Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN SATU - 2010

MINGG U 1 4/1 --8/ 1

TAJUK Sesi Berkenalan Pemahaman Dialog Morfologi -Golongan Kata -Kata Nama Am -Kata Nama Khas Sintaksis -Ayat Mudah Subjek predikat Pengenalan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. berbual dengan rakan tentang sesuatu dengan menggunakan kata, intonasi dan nada yang sesuai. 2. memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang isu yang diperkatakan. 3. bertutur dengan fasih dan lancar 4. mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 5. mengenalpasti dan menyenaraikan golongan kata nama daripada petikan. 6. diperkenalkan dengan sukatan pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 1

KEMAHIRAN Interpersona l: 1.1 Aras 1 (ii) 1.2 Aras 1 (iii) 1.3 Aras 1 (iv) 3.4 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.1 Aras 1(i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : mengenalpast i mengkategori -membandingbeza -menyenarai

NILAI Bersopan Santun Yakin diri Hormatmenghormati Berdikari Berhemah tinggi

BBM Buku teks Bahan Latihan

MINGG U 2 --3 11/1 2 2/1

TAJUK Pemahaman -Dialog Morfologi -Kata Ganti Nama Diri -Kata ganti Nama Tunjuk -Penjodoh Bilangan Sintaksis -Ayat Mudah Subjek predikat Penulisan -Pengenalan Jenis Penulisan -Pengenalan Ringkasan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menguasai kecekapan berbahasa 2. menyatakan maksud perkataan mengikut konteks 3. bersoaljawab dengan rakan tentang sesuatu perkara 4. melengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai 5.mengenal pelbagai jenis kata dan menggunakannya dalam binaan ayat yang mudah 6.diperkenalkan dengan jenis penulisan dan ringkasan 7.membina ayat mudah secara lisan

KEMAHIRAN Interpersona l: 1.4 Aras 2 (iv) 1.4 Aras 2 (ii) 1.5 Aras 3 (ii) 1.6 Aras 3 (i) 3.4 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.2 Aras 1(ii) 7.3 Aras 2 (i) Estetik : 10.2 Aras 1 (iii) KBT: Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpast i mengkategori

NILAI Bersopan Santun Yakin diri Hormatmenghormati Rasional

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

-membandingbeza

MINGG U 4 --5 25/1 -5/ 2

TAJUK Pemahaman -Surat Tidak Rasmi -Dialog Manisnya Senyumanmu Morfologi -Golongan Kata Kerja -Perumpamaan Sintaksis -Jenis-jenis ayat

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengeluarkan idea bernas dalam perbincangan 2. menyatakan isi-isi penting daripada petikan bahan yang yang dibaca 3.menyenaraikan golongan kata kerja daripada petikan 4. melengkapkan petikan dengan menggunakan kata kerja yang tepat

KEMAHIRAN Interpersona l: 2.4 Aras 2 (i) 2.1 Aras 1 (iii) 2.4 Aras 1 (ii) 2.3. Aras 1 (1i) Maklumat : 7.5 Aras 2(ii) 7.3 Aras 1 (iv) 9.1 Aras 1 (i) Estetik : 10.4 Aras 3 1 (i) 12.1 Aras 1 (i) KBT:

NILAI Kesyukuran Kerajinan Berusaha Kerjasama Kebersihan mental dan fizikan

BBM Buku teks Bahan Latihan Novel Dan Antologi Sastera

Penulisan 5. menulis karangan surat tidak -Karangan Surat rasmi sepanjang 180 patah Tidak Rasmi perkataan. -Ringkasan dan

Soalan Pemahaman Komsas -Pengenalan Teks Novel Hikmah dan Antologi Kasut Kelopak Jantung - Aspek dan Istilah

6. membina ayat gramatis untuk menjawab tiga soalan pemahaman 7. menaakul isi penting daripada petikan 8. mengenali bahan komsas dan 9. menerangkan maksud aspek dan istilah sastera 10. menyatakan maksud perumpamaan

Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Masteri KBKK : mengenalpast i mengkategori -membandingbeza -menjana idea

MINGG U 6 --7 8/2 --1 9/2

TAJUK Pemahaman -Rencana Morfologi -Kata Adjektif Sintaksis -Ayat Tunggal -Ayat Topik dan ayat huraian

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. berbincang dengan rakan tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ragam bahasa umum 2. menyatakan laras bahasa sesuatu bahan bagi memperoleh maklumat 3. mengecam ayat tunggal dalam karya bukan sastera

KEMAHIRAN Interpersona l: 3.3 Aras 2 (ii) 3.2 Aras 1 (ii) 3.1 Aras 1 (i) Maklumat : 7.1 Aras 3(iii) 8,1 Aras 1 (i) 8.2 Aras 1 (ii) 8.5 Arasa 2 (ii)

NILAI Jaya Diri Yakin diri Ketekunan Hormatmenghormati Patriotik Keinsafan

BBM Buku teks Buku Kerja Gambar Rangsangan Karangan Bahan Latihan

Penulisan -Karangan Berpandu -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas -Sinopsis Novel -Tema dan Persoalan -Watak dan Perwatakan

4 . mengenal pasti maklumat yang diperlukan 5. menyusun dan mentafsir maklumat 6. menulis karangan berpandukan gambar sepanjang 120 patah perkataan 7. melengkapkan petikan dengan kata adjektif yang tepat 8. menulis ringkasan dengan 8 isi sepanjang 80 patah perkataan 9. menulis sinopsis dan tema persoalan 10, menghuraikan watak dan perwatakan

Teliti Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 2 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpast i -menghurai -menyenarai menghubungk ait -meramal -menjana idea Rasional

MINGG U 8 22/2 2

TAJUK Pemahaman -Laporan Morfologi

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyusun maklumat secara koheren untuk tujuan mengarang

KEMAHIRAN Interpersonal : 3.4 Aras 3 (iii) Maklumat :

NILAI Patriotisme Berani

BBM Buku teks Bahan Latihan

6/2

-Kata Hubung -Peribahasa Penulisan -Karangan Laporan Komsas Cerpen Kasut Kelopak Jantung

2. membuat perbandingan antara laras bahasa cerita dan laporan 3. menulis karangan laporan 4. membina ayat-ayat yang gramatis dengan menggunakan kata hubung yang sesuai 5. melengkapkan petikan dengan peribahasa yang tepat. 6. membincangkan aspek komsas cerpen 7. menjawab soalan pemahaman berpandukan cerpen yang dikaji

8.3 Aras 1 (iii) 8.3 Aras 2 (i) 8.4 Aras 2 (ii) Estetik : 11.3 Aras 3 (ii) KBT: Kajian Masa Depan Belajar Cara Belajar KBKK : mengenalpast i mengkategori -membandingbeza -meramal menghubungk ait

Keadilan Buku Kerja Kesyukuran

1/3

----

5/3

UJIAN SELARAS BERFOKUS 1

MINGG U 10 2/3 --1 2/3

TAJUK Pemahaman - Puisi Ibu Negara Malaysia Morfologi -Kata Seru -kata Tanya -Kata Perintah -Bidalan Penulisan - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Puisi Tradisional -Pantun Dua Kerat

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. melafazkan pantun dengan sebutan dan rima yang betul dan menarik 2. menulis pantun dengan bahasa yang indah dan menarik 3. mentafsir maklumat untuk membuat inferens 4.melengkapkan petikan dengan perkataan yang betul 5. menyatakan maksud bidalan 6. mengenalpasti dan menyatakan isi-isi penting 7. membincangkan aspek komsas pantun dan menjawab soalan pemahaman 8. menulis ringkasan dan menjawab soalan pemahaman dalam binaan ayat yang gramatis

KEMAHIRAN Interpersona l: 2.5 Aras 2 (ii) 4.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.5 Aras 1 (i) Estetik : 12.1 Aras 1 (i) 12.5 Aras 1 (iii) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : mengenalpast i -membuat inferens -membandingbeza menghuraikan maklumat

NILAI Kusyukuran Kebanggaan Patriotik

BBM Buku teks Bahan Latihan Brosur dan risalah pelancongan

13/3 --21/3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGG U 11 --12 22/3 -2/4

TAJUK Pemahaman -Dialog Indahnya Bumi Kenyalang Morfologi -Kata Penguat Sintaksis -Ayat Tanya Penulisan -Karangan Fakta -Ringkasan Komsas -Pantun Empat Kerat Agama Nasihat

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. membuktikan sesuatu perkara bagi meyakinkan sesuatu pihak 2. menyemak, menerima datau menolak maklumat 3. menulis ayat topik dan ayat huraian dalam karangan 4. menulis karangan fakta sepanjang 180 patah perkataan 5. menghuraikan maksud serta nilai pengajaran daripada pantun 6.mengesan ayat-ayat topik daripada petikan 7. membuat perbandingan penggunaan kata penguat dalam ayat 8. membincangkan maksud, tema dan persoalan serta unsur bunyi dalam puisi

KEMAHIRAN Interpersona l: 4.2 Aras 2 (i) 4,2 Aras 3 (i) Maklumat : 8.1 Aras 2 (i) 7.3 Aras 1 (iv) Estetik : 12.3 Aras 1 (iii) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : mengenalpast i -membandingbeza menyelesaika n masalah

NILAI Berhemah tinggi Prihatin Kemesraan

BBM Buku teks Bahan Latihan

9. menjawab soalan pemahaman berdasarkan pantun

MINGG U 13 -14 5/4 -1 6/4

TAJUK Pemahaman -Rencana LIMA Langkawi Morfologi - Kata Penegas -Kata Pemeri -Kata Nafi -Bidalan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.merayu untuk memenuhi sesuatu tujuan 2.menerima atau menolak sesuatu maklumat dengan alasan yang sesuai 3.menulis karangan fakta yang koheren 4. menyusun isi yang koheren

KEMAHIRAN Interpersona l: 5.1 Aras 1 (i) Maklumat : 8.7 Aras 3 (ii) 8.8 Aras 3 (ii) Estetik : 12.4 Aras 1 (i)

NILAI

BBM Buku teks

Keberanian Kebanggaan Kesyukuran Bahan Latihan Keratan Akhbar Buku Kerja

Penulisan -Karangan Berpandu -Ringkasan dan Soalan Pemahaman

5. membina ayat menggunakan kata pemeri 6. melengkapkan teks dengan kata penegas, pemeri atau kata nafi yang sesuai

KBT: Kajian Masa Depan

Komsas -Cerpen Tempang -Cerpen Tukang Lama

7. menyatakan maksud bidalan 8. menulis karangan berpandu sepanjang 120 patah perkataan 9. menjawab soalan pemahaman berdasarkan cerpen yang dikaji 10.menghurai aspek menarik dalam karya 11. mengesan persamaan dan perbezaan aspek yang terdapat dalam cerpen KBKK : -meramal menghubungk ait -mentafsir

MINGG U 15 -- 16 19/4 -3 0/4

TAJUK Pemahaman - Perbualan Sukan Memanah Morfologi - Kata Sendi Nama -Simpulan Bahasa Sintaksis

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.menggunakan kata, istilah, rangkai kata , peribahasa yang tepat dan indah semasa menyampaikan maklumat 2. menyusun isi karangan dengan cara koheren 3. menulis karangan rencana sepanjang 180 patah perkataan

KEMAHIRAN Interpersona l: 5.2 Aras 1 (i) Maklumat : 9.1 Aras 1 (i)

NILAI Kerajinan Patriotisme Kesukanan

BBM Buku teks Bahan Latihan Keratan Berita Sukan

Ketekunan Buku Kerja Estetik : 12.4 Aras 2 (i) 12.4 Aras 2 Kesabaran Kegigihan

-Ayat Tunggal Penulisan -Karangan Rencana - Ringkasan Komsas Puisi Tradisional -Syair Wasiat -Syair Kemangkatan

4. menjana idea penulisan rencana 5. mengenalpasti ayat tunggal daripada petikan 6. menyenarai isi penting dalam bentuk grafik 7.membincangkan maksud, tema persoalan serta gaya bahasa syair 8. menjawab soalan pemahaman berpandukan syair

(ii) 12.4 Aras 3 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai Pembelajaran Kontekstual KBKK : -menjana idea -menyenarai -menganalisis -menyusun atur

17 ---18

3/5 --- 14/5

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

MINGG U 19 -20 17/5 -2 8/5

TAJUK Pemahaman -Petikan Prosa Klasik

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.merayu dengan strategi untuk mendapatkan sesuatu 2. menentukan kesesuaian format untuk menyampaikan maklumat 3.menyatakan bentuk dan nada

KEMAHIRAN Interpersona l: 5.3 Aras 3 (i) Maklumat : 9.2 Aras 2 (i) Estetik :

NILAI Keberanian Yakin diri Ketelitian

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

Morfologi - Kata Arah - Kata Bilangan

Kesabaran Rasional Lembaran latihan

- Bidalan Sintaksis - Mengesan kesalahan dalam ayat Penulisan -Karangan Cerita - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas -Drama Surat Untuk Ana -Arah Ke Mana -Mendung Hitam Beralih Jua

puisi berdasarkan tajuk yang diberikan 4. mengesan kesalahan yang terdapat dalam ayat-ayat 5. membina ayat berdasarkan gambar tunggal dan perkataan yang diberikan menunjukkan arah 6. mengisi tempat kosong dengan kata bilangan yang sesuai 7. melakonkan drama dengan intonasi dan sebutan yang jelas 8. membincangkan dan membandingkan latar, gaya bahasa serta nilai dan pengajaran drama 9. menjana idea bagi menghasilkan karangan cerita 10. menjawab soalan pemahaman

10.3 Aras 1 (v) 12.6 Aras 3 (iii) KBT: Kajian Masa Depan

KBKK : menyelesaika n masalah mengenalpast i -membanding beza

MINGG U 21 31/5 -4

TAJUK Pemahaman - Internet Jaringan Maklumat

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1.menggunakan sebutan, intonasi, yang sesuai untuk mendapatkan sesuatu

KEMAHIRAN Interpersona l: 6.1 Aras 1 (i) 6.1 Aras 1 (ii) 6.1 Aras 1

NILAI Bersopan Santun Hormat-

BBM Buku teks Bahan Latihan

/6 Morfologi - Kata Pascakata Penulisan - Karangan Berpandu Komsas CerpenPerbandingan Tema -Watak -Gaya Bahasa -Latar -Nilai dan Pengajaran

perkhidmatan 2. menentukan format penulisan untuk menyampaikan maklumat 3. menceritakan perkara menarik yang terdapat dalam satu karya sastera 4. menulis karangan berpandukan gambar 5. berbincang dalam kumpulan dan membuat perbandingan aspek komsas 6. menggunakan kata pascakata dalam binaan ayat yang sesuai

(iii) 6.1 Aras 1 (iv) Maklumat : 9.2 Aras 2 (ii) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) KBT: Kecerdasan Pelbagai KBKK : -meramal -mengesan -merumuskan maklumat

menghormati Kebersihan fizikal dan metal Kerajinan

Buku Kerja

29/5 ---

13/6

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGG U 22 --23 21/6 -2/7

TAJUK Pemahaman - Surat Rasmi - Dialog Morfologi - Kata Bantu - Kata Ganda - Kata Majmuk Penulisan - Surat Rasmi - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas -Perbandingan Sajak -tema dan persoalan -nada -maksud

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyatakan permintaan untuk mendapatkan perkhidmatan 2 menyediakan kerangka surat rasmi 3. menyediakan hujah dan alasan untuk disampaikan 4.menulis surat kiriman rasmi mengikut format yang betul 5.menyenaraikan tujuh isi petikan ringkasan 6. membincangkan perbandingan aspek komsas sajak 7. menjawab soalan pemahaman berdasarkan sajak 8. melengkapkan teks dengan kata bantu yang sesuai 9.membuat perbandingan antara kata ganda dan kata majmuk 10. membina ayat menggunakan kata ganda dan kata majmuk

KEMAHIRAN Interpersona l: 2.1 Aras 1 (i) 2.2 Aras 1 (ii) Maklumat : 9.4 Aras 3 (iV) Estetik : 10.1 Aras 1 (i) 10.5 Aras 1 (v) KBT: Kajian Masa Depan Kecerdasan pelbagai KBKK : -mencirikan -menganalis dan meramal

NILAI Kasih Sayang Kesyukuran Patriotisme

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku Kerja

Berdikari

MINGG U 24 --25 5/7 -1 6/7

TAJUK Pemahaman - Cerita - Perbualan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menggunakan ayat yang betul untuk mendapatkan perkhidmatan 2. mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut 3. menyatakan gaya bahasa sesuatu karya sastera 4. mengemukakan soalan bagi mendapatkan penerangan 5.menjana idea bagi menulis karangan keperihalan sepanjang 180 patah perkataan 6.menceritakan perkara menarik dalam karya 7.membincangkan aspek plot dan gaya bahasa serta nilai pengajaran prosa 8. menjawab soalan pemahaman berdasarkan petikan prosa

KEMAHIRAN Interpersona l: 6.2 Aras 2 (ii) Maklumat : 7.3 Aras 1 (v) Estetik : 10.4 Aras 2 (iii) KBT: Kajian Masa Depan Pembelajaran Kontekstual KBKK : -mencirikan -meramal menyelesaika n masalah

NILAI Berdikari Kasih sayang

BBM Buku teks Bahan Latihan Buku kerja

Morfologi - Imbuhan -awalan - apitan, akhiran,sisipan -imbuhan pinjaman Penulisan - Karangan Keperihalan -karangan Berpandu Komsas Prosa Tradisional -Tajul Muluk -Hikayat Marakarma -Budi Seorang Bapa Angkat

MINGG U 26 --27 19/7-3 0/7

TAJUK Pemahaman - Puisi - Rencana Sintaksis -Pola Ayat -Binaan Frasa -Ayat Tunggal Penulisan - Karangan Fakta - Ringkasan dan soalan pemahaman Komsas -Sajak -Gaya Bahasa -Unsur Bunyi -Nilai dan Pengajaran

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menerangkan maksud puisi 2. menerangkan yang tersurat dan tersirat 3. melafazkan puisi dengan intonasi dan sebutan yang jelas 4. menjelaskan gaya bahasa yang digunakan dalam puisi 5. mengenalpasti empat binaan frasa 6. membina ayat-ayat yang menunjukkan perbezaan binaan frasa 7.membina ayat ayat yang membentuk pola ayat dasar 8. menjana idea bagi menghasilkan penulisan fakta

KEMAHIRAN

NILAI

BBM Buku teks Bahan Latihan Antologi

Interpersona Yakin diri l: 1.3 Aras 1 (iii) Kerjasama 1.2 Aras 1 (iii) 2.2 Aras 3 (ii) Rasional Maklumat : 7.1 Aras 1 (i) 7.5 Aras 1 (iv) 91.1 Aras 1 (i) Estetik : 10.5 Aras 1 (vii) 12.1 Aras 1 (v) Ketekunan

KBT: Pembelajaran Masteri

9. menganalisis gaya bahasa yang digunakan dalam sajak 10. menjelaskan nilai dan pengajaran

KBKK : -menjana idea -menganalisis -menjelaskan mengenalpast i -membandingbeza

28

2/8 -- 6/8

UJIAN SELARAS BERFOKUS 2

MINGG U 29 --30 9/8 --2 0/8

TAJUK Pemahaman - Rencana - Perbualan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. mengesan dan mengumpul maklumat penting daripada petikan rencana yang dibaca 2. menjawab soalan pemahaman secara lisan 3.menyenaraikan ayat tunggal daripada petikan 4. menyatakan pendapat berpandukan gambar 5. membina ayat tanya yang gramatis

KEMAHIRAN Interpersona l: 1.4 Aras 1 (vi) 2.5 Aras 2 (i) Maklumat : 7.2 Aras 1 (ii) 7.1 Aras 1 (iv) Estetik : 10.6 Aras 3 (ii) 12.4 Aras 1 (v)

NILAI Kerajinan Kesabaran Yakin diri

BBM Buku teks Bahan Latihan Gambar

Morfologi - Penjodoh Bilangan - Kata Tanya Sintaksis -Ayat Tanya -Ayat Tunggal Penulisan - Karangan

Bekerjasama Kebanggaan

6. mengecam kata dan istilah dan

Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Novel Hikmah - Plot - Latar masa -tempat -masyar akat

membina ayat daripadanya 7. membincangkan binaan plot novel 8. menyenaraikan latar tempat dan menghubungkaikan dengan latar masa dan peristiwa yang berlaku 9. menghasilkan penulisan lima perenggan sepanjang 120 patah perkataan dengan berpandukan gambar. 10. menulis ringkasan dengan tujuh isi penting sepanjang 80 patah kata.

KBT: Belajar Cara Belajar

KBKK : -menyenarai menghubungk ait -mengesan -menyatakan pendapat

MINGG U 31 -32 23/8 -3 /9

TAJUK Pemahaman - Pendapat

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menyatakan pendapat yang bernas dengan penggunaan kata yang betul

KEMAHIRAN Interpersona l: 4.1 Aras 1 (i) 3,4 Aras 1 (ii)

NILAI Keaslian Kebanggaan Kesyukuran Kerajinan

BBM Buku teks Bahan Latihan

Morfologi - Laras Bahasa Sintaksis -Ayat Aktif

2. membuat perbandingan laras bahasa 3. mengolah maklumat mengikut urutan dan pemerengganan yang

Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) 7.1 Aras 3 (i)

-Ayat Pasif Penulisan - Karangan Berpandu - Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Novel Hikmah -Gaya bahasa -Nilai dan Pengajaran

betul 4. membina ayat-ayat pasif daripada ayat aktif 5. menaakul maklumat daripada gambar dan 6.menyusun isi karangan dalam pemerengganan yang kemas. 7. membincangkan aspek gaya bahasa beserta contoh yang sesuai. 8. menyenaraikan nilai dan pengajaran serta bukti yang bersesuaian 9. membaca petikan dengan intonasi dan sebutan yang jelas Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.1 Aras 1 (ii) KBT: Belajar Cara Belajar KBKK : -menaakul -mengolah -menyusun

4/9 -- 12/9

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

MINGG U 33 --34

TAJUK Pemahaman - Rencana -Perbualan

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat: 1. menerangkan maksud tersurat

KEMAHIRAN Interpersona l: 5.1 Aras 1 (i)

NILAI Patriotik Ketabahan

BBM Buku teks Bahan

13/9 -2 4/9

dan tersirat daripada petikan Morfologi - Kata Seru - Peribahasa Sintaksis -Ayat Seruan -Ayat songsang Ketekunan 2. berbincang dan berhujah tentang tajuk yang diberikan 3. membina ayat songsang daripada ayat tunggal susunan biasa 4. menulis karangan keperihalan berpandukan rangka cerita yang diberikan Penulisan - Karangan Keperihalan -Ringkasan dan Soalan Pemahaman Komsas Gaya Bahasa Sajak 5. berbincang dalam kumpulan tentang isi karangan 6. menjawab soalan pemahaman ringkasan dalam binaan ayat yang gramatis 7. melengkapkan dialog dengan kata seru yang tepat 8. membuat perbandingan gaya bahasa dan unsur bunyi sajak KBKK : -menjana idea -menerangkan -membuat perbandingan Estetik : 11.1 Aras 1 (i) 11.2 Aras 1 (ii) 12.1 Aras 1 (iv) KBT: Belajar Cara Belajar Maklumat : 9.1 Aras 1 (i) 7.5 Aras 1 (v) Rasional

Latihan Keratan Akhbar

MINGG U 35 --

TAJUK Pemahaman

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid dapat:

KEMAHIRAN Interpersona

NILAI Ketekunan

BBM Buku teks

36 27/9 -8 /10

- Laporan 1. mengemukakan idea yang bernas dalam perbincangan Morfologi - Kata Hubung - Kata-kata Hikmat Sintaksis -Ayat Majmuk Penulisan - Karangan Berpandu Komsas -Ulangkaji Aspek dan Istilah -Biodata Pengarang -Soalan Pemahaman Petikan 2. membina ayat-ayat majmuk yang gramatis 3.membuat inferens berpandukan gambar pemimpin 4. menyatakan maksud katakata hikmat 5. menukarkan maksud puisi dalam bentuk prosa moden 6.mengesan kesilapan kata dalam ayat 7. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan yang dikenalpasti 8. menghuraikan aspek dan maksud istilah komsas 9. menceritakan biodata pengarang 10. menjawab lima soalan pemahaman berdasarkan teks komsas.

l: 3.3 Aras 1 (ii) 5.2 Aras 1 (ii)

Kasih sayang Cinta Akan Tanah air

Bahan Latihan Gambar Pemimpin Keratan Akhbar

Maklumat : 7.1 Aras 1 (i) Kegigihan 7.1 Aras 1 (iii) Kerjasaama Estetik : 11.1 Aras 1 (i) Perpaduan kebanggaan KBT: Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar KBKK : -menghurai -menerangkan alasan -membuat inferen -menyusun

37 -39

11/10 --29/10

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

MINGG U 40 -41 1/11 -12/ 11

TAJUK Perbincangan Skema Jawapan Peperiksaan Akhir Tahun i. Kertas Satu - Tatabahasa - Pemahaman Petikan Koms as ii. Kertas Dua - Ringkasan - Soalan Struktur - Karangan Berpandu - Karangan 180 pp - Novel Hikmah

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pelajaran, murid akan dapat : 1. mengenalpasti jawapan yang betul 2. menerangkan alasan bagi setiap kesilapan 3. membuat pembetulan bagi kesilapan

KEMAHIRA N Belajar Cara Belajar

NILAI Kerajinan Ketelitian

BBM Kertas Peperiksaan

42 15/11 -19/1 1

1. Permainan Bahasa - Simpulan bahasa Lukis dan Teka - Bina Kosa kata - Teka Silangkata - Golongan Kata Nama

Di akhir pelajaran, murid dapat 1. mengaplikasikan pengetahuan yang sedia ada melalui permainan. 2. mempelajari bahasa dalam bentuk permainan 3. menguji pengetahuan sedia ada CUTI AKHIR TAHUN

Kecerdasan Pelbagai

Kerajinan Gigih berusaha

Disediakan oleh : .. Puan Nordimah Hj Jaafar

Disemak oleh : ..

Disahkan oleh :