ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL BAHASA SUNDA

Judul : “Déng” Panulis: Godi Suwarna Tema : Pangorbanan, perjuangan, jeung konflik dina mertahankeun hak jeung mertahankeun
hirup.

Tokoh : A. Tokoh utama :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Si Ujang Kang Asep Indung si Ujang Uyutna si Ujang Kang Yuda Nyi Ratih Téh Déwi Sang Kuriang Nyai putri Si Gajah Si Kapuk (hayam pelung) Si Renggé (hayam adu) Si Juneng (hayam danten) Si Uncal Si Badak Si Monyet

B. Tokoh saliwatan :

Watak :
1. Si ujang :  Pangedulan : “Si Ujang kalah morongkol. Api-api tibra deui. Can hayang cengkat” 2. Ema Ujang :  Hariwangan, nyaah pisan ka budakna : “ ‘Jiiiih, bolon maneh ge! Lalawora. Kumaha mun aya léléd samak?’ Si Ema beuki melangeun” 3. Kang Asep :  Bageur, béréhan : “Si Akang bageur pisan. Nyaan. Sok ngajak ka kota. Ngadon jalanjalan. Lalajo bioskop..”  Wani ngaritik/protes : “ ‘Batur nu baleungharna mah,Pa! Urang kota, pajabat, nu saripit. Urang dieu mah ukur buburuh, ukur ngésangna..’ omong si Akang” 4. Kang Yuda :  Licik, jahat : “Pan si Yuda anu maéhan bapa urang téh, Ujang! Baréto, basa manéhna jeneng kénéh!” 5. Uyut Ujang :  Teu gampang putus asa : “cangker keneh pisan si Uyut mah. Jagjag, najan beungeutna bangun rarengat, lalukutan kawas bau di tabet pasir Kinanti, najan buukna geus huis kabeh…”

kalah tuluy rurat-rérét ka talaga” Di imah : “Si Ujang ngélémés. bulak-balik ti buruan. Rét ka buruan warung” 3. Nyi Ratih :  Sasab/stress/teu eling : “Ni Ratih teu burung ngaleos. Giak naker. 6. Peuting : “Peuting nu gumiwang. Ngahariring ka tonggohkeun. Éta nénjo nu keur depa. Peuting nu ngahenang ngahening” “Beda jeung buruan warung nu keur ngebrak ku patromak…. Dangdak-dengdek. Daharna gé rurusuhan” 4. Sinar layung nu panungtung ukur ngempur di ponclot pasir Kinanti…. Sedih : “Loba nu tahlilan téh. . 4. milu joged bari muntir. Aya téh Déwi nu barintit” 3. Urang oge kudu teguh kana pendirian..” Alur : Alur dinu carita “Déng” ieu téh nyaéta alur maju. Di warung : “Bet kasarean di warung. Isuk-isuk : “Hawa isuk seger naker karasana.” Di Saung : “…bari nangkeup Nyi Ratih. Galécok paheula-heula…” Amanat Amanat ti novel Deng teh nyaeta urang kudu ngajauhan hal-hal anu bisa nyilakakeun urang sorangan engkena.” C. Waktu 1. Tatanggana. Tempat 1. Jang?” “Ba’da Isa. geuning. Ngaringkuk dina korsi panjang” Di sisi talaga : “Si Ujang teu nembalan. Keupat diigelkeun. kabawakeun. si Ujang ngoréléng deui di paranjé” Di Makam : “Si Ujang cengkat bari gigisik.. Keueung : “Na atuh Téh Déwibet ngeyekyek tengah peutingna. sarta ulah beunang di bobodo ku sasaha. 2. Bulanna meni saé kitu. sabab nyaritakeun runtuyan kajadian ti awal/mimiti heula terus ka akhir. si Ujang geus jelang-jéléng hareupeun warung. Rét kana tutunggul makam bapana.” “Tingali. ulah gampang kapangaruhan ku batur. Nu boréléng” 2. Tuluy ngaléos ti tengah imah.” 2. Bujur gede digutak-gitek. 5.. Ramé/heboh : “Nu ngaromong kawas balap. dibatrean ku si Ujang. nya. Wanci maju ka reup-reupan : “Wanci maju ka reup-reupan. cenah. papan balagbag ngarékét” Di Paranje : “Sanggeus si Akang ngaleos. Suasana 1.6.” “Salat magrib teu bisa husu. Latar: A. bahkan ngarugikeun batur. Peuting nu tingtrim. babaturan si Akang ti Kota.” B. Magrib : “Layung hurung di ponclot pasir Kinanti. 3. nguriling dina balagbag saung.

Ujang menganggap Pa Yuda sebagai seekor anjing hitam besar yang suatu hari pernah ia temukan. seorang anak yang tak direncanakan.pada Déng.yang selalu berusaha mendekati ibunya. Bertolak belakang dengan kebenciannya terhadap Pa Yuda -seorang mantan kuwu di era Orde Baru. Ujang pun di kehidupan nyata mangsa kiwari mengalami gejala oedipus complex. Ia selalu bergetar hatinya jika melihat ibunya sendiri. Pa Yuda tak lain merupakan "satu kesatuan" dengan si Tumang dalam dimensi ketika Ujang menjadi Sangkuriang. . Hingga lahirlah dirinya. Dan ternyata di kemudian hari Ujang pun tahu bahwa antara keduanya memang pernah terjadi perselingkuhan. tokoh Ujang mengidentifikasi dirinya sebagai Sangkuriang.

Rasyad A. Rd. Ghea Rigo P.2012 . Yuniar N.A.A.TUGAS BAHASA SUNDA ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL “DENG” Anggota Kelompok : Fauzia F. Widianti P. Irsyad M. Sofi P. Kelas : XI IPA 1 Tahun Ajaran 2011 . Hafizun L.S.A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful