Anda di halaman 1dari 7

EKSPONENCIJALNE.

(i

LOGARITAMSKE

FUNKCUE

a
C , g

Ia

2 2 2 " U 12.39 ( MI /. / 86 cm, o

ctg 52 = 3 0 , 28.11 c m ! I z P 8.18 c m . 9.79 c m .


=

IV.14.
2
f l 2 ( ; t

3, A k c i M I j' i i/ duljine odsjeCaka na kojc hipolenuzu dijeli noziSte visine spustene iz vrha pravog kill.i. inula iniaino suslav jednad/.bi p -f q = c = 25 i / i / 144 , s rjcscnjcm > = 16 c m , q = 9 c m . Iz tgct = - sliiedi a = 537'48" ; te j e B = 90 - a = 36 5 2 ' 1 2 " . 4, a 4 8 l l ' 2 3 " , /3= 13148'37". 5, l z a + ( a
.1 ..11IIII

izracunamo a

v.i.
Hijei jednadzbe:

Zatim dobijemo ft = 5.38 c m , c a

2. a = 52 , J = 64, a = 14.23 c m , b 3 16.23 c m , / = 103.8cm . >


2

3. Zadatak i m a dvarjesenja. A k o se kruznicc sijc ku, onda j e d 6.76 cm, a ako se ne sijeku, oml.i je d 14.5 c m 4. c = 5.39 c m . 5. B = 66 , a = b = 5 c m , c = 4.07 cm (Trokut je jednakokracan.) 6. d .28 c m .

C^^25y^+1

(0.6)1^1 ,

31ogx -log (-^) 2 2

K i j c s i nejednadzbe:
,
4 N

H " ) = 90 dobijese a = 6 0 3 0 ' , i / i . u i n u i m o (3 = 2 9 3 0 ' . Iz trokuta imamo C ( = r c t g i

I - . X

/ 3 \ i

<
5

373

odnosno ADHS

4
5

>0.

! Ctg - .

ioi(iol)

log(ioox)

l/.racunaj: log45 + 21og-

IV.15.
A C, D 1. c = 2. a= 12 sin 58 + cos 58
i 8.71 c m .

-I|og2+21og0.5

l o g 7 5 - log 3

brojimo posljednje dvijcjcdnakosti i imamo: c\ +

19 1 1 ' 1 8 " , J3 = 8024'21".


2

3. a = 8.24 c m , b = 13.7 cm, P = 113 c m = -= 8.27 c m .


C

4. a = 4.94 c m . 5. r = 3.76 c m , 6. (p= 143 8 ' . Ri|csi j e d n a d z b e : = 6.24 cm.

.2.
^ l o g ( l o g x ) + log(logx
3

2029'14" i l i a = 15930'46"

IV.13.
I i ' IX c m , > = 4.77 cm, c = 7.045 c m .

IV.16.
12 ~ sin 58 - cos 58 37.72 c m .

^ ( | ) ' .

(0.6)^

=0.36,

R i j e s i nejednadzbe: 1\I*+M < 26,

4.

2|-x
l o g ( x - 2)

>0,

2. a = 97 1 1 ' , /3=4124'. 3. a = 7.13 c m , 6 = 4.63 cm


4

niii.it ima dva rjeSenja: 1) a = 5 4 1 8 ' 5 4 " , ft] 10' u " d i 2) a = 6 5 2 2 ' 3 2 " , / = 3

.v

_ 2*+' + 8

4. d = 13 c m . 5. d= 15.7 c m .

5.
Izracunaj:
j
6

i'4"
i MI. i / 1 14'. y 3 'Mi ,. 36.77 cm. 5 9 , c = 11.15 c m . 11 cm.

<
kTgi^2j^2_log2 7.

6.

<p = 106 1 6 ' .

_2logl5-log0.01

- (ibTIo)

u^gliTiogO^

V.5.
^ 8 ^ r i k a 2 i graficki f u n k c i j u / M Rijesi j e d n a d z b e :
= 2

W_ , '
P

'

S 1n j e n

" a intervalu < - 3

|eSi icdnadzbe:
9 - 1 . 5 . /fj2^i
y =

32.-1

2.

2'-5*-' =0.2-

10

9.
: l o g ( 1 0 j : ) l o g x = 1,
2

^ 5.

0.64, 2 1 o g ( l o g x ) = l o g ( 3 - 21og;c).

3.

Rijesi nejednadzbu:

AT+l ^ - J

3 (1.5)~<-.

l / i . K unaj bez upotrebe tablica i kalkulatora: 4. (yi0) -'


2 o g 2 5

Ujesi nejednadzbe:

5.

log40-2+

^log5,

3 log 2 - 1 \/5' Izracunaj bez upotrebe tablica i kalkulatora:


V

1 - log* log 2 + log 3 1 + log 3.6 '

1 + logx

log 5 - 2 log 2 Rijesi jednadzbu: log(2r-5) log(x -8)


2

8.

(v/oTT)-

2 1

^ ^
2

1 2'

8.

Rijesi

nejednadzbu: 2x xlog(-x) >0.

V.4.
1. P r i k a z i g r a f i c k i funkciju f(x) Rijesi j e d n a d z b e : = 2 ' * ! . O p i s i njen tok n a intervalu < - 3 , 2 > .
- 1

V.6.
Rijesi jednadzbe: (US 3. 0.2- # 2 5 * Rijesi
2

"

Gr

2 5

~'+ '
9

(0-75)^-'l = H , '"(35-^) log(5 - x)


= 3

= 125-5,

4* . 5 *

+ 1

= 5 20 "- .
2 1

nejednadzbu: ( f )
1

4.

log(0.1x )logx=l,
2

f$) W

(075)-

>

Rijesi nejednadzbe: 6. 2 + 2W ^ 2\/2\


X
2

Izracunaj bez upotrebe tablica i kalkulatora:

4.
6

(O.l) 1

2 1 0

* ,
3

5.

ilog48 + log5-^log\/3,

- 2+log 5 ' 2 log 2 + l o g 5 ' Rijesi jednadzbu: log(3x-5)


2

8. /V^ \ 8 3-l) Izracunaj 0bez( ' upotrebe

v 10 )

tablica i k a l k u l a t o r a 9.

gJj ]ogj5
1

7.

_1

log(3;c + 25) ~ 2' 8. Rijesi nejednadzbu: x - x - 2


2

log(x+l)
HKNItlNUNt'lJALNH I LCXMRITAMKK

"

I'

I I IMI.

. >

..-.MI.M<

MAI Nl'I

IIMIAKITAMSKI.

1 1J N K < 11 1

V.7.
Rijesi jednadzbe: I. 1. 3. (0.25)'-' v/ii
1 3 7

V.9
Rijesi j e d n a d z b u : 3*-' 4 3 + 3
r A + 1 X+2

= (-^=) ,
5

2.

y - 5

= 3

x+i

- 5

t + 3

= 5.

R i j e s i nejednadzbu: i K o l i k o je: 3 125 ( i ) " ^ ( 0 . 0 4 ) - * .


3 4 3

log(10x) log(O.lx) = l o g r

Rijesi j e d n a d z b u :

Izracunaj bez upotrebe tablica i k a l k u l a t o r a :


/ ^ )
1 0 0

- U i o g 5

I l o g 8 0 - l o g 2 - 1,

O d r e d i podrucje definicije funkcije: /(x; = l o g 5. Rijesi nejednadzbu: log, tog log _i


2 x 3

2-log4 log 625 ' fl\J R i j e s i j e d n a d z b u : , 1 l o g r - log(O.Olx) = l o g . 10A x + 2x


2

logj*.

9 > 0.

8.

Rijesi nejednadzbu:

log(l-x)

^0.

V.8.
Rijesi jednadzbe:

V.10.
I
Rijesi j e d n a d z b u ; 10*-5*1

2 J f

= 950.

1.
3.

( 0 . 2 ) - - . ^125^ =
1 2

(JL) ,
f

2.

5* - 2 *

+ 1

= 2* - 5-

Izracunaj, k o l i k o je: l o g i ( l o g 3 l o g 4 ) .
2 3

Rijesi nejednadzbu:

Rijesi j e d n a d z b u :

(p.5f

+3x

< 0.125-2-*.

21og(logr) + log(logx O d r e d i podrucje definicije funkcije:

- 2)

Izracunaj bez upotrebe tablica i k a l k u l a t o r a :

4.

(0.01)l * ,
+fc J

ilog54-log3-ilog20,
5. logx log(0.1x) = 2 - l o g x .
3 2

fix) Rijesi nejednadzbu:

= yiog. -.

1 + log 2.5 1 - log 2 ' 7. Rijesi j e d n a d z b u : .r + x + 3 l o g i ( x - 3)

<0.

8.

Rijesi nejednadzbu: Ix-x


I'M'
2

|I

< 0.

V.ll.
1. 2. 3. 4. K o l i k o je: l o g
0 7 5

log

2 / 2

(20 H

3"

l o g

'

2 5

)?
x2

1. 2. 3.

Izracunaj: l o g

0 2 5

25 + l o g
3 + 2

0 5

1.6. ?
2 0 2 5

O d r e d i sve nultocke funkcije: f(x) Z a koje a R j e funkcija f(x) Rijesi jednadzbu:

= 1 - l o g ( 8 - 2x).
0 5 2

K o l i k o je: / ( 3 ' ^

^ ) , ako j e / ( x ) =

= log (x

- ax + 1) definirana z a sve x R?

Z a k o j e v r i j e d n o s t i r e a l n o g p a r a m e t r a a jednedzba 2 x ( l o g i m a realne korijene?

a)-x-log

l o g { 4 1 o g [ 2 + l o g ( 4 + l o g , * ) ] } = 2.
2 5 2

4.

Rijesi jednadzbu:
2

21og x . log Ar _ 4 0 0 .
3 5 3

5.

Rijesi jednadzbu: log (3


3 jr

- 8) = 2 - j t .

^^K5RiJ

e i

jednadzbu: l o g l o g x + 1 = l o g l o g ( 4 x - 3).
2 3 2 3

6.

Rijesi nejednadzbu: 6.
l o

R i j e s i nejednadzbu:
logir+3* <
1

8 * - i 4-4 < 1. f3-x| 7.

P r i k a z i u Gaussovoj ravnini skup tocaka kojs zadovoljavaju

nejednadzbu

N -W
2

+ 2

<

7 - x+

yi

V.12.
1. 2. K o l i k o je: l o g ( 7 3 - ^ 2 + 1) - l o g .
4 0 2 5

( ^ + \/2 - 1) ?
V 2

il//
1. Izracunaj: l o
g V 3

O d r e d i podrucje definicije realne funkcije /(*) = . / l o g , l o g \x - 2|. log


0 2

-j= - l o g , l o g ^ y/4. log x.


2

A J k o j i m se t o c k a m a sijeku grafovi funkcija f(x) l o g ( x + 2) + 6 ?


0 J

= l o g , f x + 14) i
2 V y A

2. 3.

O d r e d i podrucje definicije funkcije / (x) = ^ l o g ^ 2 Z a koje a 6 R j e funkcija /(x) Rijesi jednadzbu: (0.4)
l o g l j r + 1 2 2

4.

Rijesi jednadzbu: 21og (log *) = log (3 - 21og x)


3 2 3 2

= l o g ( a x + x + 1) definirana za sve

4.

^5T)

Rijesi j e d n a d z b u : log 8-log


x 4 x

= (6.25) 2

, o g A r

= log 16.
2 l

Rijesi jednadzbu: log {3 + log [l + l o g ( l l -31og x)]} =


8 2 5 2

6.

Rijesi nejednadzbu: 1 + log


i + 1

(JC - 3) < Iog (2* - 3).


3

6.

Rijesi nejednadzbu: tog*_,(x+l) < 1.

7.

Rijesi u s k u p u realnih brojeva nejednadzbu: x log A*


0 2

+ *) +
3

l o

8i

9 <

>

V.15
Izracunaj: I >
I
1111;

V.17
11:

1.
_

log^Iog^-logojlogj y,
l o g ^ 15 + 2 1 o g
4 0 5

2.

Iog

0 2 5

(l8

yi.9-*** - ),
2 1

, 2 log, 3
0
3

2.

log^log,5 log

0 2

25

Uog45

2 1 o g 10 - l o g 6
2

^Sg
^J^Jdg (2
2

75 + log .25

'

Rijesi jednadzbe: (jQ 6. 21og x + l o g


2 v / 2

|(l|rsi n'dnad/.be: x + l o g , x = 9,
( j :

-3) = 2 - x . l l g , [ l + l o g ( l + 3 1 o g x ) ] = 1,
2 2

/8\ 5. log (-j


4

R i j e s i nejednadzbu: i i gi l g
2
x 4 + 1

'og x = 1 .
2

r > 1I

(.

Rijesi nejednadzbu: l o g , l o g ( x - 4) > 0.


5 2

V.16.
Izracunaj: ! 3 logo.2 log 25 + l o g
5 v s

V.18.
I/I.K iinaj: I. 8
l o g

l o g

( 2 )

log^(15-

vVr25-3-

1 0

^ -'),
5

3 _ l o g 4 9

,
9

'og (iog
8

go.
lQ

l o g 27 + 2 l o g
5

0 2

3.

log^8-41og 32 31og
27

lo

g y 5

4 5 + 41og 0.2'
2 5

- - log, 24

Rijesi jednadzbe: 4. 6. l o g y x + 3 1 o g x + l o g , x= 2 ,
2 2 2

Kijesi jednadzbe: 5. l o g ( 9 - 2*) = 3 - x .


2

G^og
5.

25

r1

- log (2 - log^x)
3 9 9

= -0.5,

Rijesi nejednadzbu: x
2

- x +1
2 > 0

log x-log (3x) = 21og 3.


3

log (x -3)

'

6.

R i j e s i nejednadzbu: x- 2 l o g , ( x + 2)
2

>0.

5. E K S P O N E N C I J A L N E I L O G A R I T A M S K E F U N K C I J E

3 EKSPONENCIJALNE I LOGARITAMSKE FUNKCIJE

V.19.
Izracunaj bez upotrebe b i l o t a b l i c a b i l o racunala:
1. l0g
V 5

V.21. ^
g v / 5

8l0g 81,
4

2.
- 1

3">89 4 - 2 l o

3
J

log

18 + l o g 0 . 5
5

(/^ST^Rijesi jednadzbu: 2 *
Rijesi 4. nejednadzbe:

3* = 0.5 6 ~ .
2 x

A k o j e l o g 64 = a, k o l i k o j e l o g # 2 5 ? A k o je l o g l o g l o g a = l o g l o g l o g b = l o g l o g l o g c = 0,
2 3 4 3 4 2 4 2 3

log (9-2*)>3-*,
2

5.

^ - ^ 1 -- 2 - 3 . f y- i l o g l o g ; c + 1 = l o g l o g ( 4 x - 3),
2 3 2 3

k o l i k o je a + b + c ? | j RijeSi jednadzbe: 4. 6. 8. M. 4*
+ l

Rijesi jednadzbe: ( ^ / y l o g x + l o g ( x + 1 ) = 1,
2 2

7.

- 6 = 2S ^ ,
X 2 2

(3, (j) = -

log, * log (3x) = 2 l o g


9

8.

logo x = 4

log *
2

1.

l o g ( 2 * - 7 ) = 3-x,
2

2-log ,*
4

= 5-log ,jc,
2

R i j e s i nejednadzbe:
log j X

l o g l o g x - l - l o g ( l o g r * - Y)

3 ~ 2x Rijesi nejednadzbu: l o g i + 3 <0.


V

9-

<

- i x

10. .

~ ^ \ log,(x -l)
l 2 + X 2

>0. 10. Rijesi sustav j e d n a d z b i

= 10
3

71

'0

- 2 = log x

V 22
Izracunaj bez upotrebe b i l o tablica b i l o r a c u n a l a :
log j 3 + l o g y j 3

^^S2]fl^g
3.

25

#2,
2

2. 4 2
= 3* 2 .
x+l

i 1. 2. 3.

R i j e s i j e d n a d z b u : 2* + 3 * "

- 21og 3 j - ? l o g 3 - l o g 75 A k o je l o g 2 = a, k o l i k o je l o g 9 ?
' g 4
4 5

K o l i k o je

v i t

R i j e s i nejednadzbe: 4. log (2*-3) < 2


2

Akoje log log log a


4 3 2

= l o g l o g l o g b = l o g l o g l o g c = 0,
3 2 4 2 4 3

k o l i k o je a + b + c ?
1

5.

1_<;4 + 2-*.

Rijesi jednadzbe: < > X 6. 53


6 2 1

Rijesi j e d n a d z b e : 6. 8. Rijesi 9. l o g ( * - l ) - l o g j ( * - l ) = 5,
2 2

+ 15 S * "
2 (

= 8 15*,

5. 7.

log (2*) log Jc = l o


4 2 2

g y 2

2,

l o g ( 5 - 6 ~ ) = J C + 1, l o g l o g x + l o g ( l o g . x - 1) = 1,
2 2 2 2

3 log

3 x

x = 2- l o g

9 v

x,
2

^^)lo

g 2 5

(5-log (2-log . x)) = i .


3 2 5

8.

logj - = log ^ .
3

x *t. Rijesi nejednadzbu: l o g


3

> 0. 2* + y = 5 * - 2 = log y
2

nejednadzbe: I v' 8 . 10. ' f "


2
( j c 2

4""'"

~ ')

^ 0 .

10. RijeSi sustav jednadzbi:

jr - Jt + I

V.23.
Rijesi jednadzbe: V . l .

1 0
-|2+l| slijcdi x~ + 2"

III,'

10"
4

x
1. 3. 0.04- -
1 1 V /

I1 /
5*-i + 3 = 2*-i ' j i [ (I

25 =
I

(-^=)

(i

(0.5 )

|.' \ i 11 1c imamo jednadzbu x~ - \2x+ 11 Akoje it ^ - o n d a j e 2x + 1 ^ 0 te

32
=

l g 4 5 + 2log j log75-log3
=

l o g ( 4 5 - $) log ^

In,

log

log,log log x = log,2 g 2

1, 4.

log 5

1_ 2

Izracunaj: 5. 9gv^ 6=7 ,


8

.2 l o g x + 2 l o g ( O . l x ) = 1.
2

i< (liilii|c v" + 2 * 1 = 0 , jednadzba cije rjeset |||r 11 - I \fl /adovoljava uvjet x ^ .

21og5

l o

2 + , 0

R i j e s i nejednadzbe 7. 9. 10. 0 . 4 * - 2 . 5 * * ' > 1.5.

6.

logy, log ,
0

- lOgj l o g ^ # 4 .

BBa jr > j e 2x + 1 > 0 t e imamo jednadzbu 2v 3 = 0 i uvjet * > ^ zadovoljava njeno rii|i- v = 3 . Zadana eksponencijalna jednadz2

V.2.
1. * , = - 1 , x
2 2

= 2.

l o g , 2 l o g ( 4 x ) > 1.
2

8.

log(lOx)

log ^ loe '

1 .i una dva rjesenja, x\ = 1 y/2, * ? = 3 .


1 2

1. l o g ( 3 l o g * - 2log.v) = 0,odatle iU 2 log .v 1 = 0 , log ,v = 1 i .v - 10

ijeSi sustav j e d n a d z b i :

;3>+l _ ' +l0g j;


2 =

>

f I, j e d n a d z b u z a p i s i m o u o b l i k u 6 log \x\ l o g ( x) 3 . * 6 R . O n a i m a rjescnjc samo uz uvjet x < 0 . D a 4. *<E <2,3>. klc. rjcSavamo kvadratnu jednadzbu log"( x) 5. * > 1. filogl A) + 9 = 0 . N o ona j e ekvivalentna i. ilnad/bi i' (log(-.v) - 3 )
2

= 0

odakle se dobi-

log( x) = 3 . Rjcsenje zadane jednadzbe j e 1000. (4") (4") J Je'baza


e r

" 25o1

V.24.
R

1 7

<

| - broj

U'esi jednadzbe: 1 8 '


3 /

'

x
= (0.125)"2 2^+1

+ 2 =

2 -'
1

1 3 manji o d 1, slijedi x 1 + - > - . Odatlc je dalje x 2 - 5x + 2 > 0 i rjesenje ove nejednadzbe je 2x 1, vaki x, x <0, - > U <2, +oo> . 4. Imamoredom: 2 5 - 5 ~ - 1 0 - 5 ^
l 2 j r 2

1. V i d i s l i k u ! f(x)

3.

log log x + log log x = 2,


4 2 2 4

Izracunaj:

g
s

3*~
o g

>27-3*" 2

og(0.1^).i

10 i^

x
l

2 3 ~ , 15 S * "
X 2

> 25 3 -

X 2

K a k o j e - > 1, to j e x - 2 > 1 i x > 3 . R i j e s i nejednadzbe 7. 3


V + I

l o g . I o g ^

5. Najprijc n e j e d n a d z b u z a p i s e m o u o b l i k u 5 ^

1+ log.v 2. x\ = 2, * 2 = ' 3.% 1

+3

< 2-27 "*,


1 8

9.

logjjc-logj,- >0.
R i j e s i sustav j e d n a d z b i /
5

g(0.1x).log(i

2^_

2 +log* nejednadzbu

0 , a nakon oduzimanja dobijemo 3 log x

^ 0 . s rjese(1 + log.v)(2 + l o g * ) njem l o g * < - 2 i l i 1 < l o g * ^ 3 , odnosno '


1 2 >

= 3200 = 2.
0 <

4. * , = , x =
2

sftd. 1(1

, 0

g v ^ ( ^ - *)

* iao
<

<

Too

^ ^
<

1 0 0 0

v -J log2+2log0.5 ,Q-log2+4log0.5

5. l o g x + 2 l o g * 3 = 0 , \ 6. * G [ - I , 0 ] U [ ^ , + o o > . 7. <0,0.1> U < I 0 , + o o > .

'
72 '
I K S , , ,

\oxT\)
2

m ( 1 0 ) ~ * Iog2+21og0.5 _ ''N<|IAI.N|.: .(HiAKIIAMSM


N M

I ' l ' N K * III

* l - K S I I >NI .N< "IIAI .Nl- I I <MiAHITAMSKIiHINKn.il-: >


;