Layang muslimin muslimat

Ti Wikibooks Luncat ka: pituduh, sungsi LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA I Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. 2. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. 3. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. 4. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. 5. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . 6. Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. 7. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. 8. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. 9. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. 10. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. 11. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. 12. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama. 13. Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. 14. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. 15. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. 16. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. 17. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. 18. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. 19. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. 20. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. 21. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. 22. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. 23. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. 24. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. 25. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. 26. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

NERANGKEUN HADIST
Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ﻣﻦﻋﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ*ﻭﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬ ّ ّ Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. 28. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. 29. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. 30. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. 31. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. 32. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. 33. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. 34. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. 35. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea. 36. Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. 37. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. 38. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. 39. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. 40. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. 41. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. 42. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. 43. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. 44. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. 45. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. 46. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad. 47. Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka

manjing curiga. 48. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. 49. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. 50. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. 51. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. 52. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. 53. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. 54. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. 55. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. 56. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. 57. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 58. Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung 59. Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. 60. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. 61. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. 62. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. 63. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. 64. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. 65. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. 66. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. 67. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. 68. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. 69. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. 70. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. 71. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. 72. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. 73. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. 74. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. 75. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 76. Nyaeta tukang ngama’naan puguh, anu tilu sifat, hiji pangdangu teu geseh, nu kadua nyaeta paninggal tea. 77. Ari anu nomer tiluna pangrungu, ngama’naan eta, meureun rai ge ngaraos, lamun rai parantos ngangseuan minyak. 78. Saupami rai ditaros ku batur, nanyakeun angseuna, seungit bauna minyak teh, naha naon rai anu nembalannana. 79. Naha baham atawa pangambung, anu ngajawabna, raina lajeng ngawalon, tangtos bae baham anu nembalannana. 80. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh, tukang ngama’naan, baham teh geus hanteu geseh, nyaeta tukang mere katerangan. 81. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu, beubeunangan soca, anu aneh atawa

awon, nomer dua beubeunangan cepil tea. 82. Naon wae sowara anu kadangu, nu nerangkeunnana, gulung ku pangucap bae, anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. 83. Saur rai kahartos kaliwat langkung, pasal bagi opat, kanyataan di badan teh, kantun eta nu dua puluh basa. 84. Enya eta anu dingaranan Wujud, kumaha hartina, sareng naon sifatna teh, tumerapna dibadan urang sapata. 85. Saur raka eta anu ngaran Wujud, hartina teh aya, Allah mohal euweuh tangtos, tanda aya kusabab ayana nafas. 86. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu, mohal bet euweuhna, samangsa aya nafas teh, tangtu bae aya hurip hanteu salah. 87. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu, mohal euweuh Allah, sabab sifatna hirup teh, tina dzatna sifatna Allah ta’ala. 88. Saur rai nuhun eta geus kamafhum, kantun nomer dua, Qidam eta basana teh, nya kumaha eta pihartieunnana. 89. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum, hartina teh Qidam, Allah ti heula teh, mohal enya Allah kapandeurian. 90. Sareatna nyata dibadan sakujur, sifatna teh soca, awas soca ti heula teh, sabab eta nu ngabuktikeun sifat. 91. Jawab rai kumaha numawi kitu, anu pangheulana, ku raka disebat panon, na kumaha dina katerangannana. 92. Saur raka geura kieu rai dangu, rasakeun baheula, waktu rai goib keneh, memeh gelar ngumbara ka alam dunya. 93. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu, Rama masih bujang, Ibu ge parawan keneh, barang tepang geus tangtu patinggaltinggal. 94. Saparantos pada awas Ama Ibu, jorojoy manahna, dua-dua ting sereset, jadina teh ngajodo geus moal lepat. 95. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum, parantos nikah mah, tangtos bae sapatemon, dua rasa jadi hiji moal lepat. 96. Saparantos rasa Ama Ibu gulung, gerentel beh urang, eta geuning enggeus eces, pang disebut panon pangheulana. 97. Pek raoskeun naha bener rai kitu, masing kasaksian, kurasa diraos-raos, mun karasa eta geus tangtu benerna. 98. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun, enya kitu pisan, karaos ku abdi oge, yaktos leres kahartos sareng karasa. 99. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk, lajengkeun terasna, nya eta kana Baqo, kumaha pihartieunnana. 100. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus, langgeng Gusti Allah, hanteu keuna ku ruksak teh, hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. 101. Saleresna hartina Baqo teh kitu, nyaeta dzat Allah, eta sidik nu langgeng teh, hirup eta kagungan Allah ta’ala. 102. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu, Lilhawaditsi tea, eta oge can kahartos, mangga raka ulah kapambeng miwejang. 103. Saur raka kieu hartina geus masyhur, eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh, mohal enya Allah sami jeung nu anyar. 104. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul, kumaha bedana, Allah sareng nu anyar teh, kang rai mah can terang rarapannana. 105. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum, kapan geus kawentar, ku sadaya ahli ngaos, Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. 106. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu, sumawon nyaurna, hanteu kalawan jeung lambe, kitu rai ari bedana mah. 107. Seueur deui bedana lian ti kitu, panjang mun didadar, moal seep ku sapoe, sakitu ge meureun ku rai karasa. 108. Jawab rai sumuhun engkang kaemut, kumaha lajengna, Qiyamuhu Binafsihi teh, mangartosna mugi ku engkang di dadar. 109. Nyaur deui rakana bari jeung imut, kieu bab hartina, Qiyamuhu Binafsihi teh, Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. 110. Mohal aya nu ngistrenan kitu, cacakan nu anyar, geuning bet hanteu ngaraos, badan urang didamel ku Ibu Rama. 111. Najan Ibu Rama oge dina waktu, rek patemon rasa, teu boga tekad rama teh, ku sangaja niat rek midamel putra. 112. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu, ngan ari urang mah, jeung kalawan kersana teh, Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. 113. Enya kitu sareatna mah ti Ibu, ari hakekatna, estu kersana Yang Manon, enya eta wenangna Allah ta’ala. 114. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung, ngajadikeunnana, jeung wenang henteuna oge, tatapina maot mah geus wajib pisan. 115. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun, karaos kacida, sadawuhdawuh teh cocog, mana horeng kitu eta hartosna. 116. Mangga engkang Wahdaniat deui catur, margi kang rai mah, weleh bae can kahartos, jawab raka perkara Wahdaniat. 117. Eta kieu bilih rai tacan mafhum, ari Wahdaniat, sah Dzatna sah Sifatna teh, sah Asmana sarawuh dina Af’alna. Kinanti 118. Sundana teh rai kitu, lamun teu acan mangarti, raina lajeng ngajawab, kahartos ku tuang rai, ari dina sundana mah, mung rarapna can kapikir. 119. Rakana lajeng ngawangsul, pasal Wahdaniat rai, tumerapna dinu opat, dina baham soca cepil, pangangseu anu kaopatna, merwincikna kieu rai. 120. Upami dina pangambung, dzatna teh pangngseu pasti, sahna teh moal rek cidra, mun ngangseu minyak nu seungit, tetep seungit diakuna, moal bet pahili deui. 121. Dua sah sifatna kitu, naon nu diangseu pasti, katilu jeung sah Asmana, boh bau boh ngaran seungit, moal sulaya ngarana, bau hangru pahang seungit. 122. Kaopat sah Af’alna kitu, sasat sah gawena deui, geuning pangangseu teh nyata, tara daekeun pahili, nu bau tetep bauna, lamun seungit tetep seungit. 123. Misah- misah bae tangtu, tah kitu sahna teh rai, sanajan munguh di soca, sah dzat teh awasna pasti,

157. 153. rai hayang enggal harti. da geus kacipta ku ati. Basiran Allah ninggali. nu kaopatna Hayan deui. kana pisaeeun eta bumi. Lajeng rakana ngawangsul. moal beda tangtu sami. nununggu sihing Yang Widi. Qudrat teh kawasa kitu. tarekatna pek pilari. caang tina matahari. dicipta-cipta ku ati. Bassar teh Allah uninga. nu caang sajero ati. soca ieu anu jirim. kumaha sangkan kaharti. rupana eta si bumi. 138. bet tara sulaya deui. nuhun parantos kapaham. saperti rek nyieun bumi. eta bumi geus katinggal. ku caang eta geus pasti. ka kaler boh ka wetanna. ulah alang kumapalang. sah asmana oge sidik. Raina lajeng ngawangsul. moal poho salamina. kalimana teh Sami’an. da moal aya katerang. direrengga ku kahayang. nu ngadeg na jero ati. 141. katujuh Mutakalliman. Diatur-atur ku kalbu. hanteu kalawan ku soca. tatah baliung jeung rimbas. 147. 154. na kunaon parabotna. 155. sing sidik ‘ainal yakin. mun kapanggih tangtu hasil. dina caang bae sidik. duh engkang kaemut pisan. kabingung teh tangtos leungit. 128. Sami’an ngadangu Allah. 124. kieu rai mun can harti. raina lajeng ngalahir. 133. raina lajeng ngalahir. dina caang eta pasti. teu kalawan soca deui. 146. bol-bol geus jleg katingali. jen Allah lamun ninggali. boga maksad hiji rupi. 143. Saur rai nuhun engkang. enggeus ngadeg dina ati. Allah nu ngandika deui. 151. tapi teu kalawan cepil. sifat dua puluh tadi. Bari imut lajeng nyaur. sabab ari kanyaho mah. Sumawonna Kalam kitu. Saterasna oge kitu. 159. Malah-malah rai lamun. 160. kana pirupaeunnana. 131. tapi sanggeusna kapendak. 136. dina keur waktu tarekat. kana Samma Basar deui. 134. eta teh kieu hartina. caang katinggal ku soca. palang dada cemped bilik. piraku boga pamanggih. naon anu katingali. tah eta kitu sundana. 152. mimitina teh Qadiran. hakekatna mah geus jadi. kabuka hijabna Allah. Raina lajeng ngawangsul. rai mah kudu sadia. 149. Allah teh sifatna kersa. aya dibadan sapata. hartina Ilmu teh rai. saur raka teu halangan. kapanggih nu jutuh tadi. jadi iman beurang peuting. rai tacan mangarti. yakin eta katerangan. caang dina jero ati. 127. mungguhing qudrat Yang Widi. Mun tarekatna kasusul. tapi lain caang beurang. kitu ngahartikeunnana. ceuk rakana itu diyah. Upami urang keur nuju. dohirna lamun di dunya. ari Ilmu rai eta. 148. Hartina Allah ngadangu. engkang rek nerangkeun deui. gantung dangu tuang rai. tah kitu hartina qudrat. ari Hayat caang pasti. raina ngawalon manis. buktikeun Iradat rai. bumi mah enggeus kacipta. sifat Ilmu dadar deui. Walon raina sumuhun. ngahiji jeung Hayat pasti. sakumaha saur tadi. ayeuna meureun kaharti. tah eta masing kaberik. rai dipaparin ngarti. Aya kanyaho teh tangtu. Saur raka sabab Ilmu. 132. pang teu jeung parabot deui. geuning eta rai nyata. udag anu tujuh basa. Sabab kanyaho teh tangtu. 130. ari nu katiluna. tatapi kawasa Gusti. Ilmu jeung Hayat ngahiji. teu kalawan parabot deui. Kieu eta anu tujuh. mujasmedi ka Yang Widi. lajengkeun deui ayeuna. rek midamelna teh bumi. Aliman uninga Gusti. Mangga engkang deui terus. Muridan kadua deui. kapambeng can seep pisan. hartina sahiji-hiji. carek babasan jawa . Kumaha kahayang kalbu. raina gumujeng manis. qudrat jeung iradat Gusti. Kalam Allah ngandikana. sumawon majuna deui. kaharti jeung karasana. Iradat mah kieu rai. hanteu jeung parabot deui. kumaha ari Iradat. Dohir batin oge kitu. tapi teu acan kaharti. Lamun kitu tangtu luyu. aya nyatana di diri. jadikeun kersa rai. tangtu ku urang dipikir. Hayan teh hartina hirup. nyaeta kanyaho tea. 158. Kantun ayeuna mah atuh. palu gegep sugu deui. ayeuna rai ngaharti. upami enggeus kacipta. Sabab eta anu tujuh. kamarna pon kitu deui. dina hal perkawis Qudrat. moal bisa dirobih deui. sahiji Qadiran tea. ayeuna lajengkeun deui. 144. 129. kieu pihartieunnana. 156. 140. sakur sifat anu bukti. 150. 137. 145. kitu kawasana Allah. 139. nu kasebut Samma tadi. tapi teu kalawan biwir. ari parantos kaharti. Aliman anu katilu. nyadiakeun bahan bumi. Ceuk raina abdi bingung. sumawon bedog ragaji. kumaha bisa ninggali. Ceuk rakana mangga atuh. hartina kawasa Gusti.sah sifatna oge nyata. 142. lamun hanteu aya caang. Tihang kenteng jeung pamikul. numawi pasti ngahiji. moal cara Gusti Allah. Basiran ka genep deui. tapi engkang rek nanya. hanteu kalawan pakakas. duh engkang panuju teuing. kapan bukti anu tadi. kumaha dina sifatna. 135. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. sing tepi kana caangna. teu make parabot deui. sifat-sifatna kapendak. naon bae nu diseja. samemeh prak dipilampah. ayeuna kantun sareat. ngadanguna teu ku cepil. katujuh Mutakalliman. Elmu batin oge kitu. sidakep sinuku tunggal. lamun rai hayang ngarti. bagian kajasmanian. muga diterangkeun deui. sumangga dangukeun deui. sangkan sieup eta bumi. nyaeta hirupna Gusti. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. geus ngadeg dijero ati. 126. Boh hideung beureum boh wungu. sifat Ilmu urang wincik. dina sakujuring diri. 125. ngadegna teh eta bumi. tanwande Ma’rifat jati. sae awon eta bumi. ceuk raina naon sabab. Tapi rai mah geus teu kudu. Muridan Kersa Allah. rakana lajeng ngajawab. boh panjangna boh pondokna. bade diestukeun pisan. usuk darurung jeung sarang. Rakana jawab jeung imut. caang ilmu sing kapanggih. kumaha pangawasana. kana dzatna Gusti Allah. lamun poek buta rajin. sing seep sama sakali. Lajeng rakana deui nyaur. yaktos samemehna jadi. Ceuk rakana atuh nuhun. Kumaha rai kaemut. rek midamel bumi tea.

Dina waktu eukeur kitu. jeung dina damelna deui. sasat geus ngarasa nyeri. geuning ayeuna kapanggih. he barudak kudu bisa. saur engkang tadi geuning. eta saur sepuh tadi. kadua Salbiah deui. barang-barang upamana. jeung Qoblal Mautu deui. tangtu bae teu sarua. baham soca jeung cepil. 179. 166. bagian hiji-hijina. bener lamun geus kitu mah. tangtu beda hanteu sami. atuh moal balik deui. pangambung ge pon nyakitu. 175. 181. piraku rek liwar teuing. 171. dina pangambung jeung cepil. 161. sifatna baham geus pasti. Raina lajeng ngawangsul. sifat dua puluh tea. 164. nu bener kabina-bina. hiji ngarana Nafsiah. kaya lintang karahinan. Sabab seueur nu miwulang. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. nafsu goreng teh kajaring. laku dohir ge dipilih. dicipta-cipta ku ati. gumantung tanpa cantelan. nyuhunkeun nu sidik bukti. barangna hayang kamafhum. sategesna rasa nyawa. kahartos pisan kulanun. sihoreng sangkan baroga. kudu paeh memeh mati. sasat geus aya pagerna. kana saur sepuh tea. niat hayang maling duit. nyaeta nu tadi tea. Salbiah lima geus pasti. tah kitu jadina rai. tangtu ku urang dipilih. dina nyerina sakarat. barangna sahiji-hiji. Geura pek ku rai emut. . anu mawi hanteu sami. ngagelenyu imut manis. kagenten ku warna rupi. ari bagian Salbiah. mugi rai parin harti. Salbiah paninggal kitu. tah eta nyuhunkeun bukti. upami kitu mah wadul. Ma’ani tujuh teu lepat. naha kumaha jadina. Ayeuna aya pihatur. Naha nganggo teterasan. jeung kaya emas sinangling. lamun nyawana anu wafat. salametna jeung balai. teangan sajero dzikir. soca cepil baham angseu beda-beda. 163. Qoblal Mautu kapanggih. Jeung nambahan kana suhud. ngaji Asma bae badis. 184. kakara tangtu mangarti. nu kuat kaliwat saking. 167. Rai lamun enggeus kitu. leres kahartos ku rai. sabaraha bagiannana.mah. ka anakna ngaweweling. ku rai geus kaharti. memeh prak tangtu dipikir. rakana lajeng ngajawab. wungkul cengeng ka dzat Allah. rai weleh teu ngarti. dina baham dina soca. supaya maneh waluya. Nyaeta Antal Mautu. Ma’nawiyah teh pangucap. hartina bisa ngarasa. dibagi deui ku opat. opat Ma’nawiyah deui. ngajujur laku ma’siat. Nafsiah mah ngan sahiji. maling banda anu lian. sifatna soca nu bukti. rek malikan anu tadi. sabab geus boga pamilih. 174. mung aya kapanasaran. Sahiji bagiannana. sifatna nyaeta cepil. karasa sareng kapikir. jasmani tangtuna sepi. ngarasa rasa sakarat. kaya sarangenge bijil. 177. lamun nurut nafsu tadi. montong bet sareng buktina. enggeus tangtu kanyataannana beda. raina unjukan deui. Geuning ceuk basa karuhun. 172. bagiannana nu tadi. 189. tadi rai hilap deui. lamun teu acan kapendak. Ulah ngan tuduh apungan. bagiannana geus pasti. bagiannana teh kitu. 173. Mung naroskeun teh kulanun. 176. malah jeung barang-barangna. 170. Ceuk rakana bener kitu. kasieun engke di ahir. tujuh eta hanteu salah. katilu Ma’ani tea. bet aya dina hadisna. Ma’nawiyah anu kaopat. Rakana lajeng ngajawab. diri ge teu kapieling. milampah parentah Nabi. ceuk rakana kieu ari sababna mah. da sifatna ge teu sami. Kitu lamun teu mafhum. tatapi lamun kapendak. sategesna nafsu dohir. 168. raina lajeng ngalahir. Saur rai geus kamafhum. nu paeh sama sakali. nganjang ka pageto misti. lamun kitu mah taklid. mana bet teu sarua. naonnana anu mati. rada keder pikir rai. supaya ulah taklid. babandingan basa tadi. edas bae rai mah katalanjuran. sifatna irung nu bukti. Saur rai nuhun engkang. Lamun geus ngarasa pupus. Ma’nawiyah tujuh deui. 180. kitu ceuk babasan jawi. 165. 169. 185. yen kudu inget di ahir. dina hal beda-bedana. 186. Aya paeh memeh pupus. ari rasa nyawa eta. leres parantos kaharti. sabab moal jadi iman. sangkan lampah ati-ati. lamun urang inget tadi. nu kaya sarangenge bijil. teu inget ka anak rabi. geuning bukti hanteu sami. ayeuna rai mangarti. sanes nyawana anu mati. Mun geus junun ka Yang Agung. dibagi ku opat deui. kana Nafi sareng Isbat. nu kadua perkawisna. Nurutkeun kuma buktina. 187. sumawon ka harta banda. lima teu salah deui. ulah kabar ulah beja. ngarana nu opat tadi. kang rai mah hayang sidik. 162. 182. tangtu dianjangan heula. 178. rukun Islam anu lima. Malah dalil Antal Mautu. paeh samemeh mati. ku rai tacan kaharti. kumaha bisana harti. Nu kaya dilah gumantung. gumelar deui ka dunya. da aya kasieun pasti. ngan ngandel ka beja wungkul. saur engkang bagiannana Nafsiah. Ceuk raka kade kaliru. moal sagala disorang. Rasa moal boga wujud. raina lajeng ngajawab. sakitu ge cekap rai. Nafsiah nyaeta nafas. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 183. eta nu opat tadi. mung naon sababna kitu. 190. bagian hiji-hijina. 188. eta anu saperkawis. jalan paeh ke diakhir. kapan teu beda maksudna. kudu ngersakeun misti. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. kieu rai mun can harti. naha beda naha sami. Ma’ani pangdangu tea. Ibaratna karep nafsu. Nagara ge tangtu aman. Nganjang kapageto kudu. ninggal ku sajero ati. malah pagaweannana.

jadi moal cios ni’mat. mugi ulah bendu galih. 204. pinasti moal katepi. lamun aya nu kantun. 202. 191. dua hihideungna deui. bari nyaur ka raina. dirarapkeun kana diri. nyaeta rasakeun daluang tea. katujuh jeung liangna. boh dina lakon agami. komo lamun kurang dua. paingan Nafsiah hiji. ayeuna mah nuhun parantos lugina. bener rai eta kitu. 205. sundana anu kamasyhur. matak ngajauhkeun Gusti. 201. sanggeusna maca daluang. geuning eta sidik bukti. da sanes ku saur wungkul. kaduana deui biwir. kapan eta dina soca. naha bodo-bodo teuing. perkawis Salbiah rai. estu nyerep kana ati. sifat dua puluh leuwih. gumujeng mani ngagikgik. nyaurkeun dina bab ngilmi. 195. bet kaliwat hiji deui. 213. nyatana eta pangambung. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. kumaha eta barangna. Ari anu kalimana. katiluna ku paninggal. hiji bobodasna soca. dalil dijawab ku dalil. enggeus sidik katingali. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. kalawan make tarekat. eta naon barangna. 197. Kaopatna anu nyata. Jawab raka atuh mangga. teu kaharti teu karasa. ngagulungna kanu opat sing karasa. Ayeuna mah ulang kapalang. naha tara pangangguran. Ma’nawiyah eta rai. ngupingkeun carios Ilmi. arek jawab deui ajrih. duh engkang sarebu nuhun. ngaji diri ieu teh sayaktosna. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. 211. teu ngarasa babarengan. Ari balik pangheulana. terangkeun hal Ma’ani. supaya gulung pisan. jadi lamun kurang hiji. teu beunang dipisah-pisah. barangna nu bukti. aduh-aduh engkang sidik.ka rai parantos sering. bakating ku raos isin. naon tea nyatana dina barangna. sadaya piwejang engkang. 200. 206. milang lelegokna cepil. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. nyatana biwir anu luhur. ngan apal asmana badis. Iqro kitabaka dalil. sifat dua puluh bukti. ayeuna sumangga deui. Kapan aya jeung buktina. cisocana munggah bijil. rai mah mun kitu. kaopat pangdangu pasti. gugusi anu katiluna. Ulah ngaji luar badan. Paingan aya dalilna. sampurna bisa gumelar di dunya. Gumujeng Raden Muslimat. kasauran dibuktikeun jeung barangna. terus ngaji luang deui. atuh ati teh nalapung. kawasana Gusti Allah. namung waos naha bet hanteu kabilang. pang moal aya mubadir. 199. nyaeta ngaranna biwir. kitu moal salah deui. 207. teu sampurna urang hirup. naon barangna nu bukti. mata simeuteun ninggali. kanyataan dina diri. Rai saumur nembean. kafa binafsika tea. dina saban-saban jinis. Raina lajeng unjukan. geuning sifatna ge hiji. ngupingkeun nu ngawurukan. ngaraoskeunnana dalil. kanu opat geus ngagulung. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. 212. kudu gulung jadi hiji. Taya lain ngan ku opat. kari-kari ngabulucun. ayeuna mah rai ngarti. eta dina jero baham. sangkan bisa ma’rifati. tangtu karasa kaharti. anu mawi ngan hiji bagiannana. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. Sok buntu hanteu ngajawab. sanes maksad rek ngadebat. naha engkang teh lali. bae geura urang itung. nyaeta ngaran lalangit. nyaeta ngaji saadeging badan. eta dina cepil rai. sumawonna dina ilmu. dina hal bagiannana. aya lima perkawis. kapan eta huntu mah. lima barang jadi gulung. Rakana deui ngajawab. anu nyata dina cepil. sidik pisan katinggali. 214. Dihartikeun dilenyepan. Ceuk rakana mun can terang. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. sifat dua puluh tadi. bagiannana teh kitu. naha engkang bet diliwat. nu mawi lima di pasti. kudu gulung anu opat. Hasiba unina dalil. geura rek didadar deui. 203. beubeureumna soca rai. tarekat ma’rifat deui. siang wengi ngangliputi. Olohok Raden Muslimat. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. 196. tah rai geuning bukti. Alyauma ‘alaika deui. tangtu pisan aya bae rasiahna. rakana lajeng ngalahir. eta anu katinggali. samangsa aya barangna. ayeuna lajengkeun deui. anu nyaurkeun bab Ilmi. tembong aya barangna. lajengkeun sahiji deui. mun kitu mah kaharti. Rakana ngabarakatak. 193. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. duh rai karunya teuing. numawi tujuh dipasti. 210. pang lalegok tangtu aya sababna. nu kasebat nomer tilu. 198. aya hiji nu kalarung. geus . ka rakana lami pisan. bet manah make kaliru. biwir rai nu ti handap. wekasan gumujeng manis. kagenep deui lalangit. sing cocog jeung sareatna. aya didiri pribadi. caritana beres luis. Wekasan neda hampura. moal burung tereh harti. Ngawalon deui rakana. sanggeus urang kaasupan aci dunya. ditengah letah sahiji. geus tangtu aya barangna. pangucap pangangseu deui. kaopatna gugusi beulah ti handap. sabab manusa ge geuning. tungkul ngahuleng teu jawab. sumarambah kana bayah. ngadebat rasa rek hasil. Sareat sareng hakekat. Salbiah ku engkang catur. bagiannana ngan hiji. lalangit anu ti handap. duh engkang karaos teuing. lalangit belah ti luhur. Kahijina anu nyata. dalil Qur’an Hadis kitu. anu ngaran Ma’nawiyah. 208. nu tiluhur tea bukti. karasa aya barangna. Ceuk raina leres nyata. irung rai hanteu dua. rambay bakating ku ngeunah. kitu nyatana kang rai. ari anu kalimana. nomer tilu kokonengna tina soca. rek dibuktikeun sing sidik. sanes dijawab ku bukti. heherangna panon sidik. moal catur hanteu puguh. dupi pek dipataroskeun mah. hakekatna mah geus pasti. 209. rai kakara mendakan. raina mani ngarenjag. datangna oge pandeuri. 192. jeung dipenta mana pibarangeunnana. dina perkawis Nafsiah. 194. bari teras ngalahir. Raina lajeng ngajawab. geus tangtu aya bukti. saur teh sareng buktina. nu matak kudu diemut. ari anu katujuhna. anu tujuh disajero Ma’nawiyah.

bet teu raos karaosna. pikeun ngaunikeun Qur’an. lajeng raina ngalahir. rakana lajeng ngawangsul. Da moal enya bet beda. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. anu tilu tea tadi. ceuk babasan tea mah. rakana lajeng ngajawab. pada-pada tujuh welas. ku aksara anu tadi. da hakekat dzat sifat asmana Allah. ku rai tacan kaharti. rai aya keneh bingbang. 222. 235. naha engkang naon margi. hempek geura teangan. 227. sareatna mah teu salah. hurup Qur’an ngan sakitu. pasal dina hurup tadi. dina migawena rai. 219. katerangannana rai. nu teu aya dina Qur’an. nuhun ku rai kaharti. jeung tarekatna Agami. tah eta nu diteangan. Manawi aya kebatna. kapan sadaya ge terang. dina Qur’an teu ditulis. Ca nya jeung huruf Nga deui. ku sadaya nu disusul. namung rai ayeuna. dzat sifat asmana Allah ta’ala. 234. 225. pikeun nyusul anu tadi. batal teu jadi amalna. kawas-kawasna kulanun. ku sakitu oge cekap. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. hanteu kurang hanteu punjul. sifatna Gusti Yang Widi. neangan tarekat ilmi. nu teu aya dina Qur’an. Da make bingung sagala. 238. Saur rai geus kapaham. ngamulyakeun ka manusa. 231. sabab aksara ge pasti. nu geus dipisaur. 218. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. parentahna Kangjeng Nabi. dina sapoe sapeuting. ku tarekatna Agami. sifat dua puluh tadi. ceuk rakana taya deui. nu mawi Qur’an ge rai. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. anu tujuh welas tadi. tamiang meulit ka bitis. yaktos kahartos ku rai. ngan aya beda saeutik. repeh rapih jeung sasami. najan dicipta ku ati. kana jatining Agami. cukup teu kurang teu leuwih. hurupna teh ngan sakitu. ayeuna kantun neangan. waktu anu lima tea. Ceuk rakana mun can terang. 229. malah rukunna ge rai. Ngajawab deui raina. 217. pasal sifat dua puluh. dzat sipat asmana gusti. tarekat na Ilmu Wali. Rakana mesem sakedap. bener dina waktu lima. aduh engkang kumaha atuh petana. bibit Nabi bibit Wali. aksara Ca nu kahiji. beuki kurang wae geuning. keur dameleun naon deui. ku hurup nu dua puluh. nu disusul ku tarekat. wetna Agama sabumi. dua aksara Nya deui. jalan tarekatna Ilmi. Akbarna hanteu kapendak. ku tujuh welas ge mahi. anu tilu teh kang rai. nu mawi ku tujuh welas. anggur hate ambariang. ku salira. aya tilu puluh bukti. ceuk raina kumaha sabab-sababna. tilu puluh hurup pasti. hakekatna mah kang rai. teu ninggalkeun waktu lima. nya kang raka anu bade di guruan. diberikna kunu tadi. rai bingun liwat saking. Buktikeun hurup aksara. tangtu aya sumurupna. ngan tujuh welas raka’at. masih teras eta sifat rai. Ngawalon deui raina. sangkan manusa didohir. aksara Nga nu katilu. Allah jeung Muhammad Rasul. tapi naha kang rai mah. tujuh langit sadayana. seueur soteh eta mah rangkepannana. ari ku tarekat ilmu. Asmana Allah ta’ala. weleh bae teu kapanggih. kapan raka’atna eta tujuh welas. jadi mang-mang ati rai. muga diterangkeun deui.sumurup kana kalbu. kamana sawareh deui. moal enya ngaleuwihan. pertandana hanteu. Geuning dina sembahiyang. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. tapi hakekatna rai. ti sifatna maha suci. mimitina teangan nu tujuh welas. dina sapoe sapeuting. ku rai tacan kaharti. Raina lajeung unjukan. sifat dua puluh tadi. 216. 228. teu kurang sumawon langkung. dua puluh bae pasti. anu tilu tacan harti. ku tujuh welas raka’ati. kumaha engkang nu mawi. tujuh welas raka’ati. sabab aya dina Hadist. Rakana deui ngajawab. tarekatna nyusul anu tilu sifat. pang teu aya ku rai can kalenyepan. pikeun ngaunikeun Qur’an. Sangkan sampurna ibadah. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. Asmana nu hiji tea. kumargi lantarannana. Kanyataan aksarana. nyaeta nyusul nu tadi. nu tujuh welas aksara. Jeung pikeun ngamankeun dunya. 230. 224. hakekatna eta huruf. anu mawi aya Agami. ngalakonan rukun Islam. tah eta anu diberik. 233. ibadah ka Maha Agung. didamel deui aksara. puguh wae atuh rai. salangkungna tinu tadi. tah geuning dina ibadah. Ngawalon deui raina. Nu mawi bisa ma’ripat. ayeuna mung hayang bersih. hirupna bisa waluya. meunang nyutat tina adeging manusa. Dzat Sipat Asma Yang Agung. katinggal ku rasa jati. tah kitu rai sababna. ulah gawe tanpa hasil. alus pisan daek amal jeung elmuna. pang kudu ma’ripat jati. 220. tah eta anu teu aya. Ceuk raina naon tea. teangan dina salira. Dzat. ceuk rakana eta mah rangkepannana. da moal leungit teu puguh. nu tilu teh can kaharti. atuh da eta mah bibit. cus cos ka sagala rupi. hakekatna tujuh welas. nu langgeng teu owah gingsir. sabab kieu rai kateranganna. sangkan urang keur di dohir. weleh bae teu kaemut. sampurna ibadah kitu. katiluna Adam deui. tur ibadah ti leuleutik. diunggulkeun tina sasama mahlukna. ka engkang rek naros deui. jadi hanteu beresih nya manah. Adam anu katiluna. Atawa Allah Muhammad. 221. huruf Qur’an tujuh welas. rakana lajeng ngalahir. bakat asihna Yang Agung. Bibitna mah moal salah. hanteu kurang hanteu leuwih. 232. mun amal teu reujeung ilmu. kadua Sifatna deui. tangtu bae cukup moal enya kurang. nu mahi ka tujuh bumi. tanwande bisa kapendak. bibitna sagala rupa. pasal tarekat agami. rakana lajeng ngalahir. pimaksudeunnana aksara. nyaeta dina waktu. nu katilu. 223. raina ngajawab deui. 226. bareng dipakena rai. dina sadinten sawengi. 237. hiji Dzatna Gusti Allah. eta sifat dua puluh saterasna. tujuh welas eta puguh. lajengna jadi aksara. 215. ti dunya nepi ka batin. cecekna . bukti rai oge gening. tapi moal tebih teuing. tapi naha eta mahi. 236. Malah-malah tujuh welas. Rakana enggal ngajawab. Sifatna Asmana Allah ta’ala.

hayang ngangseu kitu deui. Wali di diri pribadi. medeng estu halimun. 240. 254. Alam Wahdat. tilu-tilu dina sahiji aksara. Geus ngahiji panas sareng api. dzat jeung sifat gulung. raina mani ngaranjug. 5. lain wawakilna Rasul. naha rai teu rumasa. lamun sanes ti salira engkang. 241. Kasapuluh Wali tunggal. katilu Wahdaniyat. teu poek teu caang deui. sategesna. 253. atuh saha anu rek miasih. opat Arwah masyhur. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. liang-liang di jasmani. aya sabaraha jumlahna. piwuruk nu saleresna.paek geura itung. pek bilang cecekna badan. Wali salapan kawarti. Ceuk raina seueur nu can harti. 243. alam dzat sifat teh bukti. 239. dina ngarasakeunna teh. teu hideung bodas teu paul. ibaratna dina seuneu mah. raina ngajawab deui. da kapan kudu ngajinis. 6. 245. rasa mah kapan gaib. 244. dina ieu saadeging wujud urang. naha aya nyatana. kumaha lamun wadul. 252. tangkal nyawa sadaya. eta kitu nu wawarti. ngawakcakeun nu sayaktos. hanteu beureum hanteu koneng. hayang ngarti ulah arek lanca linci. Kamislihi kitu. margina teh nyata pisan. Tadi rai sasauran. tungtungna teh nuduh kanu lain. ngaji saadeging wujud. jadina tangtu ngacaprak. jenengan ge tacan aya. lamun kitu mah. sategesna teu warna teu rupa. mending-mending lamun terus terang. hayang ngadenge ge nyata. Alam Ajsam. mun harep berilmu. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. ceuk rakana rebu nuhun. kumargi kurang conggahna. ceuk rai salapan pasti. nu kagenep alam Misjal can kapikir. teh nyaeta rasa. suwung teh dina ayana. nyandak tina huruf tulis. kitu deui hayang ninggal. diurus ku baham pasti. nyatana eta pangurus. diurus beurang jeung peuting. hartina liangna diri. ari anu katujuhna. percanten kaliwat saking. ku bawaning nya ngahiji. Enya eta anu kasebat deui. tangtos tambah bingung. Tah eta saur rakana. rai teh tangtos ngacona. Tapi bieu mah hakekat. lantaran ceuk carita. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. sareatna geuning aya. Ahadiat sareng Wahdat. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. nyaeta saadatna. nu kalima alam Ajsam. aya mah teu salah deui. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. Salajengna Ahadiyat tadi. estu masih suwung. nu bukti mah panon cepil irung baham. di alam Wahdat kitu. boro-boro dulur pribadi. Ku bakating Bila Haiffin rai. mugi ulah bendu galih. nyuhunkeun diwuruk. hartina teh pangurusna hal agama. arasup ka wujud urang. 251. kang rai teh can pati paham. mugi dipitutur. Wali tunggal kasapuluh. Alam Wahidiyat. Moal aya nu baris hawatir. 247. 250. hakekatna para Wali. 4. 255. gaib leuwih gaib. 256. teu kersaeun mukakeun sosi. naon oge pamariksa. tunggalna wujud pribadi. 7. dalilna ge nu kauni. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. diurus ku panon bukti. rakana lajeng ngajawab. dzat nu teu aya upami. atuh bener bae rai. Wali teh wawakil Gusti. tina margi kanu sanes mah teu wani. 249. eta alam gaib keneh. tacan karasa kapaham. 242. dilampat dipageuhan. wawakilna Rasulullah. Alam Ahadiat. Geuning lamun hayang dahar. aya sabaraha hiji. 3. lamun aya kahoyong teh. diurus ku cepil rai. hiji Ahadiyatu. kitu ma’nana Wali. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. hanteu ingkah hanteu ical ti salira.ulah kapambeng nya welas. hakekatna Muhammad wiwitan. Alam Misjal. wincikan alam sakabeh. sagala rupa teh kumpul. hal perkawis alam Ahadiyat. aduh rai bener kitu pisan. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. kiih ngising diurus ku liang handap. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. Najan conggah kanu sanes wani. sanajan kanu lian. 2. Gera kieu bisi tacan harti. 257. jadi tacan aya sifat. Alam Arwah. anu ku engkang kaharti. tangtu diurus ku irung. Nyaeta alam Insan Kamil. berkah tapi rada bingung. Dzatlaisa tah saksina. 246. leres teu tebih ti diri. aya nu tacan harti. kudu keukeuh peuteukeuhna. dua Wahdat nu kawarti. moal kersa mitutur. kana saadeging diri. moal luput ku engkang tangtu didadar. teu aya nu nyaruaan. Ceuk rakana nya kantenan. raina lajeng ngarenjag. utusan Gusti Yang Manon. Wawakilna rasulullah. ka engkang tangtos maksa. lian ti salira engkang. atawana sagaraning hirup deui. Anamung rai ayeuna. hakekatna para Wali. . barangna pon kitu deui. manawi teu jadi lepat. kudu keukeuh tanda kukuh. bari nyaur nuhun teuing kaharti. sadayana teu acan kapaham. Raiana emprak jeung senggak. kieu pihartieunnana. eta oge bener deui. naha eta liang tadi. ma’nana Wali teh pasti. ka raka rek naros deui. ibaratna ngalalakon. deungeundeungeun atuh komo. numawi ieu kang rai. mundur maju nu diseja. di Cirebon geus bukti. rek ngersakeun kakawasaannana. kapan sidik nu ngurus salapan liang. kumaha ari hakekatna. Rakana teh ngawalon jeung manis.

mun cai anu teu aya teh. papay heula atuh. nu ngahirupkeun sakabeh. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. tina bumi cai seuneu reujeung angin. jadi cai kanyataan nana bukti. gulung Allah Muhammad jeung Adam. tanda-tanda geus benerna. anu teu warna rupa teh. jadi hawa seuneu hanteu salah. piraku ngawadul. 260. jatining sahadat tea. rakana enggal ngawangsul. pasal eta bisa ngartos. teu beda lahir jeung batin. bilih rai tacan nyaho. cahya anu opat tea. tah eta Nur Muhammad teh. nyaeta seuneu nu hurung. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. numatak kudu karasa. lamun Rama sareng Ibu. tadina ge asma Allah. dua sifat nu kawarti. naon buktina anu ‘aen.Ibaratna panas Ahadiyat. estu merele kalangkung. kieu bilih kurang terang. manusa satuhu. eta ti Nur Muhammad. 267. wekasanna ge geus ‘aen. kaayaannana nu sidik. tatangkalan oge musna. tina cahya koneng tadi. nyaeta wekasannana. perkawis Ajsam anu tadi. Muhammad anu caang tadi. nya jadi angin buktina. Salajengna mugi dipiwarti. nyaeta sorot tadi tea. Kantun eta anu kalima deui. kitu katerangannana. bibit Adam Manusa pon kitu deui. rakana lajeng ngajawab. aci bumi hawa angina. dua koneng kitu. kaopatna cahaya hideung geus pasti. paingan kedah kapanggih. alam Arwah nu kaopat. Kinten-kinten eta bisa jadi. samangsana hanteu bingung eta sidik. sangkan bisana ma’rifat. hanteu barang tuang rai. Sabab sidik tatangkalan pasti. Tina sorot cahya hideung tadi. naon nyatana anu dumuk. tatangkalan anu nanceb dina bumi. wiwitan sareng wekasan. didunyana oge tangtu. 277. pigetiheun sayaktosna. sipanas jeung hurungna. Anu mawi jasad ieu rai. mun didunya taya caang. eta kitu katerangannana rai. moal mungkir deui kalbu. atawa Asmana Allah. nyaeta nu jadi Tasjidna. ari nomer kaopatna. jadi lafad Alif Lam Lam. Nyaeta sorotna nu tadi. nyaeta nyatana jasad. lamun hanteu aya anu sarupa. da eta bibit sadaya. atawa saadatna waktu tadi. meureun anu kaopatna. atawa hakekat Adam. aya asmana Yang Widi. buktina ku teu bingungna. sifatna nyaeta caang. Anu tilu gulung jadi hiji. ngarana Nur Muhammad. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. numatak disebut arwah. ma’rifat kana dzat sifat. majajina Kangjeng Rasul. nya ieu dunya dumuk. 278. tina Nur Muhammad eces. geus teu pisah ngajadi hiji. 258. jeung taya upama kitu. Ilaihi Min Habril Warid. sifat kanyataan pasti. nyaeta ibaratna panas. Datlaesa eta Maha Suci. 272. utusan Yang Agung. buahna kapan dituang. dupi ibarat Wahdat teh. gening nomer tilu. tadi anu tilu alam. Wanahnu Aqrobu kitu. nu opat teh kitu. 264. bibit pikeun alam dohir. dina karasa henteuna. enya eta alam Ajsam tea. enya eta alam Wahidiyat. rakana lajeng ngalahir. jadi ieu bumi angin cai. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. naon bae boh pare atawa kitri. opat hawa banyu. bijil cahya opat rupi. didohirna geuning nyata. asal tina opat rupa. didamelna ku Gusti nu Maha suci. sifat-sifat kajadian. Hakekat Muhammad eces. 270. ngangliputi estu. ku rasa parantos kaharti. Alif Lam Lam He nyatana. sifat naon anu dumuk. sorot nu kadua kitu. cahya beureum mimitina. mun dikirangan sarupa. 265. hakekat Nur Muhammad. ku sorotna Matahari. dalil sakitu ecesna. sadaya saur kahartos. ti kapungkur-pungkur. numawi disebut. majajina mah tidinya. nu tadi geus dipitutur. pangna bisa ngagedean tangkal. pasal Ahadiyat Wahdat. sangkan rai mafhum. sasat geus katarima. 274. aci-aci anu opat. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. geura manah ku rai masing lantip. atuh moal . sareatna ge karaos. 275. nyaeta alam anu kaopat. nyaeta alam Arwah tea. Gusti Maha Agung. Den Muslimat pek ngalahir deui. nya hakekatna Muhammad. Dina alam katilu geus pasti. dina alam anu katiluna. kaopatna He eta teu salah deui. jadi tanah kanyataannana. alam Arwah can kahartos. ku Rasulullahu. Kantun Af’al Gusti Maha suci. tah rai eta saksina. panutup Nabi sadaya. seuneu anu kaopatna. Tapi eta Panonpoe tadi. caritana mah gelar. bumi cai seuneu angin. tina Johar Awal. piroheun geus tangtu. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. pan kieu merelena. sumangga geura piwejang. sareng percanten kalangkung. 263. ari eta nu opat teh. 259. 273. buktina panas seuneu teh. dihirupkeunnana tangtu. ngahijina dzat sareng sifat. sifatna padang alus. Ayeuna mah pek teraskeun deui. kieu ceuk dina dalil teh. Caang mah tina Matahari. nyaeta cahayana Allah. 269. 262. Saur rai teu kinten kaharti. bumi angin banyu. nu ngaran Wahidiyat teh. cocog sareng dina hadis. duh engkang nuhun rebu laksa. babakalna dumuk. dzat nu mimiti disebut. hakekat Adam disebut. bukti ngajarentul. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. atawana Nurullah disebat. nu sumareh di Madinah sidik. asalna teh cai angin taneuh. 276. 261. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. hawa panas katiluna. moal enya manusa bisa harurip. gening eta jadi asma Allah yakin. 268. Af’alna Gusti Yang Agung. numawi disebat Muhammad Rasulullah. ku opat tadi geus tangtu. kakara kana asma. tina margi kang rai ayeuna. 266. 271. Wiwitanna Johar Awal pasti. ngan jalmana anu liwar. coba rai lamun melak. sabab parantos karaos. katilu cahaya bodas. dzat sifatna Allah. Cahya beureum sorotna ngajadi. maot teh tangtos sampurna. kaayaan dina Wahidiyat rai. kapan bukti enggeus ‘aen. enggal raina ngawangsul. hanteu kedah diemut da paham. geura bae lamun. hiji mahi kasadaya.

NERANGKEUN DZATULLAH. enya-enya sajatining Iman deui. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. kana dzat sifat Yang Widi. pasal eta Af’alullah anu dumuk. 281. sakabeh ge tatangkalan. dua nafsu Lawamah teh. Hawa asal tina daging rai. Ayeuna mah mangga engkang. tina daging sungsum tea. Ceuk rakana mun can . nya eta naraka tea. tapi mahi kasadaya ngaangliput. dina Hadis aya opat nu kasebut. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. dua Sifatullah deui. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. teraskeun sahiji deui. kudu nyiar elmu. atawa masih bingung. ASMA’ULLAH. enya eta ma’rifat ka alam tadi. naon nyatana anu dumuk. pasal eta anu opat perkawis. mulih ka jati mulang ka asal. 283. Luarna ngaran Dzatullah. kasampurnaan nyawa rai. naon ari Sifatullah. alam anu katujuhna. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. karepna ge tangtu beda-beda. nya ngaranna alam Misjal. nyaeta nu opat tea. jalanna teh kana baham. 293. enya ieu caang satungkebing langit. jadi lafad Asma Allah. kana eta opat perkawis. mufakat sareng sadaya. 300. tulang rai anu katilu. Saha manusa anu terang. Rakana teh ngajawab jeung manis. anu nyata di badan urang sakujur. hawana tina sungsum. Hiji seuneu enggeus nyata. dikarep sinafsu. Ceuk rakana Sifatullah. teu kedah didadar deui. tina dzatna Maha Suci. martabat anu kumaha. Ayeuna luarna heula. dua daging enggeus ‘aen. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. 280. pameakan nu ngilmu teh. aya nu sae aya nu awon. AF’ALULLAH 291. 285. alam Misjal naon sanyatana. kumaha eta nyatana. sabab eta nu opat teh jadi huruf. aci nu opat perkara. Pangkur 287. hawa kulit tangtu. kana hakekatna pisan. Rakana lajeng ngajawab. pasal eta teu kedah didadar deui. nyaeta alam disebatna rai. Raina lajeng haturan. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. 297. 289. tah kitu tuturannana. jeung kalawan yakinna. hawa kulit balung. ayeuna nu katiluna. nu mana Af’alullah. teras nya kajadian. Raina teras ngajawab. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. katilu nafsu Sawiyah. 288. lamun lolong didunyana. tuluy engke kana jasad. boh luarna. samangsa poek geus tangtu. geus tepi ka asal teh. nalika di dunya kitu. muga diterangkeun deui. ceuk rakana mun teu terang. kaoptana nafsu Mutmainah deui. saalam dunya katutup. Namung eta dua alam deui. 298. teu aya anu kaluar. kopatna sungsum rai. Kumaha rai kumaha. anu sakitu jentrena. sareatna hakekatna. diwajibkeun ku Maha Suci. hanteu omong wungkul. nyaeta kulit rai nyata. SIFATULLAH. anu enggeus dina pangkat eta. ceuk rai saha jalmana. karaosna surup sareng manah rai. tangtu bisa balikna. sabab tadi ge Yang Agung. hiji dzatna hiji sifatna. kajadian hawa tulang. sumawon amal ibadah. Kajadian dina diri rai. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. 282. sasat nu geus ma’rifatu. hiji mahi kasadaya. tumibana dina diri.bisa jadi. meureun ku rai kamafhum. jadi sidik kabeh anu jaradi. di Aherat lolong deui. bijilna ka panon rai. da eta mah geus kapaham. lamun jalma enggeus weruh. Moal pinanggih jeung caang. kantun nyasar kana diri pribadi. 292. ayeuna ku engkang tangtu. kaopatna cahya hideung nyata. jongjon nganteur nafsu dohir. raina teras ngajawab. 299. bibit nyawa sadayana. nyaeta nyatana hawa. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. ka sakabeh nu ma’rifat. sumangga ku engkang dadar. ayeuna gaduh piunjuk. 279. ceuk rakana geuning nyata. rek didadar sakaterang. engkang heman keresa miwejang. tah eta rai pang kudu. 294.kajadian jadi nafsu opat rupi. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. 295. manusa kudu ikhtiar. nuhun engkang perkawis eta kaharti. Alif Lam Lam He geus sidik. nyaeta sagara hirup. piraku bet bodo teuing. ka rai nu masih bodo. sahiji nafsu Amarah. eta jatining Sahadat. nya ieu anu ngawengku. Asma’ullah eta rai. nyatana hiji-hijina. rakana lajeng ngawalon. rakana lajeng ngajawab. 284. 290. kantun eta Af’alullah mangga wincik. nu ngahirupkeun sabumi. ka asal kapungkur. sinareng tacan kaemut. asal jasad dina waktu keur di Kadim. Nu katilu Asma’ullah. kang rai teh masih keneh rada ewuh. hartina teh manusa sampurna. Anu mawi pangkat Insan Kamil. muga diterangkeun deui. namung ayeuna panuhun. Ka pangambung bijilna teh pasti. tah eta Asma Yang Agung. asalna jasad urang teh. Nur Muhammad beureum bodas koneng. piraku tacan kamanah. reh aya sesebatan. sabab mo beda saeutik. Ceuk raina aduh nuhun teuing. Insan Kamil kitu. terus tepi ka Aherat. supaya merele kitu. sahiji ngaran Dzatullah. dua angina tilu cai opat bumi. nu ngawengku alam dunya. sumawon dina goibna. Saur rai leres pisan. Johar Awal kitu. bijilna teh ka cepil jalanna. nyaeta luareun diri pribadi. nyaeta nu tadi tea. 296. huripna ku banyu. pikeun nganyahokeun asal. boh jerona sugan sapuk. nu geus ngagem tarekati. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. 286.

hak pribadi atuh bebekelan tadi. 322. kulit anu nomer hiji. anu mara kayangan kitu. Sumuhun saur raina. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. 321. dina jalma rebu-rebu. sakur nu geus diwejang. Ayeuna kantun kaopat. ayeuna kuma lajengna. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. sabab eta pangucap teh anu puguh. rupa rai teu dua sumawon tilu. gulungna dina paninggal. 328. sangkan urang kaharti. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. buktina nurutkeun ilmu. 303. 318. nyaeta beunang ibadah. sanajan saalam dunya. 311. enya eta Af’alullah geura wincik. 324. eta nu jadi tihangna. ku Siluman ku Onom atawa Jin. sidik geuning jadi lafad. neangan ilmu ma’rifat. kitu katerangannana. nafas nu kaluar asup. nyaeta pangucap urang. Sifatullah rupa urang. beuki jero beuki karasa sumurup. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. balatak taya wadahna. Sifatullah geura wincik. asupna moal salah deui. atuh lamun teu puguh mah. kana sagala sifat. sanyatana Af’alullah. nu ceples taya bedana. rasa rai lamun kitu. sugan aya teras bae kulanun. tina poek hayang caang. Kapan sagala omongan. 326. 312. Raina ngabarakatak. Kitu rai upamana. ayena ku rai enggeus kaemut. hanteu puguh nu dijugjug. pendekna sadayana. atuh rek kumaha deui. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. salobana manusa teh anu hirup. jeung rupa rai mo manggih. jadina jeung ramena. Geus gulung kana paninggal. ayeuna ulah kapalang. nu bukti di badan urang. Ceuk raina aduh kantenan. wajib pisan ku urang kudu kaharti. kana cepil geuning sidik. dimana enggonna ngancik. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. kieu katerangannana. boro-boro asup ka hiji nagari. 302. wekasannana pok nyaur. naha ku rai kaharti. 317. hese cape ngalakonan. mun dipikir lebah dinya. ceuk rakana masih teras. diringkeskeun kana opat rupi. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. Sageuy rek nyalimpang tekad. 304. 327. Eta anu tadi tea. Lamun hanteu ku pangucap. wawayangan hirup tea. pada opat jejeg pisan. Daging anu kaduana. tempat eroh urang keur waktu di kadim. sareat sareng hakekat. enggoning ibadah . nafas teh kamana atuh. 307. tegesna teh ku omongan. nyatana Sifatullah. numatak ayeuna urang. kanyataan di salira. kitu hanteu salah deui. duh engkang karaos pisan. eta teh perjalanan. Amung anu katiluna. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. ati rai geus teu bingung. nu ngajadikeun sagala. bet malindes kana badan. katerangan engkang sakitu mah cukup. sakur sifat kana soca bae gulung. taya nafas tangtu mati. Sifatullah eta rai. 325. 323. surup pisan sareng kalbu. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. Rai mesem bari jawab. Enya eta Af’alullah. Ceuk rakana sifatullah. ayeuna nu kaduana. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. tinggal dangu sareng ucap. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. teu aya tempatna kitu. tungtungna saha nu nyambat. kana cepil sora nu gede nu lembut. cepil wadahna geus tangtu. da tadi ge dzat teh bibit. gedong-gedong ge moal rentul. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. nya Nafas urang geus sidik. nu ngawengku kaayaan. kahartos sumurup kana sanubari. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. caang poek beureum hideung bodas kuning. tangtu bae aya tempatna geus pasti. sarupa taya bedana. atuh tangtu cilakana. tina margi katerangan engkang cukup. moal manggih anu sarupa sapamulu. 308. naon nyatana anu puguh. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. 314. jeung rupi rai pribadi. sajeroeun alam dunya. sanyatana nyaeta pangdangu. geura angkat kanu rame di nagari. ayeuna mangga kulanun. Af’alullah geura wejang. nyatana Asmana Allah. nu matak soca disebat.terang. pek ku rai tinggalian. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. matak paur matak sieun pupus. anu hade anu goreng oge kumpul. keur dina qudratullahu. Allah teh pirang-pirang. sareatna anu aya dina diri. moal jadi sagala kahayang jalmi. keur waktu tadi di dohir. 306. Asma’ullah geura wincik. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. karamean alam dohir. caang padang narawangan. saur raka perkawis Af’alullahu. aduh tobat karaos kaliwat saking. kaopatna the nya sungsum. bulao biru jeung wungu. nyatana dina badan. 315. gulungna geus tangtu pisan. didinya teh urang cicing. Saur rai naha engkang. Ceuk rakana naha reuwas. sakabeh ge asma wungkul. atuh kumaha akalna. karasa sareng buktina. geura rek diwincik deui. enya eta sifatna paninggal rai. eta nu mere tuduh. Dzatullah teh sanyatana dina diri. mun kajero sumawonna. sugan aya nu sarupa nu sapatut. naon nyatana anu dumuk. leres engkang kaulanun. Kumaha lamun disambat. nyacas bae jero ati. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. 313. katiluna tulang hanteu salah deui. Kana asalna baheula. Moal leungit tanpa sabab. teu kurang sumawon leuwih. neangan pangarti tangtu. Saur raka Asma’ullah. 301. gumujengna geunah bakating kataji. estu ngan sahiji pisan. 310. ibadah di alam dohir. 305. neangan anu sapatut. Usik malik wujud urang. Coba rai ayeuna mah. Tah eta palebah dinya. tawilna Allah ngan hiji. anu matak urang teh sing ati-ati. Lamun hanteu aya tempat. Raina ngagebeg reuwas. 319. saur raina sumuhun. 316. Ari emutan engkang mah. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. satungkebing bumi langit. 309. sanyatana dzatullahi. Sangkan puguh pangbalikan. ma’rifat ka asal tadi. 320. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. nyaeta usikna diri. buktina badan sakujur. jalan manusa baralik.

Ngajawab deui raina. dijieun ku urang sorangan. geus moal sulaya deui. leres engkang kahareti. 338. 350. sa Ilmu-ilmuna tadi. malah eta mah sok sering. 344. nya Kangjeng Nabi Muhammad. Ceuk rakana bener pisan. mahi kusakali tangtu. enya eta tempat kasampurnaan jasad. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. Lamun nyieun kahadean. sinareng tukang ngaganjar. Asma’ullah kitu deui. katilu Ma’un deui. Sanajan di akheratna. malik deui ka urangna eta tangtu. ari eta Asma’ullah. sabab tadina ge Gusti. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. dina keur waktu tarekat. 337. ka urangna ge geus tangtu. hakekatna ku engkang tacan didadar. nyieun purah-purah pisan. 345. nya jadina sampurna teu salah deui. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. 336. Ceuk raina yaktos pisan. mung rai aya panuhun. Ceuk raina nuhun pisan. eta nu ngaran Dzatullah. ngajawab ingkang rai. rai panasaran langkung. Hawaun nu kaduana. tamblas pisan sadayana. 347. atawa baris ngaganjar. ayeuna rai teh Tohid. seepkeun sama sakali. ka sasama papada kaula Gusti. sabogana-sabogana. Sinom 341. pang ngayakeun Sawarega. kapambeng dua deui. rasa moal salah deui. atuh rai rebu nuhun. kieu hakekatna rai. 339. ayeuna rek naros deui. nyaeta ibaratna. moal ditampik ku Allah. mangga engkang carioskeun anu terang. ulah rek kumapalang. bawana ti dunya kitu. 330. pasal eta Dzatullahi. Ceuk raina mangga teras. kajadian ngeunah deui. sabawana-sabawana. Rakana lajeng ngajawab. Kapan ku urang karasa. cahyana koneng tur bening. 342. ingdalem waktu Tajali. awasna ingdalem eta. Saur rai nya kantenan. bareng jeung ngayakeun mahluk. Eta anu opat warna. ku kang rai kapendakna. ulah kapambeng hawatir. kamana ge anu aing. sok disebat awal akhir ku sadaya. cahyana hideung geus pasti. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. 349. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. Tadi karek di luarna. cahyana beureum geus pasti. Pang ngayakeun Naraka. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. sok tara pisan diemut. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. Lafad Allah nu saestu. 332. Nur Muhammad enggeus pasti. saur raka eta rai. Af’alullah can kaharti. bawana ti dunya tangtu. engkena mah Gusti nu Maha Suci. enya eta Af’al Allah Ta’ala. Sategesna Gusti Allah. atawana Sagarana hirup. sabalikna kitu deui. 340. pang ayana naraka sareng sawargi. berekah hibarna guru. 348. nya eta Alif Lam Lam. Dzatullah jeung Sifatullah. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. kumaha bae elmuna. Sahiji Narun ngarana. 331. ceuk rakana mangga dangu. pangbalikan nu sajati. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. malik jadi kangeunahan. saperti bangsa hawadis. sumawonna dianjangan. piwadaheun bebekelan anu tadi. ka Gusti nu Maha Suci. 329. tadi aya nu kaliwat. Saur rai nuhun pisan. ana kitu nyieun bujang. Dupi perkawis Allah mah. Af’alullah HAKEKATNA 343. ari Sifatullah rai. geuning sidik sawarga naraka kitu. jaman keur di qudratullah. ku rai geus katingali. Sifatullah. . ngan kantun nu kaopatna. balik ka asal kapungkur. saban ngalakonan wajib. ngan kari netepkeun wungkul. jeung sagara Adam rai. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. cahyana bodas mulus. ibadah anu ti payun. nyaeta nu padang mulus. geuning sidik Asma Gusti. eta ge meureun kapendak. Ari emutan rai mah. lamun mawa kahadean. Asma’ullah geura wincik. caang padang narawangan. sumawonna alam dunya. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. 333. kari-kari manusa. eta kabeh papahaman kang rai. Jatining Sahadat deui. hayang tepi ka jucungna. He nu kaopatna deui. Kuma rai geus kapendak. ngan bareng ngayakeun jadi. mun mawa kagorengan. kacapangan jalmi-jalmi. nyatana af’alullahu. lain sangaja keur nyiksa. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. karasa hanteu ngeunahna. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. mung ngan sakali teu leuwih. Sifatullah anu tadi. 346. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. teu kudu nyiksa ngaganjar. Af’alullah tacan ngarti. 335. hal perkawis Dzatullahi. kana asal keur urang waktu kapungkur. nya eta cahya anu opat tea. beubeunangan ti pangum baraan kitu. nganyerikeun pada jalma. mulih ti pangumbaraan. waktuna di alam dunya. Tapi keur pikeun tempatna. Kapan tadi Gusti Allah. manusa di dohir batin. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. enggeus bisa kapendak mah. kaopat Turobbun eta. tina tekad laku jalmi. Asma’ullah. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. yen Gusti nu Maha Agung. kuma kajerona deui.kitu. Mun mawa kasampurnaan. NERANGKEUN Dzatullah. mun nyieun susah ka batur. ayeuna enggeus lastari. kapan tadi geus maparin. parantos kapendak pisan. ngahaja pikeun manusa. jadi huruf opat rupi. nya ieu ti alam dohir. 334. ngajawab raka ka rai. pasal eta Kangjeng Rasul. kudu jeung ma’rifatna. ngaganjar sareng ngahukum. dina pangbalikan jalma. keur narik ilmu dzat rai. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. kumaha ilmuna tadi.

kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. Baetullah nu sajatina. geura beuli ku prihatin. Kieu katerangannana. kusabab rugi pisan. kawas kudu kaharti. Talunganan bab ibadah. nu kumaha paeh teh nu sampurna. Sabab eta. Tubadil ngarana deui. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. mun taya rasa mah rai. 360. udel jeung suku rai. ngan hanteu di kiplikkiplik. tekad seja rek indit. karaos pisan ku rai. lamun rai tacan mafhum. 356. sifatna Baetullahi. geus dibeberkeun jangjangna. kumaha jalanna deui. sifatna teh padang alus. rakana ngajawab manis. kiblat wafat. ngan kari suhudna wungkul. ku engkang geus didadar. jadi awal jeung akhirna. hakekatna Muhammad Nabi. kunu rek marunggah Haji. mana atuh anu tepi. enya eta Dzat Yang Widi. da geus ma’rifat ka Allah. sareatna mah di Mekkah. dua Mi’raj nu kauni. utamana anu mati. kaula kalawan Gusti. da moal luarna wungkul. Munajat nu katiluna. rek nepi kanu dijugjug. nu ibadah oge sami. suhud ngapalkeunnana. sinarengan Babu Hawa. Muhammad jadi wiwitan. nyumponannana geus pasti. sareng nu teu Gumusti. hartina teh peta-peta. jeung prakna nyembah ka Gusti. pang disebut awal akhir. jeung Gusti nu Maha Suci. 365. 357. nu mawi eta disebut. udel eta jadi Mim akhir nyatana. nu matak pangkatna Nabi. jalan ma’rifat ka Gusti. Raina lajeng ngajawab. Baetullah nu sajati. sangkan nyawa bisa mulih. panutup soteh ilmuna. dada teh jadi He sidik. Nya eta sorotna rasa. ku rai can kaharti. hiji Ihkrom. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. mangga jawab ku rai sugan kamanah. Tah rai dilebah dinya. hiji nyorang sakarati. Sarengna sok disebat. siksa kubur kaduana. geus munggah ka alam batin. lamun rai tacan ngarti. enya eta keur solat sajati tea. Muhammad Rasulullahu. jeung dimana pernahna deui. Ihkrom eta nu mimiti. teu ibadah ka Yang Agung. mungguh kasawarga deui. rakana gumujeng tungkul. teu bisa mulih ka jati. da aya patokannana. enya eta sare’at sareng hakekat. manuk arek niat ngapung. karaos pisan nyakitu. hakekatna mah geus pasti. kumaha sabab pang sami. ma’nana basa nu tadi. 354. ahirna rasa nu tadi. rakana ngajawab deui. 367. dina Baetullah suci. ari eta mani tea. ku urang kudu kapikir. saur rakana mufakat. mana kitu ge ka ilmu. Sinarengan aya basa. Tangtuna patemon rasa. ngan make lalakon heula. Geus ninggalkeun alam dunya. sadayana pada aya sakaratna. nya eta rupana jalmi. 362. tah eta kuma hartina. atawana Johar awal. aya di pulo Jawa ge tangtu. kieu rai mun can harti. 361. geus tangtu pisan ayana. katilu Munajat deui. hanteu sakumaha rugi. barang eta mani tadi. moal kaluar Mani. 372. 369. dupi nu teu ibadah. pada sakarat bukti. nu kasebat. Jeng Nabi panutup deui. di Naraka api pasti. Ceuk rakana eta basa. Suku teh jadi lafad Dal. sareatna oge sami. lamun rai tacan ngarti. dua-duana ge luput. Tarekatna dipilampah. jadi sirah dada deui. jeung teu keuna ruksak deui. nyawa urang teh teu nepi. Muhammad Rasulullahu. meureun engkang mah geus ngarti. jeung jadi wekasan deui. Numatak meungpeung di dunya. 352. tilu siksa akherati. 368. sanggeus aya Adam Nabi. babasan teh hanteu salah. eta katerangan engkang. nu ma’siat. Sapatinggal sapocapan. sirah nyaeta Emim tea. kana eta siksaan Allah Ta’ala. tetep langeng eta misti. wajib ku urang disungsi. nu lain di kulon kidul. 373. 358. Beh dieuna oge nyata. lat poho ka alam dohir. Mi’raj eta. sangkan ulah bisa nepi. milari jalanna wafat. Tubadil anu panutup. nyorang siksa tilu rupi. tah eta rai can terang. teu langkung kumaha engkang. tetep bae Kangjeng Nabi. tungtungna teh kedah wafat. atawana awal ahir disebutna. anu ibadah anu tepi. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. geuning eta rai sidik. aya basa opat deui. bisi jadi marakayangan. panutup eta Jeng Nabi. jeung sagara hurip deui. rai anu kaopatna. pulang ka asal kapungkur. 353. aya buktina deui. 370. enya eta keur solat sajati tea. atuh pantes arek aya. 366. ngan utamana kang rai. rakana . Ngajawab deui rakana. sidik jadi lafad kitu. barang dahar ulah sok sakama-kama. siga nu teu reuwas geuning. atuh kumaha petana. anu opat geus kasungsi. ngajadi lafad Muhammad. panungtungan nu kumelip. ari jalan maot mah sejen aturan. suhud kana ibadahna. cik atuh rai wartosan. Ceuk raina mun mufakat. lila-lila teh mangrupa. sangkana bisa kasusul. bibit ngaluarkeun jalmi. teu burung wae wafat mah. Hakekat Adam geus pasti. lain dikaler di wetan. sageuy rai can kaharti. 363. sing suhud urang milari. sakali ge alim teuing. atuh puguh bae rai. Da eta mah panungtungan. ulah nyorang ku siksaan. didinya enggeus mahi. hartina teh geus tepi kanu diseja. Ceuk raina aduh nyata. kapan adam sareng Hawa arek putraan. Mung aya kapanasaran. nyaeta Qur’an jeung Hadis. pasal eta Nabi urang. nu karasa ku ati urang sadaya. asa cocog-cocog teuing. kudu sing ka ilmu pisan. Lila-lila oge bisa. hartina Munajat rai. dina waktu kiamat alam dunya. jeung nu suhud. sababna teh utrak-atrok taya jalan. kitu sababna mah rai. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. ceuk raina percanten ana kitu mah. luyu sareng kaharti. anu nyerina kalangkung. panutup teh naonnana. langgeng taya wates kitu. 374. 359. meureun aya kajerona. tepi ka sapatinggalna. Ceuk raina naon tea. 371. kapan tadi ge diluhur. enggeus jeung ngapung ngalayang. kudu reujeung kentel peujit. 364. nyanggakeun bae kang rai.351. Ari ceuk paham rai mah. sumawonna tilu kali. Kanjeng Muhammad sinelir. Naraka siksaan diri. mun diibaratkeun paksi. 355. geus ngancik di kalanggengan.

384. teu cocog hanteu luyu. eta mah bibitna dunya. 392. naha atuh buktina teh. bet siga marulya pisan. Margi rai rumaos can tepi. bet bedabeda kitu. tapi dina buktina teh. kapada manusa deui. 394. naha rai can ngarasa. kudu ma’rifat teh misti. kana Dzat Maha Suci. rakana lajeng ngajawab. kasampurnaan keur batin. lamun tanpa Guru. margi tacan dipiwuruk. nu jahat atina rai. beureum koneng bodas sareng hideung tea. ayana teh dina saantero bangsa. persasat ngewa ka Allah. ulah nyorang kana siksaan sakarat. ari bangsa sejen nu sanes Agami. ayeuna moal kaliru. kalawan ma’rifatna. supaya urang di dohir. numatak urang teh wajib. 383. nu senang nu susah. hirupna jeregud. imankeun beurang jeung peuting. ulah pasea jeung batur. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. Mun kitu mah nyucud pisan. Ceuk rakana duh karunya teuing. najan sejen bangsa deui. 379. tuduh jalan marga padang. nu geus kaunggel diluhur. (*) 395. Dangdanggula 389. 375. sanjan Naraka Sawargi. teges ilmu kabatinan. Lamun murah Gusti Maha Suci. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. kafir lain Cina Bugis. anu mana jinisna anu saleresna. ulah keuna panca baya. kajeun dina bangsa Islam. Malah-malah ka umatna Gusti. bedana oge pon kitu. jadi lamun kitu. mun urang ngewa ka jalmi. hanteu weleh nandangan lara prihatin. dina kamurahan Allah. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. margi bet kaliwat-liwat. Kapan tadi Gusti Maha Suci. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. kalebet nu ngaran kafir. siga-siga Gusti Allah. bibit antero hawadist. anu mana nyatana di badan urang. cenah kakasih Pangeran. Gusti Allah nu kasebat. geus tumiba ka diri urang pribadi. 377. raina lajeng ngajawab. tacan kaharti kapikir. kieu rai mun can harti. Tuh rai mah na kumaha. di rai mah masih poek. mungguhing di bangsa Islam. manusa teh geus disebut. 380. sategesna kafir tea. Rahman teh murah di dunya. nya anu kasebat tadi. murahna teh ka kabeh makhlukna. 385. ayeuna amah ku engkang didadar. samrtabat-martabatna. lebet makhluk bae rai. daek ibadah tur suhud. anu ngersakeun sabumi. laku dohir sing beresih. naha bet kaliru deui. ayeuna mah rai harti. kapan tadi geus didadar. naha buktina salia. da sarua umat Gusti. 393. sagala diturut. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. 386. hirupna jaregud. kapan aya basa tadi. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. sumawon bangsa sorangan. 387. seuneu cai angina bumi. kapan ceuk hakna mah geuning. kanu ngadamelna kitu. rai parantos diwejang. barangna Makhluk jeung Khaliq. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. nu kacida bedana teh. Sumawon dina bedana. aya nu beunghar aya nu miskin. sanget nya neda piwuruk. sanajan ka hewan pisan. sumawonna tekad dengki. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. amal ibadah beresan. sumawon tekad sing bersih. mana kamurahan Allah. teu sapertos sejen bangsa. bener ayeuna mah rai. Ayeuna kantun ngajaga. tina hal kurangna rizki. taya kakuranganna teh. Rahim Allah teh nu asih. Nu sakitu Gusti Maha Suci. eta Mahluk sareng Khaliq. geus dibere cukup. nya eta Nur Muhammad. jeung anu daek ibadah.teh gumujeng bari ngajawab. dina aturan bab ilmi. 388. tah eta ceuk dalil kitu. didamelna ku Yang Widi. tah nu kitu moal nyorang siksaan. nurut parentah Nabi. naha rai bet kaliru manah. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. hirupna hirup sangsara. di aherat geus pasti. tur tadi Muhammad Nabi. Sumawon siksa akherat. sirik ka bangsa nu sejen. sami sareng ngewa deui. satungtung hirup di dohir. 376. perkara nu ngaran makhluk. Sabab mun jahat atina. Najan ieu alam dunya. ayeuna mah gentos deui. . ku perkara hal dunya barana. sabab mun keuna balai. teu beunang dituduh kitu. bisa salamet rahayu. nu geus nyata bro sapisan. dibedakeun jeung saantero mahlukna. cahya nu opat perkawis. Rakana lajeng ngajawab. bukti nu aya dohir. kana eta palebahan dinya. sakur-sakur nu nyareat. tah kitu ganjaran ngilmi. naha rai can ngaharti. 390. sami jahat ka Pangeran. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. ulah pisan uran arek goreng tekad. nu jarentul sajeroning alam dunya. Saur rakana kantenan. anu pang mulya-mulyana. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. kedah basa Guru heula. nuhun parantos kapaham. mung eta nu ngaran Khaliq. ku rai tacan kaharti. ngan kantun ngajaga lampah. 382. kumaha beda-bedana. 378. Ceuk rakana mangga atuh rai. raina lajeng ngawangsul. mun kitu atuh utami. hakekatna Adam nami. engke dina waktu keur mati. osok jadi moekan kana Agama. kana Dzatna Maha Agung. sifat Rahman sareng Rahim. antara Mahluk jeung Khaliq. ka sadaya makhluk. ayeuna rek naros deui. di jinisna anu yakin. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. Ngajawab deui raina. kasuhun nuhun saketi. enya eta supaya urang. kaharti surup jeung ati. murahna dipilihan. makhluk bae disebatna. Ngalahir deui raina. 391. 381. moal enya terang. pada dadamelan Allah. rek naroskeun tapi digentos pasal. Urang hirup babarengan. kaharti sareng kapaham. seuseueurna anu ripuh. nu ngaran Khaliq mah rai. kang rai teh teu acan terang jinisna.

beurang peuting dipikiran. tah sakitu pokna ti Gusti. Anu tilu gulung jadi hiji. migawena gancang bosen embung mikir. tina hanteu kahartos sama sakali. sabalikna mun aya jalmi. Mana pantes jadi sugih mukti. kanyataan pang ayana Allah. pedah batur jadi senang. Nu Diawaskeunnana teu aya. Akherat teh naon rai. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. buktina mah di urang teh. mo salah Awas kitu. lamun urangna suhud. nya kanu opat tea. Saur rai nuhun geus katampi. kayaan di dunya teh. anu temen pang mentana ka Yang Widi. komo ditungtungan ku sugal. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. cucukulan nu rarentul. Kapan tadi geuning unggel Hadist. NERANGKEUN Hakna Allah. 407. geus tangtuna luput. 401. bilih rai teu tinggali. da tara bosen ku hese. 398. lamun tacan mafhum. hartina teh saha-saha. mun wungkul Awas sahiji. 408. ayeuna meureun kamafhum. kanyataannana yakin. bareng dina wujud urang. nya kumaha ngagolangkeunnana. sageuy hanteu untung. Jeng Muhammad Rasul. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. nuhun rebu laksa keten. hanteu weleh ngatur. Pangulu Rasul sadaya. raina ngawangsul. lain murahna Yang Agung. Moal jadi kanyaho teh pasti. piraku hanteu karaos. sasat kurang suhud. Allah Muhammad Adam. tatapina jalanna senang teh pasti. bangsa Arab Japan oge. numatak ulah sok sirik. asihna Yang Agung. sapiwejang engkang geus karasa. tangtu bisa kajadian. papak sadayana oge. Waman Thalaba kauni. Saian jeung terasna. muga ku engkang di piwejang. temen wekel teu bengbatan. saur rai ah katimu.kamurahanna Yang Manon. Saur rai bade naros deui. tangtu bae beda-beda moal sami. temen wekel teu lanca linci. Anu amis anu pelem nu pait. taya deui anu nampa. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. 400. tur urang nu salah tampa. awal akhir tangtu bae. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. Dzat Sifat Asma ngahiji. 410. eta mah sadaya-daya. eta panggahota bae. sareng gulungna kumaha. Hakna Muhammad. sarugih laksaan duit. 399. 402. menta kalawan jeung prakna. 403. maparin panggahota. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. aya mohal euweuhna teh. tah rai eta kitu. da urangna lanca-lence. Da perkawis rizki mah rai. akherat teh nyata alam rasa. lila-lila daek mikir mah geus pasti. Khalifah Allah Ta’ala. baleunghar jaregud. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. nyaeta hakna Muhammad. kudu daek ripuh heula. ari Rasa teh geus tangtu. sinarengan beda-beda. geus jadi Akrobu. nyebut-nyebut ka Gusti Allah teu adil. hiji hakna Yang Agung. moal enya ngabulkeun kahayang. bakat ku asih-asihna. bosen hoream ku bangga. rasana geus tangtu. Hakna Adam 409. kurang temen mentana. asihna teh Allah di Akherat. sadaya enggeus sumurup. daek mikir jeung praktekna. 397. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. ku rai ge . kamurahan ka urang sadaya. kamana sumurupna teh. ka jelema temen pang mentana. anu asin nu lada nu gahar. nyatana di badan urang. baleunghar jaregud. Den Muslimat ka raka ngalahir. ku bakating tina suhudna. dua Hak Muhammad deui. sok maparinan rizki. ari nu kadua deui. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. budi pamilih jeung akal. puguh bae pek geura manahan. Hirup eta kanyataan pasti. kana kalbu tuang rai. Jiddan Fawajiddahu. sumawon teu jeung prakna. di tampana ku rasa teu lepat deui. rupina laksaan keti. kitu deui lamun aya. ayeuna ulah kapalang. anging rasa nya rasa rasulullahi. boh di cai boh di darat. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. dawuhan Gusti Yang Agung. bangsa Cina atawa Walanda. asihna Yang Agung. beurat beunghar didunyana. pek papay heula atuh. katilu hakna Adam. 405. sadaya ge pada ngartos. metakeun panggahota. tah eta kulanun. nu tumiba dina wujud. 396. teu pisah teu parentah. cukup pisan eta katerangan. Hirup Rasa jeung Adegan. 411. hal perkara eta hakna Allah. wireh aya nu tacan kapaham. papalayeun geuning bangsa asing. ayeuna mah ku kang rai. muga ku engkang dipiwejang. piraku hanteu karasa. Saur raka bilih hanteu harti. Saur raka tah geuning kaharti. nyaeta Anu Awasna. pang asihna di Akherat Gusti. aya nu leutik aya nu loba. rupa barang sareng uang. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. cenah asih di Akherat. ciri ayana utusan. geura ku rai emut. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. tara hoream ku ripuh. 412. 406. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. bener asup kana rasa. ati rai poek pisan. pangangseu jeung paninggal. 413. kapan geuning sadayana. taya Nu Ngawaskeunnana. Saur raka kieu eta rai. panangan jeung suku. dikabulkeun samaksud. lamun tacan hasil maksad. bener asihna teh Allah. dalilna teh geuning sok disebat. daek nyorang ripuh. kaayaan dina ieu alam dohir. ku engkang rek dicarios. jalanna mah puguh. da anu tilu teh ngantet. dikeureuyeuh teu lanca inci. Atuh Gusti nu Maha Suci. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. weleh teu acan karaos. piraku teu jadi senang. 404.

428. 437. manah kang rai teh tangtu. ngajadi getih sakabeh. wireh aya basa opat rupa. eta eroh . tangtu kang rai teh nyebat. teras rai mulih bae. sangkan babari kamafhum. Dina karek asup rai. kapan sangu teh geus kocap. sabab kurang getihna. nu wangkeuh ka kang rama teh. mangga Mama geura tuang. 416. katiluna Ni’mat. lain ngayakeun tanaga. nu kitu jadi teu Rohmat. katinggal atina ikhlas. ku tina langkung hanaang. pikeun ngaleugitkeun lesu. ayeuna nyampak pun anak. katinggal seueur deungeunna. jeung roh jasmani teh tepung. tina Ni’mat kana Rohmat. ku engkang sae diwejang. Rakana ngawalon manis. malah nepi dituangna sakali. jeung tuangeun hanteu nyondong. tuluy surup sinurupan. Barang kang rai geus sumping. denge sok rajeun torek. 424. teu terang kawas biasa. sadaya ge tangtos kitu. aci mah tangtu tinggal. perele hiji-hijina.jol kahartos. margi teu nalapung. keur nyangu jeung masak-masak. Darajat. karaos pisan teu lepat. sadayana ge kahartos. eukeur mah seueur rencangna. barang saenggeusna putra. rai nyaur dina manah. 419. geura ku rai dimanah. kieu perkawis Hidayat. Hidayat kahijina teh. hanaang ku hayang dahar. mun dina katuangan mah. tur entas digawe rosa. terus bae diwadahan. Tinggalna sok ruam pasti. aduh aing Hidayat. tapi supaya terang. raina imut ngajawab. Ni’mat. murakabah kasakabeh. da nu teu dahar mah kitu. make aya teluh kejo. engkang mah sok rada heran. tah geuning parantos asak. lantaran Garwa keur nyaba. saparantos tuang kitu. Rakana lajeng ngalahir. rai mah kaliwat bingung. Ayeuna mah bade naros deui. nyebat nya aing Darajat. barang ninggali kang putra. tapi ari buktina. ngaliud di tengah imah. tina Ni’mat kana lesu. pangna jadi lesu tea. Rakana ngawalon deui. 438. nambahan gede tanaga. upamina kang rai teh. embung obah-obah acan. 436. pareng Garwa teh teu aya. eukeur popolah di pawon. maculna nu saenyana. ayeuna rek dicarios. Hidayat bet nyampak aya. dua Darajat disebut. erohna teh tacan misah. sarimbit di bumina teh. rai ge bingung kacida. saentasna tuang Ni’mat. tambah lesu tambah lungse. ati teh bet poek pisan. mener dina hiji mangsa. barang dina parantosan. ku sadaya ge karasa. tah eta tacan kapaham. 434. Tatapina anu bukti. 429. roh tina kadaharan. kumaha jalan-jalanna. Raina gumujeng manis. ari nu kaopatna. barina ngamanggamangga. sasat can bijil acina. kieu pikeun upamana. kapan tadi ceuk carios. eta naon sababna. 422. 427. kurang getih tangtu lesu. Ti isuk tepi ka burit. 423. haroshos geuning sorana. 430. aci jeung hampasna misah. moal salah tuang raos. dawuhan taya lepatna. beuki teu aya tanaga. 421. 435. tapi naha naon sabab. teluh sangu disebatna. Sumuhun saur kang rai. Raina ngawalon deui. 420. kawuwuh ninggal kang putra. leres taya lepatna. eta teh naon sababna. piomongeun dina manah. Cing mangga raoskeun rai. Engke raoskeun ku rai. Eukeur mah aing ti tadi. naha bener geus karasa. bakal dahar ponyo pisan. puguh mah nambahan lungse. wantuwantu tas digawe. pantes kitu jalanna teh. Barang dongkap teh ka bumi. teu matak jadi bingung. Raina ngawalon manis. sowara ge bisa terang. geus tangtu kana ponyona. Putra mantu pada sami. lajeng rai teh ngamanah. urang make jeung upama. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. seja rai bade macul. Ayeuna nyanggakeun rai. Bet leuleus leuwih ti tadi. na kumaha ngarasakeunnana deui. rakana deui ngajawab. tadi putra meser lauk. 426. Dina jero tuang pasti. tangtu dina manah kitu. popolahna enggeus beres. sareng putra nyampak aya. kitu ge lamun karaos. beuki tegep rai tuang. kitu carios engkang teh. bet osok wuwuh teunangan. Hampasna kaluar deui. NERANGKEUN Hidayat. taya tangan pangawasa. nya nu nimbulkeun tanaga. Rohmat nu dicatur. Teras rai teh ka bumi. 414. ma’lum tas ngadamel kitu. karasa amis pelemna. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. lantaran can bubuk pisan. sumuhun karasa pisan. abong geus lapar pisan. budina kalintang alus. ngamanggakeun bari imut. da sakitu pertelana yakin. ceuk raina eta teluh. kersa midamel kasawah. ti isuk can manggih sangu. sapiwejang teh karasa. 439. kieu rai paham engkang. naha leres naha salah. aduh engkang leres pisan. 431. tina kadaharanna teh. atuh aing teh geus tangtu. kajadianna nya Rohmat. 418. 425. karaos sareng kahartos. Jadina ti Rohmat rai. naha kumaon margina. sangkan karaos kapaham. naha rai tacan terang. 432. supaya rai mangartos. terang denge bengras tinggal. enya pisan karaosna. Tangtu didinya kang rai. didinya kang rai tuluy. embung hudang-hudang acan. lami-lami sanggeus bubuk. pada saruka manahna. 417. duh naha ieu dahar teh. angkat ngabujeng ka putra. Ni’mat teuing karasana. Rohmat Asmarandana 415. keur sadia masak-masak. rakana imut jeung nyaur. Rakana pok nyaur deui. 433. hayang geura barang tuang.

nu manis aya hartina.kadaharan. anu nyata karaos ku jisim kuring. geus pisah jadi kamumu. nurutan nu geus muslimin. susah lamun geus dikubur. nu disembah bangsa Wisnu. sareng kanu sanes oge. resepna teh kanu moher. jisim kuring kumawantun nyabitnyabit. liren bae ayeuna mah. Nu kulem hanteu kawarti. na kumaha lamun jatina tacan nyata. 445. 457. pedah dugi kana pasti. sanajan lakuna salah. henteu cara para mu’min. sanajan miara bangsal. jeung kedah ngango parabot. tangtos mun disisil. tangtos moal jasa mulih. enya eta iman nu kasebat. sepuh anom nu kauni. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. anu suci padang sajeroning ati. 453. sing emut ulah ngawagu. nyambung dunga bari hamin. Pangapunten ka pameget istri. 447. kajabi kedah disorang. Maksad kuring ku pamugi-mugi. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. sapedah dangding teu lucu. 441. Menggah eta nu gahar sajati. Den Muslimin Den Muslimat. pilari nu nyumput buni. malah mandar jasa ngaca. tapi saenyana tangtu. marukanan teu aya jatining jalma. tuduh jalan anu suci. tapi bubuhan dijaring. di urangna ge opat. Tah kitu jalanna upama. 458. malar bisa repeh rapih. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. salatri ku anu setra. ka sadaya sanak kulawarga. kumaha rek jasa takbir. mangka teu digugu. margi seueur anu linglung. dianteur tara ditolih. geuning sidik rasana teu jadi kosal. tapi elmuna muslimin. nu jadi jalmi utami. sareng enggeus tunduh pisan. teu aya pisan kaeling. Dupi ieu sakadar pangeling. badan teh aya nu marap. mun kitu salah nyembahna. luhurna ukur dilahir. amisna anu sumurup. Waktu ieu keur dialam kabir. Biasana mungguhing di lahir. Geus lumrah karana aman. mun salah tong dipilampah. ilmuna masing kasusul. 450. Dangdanggula 442. bilih kaburu ku bobor. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. nu alus saestu. geura jajah salirana. muga ulah jadi lotro. da jalma . Sanggeus pangna urang hurip. mun palay mulih ka asal. sok inggis sieun kaperong. ulah tungtung matak ngangluh. estu teu diselang-selang. moal matak jadi setra. bubuhan jalma mah Arca. cik akalan sangkan nyata. sasatna kakurung. Kapan jalma aya asal. ngan tarima jadi jalmi. tapi kitu oge tobat. hayu rai urang asup. dina keurna hirup. Rakana lajeng ngalahir. 444. nya tiasa oge kurang. Sanes pisan guminter peleci. 451. tapi najan teu misil. ka ku ring nu keur salatri. ngan ngemutkeun hate anu seca. mangga tungtik tangtu hasil. nu resep matak kabita. nya ieu ku sisindiran. teu beda ibarat sirop. disuhunkeun manah anu setra. 455. 456. sanaos waktu kasarap. marukan taya nu boga. nyaah teuing ku jasmani. ngan ukur dina carita. nalang kanu masih lolong. ulah ngan sakadar muni. badanna teh teu dijaring teu dilingling. dikurung sanes ku barang. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. Da menggahing Gusti Allah. mun seeng mah benter miis tina patri. nyatakeun panyebut. 449. malah mandar jadina panalang. tangtu aya nu ngagarap. da meulina sanes kitu. ma’lum seueur nya kakirang. disorangna kedah ngango bibit. mun urang jalanna salah. pada hayang kanu beunghar. minangka jadi panyapih. cobi mangga maranahan. tangtu pisan aya nu ngalarap. Mangga Manahan ku sepah. Pan aya basa carita. da resep kanu digeulang. lumbrah jalma cacarita. nyebutna teh geus terang jatining iman. 454. melangna kana gelung. moal terang kanu gahar. ngeunteungan nu lucu. hawa nafsu nu ngaberung. atina jongjon teu ngarti. tarekat anu kasebut. Sinom 452. pok na teh mulih kajati. Milari Ilmu Agama. embung neangan nu jembar. tangtu misah jeung sasami. lantaran engkang mah cape. ngan ku urang kudu pilih. najan ku bulustru. mun dibeli ku duit sayuta. kapan urang geus dibagi. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. Mugi eta sadayana. moher tapi hanteu luhur. pibahlaeun teu dijaga. katungkul ku kamelang. lamtaran teu tumarima. 446. 448. lir urang ninggal permata. tungtungna takabur. lamun leres mangga ampih. kajeun disebatna ngaco. nyabit jalan nu panghibat. kamashur teu kurang dahar. 443. ulah arek kajongjonan sabar. tangtos pisan moal dugi ka asalna. 440. lamun hantem disisil. da geus misah jeung nu jembar. sangkan terang kana bibit. sumawonajadi nyatru. mun hoyong anu sajati. komo nu disebat hurip. Manahan masingna rapih. sepuh dina laku lampah. menggah ieu maksad jisim kuring. supaya tiasa kebat. tuh geuning geus tabuh dua. urang gentosan carios. tangtos moal jadi Arca. susul pigeusaneun sepuh. jauh terang kana iman. eusina nu dina lagu. marap laku lampah keur waktuna hurip. urang sare sareng engkang. lamun ka jalma nu mati. ngagolakna teu walatra. supaya kamasyhur. bumi cai angin banyu. sagala ge geus boga. asal ti opat perkara. muga ditarima iman. ukur dicipta kulamun. leuwih hese taya conto. sadaya oge geus ilahar. teu nyempad teu milih-milih. da urang teh moal lami.

Ari nu kedah diuji. asmarandana didadar. 459. dipingewa palamitra. kajeun kolot dipiconggah. bisi pinanggih jeung susah. 482. Mun palapahna geus misah. Da bonganna tekad kalbu. ku urang kedah kasaksi. meureun terang gambar ajir. bilih urang jadi belang. sanajan anu mukul. 476. 465. sangkan urang henteu risi. ku sabab henteu beda. Nu gumilang dina diri. 460. henteu inget kana ajir. 473. naon atuh anu nyiksa. kudu karana katenjo. teu eling kanu Kawasa. upama henteu guguru. kabisa ngan nganteur nafsu. ulah seueur nu dipelong. 469. tungtungna sok loba satru. masing sieun ku Allah da teu papisah. rasa aing nu geus puguh. tah eta kedah dicegah. jeung aya basana Qidam. margina teu weleh ketir. ti heula nyaeta Kadim. teu terus jadina serta. Tapi lamun geus kapanggih. Lamun rek milari ilmu. ulah asih kumapalang. 474. mun kapanggih moal ngungun. 479. saratna karana saleh. seba lain seba domba. kana tahayul ngiringan. malar ati bisa dingin. sing inget asalna tadi. kapan teu aya kakirang. neda kumandang nu hadir. da puguh badan rohani. sieun salah jalan motor. ulah rek ngabeda-beda. diandum Qur’anul ‘Adim. 470. Ku urang kedah diaji. Ku sabab urang diandum. sing panggih jatining angin. teu katinggal ku jasmani. Kinanti 472. dikunci henteu katara. masing kenging eta sosi. 477. 464. nya ieu wujud jasmani. nu nerangkeun asal jalmi. Asmarandana 462. tegesna kedah beresih. mun teu dirakrak wujudna. supaya sami ngajaring.teh ibarat jadi palapah. 481. numawi henteu kawaro. poma ulah rek gumagah. tah eta ulah kaliru. tapi mun daek diajar. rumasa taya kabisa. Magatru 484. Ayeuna kinanti mundur. tangtos kaharti ku akal. Males ku kalimah kalih. cocogkeun sing munasabah. supaya jadi raharja. kalindih resep rarabi. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. geus terang mah da pakeun urang sorangan. Kumaha atuh jalanna. mo aya manah basangkal. 483. utami jatining jalmi. mangkade ulah pahili. 485. ditampa sabar tawekal. Ieu dangdingan teh tambuh. moal pinanggih ginanjar. tangtos urang bisa tohid. Numawi wajib teangan. sanajan bungkusna sutra. malah mandar terang tohid. maksad . moal weleh pinanggih lara. jeung dalil ulah patebih. kedah ngalakukeun hese. nyatana Dzat Gusti Allah. Lamun kunci geus katukil. disebat mah da pamali. sartana kedah rumasa. guguru ngakat salira. anu geus manjing Ulama. estu hiji moal salah. 480. anu mawi kedah risi. sumawona daek seba. milari eusi salira. teu neang hakekat Nabi. tuduh jalan anu diseja. nambihan malar kaambah. sabab aya nu tiheula. sagala oge kacokel. 466. risi nyandangan panyiksa. margi urang teu kawasa. sangkan urang dipaju. sabab terang jatining angin. geura manah angin-angin. sinom nu dianggo sindir. anumawi ulah lali. 467. anu kasebat tiheula. nganyahokeun anu wahid. baragagah beregegeh. kitu sundana teh Qidam. nya eta Qur’anul ‘Adim. Tapi mun rek milari. Numawi wajib disungsi. malah mandar jadi terang. lamun laku henteu setra. malahan jadi celetre. kenging nyutat tinu tebih. ka jalmi kedah miasih. Batal ceuk basana Santri. da wujud mah jadi baju. 468. geus terang nyatana ahad. Margi seueur anu palsu. badan ibarat panjara. Mugi-mugi sing areling. sosina anu Kawasa. teu beda jeung embe bajir. rek neraskeun ieu sindir. ngarah urang ngeunah sare. supados pendak nu buni. teu terang kanu gumilang. lumayan eukeur panambih. ibarat nu keur nyekel setir. terang ka Qulhu huahad. da henteu mangpuluh-puluh. hamo bias kapanggih reujeung eusina. sanes ngaji jilid hejo. Nu mawi jalmi teh kudu. ayana henteu katara. Ngaji teh kudu sing suhud. amis basa alus budi. paeh moal aya risi. Ieu kinanti ngajurung. Mangkade ulah kalangsu. tah nu nyiksa geura sungsi. geuning ceuk dalil Wujud Nur. ngabuktikeun omong beja. carios teu diagah. ulah sok pasalisih. ngan kedah nyaho ka Nabi. pilari kunci salira. 475. tungtungna sok matak linglung. 463. tah pilari ulah salah. sapedah aya kamelang. bekel sinarengan bakal. geus kenging tangtos karasa. 461. upami nu ngaji sara. tangkalna hanteu miasih. terang di jatina kuring. dangdanggula nu dipedar. 478. ulah ka samarang jalma. 471. eta mah anu bebeja. tangtu jadi kasenangan. tapi di urang ayana. Tah eta teh anu perlu. ketir ku margi teu tutur. Margi eta nu disebutkeun diluhur. pilahir anu utami. Kalbu mun hantem dilajur. ulah rek nyieun musuh. dina ati masing ngoja. jeung kudu sidik ka raja. ulah ngan sakadar beja. anjeun jeung diri pribadi. numawi ilmu kedah sah. Syahadat anu katelah. pepek karana dijaring. bungkus ngahalangan raja.

di dunya hate malibir. Tapi hanteu jeung dipikir. 500. 491. Marukan teu kahalangan. Mungguh jalma teh geus pasti. 494. Kumaha rek dipelakna. Mo enya aya hasilna. lain solat lima waktu. Jeung naon atuh nu nyata. Teu hasil kantun capena. weleh henteu meunang conto. supaya ulah ngawagu. LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II . Ku sadayana dikanyahokeun. Di dunya teu daek mikir. Ieu tungtik keur jalanna. da tuduh kitab teu harti. Milari Syekh Abdul Qadir. diukur reujeung dipikir. Ari eta sambahiyang lima waktu. Lamun urang daeuk leukeun. Tapi teu nyaho maksudna. Paeh beunang diakalan. teu nanya nyatana dzikir. 502. Ulah ngan wungkul carita. Eta komana geuning tujuh. Iraha rek tobatna. Lamun elmuna tacan sah. Mun palay terang ka Gusti. Nu matak urang perelu. Pilari teh tegesna nu saestu. Hartoskeun sadayana. Aya sapuluh buktina. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. 518. Asmarandana nu katilu. Tah ieu nu pikeun ngaganti. Anu mawi urang teh ulah kumumu. 512. Emutan perlu diasah. (*) 508. estu wungkul keur di dohir. Ari waktuna Sembahiyang. 487. 496. Keur nekadkeun taya kahayang. Lain ngan wungkul sakitu. sakabeh henteu dipilih. Saenyana badan teh kedah diukur. Tapi jongjon ambariyang. eta tangtu pisan hasil. 490. muji dzikir laksa keti. Da kitu geuning ngarana. Di dunyana kajongjonan. nu kira nepi ka Gusti. 489. tamba kesel ngantos lohor. Cenah mantuan keur dijalan. Da bongan teu diteangan. Tangtu yakin katinggali. Nu ku sadaya dilakonkeun. 509. henteu cara jembar takbir. Padahal mah lamun dikakat disusul. Sya’ir nu jadi sindir. Gustina henteu katolih. Kana pibalikeun urang. Anu kasebat kinanti. Geus paeh nyandang siksaan. Matak wajib terang ka Gusti. 519. Sagala rupa-rupakeun. Asana ku pamohalan. 516. 493. paeh moal boga obor. 492. Sagala ge bakal mati. moal beunang ku pangosol. nu beurang peuting petot. Disebut mulih ka jati. mikir teh anu utami. sangkan urang boga conto. ceuk jawa mah boten adoh. diapalkeun ratus puluh. pedah Gusti taya bukti. Jalanna kudu Mujasmedi. nganyahokeun nu nguntit. kotektak masing katimu. 488. mangga geura bagi-bagi. teu panggih jeung dzatna Allah. Ieu lagu sadaya oge panuduh. Ku Idajil nu maturan. panon mah asa barintit. Sembahiyang jeung pujina. 501. ka urangna jasa nyebor. Eta teh anu ngabantu. Mun teu nyaho bodo balilu. tangtu disiksa kubur. 497. Kanyeri beunang ditalangan. Urang bisa nganyahokeun. Neangan anu mimilu. 499. Lamun ku urang geus dibeuli. Dina sinom oge kitu. 514. Jalanna kudu tawajuh. Ulah ngan wungkul hayangna. Kudu nyaho gawe nu tujuh. Teu rumasa jadi fakir. tangtu terang Nabi Rasul. ulah dugi ka ngarogo. tapi ulah jadi sedih. Ngasahna jeung babaturan. Supaya ulah limpeuran. tacan nganjang ka pageto. 510. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. 513. Lamun henteu ti ayeuna. ulah ngan saukur akur. sing kapendak bilih rugi. Opat komana teu mubadir. Bisi beunang kacampuran. Naha iraha deui waktuna. cobian geura peredih. Kapan Allah henteu papisah. cenah keur nyembah ka Gusti. pilari solat sajati. Henteu kudu undar-andir. 507. Supayana dipikirkeun. sing terang gawena ramo. Kudu ayeuna kasorang. Moal samar moal lali. sagala rupa kamisil. Nu geus disebut diditu. 517. Teu khusu kanu diteang. Henteu ngampihan sikina. 505. Ngarogona mun urang masih takabur.sim kuring di akhir. Mun suuk mah ngan cangkangna. da puguh keuna ku lebur. tapi saenyana kitu. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. Tah eta dangdanggulana. 503. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Koma dalapan nu nyata. Bisi urang ngajadi susah. Sarta tah dina komana. da bongan teu daek takbir. 506. Biasa sok ditahlilan. Genep koma naon bukti. Teu tinggal saban waktuna. 520. Anu matak wajib terang. Naon maksud di pernata. 486. matak waktuna teh bongkor. Kuring lain ngalainkeun. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. neangan ilmu nu patut. 515. katimu bakaling jalmi. 504. Pati kudu jeung pigawena. hiji-hiji nu dituduh. teu dipikir anu estu. Ka guru anu mituduh. bubuhan eukeur di dohir. Bisi sakarat wiwirang. sanes pisang hayang masyhur. Sadayana eta anu jadi lagu. Tangtos moal barieukeun. 495. Kudu aya pameulina. Sya’ir 498. 511. Naon pimaksadeunnana.

nganyahokeun heula dzatna. 12. sabab mun teu tingali. wajib kudu pada weruh. 11. 13. kana dadamelan deui. ka asal urang sajati. 7. Miwarangna Gusti Allah. ka raina naros deui. Hakekat Muhammadiyyah. nya Kangjeng Nabi Muhammad. tuang leueut papayun-payun duaan. basana anu kauni. dina pasal Sembahyang. ieu teh wujud jasmani. Wajib pisan ma’rifatna. lima waktu sapoena. pada dilakonan sami. 22. 6. supaya urang sampurna. Ibu Rama waktu tadi. wungkul ka umat Jeng Nabi. dadamelan Maha Agung. meh bae cacap sawengi. atawa sagara hirup. notok ti Gusti Yang Widi. ari iman hiji Nurna Gusti. 19. jadi kaulana Gusti. estu nyerep kana ati. ngajadikeun alam dunya. tah kitu ibaratna. panas ge pon kitu deui. ka sadaya umat Gusti. hirupna sagala rupa. kudu balik deui misti. kanyataan aya Aing. upama urang teu bakti. ajeng marulih ka bumi. Lajeng ngajawab rakana. Inna lillahi kasebat. hormat tilawat ka raka. Tah kitu rai leresna. da maneh asal ti Aing. ka Gusti nu Maha Suci. lamun teu aya Aing mah. sabab Aing teu papisah. saparantos naretepan. tapi kudu jeung wajibna. sarawuh eusina deui. teu ibadah ka Yang Agung. 9. geuning lain ka Sawarga. 20. atawa kalebet fardhu. tina teu acan sisip. wajib mun dina baba ilmi. nu matak fardhu nyembahna. pada naretepan shubuh. wajib eta parentahan Gusti Allah. madep tungkul sarta ta’dim. Muhammad Rasulullahi. kana eta sajatina Iman tea. 5. moal aya mun sifat seuneu ilang. kudu nurut saur Nabi. 24. parentahna duanana kacumponan. Ceuk rakana mun can terang. wajibul wajib terasna. ceuk raina leres kitu disebatna. kumawantun naros deui. nu matak urang di dohir. nyaeta utusan Aing. basana ge dua rupi. moal aya Aing mun taya Muhammad. bedana kaula Gusti. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. ka Aing geus tangtu yakin. ibarat gula jeung amis. sasatna geus sa dzat. Mung naha kuma bedana. neraskeun Raden Muslimin. Kocap Raden Muslimat. Aing jeung Muhammad pasti. ka asal maneh sorangan. rukun nu lima perkara. sakur nu boga Agama. sanes bae ka umatna. kumaha dina Usshalli. dua-dua kudu paju. kabeh umatna Gusti. nganyahokeun kana iman. reh na rai kumalancang. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. isin na mah kang rai teh sakalintang. Jadi hanteu tumarima. sanajan saterasna. tangtuna teh nyawa urang. naha dina sembahiyang. parentahna Kangjeng Rasul. panarosna tacan tutup. pikeun ka sadaya jalmi. saeusina tujuh bumi. kusadaya nu kasebat kaom Islam. atuh jadi nyaruaan. lajeng arangkat ka cai. jalanna maneh teh kudu. nya anu kasebat tadi. wajib kudu kataringgali. moal aya sifat hurung. gulung ngajadi hiji. hakekat Muhammad tea. 10. jatining syahadat deui. ibadah ka Maha Suci. jeung waina illaihi. Tina langkung panasaran. moal lepat kitu pasti. ombak reujeung cai laut. 8. 17. Syahadat Shalat teh misti. lamun hanteu aya panas. tapi kasadaya makhluk. naha wajib naha fardhu. parentahna Kangjeng Nabi. Ceuk raina aduh engkang. dines fardhu atawa dines wajibna. nyaeta iman sajati. miunjukna langkung ajrih. anjalna unggel dalil. nu mimiti nganiatan. dua tapi sing ngahiji. boh Naraka boh Sawarga. Dina hadist geus kasebat. parentahna Maha Suci. kapan Muhammad teh tadi. Usshalli fardhu Isya. sinareng Raden Muslimat. supaya barisa mulang. poma rai sing kaharti. raji’un saterasna. 4.Sinom 1. balikna teh enggeus pasti. 3. raina lajeng ngalahir. Johar Awal eta nami. basana maha fardhu bae disebatna. Tina Hakekat Muhammad. tangtu moal bisa balik ka asalna. atawa fardhu shubhi. Wa kawa ‘Idul Imani. bener . fardhu sinareng wajib. 2. sundana asal ti Gusti. teu Usshalli wajib shubhi. ceuk rakana geuning eta. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. dines mana mistina. eukeur mufakat bab ilmi. Mun geus yakin ka Muhammad. saur raka tangtu beda. mugi engkang ulah bendu. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. cai jeung tiisna deui. Tina ba’da shalat Isya. ka rakana madep deui. miwarang ibadah misti. 21. nyaeta nu kasebut. baralik deui ka Aing. taya lian asalna teh ngan hiji. Fardhu teh kudu lakonan. tapi teu pisah jeung Aing. Kitu deui sabalikna. jeung Muhammad teu pajauh. 18. Lamun hanteu bisa pulang. liren dina tabuh opat. eta kasauran engkang. fardhu disebatna sidik. salamet lahir jeung batin. 14. da Sawarga mah geus yakin. henteu aya luhur handap jadi papak. naha kalebet wajib. enya meureun dines wajib. kieu katerangannana. da eta mah parentahan. kana dzatna Maha Suci. perkawis fardhu teh rai. ka Gusti nu Maha Agung. nu ngaran wajib teh rai. Eta tanda kanyataan. kantun eta fardhuna. rakana sareng rai. fardhu bae nu kasebut. kudu ngalakonan rukun. Kudu pisan tumarima. kamurahan Gusti Allah. ka Aing kalawan yakin. nyaeta utusan Aing. ku rakana teu di penging. ibarat panas jeung api. 15. Ceuk raina nuhun pisan. hijikeun masingna gulung. awal akhir didamel ku Gusti Allah. 16. enya eta Sawarega. jalan turun urang rek ka alam dunya. fardhu basana teh geuning. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. wajib ma’rifatna pasti. ku rai tacan kapikir. 23. nu kasebut hakekat Muhammad tea. narosna masih kebat. Enya eta kani’matan. terus bae dijawab sakuat-kuat. sadayana umat-umat. yen kudu pada marafhum. parentahna saha deui. perkawis wajib kaharti. Muhammad ge moal bukti. dipigawena kujalmi. Ieu teh sambungannana.

jaba eta naon bae anu lumbrah. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. wajib teh nu pang dinesna. sundana teh Maha Suci. Ibu Rama nalika patemon rasa. lagam Mesir nu ditiru. enggeus idin Maha Suci. Tah kitu ngaran fardhuna. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. dua ruku dongko ulah sambewara. waktu urang memeh bijil. eukeur ngalakunan wajib. hana rai tutuluyan. sakur-sakur nu perlu. nepi kana tahiyatna. Ceuk raina naha engkang. Mung eta Asmana Allah. aya deui nu can paham. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. Ilaihi saterusna. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. tapi rai keur maca eta Tahiyat. ngadegkeung Asma Yang Agung. hanteu aya gunana. paingan fardhu mah. hayang balik teh ka hirup. Keukeuh ngajina kaluar. teu aya kaolan deui. kitab Qur’an digugulung. nyaho kana dzatna Gusti. wajib ma’rifat ka Gusti. Tapi sugan geus ugana. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. fardhu ibarat sambara. Zakat ge ari geus nisab. 45. nampa rebu kani’matan. ulah dikira-kira. Kitu deui hal Sembahyang. sabab kitu kudu pikir. lebah waktu sakaratil. raka’atna kitu deui. hanteu dirasakeun dalil. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. tina rasana syahadat. jalan balik ka Allah. Atahiyat. timana asal usulna. sa’adatna waktu tadi. lafad jenengan Allah. kajeun teuing dina ati. najan dina sembahyang. wajibna opat perkawis. laguna diaranggit. nyebat keur shalat ka rai. hanteu nepi ka mubadir. nangtung teh nya huruf Alif. geuning aqrob sareng wujud. Rakana enggal ngajawab. sujud lungguhna katinggal. 39. eta mah Sawaregi. Nomer tilu sujud tea. kaopat lungguh geus pasti. kudu ngucapkeun misti. kaduana ruku teh huruf Lam awal. dupi takbiratul Ikhram. maca Fatihah anu alus. 31.gening unggel Hadist. tadi Guru nasehat kabina-bina. 34. wajib teh geus tangtu aya. lamun maneh nyembah ka Gusti. nyembahna ka Maha Suci. da eta mah lafad tadi. diwenangkeun unggel Hadist. pasal wajib jeung fardhuna. weleh bae teu kapanggih. nyaeta huruf lafad. nyatana ti ni’mat kitu. saniskara hal ge rai. Kapan tadi Ibu Rama. kapan kieu sundana. lamun jalma nu teu kuat. sasat ngamulyakeun Gusti. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. disebut eta kang rai. matak seger karasana. kumargi hayang kaharti. nyaeta dzatna Yang Widi. pun engkang mah rada risi. Alif Lam Lam He nu tadi. upama teu nganggo wajib. rai maca Usshalli. geuning sakitu sirnana. moal katuang geus pasti. dina shalat lima waktu. 35. tapi aya oge hasil. kumaha asalna deui. lebah mana ka sorangna. aya keneh kaol kitu. jalan rek ka dohir. moal kadinya balik. ebog dina tengah bumi. Geura mun bener wajibna. batal teu aya gunana. Alif Lam Lam He geus dumuk. 25. nangtung rukuna sing bukti. ka engkang rek naros deui. malah wajibna teh opat. jadi kuat hanteu lesu. ceuk rakana sidik sare’atna batal. dijudi-judi ku ati. Sumuhun saur raina. aya wajibna opat. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. kabeh jalmi ti Sawargi. 40. perkawis bieu kaharti.kitu deui. 41. jadi geuning eta sidik. 47. kumargi aya hirupna. 38. 28. kani’matan rama tadi. talunganan aya daging teu sambara. Rakana lajeng ngajawab. tatapi ceuk anu ninggal. naon anu jadi margi. ari fardhuna mah rai. kieu asalna the rai. pang ngaraos ni’mat pasti. kapan eta mah rasiah. kudu aenal yakin. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. rai paparin mangarti. Sujud Lam akhir nyatana. Wanahnu aqrobu uni. ka asal purwa daksina. ceuk raina tangtu moal. Sok rajeun kening di tuang. ngalakonan sembahyang. 29. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. 42. tapi nu kuat mah wajib. tangtu moal bisa wangsul. manusa di jaman akhir. dirina diluli-luli. rek dipake jalan wungkul. tapi kanu disembahna. geus tangtu mubadir lapur. kang rai the keur midamel Sembyang. jeung Min hablil warid deui. sangeus aya dunya dumuk. Rakana enggal ngajawab. mung aya keneh saeutik. kumaha ceuk anu ninggal. tetep moal samara deui. nu teu nisab mah teu misti. geura kieu saupami. eta pasal Sembahyang. 37. sambara mun teu aya daging. mistina urang teh kudu. naon tea nu . ku kang rai geus kaharti. ngahariring lagu pucung. kedah bae sadayana. hiji nangtung nu utami. pasal sembahyang teh tangtu. kumaha ti Kadimna. ceuk raina nuhun parantos kapaham. hantem asma nu di aji. paalus-alus ibadah. 30. Salirana gogleran. mangsa-mangsa teu tinggali. mung rasana kurang ngunah. terus aweh salam deui. Sembahyang lima waktu.komo dina hal Agami. nyatana nya huruf tasjid. saperti mungguhing istri. saperti maca Fatihah. moal samar puguh yakin. hayang erang timana eta jadina. dilenyepan disurupkeun ku salira. geus teu aya antarana. duh eta mah rai penting. fardhu nuturkeun pandeuri. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. eusina teu diteangan. 27. 43. saparantosna di dhohir. hanteu wenang munggah haji. sing sidik ka Maha Agung. rada paur arek nyebut. 32. numawi tekad engkang mah. Kapan sidik Sawarega. sanajan hanteu milaku. ibadah ka Maha Suci. teu bisa mulih ka jati. 33. nyaeta sagara hurip. mun keur kotoran mah anging. ibarat kitu rai. Na teu emut dalil Qur’an. Dina perkara wajib mah. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. Ceuk raina nya paingan. sangkan ulah ka jongjonan. Nyaur deui Den Muslimat. rakana ngajawab deui. ulah lalawora rai. mangfaatna kana diri. haying terang da meureun aya asalna. mugi ku engkang piwuruk. numawi engkang mah rai. lungguh He teu salah deui. 44. hayoh bae ngabeberik. wajib ibarat daging. eta perkawis Sawargi. sakitu eta wajibna. 26. 46. 36.

raja siluman didinya. 53. ka asalna kapungkur. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. ceuk rakana aeh rai. rai oge tacan terang. sabab ari Wali mah. sing ma’rifat kana dzatna Allah. jadi rajana siluman. sanajan. 65. elingna satuhu. aya nu ngabawah prentah. rajana teh geuning sok disebat. Anu matak rai sing kaharti. nya atuh jadi bangsana. ditetepkeun pikeun panjarana. 57. sifatna hirup urang teh. 62. sabab sidik aya nyatana nu yakin. ngabedega ngarahayat. ngan tetep rasa teu geunah. yen nu hanteu ma’rifat. ku rasa kangeunahan. Kapan tadi Gusti Allah. lawang Akherat teu muka. Jadi tangtu rahayatna pasti. meureun rentul Maha Agung. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. jadi alam tangtu. ayana di saban jalma. jelema anu maraot. asup kana engon siluman. ceuk rakana Alam Dunya. tina ku bakating nyeri. lamun aya pekewuh. malim buhaya ge nyata. atawa menta surutu. 60. 52. tah geuning rai nyata. 59. 61. poek tina bumi tangtu. sok geuwat harajat. sabab upama teu terang. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. kuma kabeukina tadi. sasalad jalma garering. bet aya di Gunung. pasal eta nyatana Haqullah. tangtos balik deui bae. nu ngaran Haqullah tea. nyaeta dzatna Yang Manon. Lamun asup ka manusa geuning. atawa nitis-nitisan. menta cikopi nu lekoh. malim bagong jadi babi enggeus pasti. marakayangan tangtu. Kapan eta Embah Dalem tadi. paehna sok jadi macan. ceuk rakana hirup urang. ceuk cariosna asalna manusa. jadi sakur anu aya. Timbanganten nu kawarti. nyebutkeun Allahu Allah. tetep didunya ayana. nagarana pada mafhum. nu sok sedep panggang lele. kana Haqul Adam. anu kaliwat tiisna. geuning ayeuna buktina. ka nagarana siluman. meureun sadaya ge terang. nyatana geus puguh. malah jumeneng Bupatos. sasat jadi rahayatna. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. Dangdanggula 50. ruksakna alam dunya. 49. 63. aqrobna jeung Maha Suci. tetep moal pupus. ku Allah anu kawasa. eta kawasana Gusti. 54. Sabab ieu alam dunya pasti. ka Allah nu Maha Agung. Ceuk raina nuhun geus kaharti. imankeuneun arek maot. rahayatna rebu-rebu keti-keti. sabab tadi geuning kitu. pantes moal bisa mulang. Gusti Maha Agung. Idajil La’natullahi. anu matak kedah diteangan. tara kapanggih. raina lajeng nyaur. nu di la’nat ku Yang Agung. sareng panggang lele tea. 66. Kitu deui mun nyawana jalmi. dina luhur Gunung. tunggu kiamat dunya. poma ulah rek kaliru patekadan. dzat Maha Agung. nurutan tekad Idajil. baroraah bias ngomong. salegana ieu alam dunya. naraka seuneu jeung poek. ngajadikeun sagala Naraka. kana onom atawa ka alam jin. sumawonna asup hanteu bisa. Ka manusa jeung ka hewan deui. kakawasaan Yang Agung. lawang Akherat teu tembong. nu ngalanggar parentahna. tangtu bareng di naraka. tetep di jero naraka. Saruksakna ieu alam dohir. sakalintang percaya rai. Beurang peuting teu papisah. utag-atog taya jalan. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. 48. ka dzat Maha Agung. Idajil kapungkur. cara waktu manehna di alam dohir.aqrob jeung wujud urang. lawang dunya geus dikonci. Haqul Adam nu kasebu. enya eta dina Walyaomil akhiri. anu teu bias balik the. eta kitu kajadiannana. enya eta Hakekat Muhammad tea. sarta langgeung geus tangtu. ari nu aqrob jeung urang. tangtu nya balik kadieu deui. kapaksa roh Jasmanina. lain eling ku carita. bagong atawa buhaya. enggeus dina Haq na Allah. nu betah di alam dunya. rasa rebu taun. 51. kantun eungap anu aya. jatining kasampurnaan. yen teu bisa wangsul. naon nyatana anu bukti. 56. jero Naraka. Naha urang rek lumpat kamendi. sagala enggeus ditutup. Dzat laesa kamislihi. sabab tadi koncina teu kapanggih. Da Wali mah sampurna geus pasti. kanyahona keur didohir. ngagerebeg bari barang penta. biasa cara nagara. supaya balik ka hirup. eta oge nyawana manusa. hirup Allah nu langgeng pasti. kantun nu hiji tacan ngartos. di Gunung Gede Cipanas. angin pon nyakitu. Kapan eta utusan Yang Widi. Sabab dina waktu sakaratil. henteu keuna ku ruksak. jeung teu bias paeh deui. ngajadi seuneu sakabeh. nya asup ka dinya deui. sok surup sinurupan. nurutkeun ilmuna kitu. anu masih keneh ayana di dunya. lobana ka dinya kitu. nya atuh tetep di dunya. kana maung sareng monyet. anu mawi rai poma. kakawasaannana Gusti. pangbalikan manusama’rifati. Raden Muslimat ngalahir. salanggengna henteu kacampuran deui. meureun rai ge sok mendak. anging iman anu ditampi. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. 55. nya eta alam . naon eta saur rai. sasat nu embung balik teh. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. keur ngahukum Idajil teh. tetep hanteu bisa asup. mun yaktos aya di diri. 64. sangu punar kitu. moal bisa balik ka Haqullah. jeung jadi Naraka cai. jadi badegana deui. Anu matak wajib sing kapanggih. bari tunggu-tunggu. kakurung keneh ku dunya. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. lamun malim maung. moal bias rek nyebutkeunnana. 58.

asal keur dina Kadim teh. Hakekatna Adam tea. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. dina pasal huruf. anu didahar ku urang teh beurang peuting. atuh pantes moal bisa. 69. 72. 82. Mutmainnah nafsu nu suci. nuhun parantos kahartos. pertanda aya hirupna. kahartos sareng karaos. jadi hirup suci tea. Ceuk rakana aeh engkang lali. Barang enggeus kacampuran getih. moal rek kabaud. nyaeta nyatana Nur. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. baham bisa cacarita. 70. 76. anu tadi saur engkang tea. getihna ragrag didinya. numatak bedas kalangkung. tadi memeh aya rasa. Ari sifat hirup mah kang rai. roh bumi seuneu banyu. angin pon nyakitu. anu bakal ngajadi teu ngunah. bukti langka anu iman. raina lajeng ngawalon. jeung Allah Gusti Yang Manon. nya eta alam antara. lahir batin moal rek manggih balai. Jadi iman sabeurang sapeuting. 77. enya eta lafad Allah. kana asalna dunya. meureun ku rai karasa. Ti dunyana manehna geus indit. nya kitu mo salah deui. Kapn bukti geuning anu mati.antara. mimiti rasa teh bijil. lian ti nyalindung. leres percanten kalangkung. Haqna Allah tetep hirup urang. Alif Lam Lam He timana asalna deui. sabab beresih lakuna. saprantos lebet kadaharan. roh suci kasebatna. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. 68. 79. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. Enya eta sifatna teh getih. jeung ngajujur kasukaan. siga anu neangan jalan. di badan sakujur. 73. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. kapan tadi asalna ge. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. bibit dunya kitu. 85. Jadi eta nafsu tilu tadi. mun ngelmuna tutug. Cauk rakana lamun tacan harti. datangna ge ti pandeuri. sadayana bieu saur engkang. naon nyatana di badan. 87. buktina teh molotot jeung larak lirik. cai tiis rasana. ciri teu katimu. seuneu dunya mah tangtu. ku rai tacan kapaham. nya buktina katuangan. sabab basana ge dua. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. teu kuat eleh loba. mawana eta nu tilu. jeung ngagedekeun Amarah. getih balik deui tangtu. enya eta Amarah Lowamah. hirup Allah anu sakalangkung suci. nu tadi tacan dijawab. ulah sok elehan teuing. ari nyawa mah geus tangtos. cepil ge bijil danguna geus pasti. nyawa sareng hirup. bumi poek tangtu. taya tiis taya panas. jadi tempat setan la’natullah. nya neda tawakuf bae. Den Muslimat teras nyaur deui. ngan saukur bisa balikna teh pasti. nu Murba ka wujud urang. 78. ayeuna wangsul kapungkur. hirup mah kapan geus aya. anu maot teu aya getihna. kahalangan ku alamna. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. getih teh eta geus tangtu. karasana panas geus pasti. enya eta aci kadaharan. anu matak dijero beuteung geus usik. pasal Haqullah nu tadi. Malah dina gujragna ka dohir. geus Wahua Ma’akum. nu ngajadi alam barjah tea. sabab sieuneun geus tangtos. deukeut jeung nu iman pasti. narikna ka alam dohir. kahalangan kitu. nyalindung ka dzatna Allah. tah geuning eta geus aen. ceuk rakana taya akal. karepna kasukaan dunya. hayang naon hayang naon. sarupaning naon bae. panarosan jisim abdi. nyarioskeun dzat Maha Suci. nu mawi make sakarat. sifatna getih kitu. lami-lami ka bulen ku sifat getih. masih keneh tacan aya nyawa. 74. 81. Lami-lami tuluy bijil deui. nafsu nu sok narik hade. remen sok kabaud. taya angsu-angsu acan. tah kitu gunana. Lami-lami setan tangtu nyingkir. 80. hakekatna di badan urang pribadi. enya bae eta can dijawab. nyawa kasebatna rai. nya didinya sok nembongannana. ku nafsu nu goreng tea. enya eta sifat cahya. asal tina aci-aci. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. Dunya ieu bumi seuneu angin. 84. 67. pasal eta parantos kapaham. rasana panas geus tangtu. anu mawi taya raos. 75. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. hayang seubeuh nyatu. paehna anu kapaksa. nu matak urang wajib ma’rifati. ka Akherat masih tacan datang. sababna pang urang kitu. sabab henteu rasa papisahan. 83. malah-malah sifatna ge beda pasti. didinya marunggonna teh. Sawiyah katiluna teh. hirup kalawan nyawa. pang ayana Lafad Allah. nu jaditeh roh Jasmani. nyaeta ngaran nafsu. sangkan kuat salawasna. meureun sadaya ngaraos. nu mawi hanteu katinggal. ceuk raina naha beda. jeung asal. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. 71. ayeuna mah atuh . roh Jasmani tacan terang. geura bae titenan. jadi dedemit siluman. da ngajadi alamna the. ngajadikeun alam gaib. 86. tina rasa nya bijil kahayang. resep ngadu resep lacur jinah maling. sumawon parentah Allah. rai masih keneh bingung. alam antara disebut. yaktos pisan eta Mutmainnah. nu di dahar ku urang teh. ngarasa aya ngeunah. taya dangu taya tinggali. panon ge bijil awasna. alam Barjah kesebat nami. Den Muslimat lajeng nyaur deui. keur masih dina Haqullah. waktu keur dikandung. moal daek ngagoda rancana. ayeuna gaduh piunjuk. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. sareng Haqul Adam tea. den Muslimat lajeng nyaur manis. atun nya Naraka tea. Eta kitu kajadian jalmi. lebah dinya enggeus pasti. aci seuneu jeung tanah. Mun ku rai can kapikir. kumaha sangkanna punjul. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. anu hanteu kapanggih. Haqul adam mah geus tangtos. sasat aci alam dunya. tina bakating khusu. Lami-lami eta murangkalih. kaayaan dunya kitu. naon kanyataannana. alam antara disebut. anu kalangkung kotorna. mun aya nu pupus. nya rasa sareng nafsu. sumawonna aya nafsu. jadi salamet bawana. Ririwana hanteu salah deui. dua geus ngagulung. teu ngeunah pon kitu. roh angin pon kitu deui. lawang Akherat teu muka. saur raka tangtu beda. anu ngajadi alam teh.

atawa konci panyorog. kieu usul asalna. burak heula wujudna. Katiluna Maun eta nami. nya anu jadi bakalna. dina Hadist ge kasebut. hanteu patarengga deui. . ayeuna kakara sidik. teu make tasjid mah luput. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. kudu keur nyaring mistina. geuning buktina kitu. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. 100. dina keur waktu sare mah. teu kaluar ti asmana Allah. da sanes kitu jalanna. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. Adam jadi gulung. kapan geus aya patokan. dina palebahan eta. enya ieu buktina the. Kapan ari ngelmu rai. Fafnin ‘anil Wujud. Sanajan bisa ninggali. sanajan di Mekkah oge. dzat nu Maha Agung. jadi tasjid kitu. asal asma tina cahya. 96. Imamna opat tangtu. namung aya saeutik anu samar. asalna tina dzat sifat. sareng dzatna Maha Agung. 93. ku asmana kitu. urang kudu ma’rifat ka asal. di angliputi Yang Agung. hanteu aya terekatna. Laa Hijabbaka kauni. saurna teh Gusti anu Maha Suci. 99. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. da dunya mah kalangkangna. cahya koneng sifatna. 102. lamun teu make tarekat. geura bae didunya ge geuning sidik. sadaya anu kumelip. tah asalna ti dinya. matak ngaruksak ka urang. 109. Hanteu kahartos ku pikir. ulah boga rasa aya. cahyana nu hideung mulus. hayang nyaho ayana Aing. Gunung luhur bet tambah tiisna. boga wujud rawuh dunya. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. sarawuh eusina deui. dzat hartina kanyataan. tapi weleh teu kapendak. ilang ilmu ilang rasa. tetep lima huruf. Anu matak aya huruf dalil. Johar Awal kasebatna. tah sayaktosna tidinya. anu panas teu salah deui.mangga. Srangenge alam Akherat. najan wujud teu kaemut. tina Enur anu opat perkawis. Asmarandana 104. katiluna Wahidiyat eta nami. 98. teu beda jeung Kadimna. rai sakalintang bingah. alam dunya anu dumuk. tina padang bijil kanyataan. Ceuk rakana anu mawi wajib. cahaya anu beureum eces. dihalangan ku sahiji kaca. bijil cahya opat tembong. sifat rupa eta hanteu salah deui. lamun maneh saestu. dina Hadist kacarios. supaya boga pikiran. nya paingan kitab enggeus nyebat. lafadna geuning kitu. sorot Hawaun geus pasti. nya eta Mim He Mim Dal. kalangkangna tangtos bae. bisa ngailangkeun jasad. sabab sakitu bibitna. eta teh siloka wungkul. dzat sifat sarawuh asma. sakabeh asal ti Allah. hiji ngaran Narun. kalangkang jadi Naraka. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. nyaeta Adam hakeki. nu opat teh Alif Lam Lam. 89. nyatana tasjid tarekat. tangtuna enggon Naraka. cahya beureum sifatna. 94. hanteu sah kanyahona teh. Ahadiyat sareng Wahdat. Sabab eta bibit nu kumelip. geus saädzat anu tilu. cahyana bodas hanteu salah. da lebah sare mah poho. geus ngagulung moal geseh. kalimana sareng anjeuna pribadi. ku sorotna Narun hanteu salah. nya eta Asma Yang Agung. anu kasebat Af’al Gusti Allah. rakana deui ngajawab. anu jadi hijabna ka Allah. Gusti Maha Agung. Turobbun kaopatna teh. Saur rai ayeuna mah harti. babakalna alam dunya. kalima caangna. 95. asalna teh lafad Allah. ka opat bumi anu nyata. ari nu katilu. 103. 92. sing ulah ngajarentul. rai sakalintang bingung. Waktu oge geuning lima deui. sabab Aing Nafi Isbat. Aya seuneu ieu alam dohir. Kitu ibaratna rai. ngajadi seuneu hurung. malah lamun dideukeutan. hanteu aya pependakan. 101. Saupami sorot Matahari. sifatna ngangliputina. mindingan kana dzat tea. kalimana Johar Awal. enya ieu buktina wujud jasmani. aya ieu cai dunya. kaduana angin kitu. Panon poe teu matak jadi balai. opat rupi kalima caangna pasti. naon nyatana anu dumuk. cahya hideung sifatna teu salah. Kantun anu kaopatna deui. tah sidik geus opat rupi. najan rukun anu lima perkawis. 108. hakekat Muhammad tea. jeung Illa Wujudika. ibarat lafad Muhammad. nya eta anu bieu teh. mere upami ka jalmi. kaca panghalangna tea. ku sorotna Maun anu putih. 88. ulah arek jauh. Saupama naek kana pasir. teu jadi lafad Muhammad. kalimana Panon poe. cahya koneng sifatna. euweuh anu jadi hijab. eta asmana Yang Widi. Ceuk raina bingung teuing. Henteu pisah dzatna Maha Suci. sanajan Gusti urang. teu iman-iman acan. yen tujuh langit bumi teh. lumbrah geuning kitu. 90. 105. Lian eta wujud maneh eta pasti. awalna eta geus pasti. sangkan ulah kasarung. jalan ma’rifat teh kudu. Sungsum tulang daging sareng kulit. tina dzatna Gusti Allah. sareng He na rai kitu mun teu harti. Ceuk raina teu kinten kaharti. balik deui ka alam dohir. 97. kumaha nya akalna teh. bisa jadi tutung.hijab ka Gusti Yang Manon. nya eta Alif Lam Lam He. rai mun can mafhum. Takun Wasilan terasna. jalanna tina tarekat. 91. kaduana Hawaun kasebat nami. Nur Muhammad nu kasebut. kalimana Baetullahi. Saur raka moal manggih. Caang padang sifatna geus pasti. eta mah palebah sare. sasat Allah jeung Muhammad. jeung sifatna sumawon asmana. anu jadi hahalang ka Allah. pasal kaca can ngahartos. sarawuh eusina kabeh. didinya hanteu ngaraos. sumawonna alam dunya. lafad Allah sadayana. kangjeng Nabi Rasul. 107. 106. tambah deukeut tambah raos. huruf Allah aya opat rupa. sahabatna geuning opat. kajaba dina sare mah. hanteu katepi ku akal. naha tina bibitna mah. wujud reujeung bumi langit.

teu acan pisan kapaham. kudu ku awasna kalbu. aya dua perekara. Teu aya gunana jalmi. sidik henteu mangfa’atna. lakonan waktu lima teh. Qur’an Nul’adzim kasusul. kanu baris disembahna. teu meunang aya rasiah. ka Allah mah sanes kitu. ulah kapambeng ngawuruk. Kaduana Iman deui. Raina ngawalon deui. 140. bagian ahli sareat. naon kanyataannana. hartina ninggal dzat Allah. lain perkara Agama. hiji Iman ka Yang Manon. jalan tuduh Agama. lafad Muhammad eta teh. urang ninggal tanah Mekah. lamun teu acan paamprok. sumawon ku sareat teh. hanteu beunang lalawora. 128. keur ibadah ka Yang Agung. eling bae hanteu pegat. 117. 122. 132. rupana wujud manusa. Numatak urang mah rai. Kapan geuning eta bukti. cicing leumpang diuk nangtung. mung engkang moal tiasa. 110. geus tepi ka asal Qur’an. sanajan dicipta-cipta. lakonan sakuat-kuat. kudu bae dua-dua. da teu kudu ruku sujud. Dupi Iman hiji deui. 130. 131. bibitna sagala rupa. anu kudu dilakonan. atuh teu Iman mun kitu. rek eling ka parentahna. 115. raina lajeng ngawalon. kabeh kudu pada terang. sareat ka tarekat teh. boh salahna boh benerna. Jadi geus kaluar garis. hanteu ngarasa papisah. buktina pasuhud-suhud. kahartos Mim He Mim Dal. kapan aya ceuk Hadistna. perkara nyaho ka Allah. kudu ngalokonan rukun. nya kana dzat sifatna. 111. perkawis Iman ka Allah. naha bet aya rasiah. keur pikeun sarerea. Tapi dina waktu gering. sanajan badanna ruksak. mung tasjidna tcan disebut. ceuk rakana moal pegat. Mereskeun jalan Agami. panutupna lawang dunya. 125. hanteu bisa walakaya. Iman kanu marentahna. da hanteu kudu jeung praktek. atuh meureun poek bae. engke di alam Akherat. wujud teu bias migawe. eta dzatna Gusti Allah. rek eling ka Maha Agung. mung aya deui pihatur. lain hukumaneun jalma. 136. paeh samemehna wafat. eling bae salawasna. rai masih keneh helok. rukun Islam anu lima. 127. lamun ngelmu tacan kitu. tah dalil eta saksina. Imanna eta geus tangtos. rakana enggal ngajawab. Tapi kudu bisa mati. naha Iman ka saha. Ari geus katimu tasjid. kantun Iman anu ka dua. da can nyaho ti tadina. teu bisa balik ka asal. nyaeta eling ka Allah. saperti ayeuna urang. dina keur nalika jagjag. nepi ka rek maot pisan. muga ku engkang diwejang. da geus teu bisa hudang. Kapan ari Iman rai. Ari hakekat mah rai. can ditarima ku Allah. 112. Allah nu pikeun ngahukum. 114. kang rai nembe mangartos.pamuka lawang Akherat. aturan amal ibadah. kana rupa Mekah kitu. keur cageur keur gering komo. batal haram jeung makruhna. masih keneh bias nangtung. 138. tegesna babar sapisan. nu henteu diwaktu-waktu. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. kudu daraek ibadah. 135. salawasna moal pegat. Raina lajeng ngalahir. Asal geus ma’rifat jati. 113. nya Marotan Wahidatan. jadi linglung rarasaan. anu parantos diwejang mah. Agama sareat tea. Dal teh suku enggeus pasti. jeung buktina nu diditu. Sarat sah nyembah ka Gusti. Sababna enggeus ngahiji. nya meureun nyasab jadina. ngalakonan Sembahiyang. Raina ngawalon deui. dina nalika cageur mah. anu sakitu suhudna. Iman mah geus tangtu terus. 139. kalawan ma’rifat heula. ku rai tacan kaemut. 133. Mimiti Ru’yatullahi. geus tangtu rai aya mah. rukun Islam anu lima. 129. keur kapercayaan kitu. Sasatna kedah papanggih. 134. atuh rek eling ka naon. sababna tacan ma’rifat. kakara bisa kasusul. kana dzatna jeung sifatna. ku awas panon atina. sabab eta mah Agama. teu tiasa ngalakonan. 116. Bari leumpang bari cicing. sabab rasiahna guru. ayeuna mah moal samar. 126. geus teu bisa walakaya. 120. sidik ku panon kapala. atina teu daek nyaho. lain kudu sapertos. mun prakna tah kudu kitu. Ngan karek asmana badis. kitu eta ceuk dalil teh. Iman teh urang pigawe. nyarita pasal ieu mah. Gusti Allah nu kawasa. 124. Mim the nya sirah urang. Iman kana Parentahna. kusabab geus kana ilmu. rai parantos mangartos. 119. kumaha arek elingna. sareatna hakekatna. persasat nuduhkeun jalan. kumaha mun geus teu kuat. tapi sahna eling kudu. Naon nyatana di diri. kana parentahannana. nu katinggal ku sadaya. Antal Mautu Qoblal Mauta. ti dunya teu meunang salah. teu jauh sareng dzatna teh. Raina ngawalon deui. tah kitu rai nyatana. kudu nurut kitab Qur’an. weleh geuning pasalia. tanda-tanda elingna teh. paeh henteu reujeung Iman. pipilueun ngahukuman. keur wujud taya halangan. aduh engkang nuhun pisan. He dada manusa estu. sabab kumaha rek Iman. bagian ilmu eta teh. moal samara moal hilap. siang wengi reureujeungan. kieu rai mun can terang. ngan kudu menerkeun laku. Mim akhir bujal manusa. 123. tarekat sareng ma’rifat. kahiji Iman ka Allah. mangsa bodo Gusti Allah. nyawana teh kapidangdung. jalanna tina tarekat. pikeun kayakinannana. sabab teu aya cirina. teu acan katinggal ku soca. najan nepi ka ayeuna. Sumawon Iman ka Allah. dina keue aya halangan. Rakana ngajawab deui. dina salira urang teh. nuhun Alhamdulillah. henteu weleh . perkawis lafad Muhammad. kudu dicarios bae. da engkang bubuhannana. Bener mun dina Agami. 137. kudu papada duaan. Mun kitu kafiran pasti. Teu Iman ka parentah Gusti. geus Wahua wama’akum. dina wujudna manusa. Fidun’ya anu kasebat. parentahna Gusti Rasul. kana parentahannana. Ceuk rakana pasal tasjid. anging Allah nu uninga. da ari sareat mah. 118. ceuk rakana tangtos bae. teu ku lisan-lisan acan. 121. sunat farduna sakabeh. kapan dina Hadist oge. Tapi kade salah ngarti. badanna geus ruksak kabeh. sadirina-sadirina. laku ucap anu aen.

154. pangandikana Yang Agung. kapan sami pangkat Rasul. nya eta nu anyar tea. 162. Raina ngawalon manis. malah sumpingna tipayun. geus sumurup kana kalbu. moal taklid moal bohong. 165. tapi kieu bedana teh. Tapi naha Kangjeng Nabi. moal robah patekadan. nyaeta Nur Muhammad. ngadamelna Injil tea. nyaritakeun rasa cau. ka sahabat nu opat teh. hal eta kitab nu opat. tunggal utusanna Allah. ngajadi alam dunya. nyaurna ku basa Arab. 164. tina Johar Awal tea. Ari sundana teh Hadist. 170. sanajan nu teu acan. nu parantos kalakonan. lahir batin geus kamafhum. hiji ngaran Toret tea. sagala pangakuan. ayat-ayat nu kasebut. percayana masih mangmang. bisa nyaritakeun kitu. lantarannana ti engkang. naha ari Nabi sanes. Padahal Kangjeng Nabi. dalil pangandika Allah. kakara bisa kasusul. boh amisna boh kesedna. tah eta naon nyatana. rai masih keneh poek. tapi Kangjeng Rasulullah. 146. tapi aya deui kitab. ngan dika Gusti Allah. geus nyayang kana sungsuwam. turun ka para Nabi kabeh. nu aya salebet Qur’an. 141. bade tumaros ka engkang. margi rai tacan ngartos. 158. Sieun jadi kufur kafir. 161. kapan geuning eta Qur’an. ulah ngan ukur basana. hanteu arah engon kitu. margi kahartos percaya. kapan sidik caang eta. yen bakal kitu jadina. Kedah geus di dahar misti. terus disaurkeun pisan. pangandika anu anyar. nepi ka kiamat pisan. 143. kapan teu daya teu upaya. 153. 148. Terus Babu Hawa deui. Rakana ngajawab manis. Ceuk rakana bener rai. memeh aya awang uwung. hakekatna di urang. rek nyaritakeun rasana. caang padang narawangan. hate masih kalangkabut. 149. hanteu percaya ka Qur’an. nyarioskeun geus akhirna. jol tiasa sasauran. tina Qur’an Nul’adzim teh. eta teh nyaurkeun naon. Tah kitu ngandikana Gusti. moal arek asa-asa. nu muruk bangsa manusa. 145. sarua pada utusan. tapi upami percaya. yen eta dalil Qur’an. bibit nu kumelip kabeh. Dicarios ku Jeng Nabi. Saha nu mere warti. Qur’an teh damel sahabat. ibarat nyebatkeun cau. sabab manus amah mohal. kapan make huruf eces. Hadist bae disebatna. utusan Allah ta’ala. 169. 151. yen eta pangandikana. hanteu sowara huruf. 157. awal akhir dicarios. sagal geus kauninga. Teu huruf sowara deui. bakating tina karaos. boh kesed boh amisna. nyaeta kiamat dunya. Raina gumujeng manis. sanajan Saumur hirup. nyarioskeun ti awalna. 159. di badan urang sapata. 167. Maparin caangna ati. yen eta Kalamullah teh. tapi eta dina Qur’an. hanteu aya papadana. bet sagala uninga. rai aya kadar ngartos. pasal ka dalil Qur’an teh. nyaurkeun sadayana. Ngalahir deui kang rai. kana kadimna Jeng Rasul. kumaha da can karaos. naha bet dibeda-beda. Sajarah anjeuna pasti. 152. midamelna Injil tea. rai mah ku hayang dumuk. nya jadi kitab Qur’an. sabab ngandikana Allah. mani cirambay socana. ngan cumah maparin caang. nu matak teu ku sowara. kalintang abdi sesahna. geuning naha teu disebut. dalil mah Qur’an nyatana. ayeuna mah moal samara. sumawon make huruf teh. Gusti Usman nu nulis teh. saheulaeun Nabi urang. kaluar ti Kangjeng Rasul. bener teu nganggo sowara. teu aya nu ngawartosan. dalil pangandika Allah. Jadi ngandikana Gusti. kakara sah pangakuna. 160. 163. sareng ngajadikeun makhluk. teras dicatet ku Usman. unggel dina lebet Qur’an. tina kalangkung karasa. nanging ti Allah ta’ala. sanajan aya hurufna. naha ari Nabi sanes. padahal Nabi Muhammad. kitu deui Zabur Toret. Terus kan Nur Jeng Nabi. Tetep disebatkeun Hadist. Sareng kapan saur Hadist. sumawon make huruf teh. mimitina ti Nabi Adam. ka Kangjeng Nabi Muhammad. boro-boro nu geus tembong. nya nuhun Alhamdulillah. anging ku terbitna hate. rek naros rai ka engkang. Geura dangukeun ku rai. kudu buleud nya percaya. teu aya anu kalarung. 147. naon kanyataannana. Sadayana jol kaharti.reureujeungan. margi Hadist enggeus nyebat. malah basana ge Arab. nu matak hanteu disebat. 155. 142. disebatna Kalamullah. pangandika anu anyar. tah kitu rai sababna. sakur piwuruk engkang teh. bade tumaros ka engkang. hanteu naros ti manusa. geuning kitu asalna. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. kaduana kitab Zabur. kang rai hayang terang. 168. bray bae sagala terang. kapan kedah sareng sahna. sabab Ijnil Toret Zabur. kana Qur’an Nul’adzimna. jadi anjeuna mah notok. dalil pangandika Allah. . Kaopatna Qur’an nami. Mung ayeuna aya deui. sapertos Jeng Nabi Isa. nyariosleun Wal Awwalu. sapertos Jeng Nabi Isa. ngadak-ngadak anjeuna teh. 144. hanteu sami sareng Qur’an. bibit nurunkeun manusa. meunang nurun tina Qur’an. kitab Injil katiluna. dalil mah nu heubeul tangtos. seja diestokeun pisan. kitab Hadist anu tilu. nyaeta kana manahna. Saha jalma anu mungkir. ku salira anjeuna teh. Allah anu Maha Agung. manusa kedah kituna. pangkat Nabi kasebatna. nepi ka akhirna pisan. tah kumaha bedana. Mung ayeuna aya deui. anjeuna enggeus misaur. lalakonna dicarita. kapan Qur’an mah eusina. 150. teu kocap aya guruna. kufur kafir kasebatna. jeung teu nulis teu papan. Ditetepkeun bae Hadist. nu teu huruf teu sowara. Barina ngalahir deui. dina badan sakujur teh. sasaur-saur Jeng Rasul. 171. kabeh aya dina Qur’an. teus nepi ka jadina. naha bet hanteu disebut. 156.nerangkeun yen Maha Agung. 166. bisa balik ka asalna. teu acan tetep mikiran. nu ka anjeuna miwuruk. kieu rai mun can terang. nyatet saur Rasulullah. sadaya hanteu kaliwat. kapan Jeng Nabi Isa ge. Kapan sidik Kangjeng Nabi.

yen sakabeh kudu mati. ku rai hoyong kaharti. Rakana engal ngawangsul. dina hal sabab-sababna. awalna nu pangheulana. ayeuna baris didadar. Gusti anu Maha Suci. pasal tadi Gusti Allah. naon margi teu sarua. Ting torojol ting palentung. sarua jeung Maha Suci. 203. naon kabutuhna Gusti. kieu rai mun can harti. 173. Tanda bedana Yang Agung. atuh lamun kitu Gusti. taya kabutuhna Gusti. kana ati tuang rai. ulah ngajadikeun bimbang. moal mubadir Yang Widi. tangtos aya sabab tadi. sumuhun saur kang rai. hanteu kasebutkeun beunghar. 194. rehna dina umur jalmi. Saur rai lamun kitu. keur waktu gurujag lahir. Numawi Qur’an disebut. cepil teu aya danguna. Mimiti Toret dicatur. Meureun ku rai kamafhum. ngersakeun Gusti Yang Widi. rakana lajeng ngajawab. 182. anu matak kudu wafat. nyaeta ngaran hawadist. da kabeh kagungan Gusti. lamun hawadist teu ruksak. tanda bedana jeung Gusti. kahartos ku tuang rai. dalilna teh Qulu nafsin. nu tadi disebat dalil. Injil nyatana paninggal. samangsa-mangsa keresa. pangheula ayana pasti. sanajan kersana Allah. pangakhir-akhirna leungit. ana kitu nyaruaan. upama jalma teu wafat. beda-beda umur jalmi. kabutuhna Maha Suci. langgeng teu keuna ku ruksak. Bukti anu ngajarentul. aya deui nu can paham. Allah sifat Baqo pasti. sugan kieu kersa Gusti. nyaeta pangdangu urang. da moal enya mubadir. 177.Kinanti 172. tah eta nyatana Qur’an. ari keukeuh-keukeuh teuing. langgeng hanteu owah gingsir. sakebeh awak-awakan. 187. 189. saparantos barang tuang. teras nyaur bari manis. Mung awon teu kapiunjuk. tapi teu kurang nu datang. sesek moal aya tempat. seuri ngeunah bakat harti. Nafas mah geus jalan terus. lamun aya keneh pambrih. pasal kitab anu opat. 186. aya sababna nu penting. kitu rasiah Yang Widi. pangdangu anu kahiji. atuh Gusti Maha Suci. 197. teu butuh kunu ibadah. teu butuheun ku Ulama. ngalegaan alam dunya. teu butuheun kunu ngaji. moal hanteu aya pambrih. yen kudu ngarasa mati. kapan buktina di dunya. 174. ku engkang kedah di dadar. hanteu seueur ngan sarupi. sidik pisan jeung buktina. najan seueur nu dipeuncit. 184. ti barang gurujag dohir. sakumelip tujuh bumi. kanyataan dina diri. eta mah entong dipikir. Ngan butuh teh ku wujud. Rakana lajeng ngawangsul. 188. sundana teh eta dalil. nyieun sarebueun kali. kalebetan aci. hiji pasal nu can harti. tatangkalan nungtut jadi. panon teu awas ninggali. 175. pinuh temen ieu bumi. sifat Goniyyun ceuk Hadist. reujeung sakabeh hawadist. da kitu kersana Allah. 185. bet bijil awasna geuning. nafasna mah ongkoh bijil. asa kabireukan teuing. 183. estuning aenal yakin. sinarengan aci cai. Ceuk raina naon atuh. kasauran teh bet yakin. Raina Lajeng ngawangsul. Ari eta mah nu tilu. naon nu jadi sabab. geura dangukeun ku rai. Ceuk rakana mangga atuh. tapi engkang mah sok nilik. kabutuhna Maha Suci. 180. sanes nu sifat kawasa. 198. aduh engkang sidik pisan. make mere katetepan. nya danguna jeung tinggalna. 192. barang enggeus lami. teu ku naon-naon deui. lami-lami eta soca. Malah dalil oge nyebut. sanyatana dina diri. tah kitu sababna rai. bener ceuk dalil teh tadi. aya deui nu can harti. kanyataan dina badan. eta hanteu salah deui. sumawon keuna ku mati. ceuk engkang mah masih aya. Rakana mesem ngadawuh. supados rai mangarti. kabutuhna Gusti Allah. paninggal sareng pangucap. 196. Qur’an mah pangangseu rai. ceuk engkang mah anu yakin. Naon maksadna Yang Agung. Tapi kabutuh Yang Agung. hanteu meunang nyaruaan. sarebueun alam dunya. 190. mo hilap saumur hirup. henteu kenging mungkir deui. akhirna oge teu lepat. Kapan ceuk dalil teh kitu. 204. kumaha sabab-sababna. Meureun aya sabab tangtu. ka rakana bari seuri. anu pangheulana leungit. najan alam dunya rai. 201. Kitu deui dina pupus. hartina teh Allah beunghar. 191. ucapna pon kitu deui. mun ngan sakitu sababna. 181. rai enggeus lieur teuing. teu elat-elat nu bijil. pang sok ditungtungan mati. 176. baham teu bisa wawarti. jalma pada aranakan. nyaeta nu ngaran Hadist. 195. karaos kabina-bina. ah engkang mah sok murtad. Allah geus maparin jangji. Tah naon sababna kitu. nya eta nu anyar tea. Pang ngersakeun kudu mati. Naha matak naon atuh. Aya orok-orok pupus. moal datang ka teu jadi. teu butuheun kunu muji. nu keur tengah . cepil kaluar danguna. rakana ngawalon manis. 205. Pendekna sakabeh makhluk. sato-sato ge aranakan. sifatna hirup kang rai. 199. Pasal dina pangkat mahluk. perkawis pang Gusti Allah. katuangan warna-warni. 206. anu pandeuri datangna. anu tiheula ayana. tina kaluat si Bijang. cik geura terangkeun engkang. 179. hanteu aya kabutuhna. aci seuneu angin tanah. aya nu geus jadi bujang. Raina mani ngagukguk. Raina ngawalon nuhun. kedah wae osok wafat. aya nu geus aki-aki. ampir pinuh ieu bumi. baham ge bisa wawarti. 178. kersana Gusti Yang Widi. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. Ayeuna gaduk piunjuk. nandakeun butuhna Gusti. 193. leres mun kitu kaharti. nu karasa sareng bukti. Rakana walon jeung imut. 200. sareatna anu nyata. Naha engkang bener kitu. Raina enggal ngawangsul. Zabur pangucap pribadi. Allah ta’ala taya kabutuhna. samangsa-mangsa keresa. ka sakabeh anu anyar. jeung daikatul mauta. Sifatna nafas geus tangtu. 202. disebatkeun awal akhir.

kieu ari sayaktosna. meunang ganjaran Akherat. jeung teu keuna ku maot pasti. mun enya kersa Yang Widi. nu matak sok tereh mati. rai ulah belet teuing. sato-sato kitu deui. rehna eta Widadari. tah eta kumaha margi. ibarat dina kai mah. langgeng teu keuna ku ruksak. tah kitu eta kang rai. umurna ge moal lami. mahi ku lima perkara. Atuh jadina teh tangtu. teu aya hirupna pasti. Hadist enggeus mere terang.tuwuh deui. anu ngaran mani tea. tah eta nu kurang kuat. perkara murahna Gusti. eta teh rai siloka. nu rata ka sadayana. Allah tetep bae asih. 223. panjangna pondokna deui. lamun rai teu uninga. ka deudeuh jeung kacintaan. Timana asalna dumuk. kasauran engkang tea. hanteu salah aci angin. Mani maningkem terasna. Getih kudu jalan alus. nyaeta ku dzatna Gusti. ka sadaya makhluk Gusti. kadang kala seueur istri. dipapag ku Widadari. nu tadi asal ti dohir. 235. pasal eta Widadari. Seueurna teh opat puluh. cacakan taya sarupa. jadina di urang daging. naon kanyataannana. nu kumelip jero bumi. geura mun taya sarupi. nu paeh tea mah raga. Tepi ka akherat kitu. ganjaran ti Maha Suci. ceuk raina matak heran. 222. 225. ka sadaya murah asih. Widadari isteri wungkul. eta kamurahan Allah. Allah milu ruksak pasti. ti dunya nepi ka batin. ngan alamna salin deui. ulah rek kaliru rai. Naha kersana Yang Agung. muga ku engkang diwejang. 216. hiji seuneu dua angin. kabungahan soca rai. kapan jalma the sok mati. di diri urang pribadi. ceuk Hadist teh Widadari. kapan geuning anu mati. rai tiasa ngaharti. najan geus kasebut mati. di urang ngajadi tulang. 221. 241. teu ngupingkeun Widadariwidadari lalakina. asa sidiksidik teuing. Piwadaheunnana hirup. 207. bener pisan tangtu aya. bener karaos ku rai. nyilokaan kani’matan. keur nuju aya kasakit. ceuk raina masih heran. 219. 210. roh jasmani teh nyatana. Ceuk rakana mun can mafhum. ceuk raina moal bisa. Tapi rasa ge pang hirup. saur . rupi-rupi teu sarua. teu aya cai sarupi. kawas anu pilih kasih. Widadari nu kaopat. sakitu ngurusna diri. sifat Baqo enggeus pasti. 237. rek naroskeun anu tadi. 224. lamun arek boga rabi. 215. kosong hanteu aya eusi. Lamun getih Rama Ibu. Dadamelan Rama jeung Ibu. Mani anu katiluna. hanteu usik hanteu obah. 218. Kapan istri teh geus tangtu. Bener bae opat puluh. 243. pada bisa usik malik. ari nyawa teh nya rasa. aya deui anu can harti. tangtu babari bobona. kapan tina opat tea. anu opat Widadari. Rakana ngajawab terus. Rakana lajeng ngawangsul. nu rata ka sadayana. Kapan istri ge geus tangtu. pikeun sahiji manusa. 214. rasana mah tetep aya. seueur nu lakon Agami. rupa istri nu gareulis. can tetep kapercayaan. sabab ngahirupan rasa. Tah kitu sababna makhluk. dina waktu tadi bijil. 212. sifat kasukaan ati. naha bet hanteu ka kocap. Rakana lajeng ngawangsul. kumaha buktina murah. da kapan ari hirup mah. 234. kacampiran ku panyakit. uteuk tongo walang taga. 239. nu papak kasadayana. asihna Gusti Yang Widi. kalimana matahari. Rahman Rahim Maha Agung. 227. Wadi teh asalna rai. Ku urang kudu ka ilmu. paingan bangsa Walanda. kudu papay mimitina. Tilu bumi opat banyu. bungkusna eroh jasmani. nu matak sok tereh mati. 231. Ayeuna gaduh pihatur. dupi Mani asal cai. 213. Maningkem mah aci bumi. kumaha kira-kirana. rai dina lebah dinya. naha bet ngabeda-beda. kumaha buktina asih. 228. geus ngayakeun lima rupa. 232. Enol mah da nalapung. Widadari anu katilu. ayeuna mah rai harti. papada bisa ngajadi. kadeudeuh pangambung rai. Ceuk raina kuma atuh. yen jalma Iman pinasti. 211. 208. pikeun mikir Widadari. Nyatana diurang sungsum. Raina nyaur jeung imut. 226. ka sakur anu kumelip. dua kani’matan cepil. geus koropok ti tadina. jeung teu kening ngora-ngora. urang bisa hirup rai. kabirahian nya ati. Kantun asihna Yang Agung. keur getihna hanteu sehat. 236. nu sami teu pilih kasih. timana asalna jadi. istri nu meunang Iman. nu ngaran Wadi jeung Madi. kapan tadi Gusti Allah. asal aci seuneu tea. Rakana lajeng ngawangsul. 242. lantaran piwejang engkang. umurna teh hanteu sami. 220. 240. sihoreng bisi manular. hirupna mah tetep pasti. asal naon nu ngajadi. kabagiannana pasti. naon nyatana anu yakin. 233. moal aya anu hurip. ngan wadahna anu teu kuat. jeung lalaki sama timbang. ari Madimah asalna. nya ieu wujud jasmani. hal perkara anu hilang. 209. sanes pangersa Pangeran. bijil kani’matan sami. anu teu dibeda-beda. Tatangkalan moal hirup. nya manina ge teu sehat. ari Widadari tea. Maningkem kaopat deui. matak hirup mah teu robah. Saupami taya banyu. asal tina aci getih. nu kasebat Wadi Madi. 230. tatapi eta munasif. ka anakna peribadi. sami teu aya bedana. sabab eta asal mani. 217. saperti kieu deui. 229. pikeun mapag para istri. Nu ruksakna teh ngan wujud. dipapag ku Widadari. 238. mere hirup kasadaya. pikir sing nepi kaharti. sareng kalangkung gareulis. mungguhing di alam Akhir. kani’matan kagenahan. najan sireum tongo reungit. ulah siga pilih kasih. sagala ge moal jadi. anu ibadah ka Gusti. tangtos ari maot tea. yaktos mah opat siki. masih keneh bingung pikir. jadi kulit awak urang. Ceuk raina langkung nuhun. nyaeta nyawa geus pasti. Rakana enggal ngawangsul. asih ka sadaya sami. hiji kangeunahan baham. anu kurang kuat rai. boga ngeunah jeung teu ngeunah. nya eta badan jasmani. Kurungannana nu pupus. Lamun ruksak eta hirup. tanda taya hirup pasti. nu karasa anu bukti. pang mapagna Widadari.

nu pupus mah majajina. kieu abdi nya kabingung. 261. tanda ku agungna leuwih. 254. saur raka nyatana pangangseu rai. ulah kapambeng miwuruk. naha eta basa opat perkawis. Hakekatna mah berjalan. ceuk raina aduh leres geus kaemut. Rusul mah hanteu wafat. geuning bukti nafas teh tara belewuk. moal enya geus taya utusan Gusti. ceuk raina kuma sabab. 247. nembe terang ayeuna karek kaharti. moal bosen engkang mitutur ka rai. opat rupa hiji basa Maha Agung. mikawelas engkang teh ka diri rai. Nabi Enoh nu kadua. malah-malah Asma Allah ge disebut. 265. matak nyelengit nya ati. make sirah dada suku. leres hanteu pilih kasih. nomer hiji Nabi Adam. sadayana oge natrat. lian ti salira engkang. Nu teu beda sareng urang. bakating raos-raosna. nembe ayeuna kapanggih. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. tina pangambung ge bijil. ku bakat tinggi-tinggina. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. atanapi wungkul basa. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. babarkeun bae sadaya. Mulya bae salawasna. naon bae rupi-rupi. di diri urang pribadi. kang raka bubuhannana. lamun kang rai ninggali. 259. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. eta nu pangluhurna. nyaeta nyatana pangdangu rai. kahartos ari kitu mah. kitu deui tina soca. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. nu katilu Maha Suci. ceuk raina nuhun pisan. 248. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. buru-buru geura putus. nu sarupa saperti wujud kang rai. geuning bukti eta langit nu sakitu. mugi raka ulah bendu. nyatana dibadan urang. luhurna tanpa wangenan. 271. sadayana geus lastari. atawa tembang nu ngunah. Ceuk raina geus kapaham. nyatana pangucap tangtu. mun ngapalkeun bae asma. sihoreng aya nyatana. ulah bosen ngajawab. ceuk raina can kaemut. dulur abdi ngan sahiji. meureun rai osok mendak. nu kasebat Maha Agung. anu gedena sakitu. Namung rai mo kapalang. kapan Rusul mah teu pupus. ku tingal mah geus kaberik. 260. 244. kadatangan lauk hayam. salah bener oge tangtu. nyatana di badan urang mun teu salah. Ceuk raina leres pisan. puguh bae aya buktina mah. bener mulyana teh sidik. 267. Ceuk rakana Insya Allah. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. Widadari tina cepil. ayeuna mah kahareti. pasal eta ku rai teh geus kaharti. Maha Suci anu mana. henteu aya alam dunya oge sepi. Rakana enggal ngajawab. 257. ku engkang terangkeun deui. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. raina teras ngawangsul. matak ngahudang birahi. kantun anu genep Rusul. kaduana Maha Mulya. atawa kueh persetik. moal ngewa sumawonna lamun bendu. Geus tangtu resep kalangkung. Dupi Rusul katiluna. bakating resep ninggali. supados kahartos pisan. istri pameget ge nampi. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. naon kanyataannana. naon bae kaanehan. terus bae nepi ka poe panutup. tah eta hawadistna anu pupus. Ceuk rakana kapan nyata. 251. deudeuieun karasana. 262. 264. pangkatna teh Rohullahi. 249. nu nyebat nyeri dengena. ngadangukeun anu nyuling. Ceuk rakana Maha Mulya. 263. kantun nu kaduana. Sabab mun taya utusan. naha kumaha mulyana. nu kaopat Nabi Musa. boh barang boh rupa istri. 270. pangdenge teh salawasna tara gering. teu hasil mun teu jeung bukti. perkawis Yang Maha Agung. raos ceuk rasana cepil. saluhureun langit ge tangtu katepi. sing nepi kahartina. bilih kabujeng ku wafat. 269. nyeri denge tara aya. dijawab sakuat-kuat. Ganjaran ti Maha Agung. carioskeun hiji-hiji. aya kanyataan dumuk. kalimana Nabi Isa. kitu deui nu kaopat. nya eta kiamat tea. nafas mah tetep beresih. Rakana lajeng ngajawab. ulah ngan babasan wungkul. sumuhun saur kang rai. poma-poma rai ulah rek kaliru. masing tutug ulah aya nya kabingung. Maha TInggi kaopatna. upami ngangseuan minyak. teges Mulya tara kasebut-sebut. malah osok hayang deui. nya eta wujud jasmani. 256. Meureun ni’mat nu kadangu. naha iraha jamanna. tadi aya babasaan. Ayeuna nu katiluna. masih aya nu rek ditaroskeun deui. piraku hanteu kaharti. 258. tapi ayeuna geus pupus. Cacakan teu kahalangan. salamina moal matak jadi ilmu. pangkatna Habibullahi. ngamudarakahkeun ili. Lian ti waktu ayeuna. 255. Pangkur 250. 252. geus taya utusannana. Rakana teras ngajawab. 268. lamun aya muga ku engkang pitutur. rajeun oge nyeri ceuli. nyatana paninggal tangtu. langgeng teu owah teu gingsir. miwejang ka diri abdi. Ceuk rakana tina dangu. teu hasil mun teu harti mah. yaktos ari dengena mah. nafasna dina pangambung. kaluar jerona deui. karaosna raos tangtu. malah- . saur raka naha rai sok ngadangu. sadaya parantos sirna. eta nu pang sucina. naon bae anu seungit. 246. teu robah utusan Gusti. 245. Nyatana Mim He Mim Dal. Kangjeng Nabi kagenepna. nepi ka kiamat pisan. 253. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. atuh saha anu arek mere pitutur. dilisankeun ku pangucap.rakana pan nyata. sanajan tara dikumbah. kedah diterangkeun deui. moal aya tangtu lebur. Anu luyu nu karasa. 266. ku awas tangtu kasusul. Saur rai nuhun pisan. diucapkeun sadayana. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. upami baham kang rai. ayeuna nu kadua. Kaanggseuna raos tangtu.

277. sakalintang hayang terang. pedah Wali sok tatapa. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. tatapi sakali mahi. Eta kaliru pikiran. 296. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. kumpul dina hirupna. tatapana taun-taun. rai teh untung kacida. Raina lajeng ngajawab. tangtu bae tadina mah para Wali. pang bisa nangtung jeung usik. gajah oray nu kalangkung marantih. enya eta Adam Khalifatullahi. sabab leleberannana. 284. Raina mani ngalenggak. cara wali waktu tadi. sabab eta ilmu Wali. nya rasana wujud urang.malah geus kumpul di kang rai. nyaeta dzatna Yang Widi. 287. ari eta nu katilu. bungbang lenglang sadayana. leleberan tina karamatna Wali. mun ditaros anu penting. beresih taya nu kari. tina bakat Wali eta. urang ge kudu tatapa. taya nu disumput salindung. tah eta nyatana Adam. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. kapan ari geus bersih mah. nu bakal sampurna puguh. disidikna para Rasul. kitu hanteu salah deui. geus jadi Islam sajati. ceuk rakna kapan nyata. diterangkeun sajelasna. 280. Kitu rai upamana. urang mah kantun maculna. kitu Allah kawasana. 278. pangangsu hakekatna. sanajanna Gusti Allah. hakekatna nya pangucap kang rai. teu acan Islam satuhu. wajibna mah kedah ngarti. naon atuh hakekatna dina diri. Eusina maung jeung badak. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. lamun hayang kana kasampurnaan diri. sabab moal salah deui. katilu asmana deui. mung aya keneh kabingbang. tina nyaahna kalangkung. taya lian ngan ku rasa. Rakana enggal ngajawab. da ibarat keur ngabedah. asal Adam Hawa pasti. tangtuna tinggal di dunya. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. nuhun pisan ku rai eta katampi. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. nyaah ka umatna Gusti. pikeun nurunkeun manusa. moal saperti kapungkur. mung naon sanyatana. Nya tanahna pikeun urang. angsu ucap pon nyakitu. teangan tarekatna. Raden Muslimat ngajawab. kapan eta hirup ayana geus tangtu. netepkeun heula dzatna. Sihoreng teh ayeuna mah. numawi kedah disusul. Adam eta nyata di badan sakujur. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. jadi bae mung teu acan jadi utami. pira urang mah ngan macul. sabab mohal tarekat dicandak pupus. kudu bae netepkeun heula rai. nuhun engkang Adam parantos kaharti. hana cukup ke pangucap. ku tapa mang taun-taun. tatapana naunan. ukur macul moal sakumaha ripuh. kieu rai mun can terang. enya eta kana sajatining hirup. ngan sakali ngadamelna. teges Khalifatullahu. enggal bae ku raka teras diwangsul. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. ari Isa Rohullohu. 273. taun-taun sangkaannana teh kitu. nyatana teh enya eta wujud. ku jalan tarekat tea. iradatna Gusti anu Maha Agung. 288. kapan geus aya rukunna. 299. enya eta Enoh Habibullahi. iradatna Gusti anu Maha Agung. sarua jeung Wali tadi. ku urang mah moal kaberik kasusul. Jadi kadieuna umat. kana nafsu opat rupi. 283. Pokna teh eta mah ujang. 282. 294. ku Allah nu Maha Agung. 297. 275. 272. bukti sadaya manusa. Dupi eta rasa tea. nu gede kaliwat saking. 276. leuweungna enggeus dibasmi. nu kagenep rusul ngagulung. duh engkang rebu kasuhun. Wali eta nyusulna tarekat jati. Nyatana pangdangu urang. Bakating ku ngabelaan. sasat saadegna wujud. 295. 293. pikeun umat Kangjeng Nabi. hanteu beunang diterangkeun pamali. sabab bisa ma’rifat. geus kapikir ku rai eta Kiyai. matak doraka kasiku. ari eta hakekat Muhammad Rosul. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. 274. sifatna Allah ta’ala. hakekatna para Nabi. 290. hanteu sakumaha bangga. Ceuk raina leres pisan. taya deui kua anjeuna nu dituju. Ari anu kaopatna. nya sajatining Syahadat. jeung sagala tatangkalan. saestu henteu khianat. Nyieun jalma ku jelema. kudu tampa warisan ti Wali-wali. Ceuk rakana bener pisan. Dupi Musa Kalamullah. tapi teu weleh disorang. eta adegan rai. arek maca Syahadat kalimah kali. najan ieu wujud oge nu nganggung. Sabab Wali sadayana. 286. nyieun domba tangtu ku domba deui. umat-umat nu daratang pandeuri. ku aranjeunna can kasusul. Estu saterus terangna. moal bangga cara tadi. asupna teh kana rasa. taya nu dipinding-pinding. buktina teh para Rusul. diestokeun lebet kalbu. nyieun kerud nya ku kerud. 289. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. ilmu wali nu geus sidik ditampi. lain ngan keur salirana. ayeuna nu kaduana. hakekatna Enoh Habibullahu. najan geus jadi Ulama. teh . ilmu Wali eta mah. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. Ibrahim Halillullah. da maca mah Ferduna. sifatna aya diurang. nya awasna panon urang. ceuk rakana mun can harti. neangan jatining hirup. bibit manusa saestu. malah matak jadi murtad. ti handapna sahibas suku deui. 291. bisi kabendon ku Allah. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. tangtu bangga liwat langkung. 279. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. hanteu aya barang anu dibuni-buni. Padahal geus masyhur pisan. Panghulu Rosul sadaya. kaduana netepkeun sifatna kitu. enya eta ma’rifat jatining hirup. 281. nyaeta nyatana hirup. meureun ari hasil mah. wujud ngokop ka kahayang. Ngawalon raden Muslimat. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. bukti kapan fangu sareng tinggali. lamun karek bisa maca bae wungkul. hirup ngokop kana rasa. 285. naon nyatanadi urang. eta mah ilmu Laduni. wawakil Allah ta’ala. Pasal eta Nabi Adam. 298. ari rasa ngokop deui kana wujud. kahiji urang teh kudu. hayang sampurna pribadi. karek dina kaomna. nu masih gumelar dohir. kitu sanyatana rai. dipiwejang ku engkang anu saestu. 292. bakat ku hayang ma’rifat. Ti luhur sahibas sirah.

jeung kaula satemen-temen nyakseni. 305. ka Allah nu sayaktos. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. Saur rai aduh kutan. bet make enggeus nyaksian. papay heula tina dzatna Gusti Allah. 330. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. na iraha rai tepang. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. urang mah teu kudu nyaho. 313. hal Syahna syahadat teh. da tunggal damelna. ayana teh Allah. najan budak paham kitu mah geus boga. ‘alaihi kebatna. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. anu kagenepna. anu genep tea. Kapan kieu ceuk ma’nana. ari sundana mah. tangtu pisan aya anu ngadamelna. 335. Gusti Allah ngan sahiji. jadi batur Idajil teh. pek larapkeun lirik ka badan sapata. Ceuk rakana bener rai eta kitu. lamun tacan ma’arifat anu sajati. aqrob teu antara. Saur raka bener rai eta kitu. perkara Aing mah. Anu sakitu banggana. 334. anu lima sihoreng teh gening kitu. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. ceuk raina tangtu bae. syahna nya percaya. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. tangtu meunang hukum beurat. geus tara antara. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. sugan teh cukup ku rukun. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. 317. eta kitu manah Wali sadayana. kudu nyaho kalawan aenal yakin. da manahna nyaah ka umat sadaya. hayang Islam rugina kaliwat saking. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. Sareng ngutus naon tea. tapi pang percaya. ka Allah ta’ala. Saur raka kieu rai mun can mafhum. 331. ulah bet bolostrong bae. Atuh untung sarebu kali nya untung. tilu taun mah geus pasti. 316. Waqodri wasorihi teh. 320. ulah sok nyingsieunan matak murtad. da dunya mah damelan teh. abdi teu acan patepang. ku Wali sadaya. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. ilmu Wali lain keur ajieun urang. Kapan syahna saksi tea. min habril warid geus eces. satemen-temen kaula. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. nuhun geus kapaham. sinareng Muhammad Nabi. dipaparin pangkat. Masih aya antarana eta kitu. 300. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. waktu maca Syahadat kalimah kalih. 306. ngan lobana manusa sok salah tampa. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. Aing teh reujeung maraneh. 326. yen Kangjeng Muhammad Rasul. ngajakan cilaka. na teu sieun ku hukuman. geura pek lemesan. percaya rai hanteu asa-asa. syahna sing kapendak heula. dikadarkeun bisa mangih. geuning Wali teh sihoreng. keur naon aya dalil teh. Ari dzat teh nyaeta . kapan sidik sundana teh rai kitu. eta dzat nu Maha Suci. sing sidik sarta sing yakin.geuning kitu rukunna. 312. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. 318. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. sing sidik kanu diutus. 310. pedah aya bimi langit sareng eusina. 324. lian ti Allah ta’ala. 314. Naha rai percaya bener saestu. lamun kitu kawas ngaco. 328. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. na kumaha ari saksi. ku tapa mangtaun-taun. kana dzat Gusti Yang Agung. ngabelaan umat kabeh. 332. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. eta teh utusan Allah. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. dina Qur’an geuning dalilna disebat. ari nu kaopat. sing aya rangkepan. damelanna geus tangtu bae. 315. nyarek ulah tulus rek neangannana. 311. 303. yen tacan kapendak. kaayaannana wujud teh. 322. toh pati jiwa raga. bet siga-sigana. ayana Gusti Allah teh. sumawon kanu ngutusna. raina lajeng ngawangsul. kakara syah pang macana urang tangtu. sumawon kana sifatna. Ana kitu eta omongan teh racun. sigana manusa nyieun sangrayan. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. samangsana aya. 302. Warusulihi carios. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. saluareun langit ieu nu katinggal. leleberan ilmu Wali nu baheula. hiji Amantubillah teh. nu kadua Wamalaikatihi tea. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. nampa leleberanna ge. Lamun paham cara tadi bae tangtu. Kapan ngaku geus nyaksian. numawi wajib kapendak. ayana teh Allah. lamun kitu saksi palsu. tacan katepi ku dewek. Wali teh maksadna. jadi mun ayeuna urang. 333. 307. 304. 323. nya paingan dibarerikna ku Wali. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. pangkat Wali-wali kabeh. ari diboker eusina. ceuk rakana atuh gagal. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. 336. 309. Saur raka naha rai ngan sakitu. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. pangasihna Allah. geus taya antarana teh. panngna abdi percaya teh. 327. sundana teh Syahadat kalimah kalih. 329. Saur raka ayana dimana atuh. percaya kana naon. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. diluhur langit tujuh teh. teu aya kebatna. ngajawab raina. nyarek diteangan. Anu kadua kalimah. 321. Minallohi ta’ala eta disebat. aya deui rai nu teu kapaham. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. Kumaha netepkeunnana. mawa sasar kanu bodo. Pucung 308. ku Syahadat ge sahiji. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. saur rai percaya kana ayana. 325. Matak naon mun balaka bae atuh. 337. eta pangakuan rai. Amantubillah eta teh. 301. mangga engkang rai paparinan terang. Anu katilu Wakutubihi disebut. kaula nekadkeun kitu. asup ka Naraka. sareng wujud manusa teh. 319. ngalakonan rukun Islam.

369. rukun Iman tea. leres mun kitu mah. Malaikat taya gawe. eusina teu dipalire. mangga geura dadar. anu ngaran Jibril. keur sare ge manjangan bulu mah teras. 374. ngajina can tamat. teu ical di badan. umumna jelema ngan saukur maca bae. 371. Ceuk rakana coba heula rai atuh. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. ceuk pangandika Hadist teh. waktu keur sakarat. kitu eta sundana teh. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. 380. 365. bisa soteh aya. 361. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. 377. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. kana tulis Qur’an bae. lamun geus kitu mah. Jadi eta tutulisan nu dihukum. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. kitab eta nu purah mere kabar. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. sidik pisan usik the teu warna rupa. 356. kudu ngajinis ngaji teh. ka Malaikat Allah teh. karek sare geus teu aya alam dunya teh. najan usik bulu oge. sumawonna mun ku enyom. anu kasebat tadi teh. na kumaha atuh sangkan percayana. kapan tadi utusan Allah ta’ala. 355. mun kitu teu salah. Den Muslimat mesem bari kaisinan. dalil naon nu bisa teh. tina maling atawa tina maehan. ku hirup Allah geus tangtos. ceuk raina kahartos ari kitu mah. hanteu jirim saperti wujud manusa. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. Wamalikatihi teh. Ijrail nya ngaranna teh. para Malaikat. tambah isin siang wengi babarengan. 364. ngan sakitu teu aya rangkepannana. 373. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. 346. Mikail tea. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. pake kumagungan. enya eta utusannana Pangeran. ka Malaikat Allah. bakal ka sawaregana teh. 366. 347. 354. nu tara dihaja teh. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. kumaha upama. nu kahiji nyaeta Amantubillah. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. 381. 362. dihukum lantaranna teh. sareng manah engkang. Teu awewe sumawon pameget kitu. Wakutubihi eta teh. saha nu rek nyebat. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. 343. utusan Gusti Yang Manon. 352. hanteu warna rupa. 342. ka hirupna wuud dewek. urang bisa sabar bae. boh beungharna boh miskinna sing narima. perkara malaikat teh. 345. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. nyaeta Wamalaikatihi. kaliputannana. nu tadi mah salah ku abdi karasa. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. Sategesna kaula percaya estu. ngapalkeun basana. mun kitu rukun Iman teh. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. sangkan tereh Iman. anu kaopatna. nyatana usik sakabeh. 339. geus hanteu miwarang. 351. 350. 338. Kantun eta nu nomer dua rukun. nu lumbrah disebat. 360. Geura kakat kotektak badan sakujur. 341. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. ngaji kawas budak. 372. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. 370. 379. papay heulaanan. jadi malaikat. 363. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. aya dua pasal. sadaya pada mangartos. cahayana Gusti Yang Manon. ka hirup sorangan. 358. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. kahartos kacida. da katungkul maca bae. kuma tadi ngandelna teh. Tah nyaeta nyatana Malaikat. kana tutulisan dewek. 340. kuma sangkan Iman. nya mandorna Malaikat nu opat. eta bener tutulisan ti Pangeran. meureun ku rai karaos. 348. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. kapan tadi ceuk engkang ge. 367. nu manjangan kabeh oge Malaikat. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. Cek rakana lamun paham rai kitu. usik angseu tea. kulantaran ayana teh. Sareng tara barang dahar siang dalu. ari cahya nya eta hirup manusa. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. sundana cahaya. ka Nabi Muhammad. 353.Nurullah kitu. ati abdi hoyong enggalenggal terang. enya eta mandorna teh. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. hurip nu miwarang. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. teu lalaki teu awewe. 359. tara sasarean. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. Nu katilu Isrofil nu kasebut. anu geus kapaham. teu aya Malaikat teh. yen aya Malikat teh. pasal rukun Iman. tapi naon dalil nu jadi Iman. . Kantun eta rukun Iman nu katilu. Cauk raina leres engkang eta kitu. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. aya hirup dina wujudna manusa. usik ati sumawon usikna jasad. 344. ngandel tulis Qur’an. teu beunang ku tekad. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. 357. tapi kudu dirangkep teh. 378. Mangga engkang abdi neda piwuruk. beurang peuting ge digawe. tadi percayana. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. urang ninggang meunang berok. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. tina nafsu dewek. kudu ngandel urang. mangsa hirup pertanda ayana Allah. Mangga engkang anu tadi geura tutur. meureun ayeuna mah. 375. Saur raka naha atuh ngaji kitu. Ari Allah nya eta sifatna hirup. aya patri moal arek paburantak. kana eta tutulisan wujud urang. 376. ceuk rakana rai percaya kumaha. Sundana teh kaula percaya estu. ayana alam dunya teh. Tutulisan wujus urang nu saestu. Usik baham usik tinggal usik dangu. ayeuna karasa. 349. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. gancanggancang bisi kaburu wafat. kana eta kitabna Allah ta’ala. Malaikat teh keur pere. lamun ngaji ulah ical ti salira. mun ninggang cilaka. tulisan ti setan. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. 368. tatapi Malaikat teh. pang akrobna jeung wujud teh. Susah temen lamun kaburu ku pupus.

387. nafsu goreng kudu cegah. diambung heula ku rai. memeh ditawar teh tangtu. boh seungit boh bau. Rusul eta tara bohong cidra. kieu percayana tadi. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. kiamatna diri urang. Nu baheula para Nabi-nabi. lamun kabeh ngari rukun Iman. kana ieu rasa wujud urang. 397. Saur rai kantun hiji deui. raina lajeng ngawangsul. 393. enya eta nekanan kiamat shagir. kitu oge eta hanteu salah. atawa sora gamelan. Kitu deui mun rasa tinggali. raina ngawangsul. 390. teu dirasakeun eusina. ngajujur bae nafsuna. di warung atawa toko. meureun suhud ibadah. kudu lirik kana jagat pribadi. piraku Gusti Allah. rukun anu tilu teh. apal basana mah tangtu. sihoreng Gusti Yang Widi. rukun Iman anu kagenepna. di dunyana moal keuna hukum bui. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. Den Muslimat ka raka ngalahir. rukun Islam Rukun Iman. tangtuna aya pamilih. Bakal asup ka Naraka api. jadi rukun nu kalima. tadi ge Rusul mah geus kawarti. ceuk rasa dangu geus tangtos. yen jalma nu kitu. teges kudu ngandelna. nyaeta Warusulihi. sabab nya seungit ieu nu dipilari. bakal ruksak alam dunya. enya eta nekanan poe nu akhir. saparantosna kamanah. sarta eusina kahartos. Ceuk raina leres kahareti. tuluy ucapna ngabohong. ngimankeun nu kagenepna. kumaha atuh eta. leres pisan ayeuna kapaham. tapi kusabab geus pupus. nya eta kiamat tea. nekanan poe akhir teh. nafsu anu awon tea. kitu diimankeunnana teh. Kitu deui lamun dina cepil. Den Muslimat ka raka ngalahir. kantun nu kalimana. buruburu nyiar ilmu. 398. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. dikadarkeun jasa ngarti. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. angseu ge pon kitu deui. rakana enggal ngajawab. laku nu goreng dijaga. terus nanyakeun hargana. gorengna mah ti Idajil tea. tetep ngaku caang tangtu. majajina mah sayaktos. Saur raka pek heula ku rai. biasana ngan ukur dibaca. ulang ngan apalna wungkul. bieu the sora guludug. kapan parantos didadar. anu langgeng teu aya watesna. 401. nyieun goreng kitu. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. nyaeta bakal pupus. bade meuli hiji rupa minyak. namung ngan eta mah jauh. teu ibadah hanteu ngelmu. anu jadi utusan hirup pribadi. geus percaya bakalna teh. kana untung ala tea. Rukun Iman mun kieu diaji.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. 384. kantun urang percayana. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. Saur raka bener bae rai. 400. supaya enggal katepi. rakana ngawangsul. 396. Urang kudu percaya sing tigin. sadayana pada nyaho. jadi rai teh ayeuna. ieu wujud bakalna nekanan pasti. lamun lamun baham dahar uyah. nuhun sarebu nuhun. saupami ngangsu minyak. pasal Warusulihi teh. kumaha teu percayana. yen kitu ngimankeunnana. 389. 383. 395. rasa baham rasa ambung. 391. ngama’naan rukun. tara sok pahili deui. kapan tadi diluhur ku engkang rai. ceuk rakana et age teu lepat. Nagara ge tangtu aman pasti. imanna henteu dipikir. teu ngabakti ka Yang Widi. moal nyebat bedug. Wal yaomil akhiri tea. najan anak incu. ka para Nabi sadaya. kawasna moal kasorang. pek geura rasakeun rai. saenyana kitu. ngeng ngadangu sowarana gelap. sabab eta rukun Iman. duh engkang sumuhun pisan. saur rai teh eh sumuhun. urang sing tetep percaya. ari tadi ku pahaman jisim abdi. Ceuk rakana bener kitu rai. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. torojolna enya eta tina biwir. kasaksi ku Rusul. sakarat mah . dirasakeun nu saestu. malik kana wujud. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. tina margi hayang harga murah. carioskeun paham rai heula. mahal teuing ah embung. rasa tinggal rasa denge. nepi kan ma’rifatna. timana torojolna. tapi rai can kaharti. 394. cicingna di Naraka teh. saur raka kieu mun hanteu tinggali. Tetep Allah ngan midamel suci. kana laku anu awon. kumargi kitu sundana. 399. manus amah jongjong iman kana duit. Ceuk nu dagang hargana saringgit. eta rukun Iman diajina. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. rai parantos mangarti. pamagerna nafsu. moal ngajujur nafsu. mangsa-mangsa jalma keur didunya. eta nu kudu dipikir. nu goring moal disorang. jadi kieu tekad urang. basana dipake cuih. tangtu ku rai karasa. jeung meunang siksaan kubur. pangucap manusa tea. atuh saha nu sok bohong. 392. sadayana geus lastari. Nya mukaha mun imanna jalmi. eta kitu piraku hanteu kaharti. kiamatna jagat kabir. 385. 388. minyakna ge da teu seungit. 386. moal enya nyebut lada. kumaha ngimankeunnana teh. kana hekekatna badan. Geuning sidik upami rai. yen ieu nu dimaksud. rukun nu disebut. upami ninggal sifat caang. tara pahili ambeuna. nu bohong mah manusa. untung ala jeung becik teh. geus kaharti ku rai kapaham. weleh bae teu kapikir. kantun anu kaopat rukun. tetep bae tara cidra. eta akalna manusa. Kudu pikir ieu jagat shagir. tangtu bae gede kasieunna. urang teh kudu percaya. naming sakitu rai mah. pang ngyakeun rukun Iman. rai teh percaya pisan. dina engkena geus hilang. jasad urang bakal nu tiheula. jadi ngaler ngdul.Dangdanggula 382. 402. nya ieu nu diteangan. ka utusan kitu. Sategesna geus percaya tigin. kana rasa wujud. dina hal ngimankeunnana. kang rai teh masih ewuh. ka utusan Gusti Allah. papasten ti Yang agung. hirupna euweuh kadaek. sieun kaburu ku wafat. tara sok bohong jeung cidra. moal nyebat ninggal poek. yen dunya teh tangtu. ka Gusti Yang Agung. tadi ge geus dicarios.

kudu Lillahi ta’ala. ulah boga patekadan. sua Sadrah kitu. ceuk rakana mun can hartos. jual meuli jeung nu Maha Suci. den Muslimat sareng raka. tumerapna eta rai. anu beres sahiji-hijina. ka Allah nu Maha Agung. puji kabeh waktu eta. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. beunghar ku kani’matan. aya pikeun hajatna teh. Ulah nganken puji urang rai. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. 409. rai mah tacan mangartos. Den Muslimat lajeng naros deui. 412. Ulah kieu pangna daek rai. kudu ikhlas beresih nya manah. sageuy hanteu ati-ati. manusa mah kapan rai. piraku teu bageurna teh. ieu teh badan jasmani. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. Sundana teh kapan eta dalil. kitu ibadah ka Allah. sieun jatoh kana untung ala tadi. hayang diganjar engke teh. sujud teh geus tangtu. wajib mah ka Gusti Allah. jeung matak suhud ibadah. kantun eta amal Sadrah tea. bada netepan Lohor. hanteu daya teu upaya. Mugi rai paparin mangarti. sundana Sholeh kitu. tangtos eling siang wengi. keur Jariyah ka Yang Manon. di tungtungan aya dalil nu kauni. aya keneh nya kapanasaran. Nu katilu amal Sholeh rai. 407. 404. hartina teh untung ku siksaan badis. Sabab dina Sembahiyang rai. tumerapna dina waktu lima misti. sieun meunang hukum. suhud neangan elmu. nya bagian nu tilu perkara. saban tuang waktu Dzuhur. teras duaan taruang. meureun ku rai karasa. aya opat perekawis. bakal manjing Sawarega. tilu amal Sholeh. 415. kana eta harti rukun Iman. pasal amal can kahartos. pedah urang geus Sembahiyang. lahiji amal Jariyah. sabab parantos waktuna. kudu beresih pisan ati. ferdu pikeun ka manusa. urang kusu percayana. dipaparin Sawarega. pasal amal teh geus tangtu. Ka rakana nyaur deui. tapi engke kapayunna. beunghar ku ka teungeunahan. dua Sadrah. ulah rek aya kahoyong. dina waktu Sembahiyang. ari eta Kasdu tea. da tadi ge puji teh nu Allah. kapan enggeus sidik jentre. 417. 406. tapi digawe sing suhud. teu aya hargana deui. 408. bada tuang den Muslimat. engke dimana geus wafat. kayakinan dina diri tuang rai. Den Muslimat nyaur semu manis. dimana tumerapna teh. kapan dina Ushallina. bagian geus tangtu. naha rai kawas gundam . ieu alam pangbuangan. bakti kanu Agung. yen ieu teh wujud urang. malah alam dunya . Saupami jalma geus mangarti. Kasdu ngaranna teh. pandang kana buruhan. kapan keur kieu mah wungkul. dina keur maca kalimah. naha ieu alam dunya. keur nangtung ngajadi huruf. huruf Lam akhir nyatana. Henteu beunang manusa sulaya deui. Sabalikna sing percaya ati. amal ibadahna daek. dunya sarawuh Akherat. nu katilu nu ngaran Ta’yin. jadi tilu kali nyorang. aci seuneu aci tanah. ayeuna mah mangga engkang.puguh deui. 411. amal Sholeh katiluna. jadi urang kudu. tah eta nu opat amal. kieu amal ka Yang Widi. diburuhan ku Yang Agung. nya kitu ngimankeunna teh. aya dua perkawis. Jariyahna nafsu. ngajaga kana lakuna. eta ulah kitu. udar ider dibelaan ruksak diri. nu kumaha amal ka Pengeran. ku engkang anu sakitu. Saur rai duh engkang kaharti. kumaula wungkul. sabab geus aya pokona. heula dunya heula jalma. Sakumaha unggel Hadist misti. Rakana gumujeng manis. nu didamel asalna. eta jalama bakal meunang untung becik. rakana lajeng ngawangsul. 405. meureun rai ge uninga. ngalakonan waktu anu lima. aduh engkang nuhun keti laksa. 418. untung ala nya ngaranna. boga barang anu cukup. kieu engkang saleresna. huruf Alif eta sidik. tarekat sareng ma’rifat. ulah ngaku-ngaku. Anu matak masing suhud rai. Kangjeng Nabi Yullah Adam. bagian panggawe badan. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. taya pisan kangunahan. ruku huruf Lam awal. ari nu feredu. dilakonan lamun urang kuat. sidik pisan lafad Allah. nyaeta panggawe lisan. sareatna hakekatna deui. 420. 403. rai bade naroskeun teh. ngaula kana kahayang. rakana enggal ngawangsul. enya eta pagawean manah. mana nu heula dumuk. kaduana nu ngaran Ta’rud. 422. naha rai masik helok. amal wajib kitu. pasal eta rukun Iman tea. beresih taya pamandang. Saur rai Jariyah kaharti. 410. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. nya sadrahkeun deui bae. sareng ngaran manusa. sabab wajib kasebatna. ngalakonan eta waktu lima. ayeuna mah jadi ilmu. sareng ieu alam dunya. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. Aci cai aci angin. kudu nurut kersana Pangeran. Kocapkeun enjingana deui. 413. ati the sing lulus. liren bae atuh. rai dipaparin mangartos. jeung ati sing bersih. Mung ayeuna bade naros deui. lungguh eta huruf He teu salah deui. kahiji amal Jariyah. dina keur waktu Sembahiyang. pagawean ati yaktos. enya eta sakumaha unggel Hadist. kabeh geus kasusul. 421. 416. ku kersana Maha Agung. 414. sarta kudu ikhlas ati. aya ferdu jeung wajibna. percaya bakal kituna. wujud teh eukeur dianggo. make Lillahi ta’ala. nu matak disebut. meureun tanda heula dunya. sabab sieun geus tangtu. Asmarandana 419. pasal ngudag kadunyaan. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. muga engkang kersa jawab. dupi amal kaduana. reh geuning amal teh kitu.

batu bodas ti Sawarga. mun sirah lebah kidul. ti Gusti Allah ta’ala. larangan Gusti di ala. tara langkung tara kirang. mangga terangkeun ku engkang. ngan tilu bulan lilana. batu dipuragkeunnana. geus tangtu ngariutna. Kangjeng Nabiyullah Adam. 451. Terus dibijilkeun deui. urat wangkeng kulit merat. 426. nuturkeun indung sampean. malah bukrina ayeuna. eta ge meunang bebendon. ngaran kayu candana. geus jauh ti tanah Jidah. tangtos pisan moal lepat. eta ge kai sawarga. Mana ngarana ge dohir. Sabab buntut oray tadi. Aduh Gusti tobat teuing. upama jalma geus kolot. nya didamel bengker dunya. sasat didamel pademen. perekawis jagat gede. Lamun geus ngariut pikir. najan leumpang deudeukeutan. emutan rai ge kitu. Tegesna kala teh rai. tacan aya tatangkalan. 441. geleser pindah ka kulon. didamel pamageuh dunya. sabab bengkerna ngariut. dikokopan ku sungutna. pedekna kenging bebendon. ti Sawarega dibuburak. buntut asup kana sungut. gunung Surandil ngaranna. eta enggeus kalumbrahan. keu kekemben teu raksukan. dibijilkeun ti Sawarga. kusabab eta oray teh. jaba ti Adam jeung Hawa. nuturkeun indung sampean. cape balas utrakatrok. eta sanyatana ula. sarta riged pangbuangan. ku Hawa bari meresan. aya ngaran kala. sarta teu patok cicingna. jisim abdi ngan sorangan. sarta awakna oray. ari muragna Hawa. di buang ka alam dunya. dingaranan Hajar Aswad. panuhunna eta batu. mener ka tanah Hindustan. lantaran dianggo diuk. ti urut ka urutna. beurang peuting usrak-asruk. keueung taya papadana. barang ayeuna di dunya. Tina nangis siang wengi. muragna ka leuweung ganggong. dohir teh nyata pabuen. 431. 430. 438. sataranjang teu disarung. anu murag ka Hindustan. dunya disebatkeun kotor. geuning ari enggeus sepuh. sabab pake eureun Hawa. 437. ayeuna nu kacarios. 423. atanapi jatingarang. kitu kersana Pangeran. nyatana pikiran urang. ngariutkeun alam dunya. aya deui hiji tangkal. ragana tangtu meotan. upami geus tilu bulan. panutan dimana lenggah. ngariut sagala rupa. ngala titipan Yang Agung. meh merem socana Hawa. mana kiwari kamasyhur. lamun geus kolot umurna. geuning Hadist leuwih bentes. riut tinggal riut denge. ninggang kana leuweung gede. alam pangriged-rigedna. 446. Hawa nangis jerat jerit. beulah kulon cicingna. panasna ngabebetrak. tetela meotannana. sarta barina sasambat. Rakana ngawalon deui. 429. 453. dosana ngabuskeun setan. Raina ngawalon manis. hiji sato oray naga. nangis ngenes manah ngungun. eta ge meunang bebendu. angger bae tilu bulan. ka Jidah pinggir laut. kitu riwayat Hadist teh. Siti Hawa utrak-atrok. masih ngeplak tegal keneh. neneda ka Gusti Allah. nya ka leuweung alam dunya. jadi pamageuh jagat. nu ngagoda Adam Hawa. tina emut ka . hideung teh eta siksaan. tambah sepuh tambah lembut. lamina deui sakitu. dina palebah-lebahna. ingkah ti Sawargana teh. tangtu pisan ngariutna. dina saban-saban taun. hanteu salah ceuk sakaol. Jagat kabir jagat shagir. 450. ngenes peurih salawasna. nalangsa sampe les-lesan. Sirahna teu patok cicing. 452. nangisna mani ngagukguk. oray sanggeusna ditundung. tina heubeul-heubeulna. nu dibendon ku Yang Agung. ngabudeur ngabengker dunya. Hajar aswan hanteu bodas. salawasna kitu bae. 442. Ku kersana Maha Suci. sirah pipindahannana. aya deui hiji tangkal. dianggo cawet ku Hawa. Ceuk rakana aya deui. jadi hideung rupana teh. di tundung ku Maha Agung. Tanaga oge meh leungit. 449. lajeng pindah ka wetan. bukti geuning osok ngarahuh. Eta ge dibuang deui. nu’mat bae salawasna. kapan pikir oge kitu.dumuk. beda jeung keur ngora keneh. les-lesan nangisna Hawa. Raina ngawalon deui. nu disebut kala gede. 445. Nya tilu bulan sakali. Tur taya batur sahiji. nyuhunkeun siksaan dunya. Adam muragna ka bumi. tinimbang abdi kieu mah. abdi pundut nyawa bae. muragna ka tanah Mekah. sasatna adam dibuang. taya pisan kasusahan. oray tukang jaga lawang. 428. 444. kusabab boga dosa. Dibanding jeung jagat shagir. Nya meunang bebendon deui. Naha mana Ikhlas teuing. kieu lamun tacan terang. Namung jadi salin rupi. ninggal laut ngeplak hejo. 427. 448. ti Gusti nu Maha Mulya. nya tilu bulan lamina. anu ngaran kayu garu. 443. 447. Dipaksa teu meunang ngancik. geus sidik meotannana. Ngan wungkul bae prihatin. anu tetela nyata. Sirahna teh ngeser deui. 433. beuki lila beuki jero. henteu aya keur ngiuhan. lantaran eta kulitna. kawasna mah alam dunya. aduh Gusti hamba tulung. ku rai tacan kaemut. Tunda Hawa keur prihatin. siang wengi ni’mat wungkul. ku Siti Hawa dianggo. 425. geus satahun tepung gelang. eta ge tuluy ditundung. dianggo pipinding orat. najan didamel pademen. ku Gusti Allah ta’ala. ngariut nya rarasaan. ucap rawuh ambekan. 440. sora peura soca cindul. 432. hartina dohir doraka. sirahna teu patok tempat. Saparantos tilu sasih. nu sakitu jauhna. di mekah teh aya batu. 439. eta engkang leres pisan. sareng tegal ngentak-ngentak. Gusti Adam teh dimana. geus taun-taun lawasna. 436. kang rai kalintang heran. tumurunna ka dunya. sartana tanaga rosa. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. margi tacan aya jalma. sabab batu panuhunna. 424. Kawasana Yang Sajati. da moal aya bedana. naha naon margina. sirahna teh teras pindah. urat kendor kulit goplak. ngan tilu bulan teu langkung. emut waktu di Sawarga. Kangjeng Nabi Yullah Adam. enya jagat wujud urang. oray awakna mondokan. 435. malah aya sajabana. Anu matak salin rupi. 434. taya papadana raos. neangan Adam panutan.

Sareng nyanghareupan deui. ngahampura dosa hamba. kabir mah nya alam dohir. cicing dina ngeunah terus. mugi Gusti ngahampura. mulih kana kasucian. Minal khosirin kebatna. 480. saha bae anu ngunah. beunghar barang beunghar susah. Sangkaannana nu miskin. 482. Jagat shagir Jagat kabir. kabeh jadi kasusahan. Jeung aya lajengna deui. anu matak ieu dunya. Jagat shagir wujud urang. kieu saurna malak teh. hanteu aya kakurangan. sieun engke dina wafat. jadina sanggeus ka Arfah. 459. dihampura ku Yang Manon. 456. Raina deui ngawangsul. eusina eta geus pasti. eta sasakala amprok. anu ngumbara didunya. mun miskin taya kagaduh. Teu weleh-weleh dibanding. beurang peuting hanteu pegat. anu mawi dunya dumuk. 471. 481. moal aya nu merdika. kasauran engkang tadi. akang wani taroh bae. di Mekah teh aya Arfah. dawuhannana Yang Agung. sanajan di Raja pisan. nu betah dipangbuangan. bilih teu acan kamanah. haying dahar haying nginum. najan anu jadi Ratu. saratus taun lamina. geura bandungan ku rai. 475. nyaeta kiamat tangtos. Saur rai kahareti. sanajan diempuk-empuk. Jadi tetep bae ngancik. nya ieu alam dunya teh. Nu miskin mah geuning yakin. naon rai nya kasusah. disebatkeun pangbuangan. tah kusabab kitu engkang. tah eta kang rai kitu. 465. Landratan Allah ta’ala. 476. kumaha ari nu cukup. tacan jadi Haji kitu. 454. Geuning nepi ka kiwari. balik deui ka dunya. Nu matak ayeuna rai. munggah Haji geus kapaham. jasmani rohani oge. samemeh ka dunya turun. bisa kitu sare tibra. duh engkang percaya pisan. kana poe akhir tea. 457. Barang maosna geus nepi. cukup pikeun meuli beas. Numatak mungguhing jalmi. cicing di panjara Allah. Aya beurang peuting tangtu. samemeh kiamat dunya. mugi Gusti Maha Agung. sareng Babu Hawa tepung. jagat aya dua rupa. boro-boro pangkat urang. shagir sareng Jagat kabir. Sabab kitu asal tadi. sabab salah pangbalikan. teu lepot ti kasusahan. yen bakal kitu jadina. eta Hadist moal lepat. 466. bandingkeun jeung memeh gelar. padahal sarua bae. abdi nyanggakeun duduka. marakayangan usrak-asruk. Kitu sareatna Haji. pangkat menak pangkat cacah. lamina teh ngaos Ayat. wungkul ku dahareun bae. emut-emut geus isukna. kanu beunghar nyebat ngeunah. naha nyai hirup keneh. sangkan ulah tutuluyan. urang ge eukeur dibuang. tibra sasareanna ge. 460. tetep dina pangbuangan. 461. nu pada gelar didunya. duh nyai aya dimana. bakating ku sare ngeunah. kitu unggeling carios. upama can ka arfah. duh Gusti anu kawasa. lajengna teh anfussana. akang paur liwat saking. pang Nabi Adam ka dunya. amprokna di Gunung Arfah. Kaayaannana kitu. ku sadaya ge karaos. Kinanti 479. tapi ceuk Ahli hakekat. ayeuna neda piwangsit. kitu ceuk hiji hikayat. Teu pisah tina prihatin. najan geus ka Madinah. cicing di Naraka bae. urang jadi buangan. Tah kitu eta kang rai. meureun ku rai karasa. 473. pangbuangan hanteu geseh. 483. dina rasa kasusahan. ayeuna muga diwejang. ceuk rakana bener pisan. dawuhan para Aulia. 463. 455. lajeng bae Nabi Adam. persasat dibuang bae. Tina sabab eta yakin. 458. ka rakana bari ta’dim. neda hampura Yang Manon. 468. estu sidik Lahaola. ganti-ganti kasusahan. enggoning eukeur diberok. da aya di alam dunya dumuk. Adam maca eta ayat. sareatna hakekatna ge. 469. Duh Gusti Robbul ’alamin. disebatkeun pangbuangan. 464. Ayeuna gaduh piunjuk. Nurutkeun saur Jabrail. 474. teu rasa-rasa acan. yen nguping carios Hadist. 478. di diri urang ge bukti. boh nu miskin boh nu beunghar. Hadist moal salah deui. 470.geureuhna. da sasat di jero berok. anu munggah Haji kabeh. pasal tadi ceuk engkang. Aduh-aduh Hawa Siti. ka asal purwa wiwitan. sadayana kalepatan. dalil dawuhan Allah. geus cumpon ge keur isuk. geus tangtu pisan dihukum. atuh meureun najan urang. wajib urang kudu tobat. kawit ge teu naon-naon. Balik kasalna tadi. 462. nu miskin oge sarua. lamina saratus taun. kumaha isuk nya dahar. ngan sarupa kasusahna. kieu bisi teu uninga. bongan aya di dunya. moal pisah ti kasusah. saparantos dihampura. moal ucul ti kabingung. hijikeun ulah rek renggang. teu aya pisan kaboga. di hampura ku Yang Agung. manusa tungtungna pasti. Ceuk rakana bener kitu. eta kitu hartina. kumaha pangna teu beda. Mana dongkap ka kiwari. 477. supaya bisa purkatut. Adam sareng Babu Hawa. tina loba kahayangna. sumawonna boga wujud. Wa in-lam taghfirlana. dilepas tina hukuman. keur anak pamajikan. miskin deui kasusahna. Da bubuhan keur dibui. aya . ieu alam dunya dumuk. Robbana dlollamna kitu. munatak saha jalmana. Geus suka bungah nya ati. teu ditampi ku Yang Manon. sarta teu peugat-peugat. 467. ngan ukur pasangka-sangka. teu beda geus tangtu sami. ieu dina alam dunya. Malak Jabrail mepeling. Adam keur sasambat kitu. meureun ku rai karasa. teu kungsi lami Adam. ka Jeng Nabiyullah Adam. dzunu banna ulah geseh. sing amprok ulah papisah. kudu tobat ieu baca. beurang peuting hanteu petot. anu jararah ka Mekah. terasna Lana qunnana. jol Jabrail Malaikat. geus hanteu aya pikiran. atawana enggeus wafat. 472. sacarios Hadist tea.

. naon nyatana nu bukti. 513. sarupaning tatangkalan. cukup hanteu kurang leuwih. ku engkang teu dipilahir. hawa panas hawa tiis. sareng aya deui hawa. hartina windu teh rai. kari-kari caang batin. nyatana di diri rai. tilu puluh poe pasti. aya tilu puluh peuting. Sageuy taya nu ngawengku. ugelna panangan bukri. 497. mangga bilang ugel tangan. 507. taya bedana sautik. kalima rasana pasti. kantun bulan can kaharti. Caang bunya eta kitu. 500. Amarah Lowamah kitu. 495. tapi eta mah kang rai. enya ieu Jagat shagir. Ku panon kapala kitu. Kapan di dunya ge puguh. tah geuning jejeg geus lima. betah teh ku caang bukti. 514. atuh kumaha rek ngeunah. Sawiah katilu rai. eta taunt eh kang rai. aduh naha leres teuing. tilu puluh beurang deui. dua tinggalina soca. naon nyatana nu yakin. 509. lajeng raina ngalahir. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. 503. pek geura taroskeun deui. eta naon sanyatana. Saur raka pasal taun. Kaopat pangangseu irung. mangga ku raka pilahir. naon nyatana di diri. geuning geus genep jumlahna. kaopatna Mutmainah. Ka raka lajeng ngawangsul. 501. sawindu eta ngaranna. geura mangga bae etang. katilu pangucap pasti. di Akherat poek pasti. mana ari dawuh lima. Panonpoe nu kahiji. Ceuk raina aduh-aduh. teu beunang katinggali. jeung opat diluhur tadi. poek mongkleng buta rata. 508. 491. Raina lajeng ngawangsul. dina ieu alam dohir. antarana ugel tangan. saur raka pasal dawuh. aya bulan dua belas. bener dua belas siki. Sami bae tilu puluh. 518. mun teu panggih di dunyana. keur ninggali Johar pirid. lain tempat keur ibadah. saajegna diri urang. 499. nu yakin dijero diri. aya tilu sabeulahna. rai nuhun laksa keti. ku ayana Bentang Bulan. nyatana beurang jeung peuting. Di alam dunya teh dumuk. Geus taya tanyaeun kitu. 504. 492. dua bitis dua pingping. tumerapna dina diri. panggahota diri urang. geus kumpul di Jagat shagir. 515. kantun Srangenge jeung Bulan. engkang sampe bebeakan. aya deui genep pasti. ceuk rakana eta rai. cahya anu lemes tea. jeung jadi sagala lampah. urang naretepan magrib. nyatana hawa nu opat. Saur raina sumuhun. nu dua sabaraha hiji. kanyataan dina badan. ayeuna mah rai harti. da mun taya Matahari. di badan urang sapata. kantun dina jero bulan. 493. moal aya hasil dunya. 489. miwejang ka rai. eta moal salah deui. 485. Pek ku raina diitung. Geus asup hakekat kitu. dawuh lima nu sidik. tapina wajib kapanggih. samangsa teu jalan eta. kieu rai mun can harti. teu beunang dijirim-jirim. sare babandingan peuting. ceuk rakana hirup urang. kitu deui badan urang. nu dina dua panangan. Nyata dua liang irung. engke urang teh dibatin. upami rai tacan harti. 488. naon deui nya kabingbang. 505. sampean bagian peuting. ramo suku kitu deui. rai ku hayang kaharti. pasal bulan eta rai. ganjaran pon kitu deui. kaayaan alam dunya. ku rai tacan kapikir. nya nuhun Alhamdulillah. sarta langgeng henteu gingsir. raina enggal ngajawab. Tah eta geuning geus dumuk. kantun poe tujuh tea. 496. naon nyatana di diri. poek mah atuh Naraka. naon nyatana di urang. nyatana di badan urang. tapi aya nu kaliwat. geuning karek genep siki. aya Srangenge pasti. 516. kapan kitu sidik pisan. Panonpoe wujud urang. nu ngahirupkeun jasmani. ngan pikeun nampa siksaan. hirupna teh Jagat kabir. engke dina alam batin. jadi opat jumblahna. aduh naha cocog teuing. Nganyatakeun sifat hirup. saur raka kapan bukti. Bulan Panonpoe dohir. dibuktikeun dina badan. Ku rai prantos kamafhum. 494. Raina lajeng ngawangsul. 502. pagawean jalmi-jalmi. anu dua belas tea. peupeuteuyan dua siki. jadi dua tangan pasti. kudu ku awasna ati. sidik geuning enggeus bukti. dua soca dua cepil. hanteu kenging ditinggali. 506. kitu deui aya Bulan. Dina sabulan teh tangtu. jumblah aya opat siki. 486. prantos kacatet ku ati. Saur raina sumuhun. bet nyata kabeh di diri. jeung dua tangan geus nyata. Cuk rakana mun can weruh. nu dalapan eta rai. nafsu urang eta pasti. sabab eta mah geus ghaib. da geus lain tempat ngilmi. Ceuk raina geus kaemut. margi ayeuna geus burit. karaos pisan ku rai. Dihandap oge sakitu. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. katujuhna baham rai. aya genep sadayana. kabehna dalapan pasti. ugel dilihur dihandap. 510. teu dipiluruh ku jalmi. 484. Nyatana ugel nu lembut. da aria was mata mah. dijumblah jejeg dalapan. sumuhun saur kang rai. Hawa bumi angin banyu. numatak dina sabulan. 490. ngajawab deui rakana. hiji pangdanguna cepil. mangga urang pada siram. meureun manusa ge mati. Mung bae engke kapayun. Hawa angin bumi kitu. moal enya salah deui. Kantun taun nya kasebat. 517. naon buktina nu pasti. 498. taya kakurangan deui. laksa ribu rai nampi. eusina nu tujuh tea. 487. nu nguatkeun alam dunya. muga ku engkang dipiwejang. engkang keresa miwejang. nyaring babandingan beurang. tatangkalan moal jadi. panangan bagian beurang. paingan carios kitab.sare sareng nyaring. Bentang-bentang laksa keti. moal bisa jalan pasti. tangtu jadi eungap pasti. Nu tetela langgeng tangtu. ku awas panon kapala. anu ngaran Johar latif. tah eta poe nyatana. tilu puluh eta sidik. 511. Beurangna oge sakitu. Jadi ngarana sawindu. 512. uel-ugel ramo rai. ugelna dua sampean. mana anu sawarehna. ngahirupkeun eusi bumi.

Mun urang lolong di dunya. Geura tareangan dzatna. Sugan kasasar ku pikir. Bakal maot kudu kapikir. Poe ieu bisa leumpang. Engke harti sadayana. Poe ieu urang senang. Supaya bisa sampurna. Kafir lain Walanda Cina. Ulah salsah tekad urang. Sabab bongan salah tekad. Ari diri saperti kembang. Wali turutaneun urang. Nu dusun teu nyaho adab. Supaya jadi Syahadat. 7. 8. Pigeusaneun dina paehna. Sedep seungit sajero ati. Nu kitu ngarana Murtad. 12. 6. Manahan sadaya Sobat. Rasa dua ngangin-ngangin. Kanu goreng taya pegatna. Poe isuk can kawangwang. Jalan jahat mah babari. Neangan elmu nu enya. Karasa dina pupusna. 18. Karaos hirup jeung mati. Nyokot misil nu jadi hasil. 13. Dua puluh sifatna Pangeran. Kumaha isuk nepi ka jangji. Jalan hade rasana nyeri. Nu ngumbar bae nafsuna. Urang sing ninggal Pangeran. 14. 17. 11. Eta teh omongan baruang. Kembang malati rupana putih. Anakna sok jadi jadah. Ibadah ka Gusti Allah. Carita kitab nu ditukil. Euweuhna dina ayana. . Rek nampa rasana madat. Urang sing suhud ibadah. 16. Ulah atoh ku loba duit. Sing suhud urang di dunya. Ulah eureun memeh mendak. Dzatna kudu tareangan. Ulah Iman ka barang ruksak. Haram lamun hanteu nikah. Elmu teh kudu pilari. Ulah katungkul dudunya. Istri dibeuli ku Syahadat. Lain duit pati hurip. Kafir teh nu jahat atina. Pangeran awas ka urang. Teangan elmu sampurna. Ieu suluk dijieun sya’ir. Ulah kawas ngaji budak. 5. Neda maaf kasadaya wargi. Isukan mah biheung mulang. 3. Ka pameget rawuh ka istri. Di dunya pikir kumambang. Ulah ngagugu nu ngalarang. 10. Ngangin rasa sajati. Sok bingbang mikiran diri. Raoskeun mun datang sakit. Kakat di diri sorangan. Nu kasebat enggeus yakin. 19. Lolong jaga di Akheratna. Nuduhkeun jalan lastari. Sakumaha lobana duit. 9. Kufur teu percaya ka kitab. Malati di pinggir lobang. Sangkan ulah kabingungan. Gusti Allah wajib ayana. Nafsu mah taya putusna.Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. Geus ligar murag kalombang. 4. 2. 15. Qur’anul Adzim sing kapendak. Ieu jaman parantos akhir.

Malikan Malati tadi. Sangkan babari kahartina. 30. Matak keder pikirannana. Basa Baqo langgeng sundana. Asupkeun ka jero diri. 35. Selap-selip mapay peujit. Kitab Qur’an jieun saksi. Lahir batin gampang katimu. Ahadiyat eta geus tangtu. Syahadat heula nu misti. Ngabegal elmu nu asal. Sajero eta teh tobat. Mudu Guru pondok caritana. Lain caang caang bulan. 31. Ulah ngitung beurang peutingna. Masing-masing eta karepna. Nya eta nafsu nu suci. Poek ati poek bulan. Nu tilu karep balaka. 22. Ngagulung caritana. Mudu mulung kanu susah. Urang kudu ngaji rasa. Sing isin kunu kawasa. Kubur hirup dijero kalbu. Ulah sok ngarah ngarinah. 24. Sing inget urang bakal ditutup. Ulah jail ka pada jalmi. Nya eta sifatna elmu. Poek bulan poek iman. Nyaurkeun jatining hurip. Beak umur can sampurna. Eta nu murba kawasa. 39. Aya cai bening nya herang. 29. Carita ilmu ngajinis. Ngajelengit inget teu leungit. Tapi henteu jeung barangna. Sangkan salamet diditu. Nyaur ilmu matak tiis. 34. Bisa leumpang urang ku saha. 25. Enggeusna balik kamana. Beda jeung saur nu sompral. Kain cai ngala ti kali. Lain kubur tutup batu. Walanda Cina meureun nya kitu. Tilu puluh Juz kudu tamat. 40. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Sing inget bakal papisah. Jeung poma ulah mitenah. Nu bareng hanteu papisah. Loba omong salah pasal. Caang soteh caang iman. Matak poek kana ilmi. Mun pupus dunya ge lampus. Jasmani sok panas tiris. Ahadiyat naon hartina. Cai suci ti jero ati. Mudu mandi cai suci. Da lafad mah taya beakna. Matak narik manah resmi. Jeung urang asal timana. 27. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Ari Qudrat teh kawasa. 37. Engke diwales kunu kawasa. 36. Ulah Guru loba omongna.20. Terang ka sagala dosa. 23. Ulah loba nu diaji. Poe tujuh aya dimana. Nu hiji karep nu muji. Nembe salamet Akherat. . Diturut matak cilaka. Teangan di badan urang. Laku lampah kudu jeung ilmu. Wawalesna sok teu ngeunah. 26. 33. 28. Cai suci matak beresih. Nyaurkeun ilmu nu repit. Hanteu bijil ti beulah batu. Ka kuping beres patitis. 32. 21. Matak pinanggih tugenah. Ari nafsu opat kabehna. 38. Amis budi carita ilmi. 41. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Sajol bulan eta tamat. Teangan kubur nu tangtu. Resep kanu beresih ati. Kakuping matak garihal. Teangan hirup sajero hirup. Meungpeung hirup kudu Guru.

52. Ulah hirup nya hirup urang. Lain Muhammad di Madinah. 49. Kahakanannana bugang. Allahu akbar kudu ta’yin.42. Anging dzat Allah nu cukup. Lain Shalat nangtung kitu. Da lain caangna bulan. Mudu nyaho ilmu Pangeran. 63. Karesepna dana dini. Dalil naon nu jadi iman. Enya soteh deukeut pisan. Silokana sing kapanggih. Anu dzikirna ngageot. Masing ngarti urang hirup. Nyebut aya teu ngarasa. Rasana lacuna hade. Ijrail teu ninggal puji. 57. 61. 62. Euweuh deui sifat hirup. Manahan ku ahli rasa. 59. Da aya awal akhirna. Teangan tarekat jati. Dahar nginum jadi Naraka. Dzikirna dilewe-lewe. Ganti Pangeran nu aya. Diteangan leuwih rugi. Hanteu daek nareangan. Mun harti ngelmuna cukup. Mudu tutup sakabeh nafsu. 56. Mudu ngaji kudu ngajinis. Kaula geus hanteu aya. Urang ninggal hirup urang. Duit meunang berekah kolot. Tutup mulut buka kunci. Resep ninggal istri sae. Ajengan hayang dipuji. 43. Hakekatna kudu kamanah. 53. Rasiahna Maha Suci. Lalangse beureum jeung kuning. Lain beurang lain peuting. Bisa ngaji Ulah kumaki. Allah ninggali ka urang. Akbar anu sajatina. Geus euweuh wujud kaula. Lain akbar mata kapala. 47. Dalil Qur’an tuduh harti. Ma’na Qur’an lapis-lapis. 64. Sabab lacuna henteu diriksa. Jalaran gogoda diri. 50. 58. Ngaji teh ulah ngajibris. Nuduh Allah diawang-awang. Nafsu opat ulah metu. Nu sidik kanu kawasa. Nya eta elmu nu kolot. Bisa nuduhkeun nu wahid. Nu kitu jalama badawang. Lamun barisan cilaka. Nyaho ge iman teu acan. 54. Tetepna dimana kutan. 45. Mun tacan isbat jeung nafi. 44. Kunci Muhammad nu rugi. 60. Laku lampahna ge tartib. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Sembahiyang kudu khusu. Allah mah nurutkeun bae. Panon teh pipinding terang. Taroskeun ka Ajengan Kolot. 46. Paribasa ditetepkeun iman. Teu gampang neangan iman. Ngaji badan masing tapis. Hewan anu hanteu iman. 51. . 55. Ganjaranna geus bukti. Dibeulina satengah mati. Mudu sidik ka alam batin. 48. Saur Jeng Nabi Utusan. Ulah dipake andelan. Hanteu sahil cicing di dunya. Pujina ngarah sasaji. Guru teh kakasih Allah. Sarebu hiji anu manggih. Gagntina Rasulullah. Jauhna tanpa wangenan. Kalawan nerangkeun Tohid. Jauh keneh kana katepi. Ninggalina iman nu suci. Pek taroskeun ka Ulama. Didinya naon nu aya. Manahan ku ahli ngarang. Lampahna gemi nastiti. Anu Guru ahli rasa. Kasebatna Guru Mursyid. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Pikukuh patokan Islam.

Dahar ulah kawas kebo sapi. Ngawakseun ka jalan gede. Lampahna teu ati-ati. Ari Guru wajib disembah. 85. . Geura tinggal rupana Guru. Ari iman sifatna caang. Zakat pare geus mufakat. Ulah sare satengah mati. Cukupna urang di dunya. Syahadat syahna teh opat. Disamping baju beresih. Wajib deui nyembah ka Raja. 81. Di dunya teu daek neang. Nu langgeng hanteu diberik. Saena kedah ku istri. Ibu Rama wajib disembah. Lain nyembah kanu aya. Sangkan urang teh rahayu. Diri ulah laku satru . Terapkeun ramo jeung suku. 74. Nuduhkeun jalan nu suci. 75. Make subal kembang malati. Nangtung ruku sujud lungguhna. Nafsu opat kudu tutup. Pasosore kudu mandi. 84. Kalima leumpang ka Mekah. Lamun cukup aya bahan. Karasa paeh jeung hirup. Geu Sholat tuluy manyanyi. Laku lampah kudu terang. Barang ruksak dibeberik. 77. Katilu kudu jazakat. 66. 72.65. Geua megat dilawang buntu. 78. Eta nu wajib diturut. Sasatna sing manggih bulan. Sya’ir waca senangna pikir. Lampahna sadaek-daek. Pang urang sagala gampang. 70. 80. Wakilna anu Kawasa. Sabijilna tina pikir. Laguna pantun manyanyi. Beuteung jemblung awak gede. Wantu-wantu kecap sya’ir. Lain terang omongan kitu. Nurutkeun nafsuna dewek. Eta Guru anu mulya. Halimpu jeung mawa sari. Beurang peuting teu berenti. Di kubur tangtu dipekprek. Sasauran jiga Kalde. 69. Samemeh indik ka Mekah. Sholat nyaho asal opat. Lampahkeun lima perkara. Agungkeun Guru jeung Ratu. Eta mah teu matak kuat. Nyembah kanu euweuh aya. Gawena tirakat nyepi. Nya eta Guru sajati. Teangan Bet dina badan. Mun lepat mangga dipungkir. Gawena sok kirang tuang. Nurutkeun karepna ilmi. Ulah rasa guru jauh. Komo mun gentrana istri. Sabab miara ti baheula. Jalma teu inget ka pati. 82. Matak lali ka Maha Suci. 86. 68. Di dunya sab aya caang. Jalmana pantes lalenjang. Mudu Guru sajero hirup. Nu kitu teh kafir Jindik. Lahir batin ulah tatu. Tanda Guru nyekel sosi. Meujeuhna dahar sakali. 71. Katungkul ku sirik pidik. Kaduana kudu Shalat. Dzat sifat asma af’alna. 73. 79. Teu iman jagana poek. 76. Zakat diri matak kuat. Dina sajerona badan. 67. Di Akherat kumaha leumpang. 83. Nempoan istri nu hade. Mudu terang wuruk Guru. Teu lila amprok jeung Guru. Tinggali ilmu nu tangtu. Kaopat kudu puasa. Ramadhan kudu sabulan. Sahiji nyaho Syahadat.

11. Saur raka bener pisan.87. ka rai budina manis. eukeur maksad titadina. Cahaya beureum sifatna. 90. ayeuna nembe kaharti. barangna nu opat rupi. ngaran Muhammad Hakeki. laukna warna-warni. 7. 89. Jalaran saurna Guru. Seungit malati geus kaambu. Duriat ge matak tetep. Kocapkeun raden Muslimat. Istri kitu leuwih lucu. ngaran maca bae wungkul. aya basa opat rupi. teu kagiridig ku jalma. pasal Muhammad Hakeki. geura pariksakeun rai. 4. 3. 2. Eros Ermawar Malati. Matak beurat batan batu. Kulambu geura pek ingkup. Muhammad Haq. jeung raka dijero bumi. bok bilih geus bosen galih. rido ditaros ku rai. bijil cahya opat rupi. geus meleber seungitna teh mancawura. Ayeuna bet luntur manah. eta teh dzat sifat Gusti. rakana ngalahir deui. Turobun ngaranna pasti. rai bade naros deui. eta teh naon sifatna. rehna rai seueur pisan panarosan. Muhammad Hakeki tadi. sakur kabingung kang rai. abadan bi kufro deui. Nerangkeun : 1. tulis Qur’an sareng Hadist. rehna seueur keneh anu can kapaham. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. caralik sabada tuang. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. 9. 6. Wa’asmaihi ta’ala. Nyaeta istri kameumeut. lamina geus tilu wengi. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. Saur rai kutan eta. aya ngaran taya rupa. . Muhammad Haq teh geus sidik. Muhammad Harid katilu. teu weleh bae ngurihit. nu ngaji asmana badis. lajeng ka tajug ngaralih. kantun anjeuna duaan. amitan neda warangsul. Dipungkureun aya empang. sinarengan raden Muslimat. sorotna tina dzat sifat. moal rek sulaya deui. tacan caang ati rai. hartina eta dalil. cahya bodas ngaran Ma’un. Moal kagembang ku wayang. tetep kafir mun teu timu barangna. manawi engkang tiasa. kantun eta anu nomer kaduana. nu kitu mah sanes ngaji. saha-saha manusa. dina Qur’an geus kauni. bumi nenggang sareng singkur. lamun asma bae rai. Ayeuna tumaros eta. tah eta barangna rai. 5. digugulung titatadi. 2. rupina caang dumeling. sangkan teu jadi nguluwut. Muhammad Majaji 12. nepi ka dipundut pisan. atoh kantenan kulanun. Istri urang bisa tembang. barangna anu sakitu. ku rai ge meureun parantos kapendak. caina herang beresih. 13. engkang teh aya pilahir. sabab aya ceuk dalilna. dikuriling kebon kembang. Manyanyina matak resep. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. ari nu katilu deui. terasna raden Muslimin. silih udag jeung baturna. 15. ting soloyong ting suruwuk. Papayun-payun duaan. atuh kantenan eta mah. Nu disebatkeun Muhammad. ari nu kaduana deui. sidik ngaran jeung buktina. nya eta sagara hirup. langka pisan aya jalmi. malah mandar disarengan ku Pangeran. Ieu sya’ir sedeng ditutup. kabingung teh naon deui. dijero kamar tur sepi. tiasa nerangkeun deui. ngaji teh kudu ngajinis. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. Rakana pek sasauran. timbalan Jeng Rosul. muga engkang rido galih. cahya koneng eta sidik. maca buktina aksara. nu disebat Muhammad Haq. margi bet mustahil teuing. Muhammad Harid. nyaeta nu opat kitu. nuhun berebu keti. den Muslimat ka rakana. Ceuk raina nuhun pisan. mung rada isin saeutik. nuhun engkang rai nuhun. 4. Mung buktina tacan terang. rai langkung panasaran. Geus manyanyi tuluy tuang. sieun engkang jadi bendu. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. dijero cai. Sora ngeunah matak senang. rai tamparaos pisan. calik dina pramedani. wantuning di Taman Sari. panarosna masih terus. ditengah aya Masigit. 10. saparantos Jongos Koki. Sambungan anu katiluna. 88. nu kahiji Muhammad Haq. kaopat nu hideung cahya. lamun jinisna can bukti. dupi nu kadua deui. Muhammad Hakeki. saurna teh rai mangga. bibit nyawa sadayana. ngaran Muhammad Majaji. 3. nya eta aen barangna. nyaangan ka manah rai. 14. seueur keneh kabingungan. dupi anu kaopatna. Geus wengi urang arasup. keur mudakarah bab ilmi. buludru sutra hipu dicalikannana. mani katinggal keusikna. Nyegah ulah sore turu. sategesna nu kasebat Narun tea. Hawaun eta disebat. 8. Kieu perkawis eta. Dipiresep ku pameget.

nu koneng huruf He pasti. Dupi anu kaduana. numawi ulah sok mungkir. tangtu nyandak tina bukti. nya ieu rupa jasmani. ku rai prantos kaemut. hirup kanyataan Gusti. tapi rai hakekatna. Madinah teh naon rai. genep (6) . akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. Hirup-Rasa-Adeg pasti. teu kabagian ma’rifat. Adam anu tipandeuri. ceuk rakana mun can harti. ayeuna kedah dibalik. tihandap ka luhur deui. Muhammad nu tipayun. eta sifatna teh pasti. dupi nu nganepikeun pasti. tah didinya mencar-mencar. tilu asma nu kawarti. kedah pendak sajatina. ulah ngan tulisna wungkul. eta tiluhur ka handap. sabab bisa mi’raj rai. enya eta kanyataan Adam pasti. kapan sidik eta teh MimHe jeung Mim-Dal. eta sifatna teh tangtu. lamun hayang kasungsi. da aya hartina tangtu. terangkeun sama sakali. murahna di alam dunya. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. Sabab eta tuduh jalan. ku pitulung Maha Suci. tanwande bisa narima. hanteu cocog sareng dalil. da majajina mah geus bukti. 25. Piraku mun cengeng tekad. ku rai tacan kaharti. perelena nya Adam Muhammad Allah. nu mimitina rai. Geuning bukti di manusa. ka Allah nu Maha Suci. 28. ma’rifat ka Gusti Allah. wajib susul eta anu ngandikana. kedah heula kasungsi. nya nu ngagelarkeun Agama. naktuna aksara tadi. Atawa Allah Muhammad. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. 29. rai teu sanggem mikirna. kana sifatna Yang Agung. Rakana lajeng ngajawab. mimitina nya eta dzat anu kasebat. utusanna Maha Suci. nampa tarekatna ilmi. 36. gaib pisan pang ayana. kantun terus kana dzat deui naekna. 23. Kaduana kana sifat. bakating hantem mikir. kapan dalil wajib pisan dipercaya. ku awasna panon kapala anu nyata. Muhammad Majaji tea. moal kenging katingali. kapan awalna ge rai. 20. parantos pupus makamna ge di Madinah. 27. sageuy teu tiasa nepi. mangga bae ku engkang. tiap-tiap aya ngaran. atuh mun kitu mah palsu. kantun eta Muhammad nu katiluna. tina dzat sifatna pasti. saur raina kaharti. nya ieu rasa jasmani. Muhammad Harid nyatana. pang gumelarna dohir. nya eta Muhammad tea. mana nu kabarengan rai. kasebatna di Madinah. nya eta awal-awalna. 33. Muhammad Hakeki rai. tarekat ma’rifat timbul. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. He teh nya dada geus tangtu. Wali Kutub disebatna. sangkan manusa teh mulus. 24. jawab rai nuhun pisan. cahya nu bodas beresih. tadi tiluhur ka handap. salamet dunya Akherat. aksara di eta pasti. mung dzat sifatna Yang Agung. perelena kitu rai. Dal teh sampean geus bukti. 37. hakekat Muhammad Nabi. ayeuna manah ku rai.ari nu liana Rusul. nu nganepikeun kana dzat. kedah ti handap kaluhur. Muhammad Harid nyatana. naktuna sahiji-hiji. Adam mimitina disebut. Muhammad Harid teh bukti. Muhammad Rasulullahu. enya eta tarekat ma’rifat tea. hakekat ma’rifat rai. ku pitulung Maha Agung. sare’at tarekat deui. Mim teh mastaka rai. Kengingna ku panon rasa. kedah tina asma heula. Tah geuning kitu geus nyata. ku rai tacan kamanah. Teras ka Wali salapan. sifat Rahman nu murah dialam dunya. kapan tadi Maha Suci. eta mah pangandika na. numawi Gusti Yang Widi. nyaeta ku asma tea. naek kana sifat deui. terus ka Allah sing tepi. nya jadi huruf Mim akhir. nyaeta rasa pribadi. kieu atuh mun can ngarti. sifatna Yang Maha Suci. mung aya saeutik pisan. Jadi unina Muhammad. dupi eta Kangjeng Nabi. kabagi ma’rifat jati. di Cirebon anu bukti. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. jeung supaya terang deui. Ceuk raina bingung engkang. tilas Wali anu tadi. 17. 18. Tah eta anu kasebat. Nya eta jalan tarekat. 30. ceuk raina nuhun engkang. tibana ti Kangjeng Nabi. kaopatna nu kasebut. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. Nu bereum huruf Mim awal. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). dupi anu katilu na. Saur raka ari eta. 26. ayeuna rai mangarti. 32. cahya nu hideung nyata. naek nya ka Muhammad. umatna pon kitu deui. terus ka ayeuna pasti. geuning makamna Jeng Nabi. ilmu Wali mo kasusul. rasa kanyataan tangtu.kapan sidik jadi lafadna Muhammad. nya eta huruf Dal pasti. Madinah anu kasebut. ayeuna kedah dibalik. Mim akhir nya udel urang. dibeulina ku prihatin. Muhammad mah teras ka umat-umatna. Pangkat Nabi Rasulullah. 22. bilih rai jadi owah pipikiran. hoream neangannana. nu rek ditaroskeun deui. matak butak sirah rai. 35. 19. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. kakara engke kapanggih. jadi lamun hayang terang. kantun eta Muhammad Majaji tea. ayeuna mah kulanun. jeung kalawan dibarengan. Allah anu Maha Suci. kana dzat sifat Yang Widi. Sabab nabi Muhammad mah. jeung percaya ayana Allah ta’ala. Muhammad Hakeki tea. nya eta ku tilu basa. Mangga ku rai dimanah. 16. 21. geura mangga bandungan. Sabab aya wawakilna. nu disebatkeun ku rai. Sabab basa Allah eta. sategesna ngaran Gusti. enya eta para Wali. ayeuna mah kudu sungsi. leres percanten yakin. 31. adeg kanyataan pasti. walon raka eta mah Muhammad pangkat.

pek jumlahkeun deui rai. bet geuning rukun Agama. da piraku hanteu aya. ku urang kedah kapanggih. mun jalma teu beragama. Aya sabaraha perkara. sadaya nu dipiwejang. aduh engkang can kaharti. nyaeta dua nu tadi. Teu lumbrah anu nyarebat. kana dzat sifatna Gusti. nu kedah heula pilari. saparantosna kapanggih. lumbrah kitu anu nyebut. cengeng jeung khusu tekadna. Rakana lajeng ngajawab. nurutkeun bahana tadi. asalna kasieun eta. geura mangga rek diitung. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. rukun Agama geus misti. kakara jasa kapendak. enya eta nu kasebut Adam tea. kasalametan manusa. temen wekel teu bengbatan. nya suhud milarina teh. di dunya Akheratna ge. tah geuning eta rai. nyaeta rukun Islam. Eta rai sabaraha. Islam disebat pandeuri. pangna suhudna teh tangtu. Teges tina eling rai. nya eta adegannana. Jadi dua puluh dua. jeung naon ngarana deui. ceuk raina mun teu lepat. anu lima perkawis. 43. dupi kenging na teh pasti. Islam teh geus sidik pisan. dihijikeun sareng genep nu kadua. bet jol bae kana rukun. 48. lumbrahna sadaya sami. mangga bae rai etang. pasal dina rukun Agama can terang. Asmarandana 51. Agama ge piraku taya rukunna. supayana rai bisa terang. . ku hukum akal rai. da kapan Islam ge bukti. mung bade naros deui. Kapan basana ge rai. nu wajib heula kapendak. Tuduh jalan eta Hadist. aksara nah eta pasti. rai bingung kacida. jalanna ma’rifat kudu. 38. dibalikeun saupami. rukun nu heula disebat. rakana ngalahir deui. numawi kedah kasungsi. teras ngalakonan rukun. Atuh lamun kitu urang. nu heula disebat pasti.pasal eta naktu dua puluh opat. Ari hartina teh tohid. naktuna teh dua (2) tangtu. eling sieun ka Naraka.as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. hakekat Muhammad Nabi. lima eta nu geus umum. asal tina iman tea. tanwande jasa ma’rifat. teu ngarasa boga diri. nu nerangkeun di Akherat. dupi eta rukun Agama diliwat. rai poek liwat saking. terasna Agama pasti. 52. sanajan iman ge aya. geura susul jati-jatining Syahadat. jeung teu pantes deui bae. nu langgeng taya tungtungna. Islamna enggeus kapanggih. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. dua puluh opat siki. eta naktu nu sakitu. sareng anu katiluna. 40. dua puluh opat sidik. lamun rai tacan ngarti. aya rukunna geuning. sategesna asma Gusti. Raina hanteu ngajawab. Ari emutan rai mah. tina Qur’an Hadist kitu. nyaeta rukun Islam. hurufna kalimah tadi. ceuk rakana eta kamana surupna. mangga etang ku rai. 46. raina lajeng ngajawab. saparantosna ma’rifat. huruf kalimah Syahadat. da kitu kapan pantesna. sing ngarasa ilang wujud. nya eta dzat sifat Allah. 49. 45. geus merele nya rukun Agama Islam. tah ieu engke dihandap. Kapan kieu disebatna. nyaeta rukun Agama. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12. aya nu tacan kaemut. sabaraha huruf nu uni. 42. ibadah ibadah teh enggeus yakin. mun disebatkeun ku urang. hurufna kalimah kali. geuning bukti di dunyana. ari nu katilu rai. mangga ayeuna dietang. lantaran teu daek campur. Naraka di alam baqo. aya anu diluncatan. Iman Tohid Ma’rifat Islam. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. dipigawe siang wengi. hanteu terang sumurupna. nya eta rukun Agami. geuning kitu dalilna ge. milari jalan ma’rifat. rek dijejerkeun sakali. rukun Islam Agami. Upami geus ilang Adam. ngalakonan rukun Islam. Madinah teh jadi huruf. genep belas nu mimiti. hakekat Muhammad Rasul. atuh kantenan kang rai. jumblahna sabaraha naktu. rukunna genep perkawis. pantesna teh nya rukun Agama Islam. 53. lami-lami pek ngajawab.naktuna teu lepat. ku engkang ka tuang rai. tiap-tiap mun kapanggih. ku urang teu dipilari. ngahuleng hanteu ngalahir. nuhun ayeuna kaharti. Eta teh huruf Syahadat. nyaeta ku tohid tea. 39. meureun teu raos geus tangtu. adegan wujud jasmani. supaya urang teh puguh. Raina lajeng unjukan. 47. 44. weleh bae teu kapikir. 54. biasana teh ku jalmi. Supaya syah dzatna.

Sanes rukun Agami. 79.sareng nu ahli Agama. mo aya ngaran Agama. mangga anu tadi bae. paingan ceuk unggel kitab. piraku hanteu kamanah. dina waktu Sembahiyang. pang buktina teh teu lepat. numatak ngelmu teh urang. kana rukun Agama teh. sifatna sidik ngajentul. 83. tarekatna jeung ma’rifat. bibitna tina carios. aen kanu disembahna. tapi anu sajatina. bahan-bahan geus sadia. atawa jati Agama. sanes bagian ibadah. ngabetem teu sasauran. 71. 84. poko-pokona teh baham. najan di sagala barang. hal rukunna Agama tea. nya eta wujudna elmu. sing hawatos kanu bodo. rakana lajeng ngawalon. tegesna rukun Agama. keur nyusul wujud Agama. 70. Raina ngalahir deui. Agama nu Maha Agung. margi weleh teu kapaham. 57. pikeun ngesahkeun ibadah. sabab mun taya hirup teh. 74. Jalanna ku rukun tadi. pikeun kayakinan urang. tah eta pangucap urang. Jadi sifat hirup pasti. mun geus sieun mah mokaha. karesikan Nagri Bandung. Dina Sembahiyang mah rai. Teu ngupingkeun dalil Hadist. ma’rifat laku ibadah. da hanteu ngadenge beja. 75. 64. geus gulung bae didinya. sahiji Sareat kitu. 55. tadi geus ngaku ma’rifat. pujina oge pon kitu. Nangtung Ruku Sujudna teh. atawa sifat elmu teh. ari rukun Agama mah. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. ceuk rai kapan eta mah kalakon. sategesna hirup tea. Tarekatna mah pan bukti. nu ngabuktikeun samaksud. Pokona sareat yakin. sifat Agama kasusul. 80. kapan rai geus ma’rifat. Raina lajeng ngalahir. batalna karaos . mutajillah mun kitu teh. ari terbitna hakekat. dina bagian bab ilmu. anu aya di badan dewek. teras di tarekatan. enya eta kana dzatna. Katilu Tarekat rai. teu sareng sareat kitu. rasa anu narimana. 65. ku rukun Agama tea. ku rukun Agama tangtos. Numawi manusa wajib. teu lepat deui pangucap. bagian ilmu ayana. terang dua rakaat. 58. buktina nu dina wujud. poko sareat hakekat. Naha ninggali ka Gusti. niat eta mimitina. sadaya ge pada terang. ma’rifatna waktu eta. sumangga ku engkang dadar. moal jadi mun teu ngomong. ku engkang enggal piwejang. teu nyaho diakhirna teh. enggeus tangtu moal aya. eta oge bener pisan. mangga ku rai dimanah. Geus tangtu kengingna rai. raina lajeng ngajawab. tetep eta anu opat. batal ku Hadist disebat. geus nyaho sareng bisana. pasal eta geus kapaham. tegesna eta hakekat. nepi ka nyareatna. yen aya Sawarga Naraka. sumawonna rukun-rukun. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. rupa korsi teu sulaya. tarekat sareng ma’rifat. tina kitab kenging nyonto. lamun nu ngaji hakekat. Tarekat ma’rifat deui. 68. nya tina kanyaho tea. nyatana di badan urang. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. sumawon ushallina. ma’rifat nyembahna wungkul. eta kitu basana teh. migawe dina waktosna. sayaktosna eta kitu. sareatna hakekatna. jadi geus tangtu pisan. da rukun Islam mah puguh. Sembahiyang Subuh eta. 73. Ibarat rek nyieun korsi. Dupi sareat teh rai. eta saterusna kitu. rentul sakur anu aya. anu opat perekara. sanes ninggal Gusti Allah. kadua Hakekat tea. Model gedong rupi-rupi. rai geus ninggali naon. Pertingkah nyembah ka Gusti. 63. geus awas ti samemeh prak. rai nyebat soteh kitu. Kapendakna eta rai. anu ngabuktikeun aen. dina Sembahiyang cukup. 77. terang rakaatna Lohor. 76. kapager ku kasieunna. kaopatna nya Ma’rifat. kapan pangucap teh puguh. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. nu ngabuktikeun sagala. ulah ngan ku kira-kira. Islam ge moal aya. mung engkang rek naros deui. laku goreng mo dijujur. moal sakama-kama. ari geus niat mah tangtos. nya sajatining Agama. nya eta ku rukun tea. tarekat sareng ma’rifat. lamun rai tacan terang. raina lajeng ngajawab. anu aya dina wujud. Sabab tadi geus ka ilmi. rai parantos ma’rifat. nya eta sajatina teh. aya opat perekara. tegesna eukeur neangan. sareatna hakekatna. jadi buta tuli pisan. teu aya kasieun kitu. sajatina sareat. jeung sifatna Gusti Allah. sing nepi kana caangna. gulungna anu opat. Namung paneda kang rai. tarekatna ma’rifatna. 61. nyaho kana naon tea. daek ngaji kitab Qur’an. kahartos atuh kitu mah. nu ngangliputi sadaya. 56. tegesna parantos nyaho. 66. 62. gedong-gedong nu marakbak. tarekat jeung ma’rifati. Ayeuna mah rai harti. di sajero badan urang. tegesna geus nyaho kitu. naon nyatana sareat. 81. 82. ku tinggal panon kapala. ngaran rukun Agama teh. Kieu hartina Agami. nyaeta sifatna hirup. Hakekatna pon kitu deui. 60. Najan aya niat rai. Rakana ngawalon deui. jalan omongan geus tangtos. ieu kaanehan Kota. tina ma’rifat geus tangtu. Karamean alam dohir. dina bagian bab ilmu. 72. nyaeta opat rakaat. tarekat ma’rifat oge. sareat hakekat kitu. 78. nepi kana waktu Isya. terang soteh pertingkahna. kana migawe korsi teh. sareat hakekat kitu. duh engkang karaos pisan. lain ma’rifat ka Allah. sareat hakekat tangtos. eta basa anu opat. ma’rifatna ka Yang Manon. da eta mah rukun Islam. 69. sangkan aya kasieun teh. saur raka da eta mah. pokona tina pangucap. Kitu deui waktu Dzuhri. Kapan ieu mah keur ngilmi. 59.

kahiji maca Syahadat. opat ngaran Qiyas kitu. nyatana eta ma’rifat. Raina ngawalon deui. meureun ku rai karaos. masih bae pili ganca. samangsa parantos nyaho. gulungna kana paninggal. opat kalima pancerna. meuli bako anu ngeunah. beja-beja teh ti batur. nyaho jatining Agama. kana jatining Agama. 91. ka darat kudu salebak. bareng hanteu pili ganca. dina keur waktu nyaring mah. rempugna nu opat tea. anu matak wajib pisan. kakara sah kanyahona. nu opat di badan urang. omat turut weling bapa. ilangna dunya jeung wujud. hakekatna enggeus tangtos. aya Hekekatna horeng. dina salira urang teh. sagala sifat teh kumbuh. panon nu ngesahkeunnana. 95. teu make sareat lapur. 99. nyatana di badan urang. tetela karaos pisan. pokona ku eta bae. atawana rukun Ilmu. sapedah rai teu ngomong. Ayeuna rek naros deui. waktos Nafi Isbat gulung. jeung kudu bongkok ngaronyok. Lahir batin oge sami. 112. duh engkang karaos pisan. ayeuna nu kaduana. paingan kamari rai. Ijma. anu aya di badan urang. 109. Rakana ngalahir deui. ucap ucap dangu dangu. Ceuk raka tarekat rai. dina waktu eukeur Sholat. teu aya rupina tangtos. hakekat pada hakekat. ayeuna mangga pitutur. hakekat nu kasebut. 104. engke bapa geus teu aya. Aworna kalimah kalih. huruf Ta’udz jeung Bismallah. sangkan sah ibadah kitu. moal bet aya bedana. keretegna ati kitu. Paribasa sepuh tadi. yen kudu sabilulungan. panutup kanyaho tea. sakitu dina ati mah ngomong. kapan didinya barengna. nya anu tacan kapaham. Babah meuli bako kula. 106. ka cai saleuwi pisan. enya eta sategesna. ieu nu opat perkara. nya eta bongkok ngaronyok. piraku tacan kamanah. 100. nu aya di wujud urang. hal rukunna Agama teh. bagian paninggal tea. bet Cina teu buru-buru. dina basa rukun tea. kitu anu ngaran rukun. atuh dimana barengna. nu aya di wujud urang. Ka cai kudu saleuwi. keur nganyahokeun Agama. ngaladangan bako tea. Nya anu lima perkawis. Saur raka mun teu harti. 97. sareat hakekat kitu. 102. ayeuna anu katilu. Sholat sajatina tea. bener mun ngaji hakekat. Teu nurut babasan tadi. Raina gumujeng manis. nyaeta hirup urang teh. teu lami deui ngantosan. mun rempug jungkung jeung dulur. 96. nyatana pangdangu urang. opat kedah Puasa. Rakana ngawalon deui. nerapkeun Muhammad. nya Islam eta ngaranna. ka urang sok mituturan. Mung aya keneh saeutik. Sifat-sifat nu di dohir. jongjon hanteu ngaladangan.pisan. sora naon oge kumpul. 92. Barang pok mah ngomong rai. nuhun Alhamdulillah. Raina gumujeng manis. naon nyatana di badan. aya basa opat rupa. supaya maneh waluya. eh anak-anak sakabeh. rukun teh naon hartina. kapendak wujud Agama. nyatana pangangseu tea. ceuk rakana ngaran rukun. pangdangu anu narima. anu teu acan karasa. nya didinya barengna teh. 87. rukunna paninggal dangu. ngalakonan jeung rukunna. sumuhun sok nguping pisan. kieu katerangannana. Nerangkeun . Seungitna mah taya rupi. teu lepat kasauran teh. enya sifat hirup urang. pangangseu sareng pangucap. sabab hakekat teh aya. kacai saleuwi pisan. henteu jadi ceuk sundana. 88. rai masih keneh helok. numawi disebatkeun teh. maksud teh rek meser bako. angseu sumawon paninggal. keur nyalindung ka Yang Manon. Ibarat rek tuang bistik. reh dina Hadist nyarios. eta jinis tarekat teh. 85. nya eta nu opat tea. niat sagala perkara. 110. eta kumaha hartina. pangucap teu lepat tangtos. kasauran sepuh teh. nomer tilu kedah Zakat. sabab seungit bistik tea. Margi keur kieu mah geuning. bongkok ngaronyok teh nyata. sanggeus Islam kudu suhud. babasan tadi teh keuna. lakuna teh nu karaos. memeh ku baham karasa. lima Munggah Haji kitu. 101. teu sulaya jeung barangna. 107. kapan nyatana hakekat. nu ngaran rukun Agama. Salila-lila kang rai. 86. sifatna bistik tea. tarekat naon nyatana. moal lepat deui engkang. tarekat sareng ma’rifat. nyaeta paninggal tea. hanteu jadi pamaksadan. nangtung hareupeun nu dagang. ngomong bae dina kalbu. hanteu bareng lakuna. salamet dunya akherat. barang dongkap teh ka pasar. 89. 108. salamina ge digawe. ngaran Dalil Hadist. bengkung ngariung ceuk basa. anu nyidikeun sifatna. aya tapi taya jentul. kieu rai mun can terang. nuhun parantos kapaham. 93. sabab hartina batal teh. ulah arek panca bagah. mun kabedag ku saratna. jeung dulur teh kudu rukun. kudu rukun teh nya eta. mung kumaha ari eta. nu opat teh ngahijina. duh engkang karaos pisan. 111. ku Cina teh bol sok bae. kapanggih sareng buktina. ma’rifat nu kaopatna. jeung bengkung ngariung tea. sumawon bengkung ngariung. kitu deui angseu tea. sifatna panon nu nyata. pangangseu nu tipayun teh. Nembe Islam mun geus panggih. 90. Raina lajeng ngalahir. dua Sholat lima waktos. Raina ngalahir deui. dupi ari buktina mah. ngaran dulur nu saestu. babasan sepuh baheula. 94. nangtung hareupeunnana. nyaho bibit rukun Islam. 103. kereteg niat ka pasar. 98. kana sajati Agama. tegesna poko sareat. Pasal eta jol kaharti. teu aya pisan eureunna. Agama anu sajati. 105. sinareng anu tipayun. Ayeuna nembe kaharti.

hartina dalil teh Agus. Den Muslimat ka raka ngalahir. kudu ma’rifatu. da rai mah tacan terang. Ari Hadist pangandika Nabi. jeung ninggal nu nangtung. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. kalanggengan Alam Baqo. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. Ibaratna upami urang kang rai. boh ka kulon ka kaler ka wetan. sangkan nyata jeung barangna. Zakat Puasa Hajina. barang dileresan Bandung. jadina tangtu ku akal. 125. pikeun ngakalan geus tangtos. tetep cicing dina panunjukna. Johar Awal kasebatna. kudu daek ibadah teh. nyaeta pangandikana. ditunjuk ku gambar tangan. nu tacan kamafhum. sare’atna hakekatna. tah kitu ceuk rakana. enya eta Rusul-rusul tea. Lamun hanteu make akal rai. Ulah cicing dina Asma badis. da teu disorang jalanna. nyaeta ka asal tadi. enya eta milih tutumpakan. Dupi Qiyas moal salah deui. nyaeta dina tunjukna. 126. dina asma bae badis. hukum Qiyas geura tungtik. Jalanna ge teu disorang deui. lajeng kang rai ninggali. saperti dina Syahadat. kapan asma mah tuduh. ceuk raina atuh moal. tarekat pon kitu keneh. moal bisa jadi bae. nu ditunjuk teu disusul dipilari. naha rek leumpang suku. utusan Gusti Yang Manon. payunkeun hukum akal. sangkan tereh tepina teh. Dalil Hadist Ijma pasti. lamun ngilmu pikeun kabatinan. ayeuna ge kabuktian. Qiyas Dangdanggula 113. kieu pihartieunna teh. ulah cicing bae atuh. naha kira-kira rai. kumaha bisana nyaho. nuhun akang rebu keti laksa. hayang terang ka hiji Nagara. ka Gusti nu Maha Agung. bisi kaburu ku pati. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. Juziyah Hak Maliyah teh. sidik teu ngandelkeun beja. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. hiji jalan parapatan. karamean Alam Dohir. da eta teh pikeun pikiraneun deui. da betah dina panunjuk. hiji pilar make papan. sangkan urang bisa datang. kana Dzat Sifatna Allah. sagala hal mun teu make akal. 116. kapan tarekat teh loba. Ceuk rakana tangtu aya rai. hurupna asma Batawi. dahar sare dikurangan. 117. 128. pasal eta nu opat basa. 122. gancangna teh teu lian kudu prihatin. nu ditunjuk ku gambarna tea. kumaha pikeun akalna. ibaratna kapan puguh. Enggeus tangtu opat deui rai. kantun milih bae atuh. 127. sumawon ka Batawina. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. 120. tuduh jalan nu sayaktos. Qodariyah Satariyah rai. 123. sabab cicing di dinya teu maju deui. tegesna dina omongan. rukun Islam nu lima perkara. kajeun rada ripuh. tarekat ma’rifatna kitu deui. Ijma. ari eta tutumpakan. opat-opat geus tangtu. amal ibadah urang. karajinnana manusa. 114. enya eta piwadaheunnana rai. ceuk raina atuh mangga. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. ma’rifat geus tangtu. anu mawi kudu. nu ngaji asma wungkul. lamun tacan mafhum. 119. mun ayeuna gentos pasal. 129. dina hiji perkara teh. nya Qur’an eta buktina. mun kitu mah moal datang. cadang Naraka Jahanam. cukup eta mah kulanun. da aya geus tangtu. kajadian kapal udara jeung mobil. geura beuli ku tirakat. najan Dalil Hadist Ijma. saterasna kitu deui. 115. mana nu gancang tepi. mo tepi kanu dijugjug. anu ngaran Ijma tea. Panunjuk teh ibaratna Dalil.Dalil. cicing ngadedeluk. atawa rek tumpak mobil. nyaeta sahna ibadah. rai napi piwuruk teh. Sareng tuduh ka manusa deui. eta wajib digugu. hartina teh akal sategesna. ka Batawi tunjuk. aya sare’at hakekatna. kantun bae neangan akalna. dikirana bakal datang. Anu matak ngilmu ge rai. teu terang nu diasmaan. wajib percaya kana Qur’an. kalawan jeung sahna misti. sumerep ka sanubari. eta oge pituduh teu salah deui. sangkana bisa karasa. lamun henteu percaya teh kufur kafir. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. ma’na Dalil kitu. Hadist Ijma sumawonna. Lajeng rakana ngawalon ka rai. 118. eta ge wajib percaya. tambah beuki maju. mana anu gancang bae. opat-opat kitu. dina hareupeun panunjuk. pikeun urang gumelar di Dunya. bade naros Rukun Islam. upami Batawi bae. tuluy rai cicing bae. numatak urang teh kudu. dupi nu katilu deui. naha hanteu aya rangkepannana deui. Sabab geura pek manah ku rai. Ma’rifatna. misti kudu buru-buru. Hadist. opat pangkal kitu. 124. 121. para Wali jeung para Muslim deui. tuduh jalan pikeun mulang. mun kitu mah tangtos bae. kahar kapal udara. kitab Qur’an eta sategesna. ngakalan tadi nu tilu. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. pangandika Maha Suci. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. . bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. dina papan aya aksara Batawi. dina sahiji perkawis. nu pangheulana datang. aya sare’at hakekat kitu. tarekatna ilmu. Sholat ge opat perkara.

ditarima ku jalma. ka cahya opat sing ‘aen. diterangkeun ka jalma nu lain-lain. Namung aya nu dibuni-buni. ari hakekatna puguh. Sarta matak pecat iman pasti. nyaeta Sholat kitu. nya eta dzat sifat Allah. turug-turug ku Ikhwan. 135. 138. doraka Dunya Akherat. paingan disebut. ka Allah nu Agung. pasal dina sahna Zakat. 143. hajat pare atawa duit. 141. Muhammad Rosulullohu. 136. Tarekatna Syahadat teh rai. sare’atna kapan geus ilahar. sujud lungguh bukti ‘aen. sumangga teraskeun engkang. tarekat nya gulung dina Tajali. kudu nahan nafsu hawa. hakekatna mah geus pasti. kieu rai lamun teu acan kaharti . Zakat bade dicarios. ka Gusti Allah Ta’ala. Ma’rifat dina Syahadat. memeh awang uwung. sareng eta Nur Muhammad tea. 130. ulah rek diturut. gantung raos reh ni’mat kaliwat saking. eta Syahadat sare’at. teu sulaya ti basana. rukun Islam anu katiluna. Saur raka rai mun can harti. Narun Hawaun Maun. hanteu salah kitu. Ma’rifat dina Zakat. Zakat anu geus kamayhur. 139. 134. teu emut ka barang teda. dina pasal eta Sholat tea. ma’rifat pon kitu. temahna matak cilaka. hakekatna ngaran Syahadat teh rai. eta kasauran engkang. kudu bae urang ngazakatkeun diri. sabab lamun samarangan. Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang). ceuk raina aduh engkang penting teuing. dina bulan Ramdhan tangtos. ilangna jasmani kabeh. mung isin ku Yang Agung. kaopat Turobun deui. da aya hukumannana. 132. keur tajali ka Yang Manon. naon sare’atna deui. mun sumput salindung. tilu puluh dinten tutup. caang padang alus. sakumaha mujina. hirup eta tegesna. fakir miskin kitu. Sareatna Sholat teh kang rai. sing ngarasa kaangliputi. tah kitu sahna teh Zakat. tetep moal dihampura. mana nanya bet tepi kadinya. ayeuna katiluna teh. enya eta nangtung ruku tea. nya eta nu ngaran Sholat. anu matak Sembahiyang teh wajib. Gusti Allah moal rek narima. 140. dupi tarekatna Sholat. nyaeta lafad Allah. tetep bae dina keur Sholat sajati. 131. diteraskeun dadar sadayana. sareatna Sholat eta. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. sabab eta mah titipan. Ceuk rakana naha atuh rai. nu moncorong lintang Johar. tah eta anu geus aya. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. Ma’rifat dina Puasa. lir bulan opat belasna. goreng temen mun engkang ngabuni-buni. ulah rek kaliru. disamikeun jeung Idajil. Hal Puasa nu kaopat deui. nu sanes saikhwan kitu. hakekat tarekatna. tetep bae keur eusi Naraka Jamhir. enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi. sihoreng teh yen urang kudu ninggali. mun engkang nyumputkeun ilmi. ngucapkeun kalimah roro. dupi ari ma’rifatna. ibadahna najan getol. hakekatna ulah salah. lir bulan pat belasna teh. ma’rifat pon kitu.NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. enya eta jeung saperti bulan. tur aya nu naros pisan. Puasa di bulan Ramedhan. lebetkeun ka jero manah. Tarekatna nya kudu Tajali. Alif Lam Lam He geus pasti. ma’rifatna mah kudu. ma’rifatna sing bisa ngarasa. 142. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. sare’atna Syahadat teh ngucap. dina waktu Shalat sajatina. hakekat jeung tarekatna. Saur raka kieu mun can harti. raina mani ngaranjug. rukun Islam anu . tanda ditarima kitu. langgeng teu aya putusna. ku Gusti nu Maha suci. naon sare’atna deui. rakana lajeng ngajawab. Nabi Wali kitu. diterangkeun kanu sanes. 133. Ceuk raina atuh mangga deui. bakating ku kahareti. nyaeta tarekat ilmi. da engkang mah taya sanes. saperkawis anu hanteu beunang. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai. teras Wa Asyhadu Anna. Rukun nu kaduana teh. Tajali ning Dzattul Mutlaq. Ma’rifat ge kudu kapanggih. Kantun eta nu hiji deui. sare’at mah geus umum. supayana jadi rai bisa tohid. 137. Ceuk raina nuhun kahareti. dila’nat enggeus tangtu. sabab asal tina Shalat.

dikaler di kidul. mangga ku engkang dadar. turut-turut asal tadi. Den Muslimat gumujeng ngagikgik. 144. nu teu dikulon diwetan. beungeut madep atina . nangis bakating kaduhung. hanteu acan aya nyawa. 150. tangtu nyorang paribasa. sabab keur jaman dikandung. hukuman ti Yang Agung. bade tumaros ka engkang. 157. asalna ti Islam kabeh. raina lajeng ngalahir. barang gubragna turun. tarekatna mah teu lepat. geuning eta sifat dua puluh rai. hakekatna pon kitu. nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah. nyawana masih di Dunya. tetep hanteu meunang bijil. ceuk engkang waktu harita. rai rada bingung. meunang bebendon ti Allah. Lebah mana Gusti Maha Suci. tara gubrag seuseurian. tepungna Hawa nu dua. masih aya dumuk. eta tempat pangadilan. neda ampun tina dosa anu tadi. tapi apelna kitu. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. rai hanteu bingung. jeung karasa dibuang teh yakin. jasmani jeung rohanina. atuh bener kitu. 146. 147. lebah dieu kitu. 151. lamun enya teu aya rasa ge rai. Gusti Allah maparinna nyawa. 148. geuning kawidian apel. harti kana sare’atna. nyatana rasa kitu. karaos ku Ibuna. paingan marakayangan. dina eukeur waktu Tajali tea. pangadilan nu langkung sampurna. nya kabingung ku rai tacan kaharti. Cuk rakana rai mun can harti. tina sidik nyakitu pisan. ku rai tacan karaos. asalna orok ceurik teh. tangtos barengna jeung rasa. 154. rakana enggal ngajawab. Adam Hawa kitu. dina rukun kalima nya Munggah Haji. ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji. aduh rai engkang nuhun. sasakala Karuhun. kantun suhud kana ibadahna. sami bae Dunya Akherat ge rai. Baetullah anu sajati. Tiap-tiap aya nafas pasti. jadi lamun anu wafat. 156. neda ampun moal rek sakali deui. nya eta sifatna nafas. migawe kitu lampah. tiris buktina ngadegdeg. kontak sareng hawa Dunya. rehna tadi ku engkang geus dipilahir. Baitullah nu dijugjug teh. ulah kendat sawaktu. sihoreng teh dua puluh sifat. kapan Adam teh ceuk kitab. Mangga etang ayeuna ku rai. Insya Allah dihampura. kumargi tetela pisan. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa. 155. ngalebur dosa nu tadi. ku tina raos teu ngeunah. tarekat jeung ma’rifatna. sasat tacan kaluar ti hukum Gusti. da buktina waktu dijero mah tadi. raina enggal ngalahir. sifatna Allah Ta’ala. teu ngaraos naon-naon.kalimana. Geuning hirup ciri bisa usik. sangkan rai bisa tohid. hirup suci tandana geus bisa usik. anu matak orok oge geuning ceurik. sabab tina hanteu bisa. tina bibitna manusa. hanteu kalawan nafas teh. hakekatna mah tangtu. Mun geus terang kana dzat Gusti. jeung ayana nafas tea. tapi ceuk engkang kitu. kahartos lamun kitu mah. Tangtu pisan pang orok teh ceurik. tegesna ka dzat Yang Agung. kanu boga pangadilan. lamun urang meunang hukum beurat. payuneun nu Agung. orok moal gogowakan. dipayuneunnana Gusti. ku rai tereh kaharti. orok teu aya nafasna. rasa teh bareng geus pasti. hoyong dongkap katutup. rukun Islam anu lima tea. namung bade nyundul. pones lepasan ti hukum. rai nuhun sarebu. Ceuk rakana sare’atna Haji. 153. barang gubrag tina Guha Garba. kudu khusu tobatna teh. 145. tempat ngahampura dosa. aya sih pitulung Gusti. barang gubrag ka Dunya teh. ditakdirkeun bisa terang. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. masih tetep keur dina hukuman. tacan bisa meunang pones. pihatur deui ka engkang. hirup teh jeung nyawa sidik. jadi dua puluh. Tapi rai waktos tadi lahir. ulah make surat deui. Ma’rifat dina Munggah Haji. hawa Batin tepung. ayeuna mah leres kitu. nya eta ngaranna nyawa. aya babandingannana. pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning. opat-opat hiji rukun. asal bungah jadi susah. tina sirna ngajadi teu ngeunah. kajadian jadi nafas murangkalih. 159. 149. ku Ibu salapan sasih. ka karatonna Yang Manon. ku engkang enggal carios. leuwih hade ngadeuheusan. 152. mung ayeuna masih aya. atuh lima kali opat. bisa ngaibaratkeunnana. Nya dibuang ka alam Dohir. maparinna nyawa ka manusa. Tanda tacan dileupas ti bui. ceuk rakana itu diyah. sabaraha jumblahna teh. nafas teh bareng jeung rasa. sabab hakekatna nyawa teh. hanteu pisan boga akal. tina sabab enggeus aya rasa. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. Den Muslimat ka raka ngalahir. ngadeuheusan kitu. lamun hanteu kitu. rakana enggal ngawalon. teu ngadeuheus kapayuneunnana. kapan geuning di Dunya ge bukti. ti Batin ka alam Dohir. sidik pisan hirup suci mah. karek hirup wungkul. Adam Hawa jerat-jerit. dina waktu Ibu ngowo. jeung sing bener caritana. Ulah ampun ditukangeun badis. 158. da moal aya bedana. ti Sawarga turun.

kapan sidik Ibuna satengah mati. teu puguh nu dikiblatan. pang orok sakarat tangtu. da tekadna hayang buru-buru tepi. nu ngaos anu ngadangu. kantun ni’mat bae pasti. 171. parantos miwuruk. sarebueunkanyerian tadi Ibu. ganjarana ti Gusti. pangna Akbar sok kamana-mana. 175. rek naroskeun anu teu acan kaharti. pantes arek kituna teh. sing kapanggih jeung ilmuna. Antal maotu qoblal maota rai. maotna make sakarat. nya buktina wujud urang. Kapan aya ceuk dalilna. hakekatna di badan urang sakujur. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. nyorang deui kana jalan anu tadi. bangsa orok nu rek maot. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. kitu siksaanna Gusti. karaos nyerina misti. anu matak urang wajib nyiar ilmi. da moal salah mulangna. Sinareng dina waktuna. akalna teu aya lian. silih tempas jeung saderek. 168. 177. 178. sing perele hiji-hiji. Syahadatna Kangjeng Nabi. naha sami Syahadatna teh nya kitu. kana Dzat Sifatna Gusti. pangasih salira engkang. 160. ilmu sakarat di Dohir. rai nuhun ka pangasih. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. Akbar teh bet los ka Pasar. 169. samemehna urang hilang. Sembahiyang teu khusu. sabalikna urang lamun. hanteu khusu ka Pangeran. tungtungna teh atuh. dina hal perkara Rosul. lamun keur netepan waktu. Rakana lajeng ngajawab. kieu rai Syahadatna. lantaran can ma’rifatu. Rakana lajeng ngajawab. tangtu bae engke moal nyorang deui. sarebu kalieun babar. anu matak renghap ranjug. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. bet Akbar teh clok ka sawah. mun teu kapendak ilmuna. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. Ayeuna mah ganti pasal. dicipta dikira-kira. ngarasa rasa sakarat. palangsiang galeng totos. PIHATUR NU NGARANG 161. mun nu tani Akbarna ka sawah. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. keur dagang pon kitu deui. beda hiji-hiji Rosul. tah didinya jalan urang. raina lejeng nyaur. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. ngan diwangwang wungkul. 163. Pangkur 166. kusabab tadi jalanna. Mimitina Gusti Allah. 174. malah sok aya nu misan. rehna rai sering sok mendakan. ti ayeuna geus ditungtut. Waktu ngababarkeunnana. kumaha eta sababna. Mung ayeuna rek tumaros deui. jeung naon sanyatana. saperti anu biasa. sing ngarasa hilang samemeh pupus. Akbarna kamana-mana.mah jongjon mungkir. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. 164. pasal eta rai ulah helok ati. rai bingung kalangkung. nu karaos sumurup ka sanubari. kholifatullohi deui. waktu tadi memeh kadunya turun. Narakana Ibu tadi. mitutur nu sayaktosna. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. 179. sanes pisan jisim kuring. hanteu sami pada-pada boga waktu. 167. Sabab asalna ge ni’mat. dina Hadist geus kakocap. Tah rai kumargi eta. mangga dangukeun ku rai. Raina lajeng ngajawab. dina waktu keur waktos salulut. Lebah dieu tobat jisim kuring. Wa asyhadu anna Adam. tah eta kedah kasusul. geura kieu mun can terang. saestuning ngan saukur tuturut munding. nu karasa ku badan sorangan. pang orok sakarat kitu. unggal poe sakarat. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. ka Gusti nu Maha suci. NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. supayana ulah kitu. kitu deui waktuna. pujina ge diliwatan. tadi rek turun ka Dohir. Balikna ge moal salah. naha atuh kitu. Nampa sarebueun ni’mat. kana Aweh Salam tea. anu geus kersa ibadah. nya osok kitu nya gawe. 162. Mun disorang ti ayeuna. Nabi Adam nu tipayun. sakur dulur-dulur. nyorang nanjak upamana. Asyhadu anlailaaha Illallohu. mugi sadaya saderek. 172. anu teu aya hinggana. balik deui ka jalanna. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. pajar orok mah beresih. tangtuna kasampeur deui. teu acan aya dosana. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. jalanna kana Naraka. Mun nu kaya Akbarna ka duit. 165. muga ku engkang diwejang. 176. keur guneman carios Agama. nyindiran kasadayana. naha sawaktu-waktu. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. cacakan tadi turunna. anu ngarang ieu Layang tea. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. namung ieu mah nyindiran. . eling bae ka sawah. upami keur resep tani. Rosul anu genep tea. Ibu teh satengah mati. Kana diri sim kuring pribadi. raosna nyeri kalangkung. nya percaya mun kitu mah kahareti. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. nuturkeun anu nungtunna. sakarat enggeus beak. 173. 170.

tatapi maneh ayeuna. Raina teras ngajawab. sategesna pangucap Aing geus tangtu. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. terasna Wa asyhadu anna. Wajib kudu Sembahiyang. 190. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. Nabi Enoh nu kamasyhur. Sabab maneh ngabogaan. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. heh maneh Musa utusan. 184. kudu Shalat waktu duhur. 183. kitu eta asalna. Nabi Musa eta rai. Sembahiyang subuh tea. Kalam Mutakalliman deui. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. hayang ma’rifat ka Aing. ati moal salah deui. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. terasna Halilullahu. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. Asyar waktuna pasti. Basar jeung Basiran tea. tumarima boga cepil dua siki. 194. waktu tadina ti Nabi. tumarima boga nyawa sareng wujud. anna Musa Kalamullah. kudu Sholat Asyar misti. Enoh Habibullah deui. 188. waktu magrib maneh ulah salah deui. he maneh Ibrahima. boga panon dua siki enggeus bukti. Saur raka nu kadua. pangucap maneh teh eta. tah kitu eta asalna. Asyhadu anlailaaha Illallohu. kanyataan ayana Kami pasti. Kantun anu katiluna. dalilna teh geus disebat. dalilna anu kasebut. 181. saterasna Wa asyhadu. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. mana aya Shalat Subhi. kantun kaduana deui. Jeng Nabi Ibrahim tea. Sabab wujud maneh eta. tunga rai sama sakalican mafhum. Wallohu batinul insan. Asyhadu anlailaaha Illallohi. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. kantun eta Rusul nu kaopat deui. tatapi maneh ayeuna. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. Nabi naon kasebut. lobana opat raka’at. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. Ngadawuhan Gusti Allah. ka Gusti nu murbeng jagat. Pek Shalat tilu raka’at. jadi utusan geus tangtu. numatak manusa Islam. 187. 186. 185.Dawuhanna Gusti Allah. tapi maneh ayeuna. rakana lajeng ngajawab. ari sababna pang kudu. tapi maneh montong hayang. Tapi montong hayang terang. 180. maneh Adam dikersakeun ku Kami. 192. Kieu rai Syahadatna. kieu Syahadatna rai. sabab maneh teh geus puguh. waktu subuh kaluarna fajar sidik. mangga ku engkang pitutur. 191. kieu rai Syahadatna. kanyahokeun bae kudu. 189. paingan manusa kudu. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. Gusti Allah ngadamel deui utusan. Nabi naon ngarana. Nyaeta dua raka’at. sinarengan dua suku. ceuk raka nu kaopatna. maneh kudu tumarima. kudu Sholat pat raka’at. nu katilu utusannana Yang Agung. da nyaho asal usulna. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. kudu Sholat maneh misti. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. sing narima boga dua cepil tangtu. Dalilna Sama-Sami’an. saperkara boga baham. kanyahokeun bae heula. utusan Aing pribadi. Raina deui ngajawab. NERANGKEUN . ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. Kanyahokeun bae heula. kaduana boga lisan eta kitu. ceuk raina nuhun pisan. nomer tilu ngabogaan. jadi utusan geus tangtu. boga nyawa kaduana boga wujud. numatak manusa wajib. wujud maneh pribadi. geura mangga ku engkang terangkeun deui. jeung dua suku geus nyata. jeung leungeun kenca katuhu. Al insanu dohirulloh eta kitu. 193. 182. dalilna geus kasebut.

Kapan ma’na kitab Qur’an. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. kaduana Khaerul bariyyah puguh. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. kapan eta Gusti Allah. sareng anu nyaritana. ngaku enggeus ma’rifat dzat. lamun urang cicing dina tarekat muji. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. Ceuk raina atuh naha. sategesna hukum akal teu disusul. tadi diluhur disebat. 209. anu matak ayeuna ge geuning kudu. Malah ulah dideukeutan. Muhammad mah rasa jasad. ngajolopong hanteu bisa usik malik. saur Hadist moal aya hiji jalmi. Ngadawuhan Gusti Allah. Hakekatna Adam tea. pokna teh sabab ceuk kitab. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. Anu bisa ma’rifat dzat. Panguluna para Rusul. Kasar pikeun Naraka. Kieu dalilna geus kocap. Enoh nyatana pangdangu. dalil teu meunang dirobah. jadi aya hirup dua. ma’na Syahrul bariyyah. aya dua dina Qur’an geus ditulis. anu lemes pikeun bagian Sawargi. tumarima kaayaan. dina waktu-waktuna. tangtuna kaliru basa. 197. Tangtu bae mo kapendak. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. keukeuh pokna mo kasusul. dua liang irung bukti. wujud oge geuning bukti. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. ayeuna karaos pisan. aya ma’na lemes pasti. anu ngajina tea. Muhammad Nabi panutup. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. Geura ku rai dipaham. nu meunang pitulung Gusti. sumawonna Ijma oge teu disusul. ngan maneh ayeuna kudu. maneh Isa geus jadi utusan Kami. Isa teh panggangseu urang. teu percaya kanu nyebut. nafas ge moal aya. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. nya nu pangkat Ajengan. teras ka para Wali sadaya.Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. kanyahokeun heula bae. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. leres pisan kurai geus kaharti. enya eta Al insanu siri rai. sabab asalna ti Nabi. nuhun rai jol kamanah. da geus sulung dina jasad. teu kudu hayang terang. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. Haturan deui raina. 195. da teu make akal deui. 210. hartina teh maneh Muhammad. Ibrohim paninggal urang. teu ku akal moal jadi. di maneh teh kanyataan. nya ma’na anu kasar. kaluar jerona kitu. panon ieu nu buncelik. tah kitu mun teu kaharti. kapan ceuk Qur’an teh kitu. ma’nana pon kitu deui. 214. 202. Asyhadu anlailaaha. Mutajilah enggeus moal salah deui. Sholat dina waktu Isya. Lamun hanteu aya rasa. anu ngajina salapis. nafas sifatna geus pasti. enggeus lumbrah Syahadatna. 207. turun-turun burak tadi. dina wujud peribadi. 208. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. Katiluna boga nafas. 212. 218. 196. hakekatna sadayana para Rusul. Ari Hadist mah teu salah. nu ngaku enggeus ma’rifat. ngajirimkeun Gusti Allah. nya adegan wujud urang peribadi. 204. nu bisa ma’rifat kitu. hakekatna di badan urang sakujur. Saparantosna Nabi Musa. Namung wajib kailmuna. 206. pangandika para Rusul para Nabi. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. Sabab nafas maneh eta. Ngadawuhan Gusti Allah. puguh oge sok kaliru. bisi nular katepaan murtad deui. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. Ieu Aing mere burak. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. jelema mah moal aya. ceuk rakana bener kitu. ka Aing kudu ma’rifat. Asyhadu anlailaaha Illallohu. sabab mun getihna lampus. Kitu geuning sajarahna. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. sumurupna kana rasa. eta anu genep Rusul. 201. ayeuna maneh mah kudu. jeung turun ka anak incu. Muhammad Rosulullohi. sategesna rasa Aing geus tangtu. lamun hanteu ngaji Qiyas. nu ma’rifat dzat Yang Agung. moal aya hiji jalmi. naha arek teu percaya. kitu Syahadatna Nabi. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. kapan pangkatna teu lepat. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. 205. 198. 213. Mun kitu mah bener pisan. atuh kantenan pisan. Rakana lajeng ngajawab. terasna Wa ana siruhu. anna Issa Rohullohi. ma’na dalil kadua karasa kaharti. dalilna enggeus disebat. pat raka’at lantarannana pang kitu. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. Shalat dina waktu Isya. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. murtad hanteu salah deui. 217. terus nepi ka Kiamat. jalankeun hukun Qiyas. Syahadatna ge puguh. dina Qur’an geus kauni. kulantaran ma’nana salancar wungkul. Muslimin para Olia. 215. aya urang sinarengan aya itu. teu nyusul tarekat ilmu. 211. dina Lam yakunil kitu. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. malah tepi ka poe Kiamat kitu. seueur pisan anu kitu. 216. nu salah mah geus puguh. Barang Rusul kagenepna. sabab anu pikeun nyampurnakeun . henteu dipikiran deui. 199. 200. hanteu kakurangan deui. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. ninggalna tangtu ku soca. sahinasna ma’na kitab. nafas maneh pribadi. 203. teu make Ijma Qiyas. tapi maneh hanteu kudu.

di wujud urang sakujur. 223. sabab Rosulullah eta. dalil anu nomer hiji. 228. sorana teh anyar deui. Saur rai kumaha atuh. nyanggakeun bae kang rai. Sundana anu geus umum. pupus soteh majajina. Tetep dina rasa Dunya. eta oge bener pisan. puji anyar kanu anyar. 220. dina Sembahiyang pasti. henteu boga daya upaya pasti. 242. barang urang nu macana. nu kahiji kasebat. nya dina waktu keur rai. Tetep bae pang bodona. Raina lajeng ngawangsul. hakekat mah teu mati. muji mah kedah ka Allah. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. lamun geus kapanggih eta. dupi anu Qadimna mah. dina Syahadat ge rai. ayeuna rek naros deui. dina jilid nu kadua. tangtu bae ma’rifat. Kangjeng Rosulullah Mekah. piraku hanteu kamanah. 236. ka dzat Yang Agung. marakayangan balik ka Dunya deui. aturan ilmu geus pasti. rai hoyong mangarti. lungguh eta kaopatna. puji Hadist ‘alal Hadist. hurupna mah anyar pasti. Rosululloh tegesna rasana Gusti. Nu anyarna teh nya wujud. dupi muji pada jalmi. da kapan ari dalil mah. Rakana ngawalon imut. ceuk raina hanteu lepat. 226. puji Qadim ‘alal Qadim. puji Hadist ‘alal Qadim. tapi geura teangan hakekat Nabi. puji anyar kanu anyar. Piraku hanteu kamafhum. 229. muji ka salira engkang. Ceuk rakana mangga atuh. muga ku engkang didadar.maksud. sumawon dina pernahna. Qadim teh pangandikana. 230. sugan moal lali deui. da moal jadi manfa’at. anu opat geus disebut. kieu pisundaeunnana. aya puji opat rupi. ngadanguna teu ku cepil. puji Hadist ‘alal Hadist. 232. puji Hadist ‘alal Qadim. kapan urang eukeur tadi. nu anyar muji nu anyar. puji anyar kanu anyar. Kantun eta nu katilu. Numawi geura teangan. Lajeng rakana ngadawuh. Nur Muhammad asal tadi. Bibitna anu ma’rifat. anging rasana Yang Agung. nu rempug jeung para Santri. pikiran heula ku rai. ku rai tacan kaharti. elmu lahir elmu batin. pernahna pon kitu deui. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. buktina loba ririwa. Ulah nyamian Yang Agung. masih tetep dina pangbuangan kitu. moal bisa deui mulang. teu nyowara geuning rai. maca kitab sareng Qur’an. Mung barangna can kamafhum. kieu rai mun can harti. 234. puji Hadist ‘alal Hadist. barang negrak eta rai. eta sowara teh sidik. 238. kieu numawi katampi. Ku rai tacan kaemut. jalma teu wenang dipuji. 235. sanggeus urang ka Dunya. puji anyar kanu anyar. tegesna tacan kaluar. 244. anu tetep uninga. eta mah nu jadi bibit. ka rasa anu tadi. da ngan sakitu rai mah. kieu atuh kieu mun can harti. raina lajeng ngajawab. nyaeta rasana Allah. dina waktu mana deui. ku Dunya ieu kakurung. ibaratna tuang rai. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. kantun anu kadua. Kinanti 225. 239. kitu sundana mah rai. enya eta ti makhlukna. anyar dadamelan Nabi. pisundauennana dalil. da eta nu ma’rifatna. leres sundana kaharti. dupi anu katiluna. 221. eta mah sejen aturan. nu geus diterangkeun tadi. nu wajib disembah misti. Sanes keur muji ka makhluk. anu aya diwujud. Geuning tadi Hadist nyebat. 219. Nomer dua nu kasebut. puji Qodim ‘alal Hadist. dijero kaluat bijang. jeung kuma sundana deui. balik ka rasa kapungkur. 224. Kapan huruf Qur’an tangtu. nu anyar muji kanu Qadim. eta pisundaeunnana. ngan ukur pikeun di Dohir. 240. mun kitu lain bab ilmi. muga ku engkang diwejang. reh ngupingkeun dina kitab. puji Qodim ‘alal Qodim. seepkeun bae sakali. dupi eta perenahna. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. pada-pada anyar pasti. 237. nangtung ruku sujud deui. Ceuk rakana mun can mafhum. anging hiji Gusti Allah. nu ninggalna hanteu make panon kitu. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. 227. ngandikana teu ku baham. 233. engkang ku rai dipuji. taya lian ngan ku akal. warnana anu opat rupi. anu katepi ku pikir. Raina pok deui nyaur. dimana engkang pernahna. pernahna dimana deui. jalma mah moal tinggali. mun lepat sadaya-daya. tapi ulah netepkeun bae kaditu. atuh nu kumaha tea. 231. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. anu sarupa kumaha. sing kapangih supaya bisa balik. Cahya anu opat geus puguh. . 243. pada-pada anyar sami. tapi tetep keur ka Gusti. Rakana jawab jeung imut. Nu gaib di wujud urang. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. Ceuk raina geus kamafhum. kapan eta anyar sami. loba nu surup sumanding. muga bae parin harti. nu tadi disebat tea. 222. atuh nu kumaha tea. pimaksudeunnana dalil. 241. puji Hadist ‘alal Hadist. puji Hadist ‘alal Qadim.

tujuh bumi tujuh langit. Raina lajeng ngawangsul. teu robah langgeng geus pasti. meureun maot sahiji. syah asmana jeung af’alna.245. ibarat mun di Dohir. ari hartina teh dalil. nu langgeng teu keuna mati. teu ngarti ibarat tadi. kudu maot sadayana. Magatru 273. ulah belet-belet teuing. ngurangan atawa leuwih. raina lajeng ngalahir. piraku hateu kapikir. reh rai sok nguping dalil. ku rai tacan kapikir. boh laksa rebuan jalmi. Raina enggal ngawangsul. katerangan anu yakin. Rakana enggal ngawangsul. nungtut ngirangan teu lepat. damarna mah tetep hiji. ka Allah Gusti Yang Manon. 264. hakekatna nyawa rai. 271. usik malikna geus pasti. langgeng bae ngangliputi. anu ngaran nyawa tea. leres ku rai kaharti. naha jinisna nu tadi. jeung lamun hirup ngan hiji. nu aya di wujud jalmi. Jadi sategesna kitu. 266. pada aya hirup eta. salobana liang tadi. tangtu dzat anu Maha Suci. teu ngaku usik sorangan. hal nohidkeun hirup hiji. ari nu seueur tea mah. ka sato pon kitu deui. rai ulah salah harti. nu jadi hirup jasmani. Ku hiji ayakan kitu. 256. da tara keuna ku mati. 274. Ceuk raka ulah kaliru. 249. rek diibaratkeun deui. nyaeta anu disebut. Arasy Kursyi pon nyakitu. tah eta anu dipuji. Dupi nu sok keuna ku pupus. lamun ibadahna jalmi. can terang sama sakali. ku sifatna hirup Gusti. Rai teh masih kaliru. Mung aya keneh saeutik kabingung. nuhun parantos kaharti. 253. nungtut bae beurang peuting. hirupna sakabeh jinis. seja rek tumaros deui. muga diterangkeun deui. 272. Raina lajeng ngawangsul. anging ku kawasa Gusti. sorotna teh tangtu loba. asalna tinu sahiji. leres hirup mah teu lepat. Rakana lajeng ngadawuh. mohal ruksak dzatna Gusti. Innalillahi kauni. perenahna waktu eta. ari dzatna Gusti Allah. Ibaratna hiji lampu. 250. 270. Nya eta anu kasebut. ari nu katilu deui. Kieu atuh mun can mafhum. seuneuna dicarokotan. Ibadah kalawan ilmu. kaangliputi sadaya. ayakan jeung damar hiji. puji Qadim ‘alal Hadist. 247. teu ngurangan teu nambahan. teu kirang sumawon leuwih. nyaeta nu padang tea. 267. nu Qadim muji nu Qadim. Sato Siluman-sileman. teu petotpetot nya eling. kalawan jeung ma’rifatna. hiji sorot liang eta. bol karaos teu sulaya. kieu pisundaeunnana. rek ditambah katerangan. Mung heran kaliwat langkung. jadi puji sadayana. jeung syah sifatna deui. pada-pada anu Qadim. katerangan teh utami. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. hirup kagungan Yang Widi. 263. asal ti Allah geus tangtu. Sumawon ibadahna kitu. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. ayeuna mah ganti pasal. da pada Qadim sadaya. nyaeta buktina rasa. 246. Lamun kitu naha urang teh . jadi hiji nyawa jalmi. pada-pada anu Qadim. Kapan didinya mah tangtu. kana dzatna Maha Suci. 262. margina dibagi-bagi. hirupna manusa pasti. nu ngangliputi sadaya. 254. 275. ayeuna rai mangarti. sorotna Sagara Hurip. buktina teu make biwir. sabab enggeus tetep eling. mana helokhelok teuing. hiji jalma roko hiji. Naha seuneu dina lampu. diala rebuan jalma. Aduh engkang langkung cukup. 268. awak-awak nafsu pasti. sareng perkawis hirup mah. disebat sagara hirup. nyaeta sorotna tea. kitu ceuk unggeling Hadist. tetep hirup mah ngan hiji. kapan buktina nu wafat. saperti nu tadi tea. ayeuna nu kaopatna. dina pasal hirup eta. angger moal robah-robah. nu Qadim muji nu anyar. urang ibaratkeun deui. ayeuna ku engkang rai. dina lebah mana deui. aya keneh kabingungan. nya nyareungeut ka dinya. ka maliunan manusa. mungguhing hirupna Allah. nu sakitu eces pisan. Mun hiji mah eta hirup. misti kudu balik deui. ceuk kasauran Wali mah. sangkan kaharti karasa. nyaeta damar nu tadi. sabab hirup ngan sahiji. kuma ngarasakeunnana. teu dua teu tilu opat. ngurungan damar sahiji. kang rai di lebah dinya. Manusa pon kitu deui. Ceuk raina muji nuhun. dupi eta perenahna. nyawa aya saban jinis. 265. mung hiji-hijina pasti. Sawarga Naraka deui. anu sarupa kumaha. nu muji nu dipujina. kajeun rebu maliunan. ayeuna teu samar deui. 260. anyar dipuji nu Qodim. 255. 252. margi dina saban jalmi. Bibitna nyawa disebut. Uteuk Tongo Walangtaga. 258. 269. dupi anu jadi nyawa. sasatna geus syah dzatna. dina keur Shalat sajati. piraku mun aya jalma. 251. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. aya terasna kasohor. nu liangna laksa keti. kieu upami teu harti. 261. 248. Mung bade nyundul pihatur. Rakana lajeng ngadawuh. reh hirup teh ngan sahiji. Lamun sayaktosna kitu. hirup Allah tara ruksak. 257. Rakana deui ngawalon. mahi teu kurang teu leuwih. sifatna nu padang tea. Dupi anu ngaran hirup. 259. ibarat lamun di Dunya.

Kani’matan Akherat mah Agus. cicing di Naraka pasti. eta nu ngaran Sawargi. dua Haq Muhammad Nabi. ngilmuna eukeur di Dohir. ku rai tacan karaos. teu karana dipigawe deui. 277. kulantaran kurang suhud. Ceuk rakana rai masih bingung. kalem timbul sapapaos. tetep langgeng dina nyeri. teu saperti Rama Ibu. inditna mah teu karaos. teu katinggal soca kitu. balik soteh balik raos. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. kangeunahan pon nyakitu. rek diibaratkeun deui. 298. teu ngaraos naon-naon. Kapan tadi rai dina waktu turun. salamina taya tempo. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. sasatna di jalan cicing. tah ibarat urang . di Dunyana nu teu manggih. 304. rasa kitu teh geus pasti.enggeus undur. bener rai kudu balik. mungguhing dzatna Yang Manon. Sagara cai nu tembong. reh urang tadi di Qadim. nyaeta dzatna Yang Manon. ibadahna luak-leok. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. dina jalanna bareto. supaya enggal kaemut. jeung istri anu gareulis. kantun nu hiji can mafhum. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. kangeunahan jeung kanyeri. 302. ngan ukur tuturut munding. tah sakitu pikeun balik. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. 286. 280. teu karana deui kitu. 282. 305. rakana lajeng ngawangsul. raina ngalahir deui. enggal karaos ku rai. 291. 294. saeusina Dunya tangtos. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. 299. tetep ni’mat bae jongjon. kumaha waktu di Dohir. naon atuh anu balik. bet boga rasa kanyeri. kapan Gusti Maha Agung. aya tilu perekawis. tah lebah dinya kang rai. keur waktu keneh dina Nur. gumelar ka alam Dohir. hayang caang ulah bingung. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. Kantun ieu aya keneh kabingung. nyaeta nu ma’rifati. 279. mun nu jatoh ka Sawargi. teu dicampuran ku nyeri. 278. ceuk rakana bet piraku. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. Haqna Adam teh geus tangtos. katilu Haqna Yang Manon. naha saperti di Dohir. teu arah teu enggon kitu. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. tapi pangbalikan rai. sajatining suwung raos. ka Haqna Muhammad tangtu. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. rai masih keneh helok. saperti di luhur tadi. caina teu salah deui. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. pasal eta pikeun balik. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. ku kangeunahan kitu. ngaraos teu clok di Dohir. mahi ngahuripkeun makhluk. Barang-barang meja korsi nu aralus. pangkatna geus ma’rifatu. rasa teh sama sakali. kuma sajarahna deui. Tapi engke dimana urang geus pupus. 306. rasa Dohir lamun balik. teu selang-selang deui. 288. 287. tepina ilmuna tangtos. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. karaos ku tuang ibu. Dzat laesa kamishlihi. naha siga naon atuh. jadina kumaha deui. Akherat pon kitu deui. Sawarga ngaranna sohor. geus jauh ti Maha Suci. 297. anu katiluna deui. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. 295. ka Allah nu Maha Agung. nomer hiji kacarios. hanteu isin ku Yang Widi. tapi lain ngingkig kitu. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. sanes kanten bisa jadi. 292. kapan didinya teh nyeri. teu kalawan ingkig kitu. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. 283. 293. kaduhung engke karaos. ni’mat bae salamina. 296. Ngalakonannana ngan era ku batur. kudu bae balik deui. 285. 289. hanteu warna hanteu rupi. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. nu diluhur kacarios. make aya gedong-gedong. Barang anu balik ka Naraka kitu. nu mahi ka tujuh Bumi. ku ibarat mah karaos. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. 300. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. 276. Nerangkeun Dalil ‫ﺍﻥﷲﻭﺍﻥﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ‬ Pasal nu Balikna. 301. kawas keur di Dohir deui. rai mah kawas nu ngaco. 281. kawas ti luar ka bumi. teu ngaraos naon-naon. kana sagarana hurip. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. ngangliputi Langit tujuh. 307. keur waktu ngajadi orok. aya tilu tempat kitu. pipisahan enggeus pasti. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. tah kitu anu sayaktos. pangbalikan rasa kitu. teu sieun ku siksa kubur. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. kumaha ilmuna tangtos. kapan di Dunya mah campur. gaib hanteu aya bukti. keur masih ngajadi Enur. 290. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. jadi ni’mat geus pasti. ngan ni’mat anu karaos. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. nu geus ma’rifat kana Nur. ibaratna mun di Dohir. ngarasa kanyeri wungkul. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. Nur Muhammad opat rupi. nu ngaran Haqna Yang Manon. Nur Muhammad waktu tadi. samemeh ka Dunya lahir. Anu balik ka Naraka pon nyakitu. hanteu kadangu ku cepil. 284. enggal ku rai kaharti. sapatemon waktu tadi. 303.

aya dangu nu teu raos. 321. sangkan cai teh ngaleos. aya angseu ngeunah. 339. anu mawi ewon-ewon. barang kontak terus bae aya nyawa. Barang tepung baham sareng cai susu. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. babandingannana. kana cepil soca. rasa ci hujan mah puguh. kontakna jeung sifat. rasa eta buktina teh. nimbulkeun jadi amarah. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. jalanna dumuk. 327. Nya buktina nu dituang ku Ibu. muga engkang ka rai maparin terang. 336. tanda hirup geus usik gugurinjalan. da waktu tadi mah. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. 332. barang rasa kontak sareng katuangan. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo.tadi. malah aya tinggal sok jadi amarah. kumaha sajarahna teh. saniskanten aya lalayanannana. dina eta pasal nafsuna manusa. meni jeger ceurikna bakating hayang. 324. bet beda rasana gentos. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. anu tadi geus ragrag teh. dina waktu wafat. saterasna kitu bae. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. teu pulang ka asal. Geuning bukti dina dangu oge kitu. hakekatna nyawa. sasat ngancik dina poho. 313. nya karaos pisan. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. nya jadi rahayatna Onom tea. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. 337. bisa balik nya ka Sagarana tea. dina rasa dunya bae. 330. barang kadarat geus tepi. nya nimbulkeun ngeunah. rasa kontak jeung aci opat perkara. hawa Batin jeung Dohir teh. ulah cicing betah. nya jadi nyawa jasmani. anu opat bae kumaha kontakna. waktu medal ti Ibu teh. Tuang Ibu moal aya ci susuan. Jadi rasa cai asin nu di Laut. Den Muslimat ngawalon barina imut. aci tanah jeung angin teh. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. hawa anu dua. saban wujud oge nyondong. aya dangu ngeunah. Panon oge kumaha kontakna kitu. 325. terusannana anu bras ka Laut tea. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. 323. jadi nyawa enggeus puguh. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. 315. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. Pucung 314. ka pangangseu kitu keneh. ibaratna rasa batin. aya raos jeung teu raos. sami bae sareng dangu tinggal baham. sangkan cai hujan. 312. tetep langgeng dina rasana Naraka. sifat nu sae nu awon. bibitna kahayang sabab. sifatna nafas nu bukti. 343. kapan laut oge bukti. 335. muga engkang kersa. 338. Aya deui nu ku rai can kamafhum. margi sidik aya jeung bukti-buktina. nyaeta rasa jasmani. nyaeta rasana Gusti. 334. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. Barang gubrag deui ka Dunya patepung. tadi geus ngaraos. 340. tangtu aya rasa. rasa Dohir anu bukti. Najan dina pangangseu oge nyakitu. tacan jadi rasa wujud. 318. kitu kajadianna teh. 333. 322. caina asin geus tangtu. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. aya angseu hanteu raos. 326. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. percanten kacida. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. teangan akalna. keur dina Sagara Hurip. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. lamun disambat ku Onom. rido ngawuruk saderek. jalan cai tea. hiji keclak hiji jalmi. Ayana teh kumaha. 331. 319. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. lamun dangu kontak. aya tinggal ngeunah. 328. saha anu nyambat. Balik deui ka rasa asin kapungkur. Teu aya deui akalna teh kudu. datang ka darat mah geuning. tur tadi teh cai laut. aci seuneu aci cai moal salah deui. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. Saniskanten jadina teh ku patepung. dina patuangan sareng aya hirupna teh. sareng sowara nu awon. 308. 342. 341. sakeclak sewang geus tangtu. 311. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. aya tinggal henteu raos. geus jadi ci hujan tangtos. asal tinu opat. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. 329. masing bisa balik deui ka asalna. 316. 317. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. Marakayangan jadi salundang salindung. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. sing kapanggih Solokan-solokannana. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. Hayang deui hayang deui jadi baku. deudeuieun tina karasana ngeunah. enya eta dina rasa alam Dunya. rasa pelem jeung amis teh. dina cai hujan bae. taya nafsu teu hayang sagala rupa. ci hujan mah henteu asin. Sabab eta pang ayana cai susu. 310. . henteu kaop elat. Nerangkeun Datangna Nafsu. nyaeta ci hujan tadi. 320. nyerep nyurup kana hate. cai hujan nu tadi teh. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. Ibaratna cicing dina asin kitu. samemeh urang ka Dunya turun. 309. sajarahna manusa gelar ka Dunya. teangan jalanna jalan cai ka Laut. nyaeta dzatna Yang Manon. sareng teu raos geus tangtos.

ayeuna gentos nu kocap. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. muga sadaya nawakuf. ieu jilid kaopatna. 3. ku saliwat ge kamafhum. Kocapkeun Raden Muslimin. Tabe’atna kitu deui. 348. kalangkung calakanna teh. reh Gusti mah sifat wenang. sasat salaku sahate. 346. dina bagbagan Agama. ngantunkeun sahiji putra. Dua putra gek caralik. pameget sami kasepna. papayun-payun duaan. siang sumawon wengina. neda-neda ka Yang Manon. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. ngantunkeun sahiji putra. sareng ku safa’atna teh. wajib kapendakna. Allah ngabukakeun ilham. rakana lajeng ngawalon. Ilmu luar Ilmu jero. dangdingna sareng basana. ka darat jadi salebak. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. 15. Jenengannana kawarti. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. osok didinya ujlahna. bubuhan uteukna encer. kitu kersana Yang Agung. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. ulah kirang pangampura. 350. Kangjeng Nabi Muhammad. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. Shalallahu ‘alaihi wassalam. mu’jizatna Gusti urang. ngahalang-halang kersana. kana dzatna Allah. Sami bae pada ngarti. 345. maksad rek ngadangding Layang. Rayagung dawuh nu sae. Simkuring nembean deui. nyakitu anjeuna oge. layeut rukun rempug jukung. 8. Ilmu Sare’at Hakekat. 13. Nilarna Raden Muslimin. sakur piwiruk ramana. neda-neda ka Pangeran. dinten Saptu ping opat belas. 4. saurna abdi teh lepat. raina Raden Muslimat. Semet ieu bae rai urang tutup. marulih ka Rahmatullah. nyaeta Den Kamil tea. tatapana ge nyakitu. rasa Allah tea. hanteu susah diwarahna. mung sasasih antarana. sakersana jadi bae. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. 2. 19. pasal Asma Gusti Allah. namung kalintang ku awon. Ka cai jadi saleuwi. Kasampurnaan lahir batin. ngilangkeun babadag raga. Anu mawi wajib manusa teh kudu. sakitu ge cekap. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah 18. tara kersa pipisahan. hanca simkuring bareto. kitu ceuk paribasana. Asma anu saleresna. teras kana Ma’rifatna. tangtu jadina teh poho. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. 9. lamun Tohid Insya Allah sampurna. Sagara nyawa sakabeh. sakersana Maha Agung. Raden Kamil katelahna. geus kapaham sadayana. untungna kersa Pangeran. 10. 351. nu paparin ti ramana. 5. sadayana . Mung ku banget tekad ati. hanteu aya nu kaliwat. anging Allah anu langgeng jumenengna.344. hanteu aya naon-naon. seueurna sabaraha tea. manawi mun teu lepat mah. dina waktos tilar ku rama. nuju sumedeng pisan. kinten-kinten yuswana teh. elingna kadinya. moal aya mustahilna. nya balik ka Dunya. disarengan ku dudu’a. Sareng sabaraha hiji. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. salamet Dunya Akherat. Dina gentos sasih deui. ngahusukeun papahaman. tatas jeung Tohid-tohidna. Tarekat pon kitu deui. bari ninggalian kembang. kana Maung kana Bagong. kantun ngaraoskeun bae. sareng asal bareto. kanyaho di Dunya bae. Dina waktuna sakarat badena pupus. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. anu hanteu petot-petot. Masjid alit tengah empang. nu jeneng Rosulullohu. parantos dugi ka waktos. geus tangtu kontakna oge. Layang Muslimin Muslimat. 349. ngalantung di pipir situ. sinareng gentur tatapa. jeung moal aya nu bisa. wajib farduna nya kitu. Teu mungguh ka jalma dhaif. Ilmu ramana katampi. sinarengan Raden Muslimat. dina alketip nu sae. 17. tilas ramana bareto. Ngawitan anu didangding. Ngawitan nu nyaur rai. nu maksudna jalan alus. nyaeta anu kasebat. teu beda sareng ramana. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. sasarengan pelesiran. Balik deui kana rasa nu kapungkur. nyaeta Sawarga. 16. 352. 7. yuswa tujuh belas taun. 12. barang dina hiji mangsa. kinten dua puluh taun. kalangkung kasep. sareng teras sasauran. ahli ngulik Ilmu Nahwu. katelahna Raden Insan. mutih ngabeuti puasa. menekung nyepi tafakur. 6. 347. sakalangkung garihalna. seja rek neraskeun hanca. Asmana Gusti Allah. 353. sasih Hapit dinten Juma’ah. da turunan ti ramana. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. rakana anu tipayun. nyaeta raina tea. ka rakana cacarios. saurna rama kapungkur. ngudag hak kasampurnaan. Tohid-tohidna bab Ilmu. teu aya anu kaliwat. kuma bae dina pamuhitannana. 11. sami sareng Raden Insan. 14. kumaha ilmuna. runtut raut jeung saderek. kana bagbagan Agama. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. ngabulkeun paneda jalma. Kocap Den Muslimat deui. Gedong Rosulullah. Teras lalebet ka Masjid. kawantu dibarung tapa. anu nembe jilid ka tilu. mulih ka Rahmatullah.

kumaha pang jadi lepat. kieu pisundaeunnana. dadarkeun nu katiluna.teh saratus. kana ngaranna sorangan. raina teras haturan. nurutkeun Af’alna kitu. ka rai mangga pitutur. moal manggih anu ceples. dohirna Allah manusa. ngalobakeun Gusti Allah. Asma anu saleresna. mana nu ngaran manusa. sapedah tadi kasebut. 44. da ghaib manusana mah. 24. 39. 21. ngan ukur jadi lima. lian ti rupana kitu. kieu pisundaeunnana. tegesna tina rupana. kieu sababna pang lepat. pantes jadi matak nyasar. ngaran Asmaulliasma. nuhun ayeuna kapaham. anu dzatlaesa tea. Ngan eta bae sahiji. rakana lajeng ngawangsul. Dzat-Sifat-Asma-Af’al. Laa haula wa laa quwwata. tapi ari nu gelar mah. Atuh Allah teh geus pasti. netepkeun Asma Yang Agung. 23. sabab Dzat teh aya tangtu. ngaku Allah ka awakna. pedah aya dalilna. kapan tadi unggel kitab. sami bae pada kitu. sabab seueur nu percaya. 35. wajib urang kudu terang. Wallahu ghaibun. nuduh Allah ka rupana. netepkeun Asma Yang Agung. nurutkeun tina sifatna. jentulna jasad nu ‘aen. tetep ngan sahiji bae. Jeung langgengna oge bukti. raina enggal ngawangsul. sifat anyar disebatna. mangga ku engkang didadar. hartosna eta basa. 25. kitu deui manusa. 26. 52. Ngaran Asmaullijinsi. 34. kieu pihartoseunnana. sanes kana dzatna Allah. ngareuaykeun Maha Agung. hiji asmana geus tangtos. nuhun parantos kapaham. sareng rupana manehna. nu matak kek kana badan. manurut tina jentulna. Asmaullisifat tea. sok seueur tekad manusa. dupi anu kalimana. ngaku dzat kana awakna. jalma nu kitu tekadna. langgeng bae sapapaos. ari pek diringkeskeun mah. 42. kieu pihartoseunnana. pang disebatkeun lepat teh. Nu kieu tekadna jalmi. geus aya dina Hadistna. dupi eta nu katilu. da kasaksi ku Hadistna. kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea. sami bae wujudiyah. 37. sanes ka sifatna Allah. da ieu mah nu ngajentul. Asmaullijinsi tea. 31. kapan eta geuning puguh. nu moal aya bangsana. nu kumaha nu sok lepat. kana raga anu badag. Ngaran Asmaullijinsi. anu kumaha nu lepat. reh tadi engkang misaur. kitu eta sundana teh. sok gampang dibobodona. sareng ngan hiji af’alna. nu kieu tekad manusa. 48. nu lima tadi disebut. sabab kapan tadi oge. tah rai kedah hartos. kaopat anu disebat. jalma nu kitu tekadna. lepat soteh nu nampana. lamun netepkeun ka Asma. ngider satangkarat jagat. dina ngabarangkeunnana. kitu deui eta sifat. nu ngaran Asmaulliasma. ghaib teu aya jentulna. Wallohu batinul insan. Asmaulliaf’al kitu. ngan sahiji anu sae. mungguhing jalma nu bodo. 51. bisi nuduh kana awak. dina kitab geus kakocap. kapan nu ngaran ghaib mah. pasal Asmaullidzati teh. pasal Asmaullidzati teh. na kumaha margina teh. 28. pang seueur teuing nu lepat. kana rupana manehna. Geus disebatkeun ku Hadist. sumangga paparin terang. tapi nu sakitu oge. Kapan ieu mah jasmani. Sapedah ceuk dina dalil. asmana anu teu ruksak. Lajeng raina ngalahir. kana ayana wujud dewek. samalahan lamun kitu. seueur Paguron kaliru. . Nu kitu eta teh pasti. 22. nu leres mah hiji bae. 47. teu ghaib da geus nonggerak. ngaran Asmaullisifat. pang sok jadi kalepatan. kana kalakuanna teh. geus mohal hanteu ayana. nyaeta antero ngaran. 30. Nyebutkeun Asmana Gusti. Dupi nu kadua tadi. Mungguhing nu Maha Suci. eta musyrik ngaranna. 27. ieu teh dohirna Allah. 46. 49. teu beunang direuayreuay. 33. nu nyebut jenengan Allah. nyebutna jenengan Allah. Asmaullisifat tea. Raina lajeng ngalahir. mun engkang teu lepat mah. ngan seueur pisan nu salah. mangga ku engkang carios. ngajentul beurang peuting ge. 20. tur aya deui Hadistna. 50. Raina ngawalon deui. salah wesel anu kitu. netepkeun Asma Allah teh. Lain manusa sayakti. 36. tah kitu margi lepatna. nu ngan hiji di manehna. 43. Sabalikna kitu deui. perkara Gusti Allah teh. rakana lajeng ngawangsul. Al insanu dhahirullah. rai sakalangkung bingung. 32. nu katilu kacarios. Sasat teu usik teu malik. Geuning seueur pisan jalmi. sumawon puguh jentulna. nyebut dzat kana ayana. dupi anu nomer lima. kahartos atuh kitu mah. diliputan ku ngaranna. Lajeng rakana ngalahir. tapi eta ge nu lima. kantun anu kaduana. 38. buktina teh kapan puguh. Asmaulliaf’al tea. hiji dzat hiji sifat. eta oge rajeun lepat. eta oge bangsa kufur. Tah kitu lepatna rai. Tina sifatna geus sidik. Perkara Allah teh pasti. Rakana enggal ngalahir. sok netepkeun kanu anyar. ayeuna nu kaopatna. ayeuna sumangga deui. salapan puluh salapan. Anu kocap unggel Hadist. ngaku Allah kana Af’alna. supados rai mangartos. pang ayana eta asma. Al insanu ghaibun deui. saur raina nu mana. 45. pada ghaib sadayana. eta Asma anu lima. nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge. 40. Lajeng rakana ngalahir. batin-batinna manusa. Sanajan ngider sabumi. ari Allah teh disebut. Asmana mah sae kabeh. kana sakabeh sifat. nu hanteu aya bedana. supaya ulah kaliru. 29. sabab kapan tadi oge. nu teu warna rupa kitu. pendek teu daya upaya. ulah kapambeng miwelas. tina dzatna enggeus tangtos. Asmaulliaf’al tea. nu ngaku dzat ka jentulna. kufur dihukumanana. Namung saur engkang tadi. sareng aya terasna. naha kumaha margina. barang ngareret awakna. rakana enggal ngawalon. aya tapi taya rupa. pasal Asmaulliasma. Allah teh nu ngaliputan. nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna. kitu bae sundana mah. Kadua anu kauni. Allah teh teu aya dua. ku rai tacan kapaham. geus hanteu panjang diemut. Ku rai tacan kaharti. ngarana wujud manusa. wujudiyah nu kitu teh. nya kalakuan manehna. 41. pasti eta ngaran kufur.

tara jadi kabingungan. dina keur Attahiyati. teu maparin kana jalan kagorengan. raina lajeng ngawangsul. rakana lajeng ngajawab. piara laku jeung tekad. aya nu can kaharti. kana kagorengan pasti. 63. 71. moal sakawenang-wenang. musna leungit tanpa lebih. rai ayeuna teu bingung. Asma tina jinis kitu. Anu ku engkang disebat. lamun bae kadatangan. Allahna hanteu kailmu. 62. ulah bendu bae rai. ku kereteg karep ati. 56. 61. Ngan wungkul bae miwarang. percayana geus teu samar. 55. Sabab lafad Muhammad mah. 68. saperti anu ngalindur. kamulyaan lahir batin. kana jalan kagorengan. hade goreng ge ti Gusti. pon kitu deui Naraka. 58. dua Iman Idlal deui. 66. Allah ngayakeun Agama. Sabab ngaraoskeun isin. pijadieun kana hade jeung gorengna. moal bisa dicarioskeun ayeuna. Naon bae ayeuna mah. kang rai mah masih bingung can kapaham. rakana enggal ngawangsul. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. sok jadi sasar tekadna. kedah suci laku lampah. balai Dunya Akherat. ka papada makhluk Gusti. Lamun pijatoheunnana. geus teu asa-asa deui. ibadah ka Maha Suci. percaya ayana Allah. para Nabi utusan teh. ati teh kudu beresih. 70. rai hayang enggal ngarti. Kuma pihartoseunnana. poma rai sing mangarti. kumaha enyana deui. sabab tangtu katawis. naha kumaha hartosna. 65. nu bieu mah keun heulaan. kuma barisna dipayun. jalma teu boga akal. di ayana Maha Suci. kana kahadean misti. nu kahiji Iman Taqlid. tapi laku jeung tekadna. Tah kitu nu matak wajib. ma’rifat ka Maha Agung. anu ahli adep-adepan jeung Allah. sing iyatna kudu kuat. Geus moal aya sesana. teu kenging migawe dengki. aya anu nyiliwuri. sareng nganuhunkeun deui. Iman Idlal nu kadua. lafad Muhammad Nabi. laku hade laku goreng. pek lampahkeun buruburu. nu hade mah eta rai. parentahanna Idajil. da tunggal parentah Gusti. dadana jadi He sidik. ngan wungkul beja ti jalmi. Atuh eukeur naon teuing. Da nu geus yakin mah geuning. masing soleh sabar tawekal darana. Iman Taqlid kahijina. ari anu katiluna. hiji-hiji Iman tadi. kana jalan ma’rifati. tur kalawan aya saksi. 72. wujudna geus jadi lafad. sareng ngabatalkeun deui. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. 73. majarkeun sagala rupi. pasal Asma anu opat. nu beunang hese capena. Ulah kabengbat ku Setan. pasal Iman anu tilu. bilih kadenge ku cakcak. tapi tadi nu nyarita. bakating ku poekna. nu kitu sanes ti Allah. rai tiasa nyumponan. Asmaullijinsi tadi. 64. da Allah tara kitu. kana jalan rahayu dunya Akherat. mubadir sama sakali. Kedah dina salse pisan. Jadi ayeuna mah urang. teu ngalajur hawa nafsu. ngarasa geus teu papisah. nu can kaharti ku rai. mun datang kareping ati. teu aya antarana teh.anging ku kersana Allah. sadaya pada mirupa. 53. sagala perkara oge. nu nyahona lain beja. di hijab deui ku Gusti. walon raka tacan jadi. Sagala hal kalakuan. boga saksi tina dalil. martabat undak ti tadi. ngajak jalan kahadean. kantun eta anu ka limana tea. tah nu kitu patekadan. siang wengi babarengan. amalna teh lir tipung katiup barat. keur ngahukuman nu salah. tah eta mah martabat anu utama. Kitu deui sabalikna. ma’rifat ka Yang Agung. nu narik jalan balai. nu geus jadi lafad dalil. jadi lafad Muhammadu. sidik yen Gusti Allah mah. padang caang narawangan. geus ngajadi wujud dalil. padahal mah geuning kitu. Eukeur mah tadi percaya. kawuwuh jeung bisa yakin. wungkul miwarangna Gusti. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. kana panggodana Iblis. kieu mun teu lepat mah rai. 60. anu geus yakin mah geuning. tegesna anu geus yakin. mugi Gusti Maha Suci. numawi rai sing emut. palaur sieun salah. 59. nu kitu ngaran ibadah. pasal Asmaullijinsi. jadi poek buta rajin. Mim akhirna udel kanyataannana. jongjon bae sirik pidik. Dal buktina teh sampean. kana piwuruk engkang tadi. geuwat ulah lami-lami. jeung boga pamilih tangtu. tara sok miwarang salah. jeung kudu ditempat sepi. Kapan kitu kersana. katiluna Iman Takhkiq disebatna. tina dalil Qur’an kitu. 67. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. getol Sholat lima waktu. kapindingan ku kokotor laku tekad. dina keur Sembahiyang mah. geus tangtu deui ka hijab. poek mongkleng buta rata. atawana jalma owah. dina Sembahiyang sidik. da kapan rasiah Wali. sanajan getol ngabakti. Sinom 57. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. jadikeun budi pamilih. 74. tunggal keneh nya ibadah. bagian nu ahli Qurbah. ngayakeun Sawarga kitu. jeung Gusti nu Maha Suci. sumawon ujub takabur. Raina lajeng ngajawab. enya eta Iman Takhkiq. samemeh prak dipilampah. nu geus didadarkeun tadi. Iman tina beja wungkul. 54. teu idin sama sakali. . eta mah nu geus percaya. raina lajeng ngalahir. kana ayana Yang Widi. ceuk engkang eta nu enya. ku sok kitu sababna teh. ka Allah kudu ma’rifat. jeung nurunkeun kitab Qur’an. dina saban-saban jalmi. turug-turug nyaho pisan. Geus ngarasa aqrobiyah. eta mah engke heula anan. sirahna jadi Mim awal.

kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. nyaeta Sholat sajati. geus tangtu engke kaharti. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. Lian ti lafad Muhammad. kapan ceuk Hikam mah tadi. sareng dibarengan deui. najan dipaksa ge rai. 82. tacan jadi lafad dalil. nuhun rai bakal harti. Raina mani ngarenjag. nyebatkeun Sare’at tadi. Hakekat lir upamana. lebah dinya jadi dalil. pangboseh supaya tepi. Tarekat lir upamina. Malahan dipigawena. sanes dina bab Sare’at. dupi Tarekatna deui. Asal sing suhud neangan. sing suhud bae ka Gusti. 89. 83. Tah kumaha ngalarapna. 92. kemudina pon nya kitu. netepkeun Sare’at tadi. ayeuna mah gentos deui. muga-muga engkang keresa miwejang. parahu teu salah deui. kana tengah-tengah pusering sagara. hayoh disurupkeun deui. dadamelanna kitu. pasal parahu tadi. da teu ninggang kana pibarangeunnana. eukeur muka lawang hijab. atuh moal weleh mijan. diibaratkeun kemudi. eta anu opat tadi. dijaga ulah rek salah. ngadakngadak kahareti. pasal Hakekatna Tasjid. parahu ngambang dina luhureun sagara. Sare’at teh lir upami. . anu geus lumbrah disebut. raina lajeng ngajawab. da bukti tina lafadna. teu uni lafad Muhammad. geus tangtu ayana Allah. moal bisa kapaham. Kumargi penting kacida.lantaran teu aya hiji. puguh bagean Hakekat. sareng saterasna deui. kapan geuning para Rusul. tapi pasal dina kitab Hikam. sinareng lautan cai. sanajan hayoh dipikir. katilu kemudina. eta anu opat rupi. sadayana teu diselir. 91. ku ilmu Hakekat kitu. sasat moal ma’rifati. Cirina Nabi nu lian. tirakat mutih. 77. naon buktina nu yakin. nimbulkeun raga nu lembut. tiap-tiap aya bukti. aya basa opat kitu. jeung anu kasebat laut. keur ngadeuheus ka Yang Agung. engkang hawatos ka rai. nu ngadamelna geus misti. ku rai nu can kaharti. ati kanyataannana. katiluna eta Tarekat ngaranna. netepkeunnana pasti. keur ngudag inten nu tadi. kahiji ngaran Sare’at. yen ieu bumi jeung langit. kadua Hakekat deui. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. yen eta Sare’at rai. numawi teu Mi’raj rai. kayaan Alam Batin. ayeuna mah Manahan bae heula anan. nu diselir ku Yang Agung. disebat parahu tadi. eta hal perkara Tajid. anu nganggo lafad Tasjid. pituduh kitab Hikam mah. 75. moal pinanggih jeung Gusti. Pikeun ngudag inten tea. 81. Kieu rai saenyana. hal praktekna Sholat Da’im. jeung dibeuli ku prihatin. Lamun Wujudna manusa. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. mugi dipaparin terang. Raina lajeng haturan. Ma’rifatna pon nyakitu. Nabi Musa jeung Isa. Sare’at teh lir upami. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. ucap tekad sareng laku. sadaya teu nganggo Tasjid. mesem rakana ngalahir. 85. nyaeta dzikir jeung ngaji. sami sareng lafad Allah. ditungtut sahiji-hiji. ngawujud dalil Muhammad. kaopat intenna deui. pasal tadi aya basa Nafi isbat. Asal bae sing percaya. mugi-mugi rai dipaparin terang. teu aya hurup Tasjid. Ayeuna ulah kapalang. inten teh naon nyatana. lafad Adam lafad Enoh. anu dipaparin Kunci. mun nyurupkeun pahili. kana kalakuan kitu. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. 80. wekasan enggal ngalahir. nyaeta puji dzikir. tacan syah upami kitu. parantos umum sadaya. nyaeta utusan Allah. cirina teu aya deui. upama kapanggih eta. Ma’rifat ka Maha Suci. Tarekat lir kemudina. Ka opat ngaran Ma’rifat. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. Ari Hakekatna eta. anu matak geuning tadi. lamun jalma tacan terang. ku kalakuan nu suci. sabab kieu ibaratna. ka tengah-tengahna laut. ceuk dina unggeling Hikam. Ibrahim. Sabab pasal Tasjid eta. 96. Ma’rifat mah lir upamana. nyaeta Ma’rifat jati. ma’rifat 84. sihoreng nembe uni Mim-He-MimDal. tacan jadi wujud dalil. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. kitu diibaratkeunnana. ka ilmu Sare’at kitu. nu opat teh sing ngahiji. raos tadi bener pisan. puasa. 95. ulah sina patorengga. da puguh Hikam mah tadi. duh engkang rai kaliru. Insya Allah awal akhir tinekanan. ku rai tacan kaharti. lamun teu acan mangarti. 76. engke dina salsena. 94. Qodariyah Satariyah. saenyana dina diri. kalakuanna ibadah. keun heula eta mah agus. Muhammad Rasulullohi. sadayana umat Nabi. enya eta Nabi-nabi. salian ti Kangjeng Nabi. 78. dina dawuh nu mustari. 79. pasal eta tasjid tea. kudu barengan sing rukun. hijabna ka Maha Suci. naon kanyataannana. 86. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. mangga ku rai tinggali. parabot supaya nepi. 93. eta moal salah deui. 87. lafad-lafad para Rusul. inten didasaring cai. kumargi teu aya Tasjid. jadi sanajan ayeuna. bener kitu eta rai. nu opat sing jadi hiji. sing bisa ngajadi hiji. koncina Bumi jeung Langit. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. getol Sholat anu lima waktu tea. Sing gulung kana Ma’rifat. Hakekat. supayana bisa katepi. Hakekat Tarekat deui. 88. Tarekat. kalah botak dipikir moal kapendak. rukunkeun sangkan kasusul. tegesna eta mah rai. ceuk ilmu Sare’at rai. geuning teu aya nu Mi’raj. Rakana lajeng ngajawab. sina ninggali Akherat. dadamelan Gusti Allah. Da ku ilmu Sare’at mah. bener tacan uni lafad. keur ngaburak jagat shagir. Sok moal barung sulaya. Hakekat ibarat laut. padamelan Kangjeng Rasul. ibarat lautan cai. 97. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. nyaeta kudu bisa. teu bareng opatannana. 90.

anu taya upamana. ti alam Akherat oge. kana inten tadi tea. waktu urang samemeh ka dunya. kana batu karang tea. hal perkawis inten tea. panangan kenca katuhu. nu diudag ku sadaya. nu geus diharamkeun misti. rakana lajeng ngalahir. Kantun eta kemudina. ting dalagor kana curi. pangna tadi naros pamulihan. engke waktu pupus. rakana lajeng nyaur. Saur raka eta geuning harti. Tapi najan geus ditengah. 101. sangkan teuleumna teu jadi. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. 118. sanes inten dunya rai. kapan geus di dalilan. ngudag eta inten dina jero lautan. diusikeun ku sagara. faqod ‘arofa robbaha. naon nyatana nu bukti. eta moal salah deui. Hanteu daya teu upaya rai. ngarasa bodo dirina. nu diibaratkeun tadi. eta anu ngamemenerna. kamudina teh rai. tapi hanteu burung aya. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. dilepas samasakali. kade rai salah harti. anu matak ti ayeuna. 103. Kaombak-ombak ku lambak. inten sajeroning diri. beunang kagoda. bet kawas hanteu karasa.Rakana lajeng ngajawab. anging ku kersana Allah. siksa kubur kitu deui. Man ‘arofa nafsahu. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. diharapkeun nyorang ka api Naraka. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. nu ngaran wujud jasmani. lain inten dunya kitu. 111. nyasab moal burung. 105. komo deui dina pupus. sabab harti yen teu bisa usik malik. tinimbang dikabul. sumawon boga kawasa. nu jadina tina batu. 106. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. eta manusa tangtu. anging Gusti Allah bae. da inten di dunya mah. anu ngobahkeun ka jasad. pangkat Nabi Willayah. siksaan anu hanteu nepi. Waktos engke dina sakaratil. Wekasan teras haturan. Mising imut ka wiwitan tadi. Rupa badawang barongsai. sundana teh yen urang asal ti Gusti. Raden kamil enggal nyaur deui. sategesna teu boga kawasa. wa inna ilaihi kitu. sarebueun ni’mat dohir. kitu kapan ceuk dalil teh. jadi mun teu bisa wangsul. saha-saha mun bae manusa. di dunya ngawujud. ganjaran ti Gusti Allah. mugi rai dipaparin katerangan. kapan nurutkeun dalil ge. hamo pibisaeun beunang. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. faqod jahilan nafsaha. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. kana inten jambrut. sabab jero liwat saking. inten teh moal beunang. 109. hayang beunghar bet teu beunghar. pang parahu bisa usik. geus nyaho ka dirina teh. bisa sidik ka sifat Iman sajati. ngagoda supaya bolay. maotna teu bisa nepi. pang ayana urang teh di dunya. balik deui ka Allah Ta’ala. nyaeta bilih sulaya. dupi saenya-enyana. angkeuhan arek mulang teh. rai masih samar ati. nyaeta ti Gusti Allah. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. kapan hak manusa mah. 100. mawa ka tengah jalan. sifatna Iman Sajati. sarta langgeng nu moal aya putusna. kokotoran luhur laut. naon nyatana nu sidik. ngan sakur dina biwir. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. nyaeta ka tengah-tengah sagara. lain inten biduri. 107. Kapan kieu sundana teh rai. sareng campur deui pasti. Nyaeta nu ngaran Iman. naha kudu tekad teh kadinya. kadarat mulih deui. 102. diusikeun ku roh kitu. hayang senang bet teu weleh bae susah. Raden Kamil ka raka ngalahir. mapakan Yang Agung. nya tangtu bakal cilaka. Sasat tempat kani’matan. nyatana roh urang kitu. 99. lebah mana kawasana teh. gumujeng mani ngagikgik. pang bisa usik jeung malik. persis saperti jasmani. ku kaom Islam sabumi. 117. 116. 104. nu geus Ma’rifat mah rai. pasal inten nu parantos didadar. saha anu bisa nepi. aya pitulung Pangeran. kudu tohid kitu. cita-cita boga tekad arek mulih. Saperti parahu tea. diwajibkeun kudu bisa balik. geus umum anu sok disebut. raina lajeng . 115. reh ayeuna geus pertela. ka Allah asalna tadi. kenging di peser ku duit. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. bangbarongan cuat-cuit. nyatana parahu tadi. geus moal kasorang deui. kantun nampa bae wungkul. barehala anu nyingsieunan. turug-turug seueur jurig. teu kudu boga maksud. kawas boga cita-cita. ayeuna aya piunjuk. nu langgeng teu owah gingsir. Jadi lamun engke arek mati. anggur ditambah siksaan. Hayang cageur bet teu weleh gering. raina lajeng ngalahir. sieun hanteu bisa nepi. atuh sasat ngaku bodo. rojiun eta tuluyna. 113. eta kersana saha. 108. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. aya hibar kahartos. jeung aya terasna. sareng nu bangsa narajis. temahna jadi sangsara. ngaku bodona teh palsu. bari ci socana bijil. dupi lautna teh rai. wani teuleumna ka laut. hal dina pamulihan. urang arek boga patekadan. mun teu jeung teuleum mah pasti. tangtu sakaparan-paran. kana dasar sagara berlian tea. 98. da meureun sanes deui. saur rai atuh hanteu aya deui. diakhir tangtu kaduhung. taya lian ngan ku idin roh tea. sanajan siksa Akherat. atuh naha tadi kitu. nya ieu buktina badan. inten dijero sagara. ati mah ngaku kawasa. bangke anjing bangke oray. Sumawon nyorang sakarat. ku kersana Gusti Yang Manon. martabatna leuwih luhur. ramisak bakating ngungun. muga paparin mangarti. Inna lillahi kauni. raina ngabarakatak. 114. 112. 110. geus tangtu nyaho ka Gusti. lamun tega ka pati. untrak atrok sakabulang bentor pasti. mung kumaha angkeuhan. Saur raka nya kantenan. pangna rai naros pamulihan. rai mariksakeun deui. kareueung sagala aya. sasat ngaku kawasa. larapna dina salira.

nyorang sagala siksaan. terasna ‘alillyul ‘adzim. Saur rai ayeuna kaharti. 133. Kantun urang Iman bae rai. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. nyaeta Sagara Hayat. eta geuning ku rai karasa. sareng lamun kitu. kana dedemit siluman. 126. jeung cikopi anu amis. keur aya keneh di dunya. 125. rupina teh moal tiasa lepat deui. taya anu dipieling. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. teu weleh aya di Allah. rasa urang geus ngancik di Allah. tina kawasa kersana. naon anu teu ruksak-ruksak. ka Allah teu kenging salah. naon bae kabeuratna. sasat urang enggeus aya. da sare teh gambar wafat tea. sareng siksaan di Akherat. keur hirupna sumawon paehna. Ka manusa sok surup sumanding. nyaeta sifatna Enur. wa laa quwwata eta teh. geus mulang ka Gusti Allah. bener rai eta kitu. lenyepkeun ulah rek lali. sareng henteu warna henteu rupa. da teu kaluar ti dinya. kapersifat ku Pangeran. dina lebet kalbu. Na ayeuna ngaraos patebih. sing mirasa urang geus aya di Gusti. 124. illa billahil kitu. Geus kakurung ku hak Maha Suci. sabab tangtu bae rai. kapan tadi rai ngaku. kudu tohid ti ayeuna. eta jalma kitu. lamun enggeus kitu. jeung dzat sifatna Yang Widi. nu kasebat lafad Laa haula. anu teu aya pegatna. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. insya Allahu ta’ala. ka Akheratna terus. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. enya eta nyawa jalma anu balik. enya soteh bakal aya. kapan ieu anu bukti. paehna balik ka dunya. 119. kakurung ku alam dohir. urang teh lumantung. jadi atuh ayeuna mah urang rai. tina Qudrat Iradatna. nu balik ka dunya deui. kana dzat sifat Yang Manon. geus hanteu kaluar deui. teu rasa pajauh. mun kitu mah masih ngarasa patebih. teu bisa ninggal Haqullah. ngangken Ma’rifat ka Gusti. wengi sumawonna siang. 127. kudu boga patekadan. dikersakeun keneh ku Gusti. upama geus kitu tekad. yen mulih teh kedah ti ayeuna. ceuk raina henteu hilap. di Gusti geus dumuk. di jaman samemeh aya. enya eta kiamat dunya. atuh Allah teh bertempat. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. 131. 132. ka onom nyalindung. kudu aya antarana. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. kutan rai tacan mirasa. sareng henteu puguh. hirupna teh kudu barang dahar rai. kana Haqul Adam tea. boh hirupna sumawon maotna deui. boh anak boh incu. eta nyawa anu wangsul. da imanna beurat kana dunya. hal anu langgeng ti Gusti. rakana terus nyaur. . ka Allah sing kapiraos. 121. enya soteh masih usik obah. lamun dina keur aya kahayang. engke dina waktu maot. bubuhan da masih aya. ngaraos aya antara. tapi naha teu mirasa. ka dunya deui tangtu. mungguhing Gusti Allah mah. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. wujudna iman sajati. 123. pasal eta rai geus percaya. atuh bet piraku bae. ngarasakeunna geus balik. anu tadi enggeus ‘aen. 120. Lajeng deui raina ngalahir. siksaan di kubur. nya jadina marakayangan. Wa huwa ma’akum. geus aya di Gusti Allah. Lajeng deui raina ngalahir. 129. da tetep dina hak Gusti. atuh mun rasa teu jauh. lian ti barang dunya. emutkeun bae rek sare. Henteu arah henteu enggon deui. kapan geuning sidik pisan. enggeus tangtu cilaka bakal balai. mung ulah kaliru. 130. teu daya teu upaya. siang wengi ulah samar-samar. kana batu kana cai kana kai. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. anu teu pisan ibadah. Mun geus tohid ngarasa geus balik. sanajan ngimpina kitu. anu mana nyatana teh. tapi nyaring sare oge. keur sakaratna ge tangtu. yen teu rasa jauhna teh. dina keurna hirup. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. atawa ka pamajikan. Eta bae contona mah rai. 137. pasrah bae ka pangeran. lolong bae saterasna. hanteu gaduh nya kahayang. nu ngaran sagara hirup. bodona si wujud. Mun geus kitu eukeur naon teuing. Eta bae dalil saperkawis. babarengan jeung Pangeran. Jadi sasat urang teh geus mati. lajeng deui rakana ngalahir. kantun nyekelan sarupa. tanda-tanda boga rasa anggang. sok nyurup ka saha bae. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. nya tangtu ragragna oge. tegesna sing ngarasa. nyatana teh alam dunya. sundana taya antara.ngawalon. nandean sakersana. 138. beubeunangan teuleum tea. yen urang teh kudu balik. pasal eta Haqul Adam tea. tina eling kana lesna. Dina engke Walyaomil akhiri. reh aya deui kabingung. taya lian ukur kana barang. pokna teh hayang surutu. nya ieu ka Haqul Adam. kantun pasrah wungkul. geuning kitu unggel dalil. sumawon bade nyaringna. yen geus aya di Allah teh. 134. malah henteu kudu ditekadan deui. da ilahar di dunya mah. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. samangsa lolong di dunya. sakur kabeuki tadina. kana eta sifatna Haqullah. kana dunya upamana mun teu boga duit. sarta masih aya keneh. dina sifatna geus ‘aen. sing lenyep rai manahan. kumaha keur di dunyana. raina lajeng ngawalon. Allah sareng makhluk. najan nepi kana wafat. boh nitis menitisan. lamun nyawa makhluk. kana barang dunya bae. Da nyahona eukeur di dohir. Haqullah anu disebut. 122. dina laut nu jerona tanpa tepi. muga ku rai dijawab. Sabab mun boga tekad balik. ayeuna gentos panaros. kapan basa ngaran balik. manggih siksaan kitu. da henteu rasa pajauh. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. 136. dohir batin oge kitu. jeung sifatna anu Maha Mulya. jeung Allah pajauh keneh. 135. teu ninggal aya tempatna. di alam dunya kitu. teu wanahnu aqrobu. salamet dunya akherat. anu tadi geus kacarios. alam dunya nepi ka Akherat deui. mung rai masih bingung. Gusti Maha Agung. nu caang padang gumawang. 128. sabab dina waktu keur sakarati.

ku rai henteu kaemut. nu dipandang ku urang teh. rakana enggal ngawangsul. jirimna mah teu lepat yen. jalanna nganggo tarekat. malah keurna turun. Kawasana kersana yakin. kampa kawas suuk. paninggal pangdangu. malah keur waktu dikandung. tah eta tegesna rai. 147. moal beunang sumawon karasa. jatining manusa eta. ku Ibu salapan sasih. ti awal-awalna mula. cacakan geus bukti jasad. nyaho ka gaibna urang. Namung aya deui nu can harti. estu rokrak wungkul. rakana lajeng ngajawab. weleh henteu kaemut. 153. Geura kieu jalanna teh rai. pada katetepan misti. leres yaktos teu sulaya. yen Qudrat jeung Iradatna. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. sumawonna datangna rasa. diantep bae dipayun. anu langgeng di Allah. ngan amisna bae rai. manusa mah geus tangtu. naon nu dimaksud. lumpat kawas sato hewan. langgeng bae moal terang. teu daya upaya rai. mung kantun gaibna bae. 154. kakara mun geus diruksak. atuh Allahna ge ruksak. naha tacan kapiraos. sabab lamun boga rasa. tina leutik jadi gede. sareng kersana kitu. Sabab bongan katetepan dalil. ceuk raka kapan ku ilmu. na kumaha bisana kapendak. ku rai can kapiraos. sama sakali teu emut. nu kacipta masih tacan aya amis. henteu emut teu terang sama sakali. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. nu kasebat gaib tea. wujud cau henteu boga rasa. 145. tina kawit leutik jasad urang. anu aya hanteu tembong. nuhun Alhamdulillah. amisna anu dumuk. Nerangkeun Patohidan 146. 150. naonnana anu diarah. pangangseu sareng pangucap. da rasana mah geus nyampak. anu masih keneh ngora. Lajeng deui rakana ngalahir. raina ngawangsul. ka akhir pon kitu. rakana teras ngadawuh. hartina teh teu bisa obah. kapan da ari cau mah. aya anu langgeng di manusa. supaya bijil minyakna. terus tepi ka Akherat. aya tapi taya rupa. nya ku gaib tangtu. 152. da bakating bodona tea. nya eta kawasana teh. 144. kapan geuning bukti tina. malah-malah terus ka batin ge rai. Kapan geuning urang waktu tadi. geus aya dina sungut. memeh turun ka alam dunya. supaya enggal kahartos. didinya ge teu uninga. dina letah urang pribadi. henteu terang naon-naon. atuh lepat lamun ngarah rasana. atuh kantun dibalikeun bae rai. naha aya langgengna saperti Gusti. urang ninggal cau. saban umat ge teu luput. na kumaha ngabongkarna jasad. wujudna kapanggih amisna misti. lamun kaudag ilmuna. wujud cau teu diruksak. nya jatining cau tea. tegesna bodo teh agus. 151. kana gaibna manusa. kitu eta ceuk dalil teh. 149. 148. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. tetep bae teu nyahona. ceuk raina hanteu aya lian deui. di manusa kantun kabagian. Tapi eta amis cau tadi. Ceuk raina teu sulaya deui. margi lamun ruksak kitu. ku gaibna manusa. ngan rasana nu diarah. mung kumaha di manusa. mana nyatana nu sidik. nu masih ngora kitu. teu nyaho sama sakali. sakumaha piwejang engkang katampi. Enggeus tetep di manusa pasti. akalna deui nyakitu. 141. nu teu aya pegatna. kapan rasa mah tangtos. 156. pang diayakeun ku urang. Ceuk rakana tangtu bae rai. sanggeus kitu urang bisa tohid. akang bade maparin ibarat. Samalahan tina orok tadi.Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. Raden Kamil teras nyaur deui. nyaeta bodona bae. langgeng bae teu aya pegatna deui. tah kitu paham engkang mah. pasal eta jatining manusa. anu langgeng di Allah teh. taya lian ngan Qudratna Allah. Tapi ari ayeuna mah rai. da kesedna nu dipambrih. kudu bisa ngabongkar diri. Lajeng raina deui ngalahir. raina lajeng haturan. 139. ngan boga amisna bae. eukeur hayang kana kekesedan. nu ngaran cauna tea. kawasana nu Maha Suci. henteu dituang ku rai. eta cau tangtu bisa usik malik. 143. ku rai tacan kahartos. kapan tadi geus tinggali. da moal . henteu terang duka ti mana ti mendi. 142. diluhur disebut. dibeuweung sing lembut. 140. pasal eta anu disebut. teu katetepan Rusul. asal tina hanteu aya. tapi atuh naonnana tea. Kajabana mun si nafsu tadi. saperti makhluk. upama wujud cau teh. nyaeta manusa nu sajati. ti Ibu ka alam dunya. cau asak dina piring. 155. kapan gaib amisna mah. ngabongkar wujud sorangan. ngan karasa amisna mah henteu jirim. yen amisna atawa kesedna deui. kapan gaib henteu ‘aen. bisa oge kapendak sarta kaharti. kawasana sareng kersana. Laa haula jeng wa laa quwwata. nya neangan cau hejo. mun hayang terang gaibna. Saur rai yaktos kahareti. pada-pada gaib deui. kitu paham engkang mah. geus aya pon kitu. kudu nyaho ka gaibna urang. tah ieu aya cau. nu taya pegatna deui. Kitu deui manusa ge rai. geuning teu hayang ngadahar. ngagedeanana jasmani. lamun langgeng di Allah. barang enggeus tangtu.

bari mencrong raray rai. pasal sundana Bismillah. tangan bae nu mimiti. rakana enggal ngajawab. Rakana lajeng ngadawuh. Sanes deui yen ngabongkar diri. kasukaan alam dohir. tah kitu murahna Allah. 164. kana gaib jero diri. kapan eta anu ninggal. Nuhun ayeuna mah putus. Ceuk rai eta sumuhun. 169. lamun tohid mah ka Gusti. asalna aya nu melak. eta bae henteu lepat. kadangkala sok dibui. Parantos bae Kulanun. maling barang anu lian. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. 160. nyalindung siang jeung wengi. eta mah emutan rai. nu jadi di alam dohir. kumaha Allah murahna. nu tadi mah ibaratna. nu bukti di alam dohir. nyatana manusa gaib. panggodana sang Idajil. naha rai tacan kaharti. Lamun manusa keur hirup. geuning langka kasorang. kareta api jeung kapal. salangkungna tinu tadi. hese katarikna Iblis. keur ngajadikeun sadaya. Rahmanirohim disebut. bukti ieu di dunya. Raina enggal mihatur. Nya Insya Allah rahayu. keur dahareun jalmi-jalmi. ngagelenyu imut leutik. Mautu anta qoblal maut. malahan ceuk dina kitab. 183. Pang bisana jadi tangtu. naon nu henteu ku tangan. teu meunang pisan pahili. da teu rata ka sadaya. ku rai tacan kaharti. 187. sanes murahna Yang Widi. mun sanes pelak pribadi. duh kahartos ayeuna mah. bakating fana-fanana. 175. anging ku opat perkara. 181. 172. Najan tatanduran tangtu. 166. 173. urang kudu ati-ati. 159. aya tapi taya rupa. rai mah tacan narima. Kapan geuning rai puguh. rasana ge rupi-rupi. Kinanti 158. 170. poma rai ulah salah harti. bubuhan masih di dunya. nu ninggal gaibing Gusti. Ngarancana kana nafsu. jadi gede jeung buahan. Mun maksa ngala nu batur. Ngatur laku kai wujud. sarta teras sasauran. ku tangan teu salah deui. kapal udara jeung mobil. 163. masih bingung keneh rai. Tatanduran ting pelentung. Kahartos teu lepat deui. edas bae bet rai mah. Saur raka bener kitu. moal samar moal mangmang. atawa saperti bungkil. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. waktu keur ilang jasmani. ahirna jadi buah. kitu disurahannana. lamun engkang hanteu salah. Rohman murah di dunya. Sanggeus jadi buah tangtu. nu ngaran gaibing abdi. ka sakur jalma Muslimin. makhluk nu gede nu leutik. 177. ka manusa keur didohir. Raina lajeng ngawangsul. 180.saperti cau. heug atuh ayeuna rai. pasal eta nu ninggali. Maju eureunna ge puguh. da tetela dohirna mah. moal lepat tangtu eta. muga engkang luntur galih. murahna nu Maha Suci. diala ku tangan deui. Atuh meureun sanes kitu. ngaji laku ki jasmani. nya eta manusa gaib. 186. bakal disiksa ku Allah. 182. boh kapal boh pabrik-pabrik. 178. anu golangna ku cai. sok tara weleh ngungudag. kaayaan alam dohir. 176. murahna nu Maha Suci. nyebutkeun jenengan Allah. di pelak ku leungeun jalmi. Allah asih di Akherat. kasucian laku lampah. rupa-rupa pangbibita. neda pitulung Pangeran. sing pageuh muntang ka Gusti. ngajakan mungkir ka Gusti. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. lat poho kana ragana. nu ngaran manusa gaib. lamun urang hanteu meuli. 168. sundana teh Bismillahi. dibanding rancana Iblis. ieu kaayaan dohir. Murahna Gusti Yang Agung. da ku rai jol kaharti. geuning urang saupami. beurang peuting hanteu kurang. keur dibijilkeun minyakna. raina teras ngalahir. dohir abdi pribadi. kieu sundana teh rai. bibit sakur nu kumelip. ayeuna kantun miara. 165. sok miresep kana maling. nu ninggal waktuna Sholat. Raina deui lajeng miunjuk. nya didahar ku sadaya. kaula mimiti muji. ngaraos teu boga diri. satungtung gelar di dohir. sanajan pabrik-pabrikna. kenging leungeun bae rai. ku tangan bae geus sidik. keur Sholat Karohanian. mung bae hayang kaharti. murahna nu Maha Suci. pasal eta geus kaharti. sakur nu jadi di bumi. asup ka Naraka pasti. 184. Iman urang tangtu kuat. enya eta keur laku tarekat. alam dunya ge sirna. ka manusa dua siki. 171. 174. mun eta murahna Gusti. geus unggel dina Hadist. panon abdi teu ninggali. 162. naha teu aya undakna. jadi kitu murah Gusti. parantos maparin tangan. Najan ayeuna ge kitu. 167. 157. hayang dahar bubuahan. Rakana deui pek nyaur. jeung aya terasna deui. seuneu sareng angin tea. kamurahannana Allah. rai ge sok sering nguping. atawa ku seuneu tea. tangkal asal tina leutik. namung anu mana tea. jeung ari hartina Rohim. nu . ka manusa keur di dohir. pang jadina taya deui. patohidan rai nepi. Ceuk rakana kapan puguh. rai ewed liwat saking. gaib abdi pribadi. geus ngayakeun cai bumi. Sabab buktina teh puguh. nu sakitu arahengna. 179. tah dina lebah etana. ruksak teh mirasa suwung. aya deui panarosan. Malah keur ibadah kitu. dina waktu keur Tajali. Teu kaop luar ti wujud. teu kaop ical ti diri. engke di Akherat misti. 185. nu aya taya sifatna. ku engkang arek dipedar. motormotor saterasna. khusu ka Yang Agung. kantun ngajaga salira. Rakana lajeng ngawangsul. saperti adegan bumi. 161. Geura mangga bae emut. dikampa ku kayu.

sategesna puji Gusti. tangtu sok boga pamilih. teu . hare-hare jeung Pangeran. bakating ku kahareti. sabab bongan geus uninga. Ditarima ku Yang Agung. sanajan rohna pisan. 188. nu jumeneng lahir batin. lamun rai can tingali. ukur pangakuan biwir. pangbaktina ditampi. niat bade lungguh calik. Tapi tobatna teh tangtu. ti awal tug dugi ka ahirna. sabab sagala perkawis. Eta kagungan Yang Agung. lamun pare mah ku hama. gapong moal jadi siki. geus teu ngarasa pipisahan. ngalanggar sala sahiji. hese rek dihampurana. lamun kitu jadi salah. nya wujud urang pribadi. bener ti urang ka Gusti. geus jadi puji sadaya. nu tumiba ka badan. dipake muji ka Gusti. kapan eta keneh rai. Mun teu ku tangan dibantu. Meureun tijongklok geus tangtu. sategesna puji Gusti. 209. 197. batal tegesna teu jadi. 192. sidik pisan teu sulaya. sumpah moal deui-deui. 216. nya bener bae eta mah. duh engkang karaos teuing. 203. sanggeus kitu nyorang deui. ngaku geus ma’rifat jati. waktu keur jalan tarekat. dunya sarawuh akherat. Tangtu bakal meunang hukum. Kari-kari urang lamun. sanajan usik malik. Ngangken Allah na teh tangtu. 205. kana rohna pribadi. moal enya kapirasa. ngakuna tohid ka Gusti. lamun tacan uninga mah. Tumarima rokrak wungkul. Sabab Allah teh kaceluk. Akherat samemeh pupus. enggoning hirup di dohir. geus gulung ngajadi hiji. kumaha arek jadina. Alhamdulillahi tadi. hanteu terus kana ati. neneda ka Maha Suci. ngan ku Kudrat IradatNa. suci Dzat suci Sifatna. umumna nu nyurahan. dina waktu Sembahiyang. sujudna ge kitu deui. Sabab nu tepi mah tangtu. sah bae sagala rupi. 221. nu dilisankeun mah rai. sasat ngaku geus ma’rifat. anu geus kitu tohidna. kumaha mun eta jalma. mun teu dibantu ku tangan. tegesna taya antara. rakana lajeng ngajawab. Sidik nu kitu mah wadul. Ceuk raina mana atuh. mung ayeuna gentos pasal. 218. sah Dzat sah Sifatna deui. ku sadaya geus disebat. bisa nyaho alam goib. dibukana kitu deui. ngan wungkul tuturut munding. teu daya upaya diri. Kantun Rohimna Yang Agung. mun parantos muji dzikir. tegesna puji Allah. Tah ieu badan sakujur. kudu nganyahokeun diri. dalil laa haola teh pasti. Atuh mun milaku kitu. parantos teu dipiboga. Gusti Allah sifat Suci. 208. 204. ku asih-asihna Gusti. Kumaha rek mangaku. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. sundana nu kakuping. nyaeta asihna Gusti. 206. Reh dalil Alhamdu. da kapan anu bener mah. neda dihampura dosa. di alam akherat tea. nepi ka nangtungna deui. ku tangan bae geus misti. jadi puji lisan eta. lamun teu gancang pertobat. Keukeuh sok diaku. teu saadat jeung nu suci. Eta teh puji ti mahluk. akherat teh kababawa. doraka ti Maha Suci. kaluhur dianggo takbir. ku tangan dibantu deui. eta jalma bisa jadi. anging dzat bae nyalira. 195. Lajeng raina mihatur. sasaur-saur teh bukti. dina Qur’an dina Hadist. nu terus kana atina. Malah saterusna kitu. saniskarana engeus sah. ati mah teu mirasa. 207. beurat leuwihan ti tadi. ngalakonan Sholat geuning. mun geus kitu tohid jalmi. rakana deui ngajawab. bet henteu sieun teu isin. 193. Gusti anu Maha Suci. jadi saniskara rupi. 190. parantos teu kedah panjang. ngaku geus tohid ka Gusti. nyaeta sifatna Gusti. suci Asma Af’alna deui. sumawon ieu jasmani. 215. Robbil ‘alamin terasna. rakana enggal ngajawab. naha sah bae geus misti. tina kawit wulu mula. masih keneh resep cicing. teu ngarasa pakir miskin. dina laku nu ma’siat. Nyorang laku nu teu puguh. mun teu acan ma’rifat mah. nu kitu martabat hewan. 201. pujina Allah Ta’ala. 212. dinu kotor haram najis. Sabab mun tacan ma’rifatu. rek lunguhna hese deui. Piraku henteu kaemut. tingal danguna ge jadi. ti dohir dugi ka batin. naon sifatna nu bukti. wujud teh ngajadi puji. 220. anu ngusikeun jasmani. nyebutna tohid ka Gusti. teu sampurna ma’rifatna. babarengan jeung nu suci. rek tohid deui ka Gusti. nyaeta sifat roh tea.mun teu ditulak mah pasti. 211. anu dicegah ku sara. 200.dipake ngabantun Qur’an. Tangan mimiti dijungjung. dosa gede dosa leutik. nyorang cecegahna Gusti. tisusud teu salah deui. tapi kitu oge rai. Ngan sungut wungkul nu harus. rek naros keur pasal puji. ma’rifat ka Maha Suci. ulah rek kaliru rai. 191. 202. tapi kalumbrahan jalmi. reh bieu engkang milahir. ngajalankeun kitu lampah. ka nu ngobahkeun jasmani. tangan bae anu mimiti. Tapi laku nurus tunjung. 217. Malah dina waktu keur. Nerangkeun Pasal Puji 196. dina tuur pake nulak. 198. eta pasal puji dzikir. 210. jauh kamulyaanana. ngajadi pujina Gusti. sah Asmana sah Af’alna. 189. raina mani ngalenggak. keukeuh patekadannana. Mun tohid jalma geus kitu. aqrob bae beurang peuting. malah ayeuna ge geuning. pokna tas muji ka Allah. jadi laa haola deui. yen ari sakabeh puji. najan geus boga tarekat. 213. rakana lajeng ngalahir. 194. 219. ti dunya terus ka batin. sasatna teu acan tepi. sumawonna ibadahna. teu jadi pujina Gusti. Pantes rek gancang kasiku. rek hudang tina sujudna. sabab teu sieun ku isin. kanu ngobahkeun roh eta. 214. Usik malikna jeung nangtung. diangken puji manehna. Raina enggal miunjuk. babarengan siang wengi. geus jadi pujina Allah. 199. sabab lamun teu uninga. terus dongko ruku tea. ciung bisa ngomong jalmi.

Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. hal tohid-tohidna Ilmu. lampah urang enggeus moal nyumput. tangtu bisa dina sare bisa patepung. Sabalikna lamun urang. Pangkur 224. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. di apesna ku ki jasmani. pasal eta Rijalullah mah rai. geus mirasa hina apesna diri. nyaeta rukun Islam. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. 244. rakana lajeng ngajawab. kantun ieu aya deui nu can harti. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. jaga bisi kakotoran. 230. 223. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. wantu Senapati kitu. jeung karuhun nu geus mati. diaku usik sorangan. lantaran geus loba pisan. 229. . 239. estu teu aya kagaduh. moal bisa Iman kanu Maha Suci. sanajan hayang patepung. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. kana hade jeung gorengna. 235. nu ngagelarkeun bumi. turunan ti Sayid Anwar. tabeatna kitu deui. 222.gampang saperti tadi. 242. tekad ucap satungtung urang keur hirup. tegesna perkara tohid. turun tumurunna misti. henteu aya tempo deui. misahkeun tina rurujit. terus nepi ka Ayeuna. Upama henteu ma’rifat. agama Islam Sajati. Kitu puji anu enya. sareng naon kanyataannana nu estu. nu murba dohir lan batin. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. nuhun parantos kaharti. Malah manusa ayeuna. Bilih rai tacan mafhum. ageman urang tea. 237. anu aya keneh didunya. tuturunan ti Dewa Guru. hartina teh nyaeta Senapati. 227. sagala kersana Allah. samangsa-mangsa manusa. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. 236. saniskara kersa Gusti. 226. kudu tumarima hina. sing isin ku Maha Suci. ucapna pon kitu deui. Najan nu ahli ibadah. 232. kudu ngarasakeun kitu. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. da tangtu meureun ngarasa. naon bae sakahayang bisa jadi. ti Syaidina Anwas. tuturunanana natrat. 225. nepi ka jaman ayeuna. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. gunana nyakitu. Kahartos saur raina. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. najan ibadahna suhud. malah Ilmuna ge tangtu. Teu nirca tina amarna. parantos seep kapanasaran kang rai. 233. Sing isin kunu nyarengan. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. Lajeng raina haturan. ngakukeun boga kawasa. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. Sare’at sareng Hakekat. gelaran ti Sayid Anwar. Ngan ari Rijalul ‘alam. yaktos ayeuna mah harti. Tapi anu masih aya. hasud sumawon khianat. Rakana teras ngajawab. nya terus ngimpi patepang. sangkan dalit jeung hiji. ngahiji kanu beresih. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. nyaeta anu geus bisa. Tangtu boga patekadan. weleh teu bisa kapanggih. urusan hal kadohiran. 241. 247. Raina lajeng mihatur. najan hayang jadi dukun. 240. nu ngaran Rijal disebut. sangkan laku teh diaji. sok rajeun salah weselna. Kapan tadi teh nu matak. atuh nyalindung ka Iblis. Mun ngarasa geus isin mah. rukun Iman sadayana ge diturut. Ayeuna teu panasaran. sapertina hayang kuat hayang weduk. gumelar di alam dunya. bisa cageur ngadak-ngadak. pakir miskin estuning taya kagaduh. di bodona hina apesna si wujud. kumaha eta hartina. nyingkiran laku ma’siat. lamun rai tacan ngarti. 245. supaya hade lampah. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. hayang Maen Po ge bisa. pakir miskin bodo hina. kudu ngaberesihan laku. Senapati Dewa Guru. 231. 243. sapanedana sok dimakbul. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. kudu beres laku tekad. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. kagagahan eta anu dicangking. 228. samangsa henteu ngarasa. berkasna rajeun sulaya. ujub ria jeung takabur. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. sok dipake sirik pidik. Saur rakana kantenan. turun tumuruna rai. ka manusa ka sasama pada hirup. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. Nyekelan Ilmu Istijrad. Kusabab Ilmu Istijrad. sok dikabul naon bae tekad ati. anu masih keneh cicing. turunan anu kasebut. Pedah sakur panedana. terus bae Agamana ge nya kitu. ti dunya nepi ka batin. tatapi nu sampurna mah. Sategesna basa Rijal. malah dua nu kasebut. anu marakayangan kitu. jadi musyrik ka Yang Widi. 246. Hayang gampang ngarah sarat. tepi ka poe panutup. raina enggal ngajawab. jeung karuhun nu geus wafat. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. ku ditepak ge jadi. sabab lamun henteu kitu. Ilmu Kadewaan kitu. 238. kudu ngarasa isinna. sabab moal ngarasa. saksina Qur’an jeung Hadist. kapangkatannana sami. kudu sarua sucina. tingali sagala laku. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. timana turunanana. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. lamun hayang bisa gagah. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. anu tacan sampurna Rohna rai. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. kantun eta Rijalullah. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. nu kawasa anu kersa. Namung rai masih samar. betah dina laku salah. teges Senapati Allah. nyekelan Agama Islam. nyageurkeun nu gering payah.Senapati duanana.

ceples rupa Dewi Mulat. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. teu lami deui waktuna. tapi ka jalma salancar. putri geulis ti Sawarga. jeung teu kudu ditapaan. 260. Najan nyokot nyawa jalma. 255. yen tuang rama ujang. nu teu nurut kana agama Yang Widi. anu tibra sarena teu eling-eling. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. Sayid Anwas sareng Anwar. kocapna Dewi Jelajah. ku ilmu Rijalul ‘Alam. geus tepang sareng ramana. 254. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. sami bae putrana oge lalaki. 262. Digedogkeun salirana. sasat ngan Allah sorangan. teu terang aya nu nyalin. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. ditampik henteu diaku. Gampang pisan katerapna.diangken yen putrana. ramana anu kasebat. geus pacorok turunannana patepung. Siga anu sasarean. niru-niru siga Islam. 249. Kitu rai sajarahna. Ngababarkeun deui putra. mangkade bisi kapalsu. muga ku engkang pilahir. nya mangsa bodo teuing. 265. gaduh kakandungan kitu. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. kajabana mun ku urang nu dimaksud. diijabah manehna salin rupi. memeh ruksak bumi langit. Rakana lajeng ngajawab. garwa anu palsu tadi. Nabi Sis anu kasebat. satungtung ayana dunya. diebogkeun dina jero tempat tidur. Diserenkeun ka Bapana. jeung moncorong cahyana. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. kitu eta padikana. caritana make dalil. Raina lajeng haturan. gancangna Dewi Jelajah. enya eta para Nabi Wali kitu. Geus loba jalma Kadewaan. dipulangkeun ka Nagara. nyaeta anak Idajil. nyaeta Jeng Nabi Sis. Parantos gaduh kakandungan. lamun rai tacan mafhum. Nu bakal nurunkeun Dewa. cicirenna eta ilmu. lamun imanna teu teguh. Puguh ilmu kadohiran. ngakuna mah kabatinan. sinareng ka Kangjeng Nabi. hirup tapi hanteu obah. Nabi Sis keur kulem tibra. malah-malah saumurna embung pupus. lamun bae rek neangan elmu batin. maunatna sok kaluar. Gancangna bae nu kocap. Istijradna ilmu tenung. 253. Kasep taya papadana. nurunkeun para Anbiya. 257. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. murangkalihna lalaki. hiji putri aya didasaring laut. sang Dewi Mulat kakasih. margi eta rai kedah dipaparin. tekadna hayang ngaratu. kocapkeun Dewi Jelajah. Balik deui ka bapana.tacan terang sajarahna anu tadi. gancang bae bapana ge indit. 268. jeung para Mu’min sadaya. mipindingan enya eta ilmu tenung. rakana lajeng ngajawab. nu bakal nurunkeun Rasul. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. terus terang ka putra teu lila deui. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. ngalantung sisi basisir. jeung kalimahna di puhit. 258. asal bae percaya terus jeung kalbu. 256. terus eta Dewi Mulat. kocap deui anu dicatur. kocapkeun anu dicatur. ibuna gancang cacatur. kieu cirina teh rai. sacipta-ciptana jadi. da buktina loba anu niru-niru. di Nagara jadi Raja. geus reuneuh deui Nyi Dewi. 273. nya terus bae teu eling. Nu matak urang sing awas. geus gulung ngajadi hiji. Dewi Mulat geus waktuna. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. 264. 259. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. Teu hese deui ibuna. Dewi Jelajah kabita. anu henteu boga kayakinan kitu. digedengeun carogena. nyiar ilmu kadohiran. dipake mipindingan. da buktina ditembongkeun di dohir. bade nyusul ramana di nagri. . ngaranna Dewi Jelajah. Agamana ge pon kitu. Anjeunna teras pamitan. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. Putra Kangjeng Nabi Adam. 266. 270. bilih rai engke kapalsu dipayun. disamber henteu katawis. biasa bae jeung garwa. 261. Ari eta Sayid Anwas. da buktina nafasna mah ongkoh terus. asal-usulna kapungkur. estu dulur sarama henteu saibu. 248. kocapkeun Nabi Sis tea. 251. keur pelesir jeung garwana. geura kieu eta sajarahna tadi. barang ku putrana kakuping. jadi kusababna kitu. 252. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. sagala ge di ijabah. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. ku ditepak harita geus hanteu eling. sarta terus ditenung sama sakali. Dewi Mulat geus teu emut. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. nyaeta Jeng Nabi Isis. Sayid Anwas sareng Anwar. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. Yaktos dina sagokan mah. Duanana teu mirasa. ditepak lebah-lebahna. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. ayeuna geus akhir jaman. netepkeun laa haola tadi. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. Ibuna Jelajah Dewi. 271. saha ari rama abdi. ilmu Rijalul ‘Alam. campur geus sarosopan. dipake kedokna kitu. ka ibu nanyakeun rama. sidik pisan ilmu tenung. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. wantu-wantu anak setan. nu nurut Agama Aing. para Wali Mu’min kitu. 250. boga ingetan rek wangsul. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. teu diangken ku rama sama sakali. tapi buktina mah lain. Malah-malah aya tarekatna. anak maneh anu cikal enggeus pasti. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. cahayana mani mancur. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. kabujeng aya dawuhan. 274. bade nyuhunkeun diaku. 272. niru-niru tarekatna para Wali. Sang Idajil la’natullah. kawas nu sare malulu. ilang rupana kapungkur. kapercayaannana ka Allah. aya deui anu kocap. naha eta teh tunggal sadulur. saperti anu sare tibra. nu jenengan Nabi Isis. 269. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. yen enya eta teh putra. turunan Anwas jeung Anwar. 267. raos garwana nu enya. barang dina hiji mangsa. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. geus salulut dina jero tempat tidur. atawa misah turunan. 263. Gancangna bae geus mulang. mawa putri nu ditenung.

Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa . akherat nu sajati. Roh jasmanina teu katut. Sabab engke mah di akhir. ditetepkeun yen kaluar. 289. anu kalangkung poekna. nyaeta nyawa manusa. yen nyawa bijil tina wujud. sumawon ujub takabur. ngaku aing jadi Allah. poma ulah lelewodeh. kapan tadi ceuk Islam mah. Sareng jalanna di dohir. bodo tur taya kanyaho. parentahna Rasulullah. Johar Firid nu kitu mah. 299. Ceuk rakana bener rai. jeung ari saenggeusna teh. hirup ulah kajongjonan. Rakana lajeng ngalahir. teu Bismillah teu Syahadat. eukeur waktuna di dunya. yen nyawana manusa teh. 283. pibatureunana setan. Lamun kitu eta sidik. utusan Yang Agung. jadi mun boga tabe’at. buru-buru memeh maot. sakanca-kancana tangtu. hasud takabur sareng ria. kaliwatan ngompana teh. ceuk dina sajarahna ge. cahya dunya kasebatna. rasana ge tangtu eungap. Kana asal urang tadi. atawa para Dewa. nyaruaan Maha Agung. Raina ngalahir deui. sabab urang sing rumasa. tah kitu padikana teh. dina jero Haqul Adam. 282. ngadeukeutan ka Akherat. marakayangan terusna teh. asa pamohalan pisan. ieu di jero alam dunya. takabur caritana. Mun poek mah tangtu rai. teu nganggo kudu puasa. anu hanteu bisa wangsul. ari sababna da puguh. naha bijil naha asup. ujub takabur ria. nyawa teu kabawa mulang. Ceuk raina nembe harti. ical ti patokan Islam. Da kapan Dewa mah rai. kapan sidik kabuktian. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. 292. pikeun nganteur nafsu hawa. parantos percanten pisan. tara nirca tina sara. eta teh Agama Rasul. nampa eta tarekat teh. kudu bae sok ditepak. sing nepi ka ma’rifatna. dina samemehna nampa. tekad kitu teh teu meunang. Cirina nu saperkawis. jeung jalanna kudu sorang. teu aya bema karama. 293. tapi nyawana manusa. sadunya ge moal aya. tara dirampid ilmu mah. jeung teu nurut ka Amarna. atuh mun kitu teu wangsul. mun geus tepi ka waktuna. nya tangtu nyasab jadina. Tina kurungan manusa. lain Ru’yat nu sayaktos. Ciri kadua perkawis. Anu waktuna di dohir. moal ninggal aya jalan. bisi tinggaleun engkena. taya pisan sucina teh. cadang Naraka Waelul. Tapi lain kana Julig. nobros ti embun-embunan. bisa dipake di dunya. Lila-lila bitu pasti. tabe’at Rijalul ‘Alam. 298. meureun masih ka kurungan. lain tabe’at manusa. umur urang kapan maju. Ayeuna mah aya deui. surup sinurupan kitu. ku Dedemit ampir pinuh. disorang jalanna wafat. ku rai tacan kapaham. ganti menit jeung ganti jam. dina kurungan pabuen. Tinggaleun aya di dohir. anu matak sidik pisan. dina geus kiamat dunya. anu wani nyaruaan. jalan balik ka Akherat. bakal langgeng di Naraka. 297. upami nyawa manusa. geus dipatok ku Yang Manon. Terus nangtung jeung sisirig. sok jadi aya matakna. Nya tetep aya di dohir. nya eta sifatna Iman. perkara nyawa manusa. Sok camal ilmuna rai. neunggeulan badan sorangan. nu ngaran sampurna tea. lain ilmu kabatinan. nu mawi akang percaya. Kapan manusa mah rai. kumaha sabalikna. batin mah keur batin bae. kana asalna bareto. eta cariosan kitab. nya tangtu bae kasorang. anu kitu polahna. kajaba mun getol tapa. 285. ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur. kana Nurna Maha Agung. nya tangtu bitu jadina. tarekatna sing kasusul. 302. mun geus nyangking ilmu eta. kana amal Rasulullah. nu biluk ka tabe’atna. bangsa Onom jeung Siluman. jalanna oge kaluhur. manggih poek sakaratna. teu balik ka Haqullah. tetep keur eusi Naraka. hanteu kudu marigawe. sabab ngan tabe’at setan. pasal nyawana nu maot. patokanana Islam. ngaku ilmu aing punjul. Ciri nu katilu perkawis. ilmu kasampurnaan tea. Ilmu dohir keur di dohir. bagian Banujan kitu. coba ku rai dimanah. Sarsilahna kitu deui. 277. Kudu dibarengan misti. kana kawasa Yang Agung. teu jadi pangawasana. geura teangan ilmuna. dipigawe saban poe. teu ngabogaan kawasa. mangpang meungpeung keur di dunya. anu jadi mah sok terus. 280. ngagedekeun ujub ria. bijil tina kurungan. mun khusu ka Agama teh. 300. Jol prak bae dipiwuruk. Numawi urang di Dohir. hanteu kapendak ilmuna. 281. ceuk kitab mah geus diparios. 291. tetep dina Haqul Adam. 296. Idajil anu di tiron. jeung geus teu hayang dudunya. dihijab hanteu katembong. estu keur didunya wungkul. dina palebahan tarang. nya kana embun-embunan. saperti Wali baheula. nyawana eta kamana.Asmarandana 275. 294. 288. sakaratna renghap ranjug. Teu cocog jeung Hadis Dalil. ngahina ka papada jalma. kaluar tina kurungan. Raina ngalahir deui. make kaluar mah tangtos. 301. karamatna tangtu timbul. ku ieu alam dunya. ilmu nganyahokeun asal. 278. Nu sarupa kitu rai. 290. 303. jasadna ngabadan cahya. pasal nyawa nu kaluar. lantaran hanteu kapendak. sareng tara boga hate. losna ka Sawarga Loka. 284. sanajan aya Ru’yatna. dina intipna Jahanam. 287. nyaeta nu sampurna. pek hut het maenpo sorangan. 276. ibaratna dina ban mah. saurna sok harung gampong. nyawa jalma nu kasebut. bijil ti kurungan teh. milu Musyrik ka Yang Manon. nu ditaroskeun ka engkang. anu tabe’at kitu teh. 295. 286. tetep di pangumbaraan. tina ku bakating eungap. 279. dina waktu rek narima.

yen anu kudu sampurna. Pendek bae mun di batin. 322. ngan wungkul bae ngeunah. 312. nyaeta Sawarga tea. 310. basa sampurna teh beak. 335. ayeuna ngajadi aya. Nu nampa ganjaran Gusti. Sawarga teh hanteu tembong. 318. 334. 313. lamun rai can terang. sanes keur bagian rasa. engke aya anu timbul. atuh mun cara kapungkur. sumawonna nafsu. 332. rakana lajeng ngajawab. nya eta nu kacarios. anu bieu diluhur tea. Dupi ni’mat Maha Suci. waktu samemeh ka dunya. 320. 308. rasa anu saenyana. kieu eta hartina. anu make pagawean. Minyak teh eta rai. Tapi mun menurut dalil. sabab ku dalil disebut. raina lajeng mihatur. ku engkang geus dicarios. ceuk rakana tangtu beda. ni’mat taya upamana. ni’mat nu taya bangsana. teu dituang teu ditingal. mungguh Sawarga Yang Agung. bakal kababawa bae. Raina haturan deui. sangkan manusa narurut. kaharos ari kitu mah. kutan teh aya bedana. najan boga imah alus. pitempateun nu doraka. ngan . ganjaran ti Gusti Allah. Mung ulah kaliru rai. Tetep bae eta misti. Saperti memeh ka dohir. resep betah dinu caang. sanggeus engke aya tangtu. bakal nyorang enggeus tangtu. Manusa teh asal tadi. 319. Raina ngalahir deui. bisa sampurna sadaya. 307. Kuntu kanjan makhfian. naha naonnana atuh. hartina kapan geus puguh. Saperti asalna tadi. tegesna beak tea. 323. Engke mah rasa jasmani. kabita ku kaayaan. ilmu kasampurnaan kitu. tegesna rasa jasad. nyorang sagala siksaan. nyawa jalma nu dihukum. sanggeus mulang ti dunya. ngeunahna kudu ditingal. nu dipake di dunya teh. hal perkara nu diganjar. eukeur di batin mah engke. rupa-rupa kaanehan. nyaeta ngeunah teu ngeunah. da kapan rasa dunya mah. Sirna sampurna beresih. anu teu nurut parentah. rai parantos percaya. Saperti urang di dohir. atuh nyatana Sawarga. kapanggih sareng ilmuna. tetep keur eusi Naraka. 317. naha teras bae kitu. basa sampurna teh seep. ni’mat jeung kani’matan teh. nu ayeuna keur dipake. tunggal keneh pagawean. teu ngeunah najan ngeunahna. sakitu bagiannana. nyaeta kanu sampurna. Ku rai tacan harti. Kapan manusa mah rai. 329. aya gedong nu aralus. jadi hampas ibaratna. teu kalawan pagawean. hartina teh kapan kitu. ngan sasemet beak tea. tah rasa dunya mah ukur. langgeng teu aya anggeusna. Nu kasebat rasa jati. lamun henteu kapanggih mah. 309. Sawarga moal asup. Wa laa Udunun Sami’at. eta bagian manusa. buktina kudu ditingal. beresih taya sesana. pasal nyawa nu sampurna. da basana ge sampurna. pikeun tempat sadiaan. eta oge kani’matan. dirupakeun ku gedong-gedong. 315. moal rek bisa narima. 330. nyaeta Kuntu turobba. dina rasa jati tea. beresih taya sesana. Raina ngalahir deui. nu matak teu katetepan. pangandika Gusti Allah. anu narima ganjaran. Bakal disampakeun deui. Enya soteh unggel Hadist. pantes atuh mun kitu mah. teu langgeng salamina. suwung taya nanaon. Naraka ge pon kitu deui. sabab make dipigawe. hurungna ibarat nafsu. rakana enggal ngawalon. seep rasa seep nafsu. tapi kumaha terasna. engke waktu di Akherat. geus teu make pagawean. Kieu hartina teh rai. teu aya ngeunah teu ngeunah. tah eta nu bakal nampa. dikersakeun ku Yang Manon. 305. Naon eta anu ngajadi. 314. sadaya ge kudu sampurna. henteu katinggal ku soca. martabat hewan kitu mah. sadayana oge seep. hanteu tetep-tetep acan. rasa dunya nu ayeuna. 306. teu diangseu teu didangu. tina asal teu aya. jeung tangtu aya bosenna. rasa sajatina tea. Naraka teh seuneu panas. 311. mung ni’mat anu karaos. Saupama rasa dohir. ganjaran Gusti Yang Manon. nyaeta anu seep tea. istri-istri nu arendah. 333. teu aya ngeunah teu ngeunah. saparantosna beak. make rasa nu ayeuna. meureun Sawarga teh tempat. Rakana ngajawab deui. duh engkang kahartos pisan. jeung aya saterasna teh. pangandikana Gusti Allah. asal maneh hanteu aya. ceuk rakana aeh kutan. beda deui jeung manusa. Rasa jasmani ayeuna. Maa laa ‘Aena Roat. mun ayeuna di dunyana. nya eta anu sampurna. ganjaran Gusti Yang Manon. dicarioskeun ku kitab. Naraka Sareng Sawarga. geus tangtu bakal nampa. kapan dalilna oge aya. siksaan sareng ganjaran. 331. tapi engke dina waktu. balik deui ka teu aya. seep ka wujud-wujudna. ganjaran ti Maha Agung. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. kitu anu sampurna mah. 327. anu bakal nampana teh. ku rai tacan kamanah. anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga.304. Malah saresmi jeung istri. anu dipake ayeuna. aci tina rasa Wujud. 325. tegesna anu beak tea. 316. dina dalilna ge beda. tina euweuh jadi aya. Ceuk dina unggeling dalil. 328. bener anu diganjar teh. sanes pikeun nampa ni’mat. teu kaluar teu kajero. teu boga Agama kitu. mun mungguh dina damar mah. henteu aya nu kakantun. 324. kapan make dipigawe. nyaeta rasa dunya teh. beak hurung beak panas. kieu dalilna ge eces. anu matak ku Hadist teh. bareng bae teu ayana. Sabab ari ni’mat batin. tatapina kitu oge. balik ka asal bareto. kani’matanana wungkul. Rasa Jati asalna. atuh mun kawas di dunya. 321. rasa anu sajatina. sarta langgeng hanteu pegat. pareum beak minyakna teh. ka sadaya sato-sato. godogan timah nu hurung. Hanteu kadangu ku cepil. Taya Naraka taya Sawargi. rasa dunya ayeuna teh. manusa anu sampurna. gumelar di alam dunya. ngan ukur pikeun nampa. disapertikeun di dunya. Barang Sawarga mah rai. ibaratna Rohna manusa. sabab ngan ngan martabat sato. Naraka pikeun tempat. 326. sareng Widadari tea. mung bae rada bingung. panasna ibarat rasa. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum.

ni’mat teh anu kumaha. itu jam geus tabuh dua. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. tur seuneuna mah teu aya. ni’mat bae anu aya. lebah dinya mah teu emut. tirisna anu karasa. Enggalna carios. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. enggalna parantos salase. 341. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. 346. lamun rai masih aya. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. teras marentah ka santri-santrina. 338. 344. 345. keur poho ka naon-naon. rai raka parantos gilig manahna. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. aci tina rasa jasad. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. keur dina Naraka banyu. najan dina nirisan. aci seuneu angin banyu. geus ilang dunya barana. nya eta rasa jati teh. da kapan eukeur waktu orok. eta anu ngaran ni’mat. lamun keur muriang panas. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. ngeunah teu ngeunah teu campur. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. langgeng teu aya watesna. ku ramana dijenengan. gampang isuk pagetona. dupi eta putra sakembaran teh. rakana enggal ngajawab. urang parantosan bae. ku aci-aci nu opat. nyaeta nampa teu ngeunah. sok bae aya tungtungna. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. Tarekat. nuju aya kani’matan. 337. tah eta sare tibra. tetep teu ngeunahna bae. Tara langgeng bae rai.wungkul bae nyerina. anu tadi dipicinta. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. dina waktu hanteu emut. pon kitu mun di Naraka. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. saper sarebu Akherat. diselir ku Maha Suci. 347. ngan mungguhing di dunya mah. barang parantos kapendak dintenna nu sae. nu saper sarebuna. teras bae diadegan bumi. salamina damelna ngan tatapa bae. keur poho ka alam dunya. geuning tacan boga rasa. 342. tah eta ni’mat Akherat. anu nampa ni’mat eta. mulih ka Rahmatullah. saparantosna tamat Qur’an. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. rasa jasmani teu kuat. langgeng dina ni’mat tea. lamun di Naraka poek. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. Geus beak sama sakali. 340. nu hiji deui Raden Mukamil. parantos bumi ngadegkeun Masigit. da rasa jasmani mah. naha di dunya ge nyondong. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. panas bae nu karasa. geuning karek ku sakitu. Tah eta kapan geus sidik. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. nu katampa ku urang teh. Raina milahir deui. eungap bae karasana. pendekna pada ngetrukeun kopeah. neraskeun padamelan ramana. tirisna kapan sakitu. raina ku pamanna. boga duit ewon-ewon. teu saperti waktu di dunya. Di dunya ge kapan bukti. ni’mat saper sarebuna. jatoh ka Sawarga kitu. awak teh asa digodog. nyaeta di waktu tibra. urang di alam Akherat. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. tanahna sae bahe ngetan ngaler. 343. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmi-jalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. Barang parantos sedeng akil baligh. sok rajeun aya cageurna. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. nyorang deui Naraka teh. najan anak pamajikan. rai raka tambah sohor kalungguhannana. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. Ayeuna kantun putrana. kitu deui lamun urang. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. nyaeta Sare’at. reh ngaraos kirang sirna. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. rakana nya ku ramana. lamun nampa Naraka teh. di dunya mah ngan saukur. 339. kitu deui urang lamun. nya rasa jati nu timbul. Ari rasana jasmani. Tur kapan teu aya cai. dina manah nya kabingung. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. 336. Hakekat. Tapi lain waktu ngimpi. samemehna di daharan. jalaran parantos rame teuing. asal tina katuangan. hanteu beunang disimbutan. taroskeun deui ka engkang. tatapi ari engke mah. elmu batin elmu lahir. Lamun di Naraka api. Ayeuna mah enggeus wengi. Anu mana saur rai. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. rakana teras ngajawab. Di Akherat mah geus misti. kapan enggeus hanteu aya. barang parantos . lamun jatoh ka Naraka. ☼Tamat Jilid ka IV☼ ‫ﺑﺴﻢﺍﷲﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺍﻟﺮﺣﻴﻡ‬ ّ ّ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil.

da kasampurnaan di akherat mah. turug-turug bari diusir dicarekan”. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. boh kana teu sampurnana oge. Duanana kapigaw. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. Yakin kanu disembahna moal pohopoho tepi ka maot. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. cik atuh urang ngawangkong. salamina ngaraos ditingali bae”. Ma’rifat. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. kana sanis kanten tambah khusu. nyaeta milampah ibadah Sare’at. nurutkeun kumaha di dunyana”. aya saum. upami ku urang jol prak bae dipacul. teu carita heula kanu bogana. Barang kinten-kinten tabuh 10. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. aya siram tengah wengi. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. Saur raina “Nuhun atuh. keur mah abdi oge gaduh emutan. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ ﺍﻭﻝﺩﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala ّ Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. kapan ceuk Hadist oge kieu : ‫ ﻣﻦﺻﻼﺑﻼﻣﻌﺮﻓﺔﻻﺗﺴﺢ ﺻﻼﺗﻪ‬Man ُ َُ َ ُ ِ ََ ٍ َ ِ ِ َ َ ِّ َ ْ َ ْ Shollaa bilaa ma'rifatin laa tasihu sholaatuhu Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. aya kebon koredeun. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naonnaon.beres nya teras dialihan. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. tara jol kana digawena. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. ti baligh nepi ka maot sae bae. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 ‫ ﻭﺍﻋﺒﺪﺭﺑﻚ ﺣﱵﻳﺄﺗﻚﺍﻟﻴﻘﲔ‬Wa' bud robbaka hatta ya'tikal yaqiinu ّ ّ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. wengi ieu teh kaping 14. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. nepi ka jaradi Wali gening. Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. Digentos-gentos aya nyegah teu kulem. atuh puguh bae rugi kadua katilu. margi upami darapon meunang gawe mah. atuh da seueur pigaweeun mah. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. Hakekat. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. Ngan bae eta . numawi manusa wajib ma’rifat teh. di dunyana jadi syah ibadahna. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. kadua perkawis teu diburuhan. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. bade unjukan hoyong ngabungbang”. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. hartina amal kalawan iman. mungguh darajat manusa teh teu sami. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. rakana sasauran ka raina “Rai. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. aya kanaat Nabi. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. aya mutih sareng sajabi ti eta. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. kedah milari pidununganeun nana heula. Tarekat.

Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. upami teu acan boga lampu. kudu kanyahokeun rukunna”. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. teras dugi kana ma’rifatullah. geuning dalilna tina surat AlBaqarah dina palebah : ‫ ﻫﺪﻯﻟﻠﻤﺘﻘﲔ‬Hudan lil muttaqiina ّ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. Hartina 1 Dzatna. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. mung anu tilu mah Dzat. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. Hadist nerangkeun kieu : ‫ ﺭﺋﻴﺔﺍﷲﺗﻌﺎﻟﻰﰱﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺑﻌﲔﺍﻟﻗﻠﺐ‬Ru'yatullahi ta'ala fiddunya ّ bi'ainil qalbi Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. 1 Sifatna. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. anu ّ ngalakonan sakabeh parentahna. 1 Af’alna. 1 Asmana. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. sifatna jalan cilaka teh poek. Sifat. nu sanes tina pasantren heula. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. barang gaib tea. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara.Asma. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. kamana beuratna. Saur rakana “Nyakitu pisan. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. sasat teu acan boga lampu. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. nyaeta sare’at hakekat tarekat ma’rifat. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). anggeusna ilmu. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. . Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. moal aya timbangan deui. ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ٴٴٴﻮﻣﻨﻮﻥﺑﺎﻟﻐﻴﺐ‬ ‫ﻳ‬ Alladziina yu' minuuna bil ghoibi Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun. Asma eta barangna gaib tapi aya. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi.rifat ka Allah ta’ala.Sifat. sabab goib teh lain teu aya. manusa goib.ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). nu pada-pada teu make lampu. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. sangkan sampurna ibadahna. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. kitu deui lamun hayang ma. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. gening ceuk Hadist : ‫ ﻭﺍﷲﻏﻴﺐﺍﻟﺌﻨﺴﺎﻥﻏﻴﺐ‬Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. da manusa oge aya goibna. nu ditingalina sanes ku panon kapala. ciri eta jalma dihampura dosana. nya ma’rifat. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren.

Af’alna Allah. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa.)ﺍﷲ‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. jadi ana kitu eta Governement teh. Barang geus panas kakara bijil hurungna. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. 4 ku ayana Nagara (bawahannana). gening aya dalilna : ‫ ﻭﳓﻦﺍﻗﺮﺏﺍﻟﻴﻪﻣﻦﻫﺒﻠﻞﻭﺭﻳﺪ‬Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ّ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. Anjeuna nu jumeneng. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. ayeuna bukti dina lafadna oge. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. 2 ku ayana Pamarentah. ‫ ﺍﷲ‬nu Isbat”.)ﺍ‬Lam (‫ . deukeut keneh Aing jeung maneh. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. tapi hurufna kurang hiji. sarta karaos ngaliputannana kana sagala sifat-sifat.h supados kahartoseun ku jalma umum. Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. kapan eta mah Pamarentahna. Asma. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. sina panas heula. lamun urang nulis lafad Allah. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. nu nyieun sareng nu dijieun. namung manawi aya. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. kirang hiji moal bisa ngadeg. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. sok pipisahan jeung nu dijieunna. Sifat. Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah (‫ . nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. nuduh ka jalma-jalma urang kampungna. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. kapan . kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. teu bodas teu hideung. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh.)ﻩ‬barang dikantetkeun jadi lafad Allah (‫ . geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. tangtos karaos ayana Dzat teh.)ﻝ‬Lam ( ‫ . sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. Isbat Nafi jadi hiji. sabab eta teh Ilmu.)ﺍﷲ‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. Jadi Allah oge jenengan. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. hartina teu warna teu rupa. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. hartina kudu Qurais (Tapa). ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat. naha uni lafad Allah? Toh moal. Jadi. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . asal Nafi jadi Isbat. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. Gening bukti dina lafadna oge. didinya hurung jeung panas jadi hiji. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna.)ﱞ‬jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan manusa. teu beureum teu koneng. dupi tingali mah keur kana panasna. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. Dzat anu leuwih kawasa. jalaran teu acan aya Tasjid (‫ .Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). matak boro-boro kurang tilu. kapan eta mah Rayatna. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. nu matak lafad ‫ﻻﺍﻟﻪﺍﻻﺍﷲ ﻻ‬ ّ kanyataan ayana ‫ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻪ‬kanyataan ayana ‫ ﺻﻔﺔ ﺍﻻ‬kanyataan ayana ‫ ﺍﺳﻤﺎ ﺍﷲ‬kanyataan ‫ ﺍﻓﻌﻞ‬tah eta teh ّ gulungna Nafi Isbat ‫ ﻻﺍﻟﻪﺍﻻ‬nu Nafi. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. teu poek teu caang”. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh. tangtos yakin ayana panas teh. 3 ku ayana Rayat. Dzat Sifat Asma Af’al”. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat ّ Sifat Asma Af’al. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. Dzat teh ibarat Raja. babandingan di dunya eta jenengan Allah te.)ﻝ‬He (‫ . Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. wajib nyaho kana ayana panas. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. Jadi ieu oge adegan wujud manusa.

mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. hartina kudu ahli tatapa. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. pangucap. teu salah deui”. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). malah sok dipidamelna oge di Guha. tangtu maotna balik deui ka dunya. nyieun anak teh. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. pangrungu. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. tapi anu boga karepna mah manusa. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. sarta dilakonan parentahna harita. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. boh gedong-gedong. pikeun ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. nyaeta sifatna Allah ta’ala. ngabuktikeun kakawasaannana.)ﺍﷲ‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. bari diturut parentahna eta Islam. Jawab raina “Naha. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. babuning Roh sakabeh”. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah.Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. ceuk dalilna : ‫ ﺍﻥﺍﷲﻋﻠﻰﻗﻠﻰﺷﻴﺌﻦﺳﺒﺎﺏ‬Innalloha 'ala kuli syai'in sabaaba ّ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. kapal-kapal nu di cai nu di luhur. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. samangsa-mangsa maot balik ka dunya. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. pisakumahaeun teuing paalusalusna. supaya bisa mulih ka jati mulang ka asal. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-Sifat-Asma-Af’al. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. kapan ieu teh barang nu Nafi tea. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. Nu . kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. katarik kana kanyataan (‫ . naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. atuh kudu balik deui ka dinya. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). enya rasa. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. beunang nyieun ayeuna di dunya. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. Nafi Isbat jadi hiji. pangangseu. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi.

Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. mun teu repot ku tunduh. Ayeuna tumaros deui. tangtu ngarasa bodo dirina. jeung nu asih di Akherat ka umat-umatna anu mu’min. tangtu daek beberesihna (tobat)”. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. eta wajib teu meunang henteu. jeung ka para sahabatna rawuh kulawargana sakabeh. jalankeun kana kasaean bae.matak tetep Gusti Allah Suci. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. satiap ngarasa kotor. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. Mimiti jisim kuring nulis ieu kitab. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). WAJIB MA’RIFAT KA ALLAH TA’ALA Ari ma’rifat ka Allah ta’ala teh wajib di sakabeh jalma mukalaf. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. suci laku lampahna. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. geus kapanggih. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ‫ ﻣﻦﻋﺮﻑﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ ﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬Man 'arofa nafsahu faqod 'arofa ّ ّ robbahu Man 'arofa robbaha faqod jahilan nafsahu Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. aya tapi teu ngajentul. suci ucapna. Kusabab kitu. sareng rai sing emut. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. ari Rohmatna Allah ta’ala kasalametannana turuna ka atas panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad Shalallohu ‘alaihi wassalam.ulah gagabah digunakeunnana. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. pikeun angger-anggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. supaya manusa . wassholatu wassalamu ‘ala syaidina Muhammadin wa ‘ala aliihi wa shohbihi ajma’iin. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. tembong Fajar Sidiq. ngalap berkah tina jenengan Allah ta’ala. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. pake muji bari dibarengan ku soleh. kana ilmu nu aya di batur. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. katingali parantos balebat. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. bedana nu suci jeung nu kotor. Bissmillahirahmaanirrahiimi. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. Saur raina “Mangga”. Tadi ge Amaluna amalukum. sababna pang kudu nyaho heula teh. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. goreng sangka ka papada manusa. diri manusa mah nyumput. hartina amal urang keur urang. tegesna jalma anu geus aqil baligh. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. hartina kudu suci atina. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. tangtu nyaho ka Pangerannana. amal batur keur batur. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. Alhamdulillahi robbil’alamiin. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. namung upami sanes ieu. nu teu tiasa kitu sanes Islam. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. wengi enjing urang teraskeun deui”. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. nu murah ti dunya ka umat-umatna sakabeh. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. pake ibadah kanu kagunganana. karana aya dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad shalallohu ‘alaihi wassalam kieu : Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala Sundana : Awal –awal Agama eta kudu nyaho heula ka Allah ta’ala. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh.

sabab ceuk Hadist upama urang lolong tegesna teu nyaho ka Allah ka Rasulullah ayeuna keur waktu di dunya. paeh pulatat-polotot.enggoning ngalakonan ibadahna syah ditarima amal ibadahna ku Allah ta’ala. da piraku teu aya leleberannana pikeun urang sarerea. pada-pada percaya oge. lantaran urang pada teu ngarasa tadi inditna ti Allah. ku sabab eta mana ku urang kudu disusul? Teu aya deui lian ti tarekatna Wali nu kudu disusul. sabab moal weruh tanpa Guru. atuh beuki wajib ma’rifatna ka Allah ta’ala teh. ari hartina ilmu teh kanyaho. tangtu urang moal barisa balik deui ka asal. di pipir-pipir. sabab pikeun tempat pangbalikan tea. Ibarat lamun di dunya mah ibadah keur ngumpul-ngumpulkeun papaes imah. tapi kusabab dalilna kitu. moal bias nyumponan kana dalil : Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji’uun Sundana : Asal ti Allah kudu balik deui ka Allah. syahna batalna ibadah bae. jeung aya nu ti luhur ka handap. karana lamun teu bisa paeh heula sajero hirup. upama teu kalawan ilmu batal. nyaeta anu nyumponan dalil tadi Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala. saperti meja korsi lomari jeung salianna. sabab eta teh ibarat tempat atawa gudangna keur piwadaheun amal ibadah urang sarerea. Jalan-jalanna Ma’rifat ka Allah Ta’ala Ari jalan-jalanna ma’rifat ka Allah ta’ala nyaeta aya dua jalan. jalanna lain tina masantren wungkul. urang papay ti handap ka luhur supaya . atuh beubeunangan urang ti dunya anu beunang sakitu hese cape teh. balik deui ka dunya kana barang anu keuna ku ruksak deui. ulah teu puguh sokna. ngaji kitab Qur’an jeung terus ngalakonan ibadahna rukun anu lima perkara. tapi ngakuna teh sasemet biwir bae. Ari jalan anu ti luhur ka handap. palangsiang babawaan teh bakal dibawa utrak-atrok. Kusabab eta ayeuna pribados arek mere panerangan saeutik. samangsa-mangsa teu jadi tangtu moal aya mangfa’atna pikeun di Akherat ngan ukur keur di dunya wungkul. nyaeta kudu bisa paeh samemeh paeh. ari ma’rifat ka Allah ibarat urang ngabogaan imah anu pageuh anu gede. turunna ka alam dunya. betah ngeunah dicicingannana. tapi kudu jeung ngisat diri nyaeta kudu daek tirakat. jeba-jebi. supaya engke ulah nyasab deui. Ku sabab kitu tangtu sarerea oge meureun pada bingung keneh. moal tulus jadi kani’matannana. karana sanajan boga barang loba sarta aralus hargana mahal. tapi hanjakal lolobana mah tara ditepikeun kana ma’rifatna. kudu dikanyahokeun jeung kudu dianjangan ti ayeuna. tegesna teu jadi. kaburu ngeunah dina asma. engkena di Akherat tetep lolong bae. sabab eta anu bisa tepi ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Jauhar Awwal tea. kudu ikhtiar kudu tiung memeh hujan. atuh cicingna oge piraku rek aya kangeunahannana. tapi atina mah keukeuh poek teu kaharti ku sabab teu karasa. sabab upama teu buru-buru kapanggih. babawaan urang dijieun kakayaan di Nagarana. rek dibawa kamana? Ku sabab teu bisa datang ka Allah. kana asal urang tadi sarerea. Ku sabab kitu atuh hayu urang pada teangan ku sarerea eta tarekat wali teh. da meureun kapanasan kahujanan. samangsa-mangsa lolong tegesna poek di Akherat. tapi kudu jeung nyaho (ma’rifat) ka Allah ka Rasulullah. Upama teu dikanyahokeun ayeuna. ku sabab eta ayeuna urang meungpeung di dunya. tegesna kudu nganjang ka pageto. kapaksa ngaku soteh sieun disebutkeun kufur kafir karana henteu percaya kana dalil. nyaeta anu masantren heula. Tapi dina hal ilmu mangkade kaliru. tapi lain kudu nyaho kana syara. tah anu kitu teh ibadah keur jalan ma’rifat ka Allah ta’ala. Komo deui upama urang boga tekad amal ibadah teh keur bawaeun engke balik ka Akherat. piraku teu undak kani’matannana. moal nyaho ka Akherat karana nyaho ka Akherat teh kudu bisa paeh heula. kalawan jeung ikhtiar neangan pigurueunnana. urang di jieun badegana. aya nu ti handap ka luhur. keur mah teu ngeunah dicicingannana teh. gancang bae ngaku yen urang asal ti Allah. upama teu boga tempat (imahna) rek dimana diteundeunna? Naha rek sina pabalatak di buruan. urang tadi asal ti Allah kieu katerangannana. jeung geus moal boga akal deui ku ngarasakeun kanyeri oge. kapan ceuk dalilna oge : Antal mautu qoblal mautu Jadi gening Akherat atawa asal urang teh. malah mandar tiasa percaya sareng karaosna. pasti nyawa urang engke bakal marakayangan atawa nitis-nitisan. barang-barangna oge tangtu babari ruksak. lantaran kaburu betah. tegesna geus ngarasa ni’mat dina Pal Nunjukna (papan merk nu nuduhkeun tempat). larak-lirik neangan jalan. Guru anu Mursyid. Ari anu ti handap ka luhur. nyaeta supaya eta barang-barang nu beunang hese cape teh merenah puguh tempatna. dibawa asup ka enggon Siluman. naha kira-kirana bisa datang engke kana tempat asal urang tadi? Kapan dina sakaratil maut mah geus moal aya tanyaeun deui. padahal upama diteruskeun ma’rifat kana dzatna sifatna Allah ta’ala. nyaeta hakekatna Muhammad tea. da gening karek dina asmana wungkul geus sakitu kani’matannana. sabab tadi oge amal teh kudu kalawan ilmu. sababna tadi oge para Wali pangna sakitu poharana tatapa teh pikeun ngabela umat-umatna Rasulullah supaya bisa baralik deui ka Allah ta’ala.

Cahya Beureum jadi hakekat lafad Alif 2. Ari Udeg-udeg asal ti mana? Tangtu asalna kaluar ti Kakait Siwur. Malah aya deui dalilna : Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim Sundana : Manusa teh pang alus-alusna jeung pang aheng-ahengna kajadian ti sasama makhlukna Allah ta’ala. Ari Babu hawa asal ti mana? Ku sakaol ceuk Hadist asalna Babu Hawa teh asal tina iga burungna Nabi Adam. Ari Nabi Adam asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist. anu matak urang kudu ngaji teh ulah ngaji kitab anu keuna ku ruksak bae. nu matak kacida wajib dikanyahokeunnana ti ayeuna. Sifatna caang padang. Geura lamun maneh geus nyaho kaayaan dina sajero diri maneh sorangan. masih keneh deukeut keneh maneh jeung Aing. asalna Nabi Adam teh tina aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin. ari Indung asal ti mana? Tangtu Indung urang teh kaluar ti Nini. Cahya Bodas hakekat Cai 3. Ari Janggawareng asal ti mana? Tangtu kaluar ti Udeg-udeg. ceuk anu Ahli Padzikiran mah Latifah tea. Ari pulang ka asal nyaeta jasmanina ngajadi asalna deui. saterusna kitu bae. jeung leuwih nyata tingalina Pangeran teh dina diri sorangan. Samangsa-mangsa balik ka asal. karana leuwih nyata kakawasaannana Pangeran teh dina diri sorangan. sing kapanggih jeung hakekatna Tasjid Muhammad. Ari aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist asalna tina Nur Muhammad. ti Indungna deui. Beureum Koneng Bodas Hideung. padahal aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil warid Sundana : Aing geus teu aya antarana deui jeung maraneh sakabeh. tapi kudu ngaji kitab anu langgeng kapan ceuk Hadist oge kieu : Iqra kitabaka kafa binafsika alyauma ‘alaika hasiba Sundana : Maneh kudu ngaji kitab anu langgeng. sarta leuwih nyata pangandikana Pangeran teh dina diri sorangan. jeung leuwih nyata hirupna Pangeran teh dina diri sorangan. geura teangan Qudrat Iradatna Pangeran dina diri sorangan. di . mangka temen-temen eta si jalma kasasar. Jadi. anu aya dina wujud pribadi. sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung beuheung maneh pribadi oge. saweruh eusina kabeh. Teruskeun deui papay ka luhurna. Sidik ieu Si jasad teh jadi rokrakna. nya ngaranna sampurna hartina beak beresih beak rasana beak jasmanina. tah semet eta buntu. Pulang ka Asal. Ari Buyut asal ti mana? Tangtu kaluarna ti Bao. Cahya Beureum hakekat Seuneu Ari Nur Muhammad asal ti mana? Eta oge diterangkun ku Hadist asalna tina Nurna Maha Suci. Johar Awal jadi hakekatna Tasjid Kitu katerangannana. jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh nu disebut Ismudzat tea. Cahya Koneng jadi hakekat lafad Lam awal 3. Nu matak manusa leuwih dimulyakeunnana ku Allah ta’ala kapan ceuk Hadistna oge kieu : Wa laqad karomma bani Adam Sundana : Kami geus ngamulyakeun pisan ka anak putu Adam. nyaeta ngajadi Nur Muhammad cahya opat rupa deui. cahya opat perkara : 1. dimana bae maneh aya. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. jeung leuwih nyata danguna Pangeran teh dina diri sorangan. Cahya Koneng hakekat Angin 4. karana ceuk dalilna : Wa huwa ma’akum ainama kuntum Sundana : Allah ta’ala teh ngabarengan bae ka umat-umat sakabeh. Mimiti urang tumarima asal ti mana? Nu kaharti jeung ku umum. rasa jasmani anu ayeuna keur dipake balik deui kana rasa tadi keur waktu aya dina Nurullah (Jauhar Awwal). kakara jeneng Asma Allah.kaharti ku akal. urang asal kaluar teh ti Indung. ti Indungna deui nepi ka Babu Hawa. 1. Tah engke teh kudu bisa balik deui ka dinya. eta Jauhar Awwal teh bibitna tujuh Bumi tujuh Langit. Ari nini asal ti mana? Teu salah deui asal kaluar ti Buyut. tangtu engke ngarasa kaahengannana nu aya di badan sorangan. nyaeta kudu ngaji kitab langgeng anu aya dina diri maneh sorangan. karana tangtu kaharti si jasad moal bisa usik malik lamun teu di daya upayakeun ku Pangerannana. nyaeta tina Jauhar Awwal. Wa man ‘arofa robbahu faqad jahilan nafsahu Sundana : Jeung saha-saha anu geus nyaho ka Pageran. tangtu ngarasa bodo dirina. Upama kapanggih Insya Allah tangtu urang bisa nyumponan kana babasan Mulih ka Jati. Mimitina Mun Rek Neangan Pangeran Aya dawuhanna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam : Man tholaba maulana boghairi nafsihi faqad dolla dolaalan ba’ida Sundana : Saha-saha manusa neangan Pangeran kaluar tina dirina sorangan. Geura susul tarekatna anu bisa miceun hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta Dzat Sifatna Allah ta’ala. Cahya Hideung jadi hakekat lafad He 5. Tah eta kunci Muhammad anu bakal bisa ngaburak-barik hijabna ka Allah ta’ala. Hartina Dzat laisa kamishlihi atawa Asmana nu Maha Suci. ana kitu ceuk dalil asal ti Allah nyaeta asal ti dinya tina Jauhar Awwal tea. Ari Bao asal ti mana? Nya asalna kaluar ti Janggawareng. Karana dina tekadna ngarasa jauhna jeung Allah ta’ala. nyaeta mulih ka jati teh. Sabab geus diterangkeun ku Hadist jeung Qur’an. Cahya Bodas jadi hakekat lafad Lam akhir 4. Cahya Hideung hakekat Bumi 2. Aya deui dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alihi wassalam : Man ‘arofa nafsahu faqad ‘arofa robbahu Sundana : Saha-saha anu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka Pangerannana.

kapan sidik dina sifat dua puluh oge geus ngarangkep-rangkep sapert : Hayat jeung Hayan Hayat hartina Hirup Hayan hartina Nu hirup Sama jeung Sami’an Sama hartina Dangu Sami’an hartina Nu ngadangu Bashar jeung Bashiran Bashar hartina Ningali Bashiran hartina Nu ningali Kalam jeung Mutakalliman Kalam hartina Ngucap Mutakalliman hartina Nu ngucap Qudrat jeung Iradat Qudrat hartina Kawasa Iradat hartina Keresa Naon nu kawasa di diri urang teh? Teu aya deui lian ti Hirup. maksudna tangtu sarua. jeung kudu inget mungguh Ilmuna Rasulullah teh aya opat pangkat. Zakat. Atuh ana kitu mah sumawonna nu nyekelan Agama Islam. siga naon sifatna Qudrat atawa sifat Hirup teh? Wajib pisan kapanggihna supaya bisa kaharti jeung karasana. upama teu acan nyaho (ma’rifat) kana sifat-sifatna. ku Qudrat Iradatna jeung ku Ilmuna. Ilmu Sare’at 2. kapan anu nyekelan Agama sejen-sejen oge pada percaya kana ayana Allah ta’ala mah. Si budak jadi pinter. karana ari darapon nyebut bae mah. jeung disebut Babuning Roh sakabeh. Kapan bukti Mi’raj. anu matak Agama Islam disebut pang luhur-luhurna teh. moal aya Muhammad lamun teu aya Allah. nyaeta : 1. sabab kumaha bisa netepkeun ayana Allah jeung Rasulullah. buktina gening bisa usik. ulah gancang percaya. tetep teu acan syah urang ngaku jadi umat Rasulullah teh. tapi teu jeung lalajona. nyaeta kana Kasucian. moal aya allah lamun teu aya Muhammad. Iradat hartina Keresa. Kudu netepkeun heula Dzatna Allah ta’ala 2. moal aya Dzat lamun teu aya sifat. Jalma ayeuna mah dina sagala rupa hayang karasa hayang yakin. nyaeta anu kasebut Jauhar Awwal tea. lantaran pang parek-parekna ka Allah ta’ala. Jadi. tapi sategesna ngaran dibarengan ku Allah ta’ala teh nyaeta. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. Insya Allah engke bakal dicandak kana kasalametan Anjeuna.dinya Aing aya. Samangsa-mangsa geus diaku umat Rasulullah. karana dina rukun syahna maca Syahadat oge geus diterangkeun dina kitab : 1. Saur para Wali mah Sajatining Hirup atawa Sajatining Syahadat. teu halangan mungguhing kawenangan Allah. pedah aya dadamelanna Bumi jeung Langit. Allah Haqna Muhammad. naha jadi kani’matan ka urang? Kitu deui sanajan teu maca programmana. ibarat maca programma bioscoop anu rame. Mi’rajna teh tiasa tepang sareng hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam. Si kolot jadi bodo. Kudu netepkeun heula Asmana Allah ta’ala 4. Upama teu acan kana hakekatna. barang beh dieuna mah Kangjeng Gusti Syarif Hidayatullha Wali Kutub Cirebon. Insya Allah bisa tepang sareng Hakekatna Rasulullah. nyaeta ku sabab aya haq ma’rifat ka Allah ta’ala. budak lembut oge pada bisa. Iman ka Allah teh semet percaya kana ayana bae. atawa meunang beja ti kitab bae. kudu puguh heula barang-barangna anu ditetepkeunnana. Munggah Haji? Kapan dina Agama sejen oge aya Syahadatna . pikiran jalma geus naraek. tapi lalajo datang kana tempatna eta bioscoop. Gening kitu satemen-temenna maca Kalimah Syahadat teh. ana kitu atuh urang percaya ayana Allah ta’ala teh kudu jeung nyahona (ma’rifat) upama mun teu jeung sidikna mah tangtu Imanna Iman Taqlid. atuh naon bedana Agama Islam jeung Agama-agama sejen? Pedah eta kitu Agama Islam mah aya rukuna. Ilmu . ulah gancang ngalain-lain. Kapan tadi Agama Islam teh pang luhung-luhungna ti Agama-agama nu sejen da kapan kieu dalilna oge : Al insaanu sirri wa anna sirruhu Sundana : Rasa Muhammad teh nya rasa Allah. Nu matak wajib jeung nyahona. Puasa. Ilmu Tarekat 3. Syahadat. nyaeta buktina : Panon bisa ningali Cepil bisa ngadangu Baham bisa nyarita Pangambung bisa ngangseu Tuh gening bukti. ngan beda pertingkahna jeung basana wungkul. Kudu netepkeun heula Sifatna Allah ta’ala 3. geus teu pati hayangeun dibobodo. Tah kitu. Shalat. tegesna sifat nu Maha Suci. Samangsa-mangsa geus bisa tepung jeung Hakekatna Rasulullah. jadi Agama Islam pang disebat luhurna teh. Kudu Sidik heula ka Rasulullah Tah gening kitu maca Syahadat teh. Nerangkeun Hartina Iman jeung Ma’rifatna (Iman hartina Percaya – Ma’rifat hartina Nyaho) geuning beda Iman jeung Ma’rifat teh. Sategesna moal aya Sifat lamun teu aya Dzat. lain darapon nyebat bae. ayeuna mah atuh ngan kari neangan barangna bae. naha utama mana? Utama anu maca programmana tawa utama nu lalajona? Kitu deui dina bab Agama (Ilmu). sing inget kana babasan kolot baheula. kakara urang diaku umatna. Anu matak Kangjeng Rasulullah disebat Panguluna Rasul. ulah percaya ceuk beja kudu nyaho ceuk sorangan. sidik teu pisahna teh. jadi ngakuna percaya ayana Allah ta’ala teh ceuk beja ti batur. Batu turun Keusik naek. nu ngaos atawa nu ngadangukeun kana ieu kitab. Jadi anu kitu faham teh meh sarerea. Sabab. gening kudu sidik heula ka Rasulullah. karana ieu zaman geus alur. sabab upama teu jeung nyahona mah. pada aya Sholatna. bisa netepkeun teh. sanajan urang oge upama bisa kapanggih mah jeung Tarekat Wali.

Upama pupus mah alam dunya ge moal aya. beresih tina sagala kokotor. Sahabat Usman Bin ‘Affan. sing tepi ka ngarasana teu papisah jeung Allah jeung Rasulullah. Lolobana mah ngan ngaku-ngaku wungkul. ngaku Islam aing teu deungeun. karana tangtu ngarasa isinna. komo deui anu make sirik pidik ujub riya takabur. hakekatna kudu terang kana hakekatna Rasulullah jeung Karatonna Allah ta’ala nu aya di diri sorangan. malah keur sahiji teh Gaib. sarta didamel Sahabat (utusannana Rasulullah). Bisa soteh jadi aya rizki pagawean bisa jadi. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa pisahna jeung Allah jeung Rasulullah beurang peuting. teu narima kana Qudrat Iradatna Pangeran. Kapan teu gampang urang ngaku Islam. Kitu deui anu Islamna oge teu dua teu tilu. Teh eta hakekatna .Hakekat 4. sok ngaku aing pinter teu deungeun. Haji Majaji nyaeta anu bisa jarah ja Baetullah jeung ka Madinah. Radiallohu Anhu 4. lantaran ngarasa di poconghok beurang kalawan peuting ku Pangeran. ngaku bisa ngaji aing teu deungeun. Jadi ayeuna oge bisa ditetepkeun. Hakekat ‘Ali nyatana Pangangseu Eta Paningal-Pangdangu-Pangucap-Pangangseu teh gaib kabeh teu aya rupana. Radiallohu Anhu 2. sanajan dinu ahli Agama oge pada katetepan nafsu. syah Sifatna. da bongan aya dalil : Wa‘bud robbaka hatta ya’tiyakal yaqiin Sundana : Nyembah ka Allah teh kudu sidik sarta yakin supaya syah Dzatna. Ilmu Ma’rifat Dina zaman ayeuna mah ilmu ma’rifat anu diarudag-udag teh. sumawonna taduh-tuduh ka batur. samangsa-mangsa jalma make keneh kalakuan Sirik Pidik Jail Kaniaya ka sasama makhlukna Allah ta’ala. Jadi ngarebut atawa mapadani kana kakawasaannana Allah ta’ala. sugan piraku urang rek goreng tekad. hayang sidik ka Allah ka Rasulullah. Tuh gening jalma mah teu kabagean pangkat Islam. ngaku bener aing teu deungeun. Hakekat Umar nyatana Pangdangu 3. NERANGKEUN UMAT RASULULLAH Ari umat Rasulullah teh haq-haqna mah ngan aya opat. Kieu katerangannana. kapan gening Kangjeng Gusti Syarif Hidayat oge tiasa tepang di jalan tarekat. jalma mah ngan ukur jadi umat. nyaeta Kangjeng Rasulullah. da ngan sahiji-hijina. Karomallohu Wajhah Sabab eta anu opat nu sagalang sagulung beurang peuting jeung Rasulullah. kana parentahna oge loba anu teu ngalakonan. boh dinu Ma’siat. nyaeta : 1. Hakekat Usman nyatana Pangucap 4. sihoreng kalawan pitulungna nu Maha Suci. boh di Lebe. jeung ka Baetullah. syah Af’alna. jail kaniaya ka sasama makhluk. naon anu ngajadikeun kokotor? Teu aya lian anging nafsu. boh di Santri. Hakekat Abu Bakar nyatana Paningal 2. hartina rasana Allah. Ku sabab eta perlu urang panasaran. Sahabat ‘Ali Bin Abi Thalib. jeung sagala hal kalakuan naon bae. kapan Rasulullah oge hakekatna oge aya di manusa. Sing kapanggih jeung tarekatna leleberannana tina para Wali. Jadi sanajan urang oge upama hayang jadi umat Rasulullah kudu bisa nyaho kana hakekatna Rasulullah nu kasebut Johar Awal tea. Samangsa-mangsa teu ngarasa deukeutna jeung Pangeran. sanajan nafsu hayang ka dunya oge geus kotor bae. karana ngarasa geuning diri urang teh Hina Bodo Do’if. Karana Islam Kafir anging Gusti Allah anu uninga jeung nu baris netepkeunnan. Sagala hal moal disumput salindungkeun deui. sumawonna nyaho ka Rasulullah. syah Asmana. tah eta anu teu katetepan nafsu teh. Sategesna Islam teh teu dua teu tilu. aya di badan manusa. tapi ayeuna sarerea oge meureun terang yen eta Sahabat anu opat teh geus parupus majajina mah. estu ngan hiji-hijina. tapi hakekatna mah teu pupus. tangtu laku jeung tekadna cicing dina Ujub Riya Takabur. Radiallohu Anhu 3. nyaeta Qudrat Iradatna anu Kawasa. Nyaeta sategesna sifatna Islam teh Nur. karana rasulullah teu pupus. boh di Kyai pisan. kapan tadi ge aya dua rupa Munggah Haji teh. Sahabat Abu Bakar Sidiq. moal make Ujub Takabur Riya. goreng laku saperti sirik pidik. 1. Haji Majaji jeung Haji Hakeki. sabab kudu nyaho heula ka Rasulullah jeung ngalakonan kana parentahna. wajib nganyahokeunnana kana hakekat Rasulullah nu aya di badan sorangan. Sahabat Umar Bin Khatab. ciri-ciri eta jalma tacan ngarasa deukeutna jeung Rasulullah sumawonna jeung Allah ta’ala. Ku sabab eta saha bae jalmana di dunya nu teu boga nafsu? Sumawona di nu jalan ma’siat. Enggoning ngumbara di alam dunya teh. Kapan dina rukun Islam oge diwajibkeun jarah ka Madinah ka Pakuburannana Rasulullah. Jadi jalma kitu teh ngaku boga Qudrat Iradatna sorangan bae. sabab tadi gening urang keur aya dina Allah Nur mah teu boga nafsu hayang nanaon. kieu katerangannana : BAB ISLAM Ari tegesna Islam teh Suci. kapan aya dalilna : Kullu ummatin wa rusulili Sundana : Dina sakabeh pada katetepan Rasulullah. Si itu Islam Si itu Kafir. Haji Hakeki nyaeta anu geus nganyahokeun kana hakekatna Baetullah jeung Rasulullah dina diri sorangan. Peupeuriheun jarah ka Mekah ka Madinah teu bisa.

upama teu nyaho ayeuna mah ka Rasulullah sarta teu ngarasa ngahijina engkena oge pipisahan bae. kudu dipikir dilenyepan karana tadi Gusti Allah teh sifat Maha Suci. Kumaha atuh akalna supaya urang bisa ngalobakeun parabot Mutmainnah? Teu aya deui akalna lian ti urang kudu bisa nyalindung ka Allah ka Rasulullah. anu matak eta Sahabat anu opat teh kudu nganyahokeun kana hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihi wassalam. Kudu make budi jeung pamilih anu cukup. Kieu dawuhannana Allah ta’ala lamun maneh hayang ka Naraka tegesna hayang kana teu ngeunah. Kitu deui lamun maneh hayang ka Sawarga tegesna kana kangeunahan. geus Kun fayaakun breg sama sakali cukup teu aya kakurangannana. Qur’anul Hakim. karana eta anu suci jeung langgeng . tegesna ku ma’rifat. hartina Qur’an anu agung disebatkeun barangna eta keneh bae. irung. beunang nyieun tina tekad jeung pamolah urang waktu keur di dunya. urang kudu percaya kana ayana Sawarga Naraka atawa ngeunah teu ngeunah engke di Akherat. Ceuk basa ayeuna mah keur di Preventief. suku dua. Siluman atawa nitis-menitisna deui ka jalma atawa ka sato. hartina migawe kalakuan anu hade. hartina Qur’an anu mulya. tapi urang kudu percaya kana dalil. ulah rek ngagunakeun teuing parabot Amarah Lowamah Sawiah.Sahabat teh. da kapan geus sadia parabotna ti Aing. kersana rek ngaganjar jeung rek nyiksa. Samangsa-mangsa nyawa manusa balik deui ka dunya tetep bakal cilaka asup ka Naraka. ti dunya nepi ka Akherat. Qur’an anu sok dibaraca. Setan. sabeunang-beunangna tina pagawean urang ti pangumbaraan nyaeta di alam dunya. tapi Sawarga Naraka teh lain ti Allah tapi sategesna tina tekad ucap jeung pamolah urang keur waktu di dunya. hartina Qur’an anu suci jeung langgeng. pek bae geura migawe becik. naon parabot ti Allah ta’ala teh? Nyaeta anggahota saperti leungeun dua. kilangbara ari teu dipake pisan mah. prak bae migawe ‘ala. Qur’anul Majid. sabab eta anu diaragungkeun ku kaom Islam saalam dunya. Insya Allah bisa hade. Mutmainna). nyaeta Qur’an anu aya hurufna nu umum sok diaraji ku kaom Islam sadunya. Tiap-tiap geus jadi umatna tangtu engke bakal disampurnakeunnana. buktina nyaeta keneh bae Qur’an anu aya tulisannana. panon dua. Qur’anul Karim 3. Aya ngeunah jeung teu ngeunah. NERANGKEUN PASAL QUR’AN Ari Qur’an teh aya opat perkara : 1. eta beubeunangan tina pagawean urang teh engke di Akherat ku Gusti Allah bakal ditetepkeun. nyaeta migawe kalakuan anu goreng. jeung kudu jadi hiji sing bisa ngarasa babarengannana beurang peuting jeung Rasulullah. engke inget bakal aya landratan nu leuwih gede dina Walyaumil Akhiri (kiamatna ieu alam dunya). ceuli dua. sabab tadi Gusti Allah ngadamelna manusa teh sakali jadi. sakurang-sakurangna sing sama timbang jeung ngagunakeun parabot Mutmainnah. aya di alam Barjah tunggu-tunggu Landraad. karana ayeuna nyawa-nyawa manusa anu marakayangan tegesna teu bisa balik ka Allah. engke dina Kiamatna ieu alam dunya. Loamah. baham jeung nafsu anu opat perkara (Amarah. karana ayeuna ge di dunya kembangna geus karasa. da kapan geus sadia parabotna ti Aing nyaeta nafsu Mutmainnah. Qur’anul ‘Adzim. Qur’anul ‘Adzim Ieu Qur’an anu opat perkara disurahannana ku sahiji Ajengan kieu : 1. Lamun kitu mah moal tulus sucina Allah ta’ala teh. tetep keur milik sorangan. tiap-tiap geus ma’rifat tangtu bisa ngarasa babarenganna beurang jeung peuting jeung Allah jeung Rasulullah. kitu deui beubeunangannana oge moal keur batur. Tiap-tiap geus ngarasa teu pisah. Qur’anul Karim. didatangkeun ka Gusti Maha Suci (asalna). make bakal ngaganjar engke di Akherat. Tapi maparin cukup teh nyaeta maparin parabotna wungkul. Sawiyah. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa papisahna jeung Rasulullah. karana eta anu dimulyakeun ku kaom Islam saalam dunya. Qur’anul Majid 2. henteu nungtutan deui. Tah kitu sategesna mah pang aya Sawarga Naraka di dunya sumawona di Akherat oge. jadi ana kitu mah Gusti Allah ngadamelna manusa teh ngalap faedah. atuh ulah loba-loba teuing. tetep jadi umatna. 3. Qur’anul Hakim 4. dituduh eta keneh bae buktina mahQur’an anu aya tulisannana. aya Amarah Lowamah Sawiyah. 2. Piraku anu suci make bakal nyiksa. Jadi ku sabab eta ayeuna urang sarerea mangka ati-ati enggoning ngajalankeun parabot ti Gusti Allah teh. ibadahna kalawan syah Nagara ge tangtu aman. NERANGKEUN RUKUN IMAN ANU KAGENEPNA NYAETA Wal qodri khairihi wasirrihi minallohi ta’ala Sundana : Untung ala untung becik papasten ti Allah ta’ala atawa hade goreng ti Allah ta’ala. nyawa urang moal salah deui tangtu balik deui ka dunya marakayangan jadi Jurig. 4. Karana sing awas. saboga-bogana moal pahili deui. Lebah dieu urang percayana teh ulah kaliru.

hukumannana ti dunya nepi ka Akherat. Tah kitu eta Qur’an anu opat perkara teh, disurahannana kunu Ahli Syara, jadi borong bae kajeun aya opat ngaranna, barangna mah eta-eta keneh bae. Jadi ana kitu eta Qur’an tulisan teh dianggap Tapekong, karana kapan sidik Qur’an eta mah beunang nulis manusa, naha disebutkeun Qur’an anu mulya, anu agung, anu suci anu langgeng, kapan sidik Qur’an tutulisan mah keuna ku ruksak, jadi lamun kaom Islam keukeuh boga patekadan kitu, atuh teu beda jeung Agama Cina, sesembahannana Migustina kana barang anyar, turug-turug nu nyieunna oge nu anyar. Ku sabab kitu muga dulur-dulur kaom Islam ulah kaliru, kieu ayeuna dihandap ku jisim kuring rek diterangkeun pasal eta Qur’an anu opat perkara teh. 1. Qur’anul Majid, eta mah cocog barangna, nyaet Qur’an majaji anu bukti aya hurufna, umum sok dibaraca ku sarerea kaom Islam. 2. Qur’anul Karim, hartina Qur’an anu Mulya, sategesna anu ngaran Qur’anul Karim teh buktina Panangan katut Ramo, karana kapan sidik jolna eta aksara teh tina Tangan jeung Ramo, jadi sategesna anu mulya teh nyaeta Panangan katut Ramona anu mimiti ngadamel eta Qur’an, cik saha anu ngayakeun eta Qur’an? Piraku teu kaharti, tah eta anu Mulya teh. 3. Qur’anul Hakim, hartina Qur’an anu Agung, nyaeta buktina teh Paningal, karana Panangan Ramo moal bisa nulis upama teu aya Paningal, jadi sateges-tegesna nu agung teh nyaeta Paningalna anu mimiti ngayakeun eta Qur’an. 4. Qur’anul ‘Adzim, hartina Qur’an Suci jeung Langgeng, nyaeta buktina Hirup, karana Paningal Tangan jeung Ramo moal bisa ngajadikeun upama teu aya Hirup, jadi sateges-tegesna anu suci jeung nu langgeng teh Hirupna nu mimiti ngayakeun eta Qur’an. Ku sabab kitu urang oge ayeuna ngaji teh, lamun hayang tepi kana sucina lamun hayang tepi kana sampurnana. Eta Qur’an anu opat perkara teh, kudu diaji kabeh. Mimiti urang kudu daek maca Qur’anul Majid, nyaeta Qur’an majaji anu aya hurufna, tah eta bagian ilmu sare’at, sanggeus dibaca kudu terus diaji, nyaeta kudu dihartikeun pimaksudeunnana, sanggeus kaharti pimaksudeunnana, geura teangan jeung pigawe tarekatna sangkan karasa, sabab eta Qur’annul Majid teh tuduh jalan pikeun nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, jalanna teu aya deui lian ku tarekat, nyaeta Qur’annul Karim, hartina kudu ngaji pagawean tangan jeung ramo urang anu sakira bakal tepi ka Allah ka Rasulullah. Karana Gusti Allah maparin leungeun jeung ramo ka manusa teh, lain kudu dipake ngajadikeun kana barang dunya anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngajadikeun jalan keur nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, supaya tangan jeung ramo urang teh jadi Mulya, karana aya dalilna : Asho biahum fii adzaanihim minasshowaiki hadzarol mauti walahu muhitun bil kaafiriin Kieu pisundaeunnana : Lamun tangan jeung ramo maneh teu dipake nyieun jalan maot, tetep tangan jeung ramo maneh martabat ramo hewan, kafir tetep bakal ka Naraka. Tina Qur’anul Karim kudu naek deui kana Qur’anul Hakim bagian hakekat, nyaeta kudu ngaji pagawean paningal urang anu sakira bakal hakim tegesna kana barang langgeng tea, nyaeta kana hakekatna Allah jeung Muhammad, karana Gusti Allah maparin awas paningal ka manusa teh lain bae kudu dipake kana ngawaskeun barang anyar anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngawaskeun kana hakekat Allah jeung Rasulullah, nyaeta anu kasebat Qur’anul ‘Adzim anu langgeng tea atawa sifatna hirup, bibitna tujuh bumi tujuh langit sarawuh eusina kabeh. Tah didinya urang oge asalna jadi sategesna ngaran ma’rifat ka Allah teh nyaeta anu geus nyaho kalawan Hakim kana hakekat Allah jeung Muhammad tegesna Jauhar Awwal. Tapi mangkade kaliru,bisi netepkeun Jauhar Awwal teh kana caangna Panonpoe anu katingal ku panon kapala, eta mah Jauhar Firid bagian Sawarga Loka (Dewa), tempatna di Gunung Himalaya. Perkara Johar Awal sajati mah nyaeta anu kasebut Johar Latif, tegesna gaib moal bisa katingal ku panon kapala, ceuk dalilna kieu : Ru’yatullaahi ta’ala fii dunya bi’ainil qalbi Hartina : Ningali hakekatna Allah ta’ala di dunya ku awasna ati, tegesna ku hakekatna Rasulullah, sabab sifat jalma mah moal aya anu bisa ma’rifat ka dinya, karana jelema mah ngan ukur dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa wujud geus bisa dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala, tangtu ramo urang bisa nyaritakeun yen geus ngaku nyaho ka Allah ta’ala, lantaran geus dibejaan (dipasihan terang) ku Rasulullah, jadi urang mah kabawa nyaho kabawa ni’mat ku Rasulullah, ti dunya nepi ka Akherat, moal sulaya deui sabab geus tetep jadi umatna Rasulullah. Karana ti ayeuna oge geus teu ngarasa pisahna jeung Rasulullah, lantaran wujud teh beurang jeung peuting dianggo bae tempat ku Rasulullah ningali ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa geus ngarasa babarengan beurang peuting jeung nu suci, Insya Allah tekad jeung laku teh lila-lila kabawa suci. Setan-setan ge moal dareukeut, tapi kitu soteh nu ma’rifat kalawan tauhidna, ari teu jeung tauhidna mah sulaya bae, sanajan geus boga tarekatna. Teu ngarasa sieun teu ngarasa isin, jongjon bae tekad jeung lakuna sakama-kama, jadi nu kitu teh ma’rifatna, ma’rifatna Mikung, tangtu di dunyana ge moal meunang safa’at ti Rasulullah, di dunyana moal lepot ti kasusah, kabendon ku nu Maha Suci. Ibarat lampu dikurungan ku semprong anu kotor geus tangtu kaluarna oge poek, da kudu suci

pasuci-suci, suci eusina, suci cangkangna, kakara jadi, di dunyana moal lepot tina kani’matan, di Akherat pon kitu deui. Ku sabab eta poma pisan dulur-dulur anu geus boga jalan ka-ma’rifatan , tekad jeung laku goreng teh kudu dijaga bener-bener, ulah darapon nyaho bae, tapi kudu jeung dibarengan ku lakuna jeung tekadna anu hade, sabab lamun urang ngalakonan pagawean ma’siat ngalanggar hukum Syara, tangtu urang gancang dibendonna ku Maha Suci langkung beurat, hukuman bongan nyaho, beda deui jeung nu tacan nyaho, saperti di dunya oge, upama urang Kampung maling hayam, dihukumna ngan ukur di denda atawa di bui saminggu, coba lamun Wadana maling hayam hiji, tangtu leuwih beurat hukumannana, jaba ti leupas pangkatna teh, jeung bari dihukum tikel dua tilu ti si Kampung tadi. Hukuman bongan geus nyaho kana artikalna, komo anu geus nyaho ka Allah ta’ala mah, sing inget perjangjian Guru Mursyid (Guru nu geus inkisaf ka Pangeran) ibadah babarengan doraka pipisahan. AYEUNA NERANGKEUN MARTABAT ALAM TUJUH (Nganggo rucatan engangna kecap) 1. Alam Ahadiyat huruf Al 2. Alam Wahdat huruf lah 3. Alam Wahidiyat huruf Mu 4. Alam Arwah huruf ham 5. Alam Ajsam huruf mad 6. Alam Misal huruf A 7. Alam Insan Kamil huruf dam Buktina alam dunya ge eusina ngan tujuh poe, hakekatna nyaeta alam nu kasebat diluhur, tegesna alam tujuh teh lalakon Allah-Muhammad-Adam, ku sabab eta wajib dikanyahokeunnana ku sarerea. Upama urang arek nyusul kana asal. Sabab lamun teu dikanyahokeun ti ayeuna jalanjalanna jeung barang-barangna, atuh tangtu bakal sasab, moal bisa balik deui kana asal, sabab teu kapanggih deui jeung jalanna waktu tadi turun-turunna ti Akherat ka alam dunya. Ayeuna eta martabat alam tujuh teh, ku jisim kuring rek diterangkeun sarta make ibarat kalawan dibuktikeun ku gambar, supaya gampang dihartoskeunnana.

Gambar Martabat Alam Tujuh

Tafsirna A. Nyaeta alam Ahadiyat, martabat nu Maha Suci, dalilna Dzat Laisa Kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama. Bakat kumaha atuh matak teu beunang diupamakeun? Naha bakating ku kawasana? Atawa bakating ku agungna? Atawa bakating ku hiji-hijina? Upama bakating ku kawasa, na kapan dina zaman eta mah teu acan aya dadamelannana, karana ngaran kawasa teh kudu bukti heula nu didamelna. Kapan dina dina alam Ahadiyat mah sumawona manusa, Akherat jeung alam dunya ge tacan aya. Upama bakating ku agungna, da tacan aya nu hina dina di alam Ahadiyat mah, karana aya basa agung teh saenggeusna aya anu hina. Upama bakating ku hiji-hijina, da kapan teu acan aya dua zaman eta mah, sabab ari hiji teh saenggeusna aya nu loba. Kumaha atuh pihartieunnana? Supaya eta dalil Dzat laisa kamishlihi teh jadi uni? Kieu upama mufakat mah. Nu matak alam Ahadiyat disebut dalil Dzat laisa kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama, sategesna nyaeta bakating ku suci, hartina beresih teu aya sifat-sifat acan sumawonna jenengannana. Naha rek diupamakeun jeung naon upama teu aya sifatna? Sabab disaksian deui ku dalil nu Maha Suci teh Bilaa Haifin, hartina teu warna teu rupa, teu beureum teu hideung, teu poek teu caang, Bilaa Makanin, hartina teu arah teu engon, teu di kulon teu di wetan, teu di kaler teu di kidul, teu di luhur teu di handap, tah kitu katerangannana, nu matak nu Maha Suci teu beunang diupama-upama, sumawonna di engon-engon, dituduh diditu didieu, lantaran kaburu lain sabab kahalangan ku bukti. B. Alam Wahdzat martabat sifatna nu Maha Suci. Jadi dina alam Wahdzat mah nu Dzat Laisa teh jadi Dzat Sifat, rupana caang padang, nyaeta nu kasebut Jauhar Awwal. Jauhar hartina Cahya, Awwal hartina mimiti. Jadi nya eta nu pangheula-heulana aya samemeh Bumi jeung Langit, sumawonna manusa. Tah eta Johar Awal teh nu kasebut hakekat Muhammad tea, kapan ceuk Hadist oge Muhamad teh awal-awalna pisan, sabab Johar Awal teh Nur, tegesna cahyana nu Maha Suci. Malah ceuk para Wali mah Sagara Hirup atawa Sajatining Syahadat, karana gulungna Dzat jeung Sifat atawa Allah jeung Muhammad dina hakekat. C. Alam Wahidiyat, martabat Asmana nu Maha Suci, kajadian tina Jauhar Awwal alam Wahdzat tadi bijil deui sorotna jadi cahaya opat rupa ¬nyaeta ¬Narun cahya Beureum ¬Hawaun cahya Koneng ¬Maun cahya Bodas Turobun cahya Hideung Jadi eta cahya anu opat perkara teh, nu disebut Nur Muhammad, ari Muhammadna mah di Johar Awal, barang eta Nur Muhammad cahya opat perkara teh. Disebutna Hakekat Adam, nyaeta Asmana nu Maha ¬Suci. ¬Cahya nu beureum hakekatna lafad Alif Cahya nu Koneng ¬hakekatna lafad Lam Awal ¬Cahya nu Bodas hakekatna lafad Lam Akhir ¬Cahya nu Hideung hakekatna lafad He Jauhar Awwal jadi hakekatna lafad Tasjid Sare’atna jadi lafad Allah, jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh, nu ngajadikeun bibit tujuh Bumi tujuh Langit sarawuh eusina kabeh, ¬sanajan Agama oge ti dinya bae. Ayana Syahadat nyaeta ku ayana Johar ¬Awal ¬Ayana Sholat nyaeta ku ayana Cahya Beureum Ayana Zakat nyaeta ¬ku ayana Cahya Koneng ¬Ayana Puasa nyaeta ku ayana Cahya Bodas Ayana Munggah Haji nyaeta ku ayana Cahya Hideung Sanajan waktu oge aya 5 waktu ¬ ¬Shubuh bagian Nabi Adam ¬Lohor bagian Nabi Nuh Asyar bagian Nabi ¬Ibrahim ¬Maghrib bagian Nabi Musa Isya bagian Nabi Isya Pertingkahna ¬Sembahiyang oge 5 perkara ¬Nangtung ¬Takbiratul Ikhram ¬Ruku ¬Sujud ¬Lungguh Sahabat oge aya 4 ka 5 Kangjeng Nabi Sahabat Abu Bakar ¬Ash-Sihidiq ¬Sahabat Umar bin Khatab ¬Sahabat Usman bin Affan ¬Sahabat Ali bin Abi Thalib Kangjeng Rasulullah Di Mekah aya Imam 4 ka 5 ¬Baitullah ¬Iman Syafi’i ¬Imam Hanafi ¬Imam Hambali ¬Imam Maliki Baitullah Tah gening sidik kabeh oge tina Asmana Allah, Hakekatna nyaeta Nur Muhammad, cahya 4 perkara kalima Jauhar Awwal. D. Alam Arwah, martabat Af’alna nu Maha

Suci, nyaeta Af’alna Allah ta’ala ngajadikeun ieu alam dunya. Kieu ceuk ilmu akal mah ngadamelna teh. Ibarat dina Bioskop mah nyaeta Istijradna bangsa Walanda, alam Wahdat nyaeta Johar Awal teh lir ibarat listrikna, ari Nur Muhammad Alam Wahidiat ibarat ¬kacana. ¬Narun teh ibarat Kaca Beureum ¬Hawaun teh ibarat Kaca Koneng ¬Maun teh ibarat Kaca Bodas Turobun teh ibarat Kaca Hideung Barang eta ¬kaca anu opat rupa disorot ku Johar Awal, kajadian bijil kalangkangna. ¬Tina Kaca Beureum jadi Seuneu Alam Dunya Tina Kaca Koneng jadi Angin ¬Alam Dunya ¬Tina Kaca Bodas jadi Cai Alam Dunya Tina Kaca Hideung jadi Bumi Alam Dunya Ku kawasa-kawasa Allah ta’ala bleg bae jadi ieu alam dunya, nyaeta Jagat Kabir, jadi sategesna alam dunya teh kajadian tina Nur Muhammad. E. Alam Ajsam, martabat manusa. Sanggeusna ngadeg ieu alam dunya, Gusti nu Maha Suci bade ngersakeun deui midamel alam majaji, terus nimbalan Malaikat, miwarang turun ka alam dunya, kudu nyokot aci seuneu, aci angin, aci cai, aci bumi. Gancangna geus beunang ¬eta aci-aci nu opat perkara teh terus didamel . Aci Bumi kajadian ¬kulit bulu Adam ¬Aci Seuneu kajadian Getih daging Adam Aci Cai ¬kajadian urat balung Adam Aci Angin kajadian otot sungsum Adam Ku kawasana Allah ta’ala, jleg bae jadi dalil Muhammad, Mim-He-Mim-Dal, ¬nyaeta : ¬Cahya nu hideung jadi hakekat lafad Mim Awal Cahya nu Bodas ¬jadi hakekat lafad He ¬Cahya nu Koneng jadi hakekat lafad Mim Akhir ¬Cahya nu Beureum jadi hakekat lafad Dal Johar Awal jadi hakekat lafad Tasjid Sare’atna nya jadi lafad Muhammad atawa sabalikna tina lafad ¬Allah. ¬Mim Awal lafad Muhammad sategesna Sirah He lafad Muhammad ¬sategesna Dada ¬Mim Akhir lafad Muhammad sategesna Udel Dal lafad Muhammad sategesna Suku Tapi teu acan bisa usik malik, ngagoler saperti Golek, gancang terus diliangan opat liang, nyaeta di Panonan, di Cepilan, di Pangambungan, di Bahaman. Terus eta liang diasupan ku sorotna Nur Muhammad, kajadian bisa usik malik eta Adam atawa Jagat Shagir teh. Jadi sidik pisan ayeuna oge hirupna manusa teh sare’atna ku ayana cahya, kitu deui maotna manusa teh ku teu ayana cahya. Samangsa-mangsa geus teu aya cahyana Si Jasad atawa Jagat Shagir, geus teu aya kakuatannana, buktina gancang buruk. Kitu deui ieu oge Jagat Kabir, nyaeta alam dunya pang kuatna teh, ku diangliputi ku sorotna Nur Muhammad, jadi moal salah deui engke oge kiamatna ieu Jagat Kabir (alam dunya) saperti manusa (Jagat Shagir) bae, dicandak deui cahyana, nyaeta Panonpoe Bulan Bentang, tangtu bae ieu alam dunya ruksak, atuh tinggal naonna? Tina Bumi tinggal poekna, Seuneu tinggal panasna, Cai tinggal tiisna, Angin tinggal hawana. Saha anu bakal nyicingan eta Naraka? Teu aya deui anu bakal nyicingan teh nyaeta Idajil La’natullah tea, sakanca-kancana sakur nyawa manusa anu henteu barisa balik deui ka Allah ta’ala. Sabab keur di dunyana beunang ku panggoda Setan, lantaran teu Iman ka Allah ka Rasulullah. Karana eta Idajil teh, tadina mah Malaikat kakasihna Allah ta’ala. Pangna dibendon ku Allah ta’ala, lantaran samemeh aya Adam, dipiwarang ngeusian ieu alam dunya, tapi dijangjianna lilana di alam dunya ngan sarebu taun. Ku sabab Malaikat Idajil ngarasa betah di alam dunya, teu hayangaeun deui balik ka Sawarga nepi ka tilu rebu taun, tah didinya mimitina dibendonna ku Allah ta’ala, jadi geus teu meunang balik deui ka Sawarga, kudu tetep di alam dunya bae. Tapi engke bakal ditetepkeun dina dasar Naraka sanggeus kiamatna ieu alam dunya, bakating ku bedegongna sang Idajil, manehna sanggup bae tapi nyuhunkeun idin rek ngagoda ka anak putu Adam, pibatureun manehna di Naraka. Gusti Allah ngidinan, hade tapi sahasaha anu teu Iman ka Aing jeung ka Rasulullah. Ayeuna rek malikan deui pasal Adam, tadi diluhur ku jisim kuring geus dicaritakeun, anu didamel Adam majaji teh, tina acina seuneu, angin, cai, bumi, bilih bae anu ngaos sareng anu ngadangukeun ieu kitab nyangka saperti seuneu, angin, cai, bumi teh diperes saperti nyieun aci sampeu, saenyana lain kitu. Jadi anu kasebut aci seuneu, angin, cai, bumi teh buktina nyaeta sakur anu jaradi dina teneuh, saperti tatangkalana nu gede anu leutik, karana kapan sidik bisana ngagedean tatangkalan teh ku opat perkara. Hiji ku cicing dina taneuh, dua kudu kacaian, tilu kudu kaanginan, opat kudu kapanasan, cacakan karek ku kahieuman oge gening tara jadi buah. Jadi ku sabab eta tatangkalan lila cicingna di bumi, lila kacaiannana, lila kaanginannana, lila kapanasannana. Jadi eta hawana asup kana tatangkalan, sanggeus gede tangkalna, nya terus bijil buahna, tah eta bubuahan teh bakating wujud Adam, sanajan urang oge asal ti dinya bae, ngan bedana Adam mah didamel ku Allah ta’ala barang kadieuna mah saenggeusna aya Adam jeung Babu Hawa, atawa Idung Bapa urang, bubuahan teh didahar heula nya kajadian aya Wadzi, Madzi, Mani, Maningkem. Barang eta Wadi, Madi, Mani, Maningkem tepung, tegesna kontak jeung sorotna Nur Muhammad cahya nu opat perkara tea, nya kajadian kempel ngajadi Jabang Bayi di jero beuteung Indung. Ari nu teu jadi mah nyaeta anu teu kontak, tegesna henteu tepung jeung Nur Muhammad (Roh). Sabab tadi ge Allah ta’ala teh wenang,

watekna bisa ngadenge. nya ngagedean tulang (balung) orok. Alam Misal. Nya kajadian eta orok aya nafasna atawa sifatna nyawa. karana anging manusa anu katetepan Agama. nya ngarubakan kulitna orok. TAMAT • ) Dina ieu kitab nerangkeun Rukun Iman mung diterangkeun anu kagenepna wungkul. martabat kasampurnaan. nya ngagedean dagingna orok. sanajan rohrohna hewan nu halal nu haram nu bersih nu najis. Kieu jalan-jalanna. ngan kakara aya hirup wungkul. Hawana kaluar bijil kana irung watekna bisa ngambeu. Roh suci kontak. rohna cai engke bakal jadi Naraka Tiis. Kala waktu orok dijero beuteung teu acan aya nyawana. Numatak jadi beda rasana waktu tadi keur beas keneh jeung geus jadi sangu. F. Amarah-Lowamah-Sawiyah-Mutmainnah. seuneu. manusa anu katetepan Elmu. saperti tadi samemeh urang turun ka alam dunya. beak rasana. sumurup kana daging. nyaeta buktina sagala kahayang anu hade anu goreng. watekna bisa ngomong. . kaluar deui hawana nyaeta nafsu opat perkara. Naon sababna pang nulung kitu teh? Teu aya deui pang kajadian sagala ti dinya teh. supaya eta parabot-parabot teh kudu digunakeun dipake parabot ibadah jeung kudu dipake parabot keur nyieun jalan pikeun nganyahokeun ka asalna. tegesna dina kani’matan anu teu aya babandingannana sarta langgeng teu aya putusna. anu bakal bisa nyampurnakeun roh-roh saalam dunya kabeh oge pada arasup ka manusa. saha-saha manusa di dunyana geus ma’rifat kana asal wujudna. Upami palay uninga nu langkung terang kana hiji-hijina. dina waktu eta panon buncelik teu acan aya awasna. Hawana kaluar bijilna kana baham. Barang geus dibere barang dahar nyaeta cisusu atawa daharan naon bae. sanajan tanaga pikiran. beak jasmanina. nyaeta tina sakur anu dituang. Hawana kaluar bijilna kana ceuli. Rukun Islam. Getih nu beureum kajadian tina aci seuneu. Kitu deui bangsa hewan anu haram anu najis oge milu arasup bae. nyaeta roh-roh tina sagala rupa anu geus asup ka manusa. Alam Insan Kamil. tapi kapan sok dipake nyuluhan sangu atawa naon bae tangtu eta rohna asup kana sangu. hartina sarupaning sampurna. Samangsa-mangsa manusa di dunyana geus bisa ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Johar Awal tea. rohna hewan engke bakal nyeureudan atawa ngegelan kana nyawana manusa. akal sumawona paningal. martabat elmu. teu aya deui anging ku pitulungna roh Seuneu Cai Angin Bumi. pangucap. Rukun Iman. sumurup kana tulang. ceuli molongo teu acan aya dengena. rohna bumi engke bakal jadi Naraka Poek. pangrungu. kedah ngaos Layang Muslimin-Muslimat jilid I-II-III-IV. numatak teu acan aya rasa naon-naon barang gubrag kaluar. nyaeta tina acina bumi seuneu. engke dina maotna bakal jatoh kana pangkat Kamil Mukamil. tuluy eta getih surup sinurup. Ku sabab eta sidik Gusti Allah mah suci tetep teu nyiksa teu ngaganjar. Rukun Agama. Hawana kaluar bijil kana panon watekna bisa ningali aya awasna. ku lantaran teu dibawa balik deui ka Allah ta’ala. Sumawonna rohna Bumi Seuneu Cai Angin eta mah sapopoena. jadi sidik manusa teh jadi cukang keur mareuntas roh-roh sa alam dunya balik deui ka Allah ta’ala. Getih hideung kajadian tina aci bumi sumurup kana kulit. eta sakabeh oge pada arasup bae ka manusa. hartina geus nyaho kana asal nyaeta sifatna cahya beureum koneng bodas hideung. tegesna kabawa balik deui ka Allah. sungut teu acan bisa nyarita ngan karek aya sorana bae. gede tulangna loba sungsumna. puguh ari jinisna mah teu didahar. Getih anu koneng kajadian tina aci angin. nyaeta ka Allah supaya manehna kabawa sampurna.wenang ngajadikeunnana jeung wenang teu ngajadikeunnana. lauk cai asup deui ka manusa. elmuna geus tepi kana pangkat Insan Kamil hartina Manusa Sampurna. jadi Dzat Laesa Kamishlihi deui. saperti bangsa tatangkalan (kai) bener sare’atna mah teu didahar ku manusa. G. pangangseu. tapi upama Anjing Babi paeh di cai tangtu bangkena dihakan ku lauk cai. sumurup kana sungsum nya ngalobaan sungsumna orok. Rohna seuneu bakal jadi Naraka Panas. Manusa mah teu aya kakawasaan ngan ukur jadi lantaran pikeun ngajadikeun piwadaheunnana Roh bae. nyaeta roh suci tea. atawa alam Wahdat (B) tadi. Nyaeta hawana tina bumi. Tuh gening bukti ngagedeannana jasad teh. karana Indung Bapa urang upama teu barang tuang moal kajadian aya cimanina. nyaeta ngajadi getih opat perkara nu disebut Roh Jasmani. Sanggeusna eta orok geus rubak kulitna gede dagingna. hartina tepung jeung hawa ieu alam dunya. jadi eta aci nu opat perkara teh kajadian deui acina. cai. engke dina maotna bakal asup ka Sawarga. Hakekatna nyawa nyaeta rasa jasmani. eta elmuna geus tepi kana pangkatna Misal. nyaeta Sagara Adam (C) tadi. irung teu acan aya angseuna. cai jeung angin. sateges-tegesna anu bakal nyiksa teh. Getih nu bodas kajadian tina aci cai. angin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful