ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL BAHASA SUNDA

Judul : “Déng” Panulis: Godi Suwarna Tema : Pangorbanan, perjuangan, jeung konflik dina mertahankeun hak jeung mertahankeun
hirup.

Tokoh : A. Tokoh utama :
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Si Ujang Kang Asep Indung si Ujang Uyutna si Ujang Kang Yuda Nyi Ratih Téh Déwi Sang Kuriang Nyai putri Si Gajah Si Kapuk (hayam pelung) Si Renggé (hayam adu) Si Juneng (hayam danten) Si Uncal Si Badak Si Monyet

B. Tokoh saliwatan :

Watak :
1. Si ujang :  Pangedulan : “Si Ujang kalah morongkol. Api-api tibra deui. Can hayang cengkat” 2. Ema Ujang :  Hariwangan, nyaah pisan ka budakna : “ ‘Jiiiih, bolon maneh ge! Lalawora. Kumaha mun aya léléd samak?’ Si Ema beuki melangeun” 3. Kang Asep :  Bageur, béréhan : “Si Akang bageur pisan. Nyaan. Sok ngajak ka kota. Ngadon jalanjalan. Lalajo bioskop..”  Wani ngaritik/protes : “ ‘Batur nu baleungharna mah,Pa! Urang kota, pajabat, nu saripit. Urang dieu mah ukur buburuh, ukur ngésangna..’ omong si Akang” 4. Kang Yuda :  Licik, jahat : “Pan si Yuda anu maéhan bapa urang téh, Ujang! Baréto, basa manéhna jeneng kénéh!” 5. Uyut Ujang :  Teu gampang putus asa : “cangker keneh pisan si Uyut mah. Jagjag, najan beungeutna bangun rarengat, lalukutan kawas bau di tabet pasir Kinanti, najan buukna geus huis kabeh…”

bulak-balik ti buruan.” B.. Keupat diigelkeun.” Alur : Alur dinu carita “Déng” ieu téh nyaéta alur maju. Rét ka buruan warung” 3. Isuk-isuk : “Hawa isuk seger naker karasana. sabab nyaritakeun runtuyan kajadian ti awal/mimiti heula terus ka akhir. 2.6. .. si Ujang ngoréléng deui di paranjé” Di Makam : “Si Ujang cengkat bari gigisik. 4. Magrib : “Layung hurung di ponclot pasir Kinanti.” “Salat magrib teu bisa husu. babaturan si Akang ti Kota. cenah. ulah gampang kapangaruhan ku batur. bahkan ngarugikeun batur. Éta nénjo nu keur depa. Dangdak-dengdek. Sedih : “Loba nu tahlilan téh. Wanci maju ka reup-reupan : “Wanci maju ka reup-reupan. Nu boréléng” 2. Tuluy ngaléos ti tengah imah. Suasana 1. Tatanggana. Latar: A.” 2. si Ujang geus jelang-jéléng hareupeun warung. Galécok paheula-heula…” Amanat Amanat ti novel Deng teh nyaeta urang kudu ngajauhan hal-hal anu bisa nyilakakeun urang sorangan engkena. Giak naker.” “Tingali. Peuting : “Peuting nu gumiwang. Daharna gé rurusuhan” 4. Waktu 1. Sinar layung nu panungtung ukur ngempur di ponclot pasir Kinanti…. Urang oge kudu teguh kana pendirian. Jang?” “Ba’da Isa. Nyi Ratih :  Sasab/stress/teu eling : “Ni Ratih teu burung ngaleos. nya. Di warung : “Bet kasarean di warung. Tempat 1. Keueung : “Na atuh Téh Déwibet ngeyekyek tengah peutingna. 6. sarta ulah beunang di bobodo ku sasaha. geuning. Peuting nu ngahenang ngahening” “Beda jeung buruan warung nu keur ngebrak ku patromak…. Bujur gede digutak-gitek. 3. dibatrean ku si Ujang. Bulanna meni saé kitu.. kabawakeun. Peuting nu tingtrim. Ramé/heboh : “Nu ngaromong kawas balap. 5. kalah tuluy rurat-rérét ka talaga” Di imah : “Si Ujang ngélémés. Aya téh Déwi nu barintit” 3. milu joged bari muntir. Ngahariring ka tonggohkeun. Rét kana tutunggul makam bapana.” C.” Di Saung : “…bari nangkeup Nyi Ratih. papan balagbag ngarékét” Di Paranje : “Sanggeus si Akang ngaleos. nguriling dina balagbag saung. Ngaringkuk dina korsi panjang” Di sisi talaga : “Si Ujang teu nembalan.

Bertolak belakang dengan kebenciannya terhadap Pa Yuda -seorang mantan kuwu di era Orde Baru. seorang anak yang tak direncanakan.yang selalu berusaha mendekati ibunya. Pa Yuda tak lain merupakan "satu kesatuan" dengan si Tumang dalam dimensi ketika Ujang menjadi Sangkuriang. Ujang menganggap Pa Yuda sebagai seekor anjing hitam besar yang suatu hari pernah ia temukan. Ia selalu bergetar hatinya jika melihat ibunya sendiri. Hingga lahirlah dirinya.pada Déng. tokoh Ujang mengidentifikasi dirinya sebagai Sangkuriang. . Dan ternyata di kemudian hari Ujang pun tahu bahwa antara keduanya memang pernah terjadi perselingkuhan. Ujang pun di kehidupan nyata mangsa kiwari mengalami gejala oedipus complex.

Sofi P.A. Kelas : XI IPA 1 Tahun Ajaran 2011 . Widianti P. Rasyad A. Yuniar N. Ghea Rigo P.2012 . Rd.TUGAS BAHASA SUNDA ANALISIS UNSUR INTRINSIK NOVEL “DENG” Anggota Kelompok : Fauzia F. Irsyad M.A. Hafizun L.A.S.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful