Anda di halaman 1dari 23

http://www.tequilaporn.

com/

.PENTAKSIRAN DALAM PENDIDIKAN KHAS.

KULIAH PERTAMA 7.1.2010


MAKSUD PENTAKSIRAN.

Menurut Gronend (1993) pentaksiran didifinisikan sebagai suatu proses menentukan, mendapatkan dan untuk membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya.

Menurut Mc Cluhen 1994 Proses sistematik mengumpul maklumat releven yang bertujuan untuk membuat keputusan Pembelajaran dan perundangan berkaitan peruntukan perkhidmatan khas.

Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran pentaksiran merupakan proses yang melibatkan pengumpulan data-data kuantitatif mengenai pembelajaran atau perubahan perlakuan pelajar akibat daripada proses pengajaran dan pembelajaran ( Modul O.U.M. ) Pentaksiran dalam konteks pendidikan khas boleh di difinisikan sebagai suatu proses p pengumpulan maklumat untuk membuat keputusan. Difinisi ini membawa implikasi bahawa terdapat banyak keputusan penting yang perlu dibuat dalam pendidikan khas. Keputusan yang dibuat adalah berdasarkan maklumat yang tertentu dan bukannya dibuat dengan sewenanag-wenangnya. Cara membuat keputusan sedemikian adalah sistematik dan memperlihatkan unsur profesionalisme.

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN 1. PERANCANGAN 2. MEMBINA ITEM/INSTRUMENT 3. MELAKSANAKAN PENTAKSIRAN DAN MEREKOD 4. MENYIMPAN DAN MENGANALISIS MAKLUMAT 5. MELAPOR.SUDAHKAN MURID MENGUASAI PENGAYAAN/BIMBINGAN/PEMULIHAN

Kegunaan Pentaksiran dalam pendidikan khas. Dalam pendidikan khas, terdapat banyak keputusan yang perlu dibuat oleh guru dan ahli profesionalisme yang lain yang terlibat dalam perkhidmatan kepada murid-murid bermasalah Pembelajaran . Keputusan perlu dibuat dengan teliti supaya pengajaran dan perkhidmatan yang disediakan adalah wajar dan bersesuaian dengan masalah yang dihadapi mereka. Antara Keputusan yang perlu dibuat termasuklah:1. Siapakah di antara murid di sekolah yang mungkin menghadapi masalah dan perlu disediakan dengan pendidikan khas 2. Apakah jenis masalah yang dihadapi oleh seseorang murid. Apakah kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan murid tersebut. Prestasi dalam bidang apakah yang dijejaskan oleh oleh masalah-masalah yang dihadapinya. 3. Apakah jenis penempatan pendidikan yang sesuai disediakan. Apakah kemahiran yang perlu diajar kepada murid. Apakah perkhidmatan-perkhidmatan khusus yang sesuai disediakan untuk membantu mencapai kemahiran-kemahiran pada tahap yang optimum. 4. Adakah nampak keberkesanan selepas pengajaran dan perkhidmatan disediakan. 5. Apakah program pengajaran yang telah disediakan perlu diteruskan atau digantikan dengan sesuatu program yang baru.

Ujian Saringan Pentaksiran dalam pendidikan khas dilaksanakan dalam beberapa fasa mengikut proses pelaksanaan yang berbeza. Membuat saringan pelajar merupakan fasa pertama dalam proses pentafsiran . Melalui ujian saringan guru dapat mengenal pasti pelajar-pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran atau perlakuan yang memerlukan perhatian dan tindakan seterusnya. Selalunya proses saringan ini dilaksanakan melalui penggunaan kaedah-kaedah seperti berikut: Ujian tara saringan (standardized) Senarai semak, skala dan inventori saringan

Pmerhatian perlakuan, percakapan dan bahasa Keputusan ujian penglihatan dan pendengaran Laporan perubatan Laporan pertemuan dan konferen dengan ibu bapa Rekod intervensi Rekod kehadiran ke sekolah

Dalam pelaksanaannya aktiviti saringan mungkin merupakan sebahagian daripada proses rujukan. Pada umumnya rujukan ini dibuat oleh guru kelas atau ibu bapa yang melihat prestasi yang sangat rendah dan perlakuan yang tidak sesuai dalam bilik darjah. Dalam merujuk seseorang pelajar untuk tujuan saringan , guru perlu menjelaskan sesuatu masalah sacara spesifik. Contohnya, dalam melaporkan kelemahan pelajar dengan hanya menjelaskan mempunyai prestasi yang rendah terutama dalam bacaan adalah tidak memadai. Laporan ini akan lebih membantu sekiranya guru menjelaskan seperti berikut: Ahmad mempunyai tahap kebolehbacaan yang paling rendah dalam kelas berdasarkan prestasinya dalam bacaan secara kumpulan. Ahmad menghadapi kesukaran menyebut gabungan suku kata terbuka dan tertutup dan menyebut perkataan perkataan yang mengandungi

UJIAN DIAGNOSTIK Merupakan ujian yang digunakan untuk mengenal pasti masalah pembelajaran yang dihadapi pelajar dan mengesan punca-punca yang menyebabkan masalah itu berlaku. Maklumat ujian ini digunakan sebagai asas merancang penggunaan kaedah, aktiviti, dan bahan yang khusus untuk membantu pelajar mengatasi kesulitan pembelajaran yang dialami.

Ujian diagnostik merupakan satu jenis ujian formatif. Penggunaan ujian ini berasaskan rasional bahawa kelemahan pelajar mempelajari sesuatu aspek kemahiran asas berpunca daripada kecelaruan pentafsiran panca indera terutama sekali deria penglihatan dan pendengaran yang mengakibatkan kecacatan pengamatan pelajar terhadap ransangan pembelajaran. Ujian diagnostik dapat memberikan maklumat mengenai aspek kelemahan pelajar secara individu. Tumpuan ujian adalah untuk mengukur kelemahan prestasi pelajar dalam sesuatu kemahiran dan masalah yang dihadapinya. Selalunya ujian ini dibina untuk mengukur secara mendalam masalah pembelajaran pelajar bagi membolehkan guru merancang aktiviti pemulihan yang sesuai kepada pelajar berkenaan. Contoh ujian diagnostik ialah ujian bacaan

untuk untuk mengenal pasti masalah pelajar mengenal dan menyebut huruf, suku kata dan perkataan.

KULIAH KEDUA 14.1.2010


PELBAGAI CARA PENGUMPULAN MAKLUMAT Rekod lama Semple kerja Pengujian Pemerhatian Soal selidik

REKOD LAMA Mengenal pasti latar belakang murid Menilai kelemaham yang ada pada murid Mengetahui sejarah kesihatan dan tahap kesihatan murid Memudahkan pelaksanan intervensi awal terhadap murid Contoh rekod lama adalah seperti rekod kesihatan murid, rekod kemajuan murid fail maklumat.

SAMPLE KERJA/hasil kerja/ Contoh hasil kerja adalah seperti lukisan ,buku skrap, model/binaan, . Catatan yang dibuat ke atas hasil kerja murid dapat menggambarkan tahap kebolehan dan perkembangan yang berlaku ke atas murid tersebut. Maklumat dari hasil kerja murid ini membantu guru memahami murid dari segi perasaan, sikap dan mengenalpasti kemajuan tahap penguasaan murid terhadap sesuatu kemahiran, pengetahuan dan amalan nilai-nilai murni.

PENGUJIAN Mengikut R.M. Gagne dalam bukunya The Conditions of Learning,pengujian adalah satu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu. Dalam sebuah kelas , pengujian ini digunakan untuk mengukur perubahan tingkah laku yang berkaitan dengan aktiviti pembelajaran pelajar-pelajar. Ianya bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pelajar dari pelbagai aspek seperti kognitif, afektif dan psikomotor. TUJUAN 1. Menentukan perubahan tingkah laku pelajar 2. Menentukan pencapaian pelajar dalam pembelajaran yang tertentu 3. Menempatkan pelajar dalam kumpulan yang sesuai mengikut keputusan pengujian 4. Menggalakkan pelajar mengulangkaji pelajarannya

Ujian rujukan norma Ujian rujukan kriteria Kuiz

PEMERHATIAN Salah satu cara pentaksiran yang dijalankan adalah dengan cara membuat pemerhatian secara sistematik dan tepat untuk mengumpul maklumat dan merekodkannya dengan tepat. Pentaksiran boleh dilaksanakan melalui pemerhatian terhadap: TINGKAHLAKU BERMAIN MENGIKAT TALI KASUT BERLARI SAMBIL MELOMPAT MENYELESAIKAN MASALAH BERSAMA RAKAN MEMBUAT KOLAJ DALAM KUMPULAN PERBUATAN DAN INTERAKSI INTERAKSI MURID DENGAN BAHAN MAIN PERANAN BERCERITA DAN BERSOAL JAWAB NYANYIAN

HASIL KERJA MURID LUKISAN TULISAN BUKU SKRAP KRAFTANGAN BUKU KECIL MODEL

SOAL SELIDIK Soalan-soalan yang diberikan untuk mendapatkan maklumat mengenai sesuatu perkara. Contohnya soal selidik untuk mendapatkan maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam bentuk soalan-soalan yang memerlukan jawapan . SKEL ANGKA 4 CEMERLANG 3 - BAIK 2 SEDERHANA 1 - PERLU BIMBINGAN

SKEL ABJAD A CEMERLANG B - BAIK C - SEDERHANA D - MEMUASKAN

MENTAKSIR KEBOLEHAN PEMBELAJARAN ASAS PENGAMATAN (penglihatan,pendengaran kinestetik , taktil dan haptic) Konsepsualisasi dan Organisasi Kepantasan pemerosesan maklumat Penglihatan Aspek-aspek yang boleh diperhatikan Keadaan mata Masalah rabun Melihat objek jauh Melihat objek dekat Membezakan saiz, warna, bentuk Boleh membezakan bentuk asal sesuatu bentuk Kebolehan mengagak jarak Kebolehan menyelaras pergerakan mata tangan

PENGAMATAN PENDENGARAN Kebersihan telinga dijaga atau tidak Ada atau tidakmengalami ciri-ciri masalah pekak Ada mengalami pekak konduktif ( tidak mendengar bunyi yang bernada rendah ) Kebolehan mengenal bunyi Kebolehan mengenal arah bunyi Kebolehan mengingat bunyi Kebolehan mengulang corak bunyi

Petanda-petanda tertentu pelajar yang perlu dirujuk kepada doktor. Mengikut American Speech-Language hearing association remaja perlu merujuk kepada atau doktor sekiranya Merasakan orang disekeliling anda mengguman atau pertuturannya adalah tidak jelas, atau anda hanya mendengar sebahagian sahaja daripada pertuturan berkenaan. Anda sering meminta diulang apa yang diperlukan Rakan dan keluarga menyatakan anda tidak dapat mendengar dengan baik Anda tidak respon terhadap sesuatu cerita kelakar kerana anda tidak mendengar sebahagian besar daripada cerita berkenaan Anda terpaka bertanya rakan mengenaai butiran mensyuarat kelas yang anda hadiri Orang lain menyatakan anda bermain permainan muzik dan tv terlalu kuat Anda tidak mendengar deringan telepon atau loceng pintu

Tahap masalah pendengaran 1. biasa -10 sehingga + 15 decible

2. kehilangan pendengaran minima 16 hingga 25 decible

3. ringan 26 hingga 40 decible

4. sederhana 41 hingga 55 dicible

5. sederhana hingga teruk 56 hingga 70 decible 6. teruk 71 hingga 90 decible

7. sangat teruk 91 decible

PENGAMATAN KINESTETIK

Kebolehan menyatakan objek yang disentuh Kebolehan membezakan saiz objek yang disentuh Kebolehan menyatakan permukaan yang disentuh Kebolehan membezakan bau yang dihidu Kebolehan membezakan rasa

PENGAMATAN taktil Kecacatan motor kasar dan motor halus Ada atau tidak mengalami masalah dalam mengendalikanmotor kasar dan motor halus Kebolehan melompat Kebolehan berlari Kebolehan merangkak Kebolehan bergerak bebas

Kebolehan menulis Kebolehan melukis Keboleehan mewarna Kebolehan menyambung titik

PENGAMATAN HAPTIC Dapat melahirkan rasa terima kasih dengan bersalaman Dapat menterjemahkan rasa kasih sayang dengan berpelukan Boleh menterjemahkan rasa takut melalui tindakan menggenggam taangan orang lain Boleh melahirkan rasa prihatin dengan menepuk-nepuk belakang rakan yang mengalami masalah

Konsepsualisasi dan organisasi

Cerita di bawah adalah berdasarkan gambar yang disediakan

Ini keluarga Ahmad Emak Ahmad sedang mencuci pinggan mangkuk Kakak sedang memotong ikan dengan pisau Bapa mengangkat air dengan baldi Ahmad suka menolong emaknya menyapu sampah Adiknya pula sedang bermain anak patung Keluarga Ahmad hidup bahagiaa KELUARGA

AHMAD

Kepantasan pemprosesan maklumat GAMBAR ITIK

Ini itik Ini itik betina Itik betina suka bertelur Itik suka makan padi Saya suka makan daging itik dan telur itik

Jawab soalan-soalan berikut Ini gambar apa Bolehkah itik betina bertelur Itik suka makan apa Itik ada berapaa kaki

Ujian diagnostic pengamatan 1. DISKRIMINASI YANG SAMA 2. DISKRIMINASI YANG GANJIL 3. DISKRIMINASI SAIZ 4 INGAT KEMBALI 5. ORIENTASI KEDUDUKAN 10 10 10 20 5

6.TURUTAN 7. MENYUDAH ATAU MELENGKAP

15 10

8. 9.

MENYALIN RAJAH LATAR BELAKANG ATAU BERTINDIH

10 15 10 10 10 5 5 10

10. KOORDINASI MATA TANGAN 11. PERTALIAN JARAK DAN RUANG 12. GAMBAR BERSSIRI 13. KEKALAAN ATAU KEABADIAN BENTUK 14. MAZING ATAU CARI JALAN KELUAR 15. BENDA TERSEMBUNYI

KEPENTINGAN 1. mengesan masalah pengamatan seawal mungkin

2. menyediakan program-program yang bersesuaian dengan masalah pengamatan kanak-kanak bekeperluan khas 3. mengenal pasti pasukan pelbagai disiplin untuk membantu

MASALAH 1. KEKURANGAN BAHAN/PERALATAN 2. KEKURANGAN PAKAR PENILAI 3. KEMAHIRAN DI KALANGAN PELAKSANA

4. KOLABORASI ANTARA GURU-GURU, GURU-PENTADBIR, GURU-IBU BAPA

KULIAH KETIGA 21.1.20100

Mentaksir Kebolehan Pembelajaran Asas CARA PENTAKSIRAN

PEMERHATIAN TEMUBUAL/SOAL SELIDIK SAMPLE KERJA PENGUJIAN

MATLAMAT PENGAJARAN RUMUSAN HASIL PENTAKSIRAN PENGENALPASTIAN MATLAMAT PENGAJARAN PERANCANGAN INTERVENSI

KULIAH KEEMPAT/MINGGU KEEMPAT

28.1.2010

Maksud Kemahiran Sosial dan tingkahlaku Kemahiran soaial Merupakan penguasaan perlakuan yang boleh membantu murud-murid menjalin hubungan social yang lebih baik. Hubungan social yang baik akan memudahkan muridmurid menjalani kehidupan yang lebih baik.

Tingkah laku Tingkah laku merupakan perbuatan atau perlakuan seseorang. Ianya boleh menggambarkan sikap, nilai serta menunjukkan keperibadian seseorang individu.

Cara Pentaksiran Pemerhatian Pemerhatian merupakan satu kaedah yang boleh dijalankan untuk mengumpul maklumat mengenai tingkalaku seseorang murid. Bilakah pemerhatian boleh dijalankan? Apakah aaspek-aspek yang boleh diperhatikan Contoh senarai semak pemerhatian tingkahlaku Contoh senarai semak kemahiran sosial`

Penilaian orang lain

Merupakan satu instrument dimana responden menjawab soalan dengan menulis atau menanda jawapan yang sesuai denganpendapat Penilaian kendiri Penilaian kendiri bermaksud murid menilai dirinya sendiri dan rakan sebayanya Tujuan penilaian kendiri dijalankan untuk mengumpul maklumat mengenai tingkahlaku seseorang individu. Guru boleh menggunakan maklumat daripada penilaian kendiri yang dilakukan oleh murid Murid dapat menilai kekuatan dan kelemahan mereka sendiri Murid dapat dilatih mengesan tahap kebolehan atau masalah pembelajaran yang dihadapinya Murid dapat membuat penilaian terhadapperkembangan dan kemajuan secara berterusan dan tidak perlu semata-mata bergantung kepada malum balas yang diberi oleh guru melalui ujian atau latihan

Cara menjalankan penilaian kendiri Murid-murid boleh dilatih untuk sentiasa mengawasi kemajuan pelajarannya dengan menggunakan format penilaian kendiri yang dirancang bersama guru atau kemungj=kinan disediakan oleh murid sendiri

Beberapa aspek pembelajaran boleh diuji oleh murid sendiri dan ini akan melatih mereka supaya peka terhadap pembelajarannya

Pentaksiran ekologi Pentaksiran ekologi adalah salah satu elemen penilaian yang menggunakan faktor sekeliling sebagai intrumen penilaian. Sebagai contoh ialah pentaksiran keluarga, sekolah dan bilik darjah, masyarakat sekeliling dan tempat tinggal serta budaya. a. Persekitaran keluarga Penceraian ibu bapa Kehilangan ahli keluarga terdekat atau yang paling disayangi Sosio eknomi keluarga yang rendah Kurangnya perhatian dan kasih sayang Kurangnya komunikasi yang berkesan antara ahli keluarga b. Persekitaran sekolah dan bilik darjah Sekolah dan bilik darjah yang tidak kondusif Kekurangan kemudahan infrastruktur Sistem pembelajaran yang tidak memberi penekanan kepada murid-murid

pendidikan khas Guru yang tidak arif dalam bidang pendidikan khas Guru kurang menitikberatkan aktiviti social yang melibatkan pelajar C. Persekitaran masyarakat sekeliling Masyarakat yang tidak prihatin Masyarakat yang tidak bekerjasama /bantu membantu/perpaduan

D. PERSEKITARAN TEMPAT TINGGAL Kurangnya pergaulan bersama jiran tetangga Kawasan tempat tinggal yang tidak kondusif Lokasi tempat tinggal yang tidak sesuai

E. BUDAYA Budaya masyarakat yang kurang sihat Budaya persekitaran yang kurang sesuai dengan kanak-kanak pendidikan khas

MINGGU KELIMA

4.2.2010

Mentaksir Kemahiran Sosial dan Tingkah laku (sambungan) Cara Pentaksiran Pemerhatian Penilaian orang lain Penilaian kendiri Perancangan intervensi

MENTAKSIR BAHASA LISAN

KOMPONEN-KOMPONEN BAHASA LISAN

1. FONOLOGI Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa, iaitu kajian mengenai bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa.

2. SEMANTIK Bidang yang mengkaji dan menganalis makna kata dan ayat atau boleh dikatakan juga sebagai kajian makna linguistik bagi kata , frasa dan ayat.

3. SINTAKSIS Sintaksis merupakan satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hokumhukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat.

4. Morfologi Morfologi adalah bidang yang mengkaji struktur, pembentukan kata dan golongan kata. Dalam morfologi, unit terkecil yang mempunyai makna dan tugas nahu ialh morfem. Para pelajar juga perlu mengetahui maksud istilah morfen dan kata. Ini kerana kedua-dua adalah berbeza dari segi fungsi dan konsep. Morfen ialah unit terkecil yang menjadi unsure perkataan. Sekiranya kata tidak boleh dipecahkan kepada unit bermakna atau nahu yang lebih kecil, maka kata-kata ini terdiri daripada satu unit atau satu morfen

5. PRAGMATIK

MINGGU KE ENAM

11.2.2010

MENTAKSIR BAHASA LISAN ( sambungan) KOMPONEN-KOMPONEN BAHASA LISAN. FONOLOGI SEMANTIK SINTAKSIS MORFOLOGI PRAGMATIK

Bahasa reseptif dan bahasa ekspresif Pemahaman , penghasilan dan penggunaan bahasa lisan dalam komunikasi

Masalah berkaitan bahasa reseptif dan ekspresif Cara Pentaksiran Penilaian orang lain Pemerhatian Sample bahasa Pengujian tidak formal

Matlamat pengajaran Rumusan hasil pentaksiran Pengenalpastian matlamat pengajaran Rancangan intervensi

MENTAKSIR BAHASA LISAN

Aspek dalam bahasa lisan Mendengar Apabila seseorang itu mndengar , dia seharusnya dapat mengecam , mengenal dan mengamatinya, iaitu mengenaaal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bahasa yang berlaainan . Kemahiran mengenal dan mendiskriminasi bunyi-bunyi bergantung kepada factor-faktor fisiologi serta neurologi peendengaraan setakat mmana kadaar pendengarannya dan pengamatan pendengaarannya. Bertutur Satu lagi kemahiran yang tergolong dalam kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengajaran kata- atau ayat dalam intonasi, nada (tekanan suara), jeda seerta helaan yang betul.

Definisi masalah bahasa lisan Ketidakupayaan seseorang itu untuk menguasai kemahiran bahasa yang terdiri dari lima komponaen iaitu fonologi, morfologi, semantic, sintaksisi dan pragmatic. Mereka memerlukan satu cara atau teknik bahasa yang boleh digunakan dan difahami dengan mudah untuk berkomunikasi

Pengesanan Masalah Lisan Mengamati setiap sebutan dan intonasi pertuturan mereka ketika menjalankan gerak kerja dan aktiviti lisan. Membuat pengesaanan khusus dengan merangka, membina serta melaksanakan ujian lisan yang antaranya akan menguji keupayaan murid Menganalisa rakaman-rakaman yang dibuat berdasarkan kepada sebutan-sebutan atau pengajaran murid-murid. PENTAKSIRAN UNTUK BAHASA LISAN. Penilaian orang lain Pemerhatian Sampel bahasa Pengujian tidak formal

Penilaian orang lain Penilaian orang lain bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperincii terhadap masalah bahasa lisan yang dialami Orang lain ialah terdiri daripada ibu bapa, adik beradik, pakar pendengaran , pakar psikologi dan sesiapa sahaja yang rapat dengan mereka yang bermasalah bahasa lisan Maklumat boleh diperolehi melalui laporan bertulis atau membuat temu bual secara individu atau berjumpa secara peribadi

Pemerhatian Pemerhatian secara langsung terhadap pencapaian kanak-kanak boleh dibuat dengan menggunakan menggunakan ujian bahasa yang diselaraskan

Sample bahasa

MINGGU KE TUJUH-cuti TAHUN BARU CINA 14-18.02.2010

MINGGU KELAPAN 21.2.2010 HINGGA 25.2.2010 MENTAKSIR BACAAN 25.2.2010

MENTAKSIR BACAAN

Kemahiran Membaca

1. Membaca adalah satu aktiviti pentafsiran menterjemahkan lambang lambang bercetak kepada bunyi-bunyi yang dimaksudkan. (Charles Frie < 1963 )

2. Membaca adalah satu operasi psikolinguistik. Ia merupakan satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan perkembangan yang diterima. (Frank Smitth <1971>) 3. Membaca adalah strategi-strategi-strategi yang dilakukan oleh seseorang dalam usahanya cuba menerokai sesuatu yang telah diutarakan oleh seseorang penulis.

(Donald Moyle <1978>) Daripada definisi-definisi serta pendapat-pendapat di atas bolehlah dibuat kesimpulan bahawa membaca bukanlah satu proses yang mudah sebaliknya ia adalah merupakan yang mudah sebaliknya ia adalah merupakan beberapa proses yang kompleks, gabungan kepada proses lain seperti: i. Proses Sensori ii. Proses Pengamatan iii Proses Linguistik

iv. Proses Mental

Cara Pentaksiran Senarai semak Analisis ralat Pengujian berdasarkan kurikuluM.2010

MINGGU KESEMBILAN 4.3.2010 Sambungan mentaksir bacaan Matlamat Pengajaran Rumus Hasil Pentaksiran Pengenalpastian Matlamat Pengajaran Perancangan Intervensi MENTAKSIR KEMAHIRAN MENULIS KEMAHIRAN MENULIS TULISAN EJAAN MENGARANG MASALA H KEMAHIRAN MENULIS TULISAN EJAAN MENGARANG

CARA PENTAKSIRAN SENARAI SEMAK PEMERHATIAN ANALISIS SAMPLE KERJA UJIAN RUJUKAN KRITERIA INVENTORI EJAAN TIDAK FORMAL

MATLAMAT PENGAJARAN Tulisan ialah lambang lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea . Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat berkomunikasi.