Layang muslimin muslimat

Ti Wikibooks Luncat ka: pituduh, sungsi LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA I Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. 2. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. 3. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. 4. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. 5. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . 6. Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. 7. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. 8. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. 9. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. 10. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. 11. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. 12. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama. 13. Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. 14. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. 15. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. 16. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. 17. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. 18. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. 19. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. 20. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. 21. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. 22. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. 23. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. 24. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. 25. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. 26. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

NERANGKEUN HADIST
Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ﻣﻦﻋﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ*ﻭﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬ ّ ّ Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. 28. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. 29. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. 30. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. 31. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. 32. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. 33. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. 34. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. 35. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea. 36. Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. 37. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. 38. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. 39. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. 40. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. 41. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. 42. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. 43. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. 44. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. 45. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. 46. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad. 47. Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka

manjing curiga. 48. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. 49. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. 50. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. 51. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. 52. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. 53. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. 54. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. 55. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. 56. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. 57. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 58. Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung 59. Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. 60. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. 61. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. 62. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. 63. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. 64. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. 65. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. 66. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. 67. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. 68. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. 69. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. 70. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. 71. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. 72. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. 73. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. 74. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. 75. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 76. Nyaeta tukang ngama’naan puguh, anu tilu sifat, hiji pangdangu teu geseh, nu kadua nyaeta paninggal tea. 77. Ari anu nomer tiluna pangrungu, ngama’naan eta, meureun rai ge ngaraos, lamun rai parantos ngangseuan minyak. 78. Saupami rai ditaros ku batur, nanyakeun angseuna, seungit bauna minyak teh, naha naon rai anu nembalannana. 79. Naha baham atawa pangambung, anu ngajawabna, raina lajeng ngawalon, tangtos bae baham anu nembalannana. 80. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh, tukang ngama’naan, baham teh geus hanteu geseh, nyaeta tukang mere katerangan. 81. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu, beubeunangan soca, anu aneh atawa

awon, nomer dua beubeunangan cepil tea. 82. Naon wae sowara anu kadangu, nu nerangkeunnana, gulung ku pangucap bae, anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. 83. Saur rai kahartos kaliwat langkung, pasal bagi opat, kanyataan di badan teh, kantun eta nu dua puluh basa. 84. Enya eta anu dingaranan Wujud, kumaha hartina, sareng naon sifatna teh, tumerapna dibadan urang sapata. 85. Saur raka eta anu ngaran Wujud, hartina teh aya, Allah mohal euweuh tangtos, tanda aya kusabab ayana nafas. 86. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu, mohal bet euweuhna, samangsa aya nafas teh, tangtu bae aya hurip hanteu salah. 87. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu, mohal euweuh Allah, sabab sifatna hirup teh, tina dzatna sifatna Allah ta’ala. 88. Saur rai nuhun eta geus kamafhum, kantun nomer dua, Qidam eta basana teh, nya kumaha eta pihartieunnana. 89. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum, hartina teh Qidam, Allah ti heula teh, mohal enya Allah kapandeurian. 90. Sareatna nyata dibadan sakujur, sifatna teh soca, awas soca ti heula teh, sabab eta nu ngabuktikeun sifat. 91. Jawab rai kumaha numawi kitu, anu pangheulana, ku raka disebat panon, na kumaha dina katerangannana. 92. Saur raka geura kieu rai dangu, rasakeun baheula, waktu rai goib keneh, memeh gelar ngumbara ka alam dunya. 93. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu, Rama masih bujang, Ibu ge parawan keneh, barang tepang geus tangtu patinggaltinggal. 94. Saparantos pada awas Ama Ibu, jorojoy manahna, dua-dua ting sereset, jadina teh ngajodo geus moal lepat. 95. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum, parantos nikah mah, tangtos bae sapatemon, dua rasa jadi hiji moal lepat. 96. Saparantos rasa Ama Ibu gulung, gerentel beh urang, eta geuning enggeus eces, pang disebut panon pangheulana. 97. Pek raoskeun naha bener rai kitu, masing kasaksian, kurasa diraos-raos, mun karasa eta geus tangtu benerna. 98. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun, enya kitu pisan, karaos ku abdi oge, yaktos leres kahartos sareng karasa. 99. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk, lajengkeun terasna, nya eta kana Baqo, kumaha pihartieunnana. 100. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus, langgeng Gusti Allah, hanteu keuna ku ruksak teh, hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. 101. Saleresna hartina Baqo teh kitu, nyaeta dzat Allah, eta sidik nu langgeng teh, hirup eta kagungan Allah ta’ala. 102. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu, Lilhawaditsi tea, eta oge can kahartos, mangga raka ulah kapambeng miwejang. 103. Saur raka kieu hartina geus masyhur, eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh, mohal enya Allah sami jeung nu anyar. 104. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul, kumaha bedana, Allah sareng nu anyar teh, kang rai mah can terang rarapannana. 105. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum, kapan geus kawentar, ku sadaya ahli ngaos, Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. 106. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu, sumawon nyaurna, hanteu kalawan jeung lambe, kitu rai ari bedana mah. 107. Seueur deui bedana lian ti kitu, panjang mun didadar, moal seep ku sapoe, sakitu ge meureun ku rai karasa. 108. Jawab rai sumuhun engkang kaemut, kumaha lajengna, Qiyamuhu Binafsihi teh, mangartosna mugi ku engkang di dadar. 109. Nyaur deui rakana bari jeung imut, kieu bab hartina, Qiyamuhu Binafsihi teh, Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. 110. Mohal aya nu ngistrenan kitu, cacakan nu anyar, geuning bet hanteu ngaraos, badan urang didamel ku Ibu Rama. 111. Najan Ibu Rama oge dina waktu, rek patemon rasa, teu boga tekad rama teh, ku sangaja niat rek midamel putra. 112. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu, ngan ari urang mah, jeung kalawan kersana teh, Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. 113. Enya kitu sareatna mah ti Ibu, ari hakekatna, estu kersana Yang Manon, enya eta wenangna Allah ta’ala. 114. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung, ngajadikeunnana, jeung wenang henteuna oge, tatapina maot mah geus wajib pisan. 115. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun, karaos kacida, sadawuhdawuh teh cocog, mana horeng kitu eta hartosna. 116. Mangga engkang Wahdaniat deui catur, margi kang rai mah, weleh bae can kahartos, jawab raka perkara Wahdaniat. 117. Eta kieu bilih rai tacan mafhum, ari Wahdaniat, sah Dzatna sah Sifatna teh, sah Asmana sarawuh dina Af’alna. Kinanti 118. Sundana teh rai kitu, lamun teu acan mangarti, raina lajeng ngajawab, kahartos ku tuang rai, ari dina sundana mah, mung rarapna can kapikir. 119. Rakana lajeng ngawangsul, pasal Wahdaniat rai, tumerapna dinu opat, dina baham soca cepil, pangangseu anu kaopatna, merwincikna kieu rai. 120. Upami dina pangambung, dzatna teh pangngseu pasti, sahna teh moal rek cidra, mun ngangseu minyak nu seungit, tetep seungit diakuna, moal bet pahili deui. 121. Dua sah sifatna kitu, naon nu diangseu pasti, katilu jeung sah Asmana, boh bau boh ngaran seungit, moal sulaya ngarana, bau hangru pahang seungit. 122. Kaopat sah Af’alna kitu, sasat sah gawena deui, geuning pangangseu teh nyata, tara daekeun pahili, nu bau tetep bauna, lamun seungit tetep seungit. 123. Misah- misah bae tangtu, tah kitu sahna teh rai, sanajan munguh di soca, sah dzat teh awasna pasti,

yaktos samemehna jadi. Muridan kadua deui. bumi mah enggeus kacipta. 125. 158. Saur raka sabab Ilmu. Kumaha kahayang kalbu. tapi teu acan kaharti. kabingung teh tangtos leungit. carek babasan jawa . 135. tapi teu kalawan cepil. moal cara Gusti Allah. katujuh Mutakalliman. 129. teu kalawan soca deui. lamun rai hayang ngarti. Sabab eta anu tujuh. gantung dangu tuang rai. sing sidik ‘ainal yakin. kana pisaeeun eta bumi. sifat-sifatna kapendak. Rakana jawab jeung imut. Malah-malah rai lamun. tah eta kitu sundana. hanteu kalawan ku soca. nu ngadeg na jero ati. 137. ayeuna kantun sareat. teu kalawan parabot deui. usuk darurung jeung sarang. 160. moal beda tangtu sami. 133. 155. Bassar teh Allah uninga. direrengga ku kahayang. 136. buktikeun Iradat rai. qudrat jeung iradat Gusti. 131. saperti rek nyieun bumi. palu gegep sugu deui. 147. kana Samma Basar deui. nu kasebut Samma tadi. ku caang eta geus pasti. dina keur waktu tarekat. katujuh Mutakalliman. dohirna lamun di dunya. nuhun parantos kapaham. nyaeta hirupna Gusti. ulah alang kumapalang. tapi engkang rek nanya. udag anu tujuh basa. sifat Ilmu urang wincik. jadikeun kersa rai. 149. kana pirupaeunnana. sing seep sama sakali. 148. ngadanguna teu ku cepil. Hartina Allah ngadangu. samemeh prak dipilampah. duh engkang panuju teuing. Elmu batin oge kitu. sae awon eta bumi. kieu pihartieunnana. tapi teu kalawan biwir. rai dipaparin ngarti. kieu rai mun can harti. Saterasna oge kitu. numawi pasti ngahiji. kitu ngahartikeunnana. hakekatna mah geus jadi. hartina Ilmu teh rai. Aliman uninga Gusti. lamun poek buta rajin. 134. soca ieu anu jirim. kabuka hijabna Allah. 157. kumaha bisa ninggali. caang katinggal ku soca. 128. Lamun kitu tangtu luyu. rai tacan mangarti. dina sakujuring diri. 144. 130. 153. Boh hideung beureum boh wungu. Ceuk raina abdi bingung. kalimana teh Sami’an. 138. tarekatna pek pilari. bade diestukeun pisan. lajengkeun deui ayeuna. Basiran ka genep deui. sifat Ilmu dadar deui. bet tara sulaya deui. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. Kalam Allah ngandikana. kapan bukti anu tadi. 139. naon bae nu diseja. tapi sanggeusna kapendak. Dohir batin oge kitu. ceuk raina naon sabab. kana dzatna Gusti Allah. enggeus ngadeg dina ati. teu make parabot deui. piraku boga pamanggih. 126. raina gumujeng manis. 146. sing tepi kana caangna. kitu kawasana Allah. 159. sumangga dangukeun deui. sakumaha saur tadi. 127.sah sifatna oge nyata. ayeuna meureun kaharti. palang dada cemped bilik. naon anu katingali. Sabab kanyaho teh tangtu. 151. Aliman anu katilu. ngahiji jeung Hayat pasti. ayeuna lajengkeun deui. Allah nu ngandika deui. mujasmedi ka Yang Widi. ari parantos kaharti. Kantun ayeuna mah atuh. saur raka teu halangan. 132. mun kapanggih tangtu hasil. Raina lajeng ngawangsul. nu kaopatna Hayan deui. ari Hayat caang pasti. sidakep sinuku tunggal. 145. tatapi kawasa Gusti. Lajeng rakana deui nyaur. sah asmana oge sidik. Allah teh sifatna kersa. ceuk rakana itu diyah. hanteu jeung parabot deui. Mangga engkang deui terus. rai mah kudu sadia. rek midamelna teh bumi. dicipta-cipta ku ati. Mun tarekatna kasusul. duh engkang kaemut pisan. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. lamun hanteu aya caang. kumaha dina sifatna. ari Ilmu rai eta. dina caang eta pasti. rupana eta si bumi. Hayan teh hartina hirup. eta teh kieu hartina. sumawon majuna deui. kapanggih nu jutuh tadi. raina lajeng ngalahir. kumaha ari Iradat. kapambeng can seep pisan. nyaeta kanyaho tea. geuning eta rai nyata. pang teu jeung parabot deui. mimitina teh Qadiran. Basiran Allah ninggali. kamarna pon kitu deui. kumaha pangawasana. raina lajeng ngalahir. Walon raina sumuhun. ayeuna rai ngaharti. Qudrat teh kawasa kitu. aya dibadan sapata. Sami’an ngadangu Allah. Tapi rai mah geus teu kudu. Aya kanyaho teh tangtu. Bari imut lajeng nyaur. boga maksad hiji rupi. 150. geus ngadeg dijero ati. yakin eta katerangan. sahiji Qadiran tea. sakur sifat anu bukti. Saur rai nuhun engkang. da geus kacipta ku ati. Ilmu jeung Hayat ngahiji. na kunaon parabotna. nyadiakeun bahan bumi. kaharti jeung karasana. Raina lajeng ngawangsul. boh panjangna boh pondokna. ka kaler boh ka wetanna. 141. 124. nu caang sajero ati. tangtu ku urang dipikir. dina caang bae sidik. Tihang kenteng jeung pamikul. sabab ari kanyaho mah. tah eta masing kaberik. Kieu eta anu tujuh. 142. jadi iman beurang peuting. Kumaha rai kaemut. raina ngawalon manis. hartina kawasa Gusti. Iradat mah kieu rai. 152. kumaha sangkan kaharti. ngadegna teh eta bumi. hanteu kalawan pakakas. eta bumi geus katinggal. bol-bol geus jleg katingali. aya nyatana di diri. mungguhing qudrat Yang Widi. Sumawonna Kalam kitu. Ceuk rakana atuh nuhun. Upami urang keur nuju. rai hayang enggal harti. sumawon bedog ragaji. engkang rek nerangkeun deui. ari nu katiluna. tah kitu hartina qudrat. 140. hartina sahiji-hiji. rakana lajeng ngajawab. upami enggeus kacipta. Lajeng rakana ngawangsul. 154. bagian kajasmanian. sangkan sieup eta bumi. tapi lain caang beurang. moal poho salamina. caang ilmu sing kapanggih. caang tina matahari. Diatur-atur ku kalbu. dina hal perkawis Qudrat. caang dina jero ati. nununggu sihing Yang Widi. sifat dua puluh tadi. moal bisa dirobih deui. Muridan Kersa Allah. rek midamel bumi tea. tanwande Ma’rifat jati. 156. tatah baliung jeung rimbas. 143. muga diterangkeun deui. da moal aya katerang. Ceuk rakana mangga atuh. jen Allah lamun ninggali.

jalan paeh ke diakhir. ceuk rakana kieu ari sababna mah. gumelar deui ka dunya. sangkan lampah ati-ati. eta anu saperkawis. diri ge teu kapieling. supaya ulah taklid. geuning bukti hanteu sami. Qoblal Mautu kapanggih. kieu rai mun can harti. dina hal beda-bedana. bagiannana geus pasti. ku rai geus kaharti. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 183. Kitu lamun teu mafhum. jeung Qoblal Mautu deui. montong bet sareng buktina. naha beda naha sami. dina baham dina soca. tangtu beda hanteu sami. 179. opat Ma’nawiyah deui. ngarasa rasa sakarat. kudu paeh memeh mati. nyaeta nu tadi tea. 181. 186. kumaha bisana harti. sabab moal jadi iman. 161. dibagi ku opat deui. Geuning ceuk basa karuhun. da aya kasieun pasti. ngagelenyu imut manis. 163. piraku rek liwar teuing. kakara tangtu mangarti. hiji ngarana Nafsiah. Saur rai geus kamafhum. 190. barangna hayang kamafhum. nganjang ka pageto misti. jeung kaya emas sinangling. teu inget ka anak rabi. nu kuat kaliwat saking. dibagi deui ku opat. kana Nafi sareng Isbat. sifatna nyaeta cepil. 168. bet aya dina hadisna. laku dohir ge dipilih. 182. raina unjukan deui. tujuh eta hanteu salah. 166. babandingan basa tadi. memeh prak tangtu dipikir. rai weleh teu ngarti. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. 184. nu paeh sama sakali. yen kudu inget di ahir. 177. ulah kabar ulah beja. teangan sajero dzikir. moal sagala disorang. 165. Salbiah paninggal kitu. nafsu goreng teh kajaring. kahartos pisan kulanun. dina pangambung jeung cepil. 176. ngajujur laku ma’siat. Ma’nawiyah tujuh deui. leres kahartos ku rai. lamun nyawana anu wafat. sategesna rasa nyawa. sasat geus aya pagerna. salametna jeung balai. mana bet teu sarua. kapan teu beda maksudna. Nganjang kapageto kudu. 167. Nafsiah mah ngan sahiji. malah jeung barang-barangna. jasmani tangtuna sepi. saur engkang tadi geuning. Ma’nawiyah teh pangucap. tangtu ku urang dipilih. ngarana nu opat tadi. Mun geus junun ka Yang Agung. Nurutkeun kuma buktina. kasieun engke di ahir. malah pagaweannana. paeh samemeh mati. tah eta nyuhunkeun bukti. hartina bisa ngarasa. eta nu opat tadi. sifatna soca nu bukti. bagiannana teh kitu. nu kadua perkawisna. Jeung nambahan kana suhud.mah. katilu Ma’ani tea. 188. enggeus tangtu kanyataannana beda. Raina lajeng ngawangsul. ngan ngandel ka beja wungkul. . ari rasa nyawa eta. Ma’nawiyah anu kaopat. Ulah ngan tuduh apungan. Sahiji bagiannana. wungkul cengeng ka dzat Allah. rada keder pikir rai. sategesna nafsu dohir. nyuhunkeun nu sidik bukti. 169. Ceuk rakana bener kitu. jeung dina damelna deui. Ma’ani tujuh teu lepat. anu mawi hanteu sami. maling banda anu lian. Nafsiah nyaeta nafas. sanes nyawana anu mati. ngaji Asma bae badis. rakana lajeng ngajawab. geuning ayeuna kapanggih. tatapi lamun kapendak. 164. ninggal ku sajero ati. barang-barang upamana. Dina waktu eukeur kitu. tah kitu jadina rai. tangtu bae teu sarua. dicipta-cipta ku ati. kaya sarangenge bijil. bagian hiji-hijina. 180. gumantung tanpa cantelan. barangna sahiji-hiji. nu kaya sarangenge bijil. Ayeuna aya pihatur. 162. kana saur sepuh tea. he barudak kudu bisa. lamun urang inget tadi. kadua Salbiah deui. raina lajeng ngajawab. 171. lima teu salah deui. baham soca jeung cepil. ari bagian Salbiah. Ceuk raka kade kaliru. 175. upami kitu mah wadul. sifatna irung nu bukti. kudu ngersakeun misti. 187. sifatna baham geus pasti. edas bae rai mah katalanjuran. mugi rai parin harti. 178. Mung naroskeun teh kulanun. rukun Islam anu lima. 172. kitu ceuk babasan jawi. raina lajeng ngalahir. sihoreng sangkan baroga. Salbiah lima geus pasti. saur engkang bagiannana Nafsiah. 174. ayeuna rai mangarti. tadi rai hilap deui. naonnana anu mati. Nu kaya dilah gumantung. nu bener kabina-bina. supaya maneh waluya. 173. lamun nurut nafsu tadi. leres parantos kaharti. Ma’ani pangdangu tea. Geura pek ku rai emut. Nyaeta Antal Mautu. 189. dina nyerina sakarat. naha kumaha jadina. mung naon sababna kitu. kagenten ku warna rupi. bagiannana nu tadi. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. tangtu dianjangan heula. milampah parentah Nabi. ku rai tacan kaharti. kaya lintang karahinan. Sabab seueur nu miwulang. lamun teu acan kapendak. da sifatna ge teu sami. 170. atuh moal balik deui. Rakana lajeng ngajawab. soca cepil baham angseu beda-beda. kang rai mah hayang sidik. Rai lamun enggeus kitu. bener lamun geus kitu mah. niat hayang maling duit. sifat dua puluh tea. karasa sareng kapikir. sakitu ge cekap rai. Lamun geus ngarasa pupus. sabab geus boga pamilih. sasat geus ngarasa nyeri. Aya paeh memeh pupus. Nagara ge tangtu aman. Naha nganggo teterasan. Malah dalil Antal Mautu. Rasa moal boga wujud. eta saur sepuh tadi. ka anakna ngaweweling. lamun kitu mah taklid. 185. sabaraha bagiannana. Ibaratna karep nafsu. Saur rai nuhun engkang. mung aya kapanasaran. pangambung ge pon nyakitu. rek malikan anu tadi. bagian hiji-hijina. sumawon ka harta banda.

teu sampurna urang hirup. kasauran dibuktikeun jeung barangna. tangtu karasa kaharti. 199. aya lima perkawis. eta dina cepil rai. tah rai geuning bukti. kanu opat geus ngagulung. kumaha eta barangna. naha tara pangangguran. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. sanggeusna maca daluang. ayeuna mah nuhun parantos lugina. sundana anu kamasyhur. Taya lain ngan ku opat. bagiannana teh kitu. sumarambah kana bayah. barangna nu bukti. Wekasan neda hampura. namung waos naha bet hanteu kabilang. anu mawi ngan hiji bagiannana. nyaeta ngaji saadeging badan. 200. dua hihideungna deui. Salbiah ku engkang catur. gugusi anu katiluna. anu nyata dina cepil. pang moal aya mubadir. 193. samangsa aya barangna. naha engkang bet diliwat. nyaeta ngaranna biwir. rek dibuktikeun sing sidik. ari anu katujuhna. terus ngaji luang deui. kapan eta huntu mah. kaopatna gugusi beulah ti handap. moal catur hanteu puguh. teu ngarasa babarengan. nyaeta rasakeun daluang tea. Ulah ngaji luar badan. karasa aya barangna. 210. ayeuna lajengkeun deui. bet manah make kaliru. dina hal bagiannana. hakekatna mah geus pasti. Ma’nawiyah eta rai. sanggeus urang kaasupan aci dunya. pangucap pangangseu deui. Kahijina anu nyata. datangna oge pandeuri. geus . Rakana deui ngajawab. 204. boh dina lakon agami. supaya gulung pisan. geus tangtu aya bukti. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. ngaji diri ieu teh sayaktosna. geuning sifatna ge hiji. jeung dipenta mana pibarangeunnana. 212. bakating ku raos isin. kudu gulung jadi hiji. siang wengi ngangliputi. ayeuna mah rai ngarti. kapan eta dina soca. cisocana munggah bijil. teu kaharti teu karasa. 214. Olohok Raden Muslimat. nyatana eta pangambung. anu ngaran Ma’nawiyah. mugi ulah bendu galih. katujuh jeung liangna. lajengkeun sahiji deui. caritana beres luis. 201. Ceuk raina leres nyata. dupi pek dipataroskeun mah. Sok buntu hanteu ngajawab. ngupingkeun carios Ilmi. mata simeuteun ninggali. kaduana deui biwir. kanyataan dina diri. nyaeta ngaran lalangit. sanes dijawab ku bukti. Rakana ngabarakatak. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. naha bodo-bodo teuing. kawasana Gusti Allah. ngan apal asmana badis.ka rai parantos sering. sanes maksad rek ngadebat. enggeus sidik katingali. lalangit belah ti luhur. nyaurkeun dina bab ngilmi. 203. hiji bobodasna soca. rambay bakating ku ngeunah. 209. tangtu pisan aya bae rasiahna. geus tangtu aya barangna. pinasti moal katepi. 196. duh rai karunya teuing. 195. kalawan make tarekat. anu nyaurkeun bab Ilmi. dalil dijawab ku dalil. Raina lajeng unjukan. ditengah letah sahiji. saur teh sareng buktina. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. 192. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. tarekat ma’rifat deui. rai mah mun kitu. Hasiba unina dalil. kafa binafsika tea. 208. rakana lajeng ngalahir. Rai saumur nembean. aya hiji nu kalarung. mun kitu mah kaharti. nomer tilu kokonengna tina soca. nu kasebat nomer tilu. kudu gulung anu opat. bari teras ngalahir. sidik pisan katinggali. raina mani ngarenjag. dina perkawis Nafsiah. paingan Nafsiah hiji. tembong aya barangna. Iqro kitabaka dalil. 197. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. sabab manusa ge geuning. 198. Ari balik pangheulana. sampurna bisa gumelar di dunya. tungkul ngahuleng teu jawab. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. bet kaliwat hiji deui. milang lelegokna cepil. bener rai eta kitu. sifat dua puluh tadi. eta naon barangna. irung rai hanteu dua. aya didiri pribadi. teu beunang dipisah-pisah. duh engkang karaos teuing. lamun aya nu kantun. ka rakana lami pisan. numawi tujuh dipasti. 211. Kapan aya jeung buktina. pang lalegok tangtu aya sababna. ari anu kalimana. moal burung tereh harti. Ari anu kalimana. Ceuk rakana mun can terang. geuning eta sidik bukti. naon barangna nu bukti. ngupingkeun nu ngawurukan. ngagulungna kanu opat sing karasa. wekasan gumujeng manis. ngadebat rasa rek hasil. kaopat pangdangu pasti. Paingan aya dalilna. dina saban-saban jinis. biwir rai nu ti handap. sifat dua puluh leuwih. lima barang jadi gulung. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. atuh ati teh nalapung. 205. ayeuna sumangga deui. Raina lajeng ngajawab. bagiannana ngan hiji. sumawonna dina ilmu. lalangit anu ti handap. ngaraoskeunnana dalil. komo lamun kurang dua. matak ngajauhkeun Gusti. geura rek didadar deui. rai kakara mendakan. eta dina jero baham. dalil Qur’an Hadis kitu. estu nyerep kana ati. sangkan bisa ma’rifati. sifat dua puluh bukti. sing cocog jeung sareatna. kitu moal salah deui. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. nyatana biwir anu luhur. Jawab raka atuh mangga. Gumujeng Raden Muslimat. jadi lamun kurang hiji. 202. naon tea nyatana dina barangna. perkawis Salbiah rai. 213. naha engkang teh lali. kitu nyatana kang rai. katiluna ku paninggal. beubeureumna soca rai. terangkeun hal Ma’ani. eta anu katinggali. arek jawab deui ajrih. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. Alyauma ‘alaika deui. Ayeuna mah ulang kapalang. 206. jadi moal cios ni’mat. heherangna panon sidik. kagenep deui lalangit. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. Dihartikeun dilenyepan. Sareat sareng hakekat. Kaopatna anu nyata. nu matak kudu diemut. 191. Ngawalon deui rakana. 207. sadaya piwejang engkang. dirarapkeun kana diri. nu tiluhur tea bukti. kari-kari ngabulucun. nu mawi lima di pasti. bae geura urang itung. bari nyaur ka raina. duh engkang sarebu nuhun. gumujeng mani ngagikgik. 194. da sanes ku saur wungkul. aduh-aduh engkang sidik.

pasal tarekat agami. anu tilu tea tadi. alus pisan daek amal jeung elmuna. 221. ibadah ka Maha Agung. tujuh welas eta puguh. teu ninggalkeun waktu lima. kumargi lantarannana. tapi naha eta mahi. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. tujuh langit sadayana. hanteu kurang hanteu punjul. anu tujuh welas tadi. 230. salangkungna tinu tadi. sareatna mah teu salah. da moal leungit teu puguh. diunggulkeun tina sasama mahlukna. batal teu jadi amalna. aksara Ca nu kahiji. bakat asihna Yang Agung. dua puluh bae pasti. dina Qur’an teu ditulis. lajengna jadi aksara. 219. tah eta nu diteangan. dina sadinten sawengi. nyaeta nyusul nu tadi. pikeun ngaunikeun Qur’an. neangan tarekat ilmi. dzat sifat asmana Allah ta’ala. nu langgeng teu owah gingsir. Akbarna hanteu kapendak. nuhun ku rai kaharti. bukti rai oge gening. parentahna Kangjeng Nabi. huruf Qur’an tujuh welas. nu tilu teh can kaharti. ngan aya beda saeutik. nu teu aya dina Qur’an. kapan sadaya ge terang. lajeng raina ngalahir. nu mawi Qur’an ge rai. ngamulyakeun ka manusa. masih teras eta sifat rai. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. 226. dzat sipat asmana gusti. 229. meunang nyutat tina adeging manusa. sangkan manusa didohir. ku hurup nu dua puluh. dina sapoe sapeuting. tapi hakekatna rai. ti dunya nepi ka batin. eta sifat dua puluh saterasna. diberikna kunu tadi. aksara Nga nu katilu. sifat dua puluh tadi. sifat dua puluh tadi. pertandana hanteu. Dzat Sipat Asma Yang Agung. cukup teu kurang teu leuwih. ayeuna kantun neangan. Ngawalon deui raina. weleh bae teu kapanggih. Allah jeung Muhammad Rasul. nu mahi ka tujuh bumi. hurupna teh ngan sakitu. pimaksudeunnana aksara. ngan tujuh welas raka’at. mun amal teu reujeung ilmu. nu mawi ku tujuh welas. 216. ceuk rakana taya deui. ceuk rakana eta mah rangkepannana. ari ku tarekat ilmu. pada-pada tujuh welas. kamana sawareh deui. kawas-kawasna kulanun. ku tujuh welas ge mahi. Ceuk rakana mun can terang. pikeun ngaunikeun Qur’an. nu geus dipisaur. katinggal ku rasa jati. dina migawena rai. anu mawi aya Agami. mimitina teangan nu tujuh welas. 232. weleh bae teu kaemut. tapi moal tebih teuing. moal enya ngaleuwihan. jeung tarekatna Agami. hanteu kurang hanteu leuwih. ka engkang rek naros deui. 223. hakekatna eta huruf. katerangannana rai. nu katilu. rai aya keneh bingbang. 225. Sangkan sampurna ibadah. nu tujuh welas aksara. ku sadaya nu disusul. Nu mawi bisa ma’ripat. hurup Qur’an ngan sakitu. tapi naha kang rai mah. kapan raka’atna eta tujuh welas. pang kudu ma’ripat jati. nu disusul ku tarekat. pasal dina hurup tadi. Ca nya jeung huruf Nga deui. tarekat na Ilmu Wali. Da make bingung sagala. tilu puluh hurup pasti. tah geuning dina ibadah. aduh engkang kumaha atuh petana. tah eta anu teu aya. ngalakonan rukun Islam. bareng dipakena rai. keur dameleun naon deui. tur ibadah ti leuleutik. rakana lajeng ngalahir. Raina lajeung unjukan. 234. teangan dina salira. kumaha engkang nu mawi. tujuh welas raka’ati. Rakana enggal ngajawab. puguh wae atuh rai. tarekatna nyusul anu tilu sifat. naha engkang naon margi. 218. ku tarekatna Agami. sampurna ibadah kitu. 231. 215. Atawa Allah Muhammad. da hakekat dzat sifat asmana Allah. 228. 222. waktu anu lima tea. Ngawalon deui raina. Rakana mesem sakedap. cecekna . Da moal enya bet beda. sangkan urang keur di dohir. repeh rapih jeung sasami. sifatna Gusti Yang Widi. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. nya kang raka anu bade di guruan. ku aksara anu tadi. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. malah rukunna ge rai. bet teu raos karaosna. aya tilu puluh bukti. ku sakitu oge cekap. beuki kurang wae geuning. rai bingun liwat saking. 238. Ceuk raina naon tea. hempek geura teangan. hakekatna tujuh welas. anu tilu tacan harti. 237. bibit Nabi bibit Wali. jadi mang-mang ati rai. Geuning dina sembahiyang. hakekatna mah kang rai. nyaeta dina waktu. anggur hate ambariang. 227. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. sabab aya dina Hadist. ku rai tacan kaharti. Saur rai geus kapaham. tah eta anu diberik. Asmana nu hiji tea. pikeun nyusul anu tadi. namung rai ayeuna. 217. Adam anu katiluna. tah kitu rai sababna. 220. Bibitna mah moal salah. dina sapoe sapeuting. yaktos kahartos ku rai. Manawi aya kebatna. bibitna sagala rupa. dua aksara Nya deui. nu teu aya dina Qur’an. Sifatna Asmana Allah ta’ala. hiji Dzatna Gusti Allah. ti sifatna maha suci. ceuk babasan tea mah. kana jatining Agami. rakana lajeng ngajawab. ulah pambeng engkang ka rai miwejang.sumurup kana kalbu. ulah gawe tanpa hasil. Kanyataan aksarana. 224. 235. sabab kieu rai kateranganna. wetna Agama sabumi. rakana lajeng ngawangsul. ayeuna mung hayang bersih. tamiang meulit ka bitis. raina ngajawab deui. anu tilu teh kang rai. bener dina waktu lima. rakana lajeng ngalahir. teu kurang sumawon langkung. tangtu aya sumurupna. cus cos ka sagala rupi. atuh da eta mah bibit. tangtu bae cukup moal enya kurang. Rakana deui ngajawab. pasal sifat dua puluh. pang teu aya ku rai can kalenyepan. jadi hanteu beresih nya manah. Ngajawab deui raina. kadua Sifatna deui. ku salira. seueur soteh eta mah rangkepannana. didamel deui aksara. Buktikeun hurup aksara. ceuk raina kumaha sabab-sababna. Jeung pikeun ngamankeun dunya. sabab aksara ge pasti. ku rai tacan kaharti. ku tujuh welas raka’ati. 233. katiluna Adam deui. hirupna bisa waluya. tanwande bisa kapendak. 236. Dzat. Asmana Allah ta’ala. Malah-malah tujuh welas. muga diterangkeun deui. najan dicipta ku ati. jalan tarekatna Ilmi.

Gera kieu bisi tacan harti. mundur maju nu diseja. sategesna teu warna teu rupa. deungeundeungeun atuh komo. 249. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. 4. ngawakcakeun nu sayaktos. dalilna ge nu kauni. lain wawakilna Rasul. ibaratna ngalalakon. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. tungtungna teh nuduh kanu lain. Raiana emprak jeung senggak. kumaha lamun wadul. hayang ngarti ulah arek lanca linci. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. jadina tangtu ngacaprak. eta kitu nu wawarti. Enya eta anu kasebat deui. ari anu katujuhna. naha aya nyatana. ceuk rai salapan pasti. Najan conggah kanu sanes wani. hartina teh pangurusna hal agama. Tah eta saur rakana. boro-boro dulur pribadi. tacan karasa kapaham. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. 246. ku bawaning nya ngahiji. Tapi bieu mah hakekat. tangtu diurus ku irung. jenengan ge tacan aya. rai teh tangtos ngacona. moal kersa mitutur. aya mah teu salah deui. dzat jeung sifat gulung. Anamung rai ayeuna. Alam Misjal. teu hideung bodas teu paul. teu aya nu nyaruaan. katilu Wahdaniyat. lian ti salira engkang. hakekatna Muhammad wiwitan. Geus ngahiji panas sareng api. ibaratna dina seuneu mah. berkah tapi rada bingung. tunggalna wujud pribadi. diurus ku baham pasti. moal luput ku engkang tangtu didadar. 257. kitu deui hayang ninggal. Alam Ajsam. eta alam gaib keneh. Alam Wahdat. hayang ngangseu kitu deui. tilu-tilu dina sahiji aksara. 6. naon oge pamariksa. di alam Wahdat kitu. Rakana teh ngawalon jeung manis. lantaran ceuk carita. Wali salapan kawarti. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. 252. raina ngajawab deui. 255. 2. sadayana teu acan kapaham. lamun sanes ti salira engkang. manawi teu jadi lepat. estu masih suwung. aya nu tacan harti. raina lajeng ngarenjag. 3. tina margi kanu sanes mah teu wani. ka engkang tangtos maksa. 253. hakekatna para Wali. aya sabaraha jumlahna. mun harep berilmu. hakekatna para Wali. nyatana eta pangurus. naha eta liang tadi. Ahadiat sareng Wahdat. nyandak tina huruf tulis. atawana sagaraning hirup deui. hiji Ahadiyatu. nyaeta saadatna. sategesna. sanajan kanu lian. 240. sareatna geuning aya. kudu keukeuh peuteukeuhna. mugi ulah bendu galih. tangtos tambah bingung. Geuning lamun hayang dahar. kumaha ari hakekatna. Wali di diri pribadi. hartina liangna diri. diurus beurang jeung peuting. kana saadeging diri. atuh saha anu rek miasih. Kamislihi kitu. . Wali teh wawakil Gusti. Moal aya nu baris hawatir. hanteu beureum hanteu koneng. rek ngersakeun kakawasaannana. kudu keukeuh tanda kukuh. Ku bakating Bila Haiffin rai. leres teu tebih ti diri. aya sabaraha hiji. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. mugi dipitutur. lamun kitu mah. nyuhunkeun diwuruk. mending-mending lamun terus terang. hal perkawis alam Ahadiyat. pek bilang cecekna badan. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. wawakilna Rasulullah. piwuruk nu saleresna. 256. Nyaeta alam Insan Kamil. Wawakilna rasulullah. teu poek teu caang deui. 254. atuh bener bae rai.paek geura itung. sagala rupa teh kumpul. nu bukti mah panon cepil irung baham. 7. suwung teh dina ayana. Tadi rai sasauran. diurus ku panon bukti. alam dzat sifat teh bukti. 247. 244. ceuk rakana rebu nuhun. rasa mah kapan gaib. teh nyaeta rasa. Alam Ahadiat. naha rai teu rumasa. ka raka rek naros deui. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. 250. ma’nana Wali teh pasti. liang-liang di jasmani. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. anu ku engkang kaharti. tangkal nyawa sadaya. 241. rakana lajeng ngajawab. Kasapuluh Wali tunggal. Dzatlaisa tah saksina. dilampat dipageuhan. hayang ngadenge ge nyata. dua Wahdat nu kawarti. raina mani ngaranjug. 242. 239. nu kagenep alam Misjal can kapikir. dina ieu saadeging wujud urang. di Cirebon geus bukti. da kapan kudu ngajinis.ulah kapambeng nya welas. teu kersaeun mukakeun sosi. Alam Arwah. jadi tacan aya sifat. dina ngarasakeunna teh. Ceuk rakana nya kantenan. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. barangna pon kitu deui. Alam Wahidiyat. arasup ka wujud urang. kang rai teh can pati paham. diurus ku cepil rai. 5. wincikan alam sakabeh. medeng estu halimun. ngaji saadeging wujud. numawi ieu kang rai. percanten kaliwat saking. kieu pihartieunnana. lamun aya kahoyong teh. eta oge bener deui. utusan Gusti Yang Manon. kiih ngising diurus ku liang handap. gaib leuwih gaib. kumargi kurang conggahna. 251. bari nyaur nuhun teuing kaharti. kapan sidik nu ngurus salapan liang. aduh rai bener kitu pisan. 245. Ceuk raina seueur nu can harti. Salajengna Ahadiyat tadi. 243. kitu ma’nana Wali. margina teh nyata pisan. opat Arwah masyhur. Wali tunggal kasapuluh. dzat nu teu aya upami. nu kalima alam Ajsam.

numawi disebut. Tapi eta Panonpoe tadi. pangna bisa ngagedean tangkal. dina karasa henteuna. Kantun eta anu kalima deui. nu sumareh di Madinah sidik. tadi anu tilu alam. 278. sifat kanyataan pasti. tina bumi cai seuneu reujeung angin. piroheun geus tangtu. asalna teh cai angin taneuh. asal tina opat rupa. nyaeta wekasannana. majajina Kangjeng Rasul. didohirna geuning nyata. nyaeta sorot tadi tea. eta kitu katerangannana rai. Ayeuna mah pek teraskeun deui. buktina ku teu bingungna. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. kaopatna He eta teu salah deui. ari nomer kaopatna. lamun hanteu aya anu sarupa. enya eta alam Ajsam tea. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. tina margi kang rai ayeuna. nya ieu dunya dumuk. tadina ge asma Allah. bumi angin banyu. Den Muslimat pek ngalahir deui. 261. opat hawa banyu. ku Rasulullahu. jadi hawa seuneu hanteu salah. gening nomer tilu. Caang mah tina Matahari. Af’alna Gusti Yang Agung. pigetiheun sayaktosna. jadi lafad Alif Lam Lam. dina alam anu katiluna. ngarana Nur Muhammad. cahya beureum mimitina. ku opat tadi geus tangtu. numawi disebat Muhammad Rasulullah. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. mun didunya taya caang. teu beda lahir jeung batin. Muhammad anu caang tadi. 266. sareatna ge karaos. ma’rifat kana dzat sifat. kieu ceuk dina dalil teh. Gusti Maha Agung. tatangkalan anu nanceb dina bumi. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. nya hakekatna Muhammad. sangkan bisana ma’rifat. 275. pan kieu merelena. kaayaan dina Wahidiyat rai. paingan kedah kapanggih. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. dzat nu mimiti disebut. Kantun Af’al Gusti Maha suci. hakekat Nur Muhammad. gulung Allah Muhammad jeung Adam. perkawis Ajsam anu tadi. sipanas jeung hurungna. sifatna nyaeta caang. hanteu kedah diemut da paham. Hakekat Muhammad eces. nyaeta seuneu nu hurung. 267. sifatna padang alus. 271. 269. anu teu warna rupa teh. ku sorotna Matahari. gening eta jadi asma Allah yakin. atawa hakekat Adam. dupi ibarat Wahdat teh. aci-aci anu opat. ngahijina dzat sareng sifat. tina Johar Awal. pasal Ahadiyat Wahdat. bibit pikeun alam dohir. 268. 272. sasat geus katarima. jadi cai kanyataan nana bukti. tah eta Nur Muhammad teh. moal enya manusa bisa harurip. sifat naon anu dumuk. dzat sifatna Allah. alam Arwah can kahartos. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. nyaeta nu jadi Tasjidna. seuneu anu kaopatna. numatak disebut arwah. jeung taya upama kitu. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. alam Arwah nu kaopat. didunyana oge tangtu. Salajengna mugi dipiwarti. sorot nu kadua kitu. aci bumi hawa angina. geura bae lamun. estu merele kalangkung. enggal raina ngawangsul. buktina panas seuneu teh. pasal eta bisa ngartos. jadi ieu bumi angin cai. ngan jalmana anu liwar. nyaeta ibaratna panas. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. Anu tilu gulung jadi hiji. utusan Yang Agung. nu tadi geus dipitutur.Ibaratna panas Ahadiyat. bumi cai seuneu angin. caritana mah gelar. 258. babakalna dumuk. nyaeta alam Arwah tea. nyaeta nyatana jasad. mun dikirangan sarupa. naon buktina anu ‘aen. 263. sangkan rai mafhum. kaayaannana nu sidik. dua sifat nu kawarti. nyaeta cahayana Allah. rakana enggal ngawangsul. enya eta alam Wahidiyat. moal mungkir deui kalbu. kakara kana asma. Datlaesa eta Maha Suci. dihirupkeunnana tangtu. sumangga geura piwejang. nu ngahirupkeun sakabeh. mun cai anu teu aya teh. kitu katerangannana. Saur rai teu kinten kaharti. papay heula atuh. sadaya saur kahartos. ku rasa parantos kaharti. tah rai eta saksina. cahya anu opat tea. ari eta nu opat teh. 265. atawa Asmana Allah. Ilaihi Min Habril Warid. bukti ngajarentul. dalil sakitu ecesna. samangsana hanteu bingung eta sidik. geus teu pisah ngajadi hiji. naon nyatana anu dumuk. nya jadi angin buktina. hawa panas katiluna. sareng percanten kalangkung. tina cahya koneng tadi. aya asmana Yang Widi. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. eta ti Nur Muhammad. 264. bibit Adam Manusa pon kitu deui. Dina alam katilu geus pasti. atawa saadatna waktu tadi. 274. Anu mawi jasad ieu rai. Sabab sidik tatangkalan pasti. duh engkang nuhun rebu laksa. nu ngaran Wahidiyat teh. tina Nur Muhammad eces. maot teh tangtos sampurna. atuh moal . geura manah ku rai masing lantip. hiji mahi kasadaya. manusa satuhu. kieu bilih kurang terang. katilu cahaya bodas. 260. coba rai lamun melak. numatak kudu karasa. 270. tatangkalan oge musna. majajina mah tidinya. hanteu barang tuang rai. kapan bukti enggeus ‘aen. nu opat teh kitu. Tina sorot cahya hideung tadi. cocog sareng dina hadis. wekasanna ge geus ‘aen. 273. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. rakana lajeng ngalahir. Alif Lam Lam He nyatana. ngangliputi estu. lamun Rama sareng Ibu. 276. sifat-sifat kajadian. atawana Nurullah disebat. Wanahnu Aqrobu kitu. Nyaeta sorotna nu tadi. panutup Nabi sadaya. hakekat Adam disebut. 259. dua koneng kitu. wiwitan sareng wekasan. bijil cahya opat rupi. da eta bibit sadaya. kaopatna cahaya hideung geus pasti. didamelna ku Gusti nu Maha suci. nyaeta alam anu kaopat. buahna kapan dituang. jadi tanah kanyataannana. rakana lajeng ngajawab. jatining sahadat tea. bilih rai tacan nyaho. ti kapungkur-pungkur. tanda-tanda geus benerna. sabab parantos karaos. piraku ngawadul. Cahya beureum sorotna ngajadi. 262. 277. Kinten-kinten eta bisa jadi. meureun anu kaopatna. Wiwitanna Johar Awal pasti. naon bae boh pare atawa kitri.

nya ngaranna alam Misjal. tapi mahi kasadaya ngaangliput. 296. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. sumangga ku engkang dadar.kajadian jadi nafsu opat rupi. kopatna sungsum rai. nya ieu anu ngawengku. kana hakekatna pisan. kudu nyiar elmu. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. dua daging enggeus ‘aen. Alif Lam Lam He geus sidik. 295. manusa kudu ikhtiar. ASMA’ULLAH. kajadian hawa tulang. pasal eta Af’alullah anu dumuk. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. kana dzat sifat Yang Widi. aci nu opat perkara. Insan Kamil kitu. tina daging sungsum tea. hanteu omong wungkul. martabat anu kumaha. bijilna ka panon rai. nyaeta nu tadi tea. 294. 284. Ayeuna mah mangga engkang. nyatana hiji-hijina. dina Hadis aya opat nu kasebut. hawa kulit balung. Luarna ngaran Dzatullah. diwajibkeun ku Maha Suci. nalika di dunya kitu. mufakat sareng sadaya. geus tepi ka asal teh. reh aya sesebatan. hartina teh manusa sampurna. Raina teras ngajawab. huripna ku banyu. raina teras ngajawab. tah eta Asma Yang Agung. muga diterangkeun deui. ka rai nu masih bodo. katilu nafsu Sawiyah. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. mulih ka jati mulang ka asal. terus tepi ka Aherat. kana eta opat perkawis. sabab eta nu opat teh jadi huruf. Ceuk rakana mun can . 299.bisa jadi. 300. nu geus ngagem tarekati. 297. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. sasat nu geus ma’rifatu. sahiji ngaran Dzatullah. 281. Moal pinanggih jeung caang. kaoptana nafsu Mutmainah deui. Raina lajeng haturan. piraku bet bodo teuing. jeung kalawan yakinna. sumawon dina goibna. pameakan nu ngilmu teh. anu nyata di badan urang sakujur. 293. Saur rai leres pisan. teu kedah didadar deui. kumaha eta nyatana. lamun lolong didunyana. naon nyatana anu dumuk. hiji mahi kasadaya. nyaeta kulit rai nyata. ayeuna nu katiluna. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. dua angina tilu cai opat bumi. ceuk rakana mun teu terang. hawa kulit tangtu. bibit nyawa sadayana. rakana lajeng ngajawab. asal jasad dina waktu keur di Kadim. 288. Nu katilu Asma’ullah. tangtu bisa balikna. di Aherat lolong deui. bijilna teh ka cepil jalanna. ka sakabeh nu ma’rifat. nyaeta nyatana hawa. saalam dunya katutup. enya-enya sajatining Iman deui. enya ieu caang satungkebing langit. eta jatining Sahadat. kantun nyasar kana diri pribadi. kantun eta Af’alullah mangga wincik. 286. teraskeun sahiji deui. ka asal kapungkur. supaya merele kitu. anu enggeus dina pangkat eta. Hawa asal tina daging rai. 298. karepna ge tangtu beda-beda. dua nafsu Lawamah teh. anu sakitu jentrena. samangsa poek geus tangtu. boh jerona sugan sapuk. nu ngawengku alam dunya. pasal eta teu kedah didadar deui. tuluy engke kana jasad. 290. Namung eta dua alam deui. NERANGKEUN DZATULLAH. ceuk rakana geuning nyata. Ceuk raina aduh nuhun teuing. Kumaha rai kumaha. tah kitu tuturannana. sabab mo beda saeutik. jadi lafad Asma Allah. ayeuna gaduh piunjuk. 285. 283. sareatna hakekatna. nya eta naraka tea. aya nu sae aya nu awon. ceuk rai saha jalmana. hiji dzatna hiji sifatna. hawana tina sungsum. Rakana teh ngajawab jeung manis. teras nya kajadian. atawa masih bingung. sahiji nafsu Amarah. Anu mawi pangkat Insan Kamil. alam anu katujuhna. asalna jasad urang teh. Kajadian dina diri rai. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. AF’ALULLAH 291. jadi sidik kabeh anu jaradi. Ceuk rakana Sifatullah. sabab tadi ge Yang Agung. Ayeuna luarna heula. SIFATULLAH. 280. rakana lajeng ngawalon. Asma’ullah eta rai. dua Sifatullah deui. kaopatna cahya hideung nyata. meureun ku rai kamafhum. nu ngahirupkeun sabumi. Hiji seuneu enggeus nyata. teu aya anu kaluar. nyaeta nu opat tea. nyaeta alam disebatna rai. Nur Muhammad beureum bodas koneng. Rakana lajeng ngajawab. nuhun engkang perkawis eta kaharti. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. Pangkur 287. Saha manusa anu terang. nu mana Af’alullah. enya eta ma’rifat ka alam tadi. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. lamun jalma enggeus weruh. pasal eta anu opat perkawis. sakabeh ge tatangkalan. tina dzatna Maha Suci. kang rai teh masih keneh rada ewuh. ayeuna ku engkang tangtu. Ka pangambung bijilna teh pasti. 279. dikarep sinafsu. tah eta rai pang kudu. nyaeta luareun diri pribadi. Johar Awal kitu. piraku tacan kamanah. sumawon amal ibadah. karaosna surup sareng manah rai. tumibana dina diri. jongjon nganteur nafsu dohir. jalanna teh kana baham. 289. engkang heman keresa miwejang. rek didadar sakaterang. 292. 282. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. nyaeta sagara hirup. da eta mah geus kapaham. pikeun nganyahokeun asal. naon ari Sifatullah. muga diterangkeun deui. namung ayeuna panuhun. alam Misjal naon sanyatana. tulang rai anu katilu. kasampurnaan nyawa rai. sinareng tacan kaemut. boh luarna.

wekasannana pok nyaur. jeung rupa rai mo manggih. nyaeta beunang ibadah. Amung anu katiluna. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. buktina badan sakujur. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. wajib pisan ku urang kudu kaharti. Sifatullah rupa urang. surup pisan sareng kalbu. moal manggih anu sarupa sapamulu. kulit anu nomer hiji. nafas nu kaluar asup. geura rek diwincik deui. sakur nu geus diwejang. nu matak soca disebat. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. Eta anu tadi tea. sanyatana Af’alullah. 321. sanyatana dzatullahi. ayeuna kuma lajengna. kitu katerangannana. jalan manusa baralik. hak pribadi atuh bebekelan tadi. geura angkat kanu rame di nagari. Sumuhun saur raina. enggoning ibadah . karasa sareng buktina. kieu katerangannana. ku Siluman ku Onom atawa Jin. Rai mesem bari jawab. 314. atuh tangtu cilakana. katiluna tulang hanteu salah deui. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. taya nafas tangtu mati. 308. nyatana dina badan. 310. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. 311. neangan pangarti tangtu. Lamun hanteu ku pangucap. anu matak urang teh sing ati-ati. tina poek hayang caang. eta teh perjalanan. satungkebing bumi langit. sugan aya nu sarupa nu sapatut. bet malindes kana badan. sareatna anu aya dina diri. Allah teh pirang-pirang. bulao biru jeung wungu. Ceuk raina aduh kantenan. nyaeta pangucap urang. neangan ilmu ma’rifat. estu ngan sahiji pisan. 301. mun dipikir lebah dinya. atuh kumaha akalna. ayena ku rai enggeus kaemut. diringkeskeun kana opat rupi. Kumaha lamun disambat. Ayeuna kantun kaopat. 307. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. 327. mun kajero sumawonna. cepil wadahna geus tangtu. sabab eta pangucap teh anu puguh. karamean alam dohir. pendekna sadayana. sanyatana nyaeta pangdangu. naha ku rai kaharti. hese cape ngalakonan. atuh lamun teu puguh mah. Usik malik wujud urang. caang poek beureum hideung bodas kuning. saur raina sumuhun. tawilna Allah ngan hiji. naon nyatana anu dumuk. 315. nya Nafas urang geus sidik. jadina jeung ramena. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. kanyataan di salira. 312. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. tinggal dangu sareng ucap. kitu hanteu salah deui. salobana manusa teh anu hirup. ayeuna mangga kulanun. Geus gulung kana paninggal. anu hade anu goreng oge kumpul. ayeuna nu kaduana. Sifatullah eta rai. kana sagala sifat. Daging anu kaduana. Enya eta Af’alullah. 316. matak paur matak sieun pupus. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. Tah eta palebah dinya. Asma’ullah geura wincik. sakabeh ge asma wungkul. sarupa taya bedana. nu ceples taya bedana. Ceuk rakana sifatullah. Kitu rai upamana. tangtu bae aya tempatna geus pasti. sanajan saalam dunya. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. keur waktu tadi di dohir. 320. kahartos sumurup kana sanubari. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. 302. jeung rupi rai pribadi. pek ku rai tinggalian. 305. tungtungna saha nu nyambat. Ceuk rakana naha reuwas. nyatana Asmana Allah. nu ngawengku kaayaan. keur dina qudratullahu. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. Raina ngabarakatak. balatak taya wadahna. ibadah di alam dohir. sugan aya teras bae kulanun. 317. beuki jero beuki karasa sumurup. ayeuna ulah kapalang. neangan anu sapatut. Lamun hanteu aya tempat. katerangan engkang sakitu mah cukup. Af’alullah geura wejang. naon nyatana anu puguh. aduh tobat karaos kaliwat saking. kaopatna the nya sungsum. sakur sifat kana soca bae gulung. duh engkang karaos pisan. 322. ceuk rakana masih teras. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. gedong-gedong ge moal rentul. Sangkan puguh pangbalikan. enya eta sifatna paninggal rai. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. Sifatullah geura wincik. didinya teh urang cicing. anu mara kayangan kitu. moal jadi sagala kahayang jalmi. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. Raina ngagebeg reuwas. nafas teh kamana atuh. ma’rifat ka asal tadi. nyatana Sifatullah. numatak ayeuna urang. ati rai geus teu bingung. nyaeta usikna diri. kana cepil sora nu gede nu lembut. gumujengna geunah bakating kataji. 325. tempat eroh urang keur waktu di kadim. gulungna geus tangtu pisan. rupa rai teu dua sumawon tilu. Ari emutan engkang mah. atuh rek kumaha deui. nu ngajadikeun sagala. eta nu jadi tihangna. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. leres engkang kaulanun. 324. sidik geuning jadi lafad. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. 319. caang padang narawangan. 328. rasa rai lamun kitu. da tadi ge dzat teh bibit. wawayangan hirup tea. 309. sareat sareng hakekat. 306. Kapan sagala omongan. tegesna teh ku omongan. nu bukti di badan urang. asupna moal salah deui. 304. Saur rai naha engkang. Sageuy rek nyalimpang tekad. tina margi katerangan engkang cukup. 313. saur raka perkawis Af’alullahu. Dzatullah teh sanyatana dina diri. Coba rai ayeuna mah. Moal leungit tanpa sabab. gulungna dina paninggal. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. 326. teu aya tempatna kitu. eta nu mere tuduh. sajeroeun alam dunya. Kana asalna baheula. kana cepil geuning sidik. hanteu puguh nu dijugjug. enya eta Af’alullah geura wincik. dimana enggonna ngancik. Saur raka Asma’ullah. 323. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. teu kurang sumawon leuwih. 318.terang. nyacas bae jero ati. 303. boro-boro asup ka hiji nagari. sangkan urang kaharti. buktina nurutkeun ilmu. dina jalma rebu-rebu. pada opat jejeg pisan.

Asma’ullah kitu deui. Rakana lajeng ngajawab. pasal eta Kangjeng Rasul. sabawana-sabawana. ulah rek kumapalang. Kuma rai geus kapendak. moal ditampik ku Allah. tadi aya nu kaliwat. Mun mawa kasampurnaan. Af’alullah tacan ngarti. sok tara pisan diemut. saur raka eta rai. mulih ti pangumbaraan. bareng jeung ngayakeun mahluk. beubeunangan ti pangum baraan kitu. nyatana af’alullahu. Ari emutan rai mah. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. 329. ari Sifatullah rai. Saur rai nuhun pisan. cahyana beureum geus pasti. Eta anu opat warna. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. dijieun ku urang sorangan. berekah hibarna guru. katilu Ma’un deui. ari eta Asma’ullah. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. ayeuna rai teh Tohid. ka sasama papada kaula Gusti. kumaha bae elmuna. mangga engkang carioskeun anu terang. sumawonna dianjangan. jeung sagara Adam rai. kapambeng dua deui. rasa moal salah deui. Tapi keur pikeun tempatna. Dupi perkawis Allah mah. Pang ngayakeun Naraka. malik jadi kangeunahan. leres engkang kahareti. 333. lain sangaja keur nyiksa. keur narik ilmu dzat rai. caang padang narawangan. Tadi karek di luarna. eta kabeh papahaman kang rai. Sinom 341. saperti bangsa hawadis. seepkeun sama sakali. Ceuk raina mangga teras. ku rai geus katingali. Jatining Sahadat deui. ngaganjar sareng ngahukum. kieu hakekatna rai. teu kudu nyiksa ngaganjar. saban ngalakonan wajib. 349. ceuk rakana mangga dangu. ngahaja pikeun manusa. Kapan tadi Gusti Allah. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. enya eta Af’al Allah Ta’ala. lamun mawa kahadean. mun nyieun susah ka batur. tina tekad laku jalmi. ingdalem waktu Tajali. nya eta cahya anu opat tea. 346. atuh rai rebu nuhun. cahyana bodas mulus. . piwadaheun bebekelan anu tadi. Af’alullah can kaharti. kuma kajerona deui. ka Gusti nu Maha Suci. 336. 347. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. kamana ge anu aing. jadi huruf opat rupi. kajadian ngeunah deui. engkena mah Gusti nu Maha Suci. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. nyaeta ibaratna. malik deui ka urangna eta tangtu. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. Ngajawab deui raina. rai panasaran langkung. kumaha ilmuna tadi. ngan bareng ngayakeun jadi. sa Ilmu-ilmuna tadi. Asma’ullah geura wincik. nya Kangjeng Nabi Muhammad. awasna ingdalem eta. enggeus bisa kapendak mah. kaopat Turobbun eta. 345. ulah kapambeng hawatir. jaman keur di qudratullah. cahyana koneng tur bening. bawana ti dunya tangtu. nya eta Alif Lam Lam. Nur Muhammad enggeus pasti. sabogana-sabogana. Asma’ullah. Sategesna Gusti Allah. 342. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. geus moal sulaya deui. Sahiji Narun ngarana. kari-kari manusa. hayang tepi ka jucungna. 334. mung ngan sakali teu leuwih. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. mahi kusakali tangtu. sumawonna alam dunya. pasal eta Dzatullahi. ku kang rai kapendakna. manusa di dohir batin. 348. He nu kaopatna deui. balik ka asal kapungkur. eta nu ngaran Dzatullah.kitu. nya ieu ti alam dohir. ibadah anu ti payun. pang ayana naraka sareng sawargi. geuning sidik Asma Gusti. atawa baris ngaganjar. 335. 337. Kapan ku urang karasa. kapan tadi geus maparin. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. 339. parantos kapendak pisan. sabalikna kitu deui. sinareng tukang ngaganjar. atawana Sagarana hirup. ngan kantun nu kaopatna. nya jadina sampurna teu salah deui. Af’alullah HAKEKATNA 343. mung rai aya panuhun. pang ngayakeun Sawarega. 330. kacapangan jalmi-jalmi. ngajawab raka ka rai. Ceuk rakana bener pisan. ngan kari netepkeun wungkul. waktuna di alam dunya. mun mawa kagorengan. pangbalikan nu sajati. 340. Ceuk raina yaktos pisan. ayeuna enggeus lastari. 338. dina keur waktu tarekat. tamblas pisan sadayana. Ceuk raina nuhun pisan. ana kitu nyieun bujang. Saur rai nya kantenan. kudu jeung ma’rifatna. kana asal keur urang waktu kapungkur. 331. sabab tadina ge Gusti. sok disebat awal akhir ku sadaya. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. Sanajan di akheratna. geuning sidik sawarga naraka kitu. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. NERANGKEUN Dzatullah. ayeuna rek naros deui. Sifatullah. yen Gusti nu Maha Agung. nyieun purah-purah pisan. Hawaun nu kaduana. ngajawab ingkang rai. 332. Sifatullah anu tadi. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. Dzatullah jeung Sifatullah. Lamun nyieun kahadean. Lafad Allah nu saestu. nganyerikeun pada jalma. malah eta mah sok sering. cahyana hideung geus pasti. 350. karasa hanteu ngeunahna. hal perkawis Dzatullahi. ka urangna ge geus tangtu. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. bawana ti dunya kitu. eta ge meureun kapendak. dina pangbalikan jalma. nyaeta nu padang mulus. 344. enya eta tempat kasampurnaan jasad. hakekatna ku engkang tacan didadar. jeung Naraka lain keur baris ngahukum.

mungguh kasawarga deui. babasan teh hanteu salah. nu ibadah oge sami. Raina lajeng ngajawab. atawana Johar awal. nyawa urang teh teu nepi. manuk arek niat ngapung. rek nepi kanu dijugjug. Geus ninggalkeun alam dunya. Ceuk rakana eta basa. sumawonna tilu kali. mun taya rasa mah rai. meureun aya kajerona. anu ibadah anu tepi. hakekatna mah geus pasti. kapan adam sareng Hawa arek putraan. lain dikaler di wetan. atuh kumaha petana. 369. nu ma’siat. hartina teh geus tepi kanu diseja. dua-duana ge luput. geus dibeberkeun jangjangna.351. cik atuh rai wartosan. bisi jadi marakayangan. Ihkrom eta nu mimiti. rakana gumujeng tungkul. nyanggakeun bae kang rai. ngan utamana kang rai. nu matak pangkatna Nabi. suhud kana ibadahna. Kanjeng Muhammad sinelir. Ngajawab deui rakana. dina waktu kiamat alam dunya. karaos pisan ku rai. enya eta sare’at sareng hakekat. kana eta siksaan Allah Ta’ala. geura beuli ku prihatin. udel eta jadi Mim akhir nyatana. barang dahar ulah sok sakama-kama. hartina teh peta-peta. sageuy rai can kaharti. ngan make lalakon heula. 353. sangkan nyawa bisa mulih. jeung Gusti nu Maha Suci. 355. didinya enggeus mahi. ma’nana basa nu tadi. sanggeus aya Adam Nabi. sakali ge alim teuing. panungtungan nu kumelip. kawas kudu kaharti. anu opat geus kasungsi. Tubadil anu panutup. lat poho ka alam dohir. lila-lila teh mangrupa. sirah nyaeta Emim tea. da geus ma’rifat ka Allah. rakana ngajawab manis. Naraka siksaan diri. lamun rai tacan ngarti. Tangtuna patemon rasa. kapan tadi ge diluhur. utamana anu mati. lamun rai tacan mafhum. Talunganan bab ibadah. jadi awal jeung akhirna. rakana . tekad seja rek indit. teu ibadah ka Yang Agung. pada sakarat bukti. luyu sareng kaharti. saur rakana mufakat. Tubadil ngarana deui. Ari ceuk paham rai mah. Mung aya kapanasaran. jadi sirah dada deui. 365. Mi’raj eta. mana kitu ge ka ilmu. pang disebut awal akhir. Tah rai dilebah dinya. dina Baetullah suci. Sarengna sok disebat. Ceuk raina aduh nyata. ku engkang geus didadar. lamun rai tacan ngarti. da aya patokannana. tungtungna teh kedah wafat. enya eta keur solat sajati tea. kumaha sabab pang sami. aya di pulo Jawa ge tangtu. Hakekat Adam geus pasti. mangga jawab ku rai sugan kamanah. dada teh jadi He sidik. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. siksa kubur kaduana. geuning eta rai sidik. nya eta rupana jalmi. pasal eta Nabi urang. kaula kalawan Gusti. nu lain di kulon kidul. karaos pisan nyakitu. ngan hanteu di kiplikkiplik. 360. atuh pantes arek aya. Nya eta sorotna rasa. 367. milari jalanna wafat. tetep bae Kangjeng Nabi. 356. 373. langgeng taya wates kitu. jeung teu keuna ruksak deui. sing suhud urang milari. tepi ka sapatinggalna. nyorang siksa tilu rupi. atawana awal ahir disebutna. tah eta kuma hartina. Sabab eta. meureun engkang mah geus ngarti. kitu sababna mah rai. suhud ngapalkeunnana. kusabab rugi pisan. 374. dua Mi’raj nu kauni. 363. rai anu kaopatna. panutup eta Jeng Nabi. Numatak meungpeung di dunya. ahirna rasa nu tadi. nu mawi eta disebut. ku rai can kaharti. atuh puguh bae rai. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. 370. Sapatinggal sapocapan. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. Suku teh jadi lafad Dal. Da eta mah panungtungan. hiji Ihkrom. kudu sing ka ilmu pisan. jeung nu suhud. nu kumaha paeh teh nu sampurna. aya basa opat deui. enggeus jeung ngapung ngalayang. sadayana pada aya sakaratna. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. udel jeung suku rai. teu langkung kumaha engkang. sareatna mah di Mekkah. nyumponannana geus pasti. Ceuk raina naon tea. siga nu teu reuwas geuning. mana atuh anu tepi. hiji nyorang sakarati. eta katerangan engkang. rakana ngajawab deui. moal kaluar Mani. 371. sababna teh utrak-atrok taya jalan. 359. kiblat wafat. sidik jadi lafad kitu. geus munggah ka alam batin. Jeng Nabi panutup deui. bibit ngaluarkeun jalmi. nyaeta Qur’an jeung Hadis. nu karasa ku ati urang sadaya. enya eta keur solat sajati tea. 357. jeung prakna nyembah ka Gusti. ku urang kudu kapikir. ceuk raina percanten ana kitu mah. kumaha jalanna deui. barang eta mani tadi. 366. sareng nu teu Gumusti. katilu Munajat deui. anu nyerina kalangkung. pulang ka asal kapungkur. asa cocog-cocog teuing. Muhammad jadi wiwitan. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. Muhammad Rasulullahu. Sinarengan aya basa. dupi nu teu ibadah. 358. Baetullah nu sajati. geus tangtu pisan ayana. 354. da moal luarna wungkul. hanteu sakumaha rugi. hakekatna Muhammad Nabi. sifatna Baetullahi. 362. sifatna teh padang alus. jeung dimana pernahna deui. Tarekatna dipilampah. jalan ma’rifat ka Gusti. Kieu katerangannana. ari jalan maot mah sejen aturan. sareatna oge sami. geus ngancik di kalanggengan. Beh dieuna oge nyata. ari eta mani tea. Munajat nu katiluna. tah eta rai can terang. kieu rai mun can harti. 352. teu burung wae wafat mah. 361. nu kasebat. wajib ku urang disungsi. sangkana bisa kasusul. tilu siksa akherati. enya eta Dzat Yang Widi. 372. ngajadi lafad Muhammad. jeung jadi wekasan deui. aya buktina deui. ngan kari suhudna wungkul. mun diibaratkeun paksi. ulah nyorang ku siksaan. 364. tetep langeng eta misti. jeung sagara hurip deui. sinarengan Babu Hawa. panutup teh naonnana. hartina Munajat rai. Muhammad Rasulullahu. panutup soteh ilmuna. kudu reujeung kentel peujit. kunu rek marunggah Haji. Baetullah nu sajatina. Lila-lila oge bisa. Ceuk raina mun mufakat. teu bisa mulih ka jati. 368. di Naraka api pasti. sangkan ulah bisa nepi. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad.

Lamun murah Gusti Maha Suci. mun kitu atuh utami. 384. seuseueurna anu ripuh. bukti nu aya dohir. rai parantos diwejang. Saur rakana kantenan. Najan ieu alam dunya. laku dohir sing beresih. enya eta supaya urang. 383. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. 388. anu mana nyatana di badan urang. kapan aya basa tadi. tah kitu ganjaran ngilmi. anu pang mulya-mulyana. 375. sabab mun keuna balai. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. nu kacida bedana teh. makhluk bae disebatna. 378. bet bedabeda kitu. daek ibadah tur suhud. persasat ngewa ka Allah. Sumawon siksa akherat. 385. bisa salamet rahayu. jeung anu daek ibadah. tah nu kitu moal nyorang siksaan. naha atuh buktina teh. ayeuna rek naros deui. tina hal kurangna rizki. 377. sagala diturut. kieu rai mun can harti. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. mungguhing di bangsa Islam. nu senang nu susah. murahna dipilihan. nu ngaran Khaliq mah rai. jadi lamun kitu. ari bangsa sejen nu sanes Agami. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. naha rai can ngaharti. Rakana lajeng ngajawab. ayeuna amah ku engkang didadar. dibedakeun jeung saantero mahlukna. pada dadamelan Allah. ulah keuna panca baya. kang rai teh teu acan terang jinisna. ayeuna mah rai harti. nu jarentul sajeroning alam dunya. sifat Rahman sareng Rahim. sami jahat ka Pangeran. rakana lajeng ngajawab. raina lajeng ngawangsul. osok jadi moekan kana Agama. nu geus nyata bro sapisan. Dangdanggula 389. perkara nu ngaran makhluk. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. naha rai can ngarasa. sumawon tekad sing bersih. sanajan ka hewan pisan. 390. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. sumawonna tekad dengki. margi tacan dipiwuruk. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. beureum koneng bodas sareng hideung tea. amal ibadah beresan. di jinisna anu yakin. kafir lain Cina Bugis. kana Dzatna Maha Agung. nya eta Nur Muhammad. kanu ngadamelna kitu. mung eta nu ngaran Khaliq. numatak urang teh wajib. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. ku perkara hal dunya barana. kaharti surup jeung ati. Rahim Allah teh nu asih. nya anu kasebat tadi. ayeuna mah gentos deui. eta Mahluk sareng Khaliq. kapan tadi geus didadar. 380. ku rai tacan kaharti. tacan kaharti kapikir. teu sapertos sejen bangsa. kapada manusa deui. nurut parentah Nabi. rek naroskeun tapi digentos pasal. kasampurnaan keur batin. 376. tapi dina buktina teh. geus dibere cukup. murahna teh ka kabeh makhlukna. Ngajawab deui raina. 391. Malah-malah ka umatna Gusti. satungtung hirup di dohir. engke dina waktu keur mati. kajeun dina bangsa Islam. di aherat geus pasti. sakur-sakur nu nyareat. kana eta palebahan dinya. cenah kakasih Pangeran. cahya nu opat perkawis. barangna Makhluk jeung Khaliq. supaya urang di dohir. eta mah bibitna dunya. hirupna jeregud. kalebet nu ngaran kafir. nu geus kaunggel diluhur. manusa teh geus disebut. kaharti sareng kapaham. 382. lamun tanpa Guru. di rai mah masih poek. sirik ka bangsa nu sejen. kumaha beda-bedana. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. teu cocog hanteu luyu. margi bet kaliwat-liwat. tur tadi Muhammad Nabi. hirupna hirup sangsara.teh gumujeng bari ngajawab. ngan kantun ngajaga lampah. 386. ayana teh dina saantero bangsa. ka sadaya makhluk. antara Mahluk jeung Khaliq. raina lajeng ngajawab. Urang hirup babarengan. Gusti Allah nu kasebat. ulah pisan uran arek goreng tekad. siga-siga Gusti Allah. kalawan ma’rifatna. mun urang ngewa ka jalmi. kana Dzat Maha Suci. taya kakuranganna teh. Sumawon dina bedana. naha buktina salia. anu ngersakeun sabumi. naha bet kaliru deui. da sarua umat Gusti. lebet makhluk bae rai. 379. Nu sakitu Gusti Maha Suci. Tuh rai mah na kumaha. sumawon bangsa sorangan. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. Ceuk rakana mangga atuh rai. teges ilmu kabatinan. sanget nya neda piwuruk. sanjan Naraka Sawargi. geus tumiba ka diri urang pribadi. Sabab mun jahat atina. 387. imankeun beurang jeung peuting. teu beunang dituduh kitu. bener ayeuna mah rai. tuduh jalan marga padang. bibit antero hawadist. hanteu weleh nandangan lara prihatin. sategesna kafir tea. bedana oge pon kitu. ulah pasea jeung batur. Ngalahir deui raina. moal enya terang. najan sejen bangsa deui. Margi rai rumaos can tepi. Rahman teh murah di dunya. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. anu mana jinisna anu saleresna. ulah nyorang kana siksaan sakarat. mana kamurahan Allah. . Ayeuna kantun ngajaga. sami sareng ngewa deui. hirupna jaregud. kasuhun nuhun saketi. kedah basa Guru heula. samrtabat-martabatna. 392. naha rai bet kaliru manah. nu jahat atina rai. hakekatna Adam nami. Kapan tadi Gusti Maha Suci. ayeuna moal kaliru. 394. seuneu cai angina bumi. kapan ceuk hakna mah geuning. 393. Mun kitu mah nyucud pisan. 381. dina aturan bab ilmi. didamelna ku Yang Widi. bet siga marulya pisan. Ceuk rakana duh karunya teuing. kudu ma’rifat teh misti. tah eta ceuk dalil kitu. aya nu beunghar aya nu miskin. nuhun parantos kapaham. dina kamurahan Allah. (*) 395.

budi pamilih jeung akal. nya kanu opat tea. tah rai eta kitu. 412. pedah batur jadi senang. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. temen wekel teu lanca linci. moal enya ngabulkeun kahayang. anu temen pang mentana ka Yang Widi. sok maparinan rizki. Den Muslimat ka raka ngalahir. sasat kurang suhud. panangan jeung suku. weleh teu acan karaos. 411. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. kaayaan dina ieu alam dohir. ciri ayana utusan. rupa barang sareng uang. tara hoream ku ripuh. sabalikna mun aya jalmi. migawena gancang bosen embung mikir. buktina mah di urang teh. nyatana di badan urang. geus jadi Akrobu. cenah asih di Akherat. bosen hoream ku bangga. teu pisah teu parentah. daek nyorang ripuh. ayeuna ulah kapalang. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. nu tumiba dina wujud. Da perkawis rizki mah rai. kamana sumurupna teh. ati rai poek pisan. nuhun rebu laksa keten. da tara bosen ku hese. lamun urangna suhud. tah sakitu pokna ti Gusti.kamurahanna Yang Manon. 397. Hirup eta kanyataan pasti. hanteu weleh ngatur. 404. piraku teu jadi senang. asihna Yang Agung. kana kalbu tuang rai. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. Dzat Sifat Asma ngahiji. akherat teh nyata alam rasa. sadaya enggeus sumurup. maparin panggahota. dikabulkeun samaksud. muga ku engkang di piwejang. eta mah sadaya-daya. lamun tacan mafhum. numatak ulah sok sirik. 400. Anu tilu gulung jadi hiji. sarugih laksaan duit. sageuy hanteu untung. Pangulu Rasul sadaya. sareng gulungna kumaha. nya kumaha ngagolangkeunnana. Mana pantes jadi sugih mukti. dua Hak Muhammad deui. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. hal perkara eta hakna Allah. bener asihna teh Allah. nyaeta hakna Muhammad. da anu tilu teh ngantet. bangsa Arab Japan oge. metakeun panggahota. bilih rai teu tinggali. eta panggahota bae. mo salah Awas kitu. rasana geus tangtu. Khalifah Allah Ta’ala. komo ditungtungan ku sugal. lamun tacan hasil maksad. bareng dina wujud urang. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. 403. ayeuna mah ku kang rai. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. hiji hakna Yang Agung. anu asin nu lada nu gahar. sapiwejang engkang geus karasa. lila-lila daek mikir mah geus pasti. 399. ari nu kadua deui. tah eta kulanun. pang asihna di Akherat Gusti. Saur rai nuhun geus katampi. muga ku engkang dipiwejang. ari Rasa teh geus tangtu. Saur raka bilih hanteu harti. kanyataannana yakin. dawuhan Gusti Yang Agung. 410. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. cucukulan nu rarentul. taya Nu Ngawaskeunnana. bener asup kana rasa. beurang peuting dipikiran. bangsa Cina atawa Walanda. hartina teh saha-saha. pek papay heula atuh. dalilna teh geuning sok disebat. 408. anging rasa nya rasa rasulullahi. pangangseu jeung paninggal. boh di cai boh di darat. beurat beunghar didunyana. NERANGKEUN Hakna Allah. Atuh Gusti nu Maha Suci. temen wekel teu bengbatan. geura ku rai emut. ayeuna meureun kamafhum. mun wungkul Awas sahiji. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. papak sadayana oge. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. kurang temen mentana. tur urang nu salah tampa. 402. Waman Thalaba kauni. baleunghar jaregud. 405. Akherat teh naon rai. sinarengan beda-beda. saur rai ah katimu. Saur rai bade naros deui. bakat ku asih-asihna. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. Jiddan Fawajiddahu. kudu daek ripuh heula. cukup pisan eta katerangan. taya deui anu nampa. Moal jadi kanyaho teh pasti. Saur raka kieu eta rai. Hakna Muhammad. kanyataan pang ayana Allah. katilu hakna Adam. Saur raka tah geuning kaharti. 406. menta kalawan jeung prakna. 401. ku rai ge . kitu deui lamun aya. jalanna mah puguh. papalayeun geuning bangsa asing. ka jelema temen pang mentana. nyebut-nyebut ka Gusti Allah teu adil. Allah Muhammad Adam. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. nyaeta Anu Awasna. awal akhir tangtu bae. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. baleunghar jaregud. aya mohal euweuhna teh. sumawon teu jeung prakna. piraku hanteu karasa. asihna Yang Agung. 407. ku engkang rek dicarios. daek mikir jeung praktekna. Saian jeung terasna. rupina laksaan keti. tangtu bisa kajadian. tina hanteu kahartos sama sakali. dikeureuyeuh teu lanca inci. Anu amis anu pelem nu pait. 396. tatapina jalanna senang teh pasti. ku bakating tina suhudna. Kapan tadi geuning unggel Hadist. 398. kamurahan ka urang sadaya. wireh aya nu tacan kapaham. kayaan di dunya teh. Hakna Adam 409. tangtu bae beda-beda moal sami. piraku hanteu karaos. aya nu leutik aya nu loba. Nu Diawaskeunnana teu aya. di tampana ku rasa teu lepat deui. da urangna lanca-lence. kapan geuning sadayana. Hirup Rasa jeung Adegan. lain murahna Yang Agung. Jeng Muhammad Rasul. asihna teh Allah di Akherat. geus tangtuna luput. puguh bae pek geura manahan. sadaya ge pada ngartos. raina ngawangsul. 413. Tangtu pisan Gusti Maha Suci.

make aya teluh kejo. seja rai bade macul. 421. beuki tegep rai tuang. Barang dongkap teh ka bumi. rakana imut jeung nyaur. pantes kitu jalanna teh. kieu pikeun upamana. Rakana ngawalon deui. atuh aing teh geus tangtu. tadi putra meser lauk. Hidayat bet nyampak aya. teras rai mulih bae.jol kahartos. naha leres naha salah. karasa amis pelemna. NERANGKEUN Hidayat. teu terang kawas biasa. ngaliud di tengah imah. ayeuna rek dicarios. 438. tur entas digawe rosa. nu wangkeuh ka kang rama teh. moal salah tuang raos. da nu teu dahar mah kitu. eukeur mah seueur rencangna. jeung tuangeun hanteu nyondong. Raina ngawalon manis. Dina karek asup rai. enya pisan karaosna. aci mah tangtu tinggal. kurang getih tangtu lesu. Hidayat kahijina teh. tah geuning parantos asak. 435. 436. Bet leuleus leuwih ti tadi. sowara ge bisa terang. 416. murakabah kasakabeh. naha kumaon margina. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. ngamanggakeun bari imut. tapi naha naon sabab. sasat can bijil acina. kitu ge lamun karaos. 430. tuluy surup sinurupan. geus tangtu kana ponyona. abong geus lapar pisan. engkang mah sok rada heran. sarimbit di bumina teh. margi teu nalapung. supaya rai mangartos. 424. ma’lum tas ngadamel kitu. beuki teu aya tanaga. bet osok wuwuh teunangan. embung hudang-hudang acan. eta naon sababna. Sumuhun saur kang rai. Tatapina anu bukti. pikeun ngaleugitkeun lesu. kajadianna nya Rohmat. dua Darajat disebut. tina Ni’mat kana lesu. 419. 425. lain ngayakeun tanaga. Tinggalna sok ruam pasti. 432. ari nu kaopatna. Darajat. tambah lesu tambah lungse. budina kalintang alus. karaos sareng kahartos. 420. roh tina kadaharan. pareng Garwa teh teu aya. aci jeung hampasna misah. hayang geura barang tuang. lami-lami sanggeus bubuk. katinggal atina ikhlas. manah kang rai teh tangtu. geura ku rai dimanah. Ni’mat teuing karasana. sapiwejang teh karasa. Raina ngawalon deui. Tangtu didinya kang rai. lajeng rai teh ngamanah. lantaran can bubuk pisan. Eukeur mah aing ti tadi. 434. taya tangan pangawasa. nambahan gede tanaga. sangkan babari kamafhum. da sakitu pertelana yakin. terang denge bengras tinggal. eta teh naon sababna. lantaran Garwa keur nyaba. Jadina ti Rohmat rai. puguh mah nambahan lungse. Ti isuk tepi ka burit. kieu perkawis Hidayat. naha bener geus karasa. angkat ngabujeng ka putra. na kumaha ngarasakeunnana deui. ku sadaya ge karasa. tangtu dina manah kitu. Barang kang rai geus sumping. perele hiji-hijina. karaos pisan teu lepat. jeung roh jasmani teh tepung. teluh sangu disebatna. dawuhan taya lepatna. kapan tadi ceuk carios. tapi ari buktina. nyebat nya aing Darajat. Cing mangga raoskeun rai. denge sok rajeun torek. barang dina parantosan. rakana deui ngajawab. katinggal seueur deungeunna. aduh engkang leres pisan. tina kadaharanna teh. hanaang ku hayang dahar. terus bae diwadahan. 418. Dina jero tuang pasti. saentasna tuang Ni’mat. Ayeuna mah bade naros deui. sabab kurang getihna. nu kitu jadi teu Rohmat. kieu rai paham engkang. popolahna enggeus beres. ceuk raina eta teluh. malah nepi dituangna sakali. kitu carios engkang teh. raina imut ngajawab. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. 429. ku engkang sae diwejang. wantuwantu tas digawe. Putra mantu pada sami. 431. saparantos tuang kitu. 426. Engke raoskeun ku rai. barang saenggeusna putra. sadaya ge tangtos kitu. mun dina katuangan mah. naha rai tacan terang. 427. Rakana ngawalon manis. Rakana lajeng ngalahir. ti isuk can manggih sangu. Rohmat Asmarandana 415. 433. keur sadia masak-masak. kumaha jalan-jalanna. kersa midamel kasawah. barang ninggali kang putra. sadayana ge kahartos. Rohmat nu dicatur. sareng putra nyampak aya. rai mah kaliwat bingung. urang make jeung upama. eta eroh . Ni’mat. 422. 417. erohna teh tacan misah. keur nyangu jeung masak-masak. upamina kang rai teh. 437. barina ngamanggamangga. 423. Raina gumujeng manis. 414. rai ge bingung kacida. teu matak jadi bingung. katiluna Ni’mat. ngajadi getih sakabeh. 428. embung obah-obah acan. pada saruka manahna. bakal dahar ponyo pisan. Ayeuna nyanggakeun rai. kapan sangu teh geus kocap. Teras rai teh ka bumi. mener dina hiji mangsa. tah eta tacan kapaham. tangtu kang rai teh nyebat. maculna nu saenyana. piomongeun dina manah. sumuhun karasa pisan. 439. leres taya lepatna. aduh aing Hidayat. kawuwuh ninggal kang putra. Rakana pok nyaur deui. wireh aya basa opat rupa. ati teh bet poek pisan. tina Ni’mat kana Rohmat. haroshos geuning sorana. ku tina langkung hanaang. Hampasna kaluar deui. nya nu nimbulkeun tanaga. sangkan karaos kapaham. tapi supaya terang. mangga Mama geura tuang. duh naha ieu dahar teh. eukeur popolah di pawon. didinya kang rai tuluy. ayeuna nyampak pun anak. rai nyaur dina manah. pangna jadi lesu tea.

458. ngan ukur dina carita. Sanggeus pangna urang hurip. disorangna kedah ngango bibit. pok na teh mulih kajati. anu suci padang sajeroning ati. teu beda ibarat sirop. mun seeng mah benter miis tina patri. ulah arek kajongjonan sabar. ngan ngemutkeun hate anu seca. 444. cobi mangga maranahan. 450. urang gentosan carios. tangtu pisan aya nu ngalarap. geura jajah salirana. tangtos moal jasa mulih. sok inggis sieun kaperong. tungtungna takabur. 453. Mangga Manahan ku sepah. lamun ka jalma nu mati. kajeun disebatna ngaco. tuduh jalan anu suci. disuhunkeun manah anu setra. moal matak jadi setra. tarekat anu kasebut. tangtu aya nu ngagarap. teu nyempad teu milih-milih. Sinom 452. jisim kuring kumawantun nyabitnyabit. mangga tungtik tangtu hasil. 449. bilih kaburu ku bobor. 446. Dangdanggula 442. sareng enggeus tunduh pisan. sareng kanu sanes oge. katungkul ku kamelang. bumi cai angin banyu. marukanan teu aya jatining jalma. nyabit jalan nu panghibat. susah lamun geus dikubur. marukan taya nu boga. leuwih hese taya conto. sepuh dina laku lampah. supaya kamasyhur. sanajan lakuna salah. Sanes pisan guminter peleci. geuning sidik rasana teu jadi kosal. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. Da menggahing Gusti Allah. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. tangtos moal jadi Arca. anu nyata karaos ku jisim kuring. 443. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. nyambung dunga bari hamin. mun kitu salah nyembahna. malah mandar jasa ngaca. nurutan nu geus muslimin. lamtaran teu tumarima. dianteur tara ditolih. ngeunteungan nu lucu. kamashur teu kurang dahar. ka sadaya sanak kulawarga. nyebutna teh geus terang jatining iman. sagala ge geus boga. pedah dugi kana pasti. lir urang ninggal permata. 457. mangka teu digugu. teu aya pisan kaeling. ngagolakna teu walatra. nalang kanu masih lolong. marap laku lampah keur waktuna hurip. da resep kanu digeulang. 451. cik akalan sangkan nyata. tapi saenyana tangtu. sing emut ulah ngawagu. menggah ieu maksad jisim kuring. tuh geuning geus tabuh dua. muga ulah jadi lotro. Tah kitu jalanna upama. tangtos pisan moal dugi ka asalna. henteu cara para mu’min. sadaya oge geus ilahar. 447. nyaah teuing ku jasmani. ngan tarima jadi jalmi. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. mun hoyong anu sajati. moher tapi hanteu luhur. ukur dicipta kulamun. najan ku bulustru. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. Waktu ieu keur dialam kabir. tangtu misah jeung sasami.kadaharan. minangka jadi panyapih. ulah tungtung matak ngangluh. Maksad kuring ku pamugi-mugi. tangtos mun disisil. amisna anu sumurup. Pangapunten ka pameget istri. salatri ku anu setra. Nu kulem hanteu kawarti. mun urang jalanna salah. tapi elmuna muslimin. Mugi eta sadayana. sepuh anom nu kauni. da urang teh moal lami. da geus misah jeung nu jembar. lantaran engkang mah cape. mun dibeli ku duit sayuta. sanaos waktu kasarap. hawa nafsu nu ngaberung. resepna teh kanu moher. lamun leres mangga ampih. nyatakeun panyebut. kajabi kedah disorang. ilmuna masing kasusul. susul pigeusaneun sepuh. hayu rai urang asup. sapedah dangding teu lucu. asal ti opat perkara. Pan aya basa carita. mun salah tong dipilampah. Rakana lajeng ngalahir. jauh terang kana iman. Menggah eta nu gahar sajati. malar bisa repeh rapih. 448. Dupi ieu sakadar pangeling. tapi kitu oge tobat. di urangna ge opat. ma’lum seueur nya kakirang. badanna teh teu dijaring teu dilingling. nya tiasa oge kurang. embung neangan nu jembar. Biasana mungguhing di lahir. estu teu diselang-selang. nu jadi jalmi utami. da jalma . nu manis aya hartina. Den Muslimin Den Muslimat. enya eta iman nu kasebat. sasatna kakurung. nu resep matak kabita. nu alus saestu. nu disembah bangsa Wisnu. dina keurna hirup. nya ieu ku sisindiran. malah mandar jadina panalang. jeung kedah ngango parabot. komo nu disebat hurip. 440. da meulina sanes kitu. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. kapan urang geus dibagi. dikurung sanes ku barang. Manahan masingna rapih. Geus lumrah karana aman. muga ditarima iman. 454. na kumaha lamun jatina tacan nyata. luhurna ukur dilahir. pilari nu nyumput buni. kumaha rek jasa takbir. margi seueur anu linglung. sangkan terang kana bibit. 441. melangna kana gelung. 455. moal terang kanu gahar. pada hayang kanu beunghar. ka ku ring nu keur salatri. bubuhan jalma mah Arca. 445. Kapan jalma aya asal. 456. Milari Ilmu Agama. geus pisah jadi kamumu. liren bae ayeuna mah. ngan ku urang kudu pilih. mun palay mulih ka asal. atina jongjon teu ngarti. tapi najan teu misil. eusina nu dina lagu. tapi bubuhan dijaring. lamun hantem disisil. urang sare sareng engkang. sumawonajadi nyatru. badan teh aya nu marap. pibahlaeun teu dijaga. supaya tiasa kebat. ulah ngan sakadar muni. lumbrah jalma cacarita. sanajan miara bangsal.

485. bilih urang jadi belang. teu neang hakekat Nabi. Nu gumilang dina diri. rek neraskeun ieu sindir. ngabuktikeun omong beja. neda kumandang nu hadir. sing inget asalna tadi. nganyahokeun anu wahid. ketir ku margi teu tutur. ulah sok pasalisih. ulah asih kumapalang. da wujud mah jadi baju. 482. margina teu weleh ketir. Kumaha atuh jalanna. saratna karana saleh. ulah rek ngabeda-beda. geura manah angin-angin. meureun terang gambar ajir. teu terus jadina serta. kudu karana katenjo. dikunci henteu katara. 469. tah eta ulah kaliru. nya ieu wujud jasmani. ulah ka samarang jalma. diandum Qur’anul ‘Adim. anu mawi kedah risi. malah mandar jadi terang. jeung kudu sidik ka raja. poma ulah rek gumagah. teu beda jeung embe bajir. tah eta kedah dicegah. Margi seueur anu palsu. nya eta Qur’anul ‘Adim. malahan jadi celetre. rasa aing nu geus puguh. da henteu mangpuluh-puluh. 460. estu hiji moal salah. ti heula nyaeta Kadim. 474. jeung dalil ulah patebih. sing panggih jatining angin. Numawi wajib teangan. anumawi ulah lali. guguru ngakat salira. ka jalmi kedah miasih. sangkan urang dipaju. Tah eta teh anu perlu. kedah ngalakukeun hese. maksad . sosina anu Kawasa. sieun salah jalan motor. Ngaji teh kudu sing suhud. anu geus manjing Ulama. 478. sanajan anu mukul. kenging nyutat tinu tebih. mangkade ulah pahili. numawi henteu kawaro. disebat mah da pamali. naon atuh anu nyiksa. tungtungna sok loba satru. mun teu dirakrak wujudna. dangdanggula nu dipedar. sartana kedah rumasa. ditampa sabar tawekal. Mun palapahna geus misah. tapi di urang ayana. geus terang mah da pakeun urang sorangan. kitu sundana teh Qidam. anjeun jeung diri pribadi. Kalbu mun hantem dilajur. sanajan bungkusna sutra. tungtungna sok matak linglung. teu katinggal ku jasmani. Tapi mun rek milari. Mugi-mugi sing areling. kapan teu aya kakirang. pepek karana dijaring. masing kenging eta sosi. eta mah anu bebeja. 467. 466. terang ka Qulhu huahad. sagala oge kacokel. Ayeuna kinanti mundur. carios teu diagah. nambihan malar kaambah. 471. upami nu ngaji sara. Ieu kinanti ngajurung. sangkan urang henteu risi. Tapi lamun geus kapanggih. ulah ngan sakadar beja. Mangkade ulah kalangsu. rumasa taya kabisa. ngarah urang ngeunah sare. dipingewa palamitra. sanes ngaji jilid hejo. ayana henteu katara. tapi mun daek diajar. tuduh jalan anu diseja. 459. ibarat nu keur nyekel setir. sabab terang jatining angin. kajeun kolot dipiconggah. Ari nu kedah diuji. nu nerangkeun asal jalmi. Nu mawi jalmi teh kudu. cocogkeun sing munasabah. ulah rek nyieun musuh. ku sabab henteu beda. milari eusi salira. tangtos urang bisa tohid. 461. nyatana Dzat Gusti Allah. asmarandana didadar. geuning ceuk dalil Wujud Nur. terang di jatina kuring. teu terang kanu gumilang. tangtos kaharti ku akal. seba lain seba domba.teh ibarat jadi palapah. supaya sami ngajaring. kabisa ngan nganteur nafsu. utami jatining jalmi. sinom nu dianggo sindir. pilahir anu utami. ku urang kedah kasaksi. tah nu nyiksa geura sungsi. geus kenging tangtos karasa. Da bonganna tekad kalbu. Syahadat anu katelah. Lamun kunci geus katukil. paeh moal aya risi. amis basa alus budi. henteu inget kana ajir. ulah seueur nu dipelong. sabab aya nu tiheula. lumayan eukeur panambih. ngan kedah nyaho ka Nabi. margi urang teu kawasa. 479. 464. 481. 483. lamun laku henteu setra. tangkalna hanteu miasih. Margi eta nu disebutkeun diluhur. sapedah aya kamelang. mo aya manah basangkal. Ieu dangdingan teh tambuh. 470. 468. Numawi wajib disungsi. risi nyandangan panyiksa. malar ati bisa dingin. pilari kunci salira. sumawona daek seba. da puguh badan rohani. kalindih resep rarabi. 463. bisi pinanggih jeung susah. numawi ilmu kedah sah. 465. supados pendak nu buni. badan ibarat panjara. upama henteu guguru. 475. anu kasebat tiheula. Ku sabab urang diandum. Batal ceuk basana Santri. malah mandar terang tohid. Ku urang kedah diaji. 477. Kinanti 472. bungkus ngahalangan raja. kana tahayul ngiringan. Lamun rek milari ilmu. supaya jadi raharja. bekel sinarengan bakal. 480. 476. mun kapanggih moal ngungun. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. jeung aya basana Qidam. hamo bias kapanggih reujeung eusina. moal weleh pinanggih lara. Magatru 484. dina ati masing ngoja. moal pinanggih ginanjar. Males ku kalimah kalih. tegesna kedah beresih. 473. Asmarandana 462. geus terang nyatana ahad. masing sieun ku Allah da teu papisah. baragagah beregegeh. tangtu jadi kasenangan. tah pilari ulah salah. teu eling kanu Kawasa.

505. Tangtu yakin katinggali. 518. tapi ulah jadi sedih. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. Tapi teu nyaho maksudna. Ulah ngan wungkul carita. Asana ku pamohalan. Matak wajib terang ka Gusti. Da bongan teu diteangan. supaya ulah ngawagu. Tapi jongjon ambariyang. Aya sapuluh buktina. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. Supaya ulah limpeuran. Eta komana geuning tujuh. 519. mikir teh anu utami. Jalanna kudu tawajuh. Eta teh anu ngabantu. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. tangtu disiksa kubur. Kuring lain ngalainkeun. Iraha rek tobatna. kotektak masing katimu. ulah ngan saukur akur. Henteu ngampihan sikina. Moal samar moal lali. Biasa sok ditahlilan. Sagala ge bakal mati. henteu cara jembar takbir. Emutan perlu diasah. 490. paeh moal boga obor. 492. Anu kasebat kinanti. weleh henteu meunang conto. mangga geura bagi-bagi. 497. Ku sadayana dikanyahokeun. Mun teu nyaho bodo balilu. 509. sagala rupa kamisil. Nu matak urang perelu. Kapan Allah henteu papisah. tapi saenyana kitu. Mun palay terang ka Gusti. muji dzikir laksa keti. Kudu aya pameulina. Ulah ngan wungkul hayangna. 501. estu wungkul keur di dohir. Saenyana badan teh kedah diukur. diapalkeun ratus puluh. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. 495. Dina sinom oge kitu. Sadayana eta anu jadi lagu. LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II . di dunya hate malibir. Teu hasil kantun capena. Lamun elmuna tacan sah. Jalanna kudu Mujasmedi. 500. 503. Opat komana teu mubadir. Ari waktuna Sembahiyang. sakabeh henteu dipilih. nu beurang peuting petot. Mo enya aya hasilna. nu kira nepi ka Gusti. 489. sing kapendak bilih rugi. Sembahiyang jeung pujina. 515. Lamun urang daeuk leukeun. Urang bisa nganyahokeun. Mungguh jalma teh geus pasti. Da kitu geuning ngarana. 487. Sya’ir 498. cenah keur nyembah ka Gusti. Mun suuk mah ngan cangkangna. 512. 494. Bisi beunang kacampuran. Pati kudu jeung pigawena. ka urangna jasa nyebor. 486. Lain ngan wungkul sakitu. Milari Syekh Abdul Qadir. Di dunyana kajongjonan. 511. Pilari teh tegesna nu saestu. da bongan teu daek takbir. Ngasahna jeung babaturan. Ku Idajil nu maturan. Cenah mantuan keur dijalan. Nu geus disebut diditu. 496. Geus paeh nyandang siksaan. Naon maksud di pernata. da puguh keuna ku lebur. hiji-hiji nu dituduh. 502. Keur nekadkeun taya kahayang. ulah dugi ka ngarogo. (*) 508. Asmarandana nu katilu. Genep koma naon bukti. Ngarogona mun urang masih takabur. matak waktuna teh bongkor. Disebut mulih ka jati. 504. Supayana dipikirkeun. 507. eta tangtu pisan hasil. 506. moal beunang ku pangosol. 516. bubuhan eukeur di dohir. Tapi hanteu jeung dipikir. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. teu nanya nyatana dzikir. katimu bakaling jalmi. Marukan teu kahalangan. Hartoskeun sadayana. Lamun ku urang geus dibeuli. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. 491. pilari solat sajati.sim kuring di akhir. Kanyeri beunang ditalangan. tamba kesel ngantos lohor. Ieu tungtik keur jalanna. lain solat lima waktu. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Naha iraha deui waktuna. Bisi sakarat wiwirang. 517. teu dipikir anu estu. Ieu lagu sadaya oge panuduh. tacan nganjang ka pageto. 520. cobian geura peredih. sangkan urang boga conto. pedah Gusti taya bukti. ceuk jawa mah boten adoh. Naon pimaksadeunnana. Bisi urang ngajadi susah. 513. sanes pisang hayang masyhur. Teu khusu kanu diteang. da tuduh kitab teu harti. Ka guru anu mituduh. Gustina henteu katolih. Tah eta dangdanggulana. Jeung naon atuh nu nyata. Anu mawi urang teh ulah kumumu. Anu matak wajib terang. neangan ilmu nu patut. Padahal mah lamun dikakat disusul. Henteu kudu undar-andir. tangtu terang Nabi Rasul. Kudu nyaho gawe nu tujuh. Sarta tah dina komana. Koma dalapan nu nyata. Kana pibalikeun urang. sing terang gawena ramo. Tah ieu nu pikeun ngaganti. Nu ku sadaya dilakonkeun. 488. 493. Teu tinggal saban waktuna. Di dunya teu daek mikir. 499. Lamun henteu ti ayeuna. Kudu ayeuna kasorang. Sya’ir nu jadi sindir. 514. Sagala rupa-rupakeun. panon mah asa barintit. 510. Paeh beunang diakalan. nganyahokeun nu nguntit. Kumaha rek dipelakna. Tangtos moal barieukeun. Teu rumasa jadi fakir. Ari eta sambahiyang lima waktu. Neangan anu mimilu. teu panggih jeung dzatna Allah. diukur reujeung dipikir.

kamurahan Gusti Allah. kumaha dina Usshalli. meh bae cacap sawengi. sundana asal ti Gusti. fardhu bae nu kasebut. Miwarangna Gusti Allah. nu ngaran wajib teh rai. wajib kudu pada weruh. Johar Awal eta nami. nyaeta iman sajati. ka Aing kalawan yakin. ceuk raina leres kitu disebatna. atawa sagara hirup. enya meureun dines wajib. sabab mun teu tingali. saur raka tangtu beda. Usshalli fardhu Isya. tapi kasadaya makhluk. dipigawena kujalmi. perkawis wajib kaharti. naha wajib naha fardhu. eta kasauran engkang. jalan turun urang rek ka alam dunya. panarosna tacan tutup. nu kasebut hakekat Muhammad tea. supaya barisa mulang. dua-dua kudu paju. sarawuh eusina deui. da maneh asal ti Aing. ieu teh wujud jasmani. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. jeung Muhammad teu pajauh. 12. dines fardhu atawa dines wajibna. atuh jadi nyaruaan. ku rakana teu di penging. lamun teu aya Aing mah. Tina Hakekat Muhammad. tapi kudu jeung wajibna. tuang leueut papayun-payun duaan. raina lajeng ngalahir. basana anu kauni. cai jeung tiisna deui. hirupna sagala rupa. ajeng marulih ka bumi. reh na rai kumalancang. wajib ma’rifatna pasti. tah kitu ibaratna. nya anu kasebat tadi. ka Gusti nu Maha Suci. basana maha fardhu bae disebatna. nu matak fardhu nyembahna. parentahna Maha Suci. madep tungkul sarta ta’dim. tina teu acan sisip. Muhammad Rasulullahi. taya lian asalna teh ngan hiji. nya Kangjeng Nabi Muhammad. lima waktu sapoena. Tina ba’da shalat Isya. kieu katerangannana. kudu ngalakonan rukun. ka Gusti nu Maha Agung. Dina hadist geus kasebat. teu Usshalli wajib shubhi. 15. Lajeng ngajawab rakana. sasatna geus sa dzat. raji’un saterasna. Syahadat Shalat teh misti. moal aya mun sifat seuneu ilang. 19. 21. Wa kawa ‘Idul Imani. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. Mun geus yakin ka Muhammad. dadamelan Maha Agung. rukun nu lima perkara. da Sawarga mah geus yakin. 14. dina pasal Sembahyang. Fardhu teh kudu lakonan. dines mana mistina. nu matak urang di dohir. Wajib pisan ma’rifatna. sabab makhluk kaulana Gusti Allah.Sinom 1. miunjukna langkung ajrih. ibarat gula jeung amis. Aing jeung Muhammad pasti. narosna masih kebat. terus bae dijawab sakuat-kuat. nganyahokeun kana iman. 20. nu mimiti nganiatan. Ibu Rama waktu tadi. sadayana umat-umat. henteu aya luhur handap jadi papak. 8. 2. Ceuk rakana mun can terang. wajib mun dina baba ilmi. Muhammad ge moal bukti. wajib kudu kataringgali. parentahna Kangjeng Nabi. 7. 13. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. fardhu basana teh geuning. supaya urang sampurna. pada dilakonan sami. 22. kanyataan aya Aing. jatining syahadat deui. Inna lillahi kasebat. ka sadaya umat Gusti. 11. parentahna saha deui. notok ti Gusti Yang Widi. ngajadikeun alam dunya. kudu balik deui misti. 5. nyaeta utusan Aing. naha dina sembahiyang. parentahna duanana kacumponan. lajeng arangkat ka cai. bedana kaula Gusti. boh Naraka boh Sawarga. kumawantun naros deui. liren dina tabuh opat. jalanna maneh teh kudu. wajib eta parentahan Gusti Allah. 17. Enya eta kani’matan. hormat tilawat ka raka. 24. isin na mah kang rai teh sakalintang. lamun hanteu aya panas. 4. perkawis fardhu teh rai. sakur nu boga Agama. kana dzatna Maha Suci. estu nyerep kana ati. moal lepat kitu pasti. Ieu teh sambungannana. kana eta sajatina Iman tea. da eta mah parentahan. kapan Muhammad teh tadi. Eta tanda kanyataan. tangtu moal bisa balik ka asalna. yen kudu pada marafhum. hijikeun masingna gulung. panas ge pon kitu deui. ibarat panas jeung api. tangtuna teh nyawa urang. miwarang ibadah misti. 9. jadi kaulana Gusti. enya eta Sawarega. Kudu pisan tumarima. ka raina naros deui. Kocap Raden Muslimat. sanajan saterasna. 3. 6. pada naretepan shubuh. nyaeta utusan Aing. saeusina tujuh bumi. wajibul wajib terasna. teu ibadah ka Yang Agung. rakana sareng rai. kusadaya nu kasebat kaom Islam. nganyahokeun heula dzatna. Hakekat Muhammadiyyah. Jadi hanteu tumarima. salamet lahir jeung batin. pikeun ka sadaya jalmi. eukeur mufakat bab ilmi. sinareng Raden Muslimat. moal aya sifat hurung. ka rakana madep deui. Tina langkung panasaran. sanes bae ka umatna. anjalna unggel dalil. upama urang teu bakti. Mung naha kuma bedana. mugi engkang ulah bendu. Kitu deui sabalikna. ibadah ka Maha Suci. Lamun hanteu bisa pulang. 23. Ceuk raina nuhun pisan. 16. ka Aing geus tangtu yakin. basana ge dua rupi. kantun eta fardhuna. Tah kitu rai leresna. parentahna Kangjeng Rasul. wungkul ka umat Jeng Nabi. kabeh umatna Gusti. naha kalebet wajib. jeung waina illaihi. baralik deui ka Aing. hakekat Muhammad tea. atawa fardhu shubhi. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. ombak reujeung cai laut. kudu nurut saur Nabi. geuning lain ka Sawarga. ku rai tacan kapikir. fardhu sinareng wajib. poma rai sing kaharti. sabab Aing teu papisah. balikna teh enggeus pasti. dua tapi sing ngahiji. neraskeun Raden Muslimin. tapi teu pisah jeung Aing. 10. ari iman hiji Nurna Gusti. Ceuk raina aduh engkang. ka asal maneh sorangan. ka asal urang sajati. bener . moal aya Aing mun taya Muhammad. fardhu disebatna sidik. saparantos naretepan. ceuk rakana geuning eta. nyaeta nu kasebut. 18. atawa kalebet fardhu. gulung ngajadi hiji. kana dadamelan deui. awal akhir didamel ku Gusti Allah.

nyembahna ka Maha Suci. hantem asma nu di aji. tapi kanu disembahna. sabab kitu kudu pikir. 31. 32. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. eta pasal Sembahyang. nyebat keur shalat ka rai. da eta mah lafad tadi. Mung eta Asmana Allah. lebah waktu sakaratil. kumaha ti Kadimna. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. kani’matan rama tadi. numawi tekad engkang mah. paalus-alus ibadah. kudu ngucapkeun misti. geus teu aya antarana. rakana ngajawab deui. tina rasana syahadat. duh eta mah rai penting. sing sidik ka Maha Agung. matak seger karasana. jalan rek ka dohir. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. numawi engkang mah rai. nangtung teh nya huruf Alif. Wanahnu aqrobu uni. 35. mistina urang teh kudu. lebah mana ka sorangna. mangsa-mangsa teu tinggali. ngahariring lagu pucung. jadi kuat hanteu lesu. ceuk raina nuhun parantos kapaham. saparantosna di dhohir. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. eusina teu diteangan. nyaeta sagara hurip. naon tea nu . haying terang da meureun aya asalna. ulah lalawora rai. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. lagam Mesir nu ditiru. hiji nangtung nu utami. Sumuhun saur raina. Rakana enggal ngajawab. timana asal usulna. terus aweh salam deui. 34. wajib ma’rifat ka Gusti. Tapi sugan geus ugana. hayang erang timana eta jadina. 47. geuning aqrob sareng wujud. Na teu emut dalil Qur’an. eukeur ngalakunan wajib. sangeus aya dunya dumuk. Ceuk raina nya paingan. ceuk raina tangtu moal. manusa di jaman akhir. saperti mungguhing istri. mun keur kotoran mah anging.gening unggel Hadist. pun engkang mah rada risi. 44. 40. kaduana ruku teh huruf Lam awal. Sok rajeun kening di tuang. kabeh jalmi ti Sawargi. sakitu eta wajibna. 36. pang ngaraos ni’mat pasti. 27. disebut eta kang rai. Kapan tadi Ibu Rama. tetep moal samara deui. mung aya keneh saeutik. geuning sakitu sirnana. nepi kana tahiyatna. laguna diaranggit. 28. ka asal purwa daksina. Rakana enggal ngajawab. tatapi ceuk anu ninggal. aya wajibna opat. kedah bae sadayana. moal samar puguh yakin. 45. dilenyepan disurupkeun ku salira. kudu aenal yakin. Dina perkara wajib mah. tapi rai keur maca eta Tahiyat. nyaeta dzatna Yang Widi. kang rai the keur midamel Sembyang. aya keneh kaol kitu. kapan kieu sundana. tadi Guru nasehat kabina-bina. dijudi-judi ku ati. Keukeuh ngajina kaluar. sanajan hanteu milaku. hanteu aya gunana. paingan fardhu mah. eta perkawis Sawargi. kajeun teuing dina ati. 25. Ilaihi saterusna. Sujud Lam akhir nyatana. kieu asalna the rai. lungguh He teu salah deui. 30. kitab Qur’an digugulung. kumargi hayang kaharti. ceuk rakana sidik sare’atna batal. Kapan sidik Sawarega. rai paparin mangarti. raka’atna kitu deui. weleh bae teu kapanggih. Geura mun bener wajibna. nyatana ti ni’mat kitu. nyaho kana dzatna Gusti. Sembahyang lima waktu. tapi nu kuat mah wajib. fardhu ibarat sambara. jalan balik ka Allah.komo dina hal Agami. kaopat lungguh geus pasti. 29. Nyaur deui Den Muslimat. Kitu deui hal Sembahyang. hanteu nepi ka mubadir. perkawis bieu kaharti. ngalakonan sembahyang. 33. dirina diluli-luli.kitu deui. pasal sembahyang teh tangtu. talunganan aya daging teu sambara. hana rai tutuluyan. 41. Rakana lajeng ngajawab. 26. kumaha ceuk anu ninggal. kumargi aya hirupna. Ceuk raina naha engkang. rai maca Usshalli. batal teu aya gunana. rada paur arek nyebut. teu bisa mulih ka jati. saperti maca Fatihah. wajibna opat perkawis. Tah kitu ngaran fardhuna. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. hayang balik teh ka hirup. Alif Lam Lam He nu tadi. Atahiyat. Ibu Rama nalika patemon rasa. lamun jalma nu teu kuat. ulah dikira-kira. sujud lungguhna katinggal. nangtung rukuna sing bukti. Nomer tilu sujud tea. sakur-sakur nu perlu. nu teu nisab mah teu misti. lamun maneh nyembah ka Gusti. 43. 38. jaba eta naon bae anu lumbrah. fardhu nuturkeun pandeuri. mugi ku engkang piwuruk. hanteu wenang munggah haji. pasal wajib jeung fardhuna. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. upama teu nganggo wajib. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. diwenangkeun unggel Hadist. hayoh bae ngabeberik. rek dipake jalan wungkul. ibadah ka Maha Suci. wajib teh nu pang dinesna. ibarat kitu rai. kumaha asalna deui. wajib teh geus tangtu aya. Zakat ge ari geus nisab. wajib ibarat daging. 37. dina shalat lima waktu. najan dina sembahyang. saniskara hal ge rai. kapan eta mah rasiah. sasat ngamulyakeun Gusti. tapi aya oge hasil. 39. sa’adatna waktu tadi. nampa rebu kani’matan. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. malah wajibna teh opat. moal katuang geus pasti. ka engkang rek naros deui. Salirana gogleran. nyatana nya huruf tasjid. sundana teh Maha Suci. jadi geuning eta sidik. geura kieu saupami. teu aya kaolan deui. eta mah Sawaregi. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. ari fardhuna mah rai. moal kadinya balik. ngadegkeung Asma Yang Agung. waktu urang memeh bijil. jeung Min hablil warid deui. dua ruku dongko ulah sambewara. 46. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. mung rasana kurang ngunah. lafad jenengan Allah. Alif Lam Lam He geus dumuk. mangfaatna kana diri. naon anu jadi margi. geus tangtu mubadir lapur. enggeus idin Maha Suci. tangtu moal bisa wangsul. dupi takbiratul Ikhram. hanteu dirasakeun dalil. ku kang rai geus kaharti. aya deui nu can paham. ebog dina tengah bumi. 42. maca Fatihah anu alus. nyaeta huruf lafad. sambara mun teu aya daging. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. sangkan ulah ka jongjonan.

jeung teu bias paeh deui. supaya balik ka hirup. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. Timbanganten nu kawarti. 51. rasa rebu taun. Kitu deui mun nyawana jalmi. raja siluman didinya. sok geuwat harajat. sabab upama teu terang. naon nyatana anu bukti. meureun sadaya ge terang. anu kaliwat tiisna. ditetepkeun pikeun panjarana. 55. 48. ka asalna kapungkur. tetep didunya ayana. malim buhaya ge nyata. 58. 54. tetep di jero naraka. poek tina bumi tangtu. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. atawa nitis-nitisan. nu di la’nat ku Yang Agung. kakawasaan Yang Agung. sagala enggeus ditutup. eta kitu kajadiannana. kantun nu hiji tacan ngartos. 56. kapaksa roh Jasmanina. anu teu bias balik the. angin pon nyakitu. ku Allah anu kawasa. di Gunung Gede Cipanas. bari tunggu-tunggu. biasa cara nagara. sasat nu embung balik teh. marakayangan tangtu. anu mawi rai poma. jadi sakur anu aya. enya eta Hakekat Muhammad tea. keur ngahukum Idajil teh. nya atuh tetep di dunya. kakurung keneh ku dunya. Anu matak wajib sing kapanggih. Sabab ieu alam dunya pasti. imankeuneun arek maot. tangtos balik deui bae. sumawonna asup hanteu bisa. Haqul Adam nu kasebu. ngajadi seuneu sakabeh. nu ngalanggar parentahna. salanggengna henteu kacampuran deui. atawa menta surutu. pangbalikan manusama’rifati. henteu keuna ku ruksak. 63. mun yaktos aya di diri. 57. enya eta dina Walyaomil akhiri. tetep moal pupus. sok surup sinurupan. utag-atog taya jalan. 53. sabab tadi geuning kitu. 65. sabab ari Wali mah. bagong atawa buhaya. dzat Maha Agung. rai oge tacan terang. pasal eta nyatana Haqullah. ngan tetep rasa teu geunah. nu sok sedep panggang lele. 49. lawang dunya geus dikonci. hirup Allah nu langgeng pasti. lamun aya pekewuh. anging iman anu ditampi. Sabab dina waktu sakaratil. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. jero Naraka. kana onom atawa ka alam jin. ka dzat Maha Agung. nya atuh jadi bangsana. Anu matak rai sing kaharti. kantun eungap anu aya. cara waktu manehna di alam dohir. aqrobna jeung Maha Suci. malah jumeneng Bupatos. Ceuk raina nuhun geus kaharti. ngabedega ngarahayat. jeung jadi Naraka cai. sang Idajil La’natullah enggeus pasti.aqrob jeung wujud urang. rahayatna rebu-rebu keti-keti. moal bisa balik ka Haqullah. ngajadikeun sagala Naraka. bet aya di Gunung. lawang Akherat teu muka. ari nu aqrob jeung urang. sakalintang percaya rai. sanajan. nagarana pada mafhum. sifatna hirup urang teh. meureun rai ge sok mendak. anu masih keneh ayana di dunya. Kapan eta utusan Yang Widi. nya asup ka dinya deui. tara kapanggih. yen teu bisa wangsul. Ka manusa jeung ka hewan deui. anu matak kedah diteangan. nu ngaran Haqullah tea. sabab tadi koncina teu kapanggih. poma ulah rek kaliru patekadan. Idajil La’natullahi. naon eta saur rai. paehna sok jadi macan. nurutkeun ilmuna kitu. ceuk cariosna asalna manusa. tangtu bareng di naraka. nu betah di alam dunya. lobana ka dinya kitu. ka Allah nu Maha Agung. meureun rentul Maha Agung. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. ceuk rakana Alam Dunya. naraka seuneu jeung poek. jadi badegana deui. salegana ieu alam dunya. enggeus dina Haq na Allah. 52. Kapan eta Embah Dalem tadi. aya nu ngabawah prentah. Saruksakna ieu alam dohir. nurutan tekad Idajil. sabab sidik aya nyatana nu yakin. lain eling ku carita. jadi rajana siluman. ku rasa kangeunahan. tunggu kiamat dunya. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. ngagerebeg bari barang penta. geuning ayeuna buktina. nyaeta dzatna Yang Manon. nya eta alam . tina ku bakating nyeri. sarta langgeung geus tangtu. ayana di saban jalma. lamun malim maung. kanyahona keur didohir. kakawasaannana Gusti. sasat jadi rahayatna. tangtu nya balik kadieu deui. 60. eta kawasana Gusti. elingna satuhu. pantes moal bisa mulang. moal bias rek nyebutkeunnana. sareng panggang lele tea. Raden Muslimat ngalahir. jatining kasampurnaan. ceuk rakana aeh rai. 59. nyebutkeun Allahu Allah. nyatana geus puguh. rajana teh geuning sok disebat. ceuk rakana hirup urang. Naha urang rek lumpat kamendi. Beurang peuting teu papisah. sasalad jalma garering. sing ma’rifat kana dzatna Allah. asup kana engon siluman. Lamun asup ka manusa geuning. Idajil kapungkur. baroraah bias ngomong. Dangdanggula 50. lawang Akherat teu tembong. ruksakna alam dunya. malim bagong jadi babi enggeus pasti. sangu punar kitu. Kapan tadi Gusti Allah. Dzat laesa kamislihi. menta cikopi nu lekoh. eta oge nyawana manusa. 64. kuma kabeukina tadi. 62. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. ka nagarana siluman. 66. jadi alam tangtu. dina luhur Gunung. 61. kana Haqul Adam. tetep hanteu bisa asup. jelema anu maraot. tah geuning rai nyata. yen nu hanteu ma’rifat. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. raina lajeng nyaur. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. kana maung sareng monyet. Jadi tangtu rahayatna pasti. Da Wali mah sampurna geus pasti. Gusti Maha Agung.

narikna ka alam dohir. teu ngeunah pon kitu. Dunya ieu bumi seuneu angin. didinya marunggonna teh. atun nya Naraka tea. anu bakal ngajadi teu ngunah. leres percanten kalangkung. numatak bedas kalangkung. dua geus ngagulung. hayang naon hayang naon. tadi memeh aya rasa. hakekatna di badan urang pribadi. sadayana bieu saur engkang. getih balik deui tangtu. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. 86. 68. 81. sabab basana ge dua. nu Murba ka wujud urang. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. panarosan jisim abdi. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. Lami-lami eta murangkalih. atuh pantes moal bisa. bumi poek tangtu. Lami-lami setan tangtu nyingkir. cai tiis rasana. naon nyatana di badan. lahir batin moal rek manggih balai. asal keur dina Kadim teh. 76. 74. Enya eta sifatna teh getih. 79. moal daek ngagoda rancana. angin pon nyakitu. malah-malah sifatna ge beda pasti. Haqna Allah tetep hirup urang. Cauk rakana lamun tacan harti. roh Jasmani tacan terang. geus Wahua Ma’akum. ngajadikeun alam gaib. Mun ku rai can kapikir. geura bae titenan. Sawiyah katiluna teh. anu mawi taya raos. mun ngelmuna tutug. kumaha sangkanna punjul. ciri teu katimu. nyawa kasebatna rai. sangkan kuat salawasna. 80. enya eta sifat cahya. sasat aci alam dunya. nu ngajadi alam barjah tea. 78. ulah sok elehan teuing. ngarasa aya ngeunah. ari nyawa mah geus tangtos. nya kitu mo salah deui. seuneu dunya mah tangtu. 69. pertanda aya hirupna. sarupaning naon bae. kahalangan kitu. sifatna getih kitu. jeung asal. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. dina pasal huruf. 72. nyaeta ngaran nafsu. Kapn bukti geuning anu mati. hirup mah kapan geus aya. Alif Lam Lam He timana asalna deui. jeung ngajujur kasukaan. nya eta alam antara. datangna ge ti pandeuri. ku nafsu nu goreng tea. roh suci kasebatna. nya rasa sareng nafsu. kahalangan ku alamna. jadi dedemit siluman. pasal Haqullah nu tadi. sababna pang urang kitu. ayeuna gaduh piunjuk. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. 83. Ririwana hanteu salah deui. sumawon parentah Allah. buktina teh molotot jeung larak lirik. sumawonna aya nafsu. jadi hirup suci tea. roh angin pon kitu deui. kaayaan dunya kitu. saprantos lebet kadaharan. ngan saukur bisa balikna teh pasti. rai masih keneh bingung. taya dangu taya tinggali. da ngajadi alamna the. Mutmainnah nafsu nu suci. hirup Allah anu sakalangkung suci. nyaeta nyatana Nur. jeung Allah Gusti Yang Manon. baham bisa cacarita. ayeuna mah atuh . getih teh eta geus tangtu. Haqul adam mah geus tangtos. paehna anu kapaksa. 82. ku rai tacan kapaham. kapan tadi asalna ge. alam antara disebut. mawana eta nu tilu. saur raka tangtu beda. nafsu nu sok narik hade. di badan sakujur. Barang enggeus kacampuran getih. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. Hakekatna Adam tea. rasana panas geus tangtu. 75. karasana panas geus pasti. anu kalangkung kotorna. enya eta aci kadaharan. tina rasa nya bijil kahayang. anu matak dijero beuteung geus usik. aci seuneu jeung tanah. Lami-lami tuluy bijil deui. anu tadi saur engkang tea. hirup kalawan nyawa. lawang Akherat teu muka. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. Jadi iman sabeurang sapeuting. keur masih dina Haqullah. cepil ge bijil danguna geus pasti. anu maot teu aya getihna. enya eta lafad Allah. 87. waktu keur dikandung. enya eta Amarah Lowamah. 71. nyalindung ka dzatna Allah. karepna kasukaan dunya. Ceuk rakana aeh engkang lali. nya buktina katuangan.antara. roh bumi seuneu banyu. jeung ngagedekeun Amarah. 67. bibit dunya kitu. enya bae eta can dijawab. ceuk rakana taya akal. lian ti nyalindung. nyarioskeun dzat Maha Suci. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. moal rek kabaud. ayeuna wangsul kapungkur. bukti langka anu iman. nya neda tawakuf bae. alam antara disebut. mun aya nu pupus. Den Muslimat lajeng nyaur deui. sabab henteu rasa papisahan. Ari sifat hirup mah kang rai. Jadi eta nafsu tilu tadi. sabab sieuneun geus tangtos. sabab beresih lakuna. nuhun parantos kahartos. naon kanyataannana. remen sok kabaud. tah kitu gunana. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. taya angsu-angsu acan. 77. alam Barjah kesebat nami. siga anu neangan jalan. nya didinya sok nembongannana. Den Muslimat teras nyaur deui. lebah dinya enggeus pasti. 85. Ti dunyana manehna geus indit. 73. mimiti rasa teh bijil. sareng Haqul Adam tea. tah geuning eta geus aen. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. masih keneh tacan aya nyawa. kana asalna dunya. lami-lami ka bulen ku sifat getih. deukeut jeung nu iman pasti. 84. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. ceuk raina naha beda. nyawa sareng hirup. asal tina aci-aci. anu hanteu kapanggih. panon ge bijil awasna. anu didahar ku urang teh beurang peuting. taya tiis taya panas. 70. den Muslimat lajeng nyaur manis. nu jaditeh roh Jasmani. ka Akherat masih tacan datang. pasal eta parantos kapaham. nu di dahar ku urang teh. jadi tempat setan la’natullah. kahartos sareng karaos. teu kuat eleh loba. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. nu mawi make sakarat. nu mawi hanteu katinggal. jadi salamet bawana. pang ayana Lafad Allah. nu tadi tacan dijawab. Malah dina gujragna ka dohir. nu matak urang wajib ma’rifati. anu ngajadi alam teh. Eta kitu kajadian jalmi. yaktos pisan eta Mutmainnah. meureun sadaya ngaraos. tina bakating khusu. meureun ku rai karasa. raina lajeng ngawalon. resep ngadu resep lacur jinah maling. getihna ragrag didinya. hayang seubeuh nyatu.

Lian eta wujud maneh eta pasti. sifatna ngangliputina. sifat rupa eta hanteu salah deui. nya paingan kitab enggeus nyebat. matak ngaruksak ka urang. boga wujud rawuh dunya. Henteu pisah dzatna Maha Suci. didinya hanteu ngaraos. kangjeng Nabi Rasul. cahya koneng sifatna. kaduana Hawaun kasebat nami. lafad Allah sadayana. ka opat bumi anu nyata. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. najan rukun anu lima perkawis. da sanes kitu jalanna. cahya hideung sifatna teu salah. kapan geus aya patokan. cahaya anu beureum eces. rai mun can mafhum. nya eta anu bieu teh. 90. sarawuh eusina deui. malah lamun dideukeutan. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. hayang nyaho ayana Aing. Sungsum tulang daging sareng kulit. Saupama naek kana pasir. nya eta Alif Lam Lam He. 105.mangga. lumbrah geuning kitu. saurna teh Gusti anu Maha Suci. awalna eta geus pasti. asalna tina dzat sifat. sarawuh eusina kabeh. sorot Hawaun geus pasti. kajaba dina sare mah. teu jadi lafad Muhammad. bisa ngailangkeun jasad. babakalna alam dunya. 89. sing ulah ngajarentul. pasal kaca can ngahartos. lamun teu make tarekat.hijab ka Gusti Yang Manon. sareng dzatna Maha Agung. enya ieu buktina the. dzat sifat sarawuh asma. sabab sakitu bibitna. burak heula wujudna. najan wujud teu kaemut. jadi tasjid kitu. eta asmana Yang Widi. nya anu jadi bakalna. aya ieu cai dunya. 92. kalimana Baetullahi. teu beda jeung Kadimna. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. Ceuk raina bingung teuing. Asmarandana 104. balik deui ka alam dohir. kudu keur nyaring mistina. tina Enur anu opat perkawis. Kitu ibaratna rai. kalima caangna. cahyana nu hideung mulus. Anu matak aya huruf dalil. dina Hadist ge kasebut. da lebah sare mah poho. urang kudu ma’rifat ka asal. geus ngagulung moal geseh. dina keur waktu sare mah. anu kasebat Af’al Gusti Allah. 97. teu make tasjid mah luput. kaduana angin kitu. enya ieu buktina wujud jasmani. 108. nya eta Asma Yang Agung. Ahadiyat sareng Wahdat. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. Imamna opat tangtu. ngajadi seuneu hurung. ulah boga rasa aya. anu jadi hahalang ka Allah. Katiluna Maun eta nami. 107. yen tujuh langit bumi teh. ku asmana kitu. hakekat Muhammad tea. Nur Muhammad nu kasebut. dzat hartina kanyataan. geus saädzat anu tilu. Sanajan bisa ninggali. Gusti Maha Agung. supaya boga pikiran. kalangkangna tangtos bae. 106. nya eta Mim He Mim Dal. Ceuk raina teu kinten kaharti. 91. 109. atawa konci panyorog. tangtuna enggon Naraka. dina palebahan eta. Kantun anu kaopatna deui. hanteu aya terekatna. naha tina bibitna mah. Gunung luhur bet tambah tiisna. asalna teh lafad Allah. nu opat teh Alif Lam Lam. 96. 88. tina dzatna Gusti Allah. Aya seuneu ieu alam dohir. hiji ngaran Narun. cahyana bodas hanteu salah. alam dunya anu dumuk. Saur raka moal manggih. 95. kalimana Panon poe. teu kaluar ti asmana Allah. cahya koneng sifatna. di angliputi Yang Agung. Ceuk rakana anu mawi wajib. hanteu patarengga deui. jalanna tina tarekat. lafadna geuning kitu. 102. hanteu aya pependakan. eta mah palebah sare. bijil cahya opat tembong. Adam jadi gulung. jalan ma’rifat teh kudu. kalangkang jadi Naraka. tambah deukeut tambah raos. Fafnin ‘anil Wujud. wujud reujeung bumi langit. sabab Aing Nafi Isbat. jeung Illa Wujudika. hanteu katepi ku akal. katiluna Wahidiyat eta nami. 100. huruf Allah aya opat rupa. euweuh anu jadi hijab. ibarat lafad Muhammad. kaca panghalangna tea. nyatana tasjid tarekat. Johar Awal kasebatna. Sabab eta bibit nu kumelip. sakabeh asal ti Allah. 99. naon nyatana anu dumuk. 101. sanajan di Mekkah oge. jeung sifatna sumawon asmana. Waktu oge geuning lima deui. Turobbun kaopatna teh. rai sakalintang bingah. Srangenge alam Akherat. tah sidik geus opat rupi. 93. asal asma tina cahya. kumaha nya akalna teh. teu iman-iman acan. kalimana sareng anjeuna pribadi. tetep lima huruf. 94. bisa jadi tutung. geuning buktina kitu. eta teh siloka wungkul. namung aya saeutik anu samar. Hanteu kahartos ku pikir. ari nu katilu. kalimana Johar Awal. Saupami sorot Matahari. opat rupi kalima caangna pasti. sasat Allah jeung Muhammad. tah asalna ti dinya. tina padang bijil kanyataan. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. da dunya mah kalangkangna. dina Hadist kacarios. ku sorotna Narun hanteu salah. sanajan Gusti urang. nyaeta Adam hakeki. hanteu sah kanyahona teh. mindingan kana dzat tea. geura bae didunya ge geuning sidik. cahya beureum sifatna. 103. ku sorotna Maun anu putih. 98. sahabatna geuning opat. tah sayaktosna tidinya. sareng He na rai kitu mun teu harti. dzat nu Maha Agung. rakana deui ngajawab. mere upami ka jalmi. sumawonna alam dunya. Takun Wasilan terasna. ilang ilmu ilang rasa. anu panas teu salah deui. sadaya anu kumelip. Panon poe teu matak jadi balai. Caang padang sifatna geus pasti. kieu usul asalna. . anu jadi hijabna ka Allah. rai sakalintang bingung. dihalangan ku sahiji kaca. Kapan ari ngelmu rai. Laa Hijabbaka kauni. ulah arek jauh. sangkan ulah kasarung. tapi weleh teu kapendak. Saur rai ayeuna mah harti. lamun maneh saestu. ayeuna kakara sidik.

ti dunya teu meunang salah. 116. dina keur nalika jagjag. atuh rek eling ka naon. Sasatna kedah papanggih. 111. buktina pasuhud-suhud. nya Marotan Wahidatan. Ari hakekat mah rai. rukun Islam anu lima. masih keneh bias nangtung. da can nyaho ti tadina. Dal teh suku enggeus pasti. 133. sumawon ku sareat teh. naha bet aya rasiah. keur cageur keur gering komo. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. wujud teu bias migawe. Imanna eta geus tangtos. kumaha mun geus teu kuat. rek eling ka parentahna. Mimiti Ru’yatullahi. Sarat sah nyembah ka Gusti. jeung buktina nu diditu. eta dzatna Gusti Allah. eling bae hanteu pegat. tah kitu rai nyatana. tegesna babar sapisan. rakana enggal ngajawab. da engkang bubuhannana. 125. 120. hartina ninggal dzat Allah. sareatna hakekatna. mung tasjidna tcan disebut. sababna tacan ma’rifat. badanna geus ruksak kabeh. atuh meureun poek bae. 110. kana parentahannana. ku awas panon atina. Raina ngawalon deui. 114. Ceuk rakana pasal tasjid. Raina lajeng ngalahir. dina salira urang teh. lakonan waktu lima teh. sabab kumaha rek Iman. Tapi kudu bisa mati. lain kudu sapertos.pamuka lawang Akherat. paeh samemehna wafat. kana parentahannana. Qur’an Nul’adzim kasusul. sanajan dicipta-cipta. atina teu daek nyaho. tanda-tanda elingna teh. Fidun’ya anu kasebat. kakara bisa kasusul. keur wujud taya halangan. Raina ngawalon deui. sareat ka tarekat teh. kahartos Mim He Mim Dal. 136. cicing leumpang diuk nangtung. 118. can ditarima ku Allah. kumaha arek elingna. da hanteu kudu jeung praktek. Numatak urang mah rai. ceuk rakana tangtos bae. aduh engkang nuhun pisan. 123. 115. mung aya deui pihatur. Teu aya gunana jalmi. nya meureun nyasab jadina. pikeun kayakinannana. teu jauh sareng dzatna teh. kudu bae dua-dua. teu meunang aya rasiah. Bener mun dina Agami. ngan kudu menerkeun laku. da geus teu bisa hudang. Mim the nya sirah urang. tarekat sareng ma’rifat. 129. keur pikeun sarerea. Iman kanu marentahna. Allah nu pikeun ngahukum. dina nalika cageur mah. engke di alam Akherat. sabab rasiahna guru. 131. lafad Muhammad eta teh. sadirina-sadirina. 130. geus tepi ka asal Qur’an. weleh geuning pasalia. 137. kudu ku awasna kalbu. Ari geus katimu tasjid. kudu daraek ibadah. Kapan geuning eta bukti. ku rai tacan kaemut. bagian ahli sareat. Sumawon Iman ka Allah. Mereskeun jalan Agami. kapan dina Hadist oge. hanteu bisa walakaya. perkawis Iman ka Allah. pipilueun ngahukuman. raina lajeng ngawalon. siang wengi reureujeungan. mung engkang moal tiasa. kudu ngalokonan rukun. kieu rai mun can terang. kapan aya ceuk Hadistna. hanteu ngarasa papisah. rukun Islam anu lima. 117. geus teu bisa walakaya. jalan tuduh Agama. kudu dicarios bae. Bari leumpang bari cicing. nyaeta eling ka Allah. sabab eta mah Agama. lamun teu acan paamprok. panutupna lawang dunya. anging Allah nu uninga. rek eling ka Maha Agung. lakonan sakuat-kuat. 140. kudu nurut kitab Qur’an. kantun Iman anu ka dua. nu katinggal ku sadaya. da teu kudu ruku sujud. kusabab geus kana ilmu. nyawana teh kapidangdung. 113. naha Iman ka saha. Tapi dina waktu gering. boh salahna boh benerna. najan nepi ka ayeuna. Kaduana Iman deui. bibitna sagala rupa. ka Allah mah sanes kitu. kabeh kudu pada terang. anu sakitu suhudna. Tapi kade salah ngarti. Asal geus ma’rifat jati. kang rai nembe mangartos. naon kanyataannana. rupana wujud manusa. perkawis lafad Muhammad. Dupi Iman hiji deui. mangsa bodo Gusti Allah. jalanna tina tarekat. parentahna Gusti Rasul. Antal Mautu Qoblal Mauta. da ari sareat mah. ulah kapambeng ngawuruk. laku ucap anu aen. geus Wahua wama’akum. 139. saperti ayeuna urang. dina keue aya halangan. nu henteu diwaktu-waktu. persasat nuduhkeun jalan. anu kudu dilakonan. ceuk rakana moal pegat. Raina ngawalon deui. Naon nyatana di diri. He dada manusa estu. kudu papada duaan. sanajan badanna ruksak. rai parantos mangartos. hanteu beunang lalawora. paeh henteu reujeung Iman. 128. moal samara moal hilap. lain hukumaneun jalma. eling bae salawasna. bagian ilmu eta teh. henteu weleh . 138. tah dalil eta saksina. 124. Jadi geus kaluar garis. perkara nyaho ka Allah. 119. Sababna enggeus ngahiji. jadi linglung rarasaan. mun prakna tah kudu kitu. Ngan karek asmana badis. Kapan ari Iman rai. 112. teu bisa balik ka asal. sidik ku panon kapala. 127. kitu eta ceuk dalil teh. Gusti Allah nu kawasa. muga ku engkang diwejang. teu acan katinggal ku soca. Agama sareat tea. lain perkara Agama. sabab teu aya cirina. sunat farduna sakabeh. 122. 126. aturan amal ibadah. kalawan ma’rifat heula. keur kapercayaan kitu. 134. lamun ngelmu tacan kitu. kana rupa Mekah kitu. aya dua perekara. 132. urang ninggal tanah Mekah. 135. batal haram jeung makruhna. teu acan pisan kapaham. atuh teu Iman mun kitu. anu parantos diwejang mah. sidik henteu mangfa’atna. nya kana dzat sifatna. kahiji Iman ka Allah. keur ibadah ka Yang Agung. Iman kana Parentahna. ngalakonan Sembahiyang. ayeuna mah moal samar. rai masih keneh helok. Iman mah geus tangtu terus. tapi sahna eling kudu. nyarita pasal ieu mah. nuhun Alhamdulillah. teu tiasa ngalakonan. dina wujudna manusa. geus tangtu rai aya mah. kanu baris disembahna. 121. Mim akhir bujal manusa. teu ku lisan-lisan acan. Teu Iman ka parentah Gusti. salawasna moal pegat. hiji Iman ka Yang Manon. Iman teh urang pigawe. kana dzatna jeung sifatna. nepi ka rek maot pisan. Rakana ngajawab deui. Mun kitu kafiran pasti.

bibit nu kumelip kabeh. kapan make huruf eces. sakur piwuruk engkang teh. teu aya anu kalarung. lalakonna dicarita. 158. bisa balik ka asalna. Dicarios ku Jeng Nabi. nu muruk bangsa manusa. nyariosleun Wal Awwalu. kalintang abdi sesahna. tina kalangkung karasa. kaduana kitab Zabur. kumaha da can karaos. memeh aya awang uwung. sabab ngandikana Allah. kapan teu daya teu upaya. nya jadi kitab Qur’an. pangandika anu anyar. nyaritakeun rasa cau. 157. 166. kufur kafir kasebatna. kana kadimna Jeng Rasul. rai mah ku hayang dumuk. Saha jalma anu mungkir. tunggal utusanna Allah. 150. eta teh nyaurkeun naon. 142. bener teu nganggo sowara. lantarannana ti engkang. nyaeta Nur Muhammad. Jadi ngandikana Gusti. Saha nu mere warti. 168. 159. kitab Injil katiluna. ka Kangjeng Nabi Muhammad. ayeuna mah moal samara. bade tumaros ka engkang. Barina ngalahir deui. saheulaeun Nabi urang. yen bakal kitu jadina. Ari sundana teh Hadist. bakating tina karaos. di badan urang sapata. tapi Kangjeng Rasulullah. hiji ngaran Toret tea. sagala pangakuan. nu matak hanteu disebat. 171. tina Johar Awal tea. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. Teu huruf sowara deui. hanteu aya papadana. tapi eta dina Qur’an. Ceuk rakana bener rai. 152. pasal ka dalil Qur’an teh. kapan kedah sareng sahna. tapi upami percaya. tapi kieu bedana teh. teu acan tetep mikiran. moal arek asa-asa. nu ka anjeuna miwuruk. teras dicatet ku Usman. tah eta naon nyatana. 148. padahal Nabi Muhammad. mani cirambay socana. 169. rek naros rai ka engkang. naha ari Nabi sanes. kakara sah pangakuna. boh kesed boh amisna. Maparin caangna ati. meunang nurun tina Qur’an.nerangkeun yen Maha Agung. 147. Rakana ngajawab manis. 170. malah sumpingna tipayun. tah kumaha bedana. kieu rai mun can terang. kakara bisa kasusul. Raina gumujeng manis. 154. kapan Qur’an mah eusina. nyaurkeun sadayana. kapan Jeng Nabi Isa ge. turun ka para Nabi kabeh. midamelna Injil tea. caang padang narawangan. moal taklid moal bohong. kaluar ti Kangjeng Rasul. Sadayana jol kaharti. tah kitu rai sababna. ngajadi alam dunya. Kaopatna Qur’an nami. sabab Ijnil Toret Zabur. anjeuna enggeus misaur. ibarat nyebatkeun cau. kana Qur’an Nul’adzimna. hakekatna di urang. sareng ngajadikeun makhluk. 162. lahir batin geus kamafhum. kapan sidik caang eta. margi rai tacan ngartos. disebatna Kalamullah. boro-boro nu geus tembong. nya eta nu anyar tea. yen eta pangandikana. hanteu sowara huruf. Sareng kapan saur Hadist. nyaurna ku basa Arab. Ditetepkeun bae Hadist. 146. bet sagala uninga. 144. Mung ayeuna aya deui. awal akhir dicarios. terus disaurkeun pisan. Hadist bae disebatna. 165. nyatet saur Rasulullah. rai masih keneh poek. nu matak teu ku sowara. nyarioskeun geus akhirna. mimitina ti Nabi Adam. sabab manus amah mohal. geus nyayang kana sungsuwam. ayat-ayat nu kasebut. dina badan sakujur teh. tina Qur’an Nul’adzim teh. 167. jeung teu nulis teu papan. 163. hanteu arah engon kitu. sadaya hanteu kaliwat. naha bet dibeda-beda. sapertos Jeng Nabi Isa. sumawon make huruf teh. unggel dina lebet Qur’an. Geura dangukeun ku rai. kabeh aya dina Qur’an. ngan cumah maparin caang. ngadamelna Injil tea.reureujeungan. ngan dika Gusti Allah. Qur’an teh damel sahabat. Kedah geus di dahar misti. Padahal Kangjeng Nabi. kapan geuning eta Qur’an. teu aya nu ngawartosan. manusa kedah kituna. Mung ayeuna aya deui. bisa nyaritakeun kitu. pangandika anu anyar. moal robah patekadan. sapertos Jeng Nabi Isa. naon kanyataannana. utusan Allah ta’ala. hanteu percaya ka Qur’an. ku salira anjeuna teh. ka sahabat nu opat teh. margi kahartos percaya. geus sumurup kana kalbu. jol tiasa sasauran. Terus Babu Hawa deui. anging ku terbitna hate. sanajan aya hurufna. sanajan Saumur hirup. naha bet hanteu disebut. ulah ngan ukur basana. Gusti Usman nu nulis teh. yen eta dalil Qur’an. 153. rai aya kadar ngartos. nu aya salebet Qur’an. percayana masih mangmang. hanteu sami sareng Qur’an. Sieun jadi kufur kafir. 143. hanteu naros ti manusa. yen eta Kalamullah teh. nyaeta kana manahna. malah basana ge Arab. Sajarah anjeuna pasti. tapi aya deui kitab. 161. dalil pangandika Allah. kitab Hadist anu tilu. bade tumaros ka engkang. nyaeta kiamat dunya. margi Hadist enggeus nyebat. pangkat Nabi kasebatna. jadi anjeuna mah notok. geuning kitu asalna. sasaur-saur Jeng Rasul. hal eta kitab nu opat. kapan sami pangkat Rasul. bibit nurunkeun manusa. Tah kitu ngandikana Gusti. ngadak-ngadak anjeuna teh. Ngalahir deui kang rai. Raina ngawalon manis. 145. nya nuhun Alhamdulillah. pangandikana Yang Agung. hate masih kalangkabut. dalil pangandika Allah. Tapi naha Kangjeng Nabi. bray bae sagala terang. 156. nyarioskeun ti awalna. kang rai hayang terang. nepi ka kiamat pisan. teu kocap aya guruna. 155. seja diestokeun pisan. Kapan sidik Kangjeng Nabi. nanging ti Allah ta’ala. 149. rek nyaritakeun rasana. nu parantos kalakonan. dalil mah nu heubeul tangtos. . kitu deui Zabur Toret. sagal geus kauninga. naha ari Nabi sanes. sumawon make huruf teh. boh amisna boh kesedna. teus nepi ka jadina. 151. kudu buleud nya percaya. sanajan nu teu acan. Tetep disebatkeun Hadist. dalil pangandika Allah. 164. 141. dalil mah Qur’an nyatana. 160. geuning naha teu disebut. nepi ka akhirna pisan. nu teu huruf teu sowara. sarua pada utusan. Allah anu Maha Agung. Terus kan Nur Jeng Nabi.

kitu rasiah Yang Widi. nu karasa sareng bukti. panon teu awas ninggali. tah kitu sababna rai. Meureun aya sabab tangtu. Qur’an mah pangangseu rai. samangsa-mangsa keresa. aci seuneu angin tanah. 180. anu pandeuri datangna. cepil kaluar danguna. pasal tadi Gusti Allah. teu elat-elat nu bijil. atuh Gusti Maha Suci. Rakana lajeng ngawangsul. Naon maksadna Yang Agung. tah eta nyatana Qur’an. hanteu seueur ngan sarupi. 197. estuning aenal yakin. yen kudu ngarasa mati. kapan buktina di dunya. kedah wae osok wafat. ceuk engkang mah masih aya. pasal kitab anu opat. ampir pinuh ieu bumi. kabutuhna Maha Suci. sakebeh awak-awakan. kalebetan aci. sarebueun alam dunya. ulah ngajadikeun bimbang. moal datang ka teu jadi. Injil nyatana paninggal. 183. nu keur tengah . kanyataan dina diri. Bukti anu ngajarentul. aya sababna nu penting. ka sakabeh anu anyar. karaos kabina-bina. Rakana engal ngawangsul. nafasna mah ongkoh bijil. teu ku naon-naon deui. ku engkang kedah di dadar. teu butuheun kunu ngaji. sato-sato ge aranakan. 190. da kabeh kagungan Gusti. sumawon keuna ku mati. aya deui nu can paham. make mere katetepan. kabutuhna Maha Suci. Kapan ceuk dalil teh kitu. 186. naon kabutuhna Gusti. hartina teh Allah beunghar. akhirna oge teu lepat. perkawis pang Gusti Allah. lamun hawadist teu ruksak. Naha engkang bener kitu. bet bijil awasna geuning. sifatna hirup kang rai. Ting torojol ting palentung. bener ceuk dalil teh tadi. lami-lami eta soca. rakana ngawalon manis. nyaeta pangdangu urang. 202. cepil teu aya danguna. 189. Nafas mah geus jalan terus. ka rakana bari seuri. sakumelip tujuh bumi. Allah sifat Baqo pasti. tanda bedana jeung Gusti. mun ngan sakitu sababna. Malah dalil oge nyebut. pangheula ayana pasti. ari keukeuh-keukeuh teuing. kersana Gusti Yang Widi. 196. Saur rai lamun kitu. lamun aya keneh pambrih. Zabur pangucap pribadi. paninggal sareng pangucap. dalilna teh Qulu nafsin. awalna nu pangheulana. eta hanteu salah deui. Numawi Qur’an disebut. anu matak kudu wafat.Kinanti 172. Naha matak naon atuh. Raina Lajeng ngawangsul. pangakhir-akhirna leungit. Ngan butuh teh ku wujud. sanyatana dina diri. sumuhun saur kang rai. 194. ceuk engkang mah anu yakin. 182. taya kabutuhna Gusti. Rakana mesem ngadawuh. sesek moal aya tempat. hanteu meunang nyaruaan. supados rai mangarti. hanteu aya kabutuhna. saparantos barang tuang. hanteu kasebutkeun beunghar. Pasal dina pangkat mahluk. dina hal sabab-sababna. Raina mani ngagukguk. teu butuh kunu ibadah. Kitu deui dina pupus. nyaeta ngaran hawadist. Aya orok-orok pupus. Allah ta’ala taya kabutuhna. Mung awon teu kapiunjuk. 205. langgeng teu keuna ku ruksak. hiji pasal nu can harti. jeung daikatul mauta. 173. Tanda bedana Yang Agung. najan seueur nu dipeuncit. 193. keur waktu gurujag lahir. 187. kahartos ku tuang rai. sinarengan aci cai. samangsa-mangsa keresa. baham ge bisa wawarti. rehna dina umur jalmi. 201. kanyataan dina badan. geura dangukeun ku rai. 185. baham teu bisa wawarti. nya eta nu anyar tea. anu pangheulana leungit. sareatna anu nyata. Raina ngawalon nuhun. seuri ngeunah bakat harti. naon nu jadi sabab. 203. asa kabireukan teuing. anu tiheula ayana. pinuh temen ieu bumi. pang sok ditungtungan mati. 192. Mimiti Toret dicatur. ah engkang mah sok murtad. nyieun sarebueun kali. ku rai hoyong kaharti. teras nyaur bari manis. 176. Raina enggal ngawangsul. 204. barang enggeus lami. 177. Pendekna sakabeh makhluk. Meureun ku rai kamafhum. rakana lajeng ngajawab. tangtos aya sabab tadi. langgeng hanteu owah gingsir. atuh lamun kitu Gusti. ngersakeun Gusti Yang Widi. henteu kenging mungkir deui. sanes nu sifat kawasa. disebatkeun awal akhir. aya deui nu can harti. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. 181. tatangkalan nungtut jadi. kana ati tuang rai. Gusti anu Maha Suci. eta mah entong dipikir. aya nu geus aki-aki. katuangan warna-warni. kabutuhna Gusti Allah. pangdangu anu kahiji. sugan kieu kersa Gusti. jalma pada aranakan. 178. 179. sifat Goniyyun ceuk Hadist. Pang ngersakeun kudu mati. sidik pisan jeung buktina. nyaeta nu ngaran Hadist. Ceuk rakana mangga atuh. 175. kasauran teh bet yakin. tina kaluat si Bijang. 188. 198. sanajan kersana Allah. kumaha sabab-sababna. Ari eta mah nu tilu. tapi teu kurang nu datang. reujeung sakabeh hawadist. teu butuheun ku Ulama. Ayeuna gaduk piunjuk. nandakeun butuhna Gusti. sarua jeung Maha Suci. Ceuk raina naon atuh. Tapi kabutuh Yang Agung. mo hilap saumur hirup. 191. ayeuna baris didadar. naon margi teu sarua. moal hanteu aya pambrih. nu tadi disebat dalil. Tah naon sababna kitu. najan alam dunya rai. yen sakabeh kudu mati. 199. Sifatna nafas geus tangtu. 174. 195. 184. kieu rai mun can harti. moal mubadir Yang Widi. tapi engkang mah sok nilik. cik geura terangkeun engkang. 200. ngalegaan alam dunya. beda-beda umur jalmi. sundana teh eta dalil. teu butuheun kunu muji. aduh engkang sidik pisan. ucapna pon kitu deui. upama jalma teu wafat. Rakana walon jeung imut. 206. leres mun kitu kaharti. ti barang gurujag dohir. Allah geus maparin jangji. da moal enya mubadir. ana kitu nyaruaan. da kitu kersana Allah. aya nu geus jadi bujang. rai enggeus lieur teuing. nya danguna jeung tinggalna.

nyaeta ku dzatna Gusti. jadina di urang daging. muga ku engkang diwejang. eta kamurahan Allah. di diri urang pribadi. najan geus kasebut mati. Saupami taya banyu. 224. nya ieu wujud jasmani. ka sadaya murah asih. ganjaran ti Maha Suci. 207. Maningkem kaopat deui. jeung teu keuna ku maot pasti. kabirahian nya ati. sato-sato kitu deui. ulah rek kaliru rai. nu matak sok tereh mati. Mani anu katiluna. ari Widadari tea. pikeun sahiji manusa. boga ngeunah jeung teu ngeunah. pikeun mapag para istri. langgeng teu keuna ku ruksak. Tepi ka akherat kitu. ari Madimah asalna. pada bisa usik malik. jadi kulit awak urang. 213. dupi Mani asal cai. ti dunya nepi ka batin. Enol mah da nalapung. Maningkem mah aci bumi. ceuk Hadist teh Widadari. istri nu meunang Iman. Ku urang kudu ka ilmu. Kurungannana nu pupus. 226. 240. anu kurang kuat rai. Atuh jadina teh tangtu. panjangna pondokna deui. 237. dua kani’matan cepil. asal tina aci getih. 228. sihoreng bisi manular. kacampiran ku panyakit. pikir sing nepi kaharti. 239. naon nyatana anu yakin. lantaran piwejang engkang. rai ulah belet teuing. kudu papay mimitina. matak hirup mah teu robah. nu papak kasadayana. geus ngayakeun lima rupa. seueur nu lakon Agami. Tatangkalan moal hirup. paingan bangsa Walanda. 215. sabab eta asal mani. kadeudeuh pangambung rai. Rakana lajeng ngawangsul. pikeun mikir Widadari. asal aci seuneu tea. sami teu aya bedana. Ceuk raina kuma atuh. tangtos ari maot tea. asa sidiksidik teuing. ngan wadahna anu teu kuat. nu rata ka sadayana. meunang ganjaran Akherat. nu kasebat Wadi Madi. Seueurna teh opat puluh. Rahman Rahim Maha Agung. 219. ibarat dina kai mah. mere hirup kasadaya. hirupna mah tetep pasti. tah kitu eta kang rai. tanda taya hirup pasti. umurna ge moal lami. Timana asalna dumuk. 231. Tah kitu sababna makhluk. 217. kabagiannana pasti. tangtu babari bobona. geura mun taya sarupi. di urang ngajadi tulang. aya deui anu can harti. keur getihna hanteu sehat. sifat kasukaan ati. mahi ku lima perkara. kosong hanteu aya eusi. pasal eta Widadari. lamun rai teu uninga. 238. Ceuk rakana mun can mafhum. uteuk tongo walang taga. ulah siga pilih kasih. nyilokaan kani’matan. jeung teu kening ngora-ngora. kumaha buktina asih. yaktos mah opat siki. Rakana lajeng ngawangsul. Hadist enggeus mere terang. kapan tina opat tea. timana asalna jadi. lamun arek boga rabi. kapan geuning anu mati. teu aya cai sarupi. Naha kersana Yang Agung. mungguhing di alam Akhir. nu ngaran Wadi jeung Madi. Ceuk raina langkung nuhun. 209. 236. teu aya hirupna pasti. can tetep kapercayaan. Rakana enggal ngawangsul. 218. 220. 223. rai dina lebah dinya. anu teu dibeda-beda. roh jasmani teh nyatana. 211. 243. Widadari anu katilu. saur . jeung lalaki sama timbang. eta teh rai siloka. Raina nyaur jeung imut. rek naroskeun anu tadi. Nu ruksakna teh ngan wujud. Bener bae opat puluh. hiji seuneu dua angin. Getih kudu jalan alus. da kapan ari hirup mah. Ayeuna gaduh pihatur. umurna teh hanteu sami. 208. Widadari nu kaopat. rai tiasa ngaharti. bijil kani’matan sami. sanes pangersa Pangeran. sakitu ngurusna diri. ka sakur anu kumelip. nyaeta nyawa geus pasti. rupa istri nu gareulis. 234. cacakan taya sarupa. nya manina ge teu sehat. asih ka sadaya sami. sagala ge moal jadi. dina waktu tadi bijil. nu sami teu pilih kasih. 230. hanteu salah aci angin. Allah milu ruksak pasti. yen jalma Iman pinasti. Piwadaheunnana hirup. nya eta badan jasmani. keur nuju aya kasakit. kani’matan kagenahan. Tilu bumi opat banyu. bener pisan tangtu aya. tah eta nu kurang kuat. Widadari isteri wungkul. 232. Mani maningkem terasna. ka anakna peribadi. 242. naha bet hanteu ka kocap. ka sadaya makhluk Gusti. Allah tetep bae asih. najan sireum tongo reungit. Lamun getih Rama Ibu. bungkusna eroh jasmani. tatapi eta munasif. papada bisa ngajadi. 225. Nyatana diurang sungsum. Kapan istri ge geus tangtu. Rakana lajeng ngawangsul. 241. bener karaos ku rai. kieu ari sayaktosna. 212. anu opat Widadari. rehna eta Widadari. pang mapagna Widadari. anu ngaran mani tea. nu matak sok tereh mati. kalimana matahari. 233. nu paeh tea mah raga. dipapag ku Widadari. naha bet ngabeda-beda. ceuk raina moal bisa. hal perkara anu hilang. Tapi rasa ge pang hirup. kapan tadi Gusti Allah. nu rata ka sadayana. 235. mun enya kersa Yang Widi. 210. ngan alamna salin deui. perkara murahna Gusti. asihna Gusti Yang Widi. ceuk raina matak heran. kumaha kira-kirana. kadang kala seueur istri. sifat Baqo enggeus pasti. Wadi teh asalna rai. hanteu usik hanteu obah. Kantun asihna Yang Agung. kabungahan soca rai. sareng kalangkung gareulis. nu kumelip jero bumi. kasauran engkang tea. 227. Lamun ruksak eta hirup. 222. 229. 216. masih keneh bingung pikir.tuwuh deui. dipapag ku Widadari. hiji kangeunahan baham. saperti kieu deui. anu ibadah ka Gusti. rasana mah tetep aya. rupi-rupi teu sarua. teu ngupingkeun Widadariwidadari lalakina. Dadamelan Rama jeung Ibu. sabab ngahirupan rasa. urang bisa hirup rai. ka deudeuh jeung kacintaan. kapan jalma the sok mati. nu tadi asal ti dohir. nu karasa anu bukti. Rakana ngajawab terus. 214. ari nyawa teh nya rasa. moal aya anu hurip. kumaha buktina murah. ceuk raina masih heran. Kapan istri teh geus tangtu. kawas anu pilih kasih. tah eta kumaha margi. geus koropok ti tadina. ayeuna mah rai harti. asal naon nu ngajadi. 221. naon kanyataannana.

nembe terang ayeuna karek kaharti. naon bae kaanehan. carioskeun hiji-hiji. mikawelas engkang teh ka diri rai. bilih kabujeng ku wafat. teges Mulya tara kasebut-sebut. ku bakat tinggi-tinggina. naon bae rupi-rupi. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. boh barang boh rupa istri. 264. poma-poma rai ulah rek kaliru. ceuk raina can kaemut. 260. eta nu pangluhurna. henteu aya alam dunya oge sepi. matak nyelengit nya ati. Ceuk rakana Insya Allah. atuh saha anu arek mere pitutur. Rusul mah hanteu wafat. Cacakan teu kahalangan. lamun aya muga ku engkang pitutur. tadi aya babasaan. nu kaopat Nabi Musa. kantun anu genep Rusul. atawa kueh persetik. kitu deui nu kaopat. nafas mah tetep beresih. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. nyatana paninggal tangtu. kadatangan lauk hayam. Ceuk raina geus kapaham. Meureun ni’mat nu kadangu. malah- . 268. 267. 271. nembe ayeuna kapanggih. 258. miwejang ka diri abdi. 263. langgeng teu owah teu gingsir. karaosna raos tangtu. opat rupa hiji basa Maha Agung. meureun rai osok mendak. tah eta hawadistna anu pupus. perkawis Yang Maha Agung. 251. 246. Rakana enggal ngajawab. Nu teu beda sareng urang. upami baham kang rai. moal ngewa sumawonna lamun bendu. Geus tangtu resep kalangkung. moal aya tangtu lebur. 255. luhurna tanpa wangenan. 249. ngamudarakahkeun ili. naha kumaha mulyana. masing tutug ulah aya nya kabingung. di diri urang pribadi. Mulya bae salawasna. Ayeuna nu katiluna. Dupi Rusul katiluna. teu robah utusan Gusti. masih aya nu rek ditaroskeun deui. saluhureun langit ge tangtu katepi. 270. 253. raos ceuk rasana cepil. bener mulyana teh sidik. eta nu pang sucina. nafasna dina pangambung. tina pangambung ge bijil. Ceuk raina leres pisan. geuning bukti nafas teh tara belewuk. 266. ulah bosen ngajawab. Ceuk rakana tina dangu. tapi ayeuna geus pupus. nyatana dibadan urang. nyeri denge tara aya. Rakana teras ngajawab. Rakana lajeng ngajawab. make sirah dada suku. matak ngahudang birahi. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. ulah ngan babasan wungkul. salah bener oge tangtu. kedah diterangkeun deui. Hakekatna mah berjalan. supados kahartos pisan. saur raka nyatana pangangseu rai. sadayana oge natrat. 261. nu sarupa saperti wujud kang rai. ku awas tangtu kasusul. atawa tembang nu ngunah. aya kanyataan dumuk. Nyatana Mim He Mim Dal. ku engkang terangkeun deui. mun ngapalkeun bae asma. Kangjeng Nabi kagenepna. kantun nu kaduana. anu gedena sakitu. ngadangukeun anu nyuling. babarkeun bae sadaya. raina teras ngawangsul. teu hasil mun teu jeung bukti. ayeuna nu kadua. Kaanggseuna raos tangtu. Maha TInggi kaopatna. Ceuk rakana Maha Mulya. kitu deui tina soca. nu kasebat Maha Agung. tanda ku agungna leuwih. puguh bae aya buktina mah. mugi raka ulah bendu. 248. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. pangkatna teh Rohullahi. Namung rai mo kapalang. sihoreng aya nyatana. nomer hiji Nabi Adam. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. kieu abdi nya kabingung. malah-malah Asma Allah ge disebut. 262. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. kahartos ari kitu mah. kaluar jerona deui. 257. kapan Rusul mah teu pupus. sanajan tara dikumbah. diucapkeun sadayana. Lian ti waktu ayeuna. nya eta kiamat tea. moal enya geus taya utusan Gusti. 252. istri pameget ge nampi. ayeuna mah kahareti. sadaya parantos sirna. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. pangkatna Habibullahi. malah osok hayang deui. nu katilu Maha Suci. geus taya utusannana. salamina moal matak jadi ilmu. 245. 269. bakating raos-raosna. bakating resep ninggali. 259. lian ti salira engkang. nya eta wujud jasmani. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. ku tingal mah geus kaberik. yaktos ari dengena mah. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. pangdenge teh salawasna tara gering. nepi ka kiamat pisan. nyatana di badan urang mun teu salah. Pangkur 250. piraku hanteu kaharti. sadayana geus lastari. leres hanteu pilih kasih. sing nepi kahartina. deudeuieun karasana. dijawab sakuat-kuat. naon bae anu seungit. 254. 247. moal bosen engkang mitutur ka rai. kaduana Maha Mulya. teu hasil mun teu harti mah. nu nyebat nyeri dengena. Sabab mun taya utusan. atanapi wungkul basa. terus bae nepi ka poe panutup. Ceuk rakana kapan nyata. naha iraha jamanna. Nabi Enoh nu kadua. rajeun oge nyeri ceuli. kang raka bubuhannana. 244. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. kalimana Nabi Isa. nyatana pangucap tangtu. buru-buru geura putus. upami ngangseuan minyak. ceuk raina aduh leres geus kaemut. naha eta basa opat perkawis. Widadari tina cepil. lamun kang rai ninggali. ceuk raina kuma sabab. Maha Suci anu mana. saur raka naha rai sok ngadangu. naon kanyataannana. geuning bukti eta langit nu sakitu.rakana pan nyata. 256. 265. sumuhun saur kang rai. ceuk raina nuhun pisan. Ganjaran ti Maha Agung. dilisankeun ku pangucap. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. pasal eta ku rai teh geus kaharti. ulah kapambeng miwuruk. dulur abdi ngan sahiji. nu pupus mah majajina. nyaeta nyatana pangdangu rai. Saur rai nuhun pisan. Anu luyu nu karasa.

Eta kaliru pikiran. sasat saadegna wujud. Wali eta nyusulna tarekat jati. umat-umat nu daratang pandeuri. matak doraka kasiku. Ibrahim Halillullah. eta mah ilmu Laduni. 282. lamun hayang kana kasampurnaan diri. kitu sanyatana rai. sanajanna Gusti Allah. hayang sampurna pribadi. nyieun domba tangtu ku domba deui. Pokna teh eta mah ujang. 275. sakalintang hayang terang. duh engkang rebu kasuhun. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. kitu hanteu salah deui. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. sabab bisa ma’rifat. tatapana taun-taun. ceuk rakana mun can harti. Nya tanahna pikeun urang. 280. kahiji urang teh kudu. iradatna Gusti anu Maha Agung. 299. ceuk rakna kapan nyata. mung naon sanyatana. teges Khalifatullahu. 274. kaduana netepkeun sifatna kitu. Rakana enggal ngajawab. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. nu bakal sampurna puguh. kieu rai mun can terang. bungbang lenglang sadayana. numawi kedah disusul. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. hanteu beunang diterangkeun pamali. leuweungna enggeus dibasmi. meureun ari hasil mah. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. wujud ngokop ka kahayang. najan ieu wujud oge nu nganggung. Nyatana pangdangu urang. nya awasna panon urang. 296. tatapana naunan. nu masih gumelar dohir. lamun karek bisa maca bae wungkul. Pasal eta Nabi Adam. sifatna aya diurang. gajah oray nu kalangkung marantih. hanteu aya barang anu dibuni-buni. nyaah ka umatna Gusti. urang ge kudu tatapa. 294. taya lian ngan ku rasa. Estu saterus terangna. da ibarat keur ngabedah. tah eta nyatana Adam. Bakating ku ngabelaan. Dupi Musa Kalamullah. enya eta kana sajatining hirup. pira urang mah ngan macul. Raina mani ngalenggak. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. iradatna Gusti anu Maha Agung. bibit manusa saestu. Sabab Wali sadayana. mun ditaros anu penting. dipiwejang ku engkang anu saestu. karek dina kaomna. teh . hakekatna nyaeta paninggal tangtu. 292. taya nu dipinding-pinding. sabab mohal tarekat dicandak pupus. bukti kapan fangu sareng tinggali. Ceuk raina leres pisan. Padahal geus masyhur pisan. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. Ngawalon raden Muslimat. Nyieun jalma ku jelema. tapi teu weleh disorang. netepkeun heula dzatna. sarua jeung Wali tadi. ukur macul moal sakumaha ripuh. Ari anu kaopatna. ari rasa ngokop deui kana wujud. taun-taun sangkaannana teh kitu. sabab leleberannana. asupna teh kana rasa. hanteu sakumaha bangga. arek maca Syahadat kalimah kali. 287. 279. disidikna para Rasul. beresih taya nu kari. saestu henteu khianat. tina bakat Wali eta. tangtu bae tadina mah para Wali. ari Isa Rohullohu. ti handapna sahibas suku deui. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. Ceuk rakana bener pisan. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. nuhun engkang Adam parantos kaharti. diestokeun lebet kalbu. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. Dupi eta rasa tea. hakekatna nya pangucap kang rai. taya nu disumput salindung. taya deui kua anjeuna nu dituju. sabab eta ilmu Wali. ku Allah nu Maha Agung. kumpul dina hirupna. 284. naon nyatanadi urang. 278. Ti luhur sahibas sirah. kudu tampa warisan ti Wali-wali. da maca mah Ferduna. urang mah kantun maculna. eta adegan rai. pikeun nurunkeun manusa. jadi bae mung teu acan jadi utami. Panghulu Rosul sadaya. leleberan tina karamatna Wali. diterangkeun sajelasna. ilmu Wali eta mah. tangtuna tinggal di dunya. hana cukup ke pangucap. hakekatna Enoh Habibullahu. 283. nyaeta dzatna Yang Widi. hirup ngokop kana rasa. nu kagenep rusul ngagulung. Raden Muslimat ngajawab. moal saperti kapungkur. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. ku aranjeunna can kasusul. 293. asal Adam Hawa pasti. ngan sakali ngadamelna. bakat ku hayang ma’rifat. kana nafsu opat rupi. ku jalan tarekat tea. enggal bae ku raka teras diwangsul. geus jadi Islam sajati. 290. 298. cara wali waktu tadi. pang bisa nangtung jeung usik. naon atuh hakekatna dina diri. bisi kabendon ku Allah. tatapi sakali mahi. 289. enya eta ma’rifat jatining hirup. jeung sagala tatangkalan. sifatna Allah ta’ala. hakekatna para Nabi. nyatana teh enya eta wujud. ayeuna nu kaduana. 272. enya eta Enoh Habibullahi. teangan tarekatna. 276. enya eta Adam Khalifatullahi. buktina teh para Rusul. sabab moal salah deui. pangangsu hakekatna. najan geus jadi Ulama. ari eta hakekat Muhammad Rosul. kapan ari geus bersih mah. 285. 288. 281. mung aya keneh kabingbang. teu acan Islam satuhu. malah matak jadi murtad. kudu bae netepkeun heula rai. Adam eta nyata di badan sakujur. kitu Allah kawasana. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. rai teh untung kacida. pikeun umat Kangjeng Nabi. Eusina maung jeung badak. geus kapikir ku rai eta Kiyai. moal bangga cara tadi. tangtu bangga liwat langkung. wawakil Allah ta’ala. 286. Raina lajeng ngajawab. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. bukti sadaya manusa. nyieun kerud nya ku kerud. 297. nya rasana wujud urang. 273. nuhun pisan ku rai eta katampi. ari eta nu katilu. Jadi kadieuna umat. nyaeta nyatana hirup. kapan geus aya rukunna. wajibna mah kedah ngarti. ilmu wali nu geus sidik ditampi.malah geus kumpul di kang rai. nya sajatining Syahadat. 277. pedah Wali sok tatapa. ku urang mah moal kaberik kasusul. nu gede kaliwat saking. angsu ucap pon nyakitu. neangan jatining hirup. 291. ku tapa mang taun-taun. katilu asmana deui. tina nyaahna kalangkung. kapan eta hirup ayana geus tangtu. lain ngan keur salirana. Sihoreng teh ayeuna mah. Kitu rai upamana. 295.

sabab henteu beunang ku omongan wungkul. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. kudu nyaho kalawan aenal yakin. ka Allah ta’ala. sumawon kana sifatna. ku Syahadat ge sahiji. ulah bet bolostrong bae. Anu kadua kalimah. toh pati jiwa raga. 334. da dunya mah damelan teh. aya deui rai nu teu kapaham. saluareun langit ieu nu katinggal. Kapan syahna saksi tea. lian ti Allah ta’ala. Warusulihi carios. 315. tapi pang percaya.geuning kitu rukunna. Atuh untung sarebu kali nya untung. Minallohi ta’ala eta disebat. 332. lamun tacan ma’arifat anu sajati. ku tapa mangtaun-taun. 323. sinareng Muhammad Nabi. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. anu genep tea. anu kagenepna. Ana kitu eta omongan teh racun. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. 321. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. eta dzat nu Maha Suci. ngajakan cilaka. ilmu Wali lain keur ajieun urang. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. 310. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. ku Wali sadaya. 316. ‘alaihi kebatna. papay heula tina dzatna Gusti Allah. pek larapkeun lirik ka badan sapata. tangtu pisan aya anu ngadamelna. 317. kaayaannana wujud teh. 304. Naha rai percaya bener saestu. jeung kaula satemen-temen nyakseni. Anu sakitu banggana. nya paingan dibarerikna ku Wali. na teu sieun ku hukuman. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. Saur raka ayana dimana atuh. Kapan kieu ceuk ma’nana. ari nu kaopat. anu lima sihoreng teh gening kitu. sumawon kanu ngutusna. Gusti Allah ngan sahiji. Amantubillah eta teh. 319. Saur raka bener rai eta kitu. tilu taun mah geus pasti. ngabelaan umat kabeh. keur naon aya dalil teh. nampa leleberanna ge. 302. Masih aya antarana eta kitu. hiji Amantubillah teh. 322. 309. ka Allah nu sayaktos. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. syahna nya percaya. ceuk raina tangtu bae. 330. ari sundana mah. asup ka Naraka. Kumaha netepkeunnana. 300. na kumaha ari saksi. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. najan budak paham kitu mah geus boga. eta pangakuan rai. kaula nekadkeun kitu. ayana teh Allah. eta teh utusan Allah. sundana teh Syahadat kalimah kalih. nyarek ulah tulus rek neangannana. geura pek lemesan. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. 311. 318. sugan teh cukup ku rukun. 312. dina Qur’an geuning dalilna disebat. tangtu meunang hukum beurat. dipaparin pangkat. Saur raka naha rai ngan sakitu. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. 328. 303. tacan katepi ku dewek. ayana teh Allah. bet siga-sigana. aqrob teu antara. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. 314. 329. damelanna geus tangtu bae. perkara Aing mah. Matak naon mun balaka bae atuh. 337. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. 325. raina lajeng ngawangsul. yen Kangjeng Muhammad Rasul. waktu maca Syahadat kalimah kalih. panngna abdi percaya teh. mawa sasar kanu bodo. kapan sidik sundana teh rai kitu. Anu katilu Wakutubihi disebut. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. numawi wajib kapendak. percaya kana naon. ari diboker eusina. 313. 333. geus tara antara. Sareng ngutus naon tea. bet make enggeus nyaksian. samangsana aya. 336. Lamun paham cara tadi bae tangtu. 331. leleberan ilmu Wali nu baheula. kakara syah pang macana urang tangtu. sareng wujud manusa teh. percaya rai hanteu asa-asa. nu kadua Wamalaikatihi tea. 301. hal Syahna syahadat teh. eta kitu manah Wali sadayana. pangkat Wali-wali kabeh. ulah sok nyingsieunan matak murtad. urang mah teu kudu nyaho. sing sidik sarta sing yakin. lamun kitu kawas ngaco. na iraha rai tepang. satemen-temen kaula. teu aya kebatna. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. sing aya rangkepan. jadi mun ayeuna urang. da tunggal damelna. hayang Islam rugina kaliwat saking. nyarek diteangan. ngan lobana manusa sok salah tampa. Ari dzat teh nyaeta . diluhur langit tujuh teh. geus taya antarana teh. Saur raka kieu rai mun can mafhum. ngajawab raina. 305. da manahna nyaah ka umat sadaya. Pucung 308. nuhun geus kapaham. 320. Aing teh reujeung maraneh. abdi teu acan patepang. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. syahna sing kapendak heula. Wali teh maksadna. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. pedah aya bimi langit sareng eusina. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. Saur rai aduh kutan. kana dzat Gusti Yang Agung. 307. min habril warid geus eces. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. yen tacan kapendak. 327. mangga engkang rai paparinan terang. jadi batur Idajil teh. geuning Wali teh sihoreng. 326. ayana Gusti Allah teh. ceuk rakana atuh gagal. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. Ceuk rakana bener rai eta kitu. sigana manusa nyieun sangrayan. 335. Kapan ngaku geus nyaksian. ngalakonan rukun Islam. 306. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. dikadarkeun bisa mangih. Waqodri wasorihi teh. saur rai percaya kana ayana. sing sidik kanu diutus. 324. pangasihna Allah. lamun kitu saksi palsu.

urang ninggang meunang berok. teu aya Malaikat teh. ka Malaikat Allah. anu ngaran Jibril. 362. nyatana usik sakabeh. Susah temen lamun kaburu ku pupus. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. ayeuna karasa. nya mandorna Malaikat nu opat. 355. 376. 372. geus hanteu miwarang. umumna jelema ngan saukur maca bae. mun kitu teu salah. 353. Jadi eta tutulisan nu dihukum. kana tutulisan dewek. rukun Iman tea. 358. mun ninggang cilaka. saha nu rek nyebat. 361. ati abdi hoyong enggalenggal terang. . nu lumbrah disebat. 370. boh beungharna boh miskinna sing narima. usik ati sumawon usikna jasad. ka Malaikat Allah teh. 381. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. Mikail tea. sumawonna mun ku enyom. kulantaran ayana teh. ceuk raina kahartos ari kitu mah. Wakutubihi eta teh. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. kahartos kacida. 344. kitu eta sundana teh. tadi percayana. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. 350. Wamalikatihi teh. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. 363. tapi kudu dirangkep teh. papay heulaanan. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. Mangga engkang anu tadi geura tutur. ka Nabi Muhammad. 342. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. kudu ngandel urang. 357. gancanggancang bisi kaburu wafat. 349. keur sare ge manjangan bulu mah teras. sareng manah engkang. ngapalkeun basana. urang bisa sabar bae. waktu keur sakarat. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. Kantun eta rukun Iman nu katilu. enya eta mandorna teh. para Malaikat. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. kuma tadi ngandelna teh. enya eta utusannana Pangeran. Ceuk rakana coba heula rai atuh. teu beunang ku tekad. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. eusina teu dipalire. 351. 341. kaliputannana. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. bisa soteh aya. Ijrail nya ngaranna teh. kapan tadi utusan Allah ta’ala. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. karek sare geus teu aya alam dunya teh. tatapi Malaikat teh. 354. ceuk pangandika Hadist teh. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. tina nafsu dewek. Saur raka naha atuh ngaji kitu. 364. 371. 378. 377. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. 346. dalil naon nu bisa teh. tambah isin siang wengi babarengan. Cek rakana lamun paham rai kitu. Ari Allah nya eta sifatna hirup. 356. kudu ngajinis ngaji teh. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. 379. kana eta kitabna Allah ta’ala. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. eta bener tutulisan ti Pangeran. nu manjangan kabeh oge Malaikat. Geura kakat kotektak badan sakujur. ari cahya nya eta hirup manusa. aya dua pasal. aya patri moal arek paburantak. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. usik angseu tea. nyaeta Wamalaikatihi. ku hirup Allah geus tangtos. ngan sakitu teu aya rangkepannana. anu geus kapaham. ka hirup sorangan.Nurullah kitu. meureun ayeuna mah. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. kana eta tutulisan wujud urang. sangkan tereh Iman. teu ical di badan. 340. tara sasarean. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. tina maling atawa tina maehan. 375. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. bakal ka sawaregana teh. anu kaopatna. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. Kantun eta nu nomer dua rukun. jadi malaikat. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. yen aya Malikat teh. Teu awewe sumawon pameget kitu. aya hirup dina wujudna manusa. tulisan ti setan. beurang peuting ge digawe. hanteu jirim saperti wujud manusa. tapi naon dalil nu jadi Iman. sadaya pada mangartos. 352. sundana cahaya. nu tara dihaja teh. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. mangsa hirup pertanda ayana Allah. hurip nu miwarang. pake kumagungan. Sundana teh kaula percaya estu. pang akrobna jeung wujud teh. ngajina can tamat. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. pasal rukun Iman. kapan tadi ceuk engkang ge. ceuk rakana rai percaya kumaha. dihukum lantaranna teh. 373. 338. 367. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. ngaji kawas budak. Mangga engkang abdi neda piwuruk. lamun ngaji ulah ical ti salira. Malaikat teh keur pere. 348. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. 366. Sategesna kaula percaya estu. 345. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. 360. cahayana Gusti Yang Manon. 365. teu lalaki teu awewe. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. utusan Gusti Yang Manon. leres mun kitu mah. kuma sangkan Iman. meureun ku rai karaos. ka hirupna wuud dewek. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. 359. nu kahiji nyaeta Amantubillah. Tah nyaeta nyatana Malaikat. ayana alam dunya teh. 374. anu kasebat tadi teh. 369. 380. najan usik bulu oge. mun kitu rukun Iman teh. Den Muslimat mesem bari kaisinan. 347. Sareng tara barang dahar siang dalu. Tutulisan wujus urang nu saestu. da katungkul maca bae. kitab eta nu purah mere kabar. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. Nu katilu Isrofil nu kasebut. perkara malaikat teh. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. ngandel tulis Qur’an. hanteu warna rupa. na kumaha atuh sangkan percayana. 343. 339. 368. sidik pisan usik the teu warna rupa. lamun geus kitu mah. nu tadi mah salah ku abdi karasa. Malaikat taya gawe. Cauk raina leres engkang eta kitu. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. kana tulis Qur’an bae. mangga geura dadar. kumaha upama. Usik baham usik tinggal usik dangu.

jadi rukun nu kalima. kawasna moal kasorang. nuhun sarebu nuhun. Rukun Iman mun kieu diaji. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. nekanan poe akhir teh. rukun anu tilu teh. kasaksi ku Rusul. kumaha teu percayana. rukun Islam Rukun Iman. lamun lamun baham dahar uyah. tangtuna aya pamilih. teges kudu ngandelna. rasa tinggal rasa denge. mahal teuing ah embung. 400. 387. moal ngajujur nafsu. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. pek geura rasakeun rai. upami ninggal sifat caang. 391. Geuning sidik upami rai. kiamatna jagat kabir. yen jalma nu kitu. kitu oge eta hanteu salah. atuh saha nu sok bohong. Bakal asup ka Naraka api. lamun kabeh ngari rukun Iman. nafsu goreng kudu cegah. urang teh kudu percaya. geus percaya bakalna teh. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. 402. 384. di dunyana moal keuna hukum bui. supaya enggal katepi. ari tadi ku pahaman jisim abdi. geus kaharti ku rai kapaham. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. yen dunya teh tangtu. eta kitu piraku hanteu kaharti. jadi rai teh ayeuna. dina hal ngimankeunnana. ka utusan kitu. bade meuli hiji rupa minyak.Dangdanggula 382. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. Nya mukaha mun imanna jalmi. rukun Iman anu kagenepna. Nagara ge tangtu aman pasti. ceuk rakana et age teu lepat. saparantosna kamanah. duh engkang sumuhun pisan. bakal ruksak alam dunya. nyieun goreng kitu. kantun anu kaopat rukun. Saur raka bener bae rai. buruburu nyiar ilmu. rai parantos mangarti. eta rukun Iman diajina. basana dipake cuih. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. Den Muslimat ka raka ngalahir. tara pahili ambeuna. 397. saupami ngangsu minyak. kudu lirik kana jagat pribadi. 401. kana laku anu awon. tangtu ku rai karasa. naming sakitu rai mah. Rusul eta tara bohong cidra. enya eta nekanan poe nu akhir. tuluy ucapna ngabohong. nyaeta bakal pupus. kapan tadi diluhur ku engkang rai. dina engkena geus hilang. untung ala jeung becik teh. namung ngan eta mah jauh. hirupna euweuh kadaek. piraku Gusti Allah. enya eta nekanan kiamat shagir. ngeng ngadangu sowarana gelap. teu dirasakeun eusina. sabab nya seungit ieu nu dipilari. ulang ngan apalna wungkul. yen ieu nu dimaksud. 386. kantun nu kalimana. Kudu pikir ieu jagat shagir. Sategesna geus percaya tigin. kitu diimankeunnana teh. tadi ge geus dicarios. tadi ge Rusul mah geus kawarti. manus amah jongjong iman kana duit. Den Muslimat ka raka ngalahir. terus nanyakeun hargana. pang ngyakeun rukun Iman. gorengna mah ti Idajil tea. 399. kapan parantos didadar. dirasakeun nu saestu. Urang kudu percaya sing tigin. tapi kusabab geus pupus. yen kitu ngimankeunnana. tina margi hayang harga murah. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. Ceuk rakana bener kitu rai. nyaeta Warusulihi. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. boh seungit boh bau. moal nyebat ninggal poek. diambung heula ku rai. kana untung ala tea. pangucap manusa tea. di warung atawa toko. saur raka kieu mun hanteu tinggali. jasad urang bakal nu tiheula. Ceuk raina leres kahareti. sabab eta rukun Iman. timana torojolna. papasten ti Yang agung. kumaha ngimankeunnana teh. 383. 398. urang sing tetep percaya. ka utusan Gusti Allah. imanna henteu dipikir. raina ngawangsul. teu ibadah hanteu ngelmu. ka Gusti Yang Agung. pasal Warusulihi teh. nya eta kiamat tea. anu jadi utusan hirup pribadi. kana rasa wujud. jeung meunang siksaan kubur. biasana ngan ukur dibaca. saur rai teh eh sumuhun. 393. torojolna enya eta tina biwir. laku nu goreng dijaga. kiamatna diri urang. minyakna ge da teu seungit. cicingna di Naraka teh. jadi kieu tekad urang. mangsa-mangsa jalma keur didunya. 395. dikadarkeun jasa ngarti. kumargi kitu sundana. najan anak incu. ngajujur bae nafsuna. Kitu deui mun rasa tinggali. tara sok bohong jeung cidra. ngimankeun nu kagenepna. moal nyebat bedug. 396. sieun kaburu ku wafat. bieu the sora guludug. weleh bae teu kapikir. sihoreng Gusti Yang Widi. rai teh percaya pisan. atawa sora gamelan. sadayana geus lastari. Tetep Allah ngan midamel suci. moal enya nyebut lada. majajina mah sayaktos. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. rasa baham rasa ambung. tetep ngaku caang tangtu. Ceuk nu dagang hargana saringgit. malik kana wujud. Wal yaomil akhiri tea. meureun suhud ibadah. Kitu deui lamun dina cepil. kumaha atuh eta. tapi rai can kaharti. Saur rai kantun hiji deui. nafsu anu awon tea. kang rai teh masih ewuh. sakarat mah . ka para Nabi sadaya. 385. sadayana pada nyaho. memeh ditawar teh tangtu. eta akalna manusa. kantun urang percayana. teu ngabakti ka Yang Widi. anu langgeng teu aya watesna. pamagerna nafsu. leres pisan ayeuna kapaham. tara sok pahili deui. saenyana kitu. eta nu kudu dipikir. tangtu bae gede kasieunna. rukun nu disebut. nu goring moal disorang. 394. kana ieu rasa wujud urang. nya ieu nu diteangan. 388. Nu baheula para Nabi-nabi. rakana enggal ngajawab. 390. 389. ngama’naan rukun. nepi kan ma’rifatna. carioskeun paham rai heula. tetep bae tara cidra.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. Saur raka pek heula ku rai. jadi ngaler ngdul. raina lajeng ngawangsul. kana hekekatna badan. ieu wujud bakalna nekanan pasti. ceuk rasa dangu geus tangtos. rakana ngawangsul. apal basana mah tangtu. nu bohong mah manusa. 392. angseu ge pon kitu deui. kieu percayana tadi. sarta eusina kahartos.

hayang diganjar engke teh. percaya bakal kituna. dupi amal kaduana. tapi engke kapayunna. 413. di tungtungan aya dalil nu kauni. sua Sadrah kitu. teu aya hargana deui. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. ngaula kana kahayang. Ulah nganken puji urang rai. ngajaga kana lakuna. jadi tilu kali nyorang. engke dimana geus wafat. urang kusu percayana. amal wajib kitu. 403. aduh engkang nuhun keti laksa. kudu nurut kersana Pangeran. sidik pisan lafad Allah. ka Allah nu Maha Agung. enya eta sakumaha unggel Hadist. dina keur waktu Sembahiyang. kapan enggeus sidik jentre. jeung ati sing bersih. 406. meureun ku rai karasa. aya dua perkawis. Saur rai duh engkang kaharti. dina waktu Sembahiyang. aya keneh nya kapanasaran. Aci cai aci angin. anu beres sahiji-hijina. Sabalikna sing percaya ati. teras duaan taruang. ieu alam pangbuangan. sujud teh geus tangtu. nya bagian nu tilu perkara. rai mah tacan mangartos. enya eta pagawean manah. ieu teh badan jasmani. 418. 422. sundana Sholeh kitu. rakana enggal ngawangsul. kumaula wungkul. ferdu pikeun ka manusa. pandang kana buruhan. 417. 410. ulah boga patekadan. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. keur Jariyah ka Yang Manon. beunghar ku kani’matan. ruku huruf Lam awal. pedah urang geus Sembahiyang. suhud neangan elmu. hanteu daya teu upaya. kapan keur kieu mah wungkul. kayakinan dina diri tuang rai. pasal amal teh geus tangtu. heula dunya heula jalma. 407. tapi digawe sing suhud. ulah ngaku-ngaku. nu matak disebut. 412. Sundana teh kapan eta dalil. tumerapna eta rai. Kangjeng Nabi Yullah Adam. kieu amal ka Yang Widi. pasal eta rukun Iman tea. sageuy hanteu ati-ati. sieun meunang hukum. pagawean ati yaktos. 415. Den Muslimat lajeng naros deui. Kasdu ngaranna teh. 414. bagian geus tangtu.puguh deui. tangtos eling siang wengi. Sabab dina Sembahiyang rai. muga engkang kersa jawab. tilu amal Sholeh. kitu ibadah ka Allah. aci seuneu aci tanah. kudu ikhlas beresih nya manah. reh geuning amal teh kitu. nya kitu ngimankeunna teh. huruf Lam akhir nyatana. wajib mah ka Gusti Allah. beunghar ku ka teungeunahan. tarekat sareng ma’rifat. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. hartina teh untung ku siksaan badis. kieu engkang saleresna. kapan dina Ushallina. ari eta Kasdu tea. ari nu feredu. kabeh geus kasusul. aya pikeun hajatna teh. untung ala nya ngaranna. nu kumaha amal ka Pengeran. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. Saupami jalma geus mangarti. Mugi rai paparin mangarti. 409. 404. amal ibadahna daek. Ulah kieu pangna daek rai. sabab geus aya pokona. boga barang anu cukup. ngalakonan eta waktu lima. ceuk rakana mun can hartos. Sakumaha unggel Hadist misti. Henteu beunang manusa sulaya deui. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. 411. ku kersana Maha Agung. sabab wajib kasebatna. dunya sarawuh Akherat. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. dua Sadrah. piraku teu bageurna teh. nya sadrahkeun deui bae. jual meuli jeung nu Maha Suci. rakana lajeng ngawangsul. dimana tumerapna teh. ngalakonan waktu anu lima. aya opat perekawis. pasal amal can kahartos. nyaeta panggawe lisan. meureun rai ge uninga. Rakana gumujeng manis. puji kabeh waktu eta. naha ieu alam dunya. kudu Lillahi ta’ala. diburuhan ku Yang Agung. bakal manjing Sawarega. rai bade naroskeun teh. jeung matak suhud ibadah. nu didamel asalna. sieun jatoh kana untung ala tadi. Asmarandana 419. lahiji amal Jariyah. Kocapkeun enjingana deui. yen ieu teh wujud urang. kantun eta amal Sadrah tea. ulah rek aya kahoyong. wujud teh eukeur dianggo. eta jalama bakal meunang untung becik. sareng ieu alam dunya. sabab sieun geus tangtu. Saur rai Jariyah kaharti. Anu matak masing suhud rai. sabab parantos waktuna. Mung ayeuna bade naros deui. 421. sareng ngaran manusa. kudu beresih pisan ati. Den Muslimat nyaur semu manis. ayeuna mah mangga engkang. taya pisan kangunahan. rai dipaparin mangartos. ati the sing lulus. saban tuang waktu Dzuhur. kana eta harti rukun Iman. mana nu heula dumuk. jadi urang kudu. 416. udar ider dibelaan ruksak diri. aya ferdu jeung wajibna. kaduana nu ngaran Ta’rud. bada netepan Lohor. den Muslimat sareng raka. tumerapna dina waktu lima misti. bada tuang den Muslimat. malah alam dunya . dina keur maca kalimah. naha rai kawas gundam . Jariyahna nafsu. beresih taya pamandang. sarta kudu ikhlas ati. meureun tanda heula dunya. manusa mah kapan rai. amal Sholeh katiluna. liren bae atuh. dipaparin Sawarega. tah eta nu opat amal. bagian panggawe badan. naha rai masik helok. nu katilu nu ngaran Ta’yin. Nu katilu amal Sholeh rai. ayeuna mah jadi ilmu. 408. huruf Alif eta sidik. 420. bakti kanu Agung. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. dilakonan lamun urang kuat. make Lillahi ta’ala. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. pasal ngudag kadunyaan. lungguh eta huruf He teu salah deui. eta ulah kitu. 405. keur nangtung ngajadi huruf. Ka rakana nyaur deui. sareatna hakekatna deui. da tadi ge puji teh nu Allah. kahiji amal Jariyah. ku engkang anu sakitu.

batu bodas ti Sawarga.dumuk. 452. dosana ngabuskeun setan. Adam muragna ka bumi. ngaran kayu candana. emutan rai ge kitu. sarta riged pangbuangan. tangtos pisan moal lepat. malah bukrina ayeuna. geus sidik meotannana. 450. 435. nu dibendon ku Yang Agung. didamel pamageuh dunya. 447. kapan pikir oge kitu. 443. Kangjeng Nabi Yullah Adam. Tur taya batur sahiji. sirahna teh teras pindah. 427. geuning Hadist leuwih bentes. da moal aya bedana. ngan tilu bulan teu langkung. Raina ngawalon deui. riut tinggal riut denge. Dibanding jeung jagat shagir. tara langkung tara kirang. ku rai tacan kaemut. Gusti Adam teh dimana. Rakana ngawalon deui. nyatana pikiran urang. Namung jadi salin rupi. panasna ngabebetrak. meh merem socana Hawa. Jagat kabir jagat shagir. beda jeung keur ngora keneh. anu ngaran kayu garu. jadi hideung rupana teh. ngan tilu bulan lilana. aya ngaran kala. keu kekemben teu raksukan. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. 444. sabab bengkerna ngariut. Naha mana Ikhlas teuing. nu ngagoda Adam Hawa. Sabab buntut oray tadi. Sirahna teu patok cicing. ku Hawa bari meresan. neangan Adam panutan. mangga terangkeun ku engkang. ngala titipan Yang Agung. dunya disebatkeun kotor. nyuhunkeun siksaan dunya. najan didamel pademen. Lamun geus ngariut pikir. Anu matak salin rupi. oray tukang jaga lawang. malah aya sajabana. urat kendor kulit goplak. dianggo cawet ku Hawa. sabab pake eureun Hawa. sarta awakna oray. geus jauh ti tanah Jidah. hideung teh eta siksaan. Terus dibijilkeun deui. ti Gusti nu Maha Mulya. jisim abdi ngan sorangan. tangtu pisan ngariutna. 432. 433. sasat didamel pademen. Tanaga oge meh leungit. 448. ninggal laut ngeplak hejo. sarta barina sasambat. neneda ka Gusti Allah. kitu kersana Pangeran. tacan aya tatangkalan. anu murag ka Hindustan. 438. Ku kersana Maha Suci. naha naon margina. Kawasana Yang Sajati. ku Siti Hawa dianggo. ayeuna nu kacarios. hiji sato oray naga. dina saban-saban taun. 428. les-lesan nangisna Hawa. nu disebut kala gede. di mekah teh aya batu. aduh Gusti hamba tulung. tina heubeul-heubeulna. beulah kulon cicingna. 439. ti Gusti Allah ta’ala. 451. eta ge meunang bebendon. oray sanggeusna ditundung. Tunda Hawa keur prihatin. dibijilkeun ti Sawarga. ngenes peurih salawasna. abdi pundut nyawa bae. nya tilu bulan lamina. aya deui hiji tangkal. mana kiwari kamasyhur. tambah sepuh tambah lembut. sasatna adam dibuang. 441. beurang peuting usrak-asruk. emut waktu di Sawarga. lajeng pindah ka wetan. larangan Gusti di ala. nu’mat bae salawasna. di buang ka alam dunya. sataranjang teu disarung. henteu aya keur ngiuhan. mun sirah lebah kidul. aya deui hiji tangkal. panutan dimana lenggah. di tundung ku Maha Agung. 431. lamina deui sakitu. anu tetela nyata. sartana tanaga rosa. Ngan wungkul bae prihatin. dianggo pipinding orat. ninggang kana leuweung gede. Kangjeng Nabiyullah Adam. Tina nangis siang wengi. dingaranan Hajar Aswad. keueung taya papadana. upami geus tilu bulan. taya pisan kasusahan. Hawa nangis jerat jerit. ka Jidah pinggir laut. 445. upama jalma geus kolot. Hajar aswan hanteu bodas. Nya tilu bulan sakali. 426. nu sakitu jauhna. ucap rawuh ambekan. oray awakna mondokan. tina emut ka . nangisna mani ngagukguk. buntut asup kana sungut. enya jagat wujud urang. 449. geus tangtu ngariutna. barang ayeuna di dunya. Tegesna kala teh rai. hanteu salah ceuk sakaol. dina palebah-lebahna. margi tacan aya jalma. 440. geleser pindah ka kulon. Siti Hawa utrak-atrok. nuturkeun indung sampean. geus satahun tepung gelang. Aduh Gusti tobat teuing. urat wangkeng kulit merat. nuturkeun indung sampean. 437. Saparantos tilu sasih. eta enggeus kalumbrahan. bukti geuning osok ngarahuh. ti Sawarega dibuburak. beuki lila beuki jero. sirah pipindahannana. nya ka leuweung alam dunya. 442. eta ge meunang bebendu. siang wengi ni’mat wungkul. 429. mener ka tanah Hindustan. Nya meunang bebendon deui. batu dipuragkeunnana. sareng tegal ngentak-ngentak. nya didamel bengker dunya. ngariut nya rarasaan. perekawis jagat gede. eta sanyatana ula. salawasna kitu bae. ingkah ti Sawargana teh. sabab batu panuhunna. lantaran dianggo diuk. 423. sora peura soca cindul. Mana ngarana ge dohir. Sirahna teh ngeser deui. alam pangriged-rigedna. dikokopan ku sungutna. ngabudeur ngabengker dunya. ku Gusti Allah ta’ala. 434. 430. 446. cape balas utrakatrok. jaba ti Adam jeung Hawa. angger bae tilu bulan. geuning ari enggeus sepuh. kieu lamun tacan terang. panuhunna eta batu. kusabab eta oray teh. 424. ngariut sagala rupa. pedekna kenging bebendon. muragna ka tanah Mekah. tumurunna ka dunya. hartina dohir doraka. ti urut ka urutna. lamun geus kolot umurna. kang rai kalintang heran. taya papadana raos. geus taun-taun lawasna. atanapi jatingarang. Raina ngawalon manis. tinimbang abdi kieu mah. masih ngeplak tegal keneh. Dipaksa teu meunang ngancik. kitu riwayat Hadist teh. dohir teh nyata pabuen. eta ge kai sawarga. najan leumpang deudeukeutan. gunung Surandil ngaranna. 425. nangis ngenes manah ngungun. Eta ge dibuang deui. Ceuk rakana aya deui. eta ge tuluy ditundung. 453. ragana tangtu meotan. tetela meotannana. muragna ka leuweung ganggong. kawasna mah alam dunya. ngariutkeun alam dunya. ari muragna Hawa. eta engkang leres pisan. sarta teu patok cicingna. nalangsa sampe les-lesan. jadi pamageuh jagat. 436. kusabab boga dosa. lantaran eta kulitna. sirahna teu patok tempat.

454. akang wani taroh bae. estu sidik Lahaola. munggah Haji geus kapaham. naha nyai hirup keneh. Da bubuhan keur dibui. 467. cukup pikeun meuli beas. munatak saha jalmana. aya . geus cumpon ge keur isuk. urang ge eukeur dibuang. sacarios Hadist tea. sangkan ulah tutuluyan. Ayeuna gaduh piunjuk. ngan sarupa kasusahna. ieu alam dunya dumuk. hijikeun ulah rek renggang. teu kungsi lami Adam. beurang peuting hanteu petot. 483. Barang maosna geus nepi. dilepas tina hukuman. Landratan Allah ta’ala. jagat aya dua rupa. sarta teu peugat-peugat. lamina teh ngaos Ayat. keur anak pamajikan. sareatna hakekatna ge. disebatkeun pangbuangan. tah kusabab kitu engkang. 458. jasmani rohani oge. duh engkang percaya pisan. kieu bisi teu uninga. Tah kitu eta kang rai. amprokna di Gunung Arfah. meureun ku rai karasa. ka Jeng Nabiyullah Adam. tibra sasareanna ge. kasauran engkang tadi. Nu matak ayeuna rai. ka rakana bari ta’dim. tina loba kahayangna. saratus taun lamina. atuh meureun najan urang. kabir mah nya alam dohir. kumaha isuk nya dahar. anu munggah Haji kabeh. lajeng bae Nabi Adam. Saur rai kahareti. ku sadaya ge karaos. 460. yen nguping carios Hadist. Robbana dlollamna kitu. naon rai nya kasusah. Hadist moal salah deui. 465. kumaha ari nu cukup. sanajan di Raja pisan. Teu pisah tina prihatin. dihampura ku Yang Manon. jol Jabrail Malaikat. sieun engke dina wafat. geus hanteu aya pikiran. nu pada gelar didunya. bongan aya di dunya. padahal sarua bae. Malak Jabrail mepeling. geus tangtu pisan dihukum. bandingkeun jeung memeh gelar. teu aya pisan kaboga. Aduh-aduh Hawa Siti. cicing di panjara Allah. sadayana kalepatan. lamina saratus taun. 468. sareng Babu Hawa tepung. dawuhan para Aulia.geureuhna. wungkul ku dahareun bae. Nurutkeun saur Jabrail. 473. dawuhannana Yang Agung. 478. sanajan diempuk-empuk. beurang peuting hanteu pegat. mun miskin taya kagaduh. akang paur liwat saking. Jeung aya lajengna deui. saparantos dihampura. Mana dongkap ka kiwari. meureun ku rai karasa. nya ieu alam dunya teh. kabeh jadi kasusahan. geura bandungan ku rai. nyaeta kiamat tangtos. 462. 477. nu betah dipangbuangan. pasal tadi ceuk engkang. Sabab kitu asal tadi. 459. di hampura ku Yang Agung. ngan ukur pasangka-sangka. ka asal purwa wiwitan. persasat dibuang bae. tacan jadi Haji kitu. Jadi tetep bae ngancik. Teu weleh-weleh dibanding. Nu miskin mah geuning yakin. abdi nyanggakeun duduka. kieu saurna malak teh. Sangkaannana nu miskin. najan geus ka Madinah. mugi Gusti ngahampura. haying dahar haying nginum. Adam sareng Babu Hawa. kitu ceuk hiji hikayat. ieu dina alam dunya. anu mawi dunya dumuk. 455. bilih teu acan kamanah. 456. 474. Aya beurang peuting tangtu. cicing dina ngeunah terus. emut-emut geus isukna. upama can ka arfah. teu ditampi ku Yang Manon. saha bae anu ngunah. dina rasa kasusahan. Minal khosirin kebatna. tetep dina pangbuangan. teu beda geus tangtu sami. ceuk rakana bener pisan. eusina eta geus pasti. samemeh ka dunya turun. teu rasa-rasa acan. Wa in-lam taghfirlana. kanu beunghar nyebat ngeunah. 480. anu matak ieu dunya. 475. 476. supaya bisa purkatut. urang jadi buangan. 482. dzunu banna ulah geseh. Adam maca eta ayat. anu jararah ka Mekah. 470. beunghar barang beunghar susah. eta Hadist moal lepat. samemeh kiamat dunya. lajengna teh anfussana. 472. Adam keur sasambat kitu. Duh Gusti Robbul ’alamin. manusa tungtungna pasti. bisa kitu sare tibra. bakating ku sare ngeunah. duh Gusti anu kawasa. najan anu jadi Ratu. Kaayaannana kitu. 469. kumaha pangna teu beda. shagir sareng Jagat kabir. Sareng nyanghareupan deui. eta kitu hartina. 466. teu lepot ti kasusahan. moal aya nu merdika. Jagat shagir Jagat kabir. Jagat shagir wujud urang. terasna Lana qunnana. moal pisah ti kasusah. Balik kasalna tadi. sabab salah pangbalikan. Numatak mungguhing jalmi. 463. Raina deui ngawangsul. balik deui ka dunya. da sasat di jero berok. di Mekah teh aya Arfah. ayeuna neda piwangsit. 464. Tina sabab eta yakin. mulih kana kasucian. duh nyai aya dimana. ganti-ganti kasusahan. neda hampura Yang Manon. 471. wajib urang kudu tobat. 481. moal ucul ti kabingung. anu ngumbara didunya. dalil dawuhan Allah. ngahampura dosa hamba. di diri urang ge bukti. sing amprok ulah papisah. pangkat menak pangkat cacah. Geus suka bungah nya ati. boro-boro pangkat urang. 457. ayeuna muga diwejang. cicing di Naraka bae. tapi ceuk Ahli hakekat. miskin deui kasusahna. yen bakal kitu jadina. Kinanti 479. pang Nabi Adam ka dunya. kawit ge teu naon-naon. hanteu aya kakurangan. marakayangan usrak-asruk. Ceuk rakana bener kitu. kudu tobat ieu baca. enggoning eukeur diberok. boh nu miskin boh nu beunghar. pangbuangan hanteu geseh. tah eta kang rai kitu. Kitu sareatna Haji. 461. Geuning nepi ka kiwari. mugi Gusti Maha Agung. sumawonna boga wujud. eta sasakala amprok. jadina sanggeus ka Arfah. disebatkeun pangbuangan. kana poe akhir tea. kitu unggeling carios. da aya di alam dunya dumuk. nu miskin oge sarua. atawana enggeus wafat.

eta naon sanyatana. Sageuy taya nu ngawengku. Nyatana ugel nu lembut. eta taunt eh kang rai. bener dua belas siki. atuh kumaha rek ngeunah. eusina nu tujuh tea. katilu pangucap pasti. naon nyatana di urang. 492. saur raka kapan bukti. 494. Ku rai prantos kamafhum. 516. moal bisa jalan pasti. dua soca dua cepil. kabehna dalapan pasti. hanteu kenging ditinggali. Ka raka lajeng ngawangsul. tumerapna dina diri. ku ayana Bentang Bulan. 515. nyatana beurang jeung peuting. ceuk rakana hirup urang. naon buktina nu pasti. hawa panas hawa tiis. 484. dina ieu alam dohir. Pek ku raina diitung. dijumblah jejeg dalapan. Mung bae engke kapayun. Bentang-bentang laksa keti. engkang sampe bebeakan. 509. kari-kari caang batin. aduh naha leres teuing. Beurangna oge sakitu. kitu deui badan urang. nya nuhun Alhamdulillah. geuning geus genep jumlahna. di Akherat poek pasti. tapina wajib kapanggih. taya bedana sautik. mangga bilang ugel tangan. dua bitis dua pingping. uel-ugel ramo rai. Geus asup hakekat kitu. numatak dina sabulan. antarana ugel tangan. sarta langgeng henteu gingsir. geus kumpul di Jagat shagir. meureun manusa ge mati. ngan pikeun nampa siksaan. ku awas panon kapala. anu ngaran Johar latif. engkang keresa miwejang. nafsu urang eta pasti. sare babandingan peuting. pagawean jalmi-jalmi. 500. 499. ugelna panangan bukri. Geus taya tanyaeun kitu. ramo suku kitu deui. kalima rasana pasti. Nu tetela langgeng tangtu. moal enya salah deui. anu dua belas tea. laksa ribu rai nampi. nyatana di badan urang. ku rai tacan kapikir. ceuk rakana eta rai. tah eta poe nyatana. urang naretepan magrib. prantos kacatet ku ati. aya deui genep pasti. aya bulan dua belas. teu dipiluruh ku jalmi. Kapan di dunya ge puguh. samangsa teu jalan eta. kantun dina jero bulan. naon deui nya kabingbang. hartina windu teh rai. kapan kitu sidik pisan. aya genep sadayana. tilu puluh eta sidik. Di alam dunya teh dumuk. 518. ngahirupkeun eusi bumi. geuning karek genep siki. Sawiah katilu rai. lajeng raina ngalahir. 495. nu dalapan eta rai. upami rai tacan harti. Raina lajeng ngawangsul. naon nyatana di diri. nyatana hawa nu opat. Hawa bumi angin banyu. kantun Srangenge jeung Bulan. ganjaran pon kitu deui. Sami bae tilu puluh. lain tempat keur ibadah. kaayaan alam dunya. Kantun taun nya kasebat. Ceuk raina aduh-aduh. eta moal salah deui. aduh naha cocog teuing. rai ku hayang kaharti. 486. tatangkalan moal jadi. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. nu ngahirupkeun jasmani. poek mongkleng buta rata. rai nuhun laksa keti. sidik geuning enggeus bukti. 489. teu beunang dijirim-jirim. tilu puluh beurang deui. nu nguatkeun alam dunya. sampean bagian peuting. dua tinggalina soca. muga ku engkang dipiwejang. da mun taya Matahari. ngajawab deui rakana. mun teu panggih di dunyana. sumuhun saur kang rai. tilu puluh poe pasti. jadi dua tangan pasti. Saur raina sumuhun. mangga ku raka pilahir. sawindu eta ngaranna. keur ninggali Johar pirid. engke urang teh dibatin. 490. Amarah Lowamah kitu. 517. kitu deui aya Bulan. Saur raka pasal taun. saajegna diri urang. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. naon nyatana nu yakin. katujuhna baham rai. 506. cukup hanteu kurang leuwih. ku engkang teu dipilahir. bet nyata kabeh di diri. kantun bulan can kaharti. 501. naon nyatana nu bukti. kantun poe tujuh tea.sare sareng nyaring. Hawa angin bumi kitu. margi ayeuna geus burit. ayeuna mah rai harti. 487. betah teh ku caang bukti. tapi aya nu kaliwat. . 502. di badan urang sapata. 491. jeung jadi sagala lampah. taya kakurangan deui. 498. mana ari dawuh lima. tah geuning jejeg geus lima. Saur raina sumuhun. nyaring babandingan beurang. peupeuteuyan dua siki. aya tilu sabeulahna. 503. aya tilu puluh peuting. Tah eta geuning geus dumuk. nyatana di diri rai. da aria was mata mah. aya Srangenge pasti. 485. 510. kudu ku awasna ati. nu dina dua panangan. 493. saur raka pasal dawuh. moal aya hasil dunya. poek mah atuh Naraka. Raina lajeng ngawangsul. dawuh lima nu sidik. jadi opat jumblahna. ugel dilihur dihandap. jeung opat diluhur tadi. mangga urang pada siram. panangan bagian beurang. Panonpoe nu kahiji. hirupna teh Jagat kabir. 505. da geus lain tempat ngilmi. Caang bunya eta kitu. jeung dua tangan geus nyata. miwejang ka rai. Jadi ngarana sawindu. jumblah aya opat siki. 508. panggahota diri urang. tangtu jadi eungap pasti. naon nyatana di diri. mana anu sawarehna. pasal bulan eta rai. 511. geura mangga bae etang. 513. Kaopat pangangseu irung. Ceuk raina geus kaemut. Cuk rakana mun can weruh. 512. sarupaning tatangkalan. Ku panon kapala kitu. 507. Bulan Panonpoe dohir. karaos pisan ku rai. raina enggal ngajawab. nu yakin dijero diri. kieu rai mun can harti. Nganyatakeun sifat hirup. sabab eta mah geus ghaib. 514. 504. kanyataan dina badan. sareng aya deui hawa. 497. paingan carios kitab. cahya anu lemes tea. hiji pangdanguna cepil. Nyata dua liang irung. Panonpoe wujud urang. 496. Dina sabulan teh tangtu. kaopatna Mutmainah. pek geura taroskeun deui. engke dina alam batin. 488. dibuktikeun dina badan. enya ieu Jagat shagir. Dihandap oge sakitu. nu dua sabaraha hiji. ugelna dua sampean. tapi eta mah kang rai. teu beunang katinggali.

Urang sing ninggal Pangeran. Urang sing suhud ibadah. Ulah atoh ku loba duit. Ulah salsah tekad urang. Ieu suluk dijieun sya’ir. Karasa dina pupusna. Manahan sadaya Sobat. Jalan jahat mah babari. Kafir lain Walanda Cina. Lolong jaga di Akheratna. Ieu jaman parantos akhir. Raoskeun mun datang sakit. Sakumaha lobana duit. Mun urang lolong di dunya. Kufur teu percaya ka kitab. Ibadah ka Gusti Allah. Isukan mah biheung mulang. 9. Ari diri saperti kembang. 10. Geura tareangan dzatna. Nuduhkeun jalan lastari. Ngangin rasa sajati. Engke harti sadayana. Supaya bisa sampurna. Ulah ngagugu nu ngalarang. Nafsu mah taya putusna. Ulah Iman ka barang ruksak. Nu kitu ngarana Murtad. 13. Sabab bongan salah tekad. Anakna sok jadi jadah. 16. Kumaha isuk nepi ka jangji. 17. 14. Sangkan ulah kabingungan. Euweuhna dina ayana. Sok bingbang mikiran diri. Ulah kawas ngaji budak. Di dunya pikir kumambang. Poe isuk can kawangwang. Teangan elmu sampurna. Geus ligar murag kalombang. Sugan kasasar ku pikir. Ka pameget rawuh ka istri. Lain duit pati hurip. 6. 3. Rasa dua ngangin-ngangin. Dua puluh sifatna Pangeran. Poe ieu urang senang. Elmu teh kudu pilari. Pangeran awas ka urang. Kafir teh nu jahat atina. Haram lamun hanteu nikah. 12. Poe ieu bisa leumpang. Nu dusun teu nyaho adab. Nu kasebat enggeus yakin. Istri dibeuli ku Syahadat. 19. 15. 2. Kanu goreng taya pegatna. Wali turutaneun urang. 8. Carita kitab nu ditukil. Sing suhud urang di dunya. Dzatna kudu tareangan. Supaya jadi Syahadat. 5. 7. Nu ngumbar bae nafsuna. Ulah katungkul dudunya. Nyokot misil nu jadi hasil. 4.Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. Kakat di diri sorangan. Rek nampa rasana madat. Qur’anul Adzim sing kapendak. Malati di pinggir lobang. Ulah eureun memeh mendak. Bakal maot kudu kapikir. Pigeusaneun dina paehna. 18. Karaos hirup jeung mati. Gusti Allah wajib ayana. Eta teh omongan baruang. 11. Jalan hade rasana nyeri. Neangan elmu nu enya. Sedep seungit sajero ati. Kembang malati rupana putih. . Neda maaf kasadaya wargi.

Nyaurkeun jatining hurip. Bisa leumpang urang ku saha. 31. 35. Tapi henteu jeung barangna. Ahadiyat naon hartina. Sing inget urang bakal ditutup. Tilu puluh Juz kudu tamat. Ari nafsu opat kabehna. 26. Laku lampah kudu jeung ilmu. 23. Amis budi carita ilmi. Meungpeung hirup kudu Guru. Terang ka sagala dosa. Malikan Malati tadi. 30. Eta nu murba kawasa. Poe tujuh aya dimana. Cai suci matak beresih. . Ulah jail ka pada jalmi. Masing-masing eta karepna. Jeung urang asal timana. Wawalesna sok teu ngeunah. Mun pupus dunya ge lampus.20. Ulah Guru loba omongna. Jasmani sok panas tiris. 37. Ulah ngitung beurang peutingna. Teangan hirup sajero hirup. Lain caang caang bulan. Poek bulan poek iman. Lain kubur tutup batu. Caang soteh caang iman. Basa Baqo langgeng sundana. Poek ati poek bulan. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. 22. Nu hiji karep nu muji. 33. 41. 21. Enggeusna balik kamana. Kakuping matak garihal. Loba omong salah pasal. Nembe salamet Akherat. Nu tilu karep balaka. Kain cai ngala ti kali. Nya eta sifatna elmu. Urang kudu ngaji rasa. Teangan di badan urang. Sing inget bakal papisah. Cai suci ti jero ati. 25. Sangkan salamet diditu. Carita ilmu ngajinis. Sangkan babari kahartina. Ulah loba nu diaji. Asupkeun ka jero diri. Ari Qudrat teh kawasa. Ka kuping beres patitis. Engke diwales kunu kawasa. Ahadiyat eta geus tangtu. Ulah sok ngarah ngarinah. Nu bareng hanteu papisah. 36. Nya eta nafsu nu suci. Teangan kubur nu tangtu. 32. Lahir batin gampang katimu. Ngabegal elmu nu asal. Diturut matak cilaka. Da lafad mah taya beakna. Mudu Guru pondok caritana. Ngajelengit inget teu leungit. 24. 38. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Matak narik manah resmi. Kitab Qur’an jieun saksi. Aya cai bening nya herang. Sing isin kunu kawasa. Matak keder pikirannana. Walanda Cina meureun nya kitu. Matak poek kana ilmi. 28. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Kubur hirup dijero kalbu. Nyaurkeun ilmu nu repit. 27. 34. Selap-selip mapay peujit. Jeung poma ulah mitenah. Sajero eta teh tobat. Hanteu bijil ti beulah batu. Ngagulung caritana. Mudu mulung kanu susah. Sajol bulan eta tamat. 39. 40. Nyaur ilmu matak tiis. Resep kanu beresih ati. Beak umur can sampurna. Matak pinanggih tugenah. Mudu mandi cai suci. 29. Beda jeung saur nu sompral. Syahadat heula nu misti.

Ajengan hayang dipuji. Mudu ngaji kudu ngajinis. Didinya naon nu aya. Manahan ku ahli rasa. Teangan tarekat jati. 45. Gagntina Rasulullah. 56. Kahakanannana bugang. Mudu sidik ka alam batin. Sabab lacuna henteu diriksa. Lain beurang lain peuting. Ijrail teu ninggal puji. 61. 50. Lampahna gemi nastiti. Hanteu daek nareangan. Pikukuh patokan Islam. Ninggalina iman nu suci. Bisa nuduhkeun nu wahid. Sarebu hiji anu manggih. 54. 52. Lain Muhammad di Madinah. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Dahar nginum jadi Naraka. Nuduh Allah diawang-awang. Sembahiyang kudu khusu. Masing ngarti urang hirup. Ma’na Qur’an lapis-lapis. Dalil Qur’an tuduh harti. Rasiahna Maha Suci. Karesepna dana dini. Lain Shalat nangtung kitu. Allahu akbar kudu ta’yin. 48. Jauhna tanpa wangenan. Da aya awal akhirna. Ganjaranna geus bukti. Duit meunang berekah kolot. . Hanteu sahil cicing di dunya. Lain akbar mata kapala. 43. 60. Jalaran gogoda diri. Nafsu opat ulah metu. Anging dzat Allah nu cukup. Manahan ku ahli ngarang. Ngaji teh ulah ngajibris. Taroskeun ka Ajengan Kolot. 47. Nu sidik kanu kawasa. 58. Da lain caangna bulan. Lamun barisan cilaka. Akbar anu sajatina. Hakekatna kudu kamanah. Allah ninggali ka urang. Jauh keneh kana katepi. Urang ninggal hirup urang. Pujina ngarah sasaji. 64. Kaula geus hanteu aya. Ngaji badan masing tapis. Ulah hirup nya hirup urang. Paribasa ditetepkeun iman. 44. Rasana lacuna hade. Enya soteh deukeut pisan. 51. Guru teh kakasih Allah. Nu kitu jalama badawang. Mun tacan isbat jeung nafi. Silokana sing kapanggih. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Dibeulina satengah mati. Mun harti ngelmuna cukup. Euweuh deui sifat hirup. Pek taroskeun ka Ulama. Dalil naon nu jadi iman. Teu gampang neangan iman. 49.42. Nyaho ge iman teu acan. Kalawan nerangkeun Tohid. Panon teh pipinding terang. 59. 46. Resep ninggal istri sae. 57. Nya eta elmu nu kolot. Ganti Pangeran nu aya. Tutup mulut buka kunci. Dzikirna dilewe-lewe. 63. 53. Hewan anu hanteu iman. Diteangan leuwih rugi. Anu Guru ahli rasa. Geus euweuh wujud kaula. Mudu tutup sakabeh nafsu. Laku lampahna ge tartib. Mudu nyaho ilmu Pangeran. Anu dzikirna ngageot. Kasebatna Guru Mursyid. Nyebut aya teu ngarasa. Kunci Muhammad nu rugi. Allah mah nurutkeun bae. Saur Jeng Nabi Utusan. 62. Ulah dipake andelan. Lalangse beureum jeung kuning. Bisa ngaji Ulah kumaki. Tetepna dimana kutan. 55.

Tanda Guru nyekel sosi. Cukupna urang di dunya. Nurutkeun nafsuna dewek. Samemeh indik ka Mekah. Sya’ir waca senangna pikir. Sangkan urang teh rahayu. 84. Jalma teu inget ka pati. Lahir batin ulah tatu. Lampahkeun lima perkara. 77. 76. Eta nu wajib diturut. Lamun cukup aya bahan. Nuduhkeun jalan nu suci. Zakat diri matak kuat. Mudu terang wuruk Guru. Sholat nyaho asal opat. Nurutkeun karepna ilmi. Wakilna anu Kawasa. Nangtung ruku sujud lungguhna. Di kubur tangtu dipekprek. 80. Ulah rasa guru jauh. 79. Teu iman jagana poek. 73. Sasatna sing manggih bulan. Disamping baju beresih. 66. Ngawakseun ka jalan gede. Barang ruksak dibeberik. 75. Katungkul ku sirik pidik. 82. Ibu Rama wajib disembah. Sabijilna tina pikir. 70. Kaduana kudu Shalat. Katilu kudu jazakat. Dina sajerona badan. Nu langgeng hanteu diberik. Dahar ulah kawas kebo sapi. Mudu Guru sajero hirup. Kalima leumpang ka Mekah. Beuteung jemblung awak gede. Gawena tirakat nyepi. Pang urang sagala gampang. Sabab miara ti baheula. 67. Zakat pare geus mufakat. Sasauran jiga Kalde. 78. Geura tinggal rupana Guru. Wajib deui nyembah ka Raja. Ramadhan kudu sabulan. 72. . 71. Lampahna teu ati-ati. Laku lampah kudu terang. Wantu-wantu kecap sya’ir. Nempoan istri nu hade.65. Geu Sholat tuluy manyanyi. Lain nyembah kanu aya. Mun lepat mangga dipungkir. Tinggali ilmu nu tangtu. Beurang peuting teu berenti. 85. Teu lila amprok jeung Guru. Di Akherat kumaha leumpang. 83. Komo mun gentrana istri. Lampahna sadaek-daek. Eta Guru anu mulya. Jalmana pantes lalenjang. Make subal kembang malati. Di dunya teu daek neang. Ari Guru wajib disembah. Halimpu jeung mawa sari. Matak lali ka Maha Suci. Nafsu opat kudu tutup. Karasa paeh jeung hirup. Meujeuhna dahar sakali. 68. Di dunya sab aya caang. Ulah sare satengah mati. Nu kitu teh kafir Jindik. Kaopat kudu puasa. Laguna pantun manyanyi. Teangan Bet dina badan. 86. Nya eta Guru sajati. Terapkeun ramo jeung suku. Nyembah kanu euweuh aya. 74. Dzat sifat asma af’alna. Gawena sok kirang tuang. 69. Saena kedah ku istri. Eta mah teu matak kuat. Lain terang omongan kitu. Sahiji nyaho Syahadat. Pasosore kudu mandi. Syahadat syahna teh opat. Diri ulah laku satru . Ari iman sifatna caang. 81. Geua megat dilawang buntu. Agungkeun Guru jeung Ratu.

hartina eta dalil. sabab aya ceuk dalilna. nu ngaji asmana badis. abadan bi kufro deui. Saur raka bener pisan. saha-saha manusa. Dipiresep ku pameget. digugulung titatadi. eukeur maksad titadina. Geus manyanyi tuluy tuang. caralik sabada tuang. rai tamparaos pisan. Nyaeta istri kameumeut. saurna teh rai mangga. engkang teh aya pilahir. Matak beurat batan batu. nyaangan ka manah rai. Muhammad Harid. timbalan Jeng Rosul. 3. nu kahiji Muhammad Haq. Geus wengi urang arasup. ngaran Muhammad Majaji. sidik ngaran jeung buktina. bijil cahya opat rupi. sieun engkang jadi bendu. 2. nuhun berebu keti. dijero cai. Duriat ge matak tetep. kaopat nu hideung cahya. 13. eta teh dzat sifat Gusti. amitan neda warangsul. Kulambu geura pek ingkup. 3. caina herang beresih. saparantos Jongos Koki. nu disebat Muhammad Haq. geus meleber seungitna teh mancawura. dupi nu kadua deui. ngaran maca bae wungkul. Saur rai kutan eta. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. lajeng ka tajug ngaralih. wantuning di Taman Sari. Istri urang bisa tembang. margi bet mustahil teuing. Ceuk raina nuhun pisan. tah eta barangna rai. 2. barangna nu opat rupi. Nerangkeun : 1. 11. 6. ka rai budina manis. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. den Muslimat ka rakana. 88. mani katinggal keusikna. buludru sutra hipu dicalikannana. 7. 4. rakana ngalahir deui. ari nu kaduana deui. laukna warna-warni. Nyegah ulah sore turu. kantun anjeuna duaan. nuhun engkang rai nuhun. . nyaeta nu opat kitu. 9. muga engkang rido galih. nya eta aen barangna. 15. dupi anu kaopatna. Rakana pek sasauran. aya basa opat rupi. Muhammad Harid katilu. cahya koneng eta sidik. Turobun ngaranna pasti. bumi nenggang sareng singkur. aya ngaran taya rupa. maca buktina aksara. rido ditaros ku rai. sorotna tina dzat sifat. kantun eta anu nomer kaduana. tetep kafir mun teu timu barangna. atuh kantenan eta mah. Moal kagembang ku wayang. rai bade naros deui. ayeuna nembe kaharti. Ieu sya’ir sedeng ditutup. teu kagiridig ku jalma. Wa’asmaihi ta’ala. tulis Qur’an sareng Hadist. Muhammad Hakeki. Hawaun eta disebat. Sora ngeunah matak senang. 10. Muhammad Majaji 12. Ayeuna bet luntur manah. atoh kantenan kulanun. lamun asma bae rai. tiasa nerangkeun deui. cahya bodas ngaran Ma’un. 5. eta teh naon sifatna. 89. panarosna masih terus. nya eta sagara hirup. 90. ku rai ge meureun parantos kapendak. Kocapkeun raden Muslimat. rai langkung panasaran. jeung raka dijero bumi. dijero kamar tur sepi. keur mudakarah bab ilmi. Sambungan anu katiluna. Kieu perkawis eta. Eros Ermawar Malati. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. kabingung teh naon deui. Ayeuna tumaros eta. rupina caang dumeling. sategesna nu kasebat Narun tea. pasal Muhammad Hakeki. sangkan teu jadi nguluwut. ditengah aya Masigit. sakur kabingung kang rai. moal rek sulaya deui. bok bilih geus bosen galih. ting soloyong ting suruwuk. Muhammad Hakeki tadi. ngaji teh kudu ngajinis. 8. geura pariksakeun rai. teu weleh bae ngurihit. Seungit malati geus kaambu. lamun jinisna can bukti. nu kitu mah sanes ngaji. ngaran Muhammad Hakeki. manawi engkang tiasa. Manyanyina matak resep. Istri kitu leuwih lucu. 14. calik dina pramedani. mung rada isin saeutik. bibit nyawa sadayana. langka pisan aya jalmi. Cahaya beureum sifatna. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. Muhammad Haq teh geus sidik. Nu disebatkeun Muhammad. Dipungkureun aya empang. nepi ka dipundut pisan. Muhammad Haq. ari nu katilu deui. rehna seueur keneh anu can kapaham. 4. barangna anu sakitu. malah mandar disarengan ku Pangeran. rehna rai seueur pisan panarosan. dina Qur’an geus kauni. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. sinarengan raden Muslimat.87. Papayun-payun duaan. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. Jalaran saurna Guru. terasna raden Muslimin. Mung buktina tacan terang. seueur keneh kabingungan. silih udag jeung baturna. lamina geus tilu wengi. tacan caang ati rai. dikuriling kebon kembang.

terangkeun sama sakali. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. Dal teh sampean geus bukti. eta sifatna teh tangtu. Madinah anu kasebut. Sabab eta tuduh jalan. He teh nya dada geus tangtu. tanwande bisa narima. Mim teh mastaka rai. jawab rai nuhun pisan. kantun eta Muhammad Majaji tea. naek nya ka Muhammad. lamun hayang kasungsi. rasa kanyataan tangtu. hakekat ma’rifat rai. ma’rifat ka Gusti Allah.ari nu liana Rusul. 25. naktuna sahiji-hiji. nya eta huruf Dal pasti. nya ieu rasa jasmani. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. bilih rai jadi owah pipikiran. matak butak sirah rai. Jadi unina Muhammad. ayeuna kedah dibalik. nyaeta ku asma tea. enya eta para Wali. kedah tina asma heula. dupi eta Kangjeng Nabi. tapi rai hakekatna. hoream neangannana. sangkan manusa teh mulus. ku pitulung Maha Suci. Sabab basa Allah eta. ayeuna manah ku rai. terus ka Allah sing tepi. numawi ulah sok mungkir. hirup kanyataan Gusti. ceuk rakana mun can harti. kantun terus kana dzat deui naekna. Mim akhir nya udel urang. naktuna aksara tadi. nu rek ditaroskeun deui. Mangga ku rai dimanah. tadi tiluhur ka handap. enya eta kanyataan Adam pasti. Adam anu tipandeuri. tiap-tiap aya ngaran. numawi Gusti Yang Widi. Ceuk raina bingung engkang. 29. 19. dibeulina ku prihatin. ilmu Wali mo kasusul. nu nganepikeun kana dzat. 35. 30. enya eta tarekat ma’rifat tea. Muhammad Harid teh bukti. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. 23. atuh mun kitu mah palsu. nu mimitina rai. mung dzat sifatna Yang Agung. tibana ti Kangjeng Nabi. sabab bisa mi’raj rai. Nya eta jalan tarekat. wajib susul eta anu ngandikana. Muhammad mah teras ka umat-umatna. ka Allah nu Maha Suci. eta mah pangandika na. bakating hantem mikir. terus ka ayeuna pasti. 20. 24. Sabab aya wawakilna. sategesna ngaran Gusti. nu disebatkeun ku rai. Pangkat Nabi Rasulullah. kasebatna di Madinah. 36. aksara di eta pasti. ulah ngan tulisna wungkul. sare’at tarekat deui. rai teu sanggem mikirna. jeung percaya ayana Allah ta’ala. 26. kieu atuh mun can ngarti. saur raina kaharti. 28. nu koneng huruf He pasti. kantun eta Muhammad nu katiluna. tangtu nyandak tina bukti. cahya nu hideung nyata. Muhammad Hakeki tea. murahna di alam dunya. tina dzat sifatna pasti. kapan dalil wajib pisan dipercaya. Atawa Allah Muhammad. Geuning bukti di manusa. ku rai tacan kaharti. 16. Muhammad Harid nyatana. mana nu kabarengan rai. geura mangga bandungan. nya nu ngagelarkeun Agama. parantos pupus makamna ge di Madinah. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi.kapan sidik jadi lafadna Muhammad. Nu bereum huruf Mim awal. kana dzat sifat Yang Widi. Muhammad nu tipayun. sifat Rahman nu murah dialam dunya. 18. moal kenging katingali. Teras ka Wali salapan. tilu asma nu kawarti. ku awasna panon kapala anu nyata. sageuy teu tiasa nepi. tarekat ma’rifat timbul. perelena kitu rai. tilas Wali anu tadi. ku pitulung Maha Agung. Wali Kutub disebatna. 21. eta tiluhur ka handap. ku rai prantos kaemut. tihandap ka luhur deui. ayeuna rai mangarti. Sabab nabi Muhammad mah. kedah heula kasungsi. 33. 37. hakekat Muhammad Nabi. Piraku mun cengeng tekad. kapan tadi Maha Suci. kabagi ma’rifat jati. ayeuna mah kudu sungsi. Muhammad Majaji tea. nya ieu rupa jasmani. jeung supaya terang deui. kakara engke kapanggih. leres percanten yakin. Muhammad Hakeki rai. nya eta ku tilu basa. ceuk raina nuhun engkang. kaopatna nu kasebut. jeung kalawan dibarengan. walon raka eta mah Muhammad pangkat. da aya hartina tangtu. cahya nu bodas beresih. Kaduana kana sifat. Saur raka ari eta. adeg kanyataan pasti. kedah ti handap kaluhur. dupi nu nganepikeun pasti. 31. 22. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. Rakana lajeng ngajawab. Madinah teh naon rai. umatna pon kitu deui. utusanna Maha Suci. Muhammad Rasulullahu. Adam mimitina disebut. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. nya eta awal-awalna. mangga bae ku engkang. di Cirebon anu bukti. perelena nya Adam Muhammad Allah. hanteu cocog sareng dalil. nampa tarekatna ilmi. tah didinya mencar-mencar. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. Hirup-Rasa-Adeg pasti. nya eta Muhammad tea. teu kabagian ma’rifat. eta sifatna teh pasti. ayeuna mah kulanun. da majajina mah geus bukti. ayeuna kedah dibalik. jadi lamun hayang terang. Dupi anu kaduana. genep (6) . geuning makamna Jeng Nabi. Kengingna ku panon rasa. 17. kapan sidik eta teh MimHe jeung Mim-Dal. kapan awalna ge rai. mung aya saeutik pisan. 27. Tah eta anu kasebat. salamet dunya Akherat. gaib pisan pang ayana. kana sifatna Yang Agung. Allah anu Maha Suci. dupi anu katilu na. Tah geuning kitu geus nyata. Muhammad Harid nyatana. sifatna Yang Maha Suci. ku rai tacan kamanah. nya jadi huruf Mim akhir. mimitina nya eta dzat anu kasebat. nyaeta rasa pribadi. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). naek kana sifat deui. kedah pendak sajatina. pang gumelarna dohir. 32. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna.

tiap-tiap mun kapanggih. dupi eta rukun Agama diliwat. ibadah ibadah teh enggeus yakin. Rakana lajeng ngajawab. geura susul jati-jatining Syahadat. hakekat Muhammad Nabi. tah ieu engke dihandap. supaya urang teh puguh. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12. pantesna teh nya rukun Agama Islam. mung bade naros deui. 45. sadaya nu dipiwejang. ceuk raina mun teu lepat. 43.pasal eta naktu dua puluh opat. Eta teh huruf Syahadat. nyaeta rukun Agama. ku urang kedah kapanggih. meureun teu raos geus tangtu. hurufna kalimah tadi. eta naktu nu sakitu. lamun rai tacan ngarti. jumblahna sabaraha naktu. pangna suhudna teh tangtu. Madinah teh jadi huruf. nurutkeun bahana tadi. atuh kantenan kang rai. kakara jasa kapendak. lantaran teu daek campur. dihijikeun sareng genep nu kadua. lumbrahna sadaya sami. saparantosna ma’rifat. nu heula disebat pasti. sategesna asma Gusti. temen wekel teu bengbatan. di dunya Akheratna ge. biasana teh ku jalmi. kasalametan manusa. ceuk rakana eta kamana surupna. Ari hartina teh tohid. asal tina iman tea. Iman Tohid Ma’rifat Islam. rek dijejerkeun sakali. Ari emutan rai mah. Naraka di alam baqo. da kitu kapan pantesna. nu langgeng taya tungtungna. 54. supayana rai bisa terang. . 38. Islamna enggeus kapanggih. tina Qur’an Hadist kitu. pek jumlahkeun deui rai. cengeng jeung khusu tekadna. lima eta nu geus umum. nya eta adegannana. Asmarandana 51. 46. da kapan Islam ge bukti. hurufna kalimah kali. nyaeta rukun Islam. eling sieun ka Naraka. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. Eta rai sabaraha. Teges tina eling rai. terasna Agama pasti. rukun Islam Agami. rai poek liwat saking. ngalakonan rukun Islam. nya eta dzat sifat Allah.naktuna teu lepat. ku hukum akal rai. teu ngarasa boga diri. da piraku hanteu aya. ku urang teu dipilari. geus merele nya rukun Agama Islam. raina lajeng ngajawab. jeung teu pantes deui bae. 44. dua puluh opat siki. nya suhud milarina teh. Islam teh geus sidik pisan. ngahuleng hanteu ngalahir. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. Kapan basana ge rai. aksara nah eta pasti. ku engkang ka tuang rai. dibalikeun saupami. 53. 39. lumbrah kitu anu nyebut. bet jol bae kana rukun. enya eta nu kasebut Adam tea. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. milari jalan ma’rifat. naktuna teh dua (2) tangtu. nu wajib heula kapendak. rukun nu heula disebat. mun jalma teu beragama. Raina hanteu ngajawab. teras ngalakonan rukun. 40. geura mangga rek diitung. Aya sabaraha perkara. hakekat Muhammad Rasul. aya anu diluncatan. aduh engkang can kaharti. asalna kasieun eta. rai bingung kacida. 49. pasal dina rukun Agama can terang.as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. Agama ge piraku taya rukunna. Supaya syah dzatna. aya nu tacan kaemut. ari nu katilu rai. mun disebatkeun ku urang. rukun Agama geus misti. geuning bukti di dunyana. 42. Upami geus ilang Adam. saparantosna kapanggih. 48. jalanna ma’rifat kudu. Teu lumbrah anu nyarebat. geuning kitu dalilna ge. nyaeta rukun Islam. nu nerangkeun di Akherat. aya rukunna geuning. lami-lami pek ngajawab. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. dipigawe siang wengi. mangga bae rai etang. jeung naon ngarana deui. Kapan kieu disebatna. mangga ayeuna dietang. numawi kedah kasungsi. sareng anu katiluna. Raina lajeng unjukan. anu lima perkawis. tanwande jasa ma’rifat. huruf kalimah Syahadat. nu kedah heula pilari. rakana ngalahir deui. dupi kenging na teh pasti. sabaraha huruf nu uni. Atuh lamun kitu urang. Islam disebat pandeuri. rukunna genep perkawis. mangga etang ku rai. adegan wujud jasmani. Jadi dua puluh dua. nya eta rukun Agami. tah geuning eta rai. genep belas nu mimiti. kana dzat sifatna Gusti. dua puluh opat sidik. Tuduh jalan eta Hadist. hanteu terang sumurupna. nyaeta dua nu tadi. weleh bae teu kapikir. nuhun ayeuna kaharti. bet geuning rukun Agama. sanajan iman ge aya. 52. nyaeta ku tohid tea. sing ngarasa ilang wujud. 47.

61. tarekat jeung ma’rifati. sareat hakekat kitu. 70. jalan omongan geus tangtos. sategesna hirup tea. Teu ngupingkeun dalil Hadist. nya eta sajatina teh. eta oge bener pisan. tadi geus ngaku ma’rifat. 84. najan di sagala barang. karesikan Nagri Bandung. Sanes rukun Agami. pokona tina pangucap. migawe dina waktosna. tegesna rukun Agama. Dupi sareat teh rai. Kieu hartina Agami. Najan aya niat rai. Pokona sareat yakin. Pertingkah nyembah ka Gusti. 76. 75. sareatna hakekatna. nya eta wujudna elmu. ma’rifatna waktu eta. keur nyusul wujud Agama. 83. piraku hanteu kamanah. sajatina sareat. Raina ngalahir deui. sareatna hakekatna. dina bagian bab ilmu. sahiji Sareat kitu. nyaho kana naon tea. jadi buta tuli pisan. sanes bagian ibadah. eta kitu basana teh. enya eta kana dzatna. da rukun Islam mah puguh. Model gedong rupi-rupi. tina kitab kenging nyonto. di sajero badan urang. Ayeuna mah rai harti. geus nyaho sareng bisana. hal rukunna Agama tea. terang soteh pertingkahna. Kapan ieu mah keur ngilmi. ari geus niat mah tangtos. niat eta mimitina. laku goreng mo dijujur. tarekat sareng ma’rifat. rupa korsi teu sulaya. jeung sifatna Gusti Allah. moal jadi mun teu ngomong. anu aya dina wujud. buktina nu dina wujud. nu ngangliputi sadaya. paingan ceuk unggel kitab. terang rakaatna Lohor. sifatna sidik ngajentul. ceuk rai kapan eta mah kalakon. Dina Sembahiyang mah rai. 59. sumawonna rukun-rukun. Kitu deui waktu Dzuhri. anu opat perekara. 74. dina Sembahiyang cukup. dina bagian bab ilmu. rai nyebat soteh kitu. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. tapi anu sajatina. teu lepat deui pangucap. geus awas ti samemeh prak. ma’rifatna ka Yang Manon. tegesna geus nyaho kitu. dina waktu Sembahiyang. nya eta ku rukun tea. ngabetem teu sasauran. tarekat ma’rifat oge. aen kanu disembahna. ku tinggal panon kapala. teu nyaho diakhirna teh. Hakekatna pon kitu deui. Ibarat rek nyieun korsi. nepi ka nyareatna. 72. batalna karaos . aya opat perekara. enggeus tangtu moal aya. ku rukun Agama tea. 77. poko sareat hakekat. sareat hakekat kitu. bagian ilmu ayana. nyatana di badan urang. Tarekatna mah pan bukti. eta basa anu opat. 78. 56. mutajillah mun kitu teh. ari terbitna hakekat. 65. sadaya ge pada terang. geus gulung bae didinya. eta saterusna kitu. mo aya ngaran Agama. anu ngabuktikeun aen. Raina lajeng ngalahir. teras di tarekatan. bibitna tina carios. 79. nya sajatining Agama. Geus tangtu kengingna rai. sareat hakekat tangtos. kahartos atuh kitu mah. anu aya di badan dewek.sareng nu ahli Agama. 81. tarekatna jeung ma’rifat. sumangga ku engkang dadar. mun geus sieun mah mokaha. ma’rifat laku ibadah. margi weleh teu kapaham. nyaeta opat rakaat. ku rukun Agama tangtos. ulah ngan ku kira-kira. nya tina kanyaho tea. Jalanna ku rukun tadi. 71. lamun rai tacan terang. bahan-bahan geus sadia. saur raka da eta mah. nu ngabuktikeun sagala. tarekatna ma’rifatna. 64. rakana lajeng ngawalon. ari rukun Agama mah. naon nyatana sareat. Islam ge moal aya. sumawon ushallina. pikeun ngesahkeun ibadah. Numawi manusa wajib. duh engkang karaos pisan. 60. tegesna parantos nyaho. tarekat sareng ma’rifat. sing hawatos kanu bodo. Naha ninggali ka Gusti. ieu kaanehan Kota. nyaeta sifatna hirup. kana rukun Agama teh. Kapendakna eta rai. 80. ngaran rukun Agama teh. pasal eta geus kapaham. kadua Hakekat tea. terang dua rakaat. daek ngaji kitab Qur’an. rentul sakur anu aya. gulungna anu opat. ku engkang enggal piwejang. da eta mah rukun Islam. tetep eta anu opat. 55. pikeun kayakinan urang. rasa anu narimana. nu ngabuktikeun samaksud. kaopatna nya Ma’rifat. Jadi sifat hirup pasti. 57. sanes ninggal Gusti Allah. atawa jati Agama. kapager ku kasieunna. Agama nu Maha Agung. Nangtung Ruku Sujudna teh. rai geus ninggali naon. 63. lain ma’rifat ka Allah. kapan rai geus ma’rifat. kana migawe korsi teh. mung engkang rek naros deui. Sabab tadi geus ka ilmi. numatak ngelmu teh urang. pujina oge pon kitu. 58. 66. Katilu Tarekat rai. teu aya kasieun kitu. 62. Tarekat ma’rifat deui. moal sakama-kama. 82. atawa sifat elmu teh. mangga ku rai dimanah. nepi kana waktu Isya. raina lajeng ngajawab. Rakana ngawalon deui. da hanteu ngadenge beja. lamun nu ngaji hakekat. sangkan aya kasieun teh. jadi geus tangtu pisan. yen aya Sawarga Naraka. Sembahiyang Subuh eta. tina ma’rifat geus tangtu. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. sifat Agama kasusul. raina lajeng ngajawab. teu sareng sareat kitu. tah eta pangucap urang. Namung paneda kang rai. rai parantos ma’rifat. ma’rifat nyembahna wungkul. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. Karamean alam dohir. pang buktina teh teu lepat. 73. 69. sing nepi kana caangna. sayaktosna eta kitu. mangga anu tadi bae. kapan pangucap teh puguh. 68. tegesna eukeur neangan. poko-pokona teh baham. gedong-gedong nu marakbak. sabab mun taya hirup teh. batal ku Hadist disebat. tegesna eta hakekat. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah.

nuhun parantos kapaham. rempugna nu opat tea. hal rukunna Agama teh. dua Sholat lima waktos. 106. bongkok ngaronyok teh nyata. nangtung hareupeun nu dagang. Babah meuli bako kula. mung kumaha ari eta. opat ngaran Qiyas kitu. nangtung hareupeunnana. nyaho jatining Agama. Rakana ngawalon deui. 99. kahiji maca Syahadat. teu make sareat lapur. bener mun ngaji hakekat. Agama anu sajati. sanggeus Islam kudu suhud. pangangseu sareng pangucap. meureun ku rai karaos. kitu anu ngaran rukun. henteu jadi ceuk sundana. babasan sepuh baheula. 110. babasan tadi teh keuna. 96. rai masih keneh helok. rukun teh naon hartina. Ayeuna rek naros deui. opat kalima pancerna. bagian paninggal tea. hakekat pada hakekat. kapan nyatana hakekat. nyatana pangangseu tea. nyaeta hirup urang teh. sareat hakekat kitu. teu aya pisan eureunna. Teu nurut babasan tadi. Sifat-sifat nu di dohir. Ibarat rek tuang bistik. nu opat di badan urang. sifatna bistik tea. reh dina Hadist nyarios. 85. ka darat kudu salebak. Paribasa sepuh tadi. 98. tegesna poko sareat. kudu rukun teh nya eta. hanteu bareng lakuna. teu lepat kasauran teh. sakitu dina ati mah ngomong. 108. eh anak-anak sakabeh. rukunna paninggal dangu. ngaran Dalil Hadist. kakara sah kanyahona. pangdangu anu narima. piraku tacan kamanah. atuh dimana barengna. dina basa rukun tea. 95. 100. hakekatna enggeus tangtos. meuli bako anu ngeunah. nu opat teh ngahijina. ngaran dulur nu saestu. waktos Nafi Isbat gulung. kapanggih sareng buktina. kana jatining Agama. Saur raka mun teu harti. ku Cina teh bol sok bae. sumuhun sok nguping pisan. lima Munggah Haji kitu. pangucap teu lepat tangtos. nya didinya barengna teh. ucap ucap dangu dangu. nya eta nu opat tea. eta jinis tarekat teh. opat kedah Puasa. 112.pisan. masih bae pili ganca. ceuk rakana ngaran rukun. aya Hekekatna horeng. hanteu jadi pamaksadan. bareng hanteu pili ganca. Pasal eta jol kaharti. keur nganyahokeun Agama. Raina gumujeng manis. salamet dunya akherat. kacai saleuwi pisan. 93. ngalakonan jeung rukunna. 105. 94. Seungitna mah taya rupi. supaya maneh waluya. dina waktu eukeur Sholat. 90. maksud teh rek meser bako. ayeuna nu kaduana. sora naon oge kumpul. ieu nu opat perkara. Rakana ngalahir deui. moal lepat deui engkang. angseu sumawon paninggal. kereteg niat ka pasar. 91. 109. aya basa opat rupa. Raina lajeng ngalahir. Nerangkeun . gulungna kana paninggal. duh engkang karaos pisan. nomer tilu kedah Zakat. numawi disebatkeun teh. Raina ngalahir deui. mun kabedag ku saratna. niat sagala perkara. 87. sinareng anu tipayun. teu sulaya jeung barangna. enya sifat hirup urang. anu matak wajib pisan. Raina ngawalon deui. nya Islam eta ngaranna. nu aya di wujud urang. sabab hakekat teh aya. panutup kanyaho tea. nu ngaran rukun Agama. mun rempug jungkung jeung dulur. Nembe Islam mun geus panggih. kapan didinya barengna. nya anu tacan kapaham. bengkung ngariung ceuk basa. samangsa parantos nyaho. kana sajati Agama. hakekat nu kasebut. nyatana eta ma’rifat. nyaho bibit rukun Islam. teu aya rupina tangtos. kitu deui angseu tea. jeung dulur teh kudu rukun. 103. anu teu acan karasa. omat turut weling bapa. anu nyidikeun sifatna. huruf Ta’udz jeung Bismallah. Margi keur kieu mah geuning. sumawon bengkung ngariung. jeung kudu bongkok ngaronyok. tarekat sareng ma’rifat. sangkan sah ibadah kitu. beja-beja teh ti batur. duh engkang karaos pisan. engke bapa geus teu aya. 111. pangangseu nu tipayun teh. 102. sagala sifat teh kumbuh. naon nyatana di badan. Barang pok mah ngomong rai. atawana rukun Ilmu. salamina ge digawe. kasauran sepuh teh. ka cai saleuwi pisan. dupi ari buktina mah. Mung aya keneh saeutik. aya tapi taya jentul. ka urang sok mituturan. ma’rifat nu kaopatna. Sholat sajatina tea. ayeuna mangga pitutur. 89. moal bet aya bedana. sifatna panon nu nyata. panon nu ngesahkeunnana. keretegna ati kitu. kieu katerangannana. 97. memeh ku baham karasa. sabab seungit bistik tea. Ka cai kudu saleuwi. ilangna dunya jeung wujud. Nya anu lima perkawis. anu aya di badan urang. nu aya di wujud urang. dina keur waktu nyaring mah. dina salira urang teh. ngomong bae dina kalbu. Ceuk raka tarekat rai. nuhun Alhamdulillah. 101. jeung bengkung ngariung tea. bet Cina teu buru-buru. kapendak wujud Agama. teu lami deui ngantosan. nyatana pangdangu urang. sabab hartina batal teh. Raina gumujeng manis. sapedah rai teu ngomong. 86. tetela karaos pisan. ayeuna anu katilu. ngaladangan bako tea. tarekat naon nyatana. paingan kamari rai. 107. keur nyalindung ka Yang Manon. Aworna kalimah kalih. 92. nerapkeun Muhammad. Ayeuna nembe kaharti. Lahir batin oge sami. 104. barang dongkap teh ka pasar. Salila-lila kang rai. enya eta sategesna. 88. pokona ku eta bae. nya eta bongkok ngaronyok. nyaeta paninggal tea. eta kumaha hartina. lakuna teh nu karaos. Ijma. kieu rai mun can terang. jongjon hanteu ngaladangan. nyatana di badan urang. ulah arek panca bagah. yen kudu sabilulungan.

nyaeta ka asal tadi. kitab Qur’an eta sategesna. sumerep ka sanubari. mun kitu mah tangtos bae. mana anu gancang bae. lamun tacan mafhum. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. opat-opat kitu. da rai mah tacan terang. da eta teh pikeun pikiraneun deui. dikirana bakal datang. hartina teh akal sategesna. upami Batawi bae. sangkan nyata jeung barangna. kantun milih bae atuh. sabab cicing di dinya teu maju deui. 123.Dalil. Ijma. da teu disorang jalanna. da betah dina panunjuk. Panunjuk teh ibaratna Dalil. ibaratna kapan puguh. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. opat-opat geus tangtu. nu ditunjuk ku gambarna tea. boh ka kulon ka kaler ka wetan. aya sare’at hakekat kitu. anu mawi kudu. saterasna kitu deui. ari eta tutumpakan. ma’rifat geus tangtu. pikeun ngakalan geus tangtos. saperti dina Syahadat. kudu daek ibadah teh. ceuk raina atuh moal. eta oge pituduh teu salah deui. tuduh jalan pikeun mulang. kapan asma mah tuduh. hartina dalil teh Agus. pasal eta nu opat basa. Ulah cicing dina Asma badis. Ceuk rakana tangtu aya rai. 114. Jalanna ge teu disorang deui. tetep cicing dina panunjukna. ulah cicing bae atuh. dina hiji perkara teh. cicing ngadedeluk. ngakalan tadi nu tilu. naha hanteu aya rangkepannana deui. 128. Sabab geura pek manah ku rai. 121. numatak urang teh kudu. ditunjuk ku gambar tangan. rukun Islam nu lima perkara. tah kitu ceuk rakana. Ibaratna upami urang kang rai. misti kudu buru-buru. sangkan urang bisa datang. nu tacan kamafhum. 120. kalanggengan Alam Baqo. 126. da aya geus tangtu. tarekatna ilmu. ma’na Dalil kitu. kantun bae neangan akalna. hiji pilar make papan. enya eta Rusul-rusul tea. anu ngaran Ijma tea. Hadist. barang dileresan Bandung. payunkeun hukum akal. kieu pihartieunna teh. 129. sagala hal mun teu make akal. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. nu pangheulana datang. kumaha bisana nyaho. pangandika Maha Suci. dina asma bae badis. amal ibadah urang. enya eta milih tutumpakan. hurupna asma Batawi. tegesna dina omongan. nyaeta sahna ibadah. lamun ngilmu pikeun kabatinan. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. cukup eta mah kulanun. nu ngaji asma wungkul. jadina tangtu ku akal. naha rek leumpang suku. 118. mun kitu mah moal datang. Den Muslimat ka raka ngalahir. bisi kaburu ku pati. 116. 117. dina sahiji perkawis. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. bade naros Rukun Islam. Johar Awal kasebatna. gancangna teh teu lian kudu prihatin. Enggeus tangtu opat deui rai. Qodariyah Satariyah rai. ceuk raina atuh mangga. para Wali jeung para Muslim deui. kudu ma’rifatu. pikeun urang gumelar di Dunya. atawa rek tumpak mobil. jeung ninggal nu nangtung. mun ayeuna gentos pasal. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. tarekat ma’rifatna kitu deui. 122. kumaha pikeun akalna. Ma’rifatna. . rai napi piwuruk teh. Ari Hadist pangandika Nabi. cadang Naraka Jahanam. 124. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. Anu matak ngilmu ge rai. aya sare’at hakekatna. nu ditunjuk teu disusul dipilari. tarekat pon kitu keneh. nuhun akang rebu keti laksa. dina hareupeun panunjuk. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. lajeng kang rai ninggali. nyaeta pangandikana. 115. kapan tarekat teh loba. kahar kapal udara. hukum Qiyas geura tungtik. 127. sidik teu ngandelkeun beja. dahar sare dikurangan. karajinnana manusa. lamun henteu percaya teh kufur kafir. eta wajib digugu. Qiyas Dangdanggula 113. kana Dzat Sifatna Allah. Dalil Hadist Ijma pasti. tambah beuki maju. Lajeng rakana ngawalon ka rai. 119. dupi nu katilu deui. Lamun hanteu make akal rai. Dupi Qiyas moal salah deui. sangkana bisa karasa. kajeun rada ripuh. sare’atna hakekatna. ka Gusti nu Maha Agung. tuduh jalan nu sayaktos. eta ge wajib percaya. Juziyah Hak Maliyah teh. Sholat ge opat perkara. teu terang nu diasmaan. karamean Alam Dohir. geura beuli ku tirakat. ayeuna ge kabuktian. nya Qur’an eta buktina. Zakat Puasa Hajina. najan Dalil Hadist Ijma. 125. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. nyaeta dina tunjukna. naha kira-kira rai. dina papan aya aksara Batawi. opat pangkal kitu. enya eta piwadaheunnana rai. kalawan jeung sahna misti. Sareng tuduh ka manusa deui. ka Batawi tunjuk. mana nu gancang tepi. tuluy rai cicing bae. hayang terang ka hiji Nagara. sumawon ka Batawina. sangkan tereh tepina teh. wajib percaya kana Qur’an. mo tepi kanu dijugjug. hiji jalan parapatan. Hadist Ijma sumawonna. moal bisa jadi bae. kajadian kapal udara jeung mobil. utusan Gusti Yang Manon.

disamikeun jeung Idajil. dina pasal eta Sholat tea.NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. nyaeta lafad Allah. enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi. lir bulan opat belasna. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. lebetkeun ka jero manah. Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang). kaopat Turobun deui. Saur raka kieu mun can harti. eta kasauran engkang. hajat pare atawa duit. da aya hukumannana. nyaeta Sholat kitu. ulah rek kaliru. 136. mun engkang nyumputkeun ilmi. 140. sareatna Sholat eta. mung isin ku Yang Agung. ibadahna najan getol. tah eta anu geus aya. hanteu salah kitu. paingan disebut. naon sare’atna deui. nu moncorong lintang Johar. Zakat anu geus kamayhur. keur tajali ka Yang Manon. ku Gusti nu Maha suci. lir bulan pat belasna teh. tetep moal dihampura. ari hakekatna puguh. dila’nat enggeus tangtu. hakekatna ngaran Syahadat teh rai. kudu bae urang ngazakatkeun diri. fakir miskin kitu. ma’rifat pon kitu. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. 131. Ceuk raina atuh mangga deui. Hal Puasa nu kaopat deui. gantung raos reh ni’mat kaliwat saking. Rukun nu kaduana teh. ditarima ku jalma. tah kitu sahna teh Zakat. Ma’rifat dina Puasa. 139. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai. goreng temen mun engkang ngabuni-buni. Tarekatna nya kudu Tajali. 130. ma’rifatna mah kudu. sakumaha mujina. Narun Hawaun Maun. 138. ka Allah nu Agung. nya eta nu ngaran Sholat. nu sanes saikhwan kitu. Kantun eta nu hiji deui. enya eta jeung saperti bulan. eta Syahadat sare’at. ulah rek diturut. hakekat jeung tarekatna. enya eta nangtung ruku tea. teu emut ka barang teda. memeh awang uwung. da engkang mah taya sanes. dupi tarekatna Sholat. ceuk raina aduh engkang penting teuing. 132. Ma’rifat ge kudu kapanggih. langgeng teu aya putusna. sabab eta mah titipan. caang padang alus. kudu nahan nafsu hawa. hakekatna mah geus pasti. 137. Gusti Allah moal rek narima. teu sulaya ti basana. mana nanya bet tepi kadinya. anu matak Sembahiyang teh wajib. 134. hakekat tarekatna. ngucapkeun kalimah roro. tarekat nya gulung dina Tajali. tetep bae keur eusi Naraka Jamhir. Puasa di bulan Ramedhan. Sareatna Sholat teh kang rai. Ceuk rakana naha atuh rai. nyaeta tarekat ilmi. tilu puluh dinten tutup. Tajali ning Dzattul Mutlaq. teras Wa Asyhadu Anna. dina waktu Shalat sajatina. dina bulan Ramdhan tangtos. 135. dupi ari ma’rifatna. raina mani ngaranjug. ka Gusti Allah Ta’ala. saperkawis anu hanteu beunang. ma’rifat pon kitu. rukun Islam anu . ilangna jasmani kabeh. sare’atna kapan geus ilahar. tur aya nu naros pisan. Zakat bade dicarios. ma’rifatna sing bisa ngarasa. naon sare’atna deui. Sarta matak pecat iman pasti. sing ngarasa kaangliputi. rakana lajeng ngajawab. Ma’rifat dina Zakat. 141. nya eta dzat sifat Allah. 143. supayana jadi rai bisa tohid. sareng eta Nur Muhammad tea. sare’at mah geus umum. Ceuk raina nuhun kahareti. Nabi Wali kitu. sabab lamun samarangan. Tarekatna Syahadat teh rai. diterangkeun kanu sanes. rukun Islam anu katiluna. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. Saur raka rai mun can harti. doraka Dunya Akherat. ka cahya opat sing ‘aen. kieu rai lamun teu acan kaharti . sare’atna Syahadat teh ngucap. sumangga teraskeun engkang. diteraskeun dadar sadayana. sihoreng teh yen urang kudu ninggali. ayeuna katiluna teh. sujud lungguh bukti ‘aen. temahna matak cilaka. 133. Alif Lam Lam He geus pasti. bakating ku kahareti. Muhammad Rosulullohu. diterangkeun ka jalma nu lain-lain. 142. Namung aya nu dibuni-buni. pasal dina sahna Zakat. tetep bae dina keur Sholat sajati. hakekatna ulah salah. mun sumput salindung. turug-turug ku Ikhwan. Ma’rifat dina Syahadat. tanda ditarima kitu. hirup eta tegesna. sabab asal tina Shalat.

jeung karasa dibuang teh yakin. migawe kitu lampah. dina eukeur waktu Tajali tea. 157. beungeut madep atina . hirup suci tandana geus bisa usik. kapan geuning di Dunya ge bukti. dina waktu Ibu ngowo. Mun geus terang kana dzat Gusti. kanu boga pangadilan. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa. tina bibitna manusa. 154. jadi lamun anu wafat. 147. tangtos barengna jeung rasa. teu ngaraos naon-naon. tegesna ka dzat Yang Agung. 159. aduh rai engkang nuhun. pones lepasan ti hukum. nafas teh bareng jeung rasa. hirup teh jeung nyawa sidik. hanteu kalawan nafas teh. masih aya dumuk. kumargi tetela pisan. payuneun nu Agung. raina enggal ngalahir. karek hirup wungkul. kahartos lamun kitu mah. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. dina rukun kalima nya Munggah Haji. nyatana rasa kitu. jadi dua puluh.kalimana. turut-turut asal tadi. ulah kendat sawaktu. ti Batin ka alam Dohir. Nya dibuang ka alam Dohir. ku rai tereh kaharti. barang gubrag ka Dunya teh. Mangga etang ayeuna ku rai. barang gubragna turun. tina sabab enggeus aya rasa. geuning eta sifat dua puluh rai. meunang bebendon ti Allah. jasmani jeung rohanina. hakekatna pon kitu. ceuk engkang waktu harita. jeung sing bener caritana. asalna ti Islam kabeh. 155. pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning. raina lajeng ngalahir. 148. 150. ceuk rakana itu diyah. dikaler di kidul. teu ngadeuheus kapayuneunnana. rasa teh bareng geus pasti. ulah make surat deui. asalna orok ceurik teh. tempat ngahampura dosa. atuh lima kali opat. Adam Hawa jerat-jerit. geuning kawidian apel. nangis bakating kaduhung. da moal aya bedana. kudu khusu tobatna teh. Adam Hawa kitu. ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji. rukun Islam anu lima tea. lebah dieu kitu. nyawana masih di Dunya. tepungna Hawa nu dua. Tanda tacan dileupas ti bui. jeung ayana nafas tea. hawa Batin tepung. barang gubrag tina Guha Garba. sabaraha jumblahna teh. Baetullah anu sajati. lamun hanteu kitu. neda ampun moal rek sakali deui. bade tumaros ka engkang. tangtu nyorang paribasa. Gusti Allah maparinna nyawa. ngadeuheusan kitu. nya eta ngaranna nyawa. nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah. sihoreng teh dua puluh sifat. kantun suhud kana ibadahna. rai rada bingung. sidik pisan hirup suci mah. tarekatna mah teu lepat. eta tempat pangadilan. ku Ibu salapan sasih. tina sidik nyakitu pisan. aya sih pitulung Gusti. Lebah mana Gusti Maha Suci. hanteu acan aya nyawa. Cuk rakana rai mun can harti. 146. hakekatna mah tangtu. nu teu dikulon diwetan. asal bungah jadi susah. neda ampun tina dosa anu tadi. rakana enggal ngajawab. rehna tadi ku engkang geus dipilahir. tapi apelna kitu. anu matak orok oge geuning ceurik. Den Muslimat gumujeng ngagikgik. namung bade nyundul. 149. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. orok moal gogowakan. da buktina waktu dijero mah tadi. ku tina raos teu ngeunah. kajadian jadi nafas murangkalih. ayeuna mah leres kitu. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. hanteu pisan boga akal. ti Sawarga turun. aya babandingannana. sasat tacan kaluar ti hukum Gusti. kontak sareng hawa Dunya. opat-opat hiji rukun. sami bae Dunya Akherat ge rai. nya kabingung ku rai tacan kaharti. 153. bisa ngaibaratkeunnana. tina sirna ngajadi teu ngeunah. paingan marakayangan. pangadilan nu langkung sampurna. Geuning hirup ciri bisa usik. rai hanteu bingung. tapi ceuk engkang kitu. karaos ku Ibuna. Tiap-tiap aya nafas pasti. pihatur deui ka engkang. ngalebur dosa nu tadi. tetep hanteu meunang bijil. maparinna nyawa ka manusa. 158. sifatna Allah Ta’ala. rai nuhun sarebu. atuh bener kitu. 144. sabab keur jaman dikandung. lamun enya teu aya rasa ge rai. Insya Allah dihampura. Ulah ampun ditukangeun badis. sabab hakekatna nyawa teh. tiris buktina ngadegdeg. sasakala Karuhun. hoyong dongkap katutup. masih tetep keur dina hukuman. harti kana sare’atna. 151. nya eta sifatna nafas. hukuman ti Yang Agung. leuwih hade ngadeuheusan. tara gubrag seuseurian. tacan bisa meunang pones. Baitullah nu dijugjug teh. ka karatonna Yang Manon. kapan Adam teh ceuk kitab. orok teu aya nafasna. ditakdirkeun bisa terang. Tapi rai waktos tadi lahir. ku rai tacan karaos. 156. dipayuneunnana Gusti. rakana enggal ngawalon. lamun urang meunang hukum beurat. Tangtu pisan pang orok teh ceurik. sabab tina hanteu bisa. mangga ku engkang dadar. Ma’rifat dina Munggah Haji. ku engkang enggal carios. tarekat jeung ma’rifatna. mung ayeuna masih aya. 145. sangkan rai bisa tohid. 152. Den Muslimat ka raka ngalahir. Ceuk rakana sare’atna Haji.

dina waktu keur waktos salulut. sarebueunkanyerian tadi Ibu. palangsiang galeng totos. Syahadatna Kangjeng Nabi. rek naroskeun anu teu acan kaharti. geura kieu mun can terang. silih tempas jeung saderek. ganjarana ti Gusti. kieu rai Syahadatna. 179. mun teu kapendak ilmuna. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. Rosul anu genep tea. PIHATUR NU NGARANG 161. Rakana lajeng ngajawab. hanteu sami pada-pada boga waktu. naha sami Syahadatna teh nya kitu. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. kholifatullohi deui. 169. ti ayeuna geus ditungtut. pangasih salira engkang. 160. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. sakur dulur-dulur. sanes pisan jisim kuring. cacakan tadi turunna. rai bingung kalangkung. pantes arek kituna teh. pang orok sakarat tangtu. NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. Mun nu kaya Akbarna ka duit. anu ngarang ieu Layang tea. kitu siksaanna Gusti. Raina lajeng ngajawab. 176. lantaran can ma’rifatu. bangsa orok nu rek maot. saperti anu biasa. pangna Akbar sok kamana-mana. anu teu aya hinggana. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. Sabab asalna ge ni’mat. rehna rai sering sok mendakan. Lebah dieu tobat jisim kuring. Ayeuna mah ganti pasal. akalna teu aya lian. da tekadna hayang buru-buru tepi. supayana ulah kitu. naha atuh kitu. saestuning ngan saukur tuturut munding. Sinareng dina waktuna. teu puguh nu dikiblatan. kana Aweh Salam tea. dicipta dikira-kira. 170. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. upami keur resep tani. keur guneman carios Agama. 172. 177. tungtungna teh atuh. karaos nyerina misti. bet Akbar teh clok ka sawah. hakekatna di badan urang sakujur. nu karasa ku badan sorangan. nya buktina wujud urang. sakarat enggeus beak. kana Dzat Sifatna Gusti. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. nu ngaos anu ngadangu. Nabi Adam nu tipayun. Tah rai kumargi eta. unggal poe sakarat. kumaha eta sababna. ilmu sakarat di Dohir. anu geus kersa ibadah. sing perele hiji-hiji. kitu deui waktuna. kapan sidik Ibuna satengah mati. nyindiran kasadayana. 175. rai nuhun ka pangasih. mitutur nu sayaktosna. 162. Pangkur 166. Kana diri sim kuring pribadi. raina lejeng nyaur. 171. nya osok kitu nya gawe.mah jongjon mungkir. lamun keur netepan waktu. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. tangtu bae engke moal nyorang deui. 163. Waktu ngababarkeunnana. waktu tadi memeh kadunya turun. sing ngarasa hilang samemeh pupus. hanteu khusu ka Pangeran. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. dina Hadist geus kakocap. kantun ni’mat bae pasti. raosna nyeri kalangkung. Asyhadu anlailaaha Illallohu. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. tah didinya jalan urang. nu karaos sumurup ka sanubari. 167. 168. balik deui ka jalanna. pang orok sakarat kitu. sarebu kalieun babar. kusabab tadi jalanna. pasal eta rai ulah helok ati. 164. beda hiji-hiji Rosul. tadi rek turun ka Dohir. nuturkeun anu nungtunna. Nampa sarebueun ni’mat. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. mangga dangukeun ku rai. . pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. jalanna kana Naraka. Akbar teh bet los ka Pasar. mugi sadaya saderek. 173. sing kapanggih jeung ilmuna. Ibu teh satengah mati. Mung ayeuna rek tumaros deui. samemehna urang hilang. ngan diwangwang wungkul. pajar orok mah beresih. 178. nya percaya mun kitu mah kahareti. nyorang deui kana jalan anu tadi. 174. malah sok aya nu misan. jeung naon sanyatana. Antal maotu qoblal maota rai. Kapan aya ceuk dalilna. teu acan aya dosana. Narakana Ibu tadi. maotna make sakarat. Sembahiyang teu khusu. tah eta kedah kasusul. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. tangtuna kasampeur deui. Mimitina Gusti Allah. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. Rakana lajeng ngajawab. keur dagang pon kitu deui. Akbarna kamana-mana. namung ieu mah nyindiran. anu matak renghap ranjug. sabalikna urang lamun. Balikna ge moal salah. anu matak urang wajib nyiar ilmi. eling bae ka sawah. muga ku engkang diwejang. ka Gusti nu Maha suci. parantos miwuruk. Mun disorang ti ayeuna. pujina ge diliwatan. ngarasa rasa sakarat. nyorang nanjak upamana. Wa asyhadu anna Adam. 165. da moal salah mulangna. dina hal perkara Rosul. mun nu tani Akbarna ka sawah. naha sawaktu-waktu.

sategesna pangucap Aing geus tangtu. 185. waktu subuh kaluarna fajar sidik. ari sababna pang kudu. jadi utusan geus tangtu. Asyar waktuna pasti. Wallohu batinul insan. boga panon dua siki enggeus bukti. Kieu rai Syahadatna. kantun eta Rusul nu kaopat deui. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Jeng Nabi Ibrahim tea. kudu Sholat pat raka’at. numatak manusa Islam. dalilna teh geus disebat. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. kudu Sholat maneh misti. kaduana boga lisan eta kitu. 191. 182. 192. ceuk raka nu kaopatna. NERANGKEUN . 187. 190. rakana lajeng ngajawab. Raina deui ngajawab. kanyataan ayana Kami pasti. nu katilu utusannana Yang Agung. Kantun anu katiluna. Asyhadu anlailaaha Illallohu. boga nyawa kaduana boga wujud. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. he maneh Ibrahima. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. 189. saperkara boga baham. nomer tilu ngabogaan. kantun kaduana deui. paingan manusa kudu. lobana opat raka’at. 188. ka Gusti nu murbeng jagat. terasna Halilullahu. kanyahokeun bae kudu. Kanyahokeun bae heula. maneh Adam dikersakeun ku Kami. Dalilna Sama-Sami’an. utusan Aing pribadi. mangga ku engkang pitutur. jeung leungeun kenca katuhu. anna Musa Kalamullah. dalilna anu kasebut. Sabab wujud maneh eta. 181. tunga rai sama sakalican mafhum. kitu eta asalna. 193. pangucap maneh teh eta. tatapi maneh ayeuna. 180. Asyhadu anlailaaha Illallohi. Ngadawuhan Gusti Allah. jadi utusan geus tangtu. 184. numatak manusa wajib. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. jeung dua suku geus nyata. 194. dalilna geus kasebut. Kalam Mutakalliman deui. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. terasna Wa asyhadu anna. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. sing narima boga dua cepil tangtu. Raina teras ngajawab. heh maneh Musa utusan. Basar jeung Basiran tea. tah kitu eta asalna. mana aya Shalat Subhi. Sabab maneh ngabogaan. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. tumarima boga cepil dua siki. Gusti Allah ngadamel deui utusan. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. ceuk raina nuhun pisan. Nyaeta dua raka’at. kieu rai Syahadatna. 183. sabab maneh teh geus puguh. tapi maneh ayeuna. sinarengan dua suku. wujud maneh pribadi. waktu magrib maneh ulah salah deui. kieu Syahadatna rai. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. Saur raka nu kadua. Nabi naon kasebut. NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. Tapi montong hayang terang. hayang ma’rifat ka Aing. Enoh Habibullah deui. tumarima boga nyawa sareng wujud. Wajib kudu Sembahiyang. kanyahokeun bae heula. saterasna Wa asyhadu. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. Sembahiyang subuh tea. Nabi Musa eta rai. Nabi Enoh nu kamasyhur. geura mangga ku engkang terangkeun deui. kudu Shalat waktu duhur. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. kudu Sholat Asyar misti. Nabi naon ngarana. Pek Shalat tilu raka’at. maneh kudu tumarima. tapi maneh montong hayang. 186. Al insanu dohirulloh eta kitu. tatapi maneh ayeuna.Dawuhanna Gusti Allah. waktu tadina ti Nabi. ati moal salah deui. da nyaho asal usulna.

pokna teh sabab ceuk kitab. panon ieu nu buncelik. kanyahokeun heula bae. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. 208. 204. di maneh teh kanyataan. lamun hanteu ngaji Qiyas. keukeuh pokna mo kasusul. 213. ayeuna maneh mah kudu. da geus sulung dina jasad. sahinasna ma’na kitab. turun-turun burak tadi. Syahadatna ge puguh. 200. hakekatna di badan urang sakujur. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. Haturan deui raina. hartina teh maneh Muhammad. kaluar jerona kitu. teu make Ijma Qiyas. nu ngaku enggeus ma’rifat. Enoh nyatana pangdangu. Ngadawuhan Gusti Allah. dalilna enggeus disebat. teu nyusul tarekat ilmu. maneh Isa geus jadi utusan Kami. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. 214. Muhammad Rosulullohi. nafas sifatna geus pasti. nafas maneh pribadi. Kieu dalilna geus kocap. kapan eta Gusti Allah. pangandika para Rusul para Nabi. pat raka’at lantarannana pang kitu. 217. anu ngajina salapis. 197. teras ka para Wali sadaya. henteu dipikiran deui. 215. 212. Lamun hanteu aya rasa. puguh oge sok kaliru. Asyhadu anlailaaha. nu salah mah geus puguh. anu ngajina tea. sabab asalna ti Nabi. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. Tangtu bae mo kapendak. kulantaran ma’nana salancar wungkul. anu matak ayeuna ge geuning kudu. 196. ka Aing kudu ma’rifat. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. 201. Kitu geuning sajarahna. Ceuk raina atuh naha. nafas ge moal aya. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. enya eta Al insanu siri rai. Barang Rusul kagenepna. nya adegan wujud urang peribadi. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. tumarima kaayaan. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. ninggalna tangtu ku soca. Hakekatna Adam tea. sumurupna kana rasa. da teu make akal deui. Kasar pikeun Naraka. dalil teu meunang dirobah. dua liang irung bukti. lamun urang cicing dina tarekat muji. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. Rakana lajeng ngajawab. sabab anu pikeun nyampurnakeun . hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. 202. malah tepi ka poe Kiamat kitu. Saparantosna Nabi Musa. Ari Hadist mah teu salah. Sholat dina waktu Isya. Malah ulah dideukeutan. jelema mah moal aya. wujud oge geuning bukti. tapi maneh hanteu kudu. nya ma’na anu kasar. leres pisan kurai geus kaharti. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. ngajirimkeun Gusti Allah. kaduana Khaerul bariyyah puguh. Shalat dina waktu Isya. naha arek teu percaya. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. Panguluna para Rusul. Muslimin para Olia. jeung turun ka anak incu. 218. Mutajilah enggeus moal salah deui. Ngadawuhan Gusti Allah. 207. nya nu pangkat Ajengan. sareng anu nyaritana. Ibrohim paninggal urang. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. ma’na dalil kadua karasa kaharti. teu percaya kanu nyebut. bisi nular katepaan murtad deui. 203. anna Issa Rohullohi. Muhammad Nabi panutup. anu lemes pikeun bagian Sawargi. saur Hadist moal aya hiji jalmi. eta anu genep Rusul. aya ma’na lemes pasti. Geura ku rai dipaham. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. jalankeun hukun Qiyas. ceuk rakana bener kitu. Mun kitu mah bener pisan. enggeus lumbrah Syahadatna. kapan pangkatna teu lepat. hanteu kakurangan deui. Namung wajib kailmuna. terus nepi ka Kiamat. sategesna rasa Aing geus tangtu. dina Lam yakunil kitu. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. atuh kantenan pisan. Ieu Aing mere burak. nu ma’rifat dzat Yang Agung. terasna Wa ana siruhu. 211. nu bisa ma’rifat kitu. seueur pisan anu kitu. 210. murtad hanteu salah deui. 195. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. tangtuna kaliru basa. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. aya urang sinarengan aya itu. teu kudu hayang terang. teu ku akal moal jadi. hakekatna sadayana para Rusul. ayeuna karaos pisan. 209. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. moal aya hiji jalmi. kitu Syahadatna Nabi. Asyhadu anlailaaha Illallohu. dina wujud peribadi. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. tah kitu mun teu kaharti. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. 216. Muhammad mah rasa jasad. 198. ngan maneh ayeuna kudu. Kapan ma’na kitab Qur’an. sumawonna Ijma oge teu disusul. nuhun rai jol kamanah. 205. dina waktu-waktuna. ma’nana pon kitu deui. sabab mun getihna lampus. dina Qur’an geus kauni. ngaku enggeus ma’rifat dzat. nu meunang pitulung Gusti. ma’na Syahrul bariyyah. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. Isa teh panggangseu urang. 199. aya dua dina Qur’an geus ditulis. kapan ceuk Qur’an teh kitu. tadi diluhur disebat. Sabab nafas maneh eta. Anu bisa ma’rifat dzat. jadi aya hirup dua. Katiluna boga nafas.Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. ngajolopong hanteu bisa usik malik. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. sategesna hukum akal teu disusul. 206. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing.

warnana anu opat rupi. da moal jadi manfa’at. kieu rai mun can harti. Ceuk raina geus kamafhum. puji Qadim ‘alal Qadim. moal bisa deui mulang. pada-pada anyar pasti. dalil anu nomer hiji. 241. sumawon dina pernahna. puji Hadist ‘alal Hadist. sanggeus urang ka Dunya. Ceuk rakana mangga atuh. nu kahiji kasebat. taya lian ngan ku akal. ku Dunya ieu kakurung. Tetep bae pang bodona. . Kangjeng Rosulullah Mekah. mun kitu lain bab ilmi. 220. eta sowara teh sidik. Nomer dua nu kasebut. da eta nu ma’rifatna. ka rasa anu tadi. 231. tangtu bae ma’rifat. Nur Muhammad asal tadi. puji anyar kanu anyar. 223.maksud. jalma mah moal tinggali. anu tetep uninga. Nu gaib di wujud urang. da ngan sakitu rai mah. dina jilid nu kadua. anging rasana Yang Agung. Geuning tadi Hadist nyebat. engkang ku rai dipuji. 219. nu anyar muji kanu Qadim. dupi muji pada jalmi. raina lajeng ngajawab. muga bae parin harti. Lajeng rakana ngadawuh. Raina lajeng ngawangsul. tapi ulah netepkeun bae kaditu. atuh nu kumaha tea. 239. nu tadi disebat tea. seepkeun bae sakali. dupi anu katiluna. Qadim teh pangandikana. 224. jeung kuma sundana deui. barang urang nu macana. puji anyar kanu anyar. sabab Rosulullah eta. ngan ukur pikeun di Dohir. elmu lahir elmu batin. pikiran heula ku rai. rai hoyong mangarti. aya puji opat rupi. pada-pada anyar sami. nu wajib disembah misti. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. dupi anu Qadimna mah. puji Hadist ‘alal Qadim. reh ngupingkeun dina kitab. Bibitna anu ma’rifat. da kapan ari dalil mah. 229. Kapan huruf Qur’an tangtu. Saur rai kumaha atuh. ka dzat Yang Agung. Rosululloh tegesna rasana Gusti. ngandikana teu ku baham. nu anyar muji nu anyar. dupi eta perenahna. teu nyowara geuning rai. Numawi geura teangan. buktina loba ririwa. anu opat geus disebut. 230. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. kieu numawi katampi. dina waktu mana deui. muji mah kedah ka Allah. masih tetep dina pangbuangan kitu. kitu sundana mah rai. kieu atuh kieu mun can harti. balik ka rasa kapungkur. Rakana jawab jeung imut. 238. nu geus diterangkeun tadi. puji anyar kanu anyar. puji Hadist ‘alal Qadim. kieu pisundaeunnana. puji Hadist ‘alal Hadist. ku rai tacan kaharti. muga ku engkang diwejang. anu aya diwujud. sorana teh anyar deui. ayeuna rek naros deui. 227. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. dina Sembahiyang pasti. Ceuk rakana mun can mafhum. enya eta ti makhlukna. nu ninggalna hanteu make panon kitu. kapan urang eukeur tadi. puji Hadist ‘alal Hadist. puji Qodim ‘alal Hadist. 244. anu katepi ku pikir. dijero kaluat bijang. Mung barangna can kamafhum. Piraku hanteu kamafhum. atuh nu kumaha tea. 234. kantun anu kadua. nu rempug jeung para Santri. dina Syahadat ge rai. anging hiji Gusti Allah. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. Sanes keur muji ka makhluk. sing kapangih supaya bisa balik. puji Hadist ‘alal Hadist. 221. pupus soteh majajina. dimana engkang pernahna. Kantun eta nu katilu. piraku hanteu kamanah. ceuk raina hanteu lepat. pernahna dimana deui. hakekat mah teu mati. mun lepat sadaya-daya. aturan ilmu geus pasti. hurupna mah anyar pasti. nangtung ruku sujud deui. Ku rai tacan kaemut. anu sarupa kumaha. 237. nyanggakeun bae kang rai. tapi tetep keur ka Gusti. puji Hadist ‘alal Qadim. muji ka salira engkang. barang negrak eta rai. lamun geus kapanggih eta. nya dina waktu keur rai. eta pisundaeunnana. di wujud urang sakujur. puji anyar kanu anyar. ibaratna tuang rai. puji Qodim ‘alal Qodim. eta mah nu jadi bibit. nyaeta rasana Allah. Rakana ngawalon imut. muga ku engkang didadar. 235. 240. 228. pernahna pon kitu deui. ngadanguna teu ku cepil. pisundauennana dalil. 232. 236. 226. Sundana anu geus umum. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. lungguh eta kaopatna. Nu anyarna teh nya wujud. Raina pok deui nyaur. sugan moal lali deui. eta oge bener pisan. 242. 233. leres sundana kaharti. tegesna tacan kaluar. pimaksudeunnana dalil. eta mah sejen aturan. anyar dadamelan Nabi. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. Kinanti 225. marakayangan balik ka Dunya deui. jalma teu wenang dipuji. 243. henteu boga daya upaya pasti. Tetep dina rasa Dunya. 222. kapan eta anyar sami. maca kitab sareng Qur’an. Ulah nyamian Yang Agung. loba nu surup sumanding. Cahya anu opat geus puguh. tapi geura teangan hakekat Nabi. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul.

Ibadah kalawan ilmu. Ceuk raina muji nuhun. nu muji nu dipujina. tujuh bumi tujuh langit. ceuk kasauran Wali mah. hirup Allah tara ruksak. boh laksa rebuan jalmi. jadi hiji nyawa jalmi. ayakan jeung damar hiji. kang rai di lebah dinya. anu ngaran nyawa tea. nungtut bae beurang peuting. Uteuk Tongo Walangtaga. jeung lamun hirup ngan hiji. Rakana deui ngawalon. Arasy Kursyi pon nyakitu. nu liangna laksa keti. kaangliputi sadaya. ari hartina teh dalil. ibarat mun di Dohir. nyaeta anu disebut. perenahna waktu eta. 259. rek ditambah katerangan. jeung syah sifatna deui. teu ngaku usik sorangan. reh rai sok nguping dalil. kapan buktina nu wafat. bol karaos teu sulaya. misti kudu balik deui.245. nu aya di wujud jalmi. 250. teu ngurangan teu nambahan. meureun maot sahiji. teu ngarti ibarat tadi. anu sarupa kumaha. nuhun parantos kaharti. rek diibaratkeun deui. salobana liang tadi. Lamun kitu naha urang teh . nu sakitu eces pisan. mana helokhelok teuing. dina lebah mana deui. piraku mun aya jalma. Manusa pon kitu deui. asal ti Allah geus tangtu. Kapan didinya mah tangtu. Dupi anu ngaran hirup. 268. Naha seuneu dina lampu. piraku hateu kapikir. syah asmana jeung af’alna. katerangan anu yakin. rai ulah salah harti. sareng perkawis hirup mah. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. nyaeta nu padang tea. buktina teu make biwir. margi dina saban jalmi. sabab hirup ngan sahiji. ku sifatna hirup Gusti. Mung aya keneh saeutik kabingung. ari nu katilu deui. hirupna manusa pasti. reh hirup teh ngan sahiji. 260. nungtut ngirangan teu lepat. 248. langgeng bae ngangliputi. lamun ibadahna jalmi. dupi anu jadi nyawa. Sato Siluman-sileman. ayeuna mah ganti pasal. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. Raina enggal ngawangsul. Rakana lajeng ngadawuh. 265. 249. kieu pisundaeunnana. tangtu dzat anu Maha Suci. teu robah langgeng geus pasti. kana dzatna Maha Suci. Kieu atuh mun can mafhum. can terang sama sakali. jadi puji sadayana. 251. 247. Rai teh masih kaliru. hirup kagungan Yang Widi. Rakana lajeng ngadawuh. nyawa aya saban jinis. 271. kuma ngarasakeunnana. kudu maot sadayana. sangkan kaharti karasa. nyaeta sorotna tea. Ku hiji ayakan kitu. 253. Raina lajeng ngawangsul. 274. 246. nu Qadim muji nu Qadim. Innalillahi kauni. hakekatna nyawa rai. ku rai tacan kapikir. nya nyareungeut ka dinya. Sumawon ibadahna kitu. ka Allah Gusti Yang Manon. nyaeta buktina rasa. nu jadi hirup jasmani. Bibitna nyawa disebut. Sawarga Naraka deui. teu kirang sumawon leuwih. sabab enggeus tetep eling. ayeuna nu kaopatna. Mung heran kaliwat langkung. usik malikna geus pasti. disebat sagara hirup. teu dua teu tilu opat. mohal ruksak dzatna Gusti. ayeuna ku engkang rai. sifatna nu padang tea. kajeun rebu maliunan. anging ku kawasa Gusti. aya terasna kasohor. kitu ceuk unggeling Hadist. anyar dipuji nu Qodim. naha jinisna nu tadi. dina pasal hirup eta. nyaeta damar nu tadi. angger moal robah-robah. mahi teu kurang teu leuwih. Magatru 273. da tara keuna ku mati. 272. aya keneh kabingungan. Rakana enggal ngawangsul. 267. seja rek tumaros deui. 258. 270. ayeuna rai mangarti. Dupi nu sok keuna ku pupus. hiji jalma roko hiji. ulah belet-belet teuing. pada aya hirup eta. margina dibagi-bagi. Mung bade nyundul pihatur. Lamun sayaktosna kitu. ka maliunan manusa. ngurungan damar sahiji. damarna mah tetep hiji. asalna tinu sahiji. 261. Mun hiji mah eta hirup. 263. Nya eta anu kasebut. diala rebuan jalma. sorotna teh tangtu loba. katerangan teh utami. ka sato pon kitu deui. dina keur Shalat sajati. teu petotpetot nya eling. 275. 255. dupi eta perenahna. pada-pada anu Qadim. muga diterangkeun deui. ari nu seueur tea mah. nu langgeng teu keuna mati. 252. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. raina lajeng ngalahir. leres ku rai kaharti. saperti nu tadi tea. Raina lajeng ngawangsul. kalawan jeung ma’rifatna. sorotna Sagara Hurip. 269. tah eta anu dipuji. nu Qadim muji nu anyar. awak-awak nafsu pasti. tetep hirup mah ngan hiji. mungguhing hirupna Allah. hal nohidkeun hirup hiji. 262. Ceuk raka ulah kaliru. nu ngangliputi sadaya. leres hirup mah teu lepat. mung hiji-hijina pasti. hiji sorot liang eta. Aduh engkang langkung cukup. 256. puji Qadim ‘alal Hadist. 257. ibarat lamun di Dunya. ngurangan atawa leuwih. sasatna geus syah dzatna. Jadi sategesna kitu. seuneuna dicarokotan. da pada Qadim sadaya. 254. 264. kieu upami teu harti. ari dzatna Gusti Allah. Ibaratna hiji lampu. urang ibaratkeun deui. pada-pada anu Qadim. hirupna sakabeh jinis. 266. ayeuna teu samar deui.

tah lebah dinya kang rai. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. 301. keur masih ngajadi Enur. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. ku ibarat mah karaos. sanes kanten bisa jadi. tah sakitu pikeun balik. jeung istri anu gareulis. 287. kumaha ilmuna tangtos. ngilmuna eukeur di Dohir. rek diibaratkeun deui. Barang-barang meja korsi nu aralus. 300. tetep ni’mat bae jongjon. kudu bae balik deui. nyaeta dzatna Yang Manon. 293. kaduhung engke karaos. ngaraos teu clok di Dohir. 295. Ceuk rakana rai masih bingung. nu diluhur kacarios. kulantaran kurang suhud. 282. 291. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. 278. nu mahi ka tujuh Bumi. 298. kapan di Dunya mah campur. ka Allah nu Maha Agung. ka Haqna Muhammad tangtu. Nur Muhammad opat rupi. saeusina Dunya tangtos. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. Kantun ieu aya keneh kabingung. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. mungguhing dzatna Yang Manon. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. teu sieun ku siksa kubur. kangeunahan jeung kanyeri. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. keur waktu keneh dina Nur. 276. dina jalanna bareto. naha saperti di Dohir. Haqna Adam teh geus tangtos. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. ceuk rakana bet piraku. Barang anu balik ka Naraka kitu. jadi ni’mat geus pasti. tapi pangbalikan rai. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. 290. geus jauh ti Maha Suci. Nur Muhammad waktu tadi. pasal eta pikeun balik. reh urang tadi di Qadim. Kani’matan Akherat mah Agus. aya tilu perekawis. cicing di Naraka pasti. hanteu kadangu ku cepil. samemeh ka Dunya lahir. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. jadina kumaha deui. keur waktu ngajadi orok. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. pangkatna geus ma’rifatu. bet boga rasa kanyeri. 297. bener rai kudu balik. tetep langgeng dina nyeri. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. 306. sajatining suwung raos. teu ngaraos naon-naon. ibaratna mun di Dohir. make aya gedong-gedong. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. enggal karaos ku rai. teu kalawan ingkig kitu. teu katinggal soca kitu. 279. raina ngalahir deui. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. teu selang-selang deui. 307. Tapi engke dimana urang geus pupus. sapatemon waktu tadi. teu karana dipigawe deui. Sawarga ngaranna sohor. 292. 288. kantun nu hiji can mafhum. rasa kitu teh geus pasti. rai masih keneh helok. 303. ngarasa kanyeri wungkul. kuma sajarahna deui. teu karana deui kitu. naon atuh anu balik. 304. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu.enggeus undur. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. 296. katilu Haqna Yang Manon. inditna mah teu karaos. kana sagarana hurip. 289. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. 302. 280. saperti di luhur tadi. hayang caang ulah bingung. Sagara cai nu tembong. teu saperti Rama Ibu. rasa teh sama sakali. salamina taya tempo. supaya enggal kaemut. pipisahan enggeus pasti. teu dicampuran ku nyeri. rakana lajeng ngawangsul. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. sasatna di jalan cicing. caina teu salah deui. 284. nomer hiji kacarios. ni’mat bae salamina. kumaha waktu di Dohir. anu katiluna deui. mun nu jatoh ka Sawargi. nu geus ma’rifat kana Nur. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. Dzat laesa kamishlihi. teu ngaraos naon-naon. eta nu ngaran Sawargi. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. kawas keur di Dohir deui. gumelar ka alam Dohir. balik soteh balik raos. ngan ni’mat anu karaos. 281. kawas ti luar ka bumi. tapi lain ngingkig kitu. nu ngaran Haqna Yang Manon. teu arah teu enggon kitu. Akherat pon kitu deui. 285. di Dunyana nu teu manggih. hanteu warna hanteu rupi. nyaeta nu ma’rifati. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. gaib hanteu aya bukti. dua Haq Muhammad Nabi. mahi ngahuripkeun makhluk. ku kangeunahan kitu. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. pangbalikan rasa kitu. kapan Gusti Maha Agung. karaos ku tuang ibu. 277. kangeunahan pon nyakitu. tepina ilmuna tangtos. 283. tah ibarat urang . 305. naha siga naon atuh. Ngalakonannana ngan era ku batur. aya tilu tempat kitu. rasa Dohir lamun balik. Nerangkeun Dalil ‫ﺍﻥﷲﻭﺍﻥﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ‬ Pasal nu Balikna. enggal ku rai kaharti. kapan didinya teh nyeri. ngangliputi Langit tujuh. 299. Anu balik ka Naraka pon nyakitu. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. 286. tah kitu anu sayaktos. ku rai tacan karaos. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. hanteu isin ku Yang Widi. 294. Kapan tadi rai dina waktu turun. kalem timbul sapapaos. ngan ukur tuturut munding. ibadahna luak-leok. rai mah kawas nu ngaco.

aya tinggal ngeunah. babandingannana. 343. terusannana anu bras ka Laut tea. jadi nyawa enggeus puguh. 322. 337. 342. saban wujud oge nyondong. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. sifat nu sae nu awon. Den Muslimat ngawalon barina imut. 329. ci hujan mah henteu asin. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. nyaeta ci hujan tadi. nyerep nyurup kana hate. Hayang deui hayang deui jadi baku. 313. 316. sangkan cai teh ngaleos. cai hujan nu tadi teh. teu pulang ka asal. sareng sowara nu awon. 326. tanda hirup geus usik gugurinjalan. Ayana teh kumaha. 318. rasa kontak jeung aci opat perkara. teangan jalanna jalan cai ka Laut. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. enya eta dina rasa alam Dunya. barang kadarat geus tepi. sakeclak sewang geus tangtu. 319. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. rasa Dohir anu bukti. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. datang ka darat mah geuning. 309. Nerangkeun Datangna Nafsu. henteu kaop elat. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. sing kapanggih Solokan-solokannana. rasa eta buktina teh. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. Marakayangan jadi salundang salindung. geus jadi ci hujan tangtos. Aya deui nu ku rai can kamafhum. saniskanten aya lalayanannana. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. 336. 341. Najan dina pangangseu oge nyakitu. percanten kacida. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. Barang gubrag deui ka Dunya patepung. aya angseu hanteu raos. 323. teangan akalna. 321. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. 325. ulah cicing betah. aya dangu ngeunah. kumaha sajarahna teh. 340. aya raos jeung teu raos. saha anu nyambat. tacan jadi rasa wujud. Ibaratna cicing dina asin kitu. kana cepil soca. meni jeger ceurikna bakating hayang. 327. Teu aya deui akalna teh kudu. aci tanah jeung angin teh. anu mawi ewon-ewon. nya karaos pisan. 328. Pucung 314. 339. aya dangu nu teu raos. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. 315. nya jadi rahayatna Onom tea. rido ngawuruk saderek. sajarahna manusa gelar ka Dunya. kitu kajadianna teh. muga engkang ka rai maparin terang. hakekatna nyawa. nyaeta rasa jasmani. deudeuieun tina karasana ngeunah. aya tinggal henteu raos. 320. taya nafsu teu hayang sagala rupa. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. nya nimbulkeun ngeunah. tadi geus ngaraos. waktu medal ti Ibu teh. jalanna dumuk. Barang tepung baham sareng cai susu. 335. barang rasa kontak sareng katuangan. muga engkang kersa. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. 331. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. rasa ci hujan mah puguh. ibaratna rasa batin. 310. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. nyaeta dzatna Yang Manon. 333. tetep langgeng dina rasana Naraka. jalan cai tea. sasat ngancik dina poho. Jadi rasa cai asin nu di Laut. nyaeta rasana Gusti. dina waktu wafat. tur tadi teh cai laut. 311. lamun dangu kontak. 317. dina patuangan sareng aya hirupna teh. rasa pelem jeung amis teh. anu tadi geus ragrag teh. nya jadi nyawa jasmani. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. 332. 334. margi sidik aya jeung bukti-buktina. hawa Batin jeung Dohir teh. lamun disambat ku Onom. aya angseu ngeunah. caina asin geus tangtu. barang kontak terus bae aya nyawa. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. Panon oge kumaha kontakna kitu. 324. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. hawa anu dua. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. Nya buktina nu dituang ku Ibu. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. samemeh urang ka Dunya turun. dina rasa dunya bae. Geuning bukti dina dangu oge kitu. ka pangangseu kitu keneh. nimbulkeun jadi amarah. sangkan cai hujan. Tuang Ibu moal aya ci susuan.tadi. Balik deui ka rasa asin kapungkur. 330. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. 308. bisa balik nya ka Sagarana tea. anu opat bae kumaha kontakna. kontakna jeung sifat. sami bae sareng dangu tinggal baham. saterasna kitu bae. keur dina Sagara Hurip. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. bet beda rasana gentos. masing bisa balik deui ka asalna. aci seuneu aci cai moal salah deui. dina eta pasal nafsuna manusa. bibitna kahayang sabab. sareng teu raos geus tangtos. sifatna nafas nu bukti. da waktu tadi mah. dina cai hujan bae. tangtu aya rasa. Saniskanten jadina teh ku patepung. kapan laut oge bukti. 312. . 338. asal tinu opat. hiji keclak hiji jalmi. Sabab eta pang ayana cai susu. malah aya tinggal sok jadi amarah.

layeut rukun rempug jukung. kawantu dibarung tapa. Tarekat pon kitu deui. anging Allah anu langgeng jumenengna. 13. Ngawitan anu didangding. untungna kersa Pangeran. hanca simkuring bareto. 9. 3. sinareng gentur tatapa. dina bagbagan Agama. 11. mung sasasih antarana. 351. Semet ieu bae rai urang tutup. teras kana Ma’rifatna. geus tangtu kontakna oge. Dina waktuna sakarat badena pupus. Dua putra gek caralik. hanteu aya nu kaliwat. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. ieu jilid kaopatna. Ngawitan nu nyaur rai. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. hanteu susah diwarahna. kitu ceuk paribasana. menekung nyepi tafakur. tilas ramana bareto. 347. nyakitu anjeuna oge.344. rasa Allah tea. kinten-kinten yuswana teh. maksad rek ngadangding Layang. ngantunkeun sahiji putra. kana Maung kana Bagong. sami sareng Raden Insan. ahli ngulik Ilmu Nahwu. 12. dina alketip nu sae. da turunan ti ramana. sadayana . mu’jizatna Gusti urang. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. nu jeneng Rosulullohu. wajib kapendakna. Simkuring nembean deui. 5. Shalallahu ‘alaihi wassalam. ngahalang-halang kersana. tatas jeung Tohid-tohidna. dinten Saptu ping opat belas. ka rakana cacarios. jeung moal aya nu bisa. Raden Kamil katelahna. Sagara nyawa sakabeh. Masjid alit tengah empang. sakalangkung garihalna. ulah kirang pangampura. sasarengan pelesiran. sakersana jadi bae. 10. 8. seja rek neraskeun hanca. sareng asal bareto. sasih Hapit dinten Juma’ah. kuma bae dina pamuhitannana. 350. 16. rakana anu tipayun. katelahna Raden Insan. barang dina hiji mangsa. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. Kocapkeun Raden Muslimin. dangdingna sareng basana. ngudag hak kasampurnaan. geus kapaham sadayana. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah 18. Teu mungguh ka jalma dhaif. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. ngabulkeun paneda jalma. Layang Muslimin Muslimat. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. Nilarna Raden Muslimin. Anu mawi wajib manusa teh kudu. ku saliwat ge kamafhum. salamet Dunya Akherat. pameget sami kasepna. dina waktos tilar ku rama. ngalantung di pipir situ. kitu kersana Yang Agung. teu aya anu kaliwat. 352. 19. lamun Tohid Insya Allah sampurna. 7. papayun-payun duaan. sakur piwiruk ramana. bari ninggalian kembang. Asma anu saleresna. kumaha ilmuna. Jenengannana kawarti. Kasampurnaan lahir batin. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. osok didinya ujlahna. saurna rama kapungkur. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. teu beda sareng ramana. namung kalintang ku awon. nyaeta Den Kamil tea. mutih ngabeuti puasa. tatapana ge nyakitu. nyaeta Sawarga. 6. 348. Allah ngabukakeun ilham. ngilangkeun babadag raga. anu hanteu petot-petot. Asmana Gusti Allah. raina Raden Muslimat. nu maksudna jalan alus. nu paparin ti ramana. 17. neda-neda ka Pangeran. nyaeta anu kasebat. neda-neda ka Yang Manon. ngantunkeun sahiji putra. kana bagbagan Agama. nyaeta raina tea. rakana lajeng ngawalon. sareng ku safa’atna teh. elingna kadinya. 14. ngahusukeun papahaman. sinarengan Raden Muslimat. kanyaho di Dunya bae. wajib farduna nya kitu. 4. 349. 2. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. seueurna sabaraha tea. Dina gentos sasih deui. mulih ka Rahmatullah. sasat salaku sahate. sakersana Maha Agung. Teras lalebet ka Masjid. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. ka darat jadi salebak. kinten dua puluh taun. nya balik ka Dunya. tara kersa pipisahan. kalangkung calakanna teh. Sareng sabaraha hiji. moal aya mustahilna. kantun ngaraoskeun bae. pasal Asma Gusti Allah. Gedong Rosulullah. Ilmu luar Ilmu jero. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. sareng teras sasauran. muga sadaya nawakuf. saurna abdi teh lepat. Tabe’atna kitu deui. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. 353. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. sakitu ge cekap. siang sumawon wengina. Tohid-tohidna bab Ilmu. 15. nuju sumedeng pisan. reh Gusti mah sifat wenang. Ka cai jadi saleuwi. Kocap Den Muslimat deui. 346. manawi mun teu lepat mah. kana dzatna Allah. marulih ka Rahmatullah. parantos dugi ka waktos. hanteu aya naon-naon. kalangkung kasep. Ilmu Sare’at Hakekat. 345. Sami bae pada ngarti. runtut raut jeung saderek. bubuhan uteukna encer. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. Mung ku banget tekad ati. Rayagung dawuh nu sae. Kangjeng Nabi Muhammad. Balik deui kana rasa nu kapungkur. Ilmu ramana katampi. disarengan ku dudu’a. yuswa tujuh belas taun. ayeuna gentos nu kocap. anu nembe jilid ka tilu. tangtu jadina teh poho.

perkara Gusti Allah teh. pantes jadi matak nyasar. Kadua anu kauni. Asmaulliaf’al tea. Asmaullisifat tea. rai sakalangkung bingung. sapedah tadi kasebut. tur aya deui Hadistna. Rakana enggal ngalahir. Sasat teu usik teu malik. sami bae pada kitu. 32. anu dzatlaesa tea. Sanajan ngider sabumi. Dupi nu kadua tadi. da ghaib manusana mah. ngaran Asmaullisifat. nya kalakuan manehna. pasal Asmaullidzati teh. tina dzatna enggeus tangtos. nurutkeun Af’alna kitu. diliputan ku ngaranna. dina ngabarangkeunnana. ieu teh dohirna Allah. jentulna jasad nu ‘aen. asmana anu teu ruksak. sifat anyar disebatna. sareng rupana manehna. langgeng bae sapapaos. kieu pisundaeunnana. pang seueur teuing nu lepat. Raina lajeng ngalahir. Tah kitu lepatna rai. tapi eta ge nu lima. kantun anu kaduana. sumangga paparin terang. jalma nu kitu tekadna. kitu eta sundana teh. kumaha pang jadi lepat. Allah teh teu aya dua. sareng ngan hiji af’alna. 30. Lain manusa sayakti. Al insanu dhahirullah. ngaku Allah ka awakna. sok seueur tekad manusa. anu kumaha nu lepat. seueur Paguron kaliru. Lajeng raina ngalahir. tapi nu sakitu oge. geus mohal hanteu ayana. geus hanteu panjang diemut. kana ayana wujud dewek. ngaran Asmaulliasma. ngider satangkarat jagat. 26. netepkeun Asma Yang Agung. 46. pendek teu daya upaya. nu teu warna rupa kitu. hartosna eta basa. Atuh Allah teh geus pasti. ngaku Allah kana Af’alna. 42. 27. Lajeng rakana ngalahir. Wallahu ghaibun. Ngaran Asmaullijinsi. Sapedah ceuk dina dalil. 28. 50. nu ngaku dzat ka jentulna. rakana lajeng ngawangsul. nurutkeun tina sifatna. Asmaulliaf’al tea. lepat soteh nu nampana. mun engkang teu lepat mah. Nu kitu eta teh pasti. ka rai mangga pitutur. pasti eta ngaran kufur. raina enggal ngawangsul. batin-batinna manusa. kapan tadi unggel kitab. nu nyebut jenengan Allah. Al insanu ghaibun deui. 20. ulah kapambeng miwelas. Asmaulliaf’al kitu. kapan eta geuning puguh. dina kitab geus kakocap. barang ngareret awakna. mangga ku engkang didadar. tetep ngan sahiji bae. sabab seueur nu percaya. 38. ngan seueur pisan nu salah. ngareuaykeun Maha Agung. ngaku dzat kana awakna. lian ti rupana kitu. nuduh Allah ka rupana. lamun netepkeun ka Asma. kieu pihartoseunnana. nyaeta antero ngaran. sok netepkeun kanu anyar. kufur dihukumanana. 25. Asmana mah sae kabeh. netepkeun Asma Allah teh. Dzat-Sifat-Asma-Af’al. aya tapi taya rupa. jalma nu kitu tekadna. eta oge rajeun lepat. kapan nu ngaran ghaib mah. sanes ka sifatna Allah. nu matak kek kana badan. dupi anu kalimana. 33. ngarana wujud manusa. nu moal aya bangsana. Allah teh nu ngaliputan. tah kitu margi lepatna. nu lima tadi disebut. da ieu mah nu ngajentul. sok gampang dibobodona. hiji dzat hiji sifat. teu ghaib da geus nonggerak. kieu sababna pang lepat. kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea. supaya ulah kaliru. Ngan eta bae sahiji. rakana lajeng ngawangsul. ari pek diringkeskeun mah. 41. kana kalakuanna teh. kitu deui eta sifat. dupi anu nomer lima. ayeuna nu kaopatna. 35. eta Asma anu lima. 29. saur raina nu mana. hiji asmana geus tangtos. ghaib teu aya jentulna. Anu kocap unggel Hadist. Lajeng rakana ngalahir. wajib urang kudu terang. Ku rai tacan kaharti. 47. Sabalikna kitu deui. Nyebutkeun Asmana Gusti. Geus disebatkeun ku Hadist. bisi nuduh kana awak. kitu deui manusa. 21. ngalobakeun Gusti Allah. . pang sok jadi kalepatan. manurut tina jentulna. 39. 37. 43. nu hanteu aya bedana. nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge. rakana enggal ngawalon. Asma anu saleresna. nu leres mah hiji bae. Asmaullisifat tea. ayeuna sumangga deui. samalahan lamun kitu. wujudiyah nu kitu teh. pasal Asmaullidzati teh. teu beunang direuayreuay. netepkeun Asma Yang Agung. 22. sabab kapan tadi oge. kieu pisundaeunnana. kitu bae sundana mah. Perkara Allah teh pasti. Ngaran Asmaullijinsi. tah rai kedah hartos. sareng aya terasna. tegesna tina rupana. nuhun ayeuna kapaham. sanes kana dzatna Allah. pang disebatkeun lepat teh. Raina ngawalon deui. sami bae wujudiyah. 45. Nu kieu tekadna jalmi. salah wesel anu kitu. ngajentul beurang peuting ge. 23. kieu pihartoseunnana. pada ghaib sadayana. eta oge bangsa kufur. 40. moal manggih anu ceples. pasal Asmaulliasma. nu katilu kacarios. kana rupana manehna. ku rai tacan kapaham. dohirna Allah manusa. dadarkeun nu katiluna. sabab kapan tadi oge. supados rai mangartos. kana raga anu badag. 52. 48. salapan puluh salapan. nu ngaran Asmaulliasma. mangga ku engkang carios. Geuning seueur pisan jalmi. pang ayana eta asma. kaopat anu disebat. naha kumaha margina. 51. pedah aya dalilna. 34. Jeung langgengna oge bukti. geus aya dina Hadistna. Kapan ieu mah jasmani. Asmaullijinsi tea. Laa haula wa laa quwwata. nuhun parantos kapaham. Tina sifatna geus sidik. mungguhing jalma nu bodo. Wallohu batinul insan. eta musyrik ngaranna. sabab Dzat teh aya tangtu. nu ngan hiji di manehna. raina teras haturan. Namung saur engkang tadi. Mungguhing nu Maha Suci. 31. ari Allah teh disebut. 24. kahartos atuh kitu mah. nu kieu tekad manusa. nyebut dzat kana ayana. 44. ngan sahiji anu sae. kana ngaranna sorangan. nu kumaha nu sok lepat. kana sakabeh sifat. buktina teh kapan puguh. da kasaksi ku Hadistna. reh tadi engkang misaur. na kumaha margina teh. ngan ukur jadi lima. sumawon puguh jentulna. mana nu ngaran manusa. tapi ari nu gelar mah. 36. 49.teh saratus. nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna. nyebutna jenengan Allah. dupi eta nu katilu.

bagian nu ahli Qurbah. Ngan wungkul bae miwarang. dina Sembahiyang sidik. enya eta Iman Takhkiq. raina lajeng ngalahir. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. nu kahiji Iman Taqlid. Asmaullijinsi tadi. ngan wungkul beja ti jalmi. ibadah ka Maha Suci. teu kenging migawe dengki. 66. dadana jadi He sidik. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. sareng ngabatalkeun deui. padang caang narawangan. 60. jeung Gusti nu Maha Suci. Naon bae ayeuna mah. ati teh kudu beresih. kana kagorengan pasti. jadikeun budi pamilih. ma’rifat ka Yang Agung. hade goreng ge ti Gusti. bakating ku poekna. 74. katiluna Iman Takhkiq disebatna. ku kereteg karep ati. ngarasa geus teu papisah. Kitu deui sabalikna. geuwat ulah lami-lami. lamun bae kadatangan. martabat undak ti tadi. nu geus jadi lafad dalil. aya anu nyiliwuri. nu kitu ngaran ibadah. sing iyatna kudu kuat. kieu mun teu lepat mah rai. parentahanna Idajil. 67. di hijab deui ku Gusti. rai tiasa nyumponan. teu aya antarana teh. geus teu asa-asa deui. rakana lajeng ngajawab. pek lampahkeun buruburu. 56. ku sok kitu sababna teh. ari anu katiluna. kamulyaan lahir batin. 70. lafad Muhammad Nabi. nu bieu mah keun heulaan. musna leungit tanpa lebih. kedah suci laku lampah. da kapan rasiah Wali. anu ahli adep-adepan jeung Allah. 72. nu can kaharti ku rai. samemeh prak dipilampah. saperti anu ngalindur. teu idin sama sakali. jadi poek buta rajin. wungkul miwarangna Gusti. 61. Kuma pihartoseunnana. nu geus didadarkeun tadi. Asma tina jinis kitu. jongjon bae sirik pidik. Sinom 57. sadaya pada mirupa. Mim akhirna udel kanyataannana. poma rai sing mangarti. tah eta mah martabat anu utama. raina lajeng ngawangsul. dina saban-saban jalmi. nu narik jalan balai. Lamun pijatoheunnana. poek mongkleng buta rata. tunggal keneh nya ibadah. nu kitu sanes ti Allah. 71. Allah ngayakeun Agama. balai Dunya Akherat. mugi Gusti Maha Suci. 55. kana jalan rahayu dunya Akherat. dina keur Sembahiyang mah. sok jadi sasar tekadna. tara sok miwarang salah. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. da Allah tara kitu. pasal Asmaullijinsi. Allahna hanteu kailmu. hiji-hiji Iman tadi. Kedah dina salse pisan. jalma teu boga akal. ngayakeun Sawarga kitu. di ayana Maha Suci. 54. Eukeur mah tadi percaya. majarkeun sagala rupi. kana jalan ma’rifati. tapi tadi nu nyarita. Iman Idlal nu kadua. Atuh eukeur naon teuing. rai ayeuna teu bingung. getol Sholat lima waktu. kana kahadean misti. piara laku jeung tekad. geus ngajadi wujud dalil. kapindingan ku kokotor laku tekad. Iman tina beja wungkul. masing soleh sabar tawekal darana. boga saksi tina dalil. jadi lafad Muhammadu. Sabab ngaraoskeun isin. wujudna geus jadi lafad. palaur sieun salah. ceuk engkang eta nu enya. pijadieun kana hade jeung gorengna. sidik yen Gusti Allah mah. ka papada makhluk Gusti. numawi rai sing emut. tina dalil Qur’an kitu. Geus moal aya sesana. kana jalan kagorengan. tapi laku jeung tekadna. Dal buktina teh sampean. percaya ayana Allah. geus tangtu deui ka hijab. rakana enggal ngawangsul. anu geus yakin mah geuning. percayana geus teu samar. . 58. nu beunang hese capena.anging ku kersana Allah. rai hayang enggal ngarti. kana panggodana Iblis. eta mah engke heula anan. 64. nu hade mah eta rai. pasal Iman anu tilu. tara jadi kabingungan. Da nu geus yakin mah geuning. ma’rifat ka Maha Agung. moal bisa dicarioskeun ayeuna. kantun eta anu ka limana tea. mubadir sama sakali. ulah bendu bae rai. kawuwuh jeung bisa yakin. nu nyahona lain beja. sagala perkara oge. teu ngalajur hawa nafsu. dina keur Attahiyati. naha kumaha hartosna. kumaha enyana deui. amalna teh lir tipung katiup barat. Sabab lafad Muhammad mah. laku hade laku goreng. turug-turug nyaho pisan. sabab tangtu katawis. 68. mun datang kareping ati. da tunggal parentah Gusti. sareng nganuhunkeun deui. 59. Raina lajeng ngajawab. Anu ku engkang disebat. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. pasal Asma anu opat. ka Allah kudu ma’rifat. para Nabi utusan teh. bilih kadenge ku cakcak. sanajan getol ngabakti. pon kitu deui Naraka. Tah kitu nu matak wajib. jeung nurunkeun kitab Qur’an. jeung boga pamilih tangtu. sumawon ujub takabur. atawana jalma owah. eta mah nu geus percaya. 53. aya nu can kaharti. siang wengi babarengan. Sagala hal kalakuan. padahal mah geuning kitu. Iman Taqlid kahijina. sirahna jadi Mim awal. keur ngahukuman nu salah. 65. tegesna anu geus yakin. jeung kudu ditempat sepi. 63. 62. walon raka tacan jadi. kuma barisna dipayun. tur kalawan aya saksi. Ulah kabengbat ku Setan. tah nu kitu patekadan. kana ayana Yang Widi. dua Iman Idlal deui. Geus ngarasa aqrobiyah. teu maparin kana jalan kagorengan. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. Jadi ayeuna mah urang. kang rai mah masih bingung can kapaham. kana piwuruk engkang tadi. ngajak jalan kahadean. moal sakawenang-wenang. Kapan kitu kersana. 73.

kadua Hakekat deui. 78. 76. sanes dina bab Sare’at. Sabab pasal Tasjid eta. mesem rakana ngalahir. ayeuna mah Manahan bae heula anan. raos tadi bener pisan. nyaeta puji dzikir. 89. tacan jadi wujud dalil. ucap tekad sareng laku. moal pinanggih jeung Gusti. keur ngudag inten nu tadi. kahiji ngaran Sare’at. Kieu rai saenyana. anu geus lumbrah disebut. mangga ku rai tinggali. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. sami sareng lafad Allah.lantaran teu aya hiji. Lamun Wujudna manusa. hayoh disurupkeun deui. mugi dipaparin terang. Hakekat ibarat laut. pasal Hakekatna Tasjid. 93. dadamelan Gusti Allah. nyaeta kudu bisa. ditungtut sahiji-hiji. keur ngadeuheus ka Yang Agung. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. ibarat lautan cai. sinareng lautan cai. Hakekat. ka ilmu Sare’at kitu. pasal parahu tadi. nu diselir ku Yang Agung. lafad-lafad para Rusul. teu aya hurup Tasjid. ku kalakuan nu suci. eta moal salah deui. sing bisa ngajadi hiji. koncina Bumi jeung Langit. da bukti tina lafadna. geus tangtu engke kaharti. Rakana lajeng ngajawab. sareng saterasna deui. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. geuning teu aya nu Mi’raj. ma’rifat 84. kapan ceuk Hikam mah tadi. 94. tirakat mutih. Asal sing suhud neangan. Ari Hakekatna eta. Ma’rifat mah lir upamana. kaopat intenna deui. lebah dinya jadi dalil. teu uni lafad Muhammad. Ma’rifat ka Maha Suci. 85. Sare’at teh lir upami. pasal tadi aya basa Nafi isbat. mun nyurupkeun pahili. nyaeta utusan Allah. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. muga-muga engkang keresa miwejang. 91. saenyana dina diri. geus tangtu ayana Allah. . nyaeta Sholat sajati. dijaga ulah rek salah. Cirina Nabi nu lian. Raina mani ngarenjag. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. ulah sina patorengga. Malahan dipigawena. lamun jalma tacan terang. getol Sholat anu lima waktu tea. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. diibaratkeun kemudi. Ayeuna ulah kapalang. ati kanyataannana. ku ilmu Hakekat kitu. nu ngadamelna geus misti. Muhammad Rasulullohi. tapi pasal dina kitab Hikam. upama kapanggih eta. lamun teu acan mangarti. 95. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. hal praktekna Sholat Da’im. tacan syah upami kitu. dupi Tarekatna deui. 81. ka tengah-tengahna laut. sareng dibarengan deui. katiluna eta Tarekat ngaranna. ku rai tacan kaharti. Tarekat lir upamina. 90. yen ieu bumi jeung langit. netepkeunnana pasti. sadaya teu nganggo Tasjid. nyaeta Ma’rifat jati. Pikeun ngudag inten tea. kitu diibaratkeunnana. supayana bisa katepi. kumargi teu aya Tasjid. ceuk dina unggeling Hikam. anu nganggo lafad Tasjid. sasat moal ma’rifati. Lian ti lafad Muhammad. 77. pituduh kitab Hikam mah. puasa. sina ninggali Akherat. jadi sanajan ayeuna. Hakekat lir upamana. rukunkeun sangkan kasusul. numawi teu Mi’raj rai. keur ngaburak jagat shagir. Da ku ilmu Sare’at mah. duh engkang rai kaliru. tegesna eta mah rai. ngadakngadak kahareti. enya eta Nabi-nabi. 88. sing suhud bae ka Gusti. salian ti Kangjeng Nabi. najan dipaksa ge rai. naon kanyataannana. ayeuna mah gentos deui. wekasan enggal ngalahir. ngawujud dalil Muhammad. anu dipaparin Kunci. kudu barengan sing rukun. jeung dibeuli ku prihatin. Asal bae sing percaya. netepkeun Sare’at tadi. hijabna ka Maha Suci. Hakekat Tarekat deui. 75. kalakuanna ibadah. sadayana umat Nabi. bener tacan uni lafad. Nabi Musa jeung Isa. tacan jadi lafad dalil. mugi-mugi rai dipaparin terang. 86. Tarekat. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. 79. sanajan hayoh dipikir. eta anu opat rupi. kemudina pon nya kitu. 96. sihoreng nembe uni Mim-He-MimDal. aya basa opat kitu. da teu ninggang kana pibarangeunnana. inten teh naon nyatana. moal bisa kapaham. pasal eta tasjid tea. nu opat teh sing ngahiji. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. puguh bagean Hakekat. ceuk ilmu Sare’at rai. engkang hawatos ka rai. dadamelanna kitu. 83. Kumargi penting kacida. eukeur muka lawang hijab. eta hal perkara Tajid. ku rai nu can kaharti. Ka opat ngaran Ma’rifat. atuh moal weleh mijan. lafad Adam lafad Enoh. da puguh Hikam mah tadi. parantos umum sadaya. kayaan Alam Batin. anu matak geuning tadi. Insya Allah awal akhir tinekanan. Tah kumaha ngalarapna. jeung anu kasebat laut. nyaeta dzikir jeung ngaji. bener kitu eta rai. raina lajeng ngajawab. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. Ma’rifatna pon nyakitu. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. naon buktina nu yakin. Ibrahim. disebat parahu tadi. parahu ngambang dina luhureun sagara. cirina teu aya deui. padamelan Kangjeng Rasul. Tarekat lir kemudina. teu bareng opatannana. katilu kemudina. yen eta Sare’at rai. sadayana teu diselir. Sok moal barung sulaya. keun heula eta mah agus. parabot supaya nepi. parahu teu salah deui. nuhun rai bakal harti. tiap-tiap aya bukti. eta anu opat tadi. dina dawuh nu mustari. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. kalah botak dipikir moal kapendak. 87. 80. engke dina salsena. nu opat sing jadi hiji. kapan geuning para Rusul. Qodariyah Satariyah. sabab kieu ibaratna. pangboseh supaya tepi. 97. Sing gulung kana Ma’rifat. Raina lajeng haturan. 82. nyebatkeun Sare’at tadi. kana tengah-tengah pusering sagara. Sare’at teh lir upami. nimbulkeun raga nu lembut. kana kalakuan kitu. 92. inten didasaring cai.

Waktos engke dina sakaratil. ramisak bakating ngungun. tapi hanteu burung aya. Inna lillahi kauni. 111. rakana lajeng nyaur. kokotoran luhur laut. geus nyaho ka dirina teh. kana batu karang tea. nu geus diharamkeun misti. sabab jero liwat saking. geus umum anu sok disebut. tinimbang dikabul. waktu urang samemeh ka dunya. saur rai atuh hanteu aya deui. sarebueun ni’mat dohir. rakana lajeng ngalahir. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. naon nyatana nu sidik. raina lajeng ngalahir. Hanteu daya teu upaya rai. bisa sidik ka sifat Iman sajati. sanajan siksa Akherat. Kaombak-ombak ku lambak. maotna teu bisa nepi. 106. Raden Kamil ka raka ngalahir. sareng campur deui pasti. kareueung sagala aya. naon nyatana nu bukti. anu ngobahkeun ka jasad. mung kumaha angkeuhan. sanes inten dunya rai. 101. Kapan kieu sundana teh rai. 102. rojiun eta tuluyna. lebah mana kawasana teh. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. naha kudu tekad teh kadinya. eta moal salah deui. Hayang cageur bet teu weleh gering. pang parahu bisa usik. raina lajeng . Jadi lamun engke arek mati. nya tangtu bakal cilaka. 116. geus tangtu nyaho ka Gusti. nyasab moal burung. persis saperti jasmani. kana inten jambrut. anggur ditambah siksaan. pangkat Nabi Willayah. 108. sasat ngaku kawasa. atuh sasat ngaku bodo. lain inten dunya kitu. 113. ngan sakur dina biwir. 114. nyaeta ti Gusti Allah. 98. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. kitu kapan ceuk dalil teh. aya hibar kahartos. geus moal kasorang deui. hamo pibisaeun beunang.Rakana lajeng ngajawab. raina ngabarakatak. ngarasa bodo dirina. anu taya upamana. sangkan teuleumna teu jadi. teu kudu boga maksud. dupi lautna teh rai. faqod ‘arofa robbaha. aya pitulung Pangeran. 104. ayeuna aya piunjuk. rai masih samar ati. anging Gusti Allah bae. engke waktu pupus. muga paparin mangarti. Sumawon nyorang sakarat. ati mah ngaku kawasa. bari ci socana bijil. jadi mun teu bisa wangsul. eta kersana saha. turug-turug seueur jurig. siksaan anu hanteu nepi. diakhir tangtu kaduhung. bet kawas hanteu karasa. pangna tadi naros pamulihan. hayang senang bet teu weleh bae susah. ganjaran ti Gusti Allah. sundana teh yen urang asal ti Gusti. faqod jahilan nafsaha. kapan geus di dalilan. bangbarongan cuat-cuit. kamudina teh rai. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. kadarat mulih deui. sabab harti yen teu bisa usik malik. urang arek boga patekadan. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. sategesna teu boga kawasa. Saperti parahu tea. hayang beunghar bet teu beunghar. Man ‘arofa nafsahu. 99. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. ti alam Akherat oge. nyaeta bilih sulaya. rai mariksakeun deui. anu matak ti ayeuna. kudu tohid kitu. Raden kamil enggal nyaur deui. 109. saha anu bisa nepi. 110. diharapkeun nyorang ka api Naraka. mawa ka tengah jalan. inten teh moal beunang. inten dijero sagara. nu langgeng teu owah gingsir. 112. Saur raka eta geuning harti. temahna jadi sangsara. mun teu jeung teuleum mah pasti. siksa kubur kitu deui. nyatana roh urang kitu. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. dilepas samasakali. kantun nampa bae wungkul. balik deui ka Allah Ta’ala. lamun tega ka pati. sarta langgeng nu moal aya putusna. larapna dina salira. angkeuhan arek mulang teh. sifatna Iman Sajati. pang bisa usik jeung malik. pangna rai naros pamulihan. ting dalagor kana curi. bangke anjing bangke oray. Kantun eta kemudina. Sasat tempat kani’matan. sareng nu bangsa narajis. lain inten biduri. kana dasar sagara berlian tea. 100. nu ngaran wujud jasmani. dupi saenya-enyana. hal perkawis inten tea. nyatana parahu tadi. taya lian ngan ku idin roh tea. inten sajeroning diri. pasal inten nu parantos didadar. diusikeun ku sagara. gumujeng mani ngagikgik. nu diudag ku sadaya. wani teuleumna ka laut. ku kaom Islam sabumi. panangan kenca katuhu. kapan nurutkeun dalil ge. diusikeun ku roh kitu. ku kersana Gusti Yang Manon. da inten di dunya mah. da meureun sanes deui. 105. nu jadina tina batu. 118. ngagoda supaya bolay. reh ayeuna geus pertela. mugi rai dipaparin katerangan. kawas boga cita-cita. kade rai salah harti. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. ngudag eta inten dina jero lautan. diwajibkeun kudu bisa balik. anging ku kersana Allah. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. barehala anu nyingsieunan. Saur raka nya kantenan. tangtu sakaparan-paran. 103. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. Tapi najan geus ditengah. 115. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. wa inna ilaihi kitu. eta manusa tangtu. 117. kana inten tadi tea. martabatna leuwih luhur. nu geus Ma’rifat mah rai. eta anu ngamemenerna. nu diibaratkeun tadi. pang ayana urang teh di dunya. di dunya ngawujud. mapakan Yang Agung. beunang kagoda. ngaku bodona teh palsu. sumawon boga kawasa. Nyaeta nu ngaran Iman. nya ieu buktina badan. atuh naha tadi kitu. 107. Mising imut ka wiwitan tadi. cita-cita boga tekad arek mulih. saha-saha mun bae manusa. hal dina pamulihan. kenging di peser ku duit. jeung aya terasna. Rupa badawang barongsai. untrak atrok sakabulang bentor pasti. Wekasan teras haturan. komo deui dina pupus. sieun hanteu bisa nepi. ka Allah asalna tadi. nyaeta ka tengah-tengah sagara. kapan hak manusa mah.

nya tangtu ragragna oge. di alam dunya kitu. nyaeta Sagara Hayat. Lajeng deui raina ngalahir. engke dina waktu maot. 135. jeung dzat sifatna Yang Widi. kakurung ku alam dohir. enggeus tangtu cilaka bakal balai. enya eta kiamat dunya. 133. nandean sakersana. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. teu bisa ninggal Haqullah. wujudna iman sajati. yen urang teh kudu balik. dina lebet kalbu. nu balik ka dunya deui. eta geuning ku rai karasa. 134.ngawalon. 120. Ka manusa sok surup sumanding. pasal eta Haqul Adam tea. mun kitu mah masih ngarasa patebih. jeung sifatna anu Maha Mulya. teu weleh aya di Allah. sanajan ngimpina kitu. da tetep dina hak Gusti. bodona si wujud. teu rasa pajauh. urang teh lumantung. Eta bae dalil saperkawis. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. Sabab mun boga tekad balik. terasna ‘alillyul ‘adzim. alam dunya nepi ka Akherat deui. sarta masih aya keneh. tapi naha teu mirasa. 132. sareng henteu warna henteu rupa. sasat urang enggeus aya. enya soteh bakal aya. taya lian ukur kana barang. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. Mun geus kitu eukeur naon teuing. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. ka Allah teu kenging salah. yen geus aya di Allah teh. Saur rai ayeuna kaharti. da imanna beurat kana dunya. geuning kitu unggel dalil. malah henteu kudu ditekadan deui. siang wengi ulah samar-samar. 122. nu kasebat lafad Laa haula. di jaman samemeh aya. boh anak boh incu. anu tadi enggeus ‘aen. Geus kakurung ku hak Maha Suci. di Gusti geus dumuk. enya soteh masih usik obah. 137. pokna teh hayang surutu. tina kawasa kersana. Na ayeuna ngaraos patebih. da sare teh gambar wafat tea. atawa ka pamajikan. najan nepi kana wafat. kana dzat sifat Yang Manon. naon bae kabeuratna. siksaan di kubur. Allah sareng makhluk. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. dina laut nu jerona tanpa tepi. keur aya keneh di dunya. paehna balik ka dunya. nya ieu ka Haqul Adam. lolong bae saterasna. mungguhing Gusti Allah mah. nu caang padang gumawang. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. kantun pasrah wungkul. sareng lamun kitu. sabab tangtu bae rai. eta nyawa anu wangsul. 126. yen teu rasa jauhna teh. da henteu rasa pajauh. tanda-tanda boga rasa anggang. anu tadi geus kacarios. pasrah bae ka pangeran. da teu kaluar ti dinya. 124. Da nyahona eukeur di dohir. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. beubeunangan teuleum tea. salamet dunya akherat. tina eling kana lesna. dina keurna hirup. muga ku rai dijawab. raina lajeng ngawalon. ka onom nyalindung. ngaraos aya antara. hanteu gaduh nya kahayang. 129. Dina engke Walyaomil akhiri. anu teu pisan ibadah. mung rai masih bingung. kapan basa ngaran balik. lenyepkeun ulah rek lali. geus mulang ka Gusti Allah. dina sifatna geus ‘aen. yen mulih teh kedah ti ayeuna. enya eta nyawa jalma anu balik. samangsa lolong di dunya. lamun enggeus kitu. kana dedemit siluman. lamun nyawa makhluk. ngarasakeunna geus balik. rasa urang geus ngancik di Allah. tegesna sing ngarasa. dikersakeun keneh ku Gusti. sakur kabeuki tadina. eta jalma kitu. bener rai eta kitu. kutan rai tacan mirasa. bubuhan da masih aya. Gusti Maha Agung. 131. ka Akheratna terus. geus hanteu kaluar deui. atuh mun rasa teu jauh. lamun dina keur aya kahayang. tina Qudrat Iradatna. kapan ieu anu bukti. atuh bet piraku bae. Haqullah anu disebut. nyaeta sifatna Enur. kantun nyekelan sarupa. ngangken Ma’rifat ka Gusti. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. kudu tohid ti ayeuna. illa billahil kitu. teu wanahnu aqrobu. keur hirupna sumawon paehna. lajeng deui rakana ngalahir. Wa huwa ma’akum. jadi atuh ayeuna mah urang rai. upama geus kitu tekad. kudu aya antarana. ayeuna gentos panaros. manggih siksaan kitu. 136. dohir batin oge kitu. boh hirupna sumawon maotna deui. sing lenyep rai manahan. boh nitis menitisan. kana batu kana cai kana kai. atuh Allah teh bertempat. teu ninggal aya tempatna. 128. 125. 119. kapersifat ku Pangeran. jeung Allah pajauh keneh. 127. ka Allah sing kapiraos. Eta bae contona mah rai. taya anu dipieling. ceuk raina henteu hilap. mung ulah kaliru. kumaha keur di dunyana. geus aya di Gusti Allah. wa laa quwwata eta teh. kudu boga patekadan. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. tapi nyaring sare oge. pasal eta rai geus percaya. Mun geus tohid ngarasa geus balik. kapan geuning sidik pisan. hirupna teh kudu barang dahar rai. sareng siksaan di Akherat. keur sakaratna ge tangtu. kapan tadi rai ngaku. sok nyurup ka saha bae. anu mana nyatana teh. kana barang dunya bae. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. babarengan jeung Pangeran. rakana terus nyaur. Kantun urang Iman bae rai. kana dunya upamana mun teu boga duit. 130. sing mirasa urang geus aya di Gusti. da ilahar di dunya mah. lian ti barang dunya. nya jadina marakayangan. jeung cikopi anu amis. . kana eta sifatna Haqullah. Henteu arah henteu enggon deui. nyorang sagala siksaan. emutkeun bae rek sare. 138. sundana taya antara. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. teu daya teu upaya. sareng henteu puguh. nu ngaran sagara hirup. sabab dina waktu keur sakarati. wengi sumawonna siang. hal anu langgeng ti Gusti. 121. Lajeng deui raina ngalahir. rupina teh moal tiasa lepat deui. insya Allahu ta’ala. Jadi sasat urang teh geus mati. kana Haqul Adam tea. anu teu aya pegatna. nyatana teh alam dunya. reh aya deui kabingung. ka dunya deui tangtu. 123. naon anu teu ruksak-ruksak. sumawon bade nyaringna.

155. Lajeng deui rakana ngalahir. sabab lamun boga rasa. ngan karasa amisna mah henteu jirim. 149. Kawasana kersana yakin. ceuk raina hanteu aya lian deui. dibeuweung sing lembut. ngan rasana nu diarah. anu langgeng di Allah. Ceuk raina teu sulaya deui. diluhur disebut. Kapan geuning urang waktu tadi. kapan tadi geus tinggali. barang enggeus tangtu. ku rai tacan kahartos. ngan boga amisna bae. nya ku gaib tangtu. malah keurna turun. ku rai can kapiraos. Kitu deui manusa ge rai. mung kumaha di manusa. ka akhir pon kitu. anu masih keneh ngora. margi lamun ruksak kitu. aya anu langgeng di manusa. estu rokrak wungkul. naon nu dimaksud. eta cau tangtu bisa usik malik. atuh kantun dibalikeun bae rai. naha aya langgengna saperti Gusti. na kumaha ngabongkarna jasad. akalna deui nyakitu. 145. kampa kawas suuk. saperti makhluk. wujud cau henteu boga rasa. nu dipandang ku urang teh. henteu terang duka ti mana ti mendi. diantep bae dipayun. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. ku rai henteu kaemut. nu taya pegatna deui. geuning teu hayang ngadahar. 154. pasal eta jatining manusa. moal beunang sumawon karasa. nyaho ka gaibna urang. yen Qudrat jeung Iradatna. Tapi eta amis cau tadi. Namung aya deui nu can harti. sakumaha piwejang engkang katampi. ti Ibu ka alam dunya. amisna anu dumuk. nyaeta bodona bae. na kumaha bisana kapendak. nu masih ngora kitu. wujud cau teu diruksak. anu langgeng di Allah teh. kitu eta ceuk dalil teh. cau asak dina piring. teu nyaho sama sakali. henteu emut teu terang sama sakali. da rasana mah geus nyampak. 147. 151. kapan geuning bukti tina. upama wujud cau teh. tegesna bodo teh agus. kapan da ari cau mah. sanggeus kitu urang bisa tohid. Sabab bongan katetepan dalil. kakara mun geus diruksak. jatining manusa eta. tah kitu paham engkang mah. henteu terang naon-naon. nu kacipta masih tacan aya amis. 144. ceuk raka kapan ku ilmu. Lajeng raina deui ngalahir. 156. ku gaibna manusa. hartina teh teu bisa obah. supaya enggal kahartos. di manusa kantun kabagian. anu aya hanteu tembong. asal tina hanteu aya. paninggal pangdangu. jalanna nganggo tarekat. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. ngabongkar wujud sorangan. 141. langgeng bae teu aya pegatna deui. rakana enggal ngawangsul. nuhun Alhamdulillah. supaya bijil minyakna. malah keur waktu dikandung. tapi atuh naonnana tea. langgeng bae moal terang. nyaeta manusa nu sajati. kapan gaib henteu ‘aen. 152. jirimna mah teu lepat yen. rakana teras ngadawuh. Enggeus tetep di manusa pasti. wujudna kapanggih amisna misti. bisa oge kapendak sarta kaharti. nya neangan cau hejo. kapan rasa mah tangtos. ti awal-awalna mula. raina lajeng haturan. kawasana nu Maha Suci. henteu dituang ku rai. pang diayakeun ku urang. dina letah urang pribadi. terus tepi ka Akherat. mana nyatana nu sidik. 150. teu katetepan Rusul. Kajabana mun si nafsu tadi. Geura kieu jalanna teh rai. nya eta kawasana teh. kana gaibna manusa. pasal eta anu disebut. nu kasebat gaib tea. Laa haula jeng wa laa quwwata. naha tacan kapiraos. pada-pada gaib deui. akang bade maparin ibarat. tah eta tegesna rai. raina ngawangsul. cacakan geus bukti jasad. ngagedeanana jasmani. 139. manusa mah geus tangtu. da bakating bodona tea. tah ieu aya cau. 143. pada katetepan misti. leres yaktos teu sulaya. da moal . aya tapi taya rupa. nu teu aya pegatna. rakana lajeng ngajawab. nya jatining cau tea. didinya ge teu uninga. ngan amisna bae rai. yen amisna atawa kesedna deui. Nerangkeun Patohidan 146. teu daya upaya rai. 153. da kesedna nu dipambrih. ku Ibu salapan sasih. sumawonna datangna rasa. geus aya dina sungut. Saur rai yaktos kahareti. kitu paham engkang mah. sama sakali teu emut. sareng kersana kitu. tetep bae teu nyahona. urang ninggal cau. lamun langgeng di Allah. mun hayang terang gaibna. tina kawit leutik jasad urang. atuh Allahna ge ruksak. memeh turun ka alam dunya. 148. tina leutik jadi gede. Tapi ari ayeuna mah rai. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. lamun kaudag ilmuna. geus aya pon kitu. 142. saban umat ge teu luput. lumpat kawas sato hewan. kudu nyaho ka gaibna urang. malah-malah terus ka batin ge rai. 140. nu ngaran cauna tea. Ceuk rakana tangtu bae rai. pangangseu sareng pangucap. taya lian ngan Qudratna Allah. kawasana sareng kersana.Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. Raden Kamil teras nyaur deui. Samalahan tina orok tadi. naonnana anu diarah. kudu bisa ngabongkar diri. eukeur hayang kana kekesedan. kapan gaib amisna mah. mung kantun gaibna bae. weleh henteu kaemut. atuh lepat lamun ngarah rasana.

ayeuna kantun miara. Ngarancana kana nafsu. diala ku tangan deui. moal lepat tangtu eta. geuning langka kasorang. Malah keur ibadah kitu. salangkungna tinu tadi. tangkal asal tina leutik. rai ge sok sering nguping. Najan tatanduran tangtu. satungtung gelar di dohir. beurang peuting hanteu kurang. jeung aya terasna deui. waktu keur ilang jasmani. Sabab buktina teh puguh. Rakana lajeng ngadawuh. kasukaan alam dohir. dibanding rancana Iblis. 161. ruksak teh mirasa suwung. 167. ka manusa keur didohir. anu golangna ku cai. atawa saperti bungkil. geuning urang saupami. Ceuk rakana kapan puguh. ngaji laku ki jasmani. asup ka Naraka pasti. aya deui panarosan. tah kitu murahna Allah. muga engkang luntur galih. Parantos bae Kulanun. Mautu anta qoblal maut.saperti cau. nu ngaran gaibing abdi. ku engkang arek dipedar. Pang bisana jadi tangtu. Rahmanirohim disebut. masih bingung keneh rai. lamun urang hanteu meuli. 174. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. khusu ka Yang Agung. dikampa ku kayu. tah dina lebah etana. eta mah emutan rai. Nya Insya Allah rahayu. ngajakan mungkir ka Gusti. Sanes deui yen ngabongkar diri. naon nu henteu ku tangan. 169. saperti adegan bumi. Ngatur laku kai wujud. Mun maksa ngala nu batur. nya eta manusa gaib. kantun ngajaga salira. 186. Rakana deui pek nyaur. Ceuk rai eta sumuhun. pasal eta geus kaharti. 187. nu . 185. 162. nyalindung siang jeung wengi. boh kapal boh pabrik-pabrik. maling barang anu lian. lat poho kana ragana. parantos maparin tangan. edas bae bet rai mah. 168. geus unggel dina Hadist. jadi gede jeung buahan. nya didahar ku sadaya. murahna nu Maha Suci. ka sakur jalma Muslimin. malahan ceuk dina kitab. moal samar moal mangmang. makhluk nu gede nu leutik. di pelak ku leungeun jalmi. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. Raina lajeng ngawangsul. murahna nu Maha Suci. kareta api jeung kapal. murahna nu Maha Suci. da tetela dohirna mah. eta bae henteu lepat. hayang dahar bubuahan. naha rai tacan kaharti. rakana enggal ngajawab. bakal disiksa ku Allah. raina teras ngalahir. Raina deui lajeng miunjuk. 157. atawa ku seuneu tea. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. nu ngaran manusa gaib. 172. 163. mun eta murahna Gusti. sok tara weleh ngungudag. nyatana manusa gaib. namung anu mana tea. Maju eureunna ge puguh. kieu sundana teh rai. panggodana sang Idajil. ku tangan teu salah deui. Kahartos teu lepat deui. rasana ge rupi-rupi. kapal udara jeung mobil. sanajan pabrik-pabrikna. nu aya taya sifatna. dina waktu keur Tajali. rai mah tacan narima. rupa-rupa pangbibita. duh kahartos ayeuna mah. keur ngajadikeun sadaya. sing pageuh muntang ka Gusti. poma rai ulah salah harti. tangan bae nu mimiti. 165. alam dunya ge sirna. jeung ari hartina Rohim. sakur nu jadi di bumi. 179. ahirna jadi buah. nu bukti di alam dohir. Sanggeus jadi buah tangtu. 164. 160. da ku rai jol kaharti. Tatanduran ting pelentung. geus ngayakeun cai bumi. Iman urang tangtu kuat. Teu kaop luar ti wujud. ka manusa keur di dohir. kamurahannana Allah. gaib abdi pribadi. aya tapi taya rupa. kana gaib jero diri. kumaha Allah murahna. pang jadina taya deui. engke di Akherat misti. Saur raka bener kitu. 182. urang kudu ati-ati. teu meunang pisan pahili. nu ninggal waktuna Sholat. sanes murahna Yang Widi. ku tangan bae geus sidik. Geura mangga bae emut. kapan eta anu ninggal. enya eta keur laku tarekat. pasal sundana Bismillah. kaula mimiti muji. ngaraos teu boga diri. sarta teras sasauran. rai ewed liwat saking. 171. Raina enggal mihatur. ka manusa dua siki. kenging leungeun bae rai. nu sakitu arahengna. pasal eta nu ninggali. heug atuh ayeuna rai. Nuhun ayeuna mah putus. kasucian laku lampah. da teu rata ka sadaya. 180. keur dibijilkeun minyakna. bari mencrong raray rai. dohir abdi pribadi. 175. Kinanti 158. ngagelenyu imut leutik. 159. hese katarikna Iblis. seuneu sareng angin tea. 183. Atuh meureun sanes kitu. kadangkala sok dibui. 181. ku rai tacan kaharti. panon abdi teu ninggali. lamun tohid mah ka Gusti. 177. teu kaop ical ti diri. bibit sakur nu kumelip. 176. Allah asih di Akherat. sok miresep kana maling. kitu disurahannana. Lamun manusa keur hirup. 170. keur dahareun jalmi-jalmi. nyebutkeun jenengan Allah. jadi kitu murah Gusti. Najan ayeuna ge kitu. neda pitulung Pangeran. 184. 166. asalna aya nu melak. 178. bubuhan masih di dunya. 173. nu jadi di alam dohir. nu tadi mah ibaratna. kaayaan alam dohir. patohidan rai nepi. lamun engkang hanteu salah. bakating fana-fanana. sundana teh Bismillahi. anging ku opat perkara. mun sanes pelak pribadi. Murahna Gusti Yang Agung. keur Sholat Karohanian. Rakana lajeng ngawangsul. naha teu aya undakna. motormotor saterasna. Kapan geuning rai puguh. mung bae hayang kaharti. bukti ieu di dunya. nu ninggal gaibing Gusti. Rohman murah di dunya. ieu kaayaan dohir.

tapi kalumbrahan jalmi. ulah rek kaliru rai. ngaku geus tohid ka Gusti. 204. Kumaha rek mangaku. ngakuna tohid ka Gusti. ma’rifat ka Maha Suci. lamun pare mah ku hama. 201. 215. gapong moal jadi siki. rakana lajeng ngajawab. sundana nu kakuping.dipake ngabantun Qur’an. geus gulung ngajadi hiji. jadi puji lisan eta. babarengan siang wengi. Piraku henteu kaemut. sabab lamun teu uninga. tegesna puji Allah. ti awal tug dugi ka ahirna. 214. da kapan anu bener mah. Tapi laku nurus tunjung. Ngangken Allah na teh tangtu. niat bade lungguh calik. ku asih-asihna Gusti. Tumarima rokrak wungkul. Akherat samemeh pupus. sanggeus kitu nyorang deui. Lajeng raina mihatur. jauh kamulyaanana. nyaeta asihna Gusti. Tangtu bakal meunang hukum. nyaeta sifatna Gusti. lamun kitu jadi salah. Keukeuh sok diaku. terus dongko ruku tea. ciung bisa ngomong jalmi. ti dohir dugi ka batin. keukeuh patekadannana. 189. Ngan sungut wungkul nu harus. kapan eta keneh rai. nu jumeneng lahir batin. ku tangan dibantu deui. Usik malikna jeung nangtung. 220. Pantes rek gancang kasiku. rek lunguhna hese deui. parantos teu dipiboga. mun parantos muji dzikir. 200. kaluhur dianggo takbir. kudu nganyahokeun diri. ati mah teu mirasa. ngajalankeun kitu lampah. 193. diangken puji manehna. naon sifatna nu bukti. eta pasal puji dzikir. ti dunya terus ka batin. rakana lajeng ngalahir. Sabab Allah teh kaceluk. ngan ku Kudrat IradatNa. hese rek dihampurana. sah Dzat sah Sifatna deui. nu terus kana atina. kumaha mun eta jalma. teu saadat jeung nu suci. dosa gede dosa leutik. ku tangan bae geus misti. Atuh mun milaku kitu.mun teu ditulak mah pasti. sumpah moal deui-deui. 205. beurat leuwihan ti tadi. sasatna teu acan tepi. batal tegesna teu jadi. kana rohna pribadi. yen ari sakabeh puji. rek hudang tina sujudna. 207. jadi saniskara rupi. naha sah bae geus misti. pokna tas muji ka Allah. Alhamdulillahi tadi. rakana enggal ngajawab. dunya sarawuh akherat. sategesna puji Gusti. Nyorang laku nu teu puguh. 190. ukur pangakuan biwir. tingal danguna ge jadi. di alam akherat tea. sah Asmana sah Af’alna. najan geus boga tarekat. teu daya upaya diri. ngaku geus ma’rifat jati. umumna nu nyurahan. neneda ka Maha Suci. sanajan usik malik. Meureun tijongklok geus tangtu. ngan wungkul tuturut munding. Robbil ‘alamin terasna. tangtu sok boga pamilih. ku sadaya geus disebat. tegesna taya antara. sabab bongan geus uninga. rek naros keur pasal puji. reh bieu engkang milahir. masih keneh resep cicing. 212. 202. Raina enggal miunjuk. teu jadi pujina Gusti. 208. parantos teu kedah panjang. lamun teu gancang pertobat. babarengan jeung nu suci. tina kawit wulu mula. sah bae sagala rupi. lamun tacan uninga mah. rek tohid deui ka Gusti. sumawon ieu jasmani. Reh dalil Alhamdu. Tangan mimiti dijungjung. Mun tohid jalma geus kitu. bet henteu sieun teu isin. ngalakonan Sholat geuning. Gusti anu Maha Suci. 219. 210. nu kitu martabat hewan. tapi kitu oge rai. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. Tah ieu badan sakujur. Sabab mun tacan ma’rifatu. sumawonna ibadahna. waktu keur jalan tarekat. 209. Eta teh puji ti mahluk. pangbaktina ditampi. ka nu ngobahkeun jasmani. 188. ngajadi pujina Gusti. kumaha arek jadina. raina mani ngalenggak. rakana deui ngajawab. geus jadi pujina Allah. mun teu acan ma’rifat mah. dalil laa haola teh pasti. geus jadi puji sadaya. teu sampurna ma’rifatna. bener ti urang ka Gusti. teu . Sidik nu kitu mah wadul. dinu kotor haram najis. 216. tangan bae anu mimiti. pujina Allah Ta’ala. dina tuur pake nulak. Eta kagungan Yang Agung. Sabab nu tepi mah tangtu. 206. Nerangkeun Pasal Puji 196. sasaur-saur teh bukti. Ditarima ku Yang Agung. sujudna ge kitu deui. anu geus kitu tohidna. sasat ngaku geus ma’rifat. jadi laa haola deui. dina laku nu ma’siat. anging dzat bae nyalira. Malah saterusna kitu. 221. dibukana kitu deui. nya wujud urang pribadi. Kantun Rohimna Yang Agung. ngalanggar sala sahiji. 217. bakating ku kahareti. 194. mun geus kitu tohid jalmi. tisusud teu salah deui. sidik pisan teu sulaya. mun teu dibantu ku tangan. malah ayeuna ge geuning. Tapi tobatna teh tangtu. anu ngusikeun jasmani. eta jalma bisa jadi. nu tumiba ka badan. bisa nyaho alam goib. sategesna puji Gusti. nyaeta sifat roh tea. 211. Mun teu ku tangan dibantu. moal enya kapirasa. nepi ka nangtungna deui. kanu ngobahkeun roh eta. sanajan rohna pisan. suci Asma Af’alna deui. sabab teu sieun ku isin. akherat teh kababawa. suci Dzat suci Sifatna. nyorang cecegahna Gusti. 218. dipake muji ka Gusti. nya bener bae eta mah. saniskarana engeus sah. duh engkang karaos teuing. Malah dina waktu keur. mung ayeuna gentos pasal. nu dilisankeun mah rai. geus teu ngarasa pipisahan. Ceuk raina mana atuh. 192. neda dihampura dosa. 195. 199. Gusti Allah sifat Suci. wujud teh ngajadi puji. 191. nyebutna tohid ka Gusti. Kari-kari urang lamun. enggoning hirup di dohir. aqrob bae beurang peuting. hare-hare jeung Pangeran. dina Qur’an dina Hadist. hanteu terus kana ati. 213. 197. doraka ti Maha Suci. lamun rai can tingali. dina waktu Sembahiyang. sabab sagala perkawis. 198. 203. anu dicegah ku sara. teu ngarasa pakir miskin.

Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. terus bae Agamana ge nya kitu. terus nepi ka Ayeuna. hartina teh nyaeta Senapati. ku ditepak ge jadi. 244. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. anu marakayangan kitu. estu teu aya kagaduh. Tangtu boga patekadan. 223. misahkeun tina rurujit. raina enggal ngajawab. nya terus ngimpi patepang. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. henteu aya tempo deui. nuhun parantos kaharti. 222. tingali sagala laku. lamun hayang bisa gagah. anu tacan sampurna Rohna rai. Malah manusa ayeuna. Sing isin kunu nyarengan. 228. 241. ucapna pon kitu deui. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. nyingkiran laku ma’siat. turun tumurunna misti. samangsa-mangsa manusa. nyageurkeun nu gering payah. Sategesna basa Rijal. gunana nyakitu. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. 235. anu aya keneh didunya. Mun ngarasa geus isin mah. naon bae sakahayang bisa jadi. tuturunan ti Dewa Guru. . Nyekelan Ilmu Istijrad. sapertina hayang kuat hayang weduk. agama Islam Sajati. moal bisa Iman kanu Maha Suci. ngakukeun boga kawasa. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. 246. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. jeung karuhun nu geus wafat. Kusabab Ilmu Istijrad. ageman urang tea. berkasna rajeun sulaya. sing isin ku Maha Suci. sanajan hayang patepung. 230. ti dunya nepi ka batin. tepi ka poe panutup. lampah urang enggeus moal nyumput. gelaran ti Sayid Anwar. pasal eta Rijalullah mah rai. tabeatna kitu deui. sangkan laku teh diaji. ujub ria jeung takabur. hayang Maen Po ge bisa. malah Ilmuna ge tangtu. rukun Iman sadayana ge diturut. 239. kudu tumarima hina. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. Saur rakana kantenan. 245. kantun eta Rijalullah. Sare’at sareng Hakekat. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. sagala kersana Allah. di apesna ku ki jasmani. jaga bisi kakotoran. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. Namung rai masih samar. turunan ti Sayid Anwar. tekad ucap satungtung urang keur hirup. 233. hasud sumawon khianat. Bilih rai tacan mafhum. Kapan tadi teh nu matak. Upama henteu ma’rifat. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. 229. yaktos ayeuna mah harti. Kitu puji anu enya. Pangkur 224. sok rajeun salah weselna. hal tohid-tohidna Ilmu. jeung karuhun nu geus mati. di bodona hina apesna si wujud. rakana lajeng ngajawab. kumaha eta hartina. nyaeta rukun Islam. pakir miskin estuning taya kagaduh. Najan nu ahli ibadah. sabab lamun henteu kitu. Teu nirca tina amarna. Rakana teras ngajawab. jadi musyrik ka Yang Widi. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. kantun ieu aya deui nu can harti. timana turunanana. turunan anu kasebut. Hayang gampang ngarah sarat. geus mirasa hina apesna diri. kudu ngarasa isinna. kana hade jeung gorengna. tatapi nu sampurna mah. supaya hade lampah. Ayeuna teu panasaran. najan ibadahna suhud. Sabalikna lamun urang. pakir miskin bodo hina. Ilmu Kadewaan kitu. bisa cageur ngadak-ngadak. nu murba dohir lan batin. turun tumuruna rai. 225. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. anu masih keneh cicing. nu ngaran Rijal disebut. diaku usik sorangan. da tangtu meureun ngarasa. 232. saksina Qur’an jeung Hadist. 227. Pedah sakur panedana. kagagahan eta anu dicangking. tegesna perkara tohid. parantos seep kapanasaran kang rai. lamun rai tacan ngarti. Raina lajeng mihatur. sok dipake sirik pidik. 236. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. 238. malah dua nu kasebut. sangkan dalit jeung hiji. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. ngahiji kanu beresih. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. najan hayang jadi dukun. kapangkatannana sami. atuh nyalindung ka Iblis.Senapati duanana. 231. Tapi anu masih aya. kudu ngarasakeun kitu. ka manusa ka sasama pada hirup. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. betah dina laku salah. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti.gampang saperti tadi. teges Senapati Allah. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. sabab moal ngarasa. lantaran geus loba pisan. sareng naon kanyataannana nu estu. tuturunanana natrat. nu kawasa anu kersa. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. samangsa henteu ngarasa. nyekelan Agama Islam. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. Senapati Dewa Guru. kudu beres laku tekad. saniskara kersa Gusti. Lajeng raina haturan. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. kudu sarua sucina. Kahartos saur raina. Ngan ari Rijalul ‘alam. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. 243. nepi ka jaman ayeuna. 240. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. weleh teu bisa kapanggih. urusan hal kadohiran. 226. wantu Senapati kitu. sok dikabul naon bae tekad ati. 247. gumelar di alam dunya. 242. tangtu bisa dina sare bisa patepung. nyaeta anu geus bisa. sapanedana sok dimakbul. nu ngagelarkeun bumi. 237. ti Syaidina Anwas. kudu ngaberesihan laku.

257. Dewi Mulat geus waktuna. kocap deui anu dicatur. barang dina hiji mangsa. naha eta teh tunggal sadulur. geura kieu eta sajarahna tadi. ngaranna Dewi Jelajah. ngalantung sisi basisir. Ibuna Jelajah Dewi. Teu hese deui ibuna. 268. kajabana mun ku urang nu dimaksud. Putra Kangjeng Nabi Adam. Siga anu sasarean. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. 255. sarta terus ditenung sama sakali. anu henteu boga kayakinan kitu. bade nyusul ramana di nagri. para Wali Mu’min kitu. teu diangken ku rama sama sakali. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. aya deui anu kocap. atawa misah turunan. disamber henteu katawis. anak maneh anu cikal enggeus pasti. geus gulung ngajadi hiji. Dewi Jelajah kabita.tacan terang sajarahna anu tadi. Ngababarkeun deui putra. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. nyaeta anak Idajil. ditampik henteu diaku. 272. dipulangkeun ka Nagara. Nu matak urang sing awas. hirup tapi hanteu obah. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. 260. enya eta para Nabi Wali kitu. gaduh kakandungan kitu. Agamana ge pon kitu. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. caritana make dalil. nya mangsa bodo teuing. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. Kasep taya papadana. Ari eta Sayid Anwas. tekadna hayang ngaratu. 264. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. geus reuneuh deui Nyi Dewi. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi.diangken yen putrana. da buktina nafasna mah ongkoh terus. Sang Idajil la’natullah. Najan nyokot nyawa jalma. netepkeun laa haola tadi. ilmu Rijalul ‘Alam. sang Dewi Mulat kakasih. Gancangna bae nu kocap. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. murangkalihna lalaki. nu teu nurut kana agama Yang Widi. 271. Istijradna ilmu tenung. 251. ditepak lebah-lebahna. kocapkeun Dewi Jelajah. hiji putri aya didasaring laut. 265. boga ingetan rek wangsul. malah-malah saumurna embung pupus. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. 261. nu nurut Agama Aing. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. 263. keur pelesir jeung garwana. nu bakal nurunkeun Rasul. kocapkeun anu dicatur. nyaeta Jeng Nabi Isis. nyiar ilmu kadohiran. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. 254. cahayana mani mancur. ilang rupana kapungkur. tapi ka jalma salancar. kitu eta padikana. kocapna Dewi Jelajah. campur geus sarosopan. geus salulut dina jero tempat tidur. 262. lamun imanna teu teguh. Diserenkeun ka Bapana. 253. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. 256. Kitu rai sajarahna. nu jenengan Nabi Isis. ibuna gancang cacatur. biasa bae jeung garwa. Geus loba jalma Kadewaan. memeh ruksak bumi langit. sinareng ka Kangjeng Nabi. Duanana teu mirasa. ka ibu nanyakeun rama. bilih rai engke kapalsu dipayun. tapi buktina mah lain. nyaeta Jeng Nabi Sis. lamun rai tacan mafhum. mipindingan enya eta ilmu tenung. Anjeunna teras pamitan. raos garwana nu enya. . ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. satungtung ayana dunya. ceples rupa Dewi Mulat. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. Sayid Anwas sareng Anwar. sasat ngan Allah sorangan. geus pacorok turunannana patepung. kieu cirina teh rai. ku ilmu Rijalul ‘Alam. mangkade bisi kapalsu. estu dulur sarama henteu saibu. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. sidik pisan ilmu tenung. garwa anu palsu tadi. sami bae putrana oge lalaki. 267. Raina lajeng haturan. turunan Anwas jeung Anwar. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. terus terang ka putra teu lila deui. gancangna Dewi Jelajah. 250. lamun bae rek neangan elmu batin. 249. ku ditepak harita geus hanteu eling. Digedogkeun salirana. dipake kedokna kitu. 274. jeung para Mu’min sadaya. nurunkeun para Anbiya. kocapkeun Nabi Sis tea. bade nyuhunkeun diaku. Puguh ilmu kadohiran. diijabah manehna salin rupi. niru-niru tarekatna para Wali. geus tepang sareng ramana. maunatna sok kaluar. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. Yaktos dina sagokan mah. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. jeung kalimahna di puhit. 266. anu tibra sarena teu eling-eling. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. 259. Nu bakal nurunkeun Dewa. ramana anu kasebat. kapercayaannana ka Allah. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. cicirenna eta ilmu. Balik deui ka bapana. sagala ge di ijabah. Parantos gaduh kakandungan. Nabi Sis anu kasebat. Malah-malah aya tarekatna. digedengeun carogena. wantu-wantu anak setan. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. terus eta Dewi Mulat. da buktina loba anu niru-niru. jeung teu kudu ditapaan. 252. Nabi Sis keur kulem tibra. Dewi Mulat geus teu emut. kabujeng aya dawuhan. putri geulis ti Sawarga. Gancangna bae geus mulang. yen tuang rama ujang. teu lami deui waktuna. ngakuna mah kabatinan. saperti anu sare tibra. diebogkeun dina jero tempat tidur. saha ari rama abdi. rakana lajeng ngajawab. barang ku putrana kakuping. sacipta-ciptana jadi. 270. da buktina ditembongkeun di dohir. Sayid Anwas sareng Anwar. Gampang pisan katerapna. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. margi eta rai kedah dipaparin. nya terus bae teu eling. muga ku engkang pilahir. teu terang aya nu nyalin. 258. di Nagara jadi Raja. asal-usulna kapungkur. 269. Rakana lajeng ngajawab. 273. asal bae percaya terus jeung kalbu. niru-niru siga Islam. gancang bae bapana ge indit. jadi kusababna kitu. mawa putri nu ditenung. ayeuna geus akhir jaman. dipake mipindingan. 248. yen enya eta teh putra. kawas nu sare malulu. jeung moncorong cahyana.

mangpang meungpeung keur di dunya. kana kawasa Yang Agung. 302. 295. nya eta sifatna Iman. Numawi urang di Dohir. hirup ulah kajongjonan. atuh mun kitu teu wangsul. parantos percanten pisan. milu Musyrik ka Yang Manon. tabe’at Rijalul ‘Alam. tekad kitu teh teu meunang. Ciri kadua perkawis. tetep dina Haqul Adam. ngaku ilmu aing punjul. Raina ngalahir deui. hasud takabur sareng ria. losna ka Sawarga Loka. ical ti patokan Islam. saperti Wali baheula. tapi nyawana manusa. nyawana eta kamana. 298. Jol prak bae dipiwuruk. Sabab engke mah di akhir. dina samemehna nampa. Tapi lain kana Julig. takabur caritana. kudu bae sok ditepak. kumaha sabalikna. atawa para Dewa. sakaratna renghap ranjug. nyawa jalma nu kasebut. jasadna ngabadan cahya. rasana ge tangtu eungap. jeung geus teu hayang dudunya. taya pisan sucina teh. bakal langgeng di Naraka. sakanca-kancana tangtu. geus dipatok ku Yang Manon. pasal nyawa nu kaluar. lain Ru’yat nu sayaktos. eta cariosan kitab. ngaku aing jadi Allah. dihijab hanteu katembong. Ciri nu katilu perkawis. kajaba mun getol tapa. 290. marakayangan terusna teh. tarekatna sing kasusul. pibatureunana setan. akherat nu sajati. ngadeukeutan ka Akherat. kapan tadi ceuk Islam mah. bangsa Onom jeung Siluman. tara dirampid ilmu mah. hanteu kapendak ilmuna. 276. lantaran hanteu kapendak. Mun poek mah tangtu rai. nu ngaran sampurna tea. tara nirca tina sara. Tina kurungan manusa. teu aya bema karama. pikeun nganteur nafsu hawa. nobros ti embun-embunan. anu jadi mah sok terus. 280. sabab ngan tabe’at setan. ceuk kitab mah geus diparios. Anu waktuna di dohir. anu kalangkung poekna. upami nyawa manusa. nya tangtu bitu jadina. perkara nyawa manusa. 286. dina intipna Jahanam. ku ieu alam dunya. nu biluk ka tabe’atna. teu nganggo kudu puasa. ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur. geura teangan ilmuna. 282. parentahna Rasulullah. nyaeta nyawa manusa. asa pamohalan pisan. utusan Yang Agung. Roh jasmanina teu katut. naha bijil naha asup. pek hut het maenpo sorangan. Cirina nu saperkawis. ilmu nganyahokeun asal. bijil ti kurungan teh. jeung jalanna kudu sorang. nyaeta nu sampurna. kana Nurna Maha Agung. 289. 279. Ayeuna mah aya deui. 301. 285. 281. Ilmu dohir keur di dohir. Tinggaleun aya di dohir. surup sinurupan kitu. ceuk dina sajarahna ge. eta teh Agama Rasul. Raina ngalahir deui. hanteu kudu marigawe. teu ngabogaan kawasa. ditetepkeun yen kaluar. lain tabe’at manusa. ganti menit jeung ganti jam. Da kapan Dewa mah rai. coba ku rai dimanah. ku Dedemit ampir pinuh. yen nyawa bijil tina wujud. dina jero Haqul Adam. teu jadi pangawasana. karamatna tangtu timbul. Lamun kitu eta sidik. 292. Ceuk rakana bener rai. 283. nu ditaroskeun ka engkang. ilmu kasampurnaan tea. anu wani nyaruaan. jalanna oge kaluhur. teu Bismillah teu Syahadat. patokanana Islam. moal ninggal aya jalan. batin mah keur batin bae. teu balik ka Haqullah. tina ku bakating eungap. mun khusu ka Agama teh. kaluar tina kurungan. ngahina ka papada jalma. make kaluar mah tangtos. kaliwatan ngompana teh. 294. Johar Firid nu kitu mah. sumawon ujub takabur. anu tabe’at kitu teh. ku rai tacan kapaham. umur urang kapan maju. bisi tinggaleun engkena. Sarsilahna kitu deui. Sareng jalanna di dohir. manggih poek sakaratna. nya kana embun-embunan. sareng tara boga hate. 284. Rakana lajeng ngalahir. Ceuk raina nembe harti. jeung ari saenggeusna teh. 297. jalan balik ka Akherat. Kana asal urang tadi. Nya tetep aya di dohir. sadunya ge moal aya. bijil tina kurungan. dina geus kiamat dunya. neunggeulan badan sorangan. dina palebahan tarang. kana asalna bareto.Asmarandana 275. ari sababna da puguh. kapan sidik kabuktian. 278. 299. anu hanteu bisa wangsul. ngagedekeun ujub ria. saurna sok harung gampong. ieu di jero alam dunya. bagian Banujan kitu. dina kurungan pabuen. bisa dipake di dunya. pasal nyawana nu maot. 293. mun geus tepi ka waktuna. Nu sarupa kitu rai. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa . tah kitu padikana teh. nyawa teu kabawa mulang. jadi mun boga tabe’at. 288. nu mawi akang percaya. sabab urang sing rumasa. nya tangtu nyasab jadina. Terus nangtung jeung sisirig. tetep di pangumbaraan. nampa eta tarekat teh. sing nepi ka ma’rifatna. 303. dina waktu rek narima. kana amal Rasulullah. Kudu dibarengan misti. anu kitu polahna. sanajan aya Ru’yatna. nyaruaan Maha Agung. 300. Sok camal ilmuna rai. eukeur waktuna di dunya. bodo tur taya kanyaho. lain ilmu kabatinan. buru-buru memeh maot. poma ulah lelewodeh. cadang Naraka Waelul. disorang jalanna wafat. tetep keur eusi Naraka. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. dipigawe saban poe. Teu cocog jeung Hadis Dalil. sok jadi aya matakna. Idajil anu di tiron. estu keur didunya wungkul. nya tangtu bae kasorang. jeung teu nurut ka Amarna. 291. 296. Kapan manusa mah rai. mun geus nyangking ilmu eta. 287. cahya dunya kasebatna. anu matak sidik pisan. ujub takabur ria. 277. ibaratna dina ban mah. meureun masih ka kurungan. Lila-lila bitu pasti. yen nyawana manusa teh.

basa sampurna teh beak. Raina ngalahir deui. balik deui ka teu aya. sakitu bagiannana. langgeng teu aya anggeusna. nya eta anu sampurna. teu aya ngeunah teu ngeunah. aya gedong nu aralus. pareum beak minyakna teh. 330. jeung aya saterasna teh. Rakana ngajawab deui. sanggeus engke aya tangtu. Saperti memeh ka dohir. tetep keur eusi Naraka. 324. 315. hartina kapan geus puguh. rai parantos percaya. engke waktu di Akherat. kapan make dipigawe. pangandika Gusti Allah. 334. anu narima ganjaran. ayeuna ngajadi aya. ganjaran ti Gusti Allah. ku rai tacan kamanah. anu bieu diluhur tea. meureun Sawarga teh tempat. rakana enggal ngawalon. sanggeus mulang ti dunya. kutan teh aya bedana. Bakal disampakeun deui. sanes keur bagian rasa. 308. pikeun tempat sadiaan. Sawarga teh hanteu tembong. ganjaran ti Maha Agung. teu dituang teu ditingal. Naraka Sareng Sawarga. seep ka wujud-wujudna. nu ayeuna keur dipake. panasna ibarat rasa. 329. teu aya ngeunah teu ngeunah. nyaeta rasa dunya teh. pasal nyawa nu sampurna. sareng Widadari tea. Naraka pikeun tempat. sumawonna nafsu. sadayana oge seep. Sawarga moal asup. kani’matanana wungkul. nyawa jalma nu dihukum. nya eta nu kacarios. Tetep bae eta misti. hurungna ibarat nafsu. tina asal teu aya. Pendek bae mun di batin. teu langgeng salamina. Sirna sampurna beresih. 335. raina lajeng mihatur. 311. 331. Manusa teh asal tadi. ngan sasemet beak tea. lamun rai can terang. waktu samemeh ka dunya. ilmu kasampurnaan kitu. dikersakeun ku Yang Manon. hal perkara nu diganjar. teu boga Agama kitu. bakal nyorang enggeus tangtu. jeung tangtu aya bosenna. nyaeta kanu sampurna. tunggal keneh pagawean. 326. rasa anu saenyana. Naon eta anu ngajadi. nyaeta Sawarga tea. Malah saresmi jeung istri. Sabab ari ni’mat batin. mung ni’mat anu karaos. 332. tegesna beak tea. Naraka ge pon kitu deui. seep rasa seep nafsu. Nu kasebat rasa jati. hartina teh kapan kitu. ngan . anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga. Kieu hartina teh rai. asal maneh hanteu aya. anu matak ku Hadist teh. beak hurung beak panas. 305. dina dalilna ge beda. sadaya ge kudu sampurna. nyaeta Kuntu turobba. manusa anu sampurna. 333. 313. rupa-rupa kaanehan. 309. disapertikeun di dunya. 310. ka sadaya sato-sato. sanes pikeun nampa ni’mat. ni’mat nu taya bangsana. Rasa jasmani ayeuna. nyorang sagala siksaan. naha naonnana atuh. hanteu tetep-tetep acan. 319. pitempateun nu doraka. teu kaluar teu kajero. atuh mun cara kapungkur. kieu eta hartina. beda deui jeung manusa. bakal kababawa bae. ngan ukur pikeun nampa. tatapina kitu oge. Barang Sawarga mah rai. rasa sajatina tea. lamun henteu kapanggih mah. beresih taya sesana. anu make pagawean. 307. Saupama rasa dohir. 322. aci tina rasa Wujud. sabab make dipigawe. eta bagian manusa. bener anu diganjar teh. Saperti urang di dohir. rasa dunya nu ayeuna. 317. sabab ku dalil disebut. tapi kumaha terasna. atuh mun kawas di dunya. Maa laa ‘Aena Roat. mun mungguh dina damar mah. jadi hampas ibaratna. ngan wungkul bae ngeunah. yen anu kudu sampurna. bisa sampurna sadaya. make rasa nu ayeuna. teu diangseu teu didangu. ibaratna Rohna manusa. eukeur di batin mah engke. Raina haturan deui. mung bae rada bingung. mun ayeuna di dunyana. dicarioskeun ku kitab. tina euweuh jadi aya. martabat hewan kitu mah. 306. atuh nyatana Sawarga. rasa dunya ayeuna teh. Rasa Jati asalna. sangkan manusa narurut. henteu aya nu kakantun. 327. ganjaran Gusti Yang Manon. istri-istri nu arendah. Hanteu kadangu ku cepil. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. rakana lajeng ngajawab. nyaeta ngeunah teu ngeunah. 312. anu dipake ayeuna. basa sampurna teh seep. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. naha teras bae kitu. tah rasa dunya mah ukur. geus teu make pagawean. tegesna anu beak tea. teu ngeunah najan ngeunahna. siksaan sareng ganjaran. da basana ge sampurna. 323. najan boga imah alus. dina rasa jati tea. kieu dalilna ge eces. godogan timah nu hurung. ceuk rakana aeh kutan. resep betah dinu caang. 316. Raina ngalahir deui. Wa laa Udunun Sami’at. sabab ngan ngan martabat sato. saparantosna beak. duh engkang kahartos pisan. kaharos ari kitu mah. Enya soteh unggel Hadist. ganjaran Gusti Yang Manon. balik ka asal bareto. ceuk rakana tangtu beda. 318. beresih taya sesana. anu bakal nampana teh. nyaeta anu seep tea.304. sarta langgeng hanteu pegat. Nu nampa ganjaran Gusti. anu teu nurut parentah. Ku rai tacan harti. kitu anu sampurna mah. kapan dalilna oge aya. teu kalawan pagawean. Kapan manusa mah rai. kabita ku kaayaan. engke aya anu timbul. 314. ku engkang geus dicarios. ni’mat jeung kani’matan teh. tah eta nu bakal nampa. Kuntu kanjan makhfian. moal rek bisa narima. 325. dirupakeun ku gedong-gedong. suwung taya nanaon. kapanggih sareng ilmuna. 321. Dupi ni’mat Maha Suci. Mung ulah kaliru rai. rasa anu sajatina. tapi engke dina waktu. Ceuk dina unggeling dalil. Engke mah rasa jasmani. Saperti asalna tadi. bareng bae teu ayana. Minyak teh eta rai. Naraka teh seuneu panas. nu dipake di dunya teh. pantes atuh mun kitu mah. pangandikana Gusti Allah. gumelar di alam dunya. 328. mungguh Sawarga Yang Agung. 320. nu matak teu katetepan. buktina kudu ditingal. geus tangtu bakal nampa. da kapan rasa dunya mah. ni’mat taya upamana. henteu katinggal ku soca. ngeunahna kudu ditingal. tegesna rasa jasad. Tapi mun menurut dalil. Taya Naraka taya Sawargi. eta oge kani’matan.

keur dina Naraka banyu. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. gampang isuk pagetona. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. geuning karek ku sakitu. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. tirisna anu karasa. nu hiji deui Raden Mukamil. najan anak pamajikan. enggalna parantos salase. Raina milahir deui. sok bae aya tungtungna. boga duit ewon-ewon. ku aci-aci nu opat. naha di dunya ge nyondong. Tur kapan teu aya cai. raina ku pamanna. dina manah nya kabingung. 347. eta anu ngaran ni’mat. nyorang deui Naraka teh. nyaeta di waktu tibra. ni’mat saper sarebuna. eungap bae karasana. tetep teu ngeunahna bae. lamun keur muriang panas. tah eta sare tibra. jatoh ka Sawarga kitu. nya rasa jati nu timbul. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. rai raka parantos gilig manahna. hanteu beunang disimbutan. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. Barang parantos sedeng akil baligh. itu jam geus tabuh dua. asal tina katuangan. rai raka tambah sohor kalungguhannana. Hakekat. 344. urang parantosan bae. 341. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. dupi eta putra sakembaran teh. pendekna pada ngetrukeun kopeah. Ayeuna kantun putrana. 342. kapan enggeus hanteu aya. Ari rasana jasmani. langgeng teu aya watesna. Anu mana saur rai. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. 343. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. urang di alam Akherat. ☼Tamat Jilid ka IV☼ ‫ﺑﺴﻢﺍﷲﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺍﻟﺮﺣﻴﻡ‬ ّ ّ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. ngeunah teu ngeunah teu campur. rakana teras ngajawab. langgeng dina ni’mat tea. panas bae nu karasa. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. lebah dinya mah teu emut. tatapi ari engke mah. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmi-jalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. da kapan eukeur waktu orok. elmu batin elmu lahir. teu saperti waktu di dunya. Di dunya ge kapan bukti. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. Di Akherat mah geus misti. da rasa jasmani mah. tah eta ni’mat Akherat. 346. 338. keur poho ka alam dunya. pon kitu mun di Naraka. rakana enggal ngajawab. nya eta rasa jati teh. keur poho ka naon-naon. teras marentah ka santri-santrina. di dunya mah ngan saukur. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. ngan mungguhing di dunya mah. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. Tara langgeng bae rai. lamun nampa Naraka teh. mulih ka Rahmatullah. anu tadi dipicinta. awak teh asa digodog. saparantosna tamat Qur’an. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. Lamun di Naraka api.wungkul bae nyerina. sok rajeun aya cageurna. Tapi lain waktu ngimpi. 340. ni’mat bae anu aya. nu saper sarebuna. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. barang parantos kapendak dintenna nu sae. nu katampa ku urang teh. saper sarebu Akherat. Ayeuna mah enggeus wengi. Enggalna carios. anu nampa ni’mat eta. salamina damelna ngan tatapa bae. nyaeta Sare’at. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. neraskeun padamelan ramana. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. geus ilang dunya barana. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. geuning tacan boga rasa. lamun rai masih aya. 336. taroskeun deui ka engkang. aci seuneu angin banyu. kitu deui lamun urang. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. samemehna di daharan. najan dina nirisan. kitu deui urang lamun. jalaran parantos rame teuing. ni’mat teh anu kumaha. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. tirisna kapan sakitu. 339. parantos bumi ngadegkeun Masigit. rasa jasmani teu kuat. tanahna sae bahe ngetan ngaler. tur seuneuna mah teu aya. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. lamun jatoh ka Naraka. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. dina waktu hanteu emut. rakana nya ku ramana. barang parantos . nuju aya kani’matan. Tah eta kapan geus sidik. lamun di Naraka poek. nyaeta nampa teu ngeunah. aci tina rasa jasad. ku ramana dijenengan. reh ngaraos kirang sirna. Geus beak sama sakali. 345. diselir ku Maha Suci. teras bae diadegan bumi. 337. Tarekat.

Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. nyaeta milampah ibadah Sare’at. aya siram tengah wengi. di dunyana jadi syah ibadahna. aya mutih sareng sajabi ti eta. hartina amal kalawan iman. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. Yakin kanu disembahna moal pohopoho tepi ka maot. margi upami darapon meunang gawe mah. keur mah abdi oge gaduh emutan. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. kadua perkawis teu diburuhan. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang.beres nya teras dialihan. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. kapan ceuk Hadist oge kieu : ‫ ﻣﻦﺻﻼﺑﻼﻣﻌﺮﻓﺔﻻﺗﺴﺢ ﺻﻼﺗﻪ‬Man ُ َُ َ ُ ِ ََ ٍ َ ِ ِ َ َ ِّ َ ْ َ ْ Shollaa bilaa ma'rifatin laa tasihu sholaatuhu Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. kedah milari pidununganeun nana heula. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. Ma’rifat. Duanana kapigaw. turug-turug bari diusir dicarekan”. nepi ka jaradi Wali gening. Barang kinten-kinten tabuh 10. tara jol kana digawena. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naonnaon. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. wengi ieu teh kaping 14. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. aya kanaat Nabi. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. Ngan bae eta . mungguh darajat manusa teh teu sami. rakana sasauran ka raina “Rai. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 ‫ ﻭﺍﻋﺒﺪﺭﺑﻚ ﺣﱵﻳﺄﺗﻚﺍﻟﻴﻘﲔ‬Wa' bud robbaka hatta ya'tikal yaqiinu ّ ّ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. aya kebon koredeun. ti baligh nepi ka maot sae bae. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. kana sanis kanten tambah khusu. Tarekat. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ ﺍﻭﻝﺩﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala ّ Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. bade unjukan hoyong ngabungbang”. upami ku urang jol prak bae dipacul. boh kana teu sampurnana oge. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. teu carita heula kanu bogana. nurutkeun kumaha di dunyana”. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. aya saum. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. cik atuh urang ngawangkong. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. numawi manusa wajib ma’rifat teh. da kasampurnaan di akherat mah. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. atuh da seueur pigaweeun mah. Saur raina “Nuhun atuh. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. atuh puguh bae rugi kadua katilu. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. salamina ngaraos ditingali bae”. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. Digentos-gentos aya nyegah teu kulem. Hakekat.

upami teu acan boga lampu. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. gening ceuk Hadist : ‫ ﻭﺍﷲﻏﻴﺐﺍﻟﺌﻨﺴﺎﻥﻏﻴﺐ‬Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. 1 Asmana. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. nu ditingalina sanes ku panon kapala. sifatna jalan cilaka teh poek. anu ّ ngalakonan sakabeh parentahna. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ٴٴٴﻮﻣﻨﻮﻥﺑﺎﻟﻐﻴﺐ‬ ‫ﻳ‬ Alladziina yu' minuuna bil ghoibi Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. manusa goib. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. nu pada-pada teu make lampu. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. mung anu tilu mah Dzat. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. kudu kanyahokeun rukunna”. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. da manusa oge aya goibna. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. kitu deui lamun hayang ma. Sifat. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. nya ma’rifat. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. teras dugi kana ma’rifatullah. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. sabab goib teh lain teu aya. Hartina 1 Dzatna. Hadist nerangkeun kieu : ‫ ﺭﺋﻴﺔﺍﷲﺗﻌﺎﻟﻰﰱﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺑﻌﲔﺍﻟﻗﻠﺐ‬Ru'yatullahi ta'ala fiddunya ّ bi'ainil qalbi Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. 1 Sifatna. 1 Af’alna. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan).Sifat. nyaeta sare’at hakekat tarekat ma’rifat. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. moal aya timbangan deui. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh.Asma. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. . geuning dalilna tina surat AlBaqarah dina palebah : ‫ ﻫﺪﻯﻟﻠﻤﺘﻘﲔ‬Hudan lil muttaqiina ّ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. kapan sadayana oge ngangge rukun bae.rifat ka Allah ta’ala. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. ciri eta jalma dihampura dosana. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. anggeusna ilmu. barang gaib tea. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna.ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. nu sanes tina pasantren heula. sasat teu acan boga lampu. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. Asma eta barangna gaib tapi aya. kamana beuratna. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. Saur rakana “Nyakitu pisan. sangkan sampurna ibadahna.

hartina teu warna teu rupa. ayeuna bukti dina lafadna oge. teu poek teu caang”. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. jadi ana kitu eta Governement teh. kirang hiji moal bisa ngadeg. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat ّ Sifat Asma Af’al. sabab eta teh Ilmu. Dzat Sifat Asma Af’al”. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ .)ﺍﷲ‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. matak boro-boro kurang tilu. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. namung manawi aya. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. wajib nyaho kana ayana panas. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. 4 ku ayana Nagara (bawahannana). Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah (‫ . gening aya dalilna : ‫ ﻭﳓﻦﺍﻗﺮﺏﺍﻟﻴﻪﻣﻦﻫﺒﻠﻞﻭﺭﻳﺪ‬Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ّ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. kapan eta mah Pamarentahna. ‫ ﺍﷲ‬nu Isbat”. naha uni lafad Allah? Toh moal. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu.)ﻝ‬He (‫ . nu nyieun sareng nu dijieun. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. Dzat teh ibarat Raja. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh.)ﱞ‬jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan manusa. jalaran teu acan aya Tasjid (‫ . babandingan di dunya eta jenengan Allah te.Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. Asma. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa.h supados kahartoseun ku jalma umum. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. nuduh ka jalma-jalma urang kampungna. tangtos yakin ayana panas teh. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. deukeut keneh Aing jeung maneh.)ﻝ‬Lam ( ‫ . da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. Jadi Allah oge jenengan. tangtos karaos ayana Dzat teh. Jadi. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. nu matak lafad ‫ﻻﺍﻟﻪﺍﻻﺍﷲ ﻻ‬ ّ kanyataan ayana ‫ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻪ‬kanyataan ayana ‫ ﺻﻔﺔ ﺍﻻ‬kanyataan ayana ‫ ﺍﺳﻤﺎ ﺍﷲ‬kanyataan ‫ ﺍﻓﻌﻞ‬tah eta teh ّ gulungna Nafi Isbat ‫ ﻻﺍﻟﻪﺍﻻ‬nu Nafi. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. sarta karaos ngaliputannana kana sagala sifat-sifat. nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea.)ﺍﷲ‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. kapan . teu bodas teu hideung. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. 3 ku ayana Rayat. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh. didinya hurung jeung panas jadi hiji. sok pipisahan jeung nu dijieunna. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. Sifat. Barang geus panas kakara bijil hurungna. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. Anjeuna nu jumeneng. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. dupi tingali mah keur kana panasna. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. kapan eta mah Rayatna. lamun urang nulis lafad Allah. Dzat anu leuwih kawasa.)ﻩ‬barang dikantetkeun jadi lafad Allah (‫ . Gening bukti dina lafadna oge. Isbat Nafi jadi hiji. tapi hurufna kurang hiji. Af’alna Allah. sina panas heula. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). teu beureum teu koneng. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. asal Nafi jadi Isbat. hartina kudu Qurais (Tapa). nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. 2 ku ayana Pamarentah.)ﺍ‬Lam (‫ . jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan.

Sifatna Iradatna Allah ta’ala. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. nyieun anak teh. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak. bari diturut parentahna eta Islam. katarik kana kanyataan (‫ . pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. pangucap. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. supaya bisa mulih ka jati mulang ka asal.Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. tapi anu boga karepna mah manusa. pisakumahaeun teuing paalusalusna. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-Sifat-Asma-Af’al. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. ngabuktikeun kakawasaannana. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. sarta dilakonan parentahna harita. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. atuh kudu balik deui ka dinya. kapan ieu teh barang nu Nafi tea. pangrungu. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. tangtu maotna balik deui ka dunya. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. Nu . kapal-kapal nu di cai nu di luhur. samangsa-mangsa maot balik ka dunya. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. beunang nyieun ayeuna di dunya. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. Nafi Isbat jadi hiji. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala.)ﺍﷲ‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. ceuk dalilna : ‫ ﺍﻥﺍﷲﻋﻠﻰﻗﻠﻰﺷﻴﺌﻦﺳﺒﺎﺏ‬Innalloha 'ala kuli syai'in sabaaba ّ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. babuning Roh sakabeh”. Jawab raina “Naha. malah sok dipidamelna oge di Guha. nyaeta sifatna Allah ta’ala. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. hartina kudu ahli tatapa. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. enya rasa. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. teu salah deui”. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. pikeun ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. pangangseu. boh gedong-gedong. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud.

Ayeuna tumaros deui. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. Kusabab kitu. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. Tadi ge Amaluna amalukum. Bissmillahirahmaanirrahiimi. jeung nu asih di Akherat ka umat-umatna anu mu’min. kana ilmu nu aya di batur. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). nya kedah kitu kalakuan Islam teh. tangtu daek beberesihna (tobat)”. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. nu murah ti dunya ka umat-umatna sakabeh. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. suci ucapna. ngalap berkah tina jenengan Allah ta’ala. tegesna jalma anu geus aqil baligh.ulah gagabah digunakeunnana. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. tembong Fajar Sidiq. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. katingali parantos balebat. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. goreng sangka ka papada manusa. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. sareng rai sing emut. wengi enjing urang teraskeun deui”. geus kapanggih. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. aya tapi teu ngajentul. sababna pang kudu nyaho heula teh. namung upami sanes ieu. satiap ngarasa kotor. pikeun angger-anggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. wassholatu wassalamu ‘ala syaidina Muhammadin wa ‘ala aliihi wa shohbihi ajma’iin. pake ibadah kanu kagunganana. eta wajib teu meunang henteu. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ‫ ﻣﻦﻋﺮﻑﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ ﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬Man 'arofa nafsahu faqod 'arofa ّ ّ robbahu Man 'arofa robbaha faqod jahilan nafsahu Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. supaya manusa . ari Rohmatna Allah ta’ala kasalametannana turuna ka atas panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad Shalallohu ‘alaihi wassalam. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. WAJIB MA’RIFAT KA ALLAH TA’ALA Ari ma’rifat ka Allah ta’ala teh wajib di sakabeh jalma mukalaf. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. tangtu nyaho ka Pangerannana. hartina kudu suci atina. pake muji bari dibarengan ku soleh. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae.matak tetep Gusti Allah Suci. mun teu repot ku tunduh. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. diri manusa mah nyumput. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. jeung ka para sahabatna rawuh kulawargana sakabeh. Alhamdulillahi robbil’alamiin. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. tangtu ngarasa bodo dirina. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. karana aya dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad shalallohu ‘alaihi wassalam kieu : Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala Sundana : Awal –awal Agama eta kudu nyaho heula ka Allah ta’ala. Saur raina “Mangga”. jalankeun kana kasaean bae. Mimiti jisim kuring nulis ieu kitab. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. suci laku lampahna. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. amal batur keur batur. bedana nu suci jeung nu kotor. nu teu tiasa kitu sanes Islam. hartina amal urang keur urang. piraku kudu neangan barang anu geus bukti.

sabab pikeun tempat pangbalikan tea. karana sanajan boga barang loba sarta aralus hargana mahal. kudu dikanyahokeun jeung kudu dianjangan ti ayeuna. jeba-jebi. da meureun kapanasan kahujanan. kaburu ngeunah dina asma. kapan ceuk dalilna oge : Antal mautu qoblal mautu Jadi gening Akherat atawa asal urang teh. palangsiang babawaan teh bakal dibawa utrak-atrok. upama teu boga tempat (imahna) rek dimana diteundeunna? Naha rek sina pabalatak di buruan. karana lamun teu bisa paeh heula sajero hirup. nyaeta hakekatna Muhammad tea. nyaeta anu nyumponan dalil tadi Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala. Guru anu Mursyid. ulah teu puguh sokna. tah anu kitu teh ibadah keur jalan ma’rifat ka Allah ta’ala. barang-barangna oge tangtu babari ruksak. tangtu urang moal barisa balik deui ka asal. sabab tadi oge amal teh kudu kalawan ilmu. da piraku teu aya leleberannana pikeun urang sarerea. nyaeta supaya eta barang-barang nu beunang hese cape teh merenah puguh tempatna. pasti nyawa urang engke bakal marakayangan atawa nitis-nitisan. tapi kusabab dalilna kitu. Ku sabab kitu atuh hayu urang pada teangan ku sarerea eta tarekat wali teh. keur mah teu ngeunah dicicingannana teh. Tapi dina hal ilmu mangkade kaliru. gancang bae ngaku yen urang asal ti Allah. jalanna lain tina masantren wungkul. malah mandar tiasa percaya sareng karaosna. sabab moal weruh tanpa Guru. urang di jieun badegana. kapaksa ngaku soteh sieun disebutkeun kufur kafir karana henteu percaya kana dalil. Ku sabab kitu tangtu sarerea oge meureun pada bingung keneh. Ari anu ti handap ka luhur. ku sabab eta mana ku urang kudu disusul? Teu aya deui lian ti tarekatna Wali nu kudu disusul. tapi kudu jeung nyaho (ma’rifat) ka Allah ka Rasulullah. larak-lirik neangan jalan. urang tadi asal ti Allah kieu katerangannana. supaya engke ulah nyasab deui. urang papay ti handap ka luhur supaya . lantaran urang pada teu ngarasa tadi inditna ti Allah. jeung aya nu ti luhur ka handap. di pipir-pipir. Jalan-jalanna Ma’rifat ka Allah Ta’ala Ari jalan-jalanna ma’rifat ka Allah ta’ala nyaeta aya dua jalan. nyaeta anu masantren heula. kudu ikhtiar kudu tiung memeh hujan. nyaeta kudu bisa paeh samemeh paeh. betah ngeunah dicicingannana. Upama teu dikanyahokeun ayeuna. lantaran kaburu betah. upama teu kalawan ilmu batal. Ari jalan anu ti luhur ka handap. rek dibawa kamana? Ku sabab teu bisa datang ka Allah. padahal upama diteruskeun ma’rifat kana dzatna sifatna Allah ta’ala. balik deui ka dunya kana barang anu keuna ku ruksak deui. Kusabab eta ayeuna pribados arek mere panerangan saeutik. ku sabab eta ayeuna urang meungpeung di dunya. sabab upama teu buru-buru kapanggih. dibawa asup ka enggon Siluman. pada-pada percaya oge. Ibarat lamun di dunya mah ibadah keur ngumpul-ngumpulkeun papaes imah. ngaji kitab Qur’an jeung terus ngalakonan ibadahna rukun anu lima perkara. samangsa-mangsa teu jadi tangtu moal aya mangfa’atna pikeun di Akherat ngan ukur keur di dunya wungkul. atuh beubeunangan urang ti dunya anu beunang sakitu hese cape teh. ari hartina ilmu teh kanyaho. moal tulus jadi kani’matannana. sababna tadi oge para Wali pangna sakitu poharana tatapa teh pikeun ngabela umat-umatna Rasulullah supaya bisa baralik deui ka Allah ta’ala. tapi atina mah keukeuh poek teu kaharti ku sabab teu karasa. moal bias nyumponan kana dalil : Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji’uun Sundana : Asal ti Allah kudu balik deui ka Allah. kana asal urang tadi sarerea. saperti meja korsi lomari jeung salianna. tegesna geus ngarasa ni’mat dina Pal Nunjukna (papan merk nu nuduhkeun tempat). tapi kudu jeung ngisat diri nyaeta kudu daek tirakat. paeh pulatat-polotot. syahna batalna ibadah bae. tapi ngakuna teh sasemet biwir bae. naha kira-kirana bisa datang engke kana tempat asal urang tadi? Kapan dina sakaratil maut mah geus moal aya tanyaeun deui. turunna ka alam dunya. ari ma’rifat ka Allah ibarat urang ngabogaan imah anu pageuh anu gede. samangsa-mangsa lolong tegesna poek di Akherat. engkena di Akherat tetep lolong bae. atuh beuki wajib ma’rifatna ka Allah ta’ala teh. Komo deui upama urang boga tekad amal ibadah teh keur bawaeun engke balik ka Akherat. piraku teu undak kani’matannana. sabab ceuk Hadist upama urang lolong tegesna teu nyaho ka Allah ka Rasulullah ayeuna keur waktu di dunya. moal nyaho ka Akherat karana nyaho ka Akherat teh kudu bisa paeh heula. sabab eta anu bisa tepi ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Jauhar Awwal tea. atuh cicingna oge piraku rek aya kangeunahannana. tegesna kudu nganjang ka pageto. kalawan jeung ikhtiar neangan pigurueunnana.enggoning ngalakonan ibadahna syah ditarima amal ibadahna ku Allah ta’ala. tapi hanjakal lolobana mah tara ditepikeun kana ma’rifatna. aya nu ti handap ka luhur. sabab eta teh ibarat tempat atawa gudangna keur piwadaheun amal ibadah urang sarerea. tapi lain kudu nyaho kana syara. jeung geus moal boga akal deui ku ngarasakeun kanyeri oge. da gening karek dina asmana wungkul geus sakitu kani’matannana. tegesna teu jadi. babawaan urang dijieun kakayaan di Nagarana.

kakara jeneng Asma Allah. Samangsa-mangsa balik ka asal. Wa man ‘arofa robbahu faqad jahilan nafsahu Sundana : Jeung saha-saha anu geus nyaho ka Pageran. ti Indungna deui nepi ka Babu Hawa. ceuk anu Ahli Padzikiran mah Latifah tea. Beureum Koneng Bodas Hideung. Ari Bao asal ti mana? Nya asalna kaluar ti Janggawareng. tah semet eta buntu. jeung leuwih nyata tingalina Pangeran teh dina diri sorangan. padahal aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil warid Sundana : Aing geus teu aya antarana deui jeung maraneh sakabeh. anu matak urang kudu ngaji teh ulah ngaji kitab anu keuna ku ruksak bae. urang asal kaluar teh ti Indung. Ari pulang ka asal nyaeta jasmanina ngajadi asalna deui. Cahya Beureum hakekat Seuneu Ari Nur Muhammad asal ti mana? Eta oge diterangkun ku Hadist asalna tina Nurna Maha Suci. Ari Nabi Adam asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist. Cahya Bodas jadi hakekat lafad Lam akhir 4. karana leuwih nyata kakawasaannana Pangeran teh dina diri sorangan. Ari Udeg-udeg asal ti mana? Tangtu asalna kaluar ti Kakait Siwur. Mimiti urang tumarima asal ti mana? Nu kaharti jeung ku umum. Ari Janggawareng asal ti mana? Tangtu kaluar ti Udeg-udeg. sing kapanggih jeung hakekatna Tasjid Muhammad. Nu matak manusa leuwih dimulyakeunnana ku Allah ta’ala kapan ceuk Hadistna oge kieu : Wa laqad karomma bani Adam Sundana : Kami geus ngamulyakeun pisan ka anak putu Adam. tangtu ngarasa bodo dirina. nyaeta kudu ngaji kitab langgeng anu aya dina diri maneh sorangan. Sabab geus diterangkeun ku Hadist jeung Qur’an. ana kitu ceuk dalil asal ti Allah nyaeta asal ti dinya tina Jauhar Awwal tea. Geura susul tarekatna anu bisa miceun hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta Dzat Sifatna Allah ta’ala. karana ceuk dalilna : Wa huwa ma’akum ainama kuntum Sundana : Allah ta’ala teh ngabarengan bae ka umat-umat sakabeh. Karana dina tekadna ngarasa jauhna jeung Allah ta’ala. 1. cahya opat perkara : 1. jeung leuwih nyata danguna Pangeran teh dina diri sorangan. ari Indung asal ti mana? Tangtu Indung urang teh kaluar ti Nini. ti Indungna deui. dimana bae maneh aya. Ari Buyut asal ti mana? Tangtu kaluarna ti Bao. Hartina Dzat laisa kamishlihi atawa Asmana nu Maha Suci. Cahya Beureum jadi hakekat lafad Alif 2. jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh nu disebut Ismudzat tea. Johar Awal jadi hakekatna Tasjid Kitu katerangannana. nya ngaranna sampurna hartina beak beresih beak rasana beak jasmanina. Teruskeun deui papay ka luhurna. rasa jasmani anu ayeuna keur dipake balik deui kana rasa tadi keur waktu aya dina Nurullah (Jauhar Awwal). Jadi. Sifatna caang padang. Ari nini asal ti mana? Teu salah deui asal kaluar ti Buyut. Tah eta kunci Muhammad anu bakal bisa ngaburak-barik hijabna ka Allah ta’ala. nyaeta ngajadi Nur Muhammad cahya opat rupa deui. tapi kudu ngaji kitab anu langgeng kapan ceuk Hadist oge kieu : Iqra kitabaka kafa binafsika alyauma ‘alaika hasiba Sundana : Maneh kudu ngaji kitab anu langgeng. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung beuheung maneh pribadi oge. Ari Babu hawa asal ti mana? Ku sakaol ceuk Hadist asalna Babu Hawa teh asal tina iga burungna Nabi Adam. jeung leuwih nyata hirupna Pangeran teh dina diri sorangan. Malah aya deui dalilna : Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim Sundana : Manusa teh pang alus-alusna jeung pang aheng-ahengna kajadian ti sasama makhlukna Allah ta’ala. tangtu engke ngarasa kaahengannana nu aya di badan sorangan. nyaeta tina Jauhar Awwal. anu aya dina wujud pribadi. eta Jauhar Awwal teh bibitna tujuh Bumi tujuh Langit. Aya deui dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alihi wassalam : Man ‘arofa nafsahu faqad ‘arofa robbahu Sundana : Saha-saha anu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka Pangerannana. nyaeta mulih ka jati teh. mangka temen-temen eta si jalma kasasar. Sidik ieu Si jasad teh jadi rokrakna. Cahya Hideung jadi hakekat lafad He 5. Cahya Hideung hakekat Bumi 2. Cahya Koneng jadi hakekat lafad Lam awal 3. Cahya Bodas hakekat Cai 3. saweruh eusina kabeh. karana tangtu kaharti si jasad moal bisa usik malik lamun teu di daya upayakeun ku Pangerannana. Mimitina Mun Rek Neangan Pangeran Aya dawuhanna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam : Man tholaba maulana boghairi nafsihi faqad dolla dolaalan ba’ida Sundana : Saha-saha manusa neangan Pangeran kaluar tina dirina sorangan. saterusna kitu bae. sarta leuwih nyata pangandikana Pangeran teh dina diri sorangan. Geura lamun maneh geus nyaho kaayaan dina sajero diri maneh sorangan. asalna Nabi Adam teh tina aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin. Tah engke teh kudu bisa balik deui ka dinya. Cahya Koneng hakekat Angin 4. di .kaharti ku akal. Ari aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist asalna tina Nur Muhammad. nu matak kacida wajib dikanyahokeunnana ti ayeuna. Pulang ka Asal. geura teangan Qudrat Iradatna Pangeran dina diri sorangan. masih keneh deukeut keneh maneh jeung Aing. Upama kapanggih Insya Allah tangtu urang bisa nyumponan kana babasan Mulih ka Jati.

ku Qudrat Iradatna jeung ku Ilmuna. ulah gancang ngalain-lain. naha utama mana? Utama anu maca programmana tawa utama nu lalajona? Kitu deui dina bab Agama (Ilmu). Si kolot jadi bodo. tetep teu acan syah urang ngaku jadi umat Rasulullah teh. maksudna tangtu sarua. Munggah Haji? Kapan dina Agama sejen oge aya Syahadatna . jeung disebut Babuning Roh sakabeh. Sabab. Zakat. bisa netepkeun teh. pedah aya dadamelanna Bumi jeung Langit. upama teu acan nyaho (ma’rifat) kana sifat-sifatna. moal aya Muhammad lamun teu aya Allah. Allah Haqna Muhammad. Ilmu . Ilmu Tarekat 3. sidik teu pisahna teh. atuh naon bedana Agama Islam jeung Agama-agama sejen? Pedah eta kitu Agama Islam mah aya rukuna. Iradat hartina Keresa. Batu turun Keusik naek. Atuh ana kitu mah sumawonna nu nyekelan Agama Islam. barang beh dieuna mah Kangjeng Gusti Syarif Hidayatullha Wali Kutub Cirebon. Jadi. sing inget kana babasan kolot baheula. kakara urang diaku umatna. nyaeta : 1. gening kudu sidik heula ka Rasulullah. Samangsa-mangsa geus diaku umat Rasulullah. Puasa. tegesna sifat nu Maha Suci. ngan beda pertingkahna jeung basana wungkul. sabab upama teu jeung nyahona mah. Tah kitu. Kudu netepkeun heula Dzatna Allah ta’ala 2. Syahadat. Si budak jadi pinter. anu matak Agama Islam disebut pang luhur-luhurna teh. Mi’rajna teh tiasa tepang sareng hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam. Kudu Sidik heula ka Rasulullah Tah gening kitu maca Syahadat teh. Kudu netepkeun heula Asmana Allah ta’ala 4. moal aya allah lamun teu aya Muhammad. jeung kudu inget mungguh Ilmuna Rasulullah teh aya opat pangkat. Upama teu acan kana hakekatna. ulah percaya ceuk beja kudu nyaho ceuk sorangan. Anu matak Kangjeng Rasulullah disebat Panguluna Rasul. jadi ngakuna percaya ayana Allah ta’ala teh ceuk beja ti batur. moal aya Dzat lamun teu aya sifat. geus teu pati hayangeun dibobodo. atawa meunang beja ti kitab bae. ibarat maca programma bioscoop anu rame. tapi sategesna ngaran dibarengan ku Allah ta’ala teh nyaeta. pada aya Sholatna. Saur para Wali mah Sajatining Hirup atawa Sajatining Syahadat. tapi lalajo datang kana tempatna eta bioscoop. karana ari darapon nyebut bae mah. lantaran pang parek-parekna ka Allah ta’ala. ulah gancang percaya. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. kudu puguh heula barang-barangna anu ditetepkeunnana. Jadi anu kitu faham teh meh sarerea. Gening kitu satemen-temenna maca Kalimah Syahadat teh. tapi teu jeung lalajona. karana ieu zaman geus alur. pikiran jalma geus naraek. Jalma ayeuna mah dina sagala rupa hayang karasa hayang yakin. Insya Allah engke bakal dicandak kana kasalametan Anjeuna. Kapan bukti Mi’raj. jadi Agama Islam pang disebat luhurna teh. buktina gening bisa usik. lain darapon nyebat bae. nyaeta ku sabab aya haq ma’rifat ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa geus bisa tepung jeung Hakekatna Rasulullah. Ilmu Sare’at 2. budak lembut oge pada bisa. Kudu netepkeun heula Sifatna Allah ta’ala 3. teu halangan mungguhing kawenangan Allah. nyaeta kana Kasucian. nyaeta buktina : Panon bisa ningali Cepil bisa ngadangu Baham bisa nyarita Pangambung bisa ngangseu Tuh gening bukti. naha jadi kani’matan ka urang? Kitu deui sanajan teu maca programmana.dinya Aing aya. Iman ka Allah teh semet percaya kana ayana bae. nu ngaos atawa nu ngadangukeun kana ieu kitab. karana dina rukun syahna maca Syahadat oge geus diterangkeun dina kitab : 1. kapan anu nyekelan Agama sejen-sejen oge pada percaya kana ayana Allah ta’ala mah. sabab kumaha bisa netepkeun ayana Allah jeung Rasulullah. Nerangkeun Hartina Iman jeung Ma’rifatna (Iman hartina Percaya – Ma’rifat hartina Nyaho) geuning beda Iman jeung Ma’rifat teh. siga naon sifatna Qudrat atawa sifat Hirup teh? Wajib pisan kapanggihna supaya bisa kaharti jeung karasana. Shalat. nyaeta anu kasebut Jauhar Awwal tea. Insya Allah bisa tepang sareng Hakekatna Rasulullah. sanajan urang oge upama bisa kapanggih mah jeung Tarekat Wali. kapan sidik dina sifat dua puluh oge geus ngarangkep-rangkep sapert : Hayat jeung Hayan Hayat hartina Hirup Hayan hartina Nu hirup Sama jeung Sami’an Sama hartina Dangu Sami’an hartina Nu ngadangu Bashar jeung Bashiran Bashar hartina Ningali Bashiran hartina Nu ningali Kalam jeung Mutakalliman Kalam hartina Ngucap Mutakalliman hartina Nu ngucap Qudrat jeung Iradat Qudrat hartina Kawasa Iradat hartina Keresa Naon nu kawasa di diri urang teh? Teu aya deui lian ti Hirup. Kapan tadi Agama Islam teh pang luhung-luhungna ti Agama-agama nu sejen da kapan kieu dalilna oge : Al insaanu sirri wa anna sirruhu Sundana : Rasa Muhammad teh nya rasa Allah. ana kitu atuh urang percaya ayana Allah ta’ala teh kudu jeung nyahona (ma’rifat) upama mun teu jeung sidikna mah tangtu Imanna Iman Taqlid. Sategesna moal aya Sifat lamun teu aya Dzat. ayeuna mah atuh ngan kari neangan barangna bae. Nu matak wajib jeung nyahona.

kapan gening Kangjeng Gusti Syarif Hidayat oge tiasa tepang di jalan tarekat. Radiallohu Anhu 4. Tuh gening jalma mah teu kabagean pangkat Islam. sanajan dinu ahli Agama oge pada katetepan nafsu. naon anu ngajadikeun kokotor? Teu aya lian anging nafsu. kieu katerangannana : BAB ISLAM Ari tegesna Islam teh Suci. kapan aya dalilna : Kullu ummatin wa rusulili Sundana : Dina sakabeh pada katetepan Rasulullah. Jadi sanajan urang oge upama hayang jadi umat Rasulullah kudu bisa nyaho kana hakekatna Rasulullah nu kasebut Johar Awal tea. sumawonna taduh-tuduh ka batur. kapan Rasulullah oge hakekatna oge aya di manusa. teu narima kana Qudrat Iradatna Pangeran. nyaeta Kangjeng Rasulullah. ngaku bisa ngaji aing teu deungeun. Hakekat Usman nyatana Pangucap 4. Nyaeta sategesna sifatna Islam teh Nur. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa pisahna jeung Allah jeung Rasulullah beurang peuting. Karomallohu Wajhah Sabab eta anu opat nu sagalang sagulung beurang peuting jeung Rasulullah. Karana Islam Kafir anging Gusti Allah anu uninga jeung nu baris netepkeunnan. Samangsa-mangsa teu ngarasa deukeutna jeung Pangeran. Jadi ngarebut atawa mapadani kana kakawasaannana Allah ta’ala. Radiallohu Anhu 3. Hakekat ‘Ali nyatana Pangangseu Eta Paningal-Pangdangu-Pangucap-Pangangseu teh gaib kabeh teu aya rupana. da ngan sahiji-hijina. komo deui anu make sirik pidik ujub riya takabur. Hakekat Umar nyatana Pangdangu 3. ngaku Islam aing teu deungeun. moal make Ujub Takabur Riya. Kapan teu gampang urang ngaku Islam. ngaku bener aing teu deungeun. Ku sabab eta saha bae jalmana di dunya nu teu boga nafsu? Sumawona di nu jalan ma’siat. Sategesna Islam teh teu dua teu tilu. nyaeta Qudrat Iradatna anu Kawasa. Sahabat Abu Bakar Sidiq. wajib nganyahokeunnana kana hakekat Rasulullah nu aya di badan sorangan. lantaran ngarasa di poconghok beurang kalawan peuting ku Pangeran. Ku sabab eta perlu urang panasaran. jalma mah ngan ukur jadi umat. sabab tadi gening urang keur aya dina Allah Nur mah teu boga nafsu hayang nanaon. malah keur sahiji teh Gaib. ciri-ciri eta jalma tacan ngarasa deukeutna jeung Rasulullah sumawonna jeung Allah ta’ala. boh di Santri. Lolobana mah ngan ngaku-ngaku wungkul. Jadi ayeuna oge bisa ditetepkeun. Radiallohu Anhu 2. Kapan dina rukun Islam oge diwajibkeun jarah ka Madinah ka Pakuburannana Rasulullah. Sahabat Usman Bin ‘Affan. boh di Lebe. jeung sagala hal kalakuan naon bae. kapan tadi ge aya dua rupa Munggah Haji teh. karana rasulullah teu pupus. syah Af’alna. sarta didamel Sahabat (utusannana Rasulullah). Bisa soteh jadi aya rizki pagawean bisa jadi. sok ngaku aing pinter teu deungeun. tapi ayeuna sarerea oge meureun terang yen eta Sahabat anu opat teh geus parupus majajina mah. boh di Kyai pisan. jeung ka Baetullah. Haji Majaji jeung Haji Hakeki. karana ngarasa geuning diri urang teh Hina Bodo Do’if. hartina rasana Allah. Peupeuriheun jarah ka Mekah ka Madinah teu bisa. Haji Majaji nyaeta anu bisa jarah ja Baetullah jeung ka Madinah. Kitu deui anu Islamna oge teu dua teu tilu. hakekatna kudu terang kana hakekatna Rasulullah jeung Karatonna Allah ta’ala nu aya di diri sorangan. aya di badan manusa. Teh eta hakekatna . kana parentahna oge loba anu teu ngalakonan. goreng laku saperti sirik pidik. sihoreng kalawan pitulungna nu Maha Suci.Hakekat 4. jail kaniaya ka sasama makhluk. beresih tina sagala kokotor. 1. Si itu Islam Si itu Kafir. Enggoning ngumbara di alam dunya teh. estu ngan hiji-hijina. da bongan aya dalil : Wa‘bud robbaka hatta ya’tiyakal yaqiin Sundana : Nyembah ka Allah teh kudu sidik sarta yakin supaya syah Dzatna. Jadi jalma kitu teh ngaku boga Qudrat Iradatna sorangan bae. Sing kapanggih jeung tarekatna leleberannana tina para Wali. syah Sifatna. boh dinu Ma’siat. NERANGKEUN UMAT RASULULLAH Ari umat Rasulullah teh haq-haqna mah ngan aya opat. hayang sidik ka Allah ka Rasulullah. sanajan nafsu hayang ka dunya oge geus kotor bae. sing tepi ka ngarasana teu papisah jeung Allah jeung Rasulullah. Sagala hal moal disumput salindungkeun deui. sabab kudu nyaho heula ka Rasulullah jeung ngalakonan kana parentahna. nyaeta : 1. Haji Hakeki nyaeta anu geus nganyahokeun kana hakekatna Baetullah jeung Rasulullah dina diri sorangan. tangtu laku jeung tekadna cicing dina Ujub Riya Takabur. karana tangtu ngarasa isinna. Kieu katerangannana. Upama pupus mah alam dunya ge moal aya. Sahabat ‘Ali Bin Abi Thalib. samangsa-mangsa jalma make keneh kalakuan Sirik Pidik Jail Kaniaya ka sasama makhlukna Allah ta’ala. Ilmu Ma’rifat Dina zaman ayeuna mah ilmu ma’rifat anu diarudag-udag teh. Sahabat Umar Bin Khatab. syah Asmana. tah eta anu teu katetepan nafsu teh. Hakekat Abu Bakar nyatana Paningal 2. sumawonna nyaho ka Rasulullah. tapi hakekatna mah teu pupus. sugan piraku urang rek goreng tekad.

nyaeta Qur’an anu aya hurufna nu umum sok diaraji ku kaom Islam sadunya. Tah kitu sategesna mah pang aya Sawarga Naraka di dunya sumawona di Akherat oge. Kudu make budi jeung pamilih anu cukup. prak bae migawe ‘ala. Aya ngeunah jeung teu ngeunah. Mutmainna). jeung kudu jadi hiji sing bisa ngarasa babarengannana beurang peuting jeung Rasulullah. sakurang-sakurangna sing sama timbang jeung ngagunakeun parabot Mutmainnah. kitu deui beubeunangannana oge moal keur batur. engke dina Kiamatna ieu alam dunya. Loamah. Qur’anul Karim 3. Tapi maparin cukup teh nyaeta maparin parabotna wungkul. kersana rek ngaganjar jeung rek nyiksa. Sawiyah. Insya Allah bisa hade. baham jeung nafsu anu opat perkara (Amarah. nyaeta migawe kalakuan anu goreng. Piraku anu suci make bakal nyiksa. Tiap-tiap geus jadi umatna tangtu engke bakal disampurnakeunnana. naon parabot ti Allah ta’ala teh? Nyaeta anggahota saperti leungeun dua. da kapan geus sadia parabotna ti Aing nyaeta nafsu Mutmainnah. buktina nyaeta keneh bae Qur’an anu aya tulisannana. tapi urang kudu percaya kana dalil. Ceuk basa ayeuna mah keur di Preventief. henteu nungtutan deui. Jadi ku sabab eta ayeuna urang sarerea mangka ati-ati enggoning ngajalankeun parabot ti Gusti Allah teh. suku dua. jadi ana kitu mah Gusti Allah ngadamelna manusa teh ngalap faedah. aya di alam Barjah tunggu-tunggu Landraad. Karana sing awas. 2. Qur’an anu sok dibaraca. Qur’anul Hakim 4. nyawa urang moal salah deui tangtu balik deui ka dunya marakayangan jadi Jurig. ulah rek ngagunakeun teuing parabot Amarah Lowamah Sawiah. NERANGKEUN PASAL QUR’AN Ari Qur’an teh aya opat perkara : 1. hartina Qur’an anu mulya. Samangsa-mangsa nyawa manusa balik deui ka dunya tetep bakal cilaka asup ka Naraka. hartina migawe kalakuan anu hade. Setan. kudu dipikir dilenyepan karana tadi Gusti Allah teh sifat Maha Suci. tegesna ku ma’rifat. anu matak eta Sahabat anu opat teh kudu nganyahokeun kana hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihi wassalam. engke inget bakal aya landratan nu leuwih gede dina Walyaumil Akhiri (kiamatna ieu alam dunya). tetep jadi umatna. aya Amarah Lowamah Sawiyah. hartina Qur’an anu agung disebatkeun barangna eta keneh bae. tiap-tiap geus ma’rifat tangtu bisa ngarasa babarenganna beurang jeung peuting jeung Allah jeung Rasulullah. beunang nyieun tina tekad jeung pamolah urang waktu keur di dunya. dituduh eta keneh bae buktina mahQur’an anu aya tulisannana. karana ayeuna ge di dunya kembangna geus karasa. urang kudu percaya kana ayana Sawarga Naraka atawa ngeunah teu ngeunah engke di Akherat. Qur’anul Karim. Qur’anul Hakim. Lebah dieu urang percayana teh ulah kaliru. Qur’anul Majid 2. geus Kun fayaakun breg sama sakali cukup teu aya kakurangannana. hartina Qur’an anu suci jeung langgeng. Tiap-tiap geus ngarasa teu pisah. ceuli dua. 4. eta beubeunangan tina pagawean urang teh engke di Akherat ku Gusti Allah bakal ditetepkeun. pek bae geura migawe becik. NERANGKEUN RUKUN IMAN ANU KAGENEPNA NYAETA Wal qodri khairihi wasirrihi minallohi ta’ala Sundana : Untung ala untung becik papasten ti Allah ta’ala atawa hade goreng ti Allah ta’ala. ti dunya nepi ka Akherat. Kumaha atuh akalna supaya urang bisa ngalobakeun parabot Mutmainnah? Teu aya deui akalna lian ti urang kudu bisa nyalindung ka Allah ka Rasulullah. upama teu nyaho ayeuna mah ka Rasulullah sarta teu ngarasa ngahijina engkena oge pipisahan bae. panon dua.Sahabat teh. saboga-bogana moal pahili deui. sabeunang-beunangna tina pagawean urang ti pangumbaraan nyaeta di alam dunya. didatangkeun ka Gusti Maha Suci (asalna). Kieu dawuhannana Allah ta’ala lamun maneh hayang ka Naraka tegesna hayang kana teu ngeunah. ibadahna kalawan syah Nagara ge tangtu aman. make bakal ngaganjar engke di Akherat. karana eta anu suci jeung langgeng . irung. Kitu deui lamun maneh hayang ka Sawarga tegesna kana kangeunahan. Siluman atawa nitis-menitisna deui ka jalma atawa ka sato. atuh ulah loba-loba teuing. tapi Sawarga Naraka teh lain ti Allah tapi sategesna tina tekad ucap jeung pamolah urang keur waktu di dunya. sabab tadi Gusti Allah ngadamelna manusa teh sakali jadi. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa papisahna jeung Rasulullah. karana eta anu dimulyakeun ku kaom Islam saalam dunya. Qur’anul Majid. 3. Lamun kitu mah moal tulus sucina Allah ta’ala teh. karana ayeuna nyawa-nyawa manusa anu marakayangan tegesna teu bisa balik ka Allah. Qur’anul ‘Adzim Ieu Qur’an anu opat perkara disurahannana ku sahiji Ajengan kieu : 1. Qur’anul ‘Adzim. tetep keur milik sorangan. kilangbara ari teu dipake pisan mah. sabab eta anu diaragungkeun ku kaom Islam saalam dunya. da kapan geus sadia parabotna ti Aing.

hukumannana ti dunya nepi ka Akherat. Tah kitu eta Qur’an anu opat perkara teh, disurahannana kunu Ahli Syara, jadi borong bae kajeun aya opat ngaranna, barangna mah eta-eta keneh bae. Jadi ana kitu eta Qur’an tulisan teh dianggap Tapekong, karana kapan sidik Qur’an eta mah beunang nulis manusa, naha disebutkeun Qur’an anu mulya, anu agung, anu suci anu langgeng, kapan sidik Qur’an tutulisan mah keuna ku ruksak, jadi lamun kaom Islam keukeuh boga patekadan kitu, atuh teu beda jeung Agama Cina, sesembahannana Migustina kana barang anyar, turug-turug nu nyieunna oge nu anyar. Ku sabab kitu muga dulur-dulur kaom Islam ulah kaliru, kieu ayeuna dihandap ku jisim kuring rek diterangkeun pasal eta Qur’an anu opat perkara teh. 1. Qur’anul Majid, eta mah cocog barangna, nyaet Qur’an majaji anu bukti aya hurufna, umum sok dibaraca ku sarerea kaom Islam. 2. Qur’anul Karim, hartina Qur’an anu Mulya, sategesna anu ngaran Qur’anul Karim teh buktina Panangan katut Ramo, karana kapan sidik jolna eta aksara teh tina Tangan jeung Ramo, jadi sategesna anu mulya teh nyaeta Panangan katut Ramona anu mimiti ngadamel eta Qur’an, cik saha anu ngayakeun eta Qur’an? Piraku teu kaharti, tah eta anu Mulya teh. 3. Qur’anul Hakim, hartina Qur’an anu Agung, nyaeta buktina teh Paningal, karana Panangan Ramo moal bisa nulis upama teu aya Paningal, jadi sateges-tegesna nu agung teh nyaeta Paningalna anu mimiti ngayakeun eta Qur’an. 4. Qur’anul ‘Adzim, hartina Qur’an Suci jeung Langgeng, nyaeta buktina Hirup, karana Paningal Tangan jeung Ramo moal bisa ngajadikeun upama teu aya Hirup, jadi sateges-tegesna anu suci jeung nu langgeng teh Hirupna nu mimiti ngayakeun eta Qur’an. Ku sabab kitu urang oge ayeuna ngaji teh, lamun hayang tepi kana sucina lamun hayang tepi kana sampurnana. Eta Qur’an anu opat perkara teh, kudu diaji kabeh. Mimiti urang kudu daek maca Qur’anul Majid, nyaeta Qur’an majaji anu aya hurufna, tah eta bagian ilmu sare’at, sanggeus dibaca kudu terus diaji, nyaeta kudu dihartikeun pimaksudeunnana, sanggeus kaharti pimaksudeunnana, geura teangan jeung pigawe tarekatna sangkan karasa, sabab eta Qur’annul Majid teh tuduh jalan pikeun nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, jalanna teu aya deui lian ku tarekat, nyaeta Qur’annul Karim, hartina kudu ngaji pagawean tangan jeung ramo urang anu sakira bakal tepi ka Allah ka Rasulullah. Karana Gusti Allah maparin leungeun jeung ramo ka manusa teh, lain kudu dipake ngajadikeun kana barang dunya anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngajadikeun jalan keur nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, supaya tangan jeung ramo urang teh jadi Mulya, karana aya dalilna : Asho biahum fii adzaanihim minasshowaiki hadzarol mauti walahu muhitun bil kaafiriin Kieu pisundaeunnana : Lamun tangan jeung ramo maneh teu dipake nyieun jalan maot, tetep tangan jeung ramo maneh martabat ramo hewan, kafir tetep bakal ka Naraka. Tina Qur’anul Karim kudu naek deui kana Qur’anul Hakim bagian hakekat, nyaeta kudu ngaji pagawean paningal urang anu sakira bakal hakim tegesna kana barang langgeng tea, nyaeta kana hakekatna Allah jeung Muhammad, karana Gusti Allah maparin awas paningal ka manusa teh lain bae kudu dipake kana ngawaskeun barang anyar anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngawaskeun kana hakekat Allah jeung Rasulullah, nyaeta anu kasebat Qur’anul ‘Adzim anu langgeng tea atawa sifatna hirup, bibitna tujuh bumi tujuh langit sarawuh eusina kabeh. Tah didinya urang oge asalna jadi sategesna ngaran ma’rifat ka Allah teh nyaeta anu geus nyaho kalawan Hakim kana hakekat Allah jeung Muhammad tegesna Jauhar Awwal. Tapi mangkade kaliru,bisi netepkeun Jauhar Awwal teh kana caangna Panonpoe anu katingal ku panon kapala, eta mah Jauhar Firid bagian Sawarga Loka (Dewa), tempatna di Gunung Himalaya. Perkara Johar Awal sajati mah nyaeta anu kasebut Johar Latif, tegesna gaib moal bisa katingal ku panon kapala, ceuk dalilna kieu : Ru’yatullaahi ta’ala fii dunya bi’ainil qalbi Hartina : Ningali hakekatna Allah ta’ala di dunya ku awasna ati, tegesna ku hakekatna Rasulullah, sabab sifat jalma mah moal aya anu bisa ma’rifat ka dinya, karana jelema mah ngan ukur dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa wujud geus bisa dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala, tangtu ramo urang bisa nyaritakeun yen geus ngaku nyaho ka Allah ta’ala, lantaran geus dibejaan (dipasihan terang) ku Rasulullah, jadi urang mah kabawa nyaho kabawa ni’mat ku Rasulullah, ti dunya nepi ka Akherat, moal sulaya deui sabab geus tetep jadi umatna Rasulullah. Karana ti ayeuna oge geus teu ngarasa pisahna jeung Rasulullah, lantaran wujud teh beurang jeung peuting dianggo bae tempat ku Rasulullah ningali ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa geus ngarasa babarengan beurang peuting jeung nu suci, Insya Allah tekad jeung laku teh lila-lila kabawa suci. Setan-setan ge moal dareukeut, tapi kitu soteh nu ma’rifat kalawan tauhidna, ari teu jeung tauhidna mah sulaya bae, sanajan geus boga tarekatna. Teu ngarasa sieun teu ngarasa isin, jongjon bae tekad jeung lakuna sakama-kama, jadi nu kitu teh ma’rifatna, ma’rifatna Mikung, tangtu di dunyana ge moal meunang safa’at ti Rasulullah, di dunyana moal lepot ti kasusah, kabendon ku nu Maha Suci. Ibarat lampu dikurungan ku semprong anu kotor geus tangtu kaluarna oge poek, da kudu suci

pasuci-suci, suci eusina, suci cangkangna, kakara jadi, di dunyana moal lepot tina kani’matan, di Akherat pon kitu deui. Ku sabab eta poma pisan dulur-dulur anu geus boga jalan ka-ma’rifatan , tekad jeung laku goreng teh kudu dijaga bener-bener, ulah darapon nyaho bae, tapi kudu jeung dibarengan ku lakuna jeung tekadna anu hade, sabab lamun urang ngalakonan pagawean ma’siat ngalanggar hukum Syara, tangtu urang gancang dibendonna ku Maha Suci langkung beurat, hukuman bongan nyaho, beda deui jeung nu tacan nyaho, saperti di dunya oge, upama urang Kampung maling hayam, dihukumna ngan ukur di denda atawa di bui saminggu, coba lamun Wadana maling hayam hiji, tangtu leuwih beurat hukumannana, jaba ti leupas pangkatna teh, jeung bari dihukum tikel dua tilu ti si Kampung tadi. Hukuman bongan geus nyaho kana artikalna, komo anu geus nyaho ka Allah ta’ala mah, sing inget perjangjian Guru Mursyid (Guru nu geus inkisaf ka Pangeran) ibadah babarengan doraka pipisahan. AYEUNA NERANGKEUN MARTABAT ALAM TUJUH (Nganggo rucatan engangna kecap) 1. Alam Ahadiyat huruf Al 2. Alam Wahdat huruf lah 3. Alam Wahidiyat huruf Mu 4. Alam Arwah huruf ham 5. Alam Ajsam huruf mad 6. Alam Misal huruf A 7. Alam Insan Kamil huruf dam Buktina alam dunya ge eusina ngan tujuh poe, hakekatna nyaeta alam nu kasebat diluhur, tegesna alam tujuh teh lalakon Allah-Muhammad-Adam, ku sabab eta wajib dikanyahokeunnana ku sarerea. Upama urang arek nyusul kana asal. Sabab lamun teu dikanyahokeun ti ayeuna jalanjalanna jeung barang-barangna, atuh tangtu bakal sasab, moal bisa balik deui kana asal, sabab teu kapanggih deui jeung jalanna waktu tadi turun-turunna ti Akherat ka alam dunya. Ayeuna eta martabat alam tujuh teh, ku jisim kuring rek diterangkeun sarta make ibarat kalawan dibuktikeun ku gambar, supaya gampang dihartoskeunnana.

Gambar Martabat Alam Tujuh

Tafsirna A. Nyaeta alam Ahadiyat, martabat nu Maha Suci, dalilna Dzat Laisa Kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama. Bakat kumaha atuh matak teu beunang diupamakeun? Naha bakating ku kawasana? Atawa bakating ku agungna? Atawa bakating ku hiji-hijina? Upama bakating ku kawasa, na kapan dina zaman eta mah teu acan aya dadamelannana, karana ngaran kawasa teh kudu bukti heula nu didamelna. Kapan dina dina alam Ahadiyat mah sumawona manusa, Akherat jeung alam dunya ge tacan aya. Upama bakating ku agungna, da tacan aya nu hina dina di alam Ahadiyat mah, karana aya basa agung teh saenggeusna aya anu hina. Upama bakating ku hiji-hijina, da kapan teu acan aya dua zaman eta mah, sabab ari hiji teh saenggeusna aya nu loba. Kumaha atuh pihartieunnana? Supaya eta dalil Dzat laisa kamishlihi teh jadi uni? Kieu upama mufakat mah. Nu matak alam Ahadiyat disebut dalil Dzat laisa kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama, sategesna nyaeta bakating ku suci, hartina beresih teu aya sifat-sifat acan sumawonna jenengannana. Naha rek diupamakeun jeung naon upama teu aya sifatna? Sabab disaksian deui ku dalil nu Maha Suci teh Bilaa Haifin, hartina teu warna teu rupa, teu beureum teu hideung, teu poek teu caang, Bilaa Makanin, hartina teu arah teu engon, teu di kulon teu di wetan, teu di kaler teu di kidul, teu di luhur teu di handap, tah kitu katerangannana, nu matak nu Maha Suci teu beunang diupama-upama, sumawonna di engon-engon, dituduh diditu didieu, lantaran kaburu lain sabab kahalangan ku bukti. B. Alam Wahdzat martabat sifatna nu Maha Suci. Jadi dina alam Wahdzat mah nu Dzat Laisa teh jadi Dzat Sifat, rupana caang padang, nyaeta nu kasebut Jauhar Awwal. Jauhar hartina Cahya, Awwal hartina mimiti. Jadi nya eta nu pangheula-heulana aya samemeh Bumi jeung Langit, sumawonna manusa. Tah eta Johar Awal teh nu kasebut hakekat Muhammad tea, kapan ceuk Hadist oge Muhamad teh awal-awalna pisan, sabab Johar Awal teh Nur, tegesna cahyana nu Maha Suci. Malah ceuk para Wali mah Sagara Hirup atawa Sajatining Syahadat, karana gulungna Dzat jeung Sifat atawa Allah jeung Muhammad dina hakekat. C. Alam Wahidiyat, martabat Asmana nu Maha Suci, kajadian tina Jauhar Awwal alam Wahdzat tadi bijil deui sorotna jadi cahaya opat rupa ¬nyaeta ¬Narun cahya Beureum ¬Hawaun cahya Koneng ¬Maun cahya Bodas Turobun cahya Hideung Jadi eta cahya anu opat perkara teh, nu disebut Nur Muhammad, ari Muhammadna mah di Johar Awal, barang eta Nur Muhammad cahya opat perkara teh. Disebutna Hakekat Adam, nyaeta Asmana nu Maha ¬Suci. ¬Cahya nu beureum hakekatna lafad Alif Cahya nu Koneng ¬hakekatna lafad Lam Awal ¬Cahya nu Bodas hakekatna lafad Lam Akhir ¬Cahya nu Hideung hakekatna lafad He Jauhar Awwal jadi hakekatna lafad Tasjid Sare’atna jadi lafad Allah, jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh, nu ngajadikeun bibit tujuh Bumi tujuh Langit sarawuh eusina kabeh, ¬sanajan Agama oge ti dinya bae. Ayana Syahadat nyaeta ku ayana Johar ¬Awal ¬Ayana Sholat nyaeta ku ayana Cahya Beureum Ayana Zakat nyaeta ¬ku ayana Cahya Koneng ¬Ayana Puasa nyaeta ku ayana Cahya Bodas Ayana Munggah Haji nyaeta ku ayana Cahya Hideung Sanajan waktu oge aya 5 waktu ¬ ¬Shubuh bagian Nabi Adam ¬Lohor bagian Nabi Nuh Asyar bagian Nabi ¬Ibrahim ¬Maghrib bagian Nabi Musa Isya bagian Nabi Isya Pertingkahna ¬Sembahiyang oge 5 perkara ¬Nangtung ¬Takbiratul Ikhram ¬Ruku ¬Sujud ¬Lungguh Sahabat oge aya 4 ka 5 Kangjeng Nabi Sahabat Abu Bakar ¬Ash-Sihidiq ¬Sahabat Umar bin Khatab ¬Sahabat Usman bin Affan ¬Sahabat Ali bin Abi Thalib Kangjeng Rasulullah Di Mekah aya Imam 4 ka 5 ¬Baitullah ¬Iman Syafi’i ¬Imam Hanafi ¬Imam Hambali ¬Imam Maliki Baitullah Tah gening sidik kabeh oge tina Asmana Allah, Hakekatna nyaeta Nur Muhammad, cahya 4 perkara kalima Jauhar Awwal. D. Alam Arwah, martabat Af’alna nu Maha

Suci, nyaeta Af’alna Allah ta’ala ngajadikeun ieu alam dunya. Kieu ceuk ilmu akal mah ngadamelna teh. Ibarat dina Bioskop mah nyaeta Istijradna bangsa Walanda, alam Wahdat nyaeta Johar Awal teh lir ibarat listrikna, ari Nur Muhammad Alam Wahidiat ibarat ¬kacana. ¬Narun teh ibarat Kaca Beureum ¬Hawaun teh ibarat Kaca Koneng ¬Maun teh ibarat Kaca Bodas Turobun teh ibarat Kaca Hideung Barang eta ¬kaca anu opat rupa disorot ku Johar Awal, kajadian bijil kalangkangna. ¬Tina Kaca Beureum jadi Seuneu Alam Dunya Tina Kaca Koneng jadi Angin ¬Alam Dunya ¬Tina Kaca Bodas jadi Cai Alam Dunya Tina Kaca Hideung jadi Bumi Alam Dunya Ku kawasa-kawasa Allah ta’ala bleg bae jadi ieu alam dunya, nyaeta Jagat Kabir, jadi sategesna alam dunya teh kajadian tina Nur Muhammad. E. Alam Ajsam, martabat manusa. Sanggeusna ngadeg ieu alam dunya, Gusti nu Maha Suci bade ngersakeun deui midamel alam majaji, terus nimbalan Malaikat, miwarang turun ka alam dunya, kudu nyokot aci seuneu, aci angin, aci cai, aci bumi. Gancangna geus beunang ¬eta aci-aci nu opat perkara teh terus didamel . Aci Bumi kajadian ¬kulit bulu Adam ¬Aci Seuneu kajadian Getih daging Adam Aci Cai ¬kajadian urat balung Adam Aci Angin kajadian otot sungsum Adam Ku kawasana Allah ta’ala, jleg bae jadi dalil Muhammad, Mim-He-Mim-Dal, ¬nyaeta : ¬Cahya nu hideung jadi hakekat lafad Mim Awal Cahya nu Bodas ¬jadi hakekat lafad He ¬Cahya nu Koneng jadi hakekat lafad Mim Akhir ¬Cahya nu Beureum jadi hakekat lafad Dal Johar Awal jadi hakekat lafad Tasjid Sare’atna nya jadi lafad Muhammad atawa sabalikna tina lafad ¬Allah. ¬Mim Awal lafad Muhammad sategesna Sirah He lafad Muhammad ¬sategesna Dada ¬Mim Akhir lafad Muhammad sategesna Udel Dal lafad Muhammad sategesna Suku Tapi teu acan bisa usik malik, ngagoler saperti Golek, gancang terus diliangan opat liang, nyaeta di Panonan, di Cepilan, di Pangambungan, di Bahaman. Terus eta liang diasupan ku sorotna Nur Muhammad, kajadian bisa usik malik eta Adam atawa Jagat Shagir teh. Jadi sidik pisan ayeuna oge hirupna manusa teh sare’atna ku ayana cahya, kitu deui maotna manusa teh ku teu ayana cahya. Samangsa-mangsa geus teu aya cahyana Si Jasad atawa Jagat Shagir, geus teu aya kakuatannana, buktina gancang buruk. Kitu deui ieu oge Jagat Kabir, nyaeta alam dunya pang kuatna teh, ku diangliputi ku sorotna Nur Muhammad, jadi moal salah deui engke oge kiamatna ieu Jagat Kabir (alam dunya) saperti manusa (Jagat Shagir) bae, dicandak deui cahyana, nyaeta Panonpoe Bulan Bentang, tangtu bae ieu alam dunya ruksak, atuh tinggal naonna? Tina Bumi tinggal poekna, Seuneu tinggal panasna, Cai tinggal tiisna, Angin tinggal hawana. Saha anu bakal nyicingan eta Naraka? Teu aya deui anu bakal nyicingan teh nyaeta Idajil La’natullah tea, sakanca-kancana sakur nyawa manusa anu henteu barisa balik deui ka Allah ta’ala. Sabab keur di dunyana beunang ku panggoda Setan, lantaran teu Iman ka Allah ka Rasulullah. Karana eta Idajil teh, tadina mah Malaikat kakasihna Allah ta’ala. Pangna dibendon ku Allah ta’ala, lantaran samemeh aya Adam, dipiwarang ngeusian ieu alam dunya, tapi dijangjianna lilana di alam dunya ngan sarebu taun. Ku sabab Malaikat Idajil ngarasa betah di alam dunya, teu hayangaeun deui balik ka Sawarga nepi ka tilu rebu taun, tah didinya mimitina dibendonna ku Allah ta’ala, jadi geus teu meunang balik deui ka Sawarga, kudu tetep di alam dunya bae. Tapi engke bakal ditetepkeun dina dasar Naraka sanggeus kiamatna ieu alam dunya, bakating ku bedegongna sang Idajil, manehna sanggup bae tapi nyuhunkeun idin rek ngagoda ka anak putu Adam, pibatureun manehna di Naraka. Gusti Allah ngidinan, hade tapi sahasaha anu teu Iman ka Aing jeung ka Rasulullah. Ayeuna rek malikan deui pasal Adam, tadi diluhur ku jisim kuring geus dicaritakeun, anu didamel Adam majaji teh, tina acina seuneu, angin, cai, bumi, bilih bae anu ngaos sareng anu ngadangukeun ieu kitab nyangka saperti seuneu, angin, cai, bumi teh diperes saperti nyieun aci sampeu, saenyana lain kitu. Jadi anu kasebut aci seuneu, angin, cai, bumi teh buktina nyaeta sakur anu jaradi dina teneuh, saperti tatangkalana nu gede anu leutik, karana kapan sidik bisana ngagedean tatangkalan teh ku opat perkara. Hiji ku cicing dina taneuh, dua kudu kacaian, tilu kudu kaanginan, opat kudu kapanasan, cacakan karek ku kahieuman oge gening tara jadi buah. Jadi ku sabab eta tatangkalan lila cicingna di bumi, lila kacaiannana, lila kaanginannana, lila kapanasannana. Jadi eta hawana asup kana tatangkalan, sanggeus gede tangkalna, nya terus bijil buahna, tah eta bubuahan teh bakating wujud Adam, sanajan urang oge asal ti dinya bae, ngan bedana Adam mah didamel ku Allah ta’ala barang kadieuna mah saenggeusna aya Adam jeung Babu Hawa, atawa Idung Bapa urang, bubuahan teh didahar heula nya kajadian aya Wadzi, Madzi, Mani, Maningkem. Barang eta Wadi, Madi, Mani, Maningkem tepung, tegesna kontak jeung sorotna Nur Muhammad cahya nu opat perkara tea, nya kajadian kempel ngajadi Jabang Bayi di jero beuteung Indung. Ari nu teu jadi mah nyaeta anu teu kontak, tegesna henteu tepung jeung Nur Muhammad (Roh). Sabab tadi ge Allah ta’ala teh wenang,

sumurup kana daging. hartina sarupaning sampurna. sanajan rohrohna hewan nu halal nu haram nu bersih nu najis. cai jeung angin. lauk cai asup deui ka manusa. nyaeta tina acina bumi seuneu. G. pangrungu. nyaeta roh suci tea. Hawana kaluar bijilna kana ceuli. watekna bisa ngomong. Hawana kaluar bijil kana irung watekna bisa ngambeu. eta elmuna geus tepi kana pangkatna Misal. Hakekatna nyawa nyaeta rasa jasmani. teu aya deui anging ku pitulungna roh Seuneu Cai Angin Bumi. tapi upama Anjing Babi paeh di cai tangtu bangkena dihakan ku lauk cai. Rukun Iman. Kieu jalan-jalanna. nyaeta tina sakur anu dituang. ceuli molongo teu acan aya dengena. manusa anu katetepan Elmu. saperti bangsa tatangkalan (kai) bener sare’atna mah teu didahar ku manusa. martabat elmu. Rukun Agama. ku lantaran teu dibawa balik deui ka Allah ta’ala. puguh ari jinisna mah teu didahar. Tuh gening bukti ngagedeannana jasad teh. numatak teu acan aya rasa naon-naon barang gubrag kaluar. TAMAT • ) Dina ieu kitab nerangkeun Rukun Iman mung diterangkeun anu kagenepna wungkul. Nya kajadian eta orok aya nafasna atawa sifatna nyawa. kaluar deui hawana nyaeta nafsu opat perkara. Rohna seuneu bakal jadi Naraka Panas. nyaeta ngajadi getih opat perkara nu disebut Roh Jasmani. anu bakal bisa nyampurnakeun roh-roh saalam dunya kabeh oge pada arasup ka manusa. atawa alam Wahdat (B) tadi. jadi Dzat Laesa Kamishlihi deui. jadi sidik manusa teh jadi cukang keur mareuntas roh-roh sa alam dunya balik deui ka Allah ta’ala. Kitu deui bangsa hewan anu haram anu najis oge milu arasup bae. akal sumawona paningal. gede tulangna loba sungsumna. Getih anu koneng kajadian tina aci angin. hartina tepung jeung hawa ieu alam dunya. irung teu acan aya angseuna. nyaeta Sagara Adam (C) tadi. hartina geus nyaho kana asal nyaeta sifatna cahya beureum koneng bodas hideung. pangucap. Sanggeusna eta orok geus rubak kulitna gede dagingna. sungut teu acan bisa nyarita ngan karek aya sorana bae. tuluy eta getih surup sinurup. Getih hideung kajadian tina aci bumi sumurup kana kulit.wenang ngajadikeunnana jeung wenang teu ngajadikeunnana. nya ngagedean tulang (balung) orok. sateges-tegesna anu bakal nyiksa teh. Barang geus dibere barang dahar nyaeta cisusu atawa daharan naon bae. nyaeta roh-roh tina sagala rupa anu geus asup ka manusa. nyaeta buktina sagala kahayang anu hade anu goreng. Getih nu bodas kajadian tina aci cai. seuneu. Samangsa-mangsa manusa di dunyana geus bisa ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Johar Awal tea. Hawana kaluar bijilna kana baham. nya ngarubakan kulitna orok. Hawana kaluar bijil kana panon watekna bisa ningali aya awasna. Getih nu beureum kajadian tina aci seuneu. karana anging manusa anu katetepan Agama. supaya eta parabot-parabot teh kudu digunakeun dipake parabot ibadah jeung kudu dipake parabot keur nyieun jalan pikeun nganyahokeun ka asalna. Alam Misal. Rukun Islam. Nyaeta hawana tina bumi. . watekna bisa ngadenge. jadi eta aci nu opat perkara teh kajadian deui acina. rohna bumi engke bakal jadi Naraka Poek. angin. rohna cai engke bakal jadi Naraka Tiis. kedah ngaos Layang Muslimin-Muslimat jilid I-II-III-IV. nyaeta ka Allah supaya manehna kabawa sampurna. saperti tadi samemeh urang turun ka alam dunya. Sumawonna rohna Bumi Seuneu Cai Angin eta mah sapopoena. rohna hewan engke bakal nyeureudan atawa ngegelan kana nyawana manusa. eta sakabeh oge pada arasup bae ka manusa. elmuna geus tepi kana pangkat Insan Kamil hartina Manusa Sampurna. tapi kapan sok dipake nyuluhan sangu atawa naon bae tangtu eta rohna asup kana sangu. saha-saha manusa di dunyana geus ma’rifat kana asal wujudna. martabat kasampurnaan. Numatak jadi beda rasana waktu tadi keur beas keneh jeung geus jadi sangu. tegesna kabawa balik deui ka Allah. beak rasana. engke dina maotna bakal asup ka Sawarga. karana Indung Bapa urang upama teu barang tuang moal kajadian aya cimanina. Alam Insan Kamil. sanajan tanaga pikiran. sumurup kana sungsum nya ngalobaan sungsumna orok. cai. Ku sabab eta sidik Gusti Allah mah suci tetep teu nyiksa teu ngaganjar. Roh suci kontak. F. dina waktu eta panon buncelik teu acan aya awasna. Naon sababna pang nulung kitu teh? Teu aya deui pang kajadian sagala ti dinya teh. Kala waktu orok dijero beuteung teu acan aya nyawana. ngan kakara aya hirup wungkul. tegesna dina kani’matan anu teu aya babandingannana sarta langgeng teu aya putusna. nya ngagedean dagingna orok. Upami palay uninga nu langkung terang kana hiji-hijina. Manusa mah teu aya kakawasaan ngan ukur jadi lantaran pikeun ngajadikeun piwadaheunnana Roh bae. pangangseu. Amarah-Lowamah-Sawiyah-Mutmainnah. engke dina maotna bakal jatoh kana pangkat Kamil Mukamil. beak jasmanina. sumurup kana tulang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful