ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL BAHASA SUNDA

Judul : “Déng” Panulis: Godi Suwarna Tema : Pangorbanan, perjuangan, jeung konflik dina mertahankeun hak jeung mertahankeun
hirup.

Tokoh : A. Tokoh utama :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Si Ujang Kang Asep Indung si Ujang Uyutna si Ujang Kang Yuda Nyi Ratih Téh Déwi Sang Kuriang Nyai putri Si Gajah Si Kapuk (hayam pelung) Si Renggé (hayam adu) Si Juneng (hayam danten) Si Uncal Si Badak Si Monyet

B. Tokoh saliwatan :

Watak :
1. Si ujang :  Pangedulan : “Si Ujang kalah morongkol. Api-api tibra deui. Can hayang cengkat” 2. Ema Ujang :  Hariwangan, nyaah pisan ka budakna : “ ‘Jiiiih, bolon maneh ge! Lalawora. Kumaha mun aya léléd samak?’ Si Ema beuki melangeun” 3. Kang Asep :  Bageur, béréhan : “Si Akang bageur pisan. Nyaan. Sok ngajak ka kota. Ngadon jalanjalan. Lalajo bioskop..”  Wani ngaritik/protes : “ ‘Batur nu baleungharna mah,Pa! Urang kota, pajabat, nu saripit. Urang dieu mah ukur buburuh, ukur ngésangna..’ omong si Akang” 4. Kang Yuda :  Licik, jahat : “Pan si Yuda anu maéhan bapa urang téh, Ujang! Baréto, basa manéhna jeneng kénéh!” 5. Uyut Ujang :  Teu gampang putus asa : “cangker keneh pisan si Uyut mah. Jagjag, najan beungeutna bangun rarengat, lalukutan kawas bau di tabet pasir Kinanti, najan buukna geus huis kabeh…”

Tatanggana.” “Salat magrib teu bisa husu.” Alur : Alur dinu carita “Déng” ieu téh nyaéta alur maju. Tuluy ngaléos ti tengah imah. Rét kana tutunggul makam bapana. Magrib : “Layung hurung di ponclot pasir Kinanti. Urang oge kudu teguh kana pendirian. Suasana 1.” 2. 4. Dangdak-dengdek. Peuting nu tingtrim. Keueung : “Na atuh Téh Déwibet ngeyekyek tengah peutingna. si Ujang ngoréléng deui di paranjé” Di Makam : “Si Ujang cengkat bari gigisik.” Di Saung : “…bari nangkeup Nyi Ratih. Bulanna meni saé kitu. cenah. . Peuting : “Peuting nu gumiwang. papan balagbag ngarékét” Di Paranje : “Sanggeus si Akang ngaleos.6. Jang?” “Ba’da Isa. kalah tuluy rurat-rérét ka talaga” Di imah : “Si Ujang ngélémés. 3. Bujur gede digutak-gitek. babaturan si Akang ti Kota. Éta nénjo nu keur depa. Wanci maju ka reup-reupan : “Wanci maju ka reup-reupan. sabab nyaritakeun runtuyan kajadian ti awal/mimiti heula terus ka akhir. 6. geuning. Ramé/heboh : “Nu ngaromong kawas balap. Waktu 1. Tempat 1. 2.” B. Rét ka buruan warung” 3. kabawakeun. Latar: A. 5. nguriling dina balagbag saung.” “Tingali. Daharna gé rurusuhan” 4.” C. Nu boréléng” 2.. Ngaringkuk dina korsi panjang” Di sisi talaga : “Si Ujang teu nembalan. dibatrean ku si Ujang.. Nyi Ratih :  Sasab/stress/teu eling : “Ni Ratih teu burung ngaleos. Isuk-isuk : “Hawa isuk seger naker karasana. Sedih : “Loba nu tahlilan téh. milu joged bari muntir. Sinar layung nu panungtung ukur ngempur di ponclot pasir Kinanti….. bulak-balik ti buruan. bahkan ngarugikeun batur. sarta ulah beunang di bobodo ku sasaha. Ngahariring ka tonggohkeun. Aya téh Déwi nu barintit” 3. ulah gampang kapangaruhan ku batur. Peuting nu ngahenang ngahening” “Beda jeung buruan warung nu keur ngebrak ku patromak…. nya. Keupat diigelkeun. si Ujang geus jelang-jéléng hareupeun warung. Di warung : “Bet kasarean di warung. Giak naker. Galécok paheula-heula…” Amanat Amanat ti novel Deng teh nyaeta urang kudu ngajauhan hal-hal anu bisa nyilakakeun urang sorangan engkena.

Ia selalu bergetar hatinya jika melihat ibunya sendiri. Dan ternyata di kemudian hari Ujang pun tahu bahwa antara keduanya memang pernah terjadi perselingkuhan. Ujang menganggap Pa Yuda sebagai seekor anjing hitam besar yang suatu hari pernah ia temukan.pada Déng. Hingga lahirlah dirinya. Ujang pun di kehidupan nyata mangsa kiwari mengalami gejala oedipus complex. Bertolak belakang dengan kebenciannya terhadap Pa Yuda -seorang mantan kuwu di era Orde Baru.yang selalu berusaha mendekati ibunya. . Pa Yuda tak lain merupakan "satu kesatuan" dengan si Tumang dalam dimensi ketika Ujang menjadi Sangkuriang. tokoh Ujang mengidentifikasi dirinya sebagai Sangkuriang. seorang anak yang tak direncanakan.

Yuniar N. Widianti P. Rd. Sofi P. Rasyad A. Ghea Rigo P.A.TUGAS BAHASA SUNDA ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL “DENG” Anggota Kelompok : Fauzia F.A.2012 . Irsyad M. Hafizun L.A.S. Kelas : XI IPA 1 Tahun Ajaran 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful