ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL BAHASA SUNDA

Judul : “Déng” Panulis: Godi Suwarna Tema : Pangorbanan, perjuangan, jeung konflik dina mertahankeun hak jeung mertahankeun
hirup.

Tokoh : A. Tokoh utama :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Si Ujang Kang Asep Indung si Ujang Uyutna si Ujang Kang Yuda Nyi Ratih Téh Déwi Sang Kuriang Nyai putri Si Gajah Si Kapuk (hayam pelung) Si Renggé (hayam adu) Si Juneng (hayam danten) Si Uncal Si Badak Si Monyet

B. Tokoh saliwatan :

Watak :
1. Si ujang :  Pangedulan : “Si Ujang kalah morongkol. Api-api tibra deui. Can hayang cengkat” 2. Ema Ujang :  Hariwangan, nyaah pisan ka budakna : “ ‘Jiiiih, bolon maneh ge! Lalawora. Kumaha mun aya léléd samak?’ Si Ema beuki melangeun” 3. Kang Asep :  Bageur, béréhan : “Si Akang bageur pisan. Nyaan. Sok ngajak ka kota. Ngadon jalanjalan. Lalajo bioskop..”  Wani ngaritik/protes : “ ‘Batur nu baleungharna mah,Pa! Urang kota, pajabat, nu saripit. Urang dieu mah ukur buburuh, ukur ngésangna..’ omong si Akang” 4. Kang Yuda :  Licik, jahat : “Pan si Yuda anu maéhan bapa urang téh, Ujang! Baréto, basa manéhna jeneng kénéh!” 5. Uyut Ujang :  Teu gampang putus asa : “cangker keneh pisan si Uyut mah. Jagjag, najan beungeutna bangun rarengat, lalukutan kawas bau di tabet pasir Kinanti, najan buukna geus huis kabeh…”

Urang oge kudu teguh kana pendirian. sabab nyaritakeun runtuyan kajadian ti awal/mimiti heula terus ka akhir. 4. Peuting : “Peuting nu gumiwang. cenah. geuning. Suasana 1. 2. ulah gampang kapangaruhan ku batur. Wanci maju ka reup-reupan : “Wanci maju ka reup-reupan. si Ujang geus jelang-jéléng hareupeun warung. Peuting nu ngahenang ngahening” “Beda jeung buruan warung nu keur ngebrak ku patromak…. Sedih : “Loba nu tahlilan téh.” Alur : Alur dinu carita “Déng” ieu téh nyaéta alur maju. bahkan ngarugikeun batur. Dangdak-dengdek. 5.” B. Di warung : “Bet kasarean di warung. milu joged bari muntir. Aya téh Déwi nu barintit” 3.” “Tingali. nguriling dina balagbag saung.” 2. Rét ka buruan warung” 3. Éta nénjo nu keur depa. Jang?” “Ba’da Isa.” “Salat magrib teu bisa husu. Keupat diigelkeun.. Bujur gede digutak-gitek.. Ramé/heboh : “Nu ngaromong kawas balap.” Di Saung : “…bari nangkeup Nyi Ratih. Nyi Ratih :  Sasab/stress/teu eling : “Ni Ratih teu burung ngaleos. nya. Bulanna meni saé kitu. Nu boréléng” 2. Rét kana tutunggul makam bapana. . 6. papan balagbag ngarékét” Di Paranje : “Sanggeus si Akang ngaleos. Waktu 1. babaturan si Akang ti Kota. Sinar layung nu panungtung ukur ngempur di ponclot pasir Kinanti…. si Ujang ngoréléng deui di paranjé” Di Makam : “Si Ujang cengkat bari gigisik. Daharna gé rurusuhan” 4. Tuluy ngaléos ti tengah imah. 3. Tempat 1. Isuk-isuk : “Hawa isuk seger naker karasana. Magrib : “Layung hurung di ponclot pasir Kinanti. sarta ulah beunang di bobodo ku sasaha. kabawakeun.6. Tatanggana. Giak naker. dibatrean ku si Ujang.” C. Ngaringkuk dina korsi panjang” Di sisi talaga : “Si Ujang teu nembalan. Peuting nu tingtrim. kalah tuluy rurat-rérét ka talaga” Di imah : “Si Ujang ngélémés. Keueung : “Na atuh Téh Déwibet ngeyekyek tengah peutingna.. bulak-balik ti buruan. Galécok paheula-heula…” Amanat Amanat ti novel Deng teh nyaeta urang kudu ngajauhan hal-hal anu bisa nyilakakeun urang sorangan engkena. Latar: A. Ngahariring ka tonggohkeun.

Ia selalu bergetar hatinya jika melihat ibunya sendiri. Ujang menganggap Pa Yuda sebagai seekor anjing hitam besar yang suatu hari pernah ia temukan. Bertolak belakang dengan kebenciannya terhadap Pa Yuda -seorang mantan kuwu di era Orde Baru. Hingga lahirlah dirinya. seorang anak yang tak direncanakan. Ujang pun di kehidupan nyata mangsa kiwari mengalami gejala oedipus complex. Dan ternyata di kemudian hari Ujang pun tahu bahwa antara keduanya memang pernah terjadi perselingkuhan.yang selalu berusaha mendekati ibunya. tokoh Ujang mengidentifikasi dirinya sebagai Sangkuriang. Pa Yuda tak lain merupakan "satu kesatuan" dengan si Tumang dalam dimensi ketika Ujang menjadi Sangkuriang. .pada Déng.

S. Hafizun L. Sofi P. Rd. Irsyad M.A. Rasyad A. Widianti P.A. Kelas : XI IPA 1 Tahun Ajaran 2011 . Ghea Rigo P.TUGAS BAHASA SUNDA ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL “DENG” Anggota Kelompok : Fauzia F.A. Yuniar N.2012 .