ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL BAHASA SUNDA

Judul : “Déng” Panulis: Godi Suwarna Tema : Pangorbanan, perjuangan, jeung konflik dina mertahankeun hak jeung mertahankeun
hirup.

Tokoh : A. Tokoh utama :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Si Ujang Kang Asep Indung si Ujang Uyutna si Ujang Kang Yuda Nyi Ratih Téh Déwi Sang Kuriang Nyai putri Si Gajah Si Kapuk (hayam pelung) Si Renggé (hayam adu) Si Juneng (hayam danten) Si Uncal Si Badak Si Monyet

B. Tokoh saliwatan :

Watak :
1. Si ujang :  Pangedulan : “Si Ujang kalah morongkol. Api-api tibra deui. Can hayang cengkat” 2. Ema Ujang :  Hariwangan, nyaah pisan ka budakna : “ ‘Jiiiih, bolon maneh ge! Lalawora. Kumaha mun aya léléd samak?’ Si Ema beuki melangeun” 3. Kang Asep :  Bageur, béréhan : “Si Akang bageur pisan. Nyaan. Sok ngajak ka kota. Ngadon jalanjalan. Lalajo bioskop..”  Wani ngaritik/protes : “ ‘Batur nu baleungharna mah,Pa! Urang kota, pajabat, nu saripit. Urang dieu mah ukur buburuh, ukur ngésangna..’ omong si Akang” 4. Kang Yuda :  Licik, jahat : “Pan si Yuda anu maéhan bapa urang téh, Ujang! Baréto, basa manéhna jeneng kénéh!” 5. Uyut Ujang :  Teu gampang putus asa : “cangker keneh pisan si Uyut mah. Jagjag, najan beungeutna bangun rarengat, lalukutan kawas bau di tabet pasir Kinanti, najan buukna geus huis kabeh…”

Nu boréléng” 2. Waktu 1. cenah. geuning. papan balagbag ngarékét” Di Paranje : “Sanggeus si Akang ngaleos. Ngaringkuk dina korsi panjang” Di sisi talaga : “Si Ujang teu nembalan. Tempat 1.” Alur : Alur dinu carita “Déng” ieu téh nyaéta alur maju. Éta nénjo nu keur depa. 3. Suasana 1. si Ujang geus jelang-jéléng hareupeun warung.” C. Di warung : “Bet kasarean di warung. Nyi Ratih :  Sasab/stress/teu eling : “Ni Ratih teu burung ngaleos. dibatrean ku si Ujang. Ngahariring ka tonggohkeun. ulah gampang kapangaruhan ku batur. Daharna gé rurusuhan” 4.6.” 2. Aya téh Déwi nu barintit” 3.. si Ujang ngoréléng deui di paranjé” Di Makam : “Si Ujang cengkat bari gigisik. Peuting nu ngahenang ngahening” “Beda jeung buruan warung nu keur ngebrak ku patromak…. Rét kana tutunggul makam bapana. Peuting : “Peuting nu gumiwang. bulak-balik ti buruan. 5. Wanci maju ka reup-reupan : “Wanci maju ka reup-reupan. Urang oge kudu teguh kana pendirian.. Peuting nu tingtrim. milu joged bari muntir. Bujur gede digutak-gitek.” B. Keupat diigelkeun. Galécok paheula-heula…” Amanat Amanat ti novel Deng teh nyaeta urang kudu ngajauhan hal-hal anu bisa nyilakakeun urang sorangan engkena. bahkan ngarugikeun batur. Rét ka buruan warung” 3. babaturan si Akang ti Kota. Isuk-isuk : “Hawa isuk seger naker karasana. Magrib : “Layung hurung di ponclot pasir Kinanti. Bulanna meni saé kitu. 2.” “Tingali. Tuluy ngaléos ti tengah imah. Dangdak-dengdek. 4. Giak naker. Ramé/heboh : “Nu ngaromong kawas balap.. . Latar: A. Keueung : “Na atuh Téh Déwibet ngeyekyek tengah peutingna. 6. nguriling dina balagbag saung.” “Salat magrib teu bisa husu. sabab nyaritakeun runtuyan kajadian ti awal/mimiti heula terus ka akhir.” Di Saung : “…bari nangkeup Nyi Ratih. nya. sarta ulah beunang di bobodo ku sasaha. Sedih : “Loba nu tahlilan téh. Sinar layung nu panungtung ukur ngempur di ponclot pasir Kinanti…. Tatanggana. kabawakeun. Jang?” “Ba’da Isa. kalah tuluy rurat-rérét ka talaga” Di imah : “Si Ujang ngélémés.

Dan ternyata di kemudian hari Ujang pun tahu bahwa antara keduanya memang pernah terjadi perselingkuhan. Ujang pun di kehidupan nyata mangsa kiwari mengalami gejala oedipus complex. .pada Déng. Pa Yuda tak lain merupakan "satu kesatuan" dengan si Tumang dalam dimensi ketika Ujang menjadi Sangkuriang. Ujang menganggap Pa Yuda sebagai seekor anjing hitam besar yang suatu hari pernah ia temukan. Hingga lahirlah dirinya.yang selalu berusaha mendekati ibunya. tokoh Ujang mengidentifikasi dirinya sebagai Sangkuriang. Ia selalu bergetar hatinya jika melihat ibunya sendiri. Bertolak belakang dengan kebenciannya terhadap Pa Yuda -seorang mantan kuwu di era Orde Baru. seorang anak yang tak direncanakan.

Sofi P. Hafizun L.S.2012 .A. Kelas : XI IPA 1 Tahun Ajaran 2011 . Rasyad A.TUGAS BAHASA SUNDA ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL “DENG” Anggota Kelompok : Fauzia F. Rd. Widianti P.A. Ghea Rigo P. Irsyad M. Yuniar N.A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful