TAKLIMAT SUKATAN PELAJARAN STPM BAHARU BAGI MATA PELAJARAN SAINS SOSIAL

1

Definisi Terma Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

 Pentaksiran yang dikendalikan oleh guru-guru mata pelajaran sekolah secara berterusan semasa proses pengajaran dan pembelajaran  Guru merancang, mentadbir, membuat penskoran, dan memeriksa mengikut garis panduan, tugasan, peraturan pentaksiran dan penskoran yang ditetapkan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM)

2

PEPERIKSAAN STPM BAHARU

3

Ciri Baharu Sukatan Pelajaran STPM  Pengajian  3 penggal  Kandungan kurikulum dibahagikan kepada 3 bahagian  1 bahagian untuk satu penggal  Bilangan waktu pengajaran membantu proses pengajaran dan pembelajaran  Hasil pembelajaran sebagai panduan skop pentaksiran tajuk dan subtajuk

4

PEPERIKSAAN STPM STPM Terminal
   Peperiksaan pada akhir pengajian T6 Bilangan kertas soalan 2  4 Peperiksaan bertulis   

STPM Baharu
Peperiksaan pada akhir setiap penggal Bilangan kertas soalan 3  5 Peperiksaan bertulis & PBS  PBS bagi semua mata pelajaran kecuali Literature in English, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil Mengulang  Memperbaiki keputusan pada akhir setiap penggal
5

Mengulang  peperiksaan STPM

Mata Pelajaran Sains Sosial
970 Seni Visual 14 946 Pengajian Perniagaan 944 Ekonomi 12 4 13 1 2 911 Bahasa Cina 3 912 Bahasa Tamil 913 Bahasa Arab 920 Literature in English 900 Pengajian Am

910 Bahasa Melayu

942 Geografi
940 Sejarah 931 Usuluddin 930 Syariah

11 5
10

6
9

8

7
922 Kesusasteraan Melayu Komunikatif
6

Mata Pelajaran Sains Sosial Bilangan Kertas

7

KAEDAH PENTAKSIRAN

8

WAJARAN PENTAKSIRAN

9

Bahasa Melayu
Bilangan Kertas Bahasa Melayu 1 Bahasa Melayu 2

Bahasa Melayu 3

}

Ujian bertulis

– Penggal Pertama – Penggal Kedua

– Penggal Ketiga

Bahasa Melayu 4 – Pentaksiran Berasaskan Sekolah Penggal Kedua (Esei berformat) Bahasa Melayu 5 – Pentaksiran Berasaskan Sekolah Penggal Ketiga (Penulisan ilmiah)
10

Perbezaan Jenis Soalan Mata Pelajaran Bahasa Melayu (910)

Ujian Bertulis
Sistem Terminal 910/1 60 soalan aneka pilihan 910/2 Karangan, rumusan, soalan alih bentuk bahasa dan analisis kesalahan bahasa

Sistem Baharu
910/1 20 soalan aneka pilihan, soalan berstruktur dan esei 910/2 30 soalan aneka pilihan dan soalan berstruktur 910/3 20 soalan aneka pilihan dan soalan berstruktur
11

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Mengapa PBS?
Tumpuan juga kepada pentaksiran untuk pembelajaran (assessment for learning) Pentaksiran dilakukan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran

Autonomi kepada sekolah untuk terlibat bersama dalam pentaksiran calon

12

Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Mengapa PBS?  Keupayaan calon dinilai dari segi: − kemahiran kognitif

− kemahiran manipulatif
− kemahiran insaniah (soft skills)

13

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Mengapa PBS?

Kemahiran Kognitif
 mengenalpasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan dengan pembangunan negara serta mencadangkan langkah mengatasinya  mengaplikasi teori dan kaedah yang diajar dalam bilik darjah dengan keadaan sebenar  mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat berkaitan dengan isu yang dibentangkan
14

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Mengapa PBS?
Kemahiran Manipulatif  Memperoleh sumber, data, dan maklumat daripada − aktiviti memerhati − menemubual − mengkaji selidik − kajian perpustakaan − penulisan agensi kerajaan dan swasta − internet  Mempersembahkan data/maklumat dalam bentuk grafik, jadual, rajah, carta dan tulisan
15

Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Mengapa PBS?
Kemahiran Insaniah (soft skills)  berkebolehan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan  berkebolehan untuk bekerjasama dalam kumpulan dan sebagai satu pasukan  berupaya mengurus dan menepati masa  berupaya menyelesaikan masalah  berupaya menghasilkan tugasan secara kreatif dan inovatif
16

Pentaksiran Berasaskan Sekolah Mengapa PBS?

Kemahiran Insaniah (soft skills) samb….
 berkemampuan menjalankan kajian kuantitatif dan kualitatif secara saintifik  berkebolehan menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika  berupaya meningkatkan bermotivasi keyakinan diri dan untuk
17

 berkebolehan menggunakan komputer menghasilkan tugasan dan penyelidikan

Bila melaksanakan PBS?

• Pengajian Am 4 • Syariah 4 • Sejarah 4

• Bahasa Arab 5
• Usuluddin 4 • Geografi 4 • Ekonomi 4 • Pengajian Perniagaan 4 • Seni Visual 3

• Kesusasteraan Melayu Komunikatif 4

• Bahasa Melayu 4 • Bahasa Melayu 5

18

Apakah Jenis Kerja Kursus dalam PBS?
Kerja Projek
Pengajian Am Bahasa Melayu (Penggal Ketiga) Kesusasteraan Melayu Komunikatif Syariah Usuluddin Sejarah Ekonomi Pengajian Perniagaan
19

Esei
Bahasa Melayu (Penggal Kedua) Bahasa Arab

Kajian Luar
Geografi

Projek
Seni Visual

Kerja Projek: Pengajian Am 4
Soalan Pilih satu daripada tema di bawah, dan sediakan kerja projek yang panjangnya tidak melebihi 5000 patah perkataan.

Tema 1 Pencemaran budaya

Tema 2

Kebebasan media

20

Kerja Projek: Kesusasteraan Melayu Komunikatif 4
Soalan 1 Kemukakan satu portfolio seorang tokoh perniagaan yang merupai watak Encik Muhammad dalam Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Soalan 2 Hasilkan satu persembahan multimedia berdasarkan episod Peminangan Puteri Gunung Ledang dalam Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). (a) Hasil kerja tersebut mengandungi elemen multimedia, iaitu grafik, animasi, teks, dan audio-visual

21

Sambungan… (b) Tempoh persembahan multimedia antara tiga hingga lima minit (b) Laporan bertulis mengandungi (i) sinopsis projek (ii) papan cerita (story board) projek

22

Siapa mengambil PBS?

Siapa memeriksa PBS?

Calon   Sekolah Kerajaan Sekolah Bantuan Kerajaan

Pemeriksa

Guru mata pelajaran berkenaan

  

Sekolah Swasta Persendirian Individu Sekolah Integriti

Pemeriksa yang dilantik oleh MPM

23

Di manakah PBS dilakukan?
Calon   Sekolah Kerajaan Sekolah Bantuan Kerajaan Pusat Sekolah Calon Sekolah Calon (pemeriksa tidak dibayar)

 

Sekolah Swasta Persendirian Individu

Di pusat yang ditetapkan oleh MPM (pemeriksa dibayar oleh MPM)

24

Penjaminan Kualiti PBS Penyelarasan
Dilaksanakan untuk penyeragaman skor berdasarkan kriteria pemarkahan

Pemantauan
Memastikan kaedah pelaksanaan PBS adalah mengikut prosedur dan garis panduan yang ditetapkan serta mempunyai kesahihan dan amanah bagi mengelakkan ketidakakuran * Mekanisme untuk menentukan kebolehpercayaan dan kesahan skor pentaksiran
25

Penjaminan Kualiti PBS

Penyelaras Kebangsaan

− Ketua Pemeriksa (Pensyarah) − Jurulatih Utama

Penyelaras Negeri

Penyelaras Daerah/Zon

− Jurulatih Utama

Pemeriksa

− Guru mata pelajaran
26

Sukatan Pelajaran: 900 PENGAJIAN AM
Kandungan PENGGAL PERTAMA
1. Kemahiran Belajar 2. Malaysia Kekal Berdaulat PENGGAL KEDUA 3. Alih Bentuk Komunikasi 4. Malaysia Maju dan Sejahtera 5. Kerja Projek
27

PENGGAL KETIGA
6. Alih Bentuk Komunikasi 7. Malaysia dan Negara Luar

Skim Pentaksiran Pengajian Am
Penggal Pengajian Penggal Pertama Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian) 900/1  Pengajian Am 1 (Ujian Bertulis)
(Soalan aneka pilihan, soalan berstruktur dan esei)

Markah (Wajaran) 80 (29%)

Masa 2 jam

Pentadbiran Pentaksiran berpusat

Penggal Kedua

900/2  Pengajian Am 2 (Ujian Bertulis)
(Soalan berstruktur, alih bentuk komunikasi dan esei)

60 (22%)

1½ jam

Pentaksiran berpusat

900/4  Pengajian Am 4 (Kerja Projek) Penggal Ketiga 900/3  Pengajian Am 3 (Ujian Bertulis)
(Soalan aneka pilihan, soalan analisis data dan esei)

55 (20%) 80 (29%)

Sepanjang Pentaksiran penggal berasaskan kedua sekolah 2 jam Pentaksiran berpusat

28

Sukatan Pelajaran: 910 BAHASA MELAYU
Kandungan PENGGAL PERTAMA 1. Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu 2. Fonetik dan Fonologi 3. Pembacaan Kritis dan Analitis 4. Penulisan Esei Tidak Berformat PENGGAL KEDUA PENGGAL KETIGA 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Wacana Retorik Variasi Bahasa Laras Bahasa Semantik Pragmatik Penulisan Ilmiah

5. 6. 7. 8.

Morfologi Sintaksis Analisis Kesalahan Bahasa Penulisan Esei Berformat

29

Skim Pentaksiran Bahasa Melayu
Penggal Pengajian Penggal Pertama Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian) 910/1  Bahasa Melayu 1 (Ujian Bertulis) (Soalan aneka pilihan, soalan berstruktur dan esei) Penggal Kedua 910/2  Bahasa Melayu 2 (Ujian Bertulis) (Soalan aneka pilihan dan soalan berstruktur) 910/4  Bahasa Melayu 4 (Kerja Kursus - Esei) Penggal Ketiga 910/3  Bahasa Melayu 3 (Ujian Bertulis) (Soalan aneka pilihan dan soalan berstruktur) 910/5  Bahasa Melayu 5 (Kerja Projek) 50 (17%) Sepanjang penggal ketiga Pentaksiran berasaskan sekolah
30

Markah (Wajaran) 100 (35%)

Masa 2 jam

Pentadbiran Pentaksiran berpusat

60 (20%)

1½ jam

Pentaksiran berpusat

25 (8%) 60 (20%)

Sepanjang penggal kedua 1½ jam

Pentaksiran berasaskan sekolah Pentaksiran berpusat

Sukatan Pelajaran: 911 BAHASA CINA
Kandungan PENGGAL PERTAMA 1. Kefahaman Teks Bahasa Cina Moden 2. Ulasan Petikan Bahasa Moden 3. Sejarah Kesusasteraan Cina Klasik I 4. Teks Pilihan Bahasa Cina Klasik I PENGGAL KEDUA 8. Sejarah Kesusasteraan Cina Klasik II 9. Teks Pilihan Bahasa Cina Klasik II

PENGGAL KETIGA
10. Esei 11. Sejarah Kesusasteraan Cina Moden 12. Teks Pilihan Bahasa Cina Moden
31

5. Kajian Bahasa dan Linguistik 6. Alih Bahasa 7. Kefahaman Teks Bahasa Cina Klasik

Skim Pentaksiran Bahasa Cina
Penggal Pengajian
Penggal Pertama

Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian)
911/1  Bahasa Cina 1 (Ujian Bertulis) (Soalan berstruktur dan esei)

Markah (Wajaran)
80 (33.33%)

Masa 2 jam

Pentadbiran Pentaksiran berpusat

Penggal Kedua

911/2  Bahasa Cina 2 (Ujian Bertulis) (Soalan berstruktur dan esei)

80 (33.33%)

2 jam

Pentaksiran berpusat

Penggal Ketiga

911/3  Bahasa Cina 3 (Ujian Bertulis)

80 (33.33%)

2 jam

Pentaksiran berpusat

(Soalan berstruktur dan esei)

32

Sukatan Pelajaran: 912 BAHASA TAMIL
Kandungan PENGGAL PERTAMA 1. Bacaan dan Kefahaman 2. Tatabahasa: Morfologi 3. Kesusasteraan Tamil Moden: Puisi 4. Sejarah Perkembangan Bahasa dan Kesusasteraan Tamil PENGGAL KEDUA 8. Kesusasteraan Tamil Moden: Novel PENGGAL KETIGA 9. Esei 10. Kesusasteraan Tamil Pertengahan/Etika 11. Kesusasteraan Tamil Moden: Cerpen

5. Penulisan Ulasan 6. Tatabahasa: Sintaksis 7. Kesusasteraan Tamil Klasik/Epik

33

Skim Pentaksiran Bahasa Tamil
Penggal Pengajian Penggal Pertama Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian) 912/1  Bahasa Tamil 1 (Ujian Bertulis) (Soalan berstruktur) Penggal Kedua 912/2  Bahasa Tamil 2 (Ujian Bertulis) (Soalan berstruktur) Penggal Ketiga 912/3  Bahasa Tamil 3 (Ujian Bertulis) 100 (33.33%) 2 jam Pentaksiran berpusat 100 (33.33%) 2 jam Pentaksiran berpusat Markah (Wajaran) 100 (33.33%) Masa 2 jam Pentadbiran Pentaksiran berpusat

(Soalan berstruktur dan esei)

34

Sukatan Pelajaran: 913 BAHASA ARAB
Kandungan PENGGAL PERTAMA 1. Kemahiran Bahasa 2. Tatabahasa Fungsian PENGGAL KEDUA 3. Kemahiran Bahasa 4. Tatabahasa Fungsian 5. Balaghah PENGGAL KETIGA 6. Kemahiran Bahasa 7. Tatabahasa Fungsian 8. Teks Sastera 9. Kerja Kursus – Penulisan Esei

35

Skim Pentaksiran Bahasa Arab
Penggal Pengajian Penggal Pertama Penggal Kedua Penggal Ketiga Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian) 913/1 Bahasa Arab1 (Ujian Bertulis) (Soalan Esei) 913/2 Bahasa Arab 2 (Ujian Bertulis) (Soalan esei) 913/3 Bahasa Arab 3 (Ujian Bertulis) (Soalan Esei) 913/4 Bahasa Arab 4 (Ujian Lisan) 30 (12%) 15 minit Pentaksiran berpusat 50 (20%) 1½ jam Pentaksiran berpusat 70 (28%) 2 jam Pentaksiran berpusat Markah (Wajaran) 70 (28%) Masa 2 jam Pentadbiran Pentaksiran berpusat

913/5 Bahasa Arab 5 (Kerja Kursus) (Penulisan esei)

30 (12%)

Sepanjang penggal ketiga

Pentaksiran berasaskan sekolah

36

Sukatan Pelajaran: 920 LITERATURE IN ENGLISH
Kandungan PART I CRITICAL APPRECIATION SKILLS 1. Literature, Language and Form 2. Literature, History and Culture 3. Literature and Gender FIRST TERM 4. Poetry 5. Short Stories SECOND TERM 6. Plays THIRD TERM 7. Novels

37

Literature in English – Scheme of Assessment
Study Term First Term Code/Name of Paper (Type of Test) 920/1  Poetry and Short Stories (Written Test) (Essay questions) Second Term 920/2  Plays (Written Test) (Essay questions) Third Term 920/3  Novels (Written Test) (Essay questions) 75 (33.33%) 2 hours Centralised assessment 75 (33.33%) 2 hours Centralised assessment Marks (Weighting) 75 (33.33%) Duration 2 hours Administration Centralised assessment

38

Sukatan Pelajaran: 922 KESUSASTERAAN MELAYU KOMUNIKATIF
Kandungan PENGGAL PERTAMA PENGHAYATAN KARYA 1. Puisi 2. Prosa Tradisional 3. Prosa Moden PENGGAL KEDUA SASTERA DAN PEMBANGUNAN 4. Pembangunan Insan 5. Pembangunan Masyarakat 6. Pembangunan Negara
39

PENGGAL KETIGA KREATIVITI, PENGURUSAN DAN MULTIMEDIA 7. Penulisan Kreatif 8. Pengurusan 9. Multimedia Dalam Sastera

Skim Pentaksiran Kesusasteraan Melayu Komunikatif
Penggal Pengajian Penggal Pertama Penggal Kedua Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian) 922/1  Kesusasteraan Melayu Komunikatif 1 (Ujian Bertulis) (Soalan esei) 922/2  Kesusasteraan Melayu Komunikatif 2 (Ujian Bertulis) (Soalan Esei) 75 (26.67%) 2 jam Pentaksiran berpusat Markah (Wajaran) 75 (26.67%)

Masa
2 jam

Pentadbiran
Pentaksiran berpusat

Penggal Ketiga

922/3  Kesusasteraan Melayu Komunikatif 3 (Ujian Bertulis)
(Soalan Esei) 922/4  Kesusasteraan Melayu Komunikatif 4 (Kerja Projek)

75 (26.67%)
60 (20%)

2 jam

Pentaksiran berpusat
Pentaksiran berasaskan sekolah

Sepanjang penggal kedua dan ketiga

40

Sukatan Pelajaran: 930 SYARIAH
Kandungan PENGGAL PERTAMA PENGAJIAN FIQH 1. 2. 3. 4. Muamalat Munakahat Mirath Jenayah PENGGAL KETIGA AYAT AHKAM DAN HADIS AHKAM 7. Pendidikan dan Sahsiah Muslim 8. Keluarga 9. Kemasyarakatan 10. Kesihatan 11. Pembangunan dan Ekonomi 12. Siasah dan Kepimpinan
41

PENGGAL KEDUA USUL FIQH DAN KAEDAH FIQH 5. Usul Fiqh 6. Kaedah Fiqh

Skim Pentaksiran Syariah
Penggal Pengajian Penggal Pertama Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian) 930/1  Syariah 1 (Ujian Bertulis) (Soalan esei) Penggal Kedua 930/2  Syariah 2 (Ujian Bertulis) (Soalan esei) 930/4  Syariah 4 (Kerja Projek) Penggal Ketiga 930/3  Syariah 3 (Ujian Bertulis) (Soalan esei) 60 (20%) Sepanjang penggal kedua 2 jam Pentaksiran berasaskan sekolah Pentaksiran berpusat 80 (26.67%) 2 jam Pentaksiran berpusat Markah (Wajaran) 80 (26.67%) Masa 2 jam Pentadbiran Pentaksiran berpusat

80 (26.67%)

42

Sukatan Pelajaran: 931 USULUDDIN
Kandungan PENGGAL PERTAMA ILMU TAUHID 1. Akidah dan hubungannya dengan al-Din 2. Metode al-Quran dalam menerapkan Akidah 3. Metode Pemikiran Akidah 4. Penyelewengan Akidah PENGGAL KEDUA ULUM AL-QURAN 5. Konsep Ulum al-Quran 6. Metode Pendokumentasian al-Quran 7. I’jaz al-Quran 8. Nasikh dan mansukh 9. Tafsir

43

Sukatan Pelajaran: 931 USULUDDIN
ULUM AL-HADITH 10. Konsep Ulum al-Hadith 11. Sejarah Pendokumentasian hadith 12. Klasifikasi Hadith 13. Mukhtalaf al-Hadith/Musykil al-Hadith 14. Jarh dan ta’dil 15. Pengenalan Kitab Syarah al-Hadith dalam bahasa Melayu 16. Penyelewangan dalam Hadith
PENGGAL KETIGA ILMU MANTIK 17. Mantik dalam Tradisi Ilmu Islam 18. Kaedah-kaedah Ilmu Mantik 19. Tokoh-tokoh Ilmu Mantik

44

Skim Pentaksiran Usuluddin
Penggal Pengajian Penggal Pertama Penggal Kedua Penggal Ketiga Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian) 931/1  Usuluddin 1 (Ujian Bertulis) (Soalan esei) 931/2  Usuluddin 2 (Ujian Bertulis) (Soalan esei) 931/3  Usuluddin 3 (Ujian Bertulis) 80 (26.67%) 60 (20%) 2 jam Pentaksiran berpusat Pentaksiran berasaskan sekolah 80 (26.67%) 2 jam Pentaksiran berpusat Markah (Wajaran) 80 (26.67%)

Masa
2 jam

Pentadbiran
Pentaksiran berpusat

(Soalan esei)
931/4  Usuluddin 4 (Kerja Projek) Sepanjang penggal ketiga

45

Sukatan Pelajaran: 940 SEJARAH
Kandungan PENGGAL PERTAMA SEJARAH DUNIA (1500-1955) 1. Masyarakat 2. Pemerintahan dan Pentadbiran 3. Kemajuan dan Pembangunan 4. Nationalisme dan Pembentukan Negara dan Bangsa PENGGAL KEDUA KERJA KURSUS SEJARAH ISLAM (500-1918) 5. Masyarakat, Pemerintahan, Pertahanan dan Perhubungan Luar 6. Pembangunan dan Penerokaan 7. Nationalisme dan Pembentukan Negara Bangsa

46

Sukatan Pelajaran: 940 SEJARAH
PENGGAL KETIGA SEJARAH MALAYSIA DAN ASIA TENGGARA (1800-2000) 8. Masyarakat 9. Transformasi Masyarakat 10. Nationalisme dan Pembentukan Negara dan Bangsa 11. Pengisian Kemerdekaan

47

Skim Pentaksiran Sejarah
Penggal Pengajian Penggal Pertama Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian) 940/1  Sejarah 1 (Ujian Bertulis) (Soalan esei) Penggal Kedua 940/2  Sejarah 2 (Ujian Bertulis) (Soalan esei) 60 (26.67%) 2 jam Pentaksiran berpusat Markah (Wajaran) 80 (26.67%) Masa 2 jam Pentadbiran Pentaksiran berpusat

940/4  Sejarah 4
(Kerja Projek) Penggal Ketiga 940/3  Sejarah 3 (Ujian Bertulis) (Soalan esei)

55 (20%)

Sepanjang penggal kedua
2 jam

Pentaksiran berasaskan sekolah
Pentaksiran berpusat

80 (26.67%)

48

Sukatan Pelajaran: 942 GEOGRAFI
Kandungan PENGGAL PERTAMA A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL 1. Sistem Bumi 2. Sistem Geomorfologi B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 3. Penduduk 4. Transformasi Desa dan Pembandaran PENGGAL KEDUA A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL 5. Sistem Atmosfera 6. Sistem Hidrologi B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 7. Pembangunan Ekonomi 8. Globalisasi Ekonomi dan Kerjasama Serantau

49

PENGGAL KETIGA A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL 9. Sistem Ekologi 10. Saling Kebergantungan Sistem B: GEOGRAFI ALAM SEKITAR MANUSIA 11. Impak Alam Sekitar dan Pengurusannya C: KAJIAN LUAR 12. Pelaksanaan Kajian Lapangan 13. Penyediaan dan Pembentangan Laporan
50

Skim Pentaksiran Geografi
Penggal Pengajian Penggal Pertama Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian) 942/1  Geografi 1 (Ujian Bertulis)
(Soalan berstruktur dan esei)

Markah (Wajaran) 80 (32%)

Masa 2 jam

Pentadbiran Pentaksiran berpusat

Penggal Kedua
Penggal Ketiga

942/2  Geografi 2 (Ujian Bertulis)
(Soalan berstruktur dan esei)

80 (32%)
40 (16%) 50 (20%)

2 jam

Pentaksiran berpusat
Pentaksiran berpusat Pentaksiran berasaskan sekolah – Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan Pentaksiran berpusat – calon sekolah swasta, calon persendirian individu, calon sekolah integriti dan calon mengulang
51

942/3  Geografi 3 (Ujian Bertulis)
(Esei)

1 jam

942/4  Geografi 4 (Kajian Luar)

Sepanjang penggal ketiga

942/5  Geografi 5 (Ujian Bertulis)
(Alternatif kajian luar)

50 (20%)

1¼ jam

Sukatan Pelajaran: 944 EKONOMI
Kandungan PENGGAL PERTAMA A: MIKROEKONOMI 1. Pengenalan 2. Pasaran Barang dan Harga 3. Teori Pengeluaran dan Kos Pengeluaran 4. Struktur Pasaran, Penentuan Harta dan Output 5. Pasaran Faktor dan Agihan PENGGAL KEDUA B: MAKROEKONOMI

6.

Pengenalan

7. Perakaunan Pendapatan Negara 8. Keseimbangan Pendapatan Negara dan Dasar Fiskal 9. Wang, Bank, dan Dasar Kewangan 10. Perdagangan dan Kewangan Antarabangsa

52

PENGGAL KETIGA C: EKONOMI MALAYSIA
11. Pengangguran, Guna Tenaga dan Upah 12. Inflasi dan Kos Sara Hidup 13. Perdagangan Antarabangsa dan Imbangan Pembayaran 14. Perusahaan Kecil dan Sederhana 15. Institut Kewangan 16. Kemiskinan dan Agihan Pendapatan

53

Skim Pentaksiran Ekonomi
Penggal Pengajian Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian) Markah (Wajaran) Masa Pentadbiran

Penggal Pertama

944/1  Ekonomi 1 (Ujian Bertulis)
(Soalan aneka pilihan, kuantitatif, dan esei)

80 (32%)

2 jam

Pentaksiran berpusat

Penggal Kedua

944/2  Ekonomi 2 (Ujian Bertulis)
(Soalan aneka pilihan, kuantitatif dan esei)

80 (32%)

2 jam

Pentaksiran berpusat

Penggal Ketiga

944/3  Ekonomi 3 (Ujian Bertulis)
(Soalan kuantitatif dan esei)

40 (16%)

1 jam

Pentaksiran berpusat

944/4  Ekonomi 4 (Kerja Projek)

60 (20%)

Sepanjang penggal ketiga

Pentaksiran berasaskan sekolah

54

Sukatan Pelajaran: 946 PENGAJIAN PERNIAGAAN
Kandungan PENGGAL PERTAMA A: PERNIAGAAN 1. Perniagaan dan persekitarannya 2. Pengeluaran 3. Pemasaran 4. Kewangan 5. Sumber Manusia PENGGAL KEDUA B: PENGURUSAN 6. Pengurusan 7. Aspek Perundangan Perniagaan

8. Kemahiran Komunikasi 9. Pembuatan Keputusan
PENGGAL KETIGA C: KEUSAHAWANAN 10. 11. 12. 13. Keusahawanan Rancangan Perniagaan Perniagaan Antarabangsa Etika Perniagaan dan Tanggungjawab Sosial

55

Skim Pentaksiran Pengajian Perniagaan
Penggal Pengajian Penggal Pertama Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian) 946/1  Pengajian Perniagaan 1 (Ujian Bertulis)
(Soalan esei dan kajian kes)

Markah (Wajaran) 100 (25%)

Masa 1½ jam

Pentadbiran Pentaksiran berpusat

Penggal Kedua Penggal Ketiga

946/2  Pengajian Perniagaan 2 (Ujian Bertulis)
(Soalan esei dan kajian kes)

100 (25%) 100 (25%)

1½ jam

Pentaksiran berpusat Pentaksiran berpusat

946/3  Pengajian Perniagaan 3 (Ujian Bertulis)
(Soalan esei dan kajian kes)

1½ jam

946/4  Pengajian Perniagaan 4 (Kerja Projek)

100 (25%)

Sepanjang penggal ketiga

Pentaksiran berasaskan sekolah

56

Sukatan Pelajaran: 970 SENI VISUAL
Kandungan PENGGAL PERTAMA APRESIASI SENI VISUAL 1. Pengenalan Seni Visual 2. Bentuk Karya Seni Visual 3. Pendekatan Sejarah dan Kritikan Seni Visual PENGGAL KEDUA LUKISAN PENGKARYAAN DAN PEREKAAN 4. Pengenalan Jenis-jenis Lukisan 5. Kemahiran Asas Lukisan 6. Penggubalan Lukisan
57

PENGGAL KETIGA PROJEK KAJIAN SENI VISUAL 7. Cadangan Projek 8. Penghasilan Karya 9. Persembahan dan Peragaan

Skim Pentaksiran Seni Visual
Penggal Pengajian Penggal Pertama Kod/Nama Kertas (Jenis Ujian) 970/1  Seni Visual 1 (Ujian Bertulis) (Soalan berstruktur dan esei) Penggal Kedua 970/2  Seni Visual 2 (Ujian Melukis) (Lukisan) Penggal Ketiga 970/3  Seni Visual 3 (Projek) 100 (25%) Sepanjang penggal ketiga Pentaksiran berasaskan sekolah – Calon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan Pentaksiran berpusat- calon sekolah swasta, calon persendirian individu, calon sekolah integriti dan calon mengulang
58

Wajaran 80 (40%)

Masa 2 jam

Pentadbiran Pentaksiran berpusat

70 (35%)

3 jam

Pentaksiran berpusat

970/4  Seni Visual 4 (Ujian Bertulis) (Huraian berbentuk visual dan penulisan)

100 (25%)

3 jam

TERIMA KASIH THANK YOU

59