ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL BAHASA SUNDA

Judul : “Déng” Panulis: Godi Suwarna Tema : Pangorbanan, perjuangan, jeung konflik dina mertahankeun hak jeung mertahankeun
hirup.

Tokoh : A. Tokoh utama :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Si Ujang Kang Asep Indung si Ujang Uyutna si Ujang Kang Yuda Nyi Ratih Téh Déwi Sang Kuriang Nyai putri Si Gajah Si Kapuk (hayam pelung) Si Renggé (hayam adu) Si Juneng (hayam danten) Si Uncal Si Badak Si Monyet

B. Tokoh saliwatan :

Watak :
1. Si ujang :  Pangedulan : “Si Ujang kalah morongkol. Api-api tibra deui. Can hayang cengkat” 2. Ema Ujang :  Hariwangan, nyaah pisan ka budakna : “ ‘Jiiiih, bolon maneh ge! Lalawora. Kumaha mun aya léléd samak?’ Si Ema beuki melangeun” 3. Kang Asep :  Bageur, béréhan : “Si Akang bageur pisan. Nyaan. Sok ngajak ka kota. Ngadon jalanjalan. Lalajo bioskop..”  Wani ngaritik/protes : “ ‘Batur nu baleungharna mah,Pa! Urang kota, pajabat, nu saripit. Urang dieu mah ukur buburuh, ukur ngésangna..’ omong si Akang” 4. Kang Yuda :  Licik, jahat : “Pan si Yuda anu maéhan bapa urang téh, Ujang! Baréto, basa manéhna jeneng kénéh!” 5. Uyut Ujang :  Teu gampang putus asa : “cangker keneh pisan si Uyut mah. Jagjag, najan beungeutna bangun rarengat, lalukutan kawas bau di tabet pasir Kinanti, najan buukna geus huis kabeh…”

geuning. Rét kana tutunggul makam bapana.” C. dibatrean ku si Ujang. Bulanna meni saé kitu. Rét ka buruan warung” 3.” Alur : Alur dinu carita “Déng” ieu téh nyaéta alur maju. Peuting : “Peuting nu gumiwang. babaturan si Akang ti Kota. Latar: A. Dangdak-dengdek. sarta ulah beunang di bobodo ku sasaha. Suasana 1. Ngahariring ka tonggohkeun. Wanci maju ka reup-reupan : “Wanci maju ka reup-reupan. Giak naker.” “Salat magrib teu bisa husu.. Jang?” “Ba’da Isa. 6.” Di Saung : “…bari nangkeup Nyi Ratih.” B. cenah. Keueung : “Na atuh Téh Déwibet ngeyekyek tengah peutingna. ulah gampang kapangaruhan ku batur. Urang oge kudu teguh kana pendirian. Magrib : “Layung hurung di ponclot pasir Kinanti. Tatanggana. Ngaringkuk dina korsi panjang” Di sisi talaga : “Si Ujang teu nembalan. . Sinar layung nu panungtung ukur ngempur di ponclot pasir Kinanti…. milu joged bari muntir. Di warung : “Bet kasarean di warung. Tuluy ngaléos ti tengah imah. Aya téh Déwi nu barintit” 3. Éta nénjo nu keur depa. 2. kalah tuluy rurat-rérét ka talaga” Di imah : “Si Ujang ngélémés. kabawakeun.6. Waktu 1. bulak-balik ti buruan.” 2. 5. Daharna gé rurusuhan” 4. Galécok paheula-heula…” Amanat Amanat ti novel Deng teh nyaeta urang kudu ngajauhan hal-hal anu bisa nyilakakeun urang sorangan engkena. Keupat diigelkeun. 4. Peuting nu ngahenang ngahening” “Beda jeung buruan warung nu keur ngebrak ku patromak…. sabab nyaritakeun runtuyan kajadian ti awal/mimiti heula terus ka akhir.. papan balagbag ngarékét” Di Paranje : “Sanggeus si Akang ngaleos. nguriling dina balagbag saung. bahkan ngarugikeun batur. nya. Sedih : “Loba nu tahlilan téh. Peuting nu tingtrim. Ramé/heboh : “Nu ngaromong kawas balap. Nyi Ratih :  Sasab/stress/teu eling : “Ni Ratih teu burung ngaleos.. 3. Bujur gede digutak-gitek. Tempat 1. Isuk-isuk : “Hawa isuk seger naker karasana.” “Tingali. si Ujang ngoréléng deui di paranjé” Di Makam : “Si Ujang cengkat bari gigisik. Nu boréléng” 2. si Ujang geus jelang-jéléng hareupeun warung.

Hingga lahirlah dirinya. Bertolak belakang dengan kebenciannya terhadap Pa Yuda -seorang mantan kuwu di era Orde Baru. tokoh Ujang mengidentifikasi dirinya sebagai Sangkuriang. Ia selalu bergetar hatinya jika melihat ibunya sendiri.pada Déng. Dan ternyata di kemudian hari Ujang pun tahu bahwa antara keduanya memang pernah terjadi perselingkuhan. Ujang pun di kehidupan nyata mangsa kiwari mengalami gejala oedipus complex. Pa Yuda tak lain merupakan "satu kesatuan" dengan si Tumang dalam dimensi ketika Ujang menjadi Sangkuriang. seorang anak yang tak direncanakan.yang selalu berusaha mendekati ibunya. . Ujang menganggap Pa Yuda sebagai seekor anjing hitam besar yang suatu hari pernah ia temukan.

Irsyad M.2012 . Sofi P. Rasyad A. Widianti P. Ghea Rigo P.A.A. Yuniar N.S. Kelas : XI IPA 1 Tahun Ajaran 2011 . Rd. Hafizun L.A.TUGAS BAHASA SUNDA ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL “DENG” Anggota Kelompok : Fauzia F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful