Layang muslimin muslimat

Ti Wikibooks Luncat ka: pituduh, sungsi LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA I Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. 2. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. 3. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. 4. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. 5. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . 6. Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. 7. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. 8. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. 9. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. 10. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. 11. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. 12. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama. 13. Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. 14. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. 15. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. 16. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. 17. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. 18. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. 19. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. 20. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. 21. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. 22. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. 23. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. 24. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. 25. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. 26. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

NERANGKEUN HADIST
Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ﻣﻦﻋﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ*ﻭﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬ ّ ّ Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. 28. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. 29. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. 30. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. 31. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. 32. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. 33. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. 34. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. 35. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea. 36. Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. 37. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. 38. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. 39. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. 40. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. 41. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. 42. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. 43. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. 44. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. 45. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. 46. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad. 47. Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka

manjing curiga. 48. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. 49. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. 50. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. 51. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. 52. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. 53. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. 54. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. 55. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. 56. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. 57. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 58. Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung 59. Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. 60. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. 61. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. 62. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. 63. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. 64. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. 65. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. 66. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. 67. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. 68. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. 69. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. 70. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. 71. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. 72. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. 73. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. 74. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. 75. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 76. Nyaeta tukang ngama’naan puguh, anu tilu sifat, hiji pangdangu teu geseh, nu kadua nyaeta paninggal tea. 77. Ari anu nomer tiluna pangrungu, ngama’naan eta, meureun rai ge ngaraos, lamun rai parantos ngangseuan minyak. 78. Saupami rai ditaros ku batur, nanyakeun angseuna, seungit bauna minyak teh, naha naon rai anu nembalannana. 79. Naha baham atawa pangambung, anu ngajawabna, raina lajeng ngawalon, tangtos bae baham anu nembalannana. 80. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh, tukang ngama’naan, baham teh geus hanteu geseh, nyaeta tukang mere katerangan. 81. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu, beubeunangan soca, anu aneh atawa

awon, nomer dua beubeunangan cepil tea. 82. Naon wae sowara anu kadangu, nu nerangkeunnana, gulung ku pangucap bae, anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. 83. Saur rai kahartos kaliwat langkung, pasal bagi opat, kanyataan di badan teh, kantun eta nu dua puluh basa. 84. Enya eta anu dingaranan Wujud, kumaha hartina, sareng naon sifatna teh, tumerapna dibadan urang sapata. 85. Saur raka eta anu ngaran Wujud, hartina teh aya, Allah mohal euweuh tangtos, tanda aya kusabab ayana nafas. 86. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu, mohal bet euweuhna, samangsa aya nafas teh, tangtu bae aya hurip hanteu salah. 87. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu, mohal euweuh Allah, sabab sifatna hirup teh, tina dzatna sifatna Allah ta’ala. 88. Saur rai nuhun eta geus kamafhum, kantun nomer dua, Qidam eta basana teh, nya kumaha eta pihartieunnana. 89. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum, hartina teh Qidam, Allah ti heula teh, mohal enya Allah kapandeurian. 90. Sareatna nyata dibadan sakujur, sifatna teh soca, awas soca ti heula teh, sabab eta nu ngabuktikeun sifat. 91. Jawab rai kumaha numawi kitu, anu pangheulana, ku raka disebat panon, na kumaha dina katerangannana. 92. Saur raka geura kieu rai dangu, rasakeun baheula, waktu rai goib keneh, memeh gelar ngumbara ka alam dunya. 93. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu, Rama masih bujang, Ibu ge parawan keneh, barang tepang geus tangtu patinggaltinggal. 94. Saparantos pada awas Ama Ibu, jorojoy manahna, dua-dua ting sereset, jadina teh ngajodo geus moal lepat. 95. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum, parantos nikah mah, tangtos bae sapatemon, dua rasa jadi hiji moal lepat. 96. Saparantos rasa Ama Ibu gulung, gerentel beh urang, eta geuning enggeus eces, pang disebut panon pangheulana. 97. Pek raoskeun naha bener rai kitu, masing kasaksian, kurasa diraos-raos, mun karasa eta geus tangtu benerna. 98. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun, enya kitu pisan, karaos ku abdi oge, yaktos leres kahartos sareng karasa. 99. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk, lajengkeun terasna, nya eta kana Baqo, kumaha pihartieunnana. 100. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus, langgeng Gusti Allah, hanteu keuna ku ruksak teh, hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. 101. Saleresna hartina Baqo teh kitu, nyaeta dzat Allah, eta sidik nu langgeng teh, hirup eta kagungan Allah ta’ala. 102. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu, Lilhawaditsi tea, eta oge can kahartos, mangga raka ulah kapambeng miwejang. 103. Saur raka kieu hartina geus masyhur, eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh, mohal enya Allah sami jeung nu anyar. 104. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul, kumaha bedana, Allah sareng nu anyar teh, kang rai mah can terang rarapannana. 105. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum, kapan geus kawentar, ku sadaya ahli ngaos, Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. 106. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu, sumawon nyaurna, hanteu kalawan jeung lambe, kitu rai ari bedana mah. 107. Seueur deui bedana lian ti kitu, panjang mun didadar, moal seep ku sapoe, sakitu ge meureun ku rai karasa. 108. Jawab rai sumuhun engkang kaemut, kumaha lajengna, Qiyamuhu Binafsihi teh, mangartosna mugi ku engkang di dadar. 109. Nyaur deui rakana bari jeung imut, kieu bab hartina, Qiyamuhu Binafsihi teh, Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. 110. Mohal aya nu ngistrenan kitu, cacakan nu anyar, geuning bet hanteu ngaraos, badan urang didamel ku Ibu Rama. 111. Najan Ibu Rama oge dina waktu, rek patemon rasa, teu boga tekad rama teh, ku sangaja niat rek midamel putra. 112. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu, ngan ari urang mah, jeung kalawan kersana teh, Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. 113. Enya kitu sareatna mah ti Ibu, ari hakekatna, estu kersana Yang Manon, enya eta wenangna Allah ta’ala. 114. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung, ngajadikeunnana, jeung wenang henteuna oge, tatapina maot mah geus wajib pisan. 115. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun, karaos kacida, sadawuhdawuh teh cocog, mana horeng kitu eta hartosna. 116. Mangga engkang Wahdaniat deui catur, margi kang rai mah, weleh bae can kahartos, jawab raka perkara Wahdaniat. 117. Eta kieu bilih rai tacan mafhum, ari Wahdaniat, sah Dzatna sah Sifatna teh, sah Asmana sarawuh dina Af’alna. Kinanti 118. Sundana teh rai kitu, lamun teu acan mangarti, raina lajeng ngajawab, kahartos ku tuang rai, ari dina sundana mah, mung rarapna can kapikir. 119. Rakana lajeng ngawangsul, pasal Wahdaniat rai, tumerapna dinu opat, dina baham soca cepil, pangangseu anu kaopatna, merwincikna kieu rai. 120. Upami dina pangambung, dzatna teh pangngseu pasti, sahna teh moal rek cidra, mun ngangseu minyak nu seungit, tetep seungit diakuna, moal bet pahili deui. 121. Dua sah sifatna kitu, naon nu diangseu pasti, katilu jeung sah Asmana, boh bau boh ngaran seungit, moal sulaya ngarana, bau hangru pahang seungit. 122. Kaopat sah Af’alna kitu, sasat sah gawena deui, geuning pangangseu teh nyata, tara daekeun pahili, nu bau tetep bauna, lamun seungit tetep seungit. 123. Misah- misah bae tangtu, tah kitu sahna teh rai, sanajan munguh di soca, sah dzat teh awasna pasti,

caang katinggal ku soca. bumi mah enggeus kacipta. nyaeta hirupna Gusti. kumaha pangawasana. rai tacan mangarti. Sumawonna Kalam kitu. 152. sahiji Qadiran tea. hanteu jeung parabot deui. ari parantos kaharti. tapi teu acan kaharti. bade diestukeun pisan. Allah nu ngandika deui. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. sumawon bedog ragaji. Ilmu jeung Hayat ngahiji. Rakana jawab jeung imut. 137. 128. nyaeta kanyaho tea. ngahiji jeung Hayat pasti. kana Samma Basar deui. mungguhing qudrat Yang Widi. Kieu eta anu tujuh. sing sidik ‘ainal yakin. bagian kajasmanian. Tihang kenteng jeung pamikul. Bassar teh Allah uninga. kamarna pon kitu deui. kumaha ari Iradat. rupana eta si bumi. 126. Tapi rai mah geus teu kudu. rek midamelna teh bumi. 151. Kumaha rai kaemut. nu ngadeg na jero ati. eta teh kieu hartina. jadikeun kersa rai. sidakep sinuku tunggal. Qudrat teh kawasa kitu. Kumaha kahayang kalbu. lajengkeun deui ayeuna. sakumaha saur tadi. geuning eta rai nyata. Raina lajeng ngawangsul. kana pirupaeunnana. saur raka teu halangan. katujuh Mutakalliman. Kalam Allah ngandikana. duh engkang panuju teuing. tanwande Ma’rifat jati. dohirna lamun di dunya. 148. qudrat jeung iradat Gusti. sae awon eta bumi. sangkan sieup eta bumi. tah kitu hartina qudrat. na kunaon parabotna. kaharti jeung karasana. Raina lajeng ngawangsul. raina gumujeng manis. 156. dina caang eta pasti. Kantun ayeuna mah atuh. Diatur-atur ku kalbu. Hartina Allah ngadangu. hakekatna mah geus jadi. sing tepi kana caangna. Allah teh sifatna kersa. nu caang sajero ati. sifat Ilmu dadar deui. Ceuk rakana atuh nuhun. naon anu katingali. kumaha dina sifatna. Sabab kanyaho teh tangtu. raina lajeng ngalahir. Ceuk raina abdi bingung. hanteu kalawan ku soca. sakur sifat anu bukti. tangtu ku urang dipikir. jadi iman beurang peuting. Sami’an ngadangu Allah. ayeuna lajengkeun deui. da geus kacipta ku ati. 140. Bari imut lajeng nyaur. palu gegep sugu deui. kieu rai mun can harti. 155. samemeh prak dipilampah. tapi teu kalawan cepil. Sabab eta anu tujuh. 144. 149. 134. nuhun parantos kapaham. sah asmana oge sidik. bet tara sulaya deui. Muridan kadua deui. gantung dangu tuang rai. aya nyatana di diri. tatah baliung jeung rimbas. Aliman uninga Gusti. Mun tarekatna kasusul. yakin eta katerangan. caang ilmu sing kapanggih. dicipta-cipta ku ati. tatapi kawasa Gusti. duh engkang kaemut pisan. nununggu sihing Yang Widi. 136. enggeus ngadeg dina ati. muga diterangkeun deui. Hayan teh hartina hirup. 130. Aliman anu katilu. ceuk rakana itu diyah. 139. kapambeng can seep pisan. lamun hanteu aya caang. Dohir batin oge kitu. hartina kawasa Gusti. sumangga dangukeun deui. boga maksad hiji rupi. 143. hanteu kalawan pakakas. raina lajeng ngalahir. Muridan Kersa Allah. kumaha bisa ninggali. teu make parabot deui. rek midamel bumi tea. 145. tapi engkang rek nanya. nu kasebut Samma tadi. 157. piraku boga pamanggih. Saur rai nuhun engkang. Lajeng rakana deui nyaur. 131. Ceuk rakana mangga atuh. da moal aya katerang. Basiran ka genep deui. Aya kanyaho teh tangtu. kitu kawasana Allah. tapi teu kalawan biwir. ari nu katiluna. 125. 159. moal poho salamina. tarekatna pek pilari. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. numawi pasti ngahiji. 141. Upami urang keur nuju. eta bumi geus katinggal. carek babasan jawa . soca ieu anu jirim. geus ngadeg dijero ati. 153. ku caang eta geus pasti. rai hayang enggal harti. Basiran Allah ninggali. 132. usuk darurung jeung sarang. upami enggeus kacipta. sumawon majuna deui. 124. katujuh Mutakalliman. sifat dua puluh tadi. nyadiakeun bahan bumi. kapanggih nu jutuh tadi. moal bisa dirobih deui. sing seep sama sakali. ngadegna teh eta bumi. kalimana teh Sami’an. Walon raina sumuhun. caang tina matahari. tapi lain caang beurang. 133. tah eta kitu sundana. ngadanguna teu ku cepil. udag anu tujuh basa. 135. sifat-sifatna kapendak. sabab ari kanyaho mah.sah sifatna oge nyata. pang teu jeung parabot deui. raina ngawalon manis. ka kaler boh ka wetanna. rakana lajeng ngajawab. ayeuna rai ngaharti. Malah-malah rai lamun. ayeuna kantun sareat. teu kalawan parabot deui. jen Allah lamun ninggali. kitu ngahartikeunnana. 127. 147. 158. dina caang bae sidik. kumaha sangkan kaharti. Elmu batin oge kitu. moal cara Gusti Allah. rai dipaparin ngarti. Saterasna oge kitu. dina sakujuring diri. ceuk raina naon sabab. lamun poek buta rajin. naon bae nu diseja. moal beda tangtu sami. yaktos samemehna jadi. nu kaopatna Hayan deui. kabuka hijabna Allah. engkang rek nerangkeun deui. direrengga ku kahayang. buktikeun Iradat rai. rai mah kudu sadia. mujasmedi ka Yang Widi. dina hal perkawis Qudrat. Iradat mah kieu rai. Mangga engkang deui terus. 150. Boh hideung beureum boh wungu. Lamun kitu tangtu luyu. ari Ilmu rai eta. ari Hayat caang pasti. ayeuna meureun kaharti. hartina Ilmu teh rai. boh panjangna boh pondokna. Saur raka sabab Ilmu. saperti rek nyieun bumi. teu kalawan soca deui. caang dina jero ati. lamun rai hayang ngarti. palang dada cemped bilik. dina keur waktu tarekat. 129. sifat Ilmu urang wincik. kabingung teh tangtos leungit. 138. kieu pihartieunnana. tah eta masing kaberik. 142. hartina sahiji-hiji. kapan bukti anu tadi. 154. mun kapanggih tangtu hasil. 160. bol-bol geus jleg katingali. aya dibadan sapata. kana dzatna Gusti Allah. 146. ulah alang kumapalang. kana pisaeeun eta bumi. Lajeng rakana ngawangsul. mimitina teh Qadiran. tapi sanggeusna kapendak.

Malah dalil Antal Mautu. rek malikan anu tadi. Ceuk rakana bener kitu. pangambung ge pon nyakitu. rukun Islam anu lima. Ma’nawiyah anu kaopat. 188. Nyaeta Antal Mautu. sumawon ka harta banda. Sahiji bagiannana. 164. kahartos pisan kulanun. Ayeuna aya pihatur. 181. nafsu goreng teh kajaring. 176. malah jeung barang-barangna. 166. Salbiah paninggal kitu. 178. ku rai geus kaharti. sakitu ge cekap rai. saur engkang bagiannana Nafsiah. milampah parentah Nabi. Dina waktu eukeur kitu. karasa sareng kapikir. lamun kitu mah taklid. sategesna nafsu dohir. Mun geus junun ka Yang Agung. ngan ngandel ka beja wungkul. Aya paeh memeh pupus. 161. ayeuna rai mangarti. nu bener kabina-bina. teangan sajero dzikir. rakana lajeng ngajawab. Nagara ge tangtu aman. bener lamun geus kitu mah. sifat dua puluh tea. malah pagaweannana. ku rai tacan kaharti. Sabab seueur nu miwulang. 171. rai weleh teu ngarti. upami kitu mah wadul. sabab geus boga pamilih. lima teu salah deui.mah. tadi rai hilap deui. ngarana nu opat tadi. naha kumaha jadina. Saur rai geus kamafhum. 162. jeung Qoblal Mautu deui. mung aya kapanasaran. gumelar deui ka dunya. kaya sarangenge bijil. Rakana lajeng ngajawab. eta anu saperkawis. tangtu ku urang dipilih. sifatna irung nu bukti. sifatna nyaeta cepil. lamun nyawana anu wafat. niat hayang maling duit. 179. paeh samemeh mati. soca cepil baham angseu beda-beda. 169. ninggal ku sajero ati. eta nu opat tadi. bagian hiji-hijina. Nafsiah nyaeta nafas. ngaji Asma bae badis. tangtu beda hanteu sami. saur engkang tadi geuning. Qoblal Mautu kapanggih. leres kahartos ku rai. Jeung nambahan kana suhud. sabaraha bagiannana. teu inget ka anak rabi. tangtu dianjangan heula. opat Ma’nawiyah deui. sanes nyawana anu mati. dicipta-cipta ku ati. Ma’nawiyah teh pangucap. tah kitu jadina rai. gumantung tanpa cantelan. nyaeta nu tadi tea. dina nyerina sakarat. kapan teu beda maksudna. raina lajeng ngalahir. Rasa moal boga wujud. sifatna soca nu bukti. dibagi deui ku opat. ngagelenyu imut manis. Naha nganggo teterasan. supaya maneh waluya. baham soca jeung cepil. Ulah ngan tuduh apungan. atuh moal balik deui. supaya ulah taklid. kieu rai mun can harti. sasat geus ngarasa nyeri. kitu ceuk babasan jawi. hartina bisa ngarasa. Geuning ceuk basa karuhun. montong bet sareng buktina. salametna jeung balai. katilu Ma’ani tea. anu mawi hanteu sami. laku dohir ge dipilih. 163. ulah kabar ulah beja. da aya kasieun pasti. 175. nu paeh sama sakali. dibagi ku opat deui. barangna sahiji-hiji. kagenten ku warna rupi. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. jasmani tangtuna sepi. hiji ngarana Nafsiah. kana saur sepuh tea. mung naon sababna kitu. bagiannana nu tadi. jeung kaya emas sinangling. nganjang ka pageto misti. Saur rai nuhun engkang. leres parantos kaharti. 187. dina pangambung jeung cepil. 174. Mung naroskeun teh kulanun. Ma’ani tujuh teu lepat. Rai lamun enggeus kitu. Ma’nawiyah tujuh deui. Nganjang kapageto kudu. sangkan lampah ati-ati. ngajujur laku ma’siat. kana Nafi sareng Isbat. enggeus tangtu kanyataannana beda. naha beda naha sami. kadua Salbiah deui. Lamun geus ngarasa pupus. eta saur sepuh tadi. Salbiah lima geus pasti. Ma’ani pangdangu tea. sasat geus aya pagerna. Ibaratna karep nafsu. kudu paeh memeh mati. Nu kaya dilah gumantung. tujuh eta hanteu salah. kaya lintang karahinan. mugi rai parin harti. sategesna rasa nyawa. lamun nurut nafsu tadi. he barudak kudu bisa. maling banda anu lian. tah eta nyuhunkeun bukti. jalan paeh ke diakhir. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 183. 170. Nurutkeun kuma buktina. edas bae rai mah katalanjuran. lamun teu acan kapendak. sifatna baham geus pasti. raina unjukan deui. tatapi lamun kapendak. 180. moal sagala disorang. nu kaya sarangenge bijil. 177. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. sihoreng sangkan baroga. barangna hayang kamafhum. bagian hiji-hijina. memeh prak tangtu dipikir. geuning bukti hanteu sami. ari rasa nyawa eta. mana bet teu sarua. dina hal beda-bedana. wungkul cengeng ka dzat Allah. lamun urang inget tadi. ari bagian Salbiah. 189. 190. raina lajeng ngajawab. dina baham dina soca. nu kadua perkawisna. kudu ngersakeun misti. piraku rek liwar teuing. 165. naonnana anu mati. kasieun engke di ahir. bet aya dina hadisna. 186. 168. nyuhunkeun nu sidik bukti. Raina lajeng ngawangsul. jeung dina damelna deui. ceuk rakana kieu ari sababna mah. . 185. Geura pek ku rai emut. ka anakna ngaweweling. 172. barang-barang upamana. nu kuat kaliwat saking. diri ge teu kapieling. 173. ngarasa rasa sakarat. 167. rada keder pikir rai. kang rai mah hayang sidik. kumaha bisana harti. tangtu bae teu sarua. Nafsiah mah ngan sahiji. babandingan basa tadi. yen kudu inget di ahir. 182. sabab moal jadi iman. 184. kakara tangtu mangarti. bagiannana geus pasti. bagiannana teh kitu. Ceuk raka kade kaliru. Kitu lamun teu mafhum. da sifatna ge teu sami. geuning ayeuna kapanggih.

211. hakekatna mah geus pasti. Olohok Raden Muslimat. 213.ka rai parantos sering. kanu opat geus ngagulung. Hasiba unina dalil. teu kaharti teu karasa. eta dina cepil rai. nu kasebat nomer tilu. 204. eta naon barangna. Jawab raka atuh mangga. duh engkang karaos teuing. teu sampurna urang hirup. wekasan gumujeng manis. geus tangtu aya bukti. barangna nu bukti. 214. ayeuna mah nuhun parantos lugina. dupi pek dipataroskeun mah. 192. rai mah mun kitu. kitu nyatana kang rai. Dihartikeun dilenyepan. dalil Qur’an Hadis kitu. kudu gulung jadi hiji. irung rai hanteu dua. kasauran dibuktikeun jeung barangna. Sareat sareng hakekat. ayeuna lajengkeun deui. hiji bobodasna soca. namung waos naha bet hanteu kabilang. caritana beres luis. geura rek didadar deui. perkawis Salbiah rai. samangsa aya barangna. 195. milang lelegokna cepil. sanes maksad rek ngadebat. teu beunang dipisah-pisah. Gumujeng Raden Muslimat. gugusi anu katiluna. paingan Nafsiah hiji. sanes dijawab ku bukti. katujuh jeung liangna. 207. boh dina lakon agami. Kahijina anu nyata. nyaeta ngaran lalangit. naon tea nyatana dina barangna. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. pang lalegok tangtu aya sababna. matak ngajauhkeun Gusti. Rakana deui ngajawab. pang moal aya mubadir. ka rakana lami pisan. dina hal bagiannana. jadi lamun kurang hiji. kitu moal salah deui. 191. Salbiah ku engkang catur. kaduana deui biwir. kari-kari ngabulucun. tah rai geuning bukti. naon barangna nu bukti. mugi ulah bendu galih. nyatana eta pangambung. 210. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. sanggeus urang kaasupan aci dunya. kaopat pangdangu pasti. tangtu karasa kaharti. Kaopatna anu nyata. nyaeta ngaji saadeging badan. kawasana Gusti Allah. naha engkang bet diliwat. 212. nu tiluhur tea bukti. atuh ati teh nalapung. bagiannana ngan hiji. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. geus tangtu aya barangna. anu nyaurkeun bab Ilmi. sadaya piwejang engkang. bet kaliwat hiji deui. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. numawi tujuh dipasti. nu matak kudu diemut. Iqro kitabaka dalil. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. 198. gumujeng mani ngagikgik. Ceuk rakana mun can terang. tarekat ma’rifat deui. Ceuk raina leres nyata. bari teras ngalahir. kudu gulung anu opat. dina perkawis Nafsiah. eta anu katinggali. anu mawi ngan hiji bagiannana. 202. dina saban-saban jinis. ditengah letah sahiji. cisocana munggah bijil. Ulah ngaji luar badan. ngan apal asmana badis. lalangit belah ti luhur. nu mawi lima di pasti. sabab manusa ge geuning. estu nyerep kana ati. sifat dua puluh tadi. anu nyata dina cepil. enggeus sidik katingali. Ma’nawiyah eta rai. 200. duh rai karunya teuing. nyaeta rasakeun daluang tea. 209. Ayeuna mah ulang kapalang. naha engkang teh lali. kagenep deui lalangit. Kapan aya jeung buktina. anu ngaran Ma’nawiyah. kalawan make tarekat. duh engkang sarebu nuhun. bagiannana teh kitu. sumawonna dina ilmu. ayeuna mah rai ngarti. supaya gulung pisan. Taya lain ngan ku opat. nyatana biwir anu luhur. dirarapkeun kana diri. sundana anu kamasyhur. sampurna bisa gumelar di dunya. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. sing cocog jeung sareatna. 197. Paingan aya dalilna. rek dibuktikeun sing sidik. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. tungkul ngahuleng teu jawab. 196. saur teh sareng buktina. eta dina jero baham. 206. datangna oge pandeuri. jadi moal cios ni’mat. geuning sifatna ge hiji. 193. 201. bae geura urang itung. lamun aya nu kantun. naha bodo-bodo teuing. 205. Rai saumur nembean. lima barang jadi gulung. arek jawab deui ajrih. lalangit anu ti handap. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. Raina lajeng unjukan. sidik pisan katinggali. rambay bakating ku ngeunah. aya lima perkawis. mata simeuteun ninggali. aya hiji nu kalarung. Wekasan neda hampura. naha tara pangangguran. moal burung tereh harti. ari anu katujuhna. da sanes ku saur wungkul. geuning eta sidik bukti. ayeuna sumangga deui. biwir rai nu ti handap. teu ngarasa babarengan. kafa binafsika tea. tangtu pisan aya bae rasiahna. terus ngaji luang deui. bet manah make kaliru. komo lamun kurang dua. heherangna panon sidik. jeung dipenta mana pibarangeunnana. ngaraoskeunnana dalil. 199. terangkeun hal Ma’ani. kaopatna gugusi beulah ti handap. aya didiri pribadi. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. kumaha eta barangna. beubeureumna soca rai. rai kakara mendakan. Ari balik pangheulana. ngupingkeun nu ngawurukan. Ngawalon deui rakana. sangkan bisa ma’rifati. ari anu kalimana. moal catur hanteu puguh. bari nyaur ka raina. Raina lajeng ngajawab. dalil dijawab ku dalil. raina mani ngarenjag. kapan eta dina soca. ngadebat rasa rek hasil. 194. sumarambah kana bayah. Ari anu kalimana. bakating ku raos isin. rakana lajeng ngalahir. mun kitu mah kaharti. lajengkeun sahiji deui. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. sifat dua puluh leuwih. Rakana ngabarakatak. 208. dua hihideungna deui. kanyataan dina diri. katiluna ku paninggal. pinasti moal katepi. nyaurkeun dina bab ngilmi. pangucap pangangseu deui. karasa aya barangna. sifat dua puluh bukti. aduh-aduh engkang sidik. 203. kapan eta huntu mah. ngaji diri ieu teh sayaktosna. sanggeusna maca daluang. geus . Alyauma ‘alaika deui. bener rai eta kitu. ngagulungna kanu opat sing karasa. tembong aya barangna. nomer tilu kokonengna tina soca. ngupingkeun carios Ilmi. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. Sok buntu hanteu ngajawab. nyaeta ngaranna biwir. siang wengi ngangliputi.

216. diunggulkeun tina sasama mahlukna. nyaeta nyusul nu tadi. masih teras eta sifat rai. tah eta anu teu aya. sampurna ibadah kitu. 218. jadi mang-mang ati rai. didamel deui aksara. aduh engkang kumaha atuh petana. anu tilu teh kang rai. dua puluh bae pasti. ku sakitu oge cekap. nya kang raka anu bade di guruan. da hakekat dzat sifat asmana Allah. pasal sifat dua puluh. pikeun ngaunikeun Qur’an. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. hakekatna mah kang rai. jeung tarekatna Agami. Dzat Sipat Asma Yang Agung. dua aksara Nya deui.sumurup kana kalbu. ti dunya nepi ka batin. ngan tujuh welas raka’at. Atawa Allah Muhammad. 223. batal teu jadi amalna. dzat sipat asmana gusti. teu kurang sumawon langkung. pikeun nyusul anu tadi. weleh bae teu kaemut. ibadah ka Maha Agung. tur ibadah ti leuleutik. Sifatna Asmana Allah ta’ala. cukup teu kurang teu leuwih. atuh da eta mah bibit. teu ninggalkeun waktu lima. mimitina teangan nu tujuh welas. Adam anu katiluna. 226. nu mawi Qur’an ge rai. Malah-malah tujuh welas. lajeng raina ngalahir. nu katilu. pang kudu ma’ripat jati. hempek geura teangan. Ca nya jeung huruf Nga deui. hakekatna eta huruf. raina ngajawab deui. tah kitu rai sababna. nu teu aya dina Qur’an. ku sadaya nu disusul. sangkan manusa didohir. parentahna Kangjeng Nabi. 238. kadua Sifatna deui. dina sapoe sapeuting. beuki kurang wae geuning. Da make bingung sagala. hiji Dzatna Gusti Allah. neangan tarekat ilmi. tapi moal tebih teuing. kumargi lantarannana. pertandana hanteu. ti sifatna maha suci. sabab aya dina Hadist. dina sapoe sapeuting. kawas-kawasna kulanun. lajengna jadi aksara. anu tilu tea tadi. Akbarna hanteu kapendak. 231. Da moal enya bet beda. 217. wetna Agama sabumi. pikeun ngaunikeun Qur’an. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. cecekna . Sangkan sampurna ibadah. da moal leungit teu puguh. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. bakat asihna Yang Agung. nu tujuh welas aksara. Rakana deui ngajawab. tah eta anu diberik. nu geus dipisaur. bener dina waktu lima. Ngawalon deui raina. Ngajawab deui raina. hakekatna tujuh welas. mun amal teu reujeung ilmu. najan dicipta ku ati. waktu anu lima tea. tarekatna nyusul anu tilu sifat. ku aksara anu tadi. jadi hanteu beresih nya manah. tujuh langit sadayana. kapan sadaya ge terang. Asmana nu hiji tea. tarekat na Ilmu Wali. sangkan urang keur di dohir. Manawi aya kebatna. Jeung pikeun ngamankeun dunya. huruf Qur’an tujuh welas. 220. tah eta nu diteangan. anu tilu tacan harti. ku tujuh welas ge mahi. anu tujuh welas tadi. ceuk raina kumaha sabab-sababna. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. hanteu kurang hanteu punjul. bibitna sagala rupa. Allah jeung Muhammad Rasul. Kanyataan aksarana. 215. eta sifat dua puluh saterasna. 221. moal enya ngaleuwihan. Nu mawi bisa ma’ripat. hurupna teh ngan sakitu. ku rai tacan kaharti. anu mawi aya Agami. rakana lajeng ngalahir. ulah gawe tanpa hasil. ayeuna mung hayang bersih. 227. Saur rai geus kapaham. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. rakana lajeng ngajawab. 237. aksara Nga nu katilu. aya tilu puluh bukti. sifatna Gusti Yang Widi. 228. rakana lajeng ngalahir. pada-pada tujuh welas. ka engkang rek naros deui. tapi hakekatna rai. bet teu raos karaosna. ngalakonan rukun Islam. tanwande bisa kapendak. ngan aya beda saeutik. 224. 222. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. katiluna Adam deui. nyaeta dina waktu. hanteu kurang hanteu leuwih. sareatna mah teu salah. naha engkang naon margi. dina Qur’an teu ditulis. kapan raka’atna eta tujuh welas. Ceuk rakana mun can terang. dina sadinten sawengi. rai bingun liwat saking. malah rukunna ge rai. nu mahi ka tujuh bumi. katinggal ku rasa jati. 235. sabab kieu rai kateranganna. Rakana mesem sakedap. 233. ari ku tarekat ilmu. tangtu aya sumurupna. pimaksudeunnana aksara. tamiang meulit ka bitis. kumaha engkang nu mawi. katerangannana rai. weleh bae teu kapanggih. anggur hate ambariang. nu mawi ku tujuh welas. aksara Ca nu kahiji. diberikna kunu tadi. 219. puguh wae atuh rai. 229. seueur soteh eta mah rangkepannana. hirupna bisa waluya. meunang nyutat tina adeging manusa. ayeuna kantun neangan. dina migawena rai. hurup Qur’an ngan sakitu. ku salira. Dzat. 232. pasal tarekat agami. tujuh welas eta puguh. yaktos kahartos ku rai. teangan dina salira. pang teu aya ku rai can kalenyepan. Rakana enggal ngajawab. nu tilu teh can kaharti. Bibitna mah moal salah. nu disusul ku tarekat. tapi naha kang rai mah. Raina lajeung unjukan. cus cos ka sagala rupi. keur dameleun naon deui. sabab aksara ge pasti. ku rai tacan kaharti. rakana lajeng ngawangsul. Geuning dina sembahiyang. 230. nu langgeng teu owah gingsir. pasal dina hurup tadi. Ngawalon deui raina. ku hurup nu dua puluh. dzat sifat asmana Allah ta’ala. Asmana Allah ta’ala. Ceuk raina naon tea. ceuk rakana taya deui. alus pisan daek amal jeung elmuna. ceuk rakana eta mah rangkepannana. bareng dipakena rai. tujuh welas raka’ati. 234. bukti rai oge gening. sifat dua puluh tadi. sifat dua puluh tadi. ku tujuh welas raka’ati. tangtu bae cukup moal enya kurang. repeh rapih jeung sasami. Buktikeun hurup aksara. 236. muga diterangkeun deui. ku tarekatna Agami. nuhun ku rai kaharti. ngamulyakeun ka manusa. ceuk babasan tea mah. nu teu aya dina Qur’an. kana jatining Agami. bibit Nabi bibit Wali. tah geuning dina ibadah. salangkungna tinu tadi. namung rai ayeuna. kamana sawareh deui. rai aya keneh bingbang. jalan tarekatna Ilmi. tilu puluh hurup pasti. tapi naha eta mahi. 225.

Ku bakating Bila Haiffin rai. margina teh nyata pisan. tangtos tambah bingung. nyaeta saadatna. 7. utusan Gusti Yang Manon. diurus beurang jeung peuting. deungeundeungeun atuh komo. 4. sategesna. tunggalna wujud pribadi. 253. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. 249. moal kersa mitutur. alam dzat sifat teh bukti. 5. kumargi kurang conggahna. raina lajeng ngarenjag. kang rai teh can pati paham. tungtungna teh nuduh kanu lain. nu kagenep alam Misjal can kapikir. Tapi bieu mah hakekat. Wawakilna rasulullah. 257. lamun kitu mah. naha eta liang tadi. 244. 252. Ceuk raina seueur nu can harti. Nyaeta alam Insan Kamil. nu kalima alam Ajsam. hakekatna Muhammad wiwitan. Alam Arwah. tacan karasa kapaham. rek ngersakeun kakawasaannana. Geuning lamun hayang dahar. leres teu tebih ti diri. Wali di diri pribadi. 243. da kapan kudu ngajinis. Alam Ahadiat. kumaha lamun wadul. eta kitu nu wawarti. hakekatna para Wali. Ahadiat sareng Wahdat. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. 246. hayang ngarti ulah arek lanca linci. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. ceuk rai salapan pasti. 255. Geus ngahiji panas sareng api. Tadi rai sasauran. kudu keukeuh tanda kukuh. Alam Wahidiyat. nyatana eta pangurus. eta oge bener deui. di Cirebon geus bukti. ka engkang tangtos maksa. rakana lajeng ngajawab. kitu deui hayang ninggal. kana saadeging diri. estu masih suwung. atuh saha anu rek miasih. wawakilna Rasulullah. boro-boro dulur pribadi. diurus ku baham pasti. 239. kitu ma’nana Wali. lamun sanes ti salira engkang. mundur maju nu diseja. lantaran ceuk carita. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. diurus ku cepil rai. nu bukti mah panon cepil irung baham. rasa mah kapan gaib. piwuruk nu saleresna. 250. teu hideung bodas teu paul. sategesna teu warna teu rupa. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. Kamislihi kitu. ku bawaning nya ngahiji. tangkal nyawa sadaya. jenengan ge tacan aya. 251. numawi ieu kang rai. aya mah teu salah deui. raina mani ngaranjug. arasup ka wujud urang.ulah kapambeng nya welas. hiji Ahadiyatu. naon oge pamariksa. 240. naha aya nyatana. 242. bari nyaur nuhun teuing kaharti. Wali teh wawakil Gusti. 256. gaib leuwih gaib. kiih ngising diurus ku liang handap. . ma’nana Wali teh pasti. berkah tapi rada bingung. naha rai teu rumasa. ibaratna ngalalakon.paek geura itung. 3. katilu Wahdaniyat. rai teh tangtos ngacona. aya sabaraha jumlahna. hartina teh pangurusna hal agama. Raiana emprak jeung senggak. Gera kieu bisi tacan harti. sareatna geuning aya. Enya eta anu kasebat deui. teh nyaeta rasa. hayang ngangseu kitu deui. Anamung rai ayeuna. aya sabaraha hiji. dalilna ge nu kauni. Tah eta saur rakana. 6. ibaratna dina seuneu mah. 245. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. pek bilang cecekna badan. teu aya nu nyaruaan. ceuk rakana rebu nuhun. kumaha ari hakekatna. sanajan kanu lian. aya nu tacan harti. dua Wahdat nu kawarti. dina ngarasakeunna teh. sadayana teu acan kapaham. dzat nu teu aya upami. di alam Wahdat kitu. dina ieu saadeging wujud urang. diurus ku panon bukti. manawi teu jadi lepat. Salajengna Ahadiyat tadi. kieu pihartieunnana. hakekatna para Wali. atawana sagaraning hirup deui. Wali tunggal kasapuluh. mun harep berilmu. tilu-tilu dina sahiji aksara. hayang ngadenge ge nyata. kapan sidik nu ngurus salapan liang. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. teu kersaeun mukakeun sosi. Rakana teh ngawalon jeung manis. hanteu beureum hanteu koneng. barangna pon kitu deui. Alam Ajsam. lain wawakilna Rasul. tangtu diurus ku irung. dilampat dipageuhan. sagala rupa teh kumpul. Kasapuluh Wali tunggal. 2. Najan conggah kanu sanes wani. Alam Misjal. kudu keukeuh peuteukeuhna. teu poek teu caang deui. wincikan alam sakabeh. mugi dipitutur. moal luput ku engkang tangtu didadar. ari anu katujuhna. 247. medeng estu halimun. percanten kaliwat saking. liang-liang di jasmani. aduh rai bener kitu pisan. nyandak tina huruf tulis. dzat jeung sifat gulung. lian ti salira engkang. lamun aya kahoyong teh. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. 241. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. ka raka rek naros deui. Moal aya nu baris hawatir. hartina liangna diri. Alam Wahdat. Dzatlaisa tah saksina. nyuhunkeun diwuruk. ngaji saadeging wujud. mugi ulah bendu galih. anu ku engkang kaharti. jadina tangtu ngacaprak. 254. ngawakcakeun nu sayaktos. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. suwung teh dina ayana. eta alam gaib keneh. hal perkawis alam Ahadiyat. tina margi kanu sanes mah teu wani. opat Arwah masyhur. jadi tacan aya sifat. atuh bener bae rai. Ceuk rakana nya kantenan. mending-mending lamun terus terang. raina ngajawab deui. Wali salapan kawarti.

gening nomer tilu. Nyaeta sorotna nu tadi. geura manah ku rai masing lantip. numawi disebat Muhammad Rasulullah. asal tina opat rupa. pasal Ahadiyat Wahdat. estu merele kalangkung. Af’alna Gusti Yang Agung. hiji mahi kasadaya. ari nomer kaopatna. dzat nu mimiti disebut. nyaeta wekasannana. Sabab sidik tatangkalan pasti. dua sifat nu kawarti. tatangkalan oge musna. perkawis Ajsam anu tadi. 264. buktina panas seuneu teh. numatak disebut arwah. enya eta alam Ajsam tea. ku Rasulullahu. ngangliputi estu. dzat sifatna Allah. alam Arwah can kahartos. mun dikirangan sarupa. nyaeta alam Arwah tea. ngahijina dzat sareng sifat. buahna kapan dituang. babakalna dumuk. tah rai eta saksina. didunyana oge tangtu. asalna teh cai angin taneuh. bijil cahya opat rupi. jadi cai kanyataan nana bukti. jadi hawa seuneu hanteu salah. hakekat Adam disebut. tanda-tanda geus benerna. atawa hakekat Adam. bibit Adam Manusa pon kitu deui. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. Wiwitanna Johar Awal pasti. lamun Rama sareng Ibu. Gusti Maha Agung. wiwitan sareng wekasan. Caang mah tina Matahari. sabab parantos karaos. pigetiheun sayaktosna. jadi ieu bumi angin cai. buktina ku teu bingungna. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. sipanas jeung hurungna. naon bae boh pare atawa kitri. Ilaihi Min Habril Warid. tadina ge asma Allah. hawa panas katiluna. moal mungkir deui kalbu. maot teh tangtos sampurna. sifat naon anu dumuk. Ayeuna mah pek teraskeun deui. rakana lajeng ngalahir. utusan Yang Agung. nyaeta alam anu kaopat. 268. nya jadi angin buktina. atawa Asmana Allah. sifatna padang alus. bumi cai seuneu angin. 274. papay heula atuh. 259. sadaya saur kahartos. 265. Anu tilu gulung jadi hiji. moal enya manusa bisa harurip. jadi tanah kanyataannana. jeung taya upama kitu. nyaeta seuneu nu hurung. sorot nu kadua kitu. jadi lafad Alif Lam Lam. sifat-sifat kajadian. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. seuneu anu kaopatna. bilih rai tacan nyaho. tadi anu tilu alam.Ibaratna panas Ahadiyat. 258. pasal eta bisa ngartos. tatangkalan anu nanceb dina bumi. geura bae lamun. Muhammad anu caang tadi. pan kieu merelena. sareng percanten kalangkung. dina karasa henteuna. teu beda lahir jeung batin. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. numawi disebut. naon nyatana anu dumuk. Kinten-kinten eta bisa jadi. anu teu warna rupa teh. ngan jalmana anu liwar. enya eta alam Wahidiyat. numatak kudu karasa. Kantun Af’al Gusti Maha suci. 263. majajina Kangjeng Rasul. tina Johar Awal. ma’rifat kana dzat sifat. rakana enggal ngawangsul. dua koneng kitu. cocog sareng dina hadis. 260. kitu katerangannana. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. nya hakekatna Muhammad. aci bumi hawa angina. enggal raina ngawangsul. piroheun geus tangtu. Hakekat Muhammad eces. kaayaannana nu sidik. caritana mah gelar. Anu mawi jasad ieu rai. dina alam anu katiluna. samangsana hanteu bingung eta sidik. katilu cahaya bodas. atawa saadatna waktu tadi. sifat kanyataan pasti. cahya anu opat tea. 267. ti kapungkur-pungkur. duh engkang nuhun rebu laksa. Dina alam katilu geus pasti. Wanahnu Aqrobu kitu. nyaeta nyatana jasad. pangna bisa ngagedean tangkal. 272. Cahya beureum sorotna ngajadi. Salajengna mugi dipiwarti. alam Arwah nu kaopat. nu sumareh di Madinah sidik. kaopatna He eta teu salah deui. hanteu kedah diemut da paham. majajina mah tidinya. nu tadi geus dipitutur. atuh moal . kieu ceuk dina dalil teh. sumangga geura piwejang. 276. aya asmana Yang Widi. sasat geus katarima. panutup Nabi sadaya. nu opat teh kitu. meureun anu kaopatna. 261. 270. ku opat tadi geus tangtu. nu ngaran Wahidiyat teh. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. 266. Tina sorot cahya hideung tadi. wekasanna ge geus ‘aen. 275. nya ieu dunya dumuk. tina bumi cai seuneu reujeung angin. manusa satuhu. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. coba rai lamun melak. Kantun eta anu kalima deui. Den Muslimat pek ngalahir deui. opat hawa banyu. dalil sakitu ecesna. didamelna ku Gusti nu Maha suci. 277. gening eta jadi asma Allah yakin. eta ti Nur Muhammad. tina Nur Muhammad eces. nyaeta ibaratna panas. mun didunya taya caang. ari eta nu opat teh. 278. sangkan bisana ma’rifat. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. kaayaan dina Wahidiyat rai. nyaeta nu jadi Tasjidna. geus teu pisah ngajadi hiji. tah eta Nur Muhammad teh. bukti ngajarentul. Saur rai teu kinten kaharti. da eta bibit sadaya. kaopatna cahaya hideung geus pasti. sangkan rai mafhum. kieu bilih kurang terang. bumi angin banyu. nyaeta cahayana Allah. kakara kana asma. 262. ku rasa parantos kaharti. 273. naon buktina anu ‘aen. lamun hanteu aya anu sarupa. 269. eta kitu katerangannana rai. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. 271. mun cai anu teu aya teh. kapan bukti enggeus ‘aen. hanteu barang tuang rai. jatining sahadat tea. cahya beureum mimitina. paingan kedah kapanggih. nu ngahirupkeun sakabeh. sareatna ge karaos. Datlaesa eta Maha Suci. sifatna nyaeta caang. ngarana Nur Muhammad. atawana Nurullah disebat. didohirna geuning nyata. dihirupkeunnana tangtu. tina cahya koneng tadi. ku sorotna Matahari. Alif Lam Lam He nyatana. tina margi kang rai ayeuna. hakekat Nur Muhammad. bibit pikeun alam dohir. Tapi eta Panonpoe tadi. piraku ngawadul. nyaeta sorot tadi tea. gulung Allah Muhammad jeung Adam. aci-aci anu opat. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. rakana lajeng ngajawab. dupi ibarat Wahdat teh.

Asma’ullah ku engkang geura pisaur. manusa kudu ikhtiar. hartina teh manusa sampurna. Ka pangambung bijilna teh pasti. 282. nya ieu anu ngawengku. enya ieu caang satungkebing langit. 293. rakana lajeng ngawalon. piraku bet bodo teuing. nu ngahirupkeun sabumi. Kumaha rai kumaha. sumangga ku engkang dadar. hiji mahi kasadaya. Moal pinanggih jeung caang. 298. tah eta rai pang kudu. rakana lajeng ngajawab. 290. Saur rai leres pisan. kaopatna cahya hideung nyata. Asma’ullah eta rai. dua angina tilu cai opat bumi. hawa kulit balung. piraku tacan kamanah. Alif Lam Lam He geus sidik. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. Ayeuna mah mangga engkang. anu sakitu jentrena. kasampurnaan nyawa rai. sasat nu geus ma’rifatu. bijilna ka panon rai. enya-enya sajatining Iman deui. geus tepi ka asal teh. 297. 279. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. rek didadar sakaterang. Rakana teh ngajawab jeung manis. supaya merele kitu. Namung eta dua alam deui. Ayeuna luarna heula. engkang heman keresa miwejang. AF’ALULLAH 291. ka rai nu masih bodo. ayeuna nu katiluna. nyaeta sagara hirup. teras nya kajadian. boh luarna. 280. namung ayeuna panuhun. meureun ku rai kamafhum. tina dzatna Maha Suci. Kajadian dina diri rai. nyaeta nu tadi tea. 294. pasal eta anu opat perkawis. kajadian hawa tulang. teu aya anu kaluar. Johar Awal kitu. dikarep sinafsu. tumibana dina diri. nu mana Af’alullah. kana eta opat perkawis. aci nu opat perkara. Raina lajeng haturan. jeung kalawan yakinna. pikeun nganyahokeun asal. kaoptana nafsu Mutmainah deui. boh jerona sugan sapuk. Raina teras ngajawab. aya nu sae aya nu awon. kudu nyiar elmu.kajadian jadi nafsu opat rupi. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. Pangkur 287. nya eta naraka tea. dina Hadis aya opat nu kasebut. kantun eta Af’alullah mangga wincik. sinareng tacan kaemut. Hawa asal tina daging rai. enya eta ma’rifat ka alam tadi. pasal eta teu kedah didadar deui. kana dzat sifat Yang Widi. dua nafsu Lawamah teh. sumawon amal ibadah. ayeuna ku engkang tangtu. mufakat sareng sadaya. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. jalanna teh kana baham. NERANGKEUN DZATULLAH. Saha manusa anu terang. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. nu ngawengku alam dunya. Insan Kamil kitu. Nur Muhammad beureum bodas koneng. sabab mo beda saeutik. diwajibkeun ku Maha Suci. tina daging sungsum tea. terus tepi ka Aherat. Ceuk rakana mun can . atawa masih bingung. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. tangtu bisa balikna. hawa kulit tangtu. di Aherat lolong deui. asal jasad dina waktu keur di Kadim. 283. ka sakabeh nu ma’rifat. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. 284. sabab tadi ge Yang Agung. dua Sifatullah deui. nyaeta nyatana hawa. tapi mahi kasadaya ngaangliput. ka asal kapungkur. asalna jasad urang teh. sahiji nafsu Amarah. Ceuk raina aduh nuhun teuing. sumawon dina goibna. Luarna ngaran Dzatullah. anu enggeus dina pangkat eta. Ceuk rakana Sifatullah. ceuk rakana mun teu terang. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. teraskeun sahiji deui. 286. eta jatining Sahadat. Hiji seuneu enggeus nyata. sareatna hakekatna. kang rai teh masih keneh rada ewuh. SIFATULLAH. 295. martabat anu kumaha. jongjon nganteur nafsu dohir. 300. tulang rai anu katilu. 292. muga diterangkeun deui. lamun lolong didunyana. alam Misjal naon sanyatana. mulih ka jati mulang ka asal. 288. 285. raina teras ngajawab. nuhun engkang perkawis eta kaharti. katilu nafsu Sawiyah. ayeuna gaduh piunjuk. 289. hiji dzatna hiji sifatna. nya ngaranna alam Misjal. tah kitu tuturannana. karaosna surup sareng manah rai. reh aya sesebatan. samangsa poek geus tangtu. Nu katilu Asma’ullah. kopatna sungsum rai. lamun jalma enggeus weruh. huripna ku banyu. ceuk rakana geuning nyata. jadi lafad Asma Allah. pameakan nu ngilmu teh. dua daging enggeus ‘aen. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. muga diterangkeun deui. 281. hanteu omong wungkul. nalika di dunya kitu. kantun nyasar kana diri pribadi. 296. sahiji ngaran Dzatullah. sakabeh ge tatangkalan. sabab eta nu opat teh jadi huruf. ASMA’ULLAH. nyaeta kulit rai nyata. teu kedah didadar deui. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. karepna ge tangtu beda-beda. hawana tina sungsum. bijilna teh ka cepil jalanna. tuluy engke kana jasad. tah eta Asma Yang Agung. kana hakekatna pisan. naon ari Sifatullah. nyaeta alam disebatna rai. ceuk rai saha jalmana. alam anu katujuhna. nu geus ngagem tarekati. nyaeta nu opat tea. nyaeta luareun diri pribadi. da eta mah geus kapaham.bisa jadi. Anu mawi pangkat Insan Kamil. kumaha eta nyatana. pasal eta Af’alullah anu dumuk. bibit nyawa sadayana. saalam dunya katutup. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. naon nyatana anu dumuk. nyatana hiji-hijina. 299. anu nyata di badan urang sakujur. jadi sidik kabeh anu jaradi. Rakana lajeng ngajawab.

moal manggih anu sarupa sapamulu. kana sagala sifat. Kumaha lamun disambat. 302. dina jalma rebu-rebu. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. wajib pisan ku urang kudu kaharti. ayeuna kuma lajengna. Kitu rai upamana. kaopatna the nya sungsum. 322. Kapan sagala omongan. pendekna sadayana. sakur sifat kana soca bae gulung. balatak taya wadahna. sarupa taya bedana. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. caang padang narawangan. beuki jero beuki karasa sumurup. nu bukti di badan urang. nya Nafas urang geus sidik. ayeuna mangga kulanun. hanteu puguh nu dijugjug. Usik malik wujud urang. bulao biru jeung wungu. 316. kulit anu nomer hiji. naon nyatana anu puguh. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. Af’alullah geura wejang. mun kajero sumawonna. kieu katerangannana. 308. didinya teh urang cicing. Sageuy rek nyalimpang tekad. Kana asalna baheula. 321. rasa rai lamun kitu. sanajan saalam dunya. 311. saur raina sumuhun. atuh kumaha akalna. saur raka perkawis Af’alullahu. Lamun hanteu aya tempat. neangan anu sapatut. teu aya tempatna kitu. anu matak urang teh sing ati-ati. gulungna geus tangtu pisan. tina margi katerangan engkang cukup. Raina ngabarakatak. neangan ilmu ma’rifat. sabab eta pangucap teh anu puguh. Saur raka Asma’ullah. sangkan urang kaharti. tinggal dangu sareng ucap. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. 305. Ari emutan engkang mah. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. geura rek diwincik deui. nu ngajadikeun sagala. ku Siluman ku Onom atawa Jin. neangan pangarti tangtu. da tadi ge dzat teh bibit. diringkeskeun kana opat rupi. sakabeh ge asma wungkul. ma’rifat ka asal tadi. asupna moal salah deui. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. 327. kahartos sumurup kana sanubari. moal jadi sagala kahayang jalmi. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. karamean alam dohir. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. buktina badan sakujur. mun dipikir lebah dinya. 301.terang. kana cepil geuning sidik. enggoning ibadah . anu mara kayangan kitu. ati rai geus teu bingung. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. 313. wekasannana pok nyaur. sanyatana nyaeta pangdangu. eta nu jadi tihangna. Raina ngagebeg reuwas. Ceuk rakana sifatullah. Coba rai ayeuna mah. aduh tobat karaos kaliwat saking. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. katerangan engkang sakitu mah cukup. pek ku rai tinggalian. rupa rai teu dua sumawon tilu. Enya eta Af’alullah. 304. boro-boro asup ka hiji nagari. sidik geuning jadi lafad. sugan aya nu sarupa nu sapatut. sakur nu geus diwejang. nyaeta pangucap urang. 315. Geus gulung kana paninggal. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. estu ngan sahiji pisan. nu ceples taya bedana. sanyatana Af’alullah. surup pisan sareng kalbu. Eta anu tadi tea. nyaeta beunang ibadah. 306. leres engkang kaulanun. keur waktu tadi di dohir. kana cepil sora nu gede nu lembut. buktina nurutkeun ilmu. 310. nyatana dina badan. keur dina qudratullahu. Amung anu katiluna. atuh rek kumaha deui. 325. gulungna dina paninggal. nyaeta usikna diri. 312. tina poek hayang caang. Dzatullah teh sanyatana dina diri. nyatana Sifatullah. jalan manusa baralik. tangtu bae aya tempatna geus pasti. naon nyatana anu dumuk. Ceuk raina aduh kantenan. nyacas bae jero ati. Rai mesem bari jawab. enya eta sifatna paninggal rai. sareat sareng hakekat. jeung rupi rai pribadi. Sumuhun saur raina. gedong-gedong ge moal rentul. ayeuna nu kaduana. eta nu mere tuduh. Daging anu kaduana. sanyatana dzatullahi. caang poek beureum hideung bodas kuning. numatak ayeuna urang. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. matak paur matak sieun pupus. tungtungna saha nu nyambat. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. Allah teh pirang-pirang. Sifatullah rupa urang. nafas teh kamana atuh. 326. wawayangan hirup tea. nu matak soca disebat. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. bet malindes kana badan. geura angkat kanu rame di nagari. duh engkang karaos pisan. cepil wadahna geus tangtu. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. Asma’ullah geura wincik. gumujengna geunah bakating kataji. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. 319. atuh lamun teu puguh mah. nyatana Asmana Allah. 318. tegesna teh ku omongan. kitu katerangannana. anu hade anu goreng oge kumpul. 303. tawilna Allah ngan hiji. hese cape ngalakonan. sajeroeun alam dunya. salobana manusa teh anu hirup. Lamun hanteu ku pangucap. atuh tangtu cilakana. Saur rai naha engkang. 324. 323. 307. satungkebing bumi langit. Ceuk rakana naha reuwas. nafas nu kaluar asup. kanyataan di salira. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. teu kurang sumawon leuwih. taya nafas tangtu mati. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. sareatna anu aya dina diri. jadina jeung ramena. 314. sugan aya teras bae kulanun. 328. 320. naha ku rai kaharti. Sifatullah eta rai. pada opat jejeg pisan. jeung rupa rai mo manggih. 309. tempat eroh urang keur waktu di kadim. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. kitu hanteu salah deui. ceuk rakana masih teras. Moal leungit tanpa sabab. ayena ku rai enggeus kaemut. Ayeuna kantun kaopat. Sangkan puguh pangbalikan. katiluna tulang hanteu salah deui. nu ngawengku kaayaan. karasa sareng buktina. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. eta teh perjalanan. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. hak pribadi atuh bebekelan tadi. ibadah di alam dohir. ayeuna ulah kapalang. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. 317. Sifatullah geura wincik. dimana enggonna ngancik. Tah eta palebah dinya. enya eta Af’alullah geura wincik.

cahyana hideung geus pasti. sumawonna alam dunya. ngan kantun nu kaopatna. nyatana af’alullahu. 330. jaman keur di qudratullah. Asma’ullah kitu deui. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. 347. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. hakekatna ku engkang tacan didadar. Asma’ullah geura wincik. Sahiji Narun ngarana. mun nyieun susah ka batur. engkena mah Gusti nu Maha Suci. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. sabogana-sabogana. saban ngalakonan wajib. dina pangbalikan jalma. kumaha bae elmuna. tadi aya nu kaliwat. kapan tadi geus maparin. 348. mung ngan sakali teu leuwih. teu kudu nyiksa ngaganjar. pangbalikan nu sajati. Dupi perkawis Allah mah. ulah rek kumapalang. cahyana koneng tur bening. atawa baris ngaganjar. sabawana-sabawana. ka sasama papada kaula Gusti. Sifatullah. yen Gusti nu Maha Agung. Sifatullah anu tadi. kieu hakekatna rai. hal perkawis Dzatullahi. keur narik ilmu dzat rai. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. nya Kangjeng Nabi Muhammad. ayeuna rai teh Tohid. Rakana lajeng ngajawab. pang ayana naraka sareng sawargi. leres engkang kahareti. cahyana bodas mulus. kajadian ngeunah deui. mun mawa kagorengan. Af’alullah HAKEKATNA 343. . Kapan ku urang karasa. tina tekad laku jalmi. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. Dzatullah jeung Sifatullah. nya eta cahya anu opat tea. sok tara pisan diemut. ana kitu nyieun bujang. ku kang rai kapendakna. berekah hibarna guru. malah eta mah sok sering. enggeus bisa kapendak mah. nya ieu ti alam dohir. sa Ilmu-ilmuna tadi. manusa di dohir batin. Pang ngayakeun Naraka. Saur rai nya kantenan. 337. 350. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. Hawaun nu kaduana. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. mung rai aya panuhun. Ceuk raina mangga teras. saperti bangsa hawadis. 349. ayeuna enggeus lastari. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. geuning sidik Asma Gusti. atuh rai rebu nuhun. 340. waktuna di alam dunya. ngahaja pikeun manusa. dijieun ku urang sorangan. Tadi karek di luarna. awasna ingdalem eta. Asma’ullah. nyieun purah-purah pisan. pang ngayakeun Sawarega. 335. Jatining Sahadat deui. kudu jeung ma’rifatna. kamana ge anu aing. 342. Ari emutan rai mah. seepkeun sama sakali. ulah kapambeng hawatir. kumaha ilmuna tadi. sabalikna kitu deui. katilu Ma’un deui. beubeunangan ti pangum baraan kitu. Kapan tadi Gusti Allah. nya jadina sampurna teu salah deui. eta kabeh papahaman kang rai. jadi huruf opat rupi. eta nu ngaran Dzatullah. 329. eta ge meureun kapendak. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. ari Sifatullah rai. kacapangan jalmi-jalmi. caang padang narawangan. NERANGKEUN Dzatullah. kari-kari manusa. ka Gusti nu Maha Suci. ngan bareng ngayakeun jadi. Af’alullah can kaharti. 334. ari eta Asma’ullah. malik deui ka urangna eta tangtu. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. ceuk rakana mangga dangu. Nur Muhammad enggeus pasti. enya eta Af’al Allah Ta’ala. ku rai geus katingali. Kuma rai geus kapendak. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. rasa moal salah deui. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. sinareng tukang ngaganjar. 331. ka urangna ge geus tangtu. nyaeta nu padang mulus. sabab tadina ge Gusti. piwadaheun bebekelan anu tadi. Tapi keur pikeun tempatna. karasa hanteu ngeunahna. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. mahi kusakali tangtu. Ngajawab deui raina. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. Sategesna Gusti Allah. Af’alullah tacan ngarti. nya eta Alif Lam Lam. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. saur raka eta rai. pasal eta Kangjeng Rasul. Mun mawa kasampurnaan. malik jadi kangeunahan. moal ditampik ku Allah. pasal eta Dzatullahi. 332. 339. mulih ti pangumbaraan. kuma kajerona deui. enya eta tempat kasampurnaan jasad. sumawonna dianjangan. kana asal keur urang waktu kapungkur. bawana ti dunya kitu. nganyerikeun pada jalma. rai panasaran langkung. Ceuk rakana bener pisan. Eta anu opat warna. Lamun nyieun kahadean. kapambeng dua deui. ibadah anu ti payun. Lafad Allah nu saestu.kitu. kaopat Turobbun eta. ngajawab raka ka rai. dina keur waktu tarekat. Saur rai nuhun pisan. geuning sidik sawarga naraka kitu. ayeuna rek naros deui. He nu kaopatna deui. tamblas pisan sadayana. 333. sok disebat awal akhir ku sadaya. ngaganjar sareng ngahukum. balik ka asal kapungkur. parantos kapendak pisan. nyaeta ibaratna. atawana Sagarana hirup. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. lamun mawa kahadean. Sinom 341. 336. 344. hayang tepi ka jucungna. bawana ti dunya tangtu. Ceuk raina nuhun pisan. Sanajan di akheratna. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. Ceuk raina yaktos pisan. cahyana beureum geus pasti. jeung sagara Adam rai. 338. 345. ngajawab ingkang rai. ngan kari netepkeun wungkul. lain sangaja keur nyiksa. bareng jeung ngayakeun mahluk. mangga engkang carioskeun anu terang. 346. geus moal sulaya deui. ingdalem waktu Tajali.

dada teh jadi He sidik. Ceuk rakana eta basa. hiji Ihkrom. Ari ceuk paham rai mah. katilu Munajat deui. nu matak pangkatna Nabi. sing suhud urang milari. teu burung wae wafat mah. sidik jadi lafad kitu. sifatna Baetullahi. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. anu opat geus kasungsi. sareatna mah di Mekkah. Sabab eta. kana eta siksaan Allah Ta’ala. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. 357. enggeus jeung ngapung ngalayang. dina waktu kiamat alam dunya. saur rakana mufakat. nyorang siksa tilu rupi. Tarekatna dipilampah. asa cocog-cocog teuing. 363. luyu sareng kaharti. Tah rai dilebah dinya. pasal eta Nabi urang. kieu rai mun can harti. pang disebut awal akhir. 356. ceuk raina percanten ana kitu mah. 372. wajib ku urang disungsi. sakali ge alim teuing. meureun aya kajerona. sirah nyaeta Emim tea. 361. lat poho ka alam dohir. enya eta keur solat sajati tea. anu nyerina kalangkung. kawas kudu kaharti. sifatna teh padang alus. 368. ari jalan maot mah sejen aturan. dua Mi’raj nu kauni. Ceuk raina aduh nyata. Lila-lila oge bisa. enya eta sare’at sareng hakekat. kunu rek marunggah Haji. karaos pisan nyakitu. Munajat nu katiluna. lamun rai tacan ngarti. tungtungna teh kedah wafat. teu ibadah ka Yang Agung. kitu sababna mah rai. cik atuh rai wartosan. sadayana pada aya sakaratna. tah eta kuma hartina. mangga jawab ku rai sugan kamanah. rakana ngajawab manis. utamana anu mati. ngan kari suhudna wungkul. Hakekat Adam geus pasti. Sapatinggal sapocapan. ku engkang geus didadar. pulang ka asal kapungkur. Ceuk raina mun mufakat. mana kitu ge ka ilmu. barang eta mani tadi. nu ma’siat. ngan hanteu di kiplikkiplik. panutup teh naonnana. nu lain di kulon kidul. aya buktina deui. Tangtuna patemon rasa. nu karasa ku ati urang sadaya. sangkan nyawa bisa mulih. 359. kusabab rugi pisan. rakana . ngan utamana kang rai. atuh kumaha petana. sareatna oge sami. 365. atawana Johar awal. meureun engkang mah geus ngarti. ngan make lalakon heula. nu kumaha paeh teh nu sampurna. Jeng Nabi panutup deui. tepi ka sapatinggalna. geus dibeberkeun jangjangna. Nya eta sorotna rasa. teu bisa mulih ka jati. mungguh kasawarga deui. jalan ma’rifat ka Gusti. nu mawi eta disebut. Tubadil ngarana deui. Sarengna sok disebat. dina Baetullah suci. tah eta rai can terang. Ceuk raina naon tea. sanggeus aya Adam Nabi. atuh pantes arek aya. atawana awal ahir disebutna. barang dahar ulah sok sakama-kama.351. sababna teh utrak-atrok taya jalan. nyanggakeun bae kang rai. hartina Munajat rai. mun diibaratkeun paksi. Da eta mah panungtungan. tetep bae Kangjeng Nabi. da geus ma’rifat ka Allah. moal kaluar Mani. babasan teh hanteu salah. siga nu teu reuwas geuning. suhud kana ibadahna. Muhammad Rasulullahu. 353. panutup eta Jeng Nabi. sumawonna tilu kali. Sinarengan aya basa. tetep langeng eta misti. sinarengan Babu Hawa. anu ibadah anu tepi. 354. karaos pisan ku rai. Ihkrom eta nu mimiti. kudu reujeung kentel peujit. da aya patokannana. jeung Gusti nu Maha Suci. 367. jadi sirah dada deui. di Naraka api pasti. udel eta jadi Mim akhir nyatana. jeung sagara hurip deui. hiji nyorang sakarati. hartina teh peta-peta. panungtungan nu kumelip. 362. Beh dieuna oge nyata. geus munggah ka alam batin. hartina teh geus tepi kanu diseja. jeung prakna nyembah ka Gusti. kapan tadi ge diluhur. sareng nu teu Gumusti. 371. aya di pulo Jawa ge tangtu. ma’nana basa nu tadi. bisi jadi marakayangan. Talunganan bab ibadah. langgeng taya wates kitu. Muhammad jadi wiwitan. Mung aya kapanasaran. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. Muhammad Rasulullahu. lamun rai tacan mafhum. hakekatna mah geus pasti. Raina lajeng ngajawab. 374. nyaeta Qur’an jeung Hadis. Naraka siksaan diri. geuning eta rai sidik. lila-lila teh mangrupa. tilu siksa akherati. dua-duana ge luput. rakana ngajawab deui. eta katerangan engkang. didinya enggeus mahi. Geus ninggalkeun alam dunya. Mi’raj eta. Suku teh jadi lafad Dal. jeung teu keuna ruksak deui. sangkana bisa kasusul. 355. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. kumaha jalanna deui. Kanjeng Muhammad sinelir. 360. kiblat wafat. kaula kalawan Gusti. pada sakarat bukti. jeung dimana pernahna deui. rakana gumujeng tungkul. lain dikaler di wetan. geus ngancik di kalanggengan. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. 364. jeung jadi wekasan deui. rai anu kaopatna. atuh puguh bae rai. lamun rai tacan ngarti. 366. kumaha sabab pang sami. Baetullah nu sajati. milari jalanna wafat. udel jeung suku rai. 352. 369. hanteu sakumaha rugi. nyawa urang teh teu nepi. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. rek nepi kanu dijugjug. Numatak meungpeung di dunya. aya basa opat deui. ku rai can kaharti. hakekatna Muhammad Nabi. ulah nyorang ku siksaan. enya eta keur solat sajati tea. 373. ngajadi lafad Muhammad. geura beuli ku prihatin. kapan adam sareng Hawa arek putraan. da moal luarna wungkul. enya eta Dzat Yang Widi. Tubadil anu panutup. ahirna rasa nu tadi. siksa kubur kaduana. Ngajawab deui rakana. 370. kudu sing ka ilmu pisan. dupi nu teu ibadah. manuk arek niat ngapung. mana atuh anu tepi. ku urang kudu kapikir. ari eta mani tea. panutup soteh ilmuna. suhud ngapalkeunnana. geus tangtu pisan ayana. sageuy rai can kaharti. nu kasebat. jeung nu suhud. nyumponannana geus pasti. nya eta rupana jalmi. teu langkung kumaha engkang. tekad seja rek indit. sangkan ulah bisa nepi. jadi awal jeung akhirna. 358. bibit ngaluarkeun jalmi. mun taya rasa mah rai. Kieu katerangannana. Baetullah nu sajatina. nu ibadah oge sami.

teh gumujeng bari ngajawab. mung eta nu ngaran Khaliq. Ngalahir deui raina. naha bet kaliru deui. anu pang mulya-mulyana. nu geus kaunggel diluhur. hirupna jeregud. kapan tadi geus didadar. hakekatna Adam nami. teu sapertos sejen bangsa. ayeuna rek naros deui. moal enya terang. murahna dipilihan. tah nu kitu moal nyorang siksaan. engke dina waktu keur mati. teu cocog hanteu luyu. jadi lamun kitu. Saur rakana kantenan. kaharti surup jeung ati. kapan aya basa tadi. kasuhun nuhun saketi. supaya urang di dohir. lamun tanpa Guru. Kapan tadi Gusti Maha Suci. Sumawon siksa akherat. kumaha beda-bedana. Rakana lajeng ngajawab. Ngajawab deui raina. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. satungtung hirup di dohir. eta mah bibitna dunya. kaharti sareng kapaham. sumawon bangsa sorangan. ayana teh dina saantero bangsa. kana eta palebahan dinya. ulah pasea jeung batur. seuneu cai angina bumi. kang rai teh teu acan terang jinisna. 384. tah eta ceuk dalil kitu. mun kitu atuh utami. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. tur tadi Muhammad Nabi. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. geus dibere cukup. sanajan ka hewan pisan. sategesna kafir tea. kapan ceuk hakna mah geuning. siga-siga Gusti Allah. daek ibadah tur suhud. nu senang nu susah. 388. manusa teh geus disebut. naha rai bet kaliru manah. kanu ngadamelna kitu. sirik ka bangsa nu sejen. Malah-malah ka umatna Gusti. bener ayeuna mah rai. Urang hirup babarengan. sabab mun keuna balai. bukti nu aya dohir. osok jadi moekan kana Agama. bet bedabeda kitu. kapada manusa deui. 383. 376. tapi dina buktina teh. 377. ku rai tacan kaharti. nu jarentul sajeroning alam dunya. 385. 394. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. ayeuna moal kaliru. Ceuk rakana duh karunya teuing. 381. mungguhing di bangsa Islam. raina lajeng ngawangsul. 378. (*) 395. hirupna hirup sangsara. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. margi tacan dipiwuruk. sakur-sakur nu nyareat. bisa salamet rahayu. sanjan Naraka Sawargi. 391. rai parantos diwejang. amal ibadah beresan. nu ngaran Khaliq mah rai. imankeun beurang jeung peuting. kafir lain Cina Bugis. rek naroskeun tapi digentos pasal. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. persasat ngewa ka Allah. ku perkara hal dunya barana. nya eta Nur Muhammad. di jinisna anu yakin. nu jahat atina rai. seuseueurna anu ripuh. 379. beureum koneng bodas sareng hideung tea. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. rakana lajeng ngajawab. 392. mun urang ngewa ka jalmi. sifat Rahman sareng Rahim. didamelna ku Yang Widi. sumawon tekad sing bersih. murahna teh ka kabeh makhlukna. ulah nyorang kana siksaan sakarat. Sabab mun jahat atina. Tuh rai mah na kumaha. ngan kantun ngajaga lampah. 380. kudu ma’rifat teh misti. tah kitu ganjaran ngilmi. margi bet kaliwat-liwat. Mun kitu mah nyucud pisan. makhluk bae disebatna. samrtabat-martabatna. Rahman teh murah di dunya. jeung anu daek ibadah. perkara nu ngaran makhluk. di aherat geus pasti. geus tumiba ka diri urang pribadi. 393. teges ilmu kabatinan. 382. raina lajeng ngajawab. Najan ieu alam dunya. cahya nu opat perkawis. naha buktina salia. hirupna jaregud. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. sami sareng ngewa deui. antara Mahluk jeung Khaliq. Ceuk rakana mangga atuh rai. enya eta supaya urang. kana Dzat Maha Suci. bedana oge pon kitu. taya kakuranganna teh. kana Dzatna Maha Agung. Nu sakitu Gusti Maha Suci. sami jahat ka Pangeran. kedah basa Guru heula. anu ngersakeun sabumi. nya anu kasebat tadi. naha rai can ngarasa. barangna Makhluk jeung Khaliq. Sumawon dina bedana. Gusti Allah nu kasebat. anu mana jinisna anu saleresna. ayeuna amah ku engkang didadar. anu mana nyatana di badan urang. dina kamurahan Allah. Dangdanggula 389. dibedakeun jeung saantero mahlukna. lebet makhluk bae rai. kajeun dina bangsa Islam. sumawonna tekad dengki. dina aturan bab ilmi. . bibit antero hawadist. naha rai can ngaharti. ayeuna mah gentos deui. mana kamurahan Allah. bet siga marulya pisan. ulah keuna panca baya. cenah kakasih Pangeran. kalawan ma’rifatna. teu beunang dituduh kitu. najan sejen bangsa deui. kasampurnaan keur batin. ari bangsa sejen nu sanes Agami. sagala diturut. Lamun murah Gusti Maha Suci. naha atuh buktina teh. nurut parentah Nabi. nu kacida bedana teh. aya nu beunghar aya nu miskin. laku dohir sing beresih. 375. kalebet nu ngaran kafir. 386. da sarua umat Gusti. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. ayeuna mah rai harti. eta Mahluk sareng Khaliq. tacan kaharti kapikir. sanget nya neda piwuruk. kieu rai mun can harti. di rai mah masih poek. Ayeuna kantun ngajaga. tina hal kurangna rizki. ulah pisan uran arek goreng tekad. tuduh jalan marga padang. hanteu weleh nandangan lara prihatin. nuhun parantos kapaham. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. ka sadaya makhluk. nu geus nyata bro sapisan. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. pada dadamelan Allah. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. Rahim Allah teh nu asih. 390. numatak urang teh wajib. 387. Margi rai rumaos can tepi.

lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. anu tilu ngagulung ngajadi hiji.kamurahanna Yang Manon. pedah batur jadi senang. sareng gulungna kumaha. ari nu kadua deui. kapan geuning sadayana. Den Muslimat ka raka ngalahir. nya kanu opat tea. hartina teh saha-saha. nyatana di badan urang. tangtu bisa kajadian. cenah asih di Akherat. eta mah sadaya-daya. lain murahna Yang Agung. 396. sasat kurang suhud. bakat ku asih-asihna. ku rai ge . mun wungkul Awas sahiji. kana kalbu tuang rai. dikabulkeun samaksud. da tara bosen ku hese. 402. Hakna Muhammad. 407. kudu daek ripuh heula. papak sadayana oge. Akherat teh naon rai. Saur raka kieu eta rai. temen wekel teu bengbatan. sumawon teu jeung prakna. kamurahan ka urang sadaya. wireh aya nu tacan kapaham. da urangna lanca-lence. numatak ulah sok sirik. temen wekel teu lanca linci. sarugih laksaan duit. 403. ayeuna mah ku kang rai. 399. taya Nu Ngawaskeunnana. Waman Thalaba kauni. asihna Yang Agung. bareng dina wujud urang. nu tumiba dina wujud. Saur rai nuhun geus katampi. aya mohal euweuhna teh. mo salah Awas kitu. tatapina jalanna senang teh pasti. raina ngawangsul. nyaeta Anu Awasna. boh di cai boh di darat. geus jadi Akrobu. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. Hirup Rasa jeung Adegan. Saian jeung terasna. dalilna teh geuning sok disebat. Dzat Sifat Asma ngahiji. ayeuna ulah kapalang. bangsa Arab Japan oge. lila-lila daek mikir mah geus pasti. rasana geus tangtu. anu asin nu lada nu gahar. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. Kapan tadi geuning unggel Hadist. menta kalawan jeung prakna. ati rai poek pisan. ka jelema temen pang mentana. bangsa Cina atawa Walanda. kamana sumurupna teh. 398. ku bakating tina suhudna. bilih rai teu tinggali. nyebut-nyebut ka Gusti Allah teu adil. da anu tilu teh ngantet. piraku teu jadi senang. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. lamun urangna suhud. pek papay heula atuh. tangtu bae beda-beda moal sami. 412. rupa barang sareng uang. eta panggahota bae. baleunghar jaregud. Saur rai bade naros deui. 413. 408. asihna Yang Agung. Saur raka bilih hanteu harti. nya kumaha ngagolangkeunnana. di tampana ku rasa teu lepat deui. 410. ku engkang rek dicarios. sadaya enggeus sumurup. ari Rasa teh geus tangtu. 406. hanteu weleh ngatur. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. budi pamilih jeung akal. katilu hakna Adam. Pangulu Rasul sadaya. rupina laksaan keti. daek mikir jeung praktekna. jalanna mah puguh. geura ku rai emut. panangan jeung suku. migawena gancang bosen embung mikir. 400. hal perkara eta hakna Allah. komo ditungtungan ku sugal. sok maparinan rizki. kanyataannana yakin. awal akhir tangtu bae. bosen hoream ku bangga. 405. ciri ayana utusan. sapiwejang engkang geus karasa. moal enya ngabulkeun kahayang. cukup pisan eta katerangan. daek nyorang ripuh. piraku hanteu karasa. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. kitu deui lamun aya. nuhun rebu laksa keten. beurat beunghar didunyana. 411. 401. tur urang nu salah tampa. metakeun panggahota. muga ku engkang dipiwejang. tah rai eta kitu. 404. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. Jeng Muhammad Rasul. cucukulan nu rarentul. anu temen pang mentana ka Yang Widi. muga ku engkang di piwejang. ayeuna meureun kamafhum. Allah Muhammad Adam. weleh teu acan karaos. Nu Diawaskeunnana teu aya. Saur raka tah geuning kaharti. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. aya nu leutik aya nu loba. piraku hanteu karaos. nyaeta hakna Muhammad. sadaya ge pada ngartos. pangangseu jeung paninggal. sabalikna mun aya jalmi. Khalifah Allah Ta’ala. sageuy hanteu untung. pang asihna di Akherat Gusti. saur rai ah katimu. beurang peuting dipikiran. Da perkawis rizki mah rai. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. dawuhan Gusti Yang Agung. anging rasa nya rasa rasulullahi. lamun tacan mafhum. sinarengan beda-beda. kanyataan pang ayana Allah. teu pisah teu parentah. tah eta kulanun. kaayaan dina ieu alam dohir. dikeureuyeuh teu lanca inci. asihna teh Allah di Akherat. papalayeun geuning bangsa asing. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. tah sakitu pokna ti Gusti. hiji hakna Yang Agung. kurang temen mentana. taya deui anu nampa. buktina mah di urang teh. 397. Jiddan Fawajiddahu. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. maparin panggahota. Anu tilu gulung jadi hiji. baleunghar jaregud. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. bener asup kana rasa. Hakna Adam 409. Atuh Gusti nu Maha Suci. NERANGKEUN Hakna Allah. Hirup eta kanyataan pasti. tara hoream ku ripuh. lamun tacan hasil maksad. dua Hak Muhammad deui. Moal jadi kanyaho teh pasti. Anu amis anu pelem nu pait. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. akherat teh nyata alam rasa. Mana pantes jadi sugih mukti. kayaan di dunya teh. tina hanteu kahartos sama sakali. puguh bae pek geura manahan. bener asihna teh Allah. geus tangtuna luput.

naha bener geus karasa. Tatapina anu bukti. 422. barang ninggali kang putra. embung hudang-hudang acan. Dina jero tuang pasti. budina kalintang alus. bet osok wuwuh teunangan. atuh aing teh geus tangtu. 414. eukeur mah seueur rencangna. lantaran Garwa keur nyaba. beuki tegep rai tuang. pantes kitu jalanna teh. 439. hayang geura barang tuang. sowara ge bisa terang. 426. Rakana ngawalon deui. upamina kang rai teh. leres taya lepatna. Tangtu didinya kang rai. katinggal atina ikhlas. tuluy surup sinurupan. rai ge bingung kacida. geura ku rai dimanah. Jadina ti Rohmat rai. Sumuhun saur kang rai. make aya teluh kejo. supaya rai mangartos. sabab kurang getihna. eukeur popolah di pawon. kitu ge lamun karaos. aduh engkang leres pisan. sarimbit di bumina teh. tangtu kang rai teh nyebat. saparantos tuang kitu. pareng Garwa teh teu aya. ngamanggakeun bari imut. Cing mangga raoskeun rai. sangkan babari kamafhum. embung obah-obah acan. teu matak jadi bingung. Eukeur mah aing ti tadi. Rohmat Asmarandana 415. dua Darajat disebut. rakana imut jeung nyaur. Dina karek asup rai. kitu carios engkang teh. popolahna enggeus beres. pada saruka manahna. sapiwejang teh karasa. lantaran can bubuk pisan. moal salah tuang raos. Barang dongkap teh ka bumi. tur entas digawe rosa. perele hiji-hijina. NERANGKEUN Hidayat. ma’lum tas ngadamel kitu. ati teh bet poek pisan. sadaya ge tangtos kitu. malah nepi dituangna sakali. 424. kieu pikeun upamana. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. 421. 423. sareng putra nyampak aya. 435. geus tangtu kana ponyona. barang dina parantosan. ngaliud di tengah imah. barang saenggeusna putra. mangga Mama geura tuang. aci jeung hampasna misah. ku engkang sae diwejang. wireh aya basa opat rupa. Teras rai teh ka bumi. da sakitu pertelana yakin. kapan tadi ceuk carios. Hidayat kahijina teh. jeung roh jasmani teh tepung. eta naon sababna. terang denge bengras tinggal. na kumaha ngarasakeunnana deui. puguh mah nambahan lungse. urang make jeung upama. lain ngayakeun tanaga. Hampasna kaluar deui. tadi putra meser lauk. Putra mantu pada sami. 429. Rakana ngawalon manis. didinya kang rai tuluy. ayeuna rek dicarios. engkang mah sok rada heran. 425. sasat can bijil acina. hanaang ku hayang dahar. sangkan karaos kapaham. karasa amis pelemna. erohna teh tacan misah. karaos sareng kahartos. Barang kang rai geus sumping. mener dina hiji mangsa. da nu teu dahar mah kitu. 437. rai mah kaliwat bingung. Ni’mat. barina ngamanggamangga. naha rai tacan terang. karaos pisan teu lepat. mun dina katuangan mah. 432. manah kang rai teh tangtu. tapi ari buktina. keur sadia masak-masak. abong geus lapar pisan. Rakana pok nyaur deui. tangtu dina manah kitu. rai nyaur dina manah. 434. aduh aing Hidayat. nu wangkeuh ka kang rama teh. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. murakabah kasakabeh. 427. denge sok rajeun torek. taya tangan pangawasa. 431. wantuwantu tas digawe. naha kumaon margina. nu kitu jadi teu Rohmat. pangna jadi lesu tea. piomongeun dina manah. Tinggalna sok ruam pasti. Ayeuna mah bade naros deui. teu terang kawas biasa. terus bae diwadahan. seja rai bade macul. Ti isuk tepi ka burit. margi teu nalapung. raina imut ngajawab. Ayeuna nyanggakeun rai. keur nyangu jeung masak-masak. duh naha ieu dahar teh. kieu rai paham engkang. enya pisan karaosna. Raina gumujeng manis. nyebat nya aing Darajat. Raina ngawalon manis. tina Ni’mat kana Rohmat. eta eroh . Engke raoskeun ku rai. Bet leuleus leuwih ti tadi. 416. tah geuning parantos asak. Darajat.jol kahartos. 436. ari nu kaopatna. lami-lami sanggeus bubuk. ku tina langkung hanaang. kajadianna nya Rohmat. ceuk raina eta teluh. Raina ngawalon deui. lajeng rai teh ngamanah. ayeuna nyampak pun anak. katiluna Ni’mat. aci mah tangtu tinggal. maculna nu saenyana. kapan sangu teh geus kocap. kumaha jalan-jalanna. beuki teu aya tanaga. dawuhan taya lepatna. nambahan gede tanaga. ngajadi getih sakabeh. Hidayat bet nyampak aya. 428. saentasna tuang Ni’mat. tambah lesu tambah lungse. ti isuk can manggih sangu. teluh sangu disebatna. bakal dahar ponyo pisan. naha leres naha salah. ku sadaya ge karasa. tapi naha naon sabab. Rakana lajeng ngalahir. jeung tuangeun hanteu nyondong. tah eta tacan kapaham. Rohmat nu dicatur. 419. 417. 430. sumuhun karasa pisan. 433. tapi supaya terang. kurang getih tangtu lesu. 418. sadayana ge kahartos. haroshos geuning sorana. kawuwuh ninggal kang putra. tina Ni’mat kana lesu. tina kadaharanna teh. roh tina kadaharan. kieu perkawis Hidayat. 438. 420. angkat ngabujeng ka putra. eta teh naon sababna. pikeun ngaleugitkeun lesu. kersa midamel kasawah. nya nu nimbulkeun tanaga. teras rai mulih bae. Ni’mat teuing karasana. rakana deui ngajawab. katinggal seueur deungeunna.

Sanggeus pangna urang hurip. Sinom 452. tungtungna takabur. ngagolakna teu walatra. teu nyempad teu milih-milih. 451. tarekat anu kasebut. hayu rai urang asup. ngan ukur dina carita. marap laku lampah keur waktuna hurip. ulah ngan sakadar muni. 455. Den Muslimin Den Muslimat. ngan ngemutkeun hate anu seca. 446. Tah kitu jalanna upama. malah mandar jasa ngaca. dina keurna hirup. nyabit jalan nu panghibat. pibahlaeun teu dijaga. 453. leuwih hese taya conto. 457. moher tapi hanteu luhur. tapi elmuna muslimin. nu manis aya hartina. kajeun disebatna ngaco. mangka teu digugu. Biasana mungguhing di lahir. sepuh anom nu kauni. lantaran engkang mah cape. ka ku ring nu keur salatri. asal ti opat perkara. sagala ge geus boga. cobi mangga maranahan. luhurna ukur dilahir. kajabi kedah disorang. anu suci padang sajeroning ati. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. 458. nalang kanu masih lolong. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. geuning sidik rasana teu jadi kosal. bumi cai angin banyu. sareng enggeus tunduh pisan. mangga tungtik tangtu hasil. nyambung dunga bari hamin. Kapan jalma aya asal. bubuhan jalma mah Arca. ka sadaya sanak kulawarga. sanajan miara bangsal. nurutan nu geus muslimin. sasatna kakurung. sumawonajadi nyatru. eusina nu dina lagu. Pangapunten ka pameget istri. ngan ku urang kudu pilih. mun kitu salah nyembahna. nyebutna teh geus terang jatining iman. ilmuna masing kasusul. 450. cik akalan sangkan nyata. Dupi ieu sakadar pangeling. Sanes pisan guminter peleci. kamashur teu kurang dahar. lamtaran teu tumarima. mun hoyong anu sajati. katungkul ku kamelang. 440. lamun ka jalma nu mati. muga ulah jadi lotro. Milari Ilmu Agama. muga ditarima iman. jeung kedah ngango parabot. sadaya oge geus ilahar. supaya kamasyhur. da meulina sanes kitu. nu disembah bangsa Wisnu. henteu cara para mu’min. amisna anu sumurup. 445. ma’lum seueur nya kakirang. badanna teh teu dijaring teu dilingling. malar bisa repeh rapih. lumbrah jalma cacarita. jisim kuring kumawantun nyabitnyabit. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. Dangdanggula 442. pok na teh mulih kajati. kumaha rek jasa takbir. tapi bubuhan dijaring. nu jadi jalmi utami. moal terang kanu gahar. tangtos moal jadi Arca. tapi saenyana tangtu. sanaos waktu kasarap. 449. bilih kaburu ku bobor. kapan urang geus dibagi. pilari nu nyumput buni. 456. estu teu diselang-selang. tangtos moal jasa mulih. 454. enya eta iman nu kasebat. tuh geuning geus tabuh dua. tuduh jalan anu suci. da jalma . Mugi eta sadayana. disorangna kedah ngango bibit. komo nu disebat hurip. sareng kanu sanes oge. embung neangan nu jembar. hawa nafsu nu ngaberung. Da menggahing Gusti Allah. Pan aya basa carita. sapedah dangding teu lucu. lamun leres mangga ampih. pada hayang kanu beunghar. teu beda ibarat sirop. teu aya pisan kaeling. tapi kitu oge tobat. ngan tarima jadi jalmi. anu nyata karaos ku jisim kuring. Menggah eta nu gahar sajati. nya tiasa oge kurang. tangtos pisan moal dugi ka asalna. sangkan terang kana bibit. mun salah tong dipilampah. lir urang ninggal permata. 443. najan ku bulustru. na kumaha lamun jatina tacan nyata. dikurung sanes ku barang. Waktu ieu keur dialam kabir. salatri ku anu setra. susah lamun geus dikubur. da urang teh moal lami. Nu kulem hanteu kawarti.kadaharan. 441. nu alus saestu. urang sare sareng engkang. badan teh aya nu marap. sepuh dina laku lampah. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. 444. Maksad kuring ku pamugi-mugi. marukan taya nu boga. disuhunkeun manah anu setra. Manahan masingna rapih. urang gentosan carios. ukur dicipta kulamun. di urangna ge opat. ngeunteungan nu lucu. mun dibeli ku duit sayuta. sing emut ulah ngawagu. nyaah teuing ku jasmani. mun urang jalanna salah. lamun hantem disisil. minangka jadi panyapih. da resep kanu digeulang. atina jongjon teu ngarti. supaya tiasa kebat. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. sanajan lakuna salah. menggah ieu maksad jisim kuring. pedah dugi kana pasti. sok inggis sieun kaperong. nya ieu ku sisindiran. tangtu pisan aya nu ngalarap. nyatakeun panyebut. liren bae ayeuna mah. tangtos mun disisil. geura jajah salirana. susul pigeusaneun sepuh. malah mandar jadina panalang. nu resep matak kabita. Rakana lajeng ngalahir. tapi najan teu misil. ulah tungtung matak ngangluh. geus pisah jadi kamumu. mun palay mulih ka asal. 448. Mangga Manahan ku sepah. melangna kana gelung. da geus misah jeung nu jembar. resepna teh kanu moher. Geus lumrah karana aman. 447. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. marukanan teu aya jatining jalma. jauh terang kana iman. tangtu aya nu ngagarap. mun seeng mah benter miis tina patri. tangtu misah jeung sasami. moal matak jadi setra. margi seueur anu linglung. ulah arek kajongjonan sabar. dianteur tara ditolih.

ku sabab henteu beda. kedah ngalakukeun hese. anu geus manjing Ulama. sanes ngaji jilid hejo. kajeun kolot dipiconggah. paeh moal aya risi. masing sieun ku Allah da teu papisah. tuduh jalan anu diseja. sapedah aya kamelang. kana tahayul ngiringan. Numawi wajib teangan. margina teu weleh ketir. tegesna kedah beresih. sangkan urang dipaju. ulah rek nyieun musuh. 460. tangtu jadi kasenangan. sosina anu Kawasa. diandum Qur’anul ‘Adim. ulah ngan sakadar beja. numawi ilmu kedah sah. naon atuh anu nyiksa. moal pinanggih ginanjar. tapi mun daek diajar. guguru ngakat salira. Males ku kalimah kalih. ketir ku margi teu tutur. lumayan eukeur panambih. jeung aya basana Qidam. kitu sundana teh Qidam. anu mawi kedah risi. utami jatining jalmi. Da bonganna tekad kalbu. mun kapanggih moal ngungun. Ku urang kedah diaji. kudu karana katenjo. malahan jadi celetre. neda kumandang nu hadir. disebat mah da pamali. da henteu mangpuluh-puluh. terang di jatina kuring. cocogkeun sing munasabah. Ayeuna kinanti mundur. mangkade ulah pahili. moal weleh pinanggih lara. 467. sartana kedah rumasa. 459. kenging nyutat tinu tebih. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. amis basa alus budi. Asmarandana 462. sing inget asalna tadi. sing panggih jatining angin. pilari kunci salira. ditampa sabar tawekal. anu kasebat tiheula. 465. anumawi ulah lali. tangkalna hanteu miasih. ngabuktikeun omong beja. 469. Nu mawi jalmi teh kudu. Kumaha atuh jalanna. milari eusi salira. numawi henteu kawaro. upami nu ngaji sara. Mun palapahna geus misah. ti heula nyaeta Kadim. sangkan urang henteu risi. lamun laku henteu setra. ka jalmi kedah miasih. tungtungna sok loba satru. 470. 485. kabisa ngan nganteur nafsu. jeung kudu sidik ka raja. sabab aya nu tiheula. 475. da puguh badan rohani. meureun terang gambar ajir. malah mandar terang tohid. terang ka Qulhu huahad. Batal ceuk basana Santri. sanajan anu mukul. nu nerangkeun asal jalmi. tah pilari ulah salah. pilahir anu utami. rumasa taya kabisa. ulah ka samarang jalma. teu eling kanu Kawasa. Ngaji teh kudu sing suhud. anjeun jeung diri pribadi. kapan teu aya kakirang. Nu gumilang dina diri. nya eta Qur’anul ‘Adim. tapi di urang ayana. 471. 473. asmarandana didadar. bekel sinarengan bakal. sabab terang jatining angin. geura manah angin-angin. Tapi lamun geus kapanggih. Magatru 484. Kinanti 472. mun teu dirakrak wujudna. Tah eta teh anu perlu. sumawona daek seba. geus kenging tangtos karasa. Kalbu mun hantem dilajur. badan ibarat panjara. teu katinggal ku jasmani. Mangkade ulah kalangsu. bisi pinanggih jeung susah. poma ulah rek gumagah. teu neang hakekat Nabi. geus terang nyatana ahad. Ari nu kedah diuji. supaya sami ngajaring. margi urang teu kawasa. kalindih resep rarabi. ulah asih kumapalang. bungkus ngahalangan raja. baragagah beregegeh. 463. nyatana Dzat Gusti Allah. 479. Ieu dangdingan teh tambuh. saratna karana saleh. upama henteu guguru. da wujud mah jadi baju. supaya jadi raharja. 476. ibarat nu keur nyekel setir. 482. tah nu nyiksa geura sungsi. 466. bilih urang jadi belang. dipingewa palamitra. nganyahokeun anu wahid. sinom nu dianggo sindir. hamo bias kapanggih reujeung eusina. geuning ceuk dalil Wujud Nur. tah eta kedah dicegah. henteu inget kana ajir. pepek karana dijaring. 461. mo aya manah basangkal. ulah sok pasalisih. 483. teu beda jeung embe bajir. geus terang mah da pakeun urang sorangan. ulah rek ngabeda-beda. Ieu kinanti ngajurung. rasa aing nu geus puguh. 478. ngan kedah nyaho ka Nabi. estu hiji moal salah. 468. supados pendak nu buni. Numawi wajib disungsi. carios teu diagah. jeung dalil ulah patebih. rek neraskeun ieu sindir. 474. nya ieu wujud jasmani. 481. tungtungna sok matak linglung. Margi seueur anu palsu. tangtos urang bisa tohid. sanajan bungkusna sutra. malar ati bisa dingin. 477. Ku sabab urang diandum. ulah seueur nu dipelong. Syahadat anu katelah. ngarah urang ngeunah sare. masing kenging eta sosi. ayana henteu katara. seba lain seba domba. teu terang kanu gumilang. Lamun rek milari ilmu. dikunci henteu katara. teu terus jadina serta. risi nyandangan panyiksa. eta mah anu bebeja. maksad . dina ati masing ngoja. nambihan malar kaambah. tah eta ulah kaliru. Mugi-mugi sing areling.teh ibarat jadi palapah. dangdanggula nu dipedar. ku urang kedah kasaksi. Lamun kunci geus katukil. malah mandar jadi terang. tangtos kaharti ku akal. 464. sieun salah jalan motor. sagala oge kacokel. 480. Tapi mun rek milari. Margi eta nu disebutkeun diluhur.

Naon maksud di pernata. Lamun urang daeuk leukeun. Pati kudu jeung pigawena. sangkan urang boga conto. Ku sadayana dikanyahokeun. teu nanya nyatana dzikir. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Bisi sakarat wiwirang. Di dunyana kajongjonan. 513. 495. 509. Mungguh jalma teh geus pasti. Ngarogona mun urang masih takabur. 501. panon mah asa barintit. Genep koma naon bukti. da tuduh kitab teu harti. Teu rumasa jadi fakir. muji dzikir laksa keti. Koma dalapan nu nyata. LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II . Nu geus disebut diditu. Lamun elmuna tacan sah. 515. Hartoskeun sadayana. 503. 488. bubuhan eukeur di dohir. 497. Nu ku sadaya dilakonkeun. Ka guru anu mituduh. Jalanna kudu tawajuh. Anu matak wajib terang. Supaya ulah limpeuran. Opat komana teu mubadir. Da kitu geuning ngarana. Mun teu nyaho bodo balilu. moal beunang ku pangosol. Anu mawi urang teh ulah kumumu. estu wungkul keur di dohir. Marukan teu kahalangan. Lamun henteu ti ayeuna. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. Saenyana badan teh kedah diukur. Eta komana geuning tujuh. eta tangtu pisan hasil. 504. Iraha rek tobatna. Ieu lagu sadaya oge panuduh. 486. ceuk jawa mah boten adoh. nu kira nepi ka Gusti. Dina sinom oge kitu. Tah ieu nu pikeun ngaganti. 511. henteu cara jembar takbir. Asana ku pamohalan. 507. neangan ilmu nu patut. Jeung naon atuh nu nyata. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. 518. tapi saenyana kitu. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. ulah dugi ka ngarogo. 506. lain solat lima waktu. Gustina henteu katolih. Disebut mulih ka jati. Lamun ku urang geus dibeuli. Geus paeh nyandang siksaan. hiji-hiji nu dituduh. tacan nganjang ka pageto. Kana pibalikeun urang. Mun palay terang ka Gusti. Tangtos moal barieukeun. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. Teu tinggal saban waktuna. Moal samar moal lali. Tangtu yakin katinggali. 516. diukur reujeung dipikir. 492. 520. teu dipikir anu estu. 519. Biasa sok ditahlilan. Teu khusu kanu diteang. 489. nu beurang peuting petot. Tapi hanteu jeung dipikir. Ari waktuna Sembahiyang. Keur nekadkeun taya kahayang. da puguh keuna ku lebur. 491. Kuring lain ngalainkeun. Nu matak urang perelu. Di dunya teu daek mikir. 510. mikir teh anu utami. sakabeh henteu dipilih. mangga geura bagi-bagi. Sagala rupa-rupakeun. Kapan Allah henteu papisah. Sya’ir 498. Sya’ir nu jadi sindir. Henteu kudu undar-andir. diapalkeun ratus puluh. Ngasahna jeung babaturan.sim kuring di akhir. Tapi jongjon ambariyang. Pilari teh tegesna nu saestu. Tah eta dangdanggulana. 517. ka urangna jasa nyebor. (*) 508. pedah Gusti taya bukti. 487. tapi ulah jadi sedih. 499. Urang bisa nganyahokeun. Bisi urang ngajadi susah. Paeh beunang diakalan. 494. 493. Ieu tungtik keur jalanna. Emutan perlu diasah. Padahal mah lamun dikakat disusul. Henteu ngampihan sikina. nganyahokeun nu nguntit. tangtu disiksa kubur. Milari Syekh Abdul Qadir. paeh moal boga obor. Mo enya aya hasilna. Lain ngan wungkul sakitu. 500. 502. 496. kotektak masing katimu. Ulah ngan wungkul carita. 490. Ari eta sambahiyang lima waktu. 512. teu panggih jeung dzatna Allah. Supayana dipikirkeun. Sarta tah dina komana. Naon pimaksadeunnana. Sagala ge bakal mati. di dunya hate malibir. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. Neangan anu mimilu. da bongan teu daek takbir. sing terang gawena ramo. sing kapendak bilih rugi. sagala rupa kamisil. 505. Da bongan teu diteangan. Tapi teu nyaho maksudna. Ku Idajil nu maturan. Kudu aya pameulina. Kanyeri beunang ditalangan. supaya ulah ngawagu. Naha iraha deui waktuna. cobian geura peredih. katimu bakaling jalmi. matak waktuna teh bongkor. Matak wajib terang ka Gusti. Asmarandana nu katilu. sanes pisang hayang masyhur. Jalanna kudu Mujasmedi. 514. Aya sapuluh buktina. Kumaha rek dipelakna. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. tangtu terang Nabi Rasul. Ulah ngan wungkul hayangna. cenah keur nyembah ka Gusti. Anu kasebat kinanti. Sembahiyang jeung pujina. Cenah mantuan keur dijalan. Eta teh anu ngabantu. Bisi beunang kacampuran. Mun suuk mah ngan cangkangna. Sadayana eta anu jadi lagu. Kudu ayeuna kasorang. tamba kesel ngantos lohor. weleh henteu meunang conto. ulah ngan saukur akur. Kudu nyaho gawe nu tujuh. Teu hasil kantun capena. pilari solat sajati.

Ibu Rama waktu tadi. saeusina tujuh bumi. Lajeng ngajawab rakana. Mung naha kuma bedana. Tina langkung panasaran. hijikeun masingna gulung. nu mimiti nganiatan. Tah kitu rai leresna. tina teu acan sisip. 4. 23. da maneh asal ti Aing. estu nyerep kana ati. meh bae cacap sawengi. Kitu deui sabalikna. Muhammad Rasulullahi. basana anu kauni. nganyahokeun heula dzatna. hormat tilawat ka raka. reh na rai kumalancang. nu matak urang di dohir. tangtu moal bisa balik ka asalna. 12. Hakekat Muhammadiyyah. moal aya sifat hurung. baralik deui ka Aing. hirupna sagala rupa. taya lian asalna teh ngan hiji. sanajan saterasna. dua tapi sing ngahiji. Syahadat Shalat teh misti. 21. 2. 18. fardhu sinareng wajib. basana ge dua rupi. cai jeung tiisna deui. nya Kangjeng Nabi Muhammad. jalanna maneh teh kudu. Kocap Raden Muslimat. dadamelan Maha Agung. ka Gusti nu Maha Agung. nyaeta nu kasebut. sakur nu boga Agama. panas ge pon kitu deui. jadi kaulana Gusti. balikna teh enggeus pasti. raina lajeng ngalahir. perkawis fardhu teh rai. Usshalli fardhu Isya. mugi engkang ulah bendu. jatining syahadat deui. terus bae dijawab sakuat-kuat.Sinom 1. 19. Ceuk raina nuhun pisan. dines fardhu atawa dines wajibna. lamun hanteu aya panas. dina pasal Sembahyang. Johar Awal eta nami. 22. 17. nyaeta iman sajati. ibarat panas jeung api. kamurahan Gusti Allah. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. fardhu bae nu kasebut. atawa kalebet fardhu. ka rakana madep deui. Ceuk raina aduh engkang. 15. sabab mun teu tingali. nya anu kasebat tadi. nyaeta utusan Aing. fardhu disebatna sidik. kapan Muhammad teh tadi. sasatna geus sa dzat. ceuk raina leres kitu disebatna. nu matak fardhu nyembahna. lajeng arangkat ka cai. ka asal urang sajati. Aing jeung Muhammad pasti. ka raina naros deui. moal aya Aing mun taya Muhammad. Dina hadist geus kasebat. atawa fardhu shubhi. ceuk rakana geuning eta. tuang leueut papayun-payun duaan. ku rakana teu di penging. upama urang teu bakti. sanes bae ka umatna. enya meureun dines wajib. liren dina tabuh opat. 6. raji’un saterasna. naha kalebet wajib. rakana sareng rai. wajib kudu kataringgali. kusadaya nu kasebat kaom Islam. boh Naraka boh Sawarga. parentahna Kangjeng Rasul. ngajadikeun alam dunya. ajeng marulih ka bumi. parentahna saha deui. 10. geuning lain ka Sawarga. sarawuh eusina deui. wungkul ka umat Jeng Nabi. kanyataan aya Aing. Kudu pisan tumarima. rukun nu lima perkara. salamet lahir jeung batin. bener . neraskeun Raden Muslimin. nu ngaran wajib teh rai. panarosna tacan tutup. teu Usshalli wajib shubhi. ibarat gula jeung amis. kana eta sajatina Iman tea. nu kasebut hakekat Muhammad tea. narosna masih kebat. Lamun hanteu bisa pulang. Eta tanda kanyataan. ibadah ka Maha Suci. moal lepat kitu pasti. pikeun ka sadaya jalmi. Enya eta kani’matan. Jadi hanteu tumarima. enya eta Sawarega. ka Gusti nu Maha Suci. Miwarangna Gusti Allah. tangtuna teh nyawa urang. bedana kaula Gusti. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. 24. kumaha dina Usshalli. parentahna duanana kacumponan. teu ibadah ka Yang Agung. ku rai tacan kapikir. wajib kudu pada weruh. wajib eta parentahan Gusti Allah. perkawis wajib kaharti. Mun geus yakin ka Muhammad. Muhammad ge moal bukti. dines mana mistina. anjalna unggel dalil. saur raka tangtu beda. 20. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. sinareng Raden Muslimat. wajibul wajib terasna. Inna lillahi kasebat. ieu teh wujud jasmani. wajib ma’rifatna pasti. kumawantun naros deui. eukeur mufakat bab ilmi. eta kasauran engkang. 3. jeung waina illaihi. pada naretepan shubuh. tapi teu pisah jeung Aing. sundana asal ti Gusti. ombak reujeung cai laut. ka sadaya umat Gusti. sadayana umat-umat. henteu aya luhur handap jadi papak. Ieu teh sambungannana. 11. ka asal maneh sorangan. pada dilakonan sami. isin na mah kang rai teh sakalintang. lamun teu aya Aing mah. 13. nganyahokeun kana iman. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. 8. kana dzatna Maha Suci. sabab Aing teu papisah. kudu ngalakonan rukun. 5. gulung ngajadi hiji. naha dina sembahiyang. notok ti Gusti Yang Widi. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. jalan turun urang rek ka alam dunya. Ceuk rakana mun can terang. Tina Hakekat Muhammad. kabeh umatna Gusti. 16. poma rai sing kaharti. Wajib pisan ma’rifatna. nyaeta utusan Aing. ka Aing geus tangtu yakin. supaya barisa mulang. miunjukna langkung ajrih. atuh jadi nyaruaan. kana dadamelan deui. parentahna Kangjeng Nabi. miwarang ibadah misti. supaya urang sampurna. tapi kudu jeung wajibna. da Sawarga mah geus yakin. kieu katerangannana. madep tungkul sarta ta’dim. atawa sagara hirup. dipigawena kujalmi. kudu balik deui misti. moal aya mun sifat seuneu ilang. fardhu basana teh geuning. parentahna Maha Suci. ari iman hiji Nurna Gusti. kantun eta fardhuna. Wa kawa ‘Idul Imani. awal akhir didamel ku Gusti Allah. basana maha fardhu bae disebatna. hakekat Muhammad tea. 9. tah kitu ibaratna. saparantos naretepan. dua-dua kudu paju. lima waktu sapoena. tapi kasadaya makhluk. Tina ba’da shalat Isya. da eta mah parentahan. wajib mun dina baba ilmi. yen kudu pada marafhum. 14. ka Aing kalawan yakin. Fardhu teh kudu lakonan. kudu nurut saur Nabi. 7. naha wajib naha fardhu. jeung Muhammad teu pajauh.

rada paur arek nyebut. Tah kitu ngaran fardhuna. kitab Qur’an digugulung. ulah lalawora rai. nyembahna ka Maha Suci. 31. tangtu moal bisa wangsul. nepi kana tahiyatna. sing sidik ka Maha Agung. diwenangkeun unggel Hadist. kumaha ti Kadimna. lebah mana ka sorangna. waktu urang memeh bijil. malah wajibna teh opat. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. paingan fardhu mah. ku kang rai geus kaharti. 28. saperti mungguhing istri. hayang erang timana eta jadina. Sumuhun saur raina. mung aya keneh saeutik. paalus-alus ibadah. dupi takbiratul Ikhram. kani’matan rama tadi. hiji nangtung nu utami. lebah waktu sakaratil. geus teu aya antarana. Ceuk raina naha engkang. 47. lungguh He teu salah deui. eusina teu diteangan. Kitu deui hal Sembahyang. matak seger karasana.gening unggel Hadist. 35. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. ibadah ka Maha Suci. hanteu wenang munggah haji. tadi Guru nasehat kabina-bina. nyebat keur shalat ka rai. dijudi-judi ku ati. kaopat lungguh geus pasti. Ceuk raina nya paingan. laguna diaranggit. fardhu nuturkeun pandeuri. moal kadinya balik. ari fardhuna mah rai. Salirana gogleran. kieu asalna the rai. teu bisa mulih ka jati. tatapi ceuk anu ninggal. lamun jalma nu teu kuat. geuning aqrob sareng wujud. saniskara hal ge rai. tapi aya oge hasil. hanteu aya gunana. eukeur ngalakunan wajib. rai maca Usshalli. upama teu nganggo wajib. sanajan hanteu milaku. sakitu eta wajibna. mangfaatna kana diri. disebut eta kang rai. Alif Lam Lam He nu tadi. dua ruku dongko ulah sambewara. da eta mah lafad tadi. kedah bae sadayana. ceuk rakana sidik sare’atna batal. lafad jenengan Allah.komo dina hal Agami. Sok rajeun kening di tuang. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. wajibna opat perkawis. nyaeta sagara hurip. aya keneh kaol kitu. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. jalan balik ka Allah. mun keur kotoran mah anging. sa’adatna waktu tadi. pasal wajib jeung fardhuna. aya wajibna opat. talunganan aya daging teu sambara. hanteu nepi ka mubadir. rakana ngajawab deui. nangtung rukuna sing bukti. 40. kang rai the keur midamel Sembyang. Kapan sidik Sawarega. terus aweh salam deui. geura kieu saupami. kaduana ruku teh huruf Lam awal. numawi tekad engkang mah. tina rasana syahadat. dirina diluli-luli. saparantosna di dhohir. kumargi hayang kaharti. jaba eta naon bae anu lumbrah. Alif Lam Lam He geus dumuk. geuning sakitu sirnana. ibarat kitu rai. 25. mangsa-mangsa teu tinggali. rek dipake jalan wungkul. nyatana nya huruf tasjid. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. pun engkang mah rada risi. Sujud Lam akhir nyatana. jadi kuat hanteu lesu. sujud lungguhna katinggal. aya deui nu can paham. Ibu Rama nalika patemon rasa. 44. pang ngaraos ni’mat pasti. jadi geuning eta sidik. hayang balik teh ka hirup. Geura mun bener wajibna. mistina urang teh kudu. perkawis bieu kaharti. ngadegkeung Asma Yang Agung. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. ngalakonan sembahyang. weleh bae teu kapanggih. 26. timana asal usulna. nampa rebu kani’matan. tapi nu kuat mah wajib. 38. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. Zakat ge ari geus nisab. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. raka’atna kitu deui. teu aya kaolan deui. Ilaihi saterusna. Na teu emut dalil Qur’an. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. kabeh jalmi ti Sawargi. sundana teh Maha Suci. 29. ka asal purwa daksina. dilenyepan disurupkeun ku salira. duh eta mah rai penting. sangeus aya dunya dumuk. naon anu jadi margi. 30. nyaeta huruf lafad. maca Fatihah anu alus. wajib teh geus tangtu aya. 34. kudu aenal yakin. 37. hanteu dirasakeun dalil. haying terang da meureun aya asalna. numawi engkang mah rai. Dina perkara wajib mah. moal katuang geus pasti. Atahiyat. hana rai tutuluyan. pasal sembahyang teh tangtu. Rakana enggal ngajawab. tetep moal samara deui. batal teu aya gunana. kapan kieu sundana. 43. Tapi sugan geus ugana. Kapan tadi Ibu Rama. Nomer tilu sujud tea. Rakana enggal ngajawab. ebog dina tengah bumi. tapi rai keur maca eta Tahiyat. nyatana ti ni’mat kitu. kumargi aya hirupna. Keukeuh ngajina kaluar. hayoh bae ngabeberik. 27. sakur-sakur nu perlu. Sembahyang lima waktu. eta mah Sawaregi. ka engkang rek naros deui. enggeus idin Maha Suci. Rakana lajeng ngajawab. mugi ku engkang piwuruk. sasat ngamulyakeun Gusti. wajib ma’rifat ka Gusti. naon tea nu . fardhu ibarat sambara. eta pasal Sembahyang. manusa di jaman akhir. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. lagam Mesir nu ditiru. tapi kanu disembahna. najan dina sembahyang. geus tangtu mubadir lapur. ceuk raina tangtu moal. nu teu nisab mah teu misti. kajeun teuing dina ati. 32. dina shalat lima waktu. 33. kudu ngucapkeun misti. 46. kapan eta mah rasiah. saperti maca Fatihah. ulah dikira-kira. wajib teh nu pang dinesna. wajib ibarat daging. ngahariring lagu pucung. kumaha asalna deui. hantem asma nu di aji. lamun maneh nyembah ka Gusti. Mung eta Asmana Allah. 41. 45. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. nangtung teh nya huruf Alif. 36. nyaeta dzatna Yang Widi. eta perkawis Sawargi. Nyaur deui Den Muslimat. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. nyaho kana dzatna Gusti. rai paparin mangarti. jalan rek ka dohir. sambara mun teu aya daging. kumaha ceuk anu ninggal. 39. moal samar puguh yakin. mung rasana kurang ngunah. sabab kitu kudu pikir. sangkan ulah ka jongjonan. 42. ceuk raina nuhun parantos kapaham.kitu deui. Wanahnu aqrobu uni. jeung Min hablil warid deui.

Dzat laesa kamislihi. nu betah di alam dunya. Beurang peuting teu papisah. nyatana geus puguh. Ceuk raina nuhun geus kaharti. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. eta kitu kajadiannana. anu teu bias balik the. moal bisa balik ka Haqullah. sanajan. Anu matak rai sing kaharti. nya atuh tetep di dunya. ruksakna alam dunya. malah jumeneng Bupatos. kana Haqul Adam. tah geuning rai nyata. lamun malim maung. biasa cara nagara. ditetepkeun pikeun panjarana. tetep didunya ayana. nagarana pada mafhum. kana maung sareng monyet. nu ngalanggar parentahna. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. ceuk rakana Alam Dunya. sabab tadi geuning kitu. 49. malim bagong jadi babi enggeus pasti. 54. Sabab ieu alam dunya pasti. salegana ieu alam dunya. atawa nitis-nitisan. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. kakawasaan Yang Agung. meureun rai ge sok mendak. lobana ka dinya kitu. nyebutkeun Allahu Allah. angin pon nyakitu. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. nurutan tekad Idajil. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. paehna sok jadi macan. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. 62. ayana di saban jalma. Lamun asup ka manusa geuning. meureun sadaya ge terang. jadi alam tangtu. Da Wali mah sampurna geus pasti. enggeus dina Haq na Allah. henteu keuna ku ruksak. Dangdanggula 50. 65. yen nu hanteu ma’rifat. ngabedega ngarahayat. jadi badegana deui. rajana teh geuning sok disebat. yen teu bisa wangsul. ka nagarana siluman. 61. sagala enggeus ditutup. ngan tetep rasa teu geunah. rahayatna rebu-rebu keti-keti. jelema anu maraot. Sabab dina waktu sakaratil. naraka seuneu jeung poek. lamun aya pekewuh. Idajil La’natullahi. sabab tadi koncina teu kapanggih. marakayangan tangtu. ceuk rakana hirup urang. 55. eta kawasana Gusti. Anu matak wajib sing kapanggih. utag-atog taya jalan. Timbanganten nu kawarti. Kapan eta Embah Dalem tadi. tetep di jero naraka. sakalintang percaya rai. raina lajeng nyaur. anging iman anu ditampi. anu kaliwat tiisna. rai oge tacan terang. enya eta dina Walyaomil akhiri. lawang Akherat teu tembong. dina luhur Gunung. jero Naraka. jadi sakur anu aya. dzat Maha Agung. pasal eta nyatana Haqullah. ari nu aqrob jeung urang. Kitu deui mun nyawana jalmi. Ka manusa jeung ka hewan deui. kuma kabeukina tadi. lawang Akherat teu muka. ceuk cariosna asalna manusa. Haqul Adam nu kasebu. meureun rentul Maha Agung. nu ngaran Haqullah tea. kantun nu hiji tacan ngartos. pangbalikan manusama’rifati. tunggu kiamat dunya. cara waktu manehna di alam dohir. anu matak kedah diteangan. nu di la’nat ku Yang Agung. Raden Muslimat ngalahir. nya eta alam . malim buhaya ge nyata. naon eta saur rai. supaya balik ka hirup. Idajil kapungkur. lawang dunya geus dikonci. asup kana engon siluman. rasa rebu taun. ngajadi seuneu sakabeh. atawa menta surutu. ku Allah anu kawasa. raja siluman didinya. bet aya di Gunung. ka dzat Maha Agung. kanyahona keur didohir. sumawonna asup hanteu bisa. aya nu ngabawah prentah. tetep hanteu bisa asup. anu mawi rai poma. bari tunggu-tunggu. tara kapanggih. keur ngahukum Idajil teh. geuning ayeuna buktina. sabab ari Wali mah. kakurung keneh ku dunya. moal bias rek nyebutkeunnana. 63. sok geuwat harajat. sareng panggang lele tea. di Gunung Gede Cipanas. tangtu bareng di naraka. 64. sabab sidik aya nyatana nu yakin. imankeuneun arek maot. sabab upama teu terang. ku rasa kangeunahan. sifatna hirup urang teh. jadi rajana siluman. jeung jadi Naraka cai. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. jeung teu bias paeh deui. kantun eungap anu aya. salanggengna henteu kacampuran deui. tina ku bakating nyeri. sangu punar kitu. sasat jadi rahayatna. 53. nyaeta dzatna Yang Manon. tetep moal pupus. 57. aqrobna jeung Maha Suci. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. elingna satuhu. ngagerebeg bari barang penta. nurutkeun ilmuna kitu. ceuk rakana aeh rai. kakawasaannana Gusti. nya asup ka dinya deui. tangtos balik deui bae. nya atuh jadi bangsana. kana onom atawa ka alam jin. poma ulah rek kaliru patekadan. hirup Allah nu langgeng pasti. 58. mun yaktos aya di diri. sok surup sinurupan. 60. poek tina bumi tangtu. sarta langgeung geus tangtu. eta oge nyawana manusa. sasalad jalma garering. ka Allah nu Maha Agung. Saruksakna ieu alam dohir. Kapan eta utusan Yang Widi. nu sok sedep panggang lele. 59. 56.aqrob jeung wujud urang. kapaksa roh Jasmanina. baroraah bias ngomong. enya eta Hakekat Muhammad tea. menta cikopi nu lekoh. jatining kasampurnaan. ngajadikeun sagala Naraka. tangtu nya balik kadieu deui. sasat nu embung balik teh. 52. 48. lain eling ku carita. Gusti Maha Agung. pantes moal bisa mulang. Jadi tangtu rahayatna pasti. naon nyatana anu bukti. Naha urang rek lumpat kamendi. 66. anu masih keneh ayana di dunya. sing ma’rifat kana dzatna Allah. bagong atawa buhaya. ka asalna kapungkur. 51. Kapan tadi Gusti Allah.

ulah sok elehan teuing. didinya marunggonna teh. 82. Haqul adam mah geus tangtos. 84. roh Jasmani tacan terang. den Muslimat lajeng nyaur manis. 67. karasana panas geus pasti. paehna anu kapaksa. anu bakal ngajadi teu ngunah. cai tiis rasana. Den Muslimat lajeng nyaur deui. numatak bedas kalangkung. lebah dinya enggeus pasti. sumawon parentah Allah. lawang Akherat teu muka. nyarioskeun dzat Maha Suci. getih balik deui tangtu. nu di dahar ku urang teh. ayeuna mah atuh . tah kitu gunana. baham bisa cacarita. ngajadikeun alam gaib. alam antara disebut. masih keneh tacan aya nyawa. Eta kitu kajadian jalmi. kapan tadi asalna ge. jadi salamet bawana. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. Ti dunyana manehna geus indit. nafsu nu sok narik hade. Enya eta sifatna teh getih. mawana eta nu tilu. enya eta lafad Allah. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. pertanda aya hirupna. keur masih dina Haqullah. teu ngeunah pon kitu. 68. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. ayeuna wangsul kapungkur. panon ge bijil awasna. nu tadi tacan dijawab. getih teh eta geus tangtu. anu ngajadi alam teh. meureun ku rai karasa. sabab henteu rasa papisahan. ayeuna gaduh piunjuk. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. nu mawi make sakarat. jadi dedemit siluman. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. pasal Haqullah nu tadi. Mun ku rai can kapikir. ku rai tacan kapaham. sabab basana ge dua. Lami-lami eta murangkalih. 79. geura bae titenan. sasat aci alam dunya. 81. resep ngadu resep lacur jinah maling. atun nya Naraka tea. 87. Hakekatna Adam tea. buktina teh molotot jeung larak lirik. moal rek kabaud. pasal eta parantos kapaham. 78. naon nyatana di badan. Sawiyah katiluna teh. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. sifatna getih kitu. alam antara disebut. dina pasal huruf. kumaha sangkanna punjul. jeung Allah Gusti Yang Manon. deukeut jeung nu iman pasti. ceuk raina naha beda. tah geuning eta geus aen. Cauk rakana lamun tacan harti. jeung ngajujur kasukaan. bibit dunya kitu. saprantos lebet kadaharan. narikna ka alam dohir. jeung ngagedekeun Amarah.antara. kana asalna dunya. 71. ari nyawa mah geus tangtos. Mutmainnah nafsu nu suci. saur raka tangtu beda. nyawa sareng hirup. roh suci kasebatna. naon kanyataannana. Kapn bukti geuning anu mati. jadi hirup suci tea. 77. Ari sifat hirup mah kang rai. datangna ge ti pandeuri. sumawonna aya nafsu. jadi tempat setan la’natullah. mimiti rasa teh bijil. bumi poek tangtu. nya didinya sok nembongannana. rai masih keneh bingung. Jadi iman sabeurang sapeuting. roh angin pon kitu deui. nyaeta nyatana Nur. hirup Allah anu sakalangkung suci. atuh pantes moal bisa. nuhun parantos kahartos. nya rasa sareng nafsu. nyawa kasebatna rai. sabab sieuneun geus tangtos. geus Wahua Ma’akum. hirup mah kapan geus aya. dua geus ngagulung. teu kuat eleh loba. di badan sakujur. sababna pang urang kitu. anu matak dijero beuteung geus usik. nyaeta ngaran nafsu. karepna kasukaan dunya. enya eta aci kadaharan. nu jaditeh roh Jasmani. tina bakating khusu. tadi memeh aya rasa. 73. moal daek ngagoda rancana. 74. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. anu kalangkung kotorna. 70. nya buktina katuangan. anu hanteu kapanggih. asal tina aci-aci. 85. leres percanten kalangkung. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. sareng Haqul Adam tea. Haqna Allah tetep hirup urang. nya neda tawakuf bae. anu maot teu aya getihna. 72. getihna ragrag didinya. sabab beresih lakuna. ka Akherat masih tacan datang. Ririwana hanteu salah deui. ku nafsu nu goreng tea. kahalangan ku alamna. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. rasana panas geus tangtu. Lami-lami tuluy bijil deui. 76. enya eta sifat cahya. nu Murba ka wujud urang. anu didahar ku urang teh beurang peuting. da ngajadi alamna the. kaayaan dunya kitu. anu mawi taya raos. jeung asal. taya tiis taya panas. 83. nu matak urang wajib ma’rifati. lian ti nyalindung. roh bumi seuneu banyu. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. panarosan jisim abdi. aci seuneu jeung tanah. hakekatna di badan urang pribadi. angin pon nyakitu. malah-malah sifatna ge beda pasti. sarupaning naon bae. Malah dina gujragna ka dohir. ngan saukur bisa balikna teh pasti. hirup kalawan nyawa. Jadi eta nafsu tilu tadi. 75. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. Dunya ieu bumi seuneu angin. Lami-lami setan tangtu nyingkir. yaktos pisan eta Mutmainnah. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. anu tadi saur engkang tea. raina lajeng ngawalon. kahalangan kitu. 69. hayang seubeuh nyatu. sangkan kuat salawasna. taya angsu-angsu acan. Alif Lam Lam He timana asalna deui. enya bae eta can dijawab. meureun sadaya ngaraos. waktu keur dikandung. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. Ceuk rakana aeh engkang lali. hayang naon hayang naon. 86. alam Barjah kesebat nami. pang ayana Lafad Allah. Barang enggeus kacampuran getih. Den Muslimat teras nyaur deui. nu ngajadi alam barjah tea. lahir batin moal rek manggih balai. 80. siga anu neangan jalan. bukti langka anu iman. remen sok kabaud. ceuk rakana taya akal. nyalindung ka dzatna Allah. enya eta Amarah Lowamah. kahartos sareng karaos. seuneu dunya mah tangtu. lami-lami ka bulen ku sifat getih. sadayana bieu saur engkang. nya kitu mo salah deui. cepil ge bijil danguna geus pasti. mun ngelmuna tutug. tina rasa nya bijil kahayang. mun aya nu pupus. ciri teu katimu. nu mawi hanteu katinggal. nya eta alam antara. ngarasa aya ngeunah. asal keur dina Kadim teh. taya dangu taya tinggali.

jeung Illa Wujudika. awalna eta geus pasti. hiji ngaran Narun. kaca panghalangna tea. sareng He na rai kitu mun teu harti. kalangkangna tangtos bae. naon nyatana anu dumuk. nya paingan kitab enggeus nyebat. sabab Aing Nafi Isbat. Kapan ari ngelmu rai. kangjeng Nabi Rasul. kudu keur nyaring mistina. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. kalimana sareng anjeuna pribadi. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. Imamna opat tangtu. kaduana Hawaun kasebat nami. kalimana Johar Awal. dzat nu Maha Agung. Panon poe teu matak jadi balai. dzat hartina kanyataan. sing ulah ngajarentul. kajaba dina sare mah. bisa ngailangkeun jasad. atawa konci panyorog. 90. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. urang kudu ma’rifat ka asal. sabab sakitu bibitna. sarawuh eusina kabeh. tambah deukeut tambah raos. Takun Wasilan terasna. nya eta Mim He Mim Dal. nyatana tasjid tarekat. tapi weleh teu kapendak. cahya beureum sifatna. tangtuna enggon Naraka. nu opat teh Alif Lam Lam. sarawuh eusina deui. ngajadi seuneu hurung. rai sakalintang bingah. ku sorotna Maun anu putih. Ceuk raina teu kinten kaharti. 91. dina Hadist ge kasebut. 100. matak ngaruksak ka urang. nya eta Alif Lam Lam He. Hanteu kahartos ku pikir. ulah boga rasa aya. enya ieu buktina the. Nur Muhammad nu kasebut. malah lamun dideukeutan. tina Enur anu opat perkawis. lamun teu make tarekat. geus ngagulung moal geseh. anu panas teu salah deui. babakalna alam dunya. cahya hideung sifatna teu salah. sareng dzatna Maha Agung. 107. teu kaluar ti asmana Allah. enya ieu buktina wujud jasmani. Ahadiyat sareng Wahdat. supaya boga pikiran. jeung sifatna sumawon asmana. hanteu aya pependakan. cahyana nu hideung mulus. nya anu jadi bakalna. 106. Henteu pisah dzatna Maha Suci. jalan ma’rifat teh kudu. asal asma tina cahya. najan wujud teu kaemut. da lebah sare mah poho. lamun maneh saestu. burak heula wujudna. Sungsum tulang daging sareng kulit. Saur raka moal manggih. teu make tasjid mah luput. aya ieu cai dunya. Kitu ibaratna rai. Adam jadi gulung. sasat Allah jeung Muhammad. asalna tina dzat sifat. geura bae didunya ge geuning sidik. lafad Allah sadayana. 99. ku asmana kitu. Johar Awal kasebatna. rai sakalintang bingung. 94. kalangkang jadi Naraka. anu jadi hahalang ka Allah. Sabab eta bibit nu kumelip. dina Hadist kacarios. sumawonna alam dunya. pasal kaca can ngahartos. Saupami sorot Matahari. dina keur waktu sare mah. Saupama naek kana pasir. da sanes kitu jalanna. eta teh siloka wungkul. teu jadi lafad Muhammad. mindingan kana dzat tea. lumbrah geuning kitu. Laa Hijabbaka kauni. 92. Waktu oge geuning lima deui. 101. anu jadi hijabna ka Allah. opat rupi kalima caangna pasti. sakabeh asal ti Allah. ari nu katilu. Anu matak aya huruf dalil. Kantun anu kaopatna deui. sifat rupa eta hanteu salah deui. sahabatna geuning opat. nyaeta Adam hakeki. ibarat lafad Muhammad. eta asmana Yang Widi. cahyana bodas hanteu salah. hanteu patarengga deui. Gunung luhur bet tambah tiisna. da dunya mah kalangkangna.hijab ka Gusti Yang Manon. asalna teh lafad Allah. kapan geus aya patokan. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. jalanna tina tarekat. . tah asalna ti dinya. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. anu kasebat Af’al Gusti Allah. tah sayaktosna tidinya. jadi tasjid kitu. lafadna geuning kitu. hakekat Muhammad tea. tina dzatna Gusti Allah. hanteu aya terekatna.mangga. mere upami ka jalmi. balik deui ka alam dohir. ka opat bumi anu nyata. Sanajan bisa ninggali. 89. rai mun can mafhum. Gusti Maha Agung. cahaya anu beureum eces. Katiluna Maun eta nami. 97. cahya koneng sifatna. didinya hanteu ngaraos. hayang nyaho ayana Aing. Caang padang sifatna geus pasti. wujud reujeung bumi langit. 105. ayeuna kakara sidik. namung aya saeutik anu samar. Srangenge alam Akherat. kalima caangna. sanajan di Mekkah oge. hanteu katepi ku akal. hanteu sah kanyahona teh. kalimana Panon poe. dihalangan ku sahiji kaca. geuning buktina kitu. sangkan ulah kasarung. saurna teh Gusti anu Maha Suci. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. yen tujuh langit bumi teh. najan rukun anu lima perkawis. boga wujud rawuh dunya. Lian eta wujud maneh eta pasti. euweuh anu jadi hijab. 103. sanajan Gusti urang. tetep lima huruf. 88. kumaha nya akalna teh. geus saädzat anu tilu. cahya koneng sifatna. sifatna ngangliputina. sorot Hawaun geus pasti. teu iman-iman acan. Fafnin ‘anil Wujud. ulah arek jauh. alam dunya anu dumuk. Turobbun kaopatna teh. tina padang bijil kanyataan. dina palebahan eta. Aya seuneu ieu alam dohir. huruf Allah aya opat rupa. nya eta Asma Yang Agung. bijil cahya opat tembong. 95. 102. teu beda jeung Kadimna. naha tina bibitna mah. kieu usul asalna. kalimana Baetullahi. Ceuk rakana anu mawi wajib. dzat sifat sarawuh asma. tah sidik geus opat rupi. 108. rakana deui ngajawab. Ceuk raina bingung teuing. di angliputi Yang Agung. sadaya anu kumelip. 96. eta mah palebah sare. 109. Saur rai ayeuna mah harti. bisa jadi tutung. kaduana angin kitu. ku sorotna Narun hanteu salah. 98. 93. katiluna Wahidiyat eta nami. Asmarandana 104. ilang ilmu ilang rasa. nya eta anu bieu teh.

129. keur cageur keur gering komo. hanteu bisa walakaya. 115. badanna geus ruksak kabeh. 121. Asal geus ma’rifat jati. eling bae salawasna. henteu weleh . Iman kana Parentahna. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. kudu ngalokonan rukun. sareat ka tarekat teh. bibitna sagala rupa. kudu dicarios bae. tarekat sareng ma’rifat. Sababna enggeus ngahiji. hartina ninggal dzat Allah. 113. nu henteu diwaktu-waktu. Mim the nya sirah urang. sabab eta mah Agama. anu sakitu suhudna. naha bet aya rasiah. dina keue aya halangan. Ceuk rakana pasal tasjid. geus teu bisa walakaya. ku awas panon atina. kusabab geus kana ilmu. mun prakna tah kudu kitu. 137. Mim akhir bujal manusa. rai masih keneh helok. kudu daraek ibadah. kudu nurut kitab Qur’an. teu jauh sareng dzatna teh. kudu ku awasna kalbu. Sumawon Iman ka Allah. tegesna babar sapisan. moal samara moal hilap. Iman mah geus tangtu terus. ceuk rakana moal pegat. Mimiti Ru’yatullahi. Ngan karek asmana badis. tanda-tanda elingna teh. da ari sareat mah. 140. rukun Islam anu lima. tah dalil eta saksina. kahartos Mim He Mim Dal. rek eling ka Maha Agung. ceuk rakana tangtos bae. teu acan pisan kapaham. can ditarima ku Allah. 119. engke di alam Akherat. He dada manusa estu. ayeuna mah moal samar. Mun kitu kafiran pasti. Sarat sah nyembah ka Gusti. Kaduana Iman deui. 127. sidik ku panon kapala. laku ucap anu aen. tapi sahna eling kudu. 128. Jadi geus kaluar garis. 122. cicing leumpang diuk nangtung. nya meureun nyasab jadina. sunat farduna sakabeh. Imanna eta geus tangtos. urang ninggal tanah Mekah. buktina pasuhud-suhud. da teu kudu ruku sujud. rupana wujud manusa. Teu Iman ka parentah Gusti. hanteu beunang lalawora. Tapi dina waktu gering. kana parentahannana. 136. mangsa bodo Gusti Allah. dina salira urang teh. parentahna Gusti Rasul. jalan tuduh Agama. kudu papada duaan. Raina ngawalon deui. sabab rasiahna guru. Naon nyatana di diri. 111. paeh samemehna wafat. Raina lajeng ngalahir. kakara bisa kasusul. mung engkang moal tiasa. rukun Islam anu lima. 112. najan nepi ka ayeuna. ti dunya teu meunang salah. kana dzatna jeung sifatna. atuh rek eling ka naon. Rakana ngajawab deui. sanajan badanna ruksak. da engkang bubuhannana. nyarita pasal ieu mah. geus tangtu rai aya mah. da can nyaho ti tadina. lafad Muhammad eta teh. salawasna moal pegat. lain hukumaneun jalma. kahiji Iman ka Allah. teu meunang aya rasiah. perkawis Iman ka Allah. jeung buktina nu diditu. perkawis lafad Muhammad. geus tepi ka asal Qur’an. Allah nu pikeun ngahukum. naha Iman ka saha. da geus teu bisa hudang. Bari leumpang bari cicing. Fidun’ya anu kasebat. 123. kana rupa Mekah kitu. eling bae hanteu pegat. rek eling ka parentahna. muga ku engkang diwejang. mung tasjidna tcan disebut. Dupi Iman hiji deui. 139. Bener mun dina Agami. tah kitu rai nyatana. boh salahna boh benerna. persasat nuduhkeun jalan. aduh engkang nuhun pisan. dina nalika cageur mah. kitu eta ceuk dalil teh. kumaha mun geus teu kuat. Kapan geuning eta bukti. ngalakonan Sembahiyang. sabab teu aya cirina. rakana enggal ngajawab. keur kapercayaan kitu. ulah kapambeng ngawuruk. geus Wahua wama’akum. anu kudu dilakonan. ngan kudu menerkeun laku. bagian ilmu eta teh. sanajan dicipta-cipta. kantun Iman anu ka dua. Agama sareat tea. 120. nya Marotan Wahidatan. kapan dina Hadist oge. lakonan sakuat-kuat. Teu aya gunana jalmi. 124. kapan aya ceuk Hadistna. nyawana teh kapidangdung. perkara nyaho ka Allah. pipilueun ngahukuman. 118. kieu rai mun can terang. naon kanyataannana. 130. kudu bae dua-dua. Raina ngawalon deui. da hanteu kudu jeung praktek. nyaeta eling ka Allah. keur ibadah ka Yang Agung. nepi ka rek maot pisan. Tapi kade salah ngarti. 131. dina keur nalika jagjag. batal haram jeung makruhna. lain kudu sapertos. keur wujud taya halangan. atuh teu Iman mun kitu. lakonan waktu lima teh. hiji Iman ka Yang Manon. keur pikeun sarerea. kang rai nembe mangartos. teu bisa balik ka asal. jalanna tina tarekat. 138. Ari hakekat mah rai. 133. lamun ngelmu tacan kitu. 132. sumawon ku sareat teh. 126. Ari geus katimu tasjid. Sasatna kedah papanggih. siang wengi reureujeungan. kana parentahannana. Iman teh urang pigawe. Gusti Allah nu kawasa. eta dzatna Gusti Allah. aturan amal ibadah. paeh henteu reujeung Iman. kabeh kudu pada terang. sareatna hakekatna. saperti ayeuna urang. sidik henteu mangfa’atna. ka Allah mah sanes kitu. atina teu daek nyaho. kalawan ma’rifat heula. teu acan katinggal ku soca. 125. Raina ngawalon deui. lamun teu acan paamprok. nya kana dzat sifatna. weleh geuning pasalia. Dal teh suku enggeus pasti. Qur’an Nul’adzim kasusul. mung aya deui pihatur. nuhun Alhamdulillah. raina lajeng ngawalon. Kapan ari Iman rai. teu tiasa ngalakonan. jadi linglung rarasaan. Iman kanu marentahna. sababna tacan ma’rifat. anging Allah nu uninga. aya dua perekara. ku rai tacan kaemut. kanu baris disembahna. Mereskeun jalan Agami. nu katinggal ku sadaya. Numatak urang mah rai. 116. 114. wujud teu bias migawe.pamuka lawang Akherat. bagian ahli sareat. masih keneh bias nangtung. teu ku lisan-lisan acan. kumaha arek elingna. Tapi kudu bisa mati. dina wujudna manusa. atuh meureun poek bae. anu parantos diwejang mah. 134. sadirina-sadirina. lain perkara Agama. panutupna lawang dunya. sabab kumaha rek Iman. 110. 135. hanteu ngarasa papisah. 117. pikeun kayakinannana. rai parantos mangartos. Antal Mautu Qoblal Mauta.

Gusti Usman nu nulis teh. moal taklid moal bohong. Dicarios ku Jeng Nabi. margi kahartos percaya. . bade tumaros ka engkang. awal akhir dicarios. sabab manus amah mohal. 147. mimitina ti Nabi Adam. 153. nu matak hanteu disebat. ayeuna mah moal samara. geus sumurup kana kalbu. nyaeta kana manahna. pasal ka dalil Qur’an teh. ayat-ayat nu kasebut. dina badan sakujur teh. ngan dika Gusti Allah. sarua pada utusan. ibarat nyebatkeun cau. nu parantos kalakonan. Ceuk rakana bener rai. 155. lalakonna dicarita. disebatna Kalamullah. Sareng kapan saur Hadist. 163. dalil mah nu heubeul tangtos. tapi aya deui kitab. kudu buleud nya percaya. ngadak-ngadak anjeuna teh. Raina ngawalon manis. bisa balik ka asalna. pangandika anu anyar. terus disaurkeun pisan. pangkat Nabi kasebatna. hal eta kitab nu opat. nyarioskeun geus akhirna. Hadist bae disebatna. kitab Injil katiluna. sareng ngajadikeun makhluk. sasaur-saur Jeng Rasul. bade tumaros ka engkang. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. hanteu naros ti manusa. teus nepi ka jadina. Kedah geus di dahar misti. sabab Ijnil Toret Zabur. nya eta nu anyar tea. Maparin caangna ati. ka Kangjeng Nabi Muhammad. ngadamelna Injil tea. sanajan nu teu acan. Tapi naha Kangjeng Nabi. nepi ka akhirna pisan. tapi kieu bedana teh. 156. seja diestokeun pisan. pangandika anu anyar. kana kadimna Jeng Rasul. 148. 162. Kapan sidik Kangjeng Nabi. 158. naon kanyataannana. tah eta naon nyatana. bibit nurunkeun manusa. nya nuhun Alhamdulillah. jeung teu nulis teu papan. Teu huruf sowara deui. bet sagala uninga. nyatet saur Rasulullah. kaduana kitab Zabur. Saha nu mere warti. 142. Mung ayeuna aya deui. lantarannana ti engkang. 160. Ari sundana teh Hadist.nerangkeun yen Maha Agung. 168. sapertos Jeng Nabi Isa. turun ka para Nabi kabeh. sabab ngandikana Allah. hanteu percaya ka Qur’an. nyaurkeun sadayana. 164. di badan urang sapata. kitu deui Zabur Toret. nu aya salebet Qur’an. rek naros rai ka engkang. rai masih keneh poek. 169. 150. 145. tunggal utusanna Allah. hanteu aya papadana. dalil mah Qur’an nyatana. yen eta Kalamullah teh. Qur’an teh damel sahabat. kakara bisa kasusul. sagala pangakuan. kieu rai mun can terang. margi rai tacan ngartos. 166. dalil pangandika Allah. 144. Ngalahir deui kang rai. dalil pangandika Allah. 151. eta teh nyaurkeun naon. mani cirambay socana. 167. ngan cumah maparin caang. memeh aya awang uwung. kana Qur’an Nul’adzimna. percayana masih mangmang. rai aya kadar ngartos. Terus kan Nur Jeng Nabi. kapan Jeng Nabi Isa ge. Barina ngalahir deui. Ditetepkeun bae Hadist. yen eta pangandikana. anging ku terbitna hate. tina Johar Awal tea. rek nyaritakeun rasana. kaluar ti Kangjeng Rasul. kabeh aya dina Qur’an. kufur kafir kasebatna. moal robah patekadan. bakating tina karaos. 157. 146. Tah kitu ngandikana Gusti. kapan sidik caang eta. Jadi ngandikana Gusti. Raina gumujeng manis. yen eta dalil Qur’an. sanajan Saumur hirup. 141. kapan make huruf eces. kumaha da can karaos. Terus Babu Hawa deui. pangandikana Yang Agung. nu ka anjeuna miwuruk. kalintang abdi sesahna. meunang nurun tina Qur’an. 143. nyarioskeun ti awalna. nu muruk bangsa manusa. nu matak teu ku sowara. hanteu sami sareng Qur’an. Allah anu Maha Agung. rai mah ku hayang dumuk. naha bet dibeda-beda. moal arek asa-asa. Saha jalma anu mungkir. nyaritakeun rasa cau. padahal Nabi Muhammad. tah kitu rai sababna. tah kumaha bedana. boh amisna boh kesedna. kapan geuning eta Qur’an. bray bae sagala terang. hate masih kalangkabut. Sajarah anjeuna pasti. malah sumpingna tipayun. hanteu arah engon kitu. dalil pangandika Allah. kakara sah pangakuna. malah basana ge Arab. 165. nu teu huruf teu sowara. anjeuna enggeus misaur. Rakana ngajawab manis. nyaeta kiamat dunya. teu kocap aya guruna. tapi upami percaya. nyariosleun Wal Awwalu. geus nyayang kana sungsuwam. jol tiasa sasauran. tina kalangkung karasa. jadi anjeuna mah notok. teu aya nu ngawartosan. sadaya hanteu kaliwat. boro-boro nu geus tembong. sanajan aya hurufna. geuning kitu asalna. teu acan tetep mikiran. teu aya anu kalarung. hakekatna di urang. 171. caang padang narawangan. 154. Padahal Kangjeng Nabi. tapi Kangjeng Rasulullah. unggel dina lebet Qur’an. Geura dangukeun ku rai. sagal geus kauninga. utusan Allah ta’ala. ulah ngan ukur basana. kapan Qur’an mah eusina. Mung ayeuna aya deui. nyaeta Nur Muhammad. Sieun jadi kufur kafir. 170. bibit nu kumelip kabeh. ku salira anjeuna teh. 161. naha ari Nabi sanes. naha bet hanteu disebut. kapan sami pangkat Rasul. saheulaeun Nabi urang. ngajadi alam dunya. kitab Hadist anu tilu. sapertos Jeng Nabi Isa. hanteu sowara huruf. boh kesed boh amisna. yen bakal kitu jadina. Sadayana jol kaharti. sumawon make huruf teh. geuning naha teu disebut. kapan kedah sareng sahna. teras dicatet ku Usman. kapan teu daya teu upaya. Tetep disebatkeun Hadist. margi Hadist enggeus nyebat. ka sahabat nu opat teh. hiji ngaran Toret tea. bener teu nganggo sowara. lahir batin geus kamafhum. kang rai hayang terang. manusa kedah kituna. nanging ti Allah ta’ala. midamelna Injil tea. bisa nyaritakeun kitu. Kaopatna Qur’an nami. nyaurna ku basa Arab. 149. sakur piwuruk engkang teh. sumawon make huruf teh. nepi ka kiamat pisan. 159. tapi eta dina Qur’an. naha ari Nabi sanes. tina Qur’an Nul’adzim teh.reureujeungan. 152. nya jadi kitab Qur’an.

Tanda bedana Yang Agung. hartina teh Allah beunghar. langgeng teu keuna ku ruksak. sifatna hirup kang rai. najan alam dunya rai. lami-lami eta soca. saparantos barang tuang. Qur’an mah pangangseu rai. barang enggeus lami. 191. teu butuh kunu ibadah. keur waktu gurujag lahir. aya nu geus jadi bujang. 197. Raina Lajeng ngawangsul. da kitu kersana Allah. tah eta nyatana Qur’an. nyieun sarebueun kali. sifat Goniyyun ceuk Hadist. ngersakeun Gusti Yang Widi. sanajan kersana Allah. cepil kaluar danguna. anu tiheula ayana. lamun hawadist teu ruksak. 179. teu elat-elat nu bijil. sanyatana dina diri. Allah sifat Baqo pasti. Pasal dina pangkat mahluk. reujeung sakabeh hawadist. jeung daikatul mauta. sinarengan aci cai. teu butuheun kunu ngaji. hiji pasal nu can harti. ayeuna baris didadar. sarebueun alam dunya. kabutuhna Maha Suci. 188. kanyataan dina diri. aci seuneu angin tanah. kana ati tuang rai. ari keukeuh-keukeuh teuing. kalebetan aci. ceuk engkang mah anu yakin. lamun aya keneh pambrih. Malah dalil oge nyebut. Sifatna nafas geus tangtu. tangtos aya sabab tadi. upama jalma teu wafat. ka sakabeh anu anyar. Meureun ku rai kamafhum. pinuh temen ieu bumi. Ceuk rakana mangga atuh. Naha matak naon atuh. nyaeta nu ngaran Hadist. 185. sundana teh eta dalil. pasal tadi Gusti Allah. Ngan butuh teh ku wujud. 181. dalilna teh Qulu nafsin. aya deui nu can harti. Naon maksadna Yang Agung. mo hilap saumur hirup. Ayeuna gaduk piunjuk. ti barang gurujag dohir. Nafas mah geus jalan terus. akhirna oge teu lepat. eta hanteu salah deui. naon nu jadi sabab. yen sakabeh kudu mati. aya deui nu can paham. 176. 203. 177. Numawi Qur’an disebut. make mere katetepan. baham ge bisa wawarti. aya nu geus aki-aki. Allah geus maparin jangji. Mung awon teu kapiunjuk. paninggal sareng pangucap. Saur rai lamun kitu. 198. 206. Pendekna sakabeh makhluk. 186. Rakana walon jeung imut. kasauran teh bet yakin. pasal kitab anu opat. nu karasa sareng bukti. nya danguna jeung tinggalna. katuangan warna-warni. Aya orok-orok pupus. Rakana engal ngawangsul. da moal enya mubadir. naon margi teu sarua. tina kaluat si Bijang. kanyataan dina badan. nafasna mah ongkoh bijil. mun ngan sakitu sababna. ku engkang kedah di dadar. sidik pisan jeung buktina. sarua jeung Maha Suci. panon teu awas ninggali. disebatkeun awal akhir. Tapi kabutuh Yang Agung. nandakeun butuhna Gusti. 194. hanteu meunang nyaruaan. taya kabutuhna Gusti. sanes nu sifat kawasa. cepil teu aya danguna. sakumelip tujuh bumi. 192. kieu rai mun can harti. teu butuheun ku Ulama. asa kabireukan teuing. sugan kieu kersa Gusti. rehna dina umur jalmi. ku rai hoyong kaharti. sakebeh awak-awakan.Kinanti 172. moal datang ka teu jadi. najan seueur nu dipeuncit. perkawis pang Gusti Allah. rai enggeus lieur teuing. atuh lamun kitu Gusti. pangdangu anu kahiji. leres mun kitu kaharti. tah kitu sababna rai. Raina enggal ngawangsul. sesek moal aya tempat. 205. bet bijil awasna geuning. 200. 174. kitu rasiah Yang Widi. 199. Naha engkang bener kitu. samangsa-mangsa keresa. eta mah entong dipikir. Injil nyatana paninggal. sato-sato ge aranakan. sumawon keuna ku mati. ulah ngajadikeun bimbang. 180. hanteu aya kabutuhna. kabutuhna Maha Suci. da kabeh kagungan Gusti. 173. beda-beda umur jalmi. teu butuheun kunu muji. Allah ta’ala taya kabutuhna. 196. estuning aenal yakin. baham teu bisa wawarti. yen kudu ngarasa mati. 182. pangheula ayana pasti. kapan buktina di dunya. cik geura terangkeun engkang. nu keur tengah . nyaeta ngaran hawadist. ucapna pon kitu deui. Rakana lajeng ngawangsul. Raina mani ngagukguk. tanda bedana jeung Gusti. ampir pinuh ieu bumi. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. dina hal sabab-sababna. Zabur pangucap pribadi. ana kitu nyaruaan. pangakhir-akhirna leungit. ngalegaan alam dunya. moal hanteu aya pambrih. 175. Rakana mesem ngadawuh. kahartos ku tuang rai. supados rai mangarti. anu pangheulana leungit. Meureun aya sabab tangtu. hanteu seueur ngan sarupi. Bukti anu ngajarentul. geura dangukeun ku rai. hanteu kasebutkeun beunghar. moal mubadir Yang Widi. tatangkalan nungtut jadi. Ting torojol ting palentung. awalna nu pangheulana. anu pandeuri datangna. kersana Gusti Yang Widi. bener ceuk dalil teh tadi. nyaeta pangdangu urang. 189. pang sok ditungtungan mati. 204. Raina ngawalon nuhun. rakana ngawalon manis. Kapan ceuk dalil teh kitu. rakana lajeng ngajawab. sareatna anu nyata. henteu kenging mungkir deui. 184. sumuhun saur kang rai. aya sababna nu penting. karaos kabina-bina. ka rakana bari seuri. nya eta nu anyar tea. tapi teu kurang nu datang. seuri ngeunah bakat harti. aduh engkang sidik pisan. naon kabutuhna Gusti. Ari eta mah nu tilu. teras nyaur bari manis. anu matak kudu wafat. jalma pada aranakan. kedah wae osok wafat. Pang ngersakeun kudu mati. 183. Mimiti Toret dicatur. langgeng hanteu owah gingsir. 202. 193. atuh Gusti Maha Suci. kumaha sabab-sababna. 187. Tah naon sababna kitu. Ceuk raina naon atuh. tapi engkang mah sok nilik. teu ku naon-naon deui. 195. 190. ah engkang mah sok murtad. kabutuhna Gusti Allah. samangsa-mangsa keresa. Kitu deui dina pupus. 178. Gusti anu Maha Suci. 201. ceuk engkang mah masih aya. nu tadi disebat dalil.

ka anakna peribadi. nu matak sok tereh mati. jadi kulit awak urang. pikir sing nepi kaharti. kalimana matahari. bungkusna eroh jasmani. sami teu aya bedana. uteuk tongo walang taga. bener pisan tangtu aya. muga ku engkang diwejang. asal aci seuneu tea. kapan jalma the sok mati. kapan tina opat tea. sato-sato kitu deui. 227. yen jalma Iman pinasti. Allah tetep bae asih. nu papak kasadayana. tangtos ari maot tea. meunang ganjaran Akherat. 222. nya manina ge teu sehat. asal tina aci getih. nu kumelip jero bumi. geus ngayakeun lima rupa. umurna teh hanteu sami. paingan bangsa Walanda. 213. nyaeta ku dzatna Gusti. tanda taya hirup pasti. kieu ari sayaktosna. jeung teu keuna ku maot pasti. ceuk raina masih heran. lantaran piwejang engkang. sabab eta asal mani. teu ngupingkeun Widadariwidadari lalakina. sifat kasukaan ati. sanes pangersa Pangeran. 217. urang bisa hirup rai. ka deudeuh jeung kacintaan. dipapag ku Widadari. anu teu dibeda-beda. Mani anu katiluna. Mani maningkem terasna. kumaha buktina murah. 212. hiji seuneu dua angin. anu ibadah ka Gusti. eta kamurahan Allah. ceuk Hadist teh Widadari. lamun arek boga rabi. 237. Getih kudu jalan alus. Ceuk rakana mun can mafhum. nya ieu wujud jasmani. 233. 219. 221. nyaeta nyawa geus pasti. pang mapagna Widadari. mungguhing di alam Akhir. sabab ngahirupan rasa. kabagiannana pasti. anu opat Widadari. Ayeuna gaduh pihatur. istri nu meunang Iman. pikeun sahiji manusa. naon kanyataannana. jeung lalaki sama timbang. 215. Raina nyaur jeung imut. Widadari anu katilu. Ceuk raina kuma atuh. dipapag ku Widadari. kabirahian nya ati. ceuk raina moal bisa. kani’matan kagenahan. ayeuna mah rai harti. ka sadaya murah asih. kapan tadi Gusti Allah. 235. ulah rek kaliru rai.tuwuh deui. sifat Baqo enggeus pasti. umurna ge moal lami. kasauran engkang tea. Nyatana diurang sungsum. nu ngaran Wadi jeung Madi. anu ngaran mani tea. Rakana lajeng ngawangsul. Wadi teh asalna rai. naha bet hanteu ka kocap. nu kasebat Wadi Madi. dupi Mani asal cai. moal aya anu hurip. Atuh jadina teh tangtu. ngan alamna salin deui. tah kitu eta kang rai. naon nyatana anu yakin. asal naon nu ngajadi. 225. hiji kangeunahan baham. 210. Ku urang kudu ka ilmu. 216. kudu papay mimitina. jadina di urang daging. sareng kalangkung gareulis. eta teh rai siloka. Lamun ruksak eta hirup. nyilokaan kani’matan. sihoreng bisi manular. naha bet ngabeda-beda. geura mun taya sarupi. asa sidiksidik teuing. bener karaos ku rai. mun enya kersa Yang Widi. nu rata ka sadayana. roh jasmani teh nyatana. kumaha kira-kirana. nya eta badan jasmani. Piwadaheunnana hirup. jeung teu kening ngora-ngora. kapan geuning anu mati. boga ngeunah jeung teu ngeunah. Saupami taya banyu. 224. rehna eta Widadari. 239. Seueurna teh opat puluh. Enol mah da nalapung. Kapan istri teh geus tangtu. 240. mere hirup kasadaya. kadeudeuh pangambung rai. 236. nu paeh tea mah raga. hanteu usik hanteu obah. di urang ngajadi tulang. rasana mah tetep aya. Nu ruksakna teh ngan wujud. najan sireum tongo reungit. nu matak sok tereh mati. 208. masih keneh bingung pikir. Dadamelan Rama jeung Ibu. nu tadi asal ti dohir. 218. geus koropok ti tadina. dina waktu tadi bijil. timana asalna jadi. tangtu babari bobona. 231. nu sami teu pilih kasih. Kapan istri ge geus tangtu. Maningkem mah aci bumi. 207. hirupna mah tetep pasti. 238. nu karasa anu bukti. Lamun getih Rama Ibu. Rakana enggal ngawangsul. kumaha buktina asih. ganjaran ti Maha Suci. mahi ku lima perkara. Tatangkalan moal hirup. lamun rai teu uninga. Hadist enggeus mere terang. 234. Tapi rasa ge pang hirup. ulah siga pilih kasih. 209. perkara murahna Gusti. Widadari nu kaopat. di diri urang pribadi. panjangna pondokna deui. hal perkara anu hilang. da kapan ari hirup mah. teu aya cai sarupi. ibarat dina kai mah. cacakan taya sarupa. keur nuju aya kasakit. aya deui anu can harti. papada bisa ngajadi. 211. Rakana lajeng ngawangsul. kacampiran ku panyakit. najan geus kasebut mati. 232. tah eta kumaha margi. Allah milu ruksak pasti. 229. keur getihna hanteu sehat. Rakana lajeng ngawangsul. ka sadaya makhluk Gusti. ti dunya nepi ka batin. rai tiasa ngaharti. ari nyawa teh nya rasa. Kantun asihna Yang Agung. anu kurang kuat rai. ari Madimah asalna. pasal eta Widadari. pikeun mikir Widadari. hanteu salah aci angin. Tepi ka akherat kitu. kadang kala seueur istri. yaktos mah opat siki. 226. dua kani’matan cepil. sagala ge moal jadi. tah eta nu kurang kuat. kawas anu pilih kasih. tatapi eta munasif. Rahman Rahim Maha Agung. Ceuk raina langkung nuhun. seueur nu lakon Agami. bijil kani’matan sami. nu rata ka sadayana. 241. 220. sakitu ngurusna diri. 223. can tetep kapercayaan. Naha kersana Yang Agung. Rakana ngajawab terus. Tilu bumi opat banyu. pada bisa usik malik. ka sakur anu kumelip. Kurungannana nu pupus. Timana asalna dumuk. rupa istri nu gareulis. ari Widadari tea. kabungahan soca rai. matak hirup mah teu robah. langgeng teu keuna ku ruksak. Bener bae opat puluh. 230. Widadari isteri wungkul. 228. 214. ngan wadahna anu teu kuat. saur . ceuk raina matak heran. teu aya hirupna pasti. rek naroskeun anu tadi. 242. rai ulah belet teuing. pikeun mapag para istri. kosong hanteu aya eusi. Maningkem kaopat deui. saperti kieu deui. 243. rupi-rupi teu sarua. Tah kitu sababna makhluk. asihna Gusti Yang Widi. rai dina lebah dinya. asih ka sadaya sami.

salamina moal matak jadi ilmu. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. 256. nya eta kiamat tea. kaduana Maha Mulya. malah- . Kaanggseuna raos tangtu. mugi raka ulah bendu. sanajan tara dikumbah. matak nyelengit nya ati. anu gedena sakitu. Lian ti waktu ayeuna. masih aya nu rek ditaroskeun deui. nu pupus mah majajina. teu hasil mun teu harti mah. ku tingal mah geus kaberik. meureun rai osok mendak. bener mulyana teh sidik. malah osok hayang deui. ayeuna mah kahareti. Nabi Enoh nu kadua. make sirah dada suku. atanapi wungkul basa. saluhureun langit ge tangtu katepi. atawa kueh persetik. pangkatna Habibullahi. naha kumaha mulyana. Cacakan teu kahalangan. Ceuk rakana kapan nyata. 269. Rusul mah hanteu wafat. Ceuk raina geus kapaham. Geus tangtu resep kalangkung. nembe terang ayeuna karek kaharti. pasal eta ku rai teh geus kaharti. 249. nyatana dibadan urang. ulah kapambeng miwuruk. raina teras ngawangsul. Anu luyu nu karasa. ayeuna nu kadua. dijawab sakuat-kuat. lamun aya muga ku engkang pitutur. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. teu robah utusan Gusti. nyatana pangucap tangtu. Rakana enggal ngajawab. mun ngapalkeun bae asma. 270. geus taya utusannana. Hakekatna mah berjalan. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. Sabab mun taya utusan. 271. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. Dupi Rusul katiluna. masing tutug ulah aya nya kabingung. lian ti salira engkang. 265. 252. miwejang ka diri abdi. nyaeta nyatana pangdangu rai. kitu deui nu kaopat. 255. nomer hiji Nabi Adam. nembe ayeuna kapanggih. Rakana teras ngajawab. 267. nya eta wujud jasmani. moal bosen engkang mitutur ka rai.rakana pan nyata. perkawis Yang Maha Agung. eta nu pangluhurna. sihoreng aya nyatana. ku engkang terangkeun deui. kadatangan lauk hayam. Nyatana Mim He Mim Dal. leres hanteu pilih kasih. tadi aya babasaan. Ayeuna nu katiluna. naon bae rupi-rupi. matak ngahudang birahi. geuning bukti nafas teh tara belewuk. nyeri denge tara aya. Ceuk rakana tina dangu. lamun kang rai ninggali. ceuk raina can kaemut. Saur rai nuhun pisan. kantun anu genep Rusul. teu hasil mun teu jeung bukti. 247. nu sarupa saperti wujud kang rai. aya kanyataan dumuk. Meureun ni’mat nu kadangu. dilisankeun ku pangucap. salah bener oge tangtu. tapi ayeuna geus pupus. Ceuk rakana Maha Mulya. buru-buru geura putus. 254. nepi ka kiamat pisan. Ganjaran ti Maha Agung. kahartos ari kitu mah. 264. moal ngewa sumawonna lamun bendu. 258. 244. 245. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. Pangkur 250. deudeuieun karasana. ceuk raina kuma sabab. upami ngangseuan minyak. nu kaopat Nabi Musa. rajeun oge nyeri ceuli. kapan Rusul mah teu pupus. kantun nu kaduana. atuh saha anu arek mere pitutur. babarkeun bae sadaya. 263. Namung rai mo kapalang. eta nu pang sucina. dulur abdi ngan sahiji. teges Mulya tara kasebut-sebut. henteu aya alam dunya oge sepi. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. kaluar jerona deui. kitu deui tina soca. supados kahartos pisan. ngadangukeun anu nyuling. 260. piraku hanteu kaharti. langgeng teu owah teu gingsir. 268. Widadari tina cepil. upami baham kang rai. nafas mah tetep beresih. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. 261. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. bakating raos-raosna. sing nepi kahartina. raos ceuk rasana cepil. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. sadayana geus lastari. 266. terus bae nepi ka poe panutup. ceuk raina nuhun pisan. tina pangambung ge bijil. moal aya tangtu lebur. tah eta hawadistna anu pupus. carioskeun hiji-hiji. Mulya bae salawasna. bilih kabujeng ku wafat. naha iraha jamanna. karaosna raos tangtu. ku awas tangtu kasusul. ceuk raina aduh leres geus kaemut. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. nu katilu Maha Suci. di diri urang pribadi. moal enya geus taya utusan Gusti. yaktos ari dengena mah. Ceuk rakana Insya Allah. diucapkeun sadayana. kang raka bubuhannana. kalimana Nabi Isa. Ceuk raina leres pisan. naha eta basa opat perkawis. bakating resep ninggali. mikawelas engkang teh ka diri rai. ulah ngan babasan wungkul. naon bae anu seungit. nyatana paninggal tangtu. luhurna tanpa wangenan. nu kasebat Maha Agung. 259. poma-poma rai ulah rek kaliru. opat rupa hiji basa Maha Agung. Maha Suci anu mana. 248. 257. 246. kieu abdi nya kabingung. pangkatna teh Rohullahi. ulah bosen ngajawab. nu nyebat nyeri dengena. 251. tanda ku agungna leuwih. nyatana di badan urang mun teu salah. istri pameget ge nampi. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. geuning bukti eta langit nu sakitu. saur raka nyatana pangangseu rai. pangdenge teh salawasna tara gering. Nu teu beda sareng urang. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. Kangjeng Nabi kagenepna. 253. sadayana oge natrat. Rakana lajeng ngajawab. nafasna dina pangambung. atawa tembang nu ngunah. naon bae kaanehan. kedah diterangkeun deui. sumuhun saur kang rai. Maha TInggi kaopatna. naon kanyataannana. ku bakat tinggi-tinggina. puguh bae aya buktina mah. malah-malah Asma Allah ge disebut. saur raka naha rai sok ngadangu. sadaya parantos sirna. 262. ngamudarakahkeun ili. boh barang boh rupa istri.

pangangsu hakekatna. diterangkeun sajelasna. sifatna aya diurang. da ibarat keur ngabedah. Dupi Musa Kalamullah. Jadi kadieuna umat. sasat saadegna wujud. malah matak jadi murtad. teh . Kitu rai upamana. lamun hayang kana kasampurnaan diri. kitu hanteu salah deui. iradatna Gusti anu Maha Agung. teangan tarekatna. katilu asmana deui. nya awasna panon urang. Pasal eta Nabi Adam. mung aya keneh kabingbang. bukti kapan fangu sareng tinggali. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. kahiji urang teh kudu. nu bakal sampurna puguh. angsu ucap pon nyakitu. 275. Panghulu Rosul sadaya. 282. 287. kitu sanyatana rai. eta adegan rai. netepkeun heula dzatna. urang mah kantun maculna. 293. hirup ngokop kana rasa. Raina mani ngalenggak. Sihoreng teh ayeuna mah. nyaah ka umatna Gusti. sabab moal salah deui. enya eta kana sajatining hirup. taya nu dipinding-pinding. karek dina kaomna. kapan eta hirup ayana geus tangtu. duh engkang rebu kasuhun. leuweungna enggeus dibasmi. hanteu sakumaha bangga. wajibna mah kedah ngarti. ti handapna sahibas suku deui. nyieun kerud nya ku kerud. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. matak doraka kasiku. pang bisa nangtung jeung usik. moal saperti kapungkur. Dupi eta rasa tea. disidikna para Rasul. tangtu bangga liwat langkung. najan ieu wujud oge nu nganggung. nuhun pisan ku rai eta katampi. 296. Nyieun jalma ku jelema. enya eta ma’rifat jatining hirup. Nya tanahna pikeun urang. bibit manusa saestu. urang ge kudu tatapa. 284. kitu Allah kawasana. hakekatna Enoh Habibullahu. nyatana teh enya eta wujud. sabab leleberannana. hayang sampurna pribadi. 289. neangan jatining hirup. Eta kaliru pikiran. bungbang lenglang sadayana. enggal bae ku raka teras diwangsul. teu acan Islam satuhu. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. 273. da maca mah Ferduna. Adam eta nyata di badan sakujur. kudu tampa warisan ti Wali-wali. geus jadi Islam sajati. 281. asupna teh kana rasa. hakekatna nya pangucap kang rai. 274. moal bangga cara tadi. 280. enya eta Enoh Habibullahi. mun ditaros anu penting. hanteu beunang diterangkeun pamali. ari rasa ngokop deui kana wujud. sabab bisa ma’rifat. umat-umat nu daratang pandeuri. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. taya nu disumput salindung. sabab mohal tarekat dicandak pupus. 299. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. ari eta nu katilu. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. tina bakat Wali eta. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. kaduana netepkeun sifatna kitu. sifatna Allah ta’ala. ku aranjeunna can kasusul. Ti luhur sahibas sirah. 295. ku Allah nu Maha Agung. tatapana taun-taun. Ceuk rakana bener pisan. ku jalan tarekat tea. dipiwejang ku engkang anu saestu. ari eta hakekat Muhammad Rosul. saestu henteu khianat. tapi teu weleh disorang. mung naon sanyatana. lain ngan keur salirana. sakalintang hayang terang. ari Isa Rohullohu. cara wali waktu tadi. Ari anu kaopatna. hanteu aya barang anu dibuni-buni. sarua jeung Wali tadi. 291. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. nyaeta nyatana hirup. lamun karek bisa maca bae wungkul. Raden Muslimat ngajawab. Eusina maung jeung badak.malah geus kumpul di kang rai. nyieun domba tangtu ku domba deui. Wali eta nyusulna tarekat jati. jeung sagala tatangkalan. Ngawalon raden Muslimat. Ibrahim Halillullah. pikeun umat Kangjeng Nabi. beresih taya nu kari. pikeun nurunkeun manusa. 277. Pokna teh eta mah ujang. kudu bae netepkeun heula rai. 286. 285. kapan ari geus bersih mah. Padahal geus masyhur pisan. tina nyaahna kalangkung. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. rai teh untung kacida. nu masih gumelar dohir. ceuk rakana mun can harti. 278. ceuk rakna kapan nyata. naon atuh hakekatna dina diri. 297. ku tapa mang taun-taun. kieu rai mun can terang. ilmu Wali eta mah. taya deui kua anjeuna nu dituju. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. kapan geus aya rukunna. pedah Wali sok tatapa. jadi bae mung teu acan jadi utami. hana cukup ke pangucap. kana nafsu opat rupi. nya sajatining Syahadat. 276. ukur macul moal sakumaha ripuh. 279. buktina teh para Rusul. 294. Estu saterus terangna. nyaeta dzatna Yang Widi. enya eta Adam Khalifatullahi. 283. geus kapikir ku rai eta Kiyai. nu kagenep rusul ngagulung. ayeuna nu kaduana. ku urang mah moal kaberik kasusul. nu gede kaliwat saking. 292. arek maca Syahadat kalimah kali. taya lian ngan ku rasa. 298. taun-taun sangkaannana teh kitu. Raina lajeng ngajawab. Rakana enggal ngajawab. najan geus jadi Ulama. 288. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. iradatna Gusti anu Maha Agung. hakekatna para Nabi. nya rasana wujud urang. asal Adam Hawa pasti. bukti sadaya manusa. diestokeun lebet kalbu. sanajanna Gusti Allah. eta mah ilmu Laduni. tah eta nyatana Adam. bisi kabendon ku Allah. tangtuna tinggal di dunya. ngan sakali ngadamelna. tatapi sakali mahi. bakat ku hayang ma’rifat. teges Khalifatullahu. gajah oray nu kalangkung marantih. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. Sabab Wali sadayana. Ceuk raina leres pisan. kumpul dina hirupna. sabab eta ilmu Wali. 290. Bakating ku ngabelaan. wujud ngokop ka kahayang. leleberan tina karamatna Wali. nuhun engkang Adam parantos kaharti. Nyatana pangdangu urang. 272. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. meureun ari hasil mah. tatapana naunan. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. naon nyatanadi urang. ilmu wali nu geus sidik ditampi. numawi kedah disusul. pira urang mah ngan macul. tangtu bae tadina mah para Wali. wawakil Allah ta’ala.

ngabelaan umat kabeh. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. urang mah teu kudu nyaho. ayana teh Allah. sumawon kana sifatna. 315. najan budak paham kitu mah geus boga. 321. ceuk raina tangtu bae. teu aya kebatna. sinareng Muhammad Nabi. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. syahna nya percaya. anu kagenepna. 316. 319. 314. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. hiji Amantubillah teh. na kumaha ari saksi. lian ti Allah ta’ala. Masih aya antarana eta kitu. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. Warusulihi carios. saluareun langit ieu nu katinggal. na iraha rai tepang. perkara Aing mah. kana dzat Gusti Yang Agung. anu lima sihoreng teh gening kitu. 306. dikadarkeun bisa mangih. percaya kana naon. pangasihna Allah. ayana Gusti Allah teh. geuning Wali teh sihoreng. mangga engkang rai paparinan terang. Minallohi ta’ala eta disebat. Saur raka naha rai ngan sakitu. tangtu pisan aya anu ngadamelna. 332. Pucung 308. Aing teh reujeung maraneh. kapan sidik sundana teh rai kitu. sing aya rangkepan. raina lajeng ngawangsul. kakara syah pang macana urang tangtu. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. ku tapa mangtaun-taun. Saur raka ayana dimana atuh. 333. asup ka Naraka. mawa sasar kanu bodo. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. Kapan ngaku geus nyaksian. ngajawab raina. nu kadua Wamalaikatihi tea. hal Syahna syahadat teh. 305. ayana teh Allah. sing sidik kanu diutus. da manahna nyaah ka umat sadaya. Kapan syahna saksi tea. yen tacan kapendak. nampa leleberanna ge. Anu sakitu banggana. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. ngalakonan rukun Islam. ka Allah nu sayaktos. 337. sugan teh cukup ku rukun. Kapan kieu ceuk ma’nana. Naha rai percaya bener saestu. kudu nyaho kalawan aenal yakin. papay heula tina dzatna Gusti Allah. ulah bet bolostrong bae. 326. leleberan ilmu Wali nu baheula. bet make enggeus nyaksian. 322. pangkat Wali-wali kabeh. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. Lamun paham cara tadi bae tangtu. panngna abdi percaya teh. lamun kitu kawas ngaco. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. Wali teh maksadna. 335. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. 328. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. damelanna geus tangtu bae. Saur raka kieu rai mun can mafhum. Anu kadua kalimah. 300. 327. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. diluhur langit tujuh teh. eta dzat nu Maha Suci. geura pek lemesan. geus taya antarana teh. ngajakan cilaka. nyarek ulah tulus rek neangannana. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. tapi pang percaya. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. eta kitu manah Wali sadayana. Gusti Allah ngan sahiji. Atuh untung sarebu kali nya untung. Ceuk rakana bener rai eta kitu. min habril warid geus eces. ari diboker eusina. da dunya mah damelan teh. Kumaha netepkeunnana. Saur raka bener rai eta kitu. 303. percaya rai hanteu asa-asa. Ana kitu eta omongan teh racun. kaayaannana wujud teh. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. Anu katilu Wakutubihi disebut. tangtu meunang hukum beurat. da tunggal damelna. ceuk rakana atuh gagal. waktu maca Syahadat kalimah kalih. ari sundana mah. numawi wajib kapendak. pek larapkeun lirik ka badan sapata. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. ulah sok nyingsieunan matak murtad. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. ilmu Wali lain keur ajieun urang. 317. jadi batur Idajil teh. nyarek diteangan. 318. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. 329. bet siga-sigana. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. 307. satemen-temen kaula. ku Syahadat ge sahiji. sing sidik sarta sing yakin. 310. 323. keur naon aya dalil teh. lamun tacan ma’arifat anu sajati. yen Kangjeng Muhammad Rasul. anu genep tea. 324. ku Wali sadaya. dipaparin pangkat. Sareng ngutus naon tea. 336. na teu sieun ku hukuman. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. ari nu kaopat. Saur rai aduh kutan. sareng wujud manusa teh. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. abdi teu acan patepang. sumawon kanu ngutusna. 320. ‘alaihi kebatna.geuning kitu rukunna. aya deui rai nu teu kapaham. samangsana aya. jeung kaula satemen-temen nyakseni. 334. toh pati jiwa raga. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. sigana manusa nyieun sangrayan. Ari dzat teh nyaeta . 312. geus tara antara. Waqodri wasorihi teh. Matak naon mun balaka bae atuh. 311. 301. lamun kitu saksi palsu. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. eta teh utusan Allah. pedah aya bimi langit sareng eusina. tacan katepi ku dewek. 330. ngan lobana manusa sok salah tampa. eta pangakuan rai. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. 313. 331. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. kaula nekadkeun kitu. aqrob teu antara. ka Allah ta’ala. tilu taun mah geus pasti. dina Qur’an geuning dalilna disebat. saur rai percaya kana ayana. Amantubillah eta teh. nya paingan dibarerikna ku Wali. 325. sundana teh Syahadat kalimah kalih. 309. 302. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. nuhun geus kapaham. syahna sing kapendak heula. hayang Islam rugina kaliwat saking. jadi mun ayeuna urang. 304.

kana tulis Qur’an bae. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. kitu eta sundana teh. sumawonna mun ku enyom. enya eta mandorna teh. mangsa hirup pertanda ayana Allah. 354. nu tadi mah salah ku abdi karasa. 372. 361. ceuk raina kahartos ari kitu mah. Mangga engkang abdi neda piwuruk. . 358. hanteu warna rupa. sadaya pada mangartos. aya dua pasal. Wamalikatihi teh. aya patri moal arek paburantak. kapan tadi utusan Allah ta’ala. tadi percayana. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. Nu katilu Isrofil nu kasebut. ngapalkeun basana. 362. eusina teu dipalire. gancanggancang bisi kaburu wafat. 340. sidik pisan usik the teu warna rupa. 363. 365. 369. 371. Susah temen lamun kaburu ku pupus. 367. cahayana Gusti Yang Manon. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. ceuk pangandika Hadist teh. Teu awewe sumawon pameget kitu. Sundana teh kaula percaya estu. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. Sategesna kaula percaya estu. Malaikat taya gawe. kudu ngandel urang. 342. kapan tadi ceuk engkang ge. dihukum lantaranna teh. nu tara dihaja teh. najan usik bulu oge. kana eta tutulisan wujud urang. yen aya Malikat teh. umumna jelema ngan saukur maca bae. ngajina can tamat. sareng manah engkang. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. Jadi eta tutulisan nu dihukum. Usik baham usik tinggal usik dangu. Ari Allah nya eta sifatna hirup. 346. 351. boh beungharna boh miskinna sing narima. 360. kaliputannana. saha nu rek nyebat. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. 344. 352. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. Saur raka naha atuh ngaji kitu. ka Nabi Muhammad. Wakutubihi eta teh. kahartos kacida. urang ninggang meunang berok. Sareng tara barang dahar siang dalu. pake kumagungan. nu kahiji nyaeta Amantubillah. ari cahya nya eta hirup manusa. mun kitu teu salah. ayana alam dunya teh. Cek rakana lamun paham rai kitu. ku hirup Allah geus tangtos. kuma sangkan Iman. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. nyatana usik sakabeh. 339. usik ati sumawon usikna jasad. 343. eta bener tutulisan ti Pangeran. lamun ngaji ulah ical ti salira. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. bakal ka sawaregana teh. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. kana tutulisan dewek. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. ka Malaikat Allah teh. 350. geus hanteu miwarang. kumaha upama. nya mandorna Malaikat nu opat. 359. Ceuk rakana coba heula rai atuh. teu beunang ku tekad. keur sare ge manjangan bulu mah teras. enya eta utusannana Pangeran. mun ninggang cilaka. 375. anu geus kapaham. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. lamun geus kitu mah. Kantun eta nu nomer dua rukun. ati abdi hoyong enggalenggal terang. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. ka hirup sorangan. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. usik angseu tea. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. Kantun eta rukun Iman nu katilu. urang bisa sabar bae. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. 374. 357. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. Malaikat teh keur pere. anu ngaran Jibril. teu ical di badan. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. 376. 378. teu lalaki teu awewe. nu manjangan kabeh oge Malaikat. ayeuna karasa. 377. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. tatapi Malaikat teh. tina nafsu dewek. 341. 381. kudu ngajinis ngaji teh. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. karek sare geus teu aya alam dunya teh. anu kasebat tadi teh. Tutulisan wujus urang nu saestu. 379. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. Cauk raina leres engkang eta kitu. 380. tina maling atawa tina maehan. hanteu jirim saperti wujud manusa. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. dalil naon nu bisa teh. waktu keur sakarat. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. hurip nu miwarang. nu lumbrah disebat. kuma tadi ngandelna teh. kana eta kitabna Allah ta’ala. para Malaikat. Mangga engkang anu tadi geura tutur. pang akrobna jeung wujud teh. meureun ayeuna mah. ngaji kawas budak. ka Malaikat Allah. ka hirupna wuud dewek. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. tapi naon dalil nu jadi Iman. beurang peuting ge digawe. kulantaran ayana teh. ngandel tulis Qur’an. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. 355. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. Ijrail nya ngaranna teh. sundana cahaya. tulisan ti setan. kitab eta nu purah mere kabar. 345. 348. 366. 356. sangkan tereh Iman. 349. Geura kakat kotektak badan sakujur. Tah nyaeta nyatana Malaikat. Mikail tea. perkara malaikat teh. da katungkul maca bae. anu kaopatna. leres mun kitu mah. ceuk rakana rai percaya kumaha. 364. papay heulaanan. 338. Den Muslimat mesem bari kaisinan. 353. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. nyaeta Wamalaikatihi. utusan Gusti Yang Manon. mangga geura dadar. meureun ku rai karaos. tapi kudu dirangkep teh. 373. pasal rukun Iman. na kumaha atuh sangkan percayana. jadi malaikat. bisa soteh aya. tambah isin siang wengi babarengan. mun kitu rukun Iman teh. ngan sakitu teu aya rangkepannana. tara sasarean. 368. teu aya Malaikat teh. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. rukun Iman tea. aya hirup dina wujudna manusa.Nurullah kitu. 370. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. 347.

papasten ti Yang agung. 402. urang teh kudu percaya. raina lajeng ngawangsul. tina margi hayang harga murah. untung ala jeung becik teh. rukun Iman anu kagenepna. pangucap manusa tea. yen ieu nu dimaksud. Kudu pikir ieu jagat shagir. pang ngyakeun rukun Iman. moal ngajujur nafsu. kiamatna jagat kabir. kapan parantos didadar. rakana enggal ngajawab. rukun Islam Rukun Iman. 399. Nya mukaha mun imanna jalmi. 389. moal nyebat bedug. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. rukun anu tilu teh. nafsu goreng kudu cegah. naming sakitu rai mah. di warung atawa toko. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. Ceuk rakana bener kitu rai. Tetep Allah ngan midamel suci. mangsa-mangsa jalma keur didunya. supaya enggal katepi. dikadarkeun jasa ngarti. jadi ngaler ngdul. kana rasa wujud. Geuning sidik upami rai. duh engkang sumuhun pisan. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. nuhun sarebu nuhun. ka Gusti Yang Agung. buruburu nyiar ilmu. pasal Warusulihi teh. kana ieu rasa wujud urang. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. boh seungit boh bau. Saur raka pek heula ku rai. tangtuna aya pamilih. sihoreng Gusti Yang Widi. kapan tadi diluhur ku engkang rai. teges kudu ngandelna. enya eta nekanan poe nu akhir. eta akalna manusa. 387. ceuk rasa dangu geus tangtos. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. rasa tinggal rasa denge. atuh saha nu sok bohong. Nagara ge tangtu aman pasti. dina engkena geus hilang. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. 395. ngeng ngadangu sowarana gelap. jadi rai teh ayeuna. Bakal asup ka Naraka api. tadi ge Rusul mah geus kawarti. timana torojolna. di dunyana moal keuna hukum bui. torojolna enya eta tina biwir. pek geura rasakeun rai. tetep ngaku caang tangtu. sadayana pada nyaho. 390. tapi kusabab geus pupus. sadayana geus lastari. nyaeta bakal pupus. Kitu deui lamun dina cepil. rasa baham rasa ambung. tangtu ku rai karasa. teu ibadah hanteu ngelmu. lamun kabeh ngari rukun Iman. dirasakeun nu saestu. teu ngabakti ka Yang Widi. Den Muslimat ka raka ngalahir. nepi kan ma’rifatna. Rusul eta tara bohong cidra. kantun nu kalimana. yen dunya teh tangtu. kumaha ngimankeunnana teh. ka para Nabi sadaya. kumaha atuh eta. kawasna moal kasorang. enya eta nekanan kiamat shagir. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. bakal ruksak alam dunya. hirupna euweuh kadaek. yen kitu ngimankeunnana. biasana ngan ukur dibaca. sieun kaburu ku wafat. Ceuk nu dagang hargana saringgit. atawa sora gamelan. Kitu deui mun rasa tinggali. jadi rukun nu kalima. anu langgeng teu aya watesna. rukun nu disebut. tadi ge geus dicarios. rakana ngawangsul. sarta eusina kahartos. ceuk rakana et age teu lepat. ngimankeun nu kagenepna. 396. Wal yaomil akhiri tea. lamun lamun baham dahar uyah. Saur raka bener bae rai. moal enya nyebut lada. weleh bae teu kapikir. ulang ngan apalna wungkul. nekanan poe akhir teh. carioskeun paham rai heula. 394. laku nu goreng dijaga. nya ieu nu diteangan. memeh ditawar teh tangtu. malik kana wujud. nu bohong mah manusa. kitu diimankeunnana teh. kang rai teh masih ewuh. teu dirasakeun eusina. Rukun Iman mun kieu diaji. bade meuli hiji rupa minyak. Saur rai kantun hiji deui. tuluy ucapna ngabohong. tara pahili ambeuna.Dangdanggula 382. Ceuk raina leres kahareti. kantun urang percayana. kitu oge eta hanteu salah. 392. 393. diambung heula ku rai. eta nu kudu dipikir. eta rukun Iman diajina. 385. urang sing tetep percaya.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. bieu the sora guludug. upami ninggal sifat caang. nu goring moal disorang. kiamatna diri urang. ari tadi ku pahaman jisim abdi. ngama’naan rukun. nyieun goreng kitu. ngajujur bae nafsuna. kumargi kitu sundana. kantun anu kaopat rukun. jeung meunang siksaan kubur. jadi kieu tekad urang. kieu percayana tadi. kana laku anu awon. leres pisan ayeuna kapaham. Nu baheula para Nabi-nabi. 386. 383. piraku Gusti Allah. cicingna di Naraka teh. Sategesna geus percaya tigin. tetep bae tara cidra. tara sok pahili deui. angseu ge pon kitu deui. yen jalma nu kitu. 397. sabab eta rukun Iman. kasaksi ku Rusul. 391. ka utusan Gusti Allah. moal nyebat ninggal poek. saenyana kitu. 388. namung ngan eta mah jauh. saparantosna kamanah. pamagerna nafsu. najan anak incu. Den Muslimat ka raka ngalahir. ka utusan kitu. dina hal ngimankeunnana. kana hekekatna badan. 398. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. meureun suhud ibadah. rai parantos mangarti. jasad urang bakal nu tiheula. geus kaharti ku rai kapaham. apal basana mah tangtu. nafsu anu awon tea. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. basana dipake cuih. eta kitu piraku hanteu kaharti. gorengna mah ti Idajil tea. terus nanyakeun hargana. kudu lirik kana jagat pribadi. 400. manus amah jongjong iman kana duit. kana untung ala tea. ieu wujud bakalna nekanan pasti. mahal teuing ah embung. nya eta kiamat tea. geus percaya bakalna teh. minyakna ge da teu seungit. 384. sabab nya seungit ieu nu dipilari. Urang kudu percaya sing tigin. imanna henteu dipikir. saupami ngangsu minyak. tapi rai can kaharti. kumaha teu percayana. rai teh percaya pisan. saur raka kieu mun hanteu tinggali. raina ngawangsul. 401. sakarat mah . tangtu bae gede kasieunna. anu jadi utusan hirup pribadi. saur rai teh eh sumuhun. majajina mah sayaktos. tara sok bohong jeung cidra. nyaeta Warusulihi.

boga barang anu cukup. nya bagian nu tilu perkara. Asmarandana 419. dupi amal kaduana. ieu teh badan jasmani. 415. Den Muslimat lajeng naros deui. ari nu feredu. tangtos eling siang wengi. ngalakonan waktu anu lima. huruf Alif eta sidik. beunghar ku kani’matan. diburuhan ku Yang Agung. hayang diganjar engke teh. kitu ibadah ka Allah. tarekat sareng ma’rifat. ieu alam pangbuangan. nya kitu ngimankeunna teh. nu matak disebut. ngajaga kana lakuna. taya pisan kangunahan. kudu ikhlas beresih nya manah. nu kumaha amal ka Pengeran. dipaparin Sawarega. teu aya hargana deui. 420. dilakonan lamun urang kuat. sua Sadrah kitu. Ulah nganken puji urang rai. 412. 422. 413. beresih taya pamandang. aya ferdu jeung wajibna. udar ider dibelaan ruksak diri. beunghar ku ka teungeunahan. Mung ayeuna bade naros deui. heula dunya heula jalma. lahiji amal Jariyah. rai mah tacan mangartos. aduh engkang nuhun keti laksa. 403. dina keur maca kalimah. Nu katilu amal Sholeh rai. dina waktu Sembahiyang. pasal ngudag kadunyaan. hanteu daya teu upaya. amal ibadahna daek. kana eta harti rukun Iman. Kocapkeun enjingana deui. ayeuna mah mangga engkang. tumerapna eta rai. ulah ngaku-ngaku. meureun tanda heula dunya. sieun meunang hukum. enya eta sakumaha unggel Hadist. Anu matak masing suhud rai. kudu beresih pisan ati. 417. wujud teh eukeur dianggo. kapan keur kieu mah wungkul. jeung ati sing bersih. amal wajib kitu. 405. keur nangtung ngajadi huruf. tilu amal Sholeh. bakal manjing Sawarega. sujud teh geus tangtu. ku kersana Maha Agung. 418. 416. muga engkang kersa jawab. naha ieu alam dunya. pasal amal teh geus tangtu. dina keur waktu Sembahiyang. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. tapi digawe sing suhud. kabeh geus kasusul. den Muslimat sareng raka. kudu nurut kersana Pangeran. kapan dina Ushallina. bakti kanu Agung. huruf Lam akhir nyatana. Jariyahna nafsu. sarta kudu ikhlas ati. ulah rek aya kahoyong. aya dua perkawis. urang kusu percayana. wajib mah ka Gusti Allah. Ulah kieu pangna daek rai. yen ieu teh wujud urang. Mugi rai paparin mangarti. 410. malah alam dunya . Ka rakana nyaur deui. Den Muslimat nyaur semu manis. Sakumaha unggel Hadist misti. sabab geus aya pokona. bada netepan Lohor. aci seuneu aci tanah. ngaula kana kahayang. suhud neangan elmu. kieu amal ka Yang Widi. kapan enggeus sidik jentre. eta jalama bakal meunang untung becik. kantun eta amal Sadrah tea. 407. ka Allah nu Maha Agung. naha rai kawas gundam . sabab sieun geus tangtu. nu katilu nu ngaran Ta’yin. rakana lajeng ngawangsul. sundana Sholeh kitu. bagian geus tangtu. teras duaan taruang. pandang kana buruhan. sageuy hanteu ati-ati. meureun rai ge uninga. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. enya eta pagawean manah. dimana tumerapna teh. naha rai masik helok. eta ulah kitu. Kasdu ngaranna teh. da tadi ge puji teh nu Allah. pedah urang geus Sembahiyang. sabab wajib kasebatna. 406. saban tuang waktu Dzuhur. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. meureun ku rai karasa. anu beres sahiji-hijina. nu didamel asalna. keur Jariyah ka Yang Manon. kaduana nu ngaran Ta’rud. Saupami jalma geus mangarti. ceuk rakana mun can hartos. rakana enggal ngawangsul. ruku huruf Lam awal. hartina teh untung ku siksaan badis. percaya bakal kituna. sareng ngaran manusa. aya keneh nya kapanasaran. reh geuning amal teh kitu. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. 404. nya sadrahkeun deui bae. 409. ati the sing lulus. ulah boga patekadan. rai bade naroskeun teh. tumerapna dina waktu lima misti. pasal amal can kahartos. aya pikeun hajatna teh. kahiji amal Jariyah. sieun jatoh kana untung ala tadi. ari eta Kasdu tea. amal Sholeh katiluna.puguh deui. Saur rai duh engkang kaharti. 411. ayeuna mah jadi ilmu. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. sidik pisan lafad Allah. rai dipaparin mangartos. puji kabeh waktu eta. aya opat perekawis. dua Sadrah. Sabalikna sing percaya ati. piraku teu bageurna teh. kayakinan dina diri tuang rai. jual meuli jeung nu Maha Suci. kudu Lillahi ta’ala. liren bae atuh. Saur rai Jariyah kaharti. lungguh eta huruf He teu salah deui. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. Rakana gumujeng manis. pasal eta rukun Iman tea. engke dimana geus wafat. mana nu heula dumuk. nyaeta panggawe lisan. bada tuang den Muslimat. Aci cai aci angin. bagian panggawe badan. manusa mah kapan rai. ngalakonan eta waktu lima. ferdu pikeun ka manusa. sabab parantos waktuna. make Lillahi ta’ala. 421. sareng ieu alam dunya. Sundana teh kapan eta dalil. pagawean ati yaktos. jeung matak suhud ibadah. untung ala nya ngaranna. dunya sarawuh Akherat. 408. sareatna hakekatna deui. tapi engke kapayunna. ku engkang anu sakitu. 414. jadi urang kudu. di tungtungan aya dalil nu kauni. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. kumaula wungkul. Henteu beunang manusa sulaya deui. kieu engkang saleresna. Sabab dina Sembahiyang rai. Kangjeng Nabi Yullah Adam. tah eta nu opat amal. jadi tilu kali nyorang.

441. Nya tilu bulan sakali. 453. nu’mat bae salawasna. di mekah teh aya batu. anu murag ka Hindustan. urat kendor kulit goplak. Lamun geus ngariut pikir. Dibanding jeung jagat shagir. kusabab boga dosa. angger bae tilu bulan. hartina dohir doraka. salawasna kitu bae. les-lesan nangisna Hawa. dianggo pipinding orat. ti urut ka urutna. ku Gusti Allah ta’ala. 425. kapan pikir oge kitu. ngenes peurih salawasna. aduh Gusti hamba tulung. kitu riwayat Hadist teh. oray awakna mondokan. perekawis jagat gede. taya pisan kasusahan. jaba ti Adam jeung Hawa. Tina nangis siang wengi. margi tacan aya jalma. lamun geus kolot umurna. panuhunna eta batu. panasna ngabebetrak. sarta riged pangbuangan. eta ge meunang bebendu. di tundung ku Maha Agung. jadi pamageuh jagat. lamina deui sakitu. ku Hawa bari meresan. geuning ari enggeus sepuh. alam pangriged-rigedna. tara langkung tara kirang. taya papadana raos. neneda ka Gusti Allah. ngala titipan Yang Agung. ngariut sagala rupa. Saparantos tilu sasih. ingkah ti Sawargana teh. nu ngagoda Adam Hawa. larangan Gusti di ala. tina heubeul-heubeulna. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. aya deui hiji tangkal. hideung teh eta siksaan. 440. oray tukang jaga lawang. 438. beulah kulon cicingna. Tanaga oge meh leungit. Adam muragna ka bumi. aya deui hiji tangkal. panutan dimana lenggah. kieu lamun tacan terang. sirahna teu patok tempat. 429. ragana tangtu meotan. eta enggeus kalumbrahan. tina emut ka . eta sanyatana ula. 452. ngariut nya rarasaan. najan didamel pademen. meh merem socana Hawa. ku Siti Hawa dianggo. batu dipuragkeunnana. ayeuna nu kacarios. dosana ngabuskeun setan. Ku kersana Maha Suci. nyatana pikiran urang. 446. upama jalma geus kolot. nya didamel bengker dunya. eta ge kai sawarga. Dipaksa teu meunang ngancik. lantaran dianggo diuk. dianggo cawet ku Hawa. sora peura soca cindul. Raina ngawalon deui. 424. ngabudeur ngabengker dunya. mangga terangkeun ku engkang. ninggal laut ngeplak hejo. sasat didamel pademen. beuki lila beuki jero. jadi hideung rupana teh. anu tetela nyata. 439. Sirahna teh ngeser deui. ka Jidah pinggir laut. 442. dina saban-saban taun. sareng tegal ngentak-ngentak. didamel pamageuh dunya. nu sakitu jauhna. 449. 435. barang ayeuna di dunya. 426. ngariutkeun alam dunya. Nya meunang bebendon deui. aya ngaran kala. keu kekemben teu raksukan. dibijilkeun ti Sawarga. 423. ku rai tacan kaemut. nya tilu bulan lamina. cape balas utrakatrok. upami geus tilu bulan. henteu aya keur ngiuhan. sarta awakna oray. 447. 451. sataranjang teu disarung. kawasna mah alam dunya. dikokopan ku sungutna. mun sirah lebah kidul. ngan tilu bulan lilana. emut waktu di Sawarga. Rakana ngawalon deui. siang wengi ni’mat wungkul. Ceuk rakana aya deui. oray sanggeusna ditundung. 433. dingaranan Hajar Aswad. bukti geuning osok ngarahuh. 450. Tur taya batur sahiji. riut tinggal riut denge. Mana ngarana ge dohir. 427. eta ge tuluy ditundung. abdi pundut nyawa bae. nalangsa sampe les-lesan. eta engkang leres pisan. nu dibendon ku Yang Agung. pedekna kenging bebendon. Hawa nangis jerat jerit. sabab pake eureun Hawa. muragna ka leuweung ganggong. nyuhunkeun siksaan dunya. geus taun-taun lawasna. 448. beda jeung keur ngora keneh. ngan tilu bulan teu langkung. Sabab buntut oray tadi. ari muragna Hawa. 445. di buang ka alam dunya. 430. Kangjeng Nabiyullah Adam. nuturkeun indung sampean. ti Gusti nu Maha Mulya. neangan Adam panutan. eta ge meunang bebendon. mener ka tanah Hindustan. gunung Surandil ngaranna. Siti Hawa utrak-atrok. Sirahna teu patok cicing. Tunda Hawa keur prihatin. lantaran eta kulitna. lajeng pindah ka wetan. 431. Kawasana Yang Sajati. sarta barina sasambat. batu bodas ti Sawarga. nangisna mani ngagukguk. 443. jisim abdi ngan sorangan. geus tangtu ngariutna. sabab bengkerna ngariut. sasatna adam dibuang. ti Sawarega dibuburak. malah bukrina ayeuna. 437. beurang peuting usrak-asruk. sirahna teh teras pindah. sirah pipindahannana. Jagat kabir jagat shagir. Naha mana Ikhlas teuing. Namung jadi salin rupi. kang rai kalintang heran. tinimbang abdi kieu mah. atanapi jatingarang. najan leumpang deudeukeutan. masih ngeplak tegal keneh. ngaran kayu candana. nuturkeun indung sampean. tambah sepuh tambah lembut. dohir teh nyata pabuen. Terus dibijilkeun deui. kusabab eta oray teh. nya ka leuweung alam dunya. ninggang kana leuweung gede. urat wangkeng kulit merat. dina palebah-lebahna. hanteu salah ceuk sakaol. 428. mana kiwari kamasyhur. Raina ngawalon manis. malah aya sajabana. nangis ngenes manah ngungun. tumurunna ka dunya. geuning Hadist leuwih bentes. keueung taya papadana. anu ngaran kayu garu. geus jauh ti tanah Jidah. Kangjeng Nabi Yullah Adam. da moal aya bedana. dunya disebatkeun kotor. ucap rawuh ambekan. Gusti Adam teh dimana. Aduh Gusti tobat teuing. Eta ge dibuang deui. 444. Ngan wungkul bae prihatin. hiji sato oray naga. geleser pindah ka kulon. tetela meotannana. enya jagat wujud urang. 434. sabab batu panuhunna. Tegesna kala teh rai. Hajar aswan hanteu bodas. geus satahun tepung gelang. 432. emutan rai ge kitu.dumuk. muragna ka tanah Mekah. tacan aya tatangkalan. ti Gusti Allah ta’ala. naha naon margina. sarta teu patok cicingna. 436. buntut asup kana sungut. tangtos pisan moal lepat. Anu matak salin rupi. geus sidik meotannana. tangtu pisan ngariutna. sartana tanaga rosa. nu disebut kala gede. kitu kersana Pangeran.

kawit ge teu naon-naon. Mana dongkap ka kiwari. lamina saratus taun. dina rasa kasusahan. sadayana kalepatan. 483. Adam keur sasambat kitu. anu matak ieu dunya. Jagat shagir wujud urang. beunghar barang beunghar susah. tibra sasareanna ge. moal pisah ti kasusah. eta kitu hartina. Teu weleh-weleh dibanding. 466. geus hanteu aya pikiran. Numatak mungguhing jalmi. dilepas tina hukuman. beurang peuting hanteu petot. Duh Gusti Robbul ’alamin. manusa tungtungna pasti. eusina eta geus pasti. 468. sarta teu peugat-peugat. ngan ukur pasangka-sangka. lajengna teh anfussana. Jadi tetep bae ngancik. saratus taun lamina. 480. atuh meureun najan urang. samemeh ka dunya turun. 473. Barang maosna geus nepi. saha bae anu ngunah. kudu tobat ieu baca. tacan jadi Haji kitu. geura bandungan ku rai. 460. moal aya nu merdika. miskin deui kasusahna. terasna Lana qunnana. 481. 464. 470. dawuhannana Yang Agung. pang Nabi Adam ka dunya. kumaha isuk nya dahar. teu beda geus tangtu sami. ka Jeng Nabiyullah Adam. nu pada gelar didunya. beurang peuting hanteu pegat. dihampura ku Yang Manon. sangkan ulah tutuluyan. 474. 456. emut-emut geus isukna. saparantos dihampura. Sangkaannana nu miskin. ganti-ganti kasusahan. akang wani taroh bae. Sabab kitu asal tadi. akang paur liwat saking. disebatkeun pangbuangan. samemeh kiamat dunya. 475. Teu pisah tina prihatin. atawana enggeus wafat. 463. Kitu sareatna Haji. mulih kana kasucian. Geuning nepi ka kiwari. 459. ngan sarupa kasusahna. 462. sieun engke dina wafat. jasmani rohani oge. bandingkeun jeung memeh gelar. naon rai nya kasusah. kitu unggeling carios. urang jadi buangan. Wa in-lam taghfirlana. anu ngumbara didunya. jadina sanggeus ka Arfah.geureuhna. Ayeuna gaduh piunjuk. tah kusabab kitu engkang. Aya beurang peuting tangtu. Nu miskin mah geuning yakin. padahal sarua bae. sanajan di Raja pisan. persasat dibuang bae. meureun ku rai karasa. Kaayaannana kitu. Adam maca eta ayat. anu munggah Haji kabeh. kana poe akhir tea. dzunu banna ulah geseh. di diri urang ge bukti. ka rakana bari ta’dim. sacarios Hadist tea. wajib urang kudu tobat. boh nu miskin boh nu beunghar. 467. sumawonna boga wujud. geus cumpon ge keur isuk. Nu matak ayeuna rai. naha nyai hirup keneh. haying dahar haying nginum. abdi nyanggakeun duduka. kasauran engkang tadi. 482. teu ditampi ku Yang Manon. tapi ceuk Ahli hakekat. sabab salah pangbalikan. di hampura ku Yang Agung. 465. ngahampura dosa hamba. sareatna hakekatna ge. nyaeta kiamat tangtos. cukup pikeun meuli beas. teu kungsi lami Adam. Landratan Allah ta’ala. moal ucul ti kabingung. kabir mah nya alam dohir. 476. 458. najan geus ka Madinah. jagat aya dua rupa. aya . Balik kasalna tadi. Jagat shagir Jagat kabir. eta sasakala amprok. ku sadaya ge karaos. teu lepot ti kasusahan. munggah Haji geus kapaham. eta Hadist moal lepat. wungkul ku dahareun bae. tina loba kahayangna. 455. kanu beunghar nyebat ngeunah. anu jararah ka Mekah. 477. sing amprok ulah papisah. kitu ceuk hiji hikayat. sanajan diempuk-empuk. neda hampura Yang Manon. Kinanti 479. Tina sabab eta yakin. keur anak pamajikan. supaya bisa purkatut. pangbuangan hanteu geseh. upama can ka arfah. duh Gusti anu kawasa. Raina deui ngawangsul. Saur rai kahareti. Ceuk rakana bener kitu. teu aya pisan kaboga. bisa kitu sare tibra. anu mawi dunya dumuk. 461. duh nyai aya dimana. mugi Gusti ngahampura. duh engkang percaya pisan. mun miskin taya kagaduh. estu sidik Lahaola. di Mekah teh aya Arfah. ieu dina alam dunya. lamina teh ngaos Ayat. marakayangan usrak-asruk. lajeng bae Nabi Adam. bongan aya di dunya. Tah kitu eta kang rai. tetep dina pangbuangan. Da bubuhan keur dibui. cicing di panjara Allah. Aduh-aduh Hawa Siti. urang ge eukeur dibuang. bilih teu acan kamanah. kabeh jadi kasusahan. ceuk rakana bener pisan. shagir sareng Jagat kabir. balik deui ka dunya. Nurutkeun saur Jabrail. munatak saha jalmana. 457. kieu bisi teu uninga. ka asal purwa wiwitan. 469. cicing dina ngeunah terus. nya ieu alam dunya teh. dawuhan para Aulia. 454. bakating ku sare ngeunah. pasal tadi ceuk engkang. yen nguping carios Hadist. sareng Babu Hawa tepung. 472. Malak Jabrail mepeling. Hadist moal salah deui. mugi Gusti Maha Agung. kumaha pangna teu beda. meureun ku rai karasa. amprokna di Gunung Arfah. hijikeun ulah rek renggang. nu miskin oge sarua. kieu saurna malak teh. ayeuna muga diwejang. 471. najan anu jadi Ratu. cicing di Naraka bae. tah eta kang rai kitu. Geus suka bungah nya ati. geus tangtu pisan dihukum. da aya di alam dunya dumuk. Jeung aya lajengna deui. ieu alam dunya dumuk. hanteu aya kakurangan. yen bakal kitu jadina. Robbana dlollamna kitu. disebatkeun pangbuangan. da sasat di jero berok. Adam sareng Babu Hawa. jol Jabrail Malaikat. pangkat menak pangkat cacah. nu betah dipangbuangan. kumaha ari nu cukup. ayeuna neda piwangsit. enggoning eukeur diberok. Minal khosirin kebatna. dalil dawuhan Allah. Sareng nyanghareupan deui. boro-boro pangkat urang. 478. teu rasa-rasa acan.

489. tatangkalan moal jadi. saur raka pasal dawuh. Hawa bumi angin banyu. 487. hirupna teh Jagat kabir. engke dina alam batin. saajegna diri urang. sampean bagian peuting. poek mah atuh Naraka. tangtu jadi eungap pasti. kaayaan alam dunya. 492. Ceuk raina geus kaemut. naon deui nya kabingbang. nu dalapan eta rai. geura mangga bae etang. dijumblah jejeg dalapan. 494. ugelna panangan bukri. rai nuhun laksa keti. anu ngaran Johar latif. 509. ganjaran pon kitu deui. 497. 511. mangga ku raka pilahir. nu ngahirupkeun jasmani. nyatana di diri rai. Hawa angin bumi kitu. Geus asup hakekat kitu. aya Srangenge pasti. Dina sabulan teh tangtu. Sami bae tilu puluh. tapi aya nu kaliwat. naon nyatana nu yakin. teu dipiluruh ku jalmi. eta moal salah deui. teu beunang katinggali. tilu puluh poe pasti. Panonpoe wujud urang. Kapan di dunya ge puguh. dua soca dua cepil. tah geuning jejeg geus lima. Saur raka pasal taun. 515. naon nyatana di diri. lain tempat keur ibadah. margi ayeuna geus burit. cukup hanteu kurang leuwih. kieu rai mun can harti. mana ari dawuh lima. nu yakin dijero diri. jeung opat diluhur tadi. Tah eta geuning geus dumuk. ugelna dua sampean. Mung bae engke kapayun. engkang sampe bebeakan. 504. Caang bunya eta kitu. di Akherat poek pasti. 502. moal bisa jalan pasti. Kaopat pangangseu irung. peupeuteuyan dua siki. Geus taya tanyaeun kitu. dina ieu alam dohir. nyatana beurang jeung peuting. raina enggal ngajawab. sumuhun saur kang rai. naon nyatana di urang. pasal bulan eta rai. 499. 506. jeung jadi sagala lampah. ceuk rakana hirup urang. teu beunang dijirim-jirim. nu nguatkeun alam dunya. cahya anu lemes tea. nyaring babandingan beurang. 496. uel-ugel ramo rai. Nyatana ugel nu lembut. kantun dina jero bulan. sawindu eta ngaranna. urang naretepan magrib. 486. katujuhna baham rai. tah eta poe nyatana. 490. naon nyatana nu bukti. nu dina dua panangan. da mun taya Matahari. aya genep sadayana. ramo suku kitu deui. kaopatna Mutmainah. anu dua belas tea. di badan urang sapata. kantun poe tujuh tea. ngajawab deui rakana. taya bedana sautik. jumblah aya opat siki. panggahota diri urang. kabehna dalapan pasti. tapina wajib kapanggih. sarupaning tatangkalan. Saur raina sumuhun. 495. 513. Sawiah katilu rai. da aria was mata mah. da geus lain tempat ngilmi. kitu deui badan urang. ceuk rakana eta rai. pagawean jalmi-jalmi. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. aya deui genep pasti. Kantun taun nya kasebat. Raina lajeng ngawangsul. 512. atuh kumaha rek ngeunah. kantun bulan can kaharti. ku awas panon kapala. engkang keresa miwejang. sarta langgeng henteu gingsir. aya tilu puluh peuting. mana anu sawarehna. Di alam dunya teh dumuk. 508. 507. ugel dilihur dihandap. kapan kitu sidik pisan. tilu puluh beurang deui. jadi dua tangan pasti. panangan bagian beurang. Saur raina sumuhun. dawuh lima nu sidik. saur raka kapan bukti. sare babandingan peuting. mangga urang pada siram. sabab eta mah geus ghaib. 516. 484. naon buktina nu pasti. kitu deui aya Bulan. betah teh ku caang bukti. engke urang teh dibatin. Bentang-bentang laksa keti. nya nuhun Alhamdulillah. Nu tetela langgeng tangtu. 517. Nganyatakeun sifat hirup. Jadi ngarana sawindu. aduh naha cocog teuing. 518. Cuk rakana mun can weruh. ku rai tacan kapikir. Sageuy taya nu ngawengku. Beurangna oge sakitu. 501. kalima rasana pasti. poek mongkleng buta rata. Dihandap oge sakitu. Ka raka lajeng ngawangsul. 514. Panonpoe nu kahiji. nyatana hawa nu opat. tilu puluh eta sidik. hiji pangdanguna cepil. 503. kanyataan dina badan. karaos pisan ku rai. aduh naha leres teuing. dibuktikeun dina badan. kantun Srangenge jeung Bulan. bet nyata kabeh di diri. 491. hawa panas hawa tiis. upami rai tacan harti. geus kumpul di Jagat shagir. antarana ugel tangan. dua bitis dua pingping. 510. tumerapna dina diri. bener dua belas siki. mun teu panggih di dunyana. Pek ku raina diitung. taya kakurangan deui. 488. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. keur ninggali Johar pirid. laksa ribu rai nampi. eta naon sanyatana. ku engkang teu dipilahir. Nyata dua liang irung. nyatana di badan urang. Raina lajeng ngawangsul. Bulan Panonpoe dohir. mangga bilang ugel tangan. aya tilu sabeulahna. eusina nu tujuh tea. katilu pangucap pasti. meureun manusa ge mati. paingan carios kitab. jeung dua tangan geus nyata. kari-kari caang batin. sareng aya deui hawa. lajeng raina ngalahir. 485. Ku panon kapala kitu. geuning geus genep jumlahna. ayeuna mah rai harti. tapi eta mah kang rai. muga ku engkang dipiwejang. hanteu kenging ditinggali. 505. 498. aya bulan dua belas. 493. naon nyatana di diri. miwejang ka rai. samangsa teu jalan eta. sidik geuning enggeus bukti. geuning karek genep siki. nafsu urang eta pasti. numatak dina sabulan. kudu ku awasna ati. Amarah Lowamah kitu. pek geura taroskeun deui. prantos kacatet ku ati. ngahirupkeun eusi bumi. nu dua sabaraha hiji. enya ieu Jagat shagir. moal aya hasil dunya. jadi opat jumblahna. moal enya salah deui. dua tinggalina soca. hartina windu teh rai. ku ayana Bentang Bulan.sare sareng nyaring. Ceuk raina aduh-aduh. ngan pikeun nampa siksaan. eta taunt eh kang rai. . Ku rai prantos kamafhum. 500. rai ku hayang kaharti.

Eta teh omongan baruang. Sok bingbang mikiran diri. Rek nampa rasana madat. Sakumaha lobana duit. Urang sing ninggal Pangeran. Haram lamun hanteu nikah. Wali turutaneun urang. Engke harti sadayana. 6. Ulah katungkul dudunya. Mun urang lolong di dunya. Ulah atoh ku loba duit. Ibadah ka Gusti Allah. Jalan hade rasana nyeri. 8. Ieu jaman parantos akhir. Sedep seungit sajero ati. 3. 19. Kumaha isuk nepi ka jangji. Supaya bisa sampurna. Istri dibeuli ku Syahadat. Dzatna kudu tareangan. Poe ieu bisa leumpang. . Kanu goreng taya pegatna. Poe isuk can kawangwang. Malati di pinggir lobang. Isukan mah biheung mulang. Kakat di diri sorangan. Nuduhkeun jalan lastari. Neangan elmu nu enya. 12. 5. Geura tareangan dzatna. 4. Kafir teh nu jahat atina. 15. Ulah kawas ngaji budak. Teangan elmu sampurna. Nu dusun teu nyaho adab. Gusti Allah wajib ayana. Geus ligar murag kalombang. Ulah ngagugu nu ngalarang. Ulah Iman ka barang ruksak. Pigeusaneun dina paehna. Carita kitab nu ditukil. Dua puluh sifatna Pangeran. Neda maaf kasadaya wargi. 14. 11. Nu kasebat enggeus yakin. Nafsu mah taya putusna. 16. Di dunya pikir kumambang. Nu kitu ngarana Murtad. 7. Sangkan ulah kabingungan. Nyokot misil nu jadi hasil. Sabab bongan salah tekad. Lolong jaga di Akheratna. Pangeran awas ka urang. Nu ngumbar bae nafsuna. 9. Ngangin rasa sajati. Ulah eureun memeh mendak. Ka pameget rawuh ka istri. Raoskeun mun datang sakit. Qur’anul Adzim sing kapendak. 18. 17. Urang sing suhud ibadah. Ieu suluk dijieun sya’ir. Euweuhna dina ayana. Elmu teh kudu pilari. Sugan kasasar ku pikir. Rasa dua ngangin-ngangin. Jalan jahat mah babari. Kafir lain Walanda Cina. Ulah salsah tekad urang. Kufur teu percaya ka kitab. Karasa dina pupusna. Lain duit pati hurip.Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. 10. Sing suhud urang di dunya. Manahan sadaya Sobat. 2. Kembang malati rupana putih. Poe ieu urang senang. Bakal maot kudu kapikir. Supaya jadi Syahadat. Ari diri saperti kembang. 13. Karaos hirup jeung mati. Anakna sok jadi jadah.

Sangkan babari kahartina. Poek ati poek bulan. Basa Baqo langgeng sundana. Walanda Cina meureun nya kitu. Kain cai ngala ti kali. Lain kubur tutup batu. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Teangan di badan urang. Ulah ngitung beurang peutingna. Poe tujuh aya dimana. Matak pinanggih tugenah. . Cai suci ti jero ati. Asupkeun ka jero diri. 40. 28. Cai suci matak beresih. Selap-selip mapay peujit. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Mun pupus dunya ge lampus. Loba omong salah pasal. Ulah sok ngarah ngarinah. Ngagulung caritana. Beak umur can sampurna. Nyaur ilmu matak tiis. Malikan Malati tadi. Sajol bulan eta tamat. 22. Sangkan salamet diditu. 32. 34. Kitab Qur’an jieun saksi. Ari nafsu opat kabehna. Enggeusna balik kamana. Beda jeung saur nu sompral. Jeung poma ulah mitenah. Tilu puluh Juz kudu tamat. Mudu mandi cai suci. 36. 31. 29. Lahir batin gampang katimu. 30. Nu hiji karep nu muji. Nya eta nafsu nu suci. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Terang ka sagala dosa. Meungpeung hirup kudu Guru. 35. Masing-masing eta karepna. Ulah jail ka pada jalmi. Jeung urang asal timana. 25. Kubur hirup dijero kalbu. Nu bareng hanteu papisah. Sing inget urang bakal ditutup. 23. Ulah Guru loba omongna. Tapi henteu jeung barangna. Teangan hirup sajero hirup. Mudu mulung kanu susah. 24. 37. 21. Ari Qudrat teh kawasa. Ka kuping beres patitis. 38. Nya eta sifatna elmu. Aya cai bening nya herang. Ahadiyat eta geus tangtu. Amis budi carita ilmi. Matak keder pikirannana. Nu tilu karep balaka. Matak poek kana ilmi. 39. Laku lampah kudu jeung ilmu. Ngabegal elmu nu asal. Wawalesna sok teu ngeunah. Carita ilmu ngajinis. Sing inget bakal papisah. Nyaurkeun jatining hurip. 41. Ulah loba nu diaji. Eta nu murba kawasa. Engke diwales kunu kawasa. Ngajelengit inget teu leungit. Syahadat heula nu misti.20. Matak narik manah resmi. Hanteu bijil ti beulah batu. Mudu Guru pondok caritana. Poek bulan poek iman. Urang kudu ngaji rasa. Teangan kubur nu tangtu. 27. Nyaurkeun ilmu nu repit. Sajero eta teh tobat. Sing isin kunu kawasa. Ahadiyat naon hartina. Lain caang caang bulan. Jasmani sok panas tiris. Kakuping matak garihal. Caang soteh caang iman. Bisa leumpang urang ku saha. Diturut matak cilaka. 26. Da lafad mah taya beakna. Resep kanu beresih ati. Nembe salamet Akherat. 33.

64. Geus euweuh wujud kaula. Lain Muhammad di Madinah. Karesepna dana dini. Mun tacan isbat jeung nafi. Nya eta elmu nu kolot. Tetepna dimana kutan. Nu kitu jalama badawang. Dahar nginum jadi Naraka. Dibeulina satengah mati. Sarebu hiji anu manggih. Didinya naon nu aya. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Mudu nyaho ilmu Pangeran. 62. 51. 61. Pujina ngarah sasaji. 63. Mudu ngaji kudu ngajinis. Anu dzikirna ngageot. Anging dzat Allah nu cukup. Ngaji badan masing tapis. 57. 53. Rasiahna Maha Suci. Hakekatna kudu kamanah. Nafsu opat ulah metu. Mudu sidik ka alam batin. Pikukuh patokan Islam. Dalil naon nu jadi iman. Kalawan nerangkeun Tohid. Hanteu daek nareangan. Urang ninggal hirup urang. Teu gampang neangan iman. Ma’na Qur’an lapis-lapis. Ngaji teh ulah ngajibris. Euweuh deui sifat hirup. Manahan ku ahli ngarang. Allahu akbar kudu ta’yin. Dalil Qur’an tuduh harti. Ganti Pangeran nu aya. 47. 44. Kunci Muhammad nu rugi. 55. Kaula geus hanteu aya. Nuduh Allah diawang-awang. Lampahna gemi nastiti. Taroskeun ka Ajengan Kolot. Ijrail teu ninggal puji. 50. Lain Shalat nangtung kitu. 52. Da lain caangna bulan. Teangan tarekat jati. 45. Nyaho ge iman teu acan. Ulah hirup nya hirup urang. Resep ninggal istri sae. 54. Guru teh kakasih Allah. Rasana lacuna hade. 58. Jauh keneh kana katepi. Jauhna tanpa wangenan. Lamun barisan cilaka. Hewan anu hanteu iman. Da aya awal akhirna. Lalangse beureum jeung kuning.42. Akbar anu sajatina. 48. Lain akbar mata kapala. Ninggalina iman nu suci. Duit meunang berekah kolot. Lain beurang lain peuting. Nyebut aya teu ngarasa. Paribasa ditetepkeun iman. Hanteu sahil cicing di dunya. Allah ninggali ka urang. Manahan ku ahli rasa. Nu sidik kanu kawasa. 56. Kasebatna Guru Mursyid. Anu Guru ahli rasa. Enya soteh deukeut pisan. Jalaran gogoda diri. Masing ngarti urang hirup. Bisa nuduhkeun nu wahid. Tutup mulut buka kunci. Diteangan leuwih rugi. Dzikirna dilewe-lewe. Pek taroskeun ka Ulama. Panon teh pipinding terang. Sabab lacuna henteu diriksa. Sembahiyang kudu khusu. 43. Saur Jeng Nabi Utusan. . Kahakanannana bugang. 60. Gagntina Rasulullah. Ganjaranna geus bukti. Laku lampahna ge tartib. 46. 49. Ulah dipake andelan. Bisa ngaji Ulah kumaki. Allah mah nurutkeun bae. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. 59. Mun harti ngelmuna cukup. Mudu tutup sakabeh nafsu. Silokana sing kapanggih. Ajengan hayang dipuji.

Teu lila amprok jeung Guru. Barang ruksak dibeberik. Kaopat kudu puasa. Wajib deui nyembah ka Raja. Make subal kembang malati. Gawena sok kirang tuang. Sahiji nyaho Syahadat. Sya’ir waca senangna pikir. Ari iman sifatna caang. 70. Nurutkeun nafsuna dewek. Geu Sholat tuluy manyanyi. Ulah rasa guru jauh. Jalmana pantes lalenjang. 72. 86. Zakat diri matak kuat. Katilu kudu jazakat.65. 74. Nu kitu teh kafir Jindik. Gawena tirakat nyepi. Dahar ulah kawas kebo sapi. Lamun cukup aya bahan. Ibu Rama wajib disembah. Beurang peuting teu berenti. Tanda Guru nyekel sosi. 69. 84. Katungkul ku sirik pidik. Nafsu opat kudu tutup. Di kubur tangtu dipekprek. Lain nyembah kanu aya. Karasa paeh jeung hirup. Sasatna sing manggih bulan. Eta nu wajib diturut. Nya eta Guru sajati. 76. Ngawakseun ka jalan gede. Sabijilna tina pikir. Sasauran jiga Kalde. 83. Kalima leumpang ka Mekah. Lampahna teu ati-ati. Matak lali ka Maha Suci. Pang urang sagala gampang. 81. 75. Terapkeun ramo jeung suku. Eta Guru anu mulya. Nyembah kanu euweuh aya. Agungkeun Guru jeung Ratu. Di dunya teu daek neang. 85. Teangan Bet dina badan. Jalma teu inget ka pati. 66. Halimpu jeung mawa sari. Nuduhkeun jalan nu suci. Kaduana kudu Shalat. Nu langgeng hanteu diberik. Nempoan istri nu hade. Wantu-wantu kecap sya’ir. Ramadhan kudu sabulan. Pasosore kudu mandi. Lampahna sadaek-daek. Saena kedah ku istri. Mun lepat mangga dipungkir. Eta mah teu matak kuat. Tinggali ilmu nu tangtu. Lain terang omongan kitu. Diri ulah laku satru . Sangkan urang teh rahayu. Mudu terang wuruk Guru. 78. 73. Geua megat dilawang buntu. Sholat nyaho asal opat. Beuteung jemblung awak gede. Ulah sare satengah mati. 80. Di Akherat kumaha leumpang. Zakat pare geus mufakat. 79. Laguna pantun manyanyi. 71. Mudu Guru sajero hirup. Wakilna anu Kawasa. Disamping baju beresih. Nurutkeun karepna ilmi. Lampahkeun lima perkara. Laku lampah kudu terang. Syahadat syahna teh opat. Nangtung ruku sujud lungguhna. Sabab miara ti baheula. 68. Cukupna urang di dunya. Lahir batin ulah tatu. 77. Meujeuhna dahar sakali. Di dunya sab aya caang. Teu iman jagana poek. Ari Guru wajib disembah. Geura tinggal rupana Guru. Dina sajerona badan. . 67. Komo mun gentrana istri. 82. Dzat sifat asma af’alna. Samemeh indik ka Mekah.

terasna raden Muslimin. laukna warna-warni. nya eta aen barangna. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. Saur rai kutan eta. silih udag jeung baturna. dijero cai. Nu disebatkeun Muhammad. Kieu perkawis eta. bok bilih geus bosen galih. mung rada isin saeutik. aya ngaran taya rupa. Ieu sya’ir sedeng ditutup. Ayeuna bet luntur manah. ka rai budina manis. Muhammad Haq teh geus sidik. saha-saha manusa. dupi anu kaopatna. Papayun-payun duaan. cahya koneng eta sidik. ditengah aya Masigit. ngaran Muhammad Hakeki.87. bumi nenggang sareng singkur. Manyanyina matak resep. margi bet mustahil teuing. Cahaya beureum sifatna. kantun eta anu nomer kaduana. Geus manyanyi tuluy tuang. sakur kabingung kang rai. malah mandar disarengan ku Pangeran. nyaangan ka manah rai. cahya bodas ngaran Ma’un. Eros Ermawar Malati. tiasa nerangkeun deui. muga engkang rido galih. nyaeta nu opat kitu. dijero kamar tur sepi. rai langkung panasaran. mani katinggal keusikna. geura pariksakeun rai. tetep kafir mun teu timu barangna. ngaji teh kudu ngajinis. sabab aya ceuk dalilna. atoh kantenan kulanun. Seungit malati geus kaambu. Nyegah ulah sore turu. kantun anjeuna duaan. aya basa opat rupi. Istri kitu leuwih lucu. Nerangkeun : 1. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. buludru sutra hipu dicalikannana. Kocapkeun raden Muslimat. Muhammad Harid katilu. barangna anu sakitu. Mung buktina tacan terang. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. 2. nu disebat Muhammad Haq. atuh kantenan eta mah. Muhammad Hakeki. sangkan teu jadi nguluwut. Hawaun eta disebat. eta teh naon sifatna. langka pisan aya jalmi. 7. nu kahiji Muhammad Haq. nu ngaji asmana badis. kabingung teh naon deui. manawi engkang tiasa. 14. Saur raka bener pisan. Ayeuna tumaros eta. caina herang beresih. Muhammad Hakeki tadi. Moal kagembang ku wayang. rido ditaros ku rai. barangna nu opat rupi. bijil cahya opat rupi. amitan neda warangsul. nuhun berebu keti. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. dikuriling kebon kembang. jeung raka dijero bumi. . eta teh dzat sifat Gusti. lamun asma bae rai. Turobun ngaranna pasti. saparantos Jongos Koki. abadan bi kufro deui. timbalan Jeng Rosul. lajeng ka tajug ngaralih. 9. nya eta sagara hirup. bibit nyawa sadayana. sorotna tina dzat sifat. nepi ka dipundut pisan. lamina geus tilu wengi. seueur keneh kabingungan. ngaran Muhammad Majaji. Wa’asmaihi ta’ala. teu kagiridig ku jalma. den Muslimat ka rakana. teu weleh bae ngurihit. ngaran maca bae wungkul. engkang teh aya pilahir. Muhammad Haq. kaopat nu hideung cahya. ari nu katilu deui. 90. Istri urang bisa tembang. wantuning di Taman Sari. rupina caang dumeling. 10. rakana ngalahir deui. sidik ngaran jeung buktina. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. 15. 2. rai tamparaos pisan. sategesna nu kasebat Narun tea. ku rai ge meureun parantos kapendak. sieun engkang jadi bendu. 3. Duriat ge matak tetep. calik dina pramedani. 8. 4. 13. Muhammad Harid. ting soloyong ting suruwuk. tah eta barangna rai. Geus wengi urang arasup. Matak beurat batan batu. ari nu kaduana deui. maca buktina aksara. sinarengan raden Muslimat. 11. panarosna masih terus. Dipiresep ku pameget. Sora ngeunah matak senang. Sambungan anu katiluna. ayeuna nembe kaharti. digugulung titatadi. Nyaeta istri kameumeut. rehna rai seueur pisan panarosan. pasal Muhammad Hakeki. tacan caang ati rai. lamun jinisna can bukti. keur mudakarah bab ilmi. tulis Qur’an sareng Hadist. 89. geus meleber seungitna teh mancawura. rehna seueur keneh anu can kapaham. caralik sabada tuang. nu kitu mah sanes ngaji. saurna teh rai mangga. dupi nu kadua deui. hartina eta dalil. 5. Jalaran saurna Guru. 3. dina Qur’an geus kauni. nuhun engkang rai nuhun. Dipungkureun aya empang. 88. Muhammad Majaji 12. Ceuk raina nuhun pisan. Kulambu geura pek ingkup. moal rek sulaya deui. eukeur maksad titadina. 4. Rakana pek sasauran. 6. rai bade naros deui.

Nu bereum huruf Mim awal. da majajina mah geus bukti. ku pitulung Maha Suci. di Cirebon anu bukti. nya jadi huruf Mim akhir. ka Allah nu Maha Suci. nampa tarekatna ilmi. rasa kanyataan tangtu. kieu atuh mun can ngarti. dupi nu nganepikeun pasti. 19. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. 18. Teras ka Wali salapan. cahya nu bodas beresih. nya ieu rasa jasmani. 25. naktuna sahiji-hiji. leres percanten yakin. nya eta awal-awalna. matak butak sirah rai. ku awasna panon kapala anu nyata. Muhammad Harid nyatana. ceuk raina nuhun engkang. cahya nu hideung nyata. Dal teh sampean geus bukti. 17.ari nu liana Rusul. mung dzat sifatna Yang Agung. sategesna ngaran Gusti. Sabab basa Allah eta. mung aya saeutik pisan. 30. mimitina nya eta dzat anu kasebat. Atawa Allah Muhammad. da aya hartina tangtu. Dupi anu kaduana. perelena nya Adam Muhammad Allah. Muhammad mah teras ka umat-umatna. tilas Wali anu tadi. Adam mimitina disebut. aksara di eta pasti. walon raka eta mah Muhammad pangkat. jeung percaya ayana Allah ta’ala. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. ayeuna manah ku rai. hirup kanyataan Gusti. enya eta para Wali. kedah pendak sajatina. perelena kitu rai. kabagi ma’rifat jati. nu koneng huruf He pasti. wajib susul eta anu ngandikana. utusanna Maha Suci. sifat Rahman nu murah dialam dunya. bilih rai jadi owah pipikiran. mana nu kabarengan rai. Muhammad Majaji tea. tilu asma nu kawarti. naktuna aksara tadi. 29. kaopatna nu kasebut. naek nya ka Muhammad. sare’at tarekat deui. sifatna Yang Maha Suci. nya eta ku tilu basa. ku rai prantos kaemut. nyaeta ku asma tea. gaib pisan pang ayana. kapan sidik eta teh MimHe jeung Mim-Dal. ayeuna rai mangarti. Piraku mun cengeng tekad. nu mimitina rai. ayeuna kedah dibalik. ku rai tacan kaharti. atuh mun kitu mah palsu. teu kabagian ma’rifat. Ceuk raina bingung engkang. geura mangga bandungan. kedah heula kasungsi. nya ieu rupa jasmani. salamet dunya Akherat. murahna di alam dunya. Mim akhir nya udel urang. saur raina kaharti. kantun eta Muhammad nu katiluna. nyaeta rasa pribadi. hakekat Muhammad Nabi. tah didinya mencar-mencar. 21. dupi anu katilu na. ku rai tacan kamanah. tibana ti Kangjeng Nabi. jawab rai nuhun pisan. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. eta sifatna teh pasti. Jadi unina Muhammad. numawi Gusti Yang Widi. parantos pupus makamna ge di Madinah. Muhammad Harid nyatana. tina dzat sifatna pasti. 31. tadi tiluhur ka handap. Sabab nabi Muhammad mah. tarekat ma’rifat timbul. dupi eta Kangjeng Nabi. Allah anu Maha Suci. Mangga ku rai dimanah. ayeuna mah kulanun. Muhammad Rasulullahu. sabab bisa mi’raj rai. enya eta tarekat ma’rifat tea. ku pitulung Maha Agung. Hirup-Rasa-Adeg pasti. Kaduana kana sifat. nu rek ditaroskeun deui. tiap-tiap aya ngaran. 22. ayeuna kedah dibalik. 36. enya eta kanyataan Adam pasti. eta sifatna teh tangtu. sangkan manusa teh mulus. adeg kanyataan pasti. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). 33. nu nganepikeun kana dzat. kedah tina asma heula. kapan awalna ge rai. Muhammad Hakeki tea. Sabab aya wawakilna. sageuy teu tiasa nepi. kantun eta Muhammad Majaji tea. Kengingna ku panon rasa. ceuk rakana mun can harti. eta mah pangandika na. Madinah teh naon rai. 23. nya eta Muhammad tea. terus ka ayeuna pasti. Tah eta anu kasebat. moal kenging katingali. kasebatna di Madinah. hanteu cocog sareng dalil. ulah ngan tulisna wungkul.kapan sidik jadi lafadna Muhammad. pang gumelarna dohir. mangga bae ku engkang. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. 28. terangkeun sama sakali. kedah ti handap kaluhur. 20. lamun hayang kasungsi. jeung supaya terang deui. Geuning bukti di manusa. genep (6) . 35. Tah geuning kitu geus nyata. tangtu nyandak tina bukti. ayeuna mah kudu sungsi. 32. eta tiluhur ka handap. Muhammad nu tipayun. Saur raka ari eta. terus ka Allah sing tepi. 16. hakekat ma’rifat rai. Mim teh mastaka rai. 37. Muhammad Hakeki rai. rai teu sanggem mikirna. jeung kalawan dibarengan. ilmu Wali mo kasusul. naek kana sifat deui. kapan tadi Maha Suci. nya nu ngagelarkeun Agama. Wali Kutub disebatna. kapan dalil wajib pisan dipercaya. tihandap ka luhur deui. dibeulina ku prihatin. umatna pon kitu deui. kana sifatna Yang Agung. 27. Muhammad Harid teh bukti. 26. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. Nya eta jalan tarekat. ma’rifat ka Gusti Allah. bakating hantem mikir. numawi ulah sok mungkir. kantun terus kana dzat deui naekna. nu disebatkeun ku rai. He teh nya dada geus tangtu. jadi lamun hayang terang. kana dzat sifat Yang Widi. Sabab eta tuduh jalan. Adam anu tipandeuri. 24. geuning makamna Jeng Nabi. Madinah anu kasebut. Rakana lajeng ngajawab. Pangkat Nabi Rasulullah. nya eta huruf Dal pasti. kakara engke kapanggih. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. hoream neangannana. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. tanwande bisa narima. tapi rai hakekatna.

dupi kenging na teh pasti. Jadi dua puluh dua. numawi kedah kasungsi. Kapan basana ge rai. Raina lajeng unjukan. weleh bae teu kapikir. mangga bae rai etang. geura susul jati-jatining Syahadat. tah geuning eta rai. nya eta adegannana. 44. pasal dina rukun Agama can terang. di dunya Akheratna ge. jumblahna sabaraha naktu. ku hukum akal rai. nu heula disebat pasti. cengeng jeung khusu tekadna. Kapan kieu disebatna. asal tina iman tea. hurufna kalimah tadi. rukun nu heula disebat. ku urang teu dipilari. ngalakonan rukun Islam. Rakana lajeng ngajawab. anu lima perkawis. Teges tina eling rai. milari jalan ma’rifat. rakana ngalahir deui. raina lajeng ngajawab. eta naktu nu sakitu. nya suhud milarina teh. genep belas nu mimiti. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. supaya urang teh puguh. rukunna genep perkawis. bet jol bae kana rukun. nu nerangkeun di Akherat. Supaya syah dzatna. 42. mun jalma teu beragama. Ari hartina teh tohid. 48. dua puluh opat siki. pantesna teh nya rukun Agama Islam. Asmarandana 51. eling sieun ka Naraka. saparantosna ma’rifat. Madinah teh jadi huruf. meureun teu raos geus tangtu. biasana teh ku jalmi. Islam disebat pandeuri. dihijikeun sareng genep nu kadua. teras ngalakonan rukun. hurufna kalimah kali. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. sareng anu katiluna. 38. lamun rai tacan ngarti. hakekat Muhammad Nabi. nyaeta rukun Islam. kakara jasa kapendak. nurutkeun bahana tadi. nya eta dzat sifat Allah. dupi eta rukun Agama diliwat. Islamna enggeus kapanggih. tah ieu engke dihandap. 40. 45. aya rukunna geuning. bet geuning rukun Agama. pek jumlahkeun deui rai. lumbrahna sadaya sami. dipigawe siang wengi. 52. dua puluh opat sidik. sabaraha huruf nu uni. 43. saparantosna kapanggih. rai poek liwat saking. lami-lami pek ngajawab. geus merele nya rukun Agama Islam. mun disebatkeun ku urang. aduh engkang can kaharti. dibalikeun saupami. Iman Tohid Ma’rifat Islam. asalna kasieun eta. hakekat Muhammad Rasul. nu langgeng taya tungtungna. mung bade naros deui. sategesna asma Gusti. ibadah ibadah teh enggeus yakin. ku engkang ka tuang rai. 49. ku urang kedah kapanggih. naktuna teh dua (2) tangtu. Naraka di alam baqo. Upami geus ilang Adam.naktuna teu lepat. nyaeta rukun Islam. Atuh lamun kitu urang. tiap-tiap mun kapanggih. da kitu kapan pantesna. . supayana rai bisa terang. lumbrah kitu anu nyebut. Islam teh geus sidik pisan. rai bingung kacida. nyaeta ku tohid tea. kasalametan manusa. lima eta nu geus umum. huruf kalimah Syahadat. nya eta rukun Agami. da kapan Islam ge bukti. mangga etang ku rai. Teu lumbrah anu nyarebat. ari nu katilu rai. aya anu diluncatan. ceuk rakana eta kamana surupna. terasna Agama pasti. kana dzat sifatna Gusti.as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. aya nu tacan kaemut. geuning kitu dalilna ge. sing ngarasa ilang wujud. Eta rai sabaraha. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. nyaeta rukun Agama. Tuduh jalan eta Hadist. 39. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. 54. ceuk raina mun teu lepat. tanwande jasa ma’rifat. pangna suhudna teh tangtu. 53. nuhun ayeuna kaharti. hanteu terang sumurupna. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12. geuning bukti di dunyana. Ari emutan rai mah. jeung teu pantes deui bae. jalanna ma’rifat kudu. Eta teh huruf Syahadat. nu wajib heula kapendak.pasal eta naktu dua puluh opat. tina Qur’an Hadist kitu. aksara nah eta pasti. Raina hanteu ngajawab. adegan wujud jasmani. rukun Islam Agami. Agama ge piraku taya rukunna. ngahuleng hanteu ngalahir. teu ngarasa boga diri. rek dijejerkeun sakali. jeung naon ngarana deui. nu kedah heula pilari. nyaeta dua nu tadi. lantaran teu daek campur. 46. geura mangga rek diitung. sanajan iman ge aya. enya eta nu kasebut Adam tea. atuh kantenan kang rai. 47. Aya sabaraha perkara. da piraku hanteu aya. rukun Agama geus misti. temen wekel teu bengbatan. sadaya nu dipiwejang. mangga ayeuna dietang.

teu aya kasieun kitu. Karamean alam dohir. eta kitu basana teh. Raina lajeng ngalahir. tina kitab kenging nyonto. ku rukun Agama tangtos. nyaeta sifatna hirup. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. bibitna tina carios. 74. buktina nu dina wujud. 79. teu nyaho diakhirna teh. Naha ninggali ka Gusti. pikeun kayakinan urang. 66. tapi anu sajatina. ku tinggal panon kapala. terang dua rakaat. Tarekat ma’rifat deui. moal sakama-kama. keur nyusul wujud Agama. mangga ku rai dimanah. Pokona sareat yakin. ceuk rai kapan eta mah kalakon. 68. kapan pangucap teh puguh. Numawi manusa wajib. nu ngabuktikeun samaksud. ieu kaanehan Kota. pokona tina pangucap. Teu ngupingkeun dalil Hadist. da eta mah rukun Islam. nya sajatining Agama. lamun rai tacan terang. sategesna hirup tea. dina bagian bab ilmu. sangkan aya kasieun teh. tina ma’rifat geus tangtu. kaopatna nya Ma’rifat. rakana lajeng ngawalon. kana migawe korsi teh. nyaeta opat rakaat. geus awas ti samemeh prak. 73. tarekat jeung ma’rifati. nya eta sajatina teh. Hakekatna pon kitu deui. pasal eta geus kapaham. 83. rasa anu narimana. sabab mun taya hirup teh. sifat Agama kasusul. Model gedong rupi-rupi. eta basa anu opat. ari rukun Agama mah. mun geus sieun mah mokaha. lain ma’rifat ka Allah. nu ngabuktikeun sagala. tarekatna ma’rifatna. ngaran rukun Agama teh. Dupi sareat teh rai. 75. sajatina sareat. aen kanu disembahna. Kapan ieu mah keur ngilmi. nepi kana waktu Isya. Ibarat rek nyieun korsi. 78. dina waktu Sembahiyang. Kieu hartina Agami. nyatana di badan urang. 58. kapan rai geus ma’rifat. gulungna anu opat. Kapendakna eta rai. tegesna eta hakekat. jeung sifatna Gusti Allah. Sabab tadi geus ka ilmi. da hanteu ngadenge beja. tarekat ma’rifat oge.sareng nu ahli Agama. 57. sahiji Sareat kitu. hal rukunna Agama tea. enggeus tangtu moal aya. tetep eta anu opat. teu lepat deui pangucap. tarekat sareng ma’rifat. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. tarekat sareng ma’rifat. Raina ngalahir deui. rai nyebat soteh kitu. poko-pokona teh baham. nu ngangliputi sadaya. 71. sareat hakekat kitu. sifatna sidik ngajentul. 62. laku goreng mo dijujur. Namung paneda kang rai. anu opat perekara. atawa sifat elmu teh. Rakana ngawalon deui. ma’rifat laku ibadah. ma’rifat nyembahna wungkul. di sajero badan urang. Nangtung Ruku Sujudna teh. tegesna parantos nyaho. sumawonna rukun-rukun. bahan-bahan geus sadia. tegesna geus nyaho kitu. mung engkang rek naros deui. tegesna eukeur neangan. terang soteh pertingkahna. sanes ninggal Gusti Allah. Dina Sembahiyang mah rai. jadi geus tangtu pisan. teras di tarekatan. ulah ngan ku kira-kira. Ayeuna mah rai harti. Tarekatna mah pan bukti. najan di sagala barang. tegesna rukun Agama. 69. 77. sareatna hakekatna. 64. atawa jati Agama. sanes bagian ibadah. geus gulung bae didinya. eta saterusna kitu. rupa korsi teu sulaya. sumangga ku engkang dadar. anu ngabuktikeun aen. 84. ari geus niat mah tangtos. 60. paingan ceuk unggel kitab. Kitu deui waktu Dzuhri. naon nyatana sareat. nyaho kana naon tea. daek ngaji kitab Qur’an. Jadi sifat hirup pasti. mutajillah mun kitu teh. 59. nepi ka nyareatna. Sanes rukun Agami. sadaya ge pada terang. geus nyaho sareng bisana. numatak ngelmu teh urang. Pertingkah nyembah ka Gusti. jalan omongan geus tangtos. sing hawatos kanu bodo. 70. anu aya di badan dewek. raina lajeng ngajawab. nya eta ku rukun tea. dina Sembahiyang cukup. batalna karaos . tah eta pangucap urang. ma’rifatna waktu eta. 61. 63. ari terbitna hakekat. mo aya ngaran Agama. Sembahiyang Subuh eta. margi weleh teu kapaham. 76. ku engkang enggal piwejang. niat eta mimitina. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. Katilu Tarekat rai. kahartos atuh kitu mah. sing nepi kana caangna. yen aya Sawarga Naraka. migawe dina waktosna. pang buktina teh teu lepat. sareat hakekat tangtos. nya eta wujudna elmu. dina bagian bab ilmu. 65. moal jadi mun teu ngomong. Jalanna ku rukun tadi. kapager ku kasieunna. aya opat perekara. nya tina kanyaho tea. Agama nu Maha Agung. sayaktosna eta kitu. tadi geus ngaku ma’rifat. eta oge bener pisan. rentul sakur anu aya. duh engkang karaos pisan. piraku hanteu kamanah. 80. ngabetem teu sasauran. teu sareng sareat kitu. karesikan Nagri Bandung. Geus tangtu kengingna rai. pikeun ngesahkeun ibadah. Islam ge moal aya. lamun nu ngaji hakekat. kana rukun Agama teh. rai geus ninggali naon. batal ku Hadist disebat. Najan aya niat rai. rai parantos ma’rifat. 81. anu aya dina wujud. 82. enya eta kana dzatna. 72. pujina oge pon kitu. saur raka da eta mah. ku rukun Agama tea. tarekatna jeung ma’rifat. 55. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. jadi buta tuli pisan. sareatna hakekatna. da rukun Islam mah puguh. raina lajeng ngajawab. poko sareat hakekat. terang rakaatna Lohor. sareat hakekat kitu. gedong-gedong nu marakbak. ma’rifatna ka Yang Manon. kadua Hakekat tea. sumawon ushallina. mangga anu tadi bae. bagian ilmu ayana. 56.

Raina ngalahir deui. 90. ka cai saleuwi pisan. atuh dimana barengna. ieu nu opat perkara. mung kumaha ari eta. supaya maneh waluya. anu matak wajib pisan. sumuhun sok nguping pisan. nu opat teh ngahijina. meuli bako anu ngeunah. dua Sholat lima waktos. 105.pisan. sinareng anu tipayun. kieu rai mun can terang. sangkan sah ibadah kitu. kacai saleuwi pisan. mun kabedag ku saratna. Nerangkeun . niat sagala perkara. ceuk rakana ngaran rukun. sakitu dina ati mah ngomong. tegesna poko sareat. jeung kudu bongkok ngaronyok. Ceuk raka tarekat rai. Nya anu lima perkawis. Babah meuli bako kula. aya Hekekatna horeng. huruf Ta’udz jeung Bismallah. teu aya pisan eureunna. Ka cai kudu saleuwi. nerapkeun Muhammad. 92. nyaho bibit rukun Islam. pangucap teu lepat tangtos. 108. babasan tadi teh keuna. kapendak wujud Agama. Salila-lila kang rai. Rakana ngawalon deui. nu ngaran rukun Agama. kereteg niat ka pasar. 104. kitu anu ngaran rukun. kakara sah kanyahona. dina salira urang teh. bareng hanteu pili ganca. engke bapa geus teu aya. hanteu bareng lakuna. lakuna teh nu karaos. 98. Aworna kalimah kalih. anu teu acan karasa. Sifat-sifat nu di dohir. kapan didinya barengna. nyaeta hirup urang teh. sapedah rai teu ngomong. teu lami deui ngantosan. dina waktu eukeur Sholat. jongjon hanteu ngaladangan. sabab hakekat teh aya. tetela karaos pisan. ku Cina teh bol sok bae. 87. hal rukunna Agama teh. moal bet aya bedana. enya eta sategesna. 94. masih bae pili ganca. 95. babasan sepuh baheula. nyaho jatining Agama. kapan nyatana hakekat. nu opat di badan urang. beja-beja teh ti batur. angseu sumawon paninggal. sareat hakekat kitu. samangsa parantos nyaho. 100. tarekat naon nyatana. pangangseu nu tipayun teh. keur nyalindung ka Yang Manon. ka urang sok mituturan. meureun ku rai karaos. Pasal eta jol kaharti. dina keur waktu nyaring mah. rai masih keneh helok. maksud teh rek meser bako. ka darat kudu salebak. salamina ge digawe. ayeuna nu kaduana. 111. bongkok ngaronyok teh nyata. Ibarat rek tuang bistik. henteu jadi ceuk sundana. Agama anu sajati. moal lepat deui engkang. 99. 102. reh dina Hadist nyarios. sabab seungit bistik tea. Sholat sajatina tea. ma’rifat nu kaopatna. jeung bengkung ngariung tea. ngaran dulur nu saestu. Teu nurut babasan tadi. nyatana pangdangu urang. teu sulaya jeung barangna. dina basa rukun tea. nyatana eta ma’rifat. Ayeuna rek naros deui. kitu deui angseu tea. keretegna ati kitu. waktos Nafi Isbat gulung. hanteu jadi pamaksadan. Rakana ngalahir deui. opat kalima pancerna. bengkung ngariung ceuk basa. Seungitna mah taya rupi. nya Islam eta ngaranna. pokona ku eta bae. sanggeus Islam kudu suhud. panon nu ngesahkeunnana. Mung aya keneh saeutik. 106. sumawon bengkung ngariung. nangtung hareupeun nu dagang. ngaran Dalil Hadist. hakekatna enggeus tangtos. teu lepat kasauran teh. nyatana pangangseu tea. anu nyidikeun sifatna. nu aya di wujud urang. jeung dulur teh kudu rukun. Margi keur kieu mah geuning. kapanggih sareng buktina. duh engkang karaos pisan. Saur raka mun teu harti. nuhun parantos kapaham. duh engkang karaos pisan. Raina gumujeng manis. sifatna bistik tea. 93. kahiji maca Syahadat. nya didinya barengna teh. teu make sareat lapur. aya tapi taya jentul. nya anu tacan kapaham. kana sajati Agama. piraku tacan kamanah. sora naon oge kumpul. atawana rukun Ilmu. naon nyatana di badan. ucap ucap dangu dangu. bagian paninggal tea. 89. rukun teh naon hartina. ilangna dunya jeung wujud. Ijma. 109. opat ngaran Qiyas kitu. enya sifat hirup urang. barang dongkap teh ka pasar. Lahir batin oge sami. hakekat nu kasebut. dupi ari buktina mah. numawi disebatkeun teh. 101. Ayeuna nembe kaharti. rukunna paninggal dangu. eta jinis tarekat teh. 96. 91. nu aya di wujud urang. ayeuna mangga pitutur. 103. pangdangu anu narima. nyatana di badan urang. aya basa opat rupa. opat kedah Puasa. mun rempug jungkung jeung dulur. 86. kieu katerangannana. ayeuna anu katilu. kana jatining Agama. hakekat pada hakekat. 88. 97. kasauran sepuh teh. bener mun ngaji hakekat. nomer tilu kedah Zakat. yen kudu sabilulungan. nya eta nu opat tea. Raina ngawalon deui. sifatna panon nu nyata. kudu rukun teh nya eta. ngaladangan bako tea. omat turut weling bapa. 112. lima Munggah Haji kitu. memeh ku baham karasa. nyaeta paninggal tea. 110. sagala sifat teh kumbuh. paingan kamari rai. gulungna kana paninggal. panutup kanyaho tea. pangangseu sareng pangucap. bet Cina teu buru-buru. tarekat sareng ma’rifat. eta kumaha hartina. eh anak-anak sakabeh. nuhun Alhamdulillah. nya eta bongkok ngaronyok. teu aya rupina tangtos. 85. ngalakonan jeung rukunna. nangtung hareupeunnana. ulah arek panca bagah. Raina lajeng ngalahir. sabab hartina batal teh. 107. rempugna nu opat tea. Barang pok mah ngomong rai. Raina gumujeng manis. Nembe Islam mun geus panggih. keur nganyahokeun Agama. Paribasa sepuh tadi. ngomong bae dina kalbu. anu aya di badan urang. salamet dunya akherat.

Juziyah Hak Maliyah teh. upami Batawi bae. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. lamun henteu percaya teh kufur kafir. naha rek leumpang suku. teu terang nu diasmaan. ka Gusti nu Maha Agung. opat-opat kitu. mun kitu mah moal datang. dina sahiji perkawis. aya sare’at hakekat kitu. tuluy rai cicing bae. nya Qur’an eta buktina. nyaeta sahna ibadah. enya eta Rusul-rusul tea. hiji pilar make papan. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. 116. hurupna asma Batawi. opat-opat geus tangtu. ma’rifat geus tangtu. jeung ninggal nu nangtung. Lamun hanteu make akal rai. lamun ngilmu pikeun kabatinan. ayeuna ge kabuktian. naha kira-kira rai. cukup eta mah kulanun. karamean Alam Dohir. sangkan urang bisa datang. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. 115. rai napi piwuruk teh. lamun tacan mafhum. eta oge pituduh teu salah deui. nyaeta ka asal tadi. naha hanteu aya rangkepannana deui. dina hiji perkara teh. 127. sangkan tereh tepina teh. bisi kaburu ku pati. kapan tarekat teh loba. sagala hal mun teu make akal. hiji jalan parapatan. Ulah cicing dina Asma badis. 128. Sareng tuduh ka manusa deui. Jalanna ge teu disorang deui. 114. Hadist Ijma sumawonna. saterasna kitu deui. sumawon ka Batawina. numatak urang teh kudu. Hadist. kajeun rada ripuh. tarekat ma’rifatna kitu deui. da rai mah tacan terang. Ibaratna upami urang kang rai. da eta teh pikeun pikiraneun deui. kudu daek ibadah teh. karajinnana manusa. 125. Ijma. tuduh jalan nu sayaktos. enya eta piwadaheunnana rai. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. kumaha bisana nyaho.Dalil. tah kitu ceuk rakana. mun kitu mah tangtos bae. hartina teh akal sategesna. kantun milih bae atuh. sidik teu ngandelkeun beja. tuduh jalan pikeun mulang. nyaeta pangandikana. 123. Panunjuk teh ibaratna Dalil. ditunjuk ku gambar tangan. kitab Qur’an eta sategesna. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. kana Dzat Sifatna Allah. saperti dina Syahadat. Enggeus tangtu opat deui rai. mana anu gancang bae. kalanggengan Alam Baqo. Qodariyah Satariyah rai. dina hareupeun panunjuk. geura beuli ku tirakat. kieu pihartieunna teh. pikeun urang gumelar di Dunya. Ari Hadist pangandika Nabi. dikirana bakal datang. pasal eta nu opat basa. barang dileresan Bandung. 121. utusan Gusti Yang Manon. Zakat Puasa Hajina. ceuk raina atuh mangga. pikeun ngakalan geus tangtos. nu ditunjuk ku gambarna tea. 119. sabab cicing di dinya teu maju deui. sumerep ka sanubari. kalawan jeung sahna misti. ulah cicing bae atuh. mun ayeuna gentos pasal. para Wali jeung para Muslim deui. 129. boh ka kulon ka kaler ka wetan. ngakalan tadi nu tilu. bade naros Rukun Islam. cadang Naraka Jahanam. hukum Qiyas geura tungtik. sangkan nyata jeung barangna. kapan asma mah tuduh. nu ditunjuk teu disusul dipilari. ka Batawi tunjuk. 117. eta ge wajib percaya. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. sare’atna hakekatna. ibaratna kapan puguh. dahar sare dikurangan. dina papan aya aksara Batawi. Ma’rifatna. moal bisa jadi bae. 126. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. jadina tangtu ku akal. atawa rek tumpak mobil. wajib percaya kana Qur’an. tegesna dina omongan. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. misti kudu buru-buru. kantun bae neangan akalna. 120. Anu matak ngilmu ge rai. hartina dalil teh Agus. Sholat ge opat perkara. nu pangheulana datang. tetep cicing dina panunjukna. payunkeun hukum akal. . lajeng kang rai ninggali. pangandika Maha Suci. rukun Islam nu lima perkara. 122. tambah beuki maju. enya eta milih tutumpakan. nu tacan kamafhum. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. kumaha pikeun akalna. kudu ma’rifatu. hayang terang ka hiji Nagara. kahar kapal udara. tarekat pon kitu keneh. Dupi Qiyas moal salah deui. sangkana bisa karasa. tarekatna ilmu. kajadian kapal udara jeung mobil. Sabab geura pek manah ku rai. Ceuk rakana tangtu aya rai. Qiyas Dangdanggula 113. gancangna teh teu lian kudu prihatin. 124. mo tepi kanu dijugjug. cicing ngadedeluk. eta wajib digugu. ceuk raina atuh moal. Lajeng rakana ngawalon ka rai. dina asma bae badis. dupi nu katilu deui. opat pangkal kitu. 118. Dalil Hadist Ijma pasti. najan Dalil Hadist Ijma. nu ngaji asma wungkul. nyaeta dina tunjukna. da aya geus tangtu. anu ngaran Ijma tea. amal ibadah urang. da teu disorang jalanna. Den Muslimat ka raka ngalahir. aya sare’at hakekatna. Johar Awal kasebatna. da betah dina panunjuk. anu mawi kudu. ari eta tutumpakan. ma’na Dalil kitu. mana nu gancang tepi. nuhun akang rebu keti laksa.

tetep moal dihampura. dina waktu Shalat sajatina. teu sulaya ti basana. Tarekatna nya kudu Tajali. Zakat anu geus kamayhur. sare’at mah geus umum. eta Syahadat sare’at. ulah rek kaliru. ma’rifat pon kitu. sabab eta mah titipan. enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi. anu matak Sembahiyang teh wajib. ka Allah nu Agung. rukun Islam anu katiluna. ditarima ku jalma. sare’atna kapan geus ilahar. eta kasauran engkang. hirup eta tegesna. 132. nya eta dzat sifat Allah. caang padang alus. nu sanes saikhwan kitu. tetep bae dina keur Sholat sajati. sumangga teraskeun engkang. Tajali ning Dzattul Mutlaq. dupi ari ma’rifatna. keur tajali ka Yang Manon. hakekatna ulah salah. ma’rifat pon kitu. ibadahna najan getol. ka Gusti Allah Ta’ala. mun engkang nyumputkeun ilmi. sing ngarasa kaangliputi. raina mani ngaranjug. Sarta matak pecat iman pasti. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. hakekat jeung tarekatna. mun sumput salindung. 138. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai. diterangkeun ka jalma nu lain-lain. Kantun eta nu hiji deui. Ma’rifat dina Zakat. 143. Tarekatna Syahadat teh rai. turug-turug ku Ikhwan. Sareatna Sholat teh kang rai. tur aya nu naros pisan. 134. nyaeta tarekat ilmi. sabab asal tina Shalat. nu moncorong lintang Johar. dila’nat enggeus tangtu. hanteu salah kitu. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. bakating ku kahareti. ceuk raina aduh engkang penting teuing. teu emut ka barang teda. mana nanya bet tepi kadinya. Gusti Allah moal rek narima. disamikeun jeung Idajil. nya eta nu ngaran Sholat. ma’rifatna sing bisa ngarasa. Ma’rifat dina Puasa. 141. ma’rifatna mah kudu. mung isin ku Yang Agung. ulah rek diturut. Ceuk raina atuh mangga deui. pasal dina sahna Zakat. hajat pare atawa duit. enya eta nangtung ruku tea. ayeuna katiluna teh. 131. tetep bae keur eusi Naraka Jamhir. naon sare’atna deui.NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. Ma’rifat ge kudu kapanggih. 130. 139. ku Gusti nu Maha suci. 142. tah kitu sahna teh Zakat. tarekat nya gulung dina Tajali. Saur raka rai mun can harti. sihoreng teh yen urang kudu ninggali. 136. ngucapkeun kalimah roro. Muhammad Rosulullohu. Hal Puasa nu kaopat deui. Nabi Wali kitu. 135. saperkawis anu hanteu beunang. naon sare’atna deui. sareng eta Nur Muhammad tea. teras Wa Asyhadu Anna. lir bulan opat belasna. Namung aya nu dibuni-buni. hakekatna ngaran Syahadat teh rai. hakekatna mah geus pasti. sabab lamun samarangan. gantung raos reh ni’mat kaliwat saking. dupi tarekatna Sholat. 140. Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang). hakekat tarekatna. goreng temen mun engkang ngabuni-buni. kudu bae urang ngazakatkeun diri. supayana jadi rai bisa tohid. dina bulan Ramdhan tangtos. paingan disebut. sujud lungguh bukti ‘aen. nyaeta Sholat kitu. doraka Dunya Akherat. fakir miskin kitu. temahna matak cilaka. sareatna Sholat eta. da engkang mah taya sanes. lebetkeun ka jero manah. sare’atna Syahadat teh ngucap. kudu nahan nafsu hawa. dina pasal eta Sholat tea. 133. Narun Hawaun Maun. tilu puluh dinten tutup. Ma’rifat dina Syahadat. enya eta jeung saperti bulan. ka cahya opat sing ‘aen. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. rukun Islam anu . ari hakekatna puguh. Ceuk raina nuhun kahareti. diterangkeun kanu sanes. lir bulan pat belasna teh. kieu rai lamun teu acan kaharti . kaopat Turobun deui. Rukun nu kaduana teh. memeh awang uwung. 137. Puasa di bulan Ramedhan. Ceuk rakana naha atuh rai. nyaeta lafad Allah. tah eta anu geus aya. Zakat bade dicarios. sakumaha mujina. rakana lajeng ngajawab. tanda ditarima kitu. Saur raka kieu mun can harti. diteraskeun dadar sadayana. ilangna jasmani kabeh. da aya hukumannana. langgeng teu aya putusna. Alif Lam Lam He geus pasti.

rakana enggal ngajawab. raina lajeng ngalahir. pihatur deui ka engkang. tarekatna mah teu lepat. ku engkang enggal carios. tina sidik nyakitu pisan. Tapi rai waktos tadi lahir. ka karatonna Yang Manon. asal bungah jadi susah. tetep hanteu meunang bijil. kahartos lamun kitu mah. dina waktu Ibu ngowo. sasat tacan kaluar ti hukum Gusti. jeung ayana nafas tea. nya eta ngaranna nyawa. da moal aya bedana. pones lepasan ti hukum. dina rukun kalima nya Munggah Haji. ti Batin ka alam Dohir. maparinna nyawa ka manusa. harti kana sare’atna. ti Sawarga turun. geuning eta sifat dua puluh rai. anu matak orok oge geuning ceurik. payuneun nu Agung. geuning kawidian apel. teu ngaraos naon-naon. karek hirup wungkul. sihoreng teh dua puluh sifat. aya sih pitulung Gusti. 146. Den Muslimat ka raka ngalahir. 156. tempat ngahampura dosa. barang gubrag ka Dunya teh. 157. ditakdirkeun bisa terang. eta tempat pangadilan. ngadeuheusan kitu. 155. tapi apelna kitu. masih aya dumuk. Lebah mana Gusti Maha Suci. tiris buktina ngadegdeg. ku rai tacan karaos. 149. raina enggal ngalahir. karaos ku Ibuna. tepungna Hawa nu dua. asalna orok ceurik teh. lamun enya teu aya rasa ge rai. pangadilan nu langkung sampurna. kapan Adam teh ceuk kitab. ku tina raos teu ngeunah. Cuk rakana rai mun can harti. Mun geus terang kana dzat Gusti. hakekatna mah tangtu. hawa Batin tepung. sabab keur jaman dikandung. dikaler di kidul. 145. Ulah ampun ditukangeun badis. mung ayeuna masih aya. hanteu pisan boga akal. 158. Baitullah nu dijugjug teh. ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji. nya eta sifatna nafas. nafas teh bareng jeung rasa. 147. ulah make surat deui. lamun hanteu kitu. rakana enggal ngawalon. neda ampun moal rek sakali deui. kudu khusu tobatna teh. Ceuk rakana sare’atna Haji. aya babandingannana. dina eukeur waktu Tajali tea. Mangga etang ayeuna ku rai. Adam Hawa jerat-jerit. rai nuhun sarebu. lamun urang meunang hukum beurat. Tanda tacan dileupas ti bui. sami bae Dunya Akherat ge rai. meunang bebendon ti Allah. Insya Allah dihampura. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. sabab tina hanteu bisa. ayeuna mah leres kitu. Gusti Allah maparinna nyawa. kajadian jadi nafas murangkalih. Tiap-tiap aya nafas pasti. dipayuneunnana Gusti. kapan geuning di Dunya ge bukti. hakekatna pon kitu. tacan bisa meunang pones. turut-turut asal tadi. sabab hakekatna nyawa teh. hanteu kalawan nafas teh. jasmani jeung rohanina. tina sabab enggeus aya rasa. 150. orok teu aya nafasna. bisa ngaibaratkeunnana. 151. Ma’rifat dina Munggah Haji. jadi lamun anu wafat. beungeut madep atina . nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah. rai hanteu bingung. rai rada bingung. nu teu dikulon diwetan. bade tumaros ka engkang. Nya dibuang ka alam Dohir. Adam Hawa kitu. barang gubrag tina Guha Garba. orok moal gogowakan. Den Muslimat gumujeng ngagikgik. nangis bakating kaduhung. ku rai tereh kaharti. opat-opat hiji rukun. jeung sing bener caritana. rukun Islam anu lima tea. hirup suci tandana geus bisa usik. tegesna ka dzat Yang Agung. tina sirna ngajadi teu ngeunah. ngalebur dosa nu tadi. pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning. barang gubragna turun. asalna ti Islam kabeh. 159. tangtos barengna jeung rasa. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. nya kabingung ku rai tacan kaharti. tangtu nyorang paribasa. sidik pisan hirup suci mah. kontak sareng hawa Dunya. nyatana rasa kitu. teu ngadeuheus kapayuneunnana. namung bade nyundul. migawe kitu lampah. kanu boga pangadilan.kalimana. nyawana masih di Dunya. sabaraha jumblahna teh. tina bibitna manusa. da buktina waktu dijero mah tadi. lebah dieu kitu. 152. 154. tara gubrag seuseurian. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. jeung karasa dibuang teh yakin. rasa teh bareng geus pasti. ku Ibu salapan sasih. atuh lima kali opat. 153. kumargi tetela pisan. masih tetep keur dina hukuman. ceuk engkang waktu harita. sasakala Karuhun. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa. hukuman ti Yang Agung. hirup teh jeung nyawa sidik. aduh rai engkang nuhun. jadi dua puluh. leuwih hade ngadeuheusan. Geuning hirup ciri bisa usik. 148. hanteu acan aya nyawa. Tangtu pisan pang orok teh ceurik. rehna tadi ku engkang geus dipilahir. paingan marakayangan. sifatna Allah Ta’ala. mangga ku engkang dadar. hoyong dongkap katutup. tarekat jeung ma’rifatna. ulah kendat sawaktu. neda ampun tina dosa anu tadi. atuh bener kitu. tapi ceuk engkang kitu. sangkan rai bisa tohid. ceuk rakana itu diyah. 144. Baetullah anu sajati. kantun suhud kana ibadahna.

pasal eta rai ulah helok ati. sarebueunkanyerian tadi Ibu. geura kieu mun can terang. cacakan tadi turunna. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. balik deui ka jalanna. nu karasa ku badan sorangan. 168. ti ayeuna geus ditungtut. saestuning ngan saukur tuturut munding. . Balikna ge moal salah. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. ka Gusti nu Maha suci. Sabab asalna ge ni’mat. pang orok sakarat tangtu. kholifatullohi deui. rai bingung kalangkung. upami keur resep tani. pujina ge diliwatan. anu teu aya hinggana. bangsa orok nu rek maot. kana Aweh Salam tea. kitu deui waktuna. lantaran can ma’rifatu. silih tempas jeung saderek. mitutur nu sayaktosna. ganjarana ti Gusti. rai nuhun ka pangasih. kantun ni’mat bae pasti. saperti anu biasa. muga ku engkang diwejang. pantes arek kituna teh. unggal poe sakarat. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. Rosul anu genep tea. kapan sidik Ibuna satengah mati. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. anu geus kersa ibadah. namung ieu mah nyindiran. Pangkur 166. Sembahiyang teu khusu. nyorang deui kana jalan anu tadi. 160. mun nu tani Akbarna ka sawah. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Ayeuna mah ganti pasal. 162. samemehna urang hilang. hanteu khusu ka Pangeran. kumaha eta sababna. dicipta dikira-kira. naha atuh kitu. naha sami Syahadatna teh nya kitu. PIHATUR NU NGARANG 161. mugi sadaya saderek. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. sakur dulur-dulur. nya osok kitu nya gawe. nuturkeun anu nungtunna. Akbar teh bet los ka Pasar. Raina lajeng ngajawab. da tekadna hayang buru-buru tepi. eling bae ka sawah. 171. pang orok sakarat kitu. mun teu kapendak ilmuna. tangtu bae engke moal nyorang deui. tah eta kedah kasusul. pangasih salira engkang. Lebah dieu tobat jisim kuring. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. dina Hadist geus kakocap. ngarasa rasa sakarat. sing ngarasa hilang samemeh pupus. lamun keur netepan waktu. 170. kusabab tadi jalanna. tah didinya jalan urang. karaos nyerina misti. pangna Akbar sok kamana-mana. tungtungna teh atuh. Nampa sarebueun ni’mat. sabalikna urang lamun. Wa asyhadu anna Adam. jalanna kana Naraka. NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. keur guneman carios Agama. Mimitina Gusti Allah. tangtuna kasampeur deui. waktu tadi memeh kadunya turun. ngan diwangwang wungkul. bet Akbar teh clok ka sawah. nyindiran kasadayana. hakekatna di badan urang sakujur. Kana diri sim kuring pribadi. Mun nu kaya Akbarna ka duit. teu acan aya dosana. 176. dina waktu keur waktos salulut.mah jongjon mungkir. sanes pisan jisim kuring. da moal salah mulangna. mangga dangukeun ku rai. nu karaos sumurup ka sanubari. nu ngaos anu ngadangu. sing perele hiji-hiji. Kapan aya ceuk dalilna. kana Dzat Sifatna Gusti. 174. 178. parantos miwuruk. Ibu teh satengah mati. malah sok aya nu misan. anu matak urang wajib nyiar ilmi. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. kitu siksaanna Gusti. nya buktina wujud urang. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. 179. anu ngarang ieu Layang tea. hanteu sami pada-pada boga waktu. teu puguh nu dikiblatan. rek naroskeun anu teu acan kaharti. keur dagang pon kitu deui. nyorang nanjak upamana. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. palangsiang galeng totos. naha sawaktu-waktu. pajar orok mah beresih. maotna make sakarat. 177. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. 169. Mun disorang ti ayeuna. raosna nyeri kalangkung. kieu rai Syahadatna. 175. Narakana Ibu tadi. tadi rek turun ka Dohir. 167. Waktu ngababarkeunnana. 164. Tah rai kumargi eta. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. Akbarna kamana-mana. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. akalna teu aya lian. nya percaya mun kitu mah kahareti. Sinareng dina waktuna. raina lejeng nyaur. dina hal perkara Rosul. Syahadatna Kangjeng Nabi. beda hiji-hiji Rosul. sarebu kalieun babar. 165. Rakana lajeng ngajawab. supayana ulah kitu. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. jeung naon sanyatana. sing kapanggih jeung ilmuna. 172. Antal maotu qoblal maota rai. ilmu sakarat di Dohir. 173. Rakana lajeng ngajawab. Nabi Adam nu tipayun. anu matak renghap ranjug. sakarat enggeus beak. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. Mung ayeuna rek tumaros deui. 163. rehna rai sering sok mendakan.

utusan Aing pribadi. nomer tilu ngabogaan. jeung leungeun kenca katuhu. sinarengan dua suku. Kanyahokeun bae heula. nu katilu utusannana Yang Agung. kieu rai Syahadatna. da nyaho asal usulna. geura mangga ku engkang terangkeun deui. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. Nabi naon kasebut. kantun eta Rusul nu kaopat deui. 189. waktu magrib maneh ulah salah deui. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. 193. dalilna geus kasebut. numatak manusa wajib. 183. maneh kudu tumarima. pangucap maneh teh eta. tumarima boga cepil dua siki. kanyahokeun bae kudu. Sembahiyang subuh tea. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. Nabi Musa eta rai. 185. ceuk raka nu kaopatna. Al insanu dohirulloh eta kitu. kitu eta asalna. Kieu rai Syahadatna. Tapi montong hayang terang. NERANGKEUN . kudu Sholat maneh misti. 190. lobana opat raka’at. kanyataan ayana Kami pasti. waktu subuh kaluarna fajar sidik. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. saperkara boga baham. 186. sabab maneh teh geus puguh. sing narima boga dua cepil tangtu. hayang ma’rifat ka Aing. ati moal salah deui. heh maneh Musa utusan. Nabi naon ngarana. wujud maneh pribadi. dalilna teh geus disebat. Sabab wujud maneh eta. mana aya Shalat Subhi. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. jadi utusan geus tangtu. maneh Adam dikersakeun ku Kami. Kalam Mutakalliman deui. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. jadi utusan geus tangtu. mangga ku engkang pitutur. ka Gusti nu murbeng jagat. tatapi maneh ayeuna. tumarima boga nyawa sareng wujud. kudu Sholat pat raka’at. Gusti Allah ngadamel deui utusan. Wallohu batinul insan. 192. kudu Sholat Asyar misti. 184. kantun kaduana deui. Asyhadu anlailaaha Illallohi. Sabab maneh ngabogaan. tah kitu eta asalna. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. ceuk raina nuhun pisan. boga nyawa kaduana boga wujud. tapi maneh ayeuna. Asyar waktuna pasti. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. Dalilna Sama-Sami’an. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. kaduana boga lisan eta kitu. dalilna anu kasebut. paingan manusa kudu. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. 182. 191. Nabi Enoh nu kamasyhur. he maneh Ibrahima. tunga rai sama sakalican mafhum. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. kanyahokeun bae heula. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. Enoh Habibullah deui. Jeng Nabi Ibrahim tea. 194. boga panon dua siki enggeus bukti. Saur raka nu kadua. anna Musa Kalamullah.Dawuhanna Gusti Allah. NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. rakana lajeng ngajawab. tatapi maneh ayeuna. 187. kieu Syahadatna rai. Raina teras ngajawab. ari sababna pang kudu. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. sategesna pangucap Aing geus tangtu. 181. numatak manusa Islam. tapi maneh montong hayang. terasna Halilullahu. Asyhadu anlailaaha Illallohu. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. waktu tadina ti Nabi. Pek Shalat tilu raka’at. jeung dua suku geus nyata. Ngadawuhan Gusti Allah. saterasna Wa asyhadu. Nyaeta dua raka’at. Kantun anu katiluna. Basar jeung Basiran tea. kudu Shalat waktu duhur. Asyhadu anlailaaha Illallohu. 180. 188. Raina deui ngajawab. terasna Wa asyhadu anna. Wajib kudu Sembahiyang.

jadi lamun hiji jelema geus ngaku. 195. Rakana lajeng ngajawab. ngaku enggeus ma’rifat dzat. ngajirimkeun Gusti Allah. lamun urang cicing dina tarekat muji. ma’na dalil kadua karasa kaharti. 205. nu ma’rifat dzat Yang Agung. 217. kanyahokeun heula bae. 213. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. Kasar pikeun Naraka. Lamun hanteu aya rasa. Muhammad Rosulullohi. ceuk rakana bener kitu. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. henteu dipikiran deui. anu lemes pikeun bagian Sawargi. 212. nu meunang pitulung Gusti. Mun kitu mah bener pisan. murtad hanteu salah deui. 218. nya nu pangkat Ajengan. eta anu genep Rusul. Kieu dalilna geus kocap. nafas sifatna geus pasti. ngajolopong hanteu bisa usik malik. Namung wajib kailmuna. Ari Hadist mah teu salah. Anu bisa ma’rifat dzat. Asyhadu anlailaaha. 216. nu bisa ma’rifat kitu. seueur pisan anu kitu. kulantaran ma’nana salancar wungkul. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. 209. ma’nana pon kitu deui. tapi maneh hanteu kudu. panon ieu nu buncelik. 201. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. malah tepi ka poe Kiamat kitu. Ngadawuhan Gusti Allah. Muslimin para Olia. 197. jalankeun hukun Qiyas. 206. Asyhadu anlailaaha Illallohu. sahinasna ma’na kitab. ayeuna karaos pisan. leres pisan kurai geus kaharti. enggeus lumbrah Syahadatna. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. 198. terus nepi ka Kiamat. da teu make akal deui. tadi diluhur disebat. saur Hadist moal aya hiji jalmi. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. hakekatna di badan urang sakujur. teu nyusul tarekat ilmu. tah kitu mun teu kaharti. pat raka’at lantarannana pang kitu. sategesna rasa Aing geus tangtu. Ceuk raina atuh naha. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. Muhammad Nabi panutup. dina Lam yakunil kitu. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. sabab anu pikeun nyampurnakeun . aya dua dina Qur’an geus ditulis. keukeuh pokna mo kasusul. 211. anu ngajina salapis. ka Aing kudu ma’rifat. ayeuna maneh mah kudu. kaduana Khaerul bariyyah puguh. bisi nular katepaan murtad deui. 199. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. kaluar jerona kitu. ma’na Syahrul bariyyah. Kapan ma’na kitab Qur’an. Ieu Aing mere burak. Katiluna boga nafas. teu kudu hayang terang. nafas ge moal aya. dina waktu-waktuna. nu salah mah geus puguh. 208. da geus sulung dina jasad. jadi aya hirup dua. hartina teh maneh Muhammad. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. hakekatna sadayana para Rusul. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. nu ngaku enggeus ma’rifat. tumarima kaayaan. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. Geura ku rai dipaham. Enoh nyatana pangdangu. dina wujud peribadi. teras ka para Wali sadaya. jelema mah moal aya. aya urang sinarengan aya itu. di maneh teh kanyataan. terasna Wa ana siruhu. dalil teu meunang dirobah. sumawonna Ijma oge teu disusul. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. naha arek teu percaya. teu ku akal moal jadi. dalilna enggeus disebat. Kitu geuning sajarahna. 210. atuh kantenan pisan. ngan maneh ayeuna kudu. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. teu percaya kanu nyebut. wujud oge geuning bukti. aya ma’na lemes pasti. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. nuhun rai jol kamanah. sabab mun getihna lampus. kapan eta Gusti Allah. anna Issa Rohullohi. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. 202. Shalat dina waktu Isya. kapan ceuk Qur’an teh kitu. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. sabab asalna ti Nabi. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. sategesna hukum akal teu disusul. Saparantosna Nabi Musa. nya adegan wujud urang peribadi. dua liang irung bukti. 207. Panguluna para Rusul. pokna teh sabab ceuk kitab. pangandika para Rusul para Nabi. anu matak ayeuna ge geuning kudu. jeung turun ka anak incu. Tangtu bae mo kapendak. enya eta Al insanu siri rai. Hakekatna Adam tea. Barang Rusul kagenepna. ninggalna tangtu ku soca. Ngadawuhan Gusti Allah. 204. nafas maneh pribadi. sumurupna kana rasa. 214. Sholat dina waktu Isya. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. kapan pangkatna teu lepat. turun-turun burak tadi. Muhammad mah rasa jasad. Isa teh panggangseu urang. Malah ulah dideukeutan.Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. 203. teu make Ijma Qiyas. moal aya hiji jalmi. kitu Syahadatna Nabi. Haturan deui raina. puguh oge sok kaliru. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. anu ngajina tea. Mutajilah enggeus moal salah deui. Syahadatna ge puguh. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. lamun hanteu ngaji Qiyas. Ibrohim paninggal urang. maneh Isa geus jadi utusan Kami. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. 200. Sabab nafas maneh eta. 196. dina Qur’an geus kauni. 215. sareng anu nyaritana. nya ma’na anu kasar. hanteu kakurangan deui. tangtuna kaliru basa.

nangtung ruku sujud deui. da kapan ari dalil mah. leres sundana kaharti. anu sarupa kumaha. pernahna dimana deui. Ku rai tacan kaemut. da moal jadi manfa’at. 241. reh ngupingkeun dina kitab. dupi muji pada jalmi. Bibitna anu ma’rifat. Kapan huruf Qur’an tangtu. Lajeng rakana ngadawuh. lamun geus kapanggih eta. henteu boga daya upaya pasti. ceuk raina hanteu lepat. eta pisundaeunnana. puji Qodim ‘alal Qodim. enya eta ti makhlukna. 243. muga ku engkang didadar. kantun anu kadua. 233. Kangjeng Rosulullah Mekah. pisundauennana dalil. Raina lajeng ngawangsul. pada-pada anyar sami. . rai hoyong mangarti. dijero kaluat bijang. marakayangan balik ka Dunya deui. dupi anu Qadimna mah. sorana teh anyar deui. nu tadi disebat tea. kapan eta anyar sami. moal bisa deui mulang. 227. atuh nu kumaha tea. 239. nu anyar muji nu anyar. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. anging rasana Yang Agung. dalil anu nomer hiji. masih tetep dina pangbuangan kitu. Ceuk raina geus kamafhum. piraku hanteu kamanah. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. Piraku hanteu kamafhum. 235. eta sowara teh sidik. atuh nu kumaha tea. kapan urang eukeur tadi. puji Hadist ‘alal Qadim. Rosululloh tegesna rasana Gusti. sanggeus urang ka Dunya. 234. eta oge bener pisan. Ceuk rakana mangga atuh. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. eta mah sejen aturan. muga ku engkang diwejang. nyaeta rasana Allah. Kantun eta nu katilu. 236. Rakana jawab jeung imut. barang urang nu macana. ka dzat Yang Agung. tapi tetep keur ka Gusti. ngan ukur pikeun di Dohir. aturan ilmu geus pasti. sugan moal lali deui. Numawi geura teangan. 221. da ngan sakitu rai mah. dina Sembahiyang pasti. tangtu bae ma’rifat. Mung barangna can kamafhum. anyar dadamelan Nabi. 224. elmu lahir elmu batin. ibaratna tuang rai. Sanes keur muji ka makhluk. pupus soteh majajina. raina lajeng ngajawab. 244. jalma teu wenang dipuji. da eta nu ma’rifatna. pernahna pon kitu deui. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. Kinanti 225. puji Hadist ‘alal Hadist. ku Dunya ieu kakurung. Ceuk rakana mun can mafhum. 228. nu rempug jeung para Santri. 237. muji ka salira engkang. mun kitu lain bab ilmi. hurupna mah anyar pasti. sabab Rosulullah eta. nu ninggalna hanteu make panon kitu. ka rasa anu tadi. puji anyar kanu anyar. di wujud urang sakujur. puji anyar kanu anyar. kitu sundana mah rai. teu nyowara geuning rai. puji Hadist ‘alal Hadist. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. puji anyar kanu anyar. dina waktu mana deui. seepkeun bae sakali. tapi ulah netepkeun bae kaditu. eta mah nu jadi bibit. mun lepat sadaya-daya. puji Hadist ‘alal Hadist. 219. nu anyar muji kanu Qadim. tegesna tacan kaluar. Geuning tadi Hadist nyebat. loba nu surup sumanding. muga bae parin harti. pada-pada anyar pasti. puji Hadist ‘alal Hadist. 220. ayeuna rek naros deui. pimaksudeunnana dalil. puji Hadist ‘alal Qadim. Nur Muhammad asal tadi. Saur rai kumaha atuh. aya puji opat rupi. Qadim teh pangandikana. Raina pok deui nyaur. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. 238. dimana engkang pernahna. Tetep dina rasa Dunya. sing kapangih supaya bisa balik. jeung kuma sundana deui. dupi eta perenahna. sumawon dina pernahna. tapi geura teangan hakekat Nabi. taya lian ngan ku akal. kieu numawi katampi.maksud. maca kitab sareng Qur’an. Ulah nyamian Yang Agung. jalma mah moal tinggali. ngadanguna teu ku cepil. anu opat geus disebut. 240. ku rai tacan kaharti. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. Sundana anu geus umum. 222. 242. nu kahiji kasebat. 231. Nomer dua nu kasebut. anging hiji Gusti Allah. pikiran heula ku rai. warnana anu opat rupi. kieu atuh kieu mun can harti. nya dina waktu keur rai. dina jilid nu kadua. engkang ku rai dipuji. hakekat mah teu mati. anu katepi ku pikir. anu aya diwujud. puji Qodim ‘alal Hadist. 223. ngandikana teu ku baham. 229. kieu pisundaeunnana. balik ka rasa kapungkur. dina Syahadat ge rai. 226. 230. buktina loba ririwa. lungguh eta kaopatna. anu tetep uninga. nu geus diterangkeun tadi. barang negrak eta rai. muji mah kedah ka Allah. puji anyar kanu anyar. Nu anyarna teh nya wujud. puji Hadist ‘alal Qadim. puji Qadim ‘alal Qadim. kieu rai mun can harti. Cahya anu opat geus puguh. Nu gaib di wujud urang. 232. Tetep bae pang bodona. dupi anu katiluna. nyanggakeun bae kang rai. nu wajib disembah misti. Rakana ngawalon imut.

Dupi nu sok keuna ku pupus. rek ditambah katerangan. 251. sorotna teh tangtu loba. anu ngaran nyawa tea. katerangan anu yakin. mungguhing hirupna Allah. sifatna nu padang tea. ari nu seueur tea mah. hiji sorot liang eta. sorotna Sagara Hurip. kajeun rebu maliunan. boh laksa rebuan jalmi. nu liangna laksa keti. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. Ibaratna hiji lampu. Sato Siluman-sileman. Manusa pon kitu deui. leres ku rai kaharti. ari dzatna Gusti Allah. 247. dupi anu jadi nyawa. nyaeta anu disebut. 268. salobana liang tadi. piraku hateu kapikir. 272. 267. Naha seuneu dina lampu. hirupna manusa pasti. anu sarupa kumaha. teu ngurangan teu nambahan. nyaeta buktina rasa. asal ti Allah geus tangtu. buktina teu make biwir. nu ngangliputi sadaya. leres hirup mah teu lepat. tangtu dzat anu Maha Suci. kalawan jeung ma’rifatna. margi dina saban jalmi. 257. nu Qadim muji nu anyar. 256. kieu pisundaeunnana. Mun hiji mah eta hirup. Sumawon ibadahna kitu. Rakana deui ngawalon. nyawa aya saban jinis. teu petotpetot nya eling. meureun maot sahiji. rai ulah salah harti. 270. 265. mahi teu kurang teu leuwih. Raina lajeng ngawangsul. jeung lamun hirup ngan hiji. saperti nu tadi tea. 275. kapan buktina nu wafat. Rakana lajeng ngadawuh. raina lajeng ngalahir. ku sifatna hirup Gusti. margina dibagi-bagi. hirupna sakabeh jinis. 263. disebat sagara hirup. angger moal robah-robah. urang ibaratkeun deui. perenahna waktu eta. damarna mah tetep hiji. rek diibaratkeun deui. 249. 274. Kieu atuh mun can mafhum. teu ngaku usik sorangan. naha jinisna nu tadi. 262. teu robah langgeng geus pasti. sabab enggeus tetep eling. anging ku kawasa Gusti. ulah belet-belet teuing. Mung bade nyundul pihatur. Lamun sayaktosna kitu. sareng perkawis hirup mah. puji Qadim ‘alal Hadist. tujuh bumi tujuh langit. asalna tinu sahiji. Ku hiji ayakan kitu. sasatna geus syah dzatna. nu jadi hirup jasmani. 255. Bibitna nyawa disebut. kana dzatna Maha Suci. syah asmana jeung af’alna. dupi eta perenahna. usik malikna geus pasti. Sawarga Naraka deui. lamun ibadahna jalmi. Lamun kitu naha urang teh . kudu maot sadayana. diala rebuan jalma. ayeuna mah ganti pasal. Raina lajeng ngawangsul. Jadi sategesna kitu. mung hiji-hijina pasti. nu Qadim muji nu Qadim. Kapan didinya mah tangtu. ayeuna teu samar deui. kaangliputi sadaya. Rai teh masih kaliru. jadi hiji nyawa jalmi. reh rai sok nguping dalil. teu ngarti ibarat tadi. 250.245. kuma ngarasakeunnana. pada-pada anu Qadim. piraku mun aya jalma. ka Allah Gusti Yang Manon. 266. 258. ayakan jeung damar hiji. 254. Ibadah kalawan ilmu. ngurungan damar sahiji. 269. ayeuna rai mangarti. Ceuk raka ulah kaliru. dina keur Shalat sajati. jeung syah sifatna deui. ayeuna nu kaopatna. pada aya hirup eta. katerangan teh utami. tah eta anu dipuji. 261. nungtut ngirangan teu lepat. sangkan kaharti karasa. ku rai tacan kapikir. kang rai di lebah dinya. dina pasal hirup eta. nuhun parantos kaharti. 259. ka maliunan manusa. ka sato pon kitu deui. mana helokhelok teuing. kitu ceuk unggeling Hadist. 252. 271. awak-awak nafsu pasti. ibarat mun di Dohir. aya terasna kasohor. Rakana lajeng ngadawuh. ari hartina teh dalil. Arasy Kursyi pon nyakitu. hiji jalma roko hiji. ceuk kasauran Wali mah. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. langgeng bae ngangliputi. nya nyareungeut ka dinya. nungtut bae beurang peuting. misti kudu balik deui. aya keneh kabingungan. 253. ayeuna ku engkang rai. ibarat lamun di Dunya. 264. bol karaos teu sulaya. jadi puji sadayana. sabab hirup ngan sahiji. Mung heran kaliwat langkung. Nya eta anu kasebut. nyaeta sorotna tea. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. Raina enggal ngawangsul. da tara keuna ku mati. ari nu katilu deui. nyaeta nu padang tea. pada-pada anu Qadim. 248. anyar dipuji nu Qodim. tetep hirup mah ngan hiji. Rakana enggal ngawangsul. Mung aya keneh saeutik kabingung. seja rek tumaros deui. nu aya di wujud jalmi. Ceuk raina muji nuhun. da pada Qadim sadaya. seuneuna dicarokotan. nu langgeng teu keuna mati. 246. Uteuk Tongo Walangtaga. teu kirang sumawon leuwih. hirup Allah tara ruksak. nyaeta damar nu tadi. 260. Magatru 273. can terang sama sakali. reh hirup teh ngan sahiji. hakekatna nyawa rai. nu muji nu dipujina. Aduh engkang langkung cukup. hal nohidkeun hirup hiji. Innalillahi kauni. teu dua teu tilu opat. muga diterangkeun deui. dina lebah mana deui. hirup kagungan Yang Widi. mohal ruksak dzatna Gusti. ngurangan atawa leuwih. Dupi anu ngaran hirup. nu sakitu eces pisan. kieu upami teu harti.

Anu balik ka Naraka pon nyakitu. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. dua Haq Muhammad Nabi. 306. Akherat pon kitu deui. karaos ku tuang ibu. hanteu warna hanteu rupi. ngilmuna eukeur di Dohir. sapatemon waktu tadi. nyaeta dzatna Yang Manon. tapi lain ngingkig kitu. 299. sajatining suwung raos. kaduhung engke karaos. salamina taya tempo. kapan Gusti Maha Agung. kangeunahan pon nyakitu. nu mahi ka tujuh Bumi. 303. 302. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. bet boga rasa kanyeri. Ngalakonannana ngan era ku batur. 281. kumaha waktu di Dohir. Sawarga ngaranna sohor. teu selang-selang deui. teu arah teu enggon kitu. Nur Muhammad waktu tadi. enggal ku rai kaharti. kana sagarana hurip. Sagara cai nu tembong. balik soteh balik raos. Nur Muhammad opat rupi. teu ngaraos naon-naon. 288. tah ibarat urang . tetep ni’mat bae jongjon. ibadahna luak-leok. mahi ngahuripkeun makhluk. teu katinggal soca kitu. 284. enggal karaos ku rai. nu diluhur kacarios. ni’mat bae salamina. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. ngangliputi Langit tujuh. geus jauh ti Maha Suci. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. teu ngaraos naon-naon. kapan di Dunya mah campur. teu saperti Rama Ibu. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. ka Allah nu Maha Agung. 296. 286. dina jalanna bareto. 289. 276. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. mun nu jatoh ka Sawargi. rai masih keneh helok. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk.enggeus undur. 292. nu ngaran Haqna Yang Manon. ceuk rakana bet piraku. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. 280. ibaratna mun di Dohir. jeung istri anu gareulis. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. kawas ti luar ka bumi. naon atuh anu balik. kumaha ilmuna tangtos. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. 283. jadi ni’mat geus pasti. 291. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. Dzat laesa kamishlihi. Ceuk rakana rai masih bingung. 304. saeusina Dunya tangtos. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. katilu Haqna Yang Manon. 278. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. hanteu kadangu ku cepil. 277. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. teu dicampuran ku nyeri. kawas keur di Dohir deui. saperti di luhur tadi. keur masih ngajadi Enur. make aya gedong-gedong. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. hanteu isin ku Yang Widi. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. Kani’matan Akherat mah Agus. ku kangeunahan kitu. rai mah kawas nu ngaco. 295. jadina kumaha deui. pipisahan enggeus pasti. Kantun ieu aya keneh kabingung. 298. aya tilu perekawis. Haqna Adam teh geus tangtos. ku ibarat mah karaos. nyaeta nu ma’rifati. tah lebah dinya kang rai. bener rai kudu balik. 279. di Dunyana nu teu manggih. kuma sajarahna deui. kapan didinya teh nyeri. kalem timbul sapapaos. ngan ni’mat anu karaos. 282. tepina ilmuna tangtos. hayang caang ulah bingung. teu kalawan ingkig kitu. supaya enggal kaemut. keur waktu keneh dina Nur. rasa Dohir lamun balik. ngaraos teu clok di Dohir. kulantaran kurang suhud. ngarasa kanyeri wungkul. raina ngalahir deui. ka Haqna Muhammad tangtu. pangbalikan rasa kitu. mungguhing dzatna Yang Manon. rek diibaratkeun deui. kudu bae balik deui. caina teu salah deui. sasatna di jalan cicing. tapi pangbalikan rai. 287. 293. teu sieun ku siksa kubur. pangkatna geus ma’rifatu. keur waktu ngajadi orok. naha saperti di Dohir. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. 294. nu geus ma’rifat kana Nur. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. aya tilu tempat kitu. teu karana deui kitu. gumelar ka alam Dohir. 285. 301. rakana lajeng ngawangsul. 290. rasa kitu teh geus pasti. naha siga naon atuh. teu karana dipigawe deui. anu katiluna deui. Kapan tadi rai dina waktu turun. kangeunahan jeung kanyeri. cicing di Naraka pasti. tetep langgeng dina nyeri. ngan ukur tuturut munding. tah kitu anu sayaktos. Nerangkeun Dalil ‫ﺍﻥﷲﻭﺍﻥﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ‬ Pasal nu Balikna. sanes kanten bisa jadi. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. gaib hanteu aya bukti. inditna mah teu karaos. 297. reh urang tadi di Qadim. pasal eta pikeun balik. samemeh ka Dunya lahir. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. 307. Barang anu balik ka Naraka kitu. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. eta nu ngaran Sawargi. Barang-barang meja korsi nu aralus. ku rai tacan karaos. kantun nu hiji can mafhum. nomer hiji kacarios. 300. Tapi engke dimana urang geus pupus. rasa teh sama sakali. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. 305. tah sakitu pikeun balik.

Ceuk rakana datangna eta si nafsu. muga engkang kersa. dina waktu wafat. ibaratna rasa batin. dina patuangan sareng aya hirupna teh. aya dangu ngeunah. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. Den Muslimat ngawalon barina imut. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. Hayang deui hayang deui jadi baku. Nya buktina nu dituang ku Ibu. rasa Dohir anu bukti. 331. nya karaos pisan. saban wujud oge nyondong. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. sifat nu sae nu awon. bet beda rasana gentos. tur tadi teh cai laut. Ibaratna cicing dina asin kitu. 340. bibitna kahayang sabab. kapan laut oge bukti. teangan jalanna jalan cai ka Laut.tadi. Nerangkeun Datangna Nafsu. 317. asal tinu opat. muga engkang ka rai maparin terang. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. sakeclak sewang geus tangtu. nimbulkeun jadi amarah. 332. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. rasa ci hujan mah puguh. sifatna nafas nu bukti. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. Aya deui nu ku rai can kamafhum. hakekatna nyawa. aya tinggal ngeunah. 320. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. tadi geus ngaraos. saha anu nyambat. 337. jalanna dumuk. sing kapanggih Solokan-solokannana. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. Najan dina pangangseu oge nyakitu. nyaeta ci hujan tadi. 341. ulah cicing betah. deudeuieun tina karasana ngeunah. Saniskanten jadina teh ku patepung. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. barang rasa kontak sareng katuangan. ka pangangseu kitu keneh. Teu aya deui akalna teh kudu. Geuning bukti dina dangu oge kitu. aya angseu ngeunah. tanda hirup geus usik gugurinjalan. waktu medal ti Ibu teh. sareng teu raos geus tangtos. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. 333. hawa Batin jeung Dohir teh. 329. rasa eta buktina teh. anu opat bae kumaha kontakna. nya jadi rahayatna Onom tea. nyaeta rasa jasmani. rasa kontak jeung aci opat perkara. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. cai hujan nu tadi teh. barang kadarat geus tepi. nya nimbulkeun ngeunah. sajarahna manusa gelar ka Dunya. babandingannana. aya dangu nu teu raos. henteu kaop elat. 311. Jadi rasa cai asin nu di Laut. 336. percanten kacida. 327. kumaha sajarahna teh. dina cai hujan bae. teu pulang ka asal. Marakayangan jadi salundang salindung. saniskanten aya lalayanannana. rido ngawuruk saderek. hawa anu dua. 323. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. 338. samemeh urang ka Dunya turun. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. 310. keur dina Sagara Hurip. 339. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. 321. sangkan cai teh ngaleos. . Pucung 314. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. bisa balik nya ka Sagarana tea. aya tinggal henteu raos. Panon oge kumaha kontakna kitu. dina eta pasal nafsuna manusa. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. Balik deui ka rasa asin kapungkur. 324. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. 318. margi sidik aya jeung bukti-buktina. Ayana teh kumaha. nya jadi nyawa jasmani. malah aya tinggal sok jadi amarah. terusannana anu bras ka Laut tea. 319. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. 308. da waktu tadi mah. 313. tetep langgeng dina rasana Naraka. taya nafsu teu hayang sagala rupa. jadi nyawa enggeus puguh. 316. aya angseu hanteu raos. 334. Barang gubrag deui ka Dunya patepung. sasat ngancik dina poho. 312. anu tadi geus ragrag teh. rasa pelem jeung amis teh. ci hujan mah henteu asin. lamun dangu kontak. tacan jadi rasa wujud. 343. barang kontak terus bae aya nyawa. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. 309. 330. 326. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. kitu kajadianna teh. masing bisa balik deui ka asalna. 342. anu mawi ewon-ewon. meni jeger ceurikna bakating hayang. geus jadi ci hujan tangtos. nyaeta dzatna Yang Manon. 328. Tuang Ibu moal aya ci susuan. saterasna kitu bae. sareng sowara nu awon. hiji keclak hiji jalmi. sangkan cai hujan. aya raos jeung teu raos. 335. Barang tepung baham sareng cai susu. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. 325. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. datang ka darat mah geuning. lamun disambat ku Onom. aci seuneu aci cai moal salah deui. kana cepil soca. jalan cai tea. caina asin geus tangtu. 322. Sabab eta pang ayana cai susu. tangtu aya rasa. kontakna jeung sifat. nyaeta rasana Gusti. enya eta dina rasa alam Dunya. teangan akalna. dina rasa dunya bae. sami bae sareng dangu tinggal baham. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. nyerep nyurup kana hate. 315. aci tanah jeung angin teh.

sareng ku safa’atna teh. ka rakana cacarios. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. Masjid alit tengah empang. Dua putra gek caralik. raina Raden Muslimat. Dina waktuna sakarat badena pupus. yuswa tujuh belas taun. sadayana . teras kana Ma’rifatna. ahli ngulik Ilmu Nahwu. hanteu susah diwarahna. katelahna Raden Insan. 3. Ngawitan anu didangding. Asmana Gusti Allah. layeut rukun rempug jukung. 8. 11. Asma anu saleresna. mu’jizatna Gusti urang. kalangkung kasep. nyaeta Sawarga. bari ninggalian kembang. saurna abdi teh lepat. 16. nu jeneng Rosulullohu. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. kanyaho di Dunya bae. Balik deui kana rasa nu kapungkur. dinten Saptu ping opat belas. Tarekat pon kitu deui. ieu jilid kaopatna. hanca simkuring bareto. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. dangdingna sareng basana. runtut raut jeung saderek. 6. 13. Tabe’atna kitu deui. 15. sakersana jadi bae. Tohid-tohidna bab Ilmu. namung kalintang ku awon. Ilmu Sare’at Hakekat. ngantunkeun sahiji putra. tatapana ge nyakitu. 347. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah 18. Kasampurnaan lahir batin. neda-neda ka Pangeran. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. Kocap Den Muslimat deui. Rayagung dawuh nu sae. sinareng gentur tatapa. anu nembe jilid ka tilu. 14. Teras lalebet ka Masjid. sami sareng Raden Insan. Allah ngabukakeun ilham. kalangkung calakanna teh. 5. seueurna sabaraha tea. Ka cai jadi saleuwi. barang dina hiji mangsa. kinten-kinten yuswana teh. 9. dina waktos tilar ku rama. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. hanteu aya nu kaliwat. siang sumawon wengina. nyakitu anjeuna oge. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. menekung nyepi tafakur. Shalallahu ‘alaihi wassalam. papayun-payun duaan. bubuhan uteukna encer. 351. Semet ieu bae rai urang tutup. 345. rakana anu tipayun. hanteu aya naon-naon. geus tangtu kontakna oge. Jenengannana kawarti. lamun Tohid Insya Allah sampurna. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. sakitu ge cekap. 348. ku saliwat ge kamafhum. kitu kersana Yang Agung. jeung moal aya nu bisa. saurna rama kapungkur. Ngawitan nu nyaur rai. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. salamet Dunya Akherat. anging Allah anu langgeng jumenengna. teu beda sareng ramana. ka darat jadi salebak. nyaeta Den Kamil tea. dina alketip nu sae. Raden Kamil katelahna. sakersana Maha Agung. kana dzatna Allah. Anu mawi wajib manusa teh kudu. osok didinya ujlahna. kitu ceuk paribasana. sasat salaku sahate. elingna kadinya. mung sasasih antarana. Ilmu ramana katampi. 7. Kocapkeun Raden Muslimin. nyaeta raina tea. dina bagbagan Agama. sareng asal bareto. Gedong Rosulullah. wajib farduna nya kitu. pasal Asma Gusti Allah. kana bagbagan Agama. Nilarna Raden Muslimin. ayeuna gentos nu kocap. tara kersa pipisahan. sakalangkung garihalna. moal aya mustahilna. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. anu hanteu petot-petot. geus kapaham sadayana. rasa Allah tea. Dina gentos sasih deui. 19. ngabulkeun paneda jalma. ngahusukeun papahaman. untungna kersa Pangeran.344. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. ngudag hak kasampurnaan. 352. pameget sami kasepna. tilas ramana bareto. wajib kapendakna. nya balik ka Dunya. reh Gusti mah sifat wenang. da turunan ti ramana. 2. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. ulah kirang pangampura. nuju sumedeng pisan. tangtu jadina teh poho. kana Maung kana Bagong. marulih ka Rahmatullah. Layang Muslimin Muslimat. nu maksudna jalan alus. kantun ngaraoskeun bae. sareng teras sasauran. maksad rek ngadangding Layang. 12. 4. rakana lajeng ngawalon. mutih ngabeuti puasa. ngalantung di pipir situ. ngantunkeun sahiji putra. mulih ka Rahmatullah. ngilangkeun babadag raga. nu paparin ti ramana. Sareng sabaraha hiji. Teu mungguh ka jalma dhaif. manawi mun teu lepat mah. 353. sakur piwiruk ramana. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. kuma bae dina pamuhitannana. 17. tatas jeung Tohid-tohidna. 350. sasih Hapit dinten Juma’ah. kawantu dibarung tapa. Sami bae pada ngarti. kumaha ilmuna. sinarengan Raden Muslimat. Ilmu luar Ilmu jero. 346. seja rek neraskeun hanca. parantos dugi ka waktos. nyaeta anu kasebat. 349. disarengan ku dudu’a. ngahalang-halang kersana. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. Simkuring nembean deui. sasarengan pelesiran. kinten dua puluh taun. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. Kangjeng Nabi Muhammad. Sagara nyawa sakabeh. Mung ku banget tekad ati. muga sadaya nawakuf. 10. neda-neda ka Yang Manon. teu aya anu kaliwat.

Kapan ieu mah jasmani. kana rupana manehna. raina teras haturan. tegesna tina rupana. nu lima tadi disebut. Anu kocap unggel Hadist. nu moal aya bangsana. teu beunang direuayreuay. dupi anu kalimana. rakana lajeng ngawangsul. kitu eta sundana teh. kantun anu kaduana. ayeuna nu kaopatna. kana raga anu badag. ngarana wujud manusa. Nu kitu eta teh pasti. Dzat-Sifat-Asma-Af’al. hartosna eta basa. ngareuaykeun Maha Agung. eta oge rajeun lepat. saur raina nu mana. moal manggih anu ceples. rakana enggal ngawalon. anu dzatlaesa tea. netepkeun Asma Allah teh. 41. kieu sababna pang lepat. sabab Dzat teh aya tangtu. pang seueur teuing nu lepat. dupi anu nomer lima. Rakana enggal ngalahir. ku rai tacan kapaham. 30. mun engkang teu lepat mah. tapi nu sakitu oge. Asmaulliaf’al tea. mangga ku engkang didadar. 52. sok netepkeun kanu anyar. Tah kitu lepatna rai. kumaha pang jadi lepat. mana nu ngaran manusa. sareng ngan hiji af’alna. 26. perkara Gusti Allah teh. nu hanteu aya bedana. sumangga paparin terang. tur aya deui Hadistna. Ngaran Asmaullijinsi. Nyebutkeun Asmana Gusti. tetep ngan sahiji bae. Allah teh teu aya dua. teu ghaib da geus nonggerak. Geuning seueur pisan jalmi. Al insanu dhahirullah. 34. nu kumaha nu sok lepat. kitu bae sundana mah. eta musyrik ngaranna. lepat soteh nu nampana. sabab kapan tadi oge. nurutkeun Af’alna kitu. dina kitab geus kakocap. kieu pisundaeunnana. ngan sahiji anu sae. ngalobakeun Gusti Allah. Raina ngawalon deui. hiji dzat hiji sifat. sumawon puguh jentulna. sabab seueur nu percaya. ngaran Asmaullisifat. tah kitu margi lepatna. 23. nyaeta antero ngaran. kieu pisundaeunnana. Kadua anu kauni. Wallohu batinul insan.teh saratus. sareng rupana manehna. sanes ka sifatna Allah. Asmaullisifat tea. ngaku dzat kana awakna. pang ayana eta asma. Asmaulliaf’al tea. kaopat anu disebat. 43. ka rai mangga pitutur. kapan eta geuning puguh. sabab kapan tadi oge. 35. nyebut dzat kana ayana. kapan nu ngaran ghaib mah. supaya ulah kaliru. 45. ayeuna sumangga deui. Perkara Allah teh pasti. kufur dihukumanana. tapi ari nu gelar mah. ngaku Allah kana Af’alna. 40. nuhun parantos kapaham. 48. eta Asma anu lima. seueur Paguron kaliru. nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna. wujudiyah nu kitu teh. 49. eta oge bangsa kufur. 37. Asma anu saleresna. sanes kana dzatna Allah. Asmaullisifat tea. 24. hiji asmana geus tangtos. ngaran Asmaulliasma. rai sakalangkung bingung. . nu matak kek kana badan. Jeung langgengna oge bukti. geus mohal hanteu ayana. raina enggal ngawangsul. 51. kana ayana wujud dewek. Ku rai tacan kaharti. pantes jadi matak nyasar. Atuh Allah teh geus pasti. nu kieu tekad manusa. 47. nu leres mah hiji bae. wajib urang kudu terang. 29. lian ti rupana kitu. kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea. sok seueur tekad manusa. kahartos atuh kitu mah. aya tapi taya rupa. bisi nuduh kana awak. 20. pang sok jadi kalepatan. ari pek diringkeskeun mah. nu teu warna rupa kitu. Asmaulliaf’al kitu. batin-batinna manusa. da ghaib manusana mah. 27. Geus disebatkeun ku Hadist. manurut tina jentulna. salah wesel anu kitu. nyebutna jenengan Allah. pendek teu daya upaya. diliputan ku ngaranna. Lain manusa sayakti. sami bae pada kitu. Sabalikna kitu deui. kitu deui manusa. 46. pasal Asmaullidzati teh. asmana anu teu ruksak. jentulna jasad nu ‘aen. pasal Asmaulliasma. reh tadi engkang misaur. Lajeng raina ngalahir. mangga ku engkang carios. sapedah tadi kasebut. nya kalakuan manehna. ngider satangkarat jagat. Tina sifatna geus sidik. barang ngareret awakna. pasti eta ngaran kufur. ieu teh dohirna Allah. Allah teh nu ngaliputan. Asmana mah sae kabeh. 50. supados rai mangartos. kapan tadi unggel kitab. kana sakabeh sifat. nurutkeun tina sifatna. lamun netepkeun ka Asma. nuduh Allah ka rupana. nu katilu kacarios. jalma nu kitu tekadna. Al insanu ghaibun deui. kieu pihartoseunnana. nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge. 25. tapi eta ge nu lima. salapan puluh salapan. Sasat teu usik teu malik. Lajeng rakana ngalahir. geus aya dina Hadistna. Mungguhing nu Maha Suci. geus hanteu panjang diemut. 21. nu nyebut jenengan Allah. Raina lajeng ngalahir. pang disebatkeun lepat teh. Laa haula wa laa quwwata. dupi eta nu katilu. Ngaran Asmaullijinsi. pedah aya dalilna. anu kumaha nu lepat. dina ngabarangkeunnana. 32. nuhun ayeuna kapaham. ngaku Allah ka awakna. naha kumaha margina. kieu pihartoseunnana. ngan seueur pisan nu salah. Dupi nu kadua tadi. na kumaha margina teh. dohirna Allah manusa. 39. sok gampang dibobodona. 22. 38. sareng aya terasna. nu ngaku dzat ka jentulna. Wallahu ghaibun. Sapedah ceuk dina dalil. dadarkeun nu katiluna. kitu deui eta sifat. Namung saur engkang tadi. samalahan lamun kitu. pasal Asmaullidzati teh. kana ngaranna sorangan. mungguhing jalma nu bodo. kana kalakuanna teh. Ngan eta bae sahiji. jalma nu kitu tekadna. Lajeng rakana ngalahir. Asmaullijinsi tea. 33. ulah kapambeng miwelas. sami bae wujudiyah. sifat anyar disebatna. 31. 42. 28. rakana lajeng ngawangsul. pada ghaib sadayana. nu ngaran Asmaulliasma. tina dzatna enggeus tangtos. ari Allah teh disebut. 36. buktina teh kapan puguh. da ieu mah nu ngajentul. nu ngan hiji di manehna. netepkeun Asma Yang Agung. ngan ukur jadi lima. 44. ngajentul beurang peuting ge. da kasaksi ku Hadistna. Nu kieu tekadna jalmi. tah rai kedah hartos. netepkeun Asma Yang Agung. Sanajan ngider sabumi. ghaib teu aya jentulna. langgeng bae sapapaos.

amalna teh lir tipung katiup barat. parentahanna Idajil. Ulah kabengbat ku Setan. rai tiasa nyumponan. boga saksi tina dalil. kana jalan ma’rifati. siang wengi babarengan. rai hayang enggal ngarti. ku sok kitu sababna teh. Sabab lafad Muhammad mah. mubadir sama sakali. raina lajeng ngalahir. kamulyaan lahir batin. kana piwuruk engkang tadi. tur kalawan aya saksi. hiji-hiji Iman tadi. percayana geus teu samar. kana jalan rahayu dunya Akherat. naha kumaha hartosna. 61. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. teu kenging migawe dengki. ngarasa geus teu papisah. ngan wungkul beja ti jalmi. nu hade mah eta rai. wungkul miwarangna Gusti. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. getol Sholat lima waktu. nu can kaharti ku rai. sidik yen Gusti Allah mah. nu nyahona lain beja. 67. Asmaullijinsi tadi. ngajak jalan kahadean. 68. Kitu deui sabalikna. geuwat ulah lami-lami. pijadieun kana hade jeung gorengna. piara laku jeung tekad. nu beunang hese capena. kana kahadean misti. dina keur Sembahiyang mah. Kapan kitu kersana. numawi rai sing emut. Atuh eukeur naon teuing. di hijab deui ku Gusti. . 65. eta mah nu geus percaya. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. kapindingan ku kokotor laku tekad. 55. eta mah engke heula anan. pon kitu deui Naraka. Dal buktina teh sampean. saperti anu ngalindur. palaur sieun salah. para Nabi utusan teh. 60. Eukeur mah tadi percaya. lamun bae kadatangan. geus ngajadi wujud dalil. nu geus didadarkeun tadi. kana jalan kagorengan. teu maparin kana jalan kagorengan. jadi poek buta rajin. 73. kieu mun teu lepat mah rai. nu kahiji Iman Taqlid. 53. Asma tina jinis kitu. sumawon ujub takabur. ati teh kudu beresih. kumaha enyana deui. lafad Muhammad Nabi. sanajan getol ngabakti. kantun eta anu ka limana tea. Ngan wungkul bae miwarang. jeung nurunkeun kitab Qur’an. musna leungit tanpa lebih. tina dalil Qur’an kitu. moal sakawenang-wenang. hade goreng ge ti Gusti. ceuk engkang eta nu enya. teu idin sama sakali. pasal Iman anu tilu. jeung boga pamilih tangtu. bilih kadenge ku cakcak. laku hade laku goreng. di ayana Maha Suci. atawana jalma owah. 66. 71. sagala perkara oge. Allah ngayakeun Agama. sareng nganuhunkeun deui. 62. aya anu nyiliwuri. kuma barisna dipayun. Geus ngarasa aqrobiyah. da Allah tara kitu. bakating ku poekna. 58. Sinom 57. ma’rifat ka Yang Agung. Geus moal aya sesana. kana kagorengan pasti. da tunggal parentah Gusti. sadaya pada mirupa. Iman Idlal nu kadua. sok jadi sasar tekadna. keur ngahukuman nu salah. ka papada makhluk Gusti. wujudna geus jadi lafad. dina keur Attahiyati. 59. Kedah dina salse pisan. aya nu can kaharti. rakana enggal ngawangsul. pasal Asmaullijinsi. kawuwuh jeung bisa yakin. tegesna anu geus yakin. mun datang kareping ati. pek lampahkeun buruburu. Tah kitu nu matak wajib. 70. tah eta mah martabat anu utama. katiluna Iman Takhkiq disebatna. nu narik jalan balai. enya eta Iman Takhkiq. Iman tina beja wungkul. Da nu geus yakin mah geuning. Allahna hanteu kailmu. geus teu asa-asa deui. dadana jadi He sidik. jadikeun budi pamilih. martabat undak ti tadi. ulah bendu bae rai. poek mongkleng buta rata. ari anu katiluna. ngayakeun Sawarga kitu. jeung kudu ditempat sepi. rai ayeuna teu bingung. padahal mah geuning kitu. turug-turug nyaho pisan. anu ahli adep-adepan jeung Allah.anging ku kersana Allah. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. tunggal keneh nya ibadah. bagian nu ahli Qurbah. sing iyatna kudu kuat. kang rai mah masih bingung can kapaham. nu bieu mah keun heulaan. nu kitu sanes ti Allah. tara jadi kabingungan. nu geus jadi lafad dalil. ma’rifat ka Maha Agung. jeung Gusti nu Maha Suci. Iman Taqlid kahijina. tara sok miwarang salah. dua Iman Idlal deui. geus tangtu deui ka hijab. kana panggodana Iblis. tapi tadi nu nyarita. Raina lajeng ngajawab. teu aya antarana teh. 74. percaya ayana Allah. dina Sembahiyang sidik. mugi Gusti Maha Suci. ku kereteg karep ati. Kuma pihartoseunnana. da kapan rasiah Wali. jalma teu boga akal. nu kitu ngaran ibadah. tapi laku jeung tekadna. sabab tangtu katawis. ka Allah kudu ma’rifat. Jadi ayeuna mah urang. moal bisa dicarioskeun ayeuna. kedah suci laku lampah. jongjon bae sirik pidik. balai Dunya Akherat. Lamun pijatoheunnana. anu geus yakin mah geuning. teu ngalajur hawa nafsu. padang caang narawangan. 63. samemeh prak dipilampah. Sagala hal kalakuan. poma rai sing mangarti. majarkeun sagala rupi. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. walon raka tacan jadi. sareng ngabatalkeun deui. sirahna jadi Mim awal. Sabab ngaraoskeun isin. 56. masing soleh sabar tawekal darana. 64. Mim akhirna udel kanyataannana. 54. jadi lafad Muhammadu. Naon bae ayeuna mah. ibadah ka Maha Suci. dina saban-saban jalmi. rakana lajeng ngajawab. pasal Asma anu opat. 72. tah nu kitu patekadan. kana ayana Yang Widi. Anu ku engkang disebat. raina lajeng ngawangsul.

nimbulkeun raga nu lembut. 91. tegesna eta mah rai. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. 83. 94. mugi-mugi rai dipaparin terang. kalakuanna ibadah. katiluna eta Tarekat ngaranna. nu opat sing jadi hiji. 96. dadamelanna kitu. parabot supaya nepi. mangga ku rai tinggali. teu aya hurup Tasjid. 77. jadi sanajan ayeuna. ma’rifat 84. ka ilmu Sare’at kitu. sadayana teu diselir. puasa. sareng dibarengan deui. sasat moal ma’rifati. inten didasaring cai. ucap tekad sareng laku. Cirina Nabi nu lian. hijabna ka Maha Suci. parahu teu salah deui. eta hal perkara Tajid. pituduh kitab Hikam mah. da puguh Hikam mah tadi. anu matak geuning tadi. Tarekat. kapan geuning para Rusul. Kieu rai saenyana. dadamelan Gusti Allah. Tarekat lir upamina. ku kalakuan nu suci. nyebatkeun Sare’at tadi. nu opat teh sing ngahiji. Asal sing suhud neangan. tacan syah upami kitu. sadayana umat Nabi. sanajan hayoh dipikir. raos tadi bener pisan. Nabi Musa jeung Isa. kahiji ngaran Sare’at. Sare’at teh lir upami. Ayeuna ulah kapalang. Raina lajeng haturan. diibaratkeun kemudi. lamun teu acan mangarti. katilu kemudina. Sok moal barung sulaya. nyaeta puji dzikir. keur ngadeuheus ka Yang Agung. sinareng lautan cai. 87. kudu barengan sing rukun. dupi Tarekatna deui. sing bisa ngajadi hiji. pasal eta tasjid tea. kadua Hakekat deui. lafad Adam lafad Enoh. getol Sholat anu lima waktu tea. pangboseh supaya tepi. mun nyurupkeun pahili. Ma’rifat mah lir upamana. tacan jadi lafad dalil. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. da teu ninggang kana pibarangeunnana.lantaran teu aya hiji. saenyana dina diri. 82. anu dipaparin Kunci. kapan ceuk Hikam mah tadi. . cirina teu aya deui. sihoreng nembe uni Mim-He-MimDal. puguh bagean Hakekat. netepkeun Sare’at tadi. lebah dinya jadi dalil. Rakana lajeng ngajawab. sareng saterasna deui. 95. sami sareng lafad Allah. ayeuna mah gentos deui. keur ngudag inten nu tadi. sing suhud bae ka Gusti. muga-muga engkang keresa miwejang. eukeur muka lawang hijab. Hakekat lir upamana. yen ieu bumi jeung langit. kalah botak dipikir moal kapendak. Asal bae sing percaya. duh engkang rai kaliru. da bukti tina lafadna. rukunkeun sangkan kasusul. netepkeunnana pasti. salian ti Kangjeng Nabi. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. 97. nu ngadamelna geus misti. tiap-tiap aya bukti. lamun jalma tacan terang. parantos umum sadaya. nu diselir ku Yang Agung. teu bareng opatannana. naon kanyataannana. dina dawuh nu mustari. nyaeta Sholat sajati. bener tacan uni lafad. inten teh naon nyatana. Ma’rifat ka Maha Suci. naon buktina nu yakin. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. engkang hawatos ka rai. pasal tadi aya basa Nafi isbat. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. ngadakngadak kahareti. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. parahu ngambang dina luhureun sagara. ati kanyataannana. Qodariyah Satariyah. keun heula eta mah agus. Ibrahim. eta anu opat tadi. kayaan Alam Batin. nyaeta utusan Allah. Kumargi penting kacida. moal bisa kapaham. sanes dina bab Sare’at. kana kalakuan kitu. 85. ibarat lautan cai. 80. kana tengah-tengah pusering sagara. teu uni lafad Muhammad. koncina Bumi jeung Langit. tirakat mutih. sadaya teu nganggo Tasjid. wekasan enggal ngalahir. Muhammad Rasulullohi. kumargi teu aya Tasjid. numawi teu Mi’raj rai. raina lajeng ngajawab. nyaeta kudu bisa. Ka opat ngaran Ma’rifat. ku ilmu Hakekat kitu. kaopat intenna deui. supayana bisa katepi. Ari Hakekatna eta. ka tengah-tengahna laut. ayeuna mah Manahan bae heula anan. mugi dipaparin terang. eta moal salah deui. keur ngaburak jagat shagir. pasal parahu tadi. nuhun rai bakal harti. Ma’rifatna pon nyakitu. nyaeta Ma’rifat jati. 76. 75. engke dina salsena. dijaga ulah rek salah. 79. yen eta Sare’at rai. geus tangtu engke kaharti. ulah sina patorengga. 78. Tarekat lir kemudina. atuh moal weleh mijan. geus tangtu ayana Allah. Hakekat ibarat laut. 89. pasal Hakekatna Tasjid. hayoh disurupkeun deui. hal praktekna Sholat Da’im. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. 93. Insya Allah awal akhir tinekanan. 88. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. 86. enya eta Nabi-nabi. Sare’at teh lir upami. Sing gulung kana Ma’rifat. lafad-lafad para Rusul. jeung dibeuli ku prihatin. ngawujud dalil Muhammad. Tah kumaha ngalarapna. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. sabab kieu ibaratna. 90. aya basa opat kitu. ditungtut sahiji-hiji. Pikeun ngudag inten tea. najan dipaksa ge rai. Da ku ilmu Sare’at mah. 92. Lian ti lafad Muhammad. Sabab pasal Tasjid eta. ceuk dina unggeling Hikam. sina ninggali Akherat. Hakekat Tarekat deui. padamelan Kangjeng Rasul. 81. moal pinanggih jeung Gusti. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. Hakekat. kitu diibaratkeunnana. bener kitu eta rai. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. ku rai tacan kaharti. Raina mani ngarenjag. ceuk ilmu Sare’at rai. geuning teu aya nu Mi’raj. anu geus lumbrah disebut. anu nganggo lafad Tasjid. Malahan dipigawena. jeung anu kasebat laut. nyaeta dzikir jeung ngaji. eta anu opat rupi. upama kapanggih eta. mesem rakana ngalahir. tacan jadi wujud dalil. kemudina pon nya kitu. disebat parahu tadi. ku rai nu can kaharti. Lamun Wujudna manusa. tapi pasal dina kitab Hikam.

mun teu jeung teuleum mah pasti. kudu tohid kitu. barehala anu nyingsieunan. eta moal salah deui. gumujeng mani ngagikgik. rakana lajeng ngalahir. kawas boga cita-cita. sangkan teuleumna teu jadi. lain inten biduri. reh ayeuna geus pertela. saha-saha mun bae manusa. waktu urang samemeh ka dunya. Waktos engke dina sakaratil. Kapan kieu sundana teh rai. nyaeta ti Gusti Allah. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. aya pitulung Pangeran. bangbarongan cuat-cuit. diharapkeun nyorang ka api Naraka. hal dina pamulihan. pangna rai naros pamulihan. sareng campur deui pasti. ka Allah asalna tadi. 110. Hanteu daya teu upaya rai. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. pangkat Nabi Willayah. kana inten tadi tea. lebah mana kawasana teh. nyaeta bilih sulaya. 104. 109. kokotoran luhur laut. eta anu ngamemenerna. ngan sakur dina biwir. Man ‘arofa nafsahu. Wekasan teras haturan. sifatna Iman Sajati. anu ngobahkeun ka jasad. kantun nampa bae wungkul. Tapi najan geus ditengah. siksa kubur kitu deui. faqod jahilan nafsaha. diakhir tangtu kaduhung. geus moal kasorang deui. diwajibkeun kudu bisa balik. 106. kana batu karang tea. martabatna leuwih luhur. nu geus Ma’rifat mah rai. hayang beunghar bet teu beunghar. anging Gusti Allah bae. jeung aya terasna. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. inten sajeroning diri. beunang kagoda. Raden Kamil ka raka ngalahir. rojiun eta tuluyna. Kaombak-ombak ku lambak. naon nyatana nu sidik. pang parahu bisa usik. raina lajeng . 113. balik deui ka Allah Ta’ala. raina ngabarakatak. hal perkawis inten tea. sumawon boga kawasa. taya lian ngan ku idin roh tea. da meureun sanes deui. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. dupi saenya-enyana. hamo pibisaeun beunang. diusikeun ku sagara. sategesna teu boga kawasa. ting dalagor kana curi.Rakana lajeng ngajawab. 108. sundana teh yen urang asal ti Gusti. kana inten jambrut. Inna lillahi kauni. Saur raka eta geuning harti. anu matak ti ayeuna. nu langgeng teu owah gingsir. nyatana parahu tadi. engke waktu pupus. bet kawas hanteu karasa. nu geus diharamkeun misti. nu diudag ku sadaya. da inten di dunya mah. wa inna ilaihi kitu. sareng nu bangsa narajis. nya ieu buktina badan. inten dijero sagara. Rupa badawang barongsai. Hayang cageur bet teu weleh gering. mugi rai dipaparin katerangan. geus nyaho ka dirina teh. kade rai salah harti. cita-cita boga tekad arek mulih. muga paparin mangarti. ngarasa bodo dirina. aya hibar kahartos. 103. pangna tadi naros pamulihan. Kantun eta kemudina. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. sanes inten dunya rai. geus umum anu sok disebut. mawa ka tengah jalan. urang arek boga patekadan. diusikeun ku roh kitu. Mising imut ka wiwitan tadi. nu ngaran wujud jasmani. 100. maotna teu bisa nepi. 118. 117. inten teh moal beunang. sarebueun ni’mat dohir. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. mung kumaha angkeuhan. tinimbang dikabul. saha anu bisa nepi. ngudag eta inten dina jero lautan. atuh sasat ngaku bodo. kapan hak manusa mah. nya tangtu bakal cilaka. naon nyatana nu bukti. ramisak bakating ngungun. ngagoda supaya bolay. 107. anging ku kersana Allah. nyaeta ka tengah-tengah sagara. komo deui dina pupus. turug-turug seueur jurig. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. dilepas samasakali. 105. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. nu jadina tina batu. ganjaran ti Gusti Allah. rai mariksakeun deui. lain inten dunya kitu. kana dasar sagara berlian tea. sasat ngaku kawasa. sabab harti yen teu bisa usik malik. sanajan siksa Akherat. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. bari ci socana bijil. nyatana roh urang kitu. untrak atrok sakabulang bentor pasti. ti alam Akherat oge. Saperti parahu tea. rai masih samar ati. 98. kitu kapan ceuk dalil teh. eta manusa tangtu. Jadi lamun engke arek mati. angkeuhan arek mulang teh. wani teuleumna ka laut. naha kudu tekad teh kadinya. panangan kenca katuhu. faqod ‘arofa robbaha. geus tangtu nyaho ka Gusti. Saur raka nya kantenan. bisa sidik ka sifat Iman sajati. temahna jadi sangsara. 114. Sumawon nyorang sakarat. Nyaeta nu ngaran Iman. 99. 116. 111. nyasab moal burung. Raden kamil enggal nyaur deui. ku kaom Islam sabumi. larapna dina salira. lamun tega ka pati. sabab jero liwat saking. mapakan Yang Agung. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. rakana lajeng nyaur. saur rai atuh hanteu aya deui. anggur ditambah siksaan. sieun hanteu bisa nepi. tapi hanteu burung aya. jadi mun teu bisa wangsul. kenging di peser ku duit. raina lajeng ngalahir. di dunya ngawujud. atuh naha tadi kitu. ayeuna aya piunjuk. kareueung sagala aya. kamudina teh rai. 101. ati mah ngaku kawasa. pang bisa usik jeung malik. ngaku bodona teh palsu. pasal inten nu parantos didadar. nu diibaratkeun tadi. bangke anjing bangke oray. 102. kadarat mulih deui. dupi lautna teh rai. tangtu sakaparan-paran. eta kersana saha. siksaan anu hanteu nepi. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. sarta langgeng nu moal aya putusna. kapan geus di dalilan. 112. 115. persis saperti jasmani. pang ayana urang teh di dunya. Sasat tempat kani’matan. teu kudu boga maksud. ku kersana Gusti Yang Manon. kapan nurutkeun dalil ge. hayang senang bet teu weleh bae susah. anu taya upamana.

129. nyaeta Sagara Hayat. Haqullah anu disebut. sasat urang enggeus aya. da ilahar di dunya mah. upama geus kitu tekad. eta nyawa anu wangsul. nu balik ka dunya deui. 132. hal anu langgeng ti Gusti. rupina teh moal tiasa lepat deui. ka onom nyalindung. 137. bodona si wujud. anu mana nyatana teh. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. siksaan di kubur. geus aya di Gusti Allah. ayeuna gentos panaros. rakana terus nyaur. jadi atuh ayeuna mah urang rai. ngaraos aya antara. 122. dina lebet kalbu. atawa ka pamajikan. tina kawasa kersana. engke dina waktu maot. 124.ngawalon. lolong bae saterasna. enya soteh bakal aya. raina lajeng ngawalon. nya tangtu ragragna oge. sundana taya antara. hirupna teh kudu barang dahar rai. geus mulang ka Gusti Allah. 123. da teu kaluar ti dinya. urang teh lumantung. tina Qudrat Iradatna. da tetep dina hak Gusti. emutkeun bae rek sare. nya jadina marakayangan. teu daya teu upaya. sareng lamun kitu. Geus kakurung ku hak Maha Suci. siang wengi ulah samar-samar. nu kasebat lafad Laa haula. kapan ieu anu bukti. geuning kitu unggel dalil. boh anak boh incu. mung rai masih bingung. nandean sakersana. da imanna beurat kana dunya. samangsa lolong di dunya. kapan geuning sidik pisan. kakurung ku alam dohir. salamet dunya akherat. atuh bet piraku bae. 133. 121. sabab tangtu bae rai. Eta bae contona mah rai. ngangken Ma’rifat ka Gusti. lenyepkeun ulah rek lali. sarta masih aya keneh. mun kitu mah masih ngarasa patebih. kana dunya upamana mun teu boga duit. anu tadi geus kacarios. atuh Allah teh bertempat. tapi nyaring sare oge. bener rai eta kitu. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. kana eta sifatna Haqullah. kantun pasrah wungkul. taya anu dipieling. yen urang teh kudu balik. enya eta kiamat dunya. bubuhan da masih aya. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. Saur rai ayeuna kaharti. teu wanahnu aqrobu. da henteu rasa pajauh. boh hirupna sumawon maotna deui. eta geuning ku rai karasa. beubeunangan teuleum tea. teu weleh aya di Allah. reh aya deui kabingung. kapan tadi rai ngaku. boh nitis menitisan. 130. nyaeta sifatna Enur. illa billahil kitu. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. nyatana teh alam dunya. kapan basa ngaran balik. keur sakaratna ge tangtu. pasal eta rai geus percaya. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. 135. sareng siksaan di Akherat. Wa huwa ma’akum. tanda-tanda boga rasa anggang. keur aya keneh di dunya. enya eta nyawa jalma anu balik. mung ulah kaliru. Jadi sasat urang teh geus mati. mungguhing Gusti Allah mah. ngarasakeunna geus balik. 128. kana barang dunya bae. tapi naha teu mirasa. dina keurna hirup. muga ku rai dijawab. jeung dzat sifatna Yang Widi. sareng henteu puguh. jeung sifatna anu Maha Mulya. nyorang sagala siksaan. 125. ka Allah sing kapiraos. sing mirasa urang geus aya di Gusti. di alam dunya kitu. alam dunya nepi ka Akherat deui. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. sing lenyep rai manahan. da sare teh gambar wafat tea. atuh mun rasa teu jauh. Na ayeuna ngaraos patebih. kapersifat ku Pangeran. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. yen teu rasa jauhna teh. di Gusti geus dumuk. kana batu kana cai kana kai. kana Haqul Adam tea. anu teu aya pegatna. wa laa quwwata eta teh. taya lian ukur kana barang. rasa urang geus ngancik di Allah. kana dzat sifat Yang Manon. naon anu teu ruksak-ruksak. anu teu pisan ibadah. Lajeng deui raina ngalahir. terasna ‘alillyul ‘adzim. paehna balik ka dunya. 138. 127. kutan rai tacan mirasa. ceuk raina henteu hilap. lajeng deui rakana ngalahir. sumawon bade nyaringna. kantun nyekelan sarupa. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. kudu tohid ti ayeuna. 136. sok nyurup ka saha bae. dina laut nu jerona tanpa tepi. babarengan jeung Pangeran. Mun geus tohid ngarasa geus balik. nya ieu ka Haqul Adam. yen mulih teh kedah ti ayeuna. teu ninggal aya tempatna. insya Allahu ta’ala. enggeus tangtu cilaka bakal balai. Gusti Maha Agung. hanteu gaduh nya kahayang. 119. Dina engke Walyaomil akhiri. kumaha keur di dunyana. jeung Allah pajauh keneh. yen geus aya di Allah teh. lian ti barang dunya. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. Eta bae dalil saperkawis. kudu boga patekadan. najan nepi kana wafat. ka Allah teu kenging salah. . Ka manusa sok surup sumanding. pasrah bae ka pangeran. pokna teh hayang surutu. kana dedemit siluman. sakur kabeuki tadina. 134. teu bisa ninggal Haqullah. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. malah henteu kudu ditekadan deui. tegesna sing ngarasa. dikersakeun keneh ku Gusti. Kantun urang Iman bae rai. enya soteh masih usik obah. 120. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. lamun nyawa makhluk. Mun geus kitu eukeur naon teuing. sareng henteu warna henteu rupa. tina eling kana lesna. keur hirupna sumawon paehna. nu caang padang gumawang. geus hanteu kaluar deui. nu ngaran sagara hirup. Allah sareng makhluk. lamun dina keur aya kahayang. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. sanajan ngimpina kitu. wengi sumawonna siang. lamun enggeus kitu. 131. pasal eta Haqul Adam tea. ka dunya deui tangtu. anu tadi enggeus ‘aen. di jaman samemeh aya. Henteu arah henteu enggon deui. ka Akheratna terus. jeung cikopi anu amis. dohir batin oge kitu. Lajeng deui raina ngalahir. Da nyahona eukeur di dohir. sabab dina waktu keur sakarati. 126. eta jalma kitu. Sabab mun boga tekad balik. teu rasa pajauh. kudu aya antarana. manggih siksaan kitu. wujudna iman sajati. naon bae kabeuratna. dina sifatna geus ‘aen.

da moal . ti Ibu ka alam dunya. Ceuk raina teu sulaya deui. naonnana anu diarah. asal tina hanteu aya. malah keurna turun. 147. langgeng bae teu aya pegatna deui. ngan amisna bae rai. 139. tah ieu aya cau. sumawonna datangna rasa. mun hayang terang gaibna. eta cau tangtu bisa usik malik. Kawasana kersana yakin. ku rai can kapiraos. malah-malah terus ka batin ge rai. weleh henteu kaemut. nuhun Alhamdulillah. teu katetepan Rusul. sakumaha piwejang engkang katampi. cau asak dina piring. terus tepi ka Akherat. 156. nu masih ngora kitu. ngabongkar wujud sorangan. teu daya upaya rai. dibeuweung sing lembut. akang bade maparin ibarat. nyaeta bodona bae. da rasana mah geus nyampak. saperti makhluk. ceuk raka kapan ku ilmu. kawasana nu Maha Suci. 153. henteu terang duka ti mana ti mendi. Kapan geuning urang waktu tadi. Tapi eta amis cau tadi. lamun langgeng di Allah. bisa oge kapendak sarta kaharti. kapan rasa mah tangtos. naha aya langgengna saperti Gusti. jirimna mah teu lepat yen. 148. naha tacan kapiraos. na kumaha bisana kapendak. ku rai henteu kaemut. kana gaibna manusa. malah keur waktu dikandung. atuh Allahna ge ruksak. cacakan geus bukti jasad. ku Ibu salapan sasih. sanggeus kitu urang bisa tohid. tina kawit leutik jasad urang. urang ninggal cau. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. nu taya pegatna deui. tetep bae teu nyahona. ngan karasa amisna mah henteu jirim. kapan da ari cau mah. Sabab bongan katetepan dalil. raina lajeng haturan. Ceuk rakana tangtu bae rai. Namung aya deui nu can harti. didinya ge teu uninga. tah kitu paham engkang mah. yen Qudrat jeung Iradatna. ku rai tacan kahartos. taya lian ngan Qudratna Allah. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. upama wujud cau teh. 154. di manusa kantun kabagian. kapan tadi geus tinggali. 150. barang enggeus tangtu. Saur rai yaktos kahareti. geus aya dina sungut. mung kumaha di manusa. nya eta kawasana teh. 143. sareng kersana kitu. Lajeng raina deui ngalahir. Kajabana mun si nafsu tadi. ceuk raina hanteu aya lian deui. lamun kaudag ilmuna. pada-pada gaib deui. leres yaktos teu sulaya. tegesna bodo teh agus. nya ku gaib tangtu. supaya bijil minyakna. henteu terang naon-naon. atuh kantun dibalikeun bae rai. wujudna kapanggih amisna misti. lumpat kawas sato hewan. kudu bisa ngabongkar diri. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. kawasana sareng kersana. kampa kawas suuk. ngan rasana nu diarah. kitu paham engkang mah. Laa haula jeng wa laa quwwata. hartina teh teu bisa obah. pang diayakeun ku urang. tina leutik jadi gede. rakana enggal ngawangsul. naon nu dimaksud. 144. da bakating bodona tea. wujud cau teu diruksak. sabab lamun boga rasa. nyaeta manusa nu sajati.Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. nu ngaran cauna tea. nu dipandang ku urang teh. nyaho ka gaibna urang. raina ngawangsul. rakana teras ngadawuh. ti awal-awalna mula. ka akhir pon kitu. saban umat ge teu luput. tah eta tegesna rai. kakara mun geus diruksak. diantep bae dipayun. rakana lajeng ngajawab. teu nyaho sama sakali. 149. aya tapi taya rupa. anu masih keneh ngora. Geura kieu jalanna teh rai. nu teu aya pegatna. Kitu deui manusa ge rai. kitu eta ceuk dalil teh. kapan gaib amisna mah. Samalahan tina orok tadi. nu kasebat gaib tea. margi lamun ruksak kitu. henteu emut teu terang sama sakali. pada katetepan misti. jatining manusa eta. 141. manusa mah geus tangtu. 145. mana nyatana nu sidik. paninggal pangdangu. kapan gaib henteu ‘aen. memeh turun ka alam dunya. ngan boga amisna bae. moal beunang sumawon karasa. aya anu langgeng di manusa. eukeur hayang kana kekesedan. pasal eta anu disebut. 155. geus aya pon kitu. tapi atuh naonnana tea. jalanna nganggo tarekat. pangangseu sareng pangucap. Nerangkeun Patohidan 146. anu langgeng di Allah teh. nya jatining cau tea. langgeng bae moal terang. supaya enggal kahartos. yen amisna atawa kesedna deui. anu aya hanteu tembong. sama sakali teu emut. wujud cau henteu boga rasa. Tapi ari ayeuna mah rai. ku gaibna manusa. estu rokrak wungkul. dina letah urang pribadi. Enggeus tetep di manusa pasti. 142. da kesedna nu dipambrih. henteu dituang ku rai. amisna anu dumuk. nya neangan cau hejo. mung kantun gaibna bae. 140. akalna deui nyakitu. anu langgeng di Allah. Raden Kamil teras nyaur deui. pasal eta jatining manusa. nu kacipta masih tacan aya amis. 152. geuning teu hayang ngadahar. kudu nyaho ka gaibna urang. atuh lepat lamun ngarah rasana. Lajeng deui rakana ngalahir. kapan geuning bukti tina. 151. diluhur disebut. na kumaha ngabongkarna jasad. ngagedeanana jasmani.

Najan tatanduran tangtu. urang kudu ati-ati. Parantos bae Kulanun. sing pageuh muntang ka Gusti. kaula mimiti muji. jadi gede jeung buahan. nya eta manusa gaib. naha rai tacan kaharti. da ku rai jol kaharti. bakal disiksa ku Allah. Teu kaop luar ti wujud. geuning urang saupami. nu tadi mah ibaratna. motormotor saterasna. jeung aya terasna deui. hese katarikna Iblis. 167. atawa saperti bungkil. ngaji laku ki jasmani. nu ninggal waktuna Sholat. ku rai tacan kaharti. kadangkala sok dibui. tangkal asal tina leutik. Rohman murah di dunya. parantos maparin tangan. heug atuh ayeuna rai. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. nu ngaran gaibing abdi. Ngatur laku kai wujud. ka manusa keur di dohir. teu meunang pisan pahili. murahna nu Maha Suci. keur Sholat Karohanian. Rakana deui pek nyaur. 183. asup ka Naraka pasti. nyatana manusa gaib. keur dahareun jalmi-jalmi. 157. ieu kaayaan dohir. 171. moal samar moal mangmang. malahan ceuk dina kitab. anging ku opat perkara. namung anu mana tea. keur dibijilkeun minyakna. muga engkang luntur galih. mun sanes pelak pribadi. kieu sundana teh rai. Allah asih di Akherat. 162. Saur raka bener kitu. mun eta murahna Gusti. tah dina lebah etana. geus ngayakeun cai bumi. mung bae hayang kaharti. atawa ku seuneu tea. murahna nu Maha Suci. lat poho kana ragana. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. Sanggeus jadi buah tangtu. lamun tohid mah ka Gusti. Murahna Gusti Yang Agung. nyebutkeun jenengan Allah. 180. Mautu anta qoblal maut. ruksak teh mirasa suwung. ngagelenyu imut leutik. tangan bae nu mimiti. sarta teras sasauran. sundana teh Bismillahi. ku tangan bae geus sidik. 176. rai ewed liwat saking. tah kitu murahna Allah. nu sakitu arahengna. 172. ngaraos teu boga diri. kapal udara jeung mobil.saperti cau. Ceuk rakana kapan puguh. 178. 184. ngajakan mungkir ka Gusti. panon abdi teu ninggali. ka manusa keur didohir. 169. jadi kitu murah Gusti. da teu rata ka sadaya. 185. salangkungna tinu tadi. waktu keur ilang jasmani. naha teu aya undakna. patohidan rai nepi. edas bae bet rai mah. ku engkang arek dipedar. Pang bisana jadi tangtu. Kahartos teu lepat deui. nu bukti di alam dohir. 159. nya didahar ku sadaya. kasucian laku lampah. satungtung gelar di dohir. gaib abdi pribadi. sakur nu jadi di bumi. ka manusa dua siki. bakating fana-fanana. Najan ayeuna ge kitu. panggodana sang Idajil. keur ngajadikeun sadaya. di pelak ku leungeun jalmi. eta bae henteu lepat. Maju eureunna ge puguh. Mun maksa ngala nu batur. Geura mangga bae emut. Tatanduran ting pelentung. ku tangan teu salah deui. teu kaop ical ti diri. murahna nu Maha Suci. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. sok tara weleh ngungudag. 168. asalna aya nu melak. neda pitulung Pangeran. nu aya taya sifatna. kapan eta anu ninggal. rai ge sok sering nguping. maling barang anu lian. rakana enggal ngajawab. saperti adegan bumi. kasukaan alam dohir. enya eta keur laku tarekat. Kapan geuning rai puguh. rasana ge rupi-rupi. 166. jeung ari hartina Rohim. Ceuk rai eta sumuhun. 187. rai mah tacan narima. masih bingung keneh rai. bibit sakur nu kumelip. 161. nu ninggal gaibing Gusti. Raina lajeng ngawangsul. sanajan pabrik-pabrikna. eta mah emutan rai. Sanes deui yen ngabongkar diri. naon nu henteu ku tangan. Ngarancana kana nafsu. ahirna jadi buah. Kinanti 158. 182. kana gaib jero diri. engke di Akherat misti. anu golangna ku cai. 179. makhluk nu gede nu leutik. 165. kitu disurahannana. boh kapal boh pabrik-pabrik. geuning langka kasorang. 163. kumaha Allah murahna. pasal eta geus kaharti. dina waktu keur Tajali. rupa-rupa pangbibita. beurang peuting hanteu kurang. kenging leungeun bae rai. bukti ieu di dunya. ka sakur jalma Muslimin. dikampa ku kayu. bubuhan masih di dunya. hayang dahar bubuahan. Raina deui lajeng miunjuk. aya tapi taya rupa. kaayaan alam dohir. Rahmanirohim disebut. khusu ka Yang Agung. duh kahartos ayeuna mah. pasal sundana Bismillah. kareta api jeung kapal. 164. Sabab buktina teh puguh. lamun engkang hanteu salah. 181. 174. sok miresep kana maling. 160. moal lepat tangtu eta. 173. 186. kantun ngajaga salira. aya deui panarosan. Raina enggal mihatur. poma rai ulah salah harti. sanes murahna Yang Widi. dibanding rancana Iblis. 170. Rakana lajeng ngawangsul. alam dunya ge sirna. da tetela dohirna mah. Iman urang tangtu kuat. nu . nu jadi di alam dohir. pasal eta nu ninggali. Nya Insya Allah rahayu. Lamun manusa keur hirup. pang jadina taya deui. ayeuna kantun miara. diala ku tangan deui. Nuhun ayeuna mah putus. Atuh meureun sanes kitu. dohir abdi pribadi. lamun urang hanteu meuli. raina teras ngalahir. nu ngaran manusa gaib. 177. Rakana lajeng ngadawuh. 175. geus unggel dina Hadist. seuneu sareng angin tea. kamurahannana Allah. Malah keur ibadah kitu. nyalindung siang jeung wengi. bari mencrong raray rai.

Ditarima ku Yang Agung. 191. rek hudang tina sujudna. 214. neda dihampura dosa. kumaha arek jadina. 197. 190. Mun teu ku tangan dibantu. 218. sumawon ieu jasmani. jadi laa haola deui. Kumaha rek mangaku. saniskarana engeus sah. dipake muji ka Gusti. sabab lamun teu uninga. ku sadaya geus disebat.dipake ngabantun Qur’an. Tah ieu badan sakujur. dina Qur’an dina Hadist. anu geus kitu tohidna. gapong moal jadi siki. anging dzat bae nyalira. 216. kumaha mun eta jalma. lamun tacan uninga mah. yen ari sakabeh puji. 221. teu sampurna ma’rifatna. Kantun Rohimna Yang Agung. sah Asmana sah Af’alna. Tangan mimiti dijungjung. hare-hare jeung Pangeran. Lajeng raina mihatur. suci Dzat suci Sifatna. lamun kitu jadi salah. keukeuh patekadannana. nyaeta asihna Gusti. teu ngarasa pakir miskin. kana rohna pribadi. kapan eta keneh rai. nya wujud urang pribadi. ngan wungkul tuturut munding. 203. Usik malikna jeung nangtung. sidik pisan teu sulaya. ngalanggar sala sahiji. bakating ku kahareti. rek naros keur pasal puji. Gusti Allah sifat Suci. raina mani ngalenggak. Tumarima rokrak wungkul. ku tangan dibantu deui. tangan bae anu mimiti. pujina Allah Ta’ala. akherat teh kababawa. kudu nganyahokeun diri. jauh kamulyaanana. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. Robbil ‘alamin terasna. sujudna ge kitu deui. Raina enggal miunjuk. 213. bisa nyaho alam goib. Ceuk raina mana atuh. bet henteu sieun teu isin. ati mah teu mirasa. duh engkang karaos teuing. masih keneh resep cicing. sasat ngaku geus ma’rifat. sategesna puji Gusti. tapi kitu oge rai. sah Dzat sah Sifatna deui. ulah rek kaliru rai. Tapi laku nurus tunjung. sabab teu sieun ku isin. sumpah moal deui-deui. dina waktu Sembahiyang. 205. 202. tegesna taya antara. Mun tohid jalma geus kitu. Tapi tobatna teh tangtu. 210. 219. 209. teu daya upaya diri. rakana deui ngajawab. Kari-kari urang lamun. hese rek dihampurana. wujud teh ngajadi puji. nya bener bae eta mah. 215. mun parantos muji dzikir. jadi puji lisan eta. sundana nu kakuping. ngajalankeun kitu lampah. umumna nu nyurahan. malah ayeuna ge geuning. 192. nyaeta sifatna Gusti. ngaku geus tohid ka Gusti. ti awal tug dugi ka ahirna. nyaeta sifat roh tea. 204. 199. 189. rakana lajeng ngalahir. 212. dosa gede dosa leutik. tina kawit wulu mula. tingal danguna ge jadi. babarengan siang wengi. ngaku geus ma’rifat jati. teu . sasaur-saur teh bukti. 195. ku tangan bae geus misti. 194. Pantes rek gancang kasiku. anu ngusikeun jasmani. sanajan usik malik. moal enya kapirasa. dibukana kitu deui. ku asih-asihna Gusti. sategesna puji Gusti. geus gulung ngajadi hiji. di alam akherat tea. mun teu dibantu ku tangan. ka nu ngobahkeun jasmani. Nyorang laku nu teu puguh. rakana enggal ngajawab. mun teu acan ma’rifat mah. geus teu ngarasa pipisahan. dinu kotor haram najis. teu jadi pujina Gusti. anu dicegah ku sara. jadi saniskara rupi. ti dunya terus ka batin. batal tegesna teu jadi. ngan ku Kudrat IradatNa. Alhamdulillahi tadi. Nerangkeun Pasal Puji 196. enggoning hirup di dohir. geus jadi puji sadaya. kanu ngobahkeun roh eta. Atuh mun milaku kitu. bener ti urang ka Gusti. tegesna puji Allah. Reh dalil Alhamdu. kaluhur dianggo takbir. sasatna teu acan tepi. da kapan anu bener mah. lamun teu gancang pertobat. 201. nu tumiba ka badan. 211. naha sah bae geus misti. doraka ti Maha Suci. Sabab mun tacan ma’rifatu. parantos teu dipiboga. geus jadi pujina Allah. ciung bisa ngomong jalmi. mung ayeuna gentos pasal. terus dongko ruku tea. tisusud teu salah deui. dunya sarawuh akherat. Gusti anu Maha Suci. najan geus boga tarekat. pangbaktina ditampi. teu saadat jeung nu suci. ma’rifat ka Maha Suci. 193. ti dohir dugi ka batin. nu terus kana atina. Keukeuh sok diaku. sanajan rohna pisan. nepi ka nangtungna deui. dina tuur pake nulak. 207. eta jalma bisa jadi. diangken puji manehna. nyorang cecegahna Gusti. dalil laa haola teh pasti. waktu keur jalan tarekat. Meureun tijongklok geus tangtu. reh bieu engkang milahir. parantos teu kedah panjang. sumawonna ibadahna. tangtu sok boga pamilih. Eta teh puji ti mahluk. 206. dina laku nu ma’siat. Ngangken Allah na teh tangtu. aqrob bae beurang peuting. ngalakonan Sholat geuning. sabab sagala perkawis. 198. 217. Akherat samemeh pupus. eta pasal puji dzikir. Sabab Allah teh kaceluk. nu kitu martabat hewan. lamun rai can tingali. rek tohid deui ka Gusti. Malah saterusna kitu. babarengan jeung nu suci. nu jumeneng lahir batin. mun geus kitu tohid jalmi. pokna tas muji ka Allah.mun teu ditulak mah pasti. suci Asma Af’alna deui. rek lunguhna hese deui. nu dilisankeun mah rai. 188. nyebutna tohid ka Gusti. neneda ka Maha Suci. Eta kagungan Yang Agung. niat bade lungguh calik. naon sifatna nu bukti. Sidik nu kitu mah wadul. 208. tapi kalumbrahan jalmi. 220. Sabab nu tepi mah tangtu. rakana lajeng ngajawab. Malah dina waktu keur. ngajadi pujina Gusti. Tangtu bakal meunang hukum. 200. sanggeus kitu nyorang deui. Piraku henteu kaemut. ukur pangakuan biwir. hanteu terus kana ati. Ngan sungut wungkul nu harus. sah bae sagala rupi. lamun pare mah ku hama. ngakuna tohid ka Gusti. sabab bongan geus uninga. beurat leuwihan ti tadi.

nya terus ngimpi patepang. kudu tumarima hina. 238. tekad ucap satungtung urang keur hirup. turun tumuruna rai. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. da tangtu meureun ngarasa. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. nyekelan Agama Islam. nu ngaran Rijal disebut. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. kudu beres laku tekad. tangtu bisa dina sare bisa patepung. diaku usik sorangan. kudu ngaberesihan laku. pakir miskin estuning taya kagaduh. malah dua nu kasebut. Rakana teras ngajawab. gunana nyakitu. Pangkur 224. Malah manusa ayeuna. Senapati Dewa Guru. terus bae Agamana ge nya kitu. pasal eta Rijalullah mah rai. sapanedana sok dimakbul. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. lamun rai tacan ngarti. sangkan dalit jeung hiji. rukun Iman sadayana ge diturut. nyaeta anu geus bisa. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. sapertina hayang kuat hayang weduk. rakana lajeng ngajawab. naon bae sakahayang bisa jadi. kana hade jeung gorengna. anu marakayangan kitu. gelaran ti Sayid Anwar. 236. tabeatna kitu deui. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. najan hayang jadi dukun. nyingkiran laku ma’siat. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. 228. turun tumurunna misti. Tapi anu masih aya. ngakukeun boga kawasa.Senapati duanana. yaktos ayeuna mah harti. 232. ujub ria jeung takabur. Kapan tadi teh nu matak. ti Syaidina Anwas. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. sok rajeun salah weselna. sanajan hayang patepung. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. hayang Maen Po ge bisa. 237. henteu aya tempo deui. kantun ieu aya deui nu can harti. anu aya keneh didunya. anu masih keneh cicing. Ngan ari Rijalul ‘alam. sing isin ku Maha Suci. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. Bilih rai tacan mafhum. Hayang gampang ngarah sarat. Najan nu ahli ibadah. nu ngagelarkeun bumi. 241. jeung karuhun nu geus mati. timana turunanana. Raina lajeng mihatur. estu teu aya kagaduh. hal tohid-tohidna Ilmu. Sing isin kunu nyarengan. Tangtu boga patekadan. samangsa-mangsa manusa. moal bisa Iman kanu Maha Suci. tepi ka poe panutup. Sare’at sareng Hakekat. tingali sagala laku. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. gumelar di alam dunya. Ayeuna teu panasaran. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. nepi ka jaman ayeuna. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. . sok dipake sirik pidik. Namung rai masih samar. sagala kersana Allah. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. jaga bisi kakotoran. di apesna ku ki jasmani. 223. Sabalikna lamun urang. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. berkasna rajeun sulaya. urusan hal kadohiran. raina enggal ngajawab. 245. tuturunan ti Dewa Guru. kudu ngarasa isinna. kantun eta Rijalullah. 229. 227. wantu Senapati kitu. Teu nirca tina amarna. saniskara kersa Gusti. kumaha eta hartina. weleh teu bisa kapanggih. tatapi nu sampurna mah. 226. sareng naon kanyataannana nu estu. 230. 246. tegesna perkara tohid. kudu sarua sucina. 222. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. lantaran geus loba pisan. jadi musyrik ka Yang Widi. pakir miskin bodo hina. Mun ngarasa geus isin mah. 239. hartina teh nyaeta Senapati. nyaeta rukun Islam. samangsa henteu ngarasa. turunan ti Sayid Anwar. teges Senapati Allah. hasud sumawon khianat. Kahartos saur raina. ti dunya nepi ka batin. Saur rakana kantenan. ngahiji kanu beresih. Pedah sakur panedana. 231. supaya hade lampah. atuh nyalindung ka Iblis. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. 247. 225. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. nu murba dohir lan batin. jeung karuhun nu geus wafat. 242. Nyekelan Ilmu Istijrad. betah dina laku salah. sabab moal ngarasa. anu tacan sampurna Rohna rai. sok dikabul naon bae tekad ati. Upama henteu ma’rifat. 243. ucapna pon kitu deui. 240. ku ditepak ge jadi. Ilmu Kadewaan kitu. 235. tuturunanana natrat. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. Kusabab Ilmu Istijrad. nu kawasa anu kersa. di bodona hina apesna si wujud. kagagahan eta anu dicangking. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. sangkan laku teh diaji. malah Ilmuna ge tangtu. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. misahkeun tina rurujit. agama Islam Sajati. sabab lamun henteu kitu. geus mirasa hina apesna diri. najan ibadahna suhud. Sategesna basa Rijal. nyageurkeun nu gering payah. parantos seep kapanasaran kang rai. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. kudu ngarasakeun kitu. lampah urang enggeus moal nyumput. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. Kitu puji anu enya. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. kapangkatannana sami. Lajeng raina haturan. bisa cageur ngadak-ngadak. terus nepi ka Ayeuna. saksina Qur’an jeung Hadist. 233. ageman urang tea. ka manusa ka sasama pada hirup. nuhun parantos kaharti. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. 244.gampang saperti tadi. turunan anu kasebut. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. lamun hayang bisa gagah.

teu terang aya nu nyalin. 265. 260. 271. 259. sidik pisan ilmu tenung. malah-malah saumurna embung pupus. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. da buktina ditembongkeun di dohir. netepkeun laa haola tadi. muga ku engkang pilahir. niru-niru tarekatna para Wali. murangkalihna lalaki. Sayid Anwas sareng Anwar. Istijradna ilmu tenung. geura kieu eta sajarahna tadi. ngaranna Dewi Jelajah. ngalantung sisi basisir. 253. kocapkeun Dewi Jelajah. gaduh kakandungan kitu. sinareng ka Kangjeng Nabi. kitu eta padikana. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. kawas nu sare malulu. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. geus tepang sareng ramana. sagala ge di ijabah. . mangkade bisi kapalsu. cahayana mani mancur. jeung teu kudu ditapaan. Putra Kangjeng Nabi Adam. Ibuna Jelajah Dewi. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. disamber henteu katawis. jeung para Mu’min sadaya. 251. 254. sang Dewi Mulat kakasih. ku ditepak harita geus hanteu eling. Puguh ilmu kadohiran. Yaktos dina sagokan mah. Gampang pisan katerapna. saha ari rama abdi. digedengeun carogena. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. ilmu Rijalul ‘Alam. kocapkeun anu dicatur. 256. jadi kusababna kitu. margi eta rai kedah dipaparin. Siga anu sasarean. Dewi Mulat geus teu emut. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. Agamana ge pon kitu. barang dina hiji mangsa. yen tuang rama ujang. bilih rai engke kapalsu dipayun. boga ingetan rek wangsul. anak maneh anu cikal enggeus pasti. anu tibra sarena teu eling-eling. di Nagara jadi Raja. Sang Idajil la’natullah. nu nurut Agama Aing. terus eta Dewi Mulat. tapi buktina mah lain. nyaeta Jeng Nabi Isis. bade nyuhunkeun diaku. aya deui anu kocap. Parantos gaduh kakandungan.diangken yen putrana. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. sasat ngan Allah sorangan. ditepak lebah-lebahna. lamun rai tacan mafhum. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. 268. Nabi Sis keur kulem tibra. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. asal bae percaya terus jeung kalbu. estu dulur sarama henteu saibu. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. Balik deui ka bapana. Rakana lajeng ngajawab. diijabah manehna salin rupi. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. jeung kalimahna di puhit. 248. lamun bae rek neangan elmu batin. tekadna hayang ngaratu. dipulangkeun ka Nagara. Nabi Sis anu kasebat. teu lami deui waktuna. hiji putri aya didasaring laut. 255. Nu matak urang sing awas. 264. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. nurunkeun para Anbiya. Malah-malah aya tarekatna. bade nyusul ramana di nagri. atawa misah turunan. ramana anu kasebat. Geus loba jalma Kadewaan. cicirenna eta ilmu. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. 272. kocap deui anu dicatur. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. yen enya eta teh putra. 257. sami bae putrana oge lalaki. nu teu nurut kana agama Yang Widi. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. gancangna Dewi Jelajah. geus salulut dina jero tempat tidur. nya terus bae teu eling. gancang bae bapana ge indit. geus pacorok turunannana patepung. 267. Gancangna bae geus mulang. Najan nyokot nyawa jalma. caritana make dalil. hirup tapi hanteu obah. niru-niru siga Islam. lamun imanna teu teguh. da buktina nafasna mah ongkoh terus. kapercayaannana ka Allah. saperti anu sare tibra. 273. 269. Ngababarkeun deui putra. Sayid Anwas sareng Anwar. para Wali Mu’min kitu. tapi ka jalma salancar. 249. nyiar ilmu kadohiran. ibuna gancang cacatur. putri geulis ti Sawarga. 274. raos garwana nu enya. 263. enya eta para Nabi Wali kitu. Dewi Mulat geus waktuna. sarta terus ditenung sama sakali. Raina lajeng haturan. diebogkeun dina jero tempat tidur. dipake kedokna kitu. ka ibu nanyakeun rama. kocapkeun Nabi Sis tea. 262. ilang rupana kapungkur. anu henteu boga kayakinan kitu. naha eta teh tunggal sadulur. garwa anu palsu tadi. kocapna Dewi Jelajah. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. Teu hese deui ibuna. Gancangna bae nu kocap. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. wantu-wantu anak setan. jeung moncorong cahyana. teu diangken ku rama sama sakali. 261. ayeuna geus akhir jaman. ceples rupa Dewi Mulat. Digedogkeun salirana. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. Kasep taya papadana. ku ilmu Rijalul ‘Alam. da buktina loba anu niru-niru. dipake mipindingan. turunan Anwas jeung Anwar. barang ku putrana kakuping. keur pelesir jeung garwana. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. mipindingan enya eta ilmu tenung. geus reuneuh deui Nyi Dewi. kieu cirina teh rai. 270. memeh ruksak bumi langit. kajabana mun ku urang nu dimaksud. Anjeunna teras pamitan. nya mangsa bodo teuing. Diserenkeun ka Bapana. Duanana teu mirasa. geus gulung ngajadi hiji. Dewi Jelajah kabita. ditampik henteu diaku. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. satungtung ayana dunya. campur geus sarosopan. terus terang ka putra teu lila deui. kabujeng aya dawuhan. Ari eta Sayid Anwas. Nu bakal nurunkeun Dewa. nu bakal nurunkeun Rasul. 250. asal-usulna kapungkur. nyaeta anak Idajil. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. nyaeta Jeng Nabi Sis. biasa bae jeung garwa. 252. ngakuna mah kabatinan. maunatna sok kaluar. mawa putri nu ditenung.tacan terang sajarahna anu tadi. nu jenengan Nabi Isis. Kitu rai sajarahna. 266. 258. rakana lajeng ngajawab. sacipta-ciptana jadi.

Idajil anu di tiron. sumawon ujub takabur. eta teh Agama Rasul. parantos percanten pisan. Kudu dibarengan misti. 277. anu tabe’at kitu teh. marakayangan terusna teh. utusan Yang Agung. Johar Firid nu kitu mah. 284. coba ku rai dimanah. atuh mun kitu teu wangsul. tina ku bakating eungap. jeung teu nurut ka Amarna. 296. teu Bismillah teu Syahadat. 292. anu jadi mah sok terus. bakal langgeng di Naraka. tekad kitu teh teu meunang. anu kitu polahna. dina palebahan tarang. umur urang kapan maju. ku rai tacan kapaham. nyaeta nu sampurna. 293. pek hut het maenpo sorangan. hanteu kudu marigawe. bijil ti kurungan teh. ibaratna dina ban mah. nyaeta nyawa manusa. Sarsilahna kitu deui. saperti Wali baheula. mun geus tepi ka waktuna. 302. Tina kurungan manusa. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. ngaku ilmu aing punjul. ganti menit jeung ganti jam. geus dipatok ku Yang Manon. rasana ge tangtu eungap. jalanna oge kaluhur. hirup ulah kajongjonan. 285. Tapi lain kana Julig. estu keur didunya wungkul. jeung ari saenggeusna teh. tarekatna sing kasusul. 283. tetep dina Haqul Adam. takabur caritana. Lila-lila bitu pasti. yen nyawa bijil tina wujud. ieu di jero alam dunya. surup sinurupan kitu. ceuk dina sajarahna ge. 290. ngagedekeun ujub ria. tara nirca tina sara. 291. lain Ru’yat nu sayaktos. Tinggaleun aya di dohir. mangpang meungpeung keur di dunya. tapi nyawana manusa. ujub takabur ria. dipigawe saban poe. pikeun nganteur nafsu hawa. geura teangan ilmuna. Jol prak bae dipiwuruk. Rakana lajeng ngalahir. sakanca-kancana tangtu. 280. poma ulah lelewodeh. kana Nurna Maha Agung. eukeur waktuna di dunya. Raina ngalahir deui. ceuk kitab mah geus diparios. jalan balik ka Akherat. nu ngaran sampurna tea. Teu cocog jeung Hadis Dalil. dina waktu rek narima. kana amal Rasulullah. sadunya ge moal aya. tara dirampid ilmu mah. tabe’at Rijalul ‘Alam. tah kitu padikana teh. Numawi urang di Dohir. dina kurungan pabuen. nu mawi akang percaya. Lamun kitu eta sidik. ilmu kasampurnaan tea. ngadeukeutan ka Akherat. nyaruaan Maha Agung. pasal nyawana nu maot. Ciri nu katilu perkawis. kumaha sabalikna. Ayeuna mah aya deui. lain tabe’at manusa. jadi mun boga tabe’at. bangsa Onom jeung Siluman. kaluar tina kurungan. Da kapan Dewa mah rai. Ciri kadua perkawis. Cirina nu saperkawis. nampa eta tarekat teh. kapan tadi ceuk Islam mah. nu biluk ka tabe’atna. Kana asal urang tadi. nobros ti embun-embunan. sareng tara boga hate. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa . eta cariosan kitab. dina intipna Jahanam. Terus nangtung jeung sisirig. 300. Ilmu dohir keur di dohir. hasud takabur sareng ria. ku ieu alam dunya. Nya tetep aya di dohir. nya tangtu bae kasorang. 297. ari sababna da puguh. nya kana embun-embunan. kana kawasa Yang Agung. taya pisan sucina teh. mun geus nyangking ilmu eta. pasal nyawa nu kaluar. Sareng jalanna di dohir. hanteu kapendak ilmuna. akherat nu sajati. losna ka Sawarga Loka. nyawa teu kabawa mulang. ngaku aing jadi Allah. lantaran hanteu kapendak. kajaba mun getol tapa. nya tangtu nyasab jadina. anu wani nyaruaan. bisi tinggaleun engkena.Asmarandana 275. cahya dunya kasebatna. teu balik ka Haqullah. 286. 281. lain ilmu kabatinan. meureun masih ka kurungan. make kaluar mah tangtos. 278. sabab urang sing rumasa. Kapan manusa mah rai. nyawana eta kamana. Roh jasmanina teu katut. kaliwatan ngompana teh. sanajan aya Ru’yatna. naha bijil naha asup. ditetepkeun yen kaluar. Mun poek mah tangtu rai. nya tangtu bitu jadina. asa pamohalan pisan. sakaratna renghap ranjug. 303. Sok camal ilmuna rai. kapan sidik kabuktian. jeung jalanna kudu sorang. jasadna ngabadan cahya. bodo tur taya kanyaho. ical ti patokan Islam. perkara nyawa manusa. dina geus kiamat dunya. patokanana Islam. teu aya bema karama. karamatna tangtu timbul. kudu bae sok ditepak. sing nepi ka ma’rifatna. Nu sarupa kitu rai. bijil tina kurungan. nyawa jalma nu kasebut. Anu waktuna di dohir. 289. 299. milu Musyrik ka Yang Manon. Raina ngalahir deui. ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur. jeung geus teu hayang dudunya. 294. dina samemehna nampa. anu hanteu bisa wangsul. Ceuk rakana bener rai. neunggeulan badan sorangan. saurna sok harung gampong. 282. anu kalangkung poekna. tetep di pangumbaraan. bagian Banujan kitu. ngahina ka papada jalma. teu ngabogaan kawasa. 295. upami nyawa manusa. teu jadi pangawasana. disorang jalanna wafat. atawa para Dewa. tetep keur eusi Naraka. ku Dedemit ampir pinuh. kana asalna bareto. pibatureunana setan. Ceuk raina nembe harti. bisa dipake di dunya. 301. teu nganggo kudu puasa. 288. parentahna Rasulullah. 298. 279. moal ninggal aya jalan. dihijab hanteu katembong. nya eta sifatna Iman. manggih poek sakaratna. 276. batin mah keur batin bae. sabab ngan tabe’at setan. anu matak sidik pisan. cadang Naraka Waelul. yen nyawana manusa teh. ilmu nganyahokeun asal. dina jero Haqul Adam. Sabab engke mah di akhir. sok jadi aya matakna. mun khusu ka Agama teh. 287. nu ditaroskeun ka engkang. buru-buru memeh maot.

anu matak ku Hadist teh. Maa laa ‘Aena Roat. sarta langgeng hanteu pegat. rupa-rupa kaanehan. 331. istri-istri nu arendah. suwung taya nanaon. rai parantos percaya. Kieu hartina teh rai. kieu dalilna ge eces. mung ni’mat anu karaos. 306. 325. naha teras bae kitu. Hanteu kadangu ku cepil. seep rasa seep nafsu. ngan wungkul bae ngeunah. yen anu kudu sampurna. eta oge kani’matan. 332. Tapi mun menurut dalil. Naraka Sareng Sawarga. ni’mat nu taya bangsana. mungguh Sawarga Yang Agung. 320. 311. atuh nyatana Sawarga. kitu anu sampurna mah. Saperti urang di dohir. 308. pitempateun nu doraka. ku engkang geus dicarios. Naraka pikeun tempat. Malah saresmi jeung istri. rasa anu sajatina. ayeuna ngajadi aya. asal maneh hanteu aya. teu boga Agama kitu. basa sampurna teh seep. rasa anu saenyana. 318. Enya soteh unggel Hadist. meureun Sawarga teh tempat. ceuk rakana aeh kutan. 313. pangandika Gusti Allah. tah rasa dunya mah ukur. Ku rai tacan harti. 319. basa sampurna teh beak. pareum beak minyakna teh. beda deui jeung manusa. sadaya ge kudu sampurna. 321. sanes keur bagian rasa. rasa dunya nu ayeuna. nu matak teu katetepan. 329. bareng bae teu ayana. teu kaluar teu kajero. Sirna sampurna beresih. Kapan manusa mah rai. waktu samemeh ka dunya. 334. jeung tangtu aya bosenna. Naraka ge pon kitu deui. beresih taya sesana. anu bakal nampana teh. Nu nampa ganjaran Gusti. 312. ngan sasemet beak tea. Nu kasebat rasa jati. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. teu dituang teu ditingal. teu kalawan pagawean. dikersakeun ku Yang Manon. mung bae rada bingung. Sawarga teh hanteu tembong. sabab make dipigawe. Minyak teh eta rai. Ceuk dina unggeling dalil. langgeng teu aya anggeusna. martabat hewan kitu mah. teu aya ngeunah teu ngeunah. Bakal disampakeun deui. anu teu nurut parentah. Saupama rasa dohir. 335. kutan teh aya bedana. Sabab ari ni’mat batin. naha naonnana atuh. Wa laa Udunun Sami’at. 305. ngan . 328. najan boga imah alus. ni’mat taya upamana. sadayana oge seep. panasna ibarat rasa. Engke mah rasa jasmani. Naon eta anu ngajadi. sabab ku dalil disebut. pikeun tempat sadiaan. anu bieu diluhur tea. tatapina kitu oge. sumawonna nafsu. Pendek bae mun di batin.304. 330. Raina ngalahir deui. anu dipake ayeuna. nyaeta anu seep tea. Dupi ni’mat Maha Suci. hartina kapan geus puguh. saparantosna beak. 322. tegesna rasa jasad. Raina haturan deui. tapi engke dina waktu. eukeur di batin mah engke. sanggeus engke aya tangtu. tina euweuh jadi aya. nyorang sagala siksaan. duh engkang kahartos pisan. sangkan manusa narurut. engke aya anu timbul. Rasa jasmani ayeuna. kani’matanana wungkul. nyawa jalma nu dihukum. sanes pikeun nampa ni’mat. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. sanggeus mulang ti dunya. 307. tunggal keneh pagawean. kapanggih sareng ilmuna. teu langgeng salamina. beresih taya sesana. beak hurung beak panas. Saperti memeh ka dohir. Saperti asalna tadi. aya gedong nu aralus. ibaratna Rohna manusa. ilmu kasampurnaan kitu. hurungna ibarat nafsu. buktina kudu ditingal. rasa sajatina tea. kabita ku kaayaan. ganjaran ti Gusti Allah. dina dalilna ge beda. atuh mun cara kapungkur. tapi kumaha terasna. ka sadaya sato-sato. kapan make dipigawe. Barang Sawarga mah rai. jeung aya saterasna teh. tegesna anu beak tea. lamun rai can terang. lamun henteu kapanggih mah. kaharos ari kitu mah. 309. Naraka teh seuneu panas. Manusa teh asal tadi. seep ka wujud-wujudna. da kapan rasa dunya mah. tetep keur eusi Naraka. tegesna beak tea. dicarioskeun ku kitab. gumelar di alam dunya. rakana lajeng ngajawab. mun mungguh dina damar mah. moal rek bisa narima. nyaeta Kuntu turobba. tah eta nu bakal nampa. sakitu bagiannana. teu aya ngeunah teu ngeunah. 324. nya eta anu sampurna. 323. balik deui ka teu aya. 317. henteu katinggal ku soca. Taya Naraka taya Sawargi. 316. tina asal teu aya. nyaeta Sawarga tea. bakal kababawa bae. 315. ni’mat jeung kani’matan teh. pasal nyawa nu sampurna. teu ngeunah najan ngeunahna. teu diangseu teu didangu. ceuk rakana tangtu beda. Sawarga moal asup. disapertikeun di dunya. balik ka asal bareto. nyaeta kanu sampurna. bakal nyorang enggeus tangtu. make rasa nu ayeuna. ngeunahna kudu ditingal. 327. anu narima ganjaran. hartina teh kapan kitu. dirupakeun ku gedong-gedong. engke waktu di Akherat. 333. Tetep bae eta misti. nu dipake di dunya teh. nyaeta ngeunah teu ngeunah. sabab ngan ngan martabat sato. geus teu make pagawean. aci tina rasa Wujud. ngan ukur pikeun nampa. rasa dunya ayeuna teh. pantes atuh mun kitu mah. Rasa Jati asalna. rakana enggal ngawalon. ganjaran Gusti Yang Manon. resep betah dinu caang. sareng Widadari tea. hal perkara nu diganjar. Rakana ngajawab deui. Kuntu kanjan makhfian. da basana ge sampurna. kieu eta hartina. bener anu diganjar teh. ganjaran ti Maha Agung. atuh mun kawas di dunya. manusa anu sampurna. 310. jadi hampas ibaratna. bisa sampurna sadaya. anu make pagawean. pangandikana Gusti Allah. 326. geus tangtu bakal nampa. nya eta nu kacarios. ku rai tacan kamanah. anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga. siksaan sareng ganjaran. nyaeta rasa dunya teh. nu ayeuna keur dipake. Raina ngalahir deui. henteu aya nu kakantun. raina lajeng mihatur. Mung ulah kaliru rai. eta bagian manusa. mun ayeuna di dunyana. 314. ganjaran Gusti Yang Manon. hanteu tetep-tetep acan. godogan timah nu hurung. dina rasa jati tea. kapan dalilna oge aya.

Di dunya ge kapan bukti. rakana teras ngajawab. keur dina Naraka banyu. diselir ku Maha Suci. di dunya mah ngan saukur. asal tina katuangan. ni’mat teh anu kumaha. aci seuneu angin banyu. lamun keur muriang panas. Barang parantos sedeng akil baligh. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. Tarekat. parantos bumi ngadegkeun Masigit. teras bae diadegan bumi. teras marentah ka santri-santrina. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. enggalna parantos salase. 336. Tur kapan teu aya cai. lamun jatoh ka Naraka. tetep teu ngeunahna bae. lamun di Naraka poek. ngan mungguhing di dunya mah. ku aci-aci nu opat. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. reh ngaraos kirang sirna. tatapi ari engke mah. aci tina rasa jasad. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. urang di alam Akherat. nyaeta di waktu tibra. teu saperti waktu di dunya. boga duit ewon-ewon. Tapi lain waktu ngimpi. 338. saper sarebu Akherat. elmu batin elmu lahir. Ari rasana jasmani. raina ku pamanna. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. 345. Di Akherat mah geus misti. rai raka parantos gilig manahna. dupi eta putra sakembaran teh. lamun rai masih aya. nya rasa jati nu timbul. Geus beak sama sakali. 342. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. taroskeun deui ka engkang. rai raka tambah sohor kalungguhannana. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. 343. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. 340. awak teh asa digodog. Anu mana saur rai. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. ni’mat bae anu aya. 346. tah eta sare tibra. tah eta ni’mat Akherat. nu hiji deui Raden Mukamil. barang parantos . kapan enggeus hanteu aya. pon kitu mun di Naraka. lebah dinya mah teu emut.wungkul bae nyerina. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmi-jalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. ku ramana dijenengan. neraskeun padamelan ramana. da kapan eukeur waktu orok. Lamun di Naraka api. sok rajeun aya cageurna. urang parantosan bae. jatoh ka Sawarga kitu. saparantosna tamat Qur’an. Tara langgeng bae rai. sok bae aya tungtungna. rakana nya ku ramana. Ayeuna kantun putrana. najan dina nirisan. 344. samemehna di daharan. panas bae nu karasa. geuning tacan boga rasa. lamun nampa Naraka teh. geus ilang dunya barana. 347. dina manah nya kabingung. barang parantos kapendak dintenna nu sae. Enggalna carios. nuju aya kani’matan. nu saper sarebuna. langgeng dina ni’mat tea. da rasa jasmani mah. Tah eta kapan geus sidik. hanteu beunang disimbutan. tanahna sae bahe ngetan ngaler. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. dina waktu hanteu emut. mulih ka Rahmatullah. langgeng teu aya watesna. tur seuneuna mah teu aya. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. kitu deui lamun urang. eta anu ngaran ni’mat. rasa jasmani teu kuat. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. kitu deui urang lamun. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. geuning karek ku sakitu. Raina milahir deui. nya eta rasa jati teh. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. keur poho ka naon-naon. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. nyorang deui Naraka teh. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. pendekna pada ngetrukeun kopeah. ngeunah teu ngeunah teu campur. gampang isuk pagetona. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. anu nampa ni’mat eta. salamina damelna ngan tatapa bae. itu jam geus tabuh dua. Ayeuna mah enggeus wengi. ☼Tamat Jilid ka IV☼ ‫ﺑﺴﻢﺍﷲﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺍﻟﺮﺣﻴﻡ‬ ّ ّ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. 337. anu tadi dipicinta. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. najan anak pamajikan. nyaeta Sare’at. tirisna anu karasa. keur poho ka alam dunya. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. ni’mat saper sarebuna. naha di dunya ge nyondong. nu katampa ku urang teh. 339. eungap bae karasana. Hakekat. jalaran parantos rame teuing. nyaeta nampa teu ngeunah. tirisna kapan sakitu. 341. rakana enggal ngajawab.

dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. nyaeta milampah ibadah Sare’at. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. aya saum. upami ku urang jol prak bae dipacul. nurutkeun kumaha di dunyana”. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. wengi ieu teh kaping 14. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. aya kanaat Nabi. kana sanis kanten tambah khusu. aya mutih sareng sajabi ti eta. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. Ngan bae eta . Tarekat. teu carita heula kanu bogana. kapan ceuk Hadist oge kieu : ‫ ﻣﻦﺻﻼﺑﻼﻣﻌﺮﻓﺔﻻﺗﺴﺢ ﺻﻼﺗﻪ‬Man ُ َُ َ ُ ِ ََ ٍ َ ِ ِ َ َ ِّ َ ْ َ ْ Shollaa bilaa ma'rifatin laa tasihu sholaatuhu Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. numawi manusa wajib ma’rifat teh. kedah milari pidununganeun nana heula. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naonnaon. ti baligh nepi ka maot sae bae. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. kadua perkawis teu diburuhan. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. cik atuh urang ngawangkong. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. bade unjukan hoyong ngabungbang”. hartina amal kalawan iman. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. Hakekat. atuh da seueur pigaweeun mah. atuh puguh bae rugi kadua katilu. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. turug-turug bari diusir dicarekan”. aya kebon koredeun. keur mah abdi oge gaduh emutan. dina bab Tohid-tohidna ilmu”.beres nya teras dialihan. aya siram tengah wengi. Saur raina “Nuhun atuh. Ma’rifat. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. boh kana teu sampurnana oge. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ ﺍﻭﻝﺩﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala ّ Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. da kasampurnaan di akherat mah. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. Digentos-gentos aya nyegah teu kulem. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. tara jol kana digawena. Barang kinten-kinten tabuh 10. di dunyana jadi syah ibadahna. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. nepi ka jaradi Wali gening. mungguh darajat manusa teh teu sami. Duanana kapigaw. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 ‫ ﻭﺍﻋﺒﺪﺭﺑﻚ ﺣﱵﻳﺄﺗﻚﺍﻟﻴﻘﲔ‬Wa' bud robbaka hatta ya'tikal yaqiinu ّ ّ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. Yakin kanu disembahna moal pohopoho tepi ka maot. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. salamina ngaraos ditingali bae”. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. margi upami darapon meunang gawe mah. rakana sasauran ka raina “Rai.

Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat.Asma. kamana beuratna. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. da manusa oge aya goibna. mung anu tilu mah Dzat. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. nu sanes tina pasantren heula. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya.rifat ka Allah ta’ala. 1 Asmana. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. 1 Sifatna. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. manusa goib. Saur rakana “Nyakitu pisan.ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. Hartina 1 Dzatna. ciri eta jalma dihampura dosana. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. 1 Af’alna. teras dugi kana ma’rifatullah. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. Asma eta barangna gaib tapi aya. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. nyaeta sare’at hakekat tarekat ma’rifat. Hadist nerangkeun kieu : ‫ ﺭﺋﻴﺔﺍﷲﺗﻌﺎﻟﻰﰱﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺑﻌﲔﺍﻟﻗﻠﺐ‬Ru'yatullahi ta'ala fiddunya ّ bi'ainil qalbi Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. Sifat. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. sasat teu acan boga lampu. sifatna jalan cilaka teh poek. sangkan sampurna ibadahna. kitu deui lamun hayang ma. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. upami teu acan boga lampu. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. anggeusna ilmu. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. nu pada-pada teu make lampu. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. sabab goib teh lain teu aya. moal aya timbangan deui. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. gening ceuk Hadist : ‫ ﻭﺍﷲﻏﻴﺐﺍﻟﺌﻨﺴﺎﻥﻏﻴﺐ‬Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ٴٴٴﻮﻣﻨﻮﻥﺑﺎﻟﻐﻴﺐ‬ ‫ﻳ‬ Alladziina yu' minuuna bil ghoibi Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun.Sifat. barang gaib tea. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. nya ma’rifat. . anu ّ ngalakonan sakabeh parentahna. kudu kanyahokeun rukunna”. geuning dalilna tina surat AlBaqarah dina palebah : ‫ ﻫﺪﻯﻟﻠﻤﺘﻘﲔ‬Hudan lil muttaqiina ّ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. nu ditingalina sanes ku panon kapala. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa.

Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. tapi hurufna kurang hiji. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. ‫ ﺍﷲ‬nu Isbat”. Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah (‫ .)ﻩ‬barang dikantetkeun jadi lafad Allah (‫ . ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. nu nyieun sareng nu dijieun. kapan . Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. deukeut keneh Aing jeung maneh. sabab eta teh Ilmu. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa.)ﻝ‬He (‫ . asal Nafi jadi Isbat. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti.Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. 3 ku ayana Rayat. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. Anjeuna nu jumeneng.)ﻝ‬Lam ( ‫ . nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. didinya hurung jeung panas jadi hiji. sarta karaos ngaliputannana kana sagala sifat-sifat. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. Jadi. 2 ku ayana Pamarentah. teu poek teu caang”. naha uni lafad Allah? Toh moal. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. Dzat teh ibarat Raja. hartina teu warna teu rupa. dupi tingali mah keur kana panasna. Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. kapan eta mah Rayatna. jadi ana kitu eta Governement teh. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. kirang hiji moal bisa ngadeg. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. Isbat Nafi jadi hiji. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat ّ Sifat Asma Af’al. Dzat anu leuwih kawasa.h supados kahartoseun ku jalma umum. nuduh ka jalma-jalma urang kampungna. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. tangtos karaos ayana Dzat teh. hartina kudu Qurais (Tapa). saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. namung manawi aya. wajib nyaho kana ayana panas. teu bodas teu hideung. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). matak boro-boro kurang tilu. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. tangtos yakin ayana panas teh. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. gening aya dalilna : ‫ ﻭﳓﻦﺍﻗﺮﺏﺍﻟﻴﻪﻣﻦﻫﺒﻠﻞﻭﺭﻳﺪ‬Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ّ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain.)ﱞ‬jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan manusa. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. Gening bukti dina lafadna oge. Barang geus panas kakara bijil hurungna. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. kapan eta mah Pamarentahna. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. jalaran teu acan aya Tasjid (‫ . aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. 4 ku ayana Nagara (bawahannana). moal aya Muhammad lamun teu aya Aing.)ﺍﷲ‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah.)ﺍ‬Lam (‫ . ayeuna bukti dina lafadna oge. Jadi Allah oge jenengan. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. Sifat. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. sina panas heula. lamun urang nulis lafad Allah. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. Af’alna Allah. Dzat Sifat Asma Af’al”. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. sok pipisahan jeung nu dijieunna. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. babandingan di dunya eta jenengan Allah te.)ﺍﷲ‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat. nu matak lafad ‫ﻻﺍﻟﻪﺍﻻﺍﷲ ﻻ‬ ّ kanyataan ayana ‫ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻪ‬kanyataan ayana ‫ ﺻﻔﺔ ﺍﻻ‬kanyataan ayana ‫ ﺍﺳﻤﺎ ﺍﷲ‬kanyataan ‫ ﺍﻓﻌﻞ‬tah eta teh ّ gulungna Nafi Isbat ‫ ﻻﺍﻟﻪﺍﻻ‬nu Nafi. Asma. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. teu beureum teu koneng.

samangsa-mangsa maot balik ka dunya. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. katarik kana kanyataan (‫ . sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. Nafi Isbat jadi hiji. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. tangtu maotna balik deui ka dunya. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. boh gedong-gedong. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). malah sok dipidamelna oge di Guha. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-Sifat-Asma-Af’al. pisakumahaeun teuing paalusalusna. sarta dilakonan parentahna harita. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. Jawab raina “Naha. babuning Roh sakabeh”. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He.)ﺍﷲ‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. atuh kudu balik deui ka dinya. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. beunang nyieun ayeuna di dunya. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. pangucap. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. pikeun ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. teu salah deui”. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. pangrungu. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. ceuk dalilna : ‫ ﺍﻥﺍﷲﻋﻠﻰﻗﻠﻰﺷﻴﺌﻦﺳﺒﺎﺏ‬Innalloha 'ala kuli syai'in sabaaba ّ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. bari diturut parentahna eta Islam. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. kapal-kapal nu di cai nu di luhur. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. enya rasa. supaya bisa mulih ka jati mulang ka asal. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. nyaeta sifatna Allah ta’ala. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. tapi anu boga karepna mah manusa. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin.Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). nyieun anak teh. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. ngabuktikeun kakawasaannana. kapan ieu teh barang nu Nafi tea. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. Nu . hartina kudu ahli tatapa. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. pangangseu. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea.

Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. nu murah ti dunya ka umat-umatna sakabeh. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. jalankeun kana kasaean bae. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. aya tapi teu ngajentul. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. satiap ngarasa kotor. geus kapanggih. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. Mimiti jisim kuring nulis ieu kitab. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. eta wajib teu meunang henteu. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). nu teu tiasa kitu sanes Islam. ngalap berkah tina jenengan Allah ta’ala. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. hartina kudu suci atina. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. pake muji bari dibarengan ku soleh. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. tembong Fajar Sidiq. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat.ulah gagabah digunakeunnana. amal batur keur batur. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. tegesna jalma anu geus aqil baligh. tangtu nyaho ka Pangerannana. kana ilmu nu aya di batur. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. pikeun angger-anggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. tangtu daek beberesihna (tobat)”. wengi enjing urang teraskeun deui”. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. ari Rohmatna Allah ta’ala kasalametannana turuna ka atas panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad Shalallohu ‘alaihi wassalam. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. Bissmillahirahmaanirrahiimi. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. hartina amal urang keur urang. namung upami sanes ieu. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. supaya manusa . da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. tangtu ngarasa bodo dirina. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. suci laku lampahna. WAJIB MA’RIFAT KA ALLAH TA’ALA Ari ma’rifat ka Allah ta’ala teh wajib di sakabeh jalma mukalaf. karana aya dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad shalallohu ‘alaihi wassalam kieu : Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala Sundana : Awal –awal Agama eta kudu nyaho heula ka Allah ta’ala. sababna pang kudu nyaho heula teh. katingali parantos balebat. bedana nu suci jeung nu kotor. Kusabab kitu. Tadi ge Amaluna amalukum. sareng rai sing emut. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. mun teu repot ku tunduh. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. Ayeuna tumaros deui. jeung nu asih di Akherat ka umat-umatna anu mu’min. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ‫ ﻣﻦﻋﺮﻑﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ ﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬Man 'arofa nafsahu faqod 'arofa ّ ّ robbahu Man 'arofa robbaha faqod jahilan nafsahu Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. Saur raina “Mangga”. goreng sangka ka papada manusa. diri manusa mah nyumput. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. wassholatu wassalamu ‘ala syaidina Muhammadin wa ‘ala aliihi wa shohbihi ajma’iin. jeung ka para sahabatna rawuh kulawargana sakabeh. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. pake ibadah kanu kagunganana. suci ucapna. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. Alhamdulillahi robbil’alamiin.matak tetep Gusti Allah Suci.

lantaran kaburu betah. Upama teu dikanyahokeun ayeuna. karana sanajan boga barang loba sarta aralus hargana mahal. kalawan jeung ikhtiar neangan pigurueunnana. kudu dikanyahokeun jeung kudu dianjangan ti ayeuna. kapaksa ngaku soteh sieun disebutkeun kufur kafir karana henteu percaya kana dalil. naha kira-kirana bisa datang engke kana tempat asal urang tadi? Kapan dina sakaratil maut mah geus moal aya tanyaeun deui. barang-barangna oge tangtu babari ruksak. pada-pada percaya oge. kaburu ngeunah dina asma. malah mandar tiasa percaya sareng karaosna. tapi lain kudu nyaho kana syara. Komo deui upama urang boga tekad amal ibadah teh keur bawaeun engke balik ka Akherat. sababna tadi oge para Wali pangna sakitu poharana tatapa teh pikeun ngabela umat-umatna Rasulullah supaya bisa baralik deui ka Allah ta’ala. tah anu kitu teh ibadah keur jalan ma’rifat ka Allah ta’ala. atuh cicingna oge piraku rek aya kangeunahannana. tapi hanjakal lolobana mah tara ditepikeun kana ma’rifatna. ku sabab eta mana ku urang kudu disusul? Teu aya deui lian ti tarekatna Wali nu kudu disusul. moal nyaho ka Akherat karana nyaho ka Akherat teh kudu bisa paeh heula. nyaeta kudu bisa paeh samemeh paeh. lantaran urang pada teu ngarasa tadi inditna ti Allah. atuh beubeunangan urang ti dunya anu beunang sakitu hese cape teh. pasti nyawa urang engke bakal marakayangan atawa nitis-nitisan. ulah teu puguh sokna. tegesna geus ngarasa ni’mat dina Pal Nunjukna (papan merk nu nuduhkeun tempat). nyaeta supaya eta barang-barang nu beunang hese cape teh merenah puguh tempatna. da gening karek dina asmana wungkul geus sakitu kani’matannana. ku sabab eta ayeuna urang meungpeung di dunya. sabab eta anu bisa tepi ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Jauhar Awwal tea. turunna ka alam dunya. aya nu ti handap ka luhur. karana lamun teu bisa paeh heula sajero hirup. upama teu kalawan ilmu batal. nyaeta anu nyumponan dalil tadi Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala. tapi kudu jeung ngisat diri nyaeta kudu daek tirakat. Ari anu ti handap ka luhur. tegesna kudu nganjang ka pageto. sabab moal weruh tanpa Guru. Ibarat lamun di dunya mah ibadah keur ngumpul-ngumpulkeun papaes imah. urang papay ti handap ka luhur supaya . sabab eta teh ibarat tempat atawa gudangna keur piwadaheun amal ibadah urang sarerea. sabab upama teu buru-buru kapanggih. kapan ceuk dalilna oge : Antal mautu qoblal mautu Jadi gening Akherat atawa asal urang teh. Kusabab eta ayeuna pribados arek mere panerangan saeutik. ngaji kitab Qur’an jeung terus ngalakonan ibadahna rukun anu lima perkara. gancang bae ngaku yen urang asal ti Allah. urang tadi asal ti Allah kieu katerangannana. tapi kusabab dalilna kitu.enggoning ngalakonan ibadahna syah ditarima amal ibadahna ku Allah ta’ala. Ari jalan anu ti luhur ka handap. kudu ikhtiar kudu tiung memeh hujan. kana asal urang tadi sarerea. nyaeta hakekatna Muhammad tea. sabab ceuk Hadist upama urang lolong tegesna teu nyaho ka Allah ka Rasulullah ayeuna keur waktu di dunya. di pipir-pipir. samangsa-mangsa teu jadi tangtu moal aya mangfa’atna pikeun di Akherat ngan ukur keur di dunya wungkul. Ku sabab kitu tangtu sarerea oge meureun pada bingung keneh. jeung aya nu ti luhur ka handap. paeh pulatat-polotot. da meureun kapanasan kahujanan. rek dibawa kamana? Ku sabab teu bisa datang ka Allah. atuh beuki wajib ma’rifatna ka Allah ta’ala teh. tegesna teu jadi. sabab tadi oge amal teh kudu kalawan ilmu. Tapi dina hal ilmu mangkade kaliru. betah ngeunah dicicingannana. balik deui ka dunya kana barang anu keuna ku ruksak deui. dibawa asup ka enggon Siluman. tapi kudu jeung nyaho (ma’rifat) ka Allah ka Rasulullah. nyaeta anu masantren heula. jalanna lain tina masantren wungkul. upama teu boga tempat (imahna) rek dimana diteundeunna? Naha rek sina pabalatak di buruan. tapi atina mah keukeuh poek teu kaharti ku sabab teu karasa. da piraku teu aya leleberannana pikeun urang sarerea. supaya engke ulah nyasab deui. Ku sabab kitu atuh hayu urang pada teangan ku sarerea eta tarekat wali teh. tapi ngakuna teh sasemet biwir bae. larak-lirik neangan jalan. saperti meja korsi lomari jeung salianna. keur mah teu ngeunah dicicingannana teh. ari hartina ilmu teh kanyaho. Guru anu Mursyid. samangsa-mangsa lolong tegesna poek di Akherat. babawaan urang dijieun kakayaan di Nagarana. sabab pikeun tempat pangbalikan tea. moal bias nyumponan kana dalil : Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji’uun Sundana : Asal ti Allah kudu balik deui ka Allah. jeba-jebi. jeung geus moal boga akal deui ku ngarasakeun kanyeri oge. Jalan-jalanna Ma’rifat ka Allah Ta’ala Ari jalan-jalanna ma’rifat ka Allah ta’ala nyaeta aya dua jalan. syahna batalna ibadah bae. piraku teu undak kani’matannana. tangtu urang moal barisa balik deui ka asal. padahal upama diteruskeun ma’rifat kana dzatna sifatna Allah ta’ala. urang di jieun badegana. engkena di Akherat tetep lolong bae. palangsiang babawaan teh bakal dibawa utrak-atrok. moal tulus jadi kani’matannana. ari ma’rifat ka Allah ibarat urang ngabogaan imah anu pageuh anu gede.

Nu matak manusa leuwih dimulyakeunnana ku Allah ta’ala kapan ceuk Hadistna oge kieu : Wa laqad karomma bani Adam Sundana : Kami geus ngamulyakeun pisan ka anak putu Adam. karana ceuk dalilna : Wa huwa ma’akum ainama kuntum Sundana : Allah ta’ala teh ngabarengan bae ka umat-umat sakabeh. jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh nu disebut Ismudzat tea. rasa jasmani anu ayeuna keur dipake balik deui kana rasa tadi keur waktu aya dina Nurullah (Jauhar Awwal). tangtu engke ngarasa kaahengannana nu aya di badan sorangan. Sidik ieu Si jasad teh jadi rokrakna. Tah eta kunci Muhammad anu bakal bisa ngaburak-barik hijabna ka Allah ta’ala. saterusna kitu bae. Ari Babu hawa asal ti mana? Ku sakaol ceuk Hadist asalna Babu Hawa teh asal tina iga burungna Nabi Adam. dimana bae maneh aya. Johar Awal jadi hakekatna Tasjid Kitu katerangannana. sing kapanggih jeung hakekatna Tasjid Muhammad. Mimitina Mun Rek Neangan Pangeran Aya dawuhanna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam : Man tholaba maulana boghairi nafsihi faqad dolla dolaalan ba’ida Sundana : Saha-saha manusa neangan Pangeran kaluar tina dirina sorangan. nya ngaranna sampurna hartina beak beresih beak rasana beak jasmanina. Cahya Bodas jadi hakekat lafad Lam akhir 4. ari Indung asal ti mana? Tangtu Indung urang teh kaluar ti Nini. Ari pulang ka asal nyaeta jasmanina ngajadi asalna deui. jeung leuwih nyata danguna Pangeran teh dina diri sorangan. asalna Nabi Adam teh tina aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin. ti Indungna deui nepi ka Babu Hawa. Ari Buyut asal ti mana? Tangtu kaluarna ti Bao. Ari Udeg-udeg asal ti mana? Tangtu asalna kaluar ti Kakait Siwur. Cahya Beureum hakekat Seuneu Ari Nur Muhammad asal ti mana? Eta oge diterangkun ku Hadist asalna tina Nurna Maha Suci. Cahya Bodas hakekat Cai 3. jeung leuwih nyata tingalina Pangeran teh dina diri sorangan. Cahya Beureum jadi hakekat lafad Alif 2. Cahya Hideung jadi hakekat lafad He 5. Geura susul tarekatna anu bisa miceun hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta Dzat Sifatna Allah ta’ala. Upama kapanggih Insya Allah tangtu urang bisa nyumponan kana babasan Mulih ka Jati. jeung leuwih nyata hirupna Pangeran teh dina diri sorangan. Ari Janggawareng asal ti mana? Tangtu kaluar ti Udeg-udeg. sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung beuheung maneh pribadi oge. nyaeta ngajadi Nur Muhammad cahya opat rupa deui. ti Indungna deui. Wa man ‘arofa robbahu faqad jahilan nafsahu Sundana : Jeung saha-saha anu geus nyaho ka Pageran. nu matak kacida wajib dikanyahokeunnana ti ayeuna. Aya deui dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alihi wassalam : Man ‘arofa nafsahu faqad ‘arofa robbahu Sundana : Saha-saha anu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka Pangerannana. karana tangtu kaharti si jasad moal bisa usik malik lamun teu di daya upayakeun ku Pangerannana. Ari aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist asalna tina Nur Muhammad. Ari nini asal ti mana? Teu salah deui asal kaluar ti Buyut. di . Cahya Hideung hakekat Bumi 2. Tah engke teh kudu bisa balik deui ka dinya. ana kitu ceuk dalil asal ti Allah nyaeta asal ti dinya tina Jauhar Awwal tea. ceuk anu Ahli Padzikiran mah Latifah tea. Samangsa-mangsa balik ka asal. nyaeta mulih ka jati teh. Mimiti urang tumarima asal ti mana? Nu kaharti jeung ku umum. cahya opat perkara : 1. padahal aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil warid Sundana : Aing geus teu aya antarana deui jeung maraneh sakabeh. kakara jeneng Asma Allah. Malah aya deui dalilna : Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim Sundana : Manusa teh pang alus-alusna jeung pang aheng-ahengna kajadian ti sasama makhlukna Allah ta’ala. mangka temen-temen eta si jalma kasasar. 1. Karana dina tekadna ngarasa jauhna jeung Allah ta’ala. tah semet eta buntu. urang asal kaluar teh ti Indung. Cahya Koneng jadi hakekat lafad Lam awal 3. masih keneh deukeut keneh maneh jeung Aing.kaharti ku akal. Sabab geus diterangkeun ku Hadist jeung Qur’an. Teruskeun deui papay ka luhurna. sarta leuwih nyata pangandikana Pangeran teh dina diri sorangan. Jadi. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. Ari Bao asal ti mana? Nya asalna kaluar ti Janggawareng. Beureum Koneng Bodas Hideung. anu aya dina wujud pribadi. saweruh eusina kabeh. Pulang ka Asal. Cahya Koneng hakekat Angin 4. anu matak urang kudu ngaji teh ulah ngaji kitab anu keuna ku ruksak bae. Ari Nabi Adam asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist. tangtu ngarasa bodo dirina. Geura lamun maneh geus nyaho kaayaan dina sajero diri maneh sorangan. nyaeta tina Jauhar Awwal. karana leuwih nyata kakawasaannana Pangeran teh dina diri sorangan. tapi kudu ngaji kitab anu langgeng kapan ceuk Hadist oge kieu : Iqra kitabaka kafa binafsika alyauma ‘alaika hasiba Sundana : Maneh kudu ngaji kitab anu langgeng. eta Jauhar Awwal teh bibitna tujuh Bumi tujuh Langit. Sifatna caang padang. Hartina Dzat laisa kamishlihi atawa Asmana nu Maha Suci. nyaeta kudu ngaji kitab langgeng anu aya dina diri maneh sorangan. geura teangan Qudrat Iradatna Pangeran dina diri sorangan.

Munggah Haji? Kapan dina Agama sejen oge aya Syahadatna . Ilmu Sare’at 2. jadi Agama Islam pang disebat luhurna teh. Iman ka Allah teh semet percaya kana ayana bae. Samangsa-mangsa geus diaku umat Rasulullah. nyaeta kana Kasucian. Puasa. geus teu pati hayangeun dibobodo. karana ari darapon nyebut bae mah. nyaeta buktina : Panon bisa ningali Cepil bisa ngadangu Baham bisa nyarita Pangambung bisa ngangseu Tuh gening bukti. barang beh dieuna mah Kangjeng Gusti Syarif Hidayatullha Wali Kutub Cirebon. kakara urang diaku umatna. Kapan bukti Mi’raj. Saur para Wali mah Sajatining Hirup atawa Sajatining Syahadat. Sabab. atuh naon bedana Agama Islam jeung Agama-agama sejen? Pedah eta kitu Agama Islam mah aya rukuna. pedah aya dadamelanna Bumi jeung Langit. Upama teu acan kana hakekatna. Allah Haqna Muhammad. Zakat. ulah gancang percaya. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. pikiran jalma geus naraek. lantaran pang parek-parekna ka Allah ta’ala. Insya Allah bisa tepang sareng Hakekatna Rasulullah. Jadi. Tah kitu. Kudu netepkeun heula Asmana Allah ta’ala 4. kapan sidik dina sifat dua puluh oge geus ngarangkep-rangkep sapert : Hayat jeung Hayan Hayat hartina Hirup Hayan hartina Nu hirup Sama jeung Sami’an Sama hartina Dangu Sami’an hartina Nu ngadangu Bashar jeung Bashiran Bashar hartina Ningali Bashiran hartina Nu ningali Kalam jeung Mutakalliman Kalam hartina Ngucap Mutakalliman hartina Nu ngucap Qudrat jeung Iradat Qudrat hartina Kawasa Iradat hartina Keresa Naon nu kawasa di diri urang teh? Teu aya deui lian ti Hirup. kudu puguh heula barang-barangna anu ditetepkeunnana. lain darapon nyebat bae. Nu matak wajib jeung nyahona. jadi ngakuna percaya ayana Allah ta’ala teh ceuk beja ti batur. gening kudu sidik heula ka Rasulullah. Ilmu . Jalma ayeuna mah dina sagala rupa hayang karasa hayang yakin. nyaeta : 1. Sategesna moal aya Sifat lamun teu aya Dzat. ulah percaya ceuk beja kudu nyaho ceuk sorangan. nyaeta anu kasebut Jauhar Awwal tea. ulah gancang ngalain-lain. Batu turun Keusik naek. atawa meunang beja ti kitab bae. Mi’rajna teh tiasa tepang sareng hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam. sabab upama teu jeung nyahona mah. moal aya allah lamun teu aya Muhammad. naha jadi kani’matan ka urang? Kitu deui sanajan teu maca programmana. siga naon sifatna Qudrat atawa sifat Hirup teh? Wajib pisan kapanggihna supaya bisa kaharti jeung karasana. anu matak Agama Islam disebut pang luhur-luhurna teh. sabab kumaha bisa netepkeun ayana Allah jeung Rasulullah. Gening kitu satemen-temenna maca Kalimah Syahadat teh. ayeuna mah atuh ngan kari neangan barangna bae. ana kitu atuh urang percaya ayana Allah ta’ala teh kudu jeung nyahona (ma’rifat) upama mun teu jeung sidikna mah tangtu Imanna Iman Taqlid. Jadi anu kitu faham teh meh sarerea. pada aya Sholatna. Shalat. Kapan tadi Agama Islam teh pang luhung-luhungna ti Agama-agama nu sejen da kapan kieu dalilna oge : Al insaanu sirri wa anna sirruhu Sundana : Rasa Muhammad teh nya rasa Allah. upama teu acan nyaho (ma’rifat) kana sifat-sifatna. kapan anu nyekelan Agama sejen-sejen oge pada percaya kana ayana Allah ta’ala mah. jeung kudu inget mungguh Ilmuna Rasulullah teh aya opat pangkat. Kudu Sidik heula ka Rasulullah Tah gening kitu maca Syahadat teh.dinya Aing aya. Insya Allah engke bakal dicandak kana kasalametan Anjeuna. moal aya Muhammad lamun teu aya Allah. Kudu netepkeun heula Sifatna Allah ta’ala 3. budak lembut oge pada bisa. ibarat maca programma bioscoop anu rame. sing inget kana babasan kolot baheula. naha utama mana? Utama anu maca programmana tawa utama nu lalajona? Kitu deui dina bab Agama (Ilmu). Ilmu Tarekat 3. Samangsa-mangsa geus bisa tepung jeung Hakekatna Rasulullah. sanajan urang oge upama bisa kapanggih mah jeung Tarekat Wali. tegesna sifat nu Maha Suci. moal aya Dzat lamun teu aya sifat. sidik teu pisahna teh. buktina gening bisa usik. ngan beda pertingkahna jeung basana wungkul. Kudu netepkeun heula Dzatna Allah ta’ala 2. Atuh ana kitu mah sumawonna nu nyekelan Agama Islam. tetep teu acan syah urang ngaku jadi umat Rasulullah teh. Anu matak Kangjeng Rasulullah disebat Panguluna Rasul. Si budak jadi pinter. nyaeta ku sabab aya haq ma’rifat ka Allah ta’ala. nu ngaos atawa nu ngadangukeun kana ieu kitab. karana ieu zaman geus alur. tapi teu jeung lalajona. karana dina rukun syahna maca Syahadat oge geus diterangkeun dina kitab : 1. Syahadat. Iradat hartina Keresa. bisa netepkeun teh. maksudna tangtu sarua. teu halangan mungguhing kawenangan Allah. jeung disebut Babuning Roh sakabeh. ku Qudrat Iradatna jeung ku Ilmuna. Si kolot jadi bodo. tapi lalajo datang kana tempatna eta bioscoop. Nerangkeun Hartina Iman jeung Ma’rifatna (Iman hartina Percaya – Ma’rifat hartina Nyaho) geuning beda Iman jeung Ma’rifat teh. tapi sategesna ngaran dibarengan ku Allah ta’ala teh nyaeta.

Karana Islam Kafir anging Gusti Allah anu uninga jeung nu baris netepkeunnan. goreng laku saperti sirik pidik. sabab kudu nyaho heula ka Rasulullah jeung ngalakonan kana parentahna. Enggoning ngumbara di alam dunya teh. Haji Majaji nyaeta anu bisa jarah ja Baetullah jeung ka Madinah. Kapan teu gampang urang ngaku Islam. syah Af’alna. jeung ka Baetullah. hayang sidik ka Allah ka Rasulullah. tapi hakekatna mah teu pupus. nyaeta : 1. jalma mah ngan ukur jadi umat. sanajan nafsu hayang ka dunya oge geus kotor bae. komo deui anu make sirik pidik ujub riya takabur. Ilmu Ma’rifat Dina zaman ayeuna mah ilmu ma’rifat anu diarudag-udag teh. aya di badan manusa. Radiallohu Anhu 2. Ku sabab eta saha bae jalmana di dunya nu teu boga nafsu? Sumawona di nu jalan ma’siat. tapi ayeuna sarerea oge meureun terang yen eta Sahabat anu opat teh geus parupus majajina mah. tangtu laku jeung tekadna cicing dina Ujub Riya Takabur. 1. sugan piraku urang rek goreng tekad. sumawonna nyaho ka Rasulullah. Sahabat Abu Bakar Sidiq. Radiallohu Anhu 4. sihoreng kalawan pitulungna nu Maha Suci. NERANGKEUN UMAT RASULULLAH Ari umat Rasulullah teh haq-haqna mah ngan aya opat. sing tepi ka ngarasana teu papisah jeung Allah jeung Rasulullah. hakekatna kudu terang kana hakekatna Rasulullah jeung Karatonna Allah ta’ala nu aya di diri sorangan. sok ngaku aing pinter teu deungeun. kapan Rasulullah oge hakekatna oge aya di manusa. kana parentahna oge loba anu teu ngalakonan. kieu katerangannana : BAB ISLAM Ari tegesna Islam teh Suci. Sategesna Islam teh teu dua teu tilu. Sagala hal moal disumput salindungkeun deui. Jadi sanajan urang oge upama hayang jadi umat Rasulullah kudu bisa nyaho kana hakekatna Rasulullah nu kasebut Johar Awal tea. Haji Majaji jeung Haji Hakeki. nyaeta Qudrat Iradatna anu Kawasa. lantaran ngarasa di poconghok beurang kalawan peuting ku Pangeran. ngaku bisa ngaji aing teu deungeun. Kitu deui anu Islamna oge teu dua teu tilu. Upama pupus mah alam dunya ge moal aya. kapan aya dalilna : Kullu ummatin wa rusulili Sundana : Dina sakabeh pada katetepan Rasulullah. Si itu Islam Si itu Kafir. kapan tadi ge aya dua rupa Munggah Haji teh. da bongan aya dalil : Wa‘bud robbaka hatta ya’tiyakal yaqiin Sundana : Nyembah ka Allah teh kudu sidik sarta yakin supaya syah Dzatna. malah keur sahiji teh Gaib. naon anu ngajadikeun kokotor? Teu aya lian anging nafsu. Samangsa-mangsa teu ngarasa deukeutna jeung Pangeran. nyaeta Kangjeng Rasulullah. Lolobana mah ngan ngaku-ngaku wungkul. jail kaniaya ka sasama makhluk. ciri-ciri eta jalma tacan ngarasa deukeutna jeung Rasulullah sumawonna jeung Allah ta’ala. Karomallohu Wajhah Sabab eta anu opat nu sagalang sagulung beurang peuting jeung Rasulullah. Jadi jalma kitu teh ngaku boga Qudrat Iradatna sorangan bae. Nyaeta sategesna sifatna Islam teh Nur. Teh eta hakekatna . wajib nganyahokeunnana kana hakekat Rasulullah nu aya di badan sorangan. samangsa-mangsa jalma make keneh kalakuan Sirik Pidik Jail Kaniaya ka sasama makhlukna Allah ta’ala. karana ngarasa geuning diri urang teh Hina Bodo Do’if. karana tangtu ngarasa isinna. boh dinu Ma’siat. Jadi ngarebut atawa mapadani kana kakawasaannana Allah ta’ala. sumawonna taduh-tuduh ka batur. kapan gening Kangjeng Gusti Syarif Hidayat oge tiasa tepang di jalan tarekat. Bisa soteh jadi aya rizki pagawean bisa jadi. Hakekat Usman nyatana Pangucap 4. Kieu katerangannana. Radiallohu Anhu 3. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa pisahna jeung Allah jeung Rasulullah beurang peuting. boh di Santri. moal make Ujub Takabur Riya. Jadi ayeuna oge bisa ditetepkeun. hartina rasana Allah. estu ngan hiji-hijina. ngaku Islam aing teu deungeun. ngaku bener aing teu deungeun. da ngan sahiji-hijina. jeung sagala hal kalakuan naon bae. Hakekat Umar nyatana Pangdangu 3. Peupeuriheun jarah ka Mekah ka Madinah teu bisa. tah eta anu teu katetepan nafsu teh. karana rasulullah teu pupus. Sahabat ‘Ali Bin Abi Thalib. sanajan dinu ahli Agama oge pada katetepan nafsu. teu narima kana Qudrat Iradatna Pangeran. sabab tadi gening urang keur aya dina Allah Nur mah teu boga nafsu hayang nanaon. boh di Lebe. Hakekat Abu Bakar nyatana Paningal 2. Ku sabab eta perlu urang panasaran. Hakekat ‘Ali nyatana Pangangseu Eta Paningal-Pangdangu-Pangucap-Pangangseu teh gaib kabeh teu aya rupana. Sahabat Umar Bin Khatab. beresih tina sagala kokotor. Sahabat Usman Bin ‘Affan. Sing kapanggih jeung tarekatna leleberannana tina para Wali. syah Sifatna. Kapan dina rukun Islam oge diwajibkeun jarah ka Madinah ka Pakuburannana Rasulullah. Haji Hakeki nyaeta anu geus nganyahokeun kana hakekatna Baetullah jeung Rasulullah dina diri sorangan. Tuh gening jalma mah teu kabagean pangkat Islam. syah Asmana. sarta didamel Sahabat (utusannana Rasulullah).Hakekat 4. boh di Kyai pisan.

kudu dipikir dilenyepan karana tadi Gusti Allah teh sifat Maha Suci. Qur’anul Majid 2. nyaeta Qur’an anu aya hurufna nu umum sok diaraji ku kaom Islam sadunya. make bakal ngaganjar engke di Akherat. tiap-tiap geus ma’rifat tangtu bisa ngarasa babarenganna beurang jeung peuting jeung Allah jeung Rasulullah. Lamun kitu mah moal tulus sucina Allah ta’ala teh. Piraku anu suci make bakal nyiksa. jeung kudu jadi hiji sing bisa ngarasa babarengannana beurang peuting jeung Rasulullah. karana ayeuna nyawa-nyawa manusa anu marakayangan tegesna teu bisa balik ka Allah. nyaeta migawe kalakuan anu goreng. eta beubeunangan tina pagawean urang teh engke di Akherat ku Gusti Allah bakal ditetepkeun. Tiap-tiap geus ngarasa teu pisah. Qur’anul ‘Adzim Ieu Qur’an anu opat perkara disurahannana ku sahiji Ajengan kieu : 1. hartina Qur’an anu mulya. Qur’anul Hakim. ulah rek ngagunakeun teuing parabot Amarah Lowamah Sawiah. ibadahna kalawan syah Nagara ge tangtu aman. naon parabot ti Allah ta’ala teh? Nyaeta anggahota saperti leungeun dua. aya Amarah Lowamah Sawiyah. Ceuk basa ayeuna mah keur di Preventief. Jadi ku sabab eta ayeuna urang sarerea mangka ati-ati enggoning ngajalankeun parabot ti Gusti Allah teh. Qur’anul Karim 3. Siluman atawa nitis-menitisna deui ka jalma atawa ka sato. kilangbara ari teu dipake pisan mah. Qur’anul Hakim 4. Qur’anul ‘Adzim. Lebah dieu urang percayana teh ulah kaliru. Kumaha atuh akalna supaya urang bisa ngalobakeun parabot Mutmainnah? Teu aya deui akalna lian ti urang kudu bisa nyalindung ka Allah ka Rasulullah. Karana sing awas. hartina Qur’an anu suci jeung langgeng. da kapan geus sadia parabotna ti Aing nyaeta nafsu Mutmainnah. tapi urang kudu percaya kana dalil. Setan. karana ayeuna ge di dunya kembangna geus karasa. baham jeung nafsu anu opat perkara (Amarah. beunang nyieun tina tekad jeung pamolah urang waktu keur di dunya. sabab tadi Gusti Allah ngadamelna manusa teh sakali jadi. atuh ulah loba-loba teuing. ti dunya nepi ka Akherat. irung. kitu deui beubeunangannana oge moal keur batur. 2. Kieu dawuhannana Allah ta’ala lamun maneh hayang ka Naraka tegesna hayang kana teu ngeunah. Kitu deui lamun maneh hayang ka Sawarga tegesna kana kangeunahan. tapi Sawarga Naraka teh lain ti Allah tapi sategesna tina tekad ucap jeung pamolah urang keur waktu di dunya. Qur’an anu sok dibaraca. NERANGKEUN RUKUN IMAN ANU KAGENEPNA NYAETA Wal qodri khairihi wasirrihi minallohi ta’ala Sundana : Untung ala untung becik papasten ti Allah ta’ala atawa hade goreng ti Allah ta’ala. dituduh eta keneh bae buktina mahQur’an anu aya tulisannana. 4. sakurang-sakurangna sing sama timbang jeung ngagunakeun parabot Mutmainnah. urang kudu percaya kana ayana Sawarga Naraka atawa ngeunah teu ngeunah engke di Akherat. saboga-bogana moal pahili deui. engke inget bakal aya landratan nu leuwih gede dina Walyaumil Akhiri (kiamatna ieu alam dunya).Sahabat teh. Tiap-tiap geus jadi umatna tangtu engke bakal disampurnakeunnana. sabeunang-beunangna tina pagawean urang ti pangumbaraan nyaeta di alam dunya. 3. Loamah. karana eta anu dimulyakeun ku kaom Islam saalam dunya. Mutmainna). kersana rek ngaganjar jeung rek nyiksa. Sawiyah. Samangsa-mangsa nyawa manusa balik deui ka dunya tetep bakal cilaka asup ka Naraka. Aya ngeunah jeung teu ngeunah. hartina migawe kalakuan anu hade. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa papisahna jeung Rasulullah. anu matak eta Sahabat anu opat teh kudu nganyahokeun kana hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihi wassalam. tetep keur milik sorangan. Tapi maparin cukup teh nyaeta maparin parabotna wungkul. prak bae migawe ‘ala. buktina nyaeta keneh bae Qur’an anu aya tulisannana. tegesna ku ma’rifat. jadi ana kitu mah Gusti Allah ngadamelna manusa teh ngalap faedah. Insya Allah bisa hade. panon dua. hartina Qur’an anu agung disebatkeun barangna eta keneh bae. Kudu make budi jeung pamilih anu cukup. da kapan geus sadia parabotna ti Aing. NERANGKEUN PASAL QUR’AN Ari Qur’an teh aya opat perkara : 1. suku dua. geus Kun fayaakun breg sama sakali cukup teu aya kakurangannana. didatangkeun ka Gusti Maha Suci (asalna). upama teu nyaho ayeuna mah ka Rasulullah sarta teu ngarasa ngahijina engkena oge pipisahan bae. tetep jadi umatna. sabab eta anu diaragungkeun ku kaom Islam saalam dunya. engke dina Kiamatna ieu alam dunya. aya di alam Barjah tunggu-tunggu Landraad. Qur’anul Majid. henteu nungtutan deui. nyawa urang moal salah deui tangtu balik deui ka dunya marakayangan jadi Jurig. karana eta anu suci jeung langgeng . Qur’anul Karim. ceuli dua. Tah kitu sategesna mah pang aya Sawarga Naraka di dunya sumawona di Akherat oge. pek bae geura migawe becik.

hukumannana ti dunya nepi ka Akherat. Tah kitu eta Qur’an anu opat perkara teh, disurahannana kunu Ahli Syara, jadi borong bae kajeun aya opat ngaranna, barangna mah eta-eta keneh bae. Jadi ana kitu eta Qur’an tulisan teh dianggap Tapekong, karana kapan sidik Qur’an eta mah beunang nulis manusa, naha disebutkeun Qur’an anu mulya, anu agung, anu suci anu langgeng, kapan sidik Qur’an tutulisan mah keuna ku ruksak, jadi lamun kaom Islam keukeuh boga patekadan kitu, atuh teu beda jeung Agama Cina, sesembahannana Migustina kana barang anyar, turug-turug nu nyieunna oge nu anyar. Ku sabab kitu muga dulur-dulur kaom Islam ulah kaliru, kieu ayeuna dihandap ku jisim kuring rek diterangkeun pasal eta Qur’an anu opat perkara teh. 1. Qur’anul Majid, eta mah cocog barangna, nyaet Qur’an majaji anu bukti aya hurufna, umum sok dibaraca ku sarerea kaom Islam. 2. Qur’anul Karim, hartina Qur’an anu Mulya, sategesna anu ngaran Qur’anul Karim teh buktina Panangan katut Ramo, karana kapan sidik jolna eta aksara teh tina Tangan jeung Ramo, jadi sategesna anu mulya teh nyaeta Panangan katut Ramona anu mimiti ngadamel eta Qur’an, cik saha anu ngayakeun eta Qur’an? Piraku teu kaharti, tah eta anu Mulya teh. 3. Qur’anul Hakim, hartina Qur’an anu Agung, nyaeta buktina teh Paningal, karana Panangan Ramo moal bisa nulis upama teu aya Paningal, jadi sateges-tegesna nu agung teh nyaeta Paningalna anu mimiti ngayakeun eta Qur’an. 4. Qur’anul ‘Adzim, hartina Qur’an Suci jeung Langgeng, nyaeta buktina Hirup, karana Paningal Tangan jeung Ramo moal bisa ngajadikeun upama teu aya Hirup, jadi sateges-tegesna anu suci jeung nu langgeng teh Hirupna nu mimiti ngayakeun eta Qur’an. Ku sabab kitu urang oge ayeuna ngaji teh, lamun hayang tepi kana sucina lamun hayang tepi kana sampurnana. Eta Qur’an anu opat perkara teh, kudu diaji kabeh. Mimiti urang kudu daek maca Qur’anul Majid, nyaeta Qur’an majaji anu aya hurufna, tah eta bagian ilmu sare’at, sanggeus dibaca kudu terus diaji, nyaeta kudu dihartikeun pimaksudeunnana, sanggeus kaharti pimaksudeunnana, geura teangan jeung pigawe tarekatna sangkan karasa, sabab eta Qur’annul Majid teh tuduh jalan pikeun nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, jalanna teu aya deui lian ku tarekat, nyaeta Qur’annul Karim, hartina kudu ngaji pagawean tangan jeung ramo urang anu sakira bakal tepi ka Allah ka Rasulullah. Karana Gusti Allah maparin leungeun jeung ramo ka manusa teh, lain kudu dipake ngajadikeun kana barang dunya anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngajadikeun jalan keur nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, supaya tangan jeung ramo urang teh jadi Mulya, karana aya dalilna : Asho biahum fii adzaanihim minasshowaiki hadzarol mauti walahu muhitun bil kaafiriin Kieu pisundaeunnana : Lamun tangan jeung ramo maneh teu dipake nyieun jalan maot, tetep tangan jeung ramo maneh martabat ramo hewan, kafir tetep bakal ka Naraka. Tina Qur’anul Karim kudu naek deui kana Qur’anul Hakim bagian hakekat, nyaeta kudu ngaji pagawean paningal urang anu sakira bakal hakim tegesna kana barang langgeng tea, nyaeta kana hakekatna Allah jeung Muhammad, karana Gusti Allah maparin awas paningal ka manusa teh lain bae kudu dipake kana ngawaskeun barang anyar anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngawaskeun kana hakekat Allah jeung Rasulullah, nyaeta anu kasebat Qur’anul ‘Adzim anu langgeng tea atawa sifatna hirup, bibitna tujuh bumi tujuh langit sarawuh eusina kabeh. Tah didinya urang oge asalna jadi sategesna ngaran ma’rifat ka Allah teh nyaeta anu geus nyaho kalawan Hakim kana hakekat Allah jeung Muhammad tegesna Jauhar Awwal. Tapi mangkade kaliru,bisi netepkeun Jauhar Awwal teh kana caangna Panonpoe anu katingal ku panon kapala, eta mah Jauhar Firid bagian Sawarga Loka (Dewa), tempatna di Gunung Himalaya. Perkara Johar Awal sajati mah nyaeta anu kasebut Johar Latif, tegesna gaib moal bisa katingal ku panon kapala, ceuk dalilna kieu : Ru’yatullaahi ta’ala fii dunya bi’ainil qalbi Hartina : Ningali hakekatna Allah ta’ala di dunya ku awasna ati, tegesna ku hakekatna Rasulullah, sabab sifat jalma mah moal aya anu bisa ma’rifat ka dinya, karana jelema mah ngan ukur dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa wujud geus bisa dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala, tangtu ramo urang bisa nyaritakeun yen geus ngaku nyaho ka Allah ta’ala, lantaran geus dibejaan (dipasihan terang) ku Rasulullah, jadi urang mah kabawa nyaho kabawa ni’mat ku Rasulullah, ti dunya nepi ka Akherat, moal sulaya deui sabab geus tetep jadi umatna Rasulullah. Karana ti ayeuna oge geus teu ngarasa pisahna jeung Rasulullah, lantaran wujud teh beurang jeung peuting dianggo bae tempat ku Rasulullah ningali ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa geus ngarasa babarengan beurang peuting jeung nu suci, Insya Allah tekad jeung laku teh lila-lila kabawa suci. Setan-setan ge moal dareukeut, tapi kitu soteh nu ma’rifat kalawan tauhidna, ari teu jeung tauhidna mah sulaya bae, sanajan geus boga tarekatna. Teu ngarasa sieun teu ngarasa isin, jongjon bae tekad jeung lakuna sakama-kama, jadi nu kitu teh ma’rifatna, ma’rifatna Mikung, tangtu di dunyana ge moal meunang safa’at ti Rasulullah, di dunyana moal lepot ti kasusah, kabendon ku nu Maha Suci. Ibarat lampu dikurungan ku semprong anu kotor geus tangtu kaluarna oge poek, da kudu suci

pasuci-suci, suci eusina, suci cangkangna, kakara jadi, di dunyana moal lepot tina kani’matan, di Akherat pon kitu deui. Ku sabab eta poma pisan dulur-dulur anu geus boga jalan ka-ma’rifatan , tekad jeung laku goreng teh kudu dijaga bener-bener, ulah darapon nyaho bae, tapi kudu jeung dibarengan ku lakuna jeung tekadna anu hade, sabab lamun urang ngalakonan pagawean ma’siat ngalanggar hukum Syara, tangtu urang gancang dibendonna ku Maha Suci langkung beurat, hukuman bongan nyaho, beda deui jeung nu tacan nyaho, saperti di dunya oge, upama urang Kampung maling hayam, dihukumna ngan ukur di denda atawa di bui saminggu, coba lamun Wadana maling hayam hiji, tangtu leuwih beurat hukumannana, jaba ti leupas pangkatna teh, jeung bari dihukum tikel dua tilu ti si Kampung tadi. Hukuman bongan geus nyaho kana artikalna, komo anu geus nyaho ka Allah ta’ala mah, sing inget perjangjian Guru Mursyid (Guru nu geus inkisaf ka Pangeran) ibadah babarengan doraka pipisahan. AYEUNA NERANGKEUN MARTABAT ALAM TUJUH (Nganggo rucatan engangna kecap) 1. Alam Ahadiyat huruf Al 2. Alam Wahdat huruf lah 3. Alam Wahidiyat huruf Mu 4. Alam Arwah huruf ham 5. Alam Ajsam huruf mad 6. Alam Misal huruf A 7. Alam Insan Kamil huruf dam Buktina alam dunya ge eusina ngan tujuh poe, hakekatna nyaeta alam nu kasebat diluhur, tegesna alam tujuh teh lalakon Allah-Muhammad-Adam, ku sabab eta wajib dikanyahokeunnana ku sarerea. Upama urang arek nyusul kana asal. Sabab lamun teu dikanyahokeun ti ayeuna jalanjalanna jeung barang-barangna, atuh tangtu bakal sasab, moal bisa balik deui kana asal, sabab teu kapanggih deui jeung jalanna waktu tadi turun-turunna ti Akherat ka alam dunya. Ayeuna eta martabat alam tujuh teh, ku jisim kuring rek diterangkeun sarta make ibarat kalawan dibuktikeun ku gambar, supaya gampang dihartoskeunnana.

Gambar Martabat Alam Tujuh

Tafsirna A. Nyaeta alam Ahadiyat, martabat nu Maha Suci, dalilna Dzat Laisa Kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama. Bakat kumaha atuh matak teu beunang diupamakeun? Naha bakating ku kawasana? Atawa bakating ku agungna? Atawa bakating ku hiji-hijina? Upama bakating ku kawasa, na kapan dina zaman eta mah teu acan aya dadamelannana, karana ngaran kawasa teh kudu bukti heula nu didamelna. Kapan dina dina alam Ahadiyat mah sumawona manusa, Akherat jeung alam dunya ge tacan aya. Upama bakating ku agungna, da tacan aya nu hina dina di alam Ahadiyat mah, karana aya basa agung teh saenggeusna aya anu hina. Upama bakating ku hiji-hijina, da kapan teu acan aya dua zaman eta mah, sabab ari hiji teh saenggeusna aya nu loba. Kumaha atuh pihartieunnana? Supaya eta dalil Dzat laisa kamishlihi teh jadi uni? Kieu upama mufakat mah. Nu matak alam Ahadiyat disebut dalil Dzat laisa kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama, sategesna nyaeta bakating ku suci, hartina beresih teu aya sifat-sifat acan sumawonna jenengannana. Naha rek diupamakeun jeung naon upama teu aya sifatna? Sabab disaksian deui ku dalil nu Maha Suci teh Bilaa Haifin, hartina teu warna teu rupa, teu beureum teu hideung, teu poek teu caang, Bilaa Makanin, hartina teu arah teu engon, teu di kulon teu di wetan, teu di kaler teu di kidul, teu di luhur teu di handap, tah kitu katerangannana, nu matak nu Maha Suci teu beunang diupama-upama, sumawonna di engon-engon, dituduh diditu didieu, lantaran kaburu lain sabab kahalangan ku bukti. B. Alam Wahdzat martabat sifatna nu Maha Suci. Jadi dina alam Wahdzat mah nu Dzat Laisa teh jadi Dzat Sifat, rupana caang padang, nyaeta nu kasebut Jauhar Awwal. Jauhar hartina Cahya, Awwal hartina mimiti. Jadi nya eta nu pangheula-heulana aya samemeh Bumi jeung Langit, sumawonna manusa. Tah eta Johar Awal teh nu kasebut hakekat Muhammad tea, kapan ceuk Hadist oge Muhamad teh awal-awalna pisan, sabab Johar Awal teh Nur, tegesna cahyana nu Maha Suci. Malah ceuk para Wali mah Sagara Hirup atawa Sajatining Syahadat, karana gulungna Dzat jeung Sifat atawa Allah jeung Muhammad dina hakekat. C. Alam Wahidiyat, martabat Asmana nu Maha Suci, kajadian tina Jauhar Awwal alam Wahdzat tadi bijil deui sorotna jadi cahaya opat rupa ¬nyaeta ¬Narun cahya Beureum ¬Hawaun cahya Koneng ¬Maun cahya Bodas Turobun cahya Hideung Jadi eta cahya anu opat perkara teh, nu disebut Nur Muhammad, ari Muhammadna mah di Johar Awal, barang eta Nur Muhammad cahya opat perkara teh. Disebutna Hakekat Adam, nyaeta Asmana nu Maha ¬Suci. ¬Cahya nu beureum hakekatna lafad Alif Cahya nu Koneng ¬hakekatna lafad Lam Awal ¬Cahya nu Bodas hakekatna lafad Lam Akhir ¬Cahya nu Hideung hakekatna lafad He Jauhar Awwal jadi hakekatna lafad Tasjid Sare’atna jadi lafad Allah, jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh, nu ngajadikeun bibit tujuh Bumi tujuh Langit sarawuh eusina kabeh, ¬sanajan Agama oge ti dinya bae. Ayana Syahadat nyaeta ku ayana Johar ¬Awal ¬Ayana Sholat nyaeta ku ayana Cahya Beureum Ayana Zakat nyaeta ¬ku ayana Cahya Koneng ¬Ayana Puasa nyaeta ku ayana Cahya Bodas Ayana Munggah Haji nyaeta ku ayana Cahya Hideung Sanajan waktu oge aya 5 waktu ¬ ¬Shubuh bagian Nabi Adam ¬Lohor bagian Nabi Nuh Asyar bagian Nabi ¬Ibrahim ¬Maghrib bagian Nabi Musa Isya bagian Nabi Isya Pertingkahna ¬Sembahiyang oge 5 perkara ¬Nangtung ¬Takbiratul Ikhram ¬Ruku ¬Sujud ¬Lungguh Sahabat oge aya 4 ka 5 Kangjeng Nabi Sahabat Abu Bakar ¬Ash-Sihidiq ¬Sahabat Umar bin Khatab ¬Sahabat Usman bin Affan ¬Sahabat Ali bin Abi Thalib Kangjeng Rasulullah Di Mekah aya Imam 4 ka 5 ¬Baitullah ¬Iman Syafi’i ¬Imam Hanafi ¬Imam Hambali ¬Imam Maliki Baitullah Tah gening sidik kabeh oge tina Asmana Allah, Hakekatna nyaeta Nur Muhammad, cahya 4 perkara kalima Jauhar Awwal. D. Alam Arwah, martabat Af’alna nu Maha

Suci, nyaeta Af’alna Allah ta’ala ngajadikeun ieu alam dunya. Kieu ceuk ilmu akal mah ngadamelna teh. Ibarat dina Bioskop mah nyaeta Istijradna bangsa Walanda, alam Wahdat nyaeta Johar Awal teh lir ibarat listrikna, ari Nur Muhammad Alam Wahidiat ibarat ¬kacana. ¬Narun teh ibarat Kaca Beureum ¬Hawaun teh ibarat Kaca Koneng ¬Maun teh ibarat Kaca Bodas Turobun teh ibarat Kaca Hideung Barang eta ¬kaca anu opat rupa disorot ku Johar Awal, kajadian bijil kalangkangna. ¬Tina Kaca Beureum jadi Seuneu Alam Dunya Tina Kaca Koneng jadi Angin ¬Alam Dunya ¬Tina Kaca Bodas jadi Cai Alam Dunya Tina Kaca Hideung jadi Bumi Alam Dunya Ku kawasa-kawasa Allah ta’ala bleg bae jadi ieu alam dunya, nyaeta Jagat Kabir, jadi sategesna alam dunya teh kajadian tina Nur Muhammad. E. Alam Ajsam, martabat manusa. Sanggeusna ngadeg ieu alam dunya, Gusti nu Maha Suci bade ngersakeun deui midamel alam majaji, terus nimbalan Malaikat, miwarang turun ka alam dunya, kudu nyokot aci seuneu, aci angin, aci cai, aci bumi. Gancangna geus beunang ¬eta aci-aci nu opat perkara teh terus didamel . Aci Bumi kajadian ¬kulit bulu Adam ¬Aci Seuneu kajadian Getih daging Adam Aci Cai ¬kajadian urat balung Adam Aci Angin kajadian otot sungsum Adam Ku kawasana Allah ta’ala, jleg bae jadi dalil Muhammad, Mim-He-Mim-Dal, ¬nyaeta : ¬Cahya nu hideung jadi hakekat lafad Mim Awal Cahya nu Bodas ¬jadi hakekat lafad He ¬Cahya nu Koneng jadi hakekat lafad Mim Akhir ¬Cahya nu Beureum jadi hakekat lafad Dal Johar Awal jadi hakekat lafad Tasjid Sare’atna nya jadi lafad Muhammad atawa sabalikna tina lafad ¬Allah. ¬Mim Awal lafad Muhammad sategesna Sirah He lafad Muhammad ¬sategesna Dada ¬Mim Akhir lafad Muhammad sategesna Udel Dal lafad Muhammad sategesna Suku Tapi teu acan bisa usik malik, ngagoler saperti Golek, gancang terus diliangan opat liang, nyaeta di Panonan, di Cepilan, di Pangambungan, di Bahaman. Terus eta liang diasupan ku sorotna Nur Muhammad, kajadian bisa usik malik eta Adam atawa Jagat Shagir teh. Jadi sidik pisan ayeuna oge hirupna manusa teh sare’atna ku ayana cahya, kitu deui maotna manusa teh ku teu ayana cahya. Samangsa-mangsa geus teu aya cahyana Si Jasad atawa Jagat Shagir, geus teu aya kakuatannana, buktina gancang buruk. Kitu deui ieu oge Jagat Kabir, nyaeta alam dunya pang kuatna teh, ku diangliputi ku sorotna Nur Muhammad, jadi moal salah deui engke oge kiamatna ieu Jagat Kabir (alam dunya) saperti manusa (Jagat Shagir) bae, dicandak deui cahyana, nyaeta Panonpoe Bulan Bentang, tangtu bae ieu alam dunya ruksak, atuh tinggal naonna? Tina Bumi tinggal poekna, Seuneu tinggal panasna, Cai tinggal tiisna, Angin tinggal hawana. Saha anu bakal nyicingan eta Naraka? Teu aya deui anu bakal nyicingan teh nyaeta Idajil La’natullah tea, sakanca-kancana sakur nyawa manusa anu henteu barisa balik deui ka Allah ta’ala. Sabab keur di dunyana beunang ku panggoda Setan, lantaran teu Iman ka Allah ka Rasulullah. Karana eta Idajil teh, tadina mah Malaikat kakasihna Allah ta’ala. Pangna dibendon ku Allah ta’ala, lantaran samemeh aya Adam, dipiwarang ngeusian ieu alam dunya, tapi dijangjianna lilana di alam dunya ngan sarebu taun. Ku sabab Malaikat Idajil ngarasa betah di alam dunya, teu hayangaeun deui balik ka Sawarga nepi ka tilu rebu taun, tah didinya mimitina dibendonna ku Allah ta’ala, jadi geus teu meunang balik deui ka Sawarga, kudu tetep di alam dunya bae. Tapi engke bakal ditetepkeun dina dasar Naraka sanggeus kiamatna ieu alam dunya, bakating ku bedegongna sang Idajil, manehna sanggup bae tapi nyuhunkeun idin rek ngagoda ka anak putu Adam, pibatureun manehna di Naraka. Gusti Allah ngidinan, hade tapi sahasaha anu teu Iman ka Aing jeung ka Rasulullah. Ayeuna rek malikan deui pasal Adam, tadi diluhur ku jisim kuring geus dicaritakeun, anu didamel Adam majaji teh, tina acina seuneu, angin, cai, bumi, bilih bae anu ngaos sareng anu ngadangukeun ieu kitab nyangka saperti seuneu, angin, cai, bumi teh diperes saperti nyieun aci sampeu, saenyana lain kitu. Jadi anu kasebut aci seuneu, angin, cai, bumi teh buktina nyaeta sakur anu jaradi dina teneuh, saperti tatangkalana nu gede anu leutik, karana kapan sidik bisana ngagedean tatangkalan teh ku opat perkara. Hiji ku cicing dina taneuh, dua kudu kacaian, tilu kudu kaanginan, opat kudu kapanasan, cacakan karek ku kahieuman oge gening tara jadi buah. Jadi ku sabab eta tatangkalan lila cicingna di bumi, lila kacaiannana, lila kaanginannana, lila kapanasannana. Jadi eta hawana asup kana tatangkalan, sanggeus gede tangkalna, nya terus bijil buahna, tah eta bubuahan teh bakating wujud Adam, sanajan urang oge asal ti dinya bae, ngan bedana Adam mah didamel ku Allah ta’ala barang kadieuna mah saenggeusna aya Adam jeung Babu Hawa, atawa Idung Bapa urang, bubuahan teh didahar heula nya kajadian aya Wadzi, Madzi, Mani, Maningkem. Barang eta Wadi, Madi, Mani, Maningkem tepung, tegesna kontak jeung sorotna Nur Muhammad cahya nu opat perkara tea, nya kajadian kempel ngajadi Jabang Bayi di jero beuteung Indung. Ari nu teu jadi mah nyaeta anu teu kontak, tegesna henteu tepung jeung Nur Muhammad (Roh). Sabab tadi ge Allah ta’ala teh wenang,

pangucap. nyaeta roh suci tea. G. Nyaeta hawana tina bumi. Upami palay uninga nu langkung terang kana hiji-hijina. gede tulangna loba sungsumna. Barang geus dibere barang dahar nyaeta cisusu atawa daharan naon bae. nya ngagedean tulang (balung) orok. jadi eta aci nu opat perkara teh kajadian deui acina. karana anging manusa anu katetepan Agama. pangangseu. Getih nu beureum kajadian tina aci seuneu. sateges-tegesna anu bakal nyiksa teh. cai jeung angin. rohna bumi engke bakal jadi Naraka Poek. rohna cai engke bakal jadi Naraka Tiis. ku lantaran teu dibawa balik deui ka Allah ta’ala. ceuli molongo teu acan aya dengena. eta elmuna geus tepi kana pangkatna Misal. Amarah-Lowamah-Sawiyah-Mutmainnah. numatak teu acan aya rasa naon-naon barang gubrag kaluar. atawa alam Wahdat (B) tadi. puguh ari jinisna mah teu didahar. jadi sidik manusa teh jadi cukang keur mareuntas roh-roh sa alam dunya balik deui ka Allah ta’ala. Rukun Islam. martabat elmu. Roh suci kontak. manusa anu katetepan Elmu. Hawana kaluar bijil kana panon watekna bisa ningali aya awasna. sungut teu acan bisa nyarita ngan karek aya sorana bae. sumurup kana sungsum nya ngalobaan sungsumna orok. nyaeta tina acina bumi seuneu. nyaeta Sagara Adam (C) tadi. hartina sarupaning sampurna. Hawana kaluar bijil kana irung watekna bisa ngambeu. Ku sabab eta sidik Gusti Allah mah suci tetep teu nyiksa teu ngaganjar. F. hartina tepung jeung hawa ieu alam dunya. rohna hewan engke bakal nyeureudan atawa ngegelan kana nyawana manusa. lauk cai asup deui ka manusa. angin. kedah ngaos Layang Muslimin-Muslimat jilid I-II-III-IV. cai. nya ngagedean dagingna orok. Hakekatna nyawa nyaeta rasa jasmani. nyaeta roh-roh tina sagala rupa anu geus asup ka manusa. tuluy eta getih surup sinurup. tegesna kabawa balik deui ka Allah. nyaeta ngajadi getih opat perkara nu disebut Roh Jasmani. martabat kasampurnaan. . watekna bisa ngadenge. sumurup kana tulang. Rukun Iman. Kieu jalan-jalanna. eta sakabeh oge pada arasup bae ka manusa. Alam Insan Kamil. engke dina maotna bakal jatoh kana pangkat Kamil Mukamil. saha-saha manusa di dunyana geus ma’rifat kana asal wujudna. kaluar deui hawana nyaeta nafsu opat perkara. teu aya deui anging ku pitulungna roh Seuneu Cai Angin Bumi. beak jasmanina. Naon sababna pang nulung kitu teh? Teu aya deui pang kajadian sagala ti dinya teh. irung teu acan aya angseuna. Alam Misal. Getih anu koneng kajadian tina aci angin. Hawana kaluar bijilna kana ceuli. Rohna seuneu bakal jadi Naraka Panas. engke dina maotna bakal asup ka Sawarga. nyaeta ka Allah supaya manehna kabawa sampurna. Samangsa-mangsa manusa di dunyana geus bisa ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Johar Awal tea. Sanggeusna eta orok geus rubak kulitna gede dagingna. Manusa mah teu aya kakawasaan ngan ukur jadi lantaran pikeun ngajadikeun piwadaheunnana Roh bae. Numatak jadi beda rasana waktu tadi keur beas keneh jeung geus jadi sangu. ngan kakara aya hirup wungkul. beak rasana. tapi upama Anjing Babi paeh di cai tangtu bangkena dihakan ku lauk cai. TAMAT • ) Dina ieu kitab nerangkeun Rukun Iman mung diterangkeun anu kagenepna wungkul. watekna bisa ngomong. Sumawonna rohna Bumi Seuneu Cai Angin eta mah sapopoena. jadi Dzat Laesa Kamishlihi deui. sanajan tanaga pikiran. dina waktu eta panon buncelik teu acan aya awasna. pangrungu. Kitu deui bangsa hewan anu haram anu najis oge milu arasup bae. tapi kapan sok dipake nyuluhan sangu atawa naon bae tangtu eta rohna asup kana sangu. anu bakal bisa nyampurnakeun roh-roh saalam dunya kabeh oge pada arasup ka manusa. Getih nu bodas kajadian tina aci cai. Hawana kaluar bijilna kana baham. sumurup kana daging. saperti bangsa tatangkalan (kai) bener sare’atna mah teu didahar ku manusa. seuneu. nyaeta tina sakur anu dituang. karana Indung Bapa urang upama teu barang tuang moal kajadian aya cimanina. Nya kajadian eta orok aya nafasna atawa sifatna nyawa. Rukun Agama. nyaeta buktina sagala kahayang anu hade anu goreng. Getih hideung kajadian tina aci bumi sumurup kana kulit. akal sumawona paningal. sanajan rohrohna hewan nu halal nu haram nu bersih nu najis. supaya eta parabot-parabot teh kudu digunakeun dipake parabot ibadah jeung kudu dipake parabot keur nyieun jalan pikeun nganyahokeun ka asalna. hartina geus nyaho kana asal nyaeta sifatna cahya beureum koneng bodas hideung. Kala waktu orok dijero beuteung teu acan aya nyawana.wenang ngajadikeunnana jeung wenang teu ngajadikeunnana. Tuh gening bukti ngagedeannana jasad teh. nya ngarubakan kulitna orok. saperti tadi samemeh urang turun ka alam dunya. tegesna dina kani’matan anu teu aya babandingannana sarta langgeng teu aya putusna. elmuna geus tepi kana pangkat Insan Kamil hartina Manusa Sampurna.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.