sanaladigan publisistika o’z navbatida tilning imkoniyatlaridan ham keng foydalanadi. sababli. . rasmiy-hujjat va ilmiy nutqlarning real mavjudligini tan olsak.

davr talabi. el-yurtga sadoqat kabi yuksak tuyg’ularni kamol toptirishda ibrat va namuna bo’ladi. argo va jargonlar qo’llanilmasligi bilan undan uzoqlashadi. tasviriy vositalarning mahsuldor qo’llanilishi bilan badiiy uslubga yaqinlashsa. Eng muhimi. Radio va televideniyedagi ayrim chiqishlar bu uslubdagi matnda so’zlashuv uslubi elementlari ham ba’zan aralashib ketishi mumkinligini ko’rsatadi. fe’llarning shart mayli shakllarining almashinib ishlatilishi. dunyo hamjamiyati. reportaj. reklama singari qator janrlarni qamrab oladi. Shu o’rinda mazkur uslubda so’z yasalish imkoniyatining boshqa vazifaviy uslublarga nisbatan mahsuldor ekanligini ta’kidlash o’rinli bo’ladi. Bu o’rinda esa me’yorlashishning umumiy jihatlari xususida so’z yuritish imkoniyati mavjud. e’lon. qarshi ovoz. Ma’lumki. O’zbekiston o’qituvchilariga va murabbiylariga tabrik. ixchamlik. ular o’z mutaxassisligi bo’yicha qayerga joylashishni bilmay yurishgandi.Karimov. uyushiq bo’lakli gaplarga ko’proq murojaat qilinishi (Chunki o’qituvchi zoti mashaqqatli mehnati.. aqidaparast. bu bilan muammo bartaraf etildi. ommaviy axborot vositalari sanaladigan radio va televideniyeda. 2001 yil 22 sentyabr). ularning murojaat va dialog shaklda bo’lishi. maqola. xabar. I. 35. g’ururli odam mamlakat miqiyosida amalga oshirilayotgan har qanday muvaffaqiyatni o’ziga tegishli deb biladi va undan quvonadi. hal qiluvchi ovoz. sifatdosh oborotlar. yuqori hosil uchun kurash. ritorik so’roq. bir bosh bo’lakli gaplarning faolligi bu uslubga xos xususiyatlar sanaladi (Q o’ n g’ u r o v R. Ishonch. mustaqillikni mustahkamlash singarilarni faol qo’llash ham ommabop uslub tabiatiga mosdir. Q u r b o n o v T. Bu uslubda shakllangan matnlar obrazliligi. Xalq so’zi. Ayni paytda ifodadagi qisqalik. O’zbek tilining funksional stillari.Samarqand. tahlilnoma. ta’sirchanligi. beqiyos mehri bilan yosh avlodga faqat ilm-fan sirlarini o’rgatib qolmay. hissador. ochiq ovoz. bosh maqola. Hatto umumiste’moldagi so’zlar ham ommabop uslubda yozilgan matnda atamaga aylanishi mumkin: ovoz. ijtimoiy-siyosiy atamalar ko’p qo’llaniladi. undov. T.Ommabop uslub ma’lum ma’noda oraliq uslub sanaladi. Misollar: terrorchi. deb aytish noto’g’ri bo’lar edi. hayotiy tajribasi. javob beruvchi ham muallifning o’zi bo’lishi (Ђurur nima o’zi? Rangi qanaqa? U hammada birday bo’ladimi yoki aksinchami? Menimcha. Ijtimoiy. tadbirkor kabi. -parast. 2001 yil 20 sentyabr). bojxona. kirish bo’laklar va kirish gaplarning (Vaholanki. shaxsi umumlashgan gaplarning keng qo’llanishi bilan ajralib turadi. yopiq ovoz. Ana shu qamrov doirasining kengligi o’z navbatida til birliklarining har bir janrda alohida tarzda me’yorlashuvini taqozo etadi. -xona. Turli metaforik turg’un birikmalar . 2001 yil 29 sentyabr). Albatta. -parvar. siyosiy. 1984.-noma qo’shimchalari yordamida yasaladi.siyosiy atamalar asosan –chi. publisistika badiiy. ovozga qo’ymoq . millatparvar. felyeton. yaratuvchilik ishlari. ovoz bermoq. Xalq so’zi. Ifodaning aniqligi va publsistik janrlarga xoslangan hamda ijtimoiy-siyosiy terminologiyaning qo’llanilishi bilan ilmiy uslubga o’xshaydi. devonxona. So’roq gaplarning faol ishlatilishi. dialektizmlar. gazeta va jurnallar sahifalarida aks etadigan yangilik. qo’poruvchi. mustaqil mamlakatlar hamdo’stligi. lo’ndalik.. istorizmlar. ritorik murojaat. pamflet. ilmiy jabhalarni qamrab oluvchi yirik soha hisoblanib. uning yuragida Vatanga muhabbat. Osiyo ovozi singari.. ajdodlar ruhiga hurmat. bunda savol beruvchi ham.Qurbonovning kuzatishicha. K a r i m o v S. do’stona suhbat.bet). ocherk. yorqinlik kabi xislatlar ham uni ilmiy uslub bilan yonma-yon qo’yadi. . undovlarning. maslahat ovozi.

shu bilan birga. -dosh. tarixiy hamda dialektal variantlarga ega bo’lib. shaxs-son. Shuningdek. mubolag’a .Samarqand. ayniqsa. Subyektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari. Sh a b b o d a men seni ko’rmayman. – Tashkent. Zulfiya) o’tgan ko’rinishlarda me’yorlashgan. Grammatik stilistika// O’zbek filologiyasi. ayni paytda o’zining alohida ma’yorlariga ham ega. badiiy uslubda. umumxalq tilida mavjud bo’lgan barcha lingvistik birliklarning. ular hozirgi adabiy til me’yori nuqtai nazaridan bir tomondan qo’llanish chastotasiga ko’ra faol yoki aksincha bo’lsa. – Samarqand. xususan morfologik uslubshunosligining nazariy masalalarini. Ularning ma’lum qismida badiiy uslubga xoslanganlik mavjud.1975. fonetik. Yuqorida ta’kidlab o’tganimizdek. Masalan. Bu xususiyatlar so’z yasovchi hamda ko’plik. kim diloro / Do’stmi yo janona deb. kelishik. Til vositalarini qo’llashdagi ana shu keng qamrovlilik bo’lishi bilan birga bu uslub doirasida ularni qo’llashning ma’lum me’yorlari ham amal qiladiki.dis. – Baku. yangilikni yoritishga bo’lgan intilish ommabop uslubning asosiy xususiyati sanalib. nisbat kabi ma’nolarni ifoda etuvchi affikslarning nutqdagi ishtirokida. yamon. Zulfiya).1983 kabilar). Stilistika imeni suщyestvitelnogo v uzbekskom yazыke.Olimjon). oshno. uning leksikasi va frazeologiyasida seziladi.. Ne balolig’ kun edikim. k ye l s i n l a r ) kabi ma’nolar so’zlashuv uslubiga xos bo’lsa. piching (Mulla Eshmat. -lar kesim tarkibida kelgan paytda hurmat (Dadam k ye l d i l a r). Tabiiyki. ayniqsa so’z turkumlaridan ot va unga bog’liq kategoriyalar uslubini o’rganishga bag’ishlangan yirik tadqiqotlar R. O’zbek tili grammatik. -lik. O’zbek tili so’z turkumlarining grammatik shakllari turli adabiy. leksik va frazeologik xususiyatlar tarzida ko’zga tashlanadigan ana shu me’yorlar uni boshqa vazifaviy uslublardan chegaralash imkonini beradi. Til materialini qamrab olish imkoniyatining kengligi.1980. -xona. talosh singari so’zlar ham ishlatilaveradi. – Toshkent. xususan poetik nutqda hozirgi adabiy orfografik me’yor talablariga muvofiq kelmaydigan qaro. grammatik. T. O’zbek tili stilistikasi (hammualliflikda). bunday imkoniyatlar boshqa vazifaviy uslublarda chegaralangan. 1976.Vohidov. zamon.1982. bu xususiyat tilning yangi so’z va iboralar bilan boyib borishiga sabab bo’ladi. 1983. / Qo’limga tutmayman. -cha birliklarining ahamiyatini alohida ta’kidlaydi. daraja. ta’kid. boshqa vazifaviy uslublarga xos bo’lgan elementlarning ham ishlatilaverishi va ularning muhim bir vazifaga – badiiy-estetik vazifani bajarishga xizmat qilishi badiiy uslubning asosiy xususiyati hisoblanadi. – Toshkent. Alisher Navoiy. «q»ning «g’»ga (Quyosh orqasidan – behisob ch i r o g’ / Nuriga kiradi mamlakat shu ch o g’. -parast. egalik. / Sen chiqqanda birinchi marta. ikkinchi tomondan ularda vazifaviy-uslubiy chegaralinish ham sezilib turadi. kuchaytirish.Qo’ng’urov qalamiga mansub (Qarang: O’zbek tili stilistikasidan ocherklar. yordamchi so’zlarning turlicha ko’rinishlari va variantlarida namoyon bo’ladi. …d-ra filol nauk. E.Ommabop uslubning badiiy uslub bilan mushtarak tomonlari. O sh i n o bo’ldim sango. Badiiy uslub o’zbek tili vazifaviy uslublari orasida o’ziga xos mavqyega ega bo’lib. -shunos. Semantiko-stilisticheskiye osoben nosti formoobrazuyuщix morfem imeni suщyestvitelnogo v uzbekskom yazыke: Avtoref. ona tilimizning tarixiy taraqqiyot va she’riyat qoidalariga mos tarzda «z» ning «y» ga ( S o’ y l a quyosh nimalar bo’lgan.Qurbonov bu uslubda so’z yasalishning ikki ko’rinishi – morfologik va kompozision usulining mahsuldor ekanligini ta’kidlaydi hamda bunda -chi. Badiiy adabiyot tilidagi fonetik o’zgarishlar asosan matnda tovushlarning qisqargan va orttirilgan (S o’ r m a mendan. H. yaro. kinoya. mayl.

-dedi va kuldi. 3-10 betlar. Mashrab) hamda belgisiz holatda bo’lishi ( M a k t a b bordik . O. Olamda mard yo’q ekan.Yoqubov). sifatdagi –lik qo’shimchasining –liq. / Elga sabr. emdi qilg’aysan bu bandangga nazar.Jabborov). -n (Qanday ko’rkam qizlar a v l o d i n /Xassos didi va shoir dili. A. -luq.Matjon). chiqish kelishigining –din tarzida ishlatilishi (Vatan s ye v m a k d i n ortiq Menga olamda shior bo’lmas. siz. E. Kishilik olmoshlarini olaylik. kan-kin ( B o’ l g a n m i k i n yer uzra bir ko’z Ko’rmak uchun seni osmonda. sendan so’rov shu erdi. -lig’.Bahromova). –Samarqand. biz. E. charog’on. Navoiy). Avval shuki. Bahor y o’ l l a r i n g g a to’shasin chechak. b i z d a y amirul-mo’min qo’lidan yolg’iz sen may ichursen. men o’rnida sen (. Navoiy). Fitrat) kabilar.Oripov). to’xta Muhammad Tarag’ay! Nechun s ye n shahzodadan ranjiysen.Yoqubov). Uslubiy xoslanish kelishik qo’shimchalari variantlarining tanlanishida ayniqsa seziladi. siz o’rnida sen (Izn ayla! Ona. aksincha. . A. Yoboningda bodomlaring talx g’izodur. O. -gin/-gil/-g’il ( Q o’ y g i l u kunlarni eslatma menga. bardoshdan bo’lak n a r s a ber. Bu kabi holatlar ilmiy va rasmiy uslublarda ko’zga tashlanmaydi. Fitrat) va belgisiz shakli (Ulug’ Hoqon. Tabiatingni xor etdi. bir do’sh etib. Jandami. Sh u m u a l l i f. grammatik ko’rsatkichlarsiz kelishi (Qarshingda turibdi u m r i m bir kuni. . Zulfiya). Olmosh stilistikasiga oid ayrim mulohazalar// O’zbek tili stilistikasidan kuzatishlar. Men.na (Soya tushsa nogahon bu jismi betob u s t i n a. –Bilib qo’y. Bizlar mardmiz dedilar. jo’nalish kelishigining – a (Tog’larning yuzi qora. E. Kunduzdagi a h v o l a… H. /Oftobning aksi bor o’tlug’ jamolingda sening.Kamol). Lekin hazar q i l m a g’ i l. Fe’lda badiiy uslubga xos belgilar sifatida quyidagilarni ko’rsatish mumkin: Emoq-ermoq (Kecha ustod chaqirtirgan e r k a n. na lola. kirdim y o’ l u n g g’ a darbadar.noshud farzandlarni afu etgaysen. / Achchig’lanmam senga nozli quyosh. -qa (Hajri ashkim yetkurur har dam q u yo sh q a bir hayot.Samandar) qo’llanishi bu uslub uchun me’yor sanaladi.Hojiyeva) shu uslubga xos xususiyatlar sanaladi. Kimlar seni bemor etdi. H. / Mening uvoq she’rim mening dilporam. . otashin kabi so’zlardagi –in affikslarida badiiy uslubga xos chegaralanganlik seziladi (So’ng bu iflos zafardan Ular shodon yurdilar. Qovun-tarvuz q u r s o g’ i n d a selitrodur. Masalan.Yoqubov). -ing ( Shavqimning shuhrasi boshing uza zar tora fido. ular singari olmoshlarning biri o’rnida ikkinchisi.Bilmaydikim… yo’q.og’ir bo’lib qoldik daf’atan. -g’a (Yo ilohi. -sin/-sun (Jonlar sening yuzginangdan a y l a n s u n. Masalan. Sifat va son turkumlari doirasida qaraladigan grammatik birliklarning ko’pchiligi barcha vazifaviy uslublarda ishlatilishi bilan xarakterlansa-da. ich. ya’ni men o’rnida biz (-Ma. O. / Mayli qalbingga ham ko’chsin hayajon. J. Na ko’kat bor. 1982. Sifat stilistikasi // O’zbek tili stilistikasi va nutq madaniyati masalalari. -lug’ kabi shakllari (Shohigul ermas bu o’ t l u g’ yuzlaring hijronida. chirkin. ularda ham uslubiy farqlanishlarni. K. qaratqich-qaralmish inversiyasi (Yarqirar ming bir bahor ko’rki kamolingda sening.Oripov.Yoqubov).Samarqand. stilistik ottenkalarni payqash qiyin bo’lmaydi (Bu haqda yana qarang: Q o’ n g’ u r o v R.Vohidov) ajralib turadi. Zulfiya). s ye n g a qalqon bo’la olmagan Bizni . badiiy uslubda bu grammatik shakllarning barcha ko’rinishlari – lahja va tarixiy variantlari ham asarning mavzu talabi bilan qo’llanilaveradi. o’rin kelishigi qo’llanganda u bilan egalik qo’shimchasi o’rtasida bitta «n» tovushining orttirilishi (Surxoningda anor guli kahrabodur. Ul taajjub etardi.Vohidov). O. O. shodon. tushum kelishigining –(i)n (Uchirsang-da ko’kka yurak k u l i n .singari ma’nolar badiiy uslubda ko’proq ishlatiladi (Shu k o’ z l a r yulduzday abadiy kulsin. Olimjon). Xudoyberdiyeva). J. / K o’ n g l u m i n g mahzani gul orazi gulnora fido. Darig’ tutma lutfingni. H. sen. 1981.Olimjon). 4-21betlar). za’faron kabi so’zlar tarkibidagi –on.. Bundan tashqari bu uslublarda grammatik shakllarning adabiy-me’yoriy variantlari qo’llanilsa. qaratqich kelishigining –(i)m (Axir hayajonlar o’zligim m a n i m . amir. O. Joniy) tarzida qo’llanishi. Olmoshlarning uslubiy chegaralanishlari badiiy adabiyotda sezilarli o’rin tutadi.

Xonumonim nogahon buzilmag’ay boshdin yana (Bobur). H o l o n k i men sizni xondan ham yuqori qo’ygan edim (A. She’riy nutqda esa. Yoki aksincha: Men hayot e k a n m a n. ila. asosan fe’lning o’tgan va kelasi zamon shakllaridan foydalanish mahsuldor. ora ko’makchisining aro. …hammani olib boradimi yo i n k i xohlagan borib.Qodirov). Lekin va agar bog’lovchilarining qisqargan shakli lek va gar hamda vale. Ularning ana shu keng uslubiy imkoniyatlarini biz. hayotsan sen ham (Zulfiya).Tashkent. Mayl shakllarining bu tarzda qo’llanilishi ilmiy va rasmiy uslublarda chegaralangan. Vijdon azobida qovrilsang bot-bot (A. . Men behad sevaman (Zulfiya). uchun ko’makchisining –chun. Shu bilan birga.Qodiriy) kabilar. prozaik asarlar sintaksisi hozirgi o’zbek adabiy tilining sintaktik me’yorlarini o’zida aks ettiradi. tasvirdagi keng ko’lamlilik muallif tilida hozirgi va kelasi zamon shakllarining ishlatilishini ham taqozo qiladi (S a d ы k o v a M. . Bilan ko’makchisining birla. Ilmiy nutqda esa.Oripov). birlan. Kelasi zamon . Lekin odatda badiiy asarlarda bo’lib o’tgan voqyealarning hikoya qilinishi tufayli unda fe’lning o’tgan zamon shakllari mahsuldor hisoblanadi. xohlamagan qolaberadimi? (O’zbek tili grammatikasi). Men xud ul tifli parivashg’a ko’ngul berdim. Yordamchi so’zlar ham tilimizdagi boshqa birliklar singari nutq jarayonida o’zining uslubiy imkoniyatlarini namoyon qila oladigan to’laqonli til birliklaridir. eng avvalo. ichra ko’makchilari badiiy matn uchun xos. kiyimlari yirtiq mahbuslar Samarqandning Registon maydonida sovuqdan qaltirab shahar qozisining hukmini tinglaydilar (P. holonki bog’lovchilari haqida ham shu gaplarni aytish mumkin: Yor istig’nosidan o’lmasmanu. Ta’kidlash o’rinliki. Stilistika glagola v sovremennom uzbekskom literaturnom yazыke: Avtoref. vazifaviy chegaralanishlarda payqaymiz. uzra. yo l g’ i z uning darichasi yorug’ (O. Qo’l oyoqlariga kishan solingan.Yoqubov). Masalan.aniqlik mayli: Terimchi chevarlar etaklab qoplab Tog’day xirmonlarga keltirib t o’ k s a. Badiiy uslubda fe’lning barcha nisbat shakllari ishlatiladi. kuydim va l ye k – Lobarim oldida nazmim bu qadar behol uchun (E. shuningdek yanglig’. Ammo aniq nisbatdagi fe’llar birmuncha faol. She’riy nutqning asosiy belgilaridan biri bo’lgan inversiya tufayli matnda ko’plab sintaktik qurilishlar majmui vujudga keladi. shart mayli . Sintaksisda til birliklarini mazmunga mos ravishda turli kombinasiyalarda qo’llash mumkinligi ularning uslubiy imkoniyatlari ham naqadar kengligidan dalolat beradi. misoli. fe’llar asosan majhul nisbatda qo’llaniladi. G a r gunoh orttirsang o’zingga og’ir. Izg’irinli yellar esadi. misli.Uslub talabi bilan o’zaro o’rin almashishlarni mayl va nisbat kategoriyalari misolida ham kuzatamiz.nauk. s. dis…. kabi ko’makchisining misol. yoinki. Ularda fe’llar asosan aniqlik mayli shaklida bo’ladi. v a l ye. Faqat yuklamasining o’rni bilan sinonimi bo’lib keladigan yolg’iz so’zidagina badiiy uslubga xoslik ko’rinadi: Nechun hamma darichalar qorong’i.o’tgan zamon: Qish chillasi avjida. aksincha.Vohidov). -la.shart mayli: Boysunqur mirzo z o’ r a v o n l i k q i l s i n ! Men mo’minlarcha bosh egib elchi yuboray! (O. buyruq-istak mayli – aniqlik mayli (Qayga b o r s i n taqdirdan qochib? (Zulfiya). Yuklamalarda uslubiy chegaralanish aniq bilinib turmaydi.Yoqubov).34). Buyruq mayli . d-ra filol. Badiiy uslubga xoslari quyidagilar: Ko’makchilarni olaylik. Buni ayniqsa gap bo’laklarining nutqda joylashuvida kuzatamiz. Ammo poetik nutq sintaksisi boshqacha. 1991. Badiiy asar bayonida zamon shakllarining barchasi ishtirok etadi.

Ekspressiv-emosionallikni vujudga keltiruvchi vosita sifatida inversiya so’zlashuv va badiiy uslubga tegishlidir. lolagun. bazmaro. ommabop va rasmiy uslublarda uchraydi. kiritma gaplar badiiy matnda ijodkor individual uslubini yuzaga keltiruvchi qulay grammatik vositalar sanaladi (Bu haqda kengroq ma’lumot olish uchun qarang: K a r i m o v S.Samarqand. O’zbek tilining badiiy uslubi. adabiy tilning boyib. rasmiy va ilmiy uslublarda ko’proq qo’shma gaplar. xususan she’riyatda ishlatilib kelinayotgan eskirgan so’zlarni bu uslubning muhim lisoniy alomatlaridan deb hisoblash mumkin bo’lsa. 1992. So’roq gaplarning ritorik turi. Ma’lumki. guliston. A. albat. boda. hayotdan ko’z yummoq. so’z-gaplar. Sinonimik qatordan mos. ayniqsa ularning to’liqsiz shakli ishlatilishi xos bo’lsa. 77-96-betlar). kerakli birlikni tanlab olish ekspressivlikni. Kichik bir xulosa o’rnida shuni ta’kidlash lozimki. O’zbek tili leksikologiyasi. bo’ston. undov gaplar. moh. duto. durafshon. Masalan. jahonbaxsh. so’zlashuv uslubida sodda gaplar. ularning bog’langan va bog’lovchisiz turlari. debocha. moviy. birgina o’lmoq ma’nosini anglatadigan yuzga yaqin frazeologizmlar sinonimik qatorining paydo bo’lishi ularning vazifaviy chegaralanish imkoniyatini tug’diradi. kuylamoq. maygun. atov gaplar. qulog’i ostida qolmoq. kabk. gulbahor. bahoriston. dunyodan ko’z yummoq. jo’shmoq. gulshan. gavharafshon. dorilfanodan dorilbaqoga rixlat qilmoq singarilar esa badiiy matnga tegishlidir. vafot etmoq. Buning ustiga tilda sinonimik variantlar borligi uchun uslubiy me’yorni belgilash imkoniyati mavjud. Bir bosh bo’lakli gaplarning shaxsi noaniq turi. Abru. ommabop va badiiy asarlarda gapning har ikki turi ham aralash holda kelaverishi mumkin. Bu uslubdagi gap qurilishi ham ma’lum darajada farqlanadi. mastona. shahodat sharobini ichmoq.Begmatov (B ye g m a t o v E.). dunyodan o’tmoq. Badiiy uslub leksikasi ham alohida belgilarga ega. badiiy uslubda adabiy til boyliklaridan foydalanibgina qolinmasdan. dilafro’z. omonatini topshirmoq. lo’livash. «…boshqa funksional stillar uchun xos bo’lgan leksika (masalan. dialektizmlarning ishlatilishi adabiy til me’yoriga muvofiq kelmaydi. undagi ko’plab birliklarning tilda me’yorlashuviga. rivojlanib borishiga doimiy ravishda ta’sir o’tkazib turadi. 186-b. yozuvchining til ustida ishlash mehnati. libos. dilxona. mardonavor. giryon. ilmiy va rasmiy ish uslubiga xos bo’lgan terminlar)ning badiiy stilda keng qo’llanilmasligi va faqat badiiy stilda qo’llanuvchi maxsus vositalarning mavjudligi badiiy stilga xoslangan leksikani alohida ajratishga asos bo’ladi». Agar badiiy adabiyotda. Alloh rahmatiga yo’l tutmoq. hayot bilan vidolashmoq kabilar ilmiy. Masalan. dolg’a. . eng avvalo. jondosh. sinonimik birliklar ustida ishlash mahoratidir. 1974) ana shu sinonimik variantlarni farqlashda amaliy yordam beradi. balqimoq. jo’shqin. subyektiv bahoni aniq ifoda etishning eng to’g’ri yo’li bo’lganligi tufayli u badiiy adabiyotda zarur lingvistik vosita sanaladi. jon bermoq shakllari so’zlashuv uslubida ishlatilsa. mahpora. his-hayajon gaplar ham so’zlashuv va badiiy uslubga xos.Hojiyevning «O’zbek tili sinonimlarining izohli lug’ati» (Toshkent. deydi E. To’liqsiz gaplar dramatik asarlarda. mahvash. mujda kabi xoslangan so’zlar lug’atlarda poetizmlar nomi bilan yuritiladi. Ulardagi boshqa uslubga xos chegaralanishlar esa ma’lum muddat keyin yuzaga keladi. Frazeologizmlar mohiyat e’tibori bilan asosan so’zlashuv va badiiy nutq mevasidir. armug’on. gulro’. xususan dialogik nutqda mahsuldor qo’llaniladi. Masalan bu tizimga kiradigan olamdan o’tmoq.

qora choy damlaymi yoki ko’k choy damlaymi? degan ma’noda tushunishimiz mumkin. nutqiy vaziyat yagona bir me’yorni tayin etishga imkon bermaydi. Birinchi qatlam – bu kundalik turmush muomalasida faol qo’llaniladigan ijtimoiy hayot va uy-ro’zg’or yumushlari bilan bog’liq so’zlar. zaril. So’zlashuv uslubi leksikasida ikki qatlam alohida ajralib turadi. buning ustiga. Kishi nomlari Abdi. so’z va gap urg’usi kabi ko’rinishlari ma’noni farqlashda. so’zlashuv nutqida til birliklari o’zining ekspressivlik imkoniyatlarini keng namoyish qiladi. yiqildi (quladi). Ammo nima bo’lganda ham bu me’yorlarni so’zlashuv uslubi uchun muhim bo’lgan til va tildan tashqari omillarning uyg’unligidan axtarish bizni asl maqsadga yaqinlashtiradi. Masalan. ulgurmaymiz deyishdan ko’ra vaziyatdan kelib chiqib. bironta). ulgurib bo’pmiz. san’at. Chunki tildan foydalanuvchining shaxsi. ko’zini shira bosmoq. tovushlarning orttirilishi (o’ramol. galvars). grammatik o’ziga xosliklarga ega. So’zlashuv uslubi ham boshqa vazifaviy uslublar kabi fonetik. Zuli. banka). melodiya. Xuddi shu savolni do’kon sotuvchisi tilidan eshitsak. Ikkinchidan. qo’li kaltalik qilmoq singari o’z frazeologizmlari mavjud. Xo’sh. ton. So’zlarning metonimik . 15-bet). ulguramizmi ? degan savolga yo’q. burni. ottenkalarni ajratib ko’rsatishda. bu uslubda ohang . Lekin bunday holatda ham tinglovchiga fikr tushunarli bo’ladi. madaniyat. Uni ma’lum ma’noda tildagi boshqa uslublarga qarama-qarshi qo’yish mumkin. ottan. nutq elliptik xarakterda bo’ladi. tovushlarning o’rin almashishi (turpoq. sport va so’zlovchining kasb-hunarga mansub xilma-xil narsa va hodisalarni ifodalovchi umumadabiy leksika ko’plab ishlatiladi» (Sh o m a q s u d o v A. leksik. hayajonni kuchaytirishda xizmat qiladi. bir tovush o’rnida ikkinchisining talaffuz qilinishi (traktir. Ohang og’zaki nutqning reallashuvida til birliklaridan keyingi muhim. pauza. qora choy olsizmi yoki ko’k choy sotib olmoqchimisiz? ma’nosida tushunishimiz ham mumkin. Shunday bo’lsa-da. Ayni paytda. Bek. Bundan tashqari bu uslubda «…siyosat. Agar biz uni uy bekasi tilidan eshitsak. Uchinchidan. hal qiluvchi vosita bo’lib. tovush tembri.So’zlashuv uslubi kishilarning kundalik rasmiy-norasmiy. Ikkinchi qatlam . Bu uslubning o’ziga xos xususiyati nutq jarayonida til va tildan tashqari omillarning uyg’un bo’lishida ko’rinadi. Dili singari qisqartirib ishlatish mumkin. bu holat so’zlashuv uslubidagi me’yoriy holatlarni belgilashni qiyinlashtiradi. uning nutq tempi. Bu uslubning burnini ko’tarmoq. Chunki u oldin aytilgan fikrning mantiqiy davomi bo’ladi. Nutqda tovushlarning uyg’unlashuvi (ketti. ulgurib ham bo’ldik singari javoblar birmuncha tabiiy va ekspressivroq bo’lib chiqadi. Masalan.og’zaki nutqdagi ekspressiv bo’yoqqa ega bo’lgan so’zlar. erkin muomalalari doirasida til birliklarining o’ziga xos tarzda amal qilishidir. 1983. buzoq (ish bilmas.intonsiyaning ahamiyati nihoyatda kattadir. yigichcha). egni) kabi fonetik hodisalar avvalo so’zlashuv uslubida namoyon bo’ladi. O’zbek tili stilistikasi. qorami? ko’kmi? shaklida beriladigan savolni ikki xil vazifada olib ko’raylik. fikir. so’zlashuv uslubi qanday o’ziga xosliklarga ega? Birinchidan. tushirib qoldirilishi (gazet. so’zlashuv uslubining o’ziga xos me’yorlari haqida mulohaza yuritish uchun ham tilimizda dalillar yetarli. og’zi ochiq (yig’loqi) kabi. –Toshkent: O’qituvchi. Ular neytral qiymatdagi so’zlar bilan sinonimik munosabatga kirisha oladi: kichkina (bolagina). aynalmoq). ulgurish qayoqda.

Biz magazinga. 3. Kitobiy nutq uchun bog’lovchisiz qo’shma gaplar odatda xos emas. sinonim. Masalan: auditoriya kuldi. Asal. Variantlilik. O’ r i n b o ye v a D. Ish. xayr. Hatto ba’zan shunday holatlar ham bo’ladiki. Salom. asal.. vaalaykum assalom. chappa. 2. filologik. izohli va frazeologik lug’atlarda aks etishi. 7. Bu nutq kitobiy nutqdan bir qadar farq qilib. O’zbek tilining so’zlashuv nutqi sintaksisi masalalari. omonim. xarakterlidir.O’rinboyev tomonidan anchagina durust ishlangan (O’ r i n b o ye v B. ishdan piyoda kabi. 4. So’zlashuv nutqidagi sodda gaplar ko’pincha fe’l bilan ifodalangan kesimning yo’qligi bilan xarakterlanadi. So’zlashuv nutqi o’zbek tilshunosligid B. 5. O’zbek lug’atchiligi haqida ma’lumot. Men. Ahamiyati. xo’p singari so’zlar nutqda ko’p ishlatiladi. . aha. og’zaki so’zlashuv nutqi uchun esa. albatta. O’zbek tilining so’zlashuv uslubi.ko’lami juda keng tarqalgan. aksincha. frazeologik. assalomu alaykum. –Toshkent: Fan. paronim. ha. Lug’atchilik va me’yor. dasturxonga o’tirdi. Og’zaki nutq madaniyati. 6. konkordans. Biz siznikiga. Boladay bola kabi. Paronimlar lug’ati va uning ahamiyati. – Toshkent. antonim. Variantlilikning imlo. kengash bo’ldi. faqat tugmachani bossang bas. Tayanch so’z va iboralar: Lug’at turlari : qomusiy. So’zlashuv uslubida nutqiy vaziyatning ahamiyati juda katta. Kechaday kecha. 1975. barmog’ingni tishlab olasan. 8-ma’ruza: O’zbek tili me’yorlari va lug’atchilik R ye j a: 1. izohli. samovarga chiqdi kabi. Masalan. yo’q. 1991). Imlo. Og’zaki va yozma nutq me’yorlari hamda lug’atlar. Orfoepik lug’atlar. bunday gaplarga fe’l-kesimni qo’yib ham bo’lmaydi. odatda ishga avtobusda. Imlo lug’ati va uning amaliy ahamiyati. O’ r i n b o ye v B.

313-bet). R. 44-45-betlar).Begmatov va A. .Shukurovlarning «O’zbek tili antonimlarining izohli lug’ati» (Toshkent. 7. «Men bu kitobni maxsus alifbo (ajam harflari) tartibida hikmatli so’zlar.Rahmatullayevning «O’zbek tilining izohli frazeologik lug’ati» (Toshkent. Mirzo Mahdiyxonning «Sangloh» asarlari maydonga keldi (O’zbek Sovet Ensiklopediyasi. 1978). qiyin va qorong’i joylarini yoritdim. XI asrda Mahmud Koshg’ariy tomondan tuzilgan mashhur «Devonu lug’otit turk» lug’atchiligimizning nodir namunasidir. Har bir bo’limni otlar (ismlar) va fe’llar tarzida ikki qismga ajratib berdim. fe’llarni esa otdan keyin o’z sirasiga qarab. turkiyshunoslikda ilk bor lug’at tuzish usullarini belgilab berganligi bilan qimmatlidir.Uch harfli so’zlar bo’limi. A. Devonu lug’otit turk. rajaz va nasr deb atalgan parchalar bilan bezadim.Ikki undosh qator kelgan so’zlar bo’limi.To’rt harfli so’zlar bo’limi.Misol (boshida yoy bo’lgan so’zlar) bo’limi. kerakli so’zlarni o’z joyida ko’zlaydigan.Ђulomov. Turli fan sohalari bo’yicha izohli lug’atlar maydonga keldi. 1974).Hojiyevning «O’zbek tili sinonimlarining izohli lug’ati» (Toshkent. Shu o’rinda ayrim lingvistik lug’atlarni sanab o’tish to’g’ri bo’ladi.Hamzalik (alif bilan boshlanadigan so’zlar) bo’limi. O’zbek Milliy Ensiklopediyasining I va II tomlari nashr qilindi (Toshkent. Toli’ Hiraviyning «Badoyiullug’at». N. 1976). 4. «Tilshunoslik terminlarining izohli lug’ati» (Toshkent. boblarga ajratib. Ana shu an’ananing davom etishi hamda Alisher Navoiy ijodiga bo’lgan qiziqish keyinchalik XV asr va undan keyingi davrlarda Eron. A. Ta’kidlaganimizdek.Solim (tarkibida alif.Hojiyev va L. 3. Sh.Ibrohimov. vov.deb yozadi Mahmud Koshg’ariy . qiyinchiliksiz topa oladigan bir holga keltirdim. qo’shiqlar. Kitobni sakkiz asosiy bo’limga chekladim: 1. 1980). maqollar.Ahmedovlarning «O’zbek tilining imlo lug’ati» (Toshkent. yoy bo’lmagan so’zlar) bo’limi.Ђunnalilar bo’limi. Turkiyshunoslikda lug’at tuzish qadimdan boshlangan. 2000). A. 8.Tixonov va R. Tixonovlarning «O’zbek tilining chappa lug’ati» (Samarqand. 7500 ga yaqin so’zni qamrab olgan ushbu lug’at arablar tajribasiga tayanib. 1968). –Toshkent. O’zbek tilida qomusiy va tarjima lug’atlarining ko’plab turlari mavjud.. Otlarni oldin. 1959). Tushunilishi oson bo’lishi uchun asarda arabcha istilohlar qo’lladim» (M a h m u d K o sh g’ a r i y. kerakli so’zlarni osonlik bilan topish uchun bu ish ustida bir necha yillar mashaqqat tortdim. –Toshkent. 6 tom. Sh. 1 tom.Tilshunoslik fanining alohida sohasi bo’lgan leksikografiya lug’at tuzish yo’llarini o’rgatadi va uning ilmiy asoslari hamda usullarini ishlab chiqadi. ko’p asrlik an’analarni davom ettirib kelayotgan o’zbek lug’atchiligi bugungi kunda katta tajriba to’pladi. E. 2.Rahmatullayev. XVI asrda muallifi noma’lum bo’lgan Alisher Navoiy asarlaridan foydalanuvchilar uchun «Abushqa» nomli izohli lug’at tuzildi.Reshetovalarning «O’zbek tili . Afg’oniston va Hindistonda o’zbekcha va forscha lug’atlar tuzilishiga sabab bo’ldi.Muzaf (bir harfi ikki marta takrorlangan so’zlar) bo’limi. 2002). 6. A. Nihoyat.Qo’ng’urovlarning «O’zbek tili morfem lug’ati» (Toshkent. 1975. Olim Usmonning «Qisqacha internasional so’zlar lug’ati» (Toshkent.Qo’ng’urov va A. o’z o’rnida oldinma-ketin ko’rsatdim. 1960. So’zlarni o’z joyiga qo’yish. Mamatov va R. . S.qattiq joylarini yumshatdim. Mas. 5. saj’lar. 1977).

Umarovlarning «O’zbek tilining imlo lug’ati. H. Masalan. qaratqichli birikma o’rnida qaratuvchi birikma. ayirish (‘) va yumshatish () belgilari imlosi. Bir tomondan. 1984). Bu me’yoriy holatlar muayyan qonun-qoidalar bilan mustahkamlab qo’yiladi. Sh. juft va qisqartma so’zlar imlosi. 1998) kabi.Ibrohimov. 1 va P tomlar» (Moskva. Bu bog’liqlikni ikki yo’nalishda tushunish to’g’ri bo’ladi. shuningdek ko’chish belgisi. til birliklarining asl va ko’chma ma’nolari. hozirgi o’zbek adabiy tilining yozuv me’yorlari.grammatik terminlarining qisqacha izohli lug’ati» (Toshkent. o’zak va negizlar. O’zbekiston Respublikasining mustaqillikni qo’lga kiritishi munosabati bilan amalga oshirilayotgn tub ijtimoiy-siyosiy islohotlar «Asosiy qoidalar»ning ma’naviy jihatdan eskirganligini ko’rsatdi.Ma’rupov tahriri ostida nashr qilingan «O’zbek tilining izohli lug’ati. Birinchidan.Boboyeva.Begmatov. Masalan. 1984). o’zbek leksikograf olimlarining juda katta mehnatlari tufayli yuzaga kelgan bu lug’atlarning ijtimoiy va ma’naviy hayotimizda xizmatlari beqiyosdir. mukammallashtirishga xizmat qilib kelmoqda. uslubiy imkoniyatlari to’g’risida keng ma’lumot beradi. ham takomillashtirildi. o’zlashma so’z atamalari qo’llaniladagan bo’ldi. 1998-1999) kabi lug’atlar shular jumlasidandir.Qodirovlarning «O’zbek tilining qisqa etimologik lug’ati». lug’atlar tuzishda tildan foydalanish jarayonida shakllangan me’yorlar o’lchov sanaladi. Shu bilan birga. E. Ana shunday paytlarda lug’atlar insonlarning yaqin hamrohi bo’ladilar. apostraf o’rnida tutuq belgisi. A. 1984). Z. Sh. 1956). orfografik me’yorlarni tartibga keltirishga. tilimiz imlo qoidalari ham soddalashtirildi. avval qayd etib o’tganimizdek. bo’g’in ko’chirish va bosh harflarni yozish tartibini ko’rsatib beruvchi 72 paragrafdan iborat qoidalar kiritilgan (O’zbek orfografiyasining asosiy qoidalari. Ikkinchi tomondan esa..Usmonovalarning «O’zbek adabiy talaffuzi lug’ati» (Toshkent. Bu qoidalar hozirgacha amalda bo’lib. O’zbekiston SSRning 1940 yil 8 mayda qabul qilgan «O’zbek yozuvini lotinlashtirilgan alifbedan rus grafikasi asosidagi yangi o’zbek alifbesiga ko’chirish to’g’risida» gi Qonuni va O’zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumi 1956 yil 4 aprelda tasdiqlangan «O’zbek orfografiyasining asosiy qoidalari» ga tayanadi. sonor tovush o’rnida ovozdor tovush. 1980).Asomiddinova. negiz o’rnida asos.Panasenko v E. .Rahmatullayev va M. ayni paytda.Berdiyorov va R. Qayd etilgan ikkinchi masalada lug’atchilik adabiy til me’yorlari bilan chambarchas bog’liq.D.» (Toshkent. 1993 yil 2 sentyabrda «Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosini joriy etish to’g’risida» gi Qonun qabul qilinishi bilan ana shu alifboda yangi lug’atlar maydonga keldi. Shu boisdan mustaqil O’zbekiston Respublikasining yuqorida tilga olingan «Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosini joriy etish to’g’risida»gi Qonuni va 1995 yil 6 mayda «Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosiga qo’shimchalar kiritish to’g’risida»gi Qonun hamda bevosita bu qonunlarning ijrosiga qaratilgan 1995 yil 24 avgustdagi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «O’zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida»gi qarori juda katta tarixiy ahamiyatga ega bo’ldi. M. (I-IV qismlar. tildagi barcha so’z va iboralarning hamda ularning turli-tuman ma’nolarini yodda saqlab qolishning imkoni yo’q. lug’atlar yozma va og’zaki adabiy til me’yorlarini belgilashda har bir so’zning yozma va talaffuz shaklini o’zlashtirishda asosiy manba hisoblanadi. kishilarning yodlash qobiliyati qanchalik kuchli bo’lmasin. Ayni paytda.Toshkent. Ikkinchidan esa.Rahmatullayevning «O’zbek tili omonimlarinig izohli lug’ati» (Toshkent.Hojiyevning «Lingvistik terminlarining izohli lug’ati» (Toshkent. Masalan. E. Shubhasiz. Unda unli va undoshlar imlosi. tire o’rnida chiziq.Rasulovlarning «O’zbek tilining paremiologik lug’ati» (Toshkent. S. lug’atlar so’zlarning to’g’ri yozish va talaffuz qilinishiga ko’maklashadi. o’zbek tilshunosligi fani yangi atamalar bilan boyitildi. qo’shma. 1985). O’. A. qo’shimchalar. 1981). –Toshkent.

badiiy uslubga hamda shoir va yozuvchilar uslubiga xos bo’lgan so’z va iboralar ham keltirilgan bo’ladi. so’z birikmalariga va ularning imlosiga.300). 1953).44). qomusiy-ensiklopedik lug’atlarni olib ko’raylik. Chunki bu kabi lug’atlarda adabiy me’yor doirasidagi so’zlar bilan birgalikda umumxalq tiliga. Konkordans» (Toshkent. ham sinxronik nuqtai nazardan munosabatda bo’lishni taqozo qiladi.212). beodob (II. betuman (I. bunday lug’atlar filologik yoki lingvistik lug’atlardan farq qiladi.206). Ana shunday holatda bu kabi lug’atlar me’yor uchun namuna bo’la oladimi. 1983-1985). lozim bo’lganda me’yoriy lug’atlarga ko’z yugurtirib turishlari zarur.151) kabi so’zlar va ularning ayrimlarining yozilishi «O’zbek tilining imlo lug’ati» da (Toshkent. betus (II. R. talaffuz. Ular bu borada ham ma’lum vazifalarni bajaradi. Ularda asosiy diqqat harflar imlosiga. Bunday lug’atlarda muayyan bir millat.137). tabiiy va ijtimoiy hodisalar.. «Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati. Tabiiyki. Sh. Agar qiyosni «Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati» misolida amalga oshirsak.II. 1980). arslonto’sh (I. boybeka (I.Qo’ng’urov va S.183). texnika. ters-chappa. 1989) lug’atlarini misol tariqasida keltirish mumkin (Bu haqda qo’shimcha ma’lumot olish uchun qarang: N u r m o n o v A. baxmalto’sh (I. betaxlit (I. bexalol (I. matbuot sahifalarida o’zboshimchaliklar. so’zlar va ularning tarkibiy qismlariga. behusn (I.142). «Navoiy asarlari lug’ati» (Toshkent. degan savolga bir xilda javob berib bo’lmaydi. Hozirgi paytda o’zbek tilida ana shunday lug’atlarning izohli. 1976) uchramadi.55).244). Unda keltirilgan alqamoq (II. Bunga «O’zbek klassik adabiyoti asarlari uchun qisqacha lug’at» (Toshkent. o’zlashma so’zlar. madaniyat va ma’naviyatning barcha sohalariga oid tushunchalar. Masalan. burkimoq (II.237). Lingvistik lug’atlarning maqsadi esa tamoman boshqacha.Binobarin.Karimovlarning «Zulfiya poeziyasi tilining lug’ati. lotin yozuvi asosidagi o’zbek alifbosi qabul qilinayotgan hozirgi o’tish davrida. o’zbek tilshunosligi badiiy adabiyot hamda shoir va yozuvchilar tili lug’atlarini tuzishda ham yetarli tajribaga ega. Y o’ l d o sh ye v B. S. bu kabi birliklarning miqdori ko’pchilikni tashkil qilishi aniq. beteng (I.250). voqyealar hamda mashhur kishilar va joy nomlari to’g’risida atroflicha ma’lumotlar beriladi. 1981). –Toshkent. chastotali. biyuda (I. 1972). Ammo bu degani qomusiy lug’atlar til me’yorini ko’rsatuvchi o’lchov bo’la olmaydi degan gap emas. bundan buyon tilimiz orfografik me’yorlarini belgilashda ana shu qoidalarga amal qilish majburiy sanaladi va ular imlo lug’atlarida mustahkamlanib boriladi.Maxmatmurodovning «Slovar yazыka poeticheskix proizvedeniy Xamzы» (Toshkent. Tilshunoslik va tabiiy fanlar. . Chunki material qamrovining kengligi va har xilligi ularga ham diaxronik.211). imlo. Rus grafikasi asosidagi o’zbek yozuvidan voz kechilib. «Zulfiya poeziyasi tilining lug’ati»ga murojaat qilaylik.133). talaffuziga hamda umuman til birliklarining leksik-semantik-uslubiy ma’nolarining izohlanishiga qaratiladi. hudud yoki fan. bu xizmatlarning darajasi har xil bo’lishi mumkin. ardog’ (I. morfem. mamlakat. qomusiy lug’atlar oldiga til me’yorlarini belgilash vazifa qilib qo’yilmaydi. ayniqsa. bulog’ (I. Aksincha. Garchi til me’yorlarining mustahkamlanishida lug’atlar xizmat qilsa ham. so’zlarni buzib yozishlar kuzatilmoqda. Tildan foydalanuvchilar ma’lum muddat amaldagi har ikki «Imlo qoidalari»ga ham rioya qilishlari umummajburiy ekanligini unutmasliklari. ularning yozilishi jarayonida til me’yorlariga amal qilish talabi qo’yilishi mumkin. Ana shu qarorga binoan 1940 yil 8 mayda qabul qilingan Qonun va 1956 yil 4 aprelda qabul qilingan «Asosiy qoidalar» 2005 yilning 1 sentiyabridan e’tiboran o’z kuchini yo’qotadi.113). 125132-betlar). 1-1U tomlar» (Toshkent. 2001. O’z vazifasidan kelib chiqib. Bu tipdagi lug’atlar ma’lum darajada lingvistik lug’atlarning boshqa turlaridan farq qiladi.Rizayevning «O’zbek sovet bolalar adabiyoti tilining chastotali lug’ati» (Toshkent. Bundan tashqari.

o’zbek adabiy tili faqat yozma adabiy til shaklida emas. dialektal.. s. Imlo lug’atlari shaklan yoki talaffuzda bir-birlariga yaqin bo’lgan. terminologik singari ko’plab turlari mavjudki. darveshnamo. Bunda. keyingi yillarda. yuqorida ta’kidlaganimizdek. farmon). amir (davlat boshlig’i) . 2. fikrimizni boshqalarga aniq tarzda yetkazishimiz uchun imlo lug’atlarga har doim murojaat qilib turishimiz zarur bo’ladi. hyech narsa bilan ishi yo’q odam. ko’chma. kelli (keldi).aza (marhum uchun tutiladigan motam. 3. balki og’zaki adabiy til shaklida ham rivoj topmoqda. Buning uchun imlo lug’atlari bilan ishlash. ularni qo’llashda ehtiyot bo’ladi. to’g’ri yozish qoidalarini shunchaki yod olish bilan yozma nutq madaniyati va uning me’yorlarini belgilab bo’lmaydi. Hozirgi o’zbek adabiy tilining imlo me’yorlari.da. asr (yuz yil) . bashorat qila oladigan. har bir so’zning talaffuz qoidalarini bilish va imlo lug’atlaridagi tavsiyalarga rioya qilish zarur. ata (ota). Mubolag’asiz aytish mumkinki. a’zo (biror tashkilot yoki biror jamiyatning vakili) .Ma’rufov tahriri ostida 1981 yilda Moskvada nashr qilingan ikki tomlik «O’zbek tilining izohli lug’ati» salmoqli mavqyega ega. 1956 yil 4 aprelda tasdiqlangan «O’zbek orfografiyasining asosiy qoidalari» hamda 1995 yil 25 avgustda qabul qilingan «O’zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida»gi qarori asosida belgilangan. Lotin yozuvi asosidagi o’zbek alifbosiga o’tilishi esa imlo lug’atlar borasida ham ulkan ishlarni amalga oshirishni taqozo qilmoqda. adib (yozuvchi. talaffuzi va ma’nolarini farqlashda lug’atlargina yordam berishi mumkin. E’tiqodli dindor kishilar nazarida go’yo karomat. omonimlar. chovamiz (chopamiz). sinonimlar. ammo ma’nolariga ko’ra turlicha bo’lgan so’zlarni farqlashga ko’maklashadi. ularning etimologiyasi va hozirgi ma’no taraqqiyotini belgilashda katta ahamiyat kasb etishi shubhasizdir. Bu qoidalar hozirgi o’zbek adabiy tilining yozma shaklidan foydalanuvchi barcha kishilar uchun majburiy sanaladi. Lingvistik lug’atlar orasida Z. Izohli lug’atlarning so’z ma’nolarini to’liq anglashda. Shu paytga qadar nashr qilingan barcha lug’atlarda nutq uslublarida qo’llaniladigan so’zlar. garchi nuqsonlardan holi bo’lmasa-da. Ulug’. hazil. ularning ayrimlari yuqorida sanab o’tildi. mo’’jizalar ko’rsata oladigan muqaddas. matnlarni ko’chirib yozish ham yordam berishi shubhasizdir. aziz odam. antonimlar.asir (tutqun) kabi so’zlarning yozilishi. Darveshsifat. U yigirma yil davomida xalqimizga beminnat xizmat qildi. yechki (echki) kabi. Shu bilan birga.adip (ko’rpacha yoki ko’rpaning chetiga tikilgan material). Og’zaki nutq madaniyatining takomillashib boruvida. Chunki noto’g’ri yozilgan yoki talaffuz qilingan so’z o’quvchi yoki tinglovchi tomonidan noto’g’ri. Masalan. bu lug’at bugunga kelib ma’naviy jihatdan eskirdi. marosim). o’rni bilan ularning yasalishi va variantlari berilgan.amr (podshoh tomonidan chiqariladigan buyruq. lug’atdagi avliyo so’zini olib ko’raylik. To’g’ri yozish me’yorlarini o’zlashtirishda ko’proq imlo lug’atlari bilan birgalikda adabiy manbalarni o’qish. to’g’ri yozishimiz. . ularga tez-tez murojaat qilish. Mas. noaniq tushuniladi. balki ularning lahjaviy shakllarini farqlaydi. Masalan. Uning uch ma’nosi qayd etilgan: 1. Demak har birimiz savodxon bo’lishimiz. Imlo lug’atlardan samarali foydalangan kishigina nafaqat adabiy so’zlarni. Ammo aytish mumkinki. Shu o’rinda bir narsani ta’kidlash lozimki. kesatiq. u e’tibordan chetda qolib ketgan so’zlar hisobidan to’ldirilishi zarur. zo’r fahmli odam yoki narsa.frazeologik. shoir) . uning me’yoriy jihatlarining sayqal topishida bir qator omillar muhim rol o’ynamoqda. ayniqsa uzluksiz ta’lim tizimi alohida o’rin tutadi.t. din. Izohli lug’atlarda tilimizda keyingi yigirma yilda yuz bergan o’zgarishlar ham o’z ifodasini topishi lozim.

an’anaviy va yangicha talaffuz. og’zaki nutq madaniyatiga ta’sir ko’rsatmoqda. Bugungi ziyolilarimiz. kitobxonlar anjumanlarida tilimizning adabiy me’yorlaridan foydalanishga intilish kuchayib borayotgani seziladi. Kishilarning so’zlarni to’g’ri talaffuz etishi. barno. xunuknig aksi. Ushbu lug’at mualliflarining ta’kidlashicha. 1974) ining 223-betidan misol keltiramiz: Chiroyli. keksa va yosh avlod talaffuzi bilan bog’liq bir qator qiyinchiliklar ham mavjud. O’zbek tilida ana shunday lug’at bor. zebo. Og’zaki nutq madaniyati mavqyeini ko’tarish uchun adabiy til og’zaki shakli qonuniyatlarini o’rganish.Tabiiyki. Bu xususiyat o’zbek adabiy nutqi me’yorlarining ham yetarli shakllanib yetmagan va qat’iylashmaganini ko’rsatadi. Og’zaki nutq me’yorlarining ommaviy suratda yoyilishi va singishida avvalo maktabgacha va maktab ta’limi katta ahamiyatga ega. Jumladan. sohibjamol. o’z navbatida. jahon xalqlarining ko’pchilik tillarida muloqotda bo’lishmoqda. husnli. ko’hlik. husndor. bu nutq shaklini ko’rinishlariga qarab me’yorlash va silliqlash. ifodali qilib yetkazishda talaffuz lug’atining ahamiyati katta. xushro’y. omonim va antonim lug’atlarning xizmati katta bo’ladi. Shunga ko’ra. og’zaki nutqni adabiy til talablari asosida me’yorlashda orfoepik qoidalar. uning lingvistik va tildan tashqarida bo’lgan o’lchovlarini belgilash muhimdir. So’zlarning leksik me’yorini belgilashda va ulardagi ma’no nozikliklarini farqlashda hamda umumiy jihatlarini payqashda sinonim. Darhaqiqat. U «O’zbek adabiy talaffuzi lug’ati» deb atalib. Unda 20 mingga yaqin so’z va so’z shakllarining adabiy talaffuz me’yori belgilab berilgan. boshqa jonli . umummilliy madaniyatimizning tarkibiy qismi bo’lgan til madaniyatiga. Ular garchi ma’nolarining yaqinligi bilan bir sinonimik qatorda joylashsa-da. muzokaralar olib borishmoqda. latofatli. ma’lum ma’noda biri ikkinchisini to’ldiradi. to’liq uslub hamda noto’liq uslub va boshqalariga oid talaffuz variantlarini to’g’ri baholash anchagina murakkab vazifadir. Chiroyli stilistik jihatdan neytral. she’rxonlik kechalarida. og’zaki nutq ko’rinishlarining namunaviy shakllarini yuzaga keltirish. ommaviy axborot vositalarining radio va televideniye singari turlarining roli salmoqli. nutq madaniyati talablariga e’tibor berib. tadbirkorlarimiz dunyo miqyosida fikrlashmoqda. me’yoriy o’lchovlariga ko’ra teng emas. lug’atni tuzish jarayonida bir qator qiyinchiliklarga duch kelingan. Ana shu ma’noda talaffuz (orfoepik) lug’atlar adabiy tilning talaffuz me’yorlarini yoki so’zlarni adabiy til qoidalariga muvofiq talaffuz qilishni belgilab beruvchi vosita sanaladi. to’y-tomoshalarda. qo’llanmalar muhim rol o’ynaydi. ayniqsa yoshlarimiz o’rtasida. 1984 yilda «Fan» nashriyotida chop etilgan. biz bugun bundan 10-20 yil avvalgi odamlar emasmiz. ko’rkam. olimu muhandislarimiz. adabiy nutq va dialektal nutq. Bu esa. O’zbek leksikografiyasida yuqorida sanab o’tilgan bu kabi lug’atlarning izohli ko’rinishlari mavjudligi quvonarli voqyeadir. Lug’at xuddi ana shu jihatlar hisobga olinganligi bilan qimmatlidir. adabiy til me’yorlariga amal qilishi. adabiy talaffuz lug’atlari. chiroyli so’zlash. Hozirgi kunda. A. adabiy talaffuz doirasida variantdorlikning kuchliligi ma’lum bo’lgan. Talaffuz lug’atlari fonetika va nutq madaniyati bilan bevosita aloqada bo’lib. Fikrimizning isboti uchun sinonimik qatordagi so’zlarga berilgan izohlarni to’liq keltiramiz: «Husni odatdagidan ortiq. suluv. go’zal. o’z fikrini boshqalarga aniq. adabiy nutq va kundalik so’zlashuv nutqi. turli uchrashuvlar va telekonkurslarda.Hojiyev «O’zbek tili sinonimlarining izohli lug’ati» (Toshkent. ravon. neytral adabiy nutq va adabiy nutqning vazifaviy-uslubiy ko’rinishlari. Buning ustiga. Bu so’z odamga. Adabiy talaffuz doirasida so’z urg’usi.

49-50-betlar). bog’lovchi – dam. kam darajada odamga nisbatan qo’llanadi». Barno. o’tkir joy. chunki «umumiy odat»ga muvofiq kelmaydigan har qanday nutq boshqalarga anglashilmaydi.. 6. ot-tig’.narsalarga nisbatan ham qo’llanilaveradi.Rahmatullayev tomonidan tuzilgan «O’zbek tili omonimlarining izohli lug’ati» (Toshkent. «Nutq madaniyati va normativ lug’at» asarining muallifi S. «Lug’at» da keltirilgan badiiy adabiyotlardan olingan misollardagi chiroyli saman. bir maqolada 2 tadan tortib 6 tagacha ma’noning farqlanishi tilimiz uchun ijobiy hodisami yoki salbiymi.-Toshkent.. zebo bezanmoq. bir til doirasida so’zlarning shakliy o’xshashligi. zebo so’zlari ham odamga nisbatan qo’llanadi. o’sishlar ro’y berishi. 93 tasi uch omoleksemali. ma’no tarqqiyotida o’zgarishlar. Olimning ta’kidlashicha. Sh. husnli so’zlari nisbatan kam qo’llanadi. xususan.. Ana shu holatlar me’yor tushunchasining qanchalik nozik va murakkab qamrovli ekanligini hamda ularni payqash va farqlashda lug’atlarning. so’zlashuvda tilning qonunqoida va normalariga rioya qilayotganliklarini hatto sezmaydilar ham. quyidagilarni qayd qiladi: «Normalarning nooshkor mavjudligi shundan iboratki. Ko’rinadiki. sohibjamol saman deyishga nutqda aslo yo’l qo’yib bo’lmaydi. predikativ so’z – dim ma’nolarida kelgan (R a h m a t u l l a ye v Sh. chiroyli oyoq. rasmiy uslub uchun xos emasligi ma’lum bo’lib qoladi. izohli lug’atlarning roli beqiyos ekanligini yana bir bor ko’rsatadi. 5.temirchilik atamasi. 3. Yuqoridagi lug’at. o’zga tillardan birliklar qabul qilinishi kabi omillar omonimlarning yuzaga kelishiga sabab bo’ladi. ko’rkam hayot. suluv. tildan foydalanuvchilar o’zaro fikr almashinish jarayonida. dam. sohibjamol qiz birikmalaridagi aniqlovchi bo’lib kelgan so’zlarni ularning sinonimlari bilan almashtirishning hamma vaqt ham imkoni yo’qligi buning dalilidir. O’zbek tili omonimlarining izohli lug’ati. nafas. ko’hlik faqat odamga nisbatan qo’llanadi va «yoqimlilik» ottenkasi bor. badiiy va ommabop uslublarda me’yor sanalsa. bu haqda shu o’rinda bir narsa deb bo’lmaydi. Ularning qo’llanishi so’zlashuv. 1984. Busiz hyech qanday aloqaning bo’lishi mumkin emas. semantik va vazifaviy uslubiy nuqtai nazardan bu so’zlarning ekspressivlik va qo’llanish imkoniyatlari bir xil emas. husnli ayol. 7 tasi besh omoleksemali va 4 tasi olti omoleksemali bo’lib. Masalan. barno qiz. ushbu lug’atdan dam so’zi haqida quyidagi ma’lumotlarga ega bo’lamiz: 1. unga javob (reaksiya) ham bo’lmaydi. Suluv – kam qo’llanadi. 2. 4. ot . Go’zal odamga va jonsiz narsalarga nisbatan qo’llanadi. .Akobirov me’yor va lug’at munosabatlarini oydinlashtirishga harakat qilar ekan me’yorlar tilda ikki ko’rinishda. 13-14-betlar) Tildagi omonimlarning ozligi yoki ko’pligi. Zebo kitobiy. Chiroyli yuz yoki chiroyli saman deyish mumkin bo’lgani holda ko’rkam yuz yoki oyoq. Haqiqatda esa barcha til sohiblari tildan foydalanish tajribasi orqali tilning qoida va normalarini u yoki bu darajada o’zlashtirib olgan bo’ladilar va ularga «umumiy odat» bo’yicha amal qiladilar. Xushro’y. go’zal qiz.nooshkor va oshkor ravishda mavjud bo’lishini ta’kidlab. Bu so’zda belgi darajasi kuchli. Lug’atdagi maqolalar statistikasi ham leksemalarning mazkur turkumi haqida ba’zi fikrlarga kelishga asos bo’ladi. ot-lahza. xushro’y yigit. ham amaliyotda qo’l keladigan ma’lumotlar olishimiz mumkin. ayniqsa. ot – havo. 1984) dan tildagi mazkur birliklar to’g’risida ham nazariy. latofatli Saodat. yuz. Husndor. 1160 dan ortiq leksemani birlashtiradi» (R a h m a t u l l a ye v Sh. ko’rkam ayol. metonimiyaga uchrashi. binobarin. Ko’rkam asosan jonsiz narsalarga. Ammo ayrim so’z shakllarining ma’nolarida farqlanishini ko’rsata olishda mazkur tipdagi lug’atlarning xizmatini e’tirof etish maqsadga muvofiqdir. «Lug’at»da berilgan 497 omoifodaning 372 tasi ikki omoleksemali. 21 tasi to’rt omoleksemali.

ularning o’rnini me’yor. normativ. barqarorlashishi va bir xilliligi uchun xizmat qiladi. fikr. proyekt. ona tilimizga bo’lgan yangicha munosabatning mevasi. Hatto 70-yillarda. degan qoidaning to’g’riligini yana bir bor tasdiqlaydi. an’anani tuzilajak lug’atlarda ham davom ettirishga to’g’ri keladi. bartaraf etishning yo’llarini axtarishadi va to’g’ri keladiganlarini me’yoriy variant sifatida ommaga tavsiya etishadi. qisqacha. mayl. Masalan. Nutq madaniyati va normativ lug’at. ularni me’yor sifatida yana saqlab turish. qonunlashtiradi» (A k o b i r o v S. «o’zbekchalashtirish»ga rag’bat va moyillik sezayotgan ekanmiz. Tilshunoslar bu har xilliklarni tilning tabiatidan va amaldagi qoidalardan kelib chiqib tahlil qilishadi. sistema. buni tilimiz taraqqiyotiga mustaqillikning bevosita ta’siri. tuzilgan imlo. asta/ohista. reaksiya.Akobirov yuqorida nomi tilga olingan kitobida o’zbek tili tizimida ilgari bo’lmagan va ularning qo’llanilishi o’zbek adabiy tili uchun me’yoriy hodisa sanaladigan birliklar sifatida tahlil uchun keltirgan obyektiv. alifbo/alfavit. mavqye. binobarin. lug’atlarning xizmati naqadar ulkan ekanligini tasavvur qilish qiyin bo’lmaydi. 1976) birgina «A» bilan boshlanadigan so’zlarda quyidagi so’z variantlari va ulardan yasalgan shakllar mavjud: avr/abr. proyekt o’rnida loyiha birliklarini ishlatish asta-sekinlik bilan odat tusiga kirib bormoqdaki. ash-pash/hash-pash va hokazo. Oshkor normalar tilning grammatika darsliklarida va turli xil lug’atlarida tavsiflangan va tavsiya etilgan normalardir. plan o’rnida reja. Mustaqillik sharofati bilan o’zimizda tilimizni tozalashga. ularni qonun (kodeks) hukmiga kiritadi. 1977. me’yoriy. shuning uchun ham nooshkordir. tendensiya.Akobirovning kitobida ham faol qo’llangan norma. an’anaviy singari so’zlar egallay boshlayotganini . Nutq madaniyati va normativ lug’at. normal o’rnida me’yoriy. praktika o’rnida amaliyot. Bir vaqtning o’zida til madaniyati talablaridan kelib chiqqan holda omma uchun majburiylashtiriladi. tradision kabi so’zlarning nutqimizdan asta-sekinlik bilan chekinayotganligini. plan. truba so’zlarini (A k o b i r o v S. Ular tildan foydalanuvchilarning nutq faoliyatidagina namoyon bo’ladi. bir davrda me’yor sanalgan til birligi boshqa bir zamonda shunday bo’lmasligi mumkin ekan. 11-bet). ta’sirlanish. muomala jarayonida o’z o’rnini ekvivalentiga bo’shatib berayotgan til birliklarini yangi nashr qilinadigan lug’atlarda qoldirish-qoldirmaslik ustida o’ylab ko’rishimizga ham to’g’ri keladi. Bu narsa til taraqqiyoti jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog’liq. Darsliklar va lug’atlar tilning obyektiv normalarini tavsiflash bilan birga.kodifikasiyalashtiriladi.Umumiy odatga aylangan normalar (yoki. Shunday holatlarga ham duch kelamizki. Hozirda obyektiv va truba so’zlarining bir ma’no yo’nalishida xolisona va quvur. deb aytishimiz mumkin. manzaraning o’zgarganini kuzatish qiyin emas. «Imlo lug’ati»da (Toshkent. g’oya. Ma’lum bo’ladiki. intilish. nutq jarayonida so’zlarning leksik-grammatik variantlari saqlanib qolingan bo’ladi. 7-bet) tilimizning hozirgi me’yor o’lchovlari asosida olib qaraydigan bo’lsak. o’rin. Me’yor muammosi qayerda va qachon paydo bo’ladi? Til birliklari o’rtasida har xillik va variantlar bo’lgan joyda. normal. adabiylashishi. pozisiya. jumladan S. Keltirilgan ma’lumotlar tildagi me’yoriy holatlarni mutlaq va o’zgarmas hodisa deb tushunish to’g’ri bo’lmasligini ko’rsatadi. Agar masala shu tarzda tushuniladigan bo’lsa. leksikologiya va stilistikaga oid adabiyotlarda. barqarorlashuv. talaffuz va boshqa filologik lug’atlar til birliklarining amalda mustahkamlanishi. odat hukmidagi normalar) til sohiblarining tildan foydalanish tajribasi orqasida orttirgan malaka va ko’nikmalaridan iborat. S. oradan chorak asr vaqt o’tgach. ayqirish/hayqirish. Tilimizda bu kabi variantlar mavjud ekan. arava/aroba. proyeksion. agrar. tizim. shu bilan birgalikda. xohish. Ana shu tavsiyalar nafaqat grammatikaga. Demak. holat. lug’atlar orqali ham qonunlashtiriladi . stabillashuv. krovat.Toshkent. adab/odob. praktika.

Tuzuvchilar: E. Negaki. adabiy me’yorlarni muntazam ravishda tartibga keltirib turishda. o’qisho’qitish. Turli mutaxassislikdagi. deb aytish qiyin. menejer. 1998). kompyuterxona. yangi yozuvdagi lug’atlarni yaratish va nashr qilish ishini ham jonlantirish zarur. mavjud lingvistik lug’atlar xalqimizning ehtiyojini to’liq qondirmoqda. . kasbdagi kishilarning ish faoliyatida.Umarov. bundan keyin yaratiladigan lug’atlarda ana shu jarayon hisobga olinishi lozim bo’ladi. tilning me’yoriy va madaniy darajasini belgilashda lug’atlar asosiy oyna hisoblanadi. Buning ustiga lotin yozuvi asosidagi o’zbek alifbosiga o’tilishi munosabati bilan turli mazmundagi lug’atlar masalasida ham islohotlar o’tkazish hayotiy zarurat bo’lib turibdi. Ana shunday lug’atlarni nashr qilish endigina boshlandi deyish mumkin. ta’kidlanganidek. kompyuter.Panasenko. E. Ammo avvalgi imlo lug’atlarida bo’lmagan auditor. broker singari yangidan paydo bo’lgan so’zlarni kelajakda tuziladigan imlo lug’atlarida aks ettirish masalasi bahs talab qilmaydi (O’zbek lug’atshunosligida bu ishlarning allaqachon boshlab yuborilganligini ta’kidlaganmiz. Harqalay. Binobarin.kuzatamiz. Q a r a n g : O’zbek tilining imlo lug’ati. -Toshkent. har xilliklarni bartaraf qilishda lug’atlarning ahamiyati katta ekanligini hisobga olib. menejment.

. Nutq jarayonida me’yorning buzilishi va ularni tuzatish yo’llari. 2. 3. Me’yorga amal qilish shu tilda so’zlashuvchilar uchun majburiy ekanligi.9-ma’ruza: Adabiy me’yor va nutq madaniyati masalalari R ye j a: 1. O’zbek tilining hozirgi me’yoriy holati uning madaniylik mezoni.

keksalar. bu qoidalarni lug’atlar shaklida mustahkamlash bugunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. To’g’ri.Karimov aniq-ravshan ko’rsatib berganlar: «Endigi vazifamiz shundan iboratki. – Toshkent : O’zbekiston. e’zozlashimiz hamda uning aqidalarini hayotda qo’llashga qaratishimiz lozim.A.Tayanch so’z va iboralar: Nutqiy kamchilik : og’zaki va yozma nutqdagi kamchiliklar. ustozlar oldida nutq odobini saqlash.322) va Rim notig’i Siseron (eramizgacha 106 . rost va dadil gapirish. ilm-fan va madaniyat namoyandalari. Chunki milliy istiqlol g’oyasi yurtdoshlarimizni ma’naviy yangilanish va islohotlar jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish. ziyolilarimiz. 2000. tilshunoslikning nazariy masalalarini jahon andozalari darajasida tahlil qilish. 8-bet). uning amaliy jihatlari. vulgarizmlar. bir tomondan. Gap shundaki. O’rta Osiyo madaniyati tarixida ham nutq madaniyati bilan shug’ullanish o’ziga xos mavqyega egadir. punktuasion me’yorlarning buzilishi. ma’naviy-ma’rifiy soha xodimlari milliy mafkurani takomillashtirish hamda uning asosiy tamoyillarini odamlar ongiga va qalbiga singdirishga qaratilgan ishlarni yangi bosqichga ko’tarishlari zarur» (K a r i m o v I. odatdagi. bunga til madaniyatisiz erishib bo’lmaydi. Bu borada qiladigan ishlarimizni Prezidentimiz I. Nutq odobi. milliy istiqlol g’oyasi tushunchalari asosida keng jamoatchilik. yolg’onchilik. Bizning pirovard maqsadimiz – ozod va obod Vatan. . Davr barcha ziyolilar qatori tilshunoslar oldiga ham yangi va ulkan vazifalarni qo’ydi. laqmalikni qoralash. avvalo. U ta’limot sifatida qadimgi Rim va Afinada shakllangan bo’lsa ham. kokofimizmlar.43) larning hayoti bunga misol bo’la oladi. Darhaqiqat. nutq madaniyati muammosi insoniyat sivilizasiyasining barcha bosqichlarida o’rtaga qo’yib kelinganligi ham sir emas. ezmalik. Mustaqillik necha asrlar davomida yaratilgan boy ma’naviy-ma’rifiy merosimizni nafaqat o’rganish. yoshlarimizni esa erkin. Yozma nutqda: orfografik. – O’qituvchilar gazetasi. tilyog’malikni qoralash va boshqalar haqida gap borgan (Bu haqda yana qarang: B ye g m a t o v E. Ulug’ turkolog olim Mahmud Koshg’ariyning «Devonu lug’otit turk» va Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’u bilig» asarlari bu masalaning juda qadimdan o’rtaga qo’yib kelinganligidan guvohlik beradi. Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. u paytlarda davlat arboblarining obro’-e’tibori va yuqori lavozimlarga ko’tarilishi ularning notiqlik mahoratiga ham bog’liq bo’lgan.A. to’g’ri. nutqiy madaniyat masalalari bilan shug’ullanish tarzida tushunish to’g’ri bo’ladi. ikkinchi tomondan. ularni imlo va talaffuz qoidalari asosida yozish va so’zlashni xalqimiz orasida ommalashtirish. tilning barcha qatlamlaridagi birliklarni tartibga keltirish. yangicha fikrlashga o’rgatishni maqsad qilib qo’yar ekan. So’z boshi. U davrlarda shartli ravishda «Nutq odobi» deb yuritiladigan qoida va ko’rsatmalarda sodda va o’rinli gapirish. 1969 yil 25 may). Bu vazifalarni lo’nda qilib. albatta. ularda uzoq yillar davomida shakllangan va ulug’langan umuminsoniy va milliy qadriyatlarni qayta o’zlashtirishimiz. aniqrog’i. Hindiston va Xitoyda mavjud bo’lganligi notiqlik san’ati tajribasidan ma’lum. ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi faoliyatimizni ulkan bir vazifaga – xalqimiz ongiga milliy istiqlol g’oyasini singdirishimiz. qisqa va mazmundor so’zlash. jargonizmlar. an’anaviy usullardan voz kechib. shu bilan birga. shunga qadar Misr va Assuriyada. Muhtaram Prezidentimiz belgilab bergan vazifalarni amalga oshirishdan tilshunoslar chetda tura oladimi ? Yo’q. Og’zaki nutqda : noto’g’ri talaffuz. Bular orasida xalqimizning nutq madaniyatini yuksaltirish muhim bo’lib qoladi. dialektizmlar. balki uni davr talablari asosida qaytadan idrok etish va milliy manfaatimizga xizmat qildirish vazifasini oldimizga qo’ydi. ya’ni adabiy tilimizning qat’iy me’yorlarini belgilash. ta’limtarbiya. erkin va farovon hayot barpo etish ekan. O’zbek millatining uzoq asrlik tarixida keyingi o’n yillikda erishgan mustaqilligimiz alohida o’rin tutadi. varvarizmlar. Boy tajribalarimiz negizida milliy istiqlol mafkurasining yangicha tamoyillari yaratildi. Grek notig’i Demosfen (eramizdan oldingi 384 .

O’z ijodi bilan so’z qudrati va notiqlik san’atini yuksak darajaga ko’targan alloma nutq madaniyati nazariyasi bilan ham jiddiy shug’ullangan. Tilingga ehtiyot bo’l. hammaning og’iz qutisidagi qimmatbaho gavhardir. Birgina misol: Ko’p sukutga qush qo’nar. tishing sinmasin…) Esanlik tilasa saning bu o’zung. Tilingda chiqarma yarog’siz so’zung. so’z unga qadalgan injulardir. So’z dunyoda bor barcha ko’ngillarning qutisidagi javhar. U «Mahbub-ul qulub» asarining 24-bobini voizlikka (notiqlik san’atiga) bag’ishlagan «Muhokamat-ul lug’atayn» va «Majolis-un nafois» asarlari esa bevosita tilshunoslikning nazariy muammolarini hal qilishga. so’z donolik sanaladi. So’z jon bo’lib. «Hayratul . ruh uning qolipidir. Tanida ruhi bor odam unga ehtiyoj sezadi. turkiy (o’zbek) tilining boshqa tillar orasidagi o’rnini belgilab berishga hamda nutq madaniyatini o’rganishga qaratilgan edi. nutqiy go’zallikka oid qimmatli ma’lumotlar mavjud. gavhardek qimmatbaho narsa ham unga sadaf bo’la olmaydi. nutq madaniyati. foyda va zararlari haqida». «Til ardami» deb nomlangan boblari bo’lib. Tilingdagi yarog’siz so’zingni chiqarma). Bu o’rinda biz ulug’ shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning nomini alohida ehtirom bilan tilga olamiz. shoxi ko’p. Agar til bamisoli bir po’lat zanjir bo’lsa. so’z durlari . Ayrim namunalar keltiramiz. ular so’zlash madaniyatiga bag’ishlangan. Bilib so’zlasa so’z biligka sonur. shoxlari o’ralib ketgan daraxtga qush qo’nadi. Nodonning so’zi o’z boshini yeydi). boshing ketmasin. So’zingni ko’dazgil boshing bormasun.Mahmud Koshg’ariyning «Devon»ida nutq odobi uchun ahamiyatli bo’lgan til ma’lumotlari bilan birgalikda nutq. (Bilib so’zlasa. Ko’rkluk kishiga so’z kelar. Til shu chamanning ochilgan lolasi bo’lsa. Quyida dostonlarning nasriy bayonidan ayrim parchalarni keltiramiz. ya’ni. (Sening o’zing esonlik tilasang. yaxshi kishiga so’z (maqtov) keladi.abror»dan: «So’z gavharining sharafi shunchalik yuksakki. Tilingni ko’dazgil tishing sinmasun… (So’zingga ehtiyot bo’l. «Xamsa» ning har bir dostonida Alisher Navoiy so’zga bo’lgan ehtiromini alohida qayd qiladi. Yana: Ardam boshi til. ya’ni odob va fazilatning boshi tildir. Biligsiz so’zi o’z boshini yeyur. Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’u bilig» dostonida ham «Til fazilatlari.

Hayratul-abror. . – Toshkent. saralab). Avvalu oxiringga nazar solib. – Toshkent. ma’no durriga intilib. So’z bilan dinsizlar musulmon bo’ladi. So’z tufayli Xalil o’zini o’tga tashlagan. Ma’dani inson gavhari so’z durur. Eng avval so’zni tavhid so’zi (xudoga yetishuv) deb bil. Odamni bir og’iz yaxshi so’z bilan xursand qilish kerak bo’lgan vaqtda unga xazina bersang ham. gulshani odam samari so’z durur. til bilan ham naf yetkazish mumkin. Agar. Ularning ayrimlarinigina keltirish bilan chegaralanamiz: Tilga ixtiyorsiz. ko’ngilda bor tilga surma. so’z libosini kiysa. Agar so’z bo’lmaganda baxtsizlik yuz bergan bo’lur edi. So’z bilan el o’limdan najot topadi. qancha boylik sochsang ham bunday naf’ga yetishmaydi. tilning ofatidur (A l i sh ye r N a v o i y. Ma’noli so’z noziklikda jon rishtasiday. Jabroil ham so’z yukiga hammol bo’lgan. Yaxshi so’z bilan o’lganni tiriltirib olgani uchun Iso payg’ambar o’zini «Jonbaxsh» laqab bilan atagan. u so’z bilan najot topadi. Bu XV – XVI asr ma’naviyatining yirik vakili Mavlono Husayn Voiz Koshifiydir. uni o’ziga mahram qildi. olloh qanday so’zdur bu so’z. Til muncha sharaf bila nutqning olatidur va ham nutqdurki. Tangri insonni sirlar xazinasi darajasiga ko’targan ekan. nutq qoidalariga oid qarashlariga qisqacha to’xtalamiz. 303-betlar). qo’l va farj (tanosil a’zosi) ni saqlash odobi haqida mulohaza yuritar ekan. bundan ortiq ham yana bo’lurmu so’z! So’z jism bo’stonidagi daraxtdir.unga qo’ngan shabnamlardir. Uning biri o’likka so’zi bilan jon berib. so’z bilan hayvon deganing insonga aylanishi mumkin. Yana bir allomaning nutq madaniyati va nutqiy me’yor. So’z o’lgan odamning tanasiga pok ruh bag’ishlaydi. Alisher Navoiyning til madaniyatiga oid fikrlari uning boshqa asarlarida ham aytilgan. So’zni ko’ngilda pishqarmaguncha tilga keltirma. 1989. so’z daraxtlardagi mevadir. va har nekim. balki ma’naviyati va axloqi namoyon bo’luvchi ramziy belgilar sifatida talqin qiladi. Insonning jismi gulshan bo’lsa. og’iz. uni so’zlash qobiliyatiga ega bo’lgani uchun hayvonlardan ortiq qilib yaratdi. bu – so’zdir. oxiri ham so’z ekanligini anglab ol ! Haq insonni hayvondan mumtoz aylab (ajratib. Insonga xos konning gavhari. Bir so’z bilan qancha balolar daf bo’ladi. Bularning barchasi so’zdagi mo’’jiza. chunki vahdat ahlida (birlik ahlida) bunga ikkilanish yo’qdir. boshi ham. 58-73-betlar). qo’l bilan berib xayr qilish iloji bo’lmasa. u qaramaydi. Sab’ai sayyor. 1985. Olim bu bobda insonning yetti a’zosi – ko’z. til. go’zalning jamolini o’ziga yoqimli qiladi. so’z bilan jonga ruh kirgizadi. 222223. nutq undagi xushovoz bulbuldir. uning hikmatlari esa elni ojiz qoldiradi. ularni inson organizmi deb emas. elga e’tiborsiz. Hikmatli so’zlar. – Toshkent. uning rohati rishtaga sarrishta jondaydir» (A l i sh ye r N a v o i y. So’zdan tandagi tirik ruh halok bo’lishi mumkin. Agar kamolotli xohish bildirib. 1991. 363-365-betlar). Ko’p demak so’zga mag’rurlik Va ko’p yemak nafsga ma’murlik. Chunki u so’zning nozik ipagidan kiyib. ul tovlanib turgan ipak matoday tuyuladi. quloq. Olloh. so’z bilan o’lik tan qayta tiriladi. odamzod gulshanining mevasi ham shu so’zdir» (A l i sh ye r N a v o i y. Uning «Futuvvatnomai sultoniy» asarining «Tariqat ahlining odobi» deb nomlangan beshinchi bobida inson ma’naviyati va madaniyatiga oid qarashlari e’tiborga molikdir. gar nopisand zahir bo’lsa. «Sab’ai sayyor» dan: «Har bir inson dunyoga kelgach. qorin.

so’ramaguncha gapirmasin. odamzodning sharafi nutq bilan va nutq odobiga rioya qilmagan odam bu sharafdan bebahradir. qabul qulog’i bilan deb aytgil. № 3-4. Oltinchidan. chunki ulug’larning so’zi bamisoli urug’dir. mevani esa daraxtdan ajratib bo’lmaydi» (H u s a y n V o i z K o sh i f i y. agar urug’ puch yoki chirigan bo’lsa. Birinchidan. pushaymon bo’lmaslik uchun o’ylab gapirsin. gapirayotganda ovozini baland ko’tarmasin. aytgil: birinchidan. Chunki ko’p gapirish aqli noqislik belgisidir. uni tilga olmasin. Agar so’z senikimi yoki sen so’znikimi deb so’rasalar. 168 – bet). Beshinchidan. So’z hamma vaqt savob uchun ishlatilishi. chunki so’z insonlik daraxtining mevasidir. Koshifiy quyidagilarni yozadi: «Tilning odobi qaysi deb so’rasalar. Shayxlar va boshqa martabaga erishganlar uchun ham. g’azalxonlar va saqqolar (meshkobchilar). va’daga xilof gapirish va munofiqona so’z aytishdan. Yettinchi. unib chiqmaydi. Agar shunday bo’lmasa. Sakkizinchi. agar so’zning qimmati – qadri bo’lmasa. Uchinchidan. chunki bu jonu dilning ofatidir. Olim shu bobning «Suhbat odobi haqida» deb nomlangan oltinchi faslida til odobi haqidagi mulohazalarini davom ettirib. sidqu-sadoqat tili bilan deb aytgil. Agar qaysi til bilan so’z so’zlaysan deb so’rasalar. Ikkinchidan. o’zini maqtash va ta’riflashdanki. Bular shayton vasvasasiga kiradi. bu ham sakkizta deb aytgil. har kimning ahvoliga qarab. odamlarga naf’i tegadigan ma’noli gaplarni gapirsin. Agar martabaga yetmaganlarning suhbat odobi nechta deb so’rasalar. Beshinchidan. yolg’on gapirishdan. munosib so’z aytsin. bu olti narsaga tilni ochish va sakkiz narsadan tilni saqlash deb aytgil. odamlar gapini bo’lib so’z qotmasin. Yuqoridagi manba. aytgilki. Uchinchidan. Beshinchi. ularni uch toifaga ajratadi: «birinchi toifa – maddohlar. bu xudbinlikka olib keladi. Oltinchi. eshituvchilarga malol keltirmaydigan qilib gapirsin. Ikkinchi. Daraxtni mevadan. to’g’ri va haqqoniy bo’lishi kerak. quyidagilarni bayon qiladi: «Bilgilki. dag’allik qilmasdan. 1993. ko’p gapirmasin. Oz bo’lsa ham soz gapirishni shior etsin.so’liga qaramasin. uni qay yerga ekmang. g’iybat va bo’hton gaplardan. gapirayotganda o’ngu. jim turgan ma’qul. Voiz Koshifiy mana shu tarzda asarning oltinchi bobining ikkinchi faslida ma’raka tuzuvchi so’z ahli. gapirayotganda tabassum qilib. . Sakkizinchidan. aytgil: hojat zarurati yuzasidan ko’ngillarda yashirin bo’lgan rozni izhor etish. mazax-masxara qilish va hazil-huzuldan» (H u s a y n V o i z K o sh i f i y. To’rtinchi. To’rtinchidan. Chunki bu so’zlar orqali zolimning zulmi mazlumlar boshidan ko’tarilishi mumkin. chunki bo’hton fosihlar ishidir. g’arazli va kinoyali gaplarni gapirmasin. ovozini baland ko’tarmasin. behuda bahsu munoqashadan. Uchinchi. Agar so’zni qaysi quloq bilan eshitasan deb so’rasalar. muridlar uchun ham rioya qilinishi zarur bo’lgan bir qancha suhbat odobi mavjud. mazlumlar faryodiga javob berish va marhumlar imdodi uchun so’z aytish. Ikkinchidan. Oltinchidan. 165-bet). uning muomala madaniyati va muloqot odobi haqidagi qarashlari ana shu umuminsoniy fazilatlarning tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Tilni ochish kerak bo’lgan narsalar qaysi deb so’rasalar. navkar va xizmatkorlarni la’natlashdan. Tilni saqlash lozim bo’lgan narsalar qaysi deb so’rasalar. duoi bad qilishdan. qattiq gapirmasin va betga choparlik qilmasin. Futuvatnomai sultoniy // Sharq yulduzi. quyidagi sakkiz qoidani saqlash kerak: birinchidan.Jumladan. To’rtinchidan. ayb qilishdan va gap tashishdan. Agar martabaga erishganlar suhbatda qaysi qoidalarga amal qilishi kerak deb so’rasalar. ochilib gapirsin. zero yolg’onchi xudoning dushmanidir. qarg’ashdan. ya’ni notiqlar haqida ma’lumot berib. Yettinchidan. lutf va muloyimlik bilan gapirsin. Uchinchi toifa – qissa so’ylaguvchilar va afsona aytuvchilar. hali martabaga erishmagan kishilar. Ikkinchi toifa – xossago’ylar (dorifurushlar) va bisotandozlar (ko’rgazmachilar). aytgil: men so’zniki va so’z menikidir..

O’rta Osiyo notiqligining o’ziga xos xususiyati uning xalq ommasi hayotining turli jabhalarini qamrab olganligida edi. aniq va ta’sirchan qilib bera olishdir. Yuqorida ta’kidlab o’tganimizdek. Harqalay. «O’rnida ishlatilgan so’zlar. Leksikografiya. 176 –179 . go’yandalar.29). ya’ni yaxshi nutqda noaniqlikka. avvalo taniqli tilshunos olimlarning asarlaridan topamiz.bu o’z fikrlarini til vositalari bilan to’g’ri. .I. S. 191-bet). Ana shu milliy istiqlol g’oyasini xalqimiz qalbi va ongiga singdirishda nutqiy ta’sirchanlik ham alohida mavqyega ega. Yuqoridagi manba. o’ziga xos milliy ma’naviyatimiz doirasidagi til madaniyatimizning qorong’u jihatlarini oydinlashtirishga xizmat qilishi shubhasizdir. nutq madaniyati nima? Uni yetarli darajada egallash uchun qanday vazifalarni amalga oshirish lozim va bunda adabiy til me’yorlarining o’rni qanday bo’ladi? Bu savolga javoblarni. aniqlik va soddalik uning o’lchovi bo’lishi lozim. uzundan uzoqlikka yo’l qo’yilmasligi. ikkinchi tomondan tilshunoslik fanining madaniyat quroli bo’lgan adabiy tilni mukammallashtirish maqsadida me’yorlashtirish muammolari bilan shug’ullanuvchi sohadir» (Osnovы kulturы rechi. voizlar. O’sha davr nutqiy san’at ustalarining nadimlar. Ikkinchidan esa. notiqlik san’ati tarixi o’zbek tilshunosligida maxsus tadqiqot obyekti bo’lgan emas. adab shakllarini birma-bir ko’rsatib. agar masalaga lingvistik nuqtai nazardan qaraladigan bo’lsa. bu dastlab nutqning grammatik to’g’riligi demakdir. U yana fikrni ifodalashning aniq vositasini topishdangina iborat bo’lib qolmasdan. bama’ni fikr har doim odamlarning xulq-atvoriga ijobiy ta’sir ko’rsatadi.bet). Ma’lum bo’ladiki. Kultura rechi. To’g’ri nutq deb esa hozirgi adabiy til me’yorlarga rioya qilib tuzilgan nutqqa aytiladi. Bu sohada Praga lingvistik to’garagi. bugunga kelib nutq madaniyatiga bo’lgan talab tubdan o’zgardi.: Vыsshaya shkola. Afsuski. – M. 1974. L. nutq madaniyati muammolari bilan olimlar hamma zamonlarda ham shug’ullanib kelishgan. sog’lom g’oyaga ega bo’lish masalaning bir jihati. Uning boshqa bir muhim jihati ana shu fikrlarni bayon eta olish qobiliyatidir» (Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. nutq so’zlaganlarida me’yorni saqlash lozimligini bir necha bor takrorlaydi (H u s a y n V o i z K o sh i f i y. ikki ma’nolilikka. qiroatxonlar. nutq madaniyati. maddohlar.Ularning har birining fazilatlari haqida so’z yuritib. Bu ishning amalga oshirilishi esa boy madaniy tariximiz yangi qirralarining ochilishiga. 2001.I. Keyingi 40-50 yil ichida bu sohada o’zbek tilshunosligida ham ma’lum ishlar amalga oshirildi va bu ishlar davom ettirilmoqda. o’zbek nutqi madaniyatining shakllanishi. Oliy ta’lim muassasalari uchun qo’llanma. o’tkirlik va obrazlilikni ifoda etadi.Ojegov shunday degan edi : « Yuqori nutq madaniyati nima? Yuqori nutq madaniyati . 1984. s.287-288). Xo’sh. qissago’ylar. albatta. Chunki mustaqil O’zbekiston kelajakda o’ziga xos va o’ziga mos taraqqiyot yo’lini tanlab oldi. qasidaxonlar deb yuritilganliklari ham shundan dalolat beradi. Xrestomatiya.I. ijodiy yorqinlikni. rus tilshunosligi katta yutuqlarga erishganligini ta’kidlab o’tish lozim. qisqalik. Bu yo’lda adashmay borish uchun milliy istiqlol g’oyasini ishlab chiqdi. Muloqot jarayonida fikrga. yorqin va dildan bayon etilgan nutq. Ammo yuqori nutq madaniyati faqatgina me’yorga rioya qilishidan iborat emas. Leksikologiya.. masalgo’ylar. s. birmuncha ta’sirchan va maqsadga muvofiq vositalarni topish uquvini ham o’z ichiga oladi» (O j ye g o v S. u uslubiy jihatdan ham to’g’ri bo’lishi kerak. muammogo’ylar. – M. Skvorsov : «Nutq madaniyati» tushunchasi bir tomondan nutqning adabiy til me’yorlariga mos kelish darajasini bildirsa. badihago’ylar. Keng ma’noda esa nutq madaniyati nutqiy ta’sirchanlikni. – Toshkent : Yangi asr avlodi.

o’zbek adabiy tilining vosita va imkoniyatlarini. – Samarqand. Nutq madaniyatini yuksaltirishning oldida turgan muammolarni aniq ko’ra bilgan olim bundan 30 yil muqaddam quyidagilarni yozgan edi: «Bizning fikrimizcha. Xo’sh. XXI asrning boshlariga kelib bu masalalarning ko’plari hal bo’ldi. 1998.O’zbek tilshunosligi erishgan yutuqlardan biri shu bo’ldiki. Nutq madaniyati tushunchasini til madaniyati va so’zlash madaniyati tushunchasiga ajratish tilshunoslikda izchillikka ega emas. Nutq madaniyati yoki so’zlashuv madaniyati. Bu borada O’zbekiston Fanlar akademiyasi Til va adabiyot institutida tashkil etilgan Nutq madaniyati sektorining. til madaniyati termini . bizningcha. ya’ni madaniy nutqiy prosess demakdir. Bibliografik ko’rsatkich. «Tilshunoslikning muhim sohasi» (1973). O’zbek tili uslubiyati va nutq madaniyati. – Samarqand. nutq madaniyati alohida o’rganish obyekti qilib olindi va u alohida fan sifatida nazariy asosga qo’yildi. Olimning qalamiga mansub «Nutq madaniyati problemasining paydo bo’lishi va asoslanishi» (1973). «Notiqning nodir boyligi» (1980). Begmatovning xizmatlari katta bo’ldi. Uchinchidan. 1973. «O’zbek nutqi madaniyati asoslari» (1991). madaniy nutq ikki faktor asosidagina yuzaga chiqa oladi: a) madaniy til (adabiy til) vositalarining mavjudligi. «Nutq madaniyati mezonlari» (1976). masalan. Umuman. Olimning fikrlarini keltiramiz: «…nutq madaniyati tushunchasi bu. Shunga ko’ra aytish mumkinki. yaxshi so’zlash. «Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari» (1992). bu holda til madaniyati termini nutq madaniyati terminiga ekvivalent bo’lib kelmoqda. Ikkinchidan. nutq madaniyatini o’rganish aspektlari (lingvistik va ekstralingvistik) chegaralanishi zarur» (B ye g m a t o v E. Ammo madaniy gapirish uchun nutqda xizmat qiluvchi madaniy vositalar. biz nutq madaniyati nomi bilan umumiy tarzda yuritilayotgan tushuncha (hodisa)dagi ikki holatni til madaniyati va nutq. bu ikki tushuncha. ikki xil talqin qilinishi va nomlanishi lozim bo’ladi. To’rtinchidan esa.. K a r i . u bilan aloqador tushunchalarning chegaralari belgilandi. Nutq madaniyati problemasining paydo bo’lishi va asoslanishi // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. Keltirilgan ikki omil asosida nutq madaniyati hodisasi ham.m o v S. nutq madaniyati sohasini o’rganuvchi asosiy obyekt bo’lgan til hodisasi aniqlanishi kerak. «O’zbek nutqi madaniyati masalalari» (1980). 1999) singari asarlarida (Ularning ayrimlari hammualliflikda yozilgan. «Adabiy norma va nutq madaniyati» . K a r i m o v S.Begmatovning xizmatlari katta ekanligini ta’kidlashimiz zarur. Bu borada yana E. Bu haqda qarang: Q o’ n g’ u r o v R. birga yoki qorishtirilgan holda nutq madaniyati yoki til madaniyati termini bilan yuritilmoqda. O’zbek tili stilistikasi va nutq madaniyati. Birinchidan. asosan. «O’zbek nutq madaniyati ocherklari» (1989). 2. Shu sababli ham. ayniqsa bir necha yillar shu sektorning bo’lim boshlig’i bo’lib ishlagan E. 156-bet). 2001) nutq madaniyatiga oid ko’plab ilmiy-nazariy fikrlar bayon etilgan. shu bilan birga. Birgina «til madaniyati» va «nutq madaniyati» tushunchalarini chegaralash masalalarini olib qaraylik. Bibliografik ko’rsatkich.. nutq madaniyati sohasi o’z o’rni va fandagi mavqyeini to’la egallashi uchun u nazariy jihatdan asoslangan bo’lishi lozim. til madaniyati tushunchasi nima ? Til madaniyati tushunchasi nutq madaniyati sohasida til sistemasining o’zini. ushbu madaniy til vositalaridan gapirganda yoki yozganda maqsadga muvofiq ravishda foydalana olish. «Nutq madaniyati tushunchasi haqida» (1975). nutq madaniyatining ilmiy-tadqiqiy obyekti bilan bog’liq problemalar belgilanishi lozim. Nutq madaniyati tushunchasi va termini keltirilgan ikki hodisa uchun umumiy tasavvur va umumiy nom tarzida tushunilishi mumkin. «madaniylashtirishni» ko’zda tutadi. 1984. J o’ r a ye v T. avval to’g’ri. ya’ni so’zlash madaniyatini farqlash tarafdorimiz. Til madaniyati.A. Demak. ya’ni aniqrog’i madaniy til vositalari lozim bo’ladi. bu tushunchaning til hodisasi va ilmiy problema sifatida tarixi yoritilmog’i kerak. Demak. – Toshkent. ilmiy o’rganish metodlari ishlab chiqildi. «Adabiy norma nazariyasi» (1997.

Garchi umumxalq tilining hamma ko’rinishlarida. Yangi birlik adabiy qo’llanishning tashqarisida . ya’ni ma’lum qoidalarga kiritilgan me’yorlar faqat . jargonlardan. umumiy ma’noda ma’lum millatning umumtil doirasida qaraladi.39). boshqacha aytganda. s. kamchiliklarni tugatishning eng ma’qul yo’llari ko’rsatib turiladi. hamma uchun umumiy va tushunarli bo’lgan bir qolipga keltirish umuman tilshunoslikning vazifasi sanalsa ham. u mantiq. faqat asta-sekinlik bilangina adabiy tildan o’rin oladi» (I s k o v i ch V. № 5. Adabiy til esa undan o’zbek millati uchun tushunarli bo’lgan va foydalanishda qulay deb topilgan variantlarini tanlab oladi hamda ularni millat vakillari uchun me’yor sifatida tavsiya etadi. «Nutq madaniyati keng miqyosidagi til tarbiyasini va ommaviy stilistik savodlilikni. O’zbek milliy adabiy tili garchi umumxalq tilidan o’sib chiqqan bo’lsa ham.A. Shu tariqa amaldagi me’yor va yangilik o’rtasida doimiy kurash davom etadi. Nutq madaniyati tilda ma’lum me’yorda keltirilgan til birliklarining nutqda qo’llanish shart. unda mavjud bo’lgan dialektlar va shevalardan. omma o’rtasida me’yorlashmasdan. umuman xalq tilidan ba’zi jihatlari bilan farq qiladi. ya’ni uning qanchalik ishlanganligi. Ko’rinadiki. Xuddi mana shu eskilik bilan yangilik o’rtasidagi kurash va bu kurashda tildagi me’yoriy ko’rinishlarning tanlana borishi jarayonida adabiy til shakllanib boradi.betlar). Ammo nutq uchun tilning birinchi darajada turishini hyech kim inkor eta olmaydi. adabiy til doirasining tashqarisida qolib ketishi ham mumkin. aslida ularning birini ikkinchisidan ajratib bo’lmaydigan. etika. .bilan ataluvchi tushuncha til sistemasining madaniylik darajasini. kasb-hunarga oid va kundalik maishiy nutqda paydo bo’lib. Binobarin.. A. 1968. biri ikkinchisini taqozo qiladigan tushunchalardir. Chunki umumxalq tili o’zbek tilida uchraydigan barcha elementlarni o’z ichiga oladi va ishlanmagan shaklda bo’ladi. Tilda yashab turgan so’z va iboralar ularning o’rniga kelayotgan yangilariga osonlikcha o’rnini bo’shatib bermaydi. me’yor muammolari hamisha ushbu sohaning tadqiqot obyekti bo’lib qolaveradi. ruhshunoslik. 1975. Nutqdagi yutuq va kamchiliklar tahlil qilinib. 50-58-betlar). til birliklarini me’yorlashtirish.M. Iskovich. normalanganligini ko’rsatadi» (B ye g m a t o v E. estetika masalalari bilan ham bog’liq. so’zlovchi va yozuvchi omma orasida til haqidagi fanning hozirgi zamon yutuqlarini tadbiq etishni o’z oldiga vazifa qilib qo’yadi» (Osnovы kulturы rechi: Xrestomatiya. . Yazыkovaya norma. Til elementlarining me’yorlashishidek uzluksiz jarayonda eskilik bilan yangilik o’rtasida kurash hamisha davom etadi. deb yozadi V. «Nutq madaniyati» tushunchasi haqida // O’zbek tili va adabiyoti. 47. tasodifiylari uchrab qolishi. maqsadga muvofiqligini anglatsa ham. u nutq madaniyati sohasining xizmatlarini inkor etmaydi. Ma’lum muddat ular teng darajada. Ma’lum bo’ladiki. «Biz yangi me’yorlarning grammatika va lug’atlarda qoidalashtirilishi (kodifikasiya) va joylashish vaqtini qayd qilishimiz mumkin. nutq til va tildan tashqaridagi (lingvistik va ekstralingvistik) omillarni o’z ichiga oladigan murakkab jarayon bo’lib.sharoitlarini. garchi «til madaniyati» va «nutq madaniyati» tushunchalari tilga oid atama sifatida birbirlaridan farqlansa ham. Ba’zan buning aksi ham kuzatiladi.48. oddiy so’zlashuv tilidan. «Nutq madaniyati» aniq ma’noda til birliklarini nutq jarayonida qo’llashning me’yori. parallel yashab turishi va vaqtlar o’tishi bilangina o’rnini bo’shatib berishi mumkin.jonli so’zlashuvda.Ammo eski me’yorni yangisining siqib chiqarishi uzoq va ko’p bosqichli jarayondir. barcha til jamoalarida o’ziga xos tarzda amal qiladigan me’yorlar mavjud bo’lsa ham kodifikasiyalashtirilgan. pedagogika. To’g’ri. qonuniyatlarini nazariy jihatdan asoslaydi hamda bu me’yorga amal qilishni ma’lum ma’noda nazorat ham qilib boradi. Bunday birliklar orasida til tizimiga to’g’ri kelmaydigan.

170). Yuqoridagi asar.S. «Aynan shu maktab. tilda me’yorlashmasligi mumkin. Shu o’rinda A. bironta siyosiy va ilmiy asarlar muallifi. Degtereva. Ammo adabiy til muntazam taraqqiyot va takomillashuv jarayonini boshidan kechirar ekan. tanlangan ushbu til boyliklarining adabiy nutqda mustahkamlanishida jamiyatdagi yana bir katta kuchziyolilar. maktablarda o’rganiladigan qoida va ko’rsatmalar amal qiladi» (I s k o v i ch V. o’y-xayoliga bog’liq ravishda adabiy me’yor doirasidan tashqarida bo’lgan til shakllari ishlatilishi ham mumkin. Ularning samarali mehnatlari tufayli tilshunoslikning ko’pgina yo’nalishlari bo’yicha qat’iy me’yorlar belgilandi. Shuning uchun ham adabiy tilning umumxalq tilidan farq qiluvchi tomoni unda yagona me’yorning qat’iy amal qilishi hisoblanadi. . davlat va jamoat arboblarining. s.) umumxalq tilining juda katta zahirasidan nisbatan yorqin. uning taraqqiyotida olimlarimizning. teatr san’ati ustalari va nashriyot xodimlarining hamda jurnalistlarning xizmatlarini qayd qilish lozim. Iskovich. Ayni paytda. me’yoriy grammatikalarda. unda alohida bir kishining rolini ular orasidagi ma’lum bir uslubning ishlanuvi doirasida e’tirof etish mumkin» (Ye f i m o v A. Yaratilagan birliklar o’sha matnning o’zida qolib ketaverishi. Yefimovning «Agar adabiy til tarixan taraqqiy etgan o’zaro hamkorlikda bo’lgan va bo’lib kelayotgan uslublarning murakkab tizimi hisoblanar ekan.A. degan fikrini esga olishimiz lozim. Til birliklarining adabiy shaklda me’yorlashuvida shoir va yozuvchilar ijodi namunalari ko’rinishidagi badiiy adabiyotning o’rni ham alohida.A. Stanovleniye norm literaturnogo yazыka. kitobxon tomonidan tushunarli va qabul qilinadigan bo’lishi lozim.adabiy tilga xos xususiyatdir. Ayniqsa mustaqillik davrida tilshunos olimlarimiz. Istoriya russkogo literaturnogo yazыka. Ularning me’yorlashishini sharoit.7). ularni adabiy nutq me’yorlariga aylantiradi. pedagoglar va matbuot xodimlarining. adabiy qayta ishlash (binobarin.M. til tizimidagi ko’pgina munozarali masalalar o’zining nazariy asosiga qo’yildi. adabiy tildan o’rin olmasligi. me’yorlashtirish . . o’qituvchilar yordamga keladi. So’z ustalari. shoir-yozuvchilarimiz va jurnalistlarimizning xizmatlari katta bo’ldi. kino. Moskovskogo universiteta.I. s. ona tilimiz rivojiga oid yangi qoidalar va qarorlar inobatga olingan holda til birliklarining yozuv va muomala jarayonidagi namunaviy variantlari tavsiya etildi. A. 1963. bir so’z bilan aytganda.qanday gapirish va qanday gapirmaslik.: izd. Olimning ta’kidlashicha. bu me’yordan tashqarida bo’lgan holatlar badiiy-estetik jihatdan o’zini oqlaydigan. vaqt va ommaning qabul qilishi kabi omillar belgilaydi. ayniqsa.M.I. badiiy adabiyot tilidagi me’yorni belgilashning o’zi murakkab vazifa ekanligini ta’kidlash lozim. . bironta notiqlik san’atining dahosi u yoki bu ma’noda nutqiy madaniyat tayyorgarligining maktab bosqichini chetlab o’tgan emas» (D ye g t ye r ye v a T. Kurs leksiy. .A. Bironta yozuvchi. bu jarayonni faqatgina so’z ustalarining xizmatlariga bog’lab qo’yish ham to’g’ri bo’lmaydi. ma’lumotnomalarda qayd etilgan. 1954. hayotiy va tipik nutqiy vositalarni tanlab olish va ijodiy boyitishdan iboratdir.deydi V. Badiiy ijod jarayonida shoir va yozuvchilar o’z fikr va hissiyotlarini boshqa ijodkorlardan farq qiladigan.. «Faqat adabiy tildagina. . shoir va yozuvchilarimizning. 8-bet). ijodkorlar adabiy tilning boyishiga. avloddan avlodga o’tishini ta’minlaydi.K. Bu yo’lda ular yangi so’z va iboralar yaratadilar. favqulodda original ifodalarda berishga intiladilar. Tilning haqiqiy ijodkori. . ommalashmasligi. Chunki badiiy matnda ijodkor niyati.so’z ustalari tomonidan ko’proq umumiy. yaratuvchisi xalq hisoblansa ham. kamroq individual nutqiy vositalarni tilda mustahkamlaydi. undagi ifoda imkoniyatlarining kengayishiga xizmat qilsa. lug’atlarda.deydi T. . Ammo gap shundaki.

kichkina tabassumni kattalashtirmoq. tabassumidan ayrilmoq. urxun (runik). yunon.). ya’ni rasmiy muomalada tildan foydalanish uning me’yorlashuvini. suriya. bo’yalgan va tabiiy. tabassumini supurib. Bu iboralar va jumlalardan tabassumning nima ekanligini bila olmay qolasan kishi. Aks-sado) kabi. Lekin badiiy adabiyot matnida ba’zan boshqa manzaraga ham duch kelib qolamiz. shubhasiz.Ammo bir narsa ravshanki. tabassumini joyiga o’rnatmoq. xorazm. tabassumidan ayrilmay o’tirmoq.V. Shovilladi tun. yangi tabassum. tabassumlarini o’z joyiga qo’ndirmoq. barkashdek yuzidagi qovunning tilimini eslatuvchi tabassum. chekinilmasa asarning zerikarli bo’lishi mumkinligi haqida yozib. tabassumini katta-kichik. 1939. karoshta. rus (kirillisa) yozuvlarini va yana lotin yozuvi asosidagi o’zbek alifbosiga o’tayotganligimizni eslash kifoya. tabassumi bilan kirmoq.Qodirov. Changalidan ketgandi mador. o’raga tashlab kelmoq. Hikoyani kulgili chiqarish maqsadida tasvirni bu qadar bachkanalashtirib yuborgan qalamkashning badiiyatdan xabari bor-yo’qligi haqida o’quvchida shubha tug’iladi. 1988. s. o’z tabassumini olish uchun kotibaning stoliga engashmoq. tabassumli kulishni o’rganmoq kabilar. tepkilangan tabassumini bukilib olmoq. Shunday ekan ularni bir uslub doirasida me’yoriy deb hisoblashga asosimiz bo’ladi. egallagan mavqyei haqida so’z yuritganda bu xalqning necha ming yillar davomida foydalanib kelgan oromiy. hind. kushon. eftalit. balki dunyo xalqlari taraqqiyotida ham yozuvning o’rnini chetlab o’tib bo’lmaydi. davlatchilik darajasida. «Insonda me’yorni his qilish xususiyati tarbiyalangan bo’lsa. Lekin faqirga eng ulug’ tuyulgan fazilatlari . Tildagi birliklar va hodisalarning reallashuvi. Ollayor Begaliyev «Yo’qolgan tabassum» hajviy hikoyasida (Sharq yulduzi. Nafaqat tilning me’yorlashuvi. binobarin. arab. uyg’ur. Matjon. Ko’zlarida so’ngan edi nur (O. Til tadqiqotchilarining tasdiqlashicha. mustahkamlangan va bu davlatning boshqa davlatlar bilan munosabatlari yaxshi yo’lga qo’yilgan va rivojlangan bo’lsa. z a k o v a t p a r v a r l i k l a r i edi (P. Qaldirg’ochlar uchun l a r z a k o r (A.V.Shcherba me’yordan chekinmagan yozuvchining bo’lmasligi. obrazli tasvir va ifoda uchun xizmat qiladi. №1. Spornыye voprosы russkoy grammatiki // Russkiy yazыk v shkole. Zero. samimiy va g’arazli tabassumlar tartibsiz qalashib yotgan kotibaning stoli ustiga tashlab ketmoq. mustahkamlanuvi hamda me’yorlashuvida yozuvning xizmati katta bo’lib kelayotganligi shubhasiz. tabassumini yechib-kiyib yurmoq. O’zbek davlatchiligining shakllanishi hamda xalqimizning dunyo fani va madaniyatida.10). . qalin va yupqa. tabassumlarini qabulxonada qoldirmoq. Jumladan hikoyada shunday ibora va jumlalar bor : tabassumni tashlab kirmoq. lotin. Shunday ekan. Yulduzli tunlar). tabassumini uyiga tashlab kelmoq.7) qo’llagan ayrim so’z va iboralarni til me’yori va mantiq me’yori nuqtai nazaridan qanday tushunish lozimligiga o’quvchi qiynaladi. Tashlanmasdan ohuga yovqur. millat sivilizasiyasi u yaratgan yoki foydalangan yozuvga ham bog’liq. tabassumining changini qoqmoq. binobarin. elliginchi razmer tabassum. pahlaviy. Adabiy asarlardan namunalar keltiramiz: Shovillaydi tun bo’yi shamol. baxtsiz tabassum. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki. til va nutq madaniyatida tutgan o’rni.Oripov. L. Ammo samo o’g’li ya sh i n v o r. adabiy tilning shakllanuvini tezlashtirgan. shu yerda tilning me’yorlashuvi va madaniylashuvi ham tezroq amalga oshgan. Xuddi ana shu fikrni dunyo sivilizasiyasiga o’zlarining munosib hissasini qo’shgan xalqlarning badiiy va ilmiy tafakkuri haqida bemalol aytish mumkin. mo’jaz tabassum. sug’d. o’zbek xalqi asrlar davomida foydalanib kelgan yozuv madaniyatining takomili hamdir.yu. har bir xalq. o’zbek adabiy tilining shakllanishi.Hazrat Mirning i s t ye ‘ d o d sh u n o s l i k l a r i . o’z tabassumiga tikilmoq. bu birliklar o’zi qo’llangan matnda badiiyat uchun. u yaxshi yozuvchilardagi asosli chekinishlarni butun go’zalligi bilan his qila boshlaydi». qayerda davlatchilik taraqqiy etgan. deb ta’kidlagan edi (Щ ye r b a L.

forma. bunga imkon ham. agressiv. umumiy oqimdan chetga chiqishning iloji ham yo’q edi. funksional kabi. Gazeta tilining tadqiqotchisi A.Abdusaidov bu noxush jarayonning xalqimiz o’rtasida tarqalib ketganligi haqida so’z yuritib. – Samarqand. To’g’risi. tana. personaj. xususan tilshunoslarning bundan keyin shug’ullanishi va hal qilishi lozim bo’lgan dolzarb vazifasi bo’lib qolaveradi. qo’zi. Hyech bo’lmaganda. ona biya. buzoq. mayda shoxli mol. o’zbek adabiy tilining qanchalik me’yorga keltirilganligi va unga qay darajada amal qilinishi umummilliy o’zbek madaniyatining taraqqiyot darajasini belgilovchi omillardan sanalar ekan. kontekst. aristokrat. amnistiya. Bu ruscha matnlarda esa «desyat golov oves». 1986. avangard. arxaik. O’nta sigir. o’zimiz sezmagan holda o’z so’zlarimiz va ifoda usullarimizdan voz kecha boshladik. g’unajin. struktural. Buni yuqorida tanqid qilganimiz chorvachilik sohasida atamalar ishlatishdagi o’zgarishlarda ham kuzatamiz. Hattoki. «Rus tili – ikkinchi ona tilimiz » degan sun’iy shior bir asrga yaqin vaqt mobaynida asta-sekinlik bilan tilimizga rus yoki u orqali boshqa tillardan so’z qabul qilish va ularning me’yorlashib borishini ta’minladi. ona qo’y (ovsematok). ayniqsa. ona tovuq. o’n bosh qoramol deb ishlata boshladik. alyans. auditoriya. ottenka. Ularni rus tilidan kalkalab. avariya. buqa. ataka. asta-sekinlik bilan. diapazon. Gazeta tili va adabiy norma. obzor. «desyat golov korova» deb yozilgan bo’lgan. Rus tilining tazyiqi kuchayib borgan sari. mayda shoxli mol (melkiy rogatыy skot) tarzida ishlatishdan tortinmadik. avantyura. uloq so’zlarini unuta boshladik. ona quyon. arbitr. tematika. Shunday qilib. Xayriyatki. Loqaydligimiz esa bunga ko’maklashdi. echki.yunoncha. absolyut. kollektiv. mustaqilligimizni qo’lga kiritib. aktiv. qo’y. Ularning tilimizda muqobillari yo’qmikan deb o’ylab ko’rmadik. territoriya. Chunki ba’zi rahbarlarimizning bosh qotirib. publisistik. arsenal. Achinarlisi shu bo’ldiki. cho’ponu molboqarlarimizning o’zlari ham gazeta yoki radiodan muxbir kelib suhbatlashganda shunday deb gapiradigan bo’ldilar.Darhaqiqat. asta-sekinlik bilan qutulib borayapmiz. attestat. operativ. O’zbek tiliga chetdan kirib kelgan birliklarning me’yorlashish sabablarini shu tarzda anglaydigan bo’lsak. o’zimiz hammualliflik qilgan «Nutq madaniyati asoslari». ideologiya. 39 –42-betlar). sosial. sensasion. Samarqand qishloq xo’jalik institutining 70 yilligiga bag’ishlab nashr etilgan «Qishloq xo’jalik korxonalari rahbarlari va fermerlar uchun amaliy qo’llanma va tavsiyalar» (Samarqand. 1999) kitobining «Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi» bo’limida yuqorida keltirilgan atamalar o’rnida qoramol. sovliq. avtobiografiya. agressor. prinsipial. 80-yillarda yozilib. avtor. «O’zbek tilining funksional stillari» singari asarlarda quyidagi so’zlarni ishlatganmiz: agitasiya. tilimizda mavjud bo’lgan so’z va iboralarni axtarib o’tirishdan ko’ra stol ustida turgan rus tilida yozilgan ayrim birliklarni so’zma-so’z tarjima qilib qo’ya qolish oson tuyuldi-da. uning lug’at tarkibidagi grekcha. agitator. anonim. mo’g’ulcha. sensasiya. mayda tuyoqli mol singari o’nlab jumlalarni tahlil qilib beradi va ularning bu tarzda qo’llanilishini qoralaydi (A b d u s a i d o v A. xuddi shunday bo’lishi kerakdek. oddiy qishloqi o’zbek chorvadorlarimizning. arabcha so’zlarining paydo bo’lish omillarini ham to’g’ri tushunamiz. aforizm singari so’zlarni qo’llayverdik va shunday qo’llashga ko’nikdik. publisistika. bu muammo bilan shug’ullanish ziyolilar. o’nta qo’y deyish mumkin bo’lgani holda o’n bosh qo’y. tilimizdagi oddiy sovliq. funksiya. Shu darajaga borib yetdikki. aktual. biz bu kamchiliklardan qutuldik. alfavit. sigir. qo’chqor. konstruksiya. aristokratiya. prinsip. informasiya. qora mol. avtonom. analiz. Buni sobiq SSSR hududida yashovchi xalqlar tillariga bo’lgan munosabatdan ham anglasak bo’ladi. o’n bosh sigir. davlat olib borgan ijtimoiy siyosatning til rivoji va me’yorlashuviga ta’siri sezilarli bo’lishi mumkin. yirik shoxli mol. Biz hyech ikkilanmasdan. Kelajakda o’zbek tilida uning barcha sathlari bo’yicha .uloq so’zlari qo’llanganini kuzatamiz (138-221-betlar). aktual. norma. ona cho’chqa. Masalan. oblast. yirik shoxli qoramol (krupnыy rogatыy skot).

3. – Toshkent. 1968.. 1980. №6.E. 1969. 1973.. 1963. 1973. M a m a t o v A. 1961. Strukturnыye i funksionalnыye stilisticheskiye modifikasii v sovremennыx tyurkskix yazыkax. 15. O’zbek tilining nazariy grammatikasi. Stilistika russkogo yazыka – M. 5. Stilistika xudojestvennoy rechi. 1992. Nutq madaniyati problemasining paydo bo’lishi va asoslanishi // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. B o b o ye v a A.Toshkent.O’zbek milliy adabiy tili va uni o’rganishga oid masalalar // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. me’yoriy stilistika singari yo’nalishlar tadqiq etilishi va ularda til faktlari vazifaviy-uslubiy jihatdan tahlil qilinishi lozim. Barkamol avlod – O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. Stilistika. 1984. M u k a r r a m o v M..N.-_Samarqand: Zarafshon. 11. O’zbek xalq og’zaki ijodi asarlarining sintaktik xususiyatlari bo’yicha kuzatishlar. 1991. 9. 17. 1971. – M. – Toshkent. 8. – Ashxabad. 1983. 1973.Toshkent: Fan. B ye g m a t o v E. // Razvitiye stilisticheskix sistem literaturnыx yazыkov narodov SSSR. 1995. 7. 13. A b d u l l a ye v F. – Toshkent: Fan. Ye f i m o v A. 1983. Hozirgi zamon o’zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari. O’zR Oliy Majlisi 1X sessiyasida so’zlangan nutq. O’zbek tilining badiiy uslubi. Stilistik normalar haqida //O’zbek tili va adabiyoti. Teoriya poeticheskoy rechi. A s o m i d d i n o v a M. Poetika. 6. 12. O’zbek nutqi madaniyati masalalari // O’zbek tili va adabiyoti.I. M a h m u d o v N. 10. – M.. K a r i m o v S. A s q a r o v a M. 1997 yil 29 avgust. me’yoriy leksikologiya. 16.V. K o j i n a M. Adabiy norma va nutq madaniyati. Respublika maktablarida ona tili o’qitish va nutq madaniyati // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami.. I b r o h i m o v S. – Toshkent. A D A B I Yo T L A R 1.A.me’yoriy holatlar aniqlangan va ularning natijasi o’laroq me’yoriy fonetika. me’yoriy grammatika. . – Toshkent: Fan.A. K a r i m o v I. 1973. A b d u r a h m o n o v X. – Toshkent: Fan. N u r m o n o v A. me’yoriy frazeologiya.. B ye g m a t o v E. 2. – Toshkent. B ye g m a t o v E. 14. V i n o g r a d o v V. O’zbek tilining nutq madaniyatiga oid masalalar //«Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy stili. . A b d u r a h m o n o v Ђ. № 4. B a s k a k o v N. 4.

Hozirgi o’zbek adabiy tilining publisistik uslubi. Prakticheskaya stilistika russkogo yazыka. Sh o a b d u r a h m o n o v Sh. – Toshkent: Fan. K a r i m o v S. 1984. Sh o m a q s u d o v A. Q i l i ch ye v B. Sh o a b d u r a h m o n o v Sh..I. 24. Toshkent. S u l a y m o n o v A. 31. 27.A.18. – Toshkent. Q o’ n g’ u r o v R. N ye ‘ m a t o v H. 25. O’ r i n b o ye v B. O’zbek tilining funksional stillari.. Stilistika glagola v sovremennom uzbekskom literaturnom yazыke: Avtoref. –Toshkent: Fan. O’zbek adabiy tili tarixi. – Samarqand. 30. 1980. – Toshkent: O’qituvchi.. 33. 39. 1987. 1973. – Toshkent. – Toshkent. O’zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. 1975. 1974. –Toshkent: O’qituvchi. 40. O’ r i n b o ye v B. 1983. A l i ye v A. 20. R o z ye n t a l D. M u h a m ye d o v S.. 1983. 1 va P tomlar.Toshkent. 1976. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. 1973. 19. 1991. 34. Mu x t o r o v A. 1992. dis…. R a s u l o v R. 23. 38. S a d ы k o v a S. Hozirgi o’zbek adabiy tili. – M. Sifat stilistikasi // O’zbek tili stilistikasi va nutq madaniyati masalalari. Q o’ n g’ u r o v R.Toshkent: Fan. Adabiy tilning stilistik tabaqalanishi va nutq madaniyati // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami.nauk. – Toshkent. . Q o’ n g’ u r o v R. 21. O’zbek tili stilistikasidan ocherklar. Til stillari haqida // Sovet maktabi. O’ r i n b o ye v a D. –Samarqand. O’zbek tili stilistikasi. –Samarqand. 1982. 1995. O’ r i n b o ye v B. Q u r b o n o v T. 2001. O’zbek tilining so’zlashuv nutqi sintaksisi masalalari. O’ r i n b o ye v B._Toshkent. Q o’ n g’ u r o v R. 26. T u r s u n o v U. O’zbek adabiy tilining leksik normalari // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami . №4. S a n a q u l o v U. ND – Toshkent.I. 1975. №6. Sh o a b d u r a h m o n o v Sh. 1991. Q i l i ch ye v E.. 1995. O’zbek dialektologiyasi.. Q u r b o n o v T. – Buxoro.. Funksional uslubiyat va uning mohiyati. 1982. O’zbek adabiy tili tarixi. 22. 36. dra filol. – Toshkent. O’zbek tili grammatikasi. 1981. 37..E. 1978.Q.. 35. 29. – Samarqand. O’zbek tili funksional stillarini belgilash to’g’risida // O’zbek tili va adabiyoti. O’zbek tilining so’zlashuv uslubi. 28.. 32. 1995. va boshqalar.. R ye sh ye t o v V. 1964. T u r s u n o v U. Q o’ ch q o r t o ye v I. 1975. Olmosh stilistikasiga oid ayrim mulohazalar// O’zbek tili stilistikasidan kuzatishlar. O’ r i n b o ye v B. O’zbek adabiy tili tarixi. . – Toshkent.

Adabiy til normalari // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. – Toshkent. 1973. . Ђ u l o m o v A.41.

23 Leksik-frazeologik me’yor………………………………. «TASDIQLAYMAN» . 703004.….141 5. Imlo va talaffuz me’yori ………………………….12. Universitet xiyoboni. 1.2001 yilda bosishga ruxsat etildi..0 bosma taboq. № 300 buyurtma.32 Morfologik me’yor…………………………………………49 Sintaktik me’yor……………………………………………69 Uslubiy me’yor………………………………………………87 O’zbek tili me’yorlari va lug’atchilik……………………112 Adabiy me’yor va o’zbek nutqi masalalari……………….M u n d a r i j a Kirish……………………………………………………….5 Adabiy til va adabiy me’yor………………………………13 Hozirgi o’zbek adabiy tili ko’rinishlari va ularning muhim belgilari.125 Adabiyotlar…………………………………………….3 Me’yor hodisasining lingvistik tushuncha ekanligi……. 9.. Adadi 100 nusxa __________________________________ SamDU nashr-matbaa markazi bosmaxonasida chop etildi. hajmi 60x84. 15.16. Samarqand sh...

f.Karimov.Filologiya fakulteti dekani: _______ dots. R.Karimov «___» ________ 2011 yil NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI FILOLOGIYA FAKULTETI INGLIZ TILI VA ADABIYOTI KAFEDRASI Bitiruv malakaviy ishini tayyorlab topshirish rejasi Talabaning ismi. katta o’qituvchi Taqrizchilar: . Ilmiy maslahatchi: M..Qoraboyev. sharifi va otasining ismi: Niyazova Nozima Sodiqovna Guruxi: 402 A o’quv yili: 2011 Mavzu: «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari» Ilmiy rahbar: R. f.dots.n.

Sidiqov.Boboxonov. Ichki taqriz: Q. hamda maqol va matallarning kelib chiqishi haqida fikr yuritilgan.1. Tashqi taqriz: M. Ushbu mavzuni yoritishda olimlarning asarlaridan. ularning turlari haqida fikr yuritilgan. Maqol va matallarning tasnifi. Mavzu rejasini tuzish 2010 yil 10-20 sentabr 3. katta o’qituvchi 2. unda maqol va matallarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilishdagi mohiyatini anglab yetish va shakllanish jarayonini ochib berishga harakat qilingan. Bitiruv malakaviy ish mavzuini tanlash 2010 yil 10 sentabr 2. ya`ni tilda qabul qilingan ob`ektlari. Manba to’plash va tahlil qilish 2010 yil 20 sentabr 2011 yil 10 yanvar Ish mazmuni Bajarish muddati . Mavzuni to’liq yoritib berishga harakat qilingan. nemis va fransuz tillari kafedrasi katta o’qituvchisi Namangan davlat universiteti rektorining buyrug’i: _________________________________________________________ Namangan-2011 Ushbu malakaviy ish maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlariga bag’ishlangan bo’lib. REJA: № 1. ularning maqollar tarjimasi xususidagi fikrlaridan foydalanilgan.

Shu muddatgacha topshirmagan talaba Davlat Attestatsiyasiga qo`yilmaydi. Kafedra yig’ilishida muhokama qilish 2011 yil 25 aprel – 10 may 10. BMIni birinchi nusxasini tayyorlash va ilmiy rahbar. Talabaning imzosi: Ilmiy rahbar imzosi: Guruh rahbari imzosi: ____________ ____________ ____________ . Kamchiliklarni tuzatish.4. maslahatchiga ko’rsatish va o’qitish 2011 yil 25 yanvar 5. Taqrizlar olish va muhokamaga topshirish 2011 yil 10 aprel –25 aprel 9. Ilmiy rahbar ko’rsatgan kamchiliklarni tuzatish 2011 yil 1 martgacha 6. Ilmiy rahbar va kafedra mudiri ishtirokida ilk muhokamadan o’tkazish 2011 yil 25 martgacha 7. BMIni himoya qilish DAK jadvali bo’yicha BMI 2011 yil 15 mayga qadar kafedra mudiri tomonidan qabul qilinadi. BMIni olingan taqrizlar bilan birga muqovalangan holda kafedra mudiriga topshirish 2011 yil 10-15 мay 11. annotasiya yozish 2011 yil 25 mart 10 aprel 8.

unda so`zlarning bo`g’in ko`chirilishiga yo`l qo`yilmaydi. Mavzudagi qaysi masalalar yaxshi yoritilgani. bobdagi sarlavhalar bobning tartib raqami bilan boshlanib. Bajarilgan ishning bob va fasllari bo’yicha qiskacha tavsifi. pastki tomondan 25 mm qoldirilgan holda yoziladi. . Chizma. talabga javob berishi. Bitiruv malakaviy ishi tayyor bo`lganidan keyin ilmiy rahbar ish haqida kengaytirilgan xulosa yozib. har bir bob. o`ng tomondan 15 mm. kafedra mudiriga taqdim etadi. Chet tilida yozilgan BMIga davlat tilida annotatsiya yoziladi. jumladan. Ko`zi ojiz va nogiron. uni talaba o`z dastxati bilan yozishi yoki komputerda bajarishi mumkin. 3) Maxsus adabiyotlar va birlamchi materiallardan foydalanganlik darajasi.Kafedra mudiri imzosi: ____________ "__"_______ 2011 yil Eslatma BMI Davlat standarti talablari asosida rasmiylashtiriladi. Bobning nomi va matn orasi yaqqol ajrab turishi lozim. qaysilari sust tahlil etilgani yoki qolib ketganligi. 4-5 betlar). kirish va xulosa qismlari hamda ilovalar yangi sahifadan boshlanadi. shrift va masshtablar amaldagi Davlat standartlariga mos holda qalamda bajarilishi lozim. grafika. BMI ning matni qogozning bir tomoniga har sahifaga 26-29 qator yoziladi. Bitiruv malakaviy ishining mustaqil bajarilish darajasi. dastxati o`qib bo`lmas darajada xunuk talabalarning malakaviy ishi komputer komp'yuterda bajarilishi mumkin. Barcha satr osti izohlari tegishli sahifada keltiriladi. unda ko`chirmachilik holati bor-yo`qligi. Xususan A4 formatda 21x29 sm xajm kattalikdagi oq qog’ozga chap tomondan 30 mm. 8) Himoyaga qo`yish mumkin yoki mumkin emasligi. 4) 5) 6) Ishning nazariy va amaliy ahamiyati. BMI ning xajmi 10-15 ming so`zdan iborat bo`lib. 7) Bitiruv malakaviy ishdagi yakuniy fikrlarning ilmiy asoslanganligi va tavsiyalarning amaliy ahamiyati. ("O`zbekiston Respublikasi Oliy o`quv yurtlari bitiruvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasi to`g’risidagi Nizom". Xulosada quyidagilar qayd qilinishi shart: 1) 2) Muallif o`z oldiga qo`ygan masalani qanchalik hal qilishga erishganligi.

Ilmiy rahbarning F.I, ilmiy darajasi va unvoni, imzo, sana

Bitiruv malakaviy ishi kafedraning may oyidagi yig’ilishida muhokamadan o`tgach va himoyaga tavsiya etilgach quyidagi ketma-ketlikda terilib, muqovalanadi va kafedra mudiriga topshiriladi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Zarvaroq BMI ni tayyorlab topshirish rejasi BMI ning annotatsiyasi Ilmiy rahbar taqrizi Ichki taqriz Tashqi taqriz Mundarija Kirish

ESLATMA: Kirish qismida mantiqiy ketma-ketlikda quyidagi masalalar yoritilishi lozim: A) Mavzuning dolzarbligi va uning ahamiyati. B) BMIning maqsadi va vazifalari. D) Tanlangan ob'ektlar va tadqiqot usullari. E) Ishdagi ilmiy yangiliklar va erishilgan natijalar. F) Ishning amaliy ahamiyati. E) BMIning tuzilishi haqidagi umumiy ma`lumotlar. 9. 10. 11. 12. Asosiy qism Xulosa va tavsiyalar Ilovalar Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

Kafedra va dekanat Bitiruv malkaviy ishning jadvaldan chiqmay bajarilayotganligi hamda sifatini nazorat qilib turadi. Rejaning bajarilishi holati kafedraning dekabr va mart oylaridagi yig’ilishlarida muhokama qilinadi.

Ushbu topshiriq-reja NamDU Ingliz tili va adabiyoti kafedrasining "___"________ 2010 yildagi yig’ilishida tasdiqlangan.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI Filologiya fakul'teti 5220100-filologiya (ingliz tili) ta`lim yo`nalishi bitiruvchisi Niyazova Nozima Sodiqovnaning "Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari " mavzuidagi bitiruv malakaviy ishiga DAKning XULOSASI NamDU DAK OUMTV-ng bitiruv malakaviy ishni bajarishga qo`yiladigan talabalar haqidagi OO’MTVning 225-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan Nizomga asosan bitiruvchining malakaviy ishi haqida quyidagi xulosaga keldi: № MEZON Eng yuqori ball To’plangan ball

1 Bitiruv malakaviy ishi uchun tuzilgan reja. Uning mavzuga mosligi, puxtaligi, muammoni qamrab olishi, uslubi 4 ball 2 ball Matnda rejada ko`rsatilgan boblarning ajralib turi-shi, ishning estetik jihatdan ko`rinishi. 3

3 "Kirish" mazmuni, unda adabiyotlar obzorining berili-shi, mavzuning yangi va muhim tomonlarining ochib berilishi va vazifalarning qo`yilishi, ishning nazariy va amaliy ahamiyati bayoni. ball 4 5 6 Ishning yozilish uslubi, ravonligi, fikrni ifoda etish maxorati. Ishdagi qismlarning o`zaro bog’liqligi 3 ball 5 ball 4 ball

5

Keltirilgan misollarning soni, turi, ko`p tilliligi.

7 Adabiyotlardan, Internet materiallaridan foydalanish darajasi va ular asosida o`z fikrini, nuqtai nazarini bildirish. 6 ball 8 9 10 11 12 13 Imlo savodhonligi 3 ball 3 ball 2 ball

Uslubiy va Grammatik savodhonlik

Xusnixat va turli chizmalardan foydalanish Adabiyotlarning to’g’ri ko’rsatilishi Ishning ilmiyligi 20 ball Ishning amaliy ahamiyati 12 ball 2 ball

14 15 16 17 18

Xulosalarning ilmiylik darajasi 8 ball Ichki taqriz Ichki taqriz Tashqi taqriz 3 ball 3 ball 4 ball

Himoya (ma’ruza) qilish 10 ball

Ja’mi: 100 ball

Eslatma: (har bir band bo`yicha aniqlangan ball jamlanadi va umumiy yig’ilgan ballning 100 ga nisbatan foizi chiqariladi).

Talabaning BMI bo`yicha to`plagan reyting bali ____% DAK raisi: A`zolar: ______ ______ ______ ______ Kotib(a) ______ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

M.O`.

Sana: "__"__________2011 yil

Namangan Davlat universiteti filologiya fakulteti 4-bosqich 402-guruh bitiruvchisi Niyazova Nozimaning «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari» mavzuidagi Bitiruv malakaviy ishiga

ILMIY RAHBAR XULOSASI Ushbu bitiruv malakaviy ish tilshunoslikning dolzarb mavzularidan biri hisoblanadi. Mavzu «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari»ga bag’ishlangan bo’lib, ishning asosiy maqsadi, maqol va matallarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilishdagi mohiyatini anglab yetish va shakllanish jarayonini ochib berishdir. Talaba mavzuni to’liq yoritib berishga harakat qilgan, talaba maqol va matallarning kelib chiqishi haqida fikr yuritgan. Maqol va matallarning tasnifi, ya`ni tilda qabul qilingan ob`ektlari, ularning turlari haqida fikr yuritgan;

Maqol va matallar tarjimasiga oid muhim shart-sharoitlar o’rganilgan. undan dars. f.Karimov.n. dotsent . Malakaviy ishning ob`ekti sifatida qiyoslanadigan tillar tipologiyasi olingan. Davlat Attestatsiyasi Hay`ati yig’ilishida himoya qilishga tavsiya etaman.f. ularning maqollar tarjimasi xususidagi fikrlaridan foydalangan. Malakaviy ishni yozishda talaba qiyosiy tipologik metoddan foydalangan. Ilmiy rahbar: R. Men Niyazova Nozimaning «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari» mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi oliy o’quv yurtlarida bitiruv malakaviy ish oldiga qo’yiladigan talablarga javob beradi.Tarjimashunoslikka oid fikrlar ularning qo’llanish xususiyatlari to’g’risida fikrlarni olg’a surgan. O’ylaymanki. Ishning ilmiy-amaliy ahamiyati shundan iboratki. Ushbu mavzuni yoritishda olimlarning asarlaridan. Ishning ikkinchi va uchinchi qismlarida maqol va matallarning bir-biridan farqi. deb hisoblayman va uni ijobiy baholab. tarjima jarayonidagi ularning xususiyatlari. malakaviy ish o’quvchilarning maqol va matallarning tarjimasi xususidagi tushunchalarini biroz bo’lsada kengayishiga sabab bo’ladi. jarayonlarida qo’shimcha material sifatida foydalanish mumkin.. tarjima qilish usullari haqida fikr yuritgan.

kirish.Sidiqov Namangan Davlat universiteti filologiya fakulteti 4-bosqich 402-guruh bitiruvchisi Niyazova Nozimaning «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari» mavzuidagi Bitiruv malakaviy ishiga TAQRIZ Bugungi kunda chet tillarni o’qitish sohasi jadal sur’atlar bilan rivojlanib bormoqda.. foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati va ilovadan iborat bo’lib. Bu sohada ta’lim samaradorligi oshirish har bir pedagog hodimdan alohida faollikni talab etiladi. har bir bo’lim va qismlar alohida mavzu mazmuni asosida batafsil yozilgan.Namangan Davlat universiteti filologiya fakulteti 4-bosqich 402-guruh bitiruvchisi Niyazova Nozimaning «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari» mavzuidagi Bitiruv malakaviy ishiga TAQRIZ Tarjimonlarning ijodiy jarayonida duch keladigan muammolaridan biri bu o’zga tildagi maqol. summary. katta o’qituvchi Q. xulosa. shuningdek.n.f. Men Niyazova Nozimaning ushbu «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari» mavzuidagi bitiruv malakaviy ishini barcha talablarga javob beradi deb hisoblayman va uni Davlat Attestatsiyasi Komissiyasi yig’ilishida himoya qilishga tavsiya etaman. o’z oldiga qo’ygan vazifani muvaffaqiyatli bajargan. Ushbu malakaviy ish reja asosida yozilgan bo’lib. Taqrizchi: f. Respublikamiz Prezidenti Islom Abdug’aniyevich Karimovning Samarqand viloyatiga qilgan tashriflarida ham aynan chet tillar o’qitilishi dolzarb masalalardan biri ekanligini ta’kidlandi. uch bob. matallarni tarjima qilishdir. uning o’ziga xos xususiyatlarini. maqol va matallarning tasnifi va ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjimadagi o’ziga xos xususiyatlarini yoritib berishdan iboratdir. Talaba Niyazova Nozimaning tadqiqot ishidan maqsadi maqol va matallarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjimadagi muammolarini aniqlash. ilova qismida inglizchao’zbekcha maqollar lug’atini bergan. maqol va matallar orasidagi o’zaro aloqani yoritish. Talabaning yutug’i shundan iboratki u mavzu yuzasidan zaruriy manbalardan yetarli darajada foydalangan. .

Talaba Niyazova Nozima maqol va matallarning o’zaro bog’liqligini ko’rsata olgan. Mazkur malakaviy ishning maqsadi maqol va matallarning ingliz tilidan o’zbek tilidagi tarjimadagi muammolar mohiyatini anglab yetish va shakllanish jarayonini ochib berishdir. tarjima qilish usullari haqida fikr yuritgan. tarjima jarayonidagi ularning xususiyatlari. Ushbu mavzuni yoritishda olimlarning asarlaridan. Ishning ilmiy-amaliy ahamiyati shundan iboratki. Maqol va matallarning tasnifi. til bilish sohasidagi obro’ e`tiborini oshiradi. ularning turlari haqida fikr yuritilgan. . hamda maqol va matallarning kelib chiqishi haqida fikr yuritilgan. unda maqol va matallarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilishdagi mohiyatini anglab yetish va shakllanish jarayonini ochib berishga harakat qilingan.Boboxonov ANNOTATSIYA Ushbu malakaviy ish maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlariga bag’ishlangan bo’lib. Mavzuni to’liq yoritib berishga harakat qilingan. undan tarjimashunoslik oid materiallarda va dars jarayonlarida qo’shimcha material sifatida foydalanish mumkin. himoyaga tavsiya etish mumkin. ya`ni tilda qabul qilingan ob`ektlari. ularning maqollar tarjimasi xususidagi fikrlaridan foydalanilgan. Taqrizchi: Nemis va frantsuz tillari kafedrasi katta o’qituvchisi M. tarjima qilgan olimlarning xizmatini ko’rsata olgan. o’zaro tushunish va ishonch darvozasini ochadi. Ishning ikkinchi qismida maqol va matallarning bir-biridan farqi. tarjimadagi muammolarni misollar asosida isbotlashga harakat qilgan. Ushbu malakaviy ish muallif tomonidan muvaffaqqiyatli bajarilgan va uni ijobiy baholab. Malakaviy ishning ob`ekti sifatida qiyoslanadigan tillar frazeologiyasi olingan.Maqol va matallarni o’zi yaratilgan tilda bilish begona til muhitida adashmaslikda ulkan ahamiyat kasb etadi.

. Maqol..12 3.. …………………………………………………..35 1. Maqol va matallargi o’zbekchada tarjima qilish muammolari…………………40 Xulosa…………………………………………………………………………… 46 Summary ……………………………………………………………………….27 II... Badiiy tarjimada uslubni aks ettirish muammolari…………………. Masalaning o’rganilish tarixi...9 2.19 II Bob.1.. Maqol va matallarning muhim frazeologik birlik sifatida……………………. matal va hikmatli so’zlar tarjimasidagi muammolar………... Matallar tarjimasi muammolari……………………………………………. Ideomalar tarjimasi muammolari……………………………………………28 III-bob. Maqollar tarjimasi muammolari……………………………………………. Tarjima nazariyasining ayrim munozarali masalalari……. Badiiy tarjimada maqol matallarning strukturasining ba`zi xususiyatlari……………………………………………………………………… 35 2..48 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati…………………………………………..2..26 II......…50 Ilova………………………………………………………………………………53 ......26 II...MAQOL VA MATALLAR TARJIMASINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI REJA: KIRISH……………………………………………………………………………2 I Bob.9 1. Maqol va matallarning klassifikatsiyasi………………………………………..3.

“Mustaqillik yillarida demokratik huquqiy davlat qurish. Islom Karimov o’z ma`ruzasida “2010 yilda “Barkamol avlod yili” Davlat dasturining asosiy yo’nalishlari amalga oshirilishi” xususida qisqacha to’xtalib o’tdi. fan. biz erishgan yutuqlarimizga mahliyo bo’lib qolmasligimiz. Prezidentimiz Islom Karimov 2010 yil 27 yanvarda O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo’shma majlisida “Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish – ustuvor maqsadimizdir” va 2010 yil 29 yanvar kuni vazirlar maxkamasining majlisida “Asosiy vazifamiz-vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir” deb nomlangan ma`ruza qildi. saylov erkinligini ta`minlash va saylov qonunchiligini takomillashtirish. katta-kichik korxona egasi deydimi. “Bosib o’tgan yo’limiz va mamlakatimizning dunyoda sodir bo’layotgan tub o’zgarishlar jarayonida tutgan o’rnini xolis va tanqidiy baholar ekanmiz. mard va shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz va loqayd kishidan afzaldir". Aytish kerakki. o’z oilasini. ilgarigi zamonlarda tadbirkorlik balki boshqacha nomlar bilan atalgan bo’lishi mumkin. hunarmand usta yoki kasanachi deydimi. tadbirkorlik. bundan qat’i nazar. mamlakatimizda faoliyat ko’rsatayotgan xorijiy davlatlarning elchixonalari va xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari vakillari ishtirok etdi. xalqimiz uchun munosib hayot darajasini ta`minlash borasidagi ustuvor vazifalar sifatida u davlat hokimiyati va boshqaruvni demokratlashtirishga qaratilgan konstitutsiyaviy islohotlarni yanada chuqurlashtirish. deb aytgan chuqur ma’noli so’zlarini yana bir bor eslatmoqchiman. Tadbirkorlik haqida gapirganda. tadbirkor va ishbilarmon insonlarni qadrlash borasidagi an’analari haqida ko’p gapirish mumkin. Prezident 2011 yilni Kichik biznes xususiy tadbirkorlik yili deb e`lon qildi. mubolag’a bo’lmaydi. .” Taraqqiy topgan. Prezidentimiz o’z nutqida “ Men bu o’rinda Sohibqiron Amir Temur bobomizning barchamizga yaxshi ma’lum bo’lgan "Azmi qat’iy. jamiyat ma`naviy qiyofasini shakllantirish kabi ustuvor masalalarga alohida e`tibor qaratilmoqda. yurtimiz tarixida tadbirkorlik qadim zamonlardan buyon alohida o’rin tutib keladi. ishbilarmonlik xalqimizning. Ammo. islohotlarni amalga oshirish borasida erishilgan barcha yutuqlar zamirida Konstitutsiyada belgilab qo’yilgan huquq va asosiy tamoyillar yotibdi”. Davlatimiz rahbari. millatimizning qon-qoniga. xushyor. ortiqcha havolanish va xotirjamlikka berilmasligimiz zarur”. Unda davlat va jamoat arboblari. biz avvalambor xususiy tadbirkorlikni o’zimizga tasavvur qilamiz. aholi turmush tarzini jahon standartlari darajasiga ko’tarish. poytaxt jamoatchiligi. el-yurt manfaatini ta’minlab kelgan. axborot sohasida fuqarolar va inson huquqlari kafolatlarini.KIRISH Respublikamiz mustaqillikka erishgach. nodavlat notijorat tashkilotlari va jamoat tuzilmalari va fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlarining huquq va vakolatlarini kengaytirish va mustahkamlashni aytib o’tdi. Unda Prezident Islom Karimov “Mamlakatimizni modernizatsiya qilish yo’lini izchil davom ettirish – taraqqiyotimizning muhim omilidir” mavzusida ma`ruza qildi. qanday nom bilan atalmasin uning otini savdogar yoki do’kondor deydimi. Bir so’z bilan aytganda. fuqarolik jamiyatini shakllantirish. Poytaxtimizdagi “O’zbekiston” Xalqaro anjumanlar saroyida 2010 yilning 7 dekabr kuni O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 18 yilligiga bag’ishlangan tantanali yig’ilish bo’lib o’tdi. madaniyat va san’at namoyandalari. ajdodlarimiz aynan shu soha hisobidan ro’zg’or tebratib. tadbirkor. o’z mulki. dedi Prezident. suyak-suyagiga singib ketgan noyob va ezgu fazilat. Bu ma`ruzalar bugungi kunda jamiyatimiz taraqqiyotining asosiy yo’nalishlarini belgilab berdi. zero. farovon yashayotgan demokratik davlatlar qatoriga kirish. Otabobolarimizning o’z yeri. desak. omilkorlik bilan ish yuritish. Albatta. o’z kasbu hunariga ega bo’lish. dedi. “mamlakatni isloh qilish va demokratlashtirish jarayoni qat`iy va izchil tus oldi”. asosiy xulosalar yil yakuniga bag’ishlangan majlislarda chiqariladi.

Mazkur asarda jahonda kechayotgan moliyaviy inqiroz va uning sabablari atroflicha yoritib berilgan. madaniyati. SHuningdek O’zbekiston sharoitida moliyaviy inqirozning oldini olish chora-tadbirlari aniq misollar asosida ko’rsatib berilgan. . sanoat sohasi 9 foizga. halqimiz ma`naviyati. Darhaqiqat o’zbektili sohasida ham milliy imkoniyatlarni tiklash uchun harakat kuchaydi. Umumjaxon tilshunosligida frazeologiyaning umumnzariy masalalari dastlab Sh. ayni haqiqatni aytgan bo’lamiz”. O’zbekiston Respublikasi prezidenti I. topishmoqlar yanada ilmiy tatqiq etishni taqazo etadi. tadqiq etish yo’li usullariga ega bulgan fan tarmoqlaridan biri sifatida shakllandi.1 foizga o’sgani. Prezidentimiz o’z ma`ruzasida bu borada aniq fakt va raqamlarni keltirib “Bu xulosalarni tasdiqlaydigan raqamlar haqida gapiradigan bo’lsak.A.Karimov xalqning milliy madaniyati va o’ziga hosligini ifoda etuvchi vosita bo’lmish o’zbek tilini rivojlantirish bu tilning davlat maqomini vaizchil va to’liq ro’yobga chiqarish davlat ahamiyatiga molik ekanini ta`kidlagan edi.Balli tomonidan bir qator o’rganilib chikildi.3 milliard dollardan ko’proqni tashkil etgani. Mana shu misollarning o’ziyoq biz erishgan ko’pgina yutuqlarning yaqqol dalili bo’la oladi. u o’z tekshirish ob`ektida. uni oldini olish uchun respublikamizda yetarli chora-tadbirlar ishlab chiqildi. desak. korporatsiya aloqalarini kengaytirish. hikmatli so’zlar. Dunyoning ko’plab yirik korxonalarida bankrotlik holatiga tushib qoldi. Moliyaviy inqiroz ta`siriga tushmaslik. Prezidentimiz I. ularni leksik. Mamlakatimizning istiqlolga erishishi o’zbek halqining madaniy ma`naviy hayotida ulkan ijobiy o’zgarishlarning yuzaga kelishiga sabab bo’ldi. Jahonda ishlab chiqarish inqiroz ta’sirida ancha pasayib ketdi. shu jumladan. iqtisodiyotimizga jalb etilgan investitsiyalar hajmi 26 foizga. Shunday tatqiqodlar natijasida frazeologiya tarkibida o’rganilayotgan maqol va matal. Prezidentimizning bu asarida O’zbekistondagi mavjud iqtisodiy holat va resurslar mamlakatimizni inqirozga dosh berishiga asos bo’lganligi hamda kichik va o’rta biznesni rivojlantirish. Bu masala bo’yicha prezidentimizning quyidagi fikrlarini keltirish o’rinli “Jahon moliyaviy inqirozi sharoitida iqtisodiyotning real sektori korxonalarini qo’llab quvvatlash bo’yicha birinchi navbatda ishlab chiqarishni moderinizatsiya qilish. milliy ruh va yangi mazmun bilan o’smoqda.Bugungi kunda dunyo bo’ylab moliyaviy inqiroz ko’plab mamlakatlarni qamrab oldi. Ishning umumiy tafsiloti. mustahkam hamkorlikni yo’lga qo’yish. O’zbekistonda iqtisodiy o’sish kuzatildi. Istiqlol tufayli milliy qadriyatlarimiz tiklanmoqda. tashqi savdoning ijobiy saldosi 2. “frantsuz tili stilistikasi”kabi asarlarida so’z birikmalarini sistemalashtirib. mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotdarga ichki talabni rag’batlantirish masalalri aloxida o’rin tutdi.5 foizga ko’payganini ta`kidlash lozim. Hozirgi bosqichda tillarning frazeolgik majmuasi ilmiy o’rganishga katta ahamiyat berilmoqda. aholi daromadlari esa 26. banklar faoliyatini takomillashtirish inqirozning oldini olishning bosh omillaridan ekanligi ta`kidlangan. ” Butun jahon bo’ylab iqtisodiy susayish kuzatilgan bo’lsa.A. o’rtacha oylik darajasining o’sishi 40 foizga. U o’zining “stilistikadan ocherklar”.Karimov tomonidan “Jahon moliyaviy inqirozi va uni O’zbekiston sharoitida bartaraf etish yo’llari” nomli asar yaratildi. grammatik xususiyatlari anglatgan ma`nolari va sintaktik o’ziga xosligidan kelib chikadigan yaxlitligicha qo’llaniladigan birliklar ekanligini isbotlashga harakat kildi. axloqiy etiqodlari. tashqi investitsiyalar 68 foizga oshgani.deya ta`kidladi. Frazeologizmlar tilning boshqa sohalarida nisbatan birmuncha keyinroq o’rganilayotgan bo’lsada. og’ir kelgan 2009 yilda mamlakatimizning yalpi ichki mahsuloti 8.

“O’zbek tilining izohli lug’ati”. O’zbek va ingliz tilshunosligida maqol va matallarning semantik uslubiy xaqiqatiga doir qator ishlar mavjud. to’plangan 500 dan ortiq maqol va matallar shuningdek SH. Qarindosh va noqarindosh tillar frazeologizmlarni qiyosiy tipologik o’rganish ham yo’lga qo’yildi. Tadqiqot uchun ob`ekt qilib qiyoslanadigan tillar frazeologiyasi olingan. Tadqiqotga jalb etilgan maqol. leksikoligiya grammatikalari bo’limlari qatori o’z o’rganish ob`ektida tekshirish metodiga ega bo’lgan alohida sohasiga aylandi. . Maqol va matallarni klassifikatsiya qilish. turkiy tillar frazeologiyasi. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari: Hozirgi zamon ingliz tilshunosligida maqol va matallarning shakllanishi.Rasulov. R. o’zbekcha ruscha lug’atlardagi frazeologik materiallardan foydalanildi . Umarova . tomonidan tuzilgan frazeologik lug’atlar. Tadqiqot uchun to’plangan maqol va matallar uquv qo’llanmalariga lug’atlar tuzish uchun xizmat qiladi. ilmiy makolalar yuzaga keldi. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalarni bajarish lozim deb topildi: Maqol va matallar shakllanishining nazariy masalalari va qonuniyatlarini aniqlab olish: Maqol va matallarni idiomalardan farqlay bilish: Maqol va matallarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilishda ulardagi milliylik xususiyatlarini saqlab qolish: Maqol va matallarni frazeolagik birlik sifatida o’rganish: Ingliz tilidan o’zbek tiliga maqol va matallarni tarjima qilishning ba`zi qiyinchiliklarini bartaraf etish: Maqol va matallarni boshqa frazeologik birliklardan farqini aniqlash. . sonologiya. Frazeologiyaning o’rganish ob`ektining ko’lami va chegarasi xaqida tilshunoslar bir to’xtamga kelishmagan shu bilan birga bu masalalar yuzasidan qizg’in munozaralar davom etmoqda. B.Raxmatullaev. matal va ularning talqinlari o’zbek tilining tuzilajak lug’ati uchun qo’l kelishi mumkin. milliylik xususiyatlarini aniqlash masalasi muammoligicha qolmoqda. E.Yo’ldoshevlar . Tilshunosligimizda keyingi yillarda yuzaga kelgan qator muaammolar shundan iboratki.Nazariy asoslar frazeologiya masalalarini yanada keng urganishda va uning alohida fan tarmogi sifatida shakllana boshladi. xususan o’zbek tili frazeologiyasining ko’pgina global masalalari e`tibordan chetda qolmoqda. Tadqiqotning ilmiy hamda amaliy ahamiyati: Ushbu tadqiqotning nazariy xulosalari va materiallari o’zbek va ingliz tillari maqol va matallari to’plamini har tomonlama o’rganish uchun keng imkoniyat yaratiladi. N. hamkorligida M. Frazeologiyaning turli kirralarida bagishlangan monologik kuzatuvlar dissertatsion ishlar frazeologik lug’atlar. Hozirgi paytda esa frazeologiyatilshunoslikning fonetika.Berdiyorov. Bundan tashqari tadqiqot jarayonida o’zbek badiy publitsistik asarlardan.Sodiqova.

Raxmatullaev. SH. qiyosiy tipologik tahlil metodlarini asosida tadqiq etishga qaratiladi.1. Abduraxmonov.V. etimologiyasini. Bundan tashqari mutaqakkirlar o’zlarining fikrlari qanotbaxsh tuyg’ularga aylanib. G. I BOB. milliy tillarga jon bag’ishlab kelgan. o’zlarini baxtli . bitiklari bilan munosib bellashib. SH. Maqol va matallarning shakllarini tadqiq etishda shakl va mazmun birligi nazariyasiga asoslanadi. TARJIMA NAZARIYASINING AYRIM MUNOZARALI MASALALARI I. Masalani o’rganilish tarixi Folklor buyuk mutafakkirlarning hurmatli so’zlari. V. Umarov kabi qator tilshunoslarning ishlari alohida bo’lib xizmat qildi. E. Ishda asosiy e`tibor maqol va matallarning milliyligi.Tadqiqotning metodi. butun bir avlodning kundalik muloqotida maqol matallar bilan yonma-yon ishlatilsa. Balli. shakllanish jixatlarini. Vinogradov. Nazariy ilmiy fikr mulohazalarni shakllantirish va umum-lashtirishda: F de Sassyur.

S.Salomov o’zining “Maqol va idiomalar” tarjimasi nomli kitobiga hamda shu mavzuda yozilgan dissertatsiya ishida maqol va idiomalarda ta`rif bergan ularning bir-biridan farq qiluvchi tomonlarini ko’rsatgan. boyiydi va to’xtovsiz ravishda kamolotga intiladi. matal va idiomalarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish muhim va murakkab ish ekanligi alohida ta`kidlab o’tiladi: “Har bir tilning o’zida iboralari. sayqallanishi asosan o’sha tilni tashkil etgan resurslar hisobiga sodir bo’ladi. Maqol va matallarda tafakkur ifodasi. o’quvchini til bilish sohasidagi obro’-e`tiborini oshiriadi. Frazeologizmlarni tarjima qilish masalasi keyingi yillarda tarjima-nazariyasiga doir bir qancha asoslarda ancha mukammal ishlandi. Boshqa tillarda shunday maqol va matallar ham borki. Chunonchi. milliy xususiyatlar yorqinroq namoyon bo’ladi. hech bir xalq adabiyotni boshqa adabiyotlardan ajartib olib. matal va idiomalarda aks etgan hikmatni ularning ona tilimizdagi muqobillari bilan almashtirish vositasidagina ro’yobga chiqarish mumkin. Bizning mavjud ikki tilli lug’atlarimizda ham juda idiomatik iboralar o’z aksini topmagan.Fyodorov yozadi: “Shunday qilib tarjimaning original avtori bizning tomonga ko’chib keladigan turi yana o’z kuchida qoladi. hikmatli so’zlar va idiomatik ta`birlarni tarjima qilish qiyin ish. Xar bir milliy til o’zining lug’at sostavi va grammatik qurilishiga ega bo’lib. Maqol. Biron obraz yoki jumlani ifodalash uchun tarjimada ba`zan ularni mutlaq o’zgartirishga to’g’ri keladi (V.Pushkin). taxminiy ba`zan esa originalga muvofiq kelmaydigan muqobil variantlar bilan chegaralanadi. o’z quyma maqollari. A. alohida o’rganish mumkin emas. matal. Bunday xususiyatlarni boshqa til vositalari bilan ifodalash oson emas albatta. unga kirganlari ham ko’pgina chala.V. shoir va olimlarning asarlarida maqol.Belinskiy). ulardan kelib chiqadigan hikmat hijjalab qilingan tarjima ichidagi so’zlarda o’z in`ikosini topmaydi. Ana shunday maqol va matal juda ko’pdir. chunki ular har bir tilning o’ziga xos xususiyatlarini o’zida aks ettiradi. do’stlik va o’zaro munosabatdan dalolat beradi. maqol va matallari til xazinasidir. Adabiyotshunoslik fanining hozirgi taraqqiyoti shuni ko’rsatadiki. Xar bir milliy tilning boyishi. u tarjima qilayotgan maqol tegishli tegishli bo’lgan xalqning urf-odati. “Ahmoq do’st yovdan yomon” va hokazo. Bu xol xalqlar o’rtasida qadim zamonlardan beri davom etib kelgan. Ko’pgina yozuvchi. o’zbekcha-inglizcha lug’atlar yaratish bilangina tarjimachilik praktikasida frazeologiya chalkashliklariga barham berish mumkin. G. madaniyati. Tarjima asarlarida kuzatgan maqol va aforizmlar bilan o’zbek xalq maqollari va matallari o’rtasidagi o’xshashlik va yaqinlikni ko’ramiz. har bir tilda mazkur tilning o’zigagina mansub vositalar. “do’stingni yomonlagandan qoch”. Frazeologik iboralarni tarjima qilish juda murakkab ish ekanligiga doir ba`zi fikr va mulohazalarni bir olim va yozuvchilarning asarlarida uchratamiz. . Matallarni o’zi yaratgan tilda bilish sizni begona til muxitida adashmasligingizga ulkan ahamiyat kasb etadi. singib ketgan iboralari. asosan o’zining ichki taraqqiyot qonun-qoidalari asosida rivojlanadi. Inglizcha-o’zbekcha. hamda o’zbekchaga o’girgan printsiplarini ishlab chiqqan. Maqol va matalllarni tarjima qilishda tarjimon oldida turgan muammolardan biri shuki. Masalan: “Do’sting uchun zaxar yut”. o’zaro tushinish va ishonch darvozasini ochadi. SHunday qilib boshqa tillardagi ko’plab maqol. o’ziga xos xususiyatlar mavjud bo’lib.hisoblaganlar.G. ularni boshqa tilga muqobil so’zlar bilan tarjima qilib bo’lmaydi” (A. tarixi bilan tanish bo’lishi kerak.

Muayyan hodisa va voqealarning mazmuni ma`lum narsa va tushunchalar orqali anglashiladi. . hodisalarning timsoli sifatida qabul qilganligini aniqlash katta ahamiyatga ega.ob`ekti tana a`zolarining nomlaridan terilgan frazeologizmlar tarjimasi.ob`ekti xayvonlar nomlaridan tug’ilgan frazeologizmlar tarjimasi.. yorga. do’stga gul taqdim qilinadi. Maqol va matallarni tarjima qilish jarayonida ularni quyidagi xususiyatlariga ko’ra tarjima va klassifikatsiya qilish mumkin. Tikan esa gulning tamom teskarisi sifatlariga ega. Tarjimaning bu turlari o’zaro uzviy bog’lanishda bo’lib.Lekin. .ob`ekti raqam va raqamlar tanosibligini aks ettiruvchi frazeologizmlar tarjimasi..2. yoshlik. albatta tarjimaning inkor qilish darajasiga borib etish hollari bundan mustasnodir.boshqa o’lkalarga safar qildiradigan boshqa turi ham universal tur bo’la olmaydi. Qaranki. .. SHuning uchun go’zallik va xunuklik.tarjimaning bu turi ham bizning.. ularni bir – biridan ajratib bo’lmaydi. Tillar frazeologiyasini o’rganishda xalq qanday narsalarning nomini qanday voqea. to’ldiradi. Ularning har qaysisi hal qiluvchi ahamiyat kasb etolmaydi. navqironlik timsoli. Gul – go’zallik. biri ikkinchisini taqozo etadi. nafosat va dag’allik gul va tikan misolida tarannum qilinadi. eng ulug’ va hurmatli. . bir – biriga butunlay qarama – qarshi ma`noni ifodalaydigan ikki narsa gul va tukan o’rtasidagi ham birlik bor. Maqol va matallarning klassifikatsiyasi. Bu borada qat`iy hukm chiqarish har doim tarjima turlarini qanday sharoitda tadbiq qilishimizga bog’liqdir”! I.

xalqlar qarg’aning nomini asos qilib qilib olganlar. xulq – atvor dan yoqarash va maslaklariga muvofiq axloq qoidalarning tasdiqlash. Itga it o’limi. Bular maqol va matallarda qisman o’z aksini topgan.2. razillik va olchoqliq timsolida bo’lib qolishi g’alati tuyuladi. Ba`zan esa bu asosida hayvonlarning o’zlari nomida muloxaza yuritiladi. Shayton qadam. biron hayvon yoki parranda nomining maqol yoki matal uchun ob`ekt bo’lishi. Har bir xalq maqoli. Xulosa shuki. urush – janjal timsolida. hayvon nomlaridan tuzilgan ko’chma ma`noli iboralar insonning xayvonot olami bilan uzoq zamonlar mobaynida olib borgan munosabatlari vasinchkov kuzatishlarining tildagi in`ikosidir. qo’riqchi posbon. N. Masalan: Baliq boshidan chiriydi. yoki xo’jalikda tutgan o’rni. hikmat yaratish. har bir foydasi ham. asosan o’sha xalq yashayotgan tabiiy sharoit uchun muvofiq va tipik bo’lganhayvon yoki parrandlarning nomlari asos bo’lib keladi. itning tubanlik va pastkashlik. insonga keltirgan foyda – ziyoni bilangina belgilanmaydi. Kishining g’ayvonot olamidagi eng yaqin do’sti bo’lgan it urushda. ammo oltinchi idioma tamomida boshqa ob`ektiga asoslangandir.4 ekvalent birikmalar bir xil ob`ekt asosida tuzilgan bo’lsa ikkinchi matalning ob`ektlari sal boshqacharoq. Turli xalqlarda ushbu matal ob`ektining bir – biriga muvofiq kelishiga sabab shuki. Fratsuzlarda “Corbeux contre corbeuse he se crevent jamais lis yeux ” shakllida talqin qilinadi. Ammo shunisi borki. Burgaga achchiq qilib ko’rpani kuydirma. uning yaxshi yoki yomon tomondan harakatlanishi.Bir – biriga ma`nosi zid bo’lgan ikki ob`ektning kontrast qo’yilishi maqollarning shaklli va mantiqi uchun zaruriy vositalardan biri bo’lganligidan bu matal turli tillarda uchraydi. Toshbaqa qadam.3. zarari ham tegmaydigan musicha. tatar xalq maqollarning faqat birinchi tomidagina it to’g’risida 500 tacha maqol keltirilgan. deyarli hamma xalqlarda ham qarg’a – dilsiyoxlik baxtsizlik. Ular har bir tilning frazeologiya boyligida katta o’rin egallaydi. ovda. CHumoliga ozrga bermaydi. kaptar hamda boshqa shu kabi bir necha hayvonlar insonning juda katta muhabbatiga sazavor bo’lgani holda. SHuning uchun “ikki yovuz bir – biriga xilofat qilmaydi” ma`nosida matal yaratar ekanlar. 1. . tinch g’ayotda g’amkor. yana eng chuqur mantiq va ma`noni berish uchun hayvon va parrandalarning ongsiz. esanbatning ko’rsatishicha. Demak. Kishilar o’z etika. ilmiy ishda. matali va idiomasida. dastiyor sifatida uning muhabbatiga sazavor bo’lgan. instinktiv harkatlaridan foydalanadilar va ularni hatto “odamlarday” harkat qildiradilar. Inliz tilidagi “Hawks will not pick hawks eyes out” matalining o’zbekcha “qarg’a qarg’ani ko’zini cho’qimas” degan ekvalenti bor.

Ne govori “gop” poka ne perepo`gnesh’. Turli tillardagi maqol matal va idiomalarning muqobillarida shakl va ob`ekt xususiyatlarini o’zgarishchog’ida ular qiyosiy stilistika uchun katta ag’hamaiyatga ega. Ko’chma ma`noli birikmalarning ob`ekti masalasi ularning shakl xususiyatlari masalasi ekan. Hand and glove.avval otini taqala. Uning tarjimasi quyidagicha bo’ladi: “Nafsini tiygan kishi sulton bo’lur nafsini tiymagan kishi ulton bo’lur” 5.Sigirning shoxida yursang tuyog’i zirqirar. . 6.Dobruyu jenoyu i muj chestli 3. 2. xuddi shu ularni aniq tarjima qilishga ehtiyoj tug’diruvchi sabablardan biridir. First catch your hare then cook it. qora er qiladigan ham xotin. mumkin qadar.1. . Masalan: A good wife makes a good husband. frazeologizmlarning ob`ektini o’rgqnish ularning shakl xususiyatlarini o’rganish hisoblanadi. Maqol va matallarni bir tildan boshqa tilga kontekstsiz. ularning ob`ekti saqlashga to’g’ri keladi. demak uni o’rganish ikkinchi darajali ahamiyatga ega deyish to’g’ri bo’lmaydi.erni er qiladigan ham. so’z o’yinlarini tarjimada aks ettirishda ba`zan iboraning ob`ektiga alohida e`tibor qilishga to’g’ri keladi. 4. ammo asosiy narsa – ma`no monandligi bo’lmasa. o’z milliy qobig’i bilan tarjima qilganda. Ikki tilda birikmaning barcha shakl va ob`ekt belgilari muvofiq kelsa ham. Zotan. . . Masalan: “It is not good to want and to have”matalini o’zbek tiliga “Istamoq va ega bo’lmoq yaxshimas” deb tarjima qilish shart emas. . keyin yo’l tanla. Frazeologizmlarni bor tildan boshqa tilga tarjima qilganda dastak ma`nodir. badiiy asarning ayrim nozik nuqtalarini. Ayrim frazeologik birikmalarning tilda aniq ekvalenti yoki muqobil variantlari yo’qligi ularni umuman tarjima qilib bo’lmasligini ko’rsatmaydi. Frazeologik iboralarning ma`nosi va ob`ekti – mazmun va shakl masalasidir. . Maqol matal yoki idiomaning shakli va ob`ektlarini aynan saflagan holda bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish uni uchinchi. bu birikmalar bir – biriga ekvalent yoki muqobil bo’la olmaydi. Binobarin. to’rtinchi va hokazo tillarga aynan shunday tarjima qilish uchun asos bermaydi. Masalan . Aksincha. Timid as a hare Quyoshdek jur`atsiz.

matallarni uchratishimiz mumkin: qari ot kup yo’l bosar .Ob`ekti raqam va raqamlar tanosibini aks ettiruvchi frazeologizmlar tarjimasi. “qo’l. “Oyoq” so’zi ham juda ko’p frazeologizmlarning yasalishi uchun hizmat qiladi. Ular muayyan traditsiya asosida shunday ishlatib kelingan yoki ma`no tomondan o’sha maqoldagi boshqa ob`ektga aloqador. matal va idiomalarda ularning umumiy strukturasi va boshqa ob’ektlarning shakl xususiyatlari bilan raqamlarning fonetik libosi o’rtasida bog’lanish bo’ladi. ikki til materiallari asosida ko’chma ma`no anglatish doirasi va normalarini belgilash frazeologiya . jon. ma`lum slislik klishelarga aylanib qolgan. boshqa – boshqa bo’lishi e`tiborga loyiqdir. osmon. Muayyan raqamlar dunyodagi juda ko’p tillarda bir xil ma`noda ishlatiladigan frazeologizmlarga asos bo’lib keladi. Nemis tilida “auf die Beije ablaufen” oyoqdan oyoqdan. oyoq” so’zlaridan tashqari bosh. etti og’ayni botirlar va hokazo. Tilning taraqqiyot natijasida bir qancha raqamlar iboralar tarkibida bora – bora abstrakt ma`no xosil qilib. Dunyodagi hamma tillarda ham ob`ektlari raqamlardan tashkil topgan maqol.Ana shu xususiyatni tarjimada to’g’ri aks ettirish nihoyatda ahamiyatlidir. maqollar tarkibidagi raqamlar tasodifiy hodisa emas. Masalan. Basharti bu qoidaga rioya qilinmas ekan bir xalq tafakkurining gavhari bo’lgan maqol mantiqsiz va beta`sir so’z tizmasiga aylanib qoladi. Turkiy tillarning o’zida ham ayni bir ma`nodagi maqol va matallar tarkibidagi raqamlarning. suv so’zlari ham juda ko’p frazelogizmlar uchun asos bo’lib keladi. Tana azolarining nomlaridan tuzilgan maqol va matallar xar bir tilning frazeologiya boyligida katta o’rin ishg’ol qiladi. leksiologiya va xususan tarjima nazariyasi uchun katta ahamiyatda molikdir. Endi ingliz tilidagi ikki raqami bilan bog’liq maqol. O’zbek tilida etti raqami bilan shunday birikmalar yasalgan: etti qaroqchi. er. matal va idiomatik iboralar ko’p uchraydi. Ob`ekti tana a`zolarining nomlaridan iborat frazeologizmlarning o’rganish ularning ekvivalent va muqobil variantlarini anglash. yo bo’lmasa maqoldagi boshqa so’z yoki boshqa ob`ektga fonetik jihatdan ug’unlashib kelgan. matallarni ko’rsak: “two blacks do not make a white” “two heads are better than one” “two negatives make an affirmative” “It takes two to make a quarrel” “Certain as two to make and two makes four” Demak. Ob`ekti tana azolarining nomlaridan tuzilgan frazeologizmlar tarjimasi. Ko’pincha ob`ekti raqamlar va ularning tanosibini aks ettiruvchi maqol. ob`ekt xususiyatiga qarab. Masalan. Masalan ingliz tilida quyidagi maqollar.

Ammo ma`no tomonidan ular bir biridan butunlay farq qiladi. ularning ob`ektlarini bir-biriga qiyos qilish o’quvchilarda ona tili va chet tili iboralarining o’xshash. shakli va ma`nosi aynan to’g’ri keladigan. Tana a`zolarining nomlari asosida tuzilgan maqol. Rus tilida ne v brov’ “a v glaz” degan matal bor. uni ona tilidagi muqobil variant bilan taqqoslash. O’zbek tilida ham ob`ektlari qosh va ko’z so’zlaridan iborat bo’lgan “qosh qo’yaman de ko’z chiqarmoq” degan frazeologik butunlik bor. Ba`zan xar ikki tilda ob`ekti. Chet tilidagi biron iborani olib. Xar ikkala tildagi matalning ham obrazli asosi bir biriga juda mosdir. ayniqsa. . Masalan: “The eyes are the mirror of the soul ” ko’z ko’ngil darchasi “Sleep with one eye open” Xushyorni yov bosmas.- qo’l qo’lni yuvar bosh omon bo’lsa do’ppi topilar aql yoshda emas boshda. One eye for an eye and a tooth for a tooth. matal va ideomalarni o’rganish. O’chakishgandan it qopmay qolmas. bir-birdan farq qiluvchi tomonlariga asoslangan muayyan assotsiatsiyalarning xosil bo’lishiga yordam beradi va natijada o’quvchilarning boshqa tildagi kuchma ma`noli birikmalarning ma`nosini tezroq tushinib olishiga katta imkon yaratadi. Yov bossa ham dov bosmas. xatto ekvivalent bo’ladigan iboralarning etimologiyasi biri biridan jiddiy farq qiladi. chet tilini egallash metodikasida ham muhimi o’rin tutadi.

Maqol xalq aqlidrokining maxsuli. axloqiy. Maqol qayg’usi esa xalqning qayg’usidir. ideomo hikmatli so’zlar alohida o’rganilishi lozim bo’lgan mazulardir.I. Maqol va matallar frazeologik birlik sifatida Frazeologiya tarkibida o’rganilayotgan maqol.xalqning g’azabi Maqol kulgusi-xalq kulgusi va maqol kinoyasi –xalq kinoyasi demakdir deb ko’rsatadi tatar yozuvchisi Noqiy esonboy. Maqol g’azabi. Maqol kundalik xayotda kishilarning bir biri bilan muomalada bo’lish jarayonida tug’iladi. Xalq maqoli-xalqning mulkidir. Masalan: Aytilgan so’z-otilgan o’q. Maqol xalqning pand-nasixati. til tabiatining hikmatli merosidir. turmushdagi turli voqea-xodisalarga munosabatining ifodasidir. matal. uning xukmi ko’p asrlik tajribalari majmui. nutqning o’tkir quroli. Maqol chuqur ijtimoiy. falsafiy –hikmatona mazmunga ega. Maqol so’zning ko’rki. Nima eksang shuni o’rasan .3. ma`naviy-axloqiy xulosasi. Masalan: Lost time is never found again yo’qotilgan vaqt sira topilmas.xalq milliy ruhining aks-sadosi. xalqning donishmandligidir. A word spoken is past recalling.

Masalan: Measure twice and cut once. Maqollar frazeologik birikmalarning alohida bir turidirlarki bular “maqol frazeologizmalaridir”. Ingliz va o’zbek tillaridagi maqollarning talaygina qismi faqat tarkibidagi ayrim so’zlarning ishlatilishi bilan farqlanadi. Maqol xalq orasida kun sayin tugilib turganidek. is a friend indeed.Uch o’lchab bir kes. ma`lum ezgu tugal umumiy ma`no anglatuvchi ixcham bir shakldagi xalq hikmatidir. Maqollar borki shirin pand nasixat kiladi. mexnat qilib yashash g’oyalari ilgari suriladi. Maqol bilan matal o’rtasida umumiylik ko’zga tashlanadi. Good health is above wealth. Xar bir maqol ham ma`no. YAxshi sog’lik boylikdan afzal. aql o’rgatadi. maqol ishlatmagan birorta xalq yo’q. . uning bir bo’lagini tashkil etsa. maqolning o’zi butun gapni tashkil qiladi. First think-then speak.. Matal so’zlovchining o’z nutqi mazmuniga munosabatini ifodalaydi. sog’likni qadrlashga vaqtni bekor utkazmaslikka da`vat etiladi: Lost time is never found again. Yo’qolgan vaqt xech topilmaydi. Uning boshqa frazeologik birliklardan farqi shuki. Maqolda vatanni sevish. Mard vabotir bo’lishga da`vat etadi. ham stilistik funktsiya jixatidan o’ziga xos xususiyatga ega. Qisqasi maqol turmushda sinalgan. Matal aytilmoqchi bo’lgan fikrni tugal bayon qilmay. Tejamlilikka. Matal “u axmok odam” deyish o’rniga “uning bir kaynovi past” deydi. max shakl. Qiyinchilikdagi do’st eng yakin do’stdir. “ular bir biriga juda mos” deyish o’rniga – “ular bir olmaning ikki pallasi” deb aytadi. Ma`lumki o’zbek tilidagi bu maqolning ekvivalentidagi “uch o’lchab” emas “etti o’lchab bir kesish” uqtiriladi. vijdonlilik g’oyalari maqollarda asosiy o’rinni egallaydi: A friend in need. O’z uying o’lan to’shaging. . Masalan: Avval o’yla keyin so’yla. balki unga ishora qiladi. Do’stlik inoqlik. you shall mow. ota bobolar so’zi sifatida avlodddan avlodga meros bo’lib o’tadi. boshqa frazeologik birlikka gap tarkibiga kirib. Maqol – narsa va xodisalarni obrazli ifodalovchi tilda keng ishlatiladigan ibora va nutq iboratlaridir.As you sow.

kesim.Bu umumiylik shundan iboratki xar ikkala kategoriya ham nutqni jonlantirish. kun ko’rmagan kun ko’rsa kunduz kuni chiroq yokar. qo’ltigidan-to’ldiruvchi. tuzalmas. O’zbeklarda nodonga so’zlagan esiz so’zim. tushdi. o’likka yig’lagan esiz ko’zim-degan maqol bor. Idomatik ibora maqol bilan qiyos qilinsa uning o’ziga xos jamoaga ochiqroq ko’rinadi. uni na semantik bulaklarga ajratish mumkin. uni mazmundor kilishda ishlatiladi. tuzalar. Ruslar esa durak boksit umniy myachit deb aytadilar. lekin bunday bema`nilikka olib keladi. Ammo tarvuzi qo’ltigidan tushdi-idomasini bunday talqin tahlil qilib bo’lmaydi. Avvalo maqol zaminida xalq hikmati yotadi. shakl ixchamligi maqollarga xos ikkinchi belgidir. Maqol obrazli mazmunga ega bo’lgan gapdir. bunday paytda jim turib bulmaydimi? – na jim turib bo’ladi. biroq chidam bilan sukut saqlash xar kimning qo’lidan ham kelavermaydi.sukut qilishdir. Qanchalik zo’r berib yig’laganing bilan o’lgan odam qayta tirilmaganidek. tinglovchi dono kerak-deydi maqol. Lekin shu bilan birga tugal fikrni o’zida ifodalagan maqollardan matallar jiddiy fark qiladi. fikrni tayyor nutq qoliplari. Aytuvchi axmoq bo’lsa. axmoqning xaqoratlariga xaqorat bilan javob qilish-sharmanda bo’lish. Ko’pgina maqollarga xos uchinchi belgi ularning majoriy ma`nosida ishlatilishdir. Axmoqqa sukut javob deydi o’zbeklar. bir qancha oddiy so’z bilan ta`bir qilinmaydigan chuqur axloqiy g’oya qisqa. Masalan: oy tunda kerak. Biroq idoma barqaror leksik butunlik bo’lib. Ikkinchidan. hikmat ana shunda. nodon odamga qanchalik aql o’rgatmagin u dono bo’lmaydi. YUzaki qaraganda:yuzaki qaraganda:tarvuzi –ega. Ruslar “duraka uchit chto mertvogo lechit” deydilar. Uni sintaktik bo’laklarga ajratish mumkin. Idioma-shaklan bo’laklarga ajralmaydigan maxrajli birikma tarkibidagi so’zlarning to’g’ri va konkret ma`nosi bilan talqin qilinmaydigan ko’chma ma`no anglatuvchi so’z birkmasidir. Birinchi gap:tig’ yarasi tuzalar –til yarasi –ega. Nodon odam bilan aytishish oson. chunki avvalo gramatik tahlil qilish uchun berilga savollarning o’zi o’rinsiz bo’lib qoladi. Bir tildagi idomatik iboralarni boshqa tilga birikma tarkibidagi so’zlarning to’g’ri ma`nosini tarjima qilsa ko’pincha tushunarli bo’lmaganiday xato aynitimning o’zida ham ularni to’g’ri ma`noda talqin qilish ya`ni idomatik birikmaning erkin so’z birikmasi deb talqin qilish tushunmovchiliklar sabab bo’ladi. jozibador va obrazli qilish. Bu maqolning qanday hikmati bor? Axir bir axmoq xaqorat qilaversa. Ko’rpinadiki.deydi maqol. Binobarin axmoqqa qarshi eng oqilona javob. ixcham birqolip shakliga kirgan demak. YUqoridagi maqolning mazmuni. formulalari bilan ifodalash.kesim.Tig yarasi tuzalar til yarasi tuzalmas maqolni sintaktik bo’lib uni tahlil qilaylik. ya`ni o’zing ham axmoq bo’lding demakdir. Ikkinchi gap: til yarasi tuzalmas. aql kunda kerak. Boshqacha .kesim. til yarasi-ega. Bunda ega va kesim mavjud bo’lgan ikkita gap bor. Maqollar tarkibidagi so’zlarning bir-biriga qofiyalanib kelishi va alliteratsiya qarama qarshi ma`noli so’zlarning birikishi ham maqollarning shakl xususiyatlariga xos belgilardandir.

o’zgartirib bo’lmaydigan chuqur ma`noli gap demakdir. ayyorlik timsoli-tulki. ayyorlik. bo’rini o’sal qiladi. Bular orasida maqol atamasi keng qo’llaniladi. Hamma xalqlar ham farosatsizlik. ham stilistik funktsiyasi jixatidan o’ziga xos xususiyatga ega. vaxshiylik timsoli-bo’ri. yuvoshlik timsoli musicha. Lekin shunga karamay hammaa maqollarda xalq hikmati yoddadir. xalq istedodoning masoqa bilmas shu`lalari. Xar bir makol ham ma`no. qo’pollik timsoli-ayiq. xaqsizlik ko’ksiga sanchiluvchi adolat tig’idir. CHunonchi u turli afsonalarda qarg’ani aldaydi. Dunyodagi juda ko’p xalqlar yaxshilik. ham shakl. Maqol bilan idoma ma`nosi shakl tomonidan bir biridan jiddiy farq qilsa ham ammo maqol bilan matal bilan idoma o’rtasida o’xshashliklar katta ko’pincha ularni bir biridan ajratish qiyin. befahmlik va befarosatlik timsoli-eshak. matal. qo’pollik timsoli sifatida qabul kilinganligini aniqlash zarurdir. ota bobolar so’zi sifatida avlodlardan avlodlarga meros bulib o’tadi. Maqollar bir uchun asrning sadosi uzoq o’tmish bilan hamnafaslik xissini uyg’otuvchi chaqiriq zamonlararo ko’prikdir. mug’ombirlik timsoli sifatida tulkini oladilar. bunda shubhasiz. xushxonlik-bulbuldir. hikmatli so’zlar aforizmlar. chayon. Maqollar-noma`lum shoirlarning yurak satrlari. yuvoshlik. Xar bir xalqning tarixa tafakkuri va ruhiy xolatlari maqol matallarda o’z ifodasini topadi. Xalq maqoli xar bir kishi amal qlishi lozim bo’lgan axloqiy qoidalarning o’ziga xos kodeksidir. ota-bobolar so’zi donolar va xakozo. tinchlik timsoli-kabutar.aytganda idoma bo’laklarga ajralmaydigan yaxlit bir bo’lakdir. Xar bir xalqning o’z maqoli matali bor. cho’chqa. itni ko’zini shamg’alat qiladi. Judako’p xalqlar ayyorlik. xech bir prezident muxrlagan qonun. zararkunadalik timsoli ilon. masal. Ba`zi hayvonlarni . Maqol so’zining lug’aviy ma`nosi Maqol so’zining lug’aviy ma`nosi o’ta donolik. go’zallik timsoli-tovus. aql-zakovat bilan oqilona aytilgan muxlat qo’yiladigan. adovat. Maqol turmushda sinalganda ma`lum ezgu tugal umumiy ma`no anglatuvchi ixcham bir shakldagi xalq hikmatidir. tashqi ko’rinishga va hatti – harakatlariga asoslanadilar. saxiylik. Xalq nazarida tulki boshqa jonivorlarga qaraganda ancha aqlli va o’ta ayyor hayvondir. vaxshiylik. Maqol xalq orasida kun sayin tug’ilib turganidek. naql. Tolstoy quyidagi fikrni ifodalaydi.o’sha hayvon va parrandaning xulqiga. xech bir davlat tomonidan bitilmagan konstitutsiyadir. mexnatsevarlik timsoli – chumoli va asalari. Masalan: yomonlik. Rus yozuvchisi A. qo’y. kattalik timsoli-fil. Idoma faqat ko’chma ma`noda ishlatiladigan yaxlit birikmadir. Xalq ijodiyotining o’ziga xos ja`mi og’zaki nutqdan ham yozma adabiyotdan ham turli atamalar bilan nomlanadi. Tillarning funktsiyasini o’rgatishda xalq qanday narsalarni nomini kanday voqea xodisalarni timsoli sifatida qabul qilganligini aniqlash katta ahamiyatga ega. Bu merosni xalq juda extiyot bilan ko’z qorachig’idek saqlaydi. yomonlik. Maqol. zulm. Maqollar – xech bir podsho e`lon qilmagan farmon. ayyorlik va qo’pollik timsoli sifatida ma`lum biz hayvon va parrandani belgilar ekan.

muqaddas bilish ularni ilohiylashtirish ob`ekti shu hayvon yoki parrandalarning nomlaridan iborat maqol idiomalarning xarakteri ta`sir qiladi. . . Xuddi geometriya qoidalarida munozarali fikrlar – teorema o’rtaga tashlanib so’ngra bir qancha vositalarni bevosita va shartli ravishda bir – biriga nisbat berib. Axir har qanday qisqa jumla ba`zan chuqur mazmunli har qanday qisqa jumla ham maqol. sifat.honour and profit lie not in one sack Foydasi yo’q farishtadan oshna dev yaxshi. Turli tillarda har xil ma`nodagi va turli – tuman variantlardagi maqollarni ko’ramiz. vaziyat.Build one’s house upon the sand Puch yong’oq bilan qo’yin to’lg’azmoq. er qattiq. qarama – qarshiliklar. rivojlanish. . axloq qoidalariga kirib qolgan go’yona shunday xulosalardir. miqdor. II BOB. va boshqa shu kaba mantiqiy tushunchalar va dialektika kategoriyalarga aloqador eng yaxshi misollarni maqol va matallardan topamiz. harakat. Ularning ba`zilari tildagi parallel ishlatiladi. MATAL VA HIKMATLI SO’ZLAR . MAQOL. matal yoki idioma bo’lmaydi – ki. shakl. taqozo. tariqqiyot. Muvofiqlik va ziddiyat.. qonunlarning in`ikosini ko’ramiz. va qiyos qilib oxirida xulosa chiqarilganday maqol va matlallar ham tilda muayyan bir shaklga. nisbiyat. Maqol va idiomalarning shakl xususiyatlari to’g’risida gapirganda qisqagina qilib qisqa deyishning o’zgina kifoya qilmaydi. Ba`zilari hatto bir – birini inkor qiladi yoki birining ma`nosini biri to’ldirib keladi. mazmun. Maqollarda biz ijtimoiy mavjud barcha qoida.Between the horns of a dilemma Osmon yiroq. aloqadorlik. turg’unlik.

Maqol bilan matal o’rtasida umumiylik ko’zga tashlanadi. Ruslar esa “Durak vorchit. Xalq maqoli har bir kishi amal qilishi lozim bo’lgan o’ziga xos axloqiy hodisalar kodeksidir. Har bir maqol ham ma’no. Maqollar tarjimasi muammolari. jozibador va obrazli qilish. V. . qizi hamda boshqa obraz va personajlarning butun hatti-harakatlari eslatib turadi. deydi o’zbeklar.Ruslar ham bu bilan hamfikrlar: “ Duraka uchit’ chto mertvogo lechit’. umniy molchit”. Matallar tarjimasi muammolari. Dunyoda tilsiz xalq bo’lmagani holda maqolsiz til ham yo’q (Noziy Eslibat). o’likka yig’lagan esiz ko’zim”. Nodonga so’zlagan esiz so’zim. “Axmoqqa javob sukut”. Hamma maqollarda ham umumiylik bor. Maqol zamirida xalq hikmati yotadi. II. xalq milliy ruhining aks-sadosi. ham shakl. formulalari bilan ifodalash uni mazmundor qilishga qaratilgan. balki. tugal umumiy ma’no anglatuvchi. N. tilda keng ifoda etiladigan nutqiy tarkibdir. M a t a l esa narsa va hodisalarni obrazli ifodalovchi. falsafiy-hikmatona mazmunga ega. Maqol chuqur ijtimoiy. Gogolning mashhur “Revizor” komediyasida epigraf qilib olingan “Basharang qiyshiq bo’lsa oynadan o’pkalama” maqolining asarning boshdan oxirigacha jaranglab turadi. shu bilan birga tugal fikrni o’zida ifodalagan maqollardan matallar jiddiy farq qiladi. Dobchinskiy va Bobchinskiy. axloqiy.1. Turmushda sinalgan. Lekin. ham stilistik funksiyasi jihatidan o’ziga xos xususiyatga ega. Maqol so’zlovchining o’z nutqi mazmuniga munosabatini ifodalaydi. hokimning xotini. fikrni tayyor nutq qoliplari. degan yana bir maqol bor o’zbeklarda. Shahar hokimi. ma’lum shart-sharoit taqozosi bilan yaratiladi. 2. balki uning o’zi biron xulosa keltirib chiqarish uchun xizmat qiladi.TARJIMASIDAGI MUAMMOLAR II. Maqol xalqning pand-nasihati va ma’naviy-axloqiy xulosasi. Chunonchi. Maqol to’qilmaydi. Bu umumiylik shundan iboratki. Xlestakov. deydilar. ixcham va jarangdor shaklga lirib qolgan xalq hikmatiga m a q o l deyiladi. har ikki tushuncha ham nutqni jonlantirish. ma’lum ezgu. Matal aytilmoqcni bo’lgan fikr muddaoni boshqa vositalarni q’oya mutasaddi qilgan holda ifodalaydigan ko’chma ma’noli nutqiy tarkib bo’lib unda xulosa bo’lmaydi. Shu sababli ba’zi maqollar butun bir roman yoki dramaning mazmunini o’zida ifodalashi mumkin. til tabiatining hikmatli mezonidir.

Ideomani (yunoncha : “o’ziga xos ibora”) ta’riflash yanada qiyinroq. Buni mazkur til hodisasiga berilgan tariflarning xilma-xilligidan ham bilsa bo’ladi.Royanskiy bunday iboralarning uch asosiy belgisi ajratib ko’rsatiladi: a). U faqat aynan bir tilning o’zigagina xos. “Ma’nosi o’z tarkibidagi so’zlarning ma’nolariga bogliq bo’lmagan.Ya. Birikmaning semantik butunligi. 2. I.” (O’zbek tilining izohli lug’ati. demak boshqa tillarda xuddi shunday iboralar yo’q: 2). Birikmaning barqarorligi: b).II. Shunday tariflarning ayrimlarini keltiramiz. boshqa tilga so’zma-so’z tarjima qilib bo’lmaydigan nutq oborotidir.314). Ideomalar tarjimasi muammolari. Agar bu tariflarning mazmuni talqin qilinsa xos quyidagi belgilar namoyon bo’ladi: 1). 1. Uni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilib bo’lmaydi: . umumiy–yaxlit holda ma’no beruvchi ixcham obraz ideomadir. birikmaning majoziy ma’no berishi: c).Ma’nosi ayni ibora tarkibidagi so’zlarning mazmunidan kelib chiqmaydigan iboraga ideomatik ibora deyiladi.Ideoma ma’lum tilga xos bo’lib .unga o’zlashib ketgan. Ideomashunos olim A.3.

echkisini Taka demoq. nemis tilida “Brennt ihm auf der Zunge”-rus tilida “U nego yazik cheshitsya”-o’zbek tilida “uning tili qichiyapti” kabi: Indliz tilida “better to do well. Jo’jani kuzda sanaydilar-tsiplyayet po oseni schitayut: Egilgan boshni qilich kesmaydi-pokornuyu golovu mech ne sechet: Temirni qizig’ida bos-Qo`y jelezo poka goryachno. milliy muhit va uslub hususiyatlariga ko’ra o’z tilidan muqobil yoki monand birikmalar topib qo’yadi yoki ularni so’zma-so’z tarjima qiladi. Biroq bunday ekvivalentlar soni juda kam. Binobarin. Shunga ko’ra ayni bir xil maqol. matal va ideomatik birikmalar ham kirib kelar ekan. Puch yong’oq bilan Onasini Uchqo’rg’ondan. matal yoki ideomalar aynan bir xil asosga ayni bir narsaning bir qancha jihatlariga yo bo’lmasa tamomila boshqa objektlarga suyangan holda yaratilgan bo’lishi mumkin. MATAL O’zini aka. Turli tillarda ayni bir xil ma’noni ifodalovchi maqol. Oyog’ini qo’liga olib yugurmoq. Darhaqiqat. . to’ldirmoq. Avvalo. Bir yigitga yetmish hunar oz. Uning ma’nosi tarkibidagi so’zlarning mazmunidan anglashilmaydi. ko’pgina maqol. than to say well”-rus tilida “luchshe rabotay. ideomalarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilib bo’lmasligini ideomaning kriteriusi deb bo’lmaydi. matal yoki ideomani ham bir qancha o’rinlarda ma’noga qarab xilma-xil o’girish mumkin. matal va ideomaga asarda tasvirlanayotgan voqealar mazmuni. olimlarning ko’rsatishlaricha. ham manaviy tarafdan aynan muvofiq keladigan mutloq ekvivalentlar ham topiladi. chem govorit”-o’zbek tiliga “yaxshi gapirishdan ko’ra yaxshi ishla”. chunki. Maqol. Chunonchi. tildan-tilga faqat ayrim so’z va iboralargina emas. ko’rsatmoq Frazeologizmlar (maqol. matal va aforizmlar)ning manosi kontekst ichida ochiladi. Do’sting uchun zahar yut. Aksariyat hollarda tarjimon har bir maqol. balki juda ko’p so’zlar va birikmalarni ham aynan tarjima qilib bo’lmaydi: Shunday ideomalar ham borki. muayyan iboraning manosini ochish uchun uni kontekst ichida olib qarash lozim. balki. To’g’ri. ularni so’zma-so’z tarjima qilish ham mumkin.3). ideomalarnigina emas. ikki yoki bir nechta tilda ham shaklan. Masalan. objekti. matal va ideomalarning bir-biridan farqlanishini quyidagi jadvaldan ham ko’rish mumkin: MAQOL So’zlovchi nodon bo’lsa Tinglovchi dono bo’lsin. IDEOMA Qo’ltigidan tarvuzi tushmoq. ham mazmunan. Burgaga achchiq qilib Ko’rpani qo`ydirmoq.

toje novost-good news: haengen-bo’lmoq-na voloske) o’zaro farqlanadi. asl nusha ma’nosiga yaqinroq-kontekstga yaqinroq variantini qidirib topishga harakat qilish lozim. tarjima variantida boshqa nimagadir o’xshatish aspekti bo’lgani holda. Tarjimada mumkin qadar birikmaning aniqroq. haligi shum hotin.mat’ tvoya kuritsa na dve pletnza xvatilo bi. uni so’zma-so’z tarjima qilish ham mumkin..Sholoxovning “Tinch Don” romanidan keltiriladigan ikki o’rinda ayni bir xil matal qo’llangan: 1. Chunki. ingliz.Da kak je. rus tilida: “Ne delay pol delo”: (ing). “Mat tvoya kuritsa” matali birinchi misolda “oyog’i qo`ygan tovuqday” matali bilan. “Makehay while the sun shines”. iborasi bilan berilgan.na dve plntnya xvatalo b. djigit nashelsza. matal va ideomalardagi birikmalarning barcha komponentlari aynandir.-rus tilida: “Qo`y jelezno poka goryacho”-o’zbekchada: “Temirni qizig’ida bos” kabi nemis. Onang o’lsin. ruscha ideomani “moddiy” tarkibi .. Narubil dyavol parshiviy .-o’zbek tilida: “Xayrli boshlangan ish-xayrli tugaydi”. la’nati shayton. inglizchada: “Saying and doing are two things”-rus tilida-“Razgovor i delo-dva razniye veshi”.Ish’ ti.-o’zbek tilida: “El og’ziga elak tutib bo’lmas” matallaridagi birinchi komponentlar (news-novosti: Zwinsfaden-volosok-qil ustida bo’lmoq: rot-og’iz) mos kelgani holda ikkinchi asoslar (pol delo-never. (ing). seni tug’may” (114). Shunday qilib.. ikki chetanga yetarli-ya! Bildik. ..Bo’lmasa. rus va o’zbek tillaridagi ideomalar o’zaro farqlanadi: ba’zi hollarda nemischa yoki inglizcha mazmuni rus tilida tog’ri kelsa. kabi maqol.. galiz chiqmaydigan bo’lsa.“Gap bilan ish boshqa-boshqa narsalardir”: nemischada: “Uebung macht den Meistar”-rus tilida: ”Delo slavit svoyego mastera”. ayrim vaziyatlarda o’zbek tiliga to’g’ri keladi.. Ish ti. bu faqat zohiriy monandlikdir. endi qutidagilarga e’tibor qiling: Inglizchada: “Never do things by halves”-o’zbekchada: “Butun ishni chala qilma”. o’zbekchada: “hayoti qil ostida bo’lmoq”: Rus tilida: “Na chujoy rotok ne nakinesh platoq”. rosa qilichboz yigit ekansan.. O’zbekchada: “Ish ustasi uluglaydi”.pribegla i oryot. nobud qildi. ikkinchi misolda esa “Onang o’lsin. vasht vilami poporolis’» A? eto tak? 2. deb nega baqiradi? A? Bu qandoq gap? 2. »rebyata .Yoki. “Wie der Anfang. “Hinter seinen Ohren scheien”-rus tilida:-“zarubit sebe na nosu”-o’zbekchada: “quloqqa isirg’a qilib taqib olmoq”.-rus tilida: “Kak nachalo tak i konets”. mat’ tvoya kuritsa. Lekin afsuski. . asl nusxada bunday aspekt o’xshatishdan ko’ra fon bo’lib qolgan. mat tvoza kuritsa! Ushbularni Odil Sharipov tarjimasida ko’rib chiqamiz: 1. 3. M. seni tug’may”. Biroq.djigit nashelsya. so der Ende”. “Bekorga chopib. Ideomatik iboralar va matallar tarjimasida birikmalar tarkibidagi objektlar ayirboshlovi masalasiga befarq qarab bo’lmaydi. Yana bir misol: (nem). oyog’i qo`ygan tovuqday: “Bolalarining bir-biriga panshaxa sanchishdi”. “No news-good news”-rus tilida:-“Otsustviye novostey-toje novost”: nemischada: “An einem Zwinsfaden haengen”-rus tilida: “viset na voloske”.. Mabodo.

O’zbek tilida esa rus tilidan (bilvosita tarjima) o’girilgan sababli nemis tilidagi iboraning obrazlarini o’zgargan holda keltirilgan. Ruscha tarjima ham ma’noni saqlagan holda bir oz shakliy o’zgarishga duchor qilingan. Bunda ham o’sha manzara hosil bo’ladi: garchi birikmalarning tayanch nuqtalari (tovuq va baytal) mos bo’lmasa-da ma’no jihatidan ular mosdir. M. O’zbekchada: Hanefeldt Klotildega: Qizchani tanishtirishga ruxsat eting: Odobli. tarjimatilidagi leksik-frazeologik va obrazli-uslubiy jihatdan kambag’allashuviga olib keladi. Rus tilida ham o’zbek tilida ham iboraning .aynan o’xshatish bo’lgan o’zbekona matal bilan tarjima qilish durust natija bermagan. To’g’ri kelgan har qanday ishga dadil kirishadi. bunday birikmalarni muqarrar ravishda asar tarjima qilinayotgan tildagi boshqa uzoq muqobil variantlar bilan almashtirishga ortiqcha ruju qo’yish ham uslubni siyqalashtirishga. Shunday qilib. (Ruschadan Hamid Nemis tilidagi “alles angreifen was vor die Fingar kommt” ideomasi o’zbek tiliga so’zma-so’z tarjima qilganda “qo’lidan kelgan har qanday ishga dadil kirishmoq” ma’nosini beradi. (Perevod s nem. Shu bilan birga. Yuqoridagilardan kelib chiqib. Lekin tarjimani tugatganingizdan keyin esa bir o’z bahringiz ochiladi. keng ma’noda ideomalarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilganda har qanday hollarda ham ularning obrazli tamsiliy asoslari aynan muvofiq keladigan variantlar bilangina o’girish manoning o’zgarishiga. Levina). manoviy siljish hodisasi sodir bo’lishiga olib keldi. murakkab ish va shu bilan birgalikda hammani ham birday rozi qilib bo’lmaydigan soha. Ruschada: Ganefel’dt Klotil’de: Razreshite predstavit’ vam etu malyutku: Inken Peters. Bunda har ikkala birikma boshqa-boshqa obyektlarga (tovuq va mushuk) asoslangan bo’ladi. poryadochnaya devushka. ideomalar haqida quyidagi fikrlarimizni ham sizga yetkazmoqchimiz: Ko’plab frazeologizmlar-ideomalar boshqa tildagi. xushfel qiz Inken Peters. Greift alles mutig an. “oyogi qo`ygan tovuqday” o’xshatish-ibora ruschada “kak ugorelaya koshka” mataliga aynan ekvivalent bo’ladi. die ein ordentliches und fleissiges Maedchen ist. Smelo beretsya za lyubuyu rabotu. Gulom tarjimasi). was ihr vor die Finger kommt. “Mat tvoya kuritsa” ideomasi esa o’zbekcha “onasi baytal”ideomasiga ekvivalentdir. Quyida Gerhard Hauptmanning “Vor Sonnenuntergang” (Hayot shomi) dramasidan olingan ideomalar tarjimasini keltiramiz: Originalda: Justizrat Hanefeld zur Clotilde: Ich darf Ihnen diese Kleine vorstellen: Inken Peters. Chunki. kotoraya ey popadaetsya. ayniqsa qardosh bo’lmagan tillardan tarjima qilish.

bittasini ham ushlalolmaysan.Pushkin tomonidan fransuz tiliga esa bu so’zlar Sharqdan o’tganini payqab olish qiyin emas. Ikkita quyonni quvlasang.S. so you must lie on it. Pogonishcya za dvumyami sayzami. Nimani eksang shuni o’rasan. to i pojnesh. . Hechdan ko’ra kech yaxshi. matal va ideomalar tarjimasida eng muhimi “qalb intuitsiyasi” bo’lmasdan. Quyida ideoma va iboralarning ingliz tilidagi maqol va matallarning o`zbekcha va ruscha tarjimasi bilan tanishamiz: Proverbs 1. “otkrit dushu” idelmalari bir vaqtlar A. Xusumat olmasi-yabloko razdora. Va eng muhimi. Domokl qilichi. Kak postelesh. a day sinitsu v ruki. Shuningdek. Luchshe pozdno. Uzoqdagi bo’g‘doydan. Amerika ochmoq-Otkrit Ameriku. matal va ideomatik iboralarning avvaliga Yevropa tillaridan rus tiliga va asta-sekin turli yo’llar bilan o’zbek tiliga kirib qolganini o’zining “Tarjima nazariyasi asoslari” darsligida ko’rsatib o’tgan. yaqindagi somon yaxshi. Bobil minorasi-Vavilnskoye stolpotboreniye. One‘s bark is worse than one‘s bite. rus tillarida ham birday ishlatiladi. Avgey orxonasi-Avgeevo konyushnya. ispan. Arpa ekib bog‘doy kutma. ni odnogo he poymyaesh. All covet.Salomov bir qator maqol. Prometey olovi-ogon Prometeya. 5. you shall mow. It hurar-karvon o’tar. -Velosiped ixtiro qilmoq-Izobresti velosiped kabilar hozirda internatsional so’zlar sanaladi. Prof. Masalan. As you make your bed. Pirr galabasi. 3. As you sow. Prokrust lojasi va boshqa ko’plab ideomalar ingliz. maqol. A bird in the hand is worth two in the bush. chem nikogda. G’. rus tilidagi “otdat serdze”. fransuz. Axilles tovoni-Axillesovo pyata. nemis. Sobaka layet-veter nosit. all lose. Ne suli juravlya v nebe. Better late than never. 4. Shunday qilib.obyekti-der Finger-qo’l-barmoq so’zlari tushib qolgan. 2. bu xalqlarning barchasi bu iboralarni birdaq qabul qiladi. balki bir qator aniq qoidalarga asoslanish ko’proq foyda beradi.

matal va idiomatik iboralarni ularning ob`ektlariga qarab joylashtirilmasa. Badiy tarjimada maqol va matallar strukturasining ba`zi hususiyatlari Tarjimada maqol va matallar ob`ektining o’zgarishi va saqlanishi masalasi o’zbek tarjimashunosligida mutlaqo o’rganilmagan. Birikmaning ob`ekti hamisha saqlashga intilish g’alizlik tug’dirsa. badiiy ifodada g’alizlikka va til sun`iyligiga yo’l qo’ymaydi. Buning sababi. uni aniq tarjima qilish kerakmi. birikmaning ob`ekti uni qanday tarjima qilmaslik kerakligini ham belgilovchi omillardan biridir. buning sabab va oqibatlari nimadan iborat? Quyida ana shu masalalar atrofda fikr yuritiladi. mexanik ravishda. yohud boshqa yo’llar bilan aks ettirish ma`qulmi degan masalalarni belgilashda birikma ob`ektini ahamiyati katta: frazeologizm ob`ekti uni qanday tarjima qilish kerakligini belgilovchi narsadir.III – BOB. ularni faqat ma`nosiga qarab aks ettrishning iloji bo’lmas edi. aksincha har qanday hollarda ham ularni o’z mahalliy ob`ektlari bilan almashtiraverish tekstga milliy bo’yoq berishga sabab bo’lishi mumkin. uning ob`ektlariga qarab tarjima qilib. Ikki til frazeologiyasining ob`ektlarini muqoyasa qilish qiyosiy va chog’ishtirma grammatika yaratishda ham qimmatli material beradi. o’zbekcha ekvivalient yoki muqobili bilan almashtirish lozimmi. Qanday hollarda. Nihoyat bunday printsip yozuvchi va tarjimon uslubi personajlar tilining o’ziga xos xususiyatlari va asarning milliy kaloriti tushunchalarini aniqlashda katta ahamiyatga molikdir. Frazeologiya ob`ektini o’rganish leksikologiyada ham katta ahamiyat kasb etadi: agar mavjud ikki tilli lug’atlarda maqol. Ko’p hollarda esa tarjimon birikmani.1. BADIIY TARJIMADA USLUBNI AKS ETTIRISH MUAMMOLARI III. . tarjimada birikmaning ob`ektini o’rganish uni qaysi yo’l bilan tarjima qilish lozimligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. ob`ektlari hamda shakllari bir-biriga juda muvofiq keladigan ayrim maqol. matal va idiomalar mazmunan bir-birlarining o’rnini qoplay olmasligi mumkin. Ana shunday hollarda ba`zan sohta ekvivalientlar ham ishlatib yuborilishi xavfi tug’iladi. Shu bilan birga ayrim ikki tilli lug’atlarda (masalan o’zbekcha-inglizcha lug’atda) ko’p birikmalar ob`ektlariga qarab bir necha martalab takror ishlatiladi. Ikkinchi tomondan. Chunonchi. (frazeologiyani lug’atda aks ettirishda ularni etakchi ma`no ob`ektiga qarab joylashtirish va alfavit tartibida qo’shimcha ob`ektiga navbat kelganda asosiy ob`ektga ishora qilish zarur). Demak. Demak. ikki tilli lug’atlarda frazeologiyani ob`ektiga qarab joylashtirish printsiplari puxta ishlab chiqilmaganidadir. frazeologiyaning qaysi qatlamlarida ularning ob`ektlari bir – biriga muvofiq keladi.

Lekin ruscha tarjimasiga juda yaqin bo’lgan o’zbekcha jumla esa mantiqan butunlay boshqa ma`noda ifodalaydi. Nochi sil’no boleli. but stepped to the fore to break the way . . Bu hol esa bavosita tarjimalarda shu tildagi mavjud iboralarning qo’llanmay qolib originaldagii emotsionalekspressivlikni to’la ifodalanmasligiga sababchi bo’lmoqda. O’zbekcha tarjimada: “Ahvoli juda og’ir”. rus va o’zbek tillaridagi frazeologik birkmalar muqoyasasi shuni ko’rsatadiki. frazeologik birligi bilan ifodalanadi. kombinatsiya yasash orqali frazeolgik birikma hosil qiingan bo’lsa. kogda mo` trogalis’ v put’ ya edva sderjival krik. ingab yuborishimga sal qolardi. balki. oldida borar va bizga yo’l ochib berardi. Passuk miq etmay. 40) O’zbekcha tarjimasi: “Oyoqlarimiz qattiq og’rirdi. Ruscha tarjimasida: “. qichqirib yuborganimizga oz qolardi. In the morning when I hit the trail. leksik ma`nosida ishlatilgan: 1. chang’ilar oyog’imizni shu qadar og’ritardi. Ingliz. . ertalab yo’lda tushganimizda. tishishi – tishiga qo’yib. so’zsi.” Ingliz tilidan bevosita tarjimasi quyidagicha: “Oyog’larimiz yallig’lanib ketgandi. p 143). yuqoridagi inglizcha to be in a devil of state iborasi ottenkasini ham ifodalagan.Asl nushada so’z o’yini yasalib frazeologizm mazmuni talqin qilingan yoki birikma tarkibidagi ob`ektlarning o’rnini almashtirib. ne razjimaya gub. Lekin rus tilida esa mazkur iboralarning ma`nosini to’la qoplay oluvchi frazeologik birliklar yo’q. Quyidagi inglizcha parchalarda uchraydigan frazeologik ibora ruscha va o’zbekcha tarjimalarning har ikkalasida frazeologik ma`nosida emas. Kontekst qahramonning asabiy holatda ekanligin ifodalab. shaytoni tutib to’zibdi yoki jazavasi tutib turibdi deb tarjima qilinishini taqozo qilgan holda... SHuning uchun bunday iboralar so’zma-so’z. Rus tilidagi tarjimalarida mana shunday o’zgarishlarga uchragan ingliz iboralari. o’zbek tilida o’z ifodasini topmaydi: Inglizchasida: “He is in a devil of a state”. SHuningdek. bir tildagi ma`lum tushunchalarni ifodalovchi. Passuk never opened her lips. yo tasviriy yo’l bilan tarjima qilinadi. ertalab yo’lda tushilganda yo’lda chang’i oyoimni shunday og’ritardiki. Jumladan. takuyu bol’ prichinili po`ji Bassuk. “Bo`t’ v ujasnom sostoyanii” so’z birikmasi rus tilida juda keng ma`noda ishlatiladi. London. uchinchi tilda esa bunday iboralar umuman bo’lmasligi mumkin. tarjimada go’yo uning salomatligiga putur etib tanazzullga yur tutayotgandek yoki qiyin bir vaziyatga tushgandek bo’lib qolgan. I sweated to keep down the cry when the pain of the snow shoes smote me. tarjimada birikmaning ob`ektini aks ettirishga zarurat tug’iladi. yo’l ochish uchun oldinga o’tib ketardi . Po utram. O’zbek tilida esa bu iboraning “shaytoni tutib turmoq” ekvivalienti bilan “jazavasi qo’zib turmoq” muqobili mavjud. Rasskazo`. Ruscha tarjimasida: “On v ujasnom sostoyanii”. bir tildagi ba`zi bir frazeologik birliklar ikkinchi tilda ekvivalient yoki muqobil frazeologik birliklarga ega bo’lishi. . Inglizchasida: And our feet were very sore. gila vperedi i proglado`vala dorogu …”(Dj.. str. ( J London short stories. “to cast one’s eyes. not to open one’s lips” iboralarning ham “ko’z tashlamoq” ekvivalienti bilan “miq etmaslik” muqobili bor. Passuk lablarimizni qisib.. Quyidagi missolar buning yaqqol namunasi bo’lishi mumkin: Kishining asabiy kayfiyati ingliz tilida “to be in a devil of a state”.

uning milliy koloritni tashkil etadi. kelinim sen eshit. Har btr personajni o’z tilida gapirtirishda harakat qilingan.. short stories) 3. U yokibu millatning o’ziga xos xususiyatlari badiy asarda aks etib. Haddan tashqari achiqlanish holatini ifodalovchi aus der uaut fahren idiomasini tarjimonlar tilimizda mavjud va aynan shu ma`noni anglatuvchi tepa sochi tikka turadi idiomasi bilan o’zinlatganlar. psixologik xususiyatlari. baliq chuqur joyni. o’z qiyoshimni ko’rardim ” Tarjimada frazeologik birikmalarni nuqul ularning o’z ob`ekti bilan tarjima qilishga intilish chalkashliklar va anglashmovchiliklar tug’ilishiga sabab bo’lishi mumkin. O’zbekcha tarjimasi: “. tili. urf – odatiga ega. Mening nazarimda Sen yozgi quyosh eding Qo’zlarim qaysi tomonga qaramasin. Ayniqsa mo’ziqachi Millerning obrazi. Har bir millat o’ziga xos yashash sharoiti. gut ist gut. den Esel meint man. yuqorida keltirilgan misollar ham shular jumlasidandir. Ayrim frazeologik iboralar ustalik bilan o’girilgan. . matallarga boy jonli tili tarjimada durust chiqqan. Milliy o’ziga xoslikning asosiy belgilardan biri realiyalardir. Nemis yozuvchisi Shillerning “Makr va Muhabbat” tragediyasining tarjimasini kuzatish. O’xshatma frazeologik iboralarni tarjima qilishda chalkashliklar ko’p uchraydi..2. Tarjimaning tili ravon. xullas milliy harakteriga. tushunardi. xorijiy tillardan qilinayotgan tarjimalarning umumiy ahvoli va bu sohadagi yutuq va nuqsonlar bilan tanishishga imkon beradi. uning maqol. odam moyli joyni izlaydi deb juda yaxshi berilgan. besser ist besser. Tarjimonlar asarning mazmuni. madaniyati. auf den sack schlagt man. Inglizchada: “You are as the midsummer sun …And whatever way I cult my eyes I behold the sun. undagi voqealar va obrazlarning xarakterini ochib berishga birmuncha yutuqlarga erishganlar. CHunonchi.”( J London. kabi nemis maqollari qizii senga aytaman. Masalan.

mehnat qilib yashash g’oyalari maqol mohiyatida salmoqli hissalar qo’shib keladi. Masalan: “Nothing questioners. -Bilmaganni so’rab o’rgangan olim. matallarda Vatanni sevish. Shu bilan birga ma`lum bir tildan ikkinchi tilga berilgan o’girishlarda maqollarning aynan o’hshashini topish qiyin bo’ladi. Bu erdan tarjimondan o’tkir ziyraklik va katta matonat talab qilinadi. Maqollarning yana bir tarafi borki. matali o’zbek tiliga funktsional jihatdan mos kelgan “Tikansiz gul bo’lmas” mataliga o’girish mumkin. Masalan: Ingliz tilidagi “There is no rore without a thorn” . ham shakl. xalqning donishmandligidadir. Maqol xalq orasida kun sayin tug’ilib qolganidek. Maqol so’zining ko’rki. bu borada izoh berib o’tish tarjimaga putur etkazmaydi. bir euchta ob`ektlari mavjud. ham xususiyatga ega. SHuni aytib o’tish kerakki. matallarda o’z ifodasini topadi. he that nothing learned”. og’zaki va yoza ijodi mahsuli hisoblanib. nutqning o’tkir quroli. CHunki aynan maqol va matallarning tarjimasini to’liq yoritib berolmaslik badiiy asar mazmuniga putur etkazishi mumkin. uni badiiy matnda. bular deyarli ko’plab hollarda umumiy mazmun mohiyatitini saqlagan holda o’hshashliklarga ega bo’ladi. Do’stimning do’sti-mening do’stim. Maqol. To’g’ri. ya`ni qalam yordamida yoritilayotgan asarda qo’llash masalalari paydo bo’ldi. orlanib so’ramagan o’ziga zolim. xalqning ko’p asrlik tajribalari. xalqning milliy madaniy merosi namoyon bo’ladi. turmushidagi turli voqea-hodisalarga munosabatining ifodasidir. Har bir maqolda shu maqolni yaratgan xalqning timsoli. Maqol va matallargi o’zbekchada tarjima qilish muammolari.III. tafakkuri va ruhiy holatlari maqol. Les amis de nos amis sont nos amis. matal va idiomalarning bittadan ta`rif. echkiga jon qayg’usi” maqolida ham ikkita ob`ekt bor. . ko’plab maqollarning har xil tillardagi shaklllarida ham shaklan. Badiiy matn matallarda esa maqollar va matallarda o’girish jarayoni alohida o’rin egallaydi. Maqol. Har bir xalqning tarixi. Lekin bularga umumiylik masalasi ham ahamiyatlidir. Maqollar va matallar xalqning tarixiy.2. SHunda izohangan yoki bir adekvat variantga murojat qilinadi. ham ma`no jihatidan yoki umumiy bajarayotgan funktsiyalaridan o’hshashlik topsa bo’ladi. har bir maqol va matal ham ma`no. “Qassobga go’sht qayg’usi. Masalan: O’zbek tilidagi yuring qiyshiq bo’lsa oynadan o’pkalama maqoliining muqobil variantini topish ancha mushkul. Chunki asarda berilayotgan timsol yoki voqeahodisani to’laroq bayon etish uchun albatta maqol va matallarga murojat qilinadi.

tarjima praktikasida katta mushkullik tug’dirib.Andrevich).Tarjimaga g’ov bo’ladigan narsa har qanday turdagi idiomatik iboralarni to’g’ri tarjima qilishdir. Tarjimada avtor uslubini aynan berish uchun leksik-frazeologik vositalari tanlab ola bilish hal qiluvchi ahamiyatga ega.(V.D. Chunki.S. uni milliy an`anviy birikmalar bilan alishtirishda ham asardagi ma`lum komponentlarni bo’zib yuborish ehtimoliga olib keladi. To’g’ri.Pushkin). asar jozibasini oshirishga imkon yaratadi. nutq vositalarining bu kategoriyasi faqatgina badiiy adabiyotning xususiy mulki bo’la olmaydi. SHuning uchun ularga faqat badiiy adabiyotga taalluqli masala deb emas. maqol uchun asos bo’lgan so’z tarjima qilingan chog’da ham fikr umumiyligida chalg’ishlar yuzaga keladi.Reker). chunki bu iboralarning ma`nosi ularni tashkil etgan komponentlarning hozirgi vaqtdagi ma`nosidan kelib chiqmaydi”. obraz va personajlarning til xususiyatlarini tarjimada berish adekvat badiiy tarjima yaratish va boshqa o’nlab jumboqlar maqol. shoir va olimlarning asarlarida maqol. aniq va erkin tarjima tushunchasi. matal va idiomalarni bir tildan boshqa tarjima qilish muhim va murakkab ish ekanligi alohida ta`kidlab o’tiladi. badiiy matn bo’yoqdorligini oshiradi. Ko’pgina yozuvchi. Biroq A. nazariy jihatdan ham juda katta qiziqish uyg’otadi. Tarjimon esa o’z mehnati natijasini tarjima qilishdan asarning sof va mazmunan boyligida ko’radi. Tarjima nazariyasining bir qancha matal. idiomalarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish problemasi ham g’oyat katta ahamiyat kasb etadi. Maqol.. o’quvchiga ham zavq baxsh etadi. Frazeologiya masalalari va turli tillarda so’zlarning har xil birikishiga oid problema. matal va idiomatik iboralarni tarjima qilish masalalari bilan chambarchas bog’liqlir. tarjima praktikasi bilan birga. matal va idiomatik iboralar badiiy asarda avtor tilida hamda unda tasvirlangan personajlar nutqida ko’p uchrashi sababli ular badiiy adabiyot uchun juda harakterlidir. .Maqollar aslida maqol bilan tarjima qilinsa. singib ketgan.I.Fyodorovning fikricha. (L. Tarjimada avtor uslubi va milliy kaloritni aks ettirish. “Avtorning indivudial uslubini va uning asaridagi milliy o’ziga xos xususiyatlarini saqlab qolishdek muhim vazifani hal qilish yo’lidagi qiyinchiliklar ma`lum darajada leksika va frazeologiyani tarjima qilish tarjima qilish masalalari bilan vositasidir”. “. bo’yoqdorligini kengaytiradi.Bleshovich) “Oqibat natijada tarjimadagi qiyinlik darajasining mezoni keng ma`noda asl nusxa tilining idiomatikligidir” (Ya. Maqol ob`ektini hamisha saqlashko’p hollarda go’zalliklarga olib kelsa-da.. tarjima nazariyasi uchun ham g’oyat katta ahamiyat kasb etadi. “Har bir tilning o’ziga xos iboralar va o’z qo’yma naqlllari. milliy sayqal berish ba`zida samara beradi. ular orqali matn badiiy saviyasini oshirish ijodkorga ham. Chunki turli tillarda moddiy ma`nosi bir xil bo’lgan so’zlarning ma`no va uslub funktsiyalari bir-biridan tafovut qilishi turli tillarda bunday so’z birikmalarining farq qilganligi uchun. Badiiy matn tarjimasida sayqal va bo’yoqdorlik shart va zaruriydir. ifodalari bo’lib ularni bir tilga muqobil so’zlar bilan tarjima qilib bo’lmaydi” (A. Maqollarni tarjimada qo’llash. Chunki frazeologik iboralar publistikada va qisman ilmiy adabiyotlarda ham ishlatiladi. balki juda muhim til masalasi deb qaramoq kerak.V.

Maqol. Ingliz tilidagi frazeologik iboralarni ularningo’zbek tilidagi muqobillari bilan berish yoki ularni so’zma – so’z tarjima qilgan ma`qulmi? Avvalo. Bunday hollarda ular shubhasiz. agar hamma matal va idiomalarni so’zma – so’z tarjima qilib bo’lganida edi frazeologiya problemasi ham bo’lmasida. SHunday qilib. Badiiy tarjima tufayli tilning frazeologiyasi boyitadi. matal va idiomalarni bo’zib tarjima qilish asar tilini nursizlantiradi. Ko’p tarjimonlar frazeologik birikmalarni aniq ekvialentini topolmay har xillikka yo’l qo’ygan chog’larida ham bari-bir asarni keyingi nashrlarda yoki boshqa asarni tarjima qilganlarida o’zbek tilidan o’sha birikmalarni mag’zini ochadigan muqobil birikmalar topib ishlatishga harakat qilganlar. Masalan: Happiness takes no account of time. Bizda bir qancha maqol. “Iskusstvo perevoda” nomli asarining avtori K. iloji boricha so’zma-so’z tarjima qilinsa. fikrlashining milliy uslubi o’z ifodasini topgan bo’ladi. har xil kontekst ichida turli.tuman ma`no ottenkalari olib kelishi mumkin. matal va idiomalar turli asarlarda turlicha tarjima qilishda ro’y berayotgan chalkashliklar tanqid qilinar ekan. intilish kerak. Masalan. .Tarjimada avtorning indivudial uslubini aks ettirishda frazeologizmlar tarjimasining ahamiyati katta. ba`zi olimlar asardagi maqol va matallarni xuddi “o’ziday” tarjima qilishni tavsiya etadilar. idomatik iboralar ham. Bundan ayni bir frazeologik iborani hamma tarjimonlar muqarrar ravishda uning bir xil shtamp ekvialenti yoki muqobil tarjima qilishlari shart degan xulosa kelib chiqmaydi. Ana shunday maqol va matallar juda ko’pdir. Tarjimada orginalning milliy xususiyati va avtorning uslubini aks ettirishning ahamayati katta. o’sha kontekst talab qilgan ma`noda muvofiq variant bilan tarjima qilinishi darkor. boshqa tillardagi ko’plab maqol va matallar idiomalarda aks etgan hikmatni ularning ona tilimizdagi muqobillari bilan almashtirish vositasidagina ro’yobga chiqarish mumkin. Baxtiyorlar vaqtga qaramas . Chunki xalq maqollarning qimmati ham shundagi ularda xalqning tug’ma xususuyati. Badiy tarjimada frazeologiyani aks ettirishni quyidagicha talqin qilish mumkin: 1) original frazeologiyani tarjima tilining frazeologiyasi bilan almashtirish. ulardan kelib chiqadigan hikmat hijjalab qilingan tarjima ichidagi so’zlarida o’z in’ikosini topmaydi. 3) original tilining frazeologiyasini aynan tarjima qilish. Ba`zi tillarda shunday maqol va matallar borki. “Chet til maqollari va matallarni ularning o’zbek tilidagi muqobillari bilan almashtirmasdan balki. Chukovski shunday fikrni ilgari suradi. Badiiy asar tilida ifodalangan milliy ruhni aks ettirishda frazeologiyaning roli katta. Va uning badiiy qimmatiga putur etkazadi. Bu esa ularning adekvat tarjima yaratish yo’lida sidqidil mehnat qilganliklarni ko’rsatadi. tarjima nazariyasining frazeologiya idiomatika problemalarining o’rganish natijalari leksikologiya uchun qimmatli material beradi. SHunda asoslanib. 2) tarjima tilining frazeologiyasi original tilining frazeologiyasiga moslash. So’z kabi.

XULOSA Ushbu malakaviy ish tilshunoslikning dolzarb mavzularidan biri “maqol va matallarning tarjimada aks ettirishi”ga bag’ishlangan bo’lib ishning asosiy maqsadi-maqol va matallarning ingliz tilidan o’zbek tilidagi tarjimadagi mohiyatini anglab etish va shakllanish jarayonini ochib berishdir. maqolni quruq gapga. Tarjima .. Boshqa tilga ko’chirgan esa formasi emas. Masalan: -Nothing stings like the truth. -Tarjimashunoslikka oid fikrlar ularning qo’llanish xususiyatlari to’g’risida fikrlar olg’a surildi. -Malakaviy ishning ob`ekti sifatida qiyoslanadigan tillar tipologiyasi olinadi. Ma`lumki. -Maqol va matallarning tasnifi. Deyarli hech qanday yangilik ham yaratilmagan. har bir xalqning o’z e`tiqodi. Maqol va matallarni o’zga tillrga to’g’ri keladigan muqobilini topa bilish ularni tarjima qilayotganda shakl va mazmun birligiga alohida ahamiyat berish. Ularning turlari haqida fikr yuritildi. Ushbu tadqiqot jarayonida men quyidagi 1 xulosalarga keldim. Maqolning chuqur mazmuni uning formasi bilan vobastadir. balki faqat mazmunigina ko’chadi xolos. Ilova qimlaridan iborat bo’ladi. ya`ni tilda qabul qilingan ob`ektlari. maqollar va matallar qanday kelib chiqqanligi haqida fikr yuritildi. psixik va o’ziga xos xususiyalari bor uning o’ziga xos antastik obrazlari turli-tuman ko’chma ma`noli birikmalari uchun asos qilib olingan timsollar bor. Hozirgi kunda mamlakatimizda ushbu mavzu yuzasidan etarlicha tadqiqot ishlari olib borilmagan. xulosa. foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati. -Pravda glaza kolet. -Asosiy masalaning o’rganilishi tarixida qaysi olimlar bu mavzuda ish qilganliklari. matalni esa suyuq birikmaga aylantirib qo’yish hech gap emas. -Haqiqat qilni qirq yorar. Aks holda boshqa xalqning milliy tafakkur taxlitini aynan aks ettiraman deb. Malakaviy ish 3 ta bob.- baxtlilar vaqtim kutmas Darhaqiqat boshqa xalqning maqol yoki matallarni so’zma-so’z tarjima qilishida g’oyat mohirlik va ehtiyotkorlik talab qlinadi. hamda 7 ta paragraf. -Maqol va matallar tarjimasiga oid muhim shart-sharoitlar o’rganiladi. O’ziga xos formadan so’z yoki obrazning o’z tilida anglatgan mazmunidan xolos bo’lib qolgan maqol va matal boshqa xalq nazarida shu maqollarni yaratgan xalqning donishmandligidan darak berish o’rniga uning tafakkur taxliti to’g’risida aksincha yomon taassurot qoldiradi.

Ishning ilmiy-amaliy ahamiyati shundan iboratki. SUMMARY . undan dars jarayonlarida qo’shimcha material sifatida foydalanish mumkin. tarjima qilish usullari haqida fikr yuritildi. O’ylaymanki. Ushbu. Ishning ikkinchi qismida maqol va matallarning bir-biridan farqi tarjima jarayonidagi ularning xususiyatlari. Men ishni yozish jarayonida oz bo’lsada. yuqoridagi muammolarni ochib berishga harakat qildim. CHet tildagi biron bir iborani olib.jarayonida maqollarning milliyligini saqlab qolish va hokazolar tilshunoslikning oldida turgan dolzarb muammolardan biridir. bundan tashqari ishdan metodika darslarida ham foydalansa bo’ladi. Malakaviy ishni yozishda men qiyosiy tipologik metoddan foydalandim. Ularning maqollar tarjimasi xususidagi fikrlaridan foydalandim. malakaviy ish o’quvchilarning maqol va matallarning tarjimasi xususidagi tushunchalarni biroz bo’lsada kengayishiga sabab bo’ladi. uni ona tilidagi muqobili bilan taqqoslash ularning ongini oz bo’lsada o’sishiga yordam beradi. mavzuni yoritishda turli olimlarning asarlaridan.

object. Introduction includes such vital problems as the actuality. They are usually short familiar epigrammatic sayings expressive and have generalized meaning. the list of used literature and the appendix. to determine the peculiarities. who did the translation to light up the composition and the interconnection between proverbs and sayings . three chapters. and the list of literature. the following assignments must be served: to show the service of scientist. In order to realize this aim. problems.Uzbek proverbs and sayings.The qualification work is dedicated to one of the most important problem of phraseology – the translation of proverbs and sayings are reflected. structure. The first chapter is about the problem of the phraseology of comparative languages. They are also image bearing. Proverbs are brief statements which show in a form the accumulated life experience of society. . For example: “Better late than never” “He laughs best who laughs last” A saying is a common phrase differing from proverbs in that the thoughts is not to completely expressed here: “To fish in troubled waters” “To kill two birds with one stone” The qualification work consists of introduction. that is about the scientific in this theme and the main aims and problems of my research work The second chapter includes the composition of proverbs and sayings from English into Uzbek. subject. I used the comparing typological method to write my qualification work. And at last appendix includes the list of English . practical and theoretical value. summary. aim. about the usage proverbs and sayings translated into Uzbek. The aim of qualification work is to realize the process of forming of the essence of translation the proverbs and sayings into English and other languages. checking contents in translation to realize and overcome the difficulties in keeping the national features of proverbs and sayings while translating them I stopped at the question about the usage the translation proverbs and sayings as the subject and the phraseology of comparative languages as the object of my qualification work. authors. history of learning of the research work. They express the wisdom of the people and never loss their freshness and vigor.

. "Barcha reja va dasturlarimiz vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish. "Xalq so`zi" gazetasi.Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati. Mustaqil O`zbekiston ta`limi. "Ishonch" gazetasi. 2010 yil 1.A. 7. Karimov I. 4. Karimov I. O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li. 6.T. O`zbekistonning siyosiy. 9. 2011 yil 22 yanvar'. 2010.: O`zbekiston. xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qiladi". -T. 5. 1997.sentyabr'. Karimov I. “XI-XIV asr turkiy yozma manbalar tilidagi zoonimlar”. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontseptsiyasi.: Sharq. -T. A. Bafoev B. “Hozirgi o’zbek adabiy tilining leksik qatlamlari”.T. 10. Karimov I. Karimov I. 2010 yil 8 dekabr'. . -48 b..56 b 2.: O`zbekiston. “Ko’hna so’zlar tarixi”. Karimov I. ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy yo`llari. . 2009. Begmatov A.35 b 3. Jahon moliyaviy -iqtisodiy inqirozi. 1..A. A.taraqqiyotimizning muhim omilidir". "O`zbekiston ovozi" gazetasi.A.: O`zbekiston. Karimov I. 1998. Abdushukurov B. O`zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo`llari va choralari.A. 8.B. O`zbekiston Respublikasi mustaqilligining 19 yilliga bagishlangan tantanali marosimda so`zi. -44 b. "Mamlakatmizni modernizatsiya qilish yo`lini izchil davom .

Kamol F. Rabbonaqulov X. Doniyorov X. “O’zbek tilining izohli lug’ati”. Ashukina «Kro`lato` slova». SHaripov J. Rasulov R. 38. 21. 18. Mamatov A. Salomov G’. Axmedov. hikmatli so’zlar”. “O’zbek tilida sodda gap qolipli frazeologizmlarning zaruriy birikuvchanligi”. “O’zbekistonda tarjimashunoslik taraqqiyoti”. “Salomov G’. Berdiyarov X. Salomov G’. 30.“ Hozirgi o’zbek adabiy tili”. 24. 16. 34. “Majoziy iboralarning tarjimada qayta yaratilishi”. “Ruscha-o’zbekcha” frazeologik lug’at. matallar. Ismatullaev X. “O’zbek tili leksikologiyasi”. 39. Siddiqov Yo. 14.V. Yo’ldoshev B. 25. “Adabiy til va badiiy stil”. “O’zbek frazeologiyasidan materiallar”. 15. Ashukin I. Yo’ldashev B. “ O’zbek va turk tillarida somatik frazeologizmlar”. 22. “Rus tilidan o’zbekchaga maqol.M. Muhammedov D. 28. “Tarjima nazariyasiga kirish””. “O’zbek tili”. “Badiiy tarjima va mohir tarjimalar”. “O’zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari”.11. Xojiev.S. 29.R. “Badiiy tarjima va nutq madaniyati”. 13. 35. Sobirov M.P. «Osnovno`e ponyatie russkoy frazeologii kak lingvisticheskoe distsiplino`». Mukarramov Z. 20. 27. “O’zbek frazeologiyasidan materiallar”. Musaev Q. Vinogradov V. maqollar. “O’zbek terminologiyasida leksik qatlamlar”. Sodiqova M. Salomov G’. Usmonova SH. “Tarjima tashvishlari”. Jo’raev K. “Inglizcha matal va idiomalar”. 37. “Til va tarjima”. «Semantika frazeologicheskix oborotov». 17. Tursunov . 31. 26. “Salomov G’. 33. 32. . “O’zbek tili leksikasi”. matal va idiomalarni tarjima qilish masalalari”.E. 23. Hakimov R. “Tarjima san`ati”. Muxtorov J. “Tarjima nazariyasi asoslari”. “Qanotli so’zlar. 36. Jukov V. SHkramova K. “Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy stili”. 19. 12.

«Teoriya perevoda». Popozova Z. «Osnovo` perevoda s angliyskogo yazo`ka na russkiy». 49. 49. Maxmordi. 44 Komissarov V. N.N. 53. «slovar’ upotrebitel’no`x angliyskix poslovits».N. vvodnaya stat’ya k sborniku posloven russkogo yazo`ku». 57. . 56. «Lektsii ob obhey i russkoy frazeologii». SHanskiy N. «CHto takoe frazeologiya».A «Lingvisticheskie voproso` perevoda».I. «Slovo i obraz 1964».S. «Ocherki po ocherki frazeologii». Kolmenz V. «Teoriya frazeologicheskogo sblijeniya». 51. Makovskiy. 47.M. 58. Belevanov E.«Angliyskoe etimologiya». «Frazeologiya sovremennogo russkogo yazo`ka». «Stilistika angliyskogo yazo`ka». «Lingvistika perevoda».M. 50. 59. «Posobie po perevodu s angliyskomu yazo`ku na russkogo yazo`ka». 50. «Soprovihenna narodnoy mudrosti. 46.D. 52. «Uzbekskie poslovitso` i pogovorki» perevod Evgeniya CHerneevskogo i Vaxoba Ro’zimatova. Kolmenz V. 45.40. 42. «Kniga angliyskix idiom» (a book of English idioms). Soloduxo e. «Frazeologiya angliyskogo yazo`ka». Polivanov E.D. 46. «Slovar’-spravochnik po russkoy frazeologii». YArashev B. 48.M.N.M. «Vo`bor slov». Komissarov V. 55.D. Kopilenko M.N. Komissarov V. «Praktikom po perevodu s angliyskogo yazo`ka na russkiy». Rayzenzon M.D. 45. Sholokov M. «Slovo i obraz».M. 43. Smit P. Makovskiy. Teliya V. SHmelev D.N.N. 51. 60. Komissarov V. 41. 54. «Slovar’ antonima sovremennogo angliyskogo yazo`ka».«Angliyskoe dialektologiya». «stat’ya po obhemu yazo`koznaniyu». «Idiomo` angliyskogo yazo`ka». 47. N. «Vvedenie v yazo`koznanie». Komissarov V. Reformatskiy A. «Iz istorii slov i slovarey» ocherki po leksikologii i leksikografii. Tolstoy S. 48. Moroxovskiy A.

6. Gap bilguncha . «Frazeologizmo` s chislitel’no`mi juri…». YAxshi ota – onadan ham yomon farzand tug’ilgan.shtml http://www. “Tarjimalar u haqida yana bir-ikki og’iz so’z”. Absent is always in the wrong O’zi yo’qning – ko’zi yo’q. 8. mehr dilga tushadi. but few contempt. Adversity is a good discipline. Accidents will happen in the best regulated families.YA. Absence sharpens love. presence strengthens it. 63. . 66. 5. YOmon o’g’il molga ortiq. Abundance of money ruins the youth. 7. Siddiq Sanjar.onestopenglish.com ILOVA (Ingliz-o’zbekcha maqol va matallar ro’yxati) 1. Aql boshqa kelar.tesolgreece.ihworld. Har kim suygan oshini ichadi. Bosh boshga tegsa. Internet resources 64. 62. http://www. 4. 65.bizland.ish bil.com/dinou01. «Adabiy tarjima san`ati». Rustamov N. 67.com/ihworldjournal http://tritt.com/swissenglish/tbl/richmond.htm http://www. Romanskiy A. 3. many can bear.61. There is no accounting for tastes. 2. Adversity. Ko’z ko’zga tushsa. Actions speak more louder than words.

A soft answer turned away the wrath. 16. Xunuk bo’lsa ham qiz yaxshi. 19. 13. 21. Mehnat qancha og’ir bo’lsa. . 15. 20. YAltiroq narsa oltin bo’lavermaydi. 17. All is not gold that glitters. Keti shuncha shirin bo’ladi. Qiyshiq bo’lsa ham yo’l yaxshi. Ilmli – ming yashar Ilmsiz bir yashar. Usti yaltiroq ichi qaltiroq. Appetite comes with eating. Art is long. 11. Oyning o’n beshi qorong’u bo’lsa. 9. 14.Qiyinchilik mehnat bilan engilar. All is over but the shouting. O’n beshi yoruq bo’ladi. Qush yo’q joyda qurbaqa ham bulbul. Almost never killed a fly. 10. To’ydan keyin nog’ora. Appearance are deceptive. After dinner comes the reckoning. 12. After dinner mustard. After rain comes sunshine. Mushugiga ham pisht demaydi. Emog’ning qusmog’i bor. Among the blind the one-eyed is king. 18. Borga etti kun xayit Yo’qqa bir – kun. After dinner sit a while. Egilgan boshni qilich kesmas. Any port in a storm. life is short. after supper walk a while.

As you sow. Arslon izidan qaytmas. 32. 22. Better an egg today than a hen tomorrow. YOmon kun saharidan ma`lum. 25. Tovuqning tushiga don kirar. 26. 23. shall you mow Nima eksang shuni o’rasan . The best is the enemy of the good Baliq chuqur joyni Odam yaxshi joyni istar 28. Yaxshi yil bahoridan. Eshak Makkaga borgani bilan hoji bo’lmas. Better a glorious death than a shameful life Er bo’lib yashagandan SHer bo’lib o’lgan yaxshi. Agree. Qorning to’ymasdan qo’l artgin. All are not saint that go to the church. Keyingi quyruqdan hozirgi o’pka yaxshi.Qorning ochmasdan ovqat egin. 29. A good beginning makes good ending. 33. All is fish that comes to his net. Yigit so’zidan. 31. Better be sure than sorry Keyingi pushaymon Ozgina dushman. Better late than never Hechdan ko’ra kech yaxshi. for the law is costly. Better be the head of a dog than the tail of a lion. 24. Agues comes come on horseback but go away on foot. 30. Og’riq joyni torsa. 27. Arslonning o’ligi – sichqonni tirigi. Better be born lucky than rich Taxting kulguncha – baxting kulsun. olti oy qishlaydi. 34.

A new broom clean YAngi supirgi toza supuradi. Bald heads are soon shaven Kalning nimasi bor – temiz tarog’i. oy seskanmas 41.35. It’s as broad as it’s long Alixo’ja – Vali xo’ja 46. Bad news have wings YOmon so’zning qanoti bor 36. Eat the bread of idleness Bekorchining beti yo’q Qozon otsar eti yo’q 44. The bait hides the hook Biz balosi 38. Bad injures the good He that spares the Hasisning yonidan moli chiquncha Tanidan joni chiqadi.qaytmas 40. His bread is buttered on both sides Uning pichog’i moy ustida 45. A bargain is a bargain Mard aytmas Aytsa . A bull in a China shop. Beauty will buy no beef CHiroqqa non botirib eb bo’lmas 43. Qo’polning o’pganidan To’qolning tepgani yaxshi . 47. 37. 39. Barking dogs seldom bite Huradigan itlar kamdan – kam qopadi. 42. To bark at the moon It hurak. Ko’rning nimasi bor – eski tayog’i.

48. When the cats away. Puldorning ota – onasi pul 51. Let bygones be bygones. To build castles in the air. Taqdirning balosi ko’p Sao’lasi panosi ko’p 49. the mice will pay. Qumdan qo’rg’on bo’lmas 60. Cards are the devil’s books. Har kim nasib qilganini olar 57. O’tgan ishga salovot 52. Extiyoting bo’lsa extiyojing bo’lmas 50. Qimordan kelgan qimorga ketar 56. To put the cart before the horse Tentakning oti tepasidan yotar 59. Calamity is man’s true touchstone Odam safarda bilinar Botir xatarda 53. Lucky at cards unlucky in love. g’am oldirar 58. He that bulls the cows must keep the calf. Business before pleasure. Va`dasiga vafo yo’q. a spade Oqni oq. At the Greek calends. Mushukning to’ygani sichqoning to’ygani . qorani qora demok 55. To call a spade. Care killed a cat Qayg’u qaritar . Every bullet has a billet. A cat may look at a king Yirtiq bo’lsa to’nim yirtiq Ko’nglim podshodan ortiq 61. Ko’rshapalakning ko’zi yo’q 54.

Cut the coat according to the cloth. Ilonning bolasi – ilon CHayonning bolasi . As the old cock crows so doth the young. O’z o’yiga laycha o’am sher 73. Savob o’z o’yingdan boshlanadi 64. Birovning qo’li bilan tikan yulish oson.62. O’ulochinga qarab ketmon chop 71. Osmon bilan erdek farqi bor 63. A chip of the old block. 65. Aybga iqror mard kishi YAshirmoq qo’rqoq ishi 74. Cleanliness is next to godliness Toza qalbga dog’ bo’lmas 69. bizdan bugina 68. Civility costs nothing. Claw me and I law this Sizdan ugina. Climbed that never fell. Conscience is a continual feast. As like as chalk and cheese. Charity begins at home. Qush uyasida ko’rganini qiladi 72. Insofli odam oshini er Insofsiz odam boshini er . Confession is good for the soul. Pull somebody’s Chestnuts out of the fire. A cock in valiant on his own dunghill. Xushqxulqlik fazilati – odamiylik ziynati 67.chayon 66. Xatosiz mergan bo’lmas 70.

. A dog in the manger. mao’ulga yondosh 77.75. Dead man tell no tales. Every couple is not a pair. Eski choponim – roxati jonim 81. A creaking door hangs long. Ko’p bilan kengash. Cousin seven times removed. After death the doctor. Every cook praises his own broth. Delays are dangerous. Har kimniki o’ziga oy ko’rinar ko’ziga 76. Ikki xaramga do’st bo’lmas 78. O’lmak – o’lmakning ishi ko’mmak 85. Every dog has his day. O’lik borini it tishlamas 83. O’zi emas. Crime doesn’t pay. itga bermas 87. Anqov bo’lgan kishining Mazasi yo’q ishining 86. Dead men don’t bite. O’lganning ko’zidan yosh chiqmas 84. Qo’rqoqdan shavqat kutma 80. Good counsel does not harm. Omadi kelsa sichqon filni engadi 88. easy go. O’g’irlik mol boy qilmas 82. Cowards are cruel. Easy come. Uzoqdagi qarindoshimdan YAo’indagi qo’shni yaqin 79.

Tez kelgan davlatni bahosi bo’lmas 89. There is honour among thieves. O’g’ri o’g’riga holavatcha 90. Honour change manners. SHuhratparast 91. By hook or by crook. YO erib engasan, yo kerib 92. Cry from the house – tops. O’yga kelganda, uydek o’pkangni aytma 93. Answer in kind. Salomga yarasha alik 94. King for a day. YOtib qolguncha otib qol 95. Love and cough cannot be hib. Kuygan o’lanchi bo’lar, Suygan – laparchi 96. A self – made man. O’zing yoqqan o’tga o’zing isin 97. Clothes make the man. Kiyiming jonda bo’lsa ham, qanda bo’lmasin. 98. Between two stools one falls to the ground. Ikki kemaning boshini ketgan g’arq bo’ladi. 99. Bird likes its own nest. O’rgimchak ham o’z uyim der. 100. Blessing are not valued till they are gone. Oldingdan oqqan suvni qadri yo’q. 101. Blind in their own cause, men are. Ishtoni yo’q tizzasi yirtiqqa kulibdi. 102. Boast and small roast, great. Maqtanchoqning to’yiga bor.

Kerilganning uyiga. 103. Born yesterday I was not. Kecha dunyoga kelganim yo’q. 104. Ask for bread and be given a stone. Tosh yog’sa-taqdirga. 105. Eat the bread of affliction. Zorlik keltirar-xorlik. 106. Love cannot be compelled Zo’rlab sevdirish-muzga bino qurdirish.

SON. SANOQ SONLAR. MIQDOR SONLAR. DONA SONLAR. TAQSIM SONLAR. CHAMA SONLAR. JAMLOVCHI SONLAR. KASR SONLAR. TARTIB SONLAR. SONLARNING TUZILISHIGA KO‘RA TURLARI. SONLARNING SINTAKTIK VAZIFASI.

Barcha tillardagi kabi o‘zbek tilida ham son shaxs, narsa, voqea-hodisalarning son-sanog‘ini, miqdorini, joylashish tartibini bildiradi. Sonlarni ma’nosi va grammatik xususiyatlariga ko‘ra, ikki turga bo‘lish mumkin. 1. Sanoq sonlar. 2. Tartib sonlar.

Sanoq sonlar ham o‘z navbatida bir necha turga bo‘linadi.

1. Miqdor sonlar. Ular bir turdagi narsalarning umumiy miqdorini anglatadi, ularning maxsus qo‘shimchasi yo‘q. O‘zbek tilida miqdor sonlar quyidagilar: bir, ikki, uch, to‘rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to‘qqiz, o‘n, yigirma, o‘ttiz, qirq, ellik, oltmish, yetmish, sakson, to‘qson, yuz, ming. Bundan katta sonlar million, milliard, trillion kabi baynalmilal sonlardir.

2. Dona sonlar narsalarning yakkalab, donalab sanaladigan umumiy miqdorini bildiradi. Miqdor sonlarga –ta qo‘shimchasini qo‘shish bilan hosil bo‘ladi: yuzta qo‘y, mingta daraxt, o‘n mingta daftar kabi.

Murakkab sonlar. o‘n birinchi. juft. narsalarning tartibini. yuztacha ishchi. to‘rtalasi. daqiqa. Taqsim sonlar shaxslar yoki narsalarning taqsimlanish yoxud guruhlanish miqdorini ifodalaydi. bosh. bir-ikki og‘iz gap kabi. uchta-uchtadan. uchovlon. rus tilida ular sifatlar kabi o‘zi birikib kelgan ot bilan rod. 5. Quyidagilar nutqda hisob so‘z vazifasini bajarishi mumkin: dona. -inchi qo‘shimchalaridan mosini qo‘shish orqali hosil bo‘lib. pud. Sonning bu turi miqdor sonlarga –tadan qo‘shimchasini qo‘shish orqali yoki bir sonning takror qo‘llanishidan hosil bo‘ladi: ikkitadan. Ular miqdor sonlarga –ov. nim chorak. -ala qo‘shimchalaridan tegishlisini qo‘shish bilan hosil bo‘ladi: ikkovi. gektar. Sodda sonlar. besho‘nta daftar. u morfologik yoki sintaktik yo‘l bilan boshqa so‘z turkumlaridan yasalmaydi. bog‘ va hokazo. bir yuz o‘ttiz olti. 4. Kasr sonlar butunning qismini. Murakkab sonlar ikki va undan ortiq sonlar birikuvidan hosil bo‘ladi: o‘n bir. minglab qushlar. so‘m.1. U miqdor sonlarga – tacha. uchtadan. nafar. yetmish sakkizinchi kabi. tup. narsalar miqdorini jamlab. yetmish. -larcha. yuz. 6. Tartib sonlar ham miqdor sonlarga –nchi. kilo. Bunday holda –ta qo‘shimchasi o‘rnida hisob so‘z keladi. Sodda sonlar birgina o‘zakdan tashkil topadi: bir. mingtacha ko‘chat. bet.Dona sonlar ko‘p hollarda hisob so‘zlar bilan ham qo‘llanadi. Sonlar tuzilishiga ko‘ra ikki turga bo‘linadi. noaniq miqdorini bildiradi. Chama sonlar shaxslar. metr. to‘rtdan bir. narsalarning taxminiy. bo‘lagini ifodalaydi: yarim. joylashish o‘rnini bildiradi: ikkinchi. umumlashtirib yoki ajratib ko‘rsatadi. son va kelishikda moslashadi. Miqdor sonlarga . -ovlon. o‘nta-o‘ntadan kabi. soniya. to‘qson. to‘rtinchi. Jamlovchi sonlar shaxslar. 2. Sonning yana bir muhim xususiyati shundaki. yettoviga kabi. chorak. ming kabi. ikki ming ikki yuz to‘qson yetti kabi. O‘zbek tilida son o‘zi birikib kelgan ot bilan bitishuv usuli orqali bog‘lansa. o‘n. ikki butun o‘ndan besh kabi. -lab qo‘shimchalaridan mosini qo‘shish yoki ikkita sonning o‘zaro teng juftlashib qo‘llanishidan hosil bo‘ladi: o‘ntacha talaba. nusxa. oltovlon. 3.

Саноқ сонлар содда ва мураккаб формалар орқали ифодаланган. Kesim: Darslarga doim tayyorlanib keladigan talabaning bahosi besh. Sonlar ham otlashganda boshqa bo‘laklar vazifasida kela oladi. 2. qanday eshityapsiz. . birinchi. To‘ldiruvchi: Birni birovdan minnat bilan olgandan ko‘ra. balki sonning o‘z ichki o‘zgarishlaridir. минглик ва бошқа формалари қўлланган. 4. birinchi. Hol: Nurmurod betob do‘sti holidan har kuni ikki marta xabar olib turdi. aniqlovchi va kesim vazifasini bajaradi. юзлик. Aniqlovchi: Men bugun ukamga juda qiziq ikkita kitob sotib oldim. араб. Нумератив сўзлар. Sonlar ham gapda sifatlar kabi. 5. форс-тожик. asosan. Сон ҳақида умумий тушунча. 3. ўнлик. Undalma: Birinchi. Саноқ сонлар. Соннинг маъно турлари ва уларнинг ҳосил қилиниши.qo‘shimchalar qo‘shish bilan boshqa tur sonlarning hosil bo‘lishi yasalish emas. Ega: Mana shu talabalardan biri har kuni darsga kech qolib keladi. qab Сон 1. Соннинг тузилиши жиҳатдан турлари. mingni mehnat qilib topgan yaxshi. Эски ўзбек тилида сонларга хос бўлган фонетик хусусиятлар. нарса ҳамда ҳодисаларнинг саноғини билдирган. ҳинд тилларидан ўзлашган саноқ сонлар ҳам учрайди. саноқ сонларнинг бирлик. Эски ўзбек тилида саноқ сонлар киши. men o‘ttiz yettinchiman.

лекин ўзига хос тизим ҳосил қилган. Мэ¦Ф ғамдын т о қ у з-т о қ у з туҳфа (Мунис). ики сони таркибидаги -к ундоши баъзан ташдид орқали ифодаланган: эки. Мунис асарларида бир тоққуз. мы¦ лФк сомны (Муқимий). Муҳаммад Солиҳнинг «Шайбонийнома» асарларида бир. йэтти сони йэттэ формасида учрайди. Элик сони таркибидаги -л ундоши дастлаб иккиланмаган. Гулханий.Содда саноқ сонлар қуйидагича кўринишга эга: бир сони. МН). «Бобурнома»да ҳиндча к Ј р у р — (ўн миллион). Й¯з мы¦ байты бар ва бир қасида айтыбдур (Навоий МН). игирми (Ш тар.тоққуз. форс-тожик ҳамда ҳинд тилларидан баъзи саноқ сонлар ўзлашган. XV—XIX асрларга оид ёзма манбаларда дона сонлар ифодаловчи формалар кам ривожланган. отуз артуқы уч (33) каби мураккаб сонлар қўлланишдан чиққан. ду бара (Муқимий). икки каби. арб (бир миллиард). Содда саноқ сонлар эски ўзбек тилида танглай гармонияси талабига кўра қаттиқ ва юмшоқ вариантларда қўлланган. «Бобурнома»да. XV—XIX асрларга оид ёзма манбаларда саноқ сонлар дона сонлар маъносида қўлланган: Й э т и ағзы аны¦ отлар сачыб (Навоий ҲА). кейинчалик геминацияга учраб ташдид орқали ифодаланган: Элик (Навоий. мураккаб сонлар ҳозирги нормаларга яқинлашган. падам (милли-триллион). Алишер Навоийнинг «Маҳбубул қулуб». Форс-тожикча: с а д ҳ а з а р (Лутфий). бу давр ёзма манбалари тилида нумератив сўзларни қўллаш қадимги туркий ҳамда XI—XIV аср ёзма манбалари тилига нисбатан кенгайган.). йигирми (Навоий. биртФ ЈтмФкни ики бЈлµб (Навоий МҚ). Дона сонлар. дона сонлар функциясини турли сон формалари бажарган. алты элиг (46). Икки сони олдидаги унли -э ёки -и товушлари орқали: эки. Бири биригФ бақмай (БН). эллик (БН). «Сабъаи сайёр». икки саноқ сонига –тФ аффикси қўшилиб дона сон ҳосил бўлган: биртФ йармағ икки бЈлµб (Навоий МҚ). Ҳиндча лФк сони XVI—XIX асрларга оид ёзма манбаларда қўлланган: Йуз мы¦ны л Ф к дэрлФр (БН). юмшоқ талаффуз қилинган: бир биригФ қатыла бэрдилФр (Амирий). экки. ики. Шу билан бирга. XVIII —XIX аср ёзма манбаларида бир сонини қаттиқ талаффуз қилиш ҳолатлари ҳам учрайди: Бырбырыға намаҳрам эт (Увайсий).тоққуз ибораси қўлланган. Нумератив сўзлар. са¦ (энг юқори саноқ сон) саноқ сонлари қўлланган. ўзлашган саноқ сонлар ўз формаларида қўлланган. Нумератив сўзлар саноқ сон . ЙигирмФ сони уч хил фонетик вариантда истеъмол этилган: йигирмФ (БН). найл (ўн триллион). кЈрб (юз миллиард).Эски ўзбек тилида қадимги туркий тилдагига нисбатан сонлар жиддий ўзгаришга учраган эмас. ҳар нарсанинг тўққизталик сонга эга маъносини англатган: Б и р тоқуз эт ва бир тоқуз парча кэлтурФди (БН). Бу давр тилида т£рт йигирми (14). МН). й а к –йак(Огаҳий). -икки тарзида талаффуз килинган. XIX асрга оид айрим ёзма манбаларда алты сони алта. асосан. Нумератив сўзлар XV—XIX аср ёзма манбалари тилида ҳам деярли саноқ сонлар билан қўлланган. Эски ўзбек тилида ҳам нумератив сўзлар характерига кўра турлича маъноларни англатган. Айниқса. XV—ХIХ асрларга оид ёзма манбаларга араб. Бундай хилма-хиллик шеъриятда арузнинг талаби билан юз берган.

-инч.-авла. Шунингдек. баъзан ўзлашган тартиб сонлар формаси ҳам қўлланган. «Девону луғотит турк» ёзма обидасида тартиб сонлар асосан -нч.ала.¯чФг¯си т¯н сарыға бардылар (ФН). -нти. жамловчи сонлар ясаган: бФрибФн ул нуқудны икФлФй (Навоий СС).-унчи.-ФлФ. -ьнчы. чэрикдФ бир икФв (ШН). восита бирлиги.-лФ. унли товуш билан тугаган саноқ сонларга -нчи. йэтилФнчи арқада (Ш тар. -ынч. Биринчи тартиб сони ўрнида илк.лФй) аффикси «Сабъаи Сайёр».-ФвлФ.-инчи.-ла. -унч. -µнч ҳамда нди аффикслари билан ифодаланган. «Бобурнома» асарларида айрим ўринларда ики сонига қўшилиб. Аввал айағыға т¯ш¯б пФст бол (Навоий ҲА). -лФй. -инч. -ьнчы. -µнчи аффикси ундош товушлар билан тугаган саноқ сонларга. йэтинчи. Ҳарут илФ Марут икФв (Фурқат). Жамловчи сонлар саноқ сонларга -ав. жамловчи сонларда умумтуркий тилларга хос белгилар ҳам мавжуд. -ав/-Фв аффикси орқали жамловчи сонлар ясалиши XV—XIX асрлар ёзма обидаларида характерли бўлган: икФв (Навоий СС). Араб.-нчы. Жамловчи сонлар ўзига хос хусусиятларга эга. дона каби қатор маъноларни англатган. тЈртµнчи. нумератив сўзлар улуш.унчы. -ағу. учФв (Навоий ФШ).-лФнчи(лФ-\-нчи) аффикси саноқ сонларнинг қаттиқ. -унч. . сэкизлФнчи фасл (МҚ). ҳажм. икФлФй қорған йавығығФ (БН). . -нды. -нди аффикси вариантлари орқали ифодаланган. масофа.). -ланчы (ла-\-нчы). -Фгµ аффикслари қўшилиши орқали ифодаланган.-унчы. аниқланмиш сўзга нисбатан қўшимча аниқлик даражасини оширган. алтынчы. -нчы аффикси варианти қўшилган: иккинчи.). Жамловчи сонлар. биринчи мақалат (Навоий ҲА). тўда.. мэн йалғуз (Рабғ. тартиб сонлар ҳосил қилинган.-Фв. -нди формаси икки сонига қўшилган. ўлчов бирлиги. илки сўзи ҳам қўлланган.билан аниқланаётган сўзлар орасида қўлланиб.-ФвлФн. баъзан -лай. -µнч ҳамда -нты. бэшлФнчи оқлы (Ш тар). шунингдек. Тартиб сонлар. XVII асрдан бошлаб -ланчы. -инчи. Тартиб соннинг биринчи формаси составли тартиб сонлар таркибида учрайди: йигирми биринчи фасл (Навоий МҚ). Аввал сўзи биринчи тартиб сони маъносида қўлланган: Ул аввал қылды Гул васфыны āғāз (Лутфий ). Қадимги туркий ёзма манбаларида ҳам тартиб сонлар -нч. -ынч. гуруҳ.-авлан. -ағу. миқдор. юмшоқлигига кўра қўшилиб.. бу аффикс билан тартиб сон ҳосил қилиш Алишер Навоийнинг «Маҳбубул қулуб» асарида учрайди. -лФнчи аффикси орқали тартиб сон ҳосил қилиш кенгайган: алтыланчы фасл (МҚ). -лФй (-лФгµ / -лайу /.XV—XIX асрларга оид ёзма манбалар тилида тартиб сонлар асосан саноқ сонларга аффикслар қўшилиши орқали ҳосил қилинган. онунчы. форс-тожик тилларидан ўзлашган сонлар лексик-семантик усул билан ҳам тартиб сон маъносини англатган.-нчи аффикси вариантлари асосида тартиб сонлар ҳосил қилиш кенг қўлланган.-Фгµ аффикси орқали жамловчи сонлар ҳосил қилиш XIV аср ёдгорликларида фаолроқдир: Улар йэтФг¯.µчµнчи. -нти.

ЙµзФр мисқал кумуш (БН). Каср сон ясалишида баъзан махраж ва сурат сон орасида айрим боғловчилар қўлланган. зийāда. сурат сонлар саноқ сонлардан иборат бўлган. Бобур асарларида саноқ сонларга қўшилиб жамловчи сонлар ясаган: тЈртФлФси( Навоий МН). йылча. кейинги бир сонига -дФн. Эски ўзбек тилида каср сонлар синтактик усул билан ифодаланган. Йµздин бирики маъракага йэтиб (Навоий МҚ). Саноқ сонларнинг жуфт ҳолда қўлланиши орқали ҳам чама сонлар ҳосил бўлган.). сурат сонлар грамматик кўрсаткичларни ҳам қабул қилган: НэчФ ЈгсФм айтман мы¦да бирин (Лутфий ГН). кЈпрФк. бу учФлФси (БН). чама сон маъносини ифодалаган: отуз йылча йақын бар (Навоий МН). Јтµз тишни бир бирдин сындырур (Гулханий). -чФ аффикси саноқ сонларга қўшилиб. сув чықар (БН).азрақ каби сўзлар билан келиб. -рар. Нодира. баъзан махраж ва сурат сонлар дистант ҳолатларда учрайди: йуздин г Ф р бирисигФ йэтсФ (Навоий СС). синтактик усуллар билан ҳосил қилинган.). чама сон маъносини англатган: он йығач чағлық масāфат (Навоий ФШ). Фусулны тЈртФр ай таъйын қылыбтурлар(БН). йақын. шунингдек.-ар. Бир й а р ы м қары қазса. кичик сонлар олдин. Шунингдек. артуқрақ. махраж сон саноқ сонларга чиқиш ҳамда ўрин-пайт келишиклари аффикслари қўшилиши орқали ифодаланган. Саноқ сонлар айча. ики йµздин кЈпрФк уч йµздин азрақ болғай эди (БН). Бир чāрдэвар кФм болса. тЈрт-бэш мы¦ киши бирлФ (ШН). чақлық сўзлари қўлланиб. XV— XIX асрларда битилган ёзма манбаларда чама сонлар аналитик. келишик ҳамда эгалик қўшимчаларини ҳам қабул қилган: Йарым кэчФ йэтиб т¯штилФр (Навоий МН). чама сонлар ҳосил қилинган: йуз ики йузчФ киши (Навоий ҲА). йана бэш мы¦ча киши (ШН). ФгФр чун икки-икки қол тутуб (Муқимий).-ала. йигирмФ чағлық кишилФри Јлди (Ш тар. Бэр¯рмФн болса йµз жāныму мы¦дын бир ҳисāб ФйлФб (Мунис).артуқ. чағлы. Бир ва икки саноқ сонлари грамматик кўрсаткичларсиз кетма-кет такрорланган ҳолда тақсим сонлар маъносини англатган: Нэки кЈргµздилФр са¦а бир-бир (Навоий СС).-дин аффикси қўшилиб. -ча.-рФр. Чама сонлар. . Тақсим сонлар. грамматик кўрсаткичлар махраж сон ёки сурат сонга қўшилган. Каср сонлар. асосан.-Фр аффиклари билан ҳосил қилинган: Айларда бирФр-бирФр кЈрµнµр (Атоий). Гулханий асарларида бир сони кетма-кет такрор қўлланиб. махраж ҳамда сурат сонлар асосида ҳосил бўлган. Йарым сўзи ҳам каср сон маъносини англатган. Саноқ сонлардан кейин чағлық. катта сонлар кейин қўлланган: йуз-йуз элик ЈзбФкни кишиси билФн (БН). -(Ф)влФн (ФгµлФн}ФвлФн) аффикси баъзи саноқ сонларга қўшилиб жамловчи сонлар ясаган: икФвлФн қачтылар (Лутфий ГН).-ФлФ аффикси Навоий. тақсим сонлар маъносини англатган: Икки гул баргини бир бирдФн гаҳи гуфтāра ач (Нодира). Йурт малыны¦ ондын бирини алур (Ш турк. Эски ўзбек тилида тақсим сонлар. йавуқ.

O‘zbekiston Respublikasining Davlat gerbi gullagan vodiy uzra charaqlab turgan quyosh tasviridan hamda so‘l tomonida bug‘doy boshoqlari. ду ним. o‘ng tomonida ochilgan paxta chanoqlari suvrati tushirilgan chambardan iborat. чаҳāрйФк. Gerbning markazida himmat. baxt-saodat. чама. Соннинг эски ўзбек тилидаги ўзига хос хусусиятлари нималарда кўринади? 2. жамловчи. дона. Таянч тушунчалар: Соннинг маъно турлари – саноқ.XVI — XIX асрларга оид баъзи ёзма манбаларда форс-тожик тилидан ўзлашган ним. Эски ўзбек тилидаги сонларнинг қўлланишига манбалардан мисоллар топинг. yaxshilik. тартиб. оғланларны ним қыйат тэдилФр (Ш турк). olijanoblik va fidoyilik timsoli bo‘lgan afsonaviy Humo qushi qanotlarini yozib turibdi. Соннинг тузилишига кўра турлари – содда. . O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT GERBI "O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to‘g‘risida"gi Qonun 1992 yil 2 iyulda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining X sessiyasida qabul qilingan. тузилишига кўра турлари қандай ҳосил қилинади? 3. Соннинг маъно турлари. Ushbu ramz va timsollar xalqimizning tinchlik. Gerbning yuqori qismida respublika jipsligining ramzi sifatida sakkiz qirrali yulduz tasvirlangan: sakkiz qirra ichida joylashgan yarim oy va yulduz musulmonlarning qutlug‘ ramzidir. мураккаб. тақсим сонлар. каср сонлар. farovonlik yo‘lidagi orzu-umidlarini ifodalaydi. Савол ва топшириқлар: 1. чāрйФк сўзлари каср сонлар маъносида қўлланган: таъриф қылғанны¦ йарымы балкэ чарйэкичФ ашлық (БН).

U ko‘pgina xalqlarda navqironlik. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKАSINING DАVLАT BАYROG‘I "O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘i to‘g‘risida"gi qonun 1991 yil 18 noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari o‘tkazilgan VII sessiyasida qabul qilingan. Bayroqdagi moviy rang tiriklik mazmuni aks etgan mangu osmon va obihayot ramzi. Timsollar tilida bu – yaxshilikni. halollikni. ilohiy tismol sanalgan. Yashil rang – tabiatning yangilanish ramzi. shon-shuhrat va sadoqatni bildiradi. Oq rang – poklik. Yulduzlar barcha uchun ruhoniy. qadimgi yilnomamizga bevosita aloqador. Ayni paytda u qo‘lga kiritilgan mustaqilligimiz ramzi ham.Gerbning pastki qismida respublika Davlat bayrog‘ini ifoda etuvchi chambar lentasining bandiga "O‘zbekiston" deb yozib qo‘yilgan. Navqiron yarim oy tasviri bizning tarixiy an’analarimiz bilan bog‘liq. donishmandlikni. uning komillikka. Davlat bayrog‘i va uning ramzi bugungi O‘zbekiston sarhadida qadimda mavjud bo‘lgan davlatlar bilan tarixan bog‘liqligini anglatadi hamda respublikaning milliy-madaniy an’analarini o‘zida mujassamlashtiradi. umid va shodumonlik timsoli hisoblanadi. Bizning o‘n ikki yulduzga bo‘lgan e’tiborimiz O‘zbekiston sarhadidagi qadimgi davlatlar ilmiy tafakkurida nujum ilmi taraqqiy etganligi bilan ham izohlanadi. Davlat bayrog‘imizdagi 12 yulduz tasvirini o‘zbek xalqi madaniyatining qadimiyligi. Qizil chiziqlar – vujudimizda jo‘shib oqayotgan hayotiy qudrat irmoqlarini anglatadi. u kun charog‘onligi va koinot yoritqichlari bilan uyg‘unlashib ketadi. beg‘uborlik. soflikni. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘idagi 12 yulduz tasviri ham tarixiy an’analarimiz. orzu va hayollar tozaligi. ichki go‘zallikka intilishning timsoli. o‘z tuprog‘ida saodatga intilishi ramzi sifatida tushunish lozim. Binobarin. Amir Temur davlati bayrog‘ining rangi ham moviy rangda edi. Bayroqdagi oq rang – muqaddas tinchlik ramzi bo‘lib. .

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT MADHIYASI (O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi to'g'risidagi( qonun 1992 yil 10 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o'n birinchi sessiyasida qabul qilingan. Mutal Burhonov musiqasi .

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->