Anda di halaman 1dari 3

Leica GPS900CS

Nahranie firmvéru 6.0.2 do prístroja


Tento dokument popisuje, ako aktualizovať firmvér v prijímačoch Leica GPS900CS na najnovšiu verziu
6.0.2. Táto verzia firmvéru je chránená a môže byť nahratá len do prijímačov s platným dátumom konca
firmvérovej údržby (novším ako 10.08.2008), alebo do prijímačov s aktivovanou demo licenciou. Spôsob,
ako zistiť, či váš prijímač má pre verziu 6.0.2 platný dátum konca firmvérovej údržby, prípadne ako ho
predĺžiť, nájdete popísaný v Newsletteri č.30.

Skôr, ako budete pokračovať v nasledovnom postupe nahrávania firmvéru, zistite si, akú mate nahratú
aktuálnu verziu – z Hlavného menu stlačte USER / F3 (STAV) / 5 System / F6 (LIST) na záložku Firmware.

Nahranie z CF karty

1. Kopírovanie súborov na CF kartu.

1. Vložte CF kartu do čítačky CF kariet a skopírujte potrebné súbory do adresára System na


pamäťovej karte. To môžete urobiť pomocou Windows Explorer-a, alebo iného vhodného PC
softvéru.

Popis súborov:

Rx900_en.fw .................. firmware v. 6.0.2


ME.fw ............................. firmware v. 3.015 pre SmartAnténu ATX900 GG
SYS_LANG.scs .............. český jazyk pre v. 6.0.2
RX_Cogo.acs ................. program COGO v. 6.0 v českom jazyku
RX_DetC.acs .................. program Určenie Súradnicového Systému v. 6.0 v českom jazyku
RX_Stak.acs ................... program Vytyčovanie v. 6.0 v českom jazyku
RX_RefL.acs .................. program Referenčná priamka v 6.0 v českom jazyku (platený
program, ktorý bude fungovať len pri jeho oficiálnom zakúpení, alebo
počas aktivovanej demo licencie).

2. Vložte CF kartu do ovládača RX900CS (nemusí byť spojený s modemom) a zapnite ho. Uistite,
že batéria v ovládači je plne nabitá. Anténa ATX900 GG má byť v čase nahrávania firmvéru
vypnutá.

3. Z hlavného menu vyberte 6 Nástroje a 1 Formát pamäťového zariadenia. Na zobrazenej


obrazovke vyberte F4 (PROGR) a pomocou F6 (ANO) potvrďte všetky zobrazené dotazy.
Týmto sa v prístroji vymažú všetky doterajšie nahraté aplikačné programy a prístroj sa vypne.
Po jeho vypnutí ho opäť zapnite. Menu prístroja bude odteraz v anglickom jazyku.

2. Nahratie hlavného prístrojového firmvéru

1. Z hlavného menu vyberte 6 Tools, potom 3 Upload system files a vyberte 3 Intrument
firmware. Zobrazí sa obrazovka Upload system firmware.
2. Uistite sa, že je v riadku Firmware viditeľný Rx900_en.fw a v riadku Version v6.0.2. Ak nie je
názov súboru viditeľný, potom skontrolujte, či je súbor firmvéru korektne skopírovaný v adresári
System na CF karte.
3. Stlačte F1(CONT) a pokračujte – objaví sa správa na uistenie, že máte plne nabité batérie.
Stlačte F6(YES) na začatie nahrávania nového firmvéru do prístroja.
4. Nahrávací proces môže trvať niekoľko minút. Počas procesu nahrávania firmvéru na displeji
zobrazia presýpacie hodiny. TERAZ NEVYBERAJTE BATÉRIU Z OVLÁDAČA. Po skončení
nahrávania sa prístroj sám reštartuje.
5. Na kontrolu správneho nahratia firmvéru stlačte tlačidlo USER a potom F3 (STAT). Potom
stlačte 3 System information a na zobrazenej obrazovke stlačením F6 (PAGE) zobrazte
záložku Firmware. V prvom riadku by ste mali vidieť verziu 6.0.2.
Leica GPS900CS
Nahranie firmvéru 6.0.2 do prístroja
3. Nahratie firmvéru do SmartAntény ATX900 GG

Na nahratie najnovšieho firmvéru (v. 3.015) do SmartAntény ATX900 GG je potrebné použiť kábel
GEV173 (P/N 733299), ktorým sa prepojí anténa ATX900 GG s ovládačom RX900CSc. Tento kábel
štandardne nedodávame k prístrojom Lieca GPS900CS, preto Vám firmvér do antény ATX900 GG
môžeme dodatočne zdarma nahrať v našej kancelárii.

4. Nahratie českej jazykovej verzie

1. Z hlavného menu vyberte 6 Tools a 3 System a potom vyberte 2 System Languages. Zobrazí
sa obrazovka Upload System Languages.
2. Uistite sa, že je v riadku Language nastavený jazykový súbor CZECH a v riadku Version
v6.0.2. Ak nie je názov súboru viditeľný, potom skontrolujte, či je jazykový súbor korektne
skopírovaný v adresári System na CF karte.
3. Stlačte F1(CONT) na nahratie jazyka. Nahrávací proces trvá niekoľko sekúnd. Po jeho
ukončení sa zobrazí správa s otázkou, či chcete použiť nahratý jazyk. Potvrďte používanie
jazyka.

5. Nahratie aplikačných programov.

1. Z hlavného menu vyberte 6 Nástroje a 3 Systém a potom vyberte 1 Aplikační programy.


Zobrazí sa obrazovka Nahratie aplikačných programov.
2. Uistite sa, že je v riadku programov nastavený súbor programu (viď zoznam programov v
bode 1). Ak nie je názov súboru viditeľný, potom skontrolujte, či je súbor aplikačného programu
korektne skopírovaný v adresári System na CF karte.
3. Stlačte F1(POKR) na nahratie programu.
4. Nahrávací proces trvá niekoľko sekúnd až minút (podľa veľkosti programu). Po jeho ukončení
sa zobrazí správa s otázkou, či chcete nahrať ďalší program.
5. Zopakujte kroky 2. – 4. až kým nenahráte všetky aplikačné programy.
6. V Hlavnom menu vyberte 2 Programy a skontrolujte, či sú všetky programy nahraté.

6. Potvrdenie Bluetooth spojenia s anténou ATX900 GG

Ak máte zapnutý ovládač RX900CSc, zapnite teraz anténu ATX900 GG. V ľavom hornom rohu
obrazovky ovládača sa zobrazí čierne okno Authentification request. Do toho okna zadajte
„0000“ a kliknite na OK. Anténa sa cez Bluetooth spojí s ovládačom.

7. Nahratie konfiguračných súborov

Pokiaľ bola prechádzajúca verzia firrmvéru vo vašom ovládači RX900CSc č. 6.0.0, môžete používať
doterajšie konfiguračné súbory a tento bod č.7 preskočiť.

Pokiaľ bola prechádzajúca verzia firrmvéru vo vašom ovládači RX900CSc č. 6.0.0 č. 5.60 resp.
5.62, budete odteraz používať nový prvok firmvéru 6.0 – konfiguračné súbory. Ako základ nových
konfiguračných súborov môžete použiť naše vzorové konfiguračné súbory pre firmvér v. 6.0.
Nasledujúce vzorové konfiguračné súbory sú v prílohe e-mailu:

• „SKPOS RTCM 3.1“ – RTK meranie na SKPOS


• „LEICA SPIDER“ - RTK meranie na referenčné stanice firmy GEOTECH
• „STOP AND GO“ – Meranie metódou Stop and Go
• „STATIKA“ – statické meranie
Leica GPS900CS
Nahranie firmvéru 6.0.2 do prístroja
a. Vzorové konfiguračné súbory (*.xfg) nakopírujte na CF kartu do adresára CONFIG.
b. CF kartu vložte do ovládača a zapnite ovládač.
c. V Hlavnom menu vyberte 6 Nástroje / 2 Prenos objektov / 02 Konfiguračné súbory.
d. V prvom riadku Z nastavte CF karta a stlačte F3 (VSE). Vzorové konfiguračné súbory sa
prenesú z CF karty do systémovej pamäte.
e. Vzorové konfiguračné súbory sú v stave, v akom ich dodávame v nových prístrojoch, t.j ešte je
potrebné do nich doplniť prihlasovacie meno/heslo do SKPOS resp. LEICA SPIDER. Postup
nastavenia týchto parametrov nájdete v užívateľskom manuáli (kapitola 5.3.3).

8. Zálohovanie systémovej pamäte

Ak ste úspešne aktualizovali firmvér v prístroji a prístroj ste vyskúšali v teréne (t.j. všetky nastavenia sú
funkčné), zálohujte ešte obsah Systémovej pamäte na CF kartu.

• V Hlavnom menu vyberte 6 Nástroje / 2 Prenos objektov / 07 Obsah systémovej RAM.


• V prvom riadku Z nastavte System RAM a stlačte F1 (POKR).
• Aktuálna Systémová pamäť prístroja sa zapíše na CF kartu.

Postup aktualizácie firmwaru môžete konzultovať na čísle 0903 443981.