Anda di halaman 1dari 16

- Al-baqoroh 30 tentang manusia sebagai khalifah di bumi

:| _! ., >.l.ll _.| _sl> _ _ ,l> l! `_-> !, _. ..`, !,


,`. ,!..] _> _,.. ..> '_.1. ,l _! _.| `ls !. .l- . _
30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan
seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

- Al-muminun 12-14 tentang manusia sebagai khalifah di bumi
.1 l !.1l> _.. _. .l. _. _,L _ . ..l-> L. _ _,>. _ .
!.1 l> L.l 1l . !.1l> 1l -l -.`. !.1l > -..l !..Ls !..> .L-l !.>'
. ..!: !1l> >, !,. < _.> _,1l. >' _
12. Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.
13. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).
14. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal
daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus
dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah,
Pencipta yang paling baik.

- Az-zariyat 56 tentang manusia sebagai khalifah di bumi
!. 1 l> _>' _. | .,-,l __
56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

- An-nahl 78 tentang manusia sebagai khalifah di bumi
< >>> _. L, >... _. l- . !:,: _- > `>l _..l ..,
:.: >l-l _`>:. __
78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia
memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

- Al-anam 162-163 tentang perilaku ikhlas dalam beribadah
_ | _.. _>. _!,>: _.!.. < , _,..-l __ ,,. .l ,l .,
,. !. `_ _,.`.. __
162. Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah,
Tuhan semesta alam.
163. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang
pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)".

- Al-bayyinah 5 perilaku ikhlas dalam beribadah
!. '. | .,-,l < _,.l>: `] _.] ,!.`> .,1`, :l.l .`, :l ,l :
_,: .,1l _
5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-
Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan
zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

- Ali Imran 159 tentang demokrasi
!., .> _. < .l l l . !L 1,l s l1l .. _. ,l> s!
.s -.`. > >!: _ . :| .s _. _ls < | < >
_..l __
159. Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya
kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam
urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

- Asy-Syura 38 tentang demokrasi
_.] ,!>.`. ,l `.! :l.l >`. _ : '., !.. .. 1.`, __
38. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang
urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari
rezki yang Kami berikan kepada mereka.
- Al- Baqoroh 148 tentang berkompetisi dalam kebaikan
_>l > > !,l`. 1,.`.! , ,>l _ ! . .>. ,!, `>, < !-,.> | <
_ls _ ,`_: ",. __
148. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-
lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu
sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

- Al- Fathir 32 tentang berkompetisi dalam kebaikan
. !.. ..>l _.] !., L. _. !.:!,s `.. 'l!L ...l .. ...1.
.. _,!. , ,>l!, :|, < .l : > `_. l ,,l __
32. Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami,
lalu di antara mereka ada yang Menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan
dan diantara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan[1260] dengan izin Allah. yang
demikian itu adalah karunia yang Amat besar.

- Ar-Rum 41-42 tentang perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup
L :!.l _ l `>,l !., ,. _., _!.l 1,.`,l _-, _.] l.- l -l
`->, _ _ ,. _ _ `L.! , l ,1.s _.] _. `_, l
>. _,:. __
41. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah
merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang
benar).
42. Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang
yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."
- Al-Aroof 56-58 tentang perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup
... _ _ .-, !>. l.| :`s: !> !-. L | .- < ', _.
_,..`>.l __ > _.] `_.`, _.,l :, _,, _ ., ...- _.> :| l
!,!> . !1. ..1. .,l ,. !.l.! , ,!.l !.>>! ., _. _ ,.:l .l .
_> _..l >l-l _` .. __ .,l ,Ll _`> ..!,. :|, ., _.]
,> _`> | .> . ,l . . .. ., ,1l >: __
56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).
Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.
57. Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya
(hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus,
lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam
buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu
mengambil pelajaran.
58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak
subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran
(Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.


- Ash- Shad 27 tentang perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup
!. !.1 l> ,!..l _ !. !.., L., ,l: _L _.] ` _, _.l `
_. !.l __
27. Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang
demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan
masuk neraka.

- Al- Kafirun tentang toleransi
_ !!., _`.l .,s !. .,- . _ `.. .,.s !. .,s _
!. .,l. !. ,.,s _ `.. .,.s !. .,s _ _>l _>`.,: _| _: _
1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
6. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."


- Yunus 40-41 tentang toleransi
.. _. _.`, ., .. _. _.`, ., ,, `l. _...l!, _ | ,.
_1 _| _l.s >l >l.s .. :,, !.. `_.s !. ",_, !.. l.- . _
40. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Quran, dan di antaranya ada (pula) orang-
orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat
kerusakan.
41. Jika mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu.
kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu
kerjakan".

- Al-Kahfi 29 tentang toleransi
_ _>l _. `>, _. ,!: _.`,l _. ,!: >,l !.| !...s _,.l.Lll ! .
1l> , !: . | :,- .`. .!-`, ,!., _.ll _: :`>'l _., ,:l
,,!. !1 .`. __
29. Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman)
hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah
sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta
minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan
muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

- Al- Mujadalah 11 tentang etos kerja
!!., _.] `. ., :| _, >l >. . _ _l.>.l >.! _., < >l :|
_, ': ':! _, < _.] `. ., >.. _.] . l-l .>: < !.,
l.- . ,,>
11. Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis",
Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah
kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.
- Al- Jumuah 9-10 tentang etos kerja
!!., _.] `.., :| _:. :l.ll _. ,, -.>l -`.! _|| : < ': _,,l
>l: ,> >l | `.. .l- . _ :| ,. :l.l `:..! _ _ -.,
_. _. < `: < ,. _>l-l >l.
9. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu
kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli[1475]. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu
mengetahui.
10. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan
ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

- Yunus 101 tentang IPTEK
_ `L. :! . _ ,...l _ !. _.-. ., '..l _s , `..`,
101. Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan
Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".

- Al-baqorohh 164 tentang IPTEK
| _ _l> ,...l _ .l.> _,l ! .l ,ll _.l _> _ `>,l !.,
_., _!.l !. _. < _. ,!..l _. ,!. !,>! , _ .-, !:. , !, _.
_ `,: ,`.. _.,l ,!>.l >..l _,, ,!..l _ ., ,1l
l1-, __
164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang
berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa
air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala
jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat)
tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.- Asmaul Husna
1. Al-Adlu (Maha Adil)
Hakim memutuskan perkara dengan membela orang yang benar-benar tidak bersalah
2. Al-Goffaar (Maha Pengampun)
Manusia memaafkan kesalahan dan mengampuni kesalahan orang lain
3. Al-Hakim (Maha Bijaksana)
Manusia bersikap bijaksana saat menghadapi suatu masalah
4. Al-Maliik (Maha Raja)
Kadang manusia ingin menguasai dan memiliki apa yang diinginkannya. Namun kita tidak
boleh terlalu terobsesi, kita boleh menguasai sesuatu yang menjadi milik kita dan tidak
boleh mengganggu orang lain
5. Al-Hasiib (Maha Membuat Perhitungan)
Sebagai manusia biasa yang banyak dosa, kita harus menghitung kesalahan-kesalahan yang
telah kita perbuat dan bertobat dan memperbaiki kesalahan kita
6. Ar-Rahman (Maha Pengasih)
Memberi sedekah pada fakir miskin, memberi bantuan pada korban banjir
7. Ar-Rohiim (Maha Penyayang)
Menyayangi orang lain
8. Al-Qudduus (Maha Suci)
Manusia harus selalu berusaha untuk menjauhi diri dari dosa dan kesalahan dengan cara
selalu berbuat kebaikan
9. Al-Khoolik (Maha Pencipta)
Manusia diciptakan Alloh dengan beberapa kelebihan, diantaranya menciptakan sesuatu.
Tapi semua ciptaan manusia tidak ada yang kekal
10. Al-Aziiz (Maha Perkasa)
Manusia diberi kekuatan untuk mengalahkan kejahatan-kejahatan dan gangguan setan

- Contoh perilaku beriman kepada Alloh:
1. Menyadari akan kebesaran dan kekuasaan Alloh
2. Beribadah kepada Alloh dengan menjalankan perintah-nya dan menjauhi larangan-nya
3. Berprilaku dan bersikap baik kepada sesama manusia
4. Tidak bersikap sombong
5. Selalu bersyukur dan memanfaatkan pemberian Alloh dengan baik
6. Berusaha untuk lebih maju
7. Bersikap pemaaf dan segera bertaubat jika melakukan kesalahan
8. Menjaga dan melestarikan alam dengan baik

- Hikmah beriman kepada malaikat:
1. Meningkatkan martabat manusia
2. Terhindar dari penyakit takhayul dan kurafat
3. Memperkukuh jiwa tauhid
4. Hidup ini dijalani penuh harapan dan optimis, meskipun berbagai cobaan siap menghadang
5. Hidup ini harus dijalani dengan hati-hati dan penuh perhitungan
6. Mendidik kedisiplinan dan membiasakan untuk selalu taat kepada ajaran islam

- Contoh perilaku beriman kepada malaikat :
1. Dapat mengetahui keagungan Allah SWT dan kekuasaan-Nya. Kebesaran makhluk-Nya pada
hakikatnya ialah dari keagunagn sang pencipta (al-khaliq) yaitu Allah SWT
2. Manusia selalu bersukur kepada Allah SWT, sebab manusia diperhatikan oleh Allah.

- HIkmah beriman kepada al-Quran :
1. Rukun agama akan tertanam kuat.
2. Dapat memahami kebenaran tentang nubuwwah Muhammad SAW dan nabi lainnya
3. Al-Quran mensucikan jiwa, membersihkan rohani, dan membeningkan hati.
4. Al-Quran mendidik manusia agar cakap mencari sumber rezeki dan mampu mengelolanya.

- Perilaku Rosul yang dapat diteladani: Siddiq (benar), amanah (terpercaya), tabligh
(menyampaikan), fatonah (cerdas)

- Keutamaan Rasul:
1. pemberi khabar gembira dan peringatan
2. Penutup para Nabi
3. menjadi rahmat bagi semesta alam
4. Membenarkan para nabi sebelumnya dan menghapus serta menyempurnakan risalah
sebelumnya
5. Ditujukan untuk seluruh umat manusia
6. Satu-satunya Nabi yang dapat memberi syafa`at ke surge

- Hikmah beriman kepada hari akhir :
1. Memperkuat keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya dzat Yang Maha Kuasa atas
segala sesuatu dan Mahaadil.
2. Memberikan motivasi kepada orang yang beriman untuk senantiasa beramal soleh.
3. Mencegah orang untuk berbuat maksiat atau ingkar kepada Allah karena sadar bahwa
setiap apa yang diperbuat tidak akan lepas dari pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT
4. Menanamkan rasa optimis dalam hidup karena seseorang mukmin satu tujuan hidup yaitu
mencari rida Allah.

- Qodo = keputusan Alloh terhadap suatu rencana yang telah ditentukan
- Qodar = rencana yang telah ditentukan Alloh dan segala sesuatu yang akan terjadi

- Hikmah beriman kepada qodo dan qodar:
1. Memperkuat iman dan takwa serta menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi telah
ditentukan oleh Allah SWT.
2. Menumbuhkan keteguhan hati dan kesabaran.
3. Menumbuhkan rasa keikhlasan dan menerima segala ketentuan dari Allah SWT.
4. Mendorong untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT jika usahanya dapat berhasil.
5. Mendorong untuk bersikap tegar, sabar, dan tidak putus asa jika usahanya gagal.
6. Mendorong kita untuk selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai kebahagiaan,
baik kebahagiaan dunia maupun kebahasiaan akhirat.
7. Mendorong untuk bertawakal dan berdoa setelah berusaha.
8. Tidak membuat sombong dan takabur.
9. Menjadikan manusia agar bermanfaat bagi orang lain.

- Husnudzon = berprasangka baik
- Menunjukan hal-hal yang berkaitan dengan husnuzon:
1. Gigih = usaha sekuat tenaga dan tidak mudah putus asa mencapai sesuatu yang kita
inginkan walau harus menghadapi rintangan
2. Berinisiatif = berpikir dan bertindak dengan kesadaran sendiri tanpa menunggu perintah
3. Rela berkorban = ikhlas mengorbankan sesuatu untuk kepentingan orang lain

- Hikmah Husnudzon
1. Keimanan dan keislamannya akan terjaga
2. Hatinya bersih, jiwanya ikhlas
3. Hidupnya tenang, tentram, dan bahagia
4. Mudah menghadapi persoalan hidup sehingga mudah mencapai cita-cita
5. Tidak menimbulkan perselisihan
6. Menumbuhkan rasa optimis
7. Selalu bersyukur atas nikmat alloh

- Husnudzon kepada Alloh:
1. Bersikap optimis terhadap segala sesuatu yang dilakukan sebab Alloh pasti akan menolong
kita agar kita berhasil
2. Berdoa memohon ampun kepada Alloh atas segala dosa yang telah kita lakukan
3. Tidak mudah putus asa bila mendapat musibah atau gagal dalam berusaha, selalu teguh,
sabar, dan percaya diri

- Cara pembiasaan perilaku husnudzon :
1. Terbiasa berfikir positif
2. Mempunyai sifat tawadu
3. Selalu sabar
4. Tidak menggerutu di saat kesulitan
5. Mempunyai sikap optimis
6. Selalu bertakwa dan berdoa kepada allah (selalu ingat kepada Allah)
7. Mempunyai jiwa yang tenang.

- Hal-hal yang berkaitan dengan tobat:
1. Marifatullah atau mengenal allah
2. Kehendak diri. Maksudnya kuatkan hati untuk mendekatinya.
3. Amal nyata Kesempurnaan tobat dibuktikan dari upaya perbaikan diri
4. Niat lurus yang tertanam di dalam hati.
Langkah-langkah taubat: beristigfar, menyesali perbutan dosa, solat taubat dan berjanji
tidak akan mengulanginya lagi.

- Kebiasaan berperilaku tobat:
1. Sama dengan orang yang tidak berdosa.
2. Akan dicintai oleh Alloh SWT
3. Diampuni dosa-dosanya dan mendapat kasih sayang dari Allah SWT
- Roja = sikap penuh harapan atau optimis
- Khauf = rasa takut dalam hati seseorang
- Optimis = sikap orang yang selalu berpengharapan dan berpandangan positif dalam menghadapi
setiap persoalan
- Pesimis = orang yang selalu berpengharapan dan berpandangan negative dan tidak memiliki
harapan yang baik
- Hal-hal yang berkaitan dengan roja: akan tercermin suatu sikap yang khusnudzon, berhaluan
maju, dan berpikir yang islami.

- Hikmah perilaku roja
1. akan selalu berprasangka baik terhadap Allah SWT,
2. selalu optimis dalam hidup guna meningkatkan kualitas hidup,
3. berusaha sekuat tenaga untuk meraih yang diinginkan,
4. masalah hasil diserahkan kepada Allah SWT

- israf = sifat berlebih-lebihan dalam menggunakan atau membelanjakan harta kekayaan. Tidak
memperhitungkan sebelumnya
- Hal-hal yang berkaitan dengan israf
1. Berlebihan dalam makan dan minum
2. Berlebihan dalam berpakaian
3. Berlebihan dalam berhias
4. Berlebihan dalam begaul
5. Berlebihan dalam berinfak

- tabdzir = berlebih-lebihan dalam menggunakan harta
- Hal-hal yang berkaitan dengan tabzir
1. Boros
2. Menghambur-hamburkan harta

- Manfaat menghindari tabdzir
1. Tidak dilaknat oleh Allah
2. Mendapatkan ketinggian derajat takwa
3. Menghemat uang

- Ghibah = memengaruhi orang lain supaya mempercayai tentang kejelekan orang lain
- Hal-hal yang berkaitan dengan ghibah
1. Membicarakan kejelakan orang lain

- Fitnah = menyiarkan rahasia seseorang kepada orang lain yang sebenarnya orang tersebut tidak
pernah melakukannya
- Hal-hal yang berkaitan dengan fitnah
1. Berkata bohong tentang kejelekan orang lain
- Pengertian sumber hukum islam al-quran = sumber hukum islam yang pertama, yaitu kumpulan
wahyu alloh yang diturunkan kepada nabi Muhammad melalui malaikat jibril yang ditulis di
mushaf dengan bahasa arab dan membacanya adalah ibadah

- Pengertian sumber hukum islam hadits = sumber hukum islam yang kedua, yaitu segala tingkah
laku nabi Muhammad baik berupa perkataan (qauliyah), perbuatan (filiyah), ataupun ketetapan
nabi (taqririyah)

- Pengertian sumber hukum islam ijtihad = sumber hukum islam yang ketiga, berusaha dengan
sungguh sungguh atau mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menetapkan hukum syarak dari
suatu masalah yang bersumber pada al-quran dan hadits yang dibuat oleh mujtahid

- Kedudukan dan fungsi ijtihad
1. Sumber hukum islam yang ketiga setelah al-quran dan hadits
2. Sarana untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dengan pedoman al-quran dan hadits
3. Suatu cara yang disyariatkan untuk menyelesaikan masalah social dengan ajaran-ajaran islam
4. Wadah pencurahan pikiran-pikiran kaum muslimin

- Zakat fitrah = zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang muslim yang meiliki kelebihan
makanan bagi dan untuk keluarganya pada malam idul fitri dan pada hari rayanya. Setiap orang
besarnya zakatnya ialah satu sa makanan pokok

- Zakat mal = zakat yang disebabkan karena kelebihan harta yang dimiliki oleh seseorang

- Muzaki = orang yang wajib mengeluarkan zakat
- Mustahik = orang yang berhak menerima zakat
1. Fakir
2. Miskin
3. Amil = orang yang mengurus dan mengelola zakat
4. Mualaf
5. Riqab = budak
6. Garimin = orang yang terlilit utang
7. Sabilillah = orang yang berjuang di jalan Alloh
8. Musaffir = orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan

- rukun haji:
1. ihram yang disertai dengan niat
2. berwukuf di arofah (hadir dan bertempat di padang arofah sejak tergelincirnya matahari
pada tanggal 9 zulhijah)
3. tawaf ifadah (mengelilingi kakbah sebanyak 7 keliling)
4. sai (berlari-lari kecil dari bukit safa ke bukit marwah sebanyak tujuh putaran)
5. tahalul (mencukur rambut)
6. tertib (berurutan)

- syarat haji:
1. beragama islam
2. balig (dewasa)
3. berakal sehat
4. merdeka
5. mampu (mempunyai bekal yang cukup, aman dalam perjalanan, sehat badan dan fisiknya)

- azas-azas transaksi ekonomi dalam Islam:
1. Asas suka sama suka, yaitu kerelaan yang sebenarnya, bukan kerelaan yang bersifat semu dan
seketika. Oleh karena itu, Rosulullah mengharamkan bai al garar (jual beli yang mengandung
unsure spekulasi dan penipuan)
2. Asas keadilan, yaitu adanya keseimbangan, baik produksi, cara memperolehnya, maupun
distribusinya.
3. Asas saling menguntungkan, yaitu tidak ada satu pihakk pun yang dirugikan.
4. Asas saling menolong dan saling membantu.

- Syirkah = suatu akad antara 2 pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan
tujuan memperoleh keuntungan
- Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu: (1) akad (ijab-kabul), disebut juga shighat; (2) dua
pihak yang berakad (qidni), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan
tasharruf (pengelolaan harta); (2) obyek akad (mahal), disebut juga maqd alayhi, yang
mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (ml)
~ Syirkah Al-Amlak (perserikatan dalam hal kepemilikan)
~ Syirkah Al-Uqud (perserikatan berdasarkan suatu akad.

1. Syirkah Al-Amlak terbagi 2, yaitu :
a. Syirkah Ikhtiar
Yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat.
Eg : dua orang yang bekerja sama secara sukarela untuk mengelola sebuah warnet, dengan
perhitungan laba dibagi dua setelah dikurangi modal.

b. Syirkah Jabr
Yaitu perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat.
Eg : dua orang yang bekerja sama namun salah satu pihak karena tidak memiliki modal, dia
menawarkan jasa untuk menjaga saja warnet tersebut, sehingga dia hanya memperoleh laba
10% dari keuntungan.

Adapun syirkah Al-Uqud trbagi 5, yaitu:
1. Syirkah Al-Inan
Yaitu perserikatan dalam modal (harta), dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang
atau lebihdan keuntungan dibagi bersama.
Eg : A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan
membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan konstribusi modal sebesar
Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut
2. Syirkah Al-Wujuh
Yaitu Perserikatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali,dan
mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga
kontan,sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.
Eg : A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-syirkah wujh, dengan cara
membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-
masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan
keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Hal
ini dapat berlangsung karena adanya unsur kepercayaan dari si penyedia modal (pedagang).


3. Syirkah Al-Mudabarah
Yaitu Persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang pemilik
modal dalam perdagangan tertentu,yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan
bersama, dan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemililk modal saja.
Eg : A sebagai pemodal (shhib al-ml/rabb al-ml) memberikan modalnya sebesar Rp 10 juta
kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal (mil/mudhrib) dalam usaha perdagangan
umum (misal, usaha toko kelontong).

Ada dua bentuk lain sebagai variasi syirkah mudhrabah. Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B)
sama-sama memberikan konstribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan
konstribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan
kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal,
tanpa konstribusi kerja. Kedua bentuk syirkah ini masih tergolong syirkah mudhrabah

4. Syirkah Al-Abdan / Al-Amal
Yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan.
Eg : A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka
sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A
mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.
Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian

5. Syirkah Al-Mufawadah
adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas
(syirkah inn, abdan, mudhrabah, dan wujh.
Eg : A adalah pemodal, berkonstribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang
sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkonstribusi kerja. Kemudian B dan C juga
sepakat untuk berkonstribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar
kepercayaan pedagang (D) kepada mereka.

- Khiyar = memilih kebaikan diantara dua perkara jual-beli agar penjual dan pembeli terhindar
dari kerugian dan penyesalan
1. Khiyar majlis = khiyar yang disepakati ditempat transaksi
2. Khiyar syarat = khiyar antara penjual dan pembeli dengan salah satu pihak mengajukan
syarat kepada pihak lainnya
3. Khiyar aibi = khiyar yang terjadi karena adanya barang yang cacat

- hikmah nikah:
1. memperoleh ketenangan hidup
2. mamperoleh rasa cinta dan kasih sayang
3. memenuhi kebutuhan seksual secara sah dalam mencari rido Alloh
4. menebus dosa
5. membuka pintu rejeki
6. memperoleh keturunan yang sah dan mulia
7. mewujudkan keluarga uang sakinah

- UU nikah (UU Nomor 1 Tahun 1974.):
Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal yang dijadikan sebagai
landasan perkawinan beda agama adalah pasal 2 ayat (1), pasal 8 huruf f dan pasal 57.
1. Pasal 2 ayat (1) berbunyi :
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu.
2. Sedangkan pasal 8 huruf f berbunyi:
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang
kawin.
3. Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi :
Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan
antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia.
4. Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum
Islam menyatakan sebagai berikut:
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena
keadaan tertentu;
a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.
5. pasal 44
menyatakan sebagai berikut:
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak
beragama Islam.
- Menjelaskan tentang waris
Anak -
Cucu laki-laki dari anak laki-laki Terhalang oleh anak
Cucu perempuan dari anak laki-laki -
Bapak Terhalang oleh anak
Ibu Terhalang oleh 1 anak laki-laki / 2 anak perempuan
Kakek -
Nenek
Dari ibu tertutup oleh ibu
Dari bapak tertutup oleh bapak dan ibu
Suami -
Istri -
Saudara kandung Terhalang oleh bapak, anak, dan cucu laki-laki
- Hikmah waris:
1. Terpelihara hubungan silaturahmi dalam keluarga muslim
2. Keluarga laki-laki mendapat bagian lebih besar dari perempuan
3. Menjunjung tinggi perintah alloh dan rosul-nya
4. Mewujudkan keadilan berdasarkan syariat islam

- Menjelaskan dakwah rosul di mekkah
1. Keesaan Alloh
2. Hari kiamat sebagai hari pembalasan
3. Kesucian jiwa
4. Persaudaraan dan persatuan

- Menjelaskan dakwah rosul di madinah
1. Membangun masjid di madinnah
2. Membina persaudaraan kaum anshor dan muhajjirin
3. Pembinaan kerukunan umat islam dan yahudi (Deklarasi madinnah)

- Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia
1. Melalui perdagangan
2. Melalui pernikahan
3. Melalui pembebasan kasta
4. Membawa ajara kedamaian dan keselamatan

- Menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia
1. Sumatra
a. Samudra pasai
b. Aceh2. Jawa
a. Syekh maulana malik Ibrahim (sunan gresik)
b. Raden rahmat (sunan ampel)
c. Makdum Ibrahim (sunan bonang)
d. Raden paku (sunan giri)
e. Syarif hidayatullah (sunan gunung jati)
f. Jafar sidiq (sunan kudus)
g. Raden prawoto (sunan muria)
h. Syarifudin (sunan drajat)
i. R.m. syahid (sunan kalijaga)
3. Sulawesi
a. Makassar
b. Bugis
4. Kalimantan
a. Sukadana (Kalimantan Barat)
b. Banjar
5. Maluku dan sekitarnya
a. Ternate
b. Tidore
c. Bacan
d. Jailolo
e. Halmahera

- Menjelaskan perkembangan Islam di Dunia.
1. Berdirinya kerajaan islam di spanyol pada masa dinasti umayah. Banyak mesjid dan
bangunan bercorak islam
2. Berdirinya organisasi yang bergerak di bidang dakwah islamiyah di amerika. Banyak mesjid
megah dan banyak jamaahnya
3. Berdirinya universitas al-azhar di mesir pada masa dinasti fatimiah.
4. Berdirinya organisasi yang bergerak di bidang dakwah islamiyah di australia. Ada masjid
Canberra yang megah