Odob va odobsizlik haqida maqollar Avval salom, bad'az kalom. Bir kattani bil, Bir kichikni bil.

Katta izzatda — Kichik xizmatda. Ahillik va noahillik haqida maqollar Ayrilmas qo'shningga uyatli so'z aytma. Ahillikda ish bitar, Ish bitsa ham, qish bitar. Dasturxon ustida dushman ham do'st ko'rinar. Ikki qo'chqor kallasi bir qozonda qaynamas. Ta'magirlik va ochko'zlik haqida maqollar Ziqnanikiga mehmon kelmas, Kelsa ham ovqat yemas. Дата: Сешанба, 09.03.2010, 18:09 | Сообщение # 4

Оила

Группа: Админ Сообщений: 2292 Репутация: 15 Статус: Offline Ko'rgan bilan ko'z to'ymas, Tek turmoqqa nafs qo'ymas. Og'zi kattani uyida sina, Nafsi kattani — to'yida. Tulkining tushiga tovuq kirar, Tovuqning tushiga tariq kirar. Дата: Пайшанба, 11.03.2010, 15:34 | Сообщение # 11

Оила

Группа: Дустлар Сообщений: 700 Репутация: 11 G'amli uyga shodlik kelar, Kambag'alga — ozodlik.Статус: Offline Qush tuzoqqa don uchun kelar.

Andisha va andishasizlik haqida maqollar Andishaning oti — qo'rqoq. Muhabbat va bevafolik haqida maqollar

Yorim bor deb yorilma, Haqiqiy yor bo'lmasa. Ayriliq o'limdan qattiq. Bevafoning asli ko'ngli begona, Bevafoga ko'ngil qo'ygan devona. Ochlik osh tanlatmas, Oshiqlik yosh tanlatmas. Faqirlik va boylik haqida maqollar

Boyning oshidan Faqirning mushti yaxshi. Bedavlat bozorga borsa, Shum xabar keltirar. Boy bo'lsang, kunda hayit, kunda to'y, Yo'q bo'lsang, kunda hasrat, kunda o'y. Boyga mehmon bo'lsang, baqirasan,

Kambag'alga mehmon bo'lsang, kekirasan. S i n t a k t i k m ye ‘ yo r

R e j a:

1. Sintaktik me’yor tushunchasi.

2. Gap qurilishining sintaktik me’yori.

3. Inversiya.

4. Sintaktik me’yorning vazifaviy chegaralanganligi.

5. Badiiy matnda sintaktik me’yor.

6. Poetik sintaksis.

7. Ilmiy, so’zlashuv uslublarida me’yor.

Tayanch so’z va iboralar : Sintaktik me’yorning amal qilish doirasi. So’z birikmalarida, gapda so’z tartibi. To’g’ri tartib. Inversiya. Nasr va nazmiy matn va me’yor. Uslublar va gap qurilishi. Sintaksis doirasida me’yorning amal qilinishi deganda, avvalo, grammatik jihatdan to’g’ri tuzilgan nutqni ko’z oldimizga keltiramiz. Grammatik jihatdan to’g’ri bo’lishlik gap tarkibidagi so’zlarning o’zaro mazmuniy muvofiq kelishiga – valentligiga bog’liq bo’ladi. Bu xususiyat, ayniqsa so’z birikmalariga tegishli bo’lib, ular tarkibidagi semantik va grammatik aloqaning kuchliligi, ulardagi a’zolar yaxlit holda gap tarkibida paradigma hosil qilishi ana shu a’zolar o’rtasidagi aloqalarning turg’unligini, binobarin, me’yorning muntazamligini taqozo qiladi. Ana shu muntazamlik tilimiz boyligining turg’un birikmalar deb ataladigan qismida mavjud va ular asrlar davomida tilimizda deyarlik o’zgarishga uchramasdan abjag’ini chiqarmoq, avjiga minmoq, avzoyi buzilmoq, adabini yemoq, adi-badi aytishmoq, amalga oshirmoq, asabga tegmoq tarzida qo’llanilib kelinmoqda.

g’isht devor kabi. me’yor buziladi.. yuqoridagi o’zgarishlarni frazeologik me’yorning buzilishi deb qarashga ham shoshilmaslik kerak. zardan tikilgan do’ppi. ikkinchi qismini bunday qo’llash mumkin bo’lmaydi. Mabodo qabul qilinib. juda g’ayratli ayol. asl frazeologik birlikning umumiy ma’nosi ham okkazional variantda o’z ifodasini topadi» (M a m a t o v A. 1 tom – Toshkent. Nisbiy sifat + ot tipidagi birikmalar orasida ularning yuzaga kelishiga xizmat qiluvchi – li qo’shimchali shakllari mavjud: mazali ovqat. 36-bet).Mamatov. 1975. badiiy nutqda muallifni tilda mavjud bo’lgan turg’un birikmaning aynan shu holati qanoatlantirmaydi. Shundan so’ng ular qiyoslanadi : me’yoriy variant – muallif varianti : xotin deb qo’ynimga solganim ilon bo’lib chiqdi – bulbul deb qafasga solganim olaqarg’a bo’lib chiqdi. Ularning bir qismini belgisiz – o’tkir tig’ pichoq. rangni emas. kaltak yegan Berdali – aravani ot tortarkan-u. tilimiz me’yoriy buzilishdan saqlanib qoladi. butun bir tushuncha – go’zallikning belgisini ifodalovchi qo’shma so’zdir (O’zbek tili grammatikasi. oilaga bosh . jigar rang sumka tarzida qo’llash mumkin bo’lgani holda. do’stga ishonch. so’z birikmalaridagi me’yoriy o’zgarishlarni turg’un birikmalar tarkibidan axtarish to’g’ri emas. ayron ichgan tutildi. Bu birikmalar ongimizda kumush (metall)dan yasalgan qoshiq. o’ta aqlli odam. bildim dedim tutildim. Shuni ham aytish kerakki. ularga grammatik me’yor qoidalri asosida munosabat bildirish mumkin. jo’nalish kelishigi uchun asosan belgili holat me’yor sanaladi: vatanga muhabbat. Tildagi tejamkorlik. Ular orasida bitishuvli birikmalar me’yorga munosabati bilan ajralib turadi. qisqalikka intilish qoidalari ularni dastlab qo’llagan shakllarda aytish va yozishni taqozo qiladi. bilmadim dedim qutildim – qatiq ichgan qutuldi. nihoyatda kuchli shamol singari. belgili-belgisiz holatlarning nutqda o’zaro o’rin almashinib qo’llanishi grammatik me’yor nuqtai nazardan mumkin bo’lsa-da. qora ko’z bola. uni me’yorlashdi deb hisoblashga asos paydo bo’ladi. . Ayni paytda. Masalan. – tilda mavjud frazeologik birliklar obrazi asosida yaratilgan frazeologik xarakterdagi so’z birikmalarida norma doirasidagi frazeologizmlarning strukturasi va uning umumiy komponentlari saqlanib qoladi. Shuningdek. Bu birikmalarning aniqlovchi qismi ikki a’zodan iborat bo’lgan ko’rinishlari ham uchraydi: o’tkir tig’li pichoq.Shuni ham esdan chiqarmasligimiz kerakki. lekin qora ko’z (bola) birikmasi o’zaro jipslashganda. movut (material)dan yasalgan chakmon. g’ayratli yigit kabi. Agar tavsiya etilgan. chilvir (arqon)dan bo’lgan belbog’. Demak. xo’jalikka rahbar. lug’atga kirmasdan qolib ketaveradi. muomalada ommalashmasdan. deb hisoblaylik. Ammo ularni aynan shu tarzda qo’llash me’yor sanalmaydi. Chunki uni qo’llanish jarayonining o’zi belgilab beradi. Shunday paytda u o’z fikri yoki hissiyotini to’laroq ifoda etish uchun birikmani qisman o’zgartirishlarga uchratib ishlatadi yoki mavjud qolip asosida yangilarini yaratadi. qora ko’zli bola. ular ham o’rni bilan o’zgarishlarga uchrashi mumkin. jonimjonim deb jonini olmoq – boshini qashlab turib qorniga mushtlamoq kabi. Bu tahlilni boshqa misollar asosida ham davom ettirish mumkin. boshqaruvli. ommalashsa. Hozirgi zamon o’zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari. kulgili holat. Binobarin. «Odatda. moslashuvli shakllari mavjud. movut chakmon. 266-267betlar). Erkin so’z birikmalarining bitishuvli. uslubiy me’yor jihatdan ular bir-biridan farqlanadi. «O’zbek tili grammatikasi» da bu fikrni tasdiqlovchi bir tahlil keltirilgan: qora ko’zli (bola) umuman bolaning ko’zi qora. Ot+ot tipidagi birikmalarni olib qaraylik : kumush qoshiq. Bu holatlarni grammatik me’yorning buzilishi deb bo’lmaydi. chilvir belbog’. janjal boshlagan Turdali. yaratilgan yangi variant nutqda erish tuyulsa. tili qichimoq – tilini burga chaqmoq. 1991. it hansirarkan. Mas. Boshqaruvli va moslashuvli birikmalarda ham belgili va belgisiz holatlarga duch kelamizki.E. jigar rangli sumka. zar do’ppi. g’ishtdan qurilgan devor tarzida shakllanadi. aqlli odam. Badiiy nutq va so’zlashuv nutqida shunday holatlarga duch kelamiz. – Toshkent.deydi A.

sizning sevgingiz. …dis.r i m bir kuni (J. Ular badiiy va so’zlashuv uslublarida ishlatilishi mumkin. qaratqich kelishigining –(i) m. So’zlarni o’zaro grammatik munosabatga kirishtiruvchi kelishik qo’shimchalarining. sening ukang. uning ukasi. So’z birikmalarining shakllanishiga xizmat qiluvchi grammatik vositalar orasida kelishik qo’shimchalarining o’rni alohida ekanligi ma’lum. Ammo ayrim holatlarda. egalik qo’shimchasi bajaradigan vazifani qaratqich kelishigi ko’rsatkichi o’z zimmasiga olishi ham mumkin va bunda grammatik me’yor buzilgan hisoblanmaydi. Ular haqida «Morfologiya» mavzusida alohida to’xtalganimiz. ammo umuman grammatik me’yor yoki boshqa vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan uni me’yor hisoblay olmaymiz. ukang. Yana: Qarshingda turibdi u m. Bu qo’shimchalarni olgan so’zlar odatda qaralmish sanaladi hamda grammatik jihatdan shakllangan. Hatto bizning uy. Ammo yuqoridagi singari belgisiz shakllar o’rin-payt va chiqish kelishikli birikmalar uchun me’yor sanalmaydi. sigir sog’moq. Elga sabr bardoshdan bo’lak n a r s a ber (H. bunday bo’lmasligi ham mumkin: €ururing sig’maydi po’lat teringga. 2001. chiqish kelishigining – dan. Ular bizning uy. O’zbek tilida kelishiklar va yordamchi so’zlar tadqiqiga oid kuzatishlarga tayanib aytish mumkinki. orden lentasi. ularning sevgisi kabi. tog’asilar gapirdilar misollari keltiriladi. -na.ing shakllari ham mavjud va ularning nutqda qo’llanishi adabiy til nuqtai nazaridan me’yorning buzilishi sanaladi. ukasi kabi. . / M a k t a b b o r d i k – og’ir bo’lib qoldik daf’atan (A. Egalik qo’shimchalarini olib ko’raylik. -qa. Bunday holatlarda me’yorning buzilishi kuzatilmaydi. Mana shunday belgisiz qo’llanish qaratqich va tushum kelishiklari uchun ham me’yor sanalishi tilimizda ko’p uchraydi: maktab bog’i.nung. Bu yerdagi egalikni ifoda etuvchi – si qo’shimchasining –lar dan oldin keltirilishisun’iylik bo’lib. masalan badiiy matnda misralardagi bo’g’inlar sonining qat’iy bo’lishi haqidagi qoidadan kelib chiqib. . bizning maktab tarzida qo’llanishi. / Sharaflar yuki bor s ye n i n g b u n k ye r d a (€. Ayrim tadqiqotlarda tahlil materiali sifatida dadasilar keldilar. mol boqmoq. grammatik me’yor tarozisiga to’g’ri kelmaydi (Qarang: H o j i ye v a H. kitob varag’i. €ulom). to’rtta kelishik qo’shimchasi ko’makchilar bilan sinonimik munosabatga kirishadi: . Egalikning ko’plik shaklda ifodalanishi ham yuqorida ta’kidlaganimiz aniqlovchi-aniqlanmish birikuvi qoidasiga muvofiq kelishi lozim: bizning sevgimiz.avtoref. Oripov). Bu o’rinda faqat ularning ko’makchilar bilan sinonimik munosabatidagi me’yoriy holatlarga to’xtalamiz. bizning mahalla shaklida qo’llanishlar so’zlashuv nutqida ommalashib ketgan. Egalikning bu tarzda ifodalanishi badiiy uslub me’yoriga to’g’ri kelar. Ikkinchi navbatda esa so’z o’zgartuvchilar yoki yordamchi so’zlar shaklidagi grammatik vositalarning o’z o’rnida ishlatilishi muhim sanaladi.nomz. Ammo nutqda hamma vaqt ham bunday bo’lavermaydi. masalan tushum kelishigining – i (n). Xudoyberdiyeva). Faqat ayrim holatlardagina belgisiz qo’llanishi mumkin: Kunlarimiz jilg’alarday o’tdilar oqib. paxta termoq kabi. kitob o’qimoq. kino ko’rmoq.n. uning oldida qaratqich bo’ladi: mening ukam. . O’zbek tilida hurmat maydoni va uning lisoniynutqiy xususiyati: Filol. Me’yoriy grammatika qoidasiga muvofiq aniqlovchi-aniqlanmish qurilishli birikmalarda aniqlovchi qaratqich kelishigi shaklini olganda aniqlanmish ham uncha mos shaklda turlanishi lozim bo’ladi. Ushbu birikmalarning aniqlovchi qismi nutqda qo’llanilmaganda esa ularni egalik qo’shimchalarisiz ishlatish mumkin bo’lmaydi. ukam. bizning mahalla. sinf jurnali. 17-bet). jo’nalish kelishigining – a. – Samarqand.kabi. Kamol).fan.shakllanmaganligidan qat’iy nazar. -g’a. Ammo vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan bunday emas.

bo’yicha. «So’zlar tartibi. . 184-bet). Gapda so’zlarning o’zaro birikishiga xizmat qiladigan grammatik vosita sifatida me’yoriy talablarga javob berishbermaslik esa boshqa masaladir. Maktab so’zini jo’nalish kelishigi qo’shimchasisiz yuqoridagi ko’makchilar bilan birgalikda qo’llab ko’raylik: Karim Salimani maktab qadar kuzatib bordi. Qolgan ikkitasi esa hozirgi o’zbek tili normasiga unchalik mos kelmaydi» (Q o’ n g’ u r o v R.da qo’shimchasi bo’ylab. Karim Salimani maktab tomon kuzatib bordi. O’zbek tili stilistikasidan ocherklar.ga /uchun (ukamga oldim / ukam uchun oldim) kabi. unga burildi / u tomon burildi. – gap bo’laklarining nutqda o’rinlashishini bildiradigan sintaktik hodisadir. Binobarin. albatta belgili qo’llanilishi kerak. nutqiy jarayonda so’zlarning o’zaro birikuvini tashkil qiluvchi so’z o’zgartuvchi qo’shimchalar va ularning ayrim ko’makchilar bilan sinonimiyasi o’zbek tilining fikrni eng nozik jihatlari bilan ifoda etishdagi imkoniyatlari naqadar kengligidan dalolat beradi. aytilmoqchi bo’lgan fikr eshituvchiga yetib bormaydi. Olimning fikrini qo’llab-quvvatlagan holda faqat bir narsani qo’shimcha qilish mumkinki. Bu o’rinda xulosa sifatida shuni qayd qilish mumkinki.ga /uzra (olamga chiqqanda quyosh / olam uzra chiqqanda quyosh). gap tarkibidagi sintaktik bo’laklarning joylashish o’rnining turg’unlik darajasi ham me’yorni belgilaydi. osha. Karim Salimani maktab qarab kuzatib bordi. to’g’risida.ga /tomon (qizga qaradi / qiz tomon qaradi. 1975.deyilgan «O’zbek tili grammatikasi»da. tufayli. maktab tomon birikmasining me’yorlashuvi uning ko’pchilik tomonidan qo’llanish chastotasi bilan bog’liq. deyish mumkin bo’lgan holda. Shu ma’noda hatto qarab ko’makchisining qadar va sari ga qaraganda –ga o’rnida qo’llanishning ommalashib. sari ko’makchilari o’z sinonimlari qarab va tomon ga nisbatan nutqda. 1975. bilan. . ikkinchi bir holatda ana shu vazifani to’liq bajara olmasligi mumkin. ko’chaga otlandi /ko’cha sari otlandi ). Bu masalaning uslubiy tomonlari.dan qo’shimchasi sababli. haqda. me’yorlashib borayotganini kuzatish qiyin emas. Mana shu tarzda – ni qo’shimchasi bilan. funksiyasi bir xil bo’lishidan qat’iy nazar. Bu gaplarning faqat uchinchisi adabiy til normasiga to’liq mos keladi. Aks holda fikr noaniqligi kelib chiqadi. uzra. maktab qadar tarzida qo’llab bo’lmaydi.ga /bilan (qahqahaga to’ldi. qadar kabi ko’makchilarning belgisiz tushum bilan maktab qarab. qahqaha bilan to’ldi). bo’ylab. bu erkinlikning ma’lum mantiqiy-grammatik qonuniyatlar doirasida bo’lishini unutmasligimiz kerak. . So’zlashuv nutqi esa til biriliklarining me’yorlashuvi uchun eng qulay imkoniyat sanaladi.. qarab. R. orqali. lekin unda so’zlarning bog’liq tartibi ham uchraydi. – Toshkent. Yuqorida ta’kidlaganimizdek. Biz bu o’rinda o’zbek tilida gap qurilishining og’zaki yoki yozma nutq shakllarida va vazifaviy uslublarida namoyon bo’lish xususiyatlarini unutmagan holda dastlab gap tizimida so’zlarning odatdagi joylashuvi haqidagi qarashlarni eslaymiz. . Bu hol o’zbek tili gap qurilishining o’ziga xos xususiyatlarini ko’rsatadi» (O’zbek tili grammatikasi. – Samarqand. ularning o’zaro almashinib qo’llanishiga me’yor nuqtai nazardan qaraganimizda esa grammatik me’yor nomuvofiqligi uslubiy me’yor buzilishlariga qaraganda nisbatan kam diqqatni tortadi. ular bir matnda biri ikkinchisining o’rnini bosa olishi. ular uslubshunoslik uchun qimmatli material bera oladi. albatta. ichra. ichra. O’zbek tilida so’zlar tartibi asosan erkin. O’zbek tili grammatikasi tadqiqiga oid adabiyotlarda gap tarkibidagi so’zlarning joylashishi asosan erkin ekanligi ta’kidlansa ham (O’zbek tili grammatikasi. 178-bet). uchun ko’makchilari bilan sinonimik munosabatga kirishadi. Masalan. . P tom. . 97bet). o’ziga tortdi / o’zi tomon tortdi). ayniqsa so’zlashuv nutqida kam qo’llaniladi. Bu ko’makchilar kelganda tobe so’z. .ga / sari (dushmanga yuzlandi / dushman sari yuzlandi. Qadar.Qo’ng’urovning quyidagi gaplariga e’tibor beraylik: «Hozirgi o’zbek tilida maktab tomon kuzatib bordi. Uchinchi tomondan. P tom. Gap qanday shakllar va birliklardan tashkil topgan . bilan.

to’g’ri bo’ladi. predikativlik xususiyatiga ega bo’lishi bilan bir qatorda ular ma’lum grammatik shakllar va ko’rinishlarni ham oladi. Bu me’yorlar garchi bir gap doirasida bo’lsa ham bir-biriga o’xshamasligi mumkin. yuqoridagi sintaktik birikmalarning har biri matnda alohida ma’no nozikliklarini. Demak. biz odatda to’laqonli grammatik shakllanish namunasi deb hisoblaydigan ikki tarkibli gaplarni tahlil materiali qilib olsak. kesim esa xuddi shunday so’zlar bilan gapning oxirida kelishi. ovqatga qarang. Masalan. Ayrim misollar keltirish bilan cheklanamiz: Gazeta o’z savollariga qoniqarli javob topolmaydi millat ichidan (I. Ayni paytda. Shunday ekan bu yerda grammatik me’yor buzilgan deb aytib ham bo’lmaydi. oling mehmon. tabiiyki. /Zax tuproqning bag’riga sen uvolsan (H. yeb turing. Men gado Xonzodaga ko’nglimni berdim. ovqatdan oling. fikr egasining ifoda maqsadi va niyatidan kelib chiqib. olib turing va hokazo shakllardagi garmmatik qurilmalar so’zlashuv uslubida me’yor sanaladi va bitta «yemoq» semasi atrofida birlashadi. Agar sintaktik me’yor hajmini ana shu qamrov doirasida tasavvur qiladigan bo’lsak. Grammatik me’yorlarni belgilash jarayonida mantiqiy fikrlash va uning natijasida yuzaga keladigan grammatik qurilishlar. mehmon. gapda so’zlarning joylashish tartibi haqida mulohaza yuritilayotgan ekan. shu ma’noni beradigan ovqatdan iste’mol qilib turing. ovqatdan tanavvul qilib turing. mehmon. iste’mol qiling. shakllar o’rtasidagi munosabat masalasi ham muhim. o’ziga mos imlo va talaffuz me’yorlarining bo’lishini taqozo qiladi. oling. uslubiy farqlanishlarni hosil qilishi ham mumkin. yeb o’tiring. qolmasin. har qaysi bosh bo’lakka oid so’zlar esa ulardan oldin qo’llanilishi o’zbek tili uchun odatdagi to’g’ri tartib. olib turing. dasturxonga qarab o’tiring. so’zlashuv nutqi uchun me’yor hisoblanmaydi. Keyingi ikki misoldagi. yuzaga kelgan hosila mulohaza nutqda turli grammatik shakllarda ifodalanishi mumkin. dasturxonga qarang. Chunki.insonning do’sti – Insonning do’sti – it. kichik yoki katta matn tarkibidagi til birliklarini ularga sinonim bo’lgan boshqa birliklar bilan yoki o’zaro . Modomiki. Gapning bosh bo’lagi sanaladigan ega o’ziga oid so’zlar bilan gapning boshida kelishi. Olimjon). qani. tanavvul qiling singari qurilmalar ham garchi «yemoq» ma’nosini bersa-da. boshladik. €afurov. mehmon. agar sinchiklab tahlil qilinsa. Chunki ularning o’rtasida ajratilib bo’lmaydigan bog’liqlik mavjud.bo’lishidan qat’iy nazar. O’lmoq uchun sen tug’ilgan emassan. Millatning billurlanishi). ovqatni oling. Shu bilan birga. marhamat qiling. ma’lum me’yorlarga bo’ysunadi. olib o’tiring. It . Gapning bu shakllari nutqda. Buning ustiga. ayniqsa uning birinchisidagi gado so’zining kimga qaratilganini aniqlash uchun alohida diqqat yoki intonasiya zarur bo’ladi. u shakllanish jarayonida o’z tabiatidan kelib chiqib. Shu ma’noda ular bir tarkibli va ikki tarkibli singari turlarga ajratiladi. Demak o’zbek tili sintaktik me’yorlarini belgilashda gaplarning erkin tartibini nazariy asos qilib olsak to’g’ri bo’ladi. Tafakkurda umumiy tarzda. Tilimizda gaplar tugallangan bir fikrni ifoda etishi. boshlang. Sodir bo’lgan ma’lum matniy o’zgarishlar esa uslubga tegishlidir. U yana o’z navbatida har bir holatdan kelib chiqadigan grammatik me’yorlar haqida mulohaza yuritishimizga imkon beradi. qani-qani. ana shu tartibning buzilishini me’yorning buzilishi deb baholaymiz. mantiq va til qonuniyatlariga ko’ra ularni aynan bir narsa deb ham bo’lmaydi. ya’ni me’yor ekanligi tilshunosligimizda allaqachon ma’lum. do’stlarim (qo’shiqdan). shu qolib nima bo’ladi. alohida olingan gap. Samarqand – viloyatimizdagi yirik shahar yoki Viloyatimizdagi yirik shahar Samarqand gaplarida yoki Men qishlog’imizdan kecha keldim / Men kecha qishlog’imizdan keldim / Qishlog’imizdan kecha men keldim gaplarida so’zlar va ularning o’rin almashinishi mazmunni o’zgartirib yuborgan emas. marhamat.

ko’zda tutilgan mazmunni ifodalash uchun ular maxsus ohang yordamida ijro etilishi lozim bo’ladi (M a h m u d o v N. yalinish. qo’ygin! Qo’ygin. menga u kunlarni eslatma! Menga u kunlarni eslatma. Masala ana shu tarzda qo’yilar ekan. Shu bilan birga. hissiyotlarning eng nozik jihatlarini ham ifodalab berishga xizmat qildirish muhim sanaladi. darak gaplarda shakl va mazmun munosabati zich bog’liqlikda bo’ladi. menga u kunlarni eslatmagin! Menga u kunlarni eslatmagin. garchi umumiy ma’noda o’tgan voqyea-hodisalarni eslatmaslikka da’vat qiliyotgan bo’lsa-da. N u r m o n o v A. deb ikkiga ajratishadi (M a h m u d o v N. Gap shakliga sirtdan qarab bu darak. kinoya singari bir qator qo’shimcha ma’nolar ifodalashi haqida mulohaza yuritishib. O’zbek tilining nazariy grammatikasi. tahlillar. eshitmaganini bilib olish uchun so’rash. iltimos. Nutqni shakllantirishdagi piravord maqsad ham ana shu. N u r m o n o v A. Mas. garchand shaklan bir bo’lsa ham. Tilimizda. jumladan o’zbek tilida ham. mensimaslik. Lekin so’roq gaplardagi mazmuniy ifoda doirasining kengligi. Gaplarning ifoda maqsadiga ko’ra bo’linishlarida me’yoriy mustahkamlik turlicha ekanligini kuzatish mumkin. Sintaksis. «Bahor keldimi?» ham gapmi! «Bahor keldimi»ng nimang? Bahor keldi? Bahor keldi?! gaplari umumiy ma’noda bahorning kelishi haqidagi so’roq mazmunini va unga munosabatni bildirsa ham yuqoridagi har bir grammatik shakl samimiy. so’roq yoki undov gap deb dastlabki yuzaki bahoni beramiz. Ushbu gaplarni qiyoslaylik: Qo’y. Darhaqiqat. ya’ni bir sintaktik shakldagi gapning matnda har xil ma’nolarni ifodalashi mumkinligi bu gaplarning turli nutqiy vaziyatlardagi me’yoriy holatlarni belgilab olishga zarurat tug’diradi. tashviqot qilish singari ma’nolarni gap tarkibidagi hyech bir grammatik yoki tinish belgi ifoda eta olmaydi. So’zlovchi yoki yozuvchi niyati ana shu omillar bilan bir qatorda til birliklarining matnda o’zaro grammatik aloqasini ta’minlash tufayligina amalga oshadi. Ammo yuqoridagi singari so’roq gaplardagi maslahat. «sintaktik darak ma’nosi gapning sintaktik darak shakli orqali ifodalanadi» (M a h m u d o v N. ayniqsa. N u r m o n o v A. Ammo ko’zda tutilgan matnni shakllantirish uchun so’z va uning ma’nolarini bilishning o’zigina yetarli bo’lmaydi. tashvish. achchiqlanish. munosabatlarning. fikr-mulohazalar. Bu masalani faqat ohang hal qilishi mumkin. Boshqacha aytganda. – Toshkent. u kunlarni eslatma menga! Qo’ygil.. sintaktik me’yor bilan aloqador bo’ladi. ta’kidlash singari turli xil ma’no ottenkalarini ohang yordamida farqlaydi. g’azab. O’sha asar. Darhaqiqat. ohang xususida. O’sha asar.dedingmi? «Bahor keldimi?» emish! «Bahor keldimi?» ekan. taajjublanish. bu da’vat . bu gaplardagi mazmun imkoniyatlarining kengligi ularning hammasiga bir xil me’yoriy o’lchovlarni qo’llab bo’lmasligini ko’rsatadi. garchi u nutqning barcha ko’rinishlarida yaqqol bilinib turadigan vosita sanalmasa ham. 1995.: Bahor keldimi? «Bahor keldimi?» . qo’y! Qo’ygin. ma’lum darajada me’yoriy buzilishlarni paydo qilishi mumkinligi ham aniq bo’lib qoladi. «O’zbek tilining nazariy grammatikasi» asarining mualliflari bu xildagi gaplarda sof so’roq mazmunining bo’lishidan tashqari taajjub. har bir milliy tildagi gap qurilishi o’ziga xos tarzda shakllanadi.o’rnini almashtirib qo’llashning mumkinligi nutq jarayonida katta uslubiy imkoniyatlarni keltirib chiqarish bilan birga. Boshqacha aytganda. 49-bet)... so’zlashuv jarayonida ahamiyati juda sezilib qoladi. tilimiz rivojida sintaktik me’yorlarni belgilash ham muhim o’rin tutadi. 51-bet). balki ulardan muomala jarayonida foydalana olish. u kunlarni eslatma menga! Bu gaplar ham xuddi yuqoridagi so’roq gaplarda kuzatilgani kabi. gumon. darak. ularni mazmun va shakl jihatdan mutanosib va nomutanosib bo’lgan so’roq gaplar. avrash. Shuning uchun ham har bir tilning o’ziga xos me’yori mavjudligi haqidagi fikr . ko’ndirishga harakat qilish. nutq jarayonidagi til birliklariaro sintaktik munosabat fikrning to’laqonli ifodasida katta mavqyeni egallaydi. Masalan. Nutq uchun faqat ma’lum so’zlardagi turlicha ma’nolarni bilish emas. 51-52-betlar). xolisona so’rash. buyruq.

ularda grammatik me’yor buzilmagan deb bemalol aytish mumkin. ammo uslubiy me’yorning bir holatda – bitta ota nazarda tutilgan holatida buzilishi. aziz onajon (D. nutq uchun eng ma’qul variant sifatida dadam keldilar tanlanishi ma’qul bo’ladi. o’ziga xos tarzda yuzaga kelishi. har bir kishi nutqida. nutq jarayonida ohangga e’tibor berish me’yorga e’tibor berishning asosiy sharti bo’lib qoladi. Sintaktik uslubiyat doirasida ega va kesim mosligi hamda uning me’yoriy munosabati xususidagi mulohazalar ham muhim o’rin tutadi. Kishi s a n ch i q so’z aytsa. o’zining va turmush o’rtog’ining (har ikkalasining) dadasi kelganligini haqida xabar. ohang farqlaydi. siz aziz inson tarzida tuzilganda edi munozaraga ham. vijdonsuz tarzida talaffuz qiladigan bo’lsak. s a n ch i q andin. ma’nolari vaziyatga qarab kuchli va kuchsiz. ya’ni so’z o’zgartuvchi qo’shimcha bo’la olmaydi. Ammo uslubiy me’yor nuqtai nazaridan bunday deb bo’lmaydi. Zikrillayevning bir fikriga munosabat bildirishga majbur bo’layapmiz. Shu o’rinda.Komilova). – Buxoro. hayotim. dadamlar keldilar – grammatik me’yorning saqlangani. Parchadagi imonsiz. ikkinchi holatda (urg’u birinchi bo’g’inga tushganda – sanchiq) so’zning olmosh va fe’l bo’lib ajralishini va boshqa-boshqa ma’nolar ifoda etishini ham talaffuz. Shunga ko’ra ega-kesim mosligiga dahli yo’q. shuning uchun urg’u so’zning o’zak qismidagi ikkinchi bo’g’inga tushishi lozim degan mulohaza bilan talqin qilinsa. vazifaviy uslublar jihatidan ham farqlanmoqda. ularning hyech birida grammatik munosabat buzilgan deb bo’lmaydi. dadamlar keldi – aytaylik. ta’sirli va betaraf hamda befarq ifodalanishi mumkin. bir ma’no atrofida turlicha ohanglar. Aslida she’rni bu qoidalardan bexabar oddiy kishi ham o’qishi mumkinligi hisobga olinib. muallif kutgan ma’no kelib chiqadi. €ulomov tomonidan – S. Darvoqye. imonsuz. Bu qizlar shaxmatchilar – Bu qizlar shaxmatchi. yamondin (So’fi Ollayor) misolidagi sanchiq so’zini ham birinchi holatda (urg’u oxirgi bo’g’inga tushganda – sanchuq) ot. yomondin qoch. €ulomovning shu mavzuga oid fikrlari haqida u quyidagilarni yozgan: «Ega ko’plik formasida kelganda (uchinchi shaxs) ot kesim birlikda ham. Demak. Uslub nuqtai nazaridan har birimizning nutqimizda ularning o’z o’rni va bahosi bor: dadam keldi – shunchaki xabar. imonsiz.K. 1998. ko’plikda ham qo’llana oladi deb (A. . aytaylik. Nutqda ohangning naqadar muhim omil ekanligini mana bu misollar ham yana bir bor tasdiqlaydi: I m o n s i z.har bir gapda ohang ko’magida so’zlovchi maqsadiga mos tarzda ifoda etilmoqda. Shunday ekan. Nazariya quruq og’och… / «Istiqlol va ona tili qurilishi talqini» to’plami. vijdonsiz so’zlarini o’zbek tilida urg’u odatda oxirgi bo’g’inga tushadi. Bu kabi noqisliklarni nutqda ko’plab uchratamiz. bu qurilmalarda ega va kesim mosligiga nutqiy zarurat ham yo’q. dadam keldilar – xabar bilan birgalikda o’z otasiga bo’lgan hurmat ifodasi. Nutqimizda faol ishlatiladigan bir gap misolida me’yoriy munosabatni tahlil qilishga harakat qilib ko’ramiz: dadam keldi – dadamlar keldi – dadam keldilar – dadamlar keldilar. 24-bet). Sonda moslashuvidagi sezilmas darajadagi nomuvofiqlikni hisobga olmaganda. Odatda o’zbek tili iste’molchilari ularning ana shu ko’rinishlarining barchasidan ham foydalanaverishadi. Siz imon. v i j d o n s i z. noaniqlikka ham o’rin qolmasdi. A.) quyidagi misollar beriladi: Ular studentlar – Ular student. €. vaziyat talabidan kelib chiqib. degan qoidaga amal qilib. Agar bu so’zlardagi –siz qismi ta’kid yuklamasi vazifasini bajarayapti.Zikrillayev «Nazariya quruq og’och…» maqolasida – lar qo’shimchasining bu boradagi xizmati haqida ma’qul fikrni aytadi: « Bunday holda -lar sintaktik vazifa bajarmaydi. U hurmat kategoriyasi shaklini hosil qiladi» (Z i k r i l l a ye v €. Nutqda ba’zan shunday bo’ladiki. Shunday ekan. vijdonsiz tarzida talaffuz qilinsa. Ega va kesim mosligi haqidagi qarashlarni sinchiklab tahlil qilgan €. Yomondin qoch. siz aziz inson / Kamolim. nihoyatda xunuk ifoda kelib chiqadi. siz vijdon.

Boshqa misollarda – lar ishlatilishi rus tilining xususiyatiga mos keladi : Oni – studentû. Bu gaplarga grammatik egani qo’yish mumkin. degan xulosa kelib chiqadi» (Z i k r i l l a ye v €. ma’lum darajada gapning ta’sirchanligi yo’qolganligi seziladi. Bahor. Kesimning odatda III shaxs. Orzularim mavjlana shu dam. Ammo uslub nuqtai nazaridan o’zgarish bo’lganligi. oni – student. Atrofda qushlar chug’urlashadi. hayajon bilan talaffuz etiladi hamda bahorning kelishi. birgalik nisbatda bo’lishi bunday gaplarning mantiqiy grammatik tabiatidan kelib chiqadi va bu holat ular uchun me’yor sanaladi: Ertaga soat 10 da universitetga chet eldan mehmonlar kelishini aytishdi. Kesimi ifodalanmagan gaplarga e’tibor beraylik: Bahor. shu bilan birgalikda uslubiy imkoniyatlari ham naqadar kengligi ayon bo’lib qoladi. Yuqoridagi maqola.€ulomov millatning barcha a’zosiga ruscha fikrlashni namuna qilib ko’rsatayotgan ekan-da. – Uchqun va Tolib artist. Gaplarning kesimi grammatik jihatdan shakllantirilganda ham mazmunda o’zgarish bo’lmaganini payqash qiyin emas. ajratib ko’rsatish kabi ma’nolar oddiy xabardan ana shu –lar tufayli farq-lanayotgan bo’lsa. u darajada emas.Begmatov) ekanligini inobatga olsak. Ayni paytda. o’zbek tilida ular studentlar. Atrofda qushlar chug’urlashadi. Faqat farqi shundaki. nohissiy bo’lsa. Tong. Orzularim mavjlanar shu dam. gapga aylanish jarayonida kesimning vazifasini. ta’kid nazarida tutilsa. Tong otmoqda. –lar emas. Qiyoslaymiz: Bahor keldi. ular shaxmatchi deyish mumkin bo’lgani holda rus tilida faqat oni – studentû. Bu gapni Ular ertaga soat 10 da universitetga chet eldan mehmonlar kelishini aytishdi shaklida tuzish ham mumkin. Ta’kid nazarda tutilsa (ya’ni hissiy bayonda). oni – shaxmatistû deyish shart. faqat gazetadan olingan misolda qo’shimcha qo’llansa bo’ladi.Qo’shnilarim ham halol odamlar («S. noma’lum bo’lganidan qo’llanilmaydi. . Buning ustiga kishining tili qaysi tilda chiqqan bo’lsa. Hisobot yig’ilishida qarshi ovoz berishdi kabi. O’zbekcha variantlarda ta’kidlash. Shu faktning o’ziyoq A. 25-bet). Negaki. Oppoq tong otmoqda. yashayotgan muhitning ta’sirida boshqa til namunalaridan foydalanish mumkin. Misollar tahlilidan yana bir narsa . shu bilan birga. Ega grammatik jihatdan shakillangan bo’lsa. tongning otishi haqidagi xabarni berish bilan birgalikda bahor va tongning mavjud va hukmron bo’lib turganligi ham ta’kidlanadi. ehtiros. Ammo u aniq bir shaxs bo’lmaganidan. O’zb»). aslida ana shu tilda tafakkur qiladi. barchani ruscha fikrlashga ajbur qilayotgan ekan-da. ular student. Kesim grammatik jihatdan shakllanamagan bo’lganda ham bu harakat ongimizda mavjud bo’ladi. Nutqda uni tinglovchi va o’quvchi ham payqaydi. Bu so’zlar hukmni ifodalash. Shaxsi noma’lum gaplarni olib ko’raylik. mazmunini ham o’z zimmasiga oladi. rus tilidagi shaklda ma’no ohang yordamida ajratilmoqda. fikrni ifoda etish hususiyatiga ko’ra ham ikki tarkibli gaplardan farq qiladi. Masalan: Mahmudovni jamoa xo’jaligining raisi etib tayinlashdi. qo’shimcha tejaladi. tong so’zlarining gapga aylanishidagi asosiy omil ham ana shu kesimlarning shakllanmasligi bo’lib hisoblanadi. Bir tarkibli gaplar nafaqat grammatik tuzilishi. Oni – shaxmatistû. harakatni bajaruvchi haqiqiy shaxs (shaxslar) baribir noma’lumligicha qolmoqda. O’zbek tilida bayon oddiy. bu uning me’yoriy xususityati hamdir.da. ular shaxmatchilar. Uning ifoda etilishida esa o’zi ta’lim olgan va tarbiyalangan. oni – shaxmatist deyish mutloqo mumkin emas. Bizningcha.€ulomovni yuqorida qo’yilgan ayblardan qutqaradi. Oppoq tong. Bu narsa har ikki tilning o’z me’yoriy xususiyati sanaladi.o’zbek tilining nafaqat grammatik. Bu qoida boshqa sahifada yana takrorlanadi: Uchqun va Tolib artistlar. Adabiy normaning namunaviy umummajburiy hodisa (E. mazmuniga. boshqa vosita qo’llanadi. Ilmiy adabiyotlarda bunday gaplarda ish-harakatni bajaruvchi shaxs grammatik jihatdan ifodalan-masligi ta’kidlanadi. bu alohida so’z gap bo’lganda alohida bir tugallangan ohang bilan. A.

Gap ko’p – ko’mir oz. sintaktik me’yorlarining bir muncha turg’unlik xususiyatiga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. Olimning ta’kidlashicha. Bir tarkibli gaplarning shaxsi umumlashgan turi maqollar sintaksisi uchun asosiy me’yoriy xususiyat sanaladi (Olim bo’lsang olam seniki. har bir sintaktik birlik matn xususiyatiga qarab. «Alisher Navoiyning nasriy asarlarida qo’llangan sodda gaplarning tarkibiy va ma’no amallari XY asr nasrining ajoyib namunasi bo’lib. Demak. Abdurahmonov bu janr nutqiy me’yorlarining o’ziga xos ko’rinishlari to’g’risida ishonarli xulosalar berganki. zidlash mazmuni. (Oz so’z – soz so’z. aksincha. binobarin. Gapda ega ko’proq otlashgan so’z yoki so’z birikmalari orqali ifodalanadi va u nechta so’z va so’z birikmalari bilan ifodalansa. Alisher Navoiy nasriy asarlarining sintaksisi yuzasidan tadqiqotlar olib borgan S. Qo’shning tinch – sen tinch tartibida shakllangan gapni Sen tinch – qo’shning tinch. belgisiz ishlatiladi. . Izohlovchilar uchramaydi. la’nat olgan yomondir singari). deb o’zgartirish maqsadga muvofiq emas.39-41-betlar).f. Rahmat olgan omondir. tushum va boshqa kelishiklar bilan shakllanishi lozim bo’lganda. Shu narsa ham muhimki. Aytilganlardan shunday xulosa kelib chiqadiki. Tadqiqotchi qo’shma gap shaklidagi maqollar ohangiga ham alohida e’tibor beradi va bunda ham me’yorning buzilishi so’zlovchi yoki yozuvchini kutilgan natijaga olib kelmasligi mumkinligini uqtiradi. Ko’p o’rinlarda so’z qaratqich. vazifaviy uslublar doirasida qo’llanishiga ko’ra o’ziga xos mazmun va shakl kasb etishi mumkin.d-ri …dis. – Toshkent. yoz mevasi – qish xazinasi). Maqollarning bog’lovchisiz qo’shma gap shaklida kelishini ham ularning muhim me’yoriy belgilari deb hisoblash lozim (Qo’shning tinch – sen tinch.1990. kesim ham shuncha so’zli birikma orqali ifodalanadi. cho’ziqlik. maqollarning buyruq gap shaklida berilishi (Avval o’yla. kelajakda sintaktik me’yorlar har bir uslub.avtoref.Ashirboyev xulosalari til me’yorlarining davriy xarakterini. ularning alohida tur va janrlari misolida batafsil tadqiq etilishi lozim bo’ladi. komponentlar turg’unligi bunday gaplar uchun me’yoriy holat hisoblanadi. parallelizm yorqin sezilib turadi. Mard bir o’lar. jimlik. Tildagi har bir sintaktik kategoriya. Maqollar tahlili misolida xalq og’zaki ijodi namunalarining sintaktik xususiyatlari haqida yirik tadqiqotlar olib borgan X. Buning ustiga «o’rta asr adabiyoti va tilini diniy tushunchalarsiz tasavvur qilib bo’lmas edi. o’sha davr normasini aks ettiradi». (Uning) «nasriy asarlaridagi qo’shma gaplargina emas. tenglik. davomlilik. balki sodda gaplarning shakllanishida ham fors. Masalan. sokinlik va jiddiylik kabi ma’nolar ohang yordamida yuzaga kelishi hamda ularning qo’shma gapning ma’lum turlariga xoslanishi haqida mulohazalar bildiriladi. So’z tartibi esa turg’un. Demak. ma’lum bir nutqiy vaziyatda ko’zda tutilgan maqsadning ifodalanishi uchun zarurat deb tushunish kerak. bu tipdagi gaplarda qiyoslash. ularga tayangan holda gaplarning ikki tarkibli ko’rinishidan boshqa ayrim turlarining me’yoriy xususiyalari haqida mulohaza bildirish mumkin bo’ladi. so’roq va undov gaplar shaklida kelishi esa tilimiz uchun xos xususiyat emas. Alisher Navoiyning nasriy asarlaridagi sodda gaplarning tarkibiy va ma’no xususiyatlari: Filol.tojik adabiy tilining ta’siri kuchli bo’lgan»ligi sezilib turadi.Shuning uchun ham gaplardagi ega yoki kesimning shakllanmaganligini grammatik me’yorining buzilishi deb emas. keyin so’yla) me’yoriy holat. Gaplarning ifoda maqsadidan kelib chiqib. nomard yuz o’lar kabi). o’zbek tili sintaksisi doirasida me’yoriy chegaralarni belgilash nihoyatda murakkab vazifa. Shu tufayli ham Alisher Navoiyning nasriy asarlarida bunday so’z shakllari va birikmalarining qo’llanishi tabiiydir» (A sh i r b o ye v S. dunyoviy tushunchalar diniy tushunchalar bilan bog’lanib kelingan edi.

aytaylik. ulardagi me’yor masalasi ham o’z-o’zidan hal bo’ladi. – M. O’zbek tili uslblarining vazifaviy chegaralanishida sintaktik me’yorlarning ham o’z o’rni bor. Erajni o’lturdilar». Kech kuz. ilmiy nutqda u fikrlar ifodasining . me’yoriylikni belgilashda ham ana shu mazmuniy va shakliy munosabatlar e’tiborga olinishi shart. Stilistika xudojestvennoy rechi. aniqlik. To’g’ri. Daraxtlar barglarini deyarli to’kib bo’lgan. adabiy tilning barcha uslublari uchun tilning dastavval grammatik qurilishi va umumiste’moldagi umumiy so’zlar sanalishini ta’kidlagan edi (Ye f i m o v A. Tabiiyki. Qaysi holatni me’yoriy buzilish deb baholash mumkin? Qanday belgilariga ko’ra ularning birini so’z birikmasi.Kojina ham vazifaviy uslublarning barchasi uchun umumiy bo’lgan belgilar – to’g’rilik. o’z-o’zidan ayonki. u tas’ir o’tkazish quroli hamdir. ikkinchi holatda gap. oradan 500-600 yil o’tgandan keyingi o’zbek tili gap qurilishi va ularda ishtirok etayotgan leksik-grammatik birliklarda boshqacha manzarani kuzatamiz. hokimtobelik xususiyati mavjud ekan.. «O’z namozin maqbul taxayyul qilg’an jamoat namozi qabuliyatin ham takafful qilg’an» singari gaplarga ko’z yugurtirish bu fikrning to’g’ri ekanligini tasdiqlaydi. ta’sirchanlik. Shu o’rinda vazifaviy uslublarning umumiy va xususiy tomonlari borasida so’z yuritishiga zarurat seziladi.Tadqiqotda keltirilgan «Va sart orasida ahli ta’bu donish va zumrai ilmu zehnu biynish ko’prakdur». Uning barcha vazifaviy uslublar uchun grammatik qurilishning umumiy ekanligi haqidagi fikri nazariy jihatdan to’g’ri ekanligini ta’kidlagan holda. masalan poetik matnda. Qiyoslaymiz: oppoq tong.I. kech kuz so’z birlikmalari. so’zlashuv va ilmiy uslubda shakllangan matnlarni bir-biriga taqqoslashdan aynan ana shu grammatik qurilishda ham farqlar yaqqol sezilib turishi ma’lum bo’ladi. «Chun taxti anga muvaffaq bo’ldi. M. ayrim grammatik qoidalardan chekinishga yo’l qo’yilishi tabiiy.N. ayrim holatlarda ular bir-biriga teng kelib qolishi mumkinligini ko’rsatadi. ikkinchisini gap deb ataymiz? Albatta. Tildagi ega-kesimlik.Yefimov bir qadar aniqlik kiritib.). mantiqiylikni ko’rsatib o’tadi va ularning har birining qaysi vazifaviy uslubga ko’proq xos ekanligini va ularning aks etish me’yorini belgilab berishga harakat qiladi. Masalan.66. Gap qurilishida turli grammatik vositalar yordamida shakllanadigan grammatik munosabatlar. Gap: Qaysi yil edi. obrazli fikrning izchil tuzilishi bo’lsa. ammo u badiiy obraz yaratish uchun ham zarur. birikmalardagi so’zlararo moslik va muvofiqliklardan har qanday chekinish ham me’yorning buzilishi deb qaralishi lozim. umumiylik har bir vazifaviy uslubda juz’iy tarzda yuz berishini aytib o’tish ham lozimdir. Ko’rinadiki kech kuz bir holatda so’z birikmasi. «Barcha sadot va mashoyix va ulamo va fuqaroning mahbubi qulubi erdi». Chunki har bir vazifaviy uslubning muttasil amalda bo’lib turishi tabiiy ravishda ularning nutqiy me’yorini belgilab qo’yadi va uning tilda yashovchanligi ham ana shu me’yor asosida mustahkamlanib boraveradi hamda bu me’yor uni boshqa uslublardan farqlashga imkon beradi. alar hasaddin ittifoq qilib. Shuning uchun bu chekinishlarga vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan baho berilsa. aniqlik ilmiy va rasmiy uslubga xos xususiyat. Bu masalaga A. Sintaksis nazariyasi asoschilari tomonidan asosiy sintaktik birliklar – so’z birikmasi va gap o’rtasidagi grammatik farq yetarli ko’rsatib berilgan. Til tizimidagi sintaktik me’yorlarni belgilashda gap qurilishining nazariy asoslariga tayanib ish ko’rish va bunda har bir tilning o’z grammatik tabiatini hisobga olish to’g’ri bo’ladi. bu masalani ana shu grammatik birliklar shakllanayotgan nutqiy qurshov hal qiladi. til faqatgina aloqa va xabar vositasigina emas. deb hisoblaydi va mantiqiylik badiiy nutqda obraz. yodimda yo’q.1961. s. oydin kecha. Ammo nutqiy jarayon shunday keng qamrovli va murakkabki. Chunki. bu qarashning ham nisbiy ekanligini. albatta.I. Ana shu vazifani amalga oshirish yo’lida.

6 . bir tarkibli va qo’shma gaplarning faolligida. yo’q. ularni amalda qo’llashni boshqa kurslarda ham o’rganish davomida talabalar ana shu aytib o’tilgan masalalarga e’tiborni kuchaytirsalar. miloddan avvalgi YII.80. Kursiy Ruf asarlarida Sug’diyona deb nomlangan. Yozma manbalarda bu hudud So’g’da («Avesto»da). Hozirgi o’zbek adabiy tilining so’zlashuv uslubi. Har bir vazifaviy uslubning sintaktik o’ziga xosligi uni boshqa uslublar bilan qiyoslaganda ochiladi. Masalan. Bu narsa ilmiy matndagi fikrning tugalligi. Arrian. Bu o’rinda ularning ayrimlari sanab o’tildi. xolos. sintaktik me’yor muammolarini tushunish yanada osonlashadi. davlat qaramog’ida yashash…. xorazmliklar. uni kutilmagan tarzda ijro etishadi. – Toshkent. maqsadga muvofiqlik asosiy muddao sanalar ekan. Mana shu farqlarning esa har bir vazifaviy uslubga oid matnlarning grammatik qurilishida reallashuvi o’z-o’zidan ayon bo’lib qoladi. og’zaki nutq me’yorini olib ko’raylik. Ba’zan og’zaki nutq matni asl holatida qog’ozga tushirilsa. Ammo o’zbek tili grammatikasi qoidalarini. mantiqiy izchilligida. bu… xo’o’sh…muttahamlarcha yashash … yo’q. u o’quvchi uchun umuman tushunarli bo’lmasligi mumkin. Biz odatda to’g’rilikni. sak va massaget elatlari yashaganlar. Yuqorida aytilganlardan shu narsa ma’lum bo’ladiki. barcha grammatik vositalar va qurilmalar ana shu vazifaga xizmat qilishi lozim bo’ladi.YI asrlarda O’zbekiston hududida sug’diylar. – Toshkent. o’zbek tili gap qurilishining odatdagi tartibiga rioya qilinishida ko’rinadi (Bu haqda yana qarang: Mu k a r r a m o v M. degan xulosaga keladi (K o j i n a M.axir. qo’ying – ey. maqsadga muvofiqlik va ta’sirchanlik kabi nutqiy lingvostilistik omillar doirasida amal qilishi zarur bo’lgan jihatlar anchagina.qat’iy tartibi bilan farq qiladi. bu.sinf). qarz bo’lib yashash demakdir. eng muhimi. fikrni va gaplarni o’zaro bog’lovchi maxsus vositalarning ishlatilishida. O’rinboyeva D. aniqlik. bir – biriga bog’lanmagan bo’lmasin. Po’latov. Shunday holatni ham so’zlashuv uslubi gap qurilishi uchun me’yor deb tushunishimiz lozim bo’ladi. to’liqligi. baqtriyaliklar..N. Odatda suhbatdoshlar nutqqa tayyor bo’lishmaydi. . Masalan: Xolmat. Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy uslubi. Bu hududda yashovchi aholi sug’diylar deb atalgan» (O’zbekiston tarixi. suhbatdoshlarning o’zaro munosabati bu gaplarni tushunishga ko’maklashadi. Chunki. ohangning ishtirok etishiga imkon bo’lmaydi. – M. Maktabni necha bilan bitirib eding? Ay. ya’ni grammatik qurilishning to’g’ri bo’lishini nutqning eng asosiy xususiyatlaridan biri sifatida e’tirof etayapmiz. Ilmiy uslubni ham olib ko’raylik. sintaktik me’yor doirasida tildan foydalanuvchilar uchun to’g’rilik. bunday paytda og’zaki so’zlashuv jarayonidagi imtiyozlar – nutqiy vaziyat. Yo’q…. ko’rsavod-ye! Dotasiya. 1983. Sug’uda (Behistun yozuvlarida ). mantiqiylik. 1984. Zarafshon va Qashqadaryo vodiysida dehqonchilik bilan shug’ullanuvchi ko’plab aholi istiqomat qilgan. Yashin). so’zlarni yoki gaplarni vaziyat bir-biriga bog’laydi (Bu haqda qo’shimcha ma’lumot olish uchun qarang: O’rinboyev B. Nutqiy ifoda jarayonida fikriy mukammallik. 1991). so’zlovchining harakatlari. mazmun va shakl munosabatidagi birlamchilik va ikkilamchilik qoidasidan bu holatda ham chetga chiqib bo’lmaydi. O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI . Strabon.). 111-151-betlar). Bu uslub o’zining sintaktik xususiyatlariga va me’yorning bir qadar turg’unligiga ko’ra boshqa vazifaviy uslublardan farq qiladi. Ammo yuqorida keltirilgan misollardan shu narsa ham ma’lum bo’ladiki. Stilistika russkogo yazûka. ha! (T.. s. Xolmat ota … Xolmat ota (K. Bu uslub doirasida shakllangan gaplar qanchalik uzuq-yuluq. Murod). Misol: «Yozma manbalarning guvohlik berishicha. nutqiy vaziyat.

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI Karimov S. HOZIRGI O’ZBEK ADABIY TILINING ME’YORIY MUAMMOLARI (ma’ruza matnlari) SamDU o’quv-metodik kengashining 2001 yil 11 dekabr yig’ilishi qarori bilan (№3) nashrga tavsiya .A.

Mas’ul muharrir: dos. Hozirgi o’zbek adabiy tilining me’yoriy muammolari. –144 b. u hozirgi o’zbek adabiy tilining me’yoriy muammolarini tahlil qilishga bag’ishlangan. Ma’ruza matnlari.Hamdamov . 2001.J. – Samarqand: SamDU nashri. Mazkur ma’ruzalar matni o’zbek filologiyasi fakulteti 3-kurs bakalavr talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib.A.etilgan Samarqand – 2001 Karimov S.

mavjud ijtimoiy-siyosiy. o’z istiqboli manfaatlaridan kelib chiqib foydalanish.N.Turniyozov Alisher Navoiy nomidagi Samarqand Davlat universiteti. har bir davr. prof. K I R I SH Tarixdan shu narsa ma’lumki. moddiy-ma’naviy salohiyatdan yangicha. 2001 yil. O’zbekiston Respublikasi XX asrning oxirgi o’n yilligi boshida qo’lga kiritgan mustaqillik xalqimizning har tomonlama rivojlangan. o’z tarixiy va milliy an’analarimizni yangicha bir tarzda . ijtimoiy tuzum insoniyat oldiga u yashab turgan hayotni real idrok qilish.Taqrizchilar: prof. kamol topgan.O’rinboyev. B. turlicha mazmundagi an’analarni zamon talablariga moslab isloh qilish masalalarini ko’ndalang qilib qo’yadi.

ona tilimizning amaliy jihatlarini zamon talablariga mos ravishda o’rganish barchamiz uchun zarurdir. Garchi bu fanni o’rganishdagi ko’plab qonun-qoidalar. – Toshkent. yaxlit bir butunlikni tashkil qiladigan uzluksiz ta’lim jarayonini ana shu vazifalarga bo’ysundirish ham yuqorida tilga olingan islohotlar doirasida qaraladi. barcha jabhalarini qamrab oladi. . ko’p asrlar davomida shakllangan ma’naviy-ma’rifiy qadriyatlarimizga tayangan. taklif va mulohazalar asosida tuzib. o’qitish sifatini tubdan yaxshilash davlatimiz olib borayotgan ko’p qirrali siyosatda asosiy vazifalardan biri bo’lib keldi va shunday bo’lib qoladi. ta’lim jarayonini. mehnatga vijdonan munosabatda bo’lish ruhida tarbiyalash» zarur ( K a r i m o v I. deb umid qilamiz. 4-bet. yuksak axloq. ma’naviyat va ma’rifat. bugungi kunda yangi istiqlol mafkurasi bilan oziqlantirilayotgan. Jumladan. o’z ish rejasini undagi g’oyalar.). o’quv qo’llanmalari zarur. Uni amalga oshirish uchun esa ma’lum mavzu doirasida keng va atroflicha bilim beradigan hamda bu bilimlarni milliy istiqlol g’oyalari bilan. yosh avlod tarbiyasi bizning istiqbolimiz uchun ne chog’lik muhim ekanligini hyech birimizning unutishga haqqimiz yo’q. Negaki. «yoshlarni Vatanga sadoqat. barkamol avlod tarbiyasini milliy istiqlol g’oyasiga yo’g’rilgan aniq maqsadlarga yo’naltirish. umidimiz bo’lgan yosh avlodni tarbiyalash strategiyasini aniq va ravshan belgilab berdi.A. Bu. uning tarkibiy qismi bo’lgan o’zbek tilining me’yoriy muammolarini o’rganishda filolog talabalarga ko’maklashadi. Binobarin. 1997. O’zR Oliy Majlisi 1X sessiyasida so’zlangan nutq.Karimov «Barkamol avlod O’zbekiston taraqqiyotining poydevori» mavzusida so’zlagan nutqida istiqbolimiz. til materiali doirasidagi o’zgarishlar juda sekinlik bilan yuz bersa-da. Barkamol avlod – O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. Prezidentimiz ta’kidlaydilarki. pedagog uni o’ziga dastur sifatida qabul qilishi. zamonaviy talablarga muvofiqlashtirilishi hayot talabidir. jamoatchilikni xabardor qilib borish bilan bog’liq. nutq madaniyatini yanada takomillashtirish borasida me’yoriy muammolarni ma’lum darajada hal qilish va bunga oid bilimlardan talabalarni. Islohot deb ataladigan ko’p qirrali va o’ta murakkab jarayon ijtimoiy-siyosiy hayotimizning. milliy mafkura va dunyoqarash hamda uzoq yillar davomida shakllangan ma’naviyatimiz bilan uzviy bog’lay oladigan darsliklar.A. Ana shu olijanob vazifaning hyech bo’lmaganda ma’lum qismini amalga oshirish yo’lida yaratilgan ushbu ma’ruza matnlari nutq madaniyatini idrok qilishda yordam beradi. Binobarin. shubhasiz. ijtimoiy hayotning ana shu murakkab jabhasida faoliyat ko’rsatayotgan har bir ziyoli. ish ko’rmog’i lozim bo’ladi. dastavval. shu bilan birga. 1997 yil 29 avgust. «Kadrlar tayyorlashning milliy dasturi» qabul qilingan O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1997 yil 29 avgustda bo’lib o’tgan sessiyasida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I. til materialidan nutq jarayonida samarali foydalanish. shuurimiz va dunyoqarashimiz o’zbek nutqi madaniyatini. o’zbek millatini dunyodagi ma’naviyati eng yuksak xalq darajasiga ko’tarishga sharoit yaratadigan kelajagimizni barpo qilishga zamin yaratdi. bizni umumbashariy ulug’ ma’naviyat sari yetaklayotgan milliy ongimiz.rivojlantirishga imkon beradigan. Tabiiyki. Zero. uni amalda qo’llash jarayonining yangicha. ana shu zaruriyat bilan bog’liq dunyoqarash tilshunoslik ilmini o’qitish jarayonida ham e’tiborga olinishi lozim. tilning sosiolingvistik jihatlari. binobarin.

Uzus – ko’nikmalar yig’indisi. Bu. Me’yor tushunchasiga til nuqtai nazaridan munosabat bildirishdan avval talabalarga 1. leksik va grammatik birliklar va nutq. Nutq tilning harakat shakli. 3. ularning oliy mahsuli ham sanalib. Adabiy me’yor.kursda tanishilgan ba’zi bir til atamalarini eslatib o’tish maqsadiga muvofiq bo’ladi. Til va nutqning ijtimoiy hodisa ekanligi. ana shu qurshovni narsa va predmet shaklida. nutq uslublari. Tayanch so’z va iboralar : Til – aloqa vositasi. 2. 8. chambarchas aloqa masalasidir. 6. Til me’yorining milliy xarakteri. inson tabiat va jamiyat mahsuli sifatida ularning qurshovida yashaydi. Nutq ko’rinishlari. Me’yor – til tizimining obyektiv reallashuvi. ijtimoiy-falsafiy dunyoqarashini aks ettiruvchi omil. Og’zaki va yozma nutq. Fonetik. 4. Nutqiy ehtiyoj va uning davriyligi hamda uni belgilovchi omillar. ular o’rtasidagi dialektik. 5. Me’yor – til tizimini nazorat qilish vositasi. Me’yordagi tarixiylik va an’anaviylik. Uzus va adabiy me’yor. Til – tizim. eng avvalo. til va nutq tushunchalari. Tabiiyki.1-ma’ruza: Me’yor hodisasining lingvistik tushuncha ekanligi R ye j a: 1. Ayni paytda. voqyea va hodisa tarzida miyasida . Nutqiy shart-sharoitlar va ulardan kelib chiqadigan nutqiy uslublar. Nutq insonning ma’naviy-ma’rifiy. 7. Nutqning individual jarayon ekanligi.

).... takomillashib ham boradi.V. Asl muddaomiz . 1993. Stilistika. «Til va tafakkurning birligi nutqda o’z ifodasini topadi.u kommunikativ vazifani bajarishga kirishadi.1963. Poetika. ta’sir etishdek. til ham tafakkursiz bo’lmaydi» (S o d i q o v A. Bu holni uchinchi bosqich deb atash mumkin. 31-bet). moddiy asos sifatida xizmat qilishini hali birinchi bosqich deyishimiz mumkin. s. materiali bo’lib qolaveradi. 20-bet). tabiat va jamiyatdagi narsa va hodisalar to’g’risida xabar berishdan tashqari suhbatdosh yoki tinglovchiga ma’lum ta’sir o’tkazish. ya’ni fikrlash markazi bo’lgan miyadan tashqariga chiqishi lozim.V. – Toshkent: O’qituvchi. Agar bu holatni shartli ravishda beshinchi bosqich deb ataydigan bo’lsak. Shu o’rinda akad.aks ettiradi. tilga bo’lgan munosabatda to’rtinchi bosqich yuzaga keladi. Teoriya poeticheskoy rechi. Ammo til muomala vositasiga aylandimi. idrok qiladi. Tilning inson uchun fikrlash vositasi bo’lishini.. Tilshunoslikka kirish. «Ichki qurilish nuqtai nazardan til ma’lum miqdordagi birbiri bilan chambarchas bog’liq bo’lgan til birliklarining yig’indisi va ana shu birliklardan foydalanish qoidalaridan tashkil topgan murakkab sistemadir» (S o d i q o v A. uning tabiiy ravishda imkoniyat doirasi ham kengayib boradi. Bosqichlar soni ortib boravergani sari tilning ijtimoiylik imkoniyati ham tobora kengayishi ma’lum bo’lib qoladi. Tabiat va jamiyatdagi narsa va hodisalarning turli tillarda turlicha nomlanishidan qat’iy nazar.tildagi me’yor masalasini anglab olishga qarab borayotgan ekanmiz. til insonlar o’rtasida aloqa vositasi bo’lishi. Shuning uchun ham til tafakkur quroli deb bejiz aytilmaydi. hissiyotini qo’zg’atish kuchiga ham ega.muomala vositasi. A b d u a z i z o v A. inson nutqiy faoliyatida kommunikativ vazifani bajarayotgan til ko’magida suhbatdosh yoki tinglovchiga ma’lum axborot ham yetkaziladi. nutqiy jarayon quroliga aylanadi. xabar. Mantiq. tilning bosqichma-bosqich takomillashib. til nutqning o’ta muhim unsuri sifatida aloqa. Ma’lum bo’ladiki. – Toshkent. I r i s q u l o v M.. asta-sekinlik bilan bo’lsa-da. Tilshunoslikka kirish. xabar. unda fikrimiz moddiy shaklga.6. Demak. Ya’ni. Bu jarayonda material hisoblangan tilning ahamiyatini hyech narsaga qiyoslab bo’lmaydi. Ikkinchi bosqichda esa fikrlash natijasida. I r i s q u l o v M. amalda bo’lish qoidalarining ma’lum bir tizimga kela borishida kuzatamiz. O’z shakllanishi va rivojlanib borishi davomida uzoq tarixiy yo’l va muddatni o’taydigan til ana shu jarayonda. ta’kidlaganimizdek. imkoniyatlari nihoyatda kengayib borishi natijasi o’laroq kishilik jamiyati to’plagan tajriba va bilimlarni kelajak avlodlarga yetkazishdek ulug’vor ijtimoiy vazifani bajaradi. balki jamiyatga tegishli bo’lib qoladi (X a y r u l l a ye v M. ta’sir etish (V i n o g r a d o v V. yuzaga kelmasligiga amin bo’lamiz. H a q b ye r d i ye v M. Tilsiz tafakkur bo’lmaganidek. ya’ni hissiy idrok etiladigan shaklga kiradi va shu tariqa u endi bir shaxsga emas. 1981. – M. mukammalashib va imkoniyatlari ham asta-sekinlik bilan kengayib borishini kuzatamiz. fikrlaydi. Mana shu o’rinda tilning hyech bir imkoniyati nutqsiz. Endi u nutq. . tilning amalda bo’lish jarayonidagi yana bir muhim jihatga e’tibor qilishimiz zaruriyati tug’iladi. nutqiy jarayonsiz amalga oshmasligi.Vinogradovning muhim bir fikrini eslamaslik aslo mumkin emas. Bunda esa tilga bo’lgan ehtiyojning ikkinchi bosqichi boshlanadi .. Demak. Bu holni uning ichki qurilishida. «Til bilan tafakkur birbirini taqozo etadigan ajralmas hodisadir. U tilning uchta eng muhim vazifasi mavjudligini ta’kidlagan edi: aloqa. 22-bet).V. A b d u a z i z o v A. Nutq og’zaki va yozma holda mavjud bo’lib. shu bilan birga. mana shu jarayonda u insonlar faoliyatida fikrlash va o’zaro ijtimoiy munosabat . tafakkur mahsuli reallashmog’i.

Og’zaki nutqda esa jamiyatimiz tomonidan qabul qilingan maxsus tovushlar tizmasi mavjud bo’lib. mohiyatini. ular jamiyat tomonidan belgilangan va aniqlangandir» (N ye ‘ m a t o v H.Rasulovlar sistem tilshunoslik «til-me’yor-nutq» tarzida ajratishini ta’kidlashib. tilning moddiy tomoni haqidagi bizning tasavvurimiz nutqda yuzaga chiqar ekan. U jamiyat a’zolarining ongida mavjud bo’lib. Shu bilan birga. R a s u l o v R. O’z ona tili barcha o’ziga xosligi bilan shakllangan tili bo’lgani uchun ham u millat sanaladi.aytishimiz shart. nutqda yuzaga chiqadi» (N ye ‘ m a t o v H. ming yillar davomida shakllangan an’anaviylikka ega bo’ladi. uning me’yoriy nuqtai nazardan shakllanish jarayonini. umumiy. ularning barchasi uchun tayyor. ko’rsatkich barmoqni yoki qo’lni ishora qilinayotgan kishidan o’zimiz tomon harakatlantirishimiz lozim.Ne’matov va R. u bevosita kuzatishda berilgan. til va nutq me’yorini o’rganish. narsa va hodisaning turli tillarda turlicha nom olishi esa tilning ijtimoiy-tarixiy-milliy hodisa ekanligini yana bir bor . R a s u l o v R. «bu yoqqa kel» tushunchasini imo-ishora bilan ifodalamoqchi bo’lsak. jamiyat ehtiyojiga aylangan. ijtimoiy-falsafiy va estetik dunyoqarashi. qayd qiladilarki. me’yoriy muammolar kun tartibiga qo’yilgan. tahlil qilish kuzatuvchilarning asosiy muddaosiga aylanib qoladi. ularning tilga bo’lgan ehtiyoji ham o’sib boraveradi. 27-bet). Aytilganlarning barchasi me’yorning tarkibiy qismlaridir. Me’yor (norma) . Mana shu o’rinda yuqorida nomlari tilga olingan olimlarimizning quyidagi fikrlarini keltirish muhim: «Me’yor ta’rifida «jamiyat (ijtimoiy) tomonidan belgilangan. ro’yobga chiqish.. Bunda ma’lum tilning iste’molchisi bo’lgan xalq. vazifasini o’rganishni taqozo qiladi. Inson tafakkurining borliqni idrok etishi juda murakkab va uzoq davom etuvchi jarayon ekanligi. Bir xil predmet. Ana shu ma’noda me’yor milliylik va tarixiylik mazmunini kasb etadi.til birliklarini nutqning u yoki bu ko’rinishida ishlatish qonuniyatlari va imkoniyatlari bo’lib. Nutq tilning namoyon bo’lishi. Bu tushuncha quyidagi izohlarni talab etadi. til material sifatida nutq jarayonida xizmat qila boshlagan lahzalardanoq uni me’yorlashtirish jamoa. Yuqoridagi asar.. uning me’yoriy jihatlarini tadqiq etishda ana shu tilning milliy xususiyatlarini hisobga olmaslik aslo mumkin bo’lmaydi. majburiy bo’lgan. O’zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. binobarin. ko’lamini millat tarixidan ajratib olib o’rganib bo’lmaydi. nutq jarayonidagi iste’molda bo’lish xususiyatlarini kuzatishni keltirib chiqaradi. Aytilganlardan anglashilayaptiki. «Til bevosita kuzatishda berilmagan. Birinchidan. uning maishiy. aniqlangan qonuniyatlar va imkoniyatlar» tushunchasi mavjud. Shunga ko’ra til imkoniyatlari me’yor darchasidan o’tib. til va nutq tizimida me’yor ham o’z o’rniga ega.Tilning takomillashib borishi va nutq jarayonidagi bosqichlarini taniqli tilshunos olimlar H. u qanday shakl va ko’rinishda voqyelanishi jamiyat tomonidan muayyan me’yorlar bilan belgilangan bo’ladi. necha yuz. Bu ehtiyojlarni qondirish zarurati esa o’z navbatida tilning ijtimoiy hodisa sifatidagi tabiatini. 7-bet). voqyelanish shakli bo’lib. til hodisalarini. fikrni shakllantirish va uni ifodalashga xizmat qiladigan birliklar va ularning o’zaro munosabatlari haqidagi tasavvurlar yig’indisi sifatida qaraladi. Shunday ekan til tarixini. Agar mana shu aytilganlarni boshqacharoq tarzda izohlash mumkin bo’lsa. fizik) shaklga egadir. ma’naviy-ma’rifiy turmushi. moddiy (tabiiy. tabiat va jamiyatdagi narsa va hodisalarning tilda tegishli atamalar bilan nomlanishi insonning fikrlash jarayonida ko’maklashishi barchamizga ayon. biz ularni talaffuz etishimiz . 1995. Chunki inson faoliyatining muhim qismi sanalgan tilni va uning o’ziga xos xususiyatlari va imkoniyatlarini ana shunday qurshovda o’rganishgina atroflicha xulosalar chiqarishga ko’maklashadi. urf odatlari singari qator omillarni ham e’tiborda saqlab turish lozim bo’ladi. – Toshkent: O’qituvchi. Jamiyat taraqqiyoti bilan bab-baravar aholi soni. bu xalq yashagan va yashab kelayotgan tarixiy sharoit. Binobarin. Masalan.

qiyinchiliklarni qisqa muddatlar ichida hal qilishning imkoni yo’q. farzandlarini ham bog’chalar va maktablarda ana shu tilda ta’lim-tarbiya olishga jalb qilganligi. bu nomlanishlarning har bir holatda o’ziga xos tarzda me’yor ekanligini ham ko’rsatib turadi.ma’nodoshlik paradigmalarida muqobil «eshdosh» (a’zo)lar sanaluvchi mehnat. Bir tarixiy holatni eslaylik. imkoniyat doiralarini yanada silliqlash. ezgulik ma’nolaridagi lisoniy birlik aaz shaklida qo’llangan.tasdiqlaydi. o’zbek adabiy tili normalarini. Oqibatda ma’lum muddat muomala jarayonida. mashaqqat so’zlari XI asr o’zbek tilida ko’k (kok) shaklida ishlatilgan. tildan foydalanishdagi tarixiy jarayon shuni isbotlaydiki. 1993. O’sha paytda qonuniy bo’lmasa-da. Bundan tashqari... (B ye r d i a l i ye v A. Shuning uchun ham me’yor masalalarining nutq madaniyati doirasida o’rganilishi bejiz emas «. Bu holatni ham tildagi me’yoriy qonuniyat sifatida qabul qilishga majbur bo’lamiz. Toshkent. stabillash bilan bog’liq bo’lgan nutq madaniyati problemalari.1973. Shu bilan birga. nutq madaniyati problemasining o’rganilishi . ular o’zaro sinonimik nozikliklardan ham judo bo’lib qolishi. Millatlararo ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar. albatta . amaldagi ish yuritish tili rus tili ekanligi. bir qism o’zbek millatiga mansub kishilarning sharoit taqozosi bilan rus tilida savod chiqarganligi.. – Toshkent: Fan. tilimizning amalda bo’lish qonunlariga. Uy. Bu kabi davriy me’yoriy o’zgarishlarni tildagi har bir me’yoriy jarayonga tatbiq etish to’g’ri bo’lmaydi. bugungi real ijtimoiy hayotimizga zid fikr bo’lishi mumkin edi. ikki aspektga ega deyish mumkin: birinchisi. buning ustiga respublikamizda ko’pmillatli aholining birgalikda yashashlari ana shunday tabiiy to’siqlardan bo’lib turdi. Shu o’rinda A. o’z navbatida yangicha bir me’yorlarning yuzaga kelishi uzoq davom etadigan jarayondir. Afsuski. hamkorliklar til birliklaridan shu tarzda foydalanishni keltirib chiqarganligi tushunarli.. Mavjud til me’yorlarining ana shunday sabablar bilan o’zgarishi. 1989 yilda «O’zbekiston Respublikasining davlat tili haqida» qabul qilingan Qonunini katta quvonch bilan kutib oldik va uni amalda tatbiq etishga ishtiyoq bilan kirishdik..Berdialiyevning «So’z va atamalar hosil qilishning ba’zi nazariy masalalariga doir» nomli maqolasida keltirilgan ayrim misollardan foydalanamiz: «. izchil hamda namunali foydalana olishlari uchun yordamlashishi bilan aloqador bo’lgan nutq madaniyati problemalari» (B ye g m a t o v E. tildagi me’yoriy muammolarni. ma’lum bir tilda bir tushunchani ifoda etadigan so’z mavjud bo’lishi bilan birga uning boshqa bir tildan o’zlashtirilgan mustaqil varianti ham baravar ishlatilib kelinadi. Anglashiladiki. Me’yor o’zgarishidagi har qaysi aniq holat alohida tahlil qilinishi va ana shu asosda umumiy nazariy xulosa chiqarilishi maqsadga muvofiq bo’ladi. 23-bet). – Navoiy. Agar buning aksini aytsak. rasmiy ish qog’ozlarini yuritishda. 168-bet). Ammo uning hamma moddalarini birdaniga va tezlikda bajarishning imkoni bo’lmadi. Nutq madaniyati problemasining paydo bo’lishi va asoslanishi // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. yangilanib turishini ham tarixiy jarayon sifatida qabul qilishga to’g’ri keladi. So’z va atamalar hosil qilishning ba’zi nazariy masalalariga doir // «Davlat tili haqida»gi Qonunni amalga oshirishning dolzarb muammolari» mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi tezislari.. tildan foydalanishdagi an’anaviy me’yorlarning davrlar o’tishi bilan o’zgarib. turli darajadagi anjumanlarni o’tkazishda rus tilidan foydalanishdagi mavjud an’analar o’z kuchini saqlab turdi. Yaxshilik. xona hamda turmushga chiqmagan qiz so’zlari ev shaklida ham uchragan. Indeks-lug’at. ikkinchisi esa o’zbek adabiy tilidan bu tilda gapiruvchi jamiyat a’zolarining (hatto konkret shaxslarning) to’g’ri. til me’yorini belgilash muammolarini hal qilish har bir milliy til madaniyatini rivojlantirishning uzviy qismiga aylanadi. bab-baravar lingvistik qiymatga ega bo’lishi mumkin. Demak. Hatto davrlar o’tib. 1967)». To’g’risini aytganda. oradan o’n to’rt . (Devonu lug’otit turk.

uning amaliy me’yorlariga ham shunday ta’sir qiladi. Demak. Ammo. O’zbek tilidan foydalanishdagi qiyinchiliklarning ko’plari bartaraf etilganligini. albatta.til me’yoriy muammolarining talqin etilishi va ijobiy hal qilinishi vaqt degan hakamga ham bog’liqligi ham ma’lum bo’ldi. Buning ustiga. erishilgan yutuqlarni e’tirof etib turishibdi. Yillar davomida olib borilgan yoki olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar va kuzatishlar natijasida til elementlarida qanday mazmuniy va shakliy imkoniyatlar mavjudligi sinxronik va diaxronik yo’nalishda. iqtisodiy qiyinchiliklar hal bo’lgach. ana shu me’yoriy hujjatlarsiz. ana shu taraqqiyot talablaridan kelib chiqib. yo’l-yo’riqlarsiz ham til va nutq rivojini tasavvur etib bo’lmaydi.tilning amalda bo’lish holatlariga tazyiq o’tkazib bo’lmaydi. dolzarb vazifalarni keltirib chiqaraveradi. Til va jamiyat mavjudki. Til elementlarining ma’lum bir me’yorga keltirilishi. adabiy til me’yorini belgilashning amaliy jihati bilan jiddiy shug’ullanishimiz kerak. Qabul qilingan «Davlat tili haqida»gi Qonun buni yaqqol isbotladi. Shu bilan bir qatorda. har bir davr o’z taraqqiyoti bilan bog’liq ravishda tildan foydalanishning o’z muammolarini. Shu mazmunda til mutaxassislari. ziyolilar o’zlarining to’g’ri maslahatlarini. til mutaxassislari tomonidan boshqarib borilsa. Ammo hal qiluvchi gapni bu tildan foydalanuvchilar aytadi. deganga o’xshaydi. bir tomondan. Lekin tegishli yo’l-yo’riqlar. me’yorni belgilashning amaliy jihati nimadan iborat? Bu savol ham xuddi tilni ilmiy jihatdan o’rganish nima uchun kerak. matniy jihatdan tahlil qilinadi. bu masalalar bilan . Bu me’yoriy tavsiyalarning qanchalik hayotiy ekanligini esa amaldagi nutqiy jarayonning o’zi belgilaydi. ko’rsatmalar. bir narsa ma’lum . Buning obe’ktiv va subyektiv omillari ham bor. Shiddat bilan davom etayotgan ijtimoiy tarixiy jarayon til taraqqiyotiga qanday ta’sir ko’rsatsa. hatto respublikamiz hududida yashovchi ona tilisi boshqa bo’lgan kishilar ham kuzatib. lingvistik imkoniyatlari ochib beriladi va ulardan nutq jarayonida foydalanish yo’llari tavsiya qilinadi. bilib. deb o’ylaymiz. balki shu tilda so’zlashuvchi barcha insonlar. Keyingi yillarda tilimiz rivoji. o’zbek tili va nutqi madaniyati uchun olib borayotgan ishlarimiz talablar darajasida emasligidan. Harqalay o’tgan vaqt mobaynidagi tildan foydalanish jarayoni bir narsani isbotladi .Karimovning «Ma’naviyat va ma’rifat» jamoatchilik markazi faoliyatini yanada takomillashtirish va samaradorligini oshirish to’g’risida»gi Farmonidan ham jiddiy imkoniyat sifatida foydalanib. Ma’lum ma’noda bu ham ularning me’yorni belgilash va til birliklarining ishlatilishiga oid tavsiyalar berish degan gapdir. Biz Prezidentimiz I. tavsiyalarini berishlari. ikkinchi tomondan.A. bu sharafli vazifani yo’lga qo’yish ishiga hissa qo’shishimiz lozim. tabiiy ravishda ham yuz beradi. Buning ham ijobiy jihatlari ko’p. Xulosa shu bo’ladiki. har bir til elementining me’yor holiga kelgunicha ma’lum vaqt o’tishi ham lozim bo’lib qoladi. bu borada jonkuyarlik qilishlari mumkin. iqtisodiy muammolarni hal qilishdek suronli bir davrni boshdan kechirib turgan paytimizda til madaniyati bilan shug’ullanish shartmikan. Buning uchun. Biz o’rganayotganimiz me’yor masalasi ijtimoiy hayotimiz uchun yangilik emas. me’yor darajasini ham doimo kuzatib borish va tartibga solib turish lozim bo’ladi. til amaliyotiga oid masalalarning bosqichma-bosqich hal bo’lib borayotganini ham kuzatamiz. Xo’sh. tavsiyalar berilib borilishi zarur. bizni qanoatlantirmayotganligidan ham ko’z yuma olmaymiz. bu masala ham o’rtada. eng avvalo. fikrimizcha. Ammo. Masalani ana shunday tushunish to’g’ri bo’ladi. taraqqiyoti va nutq madaniyatida yuz bergan o’zgarishlarni nafaqat o’zbek tili mutaxassislari. albatta.yildan ortiq vaqt o’tsa ham bu nuqsonlardan to’laligicha qutila olgan emasmiz. Ikkinchidan. Ammo. bu boradagi ishlarimizni izchil va doimiy holatga keltirishimiz kerak.

hatto keyinchalik tuzatib bo’lmaydigan xatodir. Jamiyatimizga hamma kasbdagi kishilar va ularning mehnati kerak. 7. rahbarlar o’rtasida ham topiladi (Bu haqda yana qarang: A b d u l l a ye v M. Adabiy til va uning taraqqiyot davrlari. 6. Nazarimizda. 4. bilim kaliti ekan unga hyech qachon ikkinchi darajali narsa deb qarashga haqqimiz yo’q. Muhtaram Prezidentimizning.shug’ullanishga o’z-o’zidan imkoniyat paydo bo’ladi. bu tushuncha yanglishdir. yuqorida tilga olganimiz. 2000 yil 28 iyul). 3. 2-ma’ruza: Adabiy til va adabiy me’yor R ye j a: 1. ma’rifat chirog’i. 2. Ma’naviyat va iqtisodiy tafakkur // O’zbekiston adabiyoti va san’ati. . Adabiy til va adabiy me’yor. til . Ammo har bir millat dunyo ilmi va madaniyatida qaysi bisoti bilan faxrlana olishi mumkinligiga bugun hammamizning aqlimiz yetib turibdi. Dialekt va sheva umumxalq tilining tarkibiy qismi. O’zbek tilining boyib borishida ichki va tashqi omillar. ma’naviyat va ma’rifiy ishlarni yanada takomillashtirish borasidagi farmoni ana shu ma’noda uzoqni ko’zlab qabul qilingan hujjatdir.ma’naviyat ko’zgusi. Adabiy me’yorning tiplari. 5. hatto ziyolilar. O’zbek tilining taraqqiyot bosqichlari. Adabiy tilning yozma va og’zaki shakllari. Binobarin. deguvchilar xalq orasida.

hindcha. O’ r i n b o ye v B. Bu xalqimizning o’tgan juda ko’p asrlik davr mobaynida boshqa xalqlar bilan ijtimoiyiqtisodiy va madaniy aloqadorlikda bo’lganligi. Turkiy tillarni davrlashtirish bo’yicha V. Ammo bu qiziqish va tilimiz taraqqiyot bosqichlarini davrlashtirish hamda uning mukammal tasnifi bilan shug’ullanish XIX asrdan boshlangan. 30-33-betlar. grammatik.A.. Olim Usmonov. Ergash Fozilov.D. Faxri Kamolov. buning ustiga. ularning ilmiy qarashlariga tayanilgan holda o’zbek tili tarixini davrlashtirish masalasi ham kun tartibiga qo’yilgan.V.K.M. Til me’yorining adabiy tilga munosabati haqida mulohaza yuritishni maqsad qilib qo’ygan ekanmiz. S a n a q u l o v U. Ye. yozma uslub. yunoncha. Bagorodiskiy kabi rus turkiyshunos olimlarining xizmatlari katta bo’lgan. ayrim davlatlar va ularning boshliqlarining O’rta Osiyo hududida olib borgan bosqinchilik urushlari va harakatlari bilan bog’liq. talaffuz. orfografik.Koshg’ariy zamonidan boshlanganligini olimlarimiz e’tirof etishadi. 1982. 1995. tilimizdagi leksik birliklar juda oz bo’lsa-da. Bu borada Tesha Salimov. Bu qarashlar bir qadar batafsil tahlil qilingan va umumlashtirilgan ilmiy manbalar o’zbek adabiy tili tarixini o’rganishning eng keyingi yutuqlarini mujassam qilgan.. grafik. silliqlashib. arabcha. Ђani Abdurahmonov. Hozirgi o’zbek adabiy tili. Baskakov. 1980. Necha asrlar davomida sayqal topib.M. aksentologik. o’ziga xos qonun-qoidalari asosida hosil etilgan yasama so’zlar tashkil etadi» (Sh o a b d u r a h m o n o v Sh. Qanday bo’lganda ham tilimizga chet so’zlar kirib kelganligini inkor qilib bo’lmaydi va uning. Ushbu masalaga qiziqish qadimgi davrlardayoq. Bu birliklar bugungi kunda tilimiz lug’aviy boyligining tarkibiy qismi sanaladi.Tayanch so’z va iboralar : Adabiy tilni davrlashtirish masalasi. dastlab tilimizning ana shu boyib borish yo’llariga. ruscha-baynalmilal birliklar uchraydi. – Toshkent. Binobarin. O’zbek adabiy tili tarixi. uslubiy.R. qisqacha bo’lsa-da. va boshqalar. forscha-tojikcha.Borovkov.A. xabar. jumladan.Polivanov. Umumiy . hatto XI asrdan . Barcha tillarda bo’lgani kabi o’zbek tilining boyib borishida ham ichki va tashqi omillarning ta’siri katta. «O’zbek tilining bevosita o’ziniki bo’lgan asosiy leksik qismini shu tilning taraqqiyoti prosessida uning ichki imkoniyatlari.Samoylovich. Keyinchalik. Radlov. – Toshkent. Shamsiddin Shukurov. mukammalashib. Mu x t o r o v A. O’zbek adabiy tili tarixi. taraqqiyot davrlariga. T u r s u n o v U. 21-26-betlar).yozma nutq. Bu haqda talabalar ona tilimizning «Leksikologiya» kursidan saboqlar tinglaganlarida ma’lumot olishgan. A l i ye v A. – Toshkent.Malov. A. V. S. O’ r i n b o ye v B. 19-26-betlar. yuqorida ta’kidlaganimizdek.Ye.. obyektiv va subyektiv sabablari mavjud.N. ko’z yugurtirish lozim bo’ladi. Turkiy tillar tizimi va oltoy tillar oilasiga kiruvchi o’zbek tili hozirgi holatga kelgunga qadar uzoq taraxiy taraqqiyot davrini boshidan kechirganligi ma’lum. O’zbek adabiy tili tarixi. Fattoh Abdullayevlar o’z qarashlarini bayon qilishgan (Bu haqda qarang:T u r s u n o v U. 1995.. grammatik vositalar orasida tashqaridan olingan. A. 121-bet). – Toshkent. bugungi holatga kelgan o’zbek adabiy tili xalqimizning umumxalq tili negizida shakllangan va taraqqiy topgan. Ijtimoiy vazifasi : aloqa. yangi so’zlar yasalishining yoki mavjud so’zlarning yangi-yangi ma’nolar anglatishining o’zbek tilida imkoniyatlari kengdir... V. N. Umumiy va xususiy me’yor. Xususiy – leksik-semantik.Reshetov. Til shakllari: og’zaki va yozma. punktuasion. A. mo’g’ulcha. so’z yasalishi. Shu bilan birga. fonetik.Shcherbak. yozma adabiy til. darslik va qo’llanma sifatida tavsiya . ta’sir.

24-26-betlar). Sanaqulovlar tasnifi: Qadimgi turkiy adabiy til davri (VII . Bu kitoblardagi har ikkala tasnifni ham keltirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. U. Bu tasniflarning qaysi biri nisbatan mukammal va ilmiyligini tahlil qilish bizning vazifamizga kirmaydi. Tabiiyki. lug’atlarda o’z ifodasini topdi (Bugungi kunda amalda bo’lgan hujjatlar va lug’atlar quyidagilar : O’zbek orfografiyasining asosiy qoidalari.Aliyev hamda A.XIII asrlar). ilmiy haqiqatga yaqinki.XX asr boshlarigacha).Sanaqulovlarning asarlari hisoblanadi (T u r s u n o v U. Ilk davr o’zbek xalq tili (X-XIV asrning yarmi). tarqalish jarayoni bu me’yorning ma’lum bir til doirasida bir yo’nalishda umumtil-adabiy. 3.Aliyevlar tasnifi: 1. O’zbek tilining asosiy imlo . A. Yuqoridagi asar. O’zbek xalq tilining takomillashish davri (XIV asr oxiri XIX asrning II yarmi). 1956. A l i ye v A. S a n a q u l o v U. Ammo adabiy til me’yori masalasini bir qadar kengroq o’rganishimiz uchun tasniflardan xabardor bo’lishimiz zarur . Ma’lum til birligining jamoa o’rtasidagi ma’lum shakl va holatda ko’p iste’molda bo’lishi me’yoriy ko’rinishlarning turg’unlik kasb etishiga asos bo’ldi. Tilda yuz. Bu yerda ham til me’yorlarining mustahkamlanishida nutq jarayonining katta ahamiyat kasb etganini esdan chiqarmagan holda. Milliy til unsurlarining paydo bo’lish.Tursunov.Muxtorov.etilgan U. B. muomala jarayonida e’tiborda bo’lgan. – Toshkent. Bu o’rinda xulosa sifatida faqat shuni ta’kidlash lozim bo’ladiki. jumladan o’zbek tili ham rivojlanib. ilmiy jihatdan o’rganilib borildi. B. Ammo shu narsa hayotiy. Natijada uning barcha tarmoqlarida me’yoriy tomonlar anchagina barqarorlashdi. A.. A. Yuqoridagi asar). shakllanish va rivojlanish davridagi o’zbek adabiy tili (XIX asrning II yarmidan hozirgi kungacha bo’lgan davr) (T u r s u n o v U. adabiy me’yorning shakllanishidagi dastlabki bosqich stixiyali ravishda yuz bergan. xoh stixiyali tarzda bo’lsin. Hozirgi o’zbek adabiy tili davri (XX asr boshlari keyingi davr) (M u x t o r o v A. jamiyat taraqqiyoti bilan bab-baravar til. Yuqoridagi asar. Qadimgi turkiy xalqlar davrida adabiy til (V-X asrlar). ikkinchi bir yo’nalishida esa umumxalq tilining tarkibiy qismi bo’lgan dialekt va shevalar ham mahalliychilik shaklida mustahkamlanib borishiga olib keldi. Eski o’zbek adabiy tili davri (XIII .O’rinboyev. O’ r i n b o ye v B..O’rinboyev. balki ming yillab davom etgan differensiasiya .. O’ r i n b o ye v B. mukammallashib..ajralish. S a n a q u l o v U. tilshunoslik ilmining ta’siri sezilarli darajada kengayganligini kuzatish qiyin emas. Yuqoridagi asar. Mu x t o r o v A.. Ana shu omillar ta’siri va natijasi o’laroq til qatlamlaridagi mavjud birliklarga belgilab qo’yilgan me’yoriy holatlar tildan foydalanuvchi barcha vakillar uchun majburiy ko’rinishga keltirildi va bu majburiylik tegishli hujjatlarda. uning taraqqiyoti tobora ongli boshqarila borganligini. ona tilimiz tarixi qanday tartibda davrlashtirilganidan qat’iy nazar uning rivojidagi hamma bosqichlarda ham til birliklarini bir me’yorga keltirish masalasi xoh ongli.Tursunov. Muxtorov va U. 24-bet). A l i ye v A. U..

qoidalari. – Toshkent, 1995; O’zbek tilining imlo lug’ati. – Toshkent, 1976; O’zbek adabiy talaffuzi lug’ati. – Toshkent, 1984; Ozbek tilining imlo lugati. – Toshkent, 1998). Mazkur o’quv qo’llanmasi talabalarimizga - umidimiz bo’lgan kelajagimizga, yoshlarimizga mo’ljallab yozilgani sababli, shu o’rinda ularni, nazarimizda, bir haqiqatdan xabardor qilib qo’yishga ehtiyoj seziladi. Barcha tildan foydalanuvchilar uchun me’yoriy holatlarning majburiy ekanligi tayin gap. Ammo unga amal qilishimiz qay ahvolda? Tilimizdan foydalanishdagi barcha talablarni bir chetga qo’yayligu, so’raylik: foydalanuvchilarning hamma vakillari ham, ayniqsa yoshlarimiz o’z ona tillarida savodli yoza oladilarmi, adabiy til me’yorlariga mos tarzda so’zlarni talaffuz etadilarmi? Bu savollar har bir vatanparparvar va millatsevar inson qalbidagi og’riq nuqtalardir. Shuning uchun ham mustaqillik va faqat mustaqillik sharofati bilan yaqin paytlarda og’izda «shaklan milliy, mazmunan sosialistik» deb atalgan, aslida o’shanda ham ko’pchiligimizga ko’zda tutilgan maqsadi ayon bo’lgan mafkuradan butunlay qutulib, o’z milliy mafkuramizni, istiqlol g’oyamizni shakllantira borayotgan paytimizda ona tilimizga bo’lgan munosabatimizni ham milliy manfaatlarimizga mos keladigan yangicha qarash asosiga qurmog’imiz shartdir. Zero, til tarbiyasi ham millat tarbiyasining tarkibiy qismi sanaladi. Shu o’rinda buyuk Abdulla Avloniyning asrimiz boshlarida aytgan quyidagi so’zlari beixtiyor esga keladi: «Alhosil, tarbiya bizlar uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidur» (O’zbek adabiyoti, 11 sinf uchun darslik. – Toshkent: O’qituvchi, 1997, 37-bet). Darhaqiqat, Avloniyning «o’qish, o’qitish, tarbiya ishlarida davr talabi asosida islohotni amalga oshirish nihoyatda zarur» degan fikri o’z zamoni uchun ham, bugungi kun uchun ham qimmatlidir. Prof. E.Begmatovning «Nutq madaniyati problemasining paydo bo’lishi va asoslanishi» maqolasida e’tiborli bir fakt keltirilgan. «Sovetskaya Rossiya» gazetasining 1965 yil 31 yanvar sonida yozilishicha, bir vaqtlar rus tilining «g’amxo’rlari» rus tilida to’g’ri gapirishni yo’lga qo’yish maqsadida «filologik milisiyalar», «rus tili o’qituvchilaridan tuzilgan ixtiyoriy drujinachilar» tashkil qilishni, shuningdek, noto’g’ri qo’llangan so’z uchun ma’muriy usulda jarimalar undirilishini taklif qilishgan (B ye g m a t o v E. Nutq madaniyati problemasining paydo bo’lishi va asoslanishi // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. – Toshkent, 1973, 156-bet). Albatta, taklif kulgili. Ammo qanday yo’l tutilsa, adabiy til me’yorlari saqlab qolinadi va ularga amal qilinadi, degan mazmunda bosh qotirish, bu vazifaning yo’llarini topishga harakat qilish esa e’tiborga molik. Xo’sh, o’zbek tiliga hali ham shevalarning ta’siri kuchli bo’lib turgan, rus tilining iskanjasidan to’laligicha qutila olmayotgan ayni bir paytda ona tilimizning madaniyligi uchun kim kurashayapti, kim fidoyilik qilayapti? Savollar ana shu tarzda qo’yilsa, yuqoridagi takliflarda ham jonkuyarlik uchqunlari borligini ko’ramiz. Vatanni sevish har bir imonli kishining burchi ekan, til ham ana shu ulug’ muhabbatning bir chetida turadi. Adabiy til haqida, uning me’yoriy qoidalariga amal qilishi haqida qayg’urish nafaqat filologlarning, balki millatning har bir vakilining, o’zbek tilini hurmatlaydigan har bir olijanob insonning vazifasiga aylanadi. Prof. S.Ibrohimov ham bir vaqtlar mana bu taklifni bekorga o’rtaga tashlamagan edi: «Adabiy til normalaridagi kamchilik, noaniqlik va chalkashliklarni o’rganib, muhokama qilib, turliliklarni bartaraf qiladigan «normalash komissiyasi» tashkil etilishi, uning qaror va tavsiyalari qonun kuchiga ega bo’lishi lozim. Shuningdek, nutq madaniyatidan konsultasiyalar beradigan markaziy va mahalliy konsultasiya byurolari tuzish zarur» (I b - r o h i m o v S. O’zbek tilining nutq madaniyatiga oid masalalar //«Nutq

madaniyatiga oid masalalar» to’plami. – Toshkent, 1973, 38-bet). O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qoshida tashkil etilgan Atamalar qo’mitasi ma’lum ma’noda ana shunday vazifalarni bajarib kelmoqda. Ma’lumki, adabiy tilning yozma va og’zaki shakllari mavjud. Agar tilimizning adabiylik darajasiga ko’tarilgunga qadar umumxalq, umummilliy ko’rinishda bo’lganligini inobatga olsak, adabiy tilimizning og’zaki shaklini anglash birmuncha osonlashadi. Shu o’rinda A.Muxtorov va U.Sanaqulovlarning kitobida keltirilgan jadvalining mag’zini chaqsak, tasavvurimiz yana ham kengayadi (Mu x t o r o v A., S a n a q u l o v U. O’zbek adabiy tili tarixi. – Toshkent, 1995, 9-bet). Ammo bu o’rinda biz nimaga e’tiborimizni qaratishimiz lozim? Nazarimizda, til va nutqning ushbu ko’rinishlarining farqli va umumiy, afzal va mushkul jihatlariga, paydo bo’lish davri va imkoniyatlariga. Shunda ham bu jihatlarga adabiy me’yor nuqtai nazaridan munosabat bildirilishi to’g’ri bo’ladi. Shu ma’noda til va nutqning og’zaki shakli vaqt nuqtai nazaridan yozma nutqqa qaraganda ancha ilgari paydo bo’lganligi, undagi me’yorlashish jarayonining stixiyali tarzda kechganligini ta’kidlash joiz. Buning ustiga o’zbek tilidagi dialekt va shevalarning ko’pligi, ularning bir-biridan ba’zan jiddiy farq qilishi tilning og’zaki me’yori haqida mulohaza bildirishni nihoyatda chigallashtiradi. Shuning uchun ham prof. F.Abdullayev adabiy tilning qonun-qoidalarini, me’yorlarini belgilashda bu xususiyatni hisobga olmaslik kutilgan natijani bermasligini ta’kidlagan edi (A b d u l l a ye v F. O’zbek milliy adabiy tili va uni o’rganishga oid masalalar // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. – Toshkent, 1973, 43-bet). Zero, tilimizning me’yori buzilishidagi asosiy kamchilik xuddi ana shu og’zaki ko’rinishda ko’p sodir bo’ladi va ularni bartaraf etish ham qiyin kechadi. Inson muomalasida, o’zaro fikr almashish jarayonida yozuv degan bir nodir ne’matning paydo bo’lishi kishilik jamiyati uchun buyuk inqilob bo’lgani aniq. Bu jarayon juda qadimdan o’z yozuviga ega bo’lgan turkiy ayrim xalqlar, jumladan o’zbek tili uchun ham tegishlidir. Yuqorida bir necha bor ta’kidlaganimizdek, me’yor adabiy tilning asosini tashkil qilar ekan, u «milliy adabiy tilni ta’riflashda (ham) markaziy tushuncha bo’lib, xuddi ana shu asosiy belgi yangi davrda misli ko’rilmagan darajada rivojlanadi va adabiy tilning yozma turida yuzaga kelib rivojlanayotgan birlik uning og’zaki turiga ham kuchli ta’sir ko’rsatadi. Bu hodisa adabiy tilning orfoepik normasini ixchamlashtiradi va borgan sari uning adabiy tilning yozma turiga yaqinlashuvida markazlashtiruvchi rol o’ynaydi» (A b d u l l a ye v F. Yuqoridagi maqola, 39-bet). Prof. F.Abdullayevning aytganlaridan xulosa chiqaradigan bo’lsak, me’yor masalasidagi bugungi ilmiy amaliy vazifamiz ham oydinlashadi. Bu - og’zaki nutqni yozma nutqqa yaqinlashtirish. Xo’sh, bunda ularning qaysi jihatlari asosiy e’tiborga olinishi lozim? Talaffuzmi, nutq qurilishimi yoki til birliklarining emosional-ekspressiv imkoniyatimi? Fikrimizcha, bu savollarga bir tomonlama javob berib bo’lmaydi. Negaki, biz tilimizning qanchalik adabiy, me’yoriy va madaniy bo’lishiga intilmaylik, og’zaki va yozma nutqning o’ziga xos xususiyatlaridan ko’z yumib bo’lmaydi. Ko’pchilik o’zbek tilshunos olimlari «millat rivojlangan sari milliy til bilan jonli so’zlashuv o’rtasida ayirma ham asta-sekin zaiflashib boraveradi» (A b d u l l a ye v F. Yuqoridagi maqola, 39-bet), degan fikrda edilar. Darhaqiqat, shunday bo’lishi lozim edi. Chunki ana shu maqsad yo’lida ziyolilarimiz, filolog olimlarimiz, adiblarimiz, jurnalistlarimiz tomonidan juda ko’p ishlar amalga oshirildi. Tilning nazariy jihatlarini asoslashdan tortib turli xarakter va hajmda bo’lgan lug’atlar yaratildi, tildan amalda foydalanishga oid tavsiyanomalar berildi. Ammo umumo’zbek nutqi madaniyatida nega jiddiy o’zgarishlar sezilmayapti? Nega belgilab qo’yilgan me’yorlarga amaliyotda to’la rioya qilinmayapti?

Nima uchun adabiy til millatning hamma vakillari, undan barcha foydalanuvchilar uchun emas, balki faqat ziyolilar uchun tegishliday bo’lib qolayapti? Albatta, til madaniyati milliy va umuminsoniy madaniyatning, qadriyatlarning, ma’naviyatimizning ajralmas qismi sanaladi. Uning darajasi qaysi bir ma’noda iqtisodiy omillarga borib taqalishi mumkin. Prezidentimiz I.A.Karimov tomonidan ma’naviyat masalalari bilan shug’ullanish davlatimiz yuritayotgan siyosatda ustuvor yo’nalishlardan biri deb e’lon qilgan bir paytda qachon respublikamiz iqtisodiy qiyinchiliklarni bartaraf etib bo’lgandan keyin til madaniyati masalalari bilan shug’ullanamiz, degan fikrda bo’lish nodonlikdan boshqa narsa emas. Tildagi me’yoriy holatlarni belgilashda, tilning adabiylik darajasini ta’minlashda ilmiy asoslangan imlo va talaffuz qoidalarining mavjud bo’lishi, ular vakolatli tashkilotlar tomonidan rasmiylashtirilib, ma’lum ma’noda til iste’molchilari uchun majburiy bo’lishi, qonuniy hujjat holigi keltirilishining ahamiyati katta, albatta. Ammo til iste’molchilarining hammasida ham ana shu qonun-qoidalardan yetarli darajada xabardor bo’lish imkoni bo’lavermaydi. Ular til me’yorini asosan eshitish va ko’rish natijasida o’zlashtiradilar hamda shu asosda gapirib va yozib ketaveradilar. Bunda tildan foydalanuvchining, ayniqsa, yosh paytidagi, tilni endi o’zlashtira boshlagan chog’laridagi oila qurshovining, atrof muhitning bog’chaning, maktabning, umuman, bundan keyingi ta’lim va tarbiya manbalarining ahamiyati katta bo’ladi. Shuning uchun ham ko’pchiligimiz shevachilik illatlaridan qutula olmaymiz, ayrimlarimizning savodxonligimiz o’ziga yarasha bo’ladi. Aslida bu jarayon insonning butun umrida davom etishi mumkin. Harqalay, hozirgi davrda bizga tilimizning me’yorini belgilab beruvchi, ularni o’zlashtirib olishimizga, ko’nikma hosil qilishga yordam beruvchi ommaviy axborot, badiiy adabiyot singari kuchli vositalar ham borki, ularni, ayniqsa, badiiy adabiyot namunalarini, ana shu ma’noda o’ziga xos ko’zgu deyish mumkin. Chunki ularning tilni qamrash imkoniyatlari boshqa manbalarga nisbatan kengdir. Shuning uchun ham til va nutq madaniyatidagi haqiqiy ahvolga, vaziyatga baho beruvchi, mavjud kamchiliklarni tanqid qiluvchi, ularni bartaraf etish yo’llarini ko’rsatuvchi chiqishlar ommaviy axborot vositalari orqali olib borilishi va bu mas’uliyatli vazifani amalga oshiruvchi shu soha xodimlariga, jurnalistlarga, adiblarga tayanib ish ko’rilishi lozim. Biz esa nutqiy madaniyatimizdagi kamchiliklar to’g’risida gap boshlashimiz bilan darhol matbuot, teatr, kino, televidiniye, radio xodimlarini tanqid qilishga o’tamiz. Vaholanki, insof bilan aytganda, adabiy til me’yorlariga asosan o’shalar rioya qilib kelishmoqda-ku! Omma bilan ko’proq ishlaydigan, ularga faoliyat va burch yuzasidan yaqin bo’lgan ko’pchilik tarbiyachilar, o’qituvchi-pedagoglar, mahallalar, fuqarolar yig’inlari faollari va oqsoqollari armiyasi ham mavjud. Afsuski, hayotning o’zidan boshqa ularning nutqini nazorat qiladigan, kamchiliklarini ko’rsatadigan til mas’uliyatini eslatadigan kuch ham, so’zlashish madaniyatini, notiqlik san’atini o’rgatadigan maktablar ham yo’q. Rus tilshunosi G.V. Kostomarov shunday degan ekan: «Kishilar ataylab yomon so’zlamaydilar, balki boshqacha gapirishga o’rganmaganliklari uchun ham shunday so’zlaydilar» (K o s t o m a - r o v V.G. Nasuщnыye zadachi ucheniy o kulture rechi // Russkiy yazыk v shkole, 1965, № 4, s.3 ). Demak «boshqacha gapirishga» o’rganish uchun ham e’tibor, ham til savodxonligi zarur bo’ladi. Shu ma’noda me’yor tarzida shakllangan, bizga yozish va so’zlashda andoza bo’la oladigan namunalar va tavsiyalar kerak. Gap shundaki, tildan foydalanishda e’tiborsizlik bilan bir qatorda mas’uliyatsizligimiz ham bor. Vaholanki, «so’zni adabiy tilda qabul qilingan normalarga muvofiq - adabiy formalarda qo’llash.... nutqqa qo’yiladigan umumiy talablarning birinchisidir» (Ђ u l o m o v A.Ђ. Adabiy til normalari // «Nutq

yozma adabiy til me’yori va yozma uslub me’yoriga. o’tkirlashuvi hamda rivoji uchun ko’maklashish muhim vazifadir» (B ye g m a t o v E. ochilgan bu xazina boyliklaridan lazzatlana va huzurlana olishimiz lozim. ayniqsa. degan umiddamiz. Adabiy tilimizning yashovchanligini. shu bilan birga. parvarishlashimiz zarur bo’ladi. og’zaki nutq me’yori og’zaki adabiy til. Aksincha.madaniyatiga oid masalalar» to’plami. ularning hayotga. qalbimizdagi eng nozik his-tuyg’ularni ifoda eta oladigan qimmatbaho boylik sifatida munosabatda bo’lmog’imiz. shuningdek. bugunga kelib til me’yorlari ilmiy xulosalarga tayanilgan holda ongli boshqarila boshlandi. unga millat uchun nafaqat yagona aloqa vositasi sifatida. ayni paytda an’anaviylikni ham saqlab qolishi mumkin bo’lgan me’yorlarga aylandi. o’quv jarayoniga bevosita tatbiqi. 59-bet). uning har bir vazifaviy uslub doirasida har bir nutqiy vaziyatda ifoda etayotgan nozik ma’nolarini ilg’ay olish. «Endilikda o’zbek adabiy tilining madaniy normativ imkoniyatlarini o’rganish va bu imkoniyatlardan amaliy nutqda o’rinli va effektiv ravishda foydalana olish yo’llarini tadqiq qilish. tahlil qilish va uni turli yo’llar hamda vositalar bilan xalqqa yetkazish til bilimdonlarining burchi va vazifasidir. biz uni payqashimiz va bir lahza bo’lsa-da. uni yanada yuksaltirish borasigi ishlar keng ko’lamda. takomili va boyligi jihatdan yuksak darajadagi madaniy til» sifatida faxrlanib tilga olsak-da. № 4. o’rni bilan variantlari ko’payuvchi. Garchi ona tilimiz . 54-bet). obro’sini. deb bemalol ayta olamiz. umummajburiy bo’lgan. uning iste’molchilari uchun tushunarli va ma’qul bo’lgan. izchillik bilan davom ettirilishi lozim. martabasini saqlab qolish esa unda belgilangan me’yorlarga qat’iy rioya qilishni taqozo etadi. uning o’sishi. keng jabhada olib boriladigan. bu faoliyatni markazlashtirish va muvofiqlashtirish. asta sekinlik bilan o’sib. kampaniyachilikka yo’l qo’yib bo’lmaydi. ma’lum ma’noda turg’unlashgan va barqarorlashgan. Umumiy tarzda uni og’zaki va yozma nutq me’yorlariga ajratamiz. Ammo shu paytga qadar til ilmini o’rganishda to’plagan tajribalarimiz. shu bilan birga. Intizom ozroq bo’shashgan joyda u ham albatta o’zining salbiy natijasini ko’rsatadi. olib borilayotgan ilmiy kuzatishlar. silliqlashib borgan bo’lsa. ular tomonidan bab-baravar foydalaniladigan. Konkret tarzda . Shuning uchun ham o’zbek adabiy tilining hozirgi me’yorlarini. Chunki zamonlar silsilasida toblangan o’zbek tili. Til tarbiyasi ham farzand bola tarbiyasiga o’xshaydi. mavjud kamchiliklardan ko’z yummagan holda. o’z maromida sayqal topib. kun sayin qalbimizda ravshanlashayotgan milliy o’zligimizni anglash. qat’iy qoida va tartibga solingan.Begmatov ta’kidlagan «o’z normativ sistemalarining yuqori darajada shakllanganligi. uning umumiy va konkret ko’rinishlari mavjud. yozma adabiy nutq me’yori. Adabiy til umumxalq tilining yashash shakllaridan biri ekan. namuna bo’la oladigan. rivojlanib boruvchi. og’zaki uslub me’yoriga bo’linadi. uni davlat ahamiyatiga ega bo’lgan. – Toshkent. Bu boradagi ishlarda stixiyaga. Nutq jarayonida. ikkinchi tomondan. Til uchun belgilab quyilgan me’yoriy holatlar doirasidan chiqib. so’zlashuv va badiiy ijod jarayonida uning shunday bir imkoniyatlari ochiladiki. ularning yanada stabillashuvi. rivojlanishi uchun doimo g’amxo’rlik qilishimiz. odat tusiga kirgan ish darajasiga olib chiqish lozim. O’zbek nutqi madaniyati masalalari // O’zbek tili va adabiyoti. yozuvda mustahkamlangan. xalqning madaniy va ma’naviy barkamolligi ertamikechmi barchamizni adabiy til me’yorlariga yetarli darajada amal qilishga olib keladi. O’z navbatida. uslublararo tarmoqlanib. kengayib boradigan. U til birliklarining juda ko’p jihatlarini ilmiy asosida me’yorlashtirishga ko’maklashdi. o’zbek adabiy tili normalarini takomillashtirish. o’zbek tilshunosligi ham fan sifatida ko’plab olimlarimizning sa’y harakatlari tufayli o’zining yuksak taraqqiyot bosqichiga ko’tarildi. 1973.hozirgi o’zbek adabiy tilini E. Boshqacha aytganda. bir tomondan. O’zbek adabiy tili me’yorlari xususida to’plangan bilim va tajribalarga tayanib yana shuni aytish mumkinki. 1980. Bu hol qachongacha davom etishini aytish qiyin.

Orfografik me’yor. 5. Lotin grafikasi asosidagi o’zbek yozuvi. Fonetik va talaffuz me’yori. 3-ma’ruza: Hozirgi o’zbek adabiy tili me’yoriy ko’rinishlari va ularning muhim belgilari. Tovush va yozuv. 2. Orfoepik me’yor (talaffuz me’yorlari). uning yutuq va kamchiliklari. «Davlat tili haqida»gi Qonun. 7. so’z yasalishi. orfografik va uslubiy me’yorlar mavjudligini qayd qilamiz. O’zbek tilining tovush va grafik tizimi. . 6. Alifbo sohasidagi muammolar. 4. Imlo va talaffuz me’yorlari R ye j a: 1. grammatik.semantik.esa. Tovush me’yori va uning yozuvda aks etishi. Yangi o’zbek alifbosi. tilimizda leksik . Bu sohaga oid qonunlar. fonetik. Tayanch so’z va iboralar :Tovushlar tizimi. Amaldagi rus grafikasi. punktuasion. grafik. 3. talaffuz.

3 ta harflar birikmasi va tutuq belgisi kiritildi hamda bu bilan alifbo tizimi anchagina soddalashtirildi. v. y. Ana shu kursni o’qitishga oid darsliklarda o’zbek tilda 6 unli. yu. Anglashimizcha. hozir qulay bir vaziyat vujudga keldi. Ularni ifoda etish uchun 23 harf va harflar birikmasi qo’llaniladi: b. 25 undosh tovush . yu. Ana shu tovushlar tizimi va ularning harfiy ifodasiga ega bo’lgan o’zbek tili bugungi kunga qadar 1956 yil 4 aprelda O’zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumining Farmoni bilan tasdiqlangan va kuchga kiritilgan «O’zbek orfografiyasining asosiy qoidalari»ga binoan ish ko’rib kelmoqda. Bir alifbodan ikkinchisiga o’tish davridan to’g’ri foydalanib. ya singari grafemalarni. Ularga ‘ va belgilari qo’shilsa. jumladan 6 ta unli. u. ch. h. s. O’zbek xalqi uchun jahon miqyosiga chiqishdek olamshumul vazifani amalga oshirishga katta hissa bo’lib qo’shiladigan bu tadbirning istiqbolimizga xizmat qilishi shubhasizdir. ng tovushlarini ifodalovchi harflar birikmasini kiritish evaziga amalga oshirildi. Demak.O’zbek tilining tovushlar tizimi va ularning yozuvdagi harfiy ifodasi masalasida talabalarga «Hozirgi o’zbek adabiy tili» fanining «Fonetika» bo’limida tegishli ma’lumotlar berib o’tilgan. a. d. sh. t. Yangi o’zbek alifbosiga 26 ta harf. ch. shuningdek. p.ayrish belgisini ' . yo. Unlilarning harfiy ifodasi 6 ta: i . yo. ayniqsa.s harfini va . f. hozirgi o’zbek tilida 31 ta tovush . o. r. q. orfografik va orfoepik me’yorlarni bir-biriga yaqinlashtirish ustida samarali ish olib borishimiz lozim.tutuq belgisiga almashtirish. ng.fonema mavjudligi qayd etiladi. e (ye). 4 grafema va 23 ta undoshni ifodalovchi belgilar bilan ifoda etiladi. ona tilimizga xos bo’lmagan tovush ifodasi . ularni ifodalashga xizmat qiladigan rus grafikasiga asoslangan belgilar soni 35 ta. dj. Binobarin o’zbek tilining imloviy me’yorlari hozirgacha ana shu qoidalarga muvofiq amal qilmoqda va bu jarayon O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining «O’zbekiston Respublikasining «Davlat tili haqida»gi Qonunining yangi tahririni amalga kiritish tartibi to’g’risida»gi 1995 yil 21 dekabr qaroriga asosan 2005 yilgacha davom etadi.yumshatish belgisini olib tashlash hamda ‘ . x. l. . n. m. Shu bilan ancha paytlardan beri alifbomizda. Shu belgilar orasida ikki tovushning yig’indisidan iborat bo’lgan ye. s. Bu soddalashtirish ikki tovushni ifoda etuvchi ye. g. Hozirda ham bu qonunlar amalda. An’anaviy imlo me’yorlarini saqlab qolgan holda lotin grafikasi asosidagi yangi o’zbek alifbosi bilan ish ko’radigan imlo ham o’z me’yoriy qoidalariga ega va bu me’yorlar yuqorida tilga olingan hujjatda o’z ifodasini topgan. Undagi qoidalarga amal qilish tilimizdan foydalanuvchilar uchun bundan keyin majburiy sanaladi va shu tarzda bosqichmabosqich amalga oshiriladigan tadbirlar natijasida o’zbek tilining orfografik me’yori yo’lga qo’yiladi. Undosh fonemalar esa 25 ta. Aslida 31 ta fonema 33 grafik belgi bilan. z. sh. g’. k. unlilar tizimida mavjud bo’lgan kamchiliklar borasida bo’lib kelayotgan bahsu munozaralar ma’lum ma’noda yakunlandi.fonema mavjud bo’lib. Respublikamizda ta’limning barcha tizimlarida ushbu qonunlarni bajarish yuzasidan O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995 yil 24 avgustda «O’zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida» qabul qilgan qarori asosida o’qitilmoqda. Undan keyin esa to’lig’icha O’zbekiston Respublikasining 1993 yil 2 sentyabrda qabul qilingan «Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosini hayotga joriy qilish to’g’risida»gi hamda 1995 yil 6 maydagi «Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosiga qo’shimchalar kiritish to’g’risida»gi qonunlariga asosan ish ko’riladi. o’. ya grafemalari ham mavjud. grafik belgilar soni 35 taga yetadi. j.

. jumlalarni to’la tuza bilmasliklarida. Talaffuz etilgan har bir tovush. olib borilgan kuzatishlar shuni ko’rsatmoqdaki. balki ayni vaqtda aqlli va madaniyatliligini ham ko’rsatadi. ulardagi kuch va imkoniyatlarni boshqa tomonlarga burib yuborayotgandir? Harqalay.deb yozgan edi prof. aniq va ravon jaranglashi kerak. Ko’p yillik tajribalar. A. izohtalab masalalardir. 1993. Yosh avlodning nutqiy madaniyatini tarbiyalash xususida // Davlat tili haqidagi qonunni amalga oshirishning dolzarb muammolari mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi tezislari. buning uchun nima qilish kerak? «Bolalar nutqini o’stirish ishi maktabgacha tarbiya muassasalaridanoq boshlanishi kerak. Respublikamiz Prezidenti I. Afsuski. 1973. Endi bir necha og’iz so’z orfoepik . Masalani biroz boshqacharoq tarzda qo’yishimiz ham mumkin: Rus grafikasi asosidagi o’zbek alifbosidan foydalanishda savodxonligimiz talablar darajasidami? To’g’risi. Bu o’rinda o’rta va keksa avlod. bu holat hamon davom etmoqda.talaffuz me’yori va unga hayotda amal qilish to’g’risida. barcha kurslarda o’tkazilayotgan sinov diktantlari natijalari bu borada jiddiy ish olib borish lozimligini ko’rsatadi. lekin faqat fikrini. ba’zi affikslarni to’g’ri talaffuz eta olmasliklari va ayrim so’zlarni o’rinsiz takrorlay berishlari kabi holatlarda ko’rinadi». bu qatlamda ham talaffuz me’yorlariga rioya qilishni quvonarli deb bo’lmaydi. mulohazalarimiz ko’proq samara berishi mumkin bo’lgan yoshlar nutqiga e’tiborimizni qarataylik. turli ijtimoiy qatlamlar nutqini bir chetga qo’yib turayligu. aniq iboralar bilan ifoda qilishlari zarur.Toshkent: Fan. Prof. Shuning uchun yoshlar hamma vaqt nutq madaniyati va nutq odobiga qat’iy rioya qilgan holda so’zlashga harakat qilishlari lozim. Oliy va o’rta maxsus o’quv yurtlariga talabalarni test sinovlari asosida qabul qilish ana shunday ulkan qadamlardan biri bo’ldi. .Karimovning tashabbusi va maorifimiz jonkuyarlarining sa’yi harakatlari balan ta’lim sohasida yirik islohotlar amalga oshirilayapti. bu masalalar tahliltalab. Ammo negadir bu islohotlar bilan ham yoshlar savodxonligining oshishida jiddiy o’zgarishlar sezilmayapti. Buning sabablari nimada? Maktabdagi ona tili va adabiyot fanlarini o’qitish jarayonida bu masalaga e’tibor susayganmi? Test sinovlariga bo’lgan burilish yoshlarimiz uchun orfografik me’yorga qat’iy rioya qilish masalasini keyingi o’ringa surib qo’ydimi? Balki o’tish davridagi ayrim qiyinchiliklar o’qituvchilar talabchanligini susaytirib. Yoshlarning notiq bo’lishi shart emasdir (balki). 7-bet). tushunchalarini to’g’ri. so’z. . nafaqat ularning o’qimishliligidan darak beradi.Mamatov quyidagi mulohazalarni bayon qiladi: «Yoshlarning adabiy til normalariga amal qilgan holda so’zlashishi. Xalq o’rtasida ba’zan lotin grafikasi asosidagi o’zbek imlosiga o’tish ma’lum darajada savodxonlikka salbiy ta’sir etishi mumkin. degan fikrlar quloqqa chalinib qoladi.A. bu savol ko’pchiligimizni tashvishga soladi. «Respublikamizdagi ko’pgina maktablarda o’quvchilarning nutq madaniyati yuqori saviyada emas. Respublika maktablarida ona tili o’qitishi va nutq madaniyati «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. Keyingi yillarda Samarqand Davlat universiteti o’zbek filologiyasi fakultetiga test asosida qabul qilingan talabalar o’rtasida har yili.E. . 75-bet).Kezi kelganda bir mulohazani aytib ketishga to’g’ri keladi. Xo’sh. Ammo hozirgi yoshlar va kelajak avlod savodxonligi uchun bu muammo yo’q.Asqarova (A s q a r o v a M. Bu holat ko’proq o’quvchilarning og’zaki nutqda o’z shevalariga xos so’zlarni va ba’zi qo’shimchalarini noo’rin ishlatishlarida. chunki ona tilimizning sofligini saqlash har bir yosh avlodning sharafli burchidir» (M a m a t o v A. Gap uni qay darajada o’zlashtirishda ekanligini tushunib yetsak bo’ldi. ibora.Navoiy. Balki xalqning yoshi ma’lum bir darajaga yetgan qatlami orasida shunday bo’layotgandir. M. Buning uchun maktabgacha tarbiya muassasalarida orfoepik qoidalardan yaxshi xabardor mutaxassislar kichik va qiziqarli mashg’ulotlar olib borishlari zarur deb hisoblaymiz.

O’zlashtirilgan so’zlar orfoepiyasiga doir ba’zi masalalar // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami.ng tovushlarining talaffuzda farqlanmasligi .o’. o’zbeklar orasida ozchilikni tashkil qiladigan tojik xalqining tili qanday qilib ko’pchilik gaplashadigan tilga bu darajada kuchli ta’sir o’tkazish mumkin.. orttirilishi.o. qonun-qoidalariga bo’ysundirib oladi» (O t a m i r z a ye v a S. n . Bunda. dialektologik tekshirish natijasini hisobga olish va nimaiki keng tarqalgan va umumxalq tusiga kirib qolgan bo’lsa. u yo’qolgan emas. adabiy tilning funksional vazifalarining nihoyat darajada zo’r ahamiyati e’tiborga olinmog’i kerak.singarmonizm hodisasi o’zbek adabiy tilida yo’qolishga asosiy sabab tojik tilining ta’siri bo’ldi» (O t a m i r z a ye v a S. demografik sharoitiga ko’ra O’zbekiston hududida.Maktab o’quvchilarining nutqini o’stirishda birinchi navbatda grammatik qoidalarni puxta singdirish va shu orqali o’zbek adabiy tili normalarini egallashlariga erishish kerak. Ikkinchidan. u . Ayrim shaxslarning subyektiv mulohazalari. 87-bet). Afsuski.1973. Bu fikr ayniqsa boshqa tillardan kirgan (arab. 96-bet). S. fors-tojik va rus tillaridan olingan) so’zlar talaffuziga nisbatan to’g’ridir. Birgina misol. Shunda ular dialektal xatolarni qilmaydigan bo’ladi. degan savolga javob topish ham kerak. Uchinchidan. Yuqoridagi maqola. Unda a . ushbu masalalarning kun tartibiga qo’yilganiga 20-30 yil vaqt o’tganiga qaramasdan. Yuqoridagi maqola. shevachilik. o’quvchilarga adabiy til normalarini singdirishda faqat bir qoidaning o’tilishinigina kutib turmasdan. h . bu fikrlar paydo bo’lgandan keyingi o’tgan davr isbotladi. degan fikrini esa qabul qila olmaymiz. Tilimizdagi orfoepik me’yor va uning nutq madaniyatiga ta’siri borasidagi muammolarning mavjudligi ilmiy adabiyotlarda qayd etib kelinayotgan bo’lsa-da. 45-bet). f . ularni bartaraf etishning ba’zi yo’llari ko’rsatilayotgan bo’lsa-da. bu borada aytilgan hamma fikr-mulohazalarni ham ma’qullash qiyin. birinchidan. fors-tojik va rus tillaridan kirib kelgan so’zlar talaffuzining tilimiz ichki fonologik sistemasiga muvofiq kelish-kelmasligi darajasi o’rganilgan. tashvishlanish ham go’yo asosan ziyolilar. ayrim qoidalarni tilga zo’rlik bilan kiritib bo’lmasligini o’zbek tili faktlari. qabul qiluvchi til har bir so’zni o’z «g’alviridan» o’tkazib. Lekin maqoladagi bir fikrga munosabat bildirishga to’g’ri keladi! Olima ham o’zbek tilida singarmonizim hodisasi yo’q. Haq gap. tilshunoslar orasidagina mavjuddek tasavvur paydo bo’ladi.. urg’uning ko’chishi va butunlay o’zgarishi holatlari yaxshilab tahlil qilingan. adabiy tilning orfoepik normalari haqida jiddiy o’ylash va uning qonun-qoidasini belgilash vaqti allaqachon kelgan. deb hisoblash tarafdori. Maqola pirovardida olima ishonarli xulosaga keladi: «Umuman qaysi tildan so’z qabul qilinishdan qat’iy nazar. Kishida qiziqish ham. So’z tarkibidagi ayrim tovushlarning o’zbek tili talaffuz qoidalariga moslashgan holda tushib qolishi.Otamirzayevaning «O’zlashtirilgan so’zlarning orfoepiyasiga doir ba’zi masalalar» nomli maqolasida arab. an’ana tusiga kirib qolgan talaffuz qoidalari ham chuqur va atroflicha o’rganilishi va qonun asosida mustahkamlanishi zarur. ikkinchidan. 75-76-bet). Birinchidan.p. birinchi sinfdalik davridan boshlab.. Hamdamovning “Tilimizning yuksak madaniyati uchun” nomli maqolasi ham orfoepik normalar masalasiga bag’ishlangan.Otamirzayevaning «. bu vazifa batamom hal qilingan emas. adabiy til elementar normalariga rioya qilgan holda so’zlatishga odatlantirish lozim» (A s q a r o v a M. – Toshkent: Fan.x. Ammo bu qarashlarning hayotiy emasligini. S. Shu o’rinda quyidagi mulohazalarni keltirish ham maqsadga muvofiq: «. ma’lum qoida ichiga olinishi qiyin bo’lgan ayrim holatlarda ongli boshqarish prinsipiga suyangan holda ish ko’rish kerak bo’ladi. o’rin almashishi hodisalari. O’zbek milliy adabiy tili va uni o’rganishga oid ayrim masalalar // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami.. Bunda umummiliy manfaatlar ko’zda tutilmog’i. «mahalliychilik» tendensiyalariga yo’l qo’yilmasligi kerak» (A b d u l l a ye v F. Ustoz J. o’sha orfoepik qoidaga asos qilib olinishi zarur.

Qishloqda ham. Turg’unlik deb ataladigan sovetlar davrida quyidan tortib yuqorigacha hujjatlar asosan rus tilida yuritilar edi. Buning ustiga. til iqlimi.ya’ni o’zbek tiliga xos ba’zi til orqa yoki bo’g’iz tovushlari rus tilida yo’q. butun muhitga. Ona tilimizga davlat tili maqomining berilishi uning hayotiylik. 97-100-bet). tovush a’zolarimiz bir-biridan farq qiladi. muomalada faqat rus tilidan foydalanib kelayotgan o’zbeklar oldida yangi muammo paydo bo’ldi. Ammo ularning mag’zini chaqish. mavjud vaziyatning o’z obyektiv va subyektiv sabablari bor.-deydi prof. Ana shu sabab bilan bog’liq talaffuz me’yoridagi buzilishlar ma’lum vaqt tilimizda davom etishi mumkin. To’g’ri. bir shahar doirasidan chiqib. ularni rus tilida ta’lim-tarbiya beradigan bolalar bog’chalari va maktablarda o’qitishga majbur bo’la boshladilar.1973. nutqiy madaniyatimizdagi shevachilik muammolarini ijobiy hal qilish. . kitoblardan o’qidilar. shaharda yashovchi ko’pchilik o’zbeklar nutqi ham namuna bo’lish vazifasini bajara olmay qolgan edi. «Umuman. Qolgan paytlarda ko’pchilik yig’ilishlar.H. Endi u borada hyech tortinmasdan. o’zini ziyoliman deb hisoblaydigan. Chunki o’zbek tilini o’rganishdagi hozirgi ommaviy jarayon bu kamchiliklarni albatta siqib chiqaradi. Harqalay. rus va o’zbek tillarini aralashtirib gapiradigan chalamulla o’zbeklarni maydonga keltirdi. Mana shunday holatda ruscha o’qib. shaharda ham bir xil tarzda nutq madaniyati bilan shug’ullanishiga qonuniy asos. bu narsa osonlik bilan amalga oshmaydi. . tomir otib kelayotgan bu millat mustaqillik tufayligina chilparchin qilingan bo’lsa-da. Tilimizning yuksak madaniyati uchun // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. televideniye orqali eshitdilar. Ular ham zamonasozlik qilishga. So’zlarni yod olish mumkindir. Ammo unga vaqtinchalik hodisa deb qarash kerak. Tildan. endi faxrlanib aytish mumkinki. kabi tovushlarimizni ravon talaffuz qila olmaydilar» (S o d i q o v a M. imkoniyat yaratildi. ularni adabiy til me’yorlariga muvofiqlashtirish jarayoni hayotimizda hali uzoq davom etadigandek bo’lib tuyuladi. xolos. qishloq xo’jaligi xodimlarining respublika qurultoyida o’zbekcha nutq so’zlash imkoniyatiga ega bo’lar edilar.ishonarli tarzda tahlil qilinadi (H a m d a m o v J. Tabiiyki. ikkilanmasdan amaliy ishlarga o’tish payti keldi. Tilni o’rganish kerak. ya’ni o’zbekcha so’zlarni rus talaffuziga moslab aytish tufayli tilimizda buzilishlar sodir bo’lib turibdi. – Toshkent: Fan. bir oila. Ma’lum me’yorga solingan adabiy til namunalarini esa faqatgina radio. orfoepik me’yor masalasini. Hayotda shiddat bilan urchib. talaffuzichi? Artikulyasion bazasi rus tili talaffuziga moslashgan kishini sof o’zbek tili talaffuziga o’rgatish oson ish emas. uning asoratlarini hozir ham ko’rib. Talaffuz ravonligi – nutq boyligi // O’zbekiston adabiyoti va san’ati. til ekologiyasiga jiddiy ta’sir qila boshlagan edi. Buning oqibatida.Ђ. 1998 yil 16 yanvar). sezib. yashash shart-sharoitlarini belgilab berdi. M. amaliyotda o’zbek tili uning iskanjasida tobora qisilib borayotgan edi.u ham bo’lsa. o’z farzandlarining istiqbolini o’ylab. Bu hol bir kishi. Hayotning bu oqimi tabiiy ravishda o’z ona tilisida muomala qilishni bilmaydigan. O’z ona tillari . 70 foizdan ortiq aholi yashaydigan qishloq joylarda esa o’z shevalari asosiy muomala vositasi bo’lib qolaverdi. rus tilida olib borilar edi. shu bois ular bizning Q. agar unda birgina rus kishisi o’tirgan bo’lsa ham. unga bo’lgan munosabat butunlay o’zgardi. bilib turibmiz.o’zbek tilida gaplashish hayotiy zaruratga aylandi. yoki bo’lmasa. o’z ona tilimizdan foydalanish va rus tilidan foydalanishda ana shunday tafovutlar mavjud bo’lib. Aytilganlaridan. Respublika davlat arboblari bir yilda faqat bir martagina . Rivojlanishi va istiqboli qonun yo’li bilan kafolatlandi.Sodiqova.

. Shuning uchun ham ko’p dialektli va shevali o’zbek tilining adabiy talaffuz me’yorlarini belgilab berish qiyin bo’lib qolayapti. Nafaqat filolog olimlar. barcha o’rinlarda ham til birliklarini bir me’yorga keltirib qo’llash masalasi birinchi o’rinda turadi. ayrim holatlarda rus tili gap qurilishi tartibida o’zbekcha jumlalar tuzish iskanjasidan chiqib keta olmayaptilar. Yillar davomida majlislarni rus tilida olib borgan yoki ma’ruzalarni rus tilida eshitgan ko’pchilik kishilar o’z nutqlarida ruscha so’z va iboralarni qo’llash. Tilshunoslarimiz zahmatlari tufayli o’zbek tilidagi birliklarining deyarlik barchasidagi me’yoriy ko’rinishlar ommaga turli qo’llanmalar. Bu borada talabalarimizga bergan bilimlarimiz ham yuzaki. balki maorifimiz jonkuyarlari. tuzatish va tavsiyalar tarzida chiqishlar qilib turishibdi. uning asosiy quroli bo’lgan texnik vositalar ko’magida biz adabiy me’yor tarzida tavsiya etiladigan namunaviy nutq andozalarini berishimiz. Vaholanki. Ma’lum bo’ladiki. lektor (propagandistlar) nutqi. № 4.Begmatov «O’zbek nutqi madaniyati masalalari» nomli maqolasida og’zaki nutq madaniyatini rivojlantirish borasida quyidagi vazifalarni o’rtaga qo’ygan edi: «. turli uslublardagi vazifasini belgilash bo’lmasin. lug’atlar shaklida tavsiya etildi. keyingi yillarda tilimizdagi fonetik jarayonlarni. ayniqsa. Shu narsani e’tirof etish adolatdan bo’lar ediki.Bu ulkan vazifani birdaniga hal etib bo’lmasligi ham aniq. amplitudalarini ko’rsatishimiz va shu asosda talabalarni mashq qildirishimiz. sayoz bo’layapti. ular uchun eksperimental fonetika. televideniye nutqi.Og’zaki nutqning mohiyatini o’rganish. piravord natijada adabiy talaffuz me’yoriga muvofiq keladigan uzus . 58-bet). Bu nutq tipining adabiy-normativ va nonormativ tomonlarini aniqlash. Yangi imlo qoidalariga o’tishimiz munosabati bilan bu yumushlar davom ettirilmoqda. Xalqimiz shevachilikdan . . Shunday bo’lishiga qaramasdan. ona tilimizga mehrni bolalar bog’chasidayoq uyg’otishimiz. 1980. ijobiy natijalar qo’lga kiritilishi lozimligi zamon talabidir. O’zbek nutqi madaniyati masalalari// O’zbek tili va adabiyoti. .Og’zaki nutqning uslubiy. televideniye eshittirishlarida ham seziladi. Ammo u bosqichma-bosqich amalga oshirilishi. til madaniyatiga e’tiborsizlik hamon davom etmoqda. Ko’pchilikning fikriga tayanib aytamizki. og’zaki nutqning to’laligicha adabiy holatga keltirilishini ta’minlash talaffuz jarayonini me’yorlashtirish bilan bog’liq. E.So’zlashuv nutqini normalash imkoniyatlarini tadqiq etish. sahna nutqi singari ko’rinishlarini tadqiq qilish va ularning normativ xususiyatlarini belgilash» (B ye g m a t o v E. situativ ko’rinishlarini o’rganish. talaffuz me’yorlarini buzish.O’zbek og’zaki nutqining talaffuz normalarini eksperimental usulda o’rganishni yo’lga qo’yish.nutqiy ko’nikmalar hosil qilishga ko’maklashishimiz lozim. adabiy til me’yorlarini o’rganishning bolalar bog’chasi o’rta maktab oliy maktab tarzidagi uzluksizligini ta’minlashimiz zarur. orfoepik me’yorlarga rioya qilmaslik nutqimiz madaniyatida jiddiy nuqsonlardan biri bo’lib qolmoqda. har bir tovush tembri. Bu kamchiliklar hatto radio. Og’zaki nutq ishlatiladigan qaysi soha va yo’nalish bo’lmasin. Xulosa shuki. Dasturlarni olib boruvchi ayrim jurnalistlarning o’zlari shevachilikka berilib ketishlari noo’rin tuyuladi. o’zbekcha talaffuz me’yorlarini belgilab beradigan texnik vositalarni biz oliy ta’lim o’quv jarayonida ko’rgan emasmiz. o’z ona tiliga chuqur hurmat bilan qaraydigan barcha ziyolilarimiz bu me’yorlarning buzilishiga e’tiroz. Omma uchun bu vaziyatning ta’siri salbiy bo’layotganini sezib turibmiz.Adabiy og’zaki nutqning radio nutqi. .

6. Sinonim va dublet. Doimiy va matniy variantlar. Frazeologik me’yor. Leksik me’yor tushunchasi. til ma’naviyatimiz va madaniyatimiz ko’zgusi ekan undan ehtirom va hurmat bilan foydalanish milliy burchimizga aylanmog’i lozim. Slovar lingvisticheskix terminov. me’yor qilib belgilab qo’yilgan til birliklaridan to’g’ri foydalanishga o’zimizda burch sezmas ekanmiz. O’zbek tilidagi leksik-frazeologik birliklarning ana shu xususiyatlari yuzasidan A. . Mavjud imkoniyatdan. loqaydlik. Tayanch so’z va iboralar: Lug’aviy me’yor.S. umummilliy darajaga ko’tarish masalasi muammoligicha qolaveradi. Hozirgi o’zbek adabiy tilidagi til sathlari orasida leksik birliklar alohida o’rin tutadi va ularning o’ziga xos me’yoriy xususiyatlari mavjud. mas’uliyatsizlik davom etmoqda. talaffuzda e’tiborsizlik. Ushbu qo’llanmani yozishda ham bevosita ana shu tadqiqot natijalaridan foydalanildi.deb yozadi u. Tildagi leksik birliklar va ularning adabiy me’yorga munosabati.Axmanova leksik normani «bu muayyan bir tilda so’z qo’llash normasidir». Tildagi variantdorlik. 2.S. Frazeologizmlarda okkazional variantlar va adabiy me’yor. So’z tanlash va uning ahamiyati.E. Zero. 5. paronimlar va adabiy me’yor. Jumladan. O.. Tildagi birliklar : dialektal qaytariqlar. Variantdorlik. – M.S.deb ta’rif bersa (A x m a n o v a O. 4-ma’ruza: Leksik . . O’zbek tilining keng iste’mol so’zlari me’yori.Mamatov ilmiy tadqiqot ishlari olib borgan va bu kuzatishlarning natijasi o’laroq doktorlik dissertasiyasi himoya qilingan hamda «Hozirgi zamon o’zbek adabiy tilida leksik va frazeolgik norma muammolari» nomli monografiya yuzaga kelgan. Gorbachevich esa «so’zni to’g’ri tanlash va hammaga ma’lum bo’lgan va umumxalq tomonidan qabul qilingan. 4. «Tilshunos-normalist olimlar.leksik normaning maqomini aniqlashda turlicha fikrlar aytganlar.batamom qutula olgan emas. jozibali va ta’sirli qilib foydalanishni umumxalq. o’rinli so’z . ulardan chiroyli. K.frazeologik me’yor R ye j a: 1. 1961).. 3. Garchi ko’pchiligimiz adabiy til me’yori talablari asosida savodli yozsak-da.

deb bekorga yozmagan (R o z ye n t a l D. sinonimlar va variantlar shaklida bir tushuncha doirasida ma’no anglatish va farqlash imkoniyati tilning boshqa sathlaridagiga qaraganda keng ekan. uzuchak (uchta bola tuqqan xotinning bolalari yoki qo’yning qo’zilari). Lekin dialekt va shevalarda mavjud bo’ladi.ishlatishdir». Demak. Ammo shevalarimizda shunday leksik birliklar mavjudki. pleonazm va boshqa leksik birliklarning me’yoriy xususiyatlari yuzasidan mulohaza yuritish leksik me’yor to’g’risidagi tasavvurimizni.. 117-118-betlar). chumoli-murcha-qarinjaqumurusqa kabilar) ta’kidlangan (R ye sh ye . 2) territorial va ijtimoiy qo’llanish doirasini. . . bu borada me’yoriy holatlarni belgilovchi o’lchovlar ham mavjud. shubhasiz. . 8-bet): cho’kkala (laganbardor). aytaylik. Adabiy til sheva leksikasidan ularning ko’pchiligi uchun umumiy bo’lgan so’zlarni tanlab olishi va uni o’z leksik tarkibiga kiritishi (mas.Toshkent.Yu. o’tik (o’tadigan joy). Shunday qilib. 1990. . Leksik normani ta’riflashda esa adabiy tilning quyidagi belgi va mezonlarini nazarda tutmoq lozim: 1) uning og’zaki va yozma shaklda amalga oshirilishini.E. D. uning tasdig’i sifatida quyidagi misollarni keltirgan edi (A l i ye v A.E. leksik norma bu og’zaki va yozuv tili oppozisiyasi doirasida leksik vositalarning turlicha amalga oshirilishi o’rtasidagi munosibliklar. O’zbekiston jumhuriyatining davlat tili haqidagi qonun va o’zbek tili nutq madaniyati // «O’zbek nutqi madaniyatining dolzarb muammolari» to’plami. chaqaloq-buvak. tanba).S. Ayni paytda. leksik jihatdan esa barcha o’zbek shevalariga asoslangan»ligi qayd etilgan «O’zbek dialektalogiyasi» darsligida ana shu o’lchovlar ko’rsatib o’tilgan.L. kengaytiradi. o’sha yerda stilistika boshlanadi». madang (yog’ochdan qilingan eshik qulfi. Sh o a b d u r a h m o n o v Sh.. tilda asosiy birlik sanalgan so’zning lingvostilistik birlik sifatida. 1971).t o v V.E. sarimsoq (go’dakning nomi qo’yilguncha bo’lgan ismi). leksik me’yorlarni belgilash birmuncha qiziqarli va munozarali bo’ladi.. leksik normalarga rioya qilish so’zlovchi (yozuvchi) va tinglovchi (o’quvchi) tomonidan o’zaro muloqotda bir-birini to’liq tushunishni taqozo qiladi. . Izmeneniye norm russkogo literaturnogo yazыka. 3) ma’lum milliy tilning boshqa shakllari bilan adabiy til o’rtasidagi munosabatlar masalasini inobatga olish kerak. sigir-siyir-inak. 1978. Hozirgi zamon o’zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari.deb yozadi (G o r b a ch ye v i ch K. Bunday vaqtda aniq narsa va hodisalarning nomlarini anglatuvchi so’z va atamalarni hyech ikkilanmasdan shevalardan olib adabiy tilga kiritishimiz kerak». neologizm va okkazionalizm.Toshkent. 1974.t o v A. ular adabiy tilimizga kirib ulgurmagan yoki shu holicha qolib ketgan. «O’zbek adabiy tilining orfografiyasi. kechik (kechib o’tadigan joy). M. qalang’i-qasang’i (yengil tabiat odam). Shuning uchun ham tilimizdagi dialektizm. ko’pma’nolilik. tengliklardir» (M a m a . Toshkent va Farg’ona shevalariga) asoslangan bo’lsa-da. Prakticheskaya stilistika russkogo yazыka. o’mgan (ko’krak). Dialektizimlar va adabiy til me’yori doirasida me’yorni belgilash tilimizdagi mas’uliyatli masalalardan biri sanaladi. 1991. orfoepiyasi va grammatik qurilishi ma’lum tayanch shevalarga (asosan. Bu kabi so’zlarning adabiy me’yori haqida nima deyish mumkin? A. O’zbek dialektologiyasi. Leksik birliklar doirasida tanlanish imkoniyatining ko’pligi uning xususiy me’yorlarining shakllanishiga ham sabab bo’lgan. o’ymoq (angishvona) singari. arpabodiyon (ukrop turi).degan fikrni aytib. tuxum-moyak-yumurta. .Toshkent.Rozental ham «Qayerda tanlash imkoniyati bo’lsa.Yu. s 11). Demak. 170-171-betlar)..Aliyev «O’zbekiston jumhuriyatining davlat tili haqidagi qonuni va o’zbek tili nutq madaniyati» nomli ma’ruzasida «Ayrim narsa va hodisalarning nomlari adabiy til va uning lug’atlarida uchramaydi.

uni endi til leksik me’yorining buzilishi deb qarashga to’g’ri keladi. albatta. Aslida o’zbeklarning chorvachilik bilan shug’ullanadigan qismi yoki uylarida sigir. Ijobiy tomoni adibning. Shu ma’noda A. o’mgan so’zlari «O’zbek tilining imlo lug’ati»da bor. Bu holatni hatto ayrim sheva vakillari bo’lgan shoir va yozuvchilar ijodida ham kuzatish mumkin. qandaydir dialektga suyanish. bu so’zlarni faqat sheva so’zlari deb bir chetga surib qo’yib bo’lmaydi va ular adabiy tilga kirishga haqli. ta’lim olish. tak chto. uje.Avanesovning «Adabiy til normalarini ongli ravishda boshqarib borish qandaydir yo’nalish. ularning sut-qatig’idan foydalanadiganlari ana shu taomlarni tayyorlashadi va bu jarayon hozir ham davom etmoqda. Sh. Bu holni faqat lug’atlarni tuzuvchilarning kamchiligi yoki ana shunday so’z va tushunchalarning mavjudligidan xabardor emasligida deb baholanishi mumkin. tolko tak. yangi tuqqan sigirning sutidan tayyorlangan taomning kilagay/ gilagay/ galagay. keltirgan misolarini ma’qullab bo’lmaydi. To’g’ri.Toshkent: Fan. sovsem. ham salbiy tomonlari bor. muomala jarayonida ana shu hol yuz beradi. soni kabi so’z va birikmalarining o’zbek tilida aynan ekvivalentlari mavjud. dokument.o’zi yo’q bo’lib ketgan narsaning nomini adabiy tilga olib kirishga hojat yo’q. Cho’kkala so’zini adabiy tilga qabul qilganda ham endi uning laganbardor so’zini siqib chiqarishi dargumon. Boshqa millat vakillari bilan birgalikda yashash. oformit qilmoq. Ammo bunday so’zlar orasida varvarizm deb ataluvchi shunday bir qatlam mavjudki.I. akun. xullas. adabiy tilga kirmasdan qolgan. Har bir sheva vakilida ma’lum tushunchani ifodalaydigan so’zning tabiiy ravishda o’z shevasidagi variantidan foydalanishga moyillik seziladi.Tadqiqotchining aytgan fikrlariga qo’shilish mumkinu. haqiqatdan ham. yangi tuqqan qo’y-echkining sutidan tayyorlangan taomning esa qag’anoq/ /qog’onoq deyilishi o’zbek tili vakillarining hammasiga. bo. Ijtimoiy muhitning tildan foydalanish jarayoniga ta’sir ko’rsatishi tabiiy bir holdir. znachit. Agar bu birlik ko’pchilik tomonidan qabul qilinmasa. tem boleye. qo’y. varvarizm sifatida qaraladigan nu. podpis qo’ymoq. pochti. qalang’i-qasang’i. ya’ni sheva vakili bo’lgan ijodkorlarning sharofati bilan ma’lum so’z adabiy tilga kirib qolib. Boshqa tillardan so’z o’zlashtirish ulardan nutqda zaruriyatga ko’ra foydalanish salbiy hodisa emas. U umumxalq tili mulki bo’lib qolaveradi. tayanch nuqta bo’lishini taqozo qiladi» degan fikrini keltiradiki (Sh o a b d u r a h m o n o v Sh. voobщye. o’ymoq. «O’zbek tilining imlo lug’ati»ga bu so’zlarning ikkinchisi kirgan. 51-bet). allaqachon adabiy tilga qabul qilingan. obyazatelno. yestestvenno. Sarimsoq so’zini balki o’ylab ko’rish mumkindir. neujeli. arpabodiyon. demak. me’yorlashgan. tilshunos-lug’atshunoslarning barchasiga ham ma’lum bo’lmasligi mumkin. kak raz. ammo madang so’zini adabiy tilga olib kirib bo’lmaydi. me’yorlashishi mumkin. leksik me’yorlarni belgilashda unga asoslanish mumkin bo’ladi.Yusupov keltirgan to’tra / to’rta (yog’ quyqasi) so’zini ham adabiy tilga kiritish mumkin. O’zbek adabiy tilining leksik normalari// «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami . jumladan. o’zbek tilidagi ko’p shevalilik sharoitida leksik me’yorlarni belgilashning o’ziga xos qiyinchiliklari ham bor. umumxalq tilidagi ayrim so’zlar. konechno. birinchisi kirmasdan qolgan. Kishilar nutqlarida o’zlari bilib-bilmay yoki e’tiborsizlik oqibatida boshqa til elementlaridan ham foydalanadilar.Shoabdurahmonov «O’zbek adabiy tilining leksik normalari» maqolasida R. O’tik so’zi ham o’tuv va o’tadigan joy tarzida iste’molda. Buning ham ijobiy. Akad. qiyin. Shunday ekan. tak. E’tirof etish kerakki. Chunki kechik. prinimat qilmoq. Buning ustiga ular . razresheniye olmoq. Shuning uchun ham. mehnat qilish. vot. ammo ilmiy texnika inqilobi ro’y bergan hozirgi zamonda yog’ochdan qilingan eshik qulfining . ularni nutqda qo’llash-qo’llamaslik masalasiga adabiy til me’yorlari nuqtai nazaridan munosabat bildirish lozim. Bu kabi lingvistik birliklar turli kasblar va sohalarda kuzatiladi. Masalan. organizovat qilmoq. 1973. tolko. Gap shundaki. echki saqlab.

ya’ni uning qo’llanilishi XV asrgacha me’yor hisoblanib kelgan va asta-sekinlik bilan u xizmat so’ziga o’z o’rnini bo’shatib bergan. qizitaloq. deyarli bir xil filologik xususiyatga ega» (B a f o ye v B.Bafoyev maqola oxirida yana bir xulosa beradi: «Alisher Navoiyning 90-yillargacha yozilgan asarlari tilida. sintaktik qurilishlarning tilmizdan juda sekinlik va qiyinchilik bilan chiqib ketayotganini ham tarixiy jarayon sifatida qabul qilishga to’g’ri keladi. baryer. nasriy asarlari tilida xizmat yetakchi va «Xamsa» dostonlari tilida esa. 1-son. – Navoiy. Jismoniy tarbiya va sport atamashunosligi bo’yicha tadqiqotlar olib borgan S. ajabmas. tilda ma’lum tushunchani ifoda etuvchi sinonimik variantlarning me’yor sifatida tanlanishida ularning bo’g’in tuzilishi hamda har birining ijod turlarida ma’lum qimmatga ega bo’lishi e’tiborga olinadi.Norkinlarning «Ruscha-o’zbekcha fizkultura va sport terminlari izohli lug’ati» nashridagi ayrim holatlarga e’tiroz bildirib. Ayrim so’zlarning bu tarzda lug’atlarda rasmiylashtirilishi ham ularning yashovchanligiga sabab bo’lgan bo’lsa. qanjiq singari vulgar so’zlar xususida ham aytish o’rinli. ochiq-yopiqligi. 1993. Ruscha so’z va iboralarning. Bu fikrlardan navbatdagi xulosani chiqarish mumkin bo’ladi: Eski o’zbek adabiy tilida o’zaro variant hisoblangan xidmat va xizmat birliklaridan xidmat tarixan eskiroq. Bobur she’riyatida esa faqat xizmat varianti ishlatilganligi faktini keltiradi (O’sha maqola.Ismoilov va M. cho’ziq-qisqaligi har xil bo’lsa.Bafoyev bu savolga javob izlab. bokovoy sudya singari atamalarning faqat ruscha shakli berilganligini ma’qullamaydi (A z i z o v S. B.deydi (O’sha joyda. Shuning uchun ham tilda varvarizmlarning ishlatilishini ijobiy hodisa sifatida emas. nutqimizni nazorat qilmaymiz. Bugungi kunga kelib esa u umuman qo’llanilmaydi. nutq ham buziladi. farqiga bormasdan ishlataveramiz. bu fikr tushunarli. Bundan sal oldinroq «Gul va Navro’z» da faqat xidmat. Bu xulosa. Navoiy asarlari tilida so’z varianti va adabiy norma // O’zbek tili va adabiyoti. balki me’yorning buzilishi deb qaralishi va ularni nutqda qo’llamaslik lozim. So’zning ikkala bo’g’ini ham yopiq bo’g’in bo’lganligidan nazmu nasrda va nazmning turli janrlarida ikkala variant ham. B. 32-bet).adabiy tilimizga kirgan emas. asosan xidmat varianti aktiv ishlatilgan. ijtimoiy muhit ta’siridan bo’lsa kerak albatta. Prof. ayniqsa «Xamsa»si tilida xidmat va undan keyingi yillarda yozilgan asarlari tilida xizmat yetakchi variantdir» (O’sha maqola. Bu mulohaza to’g’ri.Bafoyev «Navoiy asarlari tilida so’z varianti va adabiy norma» nomli maqolasida me’yorning tarixiylik tomonlariga e’tibor beradi. O’zbek tilining fizkultura va sportga oid terminologiyasidagi har xilliklar // Ilmiy-amaliy konferensiya tezislari. arbitr. Bu kabi mulohazalarni enag’ar. davriylik nuqtai nazaridan munosabat xususida.Azizov 1961 yilda R. sudya. Demak bu so’zlar o’zbek tili uchun me’yor emas. lug’atda bu sohaga oid absolyut chempion. Ammo biz ularni. 35-36-bet). adibning g’azaliyoti. «Lison ut-tayr». Shu tarzda leksik me’yor ham. 32-bet).. Endi nima qilish lozim? B. So’z variantlaridagi bo’g’inlar soni. . 32-bet). albatta. «Ularning aktiv-passivlik sabablarini boshqa poetik hodisalardan izlash kerakka o’xshaydi».Bu birliklar ommabop lug’atlarda berilmaydi. Agar shu holatlar baravar darajada bo’lsa-chi? Muallif xizmat/xidmat so’zini tahlil qilib yozadi: «Alisher Navoiyning g’azaliyoti va nasriy asarlari tilida ikkala variant ham uchrasa-da. 1988. poetik asarlar matniga tegishli. xotintaloq. Bir necha og’iz gap atamalarga tarixiylik. Ta’kidlanishicha. 14-bet).

hatto bir qanchalarining uch-to’rt fonetik variantlarda keng ishlatilganiga duch kelamiz» deb yozadi B. O’zbek tili tarixida leksik norma masalalari // O’zbek nutqi madaniyatining dolzarb muammolari.Behbudiy yozgan «Padarkush» fojiasidan olingan bu parchadagi kayfsiz so’zi hozirda tilimizdagi kayfiyat so’ziga to’g’ri keladi. «Eski o’zbek yozma manbalarida . aniq ma’nolarda ishlatamiz: 1. Davlat tilini amalga oshirishning noverbal imkoniyatlari // Ilmiy-amaliy konferensiya tezislari. – Navoiy. Asrimizning boshlarida M. kayfi baland. shira kayf. kayf qilib olgan. Bu gaplar to’g’ri. «O’zbek tilining izohli lug’ati»da ham kayf va kayfiyat so’zlari insoning ruhiy holati ifodasi sifatida talqin qilinadi va ular ifoda etgan qator ma’no ottenkalari beriladi ( O’TIL. variantlar orasidan til birliklarining me’yor sifatida tanlanishi ham tarixiy jarayon bo’lib. shuning uchun u hozirgacha qanday qo’llanilib kelinayotgan bo’lsa. ularning bu jabhalardagi me’yoriy holatlarini belgilashga imkon beradi. kashf qilinganda dastlab shunday nomlangan.Demak. Shunday. Qolaversa. undagi tushunchalarni ifoda etish uchun dunyodagi eng boy tillardan biri deb faxrlanadigan o’zbek tilida so’z topilmasligiga shubha ham yo’q emas. kayf qilmoq. tufrog’ tarzida badiiy. kayfiyat bildirgan ma’nodan yiroqlashadi. 1990. tuproq-tuprog’-tufroq-tufrog’. kayfi zo’r. Kayf. Darhaqiqat. shundayligicha qoldirilgani ma’qul degan fikrni afzal ko’rishmoqda... Ayrim olimlar fanlardagi ba’zi atamalarning o’zbek tilida muqobili yo’q. Olim ta’kidlaydiki. «Davlat tili haqida» gi Qonunni amalga oshirishning dolzarb muammolariga bag’ishlab 1993 yilda Navoiy shahrida o’tkazilgan ilmiy-amaliy konferensiyada chiqish qilgan navoiylik matematik Z. Ammo kayfi . O’zagi bir bo’lgan bu so’zlarning bundan yuz yillar avval ana shu yaqinligi inobatga olinib. balki tushunchaning yoki narsaning o’zi ham yangilik. Bu atamalar fanda bundan keyin ham shundayligicha qoladi. U yaratilganda. 358359 betlar ) .Bafoyev va qo’yidagi so’zlarni misol tariqasida keltiradi : yaproq-yafrog’-yapurg’oq. Leksik me’yorning buzilishi hamma vaqt ham ko’zga yaqqol tashlanavermaydi. tufroq. Ammo. kayfi oshmoq. kayfni kesmoq kabi holatlarda kayf so’zi mastlikni bildiradi va shu holatda uning ma’nosi bir qadar aniqlashib. 17-18-betlar). ayniqsa poetik nutqda ishlatilishi matnning ohangdorli va musiqaviyligini. 13-bet). Bir narsani qo’shimcha qilish mumkinki. kayfi bor. Yana boshqacha qarashlar ham bor. ko’pchilik dunyo tillarida bir xil nomlanadigan atamalarni yangilashga urinaverish ham to’g’ri harakat emas. kayfi yaxshi. Buning ustiga. Ammo fanning qaysi yo’nalishi bo’lmasin. nafaqat tilimizda paydo bo’lgan so’z. volt singari. 1 tom.Avliyoqulov quyidagi fikrni aytgan: «Bu sohada atamalarni muqobili bo’lmasa o’zbek tilidagi atamalar bilan almashtirish ijobiy natija bermasligi mumkin. yapurg’oq va tuproq ning tuprog’. ulardan foydalanish yoki foydalanishdan voz kechish tilning yaratuvchisi va iste’molchisi bo’lgan xalq hukmidadir. mumkinmi sababini bilsam. «tarixiy leksikologiyada bu lingvistik hodisani obe’ktiv baholashda barcha yozma manbalar tilidagi har bir variant qaytariqlari bilan olib chiqilishi kerak». – Toshkent. vazn va hatto qofiya singari an’anaviy qoidalarga bog’liqligini ham yodga keltirishimiz zarurati tug’iladi. sizni k a y f s i z ko’raman. Masalan. Jumladan noverbal holatdagi ayrim matematik ishoralar ham o’zicha qolishi zarur» (A v l i yo q u l o v Z. rentgen. Bu fikrni inkor etish mumkin emas. amper. Masalan. Shunday qilinganda bu kabi elementlarning adabiy tildagi yoki badiiy uslubdagi qo’llanish chastotasi va vazifaviy chegaralanishini aniqlash. Harqalay. biri o’rnida ikkinchisi bemalol qo’llanavergan bo’lishi va bu me’yoriy holat sanalgan bo’lishi mumkin. Jumhuriyat ilmiyamaliy anjumani ma’ruzalarining qisqacha bayoni. kayfi taraq . 1993. (B a f o ye v B. ko’pgina so’zlar ikki. Bu ham sun’iy ravishda me’yorni buzishga kiradi. Bu atamalar ilgaridan shunday qo’llangan ekan o’zicha qolishi zarur. matematika sohasini yaxshi bilmaganimiz uchun ham bu fikrga e’tiroz bildirib bo’lmaydi. yaproq ning yafrog’. Har ikkala so’zdagi noziklikni anglagan holda. albatta.. Misol: Janob boy. hozirgi kunda bu me’yoriy holat o’zgargan.

bitik.B. a’zo so’zining ma’nosini to’la ifoda etadigan birlik . deb ochiq-oydin aytdi. so’ngra mulkdorlar sinib. mana. kayfiyatni ham matnga qarab anglashimiz mumkin. boshliq. hazm bo’lishi qiyin bo’lgan takliflar ham o’rtaga tashlandi. bir vaqtda ma’nolari anchagina yaqin bo’lib turgan so’zlarda. xona. chlen o’rnida a’zo ni qo’llash notabiiylikni. fakultet-kulliyot. xalq uni shundayligicha qabul qildi. tasvirda quruq ifodani keltirib chiqarishi mumkin edi. kayfini surib yuribdi singari holatlarda u kayfiyat so’zini anglatgan ma’nolarni berishi kuzatiladi. atamalarni «milliylashtirish» ga ishtiyoq kuchayib ketdi. arabcha zaxmat. aeroporttayyoragoh. bildingizmi? (M. ochun. olam. vaqt o’tishi bilan differensiasiya . nasihat. rassom-musavvir. auditoriya-saboqxona. azbaski ch l ye n iltifotiga olmagan odamlarga banklar pul bermaydurki. Bu gapning tasdig’i sifatida ayrim misollarni keltiramiz: matematika-riyoziyot. rais.ajralish. Jo’yali fikrlar bilan bir qatorda. o’zbek adabiy tiliga qabul qilishni tavsiya qildilar. har kim ch l ye n l a r n i izzat qilur. Shu bilan birga kayf qilmoq kabi holatlarda har ikki ma’noni -kayfni ham. xususan uning terminologik rivojiga katta ta’sir ko’rsatdi. . xalq. maktub so’zlari o’rniga emgak. o’gut. olqish.chog’ . ruscha) ni chiqarib tashlasak. kayfi uchgan. yozoq so’zlarini.atama. forscha. o’rtaga tashlandi. o’zbek tilidan yot so’zlar (arabcha. duo. tushundi.S. Chunki. Bu kabi tavsiyalar mustaqillikdan keyin . Behbudiy qo’llagan chlen so’zini o’sha paytda ham almashtira oladigan a’zo so’zi bo’lgan. tayyora.. ko’plab qadimiy so’zlarni tiriltirishni. Katta boylar ch l ye n bo’lib.. Chlen so’zi garchi vaqtincha bo’lsa-da. Masalan. «Davlat tili haqida» gi Qonunning yuzaga kelishi munosabati bilan fanlarning turli yo’nalishlari bo’yicha atamashunoslik sohasida islohotlar o’tkazish. Bu nimadan dalolat beradi? So’z ma’nolarida bo’lgan o’zgarishlar. Xalqimiz. kitob. bankka a’zo bo’luvchilarning atamasi sifatida tilimizda qo’llanildi. tilimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida esa a’zo o’rnida chlen so’zini qo’llash tilimizga hurmatsizlik va savodsizlik alomati bo’ladi. hatto ishi tushaturg’onlar ch l ye n molini qimmat olur. Shunday bir vaziyat yuzaga keldiki. Ammo. sirkul-pargar. samolyot. el. Ushbu parchaga ham diqqat qilaylik: Xususan. Keyingi yillarda mustaqillik sharofati bilan respublikamiz miqyosida yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlar tilimiz taraqqiyotiga. buyuk idealimiz bo’lgan turkchilikka birlashamiz. qo’llay boshladi. sirk-tomoshaxona. Ulug’ ma’rifatparvar Fitrat 1921 yildagi til.).mushtariy. klub-da’vatxona. Ona tilimizning chin fidoyilari erksevar va millatsevar jadidlar tomonidan esa shu mazmundagi mulohazalar asrimizning boshlarida. zamon taraqqiyoti o’z navbatida me’yorga ham ta’sir qiladi. familiya-naslnoma. mayda-chuyda bo’lur. attestasiya-ko’rik. seyf-zarf. Padarkush). Yana «Padarkush»dan olingan misolda M. mustamlakachilik paytlaridayoq o’rtaga tashlanganligi tarixdan ma’lum. K. Ular (tilning sofligi uchun kurashuvchilar . titul list-sarvaraq va hokazo.aeroplan. bu so’z qanday bo’lsa. sellofan-suvqog’oz. Tavsiyalar xam nihoyatda ko’paydi. ularni «o’zbekchalashtirish» ga imkoniyat yaratildi. imlo qurultoyida kontrrevolsion «Chig’atoy gurungi» tashkilotining dasturini bayon etib. forscha shahar. gazetxon. Yuqoridagi kayf so’zi tahlilidan shu narsa ma’lum bo’lmoqdaki. banklar ko’paydi.«Davlat tili haqida»gi Qonun qabul qilingach. me’yoriy holat sifatida tilimizda vaqtincha yashab turdi. o’quv xonasi. ma’nolardagi kengayish yuz bergan va bu holat tilimiz taraqqiyoti uchun me’yoriy holat sifatida qaralishi va belgilanishi kerak.

reja. raport. leksiya. revolyusiya. an’ana. tashviqot. sayyora. birinchidan. nozir. propaganda. yo’qsil. proletar. Bu o’tgan vaqt orasida birinchi guruh so’zlar asosan ikkinchi guruh so’zlariga o’z o’rnini bo’shatib berdi. yuqoridagi riyoziyot. nahv kabi so’z va iboralarni ishlatishni ko’tarib chiqdilar (T u r s u n o v U. ideologiya. foiz. g’oya. Ularning semantik-uslubiy ma’nolari aynan bir xil bo’lmagani uchun ham shunday bo’ldi. territoriya. gumanizm. agitasiya. yangilikka intilishlar qo’llab-quvvatlanmadi. butunlay boshqa manzara kuzatiladi. targ’ibot. poyezd. rayon. ekin bilg’ich. asrimizning boshlarida. universitet-dorilfunun kabi. saboqxona. otash arava. Jumhuriyat. viloyat. mafkura. Buning sababi shu bo’ldiki. sarf. naslnoma. saragi sarakka. forma. ruscha parovoz. komanirovochnaya. O’zbek adabiy tili tarixi. hatto hozirda ham narsa va tushunchalarni ifodalovchi birliklarni tavsiya etilgan so’zlar shaklida qo’llash hali me’yorlashmagan. simchiroq. musavvir. tema. kotib /kotiba. tuman. kulliyot. tajriba so’zlari o’rniga baliq. raport. prosent. Ko’pgina misollar tahlili atamalar. avtor. mushtariy. vazir. geografiya. vazir. Ayrimlari hozir ham parallelik xususiyatini saqlab qoldi: respublika-jumhuriyat. inqilob. sekretar. o’simlik biligi. tayyoragoh. Endi oradan o’n yildan ko’proq vaqt o’tgach. oblast. planeta. safarnoma. nazorat. umumturkiy birliklarni adabiy til me’yori sifatida belgilash g’oyasi yotadi. tuman. tildagi o’zgarishlar jarayoniga o’sha davrdagi ijtimoiy-siyosiy ziddiyatlarning ta’siri bo’ldi. Bu qarashlar shu ma’noda diqqatga sazovorki. Nega? Shuning uchunki. pargar. tilimizga bo’lgan bu kabi munosabatlar. agronom. inspektor. nomlanishlar turg’unligi murakkab masala ekanligini ko’rsatadi. komandirovka. spravka. ma’ruza. puchagi puchakka deganlaridek. ideya. bildirishnoma /xabarnoma. o’zi qaynar. student. odat tusiga kirmagan edi va shundayligicha qolib ketdi. samovar. deb bemalol ayta olamiz. o’zgarish.guvoh. 1982. tradisiya. ministr kabi ko’plab so’zlarni. ostanovka. plan. yulduz biligi. botanika. oblast. rayon. kontrol. ma’ruza. muallif. O’z-o’zidan savol paydo bo’ladi: qabul qilishga tavsiya etilayotgan so’zlar umumturkiy bo’lmagach. Vatanimizning mustaqillikka erishishi munosabati bilan tabiiy ravishda bu so’zlarga jamoatchilik tomonidan munosabat bildirildi. safar. Tilimizda qo’llanilib kelinayotgan avtor. shakl. insonparvarlik. Masalaning qo’yilishi ana shu tarzda tushuniladigan bo’lsa. sekretar. O’zbekiston Respublikasi sobiq Ittifoq tasarrufida ekanligida. ular dubletlar sifatida tilimizda ozmi-ko’pmi oldindan ham qo’llanilib kelinayotgan edi. muharrir. intelligent. rus tilining Ittifoq hududidagi boshqa tillarga ta’siri kuchli bo’lgan paytlarda biz hyech bir ikkilanmasdan respublika. ma’lumot/ma’lumotnoma. – Toshkent: O’qituvchi. bekat. O’ r i n b o ye v B. spravka.baynalmilal bo’ldi nima-yu. revolyusiya. muammo. sintaksis kabi so’zlar o’rniga o’txona.. ministr. shakl kabi tavsiya etilgan so’zlar osonlik bilan egalladi. hudud. ziyoli. sipok so’zlarini. qanday farqi bor – ruscha. 155-bet). kotib(a). arabcha yoki forscha-tojikcha bo’ldi nima ? Masalaning boshqa bir muhim tomoni bor: tavsiya etilgan birliklar adabiy tilimizga leksik me’yor sifatida qabul qilinmadi. talaba. viloyat. da’vatxona kabi so’zlar bu g’oyaga mos kelmaydi. nazorat kabi muqobil variantlari ham 90yillar boshlaridan ular bilan bab-baravar qo’llanila boshlandi va bu parallellik tilimizda me’yor sifatida ma’lum muddat saqlanib turdi. student. komandirovka. choparxona. forma singari so’zlar o’rnini muallif. garchi ularning tilimizda (oldin qaysi tildan qabul qilingan bo’lishidan qat’iy nazar) muqobil variantlari bo’lsa-da. . tayyora. me’mor. ma’lumotnoma. nozir. talaba. redaktor. bildirishnoma. problema. doklad. Ikkinchidan. yer biligi. prosess. ularda tilni mumkin qadar chet el unsurlaridan tozalash. pochta. mavzu. taniq. ishlataverar edik. Millatsevarlik millatchilik deb ayblanayotgan bir davrda. elektr. morfologiya. Nega asosan deb aytayapmiz ? Shuning uchunki. jarayon. safar. arxitektor. astronomiya. bu so’zlarning har biri vaqt g’alviridan o’tdi.

prodtovarы so’zlariga asoslanibmi. til elementlaridan foydalanish jarayoni hal qiladi. tushunarli bo’lishni ta’minlash maqsadida tavsiyalar berib boriladi. vakant so’zlari o’rniga dehqonchilik sanoati. har ikkalasi ham tushunilaveradi. ko’pchilikka ma’qul bo’lish-bo’lmaslik jihatlari e’tiborga olinsagina asosli bo’ladi.Bunday parallel qo’llanishning boshqa sabablari ham bor. mol so’zidan ana shu ma’nodagi molshunos so’zini yasay olmaymiz. ularni ko’rish va eshitishga odatlanish me’yorlashishga ko’maklashadi. albatta. 36-bet). Lekin bunday tavsiyalarning berib borilishi. agroximiya. Aytilganlarning tasdig’i sifatida bir misol keltiramiz: psixologiya faniga oid ko’plab atamalar shu soha mutaxassislarining tavsiyasiga binoan o’z o’rnini sharq ilmida qo’llanib kelingan atamalarga bo’shatib berdi. derivasiya . amaliy va me’yoriy asosga ega? Bu variantlarning qaysi biri tilda yashab qolishi mumkin? Ularning qaysi biri narsa va hodisaning. yangi tavsiya etilayotgan so’zlarning ma’qul kelishi va me’yorlashishi ularni tilda avval qo’llanilib kelayotgan yoki kelmayotganiga ham bog’liq. temperament-mijoz. arxeolog. insonshunos. affiks . tildagi me’yoriy holatlarni tayinlashda har bir tilning o’z ichki qonun-qoidalariga tayanib. – Navoiy. hatto hazil tariqasida ershunos deyish ham mumkin. antroponimlar . hayvon bilan shug’ullanadigan kishi ma’nolarini anglatadi. Faqat shunday yo’l bilangina tilimiz takomillashib. Buning boisi atamalarning birinchisi xalqaro termin sifatida barcha tillarda qo’llanilib kelinayotganligidadir. akvarel. osonlik va qulaylik yaratish. ammo hayvonshunos deb bo’lmaydi.aniqlovchi. Boshqacha aytganda. eng muhimi. . anafora . qaysi variant ma’qul bo’lishdan qat’iy nazar. ko’p ma’noli yoki sinonim so’zlar me’yorini turg’un holatda ushlab turishga nisbatan osondek tuyuladi. nerv sistemasi-asab tizimi. Psixologiya-ruhshunoslik. tilshunoslik ilmida. sanoat mollari. tavsiya etilayotgan variantlarning afzallik tomonlari tushuntirib berilishi mutlaqo zarur bo’lgan faoliyatdir. adaptasiya-moslashish. Atamalar qo’llashda me’yorni saqlab turish boshqa so’zlar. Ammo bunday ishlatish bemalol emas. shu paytgacha tilimizda faol ishlatilib kelinayotgan tovar so’zi o’rnida mol so’zini ishlata olamiz: mol. falakiyotchi. Biz tilshunosligimizda epitet . Shunday ekan tilimizda tovaroved so’zidan foydalanib turishga to’g’ri keladi. Yasagan taqdirimizda ham u mol so’zining asosiy ma’nosiga . suv buyoq. O’zbek tilida esa bunday ma’nolarni ifodalashga zarurat bo’lmagan. Ma’lum bo’ladiki.misra boshidagi tovush takrori. dehqonchilik kimyosi. nerv-asab.so’z yasalishi.hayvon ma’nosiga tortib ketadi va hayvonni yaxshi biladigan. bu tavsiyalar qanchalik ilmiy. tovar keltirdim deganda farqlanmasdanmi yoki promtovarы. sayqallashib. tilshunoslar va boshqa mutaxassislar faoliyatida. psixik prosessruhiy jarayon. Aytaylik.. Berdialiyevdan olindi).qisqartma so’z. stilistika . mol ayriboshlash. atribut .sifatlash. atamalar bobida tildan foydalanishdagi vaziyatni muvofiqlashtirish. predmet va tushunchaning mohiyatini to’laroq ifoda etadi? Bu masalani. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki.kishi ismlari.joy nomlari. affrikatlar qorishiq undoshlar. agroprom. astronom. so’z ma’nolaridagi eng nozik imkoniyatlar ham reallashib boradi. talant-iqtidor/iste’dod. mol olib kelmoq. psixika-ruhiyat. abbreviatura . Mas. ayniqsa. annotasiya. xarakter-xulq tarzida ataladigan bo’ldi (Q a r a n g: Ilmiy-amaliy konferensiya tezislari. Ammo.qo’shimcha. Tovar so’zidan tovaroved so’zini yasay olamizu. 1993. Aytaylik. narxi tushirilgan mollar kabi. bo’sh o’rin /bo’sh lavozim kabi so’z va birikmalarni ishlatish taklifi (Misollar A. masalan. qadimshunos. Aslida esa bu yerda ham o’z muammolari bor.uslubshunoslik kabi o’nlab atamalarni parallel holda hozir ham ishlatib kelmoqdamiz. mol keltirdim deganda faqat sanoat mollari tushuniladiyu. stil . toponimlar . muxtasar bayon.uslub. bir xillikni yuzaga keltirish. Bundan shunday xulosa qilib chiqadiki. Sanoat mollari deyish mumkin bo’lgan holda oziq-ovqat mollari deb bo’lmaydi. emosiya-jo’shqin holat /jo’shqinlik. hayotning o’zi.

s. Bu kabi so’zlarning me’yoriylik darajasini aniqlashda ham tilimizdagi me’yoriylik holatlarini belgilashning mavjud qoidalariga tayanib ish ko’riladi. u holda okkazional so’zlar jumlasidan chiqib. zavodlar tumani. rayon voyennыx deystviy . matbuotda va og’zaki nutqda ko’p qo’llanilsa. rayon boya . perifrastik tarzda baholashga intilish natijasida yuzaga kelgan neologizm va okkazionalizm deb ataluvchi so’zlar guruhi mavjudki. leksikografik manbalarda va lug’atlarda aks etsa. Bu birikmalarni qanday me’yorlashtiramiz? Bizning ongimizda u hozircha ma’muriy hudud tarzida shakllanib turgan ekan. tuman so’zlari ishlatila boshlandi.rayonlashtirish. demak ular hali tilimizning haqiqiy lug’at birligiga aylanib ketmagan. Basharti bu birliklar neologizm yoki okkazionalizm sifatida e’tirof etildimi. Keyinchalik. Demak. bir qismi esa so’zlashuv. A. 711). «ular badiiy asar tilida. Tilimizda yangi narsa va tushunchalarni ifodalash yoki narsa va tushunchalarni yangicha ifodalash bilan bog’liq hamda undagi tayyor modellar asosida mavjud narsa va tushunchalarni biroz boshqacharoq. Masalan. balki obrazliroq ifoda etish hamda boshqa badiiy-estetik maqsadlarni ko’zda tutib qo’llanilgan. garchi so’zning asl mohiyatiga unchalik to’g’ri kelmasa ham tuman so’zi me’yorlashdi. shu so’z o’zagidan yasalgan rayonirovaniye. oboronitelnыy rayon . Ularning adabiy tilimizda me’yor holatiga kelishi uchun ma’lum vaqt va xalqning iste’molda qo’llay boshlashi bilan bog’liq bo’lgan e’tirofi lozim bo’ladi. to’laroq. Buni qanday me’yorlashtiramiz? Urug’ni tumanlashtirish debmi yoki urug’ni joylashtirish. yana bir qismi esa variantlar.mudofaa doirasi kabi. Binobarin. ya’ni me’yorlashuvi aynan ana shu omillarga bog’liq bo’ladi. Ammo. ko’pchilik tomonidan ma’qul ko’rilmadi. ya’ni biror joyning sharoitiga eng ko’p moslashtirilgan navlar urug’ini rayonlashtirish (Russko-uzbekskiy slovar. nazarimizda. ta’kidlash lozimki. debmi? Harqalay. rayonlashtirilgan so’zlari bor. lug’atda rayon so’zining umuman joy ma’nosini anglatish imkoniyati ham ko’rsatilgan: prigorodnыy rayon .1954.sanoat rayoni.jang maydoni. masalaning yechimini o’tayotgan vaqt topadi. me’yorlashdi va ommalashdi.Shu o’rinda yana bir misolni tahlil qilaylik.zavodlar rayoni.viloyatning bir qismi bo’lgan. rayonirovannыy . ularga ham adabiy til me’yori nuqtai nazardan munosabat bildirish zaruriyati bor. shahar atrofi tumani. ma’muriy hudud atamasi sifatida me’yorlashdi. ma’lum chegaraga ega bo’lgan. biror ekin navlari urug’ini. Qo’mita o’z faoliyatida bu borada juda ko’p vazifalarni amalga oshirdi. Atama sifatida tavsiya qilingan birliklarning ma’lum qismi esa tilda o’z o’rnini topmadi. Umuman. depara. ayniqsa badiiy ijod jarayonida yaratilgan bo’lishi mumkinligini ham yodimizdan chiqarmasligimiz zarur. Ammo. urug’ni joylarga moslashtirish. bu so’zning birgina ma’nosi . dubletlar tarzida baravar ishlatilib kelinmoqda. Bu turkum so’zlarning ma’lum qismi o’zi ifodalayotgan predmet va tushunchalar bilan bog’liq tarzda o’z tilimiz so’zlari bo’lishi bilan birgalikda chet tillardan kirib kelgan bo’lishi.. promыshlennыy rayon . mustaqillikdan keyingi davr atamalarini me’yorlashtirish xususida gap ketganda ana shu jihatlarning hayotiy ekanligini inobatga olishga to’g’ri keladi. tartibga solib turishda xizmatlari katta ekanligini qayd qilish lozim. . ommalashuvi. Ko’plab atamalarning muqobillarini izlash jarayonida rayon so’zi o’rnida nohiya . ularning yashovchanligi. Atamalarni almashtirish va me’yorlashtirishda ro’y berayotgan jarayonlarni tahlil qilib quyidagi xulosaga kelish mumkin : atamalarning bir qismi tezgina almashdi. urush harakatlari tumani tarzida ham me’yorlashib keta oladimi? Buning ustiga. Atamalar qo’mitasining bu jarayonni muvofiqlashtirib borishda.Mamatov ta’kidlaganidek.E.shahar atrofi rayoni. Faqatgina o’zlari qo’llanilayotgan matnda narsa va tushunchani aniqroq. – M.urush harakatlari rayoni. zavodskoy rayon .

yurakdosh. xulosa qilish mumkinki. ular dinamik xususiyatlarga ega. bu kabi so’zlarning yaratilishi individual xarakterga va asosan emosional-ekspressiv ma’noga ega.1990. ushbu so’zlarning hyech biri ham me’yorlashgan so’z sifatida tilimiz lug’at boyligidan o’rin olgan emas. xayolxona (gulxona.Rahmatullayev tomonidan 1978 yilda yaratilgan «O’zbek tilining izohli frazeologik lug’ati» esa hozirgacha muhim qo’llanma sifatida foydalanib kelinmoqda. ikkinchidan. Mahmudovlar ham ana shu tarzda so’z yasashga moyil bo’lgan shoir Maqsud Shayxzoda ijodidan yaxshi namunalar keltirishgan: siynachok (siynai chok). Endi frazeologizmlar va me’yor masalasiga qisqacha to’xtalamiz. hamma frazeologizmlar lug’atlarda.E. umummajburiy qo’llanish xususiyatiga ega bo’lgan. aks holda frazeologizmlar shtamp va qolip birikmalarga aylanib qoladi va o’zining semantik-stilistik xususiyatlarini ma’lum darajada yo’qotadi. «Frazeologiya tilshunoslik fanining mustaqil. M a h m u d o v N. to’yxona). xayollanmoq. Demak. sheriston. Sh.Mamatovning «O’zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari» (2000) nomli doktorlik ishlari muvaffaqiyatli himoya qilindi. Sh. mehnatdosh (mehnatkash).Yo’ldoshevning «Hozirgi o’zbek adabiy tilida frazeologik birliklarning funksional uslubiy xususiyatlari» (1994). . – Toshkent. aks holda.Mamatov bu kabi so’zlar va iboralarning tilimizda mavjud bo’lgan mazmunan va shaklan o’xshash yoki teskarisi bo’lgan birliklarga nisbatan taqlidan yaratilishini ta’kidlab. A. barqaror bo’ladilir. huriston. normativ va maxsus qo’llanmalrda. nafosatbozlar. oydosh. ular frazeologik birlik degan maqomga ega bo’lmas edi va erkin so’z birliklariga aylanib qolgan bo’lardi. oybachcha. Xullas.. yaxlit umumiylikni. tanlab olingan. to’rtinchidan. aks holda. 32-38 betlar). teskarilamoq. 68-bet). Ushbu misollardan ma’lum bo’lib turibdiki. alohida soha ekanligini tan olish. quyidagi misollarni keltirgan : oltinzor (paxtazor). bu alohida-alohida to’rt mezon va kategoriya o’zaro dialektik bog’liq bo’lib. jangbozlar. qishboy. uchinchidan. xorazmlashmoq. kalidlamoq (qulflamoq). 1981. balki okkazional yoki potensial iboralar bo’lib qoladi. baxtsozlik. Frazeologik me’yor ta’rifi masalasida bu o’rinda A. pulquvar. So’z estetikasi.Rahmatullayev asos solgan o’zbek frazeologizmshunosligi keyingi yillarda katta yutuqlarga erishdi. «So’z estetikasi» asarining mualliflari X. B. A. ma’lumotnomalarda qayd qilingan. ular turg’un frazeologik birliklar bo’lmasdan. 69-bet).E. mantiqan frazeologik normaning mavjudligini ham tan olishni taqozo qiladi. raysobes) kabilar (M a m a t o v A. ilhomdosh. frazeologik birliklarning til normasi bilan bog’liqlik xususiyatlarini shunday izohlash mumkin: birinchidan. dinamiklik va variantdorlik xususiyatlari frazeologik normaga ham bevosita tegishlidir.Abdurahmonov va N. tundalik (kundalik) singari (A b d u r a h m o n o v X. fazoshumul (olamshumul). kodifikasiyalashgan bo’lishi shart.normalashgan leksik qatlamga aylanadi» (M a m a t o v A. …adabiy normaga taalluqli bo’lgan to’rt asosiy mezon va kategoriya: barqarorlik. changiston (guliston). Darhaqiqat. dollarshoh. O’zbek tilining boy lingvistik imkoniyatlarini ko’rsatuvchi vositalardan biri frazeologizmlardir. Uning ta’kidlashicha. raykattalar (raygaz.Okkazional so’zlar va til normasi // «O’zbek nutqi madaniyatining dolzarb muammolari» to’plami. o’zgarib turadi. Demak. Yuqoridagi maqola. nomzodlik dissertasiyalari bilan bir qatorda A. risolalar. to’qayquvar (cho’lquvar).Mamatovning «Hozirgi o’zbek adabiy tilida leksikfrazeologik norma muammolari» (1991). frazeologizmlar tilning boshqa birliklari singari har doim rivojlanib. Turli hajmdagi ilmiy maqolalar. yilquvar.E. o’zbek frazeologiyasi nazariyasiga oid yuzaga kelgan nazariy qarashlar va to’plangan boy materiallar frazeologik me’yorlar haqida bemalol gapirishga imkon beradi. kodifikasiyalashganlik. ya’ni adabiy me’yorni tashkil qiladi. frazeologizmlar o’z lisoniy tabiatiga ko’ra. – Toshkent. Mamatov qarashlariga tayanamiz.

pleonastik holatlar (Shuday qilganimda bormi. Hoshimov). J.frazeologizmlar ham leksik birliklar kabi o’z sinonim va variant qatorlariga ega. Bunda ma’nosiga mos kelmaydigan matnlarda qo’llash (Xotin kishi bo’lsayam b ye l i d a b ye l b o g’ i b o r edi. o’ l a n to’shagim tuzuk. Ђulom). i n -j i q bolaman. . til boyligini oshirishda katta ahamiyatga ega» (M a m a t o v A. 214. Strukturasidagi buzilish. birikmalar paydo bo’layapti.Ma’no jihatdan buzilish. 2. Mamatov ulardagi me’yoriy buzilishlar sifatida quyidagilarni sanab o’tadi: 1. madaniyat. Mustaqillik tufayli yuz bergan ijtimoiy-siyosiy o’zgarishlar natijasida tabiiy ravishda tilimizda ham juda ko’plab yangi so’z va iboralar. Aytilgan ushbu fikr-mulohazalar talabalarga frazeologik birliklar me’yori haqida ma’lum tasavvur bera oladi. komponentlarning tushirib qoldirilishi (…dedi Usmonov a v v a l o’ z i n g g a b o q degan ma’noda).Abdullaxonov). o’rtoq Vahobov. M. butun matn bo’ylab sochilishiantisipasiya (U y g a ketsam. Frazeologik birliklarni sinchiklab tahlil qilgan A. shu ma’noni beradigan so’z yoki so’z birikmasi bilan yonma-yon qo’llash (O’zingiz bilasiz. q i p – q i z i l q a s a m i ch i b q o’ y i b m a n. ishlab chiqarish. yuqorida aytib o’tganimizdek. 216-217-betlar).Mahmudov). Hozirgi zamon o’zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari.r a r k a n m a n – d a . bu ularning ma’nolarini ifoda qilishda.M. 1991. Bu holatni asosan fan.Toshkent. iqtisodiyot. L..Fayziy). Yuqoridagi asar. Ismoiliy) nazarda tutilgan. xalqaro munosabatlar sohalarida. strukturasining kengayishi (Ammo i ch i d a g i g’ a z a b shu tobda mashinaning vaqqillagan suvidan ham besh battar q a y n a r e d i. men s i r k a m s u v k o’ t a r m a y d i . bechoralarning q a l b l a r i n i ch i l – ch i l s i n d i r a r k a n m u. Xalqimiz ularni qanday qabul qilishidan qat’iy nazar. Do’st) kabi holatlar e’tiborga olingan (M a m a t o v A. R. harna. oyijon. k o’. Ђ. Bunda esa komponentlarning almashishi (kovushini to’g’rilamoq-qiyshiq kiygizmoq: K o v u sh i n i q i y sh i q k i y g i z i sh d a n toymaydi bularing. O’. me’yor sifatida tavsiya etilayotgan variantlarning nega shunday tarzda ma’qul ko’rilganligini ilmiy asoslab berishlari zarur bo’ladi. komponentlar birlashtirilishi-kontominasiya (oq bo’yrada o’tirib. san’at va badiiy adabiyot sohalarida kuzatamiz. qisman maorif. 207-272 betlar).E.g a n.n g i l l a r i n i v a y r o n q i l i b yu b o. tilshunoslar ularni qo’llashdagi har bir holatga o’z munosabatlarini bildirib borishlari. M.

Daraja. mayl. 2. kelishik shakllari. o’quv qo’llanmalarida tegishli mulohazalar aytilgan (Qarang : Q o’ n g’ u r o v R. Morfologik me’yor tushunchasi. O’zbek tili grammatikasi tilshunoslik sohalari orasida nazariy jihatdan bir muncha yaxshi ishlanganligi. shaxs-son qo’shimchalarining qo’llanishida grammatik va uslubiy me’yor. 1985. Sifat darajalari. subyektiv baho shakllarining qo’llanishida adabiy me’yor. fe’l zamonlari. va boshqalar. Nutq madaniyati asoslari. darsliklarda. so’z birikmalari va gap qurilishi bir qadar mukammal me’yoriy tavsiyalarga ega bo’lganligi bilan ajralib turadi. ular o’rtasida variantdorlikning. zamon. Qaysi guruh qo’shimchalari bo’lishidan qat’iy nazar. nisbat ko’rsatkichlari va me’yor. egalik. 1983. kelishik. Qo’shimchalar sinonimiyasi va nutqiy me’yor masalasi. Grammatik kategoriyalar. Q u r b o n o v T.I. shaxs-son.. so’z shakllari. – Samarqand: SamDU nashri. 1-qism. . 75-228-betlar). 3. Tayanch so’z va iboralar: Morfologik birliklar : ko’plik. 38-40-betlar. sinonimiyaning mavjudligi nutqda bu qo’shimchalar me’yorlari yoki ularning buzilishlari haqida. O’zbek tili stilistikasi.5-ma’ruza: M O R F O L O G I K M Ye ‘ Yo R R ye j a: 1. – Toshkent. subyektiv baho shakllari va me’yor. K a r i m o v S. 4. qo’shimchalar. Bu haqda ilmiy adabiyotlarda. ba’zan esa vazifaviy chegaralanishlari xususida mulohaza yuritishga sharoit yaratadi. Sh o m a q s u d o v A.. Morfologik me’yor haqida fikr yuritilganda gap aslida qo’shimchalar qo’llashning me’yoriy holatlari haqida boradi.

elastiqiyot. Faqat mustaqillikkina uni to’xtatib qoldi. O’sha paytlarda arabcha -iyot affiksining bir muncha faolligi seziladi: muzaffariyot. o’qchi singari so’zlar hozirda ham shu tarzda ishlatilib kelinayotgan bo’lsada. shovinist – millatchi. – chilik /. Ya’ni tilimizning morfologik ko’rsatkichlari qat’iy bir holatga kelgunga qadar uzoq davrni bosib o’tganligi. – Toshkent : Fan. XX asrning boshlari O’rta Osiyoga. – shunos so’z yasovchi qo’shimchalariga bo’shatib berayotganini ko’zatamiz: ocherkist – ocherkchi . taroqchi. 20 va 30 yillarda juda keng avj olgan va o’zbek milliy adabiy tilining boyishiga. idoraviy kabi. pianist – pianinochi. sifat yasovchi –ik. olim shunday yozgan edi: «…boshqa tillardan qabul qilingan so’zlar va ot yasovchi –izm. davr nuqtai nazaridan muallif haq. mashg’uliyot. agar ular buzilgan bo’lsa. idorachilik so’zlarida – viy qo’shimchasiga o’rnini bo’shatib berdi: ommaviy. Bir holatda o’zbekcha affiks o’rnini tojikcha – mand. Jarayonga ijobiy hodisa sifatida baho berganda. yurist – huquqshunos kabi. folklorist – folklorshunos. bu holatlar nafaqat tilimiz leksikasida. U hunarmand. Tilimizda so’z yasalish imkoniyatlari kengayib borayotganligini ta’kidlab. – navis. Bu yo’nalishda me’yorlashish uzoq davom etadigan tarixiy jarayon ekanligi ma’lum bo’lib turadi.sekinlik bilan o’z o’rnini – chi. ikkinchi holatda – dor egallab oldi. dehqonchilik kabi so’zlarda davom etayotgani holda ommachilik. o’roqchi. mexanisiyot. Vaqt o’tishi bilan so’zlarning bu tarzda yasalishi me’yoriy tasdig’ini topmadi. dinchi. unda o’z aksini topmasdan qolmaydi. rus tilidan qabul qilingan abbreviatura yo’li bilan ot yasalishi kabilar Oktyabr revolyusiyasining mahsuli bo’lib. grammatikaning uzviy qismi bo’lgan morfologiya doirasida me’yor muammolarini anglashga intilish ona tilimiz salohiyatini yanada teranroq qilishimizga ko’maklashadi. chilangarchi kabi so’zlarda bu qo’llanish davom etmadi. -yeva.bet). ishlab chiqarish. Masalan. bizning yurtimizga ham g’arbdan sanoat. -yevna kabi affikslar. – chi qo’shimchasi bilan yasalgan yamoqchi. U paxtachilik. Masalan. 12.Karimov kitobini varaqlar ekanmiz. Shubhasiz. utopist – xayolparast. romanist – romannavis. ruhiyot. dindor. Qolgan misollardagi qo’shimchaning tushib qolishi esa leksik– grammatik me’yor tarzida turg’unlashdi. balki morfologiyasida ham o’z aksini topdi.tilshunos. traktorist – traktorchi kabi. familiya ko’rsatkichi –ov. Bu haqda Ђani Karimovning «Sovet davri o’zbek adabiy tili taraqqiyoti» nomli asaridan yaxshi ma’lumotlar olamiz. savdo. Darhaqiqat. u asta. siquvga olayotgan edi. reformist – islohotchi. . hunarchi. g’allachilik. Lekin bu jarayon keyingi paytlarda tilimizni har tomondan o’rab kelib. elektriqiyot. royalist – royalchi.chiliq qo’shimchasi me’yorlashuvida ham ayrim o’zgarishlarni sezamiz. fan va madaniyatga oid yangiliklar shiddat bilan kirib kelgan bir davr edi. hatto ularning ma’lum qismi hali ham me’yorlasha olmayotgani ba’zan ko’zga tashlanadi. jadidchi. o’tib borayotgan vaqt tilga o’z ta’sirini o’tkazmasdan. chilangar shaklida me’yorlashdi. Sovet davri o’zbek adabiy tili taraqqiyoti. Shu qo’shimcha bilan qo’llaniladigan so’zlarning ko’p qismi esa tilimizdan chiqib bormoqda: ekonomist – iqtisodchi. tilimiz rivojida boshqa bir muhit paydo bo’ldi. Ђ. -ist . Yuqorida keltirilgan – ist qo’shimchasini misol tariqasida olganimizda. jumladan. o’sha paytlar me’yor hisoblangan ko’plab til elementlari va so’z shakllari hozirgi davrgacha yetib kelmaganini ko’ramiz. rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatgan» (K a r i m o v Ђ.ocherknavis.Demak morfologik me’yor tushunchasi tilning ana shu qatlamini qamrab oladi va uning atrofida yuritiladigan fikr-mulohazalar har bir so’z turkumi doirasidagi qo’shimchalar hamda ularning nutq jarayonidagi me’yoriy ko’rinishlari. jadid. lingvist – tilchi . nazariyot. Ijtimoiy hayotda yuz berayotgan o’zgarishlar. 1985. tuzatish yo’llari haqida bo’ladi.

ayniqsa og’zaki nutqda. Ammo negadir keyingi paytlarda. boshlar. Unga mana bunday holat sabab bo’lishi mumkin: Eshik ochilib. Harqalay.Shu o’rinda sintaktik yo’l bilan yasalgan ko’pmingchi. so’zlovchi munosabatini alohida bildirish singari turli xil ma’nolarni ifodalashi uning grammatik-uslubiy imkoniyatlarining kengayib borayotganligidan dalolat beradi. son kategoriyasi va egalik kategoriyasi sistemasidan tashqarida turuvchi mustaqil forma deb qaralishi lozim» degan fikrlar ham bor. barglar. Garchi qo’shimchaning bu kabi ma’nolarni anglatish jarayonidagi so’zlarga qo’shilish tarzi morfologik me’yorning buzilishi sanalsa-da. Deyarli barcha vazirliklar. kinoya. chiriblar kabi. oliy ta’lim vazirligi. Buni biz ot so’z turkumining me’yoriy tahlilida yaqqol kuzatamiz (Otlardagi grammatik kategoriyalar uslubiyati marhum professor R. Chunki diqqat qilgan odam dadamlar so’zidan gapiruvchining bir necha dadasi borligi ma’nosini tushunishi ham mumkin. burunlar. 187. ta’kid. Hozirda esa bu kabi so’zlar qo’llanilishida ijobiy o’zgarishlar aniq sezilib. Ular hyech qachon SSRI. korxonalar va muassasalarning nomlari. «Stilistika imeni suщyestvitelnogo v uzbekskom yazыke» (Tashkent. molprom. yo’qlar. Chunki bu so’zlar ham yuqorida aytilgan fikrlarni.Qo’ng’urovning «O’zbek tili stilistikasidan ocherklar» (Samarqand. undagi yasovchi unsurlarning ishtirok etishi davri bilan hamohang ekanligini tasdiqlaydi. saroblar. sut sanoati. . Bular ham shunday. karvonboshi. pedbilim yurti tarzida keng qo’llanilmoqda va ularning safi kun sayin kengayib bormoqda. Shunday holatlarga ham duch kelamizki. kuchaytirish. zerdolvodxoz. – deb javob berishi kabilar. jumladan so’z yasalishi. Tilimizga o’zlashgan qisqartma otlarni o’zlashtirayotgan tilda qanday bo’lsa shu holicha qabul qilish odat tusiga kirgan edi: SSSR. uning ayrim otlarga qo’shilishida guyo morfologik me’yor buzilmaganday ko’rinsa-da. peduchiliщye kabi. BLKYoI deyilmasdi. SIKP. bosh tarzida tilimizda saqlanib turibdi. bu o’rinda –lar ning hurmat bildirishga nutqiy vaziyat nuqtai nazaridan baho berish to’g’ri bo’ladi ()Ilmiy adabiyotlarda «Hurmat ma’nosini ifodalovchi – lar alohida affiks deb. 1983). minpros. Q a r a n g: O’zbek tili grammatikasi. zarvodiysuv. Yana bir holatga e’tibor qilaylik. Ammo so’zlarni tarkibiy qismlarga ajratganimizda ular ming. suvlar. KPSS. ammo dadamlar keldilar gapidagi dadamlar so’zi tarkibidagi -lar ga me’yorning va bundan kelib chiqadigan mantiqning buzilishi deb qaralishi to’g’ri bo’ladi. piching. Ular bir umrga tarix bilan birga tilimiz xazinasiga ko’chirildi. Mingboshi. kirib kelgan odamning kimligini bilish maqsadida yangi oila qurgan yigit kelinchagidan: – Kim keldi? –deb so’raganida – Dadamlar…. sutlar. bugun ana shu so’zga yoki u ifodalaydigan tushunchalarga murojaat qilishga ehtiyoj yo’q. ellik. Binobarin. 1975. qo’mitalar. uni uslubiy me’yorning buzilishi deb bo’lmaydi: tillar. O’zbek tilida ko’plik ma’nosini ifodalashning yo’llaridan biri – lar qo’shimchasi ekanligi ma’lum. tashkilotlar. predmetning turi. shu tarzda qo’llanaverardi: minvuz. xalq ta’limi vazirligi. Biz ham morfologik me’yor masalalarini yoritishda shu qarashlariga tayanamiz). qonlar. VLKSM kabi. parrandachilik sanoati. bu qo’shimchaning ko’plik doirasidan chiqib. – lar ning fe’lga qo’shilishining o’ziyoq hurmat ma’nosini bildiradi.1975). umumlashtirish. noaniqlik. yuraklar. oktyabroldi singari misollarga ham e’tiborimizni qaratsak yomon bo’lmaydi. uslubiy me’yorga jiddiy putur yetgani seziladi: dadamlar keldilar. takrorlash. ellikboshi so’zlarini olaylik. turkmanboshi kabi. ptiseprom. ijtimoiy hayotda yuz bergan o’zgarishlar tilning barcha sathlarida bo’lgani kabi morfologik birliklar me’yoriga ham o’z ta’sirini ko’rsatadi. asosan ot va fe’llarga qo’shilganda hurmat.bet. ayniqsa so’zlashuv nutqda bu qo’shimchani dada so’ziga qo’shib ishlatish kuchayib bormoqda. Shu bilan birga. 1 tom – Toshkent. jigarlar. Hatto bosh affiksoid sifatida hamon so’z yasayapti: yurtboshi. «Subyektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari» (Toshkent. Kelinchakning yoki boshqa bir farzandning javobida birgina dadamlar so’zi ishlatilganda u hurmat ma’nosini o’z zimmasiga olar. 1980) asarlarida keng va batafsil o’ritib berilgan. Demak.

Yoqubov).Shomaqsudov). uning kitobi qurilmalarini men kitobim. me’yor sifatida belgilash to’g’ri bo’lmaydi. «hurmat bildirishmoqdalar». -ing : K o’ n g l u m i n g mahzani gul orazi gulnora fido (Joniy) kabi. -tыng.Afsuski. Fe’llarga qo’shilganda –lar qo’shimchasi hurmat yoki boshqa ma’nolarni anglatar ekan. qaysi birini belgisiz ishlatishni bilish kerak.. sening kitobing. shoirlar bog’i qurilmalarida shunday ham qarashlilik anglashilib turgan bo’lsa-da. Ilmiy va rasmiy uslublarda uning adabiy shakliga qat’iy rioya qilinadi. Sh u k u r o v Sh. ziyolilarning uyi. Ammo bunday qo’llanishni hamma nutqiy holatlarda ham bir xil qabul qilish. uyushiq bo’laklar tarkibida bu kelishikning o’rni alohida bo’lishi mumkin. uni mana bu misoldagidek ishlatish ham me’yorning. -ding. ularning turli variantlari va bu variantlarning vazifaviy uslublar doirasida qo’llanish chegarasiga. Samarqand universiteti. bular so’zlarini (hatto ula. aytilmoqchi bo’lgan fikrning aniqligi va . Masalan: mening kitobim. tilimiz me’yorlariga to’g’ri kelgan bo’lar edi. Sababini so’raganimda. So’zlashuv uslubida ham bu buzilishlar sezilib turadi. Ko’rinadiki. bular o’rnida u kishi jumlasini qo’llaydi va ko’zda tutilgan ma’noni to’lig’icha saqlab qoladi: Ammo Ђafur aka yozishga shoshilmasdi. 36-bet). Hammamiz mana shu tarzda hurmat bildirsak. binobarin mantiqning buzilganligi deb qaralishi kerak: Intellektual so’zlar umumiste’moldagi leksikaga xos b o’ l g a n l i k l a r i d a n . -ti. ularning o’zaro va kelishiklar bilan sinonimiyasiga. Aksincha. 1973. har qanday janrda i sh l a t i l a v ye r a d i l a r va stilistik jihatdan chegaralanmagan b o’ l a d i l a r . Samarqandning universiteti. Shunga ko’ra ularni stilistik neytral bo’lgan leksika deb ham ataydilar (A. -dы. Qaratqich kelishigi nutqda ba’zan belgisiz qo’llaniladi. bula shaklida) qo’llashib. adabiy tilda ishlatilishi me’yorning buzilishi sanaladi. -nung. bu qo’shimchaning bir uslub uchun xos bo’lgan. O’zbek tilining tarixiy grammatikasi. Navoiyning ko’chasi. Barcha uslublarda ham belgili-belgisiz tarzida qo’llanaveradi. me’yor sanalgan shakli boshqa bir uslubda g’aliz. suhbatdoshlarini teletomoshabinlarga tanishtirayotganlarida bir kishiga nisbatan ham ular. «O’zbek tili stilistikasi» darsligida shunday yozilgan: «uyushiq bo’laklarning qachon qaysi birini belgili. tegishlilik bir qadar g’aliz ifoda etiladi. Misoldagi ularni. yozug’im nedur m a n i m (O. O’zbekiston televideniyesi ko’rsatuvlarida ayrim jurnalistlarimiz qo’shimchadagi bu noziklikni ba’zan payqamasdan. Nega m ye n i m qulog’imda tun va kun / Boyqushlarning shumli tovshi baqirar (Cho’lpon). u kitobi tarzida shakllantirish mumkin emas. Ikkinchidan. Bundan tashqari she’riyatda qaratqich-qaralmish birikmaning seli ashkim. -tы. -n : Qanday ko’rkam qizlar a v l o d i n / Hassos didi va shoir dili (Zulfiya).-ting. u k i sh i shunday deb javob bergan edilar (Nazm chorrahasida). tarixan ham shunday bo’lgan (A b d u r a h m o n o v Ђ. Bu kelishikning badiiy uslubda ishlatilishi esa o’ziga xos tarzda kechadi. Uning . kamolingda sening tarzida inversiyaga uchrab qo’llanilishi ham shu uslub uchun me’yor sanaladi. boshqa bir holatlarda ularni belgisiz qo’llab bo’lmaydi. g’ayriodatiy bo’lishi mumkin. Ular grammatik-uslubiy jihatdan to’g’ri qo’llangan. ataydilar so’zlari haqida bu gapni aytib bo’lmaydi. Chunki buni bilmaslik ma’noga. -dыng. ularni universitetning xiyoboni. Uchinchidan esa. shoirlarning bog’i tarzida qo’llash grammatik me’yorning emas. Bu uslubda uning quyidagi shakllari qo’llaniladi: –(i)m : Yo rab. -ing shakllari sheva va lahjalar uchun xos bo’lib. Shu talablar nuqtai nazaridan qaraganda qaratqich kelishigining -ning shakli adabiy tilimiz uchun me’yor sifatida qabul qilingan. sen kitobing. Navoiy ko’chasi. bu qo’shimchalarning belgili-belgisiz holatiga. Universitet xiyoboni. Yana bir holatga e’tibor beraylik. Nutqda. Kelishiklar me’yori borasida gap ketganda nimalarga e’tibor qilishimiz mumkin? Birinchidan. Yozuvchi Said Ahmad esa ular. -i. -ni.Toshkent. balki nutqiy me’yorning buzilishiga olib keladi. -dung. ziyolilar uyi..

Pojarningmi? Shoshma. Kichkina bir parchada nutqiy buzilishlar anchagina: bo’sa-bo’lmasa. Artist kulturniy odam – gapni adabiy qilib aytadi «bo’lsa». Aslida gapda har uchala bolaning otasi kelganligi nazarda tutilayotgan bo’lishi kerak. tashlamang-tashamang.lik. rejissyorimiz esa «gugurtning yerga tashamang» deydi. Tohir va Salim bilan birga kelgan bo’lishi (birgina ota) yoki har uchala bolaning otasi kelgan bo’lishi mumkin» (Sh o m a q s u d o v A. ayniqsa og’zaki nutqda hozir ham davom etmoqda. li . Salimning va Odilning otasi keldi yoki b) Tohir.ning. Unda: a) Tohirning. Yuqordagi asar.bet). Ammo bu variant yozma nutq me’yoriga xos bo’lib. Eng ishonchli variant: Tohirning. Nutq jarayonida ba’zan ularning farqlanmasligidan yozuvchi A. bo’masa» deydi. pojarni-pojarning kabi. shakarlab». bu kamchilik avval ham bo’lgan: uzumni shirasi. «Xizmatchisi savod maktabida o’qiyotgan bir kishini traktorist savodsiz. Nutqda qaratqich va tushum kelishiklari farqlanmasdan ishlatili-shini ham ijobiy hodisa sifatida qarab bo’lmaydi. Shu sababli ham ularni bir-birdan farqlamasdan qo’llashni me’yorning buzilishi deb tushunilsa to’g’ri bo’ladi. Variantlar qo’yidagicha bo’lishi mumkin: 1. vazifasiga ko’ra ham bir-birlaridan jiddiy farqlanadi. (ularning uch kishi ekanligini bildirishni –lar qo’shimchasi o’z zimmasiga oladi. Nutqiy vaziyat esa fikrning aniq reallashuviga ko’maklashadi. chiroyli-chiroylik. Salimning va Odilning otalari kelishdi.«labingdan bo’lsa olsam. qo’shimchalarni (ni . Qaratqich kelishigi ba’zan qarashlilik. Aslida esa ular ma’nosiga ko’ra ham. kecha va kunduzga jo bo’lgan bor narsa U n i n g d i r (Qur’oni Karim). Bu singari farqlamaslik tilimizda. gurgutnigurgutning.konkretligiga salbiy ta’sir qiladi. Ikkala gap ham kimni ko’rganlik haqidagi so’roqqa javob bo’ladi. .) g) Tohir. Bu kabi sinonimlik badiiy-tarixiy asarlar tilida uchrab tursa ham. «bo’lsa» emas. seksiyaning qo’mitasining. Masalan. Tohir. shu bilan birga. tilimizga moslashgan –niy o’rnida –ni va . hammaning ham hayron qoldirar. 1983. Salim va Odilning otalari keldi. deganim u kishiga yoqmabdi. Ifoda etilayotgan fikr aniq va ravon. Ђ.Qahhor savodsiz bir san’atkor obrazini yaratishda yaxshi foydalangan. tushunarli bo’lishi uchun ham me’yorga ehtiyoj bor.) v) Tohir. «bo’sa» emish! O’zi bilmaydi-yu. og’zaki nutqda ko’proq yuqoridagi variantlar qo’llanilishi mumkin. albatta!». Salim va Odilning otasi keldi gapini bir necha xil tushunish mumkin. Salim va Odilning otalari kelishdi ( –lar va –ish birgalikda uch kishi ekanligini yana ham asoslaydi).Karimov kitobidagi misollarning tasdiqlashicha. 34. desa alam qilmaydimi? – dedi san’atkor o’zicha bo’g’ilib. va boshqalar. Pojarni «gugurtni yerga tashlamang deydi. Salim va Odilning otasi kelishdi (bunda – ish birgalikni ifodalovchi affiks ko’plik ma’nosini ham anglatadi. mavhum egalik ma’nosini anglatadigan – niki qo’shimchasi bilan sinonim munosabatga kirishadi: Samoviy va yerdagi bor narsa U n i n g d i r. vazifa nuqtai nazaridan hozirgi tilimizning boshqa uslublari uchun me’yor hisoblanmaydi. Tildan foydalanishda esa ikki xillilikka yo’l qo’yib bo’lmaydi. O’zbek tili stilistikasi – T.bet). nima uchun pojarni? Pojarni. ammo aynan ana shu -ni va –ning qo’shimchalarining farqlanishi natijasida ikki xil ma’no anglashiladi. ikkinchi misoldan esa boshqa bir kishini ko’rganlik tushuniladi. hatto pojarni so’zini ham o’zbekcha anglab. 81. Birinchi misoldan direktorning o’zini. mehnatkashlarni ko’plarni savodsizliklari. menga o’rgatganiga ko’yaman! Senga o’xshagan savodsizlar «bo’sa. Shunday ekan yuqoridagi misolda kelishikning qo’llanishida nutqiy me’yor buzilgan. Ular nafaqat so’z qo’llash. . Ya’ni ota bitta bo’lib. Qanday chiroylik! Pojarnimi. «bo’lmasa» deydi.. Tohir va Salim bilan Odilning otasi keldi. e.ning ni qo’llash) buzib ishlatish natijasida sodir bo’lgan. Qiyoslaylik: Direktorni kabinetida ko’rdim – Direktorning kabinetida ko’rdim. o’zini butun tashabbusini. payg’ambarning haqligining tanitadirgan kabi (K a r i m o v Ђ.

Tushum kelishigi qo’shimchasi -ni ning qo’llanish doirasi ancha keng bo’lgan. Ђ.Karimov uning –n shaklida va belgisiz ishlatilib kelinganligini ta’kidlash bilan birgalikda, bu qo’shimchani so’z tarkibida ortiqcha qo’llash (Matbuot yoshlarni tarbiyalashda katta o’ r i n n i tutadilar), jo’nalish kelishigi (O’z a k a s i n i i sh l a m a s a ham 48 mehnat kuni yozg’an), chiqish kelishigi (Y o’ l l a r i n g i z n i adashmangiz), o’rin-payt kelishigi (Rahmat aka m u s o b a q a n i yutib chiqdi) va qaratqich kelishigi (T a sh k i l o t i m i z n i sifat tomoni) vazifalarida ishlatish 20-30- yillar tili uchun xos xususiyat bo’lganligini ko’rsatib o’tgan (Ђ.Karimov. Yuqoridagi asar, 34-35-betlar). Hozirgi adabiy tilimiz materiallari tushum kelishigini qo’llashdagi bu nomuvofiqliklar barham topib, ba’zi hollarda qaratqich kelishigi bilan farqlanmasdan ishlatilayotganligini e’tiborga olmaganda, – ni shaklida me’yorlashganini kuzatamiz. Vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan qaraganda uning – (i)n shakli adabiy asar tilida me’yorlashgan va qo’llanishi badiiyat talabiga ko’ra nihoyatda faol : Erka malak achchig’lanmam senga / Uchirsang-da ko’kka yurak k u- l i n / Achchig’lanmam senga nozli qo’yosh, / Yondirsang-da umidimning g u l i n (Fitrat). Qolgan uslublarda adabiy me’yorlashgan shaklda, masalan so’zlashuv uslubida ba’zan non yedim, miltiq otdim kabi belgisiz qo’llaniladi. Bu kelishik belgili-belgisiz qo’llanishining o’zbek tilida shunday me’yoriy holatlari vujudga kelganki, ularning birini ikkinchisi bilan mazmun manfaati nuqtai nazaridan mutlaqo aralashtirib bo’lmaydi. Masalan, non yedim – nonni yedim, ot mindim – otni mindim, kitob o’qidim – kitobni o’qidim tarzida baravar ishlatilaverishi mumkin bo’lgani holda, qo’l qo’ydi – qo’lni qo’ydi, bola ko’rdi – bolani ko’rdi, ot qo’ydi – otni qo’ydi, miltiq otdi – miltiqni otdi birikmalarini bir-biridan farqlash kerak. Ularning har ikkla ko’rinishi ham tilda o’z holicha me’yorlashgan va boshqa-boshqa mazmunlarga ega. Bu haqda R.Qo’ng’urov shunday degan edi : «Tushum kelishigidagi so’z o’zi aloqaga kirishgan so’z bilan shunday zich bog’lanadiki, hatto ba’zan ular ana shu fe’llar sostaviga singib ketganga o’xshaydi. Ko’pincha esa ular o’zini boshqargan fe’l bilan tamoman birikib ketadilar va ular o’rtasidagi sintaktik aloqa yo’qoladi (ya’ni bola ko’rdi, qo’l qo’ydi kabi turg’un birikma holiga keladi – S.K.). Natijada birikma yagona qo’shma so’zga aylanadi. Bu birikma yagona qo’shma so’zga aylangandan keyin ularning umumiy ma’nosi sifatida boshqa ma’no kelib chiqadi» (Q o’ n g’ u r o v R. O’zbek tili stilistikasidan ocherklar. – Samarqand, 1975, 79-bet). -ni o’rnida –mi ning qo’llanishi adabiy til me’yorining buzilishi va shevachilik deb baholanishi kerak : Top… top…topberasizlar-a d u b u l g’ a m m i ? (M.Mansurov). Sh o i r r i kitobi; yemasang, z a h a r r i ye misollaridagi –ri xususida ham shu gaplarni aytish to’g’ri bo’ladi. Tushum kelishigining o’rin-payt, jo’nalish, chiqish kelishiklari bilan sinonimiyasiga ham sinchkovlik bilan qarash lozim. Mashinani mindim – mashinaga mindim misolida ikkinchisi – jo’nalish kelishigining qo’llanishi, eshakni mindim, otni mindim, mashinani mindim, qayiqni mindim va, shu bilan birga, eshakka mindim, otga mindim, mashinaga mindim, qayiqqa mindim deyish mumkin bo’lgan holda, poyezdni mindim, kemani mindim, paroxodni mindim, samolyotni mindim, vertalyotni mindim deyish odat emas. Nega shunday? Fikrimizcha, tushum kelishigi ishlatilganda minish vositasini so’zlovchining o’zi boshqargan, jo’nalish kelishigi qo’llanganda esa bu vositani boshqa bir kishi boshqargan bo’lib chiqadi. Binobarin, harakatning bajarilishida bu kabi farqlar mavjud ekan, ularni kelishiklar o’rtasida sinonimiya deb tushunish to’g’ri bo’ladimi yoki ikki xil me’yoriy holat, debmi? Biz ikkinchisining tarafdorimiz. Tushum va chiqish kelishiklari munosabati ham tahlil talab: Nonni yeng – nondan yeng, nonni oling – nondan oling. Nonni yeng – uning hammasini yeng, nondan yeng – bir qismini yeng, nonni oling – turgan

bitta nonni oling, nondan oling – turgan ko’p nondan bir qismini oling. Demak, ularning har ikki ko’rnishini ham alohida mazmun ifoda etuvchi me’yoriy holat sifatida e’tirof etish mumkin. Mana bu misolni esa tushunish oson bo’lmadi: Ayniqsa shunisi turib- turib alam qilardiki, b a g’ r i d a g i l a r n i hamdardlashadigan kishisi yo’q edi (Sharq yulduzi,1986,8). Muallif ko’nglida bor gaplarni dardlashadigan kishisi yo’q edi, demoqchidir. Jo’nalish kelishigi qo’shimchasi– ga o’zbek tilida -ka, -qa, -g’a, -a, -na singari bir qator fonetik va lahjaviy ko’rinishlarga ega. Ularning qo’llanilishi vazifaviy uslublar me’yori jihatidan farqlanadi. -ga, -ka, -qa adabiy tilning yozma va og’zaki shakllarida, -g’a, -a, -na esa badiiy uslubda ishlatiladi: ukamga, maktabga / maktapka, qishloqqa, tufrog’ima, yo’lingg’a, ustina kabi. -ga ning tomon, sari ko’makchilari bilan sinonimik munosabatga kirishishi yozma nutq uchun asosiy me’yor sanaladi: Xorazm Jaloliddin xayolidek qiziq tush, / Ta’birga par bermasa na bir pari na bir qush, / Sodda G u r l a n s a r i bor, kelar bir bosiq tovush : /"Ko’ngilni ko’targuvchi saboni ko’rmoq bo’lsang,/ Bor Amu b o’ y l a r i g a, borgin do’stginam (O. Matjon). Ђ. Karimov bu kelishikning tushum kelishigi (Har t o m o n g a tomosha qildi), chiqish kelishigi (Dunyoning b u z i l i sh i g a darak bergan), o’rin-payt kelishigi (...k o l x o z l a r g’ a chopiq sifatsiz o’tayotir), o’rnida qo’llanish hollarini ta’kidlab o’tgan (K a r i m o v Ђ. Yuqoridagi asar, 37-bet). Hozirgi tilimiz uchun bu holatlar me’yor sanalmaydi. Vaqt o’tishi bilan bu kabi sinonimik munosabatlar o’rtasidagi ma’noviy farqlar tobora oydinlasha borayotganini kuzatamiz: birlashmaga boshliq - biron tashkilotning o’ziga boshliq, birlashmada boshliq - tashkilot qaramog’idagi biron-bir bo’limga boshliq, institutda domla - institutdagi fakultetdan birida o’qituvchilik qiladi, institutga domla - ham grammatik, ham uslubiy jihatdan me’yorning buzilishi, shevachilik. Yana qiyoslaymiz: institutda rektor, institutga rektor. Vazifa ifodalash nuqtai nazaridan rektor va domla so’zlari bir-biridan farq qilganligi tufayli, -ga va -da o’rtasidagi sinonimiya ham o’ziga xos tarzda kechmoqda. Uslubiy g’alizlik ikkinchi holatda sezilmaydi. Institutni, aytaylik, universitetdan ajratib ko’rsatishga xizmat qilayapti, xolos. Shu o’rinda u qiymat jihatdan –ning ga teng kelishi mumkin: institutga rektor, institutning rektori. So’zlashuv va badiiy uslublarda uning belgisiz qo’llanishiga me’yor sifatida qaraymiz: maktab bordingmi (ammo uy bordingmi emas). M a k t a b b o r d i k, og’ir bo’lib qoldik daf’atan (A. Oripov). Ammo mana bu misoldagi jo’nalish kelishigining belgisiz qo’llanishini me’yor deb bo’lmaydi: Qizil sarbon bir d a l a l a r i m qaradi, bir m ye n qaradi (T. Murod). Chiqish kelishigi qo’shimchasi 20-30 - yillardayoq -dan tarzida me’yorlasha boshlaganini Ђ. Karimov ko’rsatib o’tgan. Uning olim keltirgan O’ z l a r i d a n gapirtirish lozim, O’qituvchilar ikki oylik o t p u s k a d a n ancha dam oladilar, T u p r o q d a n qarasam, bir necha ilonlarning izi bor (K a r i m o v Ђ. Yuqoridagi asar, 39-b.) misollaridagi tushum, o’rin, jo’nalish kelishigi vazifasida qo’llanishlar hozirgi adabiy tilimiz uchun xos emas. Bu kelishikning -din shakli hozirgi paytda faqat badiiy uslubda me’yorlashgan. Vatan s ye v m a k d i n ortiq /Menga olamda shior bo’lmas (E. Vohidov). O’rin-payt kelishigi ham ish-harakatning bajarilish o’rni va paytini bildiruvchi vosita sifatida tilimizda uzoq davrlardan beri o’z vazifasini bajarib kelmoqda. Ђ. Karimovning qayd qilishicha, XX asrning boshlarida uni qo’llashda hozirgidan farq qiluvchi tomonlari bo’lgan : tushib qolish (eski sh a h a r hunarmand juda ko’p edi), kerak bo’lmaganda ishlatish (U vaqtda bobongiz ham h a yo t d a edilar), jo’nalish (K o’ z d a ko’rsatib), chiqish kelishigi (masalalalar yu z a s i d a muzokaralar bo’ldi) o’rinda (K a r i m o v Ђ. Yuqoridagi asar, 40-b.) qo’llash kabi. Hozirda esa bu qo’llanishlar adabiy til uchun me’yor emas.

«O’zbek tili stilistikasi» kitobida –da ning - dan va orqali ko’makchisi bilan sinonimik munosabatga kirishishi aytib o’tiladi va quyidagi misollar keltiriladi: r a d i o -d a e’lon qildi – r a d i o o r q a l i e’lon qildi- r a d i o- d a n e’lon qildi. Tushunishimizcha , ikkinchi va uchinchi holatda sinonimiya bor. Birinchisi esa og’zaki nutqdagi e’tiborsizlik natijasi. Ammo qo’lda tarqatdi, qo’ldan tarqatdi, qo’l bilan tarqatdi deyilganda sinonimiya kuzatiladi. Mana bu misolda esa -da va -dan munosabatlarini va farqlarini anglash yana ham qiyin: X o l a m n i k i d a n qolgan ro’molimni olib kelaman deb bu yoqqa chiqqan edi (A.Majidiy). «Xolamnikida qolgan ro’molim»mi yoki «Xolamnikidan olib kelaman» mi? Birinchisi to’g’ri bo’lsa, -dan ning ishlatilishi noto’g’ri, ikkinchi fikr nazarda tutilgan bo’lsa, so’zlarning joylashish tartibi boshqacha bo’lishi lozim edi. Ilmiy adabiyotlarda egalik qo’shimchalari -(i)m, -(i)ng, -i, -(s)i,-(i)miz, -(i)ngiz ekanligi ko’rsatilib, ularning variantlari ko’p emasligi aytiladi. Variantlarning ozligi esa ularning tilda me’yorlashishini osonlashtiradi. Bu o’rinda bizning maktab, sizning uy singari birikmalarda ham -ning tufayli anglashiladigan egalik mavjudligini e’tirof etgan holda, morfologik me’yor buzilganligini aytib o’tish lozim. Albatta, bu nutqiy, masalan, poetik talab bilan bo’ladi va uslubiy g’alizlik hisoblanmaydi. Vatanim manim, maktabing sening, uying sening birikmalari to’g’risida ham shu gapni aytish mumkin. Bu yerda ham poetik matn talabi bilan aniqlovchi-aniqlanmish o’zaro o’rin almashadi. So’zlarda ba’zan P shaxsda egalik va ko’plik qo’shimchalari yonma-yon keladi : kitoblaring, kitoblaringiz kabi. Og’zaki nutqda ba’zan kitobinglar so’zi ham quloqqa chalinib qoladi. Bu yerda ko’plik ma’nosini berayaptimi yoki hurmat ma’nosinimi? Odatda hurmat ma’nosi insonlarga nisbatan bildiriladi : opalarim – opamlar, onalarim – onamlar, tog’alarim – tog’amlar misollaridagi birinchi so’zdagi -lar ko’plik, ikkinchisidagi esa hurmat ma’nosini anglatmoqda. Buning ustiga hurmat so’zlovchining o’zidan yoshi kattalarga nisbatan ekanligi ham sezilib turadi. Yana qiyoslashda davom etamiz : ukalarim – ukamlar, singillarim – singlimlar, jiyanlarim – jiyanimlar misollaridagi ikkinchi so’zlarda qo’shimchalarning joylashishi g’alizroq va ular nutqda hurmatni bildirish maqsadida shu tarzda qo’llanilmaydi. Nutqda ularga nisbatan erkalash ma’qul ko’rinadi va mehribonlikni ifodalashning maxsus vositalari bor. Masalan: ukajonlarim, singiljonlarim, jiyanjonlarim kabi. Shunday ekan, singlinglar, jiyaninglar, kitobinglar, maktabinglar deb ishlatish maqsadga muvofiq emas. «O’zbek tili grammatikasi»da aytilgan mana bu fikr ham mulohazaning to’g’riligini tasdiqlaydi : «Asli hurmat formasi egalik affiksi tarkibidagi son ko’rsatkichini o’z o’rnidan ortga tomon siljitish natijasida yuzaga kelgan deb izohlash mumkin : avval egalik affiksining ikkinchi qismi holatida bo’lib, keyin esa egalik affiksining har ikki qismidan so’ng qo’shiluvchi affiks holatiga o’tgan» (O’zbek tili grammatikasi, 1 tom, 188-bet) O’zbek tilida morfologik ko’rsatkichlar orasida –cha, -gina, -choq, - chak, -chiq, -loq, -jon, -xon singari subyektiv baho shakllari ham mavjud bo’lib, ular «asosan, og’zaki so’zlashuv nutqi uchun xos bo’lgan hodisadir. Badiiy asar tilida tez-tez uchrab turuvchi bu formalarni ham og’zaki so’zlashuv nutqi uchun xos bo’lgan elementlar sifatida qarash ma’qul» (Sh o m a q s u d o v A. va boshq. O’zbek tili stilistikasi, 103-bet) Shunday ekan, ularni boshqa vazifaviy uslublarda me’yor sifatida qabul qilib bo’lmaydi. Prof. Yo.Tojiyevning «O’zbek tilida shaxs otlari yasovchi affikslar sinonimiyasi» asari ham ot so’z turkumi doirasidagi me’yoriy holatlarni belgilashda ishonchli manba sanaladi. Masalan, birgina –chi affiksining – furush, -soz, -kash, -kor, -boz, -paz, -shunos, -go’y, -xo’r, -dor, -navis, -parvar, -do’z, -bon, -xon, -parast kabi qo’shimcha va affiksoidlar bilan sinonimik munosabatga kirishishi mumkinligi, ular qaysi so’zlar qo’shilganda me’yoriy hisoblanishi yoki hisoblanmasligi semantik-uslubiy jihatdan boy faktik materiallar asosida ko’rsatib berilgan : tuyachi – tuyakash – tuyabon, kirachi – kirakash, kemachi – kemakash, mehnatchi – mehnatkash, tilchi – tilshunos, qonunchi – qonunshunos, do’ppichi – do’ppifurush – do’ppido’z, holvachi – holvafurush, muqovachi – muqovasoz, tunukachi – tunukasoz, somsachi –

bunga/bunlarga. sallali – sallalik. mun – muning/munlarning.. 1977. onga/onlarga. sifat yasovchi qo’shimchalarning asosiy qismi umumiste’moldagi birliklar bo’lib.ala. Ularda faqat qo’llanishdagi uslubiy farqlarni ajrata bilish lozim. shunda. -kor. to’rt. Binobarin. Vaholanki ularning vazifalari va anglatgan ma’nolari xususida har bir misol asosida batafsil gapirish mumkin (Ђ u l o m o v A. million kabi yirik miqdordagi sonlarga qo’shiladi (O’zbek tili grammatikasi. 324-bet). shundan/shunlardan. ser-. onda/onlarda. oni). qasidachi – qasidago’y. buni/bunlarni. Shu bilan birga.lar adabiy tilda so’zlashuvchilar nutqida. bunda. T i x o n o v A. olmoshga o’tadi (Bu haqda yana qarang : O’zbek tili grammatikasi. -iv. -ov. -parast. Misollar tahlilidan kelib chiqib. -parvar.. oltilarcha. o’n birtacha. -(i)nchi kabi maxsus shakl yasovchi qo’shimchalar mavjudki. -ik. Chunki bir dan o’n gacha bo’lgan sonlarda aniqlik kuchli bo’lib. onlarni. 428-429-betlar). bun – buning/bunlarning. 1987. o’n birlab. shirali – shiralik. . Oltilab. etikchi – etikdo’z kabilar (T o j i ye v Yo. -tacha qo’shimchalari ham odatda o’n dan boshlab yuz. Olmoshlar me’yoriga kelganda Ђ. – Samarqand. Sonlar o’zbek tilida ozchilikni tashkil qiladi (ular 23 ta). Uning boshqa sonlarga qo’shilishi me’yorning buzilishi sanaladi. o’n birlarcha deyish o’zbek tilida odat emas. ana shu me’yoriy holatlarni bir-biriga aralashtirmaslik lozim bo’ladi. bunda/bunlarda. bundan/bunlardan. ba-. bunda. -dor. Masalan. 53-54-betlar). umumiylik. bandli – bandlik. dastali – dastalik. -simon. ming. Qolgan holatlarda me’yor buziladi. jildli – jildlik. Shu o’rinda yana bir holatga e’tiborni qaratish zaruriyati bor. Masalan. no. -luq. – Toshkent. shunga/shunlarga. mundan/ munlardan so’zlarining ko’plikni ifodalovchi hamda mu bilan boshlanuvchi shakllari hozirgi adabiy tilimizda tamoman qo’llanmasligini. munga/munlarga. faqat birlikda qo’llanadigan bunga. deyarli – deyarlik. Olmoshlarning qo’llanilishi barcha vazifaviy uslublarga xos. 1 tom. -shunos affikslarining ilmiy. ilmiy .Karimovning «Sovet davri o’zbek adabiy tili taraqqiyoti» asariga tayanib aytish mumkinki. besh. sifat yasaydigan –li va turli so’z turkumlariga qo’shilib ot yasaydigan –lik qo’shimchasini birbiridan farqlaymiz : aytarli – aytarlik. Shuning uchun ham bu sonlarning morfologik me’yori xususida so’z yuritish oson kechadi. shun– shuning/shunlarning. olti. -gan. ularning biri o’rnida ikkinchisining qo’llanilishi ayrim uslubiy chegaralanishlarni. shunga. Masalan. Sanoq sonlarga qo’shiladigan va chamani bildiradigan –lab. 327-bet). Ayniqsa so’zlashuv nutqida otlarga qo’shilib. -on. ommabop va rasmiy uslublarda bir muncha faolligi seziladi. -viy. -lug’ kabi variantlari ajralib turadi (K a r i m o v S. Q o’ n g’ u r o v R. muni/munlarni. shuni/shunlarni. xosliklarni keltirib chiqaradi. shu ko’rsatish olmoshlarining tarkibida asrimiz boshlarida bitta –n tovushi orttirilib. Bir soniga qo’shilganda esa sonlik doirasida chiqib. –ov qo’shimchasi ikki. ularning sonlarga qo’shilishida o’z me’yorlari bo’lib. serzardali – serzardalik. jamlash ma’nolarini ifodalashga xizmat qiladi. Faqat u. O’zbek tilining badiiy uslubi. mantichi – mantipaz.somsapaz. 1 tom. maslahatchi – maslahatgo’y. Badiiy uslubda esa –lik qo’shimchasining –liq. farzandli – farzandlik. 12-62betlar). –ala qo’shimchasi ham 2 dan 7 gacha bo’lgan sonlarga qo’shiladi. -larcha. -mand. oltitacha. munda/munlarda. -larcha. -lab. bu. uch. -omuz. serbargli – serbarglik. haftali – haftalik kabi. ondan/onlardan. -lig’. keyingi yuz yillikda jiddiy o’zgarishlar sodir bo’lgan emas. barcha uslublarda ishlatilsa-da. O’zbek tilida shaxs otlari yasovchi affikslar sinonimiyasi. shundan shakllari saqlanib qolganligini kuzatamiz. -al. O’zbek tilining morfem lug’ati. me’yor sanalgan on – oning (onlarning. vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan ular ana shu tarzda me’yorlashgan. yetti sonlariga qo’shiladi va jamlik ma’nosini bildiradi. shunda/shunlarda. Lekin sonlarning ma’no va grammatik jihatdan farqlashga xizmat qiladigan –ta. -iy. 1992. sifat so’z turkumi doirasidagi grammatik birliklar anchagina me’yorlashganligini ayta olamiz. -ta va –(i)nchi qo’shimchalari o’zbek tilidagi barcha sonlarga qo’shiladi va bu me’yor sanaladi. – Toshkent.

Bu o’rinda biz ishning hajmini hisobga olib. fe’lning orttirma darajasini ko’rsatuvchi birliklar sifatida talqin qilinadi. so’zlardagi ma’no ikki xil: o’tkazmoq . Ko’rinadiki. -qar (ammo bu miskar so’zidagi -kar emas.. Ilmiy uslubda biz so’zi kamtarlik ifodasi sifatida me’yor sanalsa. biz unga qo’shilamiz (R. o’zini katta olish ma’nosida me’yor sanaladi : . qizimga rahm qiling.alohida olingan so’zlarda bajaradi. o’tirtirish/o’tirg’izish (o’ qattiq. Omonimlik holatni yuzaga keltirgan o’t so’zi birinchi holatda o’tish (o’ yumshoq. Ammo ular bu vazifani alohida . bitqazmoq deyish me’yorning buzilishi sanaladi. Ovozingizni ko’tarmang. . jim… Eshitiladi!! K i m yo . binobarin. O’ tovushining ikki xil talaffuzi nafaqat ma’noning. Tixonov. har bir fikrimiz isboti uchun badiiy adabiyotdan ko’plab misollar keltirishga harakat qildik yoki M. indinga to’y. o’tqazmoq . Tahlilni davom ettiramiz. shu o’rinda olmoshni qo’llashdagi grammatik me’yorning ataylab buzilishi badiiy adabiyot tilida kuchli uslubiy vositaga aylanishi mumkin. -qaz qo’shimchalarining bir ko’rinishi sifatidagi -kar.Qo’ng’urov). aylanay xotin!. – Bilib qo’y. Yetti uxlab tushiga kirmagan kunlarni ko’radimi endi sho’rlik qizim… H o j i. Bu ikki xillik aslida -gaz qo’shimchasining yuqoridagi variantlari bilan emas. ich. ayniqsa so’zlashuv jarayonida o’zaro farqlanmaydigan -kaz va -qaz qo’shimchalarini olib ko’raylik. u aslida misgar) qo’shimchasini ham eslashga to’g’ri keladi. ayrim fe’l ko’rsatkichlari misolida me’yoriy buzilishlarning yuz berishini va buning nutqda salbiy natijalarga olib kelishi mumkinligini ko’rsatib o’tamiz. Shu o’rinda –kaz.Ma. Ђulomov.dedi va kuldi.Kojina morfologik sinonimlarning hammasini stilistik sinonim sifatida qarash mumkin emas demoqchi bo’lsa. Ayni paytda. R. xolos. Qo’ng’urovlarning «O’zbek tili morfem lug’ati» da ham ular -gaz qo’shimchasining variantlari. A. so’zlashuv va badiiy uslubda maqtanchoqlik. Jon otasi. ajalidan besh kun burun o’ldirmang! H o j i. shu bilan birga.uslubda men o’rnida biz ishlatiladi va u kamtarlik alomati sanaladi : Zero. Ketkazmoq. agar biror narsa payqab qolsam. A. balki so’z o’zagidagi ma’nolar bilan bog’liq.Yoqubov). Chunki ular bu yerda ham bir xil grammatik vazifani bajarmoqda. til orqa) harakatlari bilan bog’liq holda yuzaga kelgandir. Haqiqatdan ham shunday. Bu qo’shimchalar bir so’z o’zagiga qo’shilishi ham mumkin: o’tkaz-o’tqaz kabi. bitkazmoq deyilish mumkin bo’lgan holda ketqazmoq. «O’zbek tili grammatikasi» ning fe’lga bag’ishlangan qismida ham. Yirik so’z turkumlaridan sanaladigan fe’lning qo’llanishida me’yoriy holatlarni belgilash katta tadqiqotlarni talab qiladi. Nutqda. qutqazmoq-qutqarmoq . Ammo bu yuqoridagi fikrni inkor qilmaydi.daraxt ko’chatlarini o’tqazmoq.N.elektr simlarini o’tkazmoq. deb gap tarqataman. Jim!! …Gap bitta. Masalan. bu haqda birovga og’zingizni ocha ko’rmang! Shu kundan boshlab xotinim kasal. Shu o’rinda bir misol xarakterli hisoblanadi. ertaga xotinim o’ldi.Yashinning «Nurxon» pyesasida hamisha xotinini senlab gapiradigan Hoji bir o’rinda uni sizlaydi va bu usulni nutqiy vaziyatdagi holat va kayfiyatni ifoda etishning favqulodda kuchli quroliga aylantiradi: K i m yo. hatto bir so’z misolida bir uslub uchun me’yor hisoblangan holat ikkinchi bir uslubga mos kelmaydi. chiqazmoq-chiqarmoq. me’yorning buzilishiga olib keladi. amir. Yosh narsani sil qilib. til oldi). K. b i z d a y amirul-mo’min qo’lidan yolg’iz sen may ichursen (O. Chunki lug’atlarda bitkazmoq-bitkarmoq. Ana shuning uchun ham ularni farqlamasdan ishlatish ma’noning. deb ovoza qilish ham qo’limdan keladi! Uqdingizmi. Me’yorning. uning ishtirokidagi so’zga qo’shiladigan qo’shimchaning ham farqlanishiga olib kelgan. o’tkazmoq-o’tkarmoq.

takomillanmoq – takomillashmoq. siyqalanmoq .. Zulfiya poeziyasi tilining lug’ati. T i x o n o v A. tezlanmoq – tezlashmoq. tinglandi kabi. tartibsizlanmoq – tartibsizlashmoq. Misollar tahlili bu qo’shimchaning hamma vaqt ham -kaz va –qaz ning o’rnini bosa olmasligini ko’rsatadi. Agar shunday qilinsa. xastalanmoq – xastalashmoq. loylanmoq .juftlashmoq. va boshq .moslashmoq. loyqalanmoq . Ammo bu qo’shimcha haqida nomi yuqorida tilga olingan ikki adabiyotda ham hyech narsa deyilmagan. O’zbek tilining imlo lug’ati – Toshkent: FAN. xayrlashmoq singari (Ђ u l o m o v A. Q o’ n g’ u r o v R.kabi variantlar mavjud (I b r o h i m o v S. jarangsizlanmoq . taranglanmoq . -kar/-qar qo’shimchasi ayrim so’zlar misolida tilimizda –kaz/-qaz ga nisbatan turg’unlashib va faollashib bormoqda: Onadek tug’ma azoblarni. Qobul). zichlanmoq . rivojlanmoq hamda qudalashmoq.joylashmoq. shodlanmoq. 1976. K a r i m o v S.. fe’l hosil qiladi va odatda o’zlik darajada bo’ladi: shodlandi. ishqalanmoq – ishqalashmoq..loyqalashmoq. Shu sababli ular lug’atlarda ham aks etmagan. ochliklarni o’ t k a r d i n g i z (N.. moslanmoq . yutkarmoq.moyillashmoq. 445-446-bet).). yengillanmoq – yengillashmoq. sizlashmoq.soddalashmoq. A h m ye d o v A.). 210 va 259-b. suyuqlanmoq suyuqlashmoq. O’qituvchi. chiqarmoq ni 14 marta qo’llagani holda. Ammo. xoslanmoq – xoslashmoq. Ular aslida . achchiqlanmoq – achchiqlashmoq. tetiklanmoq . Ammo til materiallari bunday holatlarning ham anchagina ekanligini ko’rsatadi: asabiylanmoq – asabiylashmoq. 427 -b. qutqazmoq va chiqazmoq so’zlarini qo’llagan emas (Q o’ n g’ u r o v. Ikkinchisi birgalik darajadagi fe’l hosil qiladi: yordamlashmoq. razillanmoq . juftlanmoq ..la+n. «O’zbek tili grammatikasi»da «O’zlik daraja formasi asosan . bunday qo’llanishlarni me’yoriy holat sifatida anglash mumkin.razillashmoq. butunlanmoq – butunlashmoq.(i)l affiksi yordamida obyektli fe’llardan yasaladi: tashlanmoq. vahshiylanmoq – vahshiylashmoq. ulanmoq – ulashmoq. So’zlarning ana shu shakllari imlo lug’atlarda o’z ifodasini topgan va ularda o’zlik nisbatda qo’llanilayotgan –lan/-lash qo’shimchalarini sinonimlar sifatida qarash. . ker – kerish kabi» deyilgan (O’zbek tili grammatikasi. Chunki ularni yuqoridagiday tarzda ishlatish mumkin bo’lgani holda ketkarmoq. R.(i)n. me’yor butunlay buziladi.loylashmoq. o’tkarmoq deb ishlatish joiz emas. joylanmoq .jarangsizlashmoq. rozilashmoq. Ammo ularning qo’llanilishida aylanmoq – aylashmoq. Masalan. bu o’rinda gap butunlay boshqa masalada . 1981. Ayni paytda yana bir narsani ta’kidlab qo’yish lozimki. ko’maklashmoq so’zlarida esa mazkur qo’shimchalarning o’rnini almashtirish ham mumkin emas. Gavdalanmoq.siyqalashmoq. Bir-ikkita fe’ldagina o’zlik daraja formasining . birinchisi sifat va sonlarga qo’shilib. muvofiqlanmoq . la+sh shaklida bo’lib.tetiklashmoq.(i)sh affiksi yordamida yasalishi uchraydi: joyla . tartiblanmoq – tartiblashmoq. O’zbek tili morfem lug’ati. O’zbek tilining chappa lug’ati – Samarqand. 1 tom.jipslashmoq. qo’shilmoq va boshqalar.joylash.sog’lomlashmoq. yovuzlanmoq . Zulfiya «Asarlar» to’plamining II tomligida qutqarmoq ni 7 marta. dadillanmoq – dadillashmoq. B ye g m a t o v E. uzoqlanmoq – uzoqlashmoq. moyillanmoq . ba’zan . xarobalanmoq – xarobalashmoq kabi.zichlashmoq. sekinlanmoq sekinlashmoq. Endi bir necha og’iz so’z -lan va -lash qo’shimchalari xususida.taranglashmoq.yovuzlashmoq.muvofiqlashmoq. 1968). Bu hol ayniqsa chiqarmoq va qutqarmoq so’zlarida yaqqol seziladi. maqtanmoq.ularning o’zaro sinonimlashuvi borasida ketayapti. ularda yuqoridagi qo’shimchalarni o’zaro sinonim sifatida qarash mumkin bo’lmaydi. sudlanmoq – sudlashmoq singari holatlar borki. jipslanmoq . soddalanmoq . gaplashmoq. ravshanlanmoq .ravshanlashmoq. Bu narsa uni –kaz /-qazning dialektal variantini sifatida tushunishimizga asos bo’ldi. ruhsizlanmoq ruhsizlashmoq. oydinlanmoq .-Toshkent. Chunki so’zlarning ma’nosidagi va fe’llar nisbatidagi ikki xillik bunga imkon bermaydi. sog’lomlanmoq . binobarin. otlandi. uvoqlanmoq – uvoqlashmoq.oydinlashmoq. foydalanmoq.

qahramonona – qahramonlarcha – qahramonchasiga kabi variantlar tilimizda yashab kelayotganligi imlo lug’atlarda qayd etilgan. majnunona. misollar tahlilida bu uch qo’shimcha sinonimiyasida nutqiy me’yor asosiy o’ringa chiqishi ma’lum bo’lib qoladi. Buning sabablari bor. degan xulosa kelib chiqmaydi. johilona. kamtarona. dadilchasiga. Demak bu o’rindagi tekislashmoq ni birinchi gapdagi tekislashmoq bilan bir narsa deb bo’lmaydi. zohidona. san’atkorona. o’z formasini o’zgartirmaydi. faqatgina oshkor va g’oyib so’zlarini istisno qilgan holda. 1 tom. dilbarona. zaifona. . zaifchasiga. fidokorona. takabburona. mutakabburona. razilona. dilovarona. 528bet). do’stona – do’stlarcha – do’stchasiga. Ammo adibona. Lekin –chasiga qo’shimchasi haqida bu gapni aytish hamma vaqt ham to’g’ri emasday ko’rinadi. tashabbuskorona. isyonkorona. Bu qo’shimchaning o’zbek tilidagi –lar va –chasiga qo’shimchalariga teng kelishi ilmiy adabiyotlarda qayd qilib o’tilgan (O’zbek tili grammatikasi. til faktlarini me’yor prizmasidan o’tkaza boshlagandan so’ng bu qarashning ayrim izohtalab o’rinlari ham ma’lum bo’lib qoladi. birodarona – birodarlarcha. lutfkorona. -chasiga qo’shimchalarining qo’shilishini o’zbek tili va imlo va morfem lug’atlarida uchratmadik. mag’rurona – mag’rurlarcha. Ammo qator misollarni tahlil qilib. yer tekislashdi gaplarida yer o’zo’zidan tekis bo’lib borgan yoki tekis bo’lib qolgan ma’nolari anglashiladi. xolisona. donishmandona. garchi grammatik jihatdan qo’pol xato hisoblanmasa-da. pahlavonona – pahlavonlarcha. oshkorona. Mas. muloyimona. go’dakona – go’daklarcha – go’dakchasiga. Bu gapdagi –lan da majhullik ham bor. nisbat ham o’zgaradi. ma’sumona. ularning nutq jarayonidagi me’yorlashishini. botirona – botirlarcha – botirchasiga. muhibchasiga. xiyonatkorona. namoyishkorona. hyech qanday so’z o’zgartuvchi affiks olmaydi» (O’zbek tili grammatikasi. firibgar – firibgarlarcha – firibgarchasiga. ma’yusona. badbaxtchasiga. riyokorona. bahodirona – bahodirlarcha. devkorona. ojizona. johilchasiga. -larcha qo’shimchasini qo’shish to’g’ri bo’ladi va ularning ishlatilishini me’yor hisoblash mumkin. biz nutqimizda so’zlarni. badbaxtona. odilona. Faqatgina shu narsani ta’kidlash zarur bo’ladiki. makkorona.ayyorchasiga. Shu bilan birga. ayrim misollar yordamida ravish so’z turkumiga oid so’zlarda ham me’yor muammolari mavjudligini kuzatish mumkin. Misollarga murojaat qilamiz: ayyorona – ayyorlarcha – ayyorcha . bu so’zlarning deyarlik barchasiga. Chunki bu ham tilimizning nutq jarayonidagi imkoniyatlarini ko’rsatishga xizmat qilishi tabiiy. payg’ambarona. betarafona. faqirona – faqirlarcha. beadabona – beadablarcha. mug’ombirona. Yana bir jihatga e’tibor beraylik – yer tekislandi. Dabdurustdan qaraganda shundayligi ham to’g’ri. Ammo u belgilanishi lozim. go’dakchasiga. ig’vogarona. Chunonchi fors-tojik tilidan kirib kelgan –ona qo’shimchasining ishlatilishi misolida ana shu masala mavjud. mohirona – mohirlarcha – mohirchasiga. muzaffarona. 1 tom.-lan/-lash qo’shimchalari masalasida uchinchi bir nozik jihatga ham e’tibor qilishga to’g’ri keladi : tekislanmoq – tekislashmoq so’zlarini olib qaraylik: yer tekislandi. xoloskorona. muloyimchasiga. ehtiyotkorona. g’oyibona. xoinona – xoinlarcha. betarafchasiga. iblisona – iblischasiga – iblislarcha. «Ravishning asosiy belgisi uning o’zgarmasligidir. Bunda har ikkala qo’shimcha o’zlik nisbati ma’nosini beradi. mag’rurona – mag’rurchasiga. zolimona – zolimlarcha. Shunga qaramasdan. Bundan ana shu so’zlar doirasida ular sinonim emas ekan. jasurona. Boshqacha aytganda. jinoyatkorona. oqilona.deyiladi «O’zbek tili grammatikasi»da.. turg’unlashishini osonlashtiradi. Ravishlardagi ana shu o’zgarmaslik uning qo’llanishidagi uslubiy xilma-xillik bo’lishini chegaralaydi. 532-bet). Shunday ekan bu qo’shimchalarning me’yoriylik darajasini belgilash ancha qiyin kechadi.. g’olibona.ya’ni ravish biror so’z bilan bog’lanib. mardona – mardlarcha – mardchasiga. Yerni tekislashdi gapida ma’no ham. birikma hosil qilganda. O’zbek tilida ravishlar uslubiyati va me’yori haqida olimlarimiz haligacha o’z mulohazalarini bildirishgan emas.. g’aribona kabi so’zlarga –larcha. albatta. tajavvuzkorona – tajavvuzkorlarcha. mastona – mastcha. sitamkorona.

xolischasiga. g’aribchasiga tarzida qo’llashga odatlangan emasmiz. Bu qo’shimchalarning ishlatilishida ba’zan yuqorida aytilganlarning aksini ko’rish ham mumkin. ojizchasiga. razilchasiga. ma’yuschasiga. dehqonlarcha tarzida tilimizda faol ishlatilishi bilan birga dehqonona deyish me’yorlashgan emas. matn .: dehqonchasiga. yuqorida bildirilgan mulohazalardan xulosa qilishimiz mumkinki. Mas. muzaffarchasiga. tajavvuzkorchasiga. binobarin. oqilchasiga. olimchasiga.nutqiy jarayon hal qiluvchi vazifani o’taydi. Sintaktik me’yor tushunchasi. 6-ma’ruza: S i n t a k t i k m ye ‘ yo r R ye j a: 1. oshkorchasiga. namoyishkorchasiga. tilimiz morfologik shakllarining so’zlardagi yasalish. nome’yoriy holatlarni bartaraf etish yo’llarini izlashi va piravordida ilmiy asoslangan ma’qul variantlarni amalda qo’llashi va boshqalarga tavsiya etishi zarur bo’ladi. . xoinchasiga. Ularning me’yoriy holatlarini belgilashda xuddi boshqa so’z turkumlarida bo’lgani singari. sitamkorchasiga. Ma’lum bo’ladiki. ularni tahlil qilishi.mas’umchasiga. Bo’lajak mutaxassis sifatida filolog talabalar bu muammolarni ilg’ab borishi. Ayrim holatlarda ba’zi shaxslar va badiiy adabiyot tilida qo’llanganda ham ularni ommalashgan. chegaralangan tarzda bo’lsa-da. g’oyibchasiga. me’yorlashgan deb aytish qiyin. ravishlar me’yori haqida ham so’z yuritish mumkin. shakl hosil qilish va o’zaro grammatik munosabatlarga kirishish imkoniyatining kengligi tabiiy ravishda ayrim me’yoriy muammolarni ham keltirib chiqaradi. Shunday qilib.

avzoyi buzilmoq. Badiiy nutq va so’zlashuv nutqida shunday holatlarga duch kelamiz. ular tarkibidagi semantik va grammatik aloqaning kuchliligi. Inversiya. 4.2. – Toshkent. . gapda so’z tartibi. – tilda mavjud frazeologik birliklar obrazi asosida yaratilgan frazeologik xarakterdagi so’z birikmalarida norma doirasidagi frazeologizmlarning strukturasi va uning umumiy komponentlari saqlanib qoladi. Mas. janjal boshlagan Turdali. ular ham o’rni bilan o’zgarishlarga uchrashi mumkin. So’z birikmalarida. badiiy nutqda muallifni tilda mavjud bo’lgan turg’un birikmaning aynan shu holati qanoatlantirmaydi. . Bu xususiyat. asabga tegmoq tarzida qo’llanilib kelinmoqda. asl frazeologik birlikning umumiy ma’nosi ham okkazional variantda o’z ifodasini topadi» (M a m a t o v A. tili qichimoq – tilini burga chaqmoq. Shuni ham esdan chiqarmasligimiz kerakki. avjiga minmoq. adi-badi aytishmoq. avvalo. binobarin. Ana shu muntazamlik tilimiz boyligining turg’un birikmalar deb ataladigan qismida mavjud va ular asrlar davomida tilimizda deyarlik o’zgarishga uchramasdan abjag’ini chiqarmoq. Inversiya. jonimjonim deb jonini olmoq – boshini qashlab turib qorniga mushtlamoq kabi. 5. me’yorning muntazamligini taqozo qiladi.E. Nasr va nazmiy matn va me’yor.Mamatov. Uslublar va gap qurilishi. 1991. deb hisoblaylik. adabini yemoq. bildim dedim tutildim. Sintaktik me’yorning vazifaviy chegaralanganligi.. 7. ulardagi a’zolar yaxlit holda gap tarkibida paradigma hosil qilishi ana shu a’zolar o’rtasidagi aloqalarning turg’unligini. ayniqsa so’z birikmalariga tegishli bo’lib. bilmadim dedim qutildim – qatiq ichgan qutuldi. Sintaksis doirasida me’yorning amal qilinishi deganda. so’zlashuv uslublarida me’yor. Shunday paytda u o’z fikri yoki hissiyotini to’laroq ifoda etish uchun birikmani qisman o’zgartirishlarga uchratib ishlatadi yoki mavjud qolip asosida yangilarini yaratadi. Ilmiy. Shuningdek. Grammatik jihatdan to’g’ri bo’lishlik gap tarkibidagi so’zlarning o’zaro mazmuniy muvofiq kelishiga – valentligiga bog’liq bo’ladi. Poetik sintaksis.deydi A. 266267-betlar). Tayanch so’z va iboralar : Sintaktik me’yorning amal qilish doirasi. Shundan so’ng ular qiyoslanadi : me’yoriy variant – muallif varianti : xotin deb qo’ynimga solganim ilon bo’lib chiqdi – bulbul deb qafasga solganim olaqarg’a bo’lib chiqdi. kaltak yegan Berdali – aravani ot tortarkan-u. Gap qurilishining sintaktik me’yori. To’g’ri tartib. it hansirarkan. amalga oshirmoq. «Odatda. 3. Hozirgi zamon o’zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari. grammatik jihatdan to’g’ri tuzilgan nutqni ko’z oldimizga keltiramiz. 6. Badiiy matnda sintaktik me’yor. ayron ichgan tutildi.

qora ko’z bola. Faqat ayrim holatlardagina belgisiz qo’llanishi mumkin: Kunlarimiz jilg’alarday o’tdilar oqib. Ularning bir qismini belgisiz – o’tkir tig’ pichoq. Ammo ularni aynan shu tarzda qo’llash me’yor sanalmaydi. sinf jurnali. So’zlarni o’zaro grammatik munosabatga kirishtiruvchi kelishik qo’shimchalarining. . Agar tavsiya etilgan. paxta termoq kabi. ikkinchi qismini bunday qo’llash mumkin bo’lmaydi.nung. Xudoyberdiyeva). me’yor buziladi. movut (material)dan yasalgan chakmon. . belgili-belgisiz holatlarning nutqda o’zaro o’rin almashinib qo’llanishi grammatik me’yor nuqtai nazardan mumkin bo’lsa-da. chiqish kelishigining – dan. / M a k t a b b o r d i k – og’ir bo’lib qoldik daf’atan (A. 1 tom – Toshkent. jigar rangli sumka. Elga sabr bardoshdan bo’lak n a r s a ber (H. Ular badiiy va so’zlashuv uslublarida ishlatilishi mumkin. Erkin so’z birikmalarining bitishuvli.Bu holatlarni grammatik me’yorning buzilishi deb bo’lmaydi. . Oripov). chilvir (arqon)dan bo’lgan belbog’. Bu birikmalarning aniqlovchi qismi ikki a’zodan iborat bo’lgan ko’rinishlari ham uchraydi: o’tkir tig’li pichoq. g’ishtdan qurilgan devor tarzida shakllanadi. jo’nalish kelishigi uchun asosan belgili holat me’yor sanaladi: vatanga muhabbat.n. uni me’yorlashdi deb hisoblashga asos paydo bo’ladi. Binobarin. Kamol). g’ayratli yigit kabi. o’ta aqlli odam. lekin qora ko’z (bola) birikmasi o’zaro jipslashganda. Tildagi tejamkorlik. uslubiy me’yor jihatdan ular bir-biridan farqlanadi. aqlli odam. tilimiz me’yoriy buzilishdan saqlanib qoladi. moslashuvli shakllari mavjud. qora ko’zli bola. do’stga ishonch. Yana: Qarshingda turibdi u mr i m bir kuni (J. movut chakmon. kino ko’rmoq. muomalada ommalashmasdan. boshqaruvli. . Shuni ham aytish kerakki. oilaga bosh kabi. -qa. juda g’ayratli ayol. butun bir tushuncha – go’zallikning belgisini ifodalovchi qo’shma so’zdir (O’zbek tili grammatikasi. «O’zbek tili grammatikasi» da bu fikrni tasdiqlovchi bir tahlil keltirilgan: qora ko’zli (bola) umuman bolaning ko’zi qora. kulgili holat. Ayni paytda. Nisbiy sifat + ot tipidagi birikmalar orasida ularning yuzaga kelishiga xizmat qiluvchi – li qo’shimchali shakllari mavjud: mazali ovqat. Bu tahlilni boshqa misollar asosida ham davom ettirish mumkin. Ammo yuqoridagi singari belgisiz shakllar o’rin-payt va chiqish kelishikli birikmalar uchun me’yor sanalmaydi. -g’a. jo’nalish kelishigining – a. zardan tikilgan do’ppi. Ot+ot tipidagi birikmalarni olib qaraylik : kumush qoshiq. g’isht devor kabi. Chunki uni qo’llanish jarayonining o’zi belgilab beradi. nihoyatda kuchli shamol singari. qaratqich kelishigining –(i) m. lug’atga kirmasdan qolib ketaveradi. yuqoridagi o’zgarishlarni frazeologik me’yorning buzilishi deb qarashga ham shoshilmaslik kerak. qisqalikka intilish qoidalari ularni dastlab qo’llagan shakllarda aytish va yozishni taqozo qiladi. Ammo vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan bunday emas. ommalashsa. -na. chilvir belbog’. Masalan. mol boqmoq. kitob varag’i. Mabodo qabul qilinib. xo’jalikka rahbar. Ular orasida bitishuvli birikmalar me’yorga munosabati bilan ajralib turadi. kitob o’qimoq. zar do’ppi. so’z birikmalaridagi me’yoriy o’zgarishlarni turg’un birikmalar tarkibidan axtarish to’g’ri emas. orden lentasi. Bu birikmalar ongimizda kumush (metall)dan yasalgan qoshiq. jigar rang sumka tarzida qo’llash mumkin bo’lgani holda.ing shakllari ham mavjud va ularning nutqda qo’llanishi adabiy til nuqtai nazaridan me’yorning buzilishi sanaladi. sigir sog’moq. 36-bet). 1975. rangni emas. Demak. masalan tushum kelishigining – i (n). ularga grammatik me’yor qoidalri asosida munosabat bildirish mumkin. Mana shunday belgisiz qo’llanish qaratqich va tushum kelishiklari uchun ham me’yor sanalishi tilimizda ko’p uchraydi: maktab bog’i. Boshqaruvli va moslashuvli birikmalarda ham belgili va belgisiz holatlarga duch kelamizki. yaratilgan yangi variant nutqda erish tuyulsa.

ko’chaga otlandi /ko’cha sari otlandi ). bilan. to’rtta kelishik qo’shimchasi ko’makchilar bilan sinonimik munosabatga kirishadi: . 17-bet). ular bir matnda biri ikkinchisining o’rnini bosa olishi. grammatik me’yor tarozisiga to’g’ri kelmaydi (Qarang: H o j i ye v a H. Ђulom). . O’zbek tilida hurmat maydoni va uning lisoniy-nutqiy xususiyati: Filol. masalan badiiy matnda misralardagi bo’g’inlar sonining qat’iy bo’lishi haqidagi qoidadan kelib chiqib. funksiyasi bir xil bo’lishidan qat’iy nazar.Ikkinchi navbatda esa so’z o’zgartuvchilar yoki yordamchi so’zlar shaklidagi grammatik vositalarning o’z o’rnida ishlatilishi muhim sanaladi. bizning mahalla. qadar kabi . / Sharaflar yuki bor s ye n i n g b u n k ye r d a (Ђ. Egalikning ko’plik shaklda ifodalanishi ham yuqorida ta’kidlaganimiz aniqlovchi-aniqlanmish birikuvi qoidasiga muvofiq kelishi lozim: bizning sevgimiz. tufayli. Ular haqida «Morfologiya» mavzusida alohida to’xtalganimiz. Ular bizning uy. ichra. ularning sevgisi kabi.avtoref. Bu masalaning uslubiy tomonlari. ukam. Me’yoriy grammatika qoidasiga muvofiq aniqlovchi-aniqlanmish qurilishli birikmalarda aniqlovchi qaratqich kelishigi shaklini olganda aniqlanmish ham uncha mos shaklda turlanishi lozim bo’ladi. orqali. Bu yerdagi egalikni ifoda etuvchi – si qo’shimchasining –lar dan oldin keltirilishisun’iylik bo’lib. Egalik qo’shimchalarini olib ko’raylik. uning oldida qaratqich bo’ladi: mening ukam. uzra. bunday bo’lmasligi ham mumkin: Ђururing sig’maydi po’lat teringga. o’ziga tortdi / o’zi tomon tortdi). Bunday holatlarda me’yorning buzilishi kuzatilmaydi.nomz. 2001.ga /uzra (olamga chiqqanda quyosh / olam uzra chiqqanda quyosh).dan qo’shimchasi sababli. qarab.ga /tomon (qizga qaradi / qiz tomon qaradi. bizning maktab tarzida qo’llanishi. Bu o’rinda faqat ularning ko’makchilar bilan sinonimik munosabatidagi me’yoriy holatlarga to’xtalamiz. egalik qo’shimchasi bajaradigan vazifani qaratqich kelishigi ko’rsatkichi o’z zimmasiga olishi ham mumkin va bunda grammatik me’yor buzilgan hisoblanmaydi. …dis. osha.da qo’shimchasi bo’ylab. bo’ylab. albatta.shakllanmaganligidan qat’iy nazar. ukang. Ushbu birikmalarning aniqlovchi qismi nutqda qo’llanilmaganda esa ularni egalik qo’shimchalarisiz ishlatish mumkin bo’lmaydi. ikkinchi bir holatda ana shu vazifani to’liq bajara olmasligi mumkin. uchun ko’makchilari bilan sinonimik munosabatga kirishadi. R. bo’yicha. Hatto bizning uy. haqda. . Ayrim tadqiqotlarda tahlil materiali sifatida dadasilar keldilar. sening ukang. Yuqorida ta’kidlaganimizdek. O’zbek tilida kelishiklar va yordamchi so’zlar tadqiqiga oid kuzatishlarga tayanib aytish mumkinki. . bizning mahalla shaklida qo’llanishlar so’zlashuv nutqida ommalashib ketgan. uning ukasi. . Ammo ayrim holatlarda. sizning sevgingiz. – Samarqand.Qo’ng’urovning quyidagi gaplariga e’tibor beraylik: «Hozirgi o’zbek tilida maktab tomon kuzatib bordi. Mana shu tarzda – ni qo’shimchasi bilan. bilan.ga / sari (dushmanga yuzlandi / dushman sari yuzlandi. . tog’asilar gapirdilar misollari keltiriladi.ga /uchun (ukamga oldim / ukam uchun oldim) kabi. Ammo nutqda hamma vaqt ham bunday bo’lavermaydi.fan. ukasi kabi.ga /bilan (qahqahaga to’ldi. qahqaha bilan to’ldi). ammo umuman grammatik me’yor yoki boshqa vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan uni me’yor hisoblay olmaymiz. unga burildi / u tomon burildi. to’g’risida. . So’z birikmalarining shakllanishiga xizmat qiluvchi grammatik vositalar orasida kelishik qo’shimchalarining o’rni alohida ekanligi ma’lum. Egalikning bu tarzda ifodalanishi badiiy uslub me’yoriga to’g’ri kelar. deyish mumkin bo’lgan holda. Bu qo’shimchalarni olgan so’zlar odatda qaralmish sanaladi hamda grammatik jihatdan shakllangan. ichra. Gapda so’zlarning o’zaro birikishiga xizmat qiladigan grammatik vosita sifatida me’yoriy talablarga javob berishbermaslik esa boshqa masaladir.

Binobarin. 184-bet). – Toshkent. maktab tomon birikmasining me’yorlashuvi uning ko’pchilik tomonidan qo’llanish chastotasi bilan bog’liq. . O’zbek tili stilistikasidan ocherklar. – gap bo’laklarining nutqda o’rinlashishini bildiradigan sintaktik hodisadir. 1975. Karim Salimani maktab tomon kuzatib bordi. P tom. albatta belgili qo’llanilishi kerak. Bu gaplarning faqat uchinchisi adabiy til normasiga to’liq mos keladi. – Samarqand. 97bet). u shakllanish jarayonida o’z tabiatidan kelib chiqib. lekin unda so’zlarning bog’liq tartibi ham uchraydi. Tilimizda gaplar tugallangan bir fikrni ifoda etishi.deyilgan «O’zbek tili grammatikasi»da. Shu ma’noda hatto qarab ko’makchisining qadar va sari ga qaraganda –ga o’rnida qo’llanishning ommalashib. ayniqsa so’zlashuv nutqida kam qo’llaniladi. Uchinchi tomondan. Bu o’rinda xulosa sifatida shuni qayd qilish mumkinki. predikativlik xususiyatiga ega bo’lishi bilan bir qatorda ular ma’lum grammatik shakllar va ko’rinishlarni ham oladi. Biz bu o’rinda o’zbek tilida gap qurilishining og’zaki yoki yozma nutq shakllarida va vazifaviy uslublarida namoyon bo’lish xususiyatlarini unutmagan holda dastlab gap tizimida so’zlarning odatdagi joylashuvi haqidagi qarashlarni eslaymiz. O’zbek tili grammatikasi tadqiqiga oid adabiyotlarda gap tarkibidagi so’zlarning joylashishi asosan erkin ekanligi ta’kidlansa ham (O’zbek tili grammatikasi. «So’zlar tartibi. Aks holda fikr noaniqligi kelib chiqadi. gap tarkibidagi sintaktik bo’laklarning joylashish o’rnining turg’unlik darajasi ham me’yorni belgilaydi. aytilmoqchi bo’lgan fikr eshituvchiga yetib bormaydi. me’yorlashib borayotganini kuzatish qiyin emas. o’ziga mos imlo va talaffuz me’yorlarining bo’lishini taqozo qiladi. 1975. nutqiy jarayonda so’zlarning o’zaro birikuvini tashkil qiluvchi so’z o’zgartuvchi qo’shimchalar va ularning ayrim ko’makchilar bilan sinonimiyasi o’zbek tilining fikrni eng nozik jihatlari bilan ifoda etishdagi imkoniyatlari naqadar kengligidan dalolat beradi. . P tom. Gapning bu shakllari nutqda. ular uslubshunoslik uchun qimmatli material bera oladi. 178-bet). Bu me’yorlar garchi bir gap doirasida bo’lsa ham bir-biriga o’xshamasligi mumkin. ma’lum me’yorlarga bo’ysunadi. Maktab so’zini jo’nalish kelishigi qo’shimchasisiz yuqoridagi ko’makchilar bilan birgalikda qo’llab ko’raylik: Karim Salimani maktab qadar kuzatib bordi. Bu hol o’zbek tili gap qurilishining o’ziga xos xususiyatlarini ko’rsatadi» (O’zbek tili grammatikasi. Bu ko’makchilar kelganda tobe so’z. Samarqand – viloyatimizdagi yirik shahar yoki Viloyatimizdagi yirik shahar Samarqand gaplarida yoki Men qishlog’imizdan kecha keldim / Men kecha qishlog’imizdan keldim / Qishlog’imizdan kecha men keldim gaplarida so’zlar va ularning o’rin almashinishi mazmunni o’zgartirib yuborgan emas. Chunki. Olimning fikrini qo’llab-quvvatlagan holda faqat bir narsani qo’shimcha qilish mumkinki. O’zbek tilida so’zlar tartibi asosan erkin.ko’makchilarning belgisiz tushum bilan maktab qarab. ularning o’zaro almashinib qo’llanishiga me’yor nuqtai nazardan qaraganimizda esa grammatik me’yor nomuvofiqligi uslubiy me’yor buzilishlariga qaraganda nisbatan kam diqqatni tortadi. tabiiyki. Shunday ekan bu yerda grammatik me’yor buzilgan deb aytib ham bo’lmaydi. Sodir bo’lgan ma’lum matniy o’zgarishlar esa uslubga tegishlidir. maktab qadar tarzida qo’llab bo’lmaydi. Demak o’zbek tili sintaktik me’yorlarini belgilashda gaplarning erkin tartibini nazariy asos qilib olsak to’g’ri bo’ladi. Gap qanday shakllar va birliklardan tashkil topgan bo’lishidan qat’iy nazar. Shu ma’noda ular bir tarkibli va ikki tarkibli singari turlarga ajratiladi. Qadar. Masalan. Karim Salimani maktab qarab kuzatib bordi. So’zlashuv nutqi esa til biriliklarining me’yorlashuvi uchun eng qulay imkoniyat sanaladi. Qolgan ikkitasi esa hozirgi o’zbek tili normasiga unchalik mos kelmaydi» (Q o’ n g’ u r o v R. sari ko’makchilari o’z sinonimlari qarab va tomon ga nisbatan nutqda. bu erkinlikning ma’lum mantiqiy-grammatik qonuniyatlar doirasida bo’lishini unutmasligimiz kerak.

Agar sintaktik me’yor hajmini ana shu qamrov doirasida tasavvur qiladigan bo’lsak. yeb turing. dasturxonga qarab o’tiring. ovqatdan tanavvul qilib turing. mehmon. boshlang. yuqoridagi sintaktik birikmalarning har biri matnda alohida ma’no nozikliklarini. har bir milliy tildagi gap qurilishi o’ziga xos tarzda shakllanadi. yeb o’tiring. Darhaqiqat. fikr egasining ifoda maqsadi va niyatidan kelib chiqib. O’lmoq uchun sen tug’ilgan emassan. Ammo ko’zda tutilgan matnni shakllantirish uchun so’z va uning ma’nolarini bilishning o’zigina yetarli bo’lmaydi. tanavvul qiling singari qurilmalar ham garchi «yemoq» ma’nosini bersa-da. Keyingi ikki misoldagi. Demak. qolmasin. ovqatga qarang. tilimiz rivojida sintaktik me’yorlarni belgilash ham muhim o’rin tutadi. Grammatik me’yorlarni belgilash jarayonida mantiqiy fikrlash va uning natijasida yuzaga keladigan grammatik qurilishlar. marhamat.Modomiki. Olimjon). Ayni paytda. ana shu tartibning buzilishini me’yorning buzilishi deb baholaymiz. marhamat qiling. uslubiy farqlanishlarni hosil qilishi ham mumkin.insonning do’sti – Insonning do’sti – it. boshladik. yuzaga kelgan hosila mulohaza nutqda turli grammatik shakllarda ifodalanishi mumkin. . alohida olingan gap. munosabatlarning. Millatning billurlanishi). so’zlashuv nutqi uchun me’yor hisoblanmaydi. Shuning uchun ham har bir tilning o’ziga xos me’yori mavjudligi haqidagi fikr . mehmon. So’zlovchi yoki yozuvchi niyati ana shu omillar bilan bir qatorda til birliklarining matnda o’zaro grammatik aloqasini ta’minlash tufayligina amalga oshadi. ya’ni me’yor ekanligi tilshunosligimizda allaqachon ma’lum. Masala ana shu tarzda qo’yilar ekan. qani-qani. mantiq va til qonuniyatlariga ko’ra ularni aynan bir narsa deb ham bo’lmaydi. kichik yoki katta matn tarkibidagi til birliklarini ularga sinonim bo’lgan boshqa birliklar bilan yoki o’zaro o’rnini almashtirib qo’llashning mumkinligi nutq jarayonida katta uslubiy imkoniyatlarni keltirib chiqarish bilan birga. nutq jarayonidagi til birliklariaro sintaktik munosabat fikrning to’laqonli ifodasida katta mavqyeni egallaydi. biz odatda to’laqonli grammatik shakllanish namunasi deb hisoblaydigan ikki tarkibli gaplarni tahlil materiali qilib olsak. fikr-mulohazalar. shu qolib nima bo’ladi. sintaktik me’yor bilan aloqador bo’ladi. ovqatdan oling. olib o’tiring. Boshqacha aytganda. qani. ma’lum darajada me’yoriy buzilishlarni paydo qilishi mumkinligi ham aniq bo’lib qoladi. olib turing va hokazo shakllardagi garmmatik qurilmalar so’zlashuv uslubida me’yor sanaladi va bitta «yemoq» semasi atrofida birlashadi. Chunki ularning o’rtasida ajratilib bo’lmaydigan bog’liqlik mavjud. balki ulardan muomala jarayonida foydalana olish. oling. kesim esa xuddi shunday so’zlar bilan gapning oxirida kelishi. Ђafurov. jumladan o’zbek tilida ham. mehmon. shakllar o’rtasidagi munosabat masalasi ham muhim. /Zax tuproqning bag’riga sen uvolsan (H. do’stlarim (qo’shiqdan). Shu bilan birga. har qaysi bosh bo’lakka oid so’zlar esa ulardan oldin qo’llanilishi o’zbek tili uchun odatdagi to’g’ri tartib. It . Gapning bosh bo’lagi sanaladigan ega o’ziga oid so’zlar bilan gapning boshida kelishi. gapda so’zlarning joylashish tartibi haqida mulohaza yuritilayotgan ekan. Ayrim misollar keltirish bilan cheklanamiz: Gazeta o’z savollariga qoniqarli javob topolmaydi millat ichidan (I. shu ma’noni beradigan ovqatdan iste’mol qilib turing. agar sinchiklab tahlil qilinsa. Nutq uchun faqat ma’lum so’zlardagi turlicha ma’nolarni bilish emas. oling mehmon. dasturxonga qarang. to’g’ri bo’ladi. Nutqni shakllantirishdagi piravord maqsad ham ana shu. Buning ustiga. hissiyotlarning eng nozik jihatlarini ham ifodalab berishga xizmat qildirish muhim sanaladi. iste’mol qiling. olib turing. Men gado Xonzodaga ko’nglimni berdim. Tafakkurda umumiy tarzda. ayniqsa uning birinchisidagi gado so’zining kimga qaratilganini aniqlash uchun alohida diqqat yoki intonasiya zarur bo’ladi. U yana o’z navbatida har bir holatdan kelib chiqadigan grammatik me’yorlar haqida mulohaza yuritishimizga imkon beradi. ovqatni oling. ayniqsa. Masalan.

Yomondin qoch. Tilimizda. Bu kabi noqisliklarni nutqda ko’plab uchratamiz. imónsiz. u kunlarni eslatma menga! Bu gaplar ham xuddi yuqoridagi so’roq gaplarda kuzatilgani kabi. Gap shakliga sirtdan qarab bu darak. tashviqot qilish singari ma’nolarni gap tarkibidagi hyech bir grammatik yoki tinish belgi ifoda eta olmaydi. O’zbek tilining nazariy grammatikasi. vijdonsúz tarzida talaffuz qiladigan bo’lsak. shuning uchun urg’u so’zning o’zak qismidagi ikkinchi bo’g’inga tushishi lozim degan mulohaza bilan talqin qilinsa. qo’ygin! Qo’ygin.. ya’ni bir sintaktik shakldagi gapning matnda har xil ma’nolarni ifodalashi mumkinligi bu gaplarning turli nutqiy vaziyatlardagi me’yoriy holatlarni belgilab olishga zarurat tug’diradi. Lekin so’roq gaplardagi mazmuniy ifoda doirasining kengligi. xolisona so’rash.. darak. yalinish.. Masalan. 49-bet). siz aziz inson / Kamolim. menga u kunlarni eslatmagin! Menga u kunlarni eslatmagin. Shu bilan birga. aziz onajon (D. avrash. O’sha asar.Gaplarning ifoda maqsadiga ko’ra bo’linishlarida me’yoriy mustahkamlik turlicha ekanligini kuzatish mumkin. v i j d o n s i z. vazifaviy uslublar jihatidan ham farqlanmoqda.Komilova). gumon. 51-52-betlar). Nutqda ohangning naqadar muhim omil ekanligini mana bu misollar ham yana bir bor tasdiqlaydi: I m o n s i z. Agar bu so’zlardagi –siz qismi ta’kid yuklamasi vazifasini bajarayapti. eshitmaganini bilib olish uchun so’rash. – Toshkent. Parchadagi imonsiz. garchand shaklan bir bo’lsa ham. so’roq yoki undov gap deb dastlabki yuzaki bahoni beramiz. nihoyatda xunuk ifoda kelib chiqadi. ta’kidlash singari turli xil ma’no ottenkalarini ohang yordamida farqlaydi. N u r m o n o v A. deb ikkiga ajratishadi (M a h m u d o v N. imonsúz. hayotim. muallif kutgan ma’no kelib chiqadi. ularni mazmun va shakl jihatdan mutanosib va nomutanosib bo’lgan so’roq gaplar.: Bahor keldimi? «Bahor keldimi?» . ko’ndirishga harakat qilish.dedingmi? «Bahor keldimi?» emish! «Bahor keldimi?» ekan. noaniqlikka ham o’rin qolmasdi. Siz imon. 51-bet). Bu masalani faqat ohang hal qilishi mumkin. «sintaktik darak ma’nosi gapning sintaktik darak shakli orqali ifodalanadi» (M a h m u d o v N. 1995. s a n ch i q andin. «O’zbek tilining nazariy grammatikasi» asarining mualliflari bu xildagi gaplarda sof so’roq mazmunining bo’lishidan tashqari taajjub. qo’y! Qo’ygin. achchiqlanish. bu da’vat har bir gapda ohang ko’magida so’zlovchi maqsadiga mos tarzda ifoda etilmoqda. vijdonsiz so’zlarini o’zbek tilida urg’u odatda oxirgi bo’g’inga tushadi. taajjublanish. u kunlarni eslatma menga! Qo’ygil. garchi umumiy ma’noda o’tgan voqyea-hodisalarni eslatmaslikka da’vat qiliyotgan bo’lsa-da. garchi u nutqning barcha ko’rinishlarida yaqqol bilinib turadigan vosita sanalmasa ham. «Bahor keldimi?» ham gapmi! «Bahor keldimi»ng nimang? Bahor keldi? Bahor keldi?! gaplari umumiy ma’noda bahorning kelishi haqidagi so’roq mazmunini va unga munosabatni bildirsa ham yuqoridagi har bir grammatik shakl samimiy. buyruq. Sintaksis. tashvish. iltimos. Aslida she’rni bu qoidalardan bexabar oddiy kishi ham o’qishi mumkinligi hisobga olinib. siz vijdon. Kishi s a n ch i q so’z aytsa. Ushbu gaplarni qiyoslaylik: Qo’y. Boshqacha aytganda. menga u kunlarni eslatma! Menga u kunlarni eslatma. Mas. darak gaplarda shakl va mazmun munosabati zich bog’liqlikda bo’ladi. siz aziz inson tarzida tuzilganda edi munozaraga ham. bu gaplardagi mazmun imkoniyatlarining kengligi ularning hammasiga bir xil me’yoriy o’lchovlarni qo’llab bo’lmasligini ko’rsatadi. so’zlashuv jarayonida ahamiyati juda sezilib qoladi. . tahlillar. g’azab. degan qoidaga amal qilib. vijdónsiz tarzida talaffuz qilinsa. Darhaqiqat. N u r m o n o v A. N u r m o n o v A. yamondin (So’fi Ollayor) misolidagi sanchiq so’zini ham birinchi holatda (urg’u oxirgi bo’g’inga tushganda – sanchúq) ot. mensimaslik. kinoya singari bir qator qo’shimcha ma’nolar ifodalashi haqida mulohaza yuritishib. ko’zda tutilgan mazmunni ifodalash uchun ular maxsus ohang yordamida ijro etilishi lozim bo’ladi (M a h m u d o v N. O’sha asar. ohang xususida. yomondin qoch. Ammo yuqoridagi singari so’roq gaplardagi maslahat.

Ђulomov millatning barcha a’zosiga ruscha fikrlashni namuna qilib ko’rsatayotgan ekan-da.Ђulomovni . dadamlar keldilar – grammatik me’yorning saqlangani. dadamlar keldi – aytaylik. Ђulomov tomonidan – S. Demak. Shu o’rinda. ta’sirli va betaraf hamda befarq ifodalanishi mumkin. ohang farqlaydi. degan xulosa kelib chiqadi» (Z i k r i l l a ye v Ђ.K. Yuqoridagi maqola. O’zbek tilida bayon oddiy. U hurmat kategoriyasi shaklini hosil qiladi» (Z i k r i l l a ye v Ђ. Boshqa misollarda – lar ishlatilishi rus tilining xususiyatiga mos keladi : Oni – studentы. Nazariya quruq og’och… / «Istiqlol va ona tili qurilishi talqini» to’plami. bu qurilmalarda ega va kesim mosligiga nutqiy zarurat ham yo’q. A. –lar emas. Uslub nuqtai nazaridan har birimizning nutqimizda ularning o’z o’rni va bahosi bor: dadam keldi – shunchaki xabar. Nutqda ba’zan shunday bo’ladiki. ularning hyech birida grammatik munosabat buzilgan deb bo’lmaydi. o’zbek tilida ular studentlar. ya’ni so’z o’zgartuvchi qo’shimcha bo’la olmaydi. ularda grammatik me’yor buzilmagan deb bemalol aytish mumkin. Shunday ekan. Negaki. Nutqimizda faol ishlatiladigan bir gap misolida me’yoriy munosabatni tahlil qilishga harakat qilib ko’ramiz: dadam keldi – dadamlar keldi – dadam keldilar – dadamlar keldilar. – Buxoro. o’ziga xos tarzda yuzaga kelishi. ular student. dadam keldilar – xabar bilan birgalikda o’z otasiga bo’lgan hurmat ifodasi. ta’kid nazarida tutilsa. barchani ruscha fikrlashga ajbur qilayotgan ekan-da. ma’nolari vaziyatga qarab kuchli va kuchsiz. nutq uchun eng ma’qul variant sifatida dadam keldilar tanlanishi ma’qul bo’ladi. Sintaktik uslubiyat doirasida ega va kesim mosligi hamda uning me’yoriy munosabati xususidagi mulohazalar ham muhim o’rin tutadi. faqat gazetadan olingan misolda qo’shimcha qo’llansa bo’ladi. Bu qizlar shaxmatchilar – Bu qizlar shaxmatchi. u darajada emas. Qo’shnilarim ham halol odamlar («S. ammo uslubiy me’yorning bir holatda – bitta ota nazarda tutilgan holatida buzilishi. har bir kishi nutqida. 1998. oni – shaxmatist deyish mutloqo mumkin emas. Ta’kid nazarda tutilsa (ya’ni hissiy bayonda). nutq jarayonida ohangga e’tibor berish me’yorga e’tibor berishning asosiy sharti bo’lib qoladi. Ђulomovning shu mavzuga oid fikrlari haqida u quyidagilarni yozgan: «Ega ko’plik formasida kelganda (uchinchi shaxs) ot kesim birlikda ham. Ega va kesim mosligi haqidagi qarashlarni sinchiklab tahlil qilgan Ђ. oni – student. O’zb»). Zikrillayevning bir fikriga munosabat bildirishga majbur bo’layapmiz. Bizningcha. oni – shaxmatistы deyish shart. boshqa vosita qo’llanadi. Darvoqye. ular shaxmatchi deyish mumkin bo’lgani holda rus tilida faqat oni – studentы. aytaylik. Ђ. Ammo uslubiy me’yor nuqtai nazaridan bunday deb bo’lmaydi. Shunday ekan. – Uchqun va Tolib artist. qo’shimcha tejaladi. o’zining va turmush o’rtog’ining (har ikkalasining) dadasi kelganligini haqida xabar. 24-bet). ular shaxmatchilar.Zikrillayev «Nazariya quruq og’och…» maqolasida – lar qo’shimchasining bu boradagi xizmati haqida ma’qul fikrni aytadi: « Bunday holda -lar sintaktik vazifa bajarmaydi.) quyidagi misollar beriladi: Ular studentlar – Ular student.ikkinchi holatda (urg’u birinchi bo’g’inga tushganda – sánchiq) so’zning olmosh va fe’l bo’lib ajralishini va boshqa-boshqa ma’nolar ifoda etishini ham talaffuz. A. Odatda o’zbek tili iste’molchilari ularning ana shu ko’rinishlarining barchasidan ham foydalanaverishadi. vaziyat talabidan kelib chiqib. Sonda moslashuvidagi sezilmas darajadagi nomuvofiqlikni hisobga olmaganda.Begmatov) ekanligini inobatga olsak. Adabiy normaning namunaviy umummajburiy hodisa (E. nohissiy bo’lsa. Bu qoida boshqa sahifada yana takrorlanadi: Uchqun va Tolib artistlar. bir ma’no atrofida turlicha ohanglar. Oni – shaxmatistы. 25-bet). Shu faktning o’ziyoq A. Shunga ko’ra ega-kesim mosligiga dahli yo’q. ko’plikda ham qo’llana oladi deb (A.

tongning otishi haqidagi xabarni berish bilan birgalikda bahor va tongning mavjud va hukmron bo’lib turganligi ham ta’kidlanadi. Hisobot yig’ilishida qarshi ovoz berishdi kabi. Ammo uslub nuqtai nazaridan o’zgarish bo’lganligi. Abdurahmonov bu janr nutqiy me’yorlarining o’ziga xos ko’rinishlari to’g’risida ishonarli xulosalar berganki. ularga tayangan holda gaplarning ikki tarkibli ko’rinishidan boshqa ayrim turlarining me’yoriy xususiyalari haqida mulohaza bildirish mumkin bo’ladi. fikrni ifoda etish hususiyatiga ko’ra ham ikki tarkibli gaplardan farq qiladi. Shaxsi noma’lum gaplarni olib ko’raylik. kesim ham shuncha so’zli birikma orqali ifodalanadi. Orzularim mavjlanar shu dam. hayajon bilan talaffuz etiladi hamda bahorning kelishi. bu alohida so’z gap bo’lganda alohida bir tugallangan ohang bilan.o’zbek tilining nafaqat grammatik. Masalan. Atrofda qushlar chug’urlashadi. Nutqda uni tinglovchi va o’quvchi ham payqaydi. shu bilan birgalikda uslubiy imkoniyatlari ham naqadar kengligi ayon bo’lib qoladi. so’roq va undov gaplar shaklida kelishi esa tilimiz uchun xos xususiyat emas. noma’lum bo’lganidan qo’llanilmaydi. yashayotgan muhitning ta’sirida boshqa til namunalaridan foydalanish mumkin. Kesim grammatik jihatdan shakllanamagan bo’lganda ham bu harakat ongimizda mavjud bo’ladi. Shuning uchun ham gaplardagi ega yoki kesimning shakllanmaganligini grammatik me’yorining buzilishi deb emas. Bu gapni Ular ertaga soat 10 da universitetga chet eldan mehmonlar kelishini aytishdi shaklida tuzish ham mumkin. Misollar tahlilidan yana bir narsa . ehtiros. Buning ustiga kishining tili qaysi tilda chiqqan bo’lsa. Bahor. aslida ana shu tilda tafakkur qiladi. birgalik nisbatda bo’lishi bunday gaplarning mantiqiy grammatik tabiatidan kelib chiqadi va bu holat ular uchun me’yor sanaladi: Ertaga soat 10 da universitetga chet eldan mehmonlar kelishini aytishdi. ma’lum darajada gapning ta’sirchanligi yo’qolganligi seziladi. rus tilidagi shaklda ma’no ohang yordamida ajratilmoqda. mazmunini ham o’z zimmasiga oladi. (Oz so’z – soz so’z.yuqorida qo’yilgan ayblardan qutqaradi. Masalan: Mahmudovni jamoa xo’jaligining raisi etib tayinlashdi. Faqat farqi shundaki.da. Bu narsa har ikki tilning o’z me’yoriy xususiyati sanaladi. Kesimi ifodalanmagan gaplarga e’tibor beraylik: Bahor. Maqollar tahlili misolida xalq og’zaki ijodi namunalarining sintaktik xususiyatlari haqida yirik tadqiqotlar olib borgan X. tong so’zlarining gapga aylanishidagi asosiy omil ham ana shu kesimlarning shakllanmasligi bo’lib hisoblanadi. harakatni bajaruvchi haqiqiy shaxs (shaxslar) baribir noma’lumligicha qolmoqda. Uning ifoda etilishida esa o’zi ta’lim olgan va tarbiyalangan. Oppoq tong otmoqda. mazmuniga. Ega grammatik jihatdan shakillangan bo’lsa. Bu gaplarga grammatik egani qo’yish mumkin. keyin so’yla) me’yoriy holat. yoz mevasi – qish xazinasi). Qiyoslaymiz: Bahor keldi. maqollarning buyruq gap shaklida berilishi (Avval o’yla. Gaplarning kesimi grammatik jihatdan shakllantirilganda ham mazmunda o’zgarish bo’lmaganini payqash qiyin emas. Bu so’zlar hukmni ifodalash. O’zbekcha variantlarda ta’kidlash. Gapda ega ko’proq otlashgan so’z yoki so’z birikmalari orqali ifodalanadi va u nechta so’z va so’z birikmalari bilan ifodalansa. Ammo u aniq bir shaxs bo’lmaganidan. ma’lum bir nutqiy vaziyatda ko’zda tutilgan maqsadning ifodalanishi uchun zarurat deb tushunish kerak. Izohlovchilar . shu bilan birga. Atrofda qushlar chug’urlashadi. bu uning me’yoriy xususityati hamdir. Kesimning odatda III shaxs. gapga aylanish jarayonida kesimning vazifasini. Orzularim mavjlana shu dam. Bir tarkibli gaplar nafaqat grammatik tuzilishi. aksincha. Oppoq tong. Tong. Ilmiy adabiyotlarda bunday gaplarda ish-harakatni bajaruvchi shaxs grammatik jihatdan ifodalan-masligi ta’kidlanadi. Ayni paytda. Tong otmoqda. ajratib ko’rsatish kabi ma’nolar oddiy xabardan ana shu –lar tufayli farq-lanayotgan bo’lsa.

Rahmat olgan omondir. Demak. Olimning ta’kidlashicha. Bir tarkibli gaplarning shaxsi umumlashgan turi maqollar sintaksisi uchun asosiy me’yoriy xususiyat sanaladi (Olim bo’lsang olam seniki. So’z tartibi esa turg’un. sokinlik va jiddiylik kabi ma’nolar ohang yordamida yuzaga kelishi hamda ularning qo’shma gapning ma’lum turlariga xoslanishi haqida mulohazalar bildiriladi. tenglik. komponentlar turg’unligi bunday gaplar uchun me’yoriy holat hisoblanadi. belgisiz ishlatiladi. Qaysi holatni . Sintaksis nazariyasi asoschilari tomonidan asosiy sintaktik birliklar – so’z birikmasi va gap o’rtasidagi grammatik farq yetarli ko’rsatib berilgan. alar hasaddin ittifoq qilib. Tildagi har bir sintaktik kategoriya. Ammo nutqiy jarayon shunday keng qamrovli va murakkabki. Shu narsa ham muhimki. Tabiiyki. cho’ziqlik. (Uning) «nasriy asarlaridagi qo’shma gaplargina emas. kech kuz so’z birlikmalari. bu tipdagi gaplarda qiyoslash. balki sodda gaplarning shakllanishida ham fors. kelajakda sintaktik me’yorlar har bir uslub. oydin kecha. deb o’zgartirish maqsadga muvofiq emas. «Chun taxti anga muvaffaq bo’ldi. ikkinchi holatda gap. Tadqiqotchi qo’shma gap shaklidagi maqollar ohangiga ham alohida e’tibor beradi va bunda ham me’yorning buzilishi so’zlovchi yoki yozuvchini kutilgan natijaga olib kelmasligi mumkinligini uqtiradi. vazifaviy uslublar doirasida qo’llanishiga ko’ra o’ziga xos mazmun va shakl kasb etishi mumkin. dunyoviy tushunchalar diniy tushunchalar bilan bog’lanib kelingan edi. Demak. nomard yuz o’lar kabi). ularning alohida tur va janrlari misolida batafsil tadqiq etilishi lozim bo’ladi. la’nat olgan yomondir singari). sintaktik me’yorlarining bir muncha turg’unlik xususiyatiga ega ekanligini yana bir bor tasdiqlaydi. o’zbek tili sintaksisi doirasida me’yoriy chegaralarni belgilash nihoyatda murakkab vazifa. Aytilganlardan shunday xulosa kelib chiqadiki. Ko’p o’rinlarda so’z qaratqich. Gaplarning ifoda maqsadidan kelib chiqib.tojik adabiy tilining ta’siri kuchli bo’lgan»ligi sezilib turadi. «Barcha sadot va mashoyix va ulamo va fuqaroning mahbubi qulubi erdi». «O’z namozin maqbul taxayyul qilg’an jamoat namozi qabuliyatin ham takafful qilg’an» singari gaplarga ko’z yugurtirish bu fikrning to’g’ri ekanligini tasdiqlaydi. Gap ko’p – ko’mir oz.39-41-betlar). «Alisher Navoiyning nasriy asarlarida qo’llangan sodda gaplarning tarkibiy va ma’no amallari XY asr nasrining ajoyib namunasi bo’lib. yodimda yo’q. Gap: Qaysi yil edi. parallelizm yorqin sezilib turadi. Daraxtlar barglarini deyarli to’kib bo’lgan. zidlash mazmuni.f.avtoref. Maqollarning bog’lovchisiz qo’shma gap shaklida kelishini ham ularning muhim me’yoriy belgilari deb hisoblash lozim (Qo’shning tinch – sen tinch. ayrim holatlarda ular bir-biriga teng kelib qolishi mumkinligini ko’rsatadi.d-ri …dis. – Toshkent. Mard bir o’lar.1990. oradan 500-600 yil o’tgandan keyingi o’zbek tili gap qurilishi va ularda ishtirok etayotgan leksik-grammatik birliklarda boshqacha manzarani kuzatamiz. Alisher Navoiy nasriy asarlarining sintaksisi yuzasidan tadqiqotlar olib borgan S. har bir sintaktik birlik matn xususiyatiga qarab. Shu tufayli ham Alisher Navoiyning nasriy asarlarida bunday so’z shakllari va birikmalarining qo’llanishi tabiiydir» (A sh i r b o ye v S.uchramaydi. Ko’rinadiki kech kuz bir holatda so’z birikmasi. binobarin. jimlik. Tadqiqotda keltirilgan «Va sart orasida ahli ta’bu donish va zumrai ilmu zehnu biynish ko’prakdur». davomlilik. Erajni o’lturdilar». Kech kuz. Buning ustiga «o’rta asr adabiyoti va tilini diniy tushunchalarsiz tasavvur qilib bo’lmas edi. tushum va boshqa kelishiklar bilan shakllanishi lozim bo’lganda. o’sha davr normasini aks ettiradi». Qiyoslaymiz: oppoq tong. Qo’shning tinch – sen tinch tartibida shakllangan gapni Sen tinch – qo’shning tinch.Ashirboyev xulosalari til me’yorlarining davriy xarakterini. Alisher Navoiyning nasriy asarlaridagi sodda gaplarning tarkibiy va ma’no xususiyatlari: Filol.

bu qarashning ham nisbiy ekanligini.). aniqlik ilmiy va rasmiy uslubga xos xususiyat. Chunki har bir vazifaviy uslubning muttasil amalda bo’lib turishi tabiiy ravishda ularning nutqiy me’yorini belgilab qo’yadi va uning tilda yashovchanligi ham ana shu me’yor asosida mustahkamlanib boraveradi hamda bu me’yor uni boshqa uslublardan farqlashga imkon beradi.1961.. Shuning uchun bu chekinishlarga vazifaviy uslublar nuqtai nazaridan baho berilsa. ayrim grammatik qoidalardan chekinishga yo’l qo’yilishi tabiiy.me’yoriy buzilish deb baholash mumkin? Qanday belgilariga ko’ra ularning birini so’z birikmasi. ikkinchisini gap deb ataymiz? Albatta. Ana shu vazifani amalga oshirish yo’lida. o’z-o’zidan ayonki. ha! (T. hokimtobelik xususiyati mavjud ekan. ulardagi me’yor masalasi ham o’z-o’zidan hal bo’ladi. qarz bo’lib yashash demakdir. deb hisoblaydi va mantiqiylik badiiy nutqda obraz.Kojina ham vazifaviy uslublarning barchasi uchun umumiy bo’lgan belgilar – to’g’rilik. Uning barcha vazifaviy uslublar uchun grammatik qurilishning umumiy ekanligi haqidagi fikri nazariy jihatdan to’g’ri ekanligini ta’kidlagan holda. me’yoriylikni belgilashda ham ana shu mazmuniy va shakliy munosabatlar e’tiborga olinishi shart. Chunki. so’zlarni yoki gaplarni vaziyat bir-biriga bog’laydi (Bu haqda qo’shimcha ma’lumot olish . birikmalardagi so’zlararo moslik va muvofiqliklardan har qanday chekinish ham me’yorning buzilishi deb qaralishi lozim. – M. umumiylik har bir vazifaviy uslubda juz’iy tarzda yuz berishini aytib o’tish ham lozimdir. obrazli fikrning izchil tuzilishi bo’lsa. Yo’q…. Til tizimidagi sintaktik me’yorlarni belgilashda gap qurilishining nazariy asoslariga tayanib ish ko’rish va bunda har bir tilning o’z grammatik tabiatini hisobga olish to’g’ri bo’ladi. bu masalani ana shu grammatik birliklar shakllanayotgan nutqiy qurshov hal qiladi. aniqlik. s. bir – biriga bog’lanmagan bo’lmasin.axir.N. qo’ying – ey. To’g’ri. Masalan. Masalan: Xolmat. Bu masalaga A. ammo u badiiy obraz yaratish uchun ham zarur. Bu uslub doirasida shakllangan gaplar qanchalik uzuq-yuluq. og’zaki nutq me’yorini olib ko’raylik. yo’q. til faqatgina aloqa va xabar vositasigina emas.N. M. albatta. Mana shu farqlarning esa har bir vazifaviy uslubga oid matnlarning grammatik qurilishida reallashuvi o’z-o’zidan ayon bo’lib qoladi. u tas’ir o’tkazish quroli hamdir. ilmiy nutqda u fikrlar ifodasining qat’iy tartibi bilan farq qiladi. Har bir vazifaviy uslubning sintaktik o’ziga xosligi uni boshqa uslublar bilan qiyoslaganda ochiladi. aytaylik. nutqiy vaziyat. masalan poetik matnda.80. davlat qaramog’ida yashash…. bu… xo’o’sh…muttahamlarcha yashash … yo’q. Xolmat ota … Xolmat ota (K. Masalan. Odatda suhbatdoshlar nutqqa tayyor bo’lishmaydi. bu. Maktabni necha bilan bitirib eding? Ay. mantiqiylikni ko’rsatib o’tadi va ularning har birining qaysi vazifaviy uslubga ko’proq xos ekanligini va ularning aks etish me’yorini belgilab berishga harakat qiladi.Yefimov bir qadar aniqlik kiritib. Yashin). suhbatdoshlarning o’zaro munosabati bu gaplarni tushunishga ko’maklashadi.I. s. ta’sirchanlik. adabiy tilning barcha uslublari uchun tilning dastavval grammatik qurilishi va umumiste’moldagi umumiy so’zlar sanalishini ta’kidlagan edi (Ye f i m o v A. 1983.I. Shu o’rinda vazifaviy uslublarning umumiy va xususiy tomonlari borasida so’z yuritishiga zarurat seziladi. so’zlashuv va ilmiy uslubda shakllangan matnlarni bir-biriga taqqoslashdan aynan ana shu grammatik qurilishda ham farqlar yaqqol sezilib turishi ma’lum bo’ladi. Stilistika xudojestvennoy rechi. Murod). – M. O’zbek tili uslblarining vazifaviy chegaralanishida sintaktik me’yorlarning ham o’z o’rni bor.66. ko’rsavod-ye! Dotasiya. Tildagi ega-kesimlik. Po’latov. Gap qurilishida turli grammatik vositalar yordamida shakllanadigan grammatik munosabatlar. uni kutilmagan tarzda ijro etishadi..). degan xulosaga keladi (K o j i n a M. Stilistika russkogo yazыka.

4. 1991). Uslubiy mezonlar. mantiqiylik. Hozirgi o’zbek adabiy tilining so’zlashuv uslubi. fikrni va gaplarni o’zaro bog’lovchi maxsus vositalarning ishlatilishida. Bu o’rinda ularning ayrimlari sanab o’tildi. maqsadga muvofiqlik va ta’sirchanlik kabi nutqiy lingvostilistik omillar doirasida amal qilishi zarur bo’lgan jihatlar anchagina. ohangning ishtirok etishiga imkon bo’lmaydi. Ammo yuqorida keltirilgan misollardan shu narsa ham ma’lum bo’ladiki. Misol: «Yozma manbalarning guvohlik berishicha. Ba’zan og’zaki nutq matni asl holatida qog’ozga tushirilsa. 1984. ularni amalda qo’llashni boshqa kurslarda ham o’rganish davomida talabalar ana shu aytib o’tilgan masalalarga e’tiborni kuchaytirsalar. sintaktik me’yor muammolarini tushunish yanada osonlashadi. Nutqiy ifoda jarayonida fikriy mukammallik.sinf). Shunday holatni ham so’zlashuv uslubi gap qurilishi uchun me’yor deb tushunishimiz lozim bo’ladi. 6 . 2. baqtriyaliklar. Bu hududda yashovchi aholi sug’diylar deb atalgan» (O’zbekiston tarixi. mantiqiy izchilligida. Adabiy me’yor va uslub. Zarafshon va Qashqadaryo vodiysida dehqonchilik bilan shug’ullanuvchi ko’plab aholi istiqomat qilgan. – Toshkent. Strabon. O’rinboyeva D.uchun qarang: O’rinboyev B. xorazmliklar. . 3. so’zlovchining harakatlari. aniqlik.YI asrlarda O’zbekiston hududida sug’diylar. Kursiy Ruf asarlarida Sug’diyona deb nomlangan.. eng muhimi. Yozma manbalarda bu hudud So’g’da («Avesto»da). Sug’uda (Behistun yozuvlarida ). u o’quvchi uchun umuman tushunarli bo’lmasligi mumkin. 7-ma’ruza: U s l u b i y m ye ‘ yo r R ye j a: 1. 111-151-betlar). maqsadga muvofiqlik asosiy muddao sanalar ekan. Uslubiy me’yorlarning erkinligi. sintaktik me’yor doirasida tildan foydalanuvchilar uchun to’g’rilik. miloddan avvalgi YII. xolos. Yuqorida aytilganlardan shu narsa ma’lum bo’ladiki. sak va massaget elatlari yashaganlar. Arrian. Chunki. Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy uslubi. Biz odatda to’g’rilikni. bunday paytda og’zaki so’zlashuv jarayonidagi imtiyozlar – nutqiy vaziyat. to’liqligi. ya’ni grammatik qurilishning to’g’ri bo’lishini nutqning eng asosiy xususiyatlaridan biri sifatida e’tirof etayapmiz. mazmun va shakl munosabatidagi birlamchilik va ikkilamchilik qoidasidan bu holatda ham chetga chiqib bo’lmaydi. – Toshkent. Ammo o’zbek tili grammatikasi qoidalarini. Bu narsa ilmiy matndagi fikrning tugalligi. Uslubiy me’yor tushunchasi. bir tarkibli va qo’shma gaplarning faolligida. barcha grammatik vositalar va qurilmalar ana shu vazifaga xizmat qilishi lozim bo’ladi. Bu uslub o’zining sintaktik xususiyatlariga va me’yorning bir qadar turg’unligiga ko’ra boshqa vazifaviy uslublardan farq qiladi. o’zbek tili gap qurilishining odatdagi tartibiga rioya qilinishida ko’rinadi (Bu haqda yana qarang: Mu k a r r a m o v M. Ilmiy uslubni ham olib ko’raylik.

rasmiy. Lekin bu mushkullikdan qat’iy nazar uslubiy me’yor to’g’risida aniq tasavvurga ega bo’lishimiz uchun uni adabiy til me’yorlari qatorida hisoblay olamizmi. mavzu. Adabiy norma va nutq madaniyati. Ularning me’yoriy darajasini esa. degan savollarga javob topishimiz lozim bo’ladi. Ammo bu me’yorning nozik tomonlarini tushunib olish adabiy til me’yori tizimidagi boshqa xususiy me’yorlarni anglashga nisbatan bir qadar og’ir kechadi. Angladikki. nutqiy jarayon va vaziyat belgilaydi. gap. .5. Boshqacha aytganda. morfologik normalar – morfema. bu xususiy me’yorlar orasidagi mavqyei qanday va uning o’zbek nutqi madaniyatining takomillashib boruvida xizmati nimadan iborat bo’ladi. tildagi har bir vosita uslubning shakllanishi uchun material bo’la olishi mumkin. badiiy uslublar va me’yor. tilni bilish darajasi. Buning sababini E. xuddi boshqa til me’yorlarida bo’lgani singari. birikmalar bormi? Birinchi qarashda har bir uslub o’z mustaqil vositalariga egadek tuyuladi. Bu birliklarni tanlab ishlatishga bo’lgan so’zlovchi yoki yozuvchining individual ehtiyoji ularning o’z uslubini. va boshq. Uslubiy mezon. 7. so’z yasash normalari – yangi so’z va so’z formalari singari. fonetik normalar – fonema. – Toshkent. Tayanch so’z va iboralar : Vazifaviy uslubilar : so’zlashuv.Begmatov shunday izohlagan edi : «Ma’lumki til sohalariga ko’ra normalar o’z materiali. o’zbek tili sohalaridagi me’yorni namoyon etuvchi til vositalarining uslubiy me’yor doirasida yaqqol ko’zga tashlanib turmasligi uni alohida me’yor sifatida tushunishimiz va fahmlashimizni qiyinlashtiradi. Aytilganlarni uslubiy me’yorni anglashdagi birinchi bosqich deyish mumkin. Qisqa xulosa shu bo’ladiki. agar kengroq doirada olib qaraladigan bo’lsa. ijtimoiy muhit. Demak. Nutqiy oppozisiyalar. grafik normalar – grafema. funksional – vazifaviy uslublarni keltirib chiqaradi. Uslubiy normalarda ham mana shu kabi material. Nutqning shakllanishida sharoit. u og’zaki va yozma bo’lishidan qat’iy nazar. u umumiy me’yor sirasidagi xususiy me’yorlarning bir ko’rinishi hisoblanadimi. Yuqoridagi savollarga javob berib bo’lganimizdan so’ng masalaning ana shu jihatiga kengroq to’xtalamiz. Aslida esa bunday vositalarning yo’qligini ko’ramiz» (B ye g m a t o v B. uslubiy me’yor deganda tildagi birliklarning har bir nutqiy mavzu va vaziyatga mos tarzda qo’llanilishi tushuniladi. 6. publisistik. Uslubiy me’yor va til uslublari. Uslubiy me’yor to’g’risida ma’lumotga ega bo’lish ham filolog talabalar uchun muhimdir. ana shu elementlarni ijtimoiy hayotning ma’lum sohalarida qo’llash bu sohalarda tobora xoslana boradigan vazifaviy chegaralanganliklarni. ya’ni o’z til birliklariga egadir. til birliklarini qo’llash. nutq mavzusi va mazmunidan kelib chiqib. binobarin. so’zlovchi va yozuvchining o’z niyati va muddaosidan. Masalan. Xo’sh. 78-79-betlar). dunyoqarash. leksik normalar – so’z (leksema). nutqiy jarayonda har bir til birligi uslubiy vosita bo’la oladi. 1983. agar hisoblansa. tanlab ishlatish imkoniyati uslubiyatni yuzaga keltiradi. sintaktik normalar – so’z birikmasi. ilmiy. Uslublardagi me’yoriy va nome’yoriy vositalar. uslubiy me’yorning o’zi nima va uni qanday tushunishimiz kerak? Ma’lum bir nutqiy vaziyatda.

m o l i n g ko’rsatib avval…. ya’ni fikrning noaniq ifoda etilishiga olib kelmoqda. morfologik me’yorning buzilishi ikkinchi navbatda uslubiy me’yorning buzilishiga. B a sh a r a n g ko’rsatib avval… va hokazo. 78-bet). . ayni paytda. Tahlildan shu narsa ma’lum bo’ladiki. qay holatda morfologik me’yor buzilganu. Faqat uning nutq jarayonidagina reallashuvini e’tibordan chetda qoldirmasak bas. talaffuz. Yuqoridagi asar. uslubiy me’yor adabiy tilning boshqa xususiy me’yorlari bilan bir xil ekan-da. R u x s o r i n g ko’rsatib avval… Yana: T u r q i n g n i ko’rsatib avval o’zingga bandalar qilding. Agar birinchi gapdan itning insonga vafodorligi. qay paytda uslubiy me’yor buzilayotganligini payqash ham oson kechmaydi. leksik yoki grammatik me’yorlarning qaysi biri nutqdan tashqarida shakllanadi? Savol shu tarzda qo’yilgandagina masalani tushunish birmuncha oydinlashadi. uni tilning o’ziga. umuman odam itga tenglashtiriladi. Uslub bilan bog’liq real normalar uslubiy normalar deb yuritiladi. ham uslubiy me’yor uchun obyekt bo’lsa. Nutqda kimni ko’rganlik aniq ifoda etilgan bo’lishi kerak : ukaning o’zinimi yoki uning uyida boshqa birovnimi? Endi so’z qo’llash me’yoriga ham diqqat qilib ko’raylik. Qiyoslaymiz : ukamni kitobi. Ukamni (o’z) uyida ko’rdim. ikkinchi gapdan teskari ma’no tushuniladi. uslubiy me’yor qo’pol ravishda buzilmoqda. adabiy til doirasidagi har bir me’yoriy buzilish nutqiy ifoda va mazmunga. (Uni) ukamning uyida ko’rdim. orfografik. grammatik me’yor buzilgan emas. Talab esa boshqacha. binobarin. farqli tomonlarini anglash ham muhim. Ma’lum bo’layaptiki. va boshq. Buning ustiga. har bir til birligi. Odamning do’sti – it. Gaplarda so’zlarning o’rni va vazifasi almashgan bo’lsa ham. sintaktik normalari bilan bir qatorda qayd etiladi» (B ye g m a t o v E. Olimning o’z mulohazalarini qanchalik ehtiyotkorlik bilan bildirayotganidan qat’iy nazar uslubiy me’yorni ham yuqorida sanab o’tilgan adabiy til me’yorlari qatorida hisoblashga asoslar bor. Masalan. Nutqda –ning va –ni kelishik qo’shimchalarining farqlanmasdan ishlatilishi oqibatida bu buzilish sodir bo’lmoqda. morfologik. Farqlanmaslikning oqibati mana bu misolda yana ham aniq bilinadi: (Uni) ukamni uyida ko’rdim. uslub va til madaniyatiga ham salbiy ta’sir o’tkazmasdan qolmaydi. «Tilshunoslikda uslub tushunchasini nutq oldiga qo’yiluvchi mezon deb bilishdan ko’ra. biron bir morfologik birlik ham morfologik. shunga ko’ra uslubni ham xuddi konkret normalar kabi real normalarga tenglashtirish ustun turadi. ularning uslubiy qiymatini bir xil deb aytish mutlaqo mumkin emas. Hatto keyingi almashtirishlar tufayli ifodada mantiqsizlik ro’y bermoqda. Nutqda boshqa me’yorlar buzilmasa ham uslubiy me’yorning buzilishini kuzatish mumkin : It . Zavqiyda shunday misralar bor : Yuzingni ko’rsatib avval o’zingga bandalar qilding misolidagi yuz so’zini uning sinonimlari bilan almashtirib ko’ramiz: J a. aytaylik. Mazmun o’zgarib ketib. Uslubiy normalar keltirilgan ma’noda tilning fonetik. talaffuz. degan xulosa aslo kelib chiqmaydi. Birinchi misolda morfologik me’yorning buzilganligi ko’rinib turibdi. orfografik.Navbatdagi bosqichda uni adabiy tilning umumiy me’yori doirasida xususiy me’yorlardan biri sifatida qarash-qaramaslik masalasiga aniqlik kiritilishi zarur bo’ladi.odamning do’sti. Uslubiy me’yorning boshqa xususiy me’yorlar bilan umumiy. Garchi bir sinonimik qatorda joylashgan so’zlar misrada o’rni almashtirilib qo’llanilayotgan va bu so’zlarning leksik ma’no darajasi teng bo’lsa ham. sadoqatli ekanligi anglashilayotgan bo’lsa. Aslini olganda. kitobni o’qimoq. yuqorida til me’yorlari sifatida e’tirof etilayotgan fonetik. til normasiga tegishli hodisa deb baholash. ularni bir-biridan qanday farqlash mumkin? Masala shu tarzda qo’yilganda morfologik me’yoriy holatlarni aniqlashga qaraganda uslubiy me’yorlarni aniqlash anchagina mushkul ekanligi ma’lum bo’lib qoladi. binobarin uslubiy me’yor buzildi. Ammo so’zlarning o’rni almashtirilishi bilan gapning mazmuni butunlay o’zgarib ketdi. Aytilganlardan.

Katta bir syujetga ega bo’lgan.bu – adabiy norma. uni «adabiy normaning til sohalariga ko’ra belgilanuvchi normalari bilan bir qatorda turishi mumkin emas»ligini ta’kidlaydi. Chunki uslubiy me’yorlar tilda belgilangan barcha xususiy me’yorlarning vazifaviy uslublarda matn talabi va manfaatidan kelib chiqib yashash shakli hisoblanadi. Demak. leksik-semantik va grammatik hodisalardagi me’yorlar va ularning matn uslubiga ta’siridan izlash kerak. degan fikrlar bayon qilinadi. ularning har biri o’zining alohida xususiyatlariga ham ega. Uslubiy me’yorni adabiy til umumiy me’yorining bir ko’rinishi ekanligini e’tirof etish bilan birgalikda uning boshqa xususiy me’yorlar bilan teng mavqyeda emasligini ham aytib o’tish lozim bo’ladi. boringki dostonchi – baxshi uni yodlab olib. Bundan tashqari biron-bir ilmiy materialning yozma bayonini u qanday bo’lsa. Binobarin.deydi u. o’ylab yozilgan she’r bilan badiha tarzda aytilgan she’rni taqqoslashimiz ham bu fikrni isbotlaydi. adabiy tilning boshqa me’yorlari bilan uslubiy me’yor chambarchas aloqadorlikda. va boshq. Tabiiyki. nihoyatda kam uchrashining sabablaridan biri ham aslida adabiiy me’yorni buzib qo’yishdan qochishga intilish bo’lishi mumkin. Keyingi paytlarda o’zbek xalq og’zaki ijodiga tegishli bo’lgan dostonlarning barchasi yozma matn holiga keltirilgan bo’lsa ham. qaysi uslubda bo’lmasin. Yoki bo’lmasin televideniye eshittirishlaridagi. doston mazmunini yozma matn asosida hikoya qilayotgan bo’lsa ham. shundayligicha o’qib berish bilan bu matnning mazmunini og’zaki bayon qilish holatlarini ham taqqoslaylik. Shuning uchun ham me’yor tahliliga oid adabiyotlarda uni har bir vazifaviy uslub doirasidagi fonetik. nutq me’yori deb atash maqsadga muvofiq bo’ladi. birgina badiiy matnning janr ko’rinishlari sifatida roman yoki xalq dostonlarini olib qaraylik. Ana shu keng jabhani vazifaviy uslublar ma’nosida bilsak. har bitta til birligini o’z joyiga qo’yish. ayni muddaosiga xizmat qildirish uchun bosh qotiradi.Ko’rinadiki. . uslubiy me’yorni boshqa me’yorlardan farqli o’laroq. Badiiy uslub doirasidagi o’tirib. Bundan tashqari. Shuning uchun ham E. Ko’rinadiki. yirik hajmdagi asarni maydonga keltirish uchun yozuvchi oylab. me’yor haqida gap ketgan paytda. Tildagi vazifaviy uslublarni dastlab nutq shakllariga – yozma va og’zaki nutq shakllariga bo’lish bu uslublarning faoliyat doirasi va qo’llanish ko’lamini aniqroq tasavvur qilishimizga ko’maklashadi. nutqning yozma yoki og’zaki shaklda ifoda etilishi ma’lum ma’noda har bir uslubdagi me’yorlarning ham o’ziga xos ko’rinishlarda yuzaga kelishiga turtki bo’lishi mumkin. dialektal norma. «Uslubiy norma. Masalan. til me’yori deb atashdan ko’ra. uslubiy me’yorlar haqida gap ketganda ularning vazifaviy uslublarda namoyon bo’lishi asosiy diqqat markazida turishi zarur. Mobodo qo’yilganda ham bunda ma’lum bir badiiy-estetik maqsad ko’zda tutilgan yoki badiiy asarning yuzaga kelish talablariga itoat qilingan bo’ladi. ayniqsa «Axborot» dasturidagi jurnalistlarning ma’lum bir voqyea- . Og’zaki ijod namunasi bo’lgan dostonlar matnining shakllanishida esa boshqacha bir holatni kuzatamiz. bunday holatda adabiy me’yorning buzilishiga sharoit yaratiladi. adabiy til qonun-qoidalariga rioya qilishni anglar ekanmiz. ayni paytda. . Chunki uslubiy me’yorlarni matndan tashqaridagi biron bir holatda aniqlash mushkul ekanligi tahlillardan ayon bo’lib qolaveradi. adabiy tilning amalda bo’lish jabhasi keng ekanligini ham unutmasligimiz kerak. uslub va me’yor munosabatlarini tushunishimiz ham osonlashadi. unda matnni ijodiy o’zlashtirish va bayon qilish erkinligi bor. avvalambor. tildan foydalanishda aksariyat holda adabiy til me’yorining buzilishiga yo’l qo’yilmaydi. Binobarin. Bu narsa uslubiy me’yorni o’zbek adabiy tili umumiy me’yorining alohida – xususiy ko’rinishi sifatida qarashimizga asos bo’la oladi.Begmatov uslubiy me’yorlarda adabiy me’yorga mos bo’lmagan holatlarning mavjudligini hisobga olib. Badiha she’rlar janr sifatida mavjud bo’lsa-da. 78-bet). sodda so’zlashuv normasi kabi ko’rinishlarda namoyon bo’lishi mumkin» (B ye g m a t o v E. Yuqoridagi asar. hatto yillab o’ylaydi.

bu yo’nalishlarda tildan foydalanishning o’ziga xos usullari shakllanishi.148).Kumaxov. va boshq. Adabiy norma va nutq madaniyati. 1981. binobarin. Garchi ma’lum tildan foydalanuvchilar uchun bu tilning adabiy me’yorlaridan foydalanish talab qilinsa-da. Sulaymonovning «Til stillari haqida» nomli maqolasi ana shu masalaga oydinlik kiritish yo’lidagi dastlabki urinishlardan biridir. – Bakы.hodisa. ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy taraqqiyot darajasiga ko’ra.Yu. garchi bu nutqning har ikkalasi bir muallifniki bo’lsa-da. Jamiyat taraqqiy eta borgani sari bu uslublarning miqdori. Til stillari haqida // Sovet maktabi. inson sifatida shakllanishida qator omillar bilan birgalikda tildan foydalanishdagi o’ziga xosligi ham hisobga olinadi. 5) neytral nutqdan iboratdir (Bu nutq turlari ayrim adabiyotlarda stilistik qatlamlar sifatida talqin qilinadi). Funksionalnaya stilistika adыgeyskix yazыkov. undagi chegaralanishlar tilning barcha sathlari bo’yicha tobora oydinlashib boraveradi. o’z navbatida yozma nutqqa nisbatan og’zaki nutqning o’zbek tilida talablar darajasida takomillashmaganidan dalolat beradi. s. til vositalarining har bir vazifaviy uslub doirasida qo’llanilishidan kelib chiqib belgilanadigan me’yor bo’lsa. 16-17-betlar). umumadabiy til madaniyatiga bo’lgan intilish bu me’yorlarga amal qilishni taqozo etadi. faoliyat sohalarining shakllana va kengaya borishi. 1964.Kumaxova. A. u til yoki nutq stillarini yozma va og’zaki – so’zlashuv uslublariga ajratgan. №6. ikkinchidan. 83-bet) Bu fikrni ikki xil ma’noda tushunishimiz mumkin. nutq ikki xil (yozma va og’zaki) nutqdan iborat. Ђ. me’yorni vazifaviy uslublar doirasida o’rganish jarayonida ularning yozma va og’zaki shakllarini e’tibordan qochirib bo’lmaydi.Ocherklar. 21-23-betlar) degan gaplaridan tushunish mumkinki. Masalaning ikkinchi tomoni esa har bir millat hayotida ijtimoiy munosabatlarning. Muallifning «Stilistikaning vazifasi u yoki bu stilda yoki nutq formasida. 1970. 2) ilmiy nutq. Bu esa. № 3. Resenziya // Voprosы yazыkoznaniya. . tilning qanchalik rivojlanganligi va undan foydalanish madaniyatiga qarab turli tillarda vazifaviy uslublar miqdori turlicha bo’lishi mumkin. Xuddi tabiatda bir narsa ikkinchisiga aynan o’xshash bo’lmagani singari bir kishining nutqi ikkinchi bir kishinikiga aynan o’xshashi yoki ularning adabiy til me’yorlariga bir xilda rioya qilishi amalda qiyin bo’ladi. tadqiqotchilar tomonidan ularning soni adigey tillarida uchta deb ko’rsatilsa (K o k o v D. bir-birlaridan aynan me’yorga munosabatda farqlanishini kuzatamiz. Aytilganlar shundan dalolat beradiki. Shunga qaramasdan. Z. ya’ni og’zaki va yozma nutqda. Masalan. Oqibatda ularda tildan foydalanishda o’ziga xos uslublar vujudga keladi. Abdurahmonov tasnifida ham ana shu fikr yetakchi o’rinda turadi: «Ma’lumki. o’zi tarbiyalangan ijtimoiy muhitning ta’sirida unda tabiiy ravishda o’z me’yorlari ham shakllanadi. avvaldan tayyorlab qo’yilgan matnni o’qib berishi o’rtasida. Chunki ona tilidan foydalanish mahorati uning ko’pgina fazilatlarini o’zida mujassam qiladi. odamning shaxs. Ma’lumki. 4) rasmiy nutq. Har bir inson yoki millat madaniyatining tobora yuksala borishi uning bu borada ham mukammallashib borishiga olib keladi. 3) publisistik nutq. Turmush sharoitiga. M. Yozma nutq: 1) badiiy nutq. har bir individ (shaxs)ning tildan foydalanishdagi me’yori. Birinchidan. Me’yoriy buzilishlar asosan vazifaviy uslub materiallarining og’zaki ifodasida ko’proq kuzatiladi. Hozirgi o’zbek adabiy tili vazifaviy uslublari miqdori va tasnifi haqida ham turlicha qarashlar mavjud. Uslubiy me’yorlar chegarasini belgilashda mana bunday mulohazalarga ham duch kelamiz : «uslub – bu umumiy normaning individual tatbiqidir» (B ye g m a t o v E.N. ozarbayjon tilida oltitagacha ekanligi aytiladi (Azerbajchan bedii dilini? uslubijjatы. yangiliklar to’g’risida xabar berish jarayonidagi avval o’zi kamera qarshisida turib erkin gapirishi va kadr orqasida turib.A. qanday til hodisalari ko’proq qo’llanishini aniqlashdan iboratdir» (S u l a y m o n o v A. buning natijasida til elementlarning ana shu sohalar va yo’nalishlararo taqsimlanishi bilan bog’liq bo’ladi.

51-bet). So’zlashuv uslubi. 32-33-bet). birinchidan. 4) Nutqda (xoh yozma. g) rasmiy – ish nutqi uslubi kiradi» (O’ r i n b o ye v B. (tarixiy) jug’rofiy. tarxon yorliqlari. 110bet). asos bo’ladi» (A b d u r a h m o n o v Ђ. 1) neytral stil. 2. № 4. nomalar. Stilistik normalar haqida // O’zbek tili va adabiyoti. 1992. ruboiylar. izchil bir fikr aytish qiyin. – Ashxabad. g’azallar. – deydi u. ham poetik janr tiplari va ko’rinishlarining ulkan rivoji va murakkablashishi bilan. . 58-bet). b) ilmiy nutq uslubi. qit’alar. 1. muxammaslar. 1.A. ilmiy. Adabiy tilning stilistik tabaqalanishi va nutq madaniyati // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. barcha funksional uslublarning.Kitobiy uslub.Toshkent: Fan. № 6. Qo’chqortoyev bu masalaga ancha ehtiyotkorlik bilan yondoshadi: «O’zbek adabiy tilining stilistik ixtisoslashuvi. 1968. imomlarning diniy murojaatlari kabi) larning ko’plab poetik va prozaik janr ko’rinishlari shakllanishi bilan xarakterlanadi. ularni bir-biridan farqlaydigan belgilar ma’lum darajada aniq sezilib turadi» (Q o’ ch q o r t o ye v I. 5) rasmiy stil. uslublar dastlab og’zaki va yozma shakllarga. Funksional uslublarning bu barcha tiplari va ko’rinishlari o’rta va yangi davr yozma va og’zaki turkiy tillarda sezilarli darajada ko’pchilik turkiy xalqlar uchun rasmiy din bo’lgan islom ta’sirida. . albatta. Ko’rinadiki. soqiynomalar. turli sheva nutqlaridan tashkil topadi. – Toshkent. u orqali esa o’sha davrda amalda bo’lgan qoidalar – adabiy yozma. arab va fors tillari ta’sirida shakllandi» (B a s k a k o v N. nutq janriga ko’ra biror stilistik qatlam yetakchi. ularni yana o’z navbatida ilmiy. ilmiy – publisistik. dostonlar. Baskakovning quyidagi mulohazalari turkiy tillarda uning yana boshqa turlari mavjud bo’lganligidan dalolat beradi: «Turkiyning har bir mahalliy varianti stilistik sistemalari. tafsirlar. 3) xizmatga doir (farmonlar. Lekin o’zbek adbiy tili doirasida badiiy. v) gazeta – publisistik uslubi. uning funksional uslublari ilmda ham qat’iy chegaralab berilgan emas. 2) tantanali stil. – Shuning uchun bu masala yuzasidan hozircha aniq. s.57). turlicha diplomatik hamda huquqiy hujjatlar va boshqalar). 3) intim stil. Bu uslubga o’z navbatida: a) so’zlashuv nutqi uslubi. N. 1. filologik xarakterdagi prozaik va poetik traktatlar. 1969. B. diniy falsafiy va huquqiy asarlar.Til uslublari. qisman og’zaki. Muhamedov tomonidan ham aytilgan (M u h a m ye d o v S. Strukturnыye i funksionalnыye stilisticheskiye modifikasii v sovremennыx tyurkskix yazыkax // Razvitiye stilisticheskix sistem literaturnыx yazыkov narodov SSSR. 1983. Vazifaviy uslublar tasnifi masalasiga oid fikrlar S.A. o’zbek tilidagi vazifaviy uslublarga doir qarashlar umumlashtiriladigan bo’lsa. II. tuyuqlar kabi har xil turlari va xillari). Nutq uslublari. 4) diniy uslub (vaqf hujjatlar. tabiiy va aniq fanlar bo’yicha prozaik hamda poetik asarlar va boshqalar.Og’zaki nutq esa turli ijtimoiy qatlamlarning nutqlaridan.Asosiy kommunikativ uslub. Funksional uslubiyat va uning mohiyati. 1973. ham prozaik.O’rinboyev ham «Funksional uslubiyat va uning mohiyati» asarida ushbu masalaga to’xtaladi: «Hozirgi o’zbek tilidagi uslublar quyidagilardan iborat deb hisoblaymiz: I. Nutq stili bo’lsa quyidagi qatlamlardan iborat bo’ladi: yumoristik stil va satirik stil. 2) badiiy (prozaik va ulkan darajadagi poetik asarlarning ko’plab poemalar. I. O’zbek tili funksional stillarini belgilash to’g’risida // O’zbek tili va aabiyoti. ijtimoiy-siyosiy uslublarning o’ziga xos xususiyatlari. xoh og’zaki bo’lsin) bu stil qatlamlari aralashib keladi. ikkinchidan.

ND – Toshkent. ommabop.A.I. ushbu ko’rinishlarning o’z me’yorlari mavjud. 1987). uning lingvostilistik xususiyatlari nimalardan iborat. ularni Vatan oldidagi unutilmas xizmatlarini inobatga olib. Mavjud materiallar asosida har bir uslubning me’yoriy xususiyatlari to’g’risida qisqacha ma’lumot berish mumkin bo’ladi.Q. T. agar mavjud bo’lsa. DD. – Samarqand.rasmiy. fuqarolik javobgarligi. K a r i m o v S. B o b o x o n o v a D. DD. Betakror iste’dodi va o’lmas ijodiy merosi bilan o’zbek milliy madaniyatining rivojiga beqiyos hissa qo’shgan. rasmiy. O’zbek tilining funksional stillari. diniy va so’zlashuv kabi ko’rinishlarga ajratish haqida qarashlar mavjud. – Toshkent. ma’lumotnoma. Bu o’rinda biz R. – Toshkent. qaror. guvoh. gumondor. farmoyishlar. Hozircha ulardan beshtasi – ilmiy. ularda boshqa vazifaviy uslublarda deyarli uchramaydigan atamalarga duch kelamiz: ma’muriy javobgarlik. bayon asosan bir qolipda ifodalanadi. jabrlanuvchi bilan yarashuv va boshqalar. badiiy. farmonlar. Jumladan. Q u r b o n o v T. ommabop. 1978. Bu uslubning og’zaki va yozma ko’rinishlari. O’zbekiston Respublikasi Mustaqilligi e’lon qilinganligining o’n yilligi munosabati bilan amnistiya to’g’risida. (O’zR Prezidentining 2001 yil 22 avgust Farmoni). quyidagi marhum adib va san’atkorlar «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni bilan mukofotlansin. degan masala hozircha o’rganilgan emas. O’zbek tilining badiiy uslubi. O’zbek so’zlashuv nutqi masalalari. sudlanuvchi. Ayni paytda ularning har birining alohida so’z va turg’un birikmalari ham mavjud bo’ladi. jabrlanuvchi.A. xullas barcha rasmiy ish qog’ozlari ana shu uslubda shakllanadi. Qonun matnlari. shartnoma. fuqarolik holati. Fikr – mulohaza. huquqiy muassasalarida.(O’zR Konstitusiyasi. badiiy. so’zlashuv uslublari va ularning me’yoriy xususiyatlari. 1994. Rasmiy uslub hozirgi o’zbek tilining davlat-ma’muriy. buyruqlar. xalqimiz ma’naviyatining yuksalishiga baxsh etgan vatandoshlarimizning xotirasini yod etib. aniq va tushunarli tilda bayon qilinishi kerak: O’zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko’zlab va O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat beradigan idoralar tomonidangina amalga oshiriladi. S. Fikr va mazmun sodda. surishtiruv. Masalan. O’zbekiston Respublikasi Mustaqilligi e’lon qilinganligining o’n yilligi munosabati bilan insonparvarlik tamoyiliga amal qilib. butun hayotini el-yurt taraqqiyoti. bildirishnoma. . Shu tarzda ariza. K a r i m o v S.. O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi 93-moddasining 20-bandiga asosan qaror qilaman (O’zR Prezidentining 2001 yil 22 avgust Farmoni).. Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy uslubi semantik-funksional aspektda. Karimov. 1974. – Toshkent. – Toshkent. Hozirgi o’zbek adabiy tilining publisistik uslubi. 1984). Qo’ng’urov. til materiali sifatidagi hamda nutq jarayonidgi o’ziga xosliklari o’zbek tilshunosligida monografik yo’nalishda o’rganilgan (O’ r i n b o ye v B. rasmiy diplomatik munosabatlarida namoyon bo’ladigan ko’rinishidir. aybdor. binobarin. Qolip. Hozirgi o’zbek adabiy tilining rasmiy-ish uslubi. M u k a r r a m o v M.modda). aniqlik.A. tabriknoma singari turli xarakterdagi rasmiy hujjatlarning har birining o’ziga xos bayon etish qolipi bo’ladi. 7 . Solishtiramiz: O’zbek milliy madaniyati rivojiga ulkan hissa qo’shgan marhum adabiyot va san’at namoyandalarini mukofotlash to’g’risida. ND. jamoat kafilligi. Ushbu uslubda shakllangan matnda noaniqlikka.I. izohtalab o’rinlarga yo’l qo’yilmasligi lozim. huquqiy hujjatlar matniga ko’z yugurtirsak. Qurbonovlarning «O’zbek tilining funksional stillari» kitobidan ham foydalanamiz (Q o’ n g’ u r o v R. Q u r b o n o v T. 1985. Ammo diniy uslub o’zbek tilida haqiqatdan mavjudmi. DD.

tashrif. ozod etish. hujjatning xarakteriga qarab shart mayli shakliga tez-tez murojaat etiladi.Ish qog’ozlari va hujjatlarning xilma-xilligiga qarab ularga oid atamalarning me’yorlashuvi va chegaralanuvi ham kuzatiladi. tashkil etadi. emosional. Masalan. o’z davlat tilini belgilaydi. Yoyiq va murakkab so’z birikmalari mahsuldor hisoblanadi. uning ayniqsa qo’shma gap shakli ko’p ishlatiladi. bayonot. Shu o’rinda rasmiy uslubda yozilgan matnlar uchun barcha morfologik vositalar va kategoriyalarning qo’llanilishi bir xil darajada emasligini ta’kidlash ham maqsadga muvofiq. Rasmiy uslubning sintaktik alomatlari ham matnda darhol ko’zga tashlanadi. muxtor elchi. ishonchli vakil. ratifikasiya. Yana : O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I. sudlar faoliyati uchun asos qilib olinsin. Ushbu uslub uchun jargonlar. taqiqlanadi singari fe’llarning faol ishlatilishi ham yuqoridagi fikrning tasdig’idir. elchixona. belgilash. gapning kesimi ko’pincha hozirgi zamonning majhul nisbatida ifodalanadi. Ma’ruzaning … dasturiy xulosalari prokuratura. belgilanadi. Karimovning ikkinchi chaqiriq Oliy majlisining oltinchi sessiyasidagi ma’ruzasi yuzasidan O’zR Oliy majlisining 2001 yil 29 avgust qaroridan). o’z nomini aniqlaydi. Til birliklarining fan sohasida. qo’shma bayonot. muxtor vakil. Noaniqliklarga yo’l qo’yilmaslik maqsadida ular olmoshlar bilan almashtirilmaydi: O’zbekiston Respublikasi o’z taraqqiyot yo’lini. ish ko’radi. murakkab tipdagi nomlar keng qo’llaniladi. ilmiy bayon jarayonida ishlatilishi mazkur uslubning shakllanishiga asos bo’ladi. Qiyos uchun diplomatik munosabatlar doirasidagi so’z va iboralarga ko’z yugurtiraylik : ahdlashuvchi oliy tomonlar. Unda darak gaplar. Ilmiy uslub ilmiy asarlar uslubidir. elchi. o’zgartirish. oddiy so’zlashuvga xos so’zlar. O’zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining ramzlari muqaddasdir (1991 yil 31 avgustda qabul qilingan «O’zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to’g’risida» gi Qonunning 16 . Rasmiy uslubning grammatik me’yori ham alohida xususiyatlarga ega. Bu uslubda fe’lning harakat nomi shakli faol qo’llaniladi. nutqiy me’yorning o’ziga xos turining yuzaga kelishida muhim omil sanaladi. Ilmiy tafakkur fikrlashning o’ziga xos usuli ekanligi. hisoblanadi. joriy qilish. o’z davlat ramzlarini: gerbi. fuqarolar tinchligi hamda totuvligini ta’minlash ishlarini kuchaytirish t a v s i ya e t i l s i n. ratifikasiya qilish.ekspressiv bo’yoqqa ega bo’lgan so’zlarning ishlatilishi me’yor sanalmaydi va shu jihati bilan boshqa uslublardan keskin farq qiladi. kafolatlanadi. A. Ushbu hujjatda amalga oshiriladi. shartnoma. himoya qilinadi. asoslanadi. nota. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga … mustaqillik va demokratiya qo’lga kiritgan yutuqlarni himoya qilish. Masalan. «O’zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining «O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining mutlaq vakolatlari» haqidagi 78 – moddasida o’zgartish va qo’shimchalar kiritish. fikriy izchilik kabi ekstralingvistik omillar ham nutqning ush. ta’sis etish. tan olinadi. saylash.moddasidan). saylov kunini tayinlash. ijtimoiy adolat. binobarin. ado etadi. amalga oshiradi. deklarasiya. komissiyasini tuzish. asos bo’ladi. qarorgoh kabilar. A. ot so’z turkumiga oid so’zlar ko’p ishlatiladi. madhiyasini ta’sis etadi. Masalan. . boshqa huquqni muhofaza qilish organlari. (O’zR Prezidenti I. Yuqorida bu kabi xususiyatlarning mushtarakligi bilan rasmiy uslubga yaqinligi aytib o’tilgan edi. Gap tuzilishida o’zbek tilidagi odatdagi me’yorga amal qilinadi va yuqorida sanalgan jihatlari bilan ilmiy uslubga o’xshab ketadi. qabul qilish. sonlar va olmoshlar bu uslubda boshqa so’z turkumlariga qaraganda ikkinchi darajali omil hisoblanadi. tasdiqlash. Karimovning ma’ruzasidagi konseptual qoidalar va xulosalar ma’qullansin hamda ular Oliy Majlisning kelgusi faoliyatida inobatga olinsin. obyektiv borliqni idrok etishda faqatgina dalil va faktlarga tayanish.bu turining shakllanishida. amalga oshirish singari fe’lli birikmalar ishlatilgan. bayrog’i. tartibga solish.

umuman g’ayri adabiy unsurlar kam ishlatiladi. Epimenid rost gapirdi. gaplar. Aytaylik. Terminlarni qo’llash bu uslubning asosiy xususiyati sanaladi: Ximiyaviy tarkibiga ko’ra gerbidsidlar anorganik va organik gerbidsidlarga bo’linadi. asosan bir ma’noda qo’llash. xulosa. birgina misol. ma’lum bo’ladiki. xuddi rasmiy uslubda bo’lgani kabi. aniqlikni talab qiladi. 282 –bet). darhaqiqat. o’quv qo’llanmasi. obyektivligiga xizmat qilishi lozimligi uqtiriladi (M u k a r r a m o v M. xulosa qilib aytganda. ammoniy sulfat. Bu holda uning haqiqatda ham rost gapirgani ma’lum bo’ladi» (X a y r u l l a ye v M. Mantiqiy izchillik ilmiy bayon uslubining o’ziga xos xususiyatini tashkil etadi. suhbatdoshlarning bir-birlarini bilishi va tushunishi kabi ekstralingvistik omillar ham belgilashi mumkin. haqqoniylik. Agar fikr qo’shma gaplar yordamida ifodalansa. Shu bilan birga. Ma’lum bo’ladiki. so’zlarni ko’chma ma’nolarda qo’llash. uning reallashuvida faqatgina til birliklariga tayanib ish ko’rish qiyin. hyech bo’lmaganda neytral variantini qo’llash taqozo etiladi. mavzu bilan uyg’un ravishda ba’zan bu uslubda ham obrazli ifodalardan foydalanish istisno emas.. Bu xususiyat aynan ilmiy bayonga xos xususiyatdir. Anorganik gerbidsidlar: natriy arsenit. obrazlilik. Shuning uchun unda tilning tasviriy imkoniyatlaridan deyarli foydalanilmaydi. xulosa qilganimizda. – Toshkent.Ilmiy uslubning janr xususiyatlari ham keng. kalsiy sianamid. taqriz va referat singarilar uning ana shu janr ko’rinishlari hisoblanadi. 2. Aniqlik. Organik gerbidsidlar: traktor kerosini. 17-bet). shunday ekan. dastur. Matnda so’zlar. Qisqalik. Shuning uchun bu uslubda so’zlarni aniq. Gaplar darak mazmunida bo’lib. Bu paradoksni mutlaqo hal etib bo’lmaydi. 134). abzaslar o’zaro mantiqiy bog’langan bo’lishi lozim. mochevina hosilalari. H a q b ye r d i ye v M. Shuning uchun ham ilmiy matnlar bu izchillikni yuzaga keltiruvchi ma’lumki. u yolg’on gapirdi. faqat bugina emas singari ko’plab bog’lovchi vazifasini bajaradigan so’z va birikmalar qo’llaniladi. risola. ayrim holatlarda fikr yuritilayotgan manba. Leksikasida esa farq qiluvchi jihat sohaviy atamalarning ko’pligi hisoblanadi. Ekiladigan g’alla urug’lari uchun davlat standarti belgilangan (Qishloq xo’jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi). Bu uslubda ham. ko’rinadiki. Garchi ularning har birining bayon usuli va uslubi ma’lum darajada bir-birlaridan farq qilsada. 1993. o’quvmetodik qo’llanma. Uni vaziyat. obyektivlik nihoyatda murakkab jarayon bo’lib. sulfat kislota va boshqalar. Qishloq xo’jaligini sifatli urug’ bilan ta’minlashda uni saqlash muhim tadbirdir. bog’lovchilarning faol ishlatilishi kuzatiladi: Ђalla ekinlari urug’larini saqlashga ancha chidamli hisoblanadi. binobarin. ikkinchidan. Masalan: Differensial tenglamalarning xususiy . tasviriy vositalardan unumli foydalanish xos xususiyat sanalmaydi. Har qanday ilmiy bayon. ma’ruza matnlari. ta’kidlash lozimki. og’zaki nutq elementlari. darslik. Ilmiy uslubga xos xususiyatlar quyidagilardan iborat: 1. Subyektiv emosionallik. 3. 1984. til birliklaridan foydalanish me’yoriga ko’ra umumiylikni tashkil etadi. Mumkin qadar bayon bir xil me’yorda ifoda etiladi. Monografiya. – Toshkent. ta’kidlash o’rinliki. Ilmiy uslub fonetik jihatdan boshqa uslublardan farqlanib turuvchi yorqin belgilarga ega emas. xlorfenoksisirka kislota. xlorfenoksimoy kislota va boshqalar. ta’kidlash joizki. birinchidan. sinonimik qatordagi variantlardan masalaning mohiyatini birmuncha aniq ifoda etadigan variantini tanlash. bu holda uning haqiqatda yolg’on gapirgani aniq bo’ladi. Ilmiy adabiyotlarda bu uslub doirasida til materiali fikrning haqqoniyligi. Aytaylik. Obyektivlik. Lekin «Mantiq» darsligidan bir misol keltiramiz: «Epimenid «Men yolg’on gapiraman» deb aytdi. Mantiq. shubhasiz. 4. Hozirgi vaqtda ko’proq organik birikmali va ba’zan anorganik birikmali gerbisidlar qo’llaniladi (Dehqonchilik. Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy stili. asosan sodda yoyiq holda bo’ladi.

Qurbonov tomonidan monografik yo’nalishda o’rganilgan (Q u r b o n o v T. haqiqatan. Yuklamalarning esa imkoniyati chegaralangan. Ammo hozirgi-kelasi zamon shaklidan tashqari xarakterli zamon ko’rsatkichi yo’q. shubhasiz. Muallif individualligining kam sezilarli bo’lishi ham ilmiy uslubning o’ziga xos xususiyatlaridan biridir. yoritiladi. xususan. III shaxs shakli faol. -Toshkent. Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy stili. lekin singari o’z bog’lovchilari. I-II shaxs qo’shimchalari ishlatilmaydi. Subyektiv baho shakllari xos emas. muvofiq. Ilmiy nutq uchun deyiladi. aksincha. qadar singari ko’makchilari borligini ham qayd qilish to’g’ri bo’ladi. Ommabop uslub imkoniyatlarining kengligini lingvistik va ekstralingvistik omillarning mustahkam aloqadorligida kuzatamiz. doir. Boshqacha aytganda. demak. darvoqye. bayon qilinadi. u vaqtda har bir nutq turining o’z modal ma’no ifodalovchi so’zlarini ham tan olishimizga to’g’ri keladi» (M u k a r r a m o v M. bilan. so’roq va buyruq gaplar deyarli qo’llanilmaydi. Fe’lning majhul daraja shakli ham bu uslub uchun xos. Qo’shma gap faol ishlatiladi. masalan. Darak gap asosiy mavqyeni egallaydi. Undov va taqlid so’zlar ham bu uslubga xos emas. nutq monologik xarakterda bo’ladi. xullas. atama hosil qilishda ishtirok etadi. keyin u ch o’ r i d a n b ye k a g a a y l a n i b k ye t d i (R. ommabop uslub tilning yangi so’z va iboralar hisobiga boyib borishiga ko’maklashadi. Umumiy egalik ustun turadi. Bu gap faqat muallif va men ma’nolarida qo’llaniladigan hamda kamtarlik ma’nosini ifodalaydigan biz olmoshiga tegishli emas. to’g’risida. Rasmiy uslubdagiga o’xshab gap tuzilishining odatdagi tartibi qo’llaniladi. 108-bet) degan mulohazani aytib. singari. uchun. ayniqsa. –lar ko’plikdan boshqa semantik-uslubiy ma’nolarni ifodalamasa-da. Undov. Publisistik janrda yozilgan asarlarning mohiyatan hozirjavobligi. haqida.Mukarramov ushbu monografiyasida «Adabiy tilning konkret ko’rinishlari bo’lgan so’zlashuv. binoan. ta’riflanadi singari xoslangan fe’llar mavjud. ayniqsa takror qo’llanadi. ND. asosan. Shu singari ilmiy uslubning ammo. oid. So’z turkumlaridan ot faol. ularning axborot hamda targ’ibot-tashviqot xarakterda bo’lishi va ommani dunyo yoki mamlakatimiz miqyosida sodir bo’layotgan voqyea-hodisalardan zudlik bilan xabardor qilish natijasida yuzaga keladigan novatorlik unda tabiiy ravishda yangi ijtimoiy-siyosiy terminologiyaning qo’llanilishi va tilimizda me’yorlashishiga sabab bo’ladi. jumladan.Mukarramovning «Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy stili» monografiyasida quyidagi fikrlar bayon qilingan: Ilmiy uslubda faqat adabiy tilda me’yor sifatida e’tirof etilgan grammatik ko’rsatkichlardan foydalaniladi. 1987).Bekjonov). aniqlanadi. bir tarkibli gaplarning shaxssiz. rasmiy-hujjat va ilmiy nutqlarning real mavjudligini tan olsak. afsuski singari modal so’zlar va modal ma’no anglatuvchi boshqa birliklar tahlil qilingan. qaraganda. shaxsi umumlashgan turlari faol. . Til taraqqiyotida muhim omil sanaladigan publisistika o’z navbatida tilning imkoniyatlaridan ham keng foydalanadi. atov gaplar qo’llanilmaydi.I. aytiladi. darhaqiqat. tashqari.hosilalari fizikaga ch o’ r i b o’ l i b ishga kirdi. Ilmiy uslubning morfologik xususiyatlari to’g’risida M. Ommabop uslub o’zbek tilshunosligida T. sababli. badiiy. M. foydalaniladi. tekshiriladi. tufayli. Hozirgi o’zbek adabiy tilining publisistik stili. Kishilik olmoshlari kam qo’llaniladi. publisistik. mantiqiy izchillikka xizmat qiladi hamda bayonning tabiatidan kelib chiqib. kabi. Ilmiy uslubda bayon etilayotgan matnning sintaktik qurilishi fikriy tugallikka. albatta.

felyeton. Misollar: terrorchi. tadbirkor kabi. bosh maqola. hissador. K a r i m o v S. Bu o’rinda esa me’yorlashishning umumiy jihatlari xususida so’z yuritish imkoniyati mavjud. O’zbekiston o’qituvchilariga va murabbiylariga tabrik. maslahat ovozi. yaratuvchilik ishlari. argo va jargonlar qo’llanilmasligi bilan undan uzoqlashadi. qarshi ovoz. ritorik murojaat. Osiyo ovozi singari. Ana shu qamrov doirasining kengligi o’z navbatida til birliklarining har bir janrda alohida tarzda me’yorlashuvini taqozo etadi. lo’ndalik. ularning murojaat va dialog shaklda bo’lishi. hayotiy tajribasi. Ma’lumki. Albatta. tahlilnoma. g’ururli odam mamlakat miqiyosida amalga oshirilayotgan har qanday muvaffaqiyatni o’ziga tegishli deb biladi va undan quvonadi.-noma qo’shimchalari yordamida yasaladi. -parvar. dialektizmlar. dunyo hamjamiyati. deb aytish noto’g’ri bo’lar edi. O’zbek tilining funksional stillari. ilmiy jabhalarni qamrab oluvchi yirik soha hisoblanib. -parast. ajdodlar ruhiga hurmat. bunda savol beruvchi ham. maqola. kirish bo’laklar va kirish gaplarning (Vaholanki. Ifodaning aniqligi va publsistik janrlarga xoslangan hamda ijtimoiy-siyosiy terminologiyaning qo’llanilishi bilan ilmiy uslubga o’xshaydi. yopiq ovoz. aqidaparast. Hatto umumiste’moldagi so’zlar ham ommabop uslubda yozilgan matnda atamaga aylanishi mumkin: ovoz. javob beruvchi ham muallifning o’zi bo’lishi (Ђurur nima o’zi? Rangi qanaqa? U hammada birday bo’ladimi yoki aksinchami? Menimcha. ovoz bermoq. tasviriy vositalarning mahsuldor qo’llanilishi bilan badiiy uslubga yaqinlashsa. beqiyos mehri bilan yosh avlodga faqat ilm-fan sirlarini o’rgatib qolmay. ochiq ovoz. 2001 yil 22 sentyabr). el-yurtga sadoqat kabi yuksak tuyg’ularni kamol toptirishda ibrat va namuna bo’ladi. 2001 yil 29 sentyabr). undovlarning. devonxona. Radio va televideniyedagi ayrim chiqishlar bu uslubdagi matnda so’zlashuv uslubi elementlari ham ba’zan aralashib ketishi mumkinligini ko’rsatadi. bojxona. ta’sirchanligi. Ayni paytda ifodadagi qisqalik. I. Q u r b o n o v T. yuqori hosil uchun kurash. Xalq so’zi. reklama singari qator janrlarni qamrab oladi. publisistika badiiy.Qurbonovning kuzatishicha.. Bu uslubda shakllangan matnlar obrazliligi. undov. -xona. 35. istorizmlar. ijtimoiy-siyosiy atamalar ko’p qo’llaniladi. Eng muhimi. ixchamlik.siyosiy atamalar asosan –chi. Ishonch.bet). yorqinlik kabi xislatlar ham uni ilmiy uslub bilan yonma-yon qo’yadi. bu bilan muammo bartaraf etildi. 2001 yil 20 sentyabr). ovozga qo’ymoq .Ommabop uslub ma’lum ma’noda oraliq uslub sanaladi. mustaqillikni mustahkamlash singarilarni faol qo’llash ham ommabop uslub tabiatiga mosdir.Samarqand. pamflet. 1984. xabar. Xalq so’zi. Ijtimoiy. ocherk. . uning yuragida Vatanga muhabbat. ommaviy axborot vositalari sanaladigan radio va televideniyeda. Shu o’rinda mazkur uslubda so’z yasalish imkoniyatining boshqa vazifaviy uslublarga nisbatan mahsuldor ekanligini ta’kidlash o’rinli bo’ladi. hal qiluvchi ovoz. mustaqil mamlakatlar hamdo’stligi. ular o’z mutaxassisligi bo’yicha qayerga joylashishni bilmay yurishgandi. So’roq gaplarning faol ishlatilishi. e’lon. fe’llarning shart mayli shakllarining almashinib ishlatilishi. siyosiy. ritorik so’roq. gazeta va jurnallar sahifalarida aks etadigan yangilik.. millatparvar. qo’poruvchi.davr talabi. Turli metaforik turg’un birikmalar . reportaj. bir bosh bo’lakli gaplarning faolligi bu uslubga xos xususiyatlar sanaladi (Q o’ n g’ u r o v R. sifatdosh oborotlar. uyushiq bo’lakli gaplarga ko’proq murojaat qilinishi (Chunki o’qituvchi zoti mashaqqatli mehnati.Karimov.. T. do’stona suhbat. shaxsi umumlashgan gaplarning keng qo’llanishi bilan ajralib turadi.

Alisher Navoiy. xususan poetik nutqda hozirgi adabiy orfografik me’yor talablariga muvofiq kelmaydigan qaro. fonetik. kinoya.Samarqand. kelishik. nisbat kabi ma’nolarni ifoda etuvchi affikslarning nutqdagi ishtirokida. E. leksik va frazeologik xususiyatlar tarzida ko’zga tashlanadigan ana shu me’yorlar uni boshqa vazifaviy uslublardan chegaralash imkonini beradi. -lar kesim tarkibida kelgan paytda hurmat (Dadam k ye l d i l a r). T.Vohidov. Grammatik stilistika// O’zbek filologiyasi. Badiiy adabiyot tilidagi fonetik o’zgarishlar asosan matnda tovushlarning qisqargan va orttirilgan (S o’ r m a mendan. yangilikni yoritishga bo’lgan intilish ommabop uslubning asosiy xususiyati sanalib.. -shunos. Bu xususiyatlar so’z yasovchi hamda ko’plik.1980. Ularning ma’lum qismida badiiy uslubga xoslanganlik mavjud. badiiy uslubda. Yuqorida ta’kidlab o’tganimizdek. mayl. Stilistika imeni suщyestvitelnogo v uzbekskom yazыke. O’zbek tili stilistikasi (hammualliflikda). umumxalq tilida mavjud bo’lgan barcha lingvistik birliklarning. -parast. – Toshkent. yamon. Sh a b b o d a men seni ko’rmayman.1982. O’zbek tili grammatik. shaxs-son. Zulfiya) o’tgan ko’rinishlarda me’yorlashgan. Ne balolig’ kun edikim. ayni paytda o’zining alohida ma’yorlariga ham ega. – Tashkent. bunday imkoniyatlar boshqa vazifaviy uslublarda chegaralangan. -cha birliklarining ahamiyatini alohida ta’kidlaydi. ikkinchi tomondan ularda vazifaviy-uslubiy chegaralinish ham sezilib turadi.dis. -xona. daraja. yordamchi so’zlarning turlicha ko’rinishlari va variantlarida namoyon bo’ladi. Badiiy uslub o’zbek tili vazifaviy uslublari orasida o’ziga xos mavqyega ega bo’lib. H. 1976. O’zbek tili so’z turkumlarining grammatik shakllari turli adabiy. zamon. ular hozirgi adabiy til me’yori nuqtai nazaridan bir tomondan qo’llanish chastotasiga ko’ra faol yoki aksincha bo’lsa.Qurbonov bu uslubda so’z yasalishning ikki ko’rinishi – morfologik va kompozision usulining mahsuldor ekanligini ta’kidlaydi hamda bunda -chi. / Qo’limga tutmayman. Shuningdek. ona tilimizning tarixiy taraqqiyot va she’riyat qoidalariga mos tarzda «z» ning «y» ga ( S o’ y l a quyosh nimalar bo’lgan. talosh singari so’zlar ham ishlatilaveradi. ayniqsa so’z turkumlaridan ot va unga bog’liq kategoriyalar uslubini o’rganishga bag’ishlangan yirik tadqiqotlar R. O sh i n o bo’ldim sango. k ye l s i n l a r ) kabi ma’nolar so’zlashuv uslubiga xos bo’lsa. – Samarqand. grammatik. uning leksikasi va frazeologiyasida seziladi. …d-ra filol nauk. 1983. Til vositalarini qo’llashdagi ana shu keng qamrovlilik bo’lishi bilan birga bu uslub doirasida ularni qo’llashning ma’lum me’yorlari ham amal qiladiki.1975. tarixiy hamda dialektal variantlarga ega bo’lib. xususan morfologik uslubshunosligining nazariy masalalarini. – Baku. kim diloro / Do’stmi yo janona deb. egalik. yaro. Til materialini qamrab olish imkoniyatining kengligi. ayniqsa.Qo’ng’urov qalamiga mansub (Qarang: O’zbek tili stilistikasidan ocherklar. Semantiko-stilisticheskiye osoben nosti formoobrazuyuщix morfem imeni suщyestvitelnogo v uzbekskom yazыke: Avtoref. -dosh. kuchaytirish.Ommabop uslubning badiiy uslub bilan mushtarak tomonlari.1983 kabilar). ta’kid. piching (Mulla Eshmat. / Sen chiqqanda birinchi marta. bu xususiyat tilning yangi so’z va iboralar bilan boyib borishiga sabab bo’ladi. – Toshkent. oshno.Olimjon). Masalan. mubolag’a . «q»ning «g’»ga (Quyosh orqasidan – behisob ch i r o g’ / Nuriga kiradi mamlakat shu ch o g’. Zulfiya). boshqa vazifaviy uslublarga xos bo’lgan elementlarning ham ishlatilaverishi va ularning muhim bir vazifaga – badiiy-estetik vazifani bajarishga xizmat qilishi badiiy uslubning asosiy xususiyati hisoblanadi. -lik. Tabiiyki. shu bilan birga. Subyektiv baho formalarining semantik va stilistik xususiyatlari.

Navoiy). –Bilib qo’y. Olimjon). kan-kin ( B o’ l g a n m i k i n yer uzra bir ko’z Ko’rmak uchun seni osmonda. Bahor y o’ l l a r i n g g a to’shasin chechak. amir. / Mayli qalbingga ham ko’chsin hayajon. . Mashrab) hamda belgisiz holatda bo’lishi ( M a k t a b bordik . qaratqich-qaralmish inversiyasi (Yarqirar ming bir bahor ko’rki kamolingda sening. Lekin hazar q i l m a g’ i l. Qovun-tarvuz q u r s o g’ i n d a selitrodur. shodon. E. Navoiy). A. Fitrat) kabilar. grammatik ko’rsatkichlarsiz kelishi (Qarshingda turibdi u m r i m bir kuni. Joniy) tarzida qo’llanishi. O. Ul taajjub etardi. O.singari ma’nolar badiiy uslubda ko’proq ishlatiladi (Shu k o’ z l a r yulduzday abadiy kulsin.Kamol). H. jo’nalish kelishigining – a (Tog’larning yuzi qora. –Samarqand.Vohidov) ajralib turadi. Yoboningda bodomlaring talx g’izodur.Bahromova). tushum kelishigining –(i)n (Uchirsang-da ko’kka yurak k u l i n . biz.Vohidov). O.na (Soya tushsa nogahon bu jismi betob u s t i n a. ya’ni men o’rnida biz (-Ma. na lola. / Mening uvoq she’rim mening dilporam. men o’rnida sen (. Fitrat) va belgisiz shakli (Ulug’ Hoqon.. Zulfiya).Yoqubov). chiqish kelishigining –din tarzida ishlatilishi (Vatan s ye v m a k d i n ortiq Menga olamda shior bo’lmas.Bilmaydikim… yo’q. za’faron kabi so’zlar tarkibidagi –on. sen. -qa (Hajri ashkim yetkurur har dam q u yo sh q a bir hayot. charog’on. -dedi va kuldi. / K o’ n g l u m i n g mahzani gul orazi gulnora fido. b i z d a y amirul-mo’min qo’lidan yolg’iz sen may ichursen. bir do’sh etib. siz.Samarqand. 1981. Olmosh stilistikasiga oid ayrim mulohazalar// O’zbek tili stilistikasidan kuzatishlar. Bundan tashqari bu uslublarda grammatik shakllarning adabiy-me’yoriy variantlari qo’llanilsa. o’rin kelishigi qo’llanganda u bilan egalik qo’shimchasi o’rtasida bitta «n» tovushining orttirilishi (Surxoningda anor guli kahrabodur. E. 4-21betlar). chirkin. -gin/-gil/-g’il ( Q o’ y g i l u kunlarni eslatma menga. J. 1982. Zulfiya). K.og’ir bo’lib qoldik daf’atan. O. Fe’lda badiiy uslubga xos belgilar sifatida quyidagilarni ko’rsatish mumkin: Emoq-ermoq (Kecha ustod chaqirtirgan e r k a n. 3-10 betlar. emdi qilg’aysan bu bandangga nazar. -ing ( Shavqimning shuhrasi boshing uza zar tora fido.Yoqubov). . siz o’rnida sen (Izn ayla! Ona. Xudoyberdiyeva). stilistik ottenkalarni payqash qiyin bo’lmaydi (Bu haqda yana qarang: Q o’ n g’ u r o v R. -sin/-sun (Jonlar sening yuzginangdan a y l a n s u n. A. sifatdagi –lik qo’shimchasining –liq.Matjon). Masalan. Masalan. kirdim y o’ l u n g g’ a darbadar. bardoshdan bo’lak n a r s a ber.Oripov.Samandar) qo’llanishi bu uslub uchun me’yor sanaladi. Kimlar seni bemor etdi.Jabborov). Bu kabi holatlar ilmiy va rasmiy uslublarda ko’zga tashlanmaydi. Darig’ tutma lutfingni. H. otashin kabi so’zlardagi –in affikslarida badiiy uslubga xos chegaralanganlik seziladi (So’ng bu iflos zafardan Ular shodon yurdilar. sendan so’rov shu erdi. J. Tabiatingni xor etdi. ular singari olmoshlarning biri o’rnida ikkinchisi. -lug’ kabi shakllari (Shohigul ermas bu o’ t l u g’ yuzlaring hijronida.noshud farzandlarni afu etgaysen. E.Yoqubov). -n (Qanday ko’rkam qizlar a v l o d i n /Xassos didi va shoir dili. -luq. Men. Sh u m u a l l i f. ularda ham uslubiy farqlanishlarni. Uslubiy xoslanish kelishik qo’shimchalari variantlarining tanlanishida ayniqsa seziladi. /Oftobning aksi bor o’tlug’ jamolingda sening. badiiy uslubda bu grammatik shakllarning barcha ko’rinishlari – lahja va tarixiy variantlari ham asarning mavzu talabi bilan qo’llanilaveradi. O.Olimjon). -lig’. Olamda mard yo’q ekan. aksincha.Oripov). Sifat va son turkumlari doirasida qaraladigan grammatik birliklarning ko’pchiligi barcha vazifaviy uslublarda ishlatilishi bilan xarakterlansa-da. Jandami. . qaratqich kelishigining –(i)m (Axir hayajonlar o’zligim m a n i m . ich. Kishilik olmoshlarini olaylik. Olmoshlarning uslubiy chegaralanishlari badiiy adabiyotda sezilarli o’rin tutadi.Yoqubov).Hojiyeva) shu uslubga xos xususiyatlar sanaladi. Sifat stilistikasi // O’zbek tili stilistikasi va nutq madaniyati masalalari. Avval shuki. Kunduzdagi a h v o l a… H. / Achchig’lanmam senga nozli quyosh. Bizlar mardmiz dedilar. s ye n g a qalqon bo’la olmagan Bizni . / Elga sabr. O. Na ko’kat bor. to’xta Muhammad Tarag’ay! Nechun s ye n shahzodadan ranjiysen. -g’a (Yo ilohi.

misoli. aksincha.o’tgan zamon: Qish chillasi avjida. kabi ko’makchisining misol. Lekin odatda badiiy asarlarda bo’lib o’tgan voqyealarning hikoya qilinishi tufayli unda fe’lning o’tgan zamon shakllari mahsuldor hisoblanadi.nauk. Stilistika glagola v sovremennom uzbekskom literaturnom yazыke: Avtoref. uchun ko’makchisining –chun. Qo’l oyoqlariga kishan solingan. shart mayli . kiyimlari yirtiq mahbuslar Samarqandning Registon maydonida sovuqdan qaltirab shahar qozisining hukmini tinglaydilar (P.Vohidov). Lekin va agar bog’lovchilarining qisqargan shakli lek va gar hamda vale. H o l o n k i men sizni xondan ham yuqori qo’ygan edim (A. Yoki aksincha: Men hayot e k a n m a n. xohlamagan qolaberadimi? (O’zbek tili grammatikasi). kuydim va l ye k – Lobarim oldida nazmim bu qadar behol uchun (E. Ammo poetik nutq sintaksisi boshqacha. birlan.Oripov). Men xud ul tifli parivashg’a ko’ngul berdim. G a r gunoh orttirsang o’zingga og’ir. Masalan. ichra ko’makchilari badiiy matn uchun xos. dis…. fe’llar asosan majhul nisbatda qo’llaniladi. asosan fe’lning o’tgan va kelasi zamon shakllaridan foydalanish mahsuldor. eng avvalo. Ularda fe’llar asosan aniqlik mayli shaklida bo’ladi. …hammani olib boradimi yo i n k i xohlagan borib. Bilan ko’makchisining birla. v a l ye. ora ko’makchisining aro. buyruq-istak mayli – aniqlik mayli (Qayga b o r s i n taqdirdan qochib? (Zulfiya). Shu bilan birga. Ularning ana shu keng uslubiy imkoniyatlarini biz. -la. d-ra filol.Qodiriy) kabilar. Buni ayniqsa gap bo’laklarining nutqda joylashuvida kuzatamiz. . Ammo aniq nisbatdagi fe’llar birmuncha faol.Yoqubov). vazifaviy chegaralanishlarda payqaymiz. Vijdon azobida qovrilsang bot-bot (A. .34). hayotsan sen ham (Zulfiya). misli. She’riy nutqda esa. Sintaksisda til birliklarini mazmunga mos ravishda turli kombinasiyalarda qo’llash mumkinligi ularning uslubiy imkoniyatlari ham naqadar kengligidan dalolat beradi. 1991. Kelasi zamon .shart mayli: Boysunqur mirzo z o’ r a v o n l i k q i l s i n ! Men mo’minlarcha bosh egib elchi yuboray! (O. ila. Badiiy uslubga xoslari quyidagilar: Ko’makchilarni olaylik. Yordamchi so’zlar ham tilimizdagi boshqa birliklar singari nutq jarayonida o’zining uslubiy imkoniyatlarini namoyon qila oladigan to’laqonli til birliklaridir. Xonumonim nogahon buzilmag’ay boshdin yana (Bobur). Badiiy uslubda fe’lning barcha nisbat shakllari ishlatiladi.Yoqubov). Ta’kidlash o’rinliki. tasvirdagi keng ko’lamlilik muallif tilida hozirgi va kelasi zamon shakllarining ishlatilishini ham taqozo qiladi (S a d ы k o v a M. Buyruq mayli . Faqat yuklamasining o’rni bilan sinonimi bo’lib keladigan yolg’iz so’zidagina badiiy uslubga xoslik ko’rinadi: Nechun hamma darichalar qorong’i. She’riy nutqning asosiy belgilaridan biri bo’lgan inversiya tufayli matnda ko’plab sintaktik qurilishlar majmui vujudga keladi. uzra. prozaik asarlar sintaksisi hozirgi o’zbek adabiy tilining sintaktik me’yorlarini o’zida aks ettiradi. yoinki.aniqlik mayli: Terimchi chevarlar etaklab qoplab Tog’day xirmonlarga keltirib t o’ k s a. Izg’irinli yellar esadi. yo l g’ i z uning darichasi yorug’ (O. Badiiy asar bayonida zamon shakllarining barchasi ishtirok etadi. Ilmiy nutqda esa. s.Uslub talabi bilan o’zaro o’rin almashishlarni mayl va nisbat kategoriyalari misolida ham kuzatamiz. Men behad sevaman (Zulfiya).Qodirov). Mayl shakllarining bu tarzda qo’llanilishi ilmiy va rasmiy uslublarda chegaralangan. shuningdek yanglig’. Yuklamalarda uslubiy chegaralanish aniq bilinib turmaydi. holonki bog’lovchilari haqida ham shu gaplarni aytish mumkin: Yor istig’nosidan o’lmasmanu.Tashkent.

adabiy tilning boyib. jo’shqin. ularning bog’langan va bog’lovchisiz turlari. 186-b. moh. So’roq gaplarning ritorik turi.Samarqand. vafot etmoq. yozuvchining til ustida ishlash mehnati. his-hayajon gaplar ham so’zlashuv va badiiy uslubga xos. Frazeologizmlar mohiyat e’tibori bilan asosan so’zlashuv va badiiy nutq mevasidir. xususan she’riyatda ishlatilib kelinayotgan eskirgan so’zlarni bu uslubning muhim lisoniy alomatlaridan deb hisoblash mumkin bo’lsa. mastona. Abru. undov gaplar. Bu uslubdagi gap qurilishi ham ma’lum darajada farqlanadi. mahpora. dialektizmlarning ishlatilishi adabiy til me’yoriga muvofiq kelmaydi. lo’livash. Buning ustiga tilda sinonimik variantlar borligi uchun uslubiy me’yorni belgilash imkoniyati mavjud. rivojlanib borishiga doimiy ravishda ta’sir o’tkazib turadi. . Badiiy uslub leksikasi ham alohida belgilarga ega. bazmaro. duto. omonatini topshirmoq. Bir bosh bo’lakli gaplarning shaxsi noaniq turi. dunyodan o’tmoq. gavharafshon. Masalan bu tizimga kiradigan olamdan o’tmoq. xususan dialogik nutqda mahsuldor qo’llaniladi. debocha. 77-96-betlar). gulshan. atov gaplar. guliston. ilmiy va rasmiy ish uslubiga xos bo’lgan terminlar)ning badiiy stilda keng qo’llanilmasligi va faqat badiiy stilda qo’llanuvchi maxsus vositalarning mavjudligi badiiy stilga xoslangan leksikani alohida ajratishga asos bo’ladi». ayniqsa ularning to’liqsiz shakli ishlatilishi xos bo’lsa. dolg’a. dilafro’z. rasmiy va ilmiy uslublarda ko’proq qo’shma gaplar. kiritma gaplar badiiy matnda ijodkor individual uslubini yuzaga keltiruvchi qulay grammatik vositalar sanaladi (Bu haqda kengroq ma’lumot olish uchun qarang: K a r i m o v S. Ulardagi boshqa uslubga xos chegaralanishlar esa ma’lum muddat keyin yuzaga keladi. 1992.Ekspressiv-emosionallikni vujudga keltiruvchi vosita sifatida inversiya so’zlashuv va badiiy uslubga tegishlidir. gulbahor. undagi ko’plab birliklarning tilda me’yorlashuviga. lolagun. mahvash. mujda kabi xoslangan so’zlar lug’atlarda poetizmlar nomi bilan yuritiladi. boda. kabk. birgina o’lmoq ma’nosini anglatadigan yuzga yaqin frazeologizmlar sinonimik qatorining paydo bo’lishi ularning vazifaviy chegaralanish imkoniyatini tug’diradi.). Masalan. so’z-gaplar. giryon. dorilfanodan dorilbaqoga rixlat qilmoq singarilar esa badiiy matnga tegishlidir. balqimoq. deydi E. mardonavor. jahonbaxsh. ommabop va badiiy asarlarda gapning har ikki turi ham aralash holda kelaverishi mumkin. qulog’i ostida qolmoq. jon bermoq shakllari so’zlashuv uslubida ishlatilsa. dilxona. ommabop va rasmiy uslublarda uchraydi. eng avvalo. «…boshqa funksional stillar uchun xos bo’lgan leksika (masalan. bahoriston. O’zbek tili leksikologiyasi. subyektiv bahoni aniq ifoda etishning eng to’g’ri yo’li bo’lganligi tufayli u badiiy adabiyotda zarur lingvistik vosita sanaladi. albat. libos. so’zlashuv uslubida sodda gaplar. 1974) ana shu sinonimik variantlarni farqlashda amaliy yordam beradi. durafshon. O’zbek tilining badiiy uslubi. maygun.Begmatov (B ye g m a t o v E. hayot bilan vidolashmoq kabilar ilmiy. A. Ma’lumki. shahodat sharobini ichmoq. moviy. hayotdan ko’z yummoq.Hojiyevning «O’zbek tili sinonimlarining izohli lug’ati» (Toshkent. badiiy uslubda adabiy til boyliklaridan foydalanibgina qolinmasdan. kuylamoq. bo’ston. To’liqsiz gaplar dramatik asarlarda. Kichik bir xulosa o’rnida shuni ta’kidlash lozimki. jondosh. Masalan. armug’on. Agar badiiy adabiyotda. dunyodan ko’z yummoq. Alloh rahmatiga yo’l tutmoq. jo’shmoq. kerakli birlikni tanlab olish ekspressivlikni. sinonimik birliklar ustida ishlash mahoratidir. gulro’. Sinonimik qatordan mos.

–Toshkent: O’qituvchi. tushirib qoldirilishi (gazet. Bu uslubning burnini ko’tarmoq. Masalan. So’zlashuv uslubi leksikasida ikki qatlam alohida ajralib turadi. buning ustiga. yigichcha). Bek. egni) kabi fonetik hodisalar avvalo so’zlashuv uslubida namoyon bo’ladi. 15-bet). hal qiluvchi vosita bo’lib. Masalan. Chunki u oldin aytilgan fikrning mantiqiy davomi bo’ladi. fikir. Bundan tashqari bu uslubda «…siyosat. Chunki tildan foydalanuvchining shaxsi. O’zbek tili stilistikasi.intonsiyaning ahamiyati nihoyatda kattadir. qora choy olsizmi yoki ko’k choy sotib olmoqchimisiz? ma’nosida tushunishimiz ham mumkin. zaril. qorami? ko’kmi? shaklida beriladigan savolni ikki xil vazifada olib ko’raylik. madaniyat. ulguramizmi ? degan savolga yo’q. 1983. Ular neytral qiymatdagi so’zlar bilan sinonimik munosabatga kirisha oladi: kichkina (bolagina). ton. ulgurib ham bo’ldik singari javoblar birmuncha tabiiy va ekspressivroq bo’lib chiqadi. hayajonni kuchaytirishda xizmat qiladi. Birinchi qatlam – bu kundalik turmush muomalasida faol qo’llaniladigan ijtimoiy hayot va uy-ro’zg’or yumushlari bilan bog’liq so’zlar. burni. banka). Ayni paytda. erkin muomalalari doirasida til birliklarining o’ziga xos tarzda amal qilishidir. nutqiy vaziyat yagona bir me’yorni tayin etishga imkon bermaydi. grammatik o’ziga xosliklarga ega. tovushlarning orttirilishi (o’ramol. ko’zini shira bosmoq. bu uslubda ohang . Kishi nomlari Abdi. So’zlarning metonimik . bu holat so’zlashuv uslubidagi me’yoriy holatlarni belgilashni qiyinlashtiradi. nutq elliptik xarakterda bo’ladi. so’z va gap urg’usi kabi ko’rinishlari ma’noni farqlashda. Agar biz uni uy bekasi tilidan eshitsak. og’zi ochiq (yig’loqi) kabi. Xuddi shu savolni do’kon sotuvchisi tilidan eshitsak. Ohang og’zaki nutqning reallashuvida til birliklaridan keyingi muhim. Lekin bunday holatda ham tinglovchiga fikr tushunarli bo’ladi. Ikkinchi qatlam . galvars). yiqildi (quladi). leksik.So’zlashuv uslubi kishilarning kundalik rasmiy-norasmiy. So’zlashuv uslubi ham boshqa vazifaviy uslublar kabi fonetik. uning nutq tempi. ulgurish qayoqda. Bu uslubning o’ziga xos xususiyati nutq jarayonida til va tildan tashqari omillarning uyg’un bo’lishida ko’rinadi. Ikkinchidan. ulgurib bo’pmiz. Nutqda tovushlarning uyg’unlashuvi (ketti. so’zlashuv nutqida til birliklari o’zining ekspressivlik imkoniyatlarini keng namoyish qiladi. qo’li kaltalik qilmoq singari o’z frazeologizmlari mavjud.og’zaki nutqdagi ekspressiv bo’yoqqa ega bo’lgan so’zlar. buzoq (ish bilmas. san’at. so’zlashuv uslubi qanday o’ziga xosliklarga ega? Birinchidan. aynalmoq). Uni ma’lum ma’noda tildagi boshqa uslublarga qarama-qarshi qo’yish mumkin. Ammo nima bo’lganda ham bu me’yorlarni so’zlashuv uslubi uchun muhim bo’lgan til va tildan tashqari omillarning uyg’unligidan axtarish bizni asl maqsadga yaqinlashtiradi. ottenkalarni ajratib ko’rsatishda. melodiya. bironta). ottan. Uchinchidan. Dili singari qisqartirib ishlatish mumkin. sport va so’zlovchining kasb-hunarga mansub xilma-xil narsa va hodisalarni ifodalovchi umumadabiy leksika ko’plab ishlatiladi» (Sh o m a q s u d o v A. Xo’sh. so’zlashuv uslubining o’ziga xos me’yorlari haqida mulohaza yuritish uchun ham tilimizda dalillar yetarli. bir tovush o’rnida ikkinchisining talaffuz qilinishi (traktir. tovush tembri. Shunday bo’lsa-da. pauza. ulgurmaymiz deyishdan ko’ra vaziyatdan kelib chiqib. Zuli. qora choy damlaymi yoki ko’k choy damlaymi? degan ma’noda tushunishimiz mumkin. tovushlarning o’rin almashishi (turpoq.

og’zaki so’zlashuv nutqi uchun esa. Men. Paronimlar lug’ati va uning ahamiyati. O’zbek tilining so’zlashuv nutqi sintaksisi masalalari. Variantlilikning imlo. 6. paronim. faqat tugmachani bossang bas. So’zlashuv nutqi o’zbek tilshunosligid B. antonim. izohli. bunday gaplarga fe’l-kesimni qo’yib ham bo’lmaydi. Og’zaki va yozma nutq me’yorlari hamda lug’atlar. asal. aha. sinonim. aksincha. Orfoepik lug’atlar. Ahamiyati. albatta. yo’q. O’ r i n b o ye v B. frazeologik. 4. O’zbek tilining so’zlashuv uslubi. omonim. 5. odatda ishga avtobusda. Biz magazinga. Hatto ba’zan shunday holatlar ham bo’ladiki. 1991). Tayanch so’z va iboralar: Lug’at turlari : qomusiy. Variantlilik. Ish. Bu nutq kitobiy nutqdan bir qadar farq qilib. vaalaykum assalom. –Toshkent: Fan. ishdan piyoda kabi. filologik. Masalan. Og’zaki nutq madaniyati. 8-ma’ruza: O’zbek tili me’yorlari va lug’atchilik R ye j a: 1.O’rinboyev tomonidan anchagina durust ishlangan (O’ r i n b o ye v B. ha. 3. samovarga chiqdi kabi. 2. 7. xo’p singari so’zlar nutqda ko’p ishlatiladi. Imlo lug’ati va uning amaliy ahamiyati. xarakterlidir. 1975. izohli va frazeologik lug’atlarda aks etishi. chappa. So’zlashuv nutqidagi sodda gaplar ko’pincha fe’l bilan ifodalangan kesimning yo’qligi bilan xarakterlanadi. Kitobiy nutq uchun bog’lovchisiz qo’shma gaplar odatda xos emas. kengash bo’ldi. So’zlashuv uslubida nutqiy vaziyatning ahamiyati juda katta. Biz siznikiga. konkordans. Boladay bola kabi. O’zbek lug’atchiligi haqida ma’lumot. – Toshkent. Lug’atchilik va me’yor. assalomu alaykum.. . xayr.ko’lami juda keng tarqalgan. Imlo. dasturxonga o’tirdi. Asal. Salom. Masalan: auditoriya kuldi. Kechaday kecha. O’ r i n b o ye v a D. barmog’ingni tishlab olasan.

Rahmatullayevning «O’zbek tilining izohli frazeologik lug’ati» (Toshkent. Turkiyshunoslikda lug’at tuzish qadimdan boshlangan. 1976).Ђulomov. 8.Uch harfli so’zlar bo’limi.qattiq joylarini yumshatdim. 1 tom. 1960. Shu o’rinda ayrim lingvistik lug’atlarni sanab o’tish to’g’ri bo’ladi. Afg’oniston va Hindistonda o’zbekcha va forscha lug’atlar tuzilishiga sabab bo’ldi. Sh. O’zbek tilida qomusiy va tarjima lug’atlarining ko’plab turlari mavjud. 7. 1968). 6. «Men bu kitobni maxsus alifbo (ajam harflari) tartibida hikmatli so’zlar. Nihoyat. 7500 ga yaqin so’zni qamrab olgan ushbu lug’at arablar tajribasiga tayanib. rajaz va nasr deb atalgan parchalar bilan bezadim.deb yozadi Mahmud Koshg’ariy .Reshetovalarning «O’zbek tili . Tixonovlarning «O’zbek tilining chappa lug’ati» (Samarqand. 44-45-betlar).. qo’shiqlar. kerakli so’zlarni osonlik bilan topish uchun bu ish ustida bir necha yillar mashaqqat tortdim.Solim (tarkibida alif. –Toshkent. turkiyshunoslikda ilk bor lug’at tuzish usullarini belgilab berganligi bilan qimmatlidir.Ibrohimov.To’rt harfli so’zlar bo’limi. qiyin va qorong’i joylarini yoritdim. o’z o’rnida oldinma-ketin ko’rsatdim. Devonu lug’otit turk.Hamzalik (alif bilan boshlanadigan so’zlar) bo’limi. 6 tom. E. maqollar. 1975. 4. 2.Ikki undosh qator kelgan so’zlar bo’limi.Qo’ng’urov va A. fe’llarni esa otdan keyin o’z sirasiga qarab. 313-bet). 2002). XVI asrda muallifi noma’lum bo’lgan Alisher Navoiy asarlaridan foydalanuvchilar uchun «Abushqa» nomli izohli lug’at tuzildi. 5. «Tilshunoslik terminlarining izohli lug’ati» (Toshkent. Sh. 3.Tixonov va R. Toli’ Hiraviyning «Badoyiullug’at». vov. 2000). Mas. S. kerakli so’zlarni o’z joyida ko’zlaydigan.Misol (boshida yoy bo’lgan so’zlar) bo’limi.Tilshunoslik fanining alohida sohasi bo’lgan leksikografiya lug’at tuzish yo’llarini o’rgatadi va uning ilmiy asoslari hamda usullarini ishlab chiqadi. 1980). 1977).Begmatov va A. . 1974). 1959). . A. yoy bo’lmagan so’zlar) bo’limi. A.Qo’ng’urovlarning «O’zbek tili morfem lug’ati» (Toshkent. 1978).Rahmatullayev. R. –Toshkent. Olim Usmonning «Qisqacha internasional so’zlar lug’ati» (Toshkent. saj’lar. Mamatov va R. Ana shu an’ananing davom etishi hamda Alisher Navoiy ijodiga bo’lgan qiziqish keyinchalik XV asr va undan keyingi davrlarda Eron.Shukurovlarning «O’zbek tili antonimlarining izohli lug’ati» (Toshkent.Muzaf (bir harfi ikki marta takrorlangan so’zlar) bo’limi. Tushunilishi oson bo’lishi uchun asarda arabcha istilohlar qo’lladim» (M a h m u d K o sh g’ a r i y. boblarga ajratib. A. O’zbek Milliy Ensiklopediyasining I va II tomlari nashr qilindi (Toshkent. A. XI asrda Mahmud Koshg’ariy tomondan tuzilgan mashhur «Devonu lug’otit turk» lug’atchiligimizning nodir namunasidir.Hojiyev va L.Hojiyevning «O’zbek tili sinonimlarining izohli lug’ati» (Toshkent. Kitobni sakkiz asosiy bo’limga chekladim: 1. Otlarni oldin. Ta’kidlaganimizdek.Ђunnalilar bo’limi. Mirzo Mahdiyxonning «Sangloh» asarlari maydonga keldi (O’zbek Sovet Ensiklopediyasi. N. So’zlarni o’z joyiga qo’yish. Har bir bo’limni otlar (ismlar) va fe’llar tarzida ikki qismga ajratib berdim. ko’p asrlik an’analarni davom ettirib kelayotgan o’zbek lug’atchiligi bugungi kunda katta tajriba to’pladi.Ahmedovlarning «O’zbek tilining imlo lug’ati» (Toshkent. qiyinchiliksiz topa oladigan bir holga keltirdim. Turli fan sohalari bo’yicha izohli lug’atlar maydonga keldi.

hozirgi o’zbek adabiy tilining yozuv me’yorlari. Ana shunday paytlarda lug’atlar insonlarning yaqin hamrohi bo’ladilar.Ma’rupov tahriri ostida nashr qilingan «O’zbek tilining izohli lug’ati. uslubiy imkoniyatlari to’g’risida keng ma’lumot beradi. 1984). 1998-1999) kabi lug’atlar shular jumlasidandir. Ayni paytda.» (Toshkent. 1 va P tomlar» (Moskva. A. E. tildagi barcha so’z va iboralarning hamda ularning turli-tuman ma’nolarini yodda saqlab qolishning imkoni yo’q. bo’g’in ko’chirish va bosh harflarni yozish tartibini ko’rsatib beruvchi 72 paragrafdan iborat qoidalar kiritilgan (O’zbek orfografiyasining asosiy qoidalari. 1981). Bir tomondan. Qayd etilgan ikkinchi masalada lug’atchilik adabiy til me’yorlari bilan chambarchas bog’liq.Qodirovlarning «O’zbek tilining qisqa etimologik lug’ati». lug’atlar tuzishda tildan foydalanish jarayonida shakllangan me’yorlar o’lchov sanaladi. 1984).Panasenko v E. qaratqichli birikma o’rnida qaratuvchi birikma. kishilarning yodlash qobiliyati qanchalik kuchli bo’lmasin. negiz o’rnida asos. ham takomillashtirildi. Ikkinchidan esa. (I-IV qismlar.Rasulovlarning «O’zbek tilining paremiologik lug’ati» (Toshkent. orfografik me’yorlarni tartibga keltirishga.D.Toshkent. juft va qisqartma so’zlar imlosi. 1993 yil 2 sentyabrda «Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosini joriy etish to’g’risida» gi Qonun qabul qilinishi bilan ana shu alifboda yangi lug’atlar maydonga keldi. ayni paytda. o’zak va negizlar. 1956). sonor tovush o’rnida ovozdor tovush. Sh. lug’atlar yozma va og’zaki adabiy til me’yorlarini belgilashda har bir so’zning yozma va talaffuz shaklini o’zlashtirishda asosiy manba hisoblanadi. Masalan.Begmatov. apostraf o’rnida tutuq belgisi.grammatik terminlarining qisqacha izohli lug’ati» (Toshkent. Shu boisdan mustaqil O’zbekiston Respublikasining yuqorida tilga olingan «Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosini joriy etish to’g’risida»gi Qonuni va 1995 yil 6 mayda «Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosiga qo’shimchalar kiritish to’g’risida»gi Qonun hamda bevosita bu qonunlarning ijrosiga qaratilgan 1995 yil 24 avgustdagi O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «O’zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida»gi qarori juda katta tarixiy ahamiyatga ega bo’ldi. ayirish (‘) va yumshatish () belgilari imlosi. 1984). Z. S. 1998) kabi. avval qayd etib o’tganimizdek.Ibrohimov.Umarovlarning «O’zbek tilining imlo lug’ati. qo’shma. tilimiz imlo qoidalari ham soddalashtirildi. A. o’zlashma so’z atamalari qo’llaniladagan bo’ldi. E. O’zbekiston Respublikasining mustaqillikni qo’lga kiritishi munosabati bilan amalga oshirilayotgn tub ijtimoiy-siyosiy islohotlar «Asosiy qoidalar»ning ma’naviy jihatdan eskirganligini ko’rsatdi. Shu bilan birga. –Toshkent.Berdiyorov va R. Unda unli va undoshlar imlosi. H. lug’atlar so’zlarning to’g’ri yozish va talaffuz qilinishiga ko’maklashadi. til birliklarining asl va ko’chma ma’nolari.. Ikkinchi tomondan esa. shuningdek ko’chish belgisi. Masalan. .Rahmatullayev va M. qo’shimchalar. tire o’rnida chiziq. 1985). Shubhasiz. 1980). Bu me’yoriy holatlar muayyan qonun-qoidalar bilan mustahkamlab qo’yiladi. M. Sh.Boboyeva. Bu qoidalar hozirgacha amalda bo’lib.Usmonovalarning «O’zbek adabiy talaffuzi lug’ati» (Toshkent. o’zbek tilshunosligi fani yangi atamalar bilan boyitildi. mukammallashtirishga xizmat qilib kelmoqda. Birinchidan.Asomiddinova.Hojiyevning «Lingvistik terminlarining izohli lug’ati» (Toshkent. O’. o’zbek leksikograf olimlarining juda katta mehnatlari tufayli yuzaga kelgan bu lug’atlarning ijtimoiy va ma’naviy hayotimizda xizmatlari beqiyosdir. Masalan. Bu bog’liqlikni ikki yo’nalishda tushunish to’g’ri bo’ladi. O’zbekiston SSRning 1940 yil 8 mayda qabul qilgan «O’zbek yozuvini lotinlashtirilgan alifbedan rus grafikasi asosidagi yangi o’zbek alifbesiga ko’chirish to’g’risida» gi Qonuni va O’zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumi 1956 yil 4 aprelda tasdiqlangan «O’zbek orfografiyasining asosiy qoidalari» ga tayanadi.Rahmatullayevning «O’zbek tili omonimlarinig izohli lug’ati» (Toshkent.

talaffuziga hamda umuman til birliklarining leksik-semantik-uslubiy ma’nolarining izohlanishiga qaratiladi.300).250). texnika. Chunki material qamrovining kengligi va har xilligi ularga ham diaxronik. –Toshkent. ters-chappa. bulog’ (I. Agar qiyosni «Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati» misolida amalga oshirsak. Bu tipdagi lug’atlar ma’lum darajada lingvistik lug’atlarning boshqa turlaridan farq qiladi. O’z vazifasidan kelib chiqib. baxmalto’sh (I. 125132-betlar).137). badiiy uslubga hamda shoir va yozuvchilar uslubiga xos bo’lgan so’z va iboralar ham keltirilgan bo’ladi. Y o’ l d o sh ye v B. 2001. bundan buyon tilimiz orfografik me’yorlarini belgilashda ana shu qoidalarga amal qilish majburiy sanaladi va ular imlo lug’atlarida mustahkamlanib boriladi. 1983-1985). Unda keltirilgan alqamoq (II.Karimovlarning «Zulfiya poeziyasi tilining lug’ati.113).183). Bunga «O’zbek klassik adabiyoti asarlari uchun qisqacha lug’at» (Toshkent. lotin yozuvi asosidagi o’zbek alifbosi qabul qilinayotgan hozirgi o’tish davrida. morfem. ayniqsa. qomusiy-ensiklopedik lug’atlarni olib ko’raylik. Rus grafikasi asosidagi o’zbek yozuvidan voz kechilib. Sh.151) kabi so’zlar va ularning ayrimlarining yozilishi «O’zbek tilining imlo lug’ati» da (Toshkent. bu kabi birliklarning miqdori ko’pchilikni tashkil qilishi aniq. so’zlarni buzib yozishlar kuzatilmoqda.211). 1972). o’zbek tilshunosligi badiiy adabiyot hamda shoir va yozuvchilar tili lug’atlarini tuzishda ham yetarli tajribaga ega. behusn (I. «Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug’ati.44). ularning yozilishi jarayonida til me’yorlariga amal qilish talabi qo’yilishi mumkin. arslonto’sh (I. voqyealar hamda mashhur kishilar va joy nomlari to’g’risida atroflicha ma’lumotlar beriladi. o’zlashma so’zlar. Chunki bu kabi lug’atlarda adabiy me’yor doirasidagi so’zlar bilan birgalikda umumxalq tiliga. Garchi til me’yorlarining mustahkamlanishida lug’atlar xizmat qilsa ham. . ham sinxronik nuqtai nazardan munosabatda bo’lishni taqozo qiladi.II. 1980). S. Lingvistik lug’atlarning maqsadi esa tamoman boshqacha. burkimoq (II. Ana shu qarorga binoan 1940 yil 8 mayda qabul qilingan Qonun va 1956 yil 4 aprelda qabul qilingan «Asosiy qoidalar» 2005 yilning 1 sentiyabridan e’tiboran o’z kuchini yo’qotadi. «Navoiy asarlari lug’ati» (Toshkent.Maxmatmurodovning «Slovar yazыka poeticheskix proizvedeniy Xamzы» (Toshkent. Ular bu borada ham ma’lum vazifalarni bajaradi. so’z birikmalariga va ularning imlosiga.Rizayevning «O’zbek sovet bolalar adabiyoti tilining chastotali lug’ati» (Toshkent. 1981).237). Ularda asosiy diqqat harflar imlosiga.244). 1976) uchramadi. beteng (I. imlo. Tilshunoslik va tabiiy fanlar. boybeka (I. chastotali.206).142). Hozirgi paytda o’zbek tilida ana shunday lug’atlarning izohli. betaxlit (I.Binobarin. madaniyat va ma’naviyatning barcha sohalariga oid tushunchalar. Konkordans» (Toshkent.133). Bundan tashqari. so’zlar va ularning tarkibiy qismlariga. Masalan. hudud yoki fan. qomusiy lug’atlar oldiga til me’yorlarini belgilash vazifa qilib qo’yilmaydi. beodob (II.212). biyuda (I. 1989) lug’atlarini misol tariqasida keltirish mumkin (Bu haqda qo’shimcha ma’lumot olish uchun qarang: N u r m o n o v A. betuman (I. talaffuz. Tabiiyki. lozim bo’lganda me’yoriy lug’atlarga ko’z yugurtirib turishlari zarur. betus (II. mamlakat.. 1-1U tomlar» (Toshkent.55). tabiiy va ijtimoiy hodisalar. Tildan foydalanuvchilar ma’lum muddat amaldagi har ikki «Imlo qoidalari»ga ham rioya qilishlari umummajburiy ekanligini unutmasliklari. bexalol (I. Aksincha. bu xizmatlarning darajasi har xil bo’lishi mumkin. «Zulfiya poeziyasi tilining lug’ati»ga murojaat qilaylik. R. Ana shunday holatda bu kabi lug’atlar me’yor uchun namuna bo’la oladimi. Bunday lug’atlarda muayyan bir millat. bunday lug’atlar filologik yoki lingvistik lug’atlardan farq qiladi. ardog’ (I. 1953).Qo’ng’urov va S. Ammo bu degani qomusiy lug’atlar til me’yorini ko’rsatuvchi o’lchov bo’la olmaydi degan gap emas. degan savolga bir xilda javob berib bo’lmaydi. matbuot sahifalarida o’zboshimchaliklar.

bashorat qila oladigan. Ulug’. Mubolag’asiz aytish mumkinki. asr (yuz yil) . noaniq tushuniladi. bu lug’at bugunga kelib ma’naviy jihatdan eskirdi. . kelli (keldi). Bunda. Demak har birimiz savodxon bo’lishimiz. balki og’zaki adabiy til shaklida ham rivoj topmoqda. ularga tez-tez murojaat qilish.Ma’rufov tahriri ostida 1981 yilda Moskvada nashr qilingan ikki tomlik «O’zbek tilining izohli lug’ati» salmoqli mavqyega ega. Og’zaki nutq madaniyatining takomillashib boruvida. Izohli lug’atlarda tilimizda keyingi yigirma yilda yuz bergan o’zgarishlar ham o’z ifodasini topishi lozim.amr (podshoh tomonidan chiqariladigan buyruq..t. Shu paytga qadar nashr qilingan barcha lug’atlarda nutq uslublarida qo’llaniladigan so’zlar. Bu qoidalar hozirgi o’zbek adabiy tilining yozma shaklidan foydalanuvchi barcha kishilar uchun majburiy sanaladi. adib (yozuvchi. mo’’jizalar ko’rsata oladigan muqaddas. matnlarni ko’chirib yozish ham yordam berishi shubhasizdir. talaffuzi va ma’nolarini farqlashda lug’atlargina yordam berishi mumkin. ayniqsa uzluksiz ta’lim tizimi alohida o’rin tutadi. Darveshsifat. ata (ota). Lingvistik lug’atlar orasida Z. hyech narsa bilan ishi yo’q odam. Mas. lug’atdagi avliyo so’zini olib ko’raylik. Imlo lug’atlardan samarali foydalangan kishigina nafaqat adabiy so’zlarni. aziz odam. ularning etimologiyasi va hozirgi ma’no taraqqiyotini belgilashda katta ahamiyat kasb etishi shubhasizdir. zo’r fahmli odam yoki narsa.frazeologik. darveshnamo.aza (marhum uchun tutiladigan motam. Imlo lug’atlari shaklan yoki talaffuzda bir-birlariga yaqin bo’lgan. shoir) . ularning ayrimlari yuqorida sanab o’tildi. garchi nuqsonlardan holi bo’lmasa-da. antonimlar. Shu o’rinda bir narsani ta’kidlash lozimki. ammo ma’nolariga ko’ra turlicha bo’lgan so’zlarni farqlashga ko’maklashadi. Uning uch ma’nosi qayd etilgan: 1. farmon). To’g’ri yozish me’yorlarini o’zlashtirishda ko’proq imlo lug’atlari bilan birgalikda adabiy manbalarni o’qish. dialektal. 3. a’zo (biror tashkilot yoki biror jamiyatning vakili) . ko’chma. sinonimlar. Buning uchun imlo lug’atlari bilan ishlash. chovamiz (chopamiz). o’zbek adabiy tili faqat yozma adabiy til shaklida emas. to’g’ri yozishimiz. keyingi yillarda.da. Masalan. kesatiq. U yigirma yil davomida xalqimizga beminnat xizmat qildi. 1956 yil 4 aprelda tasdiqlangan «O’zbek orfografiyasining asosiy qoidalari» hamda 1995 yil 25 avgustda qabul qilingan «O’zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida»gi qarori asosida belgilangan. uning me’yoriy jihatlarining sayqal topishida bir qator omillar muhim rol o’ynamoqda. Masalan. Ammo aytish mumkinki. ularni qo’llashda ehtiyot bo’ladi. 2. amir (davlat boshlig’i) . din. Shu bilan birga. har bir so’zning talaffuz qoidalarini bilish va imlo lug’atlaridagi tavsiyalarga rioya qilish zarur.asir (tutqun) kabi so’zlarning yozilishi. hazil. s. balki ularning lahjaviy shakllarini farqlaydi. Izohli lug’atlarning so’z ma’nolarini to’liq anglashda. yuqorida ta’kidlaganimizdek. o’rni bilan ularning yasalishi va variantlari berilgan. Chunki noto’g’ri yozilgan yoki talaffuz qilingan so’z o’quvchi yoki tinglovchi tomonidan noto’g’ri. fikrimizni boshqalarga aniq tarzda yetkazishimiz uchun imlo lug’atlarga har doim murojaat qilib turishimiz zarur bo’ladi. E’tiqodli dindor kishilar nazarida go’yo karomat. marosim). terminologik singari ko’plab turlari mavjudki.adip (ko’rpacha yoki ko’rpaning chetiga tikilgan material). omonimlar. Lotin yozuvi asosidagi o’zbek alifbosiga o’tilishi esa imlo lug’atlar borasida ham ulkan ishlarni amalga oshirishni taqozo qilmoqda. yechki (echki) kabi. u e’tibordan chetda qolib ketgan so’zlar hisobidan to’ldirilishi zarur. Hozirgi o’zbek adabiy tilining imlo me’yorlari. to’g’ri yozish qoidalarini shunchaki yod olish bilan yozma nutq madaniyati va uning me’yorlarini belgilab bo’lmaydi.

o’z navbatida. og’zaki nutq ko’rinishlarining namunaviy shakllarini yuzaga keltirish. Hozirgi kunda. Bu xususiyat o’zbek adabiy nutqi me’yorlarining ham yetarli shakllanib yetmagan va qat’iylashmaganini ko’rsatadi. U «O’zbek adabiy talaffuzi lug’ati» deb atalib.Hojiyev «O’zbek tili sinonimlarining izohli lug’ati» (Toshkent. kitobxonlar anjumanlarida tilimizning adabiy me’yorlaridan foydalanishga intilish kuchayib borayotgani seziladi. ayniqsa yoshlarimiz o’rtasida. adabiy talaffuz doirasida variantdorlikning kuchliligi ma’lum bo’lgan. to’liq uslub hamda noto’liq uslub va boshqalariga oid talaffuz variantlarini to’g’ri baholash anchagina murakkab vazifadir. Ushbu lug’at mualliflarining ta’kidlashicha. jahon xalqlarining ko’pchilik tillarida muloqotda bo’lishmoqda. Chiroyli stilistik jihatdan neytral. ko’hlik. nutq madaniyati talablariga e’tibor berib. ommaviy axborot vositalarining radio va televideniye singari turlarining roli salmoqli. omonim va antonim lug’atlarning xizmati katta bo’ladi. she’rxonlik kechalarida. xushro’y. lug’atni tuzish jarayonida bir qator qiyinchiliklarga duch kelingan. suluv. adabiy talaffuz lug’atlari. an’anaviy va yangicha talaffuz. Fikrimizning isboti uchun sinonimik qatordagi so’zlarga berilgan izohlarni to’liq keltiramiz: «Husni odatdagidan ortiq. So’zlarning leksik me’yorini belgilashda va ulardagi ma’no nozikliklarini farqlashda hamda umumiy jihatlarini payqashda sinonim. xunuknig aksi. barno. adabiy nutq va kundalik so’zlashuv nutqi. adabiy til me’yorlariga amal qilishi. to’y-tomoshalarda. Og’zaki nutq me’yorlarining ommaviy suratda yoyilishi va singishida avvalo maktabgacha va maktab ta’limi katta ahamiyatga ega. muzokaralar olib borishmoqda. qo’llanmalar muhim rol o’ynaydi. zebo. neytral adabiy nutq va adabiy nutqning vazifaviy-uslubiy ko’rinishlari.Tabiiyki. o’z fikrini boshqalarga aniq. umummilliy madaniyatimizning tarkibiy qismi bo’lgan til madaniyatiga. Talaffuz lug’atlari fonetika va nutq madaniyati bilan bevosita aloqada bo’lib. og’zaki nutqni adabiy til talablari asosida me’yorlashda orfoepik qoidalar. keksa va yosh avlod talaffuzi bilan bog’liq bir qator qiyinchiliklar ham mavjud. biz bugun bundan 10-20 yil avvalgi odamlar emasmiz. Jumladan. 1984 yilda «Fan» nashriyotida chop etilgan. husnli. husndor. Buning ustiga. boshqa jonli . Adabiy talaffuz doirasida so’z urg’usi. ravon. ma’lum ma’noda biri ikkinchisini to’ldiradi. Lug’at xuddi ana shu jihatlar hisobga olinganligi bilan qimmatlidir. tadbirkorlarimiz dunyo miqyosida fikrlashmoqda. latofatli. uning lingvistik va tildan tashqarida bo’lgan o’lchovlarini belgilash muhimdir. O’zbek tilida ana shunday lug’at bor. A. Ana shu ma’noda talaffuz (orfoepik) lug’atlar adabiy tilning talaffuz me’yorlarini yoki so’zlarni adabiy til qoidalariga muvofiq talaffuz qilishni belgilab beruvchi vosita sanaladi. turli uchrashuvlar va telekonkurslarda. Darhaqiqat. adabiy nutq va dialektal nutq. chiroyli so’zlash. 1974) ining 223-betidan misol keltiramiz: Chiroyli. Ular garchi ma’nolarining yaqinligi bilan bir sinonimik qatorda joylashsa-da. Bugungi ziyolilarimiz. og’zaki nutq madaniyatiga ta’sir ko’rsatmoqda. Unda 20 mingga yaqin so’z va so’z shakllarining adabiy talaffuz me’yori belgilab berilgan. O’zbek leksikografiyasida yuqorida sanab o’tilgan bu kabi lug’atlarning izohli ko’rinishlari mavjudligi quvonarli voqyeadir. Bu esa. go’zal. ko’rkam. me’yoriy o’lchovlariga ko’ra teng emas. Shunga ko’ra. olimu muhandislarimiz. Bu so’z odamga. Kishilarning so’zlarni to’g’ri talaffuz etishi. sohibjamol. bu nutq shaklini ko’rinishlariga qarab me’yorlash va silliqlash. ifodali qilib yetkazishda talaffuz lug’atining ahamiyati katta. Og’zaki nutq madaniyati mavqyeini ko’tarish uchun adabiy til og’zaki shakli qonuniyatlarini o’rganish.

Masalan. bog’lovchi – dam. husnli so’zlari nisbatan kam qo’llanadi. bir til doirasida so’zlarning shakliy o’xshashligi. «Lug’at»da berilgan 497 omoifodaning 372 tasi ikki omoleksemali.temirchilik atamasi. tildan foydalanuvchilar o’zaro fikr almashinish jarayonida. Ularning qo’llanishi so’zlashuv. . semantik va vazifaviy uslubiy nuqtai nazardan bu so’zlarning ekspressivlik va qo’llanish imkoniyatlari bir xil emas. ham amaliyotda qo’l keladigan ma’lumotlar olishimiz mumkin. Husndor. 13-14-betlar) Tildagi omonimlarning ozligi yoki ko’pligi. badiiy va ommabop uslublarda me’yor sanalsa. izohli lug’atlarning roli beqiyos ekanligini yana bir bor ko’rsatadi. Sh.. predikativ so’z – dim ma’nolarida kelgan (R a h m a t u l l a ye v Sh. o’tkir joy. so’zlashuvda tilning qonunqoida va normalariga rioya qilayotganliklarini hatto sezmaydilar ham. 1984) dan tildagi mazkur birliklar to’g’risida ham nazariy. xususan. chiroyli oyoq. zebo so’zlari ham odamga nisbatan qo’llanadi. Lug’atdagi maqolalar statistikasi ham leksemalarning mazkur turkumi haqida ba’zi fikrlarga kelishga asos bo’ladi.Akobirov me’yor va lug’at munosabatlarini oydinlashtirishga harakat qilar ekan me’yorlar tilda ikki ko’rinishda. bir maqolada 2 tadan tortib 6 tagacha ma’noning farqlanishi tilimiz uchun ijobiy hodisami yoki salbiymi. rasmiy uslub uchun xos emasligi ma’lum bo’lib qoladi. barno qiz. ot-lahza. «Nutq madaniyati va normativ lug’at» asarining muallifi S. ushbu lug’atdan dam so’zi haqida quyidagi ma’lumotlarga ega bo’lamiz: 1. nafas. chunki «umumiy odat»ga muvofiq kelmaydigan har qanday nutq boshqalarga anglashilmaydi.Rahmatullayev tomonidan tuzilgan «O’zbek tili omonimlarining izohli lug’ati» (Toshkent. Zebo kitobiy. Ko’rinadiki. go’zal qiz. Suluv – kam qo’llanadi. Ana shu holatlar me’yor tushunchasining qanchalik nozik va murakkab qamrovli ekanligini hamda ularni payqash va farqlashda lug’atlarning. 6. Chiroyli yuz yoki chiroyli saman deyish mumkin bo’lgani holda ko’rkam yuz yoki oyoq. Xushro’y. 1160 dan ortiq leksemani birlashtiradi» (R a h m a t u l l a ye v Sh. ot-tig’. 49-50-betlar). dam. 4. yuz. 7 tasi besh omoleksemali va 4 tasi olti omoleksemali bo’lib. 5. Haqiqatda esa barcha til sohiblari tildan foydalanish tajribasi orqali tilning qoida va normalarini u yoki bu darajada o’zlashtirib olgan bo’ladilar va ularga «umumiy odat» bo’yicha amal qiladilar.narsalarga nisbatan ham qo’llanilaveradi.. husnli ayol. unga javob (reaksiya) ham bo’lmaydi. xushro’y yigit. Ammo ayrim so’z shakllarining ma’nolarida farqlanishini ko’rsata olishda mazkur tipdagi lug’atlarning xizmatini e’tirof etish maqsadga muvofiqdir..nooshkor va oshkor ravishda mavjud bo’lishini ta’kidlab. ko’rkam ayol. O’zbek tili omonimlarining izohli lug’ati. ko’hlik faqat odamga nisbatan qo’llanadi va «yoqimlilik» ottenkasi bor. 2. metonimiyaga uchrashi. bu haqda shu o’rinda bir narsa deb bo’lmaydi. o’zga tillardan birliklar qabul qilinishi kabi omillar omonimlarning yuzaga kelishiga sabab bo’ladi. «Lug’at» da keltirilgan badiiy adabiyotlardan olingan misollardagi chiroyli saman. suluv.-Toshkent. latofatli Saodat. 1984. 3. binobarin. sohibjamol saman deyishga nutqda aslo yo’l qo’yib bo’lmaydi. ko’rkam hayot. quyidagilarni qayd qiladi: «Normalarning nooshkor mavjudligi shundan iboratki. Ko’rkam asosan jonsiz narsalarga. zebo bezanmoq. ot . ayniqsa. Barno. Go’zal odamga va jonsiz narsalarga nisbatan qo’llanadi. o’sishlar ro’y berishi. Olimning ta’kidlashicha. 21 tasi to’rt omoleksemali. ma’no tarqqiyotida o’zgarishlar. ot – havo. 93 tasi uch omoleksemali. kam darajada odamga nisbatan qo’llanadi». sohibjamol qiz birikmalaridagi aniqlovchi bo’lib kelgan so’zlarni ularning sinonimlari bilan almashtirishning hamma vaqt ham imkoni yo’qligi buning dalilidir. Yuqoridagi lug’at. Busiz hyech qanday aloqaning bo’lishi mumkin emas. Bu so’zda belgi darajasi kuchli.

Mustaqillik sharofati bilan o’zimizda tilimizni tozalashga. g’oya. me’yoriy. oradan chorak asr vaqt o’tgach. lug’atlarning xizmati naqadar ulkan ekanligini tasavvur qilish qiyin bo’lmaydi. sistema. ayqirish/hayqirish.Akobirovning kitobida ham faol qo’llangan norma. qisqacha. Tilshunoslar bu har xilliklarni tilning tabiatidan va amaldagi qoidalardan kelib chiqib tahlil qilishadi. bir davrda me’yor sanalgan til birligi boshqa bir zamonda shunday bo’lmasligi mumkin ekan. Demak. «o’zbekchalashtirish»ga rag’bat va moyillik sezayotgan ekanmiz. tradision kabi so’zlarning nutqimizdan asta-sekinlik bilan chekinayotganligini. stabillashuv. ona tilimizga bo’lgan yangicha munosabatning mevasi. «Imlo lug’ati»da (Toshkent.kodifikasiyalashtiriladi.Akobirov yuqorida nomi tilga olingan kitobida o’zbek tili tizimida ilgari bo’lmagan va ularning qo’llanilishi o’zbek adabiy tili uchun me’yoriy hodisa sanaladigan birliklar sifatida tahlil uchun keltirgan obyektiv. barqarorlashuv. bartaraf etishning yo’llarini axtarishadi va to’g’ri keladiganlarini me’yoriy variant sifatida ommaga tavsiya etishadi. binobarin. plan. Ma’lum bo’ladiki. mayl. normal o’rnida me’yoriy. ularni qonun (kodeks) hukmiga kiritadi. tendensiya. xohish. arava/aroba. truba so’zlarini (A k o b i r o v S. plan o’rnida reja. Ular tildan foydalanuvchilarning nutq faoliyatidagina namoyon bo’ladi. lug’atlar orqali ham qonunlashtiriladi . mavqye. S. normal. talaffuz va boshqa filologik lug’atlar til birliklarining amalda mustahkamlanishi. praktika. leksikologiya va stilistikaga oid adabiyotlarda. proyekt. ularning o’rnini me’yor. intilish. Tilimizda bu kabi variantlar mavjud ekan. Shunday holatlarga ham duch kelamizki. reaksiya. ash-pash/hash-pash va hokazo. Bu narsa til taraqqiyoti jamiyat taraqqiyoti bilan uzviy bog’liq. Keltirilgan ma’lumotlar tildagi me’yoriy holatlarni mutlaq va o’zgarmas hodisa deb tushunish to’g’ri bo’lmasligini ko’rsatadi. shu bilan birgalikda. fikr. Hatto 70-yillarda. ularni me’yor sifatida yana saqlab turish. Agar masala shu tarzda tushuniladigan bo’lsa. degan qoidaning to’g’riligini yana bir bor tasdiqlaydi. Darsliklar va lug’atlar tilning obyektiv normalarini tavsiflash bilan birga. Hozirda obyektiv va truba so’zlarining bir ma’no yo’nalishida xolisona va quvur. Me’yor muammosi qayerda va qachon paydo bo’ladi? Til birliklari o’rtasida har xillik va variantlar bo’lgan joyda. Nutq madaniyati va normativ lug’at. Ana shu tavsiyalar nafaqat grammatikaga. 11-bet). pozisiya. jumladan S. qonunlashtiradi» (A k o b i r o v S. alifbo/alfavit. an’anaviy singari so’zlar egallay boshlayotganini . normativ. proyeksion. adabiylashishi. tizim. 1976) birgina «A» bilan boshlanadigan so’zlarda quyidagi so’z variantlari va ulardan yasalgan shakllar mavjud: avr/abr.Toshkent. 7-bet) tilimizning hozirgi me’yor o’lchovlari asosida olib qaraydigan bo’lsak. 1977. Masalan. ta’sirlanish. holat. shuning uchun ham nooshkordir. proyekt o’rnida loyiha birliklarini ishlatish asta-sekinlik bilan odat tusiga kirib bormoqdaki. manzaraning o’zgarganini kuzatish qiyin emas. asta/ohista. agrar. adab/odob. nutq jarayonida so’zlarning leksik-grammatik variantlari saqlanib qolingan bo’ladi. krovat. tuzilgan imlo.Umumiy odatga aylangan normalar (yoki. deb aytishimiz mumkin. praktika o’rnida amaliyot. o’rin. Bir vaqtning o’zida til madaniyati talablaridan kelib chiqqan holda omma uchun majburiylashtiriladi. odat hukmidagi normalar) til sohiblarining tildan foydalanish tajribasi orqasida orttirgan malaka va ko’nikmalaridan iborat. Oshkor normalar tilning grammatika darsliklarida va turli xil lug’atlarida tavsiflangan va tavsiya etilgan normalardir. buni tilimiz taraqqiyotiga mustaqillikning bevosita ta’siri. an’anani tuzilajak lug’atlarda ham davom ettirishga to’g’ri keladi. Nutq madaniyati va normativ lug’at. muomala jarayonida o’z o’rnini ekvivalentiga bo’shatib berayotgan til birliklarini yangi nashr qilinadigan lug’atlarda qoldirish-qoldirmaslik ustida o’ylab ko’rishimizga ham to’g’ri keladi. barqarorlashishi va bir xilliligi uchun xizmat qiladi.

kuzatamiz. menejer. kompyuterxona. Ana shunday lug’atlarni nashr qilish endigina boshlandi deyish mumkin. broker singari yangidan paydo bo’lgan so’zlarni kelajakda tuziladigan imlo lug’atlarida aks ettirish masalasi bahs talab qilmaydi (O’zbek lug’atshunosligida bu ishlarning allaqachon boshlab yuborilganligini ta’kidlaganmiz. Negaki. Q a r a n g : O’zbek tilining imlo lug’ati. Ammo avvalgi imlo lug’atlarida bo’lmagan auditor. Turli mutaxassislikdagi. adabiy me’yorlarni muntazam ravishda tartibga keltirib turishda. E. Tuzuvchilar: E. -Toshkent. 1998). Binobarin. menejment. yangi yozuvdagi lug’atlarni yaratish va nashr qilish ishini ham jonlantirish zarur.Panasenko. . o’qisho’qitish. deb aytish qiyin. mavjud lingvistik lug’atlar xalqimizning ehtiyojini to’liq qondirmoqda. bundan keyin yaratiladigan lug’atlarda ana shu jarayon hisobga olinishi lozim bo’ladi. Harqalay. tilning me’yoriy va madaniy darajasini belgilashda lug’atlar asosiy oyna hisoblanadi. ta’kidlanganidek. kompyuter.Umarov. Buning ustiga lotin yozuvi asosidagi o’zbek alifbosiga o’tilishi munosabati bilan turli mazmundagi lug’atlar masalasida ham islohotlar o’tkazish hayotiy zarurat bo’lib turibdi. har xilliklarni bartaraf qilishda lug’atlarning ahamiyati katta ekanligini hisobga olib. kasbdagi kishilarning ish faoliyatida.

9-ma’ruza: Adabiy me’yor va nutq madaniyati masalalari R ye j a: 1. O’zbek tilining hozirgi me’yoriy holati uning madaniylik mezoni. 2. . Nutq jarayonida me’yorning buzilishi va ularni tuzatish yo’llari. Me’yorga amal qilish shu tilda so’zlashuvchilar uchun majburiy ekanligi. 3.

e’zozlashimiz hamda uning aqidalarini hayotda qo’llashga qaratishimiz lozim. ularni imlo va talaffuz qoidalari asosida yozish va so’zlashni xalqimiz orasida ommalashtirish. Ulug’ turkolog olim Mahmud Koshg’ariyning «Devonu lug’otit turk» va Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’u bilig» asarlari bu masalaning juda qadimdan o’rtaga qo’yib kelinganligidan guvohlik beradi. 1969 yil 25 may). tilning barcha qatlamlaridagi birliklarni tartibga keltirish. nutqiy madaniyat masalalari bilan shug’ullanish tarzida tushunish to’g’ri bo’ladi. Gap shundaki. ziyolilarimiz. Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. ma’naviy-ma’rifiy soha xodimlari milliy mafkurani takomillashtirish hamda uning asosiy tamoyillarini odamlar ongiga va qalbiga singdirishga qaratilgan ishlarni yangi bosqichga ko’tarishlari zarur» (K a r i m o v I. ikkinchi tomondan. bu qoidalarni lug’atlar shaklida mustahkamlash bugunning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi. aniqrog’i. ilm-fan va madaniyat namoyandalari. varvarizmlar. vulgarizmlar. Davr barcha ziyolilar qatori tilshunoslar oldiga ham yangi va ulkan vazifalarni qo’ydi. O’rta Osiyo madaniyati tarixida ham nutq madaniyati bilan shug’ullanish o’ziga xos mavqyega egadir. odatdagi. Bular orasida xalqimizning nutq madaniyatini yuksaltirish muhim bo’lib qoladi. ezmalik. qisqa va mazmundor so’zlash. Grek notig’i Demosfen (eramizdan oldingi 384 . Boy tajribalarimiz negizida milliy istiqlol mafkurasining yangicha tamoyillari yaratildi. uning amaliy jihatlari. yangicha fikrlashga o’rgatishni maqsad qilib qo’yar ekan. albatta. jargonizmlar. 8-bet). ta’limtarbiya.Karimov aniq-ravshan ko’rsatib berganlar: «Endigi vazifamiz shundan iboratki. ya’ni adabiy tilimizning qat’iy me’yorlarini belgilash. – O’qituvchilar gazetasi. U davrlarda shartli ravishda «Nutq odobi» deb yuritiladigan qoida va ko’rsatmalarda sodda va o’rinli gapirish. u paytlarda davlat arboblarining obro’-e’tibori va yuqori lavozimlarga ko’tarilishi ularning notiqlik mahoratiga ham bog’liq bo’lgan.322) va Rim notig’i Siseron (eramizgacha 106 . O’zbek millatining uzoq asrlik tarixida keyingi o’n yillikda erishgan mustaqilligimiz alohida o’rin tutadi. shunga qadar Misr va Assuriyada. Bu vazifalarni lo’nda qilib. Muhtaram Prezidentimiz belgilab bergan vazifalarni amalga oshirishdan tilshunoslar chetda tura oladimi ? Yo’q. tilshunoslikning nazariy masalalarini jahon andozalari darajasida tahlil qilish. yolg’onchilik. – Toshkent : O’zbekiston. nutq madaniyati muammosi insoniyat sivilizasiyasining barcha bosqichlarida o’rtaga qo’yib kelinganligi ham sir emas. ustozlar oldida nutq odobini saqlash. an’anaviy usullardan voz kechib. To’g’ri. Yozma nutqda: orfografik. ularda uzoq yillar davomida shakllangan va ulug’langan umuminsoniy va milliy qadriyatlarni qayta o’zlashtirishimiz. bir tomondan. milliy istiqlol g’oyasi tushunchalari asosida keng jamoatchilik. erkin va farovon hayot barpo etish ekan. shu bilan birga. Mustaqillik necha asrlar davomida yaratilgan boy ma’naviy-ma’rifiy merosimizni nafaqat o’rganish. Hindiston va Xitoyda mavjud bo’lganligi notiqlik san’ati tajribasidan ma’lum. U ta’limot sifatida qadimgi Rim va Afinada shakllangan bo’lsa ham. Nutq odobi. Og’zaki nutqda : noto’g’ri talaffuz. Bu borada qiladigan ishlarimizni Prezidentimiz I.43) larning hayoti bunga misol bo’la oladi.A. punktuasion me’yorlarning buzilishi. dialektizmlar. Chunki milliy istiqlol g’oyasi yurtdoshlarimizni ma’naviy yangilanish va islohotlar jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirish. ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi faoliyatimizni ulkan bir vazifaga – xalqimiz ongiga milliy istiqlol g’oyasini singdirishimiz. 2000.Tayanch so’z va iboralar: Nutqiy kamchilik : og’zaki va yozma nutqdagi kamchiliklar. rost va dadil gapirish. bunga til madaniyatisiz erishib bo’lmaydi. tilyog’malikni qoralash va boshqalar haqida gap borgan (Bu haqda yana qarang: B ye g m a t o v E. kokofimizmlar. avvalo. laqmalikni qoralash. yoshlarimizni esa erkin. So’z boshi. . keksalar. to’g’ri. balki uni davr talablari asosida qaytadan idrok etish va milliy manfaatimizga xizmat qildirish vazifasini oldimizga qo’ydi. Bizning pirovard maqsadimiz – ozod va obod Vatan.A. Darhaqiqat.

Til shu chamanning ochilgan lolasi bo’lsa. Bilib so’zlasa so’z biligka sonur. Yana: Ardam boshi til. So’zingni ko’dazgil boshing bormasun. nutqiy go’zallikka oid qimmatli ma’lumotlar mavjud. hammaning og’iz qutisidagi qimmatbaho gavhardir. ya’ni odob va fazilatning boshi tildir. Bu o’rinda biz ulug’ shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning nomini alohida ehtirom bilan tilga olamiz. Ko’rkluk kishiga so’z kelar. so’z durlari . So’z dunyoda bor barcha ko’ngillarning qutisidagi javhar. shoxi ko’p. foyda va zararlari haqida». Yusuf Xos Hojibning «Qutadg’u bilig» dostonida ham «Til fazilatlari. U «Mahbub-ul qulub» asarining 24-bobini voizlikka (notiqlik san’atiga) bag’ishlagan «Muhokamat-ul lug’atayn» va «Majolis-un nafois» asarlari esa bevosita tilshunoslikning nazariy muammolarini hal qilishga.Mahmud Koshg’ariyning «Devon»ida nutq odobi uchun ahamiyatli bo’lgan til ma’lumotlari bilan birgalikda nutq. ular so’zlash madaniyatiga bag’ishlangan. Tilingga ehtiyot bo’l. nutq madaniyati. Ayrim namunalar keltiramiz. Tilingdagi yarog’siz so’zingni chiqarma). so’z unga qadalgan injulardir. O’z ijodi bilan so’z qudrati va notiqlik san’atini yuksak darajaga ko’targan alloma nutq madaniyati nazariyasi bilan ham jiddiy shug’ullangan. Agar til bamisoli bir po’lat zanjir bo’lsa. Biligsiz so’zi o’z boshini yeyur. tishing sinmasin…) Esanlik tilasa saning bu o’zung. turkiy (o’zbek) tilining boshqa tillar orasidagi o’rnini belgilab berishga hamda nutq madaniyatini o’rganishga qaratilgan edi. so’z donolik sanaladi. shoxlari o’ralib ketgan daraxtga qush qo’nadi. yaxshi kishiga so’z (maqtov) keladi. «Xamsa» ning har bir dostonida Alisher Navoiy so’zga bo’lgan ehtiromini alohida qayd qiladi. «Til ardami» deb nomlangan boblari bo’lib. boshing ketmasin. «Hayratul . ya’ni. Tanida ruhi bor odam unga ehtiyoj sezadi. Birgina misol: Ko’p sukutga qush qo’nar. Tilingda chiqarma yarog’siz so’zung. (Bilib so’zlasa. So’z jon bo’lib. Tilingni ko’dazgil tishing sinmasun… (So’zingga ehtiyot bo’l. ruh uning qolipidir.abror»dan: «So’z gavharining sharafi shunchalik yuksakki. gavhardek qimmatbaho narsa ham unga sadaf bo’la olmaydi. Nodonning so’zi o’z boshini yeydi). Quyida dostonlarning nasriy bayonidan ayrim parchalarni keltiramiz. (Sening o’zing esonlik tilasang.

So’zni ko’ngilda pishqarmaguncha tilga keltirma. olloh qanday so’zdur bu so’z. Agar so’z bo’lmaganda baxtsizlik yuz bergan bo’lur edi. So’z tufayli Xalil o’zini o’tga tashlagan. go’zalning jamolini o’ziga yoqimli qiladi. Olloh. Insonning jismi gulshan bo’lsa. u so’z bilan najot topadi. nutq undagi xushovoz bulbuldir. qancha boylik sochsang ham bunday naf’ga yetishmaydi. u qaramaydi. elga e’tiborsiz. Ko’p demak so’zga mag’rurlik Va ko’p yemak nafsga ma’murlik. uning rohati rishtaga sarrishta jondaydir» (A l i sh ye r N a v o i y. Yana bir allomaning nutq madaniyati va nutqiy me’yor. . So’z o’lgan odamning tanasiga pok ruh bag’ishlaydi. ul tovlanib turgan ipak matoday tuyuladi. 1985. bundan ortiq ham yana bo’lurmu so’z! So’z jism bo’stonidagi daraxtdir. so’z libosini kiysa.unga qo’ngan shabnamlardir. – Toshkent. Avvalu oxiringga nazar solib. bu – so’zdir. So’z bilan el o’limdan najot topadi. – Toshkent. uni so’zlash qobiliyatiga ega bo’lgani uchun hayvonlardan ortiq qilib yaratdi. ko’ngilda bor tilga surma. So’zdan tandagi tirik ruh halok bo’lishi mumkin. Bu XV – XVI asr ma’naviyatining yirik vakili Mavlono Husayn Voiz Koshifiydir. tilning ofatidur (A l i sh ye r N a v o i y. 58-73-betlar). ma’no durriga intilib. Ma’dani inson gavhari so’z durur. Insonga xos konning gavhari. Hikmatli so’zlar. oxiri ham so’z ekanligini anglab ol ! Haq insonni hayvondan mumtoz aylab (ajratib. Alisher Navoiyning til madaniyatiga oid fikrlari uning boshqa asarlarida ham aytilgan. va har nekim. uning hikmatlari esa elni ojiz qoldiradi. nutq qoidalariga oid qarashlariga qisqacha to’xtalamiz. boshi ham. til. So’z bilan dinsizlar musulmon bo’ladi. Sab’ai sayyor. so’z bilan o’lik tan qayta tiriladi. Ma’noli so’z noziklikda jon rishtasiday. chunki vahdat ahlida (birlik ahlida) bunga ikkilanish yo’qdir. 222223. Olim bu bobda insonning yetti a’zosi – ko’z. qo’l bilan berib xayr qilish iloji bo’lmasa. «Sab’ai sayyor» dan: «Har bir inson dunyoga kelgach. Chunki u so’zning nozik ipagidan kiyib. qorin. Odamni bir og’iz yaxshi so’z bilan xursand qilish kerak bo’lgan vaqtda unga xazina bersang ham. Jabroil ham so’z yukiga hammol bo’lgan. Ularning ayrimlarinigina keltirish bilan chegaralanamiz: Tilga ixtiyorsiz. odamzod gulshanining mevasi ham shu so’zdir» (A l i sh ye r N a v o i y. uni o’ziga mahram qildi. Bularning barchasi so’zdagi mo’’jiza. Til muncha sharaf bila nutqning olatidur va ham nutqdurki. Yaxshi so’z bilan o’lganni tiriltirib olgani uchun Iso payg’ambar o’zini «Jonbaxsh» laqab bilan atagan. so’z daraxtlardagi mevadir. ularni inson organizmi deb emas. Tangri insonni sirlar xazinasi darajasiga ko’targan ekan. gulshani odam samari so’z durur. til bilan ham naf yetkazish mumkin. so’z bilan jonga ruh kirgizadi. balki ma’naviyati va axloqi namoyon bo’luvchi ramziy belgilar sifatida talqin qiladi. quloq. Agar. – Toshkent. Eng avval so’zni tavhid so’zi (xudoga yetishuv) deb bil. 1989. og’iz. saralab). gar nopisand zahir bo’lsa. so’z bilan hayvon deganing insonga aylanishi mumkin. Uning «Futuvvatnomai sultoniy» asarining «Tariqat ahlining odobi» deb nomlangan beshinchi bobida inson ma’naviyati va madaniyatiga oid qarashlari e’tiborga molikdir. Bir so’z bilan qancha balolar daf bo’ladi. qo’l va farj (tanosil a’zosi) ni saqlash odobi haqida mulohaza yuritar ekan. Agar kamolotli xohish bildirib. 363-365-betlar). Uning biri o’likka so’zi bilan jon berib. 1991. Hayratul-abror. 303-betlar).

sidqu-sadoqat tili bilan deb aytgil. uni tilga olmasin. 168 – bet). aytgilki. Beshinchidan. 165-bet). pushaymon bo’lmaslik uchun o’ylab gapirsin. agar so’zning qimmati – qadri bo’lmasa. Tilni saqlash lozim bo’lgan narsalar qaysi deb so’rasalar. Agar so’z senikimi yoki sen so’znikimi deb so’rasalar. 1993. Uchinchidan. g’azalxonlar va saqqolar (meshkobchilar). ovozini baland ko’tarmasin. Yettinchidan. mevani esa daraxtdan ajratib bo’lmaydi» (H u s a y n V o i z K o sh i f i y. To’rtinchi. chunki bo’hton fosihlar ishidir. navkar va xizmatkorlarni la’natlashdan. qabul qulog’i bilan deb aytgil. Koshifiy quyidagilarni yozadi: «Tilning odobi qaysi deb so’rasalar. va’daga xilof gapirish va munofiqona so’z aytishdan. Ikkinchidan. Chunki ko’p gapirish aqli noqislik belgisidir. mazlumlar faryodiga javob berish va marhumlar imdodi uchun so’z aytish. unib chiqmaydi. ularni uch toifaga ajratadi: «birinchi toifa – maddohlar. ko’p gapirmasin. odamzodning sharafi nutq bilan va nutq odobiga rioya qilmagan odam bu sharafdan bebahradir. chunki ulug’larning so’zi bamisoli urug’dir. hali martabaga erishmagan kishilar. Uchinchidan. g’arazli va kinoyali gaplarni gapirmasin. So’z hamma vaqt savob uchun ishlatilishi. mazax-masxara qilish va hazil-huzuldan» (H u s a y n V o i z K o sh i f i y.Jumladan. Yuqoridagi manba. To’rtinchidan. gapirayotganda o’ngu. behuda bahsu munoqashadan. Daraxtni mevadan. Oltinchi.. Oz bo’lsa ham soz gapirishni shior etsin. Ikkinchidan. ayb qilishdan va gap tashishdan. ochilib gapirsin. Yettinchi. qattiq gapirmasin va betga choparlik qilmasin. Agar shunday bo’lmasa. Uchinchi. To’rtinchidan. uning muomala madaniyati va muloqot odobi haqidagi qarashlari ana shu umuminsoniy fazilatlarning tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Birinchidan. munosib so’z aytsin. № 3-4. chunki so’z insonlik daraxtining mevasidir. Ikkinchi toifa – xossago’ylar (dorifurushlar) va bisotandozlar (ko’rgazmachilar). har kimning ahvoliga qarab. Voiz Koshifiy mana shu tarzda asarning oltinchi bobining ikkinchi faslida ma’raka tuzuvchi so’z ahli. Bular shayton vasvasasiga kiradi. Beshinchidan. qarg’ashdan. aytgil: birinchidan. o’zini maqtash va ta’riflashdanki. quyidagilarni bayon qiladi: «Bilgilki. odamlar gapini bo’lib so’z qotmasin. Tilni ochish kerak bo’lgan narsalar qaysi deb so’rasalar. ya’ni notiqlar haqida ma’lumot berib. Ikkinchi. jim turgan ma’qul. gapirayotganda tabassum qilib. Agar martabaga yetmaganlarning suhbat odobi nechta deb so’rasalar. eshituvchilarga malol keltirmaydigan qilib gapirsin. Oltinchidan. aytgil: hojat zarurati yuzasidan ko’ngillarda yashirin bo’lgan rozni izhor etish. quyidagi sakkiz qoidani saqlash kerak: birinchidan. Sakkizinchi. Futuvatnomai sultoniy // Sharq yulduzi. . dag’allik qilmasdan. Olim shu bobning «Suhbat odobi haqida» deb nomlangan oltinchi faslida til odobi haqidagi mulohazalarini davom ettirib. zero yolg’onchi xudoning dushmanidir. Oltinchidan. agar urug’ puch yoki chirigan bo’lsa. so’ramaguncha gapirmasin. yolg’on gapirishdan. lutf va muloyimlik bilan gapirsin.so’liga qaramasin. Uchinchi toifa – qissa so’ylaguvchilar va afsona aytuvchilar. gapirayotganda ovozini baland ko’tarmasin. uni qay yerga ekmang. Agar martabaga erishganlar suhbatda qaysi qoidalarga amal qilishi kerak deb so’rasalar. Chunki bu so’zlar orqali zolimning zulmi mazlumlar boshidan ko’tarilishi mumkin. Agar qaysi til bilan so’z so’zlaysan deb so’rasalar. Beshinchi. aytgil: men so’zniki va so’z menikidir. duoi bad qilishdan. Shayxlar va boshqa martabaga erishganlar uchun ham. bu olti narsaga tilni ochish va sakkiz narsadan tilni saqlash deb aytgil. to’g’ri va haqqoniy bo’lishi kerak. muridlar uchun ham rioya qilinishi zarur bo’lgan bir qancha suhbat odobi mavjud. odamlarga naf’i tegadigan ma’noli gaplarni gapirsin. bu ham sakkizta deb aytgil. Sakkizinchidan. bu xudbinlikka olib keladi. g’iybat va bo’hton gaplardan. chunki bu jonu dilning ofatidir. Agar so’zni qaysi quloq bilan eshitasan deb so’rasalar.

«O’rnida ishlatilgan so’zlar. qisqalik. aniqlik va soddalik uning o’lchovi bo’lishi lozim. adab shakllarini birma-bir ko’rsatib. – M. O’sha davr nutqiy san’at ustalarining nadimlar.I. albatta. agar masalaga lingvistik nuqtai nazardan qaraladigan bo’lsa.Ularning har birining fazilatlari haqida so’z yuritib. u uslubiy jihatdan ham to’g’ri bo’lishi kerak. O’rta Osiyo notiqligining o’ziga xos xususiyati uning xalq ommasi hayotining turli jabhalarini qamrab olganligida edi. – M. bugunga kelib nutq madaniyatiga bo’lgan talab tubdan o’zgardi. 191-bet). bu dastlab nutqning grammatik to’g’riligi demakdir. nutq madaniyati nima? Uni yetarli darajada egallash uchun qanday vazifalarni amalga oshirish lozim va bunda adabiy til me’yorlarining o’rni qanday bo’ladi? Bu savolga javoblarni. rus tilshunosligi katta yutuqlarga erishganligini ta’kidlab o’tish lozim. ya’ni yaxshi nutqda noaniqlikka. Bu ishning amalga oshirilishi esa boy madaniy tariximiz yangi qirralarining ochilishiga.. qasidaxonlar deb yuritilganliklari ham shundan dalolat beradi. o’tkirlik va obrazlilikni ifoda etadi. s. yorqin va dildan bayon etilgan nutq. sog’lom g’oyaga ega bo’lish masalaning bir jihati. Keng ma’noda esa nutq madaniyati nutqiy ta’sirchanlikni. qiroatxonlar. To’g’ri nutq deb esa hozirgi adabiy til me’yorlarga rioya qilib tuzilgan nutqqa aytiladi.29). Yuqorida ta’kidlab o’tganimizdek. 176 –179 .bet). Xo’sh. o’zbek nutqi madaniyatining shakllanishi.: Vыsshaya shkola. Skvorsov : «Nutq madaniyati» tushunchasi bir tomondan nutqning adabiy til me’yorlariga mos kelish darajasini bildirsa. Yuqoridagi manba. ikki ma’nolilikka. Ikkinchidan esa. Muloqot jarayonida fikrga. notiqlik san’ati tarixi o’zbek tilshunosligida maxsus tadqiqot obyekti bo’lgan emas. masalgo’ylar. 2001. Afsuski.I. Keyingi 40-50 yil ichida bu sohada o’zbek tilshunosligida ham ma’lum ishlar amalga oshirildi va bu ishlar davom ettirilmoqda. 1974. ijodiy yorqinlikni. s. S. Bu yo’lda adashmay borish uchun milliy istiqlol g’oyasini ishlab chiqdi. Ammo yuqori nutq madaniyati faqatgina me’yorga rioya qilishidan iborat emas. Ana shu milliy istiqlol g’oyasini xalqimiz qalbi va ongiga singdirishda nutqiy ta’sirchanlik ham alohida mavqyega ega. aniq va ta’sirchan qilib bera olishdir. badihago’ylar. nutq so’zlaganlarida me’yorni saqlash lozimligini bir necha bor takrorlaydi (H u s a y n V o i z K o sh i f i y.I. U yana fikrni ifodalashning aniq vositasini topishdangina iborat bo’lib qolmasdan.Ojegov shunday degan edi : « Yuqori nutq madaniyati nima? Yuqori nutq madaniyati . L. Bu sohada Praga lingvistik to’garagi. 1984. Leksikologiya. Xrestomatiya. bama’ni fikr har doim odamlarning xulq-atvoriga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. nutq madaniyati muammolari bilan olimlar hamma zamonlarda ham shug’ullanib kelishgan. o’ziga xos milliy ma’naviyatimiz doirasidagi til madaniyatimizning qorong’u jihatlarini oydinlashtirishga xizmat qilishi shubhasizdir. . Harqalay. Ma’lum bo’ladiki. go’yandalar. qissago’ylar. uzundan uzoqlikka yo’l qo’yilmasligi. maddohlar. – Toshkent : Yangi asr avlodi. Kultura rechi. Leksikografiya. avvalo taniqli tilshunos olimlarning asarlaridan topamiz. Uning boshqa bir muhim jihati ana shu fikrlarni bayon eta olish qobiliyatidir» (Milliy istiqlol g’oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar. Oliy ta’lim muassasalari uchun qo’llanma. Chunki mustaqil O’zbekiston kelajakda o’ziga xos va o’ziga mos taraqqiyot yo’lini tanlab oldi. muammogo’ylar.bu o’z fikrlarini til vositalari bilan to’g’ri. ikkinchi tomondan tilshunoslik fanining madaniyat quroli bo’lgan adabiy tilni mukammallashtirish maqsadida me’yorlashtirish muammolari bilan shug’ullanuvchi sohadir» (Osnovы kulturы rechi. voizlar. birmuncha ta’sirchan va maqsadga muvofiq vositalarni topish uquvini ham o’z ichiga oladi» (O j ye g o v S.287-288). nutq madaniyati.

Bibliografik ko’rsatkich. – Samarqand.. Nutq madaniyati problemasining paydo bo’lishi va asoslanishi // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. O’zbek tili uslubiyati va nutq madaniyati. «Nutq madaniyati mezonlari» (1976). XXI asrning boshlariga kelib bu masalalarning ko’plari hal bo’ldi. ya’ni madaniy nutqiy prosess demakdir. nutq madaniyatining ilmiy-tadqiqiy obyekti bilan bog’liq problemalar belgilanishi lozim. K a r i m o v S.O’zbek tilshunosligi erishgan yutuqlardan biri shu bo’ldiki. Olimning fikrlarini keltiramiz: «…nutq madaniyati tushunchasi bu. Shu sababli ham. Uchinchidan. Nutq madaniyati tushunchasi va termini keltirilgan ikki hodisa uchun umumiy tasavvur va umumiy nom tarzida tushunilishi mumkin. Nutq madaniyati yoki so’zlashuv madaniyati. ya’ni so’zlash madaniyatini farqlash tarafdorimiz. Nutq madaniyati tushunchasini til madaniyati va so’zlash madaniyati tushunchasiga ajratish tilshunoslikda izchillikka ega emas. Bu haqda qarang: Q o’ n g’ u r o v R. Ikkinchidan.. ayniqsa bir necha yillar shu sektorning bo’lim boshlig’i bo’lib ishlagan E. Keltirilgan ikki omil asosida nutq madaniyati hodisasi ham. Olimning qalamiga mansub «Nutq madaniyati problemasining paydo bo’lishi va asoslanishi» (1973). madaniy nutq ikki faktor asosidagina yuzaga chiqa oladi: a) madaniy til (adabiy til) vositalarining mavjudligi. o’zbek adabiy tilining vosita va imkoniyatlarini. K a r i . Birgina «til madaniyati» va «nutq madaniyati» tushunchalarini chegaralash masalalarini olib qaraylik. asosan. «Adabiy norma nazariyasi» (1997. To’rtinchidan esa. Til madaniyati. ilmiy o’rganish metodlari ishlab chiqildi. «Notiqning nodir boyligi» (1980). ikki xil talqin qilinishi va nomlanishi lozim bo’ladi. ushbu madaniy til vositalaridan gapirganda yoki yozganda maqsadga muvofiq ravishda foydalana olish. Bibliografik ko’rsatkich.Begmatovning xizmatlari katta ekanligini ta’kidlashimiz zarur. 1999) singari asarlarida (Ularning ayrimlari hammualliflikda yozilgan. 2. «Tilshunoslikning muhim sohasi» (1973). J o’ r a ye v T. nutq madaniyati sohasini o’rganuvchi asosiy obyekt bo’lgan til hodisasi aniqlanishi kerak. Nutq madaniyatini yuksaltirishning oldida turgan muammolarni aniq ko’ra bilgan olim bundan 30 yil muqaddam quyidagilarni yozgan edi: «Bizning fikrimizcha. bizningcha. nutq madaniyati alohida o’rganish obyekti qilib olindi va u alohida fan sifatida nazariy asosga qo’yildi.m o v S. Demak. Begmatovning xizmatlari katta bo’ldi. «O’zbek nutqi madaniyati asoslari» (1991). ya’ni aniqrog’i madaniy til vositalari lozim bo’ladi. Xo’sh. Bu borada yana E. «Adabiy norma va nutq madaniyati» . – Samarqand. 156-bet). «madaniylashtirishni» ko’zda tutadi. nutq madaniyatini o’rganish aspektlari (lingvistik va ekstralingvistik) chegaralanishi zarur» (B ye g m a t o v E. biz nutq madaniyati nomi bilan umumiy tarzda yuritilayotgan tushuncha (hodisa)dagi ikki holatni til madaniyati va nutq. avval to’g’ri.A. bu holda til madaniyati termini nutq madaniyati terminiga ekvivalent bo’lib kelmoqda. u bilan aloqador tushunchalarning chegaralari belgilandi. bu tushunchaning til hodisasi va ilmiy problema sifatida tarixi yoritilmog’i kerak. shu bilan birga. Demak. til madaniyati tushunchasi nima ? Til madaniyati tushunchasi nutq madaniyati sohasida til sistemasining o’zini. 1998. bu ikki tushuncha. O’zbek tili stilistikasi va nutq madaniyati. nutq madaniyati sohasi o’z o’rni va fandagi mavqyeini to’la egallashi uchun u nazariy jihatdan asoslangan bo’lishi lozim. Birinchidan. masalan. birga yoki qorishtirilgan holda nutq madaniyati yoki til madaniyati termini bilan yuritilmoqda. «Nutq madaniyati tushunchasi haqida» (1975). Umuman. til madaniyati termini . 2001) nutq madaniyatiga oid ko’plab ilmiy-nazariy fikrlar bayon etilgan. Bu borada O’zbekiston Fanlar akademiyasi Til va adabiyot institutida tashkil etilgan Nutq madaniyati sektorining. «O’zbek nutqi madaniyati masalalari» (1980). – Toshkent. yaxshi so’zlash. 1984. «O’zbek nutq madaniyati ocherklari» (1989). Ammo madaniy gapirish uchun nutqda xizmat qiluvchi madaniy vositalar. «Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari» (1992). 1973. Shunga ko’ra aytish mumkinki.

garchi «til madaniyati» va «nutq madaniyati» tushunchalari tilga oid atama sifatida birbirlaridan farqlansa ham.Ammo eski me’yorni yangisining siqib chiqarishi uzoq va ko’p bosqichli jarayondir. Shu tariqa amaldagi me’yor va yangilik o’rtasida doimiy kurash davom etadi. Tilda yashab turgan so’z va iboralar ularning o’rniga kelayotgan yangilariga osonlikcha o’rnini bo’shatib bermaydi. tasodifiylari uchrab qolishi. Yazыkovaya norma. ruhshunoslik. . ya’ni uning qanchalik ishlanganligi. 1975. qonuniyatlarini nazariy jihatdan asoslaydi hamda bu me’yorga amal qilishni ma’lum ma’noda nazorat ham qilib boradi. hamma uchun umumiy va tushunarli bo’lgan bir qolipga keltirish umuman tilshunoslikning vazifasi sanalsa ham. O’zbek milliy adabiy tili garchi umumxalq tilidan o’sib chiqqan bo’lsa ham. adabiy til doirasining tashqarisida qolib ketishi ham mumkin. s. Ma’lum muddat ular teng darajada. kamchiliklarni tugatishning eng ma’qul yo’llari ko’rsatib turiladi. Chunki umumxalq tili o’zbek tilida uchraydigan barcha elementlarni o’z ichiga oladi va ishlanmagan shaklda bo’ladi. jargonlardan. Xuddi mana shu eskilik bilan yangilik o’rtasidagi kurash va bu kurashda tildagi me’yoriy ko’rinishlarning tanlana borishi jarayonida adabiy til shakllanib boradi. omma o’rtasida me’yorlashmasdan. oddiy so’zlashuv tilidan.39). . so’zlovchi va yozuvchi omma orasida til haqidagi fanning hozirgi zamon yutuqlarini tadbiq etishni o’z oldiga vazifa qilib qo’yadi» (Osnovы kulturы rechi: Xrestomatiya. № 5. Nutq madaniyati tilda ma’lum me’yorda keltirilgan til birliklarining nutqda qo’llanish shart. u mantiq.M. Bunday birliklar orasida til tizimiga to’g’ri kelmaydigan.jonli so’zlashuvda.48. A. u nutq madaniyati sohasining xizmatlarini inkor etmaydi. Ba’zan buning aksi ham kuzatiladi. 1968.A. «Nutq madaniyati» tushunchasi haqida // O’zbek tili va adabiyoti. etika. pedagogika. unda mavjud bo’lgan dialektlar va shevalardan. Binobarin. Til elementlarining me’yorlashishidek uzluksiz jarayonda eskilik bilan yangilik o’rtasida kurash hamisha davom etadi. «Nutq madaniyati» aniq ma’noda til birliklarini nutq jarayonida qo’llashning me’yori. Garchi umumxalq tilining hamma ko’rinishlarida. biri ikkinchisini taqozo qiladigan tushunchalardir.betlar). deb yozadi V. barcha til jamoalarida o’ziga xos tarzda amal qiladigan me’yorlar mavjud bo’lsa ham kodifikasiyalashtirilgan. Ammo nutq uchun tilning birinchi darajada turishini hyech kim inkor eta olmaydi. Nutqdagi yutuq va kamchiliklar tahlil qilinib. normalanganligini ko’rsatadi» (B ye g m a t o v E. maqsadga muvofiqligini anglatsa ham. kasb-hunarga oid va kundalik maishiy nutqda paydo bo’lib. Ma’lum bo’ladiki. til birliklarini me’yorlashtirish. 47. estetika masalalari bilan ham bog’liq. «Biz yangi me’yorlarning grammatika va lug’atlarda qoidalashtirilishi (kodifikasiya) va joylashish vaqtini qayd qilishimiz mumkin. ya’ni ma’lum qoidalarga kiritilgan me’yorlar faqat . umumiy ma’noda ma’lum millatning umumtil doirasida qaraladi.. Ko’rinadiki. Iskovich. nutq til va tildan tashqaridagi (lingvistik va ekstralingvistik) omillarni o’z ichiga oladigan murakkab jarayon bo’lib. aslida ularning birini ikkinchisidan ajratib bo’lmaydigan.bilan ataluvchi tushuncha til sistemasining madaniylik darajasini.sharoitlarini. parallel yashab turishi va vaqtlar o’tishi bilangina o’rnini bo’shatib berishi mumkin. faqat asta-sekinlik bilangina adabiy tildan o’rin oladi» (I s k o v i ch V. boshqacha aytganda. «Nutq madaniyati keng miqyosidagi til tarbiyasini va ommaviy stilistik savodlilikni. umuman xalq tilidan ba’zi jihatlari bilan farq qiladi. Adabiy til esa undan o’zbek millati uchun tushunarli bo’lgan va foydalanishda qulay deb topilgan variantlarini tanlab oladi hamda ularni millat vakillari uchun me’yor sifatida tavsiya etadi. Yangi birlik adabiy qo’llanishning tashqarisida . To’g’ri. me’yor muammolari hamisha ushbu sohaning tadqiqot obyekti bo’lib qolaveradi. 50-58-betlar).

. Yaratilagan birliklar o’sha matnning o’zida qolib ketaverishi. 170).adabiy tilga xos xususiyatdir. pedagoglar va matbuot xodimlarining. Til birliklarining adabiy shaklda me’yorlashuvida shoir va yozuvchilar ijodi namunalari ko’rinishidagi badiiy adabiyotning o’rni ham alohida.A. 1954.A. shoir-yozuvchilarimiz va jurnalistlarimizning xizmatlari katta bo’ldi. . . o’qituvchilar yordamga keladi. Ammo gap shundaki. 1963.deydi V. adabiy tildan o’rin olmasligi. tilda me’yorlashmasligi mumkin.) umumxalq tilining juda katta zahirasidan nisbatan yorqin. Ayni paytda. ijodkorlar adabiy tilning boyishiga. A. badiiy adabiyot tilidagi me’yorni belgilashning o’zi murakkab vazifa ekanligini ta’kidlash lozim. Shu o’rinda A. bir so’z bilan aytganda. vaqt va ommaning qabul qilishi kabi omillar belgilaydi. tanlangan ushbu til boyliklarining adabiy nutqda mustahkamlanishida jamiyatdagi yana bir katta kuchziyolilar. degan fikrini esga olishimiz lozim. Yefimovning «Agar adabiy til tarixan taraqqiy etgan o’zaro hamkorlikda bo’lgan va bo’lib kelayotgan uslublarning murakkab tizimi hisoblanar ekan. Ayniqsa mustaqillik davrida tilshunos olimlarimiz. shoir va yozuvchilarimizning. Istoriya russkogo literaturnogo yazыka. . s. So’z ustalari.M. avloddan avlodga o’tishini ta’minlaydi. . ma’lumotnomalarda qayd etilgan. . Yuqoridagi asar. uning taraqqiyotida olimlarimizning. Bironta yozuvchi.I. «Aynan shu maktab. bironta siyosiy va ilmiy asarlar muallifi. teatr san’ati ustalari va nashriyot xodimlarining hamda jurnalistlarning xizmatlarini qayd qilish lozim. . o’y-xayoliga bog’liq ravishda adabiy me’yor doirasidan tashqarida bo’lgan til shakllari ishlatilishi ham mumkin. undagi ifoda imkoniyatlarining kengayishiga xizmat qilsa. me’yorlashtirish . Badiiy ijod jarayonida shoir va yozuvchilar o’z fikr va hissiyotlarini boshqa ijodkorlardan farq qiladigan. hayotiy va tipik nutqiy vositalarni tanlab olish va ijodiy boyitishdan iboratdir.qanday gapirish va qanday gapirmaslik. Moskovskogo universiteta. Shuning uchun ham adabiy tilning umumxalq tilidan farq qiluvchi tomoni unda yagona me’yorning qat’iy amal qilishi hisoblanadi. Kurs leksiy. Ularning samarali mehnatlari tufayli tilshunoslikning ko’pgina yo’nalishlari bo’yicha qat’iy me’yorlar belgilandi. Ammo adabiy til muntazam taraqqiyot va takomillashuv jarayonini boshidan kechirar ekan.I. bu jarayonni faqatgina so’z ustalarining xizmatlariga bog’lab qo’yish ham to’g’ri bo’lmaydi.: izd. davlat va jamoat arboblarining. Chunki badiiy matnda ijodkor niyati. Tilning haqiqiy ijodkori. bironta notiqlik san’atining dahosi u yoki bu ma’noda nutqiy madaniyat tayyorgarligining maktab bosqichini chetlab o’tgan emas» (D ye g t ye r ye v a T. maktablarda o’rganiladigan qoida va ko’rsatmalar amal qiladi» (I s k o v i ch V. adabiy qayta ishlash (binobarin.deydi T. «Faqat adabiy tildagina. Olimning ta’kidlashicha.so’z ustalari tomonidan ko’proq umumiy. Stanovleniye norm literaturnogo yazыka. ona tilimiz rivojiga oid yangi qoidalar va qarorlar inobatga olingan holda til birliklarining yozuv va muomala jarayonidagi namunaviy variantlari tavsiya etildi. Degtereva. kamroq individual nutqiy vositalarni tilda mustahkamlaydi.K. lug’atlarda. kitobxon tomonidan tushunarli va qabul qilinadigan bo’lishi lozim. bu me’yordan tashqarida bo’lgan holatlar badiiy-estetik jihatdan o’zini oqlaydigan. Bu yo’lda ular yangi so’z va iboralar yaratadilar.A. s. unda alohida bir kishining rolini ular orasidagi ma’lum bir uslubning ishlanuvi doirasida e’tirof etish mumkin» (Ye f i m o v A.7). til tizimidagi ko’pgina munozarali masalalar o’zining nazariy asosiga qo’yildi. favqulodda original ifodalarda berishga intiladilar.S. .M. yaratuvchisi xalq hisoblansa ham. ularni adabiy nutq me’yorlariga aylantiradi. kino. 8-bet). Ularning me’yorlashishini sharoit. ommalashmasligi. ayniqsa. me’yoriy grammatikalarda. Iskovich.

Tildagi birliklar va hodisalarning reallashuvi. tepkilangan tabassumini bukilib olmoq.). Shovilladi tun. Aks-sado) kabi. Jumladan hikoyada shunday ibora va jumlalar bor : tabassumni tashlab kirmoq. o’z tabassumini olish uchun kotibaning stoliga engashmoq. Xuddi ana shu fikrni dunyo sivilizasiyasiga o’zlarining munosib hissasini qo’shgan xalqlarning badiiy va ilmiy tafakkuri haqida bemalol aytish mumkin. tabassumlarini qabulxonada qoldirmoq. shu yerda tilning me’yorlashuvi va madaniylashuvi ham tezroq amalga oshgan. bo’yalgan va tabiiy. Changalidan ketgandi mador. Ko’zlarida so’ngan edi nur (O. ya’ni rasmiy muomalada tildan foydalanish uning me’yorlashuvini. egallagan mavqyei haqida so’z yuritganda bu xalqning necha ming yillar davomida foydalanib kelgan oromiy.Oripov. baxtsiz tabassum. Spornыye voprosы russkoy grammatiki // Russkiy yazыk v shkole. 1988. kichkina tabassumni kattalashtirmoq. . mo’jaz tabassum. binobarin. qalin va yupqa.V. davlatchilik darajasida. Lekin badiiy adabiyot matnida ba’zan boshqa manzaraga ham duch kelib qolamiz. Bu iboralar va jumlalardan tabassumning nima ekanligini bila olmay qolasan kishi.Hazrat Mirning i s t ye ‘ d o d sh u n o s l i k l a r i . u yaxshi yozuvchilardagi asosli chekinishlarni butun go’zalligi bilan his qila boshlaydi». arab. tabassumini joyiga o’rnatmoq. mustahkamlangan va bu davlatning boshqa davlatlar bilan munosabatlari yaxshi yo’lga qo’yilgan va rivojlangan bo’lsa. millat sivilizasiyasi u yaratgan yoki foydalangan yozuvga ham bog’liq. L. rus (kirillisa) yozuvlarini va yana lotin yozuvi asosidagi o’zbek alifbosiga o’tayotganligimizni eslash kifoya.10). tabassumli kulishni o’rganmoq kabilar. tabassumini yechib-kiyib yurmoq. Bundan shunday xulosa kelib chiqadiki. Shunday ekan. urxun (runik). «Insonda me’yorni his qilish xususiyati tarbiyalangan bo’lsa. obrazli tasvir va ifoda uchun xizmat qiladi. pahlaviy. o’zbek xalqi asrlar davomida foydalanib kelgan yozuv madaniyatining takomili hamdir. yunon.Shcherba me’yordan chekinmagan yozuvchining bo’lmasligi. lotin. eftalit. til va nutq madaniyatida tutgan o’rni.yu. Adabiy asarlardan namunalar keltiramiz: Shovillaydi tun bo’yi shamol. sug’d. yangi tabassum. Lekin faqirga eng ulug’ tuyulgan fazilatlari .7) qo’llagan ayrim so’z va iboralarni til me’yori va mantiq me’yori nuqtai nazaridan qanday tushunish lozimligiga o’quvchi qiynaladi. Qaldirg’ochlar uchun l a r z a k o r (A. Hikoyani kulgili chiqarish maqsadida tasvirni bu qadar bachkanalashtirib yuborgan qalamkashning badiiyatdan xabari bor-yo’qligi haqida o’quvchida shubha tug’iladi. kushon. tabassumlarini o’z joyiga qo’ndirmoq. Ollayor Begaliyev «Yo’qolgan tabassum» hajviy hikoyasida (Sharq yulduzi. karoshta. uyg’ur. har bir xalq. xorazm. chekinilmasa asarning zerikarli bo’lishi mumkinligi haqida yozib. tabassumidan ayrilmoq.Ammo bir narsa ravshanki. o’zbek adabiy tilining shakllanishi. Ammo samo o’g’li ya sh i n v o r. binobarin. tabassumini supurib. tabassumini katta-kichik. z a k o v a t p a r v a r l i k l a r i edi (P. mustahkamlanuvi hamda me’yorlashuvida yozuvning xizmati katta bo’lib kelayotganligi shubhasiz. deb ta’kidlagan edi (Щ ye r b a L. O’zbek davlatchiligining shakllanishi hamda xalqimizning dunyo fani va madaniyatida.V. Matjon. hind. o’z tabassumiga tikilmoq. Nafaqat tilning me’yorlashuvi. №1. shubhasiz. tabassumining changini qoqmoq. suriya. bu birliklar o’zi qo’llangan matnda badiiyat uchun. qayerda davlatchilik taraqqiy etgan. tabassumini uyiga tashlab kelmoq. tabassumi bilan kirmoq. adabiy tilning shakllanuvini tezlashtirgan. barkashdek yuzidagi qovunning tilimini eslatuvchi tabassum. s. tabassumidan ayrilmay o’tirmoq. Zero. Yulduzli tunlar). samimiy va g’arazli tabassumlar tartibsiz qalashib yotgan kotibaning stoli ustiga tashlab ketmoq. Tashlanmasdan ohuga yovqur. o’raga tashlab kelmoq. Shunday ekan ularni bir uslub doirasida me’yoriy deb hisoblashga asosimiz bo’ladi.Qodirov. Til tadqiqotchilarining tasdiqlashicha. balki dunyo xalqlari taraqqiyotida ham yozuvning o’rnini chetlab o’tib bo’lmaydi. elliginchi razmer tabassum. 1939.

Achinarlisi shu bo’ldiki. Rus tilining tazyiqi kuchayib borgan sari. konstruksiya. Hattoki. Hyech bo’lmaganda. Biz hyech ikkilanmasdan. mo’g’ulcha. ona qo’y (ovsematok). echki. qo’y. tematika. alfavit. forma. ona biya. Gazeta tilining tadqiqotchisi A. ideologiya. qo’chqor. tilimizda mavjud bo’lgan so’z va iboralarni axtarib o’tirishdan ko’ra stol ustida turgan rus tilida yozilgan ayrim birliklarni so’zma-so’z tarjima qilib qo’ya qolish oson tuyuldi-da. qora mol.uloq so’zlari qo’llanganini kuzatamiz (138-221-betlar). biz bu kamchiliklardan qutuldik. ona quyon. aristokrat. davlat olib borgan ijtimoiy siyosatning til rivoji va me’yorlashuviga ta’siri sezilarli bo’lishi mumkin. obzor. qo’zi.Abdusaidov bu noxush jarayonning xalqimiz o’rtasida tarqalib ketganligi haqida so’z yuritib. aktual. buqa. attestat. sovliq. o’n bosh qoramol deb ishlata boshladik. cho’ponu molboqarlarimizning o’zlari ham gazeta yoki radiodan muxbir kelib suhbatlashganda shunday deb gapiradigan bo’ldilar. anonim. «Rus tili – ikkinchi ona tilimiz » degan sun’iy shior bir asrga yaqin vaqt mobaynida asta-sekinlik bilan tilimizga rus yoki u orqali boshqa tillardan so’z qabul qilish va ularning me’yorlashib borishini ta’minladi. aktiv. prinsip. oblast. sosial. agressor. avantyura. uloq so’zlarini unuta boshladik. «O’zbek tilining funksional stillari» singari asarlarda quyidagi so’zlarni ishlatganmiz: agitasiya. aristokratiya. umumiy oqimdan chetga chiqishning iloji ham yo’q edi. bu muammo bilan shug’ullanish ziyolilar. mustaqilligimizni qo’lga kiritib. O’zbek tiliga chetdan kirib kelgan birliklarning me’yorlashish sabablarini shu tarzda anglaydigan bo’lsak. Kelajakda o’zbek tilida uning barcha sathlari bo’yicha . xususan tilshunoslarning bundan keyin shug’ullanishi va hal qilishi lozim bo’lgan dolzarb vazifasi bo’lib qolaveradi. ayniqsa. mayda tuyoqli mol singari o’nlab jumlalarni tahlil qilib beradi va ularning bu tarzda qo’llanilishini qoralaydi (A b d u s a i d o v A.yunoncha. norma. o’zimiz hammualliflik qilgan «Nutq madaniyati asoslari». sigir. Ularning tilimizda muqobillari yo’qmikan deb o’ylab ko’rmadik. publisistik. – Samarqand. arxaik. sensasion. aktual. amnistiya. 39 –42-betlar). Buni sobiq SSSR hududida yashovchi xalqlar tillariga bo’lgan munosabatdan ham anglasak bo’ladi. avtonom. Masalan. kontekst. avtobiografiya. operativ. Samarqand qishloq xo’jalik institutining 70 yilligiga bag’ishlab nashr etilgan «Qishloq xo’jalik korxonalari rahbarlari va fermerlar uchun amaliy qo’llanma va tavsiyalar» (Samarqand. ataka. personaj. agitator. Chunki ba’zi rahbarlarimizning bosh qotirib. funksional kabi. mayda shoxli mol (melkiy rogatыy skot) tarzida ishlatishdan tortinmadik. Gazeta tili va adabiy norma. prinsipial. arbitr. asta-sekinlik bilan qutulib borayapmiz. Loqaydligimiz esa bunga ko’maklashdi. ottenka. o’zimiz sezmagan holda o’z so’zlarimiz va ifoda usullarimizdan voz kecha boshladik. ona cho’chqa. 1999) kitobining «Chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasi» bo’limida yuqorida keltirilgan atamalar o’rnida qoramol. territoriya. Xayriyatki. aforizm singari so’zlarni qo’llayverdik va shunday qo’llashga ko’nikdik. asta-sekinlik bilan. O’nta sigir. absolyut. Buni yuqorida tanqid qilganimiz chorvachilik sohasida atamalar ishlatishdagi o’zgarishlarda ham kuzatamiz. avtor. oddiy qishloqi o’zbek chorvadorlarimizning. Shu darajaga borib yetdikki.Darhaqiqat. auditoriya. analiz. tana. yirik shoxli qoramol (krupnыy rogatыy skot). alyans. publisistika. xuddi shunday bo’lishi kerakdek. arsenal. ona tovuq. yirik shoxli mol. diapazon. avariya. Bu ruscha matnlarda esa «desyat golov oves». 1986. 80-yillarda yozilib. tilimizdagi oddiy sovliq. avangard. Ularni rus tilidan kalkalab. o’n bosh sigir. uning lug’at tarkibidagi grekcha. Shunday qilib. kollektiv. g’unajin. arabcha so’zlarining paydo bo’lish omillarini ham to’g’ri tushunamiz. agressiv. o’zbek adabiy tilining qanchalik me’yorga keltirilganligi va unga qay darajada amal qilinishi umummilliy o’zbek madaniyatining taraqqiyot darajasini belgilovchi omillardan sanalar ekan. buzoq. informasiya. bunga imkon ham. struktural. funksiya. mayda shoxli mol. o’nta qo’y deyish mumkin bo’lgani holda o’n bosh qo’y. sensasiya. To’g’risi. «desyat golov korova» deb yozilgan bo’lgan.

M a m a t o v A.I. M u k a r r a m o v M. – Toshkent.N.. Stilistika. M a h m u d o v N. – M. 12. O’zbek tilining nutq madaniyatiga oid masalalar //«Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. B ye g m a t o v E. K a r i m o v I. Stilistika russkogo yazыka – M. B a s k a k o v N. A s q a r o v a M..Toshkent. 1980. 1973. № 4. 4. 9. – M. . me’yoriy leksikologiya. me’yoriy stilistika singari yo’nalishlar tadqiq etilishi va ularda til faktlari vazifaviy-uslubiy jihatdan tahlil qilinishi lozim.A. 1969. – Toshkent. 1973. 6. Hozirgi zamon o’zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari. 7. B ye g m a t o v E. 1992. 10. V i n o g r a d o v V. 1961.O’zbek milliy adabiy tili va uni o’rganishga oid masalalar // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. 17. K o j i n a M. – Toshkent. A b d u l l a ye v F. O’zbek xalq og’zaki ijodi asarlarining sintaktik xususiyatlari bo’yicha kuzatishlar. 1983. Barkamol avlod – O’zbekiston taraqqiyotining poydevori.E. Teoriya poeticheskoy rechi. O’zbek nutqi madaniyati masalalari // O’zbek tili va adabiyoti.me’yoriy holatlar aniqlangan va ularning natijasi o’laroq me’yoriy fonetika. Respublika maktablarida ona tili o’qitish va nutq madaniyati // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. N u r m o n o v A. K a r i m o v S. 1997 yil 29 avgust. 1973. 1983.. 1968. 2. 1995. A D A B I Yo T L A R 1. Stilistika xudojestvennoy rechi. O’zbek tilining badiiy uslubi. Stilistik normalar haqida //O’zbek tili va adabiyoti. . Adabiy norma va nutq madaniyati. // Razvitiye stilisticheskix sistem literaturnыx yazыkov narodov SSSR. O’zbek tilining nazariy grammatikasi. Strukturnыye i funksionalnыye stilisticheskiye modifikasii v sovremennыx tyurkskix yazыkax. A b d u r a h m o n o v Ђ. 1973.-_Samarqand: Zarafshon. I b r o h i m o v S. – Toshkent: Fan. me’yoriy grammatika.. Ye f i m o v A. 16. Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy stili. Poetika. Nutq madaniyati problemasining paydo bo’lishi va asoslanishi // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. – Toshkent..A. O’zR Oliy Majlisi 1X sessiyasida so’zlangan nutq.V. 1984. 14. 15. 11. B ye g m a t o v E. A b d u r a h m o n o v X. 1971. №6. 13. 3. me’yoriy frazeologiya. B o b o ye v a A. – Toshkent: Fan. A s o m i d d i n o v a M. 1991. 1963. – Ashxabad. 5..Toshkent: Fan. – Toshkent: Fan. 8.

O’zbek tili stilistikasi. Hozirgi o’zbek adabiy tilining publisistik uslubi. 1983. Til stillari haqida // Sovet maktabi. R ye sh ye t o v V.Toshkent. O’zbek adabiy tili tarixi. T u r s u n o v U. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. 23. A l i ye v A. Adabiy tilning stilistik tabaqalanishi va nutq madaniyati // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. ND – Toshkent. 1995. 32. 1982. 1987. O’zbek dialektologiyasi. S u l a y m o n o v A. R o z ye n t a l D. –Toshkent: O’qituvchi. 21. N ye ‘ m a t o v H.18. 1980. 1983. Sh o a b d u r a h m o n o v Sh. Q o’ ch q o r t o ye v I. – Samarqand. 1974. 37. O’zbek tilining so’zlashuv nutqi sintaksisi masalalari. 38. №6. 2001. 31. 34. O’zbek adabiy tili tarixi. 22.. 28. – Buxoro. 25. Stilistika glagola v sovremennom uzbekskom literaturnom yazыke: Avtoref. 1991. 1991. 1964.A. Q o’ n g’ u r o v R. 1992. O’ r i n b o ye v B. – Toshkent. O’zbek tili stilistikasidan ocherklar. R a s u l o v R. Hozirgi o’zbek adabiy tili. Sh o a b d u r a h m o n o v Sh. dis…. Sh o m a q s u d o v A. –Toshkent: Fan. 36. Q o’ n g’ u r o v R. . Q i l i ch ye v E... O’ r i n b o ye v B. Q u r b o n o v T..nauk. M u h a m ye d o v S. 39. 1973. – Toshkent..I.. O’zbek tilining so’zlashuv uslubi. 1995. 19. 33. Toshkent. K a r i m o v S. dra filol. –Samarqand. Sifat stilistikasi // O’zbek tili stilistikasi va nutq madaniyati masalalari.E. O’zbek adabiy tili tarixi. 24. 1975.I. – Toshkent.. O’ r i n b o ye v B. – Toshkent: O’qituvchi. S a n a q u l o v U. 1982. S a d ы k o v a S. O’zbek tilining funksional stillari. 35. – Toshkent. Q i l i ch ye v B. va boshqalar.. – Toshkent. 1975. O’zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. Funksional uslubiyat va uning mohiyati. O’ r i n b o ye v B. O’zbek adabiy tilining leksik normalari // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami . . 1978.. 1976. T u r s u n o v U. 20. Q u r b o n o v T. O’zbek tili funksional stillarini belgilash to’g’risida // O’zbek tili va adabiyoti. 27._Toshkent. 1995. 1984. Olmosh stilistikasiga oid ayrim mulohazalar// O’zbek tili stilistikasidan kuzatishlar. 30. 1975. 29. – Toshkent: Fan. O’zbek tili grammatikasi. 40. Sh o a b d u r a h m o n o v Sh. Q o’ n g’ u r o v R. – Samarqand.Toshkent: Fan..Q. 1973. №4. O’ r i n b o ye v B. – Toshkent. – M. O’ r i n b o ye v a D.. –Samarqand. 1981. Q o’ n g’ u r o v R. Mu x t o r o v A. 26. Prakticheskaya stilistika russkogo yazыka. 1 va P tomlar.

41. . Adabiy til normalari // «Nutq madaniyatiga oid masalalar» to’plami. – Toshkent. Ђ u l o m o v A. 1973.

703004. 1. «TASDIQLAYMAN» .. Samarqand sh.….16..0 bosma taboq. 15. № 300 buyurtma...2001 yilda bosishga ruxsat etildi.32 Morfologik me’yor…………………………………………49 Sintaktik me’yor……………………………………………69 Uslubiy me’yor………………………………………………87 O’zbek tili me’yorlari va lug’atchilik……………………112 Adabiy me’yor va o’zbek nutqi masalalari……………….M u n d a r i j a Kirish……………………………………………………….23 Leksik-frazeologik me’yor………………………………. Adadi 100 nusxa __________________________________ SamDU nashr-matbaa markazi bosmaxonasida chop etildi.141 5.3 Me’yor hodisasining lingvistik tushuncha ekanligi…….12.5 Adabiy til va adabiy me’yor………………………………13 Hozirgi o’zbek adabiy tili ko’rinishlari va ularning muhim belgilari. Universitet xiyoboni. Imlo va talaffuz me’yori ………………………….125 Adabiyotlar……………………………………………. hajmi 60x84. 9.

f.dots.Filologiya fakulteti dekani: _______ dots. f.n. Ilmiy maslahatchi: M. R.Karimov. sharifi va otasining ismi: Niyazova Nozima Sodiqovna Guruxi: 402 A o’quv yili: 2011 Mavzu: «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari» Ilmiy rahbar: R..Qoraboyev. katta o’qituvchi Taqrizchilar: .Karimov «___» ________ 2011 yil NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI FILOLOGIYA FAKULTETI INGLIZ TILI VA ADABIYOTI KAFEDRASI Bitiruv malakaviy ishini tayyorlab topshirish rejasi Talabaning ismi.

Mavzu rejasini tuzish 2010 yil 10-20 sentabr 3. katta o’qituvchi 2.1.Boboxonov. ya`ni tilda qabul qilingan ob`ektlari. REJA: № 1. Tashqi taqriz: M. Ushbu mavzuni yoritishda olimlarning asarlaridan. Ichki taqriz: Q. ularning turlari haqida fikr yuritilgan. hamda maqol va matallarning kelib chiqishi haqida fikr yuritilgan. Bitiruv malakaviy ish mavzuini tanlash 2010 yil 10 sentabr 2.Sidiqov. Mavzuni to’liq yoritib berishga harakat qilingan. Manba to’plash va tahlil qilish 2010 yil 20 sentabr 2011 yil 10 yanvar Ish mazmuni Bajarish muddati . unda maqol va matallarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilishdagi mohiyatini anglab yetish va shakllanish jarayonini ochib berishga harakat qilingan. Maqol va matallarning tasnifi. nemis va fransuz tillari kafedrasi katta o’qituvchisi Namangan davlat universiteti rektorining buyrug’i: _________________________________________________________ Namangan-2011 Ushbu malakaviy ish maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlariga bag’ishlangan bo’lib. ularning maqollar tarjimasi xususidagi fikrlaridan foydalanilgan.

Kamchiliklarni tuzatish. BMIni birinchi nusxasini tayyorlash va ilmiy rahbar. annotasiya yozish 2011 yil 25 mart 10 aprel 8. Ilmiy rahbar va kafedra mudiri ishtirokida ilk muhokamadan o’tkazish 2011 yil 25 martgacha 7. BMIni olingan taqrizlar bilan birga muqovalangan holda kafedra mudiriga topshirish 2011 yil 10-15 мay 11. BMIni himoya qilish DAK jadvali bo’yicha BMI 2011 yil 15 mayga qadar kafedra mudiri tomonidan qabul qilinadi. Shu muddatgacha topshirmagan talaba Davlat Attestatsiyasiga qo`yilmaydi. Kafedra yig’ilishida muhokama qilish 2011 yil 25 aprel – 10 may 10. Ilmiy rahbar ko’rsatgan kamchiliklarni tuzatish 2011 yil 1 martgacha 6. Taqrizlar olish va muhokamaga topshirish 2011 yil 10 aprel –25 aprel 9. maslahatchiga ko’rsatish va o’qitish 2011 yil 25 yanvar 5. Talabaning imzosi: Ilmiy rahbar imzosi: Guruh rahbari imzosi: ____________ ____________ ____________ .4.

Bajarilgan ishning bob va fasllari bo’yicha qiskacha tavsifi. 8) Himoyaga qo`yish mumkin yoki mumkin emasligi. grafika. 3) Maxsus adabiyotlar va birlamchi materiallardan foydalanganlik darajasi. 4-5 betlar). 7) Bitiruv malakaviy ishdagi yakuniy fikrlarning ilmiy asoslanganligi va tavsiyalarning amaliy ahamiyati. talabga javob berishi. Bitiruv malakaviy ishi tayyor bo`lganidan keyin ilmiy rahbar ish haqida kengaytirilgan xulosa yozib. jumladan. Chizma. shrift va masshtablar amaldagi Davlat standartlariga mos holda qalamda bajarilishi lozim. Xulosada quyidagilar qayd qilinishi shart: 1) 2) Muallif o`z oldiga qo`ygan masalani qanchalik hal qilishga erishganligi. qaysilari sust tahlil etilgani yoki qolib ketganligi. kafedra mudiriga taqdim etadi. o`ng tomondan 15 mm.Kafedra mudiri imzosi: ____________ "__"_______ 2011 yil Eslatma BMI Davlat standarti talablari asosida rasmiylashtiriladi. dastxati o`qib bo`lmas darajada xunuk talabalarning malakaviy ishi komputer komp'yuterda bajarilishi mumkin. Bitiruv malakaviy ishining mustaqil bajarilish darajasi. Barcha satr osti izohlari tegishli sahifada keltiriladi. har bir bob. bobdagi sarlavhalar bobning tartib raqami bilan boshlanib. Xususan A4 formatda 21x29 sm xajm kattalikdagi oq qog’ozga chap tomondan 30 mm. Chet tilida yozilgan BMIga davlat tilida annotatsiya yoziladi. Bobning nomi va matn orasi yaqqol ajrab turishi lozim. Ko`zi ojiz va nogiron. uni talaba o`z dastxati bilan yozishi yoki komputerda bajarishi mumkin. unda ko`chirmachilik holati bor-yo`qligi. . kirish va xulosa qismlari hamda ilovalar yangi sahifadan boshlanadi. pastki tomondan 25 mm qoldirilgan holda yoziladi. ("O`zbekiston Respublikasi Oliy o`quv yurtlari bitiruvchilarining yakuniy davlat attestatsiyasi to`g’risidagi Nizom". 4) 5) 6) Ishning nazariy va amaliy ahamiyati. BMI ning xajmi 10-15 ming so`zdan iborat bo`lib. Mavzudagi qaysi masalalar yaxshi yoritilgani. BMI ning matni qogozning bir tomoniga har sahifaga 26-29 qator yoziladi. unda so`zlarning bo`g’in ko`chirilishiga yo`l qo`yilmaydi.

Ilmiy rahbarning F.I, ilmiy darajasi va unvoni, imzo, sana

Bitiruv malakaviy ishi kafedraning may oyidagi yig’ilishida muhokamadan o`tgach va himoyaga tavsiya etilgach quyidagi ketma-ketlikda terilib, muqovalanadi va kafedra mudiriga topshiriladi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Zarvaroq BMI ni tayyorlab topshirish rejasi BMI ning annotatsiyasi Ilmiy rahbar taqrizi Ichki taqriz Tashqi taqriz Mundarija Kirish

ESLATMA: Kirish qismida mantiqiy ketma-ketlikda quyidagi masalalar yoritilishi lozim: A) Mavzuning dolzarbligi va uning ahamiyati. B) BMIning maqsadi va vazifalari. D) Tanlangan ob'ektlar va tadqiqot usullari. E) Ishdagi ilmiy yangiliklar va erishilgan natijalar. F) Ishning amaliy ahamiyati. E) BMIning tuzilishi haqidagi umumiy ma`lumotlar. 9. 10. 11. 12. Asosiy qism Xulosa va tavsiyalar Ilovalar Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

Kafedra va dekanat Bitiruv malkaviy ishning jadvaldan chiqmay bajarilayotganligi hamda sifatini nazorat qilib turadi. Rejaning bajarilishi holati kafedraning dekabr va mart oylaridagi yig’ilishlarida muhokama qilinadi.

Ushbu topshiriq-reja NamDU Ingliz tili va adabiyoti kafedrasining "___"________ 2010 yildagi yig’ilishida tasdiqlangan.

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI Filologiya fakul'teti 5220100-filologiya (ingliz tili) ta`lim yo`nalishi bitiruvchisi Niyazova Nozima Sodiqovnaning "Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari " mavzuidagi bitiruv malakaviy ishiga DAKning XULOSASI NamDU DAK OUMTV-ng bitiruv malakaviy ishni bajarishga qo`yiladigan talabalar haqidagi OO’MTVning 225-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan Nizomga asosan bitiruvchining malakaviy ishi haqida quyidagi xulosaga keldi: № MEZON Eng yuqori ball To’plangan ball

1 Bitiruv malakaviy ishi uchun tuzilgan reja. Uning mavzuga mosligi, puxtaligi, muammoni qamrab olishi, uslubi 4 ball 2 ball Matnda rejada ko`rsatilgan boblarning ajralib turi-shi, ishning estetik jihatdan ko`rinishi. 3

3 "Kirish" mazmuni, unda adabiyotlar obzorining berili-shi, mavzuning yangi va muhim tomonlarining ochib berilishi va vazifalarning qo`yilishi, ishning nazariy va amaliy ahamiyati bayoni. ball 4 5 6 Ishning yozilish uslubi, ravonligi, fikrni ifoda etish maxorati. Ishdagi qismlarning o`zaro bog’liqligi 3 ball 5 ball 4 ball

5

Keltirilgan misollarning soni, turi, ko`p tilliligi.

7 Adabiyotlardan, Internet materiallaridan foydalanish darajasi va ular asosida o`z fikrini, nuqtai nazarini bildirish. 6 ball 8 9 10 11 12 13 Imlo savodhonligi 3 ball 3 ball 2 ball

Uslubiy va Grammatik savodhonlik

Xusnixat va turli chizmalardan foydalanish Adabiyotlarning to’g’ri ko’rsatilishi Ishning ilmiyligi 20 ball Ishning amaliy ahamiyati 12 ball 2 ball

14 15 16 17 18

Xulosalarning ilmiylik darajasi 8 ball Ichki taqriz Ichki taqriz Tashqi taqriz 3 ball 3 ball 4 ball

Himoya (ma’ruza) qilish 10 ball

Ja’mi: 100 ball

Eslatma: (har bir band bo`yicha aniqlangan ball jamlanadi va umumiy yig’ilgan ballning 100 ga nisbatan foizi chiqariladi).

Talabaning BMI bo`yicha to`plagan reyting bali ____% DAK raisi: A`zolar: ______ ______ ______ ______ Kotib(a) ______ ________________ ________________ ________________ ________________ ________________

M.O`.

Sana: "__"__________2011 yil

Namangan Davlat universiteti filologiya fakulteti 4-bosqich 402-guruh bitiruvchisi Niyazova Nozimaning «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari» mavzuidagi Bitiruv malakaviy ishiga

ILMIY RAHBAR XULOSASI Ushbu bitiruv malakaviy ish tilshunoslikning dolzarb mavzularidan biri hisoblanadi. Mavzu «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari»ga bag’ishlangan bo’lib, ishning asosiy maqsadi, maqol va matallarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilishdagi mohiyatini anglab yetish va shakllanish jarayonini ochib berishdir. Talaba mavzuni to’liq yoritib berishga harakat qilgan, talaba maqol va matallarning kelib chiqishi haqida fikr yuritgan. Maqol va matallarning tasnifi, ya`ni tilda qabul qilingan ob`ektlari, ularning turlari haqida fikr yuritgan;

tarjima jarayonidagi ularning xususiyatlari. Ishning ikkinchi va uchinchi qismlarida maqol va matallarning bir-biridan farqi. Ilmiy rahbar: R.Karimov. ularning maqollar tarjimasi xususidagi fikrlaridan foydalangan. Malakaviy ishni yozishda talaba qiyosiy tipologik metoddan foydalangan. Maqol va matallar tarjimasiga oid muhim shart-sharoitlar o’rganilgan. deb hisoblayman va uni ijobiy baholab..f. Men Niyazova Nozimaning «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari» mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi oliy o’quv yurtlarida bitiruv malakaviy ish oldiga qo’yiladigan talablarga javob beradi. Malakaviy ishning ob`ekti sifatida qiyoslanadigan tillar tipologiyasi olingan. malakaviy ish o’quvchilarning maqol va matallarning tarjimasi xususidagi tushunchalarini biroz bo’lsada kengayishiga sabab bo’ladi. undan dars. f.n. Ishning ilmiy-amaliy ahamiyati shundan iboratki. Ushbu mavzuni yoritishda olimlarning asarlaridan. O’ylaymanki. dotsent . Davlat Attestatsiyasi Hay`ati yig’ilishida himoya qilishga tavsiya etaman.Tarjimashunoslikka oid fikrlar ularning qo’llanish xususiyatlari to’g’risida fikrlarni olg’a surgan. tarjima qilish usullari haqida fikr yuritgan. jarayonlarida qo’shimcha material sifatida foydalanish mumkin.

summary. uch bob. uning o’ziga xos xususiyatlarini. . matallarni tarjima qilishdir. Taqrizchi: f. Ushbu malakaviy ish reja asosida yozilgan bo’lib. Bu sohada ta’lim samaradorligi oshirish har bir pedagog hodimdan alohida faollikni talab etiladi. ilova qismida inglizchao’zbekcha maqollar lug’atini bergan. foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati va ilovadan iborat bo’lib.n.Namangan Davlat universiteti filologiya fakulteti 4-bosqich 402-guruh bitiruvchisi Niyazova Nozimaning «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari» mavzuidagi Bitiruv malakaviy ishiga TAQRIZ Tarjimonlarning ijodiy jarayonida duch keladigan muammolaridan biri bu o’zga tildagi maqol. Talabaning yutug’i shundan iboratki u mavzu yuzasidan zaruriy manbalardan yetarli darajada foydalangan. Talaba Niyazova Nozimaning tadqiqot ishidan maqsadi maqol va matallarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjimadagi muammolarini aniqlash. kirish. Respublikamiz Prezidenti Islom Abdug’aniyevich Karimovning Samarqand viloyatiga qilgan tashriflarida ham aynan chet tillar o’qitilishi dolzarb masalalardan biri ekanligini ta’kidlandi. katta o’qituvchi Q. maqol va matallar orasidagi o’zaro aloqani yoritish. har bir bo’lim va qismlar alohida mavzu mazmuni asosida batafsil yozilgan. o’z oldiga qo’ygan vazifani muvaffaqiyatli bajargan.Sidiqov Namangan Davlat universiteti filologiya fakulteti 4-bosqich 402-guruh bitiruvchisi Niyazova Nozimaning «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari» mavzuidagi Bitiruv malakaviy ishiga TAQRIZ Bugungi kunda chet tillarni o’qitish sohasi jadal sur’atlar bilan rivojlanib bormoqda..f. shuningdek. maqol va matallarning tasnifi va ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjimadagi o’ziga xos xususiyatlarini yoritib berishdan iboratdir. xulosa. Men Niyazova Nozimaning ushbu «Maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlari» mavzuidagi bitiruv malakaviy ishini barcha talablarga javob beradi deb hisoblayman va uni Davlat Attestatsiyasi Komissiyasi yig’ilishida himoya qilishga tavsiya etaman.

ularning turlari haqida fikr yuritilgan. Taqrizchi: Nemis va frantsuz tillari kafedrasi katta o’qituvchisi M. Talaba Niyazova Nozima maqol va matallarning o’zaro bog’liqligini ko’rsata olgan. Ishning ilmiy-amaliy ahamiyati shundan iboratki. o’zaro tushunish va ishonch darvozasini ochadi. unda maqol va matallarning ingliz tilidan o’zbek tiliga tarjima qilishdagi mohiyatini anglab yetish va shakllanish jarayonini ochib berishga harakat qilingan. . hamda maqol va matallarning kelib chiqishi haqida fikr yuritilgan. Ushbu mavzuni yoritishda olimlarning asarlaridan. Maqol va matallarning tasnifi. Mavzuni to’liq yoritib berishga harakat qilingan. tarjima jarayonidagi ularning xususiyatlari.Maqol va matallarni o’zi yaratilgan tilda bilish begona til muhitida adashmaslikda ulkan ahamiyat kasb etadi. undan tarjimashunoslik oid materiallarda va dars jarayonlarida qo’shimcha material sifatida foydalanish mumkin. til bilish sohasidagi obro’ e`tiborini oshiradi. tarjima qilish usullari haqida fikr yuritgan. Mazkur malakaviy ishning maqsadi maqol va matallarning ingliz tilidan o’zbek tilidagi tarjimadagi muammolar mohiyatini anglab yetish va shakllanish jarayonini ochib berishdir. himoyaga tavsiya etish mumkin. Ushbu malakaviy ish muallif tomonidan muvaffaqqiyatli bajarilgan va uni ijobiy baholab. ya`ni tilda qabul qilingan ob`ektlari. Malakaviy ishning ob`ekti sifatida qiyoslanadigan tillar frazeologiyasi olingan. ularning maqollar tarjimasi xususidagi fikrlaridan foydalanilgan. Ishning ikkinchi qismida maqol va matallarning bir-biridan farqi. tarjima qilgan olimlarning xizmatini ko’rsata olgan.Boboxonov ANNOTATSIYA Ushbu malakaviy ish maqol va matallar tarjimasining o’ziga xos xususiyatlariga bag’ishlangan bo’lib. tarjimadagi muammolarni misollar asosida isbotlashga harakat qilgan.

.. …………………………………………………...1. Maqollar tarjimasi muammolari……………………………………………... matal va hikmatli so’zlar tarjimasidagi muammolar……….26 II.48 Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati…………………………………………... Maqol va matallarning muhim frazeologik birlik sifatida…………………….... Matallar tarjimasi muammolari…………………………………………….…50 Ilova………………………………………………………………………………53 ... Maqol va matallargi o’zbekchada tarjima qilish muammolari…………………40 Xulosa…………………………………………………………………………… 46 Summary ……………………………………………………………………….2..9 2. Ideomalar tarjimasi muammolari……………………………………………28 III-bob...19 II Bob. Badiiy tarjimada uslubni aks ettirish muammolari…………………. Tarjima nazariyasining ayrim munozarali masalalari…….MAQOL VA MATALLAR TARJIMASINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI REJA: KIRISH……………………………………………………………………………2 I Bob..27 II.12 3. Masalaning o’rganilish tarixi.. Maqol va matallarning klassifikatsiyasi………………………………………..26 II....9 1.. Maqol...35 1. Badiiy tarjimada maqol matallarning strukturasining ba`zi xususiyatlari……………………………………………………………………… 35 2..3..

fan. ishbilarmonlik xalqimizning. ortiqcha havolanish va xotirjamlikka berilmasligimiz zarur”. mubolag’a bo’lmaydi. Tadbirkorlik haqida gapirganda. xalqimiz uchun munosib hayot darajasini ta`minlash borasidagi ustuvor vazifalar sifatida u davlat hokimiyati va boshqaruvni demokratlashtirishga qaratilgan konstitutsiyaviy islohotlarni yanada chuqurlashtirish. bundan qat’i nazar. poytaxt jamoatchiligi. Prezidentimiz Islom Karimov 2010 yil 27 yanvarda O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo’shma majlisida “Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va kuchli fuqarolik jamiyati barpo etish – ustuvor maqsadimizdir” va 2010 yil 29 yanvar kuni vazirlar maxkamasining majlisida “Asosiy vazifamiz-vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishdir” deb nomlangan ma`ruza qildi. aholi turmush tarzini jahon standartlari darajasiga ko’tarish. deb aytgan chuqur ma’noli so’zlarini yana bir bor eslatmoqchiman. Prezidentimiz o’z nutqida “ Men bu o’rinda Sohibqiron Amir Temur bobomizning barchamizga yaxshi ma’lum bo’lgan "Azmi qat’iy. “Bosib o’tgan yo’limiz va mamlakatimizning dunyoda sodir bo’layotgan tub o’zgarishlar jarayonida tutgan o’rnini xolis va tanqidiy baholar ekanmiz. asosiy xulosalar yil yakuniga bag’ishlangan majlislarda chiqariladi. mard va shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz va loqayd kishidan afzaldir". katta-kichik korxona egasi deydimi. Davlatimiz rahbari. suyak-suyagiga singib ketgan noyob va ezgu fazilat. omilkorlik bilan ish yuritish. Unda davlat va jamoat arboblari. o’z oilasini. . Ammo. biz avvalambor xususiy tadbirkorlikni o’zimizga tasavvur qilamiz. Islom Karimov o’z ma`ruzasida “2010 yilda “Barkamol avlod yili” Davlat dasturining asosiy yo’nalishlari amalga oshirilishi” xususida qisqacha to’xtalib o’tdi. ilgarigi zamonlarda tadbirkorlik balki boshqacha nomlar bilan atalgan bo’lishi mumkin. Aytish kerakki. ajdodlarimiz aynan shu soha hisobidan ro’zg’or tebratib. zero. el-yurt manfaatini ta’minlab kelgan. biz erishgan yutuqlarimizga mahliyo bo’lib qolmasligimiz. “Mustaqillik yillarida demokratik huquqiy davlat qurish. Albatta. Unda Prezident Islom Karimov “Mamlakatimizni modernizatsiya qilish yo’lini izchil davom ettirish – taraqqiyotimizning muhim omilidir” mavzusida ma`ruza qildi. Prezident 2011 yilni Kichik biznes xususiy tadbirkorlik yili deb e`lon qildi. o’z mulki. nodavlat notijorat tashkilotlari va jamoat tuzilmalari va fuqarolarning o’zini o’zi boshqarish organlarining huquq va vakolatlarini kengaytirish va mustahkamlashni aytib o’tdi. Poytaxtimizdagi “O’zbekiston” Xalqaro anjumanlar saroyida 2010 yilning 7 dekabr kuni O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kunning 18 yilligiga bag’ishlangan tantanali yig’ilish bo’lib o’tdi. islohotlarni amalga oshirish borasida erishilgan barcha yutuqlar zamirida Konstitutsiyada belgilab qo’yilgan huquq va asosiy tamoyillar yotibdi”. tadbirkor. Bir so’z bilan aytganda. fuqarolik jamiyatini shakllantirish. millatimizning qon-qoniga. hunarmand usta yoki kasanachi deydimi. dedi. Otabobolarimizning o’z yeri. o’z kasbu hunariga ega bo’lish. dedi Prezident. “mamlakatni isloh qilish va demokratlashtirish jarayoni qat`iy va izchil tus oldi”. axborot sohasida fuqarolar va inson huquqlari kafolatlarini. desak. tadbirkorlik. jamiyat ma`naviy qiyofasini shakllantirish kabi ustuvor masalalarga alohida e`tibor qaratilmoqda. Bu ma`ruzalar bugungi kunda jamiyatimiz taraqqiyotining asosiy yo’nalishlarini belgilab berdi. qanday nom bilan atalmasin uning otini savdogar yoki do’kondor deydimi. xushyor. saylov erkinligini ta`minlash va saylov qonunchiligini takomillashtirish. madaniyat va san’at namoyandalari.KIRISH Respublikamiz mustaqillikka erishgach. mamlakatimizda faoliyat ko’rsatayotgan xorijiy davlatlarning elchixonalari va xalqaro tashkilotlar vakolatxonalari vakillari ishtirok etdi.” Taraqqiy topgan. farovon yashayotgan demokratik davlatlar qatoriga kirish. tadbirkor va ishbilarmon insonlarni qadrlash borasidagi an’analari haqida ko’p gapirish mumkin. yurtimiz tarixida tadbirkorlik qadim zamonlardan buyon alohida o’rin tutib keladi.

o’rtacha oylik darajasining o’sishi 40 foizga. Frazeologizmlar tilning boshqa sohalarida nisbatan birmuncha keyinroq o’rganilayotgan bo’lsada. hikmatli so’zlar. halqimiz ma`naviyati. sanoat sohasi 9 foizga. grammatik xususiyatlari anglatgan ma`nolari va sintaktik o’ziga xosligidan kelib chikadigan yaxlitligicha qo’llaniladigan birliklar ekanligini isbotlashga harakat kildi. madaniyati. Prezidentimiz I.Karimov xalqning milliy madaniyati va o’ziga hosligini ifoda etuvchi vosita bo’lmish o’zbek tilini rivojlantirish bu tilning davlat maqomini vaizchil va to’liq ro’yobga chiqarish davlat ahamiyatiga molik ekanini ta`kidlagan edi. mustahkam hamkorlikni yo’lga qo’yish. Jahonda ishlab chiqarish inqiroz ta’sirida ancha pasayib ketdi. mamlakatimizda ishlab chiqarilgan mahsulotdarga ichki talabni rag’batlantirish masalalri aloxida o’rin tutdi. O’zbekiston Respublikasi prezidenti I. Darhaqiqat o’zbektili sohasida ham milliy imkoniyatlarni tiklash uchun harakat kuchaydi. Mamlakatimizning istiqlolga erishishi o’zbek halqining madaniy ma`naviy hayotida ulkan ijobiy o’zgarishlarning yuzaga kelishiga sabab bo’ldi. uni oldini olish uchun respublikamizda yetarli chora-tadbirlar ishlab chiqildi. milliy ruh va yangi mazmun bilan o’smoqda. ayni haqiqatni aytgan bo’lamiz”. tashqi investitsiyalar 68 foizga oshgani. topishmoqlar yanada ilmiy tatqiq etishni taqazo etadi.Balli tomonidan bir qator o’rganilib chikildi.Bugungi kunda dunyo bo’ylab moliyaviy inqiroz ko’plab mamlakatlarni qamrab oldi. Moliyaviy inqiroz ta`siriga tushmaslik. og’ir kelgan 2009 yilda mamlakatimizning yalpi ichki mahsuloti 8. Prezidentimiz o’z ma`ruzasida bu borada aniq fakt va raqamlarni keltirib “Bu xulosalarni tasdiqlaydigan raqamlar haqida gapiradigan bo’lsak. tashqi savdoning ijobiy saldosi 2. iqtisodiyotimizga jalb etilgan investitsiyalar hajmi 26 foizga. O’zbekistonda iqtisodiy o’sish kuzatildi. Bu masala bo’yicha prezidentimizning quyidagi fikrlarini keltirish o’rinli “Jahon moliyaviy inqirozi sharoitida iqtisodiyotning real sektori korxonalarini qo’llab quvvatlash bo’yicha birinchi navbatda ishlab chiqarishni moderinizatsiya qilish.1 foizga o’sgani. Shunday tatqiqodlar natijasida frazeologiya tarkibida o’rganilayotgan maqol va matal. Istiqlol tufayli milliy qadriyatlarimiz tiklanmoqda. banklar faoliyatini takomillashtirish inqirozning oldini olishning bosh omillaridan ekanligi ta`kidlangan. Mazkur asarda jahonda kechayotgan moliyaviy inqiroz va uning sabablari atroflicha yoritib berilgan. Mana shu misollarning o’ziyoq biz erishgan ko’pgina yutuqlarning yaqqol dalili bo’la oladi. ularni leksik. U o’zining “stilistikadan ocherklar”. axloqiy etiqodlari.A.Karimov tomonidan “Jahon moliyaviy inqirozi va uni O’zbekiston sharoitida bartaraf etish yo’llari” nomli asar yaratildi. aholi daromadlari esa 26. korporatsiya aloqalarini kengaytirish. desak.5 foizga ko’payganini ta`kidlash lozim. ” Butun jahon bo’ylab iqtisodiy susayish kuzatilgan bo’lsa.3 milliard dollardan ko’proqni tashkil etgani. shu jumladan. Umumjaxon tilshunosligida frazeologiyaning umumnzariy masalalari dastlab Sh. SHuningdek O’zbekiston sharoitida moliyaviy inqirozning oldini olish chora-tadbirlari aniq misollar asosida ko’rsatib berilgan.deya ta`kidladi.A. u o’z tekshirish ob`ektida. . tadqiq etish yo’li usullariga ega bulgan fan tarmoqlaridan biri sifatida shakllandi. Dunyoning ko’plab yirik korxonalarida bankrotlik holatiga tushib qoldi. “frantsuz tili stilistikasi”kabi asarlarida so’z birikmalarini sistemalashtirib. Hozirgi bosqichda tillarning frazeolgik majmuasi ilmiy o’rganishga katta ahamiyat berilmoqda. Ishning umumiy tafsiloti. Prezidentimizning bu asarida O’zbekistondagi mavjud iqtisodiy holat va resurslar mamlakatimizni inqirozga dosh berishiga asos bo’lganligi hamda kichik va o’rta biznesni rivojlantirish.

xususan o’zbek tili frazeologiyasining ko’pgina global masalalari e`tibordan chetda qolmoqda. O’zbek va ingliz tilshunosligida maqol va matallarning semantik uslubiy xaqiqatiga doir qator ishlar mavjud. Tadqiqotning ilmiy hamda amaliy ahamiyati: Ushbu tadqiqotning nazariy xulosalari va materiallari o’zbek va ingliz tillari maqol va matallari to’plamini har tomonlama o’rganish uchun keng imkoniyat yaratiladi. . Maqol va matallarni klassifikatsiya qilish. ilmiy makolalar yuzaga keldi.Yo’ldoshevlar . Umarova . hamkorligida M. Tadqiqotga jalb etilgan maqol. N. milliylik xususiyatlarini aniqlash masalasi muammoligicha qolmoqda.Berdiyorov. Mazkur maqsadni amalga oshirish uchun quyidagi vazifalarni bajarish lozim deb topildi: Maqol va matallar shakllanishining nazariy masalalari va qonuniyatlarini aniqlab olish: Maqol va matallarni idiomalardan farqlay bilish: Maqol va matallarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilishda ulardagi milliylik xususiyatlarini saqlab qolish: Maqol va matallarni frazeolagik birlik sifatida o’rganish: Ingliz tilidan o’zbek tiliga maqol va matallarni tarjima qilishning ba`zi qiyinchiliklarini bartaraf etish: Maqol va matallarni boshqa frazeologik birliklardan farqini aniqlash.Raxmatullaev. Tilshunosligimizda keyingi yillarda yuzaga kelgan qator muaammolar shundan iboratki. Tadqiqot uchun ob`ekt qilib qiyoslanadigan tillar frazeologiyasi olingan. matal va ularning talqinlari o’zbek tilining tuzilajak lug’ati uchun qo’l kelishi mumkin.Sodiqova. to’plangan 500 dan ortiq maqol va matallar shuningdek SH. Frazeologiyaning turli kirralarida bagishlangan monologik kuzatuvlar dissertatsion ishlar frazeologik lug’atlar. Qarindosh va noqarindosh tillar frazeologizmlarni qiyosiy tipologik o’rganish ham yo’lga qo’yildi. . o’zbekcha ruscha lug’atlardagi frazeologik materiallardan foydalanildi .Rasulov. B. leksikoligiya grammatikalari bo’limlari qatori o’z o’rganish ob`ektida tekshirish metodiga ega bo’lgan alohida sohasiga aylandi. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari: Hozirgi zamon ingliz tilshunosligida maqol va matallarning shakllanishi. Bundan tashqari tadqiqot jarayonida o’zbek badiy publitsistik asarlardan. Frazeologiyaning o’rganish ob`ektining ko’lami va chegarasi xaqida tilshunoslar bir to’xtamga kelishmagan shu bilan birga bu masalalar yuzasidan qizg’in munozaralar davom etmoqda. tomonidan tuzilgan frazeologik lug’atlar.Nazariy asoslar frazeologiya masalalarini yanada keng urganishda va uning alohida fan tarmogi sifatida shakllana boshladi. sonologiya. Hozirgi paytda esa frazeologiyatilshunoslikning fonetika. E. R. turkiy tillar frazeologiyasi. “O’zbek tilining izohli lug’ati”. Tadqiqot uchun to’plangan maqol va matallar uquv qo’llanmalariga lug’atlar tuzish uchun xizmat qiladi.

1.V. etimologiyasini. bitiklari bilan munosib bellashib.Tadqiqotning metodi. butun bir avlodning kundalik muloqotida maqol matallar bilan yonma-yon ishlatilsa. G. V. Balli. Raxmatullaev. Nazariy ilmiy fikr mulohazalarni shakllantirish va umum-lashtirishda: F de Sassyur. I BOB. o’zlarini baxtli . TARJIMA NAZARIYASINING AYRIM MUNOZARALI MASALALARI I. Masalani o’rganilish tarixi Folklor buyuk mutafakkirlarning hurmatli so’zlari. Maqol va matallarning shakllarini tadqiq etishda shakl va mazmun birligi nazariyasiga asoslanadi. SH. milliy tillarga jon bag’ishlab kelgan. Abduraxmonov. Bundan tashqari mutaqakkirlar o’zlarining fikrlari qanotbaxsh tuyg’ularga aylanib. Umarov kabi qator tilshunoslarning ishlari alohida bo’lib xizmat qildi. E. qiyosiy tipologik tahlil metodlarini asosida tadqiq etishga qaratiladi. SH. shakllanish jixatlarini. Vinogradov. Ishda asosiy e`tibor maqol va matallarning milliyligi.

Tarjima asarlarida kuzatgan maqol va aforizmlar bilan o’zbek xalq maqollari va matallari o’rtasidagi o’xshashlik va yaqinlikni ko’ramiz. u tarjima qilayotgan maqol tegishli tegishli bo’lgan xalqning urf-odati. sayqallanishi asosan o’sha tilni tashkil etgan resurslar hisobiga sodir bo’ladi. Maqol. Bunday xususiyatlarni boshqa til vositalari bilan ifodalash oson emas albatta. Maqol va matalllarni tarjima qilishda tarjimon oldida turgan muammolardan biri shuki. Ana shunday maqol va matal juda ko’pdir. o’quvchini til bilish sohasidagi obro’-e`tiborini oshiriadi. matal. o’zbekcha-inglizcha lug’atlar yaratish bilangina tarjimachilik praktikasida frazeologiya chalkashliklariga barham berish mumkin. Inglizcha-o’zbekcha. alohida o’rganish mumkin emas. ularni boshqa tilga muqobil so’zlar bilan tarjima qilib bo’lmaydi” (A. hamda o’zbekchaga o’girgan printsiplarini ishlab chiqqan. “Ahmoq do’st yovdan yomon” va hokazo. matal va idiomalarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish muhim va murakkab ish ekanligi alohida ta`kidlab o’tiladi: “Har bir tilning o’zida iboralari. chunki ular har bir tilning o’ziga xos xususiyatlarini o’zida aks ettiradi. o’ziga xos xususiyatlar mavjud bo’lib. hikmatli so’zlar va idiomatik ta`birlarni tarjima qilish qiyin ish. Masalan: “Do’sting uchun zaxar yut”. o’zaro tushinish va ishonch darvozasini ochadi. singib ketgan iboralari.S. Maqol va matallarda tafakkur ifodasi. taxminiy ba`zan esa originalga muvofiq kelmaydigan muqobil variantlar bilan chegaralanadi. har bir tilda mazkur tilning o’zigagina mansub vositalar. ulardan kelib chiqadigan hikmat hijjalab qilingan tarjima ichidagi so’zlarda o’z in`ikosini topmaydi. . madaniyati. Biron obraz yoki jumlani ifodalash uchun tarjimada ba`zan ularni mutlaq o’zgartirishga to’g’ri keladi (V. Adabiyotshunoslik fanining hozirgi taraqqiyoti shuni ko’rsatadiki. Bu xol xalqlar o’rtasida qadim zamonlardan beri davom etib kelgan.G. Frazeologizmlarni tarjima qilish masalasi keyingi yillarda tarjima-nazariyasiga doir bir qancha asoslarda ancha mukammal ishlandi. SHunday qilib boshqa tillardagi ko’plab maqol.Pushkin). “do’stingni yomonlagandan qoch”.Salomov o’zining “Maqol va idiomalar” tarjimasi nomli kitobiga hamda shu mavzuda yozilgan dissertatsiya ishida maqol va idiomalarda ta`rif bergan ularning bir-biridan farq qiluvchi tomonlarini ko’rsatgan. o’z quyma maqollari. tarixi bilan tanish bo’lishi kerak. Frazeologik iboralarni tarjima qilish juda murakkab ish ekanligiga doir ba`zi fikr va mulohazalarni bir olim va yozuvchilarning asarlarida uchratamiz. boyiydi va to’xtovsiz ravishda kamolotga intiladi. Ko’pgina yozuvchi.hisoblaganlar.Fyodorov yozadi: “Shunday qilib tarjimaning original avtori bizning tomonga ko’chib keladigan turi yana o’z kuchida qoladi. Xar bir milliy tilning boyishi. do’stlik va o’zaro munosabatdan dalolat beradi. hech bir xalq adabiyotni boshqa adabiyotlardan ajartib olib. Matallarni o’zi yaratgan tilda bilish sizni begona til muxitida adashmasligingizga ulkan ahamiyat kasb etadi. Bizning mavjud ikki tilli lug’atlarimizda ham juda idiomatik iboralar o’z aksini topmagan. milliy xususiyatlar yorqinroq namoyon bo’ladi. Chunonchi.Belinskiy). maqol va matallari til xazinasidir.V. shoir va olimlarning asarlarida maqol. unga kirganlari ham ko’pgina chala. matal va idiomalarda aks etgan hikmatni ularning ona tilimizdagi muqobillari bilan almashtirish vositasidagina ro’yobga chiqarish mumkin. A. Xar bir milliy til o’zining lug’at sostavi va grammatik qurilishiga ega bo’lib. G. asosan o’zining ichki taraqqiyot qonun-qoidalari asosida rivojlanadi. Boshqa tillarda shunday maqol va matallar ham borki.

ob`ekti tana a`zolarining nomlaridan terilgan frazeologizmlar tarjimasi. to’ldiradi. yoshlik. bir – biriga butunlay qarama – qarshi ma`noni ifodalaydigan ikki narsa gul va tukan o’rtasidagi ham birlik bor. biri ikkinchisini taqozo etadi. yorga. nafosat va dag’allik gul va tikan misolida tarannum qilinadi. . ularni bir – biridan ajratib bo’lmaydi.. Tillar frazeologiyasini o’rganishda xalq qanday narsalarning nomini qanday voqea..2.boshqa o’lkalarga safar qildiradigan boshqa turi ham universal tur bo’la olmaydi. Maqol va matallarni tarjima qilish jarayonida ularni quyidagi xususiyatlariga ko’ra tarjima va klassifikatsiya qilish mumkin. eng ulug’ va hurmatli. Tikan esa gulning tamom teskarisi sifatlariga ega. . Bu borada qat`iy hukm chiqarish har doim tarjima turlarini qanday sharoitda tadbiq qilishimizga bog’liqdir”! I. . Ularning har qaysisi hal qiluvchi ahamiyat kasb etolmaydi.tarjimaning bu turi ham bizning. albatta tarjimaning inkor qilish darajasiga borib etish hollari bundan mustasnodir. hodisalarning timsoli sifatida qabul qilganligini aniqlash katta ahamiyatga ega. do’stga gul taqdim qilinadi. Gul – go’zallik. SHuning uchun go’zallik va xunuklik. . Qaranki.Lekin. Muayyan hodisa va voqealarning mazmuni ma`lum narsa va tushunchalar orqali anglashiladi. Tarjimaning bu turlari o’zaro uzviy bog’lanishda bo’lib..ob`ekti raqam va raqamlar tanosibligini aks ettiruvchi frazeologizmlar tarjimasi.ob`ekti xayvonlar nomlaridan tug’ilgan frazeologizmlar tarjimasi. Maqol va matallarning klassifikatsiyasi.. navqironlik timsoli.

razillik va olchoqliq timsolida bo’lib qolishi g’alati tuyuladi. hayvon nomlaridan tuzilgan ko’chma ma`noli iboralar insonning xayvonot olami bilan uzoq zamonlar mobaynida olib borgan munosabatlari vasinchkov kuzatishlarining tildagi in`ikosidir. urush – janjal timsolida. ammo oltinchi idioma tamomida boshqa ob`ektiga asoslangandir. Fratsuzlarda “Corbeux contre corbeuse he se crevent jamais lis yeux ” shakllida talqin qilinadi. xulq – atvor dan yoqarash va maslaklariga muvofiq axloq qoidalarning tasdiqlash. CHumoliga ozrga bermaydi. yoki xo’jalikda tutgan o’rni. deyarli hamma xalqlarda ham qarg’a – dilsiyoxlik baxtsizlik.2.3. uning yaxshi yoki yomon tomondan harakatlanishi. insonga keltirgan foyda – ziyoni bilangina belgilanmaydi. yana eng chuqur mantiq va ma`noni berish uchun hayvon va parrandalarning ongsiz. Xulosa shuki. Kishining g’ayvonot olamidagi eng yaqin do’sti bo’lgan it urushda. Burgaga achchiq qilib ko’rpani kuydirma. ovda. Har bir xalq maqoli. Shayton qadam. Toshbaqa qadam. 1. . tatar xalq maqollarning faqat birinchi tomidagina it to’g’risida 500 tacha maqol keltirilgan. asosan o’sha xalq yashayotgan tabiiy sharoit uchun muvofiq va tipik bo’lganhayvon yoki parrandlarning nomlari asos bo’lib keladi. Itga it o’limi. ilmiy ishda. Demak. esanbatning ko’rsatishicha. Inliz tilidagi “Hawks will not pick hawks eyes out” matalining o’zbekcha “qarg’a qarg’ani ko’zini cho’qimas” degan ekvalenti bor. Turli xalqlarda ushbu matal ob`ektining bir – biriga muvofiq kelishiga sabab shuki. tinch g’ayotda g’amkor. kaptar hamda boshqa shu kabi bir necha hayvonlar insonning juda katta muhabbatiga sazavor bo’lgani holda. zarari ham tegmaydigan musicha. instinktiv harkatlaridan foydalanadilar va ularni hatto “odamlarday” harkat qildiradilar. qo’riqchi posbon. Bular maqol va matallarda qisman o’z aksini topgan. Ammo shunisi borki.4 ekvalent birikmalar bir xil ob`ekt asosida tuzilgan bo’lsa ikkinchi matalning ob`ektlari sal boshqacharoq. xalqlar qarg’aning nomini asos qilib qilib olganlar. N. Kishilar o’z etika. biron hayvon yoki parranda nomining maqol yoki matal uchun ob`ekt bo’lishi. matali va idiomasida. SHuning uchun “ikki yovuz bir – biriga xilofat qilmaydi” ma`nosida matal yaratar ekanlar. Masalan: Baliq boshidan chiriydi. Ba`zan esa bu asosida hayvonlarning o’zlari nomida muloxaza yuritiladi. Ular har bir tilning frazeologiya boyligida katta o’rin egallaydi. hikmat yaratish. dastiyor sifatida uning muhabbatiga sazavor bo’lgan. itning tubanlik va pastkashlik. har bir foydasi ham.Bir – biriga ma`nosi zid bo’lgan ikki ob`ektning kontrast qo’yilishi maqollarning shaklli va mantiqi uchun zaruriy vositalardan biri bo’lganligidan bu matal turli tillarda uchraydi.

Masalan: “It is not good to want and to have”matalini o’zbek tiliga “Istamoq va ega bo’lmoq yaxshimas” deb tarjima qilish shart emas. badiiy asarning ayrim nozik nuqtalarini.erni er qiladigan ham. ularning ob`ekti saqlashga to’g’ri keladi. Timid as a hare Quyoshdek jur`atsiz.1. Masalan: A good wife makes a good husband. . keyin yo’l tanla. First catch your hare then cook it. . .Dobruyu jenoyu i muj chestli 3. . frazeologizmlarning ob`ektini o’rgqnish ularning shakl xususiyatlarini o’rganish hisoblanadi. Ikki tilda birikmaning barcha shakl va ob`ekt belgilari muvofiq kelsa ham. Maqol matal yoki idiomaning shakli va ob`ektlarini aynan saflagan holda bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish uni uchinchi.avval otini taqala. . qora er qiladigan ham xotin. mumkin qadar. o’z milliy qobig’i bilan tarjima qilganda. ammo asosiy narsa – ma`no monandligi bo’lmasa. Zotan. Aksincha. Turli tillardagi maqol matal va idiomalarning muqobillarida shakl va ob`ekt xususiyatlarini o’zgarishchog’ida ular qiyosiy stilistika uchun katta ag’hamaiyatga ega.Sigirning shoxida yursang tuyog’i zirqirar. Frazeologizmlarni bor tildan boshqa tilga tarjima qilganda dastak ma`nodir. Ko’chma ma`noli birikmalarning ob`ekti masalasi ularning shakl xususiyatlari masalasi ekan. demak uni o’rganish ikkinchi darajali ahamiyatga ega deyish to’g’ri bo’lmaydi. Binobarin. . 6. xuddi shu ularni aniq tarjima qilishga ehtiyoj tug’diruvchi sabablardan biridir. bu birikmalar bir – biriga ekvalent yoki muqobil bo’la olmaydi. Uning tarjimasi quyidagicha bo’ladi: “Nafsini tiygan kishi sulton bo’lur nafsini tiymagan kishi ulton bo’lur” 5. to’rtinchi va hokazo tillarga aynan shunday tarjima qilish uchun asos bermaydi. so’z o’yinlarini tarjimada aks ettirishda ba`zan iboraning ob`ektiga alohida e`tibor qilishga to’g’ri keladi.Ne govori “gop” poka ne perepo`gnesh’. Ayrim frazeologik birikmalarning tilda aniq ekvalenti yoki muqobil variantlari yo’qligi ularni umuman tarjima qilib bo’lmasligini ko’rsatmaydi. 4. Masalan . Maqol va matallarni bir tildan boshqa tilga kontekstsiz. 2. Hand and glove. Frazeologik iboralarning ma`nosi va ob`ekti – mazmun va shakl masalasidir.

Ana shu xususiyatni tarjimada to’g’ri aks ettirish nihoyatda ahamiyatlidir. suv so’zlari ham juda ko’p frazelogizmlar uchun asos bo’lib keladi. Turkiy tillarning o’zida ham ayni bir ma`nodagi maqol va matallar tarkibidagi raqamlarning. matallarni ko’rsak: “two blacks do not make a white” “two heads are better than one” “two negatives make an affirmative” “It takes two to make a quarrel” “Certain as two to make and two makes four” Demak. O’zbek tilida etti raqami bilan shunday birikmalar yasalgan: etti qaroqchi. Masalan ingliz tilida quyidagi maqollar. yo bo’lmasa maqoldagi boshqa so’z yoki boshqa ob`ektga fonetik jihatdan ug’unlashib kelgan. Basharti bu qoidaga rioya qilinmas ekan bir xalq tafakkurining gavhari bo’lgan maqol mantiqsiz va beta`sir so’z tizmasiga aylanib qoladi. er. Ob`ekti tana azolarining nomlaridan tuzilgan frazeologizmlar tarjimasi. ikki til materiallari asosida ko’chma ma`no anglatish doirasi va normalarini belgilash frazeologiya . maqollar tarkibidagi raqamlar tasodifiy hodisa emas. “Oyoq” so’zi ham juda ko’p frazeologizmlarning yasalishi uchun hizmat qiladi. matal va idiomatik iboralar ko’p uchraydi. etti og’ayni botirlar va hokazo. “qo’l. Endi ingliz tilidagi ikki raqami bilan bog’liq maqol. matal va idiomalarda ularning umumiy strukturasi va boshqa ob’ektlarning shakl xususiyatlari bilan raqamlarning fonetik libosi o’rtasida bog’lanish bo’ladi. Ob`ekti tana a`zolarining nomlaridan iborat frazeologizmlarning o’rganish ularning ekvivalent va muqobil variantlarini anglash.Ob`ekti raqam va raqamlar tanosibini aks ettiruvchi frazeologizmlar tarjimasi. oyoq” so’zlaridan tashqari bosh. jon. Nemis tilida “auf die Beije ablaufen” oyoqdan oyoqdan. Tilning taraqqiyot natijasida bir qancha raqamlar iboralar tarkibida bora – bora abstrakt ma`no xosil qilib. Muayyan raqamlar dunyodagi juda ko’p tillarda bir xil ma`noda ishlatiladigan frazeologizmlarga asos bo’lib keladi. ob`ekt xususiyatiga qarab. Dunyodagi hamma tillarda ham ob`ektlari raqamlardan tashkil topgan maqol. Ular muayyan traditsiya asosida shunday ishlatib kelingan yoki ma`no tomondan o’sha maqoldagi boshqa ob`ektga aloqador. leksiologiya va xususan tarjima nazariyasi uchun katta ahamiyatda molikdir. Masalan. osmon. Tana azolarining nomlaridan tuzilgan maqol va matallar xar bir tilning frazeologiya boyligida katta o’rin ishg’ol qiladi. Ko’pincha ob`ekti raqamlar va ularning tanosibini aks ettiruvchi maqol. Masalan. boshqa – boshqa bo’lishi e`tiborga loyiqdir. ma`lum slislik klishelarga aylanib qolgan. matallarni uchratishimiz mumkin: qari ot kup yo’l bosar .

Ammo ma`no tomonidan ular bir biridan butunlay farq qiladi. Xar ikkala tildagi matalning ham obrazli asosi bir biriga juda mosdir. shakli va ma`nosi aynan to’g’ri keladigan. Masalan: “The eyes are the mirror of the soul ” ko’z ko’ngil darchasi “Sleep with one eye open” Xushyorni yov bosmas. ayniqsa. uni ona tilidagi muqobil variant bilan taqqoslash. Chet tilidagi biron iborani olib. Rus tilida ne v brov’ “a v glaz” degan matal bor.- qo’l qo’lni yuvar bosh omon bo’lsa do’ppi topilar aql yoshda emas boshda. One eye for an eye and a tooth for a tooth. xatto ekvivalent bo’ladigan iboralarning etimologiyasi biri biridan jiddiy farq qiladi. Yov bossa ham dov bosmas. Tana a`zolarining nomlari asosida tuzilgan maqol. chet tilini egallash metodikasida ham muhimi o’rin tutadi. ularning ob`ektlarini bir-biriga qiyos qilish o’quvchilarda ona tili va chet tili iboralarining o’xshash. Ba`zan xar ikki tilda ob`ekti. O’zbek tilida ham ob`ektlari qosh va ko’z so’zlaridan iborat bo’lgan “qosh qo’yaman de ko’z chiqarmoq” degan frazeologik butunlik bor. matal va ideomalarni o’rganish. bir-birdan farq qiluvchi tomonlariga asoslangan muayyan assotsiatsiyalarning xosil bo’lishiga yordam beradi va natijada o’quvchilarning boshqa tildagi kuchma ma`noli birikmalarning ma`nosini tezroq tushinib olishiga katta imkon yaratadi. . O’chakishgandan it qopmay qolmas.

Masalan: Lost time is never found again yo’qotilgan vaqt sira topilmas.3. Xalq maqoli-xalqning mulkidir. til tabiatining hikmatli merosidir. Maqol qayg’usi esa xalqning qayg’usidir. falsafiy –hikmatona mazmunga ega.I. Maqol xalqning pand-nasixati. Maqol kundalik xayotda kishilarning bir biri bilan muomalada bo’lish jarayonida tug’iladi. matal. uning xukmi ko’p asrlik tajribalari majmui. axloqiy. Maqol g’azabi.xalqning g’azabi Maqol kulgusi-xalq kulgusi va maqol kinoyasi –xalq kinoyasi demakdir deb ko’rsatadi tatar yozuvchisi Noqiy esonboy. ma`naviy-axloqiy xulosasi. Maqol chuqur ijtimoiy. Masalan: Aytilgan so’z-otilgan o’q.xalq milliy ruhining aks-sadosi. xalqning donishmandligidir. ideomo hikmatli so’zlar alohida o’rganilishi lozim bo’lgan mazulardir. Maqol so’zning ko’rki. A word spoken is past recalling. Maqol va matallar frazeologik birlik sifatida Frazeologiya tarkibida o’rganilayotgan maqol. turmushdagi turli voqea-xodisalarga munosabatining ifodasidir. Nima eksang shuni o’rasan . Maqol xalq aqlidrokining maxsuli. nutqning o’tkir quroli.

Do’stlik inoqlik. Qisqasi maqol turmushda sinalgan. you shall mow. Maqol – narsa va xodisalarni obrazli ifodalovchi tilda keng ishlatiladigan ibora va nutq iboratlaridir. ma`lum ezgu tugal umumiy ma`no anglatuvchi ixcham bir shakldagi xalq hikmatidir. is a friend indeed. Tejamlilikka. Maqolda vatanni sevish. Xar bir maqol ham ma`no. Masalan: Measure twice and cut once. YAxshi sog’lik boylikdan afzal. Mard vabotir bo’lishga da`vat etadi. Masalan: Avval o’yla keyin so’yla. Ma`lumki o’zbek tilidagi bu maqolning ekvivalentidagi “uch o’lchab” emas “etti o’lchab bir kesish” uqtiriladi. ota bobolar so’zi sifatida avlodddan avlodga meros bo’lib o’tadi. vijdonlilik g’oyalari maqollarda asosiy o’rinni egallaydi: A friend in need. max shakl. Matal so’zlovchining o’z nutqi mazmuniga munosabatini ifodalaydi. Maqol xalq orasida kun sayin tugilib turganidek. O’z uying o’lan to’shaging. Good health is above wealth. boshqa frazeologik birlikka gap tarkibiga kirib.Uch o’lchab bir kes. maqol ishlatmagan birorta xalq yo’q. Maqollar borki shirin pand nasixat kiladi. Uning boshqa frazeologik birliklardan farqi shuki. sog’likni qadrlashga vaqtni bekor utkazmaslikka da`vat etiladi: Lost time is never found again. First think-then speak. . Yo’qolgan vaqt xech topilmaydi. Matal aytilmoqchi bo’lgan fikrni tugal bayon qilmay. mexnat qilib yashash g’oyalari ilgari suriladi.. ham stilistik funktsiya jixatidan o’ziga xos xususiyatga ega. Ingliz va o’zbek tillaridagi maqollarning talaygina qismi faqat tarkibidagi ayrim so’zlarning ishlatilishi bilan farqlanadi. aql o’rgatadi.As you sow. balki unga ishora qiladi. Maqol bilan matal o’rtasida umumiylik ko’zga tashlanadi. uning bir bo’lagini tashkil etsa. Maqollar frazeologik birikmalarning alohida bir turidirlarki bular “maqol frazeologizmalaridir”. Qiyinchilikdagi do’st eng yakin do’stdir. maqolning o’zi butun gapni tashkil qiladi. . Matal “u axmok odam” deyish o’rniga “uning bir kaynovi past” deydi. “ular bir biriga juda mos” deyish o’rniga – “ular bir olmaning ikki pallasi” deb aytadi.

biroq chidam bilan sukut saqlash xar kimning qo’lidan ham kelavermaydi.sukut qilishdir. Ikkinchi gap: til yarasi tuzalmas.deydi maqol. ixcham birqolip shakliga kirgan demak. nodon odamga qanchalik aql o’rgatmagin u dono bo’lmaydi. ya`ni o’zing ham axmoq bo’lding demakdir. uni na semantik bulaklarga ajratish mumkin. Qanchalik zo’r berib yig’laganing bilan o’lgan odam qayta tirilmaganidek. Aytuvchi axmoq bo’lsa. YUzaki qaraganda:yuzaki qaraganda:tarvuzi –ega. fikrni tayyor nutq qoliplari. shakl ixchamligi maqollarga xos ikkinchi belgidir. chunki avvalo gramatik tahlil qilish uchun berilga savollarning o’zi o’rinsiz bo’lib qoladi. Axmoqqa sukut javob deydi o’zbeklar. tuzalar. Ko’rpinadiki. Nodon odam bilan aytishish oson. axmoqning xaqoratlariga xaqorat bilan javob qilish-sharmanda bo’lish. O’zbeklarda nodonga so’zlagan esiz so’zim. Ikkinchidan. bir qancha oddiy so’z bilan ta`bir qilinmaydigan chuqur axloqiy g’oya qisqa. Maqol obrazli mazmunga ega bo’lgan gapdir. formulalari bilan ifodalash. Bir tildagi idomatik iboralarni boshqa tilga birikma tarkibidagi so’zlarning to’g’ri ma`nosini tarjima qilsa ko’pincha tushunarli bo’lmaganiday xato aynitimning o’zida ham ularni to’g’ri ma`noda talqin qilish ya`ni idomatik birikmaning erkin so’z birikmasi deb talqin qilish tushunmovchiliklar sabab bo’ladi. Boshqacha . kun ko’rmagan kun ko’rsa kunduz kuni chiroq yokar. Uni sintaktik bo’laklarga ajratish mumkin. Lekin shu bilan birga tugal fikrni o’zida ifodalagan maqollardan matallar jiddiy fark qiladi. Bunda ega va kesim mavjud bo’lgan ikkita gap bor.kesim. Bu maqolning qanday hikmati bor? Axir bir axmoq xaqorat qilaversa. Masalan: oy tunda kerak. uni mazmundor kilishda ishlatiladi. hikmat ana shunda. Biroq idoma barqaror leksik butunlik bo’lib. Ko’pgina maqollarga xos uchinchi belgi ularning majoriy ma`nosida ishlatilishdir. Ammo tarvuzi qo’ltigidan tushdi-idomasini bunday talqin tahlil qilib bo’lmaydi. Idioma-shaklan bo’laklarga ajralmaydigan maxrajli birikma tarkibidagi so’zlarning to’g’ri va konkret ma`nosi bilan talqin qilinmaydigan ko’chma ma`no anglatuvchi so’z birkmasidir.Tig yarasi tuzalar til yarasi tuzalmas maqolni sintaktik bo’lib uni tahlil qilaylik. Birinchi gap:tig’ yarasi tuzalar –til yarasi –ega. lekin bunday bema`nilikka olib keladi. jozibador va obrazli qilish.kesim. til yarasi-ega. o’likka yig’lagan esiz ko’zim-degan maqol bor. Binobarin axmoqqa qarshi eng oqilona javob. Avvalo maqol zaminida xalq hikmati yotadi. Ruslar “duraka uchit chto mertvogo lechit” deydilar. YUqoridagi maqolning mazmuni.Bu umumiylik shundan iboratki xar ikkala kategoriya ham nutqni jonlantirish. Maqollar tarkibidagi so’zlarning bir-biriga qofiyalanib kelishi va alliteratsiya qarama qarshi ma`noli so’zlarning birikishi ham maqollarning shakl xususiyatlariga xos belgilardandir. tinglovchi dono kerak-deydi maqol. aql kunda kerak. tushdi. bunday paytda jim turib bulmaydimi? – na jim turib bo’ladi. qo’ltigidan-to’ldiruvchi. Ruslar esa durak boksit umniy myachit deb aytadilar. Idomatik ibora maqol bilan qiyos qilinsa uning o’ziga xos jamoaga ochiqroq ko’rinadi.kesim. tuzalmas.

Maqol turmushda sinalganda ma`lum ezgu tugal umumiy ma`no anglatuvchi ixcham bir shakldagi xalq hikmatidir. ham stilistik funktsiyasi jixatidan o’ziga xos xususiyatga ega. ayyorlik. bo’rini o’sal qiladi. Lekin shunga karamay hammaa maqollarda xalq hikmati yoddadir. Xalq nazarida tulki boshqa jonivorlarga qaraganda ancha aqlli va o’ta ayyor hayvondir. naql.o’sha hayvon va parrandaning xulqiga. ota-bobolar so’zi donolar va xakozo. aql-zakovat bilan oqilona aytilgan muxlat qo’yiladigan. Maqol bilan idoma ma`nosi shakl tomonidan bir biridan jiddiy farq qilsa ham ammo maqol bilan matal bilan idoma o’rtasida o’xshashliklar katta ko’pincha ularni bir biridan ajratish qiyin. tashqi ko’rinishga va hatti – harakatlariga asoslanadilar. yomonlik. bunda shubhasiz. matal. xushxonlik-bulbuldir. masal. kattalik timsoli-fil. xech bir davlat tomonidan bitilmagan konstitutsiyadir. CHunonchi u turli afsonalarda qarg’ani aldaydi. o’zgartirib bo’lmaydigan chuqur ma`noli gap demakdir. Maqol so’zining lug’aviy ma`nosi Maqol so’zining lug’aviy ma`nosi o’ta donolik. Maqol xalq orasida kun sayin tug’ilib turganidek. ayyorlik va qo’pollik timsoli sifatida ma`lum biz hayvon va parrandani belgilar ekan. go’zallik timsoli-tovus. vaxshiylik timsoli-bo’ri. Bular orasida maqol atamasi keng qo’llaniladi. cho’chqa. Xar bir xalqning o’z maqoli matali bor. zulm. Bu merosni xalq juda extiyot bilan ko’z qorachig’idek saqlaydi. Dunyodagi juda ko’p xalqlar yaxshilik. ota bobolar so’zi sifatida avlodlardan avlodlarga meros bulib o’tadi. xalq istedodoning masoqa bilmas shu`lalari. Xalq ijodiyotining o’ziga xos ja`mi og’zaki nutqdan ham yozma adabiyotdan ham turli atamalar bilan nomlanadi. qo’pollik timsoli sifatida qabul kilinganligini aniqlash zarurdir. Judako’p xalqlar ayyorlik. qo’y. xaqsizlik ko’ksiga sanchiluvchi adolat tig’idir. Maqollar-noma`lum shoirlarning yurak satrlari. Xar bir makol ham ma`no. Hamma xalqlar ham farosatsizlik. yuvoshlik timsoli musicha. mug’ombirlik timsoli sifatida tulkini oladilar. zararkunadalik timsoli ilon. Maqollar bir uchun asrning sadosi uzoq o’tmish bilan hamnafaslik xissini uyg’otuvchi chaqiriq zamonlararo ko’prikdir.aytganda idoma bo’laklarga ajralmaydigan yaxlit bir bo’lakdir. ham shakl. itni ko’zini shamg’alat qiladi. vaxshiylik. befahmlik va befarosatlik timsoli-eshak. adovat. yuvoshlik. Xalq maqoli xar bir kishi amal qlishi lozim bo’lgan axloqiy qoidalarning o’ziga xos kodeksidir. mexnatsevarlik timsoli – chumoli va asalari. Maqollar – xech bir podsho e`lon qilmagan farmon. tinchlik timsoli-kabutar. Xar bir xalqning tarixa tafakkuri va ruhiy xolatlari maqol matallarda o’z ifodasini topadi. chayon. qo’pollik timsoli-ayiq. Rus yozuvchisi A. Idoma faqat ko’chma ma`noda ishlatiladigan yaxlit birikmadir. saxiylik. hikmatli so’zlar aforizmlar. Maqol. Tolstoy quyidagi fikrni ifodalaydi. Ba`zi hayvonlarni . ayyorlik timsoli-tulki. Tillarning funktsiyasini o’rgatishda xalq qanday narsalarni nomini kanday voqea xodisalarni timsoli sifatida qabul qilganligini aniqlash katta ahamiyatga ega. Masalan: yomonlik. xech bir prezident muxrlagan qonun.

Turli tillarda har xil ma`nodagi va turli – tuman variantlardagi maqollarni ko’ramiz. turg’unlik. Maqol va idiomalarning shakl xususiyatlari to’g’risida gapirganda qisqagina qilib qisqa deyishning o’zgina kifoya qilmaydi.Build one’s house upon the sand Puch yong’oq bilan qo’yin to’lg’azmoq. . vaziyat. Xuddi geometriya qoidalarida munozarali fikrlar – teorema o’rtaga tashlanib so’ngra bir qancha vositalarni bevosita va shartli ravishda bir – biriga nisbat berib. va boshqa shu kaba mantiqiy tushunchalar va dialektika kategoriyalarga aloqador eng yaxshi misollarni maqol va matallardan topamiz. MATAL VA HIKMATLI SO’ZLAR . . . va qiyos qilib oxirida xulosa chiqarilganday maqol va matlallar ham tilda muayyan bir shaklga.. Axir har qanday qisqa jumla ba`zan chuqur mazmunli har qanday qisqa jumla ham maqol. miqdor. Ularning ba`zilari tildagi parallel ishlatiladi. axloq qoidalariga kirib qolgan go’yona shunday xulosalardir. aloqadorlik. shakl. rivojlanish. qarama – qarshiliklar. Muvofiqlik va ziddiyat. Ba`zilari hatto bir – birini inkor qiladi yoki birining ma`nosini biri to’ldirib keladi. mazmun. MAQOL. II BOB. harakat. taqozo. matal yoki idioma bo’lmaydi – ki. sifat. er qattiq.honour and profit lie not in one sack Foydasi yo’q farishtadan oshna dev yaxshi. qonunlarning in`ikosini ko’ramiz. tariqqiyot.muqaddas bilish ularni ilohiylashtirish ob`ekti shu hayvon yoki parrandalarning nomlaridan iborat maqol idiomalarning xarakteri ta`sir qiladi. nisbiyat. Maqollarda biz ijtimoiy mavjud barcha qoida.Between the horns of a dilemma Osmon yiroq.

til tabiatining hikmatli mezonidir. Turmushda sinalgan.Ruslar ham bu bilan hamfikrlar: “ Duraka uchit’ chto mertvogo lechit’. hokimning xotini. Maqol xalqning pand-nasihati va ma’naviy-axloqiy xulosasi. II. ma’lum shart-sharoit taqozosi bilan yaratiladi. jozibador va obrazli qilish. xalq milliy ruhining aks-sadosi. umniy molchit”. qizi hamda boshqa obraz va personajlarning butun hatti-harakatlari eslatib turadi. Har bir maqol ham ma’no. fikrni tayyor nutq qoliplari. Maqollar tarjimasi muammolari. Ruslar esa “Durak vorchit. shu bilan birga tugal fikrni o’zida ifodalagan maqollardan matallar jiddiy farq qiladi. tugal umumiy ma’no anglatuvchi. Shahar hokimi. . Lekin. Maqol bilan matal o’rtasida umumiylik ko’zga tashlanadi. deydilar. falsafiy-hikmatona mazmunga ega. Dunyoda tilsiz xalq bo’lmagani holda maqolsiz til ham yo’q (Noziy Eslibat). ham shakl. Xlestakov. Matallar tarjimasi muammolari. o’likka yig’lagan esiz ko’zim”. Maqol to’qilmaydi. V. Maqol zamirida xalq hikmati yotadi. Hamma maqollarda ham umumiylik bor. 2. Xalq maqoli har bir kishi amal qilishi lozim bo’lgan o’ziga xos axloqiy hodisalar kodeksidir.TARJIMASIDAGI MUAMMOLAR II. Shu sababli ba’zi maqollar butun bir roman yoki dramaning mazmunini o’zida ifodalashi mumkin. Gogolning mashhur “Revizor” komediyasida epigraf qilib olingan “Basharang qiyshiq bo’lsa oynadan o’pkalama” maqolining asarning boshdan oxirigacha jaranglab turadi. degan yana bir maqol bor o’zbeklarda. Dobchinskiy va Bobchinskiy. formulalari bilan ifodalash uni mazmundor qilishga qaratilgan. Bu umumiylik shundan iboratki. tilda keng ifoda etiladigan nutqiy tarkibdir. Nodonga so’zlagan esiz so’zim. Maqol chuqur ijtimoiy. axloqiy. Chunonchi.1. har ikki tushuncha ham nutqni jonlantirish. balki uning o’zi biron xulosa keltirib chiqarish uchun xizmat qiladi. Maqol so’zlovchining o’z nutqi mazmuniga munosabatini ifodalaydi. M a t a l esa narsa va hodisalarni obrazli ifodalovchi. N. Matal aytilmoqcni bo’lgan fikr muddaoni boshqa vositalarni q’oya mutasaddi qilgan holda ifodalaydigan ko’chma ma’noli nutqiy tarkib bo’lib unda xulosa bo’lmaydi. ma’lum ezgu. balki. ham stilistik funksiyasi jihatidan o’ziga xos xususiyatga ega. “Axmoqqa javob sukut”. ixcham va jarangdor shaklga lirib qolgan xalq hikmatiga m a q o l deyiladi. deydi o’zbeklar.

Ideomalar tarjimasi muammolari.unga o’zlashib ketgan.” (O’zbek tilining izohli lug’ati. “Ma’nosi o’z tarkibidagi so’zlarning ma’nolariga bogliq bo’lmagan. I. umumiy–yaxlit holda ma’no beruvchi ixcham obraz ideomadir.Ideoma ma’lum tilga xos bo’lib . Ideomani (yunoncha : “o’ziga xos ibora”) ta’riflash yanada qiyinroq.Royanskiy bunday iboralarning uch asosiy belgisi ajratib ko’rsatiladi: a).314). 2. U faqat aynan bir tilning o’zigagina xos. birikmaning majoziy ma’no berishi: c). demak boshqa tillarda xuddi shunday iboralar yo’q: 2).Ma’nosi ayni ibora tarkibidagi so’zlarning mazmunidan kelib chiqmaydigan iboraga ideomatik ibora deyiladi. Birikmaning barqarorligi: b).II. Uni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilib bo’lmaydi: . boshqa tilga so’zma-so’z tarjima qilib bo’lmaydigan nutq oborotidir. Buni mazkur til hodisasiga berilgan tariflarning xilma-xilligidan ham bilsa bo’ladi. Shunday tariflarning ayrimlarini keltiramiz. Ideomashunos olim A. Birikmaning semantik butunligi. Agar bu tariflarning mazmuni talqin qilinsa xos quyidagi belgilar namoyon bo’ladi: 1). 1.3.Ya.

Oyog’ini qo’liga olib yugurmoq. Maqol. ko’rsatmoq Frazeologizmlar (maqol. matal va aforizmlar)ning manosi kontekst ichida ochiladi. to’ldirmoq. balki juda ko’p so’zlar va birikmalarni ham aynan tarjima qilib bo’lmaydi: Shunday ideomalar ham borki. Do’sting uchun zahar yut. Darhaqiqat. echkisini Taka demoq. Burgaga achchiq qilib Ko’rpani qo`ydirmoq. chem govorit”-o’zbek tiliga “yaxshi gapirishdan ko’ra yaxshi ishla”. Avvalo. Jo’jani kuzda sanaydilar-tsiplyayet po oseni schitayut: Egilgan boshni qilich kesmaydi-pokornuyu golovu mech ne sechet: Temirni qizig’ida bos-Qo`y jelezo poka goryachno. Bir yigitga yetmish hunar oz. tildan-tilga faqat ayrim so’z va iboralargina emas. Chunonchi. . ularni so’zma-so’z tarjima qilish ham mumkin. Turli tillarda ayni bir xil ma’noni ifodalovchi maqol. olimlarning ko’rsatishlaricha. matal yoki ideomalar aynan bir xil asosga ayni bir narsaning bir qancha jihatlariga yo bo’lmasa tamomila boshqa objektlarga suyangan holda yaratilgan bo’lishi mumkin. matal va ideomalarning bir-biridan farqlanishini quyidagi jadvaldan ham ko’rish mumkin: MAQOL So’zlovchi nodon bo’lsa Tinglovchi dono bo’lsin.3). balki. Masalan. ham manaviy tarafdan aynan muvofiq keladigan mutloq ekvivalentlar ham topiladi. ideomalarnigina emas. objekti. To’g’ri. Binobarin. Puch yong’oq bilan Onasini Uchqo’rg’ondan. ko’pgina maqol. Biroq bunday ekvivalentlar soni juda kam. matal va ideomatik birikmalar ham kirib kelar ekan. ideomalarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilib bo’lmasligini ideomaning kriteriusi deb bo’lmaydi. ikki yoki bir nechta tilda ham shaklan. MATAL O’zini aka. matal va ideomaga asarda tasvirlanayotgan voqealar mazmuni. milliy muhit va uslub hususiyatlariga ko’ra o’z tilidan muqobil yoki monand birikmalar topib qo’yadi yoki ularni so’zma-so’z tarjima qiladi. matal yoki ideomani ham bir qancha o’rinlarda ma’noga qarab xilma-xil o’girish mumkin. Shunga ko’ra ayni bir xil maqol. IDEOMA Qo’ltigidan tarvuzi tushmoq. chunki. Uning ma’nosi tarkibidagi so’zlarning mazmunidan anglashilmaydi. than to say well”-rus tilida “luchshe rabotay. nemis tilida “Brennt ihm auf der Zunge”-rus tilida “U nego yazik cheshitsya”-o’zbek tilida “uning tili qichiyapti” kabi: Indliz tilida “better to do well. Aksariyat hollarda tarjimon har bir maqol. muayyan iboraning manosini ochish uchun uni kontekst ichida olib qarash lozim. ham mazmunan.

Mabodo.-rus tilida: “Qo`y jelezno poka goryacho”-o’zbekchada: “Temirni qizig’ida bos” kabi nemis. M.Sholoxovning “Tinch Don” romanidan keltiriladigan ikki o’rinda ayni bir xil matal qo’llangan: 1. . Yana bir misol: (nem). ayrim vaziyatlarda o’zbek tiliga to’g’ri keladi. Chunki. asl nusxada bunday aspekt o’xshatishdan ko’ra fon bo’lib qolgan.na dve plntnya xvatalo b. seni tug’may”. seni tug’may” (114). »rebyata . mat tvoza kuritsa! Ushbularni Odil Sharipov tarjimasida ko’rib chiqamiz: 1. . “Mat tvoya kuritsa” matali birinchi misolda “oyog’i qo`ygan tovuqday” matali bilan. “Makehay while the sun shines”. uni so’zma-so’z tarjima qilish ham mumkin. tarjima variantida boshqa nimagadir o’xshatish aspekti bo’lgani holda. “Bekorga chopib. nobud qildi. “No news-good news”-rus tilida:-“Otsustviye novostey-toje novost”: nemischada: “An einem Zwinsfaden haengen”-rus tilida: “viset na voloske”. mat’ tvoya kuritsa. ingliz. toje novost-good news: haengen-bo’lmoq-na voloske) o’zaro farqlanadi.. rus va o’zbek tillaridagi ideomalar o’zaro farqlanadi: ba’zi hollarda nemischa yoki inglizcha mazmuni rus tilida tog’ri kelsa. Tarjimada mumkin qadar birikmaning aniqroq.“Gap bilan ish boshqa-boshqa narsalardir”: nemischada: “Uebung macht den Meistar”-rus tilida: ”Delo slavit svoyego mastera”. inglizchada: “Saying and doing are two things”-rus tilida-“Razgovor i delo-dva razniye veshi”. Ish ti..mat’ tvoya kuritsa na dve pletnza xvatilo bi.-o’zbek tilida: “Xayrli boshlangan ish-xayrli tugaydi”. rus tilida: “Ne delay pol delo”: (ing).-o’zbek tilida: “El og’ziga elak tutib bo’lmas” matallaridagi birinchi komponentlar (news-novosti: Zwinsfaden-volosok-qil ustida bo’lmoq: rot-og’iz) mos kelgani holda ikkinchi asoslar (pol delo-never.... O’zbekchada: “Ish ustasi uluglaydi”. djigit nashelsza. vasht vilami poporolis’» A? eto tak? 2.djigit nashelsya. Ideomatik iboralar va matallar tarjimasida birikmalar tarkibidagi objektlar ayirboshlovi masalasiga befarq qarab bo’lmaydi. endi qutidagilarga e’tibor qiling: Inglizchada: “Never do things by halves”-o’zbekchada: “Butun ishni chala qilma”. ikki chetanga yetarli-ya! Bildik. kabi maqol.Da kak je. galiz chiqmaydigan bo’lsa. Onang o’lsin.-rus tilida: “Kak nachalo tak i konets”.Bo’lmasa. so der Ende”. rosa qilichboz yigit ekansan. bu faqat zohiriy monandlikdir. matal va ideomalardagi birikmalarning barcha komponentlari aynandir. Biroq. “Hinter seinen Ohren scheien”-rus tilida:-“zarubit sebe na nosu”-o’zbekchada: “quloqqa isirg’a qilib taqib olmoq”. haligi shum hotin. la’nati shayton. (ing). “Wie der Anfang. 3. iborasi bilan berilgan. o’zbekchada: “hayoti qil ostida bo’lmoq”: Rus tilida: “Na chujoy rotok ne nakinesh platoq”.Ish’ ti.. Lekin afsuski.pribegla i oryot. Narubil dyavol parshiviy . ruscha ideomani “moddiy” tarkibi . deb nega baqiradi? A? Bu qandoq gap? 2.. ikkinchi misolda esa “Onang o’lsin.Yoki.. asl nusha ma’nosiga yaqinroq-kontekstga yaqinroq variantini qidirib topishga harakat qilish lozim. oyog’i qo`ygan tovuqday: “Bolalarining bir-biriga panshaxa sanchishdi”. Shunday qilib.

O’zbek tilida esa rus tilidan (bilvosita tarjima) o’girilgan sababli nemis tilidagi iboraning obrazlarini o’zgargan holda keltirilgan. murakkab ish va shu bilan birgalikda hammani ham birday rozi qilib bo’lmaydigan soha. (Perevod s nem. Rus tilida ham o’zbek tilida ham iboraning .aynan o’xshatish bo’lgan o’zbekona matal bilan tarjima qilish durust natija bermagan. To’g’ri kelgan har qanday ishga dadil kirishadi. Lekin tarjimani tugatganingizdan keyin esa bir o’z bahringiz ochiladi. Quyida Gerhard Hauptmanning “Vor Sonnenuntergang” (Hayot shomi) dramasidan olingan ideomalar tarjimasini keltiramiz: Originalda: Justizrat Hanefeld zur Clotilde: Ich darf Ihnen diese Kleine vorstellen: Inken Peters. “oyogi qo`ygan tovuqday” o’xshatish-ibora ruschada “kak ugorelaya koshka” mataliga aynan ekvivalent bo’ladi. M. ayniqsa qardosh bo’lmagan tillardan tarjima qilish. keng ma’noda ideomalarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilganda har qanday hollarda ham ularning obrazli tamsiliy asoslari aynan muvofiq keladigan variantlar bilangina o’girish manoning o’zgarishiga. ideomalar haqida quyidagi fikrlarimizni ham sizga yetkazmoqchimiz: Ko’plab frazeologizmlar-ideomalar boshqa tildagi. manoviy siljish hodisasi sodir bo’lishiga olib keldi. was ihr vor die Finger kommt. tarjimatilidagi leksik-frazeologik va obrazli-uslubiy jihatdan kambag’allashuviga olib keladi. Bunda har ikkala birikma boshqa-boshqa obyektlarga (tovuq va mushuk) asoslangan bo’ladi. Yuqoridagilardan kelib chiqib. “Mat tvoya kuritsa” ideomasi esa o’zbekcha “onasi baytal”ideomasiga ekvivalentdir. poryadochnaya devushka. bunday birikmalarni muqarrar ravishda asar tarjima qilinayotgan tildagi boshqa uzoq muqobil variantlar bilan almashtirishga ortiqcha ruju qo’yish ham uslubni siyqalashtirishga. die ein ordentliches und fleissiges Maedchen ist. Greift alles mutig an. Smelo beretsya za lyubuyu rabotu. Shunday qilib. kotoraya ey popadaetsya. Chunki. Bunda ham o’sha manzara hosil bo’ladi: garchi birikmalarning tayanch nuqtalari (tovuq va baytal) mos bo’lmasa-da ma’no jihatidan ular mosdir. xushfel qiz Inken Peters. Ruschada: Ganefel’dt Klotil’de: Razreshite predstavit’ vam etu malyutku: Inken Peters. (Ruschadan Hamid Nemis tilidagi “alles angreifen was vor die Fingar kommt” ideomasi o’zbek tiliga so’zma-so’z tarjima qilganda “qo’lidan kelgan har qanday ishga dadil kirishmoq” ma’nosini beradi. O’zbekchada: Hanefeldt Klotildega: Qizchani tanishtirishga ruxsat eting: Odobli. Shu bilan birga. Ruscha tarjima ham ma’noni saqlagan holda bir oz shakliy o’zgarishga duchor qilingan. Levina). Gulom tarjimasi).

all lose. yaqindagi somon yaxshi. balki bir qator aniq qoidalarga asoslanish ko’proq foyda beradi. 2.Salomov bir qator maqol. ispan. . “otkrit dushu” idelmalari bir vaqtlar A. Axilles tovoni-Axillesovo pyata. 3. All covet. 5. matal va ideomalar tarjimasida eng muhimi “qalb intuitsiyasi” bo’lmasdan. Shuningdek. Hechdan ko’ra kech yaxshi.Pushkin tomonidan fransuz tiliga esa bu so’zlar Sharqdan o’tganini payqab olish qiyin emas. Avgey orxonasi-Avgeevo konyushnya. Shunday qilib. Uzoqdagi bo’g‘doydan. rus tilidagi “otdat serdze”. As you make your bed. A bird in the hand is worth two in the bush. Va eng muhimi.obyekti-der Finger-qo’l-barmoq so’zlari tushib qolgan. Pirr galabasi. Ne suli juravlya v nebe. As you sow. Prometey olovi-ogon Prometeya. Bobil minorasi-Vavilnskoye stolpotboreniye. rus tillarida ham birday ishlatiladi. nemis. Ikkita quyonni quvlasang. Prokrust lojasi va boshqa ko’plab ideomalar ingliz. bittasini ham ushlalolmaysan. bu xalqlarning barchasi bu iboralarni birdaq qabul qiladi. It hurar-karvon o’tar. G’. Better late than never. Domokl qilichi. fransuz. Luchshe pozdno. ni odnogo he poymyaesh. Nimani eksang shuni o’rasan. so you must lie on it. 4. -Velosiped ixtiro qilmoq-Izobresti velosiped kabilar hozirda internatsional so’zlar sanaladi. Arpa ekib bog‘doy kutma. matal va ideomatik iboralarning avvaliga Yevropa tillaridan rus tiliga va asta-sekin turli yo’llar bilan o’zbek tiliga kirib qolganini o’zining “Tarjima nazariyasi asoslari” darsligida ko’rsatib o’tgan. Quyida ideoma va iboralarning ingliz tilidagi maqol va matallarning o`zbekcha va ruscha tarjimasi bilan tanishamiz: Proverbs 1. Masalan. Prof. to i pojnesh. a day sinitsu v ruki. Pogonishcya za dvumyami sayzami. maqol.S. Xusumat olmasi-yabloko razdora. you shall mow. Sobaka layet-veter nosit. One‘s bark is worse than one‘s bite. Kak postelesh. chem nikogda. Amerika ochmoq-Otkrit Ameriku.

Birikmaning ob`ekti hamisha saqlashga intilish g’alizlik tug’dirsa. (frazeologiyani lug’atda aks ettirishda ularni etakchi ma`no ob`ektiga qarab joylashtirish va alfavit tartibida qo’shimcha ob`ektiga navbat kelganda asosiy ob`ektga ishora qilish zarur). Ana shunday hollarda ba`zan sohta ekvivalientlar ham ishlatib yuborilishi xavfi tug’iladi. Badiy tarjimada maqol va matallar strukturasining ba`zi hususiyatlari Tarjimada maqol va matallar ob`ektining o’zgarishi va saqlanishi masalasi o’zbek tarjimashunosligida mutlaqo o’rganilmagan. mexanik ravishda. BADIIY TARJIMADA USLUBNI AKS ETTIRISH MUAMMOLARI III. buning sabab va oqibatlari nimadan iborat? Quyida ana shu masalalar atrofda fikr yuritiladi. uni aniq tarjima qilish kerakmi. Ikkinchi tomondan. ularni faqat ma`nosiga qarab aks ettrishning iloji bo’lmas edi. Chunonchi. . Demak. Demak. uning ob`ektlariga qarab tarjima qilib. yohud boshqa yo’llar bilan aks ettirish ma`qulmi degan masalalarni belgilashda birikma ob`ektini ahamiyati katta: frazeologizm ob`ekti uni qanday tarjima qilish kerakligini belgilovchi narsadir. frazeologiyaning qaysi qatlamlarida ularning ob`ektlari bir – biriga muvofiq keladi. Ko’p hollarda esa tarjimon birikmani.III – BOB. Ikki til frazeologiyasining ob`ektlarini muqoyasa qilish qiyosiy va chog’ishtirma grammatika yaratishda ham qimmatli material beradi. matal va idiomalar mazmunan bir-birlarining o’rnini qoplay olmasligi mumkin. ikki tilli lug’atlarda frazeologiyani ob`ektiga qarab joylashtirish printsiplari puxta ishlab chiqilmaganidadir. tarjimada birikmaning ob`ektini o’rganish uni qaysi yo’l bilan tarjima qilish lozimligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. ob`ektlari hamda shakllari bir-biriga juda muvofiq keladigan ayrim maqol. birikmaning ob`ekti uni qanday tarjima qilmaslik kerakligini ham belgilovchi omillardan biridir. Qanday hollarda. Frazeologiya ob`ektini o’rganish leksikologiyada ham katta ahamiyat kasb etadi: agar mavjud ikki tilli lug’atlarda maqol. Buning sababi. matal va idiomatik iboralarni ularning ob`ektlariga qarab joylashtirilmasa. aksincha har qanday hollarda ham ularni o’z mahalliy ob`ektlari bilan almashtiraverish tekstga milliy bo’yoq berishga sabab bo’lishi mumkin. badiiy ifodada g’alizlikka va til sun`iyligiga yo’l qo’ymaydi. o’zbekcha ekvivalient yoki muqobili bilan almashtirish lozimmi. Nihoyat bunday printsip yozuvchi va tarjimon uslubi personajlar tilining o’ziga xos xususiyatlari va asarning milliy kaloriti tushunchalarini aniqlashda katta ahamiyatga molikdir.1. Shu bilan birga ayrim ikki tilli lug’atlarda (masalan o’zbekcha-inglizcha lug’atda) ko’p birikmalar ob`ektlariga qarab bir necha martalab takror ishlatiladi.

shaytoni tutib to’zibdi yoki jazavasi tutib turibdi deb tarjima qilinishini taqozo qilgan holda. balki. ingab yuborishimga sal qolardi. bir tildagi ma`lum tushunchalarni ifodalovchi. Inglizchasida: And our feet were very sore. so’zsi. chang’ilar oyog’imizni shu qadar og’ritardi. . In the morning when I hit the trail. Nochi sil’no boleli. Jumladan. Passuk lablarimizni qisib. I sweated to keep down the cry when the pain of the snow shoes smote me. qichqirib yuborganimizga oz qolardi. Rus tilidagi tarjimalarida mana shunday o’zgarishlarga uchragan ingliz iboralari. uchinchi tilda esa bunday iboralar umuman bo’lmasligi mumkin. oldida borar va bizga yo’l ochib berardi. ne razjimaya gub. Quyidagi inglizcha parchalarda uchraydigan frazeologik ibora ruscha va o’zbekcha tarjimalarning har ikkalasida frazeologik ma`nosida emas.. Kontekst qahramonning asabiy holatda ekanligin ifodalab. gila vperedi i proglado`vala dorogu …”(Dj. not to open one’s lips” iboralarning ham “ko’z tashlamoq” ekvivalienti bilan “miq etmaslik” muqobili bor. tarjimada birikmaning ob`ektini aks ettirishga zarurat tug’iladi. kogda mo` trogalis’ v put’ ya edva sderjival krik. Rasskazo`. ( J London short stories. “Bo`t’ v ujasnom sostoyanii” so’z birikmasi rus tilida juda keng ma`noda ishlatiladi. yuqoridagi inglizcha to be in a devil of state iborasi ottenkasini ham ifodalagan. ertalab yo’lda tushganimizda. Bu hol esa bavosita tarjimalarda shu tildagi mavjud iboralarning qo’llanmay qolib originaldagii emotsionalekspressivlikni to’la ifodalanmasligiga sababchi bo’lmoqda. Passuk never opened her lips. .. Passuk miq etmay. Quyidagi missolar buning yaqqol namunasi bo’lishi mumkin: Kishining asabiy kayfiyati ingliz tilida “to be in a devil of a state”. . yo’l ochish uchun oldinga o’tib ketardi . SHuning uchun bunday iboralar so’zma-so’z.. leksik ma`nosida ishlatilgan: 1. yo tasviriy yo’l bilan tarjima qilinadi. “to cast one’s eyes. 40) O’zbekcha tarjimasi: “Oyoqlarimiz qattiq og’rirdi. tarjimada go’yo uning salomatligiga putur etib tanazzullga yur tutayotgandek yoki qiyin bir vaziyatga tushgandek bo’lib qolgan. O’zbek tilida esa bu iboraning “shaytoni tutib turmoq” ekvivalienti bilan “jazavasi qo’zib turmoq” muqobili mavjud. str. but stepped to the fore to break the way . takuyu bol’ prichinili po`ji Bassuk. Ruscha tarjimasida: “. London. Ruscha tarjimasida: “On v ujasnom sostoyanii”.” Ingliz tilidan bevosita tarjimasi quyidagicha: “Oyog’larimiz yallig’lanib ketgandi. frazeologik birligi bilan ifodalanadi. Po utram. kombinatsiya yasash orqali frazeolgik birikma hosil qiingan bo’lsa.. ertalab yo’lda tushilganda yo’lda chang’i oyoimni shunday og’ritardiki. Ingliz.Asl nushada so’z o’yini yasalib frazeologizm mazmuni talqin qilingan yoki birikma tarkibidagi ob`ektlarning o’rnini almashtirib. O’zbekcha tarjimada: “Ahvoli juda og’ir”. o’zbek tilida o’z ifodasini topmaydi: Inglizchasida: “He is in a devil of a state”. rus va o’zbek tillaridagi frazeologik birkmalar muqoyasasi shuni ko’rsatadiki. Lekin ruscha tarjimasiga juda yaqin bo’lgan o’zbekcha jumla esa mantiqan butunlay boshqa ma`noda ifodalaydi. Lekin rus tilida esa mazkur iboralarning ma`nosini to’la qoplay oluvchi frazeologik birliklar yo’q. tishishi – tishiga qo’yib. bir tildagi ba`zi bir frazeologik birliklar ikkinchi tilda ekvivalient yoki muqobil frazeologik birliklarga ega bo’lishi. SHuningdek. p 143).

. uning maqol. auf den sack schlagt man. uning milliy koloritni tashkil etadi. xullas milliy harakteriga. madaniyati. o’z qiyoshimni ko’rardim ” Tarjimada frazeologik birikmalarni nuqul ularning o’z ob`ekti bilan tarjima qilishga intilish chalkashliklar va anglashmovchiliklar tug’ilishiga sabab bo’lishi mumkin. O’zbekcha tarjimasi: “. gut ist gut. xorijiy tillardan qilinayotgan tarjimalarning umumiy ahvoli va bu sohadagi yutuq va nuqsonlar bilan tanishishga imkon beradi. Mening nazarimda Sen yozgi quyosh eding Qo’zlarim qaysi tomonga qaramasin. short stories) 3. Har btr personajni o’z tilida gapirtirishda harakat qilingan.2. matallarga boy jonli tili tarjimada durust chiqqan. Nemis yozuvchisi Shillerning “Makr va Muhabbat” tragediyasining tarjimasini kuzatish. Haddan tashqari achiqlanish holatini ifodalovchi aus der uaut fahren idiomasini tarjimonlar tilimizda mavjud va aynan shu ma`noni anglatuvchi tepa sochi tikka turadi idiomasi bilan o’zinlatganlar. den Esel meint man. urf – odatiga ega. yuqorida keltirilgan misollar ham shular jumlasidandir..”( J London. O’xshatma frazeologik iboralarni tarjima qilishda chalkashliklar ko’p uchraydi. odam moyli joyni izlaydi deb juda yaxshi berilgan. undagi voqealar va obrazlarning xarakterini ochib berishga birmuncha yutuqlarga erishganlar. kelinim sen eshit. tushunardi. besser ist besser. Tarjimonlar asarning mazmuni. baliq chuqur joyni. U yokibu millatning o’ziga xos xususiyatlari badiy asarda aks etib. Tarjimaning tili ravon. Ayniqsa mo’ziqachi Millerning obrazi. Masalan. Inglizchada: “You are as the midsummer sun …And whatever way I cult my eyes I behold the sun. tili. Milliy o’ziga xoslikning asosiy belgilardan biri realiyalardir. psixologik xususiyatlari. CHunonchi.. Ayrim frazeologik iboralar ustalik bilan o’girilgan. kabi nemis maqollari qizii senga aytaman. Har bir millat o’ziga xos yashash sharoiti.

ko’plab maqollarning har xil tillardagi shaklllarida ham shaklan. matali o’zbek tiliga funktsional jihatdan mos kelgan “Tikansiz gul bo’lmas” mataliga o’girish mumkin. Lekin bularga umumiylik masalasi ham ahamiyatlidir. he that nothing learned”. Har bir xalqning tarixi. Les amis de nos amis sont nos amis. uni badiiy matnda. SHunda izohangan yoki bir adekvat variantga murojat qilinadi. xalqning donishmandligidadir. CHunki aynan maqol va matallarning tarjimasini to’liq yoritib berolmaslik badiiy asar mazmuniga putur etkazishi mumkin. turmushidagi turli voqea-hodisalarga munosabatining ifodasidir. og’zaki va yoza ijodi mahsuli hisoblanib. ham ma`no jihatidan yoki umumiy bajarayotgan funktsiyalaridan o’hshashlik topsa bo’ladi. Maqol. Maqollarning yana bir tarafi borki.III. bir euchta ob`ektlari mavjud. Badiiy matn matallarda esa maqollar va matallarda o’girish jarayoni alohida o’rin egallaydi. xalqning milliy madaniy merosi namoyon bo’ladi. mehnat qilib yashash g’oyalari maqol mohiyatida salmoqli hissalar qo’shib keladi. Masalan: O’zbek tilidagi yuring qiyshiq bo’lsa oynadan o’pkalama maqoliining muqobil variantini topish ancha mushkul. Maqol. bular deyarli ko’plab hollarda umumiy mazmun mohiyatitini saqlagan holda o’hshashliklarga ega bo’ladi. SHuni aytib o’tish kerakki. xalqning ko’p asrlik tajribalari. matallarda Vatanni sevish. To’g’ri. matallarda o’z ifodasini topadi. orlanib so’ramagan o’ziga zolim. Do’stimning do’sti-mening do’stim. Shu bilan birga ma`lum bir tildan ikkinchi tilga berilgan o’girishlarda maqollarning aynan o’hshashini topish qiyin bo’ladi. Maqol so’zining ko’rki. echkiga jon qayg’usi” maqolida ham ikkita ob`ekt bor. Masalan: Ingliz tilidagi “There is no rore without a thorn” . . tafakkuri va ruhiy holatlari maqol. Maqol va matallargi o’zbekchada tarjima qilish muammolari. Chunki asarda berilayotgan timsol yoki voqeahodisani to’laroq bayon etish uchun albatta maqol va matallarga murojat qilinadi. -Bilmaganni so’rab o’rgangan olim.2. har bir maqol va matal ham ma`no. Bu erdan tarjimondan o’tkir ziyraklik va katta matonat talab qilinadi. matal va idiomalarning bittadan ta`rif. Masalan: “Nothing questioners. Maqollar va matallar xalqning tarixiy. Maqol xalq orasida kun sayin tug’ilib qolganidek. ya`ni qalam yordamida yoritilayotgan asarda qo’llash masalalari paydo bo’ldi. nutqning o’tkir quroli. ham shakl. ham xususiyatga ega. “Qassobga go’sht qayg’usi. Har bir maqolda shu maqolni yaratgan xalqning timsoli. bu borada izoh berib o’tish tarjimaga putur etkazmaydi.

Maqollar aslida maqol bilan tarjima qilinsa. Biroq A. Tarjimon esa o’z mehnati natijasini tarjima qilishdan asarning sof va mazmunan boyligida ko’radi. matal va idiomatik iboralar badiiy asarda avtor tilida hamda unda tasvirlangan personajlar nutqida ko’p uchrashi sababli ular badiiy adabiyot uchun juda harakterlidir. ifodalari bo’lib ularni bir tilga muqobil so’zlar bilan tarjima qilib bo’lmaydi” (A.S. Tarjimada avtor uslubi va milliy kaloritni aks ettirish. nutq vositalarining bu kategoriyasi faqatgina badiiy adabiyotning xususiy mulki bo’la olmaydi. Tarjima nazariyasining bir qancha matal.I. tarjima praktikasida katta mushkullik tug’dirib.. Maqol ob`ektini hamisha saqlashko’p hollarda go’zalliklarga olib kelsa-da. Chunki frazeologik iboralar publistikada va qisman ilmiy adabiyotlarda ham ishlatiladi.Pushkin). To’g’ri. Tarjimada avtor uslubini aynan berish uchun leksik-frazeologik vositalari tanlab ola bilish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Chunki turli tillarda moddiy ma`nosi bir xil bo’lgan so’zlarning ma`no va uslub funktsiyalari bir-biridan tafovut qilishi turli tillarda bunday so’z birikmalarining farq qilganligi uchun.V. tarjima praktikasi bilan birga.Tarjimaga g’ov bo’ladigan narsa har qanday turdagi idiomatik iboralarni to’g’ri tarjima qilishdir.Reker). “Avtorning indivudial uslubini va uning asaridagi milliy o’ziga xos xususiyatlarini saqlab qolishdek muhim vazifani hal qilish yo’lidagi qiyinchiliklar ma`lum darajada leksika va frazeologiyani tarjima qilish tarjima qilish masalalari bilan vositasidir”. matal va idiomatik iboralarni tarjima qilish masalalari bilan chambarchas bog’liqlir. matal va idiomalarni bir tildan boshqa tarjima qilish muhim va murakkab ish ekanligi alohida ta`kidlab o’tiladi. obraz va personajlarning til xususiyatlarini tarjimada berish adekvat badiiy tarjima yaratish va boshqa o’nlab jumboqlar maqol. singib ketgan. “Har bir tilning o’ziga xos iboralar va o’z qo’yma naqlllari. milliy sayqal berish ba`zida samara beradi. nazariy jihatdan ham juda katta qiziqish uyg’otadi. tarjima nazariyasi uchun ham g’oyat katta ahamiyat kasb etadi.Fyodorovning fikricha.Bleshovich) “Oqibat natijada tarjimadagi qiyinlik darajasining mezoni keng ma`noda asl nusxa tilining idiomatikligidir” (Ya. bo’yoqdorligini kengaytiradi. Ko’pgina yozuvchi.. chunki bu iboralarning ma`nosi ularni tashkil etgan komponentlarning hozirgi vaqtdagi ma`nosidan kelib chiqmaydi”. Badiiy matn tarjimasida sayqal va bo’yoqdorlik shart va zaruriydir. o’quvchiga ham zavq baxsh etadi. idiomalarni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish problemasi ham g’oyat katta ahamiyat kasb etadi. “. ular orqali matn badiiy saviyasini oshirish ijodkorga ham. Maqollarni tarjimada qo’llash. SHuning uchun ularga faqat badiiy adabiyotga taalluqli masala deb emas. Maqol. . uni milliy an`anviy birikmalar bilan alishtirishda ham asardagi ma`lum komponentlarni bo’zib yuborish ehtimoliga olib keladi. shoir va olimlarning asarlarida maqol. Chunki. (L.D.(V. asar jozibasini oshirishga imkon yaratadi. badiiy matn bo’yoqdorligini oshiradi. Frazeologiya masalalari va turli tillarda so’zlarning har xil birikishiga oid problema. balki juda muhim til masalasi deb qaramoq kerak.Andrevich). maqol uchun asos bo’lgan so’z tarjima qilingan chog’da ham fikr umumiyligida chalg’ishlar yuzaga keladi. aniq va erkin tarjima tushunchasi.

agar hamma matal va idiomalarni so’zma – so’z tarjima qilib bo’lganida edi frazeologiya problemasi ham bo’lmasida. matal va idiomalarni bo’zib tarjima qilish asar tilini nursizlantiradi. boshqa tillardagi ko’plab maqol va matallar idiomalarda aks etgan hikmatni ularning ona tilimizdagi muqobillari bilan almashtirish vositasidagina ro’yobga chiqarish mumkin. idomatik iboralar ham. Bu esa ularning adekvat tarjima yaratish yo’lida sidqidil mehnat qilganliklarni ko’rsatadi. Ingliz tilidagi frazeologik iboralarni ularningo’zbek tilidagi muqobillari bilan berish yoki ularni so’zma – so’z tarjima qilgan ma`qulmi? Avvalo. “Iskusstvo perevoda” nomli asarining avtori K. Badiiy asar tilida ifodalangan milliy ruhni aks ettirishda frazeologiyaning roli katta. fikrlashining milliy uslubi o’z ifodasini topgan bo’ladi. Chukovski shunday fikrni ilgari suradi. “Chet til maqollari va matallarni ularning o’zbek tilidagi muqobillari bilan almashtirmasdan balki. Masalan. iloji boricha so’zma-so’z tarjima qilinsa. Tarjimada orginalning milliy xususiyati va avtorning uslubini aks ettirishning ahamayati katta. Maqol. har xil kontekst ichida turli. Bundan ayni bir frazeologik iborani hamma tarjimonlar muqarrar ravishda uning bir xil shtamp ekvialenti yoki muqobil tarjima qilishlari shart degan xulosa kelib chiqmaydi. Ko’p tarjimonlar frazeologik birikmalarni aniq ekvialentini topolmay har xillikka yo’l qo’ygan chog’larida ham bari-bir asarni keyingi nashrlarda yoki boshqa asarni tarjima qilganlarida o’zbek tilidan o’sha birikmalarni mag’zini ochadigan muqobil birikmalar topib ishlatishga harakat qilganlar. intilish kerak. Ana shunday maqol va matallar juda ko’pdir. o’sha kontekst talab qilgan ma`noda muvofiq variant bilan tarjima qilinishi darkor. ulardan kelib chiqadigan hikmat hijjalab qilingan tarjima ichidagi so’zlarida o’z in’ikosini topmaydi. Baxtiyorlar vaqtga qaramas . matal va idiomalar turli asarlarda turlicha tarjima qilishda ro’y berayotgan chalkashliklar tanqid qilinar ekan. tarjima nazariyasining frazeologiya idiomatika problemalarining o’rganish natijalari leksikologiya uchun qimmatli material beradi. Chunki xalq maqollarning qimmati ham shundagi ularda xalqning tug’ma xususuyati. Va uning badiiy qimmatiga putur etkazadi. Bunday hollarda ular shubhasiz. Ba`zi tillarda shunday maqol va matallar borki.Tarjimada avtorning indivudial uslubini aks ettirishda frazeologizmlar tarjimasining ahamiyati katta. So’z kabi. SHunday qilib. SHunda asoslanib.tuman ma`no ottenkalari olib kelishi mumkin. 3) original tilining frazeologiyasini aynan tarjima qilish. Masalan: Happiness takes no account of time. Badiiy tarjima tufayli tilning frazeologiyasi boyitadi. ba`zi olimlar asardagi maqol va matallarni xuddi “o’ziday” tarjima qilishni tavsiya etadilar. Bizda bir qancha maqol. Badiy tarjimada frazeologiyani aks ettirishni quyidagicha talqin qilish mumkin: 1) original frazeologiyani tarjima tilining frazeologiyasi bilan almashtirish. . 2) tarjima tilining frazeologiyasi original tilining frazeologiyasiga moslash.

-Maqol va matallar tarjimasiga oid muhim shart-sharoitlar o’rganiladi. -Malakaviy ishning ob`ekti sifatida qiyoslanadigan tillar tipologiyasi olinadi. -Haqiqat qilni qirq yorar. -Maqol va matallarning tasnifi. Ushbu tadqiqot jarayonida men quyidagi 1 xulosalarga keldim. Ma`lumki. -Pravda glaza kolet. Maqol va matallarni o’zga tillrga to’g’ri keladigan muqobilini topa bilish ularni tarjima qilayotganda shakl va mazmun birligiga alohida ahamiyat berish. Ilova qimlaridan iborat bo’ladi. Masalan: -Nothing stings like the truth. Tarjima . foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati. Aks holda boshqa xalqning milliy tafakkur taxlitini aynan aks ettiraman deb.- baxtlilar vaqtim kutmas Darhaqiqat boshqa xalqning maqol yoki matallarni so’zma-so’z tarjima qilishida g’oyat mohirlik va ehtiyotkorlik talab qlinadi. Boshqa tilga ko’chirgan esa formasi emas. maqollar va matallar qanday kelib chiqqanligi haqida fikr yuritildi. Malakaviy ish 3 ta bob. ya`ni tilda qabul qilingan ob`ektlari. XULOSA Ushbu malakaviy ish tilshunoslikning dolzarb mavzularidan biri “maqol va matallarning tarjimada aks ettirishi”ga bag’ishlangan bo’lib ishning asosiy maqsadi-maqol va matallarning ingliz tilidan o’zbek tilidagi tarjimadagi mohiyatini anglab etish va shakllanish jarayonini ochib berishdir. -Tarjimashunoslikka oid fikrlar ularning qo’llanish xususiyatlari to’g’risida fikrlar olg’a surildi. Deyarli hech qanday yangilik ham yaratilmagan. -Asosiy masalaning o’rganilishi tarixida qaysi olimlar bu mavzuda ish qilganliklari. xulosa. Maqolning chuqur mazmuni uning formasi bilan vobastadir. Hozirgi kunda mamlakatimizda ushbu mavzu yuzasidan etarlicha tadqiqot ishlari olib borilmagan. maqolni quruq gapga. O’ziga xos formadan so’z yoki obrazning o’z tilida anglatgan mazmunidan xolos bo’lib qolgan maqol va matal boshqa xalq nazarida shu maqollarni yaratgan xalqning donishmandligidan darak berish o’rniga uning tafakkur taxliti to’g’risida aksincha yomon taassurot qoldiradi. balki faqat mazmunigina ko’chadi xolos. hamda 7 ta paragraf.. Ularning turlari haqida fikr yuritildi. psixik va o’ziga xos xususiyalari bor uning o’ziga xos antastik obrazlari turli-tuman ko’chma ma`noli birikmalari uchun asos qilib olingan timsollar bor. har bir xalqning o’z e`tiqodi. matalni esa suyuq birikmaga aylantirib qo’yish hech gap emas.

yuqoridagi muammolarni ochib berishga harakat qildim. Men ishni yozish jarayonida oz bo’lsada. Ishning ikkinchi qismida maqol va matallarning bir-biridan farqi tarjima jarayonidagi ularning xususiyatlari. undan dars jarayonlarida qo’shimcha material sifatida foydalanish mumkin. tarjima qilish usullari haqida fikr yuritildi.jarayonida maqollarning milliyligini saqlab qolish va hokazolar tilshunoslikning oldida turgan dolzarb muammolardan biridir. SUMMARY . Ishning ilmiy-amaliy ahamiyati shundan iboratki. CHet tildagi biron bir iborani olib. O’ylaymanki. bundan tashqari ishdan metodika darslarida ham foydalansa bo’ladi. mavzuni yoritishda turli olimlarning asarlaridan. Ularning maqollar tarjimasi xususidagi fikrlaridan foydalandim. malakaviy ish o’quvchilarning maqol va matallarning tarjimasi xususidagi tushunchalarni biroz bo’lsada kengayishiga sabab bo’ladi. Ushbu. uni ona tilidagi muqobili bilan taqqoslash ularning ongini oz bo’lsada o’sishiga yordam beradi. Malakaviy ishni yozishda men qiyosiy tipologik metoddan foydalandim.

The aim of qualification work is to realize the process of forming of the essence of translation the proverbs and sayings into English and other languages. checking contents in translation to realize and overcome the difficulties in keeping the national features of proverbs and sayings while translating them I stopped at the question about the usage the translation proverbs and sayings as the subject and the phraseology of comparative languages as the object of my qualification work.The qualification work is dedicated to one of the most important problem of phraseology – the translation of proverbs and sayings are reflected. about the usage proverbs and sayings translated into Uzbek. For example: “Better late than never” “He laughs best who laughs last” A saying is a common phrase differing from proverbs in that the thoughts is not to completely expressed here: “To fish in troubled waters” “To kill two birds with one stone” The qualification work consists of introduction. and the list of literature. authors. subject. the following assignments must be served: to show the service of scientist. They are also image bearing. The first chapter is about the problem of the phraseology of comparative languages. Proverbs are brief statements which show in a form the accumulated life experience of society. that is about the scientific in this theme and the main aims and problems of my research work The second chapter includes the composition of proverbs and sayings from English into Uzbek. .Uzbek proverbs and sayings. the list of used literature and the appendix. object. In order to realize this aim. problems. They express the wisdom of the people and never loss their freshness and vigor. structure. who did the translation to light up the composition and the interconnection between proverbs and sayings . Introduction includes such vital problems as the actuality. summary. three chapters. history of learning of the research work. to determine the peculiarities. They are usually short familiar epigrammatic sayings expressive and have generalized meaning. aim. And at last appendix includes the list of English . practical and theoretical value. I used the comparing typological method to write my qualification work.

A.: Sharq. 2010. O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li.B. A. "Mamlakatmizni modernizatsiya qilish yo`lini izchil davom . Karimov I. Karimov I. Jahon moliyaviy -iqtisodiy inqirozi. Karimov I..T. O`zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo`llari va choralari. Mustaqil O`zbekiston ta`limi. O`zbekiston Respublikasi mustaqilligining 19 yilliga bagishlangan tantanali marosimda so`zi. .35 b 3. 2010 yil 1. xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qiladi". "Ishonch" gazetasi.sentyabr'. 4. . Karimov I. -T. Abdushukurov B.Foydalanilgan adabiyotlar ro’yhati. . ijtimoiy va iqtisodiy istiqbolining asosiy yo`llari. 2011 yil 22 yanvar'. 5. 1998. 6.: O`zbekiston.. Begmatov A. O`zbekistonning siyosiy. Karimov I. 9. 2010 yil 8 dekabr'. Karimov I. "Xalq so`zi" gazetasi. "Barcha reja va dasturlarimiz vatanimiz taraqqiyotini yuksaltirish. Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontseptsiyasi. Bafoev B. A. 1.A. “Hozirgi o’zbek adabiy tilining leksik qatlamlari”. 7. 8. “XI-XIV asr turkiy yozma manbalar tilidagi zoonimlar”. 1997.T. 2009. 10.: O`zbekiston.: O`zbekiston. -T. -44 b.A. -48 b.taraqqiyotimizning muhim omilidir".56 b 2. Karimov I.A. "O`zbekiston ovozi" gazetasi. “Ko’hna so’zlar tarixi”.

“Til va tarjima”. Muxtorov J. 12. “Tarjima nazariyasiga kirish””. 13. “Inglizcha matal va idiomalar”. 23. 30. Usmonova SH. “Badiiy tarjima va nutq madaniyati”. “O’zbek tili leksikasi”. matal va idiomalarni tarjima qilish masalalari”. 15. 14. SHaripov J. “O’zbek tili leksikologiyasi”. Yo’ldoshev B. 26. Rabbonaqulov X.“ Hozirgi o’zbek adabiy tili”. 31. “O’zbek tili frazeologizmlarining shakllanish masalalari”. 19.M. 22. Berdiyarov X.11. 28. 32. . Sodiqova M. 38. “Ruscha-o’zbekcha” frazeologik lug’at. SHkramova K. “O’zbek frazeologiyasidan materiallar”.V. 37. “O’zbek frazeologiyasidan materiallar”. «Osnovno`e ponyatie russkoy frazeologii kak lingvisticheskoe distsiplino`». Salomov G’. “Qanotli so’zlar. matallar. “Salomov G’. Tursunov . 27. 17. Mamatov A. Ashukina «Kro`lato` slova». Hakimov R. “O’zbek tilining izohli lug’ati”. “Tarjima tashvishlari”. Jo’raev K. “O’zbekistonda tarjimashunoslik taraqqiyoti”. Xojiev. Siddiqov Yo. 34. 20. 21. 16. “Tarjima nazariyasi asoslari”. hikmatli so’zlar”. Musaev Q. “O’zbek tili”.R. Ashukin I. «Semantika frazeologicheskix oborotov». Jukov V. “Hozirgi o’zbek adabiy tilining ilmiy stili”. “Salomov G’. “O’zbek tilida sodda gap qolipli frazeologizmlarning zaruriy birikuvchanligi”. 29. 25. Axmedov. Ismatullaev X. Sobirov M. maqollar.P. 36. “Adabiy til va badiiy stil”. Salomov G’. “Rus tilidan o’zbekchaga maqol. 35.S. 39. “Tarjima san`ati”. “Badiiy tarjima va mohir tarjimalar”. Muhammedov D. Salomov G’. “ O’zbek va turk tillarida somatik frazeologizmlar”. Doniyorov X. Rasulov R. Vinogradov V. 33. Kamol F. “O’zbek terminologiyasida leksik qatlamlar”. Mukarramov Z. “Majoziy iboralarning tarjimada qayta yaratilishi”. 24. Yo’ldashev B. 18.E.

43.N. 45. 47. 52.M.D. 58. Komissarov V. 45. Moroxovskiy A. 49.M. «stat’ya po obhemu yazo`koznaniyu».I. «Slovo i obraz 1964». «Vvedenie v yazo`koznanie».N.D. . Komissarov V.40. N. 54. 46. «Vo`bor slov». 49. Reformatskiy A. 53. N.M. Rayzenzon M.M. «Frazeologiya angliyskogo yazo`ka». «Ocherki po ocherki frazeologii». «Iz istorii slov i slovarey» ocherki po leksikologii i leksikografii. Smit P. Kopilenko M. 47. Kolmenz V. 57. SHmelev D. 50.N. 50.A «Lingvisticheskie voproso` perevoda». Tolstoy S. «Teoriya frazeologicheskogo sblijeniya». «Frazeologiya sovremennogo russkogo yazo`ka». YArashev B. 48.N.D. Soloduxo e. «Lektsii ob obhey i russkoy frazeologii». Komissarov V. «Posobie po perevodu s angliyskomu yazo`ku na russkogo yazo`ka». Makovskiy. 41. Makovskiy. «Slovo i obraz». «Slovar’ antonima sovremennogo angliyskogo yazo`ka».M. «slovar’ upotrebitel’no`x angliyskix poslovits». «Idiomo` angliyskogo yazo`ka».«Angliyskoe etimologiya». 48. «Lingvistika perevoda».D. 51. Sholokov M. Kolmenz V. «Kniga angliyskix idiom» (a book of English idioms). «Praktikom po perevodu s angliyskogo yazo`ka na russkiy». «Soprovihenna narodnoy mudrosti. 56. 46. 55. Polivanov E.«Angliyskoe dialektologiya». 42. 59. 44 Komissarov V.S. 51. «Uzbekskie poslovitso` i pogovorki» perevod Evgeniya CHerneevskogo i Vaxoba Ro’zimatova. Maxmordi. «Stilistika angliyskogo yazo`ka». Komissarov V. Teliya V. vvodnaya stat’ya k sborniku posloven russkogo yazo`ku».N.N. «Slovar’-spravochnik po russkoy frazeologii». «Teoriya perevoda». SHanskiy N. Belevanov E. Popozova Z. «Osnovo` perevoda s angliyskogo yazo`ka na russkiy». 60. «CHto takoe frazeologiya».

3.com/swissenglish/tbl/richmond. presence strengthens it. There is no accounting for tastes. Abundance of money ruins the youth. Bosh boshga tegsa. YAxshi ota – onadan ham yomon farzand tug’ilgan.tesolgreece. 8. 5. Actions speak more louder than words. Absent is always in the wrong O’zi yo’qning – ko’zi yo’q.ihworld. 66. http://www.com ILOVA (Ingliz-o’zbekcha maqol va matallar ro’yxati) 1. 7. Adversity is a good discipline. 2. but few contempt.61. Siddiq Sanjar. 6. 62. Adversity. Romanskiy A. Gap bilguncha .com/dinou01. «Frazeologizmo` s chislitel’no`mi juri…».ish bil. Internet resources 64.htm http://www. 67. many can bear. Absence sharpens love. “Tarjimalar u haqida yana bir-ikki og’iz so’z”.onestopenglish. YOmon o’g’il molga ortiq. 63. mehr dilga tushadi. Aql boshqa kelar. Ko’z ko’zga tushsa.bizland. 4.shtml http://www.com/ihworldjournal http://tritt. Rustamov N.YA. . 65. Accidents will happen in the best regulated families. «Adabiy tarjima san`ati». Har kim suygan oshini ichadi.

O’n beshi yoruq bo’ladi. All is not gold that glitters. After dinner sit a while. 10. Qush yo’q joyda qurbaqa ham bulbul. Any port in a storm. Ilmli – ming yashar Ilmsiz bir yashar. 20. To’ydan keyin nog’ora. 9. 14. 21. After rain comes sunshine. After dinner mustard. Egilgan boshni qilich kesmas. 15. life is short.Qiyinchilik mehnat bilan engilar. 11. Mehnat qancha og’ir bo’lsa. Borga etti kun xayit Yo’qqa bir – kun. All is over but the shouting. 18. Usti yaltiroq ichi qaltiroq. Appearance are deceptive. Emog’ning qusmog’i bor. Among the blind the one-eyed is king. After dinner comes the reckoning. Xunuk bo’lsa ham qiz yaxshi. 17. 16. 13. 12. Qiyshiq bo’lsa ham yo’l yaxshi. Oyning o’n beshi qorong’u bo’lsa. Appetite comes with eating. . Keti shuncha shirin bo’ladi. Art is long. YAltiroq narsa oltin bo’lavermaydi. after supper walk a while. Almost never killed a fly. A soft answer turned away the wrath. 19. Mushugiga ham pisht demaydi.

Better a glorious death than a shameful life Er bo’lib yashagandan SHer bo’lib o’lgan yaxshi. All is fish that comes to his net. YOmon kun saharidan ma`lum.Qorning ochmasdan ovqat egin. Agues comes come on horseback but go away on foot. Better be sure than sorry Keyingi pushaymon Ozgina dushman. Qorning to’ymasdan qo’l artgin. Better be born lucky than rich Taxting kulguncha – baxting kulsun. 29. 24. Arslonning o’ligi – sichqonni tirigi. Better late than never Hechdan ko’ra kech yaxshi. Tovuqning tushiga don kirar. 23. 26. Og’riq joyni torsa. Yaxshi yil bahoridan. All are not saint that go to the church. 32. 30. olti oy qishlaydi. 27. 31. shall you mow Nima eksang shuni o’rasan . 22. Keyingi quyruqdan hozirgi o’pka yaxshi. Arslon izidan qaytmas. 34. Better be the head of a dog than the tail of a lion. Better an egg today than a hen tomorrow. 33. Eshak Makkaga borgani bilan hoji bo’lmas. The best is the enemy of the good Baliq chuqur joyni Odam yaxshi joyni istar 28. A good beginning makes good ending. for the law is costly. Agree. 25. Yigit so’zidan. As you sow.

A bull in a China shop. His bread is buttered on both sides Uning pichog’i moy ustida 45. To bark at the moon It hurak. Qo’polning o’pganidan To’qolning tepgani yaxshi . Bad news have wings YOmon so’zning qanoti bor 36. Bald heads are soon shaven Kalning nimasi bor – temiz tarog’i. Eat the bread of idleness Bekorchining beti yo’q Qozon otsar eti yo’q 44. Bad injures the good He that spares the Hasisning yonidan moli chiquncha Tanidan joni chiqadi. Beauty will buy no beef CHiroqqa non botirib eb bo’lmas 43. Ko’rning nimasi bor – eski tayog’i. A new broom clean YAngi supirgi toza supuradi. 37. Barking dogs seldom bite Huradigan itlar kamdan – kam qopadi. 42.qaytmas 40.35. A bargain is a bargain Mard aytmas Aytsa . 47. 39. It’s as broad as it’s long Alixo’ja – Vali xo’ja 46. oy seskanmas 41. The bait hides the hook Biz balosi 38.

At the Greek calends. g’am oldirar 58. a spade Oqni oq. Puldorning ota – onasi pul 51. Taqdirning balosi ko’p Sao’lasi panosi ko’p 49. Qumdan qo’rg’on bo’lmas 60. To call a spade. Extiyoting bo’lsa extiyojing bo’lmas 50. Har kim nasib qilganini olar 57.48. Every bullet has a billet. O’tgan ishga salovot 52. qorani qora demok 55. Lucky at cards unlucky in love. To put the cart before the horse Tentakning oti tepasidan yotar 59. When the cats away. Business before pleasure. Qimordan kelgan qimorga ketar 56. Mushukning to’ygani sichqoning to’ygani . A cat may look at a king Yirtiq bo’lsa to’nim yirtiq Ko’nglim podshodan ortiq 61. Va`dasiga vafo yo’q. He that bulls the cows must keep the calf. Ko’rshapalakning ko’zi yo’q 54. Calamity is man’s true touchstone Odam safarda bilinar Botir xatarda 53. Let bygones be bygones. the mice will pay. To build castles in the air. Cards are the devil’s books. Care killed a cat Qayg’u qaritar .

Xushqxulqlik fazilati – odamiylik ziynati 67. 65. Climbed that never fell.62. Cut the coat according to the cloth. Xatosiz mergan bo’lmas 70. Claw me and I law this Sizdan ugina. Civility costs nothing. A cock in valiant on his own dunghill. Pull somebody’s Chestnuts out of the fire.chayon 66. As the old cock crows so doth the young. bizdan bugina 68. Aybga iqror mard kishi YAshirmoq qo’rqoq ishi 74. Charity begins at home. As like as chalk and cheese. Cleanliness is next to godliness Toza qalbga dog’ bo’lmas 69. Osmon bilan erdek farqi bor 63. Ilonning bolasi – ilon CHayonning bolasi . A chip of the old block. Insofli odam oshini er Insofsiz odam boshini er . Confession is good for the soul. Birovning qo’li bilan tikan yulish oson. Qush uyasida ko’rganini qiladi 72. O’z o’yiga laycha o’am sher 73. O’ulochinga qarab ketmon chop 71. Conscience is a continual feast. Savob o’z o’yingdan boshlanadi 64.

O’g’irlik mol boy qilmas 82. Good counsel does not harm. Cousin seven times removed. Every dog has his day. mao’ulga yondosh 77. Anqov bo’lgan kishining Mazasi yo’q ishining 86. Omadi kelsa sichqon filni engadi 88. Eski choponim – roxati jonim 81. Ikki xaramga do’st bo’lmas 78. A creaking door hangs long. O’lik borini it tishlamas 83. Every cook praises his own broth. O’lmak – o’lmakning ishi ko’mmak 85. Har kimniki o’ziga oy ko’rinar ko’ziga 76. .75. Ko’p bilan kengash. Cowards are cruel. easy go. Dead men don’t bite. A dog in the manger. O’lganning ko’zidan yosh chiqmas 84. After death the doctor. Delays are dangerous. Qo’rqoqdan shavqat kutma 80. Crime doesn’t pay. itga bermas 87. Every couple is not a pair. Dead man tell no tales. O’zi emas. Uzoqdagi qarindoshimdan YAo’indagi qo’shni yaqin 79. Easy come.

Tez kelgan davlatni bahosi bo’lmas 89. There is honour among thieves. O’g’ri o’g’riga holavatcha 90. Honour change manners. SHuhratparast 91. By hook or by crook. YO erib engasan, yo kerib 92. Cry from the house – tops. O’yga kelganda, uydek o’pkangni aytma 93. Answer in kind. Salomga yarasha alik 94. King for a day. YOtib qolguncha otib qol 95. Love and cough cannot be hib. Kuygan o’lanchi bo’lar, Suygan – laparchi 96. A self – made man. O’zing yoqqan o’tga o’zing isin 97. Clothes make the man. Kiyiming jonda bo’lsa ham, qanda bo’lmasin. 98. Between two stools one falls to the ground. Ikki kemaning boshini ketgan g’arq bo’ladi. 99. Bird likes its own nest. O’rgimchak ham o’z uyim der. 100. Blessing are not valued till they are gone. Oldingdan oqqan suvni qadri yo’q. 101. Blind in their own cause, men are. Ishtoni yo’q tizzasi yirtiqqa kulibdi. 102. Boast and small roast, great. Maqtanchoqning to’yiga bor.

Kerilganning uyiga. 103. Born yesterday I was not. Kecha dunyoga kelganim yo’q. 104. Ask for bread and be given a stone. Tosh yog’sa-taqdirga. 105. Eat the bread of affliction. Zorlik keltirar-xorlik. 106. Love cannot be compelled Zo’rlab sevdirish-muzga bino qurdirish.

SON. SANOQ SONLAR. MIQDOR SONLAR. DONA SONLAR. TAQSIM SONLAR. CHAMA SONLAR. JAMLOVCHI SONLAR. KASR SONLAR. TARTIB SONLAR. SONLARNING TUZILISHIGA KO‘RA TURLARI. SONLARNING SINTAKTIK VAZIFASI.

Barcha tillardagi kabi o‘zbek tilida ham son shaxs, narsa, voqea-hodisalarning son-sanog‘ini, miqdorini, joylashish tartibini bildiradi. Sonlarni ma’nosi va grammatik xususiyatlariga ko‘ra, ikki turga bo‘lish mumkin. 1. Sanoq sonlar. 2. Tartib sonlar.

Sanoq sonlar ham o‘z navbatida bir necha turga bo‘linadi.

1. Miqdor sonlar. Ular bir turdagi narsalarning umumiy miqdorini anglatadi, ularning maxsus qo‘shimchasi yo‘q. O‘zbek tilida miqdor sonlar quyidagilar: bir, ikki, uch, to‘rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to‘qqiz, o‘n, yigirma, o‘ttiz, qirq, ellik, oltmish, yetmish, sakson, to‘qson, yuz, ming. Bundan katta sonlar million, milliard, trillion kabi baynalmilal sonlardir.

2. Dona sonlar narsalarning yakkalab, donalab sanaladigan umumiy miqdorini bildiradi. Miqdor sonlarga –ta qo‘shimchasini qo‘shish bilan hosil bo‘ladi: yuzta qo‘y, mingta daraxt, o‘n mingta daftar kabi.

tup.1. kilo. umumlashtirib yoki ajratib ko‘rsatadi. daqiqa. joylashish o‘rnini bildiradi: ikkinchi. so‘m. chorak. Murakkab sonlar. Taqsim sonlar shaxslar yoki narsalarning taqsimlanish yoxud guruhlanish miqdorini ifodalaydi. to‘qson. -ala qo‘shimchalaridan tegishlisini qo‘shish bilan hosil bo‘ladi: ikkovi. o‘n. bir-ikki og‘iz gap kabi. nim chorak. metr. Quyidagilar nutqda hisob so‘z vazifasini bajarishi mumkin: dona.Dona sonlar ko‘p hollarda hisob so‘zlar bilan ham qo‘llanadi. Sodda sonlar birgina o‘zakdan tashkil topadi: bir. narsalarning taxminiy. Tartib sonlar ham miqdor sonlarga –nchi. mingtacha ko‘chat. ikki butun o‘ndan besh kabi. Sonlar tuzilishiga ko‘ra ikki turga bo‘linadi. to‘rtdan bir. juft. Murakkab sonlar ikki va undan ortiq sonlar birikuvidan hosil bo‘ladi: o‘n bir. 5. U miqdor sonlarga – tacha. soniya. bir yuz o‘ttiz olti. Ular miqdor sonlarga –ov. uchovlon. pud. Kasr sonlar butunning qismini. nafar. ming kabi. nusxa. u morfologik yoki sintaktik yo‘l bilan boshqa so‘z turkumlaridan yasalmaydi. uchtadan. yetmish sakkizinchi kabi. Sonning yana bir muhim xususiyati shundaki. Chama sonlar shaxslar. besho‘nta daftar. -inchi qo‘shimchalaridan mosini qo‘shish orqali hosil bo‘lib. Miqdor sonlarga . son va kelishikda moslashadi. gektar. bog‘ va hokazo. narsalarning tartibini. bo‘lagini ifodalaydi: yarim. o‘nta-o‘ntadan kabi. uchta-uchtadan. Jamlovchi sonlar shaxslar. to‘rtalasi. 2. -larcha. 6. noaniq miqdorini bildiradi. 3. ikki ming ikki yuz to‘qson yetti kabi. Sodda sonlar. yettoviga kabi. bosh. O‘zbek tilida son o‘zi birikib kelgan ot bilan bitishuv usuli orqali bog‘lansa. o‘n birinchi. -ovlon. narsalar miqdorini jamlab. bet. to‘rtinchi. 4. oltovlon. -lab qo‘shimchalaridan mosini qo‘shish yoki ikkita sonning o‘zaro teng juftlashib qo‘llanishidan hosil bo‘ladi: o‘ntacha talaba. minglab qushlar. yuztacha ishchi. Sonning bu turi miqdor sonlarga –tadan qo‘shimchasini qo‘shish orqali yoki bir sonning takror qo‘llanishidan hosil bo‘ladi: ikkitadan. yetmish. Bunday holda –ta qo‘shimchasi o‘rnida hisob so‘z keladi. yuz. rus tilida ular sifatlar kabi o‘zi birikib kelgan ot bilan rod.

5. 4. . ҳинд тилларидан ўзлашган саноқ сонлар ҳам учрайди. asosan. Соннинг маъно турлари ва уларнинг ҳосил қилиниши. qanday eshityapsiz. balki sonning o‘z ichki o‘zgarishlaridir. Соннинг тузилиши жиҳатдан турлари. Сон ҳақида умумий тушунча. men o‘ttiz yettinchiman. араб. юзлик. birinchi. Kesim: Darslarga doim tayyorlanib keladigan talabaning bahosi besh. форс-тожик. Эски ўзбек тилида саноқ сонлар киши. Sonlar ham otlashganda boshqa bo‘laklar vazifasida kela oladi. aniqlovchi va kesim vazifasini bajaradi. Aniqlovchi: Men bugun ukamga juda qiziq ikkita kitob sotib oldim. Саноқ сонлар содда ва мураккаб формалар орқали ифодаланган. Undalma: Birinchi. Нумератив сўзлар. Hol: Nurmurod betob do‘sti holidan har kuni ikki marta xabar olib turdi.qo‘shimchalar qo‘shish bilan boshqa tur sonlarning hosil bo‘lishi yasalish emas. саноқ сонларнинг бирлик. минглик ва бошқа формалари қўлланган. qab Сон 1. Саноқ сонлар. Sonlar ham gapda sifatlar kabi. нарса ҳамда ҳодисаларнинг саноғини билдирган. To‘ldiruvchi: Birni birovdan minnat bilan olgandan ko‘ra. 3. 2. Ega: Mana shu talabalardan biri har kuni darsga kech qolib keladi. birinchi. ўнлик. Эски ўзбек тилида сонларга хос бўлган фонетик хусусиятлар. mingni mehnat qilib topgan yaxshi.

ҳар нарсанинг тўққизталик сонга эга маъносини англатган: Б и р тоқуз эт ва бир тоқуз парча кэлтурФди (БН). Гулханий. Шу билан бирга. XV—ХIХ асрларга оид ёзма манбаларга араб.тоққуз ибораси қўлланган. алты элиг (46).тоққуз. XV—XIX асрларга оид ёзма манбаларда саноқ сонлар дона сонлар маъносида қўлланган: Й э т и ағзы аны¦ отлар сачыб (Навоий ҲА). ЙигирмФ сони уч хил фонетик вариантда истеъмол этилган: йигирмФ (БН). XVIII —XIX аср ёзма манбаларида бир сонини қаттиқ талаффуз қилиш ҳолатлари ҳам учрайди: Бырбырыға намаҳрам эт (Увайсий). Нумератив сўзлар XV—XIX аср ёзма манбалари тилида ҳам деярли саноқ сонлар билан қўлланган. найл (ўн триллион). форс-тожик ҳамда ҳинд тилларидан баъзи саноқ сонлар ўзлашган.). МН). Алишер Навоийнинг «Маҳбубул қулуб». Мунис асарларида бир тоққуз. Бундай хилма-хиллик шеъриятда арузнинг талаби билан юз берган. XIX асрга оид айрим ёзма манбаларда алты сони алта. йигирми (Навоий. МН). икки саноқ сонига –тФ аффикси қўшилиб дона сон ҳосил бўлган: биртФ йармағ икки бЈлµб (Навоий МҚ). кейинчалик геминацияга учраб ташдид орқали ифодаланган: Элик (Навоий. кЈрб (юз миллиард). Ҳиндча лФк сони XVI—XIX асрларга оид ёзма манбаларда қўлланган: Йуз мы¦ны л Ф к дэрлФр (БН). Айниқса. Икки сони олдидаги унли -э ёки -и товушлари орқали: эки. мы¦ лФк сомны (Муқимий). игирми (Ш тар. ду бара (Муқимий). Нумератив сўзлар саноқ сон . Форс-тожикча: с а д ҳ а з а р (Лутфий). арб (бир миллиард). ики сони таркибидаги -к ундоши баъзан ташдид орқали ифодаланган: эки. Й¯з мы¦ байты бар ва бир қасида айтыбдур (Навоий МН). падам (милли-триллион). Дона сонлар. -икки тарзида талаффуз килинган.Содда саноқ сонлар қуйидагича кўринишга эга: бир сони. Бу давр тилида т£рт йигирми (14). икки каби. отуз артуқы уч (33) каби мураккаб сонлар қўлланишдан чиққан. Эски ўзбек тилида ҳам нумератив сўзлар характерига кўра турлича маъноларни англатган. мураккаб сонлар ҳозирги нормаларга яқинлашган. экки. эллик (БН). дона сонлар функциясини турли сон формалари бажарган. й а к –йак(Огаҳий). ўзлашган саноқ сонлар ўз формаларида қўлланган. Содда саноқ сонлар эски ўзбек тилида танглай гармонияси талабига кўра қаттиқ ва юмшоқ вариантларда қўлланган. Мэ¦Ф ғамдын т о қ у з-т о қ у з туҳфа (Мунис). Бири биригФ бақмай (БН). бу давр ёзма манбалари тилида нумератив сўзларни қўллаш қадимги туркий ҳамда XI—XIV аср ёзма манбалари тилига нисбатан кенгайган. са¦ (энг юқори саноқ сон) саноқ сонлари қўлланган. лекин ўзига хос тизим ҳосил қилган. асосан. Муҳаммад Солиҳнинг «Шайбонийнома» асарларида бир. биртФ ЈтмФкни ики бЈлµб (Навоий МҚ). Нумератив сўзлар. «Бобурнома»да ҳиндча к Ј р у р — (ўн миллион). Элик сони таркибидаги -л ундоши дастлаб иккиланмаган. «Бобурнома»да. юмшоқ талаффуз қилинган: бир биригФ қатыла бэрдилФр (Амирий).Эски ўзбек тилида қадимги туркий тилдагига нисбатан сонлар жиддий ўзгаришга учраган эмас. ики. «Сабъаи сайёр». йэтти сони йэттэ формасида учрайди. XV—XIX асрларга оид ёзма манбаларда дона сонлар ифодаловчи формалар кам ривожланган.

илки сўзи ҳам қўлланган. -лФнчи аффикси орқали тартиб сон ҳосил қилиш кенгайган: алтыланчы фасл (МҚ).унчы.. баъзан -лай. шунингдек. онунчы. Қадимги туркий ёзма манбаларида ҳам тартиб сонлар -нч. -инч. гуруҳ. миқдор. дона каби қатор маъноларни англатган. баъзан ўзлашган тартиб сонлар формаси ҳам қўлланган. Биринчи тартиб сони ўрнида илк. нумератив сўзлар улуш. -ағу. -ьнчы. икФлФй қорған йавығығФ (БН). ўлчов бирлиги. мэн йалғуз (Рабғ. -инч. -µнч ҳамда -нты. ҳажм.-ФвлФн. Ҳарут илФ Марут икФв (Фурқат). -ағу. Жамловчи сонлар саноқ сонларга -ав. -µнч ҳамда нди аффикслари билан ифодаланган.ала.-нчы. «Бобурнома» асарларида айрим ўринларда ики сонига қўшилиб.).-Фгµ аффикси орқали жамловчи сонлар ҳосил қилиш XIV аср ёдгорликларида фаолроқдир: Улар йэтФг¯.-ла. Жамловчи сонлар ўзига хос хусусиятларга эга. форс-тожик тилларидан ўзлашган сонлар лексик-семантик усул билан ҳам тартиб сон маъносини англатган. XVII асрдан бошлаб -ланчы. жамловчи сонларда умумтуркий тилларга хос белгилар ҳам мавжуд.-ФвлФ. -унч. Аввал сўзи биринчи тартиб сони маъносида қўлланган: Ул аввал қылды Гул васфыны āғāз (Лутфий ). Араб. Аввал айағыға т¯ш¯б пФст бол (Навоий ҲА). -ав/-Фв аффикси орқали жамловчи сонлар ясалиши XV—XIX асрлар ёзма обидаларида характерли бўлган: икФв (Навоий СС). масофа. бэшлФнчи оқлы (Ш тар).). -нти. юмшоқлигига кўра қўшилиб. -нчы аффикси варианти қўшилган: иккинчи. йэтинчи.-инчи. -лФй. восита бирлиги. тўда. сэкизлФнчи фасл (МҚ). -нды. тЈртµнчи. тартиб сонлар ҳосил қилинган..-ФлФ. Тартиб сонлар. йэтилФнчи арқада (Ш тар. биринчи мақалат (Навоий ҲА).-авла. . Шунингдек. «Девону луғотит турк» ёзма обидасида тартиб сонлар асосан -нч.µчµнчи. Жамловчи сонлар.-авлан.билан аниқланаётган сўзлар орасида қўлланиб. -нди аффикси вариантлари орқали ифодаланган. -инчи. .-лФнчи(лФ-\-нчи) аффикси саноқ сонларнинг қаттиқ. чэрикдФ бир икФв (ШН).-нчи аффикси вариантлари асосида тартиб сонлар ҳосил қилиш кенг қўлланган. -ынч.-унчи. -нди формаси икки сонига қўшилган. -унч.¯чФг¯си т¯н сарыға бардылар (ФН). -нти.-Фв. бу аффикс билан тартиб сон ҳосил қилиш Алишер Навоийнинг «Маҳбубул қулуб» асарида учрайди. -Фгµ аффикслари қўшилиши орқали ифодаланган. -лФй (-лФгµ / -лайу /. алтынчы. жамловчи сонлар ясаган: бФрибФн ул нуқудны икФлФй (Навоий СС).лФй) аффикси «Сабъаи Сайёр».XV—XIX асрларга оид ёзма манбалар тилида тартиб сонлар асосан саноқ сонларга аффикслар қўшилиши орқали ҳосил қилинган. Тартиб соннинг биринчи формаси составли тартиб сонлар таркибида учрайди: йигирми биринчи фасл (Навоий МҚ). учФв (Навоий ФШ). -µнчи аффикси ундош товушлар билан тугаган саноқ сонларга.-унчы. -ьнчы. -ынч. -ланчы (ла-\-нчы). аниқланмиш сўзга нисбатан қўшимча аниқлик даражасини оширган.-лФ. унли товуш билан тугаган саноқ сонларга -нчи.

). тЈрт-бэш мы¦ киши бирлФ (ШН). сурат сонлар грамматик кўрсаткичларни ҳам қабул қилган: НэчФ ЈгсФм айтман мы¦да бирин (Лутфий ГН). Йарым сўзи ҳам каср сон маъносини англатган. Эски ўзбек тилида тақсим сонлар. ЙµзФр мисқал кумуш (БН). -ча.азрақ каби сўзлар билан келиб.-ала. махраж сон саноқ сонларга чиқиш ҳамда ўрин-пайт келишиклари аффикслари қўшилиши орқали ифодаланган. Саноқ сонлардан кейин чағлық. Чама сонлар. Нодира. кичик сонлар олдин. йигирмФ чағлық кишилФри Јлди (Ш тар. Саноқ сонлар айча. синтактик усуллар билан ҳосил қилинган. Тақсим сонлар. -(Ф)влФн (ФгµлФн}ФвлФн) аффикси баъзи саноқ сонларга қўшилиб жамловчи сонлар ясаган: икФвлФн қачтылар (Лутфий ГН). тақсим сонлар маъносини англатган: Икки гул баргини бир бирдФн гаҳи гуфтāра ач (Нодира). йавуқ. артуқрақ.-Фр аффиклари билан ҳосил қилинган: Айларда бирФр-бирФр кЈрµнµр (Атоий). зийāда. Бир й а р ы м қары қазса.). чама сон маъносини англатган: он йығач чағлық масāфат (Навоий ФШ). шунингдек.артуқ. бу учФлФси (БН). . кЈпрФк. асосан. Гулханий асарларида бир сони кетма-кет такрор қўлланиб. баъзан махраж ва сурат сонлар дистант ҳолатларда учрайди: йуздин г Ф р бирисигФ йэтсФ (Навоий СС). чама сон маъносини ифодалаган: отуз йылча йақын бар (Навоий МН). кейинги бир сонига -дФн. чама сонлар ҳосил қилинган: йуз ики йузчФ киши (Навоий ҲА). катта сонлар кейин қўлланган: йуз-йуз элик ЈзбФкни кишиси билФн (БН). Бир ва икки саноқ сонлари грамматик кўрсаткичларсиз кетма-кет такрорланган ҳолда тақсим сонлар маъносини англатган: Нэки кЈргµздилФр са¦а бир-бир (Навоий СС). сурат сонлар саноқ сонлардан иборат бўлган. грамматик кўрсаткичлар махраж сон ёки сурат сонга қўшилган. XV— XIX асрларда битилган ёзма манбаларда чама сонлар аналитик. ики йµздин кЈпрФк уч йµздин азрақ болғай эди (БН). Јтµз тишни бир бирдин сындырур (Гулханий). Йµздин бирики маъракага йэтиб (Навоий МҚ). -чФ аффикси саноқ сонларга қўшилиб. Саноқ сонларнинг жуфт ҳолда қўлланиши орқали ҳам чама сонлар ҳосил бўлган. Бобур асарларида саноқ сонларга қўшилиб жамловчи сонлар ясаган: тЈртФлФси( Навоий МН). йақын. Бир чāрдэвар кФм болса. махраж ҳамда сурат сонлар асосида ҳосил бўлган.-ар. Йурт малыны¦ ондын бирини алур (Ш турк. Фусулны тЈртФр ай таъйын қылыбтурлар(БН). йана бэш мы¦ча киши (ШН). Шунингдек.-дин аффикси қўшилиб. Каср сон ясалишида баъзан махраж ва сурат сон орасида айрим боғловчилар қўлланган. -рар.-ФлФ аффикси Навоий. сув чықар (БН). чақлық сўзлари қўлланиб. чағлы.-рФр. Бэр¯рмФн болса йµз жāныму мы¦дын бир ҳисāб ФйлФб (Мунис). келишик ҳамда эгалик қўшимчаларини ҳам қабул қилган: Йарым кэчФ йэтиб т¯штилФр (Навоий МН). йылча. ФгФр чун икки-икки қол тутуб (Муқимий). Эски ўзбек тилида каср сонлар синтактик усул билан ифодаланган. Каср сонлар.

yaxshilik. Соннинг тузилишига кўра турлари – содда. чаҳāрйФк. Соннинг эски ўзбек тилидаги ўзига хос хусусиятлари нималарда кўринади? 2. baxt-saodat. olijanoblik va fidoyilik timsoli bo‘lgan afsonaviy Humo qushi qanotlarini yozib turibdi. Савол ва топшириқлар: 1. мураккаб. Ushbu ramz va timsollar xalqimizning tinchlik. чāрйФк сўзлари каср сонлар маъносида қўлланган: таъриф қылғанны¦ йарымы балкэ чарйэкичФ ашлық (БН). . чама. o‘ng tomonida ochilgan paxta chanoqlari suvrati tushirilgan chambardan iborat. O‘zbekiston Respublikasining Davlat gerbi gullagan vodiy uzra charaqlab turgan quyosh tasviridan hamda so‘l tomonida bug‘doy boshoqlari. каср сонлар. оғланларны ним қыйат тэдилФр (Ш турк). дона.XVI — XIX асрларга оид баъзи ёзма манбаларда форс-тожик тилидан ўзлашган ним. тартиб. ду ним. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT GERBI "O‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to‘g‘risida"gi Qonun 1992 yil 2 iyulda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining X sessiyasida qabul qilingan. farovonlik yo‘lidagi orzu-umidlarini ifodalaydi. жамловчи. Gerbning yuqori qismida respublika jipsligining ramzi sifatida sakkiz qirrali yulduz tasvirlangan: sakkiz qirra ichida joylashgan yarim oy va yulduz musulmonlarning qutlug‘ ramzidir. Таянч тушунчалар: Соннинг маъно турлари – саноқ. тақсим сонлар. тузилишига кўра турлари қандай ҳосил қилинади? 3. Соннинг маъно турлари. Gerbning markazida himmat. Эски ўзбек тилидаги сонларнинг қўлланишига манбалардан мисоллар топинг.

Bayroqdagi moviy rang tiriklik mazmuni aks etgan mangu osmon va obihayot ramzi. Qizil chiziqlar – vujudimizda jo‘shib oqayotgan hayotiy qudrat irmoqlarini anglatadi. Navqiron yarim oy tasviri bizning tarixiy an’analarimiz bilan bog‘liq. Ayni paytda u qo‘lga kiritilgan mustaqilligimiz ramzi ham. Amir Temur davlati bayrog‘ining rangi ham moviy rangda edi. Oq rang – poklik. qadimgi yilnomamizga bevosita aloqador. soflikni. ichki go‘zallikka intilishning timsoli. Bayroqdagi oq rang – muqaddas tinchlik ramzi bo‘lib. beg‘uborlik. Timsollar tilida bu – yaxshilikni. . Bizning o‘n ikki yulduzga bo‘lgan e’tiborimiz O‘zbekiston sarhadidagi qadimgi davlatlar ilmiy tafakkurida nujum ilmi taraqqiy etganligi bilan ham izohlanadi. orzu va hayollar tozaligi. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘idagi 12 yulduz tasviri ham tarixiy an’analarimiz. ilohiy tismol sanalgan. umid va shodumonlik timsoli hisoblanadi. Davlat bayrog‘i va uning ramzi bugungi O‘zbekiston sarhadida qadimda mavjud bo‘lgan davlatlar bilan tarixan bog‘liqligini anglatadi hamda respublikaning milliy-madaniy an’analarini o‘zida mujassamlashtiradi. U ko‘pgina xalqlarda navqironlik. Yashil rang – tabiatning yangilanish ramzi. Yulduzlar barcha uchun ruhoniy. O‘ZBEKISTON RESPUBLIKАSINING DАVLАT BАYROG‘I "O‘zbekiston Respublikasi Davlat bayrog‘i to‘g‘risida"gi qonun 1991 yil 18 noyabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari o‘tkazilgan VII sessiyasida qabul qilingan. u kun charog‘onligi va koinot yoritqichlari bilan uyg‘unlashib ketadi. uning komillikka. o‘z tuprog‘ida saodatga intilishi ramzi sifatida tushunish lozim. shon-shuhrat va sadoqatni bildiradi. Binobarin.Gerbning pastki qismida respublika Davlat bayrog‘ini ifoda etuvchi chambar lentasining bandiga "O‘zbekiston" deb yozib qo‘yilgan. donishmandlikni. halollikni. Davlat bayrog‘imizdagi 12 yulduz tasvirini o‘zbek xalqi madaniyatining qadimiyligi.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING DAVLAT MADHIYASI (O'zbekiston Respublikasining davlat madhiyasi to'g'risidagi( qonun 1992 yil 10 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o'n birinchi sessiyasida qabul qilingan. Mutal Burhonov musiqasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful