Anda di halaman 1dari 25

AQIDAH ISLAMIYYAH LIA 2013

Ustzh Wahibah bt Twahir @ H. Tahir


wahibah@upsi.edu.my

DEFINISI AQIDAH:
Perkataan aqidah ( )pecahan dari perkataan ( )yang bererti ikatan atau simpulan. Boleh digunapakai untuk benda yang boleh dilihat (fizikal) sept. ikatan tali atau perkara tidak boleh dilihat (spiritual) seperti ikatan perjanjian

kepercayaan dan keyakinan yang cukup pasti terhadap sesuatu, tanpa sebarang rasa syak dan keraguan.

Istilah: Suatu kumpulan kebenaran yang jelas yang diterima oleh akal fikiran, oleh pendengaran dan fitrah semulajadi, di mana hati manusia bertaut kepadanya, dan keyakinannya mengakui kebenarannya, memegang teguh tentang wujudnya, dan yang bertentangan dengannya tidak mungkin diterima sebagai suatu kebenaran untuk selamalamanya.

(Abu Bakar al-Jazairi: Aqidah Mukmin)

Keperluan kepada Aqidah:

Maka hadapkanlah dirimu(wahai Muhammad dan pengikutpengikutmu) ke arah agama yang jauh dari kesesatan, (turutlah terus) agama Allah iaitu agama yang Allah menciptakan manusia (dengan keadaan bersedia dari semulajadinya lagi) untuk menerimanya tidaklah patut ada sebarang perubahan (janganlah kamu mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid kepada sebarang perbuatan syirik), itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui(Ar-Rum:30)

Keperluan kepada Aqidah


Ia merupakan keperluan asasi bagi manusia. Fitrah beragama/beraqidah IQ---->EQ---->SQ

Take time to Think. It Is source of power Take time to READ. It Is the foundation of wisdom Take time to QUIET. It Is the opportunity to seek god Take time to DREAM, It is the future made of

Take time to PRAY. It the greatest power on earth.

Kedudukan Aqidah dalam Islam


Al-Nahl:97

Aqidah adalah teras kepada kehidupan manusia untuk membentuk dirinya sebagai seorang muslim dan mukmin dalam kehidupan seharian dan kehidupan bertamadun . Asas kepada Islam kerana Islam terdiri dari Aqidah(iman) dan Syariah(amal) yang tidak boleh dipisahkan dan selari antara satu sama lain. Tumpuan utama para Rasul dan Penekanan awal dalam Risalah Nabi Muhammad s.a.w

Selaras dengan fitrah manusia. Aqidah yang jelas dan lurus. Tetap pada sepanjang zaman, setiap tempat dan suasana. Logik berasaskan pembuktian akal yang waras. Aqidah pertengahan dan saksama; tidak melampaui batas dan tidak juga mengurangi. Positif sehingga menuju ke arah kesucian diri dan kemuliaan peribadi, seterusnya membentuk tamadun manusia dan dunia.

Keistimewaan `Aqidah Islam:

Kesatuan Aqidah

Bersumberkan ketuhanan Rabbani yakni Allah yang Maha Esa.

Aqidah yang dibawa oleh seluruh Rasul Allah.


Ia tidak berubah-ubah kerana pergantian zaman atau tempat dan kerana perbedaan golongan dan masyarakat.

Perbezaan di antara aqidah dan ideologi:

Berasaskan wahyu dan disampaikan secara berterusan dan tetap

Mempunyai daya untuk menggerakkan `amal dan usaha yang menepati corak aqidah tersebut.
Mempunyai daya tarikan yang bersifat ghaib di sebalik alam nyata.

IMAN DAN ISLAM


PENGERTIAN IMAN Menurut bahasa: Iman adalah ()membenarkan

Menurut Istilah: i. Iman ialah engkau percaya kepada Allah, malaikatmalaikatNya, kitab-kitabNya, Rasul-rasulnya, hari akhirat dan engkau percaya kepada takdir baik dan buruknya. (hadith) ii- Kepercayaan yang meresap ke dalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. (Yusuf al-Qaradawi: Iman dan Kehidupan) iii. Perkara yang tetap di dalam hati, kemudiannya diikrar dengan lisan, seterusnya dibuktikan kebenarannya dengan pengamalan anggota badan. (Ahli Sunnah).

PENGERTIAN ISLAM Menurut Bahasa: Tunduk, patuh dan berserah Perdamaian Kesejahteraan
Menurut Istilah: - Tunduk, menyerah dan mentaati Allah tanpa paksa. - Islam ialah engkau mengakui bahawasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahawasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan shalat,menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan melakukan haji jika mampu. (Hadith)

Islam dalam al-Quran


Al-Baqarah:112

Hubungan di antara Islam dan Iman


Iman melambangkan yang batin dan Islam melambangkan yang zahir. Kedua-duanya saling lengkap melengkapi. Amalan yang dilakukan tanpa didasari dengan iman adalah sia-sia. Nilai kebaikan diukur berdasarkan amalan zahir sementara hakikatnya berasaskan Iman. Kalimah syahadah sebagai rukun Islam pertama yang mengandungi kalimah tauhid, penghubung dengan rukun iman yang pertama (beriman kepada Allah)

KEDUDUKAN ORANG BERIMAN


1. Di sisi Allah

Berdasarkan penghayatannya yang selari di hati, lisan dan amal. Dijanjikan syurga dan tidak berkekalan di dalam neraka berdasarkan amalannya di dunia
=

Sesiapa yang mati sedangkan dia mengakui tidak ada tuhan melainkan Allah, dia akan masuk syurga (Sahih Muslim) - Ahli syurga akan masuk syurga, ahli neraka akan masuk neraka kemudian Allah akan berfirman: Keluarlah sesiapa yang terdapat di hatinya iman walau sebesar atom. (Muttafaq Alaih) -) Jibril membawa berita gembira kepadaku dengan katanya: Sesiapa yang mati dari umatmu tidak pernah syirik kepada Allah akan masuk syorga. Lantar aku bertanya: Sekalipun dia berzina dan mencuri?. Katanya: Sekalipun (Muttafaq Alaih

KEDUDUKAN ORANG BERIMAN


2. Di dunia

hanya mengakui keimanan dalam hati dan melafazkannya dengan lisan tetapi tidak beramal, berhak diperlakukan sebagai orang muslim semasa di dunia selama mana dia tidak melafazkan dan melakukan amalan yang membatalkan imannya. = Beramal dengan ilmu yaqin = Boleh bertambah dan berkurang

= Orang yang

BERTAMBAH DAN BERKURANGNYA IMAN


-

Sesungguh Org yang beriman itu ialah apabila disebut nama Allah dan dibentangkan ayat-ayatNya, bertambahlah iman mereka (kerana) dan kepada Allah mereka bertawakkal (Surah al-Anfal:2) (Muhd Naim Yasin, al Iman, 130-131)

- Sabda Rasulullah (s.a.w): Iman itu mempunyai lebih dari tujuh puluh. Yang paling tinggi adalah mengucap la ilaha illalLah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan punca bahaya yang ada di jalan; Sedangkan malu itu merupakan salah satu cabang dari iman. (Riwayat

FAKTOR PERUBAHAN IMAN A.Ilmu i. Ilmu yang berkaitan dengan Allah, namanamaNya, sifat-sifatNya, perbuatanNya dan nikmatNya.
ii.

Ilmu yang berkaitan dengan Rasulullah s.a.w., akhlak Baginda dan perjalanan hidupnya termasuk ibadah, perjuangan dan muamalahnya.
Ilmu yang berkaitan dengan kitabullah dan apa yang terkandung di dalamnya berupa berita-berita, hukum-hakam, dan iktibar.

iii.

FAKTOR PERUBAHAN IMAN B.Amal Perbuatan

Memperbanyakkan amalan-amalan soleh serta memperdalam ketaatan hingga menambah dan memperkuatkan keimanan, serta memperkecil-kecilkan dan menghindari dari maksiat-maksiat yang dapat melemahkan iman.

Smbg

C. Zikir dan Fikir


i.

Zikir ialah mengingati Allah beserta sifatsifatNya, apa-apa yang menyangkut keagunganNya, dan membaca kalamkalamNya hingga hati sentiasa berhubung dengan Allah swt. Kemudian berusaha memperkecil segala hal yang membawa kelalaian kepada Allah. Fikir ialah merenung ciptaan Allah dengan memikirkan yang ada pada ciptaan-ciptaanNya serta memandang kepada tanda-tandaNya dan mukjizat-mukjizatNya.

ii.

KESAN KEIMANAN DALAM KEHIDUPAN


Kemerdekaan jiwa dari kekuasaan lain. Menimbulkan jiwa keberanian membela kebenaran. Menimbulkan keyakinan yang bersungguh-sungguh bahawa Allah sahaja yang memberi rezeki. Ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Kehidupan yang baik, adil dan makmur

PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

Secara Ijmali Qaidah Umum: Mengingkari dan menentang Uluhiyyah, Rubbiyyah dan Asma wa al Sifat Allah secara iktiqad, lisan(kata-kata) dan perbuatan (Hj Said: 328) Secara Tafsili (Hj Said: , Naim Yasin: 146-179

Uluhiyyat (Beriman kpd Allah) Samiyyat (Beriman kepada Malaikat, kepada Hari Kiamat, dan QadhaQadarNya)) Nubuwwah (Beriman kpd Rasul dan Kitab bersama mereka)

INTIPATI IMAN

RUKUN IMAN

Beriman Beriman Beriman Beriman Beriman Beriman

kepada Allah kepada Para Malaikat kepada Kitab-kitab Allah Kepada Para Rasul kepada Hari Akhirat kepada Qadha dan Qadar