Layang muslimin muslimat

Ti Wikibooks Luncat ka: pituduh, sungsi LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA I Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. 2. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. 3. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. 4. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. 5. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . 6. Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. 7. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. 8. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. 9. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. 10. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. 11. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. 12. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama. 13. Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. 14. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. 15. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. 16. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. 17. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. 18. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. 19. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. 20. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. 21. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. 22. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. 23. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. 24. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. 25. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. 26. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

NERANGKEUN HADIST
Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ﻣﻦﻋﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ*ﻭﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬ ّ ّ Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. 28. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. 29. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. 30. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. 31. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. 32. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. 33. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. 34. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. 35. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea. 36. Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. 37. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. 38. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. 39. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. 40. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. 41. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. 42. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. 43. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. 44. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. 45. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. 46. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad. 47. Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka

manjing curiga. 48. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. 49. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. 50. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. 51. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. 52. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. 53. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. 54. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. 55. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. 56. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. 57. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 58. Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung 59. Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. 60. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. 61. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. 62. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. 63. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. 64. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. 65. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. 66. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. 67. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. 68. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. 69. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. 70. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. 71. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. 72. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. 73. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. 74. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. 75. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 76. Nyaeta tukang ngama’naan puguh, anu tilu sifat, hiji pangdangu teu geseh, nu kadua nyaeta paninggal tea. 77. Ari anu nomer tiluna pangrungu, ngama’naan eta, meureun rai ge ngaraos, lamun rai parantos ngangseuan minyak. 78. Saupami rai ditaros ku batur, nanyakeun angseuna, seungit bauna minyak teh, naha naon rai anu nembalannana. 79. Naha baham atawa pangambung, anu ngajawabna, raina lajeng ngawalon, tangtos bae baham anu nembalannana. 80. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh, tukang ngama’naan, baham teh geus hanteu geseh, nyaeta tukang mere katerangan. 81. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu, beubeunangan soca, anu aneh atawa

awon, nomer dua beubeunangan cepil tea. 82. Naon wae sowara anu kadangu, nu nerangkeunnana, gulung ku pangucap bae, anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. 83. Saur rai kahartos kaliwat langkung, pasal bagi opat, kanyataan di badan teh, kantun eta nu dua puluh basa. 84. Enya eta anu dingaranan Wujud, kumaha hartina, sareng naon sifatna teh, tumerapna dibadan urang sapata. 85. Saur raka eta anu ngaran Wujud, hartina teh aya, Allah mohal euweuh tangtos, tanda aya kusabab ayana nafas. 86. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu, mohal bet euweuhna, samangsa aya nafas teh, tangtu bae aya hurip hanteu salah. 87. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu, mohal euweuh Allah, sabab sifatna hirup teh, tina dzatna sifatna Allah ta’ala. 88. Saur rai nuhun eta geus kamafhum, kantun nomer dua, Qidam eta basana teh, nya kumaha eta pihartieunnana. 89. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum, hartina teh Qidam, Allah ti heula teh, mohal enya Allah kapandeurian. 90. Sareatna nyata dibadan sakujur, sifatna teh soca, awas soca ti heula teh, sabab eta nu ngabuktikeun sifat. 91. Jawab rai kumaha numawi kitu, anu pangheulana, ku raka disebat panon, na kumaha dina katerangannana. 92. Saur raka geura kieu rai dangu, rasakeun baheula, waktu rai goib keneh, memeh gelar ngumbara ka alam dunya. 93. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu, Rama masih bujang, Ibu ge parawan keneh, barang tepang geus tangtu patinggaltinggal. 94. Saparantos pada awas Ama Ibu, jorojoy manahna, dua-dua ting sereset, jadina teh ngajodo geus moal lepat. 95. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum, parantos nikah mah, tangtos bae sapatemon, dua rasa jadi hiji moal lepat. 96. Saparantos rasa Ama Ibu gulung, gerentel beh urang, eta geuning enggeus eces, pang disebut panon pangheulana. 97. Pek raoskeun naha bener rai kitu, masing kasaksian, kurasa diraos-raos, mun karasa eta geus tangtu benerna. 98. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun, enya kitu pisan, karaos ku abdi oge, yaktos leres kahartos sareng karasa. 99. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk, lajengkeun terasna, nya eta kana Baqo, kumaha pihartieunnana. 100. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus, langgeng Gusti Allah, hanteu keuna ku ruksak teh, hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. 101. Saleresna hartina Baqo teh kitu, nyaeta dzat Allah, eta sidik nu langgeng teh, hirup eta kagungan Allah ta’ala. 102. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu, Lilhawaditsi tea, eta oge can kahartos, mangga raka ulah kapambeng miwejang. 103. Saur raka kieu hartina geus masyhur, eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh, mohal enya Allah sami jeung nu anyar. 104. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul, kumaha bedana, Allah sareng nu anyar teh, kang rai mah can terang rarapannana. 105. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum, kapan geus kawentar, ku sadaya ahli ngaos, Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. 106. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu, sumawon nyaurna, hanteu kalawan jeung lambe, kitu rai ari bedana mah. 107. Seueur deui bedana lian ti kitu, panjang mun didadar, moal seep ku sapoe, sakitu ge meureun ku rai karasa. 108. Jawab rai sumuhun engkang kaemut, kumaha lajengna, Qiyamuhu Binafsihi teh, mangartosna mugi ku engkang di dadar. 109. Nyaur deui rakana bari jeung imut, kieu bab hartina, Qiyamuhu Binafsihi teh, Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. 110. Mohal aya nu ngistrenan kitu, cacakan nu anyar, geuning bet hanteu ngaraos, badan urang didamel ku Ibu Rama. 111. Najan Ibu Rama oge dina waktu, rek patemon rasa, teu boga tekad rama teh, ku sangaja niat rek midamel putra. 112. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu, ngan ari urang mah, jeung kalawan kersana teh, Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. 113. Enya kitu sareatna mah ti Ibu, ari hakekatna, estu kersana Yang Manon, enya eta wenangna Allah ta’ala. 114. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung, ngajadikeunnana, jeung wenang henteuna oge, tatapina maot mah geus wajib pisan. 115. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun, karaos kacida, sadawuhdawuh teh cocog, mana horeng kitu eta hartosna. 116. Mangga engkang Wahdaniat deui catur, margi kang rai mah, weleh bae can kahartos, jawab raka perkara Wahdaniat. 117. Eta kieu bilih rai tacan mafhum, ari Wahdaniat, sah Dzatna sah Sifatna teh, sah Asmana sarawuh dina Af’alna. Kinanti 118. Sundana teh rai kitu, lamun teu acan mangarti, raina lajeng ngajawab, kahartos ku tuang rai, ari dina sundana mah, mung rarapna can kapikir. 119. Rakana lajeng ngawangsul, pasal Wahdaniat rai, tumerapna dinu opat, dina baham soca cepil, pangangseu anu kaopatna, merwincikna kieu rai. 120. Upami dina pangambung, dzatna teh pangngseu pasti, sahna teh moal rek cidra, mun ngangseu minyak nu seungit, tetep seungit diakuna, moal bet pahili deui. 121. Dua sah sifatna kitu, naon nu diangseu pasti, katilu jeung sah Asmana, boh bau boh ngaran seungit, moal sulaya ngarana, bau hangru pahang seungit. 122. Kaopat sah Af’alna kitu, sasat sah gawena deui, geuning pangangseu teh nyata, tara daekeun pahili, nu bau tetep bauna, lamun seungit tetep seungit. 123. Misah- misah bae tangtu, tah kitu sahna teh rai, sanajan munguh di soca, sah dzat teh awasna pasti,

Aya kanyaho teh tangtu. duh engkang panuju teuing. Kieu eta anu tujuh. dina caang eta pasti. moal cara Gusti Allah. raina gumujeng manis. tatapi kawasa Gusti. 151. Kumaha kahayang kalbu. ngadegna teh eta bumi. Ceuk rakana atuh nuhun. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. kana pisaeeun eta bumi. Sami’an ngadangu Allah. 130. da geus kacipta ku ati. 158. 145. tarekatna pek pilari. 149. 147. sabab ari kanyaho mah. Lamun kitu tangtu luyu. hanteu kalawan pakakas. rek midamel bumi tea. mimitina teh Qadiran. katujuh Mutakalliman. kumaha dina sifatna. tangtu ku urang dipikir. 138. boh panjangna boh pondokna. samemeh prak dipilampah. 127. 144. Elmu batin oge kitu. Hayan teh hartina hirup. 131. saperti rek nyieun bumi. mun kapanggih tangtu hasil. jadikeun kersa rai. Allah teh sifatna kersa. 142. sing sidik ‘ainal yakin. 140. naon anu katingali. duh engkang kaemut pisan. nu caang sajero ati. Muridan kadua deui. bade diestukeun pisan. teu kalawan parabot deui. moal poho salamina. Ceuk rakana mangga atuh. sumangga dangukeun deui. naon bae nu diseja. eta bumi geus katinggal. kumaha ari Iradat. na kunaon parabotna. mungguhing qudrat Yang Widi. Dohir batin oge kitu. hanteu kalawan ku soca. aya dibadan sapata. tanwande Ma’rifat jati. Upami urang keur nuju. 156. Boh hideung beureum boh wungu. mujasmedi ka Yang Widi. dina keur waktu tarekat. tapi engkang rek nanya. 133. Lajeng rakana ngawangsul. kieu rai mun can harti. Basiran ka genep deui. ari nu katiluna. Basiran Allah ninggali. kabingung teh tangtos leungit. bumi mah enggeus kacipta. ayeuna meureun kaharti. soca ieu anu jirim. sahiji Qadiran tea. nyaeta hirupna Gusti. Bari imut lajeng nyaur. Mangga engkang deui terus. da moal aya katerang. 143. Malah-malah rai lamun. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. 128. geuning eta rai nyata. raina lajeng ngalahir. Sumawonna Kalam kitu. hartina sahiji-hiji. dohirna lamun di dunya. caang dina jero ati. Saur rai nuhun engkang. palang dada cemped bilik. sumawon bedog ragaji. caang tina matahari. engkang rek nerangkeun deui. 137. raina ngawalon manis. 153. Saterasna oge kitu. Sabab kanyaho teh tangtu. Lajeng rakana deui nyaur. sifat Ilmu urang wincik. eta teh kieu hartina. aya nyatana di diri. ceuk raina naon sabab. 150. ayeuna rai ngaharti. Mun tarekatna kasusul. piraku boga pamanggih. sah asmana oge sidik. Iradat mah kieu rai. nu kasebut Samma tadi. lamun poek buta rajin. yaktos samemehna jadi. sakumaha saur tadi. muga diterangkeun deui. 160. hanteu jeung parabot deui. kumaha pangawasana. katujuh Mutakalliman. direrengga ku kahayang. sumawon majuna deui. 148. 159. hartina Ilmu teh rai. teu make parabot deui. 146. ayeuna lajengkeun deui. Kalam Allah ngandikana. 154. kitu ngahartikeunnana. kapambeng can seep pisan. nununggu sihing Yang Widi. kapan bukti anu tadi. kalimana teh Sami’an. 124. 125. tapi teu acan kaharti. moal beda tangtu sami. geus ngadeg dijero ati. rai hayang enggal harti. boga maksad hiji rupi. 139. Allah nu ngandika deui. ngadanguna teu ku cepil. usuk darurung jeung sarang. kieu pihartieunnana. kumaha sangkan kaharti. rai tacan mangarti. 152. tah eta masing kaberik. lamun hanteu aya caang. sakur sifat anu bukti. sae awon eta bumi. carek babasan jawa . Ceuk raina abdi bingung. kana Samma Basar deui. kana dzatna Gusti Allah. upami enggeus kacipta. sifat dua puluh tadi. yakin eta katerangan. Bassar teh Allah uninga.sah sifatna oge nyata. tatah baliung jeung rimbas. sangkan sieup eta bumi. tapi teu kalawan cepil. bagian kajasmanian. dina hal perkawis Qudrat. 155. kaharti jeung karasana. hakekatna mah geus jadi. Aliman uninga Gusti. ngahiji jeung Hayat pasti. hartina kawasa Gusti. rakana lajeng ngajawab. sifat-sifatna kapendak. tah eta kitu sundana. 141. 134. 132. raina lajeng ngalahir. kana pirupaeunnana. ari Ilmu rai eta. rai dipaparin ngarti. tapi lain caang beurang. sing tepi kana caangna. teu kalawan soca deui. buktikeun Iradat rai. kumaha bisa ninggali. lamun rai hayang ngarti. 136. ku caang eta geus pasti. tapi teu kalawan biwir. rupana eta si bumi. 129. ulah alang kumapalang. bet tara sulaya deui. kapanggih nu jutuh tadi. Tapi rai mah geus teu kudu. nu kaopatna Hayan deui. tah kitu hartina qudrat. Sabab eta anu tujuh. Ilmu jeung Hayat ngahiji. rek midamelna teh bumi. gantung dangu tuang rai. moal bisa dirobih deui. Kumaha rai kaemut. sing seep sama sakali. Saur raka sabab Ilmu. ka kaler boh ka wetanna. tapi sanggeusna kapendak. ari parantos kaharti. jen Allah lamun ninggali. Rakana jawab jeung imut. Qudrat teh kawasa kitu. Raina lajeng ngawangsul. sidakep sinuku tunggal. ari Hayat caang pasti. enggeus ngadeg dina ati. ayeuna kantun sareat. caang ilmu sing kapanggih. Muridan Kersa Allah. caang katinggal ku soca. bol-bol geus jleg katingali. Diatur-atur ku kalbu. 126. numawi pasti ngahiji. nyadiakeun bahan bumi. nyaeta kanyaho tea. jadi iman beurang peuting. lajengkeun deui ayeuna. kamarna pon kitu deui. Aliman anu katilu. 157. 135. Raina lajeng ngawangsul. kabuka hijabna Allah. kitu kawasana Allah. pang teu jeung parabot deui. sifat Ilmu dadar deui. Kantun ayeuna mah atuh. Walon raina sumuhun. nuhun parantos kapaham. nu ngadeg na jero ati. dina caang bae sidik. Tihang kenteng jeung pamikul. udag anu tujuh basa. dina sakujuring diri. saur raka teu halangan. rai mah kudu sadia. qudrat jeung iradat Gusti. palu gegep sugu deui. dicipta-cipta ku ati. ceuk rakana itu diyah. Hartina Allah ngadangu.

bagiannana teh kitu. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 183. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. ngajujur laku ma’siat. sanes nyawana anu mati. ngaji Asma bae badis. pangambung ge pon nyakitu. Sahiji bagiannana. nganjang ka pageto misti. raina lajeng ngalahir. Sabab seueur nu miwulang. bagiannana nu tadi. montong bet sareng buktina. tadi rai hilap deui. Rai lamun enggeus kitu. kaya lintang karahinan. sifat dua puluh tea. Ma’ani tujuh teu lepat.mah. 176. sasat geus ngarasa nyeri. laku dohir ge dipilih. naha beda naha sami. mung aya kapanasaran. lamun nyawana anu wafat. sakitu ge cekap rai. bener lamun geus kitu mah. he barudak kudu bisa. ngarasa rasa sakarat. kana Nafi sareng Isbat. lamun teu acan kapendak. Raina lajeng ngawangsul. ngan ngandel ka beja wungkul. Mung naroskeun teh kulanun. dibagi ku opat deui. soca cepil baham angseu beda-beda. 171. kitu ceuk babasan jawi. ka anakna ngaweweling. sifatna nyaeta cepil. supaya ulah taklid. supaya maneh waluya. 168. jalan paeh ke diakhir. kahartos pisan kulanun. sangkan lampah ati-ati. mung naon sababna kitu. ngarana nu opat tadi. nu paeh sama sakali. 188. 170. ayeuna rai mangarti. dina baham dina soca. sifatna soca nu bukti. teu inget ka anak rabi. moal sagala disorang. kana saur sepuh tea. bet aya dina hadisna. 175. rai weleh teu ngarti. ngagelenyu imut manis. ari bagian Salbiah. barang-barang upamana. Ma’nawiyah anu kaopat. tah kitu jadina rai. dicipta-cipta ku ati. kapan teu beda maksudna. sumawon ka harta banda. ulah kabar ulah beja. kang rai mah hayang sidik. 167. 161. saur engkang bagiannana Nafsiah. nu kaya sarangenge bijil. malah pagaweannana. eta nu opat tadi. ari rasa nyawa eta. dibagi deui ku opat. 163. 174. karasa sareng kapikir. kieu rai mun can harti. enggeus tangtu kanyataannana beda. piraku rek liwar teuing. Saur rai geus kamafhum. lamun kitu mah taklid. 177. Qoblal Mautu kapanggih. Rasa moal boga wujud. yen kudu inget di ahir. 178. malah jeung barang-barangna. Nafsiah mah ngan sahiji. Nagara ge tangtu aman. memeh prak tangtu dipikir. kadua Salbiah deui. anu mawi hanteu sami. naha kumaha jadina. atuh moal balik deui. wungkul cengeng ka dzat Allah. katilu Ma’ani tea. nu kadua perkawisna. sategesna nafsu dohir. 165. ku rai geus kaharti. da aya kasieun pasti. 162. raina unjukan deui. barangna sahiji-hiji. Rakana lajeng ngajawab. mugi rai parin harti. tangtu dianjangan heula. bagian hiji-hijina. 179. hiji ngarana Nafsiah. Nafsiah nyaeta nafas. 187. Ceuk rakana bener kitu. bagian hiji-hijina. dina hal beda-bedana. sabaraha bagiannana. leres kahartos ku rai. lima teu salah deui. tangtu bae teu sarua. kudu paeh memeh mati. Nganjang kapageto kudu. eta saur sepuh tadi. 166. nyaeta nu tadi tea. sabab geus boga pamilih. barangna hayang kamafhum. Dina waktu eukeur kitu. Ma’nawiyah tujuh deui. Lamun geus ngarasa pupus. dina nyerina sakarat. sifatna irung nu bukti. 184. 185. lamun nurut nafsu tadi. ninggal ku sajero ati. rek malikan anu tadi. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. dina pangambung jeung cepil. Geuning ceuk basa karuhun. Salbiah paninggal kitu. nafsu goreng teh kajaring. salametna jeung balai. opat Ma’nawiyah deui. Ulah ngan tuduh apungan. edas bae rai mah katalanjuran. 186. Kitu lamun teu mafhum. ku rai tacan kaharti. 182. 189. . kakara tangtu mangarti. Jeung nambahan kana suhud. nyuhunkeun nu sidik bukti. mana bet teu sarua. ceuk rakana kieu ari sababna mah. 190. Mun geus junun ka Yang Agung. 164. Ma’nawiyah teh pangucap. gumelar deui ka dunya. sifatna baham geus pasti. bagiannana geus pasti. jeung Qoblal Mautu deui. maling banda anu lian. kaya sarangenge bijil. geuning ayeuna kapanggih. jasmani tangtuna sepi. tangtu ku urang dipilih. hartina bisa ngarasa. 173. rukun Islam anu lima. Malah dalil Antal Mautu. da sifatna ge teu sami. saur engkang tadi geuning. tujuh eta hanteu salah. Ceuk raka kade kaliru. sasat geus aya pagerna. baham soca jeung cepil. Nurutkeun kuma buktina. Geura pek ku rai emut. nu kuat kaliwat saking. jeung kaya emas sinangling. raina lajeng ngajawab. lamun urang inget tadi. Naha nganggo teterasan. Ayeuna aya pihatur. diri ge teu kapieling. milampah parentah Nabi. leres parantos kaharti. 180. tatapi lamun kapendak. paeh samemeh mati. Ibaratna karep nafsu. babandingan basa tadi. Nyaeta Antal Mautu. eta anu saperkawis. upami kitu mah wadul. 172. 181. geuning bukti hanteu sami. kumaha bisana harti. naonnana anu mati. 169. gumantung tanpa cantelan. jeung dina damelna deui. sihoreng sangkan baroga. kagenten ku warna rupi. sabab moal jadi iman. Aya paeh memeh pupus. Saur rai nuhun engkang. Nu kaya dilah gumantung. niat hayang maling duit. kasieun engke di ahir. Salbiah lima geus pasti. nu bener kabina-bina. teangan sajero dzikir. rada keder pikir rai. rakana lajeng ngajawab. tah eta nyuhunkeun bukti. kudu ngersakeun misti. sategesna rasa nyawa. Ma’ani pangdangu tea. tangtu beda hanteu sami.

nomer tilu kokonengna tina soca. rai mah mun kitu. nu kasebat nomer tilu. caritana beres luis. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. bari teras ngalahir. Paingan aya dalilna. ngadebat rasa rek hasil. estu nyerep kana ati. naon barangna nu bukti. nyatana eta pangambung. komo lamun kurang dua. dua hihideungna deui. sifat dua puluh bukti. bener rai eta kitu. bakating ku raos isin. kanyataan dina diri. pang lalegok tangtu aya sababna. Ari anu kalimana. moal catur hanteu puguh. dina perkawis Nafsiah. ari anu kalimana. hakekatna mah geus pasti. 205. jadi moal cios ni’mat. Wekasan neda hampura. lajengkeun sahiji deui. hiji bobodasna soca. pangucap pangangseu deui. lima barang jadi gulung. sadaya piwejang engkang. aduh-aduh engkang sidik. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. ayeuna mah nuhun parantos lugina. kapan eta huntu mah. arek jawab deui ajrih. 196. Taya lain ngan ku opat. wekasan gumujeng manis. mugi ulah bendu galih. mata simeuteun ninggali. geus . nu matak kudu diemut. Ayeuna mah ulang kapalang. naha engkang bet diliwat. teu ngarasa babarengan. da sanes ku saur wungkul. 198. raina mani ngarenjag. anu nyaurkeun bab Ilmi. kari-kari ngabulucun. datangna oge pandeuri. dina saban-saban jinis. nu tiluhur tea bukti. ngupingkeun carios Ilmi. sanggeusna maca daluang. bet manah make kaliru. sanggeus urang kaasupan aci dunya. ayeuna sumangga deui. boh dina lakon agami. karasa aya barangna. dirarapkeun kana diri. aya lima perkawis. 199. aya hiji nu kalarung. kaopat pangdangu pasti. dina hal bagiannana. moal burung tereh harti. jeung dipenta mana pibarangeunnana. sumawonna dina ilmu. siang wengi ngangliputi. 202. matak ngajauhkeun Gusti. ngan apal asmana badis. geus tangtu aya bukti. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. 206. barangna nu bukti. tungkul ngahuleng teu jawab. supaya gulung pisan. sing cocog jeung sareatna. 214. kawasana Gusti Allah. kudu gulung jadi hiji. kapan eta dina soca. sanes maksad rek ngadebat. sanes dijawab ku bukti. lalangit belah ti luhur. namung waos naha bet hanteu kabilang. sifat dua puluh tadi. naha tara pangangguran. rek dibuktikeun sing sidik. geuning sifatna ge hiji. pang moal aya mubadir. enggeus sidik katingali. 201. duh engkang karaos teuing. Kahijina anu nyata. biwir rai nu ti handap. ngagulungna kanu opat sing karasa. kudu gulung anu opat. kaduana deui biwir. Sok buntu hanteu ngajawab. 195. katiluna ku paninggal. naon tea nyatana dina barangna. cisocana munggah bijil. kagenep deui lalangit. eta naon barangna. tangtu karasa kaharti. eta dina cepil rai. sabab manusa ge geuning. pinasti moal katepi. tah rai geuning bukti. rai kakara mendakan. sumarambah kana bayah. 203. 204. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. teu beunang dipisah-pisah. 197. gumujeng mani ngagikgik. bet kaliwat hiji deui. Ngawalon deui rakana. samangsa aya barangna. gugusi anu katiluna. nyaeta ngaji saadeging badan. nyaurkeun dina bab ngilmi. ayeuna mah rai ngarti. kanu opat geus ngagulung. teu sampurna urang hirup. Gumujeng Raden Muslimat. Ulah ngaji luar badan. anu ngaran Ma’nawiyah. kafa binafsika tea. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. ka rakana lami pisan. rakana lajeng ngalahir. katujuh jeung liangna. geus tangtu aya barangna. naha bodo-bodo teuing. atuh ati teh nalapung. kitu moal salah deui. Kaopatna anu nyata. jadi lamun kurang hiji. 209. sampurna bisa gumelar di dunya. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. tembong aya barangna. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. Ceuk raina leres nyata. dalil Qur’an Hadis kitu. duh engkang sarebu nuhun. anu nyata dina cepil. ngupingkeun nu ngawurukan. mun kitu mah kaharti. 212. numawi tujuh dipasti. ari anu katujuhna. Dihartikeun dilenyepan. heherangna panon sidik. 194. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. naha engkang teh lali. sifat dua puluh leuwih. Olohok Raden Muslimat. geuning eta sidik bukti. terus ngaji luang deui. 193. Rai saumur nembean.ka rai parantos sering. 207. nyaeta ngaranna biwir. duh rai karunya teuing. 213. Ceuk rakana mun can terang. bae geura urang itung. Ari balik pangheulana. rambay bakating ku ngeunah. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. kalawan make tarekat. kumaha eta barangna. nu mawi lima di pasti. Raina lajeng ngajawab. perkawis Salbiah rai. eta anu katinggali. sangkan bisa ma’rifati. lamun aya nu kantun. 208. Jawab raka atuh mangga. Sareat sareng hakekat. anu mawi ngan hiji bagiannana. Hasiba unina dalil. 200. nyaeta rasakeun daluang tea. Raina lajeng unjukan. nyaeta ngaran lalangit. tarekat ma’rifat deui. 192. 211. teu kaharti teu karasa. geura rek didadar deui. Ma’nawiyah eta rai. Rakana ngabarakatak. paingan Nafsiah hiji. nyatana biwir anu luhur. milang lelegokna cepil. ngaji diri ieu teh sayaktosna. kasauran dibuktikeun jeung barangna. dalil dijawab ku dalil. bagiannana teh kitu. 191. ayeuna lajengkeun deui. terangkeun hal Ma’ani. dupi pek dipataroskeun mah. Iqro kitabaka dalil. ditengah letah sahiji. bari nyaur ka raina. sidik pisan katinggali. lalangit anu ti handap. kaopatna gugusi beulah ti handap. Rakana deui ngajawab. kitu nyatana kang rai. Salbiah ku engkang catur. tangtu pisan aya bae rasiahna. saur teh sareng buktina. irung rai hanteu dua. eta dina jero baham. aya didiri pribadi. beubeureumna soca rai. Kapan aya jeung buktina. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. 210. sundana anu kamasyhur. Alyauma ‘alaika deui. bagiannana ngan hiji. ngaraoskeunnana dalil.

tamiang meulit ka bitis. mimitina teangan nu tujuh welas. Adam anu katiluna. hanteu kurang hanteu leuwih. teu kurang sumawon langkung. Da moal enya bet beda. diunggulkeun tina sasama mahlukna. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. tarekat na Ilmu Wali. bener dina waktu lima. pang kudu ma’ripat jati. hanteu kurang hanteu punjul. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. ti dunya nepi ka batin. nu geus dipisaur. da hakekat dzat sifat asmana Allah. nu mahi ka tujuh bumi. ku hurup nu dua puluh. Ngajawab deui raina. bibitna sagala rupa. ngan tujuh welas raka’at. 232. Akbarna hanteu kapendak. anu tilu tea tadi. Ngawalon deui raina. neangan tarekat ilmi. waktu anu lima tea. tur ibadah ti leuleutik. Ngawalon deui raina. kumaha engkang nu mawi. ceuk raina kumaha sabab-sababna. pasal tarekat agami. didamel deui aksara. 222. ayeuna kantun neangan. tapi hakekatna rai. Nu mawi bisa ma’ripat. hakekatna eta huruf. lajengna jadi aksara. parentahna Kangjeng Nabi. jalan tarekatna Ilmi. moal enya ngaleuwihan. sampurna ibadah kitu. pada-pada tujuh welas. malah rukunna ge rai. ngan aya beda saeutik. 237. sabab aksara ge pasti. tapi naha eta mahi. hiji Dzatna Gusti Allah. 215. nu teu aya dina Qur’an. Ca nya jeung huruf Nga deui. pasal dina hurup tadi. ku sadaya nu disusul. ti sifatna maha suci. Asmana nu hiji tea. nya kang raka anu bade di guruan. katinggal ku rasa jati. anu tilu teh kang rai. ku rai tacan kaharti. huruf Qur’an tujuh welas. Atawa Allah Muhammad. Ceuk rakana mun can terang. 225. hurupna teh ngan sakitu. aksara Ca nu kahiji. eta sifat dua puluh saterasna. batal teu jadi amalna. nu langgeng teu owah gingsir. Saur rai geus kapaham. ku rai tacan kaharti. 221. Sangkan sampurna ibadah. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. repeh rapih jeung sasami. ku sakitu oge cekap. kawas-kawasna kulanun. dina sadinten sawengi. ceuk babasan tea mah. 235. nyaeta nyusul nu tadi. tah eta anu teu aya. 223. raina ngajawab deui. tah eta nu diteangan. 234. wetna Agama sabumi. tanwande bisa kapendak. katiluna Adam deui. tapi naha kang rai mah. sifatna Gusti Yang Widi. kumargi lantarannana. rakana lajeng ngalahir. Sifatna Asmana Allah ta’ala. 220. tujuh welas raka’ati. teangan dina salira. tah kitu rai sababna. diberikna kunu tadi. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. anggur hate ambariang. sabab aya dina Hadist. nu tilu teh can kaharti. kamana sawareh deui. nu disusul ku tarekat. dzat sipat asmana gusti. tapi moal tebih teuing. 231. Dzat Sipat Asma Yang Agung. rai aya keneh bingbang. kana jatining Agami. weleh bae teu kapanggih. dina sapoe sapeuting. pang teu aya ku rai can kalenyepan. sangkan urang keur di dohir. Ceuk raina naon tea. Rakana deui ngajawab. weleh bae teu kaemut. 217. 228. bibit Nabi bibit Wali. 238. dina sapoe sapeuting. teu ninggalkeun waktu lima. jadi mang-mang ati rai. bareng dipakena rai. tah eta anu diberik. seueur soteh eta mah rangkepannana. Asmana Allah ta’ala. 233. tah geuning dina ibadah. kapan raka’atna eta tujuh welas. Raina lajeung unjukan. ku tarekatna Agami. pimaksudeunnana aksara. Da make bingung sagala. tangtu bae cukup moal enya kurang. sabab kieu rai kateranganna. ibadah ka Maha Agung. Jeung pikeun ngamankeun dunya. dina Qur’an teu ditulis. jadi hanteu beresih nya manah. pikeun nyusul anu tadi. keur dameleun naon deui. kadua Sifatna deui. tujuh langit sadayana. masih teras eta sifat rai. rakana lajeng ngalahir. ku tujuh welas raka’ati. aya tilu puluh bukti. bakat asihna Yang Agung. hakekatna tujuh welas. lajeng raina ngalahir. nu mawi Qur’an ge rai. ku aksara anu tadi. bet teu raos karaosna. nu mawi ku tujuh welas. anu tujuh welas tadi. dua aksara Nya deui. cus cos ka sagala rupi. 219. 216. sareatna mah teu salah. sifat dua puluh tadi. ulah gawe tanpa hasil. tarekatna nyusul anu tilu sifat. 229. hakekatna mah kang rai. Allah jeung Muhammad Rasul. aduh engkang kumaha atuh petana. muga diterangkeun deui. namung rai ayeuna. 236. Geuning dina sembahiyang. nu teu aya dina Qur’an. dina migawena rai. cukup teu kurang teu leuwih. Dzat. nu tujuh welas aksara. yaktos kahartos ku rai. Malah-malah tujuh welas. najan dicipta ku ati. ka engkang rek naros deui. tilu puluh hurup pasti. Bibitna mah moal salah. Manawi aya kebatna. nuhun ku rai kaharti. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. bukti rai oge gening. ayeuna mung hayang bersih. ku salira. katerangannana rai. rakana lajeng ngawangsul. meunang nyutat tina adeging manusa. da moal leungit teu puguh. 224. salangkungna tinu tadi. rai bingun liwat saking. dua puluh bae pasti. 218. ceuk rakana eta mah rangkepannana. 226. hirupna bisa waluya. pasal sifat dua puluh. alus pisan daek amal jeung elmuna. Rakana mesem sakedap. dzat sifat asmana Allah ta’ala. ngalakonan rukun Islam. rakana lajeng ngajawab. tangtu aya sumurupna. hempek geura teangan.sumurup kana kalbu. aksara Nga nu katilu. pertandana hanteu. anu mawi aya Agami. ceuk rakana taya deui. beuki kurang wae geuning. mun amal teu reujeung ilmu. sangkan manusa didohir. pikeun ngaunikeun Qur’an. cecekna . nu katilu. jeung tarekatna Agami. 230. Buktikeun hurup aksara. anu tilu tacan harti. atuh da eta mah bibit. Rakana enggal ngajawab. 227. pikeun ngaunikeun Qur’an. sifat dua puluh tadi. nyaeta dina waktu. kapan sadaya ge terang. ari ku tarekat ilmu. ngamulyakeun ka manusa. puguh wae atuh rai. hurup Qur’an ngan sakitu. Kanyataan aksarana. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. naha engkang naon margi. ku tujuh welas ge mahi. tujuh welas eta puguh.

255. atawana sagaraning hirup deui. Tah eta saur rakana. rai teh tangtos ngacona. medeng estu halimun. teh nyaeta rasa. hayang ngarti ulah arek lanca linci. alam dzat sifat teh bukti. percanten kaliwat saking. diurus ku panon bukti. Nyaeta alam Insan Kamil. sagala rupa teh kumpul. mugi ulah bendu galih. berkah tapi rada bingung. hartina liangna diri. naha rai teu rumasa. 7. Ceuk rakana nya kantenan. aya sabaraha hiji. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. 249. 257. eta oge bener deui. dilampat dipageuhan. atuh saha anu rek miasih. nyatana eta pangurus. 250. mun harep berilmu. kieu pihartieunnana. nyandak tina huruf tulis. atuh bener bae rai. 251. estu masih suwung. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. di Cirebon geus bukti. dua Wahdat nu kawarti. hanteu beureum hanteu koneng. Ku bakating Bila Haiffin rai. ibaratna dina seuneu mah. nyuhunkeun diwuruk. aya sabaraha jumlahna. 252. dina ieu saadeging wujud urang. naha eta liang tadi. kang rai teh can pati paham. moal kersa mitutur. manawi teu jadi lepat. hayang ngadenge ge nyata. suwung teh dina ayana. Kamislihi kitu.ulah kapambeng nya welas. lamun kitu mah. tina margi kanu sanes mah teu wani. kiih ngising diurus ku liang handap. tilu-tilu dina sahiji aksara. dzat nu teu aya upami. kumargi kurang conggahna. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. piwuruk nu saleresna. nu kalima alam Ajsam. raina lajeng ngarenjag. dina ngarasakeunna teh. Najan conggah kanu sanes wani. leres teu tebih ti diri. utusan Gusti Yang Manon. ku bawaning nya ngahiji. Wawakilna rasulullah. Alam Arwah. mundur maju nu diseja. dzat jeung sifat gulung. lain wawakilna Rasul. arasup ka wujud urang. Dzatlaisa tah saksina. Alam Wahdat. nu bukti mah panon cepil irung baham. 247. 244. raina ngajawab deui. nyaeta saadatna. teu kersaeun mukakeun sosi. Kasapuluh Wali tunggal. teu aya nu nyaruaan. da kapan kudu ngajinis. di alam Wahdat kitu. kitu deui hayang ninggal. ngawakcakeun nu sayaktos. raina mani ngaranjug. Salajengna Ahadiyat tadi. sadayana teu acan kapaham. kumaha ari hakekatna. hakekatna Muhammad wiwitan. tangtos tambah bingung. ceuk rai salapan pasti. kumaha lamun wadul. 5. lantaran ceuk carita. Anamung rai ayeuna. 240. Wali di diri pribadi. sanajan kanu lian. sategesna. 253. hakekatna para Wali. wawakilna Rasulullah. Alam Ahadiat. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. tangtu diurus ku irung. jenengan ge tacan aya. . hanteu ingkah hanteu ical ti salira. jadina tangtu ngacaprak. kitu ma’nana Wali. 239. mugi dipitutur. deungeundeungeun atuh komo. mending-mending lamun terus terang. dalilna ge nu kauni. hakekatna para Wali. 4. Tadi rai sasauran. Rakana teh ngawalon jeung manis. tacan karasa kapaham. ka engkang tangtos maksa. tangkal nyawa sadaya. 242. ari anu katujuhna. lamun aya kahoyong teh. tunggalna wujud pribadi. moal luput ku engkang tangtu didadar. kudu keukeuh tanda kukuh. wincikan alam sakabeh. rasa mah kapan gaib. bari nyaur nuhun teuing kaharti. Tapi bieu mah hakekat. margina teh nyata pisan. Enya eta anu kasebat deui. sareatna geuning aya. aduh rai bener kitu pisan. kudu keukeuh peuteukeuhna. tungtungna teh nuduh kanu lain. Geuning lamun hayang dahar. diurus ku baham pasti. aya mah teu salah deui. ka raka rek naros deui. eta kitu nu wawarti. Moal aya nu baris hawatir. ma’nana Wali teh pasti. anu ku engkang kaharti. boro-boro dulur pribadi. teu hideung bodas teu paul. 3. naon oge pamariksa. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. Ceuk raina seueur nu can harti. kana saadeging diri. liang-liang di jasmani. teu poek teu caang deui. nu kagenep alam Misjal can kapikir. 6. 245. lamun sanes ti salira engkang. barangna pon kitu deui. aya nu tacan harti.paek geura itung. Wali salapan kawarti. eta alam gaib keneh. Gera kieu bisi tacan harti. lian ti salira engkang. 246. 254. kapan sidik nu ngurus salapan liang. numawi ieu kang rai. 256. ngaji saadeging wujud. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. Wali teh wawakil Gusti. diurus ku cepil rai. Ahadiat sareng Wahdat. hayang ngangseu kitu deui. ibaratna ngalalakon. Alam Ajsam. 2. rakana lajeng ngajawab. gaib leuwih gaib. Geus ngahiji panas sareng api. Raiana emprak jeung senggak. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. Alam Wahidiyat. pek bilang cecekna badan. hal perkawis alam Ahadiyat. 241. 243. katilu Wahdaniyat. sategesna teu warna teu rupa. hartina teh pangurusna hal agama. opat Arwah masyhur. naha aya nyatana. Alam Misjal. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. hiji Ahadiyatu. rek ngersakeun kakawasaannana. diurus beurang jeung peuting. Wali tunggal kasapuluh. jadi tacan aya sifat. ceuk rakana rebu nuhun.

sumangga geura piwejang. tadina ge asma Allah. Ilaihi Min Habril Warid. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. geus teu pisah ngajadi hiji. eta kitu katerangannana rai. Dina alam katilu geus pasti. kitu katerangannana. ngarana Nur Muhammad. panutup Nabi sadaya. moal mungkir deui kalbu. rakana enggal ngawangsul. anu teu warna rupa teh. nya hakekatna Muhammad. jatining sahadat tea. Gusti Maha Agung. Tina sorot cahya hideung tadi. kaopatna He eta teu salah deui. asal tina opat rupa. coba rai lamun melak. dupi ibarat Wahdat teh. 262. sadaya saur kahartos. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. ngangliputi estu. kieu ceuk dina dalil teh. 259. 267. tina margi kang rai ayeuna. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. bibit Adam Manusa pon kitu deui. 276. Sabab sidik tatangkalan pasti. hanteu barang tuang rai. bumi angin banyu. geura bae lamun. babakalna dumuk. nu sumareh di Madinah sidik. Nyaeta sorotna nu tadi. Hakekat Muhammad eces. sangkan rai mafhum. kaopatna cahaya hideung geus pasti. ari eta nu opat teh. maot teh tangtos sampurna. tina cahya koneng tadi. ari nomer kaopatna. samangsana hanteu bingung eta sidik. kaayaannana nu sidik. mun cai anu teu aya teh. sabab parantos karaos. rakana lajeng ngalahir. jadi hawa seuneu hanteu salah. perkawis Ajsam anu tadi. 265. buktina ku teu bingungna. Wanahnu Aqrobu kitu. cocog sareng dina hadis. tina bumi cai seuneu reujeung angin. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. 274. Kantun Af’al Gusti Maha suci. aya asmana Yang Widi. didamelna ku Gusti nu Maha suci. wekasanna ge geus ‘aen. numawi disebat Muhammad Rasulullah. cahya anu opat tea. pangna bisa ngagedean tangkal. Caang mah tina Matahari. Ayeuna mah pek teraskeun deui. ku opat tadi geus tangtu. sifatna nyaeta caang. sifatna padang alus. tanda-tanda geus benerna. nya jadi angin buktina. katilu cahaya bodas. pan kieu merelena. eta ti Nur Muhammad. 260. ngahijina dzat sareng sifat. 268. nu ngaran Wahidiyat teh. teu beda lahir jeung batin. 272. kieu bilih kurang terang. asalna teh cai angin taneuh. sasat geus katarima. buahna kapan dituang. Anu mawi jasad ieu rai. aci-aci anu opat. pasal Ahadiyat Wahdat. dua sifat nu kawarti. naon buktina anu ‘aen. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. tatangkalan oge musna. nyaeta seuneu nu hurung. geura manah ku rai masing lantip. dalil sakitu ecesna. atawa saadatna waktu tadi. papay heula atuh. Datlaesa eta Maha Suci. lamun Rama sareng Ibu. hanteu kedah diemut da paham. ti kapungkur-pungkur. nyaeta alam anu kaopat. 258. numawi disebut. bumi cai seuneu angin. nya ieu dunya dumuk. numatak disebut arwah. cahya beureum mimitina. hakekat Nur Muhammad. nu opat teh kitu. 264. numatak kudu karasa. rakana lajeng ngajawab. kaayaan dina Wahidiyat rai. nu ngahirupkeun sakabeh. ku sorotna Matahari. meureun anu kaopatna. enya eta alam Wahidiyat. Af’alna Gusti Yang Agung. jadi ieu bumi angin cai. atawa Asmana Allah. sifat kanyataan pasti. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. jadi tanah kanyataannana. didunyana oge tangtu. wiwitan sareng wekasan. nyaeta ibaratna panas. mun didunya taya caang. Cahya beureum sorotna ngajadi. jadi cai kanyataan nana bukti. enya eta alam Ajsam tea. Kantun eta anu kalima deui. ku Rasulullahu. dzat sifatna Allah. 278. naon nyatana anu dumuk. sorot nu kadua kitu. 273. sangkan bisana ma’rifat. ma’rifat kana dzat sifat. estu merele kalangkung. ngan jalmana anu liwar. tah rai eta saksina. tina Nur Muhammad eces. sipanas jeung hurungna. nyaeta sorot tadi tea. ku rasa parantos kaharti. nyaeta alam Arwah tea. bijil cahya opat rupi. 263. atuh moal . Kinten-kinten eta bisa jadi. utusan Yang Agung. naon bae boh pare atawa kitri. 266. bukti ngajarentul. Den Muslimat pek ngalahir deui. kakara kana asma. 270. moal enya manusa bisa harurip. bibit pikeun alam dohir.Ibaratna panas Ahadiyat. majajina mah tidinya. piroheun geus tangtu. dina karasa henteuna. seuneu anu kaopatna. gulung Allah Muhammad jeung Adam. Anu tilu gulung jadi hiji. 261. pigetiheun sayaktosna. sareatna ge karaos. buktina panas seuneu teh. Wiwitanna Johar Awal pasti. dzat nu mimiti disebut. da eta bibit sadaya. 269. piraku ngawadul. gening eta jadi asma Allah yakin. sifat-sifat kajadian. tatangkalan anu nanceb dina bumi. hawa panas katiluna. Saur rai teu kinten kaharti. dina alam anu katiluna. 277. enggal raina ngawangsul. opat hawa banyu. nyaeta nyatana jasad. hakekat Adam disebut. Tapi eta Panonpoe tadi. hiji mahi kasadaya. alam Arwah can kahartos. manusa satuhu. Salajengna mugi dipiwarti. duh engkang nuhun rebu laksa. dua koneng kitu. lamun hanteu aya anu sarupa. kapan bukti enggeus ‘aen. pasal eta bisa ngartos. sifat naon anu dumuk. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. aci bumi hawa angina. nu tadi geus dipitutur. mun dikirangan sarupa. gening nomer tilu. Muhammad anu caang tadi. paingan kedah kapanggih. nyaeta cahayana Allah. jadi lafad Alif Lam Lam. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. jeung taya upama kitu. sareng percanten kalangkung. tina Johar Awal. atawana Nurullah disebat. dihirupkeunnana tangtu. alam Arwah nu kaopat. nyaeta wekasannana. 271. majajina Kangjeng Rasul. 275. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. Alif Lam Lam He nyatana. atawa hakekat Adam. nyaeta nu jadi Tasjidna. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. caritana mah gelar. bilih rai tacan nyaho. tadi anu tilu alam. didohirna geuning nyata. tah eta Nur Muhammad teh.

nalika di dunya kitu. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. Nu katilu Asma’ullah. ka rai nu masih bodo. ayeuna nu katiluna. 280. tah eta Asma Yang Agung. anu sakitu jentrena. 296. naon ari Sifatullah. 284. 294. 289. sinareng tacan kaemut. piraku tacan kamanah. Anu mawi pangkat Insan Kamil. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. Johar Awal kitu. Ceuk rakana mun can . kantun nyasar kana diri pribadi. di Aherat lolong deui. Ayeuna mah mangga engkang. 292. pikeun nganyahokeun asal. dina Hadis aya opat nu kasebut. alam Misjal naon sanyatana. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. pasal eta Af’alullah anu dumuk. huripna ku banyu. ceuk rai saha jalmana. hawa kulit tangtu. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. katilu nafsu Sawiyah. 293. Pangkur 287. bijilna teh ka cepil jalanna. nya ngaranna alam Misjal. engkang heman keresa miwejang. 298. 281. nyaeta kulit rai nyata. jadi lafad Asma Allah. sahiji ngaran Dzatullah. Raina lajeng haturan. hiji dzatna hiji sifatna. Raina teras ngajawab. Nur Muhammad beureum bodas koneng. karepna ge tangtu beda-beda. nyatana hiji-hijina. mulih ka jati mulang ka asal. Ayeuna luarna heula. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. supaya merele kitu. atawa masih bingung. namung ayeuna panuhun. nyaeta luareun diri pribadi. teras nya kajadian. kajadian hawa tulang. ceuk rakana mun teu terang. jeung kalawan yakinna. diwajibkeun ku Maha Suci. saalam dunya katutup. dua nafsu Lawamah teh. piraku bet bodo teuing. kopatna sungsum rai. tapi mahi kasadaya ngaangliput. naon nyatana anu dumuk. 295. geus tepi ka asal teh. hawa kulit balung. Ceuk rakana Sifatullah. Hawa asal tina daging rai. dua daging enggeus ‘aen. reh aya sesebatan. sareatna hakekatna. Rakana lajeng ngajawab. rek didadar sakaterang. nyaeta alam disebatna rai. kana eta opat perkawis. 282. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. bijilna ka panon rai. teu kedah didadar deui. Kajadian dina diri rai. 285.bisa jadi. 286. Saha manusa anu terang. meureun ku rai kamafhum. terus tepi ka Aherat. samangsa poek geus tangtu. nuhun engkang perkawis eta kaharti. 297. alam anu katujuhna. nyaeta nu opat tea. Alif Lam Lam He geus sidik. ka sakabeh nu ma’rifat. raina teras ngajawab. nu geus ngagem tarekati. tuluy engke kana jasad. sumawon dina goibna. eta jatining Sahadat. tina dzatna Maha Suci. karaosna surup sareng manah rai. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. NERANGKEUN DZATULLAH. kaopatna cahya hideung nyata. jalanna teh kana baham. sabab mo beda saeutik. Ka pangambung bijilna teh pasti. AF’ALULLAH 291. kana hakekatna pisan. boh luarna. nyaeta sagara hirup. asalna jasad urang teh. tangtu bisa balikna. hartina teh manusa sampurna. nu ngawengku alam dunya. pasal eta teu kedah didadar deui. sabab tadi ge Yang Agung. ka asal kapungkur.kajadian jadi nafsu opat rupi. tah eta rai pang kudu. 288. ayeuna gaduh piunjuk. nya eta naraka tea. tina daging sungsum tea. kaoptana nafsu Mutmainah deui. Ceuk raina aduh nuhun teuing. da eta mah geus kapaham. SIFATULLAH. 279. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. sabab eta nu opat teh jadi huruf. jadi sidik kabeh anu jaradi. sumawon amal ibadah. Namung eta dua alam deui. ayeuna ku engkang tangtu. dua angina tilu cai opat bumi. tulang rai anu katilu. kudu nyiar elmu. kumaha eta nyatana. lamun lolong didunyana. tah kitu tuturannana. 300. nya ieu anu ngawengku. sasat nu geus ma’rifatu. Moal pinanggih jeung caang. 283. Insan Kamil kitu. Saur rai leres pisan. manusa kudu ikhtiar. teu aya anu kaluar. dua Sifatullah deui. kasampurnaan nyawa rai. pameakan nu ngilmu teh. anu enggeus dina pangkat eta. rakana lajeng ngajawab. nyaeta nyatana hawa. enya eta ma’rifat ka alam tadi. lamun jalma enggeus weruh. Rakana teh ngajawab jeung manis. enya-enya sajatining Iman deui. mufakat sareng sadaya. ceuk rakana geuning nyata. anu nyata di badan urang sakujur. muga diterangkeun deui. rakana lajeng ngawalon. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. boh jerona sugan sapuk. Kumaha rai kumaha. Hiji seuneu enggeus nyata. aci nu opat perkara. hawana tina sungsum. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. 299. jongjon nganteur nafsu dohir. martabat anu kumaha. asal jasad dina waktu keur di Kadim. teraskeun sahiji deui. aya nu sae aya nu awon. kang rai teh masih keneh rada ewuh. Luarna ngaran Dzatullah. kantun eta Af’alullah mangga wincik. tumibana dina diri. enya ieu caang satungkebing langit. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. sakabeh ge tatangkalan. Asma’ullah eta rai. sumangga ku engkang dadar. sahiji nafsu Amarah. ASMA’ULLAH. hiji mahi kasadaya. nu ngahirupkeun sabumi. muga diterangkeun deui. nyaeta nu tadi tea. kana dzat sifat Yang Widi. hanteu omong wungkul. pasal eta anu opat perkawis. nu mana Af’alullah. dikarep sinafsu. 290. bibit nyawa sadayana.

terang. 327. geura angkat kanu rame di nagari. Raina ngabarakatak. anu matak urang teh sing ati-ati. naon nyatana anu puguh. jeung rupi rai pribadi. atuh lamun teu puguh mah. sanyatana dzatullahi. tegesna teh ku omongan. pek ku rai tinggalian. 317. tina poek hayang caang. saur raina sumuhun. gumujengna geunah bakating kataji. ceuk rakana masih teras. surup pisan sareng kalbu. dimana enggonna ngancik. eta nu jadi tihangna. teu aya tempatna kitu. ku Siluman ku Onom atawa Jin. nafas nu kaluar asup. katerangan engkang sakitu mah cukup. Kumaha lamun disambat. leres engkang kaulanun. Sangkan puguh pangbalikan. duh engkang karaos pisan. 315. 309. jalan manusa baralik. anu mara kayangan kitu. gulungna dina paninggal. nyacas bae jero ati. Tah eta palebah dinya. Ceuk rakana sifatullah. 304. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. wekasannana pok nyaur. naha ku rai kaharti. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. hese cape ngalakonan. sanajan saalam dunya. anu hade anu goreng oge kumpul. Ayeuna kantun kaopat. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. tungtungna saha nu nyambat. 324. karamean alam dohir. nyatana dina badan. Sageuy rek nyalimpang tekad. 323. sugan aya teras bae kulanun. pendekna sadayana. bulao biru jeung wungu. Usik malik wujud urang. bet malindes kana badan. tempat eroh urang keur waktu di kadim. 326. Eta anu tadi tea. ibadah di alam dohir. sidik geuning jadi lafad. Lamun hanteu ku pangucap. salobana manusa teh anu hirup. Rai mesem bari jawab. nyatana Asmana Allah. nyaeta usikna diri. sanyatana nyaeta pangdangu. mun kajero sumawonna. mun dipikir lebah dinya. 312. tangtu bae aya tempatna geus pasti. atuh kumaha akalna. sanyatana Af’alullah. buktina nurutkeun ilmu. 306. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. 320. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. Sifatullah rupa urang. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. numatak ayeuna urang. didinya teh urang cicing. hanteu puguh nu dijugjug. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. asupna moal salah deui. diringkeskeun kana opat rupi. beuki jero beuki karasa sumurup. neangan pangarti tangtu. kana cepil geuning sidik. kulit anu nomer hiji. sajeroeun alam dunya. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. Kapan sagala omongan. 305. 313. moal manggih anu sarupa sapamulu. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. ayeuna ulah kapalang. sakur nu geus diwejang. 303. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. hak pribadi atuh bebekelan tadi. matak paur matak sieun pupus. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. caang padang narawangan. moal jadi sagala kahayang jalmi. 328. atuh rek kumaha deui. 319. ati rai geus teu bingung. nu ceples taya bedana. kaopatna the nya sungsum. 310. saur raka perkawis Af’alullahu. jadina jeung ramena. 325. ayeuna nu kaduana. sakabeh ge asma wungkul. Daging anu kaduana. Saur raka Asma’ullah. sareatna anu aya dina diri. Kitu rai upamana. ayeuna kuma lajengna. nafas teh kamana atuh. 307. nu ngawengku kaayaan. neangan anu sapatut. katiluna tulang hanteu salah deui. sakur sifat kana soca bae gulung. 321. buktina badan sakujur. naon nyatana anu dumuk. jeung rupa rai mo manggih. enya eta Af’alullah geura wincik. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. Sifatullah geura wincik. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. Ceuk rakana naha reuwas. Af’alullah geura wejang. cepil wadahna geus tangtu. kitu katerangannana. kahartos sumurup kana sanubari. tina margi katerangan engkang cukup. nyaeta beunang ibadah. nyaeta pangucap urang. Kana asalna baheula. caang poek beureum hideung bodas kuning. 322. pada opat jejeg pisan. tinggal dangu sareng ucap. ayena ku rai enggeus kaemut. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. kanyataan di salira. Ceuk raina aduh kantenan. sugan aya nu sarupa nu sapatut. wajib pisan ku urang kudu kaharti. teu kurang sumawon leuwih. kitu hanteu salah deui. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. rupa rai teu dua sumawon tilu. kana cepil sora nu gede nu lembut. balatak taya wadahna. dina jalma rebu-rebu. 301. eta nu mere tuduh. eta teh perjalanan. 311. Sumuhun saur raina. Coba rai ayeuna mah. taya nafas tangtu mati. neangan ilmu ma’rifat. nu ngajadikeun sagala. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. nu matak soca disebat. kana sagala sifat. 302. 318. Sifatullah eta rai. Saur rai naha engkang. enya eta sifatna paninggal rai. Asma’ullah geura wincik. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. karasa sareng buktina. Enya eta Af’alullah. nyatana Sifatullah. keur waktu tadi di dohir. tawilna Allah ngan hiji. gulungna geus tangtu pisan. wawayangan hirup tea. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. Allah teh pirang-pirang. enggoning ibadah . ayeuna mangga kulanun. kieu katerangannana. nu bukti di badan urang. Amung anu katiluna. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. rasa rai lamun kitu. 316. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. Ari emutan engkang mah. Moal leungit tanpa sabab. estu ngan sahiji pisan. sangkan urang kaharti. geura rek diwincik deui. da tadi ge dzat teh bibit. gedong-gedong ge moal rentul. 314. Geus gulung kana paninggal. aduh tobat karaos kaliwat saking. sarupa taya bedana. 308. keur dina qudratullahu. nya Nafas urang geus sidik. ma’rifat ka asal tadi. sabab eta pangucap teh anu puguh. satungkebing bumi langit. Dzatullah teh sanyatana dina diri. atuh tangtu cilakana. sareat sareng hakekat. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. Lamun hanteu aya tempat. boro-boro asup ka hiji nagari. Raina ngagebeg reuwas.

tina tekad laku jalmi. kumaha bae elmuna.kitu. Tapi keur pikeun tempatna. tadi aya nu kaliwat. Kapan ku urang karasa. geuning sidik Asma Gusti. waktuna di alam dunya. eta ge meureun kapendak. ngan bareng ngayakeun jadi. malah eta mah sok sering. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. ayeuna rai teh Tohid. mulih ti pangumbaraan. ku rai geus katingali. atawa baris ngaganjar. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. ibadah anu ti payun. 348. nya Kangjeng Nabi Muhammad. engkena mah Gusti nu Maha Suci. ana kitu nyieun bujang. Rakana lajeng ngajawab. 333. ka urangna ge geus tangtu. keur narik ilmu dzat rai. parantos kapendak pisan. Kapan tadi Gusti Allah. Ceuk raina mangga teras. 338. Sanajan di akheratna. saur raka eta rai. seepkeun sama sakali. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. 331. mun nyieun susah ka batur. sabab tadina ge Gusti. Saur rai nya kantenan. beubeunangan ti pangum baraan kitu. eta nu ngaran Dzatullah. 345. dina pangbalikan jalma. pasal eta Dzatullahi. ka Gusti nu Maha Suci. ari Sifatullah rai. geuning sidik sawarga naraka kitu. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. atawana Sagarana hirup. malik jadi kangeunahan. enya eta Af’al Allah Ta’ala. Eta anu opat warna. Pang ngayakeun Naraka. lain sangaja keur nyiksa. kudu jeung ma’rifatna. rai panasaran langkung. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. Saur rai nuhun pisan. mangga engkang carioskeun anu terang. 336. sabalikna kitu deui. kuma kajerona deui. Lamun nyieun kahadean. ngahaja pikeun manusa. Asma’ullah. 340. kana asal keur urang waktu kapungkur. kajadian ngeunah deui. enggeus bisa kapendak mah. hal perkawis Dzatullahi. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. katilu Ma’un deui. cahyana koneng tur bening. kamana ge anu aing. ingdalem waktu Tajali. nya ieu ti alam dohir. kapan tadi geus maparin. 342. sumawonna dianjangan. . sumawonna alam dunya. 339. mun mawa kagorengan. teu kudu nyiksa ngaganjar. malik deui ka urangna eta tangtu. ayeuna enggeus lastari. nyaeta ibaratna. Sifatullah. 330. ayeuna rek naros deui. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. cahyana hideung geus pasti. ngan kari netepkeun wungkul. nganyerikeun pada jalma. balik ka asal kapungkur. pasal eta Kangjeng Rasul. nya eta cahya anu opat tea. 334. saban ngalakonan wajib. 349. awasna ingdalem eta. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. kumaha ilmuna tadi. sabogana-sabogana. Af’alullah HAKEKATNA 343. berekah hibarna guru. nya eta Alif Lam Lam. 329. 347. mahi kusakali tangtu. 337. ngajawab ingkang rai. Sategesna Gusti Allah. NERANGKEUN Dzatullah. cahyana bodas mulus. Jatining Sahadat deui. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. ka sasama papada kaula Gusti. dina keur waktu tarekat. ari eta Asma’ullah. 350. ngan kantun nu kaopatna. bawana ti dunya kitu. hayang tepi ka jucungna. Mun mawa kasampurnaan. lamun mawa kahadean. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. cahyana beureum geus pasti. bareng jeung ngayakeun mahluk. Asma’ullah geura wincik. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. pang ayana naraka sareng sawargi. Asma’ullah kitu deui. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. Ceuk raina yaktos pisan. Ceuk raina nuhun pisan. moal ditampik ku Allah. caang padang narawangan. Ari emutan rai mah. jaman keur di qudratullah. 346. tamblas pisan sadayana. manusa di dohir batin. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. pangbalikan nu sajati. Dzatullah jeung Sifatullah. Kuma rai geus kapendak. mung ngan sakali teu leuwih. ulah kapambeng hawatir. kaopat Turobbun eta. Sinom 341. sinareng tukang ngaganjar. 332. 335. rasa moal salah deui. Sifatullah anu tadi. ngaganjar sareng ngahukum. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. Ceuk rakana bener pisan. 344. jeung sagara Adam rai. Sahiji Narun ngarana. enya eta tempat kasampurnaan jasad. geus moal sulaya deui. kacapangan jalmi-jalmi. Dupi perkawis Allah mah. pang ngayakeun Sawarega. kari-kari manusa. ngajawab raka ka rai. karasa hanteu ngeunahna. kieu hakekatna rai. Hawaun nu kaduana. ceuk rakana mangga dangu. nyatana af’alullahu. sa Ilmu-ilmuna tadi. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. sabawana-sabawana. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. yen Gusti nu Maha Agung. ku kang rai kapendakna. Af’alullah tacan ngarti. dijieun ku urang sorangan. ulah rek kumapalang. kapambeng dua deui. nya jadina sampurna teu salah deui. bawana ti dunya tangtu. Lafad Allah nu saestu. leres engkang kahareti. eta kabeh papahaman kang rai. saperti bangsa hawadis. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. atuh rai rebu nuhun. nyaeta nu padang mulus. piwadaheun bebekelan anu tadi. jadi huruf opat rupi. hakekatna ku engkang tacan didadar. Nur Muhammad enggeus pasti. mung rai aya panuhun. sok disebat awal akhir ku sadaya. nyieun purah-purah pisan. Ngajawab deui raina. Tadi karek di luarna. Af’alullah can kaharti. sok tara pisan diemut. He nu kaopatna deui.

atawana awal ahir disebutna. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. ku urang kudu kapikir. Muhammad jadi wiwitan. geus dibeberkeun jangjangna. teu burung wae wafat mah. saur rakana mufakat. wajib ku urang disungsi. enya eta sare’at sareng hakekat. tah eta rai can terang. ngan hanteu di kiplikkiplik. 373. sumawonna tilu kali. anu opat geus kasungsi. utamana anu mati. sifatna teh padang alus. mungguh kasawarga deui. panutup teh naonnana. kana eta siksaan Allah Ta’ala. nu kumaha paeh teh nu sampurna. hartina teh geus tepi kanu diseja. geura beuli ku prihatin. jeung teu keuna ruksak deui. da geus ma’rifat ka Allah. Tangtuna patemon rasa. Beh dieuna oge nyata. 356. atuh kumaha petana. Tubadil ngarana deui. lain dikaler di wetan. tetep bae Kangjeng Nabi. 353. Muhammad Rasulullahu. Munajat nu katiluna. rek nepi kanu dijugjug. nyanggakeun bae kang rai. barang eta mani tadi. Geus ninggalkeun alam dunya. jadi sirah dada deui. dina waktu kiamat alam dunya. Sapatinggal sapocapan. Muhammad Rasulullahu. 360. mun taya rasa mah rai. luyu sareng kaharti. kumaha jalanna deui. aya buktina deui. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. nya eta rupana jalmi. Kieu katerangannana. Raina lajeng ngajawab. Kanjeng Muhammad sinelir. sareng nu teu Gumusti. 363. tilu siksa akherati. sing suhud urang milari. karaos pisan nyakitu. Hakekat Adam geus pasti. ku rai can kaharti. ahirna rasa nu tadi. aya di pulo Jawa ge tangtu. Suku teh jadi lafad Dal. 371. mun diibaratkeun paksi. 372. pada sakarat bukti. dua Mi’raj nu kauni. sanggeus aya Adam Nabi. Lila-lila oge bisa. eta katerangan engkang. dina Baetullah suci. Da eta mah panungtungan. meureun engkang mah geus ngarti. Ceuk rakana eta basa. nu ibadah oge sami. hiji Ihkrom. kawas kudu kaharti. suhud kana ibadahna. kitu sababna mah rai. hiji nyorang sakarati. ngan kari suhudna wungkul. hakekatna Muhammad Nabi. asa cocog-cocog teuing. geus tangtu pisan ayana. enya eta keur solat sajati tea. sadayana pada aya sakaratna. teu langkung kumaha engkang. tekad seja rek indit. sareatna mah di Mekkah. 368. jalan ma’rifat ka Gusti. nu kasebat. ceuk raina percanten ana kitu mah. Mung aya kapanasaran. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. rakana ngajawab deui. ma’nana basa nu tadi. geus ngancik di kalanggengan. moal kaluar Mani. 355. lamun rai tacan ngarti. 374. manuk arek niat ngapung. sababna teh utrak-atrok taya jalan. enya eta keur solat sajati tea. rai anu kaopatna. Tubadil anu panutup. mana atuh anu tepi. teu bisa mulih ka jati. cik atuh rai wartosan. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. da aya patokannana. langgeng taya wates kitu. kapan adam sareng Hawa arek putraan. hartina teh peta-peta. Ihkrom eta nu mimiti. kusabab rugi pisan. Nya eta sorotna rasa. sirah nyaeta Emim tea. tungtungna teh kedah wafat. barang dahar ulah sok sakama-kama. geus munggah ka alam batin. jeung nu suhud. 357. Ngajawab deui rakana. lamun rai tacan mafhum. Numatak meungpeung di dunya. jeung prakna nyembah ka Gusti. jeung dimana pernahna deui. mana kitu ge ka ilmu. dada teh jadi He sidik. Naraka siksaan diri. babasan teh hanteu salah. kapan tadi ge diluhur. lila-lila teh mangrupa. 370. meureun aya kajerona. jadi awal jeung akhirna. anu nyerina kalangkung. kumaha sabab pang sami. dua-duana ge luput. karaos pisan ku rai. 367. kiblat wafat. tetep langeng eta misti. Talunganan bab ibadah. sinarengan Babu Hawa. Ari ceuk paham rai mah. didinya enggeus mahi. sangkana bisa kasusul. katilu Munajat deui. sifatna Baetullahi. atawana Johar awal. sageuy rai can kaharti. kieu rai mun can harti. 361. Sarengna sok disebat. rakana . rakana ngajawab manis. nu lain di kulon kidul. 365. ku engkang geus didadar. kudu reujeung kentel peujit. nyorang siksa tilu rupi. nyawa urang teh teu nepi. nyumponannana geus pasti. bisi jadi marakayangan. nu karasa ku ati urang sadaya. sakali ge alim teuing. dupi nu teu ibadah. hakekatna mah geus pasti. ari jalan maot mah sejen aturan. anu ibadah anu tepi. siksa kubur kaduana. ari eta mani tea. 366. Baetullah nu sajatina. sangkan nyawa bisa mulih. 352. 358.351. Jeng Nabi panutup deui. enggeus jeung ngapung ngalayang. atuh puguh bae rai. aya basa opat deui. teu ibadah ka Yang Agung. tepi ka sapatinggalna. udel eta jadi Mim akhir nyatana. kaula kalawan Gusti. jeung sagara hurip deui. sareatna oge sami. enya eta Dzat Yang Widi. nu ma’siat. panungtungan nu kumelip. 369. Sabab eta. geuning eta rai sidik. panutup soteh ilmuna. di Naraka api pasti. Baetullah nu sajati. pulang ka asal kapungkur. Sinarengan aya basa. bibit ngaluarkeun jalmi. panutup eta Jeng Nabi. Mi’raj eta. siga nu teu reuwas geuning. Ceuk raina aduh nyata. lat poho ka alam dohir. udel jeung suku rai. pang disebut awal akhir. 362. sangkan ulah bisa nepi. ngajadi lafad Muhammad. ngan utamana kang rai. suhud ngapalkeunnana. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. rakana gumujeng tungkul. Ceuk raina naon tea. ulah nyorang ku siksaan. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. Tarekatna dipilampah. atuh pantes arek aya. nu matak pangkatna Nabi. 359. 354. milari jalanna wafat. jeung Gusti nu Maha Suci. Tah rai dilebah dinya. da moal luarna wungkul. pasal eta Nabi urang. lamun rai tacan ngarti. jeung jadi wekasan deui. kunu rek marunggah Haji. nu mawi eta disebut. mangga jawab ku rai sugan kamanah. tah eta kuma hartina. nyaeta Qur’an jeung Hadis. hanteu sakumaha rugi. 364. hartina Munajat rai. kudu sing ka ilmu pisan. sidik jadi lafad kitu. Ceuk raina mun mufakat. ngan make lalakon heula.

naha atuh buktina teh. pada dadamelan Allah. kapan tadi geus didadar. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. tah eta ceuk dalil kitu. Margi rai rumaos can tepi. bukti nu aya dohir. mun kitu atuh utami. antara Mahluk jeung Khaliq. kieu rai mun can harti. nya eta Nur Muhammad. siga-siga Gusti Allah. ari bangsa sejen nu sanes Agami. naha rai can ngaharti. kudu ma’rifat teh misti. sifat Rahman sareng Rahim. ayeuna rek naros deui. Urang hirup babarengan. 393. raina lajeng ngawangsul. kana Dzat Maha Suci. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. 382. Ngajawab deui raina. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. margi tacan dipiwuruk. ku perkara hal dunya barana. 379. satungtung hirup di dohir. bedana oge pon kitu. naha buktina salia. kajeun dina bangsa Islam. tacan kaharti kapikir. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. nya anu kasebat tadi. hirupna jeregud. sategesna kafir tea. margi bet kaliwat-liwat. ayeuna mah gentos deui. teu beunang dituduh kitu. geus dibere cukup. sakur-sakur nu nyareat. nu jarentul sajeroning alam dunya. sabab mun keuna balai. di rai mah masih poek. anu mana jinisna anu saleresna. jeung anu daek ibadah. Dangdanggula 389. 385. jadi lamun kitu. Najan ieu alam dunya. nu ngaran Khaliq mah rai. Tuh rai mah na kumaha. sumawonna tekad dengki. engke dina waktu keur mati. kanu ngadamelna kitu. mung eta nu ngaran Khaliq. nu geus kaunggel diluhur. kaharti surup jeung ati. kang rai teh teu acan terang jinisna. Rahman teh murah di dunya. 388. bener ayeuna mah rai. lamun tanpa Guru. 390. hirupna jaregud. cahya nu opat perkawis. Malah-malah ka umatna Gusti. seuseueurna anu ripuh. samrtabat-martabatna. 378. Ngalahir deui raina. ayeuna amah ku engkang didadar. 394. 377. anu ngersakeun sabumi. moal enya terang. anu pang mulya-mulyana. Rahim Allah teh nu asih. ayeuna moal kaliru. 381. sami jahat ka Pangeran. eta Mahluk sareng Khaliq. Kapan tadi Gusti Maha Suci. kapan ceuk hakna mah geuning. Ceuk rakana mangga atuh rai. barangna Makhluk jeung Khaliq. dibedakeun jeung saantero mahlukna. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. di aherat geus pasti. 375. seuneu cai angina bumi. persasat ngewa ka Allah. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. dina aturan bab ilmi. 383. naha bet kaliru deui. (*) 395. makhluk bae disebatna. tah nu kitu moal nyorang siksaan. taya kakuranganna teh. tapi dina buktina teh. naha rai bet kaliru manah. sumawon bangsa sorangan. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. 392. tah kitu ganjaran ngilmi. Sumawon dina bedana. kapan aya basa tadi. kasuhun nuhun saketi. nu kacida bedana teh. hakekatna Adam nami. beureum koneng bodas sareng hideung tea. rakana lajeng ngajawab. ulah nyorang kana siksaan sakarat. didamelna ku Yang Widi. sirik ka bangsa nu sejen. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. kalawan ma’rifatna. ayana teh dina saantero bangsa. murahna teh ka kabeh makhlukna. 391. da sarua umat Gusti. perkara nu ngaran makhluk. nu jahat atina rai. teges ilmu kabatinan. supaya urang di dohir. di jinisna anu yakin. Ceuk rakana duh karunya teuing. Mun kitu mah nyucud pisan. tuduh jalan marga padang. bisa salamet rahayu. kedah basa Guru heula. rek naroskeun tapi digentos pasal. nuhun parantos kapaham. ka sadaya makhluk. kapada manusa deui. Lamun murah Gusti Maha Suci. sumawon tekad sing bersih. manusa teh geus disebut. bet siga marulya pisan. ulah keuna panca baya. 384. Sumawon siksa akherat. 386. Nu sakitu Gusti Maha Suci. teu cocog hanteu luyu. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. nurut parentah Nabi. numatak urang teh wajib. mungguhing di bangsa Islam. mun urang ngewa ka jalmi. Gusti Allah nu kasebat. murahna dipilihan. aya nu beunghar aya nu miskin. 387. ngan kantun ngajaga lampah. eta mah bibitna dunya. tina hal kurangna rizki. daek ibadah tur suhud. Rakana lajeng ngajawab. imankeun beurang jeung peuting. ulah pisan uran arek goreng tekad. kasampurnaan keur batin. kumaha beda-bedana. 376. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. rai parantos diwejang. teu sapertos sejen bangsa. kana Dzatna Maha Agung. hirupna hirup sangsara. osok jadi moekan kana Agama. lebet makhluk bae rai. sagala diturut. enya eta supaya urang. ayeuna mah rai harti. Saur rakana kantenan. Ayeuna kantun ngajaga. amal ibadah beresan. hanteu weleh nandangan lara prihatin. nu geus nyata bro sapisan. cenah kakasih Pangeran. .teh gumujeng bari ngajawab. raina lajeng ngajawab. bibit antero hawadist. kaharti sareng kapaham. dina kamurahan Allah. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. anu mana nyatana di badan urang. najan sejen bangsa deui. bet bedabeda kitu. 380. sami sareng ngewa deui. ku rai tacan kaharti. sanjan Naraka Sawargi. laku dohir sing beresih. Sabab mun jahat atina. sanget nya neda piwuruk. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. sanajan ka hewan pisan. kalebet nu ngaran kafir. naha rai can ngarasa. tur tadi Muhammad Nabi. nu senang nu susah. mana kamurahan Allah. kafir lain Cina Bugis. ulah pasea jeung batur. geus tumiba ka diri urang pribadi. kana eta palebahan dinya.

lila-lila daek mikir mah geus pasti. dalilna teh geuning sok disebat. bener asihna teh Allah. di tampana ku rasa teu lepat deui. nyaeta hakna Muhammad. Nu Diawaskeunnana teu aya. beurat beunghar didunyana. Allah Muhammad Adam. kamana sumurupna teh. pek papay heula atuh. sinarengan beda-beda. geus tangtuna luput. 400. Hirup Rasa jeung Adegan. nuhun rebu laksa keten. eta panggahota bae. temen wekel teu bengbatan. kaayaan dina ieu alam dohir. tatapina jalanna senang teh pasti. 402. Moal jadi kanyaho teh pasti. muga ku engkang dipiwejang. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. nyebut-nyebut ka Gusti Allah teu adil. ciri ayana utusan. aya nu leutik aya nu loba. aya mohal euweuhna teh. katilu hakna Adam. kitu deui lamun aya. 407. 401. Kapan tadi geuning unggel Hadist. sumawon teu jeung prakna. migawena gancang bosen embung mikir. sok maparinan rizki. Saian jeung terasna. 397. 404. maparin panggahota. Den Muslimat ka raka ngalahir. da tara bosen ku hese. tangtu bisa kajadian. tah rai eta kitu. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. Mana pantes jadi sugih mukti. nu tumiba dina wujud. NERANGKEUN Hakna Allah. sarugih laksaan duit. Khalifah Allah Ta’ala. cukup pisan eta katerangan. Hakna Muhammad. Saur raka tah geuning kaharti. buktina mah di urang teh. tara hoream ku ripuh. awal akhir tangtu bae. 403. dikeureuyeuh teu lanca inci. Atuh Gusti nu Maha Suci. temen wekel teu lanca linci. ati rai poek pisan. kurang temen mentana. bilih rai teu tinggali. raina ngawangsul. anu temen pang mentana ka Yang Widi. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. nyaeta Anu Awasna. taya Nu Ngawaskeunnana. menta kalawan jeung prakna. hanteu weleh ngatur. muga ku engkang di piwejang. puguh bae pek geura manahan. wireh aya nu tacan kapaham. ayeuna meureun kamafhum. kanyataannana yakin. baleunghar jaregud. anu asin nu lada nu gahar.kamurahanna Yang Manon. 413. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. eta mah sadaya-daya. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. kapan geuning sadayana. tah sakitu pokna ti Gusti. daek nyorang ripuh. cucukulan nu rarentul. piraku hanteu karaos. geura ku rai emut. Dzat Sifat Asma ngahiji. Jiddan Fawajiddahu. asihna Yang Agung. nyatana di badan urang. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. ari Rasa teh geus tangtu. sageuy hanteu untung. anging rasa nya rasa rasulullahi. bener asup kana rasa. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. 408. bareng dina wujud urang. moal enya ngabulkeun kahayang. sadaya enggeus sumurup. nya kumaha ngagolangkeunnana. hal perkara eta hakna Allah. Saur rai bade naros deui. kamurahan ka urang sadaya. beurang peuting dipikiran. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. metakeun panggahota. ku engkang rek dicarios. 399. numatak ulah sok sirik. budi pamilih jeung akal. lamun tacan mafhum. da urangna lanca-lence. sabalikna mun aya jalmi. akherat teh nyata alam rasa. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. panangan jeung suku. tah eta kulanun. dikabulkeun samaksud. tangtu bae beda-beda moal sami. mo salah Awas kitu. bangsa Arab Japan oge. ka jelema temen pang mentana. pangangseu jeung paninggal. dua Hak Muhammad deui. bakat ku asih-asihna. rupa barang sareng uang. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. Pangulu Rasul sadaya. cenah asih di Akherat. Jeng Muhammad Rasul. rupina laksaan keti. weleh teu acan karaos. kana kalbu tuang rai. papak sadayana oge. Saur raka kieu eta rai. 406. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. asihna Yang Agung. Waman Thalaba kauni. 398. hartina teh saha-saha. 410. Akherat teh naon rai. 411. pedah batur jadi senang. baleunghar jaregud. boh di cai boh di darat. ayeuna ulah kapalang. lamun tacan hasil maksad. tina hanteu kahartos sama sakali. komo ditungtungan ku sugal. 396. ari nu kadua deui. Saur rai nuhun geus katampi. sareng gulungna kumaha. kudu daek ripuh heula. nya kanu opat tea. Da perkawis rizki mah rai. saur rai ah katimu. papalayeun geuning bangsa asing. daek mikir jeung praktekna. 405. bosen hoream ku bangga. teu pisah teu parentah. kanyataan pang ayana Allah. Anu amis anu pelem nu pait. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. Hirup eta kanyataan pasti. 412. ayeuna mah ku kang rai. piraku hanteu karasa. tur urang nu salah tampa. lamun urangna suhud. sapiwejang engkang geus karasa. dawuhan Gusti Yang Agung. Saur raka bilih hanteu harti. piraku teu jadi senang. hiji hakna Yang Agung. da anu tilu teh ngantet. taya deui anu nampa. geus jadi Akrobu. mun wungkul Awas sahiji. kayaan di dunya teh. bangsa Cina atawa Walanda. sadaya ge pada ngartos. ku bakating tina suhudna. asihna teh Allah di Akherat. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. rasana geus tangtu. jalanna mah puguh. sasat kurang suhud. Hakna Adam 409. pang asihna di Akherat Gusti. Anu tilu gulung jadi hiji. lain murahna Yang Agung. ku rai ge .

lain ngayakeun tanaga. Hidayat bet nyampak aya. keur nyangu jeung masak-masak. engkang mah sok rada heran. ati teh bet poek pisan. eta naon sababna. pikeun ngaleugitkeun lesu. Teras rai teh ka bumi. aduh engkang leres pisan. 437. 432. lami-lami sanggeus bubuk. Tinggalna sok ruam pasti. sapiwejang teh karasa. Putra mantu pada sami. sabab kurang getihna. tapi ari buktina. tadi putra meser lauk. didinya kang rai tuluy. lajeng rai teh ngamanah. mangga Mama geura tuang. geura ku rai dimanah. roh tina kadaharan. barina ngamanggamangga. tah geuning parantos asak. ceuk raina eta teluh. da nu teu dahar mah kitu. 433. 430. eukeur mah seueur rencangna. naha kumaon margina. tapi supaya terang. 426. karasa amis pelemna. taya tangan pangawasa. 421. 422. barang dina parantosan. Rakana lajeng ngalahir. bet osok wuwuh teunangan. lantaran can bubuk pisan. tapi naha naon sabab. teras rai mulih bae. ayeuna rek dicarios. kajadianna nya Rohmat. rai nyaur dina manah. kitu ge lamun karaos. katinggal atina ikhlas. piomongeun dina manah. tina kadaharanna teh. 428. na kumaha ngarasakeunnana deui. Ni’mat. nu kitu jadi teu Rohmat. 417. beuki tegep rai tuang. sangkan babari kamafhum. wantuwantu tas digawe. murakabah kasakabeh. kieu perkawis Hidayat. Rakana ngawalon manis. tangtu dina manah kitu. 425. terus bae diwadahan. jeung roh jasmani teh tepung. Engke raoskeun ku rai. mun dina katuangan mah. ari nu kaopatna. sasat can bijil acina. teu terang kawas biasa. Eukeur mah aing ti tadi. tina Ni’mat kana Rohmat. moal salah tuang raos. make aya teluh kejo. Barang kang rai geus sumping. barang ninggali kang putra. pangna jadi lesu tea. Rohmat nu dicatur. Bet leuleus leuwih ti tadi. sareng putra nyampak aya. 423. angkat ngabujeng ka putra. Raina gumujeng manis. kieu pikeun upamana. kurang getih tangtu lesu. barang saenggeusna putra. tur entas digawe rosa. aduh aing Hidayat. Rakana pok nyaur deui. aci jeung hampasna misah. sarimbit di bumina teh. karaos sareng kahartos. upamina kang rai teh. pada saruka manahna. Rohmat Asmarandana 415. da sakitu pertelana yakin. lantaran Garwa keur nyaba. urang make jeung upama. ngaliud di tengah imah. Dina jero tuang pasti. nu wangkeuh ka kang rama teh. margi teu nalapung. ku tina langkung hanaang. 439. tina Ni’mat kana lesu. ku sadaya ge karasa. nambahan gede tanaga. keur sadia masak-masak. naha bener geus karasa. embung obah-obah acan. karaos pisan teu lepat. Tatapina anu bukti. pantes kitu jalanna teh. teluh sangu disebatna. 414. pareng Garwa teh teu aya. ma’lum tas ngadamel kitu. kawuwuh ninggal kang putra. ngamanggakeun bari imut. budina kalintang alus. naha leres naha salah. saparantos tuang kitu. Jadina ti Rohmat rai. seja rai bade macul. Ayeuna nyanggakeun rai. ku engkang sae diwejang. dawuhan taya lepatna. tambah lesu tambah lungse. 427. erohna teh tacan misah. 424. haroshos geuning sorana. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. 429. enya pisan karaosna. ayeuna nyampak pun anak. rakana deui ngajawab. popolahna enggeus beres. kapan tadi ceuk carios. Ni’mat teuing karasana. Dina karek asup rai. 436.jol kahartos. 419. kumaha jalan-jalanna. eukeur popolah di pawon. puguh mah nambahan lungse. sadaya ge tangtos kitu. NERANGKEUN Hidayat. ngajadi getih sakabeh. wireh aya basa opat rupa. teu matak jadi bingung. ti isuk can manggih sangu. eta eroh . raina imut ngajawab. 420. dua Darajat disebut. Raina ngawalon manis. manah kang rai teh tangtu. 435. sadayana ge kahartos. duh naha ieu dahar teh. 438. hanaang ku hayang dahar. Hidayat kahijina teh. katiluna Ni’mat. Ayeuna mah bade naros deui. beuki teu aya tanaga. saentasna tuang Ni’mat. kapan sangu teh geus kocap. rai ge bingung kacida. atuh aing teh geus tangtu. hayang geura barang tuang. Darajat. malah nepi dituangna sakali. katinggal seueur deungeunna. rakana imut jeung nyaur. kersa midamel kasawah. mener dina hiji mangsa. Barang dongkap teh ka bumi. tah eta tacan kapaham. denge sok rajeun torek. nya nu nimbulkeun tanaga. rai mah kaliwat bingung. maculna nu saenyana. Hampasna kaluar deui. Cing mangga raoskeun rai. leres taya lepatna. aci mah tangtu tinggal. kitu carios engkang teh. sumuhun karasa pisan. bakal dahar ponyo pisan. 416. sowara ge bisa terang. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. terang denge bengras tinggal. 431. perele hiji-hijina. 434. supaya rai mangartos. eta teh naon sababna. kieu rai paham engkang. Raina ngawalon deui. jeung tuangeun hanteu nyondong. Ti isuk tepi ka burit. tangtu kang rai teh nyebat. nyebat nya aing Darajat. naha rai tacan terang. Tangtu didinya kang rai. Sumuhun saur kang rai. embung hudang-hudang acan. 418. geus tangtu kana ponyona. abong geus lapar pisan. sangkan karaos kapaham. Rakana ngawalon deui. tuluy surup sinurupan.

ngan tarima jadi jalmi. margi seueur anu linglung. lir urang ninggal permata. 448. nyatakeun panyebut. henteu cara para mu’min. nya tiasa oge kurang. embung neangan nu jembar. malah mandar jasa ngaca. eusina nu dina lagu. Menggah eta nu gahar sajati. nyaah teuing ku jasmani. tuh geuning geus tabuh dua. kajeun disebatna ngaco. 455. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. anu suci padang sajeroning ati. Nu kulem hanteu kawarti. nu manis aya hartina. 445. tangtu misah jeung sasami. Mugi eta sadayana. moal terang kanu gahar. bilih kaburu ku bobor. da meulina sanes kitu. susah lamun geus dikubur. geuning sidik rasana teu jadi kosal. amisna anu sumurup. cik akalan sangkan nyata. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. tungtungna takabur. Sinom 452. mun kitu salah nyembahna. malar bisa repeh rapih. 444. ngagolakna teu walatra. sareng enggeus tunduh pisan. lamtaran teu tumarima. da resep kanu digeulang. nyambung dunga bari hamin. dikurung sanes ku barang. 454. nya ieu ku sisindiran. ulah ngan sakadar muni. Kapan jalma aya asal. tangtu aya nu ngagarap. tuduh jalan anu suci. Waktu ieu keur dialam kabir. asal ti opat perkara. sepuh anom nu kauni. nurutan nu geus muslimin. tangtos moal jasa mulih. jisim kuring kumawantun nyabitnyabit. sanajan lakuna salah. anu nyata karaos ku jisim kuring. ma’lum seueur nya kakirang. sadaya oge geus ilahar. mun urang jalanna salah. mun dibeli ku duit sayuta. sepuh dina laku lampah.kadaharan. muga ditarima iman. tangtos moal jadi Arca. hawa nafsu nu ngaberung. sok inggis sieun kaperong. mangga tungtik tangtu hasil. sing emut ulah ngawagu. sasatna kakurung. ilmuna masing kasusul. geus pisah jadi kamumu. tangtos mun disisil. katungkul ku kamelang. ukur dicipta kulamun. tapi bubuhan dijaring. ngan ku urang kudu pilih. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. ka sadaya sanak kulawarga. ulah arek kajongjonan sabar. Pangapunten ka pameget istri. mun salah tong dipilampah. pada hayang kanu beunghar. Mangga Manahan ku sepah. sanaos waktu kasarap. 446. disuhunkeun manah anu setra. lumbrah jalma cacarita. lantaran engkang mah cape. 450. teu beda ibarat sirop. komo nu disebat hurip. nu alus saestu. lamun hantem disisil. mun palay mulih ka asal. sumawonajadi nyatru. lamun ka jalma nu mati. ngan ngemutkeun hate anu seca. bumi cai angin banyu. tapi elmuna muslimin. dina keurna hirup. menggah ieu maksad jisim kuring. na kumaha lamun jatina tacan nyata. kamashur teu kurang dahar. Maksad kuring ku pamugi-mugi. mangka teu digugu. teu aya pisan kaeling. pibahlaeun teu dijaga. 447. jeung kedah ngango parabot. da jalma . ka ku ring nu keur salatri. kumaha rek jasa takbir. Geus lumrah karana aman. dianteur tara ditolih. leuwih hese taya conto. disorangna kedah ngango bibit. ngeunteungan nu lucu. tarekat anu kasebut. cobi mangga maranahan. bubuhan jalma mah Arca. Sanes pisan guminter peleci. najan ku bulustru. 456. urang sare sareng engkang. ngan ukur dina carita. estu teu diselang-selang. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. da urang teh moal lami. tapi saenyana tangtu. jauh terang kana iman. sagala ge geus boga. urang gentosan carios. sangkan terang kana bibit. 449. Dangdanggula 442. pedah dugi kana pasti. geura jajah salirana. tapi kitu oge tobat. 441. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. marap laku lampah keur waktuna hurip. marukan taya nu boga. Milari Ilmu Agama. kajabi kedah disorang. Sanggeus pangna urang hurip. hayu rai urang asup. Rakana lajeng ngalahir. marukanan teu aya jatining jalma. badanna teh teu dijaring teu dilingling. nalang kanu masih lolong. nyabit jalan nu panghibat. nu disembah bangsa Wisnu. minangka jadi panyapih. kapan urang geus dibagi. tangtos pisan moal dugi ka asalna. sanajan miara bangsal. ulah tungtung matak ngangluh. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. 457. Dupi ieu sakadar pangeling. teu nyempad teu milih-milih. 453. Manahan masingna rapih. mun seeng mah benter miis tina patri. susul pigeusaneun sepuh. atina jongjon teu ngarti. Tah kitu jalanna upama. liren bae ayeuna mah. moal matak jadi setra. supaya kamasyhur. nyebutna teh geus terang jatining iman. resepna teh kanu moher. melangna kana gelung. pilari nu nyumput buni. enya eta iman nu kasebat. luhurna ukur dilahir. Pan aya basa carita. badan teh aya nu marap. 458. da geus misah jeung nu jembar. tangtu pisan aya nu ngalarap. tapi najan teu misil. Da menggahing Gusti Allah. 451. muga ulah jadi lotro. Biasana mungguhing di lahir. Den Muslimin Den Muslimat. supaya tiasa kebat. di urangna ge opat. salatri ku anu setra. 443. malah mandar jadina panalang. 440. sapedah dangding teu lucu. moher tapi hanteu luhur. sareng kanu sanes oge. nu resep matak kabita. nu jadi jalmi utami. pok na teh mulih kajati. mun hoyong anu sajati. lamun leres mangga ampih.

pilahir anu utami. teu katinggal ku jasmani. Ngaji teh kudu sing suhud. anu mawi kedah risi. numawi henteu kawaro. maksad . Numawi wajib disungsi. 485. Nu gumilang dina diri. ti heula nyaeta Kadim. risi nyandangan panyiksa. kajeun kolot dipiconggah. Kumaha atuh jalanna. cocogkeun sing munasabah. Magatru 484. pilari kunci salira. ngabuktikeun omong beja. Ayeuna kinanti mundur. saratna karana saleh. malahan jadi celetre. badan ibarat panjara. guguru ngakat salira. tuduh jalan anu diseja. nyatana Dzat Gusti Allah. ngan kedah nyaho ka Nabi. 464. 481. jeung dalil ulah patebih. teu neang hakekat Nabi. kitu sundana teh Qidam. tangkalna hanteu miasih. mun kapanggih moal ngungun. rumasa taya kabisa. tegesna kedah beresih. nya ieu wujud jasmani. moal weleh pinanggih lara. 477. Nu mawi jalmi teh kudu. nu nerangkeun asal jalmi. Lamun kunci geus katukil. naon atuh anu nyiksa. rasa aing nu geus puguh. 473. malah mandar jadi terang. upami nu ngaji sara. milari eusi salira. sanes ngaji jilid hejo. Da bonganna tekad kalbu. 460. ka jalmi kedah miasih. tah pilari ulah salah. malar ati bisa dingin. Batal ceuk basana Santri. sagala oge kacokel. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. teu beda jeung embe bajir. ku sabab henteu beda. teu eling kanu Kawasa. sumawona daek seba. Syahadat anu katelah. anu geus manjing Ulama. 471. lumayan eukeur panambih. tah eta kedah dicegah. supaya sami ngajaring. ulah sok pasalisih. seba lain seba domba. ngarah urang ngeunah sare. ibarat nu keur nyekel setir. sangkan urang dipaju. da puguh badan rohani. 474. sosina anu Kawasa. Mangkade ulah kalangsu. Mun palapahna geus misah. Ku urang kedah diaji. nganyahokeun anu wahid. teu terang kanu gumilang. jeung kudu sidik ka raja. utami jatining jalmi. tah nu nyiksa geura sungsi. moal pinanggih ginanjar. 483. mo aya manah basangkal. tungtungna sok matak linglung. bungkus ngahalangan raja. da henteu mangpuluh-puluh. terang di jatina kuring. sing inget asalna tadi. Ieu dangdingan teh tambuh. masing sieun ku Allah da teu papisah. ulah asih kumapalang. Ieu kinanti ngajurung. Ari nu kedah diuji. sabab aya nu tiheula. Kinanti 472. anjeun jeung diri pribadi. tangtu jadi kasenangan. bilih urang jadi belang. Asmarandana 462. sinom nu dianggo sindir. Tah eta teh anu perlu. geuning ceuk dalil Wujud Nur. dipingewa palamitra. jeung aya basana Qidam. amis basa alus budi. nambihan malar kaambah. tah eta ulah kaliru. 470. 478. da wujud mah jadi baju. supaya jadi raharja. asmarandana didadar. 480. pepek karana dijaring. tangtos kaharti ku akal. supados pendak nu buni. mun teu dirakrak wujudna. ulah seueur nu dipelong. geus terang nyatana ahad. Lamun rek milari ilmu. carios teu diagah. kudu karana katenjo. sieun salah jalan motor. geura manah angin-angin. Tapi lamun geus kapanggih. ulah ngan sakadar beja. 475. malah mandar terang tohid. 465. hamo bias kapanggih reujeung eusina. ulah rek nyieun musuh. ketir ku margi teu tutur. tangtos urang bisa tohid. kabisa ngan nganteur nafsu. Numawi wajib teangan. mangkade ulah pahili. kapan teu aya kakirang. estu hiji moal salah. ulah ka samarang jalma. 479. Tapi mun rek milari. 468. eta mah anu bebeja. ditampa sabar tawekal. 466. rek neraskeun ieu sindir. lamun laku henteu setra. 476. poma ulah rek gumagah. 461. meureun terang gambar ajir. anumawi ulah lali. sanajan bungkusna sutra. neda kumandang nu hadir. henteu inget kana ajir.teh ibarat jadi palapah. sangkan urang henteu risi. margi urang teu kawasa. sabab terang jatining angin. baragagah beregegeh. margina teu weleh ketir. Males ku kalimah kalih. 463. sanajan anu mukul. sapedah aya kamelang. Margi seueur anu palsu. dikunci henteu katara. dangdanggula nu dipedar. 469. tapi di urang ayana. upama henteu guguru. kenging nyutat tinu tebih. dina ati masing ngoja. 482. paeh moal aya risi. ku urang kedah kasaksi. teu terus jadina serta. bekel sinarengan bakal. disebat mah da pamali. ayana henteu katara. tungtungna sok loba satru. masing kenging eta sosi. Ku sabab urang diandum. geus kenging tangtos karasa. 467. bisi pinanggih jeung susah. tapi mun daek diajar. numawi ilmu kedah sah. kalindih resep rarabi. sartana kedah rumasa. nya eta Qur’anul ‘Adim. anu kasebat tiheula. kana tahayul ngiringan. kedah ngalakukeun hese. ulah rek ngabeda-beda. 459. sing panggih jatining angin. terang ka Qulhu huahad. Mugi-mugi sing areling. Kalbu mun hantem dilajur. Margi eta nu disebutkeun diluhur. diandum Qur’anul ‘Adim. geus terang mah da pakeun urang sorangan.

Milari Syekh Abdul Qadir. tangtu terang Nabi Rasul. Kuring lain ngalainkeun. kotektak masing katimu. 512. 518. Marukan teu kahalangan. tapi ulah jadi sedih. Ari waktuna Sembahiyang. 496. Mun suuk mah ngan cangkangna. Tangtos moal barieukeun. Saenyana badan teh kedah diukur. Naon maksud di pernata. Moal samar moal lali. Di dunyana kajongjonan. (*) 508. Gustina henteu katolih. Ngarogona mun urang masih takabur. sagala rupa kamisil. Sembahiyang jeung pujina. Sarta tah dina komana. Tapi jongjon ambariyang. Mun palay terang ka Gusti. muji dzikir laksa keti. Kana pibalikeun urang. Da bongan teu diteangan. ceuk jawa mah boten adoh. nu beurang peuting petot. Mungguh jalma teh geus pasti. Dina sinom oge kitu. Biasa sok ditahlilan. ulah dugi ka ngarogo. Paeh beunang diakalan. Lain ngan wungkul sakitu. Jalanna kudu tawajuh. Nu geus disebut diditu. Urang bisa nganyahokeun. Da kitu geuning ngarana. Supayana dipikirkeun. Nu matak urang perelu. Ieu lagu sadaya oge panuduh. Aya sapuluh buktina. 517. eta tangtu pisan hasil. henteu cara jembar takbir. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Tangtu yakin katinggali. 510. teu dipikir anu estu. Anu matak wajib terang. 499. 513. lain solat lima waktu. Padahal mah lamun dikakat disusul. Sagala rupa-rupakeun. Koma dalapan nu nyata. cobian geura peredih. Lamun ku urang geus dibeuli. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. Opat komana teu mubadir. sing kapendak bilih rugi. Ku sadayana dikanyahokeun. katimu bakaling jalmi. 520. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. teu panggih jeung dzatna Allah. 500. hiji-hiji nu dituduh. Cenah mantuan keur dijalan. Ari eta sambahiyang lima waktu. 495. 487. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. 502. Henteu kudu undar-andir. Nu ku sadaya dilakonkeun. Teu hasil kantun capena. nu kira nepi ka Gusti. Matak wajib terang ka Gusti. neangan ilmu nu patut. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. Ku Idajil nu maturan. 516. Mo enya aya hasilna. sakabeh henteu dipilih. 503. Anu kasebat kinanti. Kudu aya pameulina. Mun teu nyaho bodo balilu. Tapi teu nyaho maksudna. Kudu ayeuna kasorang. 511. Neangan anu mimilu. 497. Bisi urang ngajadi susah. Sadayana eta anu jadi lagu. bubuhan eukeur di dohir. weleh henteu meunang conto. Jeung naon atuh nu nyata. Tapi hanteu jeung dipikir. Ka guru anu mituduh. tangtu disiksa kubur. Ulah ngan wungkul hayangna. 509. Kapan Allah henteu papisah. 488. da puguh keuna ku lebur. Jalanna kudu Mujasmedi. Bisi sakarat wiwirang. 491. Ieu tungtik keur jalanna. Kanyeri beunang ditalangan. Asana ku pamohalan.sim kuring di akhir. di dunya hate malibir. 490. Kumaha rek dipelakna. nganyahokeun nu nguntit. sing terang gawena ramo. LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II . 492. Keur nekadkeun taya kahayang. Supaya ulah limpeuran. Iraha rek tobatna. Sya’ir 498. Teu tinggal saban waktuna. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. 506. tapi saenyana kitu. Sya’ir nu jadi sindir. Naha iraha deui waktuna. Henteu ngampihan sikina. Bisi beunang kacampuran. matak waktuna teh bongkor. teu nanya nyatana dzikir. moal beunang ku pangosol. Lamun elmuna tacan sah. tacan nganjang ka pageto. da tuduh kitab teu harti. mikir teh anu utami. Emutan perlu diasah. Eta komana geuning tujuh. supaya ulah ngawagu. 501. Sagala ge bakal mati. 505. 489. Eta teh anu ngabantu. sangkan urang boga conto. da bongan teu daek takbir. 486. Lamun urang daeuk leukeun. mangga geura bagi-bagi. Tah ieu nu pikeun ngaganti. Lamun henteu ti ayeuna. 514. 494. 493. 504. Teu khusu kanu diteang. Naon pimaksadeunnana. sanes pisang hayang masyhur. Genep koma naon bukti. panon mah asa barintit. Hartoskeun sadayana. Pati kudu jeung pigawena. Geus paeh nyandang siksaan. Di dunya teu daek mikir. ka urangna jasa nyebor. Pilari teh tegesna nu saestu. pedah Gusti taya bukti. Ngasahna jeung babaturan. Disebut mulih ka jati. paeh moal boga obor. estu wungkul keur di dohir. 507. Tah eta dangdanggulana. cenah keur nyembah ka Gusti. Ulah ngan wungkul carita. ulah ngan saukur akur. tamba kesel ngantos lohor. 515. Asmarandana nu katilu. pilari solat sajati. Teu rumasa jadi fakir. Anu mawi urang teh ulah kumumu. diukur reujeung dipikir. 519. diapalkeun ratus puluh. Kudu nyaho gawe nu tujuh.

nyaeta iman sajati. Lajeng ngajawab rakana. nganyahokeun kana iman. kamurahan Gusti Allah. Dina hadist geus kasebat. Ceuk raina nuhun pisan. dadamelan Maha Agung. wungkul ka umat Jeng Nabi. terus bae dijawab sakuat-kuat. sanajan saterasna. atawa kalebet fardhu. sabab mun teu tingali. kumawantun naros deui. wajib eta parentahan Gusti Allah. hirupna sagala rupa. Enya eta kani’matan. pada dilakonan sami. 5. ari iman hiji Nurna Gusti. ibarat panas jeung api. nu matak urang di dohir. Johar Awal eta nami. ka asal urang sajati. ka asal maneh sorangan. Wa kawa ‘Idul Imani. kudu nurut saur Nabi. jeung Muhammad teu pajauh. sakur nu boga Agama. nya anu kasebat tadi. da maneh asal ti Aing. 2. bedana kaula Gusti. atuh jadi nyaruaan. isin na mah kang rai teh sakalintang. kana eta sajatina Iman tea. 7. ibadah ka Maha Suci. hormat tilawat ka raka. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. basana ge dua rupi. tapi kudu jeung wajibna. enya eta Sawarega. gulung ngajadi hiji. taya lian asalna teh ngan hiji. ngajadikeun alam dunya. geuning lain ka Sawarga. Tah kitu rai leresna. ka sadaya umat Gusti. 21. eta kasauran engkang. nu kasebut hakekat Muhammad tea. 10. parentahna saha deui. parentahna duanana kacumponan. Mung naha kuma bedana. reh na rai kumalancang. fardhu sinareng wajib. henteu aya luhur handap jadi papak. raji’un saterasna. saur raka tangtu beda. perkawis fardhu teh rai. 22. Syahadat Shalat teh misti. sundana asal ti Gusti. kapan Muhammad teh tadi. wajib mun dina baba ilmi.Sinom 1. Ceuk rakana mun can terang. kanyataan aya Aing. naha kalebet wajib. kudu ngalakonan rukun. 9. 6. nya Kangjeng Nabi Muhammad. sinareng Raden Muslimat. pada naretepan shubuh. rakana sareng rai. hakekat Muhammad tea. kudu balik deui misti. 24. saparantos naretepan. ka Aing kalawan yakin. bener . ku rakana teu di penging. sadayana umat-umat. basana anu kauni. Tina Hakekat Muhammad. kana dadamelan deui. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. 12. dines fardhu atawa dines wajibna. fardhu basana teh geuning. raina lajeng ngalahir. kabeh umatna Gusti. sarawuh eusina deui. tuang leueut papayun-payun duaan. ajeng marulih ka bumi. miunjukna langkung ajrih. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. ceuk raina leres kitu disebatna. da Sawarga mah geus yakin. 20. Fardhu teh kudu lakonan. nganyahokeun heula dzatna. madep tungkul sarta ta’dim. naha dina sembahiyang. 18. wajib ma’rifatna pasti. anjalna unggel dalil. kieu katerangannana. tangtu moal bisa balik ka asalna. atawa sagara hirup. ka raina naros deui. dua tapi sing ngahiji. tangtuna teh nyawa urang. sanes bae ka umatna. Inna lillahi kasebat. naha wajib naha fardhu. neraskeun Raden Muslimin. ka Gusti nu Maha Agung. nyaeta utusan Aing. wajib kudu pada weruh. 19. moal aya sifat hurung. Tina ba’da shalat Isya. Wajib pisan ma’rifatna. saeusina tujuh bumi. kana dzatna Maha Suci. sabab Aing teu papisah. ibarat gula jeung amis. boh Naraka boh Sawarga. Usshalli fardhu Isya. pikeun ka sadaya jalmi. lajeng arangkat ka cai. ka rakana madep deui. jalan turun urang rek ka alam dunya. Eta tanda kanyataan. notok ti Gusti Yang Widi. tah kitu ibaratna. Jadi hanteu tumarima. 16. Kitu deui sabalikna. kantun eta fardhuna. kumaha dina Usshalli. Tina langkung panasaran. dipigawena kujalmi. eukeur mufakat bab ilmi. panas ge pon kitu deui. teu Usshalli wajib shubhi. jatining syahadat deui. 4. nu mimiti nganiatan. 11. baralik deui ka Aing. ieu teh wujud jasmani. moal aya Aing mun taya Muhammad. parentahna Maha Suci. ombak reujeung cai laut. Aing jeung Muhammad pasti. nu matak fardhu nyembahna. upama urang teu bakti. fardhu disebatna sidik. Miwarangna Gusti Allah. jalanna maneh teh kudu. atawa fardhu shubhi. 23. 3. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. 15. Ceuk raina aduh engkang. supaya urang sampurna. supaya barisa mulang. moal aya mun sifat seuneu ilang. dua-dua kudu paju. jeung waina illaihi. 17. ku rai tacan kapikir. wajibul wajib terasna. rukun nu lima perkara. dines mana mistina. liren dina tabuh opat. lamun teu aya Aing mah. miwarang ibadah misti. cai jeung tiisna deui. wajib kudu kataringgali. tapi kasadaya makhluk. da eta mah parentahan. basana maha fardhu bae disebatna. fardhu bae nu kasebut. parentahna Kangjeng Nabi. Hakekat Muhammadiyyah. Muhammad ge moal bukti. yen kudu pada marafhum. 14. nyaeta utusan Aing. Muhammad Rasulullahi. teu ibadah ka Yang Agung. 8. awal akhir didamel ku Gusti Allah. salamet lahir jeung batin. jadi kaulana Gusti. Lamun hanteu bisa pulang. panarosna tacan tutup. meh bae cacap sawengi. parentahna Kangjeng Rasul. enya meureun dines wajib. balikna teh enggeus pasti. hijikeun masingna gulung. Ieu teh sambungannana. kusadaya nu kasebat kaom Islam. dina pasal Sembahyang. 13. tapi teu pisah jeung Aing. ka Aing geus tangtu yakin. Mun geus yakin ka Muhammad. nyaeta nu kasebut. lima waktu sapoena. Kudu pisan tumarima. ka Gusti nu Maha Suci. poma rai sing kaharti. mugi engkang ulah bendu. narosna masih kebat. Kocap Raden Muslimat. nu ngaran wajib teh rai. tina teu acan sisip. lamun hanteu aya panas. sasatna geus sa dzat. Ibu Rama waktu tadi. estu nyerep kana ati. moal lepat kitu pasti. perkawis wajib kaharti. ceuk rakana geuning eta.

Rakana lajeng ngajawab. duh eta mah rai penting. teu aya kaolan deui. ka engkang rek naros deui. 32. Kitu deui hal Sembahyang. nyembahna ka Maha Suci. hanteu nepi ka mubadir. jeung Min hablil warid deui. Kapan sidik Sawarega. 35. lamun jalma nu teu kuat. rai maca Usshalli. ibarat kitu rai. sanajan hanteu milaku. Dina perkara wajib mah. hantem asma nu di aji. tatapi ceuk anu ninggal. kang rai the keur midamel Sembyang. Nomer tilu sujud tea. Geura mun bener wajibna. Zakat ge ari geus nisab. mung rasana kurang ngunah. Ceuk raina naha engkang. geuning aqrob sareng wujud. geuning sakitu sirnana. tetep moal samara deui. wajib teh nu pang dinesna. nyebat keur shalat ka rai. sa’adatna waktu tadi. hanteu aya gunana. kedah bae sadayana. Alif Lam Lam He nu tadi. Sumuhun saur raina. Keukeuh ngajina kaluar. kieu asalna the rai. sakitu eta wajibna. sambara mun teu aya daging. ibadah ka Maha Suci. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. 41. saperti mungguhing istri. kumaha ti Kadimna. jalan balik ka Allah. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. ebog dina tengah bumi. wajib teh geus tangtu aya. 36. kaopat lungguh geus pasti.kitu deui. aya keneh kaol kitu. lamun maneh nyembah ka Gusti. tadi Guru nasehat kabina-bina. tina rasana syahadat. raka’atna kitu deui. pun engkang mah rada risi. eta mah Sawaregi. eta pasal Sembahyang. Nyaur deui Den Muslimat. sangeus aya dunya dumuk. lafad jenengan Allah. mangsa-mangsa teu tinggali. 34. Sujud Lam akhir nyatana. eusina teu diteangan. kudu ngucapkeun misti. kani’matan rama tadi. sujud lungguhna katinggal. mugi ku engkang piwuruk.gening unggel Hadist.komo dina hal Agami. Na teu emut dalil Qur’an. 28. talunganan aya daging teu sambara. sundana teh Maha Suci. mung aya keneh saeutik. Sok rajeun kening di tuang. Ilaihi saterusna. perkawis bieu kaharti. aya wajibna opat. nampa rebu kani’matan. numawi engkang mah rai. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. kumargi hayang kaharti. 45. pasal wajib jeung fardhuna. paalus-alus ibadah. nyaeta dzatna Yang Widi. Mung eta Asmana Allah. 38. lagam Mesir nu ditiru. nepi kana tahiyatna. hayang balik teh ka hirup. 39. kitab Qur’an digugulung. dijudi-judi ku ati. hiji nangtung nu utami. nangtung teh nya huruf Alif. 44. geus tangtu mubadir lapur. rai paparin mangarti. pasal sembahyang teh tangtu. hana rai tutuluyan. ka asal purwa daksina. tangtu moal bisa wangsul. hanteu wenang munggah haji. moal katuang geus pasti. dina shalat lima waktu. weleh bae teu kapanggih. nyaeta huruf lafad. malah wajibna teh opat. kapan eta mah rasiah. tapi aya oge hasil. paingan fardhu mah. eukeur ngalakunan wajib. jaba eta naon bae anu lumbrah. ngadegkeung Asma Yang Agung. lungguh He teu salah deui. hanteu dirasakeun dalil. sangkan ulah ka jongjonan. ceuk raina tangtu moal. ceuk raina nuhun parantos kapaham. 40. 25. numawi tekad engkang mah. kumaha asalna deui. lebah mana ka sorangna. sasat ngamulyakeun Gusti. waktu urang memeh bijil. enggeus idin Maha Suci. 43. fardhu ibarat sambara. mangfaatna kana diri. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. najan dina sembahyang. dua ruku dongko ulah sambewara. teu bisa mulih ka jati. aya deui nu can paham. 33. Atahiyat. 29. ngahariring lagu pucung. maca Fatihah anu alus. matak seger karasana. 26. Tah kitu ngaran fardhuna. tapi rai keur maca eta Tahiyat. kabeh jalmi ti Sawargi. hayoh bae ngabeberik. mun keur kotoran mah anging. kudu aenal yakin. jadi kuat hanteu lesu. nangtung rukuna sing bukti. jadi geuning eta sidik. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. wajib ma’rifat ka Gusti. 47. sakur-sakur nu perlu. dilenyepan disurupkeun ku salira. nyatana nya huruf tasjid. hayang erang timana eta jadina. nyaho kana dzatna Gusti. mistina urang teh kudu. kumaha ceuk anu ninggal. dirina diluli-luli. haying terang da meureun aya asalna. Sembahyang lima waktu. kajeun teuing dina ati. ceuk rakana sidik sare’atna batal. 46. upama teu nganggo wajib. diwenangkeun unggel Hadist. 30. saparantosna di dhohir. Rakana enggal ngajawab. moal kadinya balik. wajib ibarat daging. geura kieu saupami. ulah lalawora rai. 31. Ibu Rama nalika patemon rasa. disebut eta kang rai. rek dipake jalan wungkul. geus teu aya antarana. ulah dikira-kira. timana asal usulna. ngalakonan sembahyang. saniskara hal ge rai. 27. Salirana gogleran. ku kang rai geus kaharti. tapi kanu disembahna. rakana ngajawab deui. moal samar puguh yakin. Rakana enggal ngajawab. kaduana ruku teh huruf Lam awal. terus aweh salam deui. batal teu aya gunana. saperti maca Fatihah. Kapan tadi Ibu Rama. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. naon anu jadi margi. lebah waktu sakaratil. nyaeta sagara hurip. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. Ceuk raina nya paingan. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. laguna diaranggit. 42. sabab kitu kudu pikir. 37. wajibna opat perkawis. nyatana ti ni’mat kitu. ari fardhuna mah rai. sing sidik ka Maha Agung. Tapi sugan geus ugana. Alif Lam Lam He geus dumuk. manusa di jaman akhir. jalan rek ka dohir. dupi takbiratul Ikhram. da eta mah lafad tadi. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. Wanahnu aqrobu uni. eta perkawis Sawargi. fardhu nuturkeun pandeuri. nu teu nisab mah teu misti. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. rada paur arek nyebut. naon tea nu . kumargi aya hirupna. kapan kieu sundana. pang ngaraos ni’mat pasti. tapi nu kuat mah wajib. hanteu kudu ngalakonan sembahyang.

sifatna hirup urang teh. Ka manusa jeung ka hewan deui. nu sok sedep panggang lele. ayana di saban jalma. anu masih keneh ayana di dunya. sumawonna asup hanteu bisa. ditetepkeun pikeun panjarana. atawa nitis-nitisan. anu teu bias balik the. anu kaliwat tiisna. lawang Akherat teu muka. ka Allah nu Maha Agung. nu betah di alam dunya. sabab tadi koncina teu kapanggih. 54. aqrobna jeung Maha Suci. ceuk cariosna asalna manusa. lawang dunya geus dikonci. bagong atawa buhaya. 52. 48. pantes moal bisa mulang. dzat Maha Agung. lobana ka dinya kitu. ka dzat Maha Agung. sabab tadi geuning kitu. jadi rajana siluman. jadi alam tangtu. tina ku bakating nyeri. lawang Akherat teu tembong. kantun nu hiji tacan ngartos. dina luhur Gunung. raina lajeng nyaur. malah jumeneng Bupatos. jelema anu maraot. sabab upama teu terang. nyebutkeun Allahu Allah. sing ma’rifat kana dzatna Allah. eta kawasana Gusti. nu ngalanggar parentahna. ngajadi seuneu sakabeh. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. malim buhaya ge nyata. kuma kabeukina tadi. sagala enggeus ditutup. supaya balik ka hirup. yen teu bisa wangsul. nyaeta dzatna Yang Manon. ceuk rakana hirup urang. ka asalna kapungkur. kanyahona keur didohir. 58. Timbanganten nu kawarti. enya eta Hakekat Muhammad tea. meureun rai ge sok mendak. 63. malim bagong jadi babi enggeus pasti. bet aya di Gunung. jatining kasampurnaan. Ceuk raina nuhun geus kaharti. meureun rentul Maha Agung. geuning ayeuna buktina. Kapan eta Embah Dalem tadi. Haqul Adam nu kasebu. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. sanajan. asup kana engon siluman. jeung teu bias paeh deui. jero Naraka. sok surup sinurupan. nya asup ka dinya deui. tara kapanggih. 59. Gusti Maha Agung. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. henteu keuna ku ruksak. 65. elingna satuhu. lamun malim maung. 56. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. Idajil La’natullahi. ka nagarana siluman. tah geuning rai nyata. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. paehna sok jadi macan. di Gunung Gede Cipanas. 49. ku rasa kangeunahan. yen nu hanteu ma’rifat. kakurung keneh ku dunya. kana maung sareng monyet. utag-atog taya jalan. nurutkeun ilmuna kitu. Jadi tangtu rahayatna pasti. Sabab dina waktu sakaratil. Anu matak rai sing kaharti. Dzat laesa kamislihi. sasalad jalma garering. nyatana geus puguh. hirup Allah nu langgeng pasti. kapaksa roh Jasmanina. sakalintang percaya rai. atawa menta surutu. jadi badegana deui. 55. nya eta alam . salanggengna henteu kacampuran deui. 53. sasat jadi rahayatna. anu mawi rai poma. nya atuh jadi bangsana. kakawasaan Yang Agung. anu matak kedah diteangan. moal bisa balik ka Haqullah. marakayangan tangtu. kantun eungap anu aya. Kapan eta utusan Yang Widi. nu di la’nat ku Yang Agung.aqrob jeung wujud urang. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. tetep didunya ayana. aya nu ngabawah prentah. imankeuneun arek maot. enya eta dina Walyaomil akhiri. meureun sadaya ge terang. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. lain eling ku carita. pasal eta nyatana Haqullah. Sabab ieu alam dunya pasti. sarta langgeung geus tangtu. sasat nu embung balik teh. jadi sakur anu aya. 62. tangtu nya balik kadieu deui. cara waktu manehna di alam dohir. poma ulah rek kaliru patekadan. pangbalikan manusama’rifati. poek tina bumi tangtu. anging iman anu ditampi. kana Haqul Adam. angin pon nyakitu. sok geuwat harajat. Beurang peuting teu papisah. baroraah bias ngomong. 61. rai oge tacan terang. ceuk rakana aeh rai. ngan tetep rasa teu geunah. ceuk rakana Alam Dunya. nagarana pada mafhum. Anu matak wajib sing kapanggih. sareng panggang lele tea. naraka seuneu jeung poek. 60. sabab sidik aya nyatana nu yakin. 66. naon eta saur rai. ruksakna alam dunya. kana onom atawa ka alam jin. ngajadikeun sagala Naraka. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. lamun aya pekewuh. tetep di jero naraka. biasa cara nagara. Naha urang rek lumpat kamendi. keur ngahukum Idajil teh. ngabedega ngarahayat. rahayatna rebu-rebu keti-keti. 57. eta kitu kajadiannana. ari nu aqrob jeung urang. Raden Muslimat ngalahir. Da Wali mah sampurna geus pasti. kakawasaannana Gusti. tetep moal pupus. nurutan tekad Idajil. nu ngaran Haqullah tea. sangu punar kitu. tangtu bareng di naraka. eta oge nyawana manusa. salegana ieu alam dunya. raja siluman didinya. tangtos balik deui bae. naon nyatana anu bukti. ngagerebeg bari barang penta. Kitu deui mun nyawana jalmi. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. 51. rasa rebu taun. nya atuh tetep di dunya. bari tunggu-tunggu. Idajil kapungkur. Lamun asup ka manusa geuning. menta cikopi nu lekoh. moal bias rek nyebutkeunnana. rajana teh geuning sok disebat. sabab ari Wali mah. ku Allah anu kawasa. mun yaktos aya di diri. Kapan tadi Gusti Allah. Saruksakna ieu alam dohir. jeung jadi Naraka cai. tetep hanteu bisa asup. 64. enggeus dina Haq na Allah. Dangdanggula 50. tunggu kiamat dunya.

82. nya buktina katuangan. mawana eta nu tilu. taya angsu-angsu acan. Lami-lami tuluy bijil deui. sarupaning naon bae. pang ayana Lafad Allah. alam antara disebut. numatak bedas kalangkung. hirup kalawan nyawa. kana asalna dunya. karasana panas geus pasti. Lami-lami setan tangtu nyingkir. 70. Eta kitu kajadian jalmi. kapan tadi asalna ge. Sawiyah katiluna teh. 73. nuhun parantos kahartos. 83. Barang enggeus kacampuran getih. 81. karepna kasukaan dunya. Hakekatna Adam tea. geura bae titenan. siga anu neangan jalan. mun ngelmuna tutug. saprantos lebet kadaharan. roh bumi seuneu banyu. remen sok kabaud. enya eta lafad Allah. Haqul adam mah geus tangtos. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. moal daek ngagoda rancana. mun aya nu pupus. jeung asal. leres percanten kalangkung. tah geuning eta geus aen. tadi memeh aya rasa. Haqna Allah tetep hirup urang. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. nu di dahar ku urang teh. tina rasa nya bijil kahayang. aci seuneu jeung tanah. nyalindung ka dzatna Allah. 86. datangna ge ti pandeuri. kaayaan dunya kitu. deukeut jeung nu iman pasti. naon kanyataannana. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. jadi tempat setan la’natullah. alam antara disebut. geus Wahua Ma’akum. getihna ragrag didinya. 67. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. nafsu nu sok narik hade. 84. lami-lami ka bulen ku sifat getih. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. hirup Allah anu sakalangkung suci. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. enya eta aci kadaharan. yaktos pisan eta Mutmainnah. nu mawi make sakarat. ciri teu katimu. nu Murba ka wujud urang. resep ngadu resep lacur jinah maling. ceuk raina naha beda. masih keneh tacan aya nyawa. 79. narikna ka alam dohir. atun nya Naraka tea. sangkan kuat salawasna. teu kuat eleh loba. 77. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. sabab sieuneun geus tangtos. jeung ngagedekeun Amarah. anu ngajadi alam teh. Cauk rakana lamun tacan harti. kahalangan ku alamna. moal rek kabaud. Ti dunyana manehna geus indit. lahir batin moal rek manggih balai. rai masih keneh bingung. 80. nyaeta ngaran nafsu. pasal Haqullah nu tadi. sabab henteu rasa papisahan. 78. panon ge bijil awasna. anu kalangkung kotorna. asal tina aci-aci. ayeuna gaduh piunjuk. Mutmainnah nafsu nu suci. alam Barjah kesebat nami. dua geus ngagulung. taya tiis taya panas. Jadi iman sabeurang sapeuting. Den Muslimat teras nyaur deui. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. Mun ku rai can kapikir. keur masih dina Haqullah. nu mawi hanteu katinggal. cai tiis rasana. nya kitu mo salah deui. sasat aci alam dunya. nu tadi tacan dijawab. seuneu dunya mah tangtu. mimiti rasa teh bijil. ngajadikeun alam gaib. Enya eta sifatna teh getih. 68. 75. sareng Haqul Adam tea. ka Akherat masih tacan datang. anu mawi taya raos. kahalangan kitu. hayang seubeuh nyatu. pertanda aya hirupna. ngan saukur bisa balikna teh pasti. lawang Akherat teu muka. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. tina bakating khusu. didinya marunggonna teh. tah kitu gunana. ari nyawa mah geus tangtos. 71. pasal eta parantos kapaham. ceuk rakana taya akal. sadayana bieu saur engkang. Dunya ieu bumi seuneu angin. 85. 87. anu hanteu kapanggih. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. meureun ku rai karasa. ngarasa aya ngeunah. naon nyatana di badan. Alif Lam Lam He timana asalna deui. nya neda tawakuf bae. enya bae eta can dijawab. nya didinya sok nembongannana. enya eta sifat cahya. getih balik deui tangtu. bukti langka anu iman. bibit dunya kitu. sabab basana ge dua. ku rai tacan kapaham. Ririwana hanteu salah deui. cepil ge bijil danguna geus pasti. nu ngajadi alam barjah tea. nyawa sareng hirup. 69. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. jadi salamet bawana. anu maot teu aya getihna. rasana panas geus tangtu. den Muslimat lajeng nyaur manis. bumi poek tangtu. anu didahar ku urang teh beurang peuting. sumawon parentah Allah. Ari sifat hirup mah kang rai. Den Muslimat lajeng nyaur deui. 76. roh Jasmani tacan terang. hirup mah kapan geus aya. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. atuh pantes moal bisa. lebah dinya enggeus pasti. ayeuna wangsul kapungkur. saur raka tangtu beda. hayang naon hayang naon. panarosan jisim abdi. dina pasal huruf. nu jaditeh roh Jasmani. sumawonna aya nafsu. buktina teh molotot jeung larak lirik. da ngajadi alamna the. Jadi eta nafsu tilu tadi. asal keur dina Kadim teh. Ceuk rakana aeh engkang lali.antara. paehna anu kapaksa. kahartos sareng karaos. sabab beresih lakuna. getih teh eta geus tangtu. roh angin pon kitu deui. nyaeta nyatana Nur. meureun sadaya ngaraos. ayeuna mah atuh . nya eta alam antara. kumaha sangkanna punjul. nya rasa sareng nafsu. anu matak dijero beuteung geus usik. nyarioskeun dzat Maha Suci. 74. jadi dedemit siluman. waktu keur dikandung. nyawa kasebatna rai. ulah sok elehan teuing. anu bakal ngajadi teu ngunah. angin pon nyakitu. taya dangu taya tinggali. roh suci kasebatna. raina lajeng ngawalon. Malah dina gujragna ka dohir. di badan sakujur. hakekatna di badan urang pribadi. Kapn bukti geuning anu mati. malah-malah sifatna ge beda pasti. jeung ngajujur kasukaan. anu tadi saur engkang tea. ku nafsu nu goreng tea. jadi hirup suci tea. enya eta Amarah Lowamah. Lami-lami eta murangkalih. teu ngeunah pon kitu. baham bisa cacarita. sifatna getih kitu. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. lian ti nyalindung. nu matak urang wajib ma’rifati. 72. jeung Allah Gusti Yang Manon. sababna pang urang kitu.

88. Adam jadi gulung. Ceuk raina teu kinten kaharti. lafadna geuning kitu. sabab Aing Nafi Isbat. kudu keur nyaring mistina. 97. najan rukun anu lima perkawis. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. sareng He na rai kitu mun teu harti. hanteu katepi ku akal. 105. sakabeh asal ti Allah. Waktu oge geuning lima deui. kajaba dina sare mah. dina keur waktu sare mah. saurna teh Gusti anu Maha Suci. tambah deukeut tambah raos. Srangenge alam Akherat. anu panas teu salah deui. kalimana sareng anjeuna pribadi. Aya seuneu ieu alam dohir. Katiluna Maun eta nami. alam dunya anu dumuk. dihalangan ku sahiji kaca. jeung Illa Wujudika. kalima caangna. awalna eta geus pasti. 107. Kapan ari ngelmu rai. sasat Allah jeung Muhammad. kalangkang jadi Naraka. sumawonna alam dunya. naon nyatana anu dumuk. sorot Hawaun geus pasti. anu kasebat Af’al Gusti Allah. teu kaluar ti asmana Allah. najan wujud teu kaemut. euweuh anu jadi hijab. opat rupi kalima caangna pasti. nya anu jadi bakalna. 98. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. eta teh siloka wungkul. ilang ilmu ilang rasa. 100. 109. hanteu aya pependakan. ibarat lafad Muhammad. teu iman-iman acan. Takun Wasilan terasna. Gusti Maha Agung. ulah boga rasa aya. tah sayaktosna tidinya. kapan geus aya patokan. kalimana Johar Awal. sangkan ulah kasarung. jalan ma’rifat teh kudu. ku sorotna Maun anu putih. tapi weleh teu kapendak. Sanajan bisa ninggali. Henteu pisah dzatna Maha Suci. cahya koneng sifatna. tangtuna enggon Naraka. hanteu sah kanyahona teh. enya ieu buktina wujud jasmani. da lebah sare mah poho. atawa konci panyorog. 89. 91. sarawuh eusina deui. teu make tasjid mah luput. wujud reujeung bumi langit. 90. Gunung luhur bet tambah tiisna. 95. Laa Hijabbaka kauni. sadaya anu kumelip. dzat nu Maha Agung. hayang nyaho ayana Aing. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. anu jadi hahalang ka Allah. enya ieu buktina the. kaduana Hawaun kasebat nami. 99. 103. Kitu ibaratna rai. tah sidik geus opat rupi. mindingan kana dzat tea. hanteu aya terekatna. Sabab eta bibit nu kumelip. Saupami sorot Matahari. bijil cahya opat tembong. supaya boga pikiran. 108. tetep lima huruf. tah asalna ti dinya. urang kudu ma’rifat ka asal. rai sakalintang bingah. 102. bisa ngailangkeun jasad. jalanna tina tarekat. dzat hartina kanyataan. sing ulah ngajarentul. tina Enur anu opat perkawis. tina padang bijil kanyataan. ku sorotna Narun hanteu salah. hanteu patarengga deui. Caang padang sifatna geus pasti. Nur Muhammad nu kasebut. geura bae didunya ge geuning sidik. matak ngaruksak ka urang. Saur raka moal manggih. hakekat Muhammad tea. namung aya saeutik anu samar. kaca panghalangna tea.mangga. dina Hadist kacarios. 92. Ceuk rakana anu mawi wajib. kalimana Baetullahi. naha tina bibitna mah. boga wujud rawuh dunya. ngajadi seuneu hurung. hiji ngaran Narun. malah lamun dideukeutan. 96. Johar Awal kasebatna. lamun teu make tarekat. Ahadiyat sareng Wahdat. eta asmana Yang Widi. ari nu katilu. huruf Allah aya opat rupa. ka opat bumi anu nyata. cahya beureum sifatna. sabab sakitu bibitna.hijab ka Gusti Yang Manon. Asmarandana 104. bisa jadi tutung. tina dzatna Gusti Allah. Saupama naek kana pasir. nya eta anu bieu teh. nya eta Mim He Mim Dal. Hanteu kahartos ku pikir. rakana deui ngajawab. nyaeta Adam hakeki. Kantun anu kaopatna deui. geuning buktina kitu. asalna tina dzat sifat. ku asmana kitu. teu beda jeung Kadimna. dina palebahan eta. didinya hanteu ngaraos. nya paingan kitab enggeus nyebat. 101. Sungsum tulang daging sareng kulit. Turobbun kaopatna teh. dzat sifat sarawuh asma. balik deui ka alam dohir. jeung sifatna sumawon asmana. anu jadi hijabna ka Allah. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. 106. sanajan di Mekkah oge. Fafnin ‘anil Wujud. Anu matak aya huruf dalil. nyatana tasjid tarekat. Saur rai ayeuna mah harti. teu jadi lafad Muhammad. nu opat teh Alif Lam Lam. lafad Allah sadayana. Panon poe teu matak jadi balai. cahya hideung sifatna teu salah. cahaya anu beureum eces. sifat rupa eta hanteu salah deui. cahyana nu hideung mulus. rai mun can mafhum. mere upami ka jalmi. cahya koneng sifatna. dina Hadist ge kasebut. di angliputi Yang Agung. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. kieu usul asalna. lamun maneh saestu. 94. pasal kaca can ngahartos. babakalna alam dunya. sareng dzatna Maha Agung. asal asma tina cahya. aya ieu cai dunya. burak heula wujudna. kaduana angin kitu. yen tujuh langit bumi teh. Lian eta wujud maneh eta pasti. nya eta Alif Lam Lam He. kalimana Panon poe. da sanes kitu jalanna. sifatna ngangliputina. sarawuh eusina kabeh. nya eta Asma Yang Agung. katiluna Wahidiyat eta nami. kalangkangna tangtos bae. eta mah palebah sare. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. . Ceuk raina bingung teuing. ayeuna kakara sidik. asalna teh lafad Allah. lumbrah geuning kitu. geus ngagulung moal geseh. 93. kangjeng Nabi Rasul. da dunya mah kalangkangna. kumaha nya akalna teh. jadi tasjid kitu. Imamna opat tangtu. ulah arek jauh. sanajan Gusti urang. geus saädzat anu tilu. rai sakalintang bingung. cahyana bodas hanteu salah. sahabatna geuning opat.

rukun Islam anu lima. nepi ka rek maot pisan. Raina ngawalon deui. aya dua perekara. lafad Muhammad eta teh. Allah nu pikeun ngahukum. sadirina-sadirina. eling bae salawasna. Imanna eta geus tangtos. Mim the nya sirah urang. rai masih keneh helok. 127. Mun kitu kafiran pasti. atina teu daek nyaho. 115. kudu ku awasna kalbu. 135. 114. tah kitu rai nyatana. 116. teu bisa balik ka asal. Qur’an Nul’adzim kasusul. laku ucap anu aen. nuhun Alhamdulillah. hanteu bisa walakaya. ayeuna mah moal samar. nya meureun nyasab jadina. da can nyaho ti tadina. Dal teh suku enggeus pasti. geus teu bisa walakaya. Sumawon Iman ka Allah. Sarat sah nyembah ka Gusti. sidik ku panon kapala. badanna geus ruksak kabeh. moal samara moal hilap. 129. weleh geuning pasalia. parentahna Gusti Rasul. anu kudu dilakonan. ka Allah mah sanes kitu. atuh meureun poek bae. rai parantos mangartos. ceuk rakana moal pegat. teu meunang aya rasiah. mangsa bodo Gusti Allah. da ari sareat mah. sareat ka tarekat teh. lakonan waktu lima teh. engke di alam Akherat. teu acan katinggal ku soca. ngan kudu menerkeun laku. kieu rai mun can terang. Teu Iman ka parentah Gusti. Iman teh urang pigawe. Sasatna kedah papanggih. kudu dicarios bae. kakara bisa kasusul. jadi linglung rarasaan. Raina ngawalon deui. sabab rasiahna guru. 112. 110. dina keur nalika jagjag. boh salahna boh benerna. He dada manusa estu. hartina ninggal dzat Allah. Numatak urang mah rai. geus Wahua wama’akum. salawasna moal pegat. dina salira urang teh. ku awas panon atina. rukun Islam anu lima. mung tasjidna tcan disebut. tapi sahna eling kudu. 134. teu jauh sareng dzatna teh. 138. 117. naon kanyataannana. lain hukumaneun jalma.pamuka lawang Akherat. Kaduana Iman deui. naha bet aya rasiah. batal haram jeung makruhna. Gusti Allah nu kawasa. Ngan karek asmana badis. Tapi kudu bisa mati. 125. 139. Bari leumpang bari cicing. 121. kumaha mun geus teu kuat. lakonan sakuat-kuat. da teu kudu ruku sujud. sumawon ku sareat teh. bibitna sagala rupa. da geus teu bisa hudang. keur pikeun sarerea. Agama sareat tea. da engkang bubuhannana. ngalakonan Sembahiyang. najan nepi ka ayeuna. kantun Iman anu ka dua. sareatna hakekatna. kudu papada duaan. ceuk rakana tangtos bae. sanajan dicipta-cipta. nyawana teh kapidangdung. rakana enggal ngajawab. Dupi Iman hiji deui. muga ku engkang diwejang. Tapi kade salah ngarti. henteu weleh . perkawis Iman ka Allah. 124. 122. sabab teu aya cirina. Tapi dina waktu gering. kana parentahannana. ku rai tacan kaemut. geus tepi ka asal Qur’an. lain kudu sapertos. kudu bae dua-dua. urang ninggal tanah Mekah. Naon nyatana di diri. hiji Iman ka Yang Manon. tanda-tanda elingna teh. paeh samemehna wafat. lain perkara Agama. Kapan geuning eta bukti. Asal geus ma’rifat jati. kapan aya ceuk Hadistna. ulah kapambeng ngawuruk. nya kana dzat sifatna. Ari hakekat mah rai. anu sakitu suhudna. paeh henteu reujeung Iman. nu henteu diwaktu-waktu. 120. kapan dina Hadist oge. kabeh kudu pada terang. pipilueun ngahukuman. keur ibadah ka Yang Agung. kang rai nembe mangartos. buktina pasuhud-suhud. teu ku lisan-lisan acan. kana parentahannana. da hanteu kudu jeung praktek. cicing leumpang diuk nangtung. sunat farduna sakabeh. rek eling ka Maha Agung. nya Marotan Wahidatan. anu parantos diwejang mah. kana dzatna jeung sifatna. Raina ngawalon deui. sabab kumaha rek Iman. raina lajeng ngawalon. aturan amal ibadah. dina keue aya halangan. Mereskeun jalan Agami. keur cageur keur gering komo. rupana wujud manusa. naha Iman ka saha. 140. tegesna babar sapisan. Iman kana Parentahna. sidik henteu mangfa’atna. teu tiasa ngalakonan. aduh engkang nuhun pisan. Iman kanu marentahna. 123. atuh teu Iman mun kitu. 126. atuh rek eling ka naon. tah dalil eta saksina. 137. kitu eta ceuk dalil teh. eling bae hanteu pegat. kanu baris disembahna. eta dzatna Gusti Allah. 118. 131. Iman mah geus tangtu terus. Kapan ari Iman rai. nu katinggal ku sadaya. kudu daraek ibadah. wujud teu bias migawe. sababna tacan ma’rifat. jalan tuduh Agama. lamun teu acan paamprok. kahiji Iman ka Allah. 132. Mimiti Ru’yatullahi. 136. keur kapercayaan kitu. sanajan badanna ruksak. masih keneh bias nangtung. 130. mun prakna tah kudu kitu. Sababna enggeus ngahiji. kumaha arek elingna. nyarita pasal ieu mah. 113. ti dunya teu meunang salah. sabab eta mah Agama. bagian ilmu eta teh. 133. perkara nyaho ka Allah. 119. kudu nurut kitab Qur’an. panutupna lawang dunya. kalawan ma’rifat heula. teu acan pisan kapaham. mung engkang moal tiasa. mung aya deui pihatur. kudu ngalokonan rukun. 128. jalanna tina tarekat. persasat nuduhkeun jalan. 111. siang wengi reureujeungan. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. saperti ayeuna urang. Mim akhir bujal manusa. perkawis lafad Muhammad. dina nalika cageur mah. can ditarima ku Allah. Jadi geus kaluar garis. Teu aya gunana jalmi. kahartos Mim He Mim Dal. keur wujud taya halangan. pikeun kayakinannana. geus tangtu rai aya mah. anging Allah nu uninga. bagian ahli sareat. Ceuk rakana pasal tasjid. rek eling ka parentahna. lamun ngelmu tacan kitu. Rakana ngajawab deui. jeung buktina nu diditu. tarekat sareng ma’rifat. Raina lajeng ngalahir. nyaeta eling ka Allah. Antal Mautu Qoblal Mauta. kana rupa Mekah kitu. Ari geus katimu tasjid. kusabab geus kana ilmu. hanteu beunang lalawora. Fidun’ya anu kasebat. Bener mun dina Agami. dina wujudna manusa. hanteu ngarasa papisah.

171. 166. kitab Injil katiluna. kana kadimna Jeng Rasul. margi Hadist enggeus nyebat. naha bet dibeda-beda. dalil pangandika Allah. lahir batin geus kamafhum. nya jadi kitab Qur’an. kumaha da can karaos. tapi aya deui kitab. meunang nurun tina Qur’an. mani cirambay socana. Sadayana jol kaharti. Ngalahir deui kang rai. Gusti Usman nu nulis teh. tina kalangkung karasa. caang padang narawangan. ayeuna mah moal samara. dina badan sakujur teh. 152. jol tiasa sasauran. 153. kapan sami pangkat Rasul. kakara bisa kasusul. sadaya hanteu kaliwat. nyaurna ku basa Arab. 163. geus nyayang kana sungsuwam.nerangkeun yen Maha Agung. naha bet hanteu disebut. moal taklid moal bohong. bakating tina karaos. unggel dina lebet Qur’an. hanteu sowara huruf. Rakana ngajawab manis. dalil pangandika Allah. nyariosleun Wal Awwalu. rek naros rai ka engkang. boro-boro nu geus tembong. 151. Saha jalma anu mungkir. Maparin caangna ati. bade tumaros ka engkang. ibarat nyebatkeun cau. sapertos Jeng Nabi Isa. Kaopatna Qur’an nami. Mung ayeuna aya deui. sareng ngajadikeun makhluk. bet sagala uninga. jadi anjeuna mah notok. naon kanyataannana. Allah anu Maha Agung. 144. di badan urang sapata. 142. nu ka anjeuna miwuruk. hiji ngaran Toret tea. nepi ka akhirna pisan. sapertos Jeng Nabi Isa. jeung teu nulis teu papan. kabeh aya dina Qur’an. nyaurkeun sadayana. sabab ngandikana Allah. sakur piwuruk engkang teh. 165. Dicarios ku Jeng Nabi. turun ka para Nabi kabeh. tina Qur’an Nul’adzim teh. bisa nyaritakeun kitu. Terus kan Nur Jeng Nabi. nyaritakeun rasa cau. sarua pada utusan. sasaur-saur Jeng Rasul. 155. awal akhir dicarios. kapan make huruf eces. 168. ngan dika Gusti Allah. nya eta nu anyar tea. Ditetepkeun bae Hadist. yen eta pangandikana. ngan cumah maparin caang. Tetep disebatkeun Hadist. yen bakal kitu jadina. 143. moal robah patekadan. kakara sah pangakuna. dalil pangandika Allah. hate masih kalangkabut. Ari sundana teh Hadist. tapi eta dina Qur’an. rai mah ku hayang dumuk. 149. Kapan sidik Kangjeng Nabi. tah kumaha bedana. tah kitu rai sababna. 170. sanajan aya hurufna. kapan Qur’an mah eusina. bade tumaros ka engkang. teus nepi ka jadina. Raina ngawalon manis. percayana masih mangmang. kitab Hadist anu tilu. hanteu aya papadana. nu matak teu ku sowara. . nu aya salebet Qur’an. 146. naha ari Nabi sanes. tapi upami percaya. kana Qur’an Nul’adzimna. 141. geuning kitu asalna. sumawon make huruf teh. Jadi ngandikana Gusti. hanteu arah engon kitu. malah sumpingna tipayun. nyarioskeun ti awalna. geuning naha teu disebut. kapan teu daya teu upaya. 156. disebatna Kalamullah. rai aya kadar ngartos. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. malah basana ge Arab. eta teh nyaurkeun naon. manusa kedah kituna. hanteu naros ti manusa. bibit nurunkeun manusa. ku salira anjeuna teh. yen eta dalil Qur’an. nu muruk bangsa manusa. Hadist bae disebatna. moal arek asa-asa. 145. ngajadi alam dunya. nya nuhun Alhamdulillah. hanteu percaya ka Qur’an. kapan sidik caang eta. Terus Babu Hawa deui. teu kocap aya guruna. 164. 148. Padahal Kangjeng Nabi. kapan geuning eta Qur’an. Ceuk rakana bener rai. ngadamelna Injil tea. Sareng kapan saur Hadist. kitu deui Zabur Toret. sanajan nu teu acan. pangandika anu anyar. kieu rai mun can terang. tapi Kangjeng Rasulullah. nyatet saur Rasulullah. Barina ngalahir deui. ka Kangjeng Nabi Muhammad. nu teu huruf teu sowara. pasal ka dalil Qur’an teh. 154. sagala pangakuan. Tah kitu ngandikana Gusti. 150. sabab manus amah mohal. nu matak hanteu disebat. Sajarah anjeuna pasti. teu aya nu ngawartosan. Geura dangukeun ku rai. kapan kedah sareng sahna. saheulaeun Nabi urang. teu acan tetep mikiran. ka sahabat nu opat teh. kudu buleud nya percaya. sanajan Saumur hirup. sumawon make huruf teh. teras dicatet ku Usman. bray bae sagala terang. ayat-ayat nu kasebut. Sieun jadi kufur kafir. bisa balik ka asalna. yen eta Kalamullah teh. nyarioskeun geus akhirna. bibit nu kumelip kabeh. 162. midamelna Injil tea.reureujeungan. geus sumurup kana kalbu. kaluar ti Kangjeng Rasul. pangandika anu anyar. Qur’an teh damel sahabat. rai masih keneh poek. nyaeta kiamat dunya. tapi kieu bedana teh. 161. utusan Allah ta’ala. lalakonna dicarita. Teu huruf sowara deui. ulah ngan ukur basana. hal eta kitab nu opat. 169. nepi ka kiamat pisan. nanging ti Allah ta’ala. tah eta naon nyatana. pangkat Nabi kasebatna. margi kahartos percaya. memeh aya awang uwung. 158. Mung ayeuna aya deui. tunggal utusanna Allah. hanteu sami sareng Qur’an. kalintang abdi sesahna. 157. margi rai tacan ngartos. pangandikana Yang Agung. padahal Nabi Muhammad. nu parantos kalakonan. seja diestokeun pisan. rek nyaritakeun rasana. Saha nu mere warti. dalil mah Qur’an nyatana. naha ari Nabi sanes. boh amisna boh kesedna. teu aya anu kalarung. kufur kafir kasebatna. nyaeta Nur Muhammad. bener teu nganggo sowara. anging ku terbitna hate. Tapi naha Kangjeng Nabi. tina Johar Awal tea. hakekatna di urang. ngadak-ngadak anjeuna teh. sagal geus kauninga. kaduana kitab Zabur. anjeuna enggeus misaur. 167. kang rai hayang terang. Kedah geus di dahar misti. 159. terus disaurkeun pisan. 160. 147. mimitina ti Nabi Adam. boh kesed boh amisna. lantarannana ti engkang. nyaeta kana manahna. sabab Ijnil Toret Zabur. kapan Jeng Nabi Isa ge. Raina gumujeng manis. dalil mah nu heubeul tangtos.

cepil kaluar danguna. sumuhun saur kang rai. jalma pada aranakan. geura dangukeun ku rai. Pasal dina pangkat mahluk. nyaeta nu ngaran Hadist. nya danguna jeung tinggalna. Kitu deui dina pupus. disebatkeun awal akhir. ku rai hoyong kaharti. sanes nu sifat kawasa. Ting torojol ting palentung. Rakana engal ngawangsul. kedah wae osok wafat. hanteu seueur ngan sarupi. Aya orok-orok pupus. yen kudu ngarasa mati. 180. hanteu aya kabutuhna. teu butuheun ku Ulama. ampir pinuh ieu bumi. Saur rai lamun kitu. teu butuheun kunu muji. aya deui nu can paham. nu tadi disebat dalil. tanda bedana jeung Gusti. 185. 191. pangheula ayana pasti. sato-sato ge aranakan. anu pandeuri datangna. naon kabutuhna Gusti. pinuh temen ieu bumi. upama jalma teu wafat. aya nu geus aki-aki. nafasna mah ongkoh bijil. 184. pangdangu anu kahiji. sidik pisan jeung buktina. da kitu kersana Allah. ku engkang kedah di dadar. saparantos barang tuang. anu matak kudu wafat. kanyataan dina badan. aya sababna nu penting. Tanda bedana Yang Agung. 198. Naha matak naon atuh. sifat Goniyyun ceuk Hadist. asa kabireukan teuing. tina kaluat si Bijang. Ayeuna gaduk piunjuk. kabutuhna Gusti Allah. taya kabutuhna Gusti. pang sok ditungtungan mati. 181. perkawis pang Gusti Allah. tangtos aya sabab tadi. hanteu meunang nyaruaan. leres mun kitu kaharti. 178. ka sakabeh anu anyar. langgeng teu keuna ku ruksak. Nafas mah geus jalan terus. 206. anu tiheula ayana. Bukti anu ngajarentul. 179. tatangkalan nungtut jadi. panon teu awas ninggali. 192.Kinanti 172. seuri ngeunah bakat harti. kasauran teh bet yakin. Meureun aya sabab tangtu. anu pangheulana leungit. 188. dalilna teh Qulu nafsin. nyaeta ngaran hawadist. naon margi teu sarua. kitu rasiah Yang Widi. Sifatna nafas geus tangtu. nyieun sarebueun kali. ana kitu nyaruaan. lami-lami eta soca. keur waktu gurujag lahir. moal mubadir Yang Widi. da moal enya mubadir. Rakana lajeng ngawangsul. sakebeh awak-awakan. aduh engkang sidik pisan. kana ati tuang rai. estuning aenal yakin. rehna dina umur jalmi. pasal kitab anu opat. Pang ngersakeun kudu mati. 186. ceuk engkang mah masih aya. rakana ngawalon manis. sanyatana dina diri. baham teu bisa wawarti. paninggal sareng pangucap. 189. Gusti anu Maha Suci. 177. samangsa-mangsa keresa. kieu rai mun can harti. Numawi Qur’an disebut. bener ceuk dalil teh tadi. 196. 199. 205. lamun aya keneh pambrih. Mung awon teu kapiunjuk. Allah geus maparin jangji. Ngan butuh teh ku wujud. nu keur tengah . Raina Lajeng ngawangsul. awalna nu pangheulana. tah kitu sababna rai. Rakana mesem ngadawuh. kabutuhna Maha Suci. nya eta nu anyar tea. cepil teu aya danguna. yen sakabeh kudu mati. najan alam dunya rai. nandakeun butuhna Gusti. langgeng hanteu owah gingsir. beda-beda umur jalmi. ti barang gurujag dohir. 190. pasal tadi Gusti Allah. make mere katetepan. kapan buktina di dunya. sakumelip tujuh bumi. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. Allah ta’ala taya kabutuhna. jeung daikatul mauta. ah engkang mah sok murtad. najan seueur nu dipeuncit. moal datang ka teu jadi. 204. 176. Kapan ceuk dalil teh kitu. Injil nyatana paninggal. 173. karaos kabina-bina. kalebetan aci. 202. Rakana walon jeung imut. sarua jeung Maha Suci. kanyataan dina diri. teu ku naon-naon deui. 175. cik geura terangkeun engkang. sundana teh eta dalil. teras nyaur bari manis. Malah dalil oge nyebut. 193. 195. 203. hanteu kasebutkeun beunghar. 200. nyaeta pangdangu urang. kumaha sabab-sababna. akhirna oge teu lepat. mun ngan sakitu sababna. Qur’an mah pangangseu rai. Tapi kabutuh Yang Agung. Meureun ku rai kamafhum. eta mah entong dipikir. katuangan warna-warni. sugan kieu kersa Gusti. sarebueun alam dunya. atuh lamun kitu Gusti. hartina teh Allah beunghar. samangsa-mangsa keresa. sumawon keuna ku mati. Raina enggal ngawangsul. ka rakana bari seuri. sifatna hirup kang rai. 182. lamun hawadist teu ruksak. atuh Gusti Maha Suci. ulah ngajadikeun bimbang. Raina mani ngagukguk. kahartos ku tuang rai. ngersakeun Gusti Yang Widi. tapi engkang mah sok nilik. rai enggeus lieur teuing. 194. Allah sifat Baqo pasti. ceuk engkang mah anu yakin. bet bijil awasna geuning. Naon maksadna Yang Agung. 187. tah eta nyatana Qur’an. Mimiti Toret dicatur. Raina ngawalon nuhun. Ceuk rakana mangga atuh. sesek moal aya tempat. aya nu geus jadi bujang. ari keukeuh-keukeuh teuing. aci seuneu angin tanah. ucapna pon kitu deui. henteu kenging mungkir deui. 174. ayeuna baris didadar. teu elat-elat nu bijil. da kabeh kagungan Gusti. sinarengan aci cai. 183. kersana Gusti Yang Widi. pangakhir-akhirna leungit. rakana lajeng ngajawab. ngalegaan alam dunya. hiji pasal nu can harti. mo hilap saumur hirup. dina hal sabab-sababna. Ari eta mah nu tilu. sareatna anu nyata. eta hanteu salah deui. Pendekna sakabeh makhluk. 197. naon nu jadi sabab. tapi teu kurang nu datang. supados rai mangarti. Zabur pangucap pribadi. barang enggeus lami. Naha engkang bener kitu. teu butuh kunu ibadah. Ceuk raina naon atuh. sanajan kersana Allah. 201. reujeung sakabeh hawadist. Tah naon sababna kitu. kabutuhna Maha Suci. teu butuheun kunu ngaji. nu karasa sareng bukti. baham ge bisa wawarti. moal hanteu aya pambrih. aya deui nu can harti.

kadeudeuh pangambung rai. Mani maningkem terasna. kani’matan kagenahan. ceuk Hadist teh Widadari. asal aci seuneu tea. nya ieu wujud jasmani. kieu ari sayaktosna. kabirahian nya ati. Rahman Rahim Maha Agung. yaktos mah opat siki. hirupna mah tetep pasti. da kapan ari hirup mah. lamun rai teu uninga. Widadari nu kaopat. pang mapagna Widadari. najan sireum tongo reungit. Piwadaheunnana hirup. 233. nu tadi asal ti dohir. dipapag ku Widadari. ti dunya nepi ka batin. 240. Enol mah da nalapung. sifat kasukaan ati. kapan tadi Gusti Allah. nu ngaran Wadi jeung Madi. tah eta nu kurang kuat. eta teh rai siloka. kumaha buktina asih. ibarat dina kai mah. 238. nyaeta ku dzatna Gusti. nu rata ka sadayana. nu kumelip jero bumi. muga ku engkang diwejang. najan geus kasebut mati. eta kamurahan Allah. saperti kieu deui. bener karaos ku rai. perkara murahna Gusti. ka sakur anu kumelip. Wadi teh asalna rai. ulah rek kaliru rai. Hadist enggeus mere terang. Widadari anu katilu. kumaha kira-kirana. Ku urang kudu ka ilmu. ceuk raina masih heran. naha bet ngabeda-beda. bungkusna eroh jasmani. ceuk raina moal bisa. sareng kalangkung gareulis. lantaran piwejang engkang. Lamun ruksak eta hirup. nu rata ka sadayana. Maningkem kaopat deui. jadina di urang daging. nyilokaan kani’matan. jadi kulit awak urang. 237. Raina nyaur jeung imut. kacampiran ku panyakit. umurna teh hanteu sami. Getih kudu jalan alus. matak hirup mah teu robah. 232. jeung lalaki sama timbang. dupi Mani asal cai. ulah siga pilih kasih. kapan geuning anu mati. Nyatana diurang sungsum. hiji seuneu dua angin. teu ngupingkeun Widadariwidadari lalakina. kumaha buktina murah. istri nu meunang Iman. asa sidiksidik teuing. Kurungannana nu pupus. dua kani’matan cepil. rupa istri nu gareulis. saur . geus koropok ti tadina. Rakana lajeng ngawangsul. rai tiasa ngaharti. 210. hanteu usik hanteu obah. asal tina aci getih. kasauran engkang tea. Lamun getih Rama Ibu. kabagiannana pasti. hal perkara anu hilang. kalimana matahari. 221. langgeng teu keuna ku ruksak. Kapan istri ge geus tangtu. anu kurang kuat rai. asal naon nu ngajadi. lamun arek boga rabi. 223. asih ka sadaya sami. Atuh jadina teh tangtu. hiji kangeunahan baham. can tetep kapercayaan. pikir sing nepi kaharti. ari Madimah asalna. Ceuk raina langkung nuhun. di diri urang pribadi. uteuk tongo walang taga. sihoreng bisi manular. ganjaran ti Maha Suci. di urang ngajadi tulang. tangtos ari maot tea. dina waktu tadi bijil. rasana mah tetep aya. pasal eta Widadari. ari nyawa teh nya rasa. sifat Baqo enggeus pasti. Widadari isteri wungkul. tangtu babari bobona. bener pisan tangtu aya. Tilu bumi opat banyu. rek naroskeun anu tadi. rehna eta Widadari. Tepi ka akherat kitu. 228. 212. pikeun sahiji manusa. cacakan taya sarupa. Rakana enggal ngawangsul. 234. Allah tetep bae asih. ayeuna mah rai harti. ka deudeuh jeung kacintaan. 226. Kapan istri teh geus tangtu. moal aya anu hurip. rai ulah belet teuing. geura mun taya sarupi. Rakana lajeng ngawangsul. kabungahan soca rai. nu karasa anu bukti. pikeun mikir Widadari. teu aya cai sarupi. Ceuk raina kuma atuh. keur nuju aya kasakit. nu paeh tea mah raga. 243. hanteu salah aci angin. Rakana ngajawab terus. kapan tina opat tea. kawas anu pilih kasih. 216. nu papak kasadayana. naon kanyataannana. anu teu dibeda-beda. 241. 230. kosong hanteu aya eusi. 242. Nu ruksakna teh ngan wujud. jeung teu keuna ku maot pasti. Saupami taya banyu. Rakana lajeng ngawangsul. papada bisa ngajadi. sagala ge moal jadi. Ceuk rakana mun can mafhum. 218. teu aya hirupna pasti. 224. Seueurna teh opat puluh. 217. panjangna pondokna deui. kadang kala seueur istri. Bener bae opat puluh. 220. paingan bangsa Walanda. nyaeta nyawa geus pasti. anu opat Widadari. ka anakna peribadi. Tah kitu sababna makhluk. tanda taya hirup pasti. Naha kersana Yang Agung. mungguhing di alam Akhir. 209. umurna ge moal lami. 236. 222. 239. timana asalna jadi. nya eta badan jasmani. pada bisa usik malik. nu sami teu pilih kasih. sakitu ngurusna diri. 213. ka sadaya murah asih. tatapi eta munasif. Kantun asihna Yang Agung. masih keneh bingung pikir. meunang ganjaran Akherat. 229. sabab ngahirupan rasa. boga ngeunah jeung teu ngeunah. ngan alamna salin deui. 211. jeung teu kening ngora-ngora. tah kitu eta kang rai. mere hirup kasadaya. dipapag ku Widadari. yen jalma Iman pinasti. sato-sato kitu deui. Tatangkalan moal hirup. aya deui anu can harti. Maningkem mah aci bumi.tuwuh deui. seueur nu lakon Agami. ka sadaya makhluk Gusti. kapan jalma the sok mati. nu matak sok tereh mati. naon nyatana anu yakin. ari Widadari tea. mahi ku lima perkara. sami teu aya bedana. 208. ceuk raina matak heran. urang bisa hirup rai. anu ngaran mani tea. pikeun mapag para istri. anu ibadah ka Gusti. roh jasmani teh nyatana. naha bet hanteu ka kocap. nu kasebat Wadi Madi. nu matak sok tereh mati. Ayeuna gaduh pihatur. 225. kudu papay mimitina. rupi-rupi teu sarua. keur getihna hanteu sehat. 231. 219. sanes pangersa Pangeran. 215. geus ngayakeun lima rupa. 235. ngan wadahna anu teu kuat. Mani anu katiluna. Tapi rasa ge pang hirup. tah eta kumaha margi. rai dina lebah dinya. 214. Timana asalna dumuk. 207. 227. bijil kani’matan sami. sabab eta asal mani. Dadamelan Rama jeung Ibu. mun enya kersa Yang Widi. Allah milu ruksak pasti. asihna Gusti Yang Widi. nya manina ge teu sehat.

ku tingal mah geus kaberik. tah eta hawadistna anu pupus. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. nafasna dina pangambung. nu pupus mah majajina. malah osok hayang deui. geus taya utusannana. nyatana dibadan urang. Meureun ni’mat nu kadangu. perkawis Yang Maha Agung. miwejang ka diri abdi. Ceuk rakana Maha Mulya. 252. di diri urang pribadi. upami baham kang rai. 251. kieu abdi nya kabingung. teges Mulya tara kasebut-sebut. ceuk raina kuma sabab. Maha Suci anu mana. kapan Rusul mah teu pupus. nembe terang ayeuna karek kaharti. Ceuk raina leres pisan. terus bae nepi ka poe panutup. nu kasebat Maha Agung. poma-poma rai ulah rek kaliru. eta nu pang sucina. Ceuk rakana tina dangu. 247. atanapi wungkul basa. geuning bukti eta langit nu sakitu. moal bosen engkang mitutur ka rai. 253. 245. kedah diterangkeun deui. teu robah utusan Gusti. 248. tapi ayeuna geus pupus. Geus tangtu resep kalangkung. sing nepi kahartina. Lian ti waktu ayeuna. masih aya nu rek ditaroskeun deui.rakana pan nyata. nyatana di badan urang mun teu salah. 268. diucapkeun sadayana. ceuk raina aduh leres geus kaemut. ku engkang terangkeun deui. sanajan tara dikumbah. pasal eta ku rai teh geus kaharti. naha iraha jamanna. piraku hanteu kaharti. Maha TInggi kaopatna. kitu deui tina soca. rajeun oge nyeri ceuli. Widadari tina cepil. naon bae rupi-rupi. malah-malah Asma Allah ge disebut. 256. saur raka naha rai sok ngadangu. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. 267. Rakana teras ngajawab. nyatana pangucap tangtu. ceuk raina nuhun pisan. mun ngapalkeun bae asma. boh barang boh rupa istri. nu katilu Maha Suci. bener mulyana teh sidik. teu hasil mun teu harti mah. naon kanyataannana. kang raka bubuhannana. salamina moal matak jadi ilmu. yaktos ari dengena mah. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. nepi ka kiamat pisan. masing tutug ulah aya nya kabingung. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. nu nyebat nyeri dengena. 264. pangkatna teh Rohullahi. tadi aya babasaan. 249. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. nu sarupa saperti wujud kang rai. nu kaopat Nabi Musa. anu gedena sakitu. 260. ayeuna nu kadua. matak ngahudang birahi. kadatangan lauk hayam. Sabab mun taya utusan. nya eta wujud jasmani. sadaya parantos sirna. Anu luyu nu karasa. naon bae anu seungit. nyaeta nyatana pangdangu rai. Pangkur 250. ayeuna mah kahareti. ku bakat tinggi-tinggina. babarkeun bae sadaya. pangdenge teh salawasna tara gering. 262. make sirah dada suku. Kaanggseuna raos tangtu. 271. kitu deui nu kaopat. bakating resep ninggali. kaluar jerona deui. Hakekatna mah berjalan. moal ngewa sumawonna lamun bendu. kaduana Maha Mulya. Namung rai mo kapalang. karaosna raos tangtu. 254. supados kahartos pisan. 265. 270. salah bener oge tangtu. Mulya bae salawasna. Rusul mah hanteu wafat. geuning bukti nafas teh tara belewuk. ulah ngan babasan wungkul. dijawab sakuat-kuat. saluhureun langit ge tangtu katepi. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. henteu aya alam dunya oge sepi. leres hanteu pilih kasih. Ceuk rakana kapan nyata. kahartos ari kitu mah. lian ti salira engkang. bilih kabujeng ku wafat. Nabi Enoh nu kadua. moal aya tangtu lebur. Ceuk raina geus kapaham. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. Saur rai nuhun pisan. Ganjaran ti Maha Agung. kalimana Nabi Isa. sihoreng aya nyatana. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. mikawelas engkang teh ka diri rai. moal enya geus taya utusan Gusti. raos ceuk rasana cepil. nafas mah tetep beresih. 257. langgeng teu owah teu gingsir. upami ngangseuan minyak. Rakana lajeng ngajawab. naha kumaha mulyana. saur raka nyatana pangangseu rai. naon bae kaanehan. 259. ulah bosen ngajawab. buru-buru geura putus. sadayana oge natrat. malah- . deudeuieun karasana. Nu teu beda sareng urang. sadayana geus lastari. Dupi Rusul katiluna. nyeri denge tara aya. carioskeun hiji-hiji. pangkatna Habibullahi. 263. Kangjeng Nabi kagenepna. 269. nyatana paninggal tangtu. mugi raka ulah bendu. teu hasil mun teu jeung bukti. 261. dilisankeun ku pangucap. bakating raos-raosna. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. Cacakan teu kahalangan. kantun anu genep Rusul. 244. ulah kapambeng miwuruk. aya kanyataan dumuk. nya eta kiamat tea. ceuk raina can kaemut. luhurna tanpa wangenan. atawa kueh persetik. naha eta basa opat perkawis. dulur abdi ngan sahiji. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. 255. Ceuk rakana Insya Allah. Ayeuna nu katiluna. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. lamun aya muga ku engkang pitutur. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. raina teras ngawangsul. Rakana enggal ngajawab. kantun nu kaduana. nomer hiji Nabi Adam. tina pangambung ge bijil. meureun rai osok mendak. matak nyelengit nya ati. 246. sumuhun saur kang rai. tanda ku agungna leuwih. istri pameget ge nampi. nembe ayeuna kapanggih. opat rupa hiji basa Maha Agung. 258. lamun kang rai ninggali. eta nu pangluhurna. atawa tembang nu ngunah. puguh bae aya buktina mah. Nyatana Mim He Mim Dal. ngadangukeun anu nyuling. ngamudarakahkeun ili. 266. atuh saha anu arek mere pitutur. ku awas tangtu kasusul.

malah geus kumpul di kang rai. ku jalan tarekat tea. buktina teh para Rusul. Padahal geus masyhur pisan. 276. hanteu beunang diterangkeun pamali. kana nafsu opat rupi. 297. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. 277. disidikna para Rasul. pikeun nurunkeun manusa. sabab eta ilmu Wali. 275. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. 287. 274. teangan tarekatna. Eta kaliru pikiran. tapi teu weleh disorang. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. 293. numawi kedah disusul. Panghulu Rosul sadaya. bibit manusa saestu. 283. Estu saterus terangna. nu masih gumelar dohir. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. 295. mun ditaros anu penting. hakekatna Enoh Habibullahu. pangangsu hakekatna. 290. sabab leleberannana. Dupi Musa Kalamullah. enggal bae ku raka teras diwangsul. Sihoreng teh ayeuna mah. nu kagenep rusul ngagulung. kitu Allah kawasana. Raden Muslimat ngajawab. 292. geus kapikir ku rai eta Kiyai. eta adegan rai. cara wali waktu tadi. kapan eta hirup ayana geus tangtu. pedah Wali sok tatapa. ari Isa Rohullohu. tina nyaahna kalangkung. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. tah eta nyatana Adam. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. taya nu dipinding-pinding. ceuk rakana mun can harti. sarua jeung Wali tadi. tatapi sakali mahi. mung aya keneh kabingbang. Nyatana pangdangu urang. ti handapna sahibas suku deui. 286. teges Khalifatullahu. Raina lajeng ngajawab. 279. enya eta kana sajatining hirup. Raina mani ngalenggak. 284. beresih taya nu kari. Dupi eta rasa tea. taya lian ngan ku rasa. ku urang mah moal kaberik kasusul. naon nyatanadi urang. kumpul dina hirupna. 288. pira urang mah ngan macul. nyieun kerud nya ku kerud. kitu sanyatana rai. jeung sagala tatangkalan. ari eta nu katilu. sifatna Allah ta’ala. tangtu bangga liwat langkung. leleberan tina karamatna Wali. nya sajatining Syahadat. bukti sadaya manusa. 280. mung naon sanyatana. hanteu aya barang anu dibuni-buni. kapan geus aya rukunna. ari eta hakekat Muhammad Rosul. wajibna mah kedah ngarti. karek dina kaomna. katilu asmana deui. Bakating ku ngabelaan. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. Ti luhur sahibas sirah. kaduana netepkeun sifatna kitu. ukur macul moal sakumaha ripuh. ayeuna nu kaduana. Nya tanahna pikeun urang. tatapana naunan. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. ngan sakali ngadamelna. ku Allah nu Maha Agung. nyaeta dzatna Yang Widi. sabab moal salah deui. Kitu rai upamana. enya eta ma’rifat jatining hirup. ku aranjeunna can kasusul. tina bakat Wali eta. duh engkang rebu kasuhun. bukti kapan fangu sareng tinggali. kapan ari geus bersih mah. arek maca Syahadat kalimah kali. sanajanna Gusti Allah. sabab mohal tarekat dicandak pupus. saestu henteu khianat. asal Adam Hawa pasti. taya deui kua anjeuna nu dituju. 278. Ibrahim Halillullah. tangtuna tinggal di dunya. ilmu wali nu geus sidik ditampi. nya awasna panon urang. eta mah ilmu Laduni. kudu tampa warisan ti Wali-wali. Jadi kadieuna umat. 282. enya eta Adam Khalifatullahi. pang bisa nangtung jeung usik. 298. lamun hayang kana kasampurnaan diri. Pokna teh eta mah ujang. urang ge kudu tatapa. Sabab Wali sadayana. 285. iradatna Gusti anu Maha Agung. meureun ari hasil mah. hana cukup ke pangucap. 291. nuhun pisan ku rai eta katampi. najan ieu wujud oge nu nganggung. hakekatna nya pangucap kang rai. 299. diestokeun lebet kalbu. Eusina maung jeung badak. umat-umat nu daratang pandeuri. najan geus jadi Ulama. bungbang lenglang sadayana. Ceuk rakana bener pisan. sakalintang hayang terang. 281. hirup ngokop kana rasa. malah matak jadi murtad. da ibarat keur ngabedah. bisi kabendon ku Allah. teu acan Islam satuhu. matak doraka kasiku. ku tapa mang taun-taun. 272. kieu rai mun can terang. teh . Ngawalon raden Muslimat. diterangkeun sajelasna. enya eta Enoh Habibullahi. urang mah kantun maculna. da maca mah Ferduna. Nyieun jalma ku jelema. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. Adam eta nyata di badan sakujur. hakekatna para Nabi. nyaeta nyatana hirup. leuweungna enggeus dibasmi. 273. Pasal eta Nabi Adam. Wali eta nyusulna tarekat jati. nya rasana wujud urang. sabab bisa ma’rifat. taun-taun sangkaannana teh kitu. nyieun domba tangtu ku domba deui. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. sasat saadegna wujud. nu bakal sampurna puguh. nyaah ka umatna Gusti. nyatana teh enya eta wujud. moal bangga cara tadi. Ari anu kaopatna. tangtu bae tadina mah para Wali. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. dipiwejang ku engkang anu saestu. lain ngan keur salirana. ari rasa ngokop deui kana wujud. neangan jatining hirup. kudu bae netepkeun heula rai. angsu ucap pon nyakitu. nu gede kaliwat saking. hanteu sakumaha bangga. iradatna Gusti anu Maha Agung. netepkeun heula dzatna. naon atuh hakekatna dina diri. rai teh untung kacida. lamun karek bisa maca bae wungkul. Ceuk raina leres pisan. moal saperti kapungkur. kitu hanteu salah deui. asupna teh kana rasa. gajah oray nu kalangkung marantih. 289. ceuk rakna kapan nyata. hayang sampurna pribadi. bakat ku hayang ma’rifat. geus jadi Islam sajati. sifatna aya diurang. 296. taya nu disumput salindung. ilmu Wali eta mah. jadi bae mung teu acan jadi utami. Rakana enggal ngajawab. wujud ngokop ka kahayang. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. nuhun engkang Adam parantos kaharti. pikeun umat Kangjeng Nabi. kahiji urang teh kudu. wawakil Allah ta’ala. tatapana taun-taun. 294.

leleberan ilmu Wali nu baheula. syahna nya percaya. 321. nampa leleberanna ge. eta kitu manah Wali sadayana. eta pangakuan rai. ayana Gusti Allah teh. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. min habril warid geus eces. jadi mun ayeuna urang. kaula nekadkeun kitu. 303. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. Kapan kieu ceuk ma’nana. bet make enggeus nyaksian. Kumaha netepkeunnana. syahna sing kapendak heula. perkara Aing mah. saluareun langit ieu nu katinggal. hiji Amantubillah teh. dipaparin pangkat. 305. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. Saur raka kieu rai mun can mafhum. geura pek lemesan. geus tara antara. 326. najan budak paham kitu mah geus boga. sumawon kana sifatna. ‘alaihi kebatna. percaya kana naon. na iraha rai tepang. ku Syahadat ge sahiji. 310. toh pati jiwa raga. anu genep tea. 309. 334. Minallohi ta’ala eta disebat. 313. asup ka Naraka. tangtu meunang hukum beurat. tangtu pisan aya anu ngadamelna. sing aya rangkepan. 301. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. 327. 307. ulah sok nyingsieunan matak murtad. kudu nyaho kalawan aenal yakin. ka Allah ta’ala. Saur raka naha rai ngan sakitu. 333. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. geuning Wali teh sihoreng. numawi wajib kapendak. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. ceuk rakana atuh gagal. waktu maca Syahadat kalimah kalih. ku Wali sadaya. 302. nu kadua Wamalaikatihi tea. Saur raka bener rai eta kitu. ayana teh Allah. yen Kangjeng Muhammad Rasul. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. ngalakonan rukun Islam. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. hal Syahna syahadat teh. kapan sidik sundana teh rai kitu. Amantubillah eta teh. sinareng Muhammad Nabi. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. 318. lamun kitu kawas ngaco. 329. Masih aya antarana eta kitu. ka Allah nu sayaktos. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. sing sidik kanu diutus. nya paingan dibarerikna ku Wali. da dunya mah damelan teh. ari diboker eusina. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. lamun kitu saksi palsu. Saur raka ayana dimana atuh. raina lajeng ngawangsul. 322. Ana kitu eta omongan teh racun. anu kagenepna. 300. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. Gusti Allah ngan sahiji. eta dzat nu Maha Suci. Naha rai percaya bener saestu. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. diluhur langit tujuh teh. nuhun geus kapaham. pangasihna Allah. Ari dzat teh nyaeta . Waqodri wasorihi teh. Lamun paham cara tadi bae tangtu. yen tacan kapendak. 328. ngabelaan umat kabeh. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. 320. Saur rai aduh kutan. ngan lobana manusa sok salah tampa. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. na kumaha ari saksi. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. Ceuk rakana bener rai eta kitu. Kapan ngaku geus nyaksian. Sareng ngutus naon tea. abdi teu acan patepang. ulah bet bolostrong bae. pangkat Wali-wali kabeh. na teu sieun ku hukuman. eta teh utusan Allah. 306. 337. lian ti Allah ta’ala. keur naon aya dalil teh. urang mah teu kudu nyaho. ngajawab raina. kana dzat Gusti Yang Agung. dina Qur’an geuning dalilna disebat. 330. nyarek ulah tulus rek neangannana. 319. sing sidik sarta sing yakin. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. jadi batur Idajil teh. 312. 335. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. samangsana aya. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. aqrob teu antara. 324. aya deui rai nu teu kapaham. hayang Islam rugina kaliwat saking. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. Anu kadua kalimah. sundana teh Syahadat kalimah kalih. bet siga-sigana. Kapan syahna saksi tea. anu lima sihoreng teh gening kitu. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. Wali teh maksadna. ari sundana mah. sumawon kanu ngutusna. tacan katepi ku dewek. 314. ari nu kaopat. Atuh untung sarebu kali nya untung. Warusulihi carios. jeung kaula satemen-temen nyakseni. percaya rai hanteu asa-asa. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. panngna abdi percaya teh. geus taya antarana teh. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. satemen-temen kaula. Anu sakitu banggana. sigana manusa nyieun sangrayan. 317. saur rai percaya kana ayana. pek larapkeun lirik ka badan sapata. 325. nyarek diteangan. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. 316. ceuk raina tangtu bae. 315. sugan teh cukup ku rukun. teu aya kebatna. ku tapa mangtaun-taun. papay heula tina dzatna Gusti Allah. mawa sasar kanu bodo. Matak naon mun balaka bae atuh. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. 336. Aing teh reujeung maraneh. Pucung 308. tilu taun mah geus pasti. 323. sareng wujud manusa teh. 304. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. tapi pang percaya. ayana teh Allah. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. mangga engkang rai paparinan terang. dikadarkeun bisa mangih.geuning kitu rukunna. kaayaannana wujud teh. kakara syah pang macana urang tangtu. 332. 331. damelanna geus tangtu bae. 311. da tunggal damelna. Anu katilu Wakutubihi disebut. lamun tacan ma’arifat anu sajati. pedah aya bimi langit sareng eusina. ilmu Wali lain keur ajieun urang. da manahna nyaah ka umat sadaya. ngajakan cilaka.

ngapalkeun basana. Geura kakat kotektak badan sakujur. yen aya Malikat teh. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. Wamalikatihi teh. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. sundana cahaya. 379. Cauk raina leres engkang eta kitu. bisa soteh aya. ngandel tulis Qur’an. kitab eta nu purah mere kabar. da katungkul maca bae. tara sasarean. Malaikat teh keur pere. saha nu rek nyebat. kapan tadi ceuk engkang ge. tadi percayana. kumaha upama. Mikail tea. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. 366. ku hirup Allah geus tangtos. 378. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. sareng manah engkang. nu tara dihaja teh. jadi malaikat. ceuk pangandika Hadist teh. utusan Gusti Yang Manon. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. 343. enya eta mandorna teh. 373. eusina teu dipalire. anu geus kapaham. meureun ku rai karaos. mun kitu teu salah. rukun Iman tea. Sategesna kaula percaya estu. 371. Den Muslimat mesem bari kaisinan. 365. 360. ngaji kawas budak. najan usik bulu oge. 381. kana eta tutulisan wujud urang. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. enya eta utusannana Pangeran. 363. sidik pisan usik the teu warna rupa. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. Ari Allah nya eta sifatna hirup. ayana alam dunya teh. 341. umumna jelema ngan saukur maca bae. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. 346. kitu eta sundana teh. ka Malaikat Allah. 374. geus hanteu miwarang. dalil naon nu bisa teh. 356. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. 369. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. Kantun eta nu nomer dua rukun. na kumaha atuh sangkan percayana. kulantaran ayana teh. boh beungharna boh miskinna sing narima. nu tadi mah salah ku abdi karasa. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. 376. mangsa hirup pertanda ayana Allah. leres mun kitu mah. nyaeta Wamalaikatihi. nu lumbrah disebat. 340. 361. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. pasal rukun Iman. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. 342. 357. 347. usik angseu tea. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. anu kaopatna. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. . hanteu jirim saperti wujud manusa. kana eta kitabna Allah ta’ala. Wakutubihi eta teh. Mangga engkang abdi neda piwuruk. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. Susah temen lamun kaburu ku pupus. 372. ngajina can tamat. pang akrobna jeung wujud teh. ceuk raina kahartos ari kitu mah. hanteu warna rupa. 364. 358. tulisan ti setan. 370. dihukum lantaranna teh. 352. 344. Sundana teh kaula percaya estu. Tah nyaeta nyatana Malaikat. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. ka hirupna wuud dewek. 375. usik ati sumawon usikna jasad. aya hirup dina wujudna manusa. Kantun eta rukun Iman nu katilu. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. tapi kudu dirangkep teh. Ceuk rakana coba heula rai atuh. ka hirup sorangan. 354. beurang peuting ge digawe. sadaya pada mangartos. mangga geura dadar. ka Malaikat Allah teh. Nu katilu Isrofil nu kasebut. kahartos kacida. kuma tadi ngandelna teh. urang bisa sabar bae. sumawonna mun ku enyom. tambah isin siang wengi babarengan. kuma sangkan Iman. bakal ka sawaregana teh. perkara malaikat teh. lamun geus kitu mah. ka Nabi Muhammad. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. mun kitu rukun Iman teh. Sareng tara barang dahar siang dalu. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. Jadi eta tutulisan nu dihukum. ngan sakitu teu aya rangkepannana. 345. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. ati abdi hoyong enggalenggal terang. meureun ayeuna mah. Malaikat taya gawe. kana tutulisan dewek. Saur raka naha atuh ngaji kitu. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. teu lalaki teu awewe. 380. ceuk rakana rai percaya kumaha. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. tapi naon dalil nu jadi Iman. kaliputannana. 367. tina nafsu dewek. waktu keur sakarat. kudu ngajinis ngaji teh. para Malaikat. eta bener tutulisan ti Pangeran. sangkan tereh Iman. kana tulis Qur’an bae. teu beunang ku tekad. keur sare ge manjangan bulu mah teras. 339. 362. gancanggancang bisi kaburu wafat. tatapi Malaikat teh. nya mandorna Malaikat nu opat. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. Usik baham usik tinggal usik dangu. ari cahya nya eta hirup manusa. Mangga engkang anu tadi geura tutur. aya patri moal arek paburantak. ayeuna karasa. Ijrail nya ngaranna teh. teu ical di badan. tina maling atawa tina maehan. 349. nu manjangan kabeh oge Malaikat. teu aya Malaikat teh. kapan tadi utusan Allah ta’ala. 377. 368. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. nu kahiji nyaeta Amantubillah. lamun ngaji ulah ical ti salira. anu kasebat tadi teh. aya dua pasal. 359. cahayana Gusti Yang Manon. 355. Tutulisan wujus urang nu saestu. 353. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. mun ninggang cilaka. Teu awewe sumawon pameget kitu. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. kudu ngandel urang. 350. anu ngaran Jibril. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. pake kumagungan. hurip nu miwarang. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. nyatana usik sakabeh. tetep bae tulis ti Allah ta’ala.Nurullah kitu. 348. 338. karek sare geus teu aya alam dunya teh. Cek rakana lamun paham rai kitu. 351. papay heulaanan. urang ninggang meunang berok.

ka utusan kitu. piraku Gusti Allah. Den Muslimat ka raka ngalahir. eta akalna manusa. teu ibadah hanteu ngelmu. saenyana kitu. kumaha ngimankeunnana teh. najan anak incu. kantun anu kaopat rukun. untung ala jeung becik teh. saupami ngangsu minyak. saur raka kieu mun hanteu tinggali. tuluy ucapna ngabohong. lamun kabeh ngari rukun Iman. minyakna ge da teu seungit. nya ieu nu diteangan. raina lajeng ngawangsul. 385. 395. moal nyebat bedug. kana rasa wujud. sadayana geus lastari. dina engkena geus hilang. papasten ti Yang agung. tangtuna aya pamilih. nafsu goreng kudu cegah. nu bohong mah manusa. rai parantos mangarti. saur rai teh eh sumuhun. 391. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. kantun urang percayana. Saur raka bener bae rai. kana hekekatna badan. ieu wujud bakalna nekanan pasti. bade meuli hiji rupa minyak. 383. 392. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. tara sok pahili deui. 388. weleh bae teu kapikir. basana dipake cuih. atawa sora gamelan. nepi kan ma’rifatna. pangucap manusa tea. enya eta nekanan kiamat shagir. dirasakeun nu saestu. pamagerna nafsu. naming sakitu rai mah. sabab nya seungit ieu nu dipilari. malik kana wujud. kana laku anu awon. sadayana pada nyaho. buruburu nyiar ilmu. ulang ngan apalna wungkul. upami ninggal sifat caang. tapi rai can kaharti. kapan parantos didadar. 387. tetep ngaku caang tangtu. Rusul eta tara bohong cidra. mangsa-mangsa jalma keur didunya. laku nu goreng dijaga. leres pisan ayeuna kapaham. tara sok bohong jeung cidra. 402. kumargi kitu sundana. moal ngajujur nafsu. timana torojolna. eta rukun Iman diajina. boh seungit boh bau. yen ieu nu dimaksud. ngimankeun nu kagenepna. kiamatna jagat kabir. memeh ditawar teh tangtu. ngeng ngadangu sowarana gelap. nyaeta Warusulihi. 394. jadi kieu tekad urang. Den Muslimat ka raka ngalahir. kitu oge eta hanteu salah. ka Gusti Yang Agung. meureun suhud ibadah. manus amah jongjong iman kana duit. 397. cicingna di Naraka teh. lamun lamun baham dahar uyah. imanna henteu dipikir. pasal Warusulihi teh. ngajujur bae nafsuna. rukun Islam Rukun Iman. eta kitu piraku hanteu kaharti. terus nanyakeun hargana. Urang kudu percaya sing tigin. ngama’naan rukun. jasad urang bakal nu tiheula. nyieun goreng kitu. nyaeta bakal pupus. carioskeun paham rai heula. di warung atawa toko. Nya mukaha mun imanna jalmi. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. urang teh kudu percaya. saparantosna kamanah. 399. kumaha atuh eta. anu langgeng teu aya watesna. tadi ge Rusul mah geus kawarti. Nu baheula para Nabi-nabi. rukun anu tilu teh. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. Geuning sidik upami rai. sihoreng Gusti Yang Widi. kasaksi ku Rusul. ari tadi ku pahaman jisim abdi. ceuk rasa dangu geus tangtos. Sategesna geus percaya tigin. 386. dina hal ngimankeunnana. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. kana ieu rasa wujud urang. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. sieun kaburu ku wafat. raina ngawangsul. kawasna moal kasorang. kang rai teh masih ewuh. duh engkang sumuhun pisan. rasa baham rasa ambung. pang ngyakeun rukun Iman. jadi rukun nu kalima. tapi kusabab geus pupus. kapan tadi diluhur ku engkang rai. sakarat mah . nafsu anu awon tea. anu jadi utusan hirup pribadi. 390. sarta eusina kahartos. atuh saha nu sok bohong. ka para Nabi sadaya. bakal ruksak alam dunya. pek geura rasakeun rai. moal nyebat ninggal poek. rukun nu disebut. 384. Tetep Allah ngan midamel suci. rakana enggal ngajawab. Ceuk nu dagang hargana saringgit. nuhun sarebu nuhun. Ceuk rakana bener kitu rai. tina margi hayang harga murah. jadi rai teh ayeuna. Bakal asup ka Naraka api. biasana ngan ukur dibaca. sabab eta rukun Iman. kitu diimankeunnana teh. Nagara ge tangtu aman pasti. Kitu deui lamun dina cepil. Rukun Iman mun kieu diaji. 398. ka utusan Gusti Allah. Saur rai kantun hiji deui. nekanan poe akhir teh. gorengna mah ti Idajil tea. moal enya nyebut lada. Saur raka pek heula ku rai. 393. kieu percayana tadi. nu goring moal disorang. teu ngabakti ka Yang Widi. Kudu pikir ieu jagat shagir. apal basana mah tangtu.Dangdanggula 382. hirupna euweuh kadaek. mahal teuing ah embung. enya eta nekanan poe nu akhir. urang sing tetep percaya. Ceuk raina leres kahareti. kantun nu kalimana. tadi ge geus dicarios. ceuk rakana et age teu lepat. rasa tinggal rasa denge. 389. bieu the sora guludug. rukun Iman anu kagenepna. supaya enggal katepi. tetep bae tara cidra. kumaha teu percayana. kudu lirik kana jagat pribadi. 401. jeung meunang siksaan kubur.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. geus kaharti ku rai kapaham. di dunyana moal keuna hukum bui. yen kitu ngimankeunnana. tara pahili ambeuna. rakana ngawangsul. eta nu kudu dipikir. 400. teu dirasakeun eusina. dikadarkeun jasa ngarti. jadi ngaler ngdul. yen dunya teh tangtu. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. rai teh percaya pisan. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. geus percaya bakalna teh. tangtu ku rai karasa. nya eta kiamat tea. angseu ge pon kitu deui. kana untung ala tea. Wal yaomil akhiri tea. diambung heula ku rai. majajina mah sayaktos. torojolna enya eta tina biwir. Kitu deui mun rasa tinggali. kiamatna diri urang. namung ngan eta mah jauh. yen jalma nu kitu. 396. teges kudu ngandelna. tangtu bae gede kasieunna.

beunghar ku ka teungeunahan. ngajaga kana lakuna. kana eta harti rukun Iman. ngaula kana kahayang. sabab sieun geus tangtu. diburuhan ku Yang Agung. rakana lajeng ngawangsul. nu didamel asalna. Kocapkeun enjingana deui. dina keur maca kalimah. beunghar ku kani’matan. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. 416. ieu alam pangbuangan. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. dua Sadrah. di tungtungan aya dalil nu kauni. taya pisan kangunahan.puguh deui. amal ibadahna daek. anu beres sahiji-hijina. untung ala nya ngaranna. aci seuneu aci tanah. kumaula wungkul. ulah ngaku-ngaku. Ka rakana nyaur deui. Den Muslimat lajeng naros deui. meureun tanda heula dunya. kahiji amal Jariyah. aduh engkang nuhun keti laksa. ulah rek aya kahoyong. tumerapna dina waktu lima misti. pedah urang geus Sembahiyang. 420. kudu nurut kersana Pangeran. da tadi ge puji teh nu Allah. 417. Den Muslimat nyaur semu manis. eta jalama bakal meunang untung becik. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. tilu amal Sholeh. boga barang anu cukup. nu katilu nu ngaran Ta’yin. ayeuna mah mangga engkang. piraku teu bageurna teh. Rakana gumujeng manis. kapan dina Ushallina. nya sadrahkeun deui bae. udar ider dibelaan ruksak diri. Sabab dina Sembahiyang rai. 407. naha rai kawas gundam . ayeuna mah jadi ilmu. reh geuning amal teh kitu. bagian geus tangtu. pasal amal teh geus tangtu. ati the sing lulus. dina keur waktu Sembahiyang. manusa mah kapan rai. tarekat sareng ma’rifat. rai dipaparin mangartos. 418. 405. pandang kana buruhan. saban tuang waktu Dzuhur. 422. aya pikeun hajatna teh. dunya sarawuh Akherat. ieu teh badan jasmani. tapi engke kapayunna. 421. Nu katilu amal Sholeh rai. jadi urang kudu. Ulah kieu pangna daek rai. 409. kabeh geus kasusul. enya eta pagawean manah. naha rai masik helok. suhud neangan elmu. kaduana nu ngaran Ta’rud. tapi digawe sing suhud. tah eta nu opat amal. 410. aya opat perekawis. amal Sholeh katiluna. urang kusu percayana. rai bade naroskeun teh. 404. pasal eta rukun Iman tea. ngalakonan waktu anu lima. bakti kanu Agung. tumerapna eta rai. ruku huruf Lam awal. nu kumaha amal ka Pengeran. tangtos eling siang wengi. hanteu daya teu upaya. sieun meunang hukum. puji kabeh waktu eta. Sabalikna sing percaya ati. kudu beresih pisan ati. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. bagian panggawe badan. sabab geus aya pokona. sageuy hanteu ati-ati. 415. dimana tumerapna teh. 414. sabab parantos waktuna. bada tuang den Muslimat. hayang diganjar engke teh. 411. liren bae atuh. lungguh eta huruf He teu salah deui. huruf Lam akhir nyatana. kieu engkang saleresna. huruf Alif eta sidik. bada netepan Lohor. dupi amal kaduana. Mugi rai paparin mangarti. kantun eta amal Sadrah tea. nya kitu ngimankeunna teh. Henteu beunang manusa sulaya deui. ngalakonan eta waktu lima. rai mah tacan mangartos. naha ieu alam dunya. Saur rai Jariyah kaharti. mana nu heula dumuk. sua Sadrah kitu. aya dua perkawis. Kasdu ngaranna teh. 413. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. ceuk rakana mun can hartos. ferdu pikeun ka manusa. Kangjeng Nabi Yullah Adam. engke dimana geus wafat. lahiji amal Jariyah. 406. teu aya hargana deui. jual meuli jeung nu Maha Suci. kapan keur kieu mah wungkul. percaya bakal kituna. sidik pisan lafad Allah. jeung matak suhud ibadah. yen ieu teh wujud urang. teras duaan taruang. eta ulah kitu. enya eta sakumaha unggel Hadist. den Muslimat sareng raka. Anu matak masing suhud rai. sujud teh geus tangtu. sarta kudu ikhlas ati. kieu amal ka Yang Widi. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. 403. amal wajib kitu. bakal manjing Sawarega. kudu Lillahi ta’ala. Saur rai duh engkang kaharti. keur Jariyah ka Yang Manon. jadi tilu kali nyorang. aya ferdu jeung wajibna. nya bagian nu tilu perkara. ulah boga patekadan. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. malah alam dunya . 408. kayakinan dina diri tuang rai. kapan enggeus sidik jentre. Asmarandana 419. aya keneh nya kapanasaran. sareng ngaran manusa. kitu ibadah ka Allah. jeung ati sing bersih. heula dunya heula jalma. Ulah nganken puji urang rai. nyaeta panggawe lisan. dina waktu Sembahiyang. dilakonan lamun urang kuat. sieun jatoh kana untung ala tadi. dipaparin Sawarega. muga engkang kersa jawab. ka Allah nu Maha Agung. pasal amal can kahartos. sareatna hakekatna deui. sundana Sholeh kitu. Sundana teh kapan eta dalil. make Lillahi ta’ala. ari eta Kasdu tea. Jariyahna nafsu. pasal ngudag kadunyaan. ku kersana Maha Agung. pagawean ati yaktos. hartina teh untung ku siksaan badis. 412. Sakumaha unggel Hadist misti. Mung ayeuna bade naros deui. ari nu feredu. wajib mah ka Gusti Allah. kudu ikhlas beresih nya manah. rakana enggal ngawangsul. Saupami jalma geus mangarti. ku engkang anu sakitu. meureun ku rai karasa. wujud teh eukeur dianggo. sareng ieu alam dunya. meureun rai ge uninga. beresih taya pamandang. nu matak disebut. sabab wajib kasebatna. keur nangtung ngajadi huruf. Aci cai aci angin.

tetela meotannana. sarta barina sasambat. ngan tilu bulan teu langkung. lantaran dianggo diuk. ku rai tacan kaemut. dibijilkeun ti Sawarga. margi tacan aya jalma. Nya tilu bulan sakali. geus jauh ti tanah Jidah. nu dibendon ku Yang Agung. dohir teh nyata pabuen. 431. 436. beda jeung keur ngora keneh. geuning Hadist leuwih bentes. upami geus tilu bulan. tina heubeul-heubeulna. ngariut sagala rupa. Hawa nangis jerat jerit. 442. kang rai kalintang heran. 429. cape balas utrakatrok. Dibanding jeung jagat shagir. 434. panasna ngabebetrak. neangan Adam panutan. sabab batu panuhunna. enya jagat wujud urang. dosana ngabuskeun setan. kusabab boga dosa. dina palebah-lebahna. Ceuk rakana aya deui. lajeng pindah ka wetan. Ku kersana Maha Suci. barang ayeuna di dunya. ragana tangtu meotan. 428. Raina ngawalon manis. Dipaksa teu meunang ngancik. ku Siti Hawa dianggo. henteu aya keur ngiuhan. kapan pikir oge kitu. mener ka tanah Hindustan. 423. Kangjeng Nabi Yullah Adam. atanapi jatingarang. hiji sato oray naga. ngabudeur ngabengker dunya. tambah sepuh tambah lembut. nangisna mani ngagukguk. Lamun geus ngariut pikir. perekawis jagat gede. muragna ka tanah Mekah. Kawasana Yang Sajati. oray tukang jaga lawang. Tanaga oge meh leungit. jaba ti Adam jeung Hawa. ngaran kayu candana. 426. eta ge meunang bebendu. nya ka leuweung alam dunya. hideung teh eta siksaan. jadi hideung rupana teh. panutan dimana lenggah. geus tangtu ngariutna. ngenes peurih salawasna. nu disebut kala gede. 425. ngariut nya rarasaan. hanteu salah ceuk sakaol. sarta awakna oray. riut tinggal riut denge. neneda ka Gusti Allah. meh merem socana Hawa. ti Gusti Allah ta’ala. Mana ngarana ge dohir. sartana tanaga rosa. di buang ka alam dunya. Aduh Gusti tobat teuing. sasat didamel pademen. ka Jidah pinggir laut. 450. geus taun-taun lawasna. larangan Gusti di ala. malah aya sajabana. geus sidik meotannana. ngariutkeun alam dunya. anu ngaran kayu garu. najan didamel pademen. tumurunna ka dunya. sasatna adam dibuang. muragna ka leuweung ganggong. eta sanyatana ula. ucap rawuh ambekan. najan leumpang deudeukeutan. kawasna mah alam dunya. nangis ngenes manah ngungun. eta ge tuluy ditundung. mun sirah lebah kidul. panuhunna eta batu. geuning ari enggeus sepuh. bukti geuning osok ngarahuh. tina emut ka . taya pisan kasusahan. batu dipuragkeunnana. emut waktu di Sawarga. sabab bengkerna ngariut. nuturkeun indung sampean. Nya meunang bebendon deui. 447. aya deui hiji tangkal.dumuk. 446. masih ngeplak tegal keneh. nyatana pikiran urang. ayeuna nu kacarios. dianggo cawet ku Hawa. Tur taya batur sahiji. nya tilu bulan lamina. Ngan wungkul bae prihatin. aduh Gusti hamba tulung. beuki lila beuki jero. di tundung ku Maha Agung. dianggo pipinding orat. Kangjeng Nabiyullah Adam. 443. sirah pipindahannana. 432. malah bukrina ayeuna. angger bae tilu bulan. ngala titipan Yang Agung. lamina deui sakitu. nu sakitu jauhna. naha naon margina. ari muragna Hawa. kusabab eta oray teh. eta ge kai sawarga. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. tacan aya tatangkalan. 441. Hajar aswan hanteu bodas. 424. 448. dina saban-saban taun. 437. di mekah teh aya batu. Adam muragna ka bumi. emutan rai ge kitu. sareng tegal ngentak-ngentak. sarta riged pangbuangan. tangtu pisan ngariutna. eta enggeus kalumbrahan. jadi pamageuh jagat. ingkah ti Sawargana teh. Eta ge dibuang deui. mana kiwari kamasyhur. oray sanggeusna ditundung. taya papadana raos. 435. sabab pake eureun Hawa. 438. siang wengi ni’mat wungkul. Raina ngawalon deui. kitu kersana Pangeran. dingaranan Hajar Aswad. kieu lamun tacan terang. Sirahna teh ngeser deui. sarta teu patok cicingna. beulah kulon cicingna. keueung taya papadana. Saparantos tilu sasih. 433. 427. tara langkung tara kirang. nya didamel bengker dunya. sirahna teh teras pindah. 430. Namung jadi salin rupi. mangga terangkeun ku engkang. urat kendor kulit goplak. dunya disebatkeun kotor. 453. tinimbang abdi kieu mah. Tina nangis siang wengi. Rakana ngawalon deui. ku Hawa bari meresan. upama jalma geus kolot. Naha mana Ikhlas teuing. Siti Hawa utrak-atrok. 451. eta engkang leres pisan. 449. ti urut ka urutna. keu kekemben teu raksukan. alam pangriged-rigedna. aya deui hiji tangkal. abdi pundut nyawa bae. urat wangkeng kulit merat. pedekna kenging bebendon. lamun geus kolot umurna. Tegesna kala teh rai. oray awakna mondokan. nu’mat bae salawasna. Terus dibijilkeun deui. nyuhunkeun siksaan dunya. 445. buntut asup kana sungut. tangtos pisan moal lepat. kitu riwayat Hadist teh. 440. salawasna kitu bae. sataranjang teu disarung. da moal aya bedana. ninggal laut ngeplak hejo. nu ngagoda Adam Hawa. nalangsa sampe les-lesan. Gusti Adam teh dimana. Sabab buntut oray tadi. eta ge meunang bebendon. gunung Surandil ngaranna. 444. anu murag ka Hindustan. ninggang kana leuweung gede. dikokopan ku sungutna. Jagat kabir jagat shagir. les-lesan nangisna Hawa. 452. geus satahun tepung gelang. sora peura soca cindul. ku Gusti Allah ta’ala. didamel pamageuh dunya. aya ngaran kala. geleser pindah ka kulon. ti Sawarega dibuburak. hartina dohir doraka. jisim abdi ngan sorangan. beurang peuting usrak-asruk. Sirahna teu patok cicing. anu tetela nyata. nuturkeun indung sampean. lantaran eta kulitna. sirahna teu patok tempat. ngan tilu bulan lilana. batu bodas ti Sawarga. Tunda Hawa keur prihatin. 439. Anu matak salin rupi. ti Gusti nu Maha Mulya.

kawit ge teu naon-naon. Landratan Allah ta’ala. anu matak ieu dunya. hanteu aya kakurangan. anu munggah Haji kabeh. kasauran engkang tadi. nya ieu alam dunya teh. samemeh kiamat dunya. sacarios Hadist tea. moal aya nu merdika. Kitu sareatna Haji. tapi ceuk Ahli hakekat. disebatkeun pangbuangan. Tina sabab eta yakin. kumaha ari nu cukup. nu pada gelar didunya. 468. teu aya pisan kaboga. bakating ku sare ngeunah. Kaayaannana kitu. geus cumpon ge keur isuk. boh nu miskin boh nu beunghar. tina loba kahayangna. geus tangtu pisan dihukum. Aduh-aduh Hawa Siti. eusina eta geus pasti. saratus taun lamina. ka asal purwa wiwitan. Sangkaannana nu miskin. Adam maca eta ayat. kitu ceuk hiji hikayat. 470. wajib urang kudu tobat. sadayana kalepatan. enggoning eukeur diberok. lamina teh ngaos Ayat. lamina saratus taun. Jagat shagir wujud urang. Sabab kitu asal tadi. upama can ka arfah. Geuning nepi ka kiwari. ku sadaya ge karaos. Teu weleh-weleh dibanding. Geus suka bungah nya ati. anu jararah ka Mekah. akang wani taroh bae. di Mekah teh aya Arfah. sanajan di Raja pisan. ayeuna muga diwejang. 459. Adam keur sasambat kitu. 457. dilepas tina hukuman. sumawonna boga wujud. Jadi tetep bae ngancik. tacan jadi Haji kitu. 466. ieu alam dunya dumuk. shagir sareng Jagat kabir. kana poe akhir tea. meureun ku rai karasa. 462. najan geus ka Madinah.geureuhna. najan anu jadi Ratu. urang ge eukeur dibuang. Ceuk rakana bener kitu. abdi nyanggakeun duduka. sareatna hakekatna ge. pang Nabi Adam ka dunya. jol Jabrail Malaikat. eta kitu hartina. lajeng bae Nabi Adam. Sareng nyanghareupan deui. Mana dongkap ka kiwari. meureun ku rai karasa. Robbana dlollamna kitu. Ayeuna gaduh piunjuk. beunghar barang beunghar susah. 458. 469. atuh meureun najan urang. 460. da sasat di jero berok. Tah kitu eta kang rai. cukup pikeun meuli beas. dalil dawuhan Allah. teu rasa-rasa acan. boro-boro pangkat urang. keur anak pamajikan. kanu beunghar nyebat ngeunah. naon rai nya kasusah. bilih teu acan kamanah. Adam sareng Babu Hawa. atawana enggeus wafat. munggah Haji geus kapaham. 467. urang jadi buangan. ka rakana bari ta’dim. dawuhan para Aulia. geus hanteu aya pikiran. duh nyai aya dimana. naha nyai hirup keneh. cicing di Naraka bae. dzunu banna ulah geseh. bandingkeun jeung memeh gelar. moal pisah ti kasusah. kitu unggeling carios. saha bae anu ngunah. Kinanti 479. aya . bisa kitu sare tibra. mugi Gusti Maha Agung. Numatak mungguhing jalmi. eta sasakala amprok. dina rasa kasusahan. terasna Lana qunnana. jadina sanggeus ka Arfah. 461. wungkul ku dahareun bae. ngan sarupa kasusahna. ayeuna neda piwangsit. balik deui ka dunya. ieu dina alam dunya. 474. tibra sasareanna ge. nu betah dipangbuangan. manusa tungtungna pasti. bongan aya di dunya. kumaha isuk nya dahar. padahal sarua bae. Hadist moal salah deui. 478. kumaha pangna teu beda. tah eta kang rai kitu. teu kungsi lami Adam. jasmani rohani oge. 481. 454. nu miskin oge sarua. mugi Gusti ngahampura. 483. ganti-ganti kasusahan. akang paur liwat saking. kabir mah nya alam dohir. kabeh jadi kasusahan. disebatkeun pangbuangan. samemeh ka dunya turun. beurang peuting hanteu petot. persasat dibuang bae. 471. ngan ukur pasangka-sangka. pasal tadi ceuk engkang. duh engkang percaya pisan. beurang peuting hanteu pegat. kieu bisi teu uninga. jagat aya dua rupa. supaya bisa purkatut. tah kusabab kitu engkang. saparantos dihampura. sing amprok ulah papisah. duh Gusti anu kawasa. teu beda geus tangtu sami. 472. lajengna teh anfussana. 477. mulih kana kasucian. mun miskin taya kagaduh. munatak saha jalmana. eta Hadist moal lepat. yen bakal kitu jadina. dawuhannana Yang Agung. Saur rai kahareti. 473. yen nguping carios Hadist. ngahampura dosa hamba. di diri urang ge bukti. dihampura ku Yang Manon. 463. 480. sabab salah pangbalikan. Minal khosirin kebatna. 482. ceuk rakana bener pisan. tetep dina pangbuangan. 476. 464. ka Jeng Nabiyullah Adam. 455. sieun engke dina wafat. sangkan ulah tutuluyan. estu sidik Lahaola. Jagat shagir Jagat kabir. anu mawi dunya dumuk. Barang maosna geus nepi. Nu miskin mah geuning yakin. 465. amprokna di Gunung Arfah. Balik kasalna tadi. 456. Nurutkeun saur Jabrail. Teu pisah tina prihatin. Aya beurang peuting tangtu. neda hampura Yang Manon. cicing dina ngeunah terus. di hampura ku Yang Agung. sanajan diempuk-empuk. pangbuangan hanteu geseh. cicing di panjara Allah. sareng Babu Hawa tepung. marakayangan usrak-asruk. da aya di alam dunya dumuk. Da bubuhan keur dibui. teu ditampi ku Yang Manon. Nu matak ayeuna rai. emut-emut geus isukna. 475. pangkat menak pangkat cacah. Wa in-lam taghfirlana. miskin deui kasusahna. kudu tobat ieu baca. Jeung aya lajengna deui. Duh Gusti Robbul ’alamin. kieu saurna malak teh. anu ngumbara didunya. sarta teu peugat-peugat. haying dahar haying nginum. Malak Jabrail mepeling. Raina deui ngawangsul. hijikeun ulah rek renggang. moal ucul ti kabingung. teu lepot ti kasusahan. nyaeta kiamat tangtos. geura bandungan ku rai.

Ceuk raina geus kaemut. keur ninggali Johar pirid. nu yakin dijero diri. ku engkang teu dipilahir. peupeuteuyan dua siki. engke dina alam batin. Beurangna oge sakitu. Nyata dua liang irung. da aria was mata mah. Di alam dunya teh dumuk. naon nyatana di urang. 492. Ku panon kapala kitu. 508. Caang bunya eta kitu. ngahirupkeun eusi bumi. saur raka pasal dawuh. kitu deui badan urang. tapi aya nu kaliwat. tatangkalan moal jadi. anu dua belas tea. margi ayeuna geus burit. nyatana di diri rai. hanteu kenging ditinggali. taya bedana sautik. mangga bilang ugel tangan. katujuhna baham rai. bener dua belas siki. sare babandingan peuting. poek mongkleng buta rata. tilu puluh beurang deui. ugelna dua sampean. ngan pikeun nampa siksaan. miwejang ka rai. jeung jadi sagala lampah. 504. pagawean jalmi-jalmi. kieu rai mun can harti. upami rai tacan harti. geuning karek genep siki. sareng aya deui hawa. Nganyatakeun sifat hirup. mana ari dawuh lima. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. jadi dua tangan pasti. rai nuhun laksa keti. 517. 502. hirupna teh Jagat kabir. 491. eta naon sanyatana. nyatana beurang jeung peuting. nyaring babandingan beurang. aya genep sadayana. sawindu eta ngaranna. ganjaran pon kitu deui. Kapan di dunya ge puguh. Geus taya tanyaeun kitu. Saur raka pasal taun. Raina lajeng ngawangsul. dina ieu alam dohir. Cuk rakana mun can weruh. rai ku hayang kaharti. di badan urang sapata. ceuk rakana eta rai. ku rai tacan kapikir. uel-ugel ramo rai. jadi opat jumblahna. Mung bae engke kapayun. ku ayana Bentang Bulan. 503. sampean bagian peuting. kaayaan alam dunya. naon nyatana di diri. Dihandap oge sakitu. lain tempat keur ibadah. naon nyatana di diri. kaopatna Mutmainah. geura mangga bae etang. kari-kari caang batin. 510. 518. aya deui genep pasti. sarupaning tatangkalan. 499. 501. engkang keresa miwejang. pek geura taroskeun deui. Amarah Lowamah kitu. muga ku engkang dipiwejang. dijumblah jejeg dalapan. aya tilu puluh peuting. hartina windu teh rai. 488. jeung dua tangan geus nyata. ngajawab deui rakana. kanyataan dina badan. Ceuk raina aduh-aduh. Nyatana ugel nu lembut. teu beunang dijirim-jirim. ayeuna mah rai harti. Kantun taun nya kasebat. saur raka kapan bukti. Pek ku raina diitung. nu nguatkeun alam dunya. Hawa angin bumi kitu. jeung opat diluhur tadi. nu dalapan eta rai. tah eta poe nyatana. 511. 493. tapina wajib kapanggih. 495. ugelna panangan bukri. prantos kacatet ku ati. 485. Bulan Panonpoe dohir. betah teh ku caang bukti. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. 487. tangtu jadi eungap pasti. 484. katilu pangucap pasti. 486. 494. meureun manusa ge mati. 505. Raina lajeng ngawangsul. Hawa bumi angin banyu. . kantun poe tujuh tea. 512. naon buktina nu pasti. nyatana hawa nu opat. dibuktikeun dina badan. Dina sabulan teh tangtu. geus kumpul di Jagat shagir. Sami bae tilu puluh. 514. hawa panas hawa tiis. 507. saajegna diri urang. taya kakurangan deui. 497. sidik geuning enggeus bukti. 490. kalima rasana pasti. laksa ribu rai nampi. 500. bet nyata kabeh di diri. nyatana di badan urang. aya bulan dua belas. cahya anu lemes tea. aduh naha cocog teuing. 515. paingan carios kitab. moal aya hasil dunya. engkang sampe bebeakan. dua tinggalina soca. ku awas panon kapala. Geus asup hakekat kitu. jumblah aya opat siki. panangan bagian beurang. dawuh lima nu sidik. teu beunang katinggali. moal enya salah deui. naon nyatana nu bukti. mun teu panggih di dunyana. kapan kitu sidik pisan. tapi eta mah kang rai. Bentang-bentang laksa keti. pasal bulan eta rai. geuning geus genep jumlahna. moal bisa jalan pasti. sarta langgeng henteu gingsir. Sawiah katilu rai. panggahota diri urang. dua bitis dua pingping. kantun dina jero bulan. naon deui nya kabingbang. kabehna dalapan pasti. 496. raina enggal ngajawab. aya tilu sabeulahna. tilu puluh poe pasti. atuh kumaha rek ngeunah. mana anu sawarehna. dua soca dua cepil. kantun bulan can kaharti. engke urang teh dibatin.sare sareng nyaring. Ka raka lajeng ngawangsul. ramo suku kitu deui. poek mah atuh Naraka. lajeng raina ngalahir. ceuk rakana hirup urang. sumuhun saur kang rai. Panonpoe nu kahiji. 506. nya nuhun Alhamdulillah. 509. cukup hanteu kurang leuwih. Panonpoe wujud urang. aduh naha leres teuing. karaos pisan ku rai. Sageuy taya nu ngawengku. eta moal salah deui. nu ngahirupkeun jasmani. numatak dina sabulan. nafsu urang eta pasti. anu ngaran Johar latif. Tah eta geuning geus dumuk. 489. da mun taya Matahari. 513. urang naretepan magrib. eta taunt eh kang rai. enya ieu Jagat shagir. mangga ku raka pilahir. da geus lain tempat ngilmi. eusina nu tujuh tea. Ku rai prantos kamafhum. sabab eta mah geus ghaib. teu dipiluruh ku jalmi. di Akherat poek pasti. nu dina dua panangan. tumerapna dina diri. hiji pangdanguna cepil. 498. tilu puluh eta sidik. kantun Srangenge jeung Bulan. Saur raina sumuhun. mangga urang pada siram. kitu deui aya Bulan. Nu tetela langgeng tangtu. kudu ku awasna ati. samangsa teu jalan eta. 516. antarana ugel tangan. nu dua sabaraha hiji. tah geuning jejeg geus lima. ugel dilihur dihandap. Saur raina sumuhun. naon nyatana nu yakin. Kaopat pangangseu irung. Jadi ngarana sawindu. aya Srangenge pasti.

Ibadah ka Gusti Allah. Kafir lain Walanda Cina. Teangan elmu sampurna. 7. Sedep seungit sajero ati. Engke harti sadayana. 3. Mun urang lolong di dunya. Neda maaf kasadaya wargi. Raoskeun mun datang sakit. Urang sing ninggal Pangeran. Sangkan ulah kabingungan. Nu kitu ngarana Murtad. Nafsu mah taya putusna. 19. 14. Ulah katungkul dudunya. Anakna sok jadi jadah. Poe isuk can kawangwang. 2. 18. Ulah Iman ka barang ruksak. Ieu suluk dijieun sya’ir. 17. Istri dibeuli ku Syahadat. 4. Eta teh omongan baruang. Wali turutaneun urang. Urang sing suhud ibadah. Carita kitab nu ditukil. Pangeran awas ka urang. Sok bingbang mikiran diri. 10. Pigeusaneun dina paehna. Kanu goreng taya pegatna. Qur’anul Adzim sing kapendak. . Poe ieu bisa leumpang. 13. Geus ligar murag kalombang. Ulah ngagugu nu ngalarang. 11. Neangan elmu nu enya. Jalan hade rasana nyeri. Isukan mah biheung mulang. Nyokot misil nu jadi hasil. 12. Ieu jaman parantos akhir. Kembang malati rupana putih. Ulah salsah tekad urang. Kakat di diri sorangan. Rasa dua ngangin-ngangin. Dua puluh sifatna Pangeran. Rek nampa rasana madat. Nu ngumbar bae nafsuna. Supaya jadi Syahadat. Sing suhud urang di dunya. Kumaha isuk nepi ka jangji. 6. Sugan kasasar ku pikir. Lolong jaga di Akheratna. Ulah eureun memeh mendak. Ka pameget rawuh ka istri. Sabab bongan salah tekad. Ngangin rasa sajati. Nu kasebat enggeus yakin. Gusti Allah wajib ayana. Kafir teh nu jahat atina. Geura tareangan dzatna. Elmu teh kudu pilari. Sakumaha lobana duit. Supaya bisa sampurna. 5. Di dunya pikir kumambang. 9. Euweuhna dina ayana.Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. 8. Nuduhkeun jalan lastari. 16. Kufur teu percaya ka kitab. 15. Bakal maot kudu kapikir. Manahan sadaya Sobat. Ulah kawas ngaji budak. Ari diri saperti kembang. Dzatna kudu tareangan. Karasa dina pupusna. Ulah atoh ku loba duit. Haram lamun hanteu nikah. Malati di pinggir lobang. Jalan jahat mah babari. Poe ieu urang senang. Nu dusun teu nyaho adab. Lain duit pati hurip. Karaos hirup jeung mati.

Nya eta nafsu nu suci. Ulah ngitung beurang peutingna. Nyaurkeun jatining hurip. Poe tujuh aya dimana. Matak poek kana ilmi. Laku lampah kudu jeung ilmu. 22. Nu bareng hanteu papisah. Nya eta sifatna elmu. Sing isin kunu kawasa. Poek ati poek bulan. Lain caang caang bulan. Lain kubur tutup batu. Mudu Guru pondok caritana. Urang kudu ngaji rasa. Sangkan salamet diditu. 25. Hanteu bijil ti beulah batu. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Da lafad mah taya beakna. Terang ka sagala dosa. Loba omong salah pasal. 26. 39. Kain cai ngala ti kali. Teangan di badan urang. 36. Cai suci ti jero ati. Amis budi carita ilmi. Nu tilu karep balaka. Poek bulan poek iman. Ari Qudrat teh kawasa. Jeung urang asal timana. Tapi henteu jeung barangna. Geus ditutup teu nyaho ka incu. . Ulah loba nu diaji. 33. Mun pupus dunya ge lampus. Ari nafsu opat kabehna. Malikan Malati tadi. Matak pinanggih tugenah. Carita ilmu ngajinis. 28. Teangan hirup sajero hirup. Sajol bulan eta tamat. Enggeusna balik kamana. Nembe salamet Akherat. 38. 31. Ahadiyat eta geus tangtu. Kitab Qur’an jieun saksi. 41. Nyaurkeun ilmu nu repit. Kubur hirup dijero kalbu. Walanda Cina meureun nya kitu. Mudu mulung kanu susah. Syahadat heula nu misti. Basa Baqo langgeng sundana. Wawalesna sok teu ngeunah. Ngagulung caritana. Sangkan babari kahartina. Ka kuping beres patitis. 35. Masing-masing eta karepna. Sing inget bakal papisah. 29. 30. Cai suci matak beresih. 40. Sajero eta teh tobat. Tilu puluh Juz kudu tamat. Jasmani sok panas tiris. Diturut matak cilaka. Engke diwales kunu kawasa. Ahadiyat naon hartina. 23. Ulah Guru loba omongna. 37. 21. Matak keder pikirannana. Caang soteh caang iman. Mudu mandi cai suci. Selap-selip mapay peujit. Meungpeung hirup kudu Guru. Ngabegal elmu nu asal. 24. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Beda jeung saur nu sompral. Eta nu murba kawasa. Matak narik manah resmi. Jeung poma ulah mitenah. Asupkeun ka jero diri. 32. Nu hiji karep nu muji. Bisa leumpang urang ku saha. Sing inget urang bakal ditutup. Beak umur can sampurna. Nyaur ilmu matak tiis. Teangan kubur nu tangtu. Ngajelengit inget teu leungit. 27. Kakuping matak garihal. Ulah sok ngarah ngarinah. Aya cai bening nya herang. Lahir batin gampang katimu. 34. Ulah jail ka pada jalmi.20. Resep kanu beresih ati.

Da aya awal akhirna. Ganjaranna geus bukti. Manahan ku ahli ngarang. 44. Kahakanannana bugang. Mudu sidik ka alam batin. 53. Jauhna tanpa wangenan. Tutup mulut buka kunci. Panon teh pipinding terang. Jalaran gogoda diri. Anu dzikirna ngageot. Da lain caangna bulan. Akbar anu sajatina. Lain Muhammad di Madinah. Silokana sing kapanggih. 59. 61. Masing ngarti urang hirup. Ulah hirup nya hirup urang. 54. Hewan anu hanteu iman. Diteangan leuwih rugi. Kaula geus hanteu aya. Karesepna dana dini. Dalil naon nu jadi iman. Sembahiyang kudu khusu. 48. Dahar nginum jadi Naraka. Lamun barisan cilaka. Lampahna gemi nastiti. Dzikirna dilewe-lewe. Nyebut aya teu ngarasa. Geus euweuh wujud kaula. Nu sidik kanu kawasa. Didinya naon nu aya. Bisa ngaji Ulah kumaki. Sabab lacuna henteu diriksa. Laku lampahna ge tartib. Pikukuh patokan Islam. Kunci Muhammad nu rugi. Guru teh kakasih Allah. Euweuh deui sifat hirup. Ngaji teh ulah ngajibris. 50. Nyaho ge iman teu acan. Rasiahna Maha Suci. Bisa nuduhkeun nu wahid. Lalangse beureum jeung kuning. Anu Guru ahli rasa. Saur Jeng Nabi Utusan. Nu kitu jalama badawang. Paribasa ditetepkeun iman. Mudu nyaho ilmu Pangeran. 57. Tetepna dimana kutan. 55. 47. Lain Shalat nangtung kitu. Dibeulina satengah mati. Lain beurang lain peuting. Allah ninggali ka urang. Nuduh Allah diawang-awang. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Teu gampang neangan iman. Lain akbar mata kapala. 63. Ijrail teu ninggal puji. 46. Gagntina Rasulullah. Mun tacan isbat jeung nafi. 51. Rasana lacuna hade. Taroskeun ka Ajengan Kolot. Pujina ngarah sasaji. 52. Ganti Pangeran nu aya. Sarebu hiji anu manggih. Dalil Qur’an tuduh harti. Nya eta elmu nu kolot. Mudu ngaji kudu ngajinis. 56. Kasebatna Guru Mursyid. Ninggalina iman nu suci. Ma’na Qur’an lapis-lapis. Enya soteh deukeut pisan. Resep ninggal istri sae. 58. 64. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Pek taroskeun ka Ulama. Allah mah nurutkeun bae. Hakekatna kudu kamanah. Mun harti ngelmuna cukup. Kalawan nerangkeun Tohid. Hanteu daek nareangan. Manahan ku ahli rasa. Ngaji badan masing tapis. 60. Hanteu sahil cicing di dunya. Allahu akbar kudu ta’yin. Duit meunang berekah kolot. . Nafsu opat ulah metu. Urang ninggal hirup urang. Anging dzat Allah nu cukup. 45. Jauh keneh kana katepi. 62.42. 49. Teangan tarekat jati. Mudu tutup sakabeh nafsu. 43. Ajengan hayang dipuji. Ulah dipake andelan.

70. Sasauran jiga Kalde. Nu kitu teh kafir Jindik. Teangan Bet dina badan. Lampahna sadaek-daek. Jalma teu inget ka pati. Komo mun gentrana istri. Saena kedah ku istri. Dzat sifat asma af’alna. Wakilna anu Kawasa. Ulah rasa guru jauh. 79. Nyembah kanu euweuh aya. Sholat nyaho asal opat. Nangtung ruku sujud lungguhna. Kalima leumpang ka Mekah. Tanda Guru nyekel sosi. Katilu kudu jazakat. Laku lampah kudu terang. Eta Guru anu mulya. Syahadat syahna teh opat. Beuteung jemblung awak gede. 69. Wajib deui nyembah ka Raja. 84. Mun lepat mangga dipungkir. .65. 73. Nu langgeng hanteu diberik. Pang urang sagala gampang. 71. 78. Barang ruksak dibeberik. Diri ulah laku satru . Disamping baju beresih. Di Akherat kumaha leumpang. Gawena tirakat nyepi. Beurang peuting teu berenti. Lampahkeun lima perkara. Eta nu wajib diturut. Kaduana kudu Shalat. Make subal kembang malati. Nurutkeun nafsuna dewek. Nurutkeun karepna ilmi. Katungkul ku sirik pidik. Ngawakseun ka jalan gede. 67. 83. Mudu terang wuruk Guru. Dina sajerona badan. Samemeh indik ka Mekah. Nafsu opat kudu tutup. Sya’ir waca senangna pikir. Geu Sholat tuluy manyanyi. Ibu Rama wajib disembah. Cukupna urang di dunya. Di dunya teu daek neang. 75. Ari Guru wajib disembah. 68. 81. Eta mah teu matak kuat. Nya eta Guru sajati. Tinggali ilmu nu tangtu. Matak lali ka Maha Suci. Lahir batin ulah tatu. Dahar ulah kawas kebo sapi. Sabab miara ti baheula. 80. Terapkeun ramo jeung suku. Karasa paeh jeung hirup. Lain terang omongan kitu. Ulah sare satengah mati. Teu iman jagana poek. Sahiji nyaho Syahadat. Pasosore kudu mandi. 76. 85. 77. 86. Ari iman sifatna caang. Lampahna teu ati-ati. Mudu Guru sajero hirup. Kaopat kudu puasa. Geua megat dilawang buntu. Nempoan istri nu hade. 74. Sabijilna tina pikir. Halimpu jeung mawa sari. Lain nyembah kanu aya. 72. Gawena sok kirang tuang. Geura tinggal rupana Guru. Zakat diri matak kuat. Zakat pare geus mufakat. 82. Teu lila amprok jeung Guru. 66. Lamun cukup aya bahan. Nuduhkeun jalan nu suci. Sangkan urang teh rahayu. Wantu-wantu kecap sya’ir. Ramadhan kudu sabulan. Sasatna sing manggih bulan. Laguna pantun manyanyi. Jalmana pantes lalenjang. Meujeuhna dahar sakali. Di dunya sab aya caang. Agungkeun Guru jeung Ratu. Di kubur tangtu dipekprek.

Muhammad Hakeki tadi. Ayeuna bet luntur manah. kaopat nu hideung cahya. caina herang beresih. kabingung teh naon deui. nya eta sagara hirup. bumi nenggang sareng singkur. Geus manyanyi tuluy tuang. Nyegah ulah sore turu. dupi anu kaopatna. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. Ieu sya’ir sedeng ditutup. Cahaya beureum sifatna. Moal kagembang ku wayang. sieun engkang jadi bendu. 2. 3. hartina eta dalil. Seungit malati geus kaambu. rakana ngalahir deui. ngaran maca bae wungkul. sidik ngaran jeung buktina. teu weleh bae ngurihit. Dipiresep ku pameget. ari nu kaduana deui. ngaran Muhammad Majaji. tulis Qur’an sareng Hadist. rehna rai seueur pisan panarosan. buludru sutra hipu dicalikannana. Nerangkeun : 1. Nyaeta istri kameumeut. Ayeuna tumaros eta. nuhun engkang rai nuhun. rehna seueur keneh anu can kapaham. bijil cahya opat rupi. calik dina pramedani. nya eta aen barangna. rai langkung panasaran. bibit nyawa sadayana. teu kagiridig ku jalma. atuh kantenan eta mah. kantun eta anu nomer kaduana. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. Mung buktina tacan terang. Wa’asmaihi ta’ala. nu disebat Muhammad Haq. barangna nu opat rupi. keur mudakarah bab ilmi. bok bilih geus bosen galih. Saur raka bener pisan. caralik sabada tuang. saparantos Jongos Koki. sangkan teu jadi nguluwut. Matak beurat batan batu. jeung raka dijero bumi. 90. kantun anjeuna duaan. sorotna tina dzat sifat. silih udag jeung baturna. langka pisan aya jalmi. rupina caang dumeling.87. ting soloyong ting suruwuk. 2. Rakana pek sasauran. Geus wengi urang arasup. aya ngaran taya rupa. saha-saha manusa. 9. nu kahiji Muhammad Haq. timbalan Jeng Rosul. 8. Hawaun eta disebat. Saur rai kutan eta. Kocapkeun raden Muslimat. sinarengan raden Muslimat. tiasa nerangkeun deui. ari nu katilu deui. tah eta barangna rai. Kieu perkawis eta. margi bet mustahil teuing. Nu disebatkeun Muhammad. Duriat ge matak tetep. dikuriling kebon kembang. ngaji teh kudu ngajinis. manawi engkang tiasa. nyaangan ka manah rai. Turobun ngaranna pasti. nu kitu mah sanes ngaji. eta teh dzat sifat Gusti. cahya koneng eta sidik. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. ngaran Muhammad Hakeki. seueur keneh kabingungan. nu ngaji asmana badis. 88. lamun jinisna can bukti. eukeur maksad titadina. rai tamparaos pisan. 89. 5. ku rai ge meureun parantos kapendak. . Kulambu geura pek ingkup. engkang teh aya pilahir. terasna raden Muslimin. atoh kantenan kulanun. lajeng ka tajug ngaralih. Muhammad Haq. Dipungkureun aya empang. pasal Muhammad Hakeki. den Muslimat ka rakana. nuhun berebu keti. wantuning di Taman Sari. digugulung titatadi. Ceuk raina nuhun pisan. nyaeta nu opat kitu. tetep kafir mun teu timu barangna. dina Qur’an geus kauni. sabab aya ceuk dalilna. Muhammad Harid katilu. 7. Sora ngeunah matak senang. cahya bodas ngaran Ma’un. ditengah aya Masigit. sakur kabingung kang rai. Jalaran saurna Guru. mani katinggal keusikna. aya basa opat rupi. maca buktina aksara. dijero cai. mung rada isin saeutik. tacan caang ati rai. Muhammad Haq teh geus sidik. 4. sategesna nu kasebat Narun tea. panarosna masih terus. rido ditaros ku rai. Sambungan anu katiluna. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. 10. 4. dijero kamar tur sepi. Muhammad Majaji 12. Manyanyina matak resep. geus meleber seungitna teh mancawura. moal rek sulaya deui. muga engkang rido galih. abadan bi kufro deui. malah mandar disarengan ku Pangeran. Istri kitu leuwih lucu. Eros Ermawar Malati. Muhammad Harid. Muhammad Hakeki. 11. ayeuna nembe kaharti. Istri urang bisa tembang. geura pariksakeun rai. 14. nepi ka dipundut pisan. barangna anu sakitu. laukna warna-warni. rai bade naros deui. saurna teh rai mangga. 6. 3. amitan neda warangsul. lamun asma bae rai. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. Papayun-payun duaan. 13. lamina geus tilu wengi. ka rai budina manis. dupi nu kadua deui. 15. eta teh naon sifatna.

kapan dalil wajib pisan dipercaya. Adam anu tipandeuri. nya nu ngagelarkeun Agama. sangkan manusa teh mulus. Rakana lajeng ngajawab. nu koneng huruf He pasti. 32. 31. cahya nu bodas beresih. nampa tarekatna ilmi. kedah tina asma heula. umatna pon kitu deui. walon raka eta mah Muhammad pangkat. ayeuna manah ku rai. kana sifatna Yang Agung. geuning makamna Jeng Nabi. 37. 26. pang gumelarna dohir. Sabab nabi Muhammad mah. ayeuna kedah dibalik. nya ieu rupa jasmani. Dupi anu kaduana. dupi eta Kangjeng Nabi. 19. Madinah teh naon rai. terangkeun sama sakali. Madinah anu kasebut. ku awasna panon kapala anu nyata. 24.ari nu liana Rusul. naek kana sifat deui. ayeuna kedah dibalik. hanteu cocog sareng dalil. 22. 20. 25. 36. moal kenging katingali. salamet dunya Akherat. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. tiap-tiap aya ngaran. Kaduana kana sifat. ku pitulung Maha Agung. Geuning bukti di manusa. 29. Muhammad nu tipayun. Muhammad Harid nyatana. jeung supaya terang deui. genep (6) . Tah eta anu kasebat. He teh nya dada geus tangtu. kedah heula kasungsi. Adam mimitina disebut. ulah ngan tulisna wungkul. adeg kanyataan pasti. Teras ka Wali salapan. Muhammad mah teras ka umat-umatna. perelena kitu rai. ilmu Wali mo kasusul. ma’rifat ka Gusti Allah. ceuk rakana mun can harti. hakekat Muhammad Nabi. 16. naktuna sahiji-hiji. 30. Muhammad Hakeki tea. nya eta awal-awalna. sifat Rahman nu murah dialam dunya. teu kabagian ma’rifat. tarekat ma’rifat timbul. utusanna Maha Suci. numawi ulah sok mungkir. Mim teh mastaka rai. rasa kanyataan tangtu. nyaeta rasa pribadi. Saur raka ari eta. leres percanten yakin. cahya nu hideung nyata. ayeuna mah kudu sungsi. mung dzat sifatna Yang Agung. kantun eta Muhammad Majaji tea. Dal teh sampean geus bukti. hoream neangannana. tihandap ka luhur deui. saur raina kaharti. hirup kanyataan Gusti. Muhammad Majaji tea. tapi rai hakekatna. 27. matak butak sirah rai. nu rek ditaroskeun deui. Wali Kutub disebatna. Ceuk raina bingung engkang. di Cirebon anu bukti. ceuk raina nuhun engkang. kasebatna di Madinah. Muhammad Hakeki rai. perelena nya Adam Muhammad Allah. jeung percaya ayana Allah ta’ala. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. ku rai tacan kamanah. Nya eta jalan tarekat. da aya hartina tangtu. sategesna ngaran Gusti. Mangga ku rai dimanah. nya ieu rasa jasmani. 21. tanwande bisa narima. kaopatna nu kasebut. mangga bae ku engkang. sare’at tarekat deui. enya eta kanyataan Adam pasti. ayeuna mah kulanun. Sabab aya wawakilna. Muhammad Harid teh bukti.kapan sidik jadi lafadna Muhammad. terus ka Allah sing tepi. nu nganepikeun kana dzat. jadi lamun hayang terang. Muhammad Rasulullahu. 33. kapan tadi Maha Suci. sifatna Yang Maha Suci. naktuna aksara tadi. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. ka Allah nu Maha Suci. ku pitulung Maha Suci. aksara di eta pasti. dupi nu nganepikeun pasti. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). atuh mun kitu mah palsu. Tah geuning kitu geus nyata. jeung kalawan dibarengan. bakating hantem mikir. tah didinya mencar-mencar. nu disebatkeun ku rai. nya eta huruf Dal pasti. 23. 35. kieu atuh mun can ngarti. 17. kana dzat sifat Yang Widi. tilas Wali anu tadi. nya jadi huruf Mim akhir. enya eta tarekat ma’rifat tea. mana nu kabarengan rai. Mim akhir nya udel urang. Nu bereum huruf Mim awal. gaib pisan pang ayana. Allah anu Maha Suci. ayeuna rai mangarti. naek nya ka Muhammad. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. da majajina mah geus bukti. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. Atawa Allah Muhammad. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. eta sifatna teh pasti. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. kapan sidik eta teh MimHe jeung Mim-Dal. tangtu nyandak tina bukti. tadi tiluhur ka handap. dupi anu katilu na. sageuy teu tiasa nepi. bilih rai jadi owah pipikiran. kakara engke kapanggih. Kengingna ku panon rasa. nyaeta ku asma tea. eta mah pangandika na. tibana ti Kangjeng Nabi. lamun hayang kasungsi. sabab bisa mi’raj rai. tilu asma nu kawarti. kedah pendak sajatina. eta sifatna teh tangtu. ku rai prantos kaemut. Sabab basa Allah eta. dibeulina ku prihatin. ku rai tacan kaharti. rai teu sanggem mikirna. jawab rai nuhun pisan. nya eta ku tilu basa. 18. wajib susul eta anu ngandikana. hakekat ma’rifat rai. mimitina nya eta dzat anu kasebat. Hirup-Rasa-Adeg pasti. Muhammad Harid nyatana. 28. eta tiluhur ka handap. kantun eta Muhammad nu katiluna. numawi Gusti Yang Widi. kapan awalna ge rai. parantos pupus makamna ge di Madinah. nya eta Muhammad tea. murahna di alam dunya. Piraku mun cengeng tekad. tina dzat sifatna pasti. enya eta para Wali. Sabab eta tuduh jalan. geura mangga bandungan. kantun terus kana dzat deui naekna. nu mimitina rai. terus ka ayeuna pasti. kedah ti handap kaluhur. Pangkat Nabi Rasulullah. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. Jadi unina Muhammad. kabagi ma’rifat jati. mung aya saeutik pisan.

rukunna genep perkawis. sadaya nu dipiwejang. sing ngarasa ilang wujud. tah ieu engke dihandap. weleh bae teu kapikir. Islam teh geus sidik pisan. kakara jasa kapendak. Islam disebat pandeuri. Kapan kieu disebatna. lumbrah kitu anu nyebut. supaya urang teh puguh. nyaeta ku tohid tea. cengeng jeung khusu tekadna. Iman Tohid Ma’rifat Islam. pek jumlahkeun deui rai. rukun nu heula disebat. Eta teh huruf Syahadat. nu kedah heula pilari. . huruf kalimah Syahadat. pantesna teh nya rukun Agama Islam. geus merele nya rukun Agama Islam. Agama ge piraku taya rukunna. ngalakonan rukun Islam. da kapan Islam ge bukti. geura mangga rek diitung. numawi kedah kasungsi. kasalametan manusa. nu nerangkeun di Akherat. Raina hanteu ngajawab. atuh kantenan kang rai. 40. genep belas nu mimiti. teu ngarasa boga diri. 48. teras ngalakonan rukun. jeung teu pantes deui bae. mangga ayeuna dietang. rukun Agama geus misti. Madinah teh jadi huruf. 52. nu langgeng taya tungtungna. mangga etang ku rai. Upami geus ilang Adam. dua puluh opat sidik. hakekat Muhammad Nabi. dihijikeun sareng genep nu kadua. jeung naon ngarana deui. tanwande jasa ma’rifat.naktuna teu lepat. lamun rai tacan ngarti. da kitu kapan pantesna. 44. Jadi dua puluh dua. tina Qur’an Hadist kitu. mun disebatkeun ku urang. hakekat Muhammad Rasul. temen wekel teu bengbatan. asal tina iman tea. raina lajeng ngajawab. geura susul jati-jatining Syahadat. 42. Rakana lajeng ngajawab. Asmarandana 51. adegan wujud jasmani. rai bingung kacida. Teges tina eling rai. lima eta nu geus umum. bet geuning rukun Agama. 54. da piraku hanteu aya. jumblahna sabaraha naktu. sategesna asma Gusti. geuning bukti di dunyana. asalna kasieun eta. jalanna ma’rifat kudu. ku engkang ka tuang rai. Atuh lamun kitu urang. aya rukunna geuning. 53. Kapan basana ge rai. mun jalma teu beragama. Raina lajeng unjukan. tiap-tiap mun kapanggih.as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. nya eta rukun Agami. di dunya Akheratna ge. nyaeta rukun Islam. naktuna teh dua (2) tangtu. lumbrahna sadaya sami. aksara nah eta pasti. dibalikeun saupami. ku urang kedah kapanggih. ibadah ibadah teh enggeus yakin. lami-lami pek ngajawab. nya eta dzat sifat Allah. Ari hartina teh tohid. 49. Ari emutan rai mah. 47. nya suhud milarina teh. biasana teh ku jalmi. eling sieun ka Naraka. terasna Agama pasti. ngahuleng hanteu ngalahir. Naraka di alam baqo. dupi eta rukun Agama diliwat. Tuduh jalan eta Hadist. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. hurufna kalimah tadi. 43. eta naktu nu sakitu. geuning kitu dalilna ge. nu heula disebat pasti. 45. hanteu terang sumurupna. saparantosna ma’rifat. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12. ku hukum akal rai. 39. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. dua puluh opat siki. pasal dina rukun Agama can terang. aya nu tacan kaemut. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. tah geuning eta rai. nurutkeun bahana tadi. ari nu katilu rai. rai poek liwat saking. ceuk raina mun teu lepat. aduh engkang can kaharti. nuhun ayeuna kaharti. nyaeta rukun Agama. aya anu diluncatan. lantaran teu daek campur. 46. rukun Islam Agami. pangna suhudna teh tangtu. ceuk rakana eta kamana surupna. dupi kenging na teh pasti. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. dipigawe siang wengi. enya eta nu kasebut Adam tea. meureun teu raos geus tangtu. nya eta adegannana. milari jalan ma’rifat. Teu lumbrah anu nyarebat. nu wajib heula kapendak. bet jol bae kana rukun. rakana ngalahir deui. anu lima perkawis. saparantosna kapanggih. rek dijejerkeun sakali. Eta rai sabaraha. Aya sabaraha perkara. Supaya syah dzatna. nyaeta dua nu tadi. ku urang teu dipilari. sareng anu katiluna. hurufna kalimah kali. sanajan iman ge aya. Islamna enggeus kapanggih. kana dzat sifatna Gusti. supayana rai bisa terang. 38. nyaeta rukun Islam. mung bade naros deui. sabaraha huruf nu uni.pasal eta naktu dua puluh opat. mangga bae rai etang.

mung engkang rek naros deui. keur nyusul wujud Agama. yen aya Sawarga Naraka. rasa anu narimana. tegesna parantos nyaho. anu ngabuktikeun aen. migawe dina waktosna. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. tarekatna ma’rifatna. raina lajeng ngajawab. 55. daek ngaji kitab Qur’an. 76. 59. nepi kana waktu Isya. gedong-gedong nu marakbak. kapager ku kasieunna. bahan-bahan geus sadia. enggeus tangtu moal aya. teu lepat deui pangucap. jalan omongan geus tangtos. eta oge bener pisan.sareng nu ahli Agama. Kitu deui waktu Dzuhri. Dupi sareat teh rai. da rukun Islam mah puguh. Agama nu Maha Agung. Naha ninggali ka Gusti. tah eta pangucap urang. Kapendakna eta rai. ku tinggal panon kapala. pasal eta geus kapaham. Dina Sembahiyang mah rai. anu aya dina wujud. numatak ngelmu teh urang. kana migawe korsi teh. 68. sing nepi kana caangna. Namung paneda kang rai. Sembahiyang Subuh eta. Jalanna ku rukun tadi. hal rukunna Agama tea. sategesna hirup tea. saur raka da eta mah. 78. pikeun kayakinan urang. eta kitu basana teh. duh engkang karaos pisan. mangga anu tadi bae. teu aya kasieun kitu. sareat hakekat kitu. nyatana di badan urang. geus nyaho sareng bisana. ma’rifat laku ibadah. pang buktina teh teu lepat. nu ngangliputi sadaya. nu ngabuktikeun samaksud. lamun nu ngaji hakekat. gulungna anu opat. 56. sumangga ku engkang dadar. nyaeta sifatna hirup. sahiji Sareat kitu. rai nyebat soteh kitu. ngabetem teu sasauran. sangkan aya kasieun teh. 65. Kieu hartina Agami. moal jadi mun teu ngomong. pokona tina pangucap. tarekat sareng ma’rifat. jadi geus tangtu pisan. batal ku Hadist disebat. kana rukun Agama teh. 75. dina bagian bab ilmu. ari terbitna hakekat. nya eta sajatina teh. geus gulung bae didinya. Raina lajeng ngalahir. Karamean alam dohir. moal sakama-kama. tegesna geus nyaho kitu. Islam ge moal aya. sing hawatos kanu bodo. nya sajatining Agama. eta basa anu opat. Katilu Tarekat rai. Teu ngupingkeun dalil Hadist. Rakana ngawalon deui. di sajero badan urang. aen kanu disembahna. 72. kapan rai geus ma’rifat. 71. enya eta kana dzatna. batalna karaos . lain ma’rifat ka Allah. rai parantos ma’rifat. tetep eta anu opat. ma’rifatna waktu eta. Model gedong rupi-rupi. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. sifat Agama kasusul. jeung sifatna Gusti Allah. laku goreng mo dijujur. nya eta ku rukun tea. sanes bagian ibadah. Ibarat rek nyieun korsi. paingan ceuk unggel kitab. tarekatna jeung ma’rifat. tapi anu sajatina. ceuk rai kapan eta mah kalakon. ku engkang enggal piwejang. rakana lajeng ngawalon. Jadi sifat hirup pasti. 83. eta saterusna kitu. 84. sareat hakekat tangtos. terang rakaatna Lohor. rai geus ninggali naon. Geus tangtu kengingna rai. Raina ngalahir deui. ngaran rukun Agama teh. poko-pokona teh baham. buktina nu dina wujud. 60. nepi ka nyareatna. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. Pertingkah nyembah ka Gusti. margi weleh teu kapaham. sadaya ge pada terang. mutajillah mun kitu teh. 69. 81. tarekat jeung ma’rifati. terang soteh pertingkahna. naon nyatana sareat. kaopatna nya Ma’rifat. anu aya di badan dewek. 74. ari rukun Agama mah. Pokona sareat yakin. tegesna eukeur neangan. atawa jati Agama. anu opat perekara. 80. ku rukun Agama tea. Ayeuna mah rai harti. teu nyaho diakhirna teh. ma’rifatna ka Yang Manon. sayaktosna eta kitu. da hanteu ngadenge beja. kapan pangucap teh puguh. teu sareng sareat kitu. ieu kaanehan Kota. tina kitab kenging nyonto. lamun rai tacan terang. pikeun ngesahkeun ibadah. niat eta mimitina. nya tina kanyaho tea. aya opat perekara. 61. dina bagian bab ilmu. atawa sifat elmu teh. nyaeta opat rakaat. 82. mun geus sieun mah mokaha. rentul sakur anu aya. geus awas ti samemeh prak. tadi geus ngaku ma’rifat. Najan aya niat rai. tegesna eta hakekat. 77. sabab mun taya hirup teh. karesikan Nagri Bandung. nu ngabuktikeun sagala. Sabab tadi geus ka ilmi. kahartos atuh kitu mah. tarekat sareng ma’rifat. sareat hakekat kitu. sumawonna rukun-rukun. 66. sareatna hakekatna. 58. nya eta wujudna elmu. piraku hanteu kamanah. da eta mah rukun Islam. Kapan ieu mah keur ngilmi. 64. sifatna sidik ngajentul. sareatna hakekatna. 70. 73. ku rukun Agama tangtos. pujina oge pon kitu. Hakekatna pon kitu deui. Tarekat ma’rifat deui. mangga ku rai dimanah. tarekat ma’rifat oge. bibitna tina carios. dina Sembahiyang cukup. sajatina sareat. 57. 63. teras di tarekatan. Numawi manusa wajib. najan di sagala barang. bagian ilmu ayana. terang dua rakaat. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. jadi buta tuli pisan. sanes ninggal Gusti Allah. dina waktu Sembahiyang. ma’rifat nyembahna wungkul. Nangtung Ruku Sujudna teh. ulah ngan ku kira-kira. 62. Sanes rukun Agami. ari geus niat mah tangtos. sumawon ushallina. tegesna rukun Agama. poko sareat hakekat. nyaho kana naon tea. Tarekatna mah pan bukti. mo aya ngaran Agama. raina lajeng ngajawab. 79. kadua Hakekat tea. rupa korsi teu sulaya. tina ma’rifat geus tangtu.

Salila-lila kang rai. sanggeus Islam kudu suhud. nu aya di wujud urang. nya eta bongkok ngaronyok. 109. 96. beja-beja teh ti batur. sumuhun sok nguping pisan. teu lami deui ngantosan. dua Sholat lima waktos. 87. moal lepat deui engkang. kieu rai mun can terang. ulah arek panca bagah. nu ngaran rukun Agama. meuli bako anu ngeunah. teu aya pisan eureunna. kapan nyatana hakekat. 104. keur nganyahokeun Agama. sora naon oge kumpul. keretegna ati kitu. Margi keur kieu mah geuning. ayeuna anu katilu. opat kalima pancerna. nu opat di badan urang. 92. sangkan sah ibadah kitu. sinareng anu tipayun. bengkung ngariung ceuk basa. 86. 91. salamina ge digawe. 101. nyatana pangangseu tea. ayeuna nu kaduana. dina waktu eukeur Sholat. ceuk rakana ngaran rukun. kitu deui angseu tea. nyaho bibit rukun Islam. dupi ari buktina mah. 98. waktos Nafi Isbat gulung. ka cai saleuwi pisan. nyaeta paninggal tea. duh engkang karaos pisan. 85. yen kudu sabilulungan. ilangna dunya jeung wujud. kereteg niat ka pasar. keur nyalindung ka Yang Manon. numawi disebatkeun teh. ngaran Dalil Hadist. 105. meureun ku rai karaos. 106. Raina ngalahir deui. pangdangu anu narima. enya sifat hirup urang. Seungitna mah taya rupi. 90. eta jinis tarekat teh. ka darat kudu salebak. nyaeta hirup urang teh. Babah meuli bako kula. sagala sifat teh kumbuh. 112. ka urang sok mituturan. maksud teh rek meser bako. nya anu tacan kapaham. Saur raka mun teu harti. kapan didinya barengna. ucap ucap dangu dangu. Ibarat rek tuang bistik. paingan kamari rai. huruf Ta’udz jeung Bismallah. ngomong bae dina kalbu. enya eta sategesna. 100. nya didinya barengna teh. jeung bengkung ngariung tea. Nerangkeun . nangtung hareupeunnana. tegesna poko sareat. 99. hanteu jadi pamaksadan. engke bapa geus teu aya. ayeuna mangga pitutur. angseu sumawon paninggal. sareat hakekat kitu. hakekat nu kasebut. moal bet aya bedana. gulungna kana paninggal. kieu katerangannana. anu aya di badan urang. jeung dulur teh kudu rukun. kasauran sepuh teh. ngaladangan bako tea. Nya anu lima perkawis. salamet dunya akherat. ngaran dulur nu saestu. Pasal eta jol kaharti. 111. rempugna nu opat tea. hal rukunna Agama teh. jeung kudu bongkok ngaronyok. nu aya di wujud urang. 89. mun rempug jungkung jeung dulur. henteu jadi ceuk sundana. kapendak wujud Agama. Rakana ngalahir deui. 102. Lahir batin oge sami. dina keur waktu nyaring mah. bener mun ngaji hakekat. pangangseu nu tipayun teh. kacai saleuwi pisan. samangsa parantos nyaho. hakekatna enggeus tangtos. Ka cai kudu saleuwi. opat kedah Puasa. kana sajati Agama. 107. 95. aya tapi taya jentul. hanteu bareng lakuna. opat ngaran Qiyas kitu. tarekat naon nyatana. lima Munggah Haji kitu. babasan sepuh baheula. teu aya rupina tangtos. nya Islam eta ngaranna. nyatana eta ma’rifat. Teu nurut babasan tadi. dina salira urang teh. sabab hakekat teh aya. lakuna teh nu karaos. sapedah rai teu ngomong. bet Cina teu buru-buru. bareng hanteu pili ganca. dina basa rukun tea. Ayeuna rek naros deui. omat turut weling bapa. nuhun parantos kapaham. teu sulaya jeung barangna. rukunna paninggal dangu. anu nyidikeun sifatna. kana jatining Agama. kahiji maca Syahadat. nuhun Alhamdulillah. nya eta nu opat tea. supaya maneh waluya. niat sagala perkara. Mung aya keneh saeutik. nerapkeun Muhammad. panutup kanyaho tea. Paribasa sepuh tadi. 93. teu lepat kasauran teh. hakekat pada hakekat. Aworna kalimah kalih. Ijma. sifatna panon nu nyata. nyaho jatining Agama. 110. Raina gumujeng manis. 94. sifatna bistik tea. ngalakonan jeung rukunna. eta kumaha hartina. sumawon bengkung ngariung. 108. 103. bagian paninggal tea.pisan. Raina gumujeng manis. tetela karaos pisan. eh anak-anak sakabeh. teu make sareat lapur. aya Hekekatna horeng. duh engkang karaos pisan. atawana rukun Ilmu. panon nu ngesahkeunnana. naon nyatana di badan. Rakana ngawalon deui. ma’rifat nu kaopatna. sakitu dina ati mah ngomong. kitu anu ngaran rukun. aya basa opat rupa. 97. Raina ngawalon deui. rukun teh naon hartina. sabab seungit bistik tea. pangangseu sareng pangucap. kudu rukun teh nya eta. kakara sah kanyahona. atuh dimana barengna. memeh ku baham karasa. Ceuk raka tarekat rai. sabab hartina batal teh. anu matak wajib pisan. Nembe Islam mun geus panggih. jongjon hanteu ngaladangan. mun kabedag ku saratna. Barang pok mah ngomong rai. nu opat teh ngahijina. Agama anu sajati. Sholat sajatina tea. anu teu acan karasa. tarekat sareng ma’rifat. bongkok ngaronyok teh nyata. masih bae pili ganca. nangtung hareupeun nu dagang. 88. piraku tacan kamanah. Raina lajeng ngalahir. mung kumaha ari eta. reh dina Hadist nyarios. nomer tilu kedah Zakat. ieu nu opat perkara. kapanggih sareng buktina. barang dongkap teh ka pasar. nyatana pangdangu urang. Ayeuna nembe kaharti. pangucap teu lepat tangtos. ku Cina teh bol sok bae. nyatana di badan urang. babasan tadi teh keuna. pokona ku eta bae. Sifat-sifat nu di dohir. rai masih keneh helok.

pikeun ngakalan geus tangtos. sangkan urang bisa datang. ulah cicing bae atuh. najan Dalil Hadist Ijma. tuluy rai cicing bae. 128. da rai mah tacan terang. kudu ma’rifatu. nu ditunjuk teu disusul dipilari. tuduh jalan pikeun mulang. dina asma bae badis. kana Dzat Sifatna Allah. Sareng tuduh ka manusa deui. hartina teh akal sategesna. sabab cicing di dinya teu maju deui. 127. kahar kapal udara. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. amal ibadah urang. moal bisa jadi bae. sumerep ka sanubari. sangkana bisa karasa. jeung ninggal nu nangtung. ka Batawi tunjuk. kumaha bisana nyaho. 122. tah kitu ceuk rakana. aya sare’at hakekat kitu. tarekat pon kitu keneh. Ma’rifatna. tetep cicing dina panunjukna. nyaeta pangandikana. ditunjuk ku gambar tangan. hukum Qiyas geura tungtik. teu terang nu diasmaan. kapan asma mah tuduh. atawa rek tumpak mobil. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. Johar Awal kasebatna. lamun tacan mafhum. Zakat Puasa Hajina. 129. saperti dina Syahadat. geura beuli ku tirakat. pangandika Maha Suci. Dupi Qiyas moal salah deui. 124. kajadian kapal udara jeung mobil. da aya geus tangtu. rukun Islam nu lima perkara. nyaeta dina tunjukna. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. pikeun urang gumelar di Dunya. Hadist Ijma sumawonna. dupi nu katilu deui. mo tepi kanu dijugjug. Qodariyah Satariyah rai. numatak urang teh kudu. kantun milih bae atuh. dina sahiji perkawis. dahar sare dikurangan. mana anu gancang bae. eta oge pituduh teu salah deui. utusan Gusti Yang Manon. mun kitu mah tangtos bae. Enggeus tangtu opat deui rai. saterasna kitu deui. kalanggengan Alam Baqo. barang dileresan Bandung. ari eta tutumpakan. lajeng kang rai ninggali. kudu daek ibadah teh. lamun ngilmu pikeun kabatinan. 118. Ari Hadist pangandika Nabi. gancangna teh teu lian kudu prihatin. 119. Panunjuk teh ibaratna Dalil. bade naros Rukun Islam. Den Muslimat ka raka ngalahir. nyaeta ka asal tadi. sare’atna hakekatna. 126. Jalanna ge teu disorang deui. Dalil Hadist Ijma pasti. mun ayeuna gentos pasal. bisi kaburu ku pati. ibaratna kapan puguh. Lamun hanteu make akal rai. ma’rifat geus tangtu. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. Sabab geura pek manah ku rai. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. Hadist. 125. opat pangkal kitu. Ceuk rakana tangtu aya rai. Ijma. nuhun akang rebu keti laksa. dina hiji perkara teh. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. 120. Juziyah Hak Maliyah teh. . naha hanteu aya rangkepannana deui. dina hareupeun panunjuk. naha kira-kira rai. kumaha pikeun akalna. kajeun rada ripuh. hartina dalil teh Agus. kieu pihartieunna teh. eta wajib digugu. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. pasal eta nu opat basa. 123. anu mawi kudu. ayeuna ge kabuktian. nu ngaji asma wungkul. opat-opat geus tangtu. upami Batawi bae. cadang Naraka Jahanam. hurupna asma Batawi. sangkan nyata jeung barangna. nya Qur’an eta buktina. da teu disorang jalanna. hayang terang ka hiji Nagara. hiji pilar make papan. aya sare’at hakekatna. tarekat ma’rifatna kitu deui. sumawon ka Batawina. ngakalan tadi nu tilu. Anu matak ngilmu ge rai. enya eta milih tutumpakan. kitab Qur’an eta sategesna. 115. hiji jalan parapatan. tambah beuki maju. enya eta piwadaheunnana rai. kantun bae neangan akalna. anu ngaran Ijma tea. ma’na Dalil kitu. wajib percaya kana Qur’an. opat-opat kitu. 117. enya eta Rusul-rusul tea. dina papan aya aksara Batawi. karamean Alam Dohir. tegesna dina omongan. dikirana bakal datang. da eta teh pikeun pikiraneun deui. boh ka kulon ka kaler ka wetan. rai napi piwuruk teh. 116. mun kitu mah moal datang. cicing ngadedeluk. payunkeun hukum akal. tarekatna ilmu.Dalil. sagala hal mun teu make akal. tuduh jalan nu sayaktos. eta ge wajib percaya. ceuk raina atuh mangga. mana nu gancang tepi. cukup eta mah kulanun. ka Gusti nu Maha Agung. kapan tarekat teh loba. Qiyas Dangdanggula 113. lamun henteu percaya teh kufur kafir. naha rek leumpang suku. misti kudu buru-buru. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. 121. ceuk raina atuh moal. Sholat ge opat perkara. Lajeng rakana ngawalon ka rai. nyaeta sahna ibadah. karajinnana manusa. nu pangheulana datang. Ibaratna upami urang kang rai. nu tacan kamafhum. nu ditunjuk ku gambarna tea. para Wali jeung para Muslim deui. sidik teu ngandelkeun beja. jadina tangtu ku akal. da betah dina panunjuk. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. Ulah cicing dina Asma badis. 114. sangkan tereh tepina teh. kalawan jeung sahna misti.

dupi ari ma’rifatna. enya eta nangtung ruku tea. tanda ditarima kitu. sihoreng teh yen urang kudu ninggali. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. Ma’rifat dina Zakat. tur aya nu naros pisan. tah kitu sahna teh Zakat. ma’rifat pon kitu. kaopat Turobun deui. sareatna Sholat eta. hakekat jeung tarekatna. langgeng teu aya putusna. lir bulan pat belasna teh. nya eta nu ngaran Sholat. Ceuk raina atuh mangga deui. Sareatna Sholat teh kang rai. Ma’rifat dina Puasa. doraka Dunya Akherat.NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. hakekatna ulah salah. Zakat anu geus kamayhur. ilangna jasmani kabeh. 133. sare’atna kapan geus ilahar. dupi tarekatna Sholat. memeh awang uwung. 140. fakir miskin kitu. keur tajali ka Yang Manon. anu matak Sembahiyang teh wajib. ku Gusti nu Maha suci. sare’at mah geus umum. hakekatna ngaran Syahadat teh rai. Namung aya nu dibuni-buni. diterangkeun kanu sanes. ceuk raina aduh engkang penting teuing. sare’atna Syahadat teh ngucap. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai. dina waktu Shalat sajatina. Sarta matak pecat iman pasti. ka cahya opat sing ‘aen. pasal dina sahna Zakat. mun sumput salindung. kudu bae urang ngazakatkeun diri. Alif Lam Lam He geus pasti. ngucapkeun kalimah roro. sabab asal tina Shalat. nyaeta Sholat kitu. eta kasauran engkang. ulah rek kaliru. hajat pare atawa duit. tetep bae dina keur Sholat sajati. ma’rifat pon kitu. ma’rifatna sing bisa ngarasa. hakekat tarekatna. Tarekatna nya kudu Tajali. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. naon sare’atna deui. tarekat nya gulung dina Tajali. ka Gusti Allah Ta’ala. da engkang mah taya sanes. Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang). nya eta dzat sifat Allah. turug-turug ku Ikhwan. Ma’rifat ge kudu kapanggih. sakumaha mujina. 143. Saur raka rai mun can harti. saperkawis anu hanteu beunang. caang padang alus. Hal Puasa nu kaopat deui. hakekatna mah geus pasti. gantung raos reh ni’mat kaliwat saking. temahna matak cilaka. paingan disebut. sujud lungguh bukti ‘aen. Tajali ning Dzattul Mutlaq. dina pasal eta Sholat tea. goreng temen mun engkang ngabuni-buni. ulah rek diturut. sing ngarasa kaangliputi. teu emut ka barang teda. rukun Islam anu katiluna. tah eta anu geus aya. ayeuna katiluna teh. enya eta jeung saperti bulan. tilu puluh dinten tutup. naon sare’atna deui. teu sulaya ti basana. ditarima ku jalma. mun engkang nyumputkeun ilmi. Zakat bade dicarios. 142. 139. lir bulan opat belasna. Ma’rifat dina Syahadat. ibadahna najan getol. tetep moal dihampura. kudu nahan nafsu hawa. 132. tetep bae keur eusi Naraka Jamhir. enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi. nyaeta tarekat ilmi. teras Wa Asyhadu Anna. hirup eta tegesna. Gusti Allah moal rek narima. sareng eta Nur Muhammad tea. eta Syahadat sare’at. ari hakekatna puguh. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. nu moncorong lintang Johar. 135. Ceuk raina nuhun kahareti. supayana jadi rai bisa tohid. Saur raka kieu mun can harti. 141. mana nanya bet tepi kadinya. Nabi Wali kitu. 131. sabab lamun samarangan. disamikeun jeung Idajil. diterangkeun ka jalma nu lain-lain. sumangga teraskeun engkang. nyaeta lafad Allah. 138. 134. raina mani ngaranjug. mung isin ku Yang Agung. ka Allah nu Agung. hanteu salah kitu. dila’nat enggeus tangtu. ma’rifatna mah kudu. Ceuk rakana naha atuh rai. rukun Islam anu . rakana lajeng ngajawab. Narun Hawaun Maun. Muhammad Rosulullohu. sabab eta mah titipan. nu sanes saikhwan kitu. Tarekatna Syahadat teh rai. 130. Puasa di bulan Ramedhan. lebetkeun ka jero manah. Rukun nu kaduana teh. diteraskeun dadar sadayana. dina bulan Ramdhan tangtos. da aya hukumannana. 137. Kantun eta nu hiji deui. kieu rai lamun teu acan kaharti . 136. bakating ku kahareti.

kapan Adam teh ceuk kitab. pones lepasan ti hukum. asalna orok ceurik teh. karaos ku Ibuna. 146. tarekatna mah teu lepat. sabaraha jumblahna teh. Tangtu pisan pang orok teh ceurik. nafas teh bareng jeung rasa. aduh rai engkang nuhun. Tiap-tiap aya nafas pasti. mung ayeuna masih aya. tarekat jeung ma’rifatna. Ma’rifat dina Munggah Haji. anu matak orok oge geuning ceurik. eta tempat pangadilan. turut-turut asal tadi. jadi lamun anu wafat. ku rai tacan karaos. lamun hanteu kitu. dina rukun kalima nya Munggah Haji. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. hirup suci tandana geus bisa usik. barang gubrag ka Dunya teh. neda ampun tina dosa anu tadi. tina sirna ngajadi teu ngeunah. tangtu nyorang paribasa. sabab keur jaman dikandung. tina sabab enggeus aya rasa. orok teu aya nafasna. 152. nya eta ngaranna nyawa. maparinna nyawa ka manusa. nyawana masih di Dunya. sami bae Dunya Akherat ge rai. ka karatonna Yang Manon. nya kabingung ku rai tacan kaharti. orok moal gogowakan. 155. bade tumaros ka engkang. teu ngadeuheus kapayuneunnana. ceuk rakana itu diyah. ti Batin ka alam Dohir. jeung ayana nafas tea. rakana enggal ngajawab. 144. rai nuhun sarebu. ku engkang enggal carios. lamun urang meunang hukum beurat. ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji. barang gubrag tina Guha Garba. hoyong dongkap katutup. aya babandingannana. hawa Batin tepung. namung bade nyundul. ku tina raos teu ngeunah. 156. Den Muslimat gumujeng ngagikgik. Baitullah nu dijugjug teh. ulah kendat sawaktu. tapi apelna kitu. kumargi tetela pisan. hakekatna pon kitu. tina sidik nyakitu pisan. 154. rai rada bingung. ti Sawarga turun. jeung sing bener caritana. harti kana sare’atna. payuneun nu Agung. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. 159. 151. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa. kontak sareng hawa Dunya. dina eukeur waktu Tajali tea. Ulah ampun ditukangeun badis. hanteu pisan boga akal. beungeut madep atina . ku Ibu salapan sasih. hirup teh jeung nyawa sidik. ngadeuheusan kitu. masih tetep keur dina hukuman. opat-opat hiji rukun. dipayuneunnana Gusti. teu ngaraos naon-naon. tiris buktina ngadegdeg. 145. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. rehna tadi ku engkang geus dipilahir. hukuman ti Yang Agung. Insya Allah dihampura. ditakdirkeun bisa terang. lamun enya teu aya rasa ge rai. sabab hakekatna nyawa teh. Gusti Allah maparinna nyawa. ayeuna mah leres kitu. kantun suhud kana ibadahna. hanteu acan aya nyawa. 149. hakekatna mah tangtu. da moal aya bedana. Lebah mana Gusti Maha Suci. kajadian jadi nafas murangkalih. 157. tetep hanteu meunang bijil. geuning eta sifat dua puluh rai. ceuk engkang waktu harita. asalna ti Islam kabeh. kudu khusu tobatna teh. Tapi rai waktos tadi lahir. nyatana rasa kitu. meunang bebendon ti Allah. sasat tacan kaluar ti hukum Gusti. Baetullah anu sajati. sabab tina hanteu bisa. tepungna Hawa nu dua. raina lajeng ngalahir. migawe kitu lampah. tempat ngahampura dosa. kahartos lamun kitu mah. nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah. atuh lima kali opat. raina enggal ngalahir. pangadilan nu langkung sampurna. hanteu kalawan nafas teh. nu teu dikulon diwetan.kalimana. atuh bener kitu. Ceuk rakana sare’atna Haji. sasakala Karuhun. Den Muslimat ka raka ngalahir. masih aya dumuk. barang gubragna turun. Geuning hirup ciri bisa usik. rakana enggal ngawalon. 147. kapan geuning di Dunya ge bukti. tara gubrag seuseurian. rasa teh bareng geus pasti. pihatur deui ka engkang. Mangga etang ayeuna ku rai. neda ampun moal rek sakali deui. tegesna ka dzat Yang Agung. rai hanteu bingung. sangkan rai bisa tohid. aya sih pitulung Gusti. 150. Mun geus terang kana dzat Gusti. nya eta sifatna nafas. paingan marakayangan. tapi ceuk engkang kitu. dikaler di kidul. ulah make surat deui. asal bungah jadi susah. nangis bakating kaduhung. bisa ngaibaratkeunnana. 148. ku rai tereh kaharti. jadi dua puluh. da buktina waktu dijero mah tadi. tangtos barengna jeung rasa. 158. karek hirup wungkul. Cuk rakana rai mun can harti. dina waktu Ibu ngowo. mangga ku engkang dadar. Nya dibuang ka alam Dohir. lebah dieu kitu. leuwih hade ngadeuheusan. Tanda tacan dileupas ti bui. tacan bisa meunang pones. ngalebur dosa nu tadi. sihoreng teh dua puluh sifat. tina bibitna manusa. sidik pisan hirup suci mah. pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning. kanu boga pangadilan. 153. jeung karasa dibuang teh yakin. Adam Hawa jerat-jerit. sifatna Allah Ta’ala. geuning kawidian apel. jasmani jeung rohanina. Adam Hawa kitu. rukun Islam anu lima tea.

sarebueunkanyerian tadi Ibu. raina lejeng nyaur. beda hiji-hiji Rosul. parantos miwuruk. Rakana lajeng ngajawab.mah jongjon mungkir. 172. maotna make sakarat. lantaran can ma’rifatu. PIHATUR NU NGARANG 161. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. teu puguh nu dikiblatan. cacakan tadi turunna. sanes pisan jisim kuring. 163. nuturkeun anu nungtunna. jalanna kana Naraka. Kapan aya ceuk dalilna. Lebah dieu tobat jisim kuring. nya percaya mun kitu mah kahareti. unggal poe sakarat. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. kantun ni’mat bae pasti. lamun keur netepan waktu. Narakana Ibu tadi. mangga dangukeun ku rai. kana Dzat Sifatna Gusti. hakekatna di badan urang sakujur. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. da tekadna hayang buru-buru tepi. pajar orok mah beresih. karaos nyerina misti. 167. kitu siksaanna Gusti. rai bingung kalangkung. naha sami Syahadatna teh nya kitu. nyorang deui kana jalan anu tadi. saperti anu biasa. keur guneman carios Agama. eling bae ka sawah. tadi rek turun ka Dohir. nu ngaos anu ngadangu. sing ngarasa hilang samemeh pupus. pangasih salira engkang. bangsa orok nu rek maot. . Ayeuna mah ganti pasal. Mun disorang ti ayeuna. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. sing perele hiji-hiji. mun nu tani Akbarna ka sawah. muga ku engkang diwejang. supayana ulah kitu. jeung naon sanyatana. pang orok sakarat kitu. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. Wa asyhadu anna Adam. tah eta kedah kasusul. nu karaos sumurup ka sanubari. dina hal perkara Rosul. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. balik deui ka jalanna. Nabi Adam nu tipayun. raosna nyeri kalangkung. pang orok sakarat tangtu. ti ayeuna geus ditungtut. Ibu teh satengah mati. tangtuna kasampeur deui. sakarat enggeus beak. Raina lajeng ngajawab. Kana diri sim kuring pribadi. 173. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. anu matak renghap ranjug. 171. kana Aweh Salam tea. kumaha eta sababna. saestuning ngan saukur tuturut munding. rai nuhun ka pangasih. Sinareng dina waktuna. ganjarana ti Gusti. waktu tadi memeh kadunya turun. keur dagang pon kitu deui. tungtungna teh atuh. 160. upami keur resep tani. sabalikna urang lamun. kieu rai Syahadatna. sakur dulur-dulur. sing kapanggih jeung ilmuna. dicipta dikira-kira. kapan sidik Ibuna satengah mati. anu ngarang ieu Layang tea. nyindiran kasadayana. namung ieu mah nyindiran. anu geus kersa ibadah. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. anu matak urang wajib nyiar ilmi. sarebu kalieun babar. Akbar teh bet los ka Pasar. 162. 168. rek naroskeun anu teu acan kaharti. malah sok aya nu misan. ngan diwangwang wungkul. Tah rai kumargi eta. nya buktina wujud urang. 177. 165. teu acan aya dosana. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. Waktu ngababarkeunnana. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. pasal eta rai ulah helok ati. dina Hadist geus kakocap. kitu deui waktuna. kholifatullohi deui. 178. Balikna ge moal salah. tangtu bae engke moal nyorang deui. pangna Akbar sok kamana-mana. ilmu sakarat di Dohir. dina waktu keur waktos salulut. 179. ngarasa rasa sakarat. Nampa sarebueun ni’mat. samemehna urang hilang. geura kieu mun can terang. Syahadatna Kangjeng Nabi. Rosul anu genep tea. hanteu sami pada-pada boga waktu. nyorang nanjak upamana. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. kusabab tadi jalanna. da moal salah mulangna. tah didinya jalan urang. Rakana lajeng ngajawab. Mimitina Gusti Allah. 170. bet Akbar teh clok ka sawah. hanteu khusu ka Pangeran. 169. Antal maotu qoblal maota rai. palangsiang galeng totos. mugi sadaya saderek. mun teu kapendak ilmuna. ka Gusti nu Maha suci. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. 175. 176. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. Mung ayeuna rek tumaros deui. 164. anu teu aya hinggana. Sabab asalna ge ni’mat. silih tempas jeung saderek. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. 174. nya osok kitu nya gawe. akalna teu aya lian. mitutur nu sayaktosna. nu karasa ku badan sorangan. naha atuh kitu. pantes arek kituna teh. rehna rai sering sok mendakan. Sembahiyang teu khusu. Pangkur 166. pujina ge diliwatan. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. Mun nu kaya Akbarna ka duit. naha sawaktu-waktu. NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. Akbarna kamana-mana.

kanyahokeun bae heula. boga nyawa kaduana boga wujud. kantun kaduana deui. Gusti Allah ngadamel deui utusan. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. ka Gusti nu murbeng jagat. utusan Aing pribadi. 191. Kantun anu katiluna. hayang ma’rifat ka Aing. kieu Syahadatna rai. heh maneh Musa utusan. maneh Adam dikersakeun ku Kami. tapi maneh ayeuna. Saur raka nu kadua. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. jeung dua suku geus nyata. rakana lajeng ngajawab. Raina deui ngajawab. Pek Shalat tilu raka’at. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. 185. sinarengan dua suku. 184. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. dalilna anu kasebut. Asyhadu anlailaaha Illallohu. jadi utusan geus tangtu. nu katilu utusannana Yang Agung. paingan manusa kudu. Kalam Mutakalliman deui. kudu Sholat pat raka’at. 180. waktu subuh kaluarna fajar sidik. he maneh Ibrahima. Ngadawuhan Gusti Allah. tah kitu eta asalna. Kanyahokeun bae heula. numatak manusa Islam. tumarima boga cepil dua siki. kitu eta asalna. sing narima boga dua cepil tangtu. saterasna Wa asyhadu. Tapi montong hayang terang. 182. Sabab maneh ngabogaan. kantun eta Rusul nu kaopat deui. pangucap maneh teh eta. Nabi naon ngarana. maneh kudu tumarima. boga panon dua siki enggeus bukti. tunga rai sama sakalican mafhum. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. 186. lobana opat raka’at. Wallohu batinul insan. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. Nabi Enoh nu kamasyhur. ari sababna pang kudu. NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. 193. kudu Sholat Asyar misti. tumarima boga nyawa sareng wujud. Sabab wujud maneh eta. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. jadi utusan geus tangtu. Nabi naon kasebut. anna Musa Kalamullah. 187. Asyhadu anlailaaha Illallohi. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. NERANGKEUN . tapi maneh montong hayang. jeung leungeun kenca katuhu. Enoh Habibullah deui. tatapi maneh ayeuna. Basar jeung Basiran tea. tatapi maneh ayeuna. 188. kudu Sholat maneh misti. waktu magrib maneh ulah salah deui.Dawuhanna Gusti Allah. Al insanu dohirulloh eta kitu. wujud maneh pribadi. 183. numatak manusa wajib. kaduana boga lisan eta kitu. kieu rai Syahadatna. terasna Wa asyhadu anna. Asyhadu anlailaaha Illallohu. 192. Asyar waktuna pasti. 194. ati moal salah deui. mangga ku engkang pitutur. Kieu rai Syahadatna. kudu Shalat waktu duhur. 181. Wajib kudu Sembahiyang. Sembahiyang subuh tea. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. nomer tilu ngabogaan. Nyaeta dua raka’at. 190. 189. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. geura mangga ku engkang terangkeun deui. Raina teras ngajawab. saperkara boga baham. ceuk raka nu kaopatna. Dalilna Sama-Sami’an. Jeng Nabi Ibrahim tea. terasna Halilullahu. Nabi Musa eta rai. kanyataan ayana Kami pasti. sabab maneh teh geus puguh. waktu tadina ti Nabi. dalilna teh geus disebat. sategesna pangucap Aing geus tangtu. da nyaho asal usulna. mana aya Shalat Subhi. kanyahokeun bae kudu. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. dalilna geus kasebut. ceuk raina nuhun pisan.

dina Qur’an geus kauni. Katiluna boga nafas. 217. 204. ayeuna maneh mah kudu. keukeuh pokna mo kasusul. dalil teu meunang dirobah. sumurupna kana rasa. hanteu kakurangan deui. kapan ceuk Qur’an teh kitu. puguh oge sok kaliru. aya ma’na lemes pasti. aya urang sinarengan aya itu. dalilna enggeus disebat. da geus sulung dina jasad. dina waktu-waktuna. kapan pangkatna teu lepat. anna Issa Rohullohi. di maneh teh kanyataan. 214. sategesna rasa Aing geus tangtu. Kapan ma’na kitab Qur’an. 210. Kieu dalilna geus kocap. tangtuna kaliru basa. nafas maneh pribadi. teu make Ijma Qiyas. 213. 197. eta anu genep Rusul. jalankeun hukun Qiyas. Syahadatna ge puguh. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. jelema mah moal aya. 202. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. Enoh nyatana pangdangu. atuh kantenan pisan. nafas ge moal aya. bisi nular katepaan murtad deui. anu lemes pikeun bagian Sawargi. kanyahokeun heula bae. dina wujud peribadi. nuhun rai jol kamanah. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. 215. 198. sabab asalna ti Nabi. nya adegan wujud urang peribadi. Geura ku rai dipaham. Muhammad Rosulullohi. tapi maneh hanteu kudu. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. kapan eta Gusti Allah. pat raka’at lantarannana pang kitu. 195. Namung wajib kailmuna. 206. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. ma’na dalil kadua karasa kaharti. Muhammad Nabi panutup. Anu bisa ma’rifat dzat. naha arek teu percaya. 216. Ari Hadist mah teu salah. Ibrohim paninggal urang. nafas sifatna geus pasti. ayeuna karaos pisan. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. Ngadawuhan Gusti Allah. sabab anu pikeun nyampurnakeun . malah tepi ka poe Kiamat kitu. saur Hadist moal aya hiji jalmi. Panguluna para Rusul. 207. 208. ma’nana pon kitu deui. ninggalna tangtu ku soca. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. Tangtu bae mo kapendak. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. Lamun hanteu aya rasa. aya dua dina Qur’an geus ditulis. terasna Wa ana siruhu. 200. sareng anu nyaritana. hakekatna di badan urang sakujur. Asyhadu anlailaaha Illallohu. sategesna hukum akal teu disusul. nu salah mah geus puguh. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. nu meunang pitulung Gusti. ceuk rakana bener kitu. tah kitu mun teu kaharti. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. Muhammad mah rasa jasad. moal aya hiji jalmi. sumawonna Ijma oge teu disusul. 218. jadi aya hirup dua. Barang Rusul kagenepna. Ngadawuhan Gusti Allah. 209. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. hartina teh maneh Muhammad. hakekatna sadayana para Rusul. Kasar pikeun Naraka. kitu Syahadatna Nabi. anu ngajina salapis. da teu make akal deui. 211. teras ka para Wali sadaya. enya eta Al insanu siri rai. Ceuk raina atuh naha. Asyhadu anlailaaha. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. Mutajilah enggeus moal salah deui. nya nu pangkat Ajengan. terus nepi ka Kiamat. kaluar jerona kitu. 203. 199. nu ngaku enggeus ma’rifat. 196. dua liang irung bukti. teu nyusul tarekat ilmu. seueur pisan anu kitu. pokna teh sabab ceuk kitab. Sabab nafas maneh eta. dina Lam yakunil kitu. wujud oge geuning bukti. tumarima kaayaan. nu bisa ma’rifat kitu. pangandika para Rusul para Nabi. lamun hanteu ngaji Qiyas. Saparantosna Nabi Musa. kaduana Khaerul bariyyah puguh. sabab mun getihna lampus. Shalat dina waktu Isya. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. Haturan deui raina. ngan maneh ayeuna kudu. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. murtad hanteu salah deui. nya ma’na anu kasar. enggeus lumbrah Syahadatna. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. teu kudu hayang terang. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. leres pisan kurai geus kaharti. Hakekatna Adam tea. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. anu ngajina tea. 201. anu matak ayeuna ge geuning kudu. ngajirimkeun Gusti Allah. panon ieu nu buncelik. ngajolopong hanteu bisa usik malik. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. Sholat dina waktu Isya. Muslimin para Olia. kulantaran ma’nana salancar wungkul. 205. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. henteu dipikiran deui. ka Aing kudu ma’rifat. Ieu Aing mere burak. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. sahinasna ma’na kitab. Kitu geuning sajarahna. ngaku enggeus ma’rifat dzat. lamun urang cicing dina tarekat muji. ma’na Syahrul bariyyah. nu ma’rifat dzat Yang Agung. teu percaya kanu nyebut. Mun kitu mah bener pisan. tadi diluhur disebat. maneh Isa geus jadi utusan Kami. jeung turun ka anak incu. Malah ulah dideukeutan. Rakana lajeng ngajawab. turun-turun burak tadi. 212.Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. Isa teh panggangseu urang. teu ku akal moal jadi. kana dzatna Gusti anu Maha Agung.

Numawi geura teangan. Ku rai tacan kaemut. Geuning tadi Hadist nyebat. da eta nu ma’rifatna. tangtu bae ma’rifat. puji Qodim ‘alal Qodim. sugan moal lali deui. Nomer dua nu kasebut. puji anyar kanu anyar. puji Qodim ‘alal Hadist. Sanes keur muji ka makhluk. 239. hakekat mah teu mati. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. dupi muji pada jalmi. Kantun eta nu katilu. Bibitna anu ma’rifat. reh ngupingkeun dina kitab. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. piraku hanteu kamanah. nu ninggalna hanteu make panon kitu. da moal jadi manfa’at. ku Dunya ieu kakurung. anu tetep uninga. 219. puji Qadim ‘alal Qadim. pada-pada anyar sami. dupi eta perenahna. tapi tetep keur ka Gusti. muga ku engkang didadar. 241. kieu atuh kieu mun can harti. enya eta ti makhlukna. Mung barangna can kamafhum. loba nu surup sumanding. hurupna mah anyar pasti. tapi ulah netepkeun bae kaditu. Sundana anu geus umum. Kinanti 225. . sing kapangih supaya bisa balik. Kapan huruf Qur’an tangtu. anu sarupa kumaha. anu opat geus disebut. puji Hadist ‘alal Qadim. anu aya diwujud. puji anyar kanu anyar. mun kitu lain bab ilmi. atuh nu kumaha tea. Piraku hanteu kamafhum. pernahna dimana deui. dina Sembahiyang pasti. ka dzat Yang Agung. Raina lajeng ngawangsul. ngan ukur pikeun di Dohir. lamun geus kapanggih eta. kapan urang eukeur tadi. ayeuna rek naros deui. 237. dupi anu katiluna. sabab Rosulullah eta. elmu lahir elmu batin. anging hiji Gusti Allah. Tetep dina rasa Dunya. marakayangan balik ka Dunya deui. maca kitab sareng Qur’an. puji anyar kanu anyar. eta sowara teh sidik. dina waktu mana deui. ka rasa anu tadi. muga ku engkang diwejang. ngadanguna teu ku cepil. di wujud urang sakujur. puji Hadist ‘alal Hadist. Raina pok deui nyaur. puji Hadist ‘alal Hadist. Nu anyarna teh nya wujud. ceuk raina hanteu lepat. pernahna pon kitu deui. tegesna tacan kaluar. 221. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. engkang ku rai dipuji. 240. sanggeus urang ka Dunya. kieu rai mun can harti. balik ka rasa kapungkur. eta mah sejen aturan. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. ibaratna tuang rai. 236. nyaeta rasana Allah. 235. Ulah nyamian Yang Agung. Rosululloh tegesna rasana Gusti. 222. sumawon dina pernahna. dijero kaluat bijang. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. puji anyar kanu anyar. Cahya anu opat geus puguh. eta oge bener pisan. muji ka salira engkang. muga bae parin harti. muji mah kedah ka Allah. dina jilid nu kadua. nu tadi disebat tea. nu anyar muji nu anyar. kantun anu kadua. nangtung ruku sujud deui. Kangjeng Rosulullah Mekah. nu anyar muji kanu Qadim. da kapan ari dalil mah. seepkeun bae sakali. Nu gaib di wujud urang. pada-pada anyar pasti. jalma mah moal tinggali. nu kahiji kasebat. Lajeng rakana ngadawuh. barang urang nu macana. kieu numawi katampi. Qadim teh pangandikana. 234. dina Syahadat ge rai. 229. dalil anu nomer hiji. anging rasana Yang Agung. 223. 238. nya dina waktu keur rai. Ceuk rakana mangga atuh. nyanggakeun bae kang rai. ngandikana teu ku baham. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. leres sundana kaharti. 232. ku rai tacan kaharti. Rakana jawab jeung imut. atuh nu kumaha tea. henteu boga daya upaya pasti. barang negrak eta rai. 230. pisundauennana dalil. rai hoyong mangarti. da ngan sakitu rai mah. moal bisa deui mulang. sorana teh anyar deui. 228. dimana engkang pernahna. anu katepi ku pikir. 220. raina lajeng ngajawab. jeung kuma sundana deui. tapi geura teangan hakekat Nabi. Tetep bae pang bodona. aturan ilmu geus pasti. taya lian ngan ku akal. Saur rai kumaha atuh. Rakana ngawalon imut. buktina loba ririwa. aya puji opat rupi.maksud. puji Hadist ‘alal Qadim. puji Hadist ‘alal Hadist. masih tetep dina pangbuangan kitu. anyar dadamelan Nabi. pimaksudeunnana dalil. nu geus diterangkeun tadi. 226. pikiran heula ku rai. Nur Muhammad asal tadi. dupi anu Qadimna mah. Ceuk raina geus kamafhum. 244. mun lepat sadaya-daya. lungguh eta kaopatna. kitu sundana mah rai. pupus soteh majajina. eta mah nu jadi bibit. 233. 224. puji Hadist ‘alal Hadist. kieu pisundaeunnana. 227. nu wajib disembah misti. 231. 242. 243. kapan eta anyar sami. teu nyowara geuning rai. warnana anu opat rupi. jalma teu wenang dipuji. puji Hadist ‘alal Qadim. nu rempug jeung para Santri. Ceuk rakana mun can mafhum. eta pisundaeunnana.

teu petotpetot nya eling. leres hirup mah teu lepat. raina lajeng ngalahir. ayeuna teu samar deui. Jadi sategesna kitu. disebat sagara hirup. Kieu atuh mun can mafhum. ibarat mun di Dohir. ceuk kasauran Wali mah. 252. margi dina saban jalmi. Mung heran kaliwat langkung. nyaeta sorotna tea. teu ngurangan teu nambahan. tah eta anu dipuji. Dupi nu sok keuna ku pupus. kajeun rebu maliunan. nu ngangliputi sadaya. ayeuna ku engkang rai. sabab enggeus tetep eling. misti kudu balik deui. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. nu aya di wujud jalmi. kuma ngarasakeunnana. ari dzatna Gusti Allah. asalna tinu sahiji. katerangan anu yakin. nyaeta damar nu tadi.245. Lamun sayaktosna kitu. da pada Qadim sadaya. ari nu katilu deui. Sawarga Naraka deui. 261. pada-pada anu Qadim. ayeuna rai mangarti. tetep hirup mah ngan hiji. buktina teu make biwir. usik malikna geus pasti. 255. jadi hiji nyawa jalmi. tangtu dzat anu Maha Suci. ka maliunan manusa. hirup Allah tara ruksak. kapan buktina nu wafat. hiji jalma roko hiji. awak-awak nafsu pasti. nu jadi hirup jasmani. rek diibaratkeun deui. mahi teu kurang teu leuwih. Raina enggal ngawangsul. aya terasna kasohor. rek ditambah katerangan. nu Qadim muji nu anyar. tujuh bumi tujuh langit. hirupna sakabeh jinis. sasatna geus syah dzatna. pada-pada anu Qadim. dina lebah mana deui. mana helokhelok teuing. sabab hirup ngan sahiji. sareng perkawis hirup mah. Bibitna nyawa disebut. pada aya hirup eta. Arasy Kursyi pon nyakitu. boh laksa rebuan jalmi. ari nu seueur tea mah. sorotna Sagara Hurip. anu ngaran nyawa tea. 260. kaangliputi sadaya. leres ku rai kaharti. lamun ibadahna jalmi. ku sifatna hirup Gusti. hirup kagungan Yang Widi. rai ulah salah harti. 251. ngurangan atawa leuwih. teu robah langgeng geus pasti. puji Qadim ‘alal Hadist. 253. salobana liang tadi. Rakana deui ngawalon. kalawan jeung ma’rifatna. Ibadah kalawan ilmu. 264. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. meureun maot sahiji. Rai teh masih kaliru. ulah belet-belet teuing. 269. nyawa aya saban jinis. hiji sorot liang eta. saperti nu tadi tea. Manusa pon kitu deui. dina pasal hirup eta. sorotna teh tangtu loba. ngurungan damar sahiji. sifatna nu padang tea. hal nohidkeun hirup hiji. 272. nu sakitu eces pisan. Ceuk raina muji nuhun. kieu pisundaeunnana. hakekatna nyawa rai. katerangan teh utami. 258. damarna mah tetep hiji. ari hartina teh dalil. 263. Kapan didinya mah tangtu. ka sato pon kitu deui. bol karaos teu sulaya. Mun hiji mah eta hirup. Sato Siluman-sileman. piraku mun aya jalma. nu muji nu dipujina. seja rek tumaros deui. Aduh engkang langkung cukup. nu langgeng teu keuna mati. Uteuk Tongo Walangtaga. syah asmana jeung af’alna. anging ku kawasa Gusti. Sumawon ibadahna kitu. dina keur Shalat sajati. teu ngarti ibarat tadi. kudu maot sadayana. dupi anu jadi nyawa. kang rai di lebah dinya. 275. Raina lajeng ngawangsul. 257. Ceuk raka ulah kaliru. Mung bade nyundul pihatur. ayeuna nu kaopatna. nungtut bae beurang peuting. jadi puji sadayana. 254. Innalillahi kauni. 259. ku rai tacan kapikir. 249. teu dua teu tilu opat. Ku hiji ayakan kitu. 256. langgeng bae ngangliputi. 274. aya keneh kabingungan. anu sarupa kumaha. dupi eta perenahna. Dupi anu ngaran hirup. 262. nu liangna laksa keti. 271. angger moal robah-robah. 266. nyaeta nu padang tea. Ibaratna hiji lampu. Rakana lajeng ngadawuh. asal ti Allah geus tangtu. 267. kitu ceuk unggeling Hadist. piraku hateu kapikir. teu ngaku usik sorangan. kieu upami teu harti. nya nyareungeut ka dinya. ayeuna mah ganti pasal. 270. jeung syah sifatna deui. seuneuna dicarokotan. reh hirup teh ngan sahiji. Lamun kitu naha urang teh . ayakan jeung damar hiji. da tara keuna ku mati. ka Allah Gusti Yang Manon. reh rai sok nguping dalil. naha jinisna nu tadi. mohal ruksak dzatna Gusti. teu kirang sumawon leuwih. Rakana enggal ngawangsul. Magatru 273. jeung lamun hirup ngan hiji. kana dzatna Maha Suci. 248. urang ibaratkeun deui. margina dibagi-bagi. mung hiji-hijina pasti. hirupna manusa pasti. perenahna waktu eta. ibarat lamun di Dunya. diala rebuan jalma. nuhun parantos kaharti. 265. muga diterangkeun deui. 250. sangkan kaharti karasa. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. Rakana lajeng ngadawuh. anyar dipuji nu Qodim. 268. mungguhing hirupna Allah. Raina lajeng ngawangsul. Naha seuneu dina lampu. can terang sama sakali. nungtut ngirangan teu lepat. 246. nyaeta anu disebut. nu Qadim muji nu Qadim. 247. nyaeta buktina rasa. Nya eta anu kasebut. Mung aya keneh saeutik kabingung.

eta nu ngaran Sawargi. 302. tapi lain ngingkig kitu. inditna mah teu karaos. kana sagarana hurip. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. 290. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. rasa teh sama sakali. nyaeta dzatna Yang Manon. gumelar ka alam Dohir. 298. 284. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. 305. keur waktu ngajadi orok. 306. hanteu warna hanteu rupi. teu saperti Rama Ibu. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. tah lebah dinya kang rai. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. kangeunahan jeung kanyeri. 292. sasatna di jalan cicing. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. kaduhung engke karaos. 294. Ngalakonannana ngan era ku batur. teu kalawan ingkig kitu. nyaeta nu ma’rifati. sapatemon waktu tadi. tapi pangbalikan rai. mun nu jatoh ka Sawargi. saperti di luhur tadi. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. teu dicampuran ku nyeri. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. Haqna Adam teh geus tangtos. rasa kitu teh geus pasti.enggeus undur. Akherat pon kitu deui. rek diibaratkeun deui. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. saeusina Dunya tangtos. hanteu isin ku Yang Widi. supaya enggal kaemut. gaib hanteu aya bukti. karaos ku tuang ibu. kapan didinya teh nyeri. teu arah teu enggon kitu. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. kangeunahan pon nyakitu. 280. 295. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. Barang-barang meja korsi nu aralus. 301. kawas ti luar ka bumi. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. mahi ngahuripkeun makhluk. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. Kani’matan Akherat mah Agus. teu selang-selang deui. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. Nerangkeun Dalil ‫ﺍﻥﷲﻭﺍﻥﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ‬ Pasal nu Balikna. kawas keur di Dohir deui. ka Allah nu Maha Agung. Barang anu balik ka Naraka kitu. keur masih ngajadi Enur. cicing di Naraka pasti. 283. pangkatna geus ma’rifatu. Ceuk rakana rai masih bingung. rai masih keneh helok. aya tilu tempat kitu. 289. dina jalanna bareto. bener rai kudu balik. keur waktu keneh dina Nur. jeung istri anu gareulis. kalem timbul sapapaos. Kapan tadi rai dina waktu turun. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. naon atuh anu balik. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. tah ibarat urang . Nur Muhammad waktu tadi. tetep ni’mat bae jongjon. rakana lajeng ngawangsul. tetep langgeng dina nyeri. Nur Muhammad opat rupi. jadina kumaha deui. teu ngaraos naon-naon. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. nu geus ma’rifat kana Nur. naha siga naon atuh. 304. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. Dzat laesa kamishlihi. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. kapan di Dunya mah campur. Kantun ieu aya keneh kabingung. reh urang tadi di Qadim. teu karana dipigawe deui. nu ngaran Haqna Yang Manon. teu ngaraos naon-naon. 297. Sawarga ngaranna sohor. geus jauh ti Maha Suci. Anu balik ka Naraka pon nyakitu. enggal ku rai kaharti. rasa Dohir lamun balik. rai mah kawas nu ngaco. 303. mungguhing dzatna Yang Manon. 276. pasal eta pikeun balik. ka Haqna Muhammad tangtu. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. ngan ni’mat anu karaos. jadi ni’mat geus pasti. ibaratna mun di Dohir. kapan Gusti Maha Agung. ibadahna luak-leok. 291. nu diluhur kacarios. nomer hiji kacarios. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. make aya gedong-gedong. ngarasa kanyeri wungkul. tah sakitu pikeun balik. samemeh ka Dunya lahir. 287. enggal karaos ku rai. 285. pipisahan enggeus pasti. anu katiluna deui. 279. 277. kuma sajarahna deui. bet boga rasa kanyeri. 293. hanteu kadangu ku cepil. naha saperti di Dohir. di Dunyana nu teu manggih. kudu bae balik deui. dua Haq Muhammad Nabi. sanes kanten bisa jadi. tepina ilmuna tangtos. tah kitu anu sayaktos. 281. teu karana deui kitu. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. 299. ni’mat bae salamina. sajatining suwung raos. kulantaran kurang suhud. ngaraos teu clok di Dohir. 300. kumaha ilmuna tangtos. ceuk rakana bet piraku. teu katinggal soca kitu. 296. 278. hayang caang ulah bingung. 282. Sagara cai nu tembong. katilu Haqna Yang Manon. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. teu sieun ku siksa kubur. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. ngangliputi Langit tujuh. Tapi engke dimana urang geus pupus. ngilmuna eukeur di Dohir. ku ibarat mah karaos. raina ngalahir deui. aya tilu perekawis. kumaha waktu di Dohir. 288. balik soteh balik raos. ngan ukur tuturut munding. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. ku rai tacan karaos. pangbalikan rasa kitu. 286. salamina taya tempo. kantun nu hiji can mafhum. ku kangeunahan kitu. nu mahi ka tujuh Bumi. caina teu salah deui. 307.

Barang gubrag deui ka Dunya patepung. 309. rasa pelem jeung amis teh. rasa ci hujan mah puguh. Jadi rasa cai asin nu di Laut. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. nya jadi rahayatna Onom tea. tadi geus ngaraos. sangkan cai teh ngaleos. 333. teangan akalna. Barang tepung baham sareng cai susu. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. nya karaos pisan. jalan cai tea. 320. rido ngawuruk saderek. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. Marakayangan jadi salundang salindung. caina asin geus tangtu. dina eta pasal nafsuna manusa. ibaratna rasa batin. 310. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. Najan dina pangangseu oge nyakitu. 317. aya dangu ngeunah. 342. 338. anu tadi geus ragrag teh. terusannana anu bras ka Laut tea. Aya deui nu ku rai can kamafhum. malah aya tinggal sok jadi amarah. 324. Den Muslimat ngawalon barina imut. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. sami bae sareng dangu tinggal baham. asal tinu opat. 330. anu opat bae kumaha kontakna. 329. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. hawa anu dua. Tuang Ibu moal aya ci susuan. Nerangkeun Datangna Nafsu. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. nyaeta rasa jasmani. sakeclak sewang geus tangtu. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. aci tanah jeung angin teh. sifatna nafas nu bukti. 318. tetep langgeng dina rasana Naraka. nyerep nyurup kana hate. teu pulang ka asal. bet beda rasana gentos. kontakna jeung sifat. Teu aya deui akalna teh kudu. keur dina Sagara Hurip. tanda hirup geus usik gugurinjalan. rasa kontak jeung aci opat perkara. kitu kajadianna teh. 313. rasa Dohir anu bukti. aya angseu ngeunah. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. Balik deui ka rasa asin kapungkur. nyaeta dzatna Yang Manon. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. kana cepil soca. waktu medal ti Ibu teh. 319. samemeh urang ka Dunya turun. 340. 337. lamun dangu kontak. aya angseu hanteu raos. aci seuneu aci cai moal salah deui. bibitna kahayang sabab. masing bisa balik deui ka asalna. sasat ngancik dina poho. Hayang deui hayang deui jadi baku. 343. margi sidik aya jeung bukti-buktina. barang kadarat geus tepi. Ibaratna cicing dina asin kitu. tacan jadi rasa wujud. 335. aya tinggal ngeunah. Pucung 314. hakekatna nyawa. cai hujan nu tadi teh. ci hujan mah henteu asin. anu mawi ewon-ewon. kumaha sajarahna teh. ka pangangseu kitu keneh. dina patuangan sareng aya hirupna teh. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. sifat nu sae nu awon. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. saha anu nyambat. tur tadi teh cai laut. Sabab eta pang ayana cai susu. nyaeta ci hujan tadi. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. teangan jalanna jalan cai ka Laut. sing kapanggih Solokan-solokannana. Ayana teh kumaha. sangkan cai hujan. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. 311. Saniskanten jadina teh ku patepung. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. percanten kacida. nimbulkeun jadi amarah. kapan laut oge bukti. muga engkang ka rai maparin terang. 328. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. barang kontak terus bae aya nyawa. datang ka darat mah geuning. dina cai hujan bae. sareng sowara nu awon. dina waktu wafat. 334. jalanna dumuk. 315. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. da waktu tadi mah. 322. lamun disambat ku Onom. 331. saban wujud oge nyondong. nya nimbulkeun ngeunah. 325. nyaeta rasana Gusti. 332. hiji keclak hiji jalmi. 321. barang rasa kontak sareng katuangan. taya nafsu teu hayang sagala rupa. meni jeger ceurikna bakating hayang. henteu kaop elat. saniskanten aya lalayanannana. babandingannana. 341. 336. nya jadi nyawa jasmani. dina rasa dunya bae. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. hawa Batin jeung Dohir teh. geus jadi ci hujan tangtos. 326. bisa balik nya ka Sagarana tea. deudeuieun tina karasana ngeunah. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. 323. ulah cicing betah. 339. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. saterasna kitu bae. aya tinggal henteu raos. 316. aya dangu nu teu raos. 308. sareng teu raos geus tangtos. . enya eta dina rasa alam Dunya. 327. Geuning bukti dina dangu oge kitu. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. 312. Panon oge kumaha kontakna kitu. aya raos jeung teu raos. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana.tadi. sajarahna manusa gelar ka Dunya. jadi nyawa enggeus puguh. muga engkang kersa. rasa eta buktina teh. Nya buktina nu dituang ku Ibu. tangtu aya rasa. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot.

3. ngantunkeun sahiji putra. kinten dua puluh taun. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah 18. Ngawitan anu didangding. 5. ngalantung di pipir situ. reh Gusti mah sifat wenang. Simkuring nembean deui. Rayagung dawuh nu sae. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. pameget sami kasepna. raina Raden Muslimat. sakersana Maha Agung. kitu kersana Yang Agung. wajib kapendakna. pasal Asma Gusti Allah. 8. neda-neda ka Yang Manon. rasa Allah tea. muga sadaya nawakuf. anging Allah anu langgeng jumenengna. ngilangkeun babadag raga. ngudag hak kasampurnaan. ngantunkeun sahiji putra. nyaeta Sawarga. hanteu aya naon-naon. Gedong Rosulullah. 6. sakersana jadi bae. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. saurna abdi teh lepat. neda-neda ka Pangeran. sakitu ge cekap. namung kalintang ku awon. Ilmu Sare’at Hakekat. rakana lajeng ngawalon. Nilarna Raden Muslimin. sinarengan Raden Muslimat. moal aya mustahilna. mulih ka Rahmatullah. dinten Saptu ping opat belas. Semet ieu bae rai urang tutup. Anu mawi wajib manusa teh kudu. dina alketip nu sae. 16. sasat salaku sahate. ieu jilid kaopatna. nya balik ka Dunya. Tohid-tohidna bab Ilmu. Allah ngabukakeun ilham. nuju sumedeng pisan. tilas ramana bareto. siang sumawon wengina. 17. nyakitu anjeuna oge. 347. Masjid alit tengah empang. Layang Muslimin Muslimat. Sami bae pada ngarti. kalangkung kasep. menekung nyepi tafakur. ulah kirang pangampura. yuswa tujuh belas taun. ngahusukeun papahaman. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. Teu mungguh ka jalma dhaif. Ngawitan nu nyaur rai. seueurna sabaraha tea. Kocapkeun Raden Muslimin. anu hanteu petot-petot. seja rek neraskeun hanca. kana Maung kana Bagong. Teras lalebet ka Masjid. Sagara nyawa sakabeh. papayun-payun duaan. Jenengannana kawarti. mutih ngabeuti puasa. Dua putra gek caralik. salamet Dunya Akherat. 349. kumaha ilmuna. barang dina hiji mangsa. katelahna Raden Insan. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. ayeuna gentos nu kocap. nyaeta raina tea. ngahalang-halang kersana. 4. osok didinya ujlahna. Tarekat pon kitu deui.344. 19. wajib farduna nya kitu. geus tangtu kontakna oge. da turunan ti ramana. tangtu jadina teh poho. sinareng gentur tatapa. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. 346. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. 12. kuma bae dina pamuhitannana. Shalallahu ‘alaihi wassalam. 14. kinten-kinten yuswana teh. hanteu aya nu kaliwat. anu nembe jilid ka tilu. 350. elingna kadinya. kalangkung calakanna teh. lamun Tohid Insya Allah sampurna. kana bagbagan Agama. sadayana . sasarengan pelesiran. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. sareng teras sasauran. sakur piwiruk ramana. 351. Sareng sabaraha hiji. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. nu paparin ti ramana. dina bagbagan Agama. marulih ka Rahmatullah. mu’jizatna Gusti urang. saurna rama kapungkur. 348. 7. Kangjeng Nabi Muhammad. dangdingna sareng basana. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. kana dzatna Allah. 15. bari ninggalian kembang. teu beda sareng ramana. sareng asal bareto. runtut raut jeung saderek. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. kawantu dibarung tapa. 10. layeut rukun rempug jukung. nyaeta Den Kamil tea. Ilmu luar Ilmu jero. nu jeneng Rosulullohu. ku saliwat ge kamafhum. Kasampurnaan lahir batin. Asmana Gusti Allah. ngabulkeun paneda jalma. ka rakana cacarios. Dina waktuna sakarat badena pupus. 11. maksad rek ngadangding Layang. 13. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. 345. tatapana ge nyakitu. Mung ku banget tekad ati. manawi mun teu lepat mah. Ka cai jadi saleuwi. tara kersa pipisahan. Ilmu ramana katampi. kanyaho di Dunya bae. 353. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. Raden Kamil katelahna. 2. rakana anu tipayun. geus kapaham sadayana. Tabe’atna kitu deui. disarengan ku dudu’a. teras kana Ma’rifatna. Balik deui kana rasa nu kapungkur. bubuhan uteukna encer. Dina gentos sasih deui. dina waktos tilar ku rama. kitu ceuk paribasana. untungna kersa Pangeran. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. ka darat jadi salebak. ahli ngulik Ilmu Nahwu. mung sasasih antarana. 352. sami sareng Raden Insan. sasih Hapit dinten Juma’ah. kantun ngaraoskeun bae. Kocap Den Muslimat deui. jeung moal aya nu bisa. sakalangkung garihalna. hanteu susah diwarahna. Asma anu saleresna. sareng ku safa’atna teh. hanca simkuring bareto. nyaeta anu kasebat. teu aya anu kaliwat. parantos dugi ka waktos. 9. tatas jeung Tohid-tohidna. nu maksudna jalan alus.

supaya ulah kaliru. Asma anu saleresna. ari pek diringkeskeun mah. kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea. eta musyrik ngaranna. 33. 31.teh saratus. Tina sifatna geus sidik. geus mohal hanteu ayana. Atuh Allah teh geus pasti. netepkeun Asma Allah teh. Asmaulliaf’al tea. pang disebatkeun lepat teh. tapi nu sakitu oge. Raina ngawalon deui. sok seueur tekad manusa. kieu pisundaeunnana. Al insanu dhahirullah. pasti eta ngaran kufur. geus hanteu panjang diemut. naha kumaha margina. Lain manusa sayakti. eta oge bangsa kufur. buktina teh kapan puguh. Mungguhing nu Maha Suci. kahartos atuh kitu mah. tetep ngan sahiji bae. Nu kitu eta teh pasti. saur raina nu mana. ngaran Asmaulliasma. Lajeng raina ngalahir. 21. dupi eta nu katilu. Wallohu batinul insan. nu nyebut jenengan Allah. Sapedah ceuk dina dalil. Asmana mah sae kabeh. sumangga paparin terang. sami bae pada kitu. mungguhing jalma nu bodo. sok netepkeun kanu anyar. Kapan ieu mah jasmani. 24. netepkeun Asma Yang Agung. Asmaullisifat tea. Jeung langgengna oge bukti. sanes ka sifatna Allah. Asmaulliaf’al kitu. salah wesel anu kitu. kana ngaranna sorangan. Sabalikna kitu deui. pasal Asmaullidzati teh. dina ngabarangkeunnana. 29. dupi anu nomer lima. pantes jadi matak nyasar. tur aya deui Hadistna. hiji asmana geus tangtos. ghaib teu aya jentulna. 25. Rakana enggal ngalahir. batin-batinna manusa. sumawon puguh jentulna. kana ayana wujud dewek. kufur dihukumanana. supados rai mangartos. nu teu warna rupa kitu. nu ngaran Asmaulliasma. hiji dzat hiji sifat. tah kitu margi lepatna. lian ti rupana kitu. geus aya dina Hadistna. kitu deui manusa. jentulna jasad nu ‘aen. Allah teh teu aya dua. nurutkeun tina sifatna. pada ghaib sadayana. jalma nu kitu tekadna. rakana lajeng ngawangsul. ngajentul beurang peuting ge. nu lima tadi disebut. 36. 30. nuduh Allah ka rupana. reh tadi engkang misaur. 27. ngan ukur jadi lima. teu beunang direuayreuay. 37. kapan nu ngaran ghaib mah. Ngan eta bae sahiji. diliputan ku ngaranna. tapi ari nu gelar mah. 47. nurutkeun Af’alna kitu. anu dzatlaesa tea. 40. nu ngan hiji di manehna. sabab seueur nu percaya. nu moal aya bangsana. Laa haula wa laa quwwata. 51. Sasat teu usik teu malik. 32. kantun anu kaduana. kaopat anu disebat. moal manggih anu ceples. da ieu mah nu ngajentul. langgeng bae sapapaos. pang sok jadi kalepatan. sareng rupana manehna. tegesna tina rupana. raina teras haturan. Nu kieu tekadna jalmi. wajib urang kudu terang. 35. 44. Anu kocap unggel Hadist. sareng aya terasna. Raina lajeng ngalahir. ayeuna nu kaopatna. hartosna eta basa. 34. salapan puluh salapan. tina dzatna enggeus tangtos. nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge. kieu pisundaeunnana. 49. ngan sahiji anu sae. da ghaib manusana mah. ngarana wujud manusa. Al insanu ghaibun deui. kieu pihartoseunnana. Ngaran Asmaullijinsi. na kumaha margina teh. kieu pihartoseunnana. seueur Paguron kaliru. nyaeta antero ngaran. nu kieu tekad manusa. 52. kana sakabeh sifat. perkara Gusti Allah teh. 38. ku rai tacan kapaham. jalma nu kitu tekadna. sanes kana dzatna Allah. ngan seueur pisan nu salah. manurut tina jentulna. eta Asma anu lima. kana kalakuanna teh. 43. kieu sababna pang lepat. dina kitab geus kakocap. netepkeun Asma Yang Agung. raina enggal ngawangsul. Dupi nu kadua tadi. Dzat-Sifat-Asma-Af’al. ngaran Asmaullisifat. sami bae wujudiyah. sok gampang dibobodona. pasal Asmaulliasma. Geus disebatkeun ku Hadist. kitu deui eta sifat. ngareuaykeun Maha Agung. mana nu ngaran manusa. Namung saur engkang tadi. nya kalakuan manehna. 41. rai sakalangkung bingung. 45. 42. 26. pendek teu daya upaya. Geuning seueur pisan jalmi. aya tapi taya rupa. ulah kapambeng miwelas. pedah aya dalilna. Wallahu ghaibun. Lajeng rakana ngalahir. 20. ayeuna sumangga deui. pang ayana eta asma. anu kumaha nu lepat. Ngaran Asmaullijinsi. kapan tadi unggel kitab. kana raga anu badag. rakana enggal ngawalon. 22. pasal Asmaullidzati teh. rakana lajeng ngawangsul. mun engkang teu lepat mah. sifat anyar disebatna. teu ghaib da geus nonggerak. 48. 23. sareng ngan hiji af’alna. Lajeng rakana ngalahir. bisi nuduh kana awak. ngaku Allah ka awakna. nu katilu kacarios. da kasaksi ku Hadistna. ieu teh dohirna Allah. nuhun ayeuna kapaham. Tah kitu lepatna rai. mangga ku engkang didadar. nu kumaha nu sok lepat. sabab kapan tadi oge. dupi anu kalimana. Perkara Allah teh pasti. sabab kapan tadi oge. samalahan lamun kitu. nu hanteu aya bedana. nuhun parantos kapaham. 46. Ku rai tacan kaharti. kitu bae sundana mah. pang seueur teuing nu lepat. ngider satangkarat jagat. Asmaulliaf’al tea. barang ngareret awakna. 39. kumaha pang jadi lepat. lamun netepkeun ka Asma. sapedah tadi kasebut. Sanajan ngider sabumi. nyebut dzat kana ayana. kapan eta geuning puguh. 50. nu matak kek kana badan. Allah teh nu ngaliputan. ngaku dzat kana awakna. Nyebutkeun Asmana Gusti. asmana anu teu ruksak. kana rupana manehna. ngalobakeun Gusti Allah. . Kadua anu kauni. kitu eta sundana teh. dohirna Allah manusa. dadarkeun nu katiluna. wujudiyah nu kitu teh. sabab Dzat teh aya tangtu. mangga ku engkang carios. tah rai kedah hartos. nyebutna jenengan Allah. nu leres mah hiji bae. eta oge rajeun lepat. Asmaullijinsi tea. ka rai mangga pitutur. tapi eta ge nu lima. ngaku Allah kana Af’alna. Asmaullisifat tea. nu ngaku dzat ka jentulna. 28. lepat soteh nu nampana. nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna. ari Allah teh disebut.

nu nyahona lain beja. 67. pijadieun kana hade jeung gorengna. tapi tadi nu nyarita. Iman Idlal nu kadua. sareng ngabatalkeun deui. sagala perkara oge. dua Iman Idlal deui. 59. saperti anu ngalindur. ka papada makhluk Gusti. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. kumaha enyana deui. mugi Gusti Maha Suci. Raina lajeng ngajawab. tah nu kitu patekadan. Ngan wungkul bae miwarang. Naon bae ayeuna mah. 68. padang caang narawangan. pasal Asmaullijinsi. jadi lafad Muhammadu. Kedah dina salse pisan. nu beunang hese capena. 63. sirahna jadi Mim awal. katiluna Iman Takhkiq disebatna. dina saban-saban jalmi. tah eta mah martabat anu utama. rai tiasa nyumponan. tunggal keneh nya ibadah. aya anu nyiliwuri. kana kahadean misti. ibadah ka Maha Suci. balai Dunya Akherat. kamulyaan lahir batin. ma’rifat ka Yang Agung. Anu ku engkang disebat. rai ayeuna teu bingung. 60. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. nu kitu sanes ti Allah. Sabab lafad Muhammad mah. piara laku jeung tekad. bagian nu ahli Qurbah. rai hayang enggal ngarti. 66. kana jalan rahayu dunya Akherat. rakana enggal ngawangsul. tapi laku jeung tekadna. ngajak jalan kahadean. nu kitu ngaran ibadah. laku hade laku goreng. da Allah tara kitu. tur kalawan aya saksi. majarkeun sagala rupi. nu bieu mah keun heulaan. moal bisa dicarioskeun ayeuna. 56. Ulah kabengbat ku Setan. moal sakawenang-wenang. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. musna leungit tanpa lebih. Kuma pihartoseunnana. percayana geus teu samar. geuwat ulah lami-lami. dina keur Sembahiyang mah. mubadir sama sakali. naha kumaha hartosna. sumawon ujub takabur. samemeh prak dipilampah. jeung boga pamilih tangtu. 74. 58. di hijab deui ku Gusti. kana panggodana Iblis. hiji-hiji Iman tadi. rakana lajeng ngajawab. 73. jalma teu boga akal. hade goreng ge ti Gusti. jongjon bae sirik pidik. nu hade mah eta rai. jeung Gusti nu Maha Suci. 72. ati teh kudu beresih. jeung kudu ditempat sepi.anging ku kersana Allah. pasal Asma anu opat. Tah kitu nu matak wajib. sing iyatna kudu kuat. kapindingan ku kokotor laku tekad. masing soleh sabar tawekal darana. Lamun pijatoheunnana. Sagala hal kalakuan. percaya ayana Allah. 53. jadikeun budi pamilih. Allahna hanteu kailmu. geus tangtu deui ka hijab. bilih kadenge ku cakcak. siang wengi babarengan. kana ayana Yang Widi. kang rai mah masih bingung can kapaham. wungkul miwarangna Gusti. kantun eta anu ka limana tea. atawana jalma owah. lamun bae kadatangan. jadi poek buta rajin. nu kahiji Iman Taqlid. wujudna geus jadi lafad. pon kitu deui Naraka. amalna teh lir tipung katiup barat. 71. kedah suci laku lampah. turug-turug nyaho pisan. 62. Geus ngarasa aqrobiyah. Asma tina jinis kitu. teu maparin kana jalan kagorengan. parentahanna Idajil. Geus moal aya sesana. Kapan kitu kersana. kana jalan kagorengan. 65. Asmaullijinsi tadi. 54. getol Sholat lima waktu. para Nabi utusan teh. sadaya pada mirupa. tara sok miwarang salah. ngan wungkul beja ti jalmi. Dal buktina teh sampean. kana piwuruk engkang tadi. geus teu asa-asa deui. geus ngajadi wujud dalil. dina keur Attahiyati. mun datang kareping ati. Da nu geus yakin mah geuning. Sinom 57. padahal mah geuning kitu. ku sok kitu sababna teh. keur ngahukuman nu salah. Allah ngayakeun Agama. dadana jadi He sidik. teu ngalajur hawa nafsu. ceuk engkang eta nu enya. anu ahli adep-adepan jeung Allah. teu idin sama sakali. walon raka tacan jadi. nu geus jadi lafad dalil. nu can kaharti ku rai. boga saksi tina dalil. raina lajeng ngawangsul. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. Eukeur mah tadi percaya. pek lampahkeun buruburu. kieu mun teu lepat mah rai. Mim akhirna udel kanyataannana. lafad Muhammad Nabi. sabab tangtu katawis. tina dalil Qur’an kitu. enya eta Iman Takhkiq. di ayana Maha Suci. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. da kapan rasiah Wali. teu aya antarana teh. pasal Iman anu tilu. kana kagorengan pasti. Atuh eukeur naon teuing. ma’rifat ka Maha Agung. 61. Kitu deui sabalikna. dina Sembahiyang sidik. aya nu can kaharti. sok jadi sasar tekadna. Jadi ayeuna mah urang. teu kenging migawe dengki. kawuwuh jeung bisa yakin. 64. eta mah engke heula anan. nu geus didadarkeun tadi. da tunggal parentah Gusti. poma rai sing mangarti. anu geus yakin mah geuning. ka Allah kudu ma’rifat. raina lajeng ngalahir. 70. poek mongkleng buta rata. bakating ku poekna. Iman tina beja wungkul. ngarasa geus teu papisah. 55. Sabab ngaraoskeun isin. . ulah bendu bae rai. sidik yen Gusti Allah mah. tara jadi kabingungan. ngayakeun Sawarga kitu. kuma barisna dipayun. sareng nganuhunkeun deui. jeung nurunkeun kitab Qur’an. tegesna anu geus yakin. palaur sieun salah. martabat undak ti tadi. numawi rai sing emut. nu narik jalan balai. ari anu katiluna. eta mah nu geus percaya. sanajan getol ngabakti. kana jalan ma’rifati. Iman Taqlid kahijina. ku kereteg karep ati.

nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. ditungtut sahiji-hiji. lamun jalma tacan terang. tiap-tiap aya bukti. getol Sholat anu lima waktu tea. tirakat mutih. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. Insya Allah awal akhir tinekanan. nyaeta puji dzikir. nyaeta Ma’rifat jati. pasal parahu tadi. mesem rakana ngalahir. lamun teu acan mangarti. padamelan Kangjeng Rasul. keur ngadeuheus ka Yang Agung. jeung anu kasebat laut. parantos umum sadaya. 85. teu aya hurup Tasjid. geus tangtu engke kaharti. Sabab pasal Tasjid eta. inten teh naon nyatana. katiluna eta Tarekat ngaranna. kudu barengan sing rukun. ka tengah-tengahna laut. duh engkang rai kaliru. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. parahu teu salah deui. eta moal salah deui. sami sareng lafad Allah. da teu ninggang kana pibarangeunnana. mugi dipaparin terang. ucap tekad sareng laku. ka ilmu Sare’at kitu. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. eta anu opat rupi. upama kapanggih eta. 75. ceuk ilmu Sare’at rai. lafad-lafad para Rusul. jeung dibeuli ku prihatin. tacan jadi wujud dalil. Rakana lajeng ngajawab. nu diselir ku Yang Agung. pangboseh supaya tepi. mun nyurupkeun pahili. keur ngaburak jagat shagir. bener kitu eta rai. nyaeta Sholat sajati. Muhammad Rasulullohi. inten didasaring cai. pasal Hakekatna Tasjid. 78. Nabi Musa jeung Isa. eukeur muka lawang hijab. ayeuna mah gentos deui. ku rai tacan kaharti. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. teu bareng opatannana. cirina teu aya deui. anu geus lumbrah disebut. Kumargi penting kacida. Hakekat Tarekat deui. kalakuanna ibadah. Malahan dipigawena. aya basa opat kitu. mugi-mugi rai dipaparin terang. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. teu uni lafad Muhammad. Sare’at teh lir upami. dadamelanna kitu. kaopat intenna deui. da bukti tina lafadna. lebah dinya jadi dalil. parahu ngambang dina luhureun sagara. kahiji ngaran Sare’at. netepkeunnana pasti. Tarekat lir kemudina. rukunkeun sangkan kasusul. kumargi teu aya Tasjid. ulah sina patorengga.lantaran teu aya hiji. dijaga ulah rek salah. geus tangtu ayana Allah. puguh bagean Hakekat. tapi pasal dina kitab Hikam. sadayana teu diselir. eta anu opat tadi. jadi sanajan ayeuna. kemudina pon nya kitu. lafad Adam lafad Enoh. enya eta Nabi-nabi. kana tengah-tengah pusering sagara. 82. raina lajeng ngajawab. 97. 94. Ma’rifat ka Maha Suci. hijabna ka Maha Suci. Pikeun ngudag inten tea. moal bisa kapaham. sadaya teu nganggo Tasjid. pasal eta tasjid tea. Hakekat. nuhun rai bakal harti. sanajan hayoh dipikir. kana kalakuan kitu. 81. dina dawuh nu mustari. raos tadi bener pisan. Hakekat lir upamana. Qodariyah Satariyah. nu ngadamelna geus misti. Sing gulung kana Ma’rifat. ngawujud dalil Muhammad. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. 96. ayeuna mah Manahan bae heula anan. tacan jadi lafad dalil. Cirina Nabi nu lian. sing bisa ngajadi hiji. anu nganggo lafad Tasjid. salian ti Kangjeng Nabi. Lian ti lafad Muhammad. eta hal perkara Tajid. . nimbulkeun raga nu lembut. ibarat lautan cai. nu opat sing jadi hiji. supayana bisa katepi. 91. ku rai nu can kaharti. engke dina salsena. yen eta Sare’at rai. nyaeta dzikir jeung ngaji. Lamun Wujudna manusa. Tah kumaha ngalarapna. kalah botak dipikir moal kapendak. Raina mani ngarenjag. numawi teu Mi’raj rai. engkang hawatos ka rai. sareng dibarengan deui. moal pinanggih jeung Gusti. sadayana umat Nabi. 88. 76. kadua Hakekat deui. sinareng lautan cai. Ka opat ngaran Ma’rifat. Sok moal barung sulaya. sabab kieu ibaratna. Da ku ilmu Sare’at mah. Ayeuna ulah kapalang. nu opat teh sing ngahiji. Asal bae sing percaya. Ma’rifat mah lir upamana. katilu kemudina. sanes dina bab Sare’at. Ibrahim. ati kanyataannana. nyebatkeun Sare’at tadi. pasal tadi aya basa Nafi isbat. Sare’at teh lir upami. Kieu rai saenyana. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. Raina lajeng haturan. mangga ku rai tinggali. hal praktekna Sholat Da’im. kayaan Alam Batin. najan dipaksa ge rai. sing suhud bae ka Gusti. bener tacan uni lafad. muga-muga engkang keresa miwejang. 77. 80. sihoreng nembe uni Mim-He-MimDal. kapan geuning para Rusul. ku ilmu Hakekat kitu. nyaeta kudu bisa. sareng saterasna deui. disebat parahu tadi. ku kalakuan nu suci. Asal sing suhud neangan. sasat moal ma’rifati. da puguh Hikam mah tadi. Hakekat ibarat laut. keur ngudag inten nu tadi. kitu diibaratkeunnana. tegesna eta mah rai. dadamelan Gusti Allah. yen ieu bumi jeung langit. saenyana dina diri. ngadakngadak kahareti. sina ninggali Akherat. anu matak geuning tadi. naon kanyataannana. 90. 89. kapan ceuk Hikam mah tadi. ma’rifat 84. Tarekat lir upamina. nyaeta utusan Allah. geuning teu aya nu Mi’raj. Ari Hakekatna eta. pituduh kitab Hikam mah. anu dipaparin Kunci. Tarekat. atuh moal weleh mijan. 79. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. parabot supaya nepi. diibaratkeun kemudi. koncina Bumi jeung Langit. naon buktina nu yakin. dupi Tarekatna deui. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. ceuk dina unggeling Hikam. puasa. 92. 95. 93. netepkeun Sare’at tadi. 87. wekasan enggal ngalahir. 83. keun heula eta mah agus. Ma’rifatna pon nyakitu. tacan syah upami kitu. hayoh disurupkeun deui. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. 86.

Saur raka eta geuning harti. eta manusa tangtu. eta kersana saha. 108. geus moal kasorang deui. nu diudag ku sadaya. 109. 100. nu langgeng teu owah gingsir. bangbarongan cuat-cuit. 103. inten sajeroning diri. naha kudu tekad teh kadinya. 101. kana inten jambrut. anu taya upamana. kantun nampa bae wungkul. engke waktu pupus. mung kumaha angkeuhan. pang bisa usik jeung malik. mun teu jeung teuleum mah pasti. gumujeng mani ngagikgik. rai masih samar ati. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. 114. angkeuhan arek mulang teh. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. siksa kubur kitu deui. reh ayeuna geus pertela. untrak atrok sakabulang bentor pasti. 118. diusikeun ku sagara. sarta langgeng nu moal aya putusna. anu ngobahkeun ka jasad. anu matak ti ayeuna. panangan kenca katuhu. 106. larapna dina salira. geus umum anu sok disebut. Saperti parahu tea. saha anu bisa nepi. ngudag eta inten dina jero lautan. Kapan kieu sundana teh rai. persis saperti jasmani. nu ngaran wujud jasmani. da meureun sanes deui. kana dasar sagara berlian tea. komo deui dina pupus. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. jadi mun teu bisa wangsul. 107. nyaeta bilih sulaya. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. ka Allah asalna tadi. sumawon boga kawasa. diharapkeun nyorang ka api Naraka. anggur ditambah siksaan. ting dalagor kana curi. diakhir tangtu kaduhung. saha-saha mun bae manusa. Inna lillahi kauni. Man ‘arofa nafsahu. ramisak bakating ngungun. turug-turug seueur jurig. eta anu ngamemenerna. 105. temahna jadi sangsara. anging ku kersana Allah. bangke anjing bangke oray. Kaombak-ombak ku lambak. hal dina pamulihan. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. ngaku bodona teh palsu. kapan hak manusa mah. hamo pibisaeun beunang. Rupa badawang barongsai. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. beunang kagoda. nyaeta ka tengah-tengah sagara. nya ieu buktina badan. sasat ngaku kawasa. 111. kapan nurutkeun dalil ge. inten dijero sagara. hayang beunghar bet teu beunghar. tangtu sakaparan-paran. Raden Kamil ka raka ngalahir. urang arek boga patekadan. kadarat mulih deui. taya lian ngan ku idin roh tea. atuh naha tadi kitu. lebah mana kawasana teh. bari ci socana bijil. pangna rai naros pamulihan. sarebueun ni’mat dohir. nyaeta ti Gusti Allah. kamudina teh rai. Tapi najan geus ditengah. rakana lajeng ngalahir. mugi rai dipaparin katerangan. eta moal salah deui. geus nyaho ka dirina teh. kawas boga cita-cita. sundana teh yen urang asal ti Gusti. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. 113. anging Gusti Allah bae. jeung aya terasna. ngan sakur dina biwir. 102. 115. kenging di peser ku duit. kapan geus di dalilan. ku kersana Gusti Yang Manon. mapakan Yang Agung. diusikeun ku roh kitu. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. 116. 112. teu kudu boga maksud. faqod ‘arofa robbaha. 110. barehala anu nyingsieunan. inten teh moal beunang. ganjaran ti Gusti Allah. lain inten dunya kitu. Waktos engke dina sakaratil. martabatna leuwih luhur. Mising imut ka wiwitan tadi. Wekasan teras haturan. geus tangtu nyaho ka Gusti. sareng campur deui pasti. nu geus Ma’rifat mah rai. ati mah ngaku kawasa. bet kawas hanteu karasa. hayang senang bet teu weleh bae susah. raina lajeng ngalahir. naon nyatana nu sidik. nu geus diharamkeun misti. lain inten biduri. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. cita-cita boga tekad arek mulih. bisa sidik ka sifat Iman sajati. ngarasa bodo dirina. aya pitulung Pangeran. faqod jahilan nafsaha. nyasab moal burung. sangkan teuleumna teu jadi. nyatana parahu tadi. naon nyatana nu bukti. kade rai salah harti. sanajan siksa Akherat. pangkat Nabi Willayah. Hayang cageur bet teu weleh gering. kokotoran luhur laut. dupi lautna teh rai. sanes inten dunya rai. dupi saenya-enyana. sieun hanteu bisa nepi. di dunya ngawujud. saur rai atuh hanteu aya deui. mawa ka tengah jalan. Kantun eta kemudina. sabab jero liwat saking. kudu tohid kitu. kareueung sagala aya. Jadi lamun engke arek mati. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. 98. ku kaom Islam sabumi. pasal inten nu parantos didadar. pang ayana urang teh di dunya. rai mariksakeun deui. maotna teu bisa nepi. Hanteu daya teu upaya rai. pang parahu bisa usik. ayeuna aya piunjuk. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. diwajibkeun kudu bisa balik. tinimbang dikabul. siksaan anu hanteu nepi. kana inten tadi tea. sabab harti yen teu bisa usik malik. 104. Raden kamil enggal nyaur deui. ngagoda supaya bolay. raina ngabarakatak.Rakana lajeng ngajawab. balik deui ka Allah Ta’ala. Saur raka nya kantenan. raina lajeng . nya tangtu bakal cilaka. dilepas samasakali. hal perkawis inten tea. rojiun eta tuluyna. sifatna Iman Sajati. ti alam Akherat oge. Nyaeta nu ngaran Iman. nyatana roh urang kitu. sareng nu bangsa narajis. Sasat tempat kani’matan. kana batu karang tea. 117. da inten di dunya mah. wa inna ilaihi kitu. lamun tega ka pati. rakana lajeng nyaur. tapi hanteu burung aya. pangna tadi naros pamulihan. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. wani teuleumna ka laut. Sumawon nyorang sakarat. nu diibaratkeun tadi. sategesna teu boga kawasa. muga paparin mangarti. 99. nu jadina tina batu. aya hibar kahartos. atuh sasat ngaku bodo. waktu urang samemeh ka dunya. kitu kapan ceuk dalil teh.

ngawalon. geus mulang ka Gusti Allah. nu caang padang gumawang. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. jeung Allah pajauh keneh. sing lenyep rai manahan. tina kawasa kersana. siksaan di kubur. tapi naha teu mirasa. beubeunangan teuleum tea. teu weleh aya di Allah. nu ngaran sagara hirup. anu tadi enggeus ‘aen. nya tangtu ragragna oge. Jadi sasat urang teh geus mati. yen mulih teh kedah ti ayeuna. 129. sasat urang enggeus aya. atuh bet piraku bae. di Gusti geus dumuk. jeung dzat sifatna Yang Widi. pasal eta rai geus percaya. Kantun urang Iman bae rai. kapan ieu anu bukti. 136. anu teu aya pegatna. tegesna sing ngarasa. ka dunya deui tangtu. lian ti barang dunya. anu tadi geus kacarios. raina lajeng ngawalon. nya jadina marakayangan. naon anu teu ruksak-ruksak. 119. teu daya teu upaya. enya soteh bakal aya. Ka manusa sok surup sumanding. anu mana nyatana teh. ka Allah sing kapiraos. bubuhan da masih aya. Na ayeuna ngaraos patebih. kana Haqul Adam tea. samangsa lolong di dunya. ceuk raina henteu hilap. 132. naon bae kabeuratna. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. kakurung ku alam dohir. di jaman samemeh aya. pasal eta Haqul Adam tea. teu rasa pajauh. tina Qudrat Iradatna. enya soteh masih usik obah. eta geuning ku rai karasa. najan nepi kana wafat. 121. Eta bae dalil saperkawis. Gusti Maha Agung. kana batu kana cai kana kai. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. kudu tohid ti ayeuna. da imanna beurat kana dunya. enggeus tangtu cilaka bakal balai. Allah sareng makhluk. sok nyurup ka saha bae. nyatana teh alam dunya. sabab tangtu bae rai. 126. ngarasakeunna geus balik. mun kitu mah masih ngarasa patebih. keur hirupna sumawon paehna. teu bisa ninggal Haqullah. terasna ‘alillyul ‘adzim. nyaeta Sagara Hayat. 134. ka Akheratna terus. da henteu rasa pajauh. keur aya keneh di dunya. kana dunya upamana mun teu boga duit. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. Geus kakurung ku hak Maha Suci. yen urang teh kudu balik. da sare teh gambar wafat tea. teu ninggal aya tempatna. lamun dina keur aya kahayang. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. rasa urang geus ngancik di Allah. 122. nya ieu ka Haqul Adam. da ilahar di dunya mah. kana eta sifatna Haqullah. da teu kaluar ti dinya. 120. 128. Wa huwa ma’akum. dikersakeun keneh ku Gusti. emutkeun bae rek sare. ayeuna gentos panaros. boh hirupna sumawon maotna deui. di alam dunya kitu. bener rai eta kitu. pokna teh hayang surutu. sakur kabeuki tadina. jeung sifatna anu Maha Mulya. rupina teh moal tiasa lepat deui. 138. sareng siksaan di Akherat. mung ulah kaliru. jadi atuh ayeuna mah urang rai. Sabab mun boga tekad balik. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. lamun nyawa makhluk. 130. nyaeta sifatna Enur. manggih siksaan kitu. nyorang sagala siksaan. mung rai masih bingung. reh aya deui kabingung. tina eling kana lesna. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. taya anu dipieling. boh nitis menitisan. da tetep dina hak Gusti. geuning kitu unggel dalil. Dina engke Walyaomil akhiri. lolong bae saterasna. yen geus aya di Allah teh. Haqullah anu disebut. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. Saur rai ayeuna kaharti. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. paehna balik ka dunya. kana barang dunya bae. atuh mun rasa teu jauh. keur sakaratna ge tangtu. Lajeng deui raina ngalahir. pasrah bae ka pangeran. Lajeng deui raina ngalahir. wujudna iman sajati. babarengan jeung Pangeran. sarta masih aya keneh. eta jalma kitu. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. kutan rai tacan mirasa. wa laa quwwata eta teh. ka Allah teu kenging salah. sumawon bade nyaringna. kana dedemit siluman. tanda-tanda boga rasa anggang. salamet dunya akherat. lenyepkeun ulah rek lali. Eta bae contona mah rai. nu kasebat lafad Laa haula. lamun enggeus kitu. taya lian ukur kana barang. dina lebet kalbu. sareng lamun kitu. bodona si wujud. ka onom nyalindung. sareng henteu warna henteu rupa. dina keurna hirup. 123. dina sifatna geus ‘aen. wengi sumawonna siang. kudu boga patekadan. illa billahil kitu. enya eta nyawa jalma anu balik. anu teu pisan ibadah. sundana taya antara. atawa ka pamajikan. sareng henteu puguh. tapi nyaring sare oge. malah henteu kudu ditekadan deui. enya eta kiamat dunya. alam dunya nepi ka Akherat deui. upama geus kitu tekad. kumaha keur di dunyana. atuh Allah teh bertempat. kapan basa ngaran balik. kudu aya antarana. 135. dohir batin oge kitu. kapan tadi rai ngaku. . geus hanteu kaluar deui. Da nyahona eukeur di dohir. Mun geus kitu eukeur naon teuing. eta nyawa anu wangsul. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. Mun geus tohid ngarasa geus balik. mungguhing Gusti Allah mah. insya Allahu ta’ala. 125. 127. ngangken Ma’rifat ka Gusti. 137. sanajan ngimpina kitu. dina laut nu jerona tanpa tepi. kana dzat sifat Yang Manon. Henteu arah henteu enggon deui. kapersifat ku Pangeran. boh anak boh incu. muga ku rai dijawab. yen teu rasa jauhna teh. ngaraos aya antara. 133. geus aya di Gusti Allah. engke dina waktu maot. teu wanahnu aqrobu. 131. kantun pasrah wungkul. rakana terus nyaur. hirupna teh kudu barang dahar rai. jeung cikopi anu amis. lajeng deui rakana ngalahir. hal anu langgeng ti Gusti. sabab dina waktu keur sakarati. hanteu gaduh nya kahayang. kapan geuning sidik pisan. siang wengi ulah samar-samar. nu balik ka dunya deui. 124. sing mirasa urang geus aya di Gusti. urang teh lumantung. kantun nyekelan sarupa. nandean sakersana.

sareng kersana kitu. henteu terang naon-naon. anu langgeng di Allah. 148. Ceuk raina teu sulaya deui. langgeng bae moal terang. teu katetepan Rusul. mana nyatana nu sidik. kapan rasa mah tangtos. Kapan geuning urang waktu tadi. 149. rakana lajeng ngajawab.Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. dina letah urang pribadi. kudu nyaho ka gaibna urang. mun hayang terang gaibna. jirimna mah teu lepat yen. henteu dituang ku rai. tah ieu aya cau. lamun langgeng di Allah. 143. cacakan geus bukti jasad. Kawasana kersana yakin. 145. ku rai can kapiraos. Lajeng raina deui ngalahir. Sabab bongan katetepan dalil. teu nyaho sama sakali. da rasana mah geus nyampak. Kitu deui manusa ge rai. urang ninggal cau. 150. Laa haula jeng wa laa quwwata. didinya ge teu uninga. kapan tadi geus tinggali. moal beunang sumawon karasa. nu kacipta masih tacan aya amis. wujud cau henteu boga rasa. upama wujud cau teh. Nerangkeun Patohidan 146. malah keurna turun. 154. nu masih ngora kitu. akalna deui nyakitu. kitu eta ceuk dalil teh. kawasana nu Maha Suci. akang bade maparin ibarat. pada katetepan misti. 153. ku Ibu salapan sasih. tina kawit leutik jasad urang. weleh henteu kaemut. sabab lamun boga rasa. supaya enggal kahartos. naonnana anu diarah. eta cau tangtu bisa usik malik. margi lamun ruksak kitu. dibeuweung sing lembut. Samalahan tina orok tadi. jalanna nganggo tarekat. ngabongkar wujud sorangan. aya tapi taya rupa. ngagedeanana jasmani. da moal . nuhun Alhamdulillah. Geura kieu jalanna teh rai. nu ngaran cauna tea. kawasana sareng kersana. da bakating bodona tea. jatining manusa eta. pasal eta anu disebut. da kesedna nu dipambrih. 156. tah kitu paham engkang mah. manusa mah geus tangtu. geus aya dina sungut. kapan da ari cau mah. Ceuk rakana tangtu bae rai. diluhur disebut. pang diayakeun ku urang. Raden Kamil teras nyaur deui. mung kumaha di manusa. Saur rai yaktos kahareti. nu dipandang ku urang teh. kitu paham engkang mah. pada-pada gaib deui. supaya bijil minyakna. ngan karasa amisna mah henteu jirim. malah keur waktu dikandung. hartina teh teu bisa obah. ceuk raina hanteu aya lian deui. cau asak dina piring. sanggeus kitu urang bisa tohid. Lajeng deui rakana ngalahir. 151. Tapi eta amis cau tadi. kapan gaib amisna mah. sumawonna datangna rasa. aya anu langgeng di manusa. 147. kampa kawas suuk. diantep bae dipayun. naha aya langgengna saperti Gusti. 140. Namung aya deui nu can harti. raina lajeng haturan. di manusa kantun kabagian. terus tepi ka Akherat. naon nu dimaksud. nyaeta manusa nu sajati. wujud cau teu diruksak. rakana enggal ngawangsul. kakara mun geus diruksak. henteu terang duka ti mana ti mendi. kapan geuning bukti tina. lumpat kawas sato hewan. bisa oge kapendak sarta kaharti. 139. saban umat ge teu luput. yen amisna atawa kesedna deui. memeh turun ka alam dunya. tina leutik jadi gede. ngan amisna bae rai. estu rokrak wungkul. ku gaibna manusa. leres yaktos teu sulaya. Enggeus tetep di manusa pasti. anu aya hanteu tembong. mung kantun gaibna bae. kana gaibna manusa. tegesna bodo teh agus. raina ngawangsul. rakana teras ngadawuh. nya ku gaib tangtu. henteu emut teu terang sama sakali. eukeur hayang kana kekesedan. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. paninggal pangdangu. pangangseu sareng pangucap. ngan boga amisna bae. asal tina hanteu aya. sakumaha piwejang engkang katampi. nu kasebat gaib tea. atuh lepat lamun ngarah rasana. saperti makhluk. tah eta tegesna rai. na kumaha ngabongkarna jasad. tetep bae teu nyahona. ku rai tacan kahartos. yen Qudrat jeung Iradatna. geuning teu hayang ngadahar. 141. nya jatining cau tea. nu taya pegatna deui. 152. 155. ka akhir pon kitu. atuh kantun dibalikeun bae rai. tapi atuh naonnana tea. nyaeta bodona bae. geus aya pon kitu. amisna anu dumuk. anu langgeng di Allah teh. ti Ibu ka alam dunya. 144. teu daya upaya rai. nya eta kawasana teh. ceuk raka kapan ku ilmu. taya lian ngan Qudratna Allah. ti awal-awalna mula. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. ngan rasana nu diarah. barang enggeus tangtu. sama sakali teu emut. na kumaha bisana kapendak. wujudna kapanggih amisna misti. langgeng bae teu aya pegatna deui. nu teu aya pegatna. Kajabana mun si nafsu tadi. nyaho ka gaibna urang. atuh Allahna ge ruksak. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. anu masih keneh ngora. ku rai henteu kaemut. pasal eta jatining manusa. 142. kapan gaib henteu ‘aen. lamun kaudag ilmuna. malah-malah terus ka batin ge rai. naha tacan kapiraos. nya neangan cau hejo. kudu bisa ngabongkar diri. Tapi ari ayeuna mah rai.

kadangkala sok dibui. rai mah tacan narima. nu aya taya sifatna. sanes murahna Yang Widi. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. kasukaan alam dohir. 182. nu . kapan eta anu ninggal. moal lepat tangtu eta. teu meunang pisan pahili. Teu kaop luar ti wujud. sok tara weleh ngungudag. ku engkang arek dipedar. 157. boh kapal boh pabrik-pabrik. gaib abdi pribadi. duh kahartos ayeuna mah. ngaji laku ki jasmani. kitu disurahannana. murahna nu Maha Suci. Mun maksa ngala nu batur. lat poho kana ragana. motormotor saterasna. jadi gede jeung buahan. panon abdi teu ninggali. satungtung gelar di dohir. neda pitulung Pangeran. pang jadina taya deui. 186. dibanding rancana Iblis. Rakana lajeng ngadawuh. 175. Ceuk rakana kapan puguh. eta bae henteu lepat. moal samar moal mangmang. 174. bubuhan masih di dunya. ngaraos teu boga diri. kantun ngajaga salira. 163. Sabab buktina teh puguh. 160. lamun engkang hanteu salah. rai ewed liwat saking. nu sakitu arahengna. ka sakur jalma Muslimin. Parantos bae Kulanun. mun eta murahna Gusti. poma rai ulah salah harti. 184. geus ngayakeun cai bumi. bibit sakur nu kumelip. 180. salangkungna tinu tadi. Raina lajeng ngawangsul. Malah keur ibadah kitu. pasal eta nu ninggali. Sanes deui yen ngabongkar diri. anging ku opat perkara. ngajakan mungkir ka Gusti. ku tangan bae geus sidik. aya deui panarosan. jadi kitu murah Gusti. nya didahar ku sadaya. keur ngajadikeun sadaya. 169. dohir abdi pribadi. nu ngaran gaibing abdi. di pelak ku leungeun jalmi. nu tadi mah ibaratna. sarta teras sasauran. 177. Raina deui lajeng miunjuk. makhluk nu gede nu leutik. hayang dahar bubuahan. 167. lamun urang hanteu meuli. bakating fana-fanana. rai ge sok sering nguping. enya eta keur laku tarekat. rasana ge rupi-rupi. aya tapi taya rupa. pasal eta geus kaharti. ruksak teh mirasa suwung. Najan tatanduran tangtu. kapal udara jeung mobil. Kapan geuning rai puguh. keur dahareun jalmi-jalmi. Najan ayeuna ge kitu. kenging leungeun bae rai. 159. Nuhun ayeuna mah putus. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. keur dibijilkeun minyakna. 176.saperti cau. 171. 185. 173. 170. 162. rakana enggal ngajawab. masih bingung keneh rai. nya eta manusa gaib. tangkal asal tina leutik. nu ninggal waktuna Sholat. patohidan rai nepi. namung anu mana tea. lamun tohid mah ka Gusti. keur Sholat Karohanian. eta mah emutan rai. bari mencrong raray rai. malahan ceuk dina kitab. 178. sakur nu jadi di bumi. ieu kaayaan dohir. bakal disiksa ku Allah. Kinanti 158. muga engkang luntur galih. kaula mimiti muji. Pang bisana jadi tangtu. seuneu sareng angin tea. naon nu henteu ku tangan. Rakana deui pek nyaur. kana gaib jero diri. 165. sundana teh Bismillahi. heug atuh ayeuna rai. 168. khusu ka Yang Agung. teu kaop ical ti diri. geuning urang saupami. murahna nu Maha Suci. edas bae bet rai mah. Raina enggal mihatur. da tetela dohirna mah. parantos maparin tangan. mung bae hayang kaharti. kareta api jeung kapal. urang kudu ati-ati. Geura mangga bae emut. nyalindung siang jeung wengi. Mautu anta qoblal maut. naha teu aya undakna. dikampa ku kayu. Tatanduran ting pelentung. maling barang anu lian. atawa saperti bungkil. da teu rata ka sadaya. bukti ieu di dunya. jeung ari hartina Rohim. Sanggeus jadi buah tangtu. Ngatur laku kai wujud. ayeuna kantun miara. 164. nu ngaran manusa gaib. sing pageuh muntang ka Gusti. kumaha Allah murahna. ka manusa keur didohir. raina teras ngalahir. nyebutkeun jenengan Allah. kaayaan alam dohir. atawa ku seuneu tea. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. geuning langka kasorang. ku tangan teu salah deui. 172. nu bukti di alam dohir. mun sanes pelak pribadi. Kahartos teu lepat deui. ka manusa dua siki. Ngarancana kana nafsu. engke di Akherat misti. 181. tangan bae nu mimiti. dina waktu keur Tajali. 179. anu golangna ku cai. tah kitu murahna Allah. Rakana lajeng ngawangsul. Allah asih di Akherat. jeung aya terasna deui. 187. 161. Maju eureunna ge puguh. nyatana manusa gaib. saperti adegan bumi. waktu keur ilang jasmani. 183. Iman urang tangtu kuat. diala ku tangan deui. ku rai tacan kaharti. kasucian laku lampah. Murahna Gusti Yang Agung. rupa-rupa pangbibita. 166. Lamun manusa keur hirup. Rahmanirohim disebut. Nya Insya Allah rahayu. hese katarikna Iblis. asup ka Naraka pasti. ka manusa keur di dohir. alam dunya ge sirna. Saur raka bener kitu. pasal sundana Bismillah. ahirna jadi buah. sanajan pabrik-pabrikna. murahna nu Maha Suci. ngagelenyu imut leutik. geus unggel dina Hadist. Ceuk rai eta sumuhun. beurang peuting hanteu kurang. kieu sundana teh rai. panggodana sang Idajil. tah dina lebah etana. nu ninggal gaibing Gusti. Rohman murah di dunya. kamurahannana Allah. da ku rai jol kaharti. naha rai tacan kaharti. asalna aya nu melak. Atuh meureun sanes kitu. nu jadi di alam dohir. sok miresep kana maling.

nu dilisankeun mah rai. rek tohid deui ka Gusti. 191. bener ti urang ka Gusti. lamun pare mah ku hama. Kari-kari urang lamun. 201. neneda ka Maha Suci. bakating ku kahareti. ukur pangakuan biwir. ti dunya terus ka batin. eta jalma bisa jadi. hare-hare jeung Pangeran. Tangtu bakal meunang hukum. rek naros keur pasal puji. ti awal tug dugi ka ahirna. sumawonna ibadahna. Tumarima rokrak wungkul. dalil laa haola teh pasti. pokna tas muji ka Allah. ku asih-asihna Gusti. ku tangan dibantu deui. Pantes rek gancang kasiku. nyebutna tohid ka Gusti. bisa nyaho alam goib. 194. umumna nu nyurahan. 202. keukeuh patekadannana. geus jadi puji sadaya. dipake muji ka Gusti. neda dihampura dosa. sabab sagala perkawis. Ditarima ku Yang Agung. malah ayeuna ge geuning. geus jadi pujina Allah. dunya sarawuh akherat. ku tangan bae geus misti. lamun kitu jadi salah. dina waktu Sembahiyang. Malah saterusna kitu. Reh dalil Alhamdu. suci Dzat suci Sifatna. tangan bae anu mimiti. ngajalankeun kitu lampah. Eta teh puji ti mahluk. mun geus kitu tohid jalmi. 219. 192. sabab lamun teu uninga. najan geus boga tarekat. 195. Raina enggal miunjuk. kudu nganyahokeun diri. babarengan siang wengi. Kumaha rek mangaku. Ngangken Allah na teh tangtu. sasatna teu acan tepi. 204. moal enya kapirasa. 200. raina mani ngalenggak. ka nu ngobahkeun jasmani. nya wujud urang pribadi. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. sabab bongan geus uninga. Meureun tijongklok geus tangtu. sah Dzat sah Sifatna deui. nepi ka nangtungna deui. tina kawit wulu mula. 214. sujudna ge kitu deui. wujud teh ngajadi puji. dina tuur pake nulak. teu . nyaeta sifat roh tea. nyaeta asihna Gusti. kana rohna pribadi. teu saadat jeung nu suci. nya bener bae eta mah. 215. 212. dinu kotor haram najis. 216. 193. Gusti anu Maha Suci. geus teu ngarasa pipisahan. Sidik nu kitu mah wadul. 207. 198. ngaku geus tohid ka Gusti. pangbaktina ditampi. Mun teu ku tangan dibantu. naha sah bae geus misti. nyorang cecegahna Gusti. Malah dina waktu keur. 197.mun teu ditulak mah pasti. 210. Atuh mun milaku kitu. eta pasal puji dzikir. nu terus kana atina. lamun teu gancang pertobat. diangken puji manehna. rakana deui ngajawab. tapi kitu oge rai. teu daya upaya diri. Mun tohid jalma geus kitu. ngan wungkul tuturut munding. batal tegesna teu jadi. jadi saniskara rupi. jauh kamulyaanana. Akherat samemeh pupus. sasat ngaku geus ma’rifat. ku sadaya geus disebat. Tapi tobatna teh tangtu. akherat teh kababawa. nu kitu martabat hewan. Sabab mun tacan ma’rifatu. Tapi laku nurus tunjung. 205. ulah rek kaliru rai. jadi puji lisan eta. dosa gede dosa leutik. ti dohir dugi ka batin. kaluhur dianggo takbir. Piraku henteu kaemut. ma’rifat ka Maha Suci. 190. Keukeuh sok diaku. pujina Allah Ta’ala. Sabab Allah teh kaceluk. mung ayeuna gentos pasal. sah bae sagala rupi. teu jadi pujina Gusti. 189. naon sifatna nu bukti. enggoning hirup di dohir. doraka ti Maha Suci. bet henteu sieun teu isin. 213. sidik pisan teu sulaya. da kapan anu bener mah. Nyorang laku nu teu puguh. rek hudang tina sujudna. Gusti Allah sifat Suci. aqrob bae beurang peuting. kanu ngobahkeun roh eta. Nerangkeun Pasal Puji 196. gapong moal jadi siki. ngakuna tohid ka Gusti. sundana nu kakuping. rakana enggal ngajawab. 220. reh bieu engkang milahir. rakana lajeng ngalahir. ati mah teu mirasa. anu ngusikeun jasmani. tegesna taya antara. ngaku geus ma’rifat jati. tapi kalumbrahan jalmi. Sabab nu tepi mah tangtu. Kantun Rohimna Yang Agung. 206. 221. mun parantos muji dzikir. parantos teu dipiboga. lamun tacan uninga mah. rakana lajeng ngajawab. kumaha mun eta jalma. sumpah moal deui-deui. sumawon ieu jasmani. 211. niat bade lungguh calik. teu ngarasa pakir miskin. sanajan usik malik. 217. hanteu terus kana ati. jadi laa haola deui. Alhamdulillahi tadi. di alam akherat tea. 203. duh engkang karaos teuing. rek lunguhna hese deui. sanajan rohna pisan. ngajadi pujina Gusti. dina laku nu ma’siat. lamun rai can tingali. tangtu sok boga pamilih. kapan eta keneh rai. teu sampurna ma’rifatna. Ngan sungut wungkul nu harus. ngalanggar sala sahiji. sategesna puji Gusti. yen ari sakabeh puji. waktu keur jalan tarekat. dina Qur’an dina Hadist. Robbil ‘alamin terasna. 188. sategesna puji Gusti. sasaur-saur teh bukti. saniskarana engeus sah. Tangan mimiti dijungjung. nu tumiba ka badan. Usik malikna jeung nangtung.dipake ngabantun Qur’an. 199. Eta kagungan Yang Agung. kumaha arek jadina. Tah ieu badan sakujur. parantos teu kedah panjang. beurat leuwihan ti tadi. anu geus kitu tohidna. ngalakonan Sholat geuning. sah Asmana sah Af’alna. ngan ku Kudrat IradatNa. ciung bisa ngomong jalmi. masih keneh resep cicing. tegesna puji Allah. 209. terus dongko ruku tea. geus gulung ngajadi hiji. sanggeus kitu nyorang deui. hese rek dihampurana. 218. sabab teu sieun ku isin. nyaeta sifatna Gusti. tingal danguna ge jadi. dibukana kitu deui. 208. anu dicegah ku sara. mun teu dibantu ku tangan. nu jumeneng lahir batin. anging dzat bae nyalira. mun teu acan ma’rifat mah. babarengan jeung nu suci. Ceuk raina mana atuh. suci Asma Af’alna deui. Lajeng raina mihatur. tisusud teu salah deui.

tuturunan ti Dewa Guru. bisa cageur ngadak-ngadak. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. tingali sagala laku. kapangkatannana sami. nyaeta rukun Islam. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. nyekelan Agama Islam. turun tumuruna rai. berkasna rajeun sulaya. naon bae sakahayang bisa jadi. urusan hal kadohiran. 244. 242. samangsa henteu ngarasa. 239. moal bisa Iman kanu Maha Suci. terus nepi ka Ayeuna. najan hayang jadi dukun. anu tacan sampurna Rohna rai. tepi ka poe panutup. 247. Kusabab Ilmu Istijrad. 243. kana hade jeung gorengna. lamun hayang bisa gagah. saksina Qur’an jeung Hadist. sangkan laku teh diaji. lamun rai tacan ngarti. 230. misahkeun tina rurujit. nu kawasa anu kersa. . 240. malah dua nu kasebut. 238. sabab lamun henteu kitu. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. Pedah sakur panedana. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. ujub ria jeung takabur. najan ibadahna suhud. di apesna ku ki jasmani. hal tohid-tohidna Ilmu. weleh teu bisa kapanggih. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. supaya hade lampah. henteu aya tempo deui. ucapna pon kitu deui. sok dikabul naon bae tekad ati. tatapi nu sampurna mah. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. anu marakayangan kitu. ageman urang tea. sabab moal ngarasa. lantaran geus loba pisan. nyageurkeun nu gering payah. jeung karuhun nu geus wafat. jaga bisi kakotoran. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. sapanedana sok dimakbul. lampah urang enggeus moal nyumput. anu aya keneh didunya. Malah manusa ayeuna. atuh nyalindung ka Iblis. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. 226. gunana nyakitu. Tangtu boga patekadan. kagagahan eta anu dicangking. raina enggal ngajawab. Kapan tadi teh nu matak. tuturunanana natrat. Lajeng raina haturan. jeung karuhun nu geus mati. 228. 241. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. sagala kersana Allah. Sabalikna lamun urang. Namung rai masih samar. 223. Senapati Dewa Guru. hasud sumawon khianat. anu masih keneh cicing. rukun Iman sadayana ge diturut. nu murba dohir lan batin. malah Ilmuna ge tangtu. 246. wantu Senapati kitu. pakir miskin bodo hina. turunan ti Sayid Anwar. diaku usik sorangan. agama Islam Sajati. Ayeuna teu panasaran. geus mirasa hina apesna diri. Raina lajeng mihatur. sing isin ku Maha Suci. di bodona hina apesna si wujud. turun tumurunna misti. nu ngaran Rijal disebut. hayang Maen Po ge bisa. tegesna perkara tohid. 245. nepi ka jaman ayeuna. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. sok dipake sirik pidik. Saur rakana kantenan. 227. nu ngagelarkeun bumi. nya terus ngimpi patepang. terus bae Agamana ge nya kitu. Pangkur 224. Sing isin kunu nyarengan. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. tangtu bisa dina sare bisa patepung. hartina teh nyaeta Senapati. pasal eta Rijalullah mah rai. rakana lajeng ngajawab. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. tabeatna kitu deui. sok rajeun salah weselna. estu teu aya kagaduh. Kitu puji anu enya. 235. yaktos ayeuna mah harti. kantun ieu aya deui nu can harti. kudu ngarasa isinna. kumaha eta hartina. jadi musyrik ka Yang Widi. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. Mun ngarasa geus isin mah. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. pakir miskin estuning taya kagaduh. betah dina laku salah. Kahartos saur raina. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. 237. kantun eta Rijalullah. Ilmu Kadewaan kitu. parantos seep kapanasaran kang rai. Sare’at sareng Hakekat. ku ditepak ge jadi. Upama henteu ma’rifat. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. nuhun parantos kaharti. turunan anu kasebut. 222. Sategesna basa Rijal. kudu sarua sucina. sanajan hayang patepung. kudu tumarima hina.Senapati duanana. saniskara kersa Gusti. ti Syaidina Anwas. ngahiji kanu beresih. 231. da tangtu meureun ngarasa. sareng naon kanyataannana nu estu. 233. sapertina hayang kuat hayang weduk. Hayang gampang ngarah sarat. kudu ngaberesihan laku. Ngan ari Rijalul ‘alam. kudu beres laku tekad. Rakana teras ngajawab. teges Senapati Allah. 229. ti dunya nepi ka batin. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. tekad ucap satungtung urang keur hirup. ka manusa ka sasama pada hirup. nyaeta anu geus bisa. Teu nirca tina amarna. Tapi anu masih aya. 236. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. timana turunanana. sangkan dalit jeung hiji. gelaran ti Sayid Anwar. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. gumelar di alam dunya. nyingkiran laku ma’siat. Bilih rai tacan mafhum. Najan nu ahli ibadah.gampang saperti tadi. Nyekelan Ilmu Istijrad. 225. samangsa-mangsa manusa. 232. kudu ngarasakeun kitu. ngakukeun boga kawasa.

Ibuna Jelajah Dewi. saha ari rama abdi. mangkade bisi kapalsu. hirup tapi hanteu obah. teu lami deui waktuna. tapi ka jalma salancar. margi eta rai kedah dipaparin. 260. Rakana lajeng ngajawab. Ari eta Sayid Anwas. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. digedengeun carogena. wantu-wantu anak setan. Parantos gaduh kakandungan. Duanana teu mirasa. Anjeunna teras pamitan. teu diangken ku rama sama sakali. kabujeng aya dawuhan. sasat ngan Allah sorangan. mipindingan enya eta ilmu tenung. kajabana mun ku urang nu dimaksud. maunatna sok kaluar. ku ilmu Rijalul ‘Alam. nu bakal nurunkeun Rasul. bade nyuhunkeun diaku. nyaeta anak Idajil. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. tekadna hayang ngaratu. Nabi Sis keur kulem tibra. 250. murangkalihna lalaki. ku ditepak harita geus hanteu eling. netepkeun laa haola tadi. hiji putri aya didasaring laut. 252. ilang rupana kapungkur. 273. niru-niru tarekatna para Wali. caritana make dalil. 266. Dewi Mulat geus waktuna. ngakuna mah kabatinan. nya mangsa bodo teuing. dipake mipindingan. jeung kalimahna di puhit. 270. keur pelesir jeung garwana. sacipta-ciptana jadi. diijabah manehna salin rupi. Kasep taya papadana. gancangna Dewi Jelajah. sang Dewi Mulat kakasih. geus pacorok turunannana patepung. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. ka ibu nanyakeun rama. Najan nyokot nyawa jalma. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. ngaranna Dewi Jelajah. bilih rai engke kapalsu dipayun. geus salulut dina jero tempat tidur. Malah-malah aya tarekatna. muga ku engkang pilahir. nu teu nurut kana agama Yang Widi. kocapkeun Dewi Jelajah. Geus loba jalma Kadewaan. 261. kieu cirina teh rai. anu tibra sarena teu eling-eling. enya eta para Nabi Wali kitu. lamun imanna teu teguh. jeung teu kudu ditapaan. 264. Puguh ilmu kadohiran. sarta terus ditenung sama sakali. 253. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. anak maneh anu cikal enggeus pasti. geus gulung ngajadi hiji. 265. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. Putra Kangjeng Nabi Adam. geura kieu eta sajarahna tadi. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. disamber henteu katawis. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. Nu matak urang sing awas. terus terang ka putra teu lila deui. Raina lajeng haturan. teu terang aya nu nyalin. turunan Anwas jeung Anwar. 254. kocap deui anu dicatur. campur geus sarosopan. malah-malah saumurna embung pupus. 263. 258. kocapna Dewi Jelajah. 267.diangken yen putrana. Diserenkeun ka Bapana. memeh ruksak bumi langit. Teu hese deui ibuna. kitu eta padikana. yen enya eta teh putra. Gancangna bae geus mulang. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. . gancang bae bapana ge indit. asal bae percaya terus jeung kalbu. Balik deui ka bapana. di Nagara jadi Raja. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. da buktina loba anu niru-niru. jeung moncorong cahyana. ngalantung sisi basisir. Siga anu sasarean. 268. nyiar ilmu kadohiran. nurunkeun para Anbiya. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. da buktina ditembongkeun di dohir. garwa anu palsu tadi. dipulangkeun ka Nagara. 271. naha eta teh tunggal sadulur. 248. jadi kusababna kitu. nya terus bae teu eling. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. Sayid Anwas sareng Anwar. rakana lajeng ngajawab. 272. ceples rupa Dewi Mulat. 255. kapercayaannana ka Allah. nu nurut Agama Aing. atawa misah turunan. geus reuneuh deui Nyi Dewi. kawas nu sare malulu. sinareng ka Kangjeng Nabi. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. Sang Idajil la’natullah. Agamana ge pon kitu. kocapkeun Nabi Sis tea. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. 256. 259. biasa bae jeung garwa. gaduh kakandungan kitu. barang dina hiji mangsa. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. putri geulis ti Sawarga. yen tuang rama ujang. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. Nabi Sis anu kasebat. saperti anu sare tibra. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. cicirenna eta ilmu. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. ilmu Rijalul ‘Alam. raos garwana nu enya. bade nyusul ramana di nagri. lamun rai tacan mafhum. Dewi Mulat geus teu emut. ditampik henteu diaku. Kitu rai sajarahna. boga ingetan rek wangsul. 269. kocapkeun anu dicatur. Dewi Jelajah kabita. asal-usulna kapungkur. Yaktos dina sagokan mah. Sayid Anwas sareng Anwar. ibuna gancang cacatur. nyaeta Jeng Nabi Sis. nu jenengan Nabi Isis. aya deui anu kocap. sagala ge di ijabah. para Wali Mu’min kitu. 249. mawa putri nu ditenung. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. 262. 257. 251. ramana anu kasebat. niru-niru siga Islam. jeung para Mu’min sadaya. dipake kedokna kitu. satungtung ayana dunya. da buktina nafasna mah ongkoh terus. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. sami bae putrana oge lalaki.tacan terang sajarahna anu tadi. geus tepang sareng ramana. 274. terus eta Dewi Mulat. nyaeta Jeng Nabi Isis. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. Gancangna bae nu kocap. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. Ngababarkeun deui putra. Nu bakal nurunkeun Dewa. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. lamun bae rek neangan elmu batin. ayeuna geus akhir jaman. Gampang pisan katerapna. Istijradna ilmu tenung. barang ku putrana kakuping. sidik pisan ilmu tenung. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. cahayana mani mancur. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. Digedogkeun salirana. tapi buktina mah lain. estu dulur sarama henteu saibu. diebogkeun dina jero tempat tidur. ditepak lebah-lebahna. anu henteu boga kayakinan kitu.

coba ku rai dimanah. 286. jadi mun boga tabe’at. sumawon ujub takabur. dipigawe saban poe. pasal nyawana nu maot. 302. rasana ge tangtu eungap. tara nirca tina sara. 297. 293. 289. Mun poek mah tangtu rai. patokanana Islam. tekad kitu teh teu meunang. takabur caritana. teu nganggo kudu puasa. 280. sanajan aya Ru’yatna. eta teh Agama Rasul. kapan sidik kabuktian. 279. 292. nyawa teu kabawa mulang. tabe’at Rijalul ‘Alam. sadunya ge moal aya. Tapi lain kana Julig. Ciri kadua perkawis. 300. marakayangan terusna teh. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa . atawa para Dewa. dina jero Haqul Adam. teu jadi pangawasana. disorang jalanna wafat. saperti Wali baheula. ical ti patokan Islam. perkara nyawa manusa. 298. mun geus nyangking ilmu eta. moal ninggal aya jalan. Anu waktuna di dohir. pek hut het maenpo sorangan. 288. Sok camal ilmuna rai. Tina kurungan manusa. sakaratna renghap ranjug. tara dirampid ilmu mah. Numawi urang di Dohir. 299. pikeun nganteur nafsu hawa. ku ieu alam dunya. 281. Lamun kitu eta sidik. bakal langgeng di Naraka. 283. ditetepkeun yen kaluar. ku rai tacan kapaham. Ciri nu katilu perkawis. jeung jalanna kudu sorang. 291. Sarsilahna kitu deui. meureun masih ka kurungan. ujub takabur ria. ngahina ka papada jalma. poma ulah lelewodeh. teu Bismillah teu Syahadat. nya tangtu bae kasorang. sakanca-kancana tangtu. Sareng jalanna di dohir. Raina ngalahir deui. sing nepi ka ma’rifatna. nyaeta nu sampurna. parantos percanten pisan. sok jadi aya matakna. nu biluk ka tabe’atna. Idajil anu di tiron. 295. kaluar tina kurungan. Raina ngalahir deui. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. Ayeuna mah aya deui. milu Musyrik ka Yang Manon. jeung geus teu hayang dudunya. tetep keur eusi Naraka. Cirina nu saperkawis. eta cariosan kitab. tetep di pangumbaraan. Rakana lajeng ngalahir. nya tangtu nyasab jadina. cahya dunya kasebatna. hasud takabur sareng ria. Jol prak bae dipiwuruk. ku Dedemit ampir pinuh. Terus nangtung jeung sisirig. teu ngabogaan kawasa. naha bijil naha asup. ceuk dina sajarahna ge. Kana asal urang tadi. ari sababna da puguh. batin mah keur batin bae. anu kalangkung poekna. nya tangtu bitu jadina. ibaratna dina ban mah. Ceuk raina nembe harti. 301. nya kana embun-embunan. estu keur didunya wungkul. Lila-lila bitu pasti.Asmarandana 275. nyaeta nyawa manusa. dina kurungan pabuen. jalanna oge kaluhur. taya pisan sucina teh. bijil ti kurungan teh. losna ka Sawarga Loka. atuh mun kitu teu wangsul. asa pamohalan pisan. kana amal Rasulullah. dina geus kiamat dunya. jalan balik ka Akherat. hanteu kudu marigawe. anu hanteu bisa wangsul. lain Ru’yat nu sayaktos. tina ku bakating eungap. Ceuk rakana bener rai. akherat nu sajati. bisi tinggaleun engkena. 282. 287. jeung teu nurut ka Amarna. kana kawasa Yang Agung. bangsa Onom jeung Siluman. kana Nurna Maha Agung. ngagedekeun ujub ria. kana asalna bareto. hanteu kapendak ilmuna. anu wani nyaruaan. Sabab engke mah di akhir. pibatureunana setan. make kaluar mah tangtos. anu matak sidik pisan. karamatna tangtu timbul. pasal nyawa nu kaluar. utusan Yang Agung. bisa dipake di dunya. Tinggaleun aya di dohir. 303. surup sinurupan kitu. dina waktu rek narima. nyawa jalma nu kasebut. Teu cocog jeung Hadis Dalil. kumaha sabalikna. Kapan manusa mah rai. neunggeulan badan sorangan. 285. tetep dina Haqul Adam. jasadna ngabadan cahya. dihijab hanteu katembong. yen nyawa bijil tina wujud. hirup ulah kajongjonan. ngaku ilmu aing punjul. 290. anu jadi mah sok terus. Ilmu dohir keur di dohir. nu ditaroskeun ka engkang. ngadeukeutan ka Akherat. 277. eukeur waktuna di dunya. manggih poek sakaratna. buru-buru memeh maot. geus dipatok ku Yang Manon. kapan tadi ceuk Islam mah. dina intipna Jahanam. kajaba mun getol tapa. teu aya bema karama. bodo tur taya kanyaho. cadang Naraka Waelul. nyaruaan Maha Agung. dina samemehna nampa. Da kapan Dewa mah rai. ceuk kitab mah geus diparios. ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur. yen nyawana manusa teh. dina palebahan tarang. tah kitu padikana teh. kaliwatan ngompana teh. Johar Firid nu kitu mah. nu mawi akang percaya. nya eta sifatna Iman. ilmu kasampurnaan tea. parentahna Rasulullah. nobros ti embun-embunan. nyawana eta kamana. jeung ari saenggeusna teh. upami nyawa manusa. Kudu dibarengan misti. Nu sarupa kitu rai. Nya tetep aya di dohir. lantaran hanteu kapendak. lain ilmu kabatinan. 284. kudu bae sok ditepak. anu tabe’at kitu teh. bijil tina kurungan. 278. umur urang kapan maju. lain tabe’at manusa. 276. mun khusu ka Agama teh. tapi nyawana manusa. ieu di jero alam dunya. tarekatna sing kasusul. nu ngaran sampurna tea. 296. ilmu nganyahokeun asal. ganti menit jeung ganti jam. 294. nampa eta tarekat teh. geura teangan ilmuna. mangpang meungpeung keur di dunya. sabab ngan tabe’at setan. bagian Banujan kitu. ngaku aing jadi Allah. teu balik ka Haqullah. sabab urang sing rumasa. saurna sok harung gampong. mun geus tepi ka waktuna. Roh jasmanina teu katut. sareng tara boga hate. anu kitu polahna.

Ceuk dina unggeling dalil. 314. Manusa teh asal tadi. buktina kudu ditingal. anu dipake ayeuna. nyorang sagala siksaan. godogan timah nu hurung. 332. Dupi ni’mat Maha Suci. 319. nu matak teu katetepan. Sirna sampurna beresih. anu teu nurut parentah. teu dituang teu ditingal. 326. jeung tangtu aya bosenna. Hanteu kadangu ku cepil. aci tina rasa Wujud. dirupakeun ku gedong-gedong. anu matak ku Hadist teh. eukeur di batin mah engke. kitu anu sampurna mah. sadayana oge seep. rakana enggal ngawalon. nu dipake di dunya teh. yen anu kudu sampurna. Ku rai tacan harti. tina euweuh jadi aya. henteu aya nu kakantun. mungguh Sawarga Yang Agung. bener anu diganjar teh. nyaeta rasa dunya teh. tegesna anu beak tea. Engke mah rasa jasmani. Kuntu kanjan makhfian. pitempateun nu doraka. Barang Sawarga mah rai. manusa anu sampurna. nyawa jalma nu dihukum. ngan ukur pikeun nampa. 309. pangandika Gusti Allah. tunggal keneh pagawean. ganjaran Gusti Yang Manon. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. mung ni’mat anu karaos. Malah saresmi jeung istri. jeung aya saterasna teh. najan boga imah alus. meureun Sawarga teh tempat. balik ka asal bareto. dina dalilna ge beda. 321. Sawarga teh hanteu tembong. dina rasa jati tea. basa sampurna teh beak. sakitu bagiannana. ceuk rakana aeh kutan. Naraka teh seuneu panas. 318. Sabab ari ni’mat batin. mung bae rada bingung. 325.304. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. teu kalawan pagawean. hartina kapan geus puguh. ngan wungkul bae ngeunah. Enya soteh unggel Hadist. da kapan rasa dunya mah. 329. Naon eta anu ngajadi. nya eta anu sampurna. pangandikana Gusti Allah. moal rek bisa narima. nyaeta ngeunah teu ngeunah. Saperti urang di dohir. kabita ku kaayaan. 331. beda deui jeung manusa. ceuk rakana tangtu beda. engke waktu di Akherat. teu aya ngeunah teu ngeunah. ibaratna Rohna manusa. nyaeta Kuntu turobba. Naraka ge pon kitu deui. teu aya ngeunah teu ngeunah. sanggeus engke aya tangtu. 315. mun mungguh dina damar mah. 313. ku engkang geus dicarios. Wa laa Udunun Sami’at. duh engkang kahartos pisan. mun ayeuna di dunyana. make rasa nu ayeuna. rakana lajeng ngajawab. siksaan sareng ganjaran. raina lajeng mihatur. nyaeta Sawarga tea. ni’mat jeung kani’matan teh. tegesna beak tea. 308. naha teras bae kitu. anu bieu diluhur tea. rupa-rupa kaanehan. Minyak teh eta rai. asal maneh hanteu aya. ni’mat nu taya bangsana. ka sadaya sato-sato. hanteu tetep-tetep acan. Sawarga moal asup. 306. 330. anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga. jadi hampas ibaratna. 324. kieu dalilna ge eces. Maa laa ‘Aena Roat. eta bagian manusa. sareng Widadari tea. nu ayeuna keur dipake. pikeun tempat sadiaan. dikersakeun ku Yang Manon. rasa anu sajatina. Mung ulah kaliru rai. anu make pagawean. tah eta nu bakal nampa. 307. Rakana ngajawab deui. teu langgeng salamina. kieu eta hartina. sabab ngan ngan martabat sato. saparantosna beak. martabat hewan kitu mah. rasa dunya ayeuna teh. 311. kapan dalilna oge aya. Saperti asalna tadi. seep ka wujud-wujudna. teu boga Agama kitu. tegesna rasa jasad. langgeng teu aya anggeusna. 328. Raina ngalahir deui. Saperti memeh ka dohir. gumelar di alam dunya. nyaeta anu seep tea. 335. Rasa Jati asalna. Nu nampa ganjaran Gusti. 305. atuh mun cara kapungkur. geus tangtu bakal nampa. geus teu make pagawean. disapertikeun di dunya. tatapina kitu oge. ni’mat taya upamana. Kieu hartina teh rai. anu bakal nampana teh. pareum beak minyakna teh. ayeuna ngajadi aya. beak hurung beak panas. tapi engke dina waktu. rasa anu saenyana. ganjaran ti Maha Agung. Saupama rasa dohir. sanggeus mulang ti dunya. beresih taya sesana. sabab make dipigawe. pantes atuh mun kitu mah. bakal kababawa bae. ngan sasemet beak tea. ganjaran Gusti Yang Manon. Naraka Sareng Sawarga. tina asal teu aya. hartina teh kapan kitu. ku rai tacan kamanah. Nu kasebat rasa jati. sabab ku dalil disebut. panasna ibarat rasa. Raina haturan deui. sanes keur bagian rasa. istri-istri nu arendah. bareng bae teu ayana. Rasa jasmani ayeuna. tapi kumaha terasna. atuh mun kawas di dunya. ilmu kasampurnaan kitu. 320. rai parantos percaya. lamun henteu kapanggih mah. kani’matanana wungkul. beresih taya sesana. dicarioskeun ku kitab. pasal nyawa nu sampurna. Tapi mun menurut dalil. sanes pikeun nampa ni’mat. 327. lamun rai can terang. da basana ge sampurna. 334. Raina ngalahir deui. kapan make dipigawe. anu narima ganjaran. ganjaran ti Gusti Allah. hal perkara nu diganjar. suwung taya nanaon. kutan teh aya bedana. nyaeta kanu sampurna. Taya Naraka taya Sawargi. sarta langgeng hanteu pegat. tah rasa dunya mah ukur. kapanggih sareng ilmuna. 312. bisa sampurna sadaya. teu kaluar teu kajero. sangkan manusa narurut. 322. Tetep bae eta misti. nya eta nu kacarios. ngeunahna kudu ditingal. sumawonna nafsu. basa sampurna teh seep. hurungna ibarat nafsu. aya gedong nu aralus. 317. 323. engke aya anu timbul. kaharos ari kitu mah. tetep keur eusi Naraka. 333. teu diangseu teu didangu. naha naonnana atuh. Pendek bae mun di batin. atuh nyatana Sawarga. resep betah dinu caang. rasa dunya nu ayeuna. seep rasa seep nafsu. ngan . rasa sajatina tea. sadaya ge kudu sampurna. balik deui ka teu aya. eta oge kani’matan. 310. Naraka pikeun tempat. bakal nyorang enggeus tangtu. teu ngeunah najan ngeunahna. waktu samemeh ka dunya. Kapan manusa mah rai. 316. Bakal disampakeun deui. henteu katinggal ku soca.

343. kitu deui urang lamun. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. aci tina rasa jasad. ngeunah teu ngeunah teu campur. nyaeta Sare’at. asal tina katuangan. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. tetep teu ngeunahna bae. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. ku ramana dijenengan. di dunya mah ngan saukur. Tah eta kapan geus sidik. ku aci-aci nu opat. anu tadi dipicinta. 340. lamun keur muriang panas. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. ngan mungguhing di dunya mah. diselir ku Maha Suci. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. Geus beak sama sakali. itu jam geus tabuh dua. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. Tarekat. 346. reh ngaraos kirang sirna. saper sarebu Akherat. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. enggalna parantos salase. kitu deui lamun urang. mulih ka Rahmatullah. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. samemehna di daharan. 337. teras bae diadegan bumi. lebah dinya mah teu emut. raina ku pamanna. boga duit ewon-ewon. 342. tah eta ni’mat Akherat. lamun nampa Naraka teh. gampang isuk pagetona. nyaeta di waktu tibra. 339. kapan enggeus hanteu aya. Tara langgeng bae rai. jatoh ka Sawarga kitu. nya rasa jati nu timbul. taroskeun deui ka engkang. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. neraskeun padamelan ramana. Hakekat. tah eta sare tibra. tirisna anu karasa. Tapi lain waktu ngimpi. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. aci seuneu angin banyu. saparantosna tamat Qur’an. langgeng teu aya watesna. sok rajeun aya cageurna. da kapan eukeur waktu orok. langgeng dina ni’mat tea. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. nuju aya kani’matan. tirisna kapan sakitu. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. ni’mat saper sarebuna. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. keur poho ka naon-naon. pendekna pada ngetrukeun kopeah. teu saperti waktu di dunya. lamun di Naraka poek. nu katampa ku urang teh. Ayeuna kantun putrana. geus ilang dunya barana. ☼Tamat Jilid ka IV☼ ‫ﺑﺴﻢﺍﷲﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺍﻟﺮﺣﻴﻡ‬ ّ ّ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. Di dunya ge kapan bukti. rakana nya ku ramana. 345. ni’mat bae anu aya. barang parantos . urang parantosan bae. nyorang deui Naraka teh. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. 341. tanahna sae bahe ngetan ngaler. 344. rakana enggal ngajawab. Enggalna carios. tatapi ari engke mah. urang di alam Akherat. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. keur poho ka alam dunya. keur dina Naraka banyu. Anu mana saur rai. Barang parantos sedeng akil baligh. rai raka parantos gilig manahna. dupi eta putra sakembaran teh. eungap bae karasana. tur seuneuna mah teu aya. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. 347. 338. awak teh asa digodog. barang parantos kapendak dintenna nu sae. najan dina nirisan. da rasa jasmani mah. Ari rasana jasmani. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah.wungkul bae nyerina. lamun rai masih aya. salamina damelna ngan tatapa bae. anu nampa ni’mat eta. geuning karek ku sakitu. 336. rakana teras ngajawab. geuning tacan boga rasa. nyaeta nampa teu ngeunah. elmu batin elmu lahir. panas bae nu karasa. ni’mat teh anu kumaha. najan anak pamajikan. naha di dunya ge nyondong. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. hanteu beunang disimbutan. dina manah nya kabingung. Tur kapan teu aya cai. rasa jasmani teu kuat. Ayeuna mah enggeus wengi. nu hiji deui Raden Mukamil. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmi-jalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. parantos bumi ngadegkeun Masigit. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. rai raka tambah sohor kalungguhannana. Lamun di Naraka api. Di Akherat mah geus misti. teras marentah ka santri-santrina. jalaran parantos rame teuing. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. lamun jatoh ka Naraka. Raina milahir deui. sok bae aya tungtungna. dina waktu hanteu emut. eta anu ngaran ni’mat. nya eta rasa jati teh. nu saper sarebuna. pon kitu mun di Naraka.

Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. kapan ceuk Hadist oge kieu : ‫ ﻣﻦﺻﻼﺑﻼﻣﻌﺮﻓﺔﻻﺗﺴﺢ ﺻﻼﺗﻪ‬Man ُ َُ َ ُ ِ ََ ٍ َ ِ ِ َ َ ِّ َ ْ َ ْ Shollaa bilaa ma'rifatin laa tasihu sholaatuhu Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. aya siram tengah wengi. boh kana teu sampurnana oge. tara jol kana digawena. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. Hakekat. teu carita heula kanu bogana. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. nepi ka jaradi Wali gening. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. Barang kinten-kinten tabuh 10. aya saum. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. bade unjukan hoyong ngabungbang”. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 ‫ ﻭﺍﻋﺒﺪﺭﺑﻚ ﺣﱵﻳﺄﺗﻚﺍﻟﻴﻘﲔ‬Wa' bud robbaka hatta ya'tikal yaqiinu ّ ّ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. Tarekat. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. wengi ieu teh kaping 14. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. cik atuh urang ngawangkong. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. kana sanis kanten tambah khusu. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. Ngan bae eta . “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. ti baligh nepi ka maot sae bae. kadua perkawis teu diburuhan. Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. suhud khusu kana tirakat tatapa bae.beres nya teras dialihan. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. di dunyana jadi syah ibadahna. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. nyaeta milampah ibadah Sare’at. numawi manusa wajib ma’rifat teh. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. rakana sasauran ka raina “Rai. Yakin kanu disembahna moal pohopoho tepi ka maot. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. atuh puguh bae rugi kadua katilu. aya mutih sareng sajabi ti eta. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. turug-turug bari diusir dicarekan”. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. keur mah abdi oge gaduh emutan. Saur raina “Nuhun atuh. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. atuh da seueur pigaweeun mah. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. aya kanaat Nabi. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. margi upami darapon meunang gawe mah. aya kebon koredeun. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. hartina amal kalawan iman. kedah milari pidununganeun nana heula. Digentos-gentos aya nyegah teu kulem. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naonnaon. mungguh darajat manusa teh teu sami. da kasampurnaan di akherat mah. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. salamina ngaraos ditingali bae”. Duanana kapigaw. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. Ma’rifat. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. upami ku urang jol prak bae dipacul. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ ﺍﻭﻝﺩﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala ّ Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. nurutkeun kumaha di dunyana”.

Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ٴٴٴﻮﻣﻨﻮﻥﺑﺎﻟﻐﻴﺐ‬ ‫ﻳ‬ Alladziina yu' minuuna bil ghoibi Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. da manusa oge aya goibna. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. mung anu tilu mah Dzat. nya ma’rifat. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. 1 Af’alna. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna.ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. moal aya timbangan deui. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. ciri eta jalma dihampura dosana. . upami teu acan boga lampu. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. 1 Asmana. anggeusna ilmu. Hadist nerangkeun kieu : ‫ ﺭﺋﻴﺔﺍﷲﺗﻌﺎﻟﻰﰱﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺑﻌﲔﺍﻟﻗﻠﺐ‬Ru'yatullahi ta'ala fiddunya ّ bi'ainil qalbi Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. kudu kanyahokeun rukunna”. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui.rifat ka Allah ta’ala. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. manusa goib. gening ceuk Hadist : ‫ ﻭﺍﷲﻏﻴﺐﺍﻟﺌﻨﺴﺎﻥﻏﻴﺐ‬Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. Sifat. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. sifatna jalan cilaka teh poek. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. nu pada-pada teu make lampu. sabab goib teh lain teu aya. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. sasat teu acan boga lampu. Saur rakana “Nyakitu pisan. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib.Asma. teras dugi kana ma’rifatullah. nu ditingalina sanes ku panon kapala. anu ّ ngalakonan sakabeh parentahna. nyaeta sare’at hakekat tarekat ma’rifat.Sifat. kamana beuratna. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. Hartina 1 Dzatna. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. barang gaib tea. 1 Sifatna. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. kitu deui lamun hayang ma. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). Asma eta barangna gaib tapi aya. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. sangkan sampurna ibadahna. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. geuning dalilna tina surat AlBaqarah dina palebah : ‫ ﻫﺪﻯﻟﻠﻤﺘﻘﲔ‬Hudan lil muttaqiina ّ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. nu sanes tina pasantren heula.

)ﻝ‬He (‫ . Asma. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. sarta karaos ngaliputannana kana sagala sifat-sifat. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. namung manawi aya. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. Sifat. nuduh ka jalma-jalma urang kampungna. 3 ku ayana Rayat. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. wajib nyaho kana ayana panas. 2 ku ayana Pamarentah. teu poek teu caang”. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. sabab eta teh Ilmu. Barang geus panas kakara bijil hurungna. Gening bukti dina lafadna oge. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. lamun urang nulis lafad Allah.)ﱞ‬jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan manusa.Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. naha uni lafad Allah? Toh moal. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. ‫ ﺍﷲ‬nu Isbat”. kapan eta mah Pamarentahna. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. jalaran teu acan aya Tasjid (‫ . nu nyieun sareng nu dijieun.)ﻩ‬barang dikantetkeun jadi lafad Allah (‫ . komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. Dzat teh ibarat Raja. 4 ku ayana Nagara (bawahannana). dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. tangtos karaos ayana Dzat teh. kapan eta mah Rayatna. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. kirang hiji moal bisa ngadeg. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. matak boro-boro kurang tilu. kapan . gening aya dalilna : ‫ ﻭﳓﻦﺍﻗﺮﺏﺍﻟﻴﻪﻣﻦﻫﺒﻠﻞﻭﺭﻳﺪ‬Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ّ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. babandingan di dunya eta jenengan Allah te. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. Af’alna Allah. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh.)ﺍﷲ‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. teu bodas teu hideung. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. Jadi Allah oge jenengan. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. Dzat anu leuwih kawasa. Isbat Nafi jadi hiji. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. tapi hurufna kurang hiji. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. sok pipisahan jeung nu dijieunna. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah (‫ . Jadi. sina panas heula. ayeuna bukti dina lafadna oge. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. Dzat Sifat Asma Af’al”. nu matak lafad ‫ﻻﺍﻟﻪﺍﻻﺍﷲ ﻻ‬ ّ kanyataan ayana ‫ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻪ‬kanyataan ayana ‫ ﺻﻔﺔ ﺍﻻ‬kanyataan ayana ‫ ﺍﺳﻤﺎ ﺍﷲ‬kanyataan ‫ ﺍﻓﻌﻞ‬tah eta teh ّ gulungna Nafi Isbat ‫ ﻻﺍﻟﻪﺍﻻ‬nu Nafi.)ﺍ‬Lam (‫ . dupi tingali mah keur kana panasna. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. deukeut keneh Aing jeung maneh. Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. hartina kudu Qurais (Tapa). tangtos yakin ayana panas teh. teu beureum teu koneng. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain.h supados kahartoseun ku jalma umum.)ﺍﷲ‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos.)ﻝ‬Lam ( ‫ . Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. asal Nafi jadi Isbat. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat ّ Sifat Asma Af’al. Anjeuna nu jumeneng. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. jadi ana kitu eta Governement teh. hartina teu warna teu rupa. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. didinya hurung jeung panas jadi hiji. ningali mah keur kana hurungna (sifatna).

da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin.)ﺍﷲ‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. atuh kudu balik deui ka dinya. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. pisakumahaeun teuing paalusalusna. kapal-kapal nu di cai nu di luhur. beunang nyieun ayeuna di dunya. supaya bisa mulih ka jati mulang ka asal. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. sarta dilakonan parentahna harita. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. ngabuktikeun kakawasaannana. tangtu maotna balik deui ka dunya. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). ceuk dalilna : ‫ ﺍﻥﺍﷲﻋﻠﻰﻗﻠﻰﺷﻴﺌﻦﺳﺒﺎﺏ‬Innalloha 'ala kuli syai'in sabaaba ّ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. Nu . pangangseu. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman.Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-Sifat-Asma-Af’al. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. babuning Roh sakabeh”. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. katarik kana kanyataan (‫ . nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. nyieun anak teh. tapi anu boga karepna mah manusa. hartina kudu ahli tatapa. boh gedong-gedong. Jawab raina “Naha. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. kapan ieu teh barang nu Nafi tea. enya rasa. malah sok dipidamelna oge di Guha. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. pangucap. teu salah deui”. pangrungu. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. nyaeta sifatna Allah ta’ala. Nafi Isbat jadi hiji. samangsa-mangsa maot balik ka dunya. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). pikeun ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. bari diturut parentahna eta Islam. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. Qudrat anu ngahirupkeun manusa.

Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. jeung nu asih di Akherat ka umat-umatna anu mu’min. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. wengi enjing urang teraskeun deui”. katingali parantos balebat. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. Alhamdulillahi robbil’alamiin. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. nu murah ti dunya ka umat-umatna sakabeh. Saur raina “Mangga”. diri manusa mah nyumput. ngalap berkah tina jenengan Allah ta’ala. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. tangtu daek beberesihna (tobat)”. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. geus kapanggih. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. karana aya dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad shalallohu ‘alaihi wassalam kieu : Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala Sundana : Awal –awal Agama eta kudu nyaho heula ka Allah ta’ala. hartina kudu suci atina.ulah gagabah digunakeunnana. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. Ayeuna tumaros deui. supaya manusa . Mimiti jisim kuring nulis ieu kitab. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ‫ ﻣﻦﻋﺮﻑﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ ﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬Man 'arofa nafsahu faqod 'arofa ّ ّ robbahu Man 'arofa robbaha faqod jahilan nafsahu Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. wassholatu wassalamu ‘ala syaidina Muhammadin wa ‘ala aliihi wa shohbihi ajma’iin. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. suci laku lampahna. tegesna jalma anu geus aqil baligh. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. pake ibadah kanu kagunganana.matak tetep Gusti Allah Suci. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. sababna pang kudu nyaho heula teh. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. jeung ka para sahabatna rawuh kulawargana sakabeh. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. bedana nu suci jeung nu kotor. Tadi ge Amaluna amalukum. eta wajib teu meunang henteu. mun teu repot ku tunduh. Kusabab kitu. jalankeun kana kasaean bae. pake muji bari dibarengan ku soleh. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. goreng sangka ka papada manusa. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. ari Rohmatna Allah ta’ala kasalametannana turuna ka atas panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad Shalallohu ‘alaihi wassalam. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. nu teu tiasa kitu sanes Islam. amal batur keur batur. Bissmillahirahmaanirrahiimi. pikeun angger-anggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. hartina amal urang keur urang. suci ucapna. tembong Fajar Sidiq. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. satiap ngarasa kotor. kana ilmu nu aya di batur. WAJIB MA’RIFAT KA ALLAH TA’ALA Ari ma’rifat ka Allah ta’ala teh wajib di sakabeh jalma mukalaf. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). aya tapi teu ngajentul. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. tangtu nyaho ka Pangerannana. namung upami sanes ieu. tangtu ngarasa bodo dirina. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. sareng rai sing emut.

palangsiang babawaan teh bakal dibawa utrak-atrok. pasti nyawa urang engke bakal marakayangan atawa nitis-nitisan. ngaji kitab Qur’an jeung terus ngalakonan ibadahna rukun anu lima perkara. Kusabab eta ayeuna pribados arek mere panerangan saeutik. di pipir-pipir. atuh cicingna oge piraku rek aya kangeunahannana. ku sabab eta mana ku urang kudu disusul? Teu aya deui lian ti tarekatna Wali nu kudu disusul. tangtu urang moal barisa balik deui ka asal. larak-lirik neangan jalan. sabab upama teu buru-buru kapanggih. moal bias nyumponan kana dalil : Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji’uun Sundana : Asal ti Allah kudu balik deui ka Allah. supaya engke ulah nyasab deui. karana lamun teu bisa paeh heula sajero hirup. turunna ka alam dunya. kalawan jeung ikhtiar neangan pigurueunnana. urang papay ti handap ka luhur supaya . Tapi dina hal ilmu mangkade kaliru. piraku teu undak kani’matannana. malah mandar tiasa percaya sareng karaosna. Upama teu dikanyahokeun ayeuna. jalanna lain tina masantren wungkul. sabab tadi oge amal teh kudu kalawan ilmu. sabab eta teh ibarat tempat atawa gudangna keur piwadaheun amal ibadah urang sarerea. ku sabab eta ayeuna urang meungpeung di dunya. tapi kudu jeung nyaho (ma’rifat) ka Allah ka Rasulullah. samangsa-mangsa teu jadi tangtu moal aya mangfa’atna pikeun di Akherat ngan ukur keur di dunya wungkul. tapi atina mah keukeuh poek teu kaharti ku sabab teu karasa. urang di jieun badegana. Jalan-jalanna Ma’rifat ka Allah Ta’ala Ari jalan-jalanna ma’rifat ka Allah ta’ala nyaeta aya dua jalan. samangsa-mangsa lolong tegesna poek di Akherat. tapi ngakuna teh sasemet biwir bae. tapi kudu jeung ngisat diri nyaeta kudu daek tirakat. Ku sabab kitu tangtu sarerea oge meureun pada bingung keneh. balik deui ka dunya kana barang anu keuna ku ruksak deui. nyaeta kudu bisa paeh samemeh paeh. tegesna geus ngarasa ni’mat dina Pal Nunjukna (papan merk nu nuduhkeun tempat). kapan ceuk dalilna oge : Antal mautu qoblal mautu Jadi gening Akherat atawa asal urang teh. Ku sabab kitu atuh hayu urang pada teangan ku sarerea eta tarekat wali teh.enggoning ngalakonan ibadahna syah ditarima amal ibadahna ku Allah ta’ala. lantaran kaburu betah. Ibarat lamun di dunya mah ibadah keur ngumpul-ngumpulkeun papaes imah. dibawa asup ka enggon Siluman. tegesna kudu nganjang ka pageto. saperti meja korsi lomari jeung salianna. kaburu ngeunah dina asma. gancang bae ngaku yen urang asal ti Allah. tapi kusabab dalilna kitu. naha kira-kirana bisa datang engke kana tempat asal urang tadi? Kapan dina sakaratil maut mah geus moal aya tanyaeun deui. lantaran urang pada teu ngarasa tadi inditna ti Allah. sabab ceuk Hadist upama urang lolong tegesna teu nyaho ka Allah ka Rasulullah ayeuna keur waktu di dunya. da piraku teu aya leleberannana pikeun urang sarerea. tapi lain kudu nyaho kana syara. ari hartina ilmu teh kanyaho. tegesna teu jadi. kapaksa ngaku soteh sieun disebutkeun kufur kafir karana henteu percaya kana dalil. padahal upama diteruskeun ma’rifat kana dzatna sifatna Allah ta’ala. ulah teu puguh sokna. Guru anu Mursyid. Ari anu ti handap ka luhur. jeung aya nu ti luhur ka handap. kudu dikanyahokeun jeung kudu dianjangan ti ayeuna. tah anu kitu teh ibadah keur jalan ma’rifat ka Allah ta’ala. jeung geus moal boga akal deui ku ngarasakeun kanyeri oge. keur mah teu ngeunah dicicingannana teh. engkena di Akherat tetep lolong bae. aya nu ti handap ka luhur. atuh beuki wajib ma’rifatna ka Allah ta’ala teh. sabab pikeun tempat pangbalikan tea. Komo deui upama urang boga tekad amal ibadah teh keur bawaeun engke balik ka Akherat. Ari jalan anu ti luhur ka handap. betah ngeunah dicicingannana. nyaeta anu masantren heula. barang-barangna oge tangtu babari ruksak. sabab eta anu bisa tepi ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Jauhar Awwal tea. moal nyaho ka Akherat karana nyaho ka Akherat teh kudu bisa paeh heula. kana asal urang tadi sarerea. nyaeta hakekatna Muhammad tea. rek dibawa kamana? Ku sabab teu bisa datang ka Allah. pada-pada percaya oge. sababna tadi oge para Wali pangna sakitu poharana tatapa teh pikeun ngabela umat-umatna Rasulullah supaya bisa baralik deui ka Allah ta’ala. moal tulus jadi kani’matannana. tapi hanjakal lolobana mah tara ditepikeun kana ma’rifatna. paeh pulatat-polotot. da gening karek dina asmana wungkul geus sakitu kani’matannana. syahna batalna ibadah bae. ari ma’rifat ka Allah ibarat urang ngabogaan imah anu pageuh anu gede. nyaeta anu nyumponan dalil tadi Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala. upama teu kalawan ilmu batal. upama teu boga tempat (imahna) rek dimana diteundeunna? Naha rek sina pabalatak di buruan. nyaeta supaya eta barang-barang nu beunang hese cape teh merenah puguh tempatna. karana sanajan boga barang loba sarta aralus hargana mahal. da meureun kapanasan kahujanan. jeba-jebi. babawaan urang dijieun kakayaan di Nagarana. sabab moal weruh tanpa Guru. urang tadi asal ti Allah kieu katerangannana. kudu ikhtiar kudu tiung memeh hujan. atuh beubeunangan urang ti dunya anu beunang sakitu hese cape teh.

ti Indungna deui. Ari aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist asalna tina Nur Muhammad. ti Indungna deui nepi ka Babu Hawa. Cahya Beureum jadi hakekat lafad Alif 2. Ari pulang ka asal nyaeta jasmanina ngajadi asalna deui. Johar Awal jadi hakekatna Tasjid Kitu katerangannana. jeung leuwih nyata tingalina Pangeran teh dina diri sorangan. Upama kapanggih Insya Allah tangtu urang bisa nyumponan kana babasan Mulih ka Jati. nyaeta mulih ka jati teh. nyaeta kudu ngaji kitab langgeng anu aya dina diri maneh sorangan. kakara jeneng Asma Allah. Cahya Hideung hakekat Bumi 2. asalna Nabi Adam teh tina aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin. nyaeta tina Jauhar Awwal. di . Cahya Hideung jadi hakekat lafad He 5. eta Jauhar Awwal teh bibitna tujuh Bumi tujuh Langit. sarta leuwih nyata pangandikana Pangeran teh dina diri sorangan. Mimitina Mun Rek Neangan Pangeran Aya dawuhanna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam : Man tholaba maulana boghairi nafsihi faqad dolla dolaalan ba’ida Sundana : Saha-saha manusa neangan Pangeran kaluar tina dirina sorangan. karana ceuk dalilna : Wa huwa ma’akum ainama kuntum Sundana : Allah ta’ala teh ngabarengan bae ka umat-umat sakabeh. Cahya Koneng hakekat Angin 4.kaharti ku akal. padahal aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil warid Sundana : Aing geus teu aya antarana deui jeung maraneh sakabeh. Cahya Bodas jadi hakekat lafad Lam akhir 4. sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung beuheung maneh pribadi oge. Ari Babu hawa asal ti mana? Ku sakaol ceuk Hadist asalna Babu Hawa teh asal tina iga burungna Nabi Adam. jeung leuwih nyata danguna Pangeran teh dina diri sorangan. anu matak urang kudu ngaji teh ulah ngaji kitab anu keuna ku ruksak bae. ana kitu ceuk dalil asal ti Allah nyaeta asal ti dinya tina Jauhar Awwal tea. saweruh eusina kabeh. Beureum Koneng Bodas Hideung. anu aya dina wujud pribadi. tangtu ngarasa bodo dirina. jeung leuwih nyata hirupna Pangeran teh dina diri sorangan. tah semet eta buntu. Karana dina tekadna ngarasa jauhna jeung Allah ta’ala. nyaeta ngajadi Nur Muhammad cahya opat rupa deui. 1. karana leuwih nyata kakawasaannana Pangeran teh dina diri sorangan. Cahya Koneng jadi hakekat lafad Lam awal 3. nu matak kacida wajib dikanyahokeunnana ti ayeuna. Ari Janggawareng asal ti mana? Tangtu kaluar ti Udeg-udeg. dimana bae maneh aya. Ari Bao asal ti mana? Nya asalna kaluar ti Janggawareng. Sabab geus diterangkeun ku Hadist jeung Qur’an. Teruskeun deui papay ka luhurna. Pulang ka Asal. Geura susul tarekatna anu bisa miceun hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta Dzat Sifatna Allah ta’ala. Malah aya deui dalilna : Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim Sundana : Manusa teh pang alus-alusna jeung pang aheng-ahengna kajadian ti sasama makhlukna Allah ta’ala. nya ngaranna sampurna hartina beak beresih beak rasana beak jasmanina. Tah engke teh kudu bisa balik deui ka dinya. Ari nini asal ti mana? Teu salah deui asal kaluar ti Buyut. sing kapanggih jeung hakekatna Tasjid Muhammad. Cahya Bodas hakekat Cai 3. ceuk anu Ahli Padzikiran mah Latifah tea. cahya opat perkara : 1. jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh nu disebut Ismudzat tea. karana tangtu kaharti si jasad moal bisa usik malik lamun teu di daya upayakeun ku Pangerannana. Aya deui dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alihi wassalam : Man ‘arofa nafsahu faqad ‘arofa robbahu Sundana : Saha-saha anu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka Pangerannana. Wa man ‘arofa robbahu faqad jahilan nafsahu Sundana : Jeung saha-saha anu geus nyaho ka Pageran. ari Indung asal ti mana? Tangtu Indung urang teh kaluar ti Nini. Mimiti urang tumarima asal ti mana? Nu kaharti jeung ku umum. Cahya Beureum hakekat Seuneu Ari Nur Muhammad asal ti mana? Eta oge diterangkun ku Hadist asalna tina Nurna Maha Suci. saterusna kitu bae. Ari Buyut asal ti mana? Tangtu kaluarna ti Bao. Samangsa-mangsa balik ka asal. urang asal kaluar teh ti Indung. mangka temen-temen eta si jalma kasasar. Nu matak manusa leuwih dimulyakeunnana ku Allah ta’ala kapan ceuk Hadistna oge kieu : Wa laqad karomma bani Adam Sundana : Kami geus ngamulyakeun pisan ka anak putu Adam. Tah eta kunci Muhammad anu bakal bisa ngaburak-barik hijabna ka Allah ta’ala. geura teangan Qudrat Iradatna Pangeran dina diri sorangan. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. Sifatna caang padang. tapi kudu ngaji kitab anu langgeng kapan ceuk Hadist oge kieu : Iqra kitabaka kafa binafsika alyauma ‘alaika hasiba Sundana : Maneh kudu ngaji kitab anu langgeng. Hartina Dzat laisa kamishlihi atawa Asmana nu Maha Suci. tangtu engke ngarasa kaahengannana nu aya di badan sorangan. Ari Nabi Adam asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist. Geura lamun maneh geus nyaho kaayaan dina sajero diri maneh sorangan. masih keneh deukeut keneh maneh jeung Aing. Ari Udeg-udeg asal ti mana? Tangtu asalna kaluar ti Kakait Siwur. rasa jasmani anu ayeuna keur dipake balik deui kana rasa tadi keur waktu aya dina Nurullah (Jauhar Awwal). Jadi. Sidik ieu Si jasad teh jadi rokrakna.

Iradat hartina Keresa. Kudu netepkeun heula Sifatna Allah ta’ala 3. naha jadi kani’matan ka urang? Kitu deui sanajan teu maca programmana. barang beh dieuna mah Kangjeng Gusti Syarif Hidayatullha Wali Kutub Cirebon. budak lembut oge pada bisa. upama teu acan nyaho (ma’rifat) kana sifat-sifatna. Insya Allah engke bakal dicandak kana kasalametan Anjeuna. lain darapon nyebat bae. jadi ngakuna percaya ayana Allah ta’ala teh ceuk beja ti batur. tapi sategesna ngaran dibarengan ku Allah ta’ala teh nyaeta. sing inget kana babasan kolot baheula. kapan anu nyekelan Agama sejen-sejen oge pada percaya kana ayana Allah ta’ala mah. Allah Haqna Muhammad. Shalat. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. Jadi. ku Qudrat Iradatna jeung ku Ilmuna. nyaeta anu kasebut Jauhar Awwal tea. Tah kitu. sidik teu pisahna teh. ngan beda pertingkahna jeung basana wungkul. ibarat maca programma bioscoop anu rame. ulah percaya ceuk beja kudu nyaho ceuk sorangan. nyaeta kana Kasucian. nyaeta buktina : Panon bisa ningali Cepil bisa ngadangu Baham bisa nyarita Pangambung bisa ngangseu Tuh gening bukti. Zakat. Jadi anu kitu faham teh meh sarerea. jeung kudu inget mungguh Ilmuna Rasulullah teh aya opat pangkat. moal aya Dzat lamun teu aya sifat. Sabab. kudu puguh heula barang-barangna anu ditetepkeunnana. Samangsa-mangsa geus diaku umat Rasulullah. Saur para Wali mah Sajatining Hirup atawa Sajatining Syahadat. Ilmu Sare’at 2. teu halangan mungguhing kawenangan Allah. tetep teu acan syah urang ngaku jadi umat Rasulullah teh. Anu matak Kangjeng Rasulullah disebat Panguluna Rasul. Kudu netepkeun heula Asmana Allah ta’ala 4. Nu matak wajib jeung nyahona. Si kolot jadi bodo. bisa netepkeun teh. geus teu pati hayangeun dibobodo. Munggah Haji? Kapan dina Agama sejen oge aya Syahadatna . moal aya Muhammad lamun teu aya Allah. Insya Allah bisa tepang sareng Hakekatna Rasulullah. nyaeta ku sabab aya haq ma’rifat ka Allah ta’ala. buktina gening bisa usik. ulah gancang percaya. sanajan urang oge upama bisa kapanggih mah jeung Tarekat Wali. pikiran jalma geus naraek. Si budak jadi pinter. Batu turun Keusik naek. tegesna sifat nu Maha Suci. Kapan tadi Agama Islam teh pang luhung-luhungna ti Agama-agama nu sejen da kapan kieu dalilna oge : Al insaanu sirri wa anna sirruhu Sundana : Rasa Muhammad teh nya rasa Allah. ulah gancang ngalain-lain. karana ieu zaman geus alur. Gening kitu satemen-temenna maca Kalimah Syahadat teh. jeung disebut Babuning Roh sakabeh.dinya Aing aya. Nerangkeun Hartina Iman jeung Ma’rifatna (Iman hartina Percaya – Ma’rifat hartina Nyaho) geuning beda Iman jeung Ma’rifat teh. jadi Agama Islam pang disebat luhurna teh. sabab upama teu jeung nyahona mah. pedah aya dadamelanna Bumi jeung Langit. Upama teu acan kana hakekatna. Iman ka Allah teh semet percaya kana ayana bae. kakara urang diaku umatna. ayeuna mah atuh ngan kari neangan barangna bae. nyaeta : 1. lantaran pang parek-parekna ka Allah ta’ala. Syahadat. karana ari darapon nyebut bae mah. Atuh ana kitu mah sumawonna nu nyekelan Agama Islam. Kapan bukti Mi’raj. naha utama mana? Utama anu maca programmana tawa utama nu lalajona? Kitu deui dina bab Agama (Ilmu). Puasa. moal aya allah lamun teu aya Muhammad. siga naon sifatna Qudrat atawa sifat Hirup teh? Wajib pisan kapanggihna supaya bisa kaharti jeung karasana. tapi teu jeung lalajona. Kudu Sidik heula ka Rasulullah Tah gening kitu maca Syahadat teh. maksudna tangtu sarua. ana kitu atuh urang percaya ayana Allah ta’ala teh kudu jeung nyahona (ma’rifat) upama mun teu jeung sidikna mah tangtu Imanna Iman Taqlid. Kudu netepkeun heula Dzatna Allah ta’ala 2. pada aya Sholatna. atuh naon bedana Agama Islam jeung Agama-agama sejen? Pedah eta kitu Agama Islam mah aya rukuna. Ilmu . atawa meunang beja ti kitab bae. Samangsa-mangsa geus bisa tepung jeung Hakekatna Rasulullah. Mi’rajna teh tiasa tepang sareng hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam. nu ngaos atawa nu ngadangukeun kana ieu kitab. sabab kumaha bisa netepkeun ayana Allah jeung Rasulullah. Jalma ayeuna mah dina sagala rupa hayang karasa hayang yakin. Ilmu Tarekat 3. gening kudu sidik heula ka Rasulullah. karana dina rukun syahna maca Syahadat oge geus diterangkeun dina kitab : 1. tapi lalajo datang kana tempatna eta bioscoop. kapan sidik dina sifat dua puluh oge geus ngarangkep-rangkep sapert : Hayat jeung Hayan Hayat hartina Hirup Hayan hartina Nu hirup Sama jeung Sami’an Sama hartina Dangu Sami’an hartina Nu ngadangu Bashar jeung Bashiran Bashar hartina Ningali Bashiran hartina Nu ningali Kalam jeung Mutakalliman Kalam hartina Ngucap Mutakalliman hartina Nu ngucap Qudrat jeung Iradat Qudrat hartina Kawasa Iradat hartina Keresa Naon nu kawasa di diri urang teh? Teu aya deui lian ti Hirup. Sategesna moal aya Sifat lamun teu aya Dzat. anu matak Agama Islam disebut pang luhur-luhurna teh.

Hakekat 4. Sahabat Abu Bakar Sidiq. teu narima kana Qudrat Iradatna Pangeran. Lolobana mah ngan ngaku-ngaku wungkul. komo deui anu make sirik pidik ujub riya takabur. Tuh gening jalma mah teu kabagean pangkat Islam. tangtu laku jeung tekadna cicing dina Ujub Riya Takabur. syah Asmana. jeung sagala hal kalakuan naon bae. ngaku bener aing teu deungeun. lantaran ngarasa di poconghok beurang kalawan peuting ku Pangeran. Upama pupus mah alam dunya ge moal aya. boh di Lebe. hartina rasana Allah. Haji Majaji nyaeta anu bisa jarah ja Baetullah jeung ka Madinah. hayang sidik ka Allah ka Rasulullah. samangsa-mangsa jalma make keneh kalakuan Sirik Pidik Jail Kaniaya ka sasama makhlukna Allah ta’ala. karana ngarasa geuning diri urang teh Hina Bodo Do’if. Karomallohu Wajhah Sabab eta anu opat nu sagalang sagulung beurang peuting jeung Rasulullah. sumawonna nyaho ka Rasulullah. Hakekat ‘Ali nyatana Pangangseu Eta Paningal-Pangdangu-Pangucap-Pangangseu teh gaib kabeh teu aya rupana. nyaeta Kangjeng Rasulullah. wajib nganyahokeunnana kana hakekat Rasulullah nu aya di badan sorangan. Karana Islam Kafir anging Gusti Allah anu uninga jeung nu baris netepkeunnan. Jadi ayeuna oge bisa ditetepkeun. Radiallohu Anhu 2. Hakekat Usman nyatana Pangucap 4. Teh eta hakekatna . da ngan sahiji-hijina. nyaeta Qudrat Iradatna anu Kawasa. Sing kapanggih jeung tarekatna leleberannana tina para Wali. kana parentahna oge loba anu teu ngalakonan. Nyaeta sategesna sifatna Islam teh Nur. Kapan teu gampang urang ngaku Islam. Hakekat Umar nyatana Pangdangu 3. Si itu Islam Si itu Kafir. sugan piraku urang rek goreng tekad. moal make Ujub Takabur Riya. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa pisahna jeung Allah jeung Rasulullah beurang peuting. tapi ayeuna sarerea oge meureun terang yen eta Sahabat anu opat teh geus parupus majajina mah. ciri-ciri eta jalma tacan ngarasa deukeutna jeung Rasulullah sumawonna jeung Allah ta’ala. kapan tadi ge aya dua rupa Munggah Haji teh. syah Af’alna. Samangsa-mangsa teu ngarasa deukeutna jeung Pangeran. Hakekat Abu Bakar nyatana Paningal 2. Sahabat Usman Bin ‘Affan. Kieu katerangannana. jalma mah ngan ukur jadi umat. sanajan dinu ahli Agama oge pada katetepan nafsu. sanajan nafsu hayang ka dunya oge geus kotor bae. da bongan aya dalil : Wa‘bud robbaka hatta ya’tiyakal yaqiin Sundana : Nyembah ka Allah teh kudu sidik sarta yakin supaya syah Dzatna. Haji Hakeki nyaeta anu geus nganyahokeun kana hakekatna Baetullah jeung Rasulullah dina diri sorangan. sumawonna taduh-tuduh ka batur. naon anu ngajadikeun kokotor? Teu aya lian anging nafsu. malah keur sahiji teh Gaib. sing tepi ka ngarasana teu papisah jeung Allah jeung Rasulullah. jail kaniaya ka sasama makhluk. Sahabat ‘Ali Bin Abi Thalib. syah Sifatna. kieu katerangannana : BAB ISLAM Ari tegesna Islam teh Suci. ngaku Islam aing teu deungeun. Sahabat Umar Bin Khatab. aya di badan manusa. boh dinu Ma’siat. Peupeuriheun jarah ka Mekah ka Madinah teu bisa. Jadi ngarebut atawa mapadani kana kakawasaannana Allah ta’ala. jeung ka Baetullah. karana rasulullah teu pupus. boh di Kyai pisan. Jadi jalma kitu teh ngaku boga Qudrat Iradatna sorangan bae. ngaku bisa ngaji aing teu deungeun. estu ngan hiji-hijina. boh di Santri. Kapan dina rukun Islam oge diwajibkeun jarah ka Madinah ka Pakuburannana Rasulullah. sarta didamel Sahabat (utusannana Rasulullah). nyaeta : 1. Kitu deui anu Islamna oge teu dua teu tilu. Ku sabab eta perlu urang panasaran. karana tangtu ngarasa isinna. Sategesna Islam teh teu dua teu tilu. beresih tina sagala kokotor. Jadi sanajan urang oge upama hayang jadi umat Rasulullah kudu bisa nyaho kana hakekatna Rasulullah nu kasebut Johar Awal tea. Sagala hal moal disumput salindungkeun deui. Enggoning ngumbara di alam dunya teh. kapan aya dalilna : Kullu ummatin wa rusulili Sundana : Dina sakabeh pada katetepan Rasulullah. Haji Majaji jeung Haji Hakeki. Ku sabab eta saha bae jalmana di dunya nu teu boga nafsu? Sumawona di nu jalan ma’siat. hakekatna kudu terang kana hakekatna Rasulullah jeung Karatonna Allah ta’ala nu aya di diri sorangan. NERANGKEUN UMAT RASULULLAH Ari umat Rasulullah teh haq-haqna mah ngan aya opat. sabab tadi gening urang keur aya dina Allah Nur mah teu boga nafsu hayang nanaon. kapan gening Kangjeng Gusti Syarif Hidayat oge tiasa tepang di jalan tarekat. kapan Rasulullah oge hakekatna oge aya di manusa. sabab kudu nyaho heula ka Rasulullah jeung ngalakonan kana parentahna. tapi hakekatna mah teu pupus. Bisa soteh jadi aya rizki pagawean bisa jadi. goreng laku saperti sirik pidik. Radiallohu Anhu 3. tah eta anu teu katetepan nafsu teh. sihoreng kalawan pitulungna nu Maha Suci. Ilmu Ma’rifat Dina zaman ayeuna mah ilmu ma’rifat anu diarudag-udag teh. sok ngaku aing pinter teu deungeun. Radiallohu Anhu 4. 1.

tiap-tiap geus ma’rifat tangtu bisa ngarasa babarenganna beurang jeung peuting jeung Allah jeung Rasulullah. buktina nyaeta keneh bae Qur’an anu aya tulisannana. da kapan geus sadia parabotna ti Aing nyaeta nafsu Mutmainnah. Qur’anul ‘Adzim Ieu Qur’an anu opat perkara disurahannana ku sahiji Ajengan kieu : 1. suku dua. Piraku anu suci make bakal nyiksa. pek bae geura migawe becik. ceuli dua. Insya Allah bisa hade. henteu nungtutan deui. Qur’anul Karim 3. Ceuk basa ayeuna mah keur di Preventief. Karana sing awas. 3.Sahabat teh. Siluman atawa nitis-menitisna deui ka jalma atawa ka sato. tetep keur milik sorangan. sabeunang-beunangna tina pagawean urang ti pangumbaraan nyaeta di alam dunya. atuh ulah loba-loba teuing. Qur’anul Majid 2. Qur’anul ‘Adzim. hartina Qur’an anu mulya. Lamun kitu mah moal tulus sucina Allah ta’ala teh. beunang nyieun tina tekad jeung pamolah urang waktu keur di dunya. Qur’an anu sok dibaraca. hartina migawe kalakuan anu hade. kilangbara ari teu dipake pisan mah. aya Amarah Lowamah Sawiyah. jeung kudu jadi hiji sing bisa ngarasa babarengannana beurang peuting jeung Rasulullah. tapi urang kudu percaya kana dalil. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa papisahna jeung Rasulullah. Kumaha atuh akalna supaya urang bisa ngalobakeun parabot Mutmainnah? Teu aya deui akalna lian ti urang kudu bisa nyalindung ka Allah ka Rasulullah. nyaeta Qur’an anu aya hurufna nu umum sok diaraji ku kaom Islam sadunya. Lebah dieu urang percayana teh ulah kaliru. sabab eta anu diaragungkeun ku kaom Islam saalam dunya. Kieu dawuhannana Allah ta’ala lamun maneh hayang ka Naraka tegesna hayang kana teu ngeunah. Qur’anul Majid. nyawa urang moal salah deui tangtu balik deui ka dunya marakayangan jadi Jurig. sabab tadi Gusti Allah ngadamelna manusa teh sakali jadi. urang kudu percaya kana ayana Sawarga Naraka atawa ngeunah teu ngeunah engke di Akherat. kitu deui beubeunangannana oge moal keur batur. Aya ngeunah jeung teu ngeunah. make bakal ngaganjar engke di Akherat. sakurang-sakurangna sing sama timbang jeung ngagunakeun parabot Mutmainnah. 4. karana eta anu dimulyakeun ku kaom Islam saalam dunya. karana ayeuna ge di dunya kembangna geus karasa. nyaeta migawe kalakuan anu goreng. irung. Loamah. NERANGKEUN RUKUN IMAN ANU KAGENEPNA NYAETA Wal qodri khairihi wasirrihi minallohi ta’ala Sundana : Untung ala untung becik papasten ti Allah ta’ala atawa hade goreng ti Allah ta’ala. dituduh eta keneh bae buktina mahQur’an anu aya tulisannana. Jadi ku sabab eta ayeuna urang sarerea mangka ati-ati enggoning ngajalankeun parabot ti Gusti Allah teh. Kitu deui lamun maneh hayang ka Sawarga tegesna kana kangeunahan. engke dina Kiamatna ieu alam dunya. panon dua. karana eta anu suci jeung langgeng . aya di alam Barjah tunggu-tunggu Landraad. ti dunya nepi ka Akherat. prak bae migawe ‘ala. anu matak eta Sahabat anu opat teh kudu nganyahokeun kana hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihi wassalam. Tapi maparin cukup teh nyaeta maparin parabotna wungkul. hartina Qur’an anu suci jeung langgeng. Qur’anul Karim. engke inget bakal aya landratan nu leuwih gede dina Walyaumil Akhiri (kiamatna ieu alam dunya). naon parabot ti Allah ta’ala teh? Nyaeta anggahota saperti leungeun dua. kudu dipikir dilenyepan karana tadi Gusti Allah teh sifat Maha Suci. Tiap-tiap geus ngarasa teu pisah. NERANGKEUN PASAL QUR’AN Ari Qur’an teh aya opat perkara : 1. Setan. Tah kitu sategesna mah pang aya Sawarga Naraka di dunya sumawona di Akherat oge. Kudu make budi jeung pamilih anu cukup. tegesna ku ma’rifat. baham jeung nafsu anu opat perkara (Amarah. Mutmainna). eta beubeunangan tina pagawean urang teh engke di Akherat ku Gusti Allah bakal ditetepkeun. upama teu nyaho ayeuna mah ka Rasulullah sarta teu ngarasa ngahijina engkena oge pipisahan bae. ibadahna kalawan syah Nagara ge tangtu aman. Samangsa-mangsa nyawa manusa balik deui ka dunya tetep bakal cilaka asup ka Naraka. saboga-bogana moal pahili deui. Qur’anul Hakim. da kapan geus sadia parabotna ti Aing. kersana rek ngaganjar jeung rek nyiksa. Tiap-tiap geus jadi umatna tangtu engke bakal disampurnakeunnana. Sawiyah. tetep jadi umatna. geus Kun fayaakun breg sama sakali cukup teu aya kakurangannana. karana ayeuna nyawa-nyawa manusa anu marakayangan tegesna teu bisa balik ka Allah. jadi ana kitu mah Gusti Allah ngadamelna manusa teh ngalap faedah. hartina Qur’an anu agung disebatkeun barangna eta keneh bae. 2. Qur’anul Hakim 4. ulah rek ngagunakeun teuing parabot Amarah Lowamah Sawiah. tapi Sawarga Naraka teh lain ti Allah tapi sategesna tina tekad ucap jeung pamolah urang keur waktu di dunya. didatangkeun ka Gusti Maha Suci (asalna).

hukumannana ti dunya nepi ka Akherat. Tah kitu eta Qur’an anu opat perkara teh, disurahannana kunu Ahli Syara, jadi borong bae kajeun aya opat ngaranna, barangna mah eta-eta keneh bae. Jadi ana kitu eta Qur’an tulisan teh dianggap Tapekong, karana kapan sidik Qur’an eta mah beunang nulis manusa, naha disebutkeun Qur’an anu mulya, anu agung, anu suci anu langgeng, kapan sidik Qur’an tutulisan mah keuna ku ruksak, jadi lamun kaom Islam keukeuh boga patekadan kitu, atuh teu beda jeung Agama Cina, sesembahannana Migustina kana barang anyar, turug-turug nu nyieunna oge nu anyar. Ku sabab kitu muga dulur-dulur kaom Islam ulah kaliru, kieu ayeuna dihandap ku jisim kuring rek diterangkeun pasal eta Qur’an anu opat perkara teh. 1. Qur’anul Majid, eta mah cocog barangna, nyaet Qur’an majaji anu bukti aya hurufna, umum sok dibaraca ku sarerea kaom Islam. 2. Qur’anul Karim, hartina Qur’an anu Mulya, sategesna anu ngaran Qur’anul Karim teh buktina Panangan katut Ramo, karana kapan sidik jolna eta aksara teh tina Tangan jeung Ramo, jadi sategesna anu mulya teh nyaeta Panangan katut Ramona anu mimiti ngadamel eta Qur’an, cik saha anu ngayakeun eta Qur’an? Piraku teu kaharti, tah eta anu Mulya teh. 3. Qur’anul Hakim, hartina Qur’an anu Agung, nyaeta buktina teh Paningal, karana Panangan Ramo moal bisa nulis upama teu aya Paningal, jadi sateges-tegesna nu agung teh nyaeta Paningalna anu mimiti ngayakeun eta Qur’an. 4. Qur’anul ‘Adzim, hartina Qur’an Suci jeung Langgeng, nyaeta buktina Hirup, karana Paningal Tangan jeung Ramo moal bisa ngajadikeun upama teu aya Hirup, jadi sateges-tegesna anu suci jeung nu langgeng teh Hirupna nu mimiti ngayakeun eta Qur’an. Ku sabab kitu urang oge ayeuna ngaji teh, lamun hayang tepi kana sucina lamun hayang tepi kana sampurnana. Eta Qur’an anu opat perkara teh, kudu diaji kabeh. Mimiti urang kudu daek maca Qur’anul Majid, nyaeta Qur’an majaji anu aya hurufna, tah eta bagian ilmu sare’at, sanggeus dibaca kudu terus diaji, nyaeta kudu dihartikeun pimaksudeunnana, sanggeus kaharti pimaksudeunnana, geura teangan jeung pigawe tarekatna sangkan karasa, sabab eta Qur’annul Majid teh tuduh jalan pikeun nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, jalanna teu aya deui lian ku tarekat, nyaeta Qur’annul Karim, hartina kudu ngaji pagawean tangan jeung ramo urang anu sakira bakal tepi ka Allah ka Rasulullah. Karana Gusti Allah maparin leungeun jeung ramo ka manusa teh, lain kudu dipake ngajadikeun kana barang dunya anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngajadikeun jalan keur nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, supaya tangan jeung ramo urang teh jadi Mulya, karana aya dalilna : Asho biahum fii adzaanihim minasshowaiki hadzarol mauti walahu muhitun bil kaafiriin Kieu pisundaeunnana : Lamun tangan jeung ramo maneh teu dipake nyieun jalan maot, tetep tangan jeung ramo maneh martabat ramo hewan, kafir tetep bakal ka Naraka. Tina Qur’anul Karim kudu naek deui kana Qur’anul Hakim bagian hakekat, nyaeta kudu ngaji pagawean paningal urang anu sakira bakal hakim tegesna kana barang langgeng tea, nyaeta kana hakekatna Allah jeung Muhammad, karana Gusti Allah maparin awas paningal ka manusa teh lain bae kudu dipake kana ngawaskeun barang anyar anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngawaskeun kana hakekat Allah jeung Rasulullah, nyaeta anu kasebat Qur’anul ‘Adzim anu langgeng tea atawa sifatna hirup, bibitna tujuh bumi tujuh langit sarawuh eusina kabeh. Tah didinya urang oge asalna jadi sategesna ngaran ma’rifat ka Allah teh nyaeta anu geus nyaho kalawan Hakim kana hakekat Allah jeung Muhammad tegesna Jauhar Awwal. Tapi mangkade kaliru,bisi netepkeun Jauhar Awwal teh kana caangna Panonpoe anu katingal ku panon kapala, eta mah Jauhar Firid bagian Sawarga Loka (Dewa), tempatna di Gunung Himalaya. Perkara Johar Awal sajati mah nyaeta anu kasebut Johar Latif, tegesna gaib moal bisa katingal ku panon kapala, ceuk dalilna kieu : Ru’yatullaahi ta’ala fii dunya bi’ainil qalbi Hartina : Ningali hakekatna Allah ta’ala di dunya ku awasna ati, tegesna ku hakekatna Rasulullah, sabab sifat jalma mah moal aya anu bisa ma’rifat ka dinya, karana jelema mah ngan ukur dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa wujud geus bisa dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala, tangtu ramo urang bisa nyaritakeun yen geus ngaku nyaho ka Allah ta’ala, lantaran geus dibejaan (dipasihan terang) ku Rasulullah, jadi urang mah kabawa nyaho kabawa ni’mat ku Rasulullah, ti dunya nepi ka Akherat, moal sulaya deui sabab geus tetep jadi umatna Rasulullah. Karana ti ayeuna oge geus teu ngarasa pisahna jeung Rasulullah, lantaran wujud teh beurang jeung peuting dianggo bae tempat ku Rasulullah ningali ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa geus ngarasa babarengan beurang peuting jeung nu suci, Insya Allah tekad jeung laku teh lila-lila kabawa suci. Setan-setan ge moal dareukeut, tapi kitu soteh nu ma’rifat kalawan tauhidna, ari teu jeung tauhidna mah sulaya bae, sanajan geus boga tarekatna. Teu ngarasa sieun teu ngarasa isin, jongjon bae tekad jeung lakuna sakama-kama, jadi nu kitu teh ma’rifatna, ma’rifatna Mikung, tangtu di dunyana ge moal meunang safa’at ti Rasulullah, di dunyana moal lepot ti kasusah, kabendon ku nu Maha Suci. Ibarat lampu dikurungan ku semprong anu kotor geus tangtu kaluarna oge poek, da kudu suci

pasuci-suci, suci eusina, suci cangkangna, kakara jadi, di dunyana moal lepot tina kani’matan, di Akherat pon kitu deui. Ku sabab eta poma pisan dulur-dulur anu geus boga jalan ka-ma’rifatan , tekad jeung laku goreng teh kudu dijaga bener-bener, ulah darapon nyaho bae, tapi kudu jeung dibarengan ku lakuna jeung tekadna anu hade, sabab lamun urang ngalakonan pagawean ma’siat ngalanggar hukum Syara, tangtu urang gancang dibendonna ku Maha Suci langkung beurat, hukuman bongan nyaho, beda deui jeung nu tacan nyaho, saperti di dunya oge, upama urang Kampung maling hayam, dihukumna ngan ukur di denda atawa di bui saminggu, coba lamun Wadana maling hayam hiji, tangtu leuwih beurat hukumannana, jaba ti leupas pangkatna teh, jeung bari dihukum tikel dua tilu ti si Kampung tadi. Hukuman bongan geus nyaho kana artikalna, komo anu geus nyaho ka Allah ta’ala mah, sing inget perjangjian Guru Mursyid (Guru nu geus inkisaf ka Pangeran) ibadah babarengan doraka pipisahan. AYEUNA NERANGKEUN MARTABAT ALAM TUJUH (Nganggo rucatan engangna kecap) 1. Alam Ahadiyat huruf Al 2. Alam Wahdat huruf lah 3. Alam Wahidiyat huruf Mu 4. Alam Arwah huruf ham 5. Alam Ajsam huruf mad 6. Alam Misal huruf A 7. Alam Insan Kamil huruf dam Buktina alam dunya ge eusina ngan tujuh poe, hakekatna nyaeta alam nu kasebat diluhur, tegesna alam tujuh teh lalakon Allah-Muhammad-Adam, ku sabab eta wajib dikanyahokeunnana ku sarerea. Upama urang arek nyusul kana asal. Sabab lamun teu dikanyahokeun ti ayeuna jalanjalanna jeung barang-barangna, atuh tangtu bakal sasab, moal bisa balik deui kana asal, sabab teu kapanggih deui jeung jalanna waktu tadi turun-turunna ti Akherat ka alam dunya. Ayeuna eta martabat alam tujuh teh, ku jisim kuring rek diterangkeun sarta make ibarat kalawan dibuktikeun ku gambar, supaya gampang dihartoskeunnana.

Gambar Martabat Alam Tujuh

Tafsirna A. Nyaeta alam Ahadiyat, martabat nu Maha Suci, dalilna Dzat Laisa Kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama. Bakat kumaha atuh matak teu beunang diupamakeun? Naha bakating ku kawasana? Atawa bakating ku agungna? Atawa bakating ku hiji-hijina? Upama bakating ku kawasa, na kapan dina zaman eta mah teu acan aya dadamelannana, karana ngaran kawasa teh kudu bukti heula nu didamelna. Kapan dina dina alam Ahadiyat mah sumawona manusa, Akherat jeung alam dunya ge tacan aya. Upama bakating ku agungna, da tacan aya nu hina dina di alam Ahadiyat mah, karana aya basa agung teh saenggeusna aya anu hina. Upama bakating ku hiji-hijina, da kapan teu acan aya dua zaman eta mah, sabab ari hiji teh saenggeusna aya nu loba. Kumaha atuh pihartieunnana? Supaya eta dalil Dzat laisa kamishlihi teh jadi uni? Kieu upama mufakat mah. Nu matak alam Ahadiyat disebut dalil Dzat laisa kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama, sategesna nyaeta bakating ku suci, hartina beresih teu aya sifat-sifat acan sumawonna jenengannana. Naha rek diupamakeun jeung naon upama teu aya sifatna? Sabab disaksian deui ku dalil nu Maha Suci teh Bilaa Haifin, hartina teu warna teu rupa, teu beureum teu hideung, teu poek teu caang, Bilaa Makanin, hartina teu arah teu engon, teu di kulon teu di wetan, teu di kaler teu di kidul, teu di luhur teu di handap, tah kitu katerangannana, nu matak nu Maha Suci teu beunang diupama-upama, sumawonna di engon-engon, dituduh diditu didieu, lantaran kaburu lain sabab kahalangan ku bukti. B. Alam Wahdzat martabat sifatna nu Maha Suci. Jadi dina alam Wahdzat mah nu Dzat Laisa teh jadi Dzat Sifat, rupana caang padang, nyaeta nu kasebut Jauhar Awwal. Jauhar hartina Cahya, Awwal hartina mimiti. Jadi nya eta nu pangheula-heulana aya samemeh Bumi jeung Langit, sumawonna manusa. Tah eta Johar Awal teh nu kasebut hakekat Muhammad tea, kapan ceuk Hadist oge Muhamad teh awal-awalna pisan, sabab Johar Awal teh Nur, tegesna cahyana nu Maha Suci. Malah ceuk para Wali mah Sagara Hirup atawa Sajatining Syahadat, karana gulungna Dzat jeung Sifat atawa Allah jeung Muhammad dina hakekat. C. Alam Wahidiyat, martabat Asmana nu Maha Suci, kajadian tina Jauhar Awwal alam Wahdzat tadi bijil deui sorotna jadi cahaya opat rupa ¬nyaeta ¬Narun cahya Beureum ¬Hawaun cahya Koneng ¬Maun cahya Bodas Turobun cahya Hideung Jadi eta cahya anu opat perkara teh, nu disebut Nur Muhammad, ari Muhammadna mah di Johar Awal, barang eta Nur Muhammad cahya opat perkara teh. Disebutna Hakekat Adam, nyaeta Asmana nu Maha ¬Suci. ¬Cahya nu beureum hakekatna lafad Alif Cahya nu Koneng ¬hakekatna lafad Lam Awal ¬Cahya nu Bodas hakekatna lafad Lam Akhir ¬Cahya nu Hideung hakekatna lafad He Jauhar Awwal jadi hakekatna lafad Tasjid Sare’atna jadi lafad Allah, jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh, nu ngajadikeun bibit tujuh Bumi tujuh Langit sarawuh eusina kabeh, ¬sanajan Agama oge ti dinya bae. Ayana Syahadat nyaeta ku ayana Johar ¬Awal ¬Ayana Sholat nyaeta ku ayana Cahya Beureum Ayana Zakat nyaeta ¬ku ayana Cahya Koneng ¬Ayana Puasa nyaeta ku ayana Cahya Bodas Ayana Munggah Haji nyaeta ku ayana Cahya Hideung Sanajan waktu oge aya 5 waktu ¬ ¬Shubuh bagian Nabi Adam ¬Lohor bagian Nabi Nuh Asyar bagian Nabi ¬Ibrahim ¬Maghrib bagian Nabi Musa Isya bagian Nabi Isya Pertingkahna ¬Sembahiyang oge 5 perkara ¬Nangtung ¬Takbiratul Ikhram ¬Ruku ¬Sujud ¬Lungguh Sahabat oge aya 4 ka 5 Kangjeng Nabi Sahabat Abu Bakar ¬Ash-Sihidiq ¬Sahabat Umar bin Khatab ¬Sahabat Usman bin Affan ¬Sahabat Ali bin Abi Thalib Kangjeng Rasulullah Di Mekah aya Imam 4 ka 5 ¬Baitullah ¬Iman Syafi’i ¬Imam Hanafi ¬Imam Hambali ¬Imam Maliki Baitullah Tah gening sidik kabeh oge tina Asmana Allah, Hakekatna nyaeta Nur Muhammad, cahya 4 perkara kalima Jauhar Awwal. D. Alam Arwah, martabat Af’alna nu Maha

Suci, nyaeta Af’alna Allah ta’ala ngajadikeun ieu alam dunya. Kieu ceuk ilmu akal mah ngadamelna teh. Ibarat dina Bioskop mah nyaeta Istijradna bangsa Walanda, alam Wahdat nyaeta Johar Awal teh lir ibarat listrikna, ari Nur Muhammad Alam Wahidiat ibarat ¬kacana. ¬Narun teh ibarat Kaca Beureum ¬Hawaun teh ibarat Kaca Koneng ¬Maun teh ibarat Kaca Bodas Turobun teh ibarat Kaca Hideung Barang eta ¬kaca anu opat rupa disorot ku Johar Awal, kajadian bijil kalangkangna. ¬Tina Kaca Beureum jadi Seuneu Alam Dunya Tina Kaca Koneng jadi Angin ¬Alam Dunya ¬Tina Kaca Bodas jadi Cai Alam Dunya Tina Kaca Hideung jadi Bumi Alam Dunya Ku kawasa-kawasa Allah ta’ala bleg bae jadi ieu alam dunya, nyaeta Jagat Kabir, jadi sategesna alam dunya teh kajadian tina Nur Muhammad. E. Alam Ajsam, martabat manusa. Sanggeusna ngadeg ieu alam dunya, Gusti nu Maha Suci bade ngersakeun deui midamel alam majaji, terus nimbalan Malaikat, miwarang turun ka alam dunya, kudu nyokot aci seuneu, aci angin, aci cai, aci bumi. Gancangna geus beunang ¬eta aci-aci nu opat perkara teh terus didamel . Aci Bumi kajadian ¬kulit bulu Adam ¬Aci Seuneu kajadian Getih daging Adam Aci Cai ¬kajadian urat balung Adam Aci Angin kajadian otot sungsum Adam Ku kawasana Allah ta’ala, jleg bae jadi dalil Muhammad, Mim-He-Mim-Dal, ¬nyaeta : ¬Cahya nu hideung jadi hakekat lafad Mim Awal Cahya nu Bodas ¬jadi hakekat lafad He ¬Cahya nu Koneng jadi hakekat lafad Mim Akhir ¬Cahya nu Beureum jadi hakekat lafad Dal Johar Awal jadi hakekat lafad Tasjid Sare’atna nya jadi lafad Muhammad atawa sabalikna tina lafad ¬Allah. ¬Mim Awal lafad Muhammad sategesna Sirah He lafad Muhammad ¬sategesna Dada ¬Mim Akhir lafad Muhammad sategesna Udel Dal lafad Muhammad sategesna Suku Tapi teu acan bisa usik malik, ngagoler saperti Golek, gancang terus diliangan opat liang, nyaeta di Panonan, di Cepilan, di Pangambungan, di Bahaman. Terus eta liang diasupan ku sorotna Nur Muhammad, kajadian bisa usik malik eta Adam atawa Jagat Shagir teh. Jadi sidik pisan ayeuna oge hirupna manusa teh sare’atna ku ayana cahya, kitu deui maotna manusa teh ku teu ayana cahya. Samangsa-mangsa geus teu aya cahyana Si Jasad atawa Jagat Shagir, geus teu aya kakuatannana, buktina gancang buruk. Kitu deui ieu oge Jagat Kabir, nyaeta alam dunya pang kuatna teh, ku diangliputi ku sorotna Nur Muhammad, jadi moal salah deui engke oge kiamatna ieu Jagat Kabir (alam dunya) saperti manusa (Jagat Shagir) bae, dicandak deui cahyana, nyaeta Panonpoe Bulan Bentang, tangtu bae ieu alam dunya ruksak, atuh tinggal naonna? Tina Bumi tinggal poekna, Seuneu tinggal panasna, Cai tinggal tiisna, Angin tinggal hawana. Saha anu bakal nyicingan eta Naraka? Teu aya deui anu bakal nyicingan teh nyaeta Idajil La’natullah tea, sakanca-kancana sakur nyawa manusa anu henteu barisa balik deui ka Allah ta’ala. Sabab keur di dunyana beunang ku panggoda Setan, lantaran teu Iman ka Allah ka Rasulullah. Karana eta Idajil teh, tadina mah Malaikat kakasihna Allah ta’ala. Pangna dibendon ku Allah ta’ala, lantaran samemeh aya Adam, dipiwarang ngeusian ieu alam dunya, tapi dijangjianna lilana di alam dunya ngan sarebu taun. Ku sabab Malaikat Idajil ngarasa betah di alam dunya, teu hayangaeun deui balik ka Sawarga nepi ka tilu rebu taun, tah didinya mimitina dibendonna ku Allah ta’ala, jadi geus teu meunang balik deui ka Sawarga, kudu tetep di alam dunya bae. Tapi engke bakal ditetepkeun dina dasar Naraka sanggeus kiamatna ieu alam dunya, bakating ku bedegongna sang Idajil, manehna sanggup bae tapi nyuhunkeun idin rek ngagoda ka anak putu Adam, pibatureun manehna di Naraka. Gusti Allah ngidinan, hade tapi sahasaha anu teu Iman ka Aing jeung ka Rasulullah. Ayeuna rek malikan deui pasal Adam, tadi diluhur ku jisim kuring geus dicaritakeun, anu didamel Adam majaji teh, tina acina seuneu, angin, cai, bumi, bilih bae anu ngaos sareng anu ngadangukeun ieu kitab nyangka saperti seuneu, angin, cai, bumi teh diperes saperti nyieun aci sampeu, saenyana lain kitu. Jadi anu kasebut aci seuneu, angin, cai, bumi teh buktina nyaeta sakur anu jaradi dina teneuh, saperti tatangkalana nu gede anu leutik, karana kapan sidik bisana ngagedean tatangkalan teh ku opat perkara. Hiji ku cicing dina taneuh, dua kudu kacaian, tilu kudu kaanginan, opat kudu kapanasan, cacakan karek ku kahieuman oge gening tara jadi buah. Jadi ku sabab eta tatangkalan lila cicingna di bumi, lila kacaiannana, lila kaanginannana, lila kapanasannana. Jadi eta hawana asup kana tatangkalan, sanggeus gede tangkalna, nya terus bijil buahna, tah eta bubuahan teh bakating wujud Adam, sanajan urang oge asal ti dinya bae, ngan bedana Adam mah didamel ku Allah ta’ala barang kadieuna mah saenggeusna aya Adam jeung Babu Hawa, atawa Idung Bapa urang, bubuahan teh didahar heula nya kajadian aya Wadzi, Madzi, Mani, Maningkem. Barang eta Wadi, Madi, Mani, Maningkem tepung, tegesna kontak jeung sorotna Nur Muhammad cahya nu opat perkara tea, nya kajadian kempel ngajadi Jabang Bayi di jero beuteung Indung. Ari nu teu jadi mah nyaeta anu teu kontak, tegesna henteu tepung jeung Nur Muhammad (Roh). Sabab tadi ge Allah ta’ala teh wenang,

Alam Insan Kamil. Hawana kaluar bijilna kana baham. gede tulangna loba sungsumna. dina waktu eta panon buncelik teu acan aya awasna. Rohna seuneu bakal jadi Naraka Panas. Kala waktu orok dijero beuteung teu acan aya nyawana. Barang geus dibere barang dahar nyaeta cisusu atawa daharan naon bae. Naon sababna pang nulung kitu teh? Teu aya deui pang kajadian sagala ti dinya teh. supaya eta parabot-parabot teh kudu digunakeun dipake parabot ibadah jeung kudu dipake parabot keur nyieun jalan pikeun nganyahokeun ka asalna. hartina geus nyaho kana asal nyaeta sifatna cahya beureum koneng bodas hideung. kaluar deui hawana nyaeta nafsu opat perkara. eta sakabeh oge pada arasup bae ka manusa. nyaeta tina acina bumi seuneu. Alam Misal. atawa alam Wahdat (B) tadi. eta elmuna geus tepi kana pangkatna Misal. Manusa mah teu aya kakawasaan ngan ukur jadi lantaran pikeun ngajadikeun piwadaheunnana Roh bae. tegesna dina kani’matan anu teu aya babandingannana sarta langgeng teu aya putusna. Roh suci kontak. Numatak jadi beda rasana waktu tadi keur beas keneh jeung geus jadi sangu. kedah ngaos Layang Muslimin-Muslimat jilid I-II-III-IV. F. anu bakal bisa nyampurnakeun roh-roh saalam dunya kabeh oge pada arasup ka manusa. jadi sidik manusa teh jadi cukang keur mareuntas roh-roh sa alam dunya balik deui ka Allah ta’ala. nyaeta buktina sagala kahayang anu hade anu goreng. Upami palay uninga nu langkung terang kana hiji-hijina. sumurup kana sungsum nya ngalobaan sungsumna orok. Kieu jalan-jalanna. Tuh gening bukti ngagedeannana jasad teh. sungut teu acan bisa nyarita ngan karek aya sorana bae. saperti tadi samemeh urang turun ka alam dunya. Rukun Iman. Sanggeusna eta orok geus rubak kulitna gede dagingna. tapi upama Anjing Babi paeh di cai tangtu bangkena dihakan ku lauk cai. Nya kajadian eta orok aya nafasna atawa sifatna nyawa. angin. Ku sabab eta sidik Gusti Allah mah suci tetep teu nyiksa teu ngaganjar. rohna cai engke bakal jadi Naraka Tiis. Rukun Agama. Nyaeta hawana tina bumi. elmuna geus tepi kana pangkat Insan Kamil hartina Manusa Sampurna. Rukun Islam. rohna bumi engke bakal jadi Naraka Poek. akal sumawona paningal. sumurup kana daging. nyaeta ngajadi getih opat perkara nu disebut Roh Jasmani. hartina tepung jeung hawa ieu alam dunya. Hawana kaluar bijil kana panon watekna bisa ningali aya awasna. nya ngagedean tulang (balung) orok. nyaeta roh-roh tina sagala rupa anu geus asup ka manusa. seuneu. Getih anu koneng kajadian tina aci angin. ngan kakara aya hirup wungkul. beak jasmanina. tapi kapan sok dipake nyuluhan sangu atawa naon bae tangtu eta rohna asup kana sangu. sumurup kana tulang. hartina sarupaning sampurna. lauk cai asup deui ka manusa. cai. cai jeung angin. Kitu deui bangsa hewan anu haram anu najis oge milu arasup bae. Amarah-Lowamah-Sawiyah-Mutmainnah. nyaeta tina sakur anu dituang. sanajan rohrohna hewan nu halal nu haram nu bersih nu najis. nyaeta roh suci tea. pangrungu. engke dina maotna bakal asup ka Sawarga. karana Indung Bapa urang upama teu barang tuang moal kajadian aya cimanina. Getih nu beureum kajadian tina aci seuneu. numatak teu acan aya rasa naon-naon barang gubrag kaluar. ku lantaran teu dibawa balik deui ka Allah ta’ala. pangucap. tuluy eta getih surup sinurup. puguh ari jinisna mah teu didahar. sateges-tegesna anu bakal nyiksa teh. tegesna kabawa balik deui ka Allah. jadi eta aci nu opat perkara teh kajadian deui acina. watekna bisa ngomong. Getih nu bodas kajadian tina aci cai. teu aya deui anging ku pitulungna roh Seuneu Cai Angin Bumi. Getih hideung kajadian tina aci bumi sumurup kana kulit. karana anging manusa anu katetepan Agama. nyaeta ka Allah supaya manehna kabawa sampurna. TAMAT • ) Dina ieu kitab nerangkeun Rukun Iman mung diterangkeun anu kagenepna wungkul. sanajan tanaga pikiran. manusa anu katetepan Elmu. martabat kasampurnaan. Hawana kaluar bijil kana irung watekna bisa ngambeu. irung teu acan aya angseuna. Sumawonna rohna Bumi Seuneu Cai Angin eta mah sapopoena. jadi Dzat Laesa Kamishlihi deui. G. Hawana kaluar bijilna kana ceuli. martabat elmu. Samangsa-mangsa manusa di dunyana geus bisa ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Johar Awal tea. engke dina maotna bakal jatoh kana pangkat Kamil Mukamil. nya ngarubakan kulitna orok. saperti bangsa tatangkalan (kai) bener sare’atna mah teu didahar ku manusa. nya ngagedean dagingna orok. watekna bisa ngadenge. beak rasana.wenang ngajadikeunnana jeung wenang teu ngajadikeunnana. saha-saha manusa di dunyana geus ma’rifat kana asal wujudna. pangangseu. . nyaeta Sagara Adam (C) tadi. Hakekatna nyawa nyaeta rasa jasmani. ceuli molongo teu acan aya dengena. rohna hewan engke bakal nyeureudan atawa ngegelan kana nyawana manusa.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.