P. 1
Layang muslimin muslima1

Layang muslimin muslima1

|Views: 185|Likes:
Dipublikasikan oleh Sdn Sarireja Tanjung

More info:

Published by: Sdn Sarireja Tanjung on Mar 28, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2015

pdf

text

original

Layang muslimin muslimat

Ti Wikibooks Luncat ka: pituduh, sungsi LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA I Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. 2. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. 3. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. 4. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. 5. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . 6. Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. 7. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. 8. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. 9. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. 10. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. 11. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. 12. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama. 13. Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. 14. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. 15. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. 16. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. 17. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. 18. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. 19. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. 20. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. 21. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. 22. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. 23. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. 24. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. 25. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. 26. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

NERANGKEUN HADIST
Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ﻣﻦﻋﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ*ﻭﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬ ّ ّ Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. 28. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. 29. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. 30. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. 31. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. 32. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. 33. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. 34. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. 35. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea. 36. Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. 37. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. 38. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. 39. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. 40. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. 41. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. 42. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. 43. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. 44. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. 45. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. 46. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad. 47. Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka

manjing curiga. 48. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. 49. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. 50. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. 51. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. 52. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. 53. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. 54. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. 55. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. 56. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. 57. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 58. Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung 59. Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. 60. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. 61. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. 62. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. 63. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. 64. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. 65. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. 66. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. 67. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. 68. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. 69. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. 70. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. 71. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. 72. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. 73. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. 74. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. 75. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 76. Nyaeta tukang ngama’naan puguh, anu tilu sifat, hiji pangdangu teu geseh, nu kadua nyaeta paninggal tea. 77. Ari anu nomer tiluna pangrungu, ngama’naan eta, meureun rai ge ngaraos, lamun rai parantos ngangseuan minyak. 78. Saupami rai ditaros ku batur, nanyakeun angseuna, seungit bauna minyak teh, naha naon rai anu nembalannana. 79. Naha baham atawa pangambung, anu ngajawabna, raina lajeng ngawalon, tangtos bae baham anu nembalannana. 80. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh, tukang ngama’naan, baham teh geus hanteu geseh, nyaeta tukang mere katerangan. 81. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu, beubeunangan soca, anu aneh atawa

awon, nomer dua beubeunangan cepil tea. 82. Naon wae sowara anu kadangu, nu nerangkeunnana, gulung ku pangucap bae, anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. 83. Saur rai kahartos kaliwat langkung, pasal bagi opat, kanyataan di badan teh, kantun eta nu dua puluh basa. 84. Enya eta anu dingaranan Wujud, kumaha hartina, sareng naon sifatna teh, tumerapna dibadan urang sapata. 85. Saur raka eta anu ngaran Wujud, hartina teh aya, Allah mohal euweuh tangtos, tanda aya kusabab ayana nafas. 86. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu, mohal bet euweuhna, samangsa aya nafas teh, tangtu bae aya hurip hanteu salah. 87. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu, mohal euweuh Allah, sabab sifatna hirup teh, tina dzatna sifatna Allah ta’ala. 88. Saur rai nuhun eta geus kamafhum, kantun nomer dua, Qidam eta basana teh, nya kumaha eta pihartieunnana. 89. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum, hartina teh Qidam, Allah ti heula teh, mohal enya Allah kapandeurian. 90. Sareatna nyata dibadan sakujur, sifatna teh soca, awas soca ti heula teh, sabab eta nu ngabuktikeun sifat. 91. Jawab rai kumaha numawi kitu, anu pangheulana, ku raka disebat panon, na kumaha dina katerangannana. 92. Saur raka geura kieu rai dangu, rasakeun baheula, waktu rai goib keneh, memeh gelar ngumbara ka alam dunya. 93. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu, Rama masih bujang, Ibu ge parawan keneh, barang tepang geus tangtu patinggaltinggal. 94. Saparantos pada awas Ama Ibu, jorojoy manahna, dua-dua ting sereset, jadina teh ngajodo geus moal lepat. 95. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum, parantos nikah mah, tangtos bae sapatemon, dua rasa jadi hiji moal lepat. 96. Saparantos rasa Ama Ibu gulung, gerentel beh urang, eta geuning enggeus eces, pang disebut panon pangheulana. 97. Pek raoskeun naha bener rai kitu, masing kasaksian, kurasa diraos-raos, mun karasa eta geus tangtu benerna. 98. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun, enya kitu pisan, karaos ku abdi oge, yaktos leres kahartos sareng karasa. 99. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk, lajengkeun terasna, nya eta kana Baqo, kumaha pihartieunnana. 100. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus, langgeng Gusti Allah, hanteu keuna ku ruksak teh, hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. 101. Saleresna hartina Baqo teh kitu, nyaeta dzat Allah, eta sidik nu langgeng teh, hirup eta kagungan Allah ta’ala. 102. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu, Lilhawaditsi tea, eta oge can kahartos, mangga raka ulah kapambeng miwejang. 103. Saur raka kieu hartina geus masyhur, eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh, mohal enya Allah sami jeung nu anyar. 104. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul, kumaha bedana, Allah sareng nu anyar teh, kang rai mah can terang rarapannana. 105. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum, kapan geus kawentar, ku sadaya ahli ngaos, Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. 106. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu, sumawon nyaurna, hanteu kalawan jeung lambe, kitu rai ari bedana mah. 107. Seueur deui bedana lian ti kitu, panjang mun didadar, moal seep ku sapoe, sakitu ge meureun ku rai karasa. 108. Jawab rai sumuhun engkang kaemut, kumaha lajengna, Qiyamuhu Binafsihi teh, mangartosna mugi ku engkang di dadar. 109. Nyaur deui rakana bari jeung imut, kieu bab hartina, Qiyamuhu Binafsihi teh, Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. 110. Mohal aya nu ngistrenan kitu, cacakan nu anyar, geuning bet hanteu ngaraos, badan urang didamel ku Ibu Rama. 111. Najan Ibu Rama oge dina waktu, rek patemon rasa, teu boga tekad rama teh, ku sangaja niat rek midamel putra. 112. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu, ngan ari urang mah, jeung kalawan kersana teh, Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. 113. Enya kitu sareatna mah ti Ibu, ari hakekatna, estu kersana Yang Manon, enya eta wenangna Allah ta’ala. 114. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung, ngajadikeunnana, jeung wenang henteuna oge, tatapina maot mah geus wajib pisan. 115. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun, karaos kacida, sadawuhdawuh teh cocog, mana horeng kitu eta hartosna. 116. Mangga engkang Wahdaniat deui catur, margi kang rai mah, weleh bae can kahartos, jawab raka perkara Wahdaniat. 117. Eta kieu bilih rai tacan mafhum, ari Wahdaniat, sah Dzatna sah Sifatna teh, sah Asmana sarawuh dina Af’alna. Kinanti 118. Sundana teh rai kitu, lamun teu acan mangarti, raina lajeng ngajawab, kahartos ku tuang rai, ari dina sundana mah, mung rarapna can kapikir. 119. Rakana lajeng ngawangsul, pasal Wahdaniat rai, tumerapna dinu opat, dina baham soca cepil, pangangseu anu kaopatna, merwincikna kieu rai. 120. Upami dina pangambung, dzatna teh pangngseu pasti, sahna teh moal rek cidra, mun ngangseu minyak nu seungit, tetep seungit diakuna, moal bet pahili deui. 121. Dua sah sifatna kitu, naon nu diangseu pasti, katilu jeung sah Asmana, boh bau boh ngaran seungit, moal sulaya ngarana, bau hangru pahang seungit. 122. Kaopat sah Af’alna kitu, sasat sah gawena deui, geuning pangangseu teh nyata, tara daekeun pahili, nu bau tetep bauna, lamun seungit tetep seungit. 123. Misah- misah bae tangtu, tah kitu sahna teh rai, sanajan munguh di soca, sah dzat teh awasna pasti,

sahiji Qadiran tea. Lamun kitu tangtu luyu.sah sifatna oge nyata. dohirna lamun di dunya. kana Samma Basar deui. kaharti jeung karasana. 142. bagian kajasmanian. aya dibadan sapata. ceuk raina naon sabab. dina caang bae sidik. buktikeun Iradat rai. tah eta masing kaberik. Bassar teh Allah uninga. Saur raka sabab Ilmu. raina ngawalon manis. hartina Ilmu teh rai. dina sakujuring diri. dicipta-cipta ku ati. jen Allah lamun ninggali. sifat dua puluh tadi. ari Ilmu rai eta. rai mah kudu sadia. 153. da moal aya katerang. sifat Ilmu urang wincik. kana pirupaeunnana. kumaha ari Iradat. jadikeun kersa rai. hartina sahiji-hiji. Basiran ka genep deui. piraku boga pamanggih. 150. bade diestukeun pisan. Saterasna oge kitu. kumaha bisa ninggali. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. hanteu kalawan ku soca. duh engkang kaemut pisan. Kumaha kahayang kalbu. Ceuk rakana atuh nuhun. rai dipaparin ngarti. ngadanguna teu ku cepil. muga diterangkeun deui. kitu ngahartikeunnana. Hartina Allah ngadangu. kapambeng can seep pisan. Ceuk raina abdi bingung. engkang rek nerangkeun deui. palang dada cemped bilik. nununggu sihing Yang Widi. nu caang sajero ati. yaktos samemehna jadi. palu gegep sugu deui. Ilmu jeung Hayat ngahiji. Aliman anu katilu. kumaha pangawasana. tatah baliung jeung rimbas. Elmu batin oge kitu. Raina lajeng ngawangsul. ayeuna rai ngaharti. sangkan sieup eta bumi. 138. Sabab eta anu tujuh. kapanggih nu jutuh tadi. Kantun ayeuna mah atuh. 148. ku caang eta geus pasti. Aliman uninga Gusti. Hayan teh hartina hirup. aya nyatana di diri. saur raka teu halangan. 136. dina caang eta pasti. Iradat mah kieu rai. sing sidik ‘ainal yakin. nuhun parantos kapaham. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. rai hayang enggal harti. gantung dangu tuang rai. Sabab kanyaho teh tangtu. ulah alang kumapalang. hartina kawasa Gusti. Lajeng rakana deui nyaur. Bari imut lajeng nyaur. kana dzatna Gusti Allah. tapi teu kalawan cepil. 151. 129. na kunaon parabotna. 149. rupana eta si bumi. tah kitu hartina qudrat. rakana lajeng ngajawab. jadi iman beurang peuting. tangtu ku urang dipikir. geuning eta rai nyata. sifat Ilmu dadar deui. moal bisa dirobih deui. 157. Walon raina sumuhun. samemeh prak dipilampah. 132. 125. tapi teu kalawan biwir. katujuh Mutakalliman. 139. Sami’an ngadangu Allah. Lajeng rakana ngawangsul. rai tacan mangarti. nu kaopatna Hayan deui. saperti rek nyieun bumi. kieu rai mun can harti. Muridan Kersa Allah. sakur sifat anu bukti. Rakana jawab jeung imut. caang dina jero ati. tapi engkang rek nanya. tanwande Ma’rifat jati. Allah nu ngandika deui. 126. mungguhing qudrat Yang Widi. Muridan kadua deui. rek midamelna teh bumi. kumaha sangkan kaharti. Dohir batin oge kitu. teu make parabot deui. 127. ka kaler boh ka wetanna. 135. sakumaha saur tadi. moal poho salamina. kapan bukti anu tadi. sae awon eta bumi. 124. lamun hanteu aya caang. Tapi rai mah geus teu kudu. Kumaha rai kaemut. 159. Qudrat teh kawasa kitu. 144. 134. 156. usuk darurung jeung sarang. 128. sidakep sinuku tunggal. 143. hakekatna mah geus jadi. raina gumujeng manis. tatapi kawasa Gusti. Upami urang keur nuju. teu kalawan soca deui. bumi mah enggeus kacipta. dina keur waktu tarekat. lamun rai hayang ngarti. bet tara sulaya deui. boh panjangna boh pondokna. sifat-sifatna kapendak. 130. Kalam Allah ngandikana. kumaha dina sifatna. raina lajeng ngalahir. qudrat jeung iradat Gusti. kana pisaeeun eta bumi. teu kalawan parabot deui. sabab ari kanyaho mah. moal beda tangtu sami. hanteu jeung parabot deui. 147. ngahiji jeung Hayat pasti. nu kasebut Samma tadi. numawi pasti ngahiji. 146. kieu pihartieunnana. sumawon bedog ragaji. tarekatna pek pilari. Ceuk rakana mangga atuh. kalimana teh Sami’an. 141. eta bumi geus katinggal. kabingung teh tangtos leungit. carek babasan jawa . 140. yakin eta katerangan. kabuka hijabna Allah. 158. bol-bol geus jleg katingali. caang ilmu sing kapanggih. kamarna pon kitu deui. nu ngadeg na jero ati. ceuk rakana itu diyah. nyaeta hirupna Gusti. Sumawonna Kalam kitu. Mun tarekatna kasusul. 131. moal cara Gusti Allah. sah asmana oge sidik. raina lajeng ngalahir. lamun poek buta rajin. soca ieu anu jirim. rek midamel bumi tea. mimitina teh Qadiran. ngadegna teh eta bumi. udag anu tujuh basa. Mangga engkang deui terus. tapi lain caang beurang. caang tina matahari. tah eta kitu sundana. Boh hideung beureum boh wungu. nyaeta kanyaho tea. ayeuna lajengkeun deui. mun kapanggih tangtu hasil. geus ngadeg dijero ati. Raina lajeng ngawangsul. 133. Kieu eta anu tujuh. ari Hayat caang pasti. Malah-malah rai lamun. dina hal perkawis Qudrat. da geus kacipta ku ati. ayeuna meureun kaharti. katujuh Mutakalliman. 154. sing seep sama sakali. Diatur-atur ku kalbu. pang teu jeung parabot deui. eta teh kieu hartina. duh engkang panuju teuing. 137. enggeus ngadeg dina ati. mujasmedi ka Yang Widi. hanteu kalawan pakakas. Aya kanyaho teh tangtu. naon anu katingali. 152. Allah teh sifatna kersa. direrengga ku kahayang. 160. naon bae nu diseja. lajengkeun deui ayeuna. ari nu katiluna. sing tepi kana caangna. Tihang kenteng jeung pamikul. 155. tapi teu acan kaharti. boga maksad hiji rupi. kitu kawasana Allah. caang katinggal ku soca. ari parantos kaharti. tapi sanggeusna kapendak. sumawon majuna deui. 145. Saur rai nuhun engkang. sumangga dangukeun deui. nyadiakeun bahan bumi. Basiran Allah ninggali. ayeuna kantun sareat. upami enggeus kacipta.

mung aya kapanasaran. anu mawi hanteu sami. mung naon sababna kitu. 166. ngan ngandel ka beja wungkul. yen kudu inget di ahir. jalan paeh ke diakhir. 164. tangtu ku urang dipilih. naha beda naha sami. sihoreng sangkan baroga. Aya paeh memeh pupus. eta saur sepuh tadi. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. saur engkang bagiannana Nafsiah. tangtu beda hanteu sami. nganjang ka pageto misti. kana Nafi sareng Isbat. tangtu bae teu sarua. raina lajeng ngalahir. gumantung tanpa cantelan. barang-barang upamana. kapan teu beda maksudna. kaya lintang karahinan. ka anakna ngaweweling. sifatna irung nu bukti. hartina bisa ngarasa. sasat geus ngarasa nyeri. kakara tangtu mangarti. jeung kaya emas sinangling. sategesna rasa nyawa. kudu paeh memeh mati. Ma’ani tujuh teu lepat. tatapi lamun kapendak. jasmani tangtuna sepi. 169. sakitu ge cekap rai. nu paeh sama sakali. geuning bukti hanteu sami. 181. upami kitu mah wadul. ku rai tacan kaharti. 171. maling banda anu lian. kieu rai mun can harti. Geuning ceuk basa karuhun. Ayeuna aya pihatur. barangna hayang kamafhum. Nafsiah nyaeta nafas. Salbiah paninggal kitu. da sifatna ge teu sami. sabab moal jadi iman. barangna sahiji-hiji. he barudak kudu bisa. 189. 179. tadi rai hilap deui. 188. saur engkang tadi geuning. dicipta-cipta ku ati. ngarasa rasa sakarat. nyuhunkeun nu sidik bukti. 173. babandingan basa tadi. eta nu opat tadi. 177. nu kuat kaliwat saking. supaya maneh waluya. bagian hiji-hijina. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 183. naha kumaha jadina. sabab geus boga pamilih. baham soca jeung cepil. Saur rai geus kamafhum. jeung dina damelna deui. kaya sarangenge bijil. sanes nyawana anu mati. kudu ngersakeun misti. kahartos pisan kulanun. tah kitu jadina rai. 182. moal sagala disorang. rada keder pikir rai. kumaha bisana harti. diri ge teu kapieling. jeung Qoblal Mautu deui. Nyaeta Antal Mautu. Sahiji bagiannana. Malah dalil Antal Mautu. sifat dua puluh tea. sumawon ka harta banda. 174. kitu ceuk babasan jawi. paeh samemeh mati. 167. dibagi deui ku opat. Ceuk raka kade kaliru. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. 163. Ma’ani pangdangu tea. bagian hiji-hijina. dina nyerina sakarat. 178. Nurutkeun kuma buktina. 175. Nafsiah mah ngan sahiji. Lamun geus ngarasa pupus. Mung naroskeun teh kulanun. 162. nu kadua perkawisna. mana bet teu sarua. gumelar deui ka dunya. ngajujur laku ma’siat. lima teu salah deui. 170. 168. ku rai geus kaharti. Nagara ge tangtu aman. Nganjang kapageto kudu. lamun kitu mah taklid. nafsu goreng teh kajaring. 186. bagiannana geus pasti. nu kaya sarangenge bijil. sifatna soca nu bukti. kasieun engke di ahir. enggeus tangtu kanyataannana beda. mugi rai parin harti. ngaji Asma bae badis. soca cepil baham angseu beda-beda. Ulah ngan tuduh apungan. . malah pagaweannana. eta anu saperkawis. lamun urang inget tadi. tangtu dianjangan heula. nu bener kabina-bina. milampah parentah Nabi. wungkul cengeng ka dzat Allah. malah jeung barang-barangna. Ibaratna karep nafsu. 176. karasa sareng kapikir. montong bet sareng buktina. ayeuna rai mangarti. raina unjukan deui. nyaeta nu tadi tea. rai weleh teu ngarti. edas bae rai mah katalanjuran. tah eta nyuhunkeun bukti. hiji ngarana Nafsiah. Dina waktu eukeur kitu. lamun nurut nafsu tadi. sifatna nyaeta cepil. kana saur sepuh tea. Salbiah lima geus pasti. kadua Salbiah deui. Rakana lajeng ngajawab. Kitu lamun teu mafhum. Nu kaya dilah gumantung. ngagelenyu imut manis. 161. laku dohir ge dipilih. Rasa moal boga wujud. Naha nganggo teterasan. Qoblal Mautu kapanggih. pangambung ge pon nyakitu. 185. bet aya dina hadisna. 172. memeh prak tangtu dipikir. dina pangambung jeung cepil. ngarana nu opat tadi. opat Ma’nawiyah deui. sifatna baham geus pasti. salametna jeung balai. 187. ari bagian Salbiah. 180. tujuh eta hanteu salah. kagenten ku warna rupi. sategesna nafsu dohir. Raina lajeng ngawangsul. Sabab seueur nu miwulang. bagiannana teh kitu. Mun geus junun ka Yang Agung. leres parantos kaharti. sabaraha bagiannana. piraku rek liwar teuing. supaya ulah taklid. niat hayang maling duit. ari rasa nyawa eta. naonnana anu mati. 165. 184. Geura pek ku rai emut. rek malikan anu tadi. da aya kasieun pasti. lamun nyawana anu wafat. lamun teu acan kapendak. ninggal ku sajero ati. 190. dina hal beda-bedana. dina baham dina soca. Ceuk rakana bener kitu. sangkan lampah ati-ati. ceuk rakana kieu ari sababna mah. rukun Islam anu lima. atuh moal balik deui. Ma’nawiyah tujuh deui. Ma’nawiyah teh pangucap. Saur rai nuhun engkang. bagiannana nu tadi. katilu Ma’ani tea. teu inget ka anak rabi.mah. ulah kabar ulah beja. Ma’nawiyah anu kaopat. sasat geus aya pagerna. bener lamun geus kitu mah. Rai lamun enggeus kitu. geuning ayeuna kapanggih. teangan sajero dzikir. dibagi ku opat deui. raina lajeng ngajawab. kang rai mah hayang sidik. rakana lajeng ngajawab. Jeung nambahan kana suhud. leres kahartos ku rai.

hiji bobodasna soca. hakekatna mah geus pasti. ngadebat rasa rek hasil. anu nyaurkeun bab Ilmi. sabab manusa ge geuning. ngagulungna kanu opat sing karasa. ayeuna sumangga deui. kudu gulung anu opat. kudu gulung jadi hiji. enggeus sidik katingali. geus . wekasan gumujeng manis. bagiannana teh kitu. sundana anu kamasyhur. bet kaliwat hiji deui. geuning sifatna ge hiji. dina saban-saban jinis. gugusi anu katiluna. aduh-aduh engkang sidik. Ayeuna mah ulang kapalang. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. beubeureumna soca rai. pang lalegok tangtu aya sababna. nyaurkeun dina bab ngilmi. 195. Kahijina anu nyata. da sanes ku saur wungkul. 204. matak ngajauhkeun Gusti. Wekasan neda hampura. Sareat sareng hakekat. geuning eta sidik bukti. aya didiri pribadi. sadaya piwejang engkang. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. eta naon barangna. Taya lain ngan ku opat. Ulah ngaji luar badan. geus tangtu aya barangna. 199. pangucap pangangseu deui. sumawonna dina ilmu. 209. tangtu pisan aya bae rasiahna. jadi moal cios ni’mat. kawasana Gusti Allah. sifat dua puluh leuwih. ngan apal asmana badis. ayeuna lajengkeun deui. 212. Kaopatna anu nyata. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. siang wengi ngangliputi. heherangna panon sidik. nyaeta ngaji saadeging badan. ari anu katujuhna. rai kakara mendakan. anu mawi ngan hiji bagiannana. nyaeta ngaran lalangit. Jawab raka atuh mangga. Rakana ngabarakatak. naon tea nyatana dina barangna. nu matak kudu diemut. numawi tujuh dipasti. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. ayeuna mah nuhun parantos lugina. 192. kanyataan dina diri. Dihartikeun dilenyepan. eta dina jero baham. sidik pisan katinggali. naha bodo-bodo teuing. teu beunang dipisah-pisah. sampurna bisa gumelar di dunya. nu kasebat nomer tilu. rai mah mun kitu. perkawis Salbiah rai. lalangit anu ti handap. geus tangtu aya bukti. Ma’nawiyah eta rai. Alyauma ‘alaika deui. Ngawalon deui rakana. ngaraoskeunnana dalil. kapan eta dina soca. dina hal bagiannana. rek dibuktikeun sing sidik. sifat dua puluh tadi. ngupingkeun nu ngawurukan. Gumujeng Raden Muslimat. nu tiluhur tea bukti. nu mawi lima di pasti. kitu moal salah deui. dirarapkeun kana diri. Olohok Raden Muslimat. 194. Salbiah ku engkang catur. mugi ulah bendu galih. 205. tangtu karasa kaharti. duh engkang karaos teuing. dua hihideungna deui. moal catur hanteu puguh. teu kaharti teu karasa. terangkeun hal Ma’ani. nyaeta ngaranna biwir. bari nyaur ka raina. duh engkang sarebu nuhun. 200. sanes maksad rek ngadebat. pinasti moal katepi. eta dina cepil rai. naha engkang teh lali. Paingan aya dalilna. rambay bakating ku ngeunah. milang lelegokna cepil. aya hiji nu kalarung. kaduana deui biwir. Iqro kitabaka dalil. eta anu katinggali. pang moal aya mubadir. geura rek didadar deui. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. kaopatna gugusi beulah ti handap. bakating ku raos isin. kafa binafsika tea. atuh ati teh nalapung. mata simeuteun ninggali. 206. sifat dua puluh bukti. Ari anu kalimana. datangna oge pandeuri. Ceuk rakana mun can terang. 196. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. 211. arek jawab deui ajrih. kitu nyatana kang rai. sing cocog jeung sareatna. duh rai karunya teuing. 198. caritana beres luis. nyatana biwir anu luhur. mun kitu mah kaharti. paingan Nafsiah hiji. kasauran dibuktikeun jeung barangna. 203. tungkul ngahuleng teu jawab. ngupingkeun carios Ilmi. dalil dijawab ku dalil. bener rai eta kitu. tarekat ma’rifat deui. irung rai hanteu dua. jeung dipenta mana pibarangeunnana. Rai saumur nembean. sanggeusna maca daluang. kari-kari ngabulucun. katiluna ku paninggal. 214. raina mani ngarenjag. moal burung tereh harti. 197. kumaha eta barangna. nyaeta rasakeun daluang tea. ngaji diri ieu teh sayaktosna. lamun aya nu kantun. sanes dijawab ku bukti. ditengah letah sahiji. dina perkawis Nafsiah. bae geura urang itung. Ceuk raina leres nyata. Sok buntu hanteu ngajawab. cisocana munggah bijil. barangna nu bukti. sangkan bisa ma’rifati. sumarambah kana bayah. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. anu ngaran Ma’nawiyah. anu nyata dina cepil. samangsa aya barangna. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. ari anu kalimana. saur teh sareng buktina. kapan eta huntu mah. lima barang jadi gulung. Kapan aya jeung buktina. naon barangna nu bukti. naha tara pangangguran. Ari balik pangheulana. dupi pek dipataroskeun mah. Rakana deui ngajawab. boh dina lakon agami. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. bari teras ngalahir. biwir rai nu ti handap. nyatana eta pangambung. gumujeng mani ngagikgik. Raina lajeng ngajawab. 210. 207. tah rai geuning bukti. 208. kaopat pangdangu pasti. Raina lajeng unjukan. terus ngaji luang deui. karasa aya barangna. naha engkang bet diliwat. namung waos naha bet hanteu kabilang. teu ngarasa babarengan. supaya gulung pisan. estu nyerep kana ati. kagenep deui lalangit. komo lamun kurang dua. bagiannana ngan hiji. 191. sanggeus urang kaasupan aci dunya. lajengkeun sahiji deui. teu sampurna urang hirup. kanu opat geus ngagulung. dalil Qur’an Hadis kitu. aya lima perkawis. kalawan make tarekat. ka rakana lami pisan.ka rai parantos sering. 202. bet manah make kaliru. Hasiba unina dalil. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. ayeuna mah rai ngarti. nomer tilu kokonengna tina soca. katujuh jeung liangna. rakana lajeng ngalahir. 201. 193. lalangit belah ti luhur. tembong aya barangna. jadi lamun kurang hiji. 213.

238. 225. tujuh langit sadayana. dina Qur’an teu ditulis. Ngawalon deui raina. hurup Qur’an ngan sakitu. ku tujuh welas raka’ati. lajengna jadi aksara. ti sifatna maha suci. mimitina teangan nu tujuh welas. katinggal ku rasa jati. nu teu aya dina Qur’an. hanteu kurang hanteu leuwih. teu kurang sumawon langkung. tilu puluh hurup pasti. bukti rai oge gening. seueur soteh eta mah rangkepannana. rakana lajeng ngalahir. ti dunya nepi ka batin. Adam anu katiluna. bibitna sagala rupa. muga diterangkeun deui. hanteu kurang hanteu punjul. diunggulkeun tina sasama mahlukna. 223. da moal leungit teu puguh. Kanyataan aksarana. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. kapan sadaya ge terang. 232. batal teu jadi amalna. najan dicipta ku ati. dina sapoe sapeuting. ku aksara anu tadi. ayeuna mung hayang bersih. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. kamana sawareh deui. nyaeta nyusul nu tadi. weleh bae teu kaemut. Dzat Sipat Asma Yang Agung. 234. katiluna Adam deui. pikeun nyusul anu tadi. sabab aksara ge pasti. Manawi aya kebatna. neangan tarekat ilmi. Sifatna Asmana Allah ta’ala. keur dameleun naon deui. nuhun ku rai kaharti. ulah gawe tanpa hasil. 222. pertandana hanteu. meunang nyutat tina adeging manusa. ku tujuh welas ge mahi. puguh wae atuh rai. dua puluh bae pasti. cecekna . anu tujuh welas tadi. ceuk rakana taya deui. 233. pasal sifat dua puluh. bareng dipakena rai. atuh da eta mah bibit. sabab kieu rai kateranganna. nu mawi ku tujuh welas. weleh bae teu kapanggih. anu mawi aya Agami. 221. dina sapoe sapeuting. bakat asihna Yang Agung. tujuh welas raka’ati. jalan tarekatna Ilmi. Rakana mesem sakedap. tah eta nu diteangan. nu katilu. Rakana deui ngajawab. sabab aya dina Hadist. tur ibadah ti leuleutik. Saur rai geus kapaham. 219. ngan aya beda saeutik. 236. sangkan urang keur di dohir. jadi mang-mang ati rai. raina ngajawab deui. bet teu raos karaosna. repeh rapih jeung sasami. 231. Geuning dina sembahiyang. anu tilu tacan harti. hakekatna mah kang rai. hakekatna tujuh welas. didamel deui aksara. dina sadinten sawengi. Akbarna hanteu kapendak. tapi hakekatna rai. tujuh welas eta puguh. teangan dina salira. tapi naha kang rai mah. tamiang meulit ka bitis. nu mahi ka tujuh bumi. anggur hate ambariang. ku hurup nu dua puluh. kumaha engkang nu mawi. parentahna Kangjeng Nabi. pasal tarekat agami. diberikna kunu tadi. bener dina waktu lima. ku salira. rakana lajeng ngalahir. pang kudu ma’ripat jati. tapi naha eta mahi. hakekatna eta huruf. 229. ku rai tacan kaharti. 215. rai bingun liwat saking. nu tujuh welas aksara. eta sifat dua puluh saterasna. bibit Nabi bibit Wali. Ca nya jeung huruf Nga deui.sumurup kana kalbu. Bibitna mah moal salah. sangkan manusa didohir. tah eta anu diberik. 237. 224. Da moal enya bet beda. nu tilu teh can kaharti. teu ninggalkeun waktu lima. Raina lajeung unjukan. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. nu teu aya dina Qur’an. ayeuna kantun neangan. Da make bingung sagala. kana jatining Agami. aduh engkang kumaha atuh petana. sareatna mah teu salah. tah kitu rai sababna. tah eta anu teu aya. katerangannana rai. jeung tarekatna Agami. da hakekat dzat sifat asmana Allah. sampurna ibadah kitu. Ngawalon deui raina. Sangkan sampurna ibadah. 217. tah geuning dina ibadah. waktu anu lima tea. ku rai tacan kaharti. anu tilu tea tadi. sifat dua puluh tadi. hurupna teh ngan sakitu. rakana lajeng ngawangsul. yaktos kahartos ku rai. ku tarekatna Agami. pasal dina hurup tadi. Dzat. ceuk babasan tea mah. nyaeta dina waktu. tarekat na Ilmu Wali. ceuk raina kumaha sabab-sababna. masih teras eta sifat rai. Jeung pikeun ngamankeun dunya. beuki kurang wae geuning. Ceuk rakana mun can terang. tapi moal tebih teuing. dina migawena rai. tanwande bisa kapendak. nu langgeng teu owah gingsir. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. Allah jeung Muhammad Rasul. wetna Agama sabumi. Buktikeun hurup aksara. ngalakonan rukun Islam. tangtu aya sumurupna. 228. ibadah ka Maha Agung. dua aksara Nya deui. ka engkang rek naros deui. hirupna bisa waluya. ngamulyakeun ka manusa. nya kang raka anu bade di guruan. kadua Sifatna deui. nu mawi Qur’an ge rai. sifatna Gusti Yang Widi. Nu mawi bisa ma’ripat. huruf Qur’an tujuh welas. kumargi lantarannana. malah rukunna ge rai. Asmana nu hiji tea. Ceuk raina naon tea. mun amal teu reujeung ilmu. pang teu aya ku rai can kalenyepan. aksara Ca nu kahiji. nu geus dipisaur. salangkungna tinu tadi. moal enya ngaleuwihan. cukup teu kurang teu leuwih. ceuk rakana eta mah rangkepannana. aya tilu puluh bukti. pikeun ngaunikeun Qur’an. Malah-malah tujuh welas. 216. jadi hanteu beresih nya manah. aksara Nga nu katilu. ari ku tarekat ilmu. pada-pada tujuh welas. 230. anu tilu teh kang rai. pikeun ngaunikeun Qur’an. 227. Atawa Allah Muhammad. nu disusul ku tarekat. Asmana Allah ta’ala. dzat sifat asmana Allah ta’ala. tangtu bae cukup moal enya kurang. hiji Dzatna Gusti Allah. 218. rai aya keneh bingbang. 226. lajeng raina ngalahir. namung rai ayeuna. ngan tujuh welas raka’at. dzat sipat asmana gusti. naha engkang naon margi. 235. ku sakitu oge cekap. Ngajawab deui raina. hempek geura teangan. ku sadaya nu disusul. Rakana enggal ngajawab. rakana lajeng ngajawab. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. cus cos ka sagala rupi. kawas-kawasna kulanun. 220. tarekatna nyusul anu tilu sifat. pimaksudeunnana aksara. alus pisan daek amal jeung elmuna. kapan raka’atna eta tujuh welas. sifat dua puluh tadi.

tina margi kanu sanes mah teu wani. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. da kapan kudu ngajinis. suwung teh dina ayana. teh nyaeta rasa. aya sabaraha hiji. ceuk rai salapan pasti. 242. Nyaeta alam Insan Kamil. ku bawaning nya ngahiji. Tapi bieu mah hakekat. raina lajeng ngarenjag. 255. dilampat dipageuhan. rakana lajeng ngajawab. kudu keukeuh tanda kukuh. Salajengna Ahadiyat tadi. mending-mending lamun terus terang. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. 256. lian ti salira engkang. rasa mah kapan gaib. Wali di diri pribadi. Tah eta saur rakana. 240. hartina liangna diri. aya nu tacan harti. ma’nana Wali teh pasti. arasup ka wujud urang. ceuk rakana rebu nuhun. kang rai teh can pati paham. mundur maju nu diseja. raina ngajawab deui. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. tungtungna teh nuduh kanu lain. dua Wahdat nu kawarti. 239. percanten kaliwat saking. jadina tangtu ngacaprak. 243. tangtos tambah bingung. ngaji saadeging wujud. atuh bener bae rai. nyatana eta pangurus. 6. sadayana teu acan kapaham. hanteu beureum hanteu koneng. Moal aya nu baris hawatir. jenengan ge tacan aya. Ku bakating Bila Haiffin rai. hakekatna para Wali. mun harep berilmu. 244. nyaeta saadatna. dina ieu saadeging wujud urang. Wali teh wawakil Gusti. 245. moal luput ku engkang tangtu didadar. hartina teh pangurusna hal agama. nyandak tina huruf tulis. kumaha ari hakekatna. teu poek teu caang deui. dzat nu teu aya upami. naha rai teu rumasa. 247. sanajan kanu lian. pek bilang cecekna badan. 250. 4. Dzatlaisa tah saksina. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. Ceuk raina seueur nu can harti. Najan conggah kanu sanes wani. nu bukti mah panon cepil irung baham. diurus ku cepil rai. Gera kieu bisi tacan harti. kitu ma’nana Wali. diurus ku panon bukti. diurus beurang jeung peuting. Anamung rai ayeuna. 7. alam dzat sifat teh bukti. jadi tacan aya sifat. sareatna geuning aya. estu masih suwung. kieu pihartieunnana. boro-boro dulur pribadi. deungeundeungeun atuh komo. naha eta liang tadi. Kasapuluh Wali tunggal. medeng estu halimun.paek geura itung. wincikan alam sakabeh. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. eta alam gaib keneh. teu aya nu nyaruaan. hakekatna para Wali. hayang ngarti ulah arek lanca linci. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. sagala rupa teh kumpul. anu ku engkang kaharti. nyuhunkeun diwuruk. Alam Wahdat. mugi ulah bendu galih. piwuruk nu saleresna. Alam Ajsam. Tadi rai sasauran. dina ngarasakeunna teh. hayang ngadenge ge nyata. Ceuk rakana nya kantenan. 2. nu kagenep alam Misjal can kapikir. aya sabaraha jumlahna. berkah tapi rada bingung. barangna pon kitu deui. katilu Wahdaniyat. sategesna teu warna teu rupa. gaib leuwih gaib. 246. rai teh tangtos ngacona. moal kersa mitutur.ulah kapambeng nya welas. hakekatna Muhammad wiwitan. bari nyaur nuhun teuing kaharti. Geus ngahiji panas sareng api. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. utusan Gusti Yang Manon. Enya eta anu kasebat deui. eta oge bener deui. ibaratna ngalalakon. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. 5. Raiana emprak jeung senggak. tangtu diurus ku irung. naha aya nyatana. eta kitu nu wawarti. kapan sidik nu ngurus salapan liang. . tangkal nyawa sadaya. tilu-tilu dina sahiji aksara. kumargi kurang conggahna. nu kalima alam Ajsam. Wali salapan kawarti. 254. ari anu katujuhna. lantaran ceuk carita. diurus ku baham pasti. 249. Geuning lamun hayang dahar. numawi ieu kang rai. 252. ibaratna dina seuneu mah. lamun sanes ti salira engkang. leres teu tebih ti diri. ka raka rek naros deui. tunggalna wujud pribadi. Wali tunggal kasapuluh. ngawakcakeun nu sayaktos. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. mugi dipitutur. lamun kitu mah. naon oge pamariksa. kana saadeging diri. kitu deui hayang ninggal. margina teh nyata pisan. dzat jeung sifat gulung. aduh rai bener kitu pisan. wawakilna Rasulullah. kudu keukeuh peuteukeuhna. manawi teu jadi lepat. dalilna ge nu kauni. rek ngersakeun kakawasaannana. di alam Wahdat kitu. Alam Ahadiat. Alam Arwah. 241. Alam Wahidiyat. di Cirebon geus bukti. teu hideung bodas teu paul. opat Arwah masyhur. lamun aya kahoyong teh. 3. 257. hiji Ahadiyatu. teu kersaeun mukakeun sosi. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. hal perkawis alam Ahadiyat. sategesna. raina mani ngaranjug. Rakana teh ngawalon jeung manis. atuh saha anu rek miasih. 251. 253. ka engkang tangtos maksa. Ahadiat sareng Wahdat. Wawakilna rasulullah. kumaha lamun wadul. lain wawakilna Rasul. Kamislihi kitu. aya mah teu salah deui. tacan karasa kapaham. hayang ngangseu kitu deui. kiih ngising diurus ku liang handap. liang-liang di jasmani. Alam Misjal. atawana sagaraning hirup deui.

nyaeta ibaratna panas. hawa panas katiluna. pigetiheun sayaktosna. sangkan bisana ma’rifat. ngan jalmana anu liwar. nyaeta seuneu nu hurung. tatangkalan anu nanceb dina bumi. Salajengna mugi dipiwarti. 261. Den Muslimat pek ngalahir deui. duh engkang nuhun rebu laksa. didamelna ku Gusti nu Maha suci. 264. 265. ngarana Nur Muhammad. ku sorotna Matahari. Caang mah tina Matahari. 267. sabab parantos karaos. geura bae lamun. atuh moal . sifat-sifat kajadian. numawi disebat Muhammad Rasulullah. Anu mawi jasad ieu rai. dua koneng kitu. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. asalna teh cai angin taneuh. Anu tilu gulung jadi hiji. nyaeta nu jadi Tasjidna. lamun hanteu aya anu sarupa. didohirna geuning nyata. paingan kedah kapanggih. wiwitan sareng wekasan. jatining sahadat tea. geus teu pisah ngajadi hiji. 275. Saur rai teu kinten kaharti. naon nyatana anu dumuk. tanda-tanda geus benerna. 277. kaopatna He eta teu salah deui. tina cahya koneng tadi. dina alam anu katiluna. atawa hakekat Adam. cocog sareng dina hadis. kaayaannana nu sidik. nu ngaran Wahidiyat teh. dzat nu mimiti disebut. 270. buktina ku teu bingungna. atawa saadatna waktu tadi. sareatna ge karaos. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. mun didunya taya caang. hakekat Adam disebut. kapan bukti enggeus ‘aen. caritana mah gelar. naon buktina anu ‘aen. panutup Nabi sadaya. lamun Rama sareng Ibu. rakana lajeng ngalahir. majajina mah tidinya. rakana lajeng ngajawab. manusa satuhu. numawi disebut. sangkan rai mafhum. hanteu barang tuang rai. bukti ngajarentul. naon bae boh pare atawa kitri. 263. 262. nu sumareh di Madinah sidik. pan kieu merelena. meureun anu kaopatna. tatangkalan oge musna. sareng percanten kalangkung. dua sifat nu kawarti. 258. aya asmana Yang Widi. nu opat teh kitu. sumangga geura piwejang. ma’rifat kana dzat sifat. dina karasa henteuna. bumi angin banyu. ku opat tadi geus tangtu. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. atawana Nurullah disebat. pangna bisa ngagedean tangkal. Ilaihi Min Habril Warid. gulung Allah Muhammad jeung Adam. hanteu kedah diemut da paham. Dina alam katilu geus pasti. tadina ge asma Allah. estu merele kalangkung. nyaeta wekasannana. nyaeta alam anu kaopat.Ibaratna panas Ahadiyat. sifatna nyaeta caang. kaopatna cahaya hideung geus pasti. bijil cahya opat rupi. gening eta jadi asma Allah yakin. nyaeta nyatana jasad. sifat kanyataan pasti. buktina panas seuneu teh. sipanas jeung hurungna. 269. Cahya beureum sorotna ngajadi. ngangliputi estu. numatak kudu karasa. pasal eta bisa ngartos. kakara kana asma. hiji mahi kasadaya. tina Nur Muhammad eces. babakalna dumuk. da eta bibit sadaya. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. mun dikirangan sarupa. jadi tanah kanyataannana. bumi cai seuneu angin. rakana enggal ngawangsul. tina bumi cai seuneu reujeung angin. Kinten-kinten eta bisa jadi. anu teu warna rupa teh. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. 272. papay heula atuh. ari nomer kaopatna. 276. dalil sakitu ecesna. 268. dzat sifatna Allah. Kantun Af’al Gusti Maha suci. alam Arwah can kahartos. nyaeta sorot tadi tea. ngahijina dzat sareng sifat. 259. didunyana oge tangtu. bibit Adam Manusa pon kitu deui. jadi lafad Alif Lam Lam. enya eta alam Ajsam tea. majajina Kangjeng Rasul. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. bibit pikeun alam dohir. Wanahnu Aqrobu kitu. bilih rai tacan nyaho. pasal Ahadiyat Wahdat. Ayeuna mah pek teraskeun deui. ari eta nu opat teh. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. coba rai lamun melak. asal tina opat rupa. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. Af’alna Gusti Yang Agung. tah eta Nur Muhammad teh. sasat geus katarima. tina Johar Awal. 274. 278. Datlaesa eta Maha Suci. Tina sorot cahya hideung tadi. jadi hawa seuneu hanteu salah. buahna kapan dituang. dupi ibarat Wahdat teh. kieu ceuk dina dalil teh. nya hakekatna Muhammad. sifatna padang alus. jadi cai kanyataan nana bukti. Kantun eta anu kalima deui. sorot nu kadua kitu. geura manah ku rai masing lantip. dihirupkeunnana tangtu. numatak disebut arwah. nya jadi angin buktina. ku rasa parantos kaharti. atawa Asmana Allah. enggal raina ngawangsul. 266. Muhammad anu caang tadi. ti kapungkur-pungkur. moal mungkir deui kalbu. tadi anu tilu alam. seuneu anu kaopatna. piraku ngawadul. aci-aci anu opat. kaayaan dina Wahidiyat rai. cahya beureum mimitina. kitu katerangannana. eta kitu katerangannana rai. opat hawa banyu. tina margi kang rai ayeuna. ku Rasulullahu. nu ngahirupkeun sakabeh. moal enya manusa bisa harurip. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. jeung taya upama kitu. Hakekat Muhammad eces. mun cai anu teu aya teh. enya eta alam Wahidiyat. teu beda lahir jeung batin. gening nomer tilu. utusan Yang Agung. hakekat Nur Muhammad. sadaya saur kahartos. Wiwitanna Johar Awal pasti. katilu cahaya bodas. 260. 273. eta ti Nur Muhammad. piroheun geus tangtu. sifat naon anu dumuk. Gusti Maha Agung. nyaeta cahayana Allah. nu tadi geus dipitutur. kieu bilih kurang terang. jadi ieu bumi angin cai. wekasanna ge geus ‘aen. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. Nyaeta sorotna nu tadi. maot teh tangtos sampurna. alam Arwah nu kaopat. Tapi eta Panonpoe tadi. aci bumi hawa angina. Alif Lam Lam He nyatana. perkawis Ajsam anu tadi. nya ieu dunya dumuk. nyaeta alam Arwah tea. samangsana hanteu bingung eta sidik. cahya anu opat tea. Sabab sidik tatangkalan pasti. 271. tah rai eta saksina.

Namung eta dua alam deui. Asma’ullah eta rai. pasal eta teu kedah didadar deui. teu aya anu kaluar. naon ari Sifatullah. anu sakitu jentrena. karepna ge tangtu beda-beda. piraku bet bodo teuing. ASMA’ULLAH. Ayeuna luarna heula. nu ngawengku alam dunya. Nur Muhammad beureum bodas koneng. pasal eta anu opat perkawis. Ceuk rakana mun can . katilu nafsu Sawiyah. sumawon amal ibadah. kudu nyiar elmu. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. hawana tina sungsum. kaoptana nafsu Mutmainah deui. anu enggeus dina pangkat eta. terus tepi ka Aherat. sahiji ngaran Dzatullah. 297. ka rai nu masih bodo. Luarna ngaran Dzatullah. nyaeta nyatana hawa. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. 296. boh jerona sugan sapuk. ka sakabeh nu ma’rifat. nya eta naraka tea. teu kedah didadar deui. 300. tangtu bisa balikna. hawa kulit balung. kana hakekatna pisan. naon nyatana anu dumuk. tapi mahi kasadaya ngaangliput. nyaeta luareun diri pribadi. tulang rai anu katilu. sinareng tacan kaemut. dikarep sinafsu. 298. Hawa asal tina daging rai. aci nu opat perkara. jadi sidik kabeh anu jaradi. rakana lajeng ngawalon. tah eta Asma Yang Agung. kantun nyasar kana diri pribadi. nu geus ngagem tarekati. Raina lajeng haturan. da eta mah geus kapaham. ayeuna nu katiluna. sabab eta nu opat teh jadi huruf. bijilna teh ka cepil jalanna. nu mana Af’alullah. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. 286. AF’ALULLAH 291. 292. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. Ayeuna mah mangga engkang. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. Insan Kamil kitu. tah kitu tuturannana. dua nafsu Lawamah teh. manusa kudu ikhtiar. raina teras ngajawab. 283. enya ieu caang satungkebing langit. meureun ku rai kamafhum.kajadian jadi nafsu opat rupi. teras nya kajadian. dua angina tilu cai opat bumi. anu nyata di badan urang sakujur. Ceuk raina aduh nuhun teuing. teraskeun sahiji deui. hiji dzatna hiji sifatna. 288. ceuk rakana mun teu terang. atawa masih bingung. 294. ceuk rakana geuning nyata. 293. enya eta ma’rifat ka alam tadi. sasat nu geus ma’rifatu. asalna jasad urang teh. alam anu katujuhna. Hiji seuneu enggeus nyata. sumawon dina goibna. jadi lafad Asma Allah. kang rai teh masih keneh rada ewuh. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. nyaeta sagara hirup. SIFATULLAH. jeung kalawan yakinna. nalika di dunya kitu. kaopatna cahya hideung nyata. 295. pasal eta Af’alullah anu dumuk. kopatna sungsum rai. muga diterangkeun deui. aya nu sae aya nu awon. jongjon nganteur nafsu dohir. reh aya sesebatan. di Aherat lolong deui. boh luarna. namung ayeuna panuhun. Alif Lam Lam He geus sidik. bibit nyawa sadayana. Kajadian dina diri rai. rek didadar sakaterang. 285. sakabeh ge tatangkalan. huripna ku banyu. samangsa poek geus tangtu. muga diterangkeun deui. tuluy engke kana jasad. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. 289. nuhun engkang perkawis eta kaharti. diwajibkeun ku Maha Suci. kantun eta Af’alullah mangga wincik. Saur rai leres pisan. Rakana teh ngajawab jeung manis. ka asal kapungkur. nyaeta nu opat tea. sabab mo beda saeutik. kajadian hawa tulang. nu ngahirupkeun sabumi.bisa jadi. Raina teras ngajawab. Nu katilu Asma’ullah. 280. Ceuk rakana Sifatullah. NERANGKEUN DZATULLAH. 299. kana eta opat perkawis. karaosna surup sareng manah rai. rakana lajeng ngajawab. 290. kumaha eta nyatana. mulih ka jati mulang ka asal. engkang heman keresa miwejang. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. nyatana hiji-hijina. dina Hadis aya opat nu kasebut. Johar Awal kitu. sareatna hakekatna. kasampurnaan nyawa rai. kana dzat sifat Yang Widi. dua daging enggeus ‘aen. 281. mufakat sareng sadaya. ayeuna ku engkang tangtu. nya ieu anu ngawengku. Pangkur 287. tina dzatna Maha Suci. hartina teh manusa sampurna. pameakan nu ngilmu teh. 279. eta jatining Sahadat. pikeun nganyahokeun asal. hanteu omong wungkul. Kumaha rai kumaha. Ka pangambung bijilna teh pasti. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. martabat anu kumaha. 284. bijilna ka panon rai. nyaeta nu tadi tea. asal jasad dina waktu keur di Kadim. dua Sifatullah deui. tumibana dina diri. enya-enya sajatining Iman deui. nyaeta alam disebatna rai. tina daging sungsum tea. lamun jalma enggeus weruh. Anu mawi pangkat Insan Kamil. tah eta rai pang kudu. sumangga ku engkang dadar. supaya merele kitu. piraku tacan kamanah. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. hawa kulit tangtu. sabab tadi ge Yang Agung. lamun lolong didunyana. Moal pinanggih jeung caang. sahiji nafsu Amarah. ayeuna gaduh piunjuk. Rakana lajeng ngajawab. alam Misjal naon sanyatana. Saha manusa anu terang. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. hiji mahi kasadaya. geus tepi ka asal teh. nya ngaranna alam Misjal. jalanna teh kana baham. saalam dunya katutup. nyaeta kulit rai nyata. 282. ceuk rai saha jalmana.

312. 315. bulao biru jeung wungu. Sifatullah geura wincik. sarupa taya bedana. katerangan engkang sakitu mah cukup. bet malindes kana badan. nya Nafas urang geus sidik. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. balatak taya wadahna. eta nu mere tuduh. ayeuna nu kaduana. sugan aya nu sarupa nu sapatut. keur dina qudratullahu. wajib pisan ku urang kudu kaharti. 307. buktina nurutkeun ilmu. salobana manusa teh anu hirup. atuh kumaha akalna. nafas nu kaluar asup. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. kitu hanteu salah deui. beuki jero beuki karasa sumurup. matak paur matak sieun pupus. gedong-gedong ge moal rentul. anu hade anu goreng oge kumpul. Usik malik wujud urang. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. 305. saur raka perkawis Af’alullahu. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. Allah teh pirang-pirang. duh engkang karaos pisan. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. 321. ma’rifat ka asal tadi. ayena ku rai enggeus kaemut. kahartos sumurup kana sanubari. 318. ayeuna kuma lajengna. 327. Kumaha lamun disambat. ceuk rakana masih teras. Sifatullah rupa urang. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. Saur raka Asma’ullah. 328. sangkan urang kaharti. ku Siluman ku Onom atawa Jin. nyaeta beunang ibadah. Enya eta Af’alullah. nu bukti di badan urang. 304. 317. 310. Ari emutan engkang mah. teu aya tempatna kitu. kana sagala sifat. numatak ayeuna urang. 322. tina margi katerangan engkang cukup. Coba rai ayeuna mah. atuh rek kumaha deui. Ceuk raina aduh kantenan. neangan pangarti tangtu. sidik geuning jadi lafad. Lamun hanteu ku pangucap. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. karamean alam dohir. naon nyatana anu dumuk. geura angkat kanu rame di nagari. boro-boro asup ka hiji nagari. gulungna dina paninggal. karasa sareng buktina. nyatana dina badan. taya nafas tangtu mati. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. enya eta Af’alullah geura wincik. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. hak pribadi atuh bebekelan tadi. 311. eta teh perjalanan. naha ku rai kaharti. nu matak soca disebat. naon nyatana anu puguh. cepil wadahna geus tangtu. dimana enggonna ngancik. nyaeta usikna diri. tinggal dangu sareng ucap. kieu katerangannana. da tadi ge dzat teh bibit. 314. eta nu jadi tihangna. 303. kana cepil sora nu gede nu lembut. nyatana Asmana Allah. ayeuna mangga kulanun. 313. moal jadi sagala kahayang jalmi. 309. neangan ilmu ma’rifat. Sumuhun saur raina. enggoning ibadah . tempat eroh urang keur waktu di kadim. jeung rupi rai pribadi. sakur sifat kana soca bae gulung. hese cape ngalakonan. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. sareatna anu aya dina diri. nyatana Sifatullah. jalan manusa baralik. tina poek hayang caang. diringkeskeun kana opat rupi. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. Sangkan puguh pangbalikan. tegesna teh ku omongan. Ceuk rakana naha reuwas. tawilna Allah ngan hiji. sakabeh ge asma wungkul. rasa rai lamun kitu. 301. sareat sareng hakekat. dina jalma rebu-rebu. neangan anu sapatut. Eta anu tadi tea. teu kurang sumawon leuwih. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. Kana asalna baheula. anu matak urang teh sing ati-ati. Amung anu katiluna. kana cepil geuning sidik. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. nyaeta pangucap urang. nafas teh kamana atuh. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. gumujengna geunah bakating kataji. Af’alullah geura wejang. sakur nu geus diwejang. saur raina sumuhun. 319.terang. Moal leungit tanpa sabab. pek ku rai tinggalian. nu ceples taya bedana. estu ngan sahiji pisan. Kitu rai upamana. anu mara kayangan kitu. caang padang narawangan. 306. ati rai geus teu bingung. sugan aya teras bae kulanun. Rai mesem bari jawab. leres engkang kaulanun. kitu katerangannana. sanajan saalam dunya. pada opat jejeg pisan. aduh tobat karaos kaliwat saking. Ayeuna kantun kaopat. geura rek diwincik deui. enya eta sifatna paninggal rai. Raina ngabarakatak. Tah eta palebah dinya. 320. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. buktina badan sakujur. kulit anu nomer hiji. Kapan sagala omongan. kaopatna the nya sungsum. didinya teh urang cicing. Sifatullah eta rai. surup pisan sareng kalbu. caang poek beureum hideung bodas kuning. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. tangtu bae aya tempatna geus pasti. Ceuk rakana sifatullah. Saur rai naha engkang. atuh tangtu cilakana. 325. 316. 308. Sageuy rek nyalimpang tekad. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. nu ngawengku kaayaan. sanyatana nyaeta pangdangu. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. jeung rupa rai mo manggih. nu ngajadikeun sagala. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. 326. sabab eta pangucap teh anu puguh. kanyataan di salira. atuh lamun teu puguh mah. jadina jeung ramena. 323. gulungna geus tangtu pisan. keur waktu tadi di dohir. Raina ngagebeg reuwas. moal manggih anu sarupa sapamulu. pendekna sadayana. mun dipikir lebah dinya. rupa rai teu dua sumawon tilu. Geus gulung kana paninggal. tungtungna saha nu nyambat. ayeuna ulah kapalang. wawayangan hirup tea. mun kajero sumawonna. hanteu puguh nu dijugjug. asupna moal salah deui. sajeroeun alam dunya. sanyatana dzatullahi. satungkebing bumi langit. nyacas bae jero ati. katiluna tulang hanteu salah deui. wekasannana pok nyaur. ibadah di alam dohir. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. 324. sanyatana Af’alullah. Daging anu kaduana. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. Lamun hanteu aya tempat. Asma’ullah geura wincik. Dzatullah teh sanyatana dina diri. 302.

ngajawab raka ka rai. ari eta Asma’ullah. Rakana lajeng ngajawab. enggeus bisa kapendak mah. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. kumaha bae elmuna. ayeuna rai teh Tohid. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. . kapambeng dua deui. mun nyieun susah ka batur. cahyana koneng tur bening. Sinom 341. Saur rai nuhun pisan. Tadi karek di luarna. Nur Muhammad enggeus pasti. saur raka eta rai. ka sasama papada kaula Gusti. NERANGKEUN Dzatullah. cahyana hideung geus pasti. sumawonna dianjangan. caang padang narawangan. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. mung rai aya panuhun. Ngajawab deui raina. 348. ulah rek kumapalang. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. kamana ge anu aing. 329. katilu Ma’un deui. jadi huruf opat rupi. Lafad Allah nu saestu. ku rai geus katingali. moal ditampik ku Allah. Saur rai nya kantenan. nyaeta nu padang mulus. Hawaun nu kaduana. malah eta mah sok sering. ka Gusti nu Maha Suci. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. ulah kapambeng hawatir. kumaha ilmuna tadi. Mun mawa kasampurnaan. 330. manusa di dohir batin. nyaeta ibaratna. atawa baris ngaganjar. cahyana bodas mulus. kaopat Turobbun eta. Af’alullah can kaharti. Dupi perkawis Allah mah. ana kitu nyieun bujang. kudu jeung ma’rifatna. pang ayana naraka sareng sawargi. tamblas pisan sadayana. teu kudu nyiksa ngaganjar. dina keur waktu tarekat. Af’alullah HAKEKATNA 343. 337. beubeunangan ti pangum baraan kitu. Ceuk raina nuhun pisan. nya ieu ti alam dohir. bareng jeung ngayakeun mahluk. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. Ceuk rakana bener pisan. mung ngan sakali teu leuwih. kuma kajerona deui. ngan bareng ngayakeun jadi. Ari emutan rai mah. sinareng tukang ngaganjar. kieu hakekatna rai. nyieun purah-purah pisan. nya eta Alif Lam Lam. engkena mah Gusti nu Maha Suci. sabogana-sabogana. nya eta cahya anu opat tea. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. He nu kaopatna deui. Ceuk raina mangga teras. mahi kusakali tangtu. eta nu ngaran Dzatullah. sa Ilmu-ilmuna tadi. 336. ceuk rakana mangga dangu. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. waktuna di alam dunya. hayang tepi ka jucungna. seepkeun sama sakali. keur narik ilmu dzat rai. bawana ti dunya kitu. ka urangna ge geus tangtu. pasal eta Dzatullahi. piwadaheun bebekelan anu tadi. kacapangan jalmi-jalmi. atuh rai rebu nuhun. 338. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. malik deui ka urangna eta tangtu. pangbalikan nu sajati. nyatana af’alullahu. 344. pasal eta Kangjeng Rasul. Jatining Sahadat deui. 331. eta ge meureun kapendak. 347. rai panasaran langkung. mangga engkang carioskeun anu terang. hakekatna ku engkang tacan didadar. Asma’ullah. rasa moal salah deui. leres engkang kahareti. lain sangaja keur nyiksa. 332. kari-kari manusa. pang ngayakeun Sawarega. dina pangbalikan jalma. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. geuning sidik Asma Gusti. saban ngalakonan wajib. sok tara pisan diemut. Eta anu opat warna. 335. ku kang rai kapendakna. ngahaja pikeun manusa. 346. Sategesna Gusti Allah. enya eta tempat kasampurnaan jasad. 334. ngajawab ingkang rai. berekah hibarna guru. 333. tadi aya nu kaliwat. kajadian ngeunah deui. Pang ngayakeun Naraka. geus moal sulaya deui. saperti bangsa hawadis.kitu. sabawana-sabawana. 349. jaman keur di qudratullah. mulih ti pangumbaraan. Kapan tadi Gusti Allah. ari Sifatullah rai. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. sumawonna alam dunya. lamun mawa kahadean. tina tekad laku jalmi. 342. Sahiji Narun ngarana. Af’alullah tacan ngarti. sabalikna kitu deui. ingdalem waktu Tajali. balik ka asal kapungkur. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. dijieun ku urang sorangan. awasna ingdalem eta. yen Gusti nu Maha Agung. Dzatullah jeung Sifatullah. sok disebat awal akhir ku sadaya. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. geuning sidik sawarga naraka kitu. Asma’ullah geura wincik. ayeuna enggeus lastari. Asma’ullah kitu deui. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. nya jadina sampurna teu salah deui. kapan tadi geus maparin. eta kabeh papahaman kang rai. Sifatullah anu tadi. ibadah anu ti payun. karasa hanteu ngeunahna. ayeuna rek naros deui. hal perkawis Dzatullahi. jeung sagara Adam rai. enya eta Af’al Allah Ta’ala. bawana ti dunya tangtu. mun mawa kagorengan. kana asal keur urang waktu kapungkur. Tapi keur pikeun tempatna. nya Kangjeng Nabi Muhammad. ngan kantun nu kaopatna. Lamun nyieun kahadean. 339. 340. Sifatullah. 350. Kapan ku urang karasa. nganyerikeun pada jalma. Kuma rai geus kapendak. sabab tadina ge Gusti. parantos kapendak pisan. atawana Sagarana hirup. Ceuk raina yaktos pisan. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. Sanajan di akheratna. malik jadi kangeunahan. cahyana beureum geus pasti. ngan kari netepkeun wungkul. ngaganjar sareng ngahukum. 345.

rakana . nu ma’siat. teu bisa mulih ka jati. atawana Johar awal. nu matak pangkatna Nabi. rakana ngajawab deui. panungtungan nu kumelip. aya di pulo Jawa ge tangtu. Sabab eta. suhud ngapalkeunnana. hakekatna mah geus pasti. jadi sirah dada deui. eta katerangan engkang. tepi ka sapatinggalna. ku rai can kaharti. nu kasebat. kitu sababna mah rai. Tarekatna dipilampah. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. 361. lamun rai tacan ngarti. sadayana pada aya sakaratna. bibit ngaluarkeun jalmi. enggeus jeung ngapung ngalayang. hartina teh peta-peta. mana atuh anu tepi. Ceuk raina mun mufakat. enya eta sare’at sareng hakekat. pada sakarat bukti. Sinarengan aya basa. aya buktina deui. 363. 367. Tangtuna patemon rasa. sidik jadi lafad kitu. rakana ngajawab manis. Tubadil anu panutup. jeung sagara hurip deui. Baetullah nu sajatina. nu lain di kulon kidul. di Naraka api pasti. ngan kari suhudna wungkul. Kanjeng Muhammad sinelir. kumaha sabab pang sami. atuh kumaha petana. geus tangtu pisan ayana. ari eta mani tea. Ceuk raina naon tea. sinarengan Babu Hawa. hiji Ihkrom. lamun rai tacan ngarti. tetep langeng eta misti. 355. udel eta jadi Mim akhir nyatana. Mi’raj eta. hiji nyorang sakarati. ngan hanteu di kiplikkiplik. mangga jawab ku rai sugan kamanah. Ceuk rakana eta basa. 369.351. Jeng Nabi panutup deui. kapan tadi ge diluhur. pang disebut awal akhir. da moal luarna wungkul. bisi jadi marakayangan. 368. Lila-lila oge bisa. ari jalan maot mah sejen aturan. 362. dupi nu teu ibadah. sanggeus aya Adam Nabi. Numatak meungpeung di dunya. Beh dieuna oge nyata. 356. enya eta Dzat Yang Widi. Ngajawab deui rakana. kana eta siksaan Allah Ta’ala. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. 364. dina Baetullah suci. Ihkrom eta nu mimiti. hartina Munajat rai. tungtungna teh kedah wafat. nyaeta Qur’an jeung Hadis. atawana awal ahir disebutna. tah eta rai can terang. Nya eta sorotna rasa. geuning eta rai sidik. mun taya rasa mah rai. sangkan ulah bisa nepi. Hakekat Adam geus pasti. anu nyerina kalangkung. barang eta mani tadi. anu ibadah anu tepi. sifatna Baetullahi. kaula kalawan Gusti. Baetullah nu sajati. geus ngancik di kalanggengan. Tubadil ngarana deui. sangkana bisa kasusul. ulah nyorang ku siksaan. nyumponannana geus pasti. ku urang kudu kapikir. Ari ceuk paham rai mah. sing suhud urang milari. langgeng taya wates kitu. 359. suhud kana ibadahna. jeung teu keuna ruksak deui. siga nu teu reuwas geuning. Naraka siksaan diri. sifatna teh padang alus. jeung dimana pernahna deui. Raina lajeng ngajawab. 370. luyu sareng kaharti. ngajadi lafad Muhammad. aya basa opat deui. enya eta keur solat sajati tea. karaos pisan ku rai. da aya patokannana. 353. 373. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. Munajat nu katiluna. kudu reujeung kentel peujit. 354. kunu rek marunggah Haji. anu opat geus kasungsi. 371. teu burung wae wafat mah. dua Mi’raj nu kauni. kapan adam sareng Hawa arek putraan. dada teh jadi He sidik. Tah rai dilebah dinya. 366. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. hakekatna Muhammad Nabi. teu langkung kumaha engkang. pulang ka asal kapungkur. cik atuh rai wartosan. dina waktu kiamat alam dunya. panutup soteh ilmuna. sababna teh utrak-atrok taya jalan. jeung nu suhud. tekad seja rek indit. didinya enggeus mahi. meureun engkang mah geus ngarti. mungguh kasawarga deui. Muhammad jadi wiwitan. teu ibadah ka Yang Agung. katilu Munajat deui. sareng nu teu Gumusti. sumawonna tilu kali. kudu sing ka ilmu pisan. jeung jadi wekasan deui. 372. enya eta keur solat sajati tea. ku engkang geus didadar. Muhammad Rasulullahu. meureun aya kajerona. saur rakana mufakat. lat poho ka alam dohir. moal kaluar Mani. nu karasa ku ati urang sadaya. sakali ge alim teuing. nu mawi eta disebut. 360. lila-lila teh mangrupa. Mung aya kapanasaran. kiblat wafat. Ceuk raina aduh nyata. nya eta rupana jalmi. sareatna mah di Mekkah. barang dahar ulah sok sakama-kama. kumaha jalanna deui. kawas kudu kaharti. nyawa urang teh teu nepi. ngan make lalakon heula. geus dibeberkeun jangjangna. hanteu sakumaha rugi. dua-duana ge luput. wajib ku urang disungsi. sareatna oge sami. kieu rai mun can harti. Geus ninggalkeun alam dunya. sageuy rai can kaharti. rek nepi kanu dijugjug. Muhammad Rasulullahu. rakana gumujeng tungkul. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. nyanggakeun bae kang rai. lamun rai tacan mafhum. ceuk raina percanten ana kitu mah. jalan ma’rifat ka Gusti. da geus ma’rifat ka Allah. udel jeung suku rai. hartina teh geus tepi kanu diseja. 358. manuk arek niat ngapung. ngan utamana kang rai. sangkan nyawa bisa mulih. nu ibadah oge sami. sirah nyaeta Emim tea. jeung Gusti nu Maha Suci. 365. atuh pantes arek aya. karaos pisan nyakitu. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. tilu siksa akherati. nu kumaha paeh teh nu sampurna. Sapatinggal sapocapan. panutup eta Jeng Nabi. tetep bae Kangjeng Nabi. jadi awal jeung akhirna. babasan teh hanteu salah. kusabab rugi pisan. mana kitu ge ka ilmu. siksa kubur kaduana. nyorang siksa tilu rupi. Kieu katerangannana. geura beuli ku prihatin. 352. ahirna rasa nu tadi. mun diibaratkeun paksi. milari jalanna wafat. tah eta kuma hartina. 374. lain dikaler di wetan. Sarengna sok disebat. panutup teh naonnana. pasal eta Nabi urang. atuh puguh bae rai. utamana anu mati. asa cocog-cocog teuing. Suku teh jadi lafad Dal. rai anu kaopatna. 357. jeung prakna nyembah ka Gusti. Talunganan bab ibadah. Da eta mah panungtungan. geus munggah ka alam batin. ma’nana basa nu tadi.

377. nya anu kasebat tadi. imankeun beurang jeung peuting. sanjan Naraka Sawargi. kapan ceuk hakna mah geuning. nya eta Nur Muhammad. anu ngersakeun sabumi. tapi dina buktina teh. hirupna jaregud. ayeuna moal kaliru. mana kamurahan Allah. didamelna ku Yang Widi. numatak urang teh wajib. nurut parentah Nabi. hakekatna Adam nami. Ceuk rakana duh karunya teuing. tuduh jalan marga padang. eta Mahluk sareng Khaliq. antara Mahluk jeung Khaliq. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. anu mana nyatana di badan urang. Tuh rai mah na kumaha. mun urang ngewa ka jalmi. tah kitu ganjaran ngilmi. Ngalahir deui raina. ku perkara hal dunya barana. bet siga marulya pisan. dina aturan bab ilmi. geus tumiba ka diri urang pribadi. kalebet nu ngaran kafir. sirik ka bangsa nu sejen. sabab mun keuna balai. ku rai tacan kaharti. . sakur-sakur nu nyareat. najan sejen bangsa deui. tah nu kitu moal nyorang siksaan. 381. Rahim Allah teh nu asih. teges ilmu kabatinan. Lamun murah Gusti Maha Suci. 393. Kapan tadi Gusti Maha Suci. 387. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. nu ngaran Khaliq mah rai. nu geus nyata bro sapisan. mun kitu atuh utami. sumawon bangsa sorangan. 388. manusa teh geus disebut. Najan ieu alam dunya. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. teu sapertos sejen bangsa. Sabab mun jahat atina. murahna dipilihan. kalawan ma’rifatna. satungtung hirup di dohir. naha buktina salia. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. sami jahat ka Pangeran. samrtabat-martabatna. kapada manusa deui. Rakana lajeng ngajawab. raina lajeng ngajawab. kumaha beda-bedana. ngan kantun ngajaga lampah. dibedakeun jeung saantero mahlukna. naha atuh buktina teh. moal enya terang. kang rai teh teu acan terang jinisna. makhluk bae disebatna. hanteu weleh nandangan lara prihatin. kaharti surup jeung ati. Nu sakitu Gusti Maha Suci.teh gumujeng bari ngajawab. Gusti Allah nu kasebat. bet bedabeda kitu. ulah pasea jeung batur. bedana oge pon kitu. 379. enya eta supaya urang. 386. amal ibadah beresan. sumawon tekad sing bersih. ulah nyorang kana siksaan sakarat. jadi lamun kitu. lebet makhluk bae rai. Mun kitu mah nyucud pisan. ulah keuna panca baya. ayeuna amah ku engkang didadar. sifat Rahman sareng Rahim. kana eta palebahan dinya. taya kakuranganna teh. murahna teh ka kabeh makhlukna. kieu rai mun can harti. supaya urang di dohir. sagala diturut. sategesna kafir tea. 380. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. kaharti sareng kapaham. beureum koneng bodas sareng hideung tea. di rai mah masih poek. dina kamurahan Allah. (*) 395. naha rai bet kaliru manah. eta mah bibitna dunya. tah eta ceuk dalil kitu. sumawonna tekad dengki. Urang hirup babarengan. aya nu beunghar aya nu miskin. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. seuseueurna anu ripuh. 376. Dangdanggula 389. tacan kaharti kapikir. nu jahat atina rai. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. nu kacida bedana teh. Malah-malah ka umatna Gusti. sami sareng ngewa deui. kapan tadi geus didadar. margi tacan dipiwuruk. engke dina waktu keur mati. kana Dzatna Maha Agung. jeung anu daek ibadah. 378. siga-siga Gusti Allah. kajeun dina bangsa Islam. ayana teh dina saantero bangsa. kafir lain Cina Bugis. rakana lajeng ngajawab. di jinisna anu yakin. 375. raina lajeng ngawangsul. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. naha rai can ngarasa. perkara nu ngaran makhluk. ayeuna mah gentos deui. 392. Margi rai rumaos can tepi. 382. sanajan ka hewan pisan. tur tadi Muhammad Nabi. hirupna jeregud. cahya nu opat perkawis. kudu ma’rifat teh misti. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. Ngajawab deui raina. 383. ari bangsa sejen nu sanes Agami. 391. cenah kakasih Pangeran. pada dadamelan Allah. seuneu cai angina bumi. ka sadaya makhluk. bener ayeuna mah rai. teu cocog hanteu luyu. 385. 384. kasampurnaan keur batin. di aherat geus pasti. margi bet kaliwat-liwat. 390. geus dibere cukup. rai parantos diwejang. anu pang mulya-mulyana. kanu ngadamelna kitu. da sarua umat Gusti. tina hal kurangna rizki. naha rai can ngaharti. daek ibadah tur suhud. nuhun parantos kapaham. Sumawon siksa akherat. mung eta nu ngaran Khaliq. ulah pisan uran arek goreng tekad. teu beunang dituduh kitu. nu senang nu susah. hirupna hirup sangsara. Sumawon dina bedana. Saur rakana kantenan. sanget nya neda piwuruk. lamun tanpa Guru. nu geus kaunggel diluhur. ayeuna rek naros deui. bibit antero hawadist. kedah basa Guru heula. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. naha bet kaliru deui. Rahman teh murah di dunya. bisa salamet rahayu. 394. Ceuk rakana mangga atuh rai. kapan aya basa tadi. mungguhing di bangsa Islam. nu jarentul sajeroning alam dunya. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. rek naroskeun tapi digentos pasal. persasat ngewa ka Allah. laku dohir sing beresih. bukti nu aya dohir. barangna Makhluk jeung Khaliq. ayeuna mah rai harti. kana Dzat Maha Suci. anu mana jinisna anu saleresna. kasuhun nuhun saketi. Ayeuna kantun ngajaga. osok jadi moekan kana Agama.

397. jalanna mah puguh. cucukulan nu rarentul. ari nu kadua deui. maparin panggahota. Saur rai nuhun geus katampi. temen wekel teu bengbatan. kapan geuning sadayana. kanyataannana yakin. bener asihna teh Allah. anu temen pang mentana ka Yang Widi. Akherat teh naon rai. daek mikir jeung praktekna. ayeuna ulah kapalang. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. lain murahna Yang Agung. 412. nyaeta Anu Awasna. weleh teu acan karaos. 405. lila-lila daek mikir mah geus pasti. menta kalawan jeung prakna. 406. dikabulkeun samaksud. rasana geus tangtu. ka jelema temen pang mentana. hal perkara eta hakna Allah. lamun tacan mafhum. Saur rai bade naros deui. rupa barang sareng uang. migawena gancang bosen embung mikir. komo ditungtungan ku sugal. ku bakating tina suhudna. wireh aya nu tacan kapaham. di tampana ku rasa teu lepat deui. anging rasa nya rasa rasulullahi. eta panggahota bae. geus jadi Akrobu. 398. Kapan tadi geuning unggel Hadist. 401. tangtu bae beda-beda moal sami. nyebut-nyebut ka Gusti Allah teu adil. asihna Yang Agung. nuhun rebu laksa keten. aya nu leutik aya nu loba. tah sakitu pokna ti Gusti. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. Hakna Adam 409. 403. Mana pantes jadi sugih mukti. boh di cai boh di darat.kamurahanna Yang Manon. sabalikna mun aya jalmi. cukup pisan eta katerangan. dua Hak Muhammad deui. dikeureuyeuh teu lanca inci. 399. Allah Muhammad Adam. Khalifah Allah Ta’ala. asihna Yang Agung. bilih rai teu tinggali. sasat kurang suhud. mun wungkul Awas sahiji. Pangulu Rasul sadaya. Da perkawis rizki mah rai. moal enya ngabulkeun kahayang. lamun tacan hasil maksad. tangtu bisa kajadian. mo salah Awas kitu. Jeng Muhammad Rasul. tur urang nu salah tampa. saur rai ah katimu. piraku hanteu karaos. daek nyorang ripuh. pedah batur jadi senang. 396. temen wekel teu lanca linci. kamurahan ka urang sadaya. tah rai eta kitu. papalayeun geuning bangsa asing. bener asup kana rasa. panangan jeung suku. hiji hakna Yang Agung. Jiddan Fawajiddahu. 407. Hirup Rasa jeung Adegan. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. Saur raka bilih hanteu harti. 404. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. nyaeta hakna Muhammad. nya kanu opat tea. pek papay heula atuh. 400. kitu deui lamun aya. papak sadayana oge. Anu amis anu pelem nu pait. Atuh Gusti nu Maha Suci. NERANGKEUN Hakna Allah. taya deui anu nampa. sok maparinan rizki. baleunghar jaregud. ciri ayana utusan. geura ku rai emut. kana kalbu tuang rai. ari Rasa teh geus tangtu. buktina mah di urang teh. akherat teh nyata alam rasa. Saur raka tah geuning kaharti. asihna teh Allah di Akherat. kayaan di dunya teh. ku rai ge . tilu jeung Nu Diawaskeun teh. muga ku engkang di piwejang. awal akhir tangtu bae. 413. sarugih laksaan duit. sinarengan beda-beda. kaayaan dina ieu alam dohir. numatak ulah sok sirik. kurang temen mentana. Nu Diawaskeunnana teu aya. pang asihna di Akherat Gusti. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. Anu tilu gulung jadi hiji. aya mohal euweuhna teh. bareng dina wujud urang. da anu tilu teh ngantet. piraku teu jadi senang. rupina laksaan keti. nu tumiba dina wujud. 410. cenah asih di Akherat. sadaya ge pada ngartos. anu asin nu lada nu gahar. lamun urangna suhud. Saur raka kieu eta rai. bangsa Arab Japan oge. dalilna teh geuning sok disebat. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. Dzat Sifat Asma ngahiji. raina ngawangsul. sageuy hanteu untung. geus tangtuna luput. da urangna lanca-lence. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. nyatana di badan urang. budi pamilih jeung akal. piraku hanteu karasa. Moal jadi kanyaho teh pasti. sumawon teu jeung prakna. teu pisah teu parentah. kamana sumurupna teh. sadaya enggeus sumurup. pangangseu jeung paninggal. eta mah sadaya-daya. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. bakat ku asih-asihna. tah eta kulanun. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. kudu daek ripuh heula. beurang peuting dipikiran. ayeuna meureun kamafhum. tatapina jalanna senang teh pasti. 408. hanteu weleh ngatur. ati rai poek pisan. Hakna Muhammad. 402. tara hoream ku ripuh. metakeun panggahota. sareng gulungna kumaha. dawuhan Gusti Yang Agung. puguh bae pek geura manahan. da tara bosen ku hese. Den Muslimat ka raka ngalahir. bosen hoream ku bangga. ayeuna mah ku kang rai. nya kumaha ngagolangkeunnana. taya Nu Ngawaskeunnana. beurat beunghar didunyana. kanyataan pang ayana Allah. ku engkang rek dicarios. sapiwejang engkang geus karasa. 411. Saian jeung terasna. tina hanteu kahartos sama sakali. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. baleunghar jaregud. katilu hakna Adam. Hirup eta kanyataan pasti. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. Waman Thalaba kauni. hartina teh saha-saha. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. muga ku engkang dipiwejang. bangsa Cina atawa Walanda. Tangtu pisan Gusti Maha Suci.

roh tina kadaharan. bakal dahar ponyo pisan. rai mah kaliwat bingung. kieu perkawis Hidayat. katinggal atina ikhlas. Ayeuna mah bade naros deui. 438. ngaliud di tengah imah. barang saenggeusna putra. Engke raoskeun ku rai. ku engkang sae diwejang. leres taya lepatna. Rakana pok nyaur deui. teras rai mulih bae. jeung tuangeun hanteu nyondong. sadayana ge kahartos. lantaran Garwa keur nyaba. karaos sareng kahartos. Barang dongkap teh ka bumi. ngajadi getih sakabeh. Tangtu didinya kang rai. Rohmat nu dicatur. Rakana ngawalon manis. duh naha ieu dahar teh. tina Ni’mat kana lesu. raina imut ngajawab. denge sok rajeun torek. Putra mantu pada sami. murakabah kasakabeh. ari nu kaopatna. margi teu nalapung. puguh mah nambahan lungse. tah geuning parantos asak. keur sadia masak-masak. sareng putra nyampak aya. Hidayat kahijina teh. geus tangtu kana ponyona. 423. engkang mah sok rada heran. barang ninggali kang putra. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. na kumaha ngarasakeunnana deui. nambahan gede tanaga. 430. erohna teh tacan misah. 428. tah eta tacan kapaham. 414. ngamanggakeun bari imut. Bet leuleus leuwih ti tadi. teluh sangu disebatna. saentasna tuang Ni’mat. katinggal seueur deungeunna. sumuhun karasa pisan. wireh aya basa opat rupa. upamina kang rai teh. aci jeung hampasna misah. barang dina parantosan. rai ge bingung kacida. 439. angkat ngabujeng ka putra. mangga Mama geura tuang. eta eroh . kersa midamel kasawah. pangna jadi lesu tea. atuh aing teh geus tangtu. Raina ngawalon manis. tangtu kang rai teh nyebat. kumaha jalan-jalanna. 419. manah kang rai teh tangtu. tambah lesu tambah lungse. pantes kitu jalanna teh. 434. pikeun ngaleugitkeun lesu. Rohmat Asmarandana 415. sasat can bijil acina. Sumuhun saur kang rai. 421. nya nu nimbulkeun tanaga. Ni’mat. wantuwantu tas digawe. Barang kang rai geus sumping. ku tina langkung hanaang. 424. Ni’mat teuing karasana. hayang geura barang tuang. urang make jeung upama. sangkan karaos kapaham. dua Darajat disebut. popolahna enggeus beres. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. malah nepi dituangna sakali. beuki teu aya tanaga. Tatapina anu bukti. sapiwejang teh karasa. sabab kurang getihna. karasa amis pelemna. 420. embung hudang-hudang acan. mener dina hiji mangsa. eukeur mah seueur rencangna. rakana imut jeung nyaur. Ayeuna nyanggakeun rai. Hampasna kaluar deui. mun dina katuangan mah. 435. Rakana ngawalon deui. beuki tegep rai tuang. sadaya ge tangtos kitu. 417. teu matak jadi bingung. kajadianna nya Rohmat. eta teh naon sababna. dawuhan taya lepatna. terus bae diwadahan. tangtu dina manah kitu. 432. lantaran can bubuk pisan. Dina jero tuang pasti. ati teh bet poek pisan. Teras rai teh ka bumi. tuluy surup sinurupan. supaya rai mangartos. Hidayat bet nyampak aya. pareng Garwa teh teu aya. kieu pikeun upamana. kitu carios engkang teh. tapi naha naon sabab. NERANGKEUN Hidayat. 437. 431. ayeuna rek dicarios. bet osok wuwuh teunangan. aduh aing Hidayat. eukeur popolah di pawon. Rakana lajeng ngalahir. sowara ge bisa terang. rakana deui ngajawab. rai nyaur dina manah. make aya teluh kejo. sarimbit di bumina teh. maculna nu saenyana. nyebat nya aing Darajat. nu wangkeuh ka kang rama teh. perele hiji-hijina. 416. Eukeur mah aing ti tadi. 422. katiluna Ni’mat. eta naon sababna. nu kitu jadi teu Rohmat. Darajat. 433. lajeng rai teh ngamanah. pada saruka manahna. saparantos tuang kitu. kieu rai paham engkang. Raina ngawalon deui. taya tangan pangawasa. Cing mangga raoskeun rai. piomongeun dina manah. naha leres naha salah.jol kahartos. hanaang ku hayang dahar. 427. aduh engkang leres pisan. enya pisan karaosna. budina kalintang alus. tina Ni’mat kana Rohmat. seja rai bade macul. terang denge bengras tinggal. haroshos geuning sorana. ku sadaya ge karasa. kapan tadi ceuk carios. 436. ti isuk can manggih sangu. kitu ge lamun karaos. 425. naha kumaon margina. geura ku rai dimanah. tina kadaharanna teh. jeung roh jasmani teh tepung. abong geus lapar pisan. Raina gumujeng manis. keur nyangu jeung masak-masak. da nu teu dahar mah kitu. Ti isuk tepi ka burit. ma’lum tas ngadamel kitu. moal salah tuang raos. didinya kang rai tuluy. karaos pisan teu lepat. kurang getih tangtu lesu. teu terang kawas biasa. kawuwuh ninggal kang putra. tur entas digawe rosa. naha rai tacan terang. ceuk raina eta teluh. Tinggalna sok ruam pasti. aci mah tangtu tinggal. tapi ari buktina. Dina karek asup rai. naha bener geus karasa. da sakitu pertelana yakin. tadi putra meser lauk. barina ngamanggamangga. sangkan babari kamafhum. lami-lami sanggeus bubuk. lain ngayakeun tanaga. embung obah-obah acan. 429. 418. tapi supaya terang. ayeuna nyampak pun anak. kapan sangu teh geus kocap. Jadina ti Rohmat rai. 426.

jauh terang kana iman. na kumaha lamun jatina tacan nyata. nu alus saestu. sasatna kakurung. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. da geus misah jeung nu jembar. jeung kedah ngango parabot. ngan ngemutkeun hate anu seca. teu aya pisan kaeling. tangtu misah jeung sasami. mun palay mulih ka asal. ulah arek kajongjonan sabar. nurutan nu geus muslimin. geus pisah jadi kamumu. ulah tungtung matak ngangluh. Sanggeus pangna urang hurip. ulah ngan sakadar muni. tapi bubuhan dijaring. bubuhan jalma mah Arca. tungtungna takabur. malar bisa repeh rapih. leuwih hese taya conto. nu disembah bangsa Wisnu. hawa nafsu nu ngaberung. Dangdanggula 442. pibahlaeun teu dijaga. 456. mun dibeli ku duit sayuta. pok na teh mulih kajati. 449. tuduh jalan anu suci. lumbrah jalma cacarita. malah mandar jadina panalang. komo nu disebat hurip. Dupi ieu sakadar pangeling. ma’lum seueur nya kakirang. disorangna kedah ngango bibit. resepna teh kanu moher. da meulina sanes kitu. nya ieu ku sisindiran. marukan taya nu boga. jisim kuring kumawantun nyabitnyabit. 450. najan ku bulustru. 457. sok inggis sieun kaperong. anu nyata karaos ku jisim kuring. mun hoyong anu sajati. supaya kamasyhur. kumaha rek jasa takbir. Geus lumrah karana aman. minangka jadi panyapih. lir urang ninggal permata. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. pilari nu nyumput buni. henteu cara para mu’min. sareng kanu sanes oge. tangtu aya nu ngagarap. 451. ngan ku urang kudu pilih. ngan tarima jadi jalmi. Nu kulem hanteu kawarti. 448. muga ulah jadi lotro. anu suci padang sajeroning ati. lamun hantem disisil. sumawonajadi nyatru. susah lamun geus dikubur. sanajan lakuna salah. teu beda ibarat sirop. nyatakeun panyebut. tuh geuning geus tabuh dua. urang gentosan carios. susul pigeusaneun sepuh.kadaharan. dianteur tara ditolih. malah mandar jasa ngaca. Maksad kuring ku pamugi-mugi. nyambung dunga bari hamin. dina keurna hirup. pada hayang kanu beunghar. kamashur teu kurang dahar. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. Waktu ieu keur dialam kabir. embung neangan nu jembar. salatri ku anu setra. ka ku ring nu keur salatri. geuning sidik rasana teu jadi kosal. Da menggahing Gusti Allah. mun seeng mah benter miis tina patri. katungkul ku kamelang. 441. ngagolakna teu walatra. mangga tungtik tangtu hasil. 445. badan teh aya nu marap. lantaran engkang mah cape. Sanes pisan guminter peleci. ngeunteungan nu lucu. nu manis aya hartina. da jalma . dikurung sanes ku barang. 458. badanna teh teu dijaring teu dilingling. 453. sanaos waktu kasarap. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. kajeun disebatna ngaco. Manahan masingna rapih. melangna kana gelung. eusina nu dina lagu. pedah dugi kana pasti. 444. liren bae ayeuna mah. hayu rai urang asup. tangtos moal jadi Arca. kajabi kedah disorang. luhurna ukur dilahir. sangkan terang kana bibit. disuhunkeun manah anu setra. tarekat anu kasebut. moal terang kanu gahar. amisna anu sumurup. sepuh dina laku lampah. lamtaran teu tumarima. ukur dicipta kulamun. Rakana lajeng ngalahir. Milari Ilmu Agama. Mugi eta sadayana. tangtu pisan aya nu ngalarap. Tah kitu jalanna upama. bilih kaburu ku bobor. moher tapi hanteu luhur. enya eta iman nu kasebat. Den Muslimin Den Muslimat. sing emut ulah ngawagu. urang sare sareng engkang. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. ilmuna masing kasusul. moal matak jadi setra. estu teu diselang-selang. sanajan miara bangsal. mun kitu salah nyembahna. tangtos moal jasa mulih. Menggah eta nu gahar sajati. nu resep matak kabita. atina jongjon teu ngarti. tapi kitu oge tobat. geura jajah salirana. kapan urang geus dibagi. marukanan teu aya jatining jalma. mun salah tong dipilampah. tapi najan teu misil. 443. tapi elmuna muslimin. nyebutna teh geus terang jatining iman. tangtos mun disisil. 454. tapi saenyana tangtu. marap laku lampah keur waktuna hurip. mangka teu digugu. Mangga Manahan ku sepah. cik akalan sangkan nyata. 446. sareng enggeus tunduh pisan. 447. lamun ka jalma nu mati. lamun leres mangga ampih. 440. nu jadi jalmi utami. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. ka sadaya sanak kulawarga. cobi mangga maranahan. Biasana mungguhing di lahir. nyaah teuing ku jasmani. da urang teh moal lami. nya tiasa oge kurang. sapedah dangding teu lucu. ngan ukur dina carita. muga ditarima iman. nalang kanu masih lolong. da resep kanu digeulang. teu nyempad teu milih-milih. supaya tiasa kebat. Sinom 452. sagala ge geus boga. Pan aya basa carita. mun urang jalanna salah. margi seueur anu linglung. bumi cai angin banyu. di urangna ge opat. menggah ieu maksad jisim kuring. sadaya oge geus ilahar. 455. Kapan jalma aya asal. sepuh anom nu kauni. asal ti opat perkara. nyabit jalan nu panghibat. tangtos pisan moal dugi ka asalna. Pangapunten ka pameget istri.

estu hiji moal salah. Da bonganna tekad kalbu. numawi henteu kawaro. kitu sundana teh Qidam. nganyahokeun anu wahid. Kumaha atuh jalanna. Ku sabab urang diandum. disebat mah da pamali. malar ati bisa dingin. sabab terang jatining angin. mun teu dirakrak wujudna. Tapi mun rek milari. milari eusi salira. kalindih resep rarabi. kedah ngalakukeun hese. meureun terang gambar ajir. tangtu jadi kasenangan. malah mandar jadi terang. bekel sinarengan bakal. rasa aing nu geus puguh. tangtos urang bisa tohid. tungtungna sok matak linglung. baragagah beregegeh. sapedah aya kamelang. supaya jadi raharja. 485. supaya sami ngajaring. 461. 459. anu mawi kedah risi. Kinanti 472. sanes ngaji jilid hejo. dangdanggula nu dipedar. Batal ceuk basana Santri. Kalbu mun hantem dilajur. tuduh jalan anu diseja. Tah eta teh anu perlu. lamun laku henteu setra. tangkalna hanteu miasih. ti heula nyaeta Kadim. risi nyandangan panyiksa. sing panggih jatining angin. anu geus manjing Ulama. bungkus ngahalangan raja. Lamun kunci geus katukil. rumasa taya kabisa. dikunci henteu katara. ka jalmi kedah miasih. teu katinggal ku jasmani. malahan jadi celetre. ulah sok pasalisih. nya ieu wujud jasmani. kana tahayul ngiringan. 479. lumayan eukeur panambih. margi urang teu kawasa. hamo bias kapanggih reujeung eusina. 470. bisi pinanggih jeung susah. da puguh badan rohani. Mangkade ulah kalangsu. Magatru 484. sosina anu Kawasa. nya eta Qur’anul ‘Adim. 460. sieun salah jalan motor. masing sieun ku Allah da teu papisah. Ieu dangdingan teh tambuh. ku sabab henteu beda. 464. geura manah angin-angin. ulah rek ngabeda-beda. Ngaji teh kudu sing suhud. pepek karana dijaring. sabab aya nu tiheula. tah nu nyiksa geura sungsi. terang di jatina kuring. ulah seueur nu dipelong. masing kenging eta sosi. nambihan malar kaambah. 465. Numawi wajib teangan. utami jatining jalmi. ibarat nu keur nyekel setir. maksad . upami nu ngaji sara. da henteu mangpuluh-puluh. 482. Males ku kalimah kalih. geuning ceuk dalil Wujud Nur. teu beda jeung embe bajir. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. tegesna kedah beresih. sumawona daek seba. margina teu weleh ketir. upama henteu guguru. ngabuktikeun omong beja. ketir ku margi teu tutur. 475. Ayeuna kinanti mundur. ulah asih kumapalang. 468. terang ka Qulhu huahad. tah eta ulah kaliru. moal pinanggih ginanjar. 477. kapan teu aya kakirang. Ari nu kedah diuji. diandum Qur’anul ‘Adim. Numawi wajib disungsi. 467. mo aya manah basangkal. dipingewa palamitra. kenging nyutat tinu tebih. geus kenging tangtos karasa.teh ibarat jadi palapah. pilahir anu utami. 476. Syahadat anu katelah. teu terus jadina serta. 473. da wujud mah jadi baju. sagala oge kacokel. tah eta kedah dicegah. kabisa ngan nganteur nafsu. carios teu diagah. Nu gumilang dina diri. nyatana Dzat Gusti Allah. kajeun kolot dipiconggah. 478. Tapi lamun geus kapanggih. supados pendak nu buni. anu kasebat tiheula. kudu karana katenjo. teu eling kanu Kawasa. badan ibarat panjara. nu nerangkeun asal jalmi. sartana kedah rumasa. ulah rek nyieun musuh. sangkan urang dipaju. dina ati masing ngoja. tapi mun daek diajar. saratna karana saleh. ditampa sabar tawekal. tangtos kaharti ku akal. anjeun jeung diri pribadi. Margi eta nu disebutkeun diluhur. Nu mawi jalmi teh kudu. ulah ngan sakadar beja. 474. Ieu kinanti ngajurung. asmarandana didadar. tapi di urang ayana. guguru ngakat salira. Mugi-mugi sing areling. Lamun rek milari ilmu. sinom nu dianggo sindir. 480. ulah ka samarang jalma. Ku urang kedah diaji. sangkan urang henteu risi. ku urang kedah kasaksi. naon atuh anu nyiksa. 469. Mun palapahna geus misah. bilih urang jadi belang. sanajan bungkusna sutra. jeung dalil ulah patebih. moal weleh pinanggih lara. poma ulah rek gumagah. 483. eta mah anu bebeja. rek neraskeun ieu sindir. ngan kedah nyaho ka Nabi. 463. seba lain seba domba. jeung kudu sidik ka raja. Asmarandana 462. tah pilari ulah salah. amis basa alus budi. geus terang mah da pakeun urang sorangan. henteu inget kana ajir. anumawi ulah lali. cocogkeun sing munasabah. Margi seueur anu palsu. pilari kunci salira. 481. malah mandar terang tohid. geus terang nyatana ahad. mangkade ulah pahili. sanajan anu mukul. mun kapanggih moal ngungun. teu neang hakekat Nabi. ayana henteu katara. teu terang kanu gumilang. sing inget asalna tadi. paeh moal aya risi. tungtungna sok loba satru. jeung aya basana Qidam. neda kumandang nu hadir. numawi ilmu kedah sah. 471. 466. ngarah urang ngeunah sare.

Dina sinom oge kitu. 504. 500. 489. Sya’ir nu jadi sindir. Lamun elmuna tacan sah. Sagala rupa-rupakeun. 506. 517. muji dzikir laksa keti. Eta komana geuning tujuh.sim kuring di akhir. Teu tinggal saban waktuna. Iraha rek tobatna. Naon pimaksadeunnana. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. kotektak masing katimu. Sadayana eta anu jadi lagu. paeh moal boga obor. 492. Henteu ngampihan sikina. cenah keur nyembah ka Gusti. Saenyana badan teh kedah diukur. Ku Idajil nu maturan. pilari solat sajati. cobian geura peredih. Anu matak wajib terang. Milari Syekh Abdul Qadir. Kuring lain ngalainkeun. supaya ulah ngawagu. 510. neangan ilmu nu patut. Ulah ngan wungkul carita. lain solat lima waktu. 516. Disebut mulih ka jati. 501. Sarta tah dina komana. tapi ulah jadi sedih. da bongan teu daek takbir. Di dunya teu daek mikir. Ieu lagu sadaya oge panuduh. estu wungkul keur di dohir. Urang bisa nganyahokeun. sangkan urang boga conto. Asmarandana nu katilu. matak waktuna teh bongkor. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. Kapan Allah henteu papisah. Tapi teu nyaho maksudna. 514. Nu matak urang perelu. Ngarogona mun urang masih takabur. da puguh keuna ku lebur. mikir teh anu utami. Supaya ulah limpeuran. Teu hasil kantun capena. Ari eta sambahiyang lima waktu. Paeh beunang diakalan. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Bisi beunang kacampuran. nganyahokeun nu nguntit. 505. Mun teu nyaho bodo balilu. Da kitu geuning ngarana. Sagala ge bakal mati. Naon maksud di pernata. Lain ngan wungkul sakitu. teu panggih jeung dzatna Allah. Anu kasebat kinanti. Bisi urang ngajadi susah. 497. ceuk jawa mah boten adoh. Neangan anu mimilu. tacan nganjang ka pageto. panon mah asa barintit. Lamun henteu ti ayeuna. ka urangna jasa nyebor. Supayana dipikirkeun. tangtu disiksa kubur. sanes pisang hayang masyhur. LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II . sakabeh henteu dipilih. 487. 490. hiji-hiji nu dituduh. nu kira nepi ka Gusti. teu nanya nyatana dzikir. Ari waktuna Sembahiyang. Kudu ayeuna kasorang. ulah ngan saukur akur. da tuduh kitab teu harti. Aya sapuluh buktina. weleh henteu meunang conto. Bisi sakarat wiwirang. nu beurang peuting petot. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. Nu ku sadaya dilakonkeun. mangga geura bagi-bagi. 502. tapi saenyana kitu. Marukan teu kahalangan. Ieu tungtik keur jalanna. Mun palay terang ka Gusti. 520. Asana ku pamohalan. 486. Cenah mantuan keur dijalan. Ulah ngan wungkul hayangna. Tangtu yakin katinggali. 515. 495. Kanyeri beunang ditalangan. ulah dugi ka ngarogo. Lamun urang daeuk leukeun. Sembahiyang jeung pujina. tangtu terang Nabi Rasul. Anu mawi urang teh ulah kumumu. 513. Jalanna kudu Mujasmedi. pedah Gusti taya bukti. Tangtos moal barieukeun. Jeung naon atuh nu nyata. 512. Jalanna kudu tawajuh. Teu khusu kanu diteang. Ku sadayana dikanyahokeun. 511. 493. 519. Di dunyana kajongjonan. Tapi hanteu jeung dipikir. sing terang gawena ramo. sagala rupa kamisil. di dunya hate malibir. katimu bakaling jalmi. Mun suuk mah ngan cangkangna. Opat komana teu mubadir. Tah ieu nu pikeun ngaganti. 488. 518. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. Kudu aya pameulina. Tapi jongjon ambariyang. henteu cara jembar takbir. diukur reujeung dipikir. tamba kesel ngantos lohor. Pati kudu jeung pigawena. Ka guru anu mituduh. teu dipikir anu estu. Mo enya aya hasilna. 494. Geus paeh nyandang siksaan. sing kapendak bilih rugi. 503. Matak wajib terang ka Gusti. Nu geus disebut diditu. Padahal mah lamun dikakat disusul. Teu rumasa jadi fakir. Koma dalapan nu nyata. Pilari teh tegesna nu saestu. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. 496. Moal samar moal lali. 507. Emutan perlu diasah. 491. (*) 508. Hartoskeun sadayana. Lamun ku urang geus dibeuli. Sya’ir 498. Henteu kudu undar-andir. Ngasahna jeung babaturan. Eta teh anu ngabantu. diapalkeun ratus puluh. Da bongan teu diteangan. Gustina henteu katolih. Keur nekadkeun taya kahayang. 509. Mungguh jalma teh geus pasti. bubuhan eukeur di dohir. Kana pibalikeun urang. eta tangtu pisan hasil. Genep koma naon bukti. Biasa sok ditahlilan. Tah eta dangdanggulana. 499. Kudu nyaho gawe nu tujuh. moal beunang ku pangosol. Kumaha rek dipelakna. Naha iraha deui waktuna. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti.

sasatna geus sa dzat. moal aya sifat hurung. wajib mun dina baba ilmi. kudu balik deui misti. anjalna unggel dalil. Kudu pisan tumarima. ngajadikeun alam dunya. supaya urang sampurna. 16. kana dadamelan deui. Muhammad ge moal bukti. fardhu disebatna sidik. parentahna Kangjeng Rasul. nganyahokeun kana iman. 7. lamun teu aya Aing mah. Lamun hanteu bisa pulang. ka raina naros deui. wungkul ka umat Jeng Nabi. bener . eukeur mufakat bab ilmi. eta kasauran engkang. naha wajib naha fardhu. nu ngaran wajib teh rai. jeung waina illaihi. 22. supaya barisa mulang. enya eta Sawarega. tapi kudu jeung wajibna. nganyahokeun heula dzatna. poma rai sing kaharti. Syahadat Shalat teh misti. fardhu bae nu kasebut. pada dilakonan sami. hormat tilawat ka raka. tuang leueut papayun-payun duaan. 13. dadamelan Maha Agung. 17. sanes bae ka umatna. ka asal urang sajati. Wajib pisan ma’rifatna. awal akhir didamel ku Gusti Allah. Tina Hakekat Muhammad. kudu ngalakonan rukun. Ibu Rama waktu tadi. basana ge dua rupi. parentahna Kangjeng Nabi. sakur nu boga Agama. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. 10. atawa sagara hirup. tangtuna teh nyawa urang. Hakekat Muhammadiyyah. pikeun ka sadaya jalmi. dua-dua kudu paju. atawa kalebet fardhu. nu mimiti nganiatan. 8. kusadaya nu kasebat kaom Islam. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. Dina hadist geus kasebat. 11. Ieu teh sambungannana. kumaha dina Usshalli. rakana sareng rai. kamurahan Gusti Allah. ka Aing geus tangtu yakin. Ceuk raina nuhun pisan. saparantos naretepan. reh na rai kumalancang. kana dzatna Maha Suci. moal aya mun sifat seuneu ilang. teu Usshalli wajib shubhi. notok ti Gusti Yang Widi. 15. tapi kasadaya makhluk. nu matak urang di dohir. baralik deui ka Aing. Fardhu teh kudu lakonan. estu nyerep kana ati. Enya eta kani’matan. mugi engkang ulah bendu. ku rai tacan kapikir. moal lepat kitu pasti. perkawis wajib kaharti. jalan turun urang rek ka alam dunya. kabeh umatna Gusti. kumawantun naros deui. kapan Muhammad teh tadi.Sinom 1. madep tungkul sarta ta’dim. nya Kangjeng Nabi Muhammad. sinareng Raden Muslimat. Usshalli fardhu Isya. tapi teu pisah jeung Aing. 21. wajib kudu pada weruh. kana eta sajatina Iman tea. isin na mah kang rai teh sakalintang. wajib eta parentahan Gusti Allah. Miwarangna Gusti Allah. perkawis fardhu teh rai. yen kudu pada marafhum. nyaeta iman sajati. teu ibadah ka Yang Agung. ceuk raina leres kitu disebatna. miwarang ibadah misti. Tina langkung panasaran. boh Naraka boh Sawarga. ka asal maneh sorangan. saur raka tangtu beda. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. Inna lillahi kasebat. 24. jalanna maneh teh kudu. nyaeta utusan Aing. Tah kitu rai leresna. hirupna sagala rupa. raina lajeng ngalahir. narosna masih kebat. 6. ceuk rakana geuning eta. gulung ngajadi hiji. taya lian asalna teh ngan hiji. Mun geus yakin ka Muhammad. jeung Muhammad teu pajauh. ombak reujeung cai laut. miunjukna langkung ajrih. sundana asal ti Gusti. Lajeng ngajawab rakana. 12. balikna teh enggeus pasti. 14. enya meureun dines wajib. ka sadaya umat Gusti. terus bae dijawab sakuat-kuat. Ceuk raina aduh engkang. tina teu acan sisip. 4. ibarat panas jeung api. basana anu kauni. nya anu kasebat tadi. sanajan saterasna. moal aya Aing mun taya Muhammad. fardhu basana teh geuning. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. 19. dina pasal Sembahyang. ka Gusti nu Maha Suci. hijikeun masingna gulung. 20. atuh jadi nyaruaan. 3. panarosna tacan tutup. kantun eta fardhuna. dipigawena kujalmi. Johar Awal eta nami. sabab Aing teu papisah. nu matak fardhu nyembahna. Kitu deui sabalikna. Kocap Raden Muslimat. da Sawarga mah geus yakin. Jadi hanteu tumarima. liren dina tabuh opat. wajib kudu kataringgali. ka Gusti nu Maha Agung. lamun hanteu aya panas. henteu aya luhur handap jadi papak. lajeng arangkat ka cai. naha dina sembahiyang. geuning lain ka Sawarga. nyaeta utusan Aing. fardhu sinareng wajib. ibarat gula jeung amis. parentahna duanana kacumponan. ka Aing kalawan yakin. 5. ibadah ka Maha Suci. rukun nu lima perkara. nu kasebut hakekat Muhammad tea. upama urang teu bakti. tangtu moal bisa balik ka asalna. basana maha fardhu bae disebatna. atawa fardhu shubhi. dines mana mistina. raji’un saterasna. Eta tanda kanyataan. jatining syahadat deui. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. sabab mun teu tingali. wajibul wajib terasna. da eta mah parentahan. meh bae cacap sawengi. ka rakana madep deui. jadi kaulana Gusti. ieu teh wujud jasmani. pada naretepan shubuh. naha kalebet wajib. 9. Tina ba’da shalat Isya. kanyataan aya Aing. cai jeung tiisna deui. salamet lahir jeung batin. sadayana umat-umat. 18. hakekat Muhammad tea. kudu nurut saur Nabi. sarawuh eusina deui. tah kitu ibaratna. wajib ma’rifatna pasti. dines fardhu atawa dines wajibna. lima waktu sapoena. panas ge pon kitu deui. kieu katerangannana. ajeng marulih ka bumi. Ceuk rakana mun can terang. parentahna Maha Suci. ku rakana teu di penging. ari iman hiji Nurna Gusti. da maneh asal ti Aing. Muhammad Rasulullahi. neraskeun Raden Muslimin. 23. Wa kawa ‘Idul Imani. saeusina tujuh bumi. Aing jeung Muhammad pasti. parentahna saha deui. bedana kaula Gusti. dua tapi sing ngahiji. Mung naha kuma bedana. 2. nyaeta nu kasebut.

dijudi-judi ku ati. ari fardhuna mah rai. mung rasana kurang ngunah. ulah dikira-kira. da eta mah lafad tadi. batal teu aya gunana. moal kadinya balik. hayang erang timana eta jadina. rek dipake jalan wungkul. hiji nangtung nu utami. wajibna opat perkawis. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. lamun maneh nyembah ka Gusti. kang rai the keur midamel Sembyang. 42. saperti maca Fatihah. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. duh eta mah rai penting.komo dina hal Agami. kedah bae sadayana. tapi nu kuat mah wajib. Sembahyang lima waktu. 34. fardhu ibarat sambara. numawi engkang mah rai. ngalakonan sembahyang. raka’atna kitu deui. nyaeta sagara hurip. Alif Lam Lam He geus dumuk. geura kieu saupami. ibarat kitu rai. wajib teh geus tangtu aya. sing sidik ka Maha Agung. Tah kitu ngaran fardhuna. mugi ku engkang piwuruk. terus aweh salam deui. rai maca Usshalli. matak seger karasana. lebah waktu sakaratil. saperti mungguhing istri. talunganan aya daging teu sambara. geuning sakitu sirnana. paingan fardhu mah. nyaho kana dzatna Gusti. kani’matan rama tadi. nampa rebu kani’matan. 36. Sujud Lam akhir nyatana. ka asal purwa daksina. upama teu nganggo wajib. Salirana gogleran. Kapan sidik Sawarega. saparantosna di dhohir. ceuk raina nuhun parantos kapaham. teu aya kaolan deui. kumaha ti Kadimna. haying terang da meureun aya asalna. naon tea nu . laguna diaranggit. tina rasana syahadat.kitu deui. Wanahnu aqrobu uni. moal katuang geus pasti. sangkan ulah ka jongjonan. mistina urang teh kudu. sakur-sakur nu perlu. lebah mana ka sorangna. fardhu nuturkeun pandeuri. eta mah Sawaregi. jaba eta naon bae anu lumbrah. eukeur ngalakunan wajib. kumaha ceuk anu ninggal. ebog dina tengah bumi. kajeun teuing dina ati. numawi tekad engkang mah. teu bisa mulih ka jati. 30. timana asal usulna. nyebat keur shalat ka rai. nyaeta dzatna Yang Widi. tapi rai keur maca eta Tahiyat. Ibu Rama nalika patemon rasa. sasat ngamulyakeun Gusti. Ilaihi saterusna. dina shalat lima waktu. mung aya keneh saeutik. 28. Tapi sugan geus ugana. 43. najan dina sembahyang. Atahiyat. nyaeta huruf lafad. maca Fatihah anu alus. diwenangkeun unggel Hadist. dua ruku dongko ulah sambewara. disebut eta kang rai. 47. hanteu aya gunana. paalus-alus ibadah. Rakana enggal ngajawab. kaopat lungguh geus pasti. Ceuk raina naha engkang. nangtung rukuna sing bukti. kumargi aya hirupna. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. nyatana ti ni’mat kitu. dirina diluli-luli. nu teu nisab mah teu misti. kaduana ruku teh huruf Lam awal. hantem asma nu di aji. ngadegkeung Asma Yang Agung. aya keneh kaol kitu. rada paur arek nyebut. wajib ibarat daging. sambara mun teu aya daging. pang ngaraos ni’mat pasti. nyembahna ka Maha Suci. Sumuhun saur raina. moal samar puguh yakin. lungguh He teu salah deui. kudu aenal yakin. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. lafad jenengan Allah. tapi kanu disembahna. weleh bae teu kapanggih. Alif Lam Lam He nu tadi. eta pasal Sembahyang. saniskara hal ge rai. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. Kapan tadi Ibu Rama. geus teu aya antarana. tadi Guru nasehat kabina-bina. kieu asalna the rai. perkawis bieu kaharti. nepi kana tahiyatna. Kitu deui hal Sembahyang. pasal wajib jeung fardhuna. wajib teh nu pang dinesna. ngahariring lagu pucung. hanteu dirasakeun dalil. manusa di jaman akhir. 46. ka engkang rek naros deui. aya deui nu can paham. nyatana nya huruf tasjid. 39. rai paparin mangarti. sundana teh Maha Suci. kumaha asalna deui. mangsa-mangsa teu tinggali. sa’adatna waktu tadi. Zakat ge ari geus nisab. hana rai tutuluyan. rakana ngajawab deui. ibadah ka Maha Suci. Nyaur deui Den Muslimat. 44. 37. jalan balik ka Allah. hanteu nepi ka mubadir. 40. kapan eta mah rasiah. ceuk rakana sidik sare’atna batal. enggeus idin Maha Suci. 25. pasal sembahyang teh tangtu. eusina teu diteangan. tetep moal samara deui. 45. hanteu wenang munggah haji. eta perkawis Sawargi. 41. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. jadi geuning eta sidik. sangeus aya dunya dumuk. Keukeuh ngajina kaluar. aya wajibna opat. Geura mun bener wajibna. ceuk raina tangtu moal. tatapi ceuk anu ninggal. tangtu moal bisa wangsul. jeung Min hablil warid deui. 35. tapi aya oge hasil. sujud lungguhna katinggal. sakitu eta wajibna.gening unggel Hadist. ku kang rai geus kaharti. jadi kuat hanteu lesu. 29. geus tangtu mubadir lapur. Mung eta Asmana Allah. malah wajibna teh opat. Nomer tilu sujud tea. kapan kieu sundana. waktu urang memeh bijil. dilenyepan disurupkeun ku salira. mangfaatna kana diri. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. lamun jalma nu teu kuat. ulah lalawora rai. sabab kitu kudu pikir. Sok rajeun kening di tuang. Ceuk raina nya paingan. 32. hayoh bae ngabeberik. hayang balik teh ka hirup. sanajan hanteu milaku. naon anu jadi margi. kitab Qur’an digugulung. 26. Rakana enggal ngajawab. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. nangtung teh nya huruf Alif. kabeh jalmi ti Sawargi. kumargi hayang kaharti. mun keur kotoran mah anging. dupi takbiratul Ikhram. wajib ma’rifat ka Gusti. pun engkang mah rada risi. kudu ngucapkeun misti. 27. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. Na teu emut dalil Qur’an. geuning aqrob sareng wujud. lagam Mesir nu ditiru. jalan rek ka dohir. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. 31. 38. Dina perkara wajib mah. Rakana lajeng ngajawab. 33.

tetep hanteu bisa asup. sok geuwat harajat. nyebutkeun Allahu Allah. ari nu aqrob jeung urang. sabab upama teu terang. ceuk rakana hirup urang. ku rasa kangeunahan. raina lajeng nyaur. atawa nitis-nitisan. angin pon nyakitu. aqrobna jeung Maha Suci. tetep moal pupus. atawa menta surutu. nu ngaran Haqullah tea. 56. meureun rai ge sok mendak. jadi alam tangtu. raja siluman didinya. 63. Raden Muslimat ngalahir. hirup Allah nu langgeng pasti. Kapan tadi Gusti Allah. salanggengna henteu kacampuran deui. yen teu bisa wangsul. 65. pasal eta nyatana Haqullah. tara kapanggih. sasat jadi rahayatna. Jadi tangtu rahayatna pasti. eta oge nyawana manusa. sanajan. imankeuneun arek maot. jeung jadi Naraka cai. eta kawasana Gusti. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. di Gunung Gede Cipanas. dina luhur Gunung. 59. nyaeta dzatna Yang Manon. lawang Akherat teu muka. marakayangan tangtu. ngajadikeun sagala Naraka. sareng panggang lele tea. bet aya di Gunung. sabab tadi koncina teu kapanggih. Ka manusa jeung ka hewan deui. ka Allah nu Maha Agung. Gusti Maha Agung. 54. enya eta Hakekat Muhammad tea. kakawasaan Yang Agung. elingna satuhu. ka nagarana siluman. jadi rajana siluman. ngabedega ngarahayat. nu betah di alam dunya. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. anging iman anu ditampi. sasat nu embung balik teh. rai oge tacan terang. meureun rentul Maha Agung. anu teu bias balik the. geuning ayeuna buktina. anu kaliwat tiisna. biasa cara nagara. kakawasaannana Gusti. tunggu kiamat dunya. Timbanganten nu kawarti. sangu punar kitu. anu masih keneh ayana di dunya. cara waktu manehna di alam dohir. nu sok sedep panggang lele. tetep di jero naraka. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. Sabab ieu alam dunya pasti. ceuk rakana Alam Dunya. lawang Akherat teu tembong. tangtos balik deui bae. tangtu nya balik kadieu deui. anu matak kedah diteangan. ngagerebeg bari barang penta. Kapan eta Embah Dalem tadi. ceuk rakana aeh rai. yen nu hanteu ma’rifat. Lamun asup ka manusa geuning. kana Haqul Adam. 61. eta kitu kajadiannana. lawang dunya geus dikonci. dzat Maha Agung. Kitu deui mun nyawana jalmi. Kapan eta utusan Yang Widi. keur ngahukum Idajil teh. poma ulah rek kaliru patekadan. nurutan tekad Idajil. bagong atawa buhaya. sing ma’rifat kana dzatna Allah. enggeus dina Haq na Allah. tangtu bareng di naraka. sumawonna asup hanteu bisa. baroraah bias ngomong. kapaksa roh Jasmanina.aqrob jeung wujud urang. Naha urang rek lumpat kamendi. sifatna hirup urang teh. sabab tadi geuning kitu. menta cikopi nu lekoh. ditetepkeun pikeun panjarana. ka asalna kapungkur. nya eta alam . pangbalikan manusama’rifati. kana onom atawa ka alam jin. Anu matak wajib sing kapanggih. nu ngalanggar parentahna. Beurang peuting teu papisah. 64. naon eta saur rai. tah geuning rai nyata. sabab ari Wali mah. jeung teu bias paeh deui. Idajil kapungkur. kakurung keneh ku dunya. ngan tetep rasa teu geunah. nya atuh tetep di dunya. enya eta dina Walyaomil akhiri. naon nyatana anu bukti. rajana teh geuning sok disebat. pantes moal bisa mulang. 53. 55. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. 60. sok surup sinurupan. poek tina bumi tangtu. moal bias rek nyebutkeunnana. nya asup ka dinya deui. Anu matak rai sing kaharti. Dangdanggula 50. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. kuma kabeukina tadi. nagarana pada mafhum. utag-atog taya jalan. rasa rebu taun. nurutkeun ilmuna kitu. moal bisa balik ka Haqullah. mun yaktos aya di diri. tina ku bakating nyeri. nu di la’nat ku Yang Agung. malim buhaya ge nyata. kana maung sareng monyet. lamun aya pekewuh. tetep didunya ayana. paehna sok jadi macan. jadi badegana deui. ngajadi seuneu sakabeh. aya nu ngabawah prentah. 52. 58. Haqul Adam nu kasebu. lamun malim maung. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. ku Allah anu kawasa. lain eling ku carita. kantun nu hiji tacan ngartos. Dzat laesa kamislihi. salegana ieu alam dunya. jatining kasampurnaan. jadi sakur anu aya. 51. jelema anu maraot. sagala enggeus ditutup. Idajil La’natullahi. sarta langgeung geus tangtu. Da Wali mah sampurna geus pasti. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. Ceuk raina nuhun geus kaharti. jero Naraka. naraka seuneu jeung poek. malah jumeneng Bupatos. lobana ka dinya kitu. 62. 48. ayana di saban jalma. ceuk cariosna asalna manusa. bari tunggu-tunggu. sakalintang percaya rai. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. Sabab dina waktu sakaratil. ka dzat Maha Agung. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. sasalad jalma garering. meureun sadaya ge terang. malim bagong jadi babi enggeus pasti. nyatana geus puguh. nya atuh jadi bangsana. kanyahona keur didohir. Saruksakna ieu alam dohir. kantun eungap anu aya. ruksakna alam dunya. sabab sidik aya nyatana nu yakin. asup kana engon siluman. rahayatna rebu-rebu keti-keti. henteu keuna ku ruksak. anu mawi rai poma. 49. 57. 66. supaya balik ka hirup.

anu bakal ngajadi teu ngunah. sadayana bieu saur engkang. ceuk raina naha beda. geura bae titenan. asal keur dina Kadim teh. kahartos sareng karaos. sareng Haqul Adam tea. nu di dahar ku urang teh. Lami-lami tuluy bijil deui. jeung ngagedekeun Amarah. 73. jeung asal. ngan saukur bisa balikna teh pasti. karasana panas geus pasti. anu didahar ku urang teh beurang peuting. nu matak urang wajib ma’rifati. panarosan jisim abdi. enya eta lafad Allah. Lami-lami setan tangtu nyingkir. saur raka tangtu beda. buktina teh molotot jeung larak lirik. cai tiis rasana. Mutmainnah nafsu nu suci. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. sasat aci alam dunya. paehna anu kapaksa. meureun sadaya ngaraos. roh suci kasebatna. nyalindung ka dzatna Allah. sabab sieuneun geus tangtos. cepil ge bijil danguna geus pasti. moal rek kabaud. nu jaditeh roh Jasmani. nu ngajadi alam barjah tea. jeung ngajujur kasukaan. karepna kasukaan dunya. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. Hakekatna Adam tea. seuneu dunya mah tangtu. dina pasal huruf. anu tadi saur engkang tea. bibit dunya kitu. Lami-lami eta murangkalih. kahalangan kitu. nyaeta ngaran nafsu. rai masih keneh bingung. hayang naon hayang naon. 71. nya neda tawakuf bae. enya eta Amarah Lowamah. Enya eta sifatna teh getih. lawang Akherat teu muka. moal daek ngagoda rancana. nya didinya sok nembongannana. tah kitu gunana. saprantos lebet kadaharan. remen sok kabaud. 78. didinya marunggonna teh. Den Muslimat teras nyaur deui. naon nyatana di badan. 85. enya bae eta can dijawab. da ngajadi alamna the. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. bukti langka anu iman. di badan sakujur. kahalangan ku alamna. alam antara disebut. nu tadi tacan dijawab. jadi dedemit siluman. keur masih dina Haqullah. pasal Haqullah nu tadi. asal tina aci-aci. tah geuning eta geus aen. anu hanteu kapanggih. sangkan kuat salawasna. mun ngelmuna tutug. Dunya ieu bumi seuneu angin. ceuk rakana taya akal. 81. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. anu mawi taya raos. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. sumawon parentah Allah. lian ti nyalindung. taya tiis taya panas. Alif Lam Lam He timana asalna deui. tina bakating khusu. nya kitu mo salah deui. 79. Jadi iman sabeurang sapeuting. masih keneh tacan aya nyawa. 86. getihna ragrag didinya. nuhun parantos kahartos. getih balik deui tangtu. ayeuna wangsul kapungkur. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. sababna pang urang kitu. Barang enggeus kacampuran getih. meureun ku rai karasa. deukeut jeung nu iman pasti. lahir batin moal rek manggih balai. lebah dinya enggeus pasti. teu ngeunah pon kitu. alam Barjah kesebat nami. 80. teu kuat eleh loba. aci seuneu jeung tanah. nu mawi make sakarat. Jadi eta nafsu tilu tadi. Ti dunyana manehna geus indit. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. 68. nu Murba ka wujud urang. anu kalangkung kotorna. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. enya eta aci kadaharan. leres percanten kalangkung. pang ayana Lafad Allah. roh bumi seuneu banyu. tadi memeh aya rasa. alam antara disebut. sumawonna aya nafsu. ciri teu katimu. Ari sifat hirup mah kang rai. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. resep ngadu resep lacur jinah maling. waktu keur dikandung. ayeuna mah atuh . babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. 76. panon ge bijil awasna. pertanda aya hirupna. hirup Allah anu sakalangkung suci. 74. Den Muslimat lajeng nyaur deui. enya eta sifat cahya. Eta kitu kajadian jalmi. 67. ari nyawa mah geus tangtos. sabab basana ge dua. mawana eta nu tilu. 77. nafsu nu sok narik hade. atuh pantes moal bisa. ulah sok elehan teuing. kumaha sangkanna punjul. siga anu neangan jalan. anu ngajadi alam teh. pasal eta parantos kapaham. 69. Ceuk rakana aeh engkang lali. 83. malah-malah sifatna ge beda pasti. sifatna getih kitu. nyarioskeun dzat Maha Suci. 75.antara. geus Wahua Ma’akum. raina lajeng ngawalon. Haqul adam mah geus tangtos. nyawa kasebatna rai. jadi salamet bawana. datangna ge ti pandeuri. numatak bedas kalangkung. ngarasa aya ngeunah. yaktos pisan eta Mutmainnah. Kapn bukti geuning anu mati. taya dangu taya tinggali. nyawa sareng hirup. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. sarupaning naon bae. 87. rasana panas geus tangtu. anu matak dijero beuteung geus usik. hakekatna di badan urang pribadi. jeung Allah Gusti Yang Manon. lami-lami ka bulen ku sifat getih. roh angin pon kitu deui. mimiti rasa teh bijil. bumi poek tangtu. hirup mah kapan geus aya. hayang seubeuh nyatu. getih teh eta geus tangtu. ka Akherat masih tacan datang. ku rai tacan kapaham. atun nya Naraka tea. nya eta alam antara. nya rasa sareng nafsu. sabab beresih lakuna. Malah dina gujragna ka dohir. naon kanyataannana. Ririwana hanteu salah deui. den Muslimat lajeng nyaur manis. ngajadikeun alam gaib. Sawiyah katiluna teh. nyaeta nyatana Nur. jadi tempat setan la’natullah. baham bisa cacarita. ku nafsu nu goreng tea. anu maot teu aya getihna. ayeuna gaduh piunjuk. Mun ku rai can kapikir. mun aya nu pupus. tina rasa nya bijil kahayang. kana asalna dunya. jadi hirup suci tea. nu mawi hanteu katinggal. nya buktina katuangan. roh Jasmani tacan terang. Cauk rakana lamun tacan harti. narikna ka alam dohir. sabab henteu rasa papisahan. kaayaan dunya kitu. Haqna Allah tetep hirup urang. kapan tadi asalna ge. taya angsu-angsu acan. angin pon nyakitu. 72. hirup kalawan nyawa. 70. dua geus ngagulung. 84. 82.

kalimana Johar Awal. cahya hideung sifatna teu salah. ulah boga rasa aya. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. 106. hanteu aya terekatna. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. boga wujud rawuh dunya. teu make tasjid mah luput. ku asmana kitu. katiluna Wahidiyat eta nami. ngajadi seuneu hurung. geus ngagulung moal geseh. da dunya mah kalangkangna. malah lamun dideukeutan. Takun Wasilan terasna. Ceuk raina bingung teuing. kalimana sareng anjeuna pribadi. awalna eta geus pasti. anu panas teu salah deui. tina dzatna Gusti Allah. sasat Allah jeung Muhammad. Imamna opat tangtu. 98. 89. dzat hartina kanyataan. kaduana Hawaun kasebat nami. sareng He na rai kitu mun teu harti. Lian eta wujud maneh eta pasti. Saur rai ayeuna mah harti. dina Hadist kacarios. sifatna ngangliputina. kaduana angin kitu. asalna teh lafad Allah. sareng dzatna Maha Agung. Saupami sorot Matahari. Kapan ari ngelmu rai. naha tina bibitna mah. asal asma tina cahya. 102. Aya seuneu ieu alam dohir. dzat nu Maha Agung. bijil cahya opat tembong. kalimana Baetullahi. cahya koneng sifatna. burak heula wujudna. teu iman-iman acan. 96. jeung Illa Wujudika. Gunung luhur bet tambah tiisna. teu beda jeung Kadimna. 109. najan rukun anu lima perkawis. bisa jadi tutung. cahya koneng sifatna. kapan geus aya patokan. Katiluna Maun eta nami. sanajan di Mekkah oge. 107. euweuh anu jadi hijab. mindingan kana dzat tea. sangkan ulah kasarung. geura bae didunya ge geuning sidik. Asmarandana 104. 90. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. Adam jadi gulung. urang kudu ma’rifat ka asal. da sanes kitu jalanna. sabab Aing Nafi Isbat. lafadna geuning kitu. Caang padang sifatna geus pasti. Sanajan bisa ninggali. hanteu patarengga deui. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. 108. pasal kaca can ngahartos. cahyana nu hideung mulus. kumaha nya akalna teh. rai sakalintang bingung. opat rupi kalima caangna pasti. Laa Hijabbaka kauni. nyatana tasjid tarekat. kalangkang jadi Naraka. Johar Awal kasebatna. Waktu oge geuning lima deui. ilang ilmu ilang rasa. anu jadi hahalang ka Allah. namung aya saeutik anu samar. Ceuk rakana anu mawi wajib. sarawuh eusina deui. ulah arek jauh. hanteu katepi ku akal. Sabab eta bibit nu kumelip. saurna teh Gusti anu Maha Suci. balik deui ka alam dohir. Henteu pisah dzatna Maha Suci. kalimana Panon poe. nya eta Mim He Mim Dal. dzat sifat sarawuh asma. hiji ngaran Narun. sing ulah ngajarentul. Saupama naek kana pasir. tetep lima huruf. tina padang bijil kanyataan. kieu usul asalna. wujud reujeung bumi langit. tah asalna ti dinya. sifat rupa eta hanteu salah deui. lamun maneh saestu. jalanna tina tarekat. dina keur waktu sare mah. ayeuna kakara sidik. cahaya anu beureum eces. Nur Muhammad nu kasebut. di angliputi Yang Agung. kangjeng Nabi Rasul. . sumawonna alam dunya. nya eta Alif Lam Lam He. yen tujuh langit bumi teh. nya paingan kitab enggeus nyebat. 105. ku sorotna Narun hanteu salah. sarawuh eusina kabeh. anu jadi hijabna ka Allah. lumbrah geuning kitu. cahya beureum sifatna. rai sakalintang bingah. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. eta teh siloka wungkul. hanteu aya pependakan. nya eta Asma Yang Agung. teu jadi lafad Muhammad. sakabeh asal ti Allah. naon nyatana anu dumuk. atawa konci panyorog. sorot Hawaun geus pasti. eta asmana Yang Widi. Srangenge alam Akherat. hanteu sah kanyahona teh. enya ieu buktina wujud jasmani. huruf Allah aya opat rupa. sadaya anu kumelip. 100. 92. 103. Kitu ibaratna rai. ibarat lafad Muhammad. najan wujud teu kaemut. 95. kajaba dina sare mah. Fafnin ‘anil Wujud. jeung sifatna sumawon asmana. matak ngaruksak ka urang.mangga. geus saädzat anu tilu. Kantun anu kaopatna deui. hakekat Muhammad tea. sahabatna geuning opat. bisa ngailangkeun jasad. tah sidik geus opat rupi. rai mun can mafhum. enya ieu buktina the.hijab ka Gusti Yang Manon. asalna tina dzat sifat. 94. kaca panghalangna tea. anu kasebat Af’al Gusti Allah. jalan ma’rifat teh kudu. geuning buktina kitu. kalima caangna. ka opat bumi anu nyata. Anu matak aya huruf dalil. dina Hadist ge kasebut. 97. eta mah palebah sare. Hanteu kahartos ku pikir. tapi weleh teu kapendak. cahyana bodas hanteu salah. Panon poe teu matak jadi balai. aya ieu cai dunya. hayang nyaho ayana Aing. lafad Allah sadayana. alam dunya anu dumuk. teu kaluar ti asmana Allah. Ahadiyat sareng Wahdat. nyaeta Adam hakeki. dihalangan ku sahiji kaca. 101. babakalna alam dunya. 93. mere upami ka jalmi. jadi tasjid kitu. Saur raka moal manggih. dina palebahan eta. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. supaya boga pikiran. nya anu jadi bakalna. lamun teu make tarekat. da lebah sare mah poho. kudu keur nyaring mistina. kalangkangna tangtos bae. Ceuk raina teu kinten kaharti. tah sayaktosna tidinya. 99. Gusti Maha Agung. sanajan Gusti urang. nu opat teh Alif Lam Lam. Sungsum tulang daging sareng kulit. Turobbun kaopatna teh. tambah deukeut tambah raos. ku sorotna Maun anu putih. 88. ari nu katilu. didinya hanteu ngaraos. tangtuna enggon Naraka. nya eta anu bieu teh. rakana deui ngajawab. sabab sakitu bibitna. tina Enur anu opat perkawis. 91.

sanajan badanna ruksak. sabab eta mah Agama. moal samara moal hilap. tarekat sareng ma’rifat. 119. 114. Agama sareat tea. 136. bagian ahli sareat. 125. najan nepi ka ayeuna. Kaduana Iman deui. teu acan katinggal ku soca. masih keneh bias nangtung. anging Allah nu uninga. Kapan ari Iman rai. Naon nyatana di diri. rai parantos mangartos. Kapan geuning eta bukti. kabeh kudu pada terang. nyaeta eling ka Allah. 130. Mim akhir bujal manusa. laku ucap anu aen. lamun teu acan paamprok. Iman kana Parentahna. Mimiti Ru’yatullahi. naha bet aya rasiah. kana dzatna jeung sifatna. hanteu beunang lalawora. kudu papada duaan. 122. wujud teu bias migawe. salawasna moal pegat. tah dalil eta saksina. nya Marotan Wahidatan. sababna tacan ma’rifat. lamun ngelmu tacan kitu. henteu weleh . Sarat sah nyembah ka Gusti. rakana enggal ngajawab. 116. kanu baris disembahna. keur cageur keur gering komo. hanteu bisa walakaya. tah kitu rai nyatana. Raina ngawalon deui. Asal geus ma’rifat jati. aya dua perekara. da teu kudu ruku sujud. 123. engke di alam Akherat. 127. kudu dicarios bae. 124. perkawis lafad Muhammad. Dupi Iman hiji deui. mung tasjidna tcan disebut. 115. Fidun’ya anu kasebat. kudu ngalokonan rukun. bagian ilmu eta teh. 133. jadi linglung rarasaan. 131. geus Wahua wama’akum. da geus teu bisa hudang. dina salira urang teh. rek eling ka parentahna. Ari hakekat mah rai. badanna geus ruksak kabeh. nya kana dzat sifatna. geus tepi ka asal Qur’an. 137. lakonan waktu lima teh. 135. teu ku lisan-lisan acan. paeh henteu reujeung Iman. Antal Mautu Qoblal Mauta. ngan kudu menerkeun laku. da hanteu kudu jeung praktek. Sumawon Iman ka Allah. Teu Iman ka parentah Gusti. 110. nyarita pasal ieu mah. da ari sareat mah. Sababna enggeus ngahiji. Ceuk rakana pasal tasjid. 128. sumawon ku sareat teh. batal haram jeung makruhna. raina lajeng ngawalon. rai masih keneh helok. kapan dina Hadist oge. hiji Iman ka Yang Manon. rek eling ka Maha Agung. eling bae salawasna. pipilueun ngahukuman. hanteu ngarasa papisah. kahartos Mim He Mim Dal. lain hukumaneun jalma. teu tiasa ngalakonan. geus tangtu rai aya mah. ku awas panon atina. tegesna babar sapisan.pamuka lawang Akherat. panutupna lawang dunya. Tapi kudu bisa mati. sabab teu aya cirina. kana parentahannana. jeung buktina nu diditu. tanda-tanda elingna teh. sidik ku panon kapala. Bari leumpang bari cicing. aturan amal ibadah. kumaha mun geus teu kuat. nepi ka rek maot pisan. pikeun kayakinannana. atuh teu Iman mun kitu. parentahna Gusti Rasul. dina wujudna manusa. sunat farduna sakabeh. da can nyaho ti tadina. siang wengi reureujeungan. 138. sadirina-sadirina. sabab kumaha rek Iman. geus teu bisa walakaya. dina keue aya halangan. sidik henteu mangfa’atna. teu meunang aya rasiah. 120. anu kudu dilakonan. 121. mun prakna tah kudu kitu. keur pikeun sarerea. buktina pasuhud-suhud. naha Iman ka saha. Raina ngawalon deui. Ngan karek asmana badis. Allah nu pikeun ngahukum. bibitna sagala rupa. rukun Islam anu lima. persasat nuduhkeun jalan. nuhun Alhamdulillah. ka Allah mah sanes kitu. kana parentahannana. kalawan ma’rifat heula. teu acan pisan kapaham. 132. eta dzatna Gusti Allah. atuh rek eling ka naon. urang ninggal tanah Mekah. kakara bisa kasusul. Bener mun dina Agami. atina teu daek nyaho. ceuk rakana moal pegat. Rakana ngajawab deui. Iman mah geus tangtu terus. Sasatna kedah papanggih. mung aya deui pihatur. keur wujud taya halangan. muga ku engkang diwejang. Mun kitu kafiran pasti. 140. keur ibadah ka Yang Agung. kapan aya ceuk Hadistna. rupana wujud manusa. anu sakitu suhudna. weleh geuning pasalia. sabab rasiahna guru. 118. He dada manusa estu. Tapi kade salah ngarti. sareatna hakekatna. perkara nyaho ka Allah. kudu ku awasna kalbu. kieu rai mun can terang. naon kanyataannana. ceuk rakana tangtos bae. perkawis Iman ka Allah. anu parantos diwejang mah. mung engkang moal tiasa. ayeuna mah moal samar. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. kana rupa Mekah kitu. lakonan sakuat-kuat. kahiji Iman ka Allah. kang rai nembe mangartos. nu henteu diwaktu-waktu. sareat ka tarekat teh. nu katinggal ku sadaya. Mereskeun jalan Agami. eling bae hanteu pegat. rukun Islam anu lima. saperti ayeuna urang. Iman teh urang pigawe. Teu aya gunana jalmi. ku rai tacan kaemut. tapi sahna eling kudu. Mim the nya sirah urang. Numatak urang mah rai. mangsa bodo Gusti Allah. jalanna tina tarekat. teu bisa balik ka asal. ti dunya teu meunang salah. can ditarima ku Allah. aduh engkang nuhun pisan. Dal teh suku enggeus pasti. nyawana teh kapidangdung. kitu eta ceuk dalil teh. kudu nurut kitab Qur’an. paeh samemehna wafat. lain kudu sapertos. Raina lajeng ngalahir. 113. 111. lafad Muhammad eta teh. ngalakonan Sembahiyang. 126. kumaha arek elingna. atuh meureun poek bae. dina keur nalika jagjag. 129. jalan tuduh Agama. Jadi geus kaluar garis. lain perkara Agama. dina nalika cageur mah. Gusti Allah nu kawasa. Ari geus katimu tasjid. Tapi dina waktu gering. hartina ninggal dzat Allah. boh salahna boh benerna. sanajan dicipta-cipta. Imanna eta geus tangtos. 112. 117. nya meureun nyasab jadina. ulah kapambeng ngawuruk. kantun Iman anu ka dua. kudu bae dua-dua. 139. kusabab geus kana ilmu. Iman kanu marentahna. kudu daraek ibadah. da engkang bubuhannana. Qur’an Nul’adzim kasusul. 134. teu jauh sareng dzatna teh. cicing leumpang diuk nangtung. Raina ngawalon deui. keur kapercayaan kitu.

kapan kedah sareng sahna. hanteu arah engon kitu. nanging ti Allah ta’ala. nepi ka akhirna pisan. nyaeta kana manahna. kakara sah pangakuna. kapan sidik caang eta. Ngaranna Qur’an Nul-Majid.nerangkeun yen Maha Agung. anjeuna enggeus misaur. 147. yen eta dalil Qur’an. sagal geus kauninga. tapi eta dina Qur’an. sabab ngandikana Allah. pangkat Nabi kasebatna. kieu rai mun can terang. Ceuk rakana bener rai. boh kesed boh amisna. teu aya nu ngawartosan. . 160. tah kitu rai sababna. teras dicatet ku Usman. kaluar ti Kangjeng Rasul. dalil pangandika Allah. bray bae sagala terang. di badan urang sapata. 146. nyaeta kiamat dunya. ibarat nyebatkeun cau. dalil pangandika Allah. bisa nyaritakeun kitu. nu matak hanteu disebat. ulah ngan ukur basana. ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kaopatna Qur’an nami. margi rai tacan ngartos. yen eta pangandikana. dalil pangandika Allah. tah kumaha bedana. 153. Kapan sidik Kangjeng Nabi. yen eta Kalamullah teh. kapan geuning eta Qur’an. nyarioskeun ti awalna. rai mah ku hayang dumuk. tapi Kangjeng Rasulullah. 169. sadaya hanteu kaliwat. moal robah patekadan. naha bet hanteu disebut. Jadi ngandikana Gusti. mani cirambay socana. moal arek asa-asa. ngajadi alam dunya. teus nepi ka jadina. bibit nu kumelip kabeh. Padahal Kangjeng Nabi. nyaeta Nur Muhammad. moal taklid moal bohong. hal eta kitab nu opat. kapan make huruf eces. 157. ngadak-ngadak anjeuna teh. Sieun jadi kufur kafir. tina kalangkung karasa. jeung teu nulis teu papan. 170. nyariosleun Wal Awwalu. nu muruk bangsa manusa. sareng ngajadikeun makhluk. Sadayana jol kaharti. kapan Jeng Nabi Isa ge. naha bet dibeda-beda. pangandika anu anyar. pangandika anu anyar. terus disaurkeun pisan. malah sumpingna tipayun. hanteu percaya ka Qur’an. turun ka para Nabi kabeh. nyaritakeun rasa cau. pasal ka dalil Qur’an teh. disebatna Kalamullah. sasaur-saur Jeng Rasul. kabeh aya dina Qur’an. nepi ka kiamat pisan. 141. Geura dangukeun ku rai. yen bakal kitu jadina. 158. nyaurkeun sadayana. dina badan sakujur teh. seja diestokeun pisan. hate masih kalangkabut. tunggal utusanna Allah. Ditetepkeun bae Hadist. rek naros rai ka engkang. utusan Allah ta’ala. teu acan tetep mikiran. 159. nyarioskeun geus akhirna. hiji ngaran Toret tea. sapertos Jeng Nabi Isa. meunang nurun tina Qur’an. 165. tapi upami percaya. hanteu aya papadana. bade tumaros ka engkang. Raina ngawalon manis. Ngalahir deui kang rai. Tah kitu ngandikana Gusti. bisa balik ka asalna. kudu buleud nya percaya. ngadamelna Injil tea. sarua pada utusan. lahir batin geus kamafhum. lantarannana ti engkang. jol tiasa sasauran. caang padang narawangan. Hadist bae disebatna. 161. 167. lalakonna dicarita. Tetep disebatkeun Hadist. boh amisna boh kesedna. Terus kan Nur Jeng Nabi. 162. hanteu naros ti manusa. 148. Rakana ngajawab manis. percayana masih mangmang. mimitina ti Nabi Adam. rai aya kadar ngartos. Ari sundana teh Hadist. ayeuna mah moal samara. padahal Nabi Muhammad. tapi kieu bedana teh. pangandikana Yang Agung. Dicarios ku Jeng Nabi. 150. teu aya anu kalarung. 156. kapan Qur’an mah eusina. naha ari Nabi sanes. 171. kapan teu daya teu upaya. midamelna Injil tea. 168. awal akhir dicarios. unggel dina lebet Qur’an. nya eta nu anyar tea. Mung ayeuna aya deui. bade tumaros ka engkang. geus sumurup kana kalbu. kapan sami pangkat Rasul. sabab manus amah mohal. Saha nu mere warti. geus nyayang kana sungsuwam. teu kocap aya guruna. ka sahabat nu opat teh. Maparin caangna ati. nu ka anjeuna miwuruk. hakekatna di urang. margi Hadist enggeus nyebat. 164. sumawon make huruf teh. manusa kedah kituna. 166. Gusti Usman nu nulis teh. kitu deui Zabur Toret. malah basana ge Arab. Sajarah anjeuna pasti. naha ari Nabi sanes. tah eta naon nyatana. Terus Babu Hawa deui. Sareng kapan saur Hadist.reureujeungan. tina Johar Awal tea. bibit nurunkeun manusa. bet sagala uninga. Tapi naha Kangjeng Nabi. sakur piwuruk engkang teh. 142. bener teu nganggo sowara. kufur kafir kasebatna. bakating tina karaos. kitab Hadist anu tilu. 154. saheulaeun Nabi urang. dalil mah Qur’an nyatana. ayat-ayat nu kasebut. Kedah geus di dahar misti. sabab Ijnil Toret Zabur. sapertos Jeng Nabi Isa. dalil mah nu heubeul tangtos. rai masih keneh poek. sanajan Saumur hirup. boro-boro nu geus tembong. nya nuhun Alhamdulillah. rek nyaritakeun rasana. 163. 152. kitab Injil katiluna. 145. geuning kitu asalna. nya jadi kitab Qur’an. Teu huruf sowara deui. 155. kaduana kitab Zabur. anging ku terbitna hate. tina Qur’an Nul’adzim teh. 149. 151. eta teh nyaurkeun naon. nu parantos kalakonan. kana Qur’an Nul’adzimna. 144. nu aya salebet Qur’an. sagala pangakuan. nyaurna ku basa Arab. hanteu sami sareng Qur’an. nu matak teu ku sowara. 143. Saha jalma anu mungkir. Qur’an teh damel sahabat. Allah anu Maha Agung. sumawon make huruf teh. Mung ayeuna aya deui. kang rai hayang terang. margi kahartos percaya. ngan cumah maparin caang. sanajan aya hurufna. kakara bisa kasusul. kumaha da can karaos. kalintang abdi sesahna. tapi aya deui kitab. nu teu huruf teu sowara. Raina gumujeng manis. hanteu sowara huruf. ku salira anjeuna teh. geuning naha teu disebut. kana kadimna Jeng Rasul. naon kanyataannana. jadi anjeuna mah notok. Barina ngalahir deui. ngan dika Gusti Allah. nyatet saur Rasulullah. memeh aya awang uwung. sanajan nu teu acan.

190. Bukti anu ngajarentul. 180. teu butuh kunu ibadah. sifatna hirup kang rai. ari keukeuh-keukeuh teuing. jalma pada aranakan. Kitu deui dina pupus. kana ati tuang rai. 188. ulah ngajadikeun bimbang. 199. kitu rasiah Yang Widi. sanajan kersana Allah. panon teu awas ninggali. nyieun sarebueun kali. Naha engkang bener kitu. 194. kabutuhna Gusti Allah. 206. Tapi kabutuh Yang Agung. ceuk engkang mah masih aya. 204. hartina teh Allah beunghar. kanyataan dina diri. sanyatana dina diri. Injil nyatana paninggal. sundana teh eta dalil. kumaha sabab-sababna. langgeng hanteu owah gingsir. yen sakabeh kudu mati. hanteu aya kabutuhna. 179. 176. naon kabutuhna Gusti. eta hanteu salah deui. tatangkalan nungtut jadi. pang sok ditungtungan mati. rakana ngawalon manis. 196. Saur rai lamun kitu. reujeung sakabeh hawadist. hanteu kasebutkeun beunghar. Ayeuna gaduk piunjuk. 205. beda-beda umur jalmi. jeung daikatul mauta. 181. nya eta nu anyar tea. anu pangheulana leungit. supados rai mangarti. Raina mani ngagukguk. teu butuheun ku Ulama. sakebeh awak-awakan. Mung awon teu kapiunjuk. ngalegaan alam dunya. ayeuna baris didadar. nu tadi disebat dalil. pangheula ayana pasti. yen kudu ngarasa mati. taya kabutuhna Gusti. ana kitu nyaruaan. karaos kabina-bina. langgeng teu keuna ku ruksak. nu keur tengah . saparantos barang tuang. aya nu geus aki-aki. bet bijil awasna geuning. 184. samangsa-mangsa keresa. cik geura terangkeun engkang. Meureun ku rai kamafhum. sumuhun saur kang rai. hiji pasal nu can harti. ucapna pon kitu deui. Ceuk raina naon atuh. Rakana mesem ngadawuh. sanes nu sifat kawasa. tapi teu kurang nu datang. geura dangukeun ku rai. baham teu bisa wawarti. moal hanteu aya pambrih. tah eta nyatana Qur’an. akhirna oge teu lepat. najan seueur nu dipeuncit. kanyataan dina badan. 195. atuh lamun kitu Gusti. teu butuheun kunu ngaji. 198. cepil kaluar danguna. 203. nyaeta pangdangu urang. katuangan warna-warni. ka sakabeh anu anyar. Rakana lajeng ngawangsul. Pang ngersakeun kudu mati. Sifatna nafas geus tangtu. ku engkang kedah di dadar. Naon maksadna Yang Agung. Allah geus maparin jangji. anu tiheula ayana. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. anu matak kudu wafat. najan alam dunya rai. 192. 186. Raina ngawalon nuhun. sinarengan aci cai. ku rai hoyong kaharti. Qur’an mah pangangseu rai. sifat Goniyyun ceuk Hadist. eta mah entong dipikir. teu elat-elat nu bijil. Pasal dina pangkat mahluk. ampir pinuh ieu bumi. Allah sifat Baqo pasti. teu butuheun kunu muji. kersana Gusti Yang Widi. sarua jeung Maha Suci. 177. baham ge bisa wawarti. 182. aya deui nu can paham. sareatna anu nyata. 174. Raina enggal ngawangsul. asa kabireukan teuing. 191. Ting torojol ting palentung. sarebueun alam dunya. nandakeun butuhna Gusti. pasal kitab anu opat. pinuh temen ieu bumi. da kabeh kagungan Gusti. rai enggeus lieur teuing. pasal tadi Gusti Allah. da kitu kersana Allah. tah kitu sababna rai. sumawon keuna ku mati. ti barang gurujag dohir. disebatkeun awal akhir. Gusti anu Maha Suci. Tanda bedana Yang Agung. 185.Kinanti 172. Aya orok-orok pupus. Pendekna sakabeh makhluk. hanteu meunang nyaruaan. 189. nafasna mah ongkoh bijil. lamun hawadist teu ruksak. barang enggeus lami. da moal enya mubadir. naon margi teu sarua. upama jalma teu wafat. aci seuneu angin tanah. Kapan ceuk dalil teh kitu. perkawis pang Gusti Allah. kabutuhna Maha Suci. rakana lajeng ngajawab. Meureun aya sabab tangtu. naon nu jadi sabab. aya deui nu can harti. dina hal sabab-sababna. Zabur pangucap pribadi. Malah dalil oge nyebut. Raina Lajeng ngawangsul. kieu rai mun can harti. aya nu geus jadi bujang. make mere katetepan. estuning aenal yakin. mo hilap saumur hirup. moal mubadir Yang Widi. lamun aya keneh pambrih. 183. henteu kenging mungkir deui. Ngan butuh teh ku wujud. sugan kieu kersa Gusti. leres mun kitu kaharti. Ceuk rakana mangga atuh. 200. Numawi Qur’an disebut. nyaeta nu ngaran Hadist. Rakana engal ngawangsul. Naha matak naon atuh. kasauran teh bet yakin. 187. Rakana walon jeung imut. sato-sato ge aranakan. teu ku naon-naon deui. tina kaluat si Bijang. tanda bedana jeung Gusti. ah engkang mah sok murtad. 178. Mimiti Toret dicatur. anu pandeuri datangna. rehna dina umur jalmi. lami-lami eta soca. dalilna teh Qulu nafsin. nyaeta ngaran hawadist. Ari eta mah nu tilu. nya danguna jeung tinggalna. seuri ngeunah bakat harti. kapan buktina di dunya. kabutuhna Maha Suci. kalebetan aci. tangtos aya sabab tadi. sidik pisan jeung buktina. paninggal sareng pangucap. moal datang ka teu jadi. sakumelip tujuh bumi. pangdangu anu kahiji. aduh engkang sidik pisan. kahartos ku tuang rai. cepil teu aya danguna. 193. nu karasa sareng bukti. keur waktu gurujag lahir. sesek moal aya tempat. Allah ta’ala taya kabutuhna. pangakhir-akhirna leungit. mun ngan sakitu sababna. ka rakana bari seuri. 173. Nafas mah geus jalan terus. kedah wae osok wafat. ngersakeun Gusti Yang Widi. 175. bener ceuk dalil teh tadi. samangsa-mangsa keresa. teras nyaur bari manis. atuh Gusti Maha Suci. ceuk engkang mah anu yakin. hanteu seueur ngan sarupi. 201. awalna nu pangheulana. aya sababna nu penting. tapi engkang mah sok nilik. 202. 197. Tah naon sababna kitu.

214. 239. Widadari isteri wungkul. Allah tetep bae asih. kasauran engkang tea. umurna teh hanteu sami. ceuk raina masih heran. kapan tina opat tea. Nu ruksakna teh ngan wujud. Raina nyaur jeung imut. najan geus kasebut mati. 210. Tilu bumi opat banyu. 219. naha bet ngabeda-beda. ngan alamna salin deui. Lamun getih Rama Ibu. kabirahian nya ati. 240. dipapag ku Widadari. di diri urang pribadi. kabagiannana pasti. panjangna pondokna deui. kadeudeuh pangambung rai. Getih kudu jalan alus. moal aya anu hurip. teu ngupingkeun Widadariwidadari lalakina. Maningkem mah aci bumi. rek naroskeun anu tadi. Naha kersana Yang Agung. kani’matan kagenahan. hirupna mah tetep pasti. sareng kalangkung gareulis. Tapi rasa ge pang hirup. aya deui anu can harti. ayeuna mah rai harti. 213. pang mapagna Widadari. Lamun ruksak eta hirup. Saupami taya banyu. 229. nya ieu wujud jasmani. kumaha buktina murah. naon nyatana anu yakin. Ceuk raina kuma atuh. urang bisa hirup rai. Rakana ngajawab terus. lamun rai teu uninga. tah eta nu kurang kuat. anu opat Widadari. dina waktu tadi bijil. rupa istri nu gareulis. timana asalna jadi. mun enya kersa Yang Widi. 218. naon kanyataannana. jadi kulit awak urang. teu aya hirupna pasti. cacakan taya sarupa. nu tadi asal ti dohir. pasal eta Widadari. dupi Mani asal cai. 230. nu matak sok tereh mati. sabab eta asal mani. umurna ge moal lami. Mani anu katiluna. istri nu meunang Iman. boga ngeunah jeung teu ngeunah. Tatangkalan moal hirup. ka deudeuh jeung kacintaan. Tepi ka akherat kitu. Timana asalna dumuk. Ceuk rakana mun can mafhum. bener pisan tangtu aya. pikir sing nepi kaharti. 225. Ceuk raina langkung nuhun. sakitu ngurusna diri. naha bet hanteu ka kocap. ka sadaya murah asih. ari Widadari tea. jeung lalaki sama timbang. ka anakna peribadi. kabungahan soca rai. anu kurang kuat rai. asihna Gusti Yang Widi. Tah kitu sababna makhluk. matak hirup mah teu robah. Kapan istri ge geus tangtu. geus ngayakeun lima rupa. nu matak sok tereh mati. 212. asal tina aci getih. ceuk Hadist teh Widadari. dua kani’matan cepil. Atuh jadina teh tangtu. hiji kangeunahan baham. hanteu salah aci angin. 238. keur nuju aya kasakit. sami teu aya bedana. najan sireum tongo reungit. ulah siga pilih kasih. 234. bungkusna eroh jasmani. Rakana lajeng ngawangsul. teu aya cai sarupi. seueur nu lakon Agami. 237. tanda taya hirup pasti. kapan jalma the sok mati. can tetep kapercayaan. Nyatana diurang sungsum. Rakana enggal ngawangsul. Hadist enggeus mere terang. ceuk raina moal bisa. nu kumelip jero bumi. 217. kadang kala seueur istri. langgeng teu keuna ku ruksak. Ayeuna gaduh pihatur. sabab ngahirupan rasa. nu paeh tea mah raga. nyaeta nyawa geus pasti. nya eta badan jasmani. 231. eta kamurahan Allah. ti dunya nepi ka batin. 235. kapan tadi Gusti Allah. Piwadaheunnana hirup. rupi-rupi teu sarua. kudu papay mimitina. mahi ku lima perkara. tah eta kumaha margi. tatapi eta munasif. pikeun sahiji manusa. hal perkara anu hilang. perkara murahna Gusti. nu rata ka sadayana. 224. ari nyawa teh nya rasa. Kurungannana nu pupus. 221. tangtu babari bobona. sato-sato kitu deui. papada bisa ngajadi. Widadari nu kaopat. yen jalma Iman pinasti. rai ulah belet teuing. 233. sanes pangersa Pangeran. 236. hanteu usik hanteu obah. jadina di urang daging. nu papak kasadayana. meunang ganjaran Akherat. ngan wadahna anu teu kuat. ka sadaya makhluk Gusti. kalimana matahari. kapan geuning anu mati. Ku urang kudu ka ilmu. pikeun mapag para istri. Wadi teh asalna rai. pikeun mikir Widadari. yaktos mah opat siki. 211. masih keneh bingung pikir. 228. ari Madimah asalna. 216. 209. hiji seuneu dua angin. Rakana lajeng ngawangsul. Kantun asihna Yang Agung. nyilokaan kani’matan. bijil kani’matan sami. 208. dipapag ku Widadari. asal aci seuneu tea. keur getihna hanteu sehat. bener karaos ku rai. sifat Baqo enggeus pasti. Rakana lajeng ngawangsul. nu karasa anu bukti. 226. asih ka sadaya sami. Kapan istri teh geus tangtu. ceuk raina matak heran. mungguhing di alam Akhir. 207. tah kitu eta kang rai. nu rata ka sadayana. Enol mah da nalapung. Seueurna teh opat puluh. Allah milu ruksak pasti. nu sami teu pilih kasih. Dadamelan Rama jeung Ibu.tuwuh deui. nya manina ge teu sehat. 232. anu ibadah ka Gusti. 223. sifat kasukaan ati. roh jasmani teh nyatana. Mani maningkem terasna. kosong hanteu aya eusi. 222. mere hirup kasadaya. anu teu dibeda-beda. nu ngaran Wadi jeung Madi. da kapan ari hirup mah. Maningkem kaopat deui. tangtos ari maot tea. 242. nu kasebat Wadi Madi. 241. rasana mah tetep aya. eta teh rai siloka. kumaha buktina asih. sihoreng bisi manular. saur . 227. paingan bangsa Walanda. Bener bae opat puluh. anu ngaran mani tea. jeung teu kening ngora-ngora. ganjaran ti Maha Suci. ka sakur anu kumelip. ibarat dina kai mah. pada bisa usik malik. asa sidiksidik teuing. muga ku engkang diwejang. nyaeta ku dzatna Gusti. lamun arek boga rabi. rai dina lebah dinya. geus koropok ti tadina. jeung teu keuna ku maot pasti. di urang ngajadi tulang. kumaha kira-kirana. sagala ge moal jadi. rai tiasa ngaharti. lantaran piwejang engkang. Widadari anu katilu. 243. uteuk tongo walang taga. 215. ulah rek kaliru rai. rehna eta Widadari. geura mun taya sarupi. asal naon nu ngajadi. kacampiran ku panyakit. kawas anu pilih kasih. Rahman Rahim Maha Agung. kieu ari sayaktosna. saperti kieu deui. 220.

ku tingal mah geus kaberik. 251. 244. kitu deui nu kaopat. 260. naon bae kaanehan. saur raka nyatana pangangseu rai. kaluar jerona deui. nu sarupa saperti wujud kang rai. bakating raos-raosna. nu kaopat Nabi Musa. luhurna tanpa wangenan. matak nyelengit nya ati. carioskeun hiji-hiji. sadayana geus lastari. boh barang boh rupa istri. Maha TInggi kaopatna. raos ceuk rasana cepil. atanapi wungkul basa. make sirah dada suku. Rakana enggal ngajawab. nyaeta nyatana pangdangu rai. 249. saur raka naha rai sok ngadangu. Kaanggseuna raos tangtu. 247. 254. kang raka bubuhannana. nya eta kiamat tea. terus bae nepi ka poe panutup. Ceuk rakana tina dangu. atawa tembang nu ngunah. naha eta basa opat perkawis. Saur rai nuhun pisan. 264. tapi ayeuna geus pupus. Ganjaran ti Maha Agung. sing nepi kahartina. Cacakan teu kahalangan. naon bae rupi-rupi. dilisankeun ku pangucap. Sabab mun taya utusan. kitu deui tina soca. Rusul mah hanteu wafat. kahartos ari kitu mah. 271. ngadangukeun anu nyuling. Hakekatna mah berjalan. dijawab sakuat-kuat. 262. Pangkur 250. 257. 245. deudeuieun karasana. tah eta hawadistna anu pupus. atawa kueh persetik. kantun nu kaduana. naon bae anu seungit. nu nyebat nyeri dengena. Anu luyu nu karasa. Namung rai mo kapalang. moal ngewa sumawonna lamun bendu. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. rajeun oge nyeri ceuli. moal enya geus taya utusan Gusti. sadayana oge natrat. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. pangkatna teh Rohullahi. geus taya utusannana. Ayeuna nu katiluna. puguh bae aya buktina mah. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. naha iraha jamanna. meureun rai osok mendak. ayeuna nu kadua. nu katilu Maha Suci. ku bakat tinggi-tinggina. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. ulah bosen ngajawab. geuning bukti eta langit nu sakitu. 261. salamina moal matak jadi ilmu. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. tadi aya babasaan. nu kasebat Maha Agung. Ceuk rakana kapan nyata. Lian ti waktu ayeuna. teges Mulya tara kasebut-sebut. 270. Geus tangtu resep kalangkung. langgeng teu owah teu gingsir. nyatana pangucap tangtu. nembe ayeuna kapanggih. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. sumuhun saur kang rai. sihoreng aya nyatana. geuning bukti nafas teh tara belewuk. dulur abdi ngan sahiji. mikawelas engkang teh ka diri rai. poma-poma rai ulah rek kaliru. bener mulyana teh sidik. sadaya parantos sirna. malah-malah Asma Allah ge disebut. tanda ku agungna leuwih. Meureun ni’mat nu kadangu. nembe terang ayeuna karek kaharti. Kangjeng Nabi kagenepna. malah osok hayang deui. eta nu pangluhurna. Nyatana Mim He Mim Dal. bilih kabujeng ku wafat. masing tutug ulah aya nya kabingung. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. 252. 255. Nabi Enoh nu kadua. ceuk raina aduh leres geus kaemut. eta nu pang sucina. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. moal bosen engkang mitutur ka rai. upami baham kang rai. teu hasil mun teu harti mah. pangdenge teh salawasna tara gering. 246. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. 253. Widadari tina cepil. pangkatna Habibullahi. nepi ka kiamat pisan. ulah ngan babasan wungkul. atuh saha anu arek mere pitutur. 268. henteu aya alam dunya oge sepi. aya kanyataan dumuk. nyeri denge tara aya. teu robah utusan Gusti. buru-buru geura putus. masih aya nu rek ditaroskeun deui. ceuk raina nuhun pisan. kalimana Nabi Isa. bakating resep ninggali. Nu teu beda sareng urang. 267. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. Mulya bae salawasna. naon kanyataannana. saluhureun langit ge tangtu katepi. 265. kaduana Maha Mulya. diucapkeun sadayana. nya eta wujud jasmani. Rakana teras ngajawab. 269. 248. kedah diterangkeun deui. lian ti salira engkang. mun ngapalkeun bae asma. kieu abdi nya kabingung. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. sanajan tara dikumbah. teu hasil mun teu jeung bukti. leres hanteu pilih kasih. 259. lamun kang rai ninggali. ku awas tangtu kasusul. perkawis Yang Maha Agung. pasal eta ku rai teh geus kaharti. 258. opat rupa hiji basa Maha Agung. lamun aya muga ku engkang pitutur. supados kahartos pisan.rakana pan nyata. upami ngangseuan minyak. Ceuk rakana Maha Mulya. ku engkang terangkeun deui. nafas mah tetep beresih. nyatana dibadan urang. ceuk raina kuma sabab. ayeuna mah kahareti. babarkeun bae sadaya. piraku hanteu kaharti. moal aya tangtu lebur. mugi raka ulah bendu. ngamudarakahkeun ili. Ceuk raina geus kapaham. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. 263. Maha Suci anu mana. kapan Rusul mah teu pupus. Rakana lajeng ngajawab. nu pupus mah majajina. miwejang ka diri abdi. nafasna dina pangambung. raina teras ngawangsul. 256. kantun anu genep Rusul. salah bener oge tangtu. istri pameget ge nampi. matak ngahudang birahi. naha kumaha mulyana. malah- . tina pangambung ge bijil. ulah kapambeng miwuruk. karaosna raos tangtu. yaktos ari dengena mah. nomer hiji Nabi Adam. 266. di diri urang pribadi. Dupi Rusul katiluna. anu gedena sakitu. nyatana di badan urang mun teu salah. ceuk raina can kaemut. Ceuk raina leres pisan. Ceuk rakana Insya Allah. kadatangan lauk hayam. nyatana paninggal tangtu.

285. nyaeta nyatana hirup. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. urang ge kudu tatapa. diestokeun lebet kalbu. jadi bae mung teu acan jadi utami. bungbang lenglang sadayana. karek dina kaomna. eta adegan rai. numawi kedah disusul. sabab bisa ma’rifat. 272. bakat ku hayang ma’rifat. sifatna Allah ta’ala. jeung sagala tatangkalan. 275. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. Dupi Musa Kalamullah. pangangsu hakekatna. bukti kapan fangu sareng tinggali. Nyatana pangdangu urang. kumpul dina hirupna. teh . Adam eta nyata di badan sakujur. nu gede kaliwat saking. leleberan tina karamatna Wali. 298. moal bangga cara tadi. 297. katilu asmana deui. teangan tarekatna. sabab eta ilmu Wali. kudu tampa warisan ti Wali-wali. cara wali waktu tadi. sabab mohal tarekat dicandak pupus. nuhun pisan ku rai eta katampi. urang mah kantun maculna. ilmu Wali eta mah. hakekatna Enoh Habibullahu. nuhun engkang Adam parantos kaharti. bukti sadaya manusa. pira urang mah ngan macul. 286. pikeun nurunkeun manusa. saestu henteu khianat. 281. bisi kabendon ku Allah. hanteu beunang diterangkeun pamali. beresih taya nu kari. Rakana enggal ngajawab. 273. 293. hana cukup ke pangucap. naon atuh hakekatna dina diri. Sihoreng teh ayeuna mah. 291. pikeun umat Kangjeng Nabi. 276. bibit manusa saestu. enya eta ma’rifat jatining hirup. 277. ari eta hakekat Muhammad Rosul. iradatna Gusti anu Maha Agung. tina bakat Wali eta. mun ditaros anu penting. taun-taun sangkaannana teh kitu. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. ari eta nu katilu. ngan sakali ngadamelna. kaduana netepkeun sifatna kitu. neangan jatining hirup. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. lamun karek bisa maca bae wungkul. enggal bae ku raka teras diwangsul. tatapana taun-taun. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. buktina teh para Rusul. 274. Nya tanahna pikeun urang. 294. pedah Wali sok tatapa. Ti luhur sahibas sirah. ukur macul moal sakumaha ripuh. nu kagenep rusul ngagulung. nya awasna panon urang. angsu ucap pon nyakitu. sarua jeung Wali tadi. ceuk rakna kapan nyata. 295. dipiwejang ku engkang anu saestu. lamun hayang kana kasampurnaan diri. tatapi sakali mahi. 282. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. 287. 280. sakalintang hayang terang. 296.malah geus kumpul di kang rai. Eta kaliru pikiran. nyaah ka umatna Gusti. Estu saterus terangna. Raina lajeng ngajawab. hakekatna para Nabi. iradatna Gusti anu Maha Agung. Bakating ku ngabelaan. Padahal geus masyhur pisan. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. Ceuk rakana bener pisan. ku Allah nu Maha Agung. leuweungna enggeus dibasmi. eta mah ilmu Laduni. nyaeta dzatna Yang Widi. kana nafsu opat rupi. netepkeun heula dzatna. ku aranjeunna can kasusul. rai teh untung kacida. da maca mah Ferduna. hakekatna nya pangucap kang rai. malah matak jadi murtad. enya eta Enoh Habibullahi. Ceuk raina leres pisan. 278. diterangkeun sajelasna. wajibna mah kedah ngarti. asupna teh kana rasa. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. moal saperti kapungkur. Pasal eta Nabi Adam. Kitu rai upamana. 279. ku jalan tarekat tea. taya nu disumput salindung. ilmu wali nu geus sidik ditampi. najan ieu wujud oge nu nganggung. kapan ari geus bersih mah. kapan geus aya rukunna. Sabab Wali sadayana. ayeuna nu kaduana. ceuk rakana mun can harti. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. taya nu dipinding-pinding. geus jadi Islam sajati. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. lain ngan keur salirana. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. kitu hanteu salah deui. teu acan Islam satuhu. kudu bae netepkeun heula rai. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. arek maca Syahadat kalimah kali. nu bakal sampurna puguh. meureun ari hasil mah. kitu Allah kawasana. umat-umat nu daratang pandeuri. teges Khalifatullahu. ku tapa mang taun-taun. Eusina maung jeung badak. hanteu sakumaha bangga. sasat saadegna wujud. pang bisa nangtung jeung usik. taya lian ngan ku rasa. hanteu aya barang anu dibuni-buni. asal Adam Hawa pasti. matak doraka kasiku. tina nyaahna kalangkung. tangtu bangga liwat langkung. wawakil Allah ta’ala. 288. Panghulu Rosul sadaya. Wali eta nyusulna tarekat jati. tangtuna tinggal di dunya. tatapana naunan. gajah oray nu kalangkung marantih. Raina mani ngalenggak. 284. kahiji urang teh kudu. kieu rai mun can terang. enya eta kana sajatining hirup. 292. sifatna aya diurang. sanajanna Gusti Allah. Ngawalon raden Muslimat. geus kapikir ku rai eta Kiyai. wujud ngokop ka kahayang. ku urang mah moal kaberik kasusul. hirup ngokop kana rasa. 283. ti handapna sahibas suku deui. 299. nu masih gumelar dohir. tah eta nyatana Adam. duh engkang rebu kasuhun. sabab moal salah deui. ari Isa Rohullohu. mung aya keneh kabingbang. taya deui kua anjeuna nu dituju. mung naon sanyatana. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. Jadi kadieuna umat. tangtu bae tadina mah para Wali. nyatana teh enya eta wujud. tapi teu weleh disorang. enya eta Adam Khalifatullahi. nyieun kerud nya ku kerud. Pokna teh eta mah ujang. ari rasa ngokop deui kana wujud. nya sajatining Syahadat. kitu sanyatana rai. Ari anu kaopatna. disidikna para Rasul. 290. 289. Raden Muslimat ngajawab. kapan eta hirup ayana geus tangtu. najan geus jadi Ulama. naon nyatanadi urang. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. nyieun domba tangtu ku domba deui. da ibarat keur ngabedah. Nyieun jalma ku jelema. nya rasana wujud urang. sabab leleberannana. Dupi eta rasa tea. hayang sampurna pribadi. Ibrahim Halillullah.

300. asup ka Naraka. na iraha rai tepang. Anu katilu Wakutubihi disebut. 313. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. sugan teh cukup ku rukun. 317. najan budak paham kitu mah geus boga. 318. 311. tangtu meunang hukum beurat. bet make enggeus nyaksian. tilu taun mah geus pasti. ku tapa mangtaun-taun. damelanna geus tangtu bae. raina lajeng ngawangsul. 306. urang mah teu kudu nyaho. saur rai percaya kana ayana. na kumaha ari saksi. 337. ku Syahadat ge sahiji. Anu sakitu banggana. Saur raka naha rai ngan sakitu. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. Minallohi ta’ala eta disebat. Kapan syahna saksi tea. geuning Wali teh sihoreng. pek larapkeun lirik ka badan sapata. geus taya antarana teh. perkara Aing mah. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. 307. sareng wujud manusa teh. kudu nyaho kalawan aenal yakin. diluhur langit tujuh teh. lamun kitu saksi palsu. geura pek lemesan. 329. jadi mun ayeuna urang. ari diboker eusina. ka Allah nu sayaktos. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. Masih aya antarana eta kitu. Kapan kieu ceuk ma’nana. eta kitu manah Wali sadayana. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. ku Wali sadaya. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. kakara syah pang macana urang tangtu. dipaparin pangkat. 303. keur naon aya dalil teh. syahna sing kapendak heula. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. ngalakonan rukun Islam. pangasihna Allah. ngan lobana manusa sok salah tampa. nyarek ulah tulus rek neangannana. ari sundana mah. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. Anu kadua kalimah. sumawon kana sifatna. Lamun paham cara tadi bae tangtu. da manahna nyaah ka umat sadaya. ‘alaihi kebatna. anu kagenepna. 304. panngna abdi percaya teh. ayana teh Allah. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. kana dzat Gusti Yang Agung. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. nya paingan dibarerikna ku Wali. Gusti Allah ngan sahiji. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. kaayaannana wujud teh. 302. 310. sundana teh Syahadat kalimah kalih. eta pangakuan rai. 331. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. sing sidik sarta sing yakin. hayang nyusul ka jatining Asyhadu.geuning kitu rukunna. Ana kitu eta omongan teh racun. kapan sidik sundana teh rai kitu. Saur raka ayana dimana atuh. 327. dikadarkeun bisa mangih. eta dzat nu Maha Suci. Waqodri wasorihi teh. 324. dina Qur’an geuning dalilna disebat. ceuk raina tangtu bae. Kapan ngaku geus nyaksian. syahna nya percaya. lamun tacan ma’arifat anu sajati. 326. Aing teh reujeung maraneh. teu aya kebatna. Saur raka bener rai eta kitu. mawa sasar kanu bodo. yen tacan kapendak. Pucung 308. waktu maca Syahadat kalimah kalih. sing sidik kanu diutus. toh pati jiwa raga. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. saluareun langit ieu nu katinggal. nuhun geus kapaham. percaya rai hanteu asa-asa. kaula nekadkeun kitu. 323. ngabelaan umat kabeh. eta teh utusan Allah. leleberan ilmu Wali nu baheula. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. 319. aqrob teu antara. 335. Saur raka kieu rai mun can mafhum. da tunggal damelna. hiji Amantubillah teh. nyarek diteangan. nu kadua Wamalaikatihi tea. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. aya deui rai nu teu kapaham. Sareng ngutus naon tea. ari nu kaopat. Matak naon mun balaka bae atuh. sinareng Muhammad Nabi. yen Kangjeng Muhammad Rasul. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. na teu sieun ku hukuman. 334. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. 328. 301. ilmu Wali lain keur ajieun urang. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. 332. lamun kitu kawas ngaco. 305. 320. 321. lian ti Allah ta’ala. ceuk rakana atuh gagal. tangtu pisan aya anu ngadamelna. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. 316. sigana manusa nyieun sangrayan. 314. Amantubillah eta teh. Wali teh maksadna. bet siga-sigana. ayana teh Allah. 336. sumawon kanu ngutusna. tacan katepi ku dewek. Warusulihi carios. 312. nampa leleberanna ge. Naha rai percaya bener saestu. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. anu genep tea. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. anu lima sihoreng teh gening kitu. geus tara antara. 333. Ceuk rakana bener rai eta kitu. 330. min habril warid geus eces. ka Allah ta’ala. sing aya rangkepan. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. ngajawab raina. tapi pang percaya. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. pangkat Wali-wali kabeh. Atuh untung sarebu kali nya untung. jadi batur Idajil teh. da dunya mah damelan teh. 309. Saur rai aduh kutan. ulah sok nyingsieunan matak murtad. Kumaha netepkeunnana. 325. hayang Islam rugina kaliwat saking. 322. jeung kaula satemen-temen nyakseni. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. ngajakan cilaka. papay heula tina dzatna Gusti Allah. abdi teu acan patepang. hal Syahna syahadat teh. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. numawi wajib kapendak. percaya kana naon. samangsana aya. ulah bet bolostrong bae. satemen-temen kaula. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. mangga engkang rai paparinan terang. pedah aya bimi langit sareng eusina. 315. Ari dzat teh nyaeta . ayana Gusti Allah teh.

kana tulis Qur’an bae. geus hanteu miwarang. kana tutulisan dewek. sangkan tereh Iman. rukun Iman tea. 380. ayeuna karasa. Jadi eta tutulisan nu dihukum. tulisan ti setan. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. ka hirup sorangan. sareng manah engkang. ka Nabi Muhammad. boh beungharna boh miskinna sing narima. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. 341. Sategesna kaula percaya estu. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. 364. Nu katilu Isrofil nu kasebut. 359. 363.Nurullah kitu. Malaikat teh keur pere. ngandel tulis Qur’an. enya eta mandorna teh. 344. anu ngaran Jibril. ngapalkeun basana. 373. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. Geura kakat kotektak badan sakujur. teu ical di badan. tina nafsu dewek. ka hirupna wuud dewek. dalil naon nu bisa teh. Saur raka naha atuh ngaji kitu. nu kahiji nyaeta Amantubillah. teu aya Malaikat teh. 342. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. 348. urang bisa sabar bae. nu lumbrah disebat. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. waktu keur sakarat. kapan tadi ceuk engkang ge. ceuk rakana rai percaya kumaha. tina maling atawa tina maehan. 352. papay heulaanan. teu lalaki teu awewe. Mangga engkang anu tadi geura tutur. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. 350. meureun ku rai karaos. najan usik bulu oge. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. Cek rakana lamun paham rai kitu. . sundana cahaya. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. Ceuk rakana coba heula rai atuh. kumaha upama. aya dua pasal. 349. saha nu rek nyebat. 339. tapi naon dalil nu jadi Iman. Tutulisan wujus urang nu saestu. kana eta tutulisan wujud urang. tadi percayana. 377. pake kumagungan. eta bener tutulisan ti Pangeran. sidik pisan usik the teu warna rupa. kulantaran ayana teh. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. 361. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. sumawonna mun ku enyom. hanteu jirim saperti wujud manusa. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. tara sasarean. 371. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. 370. yen aya Malikat teh. usik ati sumawon usikna jasad. 369. kitu eta sundana teh. mun kitu rukun Iman teh. anu kaopatna. Sareng tara barang dahar siang dalu. urang ninggang meunang berok. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. anu kasebat tadi teh. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. beurang peuting ge digawe. eusina teu dipalire. lamun ngaji ulah ical ti salira. aya patri moal arek paburantak. ka Malaikat Allah. mun ninggang cilaka. Ijrail nya ngaranna teh. 358. cahayana Gusti Yang Manon. ka Malaikat Allah teh. 347. kudu ngandel urang. tatapi Malaikat teh. hurip nu miwarang. 354. Wamalikatihi teh. nya mandorna Malaikat nu opat. 374. ayana alam dunya teh. ati abdi hoyong enggalenggal terang. tapi kudu dirangkep teh. umumna jelema ngan saukur maca bae. tambah isin siang wengi babarengan. karek sare geus teu aya alam dunya teh. 372. ceuk pangandika Hadist teh. kapan tadi utusan Allah ta’ala. 346. lamun geus kitu mah. 345. 366. Kantun eta nu nomer dua rukun. nu tara dihaja teh. na kumaha atuh sangkan percayana. mangsa hirup pertanda ayana Allah. Susah temen lamun kaburu ku pupus. nyatana usik sakabeh. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. kahartos kacida. ku hirup Allah geus tangtos. perkara malaikat teh. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. 357. da katungkul maca bae. keur sare ge manjangan bulu mah teras. mangga geura dadar. 368. aya hirup dina wujudna manusa. usik angseu tea. gancanggancang bisi kaburu wafat. Usik baham usik tinggal usik dangu. kitab eta nu purah mere kabar. Mangga engkang abdi neda piwuruk. ngajina can tamat. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. meureun ayeuna mah. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. ceuk raina kahartos ari kitu mah. kuma sangkan Iman. 360. Ari Allah nya eta sifatna hirup. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. sadaya pada mangartos. nu tadi mah salah ku abdi karasa. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. dihukum lantaranna teh. kuma tadi ngandelna teh. 378. 355. 353. Den Muslimat mesem bari kaisinan. kana eta kitabna Allah ta’ala. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. jadi malaikat. 340. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. ari cahya nya eta hirup manusa. anu geus kapaham. Tah nyaeta nyatana Malaikat. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. Malaikat taya gawe. pang akrobna jeung wujud teh. nyaeta Wamalaikatihi. kaliputannana. 375. 367. enya eta utusannana Pangeran. bakal ka sawaregana teh. teu beunang ku tekad. 381. ngan sakitu teu aya rangkepannana. 379. hanteu warna rupa. 351. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. 338. Kantun eta rukun Iman nu katilu. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. mun kitu teu salah. 356. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. Teu awewe sumawon pameget kitu. para Malaikat. nu manjangan kabeh oge Malaikat. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. pasal rukun Iman. 362. leres mun kitu mah. Sundana teh kaula percaya estu. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. Mikail tea. bisa soteh aya. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. 376. Wakutubihi eta teh. ngaji kawas budak. kudu ngajinis ngaji teh. 343. utusan Gusti Yang Manon. 365. Cauk raina leres engkang eta kitu.

kudu lirik kana jagat pribadi. moal ngajujur nafsu. teges kudu ngandelna. teu ngabakti ka Yang Widi. ari tadi ku pahaman jisim abdi. yen jalma nu kitu. pamagerna nafsu. kantun nu kalimana. saparantosna kamanah. namung ngan eta mah jauh. ulang ngan apalna wungkul. meureun suhud ibadah. ka para Nabi sadaya. Saur raka pek heula ku rai. Kudu pikir ieu jagat shagir. jasad urang bakal nu tiheula. bieu the sora guludug. anu jadi utusan hirup pribadi. piraku Gusti Allah. 397. nyaeta Warusulihi. kana laku anu awon. Tetep Allah ngan midamel suci. ngeng ngadangu sowarana gelap. saenyana kitu. sabab eta rukun Iman. pek geura rasakeun rai. Nu baheula para Nabi-nabi. Nagara ge tangtu aman pasti. Saur rai kantun hiji deui. 400. 392. minyakna ge da teu seungit. gorengna mah ti Idajil tea. 395. 389. imanna henteu dipikir. tuluy ucapna ngabohong. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. timana torojolna. tina margi hayang harga murah. lamun lamun baham dahar uyah. kumaha atuh eta. kana rasa wujud. nyaeta bakal pupus. kumaha ngimankeunnana teh. raina lajeng ngawangsul. sadayana geus lastari. tapi rai can kaharti. kawasna moal kasorang. kapan parantos didadar. Wal yaomil akhiri tea. tangtu ku rai karasa. terus nanyakeun hargana. nafsu goreng kudu cegah. sakarat mah . bade meuli hiji rupa minyak. atuh saha nu sok bohong. kiamatna jagat kabir. eta rukun Iman diajina. kiamatna diri urang. Sategesna geus percaya tigin. kantun urang percayana. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. Ceuk rakana bener kitu rai. enya eta nekanan poe nu akhir. torojolna enya eta tina biwir. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. duh engkang sumuhun pisan. eta akalna manusa. upami ninggal sifat caang. nekanan poe akhir teh. diambung heula ku rai. di dunyana moal keuna hukum bui. Geuning sidik upami rai. rasa tinggal rasa denge. kana untung ala tea. Rukun Iman mun kieu diaji. rukun Islam Rukun Iman. hirupna euweuh kadaek. ceuk rasa dangu geus tangtos. di warung atawa toko.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. boh seungit boh bau. sabab nya seungit ieu nu dipilari. tara pahili ambeuna. rai parantos mangarti. moal nyebat ninggal poek. jeung meunang siksaan kubur. nepi kan ma’rifatna. Urang kudu percaya sing tigin. kana ieu rasa wujud urang. pasal Warusulihi teh. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. 398. jadi kieu tekad urang. urang sing tetep percaya. basana dipake cuih. nafsu anu awon tea. Nya mukaha mun imanna jalmi. anu langgeng teu aya watesna. 387. Rusul eta tara bohong cidra. Den Muslimat ka raka ngalahir. cicingna di Naraka teh. 383. teu dirasakeun eusina. kieu percayana tadi. rasa baham rasa ambung. buruburu nyiar ilmu. ka utusan Gusti Allah. ngimankeun nu kagenepna. atawa sora gamelan. manus amah jongjong iman kana duit. 384. tara sok bohong jeung cidra. kantun anu kaopat rukun. urang teh kudu percaya. rakana ngawangsul. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. weleh bae teu kapikir. kana hekekatna badan. moal nyebat bedug. kang rai teh masih ewuh. moal enya nyebut lada. geus percaya bakalna teh. untung ala jeung becik teh. memeh ditawar teh tangtu. 391. rukun Iman anu kagenepna. tangtuna aya pamilih. jadi rai teh ayeuna. tadi ge Rusul mah geus kawarti. kitu diimankeunnana teh. 399. eta nu kudu dipikir. kapan tadi diluhur ku engkang rai. dina engkena geus hilang. papasten ti Yang agung. Kitu deui mun rasa tinggali. nya eta kiamat tea. sarta eusina kahartos. Kitu deui lamun dina cepil. 385. ngama’naan rukun. tapi kusabab geus pupus. najan anak incu. kumargi kitu sundana. biasana ngan ukur dibaca. majajina mah sayaktos. lamun kabeh ngari rukun Iman. carioskeun paham rai heula. teu ibadah hanteu ngelmu. saur rai teh eh sumuhun. raina ngawangsul. dikadarkeun jasa ngarti. saur raka kieu mun hanteu tinggali. 396. ka Gusti Yang Agung. yen dunya teh tangtu. 393. sihoreng Gusti Yang Widi.Dangdanggula 382. nuhun sarebu nuhun. kumaha teu percayana. malik kana wujud. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. pang ngyakeun rukun Iman. 390. enya eta nekanan kiamat shagir. rakana enggal ngajawab. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. tangtu bae gede kasieunna. ceuk rakana et age teu lepat. ngajujur bae nafsuna. mahal teuing ah embung. supaya enggal katepi. ieu wujud bakalna nekanan pasti. tetep ngaku caang tangtu. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. ka utusan kitu. dina hal ngimankeunnana. Ceuk raina leres kahareti. jadi ngaler ngdul. apal basana mah tangtu. pangucap manusa tea. rai teh percaya pisan. 394. angseu ge pon kitu deui. 388. kasaksi ku Rusul. kitu oge eta hanteu salah. Bakal asup ka Naraka api. Den Muslimat ka raka ngalahir. saupami ngangsu minyak. nya ieu nu diteangan. 401. sieun kaburu ku wafat. eta kitu piraku hanteu kaharti. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. rukun anu tilu teh. naming sakitu rai mah. rukun nu disebut. 386. geus kaharti ku rai kapaham. leres pisan ayeuna kapaham. yen ieu nu dimaksud. Ceuk nu dagang hargana saringgit. mangsa-mangsa jalma keur didunya. 402. dirasakeun nu saestu. tadi ge geus dicarios. yen kitu ngimankeunnana. tetep bae tara cidra. Saur raka bener bae rai. laku nu goreng dijaga. bakal ruksak alam dunya. nu bohong mah manusa. tara sok pahili deui. nyieun goreng kitu. sadayana pada nyaho. jadi rukun nu kalima. nu goring moal disorang.

naha rai masik helok. ferdu pikeun ka manusa. bada netepan Lohor. sua Sadrah kitu. Asmarandana 419. kapan enggeus sidik jentre. meureun ku rai karasa. suhud neangan elmu. 412. jeung ati sing bersih. pandang kana buruhan. kapan dina Ushallina. sieun meunang hukum. sabab wajib kasebatna. Henteu beunang manusa sulaya deui. ieu alam pangbuangan. keur nangtung ngajadi huruf. diburuhan ku Yang Agung. puji kabeh waktu eta. anu beres sahiji-hijina. sabab sieun geus tangtu. aduh engkang nuhun keti laksa. pedah urang geus Sembahiyang. lahiji amal Jariyah. aya pikeun hajatna teh. yen ieu teh wujud urang. den Muslimat sareng raka. tarekat sareng ma’rifat. sarta kudu ikhlas ati. Saur rai Jariyah kaharti. ari nu feredu. sidik pisan lafad Allah. Sabalikna sing percaya ati. naha rai kawas gundam . engke dimana geus wafat. heula dunya heula jalma. eta ulah kitu. ku engkang anu sakitu. dina keur waktu Sembahiyang. ulah rek aya kahoyong. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. hartina teh untung ku siksaan badis. ceuk rakana mun can hartos. saban tuang waktu Dzuhur. kaduana nu ngaran Ta’rud. kantun eta amal Sadrah tea. tapi engke kapayunna. taya pisan kangunahan. aci seuneu aci tanah. Nu katilu amal Sholeh rai. di tungtungan aya dalil nu kauni. Kocapkeun enjingana deui. kumaula wungkul. 418. beunghar ku ka teungeunahan. sujud teh geus tangtu. enya eta pagawean manah. kabeh geus kasusul. nya kitu ngimankeunna teh. bagian geus tangtu. tah eta nu opat amal. Sundana teh kapan eta dalil. amal ibadahna daek. kieu engkang saleresna. rai mah tacan mangartos. lungguh eta huruf He teu salah deui. ngajaga kana lakuna. Kasdu ngaranna teh. dimana tumerapna teh. enya eta sakumaha unggel Hadist. 404. huruf Alif eta sidik. dua Sadrah. Den Muslimat nyaur semu manis. sageuy hanteu ati-ati. 403. reh geuning amal teh kitu. Ulah kieu pangna daek rai. bada tuang den Muslimat. jeung matak suhud ibadah. jadi tilu kali nyorang. ulah boga patekadan. nu matak disebut. aya opat perekawis. bakti kanu Agung. dunya sarawuh Akherat. bakal manjing Sawarega. 414. sareatna hakekatna deui. 410. ari eta Kasdu tea. mana nu heula dumuk. nya bagian nu tilu perkara. ayeuna mah mangga engkang. sabab geus aya pokona. rakana lajeng ngawangsul. teras duaan taruang. tangtos eling siang wengi. wajib mah ka Gusti Allah. 416. udar ider dibelaan ruksak diri. aya dua perkawis. aya ferdu jeung wajibna. wujud teh eukeur dianggo. kudu nurut kersana Pangeran. dina keur maca kalimah. eta jalama bakal meunang untung becik. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. piraku teu bageurna teh. kana eta harti rukun Iman. dina waktu Sembahiyang. sieun jatoh kana untung ala tadi. 408. Ulah nganken puji urang rai. beunghar ku kani’matan. jual meuli jeung nu Maha Suci. kudu Lillahi ta’ala. tumerapna dina waktu lima misti. ieu teh badan jasmani. dilakonan lamun urang kuat. kudu ikhlas beresih nya manah. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. pasal eta rukun Iman tea. rai bade naroskeun teh. ruku huruf Lam awal. amal Sholeh katiluna. pasal amal can kahartos. liren bae atuh. 409. Ka rakana nyaur deui. hanteu daya teu upaya. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. tilu amal Sholeh. muga engkang kersa jawab. rai dipaparin mangartos. sareng ieu alam dunya. malah alam dunya . Rakana gumujeng manis. naha ieu alam dunya. nu katilu nu ngaran Ta’yin. dupi amal kaduana. Den Muslimat lajeng naros deui. Jariyahna nafsu. Saur rai duh engkang kaharti. rakana enggal ngawangsul. 413. sareng ngaran manusa. kapan keur kieu mah wungkul. 417. amal wajib kitu. 415. ngaula kana kahayang. ngalakonan eta waktu lima. Sabab dina Sembahiyang rai. 405. untung ala nya ngaranna. da tadi ge puji teh nu Allah. Sakumaha unggel Hadist misti. make Lillahi ta’ala. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. nu didamel asalna. teu aya hargana deui. hayang diganjar engke teh. Saupami jalma geus mangarti.puguh deui. aya keneh nya kapanasaran. ati the sing lulus. Mugi rai paparin mangarti. 407. dipaparin Sawarega. ayeuna mah jadi ilmu. manusa mah kapan rai. nya sadrahkeun deui bae. nu kumaha amal ka Pengeran. nyaeta panggawe lisan. pagawean ati yaktos. urang kusu percayana. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. Kangjeng Nabi Yullah Adam. meureun tanda heula dunya. kayakinan dina diri tuang rai. 420. sundana Sholeh kitu. Anu matak masing suhud rai. keur Jariyah ka Yang Manon. kudu beresih pisan ati. 411. kahiji amal Jariyah. pasal amal teh geus tangtu. meureun rai ge uninga. huruf Lam akhir nyatana. kitu ibadah ka Allah. bagian panggawe badan. beresih taya pamandang. 422. 406. percaya bakal kituna. Aci cai aci angin. ulah ngaku-ngaku. Mung ayeuna bade naros deui. boga barang anu cukup. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. 421. ku kersana Maha Agung. sabab parantos waktuna. pasal ngudag kadunyaan. jadi urang kudu. tapi digawe sing suhud. ka Allah nu Maha Agung. ngalakonan waktu anu lima. tumerapna eta rai. kieu amal ka Yang Widi.

Kangjeng Nabi Yullah Adam. ngala titipan Yang Agung. eta ge meunang bebendu. ngan tilu bulan teu langkung. nya ka leuweung alam dunya. ka Jidah pinggir laut. sarta barina sasambat. Nya meunang bebendon deui. di buang ka alam dunya. Jagat kabir jagat shagir. 431. geuning Hadist leuwih bentes. neangan Adam panutan. 446. 452. cape balas utrakatrok. eta engkang leres pisan. 425. Sirahna teh ngeser deui. 433. sabab bengkerna ngariut. di mekah teh aya batu. ku Siti Hawa dianggo. nu sakitu jauhna. Rakana ngawalon deui. 447. 441. meh merem socana Hawa. Ku kersana Maha Suci. Nya tilu bulan sakali. pedekna kenging bebendon. 434. Aduh Gusti tobat teuing. 449. 430. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. batu bodas ti Sawarga. Raina ngawalon deui. beuki lila beuki jero. beurang peuting usrak-asruk. upama jalma geus kolot. ngaran kayu candana. Saparantos tilu sasih. 444. ti urut ka urutna. malah aya sajabana. 445. ragana tangtu meotan. upami geus tilu bulan. margi tacan aya jalma. aya deui hiji tangkal. alam pangriged-rigedna. 427. nu disebut kala gede. kitu riwayat Hadist teh. eta enggeus kalumbrahan. sabab pake eureun Hawa. 437. 439. panuhunna eta batu. ninggal laut ngeplak hejo. tacan aya tatangkalan. najan leumpang deudeukeutan. Hajar aswan hanteu bodas. riut tinggal riut denge. ku Gusti Allah ta’ala. sirah pipindahannana. 424. lantaran eta kulitna. Lamun geus ngariut pikir. geus satahun tepung gelang. Eta ge dibuang deui. muragna ka leuweung ganggong. enya jagat wujud urang. 428. henteu aya keur ngiuhan. kusabab boga dosa. kawasna mah alam dunya. tetela meotannana. aya deui hiji tangkal. lantaran dianggo diuk. Adam muragna ka bumi. Siti Hawa utrak-atrok. emutan rai ge kitu. aduh Gusti hamba tulung. nu’mat bae salawasna. Tanaga oge meh leungit. 443. ngenes peurih salawasna. dosana ngabuskeun setan. kieu lamun tacan terang. dianggo pipinding orat. perekawis jagat gede. dingaranan Hajar Aswad. ucap rawuh ambekan. oray tukang jaga lawang. nuturkeun indung sampean. mana kiwari kamasyhur. Tunda Hawa keur prihatin. nyatana pikiran urang. Tina nangis siang wengi. les-lesan nangisna Hawa. anu ngaran kayu garu. sirahna teu patok tempat. malah bukrina ayeuna. eta ge meunang bebendon. ingkah ti Sawargana teh. eta ge tuluy ditundung. ngariut nya rarasaan. neneda ka Gusti Allah. 438. didamel pamageuh dunya. salawasna kitu bae. tangtos pisan moal lepat. geus taun-taun lawasna. lajeng pindah ka wetan. 448. geus jauh ti tanah Jidah. jadi hideung rupana teh. Hawa nangis jerat jerit. 440. muragna ka tanah Mekah. keueung taya papadana. jaba ti Adam jeung Hawa. geus tangtu ngariutna. ku Hawa bari meresan. ti Sawarega dibuburak. nu ngagoda Adam Hawa. nyuhunkeun siksaan dunya. sataranjang teu disarung. mangga terangkeun ku engkang. ayeuna nu kacarios. ngan tilu bulan lilana. tambah sepuh tambah lembut. geuning ari enggeus sepuh.dumuk. jisim abdi ngan sorangan. Sirahna teu patok cicing. sarta teu patok cicingna. ti Gusti Allah ta’ala. batu dipuragkeunnana. nuturkeun indung sampean. kang rai kalintang heran. geus sidik meotannana. masih ngeplak tegal keneh. barang ayeuna di dunya. 453. taya papadana raos. Kawasana Yang Sajati. dina palebah-lebahna. sarta awakna oray. Gusti Adam teh dimana. 435. ari muragna Hawa. kusabab eta oray teh. tara langkung tara kirang. beulah kulon cicingna. dibijilkeun ti Sawarga. eta sanyatana ula. hanteu salah ceuk sakaol. siang wengi ni’mat wungkul. nya tilu bulan lamina. tina heubeul-heubeulna. lamun geus kolot umurna. tangtu pisan ngariutna. hideung teh eta siksaan. 432. dianggo cawet ku Hawa. bukti geuning osok ngarahuh. Mana ngarana ge dohir. da moal aya bedana. Ngan wungkul bae prihatin. sirahna teh teras pindah. oray awakna mondokan. eta ge kai sawarga. hartina dohir doraka. ti Gusti nu Maha Mulya. oray sanggeusna ditundung. angger bae tilu bulan. dunya disebatkeun kotor. anu murag ka Hindustan. Anu matak salin rupi. Sabab buntut oray tadi. 429. hiji sato oray naga. 423. Tegesna kala teh rai. dohir teh nyata pabuen. ninggang kana leuweung gede. panasna ngabebetrak. di tundung ku Maha Agung. mun sirah lebah kidul. taya pisan kasusahan. keu kekemben teu raksukan. Ceuk rakana aya deui. beda jeung keur ngora keneh. nangisna mani ngagukguk. sartana tanaga rosa. Tur taya batur sahiji. tumurunna ka dunya. naha naon margina. Namung jadi salin rupi. ngabudeur ngabengker dunya. ku rai tacan kaemut. abdi pundut nyawa bae. kapan pikir oge kitu. lamina deui sakitu. 426. larangan Gusti di ala. 451. sora peura soca cindul. ngariut sagala rupa. 436. Kangjeng Nabiyullah Adam. nangis ngenes manah ngungun. nalangsa sampe les-lesan. 442. gunung Surandil ngaranna. dikokopan ku sungutna. Raina ngawalon manis. dina saban-saban taun. najan didamel pademen. sasatna adam dibuang. sabab batu panuhunna. Dibanding jeung jagat shagir. sareng tegal ngentak-ngentak. tina emut ka . geleser pindah ka kulon. 450. emut waktu di Sawarga. nu dibendon ku Yang Agung. Dipaksa teu meunang ngancik. tinimbang abdi kieu mah. Terus dibijilkeun deui. mener ka tanah Hindustan. aya ngaran kala. sasat didamel pademen. jadi pamageuh jagat. urat wangkeng kulit merat. urat kendor kulit goplak. anu tetela nyata. buntut asup kana sungut. nya didamel bengker dunya. Naha mana Ikhlas teuing. ngariutkeun alam dunya. sarta riged pangbuangan. atanapi jatingarang. panutan dimana lenggah. kitu kersana Pangeran.

lajengna teh anfussana. dawuhan para Aulia. 458. Minal khosirin kebatna. hanteu aya kakurangan. eta Hadist moal lepat. Kinanti 479. kumaha isuk nya dahar. meureun ku rai karasa. mugi Gusti ngahampura. bisa kitu sare tibra. nu betah dipangbuangan. Geuning nepi ka kiwari. ayeuna muga diwejang. sieun engke dina wafat. geura bandungan ku rai. moal ucul ti kabingung. Ayeuna gaduh piunjuk. kabeh jadi kasusahan. 459. persasat dibuang bae. kitu unggeling carios. Kaayaannana kitu. emut-emut geus isukna. Malak Jabrail mepeling. Raina deui ngawangsul. tetep dina pangbuangan. mun miskin taya kagaduh. ganti-ganti kasusahan. lamina teh ngaos Ayat. jol Jabrail Malaikat. Barang maosna geus nepi. Robbana dlollamna kitu. geus tangtu pisan dihukum. pangkat menak pangkat cacah. saparantos dihampura. sareng Babu Hawa tepung. abdi nyanggakeun duduka. 460. sarta teu peugat-peugat. di Mekah teh aya Arfah. sing amprok ulah papisah. 480. naon rai nya kasusah. manusa tungtungna pasti. Kitu sareatna Haji. padahal sarua bae. hijikeun ulah rek renggang. teu ditampi ku Yang Manon. 478. ku sadaya ge karaos. keur anak pamajikan. 463. bandingkeun jeung memeh gelar. sanajan di Raja pisan. 457. Teu pisah tina prihatin. Jadi tetep bae ngancik. 474. Sareng nyanghareupan deui. akang paur liwat saking. kumaha pangna teu beda. ieu alam dunya dumuk. da sasat di jero berok. nyaeta kiamat tangtos. 465. kieu bisi teu uninga. urang ge eukeur dibuang. teu rasa-rasa acan. pangbuangan hanteu geseh. Sangkaannana nu miskin. jagat aya dua rupa. munatak saha jalmana. ngahampura dosa hamba. da aya di alam dunya dumuk. teu aya pisan kaboga. naha nyai hirup keneh. anu munggah Haji kabeh. cicing dina ngeunah terus. pang Nabi Adam ka dunya. kanu beunghar nyebat ngeunah. dilepas tina hukuman. nya ieu alam dunya teh. sadayana kalepatan. geus hanteu aya pikiran. eta sasakala amprok. tina loba kahayangna. disebatkeun pangbuangan. ceuk rakana bener pisan. sumawonna boga wujud. beurang peuting hanteu petot. 464. saratus taun lamina. tibra sasareanna ge. ayeuna neda piwangsit. ngan sarupa kasusahna. 473. dihampura ku Yang Manon. Jagat shagir Jagat kabir. ka rakana bari ta’dim. yen bakal kitu jadina. haying dahar haying nginum. Adam maca eta ayat. dina rasa kasusahan. samemeh kiamat dunya. 454. ieu dina alam dunya. 455. anu ngumbara didunya. duh engkang percaya pisan. 483. 461. kudu tobat ieu baca. samemeh ka dunya turun. Nurutkeun saur Jabrail. boro-boro pangkat urang. duh Gusti anu kawasa. Saur rai kahareti. Adam keur sasambat kitu. shagir sareng Jagat kabir. kasauran engkang tadi. Numatak mungguhing jalmi. jadina sanggeus ka Arfah. Tina sabab eta yakin. kawit ge teu naon-naon. Mana dongkap ka kiwari. jasmani rohani oge. saha bae anu ngunah. boh nu miskin boh nu beunghar. beurang peuting hanteu pegat. ka asal purwa wiwitan. sanajan diempuk-empuk. akang wani taroh bae. yen nguping carios Hadist. atuh meureun najan urang. eusina eta geus pasti. mugi Gusti Maha Agung. cicing di Naraka bae. di hampura ku Yang Agung. nu pada gelar didunya. kumaha ari nu cukup. teu lepot ti kasusahan. 469. kieu saurna malak teh. Teu weleh-weleh dibanding. Nu miskin mah geuning yakin. bakating ku sare ngeunah. tacan jadi Haji kitu. lajeng bae Nabi Adam. geus cumpon ge keur isuk. 466. Da bubuhan keur dibui. Aya beurang peuting tangtu. najan anu jadi Ratu. kitu ceuk hiji hikayat. amprokna di Gunung Arfah. 481. Wa in-lam taghfirlana. bongan aya di dunya. tah kusabab kitu engkang. moal aya nu merdika. Duh Gusti Robbul ’alamin. Balik kasalna tadi. 475. tah eta kang rai kitu. Nu matak ayeuna rai. teu kungsi lami Adam. 456. teu beda geus tangtu sami. 477. Aduh-aduh Hawa Siti. 471. duh nyai aya dimana. balik deui ka dunya. Hadist moal salah deui. 470. Ceuk rakana bener kitu. estu sidik Lahaola. eta kitu hartina. miskin deui kasusahna. disebatkeun pangbuangan. dzunu banna ulah geseh. tapi ceuk Ahli hakekat. 462. Jeung aya lajengna deui. moal pisah ti kasusah. beunghar barang beunghar susah. anu mawi dunya dumuk. kana poe akhir tea. anu matak ieu dunya. Adam sareng Babu Hawa. neda hampura Yang Manon. 472. wajib urang kudu tobat. enggoning eukeur diberok. nu miskin oge sarua. mulih kana kasucian. marakayangan usrak-asruk. Sabab kitu asal tadi. 476. anu jararah ka Mekah. sangkan ulah tutuluyan. meureun ku rai karasa. cukup pikeun meuli beas. Geus suka bungah nya ati. bilih teu acan kamanah. lamina saratus taun. aya . sacarios Hadist tea. Jagat shagir wujud urang. wungkul ku dahareun bae. najan geus ka Madinah. sabab salah pangbalikan.geureuhna. Tah kitu eta kang rai. Landratan Allah ta’ala. dalil dawuhan Allah. kabir mah nya alam dohir. terasna Lana qunnana. 482. cicing di panjara Allah. ngan ukur pasangka-sangka. supaya bisa purkatut. sareatna hakekatna ge. urang jadi buangan. 467. pasal tadi ceuk engkang. ka Jeng Nabiyullah Adam. upama can ka arfah. munggah Haji geus kapaham. 468. di diri urang ge bukti. dawuhannana Yang Agung. atawana enggeus wafat.

Panonpoe nu kahiji. Amarah Lowamah kitu. lain tempat keur ibadah. 486. 504. 500. ugel dilihur dihandap. 490. Sawiah katilu rai. nyaring babandingan beurang. mangga bilang ugel tangan. teu dipiluruh ku jalmi. aya bulan dua belas. Pek ku raina diitung. 495. di badan urang sapata. jeung jadi sagala lampah. 512. dua tinggalina soca. 487. teu beunang dijirim-jirim. 510. karaos pisan ku rai. kanyataan dina badan. Nu tetela langgeng tangtu. da geus lain tempat ngilmi. aya deui genep pasti. peupeuteuyan dua siki. ganjaran pon kitu deui. kantun dina jero bulan. Ceuk raina aduh-aduh. 502. 492. anu dua belas tea. di Akherat poek pasti. Ku panon kapala kitu. cukup hanteu kurang leuwih. Sageuy taya nu ngawengku. . prantos kacatet ku ati. kantun Srangenge jeung Bulan. moal enya salah deui. naon nyatana di diri. dina ieu alam dohir. 491. kari-kari caang batin. 503. enya ieu Jagat shagir. sabab eta mah geus ghaib. 493. hiji pangdanguna cepil. da mun taya Matahari. sareng aya deui hawa. tah geuning jejeg geus lima. ramo suku kitu deui. hawa panas hawa tiis. kapan kitu sidik pisan. nyatana beurang jeung peuting. margi ayeuna geus burit. 507. tapi eta mah kang rai. pagawean jalmi-jalmi. 498. aya tilu sabeulahna. sarta langgeng henteu gingsir. kabehna dalapan pasti. numatak dina sabulan. naon deui nya kabingbang. poek mah atuh Naraka. moal aya hasil dunya. sumuhun saur kang rai. tah eta poe nyatana. tatangkalan moal jadi. jadi dua tangan pasti. nu dua sabaraha hiji. 515. kantun poe tujuh tea. Hawa angin bumi kitu. nya nuhun Alhamdulillah. 497. mangga urang pada siram. panangan bagian beurang. eta naon sanyatana. Saur raka pasal taun. saajegna diri urang. pek geura taroskeun deui. mana ari dawuh lima. nyatana di diri rai. ceuk rakana hirup urang. Tah eta geuning geus dumuk. cahya anu lemes tea. rai ku hayang kaharti. taya kakurangan deui. naon nyatana di urang. nu ngahirupkeun jasmani. Hawa bumi angin banyu. geura mangga bae etang. hirupna teh Jagat kabir. aya tilu puluh peuting. 509. paingan carios kitab. naon nyatana nu yakin. bener dua belas siki. engke urang teh dibatin. lajeng raina ngalahir. keur ninggali Johar pirid. ayeuna mah rai harti. engke dina alam batin. katilu pangucap pasti. 511. 496. 484. tumerapna dina diri. 489. kantun bulan can kaharti. geus kumpul di Jagat shagir. kudu ku awasna ati. meureun manusa ge mati. 514. ngan pikeun nampa siksaan. Saur raina sumuhun. Di alam dunya teh dumuk. taya bedana sautik. ku engkang teu dipilahir. jeung opat diluhur tadi. saur raka pasal dawuh. muga ku engkang dipiwejang. ngajawab deui rakana. sawindu eta ngaranna. Ka raka lajeng ngawangsul. ku ayana Bentang Bulan. Caang bunya eta kitu. Geus taya tanyaeun kitu. eta moal salah deui. kitu deui aya Bulan. pasal bulan eta rai. dua soca dua cepil. atuh kumaha rek ngeunah. jeung dua tangan geus nyata. Dihandap oge sakitu. Dina sabulan teh tangtu. ugelna dua sampean. Raina lajeng ngawangsul. Raina lajeng ngawangsul. sare babandingan peuting. nu dalapan eta rai. 499. aya genep sadayana. aya Srangenge pasti. jumblah aya opat siki. Cuk rakana mun can weruh. 508. rai nuhun laksa keti. Saur raina sumuhun. Kapan di dunya ge puguh. da aria was mata mah. kitu deui badan urang. nyatana di badan urang. tapina wajib kapanggih. naon nyatana di diri. aduh naha cocog teuing. kaayaan alam dunya. 513. kaopatna Mutmainah. tapi aya nu kaliwat. tangtu jadi eungap pasti. mun teu panggih di dunyana. kieu rai mun can harti. nu nguatkeun alam dunya. dawuh lima nu sidik. panggahota diri urang. dibuktikeun dina badan. dijumblah jejeg dalapan. 518. nu yakin dijero diri. nu dina dua panangan. hanteu kenging ditinggali. poek mongkleng buta rata. jadi opat jumblahna. miwejang ka rai. 494. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai. bet nyata kabeh di diri. uel-ugel ramo rai. Bulan Panonpoe dohir. naon nyatana nu bukti. betah teh ku caang bukti. teu beunang katinggali. Nganyatakeun sifat hirup. Geus asup hakekat kitu. geuning karek genep siki. hartina windu teh rai. mangga ku raka pilahir. nyatana hawa nu opat. kalima rasana pasti. anu ngaran Johar latif. Nyata dua liang irung. Mung bae engke kapayun. katujuhna baham rai. eta taunt eh kang rai. laksa ribu rai nampi. Bentang-bentang laksa keti. dua bitis dua pingping. aduh naha leres teuing. upami rai tacan harti. 506. tilu puluh beurang deui. geuning geus genep jumlahna. ku awas panon kapala. antarana ugel tangan. naon buktina nu pasti. 501. Nyatana ugel nu lembut.sare sareng nyaring. samangsa teu jalan eta. Ku rai prantos kamafhum. Beurangna oge sakitu. sampean bagian peuting. nafsu urang eta pasti. Kaopat pangangseu irung. eusina nu tujuh tea. ku rai tacan kapikir. Sami bae tilu puluh. Ceuk raina geus kaemut. urang naretepan magrib. moal bisa jalan pasti. 516. ceuk rakana eta rai. 517. Panonpoe wujud urang. Kantun taun nya kasebat. 505. Jadi ngarana sawindu. sarupaning tatangkalan. 485. ugelna panangan bukri. tilu puluh poe pasti. 488. engkang sampe bebeakan. raina enggal ngajawab. mana anu sawarehna. tilu puluh eta sidik. saur raka kapan bukti. sidik geuning enggeus bukti. ngahirupkeun eusi bumi. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. engkang keresa miwejang.

Ulah ngagugu nu ngalarang. 2. Sangkan ulah kabingungan. Teangan elmu sampurna. Anakna sok jadi jadah. Kembang malati rupana putih. Lain duit pati hurip. 17. 8. Neda maaf kasadaya wargi. Ieu jaman parantos akhir. 4. Geura tareangan dzatna. Isukan mah biheung mulang. Sakumaha lobana duit. Bakal maot kudu kapikir. Sedep seungit sajero ati. 14. 10. Karaos hirup jeung mati. 12. Sabab bongan salah tekad. Sok bingbang mikiran diri. Euweuhna dina ayana. 5. Ibadah ka Gusti Allah. Ulah Iman ka barang ruksak. Nu dusun teu nyaho adab. 13. Malati di pinggir lobang. Kufur teu percaya ka kitab. 3. Sing suhud urang di dunya. Nafsu mah taya putusna. Di dunya pikir kumambang. Raoskeun mun datang sakit. Supaya jadi Syahadat. Nu kitu ngarana Murtad. Jalan jahat mah babari. 7. 9. Nu kasebat enggeus yakin. 19. 18. Gusti Allah wajib ayana. Eta teh omongan baruang. Rasa dua ngangin-ngangin. Ka pameget rawuh ka istri. Engke harti sadayana. Kafir lain Walanda Cina. Karasa dina pupusna. Ulah kawas ngaji budak. Poe ieu urang senang. Manahan sadaya Sobat. Pigeusaneun dina paehna. Ulah atoh ku loba duit. 6. Ngangin rasa sajati. Kumaha isuk nepi ka jangji. . Mun urang lolong di dunya. Nu ngumbar bae nafsuna. Jalan hade rasana nyeri. Neangan elmu nu enya. Supaya bisa sampurna. Kanu goreng taya pegatna. Elmu teh kudu pilari. Rek nampa rasana madat. Urang sing suhud ibadah. Geus ligar murag kalombang. 11. Istri dibeuli ku Syahadat. Ieu suluk dijieun sya’ir. Qur’anul Adzim sing kapendak.Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. Poe isuk can kawangwang. Haram lamun hanteu nikah. Urang sing ninggal Pangeran. 15. Sugan kasasar ku pikir. Dua puluh sifatna Pangeran. 16. Ulah eureun memeh mendak. Ulah salsah tekad urang. Pangeran awas ka urang. Kafir teh nu jahat atina. Ulah katungkul dudunya. Lolong jaga di Akheratna. Dzatna kudu tareangan. Carita kitab nu ditukil. Nuduhkeun jalan lastari. Kakat di diri sorangan. Ari diri saperti kembang. Nyokot misil nu jadi hasil. Wali turutaneun urang. Poe ieu bisa leumpang.

34. Sing inget bakal papisah. Terang ka sagala dosa. 26. Nyaur ilmu matak tiis. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Masing-masing eta karepna. 39. Selap-selip mapay peujit. Nu hiji karep nu muji. Eta nu murba kawasa. Jasmani sok panas tiris. Ari nafsu opat kabehna. Mun pupus dunya ge lampus. Beak umur can sampurna. Kitab Qur’an jieun saksi. 32. Teangan di badan urang. Tilu puluh Juz kudu tamat. Loba omong salah pasal. . Asupkeun ka jero diri. Kain cai ngala ti kali. Diturut matak cilaka. Sajero eta teh tobat. Sangkan salamet diditu. 41. Ahadiyat eta geus tangtu. Poek ati poek bulan. 27. Urang kudu ngaji rasa. Ngajelengit inget teu leungit. Laku lampah kudu jeung ilmu. 25. Nya eta nafsu nu suci. 38. Nu tilu karep balaka. Enggeusna balik kamana. Cai suci ti jero ati. Nya eta sifatna elmu. Matak pinanggih tugenah. Beda jeung saur nu sompral. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Nembe salamet Akherat. 33. Ulah sok ngarah ngarinah. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Poe tujuh aya dimana. Jeung urang asal timana. 31. 37. Ari Qudrat teh kawasa. Carita ilmu ngajinis.20. Bisa leumpang urang ku saha. Ka kuping beres patitis. Nyaurkeun ilmu nu repit. Sajol bulan eta tamat. Wawalesna sok teu ngeunah. Lain caang caang bulan. Tapi henteu jeung barangna. Basa Baqo langgeng sundana. Jeung poma ulah mitenah. 23. Mudu Guru pondok caritana. Malikan Malati tadi. Syahadat heula nu misti. Poek bulan poek iman. Mudu mandi cai suci. Ngabegal elmu nu asal. Resep kanu beresih ati. Nyaurkeun jatining hurip. Sing inget urang bakal ditutup. Ulah Guru loba omongna. 30. Teangan hirup sajero hirup. 40. Engke diwales kunu kawasa. Ahadiyat naon hartina. Amis budi carita ilmi. 22. Lahir batin gampang katimu. Matak poek kana ilmi. Cai suci matak beresih. 21. Lain kubur tutup batu. Teangan kubur nu tangtu. Ngagulung caritana. Ulah jail ka pada jalmi. 29. 28. Nu bareng hanteu papisah. Sing isin kunu kawasa. Kakuping matak garihal. Walanda Cina meureun nya kitu. Matak keder pikirannana. Kubur hirup dijero kalbu. Da lafad mah taya beakna. Ulah ngitung beurang peutingna. Mudu mulung kanu susah. Ulah loba nu diaji. 24. Matak narik manah resmi. Hanteu bijil ti beulah batu. Caang soteh caang iman. Sangkan babari kahartina. 35. Meungpeung hirup kudu Guru. Aya cai bening nya herang. 36.

48. Mun harti ngelmuna cukup. 53. Kahakanannana bugang. Hakekatna kudu kamanah. Manahan ku ahli ngarang. Dahar nginum jadi Naraka. 50. Rasana lacuna hade. 55. Ajengan hayang dipuji. Didinya naon nu aya. Silokana sing kapanggih. Mudu ngaji kudu ngajinis. Dibeulina satengah mati. Jauh keneh kana katepi. Ngaji teh ulah ngajibris. Allahu akbar kudu ta’yin. Lampahna gemi nastiti. Pikukuh patokan Islam. Lalangse beureum jeung kuning. Sabab lacuna henteu diriksa. Nyaho ge iman teu acan. Mun tacan isbat jeung nafi. Taroskeun ka Ajengan Kolot. Euweuh deui sifat hirup. Nu kitu jalama badawang. Lain beurang lain peuting. Ganti Pangeran nu aya. Ganjaranna geus bukti. Dzikirna dilewe-lewe. Paribasa ditetepkeun iman. Hanteu sahil cicing di dunya. Tutup mulut buka kunci. 49. 54. Lain Muhammad di Madinah. Kunci Muhammad nu rugi. Jauhna tanpa wangenan. Ninggalina iman nu suci. Tetepna dimana kutan. 44. 59. 51. Mudu sidik ka alam batin. 62. Sembahiyang kudu khusu. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Ngaji badan masing tapis. Teu gampang neangan iman. Nya eta elmu nu kolot. 60. Da lain caangna bulan. 46. 61. Laku lampahna ge tartib. Akbar anu sajatina. Ulah hirup nya hirup urang. Resep ninggal istri sae. Nuduh Allah diawang-awang. Urang ninggal hirup urang. Ma’na Qur’an lapis-lapis. Bisa nuduhkeun nu wahid. Gagntina Rasulullah. 57. 56. Kaula geus hanteu aya. Enya soteh deukeut pisan. Bisa ngaji Ulah kumaki. Kalawan nerangkeun Tohid. Dalil Qur’an tuduh harti. 58. Teangan tarekat jati.42. Anu dzikirna ngageot. Ulah dipake andelan. Duit meunang berekah kolot. 63. Nu sidik kanu kawasa. Saur Jeng Nabi Utusan. Kasebatna Guru Mursyid. Manahan ku ahli rasa. Allah mah nurutkeun bae. Mudu nyaho ilmu Pangeran. Lain Shalat nangtung kitu. Geus euweuh wujud kaula. Hewan anu hanteu iman. Allah ninggali ka urang. Guru teh kakasih Allah. Anu Guru ahli rasa. 64. Panon teh pipinding terang. Dalil naon nu jadi iman. Lain akbar mata kapala. Mudu tutup sakabeh nafsu. Sarebu hiji anu manggih. Da aya awal akhirna. Lamun barisan cilaka. 45. Nyebut aya teu ngarasa. 43. Masing ngarti urang hirup. 52. Jalaran gogoda diri. Pujina ngarah sasaji. Ijrail teu ninggal puji. Karesepna dana dini. . Pek taroskeun ka Ulama. 47. Diteangan leuwih rugi. Nafsu opat ulah metu. Hanteu daek nareangan. Anging dzat Allah nu cukup. Rasiahna Maha Suci. Kasebat ceuk kitab Qur’an.

Halimpu jeung mawa sari. 81. Lamun cukup aya bahan. Teu lila amprok jeung Guru. Nurutkeun karepna ilmi. Tinggali ilmu nu tangtu. Samemeh indik ka Mekah. Jalmana pantes lalenjang. Katungkul ku sirik pidik. Nu langgeng hanteu diberik. 83. Sabab miara ti baheula. Mudu Guru sajero hirup. 75. Cukupna urang di dunya. 68. Teu iman jagana poek. Matak lali ka Maha Suci. 79. Nu kitu teh kafir Jindik. Di kubur tangtu dipekprek. 84. 85. Lampahkeun lima perkara. Ramadhan kudu sabulan. Tanda Guru nyekel sosi. Nuduhkeun jalan nu suci. Nya eta Guru sajati. Wantu-wantu kecap sya’ir. Laguna pantun manyanyi. Kalima leumpang ka Mekah. 73. Geua megat dilawang buntu. Ulah sare satengah mati. Laku lampah kudu terang. Ibu Rama wajib disembah. Jalma teu inget ka pati. Nempoan istri nu hade. 71. Nurutkeun nafsuna dewek. Karasa paeh jeung hirup. Eta Guru anu mulya. Gawena sok kirang tuang. Eta mah teu matak kuat. Di dunya sab aya caang. Barang ruksak dibeberik. Lahir batin ulah tatu. Ari iman sifatna caang. Meujeuhna dahar sakali. Terapkeun ramo jeung suku. Geu Sholat tuluy manyanyi. Sabijilna tina pikir. Syahadat syahna teh opat. Eta nu wajib diturut. Lain nyembah kanu aya. 74. Kaopat kudu puasa. Lampahna teu ati-ati. Ari Guru wajib disembah. Di Akherat kumaha leumpang. Beurang peuting teu berenti. 77. 86. Disamping baju beresih. Nyembah kanu euweuh aya. Beuteung jemblung awak gede. 67. Pang urang sagala gampang. 70. Sangkan urang teh rahayu.65. Sasauran jiga Kalde. Geura tinggal rupana Guru. 76. Ngawakseun ka jalan gede. Make subal kembang malati. Teangan Bet dina badan. Sasatna sing manggih bulan. Pasosore kudu mandi. Diri ulah laku satru . 66. Dina sajerona badan. Dzat sifat asma af’alna. 80. Lain terang omongan kitu. Mudu terang wuruk Guru. Ulah rasa guru jauh. Sholat nyaho asal opat. Komo mun gentrana istri. Zakat diri matak kuat. Nangtung ruku sujud lungguhna. Dahar ulah kawas kebo sapi. Gawena tirakat nyepi. Zakat pare geus mufakat. Saena kedah ku istri. 72. Lampahna sadaek-daek. Sahiji nyaho Syahadat. 78. Di dunya teu daek neang. Kaduana kudu Shalat. Sya’ir waca senangna pikir. 69. Wakilna anu Kawasa. Wajib deui nyembah ka Raja. Katilu kudu jazakat. . Nafsu opat kudu tutup. Mun lepat mangga dipungkir. Agungkeun Guru jeung Ratu. 82.

eukeur maksad titadina. calik dina pramedani. eta teh dzat sifat Gusti. Jalaran saurna Guru. nya eta sagara hirup. Nu disebatkeun Muhammad. sabab aya ceuk dalilna. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. ayeuna nembe kaharti. rakana ngalahir deui. dupi anu kaopatna. rupina caang dumeling. caralik sabada tuang. Kulambu geura pek ingkup. ari nu katilu deui. sakur kabingung kang rai. . nyaangan ka manah rai. amitan neda warangsul. Duriat ge matak tetep. Turobun ngaranna pasti. ngaji teh kudu ngajinis. rai langkung panasaran. nyaeta nu opat kitu. 89. Muhammad Majaji 12. 9. maca buktina aksara. teu kagiridig ku jalma. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. pasal Muhammad Hakeki. Seungit malati geus kaambu. atuh kantenan eta mah. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. sinarengan raden Muslimat. sangkan teu jadi nguluwut. Hawaun eta disebat. timbalan Jeng Rosul. langka pisan aya jalmi. tulis Qur’an sareng Hadist. ari nu kaduana deui. Sambungan anu katiluna. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. Istri kitu leuwih lucu. aya ngaran taya rupa. lamina geus tilu wengi. ngaran maca bae wungkul. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. nya eta aen barangna. 10. Istri urang bisa tembang. Mung buktina tacan terang. Nerangkeun : 1. nu ngaji asmana badis. muga engkang rido galih. 15. Muhammad Haq teh geus sidik. 4. nuhun berebu keti. Kocapkeun raden Muslimat. tiasa nerangkeun deui. saparantos Jongos Koki. Saur raka bener pisan. rai bade naros deui. engkang teh aya pilahir. dijero cai.87. 2. Matak beurat batan batu. moal rek sulaya deui. tacan caang ati rai. jeung raka dijero bumi. Dipiresep ku pameget. nu kitu mah sanes ngaji. kabingung teh naon deui. Geus wengi urang arasup. laukna warna-warni. Manyanyina matak resep. Nyegah ulah sore turu. 13. panarosna masih terus. dupi nu kadua deui. Muhammad Harid. Muhammad Harid katilu. teu weleh bae ngurihit. 6. tetep kafir mun teu timu barangna. Rakana pek sasauran. rehna seueur keneh anu can kapaham. Moal kagembang ku wayang. abadan bi kufro deui. dikuriling kebon kembang. Eros Ermawar Malati. ka rai budina manis. Nyaeta istri kameumeut. atoh kantenan kulanun. bumi nenggang sareng singkur. 3. Ceuk raina nuhun pisan. buludru sutra hipu dicalikannana. Saur rai kutan eta. wantuning di Taman Sari. 3. barangna nu opat rupi. kantun eta anu nomer kaduana. geura pariksakeun rai. ku rai ge meureun parantos kapendak. dina Qur’an geus kauni. silih udag jeung baturna. kantun anjeuna duaan. dijero kamar tur sepi. rido ditaros ku rai. 2. seueur keneh kabingungan. Ayeuna bet luntur manah. margi bet mustahil teuing. lamun asma bae rai. Muhammad Hakeki. bijil cahya opat rupi. geus meleber seungitna teh mancawura. caina herang beresih. kaopat nu hideung cahya. saha-saha manusa. 7. eta teh naon sifatna. lamun jinisna can bukti. nu kahiji Muhammad Haq. Dipungkureun aya empang. 14. Cahaya beureum sifatna. nuhun engkang rai nuhun. bibit nyawa sadayana. tah eta barangna rai. Muhammad Haq. ting soloyong ting suruwuk. malah mandar disarengan ku Pangeran. terasna raden Muslimin. Papayun-payun duaan. sieun engkang jadi bendu. den Muslimat ka rakana. barangna anu sakitu. Sora ngeunah matak senang. keur mudakarah bab ilmi. sorotna tina dzat sifat. saurna teh rai mangga. 8. 88. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. digugulung titatadi. sategesna nu kasebat Narun tea. 11. 4. Ieu sya’ir sedeng ditutup. 90. rai tamparaos pisan. sidik ngaran jeung buktina. lajeng ka tajug ngaralih. Muhammad Hakeki tadi. nu disebat Muhammad Haq. ngaran Muhammad Majaji. Wa’asmaihi ta’ala. aya basa opat rupi. 5. cahya bodas ngaran Ma’un. bok bilih geus bosen galih. manawi engkang tiasa. Ayeuna tumaros eta. nepi ka dipundut pisan. rehna rai seueur pisan panarosan. mani katinggal keusikna. Kieu perkawis eta. hartina eta dalil. mung rada isin saeutik. ditengah aya Masigit. Geus manyanyi tuluy tuang. cahya koneng eta sidik. ngaran Muhammad Hakeki.

nya eta ku tilu basa. nu rek ditaroskeun deui. matak butak sirah rai. ku rai tacan kaharti. 26. Teras ka Wali salapan. Muhammad Majaji tea. cahya nu hideung nyata. kantun terus kana dzat deui naekna. ilmu Wali mo kasusul. Hirup-Rasa-Adeg pasti. terus ka ayeuna pasti. tarekat ma’rifat timbul. Madinah teh naon rai. nya nu ngagelarkeun Agama. 35. eta sifatna teh pasti. ka Allah nu Maha Suci. Mim akhir nya udel urang. salamet dunya Akherat. 22. Muhammad Rasulullahu. parantos pupus makamna ge di Madinah. Kaduana kana sifat. tihandap ka luhur deui. 37. Sabab nabi Muhammad mah. cahya nu bodas beresih. hanteu cocog sareng dalil. nyaeta ku asma tea. ceuk raina nuhun engkang. jeung supaya terang deui. nu koneng huruf He pasti. Adam anu tipandeuri. Tah geuning kitu geus nyata. kedah tina asma heula. Pangkat Nabi Rasulullah. nya eta Muhammad tea. kasebatna di Madinah. kabagi ma’rifat jati. Muhammad Harid nyatana. Sabab aya wawakilna. da aya hartina tangtu. eta sifatna teh tangtu. naek nya ka Muhammad. 28. lamun hayang kasungsi. tangtu nyandak tina bukti. 33. 19. 16. 36. enya eta tarekat ma’rifat tea. ayeuna mah kudu sungsi.ari nu liana Rusul. kapan tadi Maha Suci. Muhammad mah teras ka umat-umatna. Sabab basa Allah eta. 27. geuning makamna Jeng Nabi. kana dzat sifat Yang Widi. 31. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. di Cirebon anu bukti. dupi anu katilu na. nyaeta rasa pribadi. nya jadi huruf Mim akhir. ceuk rakana mun can harti. gaib pisan pang ayana. jadi lamun hayang terang. kapan dalil wajib pisan dipercaya. sare’at tarekat deui. 30. tapi rai hakekatna. jeung percaya ayana Allah ta’ala. Saur raka ari eta. dupi eta Kangjeng Nabi. Muhammad Hakeki rai. bakating hantem mikir. umatna pon kitu deui. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. ku pitulung Maha Agung. numawi ulah sok mungkir. 23. Jadi unina Muhammad. 32. saur raina kaharti. Muhammad nu tipayun. nya eta huruf Dal pasti. aksara di eta pasti. leres percanten yakin. 25. tadi tiluhur ka handap. Rakana lajeng ngajawab. kantun eta Muhammad Majaji tea. genep (6) . da majajina mah geus bukti. Ceuk raina bingung engkang. kakara engke kapanggih. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). tina dzat sifatna pasti. ku pitulung Maha Suci. perelena kitu rai. tilas Wali anu tadi. wajib susul eta anu ngandikana. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. ku awasna panon kapala anu nyata. sategesna ngaran Gusti. geura mangga bandungan.kapan sidik jadi lafadna Muhammad. walon raka eta mah Muhammad pangkat. ayeuna kedah dibalik. kedah pendak sajatina. rasa kanyataan tangtu. rai teu sanggem mikirna. enya eta kanyataan Adam pasti. teu kabagian ma’rifat. nu nganepikeun kana dzat. eta mah pangandika na. tibana ti Kangjeng Nabi. Kengingna ku panon rasa. 29. Allah anu Maha Suci. eta tiluhur ka handap. jawab rai nuhun pisan. numawi Gusti Yang Widi. hoream neangannana. dupi nu nganepikeun pasti. enya eta para Wali. pang gumelarna dohir. Nu bereum huruf Mim awal. Piraku mun cengeng tekad. Muhammad Harid nyatana. kaopatna nu kasebut. Atawa Allah Muhammad. Adam mimitina disebut. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. Dupi anu kaduana. kantun eta Muhammad nu katiluna. sageuy teu tiasa nepi. Nya eta jalan tarekat. Madinah anu kasebut. hakekat ma’rifat rai. sifat Rahman nu murah dialam dunya. terus ka Allah sing tepi. tiap-tiap aya ngaran. terangkeun sama sakali. ku rai tacan kamanah. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. mung dzat sifatna Yang Agung. Muhammad Harid teh bukti. mana nu kabarengan rai. tanwande bisa narima. naktuna sahiji-hiji. nya ieu rasa jasmani. mangga bae ku engkang. nya eta awal-awalna. kieu atuh mun can ngarti. ayeuna manah ku rai. nu mimitina rai. hakekat Muhammad Nabi. atuh mun kitu mah palsu. Mim teh mastaka rai. dibeulina ku prihatin. ayeuna mah kulanun. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. 24. Mangga ku rai dimanah. bilih rai jadi owah pipikiran. jeung kalawan dibarengan. utusanna Maha Suci. tah didinya mencar-mencar. perelena nya Adam Muhammad Allah. nampa tarekatna ilmi. nu disebatkeun ku rai. sifatna Yang Maha Suci. kapan sidik eta teh MimHe jeung Mim-Dal. ku rai prantos kaemut. Geuning bukti di manusa. 21. naek kana sifat deui. ayeuna kedah dibalik. kedah heula kasungsi. 17. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. kapan awalna ge rai. adeg kanyataan pasti. sabab bisa mi’raj rai. 20. ayeuna rai mangarti. Sabab eta tuduh jalan. Tah eta anu kasebat. moal kenging katingali. mimitina nya eta dzat anu kasebat. hirup kanyataan Gusti. Dal teh sampean geus bukti. ma’rifat ka Gusti Allah. kedah ti handap kaluhur. murahna di alam dunya. He teh nya dada geus tangtu. ulah ngan tulisna wungkul. Wali Kutub disebatna. mung aya saeutik pisan. Muhammad Hakeki tea. tilu asma nu kawarti. sangkan manusa teh mulus. nya ieu rupa jasmani. 18. kana sifatna Yang Agung. naktuna aksara tadi.

Agama ge piraku taya rukunna. saparantosna kapanggih. 44. dibalikeun saupami. mangga etang ku rai. dua puluh opat siki. da kapan Islam ge bukti. huruf kalimah Syahadat. 46. aya rukunna geuning. 52. ceuk raina mun teu lepat. rai poek liwat saking. genep belas nu mimiti. Islamna enggeus kapanggih. geura susul jati-jatining Syahadat. . Rakana lajeng ngajawab. biasana teh ku jalmi. di dunya Akheratna ge. ngalakonan rukun Islam. da kitu kapan pantesna. Eta rai sabaraha. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. lumbrah kitu anu nyebut. aksara nah eta pasti. dipigawe siang wengi. nurutkeun bahana tadi. tah geuning eta rai. Islam disebat pandeuri. Islam teh geus sidik pisan. jeung teu pantes deui bae. 38. cengeng jeung khusu tekadna. 43. hanteu terang sumurupna. 47. Asmarandana 51. lami-lami pek ngajawab. rukun nu heula disebat. Teges tina eling rai. eta naktu nu sakitu. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. asalna kasieun eta. Raina hanteu ngajawab. sabaraha huruf nu uni. mun disebatkeun ku urang. dupi kenging na teh pasti. sadaya nu dipiwejang. hakekat Muhammad Nabi. lantaran teu daek campur. Kapan basana ge rai. rek dijejerkeun sakali. Aya sabaraha perkara. sing ngarasa ilang wujud.as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. lamun rai tacan ngarti. nyaeta rukun Islam. 49. enya eta nu kasebut Adam tea.naktuna teu lepat. rukunna genep perkawis. nya eta rukun Agami. tah ieu engke dihandap. dua puluh opat sidik. nyaeta rukun Islam. ku urang teu dipilari. aya nu tacan kaemut. numawi kedah kasungsi. Upami geus ilang Adam. mangga bae rai etang. eling sieun ka Naraka. geura mangga rek diitung. Teu lumbrah anu nyarebat. geuning bukti di dunyana. jeung naon ngarana deui. ku engkang ka tuang rai. pantesna teh nya rukun Agama Islam. 42. nyaeta rukun Agama. 54. nu wajib heula kapendak. Kapan kieu disebatna. tiap-tiap mun kapanggih. Atuh lamun kitu urang. mun jalma teu beragama. ku urang kedah kapanggih. nu kedah heula pilari. atuh kantenan kang rai. temen wekel teu bengbatan. raina lajeng ngajawab. Supaya syah dzatna. lumbrahna sadaya sami. jalanna ma’rifat kudu. terasna Agama pasti. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12. bet jol bae kana rukun. aduh engkang can kaharti. ari nu katilu rai. Iman Tohid Ma’rifat Islam. ceuk rakana eta kamana surupna. nya eta adegannana. kana dzat sifatna Gusti. nyaeta dua nu tadi. bet geuning rukun Agama. 40. rukun Islam Agami. lima eta nu geus umum. supayana rai bisa terang. rai bingung kacida. mung bade naros deui. Ari emutan rai mah. ngahuleng hanteu ngalahir. naktuna teh dua (2) tangtu. nyaeta ku tohid tea. geuning kitu dalilna ge. asal tina iman tea. ku hukum akal rai. dupi eta rukun Agama diliwat. supaya urang teh puguh. nu nerangkeun di Akherat. adegan wujud jasmani. dihijikeun sareng genep nu kadua. tina Qur’an Hadist kitu. nuhun ayeuna kaharti. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. 53. pasal dina rukun Agama can terang. Madinah teh jadi huruf. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. mangga ayeuna dietang. Tuduh jalan eta Hadist. nya suhud milarina teh. Raina lajeng unjukan. jumblahna sabaraha naktu. anu lima perkawis. pek jumlahkeun deui rai. ibadah ibadah teh enggeus yakin. geus merele nya rukun Agama Islam. rakana ngalahir deui. meureun teu raos geus tangtu. nu langgeng taya tungtungna. 39. Eta teh huruf Syahadat. Ari hartina teh tohid. kasalametan manusa.pasal eta naktu dua puluh opat. sareng anu katiluna. milari jalan ma’rifat. tanwande jasa ma’rifat. hakekat Muhammad Rasul. pangna suhudna teh tangtu. 45. rukun Agama geus misti. nya eta dzat sifat Allah. nu heula disebat pasti. Jadi dua puluh dua. hurufna kalimah tadi. kakara jasa kapendak. da piraku hanteu aya. teras ngalakonan rukun. hurufna kalimah kali. sanajan iman ge aya. saparantosna ma’rifat. Naraka di alam baqo. 48. teu ngarasa boga diri. weleh bae teu kapikir. aya anu diluncatan. sategesna asma Gusti.

bagian ilmu ayana. anu ngabuktikeun aen. 59. kana rukun Agama teh. jadi geus tangtu pisan. 65. 61. Sanes rukun Agami. Kapendakna eta rai. tetep eta anu opat. ari rukun Agama mah. sayaktosna eta kitu. 64. 84. 78. nya eta sajatina teh. tarekat ma’rifat oge. mutajillah mun kitu teh. atawa jati Agama. 82. Teu ngupingkeun dalil Hadist. terang dua rakaat. geus awas ti samemeh prak. kaopatna nya Ma’rifat. pujina oge pon kitu. kadua Hakekat tea. Ayeuna mah rai harti. anu opat perekara. pikeun kayakinan urang. Islam ge moal aya. da rukun Islam mah puguh. Kitu deui waktu Dzuhri. tarekat jeung ma’rifati. rakana lajeng ngawalon. ma’rifat laku ibadah. sumawon ushallina. mung engkang rek naros deui. tarekat sareng ma’rifat. Hakekatna pon kitu deui. poko-pokona teh baham. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. Dupi sareat teh rai. dina waktu Sembahiyang. Geus tangtu kengingna rai. Kapan ieu mah keur ngilmi. Raina ngalahir deui. 71. tarekatna ma’rifatna. sategesna hirup tea. eta basa anu opat. enya eta kana dzatna. da eta mah rukun Islam. Pertingkah nyembah ka Gusti. 76. saur raka da eta mah. sanes bagian ibadah. ieu kaanehan Kota. tegesna rukun Agama. teras di tarekatan. kahartos atuh kitu mah. ceuk rai kapan eta mah kalakon. Agama nu Maha Agung. Jalanna ku rukun tadi. tegesna eta hakekat. poko sareat hakekat. karesikan Nagri Bandung. ari terbitna hakekat. numatak ngelmu teh urang. kana migawe korsi teh. bahan-bahan geus sadia. 60. ma’rifatna ka Yang Manon. ku rukun Agama tangtos. ma’rifat nyembahna wungkul. pasal eta geus kapaham. sareat hakekat tangtos. ngaran rukun Agama teh. Ibarat rek nyieun korsi. enggeus tangtu moal aya. tarekatna jeung ma’rifat. 73. daek ngaji kitab Qur’an. eta saterusna kitu. ari geus niat mah tangtos. jalan omongan geus tangtos. rai geus ninggali naon. nepi kana waktu Isya. ngabetem teu sasauran. rai nyebat soteh kitu. 55. rentul sakur anu aya. nu ngangliputi sadaya. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. Dina Sembahiyang mah rai. 66. mo aya ngaran Agama. Raina lajeng ngalahir. aya opat perekara. raina lajeng ngajawab. sadaya ge pada terang. 72. eta oge bener pisan. lamun rai tacan terang. Katilu Tarekat rai. naon nyatana sareat. bibitna tina carios. mangga anu tadi bae. nyatana di badan urang. sanes ninggal Gusti Allah. Tarekatna mah pan bukti. sajatina sareat. nya eta ku rukun tea. Numawi manusa wajib. lamun nu ngaji hakekat. hal rukunna Agama tea. 63. keur nyusul wujud Agama. paingan ceuk unggel kitab. Kieu hartina Agami. jadi buta tuli pisan. anu aya dina wujud. nyaeta sifatna hirup. kapan pangucap teh puguh. 75. nya sajatining Agama. pokona tina pangucap. rasa anu narimana. mun geus sieun mah mokaha. gulungna anu opat. sahiji Sareat kitu. jeung sifatna Gusti Allah. teu aya kasieun kitu. Rakana ngawalon deui. dina Sembahiyang cukup. ku tinggal panon kapala. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. tegesna parantos nyaho. sumawonna rukun-rukun. dina bagian bab ilmu. gedong-gedong nu marakbak. nyaeta opat rakaat. terang rakaatna Lohor. 80. 77. dina bagian bab ilmu. tina kitab kenging nyonto. nu ngabuktikeun sagala. Sabab tadi geus ka ilmi. sing hawatos kanu bodo. moal jadi mun teu ngomong. sareatna hakekatna. sareat hakekat kitu. ku rukun Agama tea. sangkan aya kasieun teh. raina lajeng ngajawab. kapan rai geus ma’rifat. mangga ku rai dimanah. margi weleh teu kapaham. nepi ka nyareatna. nyaho kana naon tea. tapi anu sajatina. aen kanu disembahna. niat eta mimitina. rai parantos ma’rifat. laku goreng mo dijujur. ku engkang enggal piwejang. buktina nu dina wujud. tah eta pangucap urang. Model gedong rupi-rupi. Naha ninggali ka Gusti. 68. 56. 83. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. sabab mun taya hirup teh. sifatna sidik ngajentul. 74. piraku hanteu kamanah. rupa korsi teu sulaya. duh engkang karaos pisan. sing nepi kana caangna. 79. Najan aya niat rai. eta kitu basana teh. nu ngabuktikeun samaksud. geus nyaho sareng bisana. najan di sagala barang. Sembahiyang Subuh eta. ulah ngan ku kira-kira. terang soteh pertingkahna. teu lepat deui pangucap. anu aya di badan dewek. nya eta wujudna elmu. Jadi sifat hirup pasti. pang buktina teh teu lepat. yen aya Sawarga Naraka. geus gulung bae didinya. Tarekat ma’rifat deui. tegesna eukeur neangan. atawa sifat elmu teh. lain ma’rifat ka Allah. pikeun ngesahkeun ibadah. Nangtung Ruku Sujudna teh. 62. sareatna hakekatna. batalna karaos . teu sareng sareat kitu. moal sakama-kama. tarekat sareng ma’rifat. di sajero badan urang. tadi geus ngaku ma’rifat. sifat Agama kasusul. Pokona sareat yakin. ma’rifatna waktu eta. migawe dina waktosna. 70. nya tina kanyaho tea. kapager ku kasieunna. Karamean alam dohir. sareat hakekat kitu.sareng nu ahli Agama. 69. tina ma’rifat geus tangtu. 81. da hanteu ngadenge beja. Namung paneda kang rai. batal ku Hadist disebat. sumangga ku engkang dadar. tegesna geus nyaho kitu. teu nyaho diakhirna teh. 58. 57.

samangsa parantos nyaho. jeung kudu bongkok ngaronyok. rai masih keneh helok. engke bapa geus teu aya. 92. reh dina Hadist nyarios. nangtung hareupeun nu dagang. kereteg niat ka pasar. Sifat-sifat nu di dohir. panutup kanyaho tea. kapanggih sareng buktina. sanggeus Islam kudu suhud. moal lepat deui engkang. nu aya di wujud urang. kapan didinya barengna. nya Islam eta ngaranna. 95. Raina gumujeng manis. nya eta nu opat tea. duh engkang karaos pisan. 106. bet Cina teu buru-buru. sangkan sah ibadah kitu. Mung aya keneh saeutik. teu make sareat lapur. 87. Rakana ngawalon deui. nyaeta paninggal tea. masih bae pili ganca. Nembe Islam mun geus panggih. ngomong bae dina kalbu. naon nyatana di badan. salamina ge digawe. eta jinis tarekat teh. dina salira urang teh. 85. kapendak wujud Agama. 110. omat turut weling bapa. teu sulaya jeung barangna. Nya anu lima perkawis. lakuna teh nu karaos. kasauran sepuh teh. kana sajati Agama. Seungitna mah taya rupi. sabab hartina batal teh. Raina gumujeng manis. kieu katerangannana. ayeuna anu katilu. kitu deui angseu tea. memeh ku baham karasa. 90. Ayeuna rek naros deui. duh engkang karaos pisan. Raina lajeng ngalahir. sora naon oge kumpul. kacai saleuwi pisan. gulungna kana paninggal. 89. Aworna kalimah kalih. sifatna bistik tea. keur nyalindung ka Yang Manon. 86. ma’rifat nu kaopatna. pangangseu sareng pangucap. ucap ucap dangu dangu. nuhun Alhamdulillah. dina waktu eukeur Sholat. rukunna paninggal dangu. nyaho jatining Agama. opat ngaran Qiyas kitu. anu nyidikeun sifatna. salamet dunya akherat. ceuk rakana ngaran rukun. dupi ari buktina mah. nyaeta hirup urang teh. dina keur waktu nyaring mah. nomer tilu kedah Zakat. sareat hakekat kitu. sumawon bengkung ngariung. nu ngaran rukun Agama. kahiji maca Syahadat. yen kudu sabilulungan. nya anu tacan kapaham. pangucap teu lepat tangtos. 104. tegesna poko sareat. 112. enya eta sategesna. nuhun parantos kapaham. kakara sah kanyahona. hanteu bareng lakuna. maksud teh rek meser bako. kitu anu ngaran rukun. aya tapi taya jentul. teu aya pisan eureunna. sagala sifat teh kumbuh. sabab hakekat teh aya. hakekat pada hakekat. pokona ku eta bae. tetela karaos pisan. nu opat teh ngahijina. nya eta bongkok ngaronyok. Raina ngawalon deui. sapedah rai teu ngomong. 105. mun kabedag ku saratna. lima Munggah Haji kitu. 94. 111. tarekat naon nyatana. Ceuk raka tarekat rai. atuh dimana barengna. Nerangkeun . Paribasa sepuh tadi. nyatana di badan urang. kapan nyatana hakekat. meureun ku rai karaos. jeung dulur teh kudu rukun. babasan tadi teh keuna. moal bet aya bedana. 108. Agama anu sajati. hakekat nu kasebut.pisan. Ibarat rek tuang bistik. atawana rukun Ilmu. angseu sumawon paninggal. waktos Nafi Isbat gulung. teu lepat kasauran teh. rempugna nu opat tea. eta kumaha hartina. ngaladangan bako tea. opat kedah Puasa. nyatana eta ma’rifat. hakekatna enggeus tangtos. anu matak wajib pisan. Barang pok mah ngomong rai. numawi disebatkeun teh. sinareng anu tipayun. mung kumaha ari eta. Ka cai kudu saleuwi. ayeuna mangga pitutur. 93. meuli bako anu ngeunah. ayeuna nu kaduana. keretegna ati kitu. opat kalima pancerna. kudu rukun teh nya eta. jeung bengkung ngariung tea. dua Sholat lima waktos. 100. sakitu dina ati mah ngomong. nyatana pangdangu urang. aya basa opat rupa. hal rukunna Agama teh. 101. teu aya rupina tangtos. Sholat sajatina tea. Rakana ngalahir deui. Saur raka mun teu harti. nerapkeun Muhammad. ka cai saleuwi pisan. ilangna dunya jeung wujud. 107. 102. anu teu acan karasa. 91. sumuhun sok nguping pisan. pangangseu nu tipayun teh. paingan kamari rai. Teu nurut babasan tadi. nya didinya barengna teh. ngaran Dalil Hadist. nyatana pangangseu tea. rukun teh naon hartina. anu aya di badan urang. sabab seungit bistik tea. piraku tacan kamanah. bengkung ngariung ceuk basa. bareng hanteu pili ganca. keur nganyahokeun Agama. Ijma. bongkok ngaronyok teh nyata. nu opat di badan urang. bagian paninggal tea. kieu rai mun can terang. 97. mun rempug jungkung jeung dulur. henteu jadi ceuk sundana. 109. nangtung hareupeunnana. niat sagala perkara. Ayeuna nembe kaharti. 96. ku Cina teh bol sok bae. hanteu jadi pamaksadan. ngaran dulur nu saestu. Lahir batin oge sami. jongjon hanteu ngaladangan. bener mun ngaji hakekat. supaya maneh waluya. aya Hekekatna horeng. panon nu ngesahkeunnana. sifatna panon nu nyata. eh anak-anak sakabeh. ka urang sok mituturan. kana jatining Agama. 98. nyaho bibit rukun Islam. teu lami deui ngantosan. ka darat kudu salebak. enya sifat hirup urang. babasan sepuh baheula. Margi keur kieu mah geuning. Raina ngalahir deui. ulah arek panca bagah. 88. Salila-lila kang rai. beja-beja teh ti batur. ngalakonan jeung rukunna. pangdangu anu narima. huruf Ta’udz jeung Bismallah. 99. Pasal eta jol kaharti. nu aya di wujud urang. ieu nu opat perkara. dina basa rukun tea. tarekat sareng ma’rifat. barang dongkap teh ka pasar. Babah meuli bako kula. 103.

hartina dalil teh Agus. ari eta tutumpakan. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. naha rek leumpang suku. nyaeta sahna ibadah. eta ge wajib percaya. 125. dina asma bae badis. saterasna kitu deui. Ibaratna upami urang kang rai. tambah beuki maju. kapan tarekat teh loba. ditunjuk ku gambar tangan. jadina tangtu ku akal. Hadist Ijma sumawonna.Dalil. kajadian kapal udara jeung mobil. . eta wajib digugu. opat pangkal kitu. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. enya eta Rusul-rusul tea. sumerep ka sanubari. kapan asma mah tuduh. jeung ninggal nu nangtung. pikeun ngakalan geus tangtos. anu ngaran Ijma tea. tarekat ma’rifatna kitu deui. sangkan tereh tepina teh. cicing ngadedeluk. Dupi Qiyas moal salah deui. bade naros Rukun Islam. ulah cicing bae atuh. rai napi piwuruk teh. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. 127. kalawan jeung sahna misti. moal bisa jadi bae. karajinnana manusa. anu mawi kudu. Den Muslimat ka raka ngalahir. hartina teh akal sategesna. nu ngaji asma wungkul. kalanggengan Alam Baqo. Sabab geura pek manah ku rai. boh ka kulon ka kaler ka wetan. Qiyas Dangdanggula 113. hurupna asma Batawi. kudu ma’rifatu. saperti dina Syahadat. Ijma. da betah dina panunjuk. opat-opat kitu. Lajeng rakana ngawalon ka rai. rukun Islam nu lima perkara. kahar kapal udara. najan Dalil Hadist Ijma. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. payunkeun hukum akal. Zakat Puasa Hajina. misti kudu buru-buru. Lamun hanteu make akal rai. tah kitu ceuk rakana. dina hareupeun panunjuk. para Wali jeung para Muslim deui. ka Batawi tunjuk. Dalil Hadist Ijma pasti. tuduh jalan nu sayaktos. Panunjuk teh ibaratna Dalil. atawa rek tumpak mobil. utusan Gusti Yang Manon. 120. kumaha bisana nyaho. kieu pihartieunna teh. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. 124. kantun bae neangan akalna. aya sare’at hakekat kitu. 128. geura beuli ku tirakat. eta oge pituduh teu salah deui. lajeng kang rai ninggali. da teu disorang jalanna. ceuk raina atuh mangga. ma’na Dalil kitu. sangkan nyata jeung barangna. dina sahiji perkawis. nu pangheulana datang. pangandika Maha Suci. sare’atna hakekatna. mo tepi kanu dijugjug. 115. nyaeta dina tunjukna. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. tarekatna ilmu. gancangna teh teu lian kudu prihatin. Ulah cicing dina Asma badis. kana Dzat Sifatna Allah. lamun tacan mafhum. ngakalan tadi nu tilu. nyaeta pangandikana. 117. da rai mah tacan terang. cukup eta mah kulanun. Jalanna ge teu disorang deui. mana nu gancang tepi. sangkan urang bisa datang. Juziyah Hak Maliyah teh. kantun milih bae atuh. dupi nu katilu deui. nu ditunjuk ku gambarna tea. ma’rifat geus tangtu. ayeuna ge kabuktian. Qodariyah Satariyah rai. 123. pikeun urang gumelar di Dunya. tetep cicing dina panunjukna. sabab cicing di dinya teu maju deui. kajeun rada ripuh. lamun henteu percaya teh kufur kafir. Ceuk rakana tangtu aya rai. 114. hiji pilar make papan. tuluy rai cicing bae. aya sare’at hakekatna. nuhun akang rebu keti laksa. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. Sholat ge opat perkara. teu terang nu diasmaan. ceuk raina atuh moal. 121. ka Gusti nu Maha Agung. amal ibadah urang. enya eta milih tutumpakan. mana anu gancang bae. numatak urang teh kudu. wajib percaya kana Qur’an. sangkana bisa karasa. dikirana bakal datang. ibaratna kapan puguh. kumaha pikeun akalna. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. 118. hiji jalan parapatan. nya Qur’an eta buktina. pasal eta nu opat basa. upami Batawi bae. Johar Awal kasebatna. naha kira-kira rai. Anu matak ngilmu ge rai. Ari Hadist pangandika Nabi. nu ditunjuk teu disusul dipilari. Ma’rifatna. sumawon ka Batawina. sagala hal mun teu make akal. 119. Sareng tuduh ka manusa deui. nu tacan kamafhum. 116. naha hanteu aya rangkepannana deui. dahar sare dikurangan. opat-opat geus tangtu. da eta teh pikeun pikiraneun deui. bisi kaburu ku pati. mun kitu mah tangtos bae. Hadist. hayang terang ka hiji Nagara. 122. barang dileresan Bandung. mun kitu mah moal datang. 129. mun ayeuna gentos pasal. karamean Alam Dohir. enya eta piwadaheunnana rai. 126. Enggeus tangtu opat deui rai. sidik teu ngandelkeun beja. da aya geus tangtu. lamun ngilmu pikeun kabatinan. cadang Naraka Jahanam. tegesna dina omongan. hukum Qiyas geura tungtik. dina hiji perkara teh. dina papan aya aksara Batawi. kudu daek ibadah teh. kitab Qur’an eta sategesna. tuduh jalan pikeun mulang. nyaeta ka asal tadi. tarekat pon kitu keneh.

ceuk raina aduh engkang penting teuing. hakekatna ngaran Syahadat teh rai. ari hakekatna puguh. Ma’rifat dina Zakat. teu sulaya ti basana. gantung raos reh ni’mat kaliwat saking. dila’nat enggeus tangtu. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai. Zakat anu geus kamayhur. 136. Narun Hawaun Maun. tilu puluh dinten tutup. dupi ari ma’rifatna. kieu rai lamun teu acan kaharti . caang padang alus. ma’rifat pon kitu. enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi. tur aya nu naros pisan. sareatna Sholat eta. tetep bae dina keur Sholat sajati. 142. nya eta nu ngaran Sholat. Saur raka rai mun can harti. hakekat tarekatna. diterangkeun kanu sanes. ma’rifatna sing bisa ngarasa. kaopat Turobun deui. Namung aya nu dibuni-buni. ku Gusti nu Maha suci. rukun Islam anu . Puasa di bulan Ramedhan. 135. mana nanya bet tepi kadinya. lir bulan opat belasna. nyaeta lafad Allah. dupi tarekatna Sholat. 134. langgeng teu aya putusna. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. nya eta dzat sifat Allah. 139. Hal Puasa nu kaopat deui. kudu bae urang ngazakatkeun diri. Ma’rifat ge kudu kapanggih. tarekat nya gulung dina Tajali. ditarima ku jalma. eta Syahadat sare’at. memeh awang uwung. 143. teu emut ka barang teda. tah eta anu geus aya. doraka Dunya Akherat. supayana jadi rai bisa tohid. dina bulan Ramdhan tangtos. diteraskeun dadar sadayana. ka cahya opat sing ‘aen. nu sanes saikhwan kitu. ulah rek kaliru. Ceuk raina atuh mangga deui. teras Wa Asyhadu Anna. tah kitu sahna teh Zakat. disamikeun jeung Idajil. kudu nahan nafsu hawa. Gusti Allah moal rek narima. ibadahna najan getol. dina pasal eta Sholat tea. Ma’rifat dina Syahadat. eta kasauran engkang. tanda ditarima kitu. 138. pasal dina sahna Zakat. 140. Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang). Tarekatna nya kudu Tajali. naon sare’atna deui. rukun Islam anu katiluna. ngucapkeun kalimah roro. Sareatna Sholat teh kang rai. Kantun eta nu hiji deui. ayeuna katiluna teh. mun engkang nyumputkeun ilmi. sihoreng teh yen urang kudu ninggali. 131. da engkang mah taya sanes.NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. Ceuk rakana naha atuh rai. lir bulan pat belasna teh. sujud lungguh bukti ‘aen. turug-turug ku Ikhwan. 133. fakir miskin kitu. tetep moal dihampura. nyaeta tarekat ilmi. Ma’rifat dina Puasa. da aya hukumannana. dina waktu Shalat sajatina. naon sare’atna deui. sabab eta mah titipan. goreng temen mun engkang ngabuni-buni. 137. Muhammad Rosulullohu. sing ngarasa kaangliputi. 130. Tarekatna Syahadat teh rai. saperkawis anu hanteu beunang. enya eta jeung saperti bulan. sare’atna kapan geus ilahar. sabab asal tina Shalat. enya eta nangtung ruku tea. Tajali ning Dzattul Mutlaq. hakekat jeung tarekatna. sare’at mah geus umum. lebetkeun ka jero manah. ma’rifat pon kitu. anu matak Sembahiyang teh wajib. temahna matak cilaka. paingan disebut. mung isin ku Yang Agung. tetep bae keur eusi Naraka Jamhir. Ceuk raina nuhun kahareti. keur tajali ka Yang Manon. nyaeta Sholat kitu. sabab lamun samarangan. hajat pare atawa duit. Sarta matak pecat iman pasti. hirup eta tegesna. Saur raka kieu mun can harti. ilangna jasmani kabeh. Nabi Wali kitu. Alif Lam Lam He geus pasti. rakana lajeng ngajawab. Rukun nu kaduana teh. bakating ku kahareti. sareng eta Nur Muhammad tea. ka Gusti Allah Ta’ala. ma’rifatna mah kudu. ka Allah nu Agung. sakumaha mujina. sare’atna Syahadat teh ngucap. hanteu salah kitu. raina mani ngaranjug. 141. diterangkeun ka jalma nu lain-lain. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. sumangga teraskeun engkang. mun sumput salindung. Zakat bade dicarios. ulah rek diturut. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. 132. hakekatna ulah salah. nu moncorong lintang Johar. hakekatna mah geus pasti.

ku rai tacan karaos. sabab keur jaman dikandung. lebah dieu kitu. lamun urang meunang hukum beurat. kapan geuning di Dunya ge bukti. dikaler di kidul. tapi ceuk engkang kitu. hirup teh jeung nyawa sidik. 158. karek hirup wungkul. bisa ngaibaratkeunnana. asalna ti Islam kabeh. ngalebur dosa nu tadi. sidik pisan hirup suci mah. tina sirna ngajadi teu ngeunah. 146. beungeut madep atina . pihatur deui ka engkang. 150. ditakdirkeun bisa terang. kumargi tetela pisan. jeung sing bener caritana. sihoreng teh dua puluh sifat. aya sih pitulung Gusti. dina waktu Ibu ngowo. mangga ku engkang dadar. meunang bebendon ti Allah. tapi apelna kitu. ka karatonna Yang Manon. 148. Baetullah anu sajati. dina rukun kalima nya Munggah Haji. tara gubrag seuseurian. aya babandingannana. 144. Adam Hawa jerat-jerit. sasat tacan kaluar ti hukum Gusti. 157. hanteu pisan boga akal. paingan marakayangan.kalimana. 156. tarekat jeung ma’rifatna. hakekatna pon kitu. nyatana rasa kitu. hakekatna mah tangtu. sami bae Dunya Akherat ge rai. hukuman ti Yang Agung. ceuk engkang waktu harita. rasa teh bareng geus pasti. ku rai tereh kaharti. barang gubragna turun. sifatna Allah Ta’ala. nya eta ngaranna nyawa. payuneun nu Agung. rakana enggal ngawalon. Lebah mana Gusti Maha Suci. masih tetep keur dina hukuman. da buktina waktu dijero mah tadi. pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning. jadi dua puluh. Insya Allah dihampura. ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji. Gusti Allah maparinna nyawa. 147. Den Muslimat gumujeng ngagikgik. Tanda tacan dileupas ti bui. rakana enggal ngajawab. ceuk rakana itu diyah. nya kabingung ku rai tacan kaharti. teu ngaraos naon-naon. da moal aya bedana. harti kana sare’atna. tacan bisa meunang pones. 152. tina bibitna manusa. Ulah ampun ditukangeun badis. 154. tempat ngahampura dosa. kajadian jadi nafas murangkalih. Cuk rakana rai mun can harti. kontak sareng hawa Dunya. Mun geus terang kana dzat Gusti. maparinna nyawa ka manusa. tangtu nyorang paribasa. Ma’rifat dina Munggah Haji. sangkan rai bisa tohid. 151. 149. Baitullah nu dijugjug teh. pones lepasan ti hukum. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. geuning eta sifat dua puluh rai. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. kantun suhud kana ibadahna. jeung ayana nafas tea. Ceuk rakana sare’atna Haji. jasmani jeung rohanina. rukun Islam anu lima tea. migawe kitu lampah. atuh lima kali opat. Mangga etang ayeuna ku rai. Den Muslimat ka raka ngalahir. ku Ibu salapan sasih. geuning kawidian apel. Nya dibuang ka alam Dohir. hawa Batin tepung. sabab tina hanteu bisa. kanu boga pangadilan. turut-turut asal tadi. leuwih hade ngadeuheusan. tangtos barengna jeung rasa. jeung karasa dibuang teh yakin. nyawana masih di Dunya. barang gubrag ka Dunya teh. raina lajeng ngalahir. rai nuhun sarebu. rehna tadi ku engkang geus dipilahir. anu matak orok oge geuning ceurik. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa. dipayuneunnana Gusti. ti Batin ka alam Dohir. asal bungah jadi susah. eta tempat pangadilan. tarekatna mah teu lepat. rai rada bingung. kahartos lamun kitu mah. lamun enya teu aya rasa ge rai. tiris buktina ngadegdeg. orok moal gogowakan. tetep hanteu meunang bijil. Tiap-tiap aya nafas pasti. masih aya dumuk. tina sabab enggeus aya rasa. nya eta sifatna nafas. barang gubrag tina Guha Garba. tina sidik nyakitu pisan. sabab hakekatna nyawa teh. 159. ku engkang enggal carios. nafas teh bareng jeung rasa. ulah kendat sawaktu. kapan Adam teh ceuk kitab. nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah. sabaraha jumblahna teh. atuh bener kitu. ngadeuheusan kitu. pangadilan nu langkung sampurna. raina enggal ngalahir. ayeuna mah leres kitu. neda ampun tina dosa anu tadi. dina eukeur waktu Tajali tea. lamun hanteu kitu. opat-opat hiji rukun. tegesna ka dzat Yang Agung. 155. karaos ku Ibuna. ti Sawarga turun. 153. Tangtu pisan pang orok teh ceurik. hanteu kalawan nafas teh. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. nangis bakating kaduhung. bade tumaros ka engkang. rai hanteu bingung. ku tina raos teu ngeunah. 145. hoyong dongkap katutup. aduh rai engkang nuhun. Geuning hirup ciri bisa usik. tepungna Hawa nu dua. mung ayeuna masih aya. hanteu acan aya nyawa. jadi lamun anu wafat. Tapi rai waktos tadi lahir. nu teu dikulon diwetan. ulah make surat deui. teu ngadeuheus kapayuneunnana. hirup suci tandana geus bisa usik. namung bade nyundul. neda ampun moal rek sakali deui. asalna orok ceurik teh. sasakala Karuhun. kudu khusu tobatna teh. Adam Hawa kitu. orok teu aya nafasna.

Narakana Ibu tadi. 168. Kapan aya ceuk dalilna. Rakana lajeng ngajawab. Mimitina Gusti Allah. parantos miwuruk. dina Hadist geus kakocap. dicipta dikira-kira. Lebah dieu tobat jisim kuring. sakur dulur-dulur. Tah rai kumargi eta. keur dagang pon kitu deui. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. kantun ni’mat bae pasti. anu matak urang wajib nyiar ilmi. tangtu bae engke moal nyorang deui. kana Aweh Salam tea. akalna teu aya lian. 175. Balikna ge moal salah. rai bingung kalangkung. Syahadatna Kangjeng Nabi. nu ngaos anu ngadangu. 171. kapan sidik Ibuna satengah mati. ka Gusti nu Maha suci. Waktu ngababarkeunnana. ngarasa rasa sakarat. nu karaos sumurup ka sanubari. kitu deui waktuna. tangtuna kasampeur deui. palangsiang galeng totos. keur guneman carios Agama. muga ku engkang diwejang. . raina lejeng nyaur. 179. Wa asyhadu anna Adam. nyorang deui kana jalan anu tadi. naha atuh kitu. anu matak renghap ranjug. tah eta kedah kasusul. Sabab asalna ge ni’mat. nyindiran kasadayana. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. Mung ayeuna rek tumaros deui. sarebu kalieun babar. balik deui ka jalanna. Nabi Adam nu tipayun. tah didinya jalan urang. ganjarana ti Gusti. Ayeuna mah ganti pasal. cacakan tadi turunna. rek naroskeun anu teu acan kaharti. Kana diri sim kuring pribadi. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. beda hiji-hiji Rosul. hanteu khusu ka Pangeran. ti ayeuna geus ditungtut. kana Dzat Sifatna Gusti. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. mun teu kapendak ilmuna. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. Raina lajeng ngajawab. hakekatna di badan urang sakujur. kholifatullohi deui. saperti anu biasa. samemehna urang hilang. Ibu teh satengah mati. 162. nyorang nanjak upamana. mangga dangukeun ku rai. kitu siksaanna Gusti. Rosul anu genep tea. jalanna kana Naraka. anu geus kersa ibadah. Mun disorang ti ayeuna.mah jongjon mungkir. rehna rai sering sok mendakan. Rakana lajeng ngajawab. 174. unggal poe sakarat. dina waktu keur waktos salulut. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. Asyhadu anlailaaha Illallohu. pangna Akbar sok kamana-mana. anu teu aya hinggana. 173. 177. 169. Mun nu kaya Akbarna ka duit. Sinareng dina waktuna. upami keur resep tani. mugi sadaya saderek. malah sok aya nu misan. anu ngarang ieu Layang tea. jeung naon sanyatana. saestuning ngan saukur tuturut munding. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. 167. bet Akbar teh clok ka sawah. mitutur nu sayaktosna. waktu tadi memeh kadunya turun. pasal eta rai ulah helok ati. sarebueunkanyerian tadi Ibu. Sembahiyang teu khusu. 160. ilmu sakarat di Dohir. nya buktina wujud urang. raosna nyeri kalangkung. mun nu tani Akbarna ka sawah. Akbar teh bet los ka Pasar. lantaran can ma’rifatu. da moal salah mulangna. naha sawaktu-waktu. geura kieu mun can terang. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. pujina ge diliwatan. nya percaya mun kitu mah kahareti. tungtungna teh atuh. kusabab tadi jalanna. sabalikna urang lamun. pang orok sakarat tangtu. 165. da tekadna hayang buru-buru tepi. 176. pajar orok mah beresih. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. pang orok sakarat kitu. Antal maotu qoblal maota rai. Nampa sarebueun ni’mat. sing perele hiji-hiji. kieu rai Syahadatna. eling bae ka sawah. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. lamun keur netepan waktu. 178. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. dina hal perkara Rosul. rai nuhun ka pangasih. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. supayana ulah kitu. nya osok kitu nya gawe. pantes arek kituna teh. Pangkur 166. Akbarna kamana-mana. pangasih salira engkang. teu puguh nu dikiblatan. namung ieu mah nyindiran. tadi rek turun ka Dohir. nu karasa ku badan sorangan. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. teu acan aya dosana. 170. NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. PIHATUR NU NGARANG 161. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. sing ngarasa hilang samemeh pupus. sing kapanggih jeung ilmuna. maotna make sakarat. hanteu sami pada-pada boga waktu. 172. nuturkeun anu nungtunna. 164. naha sami Syahadatna teh nya kitu. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. silih tempas jeung saderek. 163. kumaha eta sababna. sanes pisan jisim kuring. ngan diwangwang wungkul. karaos nyerina misti. bangsa orok nu rek maot. sakarat enggeus beak.

Wa asyhadu anna Ibrahim deui. waktu magrib maneh ulah salah deui. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. mangga ku engkang pitutur. he maneh Ibrahima. maneh Adam dikersakeun ku Kami. hayang ma’rifat ka Aing. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. Sabab maneh ngabogaan. Nabi naon ngarana. tapi maneh montong hayang. maneh kudu tumarima. Kanyahokeun bae heula. 191. Pek Shalat tilu raka’at. ceuk raka nu kaopatna. Nabi Musa eta rai. 180. tatapi maneh ayeuna. sategesna pangucap Aing geus tangtu. kanyahokeun bae heula. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. kieu Syahadatna rai. 189. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. tapi maneh ayeuna. 184. Sabab wujud maneh eta. Asyhadu anlailaaha Illallohi. rakana lajeng ngajawab. ceuk raina nuhun pisan. kanyataan ayana Kami pasti. utusan Aing pribadi.Dawuhanna Gusti Allah. kudu Sholat pat raka’at. jadi utusan geus tangtu. tumarima boga nyawa sareng wujud. anna Musa Kalamullah. ari sababna pang kudu. 194. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. Kantun anu katiluna. pangucap maneh teh eta. kantun eta Rusul nu kaopat deui. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. kudu Sholat Asyar misti. nu katilu utusannana Yang Agung. 182. Raina deui ngajawab. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Asyar waktuna pasti. NERANGKEUN . 187. Sembahiyang subuh tea. sing narima boga dua cepil tangtu. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. Gusti Allah ngadamel deui utusan. terasna Wa asyhadu anna. tah kitu eta asalna. Al insanu dohirulloh eta kitu. Nabi naon kasebut. 181. tatapi maneh ayeuna. dalilna geus kasebut. Wallohu batinul insan. 183. waktu tadina ti Nabi. terasna Halilullahu. kudu Shalat waktu duhur. da nyaho asal usulna. 190. kieu rai Syahadatna. paingan manusa kudu. 185. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. Wajib kudu Sembahiyang. ka Gusti nu murbeng jagat. dalilna teh geus disebat. Dalilna Sama-Sami’an. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. jeung dua suku geus nyata. Enoh Habibullah deui. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. kitu eta asalna. Kalam Mutakalliman deui. kantun kaduana deui. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. geura mangga ku engkang terangkeun deui. kanyahokeun bae kudu. waktu subuh kaluarna fajar sidik. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. 186. 192. lobana opat raka’at. kaduana boga lisan eta kitu. sinarengan dua suku. Kieu rai Syahadatna. 193. tumarima boga cepil dua siki. dalilna anu kasebut. Raina teras ngajawab. Nyaeta dua raka’at. nomer tilu ngabogaan. wujud maneh pribadi. sabab maneh teh geus puguh. boga nyawa kaduana boga wujud. boga panon dua siki enggeus bukti. jeung leungeun kenca katuhu. Tapi montong hayang terang. numatak manusa Islam. numatak manusa wajib. Ngadawuhan Gusti Allah. mana aya Shalat Subhi. jadi utusan geus tangtu. Basar jeung Basiran tea. Asyhadu anlailaaha Illallohu. ati moal salah deui. tunga rai sama sakalican mafhum. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. heh maneh Musa utusan. saperkara boga baham. NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. kudu Sholat maneh misti. Saur raka nu kadua. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. 188. Jeng Nabi Ibrahim tea. saterasna Wa asyhadu. Nabi Enoh nu kamasyhur.

aya urang sinarengan aya itu. ma’nana pon kitu deui. Panguluna para Rusul. 198. nu bisa ma’rifat kitu. Syahadatna ge puguh. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. 216. murtad hanteu salah deui. 214. Ibrohim paninggal urang. pokna teh sabab ceuk kitab. Isa teh panggangseu urang. teu nyusul tarekat ilmu. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. Mutajilah enggeus moal salah deui. enggeus lumbrah Syahadatna. Geura ku rai dipaham. ngajirimkeun Gusti Allah. tangtuna kaliru basa. nya adegan wujud urang peribadi. da teu make akal deui. ka Aing kudu ma’rifat. 215. ayeuna maneh mah kudu. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. tapi maneh hanteu kudu. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. atuh kantenan pisan. 217. 206. nya ma’na anu kasar. 207. anu ngajina salapis. 196. pangandika para Rusul para Nabi. sumurupna kana rasa. Malah ulah dideukeutan. leres pisan kurai geus kaharti. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. kapan eta Gusti Allah. 204. nu ma’rifat dzat Yang Agung. nuhun rai jol kamanah. 201. Muhammad Rosulullohi. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. teu ku akal moal jadi. Ngadawuhan Gusti Allah. turun-turun burak tadi. dua liang irung bukti. sabab anu pikeun nyampurnakeun . kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. ayeuna karaos pisan. eta anu genep Rusul. 208. malah tepi ka poe Kiamat kitu. jalankeun hukun Qiyas. Haturan deui raina. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. Ceuk raina atuh naha. nu ngaku enggeus ma’rifat. 210. wujud oge geuning bukti. puguh oge sok kaliru. Kieu dalilna geus kocap. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. moal aya hiji jalmi. jeung turun ka anak incu. ma’na Syahrul bariyyah. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. ngaku enggeus ma’rifat dzat. nya nu pangkat Ajengan. 211. teu percaya kanu nyebut. kaduana Khaerul bariyyah puguh. 200. kapan ceuk Qur’an teh kitu. Shalat dina waktu Isya. Kasar pikeun Naraka. Mun kitu mah bener pisan. anu matak ayeuna ge geuning kudu. terus nepi ka Kiamat. nu meunang pitulung Gusti. Tangtu bae mo kapendak. Namung wajib kailmuna. 202. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. nu salah mah geus puguh. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. anna Issa Rohullohi. naha arek teu percaya. lamun hanteu ngaji Qiyas. jelema mah moal aya. tumarima kaayaan. 197. sahinasna ma’na kitab. 212. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Hakekatna Adam tea. Enoh nyatana pangdangu. 203. dina wujud peribadi. teu kudu hayang terang. Ari Hadist mah teu salah. Muhammad Nabi panutup. sategesna rasa Aing geus tangtu. henteu dipikiran deui. Kitu geuning sajarahna. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. Anu bisa ma’rifat dzat. ceuk rakana bener kitu. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. Lamun hanteu aya rasa. anu lemes pikeun bagian Sawargi. dina Lam yakunil kitu. hakekatna sadayana para Rusul. Ngadawuhan Gusti Allah. kanyahokeun heula bae. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. teras ka para Wali sadaya. sabab asalna ti Nabi. pat raka’at lantarannana pang kitu. kaluar jerona kitu. enya eta Al insanu siri rai. kulantaran ma’nana salancar wungkul. di maneh teh kanyataan. sategesna hukum akal teu disusul. sareng anu nyaritana. dina Qur’an geus kauni. hanteu kakurangan deui. dalil teu meunang dirobah. nafas maneh pribadi. anu ngajina tea. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. da geus sulung dina jasad. 205. Sabab nafas maneh eta. Kapan ma’na kitab Qur’an. lamun urang cicing dina tarekat muji. dina waktu-waktuna. kitu Syahadatna Nabi. ngan maneh ayeuna kudu. maneh Isa geus jadi utusan Kami. Asyhadu anlailaaha. Katiluna boga nafas. tah kitu mun teu kaharti. dalilna enggeus disebat. panon ieu nu buncelik. Sholat dina waktu Isya. aya dua dina Qur’an geus ditulis. Barang Rusul kagenepna. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. ngajolopong hanteu bisa usik malik. seueur pisan anu kitu. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. jadi aya hirup dua.Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. Saparantosna Nabi Musa. ninggalna tangtu ku soca. aya ma’na lemes pasti. hartina teh maneh Muhammad. tadi diluhur disebat. 213. ma’na dalil kadua karasa kaharti. keukeuh pokna mo kasusul. nafas sifatna geus pasti. Muslimin para Olia. teu make Ijma Qiyas. Muhammad mah rasa jasad. 199. sabab mun getihna lampus. Ieu Aing mere burak. nafas ge moal aya. Rakana lajeng ngajawab. 195. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. bisi nular katepaan murtad deui. kapan pangkatna teu lepat. sumawonna Ijma oge teu disusul. 209. 218. hakekatna di badan urang sakujur. saur Hadist moal aya hiji jalmi. terasna Wa ana siruhu. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh.

Cahya anu opat geus puguh. mun kitu lain bab ilmi. Numawi geura teangan. warnana anu opat rupi. 231. Raina pok deui nyaur. muga bae parin harti. puji Hadist ‘alal Qadim. anu tetep uninga. moal bisa deui mulang. pada-pada anyar sami. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. piraku hanteu kamanah. Nu gaib di wujud urang. 229. puji anyar kanu anyar. Ceuk raina geus kamafhum. tegesna tacan kaluar. masih tetep dina pangbuangan kitu. sugan moal lali deui. kieu pisundaeunnana. 224. kantun anu kadua. hakekat mah teu mati. anu katepi ku pikir. 241. puji anyar kanu anyar. dina waktu mana deui. kitu sundana mah rai. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. pupus soteh majajina. anu opat geus disebut. Geuning tadi Hadist nyebat. maca kitab sareng Qur’an. Nu anyarna teh nya wujud. Kantun eta nu katilu. eta sowara teh sidik. henteu boga daya upaya pasti. nya dina waktu keur rai. ku rai tacan kaharti. muga ku engkang didadar. pikiran heula ku rai. ceuk raina hanteu lepat. Bibitna anu ma’rifat. anging rasana Yang Agung. Rakana jawab jeung imut. sabab Rosulullah eta. nu ninggalna hanteu make panon kitu. lungguh eta kaopatna. nangtung ruku sujud deui. aturan ilmu geus pasti. 226. Kapan huruf Qur’an tangtu. 244. pernahna dimana deui. 233. eta oge bener pisan. Rakana ngawalon imut. puji Qodim ‘alal Hadist. sing kapangih supaya bisa balik. puji Hadist ‘alal Hadist. 236. Nomer dua nu kasebut. ngan ukur pikeun di Dohir. tapi tetep keur ka Gusti. nu geus diterangkeun tadi. anging hiji Gusti Allah. Sundana anu geus umum. puji Qadim ‘alal Qadim. dina jilid nu kadua. 222. 230. nu kahiji kasebat. dalil anu nomer hiji. pisundauennana dalil. Tetep bae pang bodona. kapan urang eukeur tadi. Mung barangna can kamafhum. Ku rai tacan kaemut. ka rasa anu tadi. puji Qodim ‘alal Qodim. nu anyar muji kanu Qadim. tapi geura teangan hakekat Nabi. 242. 240. dupi eta perenahna. dupi anu katiluna. kieu numawi katampi. . di wujud urang sakujur. puji anyar kanu anyar. Qadim teh pangandikana. dina Syahadat ge rai. hurupna mah anyar pasti. tapi ulah netepkeun bae kaditu. puji Hadist ‘alal Qadim. eta pisundaeunnana. engkang ku rai dipuji. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. ibaratna tuang rai. atuh nu kumaha tea. puji anyar kanu anyar. Kangjeng Rosulullah Mekah. muji ka salira engkang. kapan eta anyar sami. taya lian ngan ku akal. 228. puji Hadist ‘alal Hadist. eta mah nu jadi bibit. 237. 232. 238. jalma mah moal tinggali. mun lepat sadaya-daya. da eta nu ma’rifatna. lamun geus kapanggih eta. sorana teh anyar deui. anu sarupa kumaha. jeung kuma sundana deui. raina lajeng ngajawab. da kapan ari dalil mah. leres sundana kaharti. 221. Tetep dina rasa Dunya. tangtu bae ma’rifat. seepkeun bae sakali. rai hoyong mangarti. dijero kaluat bijang. ka dzat Yang Agung. eta mah sejen aturan. dina Sembahiyang pasti. sanggeus urang ka Dunya. 227. dupi anu Qadimna mah. nu wajib disembah misti. 235. ngandikana teu ku baham. reh ngupingkeun dina kitab. Lajeng rakana ngadawuh. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. ku Dunya ieu kakurung. anu aya diwujud. nyanggakeun bae kang rai. nu tadi disebat tea. Raina lajeng ngawangsul. teu nyowara geuning rai. muji mah kedah ka Allah. marakayangan balik ka Dunya deui. sumawon dina pernahna. Ceuk rakana mun can mafhum. barang urang nu macana. Ulah nyamian Yang Agung. puji Hadist ‘alal Hadist. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. Ceuk rakana mangga atuh. loba nu surup sumanding. pernahna pon kitu deui. pada-pada anyar pasti. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. Saur rai kumaha atuh. pimaksudeunnana dalil. puji Hadist ‘alal Qadim. 234. 223. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. atuh nu kumaha tea. dupi muji pada jalmi. enya eta ti makhlukna. 239. nu rempug jeung para Santri. Piraku hanteu kamafhum. Rosululloh tegesna rasana Gusti. balik ka rasa kapungkur. barang negrak eta rai. aya puji opat rupi. 243. ngadanguna teu ku cepil. kieu rai mun can harti. nyaeta rasana Allah. jalma teu wenang dipuji. buktina loba ririwa. nu anyar muji nu anyar. puji Hadist ‘alal Hadist. Sanes keur muji ka makhluk. dimana engkang pernahna. kieu atuh kieu mun can harti. 219. elmu lahir elmu batin. Nur Muhammad asal tadi. ayeuna rek naros deui. da moal jadi manfa’at. Kinanti 225.maksud. muga ku engkang diwejang. 220. anyar dadamelan Nabi. da ngan sakitu rai mah.

ka maliunan manusa. ayeuna teu samar deui. Arasy Kursyi pon nyakitu. 246. ayeuna mah ganti pasal. Rai teh masih kaliru. Innalillahi kauni. dina keur Shalat sajati. puji Qadim ‘alal Hadist. ari dzatna Gusti Allah. nuhun parantos kaharti. nu sakitu eces pisan. 274. misti kudu balik deui. pada-pada anu Qadim. Ibaratna hiji lampu. disebat sagara hirup. reh rai sok nguping dalil. ku rai tacan kapikir. nya nyareungeut ka dinya. ayeuna rai mangarti. 261. kapan buktina nu wafat. saperti nu tadi tea. teu ngaku usik sorangan. nungtut ngirangan teu lepat. Ku hiji ayakan kitu. mung hiji-hijina pasti. Mung heran kaliwat langkung. 263. seuneuna dicarokotan. perenahna waktu eta. katerangan anu yakin. ari nu seueur tea mah. Lamun sayaktosna kitu. anyar dipuji nu Qodim. bol karaos teu sulaya. hiji jalma roko hiji. Raina lajeng ngawangsul. piraku hateu kapikir. anu ngaran nyawa tea. ayeuna nu kaopatna. 270. nu Qadim muji nu anyar. 247. 258. kang rai di lebah dinya. seja rek tumaros deui. asal ti Allah geus tangtu. Dupi anu ngaran hirup. syah asmana jeung af’alna. 255. muga diterangkeun deui. leres hirup mah teu lepat. 250. sabab enggeus tetep eling. raina lajeng ngalahir. ka Allah Gusti Yang Manon. nu jadi hirup jasmani. Sumawon ibadahna kitu. Ibadah kalawan ilmu. jadi hiji nyawa jalmi. salobana liang tadi. 269. 256. kalawan jeung ma’rifatna. ari hartina teh dalil. asalna tinu sahiji. Rakana deui ngawalon. ulah belet-belet teuing. Kieu atuh mun can mafhum. aya keneh kabingungan. buktina teu make biwir. 251. Manusa pon kitu deui. mungguhing hirupna Allah. can terang sama sakali. hiji sorot liang eta. teu dua teu tilu opat. meureun maot sahiji. sasatna geus syah dzatna. nyaeta nu padang tea. Dupi nu sok keuna ku pupus. nu liangna laksa keti. 248. nu muji nu dipujina. 254. hirupna sakabeh jinis. Sato Siluman-sileman. Sawarga Naraka deui. kuma ngarasakeunnana. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. Lamun kitu naha urang teh . 262. da pada Qadim sadaya. tangtu dzat anu Maha Suci. mahi teu kurang teu leuwih. 267. hirupna manusa pasti. teu petotpetot nya eling. Mun hiji mah eta hirup. piraku mun aya jalma. kudu maot sadayana. Mung bade nyundul pihatur. lamun ibadahna jalmi. nungtut bae beurang peuting. teu ngurangan teu nambahan. kajeun rebu maliunan. 253. ibarat mun di Dohir. sabab hirup ngan sahiji. ceuk kasauran Wali mah. sorotna Sagara Hurip. nyaeta anu disebut. rek ditambah katerangan. ayeuna ku engkang rai. da tara keuna ku mati. anu sarupa kumaha. leres ku rai kaharti. aya terasna kasohor. naha jinisna nu tadi. diala rebuan jalma. langgeng bae ngangliputi. Rakana lajeng ngadawuh. nyaeta buktina rasa. Magatru 273. nu langgeng teu keuna mati. pada-pada anu Qadim. kieu pisundaeunnana. nu Qadim muji nu Qadim. nyawa aya saban jinis. mohal ruksak dzatna Gusti. sareng perkawis hirup mah. 271. Jadi sategesna kitu. Ceuk raina muji nuhun. 252. margi dina saban jalmi. Rakana lajeng ngadawuh. teu kirang sumawon leuwih. reh hirup teh ngan sahiji. rek diibaratkeun deui. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. Naha seuneu dina lampu. margina dibagi-bagi. nyaeta sorotna tea. tujuh bumi tujuh langit. ngurungan damar sahiji. 259. 275. hakekatna nyawa rai. usik malikna geus pasti.245. nu ngangliputi sadaya. teu robah langgeng geus pasti. 266. hal nohidkeun hirup hiji. dina pasal hirup eta. Ceuk raka ulah kaliru. Kapan didinya mah tangtu. ka sato pon kitu deui. kieu upami teu harti. nu aya di wujud jalmi. sorotna teh tangtu loba. Raina enggal ngawangsul. tetep hirup mah ngan hiji. kana dzatna Maha Suci. sangkan kaharti karasa. Aduh engkang langkung cukup. hirup Allah tara ruksak. kitu ceuk unggeling Hadist. Rakana enggal ngawangsul. 260. 264. 265. pada aya hirup eta. damarna mah tetep hiji. Raina lajeng ngawangsul. boh laksa rebuan jalmi. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. ngurangan atawa leuwih. teu ngarti ibarat tadi. awak-awak nafsu pasti. urang ibaratkeun deui. hirup kagungan Yang Widi. dupi anu jadi nyawa. rai ulah salah harti. mana helokhelok teuing. tah eta anu dipuji. dupi eta perenahna. 249. jeung lamun hirup ngan hiji. ku sifatna hirup Gusti. Nya eta anu kasebut. jadi puji sadayana. 268. dina lebah mana deui. Bibitna nyawa disebut. jeung syah sifatna deui. anging ku kawasa Gusti. katerangan teh utami. Uteuk Tongo Walangtaga. 272. nyaeta damar nu tadi. ari nu katilu deui. angger moal robah-robah. Mung aya keneh saeutik kabingung. ibarat lamun di Dunya. kaangliputi sadaya. ayakan jeung damar hiji. sifatna nu padang tea. 257.

rai masih keneh helok. kaduhung engke karaos. Dzat laesa kamishlihi. keur waktu keneh dina Nur. teu dicampuran ku nyeri. 303. 277. sapatemon waktu tadi. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. ku kangeunahan kitu. 296. mun nu jatoh ka Sawargi. ibaratna mun di Dohir. 284. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. 306. kapan di Dunya mah campur. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. kapan Gusti Maha Agung.enggeus undur. 286. 297. kalem timbul sapapaos. anu katiluna deui. Anu balik ka Naraka pon nyakitu. sanes kanten bisa jadi. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. kawas keur di Dohir deui. pasal eta pikeun balik. ceuk rakana bet piraku. teu karana deui kitu. bet boga rasa kanyeri. naha saperti di Dohir. saperti di luhur tadi. 292. 283. Sawarga ngaranna sohor. ngarasa kanyeri wungkul. kana sagarana hurip. tapi lain ngingkig kitu. 290. 299. ku ibarat mah karaos. Barang-barang meja korsi nu aralus. teu ngaraos naon-naon. make aya gedong-gedong. kudu bae balik deui. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. keur masih ngajadi Enur. ngaraos teu clok di Dohir. keur waktu ngajadi orok. tetep langgeng dina nyeri. 302. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. tah sakitu pikeun balik. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. 276. teu arah teu enggon kitu. Ceuk rakana rai masih bingung. Akherat pon kitu deui. Nur Muhammad waktu tadi. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. hanteu kadangu ku cepil. pangkatna geus ma’rifatu. rek diibaratkeun deui. nu diluhur kacarios. kawas ti luar ka bumi. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. geus jauh ti Maha Suci. hanteu isin ku Yang Widi. di Dunyana nu teu manggih. ni’mat bae salamina. ku rai tacan karaos. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. karaos ku tuang ibu. Nur Muhammad opat rupi. teu ngaraos naon-naon. 307. salamina taya tempo. caina teu salah deui. balik soteh balik raos. saeusina Dunya tangtos. ngan ni’mat anu karaos. kuma sajarahna deui. enggal ku rai kaharti. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. jeung istri anu gareulis. pipisahan enggeus pasti. Barang anu balik ka Naraka kitu. 288. Nerangkeun Dalil ‫ﺍﻥﷲﻭﺍﻥﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ‬ Pasal nu Balikna. kumaha waktu di Dohir. kangeunahan jeung kanyeri. aya tilu tempat kitu. eta nu ngaran Sawargi. 304. 285. teu saperti Rama Ibu. ngangliputi Langit tujuh. katilu Haqna Yang Manon. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. 287. tapi pangbalikan rai. Kani’matan Akherat mah Agus. naon atuh anu balik. kumaha ilmuna tangtos. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. 289. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. gaib hanteu aya bukti. dua Haq Muhammad Nabi. pangbalikan rasa kitu. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. nu geus ma’rifat kana Nur. nomer hiji kacarios. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. rasa kitu teh geus pasti. supaya enggal kaemut. nu ngaran Haqna Yang Manon. jadi ni’mat geus pasti. nyaeta nu ma’rifati. 279. 294. bener rai kudu balik. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. dina jalanna bareto. tah lebah dinya kang rai. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. ka Haqna Muhammad tangtu. reh urang tadi di Qadim. raina ngalahir deui. 282. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. rasa Dohir lamun balik. naha siga naon atuh. 293. Tapi engke dimana urang geus pupus. Kapan tadi rai dina waktu turun. 291. 305. tah kitu anu sayaktos. tepina ilmuna tangtos. mahi ngahuripkeun makhluk. tah ibarat urang . ibadahna luak-leok. nyaeta dzatna Yang Manon. rasa teh sama sakali. teu karana dipigawe deui. kantun nu hiji can mafhum. jadina kumaha deui. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. Sagara cai nu tembong. Ngalakonannana ngan era ku batur. 295. mungguhing dzatna Yang Manon. teu kalawan ingkig kitu. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. hayang caang ulah bingung. cicing di Naraka pasti. gumelar ka alam Dohir. ka Allah nu Maha Agung. aya tilu perekawis. 281. inditna mah teu karaos. kapan didinya teh nyeri. enggal karaos ku rai. samemeh ka Dunya lahir. Haqna Adam teh geus tangtos. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. 280. kangeunahan pon nyakitu. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. 278. rai mah kawas nu ngaco. rakana lajeng ngawangsul. 300. nu mahi ka tujuh Bumi. 301. ngan ukur tuturut munding. 298. sasatna di jalan cicing. kulantaran kurang suhud. teu selang-selang deui. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. sajatining suwung raos. ngilmuna eukeur di Dohir. Kantun ieu aya keneh kabingung. tetep ni’mat bae jongjon. teu sieun ku siksa kubur. hanteu warna hanteu rupi. teu katinggal soca kitu.

aya angseu ngeunah. Marakayangan jadi salundang salindung. rasa kontak jeung aci opat perkara. 332. Geuning bukti dina dangu oge kitu. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. 318. dina waktu wafat. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. meni jeger ceurikna bakating hayang. saban wujud oge nyondong. hiji keclak hiji jalmi. 317. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. tadi geus ngaraos. 312. sajarahna manusa gelar ka Dunya. Panon oge kumaha kontakna kitu. 316. sareng teu raos geus tangtos. tanda hirup geus usik gugurinjalan. 322. 338. 326. anu tadi geus ragrag teh. kana cepil soca. 333. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna.tadi. margi sidik aya jeung bukti-buktina. anu opat bae kumaha kontakna. aya angseu hanteu raos. keur dina Sagara Hurip. aya raos jeung teu raos. rasa pelem jeung amis teh. anu mawi ewon-ewon. enya eta dina rasa alam Dunya. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. Najan dina pangangseu oge nyakitu. 339. jalan cai tea. sangkan cai teh ngaleos. Barang gubrag deui ka Dunya patepung. jadi nyawa enggeus puguh. nyaeta rasana Gusti. aya tinggal ngeunah. terusannana anu bras ka Laut tea. taya nafsu teu hayang sagala rupa. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. nya karaos pisan. ibaratna rasa batin. 331. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. dina eta pasal nafsuna manusa. teangan jalanna jalan cai ka Laut. dina rasa dunya bae. bibitna kahayang sabab. nya jadi rahayatna Onom tea. hawa Batin jeung Dohir teh. kumaha sajarahna teh. sing kapanggih Solokan-solokannana. . 319. Pucung 314. rasa Dohir anu bukti. ka pangangseu kitu keneh. 311. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. Tuang Ibu moal aya ci susuan. 328. Jadi rasa cai asin nu di Laut. saterasna kitu bae. Hayang deui hayang deui jadi baku. geus jadi ci hujan tangtos. nya nimbulkeun ngeunah. 334. tangtu aya rasa. 309. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. hawa anu dua. rasa eta buktina teh. barang rasa kontak sareng katuangan. aya tinggal henteu raos. dina patuangan sareng aya hirupna teh. 343. aci seuneu aci cai moal salah deui. sareng sowara nu awon. 342. deudeuieun tina karasana ngeunah. Balik deui ka rasa asin kapungkur. sami bae sareng dangu tinggal baham. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. sifat nu sae nu awon. Saniskanten jadina teh ku patepung. henteu kaop elat. 340. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. cai hujan nu tadi teh. rasa ci hujan mah puguh. nyaeta ci hujan tadi. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. aya dangu nu teu raos. asal tinu opat. samemeh urang ka Dunya turun. barang kontak terus bae aya nyawa. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. tetep langgeng dina rasana Naraka. Ibaratna cicing dina asin kitu. 336. sifatna nafas nu bukti. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. tur tadi teh cai laut. kitu kajadianna teh. nyerep nyurup kana hate. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. jalanna dumuk. 337. nyaeta rasa jasmani. 335. teu pulang ka asal. sangkan cai hujan. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. sasat ngancik dina poho. nyaeta dzatna Yang Manon. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. Nerangkeun Datangna Nafsu. 310. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. 313. caina asin geus tangtu. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. Den Muslimat ngawalon barina imut. ci hujan mah henteu asin. 323. saha anu nyambat. Barang tepung baham sareng cai susu. Teu aya deui akalna teh kudu. 329. percanten kacida. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. bet beda rasana gentos. 320. muga engkang kersa. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. hakekatna nyawa. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. 324. 321. Aya deui nu ku rai can kamafhum. ulah cicing betah. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. dina cai hujan bae. 327. barang kadarat geus tepi. sakeclak sewang geus tangtu. muga engkang ka rai maparin terang. 330. lamun dangu kontak. 341. bisa balik nya ka Sagarana tea. lamun disambat ku Onom. Nya buktina nu dituang ku Ibu. kontakna jeung sifat. babandingannana. nya jadi nyawa jasmani. 315. da waktu tadi mah. aci tanah jeung angin teh. kapan laut oge bukti. teangan akalna. nimbulkeun jadi amarah. Ayana teh kumaha. saniskanten aya lalayanannana. 325. masing bisa balik deui ka asalna. malah aya tinggal sok jadi amarah. rido ngawuruk saderek. 308. Sabab eta pang ayana cai susu. datang ka darat mah geuning. tacan jadi rasa wujud. waktu medal ti Ibu teh. aya dangu ngeunah.

11. sasat salaku sahate. Layang Muslimin Muslimat. 7. 353. kawantu dibarung tapa. katelahna Raden Insan. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah 18. nyaeta Sawarga. 349. 12. dangdingna sareng basana. teu beda sareng ramana. Sareng sabaraha hiji. geus tangtu kontakna oge. 348. anging Allah anu langgeng jumenengna. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. ngilangkeun babadag raga. sami sareng Raden Insan. hanteu susah diwarahna. 352. Dua putra gek caralik. Ngawitan anu didangding. tangtu jadina teh poho. reh Gusti mah sifat wenang. anu nembe jilid ka tilu. ieu jilid kaopatna. kantun ngaraoskeun bae. sakersana Maha Agung. dina waktos tilar ku rama. kana bagbagan Agama. sareng ku safa’atna teh. seueurna sabaraha tea. nu paparin ti ramana. Semet ieu bae rai urang tutup. dina alketip nu sae. Ka cai jadi saleuwi. Ilmu Sare’at Hakekat. 9. 8. Tarekat pon kitu deui. maksad rek ngadangding Layang. manawi mun teu lepat mah. 4. kinten-kinten yuswana teh. nyaeta anu kasebat. disarengan ku dudu’a. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. Dina gentos sasih deui. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. tatas jeung Tohid-tohidna. papayun-payun duaan. ayeuna gentos nu kocap. mung sasasih antarana. ngantunkeun sahiji putra. sakitu ge cekap. 347. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. Raden Kamil katelahna. ngahalang-halang kersana. kinten dua puluh taun. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. sasarengan pelesiran. marulih ka Rahmatullah. kuma bae dina pamuhitannana. Anu mawi wajib manusa teh kudu. rakana lajeng ngawalon.344. nyaeta Den Kamil tea. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. hanca simkuring bareto. saurna rama kapungkur. wajib kapendakna. nu maksudna jalan alus. Mung ku banget tekad ati. mu’jizatna Gusti urang. sinareng gentur tatapa. Teu mungguh ka jalma dhaif. Kangjeng Nabi Muhammad. rasa Allah tea. anu hanteu petot-petot. 14. 16. layeut rukun rempug jukung. Kocapkeun Raden Muslimin. namung kalintang ku awon. teu aya anu kaliwat. Asma anu saleresna. jeung moal aya nu bisa. kana Maung kana Bagong. 17. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. Dina waktuna sakarat badena pupus. sakalangkung garihalna. osok didinya ujlahna. Allah ngabukakeun ilham. 6. 13. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. ngahusukeun papahaman. ahli ngulik Ilmu Nahwu. Ilmu luar Ilmu jero. sakersana jadi bae. pameget sami kasepna. 2. sasih Hapit dinten Juma’ah. kitu ceuk paribasana. mutih ngabeuti puasa. lamun Tohid Insya Allah sampurna. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. parantos dugi ka waktos. nyaeta raina tea. 346. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. elingna kadinya. saurna abdi teh lepat. 5. 15. sadayana . Balik deui kana rasa nu kapungkur. bubuhan uteukna encer. kalangkung calakanna teh. Sagara nyawa sakabeh. wajib farduna nya kitu. Shalallahu ‘alaihi wassalam. ku saliwat ge kamafhum. 10. 351. kalangkung kasep. pasal Asma Gusti Allah. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. ulah kirang pangampura. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. sareng asal bareto. Kocap Den Muslimat deui. kitu kersana Yang Agung. 350. 19. neda-neda ka Yang Manon. rakana anu tipayun. Tohid-tohidna bab Ilmu. Sami bae pada ngarti. Rayagung dawuh nu sae. Jenengannana kawarti. ka rakana cacarios. Nilarna Raden Muslimin. untungna kersa Pangeran. bari ninggalian kembang. nu jeneng Rosulullohu. kanyaho di Dunya bae. kana dzatna Allah. sareng teras sasauran. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. barang dina hiji mangsa. Teras lalebet ka Masjid. siang sumawon wengina. neda-neda ka Pangeran. Kasampurnaan lahir batin. menekung nyepi tafakur. Asmana Gusti Allah. nya balik ka Dunya. tara kersa pipisahan. sakur piwiruk ramana. hanteu aya naon-naon. mulih ka Rahmatullah. ngudag hak kasampurnaan. tilas ramana bareto. runtut raut jeung saderek. tatapana ge nyakitu. seja rek neraskeun hanca. Simkuring nembean deui. yuswa tujuh belas taun. kumaha ilmuna. hanteu aya nu kaliwat. dinten Saptu ping opat belas. moal aya mustahilna. ngantunkeun sahiji putra. 3. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. ngalantung di pipir situ. muga sadaya nawakuf. sinarengan Raden Muslimat. nuju sumedeng pisan. dina bagbagan Agama. Gedong Rosulullah. Ngawitan nu nyaur rai. 345. teras kana Ma’rifatna. Ilmu ramana katampi. ka darat jadi salebak. raina Raden Muslimat. da turunan ti ramana. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. geus kapaham sadayana. nyakitu anjeuna oge. salamet Dunya Akherat. Tabe’atna kitu deui. ngabulkeun paneda jalma. Masjid alit tengah empang.

Mungguhing nu Maha Suci. 33. 28. Raina ngawalon deui. Perkara Allah teh pasti. Ngaran Asmaullijinsi. nu leres mah hiji bae. kitu deui manusa. kitu bae sundana mah. 20.teh saratus. kieu pihartoseunnana. dupi anu kalimana. netepkeun Asma Yang Agung. Tina sifatna geus sidik. 34. 30. 27. nya kalakuan manehna. kaopat anu disebat. Geus disebatkeun ku Hadist. nu ngan hiji di manehna. 36. Asmaullijinsi tea. nuhun ayeuna kapaham. 37. 26. ngaku dzat kana awakna. tur aya deui Hadistna. eta musyrik ngaranna. kapan tadi unggel kitab. dupi eta nu katilu. Asmaullisifat tea. pedah aya dalilna. kana sakabeh sifat. Lain manusa sayakti. 32. kitu eta sundana teh. jalma nu kitu tekadna. nu matak kek kana badan. ngalobakeun Gusti Allah. 47. Kadua anu kauni. kieu pisundaeunnana. da kasaksi ku Hadistna. eta Asma anu lima. tegesna tina rupana. 22. ngaran Asmaulliasma. Geuning seueur pisan jalmi. Dupi nu kadua tadi. nyaeta antero ngaran. netepkeun Asma Yang Agung. sumawon puguh jentulna. mangga ku engkang didadar. ngajentul beurang peuting ge. Tah kitu lepatna rai. pantes jadi matak nyasar. nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna. pasal Asmaullidzati teh. tapi eta ge nu lima. Laa haula wa laa quwwata. 44. Raina lajeng ngalahir. Ngaran Asmaullijinsi. nurutkeun tina sifatna. langgeng bae sapapaos. salapan puluh salapan. jalma nu kitu tekadna. sabab kapan tadi oge. Asmaulliaf’al tea. sifat anyar disebatna. 24. nu moal aya bangsana. kieu pihartoseunnana. anu kumaha nu lepat. Namung saur engkang tadi. Jeung langgengna oge bukti. sami bae pada kitu. Sabalikna kitu deui. wajib urang kudu terang. kitu deui eta sifat. anu dzatlaesa tea. asmana anu teu ruksak. buktina teh kapan puguh. ngaran Asmaullisifat. 43. saur raina nu mana. barang ngareret awakna. diliputan ku ngaranna. nyebutna jenengan Allah. rai sakalangkung bingung. sumangga paparin terang. kana kalakuanna teh. kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea. pendek teu daya upaya. ayeuna sumangga deui. pada ghaib sadayana. nuduh Allah ka rupana. mangga ku engkang carios. 25. kana rupana manehna. Al insanu dhahirullah. tapi ari nu gelar mah. . 50. raina teras haturan. ari Allah teh disebut. supados rai mangartos. dadarkeun nu katiluna. reh tadi engkang misaur. Asmaullisifat tea. seueur Paguron kaliru. 23. Asmaulliaf’al tea. wujudiyah nu kitu teh. nu kieu tekad manusa. ayeuna nu kaopatna. moal manggih anu ceples. rakana lajeng ngawangsul. jentulna jasad nu ‘aen. 29. hiji asmana geus tangtos. nuhun parantos kapaham. 40. nu hanteu aya bedana. rakana lajeng ngawangsul. kantun anu kaduana. eta oge bangsa kufur. Kapan ieu mah jasmani. 42. kahartos atuh kitu mah. nu lima tadi disebut. manurut tina jentulna. sok netepkeun kanu anyar. 51. perkara Gusti Allah teh. dina ngabarangkeunnana. Lajeng raina ngalahir. ngarana wujud manusa. sapedah tadi kasebut. pang ayana eta asma. batin-batinna manusa. salah wesel anu kitu. nu teu warna rupa kitu. 35. ngider satangkarat jagat. geus aya dina Hadistna. tapi nu sakitu oge. Sasat teu usik teu malik. mun engkang teu lepat mah. bisi nuduh kana awak. sok seueur tekad manusa. 46. kana raga anu badag. tah kitu margi lepatna. 41. hartosna eta basa. 48. sareng rupana manehna. supaya ulah kaliru. kapan eta geuning puguh. da ieu mah nu ngajentul. nu ngaku dzat ka jentulna. kieu pisundaeunnana. 49. kufur dihukumanana. ari pek diringkeskeun mah. nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge. teu ghaib da geus nonggerak. samalahan lamun kitu. ieu teh dohirna Allah. eta oge rajeun lepat. Sapedah ceuk dina dalil. Anu kocap unggel Hadist. Nyebutkeun Asmana Gusti. Lajeng rakana ngalahir. 45. aya tapi taya rupa. raina enggal ngawangsul. kapan nu ngaran ghaib mah. mana nu ngaran manusa. kieu sababna pang lepat. Nu kitu eta teh pasti. dohirna Allah manusa. sabab kapan tadi oge. pasal Asmaulliasma. geus hanteu panjang diemut. 38. Allah teh teu aya dua. sok gampang dibobodona. ngareuaykeun Maha Agung. netepkeun Asma Allah teh. sareng ngan hiji af’alna. na kumaha margina teh. lepat soteh nu nampana. Atuh Allah teh geus pasti. hiji dzat hiji sifat. geus mohal hanteu ayana. nurutkeun Af’alna kitu. sanes kana dzatna Allah. 52. da ghaib manusana mah. 21. Wallahu ghaibun. ngaku Allah ka awakna. ngan ukur jadi lima. nu kumaha nu sok lepat. lamun netepkeun ka Asma. pasti eta ngaran kufur. ku rai tacan kapaham. 31. Asmana mah sae kabeh. tina dzatna enggeus tangtos. kana ayana wujud dewek. pang sok jadi kalepatan. kana ngaranna sorangan. pang disebatkeun lepat teh. Asmaulliaf’al kitu. nu ngaran Asmaulliasma. pang seueur teuing nu lepat. Wallohu batinul insan. ngan seueur pisan nu salah. 39. dupi anu nomer lima. Asma anu saleresna. Nu kieu tekadna jalmi. ulah kapambeng miwelas. ghaib teu aya jentulna. Rakana enggal ngalahir. nu nyebut jenengan Allah. naha kumaha margina. nu katilu kacarios. ngan sahiji anu sae. mungguhing jalma nu bodo. teu beunang direuayreuay. Al insanu ghaibun deui. sanes ka sifatna Allah. sareng aya terasna. sabab Dzat teh aya tangtu. Lajeng rakana ngalahir. ka rai mangga pitutur. tetep ngan sahiji bae. ngaku Allah kana Af’alna. rakana enggal ngawalon. Ngan eta bae sahiji. lian ti rupana kitu. kumaha pang jadi lepat. dina kitab geus kakocap. Dzat-Sifat-Asma-Af’al. Ku rai tacan kaharti. nyebut dzat kana ayana. pasal Asmaullidzati teh. Allah teh nu ngaliputan. tah rai kedah hartos. sabab seueur nu percaya. sami bae wujudiyah. Sanajan ngider sabumi.

da kapan rasiah Wali. raina lajeng ngalahir. 67. Mim akhirna udel kanyataannana. ari anu katiluna. getol Sholat lima waktu. mubadir sama sakali. rai ayeuna teu bingung. 73. sareng nganuhunkeun deui. boga saksi tina dalil. poek mongkleng buta rata. pasal Asma anu opat. jeung boga pamilih tangtu. ku kereteg karep ati. dina Sembahiyang sidik. geus tangtu deui ka hijab. Kuma pihartoseunnana. balai Dunya Akherat. Sinom 57. moal bisa dicarioskeun ayeuna. tunggal keneh nya ibadah. Geus moal aya sesana. moal sakawenang-wenang. Ngan wungkul bae miwarang. geus teu asa-asa deui. dina keur Attahiyati. bakating ku poekna. padahal mah geuning kitu. tah eta mah martabat anu utama. hiji-hiji Iman tadi. Lamun pijatoheunnana. aya anu nyiliwuri. ulah bendu bae rai. numawi rai sing emut. kuma barisna dipayun. musna leungit tanpa lebih. eta mah engke heula anan. parentahanna Idajil. Kitu deui sabalikna. ngayakeun Sawarga kitu. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. siang wengi babarengan. kantun eta anu ka limana tea. 66. geuwat ulah lami-lami. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. nu kitu sanes ti Allah. raina lajeng ngawangsul. di ayana Maha Suci. 74. teu idin sama sakali. eta mah nu geus percaya. 70. bagian nu ahli Qurbah. dina keur Sembahiyang mah. atawana jalma owah. tara jadi kabingungan. sumawon ujub takabur. nu hade mah eta rai. pasal Asmaullijinsi. piara laku jeung tekad. Asmaullijinsi tadi. palaur sieun salah. nu geus didadarkeun tadi. rakana lajeng ngajawab. 64. jeung Gusti nu Maha Suci. Kapan kitu kersana. teu kenging migawe dengki. rai hayang enggal ngarti. Asma tina jinis kitu. Sabab lafad Muhammad mah. Ulah kabengbat ku Setan. Tah kitu nu matak wajib. Kedah dina salse pisan. majarkeun sagala rupi. ngajak jalan kahadean. kana piwuruk engkang tadi. kieu mun teu lepat mah rai. 62. ceuk engkang eta nu enya. sirahna jadi Mim awal. percaya ayana Allah. kana jalan rahayu dunya Akherat. . jadi poek buta rajin. nu can kaharti ku rai. pasal Iman anu tilu. nu narik jalan balai. martabat undak ti tadi. tapi laku jeung tekadna. Dal buktina teh sampean. kana jalan kagorengan. walon raka tacan jadi. ati teh kudu beresih. katiluna Iman Takhkiq disebatna. para Nabi utusan teh. ngarasa geus teu papisah. 55. di hijab deui ku Gusti. 72. ka Allah kudu ma’rifat. kedah suci laku lampah. sadaya pada mirupa. Atuh eukeur naon teuing. kana ayana Yang Widi. nu nyahona lain beja. sanajan getol ngabakti. kawuwuh jeung bisa yakin. aya nu can kaharti. dua Iman Idlal deui. tegesna anu geus yakin. Iman Taqlid kahijina. ku sok kitu sababna teh. ka papada makhluk Gusti. nu kitu ngaran ibadah. sok jadi sasar tekadna. Iman Idlal nu kadua. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. Anu ku engkang disebat. 71. lafad Muhammad Nabi. enya eta Iman Takhkiq. Sagala hal kalakuan. Allah ngayakeun Agama. rakana enggal ngawangsul. hade goreng ge ti Gusti. kamulyaan lahir batin. kang rai mah masih bingung can kapaham. 68. Eukeur mah tadi percaya. ma’rifat ka Yang Agung. kana panggodana Iblis. Geus ngarasa aqrobiyah. teu ngalajur hawa nafsu. sabab tangtu katawis. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. Da nu geus yakin mah geuning. nu bieu mah keun heulaan. samemeh prak dipilampah. tah nu kitu patekadan. 65. kana kahadean misti. wujudna geus jadi lafad. percayana geus teu samar. 54. saperti anu ngalindur. teu aya antarana teh. jeung kudu ditempat sepi. amalna teh lir tipung katiup barat. 60. jongjon bae sirik pidik. tur kalawan aya saksi. 59. anu geus yakin mah geuning. nu geus jadi lafad dalil. kana kagorengan pasti. jadi lafad Muhammadu. 58.anging ku kersana Allah. 61. pon kitu deui Naraka. ma’rifat ka Maha Agung. da tunggal parentah Gusti. pek lampahkeun buruburu. da Allah tara kitu. sing iyatna kudu kuat. mugi Gusti Maha Suci. rai tiasa nyumponan. wungkul miwarangna Gusti. Allahna hanteu kailmu. sidik yen Gusti Allah mah. ibadah ka Maha Suci. kapindingan ku kokotor laku tekad. sareng ngabatalkeun deui. lamun bae kadatangan. poma rai sing mangarti. dadana jadi He sidik. padang caang narawangan. mun datang kareping ati. 53. teu maparin kana jalan kagorengan. tara sok miwarang salah. kumaha enyana deui. ngan wungkul beja ti jalmi. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. keur ngahukuman nu salah. sagala perkara oge. anu ahli adep-adepan jeung Allah. Naon bae ayeuna mah. 56. nu beunang hese capena. Jadi ayeuna mah urang. tina dalil Qur’an kitu. masing soleh sabar tawekal darana. Raina lajeng ngajawab. geus ngajadi wujud dalil. nu kahiji Iman Taqlid. Iman tina beja wungkul. jadikeun budi pamilih. kana jalan ma’rifati. pijadieun kana hade jeung gorengna. laku hade laku goreng. bilih kadenge ku cakcak. dina saban-saban jalmi. turug-turug nyaho pisan. tapi tadi nu nyarita. 63. jeung nurunkeun kitab Qur’an. jalma teu boga akal. Sabab ngaraoskeun isin. naha kumaha hartosna.

yen eta Sare’at rai. mugi-mugi rai dipaparin terang. pituduh kitab Hikam mah. cirina teu aya deui. sinareng lautan cai. saenyana dina diri. pasal Hakekatna Tasjid. 90. nyaeta utusan Allah. 95. ulah sina patorengga. sing bisa ngajadi hiji. sanes dina bab Sare’at. nyaeta dzikir jeung ngaji. anu nganggo lafad Tasjid. Pikeun ngudag inten tea. lamun jalma tacan terang. teu uni lafad Muhammad. raina lajeng ngajawab. kana kalakuan kitu. ditungtut sahiji-hiji. sadayana teu diselir. Muhammad Rasulullohi. ku kalakuan nu suci. sing suhud bae ka Gusti. Ibrahim. 81. ma’rifat 84. Ma’rifat mah lir upamana. aya basa opat kitu. diibaratkeun kemudi. anu matak geuning tadi. Hakekat Tarekat deui. ku ilmu Hakekat kitu. . tirakat mutih. Qodariyah Satariyah. tacan jadi lafad dalil. koncina Bumi jeung Langit. sabab kieu ibaratna. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. sina ninggali Akherat. nu ngadamelna geus misti. netepkeun Sare’at tadi. rukunkeun sangkan kasusul. ucap tekad sareng laku. sami sareng lafad Allah. Sare’at teh lir upami. dina dawuh nu mustari. nyaeta kudu bisa. jeung anu kasebat laut. da bukti tina lafadna. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. Sabab pasal Tasjid eta. pangboseh supaya tepi. sadayana umat Nabi. Kumargi penting kacida. jadi sanajan ayeuna. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. padamelan Kangjeng Rasul. Asal sing suhud neangan. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. ayeuna mah Manahan bae heula anan. sadaya teu nganggo Tasjid. kemudina pon nya kitu. hal praktekna Sholat Da’im. Tarekat lir upamina. Sare’at teh lir upami. Cirina Nabi nu lian. ceuk dina unggeling Hikam. supayana bisa katepi. ibarat lautan cai. ati kanyataannana. 89. nyebatkeun Sare’at tadi. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. Rakana lajeng ngajawab. mun nyurupkeun pahili. Sing gulung kana Ma’rifat. 97. duh engkang rai kaliru. sareng dibarengan deui. tacan syah upami kitu. Ma’rifat ka Maha Suci. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. eta anu opat rupi. kumargi teu aya Tasjid. Ka opat ngaran Ma’rifat. raos tadi bener pisan. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. 78. keur ngadeuheus ka Yang Agung. Kieu rai saenyana. eukeur muka lawang hijab. hijabna ka Maha Suci. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. atuh moal weleh mijan. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. kitu diibaratkeunnana. Da ku ilmu Sare’at mah. engkang hawatos ka rai. parahu teu salah deui. hayoh disurupkeun deui. Ayeuna ulah kapalang. keur ngaburak jagat shagir. parahu ngambang dina luhureun sagara. moal bisa kapaham. ceuk ilmu Sare’at rai. nu opat teh sing ngahiji.lantaran teu aya hiji. muga-muga engkang keresa miwejang. ka ilmu Sare’at kitu. Lian ti lafad Muhammad. 86. kadua Hakekat deui. lafad Adam lafad Enoh. ayeuna mah gentos deui. tiap-tiap aya bukti. Sok moal barung sulaya. 93. 87. parantos umum sadaya. tegesna eta mah rai. nu diselir ku Yang Agung. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. moal pinanggih jeung Gusti. ku rai nu can kaharti. engke dina salsena. dadamelan Gusti Allah. tapi pasal dina kitab Hikam. inten didasaring cai. Nabi Musa jeung Isa. nuhun rai bakal harti. eta anu opat tadi. nyaeta Ma’rifat jati. sareng saterasna deui. Tarekat. Malahan dipigawena. netepkeunnana pasti. da puguh Hikam mah tadi. ku rai tacan kaharti. puasa. parabot supaya nepi. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. sihoreng nembe uni Mim-He-MimDal. anu dipaparin Kunci. 96. lamun teu acan mangarti. Hakekat. Lamun Wujudna manusa. ngawujud dalil Muhammad. bener tacan uni lafad. Ari Hakekatna eta. kalakuanna ibadah. teu aya hurup Tasjid. inten teh naon nyatana. dupi Tarekatna deui. lebah dinya jadi dalil. 75. yen ieu bumi jeung langit. kudu barengan sing rukun. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. naon kanyataannana. mesem rakana ngalahir. Hakekat ibarat laut. nu opat sing jadi hiji. kaopat intenna deui. tacan jadi wujud dalil. teu bareng opatannana. nyaeta Sholat sajati. Hakekat lir upamana. 79. kana tengah-tengah pusering sagara. puguh bagean Hakekat. mugi dipaparin terang. Raina mani ngarenjag. geus tangtu engke kaharti. Tarekat lir kemudina. 82. Tah kumaha ngalarapna. Ma’rifatna pon nyakitu. ngadakngadak kahareti. numawi teu Mi’raj rai. 76. eta moal salah deui. 80. kayaan Alam Batin. keun heula eta mah agus. wekasan enggal ngalahir. Insya Allah awal akhir tinekanan. naon buktina nu yakin. pasal tadi aya basa Nafi isbat. sasat moal ma’rifati. anu geus lumbrah disebut. kapan geuning para Rusul. jeung dibeuli ku prihatin. salian ti Kangjeng Nabi. 85. dadamelanna kitu. da teu ninggang kana pibarangeunnana. getol Sholat anu lima waktu tea. eta hal perkara Tajid. nyaeta puji dzikir. najan dipaksa ge rai. keur ngudag inten nu tadi. 88. geus tangtu ayana Allah. pasal parahu tadi. kapan ceuk Hikam mah tadi. disebat parahu tadi. ka tengah-tengahna laut. pasal eta tasjid tea. Raina lajeng haturan. nimbulkeun raga nu lembut. 91. sanajan hayoh dipikir. upama kapanggih eta. kahiji ngaran Sare’at. katilu kemudina. 77. 94. Asal bae sing percaya. geuning teu aya nu Mi’raj. bener kitu eta rai. mangga ku rai tinggali. kalah botak dipikir moal kapendak. enya eta Nabi-nabi. lafad-lafad para Rusul. dijaga ulah rek salah. 92. 83. katiluna eta Tarekat ngaranna.

da inten di dunya mah. teu kudu boga maksud. beunang kagoda. urang arek boga patekadan. Hayang cageur bet teu weleh gering. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. sifatna Iman Sajati. aya hibar kahartos. bisa sidik ka sifat Iman sajati. jadi mun teu bisa wangsul. waktu urang samemeh ka dunya. 110. kade rai salah harti. sarta langgeng nu moal aya putusna. Man ‘arofa nafsahu. atuh naha tadi kitu. turug-turug seueur jurig. gumujeng mani ngagikgik. ngan sakur dina biwir. larapna dina salira. hal dina pamulihan. pangkat Nabi Willayah. ramisak bakating ngungun. kana dasar sagara berlian tea. kudu tohid kitu. panangan kenca katuhu. siksaan anu hanteu nepi. engke waktu pupus. ngarasa bodo dirina. ayeuna aya piunjuk. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. pang parahu bisa usik. sundana teh yen urang asal ti Gusti. reh ayeuna geus pertela. inten sajeroning diri. Saur raka nya kantenan. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. anu ngobahkeun ka jasad. diusikeun ku sagara. maotna teu bisa nepi. diwajibkeun kudu bisa balik. nya tangtu bakal cilaka. kana batu karang tea. wa inna ilaihi kitu. raina lajeng ngalahir. aya pitulung Pangeran. anu matak ti ayeuna. Kaombak-ombak ku lambak. geus tangtu nyaho ka Gusti. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. sanajan siksa Akherat. sareng nu bangsa narajis. naon nyatana nu bukti. sabab jero liwat saking. pang ayana urang teh di dunya. 109. 101. balik deui ka Allah Ta’ala. naon nyatana nu sidik. 111. saha anu bisa nepi. 113. anging ku kersana Allah. kokotoran luhur laut. Wekasan teras haturan. Tapi najan geus ditengah. mung kumaha angkeuhan. raina ngabarakatak. hal perkawis inten tea. 106. Saur raka eta geuning harti. Kantun eta kemudina. anu taya upamana. sategesna teu boga kawasa. jeung aya terasna. ngaku bodona teh palsu. sasat ngaku kawasa. nu diudag ku sadaya. kamudina teh rai. 114. pangna tadi naros pamulihan. lain inten dunya kitu. inten teh moal beunang. eta manusa tangtu. pasal inten nu parantos didadar. 108. Sasat tempat kani’matan. 98. ting dalagor kana curi. angkeuhan arek mulang teh. temahna jadi sangsara. Jadi lamun engke arek mati. dupi saenya-enyana. sieun hanteu bisa nepi. ku kaom Islam sabumi. 100. kantun nampa bae wungkul. inten dijero sagara. da meureun sanes deui. mun teu jeung teuleum mah pasti. diharapkeun nyorang ka api Naraka. 104. Saperti parahu tea. siksa kubur kitu deui. faqod ‘arofa robbaha. kenging di peser ku duit. geus nyaho ka dirina teh. untrak atrok sakabulang bentor pasti. rai masih samar ati. rakana lajeng nyaur. nu geus diharamkeun misti. bet kawas hanteu karasa. nu diibaratkeun tadi. nyaeta ti Gusti Allah. Sumawon nyorang sakarat. barehala anu nyingsieunan. hayang beunghar bet teu beunghar. kadarat mulih deui.Rakana lajeng ngajawab. mawa ka tengah jalan. Inna lillahi kauni. kapan geus di dalilan. 99. geus umum anu sok disebut. Raden kamil enggal nyaur deui. 115. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. komo deui dina pupus. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. nyaeta ka tengah-tengah sagara. 112. 103. 105. geus moal kasorang deui. dilepas samasakali. faqod jahilan nafsaha. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. nyaeta bilih sulaya. 107. nyasab moal burung. pang bisa usik jeung malik. nyatana parahu tadi. lebah mana kawasana teh. kapan hak manusa mah. sumawon boga kawasa. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. ati mah ngaku kawasa. naha kudu tekad teh kadinya. 116. 102. kana inten jambrut. bari ci socana bijil. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. ka Allah asalna tadi. rakana lajeng ngalahir. nu jadina tina batu. hayang senang bet teu weleh bae susah. saur rai atuh hanteu aya deui. 117. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. eta moal salah deui. anging Gusti Allah bae. pangna rai naros pamulihan. martabatna leuwih luhur. nya ieu buktina badan. dupi lautna teh rai. di dunya ngawujud. ganjaran ti Gusti Allah. hamo pibisaeun beunang. sarebueun ni’mat dohir. lain inten biduri. kana inten tadi tea. bangke anjing bangke oray. nu geus Ma’rifat mah rai. Mising imut ka wiwitan tadi. rojiun eta tuluyna. lamun tega ka pati. kitu kapan ceuk dalil teh. ngagoda supaya bolay. bangbarongan cuat-cuit. kapan nurutkeun dalil ge. ku kersana Gusti Yang Manon. 118. sangkan teuleumna teu jadi. Raden Kamil ka raka ngalahir. tapi hanteu burung aya. diakhir tangtu kaduhung. mugi rai dipaparin katerangan. tangtu sakaparan-paran. eta anu ngamemenerna. atuh sasat ngaku bodo. ti alam Akherat oge. nu ngaran wujud jasmani. nyatana roh urang kitu. kareueung sagala aya. raina lajeng . persis saperti jasmani. nu langgeng teu owah gingsir. cita-cita boga tekad arek mulih. taya lian ngan ku idin roh tea. sareng campur deui pasti. rai mariksakeun deui. sabab harti yen teu bisa usik malik. tinimbang dikabul. anggur ditambah siksaan. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. diusikeun ku roh kitu. muga paparin mangarti. eta kersana saha. Hanteu daya teu upaya rai. Nyaeta nu ngaran Iman. wani teuleumna ka laut. Kapan kieu sundana teh rai. kawas boga cita-cita. ngudag eta inten dina jero lautan. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. saha-saha mun bae manusa. Rupa badawang barongsai. sanes inten dunya rai. mapakan Yang Agung. Waktos engke dina sakaratil.

Eta bae contona mah rai. di jaman samemeh aya. eta geuning ku rai karasa. da teu kaluar ti dinya. sanajan ngimpina kitu. illa billahil kitu. sareng siksaan di Akherat. 138. anu mana nyatana teh. siang wengi ulah samar-samar. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. Mun geus tohid ngarasa geus balik. kudu boga patekadan. kana dedemit siluman. sareng henteu warna henteu rupa. boh hirupna sumawon maotna deui. nyaeta sifatna Enur. sarta masih aya keneh. nu caang padang gumawang. Na ayeuna ngaraos patebih. dina laut nu jerona tanpa tepi. nyorang sagala siksaan. sing mirasa urang geus aya di Gusti. Jadi sasat urang teh geus mati. tegesna sing ngarasa. 127. wa laa quwwata eta teh. boh nitis menitisan. wengi sumawonna siang. nyatana teh alam dunya. 130. di Gusti geus dumuk. beubeunangan teuleum tea. 129. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. sing lenyep rai manahan. keur sakaratna ge tangtu. kana dunya upamana mun teu boga duit. 137. raina lajeng ngawalon. enya soteh masih usik obah. nandean sakersana. hanteu gaduh nya kahayang. sok nyurup ka saha bae. engke dina waktu maot.ngawalon. bubuhan da masih aya. teu daya teu upaya. bener rai eta kitu. naon anu teu ruksak-ruksak. 133. nu balik ka dunya deui. tapi nyaring sare oge. Henteu arah henteu enggon deui. pasal eta Haqul Adam tea. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. Eta bae dalil saperkawis. Gusti Maha Agung. 125. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. kapan geuning sidik pisan. enggeus tangtu cilaka bakal balai. keur hirupna sumawon paehna. emutkeun bae rek sare. taya anu dipieling. ka Akheratna terus. enya eta kiamat dunya. ngarasakeunna geus balik. sundana taya antara. lamun dina keur aya kahayang. kana dzat sifat Yang Manon. jeung sifatna anu Maha Mulya. najan nepi kana wafat. 121. kantun pasrah wungkul. sabab tangtu bae rai. Haqullah anu disebut. geus mulang ka Gusti Allah. muga ku rai dijawab. 119. jeung cikopi anu amis. dina sifatna geus ‘aen. pokna teh hayang surutu. Allah sareng makhluk. kudu tohid ti ayeuna. Mun geus kitu eukeur naon teuing. 135. teu bisa ninggal Haqullah. nya tangtu ragragna oge. keur aya keneh di dunya. da henteu rasa pajauh. tapi naha teu mirasa. anu teu pisan ibadah. ka dunya deui tangtu. kakurung ku alam dohir. rasa urang geus ngancik di Allah. lolong bae saterasna. babarengan jeung Pangeran. hal anu langgeng ti Gusti. lamun enggeus kitu. yen teu rasa jauhna teh. nya jadina marakayangan. ngangken Ma’rifat ka Gusti. kapan tadi rai ngaku. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. bodona si wujud. jeung dzat sifatna Yang Widi. kana Haqul Adam tea. rakana terus nyaur. da sare teh gambar wafat tea. upama geus kitu tekad. da tetep dina hak Gusti. kapersifat ku Pangeran. terasna ‘alillyul ‘adzim. 122. tina eling kana lesna. enya soteh bakal aya. Lajeng deui raina ngalahir. kumaha keur di dunyana. geus aya di Gusti Allah. sumawon bade nyaringna. alam dunya nepi ka Akherat deui. eta nyawa anu wangsul. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. kapan ieu anu bukti. atuh mun rasa teu jauh. dina lebet kalbu. 128. kantun nyekelan sarupa. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. mungguhing Gusti Allah mah. Saur rai ayeuna kaharti. jadi atuh ayeuna mah urang rai. samangsa lolong di dunya. eta jalma kitu. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. malah henteu kudu ditekadan deui. sasat urang enggeus aya. 134. teu rasa pajauh. 126. yen urang teh kudu balik. lian ti barang dunya. 136. insya Allahu ta’ala. taya lian ukur kana barang. rupina teh moal tiasa lepat deui. tina kawasa kersana. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. nu ngaran sagara hirup. dohir batin oge kitu. salamet dunya akherat. paehna balik ka dunya. Wa huwa ma’akum. urang teh lumantung. reh aya deui kabingung. hirupna teh kudu barang dahar rai. jeung Allah pajauh keneh. kana eta sifatna Haqullah. tanda-tanda boga rasa anggang. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. nyaeta Sagara Hayat. tina Qudrat Iradatna. sabab dina waktu keur sakarati. atuh bet piraku bae. lenyepkeun ulah rek lali. kana barang dunya bae. ngaraos aya antara. sareng henteu puguh. da ilahar di dunya mah. ka onom nyalindung. nya ieu ka Haqul Adam. boh anak boh incu. mun kitu mah masih ngarasa patebih. pasal eta rai geus percaya. manggih siksaan kitu. anu tadi geus kacarios. dikersakeun keneh ku Gusti. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. atuh Allah teh bertempat. 123. ayeuna gentos panaros. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. Ka manusa sok surup sumanding. da imanna beurat kana dunya. yen geus aya di Allah teh. Dina engke Walyaomil akhiri. teu weleh aya di Allah. kana batu kana cai kana kai. enya eta nyawa jalma anu balik. naon bae kabeuratna. anu teu aya pegatna. siksaan di kubur. 120. kudu aya antarana. Sabab mun boga tekad balik. 124. pasrah bae ka pangeran. lamun nyawa makhluk. atawa ka pamajikan. teu ninggal aya tempatna. geuning kitu unggel dalil. dina keurna hirup. 131. sakur kabeuki tadina. mung rai masih bingung. Da nyahona eukeur di dohir. lajeng deui rakana ngalahir. yen mulih teh kedah ti ayeuna. Geus kakurung ku hak Maha Suci. ka Allah teu kenging salah. geus hanteu kaluar deui. 132. nu kasebat lafad Laa haula. sareng lamun kitu. mung ulah kaliru. . Kantun urang Iman bae rai. Lajeng deui raina ngalahir. teu wanahnu aqrobu. wujudna iman sajati. kutan rai tacan mirasa. di alam dunya kitu. ka Allah sing kapiraos. kapan basa ngaran balik. ceuk raina henteu hilap. anu tadi enggeus ‘aen.

147. Tapi eta amis cau tadi. nyaho ka gaibna urang. nyaeta manusa nu sajati. 139. kapan geuning bukti tina. ngan rasana nu diarah. didinya ge teu uninga. supaya enggal kahartos. leres yaktos teu sulaya. sakumaha piwejang engkang katampi. di manusa kantun kabagian. Sabab bongan katetepan dalil. mana nyatana nu sidik. da rasana mah geus nyampak. bisa oge kapendak sarta kaharti. henteu dituang ku rai. kakara mun geus diruksak. henteu terang duka ti mana ti mendi. na kumaha ngabongkarna jasad. weleh henteu kaemut. mung kumaha di manusa. ku rai henteu kaemut. taya lian ngan Qudratna Allah. anu masih keneh ngora. 143. nu kacipta masih tacan aya amis.Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. kawasana nu Maha Suci. kapan tadi geus tinggali. teu daya upaya rai. nya jatining cau tea. amisna anu dumuk. aya tapi taya rupa. raina lajeng haturan. Laa haula jeng wa laa quwwata. kapan gaib amisna mah. pasal eta jatining manusa. malah-malah terus ka batin ge rai. nya ku gaib tangtu. eukeur hayang kana kekesedan. estu rokrak wungkul. aya anu langgeng di manusa. raina ngawangsul. lumpat kawas sato hewan. ku rai tacan kahartos. nu ngaran cauna tea. 149. kudu nyaho ka gaibna urang. 150. upama wujud cau teh. akalna deui nyakitu. Tapi ari ayeuna mah rai. mun hayang terang gaibna. ti awal-awalna mula. rakana teras ngadawuh. dina letah urang pribadi. pasal eta anu disebut. jatining manusa eta. nu masih ngora kitu. atuh Allahna ge ruksak. ngan boga amisna bae. 140. atuh kantun dibalikeun bae rai. ngan amisna bae rai. 148. saban umat ge teu luput. jirimna mah teu lepat yen. tah ieu aya cau. jalanna nganggo tarekat. Geura kieu jalanna teh rai. diluhur disebut. 155. rakana lajeng ngajawab. naon nu dimaksud. kitu paham engkang mah. nu taya pegatna deui. Saur rai yaktos kahareti. Enggeus tetep di manusa pasti. Samalahan tina orok tadi. Kajabana mun si nafsu tadi. Lajeng deui rakana ngalahir. Ceuk rakana tangtu bae rai. geus aya dina sungut. Nerangkeun Patohidan 146. ku rai can kapiraos. da bakating bodona tea. nu kasebat gaib tea. geuning teu hayang ngadahar. tina leutik jadi gede. kapan gaib henteu ‘aen. ceuk raina hanteu aya lian deui. 145. naonnana anu diarah. ngan karasa amisna mah henteu jirim. kudu bisa ngabongkar diri. kitu eta ceuk dalil teh. 144. sareng kersana kitu. nuhun Alhamdulillah. 152. kapan rasa mah tangtos. 151. akang bade maparin ibarat. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. ti Ibu ka alam dunya. wujud cau henteu boga rasa. margi lamun ruksak kitu. ngagedeanana jasmani. nu dipandang ku urang teh. malah keurna turun. ku gaibna manusa. teu katetepan Rusul. Kapan geuning urang waktu tadi. lamun langgeng di Allah. kapan da ari cau mah. Lajeng raina deui ngalahir. yen Qudrat jeung Iradatna. kawasana sareng kersana. sabab lamun boga rasa. tetep bae teu nyahona. Ceuk raina teu sulaya deui. dibeuweung sing lembut. da kesedna nu dipambrih. 154. 142. nya neangan cau hejo. nya eta kawasana teh. anu aya hanteu tembong. yen amisna atawa kesedna deui. ceuk raka kapan ku ilmu. lamun kaudag ilmuna. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. na kumaha bisana kapendak. asal tina hanteu aya. malah keur waktu dikandung. pangangseu sareng pangucap. ku Ibu salapan sasih. atuh lepat lamun ngarah rasana. teu nyaho sama sakali. paninggal pangdangu. tegesna bodo teh agus. Kitu deui manusa ge rai. manusa mah geus tangtu. Raden Kamil teras nyaur deui. wujud cau teu diruksak. henteu emut teu terang sama sakali. anu langgeng di Allah teh. saperti makhluk. moal beunang sumawon karasa. terus tepi ka Akherat. Kawasana kersana yakin. sanggeus kitu urang bisa tohid. 141. nyaeta bodona bae. pang diayakeun ku urang. henteu terang naon-naon. urang ninggal cau. eta cau tangtu bisa usik malik. supaya bijil minyakna. 153. cacakan geus bukti jasad. rakana enggal ngawangsul. nu teu aya pegatna. langgeng bae moal terang. tah kitu paham engkang mah. memeh turun ka alam dunya. mung kantun gaibna bae. ka akhir pon kitu. hartina teh teu bisa obah. sama sakali teu emut. kana gaibna manusa. geus aya pon kitu. cau asak dina piring. da moal . 156. barang enggeus tangtu. naha aya langgengna saperti Gusti. anu langgeng di Allah. tina kawit leutik jasad urang. diantep bae dipayun. tapi atuh naonnana tea. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. langgeng bae teu aya pegatna deui. sumawonna datangna rasa. wujudna kapanggih amisna misti. pada katetepan misti. naha tacan kapiraos. pada-pada gaib deui. tah eta tegesna rai. Namung aya deui nu can harti. ngabongkar wujud sorangan. kampa kawas suuk.

Najan ayeuna ge kitu. Rakana lajeng ngadawuh. sok miresep kana maling. neda pitulung Pangeran. nu ninggal waktuna Sholat. alam dunya ge sirna. keur Sholat Karohanian. boh kapal boh pabrik-pabrik. sing pageuh muntang ka Gusti. ku tangan bae geus sidik. Mautu anta qoblal maut. 172. bukti ieu di dunya. salangkungna tinu tadi. 168. dina waktu keur Tajali. Geura mangga bae emut. maling barang anu lian. seuneu sareng angin tea. ka manusa keur di dohir. asalna aya nu melak. 182. Allah asih di Akherat. rai ge sok sering nguping. urang kudu ati-ati. 185. malahan ceuk dina kitab. Parantos bae Kulanun. Kinanti 158. kantun ngajaga salira. kamurahannana Allah. tangan bae nu mimiti. Rohman murah di dunya. nu aya taya sifatna. 169. da teu rata ka sadaya. 175. atawa saperti bungkil. Atuh meureun sanes kitu. kana gaib jero diri. Malah keur ibadah kitu. kapal udara jeung mobil. ahirna jadi buah. kareta api jeung kapal. hayang dahar bubuahan. kapan eta anu ninggal. sarta teras sasauran. Ceuk rakana kapan puguh. Teu kaop luar ti wujud. namung anu mana tea. Saur raka bener kitu. raina teras ngalahir. tah dina lebah etana. heug atuh ayeuna rai. 184. satungtung gelar di dohir. diala ku tangan deui. 183. murahna nu Maha Suci. makhluk nu gede nu leutik. teu meunang pisan pahili. Raina lajeng ngawangsul. parantos maparin tangan. jadi gede jeung buahan. Maju eureunna ge puguh. 167. anu golangna ku cai. ku engkang arek dipedar. tah kitu murahna Allah. sanajan pabrik-pabrikna. sundana teh Bismillahi. geuning urang saupami. keur dahareun jalmi-jalmi. bakating fana-fanana. nu ngaran manusa gaib. rai mah tacan narima. asup ka Naraka pasti. kenging leungeun bae rai. 174. murahna nu Maha Suci. Sanggeus jadi buah tangtu. naha teu aya undakna. geus ngayakeun cai bumi. bari mencrong raray rai. Rakana deui pek nyaur. Lamun manusa keur hirup. patohidan rai nepi. kieu sundana teh rai. nyatana manusa gaib. teu kaop ical ti diri. ngaji laku ki jasmani. 178. ayeuna kantun miara. pasal sundana Bismillah. muga engkang luntur galih. rasana ge rupi-rupi. Nuhun ayeuna mah putus. mun eta murahna Gusti. aya deui panarosan. da tetela dohirna mah. ka sakur jalma Muslimin. nyebutkeun jenengan Allah. 181. Ngarancana kana nafsu. 171. moal lepat tangtu eta. saperti adegan bumi. Iman urang tangtu kuat. 163. nu . aya tapi taya rupa. dikampa ku kayu. Ngatur laku kai wujud. nya didahar ku sadaya. 177. rupa-rupa pangbibita. Raina enggal mihatur. Kahartos teu lepat deui. beurang peuting hanteu kurang. jadi kitu murah Gusti. ka manusa keur didohir. naha rai tacan kaharti. mun sanes pelak pribadi. 164. kasukaan alam dohir. kaula mimiti muji. enya eta keur laku tarekat. 166. Rakana lajeng ngawangsul. kumaha Allah murahna. bakal disiksa ku Allah. nu jadi di alam dohir. gaib abdi pribadi.saperti cau. eta bae henteu lepat. Kapan geuning rai puguh. Sanes deui yen ngabongkar diri. Mun maksa ngala nu batur. 160. murahna nu Maha Suci. atawa ku seuneu tea. Ceuk rai eta sumuhun. bibit sakur nu kumelip. Pang bisana jadi tangtu. ruksak teh mirasa suwung. dohir abdi pribadi. 165. ngajakan mungkir ka Gusti. rakana enggal ngajawab. Tatanduran ting pelentung. nu tadi mah ibaratna. bubuhan masih di dunya. pasal eta geus kaharti. keur ngajadikeun sadaya. Nya Insya Allah rahayu. 161. jeung aya terasna deui. 170. naon nu henteu ku tangan. Rahmanirohim disebut. 187. moal samar moal mangmang. ieu kaayaan dohir. da ku rai jol kaharti. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. kitu disurahannana. hese katarikna Iblis. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. lamun urang hanteu meuli. 173. kadangkala sok dibui. anging ku opat perkara. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. ngaraos teu boga diri. sok tara weleh ngungudag. masih bingung keneh rai. geuning langka kasorang. nu sakitu arahengna. jeung ari hartina Rohim. sanes murahna Yang Widi. pang jadina taya deui. ka manusa dua siki. 186. poma rai ulah salah harti. 176. nu ngaran gaibing abdi. keur dibijilkeun minyakna. eta mah emutan rai. engke di Akherat misti. khusu ka Yang Agung. nya eta manusa gaib. 162. nu ninggal gaibing Gusti. Najan tatanduran tangtu. tangkal asal tina leutik. 157. kaayaan alam dohir. lamun tohid mah ka Gusti. di pelak ku leungeun jalmi. geus unggel dina Hadist. edas bae bet rai mah. duh kahartos ayeuna mah. Sabab buktina teh puguh. ngagelenyu imut leutik. rai ewed liwat saking. mung bae hayang kaharti. lat poho kana ragana. Raina deui lajeng miunjuk. nu bukti di alam dohir. 179. ku rai tacan kaharti. pasal eta nu ninggali. nyalindung siang jeung wengi. ku tangan teu salah deui. 159. motormotor saterasna. dibanding rancana Iblis. lamun engkang hanteu salah. 180. panggodana sang Idajil. sakur nu jadi di bumi. Murahna Gusti Yang Agung. panon abdi teu ninggali. kasucian laku lampah. waktu keur ilang jasmani.

191. sabab bongan geus uninga. ngakuna tohid ka Gusti. ma’rifat ka Maha Suci. 193. 213. 216. enggoning hirup di dohir. Lajeng raina mihatur. terus dongko ruku tea. Usik malikna jeung nangtung. rek hudang tina sujudna. masih keneh resep cicing. 218. tangan bae anu mimiti. bet henteu sieun teu isin. hanteu terus kana ati. Tangtu bakal meunang hukum. akherat teh kababawa. tapi kitu oge rai. Sabab Allah teh kaceluk. mung ayeuna gentos pasal. sidik pisan teu sulaya. 199. ku asih-asihna Gusti. Sabab mun tacan ma’rifatu. dinu kotor haram najis. dipake muji ka Gusti. sategesna puji Gusti. Mun tohid jalma geus kitu. 220. tingal danguna ge jadi. bener ti urang ka Gusti. moal enya kapirasa. sah Dzat sah Sifatna deui. 204. rek tohid deui ka Gusti. lamun tacan uninga mah. 211. Mun teu ku tangan dibantu. kumaha arek jadina. anu dicegah ku sara. sumawonna ibadahna. 203. Eta teh puji ti mahluk. kanu ngobahkeun roh eta. sah bae sagala rupi. dunya sarawuh akherat. nya bener bae eta mah. 207. dina laku nu ma’siat. Kumaha rek mangaku. Nerangkeun Pasal Puji 196. 195. ka nu ngobahkeun jasmani. Piraku henteu kaemut. lamun rai can tingali. nu terus kana atina. sundana nu kakuping. Tapi tobatna teh tangtu. 215. 209. ngalakonan Sholat geuning. Raina enggal miunjuk. sumpah moal deui-deui. sanajan rohna pisan. ati mah teu mirasa. geus teu ngarasa pipisahan. babarengan siang wengi. tegesna puji Allah. lamun kitu jadi salah. rek lunguhna hese deui. 197. dalil laa haola teh pasti. 202. 206. ukur pangakuan biwir. nu tumiba ka badan. sumawon ieu jasmani. Reh dalil Alhamdu. naha sah bae geus misti. ngalanggar sala sahiji. 210. Malah dina waktu keur. raina mani ngalenggak. eta jalma bisa jadi. neneda ka Maha Suci. tangtu sok boga pamilih. suci Asma Af’alna deui. sanggeus kitu nyorang deui. rakana deui ngajawab. bakating ku kahareti. bisa nyaho alam goib. tina kawit wulu mula. anu geus kitu tohidna. kapan eta keneh rai. Tumarima rokrak wungkul. sasat ngaku geus ma’rifat. anu ngusikeun jasmani. di alam akherat tea. pujina Allah Ta’ala. keukeuh patekadannana. nyaeta sifatna Gusti. sabab teu sieun ku isin. teu sampurna ma’rifatna. kaluhur dianggo takbir. 188. ulah rek kaliru rai. kumaha mun eta jalma. pokna tas muji ka Allah. sasatna teu acan tepi. ti awal tug dugi ka ahirna. ti dunya terus ka batin. ciung bisa ngomong jalmi. Pantes rek gancang kasiku. Ngan sungut wungkul nu harus. dibukana kitu deui. parantos teu dipiboga. ngaku geus tohid ka Gusti. 214. teu saadat jeung nu suci. teu daya upaya diri. Ngangken Allah na teh tangtu. doraka ti Maha Suci. sanajan usik malik. nu dilisankeun mah rai. teu ngarasa pakir miskin. rakana lajeng ngalahir. Tangan mimiti dijungjung. 190. tegesna taya antara. ngajalankeun kitu lampah. Ceuk raina mana atuh. dina waktu Sembahiyang. pangbaktina ditampi. nyaeta sifat roh tea. nya wujud urang pribadi. batal tegesna teu jadi. najan geus boga tarekat. ku tangan bae geus misti. saniskarana engeus sah. Atuh mun milaku kitu. Sidik nu kitu mah wadul. jadi laa haola deui. ngan wungkul tuturut munding. umumna nu nyurahan. ngajadi pujina Gusti. 194. ku tangan dibantu deui. sasaur-saur teh bukti. parantos teu kedah panjang. sabab lamun teu uninga. Ditarima ku Yang Agung. jauh kamulyaanana.dipake ngabantun Qur’an. gapong moal jadi siki. lamun teu gancang pertobat. ti dohir dugi ka batin. suci Dzat suci Sifatna. sabab sagala perkawis. 198.mun teu ditulak mah pasti. Robbil ‘alamin terasna. niat bade lungguh calik. rakana lajeng ngajawab. hese rek dihampurana. geus jadi pujina Allah. jadi saniskara rupi. 221. Meureun tijongklok geus tangtu. aqrob bae beurang peuting. sategesna puji Gusti. nyorang cecegahna Gusti. babarengan jeung nu suci. 200. sujudna ge kitu deui. 208. beurat leuwihan ti tadi. mun geus kitu tohid jalmi. Alhamdulillahi tadi. Gusti anu Maha Suci. naon sifatna nu bukti. ngaku geus ma’rifat jati. rek naros keur pasal puji. anging dzat bae nyalira. 201. duh engkang karaos teuing. dina tuur pake nulak. nepi ka nangtungna deui. Tah ieu badan sakujur. da kapan anu bener mah. 212. teu jadi pujina Gusti. sah Asmana sah Af’alna. Sabab nu tepi mah tangtu. Tapi laku nurus tunjung. nu jumeneng lahir batin. waktu keur jalan tarekat. 217. Malah saterusna kitu. eta pasal puji dzikir. teu . dina Qur’an dina Hadist. kana rohna pribadi. kudu nganyahokeun diri. Nyorang laku nu teu puguh. geus gulung ngajadi hiji. diangken puji manehna. geus jadi puji sadaya. ngan ku Kudrat IradatNa. dosa gede dosa leutik. mun teu acan ma’rifat mah. nu kitu martabat hewan. tapi kalumbrahan jalmi. Kari-kari urang lamun. Gusti Allah sifat Suci. Akherat samemeh pupus. mun parantos muji dzikir. neda dihampura dosa. tisusud teu salah deui. mun teu dibantu ku tangan. 192. 205. Keukeuh sok diaku. jadi puji lisan eta. rakana enggal ngajawab. 219. lamun pare mah ku hama. 189. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. ku sadaya geus disebat. wujud teh ngajadi puji. Eta kagungan Yang Agung. hare-hare jeung Pangeran. yen ari sakabeh puji. nyaeta asihna Gusti. Kantun Rohimna Yang Agung. reh bieu engkang milahir. malah ayeuna ge geuning. nyebutna tohid ka Gusti.

kagagahan eta anu dicangking. sanajan hayang patepung. Saur rakana kantenan. pakir miskin bodo hina. nyekelan Agama Islam. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. sok dipake sirik pidik. nyaeta rukun Islam. timana turunanana. agama Islam Sajati. 241. samangsa henteu ngarasa. sabab lamun henteu kitu. yaktos ayeuna mah harti. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. 242. 235. jadi musyrik ka Yang Widi. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. jaga bisi kakotoran. tatapi nu sampurna mah. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. Malah manusa ayeuna. kudu ngarasakeun kitu. malah Ilmuna ge tangtu. gunana nyakitu. nyageurkeun nu gering payah. Nyekelan Ilmu Istijrad. Kahartos saur raina. rakana lajeng ngajawab. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. nu kawasa anu kersa. saksina Qur’an jeung Hadist. turun tumuruna rai. nepi ka jaman ayeuna. tuturunan ti Dewa Guru. tingali sagala laku. betah dina laku salah. Ngan ari Rijalul ‘alam. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. Tapi anu masih aya. 231. Pangkur 224. Najan nu ahli ibadah.gampang saperti tadi. 239. Senapati Dewa Guru. Sare’at sareng Hakekat. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. ucapna pon kitu deui. Ilmu Kadewaan kitu. Ayeuna teu panasaran. sok dikabul naon bae tekad ati. Hayang gampang ngarah sarat. lampah urang enggeus moal nyumput. bisa cageur ngadak-ngadak. anu masih keneh cicing. Raina lajeng mihatur. Pedah sakur panedana. ku ditepak ge jadi. berkasna rajeun sulaya. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. lamun hayang bisa gagah. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. Kusabab Ilmu Istijrad. raina enggal ngajawab. geus mirasa hina apesna diri. hal tohid-tohidna Ilmu. gumelar di alam dunya. 238. weleh teu bisa kapanggih. rukun Iman sadayana ge diturut. sabab moal ngarasa. sangkan dalit jeung hiji. 244. . Mun ngarasa geus isin mah. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. kana hade jeung gorengna. turun tumurunna misti. teges Senapati Allah. tekad ucap satungtung urang keur hirup. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. estu teu aya kagaduh. sapanedana sok dimakbul. anu tacan sampurna Rohna rai. 227. pasal eta Rijalullah mah rai. 228. kudu tumarima hina. 245. hasud sumawon khianat. nu murba dohir lan batin. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. terus bae Agamana ge nya kitu. ti Syaidina Anwas. samangsa-mangsa manusa. gelaran ti Sayid Anwar. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. kudu ngaberesihan laku. sing isin ku Maha Suci. 222. kapangkatannana sami. Kapan tadi teh nu matak. Namung rai masih samar. ageman urang tea. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. tabeatna kitu deui. naon bae sakahayang bisa jadi. nu ngagelarkeun bumi. tepi ka poe panutup. najan hayang jadi dukun. turunan ti Sayid Anwar. tuturunanana natrat. pakir miskin estuning taya kagaduh. nya terus ngimpi patepang. nuhun parantos kaharti. tegesna perkara tohid. atuh nyalindung ka Iblis. moal bisa Iman kanu Maha Suci. anu aya keneh didunya. 243. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. Kitu puji anu enya. Bilih rai tacan mafhum. tangtu bisa dina sare bisa patepung. ngahiji kanu beresih. Sabalikna lamun urang. henteu aya tempo deui. kantun ieu aya deui nu can harti. najan ibadahna suhud. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. Tangtu boga patekadan. kumaha eta hartina. di bodona hina apesna si wujud. turunan anu kasebut. wantu Senapati kitu. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. Upama henteu ma’rifat. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. 225. nyaeta anu geus bisa. malah dua nu kasebut. urusan hal kadohiran. ti dunya nepi ka batin. supaya hade lampah. Teu nirca tina amarna. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. Lajeng raina haturan. misahkeun tina rurujit. sapertina hayang kuat hayang weduk. kudu ngarasa isinna. 223. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. sareng naon kanyataannana nu estu. da tangtu meureun ngarasa. Sing isin kunu nyarengan. sagala kersana Allah. sangkan laku teh diaji. parantos seep kapanasaran kang rai. jeung karuhun nu geus wafat. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. ka manusa ka sasama pada hirup. hayang Maen Po ge bisa. 232. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. hartina teh nyaeta Senapati. kudu sarua sucina. ujub ria jeung takabur. 226. lamun rai tacan ngarti.Senapati duanana. 230. kudu beres laku tekad. saniskara kersa Gusti. 236. Sategesna basa Rijal. 246. 240. nyingkiran laku ma’siat. 247. jeung karuhun nu geus mati. diaku usik sorangan. lantaran geus loba pisan. 237. di apesna ku ki jasmani. 229. terus nepi ka Ayeuna. kantun eta Rijalullah. anu marakayangan kitu. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. Rakana teras ngajawab. 233. ngakukeun boga kawasa. sok rajeun salah weselna. nu ngaran Rijal disebut.

sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. geura kieu eta sajarahna tadi. asal bae percaya terus jeung kalbu. geus tepang sareng ramana. nurunkeun para Anbiya. anu tibra sarena teu eling-eling. diijabah manehna salin rupi. lamun bae rek neangan elmu batin. geus salulut dina jero tempat tidur. kajabana mun ku urang nu dimaksud. nya terus bae teu eling. satungtung ayana dunya. sami bae putrana oge lalaki. nyaeta Jeng Nabi Isis. lamun imanna teu teguh. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. muga ku engkang pilahir. kapercayaannana ka Allah. jadi kusababna kitu. hirup tapi hanteu obah. geus reuneuh deui Nyi Dewi. naha eta teh tunggal sadulur. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. Nabi Sis keur kulem tibra. ngaranna Dewi Jelajah. Ngababarkeun deui putra. 272. nyaeta anak Idajil. 256. kabujeng aya dawuhan. ditepak lebah-lebahna. terus terang ka putra teu lila deui. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut.diangken yen putrana. jeung para Mu’min sadaya. 266. sasat ngan Allah sorangan. murangkalihna lalaki. Gancangna bae geus mulang. tapi buktina mah lain. ceples rupa Dewi Mulat. margi eta rai kedah dipaparin. teu diangken ku rama sama sakali. Yaktos dina sagokan mah. kieu cirina teh rai. saperti anu sare tibra. 270. Agamana ge pon kitu. kocapkeun Dewi Jelajah. memeh ruksak bumi langit. Digedogkeun salirana. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. da buktina nafasna mah ongkoh terus. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. da buktina ditembongkeun di dohir. mangkade bisi kapalsu. tapi ka jalma salancar. Sayid Anwas sareng Anwar. disamber henteu katawis. nu nurut Agama Aing. nya mangsa bodo teuing. 259. sinareng ka Kangjeng Nabi. nu teu nurut kana agama Yang Widi. garwa anu palsu tadi. yen enya eta teh putra. 249. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. Sayid Anwas sareng Anwar. Sang Idajil la’natullah. 267. Nu matak urang sing awas. barang ku putrana kakuping. teu lami deui waktuna. nyiar ilmu kadohiran. wantu-wantu anak setan. keur pelesir jeung garwana. aya deui anu kocap. 265. cahayana mani mancur. Diserenkeun ka Bapana. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. nu bakal nurunkeun Rasul. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. Gancangna bae nu kocap. gancangna Dewi Jelajah. Balik deui ka bapana. caritana make dalil. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. Geus loba jalma Kadewaan. Dewi Jelajah kabita. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. cicirenna eta ilmu. Gampang pisan katerapna. Kasep taya papadana. turunan Anwas jeung Anwar. Kitu rai sajarahna. tekadna hayang ngaratu. 260. niru-niru tarekatna para Wali. barang dina hiji mangsa. kocapna Dewi Jelajah. ditampik henteu diaku. ku ilmu Rijalul ‘Alam. ilang rupana kapungkur. Puguh ilmu kadohiran. Duanana teu mirasa. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. Teu hese deui ibuna. digedengeun carogena. Ibuna Jelajah Dewi. Malah-malah aya tarekatna. 255. dipulangkeun ka Nagara. 264. jeung moncorong cahyana. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. 251. 254. Siga anu sasarean. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. ku ditepak harita geus hanteu eling. raos garwana nu enya. anak maneh anu cikal enggeus pasti. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. enya eta para Nabi Wali kitu. 273. saha ari rama abdi. nyaeta Jeng Nabi Sis. mipindingan enya eta ilmu tenung. asal-usulna kapungkur. 269. Dewi Mulat geus waktuna. Najan nyokot nyawa jalma. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. 248. biasa bae jeung garwa. ibuna gancang cacatur. anu henteu boga kayakinan kitu. 261. di Nagara jadi Raja. mawa putri nu ditenung. bade nyuhunkeun diaku. lamun rai tacan mafhum. nu jenengan Nabi Isis. geus gulung ngajadi hiji. netepkeun laa haola tadi. Ari eta Sayid Anwas. maunatna sok kaluar. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. gaduh kakandungan kitu. Parantos gaduh kakandungan. Anjeunna teras pamitan. atawa misah turunan. 262. Istijradna ilmu tenung. . terus eta Dewi Mulat. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. niru-niru siga Islam. sidik pisan ilmu tenung. Putra Kangjeng Nabi Adam. yen tuang rama ujang. Dewi Mulat geus teu emut. geus pacorok turunannana patepung. hiji putri aya didasaring laut. kocapkeun Nabi Sis tea. gancang bae bapana ge indit. para Wali Mu’min kitu. diebogkeun dina jero tempat tidur. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. ngalantung sisi basisir. bilih rai engke kapalsu dipayun. dipake mipindingan. sagala ge di ijabah. Nu bakal nurunkeun Dewa. boga ingetan rek wangsul. ramana anu kasebat. kocapkeun anu dicatur. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. jeung kalimahna di puhit. ka ibu nanyakeun rama. 263. estu dulur sarama henteu saibu. Rakana lajeng ngajawab. campur geus sarosopan. kitu eta padikana. sang Dewi Mulat kakasih. sacipta-ciptana jadi. jeung teu kudu ditapaan. 268. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. 274. ayeuna geus akhir jaman. 258. rakana lajeng ngajawab. Raina lajeng haturan. dipake kedokna kitu. malah-malah saumurna embung pupus. bade nyusul ramana di nagri. teu terang aya nu nyalin. 250. Nabi Sis anu kasebat. da buktina loba anu niru-niru. ngakuna mah kabatinan. ilmu Rijalul ‘Alam. 253. 271. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu.tacan terang sajarahna anu tadi. kocap deui anu dicatur. sarta terus ditenung sama sakali. kawas nu sare malulu. 257. putri geulis ti Sawarga. 252.

nyaeta nyawa manusa. atawa para Dewa. utusan Yang Agung. Teu cocog jeung Hadis Dalil. rasana ge tangtu eungap. ceuk kitab mah geus diparios. Rakana lajeng ngalahir. kana kawasa Yang Agung. 285. tara nirca tina sara. Ceuk rakana bener rai. tetep dina Haqul Adam. ical ti patokan Islam. anu jadi mah sok terus. 288. 303. bijil tina kurungan. Cirina nu saperkawis. nu ngaran sampurna tea. ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur. sabab ngan tabe’at setan. karamatna tangtu timbul. 283. nu mawi akang percaya. parentahna Rasulullah. anu wani nyaruaan. hirup ulah kajongjonan. naha bijil naha asup. teu jadi pangawasana. buru-buru memeh maot. pibatureunana setan. sanajan aya Ru’yatna. pasal nyawana nu maot. tara dirampid ilmu mah. bakal langgeng di Naraka. kumaha sabalikna. ngaku aing jadi Allah. 286. anu tabe’at kitu teh. Ilmu dohir keur di dohir. nyawa teu kabawa mulang. dina samemehna nampa. tekad kitu teh teu meunang. poma ulah lelewodeh. 276. 289. ari sababna da puguh. losna ka Sawarga Loka. 296. ngahina ka papada jalma. lain ilmu kabatinan. sumawon ujub takabur. tetep keur eusi Naraka. bijil ti kurungan teh. ku ieu alam dunya. make kaluar mah tangtos. 278. tah kitu padikana teh. Kana asal urang tadi. nu biluk ka tabe’atna. Numawi urang di Dohir. dipigawe saban poe. teu aya bema karama. Raina ngalahir deui. jadi mun boga tabe’at. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa . ngagedekeun ujub ria. anu matak sidik pisan. estu keur didunya wungkul. Sabab engke mah di akhir. jalan balik ka Akherat. eta cariosan kitab. akherat nu sajati. yen nyawana manusa teh. dihijab hanteu katembong. jalanna oge kaluhur. 281. kana asalna bareto. dina intipna Jahanam. ngadeukeutan ka Akherat. mun khusu ka Agama teh. anu kalangkung poekna. cahya dunya kasebatna. 300. moal ninggal aya jalan. bisi tinggaleun engkena. Da kapan Dewa mah rai. jeung teu nurut ka Amarna. bagian Banujan kitu. jeung jalanna kudu sorang. Terus nangtung jeung sisirig. geus dipatok ku Yang Manon. tetep di pangumbaraan. Tapi lain kana Julig. tabe’at Rijalul ‘Alam. dina geus kiamat dunya. ilmu nganyahokeun asal. hasud takabur sareng ria. teu Bismillah teu Syahadat. Idajil anu di tiron. Raina ngalahir deui. eukeur waktuna di dunya. upami nyawa manusa. bodo tur taya kanyaho.Asmarandana 275. pek hut het maenpo sorangan. Ayeuna mah aya deui. bangsa Onom jeung Siluman. ditetepkeun yen kaluar. 298. Jol prak bae dipiwuruk. 302. Mun poek mah tangtu rai. sabab urang sing rumasa. eta teh Agama Rasul. pikeun nganteur nafsu hawa. mangpang meungpeung keur di dunya. mun geus tepi ka waktuna. manggih poek sakaratna. patokanana Islam. umur urang kapan maju. parantos percanten pisan. ilmu kasampurnaan tea. Tinggaleun aya di dohir. lantaran hanteu kapendak. dina jero Haqul Adam. dina waktu rek narima. hanteu kapendak ilmuna. 293. kapan sidik kabuktian. geura teangan ilmuna. takabur caritana. tapi nyawana manusa. coba ku rai dimanah. Johar Firid nu kitu mah. Lamun kitu eta sidik. 294. ceuk dina sajarahna ge. Sok camal ilmuna rai. 295. anu kitu polahna. ku Dedemit ampir pinuh. sakanca-kancana tangtu. atuh mun kitu teu wangsul. kudu bae sok ditepak. sing nepi ka ma’rifatna. cadang Naraka Waelul. Tina kurungan manusa. saperti Wali baheula. Sarsilahna kitu deui. ngaku ilmu aing punjul. 291. asa pamohalan pisan. 284. nya tangtu bae kasorang. kaluar tina kurungan. Ceuk raina nembe harti. Lila-lila bitu pasti. nya tangtu bitu jadina. lain Ru’yat nu sayaktos. nyawana eta kamana. 290. mun geus nyangking ilmu eta. Ciri kadua perkawis. tina ku bakating eungap. Kapan manusa mah rai. nya tangtu nyasab jadina. 299. nobros ti embun-embunan. nyawa jalma nu kasebut. kana amal Rasulullah. surup sinurupan kitu. yen nyawa bijil tina wujud. meureun masih ka kurungan. jeung ari saenggeusna teh. kapan tadi ceuk Islam mah. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. Roh jasmanina teu katut. 282. nya kana embun-embunan. anu hanteu bisa wangsul. batin mah keur batin bae. sok jadi aya matakna. Nya tetep aya di dohir. bisa dipake di dunya. Ciri nu katilu perkawis. hanteu kudu marigawe. Kudu dibarengan misti. sareng tara boga hate. milu Musyrik ka Yang Manon. dina palebahan tarang. jeung geus teu hayang dudunya. nyaruaan Maha Agung. lain tabe’at manusa. ieu di jero alam dunya. nyaeta nu sampurna. sakaratna renghap ranjug. kana Nurna Maha Agung. taya pisan sucina teh. perkara nyawa manusa. sadunya ge moal aya. kaliwatan ngompana teh. dina kurungan pabuen. ujub takabur ria. Sareng jalanna di dohir. teu balik ka Haqullah. teu nganggo kudu puasa. 297. Anu waktuna di dohir. ibaratna dina ban mah. teu ngabogaan kawasa. 301. marakayangan terusna teh. ganti menit jeung ganti jam. disorang jalanna wafat. nu ditaroskeun ka engkang. saurna sok harung gampong. 280. pasal nyawa nu kaluar. 277. ku rai tacan kapaham. 292. Nu sarupa kitu rai. jasadna ngabadan cahya. nampa eta tarekat teh. nya eta sifatna Iman. 287. tarekatna sing kasusul. 279. neunggeulan badan sorangan. kajaba mun getol tapa.

304. Raina ngalahir deui. saparantosna beak. ilmu kasampurnaan kitu. lamun rai can terang. sanes keur bagian rasa. pasal nyawa nu sampurna. Wa laa Udunun Sami’at. Sawarga moal asup. Dupi ni’mat Maha Suci. mun ayeuna di dunyana. 328. sarta langgeng hanteu pegat. Bakal disampakeun deui. Rakana ngajawab deui. 321. 309. meureun Sawarga teh tempat. Saperti memeh ka dohir. teu boga Agama kitu. mungguh Sawarga Yang Agung. jeung aya saterasna teh. bisa sampurna sadaya. tah eta nu bakal nampa. seep rasa seep nafsu. kieu eta hartina. kani’matanana wungkul. suwung taya nanaon. Pendek bae mun di batin. sadayana oge seep. kabita ku kaayaan. eta bagian manusa. ibaratna Rohna manusa. rasa dunya nu ayeuna. rasa anu sajatina. aya gedong nu aralus. siksaan sareng ganjaran. eukeur di batin mah engke. tapi engke dina waktu. Naraka pikeun tempat. Mung ulah kaliru rai. mung ni’mat anu karaos. kapanggih sareng ilmuna. jadi hampas ibaratna. anu dipake ayeuna. gumelar di alam dunya. rai parantos percaya. bener anu diganjar teh. beresih taya sesana. nya eta nu kacarios. nu ayeuna keur dipake. Tapi mun menurut dalil. seep ka wujud-wujudna. teu kalawan pagawean. hanteu tetep-tetep acan. henteu aya nu kakantun. nu matak teu katetepan. rasa sajatina tea. beak hurung beak panas. hartina kapan geus puguh. Tetep bae eta misti. ngan wungkul bae ngeunah. 323. ku engkang geus dicarios. atuh mun cara kapungkur. ka sadaya sato-sato. martabat hewan kitu mah. beresih taya sesana. nya eta anu sampurna. ngan ukur pikeun nampa. pikeun tempat sadiaan. Raina ngalahir deui. ceuk rakana tangtu beda. teu kaluar teu kajero. Naraka teh seuneu panas. nyawa jalma nu dihukum. disapertikeun di dunya. nyaeta anu seep tea. tegesna rasa jasad. moal rek bisa narima. tegesna anu beak tea. ngeunahna kudu ditingal. waktu samemeh ka dunya. Raina haturan deui. 310. sumawonna nafsu. tina euweuh jadi aya. 307. Ku rai tacan harti. 313. da basana ge sampurna. rakana lajeng ngajawab. dina dalilna ge beda. henteu katinggal ku soca. dicarioskeun ku kitab. geus teu make pagawean. Sawarga teh hanteu tembong. 329. sabab ku dalil disebut. Naraka Sareng Sawarga. Kuntu kanjan makhfian. da kapan rasa dunya mah. 315. ayeuna ngajadi aya. 305. panasna ibarat rasa. ni’mat jeung kani’matan teh. langgeng teu aya anggeusna. duh engkang kahartos pisan. kapan make dipigawe. resep betah dinu caang. 335. pitempateun nu doraka. sakitu bagiannana. basa sampurna teh seep. ku rai tacan kamanah. asal maneh hanteu aya. balik ka asal bareto. Nu nampa ganjaran Gusti. ni’mat nu taya bangsana. beda deui jeung manusa. rupa-rupa kaanehan. atuh nyatana Sawarga. hurungna ibarat nafsu. jeung tangtu aya bosenna. raina lajeng mihatur. kieu dalilna ge eces. pantes atuh mun kitu mah. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga. ganjaran ti Gusti Allah. Enya soteh unggel Hadist. anu bakal nampana teh. 334. Saperti asalna tadi. anu bieu diluhur tea. tina asal teu aya. pangandika Gusti Allah. Nu kasebat rasa jati. Saperti urang di dohir. Saupama rasa dohir. rasa anu saenyana. Malah saresmi jeung istri. dirupakeun ku gedong-gedong. anu make pagawean. Engke mah rasa jasmani. istri-istri nu arendah. Manusa teh asal tadi. sabab ngan ngan martabat sato. sanggeus engke aya tangtu. Sirna sampurna beresih. tapi kumaha terasna. mung bae rada bingung. 330. hartina teh kapan kitu. atuh mun kawas di dunya. 317. Kieu hartina teh rai. Kapan manusa mah rai. 319. sanes pikeun nampa ni’mat. bakal nyorang enggeus tangtu. ni’mat taya upamana. Rasa jasmani ayeuna. dikersakeun ku Yang Manon. 332. anu narima ganjaran. 311. Minyak teh eta rai. engke waktu di Akherat. Naraka ge pon kitu deui. ganjaran ti Maha Agung. pangandikana Gusti Allah. eta oge kani’matan. najan boga imah alus. hal perkara nu diganjar. dina rasa jati tea. 325. naha teras bae kitu. ngan sasemet beak tea. nyaeta rasa dunya teh. basa sampurna teh beak. nu dipake di dunya teh. 320. teu langgeng salamina. manusa anu sampurna. godogan timah nu hurung. kapan dalilna oge aya. make rasa nu ayeuna. buktina kudu ditingal. 333. engke aya anu timbul. ngan . anu teu nurut parentah. nyaeta kanu sampurna. sabab make dipigawe. kutan teh aya bedana. bareng bae teu ayana. yen anu kudu sampurna. lamun henteu kapanggih mah. anu matak ku Hadist teh. Naon eta anu ngajadi. ganjaran Gusti Yang Manon. naha naonnana atuh. pareum beak minyakna teh. nyaeta Sawarga tea. nyorang sagala siksaan. geus tangtu bakal nampa. Barang Sawarga mah rai. kitu anu sampurna mah. sadaya ge kudu sampurna. teu dituang teu ditingal. 308. 326. 331. 316. rakana enggal ngawalon. sanggeus mulang ti dunya. bakal kababawa bae. tetep keur eusi Naraka. mun mungguh dina damar mah. aci tina rasa Wujud. tah rasa dunya mah ukur. tunggal keneh pagawean. nyaeta Kuntu turobba. Hanteu kadangu ku cepil. balik deui ka teu aya. 324. 312. ceuk rakana aeh kutan. teu aya ngeunah teu ngeunah. tegesna beak tea. 306. tatapina kitu oge. 322. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. Rasa Jati asalna. Maa laa ‘Aena Roat. Sabab ari ni’mat batin. 318. sangkan manusa narurut. 327. nyaeta ngeunah teu ngeunah. teu ngeunah najan ngeunahna. Ceuk dina unggeling dalil. 314. ganjaran Gusti Yang Manon. kaharos ari kitu mah. teu aya ngeunah teu ngeunah. sareng Widadari tea. Taya Naraka taya Sawargi. teu diangseu teu didangu. rasa dunya ayeuna teh.

lamun di Naraka poek. 338. di dunya mah ngan saukur. geus ilang dunya barana. anu tadi dipicinta. sok rajeun aya cageurna. Di dunya ge kapan bukti. enggalna parantos salase. 346. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. asal tina katuangan. urang parantosan bae. eungap bae karasana. taroskeun deui ka engkang. 343. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. nyaeta Sare’at. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmi-jalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. pon kitu mun di Naraka. geuning karek ku sakitu. 344. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. lamun nampa Naraka teh. jatoh ka Sawarga kitu. tetep teu ngeunahna bae. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. rakana nya ku ramana. lebah dinya mah teu emut. nu katampa ku urang teh. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. diselir ku Maha Suci. saper sarebu Akherat. Tarekat. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. jalaran parantos rame teuing. reh ngaraos kirang sirna. langgeng dina ni’mat tea. awak teh asa digodog. da kapan eukeur waktu orok. teu saperti waktu di dunya. barang parantos . Di Akherat mah geus misti. ni’mat teh anu kumaha. parantos bumi ngadegkeun Masigit. ngeunah teu ngeunah teu campur.wungkul bae nyerina. 345. Ayeuna kantun putrana. nya eta rasa jati teh. Ayeuna mah enggeus wengi. rai raka parantos gilig manahna. eta anu ngaran ni’mat. neraskeun padamelan ramana. barang parantos kapendak dintenna nu sae. samemehna di daharan. nyaeta nampa teu ngeunah. da rasa jasmani mah. aci tina rasa jasad. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. 342. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. Tah eta kapan geus sidik. tah eta ni’mat Akherat. 339. tirisna kapan sakitu. nu hiji deui Raden Mukamil. tanahna sae bahe ngetan ngaler. ku ramana dijenengan. urang di alam Akherat. najan anak pamajikan. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. Enggalna carios. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. Anu mana saur rai. Hakekat. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. ku aci-aci nu opat. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. tirisna anu karasa. kapan enggeus hanteu aya. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. elmu batin elmu lahir. dina manah nya kabingung. kitu deui urang lamun. Geus beak sama sakali. Tapi lain waktu ngimpi. Raina milahir deui. geuning tacan boga rasa. lamun keur muriang panas. 337. keur poho ka alam dunya. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. tah eta sare tibra. aci seuneu angin banyu. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. Lamun di Naraka api. saparantosna tamat Qur’an. nu saper sarebuna. 336. 341. langgeng teu aya watesna. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. hanteu beunang disimbutan. kitu deui lamun urang. tatapi ari engke mah. tur seuneuna mah teu aya. lamun rai masih aya. 340. dupi eta putra sakembaran teh. nyorang deui Naraka teh. ni’mat bae anu aya. lamun jatoh ka Naraka. rakana teras ngajawab. keur dina Naraka banyu. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. najan dina nirisan. ngan mungguhing di dunya mah. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. Barang parantos sedeng akil baligh. boga duit ewon-ewon. anu nampa ni’mat eta. gampang isuk pagetona. pendekna pada ngetrukeun kopeah. ni’mat saper sarebuna. nuju aya kani’matan. rakana enggal ngajawab. teras marentah ka santri-santrina. itu jam geus tabuh dua. sok bae aya tungtungna. Ari rasana jasmani. rai raka tambah sohor kalungguhannana. nya rasa jati nu timbul. naha di dunya ge nyondong. salamina damelna ngan tatapa bae. mulih ka Rahmatullah. Tara langgeng bae rai. nyaeta di waktu tibra. panas bae nu karasa. raina ku pamanna. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. ☼Tamat Jilid ka IV☼ ‫ﺑﺴﻢﺍﷲﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺍﻟﺮﺣﻴﻡ‬ ّ ّ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. rasa jasmani teu kuat. 347. dina waktu hanteu emut. keur poho ka naon-naon. teras bae diadegan bumi. Tur kapan teu aya cai.

kedah milari pidununganeun nana heula. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. salamina ngaraos ditingali bae”. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ ﺍﻭﻝﺩﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala ّ Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. kana sanis kanten tambah khusu. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. Ngan bae eta . Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. di dunyana jadi syah ibadahna. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. hartina amal kalawan iman. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. aya mutih sareng sajabi ti eta. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. Saur raina “Nuhun atuh. margi upami darapon meunang gawe mah. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. teu carita heula kanu bogana. ti baligh nepi ka maot sae bae. wengi ieu teh kaping 14. cik atuh urang ngawangkong. atuh puguh bae rugi kadua katilu. atuh da seueur pigaweeun mah. Hakekat. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. kadua perkawis teu diburuhan. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. rakana sasauran ka raina “Rai. nepi ka jaradi Wali gening. Ma’rifat. turug-turug bari diusir dicarekan”. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 ‫ ﻭﺍﻋﺒﺪﺭﺑﻚ ﺣﱵﻳﺄﺗﻚﺍﻟﻴﻘﲔ‬Wa' bud robbaka hatta ya'tikal yaqiinu ّ ّ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. bade unjukan hoyong ngabungbang”. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. boh kana teu sampurnana oge. keur mah abdi oge gaduh emutan. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. Tarekat. aya kanaat Nabi. da kasampurnaan di akherat mah. aya saum. nyaeta milampah ibadah Sare’at. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. nurutkeun kumaha di dunyana”. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. Barang kinten-kinten tabuh 10. Digentos-gentos aya nyegah teu kulem. aya kebon koredeun. Yakin kanu disembahna moal pohopoho tepi ka maot. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. upami ku urang jol prak bae dipacul. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naonnaon. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. tara jol kana digawena. Duanana kapigaw. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. numawi manusa wajib ma’rifat teh. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. aya siram tengah wengi. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. kapan ceuk Hadist oge kieu : ‫ ﻣﻦﺻﻼﺑﻼﻣﻌﺮﻓﺔﻻﺗﺴﺢ ﺻﻼﺗﻪ‬Man ُ َُ َ ُ ِ ََ ٍ َ ِ ِ َ َ ِّ َ ْ َ ْ Shollaa bilaa ma'rifatin laa tasihu sholaatuhu Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun.beres nya teras dialihan. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. mungguh darajat manusa teh teu sami. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna.

saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. Asma eta barangna gaib tapi aya. ciri eta jalma dihampura dosana. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. kudu kanyahokeun rukunna”. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. da manusa oge aya goibna. ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ٴٴٴﻮﻣﻨﻮﻥﺑﺎﻟﻐﻴﺐ‬ ‫ﻳ‬ Alladziina yu' minuuna bil ghoibi Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. Sifat. kamana beuratna. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. 1 Af’alna. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. Saur rakana “Nyakitu pisan. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. sangkan sampurna ibadahna.ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). geuning dalilna tina surat AlBaqarah dina palebah : ‫ ﻫﺪﻯﻟﻠﻤﺘﻘﲔ‬Hudan lil muttaqiina ّ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. nyaeta sare’at hakekat tarekat ma’rifat. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. kitu deui lamun hayang ma. 1 Asmana. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. nu sanes tina pasantren heula. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. 1 Sifatna. anu ّ ngalakonan sakabeh parentahna. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. anggeusna ilmu. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). margi kasaksi ku dalil ku Hadist. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. sasat teu acan boga lampu. sabab goib teh lain teu aya. barang gaib tea. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula.Sifat.rifat ka Allah ta’ala. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. manusa goib. nya ma’rifat. sifatna jalan cilaka teh poek.Asma. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. . sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. gening ceuk Hadist : ‫ ﻭﺍﷲﻏﻴﺐﺍﻟﺌﻨﺴﺎﻥﻏﻴﺐ‬Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. Hartina 1 Dzatna. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. nu ditingalina sanes ku panon kapala. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib. upami teu acan boga lampu. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. nu pada-pada teu make lampu. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. teras dugi kana ma’rifatullah. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. moal aya timbangan deui. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. Hadist nerangkeun kieu : ‫ ﺭﺋﻴﺔﺍﷲﺗﻌﺎﻟﻰﰱﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺑﻌﲔﺍﻟﻗﻠﺐ‬Ru'yatullahi ta'ala fiddunya ّ bi'ainil qalbi Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. mung anu tilu mah Dzat. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren.

Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. 4 ku ayana Nagara (bawahannana). sok pipisahan jeung nu dijieunna. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah (‫ . diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu.)ﻩ‬barang dikantetkeun jadi lafad Allah (‫ . nuduh ka Residentna Assistant Bupati. asal Nafi jadi Isbat. Jadi Allah oge jenengan. deukeut keneh Aing jeung maneh. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. kapan . nu matak lafad ‫ﻻﺍﻟﻪﺍﻻﺍﷲ ﻻ‬ ّ kanyataan ayana ‫ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻪ‬kanyataan ayana ‫ ﺻﻔﺔ ﺍﻻ‬kanyataan ayana ‫ ﺍﺳﻤﺎ ﺍﷲ‬kanyataan ‫ ﺍﻓﻌﻞ‬tah eta teh ّ gulungna Nafi Isbat ‫ ﻻﺍﻟﻪﺍﻻ‬nu Nafi. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. teu beureum teu koneng. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah.)ﻝ‬Lam ( ‫ . nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. gening aya dalilna : ‫ ﻭﳓﻦﺍﻗﺮﺏﺍﻟﻴﻪﻣﻦﻫﺒﻠﻞﻭﺭﻳﺪ‬Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ّ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. namung manawi aya. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. sarta karaos ngaliputannana kana sagala sifat-sifat. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. babandingan di dunya eta jenengan Allah te. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. tangtos karaos ayana Dzat teh. dupi tingali mah keur kana panasna.Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat.)ﻝ‬He (‫ . didinya hurung jeung panas jadi hiji. kapan eta mah Rayatna.h supados kahartoseun ku jalma umum. 3 ku ayana Rayat. Af’alna Allah. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. nuduh ka jalma-jalma urang kampungna. Dzat teh ibarat Raja. jalaran teu acan aya Tasjid (‫ . nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. teu bodas teu hideung. Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. tangtos yakin ayana panas teh. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. teu poek teu caang”. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. jadi ana kitu eta Governement teh. Jadi. Anjeuna nu jumeneng. 2 ku ayana Pamarentah. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. hartina kudu Qurais (Tapa). saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. wajib nyaho kana ayana panas. sabab eta teh Ilmu. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel.)ﺍﷲ‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. nu nyieun sareng nu dijieun. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. hartina teu warna teu rupa. ‫ ﺍﷲ‬nu Isbat”. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. Dzat anu leuwih kawasa. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. kirang hiji moal bisa ngadeg. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. Barang geus panas kakara bijil hurungna. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat.)ﺍ‬Lam (‫ . naha uni lafad Allah? Toh moal.)ﺍﷲ‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). tapi hurufna kurang hiji. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat ّ Sifat Asma Af’al. kapan eta mah Pamarentahna. Gening bukti dina lafadna oge. ayeuna bukti dina lafadna oge. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula.)ﱞ‬jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan manusa. Isbat Nafi jadi hiji. Dzat Sifat Asma Af’al”. lamun urang nulis lafad Allah. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. Asma. matak boro-boro kurang tilu. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. Sifat. sina panas heula.

bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. katarik kana kanyataan (‫ . sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. pikeun ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. nyieun anak teh. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. Jawab raina “Naha. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-Sifat-Asma-Af’al. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak. ceuk dalilna : ‫ ﺍﻥﺍﷲﻋﻠﻰﻗﻠﻰﺷﻴﺌﻦﺳﺒﺎﺏ‬Innalloha 'ala kuli syai'in sabaaba ّ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. tangtu maotna balik deui ka dunya. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. hartina kudu ahli tatapa. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. enya rasa. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. pangangseu. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. Nafi Isbat jadi hiji. atuh kudu balik deui ka dinya.)ﺍﷲ‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. samangsa-mangsa maot balik ka dunya. tapi anu boga karepna mah manusa. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. Nu . kapal-kapal nu di cai nu di luhur. pisakumahaeun teuing paalusalusna. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. bari diturut parentahna eta Islam. babuning Roh sakabeh”. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. boh gedong-gedong. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. beunang nyieun ayeuna di dunya. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. pangrungu. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. ngabuktikeun kakawasaannana. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. malah sok dipidamelna oge di Guha.Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. nyaeta sifatna Allah ta’ala. kapan ieu teh barang nu Nafi tea. pangucap. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. sarta dilakonan parentahna harita. teu salah deui”. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. supaya bisa mulih ka jati mulang ka asal. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa.

Bissmillahirahmaanirrahiimi. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. eta wajib teu meunang henteu. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. kana ilmu nu aya di batur. jeung nu asih di Akherat ka umat-umatna anu mu’min. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. pake ibadah kanu kagunganana. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. tangtu daek beberesihna (tobat)”. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. goreng sangka ka papada manusa. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. jalankeun kana kasaean bae.matak tetep Gusti Allah Suci. ari Rohmatna Allah ta’ala kasalametannana turuna ka atas panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad Shalallohu ‘alaihi wassalam. pake muji bari dibarengan ku soleh. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. nu murah ti dunya ka umat-umatna sakabeh. wassholatu wassalamu ‘ala syaidina Muhammadin wa ‘ala aliihi wa shohbihi ajma’iin. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. karana aya dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad shalallohu ‘alaihi wassalam kieu : Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala Sundana : Awal –awal Agama eta kudu nyaho heula ka Allah ta’ala. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. sareng rai sing emut. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. amal batur keur batur. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. bedana nu suci jeung nu kotor. Alhamdulillahi robbil’alamiin. tangtu nyaho ka Pangerannana. suci laku lampahna. Kusabab kitu. hartina amal urang keur urang. satiap ngarasa kotor. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. sababna pang kudu nyaho heula teh. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. pikeun angger-anggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. aya tapi teu ngajentul. namung upami sanes ieu. Tadi ge Amaluna amalukum. geus kapanggih. jeung ka para sahabatna rawuh kulawargana sakabeh. diri manusa mah nyumput. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. hartina kudu suci atina.ulah gagabah digunakeunnana. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. mun teu repot ku tunduh. tembong Fajar Sidiq. Saur raina “Mangga”. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ‫ ﻣﻦﻋﺮﻑﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ ﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬Man 'arofa nafsahu faqod 'arofa ّ ّ robbahu Man 'arofa robbaha faqod jahilan nafsahu Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. supaya manusa . katingali parantos balebat. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. nu teu tiasa kitu sanes Islam. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. tegesna jalma anu geus aqil baligh. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. ngalap berkah tina jenengan Allah ta’ala. suci ucapna. Ayeuna tumaros deui. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. Mimiti jisim kuring nulis ieu kitab. wengi enjing urang teraskeun deui”. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. tangtu ngarasa bodo dirina. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. WAJIB MA’RIFAT KA ALLAH TA’ALA Ari ma’rifat ka Allah ta’ala teh wajib di sakabeh jalma mukalaf. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade.

tapi hanjakal lolobana mah tara ditepikeun kana ma’rifatna. tapi atina mah keukeuh poek teu kaharti ku sabab teu karasa. naha kira-kirana bisa datang engke kana tempat asal urang tadi? Kapan dina sakaratil maut mah geus moal aya tanyaeun deui. nyaeta anu nyumponan dalil tadi Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala. nyaeta supaya eta barang-barang nu beunang hese cape teh merenah puguh tempatna. babawaan urang dijieun kakayaan di Nagarana. karana sanajan boga barang loba sarta aralus hargana mahal. palangsiang babawaan teh bakal dibawa utrak-atrok. turunna ka alam dunya. rek dibawa kamana? Ku sabab teu bisa datang ka Allah. tapi kudu jeung ngisat diri nyaeta kudu daek tirakat. ulah teu puguh sokna. jeba-jebi. ku sabab eta mana ku urang kudu disusul? Teu aya deui lian ti tarekatna Wali nu kudu disusul. sabab pikeun tempat pangbalikan tea. tegesna geus ngarasa ni’mat dina Pal Nunjukna (papan merk nu nuduhkeun tempat). sabab moal weruh tanpa Guru. tangtu urang moal barisa balik deui ka asal. nyaeta anu masantren heula. balik deui ka dunya kana barang anu keuna ku ruksak deui. malah mandar tiasa percaya sareng karaosna. tapi kudu jeung nyaho (ma’rifat) ka Allah ka Rasulullah. gancang bae ngaku yen urang asal ti Allah. atuh cicingna oge piraku rek aya kangeunahannana. moal tulus jadi kani’matannana. sabab upama teu buru-buru kapanggih. sabab eta anu bisa tepi ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Jauhar Awwal tea. lantaran kaburu betah. keur mah teu ngeunah dicicingannana teh. larak-lirik neangan jalan. syahna batalna ibadah bae. engkena di Akherat tetep lolong bae. ari ma’rifat ka Allah ibarat urang ngabogaan imah anu pageuh anu gede. ngaji kitab Qur’an jeung terus ngalakonan ibadahna rukun anu lima perkara. jeung geus moal boga akal deui ku ngarasakeun kanyeri oge. Ku sabab kitu atuh hayu urang pada teangan ku sarerea eta tarekat wali teh. aya nu ti handap ka luhur. urang papay ti handap ka luhur supaya . Ku sabab kitu tangtu sarerea oge meureun pada bingung keneh. urang di jieun badegana. ku sabab eta ayeuna urang meungpeung di dunya. tapi ngakuna teh sasemet biwir bae. sababna tadi oge para Wali pangna sakitu poharana tatapa teh pikeun ngabela umat-umatna Rasulullah supaya bisa baralik deui ka Allah ta’ala. ari hartina ilmu teh kanyaho. kapaksa ngaku soteh sieun disebutkeun kufur kafir karana henteu percaya kana dalil. samangsa-mangsa lolong tegesna poek di Akherat. dibawa asup ka enggon Siluman. kana asal urang tadi sarerea. betah ngeunah dicicingannana. upama teu boga tempat (imahna) rek dimana diteundeunna? Naha rek sina pabalatak di buruan. tegesna kudu nganjang ka pageto. Komo deui upama urang boga tekad amal ibadah teh keur bawaeun engke balik ka Akherat. Guru anu Mursyid. padahal upama diteruskeun ma’rifat kana dzatna sifatna Allah ta’ala. atuh beuki wajib ma’rifatna ka Allah ta’ala teh. paeh pulatat-polotot. kalawan jeung ikhtiar neangan pigurueunnana. Ari jalan anu ti luhur ka handap. Upama teu dikanyahokeun ayeuna. da meureun kapanasan kahujanan. samangsa-mangsa teu jadi tangtu moal aya mangfa’atna pikeun di Akherat ngan ukur keur di dunya wungkul. karana lamun teu bisa paeh heula sajero hirup. tapi lain kudu nyaho kana syara. kaburu ngeunah dina asma. Ari anu ti handap ka luhur. sabab eta teh ibarat tempat atawa gudangna keur piwadaheun amal ibadah urang sarerea. Tapi dina hal ilmu mangkade kaliru. atuh beubeunangan urang ti dunya anu beunang sakitu hese cape teh. kudu dikanyahokeun jeung kudu dianjangan ti ayeuna. urang tadi asal ti Allah kieu katerangannana. sabab ceuk Hadist upama urang lolong tegesna teu nyaho ka Allah ka Rasulullah ayeuna keur waktu di dunya. barang-barangna oge tangtu babari ruksak. nyaeta kudu bisa paeh samemeh paeh. da gening karek dina asmana wungkul geus sakitu kani’matannana. moal bias nyumponan kana dalil : Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji’uun Sundana : Asal ti Allah kudu balik deui ka Allah. tegesna teu jadi. saperti meja korsi lomari jeung salianna. Jalan-jalanna Ma’rifat ka Allah Ta’ala Ari jalan-jalanna ma’rifat ka Allah ta’ala nyaeta aya dua jalan. moal nyaho ka Akherat karana nyaho ka Akherat teh kudu bisa paeh heula. upama teu kalawan ilmu batal. kapan ceuk dalilna oge : Antal mautu qoblal mautu Jadi gening Akherat atawa asal urang teh.enggoning ngalakonan ibadahna syah ditarima amal ibadahna ku Allah ta’ala. piraku teu undak kani’matannana. kudu ikhtiar kudu tiung memeh hujan. jeung aya nu ti luhur ka handap. pada-pada percaya oge. jalanna lain tina masantren wungkul. tah anu kitu teh ibadah keur jalan ma’rifat ka Allah ta’ala. tapi kusabab dalilna kitu. Kusabab eta ayeuna pribados arek mere panerangan saeutik. pasti nyawa urang engke bakal marakayangan atawa nitis-nitisan. di pipir-pipir. Ibarat lamun di dunya mah ibadah keur ngumpul-ngumpulkeun papaes imah. lantaran urang pada teu ngarasa tadi inditna ti Allah. nyaeta hakekatna Muhammad tea. supaya engke ulah nyasab deui. sabab tadi oge amal teh kudu kalawan ilmu. da piraku teu aya leleberannana pikeun urang sarerea.

asalna Nabi Adam teh tina aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin. rasa jasmani anu ayeuna keur dipake balik deui kana rasa tadi keur waktu aya dina Nurullah (Jauhar Awwal). Cahya Beureum hakekat Seuneu Ari Nur Muhammad asal ti mana? Eta oge diterangkun ku Hadist asalna tina Nurna Maha Suci. saterusna kitu bae. ana kitu ceuk dalil asal ti Allah nyaeta asal ti dinya tina Jauhar Awwal tea. nyaeta tina Jauhar Awwal. Tah engke teh kudu bisa balik deui ka dinya. Karana dina tekadna ngarasa jauhna jeung Allah ta’ala. sing kapanggih jeung hakekatna Tasjid Muhammad. Upama kapanggih Insya Allah tangtu urang bisa nyumponan kana babasan Mulih ka Jati. saweruh eusina kabeh. Ari Babu hawa asal ti mana? Ku sakaol ceuk Hadist asalna Babu Hawa teh asal tina iga burungna Nabi Adam. Beureum Koneng Bodas Hideung. nyaeta kudu ngaji kitab langgeng anu aya dina diri maneh sorangan. cahya opat perkara : 1. karana tangtu kaharti si jasad moal bisa usik malik lamun teu di daya upayakeun ku Pangerannana. eta Jauhar Awwal teh bibitna tujuh Bumi tujuh Langit. Cahya Koneng hakekat Angin 4. Cahya Bodas hakekat Cai 3. 1. di . Sifatna caang padang. Mimiti urang tumarima asal ti mana? Nu kaharti jeung ku umum. nu matak kacida wajib dikanyahokeunnana ti ayeuna. Geura susul tarekatna anu bisa miceun hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta Dzat Sifatna Allah ta’ala. Samangsa-mangsa balik ka asal. ceuk anu Ahli Padzikiran mah Latifah tea. Tah eta kunci Muhammad anu bakal bisa ngaburak-barik hijabna ka Allah ta’ala. Ari Janggawareng asal ti mana? Tangtu kaluar ti Udeg-udeg. nyaeta mulih ka jati teh. kakara jeneng Asma Allah. nya ngaranna sampurna hartina beak beresih beak rasana beak jasmanina. Cahya Koneng jadi hakekat lafad Lam awal 3. tangtu engke ngarasa kaahengannana nu aya di badan sorangan. tapi kudu ngaji kitab anu langgeng kapan ceuk Hadist oge kieu : Iqra kitabaka kafa binafsika alyauma ‘alaika hasiba Sundana : Maneh kudu ngaji kitab anu langgeng. nyaeta ngajadi Nur Muhammad cahya opat rupa deui. Ari aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist asalna tina Nur Muhammad. karana leuwih nyata kakawasaannana Pangeran teh dina diri sorangan. Pulang ka Asal. ari Indung asal ti mana? Tangtu Indung urang teh kaluar ti Nini. ti Indungna deui. Ari nini asal ti mana? Teu salah deui asal kaluar ti Buyut. tah semet eta buntu. Malah aya deui dalilna : Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim Sundana : Manusa teh pang alus-alusna jeung pang aheng-ahengna kajadian ti sasama makhlukna Allah ta’ala. Nu matak manusa leuwih dimulyakeunnana ku Allah ta’ala kapan ceuk Hadistna oge kieu : Wa laqad karomma bani Adam Sundana : Kami geus ngamulyakeun pisan ka anak putu Adam. mangka temen-temen eta si jalma kasasar. Cahya Hideung jadi hakekat lafad He 5. Sabab geus diterangkeun ku Hadist jeung Qur’an. Ari Bao asal ti mana? Nya asalna kaluar ti Janggawareng. Ari pulang ka asal nyaeta jasmanina ngajadi asalna deui. Teruskeun deui papay ka luhurna. jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh nu disebut Ismudzat tea. Geura lamun maneh geus nyaho kaayaan dina sajero diri maneh sorangan. Cahya Hideung hakekat Bumi 2. tangtu ngarasa bodo dirina. urang asal kaluar teh ti Indung. jeung leuwih nyata hirupna Pangeran teh dina diri sorangan. Jadi. karana ceuk dalilna : Wa huwa ma’akum ainama kuntum Sundana : Allah ta’ala teh ngabarengan bae ka umat-umat sakabeh. anu matak urang kudu ngaji teh ulah ngaji kitab anu keuna ku ruksak bae. sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung beuheung maneh pribadi oge. padahal aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil warid Sundana : Aing geus teu aya antarana deui jeung maraneh sakabeh. Cahya Beureum jadi hakekat lafad Alif 2. geura teangan Qudrat Iradatna Pangeran dina diri sorangan. masih keneh deukeut keneh maneh jeung Aing. Aya deui dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alihi wassalam : Man ‘arofa nafsahu faqad ‘arofa robbahu Sundana : Saha-saha anu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka Pangerannana. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. Wa man ‘arofa robbahu faqad jahilan nafsahu Sundana : Jeung saha-saha anu geus nyaho ka Pageran. Ari Buyut asal ti mana? Tangtu kaluarna ti Bao. Mimitina Mun Rek Neangan Pangeran Aya dawuhanna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam : Man tholaba maulana boghairi nafsihi faqad dolla dolaalan ba’ida Sundana : Saha-saha manusa neangan Pangeran kaluar tina dirina sorangan. anu aya dina wujud pribadi.kaharti ku akal. Ari Nabi Adam asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist. ti Indungna deui nepi ka Babu Hawa. sarta leuwih nyata pangandikana Pangeran teh dina diri sorangan. jeung leuwih nyata danguna Pangeran teh dina diri sorangan. Ari Udeg-udeg asal ti mana? Tangtu asalna kaluar ti Kakait Siwur. dimana bae maneh aya. jeung leuwih nyata tingalina Pangeran teh dina diri sorangan. Sidik ieu Si jasad teh jadi rokrakna. Cahya Bodas jadi hakekat lafad Lam akhir 4. Johar Awal jadi hakekatna Tasjid Kitu katerangannana. Hartina Dzat laisa kamishlihi atawa Asmana nu Maha Suci.

Si kolot jadi bodo. atuh naon bedana Agama Islam jeung Agama-agama sejen? Pedah eta kitu Agama Islam mah aya rukuna. ibarat maca programma bioscoop anu rame. naha utama mana? Utama anu maca programmana tawa utama nu lalajona? Kitu deui dina bab Agama (Ilmu). Jalma ayeuna mah dina sagala rupa hayang karasa hayang yakin. Insya Allah engke bakal dicandak kana kasalametan Anjeuna. Iradat hartina Keresa. sanajan urang oge upama bisa kapanggih mah jeung Tarekat Wali. buktina gening bisa usik. tapi teu jeung lalajona. Ilmu Sare’at 2. Saur para Wali mah Sajatining Hirup atawa Sajatining Syahadat. Gening kitu satemen-temenna maca Kalimah Syahadat teh. sidik teu pisahna teh. Upama teu acan kana hakekatna. barang beh dieuna mah Kangjeng Gusti Syarif Hidayatullha Wali Kutub Cirebon. nyaeta anu kasebut Jauhar Awwal tea. nyaeta ku sabab aya haq ma’rifat ka Allah ta’ala. jadi Agama Islam pang disebat luhurna teh. ku Qudrat Iradatna jeung ku Ilmuna. moal aya Muhammad lamun teu aya Allah. kakara urang diaku umatna. Kudu netepkeun heula Asmana Allah ta’ala 4. pada aya Sholatna. sabab kumaha bisa netepkeun ayana Allah jeung Rasulullah. sabab upama teu jeung nyahona mah. Samangsa-mangsa geus diaku umat Rasulullah. tapi lalajo datang kana tempatna eta bioscoop. upama teu acan nyaho (ma’rifat) kana sifat-sifatna. karana dina rukun syahna maca Syahadat oge geus diterangkeun dina kitab : 1. Kapan bukti Mi’raj. nu ngaos atawa nu ngadangukeun kana ieu kitab. Munggah Haji? Kapan dina Agama sejen oge aya Syahadatna . nyaeta kana Kasucian. budak lembut oge pada bisa. jeung disebut Babuning Roh sakabeh. Insya Allah bisa tepang sareng Hakekatna Rasulullah. moal aya allah lamun teu aya Muhammad. ana kitu atuh urang percaya ayana Allah ta’ala teh kudu jeung nyahona (ma’rifat) upama mun teu jeung sidikna mah tangtu Imanna Iman Taqlid. jadi ngakuna percaya ayana Allah ta’ala teh ceuk beja ti batur. siga naon sifatna Qudrat atawa sifat Hirup teh? Wajib pisan kapanggihna supaya bisa kaharti jeung karasana. ulah gancang ngalain-lain. Syahadat. Tah kitu. jeung kudu inget mungguh Ilmuna Rasulullah teh aya opat pangkat. ulah percaya ceuk beja kudu nyaho ceuk sorangan. Iman ka Allah teh semet percaya kana ayana bae. Zakat. anu matak Agama Islam disebut pang luhur-luhurna teh. naha jadi kani’matan ka urang? Kitu deui sanajan teu maca programmana. Mi’rajna teh tiasa tepang sareng hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam. tetep teu acan syah urang ngaku jadi umat Rasulullah teh. teu halangan mungguhing kawenangan Allah. Kudu netepkeun heula Sifatna Allah ta’ala 3. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. lain darapon nyebat bae. karana ari darapon nyebut bae mah. Jadi anu kitu faham teh meh sarerea. Batu turun Keusik naek. Sabab. pikiran jalma geus naraek. tegesna sifat nu Maha Suci. maksudna tangtu sarua. bisa netepkeun teh. Jadi. atawa meunang beja ti kitab bae. Nu matak wajib jeung nyahona. lantaran pang parek-parekna ka Allah ta’ala. Puasa. kudu puguh heula barang-barangna anu ditetepkeunnana. Nerangkeun Hartina Iman jeung Ma’rifatna (Iman hartina Percaya – Ma’rifat hartina Nyaho) geuning beda Iman jeung Ma’rifat teh. ngan beda pertingkahna jeung basana wungkul. Kapan tadi Agama Islam teh pang luhung-luhungna ti Agama-agama nu sejen da kapan kieu dalilna oge : Al insaanu sirri wa anna sirruhu Sundana : Rasa Muhammad teh nya rasa Allah. nyaeta buktina : Panon bisa ningali Cepil bisa ngadangu Baham bisa nyarita Pangambung bisa ngangseu Tuh gening bukti. Kudu netepkeun heula Dzatna Allah ta’ala 2. gening kudu sidik heula ka Rasulullah. Sategesna moal aya Sifat lamun teu aya Dzat. Atuh ana kitu mah sumawonna nu nyekelan Agama Islam. Si budak jadi pinter. Ilmu . nyaeta : 1. Samangsa-mangsa geus bisa tepung jeung Hakekatna Rasulullah. ulah gancang percaya. moal aya Dzat lamun teu aya sifat. tapi sategesna ngaran dibarengan ku Allah ta’ala teh nyaeta. sing inget kana babasan kolot baheula. ayeuna mah atuh ngan kari neangan barangna bae. pedah aya dadamelanna Bumi jeung Langit. Kudu Sidik heula ka Rasulullah Tah gening kitu maca Syahadat teh. kapan sidik dina sifat dua puluh oge geus ngarangkep-rangkep sapert : Hayat jeung Hayan Hayat hartina Hirup Hayan hartina Nu hirup Sama jeung Sami’an Sama hartina Dangu Sami’an hartina Nu ngadangu Bashar jeung Bashiran Bashar hartina Ningali Bashiran hartina Nu ningali Kalam jeung Mutakalliman Kalam hartina Ngucap Mutakalliman hartina Nu ngucap Qudrat jeung Iradat Qudrat hartina Kawasa Iradat hartina Keresa Naon nu kawasa di diri urang teh? Teu aya deui lian ti Hirup. Allah Haqna Muhammad. Ilmu Tarekat 3.dinya Aing aya. Shalat. kapan anu nyekelan Agama sejen-sejen oge pada percaya kana ayana Allah ta’ala mah. Anu matak Kangjeng Rasulullah disebat Panguluna Rasul. karana ieu zaman geus alur. geus teu pati hayangeun dibobodo.

Sahabat Usman Bin ‘Affan. Kapan teu gampang urang ngaku Islam. Si itu Islam Si itu Kafir. Hakekat ‘Ali nyatana Pangangseu Eta Paningal-Pangdangu-Pangucap-Pangangseu teh gaib kabeh teu aya rupana. Nyaeta sategesna sifatna Islam teh Nur. Hakekat Usman nyatana Pangucap 4. sing tepi ka ngarasana teu papisah jeung Allah jeung Rasulullah. Kapan dina rukun Islam oge diwajibkeun jarah ka Madinah ka Pakuburannana Rasulullah. hartina rasana Allah. Karana Islam Kafir anging Gusti Allah anu uninga jeung nu baris netepkeunnan. Sahabat Umar Bin Khatab. goreng laku saperti sirik pidik. Bisa soteh jadi aya rizki pagawean bisa jadi. jeung sagala hal kalakuan naon bae. Jadi sanajan urang oge upama hayang jadi umat Rasulullah kudu bisa nyaho kana hakekatna Rasulullah nu kasebut Johar Awal tea. sumawonna taduh-tuduh ka batur. ngaku bisa ngaji aing teu deungeun. Haji Majaji nyaeta anu bisa jarah ja Baetullah jeung ka Madinah. aya di badan manusa. Sahabat Abu Bakar Sidiq. 1. kieu katerangannana : BAB ISLAM Ari tegesna Islam teh Suci. sihoreng kalawan pitulungna nu Maha Suci. Jadi ngarebut atawa mapadani kana kakawasaannana Allah ta’ala. nyaeta Qudrat Iradatna anu Kawasa. jalma mah ngan ukur jadi umat. Sing kapanggih jeung tarekatna leleberannana tina para Wali. Upama pupus mah alam dunya ge moal aya. lantaran ngarasa di poconghok beurang kalawan peuting ku Pangeran. da ngan sahiji-hijina. Kitu deui anu Islamna oge teu dua teu tilu. Jadi jalma kitu teh ngaku boga Qudrat Iradatna sorangan bae. tapi hakekatna mah teu pupus. Sahabat ‘Ali Bin Abi Thalib.Hakekat 4. sok ngaku aing pinter teu deungeun. Kieu katerangannana. naon anu ngajadikeun kokotor? Teu aya lian anging nafsu. ciri-ciri eta jalma tacan ngarasa deukeutna jeung Rasulullah sumawonna jeung Allah ta’ala. Lolobana mah ngan ngaku-ngaku wungkul. kapan Rasulullah oge hakekatna oge aya di manusa. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa pisahna jeung Allah jeung Rasulullah beurang peuting. teu narima kana Qudrat Iradatna Pangeran. sugan piraku urang rek goreng tekad. Haji Hakeki nyaeta anu geus nganyahokeun kana hakekatna Baetullah jeung Rasulullah dina diri sorangan. boh di Lebe. Hakekat Abu Bakar nyatana Paningal 2. Samangsa-mangsa teu ngarasa deukeutna jeung Pangeran. nyaeta Kangjeng Rasulullah. karana rasulullah teu pupus. kana parentahna oge loba anu teu ngalakonan. wajib nganyahokeunnana kana hakekat Rasulullah nu aya di badan sorangan. Peupeuriheun jarah ka Mekah ka Madinah teu bisa. boh di Kyai pisan. Ku sabab eta saha bae jalmana di dunya nu teu boga nafsu? Sumawona di nu jalan ma’siat. kapan aya dalilna : Kullu ummatin wa rusulili Sundana : Dina sakabeh pada katetepan Rasulullah. syah Sifatna. Tuh gening jalma mah teu kabagean pangkat Islam. Jadi ayeuna oge bisa ditetepkeun. Radiallohu Anhu 3. komo deui anu make sirik pidik ujub riya takabur. Haji Majaji jeung Haji Hakeki. boh di Santri. moal make Ujub Takabur Riya. ngaku Islam aing teu deungeun. boh dinu Ma’siat. sanajan nafsu hayang ka dunya oge geus kotor bae. kapan tadi ge aya dua rupa Munggah Haji teh. karana tangtu ngarasa isinna. karana ngarasa geuning diri urang teh Hina Bodo Do’if. estu ngan hiji-hijina. Karomallohu Wajhah Sabab eta anu opat nu sagalang sagulung beurang peuting jeung Rasulullah. sanajan dinu ahli Agama oge pada katetepan nafsu. sarta didamel Sahabat (utusannana Rasulullah). hayang sidik ka Allah ka Rasulullah. Hakekat Umar nyatana Pangdangu 3. tangtu laku jeung tekadna cicing dina Ujub Riya Takabur. Radiallohu Anhu 4. sumawonna nyaho ka Rasulullah. jail kaniaya ka sasama makhluk. sabab kudu nyaho heula ka Rasulullah jeung ngalakonan kana parentahna. Enggoning ngumbara di alam dunya teh. Sagala hal moal disumput salindungkeun deui. ngaku bener aing teu deungeun. samangsa-mangsa jalma make keneh kalakuan Sirik Pidik Jail Kaniaya ka sasama makhlukna Allah ta’ala. syah Af’alna. jeung ka Baetullah. beresih tina sagala kokotor. da bongan aya dalil : Wa‘bud robbaka hatta ya’tiyakal yaqiin Sundana : Nyembah ka Allah teh kudu sidik sarta yakin supaya syah Dzatna. hakekatna kudu terang kana hakekatna Rasulullah jeung Karatonna Allah ta’ala nu aya di diri sorangan. sabab tadi gening urang keur aya dina Allah Nur mah teu boga nafsu hayang nanaon. Teh eta hakekatna . tapi ayeuna sarerea oge meureun terang yen eta Sahabat anu opat teh geus parupus majajina mah. syah Asmana. Ilmu Ma’rifat Dina zaman ayeuna mah ilmu ma’rifat anu diarudag-udag teh. Radiallohu Anhu 2. nyaeta : 1. malah keur sahiji teh Gaib. Ku sabab eta perlu urang panasaran. tah eta anu teu katetepan nafsu teh. kapan gening Kangjeng Gusti Syarif Hidayat oge tiasa tepang di jalan tarekat. NERANGKEUN UMAT RASULULLAH Ari umat Rasulullah teh haq-haqna mah ngan aya opat. Sategesna Islam teh teu dua teu tilu.

nyaeta Qur’an anu aya hurufna nu umum sok diaraji ku kaom Islam sadunya. 4. ibadahna kalawan syah Nagara ge tangtu aman. Siluman atawa nitis-menitisna deui ka jalma atawa ka sato. Tiap-tiap geus ngarasa teu pisah.Sahabat teh. Lebah dieu urang percayana teh ulah kaliru. Ceuk basa ayeuna mah keur di Preventief. Qur’anul Majid 2. Kieu dawuhannana Allah ta’ala lamun maneh hayang ka Naraka tegesna hayang kana teu ngeunah. Qur’anul Hakim 4. Qur’anul Karim. atuh ulah loba-loba teuing. nyaeta migawe kalakuan anu goreng. Qur’anul ‘Adzim. baham jeung nafsu anu opat perkara (Amarah. buktina nyaeta keneh bae Qur’an anu aya tulisannana. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa papisahna jeung Rasulullah. sabab eta anu diaragungkeun ku kaom Islam saalam dunya. Lamun kitu mah moal tulus sucina Allah ta’ala teh. Tiap-tiap geus jadi umatna tangtu engke bakal disampurnakeunnana. Karana sing awas. tetep jadi umatna. 3. eta beubeunangan tina pagawean urang teh engke di Akherat ku Gusti Allah bakal ditetepkeun. sabeunang-beunangna tina pagawean urang ti pangumbaraan nyaeta di alam dunya. tapi Sawarga Naraka teh lain ti Allah tapi sategesna tina tekad ucap jeung pamolah urang keur waktu di dunya. Piraku anu suci make bakal nyiksa. tiap-tiap geus ma’rifat tangtu bisa ngarasa babarenganna beurang jeung peuting jeung Allah jeung Rasulullah. NERANGKEUN RUKUN IMAN ANU KAGENEPNA NYAETA Wal qodri khairihi wasirrihi minallohi ta’ala Sundana : Untung ala untung becik papasten ti Allah ta’ala atawa hade goreng ti Allah ta’ala. henteu nungtutan deui. kudu dipikir dilenyepan karana tadi Gusti Allah teh sifat Maha Suci. saboga-bogana moal pahili deui. upama teu nyaho ayeuna mah ka Rasulullah sarta teu ngarasa ngahijina engkena oge pipisahan bae. dituduh eta keneh bae buktina mahQur’an anu aya tulisannana. Qur’anul Hakim. Setan. suku dua. Loamah. geus Kun fayaakun breg sama sakali cukup teu aya kakurangannana. sakurang-sakurangna sing sama timbang jeung ngagunakeun parabot Mutmainnah. hartina Qur’an anu mulya. irung. make bakal ngaganjar engke di Akherat. Kudu make budi jeung pamilih anu cukup. anu matak eta Sahabat anu opat teh kudu nganyahokeun kana hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihi wassalam. Kumaha atuh akalna supaya urang bisa ngalobakeun parabot Mutmainnah? Teu aya deui akalna lian ti urang kudu bisa nyalindung ka Allah ka Rasulullah. Qur’anul Karim 3. hartina migawe kalakuan anu hade. karana eta anu dimulyakeun ku kaom Islam saalam dunya. ulah rek ngagunakeun teuing parabot Amarah Lowamah Sawiah. aya Amarah Lowamah Sawiyah. hartina Qur’an anu suci jeung langgeng. kersana rek ngaganjar jeung rek nyiksa. sabab tadi Gusti Allah ngadamelna manusa teh sakali jadi. jadi ana kitu mah Gusti Allah ngadamelna manusa teh ngalap faedah. panon dua. engke inget bakal aya landratan nu leuwih gede dina Walyaumil Akhiri (kiamatna ieu alam dunya). da kapan geus sadia parabotna ti Aing. NERANGKEUN PASAL QUR’AN Ari Qur’an teh aya opat perkara : 1. tegesna ku ma’rifat. Jadi ku sabab eta ayeuna urang sarerea mangka ati-ati enggoning ngajalankeun parabot ti Gusti Allah teh. jeung kudu jadi hiji sing bisa ngarasa babarengannana beurang peuting jeung Rasulullah. Kitu deui lamun maneh hayang ka Sawarga tegesna kana kangeunahan. hartina Qur’an anu agung disebatkeun barangna eta keneh bae. kitu deui beubeunangannana oge moal keur batur. tapi urang kudu percaya kana dalil. karana ayeuna ge di dunya kembangna geus karasa. beunang nyieun tina tekad jeung pamolah urang waktu keur di dunya. Qur’anul ‘Adzim Ieu Qur’an anu opat perkara disurahannana ku sahiji Ajengan kieu : 1. engke dina Kiamatna ieu alam dunya. Insya Allah bisa hade. Samangsa-mangsa nyawa manusa balik deui ka dunya tetep bakal cilaka asup ka Naraka. Qur’an anu sok dibaraca. kilangbara ari teu dipake pisan mah. 2. nyawa urang moal salah deui tangtu balik deui ka dunya marakayangan jadi Jurig. prak bae migawe ‘ala. urang kudu percaya kana ayana Sawarga Naraka atawa ngeunah teu ngeunah engke di Akherat. Mutmainna). ti dunya nepi ka Akherat. Sawiyah. da kapan geus sadia parabotna ti Aing nyaeta nafsu Mutmainnah. Tah kitu sategesna mah pang aya Sawarga Naraka di dunya sumawona di Akherat oge. Qur’anul Majid. karana eta anu suci jeung langgeng . karana ayeuna nyawa-nyawa manusa anu marakayangan tegesna teu bisa balik ka Allah. Tapi maparin cukup teh nyaeta maparin parabotna wungkul. didatangkeun ka Gusti Maha Suci (asalna). ceuli dua. naon parabot ti Allah ta’ala teh? Nyaeta anggahota saperti leungeun dua. aya di alam Barjah tunggu-tunggu Landraad. tetep keur milik sorangan. Aya ngeunah jeung teu ngeunah. pek bae geura migawe becik.

hukumannana ti dunya nepi ka Akherat. Tah kitu eta Qur’an anu opat perkara teh, disurahannana kunu Ahli Syara, jadi borong bae kajeun aya opat ngaranna, barangna mah eta-eta keneh bae. Jadi ana kitu eta Qur’an tulisan teh dianggap Tapekong, karana kapan sidik Qur’an eta mah beunang nulis manusa, naha disebutkeun Qur’an anu mulya, anu agung, anu suci anu langgeng, kapan sidik Qur’an tutulisan mah keuna ku ruksak, jadi lamun kaom Islam keukeuh boga patekadan kitu, atuh teu beda jeung Agama Cina, sesembahannana Migustina kana barang anyar, turug-turug nu nyieunna oge nu anyar. Ku sabab kitu muga dulur-dulur kaom Islam ulah kaliru, kieu ayeuna dihandap ku jisim kuring rek diterangkeun pasal eta Qur’an anu opat perkara teh. 1. Qur’anul Majid, eta mah cocog barangna, nyaet Qur’an majaji anu bukti aya hurufna, umum sok dibaraca ku sarerea kaom Islam. 2. Qur’anul Karim, hartina Qur’an anu Mulya, sategesna anu ngaran Qur’anul Karim teh buktina Panangan katut Ramo, karana kapan sidik jolna eta aksara teh tina Tangan jeung Ramo, jadi sategesna anu mulya teh nyaeta Panangan katut Ramona anu mimiti ngadamel eta Qur’an, cik saha anu ngayakeun eta Qur’an? Piraku teu kaharti, tah eta anu Mulya teh. 3. Qur’anul Hakim, hartina Qur’an anu Agung, nyaeta buktina teh Paningal, karana Panangan Ramo moal bisa nulis upama teu aya Paningal, jadi sateges-tegesna nu agung teh nyaeta Paningalna anu mimiti ngayakeun eta Qur’an. 4. Qur’anul ‘Adzim, hartina Qur’an Suci jeung Langgeng, nyaeta buktina Hirup, karana Paningal Tangan jeung Ramo moal bisa ngajadikeun upama teu aya Hirup, jadi sateges-tegesna anu suci jeung nu langgeng teh Hirupna nu mimiti ngayakeun eta Qur’an. Ku sabab kitu urang oge ayeuna ngaji teh, lamun hayang tepi kana sucina lamun hayang tepi kana sampurnana. Eta Qur’an anu opat perkara teh, kudu diaji kabeh. Mimiti urang kudu daek maca Qur’anul Majid, nyaeta Qur’an majaji anu aya hurufna, tah eta bagian ilmu sare’at, sanggeus dibaca kudu terus diaji, nyaeta kudu dihartikeun pimaksudeunnana, sanggeus kaharti pimaksudeunnana, geura teangan jeung pigawe tarekatna sangkan karasa, sabab eta Qur’annul Majid teh tuduh jalan pikeun nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, jalanna teu aya deui lian ku tarekat, nyaeta Qur’annul Karim, hartina kudu ngaji pagawean tangan jeung ramo urang anu sakira bakal tepi ka Allah ka Rasulullah. Karana Gusti Allah maparin leungeun jeung ramo ka manusa teh, lain kudu dipake ngajadikeun kana barang dunya anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngajadikeun jalan keur nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, supaya tangan jeung ramo urang teh jadi Mulya, karana aya dalilna : Asho biahum fii adzaanihim minasshowaiki hadzarol mauti walahu muhitun bil kaafiriin Kieu pisundaeunnana : Lamun tangan jeung ramo maneh teu dipake nyieun jalan maot, tetep tangan jeung ramo maneh martabat ramo hewan, kafir tetep bakal ka Naraka. Tina Qur’anul Karim kudu naek deui kana Qur’anul Hakim bagian hakekat, nyaeta kudu ngaji pagawean paningal urang anu sakira bakal hakim tegesna kana barang langgeng tea, nyaeta kana hakekatna Allah jeung Muhammad, karana Gusti Allah maparin awas paningal ka manusa teh lain bae kudu dipake kana ngawaskeun barang anyar anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngawaskeun kana hakekat Allah jeung Rasulullah, nyaeta anu kasebat Qur’anul ‘Adzim anu langgeng tea atawa sifatna hirup, bibitna tujuh bumi tujuh langit sarawuh eusina kabeh. Tah didinya urang oge asalna jadi sategesna ngaran ma’rifat ka Allah teh nyaeta anu geus nyaho kalawan Hakim kana hakekat Allah jeung Muhammad tegesna Jauhar Awwal. Tapi mangkade kaliru,bisi netepkeun Jauhar Awwal teh kana caangna Panonpoe anu katingal ku panon kapala, eta mah Jauhar Firid bagian Sawarga Loka (Dewa), tempatna di Gunung Himalaya. Perkara Johar Awal sajati mah nyaeta anu kasebut Johar Latif, tegesna gaib moal bisa katingal ku panon kapala, ceuk dalilna kieu : Ru’yatullaahi ta’ala fii dunya bi’ainil qalbi Hartina : Ningali hakekatna Allah ta’ala di dunya ku awasna ati, tegesna ku hakekatna Rasulullah, sabab sifat jalma mah moal aya anu bisa ma’rifat ka dinya, karana jelema mah ngan ukur dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa wujud geus bisa dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala, tangtu ramo urang bisa nyaritakeun yen geus ngaku nyaho ka Allah ta’ala, lantaran geus dibejaan (dipasihan terang) ku Rasulullah, jadi urang mah kabawa nyaho kabawa ni’mat ku Rasulullah, ti dunya nepi ka Akherat, moal sulaya deui sabab geus tetep jadi umatna Rasulullah. Karana ti ayeuna oge geus teu ngarasa pisahna jeung Rasulullah, lantaran wujud teh beurang jeung peuting dianggo bae tempat ku Rasulullah ningali ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa geus ngarasa babarengan beurang peuting jeung nu suci, Insya Allah tekad jeung laku teh lila-lila kabawa suci. Setan-setan ge moal dareukeut, tapi kitu soteh nu ma’rifat kalawan tauhidna, ari teu jeung tauhidna mah sulaya bae, sanajan geus boga tarekatna. Teu ngarasa sieun teu ngarasa isin, jongjon bae tekad jeung lakuna sakama-kama, jadi nu kitu teh ma’rifatna, ma’rifatna Mikung, tangtu di dunyana ge moal meunang safa’at ti Rasulullah, di dunyana moal lepot ti kasusah, kabendon ku nu Maha Suci. Ibarat lampu dikurungan ku semprong anu kotor geus tangtu kaluarna oge poek, da kudu suci

pasuci-suci, suci eusina, suci cangkangna, kakara jadi, di dunyana moal lepot tina kani’matan, di Akherat pon kitu deui. Ku sabab eta poma pisan dulur-dulur anu geus boga jalan ka-ma’rifatan , tekad jeung laku goreng teh kudu dijaga bener-bener, ulah darapon nyaho bae, tapi kudu jeung dibarengan ku lakuna jeung tekadna anu hade, sabab lamun urang ngalakonan pagawean ma’siat ngalanggar hukum Syara, tangtu urang gancang dibendonna ku Maha Suci langkung beurat, hukuman bongan nyaho, beda deui jeung nu tacan nyaho, saperti di dunya oge, upama urang Kampung maling hayam, dihukumna ngan ukur di denda atawa di bui saminggu, coba lamun Wadana maling hayam hiji, tangtu leuwih beurat hukumannana, jaba ti leupas pangkatna teh, jeung bari dihukum tikel dua tilu ti si Kampung tadi. Hukuman bongan geus nyaho kana artikalna, komo anu geus nyaho ka Allah ta’ala mah, sing inget perjangjian Guru Mursyid (Guru nu geus inkisaf ka Pangeran) ibadah babarengan doraka pipisahan. AYEUNA NERANGKEUN MARTABAT ALAM TUJUH (Nganggo rucatan engangna kecap) 1. Alam Ahadiyat huruf Al 2. Alam Wahdat huruf lah 3. Alam Wahidiyat huruf Mu 4. Alam Arwah huruf ham 5. Alam Ajsam huruf mad 6. Alam Misal huruf A 7. Alam Insan Kamil huruf dam Buktina alam dunya ge eusina ngan tujuh poe, hakekatna nyaeta alam nu kasebat diluhur, tegesna alam tujuh teh lalakon Allah-Muhammad-Adam, ku sabab eta wajib dikanyahokeunnana ku sarerea. Upama urang arek nyusul kana asal. Sabab lamun teu dikanyahokeun ti ayeuna jalanjalanna jeung barang-barangna, atuh tangtu bakal sasab, moal bisa balik deui kana asal, sabab teu kapanggih deui jeung jalanna waktu tadi turun-turunna ti Akherat ka alam dunya. Ayeuna eta martabat alam tujuh teh, ku jisim kuring rek diterangkeun sarta make ibarat kalawan dibuktikeun ku gambar, supaya gampang dihartoskeunnana.

Gambar Martabat Alam Tujuh

Tafsirna A. Nyaeta alam Ahadiyat, martabat nu Maha Suci, dalilna Dzat Laisa Kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama. Bakat kumaha atuh matak teu beunang diupamakeun? Naha bakating ku kawasana? Atawa bakating ku agungna? Atawa bakating ku hiji-hijina? Upama bakating ku kawasa, na kapan dina zaman eta mah teu acan aya dadamelannana, karana ngaran kawasa teh kudu bukti heula nu didamelna. Kapan dina dina alam Ahadiyat mah sumawona manusa, Akherat jeung alam dunya ge tacan aya. Upama bakating ku agungna, da tacan aya nu hina dina di alam Ahadiyat mah, karana aya basa agung teh saenggeusna aya anu hina. Upama bakating ku hiji-hijina, da kapan teu acan aya dua zaman eta mah, sabab ari hiji teh saenggeusna aya nu loba. Kumaha atuh pihartieunnana? Supaya eta dalil Dzat laisa kamishlihi teh jadi uni? Kieu upama mufakat mah. Nu matak alam Ahadiyat disebut dalil Dzat laisa kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama, sategesna nyaeta bakating ku suci, hartina beresih teu aya sifat-sifat acan sumawonna jenengannana. Naha rek diupamakeun jeung naon upama teu aya sifatna? Sabab disaksian deui ku dalil nu Maha Suci teh Bilaa Haifin, hartina teu warna teu rupa, teu beureum teu hideung, teu poek teu caang, Bilaa Makanin, hartina teu arah teu engon, teu di kulon teu di wetan, teu di kaler teu di kidul, teu di luhur teu di handap, tah kitu katerangannana, nu matak nu Maha Suci teu beunang diupama-upama, sumawonna di engon-engon, dituduh diditu didieu, lantaran kaburu lain sabab kahalangan ku bukti. B. Alam Wahdzat martabat sifatna nu Maha Suci. Jadi dina alam Wahdzat mah nu Dzat Laisa teh jadi Dzat Sifat, rupana caang padang, nyaeta nu kasebut Jauhar Awwal. Jauhar hartina Cahya, Awwal hartina mimiti. Jadi nya eta nu pangheula-heulana aya samemeh Bumi jeung Langit, sumawonna manusa. Tah eta Johar Awal teh nu kasebut hakekat Muhammad tea, kapan ceuk Hadist oge Muhamad teh awal-awalna pisan, sabab Johar Awal teh Nur, tegesna cahyana nu Maha Suci. Malah ceuk para Wali mah Sagara Hirup atawa Sajatining Syahadat, karana gulungna Dzat jeung Sifat atawa Allah jeung Muhammad dina hakekat. C. Alam Wahidiyat, martabat Asmana nu Maha Suci, kajadian tina Jauhar Awwal alam Wahdzat tadi bijil deui sorotna jadi cahaya opat rupa ¬nyaeta ¬Narun cahya Beureum ¬Hawaun cahya Koneng ¬Maun cahya Bodas Turobun cahya Hideung Jadi eta cahya anu opat perkara teh, nu disebut Nur Muhammad, ari Muhammadna mah di Johar Awal, barang eta Nur Muhammad cahya opat perkara teh. Disebutna Hakekat Adam, nyaeta Asmana nu Maha ¬Suci. ¬Cahya nu beureum hakekatna lafad Alif Cahya nu Koneng ¬hakekatna lafad Lam Awal ¬Cahya nu Bodas hakekatna lafad Lam Akhir ¬Cahya nu Hideung hakekatna lafad He Jauhar Awwal jadi hakekatna lafad Tasjid Sare’atna jadi lafad Allah, jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh, nu ngajadikeun bibit tujuh Bumi tujuh Langit sarawuh eusina kabeh, ¬sanajan Agama oge ti dinya bae. Ayana Syahadat nyaeta ku ayana Johar ¬Awal ¬Ayana Sholat nyaeta ku ayana Cahya Beureum Ayana Zakat nyaeta ¬ku ayana Cahya Koneng ¬Ayana Puasa nyaeta ku ayana Cahya Bodas Ayana Munggah Haji nyaeta ku ayana Cahya Hideung Sanajan waktu oge aya 5 waktu ¬ ¬Shubuh bagian Nabi Adam ¬Lohor bagian Nabi Nuh Asyar bagian Nabi ¬Ibrahim ¬Maghrib bagian Nabi Musa Isya bagian Nabi Isya Pertingkahna ¬Sembahiyang oge 5 perkara ¬Nangtung ¬Takbiratul Ikhram ¬Ruku ¬Sujud ¬Lungguh Sahabat oge aya 4 ka 5 Kangjeng Nabi Sahabat Abu Bakar ¬Ash-Sihidiq ¬Sahabat Umar bin Khatab ¬Sahabat Usman bin Affan ¬Sahabat Ali bin Abi Thalib Kangjeng Rasulullah Di Mekah aya Imam 4 ka 5 ¬Baitullah ¬Iman Syafi’i ¬Imam Hanafi ¬Imam Hambali ¬Imam Maliki Baitullah Tah gening sidik kabeh oge tina Asmana Allah, Hakekatna nyaeta Nur Muhammad, cahya 4 perkara kalima Jauhar Awwal. D. Alam Arwah, martabat Af’alna nu Maha

Suci, nyaeta Af’alna Allah ta’ala ngajadikeun ieu alam dunya. Kieu ceuk ilmu akal mah ngadamelna teh. Ibarat dina Bioskop mah nyaeta Istijradna bangsa Walanda, alam Wahdat nyaeta Johar Awal teh lir ibarat listrikna, ari Nur Muhammad Alam Wahidiat ibarat ¬kacana. ¬Narun teh ibarat Kaca Beureum ¬Hawaun teh ibarat Kaca Koneng ¬Maun teh ibarat Kaca Bodas Turobun teh ibarat Kaca Hideung Barang eta ¬kaca anu opat rupa disorot ku Johar Awal, kajadian bijil kalangkangna. ¬Tina Kaca Beureum jadi Seuneu Alam Dunya Tina Kaca Koneng jadi Angin ¬Alam Dunya ¬Tina Kaca Bodas jadi Cai Alam Dunya Tina Kaca Hideung jadi Bumi Alam Dunya Ku kawasa-kawasa Allah ta’ala bleg bae jadi ieu alam dunya, nyaeta Jagat Kabir, jadi sategesna alam dunya teh kajadian tina Nur Muhammad. E. Alam Ajsam, martabat manusa. Sanggeusna ngadeg ieu alam dunya, Gusti nu Maha Suci bade ngersakeun deui midamel alam majaji, terus nimbalan Malaikat, miwarang turun ka alam dunya, kudu nyokot aci seuneu, aci angin, aci cai, aci bumi. Gancangna geus beunang ¬eta aci-aci nu opat perkara teh terus didamel . Aci Bumi kajadian ¬kulit bulu Adam ¬Aci Seuneu kajadian Getih daging Adam Aci Cai ¬kajadian urat balung Adam Aci Angin kajadian otot sungsum Adam Ku kawasana Allah ta’ala, jleg bae jadi dalil Muhammad, Mim-He-Mim-Dal, ¬nyaeta : ¬Cahya nu hideung jadi hakekat lafad Mim Awal Cahya nu Bodas ¬jadi hakekat lafad He ¬Cahya nu Koneng jadi hakekat lafad Mim Akhir ¬Cahya nu Beureum jadi hakekat lafad Dal Johar Awal jadi hakekat lafad Tasjid Sare’atna nya jadi lafad Muhammad atawa sabalikna tina lafad ¬Allah. ¬Mim Awal lafad Muhammad sategesna Sirah He lafad Muhammad ¬sategesna Dada ¬Mim Akhir lafad Muhammad sategesna Udel Dal lafad Muhammad sategesna Suku Tapi teu acan bisa usik malik, ngagoler saperti Golek, gancang terus diliangan opat liang, nyaeta di Panonan, di Cepilan, di Pangambungan, di Bahaman. Terus eta liang diasupan ku sorotna Nur Muhammad, kajadian bisa usik malik eta Adam atawa Jagat Shagir teh. Jadi sidik pisan ayeuna oge hirupna manusa teh sare’atna ku ayana cahya, kitu deui maotna manusa teh ku teu ayana cahya. Samangsa-mangsa geus teu aya cahyana Si Jasad atawa Jagat Shagir, geus teu aya kakuatannana, buktina gancang buruk. Kitu deui ieu oge Jagat Kabir, nyaeta alam dunya pang kuatna teh, ku diangliputi ku sorotna Nur Muhammad, jadi moal salah deui engke oge kiamatna ieu Jagat Kabir (alam dunya) saperti manusa (Jagat Shagir) bae, dicandak deui cahyana, nyaeta Panonpoe Bulan Bentang, tangtu bae ieu alam dunya ruksak, atuh tinggal naonna? Tina Bumi tinggal poekna, Seuneu tinggal panasna, Cai tinggal tiisna, Angin tinggal hawana. Saha anu bakal nyicingan eta Naraka? Teu aya deui anu bakal nyicingan teh nyaeta Idajil La’natullah tea, sakanca-kancana sakur nyawa manusa anu henteu barisa balik deui ka Allah ta’ala. Sabab keur di dunyana beunang ku panggoda Setan, lantaran teu Iman ka Allah ka Rasulullah. Karana eta Idajil teh, tadina mah Malaikat kakasihna Allah ta’ala. Pangna dibendon ku Allah ta’ala, lantaran samemeh aya Adam, dipiwarang ngeusian ieu alam dunya, tapi dijangjianna lilana di alam dunya ngan sarebu taun. Ku sabab Malaikat Idajil ngarasa betah di alam dunya, teu hayangaeun deui balik ka Sawarga nepi ka tilu rebu taun, tah didinya mimitina dibendonna ku Allah ta’ala, jadi geus teu meunang balik deui ka Sawarga, kudu tetep di alam dunya bae. Tapi engke bakal ditetepkeun dina dasar Naraka sanggeus kiamatna ieu alam dunya, bakating ku bedegongna sang Idajil, manehna sanggup bae tapi nyuhunkeun idin rek ngagoda ka anak putu Adam, pibatureun manehna di Naraka. Gusti Allah ngidinan, hade tapi sahasaha anu teu Iman ka Aing jeung ka Rasulullah. Ayeuna rek malikan deui pasal Adam, tadi diluhur ku jisim kuring geus dicaritakeun, anu didamel Adam majaji teh, tina acina seuneu, angin, cai, bumi, bilih bae anu ngaos sareng anu ngadangukeun ieu kitab nyangka saperti seuneu, angin, cai, bumi teh diperes saperti nyieun aci sampeu, saenyana lain kitu. Jadi anu kasebut aci seuneu, angin, cai, bumi teh buktina nyaeta sakur anu jaradi dina teneuh, saperti tatangkalana nu gede anu leutik, karana kapan sidik bisana ngagedean tatangkalan teh ku opat perkara. Hiji ku cicing dina taneuh, dua kudu kacaian, tilu kudu kaanginan, opat kudu kapanasan, cacakan karek ku kahieuman oge gening tara jadi buah. Jadi ku sabab eta tatangkalan lila cicingna di bumi, lila kacaiannana, lila kaanginannana, lila kapanasannana. Jadi eta hawana asup kana tatangkalan, sanggeus gede tangkalna, nya terus bijil buahna, tah eta bubuahan teh bakating wujud Adam, sanajan urang oge asal ti dinya bae, ngan bedana Adam mah didamel ku Allah ta’ala barang kadieuna mah saenggeusna aya Adam jeung Babu Hawa, atawa Idung Bapa urang, bubuahan teh didahar heula nya kajadian aya Wadzi, Madzi, Mani, Maningkem. Barang eta Wadi, Madi, Mani, Maningkem tepung, tegesna kontak jeung sorotna Nur Muhammad cahya nu opat perkara tea, nya kajadian kempel ngajadi Jabang Bayi di jero beuteung Indung. Ari nu teu jadi mah nyaeta anu teu kontak, tegesna henteu tepung jeung Nur Muhammad (Roh). Sabab tadi ge Allah ta’ala teh wenang,

nyaeta roh-roh tina sagala rupa anu geus asup ka manusa. angin. manusa anu katetepan Elmu. ceuli molongo teu acan aya dengena. ku lantaran teu dibawa balik deui ka Allah ta’ala. kedah ngaos Layang Muslimin-Muslimat jilid I-II-III-IV. Upami palay uninga nu langkung terang kana hiji-hijina. rohna hewan engke bakal nyeureudan atawa ngegelan kana nyawana manusa. nyaeta tina sakur anu dituang. ngan kakara aya hirup wungkul. cai jeung angin. sumurup kana daging. Samangsa-mangsa manusa di dunyana geus bisa ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Johar Awal tea. tapi kapan sok dipake nyuluhan sangu atawa naon bae tangtu eta rohna asup kana sangu. nyaeta roh suci tea. Hawana kaluar bijil kana panon watekna bisa ningali aya awasna. Nyaeta hawana tina bumi. Hawana kaluar bijilna kana ceuli. tapi upama Anjing Babi paeh di cai tangtu bangkena dihakan ku lauk cai. Amarah-Lowamah-Sawiyah-Mutmainnah. Barang geus dibere barang dahar nyaeta cisusu atawa daharan naon bae. sanajan rohrohna hewan nu halal nu haram nu bersih nu najis. akal sumawona paningal. nyaeta ka Allah supaya manehna kabawa sampurna. martabat kasampurnaan. eta sakabeh oge pada arasup bae ka manusa. nya ngarubakan kulitna orok. Getih nu bodas kajadian tina aci cai. elmuna geus tepi kana pangkat Insan Kamil hartina Manusa Sampurna. tegesna kabawa balik deui ka Allah. saperti tadi samemeh urang turun ka alam dunya. pangucap. watekna bisa ngomong. Hawana kaluar bijilna kana baham. gede tulangna loba sungsumna. atawa alam Wahdat (B) tadi. Roh suci kontak. engke dina maotna bakal jatoh kana pangkat Kamil Mukamil. saperti bangsa tatangkalan (kai) bener sare’atna mah teu didahar ku manusa. pangangseu. karana Indung Bapa urang upama teu barang tuang moal kajadian aya cimanina. Getih anu koneng kajadian tina aci angin. hartina sarupaning sampurna. . numatak teu acan aya rasa naon-naon barang gubrag kaluar. Rukun Agama. Hakekatna nyawa nyaeta rasa jasmani. jadi Dzat Laesa Kamishlihi deui. martabat elmu. supaya eta parabot-parabot teh kudu digunakeun dipake parabot ibadah jeung kudu dipake parabot keur nyieun jalan pikeun nganyahokeun ka asalna. Hawana kaluar bijil kana irung watekna bisa ngambeu. Manusa mah teu aya kakawasaan ngan ukur jadi lantaran pikeun ngajadikeun piwadaheunnana Roh bae. Tuh gening bukti ngagedeannana jasad teh. nyaeta Sagara Adam (C) tadi. Sanggeusna eta orok geus rubak kulitna gede dagingna. Getih hideung kajadian tina aci bumi sumurup kana kulit. saha-saha manusa di dunyana geus ma’rifat kana asal wujudna. engke dina maotna bakal asup ka Sawarga. Kala waktu orok dijero beuteung teu acan aya nyawana. Getih nu beureum kajadian tina aci seuneu. tegesna dina kani’matan anu teu aya babandingannana sarta langgeng teu aya putusna. G. sumurup kana tulang. tuluy eta getih surup sinurup.wenang ngajadikeunnana jeung wenang teu ngajadikeunnana. kaluar deui hawana nyaeta nafsu opat perkara. teu aya deui anging ku pitulungna roh Seuneu Cai Angin Bumi. Alam Misal. Sumawonna rohna Bumi Seuneu Cai Angin eta mah sapopoena. nyaeta ngajadi getih opat perkara nu disebut Roh Jasmani. F. beak jasmanina. Rohna seuneu bakal jadi Naraka Panas. beak rasana. nya ngagedean tulang (balung) orok. cai. nyaeta buktina sagala kahayang anu hade anu goreng. anu bakal bisa nyampurnakeun roh-roh saalam dunya kabeh oge pada arasup ka manusa. Rukun Islam. pangrungu. karana anging manusa anu katetepan Agama. hartina tepung jeung hawa ieu alam dunya. nya ngagedean dagingna orok. sungut teu acan bisa nyarita ngan karek aya sorana bae. seuneu. Kieu jalan-jalanna. eta elmuna geus tepi kana pangkatna Misal. jadi sidik manusa teh jadi cukang keur mareuntas roh-roh sa alam dunya balik deui ka Allah ta’ala. Ku sabab eta sidik Gusti Allah mah suci tetep teu nyiksa teu ngaganjar. irung teu acan aya angseuna. rohna cai engke bakal jadi Naraka Tiis. watekna bisa ngadenge. lauk cai asup deui ka manusa. Numatak jadi beda rasana waktu tadi keur beas keneh jeung geus jadi sangu. dina waktu eta panon buncelik teu acan aya awasna. Kitu deui bangsa hewan anu haram anu najis oge milu arasup bae. hartina geus nyaho kana asal nyaeta sifatna cahya beureum koneng bodas hideung. sumurup kana sungsum nya ngalobaan sungsumna orok. TAMAT • ) Dina ieu kitab nerangkeun Rukun Iman mung diterangkeun anu kagenepna wungkul. Alam Insan Kamil. puguh ari jinisna mah teu didahar. Rukun Iman. sanajan tanaga pikiran. nyaeta tina acina bumi seuneu. rohna bumi engke bakal jadi Naraka Poek. Nya kajadian eta orok aya nafasna atawa sifatna nyawa. jadi eta aci nu opat perkara teh kajadian deui acina. sateges-tegesna anu bakal nyiksa teh. Naon sababna pang nulung kitu teh? Teu aya deui pang kajadian sagala ti dinya teh.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->