Layang muslimin muslimat

Ti Wikibooks Luncat ka: pituduh, sungsi LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA I Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. 2. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. 3. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. 4. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. 5. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . 6. Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. 7. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. 8. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. 9. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. 10. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. 11. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. 12. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama. 13. Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. 14. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. 15. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. 16. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. 17. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. 18. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. 19. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. 20. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. 21. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. 22. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. 23. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. 24. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. 25. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. 26. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

NERANGKEUN HADIST
Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ﻣﻦﻋﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ*ﻭﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬ ّ ّ Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. 28. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. 29. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. 30. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. 31. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. 32. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. 33. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. 34. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. 35. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea. 36. Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. 37. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. 38. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. 39. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. 40. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. 41. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. 42. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. 43. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. 44. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. 45. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. 46. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad. 47. Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka

manjing curiga. 48. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. 49. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. 50. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. 51. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. 52. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. 53. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. 54. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. 55. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. 56. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. 57. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 58. Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung 59. Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. 60. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. 61. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. 62. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. 63. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. 64. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. 65. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. 66. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. 67. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. 68. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. 69. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. 70. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. 71. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. 72. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. 73. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. 74. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. 75. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 76. Nyaeta tukang ngama’naan puguh, anu tilu sifat, hiji pangdangu teu geseh, nu kadua nyaeta paninggal tea. 77. Ari anu nomer tiluna pangrungu, ngama’naan eta, meureun rai ge ngaraos, lamun rai parantos ngangseuan minyak. 78. Saupami rai ditaros ku batur, nanyakeun angseuna, seungit bauna minyak teh, naha naon rai anu nembalannana. 79. Naha baham atawa pangambung, anu ngajawabna, raina lajeng ngawalon, tangtos bae baham anu nembalannana. 80. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh, tukang ngama’naan, baham teh geus hanteu geseh, nyaeta tukang mere katerangan. 81. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu, beubeunangan soca, anu aneh atawa

awon, nomer dua beubeunangan cepil tea. 82. Naon wae sowara anu kadangu, nu nerangkeunnana, gulung ku pangucap bae, anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. 83. Saur rai kahartos kaliwat langkung, pasal bagi opat, kanyataan di badan teh, kantun eta nu dua puluh basa. 84. Enya eta anu dingaranan Wujud, kumaha hartina, sareng naon sifatna teh, tumerapna dibadan urang sapata. 85. Saur raka eta anu ngaran Wujud, hartina teh aya, Allah mohal euweuh tangtos, tanda aya kusabab ayana nafas. 86. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu, mohal bet euweuhna, samangsa aya nafas teh, tangtu bae aya hurip hanteu salah. 87. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu, mohal euweuh Allah, sabab sifatna hirup teh, tina dzatna sifatna Allah ta’ala. 88. Saur rai nuhun eta geus kamafhum, kantun nomer dua, Qidam eta basana teh, nya kumaha eta pihartieunnana. 89. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum, hartina teh Qidam, Allah ti heula teh, mohal enya Allah kapandeurian. 90. Sareatna nyata dibadan sakujur, sifatna teh soca, awas soca ti heula teh, sabab eta nu ngabuktikeun sifat. 91. Jawab rai kumaha numawi kitu, anu pangheulana, ku raka disebat panon, na kumaha dina katerangannana. 92. Saur raka geura kieu rai dangu, rasakeun baheula, waktu rai goib keneh, memeh gelar ngumbara ka alam dunya. 93. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu, Rama masih bujang, Ibu ge parawan keneh, barang tepang geus tangtu patinggaltinggal. 94. Saparantos pada awas Ama Ibu, jorojoy manahna, dua-dua ting sereset, jadina teh ngajodo geus moal lepat. 95. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum, parantos nikah mah, tangtos bae sapatemon, dua rasa jadi hiji moal lepat. 96. Saparantos rasa Ama Ibu gulung, gerentel beh urang, eta geuning enggeus eces, pang disebut panon pangheulana. 97. Pek raoskeun naha bener rai kitu, masing kasaksian, kurasa diraos-raos, mun karasa eta geus tangtu benerna. 98. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun, enya kitu pisan, karaos ku abdi oge, yaktos leres kahartos sareng karasa. 99. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk, lajengkeun terasna, nya eta kana Baqo, kumaha pihartieunnana. 100. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus, langgeng Gusti Allah, hanteu keuna ku ruksak teh, hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. 101. Saleresna hartina Baqo teh kitu, nyaeta dzat Allah, eta sidik nu langgeng teh, hirup eta kagungan Allah ta’ala. 102. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu, Lilhawaditsi tea, eta oge can kahartos, mangga raka ulah kapambeng miwejang. 103. Saur raka kieu hartina geus masyhur, eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh, mohal enya Allah sami jeung nu anyar. 104. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul, kumaha bedana, Allah sareng nu anyar teh, kang rai mah can terang rarapannana. 105. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum, kapan geus kawentar, ku sadaya ahli ngaos, Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. 106. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu, sumawon nyaurna, hanteu kalawan jeung lambe, kitu rai ari bedana mah. 107. Seueur deui bedana lian ti kitu, panjang mun didadar, moal seep ku sapoe, sakitu ge meureun ku rai karasa. 108. Jawab rai sumuhun engkang kaemut, kumaha lajengna, Qiyamuhu Binafsihi teh, mangartosna mugi ku engkang di dadar. 109. Nyaur deui rakana bari jeung imut, kieu bab hartina, Qiyamuhu Binafsihi teh, Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. 110. Mohal aya nu ngistrenan kitu, cacakan nu anyar, geuning bet hanteu ngaraos, badan urang didamel ku Ibu Rama. 111. Najan Ibu Rama oge dina waktu, rek patemon rasa, teu boga tekad rama teh, ku sangaja niat rek midamel putra. 112. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu, ngan ari urang mah, jeung kalawan kersana teh, Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. 113. Enya kitu sareatna mah ti Ibu, ari hakekatna, estu kersana Yang Manon, enya eta wenangna Allah ta’ala. 114. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung, ngajadikeunnana, jeung wenang henteuna oge, tatapina maot mah geus wajib pisan. 115. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun, karaos kacida, sadawuhdawuh teh cocog, mana horeng kitu eta hartosna. 116. Mangga engkang Wahdaniat deui catur, margi kang rai mah, weleh bae can kahartos, jawab raka perkara Wahdaniat. 117. Eta kieu bilih rai tacan mafhum, ari Wahdaniat, sah Dzatna sah Sifatna teh, sah Asmana sarawuh dina Af’alna. Kinanti 118. Sundana teh rai kitu, lamun teu acan mangarti, raina lajeng ngajawab, kahartos ku tuang rai, ari dina sundana mah, mung rarapna can kapikir. 119. Rakana lajeng ngawangsul, pasal Wahdaniat rai, tumerapna dinu opat, dina baham soca cepil, pangangseu anu kaopatna, merwincikna kieu rai. 120. Upami dina pangambung, dzatna teh pangngseu pasti, sahna teh moal rek cidra, mun ngangseu minyak nu seungit, tetep seungit diakuna, moal bet pahili deui. 121. Dua sah sifatna kitu, naon nu diangseu pasti, katilu jeung sah Asmana, boh bau boh ngaran seungit, moal sulaya ngarana, bau hangru pahang seungit. 122. Kaopat sah Af’alna kitu, sasat sah gawena deui, geuning pangangseu teh nyata, tara daekeun pahili, nu bau tetep bauna, lamun seungit tetep seungit. 123. Misah- misah bae tangtu, tah kitu sahna teh rai, sanajan munguh di soca, sah dzat teh awasna pasti,

hanteu kalawan pakakas. naon anu katingali. 151. enggeus ngadeg dina ati. Diatur-atur ku kalbu. boga maksad hiji rupi. Sabab eta anu tujuh. Bassar teh Allah uninga. boh panjangna boh pondokna. Dohir batin oge kitu. Mun tarekatna kasusul. hanteu kalawan ku soca. saperti rek nyieun bumi. yaktos samemehna jadi. hartina Ilmu teh rai. kumaha sangkan kaharti. sifat-sifatna kapendak. nyadiakeun bahan bumi. Ceuk raina abdi bingung. kumaha bisa ninggali. ari Hayat caang pasti. yakin eta katerangan. muga diterangkeun deui. lajengkeun deui ayeuna. caang ilmu sing kapanggih. tatah baliung jeung rimbas. Muridan kadua deui. hartina sahiji-hiji. kitu ngahartikeunnana. duh engkang kaemut pisan. raina gumujeng manis. nu ngadeg na jero ati. teu kalawan soca deui. Saur raka sabab Ilmu. sumawon majuna deui. ceuk raina naon sabab. ngadanguna teu ku cepil. 148. 154. katujuh Mutakalliman. Aliman uninga Gusti. mujasmedi ka Yang Widi. ayeuna kantun sareat. dina keur waktu tarekat. dohirna lamun di dunya. sing sidik ‘ainal yakin. aya nyatana di diri. sifat Ilmu urang wincik. ka kaler boh ka wetanna. jen Allah lamun ninggali. 140. direrengga ku kahayang. palang dada cemped bilik. sakur sifat anu bukti. mungguhing qudrat Yang Widi. Sumawonna Kalam kitu. sakumaha saur tadi. kana pisaeeun eta bumi. bol-bol geus jleg katingali. 155. ngadegna teh eta bumi. carek babasan jawa . tapi engkang rek nanya. rai hayang enggal harti. ayeuna meureun kaharti. rek midamelna teh bumi. kana pirupaeunnana. udag anu tujuh basa. kumaha ari Iradat. Elmu batin oge kitu. geuning eta rai nyata. 141. raina ngawalon manis. 138. tapi teu acan kaharti. kumaha pangawasana. tapi sanggeusna kapendak. rai mah kudu sadia. 135. Lamun kitu tangtu luyu. 127. tangtu ku urang dipikir. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. lamun hanteu aya caang. qudrat jeung iradat Gusti. tah eta masing kaberik.sah sifatna oge nyata. da moal aya katerang. sah asmana oge sidik. tarekatna pek pilari. sing seep sama sakali. 128. saur raka teu halangan. Sami’an ngadangu Allah. ari nu katiluna. naon bae nu diseja. 144. 136. 130. 145. buktikeun Iradat rai. kamarna pon kitu deui. sumawon bedog ragaji. moal beda tangtu sami. samemeh prak dipilampah. sifat Ilmu dadar deui. 134. 160. 147. tapi teu kalawan cepil. sangkan sieup eta bumi. kabingung teh tangtos leungit. dina caang bae sidik. gantung dangu tuang rai. 131. 158. mimitina teh Qadiran. bet tara sulaya deui. Lajeng rakana ngawangsul. tatapi kawasa Gusti. eta bumi geus katinggal. ulah alang kumapalang. nununggu sihing Yang Widi. Malah-malah rai lamun. 152. Mangga engkang deui terus. jadikeun kersa rai. Upami urang keur nuju. upami enggeus kacipta. 149. moal bisa dirobih deui. lamun poek buta rajin. ku caang eta geus pasti. nu kaopatna Hayan deui. rakana lajeng ngajawab. 139. ayeuna lajengkeun deui. nuhun parantos kapaham. kalimana teh Sami’an. rai tacan mangarti. tapi teu kalawan biwir. Qudrat teh kawasa kitu. sae awon eta bumi. Lajeng rakana deui nyaur. tanwande Ma’rifat jati. 132. Tihang kenteng jeung pamikul. jadi iman beurang peuting. da geus kacipta ku ati. Aliman anu katilu. Kieu eta anu tujuh. duh engkang panuju teuing. aya dibadan sapata. engkang rek nerangkeun deui. moal poho salamina. tah kitu hartina qudrat. ngahiji jeung Hayat pasti. kieu pihartieunnana. nyaeta hirupna Gusti. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. ayeuna rai ngaharti. sing tepi kana caangna. caang katinggal ku soca. Boh hideung beureum boh wungu. rai dipaparin ngarti. Ceuk rakana atuh nuhun. Raina lajeng ngawangsul. ari Ilmu rai eta. sifat dua puluh tadi. na kunaon parabotna. rek midamel bumi tea. numawi pasti ngahiji. Tapi rai mah geus teu kudu. tah eta kitu sundana. 159. Hartina Allah ngadangu. kana dzatna Gusti Allah. kapambeng can seep pisan. Ilmu jeung Hayat ngahiji. dina hal perkawis Qudrat. ceuk rakana itu diyah. dina sakujuring diri. teu kalawan parabot deui. katujuh Mutakalliman. Sabab kanyaho teh tangtu. piraku boga pamanggih. usuk darurung jeung sarang. Bari imut lajeng nyaur. kapanggih nu jutuh tadi. mun kapanggih tangtu hasil. Walon raina sumuhun. nyaeta kanyaho tea. kitu kawasana Allah. dicipta-cipta ku ati. Kumaha rai kaemut. ari parantos kaharti. Kalam Allah ngandikana. dina caang eta pasti. Allah teh sifatna kersa. Saterasna oge kitu. Saur rai nuhun engkang. Kumaha kahayang kalbu. hartina kawasa Gusti. Allah nu ngandika deui. 126. Aya kanyaho teh tangtu. Muridan Kersa Allah. nu kasebut Samma tadi. 146. geus ngadeg dijero ati. sidakep sinuku tunggal. kapan bukti anu tadi. moal cara Gusti Allah. raina lajeng ngalahir. rupana eta si bumi. 129. bagian kajasmanian. kabuka hijabna Allah. Basiran ka genep deui. 125. eta teh kieu hartina. sahiji Qadiran tea. Hayan teh hartina hirup. kieu rai mun can harti. sabab ari kanyaho mah. teu make parabot deui. tapi lain caang beurang. 153. hanteu jeung parabot deui. hakekatna mah geus jadi. Iradat mah kieu rai. caang dina jero ati. Rakana jawab jeung imut. 157. kumaha dina sifatna. caang tina matahari. 142. 143. 137. soca ieu anu jirim. raina lajeng ngalahir. Kantun ayeuna mah atuh. kaharti jeung karasana. kana Samma Basar deui. sumangga dangukeun deui. 150. pang teu jeung parabot deui. 156. Basiran Allah ninggali. Raina lajeng ngawangsul. palu gegep sugu deui. bade diestukeun pisan. bumi mah enggeus kacipta. 124. Ceuk rakana mangga atuh. 133. lamun rai hayang ngarti. nu caang sajero ati.

enggeus tangtu kanyataannana beda. Saur rai geus kamafhum. tah kitu jadina rai. 169. 171. kadua Salbiah deui. 167. sihoreng sangkan baroga. supaya ulah taklid. laku dohir ge dipilih. Nyaeta Antal Mautu. nu kadua perkawisna. 182. lamun nyawana anu wafat. rai weleh teu ngarti. ari bagian Salbiah. Nurutkeun kuma buktina. tangtu bae teu sarua. he barudak kudu bisa. montong bet sareng buktina. sanes nyawana anu mati. dibagi deui ku opat. tangtu beda hanteu sami. wungkul cengeng ka dzat Allah. . tujuh eta hanteu salah. sategesna rasa nyawa. 164. nyuhunkeun nu sidik bukti. tatapi lamun kapendak. raina lajeng ngajawab. 187. hartina bisa ngarasa. kahartos pisan kulanun. milampah parentah Nabi. Mun geus junun ka Yang Agung. Nagara ge tangtu aman. rada keder pikir rai. jeung Qoblal Mautu deui. babandingan basa tadi. 175. ayeuna rai mangarti. kieu rai mun can harti. 181. barangna sahiji-hiji. 166. 179. Ibaratna karep nafsu. Nafsiah nyaeta nafas. ngaji Asma bae badis. Aya paeh memeh pupus. naha kumaha jadina. bagiannana teh kitu. jeung kaya emas sinangling. sabab moal jadi iman. leres kahartos ku rai. hiji ngarana Nafsiah. bagiannana geus pasti. eta anu saperkawis. tadi rai hilap deui. ninggal ku sajero ati. kapan teu beda maksudna. 189. dina hal beda-bedana. tangtu dianjangan heula. geuning bukti hanteu sami. dina baham dina soca. raina lajeng ngalahir. Ma’ani tujuh teu lepat. mana bet teu sarua. kakara tangtu mangarti. paeh samemeh mati. ceuk rakana kieu ari sababna mah. bener lamun geus kitu mah. Ulah ngan tuduh apungan. sifatna soca nu bukti. da aya kasieun pasti. maling banda anu lian. sasat geus ngarasa nyeri. 186. rek malikan anu tadi. 173. 177. bagian hiji-hijina. lamun urang inget tadi. bagiannana nu tadi. Sahiji bagiannana. 184. Dina waktu eukeur kitu. leres parantos kaharti. Rai lamun enggeus kitu. soca cepil baham angseu beda-beda. gumelar deui ka dunya. sategesna nafsu dohir. Salbiah paninggal kitu. Ma’nawiyah teh pangucap. Ma’nawiyah anu kaopat. Lamun geus ngarasa pupus. Geuning ceuk basa karuhun. salametna jeung balai. Geura pek ku rai emut. diri ge teu kapieling. 162. 176. lamun nurut nafsu tadi. teangan sajero dzikir. Rasa moal boga wujud. kaya sarangenge bijil. sabab geus boga pamilih. nafsu goreng teh kajaring. Raina lajeng ngawangsul. malah jeung barang-barangna. dicipta-cipta ku ati. Ceuk raka kade kaliru. nu paeh sama sakali. pangambung ge pon nyakitu. ngarasa rasa sakarat. lamun teu acan kapendak. 163. kaya lintang karahinan.mah. Naha nganggo teterasan. memeh prak tangtu dipikir. kudu ngersakeun misti. nu kaya sarangenge bijil. saur engkang bagiannana Nafsiah. jasmani tangtuna sepi. Jeung nambahan kana suhud. tangtu ku urang dipilih. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 183. mugi rai parin harti. dina nyerina sakarat. ka anakna ngaweweling. supaya maneh waluya. lima teu salah deui. Malah dalil Antal Mautu. saur engkang tadi geuning. sifatna nyaeta cepil. atuh moal balik deui. 168. ngarana nu opat tadi. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. kitu ceuk babasan jawi. kang rai mah hayang sidik. niat hayang maling duit. 170. 190. Ceuk rakana bener kitu. edas bae rai mah katalanjuran. anu mawi hanteu sami. sangkan lampah ati-ati. Ma’ani pangdangu tea. kana saur sepuh tea. nganjang ka pageto misti. kasieun engke di ahir. nu kuat kaliwat saking. jeung dina damelna deui. piraku rek liwar teuing. bet aya dina hadisna. ku rai tacan kaharti. teu inget ka anak rabi. sumawon ka harta banda. tah eta nyuhunkeun bukti. sasat geus aya pagerna. ngan ngandel ka beja wungkul. Sabab seueur nu miwulang. nyaeta nu tadi tea. kagenten ku warna rupi. 180. 188. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. sifatna baham geus pasti. nu bener kabina-bina. malah pagaweannana. Qoblal Mautu kapanggih. dina pangambung jeung cepil. naha beda naha sami. gumantung tanpa cantelan. geuning ayeuna kapanggih. ari rasa nyawa eta. 165. sifatna irung nu bukti. Mung naroskeun teh kulanun. kumaha bisana harti. Saur rai nuhun engkang. 161. yen kudu inget di ahir. barang-barang upamana. opat Ma’nawiyah deui. Kitu lamun teu mafhum. sifat dua puluh tea. eta nu opat tadi. Nu kaya dilah gumantung. naonnana anu mati. Nganjang kapageto kudu. kudu paeh memeh mati. 174. sabaraha bagiannana. da sifatna ge teu sami. 178. baham soca jeung cepil. sakitu ge cekap rai. bagian hiji-hijina. eta saur sepuh tadi. moal sagala disorang. ku rai geus kaharti. lamun kitu mah taklid. jalan paeh ke diakhir. ngagelenyu imut manis. rukun Islam anu lima. upami kitu mah wadul. dibagi ku opat deui. ngajujur laku ma’siat. Salbiah lima geus pasti. raina unjukan deui. katilu Ma’ani tea. 185. Ma’nawiyah tujuh deui. barangna hayang kamafhum. Nafsiah mah ngan sahiji. 172. Ayeuna aya pihatur. ulah kabar ulah beja. mung naon sababna kitu. kana Nafi sareng Isbat. mung aya kapanasaran. karasa sareng kapikir. Rakana lajeng ngajawab. rakana lajeng ngajawab.

arek jawab deui ajrih. namung waos naha bet hanteu kabilang. Rakana ngabarakatak. ngupingkeun nu ngawurukan. duh engkang sarebu nuhun. 192. rek dibuktikeun sing sidik. milang lelegokna cepil. 201. katiluna ku paninggal. Ngawalon deui rakana. ari anu kalimana. geus tangtu aya barangna. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. kaopat pangdangu pasti. eta dina cepil rai. aya didiri pribadi. Hasiba unina dalil. Raina lajeng unjukan. nyaeta rasakeun daluang tea. naon tea nyatana dina barangna. Alyauma ‘alaika deui. kitu moal salah deui. bakating ku raos isin. kudu gulung anu opat. bae geura urang itung. ayeuna lajengkeun deui. bagiannana teh kitu. lalangit anu ti handap. dina hal bagiannana. mun kitu mah kaharti. bagiannana ngan hiji. lajengkeun sahiji deui. Rai saumur nembean. ngagulungna kanu opat sing karasa. boh dina lakon agami. dina perkawis Nafsiah. hakekatna mah geus pasti. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. Kapan aya jeung buktina. Kaopatna anu nyata. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. komo lamun kurang dua. caritana beres luis. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. jeung dipenta mana pibarangeunnana. teu kaharti teu karasa. ayeuna mah nuhun parantos lugina. pang moal aya mubadir. sumawonna dina ilmu. kaduana deui biwir. Ceuk rakana mun can terang. Paingan aya dalilna. paingan Nafsiah hiji. tah rai geuning bukti. 204. kasauran dibuktikeun jeung barangna. nyaeta ngaran lalangit. numawi tujuh dipasti. naha engkang bet diliwat. Taya lain ngan ku opat. geuning sifatna ge hiji. kalawan make tarekat. nomer tilu kokonengna tina soca. rai mah mun kitu. 210. sanes maksad rek ngadebat. jadi moal cios ni’mat. kagenep deui lalangit. 214. katujuh jeung liangna. Ulah ngaji luar badan. Gumujeng Raden Muslimat. 191. Iqro kitabaka dalil. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. 198. sifat dua puluh tadi. tarekat ma’rifat deui. heherangna panon sidik. beubeureumna soca rai. Olohok Raden Muslimat. 194. estu nyerep kana ati. gumujeng mani ngagikgik. cisocana munggah bijil. dalil Qur’an Hadis kitu. Sok buntu hanteu ngajawab. terus ngaji luang deui. kawasana Gusti Allah. sundana anu kamasyhur. nu mawi lima di pasti. anu mawi ngan hiji bagiannana. aya hiji nu kalarung. lamun aya nu kantun. teu ngarasa babarengan. irung rai hanteu dua. ayeuna sumangga deui. perkawis Salbiah rai. Jawab raka atuh mangga. ngaji diri ieu teh sayaktosna. sifat dua puluh leuwih. Ari anu kalimana. pang lalegok tangtu aya sababna. Sareat sareng hakekat. 206. ngaraoskeunnana dalil. 212. duh engkang karaos teuing. 211. Kahijina anu nyata. kaopatna gugusi beulah ti handap. ayeuna mah rai ngarti. geus . raina mani ngarenjag. nu kasebat nomer tilu. bener rai eta kitu. nyatana eta pangambung. Ayeuna mah ulang kapalang. kafa binafsika tea. biwir rai nu ti handap. dirarapkeun kana diri. lalangit belah ti luhur. 200. ngadebat rasa rek hasil. atuh ati teh nalapung. 209. rai kakara mendakan. hiji bobodasna soca. barangna nu bukti. 205. matak ngajauhkeun Gusti. moal catur hanteu puguh. ka rakana lami pisan. kanu opat geus ngagulung. bari teras ngalahir. kari-kari ngabulucun. teu sampurna urang hirup. enggeus sidik katingali. anu nyaurkeun bab Ilmi. mata simeuteun ninggali. wekasan gumujeng manis. eta dina jero baham. saur teh sareng buktina. bet kaliwat hiji deui. sing cocog jeung sareatna. pinasti moal katepi. nyaurkeun dina bab ngilmi. 202. 196. rambay bakating ku ngeunah. Dihartikeun dilenyepan. supaya gulung pisan. sangkan bisa ma’rifati. ditengah letah sahiji. naha bodo-bodo teuing. sampurna bisa gumelar di dunya. naha tara pangangguran. sanes dijawab ku bukti. sidik pisan katinggali. pangucap pangangseu deui. bari nyaur ka raina. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. kanyataan dina diri. Raina lajeng ngajawab. terangkeun hal Ma’ani. ari anu katujuhna. anu nyata dina cepil. dalil dijawab ku dalil. geuning eta sidik bukti. 193. Wekasan neda hampura. Rakana deui ngajawab. karasa aya barangna. gugusi anu katiluna. sanggeus urang kaasupan aci dunya. siang wengi ngangliputi. tungkul ngahuleng teu jawab. dina saban-saban jinis. kumaha eta barangna. sabab manusa ge geuning. da sanes ku saur wungkul. dua hihideungna deui. anu ngaran Ma’nawiyah. 197. tangtu pisan aya bae rasiahna. Ma’nawiyah eta rai. naha engkang teh lali. 213. 195. eta naon barangna. rakana lajeng ngalahir. datangna oge pandeuri. moal burung tereh harti. Ari balik pangheulana. kudu gulung jadi hiji. bet manah make kaliru. naon barangna nu bukti. sifat dua puluh bukti. nu tiluhur tea bukti. ngan apal asmana badis. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. kapan eta dina soca. Ceuk raina leres nyata. 208. tangtu karasa kaharti. 207. Salbiah ku engkang catur. nyaeta ngaji saadeging badan. geura rek didadar deui. sadaya piwejang engkang. lima barang jadi gulung. teu beunang dipisah-pisah. 203. dupi pek dipataroskeun mah. sanggeusna maca daluang. geus tangtu aya bukti. kitu nyatana kang rai. kapan eta huntu mah. aduh-aduh engkang sidik. nyatana biwir anu luhur. eta anu katinggali. ngupingkeun carios Ilmi. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. aya lima perkawis. nyaeta ngaranna biwir. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. nu matak kudu diemut. mugi ulah bendu galih.ka rai parantos sering. tembong aya barangna. samangsa aya barangna. duh rai karunya teuing. jadi lamun kurang hiji. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. sumarambah kana bayah. 199. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa.

ngalakonan rukun Islam. tilu puluh hurup pasti. weleh bae teu kapanggih. dua aksara Nya deui. najan dicipta ku ati. sangkan manusa didohir. hanteu kurang hanteu punjul. da moal leungit teu puguh. ku tujuh welas raka’ati. pasal dina hurup tadi. ka engkang rek naros deui. kumaha engkang nu mawi. jadi mang-mang ati rai. jeung tarekatna Agami. sabab aksara ge pasti. tapi naha kang rai mah. 226. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. hakekatna mah kang rai. Da moal enya bet beda. sampurna ibadah kitu. ngamulyakeun ka manusa. tah kitu rai sababna. kadua Sifatna deui. dina Qur’an teu ditulis. bibit Nabi bibit Wali. masih teras eta sifat rai. nu tujuh welas aksara. bakat asihna Yang Agung. 225. ceuk rakana taya deui. seueur soteh eta mah rangkepannana. alus pisan daek amal jeung elmuna. cecekna . tah eta nu diteangan. tujuh welas eta puguh. waktu anu lima tea. ti sifatna maha suci. anu tujuh welas tadi. atuh da eta mah bibit. 220. 230. nu mawi Qur’an ge rai. nya kang raka anu bade di guruan. ku sakitu oge cekap. dzat sipat asmana gusti. 217. hiji Dzatna Gusti Allah. Asmana nu hiji tea. 222. Allah jeung Muhammad Rasul. Da make bingung sagala. ceuk raina kumaha sabab-sababna. moal enya ngaleuwihan. bareng dipakena rai. anggur hate ambariang. dina sapoe sapeuting. 218. rakana lajeng ngalahir. kamana sawareh deui. tapi hakekatna rai. pada-pada tujuh welas. weleh bae teu kaemut. naha engkang naon margi. Rakana mesem sakedap. tarekatna nyusul anu tilu sifat. ku tarekatna Agami. jalan tarekatna Ilmi. tanwande bisa kapendak. nuhun ku rai kaharti. rai aya keneh bingbang. beuki kurang wae geuning. rakana lajeng ngawangsul. 216. eta sifat dua puluh saterasna. Bibitna mah moal salah. aksara Ca nu kahiji. mun amal teu reujeung ilmu. pikeun ngaunikeun Qur’an. cukup teu kurang teu leuwih. nu geus dipisaur. Geuning dina sembahiyang. da hakekat dzat sifat asmana Allah. kana jatining Agami. kapan raka’atna eta tujuh welas. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. anu tilu teh kang rai. tapi moal tebih teuing. teu kurang sumawon langkung. Sangkan sampurna ibadah. Ngawalon deui raina. hakekatna eta huruf. tur ibadah ti leuleutik. 237. lajengna jadi aksara. ku aksara anu tadi. 229. 238. Sifatna Asmana Allah ta’ala. repeh rapih jeung sasami. Ngajawab deui raina. 224. Adam anu katiluna. 233. ku hurup nu dua puluh. 236. nyaeta nyusul nu tadi. nyaeta dina waktu. jadi hanteu beresih nya manah. sifat dua puluh tadi. dzat sifat asmana Allah ta’ala. yaktos kahartos ku rai. meunang nyutat tina adeging manusa. tah eta anu teu aya. sangkan urang keur di dohir. pikeun nyusul anu tadi. kumargi lantarannana. Ceuk raina naon tea. tujuh langit sadayana. pang teu aya ku rai can kalenyepan. Ngawalon deui raina. tah geuning dina ibadah. aksara Nga nu katilu. rai bingun liwat saking. Dzat. cus cos ka sagala rupi. anu tilu tea tadi. bibitna sagala rupa. dina sapoe sapeuting. teangan dina salira. rakana lajeng ngalahir. ayeuna mung hayang bersih. tangtu bae cukup moal enya kurang. Ca nya jeung huruf Nga deui. aya tilu puluh bukti. hurup Qur’an ngan sakitu. salangkungna tinu tadi. hirupna bisa waluya. hurupna teh ngan sakitu. nu katilu. 215. katiluna Adam deui. ari ku tarekat ilmu. bener dina waktu lima. 232. tah eta anu diberik. Saur rai geus kapaham. Asmana Allah ta’ala. 228. ayeuna kantun neangan. keur dameleun naon deui. Raina lajeung unjukan. ku sadaya nu disusul. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. tamiang meulit ka bitis. Ceuk rakana mun can terang. wetna Agama sabumi. katinggal ku rasa jati. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. hempek geura teangan. ku rai tacan kaharti. 219. ku rai tacan kaharti. katerangannana rai. ibadah ka Maha Agung. Nu mawi bisa ma’ripat. didamel deui aksara. Kanyataan aksarana. namung rai ayeuna. batal teu jadi amalna. sabab kieu rai kateranganna. lajeng raina ngalahir. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. pertandana hanteu. malah rukunna ge rai. sabab aya dina Hadist. 231. hanteu kurang hanteu leuwih. pimaksudeunnana aksara. sareatna mah teu salah. tangtu aya sumurupna. dina migawena rai. pasal tarekat agami. teu ninggalkeun waktu lima. puguh wae atuh rai. Manawi aya kebatna. 234. 221. bukti rai oge gening. tapi naha eta mahi. 223. anu mawi aya Agami. anu tilu tacan harti. rakana lajeng ngajawab. hakekatna tujuh welas. 227. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. Jeung pikeun ngamankeun dunya. raina ngajawab deui. tujuh welas raka’ati. tarekat na Ilmu Wali. diberikna kunu tadi. Dzat Sipat Asma Yang Agung. kawas-kawasna kulanun. dua puluh bae pasti. ceuk rakana eta mah rangkepannana. bet teu raos karaosna. nu teu aya dina Qur’an. nu mawi ku tujuh welas. Rakana deui ngajawab. nu disusul ku tarekat. dina sadinten sawengi. sifatna Gusti Yang Widi. 235. ngan tujuh welas raka’at. mimitina teangan nu tujuh welas. aduh engkang kumaha atuh petana. nu langgeng teu owah gingsir. muga diterangkeun deui. ngan aya beda saeutik. nu teu aya dina Qur’an.sumurup kana kalbu. ku salira. diunggulkeun tina sasama mahlukna. Rakana enggal ngajawab. kapan sadaya ge terang. sifat dua puluh tadi. Akbarna hanteu kapendak. ku tujuh welas ge mahi. pikeun ngaunikeun Qur’an. Malah-malah tujuh welas. Atawa Allah Muhammad. parentahna Kangjeng Nabi. nu mahi ka tujuh bumi. ti dunya nepi ka batin. Buktikeun hurup aksara. pang kudu ma’ripat jati. ceuk babasan tea mah. nu tilu teh can kaharti. neangan tarekat ilmi. pasal sifat dua puluh. ulah gawe tanpa hasil. huruf Qur’an tujuh welas.

Alam Wahidiyat. naha aya nyatana. tungtungna teh nuduh kanu lain. 256. utusan Gusti Yang Manon. moal kersa mitutur. Geus ngahiji panas sareng api. 251. dua Wahdat nu kawarti. wawakilna Rasulullah. Alam Misjal. kumaha ari hakekatna. mending-mending lamun terus terang. Wawakilna rasulullah. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. aduh rai bener kitu pisan. teu poek teu caang deui. . 257. 245. naon oge pamariksa. ngawakcakeun nu sayaktos. 243. ma’nana Wali teh pasti. Dzatlaisa tah saksina. kitu deui hayang ninggal. kumargi kurang conggahna. suwung teh dina ayana. 2. tina margi kanu sanes mah teu wani. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. dzat jeung sifat gulung. kieu pihartieunnana. 4. katilu Wahdaniyat. 247. liang-liang di jasmani. naha rai teu rumasa. 7. tilu-tilu dina sahiji aksara. da kapan kudu ngajinis. dalilna ge nu kauni. Ceuk rakana nya kantenan. tunggalna wujud pribadi. opat Arwah masyhur. nyuhunkeun diwuruk. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. Tapi bieu mah hakekat. Moal aya nu baris hawatir. teh nyaeta rasa. rai teh tangtos ngacona. Ahadiat sareng Wahdat. Nyaeta alam Insan Kamil. rakana lajeng ngajawab. tangkal nyawa sadaya. mundur maju nu diseja. atuh saha anu rek miasih. barangna pon kitu deui. kudu keukeuh peuteukeuhna. aya sabaraha hiji. Alam Wahdat. kitu ma’nana Wali. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. raina ngajawab deui. 252. pek bilang cecekna badan. anu ku engkang kaharti. medeng estu halimun. ari anu katujuhna. nu bukti mah panon cepil irung baham. 253. aya sabaraha jumlahna. rek ngersakeun kakawasaannana. Wali tunggal kasapuluh. nyandak tina huruf tulis. deungeundeungeun atuh komo. 239. eta oge bener deui. ceuk rakana rebu nuhun. berkah tapi rada bingung. di Cirebon geus bukti. mugi ulah bendu galih. Anamung rai ayeuna. diurus ku cepil rai. 242. tacan karasa kapaham. Tah eta saur rakana. tangtu diurus ku irung. hayang ngadenge ge nyata. dilampat dipageuhan. 246. rasa mah kapan gaib. kumaha lamun wadul. aya nu tacan harti. teu hideung bodas teu paul. hayang ngangseu kitu deui. dina ngarasakeunna teh. Rakana teh ngawalon jeung manis. Wali teh wawakil Gusti.paek geura itung. leres teu tebih ti diri. Alam Arwah. 244. gaib leuwih gaib. ka raka rek naros deui. nyatana eta pangurus. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. diurus beurang jeung peuting. naha eta liang tadi. sategesna teu warna teu rupa. atuh bener bae rai. ka engkang tangtos maksa. diurus ku panon bukti. lantaran ceuk carita. kapan sidik nu ngurus salapan liang. kudu keukeuh tanda kukuh. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. atawana sagaraning hirup deui. 5. jadi tacan aya sifat. 241. Alam Ajsam. tangtos tambah bingung. hiji Ahadiyatu. 3. piwuruk nu saleresna. manawi teu jadi lepat. nu kagenep alam Misjal can kapikir. jadina tangtu ngacaprak. teu aya nu nyaruaan. di alam Wahdat kitu. lamun sanes ti salira engkang. hal perkawis alam Ahadiyat. Salajengna Ahadiyat tadi. diurus ku baham pasti. kang rai teh can pati paham. alam dzat sifat teh bukti. 255. aya mah teu salah deui. raina mani ngaranjug. Wali di diri pribadi. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. Najan conggah kanu sanes wani. hartina liangna diri. eta kitu nu wawarti. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. moal luput ku engkang tangtu didadar. sanajan kanu lian. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. Wali salapan kawarti. 250. hakekatna para Wali. sareatna geuning aya.ulah kapambeng nya welas. wincikan alam sakabeh. 249. bari nyaur nuhun teuing kaharti. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. 240. dina ieu saadeging wujud urang. nu kalima alam Ajsam. sadayana teu acan kapaham. ibaratna ngalalakon. eta alam gaib keneh. 254. Geuning lamun hayang dahar. hakekatna para Wali. mun harep berilmu. dzat nu teu aya upami. ku bawaning nya ngahiji. teu kersaeun mukakeun sosi. Raiana emprak jeung senggak. margina teh nyata pisan. lian ti salira engkang. sategesna. raina lajeng ngarenjag. Gera kieu bisi tacan harti. ngaji saadeging wujud. kana saadeging diri. boro-boro dulur pribadi. Tadi rai sasauran. hayang ngarti ulah arek lanca linci. ibaratna dina seuneu mah. numawi ieu kang rai. estu masih suwung. kiih ngising diurus ku liang handap. Kasapuluh Wali tunggal. hanteu beureum hanteu koneng. arasup ka wujud urang. lamun kitu mah. lamun aya kahoyong teh. Ku bakating Bila Haiffin rai. ceuk rai salapan pasti. hartina teh pangurusna hal agama. Alam Ahadiat. Kamislihi kitu. 6. sagala rupa teh kumpul. mugi dipitutur. hakekatna Muhammad wiwitan. percanten kaliwat saking. Ceuk raina seueur nu can harti. lain wawakilna Rasul. Enya eta anu kasebat deui. jenengan ge tacan aya. nyaeta saadatna.

nya ieu dunya dumuk. ngan jalmana anu liwar. Cahya beureum sorotna ngajadi. bibit pikeun alam dohir. rakana lajeng ngalahir. hanteu barang tuang rai. Gusti Maha Agung. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. cahya anu opat tea. dzat sifatna Allah. tadina ge asma Allah. teu beda lahir jeung batin. moal mungkir deui kalbu. kaopatna cahaya hideung geus pasti. geura bae lamun. numawi disebut. jadi tanah kanyataannana. Tina sorot cahya hideung tadi. estu merele kalangkung. maot teh tangtos sampurna. 260. buktina ku teu bingungna. tina Johar Awal. Ilaihi Min Habril Warid. hanteu kedah diemut da paham. Kantun Af’al Gusti Maha suci. Salajengna mugi dipiwarti. tina cahya koneng tadi. sorot nu kadua kitu. dalil sakitu ecesna. 277. nyaeta seuneu nu hurung. sifat kanyataan pasti. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. jadi ieu bumi angin cai. ku Rasulullahu. numawi disebat Muhammad Rasulullah. hawa panas katiluna. 261. hakekat Nur Muhammad. bumi angin banyu. pan kieu merelena. nyaeta alam anu kaopat. mun cai anu teu aya teh. dina karasa henteuna. duh engkang nuhun rebu laksa. tina Nur Muhammad eces. atawa saadatna waktu tadi. rakana lajeng ngajawab. sifat-sifat kajadian. cahya beureum mimitina. dua sifat nu kawarti. Sabab sidik tatangkalan pasti. 270. nya jadi angin buktina. eta ti Nur Muhammad. sasat geus katarima. da eta bibit sadaya. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. nyaeta alam Arwah tea. lamun Rama sareng Ibu. paingan kedah kapanggih. 259. 272. Kinten-kinten eta bisa jadi. hakekat Adam disebut. hiji mahi kasadaya. katilu cahaya bodas. 271. nyaeta nyatana jasad. tah rai eta saksina. tina margi kang rai ayeuna. buahna kapan dituang. didunyana oge tangtu. kieu ceuk dina dalil teh. Wanahnu Aqrobu kitu. Anu mawi jasad ieu rai. sifatna padang alus. geus teu pisah ngajadi hiji. geura manah ku rai masing lantip. 263. 265. Wiwitanna Johar Awal pasti. aya asmana Yang Widi. alam Arwah nu kaopat. naon nyatana anu dumuk. buktina panas seuneu teh. bukti ngajarentul. aci-aci anu opat. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. tanda-tanda geus benerna. babakalna dumuk. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. Af’alna Gusti Yang Agung. dihirupkeunnana tangtu. 266. ma’rifat kana dzat sifat. 269. jadi lafad Alif Lam Lam. nyaeta sorot tadi tea. majajina mah tidinya. 275. Alif Lam Lam He nyatana. mun didunya taya caang. Muhammad anu caang tadi. Hakekat Muhammad eces. rakana enggal ngawangsul. ngangliputi estu. sadaya saur kahartos. nyaeta ibaratna panas. Kantun eta anu kalima deui. kaayaan dina Wahidiyat rai. wiwitan sareng wekasan. lamun hanteu aya anu sarupa. gening nomer tilu. Ayeuna mah pek teraskeun deui. jatining sahadat tea. kapan bukti enggeus ‘aen. atawa Asmana Allah. 262. bibit Adam Manusa pon kitu deui. sangkan bisana ma’rifat. tatangkalan oge musna. ku opat tadi geus tangtu. utusan Yang Agung. nyaeta cahayana Allah. kaayaannana nu sidik. sipanas jeung hurungna. kakara kana asma. piraku ngawadul. opat hawa banyu. kaopatna He eta teu salah deui. aci bumi hawa angina. nu ngaran Wahidiyat teh. Den Muslimat pek ngalahir deui. nyaeta nu jadi Tasjidna. mun dikirangan sarupa. ngahijina dzat sareng sifat. moal enya manusa bisa harurip. nya hakekatna Muhammad. Caang mah tina Matahari. caritana mah gelar. gulung Allah Muhammad jeung Adam. seuneu anu kaopatna. pasal eta bisa ngartos.Ibaratna panas Ahadiyat. 268. tah eta Nur Muhammad teh. dina alam anu katiluna. ngarana Nur Muhammad. Anu tilu gulung jadi hiji. sifatna nyaeta caang. bilih rai tacan nyaho. asal tina opat rupa. 278. manusa satuhu. panutup Nabi sadaya. sareatna ge karaos. kitu katerangannana. dua koneng kitu. pangna bisa ngagedean tangkal. anu teu warna rupa teh. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. atawana Nurullah disebat. ari eta nu opat teh. jadi hawa seuneu hanteu salah. ku rasa parantos kaharti. pigetiheun sayaktosna. 273. ari nomer kaopatna. gening eta jadi asma Allah yakin. enggal raina ngawangsul. sumangga geura piwejang. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. enya eta alam Ajsam tea. tina bumi cai seuneu reujeung angin. coba rai lamun melak. nu ngahirupkeun sakabeh. eta kitu katerangannana rai. numatak kudu karasa. majajina Kangjeng Rasul. tatangkalan anu nanceb dina bumi. atawa hakekat Adam. nu tadi geus dipitutur. sangkan rai mafhum. samangsana hanteu bingung eta sidik. atuh moal . ti kapungkur-pungkur. piroheun geus tangtu. jadi cai kanyataan nana bukti. 276. naon buktina anu ‘aen. ku sorotna Matahari. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. didamelna ku Gusti nu Maha suci. perkawis Ajsam anu tadi. bijil cahya opat rupi. dzat nu mimiti disebut. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. meureun anu kaopatna. 258. Dina alam katilu geus pasti. didohirna geuning nyata. asalna teh cai angin taneuh. 274. enya eta alam Wahidiyat. nu opat teh kitu. 267. wekasanna ge geus ‘aen. numatak disebut arwah. jeung taya upama kitu. sareng percanten kalangkung. sabab parantos karaos. tadi anu tilu alam. kieu bilih kurang terang. bumi cai seuneu angin. Nyaeta sorotna nu tadi. pasal Ahadiyat Wahdat. sifat naon anu dumuk. dupi ibarat Wahdat teh. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. nyaeta wekasannana. Tapi eta Panonpoe tadi. alam Arwah can kahartos. Saur rai teu kinten kaharti. cocog sareng dina hadis. 264. papay heula atuh. Datlaesa eta Maha Suci. naon bae boh pare atawa kitri. nu sumareh di Madinah sidik.

lamun jalma enggeus weruh. meureun ku rai kamafhum. sumawon dina goibna. sabab tadi ge Yang Agung. kajadian hawa tulang. tulang rai anu katilu. kantun nyasar kana diri pribadi. dua Sifatullah deui. ceuk rakana geuning nyata. ceuk rai saha jalmana. Kajadian dina diri rai. teraskeun sahiji deui. boh luarna. asalna jasad urang teh. Hawa asal tina daging rai. pameakan nu ngilmu teh. hanteu omong wungkul. 286. Rakana lajeng ngajawab. Ceuk rakana mun can . Ayeuna luarna heula. bijilna teh ka cepil jalanna. saalam dunya katutup. piraku tacan kamanah. tumibana dina diri. AF’ALULLAH 291. 300. Johar Awal kitu. raina teras ngajawab. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. nu geus ngagem tarekati. 280. nyaeta luareun diri pribadi. jongjon nganteur nafsu dohir. Ka pangambung bijilna teh pasti. samangsa poek geus tangtu. jeung kalawan yakinna. kaopatna cahya hideung nyata. boh jerona sugan sapuk. hawa kulit balung. nyaeta kulit rai nyata. namung ayeuna panuhun. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. eta jatining Sahadat. dikarep sinafsu. dua angina tilu cai opat bumi. Saur rai leres pisan. ayeuna gaduh piunjuk. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. nya ieu anu ngawengku. nya ngaranna alam Misjal. tah kitu tuturannana. jalanna teh kana baham. 294. kopatna sungsum rai. 283. nyaeta nu tadi tea. kantun eta Af’alullah mangga wincik. anu sakitu jentrena. kudu nyiar elmu. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. hiji mahi kasadaya. anu nyata di badan urang sakujur. tah eta Asma Yang Agung. nyaeta sagara hirup. 285. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. sumawon amal ibadah. hawa kulit tangtu. reh aya sesebatan. 295. nyaeta alam disebatna rai. nalika di dunya kitu. kana hakekatna pisan. Nu katilu Asma’ullah. 292. hartina teh manusa sampurna. mufakat sareng sadaya. 288. rakana lajeng ngawalon. sinareng tacan kaemut. Kumaha rai kumaha. nu mana Af’alullah. ASMA’ULLAH. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. 293. 281. NERANGKEUN DZATULLAH. enya eta ma’rifat ka alam tadi. tina daging sungsum tea. nyaeta nu opat tea. Insan Kamil kitu. ayeuna ku engkang tangtu. Asma’ullah eta rai. ka rai nu masih bodo. sabab mo beda saeutik. 282. muga diterangkeun deui. dua daging enggeus ‘aen. nuhun engkang perkawis eta kaharti. 284. Nur Muhammad beureum bodas koneng. Ceuk rakana Sifatullah. Anu mawi pangkat Insan Kamil. 299. nyatana hiji-hijina. alam anu katujuhna. karepna ge tangtu beda-beda. atawa masih bingung. ka asal kapungkur. Raina teras ngajawab. supaya merele kitu. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. muga diterangkeun deui. rakana lajeng ngajawab. tina dzatna Maha Suci. enya ieu caang satungkebing langit. 279. Luarna ngaran Dzatullah. pasal eta teu kedah didadar deui. martabat anu kumaha. sumangga ku engkang dadar. tapi mahi kasadaya ngaangliput. sahiji ngaran Dzatullah. karaosna surup sareng manah rai. tuluy engke kana jasad. Ceuk raina aduh nuhun teuing. teras nya kajadian. Alif Lam Lam He geus sidik. Pangkur 287. nu ngahirupkeun sabumi. nu ngawengku alam dunya. jadi lafad Asma Allah. ayeuna nu katiluna. asal jasad dina waktu keur di Kadim. pikeun nganyahokeun asal. enya-enya sajatining Iman deui. pasal eta Af’alullah anu dumuk. teu kedah didadar deui. rek didadar sakaterang. kaoptana nafsu Mutmainah deui. kana dzat sifat Yang Widi. Ayeuna mah mangga engkang. sakabeh ge tatangkalan. geus tepi ka asal teh. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. SIFATULLAH. katilu nafsu Sawiyah. huripna ku banyu. manusa kudu ikhtiar. ceuk rakana mun teu terang. alam Misjal naon sanyatana. teu aya anu kaluar. lamun lolong didunyana. Moal pinanggih jeung caang. bijilna ka panon rai. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. jadi sidik kabeh anu jaradi. nyaeta nyatana hawa. 298. sareatna hakekatna. 289. terus tepi ka Aherat. da eta mah geus kapaham. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. bibit nyawa sadayana. naon nyatana anu dumuk. sabab eta nu opat teh jadi huruf. pasal eta anu opat perkawis. sahiji nafsu Amarah.bisa jadi. di Aherat lolong deui. naon ari Sifatullah. aci nu opat perkara.kajadian jadi nafsu opat rupi. aya nu sae aya nu awon. dua nafsu Lawamah teh. kana eta opat perkawis. Raina lajeng haturan. 297. sasat nu geus ma’rifatu. engkang heman keresa miwejang. kumaha eta nyatana. kasampurnaan nyawa rai. nya eta naraka tea. kang rai teh masih keneh rada ewuh. ka sakabeh nu ma’rifat. 290. diwajibkeun ku Maha Suci. mulih ka jati mulang ka asal. dina Hadis aya opat nu kasebut. tah eta rai pang kudu. Saha manusa anu terang. Hiji seuneu enggeus nyata. 296. hiji dzatna hiji sifatna. Rakana teh ngajawab jeung manis. anu enggeus dina pangkat eta. piraku bet bodo teuing. Namung eta dua alam deui. tangtu bisa balikna. hawana tina sungsum.

dimana enggonna ngancik. Sageuy rek nyalimpang tekad. tinggal dangu sareng ucap. Raina ngagebeg reuwas. numatak ayeuna urang. nu bukti di badan urang.terang. atuh tangtu cilakana. jadina jeung ramena. ma’rifat ka asal tadi. Dzatullah teh sanyatana dina diri. tungtungna saha nu nyambat. naon nyatana anu puguh. nyaeta usikna diri. 328. Sifatullah eta rai. hese cape ngalakonan. Enya eta Af’alullah. sakur sifat kana soca bae gulung. katiluna tulang hanteu salah deui. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. nyatana Asmana Allah. neangan ilmu ma’rifat. geura rek diwincik deui. kitu hanteu salah deui. enya eta sifatna paninggal rai. 317. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. ku Siluman ku Onom atawa Jin. 326. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. kulit anu nomer hiji. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. 322. Ayeuna kantun kaopat. Ceuk rakana sifatullah. hanteu puguh nu dijugjug. bulao biru jeung wungu. naha ku rai kaharti. cepil wadahna geus tangtu. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. 308. 327. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. jeung rupi rai pribadi. hak pribadi atuh bebekelan tadi. atuh rek kumaha deui. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. didinya teh urang cicing. Sifatullah rupa urang. karasa sareng buktina. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. Sangkan puguh pangbalikan. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. Kapan sagala omongan. sugan aya nu sarupa nu sapatut. 302. Kana asalna baheula. naon nyatana anu dumuk. enya eta Af’alullah geura wincik. Daging anu kaduana. salobana manusa teh anu hirup. wajib pisan ku urang kudu kaharti. mun kajero sumawonna. moal manggih anu sarupa sapamulu. jalan manusa baralik. mun dipikir lebah dinya. nu ngajadikeun sagala. pendekna sadayana. keur waktu tadi di dohir. sanyatana nyaeta pangdangu. Ceuk rakana naha reuwas. Kumaha lamun disambat. Saur raka Asma’ullah. saur raina sumuhun. tegesna teh ku omongan. Ari emutan engkang mah. 316. tawilna Allah ngan hiji. 303. dina jalma rebu-rebu. Amung anu katiluna. 318. 313. 320. tina margi katerangan engkang cukup. Sumuhun saur raina. kitu katerangannana. 306. kieu katerangannana. 305. ayeuna kuma lajengna. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. kahartos sumurup kana sanubari. sarupa taya bedana. 304. sajeroeun alam dunya. sakur nu geus diwejang. 323. kaopatna the nya sungsum. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. teu kurang sumawon leuwih. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. atuh lamun teu puguh mah. 324. sabab eta pangucap teh anu puguh. sanyatana Af’alullah. 315. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. atuh kumaha akalna. Allah teh pirang-pirang. gedong-gedong ge moal rentul. anu hade anu goreng oge kumpul. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. 311. 321. eta teh perjalanan. neangan anu sapatut. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. eta nu jadi tihangna. ayeuna mangga kulanun. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. teu aya tempatna kitu. da tadi ge dzat teh bibit. nafas teh kamana atuh. Rai mesem bari jawab. sareat sareng hakekat. nu ceples taya bedana. boro-boro asup ka hiji nagari. sareatna anu aya dina diri. Asma’ullah geura wincik. geura angkat kanu rame di nagari. buktina nurutkeun ilmu. nyaeta pangucap urang. duh engkang karaos pisan. 301. kana cepil geuning sidik. ayeuna nu kaduana. neangan pangarti tangtu. ati rai geus teu bingung. caang padang narawangan. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. gulungna geus tangtu pisan. sakabeh ge asma wungkul. ayena ku rai enggeus kaemut. ceuk rakana masih teras. katerangan engkang sakitu mah cukup. 325. ayeuna ulah kapalang. sangkan urang kaharti. nyaeta beunang ibadah. Lamun hanteu ku pangucap. ibadah di alam dohir. Raina ngabarakatak. buktina badan sakujur. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. nyacas bae jero ati. sanajan saalam dunya. eta nu mere tuduh. wawayangan hirup tea. kana sagala sifat. nafas nu kaluar asup. pada opat jejeg pisan. Eta anu tadi tea. Coba rai ayeuna mah. keur dina qudratullahu. Geus gulung kana paninggal. 310. sanyatana dzatullahi. rupa rai teu dua sumawon tilu. nyatana dina badan. satungkebing bumi langit. estu ngan sahiji pisan. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. Saur rai naha engkang. asupna moal salah deui. kana cepil sora nu gede nu lembut. aduh tobat karaos kaliwat saking. sugan aya teras bae kulanun. nya Nafas urang geus sidik. Ceuk raina aduh kantenan. moal jadi sagala kahayang jalmi. anu mara kayangan kitu. jeung rupa rai mo manggih. diringkeskeun kana opat rupi. Af’alullah geura wejang. matak paur matak sieun pupus. 309. tina poek hayang caang. rasa rai lamun kitu. enggoning ibadah . nyaah temen urut tisusut ti dungdung. balatak taya wadahna. sidik geuning jadi lafad. gulungna dina paninggal. tempat eroh urang keur waktu di kadim. bet malindes kana badan. beuki jero beuki karasa sumurup. nu ngawengku kaayaan. tangtu bae aya tempatna geus pasti. gumujengna geunah bakating kataji. nu matak soca disebat. 314. karamean alam dohir. Usik malik wujud urang. wekasannana pok nyaur. surup pisan sareng kalbu. Lamun hanteu aya tempat. leres engkang kaulanun. 307. caang poek beureum hideung bodas kuning. Tah eta palebah dinya. nyatana Sifatullah. pek ku rai tinggalian. 312. 319. taya nafas tangtu mati. kanyataan di salira. saur raka perkawis Af’alullahu. anu matak urang teh sing ati-ati. Moal leungit tanpa sabab. Kitu rai upamana. Sifatullah geura wincik.

nya ieu ti alam dohir. beubeunangan ti pangum baraan kitu. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. Ceuk raina yaktos pisan. ibadah anu ti payun. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. Lafad Allah nu saestu. pang ayana naraka sareng sawargi. sumawonna dianjangan. eta ge meureun kapendak. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. ngahaja pikeun manusa. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. mulih ti pangumbaraan. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. kapambeng dua deui. Kuma rai geus kapendak. sok tara pisan diemut. kaopat Turobbun eta. geuning sidik Asma Gusti. Hawaun nu kaduana. Ceuk raina nuhun pisan. saban ngalakonan wajib. malah eta mah sok sering. jadi huruf opat rupi. Mun mawa kasampurnaan. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. seepkeun sama sakali. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. sabab tadina ge Gusti. manusa di dohir batin. kacapangan jalmi-jalmi. ngaganjar sareng ngahukum. moal ditampik ku Allah. dina keur waktu tarekat. NERANGKEUN Dzatullah. 346. 338. Sategesna Gusti Allah. enya eta tempat kasampurnaan jasad. 329. ari eta Asma’ullah. kajadian ngeunah deui. kana asal keur urang waktu kapungkur. 331. Ceuk raina mangga teras. cahyana koneng tur bening. bawana ti dunya kitu. Sinom 341. 333. ngan kantun nu kaopatna. cahyana beureum geus pasti. nyaeta ibaratna. dina pangbalikan jalma. 332. Kapan ku urang karasa. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. cahyana hideung geus pasti. tamblas pisan sadayana. Eta anu opat warna. 350. Asma’ullah. teu kudu nyiksa ngaganjar. Sifatullah anu tadi. Jatining Sahadat deui. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. bawana ti dunya tangtu. leres engkang kahareti. waktuna di alam dunya. Ari emutan rai mah. eta nu ngaran Dzatullah. karasa hanteu ngeunahna. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. mung rai aya panuhun. piwadaheun bebekelan anu tadi. jeung sagara Adam rai. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. Nur Muhammad enggeus pasti. Ceuk rakana bener pisan. Sanajan di akheratna. He nu kaopatna deui. lain sangaja keur nyiksa. ari Sifatullah rai. kieu hakekatna rai. rai panasaran langkung. geus moal sulaya deui. awasna ingdalem eta. yen Gusti nu Maha Agung. enggeus bisa kapendak mah. Asma’ullah kitu deui. 339. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. atawana Sagarana hirup. malik deui ka urangna eta tangtu. pang ngayakeun Sawarega. sinareng tukang ngaganjar. ka urangna ge geus tangtu. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. ulah kapambeng hawatir. balik ka asal kapungkur. pasal eta Kangjeng Rasul. 347. kumaha bae elmuna. kapan tadi geus maparin. Dupi perkawis Allah mah. rasa moal salah deui. nya jadina sampurna teu salah deui. tina tekad laku jalmi. Kapan tadi Gusti Allah. malik jadi kangeunahan. Saur rai nuhun pisan. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. ana kitu nyieun bujang. ku rai geus katingali. 342. saperti bangsa hawadis. kumaha ilmuna tadi.kitu. dijieun ku urang sorangan. mahi kusakali tangtu. sumawonna alam dunya. ulah rek kumapalang. ngajawab raka ka rai. Af’alullah HAKEKATNA 343. nganyerikeun pada jalma. kari-kari manusa. caang padang narawangan. 340. 345. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. hayang tepi ka jucungna. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. Saur rai nya kantenan. Tadi karek di luarna. sabawana-sabawana. Asma’ullah geura wincik. lamun mawa kahadean. ku kang rai kapendakna. berekah hibarna guru. saur raka eta rai. Ngajawab deui raina. sa Ilmu-ilmuna tadi. parantos kapendak pisan. cahyana bodas mulus. engkena mah Gusti nu Maha Suci. Rakana lajeng ngajawab. sok disebat awal akhir ku sadaya. ngan kari netepkeun wungkul. nyatana af’alullahu. kudu jeung ma’rifatna. mung ngan sakali teu leuwih. 334. sabalikna kitu deui. ayeuna enggeus lastari. Tapi keur pikeun tempatna. enya eta Af’al Allah Ta’ala. mun mawa kagorengan. 344. 330. keur narik ilmu dzat rai. pangbalikan nu sajati. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. eta kabeh papahaman kang rai. kamana ge anu aing. 336. sabogana-sabogana. hakekatna ku engkang tacan didadar. ka Gusti nu Maha Suci. hal perkawis Dzatullahi. ayeuna rek naros deui. ceuk rakana mangga dangu. katilu Ma’un deui. geuning sidik sawarga naraka kitu. mun nyieun susah ka batur. pasal eta Dzatullahi. nyaeta nu padang mulus. Sifatullah. mangga engkang carioskeun anu terang. 335. nya eta cahya anu opat tea. nyieun purah-purah pisan. Sahiji Narun ngarana. 349. kuma kajerona deui. Af’alullah tacan ngarti. 337. atawa baris ngaganjar. 348. . ngajawab ingkang rai. ingdalem waktu Tajali. Dzatullah jeung Sifatullah. nya Kangjeng Nabi Muhammad. ayeuna rai teh Tohid. ka sasama papada kaula Gusti. tadi aya nu kaliwat. Pang ngayakeun Naraka. atuh rai rebu nuhun. bareng jeung ngayakeun mahluk. nya eta Alif Lam Lam. ngan bareng ngayakeun jadi. Lamun nyieun kahadean. Af’alullah can kaharti. jaman keur di qudratullah.

meureun aya kajerona. da moal luarna wungkul. 358. pasal eta Nabi urang. di Naraka api pasti. Baetullah nu sajatina. Sapatinggal sapocapan. karaos pisan ku rai. pang disebut awal akhir. sangkana bisa kasusul. 365. langgeng taya wates kitu. Sarengna sok disebat. geus ngancik di kalanggengan. kudu reujeung kentel peujit. kapan tadi ge diluhur. kusabab rugi pisan. kapan adam sareng Hawa arek putraan. ku urang kudu kapikir. ma’nana basa nu tadi. teu burung wae wafat mah. 368. 369. nyumponannana geus pasti. nu kumaha paeh teh nu sampurna. dua-duana ge luput. sangkan nyawa bisa mulih. 372. barang eta mani tadi. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. nyorang siksa tilu rupi. Numatak meungpeung di dunya. mungguh kasawarga deui. karaos pisan nyakitu. tungtungna teh kedah wafat. jeung Gusti nu Maha Suci. nu matak pangkatna Nabi. 362. ari jalan maot mah sejen aturan. mangga jawab ku rai sugan kamanah.351. nu lain di kulon kidul. panutup soteh ilmuna. nu mawi eta disebut. 357. Kieu katerangannana. nu ibadah oge sami. Raina lajeng ngajawab. ku rai can kaharti. Tubadil anu panutup. siga nu teu reuwas geuning. rakana gumujeng tungkul. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. pada sakarat bukti. jeung dimana pernahna deui. katilu Munajat deui. tepi ka sapatinggalna. kumaha jalanna deui. 367. kunu rek marunggah Haji. 374. lat poho ka alam dohir. jeung jadi wekasan deui. sinarengan Babu Hawa. utamana anu mati. Ceuk raina mun mufakat. suhud kana ibadahna. hiji Ihkrom. Mung aya kapanasaran. atuh pantes arek aya. Tah rai dilebah dinya. lamun rai tacan ngarti. kitu sababna mah rai. anu ibadah anu tepi. rakana ngajawab deui. dada teh jadi He sidik. udel eta jadi Mim akhir nyatana. Muhammad Rasulullahu. pulang ka asal kapungkur. 353. teu bisa mulih ka jati. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. Tarekatna dipilampah. nyanggakeun bae kang rai. jeung nu suhud. dina Baetullah suci. Muhammad Rasulullahu. kieu rai mun can harti. 373. sareatna mah di Mekkah. bibit ngaluarkeun jalmi. rakana . 352. ari eta mani tea. 363. rai anu kaopatna. kumaha sabab pang sami. panutup teh naonnana. tetep langeng eta misti. tetep bae Kangjeng Nabi. rakana ngajawab manis. Sabab eta. 354. sareng nu teu Gumusti. da geus ma’rifat ka Allah. hartina teh geus tepi kanu diseja. hanteu sakumaha rugi. kawas kudu kaharti. Nya eta sorotna rasa. Tangtuna patemon rasa. luyu sareng kaharti. hakekatna mah geus pasti. dupi nu teu ibadah. suhud ngapalkeunnana. 371. sifatna Baetullahi. tah eta kuma hartina. nu karasa ku ati urang sadaya. lamun rai tacan mafhum. wajib ku urang disungsi. sirah nyaeta Emim tea. atuh kumaha petana. barang dahar ulah sok sakama-kama. tekad seja rek indit. Munajat nu katiluna. Mi’raj eta. Ceuk raina aduh nyata. Da eta mah panungtungan. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. ngajadi lafad Muhammad. aya buktina deui. Talunganan bab ibadah. ulah nyorang ku siksaan. Ngajawab deui rakana. Ceuk raina naon tea. babasan teh hanteu salah. sing suhud urang milari. Ihkrom eta nu mimiti. hiji nyorang sakarati. kiblat wafat. cik atuh rai wartosan. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. sakali ge alim teuing. hartina Munajat rai. enggeus jeung ngapung ngalayang. ngan hanteu di kiplikkiplik. 359. kaula kalawan Gusti. 355. teu langkung kumaha engkang. sidik jadi lafad kitu. moal kaluar Mani. rek nepi kanu dijugjug. sifatna teh padang alus. enya eta Dzat Yang Widi. Jeng Nabi panutup deui. hakekatna Muhammad Nabi. Geus ninggalkeun alam dunya. panutup eta Jeng Nabi. Muhammad jadi wiwitan. jadi sirah dada deui. enya eta sare’at sareng hakekat. jeung prakna nyembah ka Gusti. lila-lila teh mangrupa. kana eta siksaan Allah Ta’ala. mana atuh anu tepi. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. atuh puguh bae rai. Tubadil ngarana deui. Sinarengan aya basa. ku engkang geus didadar. tah eta rai can terang. da aya patokannana. 364. geuning eta rai sidik. Suku teh jadi lafad Dal. nyaeta Qur’an jeung Hadis. sanggeus aya Adam Nabi. nu ma’siat. aya basa opat deui. Kanjeng Muhammad sinelir. 360. sumawonna tilu kali. ngan make lalakon heula. anu nyerina kalangkung. ngan utamana kang rai. sageuy rai can kaharti. Beh dieuna oge nyata. teu ibadah ka Yang Agung. panungtungan nu kumelip. mun taya rasa mah rai. 366. meureun engkang mah geus ngarti. Ceuk rakana eta basa. sababna teh utrak-atrok taya jalan. 370. dua Mi’raj nu kauni. udel jeung suku rai. 361. sareatna oge sami. geus tangtu pisan ayana. jeung sagara hurip deui. hartina teh peta-peta. kudu sing ka ilmu pisan. anu opat geus kasungsi. nya eta rupana jalmi. dina waktu kiamat alam dunya. ceuk raina percanten ana kitu mah. Baetullah nu sajati. siksa kubur kaduana. bisi jadi marakayangan. 356. enya eta keur solat sajati tea. geura beuli ku prihatin. eta katerangan engkang. geus dibeberkeun jangjangna. jalan ma’rifat ka Gusti. didinya enggeus mahi. atawana awal ahir disebutna. Ari ceuk paham rai mah. saur rakana mufakat. nu kasebat. mun diibaratkeun paksi. ahirna rasa nu tadi. sadayana pada aya sakaratna. tilu siksa akherati. enya eta keur solat sajati tea. asa cocog-cocog teuing. mana kitu ge ka ilmu. lain dikaler di wetan. Hakekat Adam geus pasti. atawana Johar awal. milari jalanna wafat. Lila-lila oge bisa. nyawa urang teh teu nepi. jadi awal jeung akhirna. geus munggah ka alam batin. Naraka siksaan diri. aya di pulo Jawa ge tangtu. lamun rai tacan ngarti. sangkan ulah bisa nepi. jeung teu keuna ruksak deui. manuk arek niat ngapung. ngan kari suhudna wungkul.

engke dina waktu keur mati. antara Mahluk jeung Khaliq. Ngajawab deui raina. kalebet nu ngaran kafir. seuneu cai angina bumi. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. sumawon bangsa sorangan. nu geus kaunggel diluhur. teu cocog hanteu luyu. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. nuhun parantos kapaham. naha rai can ngarasa. kaharti surup jeung ati. mana kamurahan Allah. Rakana lajeng ngajawab. makhluk bae disebatna. ayeuna mah rai harti. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. 390. ayeuna amah ku engkang didadar. raina lajeng ngawangsul. bet bedabeda kitu. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. satungtung hirup di dohir. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. Nu sakitu Gusti Maha Suci. di jinisna anu yakin. margi bet kaliwat-liwat. 388. kapan aya basa tadi. sategesna kafir tea. rek naroskeun tapi digentos pasal. moal enya terang. supaya urang di dohir. manusa teh geus disebut. Ayeuna kantun ngajaga. teu beunang dituduh kitu. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. didamelna ku Yang Widi. ku rai tacan kaharti. nurut parentah Nabi. . Urang hirup babarengan. tah kitu ganjaran ngilmi. tina hal kurangna rizki. murahna teh ka kabeh makhlukna. kapan tadi geus didadar. imankeun beurang jeung peuting. 386. Kapan tadi Gusti Maha Suci. perkara nu ngaran makhluk. mungguhing di bangsa Islam. dina aturan bab ilmi. nya anu kasebat tadi. tapi dina buktina teh. sifat Rahman sareng Rahim. kaharti sareng kapaham. kedah basa Guru heula. Margi rai rumaos can tepi. sakur-sakur nu nyareat. kumaha beda-bedana. 380. tah nu kitu moal nyorang siksaan. 382. Dangdanggula 389. hirupna jeregud. cenah kakasih Pangeran. ngan kantun ngajaga lampah. Rahman teh murah di dunya. margi tacan dipiwuruk. nya eta Nur Muhammad. sanjan Naraka Sawargi. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. Ceuk rakana duh karunya teuing. di rai mah masih poek. naha bet kaliru deui. da sarua umat Gusti. (*) 395. kana Dzat Maha Suci. hanteu weleh nandangan lara prihatin. bukti nu aya dohir. 376. ayana teh dina saantero bangsa. sanajan ka hewan pisan. anu pang mulya-mulyana. ka sadaya makhluk. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. samrtabat-martabatna. nu jahat atina rai. kasuhun nuhun saketi. ku perkara hal dunya barana. sami sareng ngewa deui. Tuh rai mah na kumaha. bener ayeuna mah rai. Rahim Allah teh nu asih. di aherat geus pasti. nu senang nu susah. lebet makhluk bae rai. rai parantos diwejang. tuduh jalan marga padang. laku dohir sing beresih. Mun kitu mah nyucud pisan. 377. enya eta supaya urang. bet siga marulya pisan. tur tadi Muhammad Nabi. 375. Sumawon dina bedana. sagala diturut. beureum koneng bodas sareng hideung tea. 379. hirupna jaregud. pada dadamelan Allah. ayeuna mah gentos deui. kapan ceuk hakna mah geuning. rakana lajeng ngajawab. ayeuna rek naros deui. sanget nya neda piwuruk. raina lajeng ngajawab. ari bangsa sejen nu sanes Agami. daek ibadah tur suhud. eta Mahluk sareng Khaliq. 384. Ceuk rakana mangga atuh rai. geus dibere cukup. hirupna hirup sangsara. naha rai can ngaharti. ayeuna moal kaliru. nu jarentul sajeroning alam dunya. kana eta palebahan dinya. Sabab mun jahat atina. anu ngersakeun sabumi. eta mah bibitna dunya. 393. dibedakeun jeung saantero mahlukna. barangna Makhluk jeung Khaliq. 392. nu ngaran Khaliq mah rai. 383. Sumawon siksa akherat. kasampurnaan keur batin. kieu rai mun can harti. mun kitu atuh utami. numatak urang teh wajib. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. 381. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. dina kamurahan Allah. Saur rakana kantenan. 387. ulah pisan uran arek goreng tekad. ulah pasea jeung batur. kudu ma’rifat teh misti. bisa salamet rahayu. naha atuh buktina teh. taya kakuranganna teh. lamun tanpa Guru. sirik ka bangsa nu sejen. bedana oge pon kitu. cahya nu opat perkawis. 385. osok jadi moekan kana Agama. sabab mun keuna balai. kajeun dina bangsa Islam. kanu ngadamelna kitu. Gusti Allah nu kasebat. mun urang ngewa ka jalmi. geus tumiba ka diri urang pribadi. aya nu beunghar aya nu miskin. bibit antero hawadist. Lamun murah Gusti Maha Suci. ulah keuna panca baya. nu geus nyata bro sapisan. jadi lamun kitu. Najan ieu alam dunya. amal ibadah beresan. hakekatna Adam nami. Malah-malah ka umatna Gusti. kapada manusa deui. kana Dzatna Maha Agung. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. murahna dipilihan. 394. mung eta nu ngaran Khaliq. sumawonna tekad dengki. 378. tacan kaharti kapikir. kang rai teh teu acan terang jinisna. seuseueurna anu ripuh. kalawan ma’rifatna. kafir lain Cina Bugis. jeung anu daek ibadah. nu kacida bedana teh. siga-siga Gusti Allah. anu mana nyatana di badan urang. sumawon tekad sing bersih. Ngalahir deui raina. teu sapertos sejen bangsa. ulah nyorang kana siksaan sakarat.teh gumujeng bari ngajawab. anu mana jinisna anu saleresna. naha buktina salia. naha rai bet kaliru manah. persasat ngewa ka Allah. 391. teges ilmu kabatinan. najan sejen bangsa deui. sami jahat ka Pangeran. tah eta ceuk dalil kitu.

Dzat Sifat Asma ngahiji. menta kalawan jeung prakna. kurang temen mentana. 410. Anu tilu gulung jadi hiji. lamun tacan mafhum. ku rai ge . anging rasa nya rasa rasulullahi. da tara bosen ku hese. nyaeta hakna Muhammad. sok maparinan rizki. piraku teu jadi senang. 398. dikabulkeun samaksud. baleunghar jaregud. piraku hanteu karasa. anu asin nu lada nu gahar. muga ku engkang dipiwejang. nya kumaha ngagolangkeunnana. 406. aya nu leutik aya nu loba. nyaeta Anu Awasna. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. nuhun rebu laksa keten. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. daek mikir jeung praktekna. 405. 403. muga ku engkang di piwejang. Akherat teh naon rai. buktina mah di urang teh. raina ngawangsul. bangsa Cina atawa Walanda. Kapan tadi geuning unggel Hadist. Pangulu Rasul sadaya. akherat teh nyata alam rasa. kana kalbu tuang rai. temen wekel teu lanca linci. tatapina jalanna senang teh pasti. kamana sumurupna teh. Anu amis anu pelem nu pait. kudu daek ripuh heula. metakeun panggahota. ari Rasa teh geus tangtu. di tampana ku rasa teu lepat deui. da urangna lanca-lence. sarugih laksaan duit. ati rai poek pisan. sadaya ge pada ngartos. dikeureuyeuh teu lanca inci. piraku hanteu karaos. lamun urangna suhud. maparin panggahota. Saian jeung terasna. Saur raka tah geuning kaharti. kaayaan dina ieu alam dohir. geus tangtuna luput. NERANGKEUN Hakna Allah. kamurahan ka urang sadaya. sadaya enggeus sumurup. geura ku rai emut. eta panggahota bae. dua Hak Muhammad deui. cenah asih di Akherat. 408. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. bener asihna teh Allah. Den Muslimat ka raka ngalahir. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. komo ditungtungan ku sugal. daek nyorang ripuh. taya deui anu nampa. Mana pantes jadi sugih mukti. wireh aya nu tacan kapaham. bener asup kana rasa. tur urang nu salah tampa. sasat kurang suhud. rupina laksaan keti. tangtu bisa kajadian. dawuhan Gusti Yang Agung. mo salah Awas kitu. mun wungkul Awas sahiji. tara hoream ku ripuh. bosen hoream ku bangga. Hirup eta kanyataan pasti. budi pamilih jeung akal. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. ayeuna mah ku kang rai. sinarengan beda-beda. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. beurang peuting dipikiran. hanteu weleh ngatur. bilih rai teu tinggali. nyatana di badan urang. Jeng Muhammad Rasul. Saur rai nuhun geus katampi. Jiddan Fawajiddahu. rupa barang sareng uang. hal perkara eta hakna Allah. ka jelema temen pang mentana. awal akhir tangtu bae. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. Saur raka bilih hanteu harti. pek papay heula atuh. sareng gulungna kumaha. ku engkang rek dicarios. hiji hakna Yang Agung. bakat ku asih-asihna. Saur raka kieu eta rai. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. asihna Yang Agung. 396. pangangseu jeung paninggal. beurat beunghar didunyana. tah rai eta kitu. da anu tilu teh ngantet. papalayeun geuning bangsa asing. panangan jeung suku. sabalikna mun aya jalmi. 400. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. Hakna Muhammad. puguh bae pek geura manahan. ari nu kadua deui. sapiwejang engkang geus karasa. ku bakating tina suhudna. kayaan di dunya teh. nyebut-nyebut ka Gusti Allah teu adil. 404. asihna teh Allah di Akherat. kanyataannana yakin. 411. weleh teu acan karaos. rasana geus tangtu. 402. dalilna teh geuning sok disebat. Saur rai bade naros deui. nu tumiba dina wujud. Khalifah Allah Ta’ala. Hakna Adam 409. tah sakitu pokna ti Gusti. cucukulan nu rarentul. tina hanteu kahartos sama sakali. 412. pang asihna di Akherat Gusti. geus jadi Akrobu. bangsa Arab Japan oge. anu temen pang mentana ka Yang Widi. taya Nu Ngawaskeunnana. aya mohal euweuhna teh. numatak ulah sok sirik. 397. bareng dina wujud urang. tah eta kulanun. eta mah sadaya-daya.kamurahanna Yang Manon. kapan geuning sadayana. sumawon teu jeung prakna. Nu Diawaskeunnana teu aya. 413. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. nya kanu opat tea. baleunghar jaregud. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. kanyataan pang ayana Allah. Atuh Gusti nu Maha Suci. Allah Muhammad Adam. katilu hakna Adam. 399. 407. lamun tacan hasil maksad. hartina teh saha-saha. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. pedah batur jadi senang. temen wekel teu bengbatan. sageuy hanteu untung. lila-lila daek mikir mah geus pasti. Moal jadi kanyaho teh pasti. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. kitu deui lamun aya. ayeuna meureun kamafhum. migawena gancang bosen embung mikir. saur rai ah katimu. Waman Thalaba kauni. lain murahna Yang Agung. cukup pisan eta katerangan. tangtu bae beda-beda moal sami. Hirup Rasa jeung Adegan. 401. Da perkawis rizki mah rai. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. boh di cai boh di darat. papak sadayana oge. asihna Yang Agung. moal enya ngabulkeun kahayang. jalanna mah puguh. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. ciri ayana utusan. ayeuna ulah kapalang. teu pisah teu parentah.

naha rai tacan terang. dua Darajat disebut. Rohmat nu dicatur. wireh aya basa opat rupa. teu matak jadi bingung. Rohmat Asmarandana 415. pangna jadi lesu tea. teluh sangu disebatna. wantuwantu tas digawe. eta eroh . tangtu dina manah kitu. pikeun ngaleugitkeun lesu. 416. 429. nya nu nimbulkeun tanaga. lantaran can bubuk pisan. mun dina katuangan mah. abong geus lapar pisan. 431. roh tina kadaharan. sareng putra nyampak aya. dawuhan taya lepatna. sasat can bijil acina. denge sok rajeun torek. Sumuhun saur kang rai. enya pisan karaosna. jeung tuangeun hanteu nyondong. tapi ari buktina. karasa amis pelemna. mangga Mama geura tuang. Cing mangga raoskeun rai. upamina kang rai teh. kitu carios engkang teh. terus bae diwadahan. kapan tadi ceuk carios. sowara ge bisa terang. kitu ge lamun karaos. Ayeuna nyanggakeun rai. Hidayat kahijina teh. tur entas digawe rosa. hanaang ku hayang dahar. 436. terang denge bengras tinggal. Putra mantu pada sami. Barang kang rai geus sumping. pantes kitu jalanna teh. 433. tapi naha naon sabab. kurang getih tangtu lesu. pada saruka manahna. beuki tegep rai tuang. puguh mah nambahan lungse. ngamanggakeun bari imut. kajadianna nya Rohmat. kawuwuh ninggal kang putra. 417. aci mah tangtu tinggal. rakana deui ngajawab. 437. naha leres naha salah. naha kumaon margina. katiluna Ni’mat. 422. teras rai mulih bae. karaos sareng kahartos. Rakana ngawalon deui. Tatapina anu bukti. lain ngayakeun tanaga. atuh aing teh geus tangtu. da nu teu dahar mah kitu. nyebat nya aing Darajat. 430. ayeuna nyampak pun anak. nu kitu jadi teu Rohmat. naha bener geus karasa. raina imut ngajawab. saentasna tuang Ni’mat. aduh aing Hidayat. 434. rai nyaur dina manah. Teras rai teh ka bumi. embung hudang-hudang acan. haroshos geuning sorana. katinggal atina ikhlas. ti isuk can manggih sangu. perele hiji-hijina. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. moal salah tuang raos. murakabah kasakabeh. Tinggalna sok ruam pasti. jeung roh jasmani teh tepung. ngajadi getih sakabeh. sangkan karaos kapaham. embung obah-obah acan. sumuhun karasa pisan. tah geuning parantos asak. supaya rai mangartos. nambahan gede tanaga. popolahna enggeus beres. 426. Hidayat bet nyampak aya. ku tina langkung hanaang. kumaha jalan-jalanna. hayang geura barang tuang. Raina ngawalon deui. lantaran Garwa keur nyaba. rai ge bingung kacida. 428. ari nu kaopatna. na kumaha ngarasakeunnana deui. Eukeur mah aing ti tadi.jol kahartos. tambah lesu tambah lungse. Ni’mat teuing karasana. bet osok wuwuh teunangan. Jadina ti Rohmat rai. Rakana ngawalon manis. ngaliud di tengah imah. teu terang kawas biasa. da sakitu pertelana yakin. ati teh bet poek pisan. tuluy surup sinurupan. Ayeuna mah bade naros deui. make aya teluh kejo. 427. tina Ni’mat kana Rohmat. taya tangan pangawasa. rai mah kaliwat bingung. geura ku rai dimanah. ayeuna rek dicarios. barina ngamanggamangga. kieu rai paham engkang. ma’lum tas ngadamel kitu. eukeur mah seueur rencangna. sabab kurang getihna. eukeur popolah di pawon. geus tangtu kana ponyona. kersa midamel kasawah. budina kalintang alus. rakana imut jeung nyaur. 425. tina Ni’mat kana lesu. sadayana ge kahartos. barang saenggeusna putra. 420. tapi supaya terang. Tangtu didinya kang rai. eta teh naon sababna. NERANGKEUN Hidayat. 418. aduh engkang leres pisan. Engke raoskeun ku rai. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. Barang dongkap teh ka bumi. piomongeun dina manah. Raina ngawalon manis. duh naha ieu dahar teh. 438. sangkan babari kamafhum. karaos pisan teu lepat. tina kadaharanna teh. Darajat. kieu pikeun upamana. Dina jero tuang pasti. Bet leuleus leuwih ti tadi. sapiwejang teh karasa. maculna nu saenyana. sadaya ge tangtos kitu. urang make jeung upama. tadi putra meser lauk. didinya kang rai tuluy. Ni’mat. engkang mah sok rada heran. angkat ngabujeng ka putra. seja rai bade macul. mener dina hiji mangsa. lami-lami sanggeus bubuk. pareng Garwa teh teu aya. leres taya lepatna. tangtu kang rai teh nyebat. eta naon sababna. Ti isuk tepi ka burit. ceuk raina eta teluh. 435. 414. Rakana pok nyaur deui. 423. ku sadaya ge karasa. kapan sangu teh geus kocap. ku engkang sae diwejang. manah kang rai teh tangtu. 421. kieu perkawis Hidayat. 419. margi teu nalapung. keur sadia masak-masak. tah eta tacan kapaham. lajeng rai teh ngamanah. saparantos tuang kitu. barang ninggali kang putra. keur nyangu jeung masak-masak. beuki teu aya tanaga. nu wangkeuh ka kang rama teh. 432. bakal dahar ponyo pisan. Rakana lajeng ngalahir. Hampasna kaluar deui. malah nepi dituangna sakali. barang dina parantosan. 424. Raina gumujeng manis. erohna teh tacan misah. sarimbit di bumina teh. katinggal seueur deungeunna. 439. aci jeung hampasna misah. Dina karek asup rai.

di urangna ge opat. Maksad kuring ku pamugi-mugi. moal matak jadi setra. jeung kedah ngango parabot. komo nu disebat hurip. Manahan masingna rapih. hayu rai urang asup. Waktu ieu keur dialam kabir. teu aya pisan kaeling. sing emut ulah ngawagu. minangka jadi panyapih. jisim kuring kumawantun nyabitnyabit. kumaha rek jasa takbir. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. leuwih hese taya conto. 455. ngeunteungan nu lucu. sepuh dina laku lampah. da resep kanu digeulang. 445. tuduh jalan anu suci. 451.kadaharan. 446. ma’lum seueur nya kakirang. ngan ngemutkeun hate anu seca. Pan aya basa carita. badanna teh teu dijaring teu dilingling. kapan urang geus dibagi. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. jauh terang kana iman. nyabit jalan nu panghibat. menggah ieu maksad jisim kuring. nyebutna teh geus terang jatining iman. lamun ka jalma nu mati. tapi elmuna muslimin. 444. malar bisa repeh rapih. marukanan teu aya jatining jalma. Pangapunten ka pameget istri. geus pisah jadi kamumu. kamashur teu kurang dahar. anu nyata karaos ku jisim kuring. na kumaha lamun jatina tacan nyata. 448. sanaos waktu kasarap. nu disembah bangsa Wisnu. tapi kitu oge tobat. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. ngan ku urang kudu pilih. geuning sidik rasana teu jadi kosal. marukan taya nu boga. urang gentosan carios. sagala ge geus boga. pada hayang kanu beunghar. sangkan terang kana bibit. marap laku lampah keur waktuna hurip. 456. lantaran engkang mah cape. margi seueur anu linglung. disorangna kedah ngango bibit. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. sareng enggeus tunduh pisan. lamtaran teu tumarima. tangtu pisan aya nu ngalarap. geura jajah salirana. Tah kitu jalanna upama. mangka teu digugu. sok inggis sieun kaperong. bumi cai angin banyu. mun hoyong anu sajati. 457. lir urang ninggal permata. 447. Da menggahing Gusti Allah. tangtos moal jasa mulih. nu resep matak kabita. ukur dicipta kulamun. ngagolakna teu walatra. tapi saenyana tangtu. 440. Biasana mungguhing di lahir. 441. Sanes pisan guminter peleci. teu nyempad teu milih-milih. pibahlaeun teu dijaga. da jalma . luhurna ukur dilahir. disuhunkeun manah anu setra. mun seeng mah benter miis tina patri. enya eta iman nu kasebat. sumawonajadi nyatru. nalang kanu masih lolong. supaya kamasyhur. hawa nafsu nu ngaberung. dianteur tara ditolih. mangga tungtik tangtu hasil. muga ulah jadi lotro. mun dibeli ku duit sayuta. da meulina sanes kitu. sanajan miara bangsal. kajabi kedah disorang. moher tapi hanteu luhur. mun kitu salah nyembahna. urang sare sareng engkang. salatri ku anu setra. teu beda ibarat sirop. tangtu aya nu ngagarap. moal terang kanu gahar. tarekat anu kasebut. nyambung dunga bari hamin. Kapan jalma aya asal. mun salah tong dipilampah. sasatna kakurung. amisna anu sumurup. nyaah teuing ku jasmani. melangna kana gelung. Sanggeus pangna urang hurip. sadaya oge geus ilahar. ka sadaya sanak kulawarga. Mugi eta sadayana. mun urang jalanna salah. ulah arek kajongjonan sabar. tangtu misah jeung sasami. lamun hantem disisil. Menggah eta nu gahar sajati. ngan ukur dina carita. malah mandar jasa ngaca. lumbrah jalma cacarita. 453. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. malah mandar jadina panalang. muga ditarima iman. katungkul ku kamelang. nya tiasa oge kurang. 454. liren bae ayeuna mah. anu suci padang sajeroning ati. Dangdanggula 442. sareng kanu sanes oge. supaya tiasa kebat. resepna teh kanu moher. Mangga Manahan ku sepah. ulah tungtung matak ngangluh. nurutan nu geus muslimin. Dupi ieu sakadar pangeling. da urang teh moal lami. ilmuna masing kasusul. 443. sepuh anom nu kauni. henteu cara para mu’min. atina jongjon teu ngarti. embung neangan nu jembar. susah lamun geus dikubur. nu alus saestu. tangtos pisan moal dugi ka asalna. cobi mangga maranahan. kajeun disebatna ngaco. tangtos mun disisil. Geus lumrah karana aman. sapedah dangding teu lucu. nu jadi jalmi utami. ka ku ring nu keur salatri. 449. 450. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. ulah ngan sakadar muni. nu manis aya hartina. badan teh aya nu marap. 458. asal ti opat perkara. sanajan lakuna salah. nya ieu ku sisindiran. najan ku bulustru. Sinom 452. cik akalan sangkan nyata. da geus misah jeung nu jembar. tangtos moal jadi Arca. dikurung sanes ku barang. ngan tarima jadi jalmi. pok na teh mulih kajati. Nu kulem hanteu kawarti. Milari Ilmu Agama. pedah dugi kana pasti. mun palay mulih ka asal. tapi bubuhan dijaring. dina keurna hirup. pilari nu nyumput buni. susul pigeusaneun sepuh. tungtungna takabur. tapi najan teu misil. estu teu diselang-selang. tuh geuning geus tabuh dua. eusina nu dina lagu. Rakana lajeng ngalahir. bilih kaburu ku bobor. bubuhan jalma mah Arca. nyatakeun panyebut. Den Muslimin Den Muslimat. lamun leres mangga ampih.

464.teh ibarat jadi palapah. ti heula nyaeta Kadim. meureun terang gambar ajir. sagala oge kacokel. ditampa sabar tawekal. saratna karana saleh. cocogkeun sing munasabah. sartana kedah rumasa. sinom nu dianggo sindir. 473. rumasa taya kabisa. Ieu dangdingan teh tambuh. malahan jadi celetre. 459. mun kapanggih moal ngungun. neda kumandang nu hadir. Kumaha atuh jalanna. tangtu jadi kasenangan. kajeun kolot dipiconggah. tangkalna hanteu miasih. geuning ceuk dalil Wujud Nur. ku sabab henteu beda. 483. moal pinanggih ginanjar. 461. 468. upami nu ngaji sara. rasa aing nu geus puguh. 460. 466. sanajan anu mukul. diandum Qur’anul ‘Adim. 474. margina teu weleh ketir. nya eta Qur’anul ‘Adim. sing inget asalna tadi. poma ulah rek gumagah. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. guguru ngakat salira. maksad . Batal ceuk basana Santri. Asmarandana 462. 479. lumayan eukeur panambih. Margi seueur anu palsu. sumawona daek seba. da puguh badan rohani. Ngaji teh kudu sing suhud. ngarah urang ngeunah sare. hamo bias kapanggih reujeung eusina. 465. sosina anu Kawasa. bekel sinarengan bakal. mo aya manah basangkal. sanajan bungkusna sutra. pilahir anu utami. nu nerangkeun asal jalmi. ulah rek nyieun musuh. Tapi lamun geus kapanggih. jeung dalil ulah patebih. 481. henteu inget kana ajir. kana tahayul ngiringan. supaya jadi raharja. numawi ilmu kedah sah. 477. Tah eta teh anu perlu. Ayeuna kinanti mundur. bilih urang jadi belang. tapi mun daek diajar. tah nu nyiksa geura sungsi. 478. anu geus manjing Ulama. Syahadat anu katelah. geus terang mah da pakeun urang sorangan. ka jalmi kedah miasih. sanes ngaji jilid hejo. 475. Nu gumilang dina diri. Magatru 484. rek neraskeun ieu sindir. Mugi-mugi sing areling. ulah ka samarang jalma. kedah ngalakukeun hese. teu neang hakekat Nabi. ulah seueur nu dipelong. nambihan malar kaambah. malah mandar jadi terang. kitu sundana teh Qidam. dina ati masing ngoja. Kalbu mun hantem dilajur. Da bonganna tekad kalbu. Males ku kalimah kalih. Ari nu kedah diuji. jeung aya basana Qidam. ngabuktikeun omong beja. pilari kunci salira. Margi eta nu disebutkeun diluhur. ketir ku margi teu tutur. 463. tangtos kaharti ku akal. dangdanggula nu dipedar. Lamun kunci geus katukil. teu terus jadina serta. tah eta kedah dicegah. tungtungna sok loba satru. eta mah anu bebeja. Numawi wajib teangan. sapedah aya kamelang. teu beda jeung embe bajir. paeh moal aya risi. baragagah beregegeh. Mun palapahna geus misah. geus kenging tangtos karasa. dipingewa palamitra. kenging nyutat tinu tebih. terang ka Qulhu huahad. margi urang teu kawasa. risi nyandangan panyiksa. ulah asih kumapalang. numawi henteu kawaro. 467. teu katinggal ku jasmani. anu kasebat tiheula. tuduh jalan anu diseja. ngan kedah nyaho ka Nabi. kudu karana katenjo. mun teu dirakrak wujudna. da wujud mah jadi baju. jeung kudu sidik ka raja. lamun laku henteu setra. malah mandar terang tohid. sangkan urang henteu risi. tungtungna sok matak linglung. 476. asmarandana didadar. tapi di urang ayana. naon atuh anu nyiksa. tangtos urang bisa tohid. masing sieun ku Allah da teu papisah. 471. Ieu kinanti ngajurung. moal weleh pinanggih lara. 480. 469. ulah rek ngabeda-beda. carios teu diagah. estu hiji moal salah. 482. sabab terang jatining angin. Tapi mun rek milari. tah pilari ulah salah. Ku sabab urang diandum. Mangkade ulah kalangsu. mangkade ulah pahili. Nu mawi jalmi teh kudu. ibarat nu keur nyekel setir. pepek karana dijaring. upama henteu guguru. ku urang kedah kasaksi. ayana henteu katara. badan ibarat panjara. nyatana Dzat Gusti Allah. seba lain seba domba. sabab aya nu tiheula. bungkus ngahalangan raja. supaya sami ngajaring. terang di jatina kuring. Ku urang kedah diaji. anjeun jeung diri pribadi. geus terang nyatana ahad. ulah ngan sakadar beja. da henteu mangpuluh-puluh. amis basa alus budi. ulah sok pasalisih. sing panggih jatining angin. kabisa ngan nganteur nafsu. nganyahokeun anu wahid. anu mawi kedah risi. Numawi wajib disungsi. nya ieu wujud jasmani. sieun salah jalan motor. Kinanti 472. teu terang kanu gumilang. kalindih resep rarabi. bisi pinanggih jeung susah. kapan teu aya kakirang. teu eling kanu Kawasa. malar ati bisa dingin. masing kenging eta sosi. tegesna kedah beresih. 470. supados pendak nu buni. milari eusi salira. geura manah angin-angin. utami jatining jalmi. sangkan urang dipaju. tah eta ulah kaliru. anumawi ulah lali. 485. dikunci henteu katara. disebat mah da pamali. Lamun rek milari ilmu.

Ka guru anu mituduh. Hartoskeun sadayana. Kuring lain ngalainkeun. 501. Di dunyana kajongjonan. Bisi urang ngajadi susah. Koma dalapan nu nyata. Sya’ir nu jadi sindir. diukur reujeung dipikir. Padahal mah lamun dikakat disusul. Teu rumasa jadi fakir. sangkan urang boga conto. 499. tangtu terang Nabi Rasul. muji dzikir laksa keti. Mun palay terang ka Gusti. Naon maksud di pernata. Lamun urang daeuk leukeun. Disebut mulih ka jati. Biasa sok ditahlilan. Kanyeri beunang ditalangan. Teu hasil kantun capena. Ku sadayana dikanyahokeun. Jalanna kudu Mujasmedi. Ieu tungtik keur jalanna. 507. Mun teu nyaho bodo balilu. 512. Henteu ngampihan sikina. 486. estu wungkul keur di dohir. tapi saenyana kitu. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. Kumaha rek dipelakna. Kana pibalikeun urang. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. 516. 520. di dunya hate malibir. Pati kudu jeung pigawena. Eta teh anu ngabantu. Sagala ge bakal mati. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. Marukan teu kahalangan. Moal samar moal lali.sim kuring di akhir. (*) 508. sing kapendak bilih rugi. Ngasahna jeung babaturan. Naha iraha deui waktuna. Tapi teu nyaho maksudna. Tapi jongjon ambariyang. Ieu lagu sadaya oge panuduh. nu kira nepi ka Gusti. 511. 492. Ngarogona mun urang masih takabur. neangan ilmu nu patut. tacan nganjang ka pageto. Cenah mantuan keur dijalan. cobian geura peredih. tapi ulah jadi sedih. Bisi beunang kacampuran. pilari solat sajati. Mungguh jalma teh geus pasti. Sadayana eta anu jadi lagu. Kudu ayeuna kasorang. Tah eta dangdanggulana. kotektak masing katimu. Ari waktuna Sembahiyang. Genep koma naon bukti. diapalkeun ratus puluh. Henteu kudu undar-andir. panon mah asa barintit. Ari eta sambahiyang lima waktu. pedah Gusti taya bukti. lain solat lima waktu. 494. 488. tamba kesel ngantos lohor. teu dipikir anu estu. Anu mawi urang teh ulah kumumu. 514. 519. Naon pimaksadeunnana. 497. Aya sapuluh buktina. Iraha rek tobatna. da tuduh kitab teu harti. Jalanna kudu tawajuh. ceuk jawa mah boten adoh. Saenyana badan teh kedah diukur. 502. Lain ngan wungkul sakitu. Eta komana geuning tujuh. Opat komana teu mubadir. Mo enya aya hasilna. Tah ieu nu pikeun ngaganti. Asmarandana nu katilu. 493. Tapi hanteu jeung dipikir. Urang bisa nganyahokeun. Sya’ir 498. Kapan Allah henteu papisah. sing terang gawena ramo. Gustina henteu katolih. Ulah ngan wungkul hayangna. weleh henteu meunang conto. Ku Idajil nu maturan. 505. Di dunya teu daek mikir. Lamun henteu ti ayeuna. Neangan anu mimilu. Mun suuk mah ngan cangkangna. 491. da puguh keuna ku lebur. Anu kasebat kinanti. Lamun ku urang geus dibeuli. supaya ulah ngawagu. Sarta tah dina komana. Supayana dipikirkeun. sagala rupa kamisil. bubuhan eukeur di dohir. Lamun elmuna tacan sah. 489. Matak wajib terang ka Gusti. Paeh beunang diakalan. Geus paeh nyandang siksaan. teu nanya nyatana dzikir. Milari Syekh Abdul Qadir. ulah ngan saukur akur. 517. henteu cara jembar takbir. da bongan teu daek takbir. sanes pisang hayang masyhur. 510. hiji-hiji nu dituduh. Anu matak wajib terang. Supaya ulah limpeuran. eta tangtu pisan hasil. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. Da kitu geuning ngarana. 487. 506. sakabeh henteu dipilih. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. mikir teh anu utami. 515. 504. cenah keur nyembah ka Gusti. Bisi sakarat wiwirang. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. 490. Da bongan teu diteangan. nganyahokeun nu nguntit. 503. 496. Kudu nyaho gawe nu tujuh. Asana ku pamohalan. Emutan perlu diasah. Nu geus disebut diditu. Tangtos moal barieukeun. 495. LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II . Teu khusu kanu diteang. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. ka urangna jasa nyebor. Kudu aya pameulina. Ulah ngan wungkul carita. nu beurang peuting petot. Jeung naon atuh nu nyata. Keur nekadkeun taya kahayang. moal beunang ku pangosol. Teu tinggal saban waktuna. katimu bakaling jalmi. mangga geura bagi-bagi. ulah dugi ka ngarogo. tangtu disiksa kubur. Nu matak urang perelu. 509. teu panggih jeung dzatna Allah. 500. matak waktuna teh bongkor. Nu ku sadaya dilakonkeun. Pilari teh tegesna nu saestu. paeh moal boga obor. Sagala rupa-rupakeun. 518. Dina sinom oge kitu. 513. Tangtu yakin katinggali. Sembahiyang jeung pujina.

sinareng Raden Muslimat. ka asal urang sajati. rukun nu lima perkara. 16. 3. 23. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. estu nyerep kana ati. 10. dina pasal Sembahyang. nu matak fardhu nyembahna. Fardhu teh kudu lakonan. jatining syahadat deui. pada dilakonan sami. saur raka tangtu beda. ceuk raina leres kitu disebatna. dua-dua kudu paju. nyaeta iman sajati. pikeun ka sadaya jalmi. panas ge pon kitu deui. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. mugi engkang ulah bendu. 18. nya Kangjeng Nabi Muhammad. gulung ngajadi hiji. tah kitu ibaratna. eukeur mufakat bab ilmi. enya eta Sawarega. nu ngaran wajib teh rai. moal aya Aing mun taya Muhammad. nu matak urang di dohir. atawa fardhu shubhi. anjalna unggel dalil. kana dzatna Maha Suci. atawa sagara hirup. Wa kawa ‘Idul Imani. da eta mah parentahan. kumawantun naros deui. ka Gusti nu Maha Suci. tuang leueut papayun-payun duaan. kieu katerangannana. 4. kudu balik deui misti. 24. Ceuk raina aduh engkang. sabab mun teu tingali. 14. nya anu kasebat tadi. Lamun hanteu bisa pulang. fardhu disebatna sidik. jalan turun urang rek ka alam dunya. moal aya sifat hurung. upama urang teu bakti. yen kudu pada marafhum. nyaeta utusan Aing. sarawuh eusina deui. taya lian asalna teh ngan hiji. tangtuna teh nyawa urang. sasatna geus sa dzat. meh bae cacap sawengi. madep tungkul sarta ta’dim. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. Kudu pisan tumarima. sakur nu boga Agama. rakana sareng rai. kana dadamelan deui. bedana kaula Gusti. parentahna Maha Suci. 5. raina lajeng ngalahir. parentahna saha deui. hakekat Muhammad tea. Ibu Rama waktu tadi. Eta tanda kanyataan. Lajeng ngajawab rakana. parentahna duanana kacumponan. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. Kocap Raden Muslimat. nu kasebut hakekat Muhammad tea. perkawis wajib kaharti. 11. 12.Sinom 1. ari iman hiji Nurna Gusti. Johar Awal eta nami. fardhu sinareng wajib. basana maha fardhu bae disebatna. poma rai sing kaharti. ibarat panas jeung api. lima waktu sapoena. hormat tilawat ka raka. 19. basana anu kauni. dadamelan Maha Agung. ajeng marulih ka bumi. sanes bae ka umatna. jadi kaulana Gusti. 2. sabab Aing teu papisah. Mun geus yakin ka Muhammad. neraskeun Raden Muslimin. 13. tina teu acan sisip. miwarang ibadah misti. perkawis fardhu teh rai. kudu ngalakonan rukun. parentahna Kangjeng Rasul. wajib eta parentahan Gusti Allah. parentahna Kangjeng Nabi. 9. eta kasauran engkang. kantun eta fardhuna. Muhammad ge moal bukti. Syahadat Shalat teh misti. Usshalli fardhu Isya. lamun hanteu aya panas. ka asal maneh sorangan. Kitu deui sabalikna. atuh jadi nyaruaan. raji’un saterasna. kanyataan aya Aing. Tina ba’da shalat Isya. tapi kasadaya makhluk. ku rakana teu di penging. tapi teu pisah jeung Aing. nyaeta utusan Aing. jeung waina illaihi. ka Aing geus tangtu yakin. fardhu basana teh geuning. nyaeta nu kasebut. 7. Jadi hanteu tumarima. ka Aing kalawan yakin. atawa kalebet fardhu. dines mana mistina. Dina hadist geus kasebat. naha kalebet wajib. baralik deui ka Aing. wajib mun dina baba ilmi. 20. ombak reujeung cai laut. ku rai tacan kapikir. da maneh asal ti Aing. kabeh umatna Gusti. saparantos naretepan. naha wajib naha fardhu. hirupna sagala rupa. lamun teu aya Aing mah. Inna lillahi kasebat. isin na mah kang rai teh sakalintang. ibadah ka Maha Suci. ka raina naros deui. basana ge dua rupi. wajib ma’rifatna pasti. ka rakana madep deui. narosna masih kebat. ceuk rakana geuning eta. 15. Miwarangna Gusti Allah. moal aya mun sifat seuneu ilang. Tah kitu rai leresna. Aing jeung Muhammad pasti. cai jeung tiisna deui. salamet lahir jeung batin. balikna teh enggeus pasti. terus bae dijawab sakuat-kuat. wajibul wajib terasna. Enya eta kani’matan. liren dina tabuh opat. bener . tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. ieu teh wujud jasmani. wajib kudu pada weruh. kumaha dina Usshalli. supaya urang sampurna. notok ti Gusti Yang Widi. kamurahan Gusti Allah. moal lepat kitu pasti. ibarat gula jeung amis. reh na rai kumalancang. awal akhir didamel ku Gusti Allah. dines fardhu atawa dines wajibna. ka Gusti nu Maha Agung. Ceuk raina nuhun pisan. miunjukna langkung ajrih. pada naretepan shubuh. Wajib pisan ma’rifatna. dipigawena kujalmi. nganyahokeun heula dzatna. tapi kudu jeung wajibna. 21. teu Usshalli wajib shubhi. Mung naha kuma bedana. lajeng arangkat ka cai. Ieu teh sambungannana. Tina Hakekat Muhammad. boh Naraka boh Sawarga. kana eta sajatina Iman tea. 8. jeung Muhammad teu pajauh. dua tapi sing ngahiji. saeusina tujuh bumi. henteu aya luhur handap jadi papak. da Sawarga mah geus yakin. Tina langkung panasaran. jalanna maneh teh kudu. sanajan saterasna. ka sadaya umat Gusti. enya meureun dines wajib. kusadaya nu kasebat kaom Islam. panarosna tacan tutup. kapan Muhammad teh tadi. 6. geuning lain ka Sawarga. sundana asal ti Gusti. wungkul ka umat Jeng Nabi. hijikeun masingna gulung. supaya barisa mulang. kudu nurut saur Nabi. Ceuk rakana mun can terang. nu mimiti nganiatan. Hakekat Muhammadiyyah. wajib kudu kataringgali. nganyahokeun kana iman. fardhu bae nu kasebut. ngajadikeun alam dunya. 22. naha dina sembahiyang. teu ibadah ka Yang Agung. tangtu moal bisa balik ka asalna. 17. sadayana umat-umat. Muhammad Rasulullahi.

mangfaatna kana diri. eta pasal Sembahyang. Kitu deui hal Sembahyang. lagam Mesir nu ditiru. kajeun teuing dina ati. Dina perkara wajib mah. Tah kitu ngaran fardhuna. dupi takbiratul Ikhram. hiji nangtung nu utami. Ceuk raina nya paingan. 26. ngalakonan sembahyang. 27. nampa rebu kani’matan. matak seger karasana. kani’matan rama tadi. Zakat ge ari geus nisab. Ibu Rama nalika patemon rasa. fardhu ibarat sambara. naon anu jadi margi. sujud lungguhna katinggal. 31. Mung eta Asmana Allah. kumargi hayang kaharti. aya wajibna opat. maca Fatihah anu alus. kang rai the keur midamel Sembyang. moal katuang geus pasti. nu teu nisab mah teu misti. 41. 36. sangkan ulah ka jongjonan. 34. jalan rek ka dohir. pun engkang mah rada risi. dina shalat lima waktu. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. kumaha ceuk anu ninggal. disebut eta kang rai. nyaeta huruf lafad. rai paparin mangarti. mung aya keneh saeutik. 28. kabeh jalmi ti Sawargi. Ilaihi saterusna.kitu deui. nangtung rukuna sing bukti. paingan fardhu mah. nepi kana tahiyatna. Kapan tadi Ibu Rama. kumaha ti Kadimna. mangsa-mangsa teu tinggali. wajib ma’rifat ka Gusti. Sembahyang lima waktu. mistina urang teh kudu. 45. wajib teh nu pang dinesna. hanteu wenang munggah haji. saperti mungguhing istri. pasal wajib jeung fardhuna. rakana ngajawab deui. Atahiyat.komo dina hal Agami. sasat ngamulyakeun Gusti. geura kieu saupami. 47. batal teu aya gunana. Nyaur deui Den Muslimat. raka’atna kitu deui. 25. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. haying terang da meureun aya asalna. kumaha asalna deui. tapi rai keur maca eta Tahiyat. 42. teu aya kaolan deui. tetep moal samara deui. hantem asma nu di aji. hana rai tutuluyan. 33. kieu asalna the rai. Sok rajeun kening di tuang. pasal sembahyang teh tangtu. 39. 30. aya keneh kaol kitu. rada paur arek nyebut. laguna diaranggit. lafad jenengan Allah. nyaeta dzatna Yang Widi. jalan balik ka Allah. ibarat kitu rai. lungguh He teu salah deui. mung rasana kurang ngunah. Na teu emut dalil Qur’an. wajibna opat perkawis. hanteu dirasakeun dalil. nyaho kana dzatna Gusti. aya deui nu can paham. numawi tekad engkang mah. rai maca Usshalli. dua ruku dongko ulah sambewara. Rakana enggal ngajawab. hanteu aya gunana. ku kang rai geus kaharti. Kapan sidik Sawarega. Tapi sugan geus ugana. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. sangeus aya dunya dumuk. da eta mah lafad tadi. waktu urang memeh bijil. eusina teu diteangan. enggeus idin Maha Suci. nyebat keur shalat ka rai. Ceuk raina naha engkang. kaduana ruku teh huruf Lam awal. Sujud Lam akhir nyatana. tatapi ceuk anu ninggal. geus teu aya antarana. kudu aenal yakin. Salirana gogleran. wajib ibarat daging. Rakana lajeng ngajawab. ceuk raina nuhun parantos kapaham. sanajan hanteu milaku. lamun maneh nyembah ka Gusti. Sumuhun saur raina. geuning aqrob sareng wujud. 29. fardhu nuturkeun pandeuri. ceuk rakana sidik sare’atna batal. ka engkang rek naros deui. lamun jalma nu teu kuat. kapan kieu sundana. ari fardhuna mah rai. ngadegkeung Asma Yang Agung. eukeur ngalakunan wajib. tapi kanu disembahna. upama teu nganggo wajib. ka asal purwa daksina. sakur-sakur nu perlu. 46. jadi kuat hanteu lesu. Geura mun bener wajibna. dijudi-judi ku ati. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. tapi aya oge hasil. 38. sambara mun teu aya daging. Rakana enggal ngajawab. 44. saniskara hal ge rai. jadi geuning eta sidik. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. Keukeuh ngajina kaluar. tapi nu kuat mah wajib. nyatana nya huruf tasjid. moal kadinya balik. lebah mana ka sorangna. moal samar puguh yakin. 35. sa’adatna waktu tadi. sundana teh Maha Suci. geus tangtu mubadir lapur. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. manusa di jaman akhir. tadi Guru nasehat kabina-bina. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. ulah lalawora rai. kaopat lungguh geus pasti. sabab kitu kudu pikir. weleh bae teu kapanggih. Alif Lam Lam He geus dumuk. Alif Lam Lam He nu tadi. hayang erang timana eta jadina. tangtu moal bisa wangsul. 40. rek dipake jalan wungkul. teu bisa mulih ka jati. nyatana ti ni’mat kitu. 32. jeung Min hablil warid deui. saparantosna di dhohir. ibadah ka Maha Suci. dilenyepan disurupkeun ku salira. najan dina sembahyang. saperti maca Fatihah. lebah waktu sakaratil. kapan eta mah rasiah. nyembahna ka Maha Suci. ebog dina tengah bumi. talunganan aya daging teu sambara. dirina diluli-luli. kitab Qur’an digugulung. wajib teh geus tangtu aya. eta perkawis Sawargi. Wanahnu aqrobu uni. tina rasana syahadat. kudu ngucapkeun misti. jaba eta naon bae anu lumbrah. duh eta mah rai penting. terus aweh salam deui. paalus-alus ibadah. eta mah Sawaregi. hayoh bae ngabeberik. kedah bae sadayana.gening unggel Hadist. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. sing sidik ka Maha Agung. 37. nyaeta sagara hurip. kumargi aya hirupna. geuning sakitu sirnana. ulah dikira-kira. naon tea nu . hanteu nepi ka mubadir. mun keur kotoran mah anging. hayang balik teh ka hirup. sakitu eta wajibna. timana asal usulna. pang ngaraos ni’mat pasti. malah wajibna teh opat. numawi engkang mah rai. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. nangtung teh nya huruf Alif. perkawis bieu kaharti. Nomer tilu sujud tea. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. ceuk raina tangtu moal. 43. diwenangkeun unggel Hadist. mugi ku engkang piwuruk. ngahariring lagu pucung.

sagala enggeus ditutup. paehna sok jadi macan. ka dzat Maha Agung. 54. bari tunggu-tunggu. ceuk rakana aeh rai. 59. kuma kabeukina tadi. nu betah di alam dunya. geuning ayeuna buktina. Dangdanggula 50. Naha urang rek lumpat kamendi. nu sok sedep panggang lele. naon eta saur rai. kantun eungap anu aya. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. salanggengna henteu kacampuran deui. ka asalna kapungkur. ayana di saban jalma. menta cikopi nu lekoh. raja siluman didinya. kana onom atawa ka alam jin. asup kana engon siluman. Anu matak wajib sing kapanggih. nya atuh tetep di dunya. kakawasaan Yang Agung. Jadi tangtu rahayatna pasti. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. tetep di jero naraka. tetep hanteu bisa asup. 53. tangtos balik deui bae. 61. Ceuk raina nuhun geus kaharti. lamun malim maung. Beurang peuting teu papisah. raina lajeng nyaur. ditetepkeun pikeun panjarana. Idajil kapungkur. dzat Maha Agung. moal bisa balik ka Haqullah. kakurung keneh ku dunya. nyebutkeun Allahu Allah. sing ma’rifat kana dzatna Allah. elingna satuhu. 58. salegana ieu alam dunya. ku rasa kangeunahan. ceuk rakana hirup urang. sifatna hirup urang teh. di Gunung Gede Cipanas. sanajan. rahayatna rebu-rebu keti-keti. nagarana pada mafhum. nurutan tekad Idajil. ngajadi seuneu sakabeh. kakawasaannana Gusti. pantes moal bisa mulang. ku Allah anu kawasa. sakalintang percaya rai. Kapan eta Embah Dalem tadi. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. nyaeta dzatna Yang Manon. bagong atawa buhaya. sabab upama teu terang. utag-atog taya jalan. Timbanganten nu kawarti. jadi sakur anu aya. kapaksa roh Jasmanina. lawang Akherat teu muka. bet aya di Gunung. nu ngaran Haqullah tea. sangu punar kitu. anu masih keneh ayana di dunya. Saruksakna ieu alam dohir. kantun nu hiji tacan ngartos. Raden Muslimat ngalahir. jadi badegana deui. rasa rebu taun. malim bagong jadi babi enggeus pasti. poma ulah rek kaliru patekadan. aya nu ngabawah prentah. Ka manusa jeung ka hewan deui. nya eta alam . eta oge nyawana manusa. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. sasat nu embung balik teh. pangbalikan manusama’rifati. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. mun yaktos aya di diri. nya atuh jadi bangsana. enya eta Hakekat Muhammad tea. kana maung sareng monyet. anu matak kedah diteangan. Haqul Adam nu kasebu. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. biasa cara nagara. tara kapanggih. ceuk rakana Alam Dunya. sasat jadi rahayatna. sareng panggang lele tea. dina luhur Gunung. marakayangan tangtu. nyatana geus puguh. ka Allah nu Maha Agung. imankeuneun arek maot. eta kawasana Gusti. lawang Akherat teu tembong. nurutkeun ilmuna kitu. tina ku bakating nyeri. poek tina bumi tangtu. malah jumeneng Bupatos. nu ngalanggar parentahna. lawang dunya geus dikonci. sabab tadi koncina teu kapanggih. 60. jatining kasampurnaan. 57. malim buhaya ge nyata. tetep didunya ayana. lobana ka dinya kitu. sok geuwat harajat. tunggu kiamat dunya. 55. kana Haqul Adam. sok surup sinurupan. tangtu bareng di naraka. sumawonna asup hanteu bisa. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. rajana teh geuning sok disebat. enggeus dina Haq na Allah. ngan tetep rasa teu geunah. anging iman anu ditampi. sasalad jalma garering. anu kaliwat tiisna. naon nyatana anu bukti. tangtu nya balik kadieu deui. meureun sadaya ge terang. Lamun asup ka manusa geuning.aqrob jeung wujud urang. lamun aya pekewuh. keur ngahukum Idajil teh. 49. atawa nitis-nitisan. jadi alam tangtu. meureun rai ge sok mendak. aqrobna jeung Maha Suci. yen teu bisa wangsul. tetep moal pupus. sabab ari Wali mah. naraka seuneu jeung poek. ngajadikeun sagala Naraka. 56. 52. jadi rajana siluman. Idajil La’natullahi. henteu keuna ku ruksak. moal bias rek nyebutkeunnana. yen nu hanteu ma’rifat. angin pon nyakitu. enya eta dina Walyaomil akhiri. Anu matak rai sing kaharti. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. jero Naraka. jeung jadi Naraka cai. nya asup ka dinya deui. ruksakna alam dunya. Dzat laesa kamislihi. eta kitu kajadiannana. ari nu aqrob jeung urang. lain eling ku carita. Kapan tadi Gusti Allah. 65. pasal eta nyatana Haqullah. jeung teu bias paeh deui. ngabedega ngarahayat. Kitu deui mun nyawana jalmi. baroraah bias ngomong. sabab sidik aya nyatana nu yakin. Da Wali mah sampurna geus pasti. 51. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. sarta langgeung geus tangtu. rai oge tacan terang. jelema anu maraot. Gusti Maha Agung. hirup Allah nu langgeng pasti. Kapan eta utusan Yang Widi. 63. 62. tah geuning rai nyata. atawa menta surutu. cara waktu manehna di alam dohir. meureun rentul Maha Agung. 48. ceuk cariosna asalna manusa. sabab tadi geuning kitu. nu di la’nat ku Yang Agung. 64. kanyahona keur didohir. anu mawi rai poma. 66. ngagerebeg bari barang penta. Sabab dina waktu sakaratil. supaya balik ka hirup. anu teu bias balik the. ka nagarana siluman. Sabab ieu alam dunya pasti.

getih teh eta geus tangtu. sababna pang urang kitu. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. Barang enggeus kacampuran getih. moal rek kabaud. resep ngadu resep lacur jinah maling. anu hanteu kapanggih. anu kalangkung kotorna. nya rasa sareng nafsu. ngarasa aya ngeunah. 76. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. Lami-lami eta murangkalih. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. jeung Allah Gusti Yang Manon. panon ge bijil awasna. sareng Haqul Adam tea. mun ngelmuna tutug. sumawon parentah Allah. enya bae eta can dijawab. 70. cepil ge bijil danguna geus pasti. Jadi iman sabeurang sapeuting. Cauk rakana lamun tacan harti. nu Murba ka wujud urang. jadi salamet bawana. lahir batin moal rek manggih balai. den Muslimat lajeng nyaur manis. taya dangu taya tinggali. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. Ririwana hanteu salah deui. saprantos lebet kadaharan. getihna ragrag didinya. 78. 86. anu tadi saur engkang tea. datangna ge ti pandeuri. hayang naon hayang naon. tina bakating khusu. nu ngajadi alam barjah tea. jeung asal. didinya marunggonna teh. pasal Haqullah nu tadi. sabab henteu rasa papisahan. saur raka tangtu beda. di badan sakujur. taya angsu-angsu acan. enya eta sifat cahya. jadi tempat setan la’natullah. roh angin pon kitu deui. Enya eta sifatna teh getih. enya eta aci kadaharan. nya neda tawakuf bae. tadi memeh aya rasa. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. taya tiis taya panas. enya eta Amarah Lowamah. 79. nu mawi make sakarat. Kapn bukti geuning anu mati. 84. anu maot teu aya getihna. anu matak dijero beuteung geus usik. bibit dunya kitu. teu kuat eleh loba. nu jaditeh roh Jasmani. ngajadikeun alam gaib. jadi hirup suci tea. 72. jadi dedemit siluman. 73. bukti langka anu iman. Lami-lami tuluy bijil deui. Mun ku rai can kapikir. kaayaan dunya kitu. kapan tadi asalna ge. moal daek ngagoda rancana. ku rai tacan kapaham. meureun ku rai karasa. Hakekatna Adam tea. nyalindung ka dzatna Allah. Lami-lami setan tangtu nyingkir. hirup Allah anu sakalangkung suci. malah-malah sifatna ge beda pasti. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. mawana eta nu tilu. getih balik deui tangtu. da ngajadi alamna the. nya buktina katuangan. ku nafsu nu goreng tea. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. meureun sadaya ngaraos. sumawonna aya nafsu. alam antara disebut. Ari sifat hirup mah kang rai. raina lajeng ngawalon. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. hakekatna di badan urang pribadi. roh bumi seuneu banyu. Eta kitu kajadian jalmi. nyaeta ngaran nafsu. sabab basana ge dua. naon kanyataannana. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. hirup mah kapan geus aya. Sawiyah katiluna teh. sangkan kuat salawasna. nu di dahar ku urang teh. alam antara disebut. ayeuna mah atuh . rasana panas geus tangtu. anu bakal ngajadi teu ngunah. dina pasal huruf. lawang Akherat teu muka. ka Akherat masih tacan datang. Alif Lam Lam He timana asalna deui. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. enya eta lafad Allah. ngan saukur bisa balikna teh pasti. hayang seubeuh nyatu. 69. 87. geura bae titenan. numatak bedas kalangkung. nu tadi tacan dijawab. masih keneh tacan aya nyawa. 67. 74. rai masih keneh bingung. Malah dina gujragna ka dohir. anu mawi taya raos. nyaeta nyatana Nur. Den Muslimat teras nyaur deui. Ti dunyana manehna geus indit. sabab sieuneun geus tangtos. Den Muslimat lajeng nyaur deui. angin pon nyakitu. tah kitu gunana. ceuk rakana taya akal. ciri teu katimu. jeung ngagedekeun Amarah. 71. buktina teh molotot jeung larak lirik. remen sok kabaud. narikna ka alam dohir. mun aya nu pupus. karepna kasukaan dunya. lebah dinya enggeus pasti. yaktos pisan eta Mutmainnah. atun nya Naraka tea. keur masih dina Haqullah. anu ngajadi alam teh. baham bisa cacarita. Ceuk rakana aeh engkang lali. nuhun parantos kahartos. tah geuning eta geus aen. nafsu nu sok narik hade. mimiti rasa teh bijil. nyawa sareng hirup. asal keur dina Kadim teh. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. 80. kumaha sangkanna punjul. 82. Jadi eta nafsu tilu tadi. nya didinya sok nembongannana. deukeut jeung nu iman pasti. pertanda aya hirupna. Dunya ieu bumi seuneu angin. sarupaning naon bae. ulah sok elehan teuing. alam Barjah kesebat nami. 85. paehna anu kapaksa. Haqna Allah tetep hirup urang. naon nyatana di badan. sasat aci alam dunya. sabab beresih lakuna. cai tiis rasana. nya kitu mo salah deui. sifatna getih kitu. waktu keur dikandung. ari nyawa mah geus tangtos. atuh pantes moal bisa. sadayana bieu saur engkang. aci seuneu jeung tanah. lian ti nyalindung. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. nyarioskeun dzat Maha Suci. dua geus ngagulung. Haqul adam mah geus tangtos. ayeuna wangsul kapungkur. siga anu neangan jalan. lami-lami ka bulen ku sifat getih. bumi poek tangtu. geus Wahua Ma’akum. kahalangan ku alamna. pang ayana Lafad Allah. 68.antara. tina rasa nya bijil kahayang. 81. teu ngeunah pon kitu. roh suci kasebatna. panarosan jisim abdi. Mutmainnah nafsu nu suci. nu mawi hanteu katinggal. nyawa kasebatna rai. jeung ngajujur kasukaan. leres percanten kalangkung. 83. ceuk raina naha beda. anu didahar ku urang teh beurang peuting. seuneu dunya mah tangtu. kahartos sareng karaos. kahalangan kitu. asal tina aci-aci. kana asalna dunya. karasana panas geus pasti. nu matak urang wajib ma’rifati. roh Jasmani tacan terang. nya eta alam antara. pasal eta parantos kapaham. hirup kalawan nyawa. 77. ayeuna gaduh piunjuk. 75.

supaya boga pikiran. Kitu ibaratna rai. saurna teh Gusti anu Maha Suci. tapi weleh teu kapendak.mangga. babakalna alam dunya. Srangenge alam Akherat. di angliputi Yang Agung. cahya hideung sifatna teu salah. opat rupi kalima caangna pasti. tina dzatna Gusti Allah. namung aya saeutik anu samar. tambah deukeut tambah raos. 100. 105. tina Enur anu opat perkawis. cahya koneng sifatna. Katiluna Maun eta nami. aya ieu cai dunya. burak heula wujudna. sanajan di Mekkah oge. kumaha nya akalna teh. sanajan Gusti urang. boga wujud rawuh dunya. sahabatna geuning opat. nya paingan kitab enggeus nyebat. kaduana Hawaun kasebat nami. tangtuna enggon Naraka. Nur Muhammad nu kasebut. awalna eta geus pasti. urang kudu ma’rifat ka asal. ku sorotna Maun anu putih. kalangkang jadi Naraka. jalan ma’rifat teh kudu. Gusti Maha Agung. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. Caang padang sifatna geus pasti. mere upami ka jalmi. dina keur waktu sare mah. Saupama naek kana pasir. hanteu sah kanyahona teh. sarawuh eusina deui. lafad Allah sadayana. dzat sifat sarawuh asma. sumawonna alam dunya. Sanajan bisa ninggali. Gunung luhur bet tambah tiisna. 102. sabab sakitu bibitna. 99. teu kaluar ti asmana Allah. cahya koneng sifatna. rai sakalintang bingung. anu kasebat Af’al Gusti Allah. hanteu aya pependakan. Fafnin ‘anil Wujud. 107. sakabeh asal ti Allah. da sanes kitu jalanna. Kantun anu kaopatna deui. Kapan ari ngelmu rai. teu iman-iman acan. nya anu jadi bakalna. naon nyatana anu dumuk. anu jadi hijabna ka Allah. 91. geus ngagulung moal geseh. Johar Awal kasebatna. dina Hadist kacarios. teu make tasjid mah luput. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. cahyana bodas hanteu salah. geuning buktina kitu. rai sakalintang bingah. Saur raka moal manggih. 109. kalimana Johar Awal. 97. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad.hijab ka Gusti Yang Manon. cahyana nu hideung mulus. ngajadi seuneu hurung. ari nu katilu. kalimana Panon poe. eta mah palebah sare. katiluna Wahidiyat eta nami. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. 92. hiji ngaran Narun. lafadna geuning kitu. matak ngaruksak ka urang. Ceuk raina teu kinten kaharti. geus saädzat anu tilu. Takun Wasilan terasna. kapan geus aya patokan. alam dunya anu dumuk. tetep lima huruf. dina Hadist ge kasebut. nya eta Asma Yang Agung. bijil cahya opat tembong. eta asmana Yang Widi. sareng dzatna Maha Agung. Adam jadi gulung. hayang nyaho ayana Aing. kaca panghalangna tea. kalima caangna. Waktu oge geuning lima deui. kalangkangna tangtos bae. didinya hanteu ngaraos. kangjeng Nabi Rasul. 93. Lian eta wujud maneh eta pasti. sifatna ngangliputina. ulah arek jauh. Aya seuneu ieu alam dohir. nyaeta Adam hakeki. najan wujud teu kaemut. cahya beureum sifatna. ibarat lafad Muhammad. 95. asalna tina dzat sifat. sabab Aing Nafi Isbat. mindingan kana dzat tea. 103. da dunya mah kalangkangna. ilang ilmu ilang rasa. anu panas teu salah deui. tah asalna ti dinya. jadi tasjid kitu. hanteu aya terekatna. 108. naha tina bibitna mah. 94. tah sayaktosna tidinya. asalna teh lafad Allah. 88. euweuh anu jadi hijab. jeung Illa Wujudika. rakana deui ngajawab. Anu matak aya huruf dalil. huruf Allah aya opat rupa. geura bae didunya ge geuning sidik. kieu usul asalna. ulah boga rasa aya. wujud reujeung bumi langit. lamun teu make tarekat. ka opat bumi anu nyata. tah sidik geus opat rupi. sing ulah ngajarentul. eta teh siloka wungkul. dina palebahan eta. Turobbun kaopatna teh. bisa ngailangkeun jasad. kalimana Baetullahi. . Saupami sorot Matahari. bisa jadi tutung. lamun maneh saestu. Asmarandana 104. sareng He na rai kitu mun teu harti. dihalangan ku sahiji kaca. teu jadi lafad Muhammad. jeung sifatna sumawon asmana. Ceuk rakana anu mawi wajib. sarawuh eusina kabeh. sangkan ulah kasarung. nya eta anu bieu teh. 89. pasal kaca can ngahartos. ayeuna kakara sidik. Imamna opat tangtu. nu opat teh Alif Lam Lam. nya eta Alif Lam Lam He. Ceuk raina bingung teuing. Saur rai ayeuna mah harti. yen tujuh langit bumi teh. kalimana sareng anjeuna pribadi. Laa Hijabbaka kauni. teu beda jeung Kadimna. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. ku sorotna Narun hanteu salah. 101. enya ieu buktina the. Ahadiyat sareng Wahdat. kaduana angin kitu. hanteu patarengga deui. dzat nu Maha Agung. hakekat Muhammad tea. 90. jalanna tina tarekat. Panon poe teu matak jadi balai. 96. kajaba dina sare mah. tina padang bijil kanyataan. balik deui ka alam dohir. 106. sorot Hawaun geus pasti. sadaya anu kumelip. hanteu katepi ku akal. rai mun can mafhum. anu jadi hahalang ka Allah. nyatana tasjid tarekat. Hanteu kahartos ku pikir. najan rukun anu lima perkawis. asal asma tina cahya. enya ieu buktina wujud jasmani. ku asmana kitu. lumbrah geuning kitu. atawa konci panyorog. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. sasat Allah jeung Muhammad. da lebah sare mah poho. 98. Henteu pisah dzatna Maha Suci. Sabab eta bibit nu kumelip. nya eta Mim He Mim Dal. Sungsum tulang daging sareng kulit. cahaya anu beureum eces. malah lamun dideukeutan. kudu keur nyaring mistina. dzat hartina kanyataan. sifat rupa eta hanteu salah deui.

118. kana parentahannana. rupana wujud manusa. dina nalika cageur mah. teu jauh sareng dzatna teh. Mun kitu kafiran pasti. dina keue aya halangan. nepi ka rek maot pisan. Rakana ngajawab deui. Tapi dina waktu gering. Dupi Iman hiji deui. henteu weleh . ka Allah mah sanes kitu. kapan aya ceuk Hadistna. 134. kabeh kudu pada terang. lamun teu acan paamprok. da geus teu bisa hudang. persasat nuduhkeun jalan. 117. da engkang bubuhannana. lamun ngelmu tacan kitu. kudu ngalokonan rukun. atina teu daek nyaho. 132. Sasatna kedah papanggih. Raina ngawalon deui. 128. kusabab geus kana ilmu. sareat ka tarekat teh. Allah nu pikeun ngahukum. kalawan ma’rifat heula. mung tasjidna tcan disebut. hiji Iman ka Yang Manon. naha Iman ka saha. Ari hakekat mah rai. tapi sahna eling kudu. 119. bagian ahli sareat. sumawon ku sareat teh. geus tangtu rai aya mah. teu ku lisan-lisan acan. Bener mun dina Agami. boh salahna boh benerna. sareatna hakekatna. keur ibadah ka Yang Agung. da teu kudu ruku sujud. nyawana teh kapidangdung. kitu eta ceuk dalil teh. Dal teh suku enggeus pasti. can ditarima ku Allah. 110. 115. jadi linglung rarasaan. paeh samemehna wafat. Iman mah geus tangtu terus. rai masih keneh helok. sadirina-sadirina. batal haram jeung makruhna. Raina lajeng ngalahir. lain perkara Agama. Agama sareat tea. hanteu beunang lalawora. lakonan sakuat-kuat. Iman kanu marentahna. geus Wahua wama’akum. aturan amal ibadah. perkara nyaho ka Allah. 114. eta dzatna Gusti Allah. engke di alam Akherat. kahiji Iman ka Allah. Bari leumpang bari cicing. laku ucap anu aen. Kapan ari Iman rai. kudu dicarios bae. lain kudu sapertos. aya dua perekara. Antal Mautu Qoblal Mauta. dina keur nalika jagjag. 131. nu katinggal ku sadaya. atuh meureun poek bae. 124. dina salira urang teh. naon kanyataannana. eling bae hanteu pegat. He dada manusa estu. keur wujud taya halangan. nyarita pasal ieu mah. Imanna eta geus tangtos. 116. sanajan dicipta-cipta. rek eling ka parentahna. 121. rukun Islam anu lima. kantun Iman anu ka dua. nu henteu diwaktu-waktu. tegesna babar sapisan. 112. Kaduana Iman deui. parentahna Gusti Rasul. 127. anu sakitu suhudna. teu acan katinggal ku soca. hanteu ngarasa papisah. keur cageur keur gering komo. kanu baris disembahna. wujud teu bias migawe. ti dunya teu meunang salah.pamuka lawang Akherat. da can nyaho ti tadina. keur kapercayaan kitu. tah kitu rai nyatana. Qur’an Nul’adzim kasusul. 136. 120. salawasna moal pegat. ku rai tacan kaemut. teu meunang aya rasiah. raina lajeng ngawalon. Teu aya gunana jalmi. lakonan waktu lima teh. rukun Islam anu lima. sababna tacan ma’rifat. bibitna sagala rupa. Naon nyatana di diri. Raina ngawalon deui. urang ninggal tanah Mekah. saperti ayeuna urang. kudu papada duaan. perkawis Iman ka Allah. ngalakonan Sembahiyang. Ari geus katimu tasjid. Sumawon Iman ka Allah. da hanteu kudu jeung praktek. masih keneh bias nangtung. keur pikeun sarerea. nyaeta eling ka Allah. 137. pipilueun ngahukuman. lain hukumaneun jalma. kahartos Mim He Mim Dal. ceuk rakana tangtos bae. 129. 113. jeung buktina nu diditu. Tapi kudu bisa mati. muga ku engkang diwejang. Mimiti Ru’yatullahi. rai parantos mangartos. 130. Mim the nya sirah urang. anging Allah nu uninga. 125. nya Marotan Wahidatan. jalanna tina tarekat. kumaha arek elingna. aduh engkang nuhun pisan. sidik ku panon kapala. Raina ngawalon deui. nya kana dzat sifatna. panutupna lawang dunya. kana dzatna jeung sifatna. kudu bae dua-dua. teu tiasa ngalakonan. kudu daraek ibadah. siang wengi reureujeungan. sabab eta mah Agama. Sababna enggeus ngahiji. anu kudu dilakonan. ku awas panon atina. Numatak urang mah rai. tanda-tanda elingna teh. 135. kang rai nembe mangartos. rek eling ka Maha Agung. mung aya deui pihatur. weleh geuning pasalia. Teu Iman ka parentah Gusti. badanna geus ruksak kabeh. sidik henteu mangfa’atna. teu acan pisan kapaham. hanteu bisa walakaya. 140. sabab teu aya cirina. Tapi kade salah ngarti. sunat farduna sakabeh. pikeun kayakinannana. jalan tuduh Agama. ulah kapambeng ngawuruk. sabab kumaha rek Iman. da ari sareat mah. mangsa bodo Gusti Allah. 111. geus teu bisa walakaya. kudu ku awasna kalbu. kana rupa Mekah kitu. perkawis lafad Muhammad. Asal geus ma’rifat jati. 122. 139. 123. naha bet aya rasiah. eling bae salawasna. Iman kana Parentahna. 138. Sarat sah nyembah ka Gusti. ayeuna mah moal samar. hartina ninggal dzat Allah. Jadi geus kaluar garis. najan nepi ka ayeuna. Ceuk rakana pasal tasjid. atuh rek eling ka naon. anu parantos diwejang mah. rakana enggal ngajawab. tah dalil eta saksina. sanajan badanna ruksak. mung engkang moal tiasa. Iman teh urang pigawe. mun prakna tah kudu kitu. nya meureun nyasab jadina. cicing leumpang diuk nangtung. Fidun’ya anu kasebat. dina wujudna manusa. Kapan geuning eta bukti. tarekat sareng ma’rifat. nuhun Alhamdulillah. Ngan karek asmana badis. atuh teu Iman mun kitu. kana parentahannana. kieu rai mun can terang. lafad Muhammad eta teh. ngan kudu menerkeun laku. paeh henteu reujeung Iman. geus tepi ka asal Qur’an. moal samara moal hilap. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. 126. Gusti Allah nu kawasa. buktina pasuhud-suhud. 133. ceuk rakana moal pegat. sabab rasiahna guru. bagian ilmu eta teh. kapan dina Hadist oge. Mim akhir bujal manusa. kakara bisa kasusul. kumaha mun geus teu kuat. kudu nurut kitab Qur’an. teu bisa balik ka asal. Mereskeun jalan Agami.

Sajarah anjeuna pasti. moal arek asa-asa. nu muruk bangsa manusa. saheulaeun Nabi urang. lahir batin geus kamafhum. dalil mah Qur’an nyatana. Ditetepkeun bae Hadist. sareng ngajadikeun makhluk. tah kumaha bedana. utusan Allah ta’ala. kalintang abdi sesahna. Terus kan Nur Jeng Nabi. 153. Geura dangukeun ku rai. sagala pangakuan. nu matak teu ku sowara. 169. 164. dalil pangandika Allah. Ari sundana teh Hadist. bibit nurunkeun manusa. nu parantos kalakonan. 170. teus nepi ka jadina. bener teu nganggo sowara. nyaurna ku basa Arab. 151. 145. ngadak-ngadak anjeuna teh. bisa balik ka asalna. sanajan Saumur hirup. nyaeta Nur Muhammad. bibit nu kumelip kabeh. Kapan sidik Kangjeng Nabi. seja diestokeun pisan. nyarioskeun ti awalna. nu matak hanteu disebat. 154. ngan dika Gusti Allah. Gusti Usman nu nulis teh. geus nyayang kana sungsuwam. sanajan aya hurufna. kitab Injil katiluna. geuning naha teu disebut. 160. hanteu arah engon kitu. nya nuhun Alhamdulillah. 148. caang padang narawangan. 165. tapi Kangjeng Rasulullah. Tah kitu ngandikana Gusti. nyarioskeun geus akhirna. 156. tapi kieu bedana teh. hanteu aya papadana. 171. kang rai hayang terang. pangkat Nabi kasebatna. Saha nu mere warti. sasaur-saur Jeng Rasul. dalil mah nu heubeul tangtos. anjeuna enggeus misaur. Teu huruf sowara deui. Tapi naha Kangjeng Nabi. sumawon make huruf teh. hate masih kalangkabut. anging ku terbitna hate. tina Qur’an Nul’adzim teh. eta teh nyaurkeun naon. awal akhir dicarios. teras dicatet ku Usman. tapi upami percaya. 163. nu ka anjeuna miwuruk. kitu deui Zabur Toret. hakekatna di urang. Hadist bae disebatna. sabab manus amah mohal. ka sahabat nu opat teh. nya eta nu anyar tea. nyaurkeun sadayana. 157. 162. nepi ka kiamat pisan. mani cirambay socana. kana kadimna Jeng Rasul. pangandika anu anyar. teu aya anu kalarung. kieu rai mun can terang. tapi eta dina Qur’an. ulah ngan ukur basana. disebatna Kalamullah. rai masih keneh poek. 143. hanteu sami sareng Qur’an. di badan urang sapata. bet sagala uninga. tina Johar Awal tea. 155. 144. rek naros rai ka engkang. 146. kapan geuning eta Qur’an. naon kanyataannana. bade tumaros ka engkang. bray bae sagala terang. moal taklid moal bohong. Kedah geus di dahar misti. sabab Ijnil Toret Zabur. geus sumurup kana kalbu. nyariosleun Wal Awwalu. 161. kabeh aya dina Qur’an. teu aya nu ngawartosan. meunang nurun tina Qur’an. manusa kedah kituna. mimitina ti Nabi Adam. lantarannana ti engkang. Allah anu Maha Agung. margi rai tacan ngartos. ibarat nyebatkeun cau. naha ari Nabi sanes. ngadamelna Injil tea. kaluar ti Kangjeng Rasul. sarua pada utusan. nya jadi kitab Qur’an. Ceuk rakana bener rai. naha bet dibeda-beda. Qur’an teh damel sahabat. jadi anjeuna mah notok.reureujeungan. yen eta Kalamullah teh. yen eta dalil Qur’an. Sareng kapan saur Hadist. Padahal Kangjeng Nabi. yen bakal kitu jadina. 168. terus disaurkeun pisan. naha ari Nabi sanes. sapertos Jeng Nabi Isa. rai aya kadar ngartos. Ngalahir deui kang rai. nyaeta kana manahna. malah basana ge Arab. pangandikana Yang Agung. kapan make huruf eces. Mung ayeuna aya deui. boro-boro nu geus tembong. dina badan sakujur teh. kitab Hadist anu tilu. jol tiasa sasauran. nanging ti Allah ta’ala. kapan kedah sareng sahna. unggel dina lebet Qur’an. sabab ngandikana Allah. nepi ka akhirna pisan. kapan sami pangkat Rasul. 149. kudu buleud nya percaya. Sadayana jol kaharti. 142. turun ka para Nabi kabeh. Raina gumujeng manis. 167. sagal geus kauninga. tah eta naon nyatana. sakur piwuruk engkang teh. Mung ayeuna aya deui. kapan teu daya teu upaya. tunggal utusanna Allah. bakating tina karaos.nerangkeun yen Maha Agung. Kaopatna Qur’an nami. rek nyaritakeun rasana. 166. Jadi ngandikana Gusti. kaduana kitab Zabur. sumawon make huruf teh. memeh aya awang uwung. 158. 159. moal robah patekadan. bisa nyaritakeun kitu. Maparin caangna ati. 150. malah sumpingna tipayun. hanteu naros ti manusa. bade tumaros ka engkang. sapertos Jeng Nabi Isa. percayana masih mangmang. teu kocap aya guruna. tina kalangkung karasa. 152. boh kesed boh amisna. margi Hadist enggeus nyebat. Barina ngalahir deui. nu teu huruf teu sowara. geuning kitu asalna. teu acan tetep mikiran. Raina ngawalon manis. dalil pangandika Allah. Sieun jadi kufur kafir. pasal ka dalil Qur’an teh. kumaha da can karaos. tah kitu rai sababna. padahal Nabi Muhammad. pangandika anu anyar. yen eta pangandikana. rai mah ku hayang dumuk. Rakana ngajawab manis. Saha jalma anu mungkir. kufur kafir kasebatna. ngan cumah maparin caang. kakara sah pangakuna. 147. nu aya salebet Qur’an. dalil pangandika Allah. boh amisna boh kesedna. hal eta kitab nu opat. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. midamelna Injil tea. 141. hanteu sowara huruf. ngajadi alam dunya. kakara bisa kasusul. ku salira anjeuna teh. nyaeta kiamat dunya. kapan Qur’an mah eusina. nyatet saur Rasulullah. Dicarios ku Jeng Nabi. tapi aya deui kitab. kapan sidik caang eta. hanteu percaya ka Qur’an. Terus Babu Hawa deui. ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tetep disebatkeun Hadist. . nyaritakeun rasa cau. ayeuna mah moal samara. margi kahartos percaya. ayat-ayat nu kasebut. sadaya hanteu kaliwat. lalakonna dicarita. sanajan nu teu acan. naha bet hanteu disebut. hiji ngaran Toret tea. jeung teu nulis teu papan. kana Qur’an Nul’adzimna. kapan Jeng Nabi Isa ge.

sato-sato ge aranakan. teu butuheun kunu muji. lamun aya keneh pambrih. da kabeh kagungan Gusti. nyaeta nu ngaran Hadist. barang enggeus lami. bet bijil awasna geuning. sugan kieu kersa Gusti. sarebueun alam dunya. henteu kenging mungkir deui. moal hanteu aya pambrih. bener ceuk dalil teh tadi. 184. katuangan warna-warni. ngersakeun Gusti Yang Widi. 196. pasal kitab anu opat. keur waktu gurujag lahir. asa kabireukan teuing. Rakana engal ngawangsul. 201. nafasna mah ongkoh bijil. Meureun aya sabab tangtu. 181. dalilna teh Qulu nafsin. Allah ta’ala taya kabutuhna. 204. 189. da moal enya mubadir. sidik pisan jeung buktina. 198. estuning aenal yakin. langgeng hanteu owah gingsir. nyieun sarebueun kali. sanyatana dina diri. tanda bedana jeung Gusti. sanajan kersana Allah. 187. najan alam dunya rai. sundana teh eta dalil. 200. Rakana mesem ngadawuh. kanyataan dina diri. awalna nu pangheulana. hiji pasal nu can harti. tapi engkang mah sok nilik. 205. 203. teu butuheun kunu ngaji. Aya orok-orok pupus.Kinanti 172. 174. aya nu geus aki-aki. Meureun ku rai kamafhum. langgeng teu keuna ku ruksak. 191. sesek moal aya tempat. pasal tadi Gusti Allah. seuri ngeunah bakat harti. sumuhun saur kang rai. 188. 173. najan seueur nu dipeuncit. anu tiheula ayana. ceuk engkang mah anu yakin. Ting torojol ting palentung. cik geura terangkeun engkang. lamun hawadist teu ruksak. kumaha sabab-sababna. pinuh temen ieu bumi. 183. paninggal sareng pangucap. Tanda bedana Yang Agung. sareatna anu nyata. ana kitu nyaruaan. Zabur pangucap pribadi. ampir pinuh ieu bumi. Naha engkang bener kitu. pangdangu anu kahiji. yen sakabeh kudu mati. nyaeta ngaran hawadist. naon kabutuhna Gusti. kabutuhna Gusti Allah. naon nu jadi sabab. Injil nyatana paninggal. nyaeta pangdangu urang. dina hal sabab-sababna. 182. Allah geus maparin jangji. 206. 199. tapi teu kurang nu datang. aya deui nu can paham. Rakana lajeng ngawangsul. Rakana walon jeung imut. Raina enggal ngawangsul. 179. ceuk engkang mah masih aya. Kitu deui dina pupus. sanes nu sifat kawasa. mun ngan sakitu sababna. ka sakabeh anu anyar. baham ge bisa wawarti. sifat Goniyyun ceuk Hadist. Naon maksadna Yang Agung. aya nu geus jadi bujang. hartina teh Allah beunghar. Ngan butuh teh ku wujud. kalebetan aci. kedah wae osok wafat. naon margi teu sarua. eta mah entong dipikir. ari keukeuh-keukeuh teuing. geura dangukeun ku rai. Raina ngawalon nuhun. nya eta nu anyar tea. 195. Saur rai lamun kitu. Allah sifat Baqo pasti. rehna dina umur jalmi. tina kaluat si Bijang. kasauran teh bet yakin. 175. Mung awon teu kapiunjuk. teu ku naon-naon deui. perkawis pang Gusti Allah. anu matak kudu wafat. ku engkang kedah di dadar. aduh engkang sidik pisan. 185. kabutuhna Maha Suci. reujeung sakabeh hawadist. samangsa-mangsa keresa. nya danguna jeung tinggalna. tangtos aya sabab tadi. 193. karaos kabina-bina. ayeuna baris didadar. 202. nu karasa sareng bukti. aya deui nu can harti. sinarengan aci cai. Ayeuna gaduk piunjuk. Naha matak naon atuh. baham teu bisa wawarti. anu pangheulana leungit. ka rakana bari seuri. sarua jeung Maha Suci. sifatna hirup kang rai. sakebeh awak-awakan. mo hilap saumur hirup. Gusti anu Maha Suci. cepil kaluar danguna. yen kudu ngarasa mati. atuh lamun kitu Gusti. cepil teu aya danguna. upama jalma teu wafat. hanteu aya kabutuhna. hanteu seueur ngan sarupi. rakana lajeng ngajawab. kapan buktina di dunya. ku rai hoyong kaharti. Nafas mah geus jalan terus. Pendekna sakabeh makhluk. Malah dalil oge nyebut. eta hanteu salah deui. teu elat-elat nu bijil. Pasal dina pangkat mahluk. nandakeun butuhna Gusti. tatangkalan nungtut jadi. pang sok ditungtungan mati. Ari eta mah nu tilu. 178. Mimiti Toret dicatur. 192. sumawon keuna ku mati. jalma pada aranakan. Kapan ceuk dalil teh kitu. kersana Gusti Yang Widi. kitu rasiah Yang Widi. kabutuhna Maha Suci. disebatkeun awal akhir. teras nyaur bari manis. Tapi kabutuh Yang Agung. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. hanteu meunang nyaruaan. beda-beda umur jalmi. atuh Gusti Maha Suci. Raina mani ngagukguk. taya kabutuhna Gusti. supados rai mangarti. teu butuheun ku Ulama. 197. Numawi Qur’an disebut. 186. Ceuk raina naon atuh. Qur’an mah pangangseu rai. pangheula ayana pasti. Bukti anu ngajarentul. kieu rai mun can harti. anu pandeuri datangna. ucapna pon kitu deui. 194. hanteu kasebutkeun beunghar. nu keur tengah . ulah ngajadikeun bimbang. ngalegaan alam dunya. jeung daikatul mauta. da kitu kersana Allah. samangsa-mangsa keresa. teu butuh kunu ibadah. Raina Lajeng ngawangsul. 177. Tah naon sababna kitu. leres mun kitu kaharti. 176. make mere katetepan. kanyataan dina badan. tah eta nyatana Qur’an. panon teu awas ninggali. sakumelip tujuh bumi. ti barang gurujag dohir. moal mubadir Yang Widi. akhirna oge teu lepat. Pang ngersakeun kudu mati. 190. kahartos ku tuang rai. pangakhir-akhirna leungit. kana ati tuang rai. aci seuneu angin tanah. Ceuk rakana mangga atuh. Sifatna nafas geus tangtu. moal datang ka teu jadi. rakana ngawalon manis. 180. nu tadi disebat dalil. aya sababna nu penting. tah kitu sababna rai. ah engkang mah sok murtad. lami-lami eta soca. rai enggeus lieur teuing. saparantos barang tuang.

kasauran engkang tea. timana asalna jadi. mahi ku lima perkara. muga ku engkang diwejang. sagala ge moal jadi. perkara murahna Gusti. bener karaos ku rai. hirupna mah tetep pasti. da kapan ari hirup mah. ulah rek kaliru rai. asihna Gusti Yang Widi. kani’matan kagenahan. Piwadaheunnana hirup. bijil kani’matan sami. langgeng teu keuna ku ruksak. Ku urang kudu ka ilmu. tanda taya hirup pasti. Bener bae opat puluh. nu matak sok tereh mati. pikeun mikir Widadari. papada bisa ngajadi. pada bisa usik malik. sihoreng bisi manular. nyilokaan kani’matan. 208. ulah siga pilih kasih. kumaha kira-kirana. Ceuk rakana mun can mafhum. 232. kabirahian nya ati. kapan geuning anu mati. Tepi ka akherat kitu. Ceuk raina langkung nuhun. ka sakur anu kumelip. jadi kulit awak urang. nyaeta ku dzatna Gusti. 225. bener pisan tangtu aya. sanes pangersa Pangeran. ka sadaya makhluk Gusti. 228. paingan bangsa Walanda. sato-sato kitu deui. naha bet ngabeda-beda. anu ibadah ka Gusti. can tetep kapercayaan. Saupami taya banyu. Rahman Rahim Maha Agung. nu sami teu pilih kasih. nu tadi asal ti dohir. umurna teh hanteu sami. yen jalma Iman pinasti. aya deui anu can harti. di urang ngajadi tulang. tah eta kumaha margi. 227. kieu ari sayaktosna. nu rata ka sadayana. nu ngaran Wadi jeung Madi. anu opat Widadari. Nyatana diurang sungsum. urang bisa hirup rai. 207. tatapi eta munasif. ari Madimah asalna. masih keneh bingung pikir. asih ka sadaya sami. jeung teu keuna ku maot pasti. tangtu babari bobona. mere hirup kasadaya. teu ngupingkeun Widadariwidadari lalakina. ceuk Hadist teh Widadari. Seueurna teh opat puluh. dipapag ku Widadari. Tatangkalan moal hirup. geus ngayakeun lima rupa. asal naon nu ngajadi. anu ngaran mani tea. kalimana matahari. 209. matak hirup mah teu robah. nya ieu wujud jasmani. saur . nyaeta nyawa geus pasti. 229. eta teh rai siloka. ibarat dina kai mah. kumaha buktina murah. dina waktu tadi bijil. Kapan istri teh geus tangtu. ka deudeuh jeung kacintaan. jeung teu kening ngora-ngora. Allah tetep bae asih. nu paeh tea mah raga. Ceuk raina kuma atuh. pang mapagna Widadari. kumaha buktina asih. 241. pikir sing nepi kaharti. Rakana lajeng ngawangsul. ngan wadahna anu teu kuat. Wadi teh asalna rai. 242. keur nuju aya kasakit. bungkusna eroh jasmani. ayeuna mah rai harti. sabab eta asal mani. 220. mungguhing di alam Akhir. ceuk raina masih heran. 231. 235. ari Widadari tea. hanteu usik hanteu obah. jeung lalaki sama timbang. rek naroskeun anu tadi. sifat kasukaan ati. Kapan istri ge geus tangtu. nu rata ka sadayana. 239. nya eta badan jasmani. dupi Mani asal cai. najan geus kasebut mati. geura mun taya sarupi. eta kamurahan Allah. teu aya cai sarupi. Widadari isteri wungkul. Maningkem kaopat deui. nu papak kasadayana. dipapag ku Widadari. Lamun getih Rama Ibu. Ayeuna gaduh pihatur. nu karasa anu bukti. ti dunya nepi ka batin. di diri urang pribadi. ganjaran ti Maha Suci. kabagiannana pasti. 226. saperti kieu deui. rai ulah belet teuing. 218. Tapi rasa ge pang hirup. naon kanyataannana. rupi-rupi teu sarua. pasal eta Widadari. cacakan taya sarupa. kadeudeuh pangambung rai. rehna eta Widadari. hiji kangeunahan baham. 238. 234. 240. ka anakna peribadi. kudu papay mimitina. Kantun asihna Yang Agung. 217. nu kumelip jero bumi. Kurungannana nu pupus. kapan tadi Gusti Allah. rupa istri nu gareulis. yaktos mah opat siki. 222. 243. Tah kitu sababna makhluk. lantaran piwejang engkang. hanteu salah aci angin. ceuk raina matak heran. nu kasebat Wadi Madi. anu kurang kuat rai. sakitu ngurusna diri. 230. roh jasmani teh nyatana. Dadamelan Rama jeung Ibu. Mani maningkem terasna. kosong hanteu aya eusi. kawas anu pilih kasih. 221. Rakana enggal ngawangsul. 219. geus koropok ti tadina. 223. Tilu bumi opat banyu. asal aci seuneu tea. 216. nu matak sok tereh mati.tuwuh deui. ngan alamna salin deui. Naha kersana Yang Agung. naha bet hanteu ka kocap. tah eta nu kurang kuat. sifat Baqo enggeus pasti. Mani anu katiluna. Hadist enggeus mere terang. kapan tina opat tea. boga ngeunah jeung teu ngeunah. 233. dua kani’matan cepil. asa sidiksidik teuing. jadina di urang daging. Atuh jadina teh tangtu. uteuk tongo walang taga. Timana asalna dumuk. istri nu meunang Iman. Lamun ruksak eta hirup. Enol mah da nalapung. kapan jalma the sok mati. tangtos ari maot tea. sami teu aya bedana. 210. teu aya hirupna pasti. panjangna pondokna deui. Rakana lajeng ngawangsul. 211. umurna ge moal lami. pikeun sahiji manusa. Rakana lajeng ngawangsul. lamun arek boga rabi. Getih kudu jalan alus. moal aya anu hurip. asal tina aci getih. pikeun mapag para istri. hal perkara anu hilang. mun enya kersa Yang Widi. kabungahan soca rai. Widadari anu katilu. Rakana ngajawab terus. seueur nu lakon Agami. Allah milu ruksak pasti. Widadari nu kaopat. ari nyawa teh nya rasa. 212. rasana mah tetep aya. Nu ruksakna teh ngan wujud. lamun rai teu uninga. 214. ka sadaya murah asih. 215. tah kitu eta kang rai. ceuk raina moal bisa. naon nyatana anu yakin. rai dina lebah dinya. keur getihna hanteu sehat. nya manina ge teu sehat. rai tiasa ngaharti. Raina nyaur jeung imut. 213. Maningkem mah aci bumi. meunang ganjaran Akherat. anu teu dibeda-beda. hiji seuneu dua angin. kadang kala seueur istri. sareng kalangkung gareulis. 224. sabab ngahirupan rasa. najan sireum tongo reungit. 237. 236. kacampiran ku panyakit.

nembe ayeuna kapanggih. 270. nyatana dibadan urang. nu nyebat nyeri dengena. ngadangukeun anu nyuling. Lian ti waktu ayeuna. supados kahartos pisan. 266. nepi ka kiamat pisan. atawa kueh persetik. poma-poma rai ulah rek kaliru. lian ti salira engkang. moal aya tangtu lebur. saur raka naha rai sok ngadangu. 252. 254. Ceuk rakana Insya Allah. kitu deui nu kaopat. piraku hanteu kaharti. matak ngahudang birahi. kedah diterangkeun deui. buru-buru geura putus. naha iraha jamanna. Maha Suci anu mana. 268. kang raka bubuhannana. bener mulyana teh sidik. 257. 262. Rakana lajeng ngajawab. 264. naon bae anu seungit. ceuk raina nuhun pisan. sihoreng aya nyatana. deudeuieun karasana. upami ngangseuan minyak. Maha TInggi kaopatna. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. Ceuk rakana Maha Mulya. sadaya parantos sirna. henteu aya alam dunya oge sepi. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. perkawis Yang Maha Agung. geuning bukti nafas teh tara belewuk. aya kanyataan dumuk. luhurna tanpa wangenan. ku bakat tinggi-tinggina.rakana pan nyata. naon bae kaanehan. Namung rai mo kapalang. pasal eta ku rai teh geus kaharti. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. 259. pangdenge teh salawasna tara gering. lamun kang rai ninggali. rajeun oge nyeri ceuli. saur raka nyatana pangangseu rai. Saur rai nuhun pisan. pangkatna teh Rohullahi. raos ceuk rasana cepil. lamun aya muga ku engkang pitutur. ulah bosen ngajawab. eta nu pang sucina. matak nyelengit nya ati. Nyatana Mim He Mim Dal. Ceuk raina geus kapaham. nu katilu Maha Suci. dulur abdi ngan sahiji. naha kumaha mulyana. pangkatna Habibullahi. 261. naon kanyataannana. 245. 247. kantun anu genep Rusul. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. Kangjeng Nabi kagenepna. leres hanteu pilih kasih. sing nepi kahartina. puguh bae aya buktina mah. malah- . Hakekatna mah berjalan. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. kadatangan lauk hayam. 246. 249. atuh saha anu arek mere pitutur. teu hasil mun teu jeung bukti. nyatana pangucap tangtu. masih aya nu rek ditaroskeun deui. salah bener oge tangtu. salamina moal matak jadi ilmu. nyatana di badan urang mun teu salah. Sabab mun taya utusan. terus bae nepi ka poe panutup. teges Mulya tara kasebut-sebut. langgeng teu owah teu gingsir. sumuhun saur kang rai. 265. nafasna dina pangambung. 267. kantun nu kaduana. ceuk raina kuma sabab. ulah kapambeng miwuruk. Ceuk rakana tina dangu. anu gedena sakitu. ceuk raina can kaemut. teu hasil mun teu harti mah. kaluar jerona deui. Geus tangtu resep kalangkung. 255. nomer hiji Nabi Adam. Mulya bae salawasna. 253. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. kitu deui tina soca. nyeri denge tara aya. 260. nembe terang ayeuna karek kaharti. karaosna raos tangtu. 258. tanda ku agungna leuwih. sadayana oge natrat. Dupi Rusul katiluna. malah-malah Asma Allah ge disebut. kieu abdi nya kabingung. moal ngewa sumawonna lamun bendu. make sirah dada suku. nu pupus mah majajina. Meureun ni’mat nu kadangu. mikawelas engkang teh ka diri rai. raina teras ngawangsul. upami baham kang rai. masing tutug ulah aya nya kabingung. naha eta basa opat perkawis. sadayana geus lastari. Ceuk rakana kapan nyata. ayeuna mah kahareti. sanajan tara dikumbah. geuning bukti eta langit nu sakitu. Nabi Enoh nu kadua. boh barang boh rupa istri. teu robah utusan Gusti. carioskeun hiji-hiji. Ayeuna nu katiluna. moal bosen engkang mitutur ka rai. tina pangambung ge bijil. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. Widadari tina cepil. 271. dijawab sakuat-kuat. 256. malah osok hayang deui. 244. eta nu pangluhurna. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. Anu luyu nu karasa. nafas mah tetep beresih. yaktos ari dengena mah. Kaanggseuna raos tangtu. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. ayeuna nu kadua. nya eta wujud jasmani. tah eta hawadistna anu pupus. 248. Ceuk raina leres pisan. kaduana Maha Mulya. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. geus taya utusannana. atawa tembang nu ngunah. bakating raos-raosna. 269. miwejang ka diri abdi. Pangkur 250. ngamudarakahkeun ili. moal enya geus taya utusan Gusti. tadi aya babasaan. opat rupa hiji basa Maha Agung. meureun rai osok mendak. ku tingal mah geus kaberik. kahartos ari kitu mah. nyaeta nyatana pangdangu rai. istri pameget ge nampi. nu kaopat Nabi Musa. babarkeun bae sadaya. Nu teu beda sareng urang. Cacakan teu kahalangan. ku engkang terangkeun deui. ulah ngan babasan wungkul. bilih kabujeng ku wafat. 251. naon bae rupi-rupi. bakating resep ninggali. ceuk raina aduh leres geus kaemut. nyatana paninggal tangtu. diucapkeun sadayana. ku awas tangtu kasusul. nu kasebat Maha Agung. Rakana teras ngajawab. mun ngapalkeun bae asma. nu sarupa saperti wujud kang rai. atanapi wungkul basa. Ganjaran ti Maha Agung. kalimana Nabi Isa. 263. tapi ayeuna geus pupus. Rakana enggal ngajawab. Rusul mah hanteu wafat. di diri urang pribadi. dilisankeun ku pangucap. saluhureun langit ge tangtu katepi. mugi raka ulah bendu. nya eta kiamat tea. kapan Rusul mah teu pupus.

nyaeta dzatna Yang Widi. Ngawalon raden Muslimat. ari Isa Rohullohu. moal bangga cara tadi. ceuk rakna kapan nyata. malah matak jadi murtad. 286. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. mung naon sanyatana. matak doraka kasiku. 275. teu acan Islam satuhu. Ti luhur sahibas sirah. ku tapa mang taun-taun. Ari anu kaopatna. Ceuk rakana bener pisan. asal Adam Hawa pasti. ti handapna sahibas suku deui. Eusina maung jeung badak. gajah oray nu kalangkung marantih. taya lian ngan ku rasa. Adam eta nyata di badan sakujur. lamun hayang kana kasampurnaan diri. kumpul dina hirupna. kapan ari geus bersih mah. meureun ari hasil mah. tapi teu weleh disorang. leuweungna enggeus dibasmi. Dupi Musa Kalamullah. pikeun umat Kangjeng Nabi. mung aya keneh kabingbang. sabab moal salah deui. geus jadi Islam sajati. ngan sakali ngadamelna. wujud ngokop ka kahayang. ku urang mah moal kaberik kasusul. Bakating ku ngabelaan. 288. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. tangtu bangga liwat langkung. Raina mani ngalenggak. tatapana naunan. Pokna teh eta mah ujang. leleberan tina karamatna Wali. 285. kudu bae netepkeun heula rai. eta mah ilmu Laduni. cara wali waktu tadi. ku aranjeunna can kasusul. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. kitu hanteu salah deui. Ceuk raina leres pisan. iradatna Gusti anu Maha Agung. Nya tanahna pikeun urang. geus kapikir ku rai eta Kiyai. jadi bae mung teu acan jadi utami. saestu henteu khianat. 276. 296. wawakil Allah ta’ala. enya eta Adam Khalifatullahi. hayang sampurna pribadi. Nyieun jalma ku jelema. iradatna Gusti anu Maha Agung. da ibarat keur ngabedah. nya sajatining Syahadat. Padahal geus masyhur pisan. 295. najan ieu wujud oge nu nganggung. 289. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. sanajanna Gusti Allah. Eta kaliru pikiran. enya eta kana sajatining hirup. sifatna aya diurang. nu masih gumelar dohir. 287. pira urang mah ngan macul. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. bisi kabendon ku Allah. nya awasna panon urang. ukur macul moal sakumaha ripuh. katilu asmana deui. 283. nyatana teh enya eta wujud. 293. lain ngan keur salirana. najan geus jadi Ulama. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. sabab bisa ma’rifat. 279. nuhun engkang Adam parantos kaharti. kapan geus aya rukunna. sifatna Allah ta’ala. taya nu dipinding-pinding. 278. bukti kapan fangu sareng tinggali. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. enggal bae ku raka teras diwangsul. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. Dupi eta rasa tea. ceuk rakana mun can harti. hana cukup ke pangucap. 291. tangtuna tinggal di dunya. ilmu Wali eta mah. 284. neangan jatining hirup. naon atuh hakekatna dina diri. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. tatapana taun-taun. nu kagenep rusul ngagulung. tina nyaahna kalangkung. hakekatna para Nabi. taya deui kua anjeuna nu dituju. urang mah kantun maculna. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. bakat ku hayang ma’rifat. hanteu sakumaha bangga. hanteu aya barang anu dibuni-buni. Nyatana pangdangu urang. 280. bibit manusa saestu. 272. 290. Wali eta nyusulna tarekat jati. hanteu beunang diterangkeun pamali. 281. kitu Allah kawasana. angsu ucap pon nyakitu. ayeuna nu kaduana. tangtu bae tadina mah para Wali. mun ditaros anu penting. bungbang lenglang sadayana. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. tah eta nyatana Adam. Sihoreng teh ayeuna mah. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. bukti sadaya manusa. pangangsu hakekatna. hirup ngokop kana rasa. Kitu rai upamana. 273. ari eta hakekat Muhammad Rosul. nyieun kerud nya ku kerud. ilmu wali nu geus sidik ditampi. karek dina kaomna. sarua jeung Wali tadi. arek maca Syahadat kalimah kali. wajibna mah kedah ngarti. duh engkang rebu kasuhun. ari rasa ngokop deui kana wujud. netepkeun heula dzatna. kudu tampa warisan ti Wali-wali. da maca mah Ferduna. kana nafsu opat rupi. hakekatna Enoh Habibullahu. Estu saterus terangna. numawi kedah disusul. ku jalan tarekat tea. taun-taun sangkaannana teh kitu. nya rasana wujud urang. kaduana netepkeun sifatna kitu. 294. eta adegan rai. 299. sabab mohal tarekat dicandak pupus. nu bakal sampurna puguh. disidikna para Rasul. sabab eta ilmu Wali. pikeun nurunkeun manusa. enya eta ma’rifat jatining hirup. teangan tarekatna. Jadi kadieuna umat. dipiwejang ku engkang anu saestu. 292. lamun karek bisa maca bae wungkul. rai teh untung kacida. Sabab Wali sadayana. ari eta nu katilu. pedah Wali sok tatapa. Raden Muslimat ngajawab. nyieun domba tangtu ku domba deui. beresih taya nu kari. urang ge kudu tatapa. 298. kieu rai mun can terang. 274. enya eta Enoh Habibullahi. kapan eta hirup ayana geus tangtu. tatapi sakali mahi. kitu sanyatana rai. 297. Ibrahim Halillullah. ku Allah nu Maha Agung. sasat saadegna wujud. naon nyatanadi urang. moal saperti kapungkur. teh . pang bisa nangtung jeung usik. 277. sakalintang hayang terang. Pasal eta Nabi Adam. umat-umat nu daratang pandeuri. diterangkeun sajelasna. nuhun pisan ku rai eta katampi. Panghulu Rosul sadaya. Raina lajeng ngajawab. diestokeun lebet kalbu. tina bakat Wali eta. Rakana enggal ngajawab. buktina teh para Rusul. hakekatna nya pangucap kang rai. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. teges Khalifatullahu. 282. jeung sagala tatangkalan. nyaeta nyatana hirup. nu gede kaliwat saking. sabab leleberannana. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. taya nu disumput salindung. nyaah ka umatna Gusti.malah geus kumpul di kang rai. asupna teh kana rasa. kahiji urang teh kudu.

Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. lamun kitu kawas ngaco. Waqodri wasorihi teh. panngna abdi percaya teh. 314. dipaparin pangkat. Saur raka kieu rai mun can mafhum. 306. papay heula tina dzatna Gusti Allah. Sareng ngutus naon tea. ari sundana mah. anu genep tea. da dunya mah damelan teh. percaya kana naon. samangsana aya. jeung kaula satemen-temen nyakseni. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. 333. teu aya kebatna. sing sidik kanu diutus. asup ka Naraka. nampa leleberanna ge. 305. Ari dzat teh nyaeta . 321. Minallohi ta’ala eta disebat. anu kagenepna. Anu katilu Wakutubihi disebut. numawi wajib kapendak. eta pangakuan rai. Kumaha netepkeunnana. da manahna nyaah ka umat sadaya. eta teh utusan Allah. 309. sugan teh cukup ku rukun. geus taya antarana teh. 315. 320. leleberan ilmu Wali nu baheula. sing sidik sarta sing yakin. sareng wujud manusa teh. ka Allah ta’ala. waktu maca Syahadat kalimah kalih.geuning kitu rukunna. lamun tacan ma’arifat anu sajati. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. Lamun paham cara tadi bae tangtu. 317. 316. jadi mun ayeuna urang. tapi pang percaya. ku Syahadat ge sahiji. mawa sasar kanu bodo. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. dina Qur’an geuning dalilna disebat. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. mangga engkang rai paparinan terang. dikadarkeun bisa mangih. kana dzat Gusti Yang Agung. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. tangtu meunang hukum beurat. ngajawab raina. lian ti Allah ta’ala. tilu taun mah geus pasti. satemen-temen kaula. Matak naon mun balaka bae atuh. Ana kitu eta omongan teh racun. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. 327. eta dzat nu Maha Suci. 312. pangkat Wali-wali kabeh. ‘alaihi kebatna. 313. 330. nuhun geus kapaham. 337. raina lajeng ngawangsul. saur rai percaya kana ayana. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. tangtu pisan aya anu ngadamelna. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. 331. da tunggal damelna. anu lima sihoreng teh gening kitu. sumawon kana sifatna. geuning Wali teh sihoreng. Saur raka ayana dimana atuh. yen tacan kapendak. Anu kadua kalimah. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. percaya rai hanteu asa-asa. bet make enggeus nyaksian. ayana teh Allah. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. ngabelaan umat kabeh. 307. Kapan ngaku geus nyaksian. ayana Gusti Allah teh. 311. ku tapa mangtaun-taun. ka Allah nu sayaktos. Kapan syahna saksi tea. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. Saur raka bener rai eta kitu. bet siga-sigana. sinareng Muhammad Nabi. diluhur langit tujuh teh. 324. Anu sakitu banggana. hal Syahna syahadat teh. ayana teh Allah. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. ari nu kaopat. Amantubillah eta teh. Warusulihi carios. Atuh untung sarebu kali nya untung. kapan sidik sundana teh rai kitu. na teu sieun ku hukuman. Wali teh maksadna. ngalakonan rukun Islam. 319. pek larapkeun lirik ka badan sapata. najan budak paham kitu mah geus boga. ngajakan cilaka. 335. kakara syah pang macana urang tangtu. Kapan kieu ceuk ma’nana. na kumaha ari saksi. 318. 323. nyarek ulah tulus rek neangannana. aqrob teu antara. keur naon aya dalil teh. min habril warid geus eces. 303. sing aya rangkepan. Gusti Allah ngan sahiji. nya paingan dibarerikna ku Wali. ku Wali sadaya. nu kadua Wamalaikatihi tea. kudu nyaho kalawan aenal yakin. 326. lamun kitu saksi palsu. Naha rai percaya bener saestu. 336. Saur raka naha rai ngan sakitu. toh pati jiwa raga. hayang Islam rugina kaliwat saking. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. 304. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. hiji Amantubillah teh. aya deui rai nu teu kapaham. ulah bet bolostrong bae. ilmu Wali lain keur ajieun urang. perkara Aing mah. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. sigana manusa nyieun sangrayan. na iraha rai tepang. ceuk rakana atuh gagal. sumawon kanu ngutusna. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. 301. jadi batur Idajil teh. 310. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. yen Kangjeng Muhammad Rasul. damelanna geus tangtu bae. pedah aya bimi langit sareng eusina. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. ari diboker eusina. abdi teu acan patepang. ceuk raina tangtu bae. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. 334. urang mah teu kudu nyaho. 322. saluareun langit ieu nu katinggal. pangasihna Allah. ngan lobana manusa sok salah tampa. ulah sok nyingsieunan matak murtad. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. 329. syahna sing kapendak heula. 328. 300. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. geus tara antara. geura pek lemesan. 325. sundana teh Syahadat kalimah kalih. syahna nya percaya. Ceuk rakana bener rai eta kitu. eta kitu manah Wali sadayana. 302. Saur rai aduh kutan. tacan katepi ku dewek. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. kaula nekadkeun kitu. Pucung 308. 332. kaayaannana wujud teh. nyarek diteangan. Masih aya antarana eta kitu. Aing teh reujeung maraneh.

meureun ayeuna mah. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. sareng manah engkang. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. ayeuna karasa. ngan sakitu teu aya rangkepannana. 374. 349. keur sare ge manjangan bulu mah teras. Nu katilu Isrofil nu kasebut. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. para Malaikat. Cek rakana lamun paham rai kitu. hanteu jirim saperti wujud manusa. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. aya patri moal arek paburantak. 379. Teu awewe sumawon pameget kitu. ka Malaikat Allah teh. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. sadaya pada mangartos. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. najan usik bulu oge. kapan tadi ceuk engkang ge. 354. sidik pisan usik the teu warna rupa. 368. tina nafsu dewek. boh beungharna boh miskinna sing narima. da katungkul maca bae. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. Tah nyaeta nyatana Malaikat. Ceuk rakana coba heula rai atuh. nu tara dihaja teh. eta bener tutulisan ti Pangeran. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. kudu ngajinis ngaji teh. 370. rukun Iman tea. 375. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. Cauk raina leres engkang eta kitu. ati abdi hoyong enggalenggal terang. mangsa hirup pertanda ayana Allah. pake kumagungan. sangkan tereh Iman. kana eta kitabna Allah ta’ala. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. Malaikat taya gawe. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. 344. ngapalkeun basana. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. Sareng tara barang dahar siang dalu. 345. kitu eta sundana teh. ayana alam dunya teh. dihukum lantaranna teh. ari cahya nya eta hirup manusa. Tutulisan wujus urang nu saestu. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. hanteu warna rupa. sumawonna mun ku enyom. 352. Usik baham usik tinggal usik dangu. lamun ngaji ulah ical ti salira. enya eta mandorna teh. 373. na kumaha atuh sangkan percayana. Kantun eta nu nomer dua rukun. 361. jadi malaikat. 342. ka Malaikat Allah. nu manjangan kabeh oge Malaikat. urang ninggang meunang berok. kana tulis Qur’an bae. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. Mangga engkang anu tadi geura tutur. Geura kakat kotektak badan sakujur. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. tatapi Malaikat teh. pasal rukun Iman. 362. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. Malaikat teh keur pere. kudu ngandel urang. kuma sangkan Iman. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. Den Muslimat mesem bari kaisinan. sundana cahaya. 340. 348. Jadi eta tutulisan nu dihukum. kaliputannana. Wamalikatihi teh. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. gancanggancang bisi kaburu wafat. tara sasarean. ka hirupna wuud dewek. aya hirup dina wujudna manusa. 359. ka hirup sorangan. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. kumaha upama. 343. umumna jelema ngan saukur maca bae. ngajina can tamat. 364. 372. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. Kantun eta rukun Iman nu katilu. 360. hurip nu miwarang. Sategesna kaula percaya estu. 371. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. ceuk pangandika Hadist teh. 339. Mangga engkang abdi neda piwuruk. urang bisa sabar bae. mangga geura dadar. Wakutubihi eta teh. 366. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. nyaeta Wamalaikatihi. meureun ku rai karaos. yen aya Malikat teh. nu kahiji nyaeta Amantubillah. ceuk raina kahartos ari kitu mah. 353. 358. kitab eta nu purah mere kabar. . eusina teu dipalire. 363. usik angseu tea. 380. tapi naon dalil nu jadi Iman. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. Saur raka naha atuh ngaji kitu. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. mun kitu teu salah. kana tutulisan dewek. usik ati sumawon usikna jasad. papay heulaanan. Sundana teh kaula percaya estu.Nurullah kitu. ngandel tulis Qur’an. enya eta utusannana Pangeran. 367. ceuk rakana rai percaya kumaha. teu lalaki teu awewe. 347. mun ninggang cilaka. 381. waktu keur sakarat. tadi percayana. nu tadi mah salah ku abdi karasa. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. leres mun kitu mah. pang akrobna jeung wujud teh. 357. anu geus kapaham. tambah isin siang wengi babarengan. geus hanteu miwarang. ngaji kawas budak. perkara malaikat teh. bisa soteh aya. 346. nyatana usik sakabeh. 369. aya dua pasal. anu kaopatna. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. Ari Allah nya eta sifatna hirup. 350. bakal ka sawaregana teh. tina maling atawa tina maehan. Susah temen lamun kaburu ku pupus. kulantaran ayana teh. 355. dalil naon nu bisa teh. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. 338. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. cahayana Gusti Yang Manon. Mikail tea. tapi kudu dirangkep teh. ka Nabi Muhammad. teu beunang ku tekad. tulisan ti setan. 378. nya mandorna Malaikat nu opat. karek sare geus teu aya alam dunya teh. nu lumbrah disebat. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. 365. mun kitu rukun Iman teh. teu ical di badan. ku hirup Allah geus tangtos. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. 356. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. anu kasebat tadi teh. kapan tadi utusan Allah ta’ala. utusan Gusti Yang Manon. kuma tadi ngandelna teh. teu aya Malaikat teh. Ijrail nya ngaranna teh. 376. anu ngaran Jibril. beurang peuting ge digawe. 351. kahartos kacida. 377. 341. lamun geus kitu mah. saha nu rek nyebat. kana eta tutulisan wujud urang. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul.

hirupna euweuh kadaek. pamagerna nafsu. Wal yaomil akhiri tea. tadi ge Rusul mah geus kawarti. rasa baham rasa ambung. yen jalma nu kitu. nyieun goreng kitu. nyaeta Warusulihi. tapi kusabab geus pupus. tadi ge geus dicarios. tangtu bae gede kasieunna. jadi kieu tekad urang. jeung meunang siksaan kubur. nafsu goreng kudu cegah. kiamatna diri urang. nya ieu nu diteangan. raina ngawangsul. pang ngyakeun rukun Iman. majajina mah sayaktos. yen ieu nu dimaksud. kitu oge eta hanteu salah. kumaha teu percayana. rasa tinggal rasa denge. kawasna moal kasorang. mangsa-mangsa jalma keur didunya. moal enya nyebut lada. biasana ngan ukur dibaca. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. 396. 398. cicingna di Naraka teh. tangtu ku rai karasa. tara pahili ambeuna. Ceuk raina leres kahareti. lamun kabeh ngari rukun Iman.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. eta rukun Iman diajina. Bakal asup ka Naraka api. tara sok pahili deui. nuhun sarebu nuhun. rukun Islam Rukun Iman. nya eta kiamat tea. rakana enggal ngajawab. 395. untung ala jeung becik teh. Saur raka bener bae rai. teges kudu ngandelna. rukun nu disebut. diambung heula ku rai. carioskeun paham rai heula. kantun nu kalimana. ngajujur bae nafsuna. anu jadi utusan hirup pribadi. tangtuna aya pamilih. rakana ngawangsul. pasal Warusulihi teh. nu bohong mah manusa. weleh bae teu kapikir. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. kapan parantos didadar. rukun anu tilu teh. kana laku anu awon. kana untung ala tea. yen kitu ngimankeunnana. Rusul eta tara bohong cidra. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. supaya enggal katepi. yen dunya teh tangtu. timana torojolna. malik kana wujud. moal nyebat bedug. duh engkang sumuhun pisan. Tetep Allah ngan midamel suci. papasten ti Yang agung. buruburu nyiar ilmu. raina lajeng ngawangsul. nyaeta bakal pupus. kumaha atuh eta. 383. saparantosna kamanah. geus kaharti ku rai kapaham.Dangdanggula 382. enya eta nekanan kiamat shagir. ceuk rakana et age teu lepat. 384. Nya mukaha mun imanna jalmi. sihoreng Gusti Yang Widi. moal nyebat ninggal poek. tetep bae tara cidra. saenyana kitu. bade meuli hiji rupa minyak. anu langgeng teu aya watesna. di dunyana moal keuna hukum bui. boh seungit boh bau. 394. teu dirasakeun eusina. geus percaya bakalna teh. jadi rai teh ayeuna. jasad urang bakal nu tiheula. kasaksi ku Rusul. 399. di warung atawa toko. kapan tadi diluhur ku engkang rai. nepi kan ma’rifatna. kudu lirik kana jagat pribadi. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. kana rasa wujud. 397. upami ninggal sifat caang. ka utusan Gusti Allah. teu ibadah hanteu ngelmu. sieun kaburu ku wafat. 385. meureun suhud ibadah. mahal teuing ah embung. jadi ngaler ngdul. kumargi kitu sundana. atawa sora gamelan. ka Gusti Yang Agung. ari tadi ku pahaman jisim abdi. kantun urang percayana. eta nu kudu dipikir. eta akalna manusa. 391. kantun anu kaopat rukun. ulang ngan apalna wungkul. rai parantos mangarti. ceuk rasa dangu geus tangtos. angseu ge pon kitu deui. tetep ngaku caang tangtu. ngama’naan rukun. laku nu goreng dijaga. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. dirasakeun nu saestu. tuluy ucapna ngabohong. leres pisan ayeuna kapaham. Rukun Iman mun kieu diaji. 387. Ceuk nu dagang hargana saringgit. terus nanyakeun hargana. bieu the sora guludug. kana hekekatna badan. ka para Nabi sadaya. memeh ditawar teh tangtu. basana dipake cuih. bakal ruksak alam dunya. Ceuk rakana bener kitu rai. dikadarkeun jasa ngarti. pek geura rasakeun rai. Urang kudu percaya sing tigin. sadayana geus lastari. minyakna ge da teu seungit. nu goring moal disorang. sabab eta rukun Iman. rukun Iman anu kagenepna. imanna henteu dipikir. kumaha ngimankeunnana teh. sarta eusina kahartos. apal basana mah tangtu. Saur raka pek heula ku rai. Den Muslimat ka raka ngalahir. 400. ngeng ngadangu sowarana gelap. saur rai teh eh sumuhun. atuh saha nu sok bohong. Nagara ge tangtu aman pasti. eta kitu piraku hanteu kaharti. tara sok bohong jeung cidra. Kudu pikir ieu jagat shagir. najan anak incu. rai teh percaya pisan. gorengna mah ti Idajil tea. sadayana pada nyaho. teu ngabakti ka Yang Widi. 401. piraku Gusti Allah. sakarat mah . saupami ngangsu minyak. sabab nya seungit ieu nu dipilari. kitu diimankeunnana teh. 402. enya eta nekanan poe nu akhir. manus amah jongjong iman kana duit. tapi rai can kaharti. tina margi hayang harga murah. moal ngajujur nafsu. torojolna enya eta tina biwir. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. Geuning sidik upami rai. Saur rai kantun hiji deui. nafsu anu awon tea. 390. ngimankeun nu kagenepna. nekanan poe akhir teh. 389. pangucap manusa tea. urang teh kudu percaya. dina engkena geus hilang. Sategesna geus percaya tigin. kiamatna jagat kabir. 392. jadi rukun nu kalima. Den Muslimat ka raka ngalahir. dina hal ngimankeunnana. kieu percayana tadi. ieu wujud bakalna nekanan pasti. namung ngan eta mah jauh. ka utusan kitu. urang sing tetep percaya. kana ieu rasa wujud urang. Nu baheula para Nabi-nabi. lamun lamun baham dahar uyah. 386. 393. Kitu deui mun rasa tinggali. kang rai teh masih ewuh. Kitu deui lamun dina cepil. naming sakitu rai mah. saur raka kieu mun hanteu tinggali. 388. bibitna rahayu salamet dunya Akherat.

udar ider dibelaan ruksak diri. Anu matak masing suhud rai. jual meuli jeung nu Maha Suci. ulah boga patekadan. ceuk rakana mun can hartos. lahiji amal Jariyah. 412. jadi urang kudu. jeung ati sing bersih. suhud neangan elmu. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. Den Muslimat nyaur semu manis. meureun ku rai karasa. kahiji amal Jariyah. kabeh geus kasusul. kitu ibadah ka Allah. tapi digawe sing suhud. kudu nurut kersana Pangeran. ku kersana Maha Agung. beunghar ku ka teungeunahan. Den Muslimat lajeng naros deui. keur Jariyah ka Yang Manon. hanteu daya teu upaya. ieu alam pangbuangan. Sundana teh kapan eta dalil. kapan keur kieu mah wungkul. ari nu feredu. 418. 406. make Lillahi ta’ala. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. pasal amal teh geus tangtu. keur nangtung ngajadi huruf. 422. Nu katilu amal Sholeh rai. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. kantun eta amal Sadrah tea. Asmarandana 419. eta jalama bakal meunang untung becik. sua Sadrah kitu. meureun tanda heula dunya. sidik pisan lafad Allah. naha ieu alam dunya. 420. Ka rakana nyaur deui. nya kitu ngimankeunna teh. enya eta pagawean manah. amal wajib kitu. sabab sieun geus tangtu. beunghar ku kani’matan. bagian panggawe badan. tarekat sareng ma’rifat. Kangjeng Nabi Yullah Adam. malah alam dunya . pasal amal can kahartos. saban tuang waktu Dzuhur. teu aya hargana deui. engke dimana geus wafat. Aci cai aci angin. Ulah kieu pangna daek rai. wujud teh eukeur dianggo. bada tuang den Muslimat. jeung matak suhud ibadah. lungguh eta huruf He teu salah deui. bakti kanu Agung. nu didamel asalna. dua Sadrah. ruku huruf Lam awal. kayakinan dina diri tuang rai. kapan enggeus sidik jentre. bagian geus tangtu. piraku teu bageurna teh. 409. ati the sing lulus. manusa mah kapan rai. Saur rai duh engkang kaharti. Sabab dina Sembahiyang rai. tumerapna eta rai. ieu teh badan jasmani. da tadi ge puji teh nu Allah. pagawean ati yaktos. rai bade naroskeun teh. kudu Lillahi ta’ala. naha rai kawas gundam . heula dunya heula jalma. dilakonan lamun urang kuat. sareatna hakekatna deui. 421. ferdu pikeun ka manusa. untung ala nya ngaranna. huruf Alif eta sidik. dina keur maca kalimah. 414. rai mah tacan mangartos. boga barang anu cukup. rakana enggal ngawangsul. 408. Saupami jalma geus mangarti. 415. kaduana nu ngaran Ta’rud. dimana tumerapna teh. ayeuna mah mangga engkang. naha rai masik helok. meureun rai ge uninga. bada netepan Lohor. ayeuna mah jadi ilmu. amal ibadahna daek. sarta kudu ikhlas ati. 403. puji kabeh waktu eta. ngalakonan waktu anu lima. ari eta Kasdu tea. hartina teh untung ku siksaan badis. sageuy hanteu ati-ati. Mugi rai paparin mangarti. 407. dunya sarawuh Akherat. aya opat perekawis. dina waktu Sembahiyang. aya pikeun hajatna teh. huruf Lam akhir nyatana. Kocapkeun enjingana deui. nya bagian nu tilu perkara. sundana Sholeh kitu. kudu ikhlas beresih nya manah. kapan dina Ushallina. aci seuneu aci tanah. ngajaga kana lakuna. sieun jatoh kana untung ala tadi. 411. 404. 410. sabab parantos waktuna. hayang diganjar engke teh. ulah ngaku-ngaku. aduh engkang nuhun keti laksa. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. bakal manjing Sawarega. ngalakonan eta waktu lima. mana nu heula dumuk. kieu amal ka Yang Widi. aya keneh nya kapanasaran. Sakumaha unggel Hadist misti. sabab geus aya pokona. sareng ieu alam dunya. nyaeta panggawe lisan. teras duaan taruang. urang kusu percayana. pedah urang geus Sembahiyang. kieu engkang saleresna. muga engkang kersa jawab. aya ferdu jeung wajibna. tilu amal Sholeh. amal Sholeh katiluna. dina keur waktu Sembahiyang. kumaula wungkul. 413. nya sadrahkeun deui bae. pandang kana buruhan. 416. Rakana gumujeng manis. den Muslimat sareng raka. percaya bakal kituna. pasal eta rukun Iman tea. Mung ayeuna bade naros deui. rai dipaparin mangartos. enya eta sakumaha unggel Hadist. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. wajib mah ka Gusti Allah. Kasdu ngaranna teh. dipaparin Sawarega. dupi amal kaduana. beresih taya pamandang. 405. sareng ngaran manusa. tah eta nu opat amal. di tungtungan aya dalil nu kauni. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. tangtos eling siang wengi. taya pisan kangunahan. kudu beresih pisan ati. nu kumaha amal ka Pengeran.puguh deui. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. ku engkang anu sakitu. eta ulah kitu. Saur rai Jariyah kaharti. nu matak disebut. Sabalikna sing percaya ati. Henteu beunang manusa sulaya deui. ngaula kana kahayang. Jariyahna nafsu. 417. pasal ngudag kadunyaan. tumerapna dina waktu lima misti. aya dua perkawis. Ulah nganken puji urang rai. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. tapi engke kapayunna. rakana lajeng ngawangsul. reh geuning amal teh kitu. sabab wajib kasebatna. sieun meunang hukum. ka Allah nu Maha Agung. nu katilu nu ngaran Ta’yin. diburuhan ku Yang Agung. yen ieu teh wujud urang. jadi tilu kali nyorang. ulah rek aya kahoyong. kana eta harti rukun Iman. anu beres sahiji-hijina. liren bae atuh. sujud teh geus tangtu.

pedekna kenging bebendon. Ceuk rakana aya deui. tumurunna ka dunya. siang wengi ni’mat wungkul. margi tacan aya jalma. nu ngagoda Adam Hawa. naha naon margina. 453. atanapi jatingarang. ngariutkeun alam dunya. lamun geus kolot umurna. 431. eta ge kai sawarga. kieu lamun tacan terang. larangan Gusti di ala. ayeuna nu kacarios. nu’mat bae salawasna. tambah sepuh tambah lembut. nya didamel bengker dunya. bukti geuning osok ngarahuh. Tegesna kala teh rai. 430. Gusti Adam teh dimana. ti Gusti Allah ta’ala. eta ge tuluy ditundung. henteu aya keur ngiuhan. urat wangkeng kulit merat. 435. dianggo pipinding orat. tinimbang abdi kieu mah. sabab batu panuhunna. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. nangis ngenes manah ngungun. 449. Hajar aswan hanteu bodas. Nya meunang bebendon deui. beurang peuting usrak-asruk. kusabab eta oray teh. panasna ngabebetrak. najan didamel pademen. 423. ti Sawarega dibuburak. Ku kersana Maha Suci. nyuhunkeun siksaan dunya. beuki lila beuki jero. lajeng pindah ka wetan. sirahna teh teras pindah. eta ge meunang bebendu. ngala titipan Yang Agung. nyatana pikiran urang. angger bae tilu bulan. batu dipuragkeunnana. nya ka leuweung alam dunya. ngaran kayu candana. sataranjang teu disarung. upama jalma geus kolot. masih ngeplak tegal keneh. kusabab boga dosa. beda jeung keur ngora keneh. ngabudeur ngabengker dunya. Dibanding jeung jagat shagir. Tur taya batur sahiji. 425. neangan Adam panutan. jisim abdi ngan sorangan. eta ge meunang bebendon. sarta teu patok cicingna. jadi hideung rupana teh. Rakana ngawalon deui. mangga terangkeun ku engkang. dunya disebatkeun kotor. sabab bengkerna ngariut. sartana tanaga rosa. upami geus tilu bulan. ngariut sagala rupa. Kawasana Yang Sajati. dikokopan ku sungutna. da moal aya bedana. aya deui hiji tangkal. Raina ngawalon deui. sareng tegal ngentak-ngentak. nu dibendon ku Yang Agung. malah aya sajabana. Jagat kabir jagat shagir. tacan aya tatangkalan. hanteu salah ceuk sakaol. oray tukang jaga lawang. jaba ti Adam jeung Hawa. ari muragna Hawa. alam pangriged-rigedna. dibijilkeun ti Sawarga. urat kendor kulit goplak. Dipaksa teu meunang ngancik. mun sirah lebah kidul. Naha mana Ikhlas teuing. hartina dohir doraka. tangtu pisan ngariutna. tina emut ka . aduh Gusti hamba tulung. kawasna mah alam dunya. 427. Hawa nangis jerat jerit. dingaranan Hajar Aswad. nuturkeun indung sampean. 433. taya papadana raos. mana kiwari kamasyhur. oray awakna mondokan. anu murag ka Hindustan. Mana ngarana ge dohir. ka Jidah pinggir laut. Anu matak salin rupi. nu sakitu jauhna. Aduh Gusti tobat teuing. kang rai kalintang heran. geus tangtu ngariutna. tangtos pisan moal lepat. geleser pindah ka kulon. di tundung ku Maha Agung. les-lesan nangisna Hawa. 442. tetela meotannana. geus jauh ti tanah Jidah. 441. geus satahun tepung gelang. nalangsa sampe les-lesan. 434. geuning ari enggeus sepuh. beulah kulon cicingna. ingkah ti Sawargana teh. 436. Kangjeng Nabi Yullah Adam. ku Siti Hawa dianggo. ninggal laut ngeplak hejo. mener ka tanah Hindustan. geus sidik meotannana. 429. taya pisan kasusahan. muragna ka tanah Mekah. kitu riwayat Hadist teh. 424. lantaran eta kulitna. 439. anu tetela nyata. eta engkang leres pisan. gunung Surandil ngaranna. Tina nangis siang wengi. 448. ninggang kana leuweung gede. Sabab buntut oray tadi. geus taun-taun lawasna. sarta barina sasambat. Eta ge dibuang deui. 428. aya deui hiji tangkal. eta enggeus kalumbrahan. ku Hawa bari meresan. ti urut ka urutna. ti Gusti nu Maha Mulya. lamina deui sakitu. Nya tilu bulan sakali. 438. hideung teh eta siksaan. 444. 432. ku Gusti Allah ta’ala. Sirahna teu patok cicing. lantaran dianggo diuk. sarta riged pangbuangan. kitu kersana Pangeran. dianggo cawet ku Hawa. sora peura soca cindul. aya ngaran kala. 451. neneda ka Gusti Allah. barang ayeuna di dunya. 450. ngenes peurih salawasna. sasatna adam dibuang. oray sanggeusna ditundung. Kangjeng Nabiyullah Adam. malah bukrina ayeuna. di mekah teh aya batu. riut tinggal riut denge. Ngan wungkul bae prihatin. Lamun geus ngariut pikir. keueung taya papadana. sarta awakna oray. sasat didamel pademen. 426. ragana tangtu meotan. ucap rawuh ambekan. tina heubeul-heubeulna. Saparantos tilu sasih. 440. panuhunna eta batu. 445. nuturkeun indung sampean. ngariut nya rarasaan. 443. jadi pamageuh jagat. 437. 446. dosana ngabuskeun setan. dina palebah-lebahna. cape balas utrakatrok. Adam muragna ka bumi.dumuk. nangisna mani ngagukguk. sabab pake eureun Hawa. keu kekemben teu raksukan. ngan tilu bulan lilana. Tunda Hawa keur prihatin. eta sanyatana ula. emut waktu di Sawarga. Terus dibijilkeun deui. ngan tilu bulan teu langkung. dina saban-saban taun. anu ngaran kayu garu. Raina ngawalon manis. Siti Hawa utrak-atrok. kapan pikir oge kitu. di buang ka alam dunya. abdi pundut nyawa bae. Namung jadi salin rupi. meh merem socana Hawa. sirah pipindahannana. najan leumpang deudeukeutan. geuning Hadist leuwih bentes. nya tilu bulan lamina. muragna ka leuweung ganggong. 452. buntut asup kana sungut. didamel pamageuh dunya. panutan dimana lenggah. nu disebut kala gede. sirahna teu patok tempat. hiji sato oray naga. dohir teh nyata pabuen. ku rai tacan kaemut. enya jagat wujud urang. Sirahna teh ngeser deui. salawasna kitu bae. 447. Tanaga oge meh leungit. batu bodas ti Sawarga. perekawis jagat gede. tara langkung tara kirang. emutan rai ge kitu.

lajeng bae Nabi Adam. moal ucul ti kabingung. disebatkeun pangbuangan. sanajan di Raja pisan. boro-boro pangkat urang. marakayangan usrak-asruk. Wa in-lam taghfirlana. ka asal purwa wiwitan. manusa tungtungna pasti. Barang maosna geus nepi. di Mekah teh aya Arfah. sareatna hakekatna ge. mugi Gusti Maha Agung. lamina saratus taun. Hadist moal salah deui. 454. duh Gusti anu kawasa. anu munggah Haji kabeh. Jagat shagir Jagat kabir. kawit ge teu naon-naon. kudu tobat ieu baca. ayeuna neda piwangsit. sabab salah pangbalikan. nu betah dipangbuangan. neda hampura Yang Manon. disebatkeun pangbuangan. dalil dawuhan Allah. kabir mah nya alam dohir. kanu beunghar nyebat ngeunah. Sabab kitu asal tadi. sareng Babu Hawa tepung. bongan aya di dunya. Duh Gusti Robbul ’alamin. upama can ka arfah. 456. Robbana dlollamna kitu. eta kitu hartina. Kaayaannana kitu. supaya bisa purkatut. anu mawi dunya dumuk. atuh meureun najan urang. Kitu sareatna Haji. nu miskin oge sarua. sanajan diempuk-empuk. bisa kitu sare tibra. Minal khosirin kebatna. duh nyai aya dimana. ka Jeng Nabiyullah Adam. Tah kitu eta kang rai. akang paur liwat saking. bakating ku sare ngeunah. Adam maca eta ayat. Da bubuhan keur dibui. kitu ceuk hiji hikayat. Ayeuna gaduh piunjuk. 466. teu rasa-rasa acan. 457. meureun ku rai karasa. cukup pikeun meuli beas. pang Nabi Adam ka dunya. kieu saurna malak teh. tah eta kang rai kitu. kumaha ari nu cukup. da aya di alam dunya dumuk. kieu bisi teu uninga. Kinanti 479. 477. ieu dina alam dunya. nu pada gelar didunya. 480. tibra sasareanna ge. 464. hanteu aya kakurangan. di diri urang ge bukti. samemeh ka dunya turun. moal pisah ti kasusah. urang jadi buangan. Landratan Allah ta’ala. 455. Tina sabab eta yakin. jadina sanggeus ka Arfah. dawuhannana Yang Agung.geureuhna. keur anak pamajikan. 465. cicing dina ngeunah terus. eta Hadist moal lepat. yen bakal kitu jadina. 483. mun miskin taya kagaduh. geus tangtu pisan dihukum. abdi nyanggakeun duduka. mugi Gusti ngahampura. Nu miskin mah geuning yakin. Jeung aya lajengna deui. teu ditampi ku Yang Manon. kitu unggeling carios. Sareng nyanghareupan deui. balik deui ka dunya. meureun ku rai karasa. geura bandungan ku rai. 472. najan geus ka Madinah. teu beda geus tangtu sami. Teu pisah tina prihatin. anu jararah ka Mekah. 458. geus cumpon ge keur isuk. ganti-ganti kasusahan. kumaha pangna teu beda. Sangkaannana nu miskin. Teu weleh-weleh dibanding. ku sadaya ge karaos. boh nu miskin boh nu beunghar. eusina eta geus pasti. sadayana kalepatan. dina rasa kasusahan. ngan ukur pasangka-sangka. duh engkang percaya pisan. padahal sarua bae. ka rakana bari ta’dim. 473. cicing di Naraka bae. sacarios Hadist tea. najan anu jadi Ratu. Aduh-aduh Hawa Siti. Nurutkeun saur Jabrail. samemeh kiamat dunya. aya . mulih kana kasucian. dihampura ku Yang Manon. enggoning eukeur diberok. haying dahar haying nginum. Mana dongkap ka kiwari. bilih teu acan kamanah. kumaha isuk nya dahar. teu aya pisan kaboga. 460. munatak saha jalmana. cicing di panjara Allah. Geuning nepi ka kiwari. Aya beurang peuting tangtu. yen nguping carios Hadist. munggah Haji geus kapaham. tah kusabab kitu engkang. miskin deui kasusahna. dzunu banna ulah geseh. bandingkeun jeung memeh gelar. di hampura ku Yang Agung. Balik kasalna tadi. da sasat di jero berok. Geus suka bungah nya ati. nyaeta kiamat tangtos. estu sidik Lahaola. naon rai nya kasusah. pasal tadi ceuk engkang. 459. ceuk rakana bener pisan. 467. Ceuk rakana bener kitu. hijikeun ulah rek renggang. moal aya nu merdika. kasauran engkang tadi. tapi ceuk Ahli hakekat. dawuhan para Aulia. anu matak ieu dunya. amprokna di Gunung Arfah. 470. anu ngumbara didunya. jol Jabrail Malaikat. Jagat shagir wujud urang. tina loba kahayangna. sing amprok ulah papisah. eta sasakala amprok. 482. tacan jadi Haji kitu. urang ge eukeur dibuang. ieu alam dunya dumuk. geus hanteu aya pikiran. sarta teu peugat-peugat. 478. jagat aya dua rupa. 471. ayeuna muga diwejang. 481. teu lepot ti kasusahan. saha bae anu ngunah. nya ieu alam dunya teh. wajib urang kudu tobat. 462. persasat dibuang bae. saratus taun lamina. 475. 476. pangkat menak pangkat cacah. jasmani rohani oge. beurang peuting hanteu petot. terasna Lana qunnana. beunghar barang beunghar susah. Nu matak ayeuna rai. emut-emut geus isukna. sieun engke dina wafat. Numatak mungguhing jalmi. 468. wungkul ku dahareun bae. 463. beurang peuting hanteu pegat. sangkan ulah tutuluyan. Jadi tetep bae ngancik. ngan sarupa kasusahna. teu kungsi lami Adam. shagir sareng Jagat kabir. Malak Jabrail mepeling. Adam sareng Babu Hawa. atawana enggeus wafat. lamina teh ngaos Ayat. kabeh jadi kasusahan. kana poe akhir tea. 461. Saur rai kahareti. tetep dina pangbuangan. ngahampura dosa hamba. dilepas tina hukuman. akang wani taroh bae. naha nyai hirup keneh. sumawonna boga wujud. 474. 469. lajengna teh anfussana. saparantos dihampura. pangbuangan hanteu geseh. Raina deui ngawangsul. Adam keur sasambat kitu.

Dina sabulan teh tangtu.sare sareng nyaring. dina ieu alam dohir. 505. kantun dina jero bulan. dibuktikeun dina badan. raina enggal ngajawab. keur ninggali Johar pirid. nu dua sabaraha hiji. nu yakin dijero diri. Ku rai prantos kamafhum. ganjaran pon kitu deui. engke dina alam batin. Dihandap oge sakitu. Ceuk raina geus kaemut. 493. aya tilu sabeulahna. 518. 484. Kantun taun nya kasebat. sampean bagian peuting. kaayaan alam dunya. 510. dijumblah jejeg dalapan. 496. upami rai tacan harti. tapina wajib kapanggih. eta naon sanyatana. samangsa teu jalan eta. Geus asup hakekat kitu. jadi dua tangan pasti. teu beunang katinggali. Hawa bumi angin banyu. 506. 504. mana ari dawuh lima. tilu puluh eta sidik. 497. tah geuning jejeg geus lima. aya bulan dua belas. atuh kumaha rek ngeunah. naon nyatana di diri. Nyatana ugel nu lembut. ceuk rakana eta rai. kalima rasana pasti. Mung bae engke kapayun. kantun Srangenge jeung Bulan. 495. hiji pangdanguna cepil. jeung dua tangan geus nyata. Ku panon kapala kitu. aya tilu puluh peuting. prantos kacatet ku ati. kitu deui badan urang. di Akherat poek pasti. sawindu eta ngaranna. lajeng raina ngalahir. Cuk rakana mun can weruh. eta taunt eh kang rai. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. 499. engkang sampe bebeakan. di badan urang sapata. naon nyatana di urang. ku ayana Bentang Bulan. 502. aduh naha cocog teuing. saur raka kapan bukti. aya deui genep pasti. sidik geuning enggeus bukti. ugel dilihur dihandap. 509. peupeuteuyan dua siki. 514. Sawiah katilu rai. dawuh lima nu sidik. 516. urang naretepan magrib. kanyataan dina badan. da aria was mata mah. ku awas panon kapala. moal bisa jalan pasti. naon nyatana nu bukti. nu dalapan eta rai. ugelna dua sampean. 511. hanteu kenging ditinggali. ku engkang teu dipilahir. mun teu panggih di dunyana. Jadi ngarana sawindu. Panonpoe nu kahiji. poek mah atuh Naraka. 486. mangga urang pada siram. tah eta poe nyatana. anu ngaran Johar latif. Saur raina sumuhun. teu beunang dijirim-jirim. Saur raka pasal taun. ayeuna mah rai harti. 507. hirupna teh Jagat kabir. 492. betah teh ku caang bukti. naon deui nya kabingbang. rai ku hayang kaharti. kitu deui aya Bulan. saajegna diri urang. tapi eta mah kang rai. miwejang ka rai. geuning karek genep siki. dua tinggalina soca. ngahirupkeun eusi bumi. Amarah Lowamah kitu. 490. katilu pangucap pasti. kudu ku awasna ati. pek geura taroskeun deui. tumerapna dina diri. . sareng aya deui hawa. bener dua belas siki. kantun poe tujuh tea. tapi aya nu kaliwat. Tah eta geuning geus dumuk. sarupaning tatangkalan. lain tempat keur ibadah. Pek ku raina diitung. 489. meureun manusa ge mati. 498. ramo suku kitu deui. tilu puluh poe pasti. hawa panas hawa tiis. Kapan di dunya ge puguh. antarana ugel tangan. eta moal salah deui. Beurangna oge sakitu. uel-ugel ramo rai. taya kakurangan deui. jumblah aya opat siki. kapan kitu sidik pisan. 517. nyatana hawa nu opat. moal enya salah deui. Nu tetela langgeng tangtu. 513. tilu puluh beurang deui. 515. engke urang teh dibatin. Sageuy taya nu ngawengku. nu ngahirupkeun jasmani. nu nguatkeun alam dunya. 503. Raina lajeng ngawangsul. dua bitis dua pingping. anu dua belas tea. Geus taya tanyaeun kitu. jeung opat diluhur tadi. cahya anu lemes tea. mangga bilang ugel tangan. 485. sabab eta mah geus ghaib. naon nyatana di diri. 500. jadi opat jumblahna. kari-kari caang batin. Sami bae tilu puluh. enya ieu Jagat shagir. Caang bunya eta kitu. katujuhna baham rai. pagawean jalmi-jalmi. pasal bulan eta rai. karaos pisan ku rai. Ka raka lajeng ngawangsul. mana anu sawarehna. panangan bagian beurang. moal aya hasil dunya. sare babandingan peuting. kabehna dalapan pasti. dua soca dua cepil. Panonpoe wujud urang. rai nuhun laksa keti. numatak dina sabulan. geuning geus genep jumlahna. 501. 508. Di alam dunya teh dumuk. ugelna panangan bukri. margi ayeuna geus burit. Kaopat pangangseu irung. 488. eusina nu tujuh tea. kieu rai mun can harti. ngajawab deui rakana. geus kumpul di Jagat shagir. saur raka pasal dawuh. da geus lain tempat ngilmi. Bentang-bentang laksa keti. jeung jadi sagala lampah. poek mongkleng buta rata. naon nyatana nu yakin. paingan carios kitab. nyatana beurang jeung peuting. ku rai tacan kapikir. Nganyatakeun sifat hirup. nafsu urang eta pasti. muga ku engkang dipiwejang. ngan pikeun nampa siksaan. teu dipiluruh ku jalmi. geura mangga bae etang. laksa ribu rai nampi. nyatana di diri rai. cukup hanteu kurang leuwih. aduh naha leres teuing. da mun taya Matahari. hartina windu teh rai. 487. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. panggahota diri urang. 494. engkang keresa miwejang. 491. nu dina dua panangan. Raina lajeng ngawangsul. tangtu jadi eungap pasti. bet nyata kabeh di diri. ceuk rakana hirup urang. naon buktina nu pasti. Nyata dua liang irung. Saur raina sumuhun. kantun bulan can kaharti. sumuhun saur kang rai. nyatana di badan urang. tatangkalan moal jadi. Bulan Panonpoe dohir. aya Srangenge pasti. nya nuhun Alhamdulillah. sarta langgeng henteu gingsir. Ceuk raina aduh-aduh. 512. Hawa angin bumi kitu. taya bedana sautik. kaopatna Mutmainah. aya genep sadayana. mangga ku raka pilahir. nyaring babandingan beurang.

Urang sing suhud ibadah. Sugan kasasar ku pikir. Eta teh omongan baruang. 12. Nu dusun teu nyaho adab. Urang sing ninggal Pangeran. Geus ligar murag kalombang. Neangan elmu nu enya. Poe isuk can kawangwang. Isukan mah biheung mulang. Mun urang lolong di dunya. 9. Geura tareangan dzatna. Ulah Iman ka barang ruksak. Dua puluh sifatna Pangeran. Kafir teh nu jahat atina. Pigeusaneun dina paehna. Nu kitu ngarana Murtad. Ulah ngagugu nu ngalarang. Poe ieu urang senang. 7. Kembang malati rupana putih. Jalan jahat mah babari. 6. Elmu teh kudu pilari. Bakal maot kudu kapikir. Di dunya pikir kumambang. 19. Anakna sok jadi jadah. Kufur teu percaya ka kitab. 3. Haram lamun hanteu nikah. Ibadah ka Gusti Allah. 13. Istri dibeuli ku Syahadat. Teangan elmu sampurna. . Sakumaha lobana duit. Kakat di diri sorangan. Ka pameget rawuh ka istri. 2. Jalan hade rasana nyeri. Ulah eureun memeh mendak. Kumaha isuk nepi ka jangji. Sok bingbang mikiran diri. Karaos hirup jeung mati. 11. Neda maaf kasadaya wargi. Dzatna kudu tareangan. 10. Sing suhud urang di dunya. 5. Nu ngumbar bae nafsuna. Malati di pinggir lobang. Supaya bisa sampurna. Euweuhna dina ayana. 8. Wali turutaneun urang. Nu kasebat enggeus yakin. Carita kitab nu ditukil. 4. Ari diri saperti kembang. Ieu jaman parantos akhir. Lolong jaga di Akheratna. Rek nampa rasana madat. Ulah katungkul dudunya. Kafir lain Walanda Cina. Sedep seungit sajero ati. Sabab bongan salah tekad. Poe ieu bisa leumpang. Raoskeun mun datang sakit. 18. 14. Ulah atoh ku loba duit. Ulah kawas ngaji budak. Lain duit pati hurip. Ieu suluk dijieun sya’ir. Engke harti sadayana. Supaya jadi Syahadat. Nafsu mah taya putusna. Rasa dua ngangin-ngangin. Manahan sadaya Sobat. Ngangin rasa sajati. Nyokot misil nu jadi hasil.Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. Pangeran awas ka urang. Sangkan ulah kabingungan. Karasa dina pupusna. 15. Nuduhkeun jalan lastari. Gusti Allah wajib ayana. 17. Ulah salsah tekad urang. Qur’anul Adzim sing kapendak. 16. Kanu goreng taya pegatna.

Sajol bulan eta tamat. Caang soteh caang iman. 31. Nya eta nafsu nu suci. 36. Mudu mandi cai suci. Masing-masing eta karepna. Poe tujuh aya dimana. Tapi henteu jeung barangna. 27. Eta nu murba kawasa. 37. Ulah Guru loba omongna. Matak keder pikirannana. Matak poek kana ilmi. Nembe salamet Akherat. Diturut matak cilaka. Hanteu bijil ti beulah batu. Teangan kubur nu tangtu. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Jasmani sok panas tiris. Kubur hirup dijero kalbu. Nyaurkeun jatining hurip. Beda jeung saur nu sompral. 40. Cai suci matak beresih. Ulah loba nu diaji. 39. Sangkan babari kahartina. Aya cai bening nya herang. Loba omong salah pasal. Basa Baqo langgeng sundana. Jeung urang asal timana. Ngajelengit inget teu leungit. Mudu mulung kanu susah. Ulah ngitung beurang peutingna. Nyaurkeun ilmu nu repit. Matak narik manah resmi. Engke diwales kunu kawasa. Ka kuping beres patitis. 21. Ngagulung caritana. 30. Poek ati poek bulan. Ulah jail ka pada jalmi. Kakuping matak garihal. Wawalesna sok teu ngeunah. Sangkan salamet diditu. 32. Poek bulan poek iman. . Selap-selip mapay peujit. Sing inget bakal papisah. 34. Jeung poma ulah mitenah. Terang ka sagala dosa. Matak pinanggih tugenah. Sing inget urang bakal ditutup. Walanda Cina meureun nya kitu. Nya eta sifatna elmu. Meungpeung hirup kudu Guru. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. 29. Beak umur can sampurna. Kain cai ngala ti kali. 23. Nu bareng hanteu papisah. Da lafad mah taya beakna. 35. 41. 28. Resep kanu beresih ati. Cai suci ti jero ati. Ulah sok ngarah ngarinah. 33. Amis budi carita ilmi. Nyaur ilmu matak tiis. Ari Qudrat teh kawasa.20. Enggeusna balik kamana. Nu tilu karep balaka. 24. 26. Laku lampah kudu jeung ilmu. Carita ilmu ngajinis. Sing isin kunu kawasa. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Lahir batin gampang katimu. Urang kudu ngaji rasa. Malikan Malati tadi. Teangan hirup sajero hirup. Asupkeun ka jero diri. 38. Mudu Guru pondok caritana. Tilu puluh Juz kudu tamat. Mun pupus dunya ge lampus. 22. Nu hiji karep nu muji. Kitab Qur’an jieun saksi. Ngabegal elmu nu asal. Ahadiyat eta geus tangtu. Bisa leumpang urang ku saha. Lain kubur tutup batu. Ahadiyat naon hartina. Lain caang caang bulan. Syahadat heula nu misti. Sajero eta teh tobat. 25. Ari nafsu opat kabehna. Teangan di badan urang.

Sarebu hiji anu manggih. Hakekatna kudu kamanah. Masing ngarti urang hirup. Manahan ku ahli ngarang. Allah ninggali ka urang. Sembahiyang kudu khusu. Paribasa ditetepkeun iman. Pek taroskeun ka Ulama. Anu dzikirna ngageot. 53. 49. Pikukuh patokan Islam. Da lain caangna bulan. Dalil Qur’an tuduh harti. Guru teh kakasih Allah. Lain Shalat nangtung kitu. 55. Tutup mulut buka kunci. Gagntina Rasulullah. Didinya naon nu aya. 52. Bisa nuduhkeun nu wahid. 43. Kaula geus hanteu aya.42. Dibeulina satengah mati. Geus euweuh wujud kaula. Kahakanannana bugang. Anging dzat Allah nu cukup. Kasebatna Guru Mursyid. 47. Nuduh Allah diawang-awang. Mudu ngaji kudu ngajinis. Euweuh deui sifat hirup. Dzikirna dilewe-lewe. Mudu tutup sakabeh nafsu. Saur Jeng Nabi Utusan. 56. Anu Guru ahli rasa. Jauhna tanpa wangenan. 54. Jauh keneh kana katepi. Ulah hirup nya hirup urang. Jalaran gogoda diri. Rasana lacuna hade. Dahar nginum jadi Naraka. Ngaji teh ulah ngajibris. Resep ninggal istri sae. Nya eta elmu nu kolot. Taroskeun ka Ajengan Kolot. 48. 57. Allahu akbar kudu ta’yin. Ngaji badan masing tapis. Ninggalina iman nu suci. 45. Silokana sing kapanggih. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Lain akbar mata kapala. Hanteu sahil cicing di dunya. 64. Panon teh pipinding terang. Diteangan leuwih rugi. Enya soteh deukeut pisan. . Tetepna dimana kutan. 44. 51. Mudu nyaho ilmu Pangeran. Da aya awal akhirna. Sabab lacuna henteu diriksa. Ulah dipake andelan. Ajengan hayang dipuji. 58. Karesepna dana dini. Manahan ku ahli rasa. Mun harti ngelmuna cukup. Allah mah nurutkeun bae. Ijrail teu ninggal puji. Pujina ngarah sasaji. Ganti Pangeran nu aya. Akbar anu sajatina. Lain Muhammad di Madinah. 46. Bisa ngaji Ulah kumaki. Hanteu daek nareangan. Nyaho ge iman teu acan. Kunci Muhammad nu rugi. Teangan tarekat jati. Laku lampahna ge tartib. Kalawan nerangkeun Tohid. Nyebut aya teu ngarasa. Lampahna gemi nastiti. Hewan anu hanteu iman. 62. Teu gampang neangan iman. Dalil naon nu jadi iman. Rasiahna Maha Suci. 59. Nu sidik kanu kawasa. Mun tacan isbat jeung nafi. Mudu sidik ka alam batin. 60. 50. 61. Lalangse beureum jeung kuning. Urang ninggal hirup urang. Lamun barisan cilaka. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. 63. Ganjaranna geus bukti. Lain beurang lain peuting. Nu kitu jalama badawang. Nafsu opat ulah metu. Duit meunang berekah kolot. Ma’na Qur’an lapis-lapis.

Nu langgeng hanteu diberik. Nempoan istri nu hade. Di Akherat kumaha leumpang. 75. Wajib deui nyembah ka Raja. Tinggali ilmu nu tangtu. 77. Tanda Guru nyekel sosi. 81. 71. 69. Agungkeun Guru jeung Ratu. Nangtung ruku sujud lungguhna. Pasosore kudu mandi. Sabab miara ti baheula. Kalima leumpang ka Mekah. 66. 86. Karasa paeh jeung hirup. Lain terang omongan kitu. Nurutkeun nafsuna dewek. Eta Guru anu mulya. Nuduhkeun jalan nu suci. Nyembah kanu euweuh aya. Dzat sifat asma af’alna. Sahiji nyaho Syahadat. Lamun cukup aya bahan. Lahir batin ulah tatu. Gawena sok kirang tuang. Eta nu wajib diturut. 85. Disamping baju beresih. Geua megat dilawang buntu. Make subal kembang malati. Samemeh indik ka Mekah. Di dunya teu daek neang. Teangan Bet dina badan. Katilu kudu jazakat. 76. Lampahna sadaek-daek. Mun lepat mangga dipungkir. Nurutkeun karepna ilmi. Beurang peuting teu berenti. Diri ulah laku satru . Di dunya sab aya caang. 72. Ulah sare satengah mati. Ulah rasa guru jauh. Kaduana kudu Shalat. Gawena tirakat nyepi. Laguna pantun manyanyi. Lampahkeun lima perkara. Teu lila amprok jeung Guru. 82. Eta mah teu matak kuat. Laku lampah kudu terang. Mudu Guru sajero hirup. 78. Lain nyembah kanu aya. . Sasatna sing manggih bulan. Geu Sholat tuluy manyanyi. Pang urang sagala gampang. Ari iman sifatna caang. Ibu Rama wajib disembah. 79. 83. 70. Terapkeun ramo jeung suku. Saena kedah ku istri. Sya’ir waca senangna pikir. Ngawakseun ka jalan gede. Lampahna teu ati-ati. Barang ruksak dibeberik. Di kubur tangtu dipekprek.65. Beuteung jemblung awak gede. Zakat pare geus mufakat. Nu kitu teh kafir Jindik. Meujeuhna dahar sakali. Nya eta Guru sajati. Nafsu opat kudu tutup. Halimpu jeung mawa sari. Wakilna anu Kawasa. Dina sajerona badan. Sangkan urang teh rahayu. 67. Sasauran jiga Kalde. Dahar ulah kawas kebo sapi. 74. Sholat nyaho asal opat. 68. 84. Sabijilna tina pikir. 73. Katungkul ku sirik pidik. Teu iman jagana poek. Wantu-wantu kecap sya’ir. Zakat diri matak kuat. Kaopat kudu puasa. Ramadhan kudu sabulan. Jalmana pantes lalenjang. 80. Ari Guru wajib disembah. Cukupna urang di dunya. Matak lali ka Maha Suci. Mudu terang wuruk Guru. Geura tinggal rupana Guru. Komo mun gentrana istri. Jalma teu inget ka pati. Syahadat syahna teh opat.

15. dijero kamar tur sepi. nyaangan ka manah rai. den Muslimat ka rakana. Matak beurat batan batu. 4. Muhammad Haq. Istri kitu leuwih lucu. amitan neda warangsul. Papayun-payun duaan. ari nu katilu deui. Muhammad Harid katilu. rehna rai seueur pisan panarosan. Saur raka bener pisan. bok bilih geus bosen galih. silih udag jeung baturna. 6. buludru sutra hipu dicalikannana. Geus wengi urang arasup. panarosna masih terus. Ayeuna tumaros eta. Kieu perkawis eta. . muga engkang rido galih. terasna raden Muslimin. cahya bodas ngaran Ma’un. nu disebat Muhammad Haq. 89. sabab aya ceuk dalilna. 7. keur mudakarah bab ilmi. ngaran maca bae wungkul. Cahaya beureum sifatna. Rakana pek sasauran. 90. rehna seueur keneh anu can kapaham. hartina eta dalil. Nyaeta istri kameumeut. Moal kagembang ku wayang. ari nu kaduana deui. rakana ngalahir deui. Ayeuna bet luntur manah. Turobun ngaranna pasti. Geus manyanyi tuluy tuang. maca buktina aksara. saurna teh rai mangga. Nerangkeun : 1. atoh kantenan kulanun. rai langkung panasaran. 5. tacan caang ati rai. Nu disebatkeun Muhammad. Kocapkeun raden Muslimat. 88. Seungit malati geus kaambu. 4. bijil cahya opat rupi. lamun jinisna can bukti. nuhun engkang rai nuhun. Jalaran saurna Guru. geus meleber seungitna teh mancawura. Dipiresep ku pameget. saha-saha manusa. Manyanyina matak resep. Nyegah ulah sore turu. pasal Muhammad Hakeki. moal rek sulaya deui. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. bumi nenggang sareng singkur. calik dina pramedani. Kulambu geura pek ingkup. lajeng ka tajug ngaralih. kantun anjeuna duaan. Wa’asmaihi ta’ala. cahya koneng eta sidik. eukeur maksad titadina. manawi engkang tiasa. Duriat ge matak tetep. laukna warna-warni. langka pisan aya jalmi. sategesna nu kasebat Narun tea. barangna anu sakitu. 3. nya eta aen barangna. nu ngaji asmana badis. kaopat nu hideung cahya. 3. kabingung teh naon deui. ku rai ge meureun parantos kapendak. sieun engkang jadi bendu. Muhammad Harid. Dipungkureun aya empang. abadan bi kufro deui. tiasa nerangkeun deui. dina Qur’an geus kauni. ngaran Muhammad Hakeki. rai tamparaos pisan. 10. caralik sabada tuang. nu kitu mah sanes ngaji. eta teh dzat sifat Gusti. engkang teh aya pilahir. tah eta barangna rai. 8. rai bade naros deui. Muhammad Hakeki. bibit nyawa sadayana. 2. atuh kantenan eta mah. wantuning di Taman Sari. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. mani katinggal keusikna. mung rada isin saeutik. geura pariksakeun rai. ditengah aya Masigit. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. sidik ngaran jeung buktina. barangna nu opat rupi. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. sinarengan raden Muslimat. digugulung titatadi. sorotna tina dzat sifat. 14. 11. tetep kafir mun teu timu barangna. Sora ngeunah matak senang. Mung buktina tacan terang. Muhammad Haq teh geus sidik. tulis Qur’an sareng Hadist. ka rai budina manis. sabab lepat lamun ngaji kana asmana.87. ting soloyong ting suruwuk. dupi nu kadua deui. dijero cai. timbalan Jeng Rosul. nu kahiji Muhammad Haq. Hawaun eta disebat. teu weleh bae ngurihit. caina herang beresih. rido ditaros ku rai. lamun asma bae rai. Muhammad Hakeki tadi. ayeuna nembe kaharti. saparantos Jongos Koki. lamina geus tilu wengi. malah mandar disarengan ku Pangeran. Saur rai kutan eta. nyaeta nu opat kitu. aya ngaran taya rupa. rupina caang dumeling. Ceuk raina nuhun pisan. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. Sambungan anu katiluna. ngaran Muhammad Majaji. nepi ka dipundut pisan. 2. teu kagiridig ku jalma. margi bet mustahil teuing. jeung raka dijero bumi. Eros Ermawar Malati. 13. Istri urang bisa tembang. 9. ngaji teh kudu ngajinis. eta teh naon sifatna. aya basa opat rupi. dikuriling kebon kembang. Muhammad Majaji 12. seueur keneh kabingungan. sakur kabingung kang rai. kantun eta anu nomer kaduana. dupi anu kaopatna. nya eta sagara hirup. Ieu sya’ir sedeng ditutup. sangkan teu jadi nguluwut. nuhun berebu keti.

ayeuna kedah dibalik. walon raka eta mah Muhammad pangkat. nya eta awal-awalna. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. cahya nu bodas beresih. ma’rifat ka Gusti Allah. 17. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. Ceuk raina bingung engkang. Geuning bukti di manusa. geura mangga bandungan. ceuk raina nuhun engkang. naek nya ka Muhammad. 27. kana dzat sifat Yang Widi. Madinah teh naon rai. 19. hakekat ma’rifat rai. kantun eta Muhammad nu katiluna. 25. utusanna Maha Suci. jeung supaya terang deui. tibana ti Kangjeng Nabi. kaopatna nu kasebut. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. dupi anu katilu na. sategesna ngaran Gusti. leres percanten yakin. moal kenging katingali. eta tiluhur ka handap. 30. salamet dunya Akherat. da majajina mah geus bukti. tarekat ma’rifat timbul. He teh nya dada geus tangtu. Mangga ku rai dimanah. nya nu ngagelarkeun Agama. terus ka ayeuna pasti. 18. Allah anu Maha Suci. Adam anu tipandeuri. tah didinya mencar-mencar. dupi nu nganepikeun pasti. naktuna aksara tadi. eta sifatna teh pasti. kakara engke kapanggih. mangga bae ku engkang. nu mimitina rai. numawi ulah sok mungkir. eta sifatna teh tangtu. ayeuna manah ku rai. Saur raka ari eta. Sabab nabi Muhammad mah. Rakana lajeng ngajawab. Atawa Allah Muhammad. nyaeta rasa pribadi. nya jadi huruf Mim akhir. numawi Gusti Yang Widi. nu koneng huruf He pasti. Sabab eta tuduh jalan. 20. ayeuna rai mangarti. teu kabagian ma’rifat. hirup kanyataan Gusti. tanwande bisa narima. Muhammad mah teras ka umat-umatna. enya eta tarekat ma’rifat tea. 37. lamun hayang kasungsi. Muhammad Majaji tea. nya ieu rupa jasmani. Muhammad Hakeki tea. ku rai prantos kaemut. perelena kitu rai. tapi rai hakekatna. kapan sidik eta teh MimHe jeung Mim-Dal. ulah ngan tulisna wungkul. rasa kanyataan tangtu. Mim akhir nya udel urang. ka Allah nu Maha Suci. enya eta para Wali. adeg kanyataan pasti. ku pitulung Maha Agung. hakekat Muhammad Nabi. 22. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. jeung kalawan dibarengan. Kengingna ku panon rasa. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. aksara di eta pasti. nya ieu rasa jasmani. nu rek ditaroskeun deui. Sabab aya wawakilna. Muhammad Rasulullahu. ayeuna mah kudu sungsi. mimitina nya eta dzat anu kasebat. Adam mimitina disebut.ari nu liana Rusul. cahya nu hideung nyata. terangkeun sama sakali. eta mah pangandika na. Muhammad Harid nyatana. sangkan manusa teh mulus. hanteu cocog sareng dalil. kieu atuh mun can ngarti. Dupi anu kaduana. ku rai tacan kamanah. bilih rai jadi owah pipikiran. Mim teh mastaka rai. 33. hoream neangannana. 31. 29. Tah geuning kitu geus nyata. Sabab basa Allah eta. sifatna Yang Maha Suci. Kaduana kana sifat. Dal teh sampean geus bukti. saur raina kaharti. perelena nya Adam Muhammad Allah. Hirup-Rasa-Adeg pasti. naktuna sahiji-hiji. Muhammad Hakeki rai. 21. 35. da aya hartina tangtu. atuh mun kitu mah palsu. bakating hantem mikir. tilas Wali anu tadi. jadi lamun hayang terang. tadi tiluhur ka handap. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. kedah ti handap kaluhur. murahna di alam dunya. gaib pisan pang ayana. ku awasna panon kapala anu nyata. kedah tina asma heula. 32. kedah pendak sajatina. Muhammad Harid teh bukti. kabagi ma’rifat jati. sifat Rahman nu murah dialam dunya. kedah heula kasungsi. parantos pupus makamna ge di Madinah. ilmu Wali mo kasusul. kapan tadi Maha Suci. genep (6) . pang gumelarna dohir. ku rai tacan kaharti. Nu bereum huruf Mim awal. di Cirebon anu bukti. 28. nu nganepikeun kana dzat. kasebatna di Madinah. sageuy teu tiasa nepi. tilu asma nu kawarti. dibeulina ku prihatin. Jadi unina Muhammad. ayeuna mah kulanun. Muhammad nu tipayun. Madinah anu kasebut. nyaeta ku asma tea. Wali Kutub disebatna. enya eta kanyataan Adam pasti. Muhammad Harid nyatana. kapan awalna ge rai. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. kantun eta Muhammad Majaji tea. rai teu sanggem mikirna. Teras ka Wali salapan. 26. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). ku pitulung Maha Suci. Tah eta anu kasebat. jeung percaya ayana Allah ta’ala. tina dzat sifatna pasti. kantun terus kana dzat deui naekna. ayeuna kedah dibalik. kana sifatna Yang Agung. kapan dalil wajib pisan dipercaya. mana nu kabarengan rai. nampa tarekatna ilmi. tangtu nyandak tina bukti. mung dzat sifatna Yang Agung. 36. matak butak sirah rai. tiap-tiap aya ngaran. dupi eta Kangjeng Nabi.kapan sidik jadi lafadna Muhammad. nya eta ku tilu basa. jawab rai nuhun pisan. 23. Piraku mun cengeng tekad. 24. umatna pon kitu deui. nu disebatkeun ku rai. 16. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. wajib susul eta anu ngandikana. sare’at tarekat deui. Nya eta jalan tarekat. mung aya saeutik pisan. sabab bisa mi’raj rai. ceuk rakana mun can harti. terus ka Allah sing tepi. tihandap ka luhur deui. geuning makamna Jeng Nabi. Pangkat Nabi Rasulullah. naek kana sifat deui. nya eta Muhammad tea. nya eta huruf Dal pasti.

jalanna ma’rifat kudu. mangga ayeuna dietang. bet jol bae kana rukun. Atuh lamun kitu urang.as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. eling sieun ka Naraka. Ari hartina teh tohid. 54. Aya sabaraha perkara. 45. lumbrah kitu anu nyebut. ku engkang ka tuang rai. nyaeta ku tohid tea. ceuk raina mun teu lepat. sing ngarasa ilang wujud. dupi kenging na teh pasti. nu heula disebat pasti. nyaeta rukun Islam. 40. ceuk rakana eta kamana surupna. nu langgeng taya tungtungna. numawi kedah kasungsi. genep belas nu mimiti. dibalikeun saupami. 49. rukun Agama geus misti. Jadi dua puluh dua. eta naktu nu sakitu. Asmarandana 51. nyaeta dua nu tadi. ari nu katilu rai. hakekat Muhammad Rasul. meureun teu raos geus tangtu. tah geuning eta rai. naktuna teh dua (2) tangtu. terasna Agama pasti. aksara nah eta pasti. rukunna genep perkawis. Islam teh geus sidik pisan. nya eta rukun Agami. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. ibadah ibadah teh enggeus yakin. hurufna kalimah tadi. . Raina lajeng unjukan. mun jalma teu beragama. 39. Islam disebat pandeuri. nya eta dzat sifat Allah. di dunya Akheratna ge. lami-lami pek ngajawab. 43. nu kedah heula pilari. nya suhud milarina teh. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12. huruf kalimah Syahadat. sanajan iman ge aya. dua puluh opat siki. Teu lumbrah anu nyarebat. jeung naon ngarana deui. dipigawe siang wengi. Teges tina eling rai. supayana rai bisa terang. ku urang teu dipilari. weleh bae teu kapikir. ku hukum akal rai. jumblahna sabaraha naktu.naktuna teu lepat. 38. biasana teh ku jalmi. teu ngarasa boga diri. mangga bae rai etang. geuning bukti di dunyana. tiap-tiap mun kapanggih. kakara jasa kapendak. mun disebatkeun ku urang. hakekat Muhammad Nabi. Iman Tohid Ma’rifat Islam. jeung teu pantes deui bae. da piraku hanteu aya. geura susul jati-jatining Syahadat. dua puluh opat sidik. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. Islamna enggeus kapanggih. anu lima perkawis. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. 53. Upami geus ilang Adam. bet geuning rukun Agama. kana dzat sifatna Gusti. ku urang kedah kapanggih. aya anu diluncatan. hurufna kalimah kali. asal tina iman tea. Raina hanteu ngajawab. saparantosna ma’rifat. cengeng jeung khusu tekadna. kasalametan manusa. nyaeta rukun Agama. aya nu tacan kaemut. Eta rai sabaraha. geuning kitu dalilna ge. da kitu kapan pantesna. nurutkeun bahana tadi. rukun nu heula disebat. rai poek liwat saking. Tuduh jalan eta Hadist. ngalakonan rukun Islam. saparantosna kapanggih. 42. teras ngalakonan rukun. aduh engkang can kaharti. da kapan Islam ge bukti. Madinah teh jadi huruf. 48. sategesna asma Gusti. rukun Islam Agami. lantaran teu daek campur. raina lajeng ngajawab. tanwande jasa ma’rifat. hanteu terang sumurupna. nuhun ayeuna kaharti. Kapan kieu disebatna. enya eta nu kasebut Adam tea. atuh kantenan kang rai. 46. temen wekel teu bengbatan.pasal eta naktu dua puluh opat. sadaya nu dipiwejang. lamun rai tacan ngarti. tina Qur’an Hadist kitu. pasal dina rukun Agama can terang. ngahuleng hanteu ngalahir. nu wajib heula kapendak. Eta teh huruf Syahadat. nya eta adegannana. Naraka di alam baqo. geura mangga rek diitung. asalna kasieun eta. 47. sareng anu katiluna. aya rukunna geuning. 44. pek jumlahkeun deui rai. mangga etang ku rai. Kapan basana ge rai. tah ieu engke dihandap. Agama ge piraku taya rukunna. adegan wujud jasmani. pangna suhudna teh tangtu. 52. rakana ngalahir deui. rai bingung kacida. pantesna teh nya rukun Agama Islam. dihijikeun sareng genep nu kadua. lumbrahna sadaya sami. geus merele nya rukun Agama Islam. nyaeta rukun Islam. mung bade naros deui. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. sabaraha huruf nu uni. Supaya syah dzatna. milari jalan ma’rifat. rek dijejerkeun sakali. nu nerangkeun di Akherat. Rakana lajeng ngajawab. lima eta nu geus umum. Ari emutan rai mah. supaya urang teh puguh. dupi eta rukun Agama diliwat.

kaopatna nya Ma’rifat. Namung paneda kang rai. ari rukun Agama mah. sareatna hakekatna. Ibarat rek nyieun korsi. kadua Hakekat tea. jalan omongan geus tangtos. 71. nya sajatining Agama. aen kanu disembahna. rai geus ninggali naon. nepi kana waktu Isya. ari terbitna hakekat. sifatna sidik ngajentul. sanes bagian ibadah. Teu ngupingkeun dalil Hadist. numatak ngelmu teh urang. sing nepi kana caangna. kahartos atuh kitu mah. terang rakaatna Lohor. ma’rifatna waktu eta. mung engkang rek naros deui. tadi geus ngaku ma’rifat. nyaeta sifatna hirup. 68. dina bagian bab ilmu. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. Raina lajeng ngalahir. jeung sifatna Gusti Allah. ku tinggal panon kapala. terang soteh pertingkahna. tegesna eta hakekat. rentul sakur anu aya. anu ngabuktikeun aen. jadi geus tangtu pisan. saur raka da eta mah. tegesna parantos nyaho. da rukun Islam mah puguh. poko sareat hakekat. atawa sifat elmu teh. karesikan Nagri Bandung. da eta mah rukun Islam. rupa korsi teu sulaya. margi weleh teu kapaham. Hakekatna pon kitu deui. ma’rifat nyembahna wungkul. sumawonna rukun-rukun. moal sakama-kama. nu ngangliputi sadaya. Kapendakna eta rai. tarekat sareng ma’rifat. mutajillah mun kitu teh. 78. nya eta ku rukun tea. sategesna hirup tea. bagian ilmu ayana. hal rukunna Agama tea. mangga anu tadi bae. geus gulung bae didinya. sing hawatos kanu bodo. sareat hakekat kitu. mangga ku rai dimanah. sabab mun taya hirup teh. ku rukun Agama tangtos. ngaran rukun Agama teh. 55. sajatina sareat. tarekat jeung ma’rifati. nya eta sajatina teh. kana rukun Agama teh. sahiji Sareat kitu. nepi ka nyareatna. lain ma’rifat ka Allah. batal ku Hadist disebat. Geus tangtu kengingna rai. di sajero badan urang. pujina oge pon kitu. ari geus niat mah tangtos. sareat hakekat tangtos. 66. 62. niat eta mimitina. gulungna anu opat. 84. Najan aya niat rai. anu aya dina wujud. Kapan ieu mah keur ngilmi. naon nyatana sareat. anu aya di badan dewek. raina lajeng ngajawab. sifat Agama kasusul. sanes ninggal Gusti Allah. ku rukun Agama tea. nu ngabuktikeun samaksud. yen aya Sawarga Naraka. sareatna hakekatna. da hanteu ngadenge beja. pokona tina pangucap. nu ngabuktikeun sagala. tegesna geus nyaho kitu. atawa jati Agama. ceuk rai kapan eta mah kalakon. piraku hanteu kamanah. Naha ninggali ka Gusti. enggeus tangtu moal aya. eta oge bener pisan. nyatana di badan urang. tarekatna ma’rifatna. kapan pangucap teh puguh. nya eta wujudna elmu. sumangga ku engkang dadar. 61. mo aya ngaran Agama. sareat hakekat kitu. 73. Model gedong rupi-rupi. 74. Sabab tadi geus ka ilmi. raina lajeng ngajawab. buktina nu dina wujud. dina waktu Sembahiyang. Dupi sareat teh rai. sadaya ge pada terang. rai nyebat soteh kitu. tarekat ma’rifat oge. eta basa anu opat. moal jadi mun teu ngomong. eta kitu basana teh. ieu kaanehan Kota. ma’rifatna ka Yang Manon. 80. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. Numawi manusa wajib. 64. aya opat perekara. pang buktina teh teu lepat. Rakana ngawalon deui. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. teras di tarekatan. Dina Sembahiyang mah rai. duh engkang karaos pisan. sumawon ushallina. teu aya kasieun kitu. keur nyusul wujud Agama. 83. Raina ngalahir deui. enya eta kana dzatna. 58. teu lepat deui pangucap. 75. ngabetem teu sasauran. 76. Agama nu Maha Agung. nya tina kanyaho tea. daek ngaji kitab Qur’an. bahan-bahan geus sadia. 72. 56. tah eta pangucap urang. Jalanna ku rukun tadi. tarekat sareng ma’rifat. tarekatna jeung ma’rifat. 63. Katilu Tarekat rai. Ayeuna mah rai harti. kapan rai geus ma’rifat. nyaeta opat rakaat. ku engkang enggal piwejang. geus nyaho sareng bisana. bibitna tina carios. tapi anu sajatina. rakana lajeng ngawalon. Pokona sareat yakin. pikeun kayakinan urang. Karamean alam dohir. Sanes rukun Agami. jadi buta tuli pisan. ulah ngan ku kira-kira. 69. geus awas ti samemeh prak. lamun nu ngaji hakekat. 65. Tarekat ma’rifat deui. gedong-gedong nu marakbak. rai parantos ma’rifat. 79. tina ma’rifat geus tangtu. Kitu deui waktu Dzuhri. laku goreng mo dijujur. rasa anu narimana. Kieu hartina Agami.sareng nu ahli Agama. Tarekatna mah pan bukti. sayaktosna eta kitu. eta saterusna kitu. 70. anu opat perekara. paingan ceuk unggel kitab. 57. 81. tetep eta anu opat. 59. 82. nyaho kana naon tea. terang dua rakaat. poko-pokona teh baham. pikeun ngesahkeun ibadah. Islam ge moal aya. migawe dina waktosna. teu sareng sareat kitu. tegesna rukun Agama. 60. tegesna eukeur neangan. dina bagian bab ilmu. sangkan aya kasieun teh. 77. kapager ku kasieunna. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. Sembahiyang Subuh eta. Pertingkah nyembah ka Gusti. ma’rifat laku ibadah. kana migawe korsi teh. tina kitab kenging nyonto. Jadi sifat hirup pasti. Nangtung Ruku Sujudna teh. mun geus sieun mah mokaha. dina Sembahiyang cukup. teu nyaho diakhirna teh. batalna karaos . najan di sagala barang. pasal eta geus kapaham. lamun rai tacan terang.

ka darat kudu salebak. meureun ku rai karaos. huruf Ta’udz jeung Bismallah. keretegna ati kitu. salamet dunya akherat. numawi disebatkeun teh. meuli bako anu ngeunah. Nembe Islam mun geus panggih. 108. Pasal eta jol kaharti. sumawon bengkung ngariung. bener mun ngaji hakekat. hal rukunna Agama teh. kitu anu ngaran rukun. opat kalima pancerna. kahiji maca Syahadat. sagala sifat teh kumbuh. nyatana pangdangu urang.pisan. ngaladangan bako tea. nyatana eta ma’rifat. kieu rai mun can terang. beja-beja teh ti batur. nerapkeun Muhammad. kana sajati Agama. pokona ku eta bae. 93. Babah meuli bako kula. rukunna paninggal dangu. ngaran Dalil Hadist. sifatna panon nu nyata. keur nganyahokeun Agama. sinareng anu tipayun. dina keur waktu nyaring mah. naon nyatana di badan. sareat hakekat kitu. masih bae pili ganca. jeung bengkung ngariung tea. 96. aya Hekekatna horeng. 100. eta jinis tarekat teh. lakuna teh nu karaos. kapendak wujud Agama. teu make sareat lapur. hanteu jadi pamaksadan. sabab seungit bistik tea. Raina lajeng ngalahir. eta kumaha hartina. barang dongkap teh ka pasar. lima Munggah Haji kitu. 99. Nerangkeun . teu aya pisan eureunna. maksud teh rek meser bako. pangangseu sareng pangucap. Paribasa sepuh tadi. memeh ku baham karasa. teu lepat kasauran teh. 98. dupi ari buktina mah. Sifat-sifat nu di dohir. Raina gumujeng manis. dina basa rukun tea. mung kumaha ari eta. 92. kasauran sepuh teh. pangdangu anu narima. Raina ngawalon deui. mun rempug jungkung jeung dulur. dua Sholat lima waktos. panon nu ngesahkeunnana. Ijma. 85. eh anak-anak sakabeh. Lahir batin oge sami. nyaeta paninggal tea. ku Cina teh bol sok bae. 87. 95. Sholat sajatina tea. kitu deui angseu tea. Raina gumujeng manis. teu lami deui ngantosan. kapan nyatana hakekat. sapedah rai teu ngomong. rukun teh naon hartina. jeung kudu bongkok ngaronyok. tegesna poko sareat. hakekat nu kasebut. 104. ayeuna anu katilu. bagian paninggal tea. kacai saleuwi pisan. Teu nurut babasan tadi. sabab hakekat teh aya. 106. ngomong bae dina kalbu. enya sifat hirup urang. kudu rukun teh nya eta. nangtung hareupeunnana. Barang pok mah ngomong rai. jeung dulur teh kudu rukun. atawana rukun Ilmu. reh dina Hadist nyarios. waktos Nafi Isbat gulung. ceuk rakana ngaran rukun. Margi keur kieu mah geuning. nya eta nu opat tea. dina salira urang teh. moal lepat deui engkang. aya tapi taya jentul. opat ngaran Qiyas kitu. duh engkang karaos pisan. hakekatna enggeus tangtos. kereteg niat ka pasar. nyaho bibit rukun Islam. hanteu bareng lakuna. Raina ngalahir deui. nya anu tacan kapaham. 94. nu aya di wujud urang. Ka cai kudu saleuwi. sangkan sah ibadah kitu. ieu nu opat perkara. atuh dimana barengna. nuhun parantos kapaham. keur nyalindung ka Yang Manon. 90. 105. supaya maneh waluya. tarekat sareng ma’rifat. aya basa opat rupa. gulungna kana paninggal. 111. paingan kamari rai. teu sulaya jeung barangna. 97. Nya anu lima perkawis. henteu jadi ceuk sundana. sabab hartina batal teh. omat turut weling bapa. 109. Mung aya keneh saeutik. tarekat naon nyatana. angseu sumawon paninggal. nyatana di badan urang. ngaran dulur nu saestu. ulah arek panca bagah. anu teu acan karasa. babasan sepuh baheula. ilangna dunya jeung wujud. sifatna bistik tea. panutup kanyaho tea. duh engkang karaos pisan. mun kabedag ku saratna. Rakana ngalahir deui. 107. ayeuna nu kaduana. nu ngaran rukun Agama. kana jatining Agama. yen kudu sabilulungan. ucap ucap dangu dangu. nuhun Alhamdulillah. nu opat teh ngahijina. 110. 103. Ayeuna rek naros deui. 102. anu nyidikeun sifatna. nu aya di wujud urang. 91. kakara sah kanyahona. bet Cina teu buru-buru. moal bet aya bedana. nya eta bongkok ngaronyok. Salila-lila kang rai. Agama anu sajati. babasan tadi teh keuna. sanggeus Islam kudu suhud. nya didinya barengna teh. engke bapa geus teu aya. 88. kapan didinya barengna. 86. kapanggih sareng buktina. sumuhun sok nguping pisan. ma’rifat nu kaopatna. bareng hanteu pili ganca. Ibarat rek tuang bistik. ngalakonan jeung rukunna. Rakana ngawalon deui. anu aya di badan urang. nomer tilu kedah Zakat. nya Islam eta ngaranna. Aworna kalimah kalih. piraku tacan kamanah. hakekat pada hakekat. salamina ge digawe. dina waktu eukeur Sholat. pangangseu nu tipayun teh. sora naon oge kumpul. nyaeta hirup urang teh. ka cai saleuwi pisan. opat kedah Puasa. Saur raka mun teu harti. bongkok ngaronyok teh nyata. bengkung ngariung ceuk basa. pangucap teu lepat tangtos. 101. ka urang sok mituturan. teu aya rupina tangtos. sakitu dina ati mah ngomong. 112. nyatana pangangseu tea. 89. samangsa parantos nyaho. nangtung hareupeun nu dagang. niat sagala perkara. kieu katerangannana. rai masih keneh helok. Seungitna mah taya rupi. ayeuna mangga pitutur. tetela karaos pisan. rempugna nu opat tea. enya eta sategesna. jongjon hanteu ngaladangan. nu opat di badan urang. Ceuk raka tarekat rai. Ayeuna nembe kaharti. nyaho jatining Agama. anu matak wajib pisan.

Anu matak ngilmu ge rai. tuduh jalan nu sayaktos. 115. dina papan aya aksara Batawi. tuduh jalan pikeun mulang. tarekat pon kitu keneh. ma’na Dalil kitu. kantun bae neangan akalna. 127. opat-opat kitu. sidik teu ngandelkeun beja. sangkana bisa karasa. nu ditunjuk ku gambarna tea. . dina sahiji perkawis. nyaeta sahna ibadah. dupi nu katilu deui. naha rek leumpang suku. Lajeng rakana ngawalon ka rai. Ari Hadist pangandika Nabi. Ibaratna upami urang kang rai. bisi kaburu ku pati. numatak urang teh kudu. tetep cicing dina panunjukna. sabab cicing di dinya teu maju deui. Qiyas Dangdanggula 113. opat-opat geus tangtu. lamun tacan mafhum. Qodariyah Satariyah rai. ari eta tutumpakan. hurupna asma Batawi. 122. kumaha bisana nyaho. 123. kudu daek ibadah teh. da eta teh pikeun pikiraneun deui. 119. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. pikeun urang gumelar di Dunya. mun kitu mah moal datang. rukun Islam nu lima perkara. da aya geus tangtu. Sabab geura pek manah ku rai. sumawon ka Batawina. Dalil Hadist Ijma pasti. 116. 126. lamun henteu percaya teh kufur kafir. tambah beuki maju. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. cicing ngadedeluk. kahar kapal udara. kitab Qur’an eta sategesna. Sholat ge opat perkara. Hadist. mana nu gancang tepi. hartina dalil teh Agus. karajinnana manusa. utusan Gusti Yang Manon. da teu disorang jalanna. 114. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. moal bisa jadi bae. saperti dina Syahadat. nyaeta dina tunjukna. sangkan urang bisa datang. da betah dina panunjuk. Lamun hanteu make akal rai. kalanggengan Alam Baqo. kajeun rada ripuh. upami Batawi bae. ayeuna ge kabuktian. najan Dalil Hadist Ijma. para Wali jeung para Muslim deui. ceuk raina atuh mangga. kapan asma mah tuduh. mana anu gancang bae. dina asma bae badis. ma’rifat geus tangtu. atawa rek tumpak mobil. hartina teh akal sategesna. sangkan tereh tepina teh. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. Ceuk rakana tangtu aya rai. pikeun ngakalan geus tangtos. eta ge wajib percaya. ka Gusti nu Maha Agung. tarekat ma’rifatna kitu deui. lajeng kang rai ninggali. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. nya Qur’an eta buktina. saterasna kitu deui. nu tacan kamafhum. dina hareupeun panunjuk. 125. cadang Naraka Jahanam. wajib percaya kana Qur’an. anu ngaran Ijma tea. 120. payunkeun hukum akal. Panunjuk teh ibaratna Dalil. kalawan jeung sahna misti. enya eta piwadaheunnana rai. jeung ninggal nu nangtung. kudu ma’rifatu. ulah cicing bae atuh. kapan tarekat teh loba. da rai mah tacan terang. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. sare’atna hakekatna. Zakat Puasa Hajina. lamun ngilmu pikeun kabatinan. nu pangheulana datang. mun ayeuna gentos pasal. geura beuli ku tirakat. Hadist Ijma sumawonna. jadina tangtu ku akal. barang dileresan Bandung.Dalil. 124. boh ka kulon ka kaler ka wetan. misti kudu buru-buru. hiji pilar make papan. 129. hiji jalan parapatan. kieu pihartieunna teh. eta oge pituduh teu salah deui. kantun milih bae atuh. Sareng tuduh ka manusa deui. opat pangkal kitu. enya eta milih tutumpakan. Enggeus tangtu opat deui rai. dina hiji perkara teh. hayang terang ka hiji Nagara. 118. aya sare’at hakekat kitu. mo tepi kanu dijugjug. ka Batawi tunjuk. nyaeta pangandikana. tarekatna ilmu. kana Dzat Sifatna Allah. hukum Qiyas geura tungtik. Jalanna ge teu disorang deui. Johar Awal kasebatna. gancangna teh teu lian kudu prihatin. ditunjuk ku gambar tangan. Ulah cicing dina Asma badis. pangandika Maha Suci. anu mawi kudu. cukup eta mah kulanun. naha kira-kira rai. sagala hal mun teu make akal. 117. Ijma. nu ditunjuk teu disusul dipilari. Juziyah Hak Maliyah teh. kumaha pikeun akalna. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. dahar sare dikurangan. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. Den Muslimat ka raka ngalahir. 121. pasal eta nu opat basa. enya eta Rusul-rusul tea. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. sangkan nyata jeung barangna. dikirana bakal datang. naha hanteu aya rangkepannana deui. amal ibadah urang. aya sare’at hakekatna. Ma’rifatna. teu terang nu diasmaan. nuhun akang rebu keti laksa. tuluy rai cicing bae. rai napi piwuruk teh. 128. tegesna dina omongan. eta wajib digugu. sumerep ka sanubari. ceuk raina atuh moal. mun kitu mah tangtos bae. nu ngaji asma wungkul. ngakalan tadi nu tilu. ibaratna kapan puguh. karamean Alam Dohir. nyaeta ka asal tadi. Dupi Qiyas moal salah deui. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. kajadian kapal udara jeung mobil. bade naros Rukun Islam. tah kitu ceuk rakana.

ka cahya opat sing ‘aen. Ma’rifat ge kudu kapanggih. lir bulan opat belasna. Sareatna Sholat teh kang rai. teras Wa Asyhadu Anna. hirup eta tegesna. ulah rek diturut. tur aya nu naros pisan. Hal Puasa nu kaopat deui. sare’atna kapan geus ilahar. teu sulaya ti basana. nu sanes saikhwan kitu. Tarekatna nya kudu Tajali. Rukun nu kaduana teh. hanteu salah kitu. sabab asal tina Shalat. keur tajali ka Yang Manon. 133. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. mung isin ku Yang Agung. ibadahna najan getol. gantung raos reh ni’mat kaliwat saking. kudu nahan nafsu hawa. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. supayana jadi rai bisa tohid. kudu bae urang ngazakatkeun diri. diterangkeun ka jalma nu lain-lain. ka Gusti Allah Ta’ala. Saur raka kieu mun can harti. 135. Ma’rifat dina Zakat. hajat pare atawa duit. dina pasal eta Sholat tea. Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang). sumangga teraskeun engkang. Ma’rifat dina Syahadat. tah eta anu geus aya. ku Gusti nu Maha suci. enya eta nangtung ruku tea. sing ngarasa kaangliputi. Kantun eta nu hiji deui. doraka Dunya Akherat. ngucapkeun kalimah roro. rukun Islam anu katiluna. langgeng teu aya putusna. 132. dina waktu Shalat sajatina. Muhammad Rosulullohu. sareng eta Nur Muhammad tea. enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi. bakating ku kahareti. Narun Hawaun Maun. 140. da engkang mah taya sanes. mun engkang nyumputkeun ilmi. 143. 134. nya eta nu ngaran Sholat. sujud lungguh bukti ‘aen. ma’rifatna sing bisa ngarasa. ilangna jasmani kabeh. tanda ditarima kitu. Ceuk rakana naha atuh rai. hakekat tarekatna. dupi ari ma’rifatna. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. sihoreng teh yen urang kudu ninggali. dina bulan Ramdhan tangtos. tetep moal dihampura. anu matak Sembahiyang teh wajib. Alif Lam Lam He geus pasti. enya eta jeung saperti bulan. ma’rifatna mah kudu. 139. 131. tilu puluh dinten tutup. sare’atna Syahadat teh ngucap. Saur raka rai mun can harti. hakekatna ulah salah. nyaeta tarekat ilmi. memeh awang uwung. sabab lamun samarangan. nya eta dzat sifat Allah. sareatna Sholat eta. mana nanya bet tepi kadinya. Gusti Allah moal rek narima. fakir miskin kitu. hakekatna ngaran Syahadat teh rai. pasal dina sahna Zakat. paingan disebut. Ceuk raina nuhun kahareti. naon sare’atna deui. eta kasauran engkang. 141. rukun Islam anu . rakana lajeng ngajawab. nu moncorong lintang Johar. ulah rek kaliru. kieu rai lamun teu acan kaharti . lebetkeun ka jero manah. saperkawis anu hanteu beunang. Tajali ning Dzattul Mutlaq. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai. tetep bae keur eusi Naraka Jamhir. sakumaha mujina. caang padang alus. diterangkeun kanu sanes. 130. 142. nyaeta Sholat kitu. sabab eta mah titipan. tarekat nya gulung dina Tajali. Tarekatna Syahadat teh rai. Nabi Wali kitu.NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. turug-turug ku Ikhwan. ma’rifat pon kitu. kaopat Turobun deui. Puasa di bulan Ramedhan. nyaeta lafad Allah. diteraskeun dadar sadayana. raina mani ngaranjug. Zakat bade dicarios. ari hakekatna puguh. sare’at mah geus umum. ceuk raina aduh engkang penting teuing. lir bulan pat belasna teh. Sarta matak pecat iman pasti. tah kitu sahna teh Zakat. temahna matak cilaka. teu emut ka barang teda. 136. ayeuna katiluna teh. Ceuk raina atuh mangga deui. Zakat anu geus kamayhur. 138. ma’rifat pon kitu. hakekatna mah geus pasti. dila’nat enggeus tangtu. hakekat jeung tarekatna. mun sumput salindung. da aya hukumannana. 137. dupi tarekatna Sholat. naon sare’atna deui. eta Syahadat sare’at. goreng temen mun engkang ngabuni-buni. tetep bae dina keur Sholat sajati. ditarima ku jalma. Ma’rifat dina Puasa. disamikeun jeung Idajil. ka Allah nu Agung. Namung aya nu dibuni-buni.

maparinna nyawa ka manusa. barang gubragna turun. kanu boga pangadilan. tina sidik nyakitu pisan. paingan marakayangan. tina sabab enggeus aya rasa. 147. Insya Allah dihampura. migawe kitu lampah. jeung ayana nafas tea. anu matak orok oge geuning ceurik. asalna ti Islam kabeh. 157. hoyong dongkap katutup. 148. orok moal gogowakan. rai nuhun sarebu. Tiap-tiap aya nafas pasti. kantun suhud kana ibadahna. Gusti Allah maparinna nyawa. sabab keur jaman dikandung. jeung sing bener caritana. Tangtu pisan pang orok teh ceurik. Baetullah anu sajati. masih aya dumuk. jadi dua puluh. ku engkang enggal carios. hanteu kalawan nafas teh. ditakdirkeun bisa terang. aduh rai engkang nuhun. lamun enya teu aya rasa ge rai. ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji. dikaler di kidul. neda ampun moal rek sakali deui. dina eukeur waktu Tajali tea. meunang bebendon ti Allah. sihoreng teh dua puluh sifat. 146. payuneun nu Agung. Tapi rai waktos tadi lahir. rakana enggal ngawalon. opat-opat hiji rukun. pones lepasan ti hukum. hakekatna pon kitu. hanteu acan aya nyawa. rehna tadi ku engkang geus dipilahir. 153. 156. nafas teh bareng jeung rasa. sabaraha jumblahna teh. 154. ka karatonna Yang Manon. sasat tacan kaluar ti hukum Gusti. teu ngaraos naon-naon. jeung karasa dibuang teh yakin. tepungna Hawa nu dua. Lebah mana Gusti Maha Suci. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa. namung bade nyundul. nangis bakating kaduhung. Ulah ampun ditukangeun badis. barang gubrag ka Dunya teh. sabab hakekatna nyawa teh. masih tetep keur dina hukuman. ngadeuheusan kitu. tangtu nyorang paribasa. tina bibitna manusa. tempat ngahampura dosa. karaos ku Ibuna. hirup suci tandana geus bisa usik. sasakala Karuhun. turut-turut asal tadi. kapan Adam teh ceuk kitab. orok teu aya nafasna. raina lajeng ngalahir. lamun hanteu kitu. Ceuk rakana sare’atna Haji. mung ayeuna masih aya. rasa teh bareng geus pasti. 152. lamun urang meunang hukum beurat. hawa Batin tepung. nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah.kalimana. ku tina raos teu ngeunah. da moal aya bedana. hukuman ti Yang Agung. sabab tina hanteu bisa. rakana enggal ngajawab. bade tumaros ka engkang. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. hakekatna mah tangtu. kapan geuning di Dunya ge bukti. sami bae Dunya Akherat ge rai. kajadian jadi nafas murangkalih. neda ampun tina dosa anu tadi. mangga ku engkang dadar. kahartos lamun kitu mah. ku rai tereh kaharti. ti Sawarga turun. sangkan rai bisa tohid. pangadilan nu langkung sampurna. leuwih hade ngadeuheusan. dina waktu Ibu ngowo. ku rai tacan karaos. Tanda tacan dileupas ti bui. rukun Islam anu lima tea. ku Ibu salapan sasih. tina sirna ngajadi teu ngeunah. tarekatna mah teu lepat. Baitullah nu dijugjug teh. nu teu dikulon diwetan. Mangga etang ayeuna ku rai. 158. kontak sareng hawa Dunya. tetep hanteu meunang bijil. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. Cuk rakana rai mun can harti. rai hanteu bingung. Nya dibuang ka alam Dohir. 151. 145. lebah dieu kitu. pihatur deui ka engkang. 149. ceuk rakana itu diyah. asalna orok ceurik teh. atuh bener kitu. tegesna ka dzat Yang Agung. sifatna Allah Ta’ala. tiris buktina ngadegdeg. Geuning hirup ciri bisa usik. kumargi tetela pisan. jasmani jeung rohanina. harti kana sare’atna. nya eta sifatna nafas. tapi apelna kitu. aya babandingannana. geuning eta sifat dua puluh rai. da buktina waktu dijero mah tadi. nyatana rasa kitu. dipayuneunnana Gusti. Den Muslimat ka raka ngalahir. 155. beungeut madep atina . 150. barang gubrag tina Guha Garba. ngalebur dosa nu tadi. dina rukun kalima nya Munggah Haji. atuh lima kali opat. pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning. tangtos barengna jeung rasa. Adam Hawa jerat-jerit. tacan bisa meunang pones. 159. karek hirup wungkul. hirup teh jeung nyawa sidik. Mun geus terang kana dzat Gusti. rai rada bingung. tara gubrag seuseurian. aya sih pitulung Gusti. Adam Hawa kitu. ceuk engkang waktu harita. kudu khusu tobatna teh. geuning kawidian apel. ayeuna mah leres kitu. ti Batin ka alam Dohir. nya eta ngaranna nyawa. ulah make surat deui. bisa ngaibaratkeunnana. Ma’rifat dina Munggah Haji. 144. Den Muslimat gumujeng ngagikgik. tarekat jeung ma’rifatna. jadi lamun anu wafat. sidik pisan hirup suci mah. nyawana masih di Dunya. eta tempat pangadilan. tapi ceuk engkang kitu. ulah kendat sawaktu. teu ngadeuheus kapayuneunnana. nya kabingung ku rai tacan kaharti. hanteu pisan boga akal. asal bungah jadi susah. raina enggal ngalahir.

nyorang nanjak upamana. tangtuna kasampeur deui. Kana diri sim kuring pribadi. Sabab asalna ge ni’mat. silih tempas jeung saderek. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. karaos nyerina misti. namung ieu mah nyindiran. unggal poe sakarat. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. pajar orok mah beresih. pantes arek kituna teh. 179. anu matak urang wajib nyiar ilmi. da tekadna hayang buru-buru tepi. Ibu teh satengah mati. 165. kana Dzat Sifatna Gusti. kusabab tadi jalanna. Syahadatna Kangjeng Nabi. naha sawaktu-waktu. saestuning ngan saukur tuturut munding. 164. nya buktina wujud urang. parantos miwuruk. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. bet Akbar teh clok ka sawah. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. kapan sidik Ibuna satengah mati. Mun disorang ti ayeuna. kitu deui waktuna. anu teu aya hinggana. sing ngarasa hilang samemeh pupus. anu geus kersa ibadah. hanteu sami pada-pada boga waktu. Nampa sarebueun ni’mat. Lebah dieu tobat jisim kuring. pangna Akbar sok kamana-mana. ngarasa rasa sakarat. sabalikna urang lamun. dicipta dikira-kira. samemehna urang hilang. jalanna kana Naraka. Nabi Adam nu tipayun. kitu siksaanna Gusti. Akbarna kamana-mana. kholifatullohi deui. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. Mimitina Gusti Allah. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. saperti anu biasa. ti ayeuna geus ditungtut. pang orok sakarat kitu. keur guneman carios Agama. 160. ilmu sakarat di Dohir. 171. 167. sing kapanggih jeung ilmuna. Ayeuna mah ganti pasal. jeung naon sanyatana. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. muga ku engkang diwejang. Narakana Ibu tadi. kieu rai Syahadatna. mugi sadaya saderek. bangsa orok nu rek maot. rek naroskeun anu teu acan kaharti. cacakan tadi turunna. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. sanes pisan jisim kuring. tangtu bae engke moal nyorang deui. pang orok sakarat tangtu. anu ngarang ieu Layang tea. dina Hadist geus kakocap. dina hal perkara Rosul. 168. Rakana lajeng ngajawab. eling bae ka sawah. ngan diwangwang wungkul. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Pangkur 166. ganjarana ti Gusti. Raina lajeng ngajawab. 163. Balikna ge moal salah. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. nu karasa ku badan sorangan. sarebu kalieun babar. 177. rai bingung kalangkung. Sembahiyang teu khusu. 169. beda hiji-hiji Rosul. upami keur resep tani. nuturkeun anu nungtunna. Mung ayeuna rek tumaros deui. Rakana lajeng ngajawab. 175. rai nuhun ka pangasih. 174. Sinareng dina waktuna. tadi rek turun ka Dohir. Waktu ngababarkeunnana. nu ngaos anu ngadangu. Wa asyhadu anna Adam. Akbar teh bet los ka Pasar. rehna rai sering sok mendakan. kana Aweh Salam tea. 178. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. teu puguh nu dikiblatan. Tah rai kumargi eta. geura kieu mun can terang. sakur dulur-dulur. raina lejeng nyaur. palangsiang galeng totos. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. . maotna make sakarat. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. hakekatna di badan urang sakujur. Rosul anu genep tea. Antal maotu qoblal maota rai. dina waktu keur waktos salulut. mangga dangukeun ku rai. sing perele hiji-hiji. PIHATUR NU NGARANG 161. tah didinya jalan urang. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. kumaha eta sababna. nya osok kitu nya gawe. naha atuh kitu. sakarat enggeus beak. lamun keur netepan waktu. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. waktu tadi memeh kadunya turun. Mun nu kaya Akbarna ka duit. Kapan aya ceuk dalilna. mun teu kapendak ilmuna. ka Gusti nu Maha suci. kantun ni’mat bae pasti. pangasih salira engkang. 173. supayana ulah kitu. tah eta kedah kasusul. NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. nyindiran kasadayana. akalna teu aya lian. 162. naha sami Syahadatna teh nya kitu. hanteu khusu ka Pangeran. balik deui ka jalanna. anu matak renghap ranjug. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. nya percaya mun kitu mah kahareti.mah jongjon mungkir. malah sok aya nu misan. 172. 176. 170. pujina ge diliwatan. lantaran can ma’rifatu. keur dagang pon kitu deui. mitutur nu sayaktosna. raosna nyeri kalangkung. pasal eta rai ulah helok ati. da moal salah mulangna. mun nu tani Akbarna ka sawah. sarebueunkanyerian tadi Ibu. nu karaos sumurup ka sanubari. nyorang deui kana jalan anu tadi. teu acan aya dosana. tungtungna teh atuh.

183. 191. Kanyahokeun bae heula. 194. boga nyawa kaduana boga wujud. Nyaeta dua raka’at. Sabab wujud maneh eta. Kalam Mutakalliman deui. tatapi maneh ayeuna. 186. ceuk raina nuhun pisan. 193. Asyhadu anlailaaha Illallohu. 189. 180. Gusti Allah ngadamel deui utusan. kantun eta Rusul nu kaopat deui. kudu Sholat Asyar misti. tapi maneh montong hayang. ati moal salah deui. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. dalilna geus kasebut. Sembahiyang subuh tea. kanyataan ayana Kami pasti.Dawuhanna Gusti Allah. lobana opat raka’at. Pek Shalat tilu raka’at. Basar jeung Basiran tea. nu katilu utusannana Yang Agung. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. numatak manusa Islam. 192. kudu Shalat waktu duhur. paingan manusa kudu. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. maneh Adam dikersakeun ku Kami. Wallohu batinul insan. 182. da nyaho asal usulna. kudu Sholat maneh misti. Asyhadu anlailaaha Illallohi. tatapi maneh ayeuna. boga panon dua siki enggeus bukti. nomer tilu ngabogaan. tah kitu eta asalna. anna Musa Kalamullah. pangucap maneh teh eta. kanyahokeun bae heula. tumarima boga nyawa sareng wujud. ari sababna pang kudu. tapi maneh ayeuna. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. Enoh Habibullah deui. numatak manusa wajib. Jeng Nabi Ibrahim tea. kanyahokeun bae kudu. 185. waktu tadina ti Nabi. Dalilna Sama-Sami’an. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. maneh kudu tumarima. Wajib kudu Sembahiyang. sing narima boga dua cepil tangtu. sategesna pangucap Aing geus tangtu. NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. terasna Halilullahu. waktu subuh kaluarna fajar sidik. saperkara boga baham. kieu Syahadatna rai. kantun kaduana deui. rakana lajeng ngajawab. 187. dalilna anu kasebut. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. jeung dua suku geus nyata. he maneh Ibrahima. mana aya Shalat Subhi. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. wujud maneh pribadi. tumarima boga cepil dua siki. Raina deui ngajawab. mangga ku engkang pitutur. 190. NERANGKEUN . Raina teras ngajawab. Sabab maneh ngabogaan. hayang ma’rifat ka Aing. ceuk raka nu kaopatna. Ngadawuhan Gusti Allah. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. kieu rai Syahadatna. jadi utusan geus tangtu. Nabi naon ngarana. 184. sinarengan dua suku. heh maneh Musa utusan. Kieu rai Syahadatna. Al insanu dohirulloh eta kitu. sabab maneh teh geus puguh. terasna Wa asyhadu anna. utusan Aing pribadi. Nabi naon kasebut. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. jadi utusan geus tangtu. Tapi montong hayang terang. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. 181. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. Nabi Enoh nu kamasyhur. Nabi Musa eta rai. 188. kitu eta asalna. ka Gusti nu murbeng jagat. dalilna teh geus disebat. jeung leungeun kenca katuhu. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. kudu Sholat pat raka’at. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Kantun anu katiluna. waktu magrib maneh ulah salah deui. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. tunga rai sama sakalican mafhum. kaduana boga lisan eta kitu. saterasna Wa asyhadu. geura mangga ku engkang terangkeun deui. Asyar waktuna pasti. Saur raka nu kadua.

aya ma’na lemes pasti. Ibrohim paninggal urang. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. da teu make akal deui. 201. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. eta anu genep Rusul. teu ku akal moal jadi. ayeuna karaos pisan. 195. Ari Hadist mah teu salah. Anu bisa ma’rifat dzat. Shalat dina waktu Isya. sabab anu pikeun nyampurnakeun . teras ka para Wali sadaya. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. Saparantosna Nabi Musa. 215. aya urang sinarengan aya itu. dalilna enggeus disebat. kitu Syahadatna Nabi. kaduana Khaerul bariyyah puguh. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. 202. tapi maneh hanteu kudu. di maneh teh kanyataan. Enoh nyatana pangdangu. anu ngajina tea. sahinasna ma’na kitab. Ieu Aing mere burak. turun-turun burak tadi. Ngadawuhan Gusti Allah. 216. ma’na Syahrul bariyyah. Hakekatna Adam tea. teu percaya kanu nyebut. dalil teu meunang dirobah. jadi aya hirup dua. 214. 211. hartina teh maneh Muhammad. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. 208. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. ka Aing kudu ma’rifat. Ceuk raina atuh naha. puguh oge sok kaliru. hanteu kakurangan deui. Mutajilah enggeus moal salah deui. pangandika para Rusul para Nabi. lamun urang cicing dina tarekat muji. aya dua dina Qur’an geus ditulis. da geus sulung dina jasad. bisi nular katepaan murtad deui. tah kitu mun teu kaharti. ma’nana pon kitu deui. dina wujud peribadi. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. Muhammad mah rasa jasad. Malah ulah dideukeutan. panon ieu nu buncelik. ngajolopong hanteu bisa usik malik. atuh kantenan pisan. nya adegan wujud urang peribadi. enya eta Al insanu siri rai. Kitu geuning sajarahna. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. pat raka’at lantarannana pang kitu. teu nyusul tarekat ilmu. 206. teu make Ijma Qiyas. maneh Isa geus jadi utusan Kami. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. 200. terasna Wa ana siruhu. Sholat dina waktu Isya. 196. ngaku enggeus ma’rifat dzat. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. nu salah mah geus puguh. Lamun hanteu aya rasa. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. ma’na dalil kadua karasa kaharti. 217. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. 218. nya ma’na anu kasar. kaluar jerona kitu. dina Qur’an geus kauni. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. Kasar pikeun Naraka. nafas ge moal aya. Katiluna boga nafas. Isa teh panggangseu urang.Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. anu lemes pikeun bagian Sawargi. kapan eta Gusti Allah. 203. lamun hanteu ngaji Qiyas. anna Issa Rohullohi. 199. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. henteu dipikiran deui. nu meunang pitulung Gusti. Asyhadu anlailaaha. kanyahokeun heula bae. tadi diluhur disebat. 205. 213. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. sabab mun getihna lampus. nya nu pangkat Ajengan. 197. tangtuna kaliru basa. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. seueur pisan anu kitu. ngan maneh ayeuna kudu. Haturan deui raina. Sabab nafas maneh eta. dina waktu-waktuna. Muslimin para Olia. Tangtu bae mo kapendak. ninggalna tangtu ku soca. sabab asalna ti Nabi. Rakana lajeng ngajawab. leres pisan kurai geus kaharti. nu bisa ma’rifat kitu. nuhun rai jol kamanah. anu matak ayeuna ge geuning kudu. naha arek teu percaya. anu ngajina salapis. moal aya hiji jalmi. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. nafas maneh pribadi. Syahadatna ge puguh. Barang Rusul kagenepna. sumurupna kana rasa. enggeus lumbrah Syahadatna. nu ngaku enggeus ma’rifat. jalankeun hukun Qiyas. 207. sareng anu nyaritana. kulantaran ma’nana salancar wungkul. Mun kitu mah bener pisan. 209. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. Kapan ma’na kitab Qur’an. Namung wajib kailmuna. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. 210. nu ma’rifat dzat Yang Agung. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. sategesna hukum akal teu disusul. teu kudu hayang terang. jelema mah moal aya. ayeuna maneh mah kudu. Asyhadu anlailaaha Illallohu. 204. terus nepi ka Kiamat. 212. sategesna rasa Aing geus tangtu. ngajirimkeun Gusti Allah. dina Lam yakunil kitu. hakekatna sadayana para Rusul. Muhammad Nabi panutup. saur Hadist moal aya hiji jalmi. Geura ku rai dipaham. keukeuh pokna mo kasusul. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. sumawonna Ijma oge teu disusul. hakekatna di badan urang sakujur. Muhammad Rosulullohi. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. kapan pangkatna teu lepat. murtad hanteu salah deui. ceuk rakana bener kitu. jeung turun ka anak incu. Panguluna para Rusul. pokna teh sabab ceuk kitab. tumarima kaayaan. kapan ceuk Qur’an teh kitu. malah tepi ka poe Kiamat kitu. nafas sifatna geus pasti. wujud oge geuning bukti. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. Kieu dalilna geus kocap. Ngadawuhan Gusti Allah. dua liang irung bukti. 198.

243. Nu gaib di wujud urang. anu tetep uninga. kapan urang eukeur tadi. kieu pisundaeunnana. henteu boga daya upaya pasti. tapi tetep keur ka Gusti. 228. eta pisundaeunnana. Kantun eta nu katilu. muji ka salira engkang. jalma mah moal tinggali. Nomer dua nu kasebut. enya eta ti makhlukna. loba nu surup sumanding. teu nyowara geuning rai. puji Qodim ‘alal Qodim. eta oge bener pisan. lungguh eta kaopatna. puji Hadist ‘alal Qadim. dupi eta perenahna. Rakana ngawalon imut. Sundana anu geus umum. barang negrak eta rai. Kapan huruf Qur’an tangtu. reh ngupingkeun dina kitab. taya lian ngan ku akal. Lajeng rakana ngadawuh. 223. 219. eta mah nu jadi bibit. anu sarupa kumaha. Piraku hanteu kamafhum. moal bisa deui mulang. puji Hadist ‘alal Hadist. ibaratna tuang rai. da kapan ari dalil mah. puji Hadist ‘alal Hadist. nu wajib disembah misti. kantun anu kadua. Sanes keur muji ka makhluk. nu ninggalna hanteu make panon kitu. dina waktu mana deui. muga ku engkang didadar. Tetep bae pang bodona. kitu sundana mah rai. raina lajeng ngajawab. tapi ulah netepkeun bae kaditu. Ceuk rakana mun can mafhum. tangtu bae ma’rifat. ngadanguna teu ku cepil. Tetep dina rasa Dunya. . marakayangan balik ka Dunya deui. nya dina waktu keur rai. 234. atuh nu kumaha tea. 236. anging hiji Gusti Allah. piraku hanteu kamanah. atuh nu kumaha tea. 233. muga bae parin harti. jalma teu wenang dipuji. Raina pok deui nyaur. pimaksudeunnana dalil. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. Rakana jawab jeung imut. 237. balik ka rasa kapungkur. Mung barangna can kamafhum. seepkeun bae sakali. eta sowara teh sidik. kieu numawi katampi. engkang ku rai dipuji. 242. tegesna tacan kaluar. dupi muji pada jalmi. 222. ka dzat Yang Agung. elmu lahir elmu batin. hakekat mah teu mati. sugan moal lali deui. da ngan sakitu rai mah. pupus soteh majajina. ngandikana teu ku baham. Rosululloh tegesna rasana Gusti. 240.maksud. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. ku rai tacan kaharti. Qadim teh pangandikana. dalil anu nomer hiji. nu tadi disebat tea. dina jilid nu kadua. maca kitab sareng Qur’an. dupi anu Qadimna mah. nyanggakeun bae kang rai. 238. muga ku engkang diwejang. 239. da moal jadi manfa’at. Cahya anu opat geus puguh. Ceuk rakana mangga atuh. dimana engkang pernahna. puji Hadist ‘alal Hadist. pada-pada anyar sami. Nur Muhammad asal tadi. anu aya diwujud. sing kapangih supaya bisa balik. hurupna mah anyar pasti. buktina loba ririwa. mun lepat sadaya-daya. anyar dadamelan Nabi. Geuning tadi Hadist nyebat. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. ceuk raina hanteu lepat. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. nangtung ruku sujud deui. puji Hadist ‘alal Qadim. aya puji opat rupi. dina Sembahiyang pasti. leres sundana kaharti. muji mah kedah ka Allah. puji Hadist ‘alal Qadim. sabab Rosulullah eta. sumawon dina pernahna. ngan ukur pikeun di Dohir. mun kitu lain bab ilmi. 224. Ceuk raina geus kamafhum. 221. 220. sanggeus urang ka Dunya. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. dijero kaluat bijang. rai hoyong mangarti. warnana anu opat rupi. nu anyar muji kanu Qadim. ku Dunya ieu kakurung. ayeuna rek naros deui. nu geus diterangkeun tadi. puji Qadim ‘alal Qadim. 244. sorana teh anyar deui. Saur rai kumaha atuh. jeung kuma sundana deui. Ulah nyamian Yang Agung. kieu atuh kieu mun can harti. pernahna pon kitu deui. Ku rai tacan kaemut. nu anyar muji nu anyar. 229. puji anyar kanu anyar. puji Qodim ‘alal Hadist. kapan eta anyar sami. pikiran heula ku rai. Numawi geura teangan. anu katepi ku pikir. puji anyar kanu anyar. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. puji anyar kanu anyar. Bibitna anu ma’rifat. aturan ilmu geus pasti. 227. masih tetep dina pangbuangan kitu. Kinanti 225. nu kahiji kasebat. 230. Nu anyarna teh nya wujud. Kangjeng Rosulullah Mekah. kieu rai mun can harti. ka rasa anu tadi. nyaeta rasana Allah. da eta nu ma’rifatna. 241. 226. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. anging rasana Yang Agung. puji anyar kanu anyar. dupi anu katiluna. dina Syahadat ge rai. 232. tapi geura teangan hakekat Nabi. 235. di wujud urang sakujur. barang urang nu macana. puji Hadist ‘alal Hadist. eta mah sejen aturan. pada-pada anyar pasti. 231. lamun geus kapanggih eta. pisundauennana dalil. Raina lajeng ngawangsul. anu opat geus disebut. pernahna dimana deui. nu rempug jeung para Santri.

buktina teu make biwir. piraku hateu kapikir. ari hartina teh dalil. Lamun kitu naha urang teh . dina keur Shalat sajati. Ceuk raka ulah kaliru. 264. ibarat mun di Dohir. 259. seja rek tumaros deui. syah asmana jeung af’alna. pada-pada anu Qadim. sabab enggeus tetep eling. teu petotpetot nya eling. rek ditambah katerangan. ayakan jeung damar hiji. mung hiji-hijina pasti. piraku mun aya jalma. sorotna Sagara Hurip. Rakana lajeng ngadawuh. kaangliputi sadaya. can terang sama sakali. nungtut bae beurang peuting. nuhun parantos kaharti. 274. 250. ayeuna ku engkang rai. ku rai tacan kapikir. 252. Naha seuneu dina lampu. teu robah langgeng geus pasti. tangtu dzat anu Maha Suci. 267. leres hirup mah teu lepat. kajeun rebu maliunan. nu Qadim muji nu anyar. nu Qadim muji nu Qadim. hakekatna nyawa rai. 268. kuma ngarasakeunnana. ceuk kasauran Wali mah. reh rai sok nguping dalil. damarna mah tetep hiji. lamun ibadahna jalmi. Sumawon ibadahna kitu. boh laksa rebuan jalmi. hiji jalma roko hiji. sifatna nu padang tea. salobana liang tadi. urang ibaratkeun deui. ayeuna rai mangarti. langgeng bae ngangliputi. disebat sagara hirup. ngurangan atawa leuwih. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. pada-pada anu Qadim. seuneuna dicarokotan. Mung aya keneh saeutik kabingung. nu liangna laksa keti. tetep hirup mah ngan hiji. 266. ngurungan damar sahiji. nu sakitu eces pisan. nyaeta buktina rasa. 254. leres ku rai kaharti. katerangan anu yakin. misti kudu balik deui. Nya eta anu kasebut. Mung heran kaliwat langkung. 260. Bibitna nyawa disebut. kudu maot sadayana. ari dzatna Gusti Allah. 246. ku sifatna hirup Gusti. 263. sorotna teh tangtu loba. bol karaos teu sulaya. 265. Raina lajeng ngawangsul. jeung lamun hirup ngan hiji. angger moal robah-robah. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. 271. kitu ceuk unggeling Hadist. nu langgeng teu keuna mati. hirup kagungan Yang Widi. aya keneh kabingungan. 270. anu sarupa kumaha. asalna tinu sahiji. teu dua teu tilu opat. ayeuna nu kaopatna. 249. mohal ruksak dzatna Gusti. ka Allah Gusti Yang Manon. Rakana lajeng ngadawuh. Sato Siluman-sileman. kalawan jeung ma’rifatna. anu ngaran nyawa tea. Raina lajeng ngawangsul. Dupi nu sok keuna ku pupus. teu kirang sumawon leuwih. 255. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. Jadi sategesna kitu. kana dzatna Maha Suci. nungtut ngirangan teu lepat. rai ulah salah harti. reh hirup teh ngan sahiji. Sawarga Naraka deui. asal ti Allah geus tangtu. ayeuna teu samar deui. da pada Qadim sadaya. 258. Rai teh masih kaliru. teu ngaku usik sorangan. Kapan didinya mah tangtu. ulah belet-belet teuing. dupi eta perenahna. sasatna geus syah dzatna. 256. nu muji nu dipujina. margina dibagi-bagi. kieu upami teu harti. ibarat lamun di Dunya. Ceuk raina muji nuhun. hirupna sakabeh jinis. nu ngangliputi sadaya. Mun hiji mah eta hirup. meureun maot sahiji. Lamun sayaktosna kitu. nyaeta anu disebut. sareng perkawis hirup mah. hal nohidkeun hirup hiji. naha jinisna nu tadi. 248. Dupi anu ngaran hirup. mana helokhelok teuing. dupi anu jadi nyawa. hirup Allah tara ruksak. Uteuk Tongo Walangtaga. 262. nu aya di wujud jalmi. usik malikna geus pasti. kapan buktina nu wafat. jadi hiji nyawa jalmi. Innalillahi kauni. 275. tujuh bumi tujuh langit. jeung syah sifatna deui. Aduh engkang langkung cukup. Manusa pon kitu deui. teu ngurangan teu nambahan. ayeuna mah ganti pasal. 247. perenahna waktu eta. nya nyareungeut ka dinya. nyaeta nu padang tea. anyar dipuji nu Qodim. 253. ari nu seueur tea mah. aya terasna kasohor. hiji sorot liang eta. diala rebuan jalma. ka maliunan manusa. katerangan teh utami. kieu pisundaeunnana. raina lajeng ngalahir. Rakana deui ngawalon. tah eta anu dipuji. Ibadah kalawan ilmu. nyaeta damar nu tadi. Magatru 273. nyawa aya saban jinis. nu jadi hirup jasmani. pada aya hirup eta. teu ngarti ibarat tadi. anging ku kawasa Gusti. sangkan kaharti karasa. dina pasal hirup eta. 251. Ku hiji ayakan kitu. Ibaratna hiji lampu. jadi puji sadayana. nyaeta sorotna tea. rek diibaratkeun deui. saperti nu tadi tea. kang rai di lebah dinya.245. da tara keuna ku mati. ari nu katilu deui. 269. Mung bade nyundul pihatur. dina lebah mana deui. Raina enggal ngawangsul. muga diterangkeun deui. margi dina saban jalmi. 261. hirupna manusa pasti. 272. Kieu atuh mun can mafhum. 257. mungguhing hirupna Allah. mahi teu kurang teu leuwih. puji Qadim ‘alal Hadist. sabab hirup ngan sahiji. awak-awak nafsu pasti. Arasy Kursyi pon nyakitu. Rakana enggal ngawangsul. ka sato pon kitu deui.

Rasa Dunya balik rasa kapungkur. kawas ti luar ka bumi. rakana lajeng ngawangsul. dua Haq Muhammad Nabi. samemeh ka Dunya lahir. Kani’matan Akherat mah Agus. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. Nerangkeun Dalil ‫ﺍﻥﷲﻭﺍﻥﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ‬ Pasal nu Balikna. teu katinggal soca kitu. teu saperti Rama Ibu. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. Haqna Adam teh geus tangtos. 304. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. ngan ni’mat anu karaos. 294. nu mahi ka tujuh Bumi. kaduhung engke karaos. caina teu salah deui. kudu bae balik deui. kangeunahan pon nyakitu. 276. Kantun ieu aya keneh kabingung. rasa teh sama sakali. kumaha waktu di Dohir. ngaraos teu clok di Dohir. tah ibarat urang . 285. teu sieun ku siksa kubur. naha siga naon atuh. eta nu ngaran Sawargi. make aya gedong-gedong. 283. mungguhing dzatna Yang Manon. Sawarga ngaranna sohor. mun nu jatoh ka Sawargi. 281. pasal eta pikeun balik. keur waktu ngajadi orok. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. rasa Dohir lamun balik. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. ibaratna mun di Dohir. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. 277. sanes kanten bisa jadi. Dzat laesa kamishlihi. ngan ukur tuturut munding. aya tilu tempat kitu. teu ngaraos naon-naon. sajatining suwung raos. jeung istri anu gareulis. kapan di Dunya mah campur. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. 290. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. teu arah teu enggon kitu. 289. saperti di luhur tadi. gaib hanteu aya bukti. tah sakitu pikeun balik. reh urang tadi di Qadim. ni’mat bae salamina. 292. 284. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. Sagara cai nu tembong. ibadahna luak-leok. cicing di Naraka pasti. Ngalakonannana ngan era ku batur. 287. 295. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. rek diibaratkeun deui. 282. ngarasa kanyeri wungkul. balik soteh balik raos. rai mah kawas nu ngaco. nu diluhur kacarios. hayang caang ulah bingung. saeusina Dunya tangtos. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. ku ibarat mah karaos. raina ngalahir deui. Kapan tadi rai dina waktu turun. Nur Muhammad opat rupi. gumelar ka alam Dohir. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. hanteu kadangu ku cepil. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. kana sagarana hurip. teu selang-selang deui. ceuk rakana bet piraku. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. bet boga rasa kanyeri. 286. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup.enggeus undur. teu karana deui kitu. ka Allah nu Maha Agung. karaos ku tuang ibu. Barang-barang meja korsi nu aralus. salamina taya tempo. Akherat pon kitu deui. 302. keur masih ngajadi Enur. 280. bener rai kudu balik. 297. kawas keur di Dohir deui. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. 301. jadi ni’mat geus pasti. 299. sapatemon waktu tadi. anu katiluna deui. kulantaran kurang suhud. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. di Dunyana nu teu manggih. kangeunahan jeung kanyeri. aya tilu perekawis. tapi lain ngingkig kitu. kapan didinya teh nyeri. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. sasatna di jalan cicing. 288. naon atuh anu balik. kantun nu hiji can mafhum. 296. supaya enggal kaemut. rasa kitu teh geus pasti. mahi ngahuripkeun makhluk. naha saperti di Dohir. tepina ilmuna tangtos. 307. nyaeta dzatna Yang Manon. 303. Ceuk rakana rai masih bingung. teu ngaraos naon-naon. 306. ka Haqna Muhammad tangtu. hanteu warna hanteu rupi. pipisahan enggeus pasti. nu ngaran Haqna Yang Manon. tah kitu anu sayaktos. hanteu isin ku Yang Widi. keur waktu keneh dina Nur. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. jadina kumaha deui. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. ngangliputi Langit tujuh. kuma sajarahna deui. Nur Muhammad waktu tadi. Anu balik ka Naraka pon nyakitu. katilu Haqna Yang Manon. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. geus jauh ti Maha Suci. 305. nomer hiji kacarios. kapan Gusti Maha Agung. kalem timbul sapapaos. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. teu kalawan ingkig kitu. 279. 293. ku rai tacan karaos. inditna mah teu karaos. ku kangeunahan kitu. enggal ku rai kaharti. rai masih keneh helok. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. ngilmuna eukeur di Dohir. 300. Tapi engke dimana urang geus pupus. teu dicampuran ku nyeri. 298. kumaha ilmuna tangtos. pangkatna geus ma’rifatu. pangbalikan rasa kitu. nu geus ma’rifat kana Nur. tah lebah dinya kang rai. Barang anu balik ka Naraka kitu. 278. enggal karaos ku rai. tetep langgeng dina nyeri. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. 291. tapi pangbalikan rai. tetep ni’mat bae jongjon. teu karana dipigawe deui. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. nyaeta nu ma’rifati. dina jalanna bareto.

saha anu nyambat. anu opat bae kumaha kontakna. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. 340. anu mawi ewon-ewon. datang ka darat mah geuning. Pucung 314. sajarahna manusa gelar ka Dunya. Sabab eta pang ayana cai susu. aya dangu nu teu raos. nimbulkeun jadi amarah. henteu kaop elat. saniskanten aya lalayanannana. nya karaos pisan. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. sasat ngancik dina poho. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. 330. 326. nya jadi rahayatna Onom tea. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. sakeclak sewang geus tangtu. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. samemeh urang ka Dunya turun. sifat nu sae nu awon. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. Teu aya deui akalna teh kudu. 323. Panon oge kumaha kontakna kitu. 343. Ibaratna cicing dina asin kitu. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. aci tanah jeung angin teh. terusannana anu bras ka Laut tea. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. kana cepil soca. nyaeta dzatna Yang Manon. enya eta dina rasa alam Dunya. malah aya tinggal sok jadi amarah. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. kumaha sajarahna teh. 332. ci hujan mah henteu asin. Balik deui ka rasa asin kapungkur. nyaeta rasa jasmani. dina patuangan sareng aya hirupna teh. tacan jadi rasa wujud. 328. 333. aya dangu ngeunah. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. lamun dangu kontak. sareng teu raos geus tangtos. Najan dina pangangseu oge nyakitu. 342. muga engkang ka rai maparin terang. nya nimbulkeun ngeunah. ulah cicing betah. sangkan cai hujan. 317. tadi geus ngaraos. bibitna kahayang sabab. 327. 322. dina eta pasal nafsuna manusa. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. nya jadi nyawa jasmani. aci seuneu aci cai moal salah deui. nyerep nyurup kana hate. Nya buktina nu dituang ku Ibu. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. Marakayangan jadi salundang salindung. 311. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. 337. bet beda rasana gentos. hakekatna nyawa. dina waktu wafat. 312. aya angseu ngeunah. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. masing bisa balik deui ka asalna. rasa Dohir anu bukti. rasa pelem jeung amis teh. babandingannana. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. 313. 331. 325. 338. rasa eta buktina teh. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. 309. nyaeta ci hujan tadi. sing kapanggih Solokan-solokannana. lamun disambat ku Onom. Barang tepung baham sareng cai susu. 308. tetep langgeng dina rasana Naraka. 336. 320. nyaeta rasana Gusti. Nerangkeun Datangna Nafsu. cai hujan nu tadi teh.tadi. 341. geus jadi ci hujan tangtos. kapan laut oge bukti. 316. aya raos jeung teu raos. keur dina Sagara Hurip. ibaratna rasa batin. dina rasa dunya bae. hawa anu dua. Aya deui nu ku rai can kamafhum. Jadi rasa cai asin nu di Laut. aya tinggal henteu raos. rido ngawuruk saderek. meni jeger ceurikna bakating hayang. tanda hirup geus usik gugurinjalan. kontakna jeung sifat. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. Hayang deui hayang deui jadi baku. da waktu tadi mah. 324. teu pulang ka asal. saban wujud oge nyondong. 321. Geuning bukti dina dangu oge kitu. tur tadi teh cai laut. Tuang Ibu moal aya ci susuan. teangan akalna. jadi nyawa enggeus puguh. Saniskanten jadina teh ku patepung. 318. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. Den Muslimat ngawalon barina imut. 335. asal tinu opat. muga engkang kersa. hiji keclak hiji jalmi. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. deudeuieun tina karasana ngeunah. Ayana teh kumaha. jalanna dumuk. saterasna kitu bae. ka pangangseu kitu keneh. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. 315. aya tinggal ngeunah. 334. 310. teangan jalanna jalan cai ka Laut. aya angseu hanteu raos. 329. margi sidik aya jeung bukti-buktina. dina cai hujan bae. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. Barang gubrag deui ka Dunya patepung. caina asin geus tangtu. jalan cai tea. percanten kacida. barang kadarat geus tepi. barang kontak terus bae aya nyawa. rasa ci hujan mah puguh. waktu medal ti Ibu teh. sami bae sareng dangu tinggal baham. sareng sowara nu awon. rasa kontak jeung aci opat perkara. 339. taya nafsu teu hayang sagala rupa. kitu kajadianna teh. tangtu aya rasa. anu tadi geus ragrag teh. hawa Batin jeung Dohir teh. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. barang rasa kontak sareng katuangan. sangkan cai teh ngaleos. 319. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. bisa balik nya ka Sagarana tea. sifatna nafas nu bukti. .

yuswa tujuh belas taun. menekung nyepi tafakur. Balik deui kana rasa nu kapungkur. pasal Asma Gusti Allah. Kocapkeun Raden Muslimin. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. lamun Tohid Insya Allah sampurna. bari ninggalian kembang. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. 15. 14. nu maksudna jalan alus. Nilarna Raden Muslimin. da turunan ti ramana. ahli ngulik Ilmu Nahwu. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. 8. sinareng gentur tatapa. Ngawitan anu didangding. hanteu susah diwarahna. Anu mawi wajib manusa teh kudu. hanteu aya nu kaliwat. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. Sami bae pada ngarti. kumaha ilmuna. geus tangtu kontakna oge. Tarekat pon kitu deui. hanteu aya naon-naon. kantun ngaraoskeun bae. 345. mung sasasih antarana. dina alketip nu sae. 6. pameget sami kasepna. Semet ieu bae rai urang tutup. teu aya anu kaliwat. rasa Allah tea. nyakitu anjeuna oge. Allah ngabukakeun ilham. sadayana . 351. kalangkung calakanna teh. teu beda sareng ramana. ieu jilid kaopatna. kinten dua puluh taun. Asmana Gusti Allah. dinten Saptu ping opat belas. Ilmu ramana katampi. bubuhan uteukna encer. ngahusukeun papahaman. 352. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah 18. layeut rukun rempug jukung. Dua putra gek caralik. 9. Teras lalebet ka Masjid. neda-neda ka Pangeran. ngantunkeun sahiji putra. wajib farduna nya kitu. 353. 11. kana dzatna Allah. tara kersa pipisahan. nyaeta anu kasebat. Sagara nyawa sakabeh. dangdingna sareng basana. Ilmu Sare’at Hakekat. anu hanteu petot-petot. saurna rama kapungkur. disarengan ku dudu’a. siang sumawon wengina. 349. sami sareng Raden Insan. Sareng sabaraha hiji. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. maksad rek ngadangding Layang. muga sadaya nawakuf. tatas jeung Tohid-tohidna. mu’jizatna Gusti urang. Simkuring nembean deui. rakana lajeng ngawalon. nyaeta Sawarga. kinten-kinten yuswana teh. anging Allah anu langgeng jumenengna. ngilangkeun babadag raga. seueurna sabaraha tea. seja rek neraskeun hanca. saurna abdi teh lepat. Layang Muslimin Muslimat. parantos dugi ka waktos. Shalallahu ‘alaihi wassalam. Gedong Rosulullah. Jenengannana kawarti. Raden Kamil katelahna. mulih ka Rahmatullah. sakersana Maha Agung. 16. kitu kersana Yang Agung. sakur piwiruk ramana. untungna kersa Pangeran. Tabe’atna kitu deui. sasih Hapit dinten Juma’ah. ngantunkeun sahiji putra. namung kalintang ku awon. nyaeta Den Kamil tea. Teu mungguh ka jalma dhaif. reh Gusti mah sifat wenang. 348. nyaeta raina tea. ngahalang-halang kersana. hanca simkuring bareto. raina Raden Muslimat. 19. mutih ngabeuti puasa. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. ka darat jadi salebak. Ngawitan nu nyaur rai. tangtu jadina teh poho. sinarengan Raden Muslimat. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. Ilmu luar Ilmu jero. sakitu ge cekap. ngudag hak kasampurnaan. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. kawantu dibarung tapa. Kangjeng Nabi Muhammad. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. nuju sumedeng pisan. Dina waktuna sakarat badena pupus. Kocap Den Muslimat deui. Kasampurnaan lahir batin. ku saliwat ge kamafhum. ka rakana cacarios. sareng ku safa’atna teh. sasarengan pelesiran. ayeuna gentos nu kocap. 346. sasat salaku sahate. 347. neda-neda ka Yang Manon. sakalangkung garihalna. manawi mun teu lepat mah. barang dina hiji mangsa. 3. anu nembe jilid ka tilu. jeung moal aya nu bisa. Mung ku banget tekad ati. 5. 13. 12. salamet Dunya Akherat. 4. kana bagbagan Agama. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. ngabulkeun paneda jalma. elingna kadinya. sareng asal bareto. moal aya mustahilna. kanyaho di Dunya bae. 350. Dina gentos sasih deui. Rayagung dawuh nu sae. kana Maung kana Bagong. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. Asma anu saleresna. Ka cai jadi saleuwi. 7. papayun-payun duaan. geus kapaham sadayana. tatapana ge nyakitu. 2. kalangkung kasep. dina waktos tilar ku rama. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad.344. kitu ceuk paribasana. katelahna Raden Insan. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. marulih ka Rahmatullah. Masjid alit tengah empang. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. rakana anu tipayun. osok didinya ujlahna. teras kana Ma’rifatna. dina bagbagan Agama. ngalantung di pipir situ. 10. tilas ramana bareto. nu jeneng Rosulullohu. nu paparin ti ramana. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. nya balik ka Dunya. sakersana jadi bae. 17. kuma bae dina pamuhitannana. sareng teras sasauran. ulah kirang pangampura. runtut raut jeung saderek. Tohid-tohidna bab Ilmu. wajib kapendakna.

ka rai mangga pitutur. tapi ari nu gelar mah. 41. sanes ka sifatna Allah. nyaeta antero ngaran. nu moal aya bangsana. Allah teh nu ngaliputan. batin-batinna manusa. Nu kitu eta teh pasti. pasal Asmaullidzati teh. 28. tah rai kedah hartos. Mungguhing nu Maha Suci. Asmaullisifat tea. 48. kitu deui eta sifat. nurutkeun tina sifatna. dohirna Allah manusa. supados rai mangartos. sabab kapan tadi oge. netepkeun Asma Yang Agung. Ku rai tacan kaharti. ngan sahiji anu sae. mana nu ngaran manusa. 30. Jeung langgengna oge bukti. tegesna tina rupana. pang seueur teuing nu lepat. 36. nu ngaran Asmaulliasma. jentulna jasad nu ‘aen. sabab kapan tadi oge. sapedah tadi kasebut. salah wesel anu kitu. raina teras haturan. Dupi nu kadua tadi. 39. Sasat teu usik teu malik. sabab seueur nu percaya. Nyebutkeun Asmana Gusti. eta oge bangsa kufur. tina dzatna enggeus tangtos. netepkeun Asma Yang Agung. sami bae wujudiyah. ayeuna sumangga deui. kantun anu kaduana. 26. sok netepkeun kanu anyar. hiji dzat hiji sifat. nu katilu kacarios. Dzat-Sifat-Asma-Af’al. naha kumaha margina. mun engkang teu lepat mah. ari pek diringkeskeun mah. langgeng bae sapapaos. Lajeng raina ngalahir. pasal Asmaullidzati teh. tur aya deui Hadistna. dupi eta nu katilu. ngan seueur pisan nu salah. 42. jalma nu kitu tekadna. eta oge rajeun lepat. 50. 27. nu kieu tekad manusa. Asmaulliaf’al tea. tetep ngan sahiji bae. ieu teh dohirna Allah. 20. supaya ulah kaliru. kahartos atuh kitu mah. da ghaib manusana mah. ku rai tacan kapaham.teh saratus. kana raga anu badag. sami bae pada kitu. kapan tadi unggel kitab. nu teu warna rupa kitu. da kasaksi ku Hadistna. anu kumaha nu lepat. saur raina nu mana. rakana lajeng ngawangsul. Atuh Allah teh geus pasti. pantes jadi matak nyasar. Ngan eta bae sahiji. dupi anu nomer lima. lian ti rupana kitu. Namung saur engkang tadi. sareng ngan hiji af’alna. ngaku dzat kana awakna. jalma nu kitu tekadna. nuhun ayeuna kapaham. kieu pisundaeunnana. aya tapi taya rupa. Kapan ieu mah jasmani. buktina teh kapan puguh. pang ayana eta asma. Nu kieu tekadna jalmi. hiji asmana geus tangtos. pendek teu daya upaya. kieu pisundaeunnana. pang disebatkeun lepat teh. sabab Dzat teh aya tangtu. Sabalikna kitu deui. anu dzatlaesa tea. samalahan lamun kitu. Raina lajeng ngalahir. . kufur dihukumanana. Geus disebatkeun ku Hadist. reh tadi engkang misaur. ngalobakeun Gusti Allah. ngarana wujud manusa. Tina sifatna geus sidik. manurut tina jentulna. kieu pihartoseunnana. nurutkeun Af’alna kitu. 37. 23. 33. ngaran Asmaullisifat. nu ngaku dzat ka jentulna. dupi anu kalimana. dadarkeun nu katiluna. nuduh Allah ka rupana. Anu kocap unggel Hadist. mangga ku engkang carios. rai sakalangkung bingung. ngan ukur jadi lima. moal manggih anu ceples. Wallohu batinul insan. pasti eta ngaran kufur. kapan nu ngaran ghaib mah. 43. tapi nu sakitu oge. ngareuaykeun Maha Agung. dina ngabarangkeunnana. nu matak kek kana badan. diliputan ku ngaranna. geus hanteu panjang diemut. sifat anyar disebatna. nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge. kana sakabeh sifat. geus aya dina Hadistna. Sapedah ceuk dina dalil. 44. mungguhing jalma nu bodo. tah kitu margi lepatna. netepkeun Asma Allah teh. Kadua anu kauni. teu ghaib da geus nonggerak. Asmaullijinsi tea. kieu sababna pang lepat. sok seueur tekad manusa. Ngaran Asmaullijinsi. nyebut dzat kana ayana. 31. Lajeng rakana ngalahir. salapan puluh salapan. sareng aya terasna. Asma anu saleresna. Wallahu ghaibun. nu ngan hiji di manehna. kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea. raina enggal ngawangsul. Sanajan ngider sabumi. 47. kitu deui manusa. ngaku Allah ka awakna. nyebutna jenengan Allah. rakana enggal ngawalon. 38. sumangga paparin terang. Asmaulliaf’al tea. Ngaran Asmaullijinsi. 24. 25. hartosna eta basa. 22. 29. ulah kapambeng miwelas. rakana lajeng ngawangsul. 51. perkara Gusti Allah teh. kumaha pang jadi lepat. 35. Lain manusa sayakti. asmana anu teu ruksak. bisi nuduh kana awak. Rakana enggal ngalahir. mangga ku engkang didadar. teu beunang direuayreuay. Lajeng rakana ngalahir. Asmaullisifat tea. sok gampang dibobodona. 34. 40. kitu bae sundana mah. lepat soteh nu nampana. 46. nu leres mah hiji bae. Asmana mah sae kabeh. nu nyebut jenengan Allah. Al insanu dhahirullah. 32. Allah teh teu aya dua. kapan eta geuning puguh. pedah aya dalilna. sanes kana dzatna Allah. nu kumaha nu sok lepat. nuhun parantos kapaham. Tah kitu lepatna rai. nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna. kaopat anu disebat. sareng rupana manehna. 49. Perkara Allah teh pasti. Laa haula wa laa quwwata. kana rupana manehna. ayeuna nu kaopatna. ngaku Allah kana Af’alna. Raina ngawalon deui. ngajentul beurang peuting ge. ngaran Asmaulliasma. Al insanu ghaibun deui. nu hanteu aya bedana. pang sok jadi kalepatan. dina kitab geus kakocap. ghaib teu aya jentulna. nu lima tadi disebut. Geuning seueur pisan jalmi. tapi eta ge nu lima. Asmaulliaf’al kitu. 52. kitu eta sundana teh. kieu pihartoseunnana. kana kalakuanna teh. lamun netepkeun ka Asma. wujudiyah nu kitu teh. eta Asma anu lima. barang ngareret awakna. 21. da ieu mah nu ngajentul. kana ayana wujud dewek. ngider satangkarat jagat. na kumaha margina teh. eta musyrik ngaranna. pada ghaib sadayana. pasal Asmaulliasma. wajib urang kudu terang. seueur Paguron kaliru. sumawon puguh jentulna. geus mohal hanteu ayana. nya kalakuan manehna. 45. kana ngaranna sorangan. ari Allah teh disebut.

mun datang kareping ati. pijadieun kana hade jeung gorengna. ku kereteg karep ati. mubadir sama sakali. Kuma pihartoseunnana. nu kitu ngaran ibadah. ka papada makhluk Gusti. Naon bae ayeuna mah. Iman Idlal nu kadua. sanajan getol ngabakti. aya anu nyiliwuri. palaur sieun salah. geus teu asa-asa deui. Jadi ayeuna mah urang. rai ayeuna teu bingung. sidik yen Gusti Allah mah. kapindingan ku kokotor laku tekad. Sabab ngaraoskeun isin. kana panggodana Iblis. sok jadi sasar tekadna. wujudna geus jadi lafad. 72. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. kantun eta anu ka limana tea. pasal Asma anu opat. kana kahadean misti. jongjon bae sirik pidik. nu geus jadi lafad dalil. sareng nganuhunkeun deui. Dal buktina teh sampean. laku hade laku goreng. kieu mun teu lepat mah rai. jeung Gusti nu Maha Suci. tara sok miwarang salah. ngan wungkul beja ti jalmi. naha kumaha hartosna. tah eta mah martabat anu utama. kuma barisna dipayun. di ayana Maha Suci. Atuh eukeur naon teuing. nu can kaharti ku rai. 56. . mugi Gusti Maha Suci. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. para Nabi utusan teh. 70. musna leungit tanpa lebih. numawi rai sing emut. rai tiasa nyumponan. percayana geus teu samar. balai Dunya Akherat. jeung kudu ditempat sepi. getol Sholat lima waktu. ibadah ka Maha Suci. jeung nurunkeun kitab Qur’an. Anu ku engkang disebat. eta mah engke heula anan. Iman tina beja wungkul. ati teh kudu beresih. padang caang narawangan. da tunggal parentah Gusti. Geus moal aya sesana. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. Sabab lafad Muhammad mah. 65. tina dalil Qur’an kitu. teu idin sama sakali. sadaya pada mirupa. teu ngalajur hawa nafsu. 73. ngajak jalan kahadean. kana kagorengan pasti. Allahna hanteu kailmu. jalma teu boga akal. eta mah nu geus percaya. 59. 61. majarkeun sagala rupi. poek mongkleng buta rata. kana piwuruk engkang tadi. dina keur Attahiyati. poma rai sing mangarti. rakana lajeng ngajawab. 71. Da nu geus yakin mah geuning. geuwat ulah lami-lami. keur ngahukuman nu salah. turug-turug nyaho pisan. atawana jalma owah. ma’rifat ka Maha Agung. 66. tunggal keneh nya ibadah. dina Sembahiyang sidik. ceuk engkang eta nu enya. tara jadi kabingungan. bagian nu ahli Qurbah. lafad Muhammad Nabi. bilih kadenge ku cakcak. ngayakeun Sawarga kitu. dina saban-saban jalmi. jadi lafad Muhammadu. anu ahli adep-adepan jeung Allah. kang rai mah masih bingung can kapaham. ka Allah kudu ma’rifat. di hijab deui ku Gusti. moal bisa dicarioskeun ayeuna. ari anu katiluna. pasal Asmaullijinsi. tur kalawan aya saksi. kumaha enyana deui. martabat undak ti tadi. enya eta Iman Takhkiq. moal sakawenang-wenang. pon kitu deui Naraka. Sinom 57. tah nu kitu patekadan. ma’rifat ka Yang Agung. dua Iman Idlal deui. 68. bakating ku poekna. jadi poek buta rajin. Asma tina jinis kitu. aya nu can kaharti. pek lampahkeun buruburu. sirahna jadi Mim awal. nu hade mah eta rai. boga saksi tina dalil. 67. walon raka tacan jadi. 64. dadana jadi He sidik. tapi laku jeung tekadna. kana ayana Yang Widi. rai hayang enggal ngarti. Ngan wungkul bae miwarang. padahal mah geuning kitu. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. kedah suci laku lampah. 53. tegesna anu geus yakin. teu kenging migawe dengki. parentahanna Idajil. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. Kapan kitu kersana. 60. lamun bae kadatangan. Allah ngayakeun Agama. 55. hiji-hiji Iman tadi. ku sok kitu sababna teh. nu nyahona lain beja. sagala perkara oge. nu kitu sanes ti Allah. 62. Kitu deui sabalikna. sumawon ujub takabur. 54. anu geus yakin mah geuning. Raina lajeng ngajawab. sing iyatna kudu kuat. ngarasa geus teu papisah. dina keur Sembahiyang mah. da kapan rasiah Wali. Kedah dina salse pisan. amalna teh lir tipung katiup barat. kana jalan kagorengan. katiluna Iman Takhkiq disebatna. kana jalan ma’rifati. 74. Asmaullijinsi tadi. piara laku jeung tekad. teu aya antarana teh. Geus ngarasa aqrobiyah. nu geus didadarkeun tadi. nu kahiji Iman Taqlid. Iman Taqlid kahijina. kana jalan rahayu dunya Akherat. 63. geus ngajadi wujud dalil. masing soleh sabar tawekal darana. jadikeun budi pamilih. sabab tangtu katawis. samemeh prak dipilampah. kamulyaan lahir batin. Eukeur mah tadi percaya. rakana enggal ngawangsul. sareng ngabatalkeun deui. raina lajeng ngalahir. geus tangtu deui ka hijab. kawuwuh jeung bisa yakin. pasal Iman anu tilu.anging ku kersana Allah. nu narik jalan balai. siang wengi babarengan. wungkul miwarangna Gusti. Lamun pijatoheunnana. jeung boga pamilih tangtu. ulah bendu bae rai. saperti anu ngalindur. hade goreng ge ti Gusti. Mim akhirna udel kanyataannana. teu maparin kana jalan kagorengan. da Allah tara kitu. Tah kitu nu matak wajib. nu beunang hese capena. raina lajeng ngawangsul. nu bieu mah keun heulaan. Sagala hal kalakuan. Ulah kabengbat ku Setan. tapi tadi nu nyarita. 58. percaya ayana Allah.

ati kanyataannana. yen eta Sare’at rai. nyaeta Sholat sajati. 75. parantos umum sadaya. katiluna eta Tarekat ngaranna. wekasan enggal ngalahir. kadua Hakekat deui. sadaya teu nganggo Tasjid. 76. anu nganggo lafad Tasjid. raos tadi bener pisan. muga-muga engkang keresa miwejang. ceuk ilmu Sare’at rai. 80. Sare’at teh lir upami. kapan ceuk Hikam mah tadi. geus tangtu ayana Allah. upama kapanggih eta. anu dipaparin Kunci. pangboseh supaya tepi. nyebatkeun Sare’at tadi. dadamelan Gusti Allah. jeung anu kasebat laut. engkang hawatos ka rai. kemudina pon nya kitu. nyaeta utusan Allah. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. getol Sholat anu lima waktu tea. Hakekat Tarekat deui. kalah botak dipikir moal kapendak. sasat moal ma’rifati. sanes dina bab Sare’at. 95. nyaeta puji dzikir. da puguh Hikam mah tadi. eta anu opat tadi. lamun teu acan mangarti. sanajan hayoh dipikir. moal pinanggih jeung Gusti. eta hal perkara Tajid. netepkeun Sare’at tadi. sadayana teu diselir. ulah sina patorengga. 78. sing suhud bae ka Gusti. lebah dinya jadi dalil. diibaratkeun kemudi. geuning teu aya nu Mi’raj. hayoh disurupkeun deui. Malahan dipigawena. kana tengah-tengah pusering sagara. teu bareng opatannana. netepkeunnana pasti. sinareng lautan cai. nyaeta kudu bisa. najan dipaksa ge rai. Rakana lajeng ngajawab. ngawujud dalil Muhammad. Tarekat lir kemudina. Ka opat ngaran Ma’rifat. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. parahu ngambang dina luhureun sagara. mun nyurupkeun pahili. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. nyaeta Ma’rifat jati. Asal sing suhud neangan. supayana bisa katepi. pasal eta tasjid tea. keur ngaburak jagat shagir. Lamun Wujudna manusa. sina ninggali Akherat. Insya Allah awal akhir tinekanan. pasal tadi aya basa Nafi isbat. teu uni lafad Muhammad. ngadakngadak kahareti. jadi sanajan ayeuna. pituduh kitab Hikam mah. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. Sare’at teh lir upami. bener kitu eta rai. 97. kahiji ngaran Sare’at. Tarekat. puguh bagean Hakekat. Tarekat lir upamina. naon kanyataannana. sabab kieu ibaratna. Sabab pasal Tasjid eta. ditungtut sahiji-hiji. sihoreng nembe uni Mim-He-MimDal. anu geus lumbrah disebut. Ma’rifat ka Maha Suci. 82. 79. 77. Ari Hakekatna eta. nimbulkeun raga nu lembut. numawi teu Mi’raj rai. 90. Ayeuna ulah kapalang. ayeuna mah Manahan bae heula anan. ma’rifat 84. kana kalakuan kitu. 87. sadayana umat Nabi. mugi dipaparin terang. 92. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. . jeung dibeuli ku prihatin. kalakuanna ibadah. inten didasaring cai. Hakekat lir upamana. da teu ninggang kana pibarangeunnana. ku rai tacan kaharti. 93. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. inten teh naon nyatana. Kumargi penting kacida. 81. sing bisa ngajadi hiji. cirina teu aya deui. dijaga ulah rek salah. duh engkang rai kaliru. 86. nuhun rai bakal harti. hijabna ka Maha Suci. Nabi Musa jeung Isa. 91. Sing gulung kana Ma’rifat. eta moal salah deui. eta anu opat rupi. atuh moal weleh mijan. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. moal bisa kapaham.lantaran teu aya hiji. kudu barengan sing rukun. lafad-lafad para Rusul. raina lajeng ngajawab. 88. mangga ku rai tinggali. aya basa opat kitu. padamelan Kangjeng Rasul. Asal bae sing percaya. lafad Adam lafad Enoh. geus tangtu engke kaharti. dupi Tarekatna deui. Hakekat. ceuk dina unggeling Hikam. kitu diibaratkeunnana. pasal parahu tadi. sareng dibarengan deui. Sok moal barung sulaya. saenyana dina diri. ucap tekad sareng laku. Da ku ilmu Sare’at mah. Ibrahim. nu diselir ku Yang Agung. Raina lajeng haturan. 96. 94. ku rai nu can kaharti. dina dawuh nu mustari. engke dina salsena. ku kalakuan nu suci. sami sareng lafad Allah. lamun jalma tacan terang. naon buktina nu yakin. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. ka tengah-tengahna laut. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. rukunkeun sangkan kasusul. da bukti tina lafadna. pasal Hakekatna Tasjid. yen ieu bumi jeung langit. hal praktekna Sholat Da’im. tapi pasal dina kitab Hikam. mugi-mugi rai dipaparin terang. teu aya hurup Tasjid. keur ngadeuheus ka Yang Agung. eukeur muka lawang hijab. enya eta Nabi-nabi. Lian ti lafad Muhammad. sareng saterasna deui. katilu kemudina. keun heula eta mah agus. dadamelanna kitu. anu matak geuning tadi. tiap-tiap aya bukti. Qodariyah Satariyah. Muhammad Rasulullohi. disebat parahu tadi. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. parabot supaya nepi. koncina Bumi jeung Langit. keur ngudag inten nu tadi. parahu teu salah deui. Kieu rai saenyana. 89. tacan jadi lafad dalil. tacan jadi wujud dalil. kaopat intenna deui. kapan geuning para Rusul. ibarat lautan cai. Pikeun ngudag inten tea. tegesna eta mah rai. tacan syah upami kitu. 85. mesem rakana ngalahir. kayaan Alam Batin. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. ka ilmu Sare’at kitu. Cirina Nabi nu lian. kumargi teu aya Tasjid. Ma’rifatna pon nyakitu. Raina mani ngarenjag. Ma’rifat mah lir upamana. ayeuna mah gentos deui. nyaeta dzikir jeung ngaji. 83. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. nu opat teh sing ngahiji. bener tacan uni lafad. nu opat sing jadi hiji. ku ilmu Hakekat kitu. Tah kumaha ngalarapna. salian ti Kangjeng Nabi. Hakekat ibarat laut. puasa. tirakat mutih. nu ngadamelna geus misti.

rakana lajeng nyaur. nyatana roh urang kitu. ayeuna aya piunjuk. balik deui ka Allah Ta’ala. panangan kenca katuhu. Tapi najan geus ditengah. pasal inten nu parantos didadar. sifatna Iman Sajati. cita-cita boga tekad arek mulih. barehala anu nyingsieunan. diwajibkeun kudu bisa balik. 109. Wekasan teras haturan. 118. sangkan teuleumna teu jadi. bangbarongan cuat-cuit. sanajan siksa Akherat. persis saperti jasmani. lebah mana kawasana teh. raina lajeng ngalahir. saha anu bisa nepi. Saur raka eta geuning harti. 101. Nyaeta nu ngaran Iman. kadarat mulih deui. engke waktu pupus. wa inna ilaihi kitu. sareng campur deui pasti. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. nu geus Ma’rifat mah rai. siksaan anu hanteu nepi. sieun hanteu bisa nepi. 100. atuh naha tadi kitu. pangna tadi naros pamulihan. nu ngaran wujud jasmani. sundana teh yen urang asal ti Gusti. sabab jero liwat saking. Jadi lamun engke arek mati. wani teuleumna ka laut. kawas boga cita-cita. diharapkeun nyorang ka api Naraka. nu diudag ku sadaya. 108. muga paparin mangarti. hamo pibisaeun beunang. lain inten biduri. saha-saha mun bae manusa. diusikeun ku sagara. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. geus tangtu nyaho ka Gusti. Saur raka nya kantenan. kantun nampa bae wungkul. ngaku bodona teh palsu. ti alam Akherat oge. diakhir tangtu kaduhung. kade rai salah harti. mugi rai dipaparin katerangan. bangke anjing bangke oray. aya pitulung Pangeran. temahna jadi sangsara. Inna lillahi kauni. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. eta manusa tangtu. Man ‘arofa nafsahu. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. raina ngabarakatak. nyatana parahu tadi. pang ayana urang teh di dunya. siksa kubur kitu deui. lamun tega ka pati. 112. kana inten jambrut. untrak atrok sakabulang bentor pasti. kamudina teh rai. faqod ‘arofa robbaha. ka Allah asalna tadi. nya tangtu bakal cilaka. eta moal salah deui. naon nyatana nu sidik. dupi saenya-enyana. bisa sidik ka sifat Iman sajati. Sumawon nyorang sakarat. nyasab moal burung. di dunya ngawujud. kana dasar sagara berlian tea. Raden kamil enggal nyaur deui. 103. diusikeun ku roh kitu. ngudag eta inten dina jero lautan. 98. Kapan kieu sundana teh rai. nya ieu buktina badan. Sasat tempat kani’matan. geus moal kasorang deui. bari ci socana bijil. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. dupi lautna teh rai. komo deui dina pupus. pangkat Nabi Willayah. raina lajeng . taya lian ngan ku idin roh tea. eta kersana saha. kudu tohid kitu. pang parahu bisa usik. anu ngobahkeun ka jasad. saur rai atuh hanteu aya deui. anu taya upamana. hayang senang bet teu weleh bae susah. ati mah ngaku kawasa. Mising imut ka wiwitan tadi. sarta langgeng nu moal aya putusna. anggur ditambah siksaan. 105. hayang beunghar bet teu beunghar. geus nyaho ka dirina teh. faqod jahilan nafsaha. rojiun eta tuluyna. hal perkawis inten tea. sategesna teu boga kawasa. tapi hanteu burung aya. 107. mapakan Yang Agung. 102. ku kersana Gusti Yang Manon. hal dina pamulihan. dilepas samasakali. nu diibaratkeun tadi. bet kawas hanteu karasa. kapan geus di dalilan. da inten di dunya mah. nu langgeng teu owah gingsir. anging ku kersana Allah. Waktos engke dina sakaratil. kareueung sagala aya. kenging di peser ku duit. rai mariksakeun deui. sabab harti yen teu bisa usik malik. beunang kagoda. Kaombak-ombak ku lambak. ku kaom Islam sabumi. tinimbang dikabul. kokotoran luhur laut. kapan nurutkeun dalil ge. 113. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. sarebueun ni’mat dohir. lain inten dunya kitu. nyaeta bilih sulaya. kapan hak manusa mah. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. ngan sakur dina biwir. sasat ngaku kawasa. inten teh moal beunang. mawa ka tengah jalan. waktu urang samemeh ka dunya. martabatna leuwih luhur. maotna teu bisa nepi. 104. rakana lajeng ngalahir. Raden Kamil ka raka ngalahir. Kantun eta kemudina. sanes inten dunya rai. nyaeta ti Gusti Allah. Kapan kitu unggeling ceuk dalil.Rakana lajeng ngajawab. ngagoda supaya bolay. pang bisa usik jeung malik. ngarasa bodo dirina. aya hibar kahartos. rai masih samar ati. Hayang cageur bet teu weleh gering. nyaeta ka tengah-tengah sagara. larapna dina salira. angkeuhan arek mulang teh. tangtu sakaparan-paran. ganjaran ti Gusti Allah. mung kumaha angkeuhan. 114. geus umum anu sok disebut. nu jadina tina batu. sumawon boga kawasa. 117. da meureun sanes deui. pangna rai naros pamulihan. jeung aya terasna. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. Hanteu daya teu upaya rai. kana inten tadi tea. anu matak ti ayeuna. naha kudu tekad teh kadinya. jadi mun teu bisa wangsul. eta anu ngamemenerna. ramisak bakating ngungun. anging Gusti Allah bae. 110. 99. Saperti parahu tea. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. atuh sasat ngaku bodo. urang arek boga patekadan. gumujeng mani ngagikgik. reh ayeuna geus pertela. teu kudu boga maksud. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. naon nyatana nu bukti. Rupa badawang barongsai. mun teu jeung teuleum mah pasti. sareng nu bangsa narajis. 115. kitu kapan ceuk dalil teh. kana batu karang tea. 111. ting dalagor kana curi. 116. nu geus diharamkeun misti. 106. turug-turug seueur jurig. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. inten dijero sagara. inten sajeroning diri.

najan nepi kana wafat. teu ninggal aya tempatna. dina laut nu jerona tanpa tepi. mung rai masih bingung. jeung dzat sifatna Yang Widi. kana eta sifatna Haqullah. nyorang sagala siksaan. nyaeta sifatna Enur. ka Allah teu kenging salah. Da nyahona eukeur di dohir. 133. di alam dunya kitu. sing mirasa urang geus aya di Gusti. muga ku rai dijawab. sabab tangtu bae rai. 123. naon anu teu ruksak-ruksak. Sabab mun boga tekad balik. teu rasa pajauh. Geus kakurung ku hak Maha Suci. nyaeta Sagara Hayat. yen mulih teh kedah ti ayeuna. insya Allahu ta’ala. sareng lamun kitu. kana batu kana cai kana kai. pasal eta Haqul Adam tea. manggih siksaan kitu. dikersakeun keneh ku Gusti. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. bener rai eta kitu. Dina engke Walyaomil akhiri. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. yen teu rasa jauhna teh. lenyepkeun ulah rek lali. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. wujudna iman sajati. anu mana nyatana teh. bodona si wujud. boh hirupna sumawon maotna deui. Allah sareng makhluk. ka Akheratna terus. taya anu dipieling. sing lenyep rai manahan. Eta bae contona mah rai. ka dunya deui tangtu. siksaan di kubur. di jaman samemeh aya. pasrah bae ka pangeran. boh anak boh incu. Mun geus tohid ngarasa geus balik. alam dunya nepi ka Akherat deui. sanajan ngimpina kitu. teu wanahnu aqrobu. raina lajeng ngawalon. geus mulang ka Gusti Allah. 134. nu balik ka dunya deui. anu teu pisan ibadah. Haqullah anu disebut. enya eta kiamat dunya. Na ayeuna ngaraos patebih. hirupna teh kudu barang dahar rai. atawa ka pamajikan. samangsa lolong di dunya. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. kantun pasrah wungkul. da henteu rasa pajauh. dohir batin oge kitu. boh nitis menitisan. rasa urang geus ngancik di Allah. beubeunangan teuleum tea. jeung cikopi anu amis. enya soteh masih usik obah. pasal eta rai geus percaya. hanteu gaduh nya kahayang. Henteu arah henteu enggon deui. lian ti barang dunya. geus hanteu kaluar deui. da imanna beurat kana dunya. sumawon bade nyaringna. 130. nya tangtu ragragna oge. wengi sumawonna siang. dina sifatna geus ‘aen. Gusti Maha Agung. ngarasakeunna geus balik. nu ngaran sagara hirup. bubuhan da masih aya. ngangken Ma’rifat ka Gusti. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. 131. mungguhing Gusti Allah mah. sareng henteu warna henteu rupa. keur sakaratna ge tangtu. Lajeng deui raina ngalahir. Jadi sasat urang teh geus mati. tanda-tanda boga rasa anggang. tina kawasa kersana. anu tadi geus kacarios. da sare teh gambar wafat tea. kapan ieu anu bukti. dina keurna hirup. hal anu langgeng ti Gusti. engke dina waktu maot. di Gusti geus dumuk. da tetep dina hak Gusti. Saur rai ayeuna kaharti. eta jalma kitu. sasat urang enggeus aya. da teu kaluar ti dinya. 125. atuh bet piraku bae. nya ieu ka Haqul Adam. lamun dina keur aya kahayang. lamun nyawa makhluk. terasna ‘alillyul ‘adzim. keur aya keneh di dunya. emutkeun bae rek sare. babarengan jeung Pangeran. kana barang dunya bae. kakurung ku alam dohir. tina eling kana lesna. tegesna sing ngarasa. anu tadi enggeus ‘aen. 122. kudu boga patekadan. ayeuna gentos panaros. 129. yen urang teh kudu balik. kapan basa ngaran balik. pokna teh hayang surutu. kana dunya upamana mun teu boga duit. atuh Allah teh bertempat. teu weleh aya di Allah. kapan geuning sidik pisan. rakana terus nyaur. kana dzat sifat Yang Manon. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. 138. sakur kabeuki tadina. atuh mun rasa teu jauh. 121. eta nyawa anu wangsul. Ka manusa sok surup sumanding. Wa huwa ma’akum. 126. 120. ngaraos aya antara. sareng henteu puguh. urang teh lumantung. yen geus aya di Allah teh. lolong bae saterasna. kantun nyekelan sarupa. ka onom nyalindung. illa billahil kitu. reh aya deui kabingung. nandean sakersana. Lajeng deui raina ngalahir. dina lebet kalbu. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. nya jadina marakayangan. sok nyurup ka saha bae. salamet dunya akherat. nyatana teh alam dunya. jeung sifatna anu Maha Mulya. 137. eta geuning ku rai karasa. upama geus kitu tekad. taya lian ukur kana barang. malah henteu kudu ditekadan deui. enya soteh bakal aya. mung ulah kaliru. 119. kapan tadi rai ngaku. 132. Mun geus kitu eukeur naon teuing. Eta bae dalil saperkawis. wa laa quwwata eta teh. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. kana Haqul Adam tea. jadi atuh ayeuna mah urang rai. kana dedemit siluman. kutan rai tacan mirasa. anu teu aya pegatna. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. da ilahar di dunya mah. siang wengi ulah samar-samar. sarta masih aya keneh.ngawalon. geus aya di Gusti Allah. sabab dina waktu keur sakarati. . ceuk raina henteu hilap. teu daya teu upaya. Kantun urang Iman bae rai. jeung Allah pajauh keneh. ka Allah sing kapiraos. tapi naha teu mirasa. 128. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. lajeng deui rakana ngalahir. 124. teu bisa ninggal Haqullah. 127. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. enya eta nyawa jalma anu balik. nu kasebat lafad Laa haula. keur hirupna sumawon paehna. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. kudu aya antarana. 136. geuning kitu unggel dalil. rupina teh moal tiasa lepat deui. enggeus tangtu cilaka bakal balai. kudu tohid ti ayeuna. tapi nyaring sare oge. kapersifat ku Pangeran. kumaha keur di dunyana. nu caang padang gumawang. sareng siksaan di Akherat. sundana taya antara. lamun enggeus kitu. tina Qudrat Iradatna. 135. naon bae kabeuratna. paehna balik ka dunya. mun kitu mah masih ngarasa patebih.

141. kapan geuning bukti tina. diluhur disebut. 153. malah keurna turun. aya tapi taya rupa. kakara mun geus diruksak. Namung aya deui nu can harti. Laa haula jeng wa laa quwwata. 149. ti Ibu ka alam dunya. amisna anu dumuk. diantep bae dipayun. Nerangkeun Patohidan 146. tina kawit leutik jasad urang. Kitu deui manusa ge rai. 142. nya ku gaib tangtu. pang diayakeun ku urang. ku rai tacan kahartos. 147. kana gaibna manusa. asal tina hanteu aya. nya eta kawasana teh. pangangseu sareng pangucap. mun hayang terang gaibna. Tapi ari ayeuna mah rai. Kajabana mun si nafsu tadi. nyaho ka gaibna urang. pasal eta jatining manusa. Samalahan tina orok tadi. nu taya pegatna deui. tah kitu paham engkang mah. estu rokrak wungkul.Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. kudu bisa ngabongkar diri. eta cau tangtu bisa usik malik. 140. sanggeus kitu urang bisa tohid. didinya ge teu uninga. raina ngawangsul. saperti makhluk. Ceuk rakana tangtu bae rai. atuh Allahna ge ruksak. sabab lamun boga rasa. ngan rasana nu diarah. anu aya hanteu tembong. yen Qudrat jeung Iradatna. nu kacipta masih tacan aya amis. akalna deui nyakitu. henteu terang naon-naon. ti awal-awalna mula. upama wujud cau teh. ceuk raka kapan ku ilmu. 156. Raden Kamil teras nyaur deui. langgeng bae teu aya pegatna deui. teu nyaho sama sakali. lumpat kawas sato hewan. Lajeng raina deui ngalahir. margi lamun ruksak kitu. nu dipandang ku urang teh. rakana enggal ngawangsul. na kumaha ngabongkarna jasad. 155. ngagedeanana jasmani. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. da kesedna nu dipambrih. da rasana mah geus nyampak. da bakating bodona tea. anu langgeng di Allah. Saur rai yaktos kahareti. mana nyatana nu sidik. sama sakali teu emut. lamun kaudag ilmuna. kapan rasa mah tangtos. teu katetepan Rusul. kapan gaib amisna mah. dibeuweung sing lembut. Tapi eta amis cau tadi. sumawonna datangna rasa. dina letah urang pribadi. kawasana sareng kersana. eukeur hayang kana kekesedan. barang enggeus tangtu. 143. langgeng bae moal terang. ka akhir pon kitu. nya jatining cau tea. cau asak dina piring. nu masih ngora kitu. atuh lepat lamun ngarah rasana. sakumaha piwejang engkang katampi. Ceuk raina teu sulaya deui. naha aya langgengna saperti Gusti. pasal eta anu disebut. mung kumaha di manusa. nuhun Alhamdulillah. paninggal pangdangu. pada katetepan misti. pada-pada gaib deui. atuh kantun dibalikeun bae rai. 139. memeh turun ka alam dunya. aya anu langgeng di manusa. kitu eta ceuk dalil teh. geuning teu hayang ngadahar. tina leutik jadi gede. urang ninggal cau. nu kasebat gaib tea. saban umat ge teu luput. kitu paham engkang mah. da moal . terus tepi ka Akherat. kampa kawas suuk. supaya bijil minyakna. Enggeus tetep di manusa pasti. 144. akang bade maparin ibarat. mung kantun gaibna bae. wujud cau teu diruksak. henteu dituang ku rai. malah keur waktu dikandung. di manusa kantun kabagian. malah-malah terus ka batin ge rai. 152. wujudna kapanggih amisna misti. henteu emut teu terang sama sakali. supaya enggal kahartos. ku Ibu salapan sasih. ngan boga amisna bae. moal beunang sumawon karasa. kapan tadi geus tinggali. anu masih keneh ngora. kudu nyaho ka gaibna urang. raina lajeng haturan. ku rai can kapiraos. tegesna bodo teh agus. jatining manusa eta. wujud cau henteu boga rasa. geus aya pon kitu. ku gaibna manusa. naon nu dimaksud. Kapan geuning urang waktu tadi. ngabongkar wujud sorangan. Sabab bongan katetepan dalil. cacakan geus bukti jasad. nya neangan cau hejo. na kumaha bisana kapendak. ceuk raina hanteu aya lian deui. Kawasana kersana yakin. naha tacan kapiraos. naonnana anu diarah. 151. henteu terang duka ti mana ti mendi. anu langgeng di Allah teh. nyaeta bodona bae. rakana lajeng ngajawab. rakana teras ngadawuh. kawasana nu Maha Suci. weleh henteu kaemut. tah ieu aya cau. kapan gaib henteu ‘aen. Lajeng deui rakana ngalahir. teu daya upaya rai. jirimna mah teu lepat yen. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. manusa mah geus tangtu. Geura kieu jalanna teh rai. 150. 154. hartina teh teu bisa obah. kapan da ari cau mah. taya lian ngan Qudratna Allah. tetep bae teu nyahona. ku rai henteu kaemut. tah eta tegesna rai. 145. lamun langgeng di Allah. nyaeta manusa nu sajati. tapi atuh naonnana tea. sareng kersana kitu. leres yaktos teu sulaya. geus aya dina sungut. nu ngaran cauna tea. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. ngan amisna bae rai. bisa oge kapendak sarta kaharti. 148. nu teu aya pegatna. ngan karasa amisna mah henteu jirim. yen amisna atawa kesedna deui. jalanna nganggo tarekat.

182. mung bae hayang kaharti. nya eta manusa gaib. salangkungna tinu tadi. khusu ka Yang Agung. 164. 162. Saur raka bener kitu. 177. 171. Geura mangga bae emut. alam dunya ge sirna. Rakana deui pek nyaur. Raina enggal mihatur. bukti ieu di dunya. kaula mimiti muji. moal lepat tangtu eta. da ku rai jol kaharti. kapal udara jeung mobil. Rohman murah di dunya. lat poho kana ragana. geuning urang saupami. kapan eta anu ninggal. sanajan pabrik-pabrikna. Rakana lajeng ngadawuh. pasal sundana Bismillah. Lamun manusa keur hirup. enya eta keur laku tarekat. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. 179. panon abdi teu ninggali. bubuhan masih di dunya. kitu disurahannana. ngaraos teu boga diri. tah dina lebah etana. jeung aya terasna deui. bakal disiksa ku Allah. keur Sholat Karohanian. sok miresep kana maling. tangan bae nu mimiti. 159. neda pitulung Pangeran. Rahmanirohim disebut. jeung ari hartina Rohim. Teu kaop luar ti wujud. nu jadi di alam dohir. raina teras ngalahir. lamun engkang hanteu salah. aya deui panarosan. Sanggeus jadi buah tangtu. Iman urang tangtu kuat. ngaji laku ki jasmani. Tatanduran ting pelentung. kaayaan alam dohir. murahna nu Maha Suci. kasukaan alam dohir. seuneu sareng angin tea. nu ngaran manusa gaib. kantun ngajaga salira. beurang peuting hanteu kurang. namung anu mana tea. Najan tatanduran tangtu. nu sakitu arahengna. maling barang anu lian. muga engkang luntur galih. ku rai tacan kaharti. nu aya taya sifatna. ku tangan teu salah deui. pasal eta geus kaharti. gaib abdi pribadi. Ceuk rakana kapan puguh. engke di Akherat misti. rupa-rupa pangbibita. teu meunang pisan pahili. nyebutkeun jenengan Allah. Nya Insya Allah rahayu. parantos maparin tangan. sing pageuh muntang ka Gusti. keur dahareun jalmi-jalmi. 165. murahna nu Maha Suci. masih bingung keneh rai. saperti adegan bumi. geus unggel dina Hadist. Murahna Gusti Yang Agung. Kapan geuning rai puguh. makhluk nu gede nu leutik. 173. nyatana manusa gaib. 186. Raina lajeng ngawangsul. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. eta mah emutan rai. sundana teh Bismillahi. rakana enggal ngajawab. ruksak teh mirasa suwung. Mun maksa ngala nu batur. Sabab buktina teh puguh. dibanding rancana Iblis. 172. sakur nu jadi di bumi. Pang bisana jadi tangtu. da tetela dohirna mah. patohidan rai nepi. ku tangan bae geus sidik. 178. geus ngayakeun cai bumi. ngagelenyu imut leutik. eta bae henteu lepat. hayang dahar bubuahan. poma rai ulah salah harti. aya tapi taya rupa. mun sanes pelak pribadi. ka sakur jalma Muslimin. tangkal asal tina leutik. keur ngajadikeun sadaya. Ceuk rai eta sumuhun. kareta api jeung kapal. Parantos bae Kulanun. dohir abdi pribadi. rasana ge rupi-rupi. bakating fana-fanana. da teu rata ka sadaya. Ngatur laku kai wujud. kieu sundana teh rai. Malah keur ibadah kitu. 176. Kahartos teu lepat deui. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. moal samar moal mangmang. panggodana sang Idajil. 181. nyalindung siang jeung wengi. 175.saperti cau. duh kahartos ayeuna mah. ieu kaayaan dohir. kasucian laku lampah. ku engkang arek dipedar. 166. anging ku opat perkara. nu . naon nu henteu ku tangan. 168. 157. rai mah tacan narima. satungtung gelar di dohir. Maju eureunna ge puguh. Nuhun ayeuna mah putus. pasal eta nu ninggali. nu bukti di alam dohir. heug atuh ayeuna rai. ngajakan mungkir ka Gusti. kana gaib jero diri. sok tara weleh ngungudag. 163. ka manusa dua siki. dina waktu keur Tajali. urang kudu ati-ati. lamun urang hanteu meuli. Kinanti 158. geuning langka kasorang. anu golangna ku cai. 169. nu ninggal waktuna Sholat. 184. ka manusa keur didohir. atawa saperti bungkil. 160. 161. motormotor saterasna. nu ninggal gaibing Gusti. naha teu aya undakna. ka manusa keur di dohir. kenging leungeun bae rai. boh kapal boh pabrik-pabrik. kamurahannana Allah. sanes murahna Yang Widi. 187. kadangkala sok dibui. pang jadina taya deui. lamun tohid mah ka Gusti. jadi gede jeung buahan. teu kaop ical ti diri. atawa ku seuneu tea. nu ngaran gaibing abdi. hese katarikna Iblis. Raina deui lajeng miunjuk. ahirna jadi buah. rai ewed liwat saking. mun eta murahna Gusti. di pelak ku leungeun jalmi. keur dibijilkeun minyakna. malahan ceuk dina kitab. asup ka Naraka pasti. nya didahar ku sadaya. nu tadi mah ibaratna. Ngarancana kana nafsu. rai ge sok sering nguping. Najan ayeuna ge kitu. diala ku tangan deui. murahna nu Maha Suci. 183. 185. ayeuna kantun miara. bibit sakur nu kumelip. jadi kitu murah Gusti. 180. Allah asih di Akherat. edas bae bet rai mah. Atuh meureun sanes kitu. tah kitu murahna Allah. dikampa ku kayu. kumaha Allah murahna. Mautu anta qoblal maut. 170. asalna aya nu melak. Sanes deui yen ngabongkar diri. sarta teras sasauran. 174. naha rai tacan kaharti. 167. bari mencrong raray rai. waktu keur ilang jasmani. Rakana lajeng ngawangsul.

211. 195. ku asih-asihna Gusti. dinu kotor haram najis. dunya sarawuh akherat. 201. anu ngusikeun jasmani. moal enya kapirasa. aqrob bae beurang peuting. teu . nu jumeneng lahir batin. Tah ieu badan sakujur. Gusti anu Maha Suci. sasaur-saur teh bukti. Ngan sungut wungkul nu harus. 205. tisusud teu salah deui. kumaha mun eta jalma. saniskarana engeus sah. sanajan usik malik. ku tangan bae geus misti. dibukana kitu deui. keukeuh patekadannana. nyaeta sifatna Gusti. ciung bisa ngomong jalmi. Mun teu ku tangan dibantu. 190. dina tuur pake nulak. Meureun tijongklok geus tangtu. bet henteu sieun teu isin. sabab lamun teu uninga. mung ayeuna gentos pasal. lamun rai can tingali. 216. tegesna taya antara. nu kitu martabat hewan. enggoning hirup di dohir.mun teu ditulak mah pasti. yen ari sakabeh puji. teu saadat jeung nu suci. gapong moal jadi siki. duh engkang karaos teuing. tapi kalumbrahan jalmi. ku sadaya geus disebat. rek hudang tina sujudna. teu sampurna ma’rifatna. Ditarima ku Yang Agung. tangan bae anu mimiti. ti dohir dugi ka batin. parantos teu kedah panjang. Eta teh puji ti mahluk. doraka ti Maha Suci. terus dongko ruku tea. tingal danguna ge jadi. dina waktu Sembahiyang. 193. eta jalma bisa jadi. bener ti urang ka Gusti. Tangan mimiti dijungjung. reh bieu engkang milahir. neda dihampura dosa. mun teu acan ma’rifat mah. naha sah bae geus misti. Piraku henteu kaemut. mun geus kitu tohid jalmi. kudu nganyahokeun diri. Sabab Allah teh kaceluk. dipake muji ka Gusti. Malah dina waktu keur. 207. Tumarima rokrak wungkul. Kari-kari urang lamun. sabab sagala perkawis. ulah rek kaliru rai. ukur pangakuan biwir. tina kawit wulu mula. Mun tohid jalma geus kitu. 215. Sidik nu kitu mah wadul. lamun teu gancang pertobat. 206. jauh kamulyaanana. pangbaktina ditampi. dosa gede dosa leutik. beurat leuwihan ti tadi. masih keneh resep cicing. rakana enggal ngajawab. Nyorang laku nu teu puguh. raina mani ngalenggak. da kapan anu bener mah. Usik malikna jeung nangtung. sumawon ieu jasmani. kapan eta keneh rai. sasat ngaku geus ma’rifat. tangtu sok boga pamilih. nyebutna tohid ka Gusti. Alhamdulillahi tadi. 221. 214. 191. Nerangkeun Pasal Puji 196. sujudna ge kitu deui. geus jadi puji sadaya. Atuh mun milaku kitu. najan geus boga tarekat. sabab bongan geus uninga. wujud teh ngajadi puji. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. rek tohid deui ka Gusti. geus gulung ngajadi hiji. geus teu ngarasa pipisahan. ngajadi pujina Gusti. rakana lajeng ngajawab. bisa nyaho alam goib. Keukeuh sok diaku. diangken puji manehna. eta pasal puji dzikir. lamun tacan uninga mah. 213. teu jadi pujina Gusti.dipake ngabantun Qur’an. teu daya upaya diri. dina Qur’an dina Hadist. lamun kitu jadi salah. di alam akherat tea. 208. Gusti Allah sifat Suci. sidik pisan teu sulaya. ngalakonan Sholat geuning. sundana nu kakuping. Kumaha rek mangaku. 210. nu dilisankeun mah rai. nya wujud urang pribadi. sah bae sagala rupi. ngajalankeun kitu lampah. parantos teu dipiboga. 199. babarengan jeung nu suci. Pantes rek gancang kasiku. hare-hare jeung Pangeran. teu ngarasa pakir miskin. nu terus kana atina. 204. ngaku geus ma’rifat jati. 194. nu tumiba ka badan. ti dunya terus ka batin. sah Asmana sah Af’alna. ngan wungkul tuturut munding. 212. ti awal tug dugi ka ahirna. kana rohna pribadi. Robbil ‘alamin terasna. hese rek dihampurana. bakating ku kahareti. tegesna puji Allah. pokna tas muji ka Allah. dalil laa haola teh pasti. 220. rakana deui ngajawab. kaluhur dianggo takbir. nyorang cecegahna Gusti. Tapi tobatna teh tangtu. Sabab nu tepi mah tangtu. 197. sabab teu sieun ku isin. naon sifatna nu bukti. jadi laa haola deui. sanajan rohna pisan. sasatna teu acan tepi. sanggeus kitu nyorang deui. Kantun Rohimna Yang Agung. mun parantos muji dzikir. ati mah teu mirasa. kumaha arek jadina. 218. rek lunguhna hese deui. sah Dzat sah Sifatna deui. 188. mun teu dibantu ku tangan. suci Dzat suci Sifatna. sategesna puji Gusti. jadi puji lisan eta. kanu ngobahkeun roh eta. nepi ka nangtungna deui. rakana lajeng ngalahir. nyaeta asihna Gusti. sategesna puji Gusti. 202. Tangtu bakal meunang hukum. pujina Allah Ta’ala. akherat teh kababawa. 189. ngan ku Kudrat IradatNa. Malah saterusna kitu. suci Asma Af’alna deui. Ceuk raina mana atuh. 198. batal tegesna teu jadi. anging dzat bae nyalira. malah ayeuna ge geuning. umumna nu nyurahan. Eta kagungan Yang Agung. hanteu terus kana ati. 200. ngakuna tohid ka Gusti. 203. lamun pare mah ku hama. ngaku geus tohid ka Gusti. Tapi laku nurus tunjung. nyaeta sifat roh tea. 219. tapi kitu oge rai. geus jadi pujina Allah. jadi saniskara rupi. neneda ka Maha Suci. Reh dalil Alhamdu. ka nu ngobahkeun jasmani. 192. waktu keur jalan tarekat. 209. Ngangken Allah na teh tangtu. Akherat samemeh pupus. ngalanggar sala sahiji. ma’rifat ka Maha Suci. niat bade lungguh calik. ku tangan dibantu deui. anu dicegah ku sara. Sabab mun tacan ma’rifatu. rek naros keur pasal puji. Raina enggal miunjuk. anu geus kitu tohidna. babarengan siang wengi. dina laku nu ma’siat. sumpah moal deui-deui. nya bener bae eta mah. Lajeng raina mihatur. 217. sumawonna ibadahna.

samangsa-mangsa manusa. nyaeta anu geus bisa. lamun hayang bisa gagah. Senapati Dewa Guru. kantun eta Rijalullah. berkasna rajeun sulaya. ujub ria jeung takabur. misahkeun tina rurujit. betah dina laku salah. nu murba dohir lan batin. tatapi nu sampurna mah. Teu nirca tina amarna. kudu beres laku tekad. agama Islam Sajati. tuturunanana natrat. . tabeatna kitu deui. terus bae Agamana ge nya kitu. Ayeuna teu panasaran. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. weleh teu bisa kapanggih. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. pasal eta Rijalullah mah rai. pakir miskin estuning taya kagaduh. sok rajeun salah weselna. malah dua nu kasebut. anu tacan sampurna Rohna rai. 226. 230. 232. Bilih rai tacan mafhum. diaku usik sorangan. nu kawasa anu kersa. sapertina hayang kuat hayang weduk. anu aya keneh didunya. 231. sabab moal ngarasa. kudu ngaberesihan laku. Tangtu boga patekadan. Sare’at sareng Hakekat. hal tohid-tohidna Ilmu. Upama henteu ma’rifat. Kusabab Ilmu Istijrad. da tangtu meureun ngarasa. Malah manusa ayeuna. 222. sareng naon kanyataannana nu estu. kudu ngarasakeun kitu. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. ka manusa ka sasama pada hirup. Saur rakana kantenan. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. Nyekelan Ilmu Istijrad. turun tumurunna misti. yaktos ayeuna mah harti. ageman urang tea. jaga bisi kakotoran. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. naon bae sakahayang bisa jadi. nepi ka jaman ayeuna. Sabalikna lamun urang. Sing isin kunu nyarengan. pakir miskin bodo hina. bisa cageur ngadak-ngadak. najan hayang jadi dukun. di apesna ku ki jasmani. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. saniskara kersa Gusti. nuhun parantos kaharti. 229. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. 247. ku ditepak ge jadi. najan ibadahna suhud. urusan hal kadohiran. tuturunan ti Dewa Guru. 239. rukun Iman sadayana ge diturut. teges Senapati Allah. nyekelan Agama Islam. Najan nu ahli ibadah. nu ngagelarkeun bumi. kudu sarua sucina. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. nyingkiran laku ma’siat. Pedah sakur panedana. Sategesna basa Rijal. tingali sagala laku. jadi musyrik ka Yang Widi. ti Syaidina Anwas. 238. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. Rakana teras ngajawab. anu marakayangan kitu. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. di bodona hina apesna si wujud. jeung karuhun nu geus mati. 228. 223. ngahiji kanu beresih. timana turunanana. Pangkur 224. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. Kahartos saur raina. Mun ngarasa geus isin mah. ti dunya nepi ka batin. tangtu bisa dina sare bisa patepung. henteu aya tempo deui. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. kudu tumarima hina. 245. Raina lajeng mihatur. lampah urang enggeus moal nyumput. Namung rai masih samar. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. sangkan dalit jeung hiji. sing isin ku Maha Suci. kumaha eta hartina. gumelar di alam dunya. supaya hade lampah. turunan ti Sayid Anwar. sok dipake sirik pidik. gunana nyakitu. kagagahan eta anu dicangking. hartina teh nyaeta Senapati. parantos seep kapanasaran kang rai.gampang saperti tadi.Senapati duanana. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. tepi ka poe panutup. terus nepi ka Ayeuna. 241. turunan anu kasebut. kana hade jeung gorengna. Hayang gampang ngarah sarat. kudu ngarasa isinna. jeung karuhun nu geus wafat. ngakukeun boga kawasa. nu ngaran Rijal disebut. 225. lantaran geus loba pisan. saksina Qur’an jeung Hadist. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. Kitu puji anu enya. 243. anu masih keneh cicing. 236. nyageurkeun nu gering payah. raina enggal ngajawab. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. estu teu aya kagaduh. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. atuh nyalindung ka Iblis. rakana lajeng ngajawab. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. Kapan tadi teh nu matak. 246. 235. Ilmu Kadewaan kitu. ucapna pon kitu deui. nyaeta rukun Islam. nya terus ngimpi patepang. kapangkatannana sami. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. hayang Maen Po ge bisa. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. 237. sok dikabul naon bae tekad ati. wantu Senapati kitu. 233. Lajeng raina haturan. sanajan hayang patepung. lamun rai tacan ngarti. sagala kersana Allah. Ngan ari Rijalul ‘alam. 242. 240. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. malah Ilmuna ge tangtu. tekad ucap satungtung urang keur hirup. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. sangkan laku teh diaji. hasud sumawon khianat. tegesna perkara tohid. turun tumuruna rai. samangsa henteu ngarasa. geus mirasa hina apesna diri. kantun ieu aya deui nu can harti. moal bisa Iman kanu Maha Suci. 244. sapanedana sok dimakbul. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. Tapi anu masih aya. gelaran ti Sayid Anwar. 227. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. sabab lamun henteu kitu.

. 254. geus reuneuh deui Nyi Dewi.tacan terang sajarahna anu tadi. teu diangken ku rama sama sakali. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. Ibuna Jelajah Dewi. Siga anu sasarean. yen enya eta teh putra. 248. netepkeun laa haola tadi. bilih rai engke kapalsu dipayun. geus salulut dina jero tempat tidur. ku ilmu Rijalul ‘Alam. enya eta para Nabi Wali kitu. Yaktos dina sagokan mah. ngaranna Dewi Jelajah. Digedogkeun salirana. jadi kusababna kitu. 250. kocap deui anu dicatur. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. sagala ge di ijabah. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. Rakana lajeng ngajawab. jeung para Mu’min sadaya. geus tepang sareng ramana. margi eta rai kedah dipaparin. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. ibuna gancang cacatur. 256. boga ingetan rek wangsul. caritana make dalil. nya mangsa bodo teuing. dipulangkeun ka Nagara. nu teu nurut kana agama Yang Widi. digedengeun carogena. putri geulis ti Sawarga. jeung teu kudu ditapaan. 265. barang dina hiji mangsa. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. mangkade bisi kapalsu. ramana anu kasebat. saperti anu sare tibra. 271. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. kieu cirina teh rai. 262. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. sinareng ka Kangjeng Nabi. sami bae putrana oge lalaki. jeung moncorong cahyana. 258. 273. ceples rupa Dewi Mulat. geus pacorok turunannana patepung. Sang Idajil la’natullah. nu nurut Agama Aing. Gancangna bae geus mulang. niru-niru tarekatna para Wali. Sayid Anwas sareng Anwar. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. Nabi Sis anu kasebat. sidik pisan ilmu tenung. atawa misah turunan. Dewi Mulat geus teu emut. ayeuna geus akhir jaman. Raina lajeng haturan. ku ditepak harita geus hanteu eling. nya terus bae teu eling. 264. kitu eta padikana. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. Geus loba jalma Kadewaan. kocapkeun anu dicatur. geus gulung ngajadi hiji. malah-malah saumurna embung pupus. kapercayaannana ka Allah. tapi buktina mah lain. 266. Parantos gaduh kakandungan. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. 268. sang Dewi Mulat kakasih. Dewi Jelajah kabita. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. saha ari rama abdi. ka ibu nanyakeun rama. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. naha eta teh tunggal sadulur. bade nyusul ramana di nagri. campur geus sarosopan. kawas nu sare malulu. nurunkeun para Anbiya. disamber henteu katawis. kabujeng aya dawuhan. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. Teu hese deui ibuna. tapi ka jalma salancar. 270. nyaeta Jeng Nabi Isis. murangkalihna lalaki. turunan Anwas jeung Anwar. Anjeunna teras pamitan. diebogkeun dina jero tempat tidur. kocapkeun Dewi Jelajah. 252. garwa anu palsu tadi. asal-usulna kapungkur. diijabah manehna salin rupi. sasat ngan Allah sorangan. kocapna Dewi Jelajah. di Nagara jadi Raja. anu henteu boga kayakinan kitu. da buktina ditembongkeun di dohir. niru-niru siga Islam. memeh ruksak bumi langit. Kitu rai sajarahna. anu tibra sarena teu eling-eling. raos garwana nu enya. Istijradna ilmu tenung. teu lami deui waktuna. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. da buktina loba anu niru-niru. ngalantung sisi basisir. Gampang pisan katerapna. cicirenna eta ilmu. kajabana mun ku urang nu dimaksud. Agamana ge pon kitu. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. da buktina nafasna mah ongkoh terus. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. Nu bakal nurunkeun Dewa. jeung kalimahna di puhit. Nu matak urang sing awas. rakana lajeng ngajawab. gaduh kakandungan kitu. cahayana mani mancur. Nabi Sis keur kulem tibra. Dewi Mulat geus waktuna. biasa bae jeung garwa. Puguh ilmu kadohiran. mawa putri nu ditenung. para Wali Mu’min kitu. asal bae percaya terus jeung kalbu.diangken yen putrana. wantu-wantu anak setan. estu dulur sarama henteu saibu. yen tuang rama ujang. kocapkeun Nabi Sis tea. 263. hirup tapi hanteu obah. sacipta-ciptana jadi. ditepak lebah-lebahna. 272. tekadna hayang ngaratu. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. nyaeta Jeng Nabi Sis. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. 260. teu terang aya nu nyalin. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. dipake kedokna kitu. gancangna Dewi Jelajah. 257. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. Gancangna bae nu kocap. terus eta Dewi Mulat. muga ku engkang pilahir. Malah-malah aya tarekatna. terus terang ka putra teu lila deui. 261. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. hiji putri aya didasaring laut. anak maneh anu cikal enggeus pasti. 267. 253. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. Ngababarkeun deui putra. keur pelesir jeung garwana. nu jenengan Nabi Isis. gancang bae bapana ge indit. Duanana teu mirasa. Putra Kangjeng Nabi Adam. 251. Najan nyokot nyawa jalma. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. Kasep taya papadana. maunatna sok kaluar. bade nyuhunkeun diaku. ngakuna mah kabatinan. lamun bae rek neangan elmu batin. nyaeta anak Idajil. 249. sarta terus ditenung sama sakali. aya deui anu kocap. nyiar ilmu kadohiran. 259. 269. ditampik henteu diaku. barang ku putrana kakuping. Sayid Anwas sareng Anwar. geura kieu eta sajarahna tadi. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. satungtung ayana dunya. nu bakal nurunkeun Rasul. Diserenkeun ka Bapana. lamun rai tacan mafhum. 274. Ari eta Sayid Anwas. Balik deui ka bapana. lamun imanna teu teguh. dipake mipindingan. 255. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. mipindingan enya eta ilmu tenung. ilang rupana kapungkur. ilmu Rijalul ‘Alam. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut.

mun geus nyangking ilmu eta. jasadna ngabadan cahya. sanajan aya Ru’yatna. teu balik ka Haqullah. Sabab engke mah di akhir. Terus nangtung jeung sisirig. dina samemehna nampa. 289. buru-buru memeh maot. utusan Yang Agung. Sok camal ilmuna rai. Raina ngalahir deui. umur urang kapan maju. karamatna tangtu timbul. Sareng jalanna di dohir. tarekatna sing kasusul. nyaeta nyawa manusa. dihijab hanteu katembong. lain tabe’at manusa. 303. anu tabe’at kitu teh. akherat nu sajati. ngaku ilmu aing punjul. taya pisan sucina teh. ku rai tacan kapaham. ibaratna dina ban mah. ngagedekeun ujub ria. pek hut het maenpo sorangan. nya tangtu bae kasorang. kumaha sabalikna. Johar Firid nu kitu mah. ilmu nganyahokeun asal. 291. Kapan manusa mah rai. hanteu kudu marigawe. jadi mun boga tabe’at. anu matak sidik pisan. tah kitu padikana teh. Ciri nu katilu perkawis. lain ilmu kabatinan. parantos percanten pisan. tara nirca tina sara. tara dirampid ilmu mah. bakal langgeng di Naraka. Jol prak bae dipiwuruk. tapi nyawana manusa. Roh jasmanina teu katut. sakanca-kancana tangtu. anu kalangkung poekna. nyawana eta kamana. ngaku aing jadi Allah. ganti menit jeung ganti jam. jalan balik ka Akherat. anu wani nyaruaan. batin mah keur batin bae. nampa eta tarekat teh. 292. nyawa teu kabawa mulang. kana asalna bareto. 283. upami nyawa manusa. kajaba mun getol tapa. make kaluar mah tangtos. Tinggaleun aya di dohir. Kudu dibarengan misti. kudu bae sok ditepak. Ceuk rakana bener rai. nya eta sifatna Iman. sok jadi aya matakna. eukeur waktuna di dunya. geus dipatok ku Yang Manon. patokanana Islam. 293. Lamun kitu eta sidik. Lila-lila bitu pasti. parentahna Rasulullah. teu nganggo kudu puasa. 287. pikeun nganteur nafsu hawa. jalanna oge kaluhur. jeung ari saenggeusna teh. bisa dipake di dunya. surup sinurupan kitu. 290. tetep keur eusi Naraka. sing nepi ka ma’rifatna. bisi tinggaleun engkena. nya tangtu nyasab jadina. neunggeulan badan sorangan. pasal nyawa nu kaluar. asa pamohalan pisan. estu keur didunya wungkul. kaluar tina kurungan. ditetepkeun yen kaluar. ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur. teu Bismillah teu Syahadat. bodo tur taya kanyaho. Teu cocog jeung Hadis Dalil. tekad kitu teh teu meunang. nu mawi akang percaya. 281. cahya dunya kasebatna. eta cariosan kitab. Tapi lain kana Julig. ku Dedemit ampir pinuh. mangpang meungpeung keur di dunya. Ilmu dohir keur di dohir. yen nyawana manusa teh. dina palebahan tarang. anu jadi mah sok terus. Anu waktuna di dohir. ujub takabur ria. Sarsilahna kitu deui. ceuk dina sajarahna ge. nu biluk ka tabe’atna. lain Ru’yat nu sayaktos. ilmu kasampurnaan tea. sabab ngan tabe’at setan. sumawon ujub takabur. Nu sarupa kitu rai. kapan tadi ceuk Islam mah. 294. dina intipna Jahanam. 288. anu hanteu bisa wangsul. ieu di jero alam dunya. Rakana lajeng ngalahir. teu aya bema karama. 301.Asmarandana 275. hanteu kapendak ilmuna. 285. 299. 277. tabe’at Rijalul ‘Alam. eta teh Agama Rasul. saperti Wali baheula. jeung teu nurut ka Amarna. dina waktu rek narima. tetep di pangumbaraan. lantaran hanteu kapendak. 278. mun geus tepi ka waktuna. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa . hasud takabur sareng ria. naha bijil naha asup. Ceuk raina nembe harti. tina ku bakating eungap. perkara nyawa manusa. Idajil anu di tiron. Nya tetep aya di dohir. 298. cadang Naraka Waelul. dipigawe saban poe. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. teu jadi pangawasana. kaliwatan ngompana teh. ical ti patokan Islam. saurna sok harung gampong. jeung geus teu hayang dudunya. milu Musyrik ka Yang Manon. 284. ari sababna da puguh. teu ngabogaan kawasa. yen nyawa bijil tina wujud. 286. atawa para Dewa. pasal nyawana nu maot. kapan sidik kabuktian. kana amal Rasulullah. 276. Ciri kadua perkawis. nya tangtu bitu jadina. takabur caritana. nu ngaran sampurna tea. dina jero Haqul Adam. 302. kana Nurna Maha Agung. ku ieu alam dunya. sareng tara boga hate. Da kapan Dewa mah rai. poma ulah lelewodeh. Tina kurungan manusa. nobros ti embun-embunan. jeung jalanna kudu sorang. ngadeukeutan ka Akherat. Cirina nu saperkawis. Mun poek mah tangtu rai. sakaratna renghap ranjug. Numawi urang di Dohir. 300. 280. nyaruaan Maha Agung. tetep dina Haqul Adam. anu kitu polahna. bijil ti kurungan teh. nyawa jalma nu kasebut. dina kurungan pabuen. nu ditaroskeun ka engkang. manggih poek sakaratna. mun khusu ka Agama teh. 295. atuh mun kitu teu wangsul. Raina ngalahir deui. Ayeuna mah aya deui. nya kana embun-embunan. hirup ulah kajongjonan. 279. pibatureunana setan. losna ka Sawarga Loka. sadunya ge moal aya. kana kawasa Yang Agung. rasana ge tangtu eungap. 296. ceuk kitab mah geus diparios. meureun masih ka kurungan. moal ninggal aya jalan. sabab urang sing rumasa. dina geus kiamat dunya. bijil tina kurungan. nyaeta nu sampurna. ngahina ka papada jalma. bagian Banujan kitu. bangsa Onom jeung Siluman. 282. disorang jalanna wafat. geura teangan ilmuna. 297. marakayangan terusna teh. Kana asal urang tadi. coba ku rai dimanah.

304. 313. rasa dunya ayeuna teh. sadayana oge seep. Saperti urang di dohir. 332. tetep keur eusi Naraka. Mung ulah kaliru rai. kitu anu sampurna mah. meureun Sawarga teh tempat. balik deui ka teu aya. Nu nampa ganjaran Gusti. Hanteu kadangu ku cepil. Wa laa Udunun Sami’at. atuh mun kawas di dunya. mun mungguh dina damar mah. Sawarga moal asup. resep betah dinu caang. naha teras bae kitu. Ceuk dina unggeling dalil. bisa sampurna sadaya. sanes pikeun nampa ni’mat. raina lajeng mihatur. bareng bae teu ayana. 322. aya gedong nu aralus. nyaeta ngeunah teu ngeunah. anu matak ku Hadist teh. 314. 323. Tapi mun menurut dalil. anu bakal nampana teh. nu dipake di dunya teh. Sirna sampurna beresih. rai parantos percaya. geus teu make pagawean. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. beda deui jeung manusa. tah rasa dunya mah ukur. Saupama rasa dohir. 310. 312. jeung aya saterasna teh. teu dituang teu ditingal. seep ka wujud-wujudna. eta bagian manusa. hartina teh kapan kitu. ceuk rakana tangtu beda. dirupakeun ku gedong-gedong. tapi kumaha terasna. pantes atuh mun kitu mah. istri-istri nu arendah. kieu dalilna ge eces. sangkan manusa narurut. lamun rai can terang. hurungna ibarat nafsu. langgeng teu aya anggeusna. jeung tangtu aya bosenna. Enya soteh unggel Hadist. kieu eta hartina. Rasa jasmani ayeuna. 317. 324. teu diangseu teu didangu. rasa anu saenyana. sanggeus mulang ti dunya. teu aya ngeunah teu ngeunah. balik ka asal bareto. 309. da kapan rasa dunya mah. ganjaran ti Gusti Allah. teu kalawan pagawean. 329. 328. aci tina rasa Wujud. Malah saresmi jeung istri. pitempateun nu doraka. teu ngeunah najan ngeunahna. ku engkang geus dicarios. Naraka Sareng Sawarga. eukeur di batin mah engke. nyawa jalma nu dihukum. pikeun tempat sadiaan. anu narima ganjaran. sareng Widadari tea. 319. Naraka pikeun tempat. 306. ngan . gumelar di alam dunya. sakitu bagiannana. rupa-rupa kaanehan. 308. rasa anu sajatina. dikersakeun ku Yang Manon. nyaeta Kuntu turobba. jadi hampas ibaratna. Saperti asalna tadi. Nu kasebat rasa jati. ibaratna Rohna manusa. nu ayeuna keur dipake. manusa anu sampurna. Kuntu kanjan makhfian. nyorang sagala siksaan. 315. 330. nya eta nu kacarios. Dupi ni’mat Maha Suci. ni’mat taya upamana. nyaeta rasa dunya teh. hal perkara nu diganjar. Pendek bae mun di batin. beresih taya sesana. atuh mun cara kapungkur. tapi engke dina waktu. mung bae rada bingung. 325. Kieu hartina teh rai. pangandikana Gusti Allah. Sabab ari ni’mat batin. ngan sasemet beak tea. duh engkang kahartos pisan. make rasa nu ayeuna. Raina haturan deui. teu aya ngeunah teu ngeunah. nu matak teu katetepan. henteu katinggal ku soca. moal rek bisa narima. ni’mat nu taya bangsana. teu kaluar teu kajero. Taya Naraka taya Sawargi. Naon eta anu ngajadi. anu bieu diluhur tea. Naraka ge pon kitu deui. sanggeus engke aya tangtu. ngan wungkul bae ngeunah. ayeuna ngajadi aya. nya eta anu sampurna. anu make pagawean. Tetep bae eta misti. henteu aya nu kakantun. pasal nyawa nu sampurna. ni’mat jeung kani’matan teh. asal maneh hanteu aya. 331. sadaya ge kudu sampurna. nyaeta anu seep tea. Raina ngalahir deui. Ku rai tacan harti. bener anu diganjar teh. tegesna anu beak tea. beresih taya sesana. godogan timah nu hurung. sabab ku dalil disebut. kaharos ari kitu mah. hanteu tetep-tetep acan. beak hurung beak panas. Rakana ngajawab deui. Rasa Jati asalna. naha naonnana atuh. sabab make dipigawe. tah eta nu bakal nampa. kani’matanana wungkul. kabita ku kaayaan. teu langgeng salamina. anu teu nurut parentah. teu boga Agama kitu. 333. mung ni’mat anu karaos. dicarioskeun ku kitab. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. Barang Sawarga mah rai. ngan ukur pikeun nampa. 334. seep rasa seep nafsu. tegesna rasa jasad. kapan make dipigawe. ganjaran ti Maha Agung. yen anu kudu sampurna. ku rai tacan kamanah. najan boga imah alus. anu dipake ayeuna. 321. mungguh Sawarga Yang Agung. Saperti memeh ka dohir. martabat hewan kitu mah. Engke mah rasa jasmani. tegesna beak tea. 316. engke aya anu timbul. lamun henteu kapanggih mah. Minyak teh eta rai. pangandika Gusti Allah. Manusa teh asal tadi. rasa sajatina tea. hartina kapan geus puguh. bakal nyorang enggeus tangtu. ceuk rakana aeh kutan. eta oge kani’matan. tina asal teu aya. buktina kudu ditingal. dina dalilna ge beda. Bakal disampakeun deui. dina rasa jati tea. suwung taya nanaon. 318. panasna ibarat rasa. 335. sanes keur bagian rasa. pareum beak minyakna teh. rakana lajeng ngajawab. 327. 320. waktu samemeh ka dunya. kapan dalilna oge aya. tunggal keneh pagawean. Naraka teh seuneu panas. 307. atuh nyatana Sawarga. sumawonna nafsu. mun ayeuna di dunyana. geus tangtu bakal nampa. rasa dunya nu ayeuna. sarta langgeng hanteu pegat. basa sampurna teh beak. Kapan manusa mah rai. Maa laa ‘Aena Roat. kapanggih sareng ilmuna. basa sampurna teh seep. ganjaran Gusti Yang Manon. disapertikeun di dunya. tatapina kitu oge. bakal kababawa bae. saparantosna beak. da basana ge sampurna. tina euweuh jadi aya. nyaeta kanu sampurna. sabab ngan ngan martabat sato. anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga. engke waktu di Akherat. 326. nyaeta Sawarga tea. ganjaran Gusti Yang Manon. Raina ngalahir deui. 305. rakana enggal ngawalon. Sawarga teh hanteu tembong. 311. ilmu kasampurnaan kitu. siksaan sareng ganjaran. ngeunahna kudu ditingal. ka sadaya sato-sato. kutan teh aya bedana.

urang di alam Akherat. Di Akherat mah geus misti. geuning karek ku sakitu. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. Barang parantos sedeng akil baligh. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. taroskeun deui ka engkang. lamun rai masih aya. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. eungap bae karasana. nu saper sarebuna. Enggalna carios. 342. ku ramana dijenengan. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. lamun jatoh ka Naraka. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. pon kitu mun di Naraka. 337. neraskeun padamelan ramana. jalaran parantos rame teuing. ni’mat saper sarebuna. keur poho ka alam dunya. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. keur poho ka naon-naon. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. Tarekat. samemehna di daharan. nya eta rasa jati teh. barang parantos kapendak dintenna nu sae. nyaeta Sare’at. teras marentah ka santri-santrina. anu nampa ni’mat eta. najan anak pamajikan. eta anu ngaran ni’mat. geuning tacan boga rasa. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. rasa jasmani teu kuat. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. nuju aya kani’matan. dina waktu hanteu emut. aci tina rasa jasad. saper sarebu Akherat. kitu deui urang lamun. Ayeuna kantun putrana. rai raka tambah sohor kalungguhannana. aci seuneu angin banyu. rakana enggal ngajawab. diselir ku Maha Suci. boga duit ewon-ewon. 340. Tara langgeng bae rai. pendekna pada ngetrukeun kopeah. rakana teras ngajawab. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. langgeng teu aya watesna. elmu batin elmu lahir. geus ilang dunya barana. reh ngaraos kirang sirna. 347. anu tadi dipicinta. panas bae nu karasa. gampang isuk pagetona.wungkul bae nyerina. 341. raina ku pamanna. tah eta sare tibra. da kapan eukeur waktu orok. nyaeta di waktu tibra. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. teu saperti waktu di dunya. Tah eta kapan geus sidik. nyorang deui Naraka teh. dina manah nya kabingung. 346. awak teh asa digodog. Raina milahir deui. ngan mungguhing di dunya mah. langgeng dina ni’mat tea. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. sok rajeun aya cageurna. Tur kapan teu aya cai. nya rasa jati nu timbul. teras bae diadegan bumi. kapan enggeus hanteu aya. 339. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. 345. Lamun di Naraka api. dupi eta putra sakembaran teh. Di dunya ge kapan bukti. rai raka parantos gilig manahna. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. Geus beak sama sakali. rakana nya ku ramana. lamun nampa Naraka teh. 344. 343. Anu mana saur rai. itu jam geus tabuh dua. jatoh ka Sawarga kitu. da rasa jasmani mah. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. lamun keur muriang panas. ni’mat bae anu aya. Ari rasana jasmani. nu katampa ku urang teh. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. barang parantos . lamun di Naraka poek. Ayeuna mah enggeus wengi. lebah dinya mah teu emut. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. tirisna kapan sakitu. enggalna parantos salase. tah eta ni’mat Akherat. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. salamina damelna ngan tatapa bae. tanahna sae bahe ngetan ngaler. 336. hanteu beunang disimbutan. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. najan dina nirisan. tur seuneuna mah teu aya. tetep teu ngeunahna bae. tirisna anu karasa. 338. asal tina katuangan. tatapi ari engke mah. nyaeta nampa teu ngeunah. di dunya mah ngan saukur. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. sok bae aya tungtungna. keur dina Naraka banyu. naha di dunya ge nyondong. ☼Tamat Jilid ka IV☼ ‫ﺑﺴﻢﺍﷲﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺍﻟﺮﺣﻴﻡ‬ ّ ّ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. saparantosna tamat Qur’an. ni’mat teh anu kumaha. ku aci-aci nu opat. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. mulih ka Rahmatullah. Tapi lain waktu ngimpi. nu hiji deui Raden Mukamil. kitu deui lamun urang. parantos bumi ngadegkeun Masigit. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmi-jalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. Hakekat. urang parantosan bae. ngeunah teu ngeunah teu campur.

pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. keur mah abdi oge gaduh emutan. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. kedah milari pidununganeun nana heula. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 ‫ ﻭﺍﻋﺒﺪﺭﺑﻚ ﺣﱵﻳﺄﺗﻚﺍﻟﻴﻘﲔ‬Wa' bud robbaka hatta ya'tikal yaqiinu ّ ّ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. Duanana kapigaw. turug-turug bari diusir dicarekan”. Digentos-gentos aya nyegah teu kulem. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. wengi ieu teh kaping 14. Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ ﺍﻭﻝﺩﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala ّ Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. tara jol kana digawena. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. hartina amal kalawan iman. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. di dunyana jadi syah ibadahna. cik atuh urang ngawangkong. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naonnaon. atuh da seueur pigaweeun mah. kana sanis kanten tambah khusu. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. margi upami darapon meunang gawe mah. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. aya saum. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. aya mutih sareng sajabi ti eta. Yakin kanu disembahna moal pohopoho tepi ka maot. kapan ceuk Hadist oge kieu : ‫ ﻣﻦﺻﻼﺑﻼﻣﻌﺮﻓﺔﻻﺗﺴﺢ ﺻﻼﺗﻪ‬Man ُ َُ َ ُ ِ ََ ٍ َ ِ ِ َ َ ِّ َ ْ َ ْ Shollaa bilaa ma'rifatin laa tasihu sholaatuhu Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. Hakekat. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. aya siram tengah wengi. Barang kinten-kinten tabuh 10. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. Ngan bae eta . Tarekat. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. ti baligh nepi ka maot sae bae. boh kana teu sampurnana oge. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. salamina ngaraos ditingali bae”. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. numawi manusa wajib ma’rifat teh. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. da kasampurnaan di akherat mah. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. kadua perkawis teu diburuhan. nyaeta milampah ibadah Sare’at. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. aya kebon koredeun.beres nya teras dialihan. rakana sasauran ka raina “Rai. atuh puguh bae rugi kadua katilu. nepi ka jaradi Wali gening. Saur raina “Nuhun atuh. bade unjukan hoyong ngabungbang”. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. Ma’rifat. upami ku urang jol prak bae dipacul. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. teu carita heula kanu bogana. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. mungguh darajat manusa teh teu sami. aya kanaat Nabi. nurutkeun kumaha di dunyana”.

sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. teras dugi kana ma’rifatullah. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. sangkan sampurna ibadahna. Hartina 1 Dzatna. manusa goib. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib.Sifat. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. sifatna jalan cilaka teh poek. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. mung anu tilu mah Dzat. Asma eta barangna gaib tapi aya. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. sabab goib teh lain teu aya. ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ٴٴٴﻮﻣﻨﻮﻥﺑﺎﻟﻐﻴﺐ‬ ‫ﻳ‬ Alladziina yu' minuuna bil ghoibi Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). nya ma’rifat. anu ّ ngalakonan sakabeh parentahna. nu sanes tina pasantren heula. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci.Asma. ciri eta jalma dihampura dosana. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna.ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). barang gaib tea. 1 Af’alna. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. gening ceuk Hadist : ‫ ﻭﺍﷲﻏﻴﺐﺍﻟﺌﻨﺴﺎﻥﻏﻴﺐ‬Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah.rifat ka Allah ta’ala. nyaeta sare’at hakekat tarekat ma’rifat. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. anggeusna ilmu. kitu deui lamun hayang ma. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. sasat teu acan boga lampu. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. Sifat. upami teu acan boga lampu. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. Saur rakana “Nyakitu pisan. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. kudu kanyahokeun rukunna”. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. kamana beuratna. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. geuning dalilna tina surat AlBaqarah dina palebah : ‫ ﻫﺪﻯﻟﻠﻤﺘﻘﲔ‬Hudan lil muttaqiina ّ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). nu ditingalina sanes ku panon kapala. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. 1 Sifatna. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. 1 Asmana. da manusa oge aya goibna. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. . nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. nu pada-pada teu make lampu. moal aya timbangan deui. Hadist nerangkeun kieu : ‫ ﺭﺋﻴﺔﺍﷲﺗﻌﺎﻟﻰﰱﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺑﻌﲔﺍﻟﻗﻠﺐ‬Ru'yatullahi ta'ala fiddunya ّ bi'ainil qalbi Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh.

)ﻝ‬Lam ( ‫ . hartina kudu Qurais (Tapa). tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. Asma. Barang geus panas kakara bijil hurungna. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. jadi ana kitu eta Governement teh. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. naha uni lafad Allah? Toh moal. teu bodas teu hideung. sina panas heula. nuduh ka jalma-jalma urang kampungna. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. Anjeuna nu jumeneng. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. tapi hurufna kurang hiji. Sifat. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa.)ﺍﷲ‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah (‫ . gening aya dalilna : ‫ ﻭﳓﻦﺍﻗﺮﺏﺍﻟﻴﻪﻣﻦﻫﺒﻠﻞﻭﺭﻳﺪ‬Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ّ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat. matak boro-boro kurang tilu.h supados kahartoseun ku jalma umum. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. Isbat Nafi jadi hiji. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing.)ﱞ‬jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan manusa.)ﻩ‬barang dikantetkeun jadi lafad Allah (‫ . rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. nu nyieun sareng nu dijieun. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. Dzat anu leuwih kawasa. Gening bukti dina lafadna oge. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. sarta karaos ngaliputannana kana sagala sifat-sifat. kirang hiji moal bisa ngadeg. kapan eta mah Rayatna. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna.)ﻝ‬He (‫ . naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. ‫ ﺍﷲ‬nu Isbat”. lamun urang nulis lafad Allah.)ﺍ‬Lam (‫ .Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. tangtos yakin ayana panas teh. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. teu poek teu caang”. Jadi Allah oge jenengan. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat ّ Sifat Asma Af’al. jalaran teu acan aya Tasjid (‫ . dupi tingali mah keur kana panasna. sok pipisahan jeung nu dijieunna. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. nu matak lafad ‫ﻻﺍﻟﻪﺍﻻﺍﷲ ﻻ‬ ّ kanyataan ayana ‫ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻪ‬kanyataan ayana ‫ ﺻﻔﺔ ﺍﻻ‬kanyataan ayana ‫ ﺍﺳﻤﺎ ﺍﷲ‬kanyataan ‫ ﺍﻓﻌﻞ‬tah eta teh ّ gulungna Nafi Isbat ‫ ﻻﺍﻟﻪﺍﻻ‬nu Nafi. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad.)ﺍﷲ‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. 3 ku ayana Rayat. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. asal Nafi jadi Isbat. kapan . Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. deukeut keneh Aing jeung maneh. babandingan di dunya eta jenengan Allah te. 2 ku ayana Pamarentah. wajib nyaho kana ayana panas. hartina teu warna teu rupa. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. tangtos karaos ayana Dzat teh. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. Af’alna Allah. 4 ku ayana Nagara (bawahannana). Jadi. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. didinya hurung jeung panas jadi hiji. ayeuna bukti dina lafadna oge. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. namung manawi aya. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. kapan eta mah Pamarentahna. Dzat teh ibarat Raja. Dzat Sifat Asma Af’al”. teu beureum teu koneng. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. sabab eta teh Ilmu.

Nu matak wajib dikanyahokeunnana. samangsa-mangsa maot balik ka dunya. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. kapan ieu teh barang nu Nafi tea. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. ngabuktikeun kakawasaannana. Nafi Isbat jadi hiji. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. pikeun ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. Nu . kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. pangucap. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. Jawab raina “Naha. kapal-kapal nu di cai nu di luhur. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. bari diturut parentahna eta Islam. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-Sifat-Asma-Af’al. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. sarta dilakonan parentahna harita. malah sok dipidamelna oge di Guha. hartina kudu ahli tatapa. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. atuh kudu balik deui ka dinya. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. pangrungu. babuning Roh sakabeh”. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). pangangseu. nyieun anak teh. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. nyaeta sifatna Allah ta’ala. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. pisakumahaeun teuing paalusalusna. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. tangtu maotna balik deui ka dunya. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). beunang nyieun ayeuna di dunya. supaya bisa mulih ka jati mulang ka asal. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. boh gedong-gedong. tapi anu boga karepna mah manusa. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. enya rasa. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea.)ﺍﷲ‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. ceuk dalilna : ‫ ﺍﻥﺍﷲﻋﻠﻰﻗﻠﻰﺷﻴﺌﻦﺳﺒﺎﺏ‬Innalloha 'ala kuli syai'in sabaaba ّ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. katarik kana kanyataan (‫ .Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. teu salah deui”.

Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. wassholatu wassalamu ‘ala syaidina Muhammadin wa ‘ala aliihi wa shohbihi ajma’iin. nu teu tiasa kitu sanes Islam. bedana nu suci jeung nu kotor. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. wengi enjing urang teraskeun deui”. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. supaya manusa . pake muji bari dibarengan ku soleh. ari Rohmatna Allah ta’ala kasalametannana turuna ka atas panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad Shalallohu ‘alaihi wassalam. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. suci ucapna. Ayeuna tumaros deui. nu murah ti dunya ka umat-umatna sakabeh. Alhamdulillahi robbil’alamiin.ulah gagabah digunakeunnana. goreng sangka ka papada manusa. tangtu ngarasa bodo dirina. tangtu nyaho ka Pangerannana. sareng rai sing emut. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. jalankeun kana kasaean bae. jeung ka para sahabatna rawuh kulawargana sakabeh. Mimiti jisim kuring nulis ieu kitab. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. suci laku lampahna. geus kapanggih. hartina amal urang keur urang. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. ngalap berkah tina jenengan Allah ta’ala. amal batur keur batur. sababna pang kudu nyaho heula teh. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. karana aya dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad shalallohu ‘alaihi wassalam kieu : Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala Sundana : Awal –awal Agama eta kudu nyaho heula ka Allah ta’ala. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. katingali parantos balebat. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ‫ ﻣﻦﻋﺮﻑﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ ﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬Man 'arofa nafsahu faqod 'arofa ّ ّ robbahu Man 'arofa robbaha faqod jahilan nafsahu Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. mun teu repot ku tunduh. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. pake ibadah kanu kagunganana. pikeun angger-anggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). eta wajib teu meunang henteu. aya tapi teu ngajentul. namung upami sanes ieu.matak tetep Gusti Allah Suci. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. Bissmillahirahmaanirrahiimi. diri manusa mah nyumput. hartina kudu suci atina. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. Tadi ge Amaluna amalukum. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. WAJIB MA’RIFAT KA ALLAH TA’ALA Ari ma’rifat ka Allah ta’ala teh wajib di sakabeh jalma mukalaf. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. tegesna jalma anu geus aqil baligh. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. jeung nu asih di Akherat ka umat-umatna anu mu’min. kana ilmu nu aya di batur. Kusabab kitu. tembong Fajar Sidiq. satiap ngarasa kotor. tangtu daek beberesihna (tobat)”. Saur raina “Mangga”.

ku sabab eta ayeuna urang meungpeung di dunya. dibawa asup ka enggon Siluman. samangsa-mangsa lolong tegesna poek di Akherat. supaya engke ulah nyasab deui. larak-lirik neangan jalan. urang di jieun badegana. tapi kusabab dalilna kitu. sabab upama teu buru-buru kapanggih. paeh pulatat-polotot. turunna ka alam dunya. kana asal urang tadi sarerea. malah mandar tiasa percaya sareng karaosna. jeba-jebi. nyaeta supaya eta barang-barang nu beunang hese cape teh merenah puguh tempatna. ari ma’rifat ka Allah ibarat urang ngabogaan imah anu pageuh anu gede. nyaeta kudu bisa paeh samemeh paeh. engkena di Akherat tetep lolong bae. lantaran kaburu betah. kapan ceuk dalilna oge : Antal mautu qoblal mautu Jadi gening Akherat atawa asal urang teh. jalanna lain tina masantren wungkul. tapi atina mah keukeuh poek teu kaharti ku sabab teu karasa. di pipir-pipir. Ari jalan anu ti luhur ka handap. tegesna kudu nganjang ka pageto. Ari anu ti handap ka luhur. Ku sabab kitu tangtu sarerea oge meureun pada bingung keneh. nyaeta anu masantren heula. balik deui ka dunya kana barang anu keuna ku ruksak deui. Jalan-jalanna Ma’rifat ka Allah Ta’ala Ari jalan-jalanna ma’rifat ka Allah ta’ala nyaeta aya dua jalan. kapaksa ngaku soteh sieun disebutkeun kufur kafir karana henteu percaya kana dalil. jeung aya nu ti luhur ka handap. ngaji kitab Qur’an jeung terus ngalakonan ibadahna rukun anu lima perkara. urang tadi asal ti Allah kieu katerangannana. Kusabab eta ayeuna pribados arek mere panerangan saeutik. palangsiang babawaan teh bakal dibawa utrak-atrok.enggoning ngalakonan ibadahna syah ditarima amal ibadahna ku Allah ta’ala. sabab eta teh ibarat tempat atawa gudangna keur piwadaheun amal ibadah urang sarerea. moal nyaho ka Akherat karana nyaho ka Akherat teh kudu bisa paeh heula. sababna tadi oge para Wali pangna sakitu poharana tatapa teh pikeun ngabela umat-umatna Rasulullah supaya bisa baralik deui ka Allah ta’ala. barang-barangna oge tangtu babari ruksak. samangsa-mangsa teu jadi tangtu moal aya mangfa’atna pikeun di Akherat ngan ukur keur di dunya wungkul. padahal upama diteruskeun ma’rifat kana dzatna sifatna Allah ta’ala. kudu dikanyahokeun jeung kudu dianjangan ti ayeuna. kalawan jeung ikhtiar neangan pigurueunnana. ari hartina ilmu teh kanyaho. upama teu boga tempat (imahna) rek dimana diteundeunna? Naha rek sina pabalatak di buruan. Guru anu Mursyid. pada-pada percaya oge. Tapi dina hal ilmu mangkade kaliru. tapi kudu jeung nyaho (ma’rifat) ka Allah ka Rasulullah. tegesna geus ngarasa ni’mat dina Pal Nunjukna (papan merk nu nuduhkeun tempat). piraku teu undak kani’matannana. saperti meja korsi lomari jeung salianna. sabab eta anu bisa tepi ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Jauhar Awwal tea. da meureun kapanasan kahujanan. moal bias nyumponan kana dalil : Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji’uun Sundana : Asal ti Allah kudu balik deui ka Allah. pasti nyawa urang engke bakal marakayangan atawa nitis-nitisan. nyaeta anu nyumponan dalil tadi Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala. kaburu ngeunah dina asma. nyaeta hakekatna Muhammad tea. keur mah teu ngeunah dicicingannana teh. karana lamun teu bisa paeh heula sajero hirup. tegesna teu jadi. Ku sabab kitu atuh hayu urang pada teangan ku sarerea eta tarekat wali teh. urang papay ti handap ka luhur supaya . naha kira-kirana bisa datang engke kana tempat asal urang tadi? Kapan dina sakaratil maut mah geus moal aya tanyaeun deui. ku sabab eta mana ku urang kudu disusul? Teu aya deui lian ti tarekatna Wali nu kudu disusul. aya nu ti handap ka luhur. tapi ngakuna teh sasemet biwir bae. sabab ceuk Hadist upama urang lolong tegesna teu nyaho ka Allah ka Rasulullah ayeuna keur waktu di dunya. atuh beubeunangan urang ti dunya anu beunang sakitu hese cape teh. syahna batalna ibadah bae. atuh cicingna oge piraku rek aya kangeunahannana. babawaan urang dijieun kakayaan di Nagarana. da piraku teu aya leleberannana pikeun urang sarerea. moal tulus jadi kani’matannana. da gening karek dina asmana wungkul geus sakitu kani’matannana. Ibarat lamun di dunya mah ibadah keur ngumpul-ngumpulkeun papaes imah. kudu ikhtiar kudu tiung memeh hujan. Upama teu dikanyahokeun ayeuna. tapi hanjakal lolobana mah tara ditepikeun kana ma’rifatna. sabab tadi oge amal teh kudu kalawan ilmu. sabab pikeun tempat pangbalikan tea. upama teu kalawan ilmu batal. betah ngeunah dicicingannana. ulah teu puguh sokna. tapi kudu jeung ngisat diri nyaeta kudu daek tirakat. Komo deui upama urang boga tekad amal ibadah teh keur bawaeun engke balik ka Akherat. rek dibawa kamana? Ku sabab teu bisa datang ka Allah. karana sanajan boga barang loba sarta aralus hargana mahal. lantaran urang pada teu ngarasa tadi inditna ti Allah. sabab moal weruh tanpa Guru. gancang bae ngaku yen urang asal ti Allah. tangtu urang moal barisa balik deui ka asal. jeung geus moal boga akal deui ku ngarasakeun kanyeri oge. tah anu kitu teh ibadah keur jalan ma’rifat ka Allah ta’ala. tapi lain kudu nyaho kana syara. atuh beuki wajib ma’rifatna ka Allah ta’ala teh.

nyaeta kudu ngaji kitab langgeng anu aya dina diri maneh sorangan. ti Indungna deui nepi ka Babu Hawa. Aya deui dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alihi wassalam : Man ‘arofa nafsahu faqad ‘arofa robbahu Sundana : Saha-saha anu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka Pangerannana. Upama kapanggih Insya Allah tangtu urang bisa nyumponan kana babasan Mulih ka Jati. Beureum Koneng Bodas Hideung. Tah eta kunci Muhammad anu bakal bisa ngaburak-barik hijabna ka Allah ta’ala. asalna Nabi Adam teh tina aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. rasa jasmani anu ayeuna keur dipake balik deui kana rasa tadi keur waktu aya dina Nurullah (Jauhar Awwal). kakara jeneng Asma Allah. cahya opat perkara : 1. Cahya Hideung hakekat Bumi 2. tangtu ngarasa bodo dirina. Karana dina tekadna ngarasa jauhna jeung Allah ta’ala. nya ngaranna sampurna hartina beak beresih beak rasana beak jasmanina.kaharti ku akal. karana leuwih nyata kakawasaannana Pangeran teh dina diri sorangan. Ari Babu hawa asal ti mana? Ku sakaol ceuk Hadist asalna Babu Hawa teh asal tina iga burungna Nabi Adam. Sifatna caang padang. Ari pulang ka asal nyaeta jasmanina ngajadi asalna deui. saweruh eusina kabeh. Ari aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist asalna tina Nur Muhammad. Jadi. mangka temen-temen eta si jalma kasasar. Tah engke teh kudu bisa balik deui ka dinya. karana ceuk dalilna : Wa huwa ma’akum ainama kuntum Sundana : Allah ta’ala teh ngabarengan bae ka umat-umat sakabeh. padahal aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil warid Sundana : Aing geus teu aya antarana deui jeung maraneh sakabeh. jeung leuwih nyata danguna Pangeran teh dina diri sorangan. jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh nu disebut Ismudzat tea. anu matak urang kudu ngaji teh ulah ngaji kitab anu keuna ku ruksak bae. nyaeta ngajadi Nur Muhammad cahya opat rupa deui. Geura susul tarekatna anu bisa miceun hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta Dzat Sifatna Allah ta’ala. Malah aya deui dalilna : Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim Sundana : Manusa teh pang alus-alusna jeung pang aheng-ahengna kajadian ti sasama makhlukna Allah ta’ala. Ari Buyut asal ti mana? Tangtu kaluarna ti Bao. masih keneh deukeut keneh maneh jeung Aing. Johar Awal jadi hakekatna Tasjid Kitu katerangannana. sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung beuheung maneh pribadi oge. nu matak kacida wajib dikanyahokeunnana ti ayeuna. Ari Janggawareng asal ti mana? Tangtu kaluar ti Udeg-udeg. saterusna kitu bae. Ari Bao asal ti mana? Nya asalna kaluar ti Janggawareng. Cahya Beureum jadi hakekat lafad Alif 2. Cahya Koneng jadi hakekat lafad Lam awal 3. Ari Nabi Adam asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist. Cahya Bodas jadi hakekat lafad Lam akhir 4. nyaeta mulih ka jati teh. sing kapanggih jeung hakekatna Tasjid Muhammad. Sidik ieu Si jasad teh jadi rokrakna. tapi kudu ngaji kitab anu langgeng kapan ceuk Hadist oge kieu : Iqra kitabaka kafa binafsika alyauma ‘alaika hasiba Sundana : Maneh kudu ngaji kitab anu langgeng. Ari nini asal ti mana? Teu salah deui asal kaluar ti Buyut. ari Indung asal ti mana? Tangtu Indung urang teh kaluar ti Nini. Cahya Koneng hakekat Angin 4. Geura lamun maneh geus nyaho kaayaan dina sajero diri maneh sorangan. ana kitu ceuk dalil asal ti Allah nyaeta asal ti dinya tina Jauhar Awwal tea. 1. jeung leuwih nyata tingalina Pangeran teh dina diri sorangan. Mimitina Mun Rek Neangan Pangeran Aya dawuhanna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam : Man tholaba maulana boghairi nafsihi faqad dolla dolaalan ba’ida Sundana : Saha-saha manusa neangan Pangeran kaluar tina dirina sorangan. urang asal kaluar teh ti Indung. Hartina Dzat laisa kamishlihi atawa Asmana nu Maha Suci. di . Wa man ‘arofa robbahu faqad jahilan nafsahu Sundana : Jeung saha-saha anu geus nyaho ka Pageran. geura teangan Qudrat Iradatna Pangeran dina diri sorangan. Pulang ka Asal. Ari Udeg-udeg asal ti mana? Tangtu asalna kaluar ti Kakait Siwur. nyaeta tina Jauhar Awwal. Sabab geus diterangkeun ku Hadist jeung Qur’an. Cahya Hideung jadi hakekat lafad He 5. Cahya Beureum hakekat Seuneu Ari Nur Muhammad asal ti mana? Eta oge diterangkun ku Hadist asalna tina Nurna Maha Suci. Samangsa-mangsa balik ka asal. dimana bae maneh aya. ceuk anu Ahli Padzikiran mah Latifah tea. anu aya dina wujud pribadi. ti Indungna deui. tah semet eta buntu. eta Jauhar Awwal teh bibitna tujuh Bumi tujuh Langit. Teruskeun deui papay ka luhurna. Nu matak manusa leuwih dimulyakeunnana ku Allah ta’ala kapan ceuk Hadistna oge kieu : Wa laqad karomma bani Adam Sundana : Kami geus ngamulyakeun pisan ka anak putu Adam. Mimiti urang tumarima asal ti mana? Nu kaharti jeung ku umum. jeung leuwih nyata hirupna Pangeran teh dina diri sorangan. Cahya Bodas hakekat Cai 3. tangtu engke ngarasa kaahengannana nu aya di badan sorangan. sarta leuwih nyata pangandikana Pangeran teh dina diri sorangan. karana tangtu kaharti si jasad moal bisa usik malik lamun teu di daya upayakeun ku Pangerannana.

jadi ngakuna percaya ayana Allah ta’ala teh ceuk beja ti batur. jeung disebut Babuning Roh sakabeh. ana kitu atuh urang percaya ayana Allah ta’ala teh kudu jeung nyahona (ma’rifat) upama mun teu jeung sidikna mah tangtu Imanna Iman Taqlid. Ilmu Tarekat 3. Kudu netepkeun heula Asmana Allah ta’ala 4. ayeuna mah atuh ngan kari neangan barangna bae. tapi sategesna ngaran dibarengan ku Allah ta’ala teh nyaeta. Sabab. kapan sidik dina sifat dua puluh oge geus ngarangkep-rangkep sapert : Hayat jeung Hayan Hayat hartina Hirup Hayan hartina Nu hirup Sama jeung Sami’an Sama hartina Dangu Sami’an hartina Nu ngadangu Bashar jeung Bashiran Bashar hartina Ningali Bashiran hartina Nu ningali Kalam jeung Mutakalliman Kalam hartina Ngucap Mutakalliman hartina Nu ngucap Qudrat jeung Iradat Qudrat hartina Kawasa Iradat hartina Keresa Naon nu kawasa di diri urang teh? Teu aya deui lian ti Hirup. budak lembut oge pada bisa. moal aya Dzat lamun teu aya sifat. ulah gancang percaya. siga naon sifatna Qudrat atawa sifat Hirup teh? Wajib pisan kapanggihna supaya bisa kaharti jeung karasana. Si kolot jadi bodo. Kapan bukti Mi’raj. kakara urang diaku umatna. geus teu pati hayangeun dibobodo. Si budak jadi pinter. jadi Agama Islam pang disebat luhurna teh. teu halangan mungguhing kawenangan Allah. barang beh dieuna mah Kangjeng Gusti Syarif Hidayatullha Wali Kutub Cirebon. moal aya Muhammad lamun teu aya Allah. ibarat maca programma bioscoop anu rame. nyaeta anu kasebut Jauhar Awwal tea. Munggah Haji? Kapan dina Agama sejen oge aya Syahadatna . nyaeta kana Kasucian. Nerangkeun Hartina Iman jeung Ma’rifatna (Iman hartina Percaya – Ma’rifat hartina Nyaho) geuning beda Iman jeung Ma’rifat teh. ulah gancang ngalain-lain. tegesna sifat nu Maha Suci. Iman ka Allah teh semet percaya kana ayana bae. naha jadi kani’matan ka urang? Kitu deui sanajan teu maca programmana. Syahadat.dinya Aing aya. kapan anu nyekelan Agama sejen-sejen oge pada percaya kana ayana Allah ta’ala mah. bisa netepkeun teh. Jalma ayeuna mah dina sagala rupa hayang karasa hayang yakin. ulah percaya ceuk beja kudu nyaho ceuk sorangan. Atuh ana kitu mah sumawonna nu nyekelan Agama Islam. Nu matak wajib jeung nyahona. maksudna tangtu sarua. karana ieu zaman geus alur. lain darapon nyebat bae. sanajan urang oge upama bisa kapanggih mah jeung Tarekat Wali. Allah Haqna Muhammad. Tah kitu. sabab kumaha bisa netepkeun ayana Allah jeung Rasulullah. Iradat hartina Keresa. Saur para Wali mah Sajatining Hirup atawa Sajatining Syahadat. Insya Allah bisa tepang sareng Hakekatna Rasulullah. atawa meunang beja ti kitab bae. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. Kudu netepkeun heula Sifatna Allah ta’ala 3. Sategesna moal aya Sifat lamun teu aya Dzat. Mi’rajna teh tiasa tepang sareng hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam. Puasa. gening kudu sidik heula ka Rasulullah. pada aya Sholatna. nyaeta buktina : Panon bisa ningali Cepil bisa ngadangu Baham bisa nyarita Pangambung bisa ngangseu Tuh gening bukti. naha utama mana? Utama anu maca programmana tawa utama nu lalajona? Kitu deui dina bab Agama (Ilmu). Kapan tadi Agama Islam teh pang luhung-luhungna ti Agama-agama nu sejen da kapan kieu dalilna oge : Al insaanu sirri wa anna sirruhu Sundana : Rasa Muhammad teh nya rasa Allah. Anu matak Kangjeng Rasulullah disebat Panguluna Rasul. sidik teu pisahna teh. nyaeta ku sabab aya haq ma’rifat ka Allah ta’ala. Upama teu acan kana hakekatna. buktina gening bisa usik. sing inget kana babasan kolot baheula. Kudu netepkeun heula Dzatna Allah ta’ala 2. atuh naon bedana Agama Islam jeung Agama-agama sejen? Pedah eta kitu Agama Islam mah aya rukuna. Jadi anu kitu faham teh meh sarerea. tapi lalajo datang kana tempatna eta bioscoop. nyaeta : 1. karana ari darapon nyebut bae mah. Samangsa-mangsa geus bisa tepung jeung Hakekatna Rasulullah. tapi teu jeung lalajona. lantaran pang parek-parekna ka Allah ta’ala. upama teu acan nyaho (ma’rifat) kana sifat-sifatna. Shalat. Insya Allah engke bakal dicandak kana kasalametan Anjeuna. pedah aya dadamelanna Bumi jeung Langit. ngan beda pertingkahna jeung basana wungkul. tetep teu acan syah urang ngaku jadi umat Rasulullah teh. Zakat. Batu turun Keusik naek. Samangsa-mangsa geus diaku umat Rasulullah. Ilmu Sare’at 2. pikiran jalma geus naraek. Jadi. ku Qudrat Iradatna jeung ku Ilmuna. jeung kudu inget mungguh Ilmuna Rasulullah teh aya opat pangkat. Gening kitu satemen-temenna maca Kalimah Syahadat teh. karana dina rukun syahna maca Syahadat oge geus diterangkeun dina kitab : 1. sabab upama teu jeung nyahona mah. nu ngaos atawa nu ngadangukeun kana ieu kitab. Ilmu . Kudu Sidik heula ka Rasulullah Tah gening kitu maca Syahadat teh. moal aya allah lamun teu aya Muhammad. anu matak Agama Islam disebut pang luhur-luhurna teh. kudu puguh heula barang-barangna anu ditetepkeunnana.

Radiallohu Anhu 2. jeung ka Baetullah. Jadi ngarebut atawa mapadani kana kakawasaannana Allah ta’ala. sanajan dinu ahli Agama oge pada katetepan nafsu. kana parentahna oge loba anu teu ngalakonan. Sahabat Abu Bakar Sidiq. Sategesna Islam teh teu dua teu tilu. karana tangtu ngarasa isinna. nyaeta Qudrat Iradatna anu Kawasa. sok ngaku aing pinter teu deungeun. Haji Hakeki nyaeta anu geus nganyahokeun kana hakekatna Baetullah jeung Rasulullah dina diri sorangan. kapan gening Kangjeng Gusti Syarif Hidayat oge tiasa tepang di jalan tarekat. Jadi jalma kitu teh ngaku boga Qudrat Iradatna sorangan bae. teu narima kana Qudrat Iradatna Pangeran. Enggoning ngumbara di alam dunya teh. Ku sabab eta saha bae jalmana di dunya nu teu boga nafsu? Sumawona di nu jalan ma’siat. Haji Majaji nyaeta anu bisa jarah ja Baetullah jeung ka Madinah. tapi hakekatna mah teu pupus. syah Asmana. lantaran ngarasa di poconghok beurang kalawan peuting ku Pangeran. Haji Majaji jeung Haji Hakeki. sing tepi ka ngarasana teu papisah jeung Allah jeung Rasulullah. Hakekat Umar nyatana Pangdangu 3. Karomallohu Wajhah Sabab eta anu opat nu sagalang sagulung beurang peuting jeung Rasulullah. aya di badan manusa. Jadi sanajan urang oge upama hayang jadi umat Rasulullah kudu bisa nyaho kana hakekatna Rasulullah nu kasebut Johar Awal tea. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa pisahna jeung Allah jeung Rasulullah beurang peuting. nyaeta : 1. boh di Kyai pisan.Hakekat 4. goreng laku saperti sirik pidik. sumawonna taduh-tuduh ka batur. Hakekat Abu Bakar nyatana Paningal 2. hartina rasana Allah. hakekatna kudu terang kana hakekatna Rasulullah jeung Karatonna Allah ta’ala nu aya di diri sorangan. da bongan aya dalil : Wa‘bud robbaka hatta ya’tiyakal yaqiin Sundana : Nyembah ka Allah teh kudu sidik sarta yakin supaya syah Dzatna. naon anu ngajadikeun kokotor? Teu aya lian anging nafsu. Radiallohu Anhu 3. estu ngan hiji-hijina. Tuh gening jalma mah teu kabagean pangkat Islam. tapi ayeuna sarerea oge meureun terang yen eta Sahabat anu opat teh geus parupus majajina mah. Lolobana mah ngan ngaku-ngaku wungkul. sanajan nafsu hayang ka dunya oge geus kotor bae. Sing kapanggih jeung tarekatna leleberannana tina para Wali. Hakekat ‘Ali nyatana Pangangseu Eta Paningal-Pangdangu-Pangucap-Pangangseu teh gaib kabeh teu aya rupana. kapan aya dalilna : Kullu ummatin wa rusulili Sundana : Dina sakabeh pada katetepan Rasulullah. Radiallohu Anhu 4. kapan Rasulullah oge hakekatna oge aya di manusa. nyaeta Kangjeng Rasulullah. jail kaniaya ka sasama makhluk. ngaku bener aing teu deungeun. 1. boh di Lebe. beresih tina sagala kokotor. Samangsa-mangsa teu ngarasa deukeutna jeung Pangeran. Jadi ayeuna oge bisa ditetepkeun. Upama pupus mah alam dunya ge moal aya. Karana Islam Kafir anging Gusti Allah anu uninga jeung nu baris netepkeunnan. Sahabat Usman Bin ‘Affan. NERANGKEUN UMAT RASULULLAH Ari umat Rasulullah teh haq-haqna mah ngan aya opat. kapan tadi ge aya dua rupa Munggah Haji teh. Si itu Islam Si itu Kafir. ciri-ciri eta jalma tacan ngarasa deukeutna jeung Rasulullah sumawonna jeung Allah ta’ala. boh di Santri. Teh eta hakekatna . tangtu laku jeung tekadna cicing dina Ujub Riya Takabur. boh dinu Ma’siat. samangsa-mangsa jalma make keneh kalakuan Sirik Pidik Jail Kaniaya ka sasama makhlukna Allah ta’ala. ngaku bisa ngaji aing teu deungeun. Ilmu Ma’rifat Dina zaman ayeuna mah ilmu ma’rifat anu diarudag-udag teh. Kitu deui anu Islamna oge teu dua teu tilu. malah keur sahiji teh Gaib. hayang sidik ka Allah ka Rasulullah. sabab kudu nyaho heula ka Rasulullah jeung ngalakonan kana parentahna. Sahabat Umar Bin Khatab. Kapan teu gampang urang ngaku Islam. Sagala hal moal disumput salindungkeun deui. Peupeuriheun jarah ka Mekah ka Madinah teu bisa. kieu katerangannana : BAB ISLAM Ari tegesna Islam teh Suci. Hakekat Usman nyatana Pangucap 4. Ku sabab eta perlu urang panasaran. Nyaeta sategesna sifatna Islam teh Nur. sugan piraku urang rek goreng tekad. komo deui anu make sirik pidik ujub riya takabur. da ngan sahiji-hijina. ngaku Islam aing teu deungeun. syah Af’alna. Sahabat ‘Ali Bin Abi Thalib. Kieu katerangannana. sihoreng kalawan pitulungna nu Maha Suci. Kapan dina rukun Islam oge diwajibkeun jarah ka Madinah ka Pakuburannana Rasulullah. karana ngarasa geuning diri urang teh Hina Bodo Do’if. tah eta anu teu katetepan nafsu teh. sabab tadi gening urang keur aya dina Allah Nur mah teu boga nafsu hayang nanaon. jalma mah ngan ukur jadi umat. moal make Ujub Takabur Riya. Bisa soteh jadi aya rizki pagawean bisa jadi. sumawonna nyaho ka Rasulullah. jeung sagala hal kalakuan naon bae. syah Sifatna. sarta didamel Sahabat (utusannana Rasulullah). wajib nganyahokeunnana kana hakekat Rasulullah nu aya di badan sorangan. karana rasulullah teu pupus.

Kumaha atuh akalna supaya urang bisa ngalobakeun parabot Mutmainnah? Teu aya deui akalna lian ti urang kudu bisa nyalindung ka Allah ka Rasulullah. jadi ana kitu mah Gusti Allah ngadamelna manusa teh ngalap faedah. Mutmainna). Qur’anul Karim. tegesna ku ma’rifat. kilangbara ari teu dipake pisan mah. Ceuk basa ayeuna mah keur di Preventief. tiap-tiap geus ma’rifat tangtu bisa ngarasa babarenganna beurang jeung peuting jeung Allah jeung Rasulullah. nyawa urang moal salah deui tangtu balik deui ka dunya marakayangan jadi Jurig. Qur’anul Hakim. Lamun kitu mah moal tulus sucina Allah ta’ala teh. panon dua. Siluman atawa nitis-menitisna deui ka jalma atawa ka sato. nyaeta Qur’an anu aya hurufna nu umum sok diaraji ku kaom Islam sadunya. atuh ulah loba-loba teuing. Tapi maparin cukup teh nyaeta maparin parabotna wungkul. eta beubeunangan tina pagawean urang teh engke di Akherat ku Gusti Allah bakal ditetepkeun. make bakal ngaganjar engke di Akherat. nyaeta migawe kalakuan anu goreng. irung. dituduh eta keneh bae buktina mahQur’an anu aya tulisannana. Kieu dawuhannana Allah ta’ala lamun maneh hayang ka Naraka tegesna hayang kana teu ngeunah. tapi urang kudu percaya kana dalil. aya Amarah Lowamah Sawiyah. Samangsa-mangsa nyawa manusa balik deui ka dunya tetep bakal cilaka asup ka Naraka.Sahabat teh. tapi Sawarga Naraka teh lain ti Allah tapi sategesna tina tekad ucap jeung pamolah urang keur waktu di dunya. hartina Qur’an anu mulya. karana ayeuna nyawa-nyawa manusa anu marakayangan tegesna teu bisa balik ka Allah. Qur’an anu sok dibaraca. karana eta anu dimulyakeun ku kaom Islam saalam dunya. Qur’anul Majid. Lebah dieu urang percayana teh ulah kaliru. saboga-bogana moal pahili deui. sabab tadi Gusti Allah ngadamelna manusa teh sakali jadi. ibadahna kalawan syah Nagara ge tangtu aman. da kapan geus sadia parabotna ti Aing. anu matak eta Sahabat anu opat teh kudu nganyahokeun kana hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihi wassalam. henteu nungtutan deui. Qur’anul Karim 3. tetep jadi umatna. hartina migawe kalakuan anu hade. upama teu nyaho ayeuna mah ka Rasulullah sarta teu ngarasa ngahijina engkena oge pipisahan bae. engke inget bakal aya landratan nu leuwih gede dina Walyaumil Akhiri (kiamatna ieu alam dunya). beunang nyieun tina tekad jeung pamolah urang waktu keur di dunya. ulah rek ngagunakeun teuing parabot Amarah Lowamah Sawiah. kersana rek ngaganjar jeung rek nyiksa. Qur’anul Majid 2. Insya Allah bisa hade. Kudu make budi jeung pamilih anu cukup. suku dua. sakurang-sakurangna sing sama timbang jeung ngagunakeun parabot Mutmainnah. kitu deui beubeunangannana oge moal keur batur. sabeunang-beunangna tina pagawean urang ti pangumbaraan nyaeta di alam dunya. jeung kudu jadi hiji sing bisa ngarasa babarengannana beurang peuting jeung Rasulullah. Karana sing awas. tetep keur milik sorangan. aya di alam Barjah tunggu-tunggu Landraad. hartina Qur’an anu agung disebatkeun barangna eta keneh bae. Sawiyah. ceuli dua. baham jeung nafsu anu opat perkara (Amarah. engke dina Kiamatna ieu alam dunya. 2. ti dunya nepi ka Akherat. da kapan geus sadia parabotna ti Aing nyaeta nafsu Mutmainnah. kudu dipikir dilenyepan karana tadi Gusti Allah teh sifat Maha Suci. Qur’anul ‘Adzim. NERANGKEUN RUKUN IMAN ANU KAGENEPNA NYAETA Wal qodri khairihi wasirrihi minallohi ta’ala Sundana : Untung ala untung becik papasten ti Allah ta’ala atawa hade goreng ti Allah ta’ala. Jadi ku sabab eta ayeuna urang sarerea mangka ati-ati enggoning ngajalankeun parabot ti Gusti Allah teh. Tiap-tiap geus jadi umatna tangtu engke bakal disampurnakeunnana. naon parabot ti Allah ta’ala teh? Nyaeta anggahota saperti leungeun dua. didatangkeun ka Gusti Maha Suci (asalna). Samangsa-mangsa geus teu ngarasa papisahna jeung Rasulullah. Kitu deui lamun maneh hayang ka Sawarga tegesna kana kangeunahan. Piraku anu suci make bakal nyiksa. Setan. 3. NERANGKEUN PASAL QUR’AN Ari Qur’an teh aya opat perkara : 1. Qur’anul Hakim 4. Loamah. prak bae migawe ‘ala. Tah kitu sategesna mah pang aya Sawarga Naraka di dunya sumawona di Akherat oge. Aya ngeunah jeung teu ngeunah. urang kudu percaya kana ayana Sawarga Naraka atawa ngeunah teu ngeunah engke di Akherat. 4. pek bae geura migawe becik. geus Kun fayaakun breg sama sakali cukup teu aya kakurangannana. sabab eta anu diaragungkeun ku kaom Islam saalam dunya. karana ayeuna ge di dunya kembangna geus karasa. Qur’anul ‘Adzim Ieu Qur’an anu opat perkara disurahannana ku sahiji Ajengan kieu : 1. karana eta anu suci jeung langgeng . Tiap-tiap geus ngarasa teu pisah. buktina nyaeta keneh bae Qur’an anu aya tulisannana. hartina Qur’an anu suci jeung langgeng.

hukumannana ti dunya nepi ka Akherat. Tah kitu eta Qur’an anu opat perkara teh, disurahannana kunu Ahli Syara, jadi borong bae kajeun aya opat ngaranna, barangna mah eta-eta keneh bae. Jadi ana kitu eta Qur’an tulisan teh dianggap Tapekong, karana kapan sidik Qur’an eta mah beunang nulis manusa, naha disebutkeun Qur’an anu mulya, anu agung, anu suci anu langgeng, kapan sidik Qur’an tutulisan mah keuna ku ruksak, jadi lamun kaom Islam keukeuh boga patekadan kitu, atuh teu beda jeung Agama Cina, sesembahannana Migustina kana barang anyar, turug-turug nu nyieunna oge nu anyar. Ku sabab kitu muga dulur-dulur kaom Islam ulah kaliru, kieu ayeuna dihandap ku jisim kuring rek diterangkeun pasal eta Qur’an anu opat perkara teh. 1. Qur’anul Majid, eta mah cocog barangna, nyaet Qur’an majaji anu bukti aya hurufna, umum sok dibaraca ku sarerea kaom Islam. 2. Qur’anul Karim, hartina Qur’an anu Mulya, sategesna anu ngaran Qur’anul Karim teh buktina Panangan katut Ramo, karana kapan sidik jolna eta aksara teh tina Tangan jeung Ramo, jadi sategesna anu mulya teh nyaeta Panangan katut Ramona anu mimiti ngadamel eta Qur’an, cik saha anu ngayakeun eta Qur’an? Piraku teu kaharti, tah eta anu Mulya teh. 3. Qur’anul Hakim, hartina Qur’an anu Agung, nyaeta buktina teh Paningal, karana Panangan Ramo moal bisa nulis upama teu aya Paningal, jadi sateges-tegesna nu agung teh nyaeta Paningalna anu mimiti ngayakeun eta Qur’an. 4. Qur’anul ‘Adzim, hartina Qur’an Suci jeung Langgeng, nyaeta buktina Hirup, karana Paningal Tangan jeung Ramo moal bisa ngajadikeun upama teu aya Hirup, jadi sateges-tegesna anu suci jeung nu langgeng teh Hirupna nu mimiti ngayakeun eta Qur’an. Ku sabab kitu urang oge ayeuna ngaji teh, lamun hayang tepi kana sucina lamun hayang tepi kana sampurnana. Eta Qur’an anu opat perkara teh, kudu diaji kabeh. Mimiti urang kudu daek maca Qur’anul Majid, nyaeta Qur’an majaji anu aya hurufna, tah eta bagian ilmu sare’at, sanggeus dibaca kudu terus diaji, nyaeta kudu dihartikeun pimaksudeunnana, sanggeus kaharti pimaksudeunnana, geura teangan jeung pigawe tarekatna sangkan karasa, sabab eta Qur’annul Majid teh tuduh jalan pikeun nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, jalanna teu aya deui lian ku tarekat, nyaeta Qur’annul Karim, hartina kudu ngaji pagawean tangan jeung ramo urang anu sakira bakal tepi ka Allah ka Rasulullah. Karana Gusti Allah maparin leungeun jeung ramo ka manusa teh, lain kudu dipake ngajadikeun kana barang dunya anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngajadikeun jalan keur nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, supaya tangan jeung ramo urang teh jadi Mulya, karana aya dalilna : Asho biahum fii adzaanihim minasshowaiki hadzarol mauti walahu muhitun bil kaafiriin Kieu pisundaeunnana : Lamun tangan jeung ramo maneh teu dipake nyieun jalan maot, tetep tangan jeung ramo maneh martabat ramo hewan, kafir tetep bakal ka Naraka. Tina Qur’anul Karim kudu naek deui kana Qur’anul Hakim bagian hakekat, nyaeta kudu ngaji pagawean paningal urang anu sakira bakal hakim tegesna kana barang langgeng tea, nyaeta kana hakekatna Allah jeung Muhammad, karana Gusti Allah maparin awas paningal ka manusa teh lain bae kudu dipake kana ngawaskeun barang anyar anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngawaskeun kana hakekat Allah jeung Rasulullah, nyaeta anu kasebat Qur’anul ‘Adzim anu langgeng tea atawa sifatna hirup, bibitna tujuh bumi tujuh langit sarawuh eusina kabeh. Tah didinya urang oge asalna jadi sategesna ngaran ma’rifat ka Allah teh nyaeta anu geus nyaho kalawan Hakim kana hakekat Allah jeung Muhammad tegesna Jauhar Awwal. Tapi mangkade kaliru,bisi netepkeun Jauhar Awwal teh kana caangna Panonpoe anu katingal ku panon kapala, eta mah Jauhar Firid bagian Sawarga Loka (Dewa), tempatna di Gunung Himalaya. Perkara Johar Awal sajati mah nyaeta anu kasebut Johar Latif, tegesna gaib moal bisa katingal ku panon kapala, ceuk dalilna kieu : Ru’yatullaahi ta’ala fii dunya bi’ainil qalbi Hartina : Ningali hakekatna Allah ta’ala di dunya ku awasna ati, tegesna ku hakekatna Rasulullah, sabab sifat jalma mah moal aya anu bisa ma’rifat ka dinya, karana jelema mah ngan ukur dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa wujud geus bisa dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala, tangtu ramo urang bisa nyaritakeun yen geus ngaku nyaho ka Allah ta’ala, lantaran geus dibejaan (dipasihan terang) ku Rasulullah, jadi urang mah kabawa nyaho kabawa ni’mat ku Rasulullah, ti dunya nepi ka Akherat, moal sulaya deui sabab geus tetep jadi umatna Rasulullah. Karana ti ayeuna oge geus teu ngarasa pisahna jeung Rasulullah, lantaran wujud teh beurang jeung peuting dianggo bae tempat ku Rasulullah ningali ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa geus ngarasa babarengan beurang peuting jeung nu suci, Insya Allah tekad jeung laku teh lila-lila kabawa suci. Setan-setan ge moal dareukeut, tapi kitu soteh nu ma’rifat kalawan tauhidna, ari teu jeung tauhidna mah sulaya bae, sanajan geus boga tarekatna. Teu ngarasa sieun teu ngarasa isin, jongjon bae tekad jeung lakuna sakama-kama, jadi nu kitu teh ma’rifatna, ma’rifatna Mikung, tangtu di dunyana ge moal meunang safa’at ti Rasulullah, di dunyana moal lepot ti kasusah, kabendon ku nu Maha Suci. Ibarat lampu dikurungan ku semprong anu kotor geus tangtu kaluarna oge poek, da kudu suci

pasuci-suci, suci eusina, suci cangkangna, kakara jadi, di dunyana moal lepot tina kani’matan, di Akherat pon kitu deui. Ku sabab eta poma pisan dulur-dulur anu geus boga jalan ka-ma’rifatan , tekad jeung laku goreng teh kudu dijaga bener-bener, ulah darapon nyaho bae, tapi kudu jeung dibarengan ku lakuna jeung tekadna anu hade, sabab lamun urang ngalakonan pagawean ma’siat ngalanggar hukum Syara, tangtu urang gancang dibendonna ku Maha Suci langkung beurat, hukuman bongan nyaho, beda deui jeung nu tacan nyaho, saperti di dunya oge, upama urang Kampung maling hayam, dihukumna ngan ukur di denda atawa di bui saminggu, coba lamun Wadana maling hayam hiji, tangtu leuwih beurat hukumannana, jaba ti leupas pangkatna teh, jeung bari dihukum tikel dua tilu ti si Kampung tadi. Hukuman bongan geus nyaho kana artikalna, komo anu geus nyaho ka Allah ta’ala mah, sing inget perjangjian Guru Mursyid (Guru nu geus inkisaf ka Pangeran) ibadah babarengan doraka pipisahan. AYEUNA NERANGKEUN MARTABAT ALAM TUJUH (Nganggo rucatan engangna kecap) 1. Alam Ahadiyat huruf Al 2. Alam Wahdat huruf lah 3. Alam Wahidiyat huruf Mu 4. Alam Arwah huruf ham 5. Alam Ajsam huruf mad 6. Alam Misal huruf A 7. Alam Insan Kamil huruf dam Buktina alam dunya ge eusina ngan tujuh poe, hakekatna nyaeta alam nu kasebat diluhur, tegesna alam tujuh teh lalakon Allah-Muhammad-Adam, ku sabab eta wajib dikanyahokeunnana ku sarerea. Upama urang arek nyusul kana asal. Sabab lamun teu dikanyahokeun ti ayeuna jalanjalanna jeung barang-barangna, atuh tangtu bakal sasab, moal bisa balik deui kana asal, sabab teu kapanggih deui jeung jalanna waktu tadi turun-turunna ti Akherat ka alam dunya. Ayeuna eta martabat alam tujuh teh, ku jisim kuring rek diterangkeun sarta make ibarat kalawan dibuktikeun ku gambar, supaya gampang dihartoskeunnana.

Gambar Martabat Alam Tujuh

Tafsirna A. Nyaeta alam Ahadiyat, martabat nu Maha Suci, dalilna Dzat Laisa Kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama. Bakat kumaha atuh matak teu beunang diupamakeun? Naha bakating ku kawasana? Atawa bakating ku agungna? Atawa bakating ku hiji-hijina? Upama bakating ku kawasa, na kapan dina zaman eta mah teu acan aya dadamelannana, karana ngaran kawasa teh kudu bukti heula nu didamelna. Kapan dina dina alam Ahadiyat mah sumawona manusa, Akherat jeung alam dunya ge tacan aya. Upama bakating ku agungna, da tacan aya nu hina dina di alam Ahadiyat mah, karana aya basa agung teh saenggeusna aya anu hina. Upama bakating ku hiji-hijina, da kapan teu acan aya dua zaman eta mah, sabab ari hiji teh saenggeusna aya nu loba. Kumaha atuh pihartieunnana? Supaya eta dalil Dzat laisa kamishlihi teh jadi uni? Kieu upama mufakat mah. Nu matak alam Ahadiyat disebut dalil Dzat laisa kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama, sategesna nyaeta bakating ku suci, hartina beresih teu aya sifat-sifat acan sumawonna jenengannana. Naha rek diupamakeun jeung naon upama teu aya sifatna? Sabab disaksian deui ku dalil nu Maha Suci teh Bilaa Haifin, hartina teu warna teu rupa, teu beureum teu hideung, teu poek teu caang, Bilaa Makanin, hartina teu arah teu engon, teu di kulon teu di wetan, teu di kaler teu di kidul, teu di luhur teu di handap, tah kitu katerangannana, nu matak nu Maha Suci teu beunang diupama-upama, sumawonna di engon-engon, dituduh diditu didieu, lantaran kaburu lain sabab kahalangan ku bukti. B. Alam Wahdzat martabat sifatna nu Maha Suci. Jadi dina alam Wahdzat mah nu Dzat Laisa teh jadi Dzat Sifat, rupana caang padang, nyaeta nu kasebut Jauhar Awwal. Jauhar hartina Cahya, Awwal hartina mimiti. Jadi nya eta nu pangheula-heulana aya samemeh Bumi jeung Langit, sumawonna manusa. Tah eta Johar Awal teh nu kasebut hakekat Muhammad tea, kapan ceuk Hadist oge Muhamad teh awal-awalna pisan, sabab Johar Awal teh Nur, tegesna cahyana nu Maha Suci. Malah ceuk para Wali mah Sagara Hirup atawa Sajatining Syahadat, karana gulungna Dzat jeung Sifat atawa Allah jeung Muhammad dina hakekat. C. Alam Wahidiyat, martabat Asmana nu Maha Suci, kajadian tina Jauhar Awwal alam Wahdzat tadi bijil deui sorotna jadi cahaya opat rupa ¬nyaeta ¬Narun cahya Beureum ¬Hawaun cahya Koneng ¬Maun cahya Bodas Turobun cahya Hideung Jadi eta cahya anu opat perkara teh, nu disebut Nur Muhammad, ari Muhammadna mah di Johar Awal, barang eta Nur Muhammad cahya opat perkara teh. Disebutna Hakekat Adam, nyaeta Asmana nu Maha ¬Suci. ¬Cahya nu beureum hakekatna lafad Alif Cahya nu Koneng ¬hakekatna lafad Lam Awal ¬Cahya nu Bodas hakekatna lafad Lam Akhir ¬Cahya nu Hideung hakekatna lafad He Jauhar Awwal jadi hakekatna lafad Tasjid Sare’atna jadi lafad Allah, jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh, nu ngajadikeun bibit tujuh Bumi tujuh Langit sarawuh eusina kabeh, ¬sanajan Agama oge ti dinya bae. Ayana Syahadat nyaeta ku ayana Johar ¬Awal ¬Ayana Sholat nyaeta ku ayana Cahya Beureum Ayana Zakat nyaeta ¬ku ayana Cahya Koneng ¬Ayana Puasa nyaeta ku ayana Cahya Bodas Ayana Munggah Haji nyaeta ku ayana Cahya Hideung Sanajan waktu oge aya 5 waktu ¬ ¬Shubuh bagian Nabi Adam ¬Lohor bagian Nabi Nuh Asyar bagian Nabi ¬Ibrahim ¬Maghrib bagian Nabi Musa Isya bagian Nabi Isya Pertingkahna ¬Sembahiyang oge 5 perkara ¬Nangtung ¬Takbiratul Ikhram ¬Ruku ¬Sujud ¬Lungguh Sahabat oge aya 4 ka 5 Kangjeng Nabi Sahabat Abu Bakar ¬Ash-Sihidiq ¬Sahabat Umar bin Khatab ¬Sahabat Usman bin Affan ¬Sahabat Ali bin Abi Thalib Kangjeng Rasulullah Di Mekah aya Imam 4 ka 5 ¬Baitullah ¬Iman Syafi’i ¬Imam Hanafi ¬Imam Hambali ¬Imam Maliki Baitullah Tah gening sidik kabeh oge tina Asmana Allah, Hakekatna nyaeta Nur Muhammad, cahya 4 perkara kalima Jauhar Awwal. D. Alam Arwah, martabat Af’alna nu Maha

Suci, nyaeta Af’alna Allah ta’ala ngajadikeun ieu alam dunya. Kieu ceuk ilmu akal mah ngadamelna teh. Ibarat dina Bioskop mah nyaeta Istijradna bangsa Walanda, alam Wahdat nyaeta Johar Awal teh lir ibarat listrikna, ari Nur Muhammad Alam Wahidiat ibarat ¬kacana. ¬Narun teh ibarat Kaca Beureum ¬Hawaun teh ibarat Kaca Koneng ¬Maun teh ibarat Kaca Bodas Turobun teh ibarat Kaca Hideung Barang eta ¬kaca anu opat rupa disorot ku Johar Awal, kajadian bijil kalangkangna. ¬Tina Kaca Beureum jadi Seuneu Alam Dunya Tina Kaca Koneng jadi Angin ¬Alam Dunya ¬Tina Kaca Bodas jadi Cai Alam Dunya Tina Kaca Hideung jadi Bumi Alam Dunya Ku kawasa-kawasa Allah ta’ala bleg bae jadi ieu alam dunya, nyaeta Jagat Kabir, jadi sategesna alam dunya teh kajadian tina Nur Muhammad. E. Alam Ajsam, martabat manusa. Sanggeusna ngadeg ieu alam dunya, Gusti nu Maha Suci bade ngersakeun deui midamel alam majaji, terus nimbalan Malaikat, miwarang turun ka alam dunya, kudu nyokot aci seuneu, aci angin, aci cai, aci bumi. Gancangna geus beunang ¬eta aci-aci nu opat perkara teh terus didamel . Aci Bumi kajadian ¬kulit bulu Adam ¬Aci Seuneu kajadian Getih daging Adam Aci Cai ¬kajadian urat balung Adam Aci Angin kajadian otot sungsum Adam Ku kawasana Allah ta’ala, jleg bae jadi dalil Muhammad, Mim-He-Mim-Dal, ¬nyaeta : ¬Cahya nu hideung jadi hakekat lafad Mim Awal Cahya nu Bodas ¬jadi hakekat lafad He ¬Cahya nu Koneng jadi hakekat lafad Mim Akhir ¬Cahya nu Beureum jadi hakekat lafad Dal Johar Awal jadi hakekat lafad Tasjid Sare’atna nya jadi lafad Muhammad atawa sabalikna tina lafad ¬Allah. ¬Mim Awal lafad Muhammad sategesna Sirah He lafad Muhammad ¬sategesna Dada ¬Mim Akhir lafad Muhammad sategesna Udel Dal lafad Muhammad sategesna Suku Tapi teu acan bisa usik malik, ngagoler saperti Golek, gancang terus diliangan opat liang, nyaeta di Panonan, di Cepilan, di Pangambungan, di Bahaman. Terus eta liang diasupan ku sorotna Nur Muhammad, kajadian bisa usik malik eta Adam atawa Jagat Shagir teh. Jadi sidik pisan ayeuna oge hirupna manusa teh sare’atna ku ayana cahya, kitu deui maotna manusa teh ku teu ayana cahya. Samangsa-mangsa geus teu aya cahyana Si Jasad atawa Jagat Shagir, geus teu aya kakuatannana, buktina gancang buruk. Kitu deui ieu oge Jagat Kabir, nyaeta alam dunya pang kuatna teh, ku diangliputi ku sorotna Nur Muhammad, jadi moal salah deui engke oge kiamatna ieu Jagat Kabir (alam dunya) saperti manusa (Jagat Shagir) bae, dicandak deui cahyana, nyaeta Panonpoe Bulan Bentang, tangtu bae ieu alam dunya ruksak, atuh tinggal naonna? Tina Bumi tinggal poekna, Seuneu tinggal panasna, Cai tinggal tiisna, Angin tinggal hawana. Saha anu bakal nyicingan eta Naraka? Teu aya deui anu bakal nyicingan teh nyaeta Idajil La’natullah tea, sakanca-kancana sakur nyawa manusa anu henteu barisa balik deui ka Allah ta’ala. Sabab keur di dunyana beunang ku panggoda Setan, lantaran teu Iman ka Allah ka Rasulullah. Karana eta Idajil teh, tadina mah Malaikat kakasihna Allah ta’ala. Pangna dibendon ku Allah ta’ala, lantaran samemeh aya Adam, dipiwarang ngeusian ieu alam dunya, tapi dijangjianna lilana di alam dunya ngan sarebu taun. Ku sabab Malaikat Idajil ngarasa betah di alam dunya, teu hayangaeun deui balik ka Sawarga nepi ka tilu rebu taun, tah didinya mimitina dibendonna ku Allah ta’ala, jadi geus teu meunang balik deui ka Sawarga, kudu tetep di alam dunya bae. Tapi engke bakal ditetepkeun dina dasar Naraka sanggeus kiamatna ieu alam dunya, bakating ku bedegongna sang Idajil, manehna sanggup bae tapi nyuhunkeun idin rek ngagoda ka anak putu Adam, pibatureun manehna di Naraka. Gusti Allah ngidinan, hade tapi sahasaha anu teu Iman ka Aing jeung ka Rasulullah. Ayeuna rek malikan deui pasal Adam, tadi diluhur ku jisim kuring geus dicaritakeun, anu didamel Adam majaji teh, tina acina seuneu, angin, cai, bumi, bilih bae anu ngaos sareng anu ngadangukeun ieu kitab nyangka saperti seuneu, angin, cai, bumi teh diperes saperti nyieun aci sampeu, saenyana lain kitu. Jadi anu kasebut aci seuneu, angin, cai, bumi teh buktina nyaeta sakur anu jaradi dina teneuh, saperti tatangkalana nu gede anu leutik, karana kapan sidik bisana ngagedean tatangkalan teh ku opat perkara. Hiji ku cicing dina taneuh, dua kudu kacaian, tilu kudu kaanginan, opat kudu kapanasan, cacakan karek ku kahieuman oge gening tara jadi buah. Jadi ku sabab eta tatangkalan lila cicingna di bumi, lila kacaiannana, lila kaanginannana, lila kapanasannana. Jadi eta hawana asup kana tatangkalan, sanggeus gede tangkalna, nya terus bijil buahna, tah eta bubuahan teh bakating wujud Adam, sanajan urang oge asal ti dinya bae, ngan bedana Adam mah didamel ku Allah ta’ala barang kadieuna mah saenggeusna aya Adam jeung Babu Hawa, atawa Idung Bapa urang, bubuahan teh didahar heula nya kajadian aya Wadzi, Madzi, Mani, Maningkem. Barang eta Wadi, Madi, Mani, Maningkem tepung, tegesna kontak jeung sorotna Nur Muhammad cahya nu opat perkara tea, nya kajadian kempel ngajadi Jabang Bayi di jero beuteung Indung. Ari nu teu jadi mah nyaeta anu teu kontak, tegesna henteu tepung jeung Nur Muhammad (Roh). Sabab tadi ge Allah ta’ala teh wenang,

nyaeta Sagara Adam (C) tadi. nya ngagedean tulang (balung) orok. pangrungu. TAMAT • ) Dina ieu kitab nerangkeun Rukun Iman mung diterangkeun anu kagenepna wungkul. watekna bisa ngadenge. angin. nyaeta ka Allah supaya manehna kabawa sampurna. anu bakal bisa nyampurnakeun roh-roh saalam dunya kabeh oge pada arasup ka manusa. Ku sabab eta sidik Gusti Allah mah suci tetep teu nyiksa teu ngaganjar. atawa alam Wahdat (B) tadi. ku lantaran teu dibawa balik deui ka Allah ta’ala. rohna hewan engke bakal nyeureudan atawa ngegelan kana nyawana manusa. nyaeta tina acina bumi seuneu. saperti tadi samemeh urang turun ka alam dunya. Barang geus dibere barang dahar nyaeta cisusu atawa daharan naon bae. jadi sidik manusa teh jadi cukang keur mareuntas roh-roh sa alam dunya balik deui ka Allah ta’ala. sateges-tegesna anu bakal nyiksa teh. saha-saha manusa di dunyana geus ma’rifat kana asal wujudna. hartina geus nyaho kana asal nyaeta sifatna cahya beureum koneng bodas hideung. teu aya deui anging ku pitulungna roh Seuneu Cai Angin Bumi. rohna cai engke bakal jadi Naraka Tiis. Upami palay uninga nu langkung terang kana hiji-hijina. tapi kapan sok dipake nyuluhan sangu atawa naon bae tangtu eta rohna asup kana sangu. ceuli molongo teu acan aya dengena. hartina sarupaning sampurna. supaya eta parabot-parabot teh kudu digunakeun dipake parabot ibadah jeung kudu dipake parabot keur nyieun jalan pikeun nganyahokeun ka asalna. sumurup kana tulang. tuluy eta getih surup sinurup. hartina tepung jeung hawa ieu alam dunya. cai jeung angin. nyaeta tina sakur anu dituang. Rukun Islam. jadi Dzat Laesa Kamishlihi deui. Kieu jalan-jalanna. Numatak jadi beda rasana waktu tadi keur beas keneh jeung geus jadi sangu. . elmuna geus tepi kana pangkat Insan Kamil hartina Manusa Sampurna. Sumawonna rohna Bumi Seuneu Cai Angin eta mah sapopoena. irung teu acan aya angseuna. Rukun Agama. sumurup kana sungsum nya ngalobaan sungsumna orok. akal sumawona paningal. seuneu. numatak teu acan aya rasa naon-naon barang gubrag kaluar. kedah ngaos Layang Muslimin-Muslimat jilid I-II-III-IV. jadi eta aci nu opat perkara teh kajadian deui acina. nyaeta roh suci tea. martabat kasampurnaan. Kala waktu orok dijero beuteung teu acan aya nyawana. rohna bumi engke bakal jadi Naraka Poek. Nyaeta hawana tina bumi. Kitu deui bangsa hewan anu haram anu najis oge milu arasup bae. Getih nu bodas kajadian tina aci cai. Rohna seuneu bakal jadi Naraka Panas. cai. watekna bisa ngomong. Naon sababna pang nulung kitu teh? Teu aya deui pang kajadian sagala ti dinya teh. beak jasmanina. Getih anu koneng kajadian tina aci angin. sanajan tanaga pikiran. nya ngagedean dagingna orok. Hawana kaluar bijil kana panon watekna bisa ningali aya awasna. saperti bangsa tatangkalan (kai) bener sare’atna mah teu didahar ku manusa. sumurup kana daging. engke dina maotna bakal asup ka Sawarga. Hawana kaluar bijil kana irung watekna bisa ngambeu. nyaeta ngajadi getih opat perkara nu disebut Roh Jasmani. Manusa mah teu aya kakawasaan ngan ukur jadi lantaran pikeun ngajadikeun piwadaheunnana Roh bae. Amarah-Lowamah-Sawiyah-Mutmainnah. tegesna dina kani’matan anu teu aya babandingannana sarta langgeng teu aya putusna. sungut teu acan bisa nyarita ngan karek aya sorana bae. Sanggeusna eta orok geus rubak kulitna gede dagingna. Alam Misal. tapi upama Anjing Babi paeh di cai tangtu bangkena dihakan ku lauk cai. F. Rukun Iman. karana Indung Bapa urang upama teu barang tuang moal kajadian aya cimanina. nyaeta roh-roh tina sagala rupa anu geus asup ka manusa. puguh ari jinisna mah teu didahar. G. Getih hideung kajadian tina aci bumi sumurup kana kulit. Getih nu beureum kajadian tina aci seuneu. Hawana kaluar bijilna kana ceuli.wenang ngajadikeunnana jeung wenang teu ngajadikeunnana. ngan kakara aya hirup wungkul. beak rasana. martabat elmu. Tuh gening bukti ngagedeannana jasad teh. dina waktu eta panon buncelik teu acan aya awasna. karana anging manusa anu katetepan Agama. pangucap. Hakekatna nyawa nyaeta rasa jasmani. manusa anu katetepan Elmu. Hawana kaluar bijilna kana baham. Alam Insan Kamil. Samangsa-mangsa manusa di dunyana geus bisa ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Johar Awal tea. eta elmuna geus tepi kana pangkatna Misal. gede tulangna loba sungsumna. kaluar deui hawana nyaeta nafsu opat perkara. Roh suci kontak. pangangseu. lauk cai asup deui ka manusa. eta sakabeh oge pada arasup bae ka manusa. Nya kajadian eta orok aya nafasna atawa sifatna nyawa. engke dina maotna bakal jatoh kana pangkat Kamil Mukamil. tegesna kabawa balik deui ka Allah. nyaeta buktina sagala kahayang anu hade anu goreng. sanajan rohrohna hewan nu halal nu haram nu bersih nu najis. nya ngarubakan kulitna orok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful