Anda di halaman 1dari 76

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia

Pecahan 1 SEMESTER 1 /2011

KPD 3016 Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09
Nama Ahli Kumpulan
1. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 2. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 3. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 4. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Nama Pensyarah
NO. MATRIK PELAJAR NAMA NO. KAD PENGENALAN E-MEL

:
: : : :

Dr. Abdul Rahim bin Razalli


D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa.upsi.edu.my

KPD 3016 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN PERANCANGAN AWAL RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Ahli Kumpulan : 1. 2. 3. 4. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun 1 Topik : Tema 5 - Mari Bertani Subtopik : i. Kebun Datuk Anas

ii. Buah-buahan Tempatan iii. Ternakan Ayam iv. Seronoknya Bercucuk Tanam

Subtopik :

Kebun Datuk Anas

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. ii. Subtopik Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul : Buah-buahan Tempatan

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. ii. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahaminya melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar.

Subtopik : Ternakan Ayam Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam. ii. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi.

Subtopik : Seronoknya Bercucuk Tanam Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

i. Memahami dan menakul gambar yang diberi ii. Bercerita tentang gambar yang diberi dengan tepat menggunakan ayat tunggal.

JADUAL PENENTU KANDUNGAN Pengetahuan Unit/Topik Fakta Unit 1 Kebun Datuk Anas Unit 2 Buahbuahan Tempatan Unit 3 Ternakan Ayam Unit 4 Seronoknya Bercucuk Tanam Dakwaan berdasarkan pemerhatian Dakwaan berdasarkan pemerhatian Idea am Konsep Idea am Mengingat kembali Mengingat kembali Mencatat maklumat berkaitan Kenalpasti nama dan istilah Genera lisasi Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Ana lisis Sintesis Kenalpasti fakta tentang sayur Menyam paikan maklumat Kemahiran

Pengen dalian sesuatu

Penceritaan Menunjuk kan perasaan

Menyata kan perasaan

Memindah kan maklumat

Nama : Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 )

Nama : Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 )

KELAS/MASA/ MATAPELAJARAN KANDUNGAN IMPAK/CATATAN EMK: Keusahawanan BAHASA MELAYU 08.00-09.00 1CEMPAKA Tema : Mari Bertani Unit : 21 Tajuk : Kebun Datuk Anas Kemahiran : FU : SK : 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. SP : 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. FS : SK : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. SP : 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.

PK : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik, Sains KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan KP: Logik-matematik BCB: Bacaan intensif Media : Slaid gambar Buku teks Lembaran kerja (borang klasifikasi) ICT

Objektif : Pada akhir pengajaran murid dapat: i. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul ii. Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul Aktiviti: Set Induksi - Guru menunjukkan tayangan slaid gambar sayursayuran dan mengaitkannya dengan tajuk Langkah: 1. Guru bersoaljawab mengenai jenis sayur-sayuran yang ditayangkan menggunakan slaid 2. Murid membaca dan memahami teks 3. Murid menyenarai dan mengklasifikasikan sayursayuran yang terdapat dalam teks 4. Murid menamakan sayur-sayuran lain yang diketahui oleh mereka Penutup: Menyanyi lagu Sayur-sayuran mengikut lirik buahbuahan tempatan .

SB : Tatabahasa: Kata nama am Kosa Kata: timun, tomato, petola, cili, sawi, kangkung

Tahun Masa Hari Tema Tajuk FU FS Objektif

Pengisian Kurikulum Sistem Bahasa Media Aktiviti

Pentaksiran Pemulihan Pengayaan

1 Jauhari 8.20 9.20 pagi Rabu Mari Bertani Buah-buah Tempatan SK 4.1 SP 4.1.2 SK 1.5 SP 1.5.1 Pada akhir P&P murid dapat: 1. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahaminya melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 2. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar. i) Ilmu : Kesihatan ii) Nilai : Bersyukur, Kebersihan iii) KBT : Muzik, Menjana idea, kontekstual Tata Bahasa : Kata Nama Am Seni Kata Lagu, gambar tunggal, kad perkataan dan lampiran. 1. Set Induksi. 2. Murid membaca dan menyanyi. 3. Suaikan nama buah-buahan dan bercerita. 4. Refleksi. Lembaran Kerja. Lembaran Kerja. Lembaran Kerja.

Nama : Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 1 (20 murid) Masa: 7.30-8.30 Tema: Mari Bertani Tajuk: Ternakan Ayam Fokus Utama: SK : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. SP:1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.
3

Fokus Sampingan: SK: 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa, dan ayat dengan betul. SP: 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. EMK : Keusahawanan Objektif: Pada akhir P&P, murid dapat : 1.Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam. 2. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi. Pengisian Kurikulum : Nilai : Berdikari,rajin, Ilmu: Sains,Pendidikan moral KBT: Menghubungkait, Membuat urutan Sistem Bahasa: Tatabahasa,Kata Kerja Media : Gambar,Kad Perkataan,buku teks, lembaran kerja.

Aktiviti: 1.Set Induksi: Melihat gambar 2.Langkah 1: Menyebut kad Perkataan yang dilihat 3.Langkah 2: Melihat buku teks muka surat 106 4.Langkah 3: Membuat latihan 5.Pentaksiran : 1.Murid Mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja Pemulihan:1. Murid memadankan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi. Pengayaan: 1. Murid membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi.

Nama : Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 )


TEMA MARI BERTANI

TAJUK

Menanam Pokok Bunga Standard Kandungan 2.5

FOKUS UTAMA

M membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.

Standard Pembelajaran

2.5.3

Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul.

FOKUS SAMPINGAN

Standard Kandungan

1.5

Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan tepat menggunkan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

Standard Pembelajaran

1..5.1

Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. murid dapat memahami dan menakul gambar yang diberi ii. bercerita tentang gambar yang diberi dengan tepat menggunakan ayat tunggal.

PENGISIAN KURIKULUM

i. ii.

Ilmu : Kajian Tempatan KBT : KB menghubungkaitkan KP Verbal-linguistik

SISTEM BAHASA

Imbuhan ber

MEDIA

Gambar tunggal, petikan lagu, latihan dalam buku teks m/s 111, kad perkataan kata kerja, buku aktiviti jilid 2 m/s 53. Lembaran kerja pemulihan dan pengayaan.
5

RACANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH) Matapelajaran : Bahasa Melayu Tahun : 1Mawar 25 orang

Bilangan murid : Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif

: Mari Bertani : : : : i Menanam Pokok Bunga 2.5.2011 8.00 pagi 9.00 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat:

Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada

bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. ii Menyatakan langkah- langkah yang betul untuk menanam pokok bunga. Iii Melengkapkan ayat cara- cara menanam pokjok bunga.

Hasil Pembelajaran : Fokus Utama i. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafikkepadabentuk bukan grafik dengan betul.

Fokus Sampingan ii. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber.

Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Imbuhan ber. berkebun bersama Pengisian kurikulum : 1) Ilmu :Kemahiran Hidup, Pendidikan Sains 2) Nilai murni : menjaga alam sekitar

Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT):


6

Kemahiran Berfikir : menerangkan , menghubungkait Kecerdasan Pelbagai : Verbel ilngustik , visual, interpersonal, intrapersonal Pengetahuan Sedia Ada : Murid- murid mempelajari tumbuh- tumbuhan dalam matpelajaran sains. BBM : LCD dan computer 1 unit Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar jenis- jenis bunga Lembaran kerja

Aktiviti Pengukuhan: Melukis gambar pokok bunga yang disukai.

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiuviti Murid

Catatan / Nota

Permulaan/ mencungkil idea (5minit )

Nyanyian Ku Tanam Pokok Bunga

Guru meminta Murid memberi muridmurid respon bersamasama menyanyikan lagu Ku Tanam Pokok Bunga bersamasama iringan muzik. Bertanya kepada murid jenis pokok bunga yang terdapat dan ditanam di sekeliling rumah. Kemudian guru mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini ( Set Induksi )

Strategik / Teknik: Didik Hibur, Soal jawab secara lisan KB: menghubungkaitkan BCB:Berbual tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan / persekitaran muridmurid.

BBB: Komputer , CD, gambar bunga, buiku teks Bahasa Melayu Tahun 1

Membaca Petikan ( 15 minit )

Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga

Guru meminta murid membaca dan menaakul gambar cara- cara menanam pokok bunga di dalam buku teks. Guru meminta murid menerangkan tentang gambar yang diberi.

Murid membaca petikan secara kuat bersamasama, kemudian secara individu dengan kuat mengikut intonasi yang betul dengan bimbingan guru.Murid juga diminta meneliti teks sambil menaakul gambar.

Strategi / Kaedah : membaca dan menaakul gambar

KB : membuat inferens BCB: i.membaca dengan intonasi yang betul ii.menaakil gambar BBM: Komputer/ LCD, buku teks Bahasa Melayu Tahun 1

Menjana idea. Aktiviti Kumpulan ( 15minit )

Cara- Cara Menanam Pokoki Bunga

Guru membahagikan murid kepada 5 kumpulan: Kumpulan 1 -Membina ayat berdasarkan gambar 1 Kumpulan 2 -Membina ayat berdasarkan gambar 2 Kumpulan 3 -Membina ayat berdasarkan gambar 4 Kumpulan 5 -membina ayat berdasarkan gambar 5 Guru menulis ayatayat yang dibina
8

Murid berada di dalam kumpulan yang ditetapkan.

Strategi/Kaedah : Perbincangan kumpulan diikuti persembahan hasil Murid berbincang perbincangan di dalam kumpulan KB: masing- masing Menghubungkaitkan , menjana idea Wakil setiap kumpulan BCB: Memproses membentangkan maklumat dan hasil kerja dalam melaporkan kumpulan maklumat masingmasing.Murid BBM:Gambarlain diminta gambar Cara mendengar Menanam Pokok dengan teliti Bunga. sambil memahami maklumat. Murid menulis ayat di dalam buku tulis

oleh murid di papan hitam. Guru memurnikan ayat yang kurang tepat.Kemudian meminta murid membaca beramairamai.

Murid membaca bersama- sama ayat di papan hitam

Mengaplikasikan Lembaran Idea kerja. (20 minit ) -melengkapkan ayat.

Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari.

Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea BCB: Memproses maklumat menjana idea BBM:Lembaran kerja papan tulis

Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah sipa diminta melukis gambar pokok bunga yang paling disukai.

Rumusan/ penutup (5 minit)

Rumusan / nilai murni daripada tajuk hari ini/ nyanyian Ku Tanam Pokok Bunga

Guru merumus isi pelajaran dan meminta murid menyatakan nilai murni berdasarkan pelajaran Guru meminta murid menyanyi bersama- sama

Mu rid menyatakan nilai murni dengan bimbingan guru.

Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur BBM:Komputer, LCD, papan tulis

Murid menyanyi bersama - sama lagu Ku Tanam Pokok Bunga

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia


Pecahan 2 SEMESTER 1 /2011

KPD 3016 Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09
Nama Ahli Kumpulan
5. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 6. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 7. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 8. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Nama Pensyarah
NO. MATRIK PELAJAR NAMA NO. KAD PENGNEALAN E-MEL

:
: : : :

Dr. Abdul Rahim bin Razalli


D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa.upsi.edu.my

10

RACANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH) Matapelajaran : Bahasa Melayu Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : : : : : : : 1 Mawar 25 orang Mari Bertani Menanam Pokok Bunga 2.5.2011 8.00 pagi 9.00 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat: i Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul. ii Menyatakan langkah- langkah yang betul untuk menanam pokok bunga. Iii Melengkapkan ayat cara- cara menanam pokjok bunga.

Hasil Pembelajaran :

Fokus Utama

iii. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bentuk bukan grafik dengan betul.

Fokus Sampingan

iv. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagi sumber.

Kemahiran Bahasa :

Sistem Bahasa

: 1) Imbuhan ber. berkebun berdaun berbunga

Pengisian kurikulum : 1) Ilmu :Kemahiran Hidup, Pendidikan Sains 2) Nilai murni : menjaga alam sekitar

Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): KBT : KB menghubungkaitkan KP Verbal-linguistik

Kemahiran Berfikir : menerangkan , menghubungkait , menaakul

Kecerdasan Pelbagai : Verbel ilngustik , visual, interpersonal, intrapersonal

Pengetahuan Sedia Ada : Murid- murid mempelajari tumbuh- tumbuhan dalam Matpelajaran Sains, pokok bunga mudah didapati / dilihat di sekeliling halaman rumah. : LCD dan computer 1 unit Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar jenis- jenis bunga Lembaran kerja : Latihan Pengukuhan/ Pengayaan Latihan Pemulihan ( untuk murid yang tidak menguasai 3M.

BBM

Aktiviti Pengukuhan: Melukis dan mewarna gambar bunga yang disukai. Aktiviti Pemulihan : Membaca mengikut sukata berwarna.
1

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

Catatan / Nota

Aktiviti Guru

Aktiuviti murid

Permulaan/ mencungkil idea (5minit )

Nyanyian Bunga Mawar

Guru meminta murid- Murid memberi murid bersama- sama respon menyanyikan lagu -menyanyi bersama-sama

Strategik / Teknik: Didik Hibur, Verballinguistik Soal jawab secara lisan

Bunga Mawar bersama-sama muzik. iringan

KB: Bertanya kepada murid jenis pokok bunga yang terdapat dan ditanam di sekeliling rumah. Murid menyatakan jenis bunga yang ditanam disekeliling rumah. BCB:Berbual tentang perkara yang berkaitan dengan kehidupan / Kemudian guru menunjukkan kad jenis- jenis bunga yang biasa ditanam di sekeliling rumah lalu mengaitkannya dengan isi pelajaran hari ini . Induksi ) ( Set BBB: Komputer , CD, kad gambar bunga, buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 persekitaran muridmurid. menghubungkaitkan

Membaca Petikan ( 15 minit )

Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga Membaca dan menaakul gambar Caracara Menanam Bunga

Guru meminta murid membaca dan menaakul gambar cara- cara menanam pokok bunga di dalam buku teks.

Murid membaca petikan secara kuat bersama- sama, kemudian secara individu dengan kuat mengikut intonasi yang betul

Strategi / Kaedah : membaca dan menaakul gambar

KB : membuat inferens BCB: i.membaca dengan

Guru meminta murid menerangkan tentang gambar yang diberi.

dengan bimbingan guru.Murid juga diminta meneliti teks sambil menaakul gambar.

intonasi yang betul ii.menaakil gambar BBM: Komputer/ LCD, buku teks Bahasa Melayu Tahun 1

Menjana idea. Aktiviti Kumpulan ( 15minit )

Cara- Cara Menanam Pokoki Bunga

Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan:

Murid berada di dalam kumpulan yang ditetapkan.

Strategi/Kaedah : Perbincangan kumpulan diikuti persembahan hasil

Kumpulan 1 -Membina ayat

Murid berbincang di dalam kumpulan

perbincangan

berdasarkan gambar 1 masing- masing

KB: Menghubungkaitkan ,

Kumpulan 2 -Membina ayat berdasarkan gambar 2

Wakil setiap kumpulan membentangkan hasil kerja dalam

menjana idea

BCB: Memproses maklumat dan melaporkan maklumat

Kumpulan 3 -Membina ayat berdasarkan gambar 4

kumpulan masingmasing.Murid lain diminta mendengar dengan teliti sambil memahami maklumat.
3

BBM:Gambargambar Cara

Menanam Pokok Guru menulis ayatayat yang dibina oleh murid di papan hitam. Murid membaca Guru memurnikan ayat yang kurang tepat.Kemudian meminta murid membaca beramairamai. bersama- sama ayat di papan hitam Murid menulis ayat di dalam buku tulis Bunga.

Mengaplikasikan Idea (20 minit )

Lembaran kerja. melengkapkan ayat.

Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari.

Murid menjawab latihan di lembaran kerja.

Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis

KB: Menghubungkaitkan menjana idea

BCB: Memproses Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah siap diminta melukis gambar pokok bunga yang paling disukai. Murid melukis dan gambar pokok bunga yang disukai. BBM:Lembaran kerja papan tulis maklumat menjana idea

Rumusan/ penutup (5 minit)

Rumusan / nilai murni daripada tajuk hari ini/ nyanyian Bunga Mawar

Guru merumus isi

Murid menyatakan

Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur Verbal-linguistik

pelajaran dan meminta nilai murni dengan murid menyatakan nilai murni berdasarkan pelajaran bimbingan guru.

Bunga

Guru meminta murid menyanyi bersamasama

Murid menyanyi bersama - sama lagu Bunga Mawar

BBM:Komputer, LCD, papan tulis

Latihan Pengukuhan/ Pengayaan. Nama : Tahun 1 Mawar Bina ayat menggunakan perkataan berimbuhan ber. yang diberikan. Tarikh :

berdaun bersarung

berkembang bertopi

berbau

bersama

berbagai

bergembira

1. Pokok bunga itu lebar. 2. Bunga mawar itu harum. 3. Pada waktu pagi , bunga- bunga sedang . di taman. 4. Kakak menyiram pokok bunga . ibu. 5. Ibu menanam . jenis pokok bunga. 6. Kakak dan ibu ketika menanam pokok bunga . 7. Mereka . tangan supaya tangan mereka tidak kotor. 8. Semua orang . melihat bunga- bungaan yang hidup subur dan cantik dipandang.

BUNGA MAWAR Kutanam pokok bunga Bunga mawar namanya Kusiram dan kujaga Lama besar jadinya Kupetik bunga mawar Kuletak di kepala Kujalan sini sana Harum wangi baunya

BUNGA RAYA

10

BUNGA ORKID

11

12

BUNGA PUKUL 10

13

BUNGA KEEMBONG

14

BUNGA KEMBANG PAGI

15

BUNGA BALUNG AYAM

16

BUNGA MATAHARI

17

BUNGA CEMPAKA

18

BUNGA MAWAR

19

BUNGA KIAMBANG

20

BUNGA KERTAS

21

BUNGA KEKTUS

22

BUNGA MELATI

23

Norashikin binti Ismail


Matapelajaran Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : : : : : : : : Bahasa Melayu 1 Jauhari 28 orang Mari Bertani

( D 20102043330 )

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH)

Buah-buahan Tempatan 4.5.2011 8.20 pagi 9.20 pagi ( 60 minit ) Pada akhir pelajaran murid dapat:

i. Menyebut seni kata lagu dengan betul serta memahami melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. ii. Menamakan buah-buahan yang terdapat di dalam gambar dan lagu. Hasil Pembelajaran : Fokus Utama v. Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. vi. Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. Fokus Sampingan:
i. ii. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.

Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : 1) Tata Bahasa Kata Nama Am

Pengisian kurikulum : 1) Ilmu : Pendidikan Kesihatan 2) Nilai murni : Bersyukur, kebersihan

Kemahiran Bernilai Tambah ( KBT): 1) Kemahiran Berfikir menjana idea


24

2) Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik, visual ruang Pengetahuan Sedia Ada : Murid- murid mempelajari tumbuh- tumbuhan dalam matpelajaran sains. BBM : Buku teks Bahasa Melayu tahun 1 Gambar buah-buahan Lembaran kerja mewarna gambar buah-buah yang disediakan.

Aktiviti Pengukuhan:

Fasa

Isi kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiuviti murid Murid menamakan buah-buahan yang terdapat dalam gambar tersebut dan membincangkan tentang buahbuahan tersebut. Contoh: Bentuk dan rasa buah.

Catatan / Nota

Permulaan/ mencungkil idea (5minit )

Nyanyian Musim Buahbuahan.

Guru memaparkan gambar tunggal pada papan tulis. (Set Induksi )

Strategik / Teknik: Verbal-linguistik Soal jawab secara lisan KB: menghubungkaitkan BBB: gambar buah-buahan, buku teks Bahasa Melayu Tahun 1 Strategi / Kaedah : membaca dan menyebut seni kata lagu BCB: i.membaca dengan intonasi yang betul BBM: Buku teks Bahasa Melayu Tahun 1

Membaca dan menyanyi ( 20 minit )

Membaca dan menyanyi Musim buahbuahan

Guru mempamerkan seni kata lagu Musim Buah-buahan dan membimbing murid membaca dan menyebut seni kata lagu tersebut. Guru menyanyi bersama murid sambil melakukan aksi yang sesuai.

Murid dibimbing oleh guru untuk menyanyikan lagu tersebut sambil melakukan aksi yang sesuai. Murid menyanyikan lagu tersebut secara, individu, berkumpulan dan kelas dengan intonasi yang betul.

Menjana idea. Aktiviti Kumpulan ( 15minit )

Menamakan buah-buahan

Guru menyediakan 16 keping kad perkataan mengikut nama buahbuahan di dalam lagu Musim Buah-buahan.
25

Murid melekatkan Strategi/Kaedah : kad perkataan pada Kontekstual gambar yang sesuai di papan tulis. BBM: Gambar buah-

Guru memilih 16 orang murid secara rawak.

Murid bercerita tentang buahbuahan yang dilekatkan tadi menggunakan ayat tunggal. Murid menyebut nama buah-buahan dengan sebutan yang betul.

buahan

Mengaplikasi kan Idea (15 minit )

Lembaran kerja. melengkapkan ayat.

Guru mengedarkan lembaran kerja dan meminta murid melengkapkannya berdasarkan maklumat yang telah dipelajari.

Murid melengkapkan seni kata lagu dengan nama buah yang sesuai.

Strategi/Kaedah : Menulis/ melukis KB: Menghubungkaitkan menjana idea

Aktiviti Pengukuhan: Murid yang telah siap diminta melukis gambar buah-buah yang digemari.

BBM:Lembaran kerja papan tulis

Rumusan/ penutup (5 minit)

Rumusan nyanyian Musim Buahbuahan

Guru meminta murid menyanyi bersamasama

Murid menyanyi bersama - sama lagu Musim Buah-buahan

Strategi/Kaedah : Lisan/didik hibur Verbal-linguistik

BBM: papan tulis, Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun 1

26

Seni kata lagu Musim Buah-buahan Buah duku, buah nangka Buah manggis dan kelapa Sama saja jambu dan mangga Hai, sedap manis pula!

Pisang, langsat, buah rambai Ciku, nanas dan rambutan Lazat juga buah tembikai Menambah zat di badan

Rasa limau manis Belimbing, cempedak dan durian Harga tidak mahal Di kedai atau di pinggir jalan

Sungguh enak, hai rasanya Sungguh kaya khasiatnya Kalau makan buah-buahan Sihat seluruh badan

27

Lembaran kerja

NAMA: _____________________________ TAHUN:_________

Buah-buahan

Buah durian, durian Banyak durinya Buah _______________bentuknya Seperti bintang

Buahlah ____________ lah _____________ Isinya putih Buah ______________, _______________ Merahlah isinya

Buah _____________, ______________ Banyak rambutnya Duku dan _____________ Bentuknya seakan sama

Buah tempatan, sememang Banyak khsiatnya Sudah terkenal, terkenal Seluruh dunia

28

Bahan Bantu Mengajar

Kad perkataan

Duku nangka manggis mangga pisang rambai


29

jambu kelapa ciku nanas langsat limau

rambutan tembikai belimbing cempedak durian

30

jambu

nangka

31

belimbing

Tembikai

32

durian belanda

Durian
33

kelapa

duku

34

nanas

manggis

35

ciku

Limau

36

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH) NAMA : RUHAIDA BINTI MOHAMAD ( D20102042082 ) Mata Pelajaran Tahun Bilangan murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif : Bahasa Melayu : 1 Cempaka : 34 orang : Mari Bertani : Kebun Datuk Anas : 23 Mei 2011 : 08.00-09.00 pagi (60 minit) : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : i. Mencatat nama sayur-sayuran dengan betul
ii. Membaca dan membuat klasifikasi dengan betul

Hasil Pembelajaran : Fokus Utama : Standard Kandungan : 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

Standard Pembelajaran : 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber. Fokus Sampingan: Standard Kandungan

: 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Standard Pembelajaran : 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul.

Sistem Bahasa : Tatabahasa - Kata nama am ( bendi, tomato, sawi, bendi, timun, petola, cili, kangkung ) Pengisian kurikulum : Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik, Sains EMK : Keusahawanan Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir : Mengumpul dan mengelaskan, menghubungkaitkan Kecerdasan Pelbagai : Logik-matematik BCB: Bacaan intensif Pengetahuan sedia ada : Murid sudah mengetahui beberapa jenis sayur-sayuran Bahan Bantu Mengajar :
Slaid gambar ( Power Point ) 37

Buku teks ( bahan bacaan ) Lembaran kerja ICT(Komputer dan LCD)

Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. Murid menyebut sayur-sayuran yang ditayangkan oleh guru. 2. Contoh gambar : Gambar bendi, tomato, terung, sawi 3. Murid sebut bersama-sama

Catatan / Nota

Permulaan / Mencungkil Idea ( 5 minit )

Guru menunjukkan gambar sayursayuran

1. Guru menunjukkan gambar sayur-sayuran melalui slaid (LCD)yang dipaparkan 2.Guru menguji pengetahun sedia ada murid berkaitan jenis sayur-sayuran yang mereka ketahui. 3.Guru mengaitkannya dengan isi pelajaran

EMK: Keusahawanan Media : i) Slaid gambar, ii) Komputer iii)LCD iv) Gambar tunggal sayur-sayuran melalui tayangan LCD(Lampiran 1)

Nilai :Bersyukur Strategik/teknik: Teknik Soal Jawab KB:Menghubungkait

Membaca petikan teks dan menerang (15 minit)

Membaca teks petikan yang bertajuk Gerai Datuk Sayapada skrin LCD

1.Guru memaparkan teks yang bertajuk Gerai Datuk Sayapada skrin LCD 2.Guru membaca teks yang dipaparkan dan murid mengikut bacaan guru 3.Guru memberi penerangan tentang apa yang terkandung di dalam teks dan bersoal jawab

1.Murid membaca petikan teks mengikut bacaan guru 2. Murid membaca petikan secara individu dengan kuat dan intonasi yang betul 2.Beberapa orang murid mengetuai bacaan dan diikuti oleh rakan-rakan sekelas yang lain. 3. Murid-murid memahami teks petikan yang dibaca

Strategi/Kaedah Teknik Soal Jawab dan Perbincangan Media : i)Buku teks, ii)Komputer iii)LCD

KBT: Kemahiran Berfikir BCB-membaca dengan intonasi yang betul(bacaan intensif) Petikan TeksGerai Datuk Anas

38

dan menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara lisan

(Lampiran 2)

Menjana Idea (20minit)

Menyenarai nama sayursayuran yang terdapat dalam gambar

1.Guru meminta murid meneliti gambar tunggal yang terdapat dalam teks 2.Guru meminta murid mengenalpasti jenis sayur-sayuran 2.Guru mengedarkan lembaran kerja (borang klasifikasi)dan meminta murid menulis jenis sayursayuran yang terdapat dalam gambar

1.Murid meneliti gambar tunggal di buku teks. 2.Murid mengenalpasti jenis-jenis sayur yang dapat dilihat dalam gambar 3.Murid menyenarai nama sayuran pada borang yang diedarkan.

Media : i)Buku Teks: Gambar Tunggal ii) Borang klasifikasi (Lembaran Kerja 1) KBT : KB: Mengumpul dan mengelaskan KP: Logikmatematik

Mengaplikasi Aktiviti Idea pentaksiran, (20 minit) pemulihan dan pengayaan

Pentaksiran 1.Guru mengedarkan borang kosong (murid menulis jenis sayursayuran yang mereka ketahui selain yang dinyatakan) Pemulihan 1.Guru meminta murid menyusun semula huruf yang tidak tersusun menjadi nama sayursayuran. Pengayaan 1.Guru meminta murid menyenaraikan kata nama am dari teks yang telah dibaca pada awal pengajaran dan pembelajaran
39

1.Murid menamakan seberapa banyak sayursayuran lain yang mereka ketahui (pentaksiran) 2.Murid memadankan sukukata mengikut gambar(pemulihan) 3. Murid menyenaraikan kata nama am dalam buku tulis masing-masing

Lembaran Kerja 2 (Pentaksiran)

Lembaran Kerja 3 (Pemulihan)

dalam buku tulis masing-masing

LAMPIRAN 1 ( SLAID GAMBAR SAYUR-SAYURAN )

40

41

LAMPIRAN 2 (TAYANGAN SLAID TEKS PETIKAN GERAI DATUK SAYA)

Datuk Anas, Pak Amin, menjual sayur di gerai di hadapan rumahnya. Anas selalu membantu Amin di gerai. Pak Amin menjual pelbagai jenis sayur. Ada sayur jenis buah seperti timun, tomato, petola dan cili. Selain itu, ada juga jenis sayur daun seperti sawi, bayam, kangkung dan pucuk ubi. Sayur yang dijual oleh Pak Amin segar dan murah. Seikat sawi dijual dengan harga RM2.50 sahaja. Harga sekilo timun pula hanya RM2.00.

42

LEMBARAN KERJA 1 ( BORANG KLASIFIKASI ) Senaraikan sayur-sayuran yang terdapat dalam gambar pada buku teks.
BIL 1. NAMA SAYUR-SAYURAN

2.

3.

4.

5.

LEMBARAN KERJA 2 (PENTAKSIRAN) Senaraikan nama sayur-sayuran lain yang anda ketahui

BIL 1.

NAMA SAYUR-SAYURAN

2.

3.

43

4.

5.

6.

LEMBARAN KERJA 3 (PEMULIHAN) Padankan sukukata yang diberi berdasarkan gambar dengan betul
1.

lo
2.

bak

ben
3.

di

44

to ma to
4.

sa

wi

Nama : Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )


Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Tahun : 1 (20 murid) Masa: 7.30-8.30 Tema: Mari Bertani Tajuk: Ternakan Ayam Fokus Utama: SK : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. SP:1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal.
45

Fokus Sampingan: SK: 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa, dan ayat dengan betul. SP: 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. EMK : Keusahawanan Objektif: Pada akhir P&P, murid dapat : 1.Murid dapat menceritakan kitaran hidup ayam. 2. Membina ayat tunggal atau ayat majmuk menggunakan kata kerja yang diberi. Pengisian Kurikulum : Nilai : Berdikari,rajin,Bekerjasama Ilmu: Sains,Pendidikan moral KBT: Menghubungkait, Membuat urutan Sistem Bahasa: Tatabahasa,Kata Kerja Media : Gambar,Kad Perkataan,buku teks, lembaran kerja. Aktiviti: 1.Set Induksi: Melihat gambar 2.Langkah 1: Menyebut kad Perkataan yang dilihat 3.Langkah 2: Melihat buku teks muka surat 106 4.Langkah 3: Membuat latihan 5.Pentaksiran : 1.Murid Mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja Pemulihan:1. Murid memadankan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi. Pengayaan: 1. Murid membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi.

46

LANGKAH/MASA

AKTIVITI PEMBELAJARAN

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN/IMPAK

SET INDUKSI

1. Guru bertanya mengenai Ayam a. Siapa ada bela ayam dirumah? b. Bagaimana bentuk telur ayam? c. Bagaimana anak ayam berbunyi? 2. Guru menunjukkan carta kitaran ayam. (Mengaitkan dengan sains)

ILMU: LAMPIRAN 1 Pendidikan Sains CARTA

Murid dapat menjawab soalan yang di ajukan oleh guru. KBT: Membuat urutan

LANGKAH 1

1.Murid melihat kad gambar yang ditujukan oleh guru. 2.Guru meminta murid mengeja gambar yang ditunjukkan kepada mereka. 3.Guru mengaitkan gambar dengan isi pelajaran.

KBT :

LAMPIRAN 2

Menghubungkait KAD GAMBAR

LANGKAH 2

1.Murid diminta merujuk buku teks Halaman 106 2.Secara berkumpulan, murid dikehendaki membaca petikan secara mekanis dengan sebutan yang betul 3.Meminta murid
47

NILAI : Berdikari Bekerjasama

Buku Teks m/s 106

membaca kata kerja yang dicetak dengan warna biru.

LANGKAH 3

1.Murid membuat latihan memadan gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi. 2.Membina ayat mudah menggunakan kata kerja yang diberi

LAMPIRAN 3 Lembaran kerja

PENTAKSIRAN

1. Murid mengulangi bacaan yang mengandungi kata kerja

NILAI : Bekerjasama

Buku teks Membaca secara berkumpulan

PEMULIHAN

1. Murid memadankan NILAI : Berdikari gambar dengan perkataan dalam lembaran yang diberi 1. Murid membina ayat NILAI : Berdikari mudah menggunakan kata kerja yang diberi

LAMPIRAN 3 Lembaran kerja 1

PENGAYAAN

LAMPIRAN 3 Lembaran kerja 2

48

Kitaran Hidup Ayam (Life Cycle of a Chicken)

49

LAMPIRAN 1

telur

LAMPIRAN 2 (kad gambar 1)

50

anak ayam

LAMPIRAN 2 (kad gambar 2)


51

ayam dewasa

LAMPIRAN 2 (kad gambar 3)


52

ARAHAN : Memadankan gambar dengan perkataan

telur

ayam dewasa

anak ayam

LAMPIRAN 3 (lembaran kerja 1)


53

ARAHAN: Membina ayat berdasarkan perkataan berikut. (kata kerja)

1.

Menternak __________________________________ ________

2.

Memberi __________________________________ _________

3.

Mencari __________________________________ __________

54

LAMPIRAN 3 (Lembaran kerja 2)

ARNAB

KUCING

55

Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia


Pecahan 3 SEMESTER 1 /2011

KPD 3016 Pengajaran, Teknologi Dan Penaksiran 1 Tugasan Kumpulan Group J-09
Nama Ahli Kumpulan
1. Ruziah binti Mustajab ( D 20102042817 ) 2. Norashikin binti Ismail ( D 20102043330 ) 3. Ruhaida binti Mohamad ( D 20102042082 ) 4. Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Nama Pensyarah
NO. MATRIK PELAJAR NAMA NO. KAD PENGENALAN E-MEL

:
: : : :

Dr. Abdul Rahim bin Razalli


D 20102042817 RUZIAH BINTI MUSTAJAB 730828016366 ruziah042817@siswa.upsi.edu.my

56

NAMA PELAJAR NO. MATRIK

: :

RUZIAH BINTI MUSTAJAB D20102042817

PECAHAN 3 REFLEKSI SELEPAS PENGAJARAN Minggu ini aku begitu tertekan dengan tugasan yang berlambak! Mana dengan tugasan mengajar dan minggu hadapan minggu peperiksaan setengah tahun. Salah satu tugasan yang perlu disiapkan ialah KPD3016 ! Aduh peningnya kepalaku! Aku sangat tertekan kerana minggu ini talian internet di tempatku mengalami gangguan . Aku juga tidak dapat menembusi web UPSI. Lebih memeningkan kepalaku apabila aku tersalah menghantar Pecahan 2 .Aku cuba menenangkan diri sendiri tetapi tidak berjaya. Aku terfikir tentang tugasan mengajar , Pecahan 2 yang tersalah hantar dan cara membahagikan masa dengan sebaik mungkin supaya menjadi seorang guru yang berkesan. Dalam menyiapkan tugasan KPD3016 , selepas sesi pengajaran dan pembelajaran, saya telah dapat membuat satu refleksi tentang pengajaran saya di dalam kelas. Kebaikan pertama yang saya kesan adalah murid mempunyai pengalaman sedia ada iaitu murid murid di sekolah ini tinggal di kawasan perkampungan yang sememangnya terdapat banyak pokok- pokok bunga di halaman rumah masing masing. Murid biasa dan sedia maklum nama dan jenis bunga.Selain itu , murid juga mempunyai pengetahuan sedia ada kerana tajuk ini terdapat dalam matapelajaran sains. Melalui aktiviti menamakan jenis bunga menggunakan kad gambar bunga dapat dilihat bahawa murid sudah sedia mengenal bunga- bunga hiasan yang ditanam di halaman rumah. Kebaikan kedua pula adalah murid member respon yang baik iaitu tidak berasa malu dan segan untuk menyanyikan lagu Bunga Mawar bersama- sama dengan iringan muzik. Murid juga seronok melalui pengajaran secara didik hibur dan pemerhatian gambar bunga yang menarik dapat menarik minat murid bersedia memulakan sesi pembelajaran. Kelemahan pertama yang di kesan di dalam sesi pengajaran ini adalah kekurangan aktiviti yang menarik minat murid. Aktiviti murid boleh diperbaiki dengan memberi peluang kepada semua murid menyediakan atau membawa gambar bunga yang disukai mengikut kumpulan yang telah ditetapkan dari awal pembelajaran. Jika aktiviti ini dilaksanakan murid lebih mengenali dan dapat bertukar tukar gambar bentuk dan jenis bunga. Kelemahan kedua yang diperolehi ialah tiada penggunaan bahan maujud atau pun model secara praktikal . Contohnya , aktiviti menanam pokok bunga secara praktikal. Ini
57

disebabkan ada beberapa orang murid yang tidak pernah melakukan aktiviti menanam pokok bunga dengan usahanya sendiri . Penggunaan bahan ini akan lebih menarik minat murid apabila murid dapat memegang dan seterusnya dapat mengetahui cara- cara menanam pokok bunga. Melalui pemerhatian, terdapat murid yang mengetahui bagaimana menanam pokok bunga yang berbeza.Contonhnya cara menanam pokok bunga orkid adalah berbeza dengan menanam pokok bunga mawar. Ini kerana pokok orkid lebih sesuai menggunakan sabut dan arang berbanding tanah tanih dan cara menanamnya boleh digantung atau ditanam diatas tanah.bentuk buah apabila dikupas. kulitnya. Di sini guru perlu lebih kreatif untuk menunjukkan perbezaan menanam pokok bunga mengikut jenis. Contohnya membawa pokok bunga orkid dan pokok bunga mawar supaya murid dapat melihat perbezaan cara menanamnya ataupun menggalakkan murid mencari di laman web yang berkaitan dengan cara menanam pokok bunga. Penggunaan internet akan memudahkan guru dan dapat menarik minat murid untuk terus meneroka berkaitan cara menanam pokok bunga. Melalui pemerhatian didapati masih ada murid yang tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang diberikan. Oleh itu guru perlu memberikan aktiviti yang memastikan setiap murid dapat melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh guru. Terutama murid yang mengalami masalah 3 M agak lambat kerrana kelemahan menguasai membaca.Kumpulan ini perlu dibimbing dan dibantu agar tidak tercicir. Kelemahan ketiga yang diperolehi ialah tidak semua murid tahun 1 mempunyai kemahiran melukis gambar bunga. Ada baiknya guru menyediakan gambar dan murid mewarnakannya.Saya dapati murid tahun 1 ini akan merasa kecewa dan ada yang menangis sekiranya tidak dapat melukis bunga seperti yang terdapat dalam aktiviti .

58

NAMA PELAJAR NO. MATRIK

: :

NORASHIKIN BINTI ISMAIL D20102043330

PECAHAN 3 REFLEKSI SELEPAS PENGAJARAN Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran, saya telah dapat membuat satu refleksi tentang pengajaran saya di dalam kelas. Kebaikan pertama yang saya kesan adalah murid dapat mengenal pelbagai jenis buahbuahan tempatan. Melalui aktiviti melekatkan kad-kad perkataan pada gambar buah yang betul dan seterusnya bercerita tentang buah tersebut dapat menunjukkan bahawa murid sudah sedia mengenal buah-buahan tempatan. Kebaikan kedua pula adalah murid tidak berasa malu dan segan untuk menyanyikan lagu Musim Buah-buahan secara berkumpulan, kelas ataupun individu. Murid juga sedia melakukan aksi apabila diminta oleh guru. Aktiviti memyebabkan semua murid berasa gembira dan seronok ketika sesi pembelajaran. Kelemahan pertama yang di kesan di dalam sesi pengajaran ini adalah kekurangan aktiviti yang menarik minat murid. Aktiviti murid boleh diperbaiki dengan memberi peluang kepada semua murid melekatkan kad perkataan buah-buahan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan dari awal pembelajaran. Jika aktiviti ini dilaksanakan murid tidak akan berasa diketepikan atau dipinggirkan. Melalui pemerhatian didapati masih ada murid yang tidak melibatkan diri dengan aktiviti yang diberikan. Oleh itu guru perlu memberikan aktiviti yang memastikan setiap murid dapat melaksanakan aktiviti. Contohnya mencantumkan hurufhuruf bagi membentuk perkataan ataupun nama buah-buahan. Kelemahan kedua yang diperolehi ialah tiada penggunaan bahan maujud atau pun model. Ini disebabkan ada beberapa orang murid yang tidak pernah melihat bentuk rupa buah-buahan yang jarang ditemui. Penggunaan bahan ini akan lebih menarik minat murid apabila murid dapat memegang dan seterusnya dapat mengenal bentuk sebenar buah-buahan tersebut. Melalui pemerhatian, masih ada murid yang ingin mengetahui bagaimana bentuk buah apabila dikupas. kulitnya. Di sini guru perlu lebih kreatif untuk menunjukkan bentuk sebenar dan juga apabila dikupas. Contohnya membawa isi buah sebenar ataupun menggalakkan murid mencari di laman web yang berkaitan dengan buah-buahan.
59

Penggunaan internet akan memudahkan guru dan dapat menarik minat murid untuk terus meneroka berkaitan buah-buahan.

KPD3016 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1

GROUP : EL-J09
PENSYARAH:DR. ABD. RAHIM BIN RAZALI SOALAN: PECAHAN 3 TAJUK TUGASAN:

TAJUK : REFLEKSI PENGAJARAN


NAMA: RUHAIDA BINTI MOHAMAD NO. MATRIK: D20102042082

60

REFLEKSI PENGAJARAN Minggu ini merupakan minggu yang sarat dengan pelaksanaan tugasan yang perlu dihantar mengikut tempoh yang ditetapkan. Fikiran mula berserabut namun aku cuba mengawal emosi dan fikiran untuk terus menyiapkan segala tugasan yang diberi. Dalam menyiapkan tugasan Unit Pengajaran dan Rancangan Pengajaran Harian, terdapat beberapa impak positif yang saya telah kenalpasti. Antaranya ialah saya telah mempelbagaikan teknik pengajaran daripada berbentuk talk and chalk kepada yang lebih sistematik. Ini kerana, dalam pengajaran yang saya sampaikan, saya menggunakan medium teknologi seperti komputer dan penggunaan LCD secara meluas. Secara tidak langsung, murid dapat melihat penggunaan bahan teknologi yang boleh mereka aplikasikan untuk pembelajaran akan datang. Selain itu, saya juga menggunakan slaid gambar yang berwarna serta perkataan-perkataan yang besar dan jelas yang dapat menarik minat murid untuk terus mengikuti sesi pembelajaran. Dalam pengajaran yang saya sampaikan, murid dapat memberi sepenuh perhatian apabila paparan dipertontonkan kerana bahan bantu menggunakan bahan teknologi lebih sistematik dan mampu menjana idea serta pemikiran murid. Namun, terdapat juga beberapa kelemahan yang boleh diperbaiki dalam pengajaran dan pembelajaran yang saya sampaikan. Antaranya ialah kekurangan aktiviti murid yang menggunakan bahan teknologi seperti aktiviti pemulihan iaitu mencantumkan suku kata berdasarkan gambar. Aktiviti ini boleh diperbaiki dengan memberi peluang murid mencantumkan suku kata dengan menggunakan komputer. Dengan itu, murid yang tidak memiliki bahan teknologi di rumah mampu mempelajarinya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kelemahan kedua yang saya dapati dalam pengajaran ialah tiada bahan maujud yang mampu merangsang pengetahuan sedia ada murid. Penggunaan bahan maujud mampu menarik perhatian murid kerana ianya lebih fokus kepada tajuk pembelajaran. Dalam tajuk Mari Bertani ini, penggunaan bahan maujud seperti sayur-sayuran jenis buah dan berdaun hijau akan lebih memberi fahaman yang mendalam kepada murid.

61

Hasniza binti Mohamed Amin ( D20102045163 )

Tema yang diajar pada minggu ini adalah tema Mari Bertani. Saya telah memilih tajuk ternakan ayam untuk diajar pada hari ini. Tema ini nampak mudah tetapi perlu ilmu yang lebih untuk menerangkan kepada murid tahun 1 . Ini kerana mereka suka bertanya dan sentiasa berfikir mengenai sesuatu perkara yang baru mereka ketahui.

Tajuk yang telah saya ajar merupakan tajuk ternakan ayam. Murid disekolah saya merupakan murid yang duduk dikawasan kampung. Ini memudahkan saya untuk menerangkan mengenai tajuk ini ,kerana mereka sudah mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai ayam. Apabila saya bertanya keseluruhan murid dapat menjawab dengan betul. Ayam merupakan haiwan ternakan penduduk kampung.Oleh itu, ayam sangat mudah untuk diterangkan kepada mereka. Murid yang saya ajar mudah memberi respon bagi setiap soalan yang dikemukakan. Mereka juga menunjukkan minat untuk mengetahui kitaran hidup ayam. Saya menggunakan carta sains untuk menerangkan kitaran hidup ayam kepada murid-murid saya. Selain itu, kad bergambar juga saya gunakan untuk menyoal murid. Murid-murid sangat tertarik dengan kad gambar yang berwarnawarni. Bagi setiap soalan yang disoal saya akan sentiasa mengaitkan perkara tersebut P&P yang saya jalankan. Soalan berbentuk pemulihan iaitu memadankan gambar dengan perkataan merupakan soalan yang mudah menarik minat murid untuk menjawab.

Walaubagaimana pun ada seorang murid kurang memberi tumpuan kerana murid ini tidak fokus semasa sesi P&P dijalankan didalam kelas. Semasa menyoal secara rawak, saya dapati murid ini tidak dapat memahami soalan yang diberi walhal soalan tersebut adalah soalan mudah iaitu seperti telur ayam berbentuk apa? Selain itu, saya juga dapati penggunaan kad bergambar yang kecil menyukarkan murid-murid untuk memberi fokus terhadap apa yang diajar.

Secara keseluruhannya pengajaran saya pada kali ini berjaya memberi pengetahui secara terperinci kepada murid. Murid juga memberi respon yang baik semasa P&P berjalan. Walaubagaimana pun, terdapat perkara yang perlu saya perbaiki iaitu saya harus menukarkan kad

62

bergambar kepada penggunaan LCD yang lebih besar dan jelas serta penggunaan bunyi-bunyi yang menarik semasa LCD ditayangkan.

63

Anda mungkin juga menyukai