AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 [ AKTA 333 ]& AKTA LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN 1987

AKTA-AKTA LEMBAGA PELESENAN KENDERAAN PERDAGANGAN 1987 [AKTA 334]

BAHAGIAN 1 [ PERMULAAN ]
• Seksyen 1 Tajuk Ringkas • Seksyen 2 Tafsiran • Seksyen 3 Perlantikan • Seksyen 3A Pemberikuasaan Kepada Datuk Bandar Dan Pegawai Majlis Bandaraya • Seksyen 4 Kuasa-Kuasa Dato’ Bandar Dan Warden Lalulintas

BAHAGIAN 2 [ PENGELASAN. PENDAFTARAN DAN PELESENAN KENDERAAN-KENDERAAN MOTOR DAN PEMANDU-PEMANDU • PENGELASAN KENDERAAN-KENDERAAN MOTOR • Seksyen 5 Pengelasan Kenderaan-Kenderaan Motor • Seksyen 6 Larangan bagi Kenderaan-Kenderaan Motor Yang Tidak Mematuhi Kaedah-Kaedah .

PENDAFTARAN KENDERAANKENDERAAN MOTOR • Seksyen 7 Pendaftaran Kenderaan-Kenderaan Motor Dan Pemunya-Pemunya • Seksyen 8 Penyimpanan Rekod • Seksyen 9 Penyimpanan Akaun-Akaun Oleh Pengarah • Seksyen 10 Permohonan Untuk Pendaftaran • Seksyen 11 Nombor-Nombor Pendaftaran • Seksyen 11A Seseorang Boleh Mencadangkan Nombor Pendaftaran Sendiri .

• Seksyen 12 Pemeriksaan Kenderaan-Kenderaan Motor Dan Pemberian Maklumat Kepada Ketua Pengarah • Seksyen 13 Prosedur Mengenai Pertukaran Milikan Kenderaan-Kenderaan Motor • Seksyen 14 Memperagakan Nombor Pendaftaran • Seksyen 15 Lesen-Lesen Kenderaan Motor • Seksyen 16 Kehendak-Kehendak Bagi Permohonan • Seksyen 17 Pengarah Boleh Enggan Mengeluarkan Lesen-Lesen Kenderaan Motor DalamHal-Hal Tertentu .

• Seksyen 18 Efek Mengubah Kenderaan Ke Atas Lesen • Seksyen 19 Penyerahan Balik Lesen Kenderaan Motor • Seksyen 20 Memperagakan Lesen Kenderaan Motor • Seksyen 21 Lesen Pelawat • Seksyen 22 Lesen Perdagangan Kenderaan Motor • Seksyen 23 Kesalahaan-Kesalahan Lain Berkaitan Dengan Pendaftaran Dan Pelesenan Kenderaan-Kenderaan Motor .

PELBAGAI • Seksyen 24 Mendapat Kembali Fee • Seksyen 25 Perakuan-Perakuan Antarabangsa .

PELESENAN PEMANDU-PEMANDU MOTOR • Seksyen 26 Lesen-Lesen Memandu • Seksyen 27 Permohonan Lesen-Lesen Memandu • Seksyen 28 Pengiktirafan Lesen-Lesen Memandu Negara-Negara Lain • Seksyen 29 Ujian kekompetenan Memandu • Seksyen 30 Peruntukan-Peruntukan Mengenai Kesihatan Jasmani Pemohon-Pemohon Lesen Memandu Dan PemegangPemegangnya .

• Seksyen 31 Hilang Kelayakan Kerana Kesalahan-Kesalahan • Seksyen 32 Penggantungan Lesen Memandu Apabila Hilang Kelayakan • Seksyen 33 Permohonan Untuk Menghapuskan Hilang Kelayakan • Seksyen 34 Pengenderosan Pada Lesen Memandu • Seksyen 35 Kuasa Ketua Pengarah Menggantung Atau Membatalkan Lesen Memandu • Seksyen 35A Kuasa Ketua Pengarah Untuk Membatalkan Lesen Memandu Percubaan • Seksyen 36 Kuasa Untuk Menggantung Lesen Memandu Penagih Dadah .

• Seksyen 37 Pemegang Lesen Boleh Menunjukkan SebabSebab Mengapa Lesen Memandu Tidak Patut Digantung Atau Dibatalkan • Seksyen 38 Penyerahan Balik Dan Pengembalian Lesen Memandu .

• Sekatan Keatas Pemanduan Oleh Orang-Orang Muda • Seksyen 40 Melebihi Had Laju • Seksyen 41 Menyebabkan Kematian Kerana Memandu Dengan Melulu Atau Membahayakan • Seksyen 42 Memandu Secara Melulu Dan Membahayakan • Seksyen 43 Memandu Dengan Tak Cermat Dan Tak Bertimbangrasa • Seksyen 44 Memandu Semasa Berada Dibawah Pengaruh Minuman Yang Memabukkan Atau Dadah MEMANDU DAN KESALAHANKESALAHAN YANG BERKAITAN DENGANYA Seksyen 39 .

• Seksyen 45 Keadaan Menjaga Kenderaan Motor Semasa Berada Di Bawah Pengaruh Minuman Yang Memabukkan Atau Dadah • Seksyen 45A Memandu Atau Menjaga Kenderaan Motor Dengan Kepekatan Alkohol Melebihi Had Yang Ditetapkan • Seksyen 45B Ujian Nafas • Seksyen 45C Pengadaan Spesimen Bagi Analisis • Seksyen 45D Perlindungan Pesakit Hospital • Seksyen 45E Penahanan • Seksyen 45F Keterangan Dalam Prosiding Bagi Kesalahan Dibawah Seksyen 44 Atau 45 Melibatkan Minuman Yang Memabukkan Dan Seksyen 45A • Seksyen 45G Tafsiran Seksyen 45B Hingga 45F .

• Seksyen 46 Memandu Semasa Mengidap Penyakit Atau Ketidakdayaan • Seksyen 47 Menunggang Diatas Injak-Injak Dan Menghalang Pemandu • Seksyen 48 Halangan Disebabkan Kenderaan Dijalan • Seksyen 49 Menunggang Dibelakang Pemandu • Seksyen 50 Gangguan Dan Desak-Desakan Yang Menyalahi Undang-Undang • Seksyen 51 Mengambil Kenderaan Motor Tanpa Izin Pemunya Berdaftar • Seksyen 52 Kewajipan Berhenti Jika Berlaku Kemalangan • Seksyen 53 Kuasa Memerintahkan Kehadiran Dimahkamah • Seksyen 54 Pemakaian Kepada Penunggang-Penunggang Sikal Kayuh Akan Peruntukan-Peruntukan Berhubungan Dengan Kesalahan-Kesalahan Memandu Yang Tertentu • Seksyen 55 Kewajipan Memberhentikan Kenderaan Apabila Diminta .

KENDERAAN PEKERJA DAN KENDERAAN BARANGAN • • • • Seksyen 56 Lesen Vokasional Seksyen 57 Lesen Vokasional Bagi Kenderaan Barangan Dan Kenderaan Pekerja .DAN KONDUKTOR-KONDUKTOR KENDERAAN PERKHIDMATAN AWAM.

PELBAGAI • • • • • • • • • • • • • • • • • • Seksyen 58 Kewajipan Mengemukakan Lesen Memandu Dan Perakuan Insurans Seksyen 59 Kuasa Menguji Dan Melarang Penggunaan Kenderaan-Kenderaan Seksyen 60 Kuasa Menahan Kenderaan Untuk Pemeriksaan Seksyen 61 Kuasa Memerintahkan Pengemukaan Kenderaan Motor Dan Lesen Seksyen 62 Kuasa Memasuki Dan Menggeledah Premis Seksyen 63 Penimbangan Kenderaan-Kenderaan Seksyen 64 Kuasa Menyita Kenderaan Motor Seksyen 65 Memindahkan Kenderaan Yang Rosak Dan Yang Ditingalkan Seksyen 66 Kaedah-Kaedah .

BAHAGIAN 2A [ PEMERIKSAAN BERKALA KENDERAAN BERMOTOR ] • • • • • • • • • • • • • • Seksyen 66A Perakuan Pemeriksaan Dikehendaki Bagi Kenderaan Motor Tertentu Seksyen 66B Kenderaan Yang Dikehendaki Menjalani Pemeriksaan Berkala Seksyen 66C Pengeluaran Dan Penolakan Perakuan Pemeriksaan Seksyen 66D Pempameran Perakuan Pemeriksaan Seksyen 66E Hanya Orang Yang Dilesenkan Boleh Memeriksa Seksyen 66F Pengambilan Kerja-Kerja Pemeriksa Seksyen 66G Kaedah-Kaedah .

BAHAGIAN 3 [ JALAN-JALAN ] • Seksyen 67 Tafsiran • Seksyen 68 Kod Lebuhraya • Seksyen 69 Had Laju • Seksyen 70 Kuasa Menyekat Penggunaan Kenderaan-Kenderaan Pada Jalan-Jalan Tertentu • Seksyen 71 Kuasa Untuk Menghadkan Kenderaan • Seksyen 72 Mengadakan Tempat Letak Kereta Dan Tempat Perhentian • Seksyen 73 Perizapan Tempat Letak Kereta Bagi Perutusan Diplomatik .

• Seksyen 74 Tempat Letak Kereta Bagi Orang Kurang Upaya • Seksyen 75 Lintasan Pejalan Kaki • Seksyen 76 Kewajipan Pejalan-Pejalan Kaki Mematuhi Arahan-Arahan Lalulintas • Seksyen 77 Mendirikan Isyarat-Isyarat Lalulintas • Seksyen 78 Kuasa Mengadakan Sekatan jalan • Seksyen 79 Penalti Kerana Mengabaikan Arahan-Arahan Dan Isyarat-Isyarat Lalulintas • Seksyen 80 Tali. dsb. Melintangi Jalan ..

.• Seksyen 81 Sekatan Keatas Pertandingan Dan Dugaan Kelajuan • Seksyen 82 Pelucuthakkan Kenderaan-Kenderaan yang Digunakan Dalam Pertandingan Atau Dugaan Kelajuan • Seksyen 83 Kuasa Mendirikan Perlindungan. dsb.. Jalan Bawah Tanah Dan Titian • Seksyen 84 Kuasa Mengalihkan Struktur Daripada Jalan-Jalan • Seksyen 85 Pembinaaan Akses Dan Parit Dan Penyusunan Pemasangan Utiliti Awam Ke Jalan-Jalan Yang Ada • Seksyen 85A Pembinaan Struktur Bagi iklan.

• Seksyen 86 Sekatan Bagi Kenderaan Diatas Jambatan • Seksyen 87 Peruntukan-Peruntukan Mengenai Lalulintas Luarbiasa • Seksyen 88 Kaedah-Kaedah .

BAHAGIAN 4 [ PERUNTUKANPERUNTUKAN TERHADAP RISIKORISIKO PIHAK KETIGA YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN KENDERAAN-KENDERAAN MOTOR ] • Seksyen 89 Tafsiran • Seksyen 90 Pembawa-Pembawa Kenderaan Motor Hendaklah Diinsurankan Terhadap Risiko Pihak Ketiga .

• Seksyen 91 Kehendak-Kehendak Berkenaan Dengan Polisi • Seksyen 92 Pemberian Penyata Dan Maklumat Oleh Penanggung Insuran • Seksyen 93 Kehendak-Kehendak Berkenaan Dengan Jaminan • Seksyen 94 Syarat-Syarat Tertentu Dalam Polisi Atau Jaminan Tidak Mempunyai Apa-Apa Kuasa • Seksyen 95 Pengelakkan Penghadang Keatas Bidang Polisi-Polisi Risiko Pihak Ketiga • Seksyen 96 Kewajipan Penangggung Insuran Untuk Menunaikan Hukuman Terhadap Orang-Orang Yang Mengambil Insuran Berkenaan Dengan Risiko Pihak Ketiga .

.• Seksyen 97 Hak-Hak Pihak Ketiga Terhadap Penanggung Insuran • Seksyen 98 Kewajipan Untuk Memberi Maklumat Yang Perlu Kepada Pihak Ketiga • Seksyen 99 Penyelesaian Diantara Penanggung-Penanggung Insuran Dan OrangOrang Yang Mengambil Insuran • Seksyen 100 Kebankrapan dll. Tidak Menjejaskan Tuntutan Pihak Ketiga • Seksyen 101 Hak-Hak Lanjut Pihak –Pihak Ketiga Terhadap Penanggung Insuran .

• Seksyen 102 Penyerahan Balik Perakuan Disebabkan Pembatalan Polisi • Seksyen 103 Pengemukaan Perakuan • Seksyen 104 Penanggung Insuran Hendaklah Diberitahu Mengenai Apa-Apa Kejadian • Seksyen 105 Deposit • Seksyen 106 Pemakaian Bahagian Ini Kepada Jaminan • Seksyen 107 Kaedah-Kaedah .

• Seksyen 108 Pernyataan Palsu • Seksyen 109 Liabiliti Pemunya Berdaftar Dan Lain-Lain • Seksyen 110 Penalti Kerana Galangan Dan Gangguan • Seksyen 111 Bersubahat Melakukan Kesalahan • Seksyen 112 Kuasa-Kuasa Bagi Penangkapan. Pemberhentian Dan Penahanan • Seksyen 113 Kuasa Polis Dalam Penyiasatan BAHAGIAN 5 [ KESALAHANKESALAHAN DAN PELBAGAI PERUNTUKAN ] .

• Seksyen 114 Kuasa Pegawai Pengangkutan Jalan Dalam Penyiasatan • Seksyen 115 Kewajipan Memberi Maklumat Dan Penggunaan Pernyataan Sebagai Keterangan • Seksyen 116 Siapa Boleh Mendakwa • Seksyen 117 Peruntukan Mengenai Keterangan • Seksyen117A Keterangan Dan Rekod Sabitan Dahulu • Seksyen 118 Peyampaian Dan Tandatangan Notis • Seksyen 119 Kesalahan-Kesalahan Am Dan Penalti .

• Seksyen119A Kesalahan Dilakukan Oleh Pertubuhan Perbadanan • Seksyen 120 Kuasa-Kuasa Untuk Mengkompaun • Seksyen 121 Akuan Bersalah Melalui Surat Dan Kompaun Tidak Menjejaskan PeruntukanPeruntukan Polisi insuran • Seksyen 122 Ketua Pengarah Hendaklah Diberitahu Mengenai sabitan Dan Kompaun • Seksyen 123 Pegawai-Pegawai Tidak Berpakaian Seragam Hendaklah Mengemukakan Kad-Kad Pengenalan • Seksyen 124 Pembayaran Fee-Fee Lesen • Seksyen124A Perisytiharaan Badan Awam .

Dsb . Peralaihan Dan kecualian • Seksyen 129 Kuasa Menteri Untuk Membuat Peruntukan Peralihan Tambahan.• Seksyen125 Menteri Boleh Memberi Kuasa Kepada Mana-Mana Orang Untuk Menjalankan Fungsi-Fungsi Pengarah • Seksyen 126 Kuasa Menteri untuk Memberikuasa Atau Memberikan Lesen • Seksyen126A Pembatalan • Seksyen 127 Kaedah-Kaedah • Seksyen 128 Pemansuhan.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.