Layang muslimin muslimat

Ti Wikibooks Luncat ka: pituduh, sungsi LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA I Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. 2. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. 3. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. 4. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. 5. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . 6. Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. 7. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. 8. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. 9. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. 10. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. 11. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. 12. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama. 13. Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. 14. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. 15. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. 16. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. 17. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. 18. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. 19. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. 20. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. 21. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. 22. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. 23. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. 24. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. 25. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. 26. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

NERANGKEUN HADIST
Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ﻣﻦﻋﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ*ﻭﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬ ّ ّ Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. 28. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. 29. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. 30. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. 31. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. 32. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. 33. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. 34. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. 35. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea. 36. Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. 37. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. 38. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. 39. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. 40. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. 41. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. 42. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. 43. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. 44. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. 45. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. 46. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad. 47. Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka

manjing curiga. 48. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. 49. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. 50. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. 51. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. 52. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. 53. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. 54. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. 55. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. 56. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. 57. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 58. Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung 59. Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. 60. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. 61. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. 62. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. 63. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. 64. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. 65. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. 66. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. 67. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. 68. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. 69. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. 70. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. 71. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. 72. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. 73. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. 74. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. 75. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 76. Nyaeta tukang ngama’naan puguh, anu tilu sifat, hiji pangdangu teu geseh, nu kadua nyaeta paninggal tea. 77. Ari anu nomer tiluna pangrungu, ngama’naan eta, meureun rai ge ngaraos, lamun rai parantos ngangseuan minyak. 78. Saupami rai ditaros ku batur, nanyakeun angseuna, seungit bauna minyak teh, naha naon rai anu nembalannana. 79. Naha baham atawa pangambung, anu ngajawabna, raina lajeng ngawalon, tangtos bae baham anu nembalannana. 80. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh, tukang ngama’naan, baham teh geus hanteu geseh, nyaeta tukang mere katerangan. 81. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu, beubeunangan soca, anu aneh atawa

awon, nomer dua beubeunangan cepil tea. 82. Naon wae sowara anu kadangu, nu nerangkeunnana, gulung ku pangucap bae, anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. 83. Saur rai kahartos kaliwat langkung, pasal bagi opat, kanyataan di badan teh, kantun eta nu dua puluh basa. 84. Enya eta anu dingaranan Wujud, kumaha hartina, sareng naon sifatna teh, tumerapna dibadan urang sapata. 85. Saur raka eta anu ngaran Wujud, hartina teh aya, Allah mohal euweuh tangtos, tanda aya kusabab ayana nafas. 86. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu, mohal bet euweuhna, samangsa aya nafas teh, tangtu bae aya hurip hanteu salah. 87. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu, mohal euweuh Allah, sabab sifatna hirup teh, tina dzatna sifatna Allah ta’ala. 88. Saur rai nuhun eta geus kamafhum, kantun nomer dua, Qidam eta basana teh, nya kumaha eta pihartieunnana. 89. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum, hartina teh Qidam, Allah ti heula teh, mohal enya Allah kapandeurian. 90. Sareatna nyata dibadan sakujur, sifatna teh soca, awas soca ti heula teh, sabab eta nu ngabuktikeun sifat. 91. Jawab rai kumaha numawi kitu, anu pangheulana, ku raka disebat panon, na kumaha dina katerangannana. 92. Saur raka geura kieu rai dangu, rasakeun baheula, waktu rai goib keneh, memeh gelar ngumbara ka alam dunya. 93. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu, Rama masih bujang, Ibu ge parawan keneh, barang tepang geus tangtu patinggaltinggal. 94. Saparantos pada awas Ama Ibu, jorojoy manahna, dua-dua ting sereset, jadina teh ngajodo geus moal lepat. 95. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum, parantos nikah mah, tangtos bae sapatemon, dua rasa jadi hiji moal lepat. 96. Saparantos rasa Ama Ibu gulung, gerentel beh urang, eta geuning enggeus eces, pang disebut panon pangheulana. 97. Pek raoskeun naha bener rai kitu, masing kasaksian, kurasa diraos-raos, mun karasa eta geus tangtu benerna. 98. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun, enya kitu pisan, karaos ku abdi oge, yaktos leres kahartos sareng karasa. 99. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk, lajengkeun terasna, nya eta kana Baqo, kumaha pihartieunnana. 100. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus, langgeng Gusti Allah, hanteu keuna ku ruksak teh, hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. 101. Saleresna hartina Baqo teh kitu, nyaeta dzat Allah, eta sidik nu langgeng teh, hirup eta kagungan Allah ta’ala. 102. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu, Lilhawaditsi tea, eta oge can kahartos, mangga raka ulah kapambeng miwejang. 103. Saur raka kieu hartina geus masyhur, eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh, mohal enya Allah sami jeung nu anyar. 104. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul, kumaha bedana, Allah sareng nu anyar teh, kang rai mah can terang rarapannana. 105. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum, kapan geus kawentar, ku sadaya ahli ngaos, Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. 106. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu, sumawon nyaurna, hanteu kalawan jeung lambe, kitu rai ari bedana mah. 107. Seueur deui bedana lian ti kitu, panjang mun didadar, moal seep ku sapoe, sakitu ge meureun ku rai karasa. 108. Jawab rai sumuhun engkang kaemut, kumaha lajengna, Qiyamuhu Binafsihi teh, mangartosna mugi ku engkang di dadar. 109. Nyaur deui rakana bari jeung imut, kieu bab hartina, Qiyamuhu Binafsihi teh, Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. 110. Mohal aya nu ngistrenan kitu, cacakan nu anyar, geuning bet hanteu ngaraos, badan urang didamel ku Ibu Rama. 111. Najan Ibu Rama oge dina waktu, rek patemon rasa, teu boga tekad rama teh, ku sangaja niat rek midamel putra. 112. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu, ngan ari urang mah, jeung kalawan kersana teh, Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. 113. Enya kitu sareatna mah ti Ibu, ari hakekatna, estu kersana Yang Manon, enya eta wenangna Allah ta’ala. 114. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung, ngajadikeunnana, jeung wenang henteuna oge, tatapina maot mah geus wajib pisan. 115. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun, karaos kacida, sadawuhdawuh teh cocog, mana horeng kitu eta hartosna. 116. Mangga engkang Wahdaniat deui catur, margi kang rai mah, weleh bae can kahartos, jawab raka perkara Wahdaniat. 117. Eta kieu bilih rai tacan mafhum, ari Wahdaniat, sah Dzatna sah Sifatna teh, sah Asmana sarawuh dina Af’alna. Kinanti 118. Sundana teh rai kitu, lamun teu acan mangarti, raina lajeng ngajawab, kahartos ku tuang rai, ari dina sundana mah, mung rarapna can kapikir. 119. Rakana lajeng ngawangsul, pasal Wahdaniat rai, tumerapna dinu opat, dina baham soca cepil, pangangseu anu kaopatna, merwincikna kieu rai. 120. Upami dina pangambung, dzatna teh pangngseu pasti, sahna teh moal rek cidra, mun ngangseu minyak nu seungit, tetep seungit diakuna, moal bet pahili deui. 121. Dua sah sifatna kitu, naon nu diangseu pasti, katilu jeung sah Asmana, boh bau boh ngaran seungit, moal sulaya ngarana, bau hangru pahang seungit. 122. Kaopat sah Af’alna kitu, sasat sah gawena deui, geuning pangangseu teh nyata, tara daekeun pahili, nu bau tetep bauna, lamun seungit tetep seungit. 123. Misah- misah bae tangtu, tah kitu sahna teh rai, sanajan munguh di soca, sah dzat teh awasna pasti,

ayeuna meureun kaharti. kieu rai mun can harti. kumaha pangawasana. moal beda tangtu sami. ngadanguna teu ku cepil. tah eta kitu sundana. nu kasebut Samma tadi. rek midamelna teh bumi. 146. mun kapanggih tangtu hasil. 154. dicipta-cipta ku ati. sumawon bedog ragaji. caang dina jero ati. yaktos samemehna jadi. Sami’an ngadangu Allah. rai dipaparin ngarti. rai hayang enggal harti. enggeus ngadeg dina ati. Sabab eta anu tujuh. 141. Saterasna oge kitu. bet tara sulaya deui. tah eta masing kaberik. tapi lain caang beurang. saur raka teu halangan. rek midamel bumi tea. kumaha bisa ninggali. dohirna lamun di dunya. da geus kacipta ku ati. raina lajeng ngalahir. kana Samma Basar deui. jen Allah lamun ninggali. 134. nuhun parantos kapaham. 132. ayeuna rai ngaharti. lamun poek buta rajin. kaharti jeung karasana. hanteu jeung parabot deui. 147. boga maksad hiji rupi. sifat-sifatna kapendak. palang dada cemped bilik. ulah alang kumapalang. 151. usuk darurung jeung sarang. tanwande Ma’rifat jati. Dohir batin oge kitu. tarekatna pek pilari. hakekatna mah geus jadi. Bassar teh Allah uninga. sah asmana oge sidik. tapi engkang rek nanya. Rakana jawab jeung imut. hanteu kalawan pakakas. Hayan teh hartina hirup. Kieu eta anu tujuh. 152. hartina kawasa Gusti. mimitina teh Qadiran. 156. Tapi rai mah geus teu kudu. nyaeta kanyaho tea. sumangga dangukeun deui. 153. kumaha sangkan kaharti. tangtu ku urang dipikir. muga diterangkeun deui. 131. kabingung teh tangtos leungit. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. 125. kamarna pon kitu deui. 155. nyadiakeun bahan bumi. kieu pihartieunnana. jadikeun kersa rai. 137. Raina lajeng ngawangsul. da moal aya katerang. Hartina Allah ngadangu. ari nu katiluna. raina lajeng ngalahir. 160. moal bisa dirobih deui. teu kalawan parabot deui. hartina sahiji-hiji. Muridan Kersa Allah. nu kaopatna Hayan deui. Malah-malah rai lamun. caang ilmu sing kapanggih. eta teh kieu hartina. 135. hartina Ilmu teh rai. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. kana pirupaeunnana. sing tepi kana caangna. bumi mah enggeus kacipta. geus ngadeg dijero ati. palu gegep sugu deui. Qudrat teh kawasa kitu. ari Ilmu rai eta. rupana eta si bumi. eta bumi geus katinggal. ka kaler boh ka wetanna. yakin eta katerangan. 126. Iradat mah kieu rai. caang katinggal ku soca. Sumawonna Kalam kitu. 158. aya nyatana di diri. geuning eta rai nyata. 159. sakur sifat anu bukti. raina gumujeng manis. 129. Basiran Allah ninggali. Lamun kitu tangtu luyu. lamun rai hayang ngarti. Raina lajeng ngawangsul. saperti rek nyieun bumi. kumaha dina sifatna. mujasmedi ka Yang Widi. 133. numawi pasti ngahiji. kumaha ari Iradat. Aliman uninga Gusti. kana dzatna Gusti Allah. hanteu kalawan ku soca. sabab ari kanyaho mah. samemeh prak dipilampah. 149. Kantun ayeuna mah atuh. aya dibadan sapata. katujuh Mutakalliman. naon anu katingali. 144. raina ngawalon manis. Allah nu ngandika deui. gantung dangu tuang rai. kapambeng can seep pisan. buktikeun Iradat rai. tapi sanggeusna kapendak. sifat dua puluh tadi. 157. ari parantos kaharti. 142. sifat Ilmu dadar deui. pang teu jeung parabot deui. Mangga engkang deui terus. Walon raina sumuhun. Bari imut lajeng nyaur. naon bae nu diseja. duh engkang panuju teuing. Mun tarekatna kasusul. nyaeta hirupna Gusti. tah kitu hartina qudrat.sah sifatna oge nyata. dina caang bae sidik. Saur rai nuhun engkang. 138. 139. moal poho salamina. 127. kalimana teh Sami’an. bagian kajasmanian. duh engkang kaemut pisan. Saur raka sabab Ilmu. Basiran ka genep deui. 150. sing seep sama sakali. nununggu sihing Yang Widi. sangkan sieup eta bumi. Ceuk rakana mangga atuh. moal cara Gusti Allah. ayeuna lajengkeun deui. 124. ceuk rakana itu diyah. Diatur-atur ku kalbu. 140. 130. ari Hayat caang pasti. kapanggih nu jutuh tadi. bade diestukeun pisan. lajengkeun deui ayeuna. kitu ngahartikeunnana. kitu kawasana Allah. sakumaha saur tadi. Muridan kadua deui. rai mah kudu sadia. tatah baliung jeung rimbas. 136. ku caang eta geus pasti. Aliman anu katilu. Lajeng rakana ngawangsul. bol-bol geus jleg katingali. rai tacan mangarti. boh panjangna boh pondokna. udag anu tujuh basa. kapan bukti anu tadi. dina sakujuring diri. tatapi kawasa Gusti. sahiji Qadiran tea. Elmu batin oge kitu. tapi teu acan kaharti. tapi teu kalawan cepil. sumawon majuna deui. caang tina matahari. 143. upami enggeus kacipta. Kalam Allah ngandikana. Boh hideung beureum boh wungu. 128. na kunaon parabotna. tapi teu kalawan biwir. dina caang eta pasti. Lajeng rakana deui nyaur. nu ngadeg na jero ati. Upami urang keur nuju. katujuh Mutakalliman. Kumaha rai kaemut. nu caang sajero ati. kabuka hijabna Allah. jadi iman beurang peuting. sing sidik ‘ainal yakin. mungguhing qudrat Yang Widi. qudrat jeung iradat Gusti. sidakep sinuku tunggal. 145. piraku boga pamanggih. Sabab kanyaho teh tangtu. dina hal perkawis Qudrat. Ceuk raina abdi bingung. sae awon eta bumi. 148. engkang rek nerangkeun deui. dina keur waktu tarekat. lamun hanteu aya caang. kana pisaeeun eta bumi. ceuk raina naon sabab. teu kalawan soca deui. ngahiji jeung Hayat pasti. ngadegna teh eta bumi. carek babasan jawa . teu make parabot deui. rakana lajeng ngajawab. Aya kanyaho teh tangtu. Ceuk rakana atuh nuhun. soca ieu anu jirim. Tihang kenteng jeung pamikul. Ilmu jeung Hayat ngahiji. ayeuna kantun sareat. Kumaha kahayang kalbu. Allah teh sifatna kersa. direrengga ku kahayang. sifat Ilmu urang wincik.

Nurutkeun kuma buktina. saur engkang tadi geuning. ka anakna ngaweweling. dibagi ku opat deui. sihoreng sangkan baroga. kaya sarangenge bijil. ngarana nu opat tadi. saur engkang bagiannana Nafsiah. Dina waktu eukeur kitu. dicipta-cipta ku ati. kitu ceuk babasan jawi. Geura pek ku rai emut. Aya paeh memeh pupus. barangna hayang kamafhum. tangtu ku urang dipilih. sangkan lampah ati-ati. 190. teangan sajero dzikir. Rakana lajeng ngajawab. lamun kitu mah taklid. 170. sifat dua puluh tea. Ceuk raka kade kaliru. upami kitu mah wadul. sasat geus aya pagerna. ngan ngandel ka beja wungkul. sasat geus ngarasa nyeri. Nagara ge tangtu aman. 164. moal sagala disorang. Lamun geus ngarasa pupus. baham soca jeung cepil. paeh samemeh mati. Ibaratna karep nafsu. nu bener kabina-bina. sifatna nyaeta cepil. Salbiah paninggal kitu. dina nyerina sakarat. nafsu goreng teh kajaring. nu kaya sarangenge bijil. jalan paeh ke diakhir. atuh moal balik deui. 161. 174. Nyaeta Antal Mautu. sakitu ge cekap rai. memeh prak tangtu dipikir. 187. kumaha bisana harti. tadi rai hilap deui. kapan teu beda maksudna. kakara tangtu mangarti. ku rai tacan kaharti. supaya ulah taklid. pangambung ge pon nyakitu. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 183. kagenten ku warna rupi. Nganjang kapageto kudu. 180. Qoblal Mautu kapanggih. kang rai mah hayang sidik. naonnana anu mati. Ulah ngan tuduh apungan. dina baham dina soca. kahartos pisan kulanun. kudu ngersakeun misti. Ma’ani pangdangu tea. 172. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. ari rasa nyawa eta. Salbiah lima geus pasti. kana saur sepuh tea. 189. Ma’ani tujuh teu lepat. 176. geuning ayeuna kapanggih. tah kitu jadina rai. Ma’nawiyah tujuh deui. sabaraha bagiannana. ayeuna rai mangarti. 173. eta saur sepuh tadi. milampah parentah Nabi. nu kuat kaliwat saking. kaya lintang karahinan. tatapi lamun kapendak. Saur rai nuhun engkang. 168. Geuning ceuk basa karuhun. bagian hiji-hijina. rai weleh teu ngarti. tangtu beda hanteu sami. 181. yen kudu inget di ahir. teu inget ka anak rabi. Sahiji bagiannana. karasa sareng kapikir. kudu paeh memeh mati. lamun nurut nafsu tadi. lima teu salah deui. piraku rek liwar teuing. ceuk rakana kieu ari sababna mah. sifatna soca nu bukti. nu kadua perkawisna. 165. Mun geus junun ka Yang Agung. 169. Ma’nawiyah anu kaopat. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. rek malikan anu tadi. sategesna nafsu dohir. 177. 186. ngarasa rasa sakarat. ninggal ku sajero ati. kasieun engke di ahir. ulah kabar ulah beja. Nafsiah mah ngan sahiji. bener lamun geus kitu mah. jasmani tangtuna sepi. tangtu bae teu sarua. sategesna rasa nyawa. malah pagaweannana. salametna jeung balai. 163. tangtu dianjangan heula. leres kahartos ku rai. sumawon ka harta banda. 167. nyaeta nu tadi tea. Malah dalil Antal Mautu. lamun teu acan kapendak. Nafsiah nyaeta nafas. sifatna baham geus pasti. ari bagian Salbiah. bagiannana geus pasti. rada keder pikir rai. opat Ma’nawiyah deui. barangna sahiji-hiji. dina pangambung jeung cepil. da aya kasieun pasti. babandingan basa tadi. ngagelenyu imut manis. rakana lajeng ngajawab. malah jeung barang-barangna. montong bet sareng buktina. Raina lajeng ngawangsul. wungkul cengeng ka dzat Allah. anu mawi hanteu sami. dibagi deui ku opat. bagiannana nu tadi. 185. edas bae rai mah katalanjuran. Ceuk rakana bener kitu. kieu rai mun can harti. gumantung tanpa cantelan. kadua Salbiah deui. soca cepil baham angseu beda-beda. Ma’nawiyah teh pangucap. leres parantos kaharti. 188. jeung kaya emas sinangling. sabab moal jadi iman. 162. Kitu lamun teu mafhum. mugi rai parin harti. ngaji Asma bae badis. tujuh eta hanteu salah. sabab geus boga pamilih. Saur rai geus kamafhum. nu paeh sama sakali. lamun urang inget tadi. bet aya dina hadisna. Ayeuna aya pihatur. raina unjukan deui. Rasa moal boga wujud. mung aya kapanasaran. katilu Ma’ani tea. laku dohir ge dipilih. naha beda naha sami. bagiannana teh kitu. gumelar deui ka dunya. hartina bisa ngarasa. maling banda anu lian. 175. nyuhunkeun nu sidik bukti. dina hal beda-bedana. jeung dina damelna deui. sifatna irung nu bukti. 184. ngajujur laku ma’siat. jeung Qoblal Mautu deui. rukun Islam anu lima. Rai lamun enggeus kitu. kana Nafi sareng Isbat. eta anu saperkawis. Sabab seueur nu miwulang. Nu kaya dilah gumantung. geuning bukti hanteu sami. 178. diri ge teu kapieling. sanes nyawana anu mati. Naha nganggo teterasan. 182. 166. lamun nyawana anu wafat. nganjang ka pageto misti. Mung naroskeun teh kulanun. raina lajeng ngajawab. hiji ngarana Nafsiah. tah eta nyuhunkeun bukti. ku rai geus kaharti. 179. da sifatna ge teu sami. mung naon sababna kitu. naha kumaha jadina. mana bet teu sarua. supaya maneh waluya. . raina lajeng ngalahir. he barudak kudu bisa. bagian hiji-hijina.mah. Jeung nambahan kana suhud. barang-barang upamana. eta nu opat tadi. enggeus tangtu kanyataannana beda. niat hayang maling duit. 171.

samangsa aya barangna. tarekat ma’rifat deui. komo lamun kurang dua. Sareat sareng hakekat. rek dibuktikeun sing sidik. ngan apal asmana badis. 212. kawasana Gusti Allah. naha engkang bet diliwat. duh engkang karaos teuing. Paingan aya dalilna. Sok buntu hanteu ngajawab. kari-kari ngabulucun. nyaeta ngaranna biwir. rakana lajeng ngalahir. 194. teu kaharti teu karasa. naon tea nyatana dina barangna. geuning sifatna ge hiji. gugusi anu katiluna. Ma’nawiyah eta rai. sumarambah kana bayah. 203. Kahijina anu nyata. pang moal aya mubadir. Iqro kitabaka dalil. dalil dijawab ku dalil. sanggeus urang kaasupan aci dunya. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. aya didiri pribadi. nu kasebat nomer tilu. Ngawalon deui rakana. mata simeuteun ninggali. nyaeta ngaji saadeging badan. bari teras ngalahir. ditengah letah sahiji.ka rai parantos sering. Ulah ngaji luar badan. namung waos naha bet hanteu kabilang. geus tangtu aya barangna. ayeuna mah rai ngarti. 211. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. Rakana ngabarakatak. kapan eta dina soca. boh dina lakon agami. kudu gulung anu opat. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. matak ngajauhkeun Gusti. 199. 200. sidik pisan katinggali. anu nyaurkeun bab Ilmi. sampurna bisa gumelar di dunya. ngupingkeun nu ngawurukan. aduh-aduh engkang sidik. 195. nyatana biwir anu luhur. mugi ulah bendu galih. biwir rai nu ti handap. lalangit anu ti handap. naha tara pangangguran. Olohok Raden Muslimat. supaya gulung pisan. Ari balik pangheulana. da sanes ku saur wungkul. pang lalegok tangtu aya sababna. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. 204. mun kitu mah kaharti. ayeuna sumangga deui. lajengkeun sahiji deui. kalawan make tarekat. 208. bet kaliwat hiji deui. Rakana deui ngajawab. geus tangtu aya bukti. duh engkang sarebu nuhun. estu nyerep kana ati. aya hiji nu kalarung. ngaji diri ieu teh sayaktosna. kaopat pangdangu pasti. eta naon barangna. 196. Ceuk rakana mun can terang. 209. Dihartikeun dilenyepan. naha bodo-bodo teuing. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. numawi tujuh dipasti. Hasiba unina dalil. aya lima perkawis. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. nu matak kudu diemut. ayeuna mah nuhun parantos lugina. naon barangna nu bukti. 198. sifat dua puluh tadi. teu beunang dipisah-pisah. paingan Nafsiah hiji. kapan eta huntu mah. tah rai geuning bukti. katiluna ku paninggal. dupi pek dipataroskeun mah. Ari anu kalimana. raina mani ngarenjag. kitu moal salah deui. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. nu tiluhur tea bukti. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. kagenep deui lalangit. Ayeuna mah ulang kapalang. Raina lajeng ngajawab. 210. bagiannana teh kitu. kumaha eta barangna. ngagulungna kanu opat sing karasa. Kaopatna anu nyata. kanyataan dina diri. ari anu kalimana. atuh ati teh nalapung. teu ngarasa babarengan. caritana beres luis. Rai saumur nembean. bakating ku raos isin. dirarapkeun kana diri. kaduana deui biwir. jeung dipenta mana pibarangeunnana. katujuh jeung liangna. nyaeta ngaran lalangit. Raina lajeng unjukan. bari nyaur ka raina. nu mawi lima di pasti. milang lelegokna cepil. ari anu katujuhna. sangkan bisa ma’rifati. saur teh sareng buktina. tungkul ngahuleng teu jawab. Salbiah ku engkang catur. sifat dua puluh bukti. anu mawi ngan hiji bagiannana. kafa binafsika tea. eta dina jero baham. 213. Kapan aya jeung buktina. kaopatna gugusi beulah ti handap. terangkeun hal Ma’ani. karasa aya barangna. moal burung tereh harti. anu ngaran Ma’nawiyah. cisocana munggah bijil. terus ngaji luang deui. hakekatna mah geus pasti. rai kakara mendakan. 202. rai mah mun kitu. 193. datangna oge pandeuri. sumawonna dina ilmu. Taya lain ngan ku opat. nyatana eta pangambung. tangtu pisan aya bae rasiahna. 206. dina hal bagiannana. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. kanu opat geus ngagulung. lamun aya nu kantun. moal catur hanteu puguh. lima barang jadi gulung. geura rek didadar deui. ngupingkeun carios Ilmi. anu nyata dina cepil. heherangna panon sidik. nyaurkeun dina bab ngilmi. ayeuna lajengkeun deui. ngaraoskeunnana dalil. 197. Wekasan neda hampura. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. geus . ngadebat rasa rek hasil. 201. kitu nyatana kang rai. sanggeusna maca daluang. jadi moal cios ni’mat. 192. dalil Qur’an Hadis kitu. 214. bae geura urang itung. sanes dijawab ku bukti. ka rakana lami pisan. kudu gulung jadi hiji. wekasan gumujeng manis. irung rai hanteu dua. 205. Jawab raka atuh mangga. pangucap pangangseu deui. enggeus sidik katingali. dina perkawis Nafsiah. barangna nu bukti. nomer tilu kokonengna tina soca. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. perkawis Salbiah rai. eta dina cepil rai. tangtu karasa kaharti. beubeureumna soca rai. eta anu katinggali. sanes maksad rek ngadebat. sundana anu kamasyhur. tembong aya barangna. bet manah make kaliru. pinasti moal katepi. dua hihideungna deui. sing cocog jeung sareatna. geuning eta sidik bukti. sadaya piwejang engkang. sabab manusa ge geuning. arek jawab deui ajrih. 207. bener rai eta kitu. bagiannana ngan hiji. jadi lamun kurang hiji. siang wengi ngangliputi. sifat dua puluh leuwih. gumujeng mani ngagikgik. teu sampurna urang hirup. Alyauma ‘alaika deui. Ceuk raina leres nyata. dina saban-saban jinis. lalangit belah ti luhur. Gumujeng Raden Muslimat. hiji bobodasna soca. duh rai karunya teuing. nyaeta rasakeun daluang tea. rambay bakating ku ngeunah. kasauran dibuktikeun jeung barangna. 191. naha engkang teh lali.

mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. nu mawi ku tujuh welas. beuki kurang wae geuning. 221. da hakekat dzat sifat asmana Allah. bareng dipakena rai. katerangannana rai. 222. ayeuna mung hayang bersih. 218. hakekatna mah kang rai. ulah gawe tanpa hasil. Rakana enggal ngajawab. Bibitna mah moal salah. ku salira. keur dameleun naon deui. hurup Qur’an ngan sakitu. pasal dina hurup tadi. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. kumaha engkang nu mawi. wetna Agama sabumi. tah geuning dina ibadah. tujuh langit sadayana. kamana sawareh deui. diunggulkeun tina sasama mahlukna. Ngawalon deui raina. tanwande bisa kapendak. hakekatna tujuh welas. weleh bae teu kaemut. kapan raka’atna eta tujuh welas. ka engkang rek naros deui. 216. ku tujuh welas raka’ati. pang teu aya ku rai can kalenyepan. Ngawalon deui raina. 235. teu ninggalkeun waktu lima. katiluna Adam deui. nu langgeng teu owah gingsir. dina migawena rai. pasal tarekat agami. ku rai tacan kaharti. Sifatna Asmana Allah ta’ala. muga diterangkeun deui. sareatna mah teu salah. dina sapoe sapeuting. Da moal enya bet beda. sabab aksara ge pasti. tamiang meulit ka bitis. Nu mawi bisa ma’ripat. nu geus dipisaur. Rakana mesem sakedap. da moal leungit teu puguh. 219. alus pisan daek amal jeung elmuna. Atawa Allah Muhammad. namung rai ayeuna. jadi hanteu beresih nya manah. Sangkan sampurna ibadah. 238. cus cos ka sagala rupi. ari ku tarekat ilmu. dina sapoe sapeuting. ku rai tacan kaharti. dzat sipat asmana gusti. Adam anu katiluna. ti dunya nepi ka batin. teangan dina salira. Asmana Allah ta’ala. seueur soteh eta mah rangkepannana. dzat sifat asmana Allah ta’ala. anu mawi aya Agami. Kanyataan aksarana. naha engkang naon margi. rakana lajeng ngajawab. bibit Nabi bibit Wali. 230. nu teu aya dina Qur’an. Dzat. ceuk rakana eta mah rangkepannana. cukup teu kurang teu leuwih. dina sadinten sawengi. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. kawas-kawasna kulanun. pang kudu ma’ripat jati. Ceuk raina naon tea. Ceuk rakana mun can terang. 229. weleh bae teu kapanggih. nu tujuh welas aksara. 232. tapi hakekatna rai. pikeun ngaunikeun Qur’an. puguh wae atuh rai. waktu anu lima tea. tarekatna nyusul anu tilu sifat. nu mahi ka tujuh bumi. pikeun ngaunikeun Qur’an. nu tilu teh can kaharti. katinggal ku rasa jati. tapi naha eta mahi. ngalakonan rukun Islam. Ngajawab deui raina. sifatna Gusti Yang Widi. ti sifatna maha suci. yaktos kahartos ku rai. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. Buktikeun hurup aksara. pertandana hanteu. Jeung pikeun ngamankeun dunya. tujuh welas raka’ati. ibadah ka Maha Agung. eta sifat dua puluh saterasna. sampurna ibadah kitu. aksara Nga nu katilu. kana jatining Agami. mun amal teu reujeung ilmu. 220. jalan tarekatna Ilmi. tarekat na Ilmu Wali. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. tah kitu rai sababna. tur ibadah ti leuleutik. 228. anu tilu tacan harti. anu tilu teh kang rai. nu teu aya dina Qur’an. 236. lajengna jadi aksara. 227. 225. ku hurup nu dua puluh. aksara Ca nu kahiji. 226. lajeng raina ngalahir. Asmana nu hiji tea. pikeun nyusul anu tadi. 237. mimitina teangan nu tujuh welas. sabab kieu rai kateranganna. kumargi lantarannana. ngan tujuh welas raka’at. anggur hate ambariang. pasal sifat dua puluh. sabab aya dina Hadist. Manawi aya kebatna. kapan sadaya ge terang. hirupna bisa waluya. ku tarekatna Agami. raina ngajawab deui. rai bingun liwat saking. tah eta anu teu aya. bibitna sagala rupa. cecekna . Geuning dina sembahiyang. anu tujuh welas tadi. sangkan manusa didohir. tapi naha kang rai mah. ku sakitu oge cekap. bukti rai oge gening. jeung tarekatna Agami. Allah jeung Muhammad Rasul. 224. tah eta nu diteangan. ayeuna kantun neangan. pimaksudeunnana aksara. tah eta anu diberik. parentahna Kangjeng Nabi. kadua Sifatna deui. Malah-malah tujuh welas. rakana lajeng ngawangsul. hanteu kurang hanteu leuwih. tapi moal tebih teuing.sumurup kana kalbu. 223. huruf Qur’an tujuh welas. repeh rapih jeung sasami. malah rukunna ge rai. 234. meunang nyutat tina adeging manusa. nu katilu. tilu puluh hurup pasti. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. nyaeta dina waktu. jadi mang-mang ati rai. 233. dua puluh bae pasti. moal enya ngaleuwihan. ceuk raina kumaha sabab-sababna. bet teu raos karaosna. anu tilu tea tadi. rakana lajeng ngalahir. hiji Dzatna Gusti Allah. Akbarna hanteu kapendak. tujuh welas eta puguh. diberikna kunu tadi. batal teu jadi amalna. sifat dua puluh tadi. teu kurang sumawon langkung. pada-pada tujuh welas. rakana lajeng ngalahir. najan dicipta ku ati. ceuk rakana taya deui. ngamulyakeun ka manusa. tangtu aya sumurupna. hempek geura teangan. nu disusul ku tarekat. bakat asihna Yang Agung. salangkungna tinu tadi. ku sadaya nu disusul. hakekatna eta huruf. nu mawi Qur’an ge rai. dua aksara Nya deui. ceuk babasan tea mah. Ca nya jeung huruf Nga deui. atuh da eta mah bibit. bener dina waktu lima. rai aya keneh bingbang. Rakana deui ngajawab. neangan tarekat ilmi. ku tujuh welas ge mahi. nuhun ku rai kaharti. Raina lajeung unjukan. Saur rai geus kapaham. Dzat Sipat Asma Yang Agung. hurupna teh ngan sakitu. sangkan urang keur di dohir. nya kang raka anu bade di guruan. Da make bingung sagala. ngan aya beda saeutik. 231. 215. 217. didamel deui aksara. aya tilu puluh bukti. tangtu bae cukup moal enya kurang. nyaeta nyusul nu tadi. sifat dua puluh tadi. aduh engkang kumaha atuh petana. dina Qur’an teu ditulis. hanteu kurang hanteu punjul. masih teras eta sifat rai. ku aksara anu tadi.

margina teh nyata pisan. atawana sagaraning hirup deui. lamun aya kahoyong teh. ka raka rek naros deui. rakana lajeng ngajawab. Geuning lamun hayang dahar. Raiana emprak jeung senggak. moal luput ku engkang tangtu didadar. eta alam gaib keneh. Tadi rai sasauran. naha rai teu rumasa. lamun sanes ti salira engkang. percanten kaliwat saking.ulah kapambeng nya welas. tangtos tambah bingung. dzat nu teu aya upami. ari anu katujuhna. rai teh tangtos ngacona. kitu ma’nana Wali. lain wawakilna Rasul. Tapi bieu mah hakekat. tacan karasa kapaham. di Cirebon geus bukti. 252. Ceuk rakana nya kantenan. Kasapuluh Wali tunggal. kudu keukeuh tanda kukuh. sadayana teu acan kapaham. teu aya nu nyaruaan. kiih ngising diurus ku liang handap. hayang ngadenge ge nyata. atuh bener bae rai. lamun kitu mah. 251. Wali di diri pribadi. kapan sidik nu ngurus salapan liang. hakekatna para Wali. lantaran ceuk carita. 240. naon oge pamariksa. ku bawaning nya ngahiji. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. Alam Misjal. nu kalima alam Ajsam. nu kagenep alam Misjal can kapikir. gaib leuwih gaib. tangtu diurus ku irung. opat Arwah masyhur. Dzatlaisa tah saksina. da kapan kudu ngajinis. sategesna. Enya eta anu kasebat deui. 253. hanteu beureum hanteu koneng. hartina liangna diri. kana saadeging diri. kieu pihartieunnana. hartina teh pangurusna hal agama. jenengan ge tacan aya. kudu keukeuh peuteukeuhna. 6. moal kersa mitutur. Najan conggah kanu sanes wani. anu ku engkang kaharti. diurus ku panon bukti. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. hiji Ahadiyatu. aya nu tacan harti. rasa mah kapan gaib. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. aduh rai bener kitu pisan. raina lajeng ngarenjag. tangkal nyawa sadaya. medeng estu halimun. Ku bakating Bila Haiffin rai.paek geura itung. piwuruk nu saleresna. 250. ceuk rakana rebu nuhun. dina ngarasakeunna teh. bari nyaur nuhun teuing kaharti. eta oge bener deui. 239. ma’nana Wali teh pasti. wawakilna Rasulullah. 245. hakekatna para Wali. nyatana eta pangurus. 4. diurus beurang jeung peuting. 255. mugi dipitutur. raina mani ngaranjug. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. kitu deui hayang ninggal. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. berkah tapi rada bingung. 244. utusan Gusti Yang Manon. hayang ngarti ulah arek lanca linci. pek bilang cecekna badan. teh nyaeta rasa. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. nyandak tina huruf tulis. 5. teu poek teu caang deui. Tah eta saur rakana. 254. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. teu kersaeun mukakeun sosi. 246. ceuk rai salapan pasti. 257. sanajan kanu lian. kumaha lamun wadul. sategesna teu warna teu rupa. Wawakilna rasulullah. Alam Wahidiyat. suwung teh dina ayana. Rakana teh ngawalon jeung manis. boro-boro dulur pribadi. ibaratna ngalalakon. sagala rupa teh kumpul. Nyaeta alam Insan Kamil. leres teu tebih ti diri. 241. mun harep berilmu. tilu-tilu dina sahiji aksara. dilampat dipageuhan. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. Moal aya nu baris hawatir. dina ieu saadeging wujud urang. katilu Wahdaniyat. kumaha ari hakekatna. nu bukti mah panon cepil irung baham. hakekatna Muhammad wiwitan. aya sabaraha hiji. 249. Kamislihi kitu. Wali salapan kawarti. 3. naha aya nyatana. dalilna ge nu kauni. jadina tangtu ngacaprak. 7. Alam Ahadiat. rek ngersakeun kakawasaannana. mending-mending lamun terus terang. Wali teh wawakil Gusti. 243. jadi tacan aya sifat. tina margi kanu sanes mah teu wani. hayang ngangseu kitu deui. raina ngajawab deui. teu hideung bodas teu paul. Anamung rai ayeuna. alam dzat sifat teh bukti. Alam Arwah. wincikan alam sakabeh. Ceuk raina seueur nu can harti. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. 247. 2. mugi ulah bendu galih. arasup ka wujud urang. liang-liang di jasmani. nyuhunkeun diwuruk. Alam Ajsam. mundur maju nu diseja. kumargi kurang conggahna. aya sabaraha jumlahna. ngawakcakeun nu sayaktos. ibaratna dina seuneu mah. 242. barangna pon kitu deui. lian ti salira engkang. tungtungna teh nuduh kanu lain. Salajengna Ahadiyat tadi. eta kitu nu wawarti. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. diurus ku baham pasti. diurus ku cepil rai. dua Wahdat nu kawarti. dzat jeung sifat gulung. sareatna geuning aya. . kang rai teh can pati paham. nyaeta saadatna. ka engkang tangtos maksa. numawi ieu kang rai. manawi teu jadi lepat. Gera kieu bisi tacan harti. deungeundeungeun atuh komo. naha eta liang tadi. di alam Wahdat kitu. 256. Geus ngahiji panas sareng api. Wali tunggal kasapuluh. Ahadiat sareng Wahdat. Alam Wahdat. ngaji saadeging wujud. estu masih suwung. atuh saha anu rek miasih. tunggalna wujud pribadi. aya mah teu salah deui. hal perkawis alam Ahadiyat.

papay heula atuh. kaopatna cahaya hideung geus pasti.Ibaratna panas Ahadiyat. Ilaihi Min Habril Warid. Tapi eta Panonpoe tadi. dua koneng kitu. nu sumareh di Madinah sidik. da eta bibit sadaya. ari eta nu opat teh. Wiwitanna Johar Awal pasti. tadi anu tilu alam. cahya anu opat tea. sareng percanten kalangkung. jeung taya upama kitu. aci-aci anu opat. didohirna geuning nyata. geura manah ku rai masing lantip. nya hakekatna Muhammad. 270. tina margi kang rai ayeuna. 274. sifat-sifat kajadian. ku sorotna Matahari. Kantun eta anu kalima deui. paingan kedah kapanggih. Saur rai teu kinten kaharti. bilih rai tacan nyaho. tina cahya koneng tadi. nyaeta wekasannana. moal enya manusa bisa harurip. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. bijil cahya opat rupi. enggal raina ngawangsul. seuneu anu kaopatna. buktina ku teu bingungna. asalna teh cai angin taneuh. sifat kanyataan pasti. Muhammad anu caang tadi. didamelna ku Gusti nu Maha suci. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. kieu ceuk dina dalil teh. enya eta alam Wahidiyat. panutup Nabi sadaya. aci bumi hawa angina. kaayaan dina Wahidiyat rai. dina karasa henteuna. dzat nu mimiti disebut. sabab parantos karaos. ari nomer kaopatna. sadaya saur kahartos. Wanahnu Aqrobu kitu. cocog sareng dina hadis. nyaeta nyatana jasad. 272. meureun anu kaopatna. alam Arwah nu kaopat. numawi disebut. Sabab sidik tatangkalan pasti. asal tina opat rupa. buktina panas seuneu teh. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. kaayaannana nu sidik. cahya beureum mimitina. 275. pasal eta bisa ngartos. 271. Af’alna Gusti Yang Agung. ku Rasulullahu. babakalna dumuk. 276. jadi hawa seuneu hanteu salah. Hakekat Muhammad eces. tah eta Nur Muhammad teh. opat hawa banyu. enya eta alam Ajsam tea. mun cai anu teu aya teh. nyaeta nu jadi Tasjidna. majajina mah tidinya. kapan bukti enggeus ‘aen. nu ngahirupkeun sakabeh. 259. Salajengna mugi dipiwarti. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. kieu bilih kurang terang. pasal Ahadiyat Wahdat. hakekat Adam disebut. Cahya beureum sorotna ngajadi. tah rai eta saksina. mun dikirangan sarupa. perkawis Ajsam anu tadi. tatangkalan anu nanceb dina bumi. jadi tanah kanyataannana. jadi cai kanyataan nana bukti. sipanas jeung hurungna. nyaeta seuneu nu hurung. Anu tilu gulung jadi hiji. 260. ku rasa parantos kaharti. Dina alam katilu geus pasti. nya ieu dunya dumuk. samangsana hanteu bingung eta sidik. naon bae boh pare atawa kitri. dupi ibarat Wahdat teh. sorot nu kadua kitu. hanteu kedah diemut da paham. numatak disebut arwah. ngarana Nur Muhammad. dalil sakitu ecesna. pangna bisa ngagedean tangkal. kitu katerangannana. utusan Yang Agung. tina bumi cai seuneu reujeung angin. piroheun geus tangtu. wiwitan sareng wekasan. 258. Kantun Af’al Gusti Maha suci. numawi disebat Muhammad Rasulullah. Den Muslimat pek ngalahir deui. gulung Allah Muhammad jeung Adam. alam Arwah can kahartos. Tina sorot cahya hideung tadi. 267. sareatna ge karaos. sifatna nyaeta caang. hakekat Nur Muhammad. rakana enggal ngawangsul. tadina ge asma Allah. jadi ieu bumi angin cai. manusa satuhu. sangkan bisana ma’rifat. kaopatna He eta teu salah deui. hiji mahi kasadaya. bukti ngajarentul. ma’rifat kana dzat sifat. geura bae lamun. nyaeta cahayana Allah. tina Nur Muhammad eces. sangkan rai mafhum. pan kieu merelena. 268. Ayeuna mah pek teraskeun deui. eta ti Nur Muhammad. 266. numatak kudu karasa. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. nyaeta alam anu kaopat. katilu cahaya bodas. dua sifat nu kawarti. ti kapungkur-pungkur. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. dzat sifatna Allah. nya jadi angin buktina. gening eta jadi asma Allah yakin. Kinten-kinten eta bisa jadi. atawa hakekat Adam. geus teu pisah ngajadi hiji. nu tadi geus dipitutur. moal mungkir deui kalbu. teu beda lahir jeung batin. hawa panas katiluna. 277. bibit Adam Manusa pon kitu deui. tina Johar Awal. mun didunya taya caang. caritana mah gelar. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. rakana lajeng ngalahir. Anu mawi jasad ieu rai. nyaeta sorot tadi tea. jadi lafad Alif Lam Lam. estu merele kalangkung. atawana Nurullah disebat. Gusti Maha Agung. Nyaeta sorotna nu tadi. naon buktina anu ‘aen. sifat naon anu dumuk. bumi angin banyu. didunyana oge tangtu. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. ngangliputi estu. coba rai lamun melak. kakara kana asma. jatining sahadat tea. sifatna padang alus. anu teu warna rupa teh. wekasanna ge geus ‘aen. maot teh tangtos sampurna. 265. Caang mah tina Matahari. tatangkalan oge musna. atuh moal . atawa Asmana Allah. 263. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. ngahijina dzat sareng sifat. sumangga geura piwejang. 269. 264. piraku ngawadul. Datlaesa eta Maha Suci. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. majajina Kangjeng Rasul. nyaeta alam Arwah tea. sasat geus katarima. gening nomer tilu. dihirupkeunnana tangtu. bumi cai seuneu angin. lamun Rama sareng Ibu. ngan jalmana anu liwar. nu opat teh kitu. duh engkang nuhun rebu laksa. atawa saadatna waktu tadi. dina alam anu katiluna. ku opat tadi geus tangtu. nu ngaran Wahidiyat teh. buahna kapan dituang. hanteu barang tuang rai. rakana lajeng ngajawab. 261. pigetiheun sayaktosna. 278. aya asmana Yang Widi. bibit pikeun alam dohir. lamun hanteu aya anu sarupa. eta kitu katerangannana rai. naon nyatana anu dumuk. 262. tanda-tanda geus benerna. 273. Alif Lam Lam He nyatana. nyaeta ibaratna panas.

nu ngahirupkeun sabumi. tah kitu tuturannana. ASMA’ULLAH. reh aya sesebatan. 279. pasal eta anu opat perkawis. 280. sumawon dina goibna. 288. sumawon amal ibadah. saalam dunya katutup. nu geus ngagem tarekati. rakana lajeng ngawalon. dikarep sinafsu. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. sabab tadi ge Yang Agung. SIFATULLAH. Ayeuna mah mangga engkang. Alif Lam Lam He geus sidik. tuluy engke kana jasad. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. nya ieu anu ngawengku. Insan Kamil kitu. namung ayeuna panuhun. 290. kana eta opat perkawis. 286. terus tepi ka Aherat. nyaeta luareun diri pribadi. jeung kalawan yakinna.bisa jadi. Namung eta dua alam deui. piraku tacan kamanah. tumibana dina diri. nalika di dunya kitu. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. tulang rai anu katilu. ayeuna nu katiluna. nyaeta nyatana hawa. hawana tina sungsum. ka sakabeh nu ma’rifat. jongjon nganteur nafsu dohir. katilu nafsu Sawiyah. atawa masih bingung. hawa kulit tangtu. boh jerona sugan sapuk. 296. bijilna ka panon rai. eta jatining Sahadat. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. kaopatna cahya hideung nyata. mulih ka jati mulang ka asal. 283. kantun nyasar kana diri pribadi. kaoptana nafsu Mutmainah deui. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. sinareng tacan kaemut. raina teras ngajawab. 297. Ceuk rakana Sifatullah. nyaeta sagara hirup. geus tepi ka asal teh. karepna ge tangtu beda-beda. kang rai teh masih keneh rada ewuh. hiji dzatna hiji sifatna. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. alam anu katujuhna. nya eta naraka tea. ceuk rakana mun teu terang. bijilna teh ka cepil jalanna. kantun eta Af’alullah mangga wincik. tina daging sungsum tea. kana hakekatna pisan. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. rakana lajeng ngajawab. sabab eta nu opat teh jadi huruf. dua angina tilu cai opat bumi. teraskeun sahiji deui. enya ieu caang satungkebing langit. aci nu opat perkara. Hiji seuneu enggeus nyata. tangtu bisa balikna. sahiji nafsu Amarah. mufakat sareng sadaya. boh luarna. Raina teras ngajawab. dua daging enggeus ‘aen. anu enggeus dina pangkat eta. 281. Asma’ullah eta rai. meureun ku rai kamafhum. kana dzat sifat Yang Widi. naon nyatana anu dumuk. 294. ayeuna ku engkang tangtu. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. lamun jalma enggeus weruh. asal jasad dina waktu keur di Kadim. Hawa asal tina daging rai. nu mana Af’alullah. da eta mah geus kapaham. nyaeta nu tadi tea. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. nu ngawengku alam dunya. jadi sidik kabeh anu jaradi. aya nu sae aya nu awon. tah eta Asma Yang Agung. kasampurnaan nyawa rai. Pangkur 287. jalanna teh kana baham. hiji mahi kasadaya. nyaeta alam disebatna rai. Ayeuna luarna heula. enya eta ma’rifat ka alam tadi. sumangga ku engkang dadar. nyaeta kulit rai nyata. nuhun engkang perkawis eta kaharti. Kumaha rai kumaha. 300. 293. pasal eta teu kedah didadar deui. Ka pangambung bijilna teh pasti. anu nyata di badan urang sakujur. Nu katilu Asma’ullah. teu aya anu kaluar. hawa kulit balung. Ceuk raina aduh nuhun teuing. muga diterangkeun deui. lamun lolong didunyana. martabat anu kumaha. tina dzatna Maha Suci. pameakan nu ngilmu teh. sakabeh ge tatangkalan. Nur Muhammad beureum bodas koneng. samangsa poek geus tangtu. rek didadar sakaterang. 282. nya ngaranna alam Misjal. nyatana hiji-hijina. huripna ku banyu. teu kedah didadar deui. 292. tah eta rai pang kudu. kopatna sungsum rai. Johar Awal kitu. Rakana teh ngajawab jeung manis. 284. dina Hadis aya opat nu kasebut. jadi lafad Asma Allah. 289. hanteu omong wungkul. 299. enya-enya sajatining Iman deui. ayeuna gaduh piunjuk. Saur rai leres pisan. Raina lajeng haturan. sareatna hakekatna. diwajibkeun ku Maha Suci. sabab mo beda saeutik. Anu mawi pangkat Insan Kamil. supaya merele kitu. Kajadian dina diri rai. 295. bibit nyawa sadayana. AF’ALULLAH 291. sasat nu geus ma’rifatu. kajadian hawa tulang. ceuk rai saha jalmana. pikeun nganyahokeun asal. Rakana lajeng ngajawab. sahiji ngaran Dzatullah. kudu nyiar elmu. anu sakitu jentrena. manusa kudu ikhtiar. kumaha eta nyatana. muga diterangkeun deui. ka asal kapungkur. 285. teras nya kajadian. 298. nyaeta nu opat tea. Luarna ngaran Dzatullah. di Aherat lolong deui. Ceuk rakana mun can .kajadian jadi nafsu opat rupi. hartina teh manusa sampurna. dua Sifatullah deui. ka rai nu masih bodo. tapi mahi kasadaya ngaangliput. Saha manusa anu terang. dua nafsu Lawamah teh. NERANGKEUN DZATULLAH. piraku bet bodo teuing. alam Misjal naon sanyatana. engkang heman keresa miwejang. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. karaosna surup sareng manah rai. Moal pinanggih jeung caang. pasal eta Af’alullah anu dumuk. naon ari Sifatullah. asalna jasad urang teh. ceuk rakana geuning nyata.

hak pribadi atuh bebekelan tadi. moal jadi sagala kahayang jalmi. 302. Sumuhun saur raina. 317. saur raka perkawis Af’alullahu. Kitu rai upamana. neangan ilmu ma’rifat.terang. Raina ngagebeg reuwas. Sifatullah eta rai. moal manggih anu sarupa sapamulu. 305. mun kajero sumawonna. Sifatullah geura wincik. nyaeta usikna diri. 316. ayeuna kuma lajengna. anu matak urang teh sing ati-ati. sareatna anu aya dina diri. boro-boro asup ka hiji nagari. jeung rupi rai pribadi. atuh rek kumaha deui. nyatana dina badan. Sangkan puguh pangbalikan. atuh kumaha akalna. dimana enggonna ngancik. 324. Sageuy rek nyalimpang tekad. Lamun hanteu ku pangucap. 301. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. Ceuk rakana naha reuwas. sabab eta pangucap teh anu puguh. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. kanyataan di salira. 306. 326. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. sangkan urang kaharti. 313. naha ku rai kaharti. gedong-gedong ge moal rentul. Daging anu kaduana. ku Siluman ku Onom atawa Jin. sakabeh ge asma wungkul. anu mara kayangan kitu. sakur nu geus diwejang. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. Eta anu tadi tea. kieu katerangannana. teu kurang sumawon leuwih. Kumaha lamun disambat. kana sagala sifat. Usik malik wujud urang. caang poek beureum hideung bodas kuning. nyaeta pangucap urang. anu hade anu goreng oge kumpul. sareat sareng hakekat. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. kulit anu nomer hiji. buktina badan sakujur. jadina jeung ramena. nu matak soca disebat. Amung anu katiluna. sugan aya nu sarupa nu sapatut. 308. atuh tangtu cilakana. sakur sifat kana soca bae gulung. geura rek diwincik deui. 319. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. aduh tobat karaos kaliwat saking. kaopatna the nya sungsum. ibadah di alam dohir. numatak ayeuna urang. kudu daek ikhtiar neangan ilmu. ati rai geus teu bingung. katiluna tulang hanteu salah deui. gulungna geus tangtu pisan. nafas nu kaluar asup. bet malindes kana badan. 307. pek ku rai tinggalian. 320. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. matak paur matak sieun pupus. Dzatullah teh sanyatana dina diri. kahartos sumurup kana sanubari. hanteu puguh nu dijugjug. atuh lamun teu puguh mah. Enya eta Af’alullah. ayeuna ulah kapalang. nu ceples taya bedana. 323. 315. Lamun hanteu aya tempat. sugan aya teras bae kulanun. naon nyatana anu dumuk. tina poek hayang caang. Allah teh pirang-pirang. nu bukti di badan urang. neangan pangarti tangtu. 314. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. sanyatana dzatullahi. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. tangtu bae aya tempatna geus pasti. jeung rupa rai mo manggih. geura angkat kanu rame di nagari. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. Tah eta palebah dinya. sanajan saalam dunya. 309. nu ngajadikeun sagala. Af’alullah geura wejang. mun dipikir lebah dinya. saur raina sumuhun. rasa rai lamun kitu. 328. diringkeskeun kana opat rupi. 310. sarupa taya bedana. nyatana Asmana Allah. neangan anu sapatut. 312. 304. Kapan sagala omongan. Ari emutan engkang mah. pendekna sadayana. katerangan engkang sakitu mah cukup. estu ngan sahiji pisan. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. enggoning ibadah . nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. sidik geuning jadi lafad. Raina ngabarakatak. rupa rai teu dua sumawon tilu. sanyatana nyaeta pangdangu. beuki jero beuki karasa sumurup. 322. enya eta sifatna paninggal rai. nyacas bae jero ati. Ceuk rakana sifatullah. tina margi katerangan engkang cukup. leres engkang kaulanun. kitu katerangannana. gumujengna geunah bakating kataji. dina jalma rebu-rebu. asupna moal salah deui. keur waktu tadi di dohir. 318. balatak taya wadahna. nu ngawengku kaayaan. eta teh perjalanan. eta nu mere tuduh. cepil wadahna geus tangtu. eta nu jadi tihangna. didinya teh urang cicing. Moal leungit tanpa sabab. duh engkang karaos pisan. wawayangan hirup tea. 325. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. ayeuna mangga kulanun. nyatana Sifatullah. salobana manusa teh anu hirup. teu aya tempatna kitu. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. satungkebing bumi langit. Kana asalna baheula. Saur raka Asma’ullah. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. hese cape ngalakonan. Ceuk raina aduh kantenan. tempat eroh urang keur waktu di kadim. jalan manusa baralik. nyaeta beunang ibadah. ceuk rakana masih teras. gulungna dina paninggal. 327. ayeuna nu kaduana. keur dina qudratullahu. wekasannana pok nyaur. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. surup pisan sareng kalbu. buktina nurutkeun ilmu. karamean alam dohir. Asma’ullah geura wincik. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. nya Nafas urang geus sidik. 311. 321. kana cepil geuning sidik. ayena ku rai enggeus kaemut. nafas teh kamana atuh. naon nyatana anu puguh. da tadi ge dzat teh bibit. ma’rifat ka asal tadi. tungtungna saha nu nyambat. Coba rai ayeuna mah. caang padang narawangan. tawilna Allah ngan hiji. karasa sareng buktina. Rai mesem bari jawab. Saur rai naha engkang. wajib pisan ku urang kudu kaharti. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. Geus gulung kana paninggal. bulao biru jeung wungu. kana cepil sora nu gede nu lembut. Ayeuna kantun kaopat. taya nafas tangtu mati. kitu hanteu salah deui. 303. Sifatullah rupa urang. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. sanyatana Af’alullah. tinggal dangu sareng ucap. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. sajeroeun alam dunya. tegesna teh ku omongan. pada opat jejeg pisan. enya eta Af’alullah geura wincik.

Af’alullah can kaharti. Mun mawa kasampurnaan. nyatana af’alullahu. waktuna di alam dunya. malah eta mah sok sering. 345. jeung sagara Adam rai. ulah kapambeng hawatir. seepkeun sama sakali. bawana ti dunya kitu. sabawana-sabawana. pasal eta Kangjeng Rasul. bawana ti dunya tangtu. Dupi perkawis Allah mah. kajadian ngeunah deui. . pang ngayakeun Sawarega. eta nu ngaran Dzatullah. Nur Muhammad enggeus pasti. sabab tadina ge Gusti. kacapangan jalmi-jalmi. ngaganjar sareng ngahukum. 332. geus moal sulaya deui. yen Gusti nu Maha Agung. sinareng tukang ngaganjar. Ari emutan rai mah. 339. Ceuk raina yaktos pisan. nya eta Alif Lam Lam. nya Kangjeng Nabi Muhammad. mung rai aya panuhun. mun mawa kagorengan. 340. 336. Tadi karek di luarna. karasa hanteu ngeunahna. Af’alullah HAKEKATNA 343. ku rai geus katingali. hal perkawis Dzatullahi. sabogana-sabogana. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. kari-kari manusa. pangbalikan nu sajati. nya ieu ti alam dohir. ceuk rakana mangga dangu. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. leres engkang kahareti. mulih ti pangumbaraan. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. atawana Sagarana hirup. Eta anu opat warna. 338. 330. pasal eta Dzatullahi. Ceuk rakana bener pisan. kieu hakekatna rai. Dzatullah jeung Sifatullah. kumaha ilmuna tadi. mangga engkang carioskeun anu terang. dina keur waktu tarekat. Ceuk raina nuhun pisan. 344. bareng jeung ngayakeun mahluk. enya eta tempat kasampurnaan jasad. sumawonna alam dunya. 333. ayeuna rek naros deui. 335. kana asal keur urang waktu kapungkur. sabalikna kitu deui. ari Sifatullah rai. sok tara pisan diemut. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. Sanajan di akheratna. lain sangaja keur nyiksa. saperti bangsa hawadis. atawa baris ngaganjar. katilu Ma’un deui. awasna ingdalem eta. Tapi keur pikeun tempatna. Jatining Sahadat deui. piwadaheun bebekelan anu tadi. hayang tepi ka jucungna. ngan kari netepkeun wungkul. kudu jeung ma’rifatna. 348. enya eta Af’al Allah Ta’ala. hakekatna ku engkang tacan didadar. ayeuna rai teh Tohid. ingdalem waktu Tajali. Kuma rai geus kapendak.kitu. 350. ulah rek kumapalang. Asma’ullah geura wincik. nyaeta ibaratna. ngan kantun nu kaopatna. 347. Af’alullah tacan ngarti. malik deui ka urangna eta tangtu. geuning sidik Asma Gusti. cahyana bodas mulus. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. mahi kusakali tangtu. rasa moal salah deui. NERANGKEUN Dzatullah. Lafad Allah nu saestu. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. engkena mah Gusti nu Maha Suci. nya jadina sampurna teu salah deui. ngahaja pikeun manusa. saur raka eta rai. geuning sidik sawarga naraka kitu. Sinom 341. Sategesna Gusti Allah. ngan bareng ngayakeun jadi. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. sumawonna dianjangan. kapambeng dua deui. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. Hawaun nu kaduana. keur narik ilmu dzat rai. moal ditampik ku Allah. cahyana koneng tur bening. ari eta Asma’ullah. ka sasama papada kaula Gusti. enggeus bisa kapendak mah. lamun mawa kahadean. 349. 334. kaopat Turobbun eta. atuh rai rebu nuhun. Rakana lajeng ngajawab. jaman keur di qudratullah. cahyana hideung geus pasti. ibadah anu ti payun. sok disebat awal akhir ku sadaya. ngajawab ingkang rai. Lamun nyieun kahadean. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. Ngajawab deui raina. dina pangbalikan jalma. ngajawab raka ka rai. teu kudu nyiksa ngaganjar. Sahiji Narun ngarana. mung ngan sakali teu leuwih. nganyerikeun pada jalma. 331. Sifatullah anu tadi. 329. caang padang narawangan. rai panasaran langkung. 346. 342. tadi aya nu kaliwat. saban ngalakonan wajib. dijieun ku urang sorangan. ka Gusti nu Maha Suci. ana kitu nyieun bujang. kuma kajerona deui. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. malik jadi kangeunahan. Asma’ullah. jadi huruf opat rupi. pang ayana naraka sareng sawargi. nyaeta nu padang mulus. Ceuk raina mangga teras. Sifatullah. 337. beubeunangan ti pangum baraan kitu. kamana ge anu aing. kapan tadi geus maparin. tina tekad laku jalmi. ku kang rai kapendakna. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. Saur rai nuhun pisan. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. manusa di dohir batin. Asma’ullah kitu deui. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. balik ka asal kapungkur. Saur rai nya kantenan. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. eta ge meureun kapendak. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. eta kabeh papahaman kang rai. kumaha bae elmuna. He nu kaopatna deui. cahyana beureum geus pasti. sa Ilmu-ilmuna tadi. berekah hibarna guru. mun nyieun susah ka batur. nyieun purah-purah pisan. Kapan tadi Gusti Allah. ayeuna enggeus lastari. Pang ngayakeun Naraka. ka urangna ge geus tangtu. tamblas pisan sadayana. nya eta cahya anu opat tea. parantos kapendak pisan. Kapan ku urang karasa.

jeung Gusti nu Maha Suci. 364. kana eta siksaan Allah Ta’ala. Sapatinggal sapocapan. lila-lila teh mangrupa. cik atuh rai wartosan. nu mawi eta disebut. nya eta rupana jalmi. Ceuk raina naon tea. dina waktu kiamat alam dunya. jadi sirah dada deui. barang dahar ulah sok sakama-kama. Ari ceuk paham rai mah. ku rai can kaharti. Numatak meungpeung di dunya. ari jalan maot mah sejen aturan. jalan ma’rifat ka Gusti. udel jeung suku rai. sirah nyaeta Emim tea. jeung nu suhud. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. kudu sing ka ilmu pisan. kumaha jalanna deui. anu ibadah anu tepi. sangkan nyawa bisa mulih. ma’nana basa nu tadi. 363. 374. 354. dupi nu teu ibadah. jeung teu keuna ruksak deui. nyaeta Qur’an jeung Hadis. Muhammad Rasulullahu. moal kaluar Mani. pang disebut awal akhir. nu matak pangkatna Nabi. 366. nu ma’siat. lat poho ka alam dohir. 367. da moal luarna wungkul. siga nu teu reuwas geuning. teu ibadah ka Yang Agung. nyumponannana geus pasti. Muhammad Rasulullahu. kieu rai mun can harti. didinya enggeus mahi. kapan tadi ge diluhur. Lila-lila oge bisa. Mung aya kapanasaran. nyorang siksa tilu rupi. mangga jawab ku rai sugan kamanah. 369. udel eta jadi Mim akhir nyatana. sareatna oge sami. rakana ngajawab deui.351. katilu Munajat deui. 362. tungtungna teh kedah wafat. Tangtuna patemon rasa. 371. siksa kubur kaduana. Raina lajeng ngajawab. hiji nyorang sakarati. Sabab eta. ulah nyorang ku siksaan. sumawonna tilu kali. lamun rai tacan mafhum. Ihkrom eta nu mimiti. rakana ngajawab manis. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. kapan adam sareng Hawa arek putraan. aya buktina deui. enya eta sare’at sareng hakekat. sangkana bisa kasusul. meureun aya kajerona. nu ibadah oge sami. Nya eta sorotna rasa. nu kumaha paeh teh nu sampurna. ngan make lalakon heula. lamun rai tacan ngarti. nu kasebat. sadayana pada aya sakaratna. rek nepi kanu dijugjug. Naraka siksaan diri. asa cocog-cocog teuing. sifatna Baetullahi. sakali ge alim teuing. karaos pisan ku rai. Talunganan bab ibadah. Ceuk raina aduh nyata. dua Mi’raj nu kauni. geus munggah ka alam batin. da geus ma’rifat ka Allah. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. dina Baetullah suci. tetep bae Kangjeng Nabi. rakana . anu nyerina kalangkung. mun diibaratkeun paksi. Tah rai dilebah dinya. Baetullah nu sajati. saur rakana mufakat. manuk arek niat ngapung. Muhammad jadi wiwitan. Tarekatna dipilampah. 353. nu karasa ku ati urang sadaya. teu langkung kumaha engkang. 356. sareng nu teu Gumusti. sanggeus aya Adam Nabi. jeung sagara hurip deui. 365. di Naraka api pasti. aya di pulo Jawa ge tangtu. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. sangkan ulah bisa nepi. Geus ninggalkeun alam dunya. bisi jadi marakayangan. pulang ka asal kapungkur. hakekatna Muhammad Nabi. 357. sababna teh utrak-atrok taya jalan. sareatna mah di Mekkah. jadi awal jeung akhirna. enya eta keur solat sajati tea. nyawa urang teh teu nepi. da aya patokannana. 352. mana atuh anu tepi. 359. 358. enya eta Dzat Yang Widi. 370. geus dibeberkeun jangjangna. tetep langeng eta misti. Tubadil anu panutup. 355. tilu siksa akherati. pasal eta Nabi urang. Da eta mah panungtungan. panutup teh naonnana. nyanggakeun bae kang rai. ngajadi lafad Muhammad. ceuk raina percanten ana kitu mah. Kanjeng Muhammad sinelir. 360. 372. 373. kitu sababna mah rai. nu lain di kulon kidul. panungtungan nu kumelip. utamana anu mati. tah eta kuma hartina. panutup soteh ilmuna. Baetullah nu sajatina. geuning eta rai sidik. luyu sareng kaharti. teu burung wae wafat mah. atawana Johar awal. atuh pantes arek aya. jeung prakna nyembah ka Gusti. geura beuli ku prihatin. lain dikaler di wetan. milari jalanna wafat. geus tangtu pisan ayana. karaos pisan nyakitu. atuh kumaha petana. sageuy rai can kaharti. sifatna teh padang alus. dua-duana ge luput. eta katerangan engkang. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. lamun rai tacan ngarti. hartina Munajat rai. kunu rek marunggah Haji. Jeng Nabi panutup deui. tekad seja rek indit. kumaha sabab pang sami. babasan teh hanteu salah. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. Ceuk rakana eta basa. atawana awal ahir disebutna. hartina teh peta-peta. suhud ngapalkeunnana. mungguh kasawarga deui. wajib ku urang disungsi. geus ngancik di kalanggengan. Sinarengan aya basa. ku engkang geus didadar. panutup eta Jeng Nabi. Munajat nu katiluna. tepi ka sapatinggalna. ngan utamana kang rai. sinarengan Babu Hawa. Kieu katerangannana. Ngajawab deui rakana. ari eta mani tea. hakekatna mah geus pasti. aya basa opat deui. meureun engkang mah geus ngarti. bibit ngaluarkeun jalmi. Tubadil ngarana deui. atuh puguh bae rai. 361. tah eta rai can terang. Sarengna sok disebat. kusabab rugi pisan. rakana gumujeng tungkul. langgeng taya wates kitu. pada sakarat bukti. Ceuk raina mun mufakat. ngan hanteu di kiplikkiplik. ngan kari suhudna wungkul. anu opat geus kasungsi. teu bisa mulih ka jati. sidik jadi lafad kitu. hiji Ihkrom. enya eta keur solat sajati tea. dada teh jadi He sidik. 368. Hakekat Adam geus pasti. kudu reujeung kentel peujit. Suku teh jadi lafad Dal. rai anu kaopatna. hartina teh geus tepi kanu diseja. jeung dimana pernahna deui. mun taya rasa mah rai. ku urang kudu kapikir. mana kitu ge ka ilmu. hanteu sakumaha rugi. Mi’raj eta. kiblat wafat. Beh dieuna oge nyata. barang eta mani tadi. enggeus jeung ngapung ngalayang. kaula kalawan Gusti. kawas kudu kaharti. ahirna rasa nu tadi. jeung jadi wekasan deui. sing suhud urang milari. suhud kana ibadahna.

geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. ayeuna mah rai harti. 381. Ngajawab deui raina. anu pang mulya-mulyana. 394. siga-siga Gusti Allah. dibedakeun jeung saantero mahlukna. Rahman teh murah di dunya. numatak urang teh wajib. ngan kantun ngajaga lampah. imankeun beurang jeung peuting. daek ibadah tur suhud. mana kamurahan Allah. kaharti sareng kapaham. aya nu beunghar aya nu miskin. antara Mahluk jeung Khaliq. 388. hirupna hirup sangsara. nu jahat atina rai. Ayeuna kantun ngajaga. kajeun dina bangsa Islam. hakekatna Adam nami. cahya nu opat perkawis. di rai mah masih poek. naha rai can ngarasa. bener ayeuna mah rai. nu kacida bedana teh. didamelna ku Yang Widi. naha rai can ngaharti. 378. Nu sakitu Gusti Maha Suci. murahna dipilihan. Urang hirup babarengan. Sumawon dina bedana. Dangdanggula 389. di aherat geus pasti. (*) 395. cenah kakasih Pangeran. sumawon bangsa sorangan. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. sagala diturut. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. Ceuk rakana duh karunya teuing. eta Mahluk sareng Khaliq. sategesna kafir tea. rakana lajeng ngajawab. 383. naha bet kaliru deui. nu senang nu susah. kana eta palebahan dinya. Kapan tadi Gusti Maha Suci. jadi lamun kitu. 377. teu beunang dituduh kitu. ulah pisan uran arek goreng tekad. sanajan ka hewan pisan. 393. ka sadaya makhluk. anu mana jinisna anu saleresna. bedana oge pon kitu. kapan aya basa tadi. ulah keuna panca baya. 385. mungguhing di bangsa Islam. 386. kalebet nu ngaran kafir. 392. 390. seuseueurna anu ripuh. teges ilmu kabatinan. hirupna jeregud. di jinisna anu yakin. geus tumiba ka diri urang pribadi. ayeuna moal kaliru. satungtung hirup di dohir. 375. tur tadi Muhammad Nabi. kapada manusa deui. Tuh rai mah na kumaha. naha rai bet kaliru manah. sumawonna tekad dengki. Sumawon siksa akherat. laku dohir sing beresih. kapan ceuk hakna mah geuning. ku perkara hal dunya barana. nuhun parantos kapaham. seuneu cai angina bumi. 384. mung eta nu ngaran Khaliq. nu geus nyata bro sapisan. ari bangsa sejen nu sanes Agami. teu sapertos sejen bangsa. anu mana nyatana di badan urang. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. tina hal kurangna rizki. 379. beureum koneng bodas sareng hideung tea. Rakana lajeng ngajawab. bet bedabeda kitu. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. kana Dzat Maha Suci. kieu rai mun can harti. kedah basa Guru heula. ulah nyorang kana siksaan sakarat. taya kakuranganna teh. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. kanu ngadamelna kitu. engke dina waktu keur mati. sirik ka bangsa nu sejen. raina lajeng ngajawab. kana Dzatna Maha Agung. persasat ngewa ka Allah. kapan tadi geus didadar. samrtabat-martabatna. sanget nya neda piwuruk. eta mah bibitna dunya. Ngalahir deui raina. tah nu kitu moal nyorang siksaan. tacan kaharti kapikir. amal ibadah beresan. hirupna jaregud. Ceuk rakana mangga atuh rai. kudu ma’rifat teh misti. kasampurnaan keur batin. sabab mun keuna balai. nu jarentul sajeroning alam dunya. 376. osok jadi moekan kana Agama. raina lajeng ngawangsul. ayeuna amah ku engkang didadar. margi tacan dipiwuruk. bet siga marulya pisan. kang rai teh teu acan terang jinisna. teu cocog hanteu luyu. 387. dina aturan bab ilmi. naha buktina salia. kafir lain Cina Bugis. kasuhun nuhun saketi. nu ngaran Khaliq mah rai. tah kitu ganjaran ngilmi. kumaha beda-bedana. kalawan ma’rifatna. mun urang ngewa ka jalmi. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. kaharti surup jeung ati. hanteu weleh nandangan lara prihatin. Lamun murah Gusti Maha Suci. ulah pasea jeung batur. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. da sarua umat Gusti. sanjan Naraka Sawargi. jeung anu daek ibadah. tapi dina buktina teh. 391. sakur-sakur nu nyareat. Saur rakana kantenan. naha atuh buktina teh. nya anu kasebat tadi. manusa teh geus disebut. Rahim Allah teh nu asih. Najan ieu alam dunya. moal enya terang. bisa salamet rahayu. sami jahat ka Pangeran. tuduh jalan marga padang. nya eta Nur Muhammad. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. dina kamurahan Allah. 382. margi bet kaliwat-liwat. Mun kitu mah nyucud pisan. bibit antero hawadist. enya eta supaya urang. murahna teh ka kabeh makhlukna. pada dadamelan Allah. najan sejen bangsa deui. tah eta ceuk dalil kitu. bukti nu aya dohir. nu geus kaunggel diluhur. lebet makhluk bae rai. ku rai tacan kaharti. nurut parentah Nabi.teh gumujeng bari ngajawab. lamun tanpa Guru. ayeuna mah gentos deui. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. supaya urang di dohir. Sabab mun jahat atina. . geus dibere cukup. Margi rai rumaos can tepi. sifat Rahman sareng Rahim. barangna Makhluk jeung Khaliq. Gusti Allah nu kasebat. ayana teh dina saantero bangsa. perkara nu ngaran makhluk. anu ngersakeun sabumi. sami sareng ngewa deui. sumawon tekad sing bersih. rai parantos diwejang. Malah-malah ka umatna Gusti. 380. ayeuna rek naros deui. rek naroskeun tapi digentos pasal. makhluk bae disebatna. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. mun kitu atuh utami.

Den Muslimat ka raka ngalahir. rasana geus tangtu. sapiwejang engkang geus karasa. baleunghar jaregud. Saur raka kieu eta rai. Saur rai nuhun geus katampi. tara hoream ku ripuh. Akherat teh naon rai. dua Hak Muhammad deui. Hirup eta kanyataan pasti. tah eta kulanun. 396. eta mah sadaya-daya. raina ngawangsul. pang asihna di Akherat Gusti. baleunghar jaregud. ku rai ge . kanyataan pang ayana Allah. taya deui anu nampa. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. komo ditungtungan ku sugal. anging rasa nya rasa rasulullahi. ku bakating tina suhudna. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. sarugih laksaan duit. 412. Hakna Muhammad. bener asihna teh Allah. Saur raka tah geuning kaharti. lila-lila daek mikir mah geus pasti. moal enya ngabulkeun kahayang. ayeuna ulah kapalang. ati rai poek pisan. cukup pisan eta katerangan. weleh teu acan karaos. 401. Saian jeung terasna. Hirup Rasa jeung Adegan. tangtu bae beda-beda moal sami. NERANGKEUN Hakna Allah. 399. kayaan di dunya teh. boh di cai boh di darat. hanteu weleh ngatur. bosen hoream ku bangga. nya kumaha ngagolangkeunnana. rupina laksaan keti. sasat kurang suhud. bilih rai teu tinggali. 411. Moal jadi kanyaho teh pasti. Jeng Muhammad Rasul. 413. tah rai eta kitu. muga ku engkang di piwejang. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. lamun tacan hasil maksad. eta panggahota bae. panangan jeung suku. dikeureuyeuh teu lanca inci. maparin panggahota. Jiddan Fawajiddahu. sabalikna mun aya jalmi. Allah Muhammad Adam. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. nuhun rebu laksa keten. nyatana di badan urang. budi pamilih jeung akal. ku engkang rek dicarios. 397. 407. ari Rasa teh geus tangtu. kudu daek ripuh heula. Dzat Sifat Asma ngahiji. kana kalbu tuang rai. nyaeta Anu Awasna. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. sok maparinan rizki. 405. katilu hakna Adam. Saur raka bilih hanteu harti. 406. piraku hanteu karaos. kaayaan dina ieu alam dohir. puguh bae pek geura manahan. Hakna Adam 409. 410. lain murahna Yang Agung. daek nyorang ripuh. tangtu bisa kajadian. 398. Pangulu Rasul sadaya. tatapina jalanna senang teh pasti. mun wungkul Awas sahiji. nyebut-nyebut ka Gusti Allah teu adil. piraku teu jadi senang. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. nu tumiba dina wujud. da anu tilu teh ngantet. da urangna lanca-lence. menta kalawan jeung prakna.kamurahanna Yang Manon. 402. bakat ku asih-asihna. asihna Yang Agung. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. bangsa Arab Japan oge. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. anu asin nu lada nu gahar. buktina mah di urang teh. sadaya ge pada ngartos. muga ku engkang dipiwejang. rupa barang sareng uang. nyaeta hakna Muhammad. papalayeun geuning bangsa asing. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. sadaya enggeus sumurup. 404. geus jadi Akrobu. kitu deui lamun aya. pangangseu jeung paninggal. wireh aya nu tacan kapaham. ayeuna mah ku kang rai. ciri ayana utusan. Da perkawis rizki mah rai. lamun urangna suhud. papak sadayana oge. aya nu leutik aya nu loba. cucukulan nu rarentul. cenah asih di Akherat. tina hanteu kahartos sama sakali. 408. Khalifah Allah Ta’ala. bareng dina wujud urang. tur urang nu salah tampa. hiji hakna Yang Agung. Atuh Gusti nu Maha Suci. Anu amis anu pelem nu pait. aya mohal euweuhna teh. ayeuna meureun kamafhum. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. sageuy hanteu untung. pedah batur jadi senang. da tara bosen ku hese. mo salah Awas kitu. kurang temen mentana. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. pek papay heula atuh. bener asup kana rasa. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. hartina teh saha-saha. beurat beunghar didunyana. saur rai ah katimu. asihna Yang Agung. Anu tilu gulung jadi hiji. Nu Diawaskeunnana teu aya. geus tangtuna luput. asihna teh Allah di Akherat. migawena gancang bosen embung mikir. sareng gulungna kumaha. hal perkara eta hakna Allah. numatak ulah sok sirik. teu pisah teu parentah. jalanna mah puguh. sinarengan beda-beda. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. taya Nu Ngawaskeunnana. kamurahan ka urang sadaya. geura ku rai emut. bangsa Cina atawa Walanda. kanyataannana yakin. ari nu kadua deui. metakeun panggahota. temen wekel teu bengbatan. tah sakitu pokna ti Gusti. ka jelema temen pang mentana. lamun tacan mafhum. daek mikir jeung praktekna. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. kamana sumurupna teh. di tampana ku rasa teu lepat deui. dalilna teh geuning sok disebat. kapan geuning sadayana. temen wekel teu lanca linci. akherat teh nyata alam rasa. Mana pantes jadi sugih mukti. sumawon teu jeung prakna. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. dawuhan Gusti Yang Agung. dikabulkeun samaksud. beurang peuting dipikiran. awal akhir tangtu bae. Saur rai bade naros deui. piraku hanteu karasa. Waman Thalaba kauni. anu temen pang mentana ka Yang Widi. 400. 403. nya kanu opat tea. Kapan tadi geuning unggel Hadist.

lantaran can bubuk pisan. manah kang rai teh tangtu. Eukeur mah aing ti tadi. kieu rai paham engkang. ngajadi getih sakabeh. maculna nu saenyana. eukeur mah seueur rencangna. saentasna tuang Ni’mat. terus bae diwadahan. kajadianna nya Rohmat. sangkan babari kamafhum. karaos pisan teu lepat. 414. sowara ge bisa terang. malah nepi dituangna sakali. kitu carios engkang teh. Barang kang rai geus sumping. sapiwejang teh karasa. Raina ngawalon deui. embung hudang-hudang acan. naha bener geus karasa. teluh sangu disebatna. sabab kurang getihna. pada saruka manahna. moal salah tuang raos. puguh mah nambahan lungse. da nu teu dahar mah kitu. nya nu nimbulkeun tanaga. kitu ge lamun karaos. aduh aing Hidayat. pareng Garwa teh teu aya. tadi putra meser lauk. mun dina katuangan mah. Tangtu didinya kang rai. tangtu dina manah kitu. Rohmat Asmarandana 415. Ayeuna mah bade naros deui. Dina karek asup rai. 424. wantuwantu tas digawe. kapan tadi ceuk carios. hanaang ku hayang dahar. ti isuk can manggih sangu. tapi supaya terang. 418. lajeng rai teh ngamanah. rai ge bingung kacida. kersa midamel kasawah. Barang dongkap teh ka bumi. ceuk raina eta teluh. Bet leuleus leuwih ti tadi. hayang geura barang tuang. Rohmat nu dicatur. engkang mah sok rada heran. Teras rai teh ka bumi. na kumaha ngarasakeunnana deui. eta eroh . 429. pikeun ngaleugitkeun lesu. kawuwuh ninggal kang putra. tah eta tacan kapaham. didinya kang rai tuluy. teu matak jadi bingung. aduh engkang leres pisan. Hampasna kaluar deui. 434.jol kahartos. nyebat nya aing Darajat. 436. saparantos tuang kitu. 420. Darajat. haroshos geuning sorana. beuki tegep rai tuang. ayeuna nyampak pun anak. piomongeun dina manah. 433. 435. bet osok wuwuh teunangan. bakal dahar ponyo pisan. barang ninggali kang putra. Ayeuna nyanggakeun rai. nu wangkeuh ka kang rama teh. tur entas digawe rosa. wireh aya basa opat rupa. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. naha kumaon margina. sasat can bijil acina. roh tina kadaharan. barang saenggeusna putra. kurang getih tangtu lesu. ngamanggakeun bari imut. nu kitu jadi teu Rohmat. 431. aci mah tangtu tinggal. 423. ku tina langkung hanaang. naha leres naha salah. kieu perkawis Hidayat. margi teu nalapung. 439. duh naha ieu dahar teh. Jadina ti Rohmat rai. ari nu kaopatna. geus tangtu kana ponyona. 427. tangtu kang rai teh nyebat. 425. 437. lantaran Garwa keur nyaba. ati teh bet poek pisan. teras rai mulih bae. katinggal seueur deungeunna. eta naon sababna. Tatapina anu bukti. barina ngamanggamangga. Ni’mat teuing karasana. Raina gumujeng manis. sadaya ge tangtos kitu. ayeuna rek dicarios. pantes kitu jalanna teh. 422. abong geus lapar pisan. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. 438. enya pisan karaosna. Raina ngawalon manis. Hidayat bet nyampak aya. Rakana pok nyaur deui. Sumuhun saur kang rai. NERANGKEUN Hidayat. Ni’mat. sareng putra nyampak aya. denge sok rajeun torek. Cing mangga raoskeun rai. 421. Tinggalna sok ruam pasti. 428. pangna jadi lesu tea. keur nyangu jeung masak-masak. rai nyaur dina manah. kapan sangu teh geus kocap. sadayana ge kahartos. atuh aing teh geus tangtu. sarimbit di bumina teh. 430. karasa amis pelemna. taya tangan pangawasa. teu terang kawas biasa. ma’lum tas ngadamel kitu. tapi ari buktina. rai mah kaliwat bingung. leres taya lepatna. terang denge bengras tinggal. dua Darajat disebut. ngaliud di tengah imah. rakana imut jeung nyaur. sumuhun karasa pisan. Rakana lajeng ngalahir. lami-lami sanggeus bubuk. eukeur popolah di pawon. naha rai tacan terang. katiluna Ni’mat. Rakana ngawalon deui. Ti isuk tepi ka burit. rakana deui ngajawab. tambah lesu tambah lungse. ku engkang sae diwejang. raina imut ngajawab. jeung tuangeun hanteu nyondong. 419. tapi naha naon sabab. nambahan gede tanaga. dawuhan taya lepatna. Hidayat kahijina teh. embung obah-obah acan. 417. lain ngayakeun tanaga. urang make jeung upama. katinggal atina ikhlas. ku sadaya ge karasa. popolahna enggeus beres. erohna teh tacan misah. 432. kieu pikeun upamana. 426. upamina kang rai teh. Engke raoskeun ku rai. sangkan karaos kapaham. tah geuning parantos asak. budina kalintang alus. barang dina parantosan. Dina jero tuang pasti. tina kadaharanna teh. da sakitu pertelana yakin. angkat ngabujeng ka putra. supaya rai mangartos. murakabah kasakabeh. jeung roh jasmani teh tepung. kumaha jalan-jalanna. tuluy surup sinurupan. tina Ni’mat kana lesu. Putra mantu pada sami. 416. mangga Mama geura tuang. seja rai bade macul. make aya teluh kejo. tina Ni’mat kana Rohmat. aci jeung hampasna misah. Rakana ngawalon manis. eta teh naon sababna. beuki teu aya tanaga. karaos sareng kahartos. geura ku rai dimanah. perele hiji-hijina. mener dina hiji mangsa. keur sadia masak-masak.

nyebutna teh geus terang jatining iman. nyambung dunga bari hamin. dikurung sanes ku barang. marukan taya nu boga. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. 458. luhurna ukur dilahir. 455. tapi elmuna muslimin. 451. malar bisa repeh rapih. najan ku bulustru. lamun leres mangga ampih. tapi najan teu misil. enya eta iman nu kasebat. moher tapi hanteu luhur. cobi mangga maranahan. nu manis aya hartina. urang gentosan carios. bumi cai angin banyu. eusina nu dina lagu. tangtu pisan aya nu ngalarap. resepna teh kanu moher. malah mandar jadina panalang. moal matak jadi setra. sepuh anom nu kauni. estu teu diselang-selang. melangna kana gelung. sareng kanu sanes oge. Da menggahing Gusti Allah. sareng enggeus tunduh pisan. supaya tiasa kebat. lamun ka jalma nu mati. ka ku ring nu keur salatri. nurutan nu geus muslimin. Milari Ilmu Agama. geura jajah salirana. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. mun salah tong dipilampah. 441. 450. moal terang kanu gahar. kamashur teu kurang dahar. susah lamun geus dikubur. geus pisah jadi kamumu. Menggah eta nu gahar sajati. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. mangka teu digugu. nyabit jalan nu panghibat. 445. pilari nu nyumput buni. muga ulah jadi lotro. pedah dugi kana pasti. da geus misah jeung nu jembar. salatri ku anu setra. nalang kanu masih lolong. susul pigeusaneun sepuh. 457. da urang teh moal lami. Sanes pisan guminter peleci. 449. pibahlaeun teu dijaga. mun dibeli ku duit sayuta. hayu rai urang asup. Biasana mungguhing di lahir. leuwih hese taya conto. nu alus saestu. sanaos waktu kasarap. amisna anu sumurup. hawa nafsu nu ngaberung. tapi saenyana tangtu. Dupi ieu sakadar pangeling. nu resep matak kabita. Mugi eta sadayana. pok na teh mulih kajati. sing emut ulah ngawagu. ulah ngan sakadar muni. tangtos moal jasa mulih. margi seueur anu linglung. tungtungna takabur. Dangdanggula 442. teu aya pisan kaeling. sepuh dina laku lampah. disorangna kedah ngango bibit. nyaah teuing ku jasmani. minangka jadi panyapih. badanna teh teu dijaring teu dilingling. bubuhan jalma mah Arca. nyatakeun panyebut. jauh terang kana iman. muga ditarima iman. sagala ge geus boga. Kapan jalma aya asal. mun urang jalanna salah. mangga tungtik tangtu hasil. ulah tungtung matak ngangluh. 444. tangtos moal jadi Arca. tangtos pisan moal dugi ka asalna. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. Mangga Manahan ku sepah.kadaharan. sadaya oge geus ilahar. Rakana lajeng ngalahir. 446. henteu cara para mu’min. 443. ngeunteungan nu lucu. sanajan lakuna salah. 456. di urangna ge opat. tapi bubuhan dijaring. sasatna kakurung. da meulina sanes kitu. Nu kulem hanteu kawarti. tangtu misah jeung sasami. kajabi kedah disorang. sok inggis sieun kaperong. Den Muslimin Den Muslimat. lamtaran teu tumarima. ukur dicipta kulamun. urang sare sareng engkang. lamun hantem disisil. anu suci padang sajeroning ati. dianteur tara ditolih. mun seeng mah benter miis tina patri. dina keurna hirup. 447. Manahan masingna rapih. pada hayang kanu beunghar. atina jongjon teu ngarti. tuh geuning geus tabuh dua. anu nyata karaos ku jisim kuring. sanajan miara bangsal. Sanggeus pangna urang hurip. lantaran engkang mah cape. ulah arek kajongjonan sabar. 453. Geus lumrah karana aman. 440. embung neangan nu jembar. ngan ukur dina carita. geuning sidik rasana teu jadi kosal. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. badan teh aya nu marap. Pan aya basa carita. lumbrah jalma cacarita. lir urang ninggal permata. supaya kamasyhur. sumawonajadi nyatru. Tah kitu jalanna upama. kumaha rek jasa takbir. na kumaha lamun jatina tacan nyata. kajeun disebatna ngaco. menggah ieu maksad jisim kuring. da jalma . komo nu disebat hurip. mun kitu salah nyembahna. cik akalan sangkan nyata. ka sadaya sanak kulawarga. tarekat anu kasebut. 448. mun palay mulih ka asal. tapi kitu oge tobat. liren bae ayeuna mah. katungkul ku kamelang. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. nya tiasa oge kurang. Pangapunten ka pameget istri. nya ieu ku sisindiran. ma’lum seueur nya kakirang. ngan ngemutkeun hate anu seca. Sinom 452. ngan tarima jadi jalmi. mun hoyong anu sajati. ilmuna masing kasusul. 454. asal ti opat perkara. ngan ku urang kudu pilih. nu jadi jalmi utami. Waktu ieu keur dialam kabir. marap laku lampah keur waktuna hurip. tangtos mun disisil. nu disembah bangsa Wisnu. da resep kanu digeulang. teu nyempad teu milih-milih. tangtu aya nu ngagarap. jisim kuring kumawantun nyabitnyabit. jeung kedah ngango parabot. bilih kaburu ku bobor. sangkan terang kana bibit. teu beda ibarat sirop. ngagolakna teu walatra. tuduh jalan anu suci. sapedah dangding teu lucu. Maksad kuring ku pamugi-mugi. disuhunkeun manah anu setra. malah mandar jasa ngaca. marukanan teu aya jatining jalma. kapan urang geus dibagi.

ulah ka samarang jalma. Ngaji teh kudu sing suhud. milari eusi salira. mangkade ulah pahili. maksad . ayana henteu katara. Asmarandana 462. 483. sabab aya nu tiheula. Ku urang kedah diaji. margina teu weleh ketir. da puguh badan rohani. 467. bisi pinanggih jeung susah. rasa aing nu geus puguh. Males ku kalimah kalih. numawi henteu kawaro. supaya jadi raharja. nyatana Dzat Gusti Allah. malah mandar jadi terang. Nu gumilang dina diri. nambihan malar kaambah. disebat mah da pamali. meureun terang gambar ajir. kalindih resep rarabi. 465. tah nu nyiksa geura sungsi. neda kumandang nu hadir. margi urang teu kawasa. supaya sami ngajaring. tungtungna sok loba satru. geus terang mah da pakeun urang sorangan. naon atuh anu nyiksa. Da bonganna tekad kalbu. 470. tegesna kedah beresih. tuduh jalan anu diseja. lumayan eukeur panambih. poma ulah rek gumagah. kabisa ngan nganteur nafsu. upama henteu guguru. 468. tapi mun daek diajar. teu katinggal ku jasmani. tapi di urang ayana. sanes ngaji jilid hejo. 482. sagala oge kacokel. sumawona daek seba. mun kapanggih moal ngungun. mo aya manah basangkal. malah mandar terang tohid. geuning ceuk dalil Wujud Nur. anu geus manjing Ulama. Numawi wajib disungsi. Lamun rek milari ilmu. ulah rek ngabeda-beda. 478. estu hiji moal salah. guguru ngakat salira. numawi ilmu kedah sah. sabab terang jatining angin. sapedah aya kamelang. dikunci henteu katara. tangtos urang bisa tohid. 476. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. bungkus ngahalangan raja. tangkalna hanteu miasih. 464. risi nyandangan panyiksa. bilih urang jadi belang. sieun salah jalan motor. Lamun kunci geus katukil. sartana kedah rumasa. kitu sundana teh Qidam. ti heula nyaeta Kadim. Mun palapahna geus misah. ulah rek nyieun musuh. masing sieun ku Allah da teu papisah. Ayeuna kinanti mundur. 485. utami jatining jalmi. sanajan bungkusna sutra. tah eta kedah dicegah. sinom nu dianggo sindir. lamun laku henteu setra. cocogkeun sing munasabah. badan ibarat panjara. upami nu ngaji sara. Syahadat anu katelah. terang ka Qulhu huahad. tangtu jadi kasenangan. asmarandana didadar. Tapi lamun geus kapanggih. Margi eta nu disebutkeun diluhur. nganyahokeun anu wahid. kudu karana katenjo. sanajan anu mukul. baragagah beregegeh. moal pinanggih ginanjar. Ari nu kedah diuji. ketir ku margi teu tutur. 475. 477. pepek karana dijaring. nu nerangkeun asal jalmi. Kinanti 472. 463. 461. anu mawi kedah risi. ulah ngan sakadar beja. 460. ditampa sabar tawekal. Ku sabab urang diandum. pilari kunci salira. kajeun kolot dipiconggah. 480. supados pendak nu buni. ulah asih kumapalang. carios teu diagah. jeung kudu sidik ka raja. moal weleh pinanggih lara. rek neraskeun ieu sindir. ulah seueur nu dipelong. bekel sinarengan bakal. eta mah anu bebeja. 474. teu beda jeung embe bajir. tah eta ulah kaliru. ngabuktikeun omong beja. henteu inget kana ajir. Kumaha atuh jalanna. Mangkade ulah kalangsu. Numawi wajib teangan.teh ibarat jadi palapah. ka jalmi kedah miasih. seba lain seba domba. teu terus jadina serta. 481. sing panggih jatining angin. pilahir anu utami. mun teu dirakrak wujudna. geura manah angin-angin. saratna karana saleh. anu kasebat tiheula. Kalbu mun hantem dilajur. jeung aya basana Qidam. sangkan urang henteu risi. tangtos kaharti ku akal. amis basa alus budi. Tapi mun rek milari. tungtungna sok matak linglung. Batal ceuk basana Santri. kana tahayul ngiringan. Mugi-mugi sing areling. teu eling kanu Kawasa. diandum Qur’anul ‘Adim. malahan jadi celetre. terang di jatina kuring. ibarat nu keur nyekel setir. kedah ngalakukeun hese. geus kenging tangtos karasa. kapan teu aya kakirang. sosina anu Kawasa. Margi seueur anu palsu. ngan kedah nyaho ka Nabi. rumasa taya kabisa. teu terang kanu gumilang. sing inget asalna tadi. tah pilari ulah salah. malar ati bisa dingin. sangkan urang dipaju. Ieu dangdingan teh tambuh. ulah sok pasalisih. dangdanggula nu dipedar. 479. anumawi ulah lali. nya eta Qur’anul ‘Adim. 466. dipingewa palamitra. 473. ku sabab henteu beda. paeh moal aya risi. 469. ngarah urang ngeunah sare. Ieu kinanti ngajurung. Tah eta teh anu perlu. anjeun jeung diri pribadi. nya ieu wujud jasmani. 471. Magatru 484. hamo bias kapanggih reujeung eusina. ku urang kedah kasaksi. dina ati masing ngoja. Nu mawi jalmi teh kudu. da henteu mangpuluh-puluh. geus terang nyatana ahad. masing kenging eta sosi. kenging nyutat tinu tebih. teu neang hakekat Nabi. 459. jeung dalil ulah patebih. da wujud mah jadi baju.

Pilari teh tegesna nu saestu. Padahal mah lamun dikakat disusul. Ari eta sambahiyang lima waktu. Opat komana teu mubadir. Ku Idajil nu maturan. Disebut mulih ka jati. 506. Eta teh anu ngabantu. 496. Teu khusu kanu diteang. Asmarandana nu katilu. lain solat lima waktu. Sya’ir 498. 520. da bongan teu daek takbir. Moal samar moal lali. Jeung naon atuh nu nyata. Henteu kudu undar-andir. Ngasahna jeung babaturan. 514. Ari waktuna Sembahiyang. 490. teu panggih jeung dzatna Allah. Anu matak wajib terang. Mun suuk mah ngan cangkangna. 504. 505. Tangtos moal barieukeun. Anu kasebat kinanti. panon mah asa barintit. weleh henteu meunang conto. Teu rumasa jadi fakir. ulah dugi ka ngarogo. 503. Mungguh jalma teh geus pasti. Tangtu yakin katinggali. Kana pibalikeun urang. sangkan urang boga conto. da tuduh kitab teu harti. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. Milari Syekh Abdul Qadir. Kudu nyaho gawe nu tujuh. muji dzikir laksa keti. Teu tinggal saban waktuna. supaya ulah ngawagu. Ka guru anu mituduh. eta tangtu pisan hasil. Mun palay terang ka Gusti. Mun teu nyaho bodo balilu. Supayana dipikirkeun. paeh moal boga obor. 512. Lamun henteu ti ayeuna. tacan nganjang ka pageto. Asana ku pamohalan. Bisi urang ngajadi susah. Tah ieu nu pikeun ngaganti. sakabeh henteu dipilih. di dunya hate malibir. Ngarogona mun urang masih takabur. LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II . 493. 511. Eta komana geuning tujuh. 500. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. Bisi sakarat wiwirang. mikir teh anu utami. Henteu ngampihan sikina. Sagala rupa-rupakeun. Ieu lagu sadaya oge panuduh. tapi ulah jadi sedih. Iraha rek tobatna. teu dipikir anu estu. Naha iraha deui waktuna. sing terang gawena ramo. teu nanya nyatana dzikir. 499. tangtu terang Nabi Rasul. 510. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. Jalanna kudu tawajuh. bubuhan eukeur di dohir. Da bongan teu diteangan. Nu matak urang perelu. 501. Marukan teu kahalangan. ulah ngan saukur akur. henteu cara jembar takbir. 519. nu beurang peuting petot. Emutan perlu diasah. Neangan anu mimilu. Nu ku sadaya dilakonkeun. ka urangna jasa nyebor. pilari solat sajati. Tapi hanteu jeung dipikir. Kuring lain ngalainkeun. Di dunyana kajongjonan. 507. nu kira nepi ka Gusti. Dina sinom oge kitu. 495. Kapan Allah henteu papisah. 489. mangga geura bagi-bagi. Sya’ir nu jadi sindir. 497. Di dunya teu daek mikir. Teu hasil kantun capena. 515. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. 513. Hartoskeun sadayana. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. 492. Bisi beunang kacampuran. sagala rupa kamisil. 517. tapi saenyana kitu. Supaya ulah limpeuran. Sadayana eta anu jadi lagu. kotektak masing katimu. ceuk jawa mah boten adoh. Tah eta dangdanggulana. 491. Da kitu geuning ngarana. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Saenyana badan teh kedah diukur. Tapi jongjon ambariyang. Lain ngan wungkul sakitu. pedah Gusti taya bukti. 494. cenah keur nyembah ka Gusti. estu wungkul keur di dohir. Nu geus disebut diditu. Paeh beunang diakalan. Koma dalapan nu nyata. Kudu ayeuna kasorang. hiji-hiji nu dituduh. da puguh keuna ku lebur. Mo enya aya hasilna. (*) 508. 518. Matak wajib terang ka Gusti.sim kuring di akhir. Ku sadayana dikanyahokeun. matak waktuna teh bongkor. Jalanna kudu Mujasmedi. tamba kesel ngantos lohor. Ulah ngan wungkul hayangna. Keur nekadkeun taya kahayang. 487. Geus paeh nyandang siksaan. Biasa sok ditahlilan. Cenah mantuan keur dijalan. Aya sapuluh buktina. cobian geura peredih. Tapi teu nyaho maksudna. Anu mawi urang teh ulah kumumu. Pati kudu jeung pigawena. katimu bakaling jalmi. Gustina henteu katolih. Lamun ku urang geus dibeuli. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. Kumaha rek dipelakna. 509. Naon pimaksadeunnana. Lamun elmuna tacan sah. sanes pisang hayang masyhur. 502. sing kapendak bilih rugi. Sagala ge bakal mati. Urang bisa nganyahokeun. Kudu aya pameulina. Kanyeri beunang ditalangan. Ulah ngan wungkul carita. 488. Sembahiyang jeung pujina. Naon maksud di pernata. Ieu tungtik keur jalanna. diapalkeun ratus puluh. Sarta tah dina komana. diukur reujeung dipikir. 516. tangtu disiksa kubur. Lamun urang daeuk leukeun. Genep koma naon bukti. nganyahokeun nu nguntit. neangan ilmu nu patut. 486. moal beunang ku pangosol.

5. nu mimiti nganiatan. reh na rai kumalancang. meh bae cacap sawengi. atuh jadi nyaruaan. narosna masih kebat. dadamelan Maha Agung. panas ge pon kitu deui. anjalna unggel dalil. sasatna geus sa dzat. dines mana mistina. wajibul wajib terasna. 21. neraskeun Raden Muslimin. perkawis wajib kaharti. kabeh umatna Gusti. fardhu sinareng wajib. Tina Hakekat Muhammad. 17. Ibu Rama waktu tadi. pikeun ka sadaya jalmi. pada dilakonan sami. 9. nu kasebut hakekat Muhammad tea. enya eta Sawarega. dines fardhu atawa dines wajibna. Mung naha kuma bedana. kapan Muhammad teh tadi. geuning lain ka Sawarga. parentahna saha deui. ibarat panas jeung api. 19. tapi kasadaya makhluk. teu ibadah ka Yang Agung. nganyahokeun kana iman. jeung Muhammad teu pajauh. Dina hadist geus kasebat. saeusina tujuh bumi. nganyahokeun heula dzatna. atawa kalebet fardhu. upama urang teu bakti. mugi engkang ulah bendu. nu ngaran wajib teh rai. moal aya Aing mun taya Muhammad. estu nyerep kana ati. miunjukna langkung ajrih. tuang leueut papayun-payun duaan. ka Gusti nu Maha Suci. basana anu kauni. eukeur mufakat bab ilmi. Ceuk rakana mun can terang. wajib kudu pada weruh. sanajan saterasna. ceuk rakana geuning eta. raji’un saterasna. naha kalebet wajib. Tina ba’da shalat Isya. Tah kitu rai leresna. sabab Aing teu papisah. liren dina tabuh opat. enya meureun dines wajib. ka sadaya umat Gusti. 16. fardhu bae nu kasebut. basana maha fardhu bae disebatna. Tina langkung panasaran. wajib mun dina baba ilmi. awal akhir didamel ku Gusti Allah. 22. 14. wajib eta parentahan Gusti Allah. Ceuk raina aduh engkang. jalanna maneh teh kudu. 15. kumawantun naros deui. sinareng Raden Muslimat. Miwarangna Gusti Allah. Enya eta kani’matan. sakur nu boga Agama. kudu ngalakonan rukun. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. ka asal maneh sorangan. Mun geus yakin ka Muhammad. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. fardhu disebatna sidik. kana dadamelan deui. terus bae dijawab sakuat-kuat. 3. ka rakana madep deui. 23. parentahna Maha Suci. kudu nurut saur Nabi. Jadi hanteu tumarima. ajeng marulih ka bumi. tah kitu ibaratna. Lamun hanteu bisa pulang. 24. tangtuna teh nyawa urang. teu Usshalli wajib shubhi. fardhu basana teh geuning. Kitu deui sabalikna. hormat tilawat ka raka. madep tungkul sarta ta’dim. ieu teh wujud jasmani. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. ku rakana teu di penging. 13. lamun hanteu aya panas. sabab mun teu tingali. hakekat Muhammad tea. wajib kudu kataringgali. 11. 12. Ceuk raina nuhun pisan. kusadaya nu kasebat kaom Islam. ka Aing geus tangtu yakin. lima waktu sapoena. kana eta sajatina Iman tea. atawa sagara hirup. ngajadikeun alam dunya. 4. jalan turun urang rek ka alam dunya. Muhammad ge moal bukti. nyaeta iman sajati. nyaeta utusan Aing. ari iman hiji Nurna Gusti. Hakekat Muhammadiyyah. dina pasal Sembahyang. kudu balik deui misti. Wa kawa ‘Idul Imani. parentahna Kangjeng Nabi. miwarang ibadah misti. salamet lahir jeung batin. supaya barisa mulang. tapi kudu jeung wajibna. kantun eta fardhuna. Kudu pisan tumarima. 2. Kocap Raden Muslimat. parentahna duanana kacumponan. sundana asal ti Gusti. rukun nu lima perkara. moal aya mun sifat seuneu ilang. moal aya sifat hurung. 18. nyaeta utusan Aing. kana dzatna Maha Suci. da eta mah parentahan. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. taya lian asalna teh ngan hiji. 8. saur raka tangtu beda. notok ti Gusti Yang Widi. nu matak urang di dohir. Lajeng ngajawab rakana. bedana kaula Gusti. poma rai sing kaharti. ka asal urang sajati. tina teu acan sisip. Inna lillahi kasebat. lajeng arangkat ka cai. jeung waina illaihi. nu matak fardhu nyembahna. ku rai tacan kapikir. 7. ceuk raina leres kitu disebatna. gulung ngajadi hiji. tangtu moal bisa balik ka asalna. hijikeun masingna gulung. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. balikna teh enggeus pasti. ibarat gula jeung amis. kamurahan Gusti Allah. lamun teu aya Aing mah. Usshalli fardhu Isya. ibadah ka Maha Suci. atawa fardhu shubhi. bener . kieu katerangannana. sadayana umat-umat. Aing jeung Muhammad pasti. wungkul ka umat Jeng Nabi. ka Gusti nu Maha Agung. ombak reujeung cai laut. kumaha dina Usshalli. baralik deui ka Aing. 6. dua tapi sing ngahiji. Johar Awal eta nami. isin na mah kang rai teh sakalintang. wajib ma’rifatna pasti. jatining syahadat deui. 10. henteu aya luhur handap jadi papak. cai jeung tiisna deui. Wajib pisan ma’rifatna. ka raina naros deui. sarawuh eusina deui. basana ge dua rupi. nyaeta nu kasebut.Sinom 1. dua-dua kudu paju. moal lepat kitu pasti. yen kudu pada marafhum. ka Aing kalawan yakin. saparantos naretepan. kanyataan aya Aing. Fardhu teh kudu lakonan. 20. naha wajib naha fardhu. da maneh asal ti Aing. panarosna tacan tutup. tapi teu pisah jeung Aing. pada naretepan shubuh. boh Naraka boh Sawarga. supaya urang sampurna. rakana sareng rai. jadi kaulana Gusti. Ieu teh sambungannana. naha dina sembahiyang. dipigawena kujalmi. nya anu kasebat tadi. perkawis fardhu teh rai. Muhammad Rasulullahi. da Sawarga mah geus yakin. hirupna sagala rupa. sanes bae ka umatna. eta kasauran engkang. raina lajeng ngalahir. parentahna Kangjeng Rasul. Eta tanda kanyataan. nya Kangjeng Nabi Muhammad. Syahadat Shalat teh misti.

mung aya keneh saeutik. 43. hanteu dirasakeun dalil. weleh bae teu kapanggih. nampa rebu kani’matan. timana asal usulna. nyaeta sagara hurip. numawi engkang mah rai. ngalakonan sembahyang. rek dipake jalan wungkul. kumaha asalna deui. nyatana nya huruf tasjid. talunganan aya daging teu sambara. ulah lalawora rai. lamun maneh nyembah ka Gusti. Ceuk raina naha engkang. moal katuang geus pasti. Sumuhun saur raina. kumaha ti Kadimna. pun engkang mah rada risi. Ibu Rama nalika patemon rasa. hayoh bae ngabeberik. ceuk raina tangtu moal. nyatana ti ni’mat kitu. nepi kana tahiyatna. hana rai tutuluyan. disebut eta kang rai. da eta mah lafad tadi. fardhu nuturkeun pandeuri. paingan fardhu mah. sa’adatna waktu tadi. dina shalat lima waktu. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. wajib teh nu pang dinesna. 30. kang rai the keur midamel Sembyang. sujud lungguhna katinggal. tatapi ceuk anu ninggal. perkawis bieu kaharti. mistina urang teh kudu. Rakana enggal ngajawab. moal samar puguh yakin. aya deui nu can paham.gening unggel Hadist. geura kieu saupami. kabeh jalmi ti Sawargi. rada paur arek nyebut. 34. hantem asma nu di aji. moal kadinya balik. sasat ngamulyakeun Gusti. 33. enggeus idin Maha Suci. naon anu jadi margi. Alif Lam Lam He geus dumuk. 36. ari fardhuna mah rai. Wanahnu aqrobu uni. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. eta pasal Sembahyang. rai paparin mangarti. 29. Atahiyat. geuning sakitu sirnana. numawi tekad engkang mah. ceuk raina nuhun parantos kapaham. 31. 46. sangeus aya dunya dumuk. Ilaihi saterusna. jalan balik ka Allah. jadi kuat hanteu lesu. tetep moal samara deui. Nomer tilu sujud tea. ngahariring lagu pucung. 44. hanteu wenang munggah haji. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. teu aya kaolan deui. nyaho kana dzatna Gusti. sundana teh Maha Suci.komo dina hal Agami. 27. kumargi hayang kaharti. lagam Mesir nu ditiru. kitab Qur’an digugulung. 40. diwenangkeun unggel Hadist. saperti mungguhing istri. kapan kieu sundana. mung rasana kurang ngunah. kani’matan rama tadi. lebah mana ka sorangna. pang ngaraos ni’mat pasti. ku kang rai geus kaharti. nu teu nisab mah teu misti. Kapan sidik Sawarega. sanajan hanteu milaku. ibadah ka Maha Suci. dirina diluli-luli. Zakat ge ari geus nisab. najan dina sembahyang. Kitu deui hal Sembahyang. fardhu ibarat sambara. wajib ibarat daging. pasal sembahyang teh tangtu. paalus-alus ibadah. kaopat lungguh geus pasti. geus tangtu mubadir lapur. tapi aya oge hasil. duh eta mah rai penting. tapi nu kuat mah wajib. dijudi-judi ku ati. jaba eta naon bae anu lumbrah. hayang erang timana eta jadina. lafad jenengan Allah. sambara mun teu aya daging. 38. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. 45. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. kudu ngucapkeun misti. ceuk rakana sidik sare’atna batal. Sok rajeun kening di tuang. mugi ku engkang piwuruk. saperti maca Fatihah. jadi geuning eta sidik. Alif Lam Lam He nu tadi. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. jalan rek ka dohir. Dina perkara wajib mah. kumargi aya hirupna. kedah bae sadayana. dupi takbiratul Ikhram. Keukeuh ngajina kaluar. Salirana gogleran. Sujud Lam akhir nyatana. sabab kitu kudu pikir. nyembahna ka Maha Suci. mangfaatna kana diri. sing sidik ka Maha Agung. eusina teu diteangan. hanteu nepi ka mubadir. hanteu aya gunana. dua ruku dongko ulah sambewara. tadi Guru nasehat kabina-bina. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. ka asal purwa daksina. ka engkang rek naros deui. aya wajibna opat. sangkan ulah ka jongjonan. lamun jalma nu teu kuat. waktu urang memeh bijil. geus teu aya antarana. pasal wajib jeung fardhuna. rai maca Usshalli. tangtu moal bisa wangsul. eta perkawis Sawargi. sakur-sakur nu perlu. 39. rakana ngajawab deui. 28. 47. Nyaur deui Den Muslimat. dilenyepan disurupkeun ku salira. Rakana enggal ngajawab. lungguh He teu salah deui. kaduana ruku teh huruf Lam awal. hiji nangtung nu utami. Mung eta Asmana Allah. kieu asalna the rai. saniskara hal ge rai. nyebat keur shalat ka rai. Tah kitu ngaran fardhuna. nyaeta huruf lafad. Ceuk raina nya paingan. haying terang da meureun aya asalna. tapi kanu disembahna. kumaha ceuk anu ninggal. 25. Na teu emut dalil Qur’an. ibarat kitu rai. wajibna opat perkawis. Sembahyang lima waktu. matak seger karasana. Tapi sugan geus ugana. laguna diaranggit. eta mah Sawaregi. Rakana lajeng ngajawab. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. nyaeta dzatna Yang Widi. saparantosna di dhohir.kitu deui. ulah dikira-kira. batal teu aya gunana. malah wajibna teh opat. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. hayang balik teh ka hirup. Kapan tadi Ibu Rama. terus aweh salam deui. nangtung rukuna sing bukti. mangsa-mangsa teu tinggali. eukeur ngalakunan wajib. lebah waktu sakaratil. ngadegkeung Asma Yang Agung. geuning aqrob sareng wujud. 41. tapi rai keur maca eta Tahiyat. teu bisa mulih ka jati. Geura mun bener wajibna. naon tea nu . manusa di jaman akhir. tina rasana syahadat. kudu aenal yakin. nangtung teh nya huruf Alif. upama teu nganggo wajib. sakitu eta wajibna. 37. maca Fatihah anu alus. kapan eta mah rasiah. aya keneh kaol kitu. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. 35. mun keur kotoran mah anging. raka’atna kitu deui. ebog dina tengah bumi. 26. jeung Min hablil warid deui. wajib teh geus tangtu aya. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. 32. kajeun teuing dina ati. wajib ma’rifat ka Gusti. 42.

jeung jadi Naraka cai. raina lajeng nyaur. Kapan eta utusan Yang Widi. sanajan. meureun rai ge sok mendak. jadi alam tangtu. marakayangan tangtu. 56. 61. di Gunung Gede Cipanas. lain eling ku carita. nya asup ka dinya deui. kantun nu hiji tacan ngartos. naon eta saur rai. ka nagarana siluman. angin pon nyakitu. rajana teh geuning sok disebat. utag-atog taya jalan. aya nu ngabawah prentah. Timbanganten nu kawarti. kakawasaannana Gusti. sabab sidik aya nyatana nu yakin. 65. Naha urang rek lumpat kamendi. supaya balik ka hirup. tetep hanteu bisa asup. 59. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. ka dzat Maha Agung. 54. nu di la’nat ku Yang Agung. bagong atawa buhaya. poma ulah rek kaliru patekadan. pangbalikan manusama’rifati. sing ma’rifat kana dzatna Allah. anu teu bias balik the. pasal eta nyatana Haqullah. Sabab ieu alam dunya pasti. Ka manusa jeung ka hewan deui. bari tunggu-tunggu. sasat jadi rahayatna. nu betah di alam dunya. 58. sagala enggeus ditutup. anu kaliwat tiisna. eta oge nyawana manusa. nya eta alam . tetep didunya ayana. nagarana pada mafhum. meureun rentul Maha Agung. Anu matak wajib sing kapanggih. sok surup sinurupan. 57. ngabedega ngarahayat. Raden Muslimat ngalahir. sabab tadi koncina teu kapanggih. 66. meureun sadaya ge terang. kuma kabeukina tadi. 60. lawang Akherat teu tembong. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. eta kitu kajadiannana. Ceuk raina nuhun geus kaharti. anu matak kedah diteangan. raja siluman didinya. kana maung sareng monyet. tetep moal pupus. salegana ieu alam dunya. ka asalna kapungkur. Gusti Maha Agung. asup kana engon siluman. hirup Allah nu langgeng pasti. kana onom atawa ka alam jin. dzat Maha Agung. tangtu nya balik kadieu deui. Anu matak rai sing kaharti. mun yaktos aya di diri. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. Haqul Adam nu kasebu. poek tina bumi tangtu. nu sok sedep panggang lele. sareng panggang lele tea. sasat nu embung balik teh. bet aya di Gunung. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. lamun aya pekewuh. ruksakna alam dunya. tangtu bareng di naraka. kakawasaan Yang Agung. Lamun asup ka manusa geuning. ngajadi seuneu sakabeh. nyatana geus puguh. enya eta dina Walyaomil akhiri. yen nu hanteu ma’rifat. Kitu deui mun nyawana jalmi. naon nyatana anu bukti. atawa nitis-nitisan. naraka seuneu jeung poek. jelema anu maraot. sasalad jalma garering. menta cikopi nu lekoh. malah jumeneng Bupatos. rai oge tacan terang. ceuk rakana aeh rai. cara waktu manehna di alam dohir. dina luhur Gunung. kana Haqul Adam. henteu keuna ku ruksak. ceuk rakana hirup urang. kanyahona keur didohir. kakurung keneh ku dunya. sabab tadi geuning kitu. nya atuh tetep di dunya. jadi sakur anu aya. tara kapanggih. anging iman anu ditampi. lawang dunya geus dikonci. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. ku rasa kangeunahan. Kapan eta Embah Dalem tadi. ceuk rakana Alam Dunya. sakalintang percaya rai. Beurang peuting teu papisah. enya eta Hakekat Muhammad tea. 49. atawa menta surutu. lobana ka dinya kitu. ku Allah anu kawasa. malim buhaya ge nyata. Jadi tangtu rahayatna pasti. tunggu kiamat dunya. yen teu bisa wangsul. tangtos balik deui bae. elingna satuhu. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. Idajil La’natullahi. jeung teu bias paeh deui. ayana di saban jalma. jero Naraka. lawang Akherat teu muka. ngagerebeg bari barang penta. 63. sabab upama teu terang. moal bias rek nyebutkeunnana.aqrob jeung wujud urang. pantes moal bisa mulang. Dzat laesa kamislihi. salanggengna henteu kacampuran deui. enggeus dina Haq na Allah. imankeuneun arek maot. nyaeta dzatna Yang Manon. keur ngahukum Idajil teh. nurutan tekad Idajil. ngajadikeun sagala Naraka. malim bagong jadi babi enggeus pasti. Idajil kapungkur. tah geuning rai nyata. sangu punar kitu. aqrobna jeung Maha Suci. ngan tetep rasa teu geunah. 51. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. ceuk cariosna asalna manusa. nu ngaran Haqullah tea. jadi badegana deui. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. rasa rebu taun. ari nu aqrob jeung urang. anu masih keneh ayana di dunya. ka Allah nu Maha Agung. biasa cara nagara. jadi rajana siluman. lamun malim maung. 48. nyebutkeun Allahu Allah. Dangdanggula 50. anu mawi rai poma. nurutkeun ilmuna kitu. eta kawasana Gusti. Kapan tadi Gusti Allah. jatining kasampurnaan. paehna sok jadi macan. moal bisa balik ka Haqullah. rahayatna rebu-rebu keti-keti. sumawonna asup hanteu bisa. sarta langgeung geus tangtu. 53. baroraah bias ngomong. sok geuwat harajat. nya atuh jadi bangsana. sifatna hirup urang teh. nu ngalanggar parentahna. Da Wali mah sampurna geus pasti. 52. 64. tina ku bakating nyeri. sabab ari Wali mah. tetep di jero naraka. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. kantun eungap anu aya. ditetepkeun pikeun panjarana. 62. Saruksakna ieu alam dohir. Sabab dina waktu sakaratil. kapaksa roh Jasmanina. 55. geuning ayeuna buktina.

Haqul adam mah geus tangtos. 69. ku nafsu nu goreng tea. nyawa sareng hirup. nya buktina katuangan. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. Lami-lami eta murangkalih. Malah dina gujragna ka dohir. masih keneh tacan aya nyawa. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. ari nyawa mah geus tangtos. 73. sabab basana ge dua. mawana eta nu tilu. kahalangan ku alamna. 78. ayeuna mah atuh . ngan saukur bisa balikna teh pasti. nyarioskeun dzat Maha Suci. resep ngadu resep lacur jinah maling. hirup kalawan nyawa. lawang Akherat teu muka. sangkan kuat salawasna. jadi dedemit siluman. 80. roh suci kasebatna. kaayaan dunya kitu. 85. da ngajadi alamna the. sifatna getih kitu. Lami-lami setan tangtu nyingkir. nyaeta nyatana Nur. ayeuna wangsul kapungkur. sumawon parentah Allah. tina bakating khusu. kahartos sareng karaos. tah geuning eta geus aen. mun ngelmuna tutug. bumi poek tangtu. 71. teu kuat eleh loba. siga anu neangan jalan. nafsu nu sok narik hade. getih teh eta geus tangtu. Lami-lami tuluy bijil deui. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. nu Murba ka wujud urang. nu di dahar ku urang teh. enya eta aci kadaharan. baham bisa cacarita. asal keur dina Kadim teh. 76. tadi memeh aya rasa. aci seuneu jeung tanah. Alif Lam Lam He timana asalna deui. 82. alam antara disebut. dua geus ngagulung. cepil ge bijil danguna geus pasti. rai masih keneh bingung. pasal Haqullah nu tadi. jadi salamet bawana. taya dangu taya tinggali. sasat aci alam dunya. mimiti rasa teh bijil. sareng Haqul Adam tea. ka Akherat masih tacan datang. 79. Cauk rakana lamun tacan harti. pertanda aya hirupna. saur raka tangtu beda. alam antara disebut. dina pasal huruf. nya rasa sareng nafsu. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. lebah dinya enggeus pasti. nyalindung ka dzatna Allah. buktina teh molotot jeung larak lirik. roh Jasmani tacan terang. nu jaditeh roh Jasmani. karepna kasukaan dunya. anu bakal ngajadi teu ngunah. enya eta Amarah Lowamah. saprantos lebet kadaharan. ayeuna gaduh piunjuk. getih balik deui tangtu. roh bumi seuneu banyu. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. nu mawi make sakarat. nu mawi hanteu katinggal. anu matak dijero beuteung geus usik. Ririwana hanteu salah deui. sadayana bieu saur engkang. Eta kitu kajadian jalmi. sabab sieuneun geus tangtos. anu didahar ku urang teh beurang peuting. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. 83. jadi hirup suci tea. nyaeta ngaran nafsu. numatak bedas kalangkung. 72. taya tiis taya panas. jeung Allah Gusti Yang Manon. naon nyatana di badan. didinya marunggonna teh. Dunya ieu bumi seuneu angin. 70. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. taya angsu-angsu acan. pang ayana Lafad Allah. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. lami-lami ka bulen ku sifat getih. ngarasa aya ngeunah. Den Muslimat teras nyaur deui. ceuk raina naha beda. 77. 74. bibit dunya kitu. kahalangan kitu. 84. 87. Barang enggeus kacampuran getih. leres percanten kalangkung. tah kitu gunana. deukeut jeung nu iman pasti. Jadi eta nafsu tilu tadi. kana asalna dunya. angin pon nyakitu. nuhun parantos kahartos. bukti langka anu iman. roh angin pon kitu deui. nya kitu mo salah deui. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. alam Barjah kesebat nami. anu kalangkung kotorna. 81. nya neda tawakuf bae. moal rek kabaud. sarupaning naon bae. Haqna Allah tetep hirup urang. Kapn bukti geuning anu mati. Mun ku rai can kapikir. yaktos pisan eta Mutmainnah. jeung ngajujur kasukaan.antara. malah-malah sifatna ge beda pasti. sumawonna aya nafsu. nu ngajadi alam barjah tea. Ti dunyana manehna geus indit. asal tina aci-aci. atuh pantes moal bisa. enya bae eta can dijawab. anu maot teu aya getihna. nu tadi tacan dijawab. paehna anu kapaksa. Den Muslimat lajeng nyaur deui. mun aya nu pupus. panon ge bijil awasna. kapan tadi asalna ge. enya eta lafad Allah. anu ngajadi alam teh. remen sok kabaud. narikna ka alam dohir. panarosan jisim abdi. sabab henteu rasa papisahan. moal daek ngagoda rancana. Mutmainnah nafsu nu suci. getihna ragrag didinya. 75. keur masih dina Haqullah. naon kanyataannana. nu matak urang wajib ma’rifati. den Muslimat lajeng nyaur manis. sabab beresih lakuna. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. enya eta sifat cahya. sababna pang urang kitu. kumaha sangkanna punjul. ciri teu katimu. datangna ge ti pandeuri. rasana panas geus tangtu. nyawa kasebatna rai. geura bae titenan. nya didinya sok nembongannana. jadi tempat setan la’natullah. cai tiis rasana. pasal eta parantos kapaham. meureun sadaya ngaraos. lian ti nyalindung. Enya eta sifatna teh getih. 86. hakekatna di badan urang pribadi. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. 67. waktu keur dikandung. hayang naon hayang naon. Jadi iman sabeurang sapeuting. hayang seubeuh nyatu. ulah sok elehan teuing. teu ngeunah pon kitu. ngajadikeun alam gaib. tina rasa nya bijil kahayang. di badan sakujur. raina lajeng ngawalon. geus Wahua Ma’akum. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. lahir batin moal rek manggih balai. karasana panas geus pasti. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. anu mawi taya raos. 68. jeung ngagedekeun Amarah. seuneu dunya mah tangtu. ceuk rakana taya akal. Sawiyah katiluna teh. anu hanteu kapanggih. hirup mah kapan geus aya. Hakekatna Adam tea. atun nya Naraka tea. Ceuk rakana aeh engkang lali. anu tadi saur engkang tea. hirup Allah anu sakalangkung suci. nya eta alam antara. jeung asal. ku rai tacan kapaham. Ari sifat hirup mah kang rai. meureun ku rai karasa.

cahya beureum sifatna. hanteu aya pependakan. Hanteu kahartos ku pikir. ka opat bumi anu nyata. rai sakalintang bingah. urang kudu ma’rifat ka asal. 102. kieu usul asalna. najan wujud teu kaemut. dzat hartina kanyataan. malah lamun dideukeutan. cahaya anu beureum eces. Imamna opat tangtu. nu opat teh Alif Lam Lam. Anu matak aya huruf dalil. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. sakabeh asal ti Allah. Saupami sorot Matahari. Adam jadi gulung. enya ieu buktina wujud jasmani. kaca panghalangna tea. anu jadi hijabna ka Allah. tetep lima huruf. Sanajan bisa ninggali. Henteu pisah dzatna Maha Suci. Ceuk raina bingung teuing. Waktu oge geuning lima deui. opat rupi kalima caangna pasti. Sungsum tulang daging sareng kulit. nya paingan kitab enggeus nyebat. 96. tangtuna enggon Naraka. aya ieu cai dunya. Takun Wasilan terasna. kalimana sareng anjeuna pribadi. geura bae didunya ge geuning sidik. kalimana Baetullahi. Kitu ibaratna rai. geuning buktina kitu. Fafnin ‘anil Wujud. boga wujud rawuh dunya. ku asmana kitu. Ahadiyat sareng Wahdat. kaduana angin kitu. ari nu katilu. bisa ngailangkeun jasad. kalima caangna. mindingan kana dzat tea. atawa konci panyorog. yen tujuh langit bumi teh. jalan ma’rifat teh kudu. anu panas teu salah deui. sifat rupa eta hanteu salah deui. da dunya mah kalangkangna. 103. kalangkangna tangtos bae. teu jadi lafad Muhammad. sanajan Gusti urang. anu kasebat Af’al Gusti Allah. lamun teu make tarekat. tah sidik geus opat rupi. cahya hideung sifatna teu salah. asalna teh lafad Allah. da sanes kitu jalanna. sahabatna geuning opat. Ceuk raina teu kinten kaharti. kangjeng Nabi Rasul. geus saädzat anu tilu. Srangenge alam Akherat. mere upami ka jalmi. ulah boga rasa aya. pasal kaca can ngahartos. 105. geus ngagulung moal geseh. huruf Allah aya opat rupa. 94. da lebah sare mah poho. ku sorotna Maun anu putih. cahyana nu hideung mulus. dina Hadist kacarios. sangkan ulah kasarung. 109. 90. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. hayang nyaho ayana Aing. teu beda jeung Kadimna. saurna teh Gusti anu Maha Suci. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. kapan geus aya patokan. Gusti Maha Agung. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. sasat Allah jeung Muhammad. rai sakalintang bingung. 97. eta teh siloka wungkul. nyatana tasjid tarekat. Sabab eta bibit nu kumelip. Kapan ari ngelmu rai. cahya koneng sifatna. Caang padang sifatna geus pasti. supaya boga pikiran. sorot Hawaun geus pasti. hanteu patarengga deui. 89. hanteu sah kanyahona teh. sabab sakitu bibitna. kaduana Hawaun kasebat nami. Turobbun kaopatna teh. alam dunya anu dumuk. jeung sifatna sumawon asmana. hiji ngaran Narun. sing ulah ngajarentul. cahya koneng sifatna. dina keur waktu sare mah. eta mah palebah sare. katiluna Wahidiyat eta nami. awalna eta geus pasti. lamun maneh saestu. didinya hanteu ngaraos. Saur raka moal manggih. dihalangan ku sahiji kaca. 88. balik deui ka alam dohir. lafad Allah sadayana. di angliputi Yang Agung. 98. Nur Muhammad nu kasebut. tina dzatna Gusti Allah. kudu keur nyaring mistina. rakana deui ngajawab. Ceuk rakana anu mawi wajib. ulah arek jauh. sumawonna alam dunya. burak heula wujudna. ilang ilmu ilang rasa. eta asmana Yang Widi. nya eta Mim He Mim Dal. euweuh anu jadi hijab. kajaba dina sare mah. Lian eta wujud maneh eta pasti. Katiluna Maun eta nami. sanajan di Mekkah oge. jadi tasjid kitu. 95. teu iman-iman acan. sareng He na rai kitu mun teu harti. sadaya anu kumelip. Johar Awal kasebatna. tambah deukeut tambah raos. dzat nu Maha Agung. ngajadi seuneu hurung. babakalna alam dunya. ayeuna kakara sidik. bisa jadi tutung. naon nyatana anu dumuk.hijab ka Gusti Yang Manon. 101. naha tina bibitna mah. cahyana bodas hanteu salah. Gunung luhur bet tambah tiisna. sarawuh eusina kabeh. teu make tasjid mah luput. asalna tina dzat sifat. wujud reujeung bumi langit. dina Hadist ge kasebut. Kantun anu kaopatna deui. kalangkang jadi Naraka. nya eta Asma Yang Agung. sabab Aing Nafi Isbat. Panon poe teu matak jadi balai. Saupama naek kana pasir. tina Enur anu opat perkawis. matak ngaruksak ka urang. 108. Saur rai ayeuna mah harti. hanteu katepi ku akal. tapi weleh teu kapendak. tina padang bijil kanyataan. asal asma tina cahya. ibarat lafad Muhammad. dina palebahan eta. hanteu aya terekatna. dzat sifat sarawuh asma. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. 91. 100. lafadna geuning kitu. sareng dzatna Maha Agung. ku sorotna Narun hanteu salah. teu kaluar ti asmana Allah. Aya seuneu ieu alam dohir. nyaeta Adam hakeki. 93. najan rukun anu lima perkawis. namung aya saeutik anu samar. jalanna tina tarekat. tah sayaktosna tidinya. kalimana Panon poe. bijil cahya opat tembong. sifatna ngangliputina. jeung Illa Wujudika. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. Asmarandana 104. kumaha nya akalna teh. nya eta Alif Lam Lam He. 107. sarawuh eusina deui. anu jadi hahalang ka Allah. 99. Laa Hijabbaka kauni. hakekat Muhammad tea. nya anu jadi bakalna. enya ieu buktina the. nya eta anu bieu teh.mangga. 106. tah asalna ti dinya. . kalimana Johar Awal. rai mun can mafhum. lumbrah geuning kitu. 92.

tah dalil eta saksina. ti dunya teu meunang salah. kabeh kudu pada terang. nu henteu diwaktu-waktu. kitu eta ceuk dalil teh. kumaha mun geus teu kuat. 133. Iman kanu marentahna. bagian ahli sareat. saperti ayeuna urang. 121. urang ninggal tanah Mekah. cicing leumpang diuk nangtung. paeh henteu reujeung Iman. He dada manusa estu. keur wujud taya halangan. lain hukumaneun jalma. nu katinggal ku sadaya. rupana wujud manusa. ngalakonan Sembahiyang. tapi sahna eling kudu. jalan tuduh Agama. kudu dicarios bae. Mim the nya sirah urang. ceuk rakana tangtos bae. Ngan karek asmana badis. keur ibadah ka Yang Agung. bagian ilmu eta teh. 110. 122. eta dzatna Gusti Allah. Iman mah geus tangtu terus. tegesna babar sapisan. kudu papada duaan. eling bae hanteu pegat. dina nalika cageur mah. da ari sareat mah. ulah kapambeng ngawuruk. 128. kantun Iman anu ka dua. kapan aya ceuk Hadistna. 129. kakara bisa kasusul. lamun teu acan paamprok. rakana enggal ngajawab. Imanna eta geus tangtos. teu bisa balik ka asal. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. rek eling ka Maha Agung. Naon nyatana di diri. Rakana ngajawab deui. parentahna Gusti Rasul. Antal Mautu Qoblal Mauta. sidik henteu mangfa’atna. Ari hakekat mah rai. sareat ka tarekat teh. hiji Iman ka Yang Manon. 134. lakonan waktu lima teh. lain kudu sapertos. 112. ayeuna mah moal samar. hanteu beunang lalawora. rukun Islam anu lima. lafad Muhammad eta teh. 126. geus teu bisa walakaya. persasat nuduhkeun jalan. kudu bae dua-dua. atuh rek eling ka naon. kahartos Mim He Mim Dal. Raina ngawalon deui. Allah nu pikeun ngahukum. Kapan geuning eta bukti. dina wujudna manusa. boh salahna boh benerna. pikeun kayakinannana. Iman kana Parentahna. Bener mun dina Agami. Teu aya gunana jalmi. geus Wahua wama’akum. tanda-tanda elingna teh. kudu ku awasna kalbu. najan nepi ka ayeuna. 118. buktina pasuhud-suhud. sunat farduna sakabeh. 116. kana parentahannana. Tapi dina waktu gering. weleh geuning pasalia. Mun kitu kafiran pasti. 130. ku rai tacan kaemut. nya kana dzat sifatna. sabab rasiahna guru. masih keneh bias nangtung. nya meureun nyasab jadina. 114. 137. Dal teh suku enggeus pasti. jeung buktina nu diditu. da geus teu bisa hudang. 135. kudu daraek ibadah. sabab eta mah Agama. 140. 115. aya dua perekara. dina keue aya halangan. kusabab geus kana ilmu. mung aya deui pihatur. sadirina-sadirina. kana parentahannana. naon kanyataannana. sabab kumaha rek Iman. 117. Mim akhir bujal manusa. siang wengi reureujeungan. kang rai nembe mangartos. 132. jalanna tina tarekat. ka Allah mah sanes kitu. kahiji Iman ka Allah. teu acan katinggal ku soca. nepi ka rek maot pisan. muga ku engkang diwejang. Teu Iman ka parentah Gusti. tah kitu rai nyatana. hanteu ngarasa papisah. Sumawon Iman ka Allah. kieu rai mun can terang. salawasna moal pegat. Bari leumpang bari cicing. hanteu bisa walakaya. Gusti Allah nu kawasa. teu tiasa ngalakonan. rai masih keneh helok. da engkang bubuhannana. 111. can ditarima ku Allah. atina teu daek nyaho. nyarita pasal ieu mah. Sababna enggeus ngahiji. dina keur nalika jagjag. kudu nurut kitab Qur’an. Qur’an Nul’adzim kasusul. anu sakitu suhudna. Iman teh urang pigawe. Raina ngawalon deui. kana dzatna jeung sifatna. atuh teu Iman mun kitu. sareatna hakekatna. Dupi Iman hiji deui. nyaeta eling ka Allah. badanna geus ruksak kabeh. mung engkang moal tiasa. keur pikeun sarerea. tarekat sareng ma’rifat. Fidun’ya anu kasebat. da hanteu kudu jeung praktek. atuh meureun poek bae. engke di alam Akherat. keur cageur keur gering komo. mangsa bodo Gusti Allah. Jadi geus kaluar garis. anu kudu dilakonan. Tapi kudu bisa mati. lain perkara Agama. perkawis Iman ka Allah. Asal geus ma’rifat jati. mun prakna tah kudu kitu. panutupna lawang dunya. naha Iman ka saha. nuhun Alhamdulillah. hartina ninggal dzat Allah. 120. wujud teu bias migawe. 139. rek eling ka parentahna. anu parantos diwejang mah. Raina ngawalon deui. nyawana teh kapidangdung. Agama sareat tea. perkara nyaho ka Allah. Ari geus katimu tasjid. keur kapercayaan kitu. 127. teu acan pisan kapaham. kumaha arek elingna. pipilueun ngahukuman.pamuka lawang Akherat. raina lajeng ngawalon. 131. paeh samemehna wafat. teu meunang aya rasiah. teu ku lisan-lisan acan. jadi linglung rarasaan. ngan kudu menerkeun laku. geus tangtu rai aya mah. Mimiti Ru’yatullahi. Ceuk rakana pasal tasjid. da teu kudu ruku sujud. kanu baris disembahna. perkawis lafad Muhammad. 138. ku awas panon atina. kana rupa Mekah kitu. mung tasjidna tcan disebut. geus tepi ka asal Qur’an. sababna tacan ma’rifat. sidik ku panon kapala. 113. Raina lajeng ngalahir. anging Allah nu uninga. sanajan badanna ruksak. Sarat sah nyembah ka Gusti. henteu weleh . sabab teu aya cirina. kapan dina Hadist oge. Numatak urang mah rai. 136. 124. 119. batal haram jeung makruhna. eling bae salawasna. Tapi kade salah ngarti. Kaduana Iman deui. rukun Islam anu lima. dina salira urang teh. laku ucap anu aen. lakonan sakuat-kuat. lamun ngelmu tacan kitu. 125. moal samara moal hilap. Mereskeun jalan Agami. kudu ngalokonan rukun. sanajan dicipta-cipta. aturan amal ibadah. naha bet aya rasiah. rai parantos mangartos. bibitna sagala rupa. Sasatna kedah papanggih. sumawon ku sareat teh. nya Marotan Wahidatan. kalawan ma’rifat heula. ceuk rakana moal pegat. da can nyaho ti tadina. 123. Kapan ari Iman rai. teu jauh sareng dzatna teh. aduh engkang nuhun pisan.

Dicarios ku Jeng Nabi. jeung teu nulis teu papan. 142. nyatet saur Rasulullah.nerangkeun yen Maha Agung. Raina gumujeng manis. teu aya nu ngawartosan. kakara sah pangakuna. kapan sidik caang eta. . sadaya hanteu kaliwat. sapertos Jeng Nabi Isa. boh amisna boh kesedna. sareng ngajadikeun makhluk. Ari sundana teh Hadist. kitab Hadist anu tilu. saheulaeun Nabi urang. Kaopatna Qur’an nami. Teu huruf sowara deui. lalakonna dicarita. nyaeta kana manahna. kaluar ti Kangjeng Rasul. nyarioskeun ti awalna. hanteu sowara huruf. nu matak hanteu disebat. di badan urang sapata. 156. Tah kitu ngandikana Gusti. rai mah ku hayang dumuk. ngajadi alam dunya. turun ka para Nabi kabeh. nu matak teu ku sowara. pangandika anu anyar. yen eta pangandikana. sanajan Saumur hirup. caang padang narawangan. ulah ngan ukur basana. tapi Kangjeng Rasulullah. 162. ayat-ayat nu kasebut. malah sumpingna tipayun. 149. sanajan aya hurufna. bade tumaros ka engkang. 155. awal akhir dicarios. teus nepi ka jadina. nu aya salebet Qur’an. nepi ka kiamat pisan. kaduana kitab Zabur. nyaeta Nur Muhammad. sabab Ijnil Toret Zabur. bakating tina karaos. sapertos Jeng Nabi Isa. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. pangandika anu anyar. tina kalangkung karasa. 158. ka sahabat nu opat teh. sabab manus amah mohal. 167. 150. pasal ka dalil Qur’an teh. geus sumurup kana kalbu. sakur piwuruk engkang teh. kana Qur’an Nul’adzimna. bray bae sagala terang. nyariosleun Wal Awwalu. jadi anjeuna mah notok. tapi upami percaya. 143. Kapan sidik Kangjeng Nabi. Terus kan Nur Jeng Nabi. ayeuna mah moal samara. 152. rek nyaritakeun rasana. 147. sumawon make huruf teh. hanteu arah engon kitu. terus disaurkeun pisan. bade tumaros ka engkang. hakekatna di urang. hanteu sami sareng Qur’an. hate masih kalangkabut. Tapi naha Kangjeng Nabi. nyaurna ku basa Arab. tah eta naon nyatana. 170. ngan dika Gusti Allah. manusa kedah kituna. naha ari Nabi sanes. nya nuhun Alhamdulillah. kufur kafir kasebatna. 165. Geura dangukeun ku rai. sabab ngandikana Allah. rek naros rai ka engkang. bisa balik ka asalna. 145. kitu deui Zabur Toret. sumawon make huruf teh. rai masih keneh poek. kapan Qur’an mah eusina. margi Hadist enggeus nyebat. kudu buleud nya percaya. tah kumaha bedana. nu muruk bangsa manusa. dalil mah Qur’an nyatana. ku salira anjeuna teh. sanajan nu teu acan. moal arek asa-asa. nu parantos kalakonan. meunang nurun tina Qur’an. Allah anu Maha Agung. 163. Mung ayeuna aya deui. ibarat nyebatkeun cau. teras dicatet ku Usman. sagal geus kauninga. dalil mah nu heubeul tangtos. kana kadimna Jeng Rasul. Sajarah anjeuna pasti. tapi kieu bedana teh. 166. bisa nyaritakeun kitu. dalil pangandika Allah. nanging ti Allah ta’ala. unggel dina lebet Qur’an. ka Kangjeng Nabi Muhammad. 141. 151. 159. naha ari Nabi sanes. kapan teu daya teu upaya. Rakana ngajawab manis. disebatna Kalamullah. Tetep disebatkeun Hadist. Sadayana jol kaharti. tina Johar Awal tea. Kedah geus di dahar misti. tah kitu rai sababna. pangandikana Yang Agung. nyarioskeun geus akhirna. nu teu huruf teu sowara. kumaha da can karaos. dalil pangandika Allah. Gusti Usman nu nulis teh. mimitina ti Nabi Adam. teu acan tetep mikiran. nyaurkeun sadayana. geus nyayang kana sungsuwam. yen eta Kalamullah teh. 154. nya eta nu anyar tea. 171. tapi aya deui kitab. midamelna Injil tea. geuning naha teu disebut. margi kahartos percaya. kieu rai mun can terang. hal eta kitab nu opat. Terus Babu Hawa deui. Qur’an teh damel sahabat. Saha nu mere warti. kapan sami pangkat Rasul. 146.reureujeungan. mani cirambay socana. sasaur-saur Jeng Rasul. lantarannana ti engkang. teu kocap aya guruna. nya jadi kitab Qur’an. Raina ngawalon manis. Hadist bae disebatna. anjeuna enggeus misaur. malah basana ge Arab. hanteu percaya ka Qur’an. utusan Allah ta’ala. Saha jalma anu mungkir. teu aya anu kalarung. kapan make huruf eces. margi rai tacan ngartos. bibit nurunkeun manusa. memeh aya awang uwung. nepi ka akhirna pisan. padahal Nabi Muhammad. nyaeta kiamat dunya. bener teu nganggo sowara. hanteu aya papadana. ngan cumah maparin caang. anging ku terbitna hate. seja diestokeun pisan. Jadi ngandikana Gusti. Padahal Kangjeng Nabi. rai aya kadar ngartos. Maparin caangna ati. dina badan sakujur teh. ngadamelna Injil tea. hanteu naros ti manusa. Sareng kapan saur Hadist. Sieun jadi kufur kafir. Ditetepkeun bae Hadist. Ngalahir deui kang rai. kapan geuning eta Qur’an. dalil pangandika Allah. eta teh nyaurkeun naon. 148. kang rai hayang terang. 168. tunggal utusanna Allah. 164. naha bet hanteu disebut. Mung ayeuna aya deui. kalintang abdi sesahna. Ceuk rakana bener rai. boh kesed boh amisna. tapi eta dina Qur’an. Barina ngalahir deui. jol tiasa sasauran. lahir batin geus kamafhum. kakara bisa kasusul. kapan kedah sareng sahna. ngadak-ngadak anjeuna teh. 169. kapan Jeng Nabi Isa ge. naha bet dibeda-beda. yen bakal kitu jadina. 160. bibit nu kumelip kabeh. moal taklid moal bohong. kitab Injil katiluna. 153. nu ka anjeuna miwuruk. 157. hiji ngaran Toret tea. kabeh aya dina Qur’an. moal robah patekadan. nyaritakeun rasa cau. sarua pada utusan. geuning kitu asalna. percayana masih mangmang. naon kanyataannana. bet sagala uninga. pangkat Nabi kasebatna. yen eta dalil Qur’an. boro-boro nu geus tembong. tina Qur’an Nul’adzim teh. 144. 161. sagala pangakuan.

lami-lami eta soca. 189. Rakana mesem ngadawuh. kahartos ku tuang rai. ayeuna baris didadar. seuri ngeunah bakat harti. leres mun kitu kaharti. geura dangukeun ku rai. hanteu kasebutkeun beunghar. ulah ngajadikeun bimbang. Pendekna sakabeh makhluk. bener ceuk dalil teh tadi. 181. hanteu seueur ngan sarupi. 190. naon margi teu sarua. aci seuneu angin tanah. kieu rai mun can harti. Naha engkang bener kitu. aduh engkang sidik pisan. langgeng hanteu owah gingsir. ana kitu nyaruaan. 201. panon teu awas ninggali. perkawis pang Gusti Allah. Numawi Qur’an disebut. mo hilap saumur hirup. baham teu bisa wawarti. aya nu geus jadi bujang. Meureun aya sabab tangtu. Qur’an mah pangangseu rai. tatangkalan nungtut jadi. teu butuh kunu ibadah. nandakeun butuhna Gusti. moal mubadir Yang Widi. anu matak kudu wafat. 195. teras nyaur bari manis. sakumelip tujuh bumi. kedah wae osok wafat. kabutuhna Gusti Allah. najan seueur nu dipeuncit. nu keur tengah . 182. jeung daikatul mauta. Raina Lajeng ngawangsul. asa kabireukan teuing. sareatna anu nyata. sugan kieu kersa Gusti. taya kabutuhna Gusti. dina hal sabab-sababna. sumawon keuna ku mati. 175. anu pangheulana leungit. Ngan butuh teh ku wujud. Naon maksadna Yang Agung. kapan buktina di dunya. Allah sifat Baqo pasti. sesek moal aya tempat. Kapan ceuk dalil teh kitu. aya deui nu can harti. Tah naon sababna kitu. yen sakabeh kudu mati. hartina teh Allah beunghar. 202. 178. 180. samangsa-mangsa keresa. teu butuheun ku Ulama. tah kitu sababna rai. 177. Naha matak naon atuh. pangakhir-akhirna leungit. teu butuheun kunu muji. Malah dalil oge nyebut. moal hanteu aya pambrih. ceuk engkang mah masih aya. katuangan warna-warni. Allah geus maparin jangji. atuh Gusti Maha Suci. teu butuheun kunu ngaji. kana ati tuang rai. naon nu jadi sabab. rai enggeus lieur teuing. eta mah entong dipikir. aya nu geus aki-aki. Raina enggal ngawangsul. rakana ngawalon manis. nyaeta nu ngaran Hadist. paninggal sareng pangucap. ampir pinuh ieu bumi. 194. ka sakabeh anu anyar. lamun aya keneh pambrih. tapi engkang mah sok nilik. kalebetan aci. kasauran teh bet yakin. disebatkeun awal akhir. teu elat-elat nu bijil. Ayeuna gaduk piunjuk. naon kabutuhna Gusti. rakana lajeng ngajawab. sakebeh awak-awakan. Tanda bedana Yang Agung. baham ge bisa wawarti. pangdangu anu kahiji. Ceuk rakana mangga atuh. Nafas mah geus jalan terus. ah engkang mah sok murtad. 196. Gusti anu Maha Suci. samangsa-mangsa keresa. Rakana engal ngawangsul. nya eta nu anyar tea. da kitu kersana Allah. pasal tadi Gusti Allah. Mung awon teu kapiunjuk. 197. sato-sato ge aranakan. kabutuhna Maha Suci. Pang ngersakeun kudu mati. teu ku naon-naon deui. kumaha sabab-sababna. upama jalma teu wafat. da kabeh kagungan Gusti. sumuhun saur kang rai. hanteu meunang nyaruaan. supados rai mangarti. kitu rasiah Yang Widi. ucapna pon kitu deui. Pasal dina pangkat mahluk. beda-beda umur jalmi. Ceuk raina naon atuh. 191. nu karasa sareng bukti. akhirna oge teu lepat. 192. 187. ngalegaan alam dunya. Ari eta mah nu tilu. aya deui nu can paham. Kitu deui dina pupus. reujeung sakabeh hawadist. 184. 204. sinarengan aci cai. pasal kitab anu opat. 205. atuh lamun kitu Gusti. ka rakana bari seuri. karaos kabina-bina. Zabur pangucap pribadi. henteu kenging mungkir deui. lamun hawadist teu ruksak. Allah ta’ala taya kabutuhna. anu tiheula ayana. bet bijil awasna geuning. Bukti anu ngajarentul. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. dalilna teh Qulu nafsin. kersana Gusti Yang Widi. tanda bedana jeung Gusti. mun ngan sakitu sababna. yen kudu ngarasa mati. cik geura terangkeun engkang. make mere katetepan. sifatna hirup kang rai. rehna dina umur jalmi. saparantos barang tuang. da moal enya mubadir. nya danguna jeung tinggalna. pangheula ayana pasti. sifat Goniyyun ceuk Hadist. nafasna mah ongkoh bijil. ngersakeun Gusti Yang Widi. cepil teu aya danguna. 200. sanajan kersana Allah. ku rai hoyong kaharti. Ting torojol ting palentung. nu tadi disebat dalil. sanyatana dina diri. Aya orok-orok pupus. moal datang ka teu jadi. jalma pada aranakan. Rakana walon jeung imut. 198. Mimiti Toret dicatur. Injil nyatana paninggal. nyieun sarebueun kali. hanteu aya kabutuhna. tapi teu kurang nu datang. 193. sundana teh eta dalil. najan alam dunya rai. hiji pasal nu can harti. Raina mani ngagukguk. Raina ngawalon nuhun. 199. sarua jeung Maha Suci. anu pandeuri datangna. cepil kaluar danguna. 188. eta hanteu salah deui. 206. sidik pisan jeung buktina. Saur rai lamun kitu. pang sok ditungtungan mati. Meureun ku rai kamafhum. ceuk engkang mah anu yakin. tangtos aya sabab tadi. nyaeta pangdangu urang. Rakana lajeng ngawangsul. awalna nu pangheulana. 176. langgeng teu keuna ku ruksak. tah eta nyatana Qur’an. sarebueun alam dunya. nyaeta ngaran hawadist. estuning aenal yakin. kabutuhna Maha Suci. keur waktu gurujag lahir. 179. ti barang gurujag dohir. pinuh temen ieu bumi. ari keukeuh-keukeuh teuing. kanyataan dina diri. barang enggeus lami. Sifatna nafas geus tangtu. kanyataan dina badan. aya sababna nu penting. Tapi kabutuh Yang Agung. ku engkang kedah di dadar. tina kaluat si Bijang. 173. 185. 186. 203. 183. 174. sanes nu sifat kawasa.Kinanti 172.

hanteu salah aci angin. papada bisa ngajadi. naon nyatana anu yakin. Getih kudu jalan alus. Nyatana diurang sungsum. tah kitu eta kang rai. roh jasmani teh nyatana. yen jalma Iman pinasti. hiji seuneu dua angin. sifat kasukaan ati. teu ngupingkeun Widadariwidadari lalakina. Tepi ka akherat kitu. kadeudeuh pangambung rai. pada bisa usik malik. Allah milu ruksak pasti. 221. pikeun sahiji manusa. Atuh jadina teh tangtu. ceuk raina masih heran. Ceuk raina langkung nuhun. kapan tadi Gusti Allah. 209. pasal eta Widadari. ngan wadahna anu teu kuat. 211. kumaha kira-kirana. da kapan ari hirup mah. kabungahan soca rai. jeung lalaki sama timbang. 224. di diri urang pribadi. 242. ka sakur anu kumelip. 218. Allah tetep bae asih. 233. lamun arek boga rabi. rupi-rupi teu sarua. sato-sato kitu deui. teu aya hirupna pasti. Maningkem kaopat deui. Ceuk rakana mun can mafhum. dina waktu tadi bijil. rehna eta Widadari. cacakan taya sarupa. asal aci seuneu tea. Rakana lajeng ngawangsul. Seueurna teh opat puluh. 234. Rakana lajeng ngawangsul. 243. 225. yaktos mah opat siki. lamun rai teu uninga. tah eta kumaha margi. asihna Gusti Yang Widi. aya deui anu can harti. Hadist enggeus mere terang. asih ka sadaya sami. mahi ku lima perkara. sami teu aya bedana. asal tina aci getih. urang bisa hirup rai. 237. nu karasa anu bukti. 213. 235. naha bet hanteu ka kocap. nu matak sok tereh mati. can tetep kapercayaan. rupa istri nu gareulis. lantaran piwejang engkang. ganjaran ti Maha Suci. langgeng teu keuna ku ruksak. ka sadaya murah asih. Rakana enggal ngawangsul. istri nu meunang Iman. pikir sing nepi kaharti. umurna ge moal lami. naon kanyataannana. kawas anu pilih kasih. 215. uteuk tongo walang taga. Lamun getih Rama Ibu. Wadi teh asalna rai. 230. pikeun mikir Widadari. tatapi eta munasif. perkara murahna Gusti. Widadari anu katilu. Widadari nu kaopat. nyilokaan kani’matan. nu tadi asal ti dohir. rasana mah tetep aya. sifat Baqo enggeus pasti. tah eta nu kurang kuat. dupi Mani asal cai. ka deudeuh jeung kacintaan. jeung teu kening ngora-ngora. sanes pangersa Pangeran. rai tiasa ngaharti. Kapan istri ge geus tangtu. Piwadaheunnana hirup. Nu ruksakna teh ngan wujud. 240. rek naroskeun anu tadi. 239. tanda taya hirup pasti. Tilu bumi opat banyu. Saupami taya banyu. dipapag ku Widadari. nu paeh tea mah raga. ngan alamna salin deui. 223. Maningkem mah aci bumi. ka anakna peribadi. muga ku engkang diwejang. 232. pikeun mapag para istri. hirupna mah tetep pasti. 220. Ceuk raina kuma atuh. 222. Bener bae opat puluh. bener karaos ku rai. rai ulah belet teuing. 229. jadina di urang daging. ari Madimah asalna. 227. ibarat dina kai mah. anu teu dibeda-beda. kosong hanteu aya eusi. jeung teu keuna ku maot pasti. keur getihna hanteu sehat. dipapag ku Widadari. jadi kulit awak urang.tuwuh deui. 217. ti dunya nepi ka batin. nya manina ge teu sehat. Rakana lajeng ngawangsul. najan geus kasebut mati. eta kamurahan Allah. geus ngayakeun lima rupa. 236. masih keneh bingung pikir. di urang ngajadi tulang. kasauran engkang tea. kabirahian nya ati. ka sadaya makhluk Gusti. 238. Tatangkalan moal hirup. nu sami teu pilih kasih. nu rata ka sadayana. geus koropok ti tadina. sabab ngahirupan rasa. sareng kalangkung gareulis. Mani maningkem terasna. asal naon nu ngajadi. nya ieu wujud jasmani. Lamun ruksak eta hirup. nu rata ka sadayana. asa sidiksidik teuing. kapan tina opat tea. Widadari isteri wungkul. mungguhing di alam Akhir. ceuk Hadist teh Widadari. anu ibadah ka Gusti. 212. ulah rek kaliru rai. sihoreng bisi manular. Kapan istri teh geus tangtu. sakitu ngurusna diri. Ayeuna gaduh pihatur. 231. naha bet ngabeda-beda. Dadamelan Rama jeung Ibu. Raina nyaur jeung imut. teu aya cai sarupi. tangtos ari maot tea. panjangna pondokna deui. bijil kani’matan sami. Timana asalna dumuk. anu opat Widadari. ayeuna mah rai harti. Naha kersana Yang Agung. kapan geuning anu mati. najan sireum tongo reungit. nu matak sok tereh mati. Rahman Rahim Maha Agung. ari nyawa teh nya rasa. 228. kalimana matahari. pang mapagna Widadari. umurna teh hanteu sami. kudu papay mimitina. saperti kieu deui. kabagiannana pasti. 208. Rakana ngajawab terus. anu ngaran mani tea. kacampiran ku panyakit. nya eta badan jasmani. dua kani’matan cepil. ulah siga pilih kasih. nu kasebat Wadi Madi. geura mun taya sarupi. nu papak kasadayana. 216. kumaha buktina murah. Enol mah da nalapung. bener pisan tangtu aya. ceuk raina matak heran. keur nuju aya kasakit. boga ngeunah jeung teu ngeunah. sagala ge moal jadi. hiji kangeunahan baham. 207. mere hirup kasadaya. moal aya anu hurip. eta teh rai siloka. paingan bangsa Walanda. hanteu usik hanteu obah. kani’matan kagenahan. nyaeta nyawa geus pasti. Tapi rasa ge pang hirup. Kantun asihna Yang Agung. kadang kala seueur istri. 219. bungkusna eroh jasmani. Ku urang kudu ka ilmu. nu ngaran Wadi jeung Madi. Mani anu katiluna. ari Widadari tea. sabab eta asal mani. timana asalna jadi. kapan jalma the sok mati. anu kurang kuat rai. mun enya kersa Yang Widi. seueur nu lakon Agami. kieu ari sayaktosna. 226. Tah kitu sababna makhluk. saur . ceuk raina moal bisa. nyaeta ku dzatna Gusti. nu kumelip jero bumi. 210. tangtu babari bobona. 214. rai dina lebah dinya. 241. kumaha buktina asih. meunang ganjaran Akherat. Kurungannana nu pupus. hal perkara anu hilang. matak hirup mah teu robah.

geuning bukti nafas teh tara belewuk. pangdenge teh salawasna tara gering. Namung rai mo kapalang. kitu deui nu kaopat. upami baham kang rai. piraku hanteu kaharti. ku awas tangtu kasusul. ayeuna mah kahareti. Rakana lajeng ngajawab. lamun kang rai ninggali. 252. tina pangambung ge bijil. lian ti salira engkang. leres hanteu pilih kasih. 244. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. nyatana pangucap tangtu. 247. nya eta kiamat tea. teges Mulya tara kasebut-sebut. pangkatna Habibullahi. naon bae anu seungit. ceuk raina can kaemut. atawa kueh persetik. terus bae nepi ka poe panutup. mugi raka ulah bendu. mikawelas engkang teh ka diri rai. Widadari tina cepil. 262. yaktos ari dengena mah.rakana pan nyata. geuning bukti eta langit nu sakitu. Anu luyu nu karasa. atanapi wungkul basa. Ceuk rakana tina dangu. nyatana di badan urang mun teu salah. tapi ayeuna geus pupus. 258. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. 263. tanda ku agungna leuwih. moal bosen engkang mitutur ka rai. nu kasebat Maha Agung. henteu aya alam dunya oge sepi. 264. masing tutug ulah aya nya kabingung. nembe ayeuna kapanggih. 267. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. kedah diterangkeun deui. make sirah dada suku. kalimana Nabi Isa. 253. matak ngahudang birahi. kapan Rusul mah teu pupus. luhurna tanpa wangenan. sumuhun saur kang rai. teu robah utusan Gusti. Nyatana Mim He Mim Dal. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. di diri urang pribadi. nomer hiji Nabi Adam. karaosna raos tangtu. kantun nu kaduana. naha iraha jamanna. Rakana enggal ngajawab. Sabab mun taya utusan. bilih kabujeng ku wafat. poma-poma rai ulah rek kaliru. sihoreng aya nyatana. Mulya bae salawasna. eta nu pangluhurna. Cacakan teu kahalangan. Ceuk rakana Insya Allah. 251. Saur rai nuhun pisan. ulah bosen ngajawab. Geus tangtu resep kalangkung. kieu abdi nya kabingung. ceuk raina kuma sabab. nyaeta nyatana pangdangu rai. naha eta basa opat perkawis. Ganjaran ti Maha Agung. Nu teu beda sareng urang. miwejang ka diri abdi. dilisankeun ku pangucap. salamina moal matak jadi ilmu. naon kanyataannana. 256. perkawis Yang Maha Agung. naha kumaha mulyana. Rusul mah hanteu wafat. malah-malah Asma Allah ge disebut. naon bae kaanehan. diucapkeun sadayana. nembe terang ayeuna karek kaharti. raina teras ngawangsul. pasal eta ku rai teh geus kaharti. nafas mah tetep beresih. malah osok hayang deui. Rakana teras ngajawab. nu sarupa saperti wujud kang rai. Kangjeng Nabi kagenepna. tadi aya babasaan. ceuk raina aduh leres geus kaemut. Maha Suci anu mana. 248. nyeri denge tara aya. langgeng teu owah teu gingsir. babarkeun bae sadaya. Ayeuna nu katiluna. nyatana paninggal tangtu. nyatana dibadan urang. nu pupus mah majajina. saluhureun langit ge tangtu katepi. Maha TInggi kaopatna. 265. nya eta wujud jasmani. teu hasil mun teu harti mah. sanajan tara dikumbah. Ceuk rakana Maha Mulya. Dupi Rusul katiluna. ngamudarakahkeun ili. saur raka naha rai sok ngadangu. nu kaopat Nabi Musa. kitu deui tina soca. dijawab sakuat-kuat. 270. salah bener oge tangtu. 259. nepi ka kiamat pisan. Kaanggseuna raos tangtu. atuh saha anu arek mere pitutur. Ceuk raina leres pisan. nu katilu Maha Suci. 266. tah eta hawadistna anu pupus. 246. 249. puguh bae aya buktina mah. istri pameget ge nampi. ceuk raina nuhun pisan. meureun rai osok mendak. rajeun oge nyeri ceuli. kang raka bubuhannana. buru-buru geura putus. kaluar jerona deui. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. carioskeun hiji-hiji. masih aya nu rek ditaroskeun deui. bakating raos-raosna. ku engkang terangkeun deui. geus taya utusannana. moal enya geus taya utusan Gusti. Pangkur 250. Ceuk rakana kapan nyata. dulur abdi ngan sahiji. bakating resep ninggali. 255. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. Lian ti waktu ayeuna. saur raka nyatana pangangseu rai. supados kahartos pisan. eta nu pang sucina. pangkatna teh Rohullahi. 261. 268. raos ceuk rasana cepil. ulah ngan babasan wungkul. bener mulyana teh sidik. 271. mun ngapalkeun bae asma. kadatangan lauk hayam. 254. naon bae rupi-rupi. sadayana oge natrat. nu nyebat nyeri dengena. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. ulah kapambeng miwuruk. kaduana Maha Mulya. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. opat rupa hiji basa Maha Agung. teu hasil mun teu jeung bukti. kahartos ari kitu mah. 269. Meureun ni’mat nu kadangu. 260. sing nepi kahartina. Nabi Enoh nu kadua. ku bakat tinggi-tinggina. 257. kantun anu genep Rusul. Ceuk raina geus kapaham. sadayana geus lastari. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. Hakekatna mah berjalan. ayeuna nu kadua. deudeuieun karasana. sadaya parantos sirna. boh barang boh rupa istri. ngadangukeun anu nyuling. matak nyelengit nya ati. atawa tembang nu ngunah. ku tingal mah geus kaberik. anu gedena sakitu. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. upami ngangseuan minyak. moal aya tangtu lebur. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. moal ngewa sumawonna lamun bendu. lamun aya muga ku engkang pitutur. malah- . 245. nafasna dina pangambung. aya kanyataan dumuk.

Rakana enggal ngajawab. 292. saestu henteu khianat. ku urang mah moal kaberik kasusul. kudu tampa warisan ti Wali-wali. sabab mohal tarekat dicandak pupus. bungbang lenglang sadayana. nu gede kaliwat saking. iradatna Gusti anu Maha Agung. urang mah kantun maculna. umat-umat nu daratang pandeuri. 286. kapan eta hirup ayana geus tangtu. 272. hakekatna para Nabi. kapan geus aya rukunna. kapan ari geus bersih mah. asal Adam Hawa pasti. Nya tanahna pikeun urang. Sihoreng teh ayeuna mah. leuweungna enggeus dibasmi. jadi bae mung teu acan jadi utami. 288. wajibna mah kedah ngarti. ukur macul moal sakumaha ripuh. kaduana netepkeun sifatna kitu. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. Ngawalon raden Muslimat. Raina mani ngalenggak. nyieun kerud nya ku kerud. ilmu Wali eta mah. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. Adam eta nyata di badan sakujur. enggal bae ku raka teras diwangsul. Panghulu Rosul sadaya. eta adegan rai. sasat saadegna wujud. teh . diterangkeun sajelasna. nya awasna panon urang. Eta kaliru pikiran. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. sakalintang hayang terang. ngan sakali ngadamelna. pikeun nurunkeun manusa. taya nu disumput salindung. Nyieun jalma ku jelema. 290. enya eta Enoh Habibullahi. bukti sadaya manusa. ti handapna sahibas suku deui. taun-taun sangkaannana teh kitu. Ti luhur sahibas sirah. hakekatna Enoh Habibullahu. enya eta ma’rifat jatining hirup. naon nyatanadi urang. arek maca Syahadat kalimah kali. 273. tatapana taun-taun. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. 281. pang bisa nangtung jeung usik. ceuk rakna kapan nyata. nuhun engkang Adam parantos kaharti. pangangsu hakekatna. naon atuh hakekatna dina diri. najan geus jadi Ulama. pedah Wali sok tatapa. numawi kedah disusul. bisi kabendon ku Allah. mung aya keneh kabingbang. Jadi kadieuna umat. Pasal eta Nabi Adam. pikeun umat Kangjeng Nabi. hayang sampurna pribadi. nyaah ka umatna Gusti. 289. geus kapikir ku rai eta Kiyai. hanteu beunang diterangkeun pamali. mun ditaros anu penting. sifatna aya diurang. 277. kitu hanteu salah deui. kana nafsu opat rupi. 298. hakekatna nya pangucap kang rai. ayeuna nu kaduana. Dupi Musa Kalamullah. kitu sanyatana rai. 291. 283. Wali eta nyusulna tarekat jati. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. sabab eta ilmu Wali. 279. sifatna Allah ta’ala. teu acan Islam satuhu. jeung sagala tatangkalan. tangtu bangga liwat langkung. Eusina maung jeung badak. 293. Pokna teh eta mah ujang. nyaeta nyatana hirup. ku tapa mang taun-taun. 282. netepkeun heula dzatna. hanteu aya barang anu dibuni-buni. 296. Sabab Wali sadayana. 284. eta mah ilmu Laduni. nu bakal sampurna puguh. neangan jatining hirup. 276. tina bakat Wali eta. tatapi sakali mahi. bukti kapan fangu sareng tinggali. ari eta hakekat Muhammad Rosul. Raina lajeng ngajawab. Ceuk rakana bener pisan. geus jadi Islam sajati. teangan tarekatna. mung naon sanyatana. taya lian ngan ku rasa. moal saperti kapungkur. wujud ngokop ka kahayang. Ibrahim Halillullah. ku Allah nu Maha Agung. nyieun domba tangtu ku domba deui. karek dina kaomna. kitu Allah kawasana. kahiji urang teh kudu. Ceuk raina leres pisan. ari Isa Rohullohu. 278. 285. kudu bae netepkeun heula rai. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. bibit manusa saestu. taya deui kua anjeuna nu dituju. 274. sabab leleberannana. tangtu bae tadina mah para Wali. nu kagenep rusul ngagulung. leleberan tina karamatna Wali. 295. ari eta nu katilu. nyatana teh enya eta wujud. tah eta nyatana Adam. enya eta kana sajatining hirup. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. nyaeta dzatna Yang Widi. bakat ku hayang ma’rifat. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. kumpul dina hirupna. sabab bisa ma’rifat. nya rasana wujud urang. enya eta Adam Khalifatullahi. lamun hayang kana kasampurnaan diri. lamun karek bisa maca bae wungkul. 280. asupna teh kana rasa. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. 275. tatapana naunan. Ari anu kaopatna. kieu rai mun can terang. lain ngan keur salirana. disidikna para Rasul. 294. taya nu dipinding-pinding. duh engkang rebu kasuhun. najan ieu wujud oge nu nganggung. beresih taya nu kari. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. meureun ari hasil mah. tapi teu weleh disorang. Bakating ku ngabelaan. Dupi eta rasa tea. sanajanna Gusti Allah. nya sajatining Syahadat. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. dipiwejang ku engkang anu saestu. Padahal geus masyhur pisan. ku jalan tarekat tea. ceuk rakana mun can harti. sarua jeung Wali tadi. katilu asmana deui. ilmu wali nu geus sidik ditampi. hanteu sakumaha bangga. hirup ngokop kana rasa. rai teh untung kacida. cara wali waktu tadi. da maca mah Ferduna. hana cukup ke pangucap. Kitu rai upamana. buktina teh para Rusul. 287. ku aranjeunna can kasusul. Estu saterus terangna. teges Khalifatullahu. diestokeun lebet kalbu. wawakil Allah ta’ala. moal bangga cara tadi. nu masih gumelar dohir. da ibarat keur ngabedah. gajah oray nu kalangkung marantih. tangtuna tinggal di dunya. angsu ucap pon nyakitu. nuhun pisan ku rai eta katampi. Nyatana pangdangu urang. Raden Muslimat ngajawab. 299. pira urang mah ngan macul. sabab moal salah deui. ari rasa ngokop deui kana wujud. urang ge kudu tatapa. iradatna Gusti anu Maha Agung. malah matak jadi murtad. tina nyaahna kalangkung. 297. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. matak doraka kasiku.malah geus kumpul di kang rai.

Aing teh reujeung maraneh. 311. Anu sakitu banggana. nyarek diteangan. dipaparin pangkat. 335. ngajakan cilaka. hayang Islam rugina kaliwat saking. saluareun langit ieu nu katinggal. nu kadua Wamalaikatihi tea. nya paingan dibarerikna ku Wali. 317. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. tapi pang percaya. 306. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. satemen-temen kaula. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. pangasihna Allah. anu lima sihoreng teh gening kitu. nyarek ulah tulus rek neangannana. Minallohi ta’ala eta disebat. ulah bet bolostrong bae. ari diboker eusina. ku Wali sadaya. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. ari nu kaopat. 321. Kapan ngaku geus nyaksian. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. anu genep tea. Saur raka bener rai eta kitu. Naha rai percaya bener saestu. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. ‘alaihi kebatna. Ari dzat teh nyaeta . aqrob teu antara. leleberan ilmu Wali nu baheula. lamun tacan ma’arifat anu sajati. 332. 329. geura pek lemesan. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. ayana teh Allah. syahna sing kapendak heula. tacan katepi ku dewek. da dunya mah damelan teh. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. aya deui rai nu teu kapaham. sing sidik kanu diutus. jadi batur Idajil teh. ayana teh Allah. ka Allah ta’ala. Lamun paham cara tadi bae tangtu. 315. Kapan kieu ceuk ma’nana. pek larapkeun lirik ka badan sapata. 303. 333. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. tilu taun mah geus pasti. geuning Wali teh sihoreng. hal Syahna syahadat teh. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. min habril warid geus eces. anu kagenepna. 300. diluhur langit tujuh teh. 322. sareng wujud manusa teh. sing sidik sarta sing yakin. eta kitu manah Wali sadayana. keur naon aya dalil teh. Atuh untung sarebu kali nya untung. kana dzat Gusti Yang Agung. sundana teh Syahadat kalimah kalih. raina lajeng ngawangsul. samangsana aya.geuning kitu rukunna. 309. bet make enggeus nyaksian. lamun kitu saksi palsu. 307. sugan teh cukup ku rukun. lian ti Allah ta’ala. 331. jeung kaula satemen-temen nyakseni. kakara syah pang macana urang tangtu. percaya kana naon. sing aya rangkepan. ku Syahadat ge sahiji. 314. 327. kudu nyaho kalawan aenal yakin. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. 312. 324. ilmu Wali lain keur ajieun urang. bet siga-sigana. ayana Gusti Allah teh. jadi mun ayeuna urang. asup ka Naraka. Masih aya antarana eta kitu. numawi wajib kapendak. kaayaannana wujud teh. lamun kitu kawas ngaco. damelanna geus tangtu bae. dikadarkeun bisa mangih. Kumaha netepkeunnana. 316. ngalakonan rukun Islam. saur rai percaya kana ayana. 320. waktu maca Syahadat kalimah kalih. toh pati jiwa raga. ngan lobana manusa sok salah tampa. Ceuk rakana bener rai eta kitu. najan budak paham kitu mah geus boga. nampa leleberanna ge. ka Allah nu sayaktos. mangga engkang rai paparinan terang. geus tara antara. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. tangtu meunang hukum beurat. 305. da tunggal damelna. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. percaya rai hanteu asa-asa. kapan sidik sundana teh rai kitu. nuhun geus kapaham. kaula nekadkeun kitu. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. Sareng ngutus naon tea. ceuk rakana atuh gagal. Amantubillah eta teh. abdi teu acan patepang. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. Saur raka naha rai ngan sakitu. 336. Warusulihi carios. 328. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. eta dzat nu Maha Suci. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. Anu kadua kalimah. Kapan syahna saksi tea. eta pangakuan rai. syahna nya percaya. 334. sumawon kanu ngutusna. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. 313. 330. mawa sasar kanu bodo. papay heula tina dzatna Gusti Allah. sigana manusa nyieun sangrayan. 319. Saur raka ayana dimana atuh. urang mah teu kudu nyaho. na kumaha ari saksi. ulah sok nyingsieunan matak murtad. Ana kitu eta omongan teh racun. Matak naon mun balaka bae atuh. Gusti Allah ngan sahiji. hiji Amantubillah teh. geus taya antarana teh. eta teh utusan Allah. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. Pucung 308. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. da manahna nyaah ka umat sadaya. ku tapa mangtaun-taun. 310. sinareng Muhammad Nabi. na teu sieun ku hukuman. yen Kangjeng Muhammad Rasul. sumawon kana sifatna. pedah aya bimi langit sareng eusina. Saur rai aduh kutan. Waqodri wasorihi teh. perkara Aing mah. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. 304. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. 301. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. na iraha rai tepang. 318. teu aya kebatna. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. 325. yen tacan kapendak. Saur raka kieu rai mun can mafhum. 302. 326. ari sundana mah. ngabelaan umat kabeh. Wali teh maksadna. Anu katilu Wakutubihi disebut. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. panngna abdi percaya teh. 323. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. 337. ceuk raina tangtu bae. pangkat Wali-wali kabeh. tangtu pisan aya anu ngadamelna. ngajawab raina. dina Qur’an geuning dalilna disebat. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung.

Nurullah kitu. Wamalikatihi teh. 378. beurang peuting ge digawe. kana eta kitabna Allah ta’ala. 364. Tutulisan wujus urang nu saestu. perkara malaikat teh. tatapi Malaikat teh. Ari Allah nya eta sifatna hirup. ka hirup sorangan. aya patri moal arek paburantak. nyaeta Wamalaikatihi. anu kasebat tadi teh. Jadi eta tutulisan nu dihukum. nya mandorna Malaikat nu opat. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. geus hanteu miwarang. hanteu warna rupa. kudu ngandel urang. usik angseu tea. 376. 368. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. urang ninggang meunang berok. 348. Den Muslimat mesem bari kaisinan. 355. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. sangkan tereh Iman. 359. 367. 346. mangga geura dadar. ayana alam dunya teh. 344. 375. para Malaikat. teu beunang ku tekad. 341. ati abdi hoyong enggalenggal terang. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. lamun geus kitu mah. anu geus kapaham. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. enya eta mandorna teh. bakal ka sawaregana teh. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. kuma sangkan Iman. Saur raka naha atuh ngaji kitu. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. boh beungharna boh miskinna sing narima. eta bener tutulisan ti Pangeran. ngaji kawas budak. keur sare ge manjangan bulu mah teras. 338. Mangga engkang abdi neda piwuruk. utusan Gusti Yang Manon. tadi percayana. nu kahiji nyaeta Amantubillah. waktu keur sakarat. kitab eta nu purah mere kabar. najan usik bulu oge. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. mun kitu teu salah. kulantaran ayana teh. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. 373. leres mun kitu mah. tara sasarean. na kumaha atuh sangkan percayana. Mikail tea. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. kana tulis Qur’an bae. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. kaliputannana. sadaya pada mangartos. 361. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. Susah temen lamun kaburu ku pupus. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. kitu eta sundana teh. 356. pasal rukun Iman. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. anu kaopatna. sundana cahaya. Wakutubihi eta teh. usik ati sumawon usikna jasad. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. Usik baham usik tinggal usik dangu. Malaikat taya gawe. 360. papay heulaanan. Mangga engkang anu tadi geura tutur. tambah isin siang wengi babarengan. kahartos kacida. yen aya Malikat teh. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. kana eta tutulisan wujud urang. 372. gancanggancang bisi kaburu wafat. mangsa hirup pertanda ayana Allah. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. ngan sakitu teu aya rangkepannana. Sundana teh kaula percaya estu. 357. sumawonna mun ku enyom. 379. lamun ngaji ulah ical ti salira. mun ninggang cilaka. kapan tadi utusan Allah ta’ala. hanteu jirim saperti wujud manusa. aya hirup dina wujudna manusa. nu tadi mah salah ku abdi karasa. 343. 353. Sareng tara barang dahar siang dalu. kapan nyaho mun maling sok dipanjara. kudu ngajinis ngaji teh. ka Nabi Muhammad. 342. 365. 352. Ceuk rakana coba heula rai atuh. kana tutulisan dewek. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. kapan tadi ceuk engkang ge. ceuk rakana rai percaya kumaha. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. ayeuna karasa. tina nafsu dewek. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. cahayana Gusti Yang Manon. Sategesna kaula percaya estu. sareng manah engkang. 377. nu manjangan kabeh oge Malaikat. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. ku hirup Allah geus tangtos. Geura kakat kotektak badan sakujur. ka Malaikat Allah. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. umumna jelema ngan saukur maca bae. teu ical di badan. ka hirupna wuud dewek. hurip nu miwarang. 366. 381. meureun ayeuna mah. jadi malaikat. 358. . ngapalkeun basana. dalil naon nu bisa teh. eusina teu dipalire. da katungkul maca bae. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. 371. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. ngajina can tamat. tulisan ti setan. Cauk raina leres engkang eta kitu. Kantun eta rukun Iman nu katilu. nu tara dihaja teh. ceuk pangandika Hadist teh. 374. sidik pisan usik the teu warna rupa. 354. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. ari cahya nya eta hirup manusa. tapi naon dalil nu jadi Iman. nyatana usik sakabeh. anu ngaran Jibril. saha nu rek nyebat. Teu awewe sumawon pameget kitu. ceuk raina kahartos ari kitu mah. meureun ku rai karaos. 349. 345. tina maling atawa tina maehan. kuma tadi ngandelna teh. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. 351. teu aya Malaikat teh. 347. rukun Iman tea. Cek rakana lamun paham rai kitu. pake kumagungan. karek sare geus teu aya alam dunya teh. aya dua pasal. ka Malaikat Allah teh. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. kumaha upama. 380. ngandel tulis Qur’an. nu lumbrah disebat. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. Malaikat teh keur pere. 370. Tah nyaeta nyatana Malaikat. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. dihukum lantaranna teh. urang bisa sabar bae. 340. 339. Kantun eta nu nomer dua rukun. pang akrobna jeung wujud teh. mun kitu rukun Iman teh. enya eta utusannana Pangeran. bisa soteh aya. 350. 362. tapi kudu dirangkep teh. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. teu lalaki teu awewe. 369. Nu katilu Isrofil nu kasebut. Ijrail nya ngaranna teh. 363.

389. ka utusan Gusti Allah. eta nu kudu dipikir. dikadarkeun jasa ngarti. ka Gusti Yang Agung. supaya enggal katepi. gorengna mah ti Idajil tea. rukun anu tilu teh. eta akalna manusa. tara sok pahili deui. ieu wujud bakalna nekanan pasti. urang sing tetep percaya. 397. tara pahili ambeuna. tangtuna aya pamilih. nuhun sarebu nuhun. Tetep Allah ngan midamel suci. ari tadi ku pahaman jisim abdi. rukun nu disebut. kana rasa wujud. diambung heula ku rai. kantun anu kaopat rukun. jeung meunang siksaan kubur. moal ngajujur nafsu. 394. nu goring moal disorang. geus kaharti ku rai kapaham. angseu ge pon kitu deui. Ceuk raina leres kahareti. pasal Warusulihi teh.Dangdanggula 382. kumaha ngimankeunnana teh. nekanan poe akhir teh. Nya mukaha mun imanna jalmi. jadi ngaler ngdul. meureun suhud ibadah. Den Muslimat ka raka ngalahir. dina engkena geus hilang. ka utusan kitu. ulang ngan apalna wungkul. kapan tadi diluhur ku engkang rai. sihoreng Gusti Yang Widi. Saur rai kantun hiji deui. atawa sora gamelan. yen jalma nu kitu. tangtu ku rai karasa. 383. raina lajeng ngawangsul. jasad urang bakal nu tiheula. rasa baham rasa ambung. kawasna moal kasorang. moal nyebat bedug. di warung atawa toko. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. manus amah jongjong iman kana duit. duh engkang sumuhun pisan. bade meuli hiji rupa minyak. cicingna di Naraka teh. di dunyana moal keuna hukum bui. eta rukun Iman diajina. sadayana pada nyaho. tetep bae tara cidra. Urang kudu percaya sing tigin. timana torojolna. boh seungit boh bau. tapi rai can kaharti. nafsu anu awon tea. Ceuk rakana bener kitu rai. namung ngan eta mah jauh. minyakna ge da teu seungit. teu ibadah hanteu ngelmu. geus percaya bakalna teh. dina hal ngimankeunnana. Den Muslimat ka raka ngalahir. yen dunya teh tangtu. pamagerna nafsu. lamun lamun baham dahar uyah. tadi ge Rusul mah geus kawarti. ceuk rasa dangu geus tangtos. jadi rai teh ayeuna. kantun nu kalimana. Nagara ge tangtu aman pasti. ngajujur bae nafsuna. ngimankeun nu kagenepna. kumaha teu percayana. buruburu nyiar ilmu. moal enya nyebut lada. 390. 387. malik kana wujud. 391. 385. bakal ruksak alam dunya. leres pisan ayeuna kapaham. dirasakeun nu saestu. kang rai teh masih ewuh. 386. ngeng ngadangu sowarana gelap. yen kitu ngimankeunnana. rukun Iman anu kagenepna. rai parantos mangarti. rai teh percaya pisan. atuh saha nu sok bohong. 401. 400. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. ceuk rakana et age teu lepat. sarta eusina kahartos.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. urang teh kudu percaya. Sategesna geus percaya tigin. lamun kabeh ngari rukun Iman. Rusul eta tara bohong cidra. kasaksi ku Rusul. kieu percayana tadi. saupami ngangsu minyak. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. eta kitu piraku hanteu kaharti. nyaeta bakal pupus. tara sok bohong jeung cidra. majajina mah sayaktos. sabab nya seungit ieu nu dipilari. terus nanyakeun hargana. kantun urang percayana. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. Kitu deui lamun dina cepil. najan anak incu. nepi kan ma’rifatna. Wal yaomil akhiri tea. Nu baheula para Nabi-nabi. biasana ngan ukur dibaca. 398. saur rai teh eh sumuhun. mangsa-mangsa jalma keur didunya. 402. kumaha atuh eta. sakarat mah . piraku Gusti Allah. 388. Saur raka pek heula ku rai. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. 393. tetep ngaku caang tangtu. kitu oge eta hanteu salah. kapan parantos didadar. tadi ge geus dicarios. imanna henteu dipikir. laku nu goreng dijaga. memeh ditawar teh tangtu. carioskeun paham rai heula. pang ngyakeun rukun Iman. teges kudu ngandelna. nu bohong mah manusa. rakana ngawangsul. Ceuk nu dagang hargana saringgit. Kudu pikir ieu jagat shagir. tina margi hayang harga murah. apal basana mah tangtu. sabab eta rukun Iman. kumargi kitu sundana. kudu lirik kana jagat pribadi. naming sakitu rai mah. sieun kaburu ku wafat. enya eta nekanan poe nu akhir. saparantosna kamanah. saur raka kieu mun hanteu tinggali. mahal teuing ah embung. sadayana geus lastari. 396. saenyana kitu. kiamatna jagat kabir. Saur raka bener bae rai. weleh bae teu kapikir. rukun Islam Rukun Iman. torojolna enya eta tina biwir. bieu the sora guludug. ka para Nabi sadaya. papasten ti Yang agung. 384. Bakal asup ka Naraka api. kana ieu rasa wujud urang. 395. raina ngawangsul. nyaeta Warusulihi. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. nafsu goreng kudu cegah. teu dirasakeun eusina. Kitu deui mun rasa tinggali. nyieun goreng kitu. Rukun Iman mun kieu diaji. ngama’naan rukun. tuluy ucapna ngabohong. 399. hirupna euweuh kadaek. Geuning sidik upami rai. rasa tinggal rasa denge. jadi rukun nu kalima. tapi kusabab geus pupus. 392. basana dipake cuih. pangucap manusa tea. teu ngabakti ka Yang Widi. kana untung ala tea. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. kitu diimankeunnana teh. kiamatna diri urang. moal nyebat ninggal poek. tangtu bae gede kasieunna. kana laku anu awon. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. rakana enggal ngajawab. pek geura rasakeun rai. kana hekekatna badan. anu langgeng teu aya watesna. yen ieu nu dimaksud. nya eta kiamat tea. anu jadi utusan hirup pribadi. upami ninggal sifat caang. jadi kieu tekad urang. untung ala jeung becik teh. nya ieu nu diteangan. enya eta nekanan kiamat shagir.

ulah ngaku-ngaku. amal Sholeh katiluna. tarekat sareng ma’rifat. hayang diganjar engke teh. sabab parantos waktuna. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. meureun ku rai karasa. Saur rai duh engkang kaharti. Asmarandana 419. nu kumaha amal ka Pengeran. sua Sadrah kitu. tangtos eling siang wengi. nya bagian nu tilu perkara. Rakana gumujeng manis.puguh deui. amal ibadahna daek. Ulah nganken puji urang rai. 413. dina keur waktu Sembahiyang. jeung matak suhud ibadah. 410. kudu Lillahi ta’ala. Sabab dina Sembahiyang rai. beunghar ku ka teungeunahan. naha rai kawas gundam . rai mah tacan mangartos. keur Jariyah ka Yang Manon. ruku huruf Lam awal. nu matak disebut. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. heula dunya heula jalma. bagian geus tangtu. dimana tumerapna teh. 416. aya dua perkawis. teu aya hargana deui. ari eta Kasdu tea. Aci cai aci angin. 415. 406. sidik pisan lafad Allah. Den Muslimat lajeng naros deui. percaya bakal kituna. ngajaga kana lakuna. Nu katilu amal Sholeh rai. Mugi rai paparin mangarti. kaduana nu ngaran Ta’rud. amal wajib kitu. 421. Anu matak masing suhud rai. Saur rai Jariyah kaharti. dupi amal kaduana. ieu teh badan jasmani. sieun jatoh kana untung ala tadi. aya opat perekawis. ari nu feredu. pedah urang geus Sembahiyang. bagian panggawe badan. ngalakonan waktu anu lima. 417. sundana Sholeh kitu. tapi engke kapayunna. 420. kumaula wungkul. sareatna hakekatna deui. aya pikeun hajatna teh. malah alam dunya . huruf Lam akhir nyatana. nu didamel asalna. 408. sujud teh geus tangtu. enya eta pagawean manah. 405. pasal amal teh geus tangtu. dina waktu Sembahiyang. ferdu pikeun ka manusa. suhud neangan elmu. kabeh geus kasusul. hanteu daya teu upaya. Mung ayeuna bade naros deui. ku engkang anu sakitu. 422. mana nu heula dumuk. Sundana teh kapan eta dalil. puji kabeh waktu eta. 414. udar ider dibelaan ruksak diri. sieun meunang hukum. 418. pagawean ati yaktos. sarta kudu ikhlas ati. reh geuning amal teh kitu. boga barang anu cukup. nyaeta panggawe lisan. ceuk rakana mun can hartos. pandang kana buruhan. naha rai masik helok. aci seuneu aci tanah. sareng ieu alam dunya. lungguh eta huruf He teu salah deui. kapan enggeus sidik jentre. 404. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. ayeuna mah jadi ilmu. jeung ati sing bersih. jual meuli jeung nu Maha Suci. di tungtungan aya dalil nu kauni. ngalakonan eta waktu lima. wajib mah ka Gusti Allah. jadi tilu kali nyorang. kudu nurut kersana Pangeran. rai dipaparin mangartos. 412. sabab wajib kasebatna. dipaparin Sawarega. rai bade naroskeun teh. Kangjeng Nabi Yullah Adam. dina keur maca kalimah. kudu beresih pisan ati. bakal manjing Sawarega. eta ulah kitu. liren bae atuh. sabab sieun geus tangtu. nu katilu nu ngaran Ta’yin. kudu ikhlas beresih nya manah. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. pasal ngudag kadunyaan. dilakonan lamun urang kuat. teras duaan taruang. Ulah kieu pangna daek rai. aya ferdu jeung wajibna. saban tuang waktu Dzuhur. 409. meureun rai ge uninga. diburuhan ku Yang Agung. kitu ibadah ka Allah. untung ala nya ngaranna. manusa mah kapan rai. pasal amal can kahartos. beresih taya pamandang. ayeuna mah mangga engkang. tumerapna dina waktu lima misti. ngaula kana kahayang. bakti kanu Agung. enya eta sakumaha unggel Hadist. lahiji amal Jariyah. urang kusu percayana. taya pisan kangunahan. ati the sing lulus. Sabalikna sing percaya ati. hartina teh untung ku siksaan badis. kantun eta amal Sadrah tea. engke dimana geus wafat. dua Sadrah. den Muslimat sareng raka. kana eta harti rukun Iman. eta jalama bakal meunang untung becik. Kocapkeun enjingana deui. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. rakana lajeng ngawangsul. pasal eta rukun Iman tea. kieu amal ka Yang Widi. Henteu beunang manusa sulaya deui. dunya sarawuh Akherat. tilu amal Sholeh. kapan dina Ushallina. kapan keur kieu mah wungkul. tumerapna eta rai. huruf Alif eta sidik. bada tuang den Muslimat. kayakinan dina diri tuang rai. Den Muslimat nyaur semu manis. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. yen ieu teh wujud urang. aduh engkang nuhun keti laksa. piraku teu bageurna teh. sageuy hanteu ati-ati. keur nangtung ngajadi huruf. bada netepan Lohor. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. Kasdu ngaranna teh. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. jadi urang kudu. ulah rek aya kahoyong. anu beres sahiji-hijina. da tadi ge puji teh nu Allah. Saupami jalma geus mangarti. ulah boga patekadan. kahiji amal Jariyah. muga engkang kersa jawab. 411. ku kersana Maha Agung. make Lillahi ta’ala. Ka rakana nyaur deui. aya keneh nya kapanasaran. rakana enggal ngawangsul. 407. meureun tanda heula dunya. tah eta nu opat amal. ieu alam pangbuangan. sabab geus aya pokona. Sakumaha unggel Hadist misti. nya sadrahkeun deui bae. beunghar ku kani’matan. wujud teh eukeur dianggo. 403. kieu engkang saleresna. nya kitu ngimankeunna teh. naha ieu alam dunya. ka Allah nu Maha Agung. Jariyahna nafsu. sareng ngaran manusa. tapi digawe sing suhud.

Ceuk rakana aya deui. 443. ti Gusti nu Maha Mulya. mener ka tanah Hindustan. Dibanding jeung jagat shagir. mana kiwari kamasyhur. Siti Hawa utrak-atrok. eta ge kai sawarga. urat kendor kulit goplak. Eta ge dibuang deui. Tanaga oge meh leungit. nuturkeun indung sampean. ti Gusti Allah ta’ala. kapan pikir oge kitu. ingkah ti Sawargana teh. oray tukang jaga lawang. nu disebut kala gede. 438. tacan aya tatangkalan. geus taun-taun lawasna. batu dipuragkeunnana. kitu riwayat Hadist teh. dingaranan Hajar Aswad. tara langkung tara kirang. sasat didamel pademen. sasatna adam dibuang. muragna ka leuweung ganggong. oray awakna mondokan. 446. ngenes peurih salawasna. masih ngeplak tegal keneh. nu ngagoda Adam Hawa. Sirahna teh ngeser deui. nalangsa sampe les-lesan. jaba ti Adam jeung Hawa. ti Sawarega dibuburak. ka Jidah pinggir laut. 441. meh merem socana Hawa. aduh Gusti hamba tulung. geus sidik meotannana. Kangjeng Nabiyullah Adam. ku Hawa bari meresan. dina palebah-lebahna. sarta riged pangbuangan. barang ayeuna di dunya. 436. 440. da moal aya bedana. perekawis jagat gede. kawasna mah alam dunya. hideung teh eta siksaan. ngala titipan Yang Agung. anu ngaran kayu garu. Raina ngawalon deui. hartina dohir doraka. aya ngaran kala. malah aya sajabana. aya deui hiji tangkal. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. ayeuna nu kacarios. Nya meunang bebendon deui. ngabudeur ngabengker dunya. atanapi jatingarang. lantaran dianggo diuk. lamun geus kolot umurna. jadi hideung rupana teh. 451. 442. neangan Adam panutan. kitu kersana Pangeran. geus satahun tepung gelang. kang rai kalintang heran. najan didamel pademen. Saparantos tilu sasih. dohir teh nyata pabuen. nyatana pikiran urang. 430. malah bukrina ayeuna. aya deui hiji tangkal. henteu aya keur ngiuhan. dikokopan ku sungutna. nu’mat bae salawasna. dina saban-saban taun. anu tetela nyata. gunung Surandil ngaranna. hiji sato oray naga. mangga terangkeun ku engkang. keu kekemben teu raksukan. batu bodas ti Sawarga. abdi pundut nyawa bae. 429. dianggo cawet ku Hawa. tina heubeul-heubeulna. nu dibendon ku Yang Agung. sareng tegal ngentak-ngentak. anu murag ka Hindustan. nya tilu bulan lamina. ku rai tacan kaemut. salawasna kitu bae. beulah kulon cicingna. di mekah teh aya batu. 425. panutan dimana lenggah. ninggang kana leuweung gede. pedekna kenging bebendon. 450. Hawa nangis jerat jerit. nya didamel bengker dunya. larangan Gusti di ala. sataranjang teu disarung. tumurunna ka dunya. jisim abdi ngan sorangan. 431. Aduh Gusti tobat teuing. jadi pamageuh jagat. ku Siti Hawa dianggo. ngan tilu bulan teu langkung. oray sanggeusna ditundung. upami geus tilu bulan. sartana tanaga rosa. ngaran kayu candana. 426. Anu matak salin rupi. dunya disebatkeun kotor. eta sanyatana ula. ninggal laut ngeplak hejo. alam pangriged-rigedna. dosana ngabuskeun setan. Kangjeng Nabi Yullah Adam. Mana ngarana ge dohir. sirahna teu patok tempat. Tegesna kala teh rai. Lamun geus ngariut pikir. sabab pake eureun Hawa. 432. Sabab buntut oray tadi. 435. mun sirah lebah kidul. les-lesan nangisna Hawa. 423. sirah pipindahannana. tangtu pisan ngariutna. Tunda Hawa keur prihatin. nangis ngenes manah ngungun. ari muragna Hawa. 433. geuning Hadist leuwih bentes. sabab batu panuhunna. Nya tilu bulan sakali. cape balas utrakatrok. di buang ka alam dunya. lamina deui sakitu. taya pisan kasusahan. 444. tangtos pisan moal lepat. beda jeung keur ngora keneh. 447. nangisna mani ngagukguk. tina emut ka . Terus dibijilkeun deui. eta ge meunang bebendon. Jagat kabir jagat shagir. nyuhunkeun siksaan dunya. 449. ngan tilu bulan lilana. urat wangkeng kulit merat. kieu lamun tacan terang. 428. sabab bengkerna ngariut. neneda ka Gusti Allah. di tundung ku Maha Agung. sirahna teh teras pindah. Tina nangis siang wengi. Namung jadi salin rupi. keueung taya papadana. buntut asup kana sungut. dibijilkeun ti Sawarga. geuning ari enggeus sepuh. panasna ngabebetrak. hanteu salah ceuk sakaol. najan leumpang deudeukeutan. Dipaksa teu meunang ngancik. 453. tambah sepuh tambah lembut. sarta teu patok cicingna. Raina ngawalon manis. Sirahna teu patok cicing. geus jauh ti tanah Jidah. 445. 452. angger bae tilu bulan. lajeng pindah ka wetan. Gusti Adam teh dimana. 448. dianggo pipinding orat. nuturkeun indung sampean. naha naon margina. kusabab eta oray teh. geleser pindah ka kulon. kusabab boga dosa. eta enggeus kalumbrahan. eta ge meunang bebendu. sarta awakna oray. 424. 434. muragna ka tanah Mekah. ucap rawuh ambekan.dumuk. upama jalma geus kolot. lantaran eta kulitna. emutan rai ge kitu. bukti geuning osok ngarahuh. Ku kersana Maha Suci. Adam muragna ka bumi. siang wengi ni’mat wungkul. ngariutkeun alam dunya. ragana tangtu meotan. Kawasana Yang Sajati. eta engkang leres pisan. nya ka leuweung alam dunya. ngariut nya rarasaan. enya jagat wujud urang. Hajar aswan hanteu bodas. nu sakitu jauhna. Naha mana Ikhlas teuing. riut tinggal riut denge. 439. taya papadana raos. Ngan wungkul bae prihatin. margi tacan aya jalma. sora peura soca cindul. emut waktu di Sawarga. didamel pamageuh dunya. Tur taya batur sahiji. ku Gusti Allah ta’ala. panuhunna eta batu. 427. sarta barina sasambat. beurang peuting usrak-asruk. eta ge tuluy ditundung. tetela meotannana. geus tangtu ngariutna. tinimbang abdi kieu mah. 437. ti urut ka urutna. ngariut sagala rupa. Rakana ngawalon deui. beuki lila beuki jero.

kabir mah nya alam dohir. lajeng bae Nabi Adam. Kinanti 479. tina loba kahayangna. yen bakal kitu jadina. da aya di alam dunya dumuk. pang Nabi Adam ka dunya. saparantos dihampura. tibra sasareanna ge. kumaha isuk nya dahar. da sasat di jero berok. dihampura ku Yang Manon. pasal tadi ceuk engkang. Robbana dlollamna kitu. lajengna teh anfussana. anu munggah Haji kabeh. moal pisah ti kasusah. Barang maosna geus nepi. Sangkaannana nu miskin. di Mekah teh aya Arfah. sumawonna boga wujud. Adam keur sasambat kitu. tacan jadi Haji kitu. jol Jabrail Malaikat. miskin deui kasusahna. shagir sareng Jagat kabir. 481. Saur rai kahareti. 465. sadayana kalepatan. eta Hadist moal lepat. tah kusabab kitu engkang. dilepas tina hukuman. Kitu sareatna Haji. pangbuangan hanteu geseh. 472. yen nguping carios Hadist. abdi nyanggakeun duduka. dawuhan para Aulia. teu rasa-rasa acan. dawuhannana Yang Agung. Jadi tetep bae ngancik. balik deui ka dunya. hijikeun ulah rek renggang. Da bubuhan keur dibui. ganti-ganti kasusahan. lamina saratus taun. cicing di panjara Allah. dalil dawuhan Allah. tetep dina pangbuangan. atuh meureun najan urang. Ceuk rakana bener kitu. ngan ukur pasangka-sangka. marakayangan usrak-asruk. 483. boro-boro pangkat urang. Numatak mungguhing jalmi. Jagat shagir Jagat kabir. 478. di diri urang ge bukti. bandingkeun jeung memeh gelar. jadina sanggeus ka Arfah. wungkul ku dahareun bae. padahal sarua bae. kumaha ari nu cukup. anu jararah ka Mekah. teu lepot ti kasusahan. 470. 461. kawit ge teu naon-naon. lamina teh ngaos Ayat. emut-emut geus isukna. beurang peuting hanteu petot. Balik kasalna tadi. 474. najan anu jadi Ratu. 469. akang wani taroh bae. akang paur liwat saking. 463. 454. Aduh-aduh Hawa Siti. di hampura ku Yang Agung. nu pada gelar didunya. disebatkeun pangbuangan. Teu weleh-weleh dibanding. sanajan di Raja pisan. sangkan ulah tutuluyan. 473. boh nu miskin boh nu beunghar. 464. aya . Adam maca eta ayat. beurang peuting hanteu pegat. geus hanteu aya pikiran.geureuhna. 480. saratus taun lamina. keur anak pamajikan. kabeh jadi kasusahan. 477. enggoning eukeur diberok. 460. Sareng nyanghareupan deui. geura bandungan ku rai. geus cumpon ge keur isuk. ka rakana bari ta’dim. meureun ku rai karasa. atawana enggeus wafat. Geus suka bungah nya ati. ayeuna neda piwangsit. kumaha pangna teu beda. tah eta kang rai kitu. 455. eta sasakala amprok. manusa tungtungna pasti. Wa in-lam taghfirlana. mugi Gusti Maha Agung. Aya beurang peuting tangtu. Hadist moal salah deui. moal aya nu merdika. cicing di Naraka bae. mugi Gusti ngahampura. sing amprok ulah papisah. Malak Jabrail mepeling. wajib urang kudu tobat. teu ditampi ku Yang Manon. geus tangtu pisan dihukum. anu ngumbara didunya. 475. mun miskin taya kagaduh. eusina eta geus pasti. urang ge eukeur dibuang. kanu beunghar nyebat ngeunah. sanajan diempuk-empuk. 467. samemeh kiamat dunya. persasat dibuang bae. 462. Kaayaannana kitu. neda hampura Yang Manon. meureun ku rai karasa. ieu alam dunya dumuk. bakating ku sare ngeunah. bilih teu acan kamanah. amprokna di Gunung Arfah. naon rai nya kasusah. urang jadi buangan. cicing dina ngeunah terus. 482. saha bae anu ngunah. kana poe akhir tea. Nurutkeun saur Jabrail. kasauran engkang tadi. Landratan Allah ta’ala. 466. Ayeuna gaduh piunjuk. munatak saha jalmana. estu sidik Lahaola. sacarios Hadist tea. nu miskin oge sarua. dina rasa kasusahan. tapi ceuk Ahli hakekat. ceuk rakana bener pisan. kitu unggeling carios. moal ucul ti kabingung. Teu pisah tina prihatin. haying dahar haying nginum. samemeh ka dunya turun. munggah Haji geus kapaham. Nu miskin mah geuning yakin. teu kungsi lami Adam. Raina deui ngawangsul. jasmani rohani oge. Jagat shagir wujud urang. Mana dongkap ka kiwari. terasna Lana qunnana. anu mawi dunya dumuk. beunghar barang beunghar susah. sareatna hakekatna ge. Adam sareng Babu Hawa. 459. sarta teu peugat-peugat. eta kitu hartina. Tina sabab eta yakin. duh Gusti anu kawasa. 468. ngan sarupa kasusahna. 471. kieu saurna malak teh. 458. Minal khosirin kebatna. sabab salah pangbalikan. nya ieu alam dunya teh. bongan aya di dunya. teu beda geus tangtu sami. duh engkang percaya pisan. Sabab kitu asal tadi. Jeung aya lajengna deui. sareng Babu Hawa tepung. ka asal purwa wiwitan. pangkat menak pangkat cacah. Duh Gusti Robbul ’alamin. 456. jagat aya dua rupa. najan geus ka Madinah. ayeuna muga diwejang. supaya bisa purkatut. duh nyai aya dimana. kudu tobat ieu baca. nyaeta kiamat tangtos. cukup pikeun meuli beas. Geuning nepi ka kiwari. Nu matak ayeuna rai. 476. 457. sieun engke dina wafat. disebatkeun pangbuangan. Tah kitu eta kang rai. ieu dina alam dunya. upama can ka arfah. kitu ceuk hiji hikayat. kieu bisi teu uninga. anu matak ieu dunya. ku sadaya ge karaos. bisa kitu sare tibra. ka Jeng Nabiyullah Adam. nu betah dipangbuangan. mulih kana kasucian. ngahampura dosa hamba. hanteu aya kakurangan. dzunu banna ulah geseh. teu aya pisan kaboga. naha nyai hirup keneh.

Jadi ngarana sawindu. pasal bulan eta rai. nyaring babandingan beurang. prantos kacatet ku ati. poek mongkleng buta rata. tapi aya nu kaliwat. Kantun taun nya kasebat. jadi dua tangan pasti. Dihandap oge sakitu. tilu puluh eta sidik. Nganyatakeun sifat hirup. 504. 487. ceuk rakana hirup urang. keur ninggali Johar pirid. 516. aya Srangenge pasti. taya kakurangan deui. nu nguatkeun alam dunya. . dua tinggalina soca. peupeuteuyan dua siki. 500. kudu ku awasna ati. Panonpoe nu kahiji. tilu puluh beurang deui. Kapan di dunya ge puguh. eusina nu tujuh tea. Pek ku raina diitung. Caang bunya eta kitu. di badan urang sapata. da geus lain tempat ngilmi. sawindu eta ngaranna. naon nyatana nu yakin. ngan pikeun nampa siksaan. kitu deui aya Bulan. ceuk rakana eta rai. poek mah atuh Naraka. 508. samangsa teu jalan eta. geus kumpul di Jagat shagir. dawuh lima nu sidik. kantun Srangenge jeung Bulan. taya bedana sautik. eta taunt eh kang rai. geuning geus genep jumlahna. hanteu kenging ditinggali. jadi opat jumblahna. tah eta poe nyatana. Ka raka lajeng ngawangsul. 507. 488. margi ayeuna geus burit. hiji pangdanguna cepil. enya ieu Jagat shagir. Saur raina sumuhun. 494. jeung jadi sagala lampah. Saur raka pasal taun. Nyatana ugel nu lembut. mangga bilang ugel tangan. 502. 515. mana ari dawuh lima. teu dipiluruh ku jalmi. moal bisa jalan pasti. moal enya salah deui. kieu rai mun can harti. 509. kapan kitu sidik pisan. Raina lajeng ngawangsul. naon nyatana di urang. 503. Hawa angin bumi kitu. tangtu jadi eungap pasti. Di alam dunya teh dumuk. rai ku hayang kaharti. ugel dilihur dihandap. meureun manusa ge mati. 498. sareng aya deui hawa. panangan bagian beurang. aya deui genep pasti. nyatana di diri rai. cahya anu lemes tea. kaayaan alam dunya. Sageuy taya nu ngawengku. 518. 490. Ku panon kapala kitu. 486. karaos pisan ku rai. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai.sare sareng nyaring. Beurangna oge sakitu. Saur raina sumuhun. mana anu sawarehna. Tah eta geuning geus dumuk. dina ieu alam dohir. geuning karek genep siki. ku rai tacan kapikir. ramo suku kitu deui. nafsu urang eta pasti. pek geura taroskeun deui. ngajawab deui rakana. jeung opat diluhur tadi. engkang sampe bebeakan. muga ku engkang dipiwejang. lain tempat keur ibadah. nu ngahirupkeun jasmani. tilu puluh poe pasti. tatangkalan moal jadi. naon nyatana nu bukti. mangga ku raka pilahir. 485. mun teu panggih di dunyana. Panonpoe wujud urang. eta naon sanyatana. Nu tetela langgeng tangtu. 493. naon nyatana di diri. ngahirupkeun eusi bumi. di Akherat poek pasti. geura mangga bae etang. 510. kalima rasana pasti. Raina lajeng ngawangsul. 501. nya nuhun Alhamdulillah. 505. saajegna diri urang. urang naretepan magrib. Bulan Panonpoe dohir. nyatana hawa nu opat. sare babandingan peuting. bet nyata kabeh di diri. antarana ugel tangan. da mun taya Matahari. dijumblah jejeg dalapan. Dina sabulan teh tangtu. Kaopat pangangseu irung. kantun poe tujuh tea. nu dalapan eta rai. Nyata dua liang irung. aduh naha leres teuing. mangga urang pada siram. Amarah Lowamah kitu. miwejang ka rai. 512. laksa ribu rai nampi. uel-ugel ramo rai. 517. aduh naha cocog teuing. nyatana beurang jeung peuting. jumblah aya opat siki. 511. saur raka pasal dawuh. kantun bulan can kaharti. 497. sabab eta mah geus ghaib. panggahota diri urang. engkang keresa miwejang. hirupna teh Jagat kabir. ugelna dua sampean. aya genep sadayana. ku ayana Bentang Bulan. aya bulan dua belas. moal aya hasil dunya. cukup hanteu kurang leuwih. paingan carios kitab. atuh kumaha rek ngeunah. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. raina enggal ngajawab. saur raka kapan bukti. sidik geuning enggeus bukti. anu ngaran Johar latif. naon deui nya kabingbang. dua bitis dua pingping. naon buktina nu pasti. nu dina dua panangan. engke dina alam batin. tumerapna dina diri. tapi eta mah kang rai. Geus asup hakekat kitu. 484. numatak dina sabulan. 495. lajeng raina ngalahir. ku engkang teu dipilahir. jeung dua tangan geus nyata. kabehna dalapan pasti. upami rai tacan harti. kaopatna Mutmainah. 491. Sawiah katilu rai. betah teh ku caang bukti. anu dua belas tea. eta moal salah deui. da aria was mata mah. tah geuning jejeg geus lima. Sami bae tilu puluh. teu beunang katinggali. Hawa bumi angin banyu. dua soca dua cepil. 499. kantun dina jero bulan. engke urang teh dibatin. dibuktikeun dina badan. Geus taya tanyaeun kitu. Mung bae engke kapayun. katujuhna baham rai. tapina wajib kapanggih. nu dua sabaraha hiji. Ku rai prantos kamafhum. ugelna panangan bukri. sumuhun saur kang rai. ayeuna mah rai harti. 506. 514. kitu deui badan urang. 489. nu yakin dijero diri. Ceuk raina aduh-aduh. pagawean jalmi-jalmi. 496. sarta langgeng henteu gingsir. katilu pangucap pasti. teu beunang dijirim-jirim. ku awas panon kapala. Ceuk raina geus kaemut. kanyataan dina badan. 513. ganjaran pon kitu deui. Cuk rakana mun can weruh. kari-kari caang batin. Bentang-bentang laksa keti. sampean bagian peuting. aya tilu puluh peuting. aya tilu sabeulahna. bener dua belas siki. hawa panas hawa tiis. sarupaning tatangkalan. hartina windu teh rai. nyatana di badan urang. rai nuhun laksa keti. 492. naon nyatana di diri.

Pangeran awas ka urang. Sok bingbang mikiran diri. Urang sing suhud ibadah. Ieu suluk dijieun sya’ir. Kakat di diri sorangan. Bakal maot kudu kapikir. Ulah kawas ngaji budak. Supaya bisa sampurna. Dzatna kudu tareangan. Sugan kasasar ku pikir. Malati di pinggir lobang. 18. Elmu teh kudu pilari. 10. 2. Ulah atoh ku loba duit. Karaos hirup jeung mati. Carita kitab nu ditukil. Wali turutaneun urang. Nu dusun teu nyaho adab. Haram lamun hanteu nikah. 9. 15.Aya keneh sambungannana SYA’IR 1. Eta teh omongan baruang. Ulah katungkul dudunya. Poe ieu bisa leumpang. Di dunya pikir kumambang. 16. Kafir teh nu jahat atina. Mun urang lolong di dunya. Nu ngumbar bae nafsuna. Rek nampa rasana madat. Kembang malati rupana putih. Karasa dina pupusna. Ari diri saperti kembang. Ulah salsah tekad urang. 17. 11. Kumaha isuk nepi ka jangji. Isukan mah biheung mulang. Teangan elmu sampurna. Sing suhud urang di dunya. Poe isuk can kawangwang. Ka pameget rawuh ka istri. Ibadah ka Gusti Allah. Istri dibeuli ku Syahadat. Sabab bongan salah tekad. Nyokot misil nu jadi hasil. Kufur teu percaya ka kitab. Supaya jadi Syahadat. 14. 13. Manahan sadaya Sobat. 12. 7. Geura tareangan dzatna. Ngangin rasa sajati. Ulah Iman ka barang ruksak. Urang sing ninggal Pangeran. Sedep seungit sajero ati. Jalan hade rasana nyeri. Geus ligar murag kalombang. Neda maaf kasadaya wargi. Gusti Allah wajib ayana. Neangan elmu nu enya. Rasa dua ngangin-ngangin. Jalan jahat mah babari. 4. Ulah eureun memeh mendak. 3. Kafir lain Walanda Cina. Engke harti sadayana. Nu kitu ngarana Murtad. . Poe ieu urang senang. Nu kasebat enggeus yakin. Nafsu mah taya putusna. Lain duit pati hurip. 6. Euweuhna dina ayana. Anakna sok jadi jadah. Ulah ngagugu nu ngalarang. Nuduhkeun jalan lastari. Raoskeun mun datang sakit. Pigeusaneun dina paehna. 19. 8. Ieu jaman parantos akhir. Kanu goreng taya pegatna. Lolong jaga di Akheratna. Sangkan ulah kabingungan. 5. Qur’anul Adzim sing kapendak. Dua puluh sifatna Pangeran. Sakumaha lobana duit.

Matak keder pikirannana. Nyaur ilmu matak tiis. 24. Masing-masing eta karepna. Mun pupus dunya ge lampus. 27. Basa Baqo langgeng sundana. Ngagulung caritana. Cai suci matak beresih. Tilu puluh Juz kudu tamat. Sangkan babari kahartina. 25. Sing inget urang bakal ditutup. Teangan hirup sajero hirup. Kain cai ngala ti kali. Poe tujuh aya dimana. Nya eta sifatna elmu. 34. Ka kuping beres patitis. Selap-selip mapay peujit. Bisa leumpang urang ku saha. Nyaurkeun ilmu nu repit. Beak umur can sampurna. Diturut matak cilaka. Ulah Guru loba omongna. Poek bulan poek iman. Mudu mulung kanu susah. 22. 28. 37. Resep kanu beresih ati. Asupkeun ka jero diri. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Da lafad mah taya beakna. Ulah loba nu diaji. Mudu Guru pondok caritana. Caang soteh caang iman. 31. Jeung urang asal timana. Kubur hirup dijero kalbu. Kitab Qur’an jieun saksi. Nembe salamet Akherat. Aya cai bening nya herang. 35. 32. Loba omong salah pasal. Nu bareng hanteu papisah. Tapi henteu jeung barangna. 21. Nu hiji karep nu muji. Mudu mandi cai suci. Lain caang caang bulan. Ari nafsu opat kabehna. Lain kubur tutup batu. Malikan Malati tadi. Kakuping matak garihal. Enggeusna balik kamana. Amis budi carita ilmi. Laku lampah kudu jeung ilmu. Poek ati poek bulan. 41. 33. Matak poek kana ilmi. Meungpeung hirup kudu Guru. Engke diwales kunu kawasa. 40. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Wawalesna sok teu ngeunah. Syahadat heula nu misti. Cai suci ti jero ati. 36. Urang kudu ngaji rasa. Lahir batin gampang katimu. Beda jeung saur nu sompral. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Sangkan salamet diditu. Ulah ngitung beurang peutingna. Carita ilmu ngajinis. Jeung poma ulah mitenah. Terang ka sagala dosa. 26. 23. 38. 39. Sajero eta teh tobat. Ahadiyat eta geus tangtu. Matak pinanggih tugenah. Sing isin kunu kawasa. Eta nu murba kawasa. Nu tilu karep balaka. Ari Qudrat teh kawasa.20. Teangan kubur nu tangtu. Jasmani sok panas tiris. Sajol bulan eta tamat. Ulah jail ka pada jalmi. Walanda Cina meureun nya kitu. Hanteu bijil ti beulah batu. Ahadiyat naon hartina. Matak narik manah resmi. Nyaurkeun jatining hurip. Ngajelengit inget teu leungit. Sing inget bakal papisah. 30. Teangan di badan urang. Ngabegal elmu nu asal. Nya eta nafsu nu suci. Ulah sok ngarah ngarinah. 29. .

Da aya awal akhirna. Sembahiyang kudu khusu. Jauh keneh kana katepi. Allahu akbar kudu ta’yin. Akbar anu sajatina. 61. Saur Jeng Nabi Utusan. Bisa ngaji Ulah kumaki. Karesepna dana dini. Gagntina Rasulullah. Kasebatna Guru Mursyid. Lain Muhammad di Madinah. Ngaji teh ulah ngajibris. Mudu ngaji kudu ngajinis. Masing ngarti urang hirup. Allah ninggali ka urang. Tutup mulut buka kunci. Jauhna tanpa wangenan. Laku lampahna ge tartib. Rasana lacuna hade. Ninggalina iman nu suci. Ma’na Qur’an lapis-lapis. Kalawan nerangkeun Tohid. Ajengan hayang dipuji. Nya eta elmu nu kolot. Dibeulina satengah mati. 49. 64. 55. 62. Nyebut aya teu ngarasa. Dalil Qur’an tuduh harti. Panon teh pipinding terang. Dzikirna dilewe-lewe. 57. Da lain caangna bulan. Anu dzikirna ngageot. Mudu nyaho ilmu Pangeran. 50. 47. Ganti Pangeran nu aya. Kahakanannana bugang. Pikukuh patokan Islam. Ijrail teu ninggal puji. Kaula geus hanteu aya. Enya soteh deukeut pisan. Resep ninggal istri sae. Taroskeun ka Ajengan Kolot. 59. 60. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Lamun barisan cilaka. Nu sidik kanu kawasa. 45. 58. Mun tacan isbat jeung nafi. Hanteu daek nareangan. Diteangan leuwih rugi. Anging dzat Allah nu cukup. Lampahna gemi nastiti. Silokana sing kapanggih. Lalangse beureum jeung kuning. 56. Didinya naon nu aya. Duit meunang berekah kolot. Sabab lacuna henteu diriksa. 44. Ulah hirup nya hirup urang. Lain beurang lain peuting. Teu gampang neangan iman. Euweuh deui sifat hirup. Sarebu hiji anu manggih. 43. Dahar nginum jadi Naraka. Hewan anu hanteu iman. Geus euweuh wujud kaula. Mun harti ngelmuna cukup. Ganjaranna geus bukti. Pek taroskeun ka Ulama. Tetepna dimana kutan. Dalil naon nu jadi iman.42. 46. Bisa nuduhkeun nu wahid. Kunci Muhammad nu rugi. Anu Guru ahli rasa. 48. 63. 53. Manahan ku ahli rasa. Mudu sidik ka alam batin. Hanteu sahil cicing di dunya. Pujina ngarah sasaji. 52. Nafsu opat ulah metu. Nyaho ge iman teu acan. Hakekatna kudu kamanah. Paribasa ditetepkeun iman. 51. Teangan tarekat jati. Lain akbar mata kapala. Manahan ku ahli ngarang. Guru teh kakasih Allah. Jalaran gogoda diri. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Lain Shalat nangtung kitu. Ngaji badan masing tapis. 54. Mudu tutup sakabeh nafsu. Nu kitu jalama badawang. Allah mah nurutkeun bae. Nuduh Allah diawang-awang. Urang ninggal hirup urang. Ulah dipake andelan. . Rasiahna Maha Suci.

Zakat diri matak kuat. Kaopat kudu puasa. Nu kitu teh kafir Jindik. Beurang peuting teu berenti. Wakilna anu Kawasa. Ulah sare satengah mati. Lahir batin ulah tatu. Lamun cukup aya bahan. Diri ulah laku satru . Nurutkeun karepna ilmi. Barang ruksak dibeberik. Komo mun gentrana istri. Pasosore kudu mandi. Jalma teu inget ka pati. Ibu Rama wajib disembah. Katungkul ku sirik pidik. Lampahna sadaek-daek. Mun lepat mangga dipungkir. 79. Mudu Guru sajero hirup. Nurutkeun nafsuna dewek. 75. Teu iman jagana poek. 72. 86. Geura tinggal rupana Guru. Make subal kembang malati. Halimpu jeung mawa sari. Meujeuhna dahar sakali. Karasa paeh jeung hirup. Lampahna teu ati-ati. Nyembah kanu euweuh aya. Disamping baju beresih. 70. Sahiji nyaho Syahadat. Samemeh indik ka Mekah. Dina sajerona badan. Nu langgeng hanteu diberik. Agungkeun Guru jeung Ratu. Teangan Bet dina badan. Ari iman sifatna caang. 83. 76. Nangtung ruku sujud lungguhna. Gawena sok kirang tuang. 78. 66. 67. Lain terang omongan kitu. 74. Sasauran jiga Kalde. Dahar ulah kawas kebo sapi. Terapkeun ramo jeung suku. Sangkan urang teh rahayu. Nafsu opat kudu tutup. Sabijilna tina pikir. 73. Wajib deui nyembah ka Raja. 81. Cukupna urang di dunya. Laguna pantun manyanyi. Kalima leumpang ka Mekah. Matak lali ka Maha Suci. Ramadhan kudu sabulan. 85. Dzat sifat asma af’alna. Sabab miara ti baheula. Di dunya teu daek neang. . Gawena tirakat nyepi. Wantu-wantu kecap sya’ir.65. Lampahkeun lima perkara. Ngawakseun ka jalan gede. 77. Eta mah teu matak kuat. Jalmana pantes lalenjang. Nya eta Guru sajati. Tinggali ilmu nu tangtu. Mudu terang wuruk Guru. Geua megat dilawang buntu. Nempoan istri nu hade. Eta nu wajib diturut. Sholat nyaho asal opat. Eta Guru anu mulya. Zakat pare geus mufakat. Kaduana kudu Shalat. Ari Guru wajib disembah. Beuteung jemblung awak gede. 82. Pang urang sagala gampang. Katilu kudu jazakat. 69. 71. Nuduhkeun jalan nu suci. Sya’ir waca senangna pikir. Syahadat syahna teh opat. Saena kedah ku istri. 68. 80. Ulah rasa guru jauh. Laku lampah kudu terang. Tanda Guru nyekel sosi. Lain nyembah kanu aya. Geu Sholat tuluy manyanyi. Sasatna sing manggih bulan. Di kubur tangtu dipekprek. 84. Di Akherat kumaha leumpang. Teu lila amprok jeung Guru. Di dunya sab aya caang.

seueur keneh kabingungan. mung rada isin saeutik. langka pisan aya jalmi. tulis Qur’an sareng Hadist. dikuriling kebon kembang. Mung buktina tacan terang. kaopat nu hideung cahya. 14. sategesna nu kasebat Narun tea. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. den Muslimat ka rakana. Istri kitu leuwih lucu. lamun asma bae rai. 9. Nyegah ulah sore turu. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. 5. bok bilih geus bosen galih. nuhun berebu keti. ari nu kaduana deui. caralik sabada tuang. aya basa opat rupi. 6. kantun eta anu nomer kaduana. 3. ditengah aya Masigit. Kieu perkawis eta. saha-saha manusa. rai bade naros deui. rupina caang dumeling. maca buktina aksara. ku rai ge meureun parantos kapendak. sidik ngaran jeung buktina. Muhammad Hakeki tadi. nu kahiji Muhammad Haq. Wa’asmaihi ta’ala. ayeuna nembe kaharti. 7. silih udag jeung baturna. dijero kamar tur sepi. timbalan Jeng Rosul. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. moal rek sulaya deui. Dipungkureun aya empang. eta teh dzat sifat Gusti. Geus wengi urang arasup. digugulung titatadi. bijil cahya opat rupi. mani katinggal keusikna. terasna raden Muslimin. 2. Muhammad Harid.87. Muhammad Majaji 12. rehna rai seueur pisan panarosan. dupi nu kadua deui. ting soloyong ting suruwuk. nya eta aen barangna. Kocapkeun raden Muslimat. Ayeuna tumaros eta. sakur kabingung kang rai. rakana ngalahir deui. jeung raka dijero bumi. ka rai budina manis. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. Hawaun eta disebat. . Manyanyina matak resep. nuhun engkang rai nuhun. panarosna masih terus. teu weleh bae ngurihit. 8. geus meleber seungitna teh mancawura. muga engkang rido galih. pasal Muhammad Hakeki. Matak beurat batan batu. atuh kantenan eta mah. Nerangkeun : 1. buludru sutra hipu dicalikannana. tah eta barangna rai. keur mudakarah bab ilmi. 15. wantuning di Taman Sari. Turobun ngaranna pasti. Moal kagembang ku wayang. 11. Duriat ge matak tetep. bibit nyawa sadayana. sieun engkang jadi bendu. rehna seueur keneh anu can kapaham. ngaji teh kudu ngajinis. Muhammad Haq. aya ngaran taya rupa. bumi nenggang sareng singkur. Papayun-payun duaan. nu disebat Muhammad Haq. 90. ari nu katilu deui. Geus manyanyi tuluy tuang. Istri urang bisa tembang. tetep kafir mun teu timu barangna. tiasa nerangkeun deui. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. Eros Ermawar Malati. lamun jinisna can bukti. nu kitu mah sanes ngaji. atoh kantenan kulanun. Muhammad Hakeki. 4. Sora ngeunah matak senang. ngaran Muhammad Majaji. kantun anjeuna duaan. abadan bi kufro deui. ngaran Muhammad Hakeki. sorotna tina dzat sifat. Jalaran saurna Guru. margi bet mustahil teuing. 4. 10. lajeng ka tajug ngaralih. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. rai tamparaos pisan. laukna warna-warni. Rakana pek sasauran. Ieu sya’ir sedeng ditutup. Kulambu geura pek ingkup. nyaeta nu opat kitu. eukeur maksad titadina. Muhammad Haq teh geus sidik. Dipiresep ku pameget. ngaran maca bae wungkul. Saur raka bener pisan. kabingung teh naon deui. 89. Sambungan anu katiluna. Ayeuna bet luntur manah. caina herang beresih. Muhammad Harid katilu. cahya koneng eta sidik. Saur rai kutan eta. eta teh naon sifatna. amitan neda warangsul. cahya bodas ngaran Ma’un. engkang teh aya pilahir. malah mandar disarengan ku Pangeran. rai langkung panasaran. sinarengan raden Muslimat. geura pariksakeun rai. Ceuk raina nuhun pisan. nepi ka dipundut pisan. Cahaya beureum sifatna. dupi anu kaopatna. teu kagiridig ku jalma. dina Qur’an geus kauni. saparantos Jongos Koki. sangkan teu jadi nguluwut. tacan caang ati rai. 88. barangna anu sakitu. nya eta sagara hirup. dijero cai. 2. calik dina pramedani. nu ngaji asmana badis. Nu disebatkeun Muhammad. Seungit malati geus kaambu. hartina eta dalil. sabab aya ceuk dalilna. barangna nu opat rupi. 13. manawi engkang tiasa. 3. rido ditaros ku rai. saurna teh rai mangga. lamina geus tilu wengi. Nyaeta istri kameumeut. nyaangan ka manah rai.

Nya eta jalan tarekat. nya eta Muhammad tea. Teras ka Wali salapan. Rakana lajeng ngajawab. ilmu Wali mo kasusul. kapan awalna ge rai. lamun hayang kasungsi. moal kenging katingali. pang gumelarna dohir. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. 24. jeung supaya terang deui. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. eta mah pangandika na. sifatna Yang Maha Suci. tarekat ma’rifat timbul. geuning makamna Jeng Nabi. gaib pisan pang ayana. utusanna Maha Suci.kapan sidik jadi lafadna Muhammad. hakekat Muhammad Nabi. leres percanten yakin. cahya nu hideung nyata. Piraku mun cengeng tekad. atuh mun kitu mah palsu. 37. geura mangga bandungan. nya ieu rupa jasmani. 17. kana sifatna Yang Agung. Mangga ku rai dimanah. perelena kitu rai. ayeuna kedah dibalik. saur raina kaharti. kapan sidik eta teh MimHe jeung Mim-Dal. hakekat ma’rifat rai. kedah pendak sajatina. 31. matak butak sirah rai. sageuy teu tiasa nepi. 29. da majajina mah geus bukti. ma’rifat ka Gusti Allah. sategesna ngaran Gusti. genep (6) . terus ka Allah sing tepi. ayeuna rai mangarti. adeg kanyataan pasti. dupi anu katilu na. dibeulina ku prihatin. 35. 21. nu nganepikeun kana dzat. enya eta para Wali. Muhammad Majaji tea. numawi ulah sok mungkir. Pangkat Nabi Rasulullah. mana nu kabarengan rai. nya eta ku tilu basa. Wali Kutub disebatna. tangtu nyandak tina bukti. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. murahna di alam dunya. ayeuna mah kulanun. kakara engke kapanggih. ayeuna manah ku rai. Jadi unina Muhammad. ceuk raina nuhun engkang. naktuna aksara tadi. Muhammad nu tipayun. 32. terus ka ayeuna pasti. Sabab aya wawakilna. Ceuk raina bingung engkang. Allah anu Maha Suci. 25. tah didinya mencar-mencar. 30.ari nu liana Rusul. eta sifatna teh tangtu. Atawa Allah Muhammad. kedah ti handap kaluhur. kasebatna di Madinah. mung dzat sifatna Yang Agung. kedah heula kasungsi. enya eta tarekat ma’rifat tea. ku rai prantos kaemut. ku pitulung Maha Agung. Mim akhir nya udel urang. 23. He teh nya dada geus tangtu. ulah ngan tulisna wungkul. Muhammad Harid nyatana. Dupi anu kaduana. tilu asma nu kawarti. tadi tiluhur ka handap. nya eta huruf Dal pasti. Kaduana kana sifat. ayeuna mah kudu sungsi. Tah geuning kitu geus nyata. tibana ti Kangjeng Nabi. tiap-tiap aya ngaran. cahya nu bodas beresih. kaopatna nu kasebut. Sabab eta tuduh jalan. jawab rai nuhun pisan. nu koneng huruf He pasti. sifat Rahman nu murah dialam dunya. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. da aya hartina tangtu. eta sifatna teh pasti. naktuna sahiji-hiji. sangkan manusa teh mulus. Muhammad Hakeki tea. 27. kieu atuh mun can ngarti. 20. 16. tapi rai hakekatna. 18. Nu bereum huruf Mim awal. ayeuna kedah dibalik. mung aya saeutik pisan. nya ieu rasa jasmani. naek nya ka Muhammad. walon raka eta mah Muhammad pangkat. nu mimitina rai. rasa kanyataan tangtu. kantun eta Muhammad Majaji tea. tanwande bisa narima. nyaeta ku asma tea. Muhammad Rasulullahu. kabagi ma’rifat jati. ku rai tacan kamanah. bilih rai jadi owah pipikiran. ku pitulung Maha Suci. aksara di eta pasti. teu kabagian ma’rifat. nu rek ditaroskeun deui. numawi Gusti Yang Widi. dupi eta Kangjeng Nabi. 22. nu disebatkeun ku rai. Muhammad Hakeki rai. mangga bae ku engkang. hirup kanyataan Gusti. bakating hantem mikir. naek kana sifat deui. Geuning bukti di manusa. hoream neangannana. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. Kengingna ku panon rasa. tihandap ka luhur deui. tina dzat sifatna pasti. nya eta awal-awalna. kapan dalil wajib pisan dipercaya. Saur raka ari eta. ku awasna panon kapala anu nyata. Adam mimitina disebut. kedah tina asma heula. Madinah anu kasebut. jadi lamun hayang terang. 28. rai teu sanggem mikirna. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34. ka Allah nu Maha Suci. jeung percaya ayana Allah ta’ala. hanteu cocog sareng dalil. Adam anu tipandeuri. jeung kalawan dibarengan. Sabab nabi Muhammad mah. Madinah teh naon rai. 19. kapan tadi Maha Suci. Sabab basa Allah eta. ku rai tacan kaharti. tilas Wali anu tadi. 33. parantos pupus makamna ge di Madinah. nya jadi huruf Mim akhir. ceuk rakana mun can harti. 26. kana dzat sifat Yang Widi. Muhammad mah teras ka umat-umatna. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. Muhammad Harid teh bukti. nampa tarekatna ilmi. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). sare’at tarekat deui. nya nu ngagelarkeun Agama. eta tiluhur ka handap. salamet dunya Akherat. sabab bisa mi’raj rai. Mim teh mastaka rai. Muhammad Harid nyatana. umatna pon kitu deui. Hirup-Rasa-Adeg pasti. wajib susul eta anu ngandikana. perelena nya Adam Muhammad Allah. mimitina nya eta dzat anu kasebat. Tah eta anu kasebat. nyaeta rasa pribadi. Dal teh sampean geus bukti. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. kantun terus kana dzat deui naekna. dupi nu nganepikeun pasti. 36. kantun eta Muhammad nu katiluna. terangkeun sama sakali. di Cirebon anu bukti. enya eta kanyataan Adam pasti.

lamun rai tacan ngarti. geura mangga rek diitung. lumbrah kitu anu nyebut. Islam teh geus sidik pisan. sadaya nu dipiwejang. Agama ge piraku taya rukunna. geuning bukti di dunyana. eta naktu nu sakitu. supaya urang teh puguh. Islam disebat pandeuri. geura susul jati-jatining Syahadat. anu lima perkawis. 44. teras ngalakonan rukun. Rakana lajeng ngajawab.naktuna teu lepat. hurufna kalimah tadi. nyaeta ku tohid tea. pantesna teh nya rukun Agama Islam. rai poek liwat saking. nu nerangkeun di Akherat. Asmarandana 51. aksara nah eta pasti. Tuduh jalan eta Hadist. hakekat Muhammad Rasul. aya rukunna geuning. nu kedah heula pilari. aya anu diluncatan. da piraku hanteu aya. Iman Tohid Ma’rifat Islam. teu ngarasa boga diri.pasal eta naktu dua puluh opat. sanajan iman ge aya. biasana teh ku jalmi. hurufna kalimah kali. supayana rai bisa terang. ngalakonan rukun Islam. kana dzat sifatna Gusti. nya eta adegannana. Ari hartina teh tohid. tiap-tiap mun kapanggih. 52. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. lantaran teu daek campur. ku hukum akal rai. dipigawe siang wengi. dua puluh opat sidik. mangga bae rai etang. Ari emutan rai mah. Supaya syah dzatna. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. temen wekel teu bengbatan. geuning kitu dalilna ge. rukun Islam Agami. nyaeta rukun Islam. aya nu tacan kaemut. dihijikeun sareng genep nu kadua. da kapan Islam ge bukti. mun disebatkeun ku urang. nyaeta rukun Agama. . 42. Islamna enggeus kapanggih. nyaeta rukun Islam. ceuk rakana eta kamana surupna. Teu lumbrah anu nyarebat. ku urang kedah kapanggih. Aya sabaraha perkara. dibalikeun saupami. rai bingung kacida. meureun teu raos geus tangtu. sabaraha huruf nu uni. sing ngarasa ilang wujud. enya eta nu kasebut Adam tea. nurutkeun bahana tadi. 38. lumbrahna sadaya sami. rukunna genep perkawis. 53. tanwande jasa ma’rifat. cengeng jeung khusu tekadna. ceuk raina mun teu lepat. Madinah teh jadi huruf. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12. Raina lajeng unjukan. bet geuning rukun Agama. di dunya Akheratna ge. rukun Agama geus misti. pasal dina rukun Agama can terang. jalanna ma’rifat kudu. tina Qur’an Hadist kitu. saparantosna kapanggih. ku urang teu dipilari. Teges tina eling rai. dupi kenging na teh pasti. tah geuning eta rai. sareng anu katiluna. nya eta dzat sifat Allah. rukun nu heula disebat. rek dijejerkeun sakali. 45. 39. 43. jumblahna sabaraha naktu. milari jalan ma’rifat. Naraka di alam baqo. Raina hanteu ngajawab. nu heula disebat pasti. pek jumlahkeun deui rai. terasna Agama pasti. lima eta nu geus umum. saparantosna ma’rifat. Atuh lamun kitu urang. Kapan kieu disebatna. weleh bae teu kapikir. kasalametan manusa. nyaeta dua nu tadi. sategesna asma Gusti. Upami geus ilang Adam. atuh kantenan kang rai. naktuna teh dua (2) tangtu. huruf kalimah Syahadat. dupi eta rukun Agama diliwat. 47. adegan wujud jasmani. Eta teh huruf Syahadat. 48. mangga ayeuna dietang. jeung teu pantes deui bae. eling sieun ka Naraka. mun jalma teu beragama. raina lajeng ngajawab. 46. nu langgeng taya tungtungna. ibadah ibadah teh enggeus yakin. nya eta rukun Agami. bet jol bae kana rukun. 40. genep belas nu mimiti. Eta rai sabaraha. aduh engkang can kaharti. Kapan basana ge rai. nu wajib heula kapendak. asalna kasieun eta. lami-lami pek ngajawab. pangna suhudna teh tangtu. geus merele nya rukun Agama Islam. hakekat Muhammad Nabi. dua puluh opat siki. nuhun ayeuna kaharti. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. mangga etang ku rai. kakara jasa kapendak. rakana ngalahir deui. ku engkang ka tuang rai. mung bade naros deui. da kitu kapan pantesna. tah ieu engke dihandap.as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. hanteu terang sumurupna. numawi kedah kasungsi. 49. nya suhud milarina teh. asal tina iman tea. ari nu katilu rai. 54. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. jeung naon ngarana deui. Jadi dua puluh dua. ngahuleng hanteu ngalahir.

tarekatna jeung ma’rifat. ku rukun Agama tea. hal rukunna Agama tea. nya sajatining Agama. sumangga ku engkang dadar. lain ma’rifat ka Allah. mutajillah mun kitu teh. sareat hakekat kitu. sayaktosna eta kitu. kadua Hakekat tea. yen aya Sawarga Naraka. saur raka da eta mah. kapan pangucap teh puguh. gulungna anu opat. 73. 58. Numawi manusa wajib. numatak ngelmu teh urang. sangkan aya kasieun teh. piraku hanteu kamanah. nya eta ku rukun tea. Kitu deui waktu Dzuhri. dina bagian bab ilmu. daek ngaji kitab Qur’an. sareat hakekat tangtos. keur nyusul wujud Agama. 82. tarekat sareng ma’rifat. mo aya ngaran Agama. Naha ninggali ka Gusti. tarekat ma’rifat oge. 77. tah eta pangucap urang. ari rukun Agama mah. 72. Pertingkah nyembah ka Gusti. geus nyaho sareng bisana. Teu ngupingkeun dalil Hadist. rai nyebat soteh kitu. Model gedong rupi-rupi. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. sajatina sareat. ngabetem teu sasauran. nya eta wujudna elmu. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. raina lajeng ngajawab. anu aya di badan dewek. pujina oge pon kitu. tina kitab kenging nyonto. tapi anu sajatina. anu opat perekara. eta saterusna kitu. niat eta mimitina. sanes ninggal Gusti Allah. rai geus ninggali naon. jalan omongan geus tangtos. 83. moal jadi mun teu ngomong. nyaeta sifatna hirup. 60. pikeun ngesahkeun ibadah. sumawonna rukun-rukun. Sabab tadi geus ka ilmi. nyaeta opat rakaat. tarekat sareng ma’rifat. 61. sategesna hirup tea. Pokona sareat yakin. 74. Nangtung Ruku Sujudna teh. Ayeuna mah rai harti. sing nepi kana caangna. enggeus tangtu moal aya. bagian ilmu ayana. jadi geus tangtu pisan. ulah ngan ku kira-kira. Jadi sifat hirup pasti. tarekatna ma’rifatna. dina Sembahiyang cukup. 81. Raina ngalahir deui.sareng nu ahli Agama. Katilu Tarekat rai. geus awas ti samemeh prak. ari geus niat mah tangtos. geus gulung bae didinya. anu aya dina wujud. teu lepat deui pangucap. ma’rifatna waktu eta. sadaya ge pada terang. sareat hakekat kitu. nu ngangliputi sadaya. rasa anu narimana. Rakana ngawalon deui. aen kanu disembahna. Najan aya niat rai. eta basa anu opat. ku rukun Agama tangtos. tegesna eta hakekat. nyatana di badan urang. 56. teu nyaho diakhirna teh. pokona tina pangucap. 76. sumawon ushallina. Kieu hartina Agami. aya opat perekara. naon nyatana sareat. terang rakaatna Lohor. margi weleh teu kapaham. raina lajeng ngajawab. sahiji Sareat kitu. sareatna hakekatna. Geus tangtu kengingna rai. nya eta sajatina teh. lamun rai tacan terang. rupa korsi teu sulaya. ieu kaanehan Kota. laku goreng mo dijujur. Dina Sembahiyang mah rai. nya tina kanyaho tea. 64. 63. pang buktina teh teu lepat. tarekat jeung ma’rifati. Tarekatna mah pan bukti. tegesna geus nyaho kitu. nepi ka nyareatna. sanes bagian ibadah. dina bagian bab ilmu. nepi kana waktu Isya. anu ngabuktikeun aen. Kapendakna eta rai. paingan ceuk unggel kitab. Sanes rukun Agami. enya eta kana dzatna. tegesna parantos nyaho. ma’rifat nyembahna wungkul. kana rukun Agama teh. kana migawe korsi teh. terang soteh pertingkahna. 75. Namung paneda kang rai. rai parantos ma’rifat. teu aya kasieun kitu. 84. karesikan Nagri Bandung. 69. poko sareat hakekat. eta oge bener pisan. lamun nu ngaji hakekat. atawa sifat elmu teh. pikeun kayakinan urang. ma’rifat laku ibadah. Karamean alam dohir. 68. tetep eta anu opat. Tarekat ma’rifat deui. 59. eta kitu basana teh. bahan-bahan geus sadia. teu sareng sareat kitu. di sajero badan urang. sifatna sidik ngajentul. ngaran rukun Agama teh. 66. migawe dina waktosna. 70. mangga ku rai dimanah. kapan rai geus ma’rifat. tina ma’rifat geus tangtu. Raina lajeng ngalahir. mun geus sieun mah mokaha. 71. jeung sifatna Gusti Allah. kapager ku kasieunna. nu ngabuktikeun samaksud. 62. kahartos atuh kitu mah. terang dua rakaat. Sembahiyang Subuh eta. kaopatna nya Ma’rifat. 65. ku tinggal panon kapala. duh engkang karaos pisan. atawa jati Agama. mung engkang rek naros deui. sareatna hakekatna. Islam ge moal aya. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. buktina nu dina wujud. tadi geus ngaku ma’rifat. tegesna eukeur neangan. nu ngabuktikeun sagala. da hanteu ngadenge beja. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. da rukun Islam mah puguh. batalna karaos . pasal eta geus kapaham. rakana lajeng ngawalon. 57. tegesna rukun Agama. 55. najan di sagala barang. rentul sakur anu aya. gedong-gedong nu marakbak. jadi buta tuli pisan. da eta mah rukun Islam. ari terbitna hakekat. ceuk rai kapan eta mah kalakon. Dupi sareat teh rai. sing hawatos kanu bodo. teras di tarekatan. 80. batal ku Hadist disebat. ma’rifatna ka Yang Manon. Agama nu Maha Agung. 78. Jalanna ku rukun tadi. nyaho kana naon tea. Hakekatna pon kitu deui. Ibarat rek nyieun korsi. 79. dina waktu Sembahiyang. sabab mun taya hirup teh. ku engkang enggal piwejang. bibitna tina carios. mangga anu tadi bae. Kapan ieu mah keur ngilmi. moal sakama-kama. sifat Agama kasusul. poko-pokona teh baham.

108. 100. samangsa parantos nyaho. kapanggih sareng buktina. Nerangkeun . 99. ngaran Dalil Hadist. hakekatna enggeus tangtos. tegesna poko sareat. Margi keur kieu mah geuning. Ceuk raka tarekat rai. nya eta nu opat tea. tarekat naon nyatana. bagian paninggal tea. omat turut weling bapa. bener mun ngaji hakekat. Saur raka mun teu harti. jongjon hanteu ngaladangan. nyaeta hirup urang teh. ucap ucap dangu dangu. kieu rai mun can terang. hakekat pada hakekat. yen kudu sabilulungan. keur nganyahokeun Agama. ngaladangan bako tea. 87. kapendak wujud Agama. nuhun Alhamdulillah. jeung kudu bongkok ngaronyok. anu matak wajib pisan. 103. hanteu jadi pamaksadan. sumuhun sok nguping pisan. kakara sah kanyahona. enya sifat hirup urang. meureun ku rai karaos. ilangna dunya jeung wujud. atuh dimana barengna. ka darat kudu salebak. barang dongkap teh ka pasar. maksud teh rek meser bako. ka urang sok mituturan. bengkung ngariung ceuk basa. nyatana pangangseu tea. nya anu tacan kapaham. Paribasa sepuh tadi. henteu jadi ceuk sundana. sumawon bengkung ngariung. pangangseu nu tipayun teh. bet Cina teu buru-buru. nyaho jatining Agama. nangtung hareupeunnana. ngomong bae dina kalbu. sora naon oge kumpul.pisan. memeh ku baham karasa. teu aya pisan eureunna. kacai saleuwi pisan. ka cai saleuwi pisan. dina salira urang teh. meuli bako anu ngeunah. gulungna kana paninggal. Sifat-sifat nu di dohir. 89. jeung bengkung ngariung tea. nyatana eta ma’rifat. eta kumaha hartina. panutup kanyaho tea. dina basa rukun tea. Aworna kalimah kalih. beja-beja teh ti batur. 91. hal rukunna Agama teh. pokona ku eta bae. kudu rukun teh nya eta. salamet dunya akherat. opat ngaran Qiyas kitu. keur nyalindung ka Yang Manon. nangtung hareupeun nu dagang. anu aya di badan urang. hanteu bareng lakuna. numawi disebatkeun teh. 106. Barang pok mah ngomong rai. 109. Babah meuli bako kula. sinareng anu tipayun. sifatna bistik tea. waktos Nafi Isbat gulung. sakitu dina ati mah ngomong. jeung dulur teh kudu rukun. moal bet aya bedana. engke bapa geus teu aya. moal lepat deui engkang. huruf Ta’udz jeung Bismallah. 107. sabab hakekat teh aya. anu nyidikeun sifatna. Rakana ngalahir deui. ayeuna anu katilu. 88. rai masih keneh helok. sapedah rai teu ngomong. dupi ari buktina mah. Seungitna mah taya rupi. eh anak-anak sakabeh. 90. babasan tadi teh keuna. Nembe Islam mun geus panggih. nu ngaran rukun Agama. nerapkeun Muhammad. 86. dina keur waktu nyaring mah. Rakana ngawalon deui. kasauran sepuh teh. nya didinya barengna teh. anu teu acan karasa. kereteg niat ka pasar. babasan sepuh baheula. bareng hanteu pili ganca. Agama anu sajati. tetela karaos pisan. duh engkang karaos pisan. 94. nu opat teh ngahijina. teu sulaya jeung barangna. duh engkang karaos pisan. sareat hakekat kitu. naon nyatana di badan. 111. Lahir batin oge sami. paingan kamari rai. eta jinis tarekat teh. niat sagala perkara. ma’rifat nu kaopatna. Nya anu lima perkawis. ayeuna nu kaduana. teu aya rupina tangtos. piraku tacan kamanah. Teu nurut babasan tadi. nu aya di wujud urang. 98. pangangseu sareng pangucap. ulah arek panca bagah. nomer tilu kedah Zakat. rempugna nu opat tea. nyatana di badan urang. kahiji maca Syahadat. sanggeus Islam kudu suhud. 97. Raina ngawalon deui. Raina ngalahir deui. 112. Raina lajeng ngalahir. keretegna ati kitu. 101. 96. ngalakonan jeung rukunna. mun kabedag ku saratna. ngaran dulur nu saestu. sagala sifat teh kumbuh. kana jatining Agama. Mung aya keneh saeutik. 93. panon nu ngesahkeunnana. nyaho bibit rukun Islam. rukun teh naon hartina. sabab hartina batal teh. nu opat di badan urang. teu lami deui ngantosan. sangkan sah ibadah kitu. Ayeuna rek naros deui. pangucap teu lepat tangtos. kitu deui angseu tea. mung kumaha ari eta. supaya maneh waluya. Ibarat rek tuang bistik. nya Islam eta ngaranna. Pasal eta jol kaharti. kitu anu ngaran rukun. nu aya di wujud urang. 105. nyaeta paninggal tea. kieu katerangannana. 95. pangdangu anu narima. masih bae pili ganca. Ayeuna nembe kaharti. salamina ge digawe. lakuna teh nu karaos. rukunna paninggal dangu. aya tapi taya jentul. Ijma. kapan nyatana hakekat. ayeuna mangga pitutur. opat kedah Puasa. nya eta bongkok ngaronyok. tarekat sareng ma’rifat. nyatana pangdangu urang. kana sajati Agama. kapan didinya barengna. dua Sholat lima waktos. 104. dina waktu eukeur Sholat. Sholat sajatina tea. sifatna panon nu nyata. ku Cina teh bol sok bae. 92. teu make sareat lapur. angseu sumawon paninggal. 110. hakekat nu kasebut. nuhun parantos kapaham. Raina gumujeng manis. Raina gumujeng manis. ceuk rakana ngaran rukun. Ka cai kudu saleuwi. Salila-lila kang rai. sabab seungit bistik tea. enya eta sategesna. 102. opat kalima pancerna. teu lepat kasauran teh. atawana rukun Ilmu. lima Munggah Haji kitu. aya Hekekatna horeng. aya basa opat rupa. reh dina Hadist nyarios. bongkok ngaronyok teh nyata. 85. ieu nu opat perkara. mun rempug jungkung jeung dulur.

opat pangkal kitu. geura beuli ku tirakat. kieu pihartieunna teh. hiji pilar make papan. Ijma. dahar sare dikurangan. sangkan urang bisa datang. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. Ma’rifatna. atawa rek tumpak mobil. Ceuk rakana tangtu aya rai. sangkana bisa karasa. ngakalan tadi nu tilu. 125. kumaha pikeun akalna. Ulah cicing dina Asma badis. mana nu gancang tepi. ditunjuk ku gambar tangan. mana anu gancang bae. 114. da eta teh pikeun pikiraneun deui. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. hurupna asma Batawi. saterasna kitu deui. misti kudu buru-buru. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. kajeun rada ripuh. hayang terang ka hiji Nagara. kantun bae neangan akalna. 128. najan Dalil Hadist Ijma. rukun Islam nu lima perkara. pikeun ngakalan geus tangtos. jadina tangtu ku akal. karajinnana manusa. Qodariyah Satariyah rai. bisi kaburu ku pati. 124. da teu disorang jalanna. enya eta milih tutumpakan. hartina dalil teh Agus. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. gancangna teh teu lian kudu prihatin. dupi nu katilu deui. tuluy rai cicing bae. nyaeta dina tunjukna. 117. ayeuna ge kabuktian. 126. lajeng kang rai ninggali. ibaratna kapan puguh. jeung ninggal nu nangtung. ma’rifat geus tangtu. Anu matak ngilmu ge rai. kapan tarekat teh loba. kahar kapal udara. Dupi Qiyas moal salah deui. da rai mah tacan terang. kana Dzat Sifatna Allah. . enya eta piwadaheunnana rai. Sholat ge opat perkara. ma’na Dalil kitu. dina hiji perkara teh. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. anu ngaran Ijma tea. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. aya sare’at hakekatna. Juziyah Hak Maliyah teh. 120. tetep cicing dina panunjukna. da aya geus tangtu. Den Muslimat ka raka ngalahir. tuduh jalan pikeun mulang. payunkeun hukum akal. lamun tacan mafhum. nu ditunjuk ku gambarna tea. tarekat pon kitu keneh. para Wali jeung para Muslim deui. eta ge wajib percaya. enya eta Rusul-rusul tea. dina papan aya aksara Batawi. teu terang nu diasmaan. Qiyas Dangdanggula 113. opat-opat geus tangtu. hiji jalan parapatan. sagala hal mun teu make akal. 123. barang dileresan Bandung. Jalanna ge teu disorang deui. nu ngaji asma wungkul. nu pangheulana datang. opat-opat kitu. utusan Gusti Yang Manon. da betah dina panunjuk. Dalil Hadist Ijma pasti. mun ayeuna gentos pasal. ka Batawi tunjuk. nyaeta pangandikana. Ari Hadist pangandika Nabi. Ibaratna upami urang kang rai. Lamun hanteu make akal rai. 127. Johar Awal kasebatna. nu tacan kamafhum. ulah cicing bae atuh. Lajeng rakana ngawalon ka rai. bade naros Rukun Islam. ceuk raina atuh mangga. tarekat ma’rifatna kitu deui. kantun milih bae atuh. lamun ngilmu pikeun kabatinan. kajadian kapal udara jeung mobil. 121. sumerep ka sanubari. tuduh jalan nu sayaktos. pikeun urang gumelar di Dunya. tambah beuki maju. hukum Qiyas geura tungtik. lamun henteu percaya teh kufur kafir. anu mawi kudu. Enggeus tangtu opat deui rai. naha kira-kira rai. sidik teu ngandelkeun beja. numatak urang teh kudu. aya sare’at hakekat kitu. kalanggengan Alam Baqo. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. tarekatna ilmu. sangkan tereh tepina teh. sangkan nyata jeung barangna. Hadist. dina asma bae badis. kudu ma’rifatu. nyaeta ka asal tadi. nyaeta sahna ibadah. mun kitu mah tangtos bae. cukup eta mah kulanun. wajib percaya kana Qur’an. ari eta tutumpakan. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. boh ka kulon ka kaler ka wetan. sumawon ka Batawina. 119. nu ditunjuk teu disusul dipilari. amal ibadah urang. kitab Qur’an eta sategesna. Hadist Ijma sumawonna. Zakat Puasa Hajina. tegesna dina omongan. 118. kumaha bisana nyaho. sare’atna hakekatna. rai napi piwuruk teh. kudu daek ibadah teh. dina sahiji perkawis. karamean Alam Dohir. pangandika Maha Suci. kalawan jeung sahna misti. dikirana bakal datang. tah kitu ceuk rakana. ka Gusti nu Maha Agung. pasal eta nu opat basa.Dalil. hartina teh akal sategesna. naha rek leumpang suku. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. eta oge pituduh teu salah deui. cicing ngadedeluk. nya Qur’an eta buktina. 115. 116. moal bisa jadi bae. saperti dina Syahadat. dina hareupeun panunjuk. mun kitu mah moal datang. Sabab geura pek manah ku rai. kapan asma mah tuduh. cadang Naraka Jahanam. sabab cicing di dinya teu maju deui. ceuk raina atuh moal. Panunjuk teh ibaratna Dalil. Sareng tuduh ka manusa deui. naha hanteu aya rangkepannana deui. nuhun akang rebu keti laksa. mo tepi kanu dijugjug. upami Batawi bae. 122. 129. eta wajib digugu.

sumangga teraskeun engkang. da aya hukumannana. ceuk raina aduh engkang penting teuing. hajat pare atawa duit. 140. Ceuk raina atuh mangga deui. tanda ditarima kitu. hakekatna mah geus pasti. enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi. ari hakekatna puguh. rukun Islam anu . sare’atna Syahadat teh ngucap. ka cahya opat sing ‘aen. sabab eta mah titipan. ma’rifatna mah kudu. Zakat bade dicarios. memeh awang uwung. Ma’rifat dina Syahadat. ku Gusti nu Maha suci. 141. tah eta anu geus aya. dila’nat enggeus tangtu. teu sulaya ti basana. hanteu salah kitu. sareng eta Nur Muhammad tea. nu moncorong lintang Johar. nyaeta Sholat kitu. sing ngarasa kaangliputi. tetep bae keur eusi Naraka Jamhir. langgeng teu aya putusna. tilu puluh dinten tutup. sujud lungguh bukti ‘aen. dina waktu Shalat sajatina. ka Allah nu Agung. paingan disebut. 135. doraka Dunya Akherat. dina pasal eta Sholat tea. da engkang mah taya sanes. Puasa di bulan Ramedhan. diteraskeun dadar sadayana. Ma’rifat dina Puasa. kieu rai lamun teu acan kaharti . eta Syahadat sare’at. 134. Muhammad Rosulullohu. nya eta nu ngaran Sholat. Sarta matak pecat iman pasti. 133. eta kasauran engkang. 143. tetep bae dina keur Sholat sajati. Sareatna Sholat teh kang rai. kaopat Turobun deui. dupi ari ma’rifatna. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. 131. Ceuk raina nuhun kahareti. temahna matak cilaka. sare’at mah geus umum. Ma’rifat dina Zakat. enya eta jeung saperti bulan. teu emut ka barang teda. dupi tarekatna Sholat. ilangna jasmani kabeh. Tarekatna nya kudu Tajali. sabab lamun samarangan. ulah rek diturut. hakekat tarekatna. Kantun eta nu hiji deui. teras Wa Asyhadu Anna. Narun Hawaun Maun. tah kitu sahna teh Zakat. Zakat anu geus kamayhur. rukun Islam anu katiluna. ibadahna najan getol. raina mani ngaranjug. 139. mun engkang nyumputkeun ilmi. Ceuk rakana naha atuh rai. dina bulan Ramdhan tangtos. hakekatna ngaran Syahadat teh rai. Nabi Wali kitu. ayeuna katiluna teh. nya eta dzat sifat Allah. ditarima ku jalma. Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang). NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. tetep moal dihampura. supayana jadi rai bisa tohid. Ma’rifat ge kudu kapanggih. lir bulan pat belasna teh. nyaeta lafad Allah. fakir miskin kitu. mun sumput salindung. 132. Saur raka rai mun can harti. mung isin ku Yang Agung. nyaeta tarekat ilmi. hakekat jeung tarekatna. Hal Puasa nu kaopat deui. diterangkeun ka jalma nu lain-lain. diterangkeun kanu sanes.NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. Gusti Allah moal rek narima. turug-turug ku Ikhwan. Rukun nu kaduana teh. 137. disamikeun jeung Idajil. sareatna Sholat eta. sabab asal tina Shalat. caang padang alus. pasal dina sahna Zakat. lebetkeun ka jero manah. sare’atna kapan geus ilahar. goreng temen mun engkang ngabuni-buni. Tajali ning Dzattul Mutlaq. tur aya nu naros pisan. bakating ku kahareti. Namung aya nu dibuni-buni. ma’rifat pon kitu. gantung raos reh ni’mat kaliwat saking. ka Gusti Allah Ta’ala. rakana lajeng ngajawab. nu sanes saikhwan kitu. mana nanya bet tepi kadinya. tarekat nya gulung dina Tajali. lir bulan opat belasna. keur tajali ka Yang Manon. hakekatna ulah salah. naon sare’atna deui. 130. sakumaha mujina. ngucapkeun kalimah roro. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai. enya eta nangtung ruku tea. sihoreng teh yen urang kudu ninggali. ulah rek kaliru. kudu bae urang ngazakatkeun diri. ma’rifat pon kitu. 142. hirup eta tegesna. Saur raka kieu mun can harti. naon sare’atna deui. kudu nahan nafsu hawa. saperkawis anu hanteu beunang. anu matak Sembahiyang teh wajib. Tarekatna Syahadat teh rai. ma’rifatna sing bisa ngarasa. Alif Lam Lam He geus pasti. 138. 136.

nafas teh bareng jeung rasa. hakekatna pon kitu. tetep hanteu meunang bijil. pihatur deui ka engkang. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. hirup suci tandana geus bisa usik. dina waktu Ibu ngowo. karaos ku Ibuna. 158. beungeut madep atina . atuh bener kitu. barang gubragna turun. dikaler di kidul. atuh lima kali opat. pangadilan nu langkung sampurna. rakana enggal ngajawab. nyawana masih di Dunya. Tiap-tiap aya nafas pasti. 159. barang gubrag tina Guha Garba. nangis bakating kaduhung. asal bungah jadi susah. jadi dua puluh. 147. ditakdirkeun bisa terang. jasmani jeung rohanina. 157. Insya Allah dihampura. sabab keur jaman dikandung. orok teu aya nafasna. tiris buktina ngadegdeg. mung ayeuna masih aya. lamun hanteu kitu. jadi lamun anu wafat. rai rada bingung. ka karatonna Yang Manon. hawa Batin tepung. hakekatna mah tangtu. nu teu dikulon diwetan. Tangtu pisan pang orok teh ceurik. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. hukuman ti Yang Agung. ku Ibu salapan sasih. tara gubrag seuseurian. tangtu nyorang paribasa. kudu khusu tobatna teh. tina sabab enggeus aya rasa. tacan bisa meunang pones. da moal aya bedana. 156. sangkan rai bisa tohid. opat-opat hiji rukun. 153. 146. namung bade nyundul. hanteu pisan boga akal. sabab tina hanteu bisa. ti Batin ka alam Dohir. 148. neda ampun tina dosa anu tadi. geuning kawidian apel. 154. hirup teh jeung nyawa sidik. aduh rai engkang nuhun. tina sidik nyakitu pisan. Tanda tacan dileupas ti bui. migawe kitu lampah. hanteu kalawan nafas teh. jeung ayana nafas tea. 150. teu ngaraos naon-naon. masih aya dumuk. pones lepasan ti hukum. nya eta sifatna nafas. raina enggal ngalahir. Mun geus terang kana dzat Gusti. lebah dieu kitu. kantun suhud kana ibadahna. nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah. maparinna nyawa ka manusa. orok moal gogowakan. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa. ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji. Cuk rakana rai mun can harti. nya eta ngaranna nyawa. aya sih pitulung Gusti. leuwih hade ngadeuheusan. tegesna ka dzat Yang Agung. lamun enya teu aya rasa ge rai. ku rai tacan karaos. geuning eta sifat dua puluh rai. lamun urang meunang hukum beurat. ceuk engkang waktu harita. kahartos lamun kitu mah. 151. jeung karasa dibuang teh yakin. payuneun nu Agung. tapi ceuk engkang kitu. sami bae Dunya Akherat ge rai. ti Sawarga turun. kanu boga pangadilan. Ceuk rakana sare’atna Haji. Nya dibuang ka alam Dohir. paingan marakayangan.kalimana. ceuk rakana itu diyah. Adam Hawa kitu. ulah make surat deui. 149. masih tetep keur dina hukuman. 145. tarekatna mah teu lepat. aya babandingannana. Lebah mana Gusti Maha Suci. dipayuneunnana Gusti. eta tempat pangadilan. asalna orok ceurik teh. turut-turut asal tadi. sifatna Allah Ta’ala. Den Muslimat gumujeng ngagikgik. anu matak orok oge geuning ceurik. kapan Adam teh ceuk kitab. hanteu acan aya nyawa. tempat ngahampura dosa. 152. ku tina raos teu ngeunah. Ulah ampun ditukangeun badis. raina lajeng ngalahir. Adam Hawa jerat-jerit. tarekat jeung ma’rifatna. ku rai tereh kaharti. rai hanteu bingung. ayeuna mah leres kitu. da buktina waktu dijero mah tadi. Geuning hirup ciri bisa usik. Baitullah nu dijugjug teh. harti kana sare’atna. kontak sareng hawa Dunya. dina eukeur waktu Tajali tea. Den Muslimat ka raka ngalahir. rehna tadi ku engkang geus dipilahir. kapan geuning di Dunya ge bukti. teu ngadeuheus kapayuneunnana. Gusti Allah maparinna nyawa. 155. ngadeuheusan kitu. ngalebur dosa nu tadi. tepungna Hawa nu dua. mangga ku engkang dadar. rakana enggal ngawalon. dina rukun kalima nya Munggah Haji. nya kabingung ku rai tacan kaharti. Ma’rifat dina Munggah Haji. Baetullah anu sajati. 144. pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning. kajadian jadi nafas murangkalih. ulah kendat sawaktu. bisa ngaibaratkeunnana. hoyong dongkap katutup. tina bibitna manusa. sidik pisan hirup suci mah. rai nuhun sarebu. asalna ti Islam kabeh. tangtos barengna jeung rasa. sabab hakekatna nyawa teh. Tapi rai waktos tadi lahir. tapi apelna kitu. meunang bebendon ti Allah. ku engkang enggal carios. kumargi tetela pisan. Mangga etang ayeuna ku rai. barang gubrag ka Dunya teh. rasa teh bareng geus pasti. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. tina sirna ngajadi teu ngeunah. bade tumaros ka engkang. sihoreng teh dua puluh sifat. rukun Islam anu lima tea. nyatana rasa kitu. sasakala Karuhun. karek hirup wungkul. neda ampun moal rek sakali deui. sasat tacan kaluar ti hukum Gusti. jeung sing bener caritana. sabaraha jumblahna teh.

tah eta kedah kasusul. kantun ni’mat bae pasti. kusabab tadi jalanna. kana Aweh Salam tea. mugi sadaya saderek. Syahadatna Kangjeng Nabi. Rakana lajeng ngajawab. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. 176. hanteu khusu ka Pangeran. teu puguh nu dikiblatan. Antal maotu qoblal maota rai. namung ieu mah nyindiran. tungtungna teh atuh. muga ku engkang diwejang. nyindiran kasadayana. Rakana lajeng ngajawab. pang orok sakarat tangtu. sakur dulur-dulur. sakarat enggeus beak. anu matak renghap ranjug. pangna Akbar sok kamana-mana. ngan diwangwang wungkul. 173. samemehna urang hilang. kapan sidik Ibuna satengah mati. waktu tadi memeh kadunya turun. mitutur nu sayaktosna. Raina lajeng ngajawab. dina waktu keur waktos salulut. Sabab asalna ge ni’mat. saperti anu biasa. ka Gusti nu Maha suci. nyorang nanjak upamana. cacakan tadi turunna. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. dina hal perkara Rosul. karaos nyerina misti. jalanna kana Naraka. sabalikna urang lamun. malah sok aya nu misan. hakekatna di badan urang sakujur. 179. Ayeuna mah ganti pasal. da moal salah mulangna. raosna nyeri kalangkung. 175. pajar orok mah beresih. 177. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. Narakana Ibu tadi. hanteu sami pada-pada boga waktu. Akbarna kamana-mana. naha atuh kitu. ngarasa rasa sakarat. unggal poe sakarat. rek naroskeun anu teu acan kaharti. anu ngarang ieu Layang tea. 160. 174. pang orok sakarat kitu. sing perele hiji-hiji. 178. Nampa sarebueun ni’mat. eling bae ka sawah. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. rai bingung kalangkung. nya osok kitu nya gawe. pantes arek kituna teh. 167. nu karasa ku badan sorangan. 163. jeung naon sanyatana. silih tempas jeung saderek. keur guneman carios Agama. PIHATUR NU NGARANG 161. . lantaran can ma’rifatu. tadi rek turun ka Dohir. akalna teu aya lian. naha sami Syahadatna teh nya kitu. balik deui ka jalanna. 164. palangsiang galeng totos. Waktu ngababarkeunnana. ilmu sakarat di Dohir. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. supayana ulah kitu. bet Akbar teh clok ka sawah. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. ti ayeuna geus ditungtut. kholifatullohi deui. Rosul anu genep tea. sarebueunkanyerian tadi Ibu. 165. Wa asyhadu anna Adam. lamun keur netepan waktu. raina lejeng nyaur. Pangkur 166. kana Dzat Sifatna Gusti. upami keur resep tani. Ibu teh satengah mati. dina Hadist geus kakocap. Akbar teh bet los ka Pasar. anu teu aya hinggana. 169. pujina ge diliwatan.mah jongjon mungkir. Lebah dieu tobat jisim kuring. nya percaya mun kitu mah kahareti. nu karaos sumurup ka sanubari. kitu deui waktuna. 168. sing ngarasa hilang samemeh pupus. pangasih salira engkang. keur dagang pon kitu deui. Balikna ge moal salah. beda hiji-hiji Rosul. 171. dicipta dikira-kira. anu matak urang wajib nyiar ilmi. tangtuna kasampeur deui. naha sawaktu-waktu. bangsa orok nu rek maot. NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam. 162. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Sembahiyang teu khusu. teu acan aya dosana. Sinareng dina waktuna. Mun disorang ti ayeuna. Mun nu kaya Akbarna ka duit. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. mangga dangukeun ku rai. pasal eta rai ulah helok ati. mun teu kapendak ilmuna. Nabi Adam nu tipayun. tangtu bae engke moal nyorang deui. maotna make sakarat. Kapan aya ceuk dalilna. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. nuturkeun anu nungtunna. kitu siksaanna Gusti. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. nyorang deui kana jalan anu tadi. rai nuhun ka pangasih. Mimitina Gusti Allah. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. parantos miwuruk. kieu rai Syahadatna. sanes pisan jisim kuring. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. Tah rai kumargi eta. ganjarana ti Gusti. tah didinya jalan urang. saestuning ngan saukur tuturut munding. nya buktina wujud urang. sarebu kalieun babar. nu ngaos anu ngadangu. rehna rai sering sok mendakan. sing kapanggih jeung ilmuna. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. anu geus kersa ibadah. kumaha eta sababna. Kana diri sim kuring pribadi. mun nu tani Akbarna ka sawah. da tekadna hayang buru-buru tepi. Mung ayeuna rek tumaros deui. 170. 172. geura kieu mun can terang.

terasna Wa asyhadu anna. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. 188. sabab maneh teh geus puguh. Kalam Mutakalliman deui. kudu Sholat maneh misti. numatak manusa wajib. Asyhadu anlailaaha Illallohu. waktu magrib maneh ulah salah deui. Asyar waktuna pasti. he maneh Ibrahima. Nabi Enoh nu kamasyhur. kieu Syahadatna rai. Raina deui ngajawab. nu katilu utusannana Yang Agung. terasna Halilullahu. Wallohu batinul insan. kantun kaduana deui. Nyaeta dua raka’at. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. 181. tunga rai sama sakalican mafhum. ceuk raina nuhun pisan. tumarima boga nyawa sareng wujud. kudu Sholat pat raka’at. 192. Asyhadu anlailaaha Illallohu. NERANGKEUN . Ngadawuhan Gusti Allah. utusan Aing pribadi. Pek Shalat tilu raka’at. ka Gusti nu murbeng jagat. jeung dua suku geus nyata. kanyataan ayana Kami pasti. 190. kitu eta asalna. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. tah kitu eta asalna. jeung leungeun kenca katuhu. tatapi maneh ayeuna. rakana lajeng ngajawab. Kieu rai Syahadatna. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. pangucap maneh teh eta. nomer tilu ngabogaan. sing narima boga dua cepil tangtu. 186. NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. 191. Dalilna Sama-Sami’an. jadi utusan geus tangtu. Al insanu dohirulloh eta kitu. Asyhadu anlailaaha Illallohi. jadi utusan geus tangtu. Sabab maneh ngabogaan. 189. geura mangga ku engkang terangkeun deui. 194. heh maneh Musa utusan. waktu subuh kaluarna fajar sidik. boga panon dua siki enggeus bukti. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. Enoh Habibullah deui. kudu Sholat Asyar misti. saperkara boga baham. Jeng Nabi Ibrahim tea. ati moal salah deui. sategesna pangucap Aing geus tangtu. Sembahiyang subuh tea. Nabi naon kasebut. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. Kanyahokeun bae heula. kanyahokeun bae kudu. tapi maneh ayeuna. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. Sabab wujud maneh eta. Nabi Musa eta rai. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. 182. 193. Kantun anu katiluna. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. ceuk raka nu kaopatna. sinarengan dua suku. paingan manusa kudu. waktu tadina ti Nabi. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. lobana opat raka’at. hayang ma’rifat ka Aing. ari sababna pang kudu. saterasna Wa asyhadu. da nyaho asal usulna. Wajib kudu Sembahiyang. tatapi maneh ayeuna. Gusti Allah ngadamel deui utusan.Dawuhanna Gusti Allah. 184. dalilna anu kasebut. 185. Nabi naon ngarana. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. 183. maneh kudu tumarima. maneh Adam dikersakeun ku Kami. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. anna Musa Kalamullah. wujud maneh pribadi. tapi maneh montong hayang. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. Basar jeung Basiran tea. tumarima boga cepil dua siki. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. kieu rai Syahadatna. Raina teras ngajawab. 180. numatak manusa Islam. kaduana boga lisan eta kitu. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. dalilna geus kasebut. kantun eta Rusul nu kaopat deui. Tapi montong hayang terang. kanyahokeun bae heula. boga nyawa kaduana boga wujud. dalilna teh geus disebat. kudu Shalat waktu duhur. mangga ku engkang pitutur. Saur raka nu kadua. mana aya Shalat Subhi. 187.

tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. kulantaran ma’nana salancar wungkul. da teu make akal deui. Muhammad mah rasa jasad. dalil teu meunang dirobah. tapi maneh hanteu kudu. kapan ceuk Qur’an teh kitu. nu bisa ma’rifat kitu. 199. Sabab nafas maneh eta. Sholat dina waktu Isya. sumawonna Ijma oge teu disusul. 206. sabab mun getihna lampus. Shalat dina waktu Isya. Ceuk raina atuh naha. henteu dipikiran deui. sabab asalna ti Nabi. Mutajilah enggeus moal salah deui. Barang Rusul kagenepna. nya adegan wujud urang peribadi. Ieu Aing mere burak. Kitu geuning sajarahna. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. kaluar jerona kitu. keukeuh pokna mo kasusul. Ngadawuhan Gusti Allah. Rakana lajeng ngajawab. dina wujud peribadi. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. ninggalna tangtu ku soca. seueur pisan anu kitu. dalilna enggeus disebat. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. 198. 214. anu lemes pikeun bagian Sawargi. 205. nafas ge moal aya. 211. ngaku enggeus ma’rifat dzat. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. pokna teh sabab ceuk kitab. anna Issa Rohullohi. jalankeun hukun Qiyas. Anu bisa ma’rifat dzat. 217. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. enggeus lumbrah Syahadatna. 200. nya ma’na anu kasar. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. Haturan deui raina. teu ku akal moal jadi. nya nu pangkat Ajengan. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. Saparantosna Nabi Musa. aya dua dina Qur’an geus ditulis. maneh Isa geus jadi utusan Kami. 212. ayeuna karaos pisan. bisi nular katepaan murtad deui. leres pisan kurai geus kaharti. Enoh nyatana pangdangu. teras ka para Wali sadaya. hakekatna sadayana para Rusul. Kieu dalilna geus kocap. Muhammad Nabi panutup. Kapan ma’na kitab Qur’an. turun-turun burak tadi. ma’na Syahrul bariyyah. tangtuna kaliru basa. Isa teh panggangseu urang. nafas maneh pribadi. Asyhadu anlailaaha Illallohu. ngan maneh ayeuna kudu. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. kanyahokeun heula bae. saur Hadist moal aya hiji jalmi. jeung turun ka anak incu. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. dina Qur’an geus kauni. ma’nana pon kitu deui. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. 202. 213.Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. anu ngajina salapis. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. pat raka’at lantarannana pang kitu. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. ngajolopong hanteu bisa usik malik. eta anu genep Rusul. Ngadawuhan Gusti Allah. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. dua liang irung bukti. kitu Syahadatna Nabi. pangandika para Rusul para Nabi. nu ma’rifat dzat Yang Agung. Lamun hanteu aya rasa. sareng anu nyaritana. terasna Wa ana siruhu. aya urang sinarengan aya itu. ngajirimkeun Gusti Allah. Malah ulah dideukeutan. nu meunang pitulung Gusti. Ari Hadist mah teu salah. nuhun rai jol kamanah. kapan eta Gusti Allah. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. tumarima kaayaan. lamun urang cicing dina tarekat muji. jadi aya hirup dua. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. sategesna hukum akal teu disusul. sategesna rasa Aing geus tangtu. 195. nu salah mah geus puguh. 209. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. Katiluna boga nafas. tah kitu mun teu kaharti. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. anu ngajina tea. Hakekatna Adam tea. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. anu matak ayeuna ge geuning kudu. Tangtu bae mo kapendak. malah tepi ka poe Kiamat kitu. teu percaya kanu nyebut. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. 204. 196. dina Lam yakunil kitu. 216. dina waktu-waktuna. ayeuna maneh mah kudu. Syahadatna ge puguh. Ibrohim paninggal urang. kapan pangkatna teu lepat. nu ngaku enggeus ma’rifat. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. nafas sifatna geus pasti. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam. 197. hartina teh maneh Muhammad. Muhammad Rosulullohi. hakekatna di badan urang sakujur. naha arek teu percaya. terus nepi ka Kiamat. Namung wajib kailmuna. atuh kantenan pisan. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. 218. puguh oge sok kaliru. sahinasna ma’na kitab. teu make Ijma Qiyas. Asyhadu anlailaaha. ka Aing kudu ma’rifat. 215. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. 207. kaduana Khaerul bariyyah puguh. di maneh teh kanyataan. ma’na dalil kadua karasa kaharti. 208. sabab anu pikeun nyampurnakeun . teu nyusul tarekat ilmu. tadi diluhur disebat. Geura ku rai dipaham. moal aya hiji jalmi. ceuk rakana bener kitu. da geus sulung dina jasad. enya eta Al insanu siri rai. wujud oge geuning bukti. teu kudu hayang terang. 210. hanteu kakurangan deui. Mun kitu mah bener pisan. Panguluna para Rusul. murtad hanteu salah deui. aya ma’na lemes pasti. jelema mah moal aya. sumurupna kana rasa. Muslimin para Olia. 201. panon ieu nu buncelik. 203. Kasar pikeun Naraka. lamun hanteu ngaji Qiyas.

tegesna tacan kaluar. ngadanguna teu ku cepil. eta mah sejen aturan. Saur rai kumaha atuh. puji anyar kanu anyar. anu katepi ku pikir. Kinanti 225. da kapan ari dalil mah. Numawi geura teangan. Qadim teh pangandikana. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. muga bae parin harti. Ku rai tacan kaemut. warnana anu opat rupi. Ulah nyamian Yang Agung. da eta nu ma’rifatna. lamun geus kapanggih eta. elmu lahir elmu batin. nu wajib disembah misti. aturan ilmu geus pasti. Nur Muhammad asal tadi. puji anyar kanu anyar. puji anyar kanu anyar. Nu gaib di wujud urang. sing kapangih supaya bisa balik. engkang ku rai dipuji. 226. puji Qadim ‘alal Qadim. puji Hadist ‘alal Hadist. enya eta ti makhlukna. seepkeun bae sakali. pimaksudeunnana dalil. dupi anu katiluna. dalil anu nomer hiji. nu geus diterangkeun tadi. pisundauennana dalil. Ceuk raina geus kamafhum. kieu numawi katampi. Nu anyarna teh nya wujud. pupus soteh majajina. 228. anu aya diwujud. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. hakekat mah teu mati. raina lajeng ngajawab. eta oge bener pisan. puji Hadist ‘alal Hadist. rai hoyong mangarti. mun lepat sadaya-daya. piraku hanteu kamanah. buktina loba ririwa. lungguh eta kaopatna. da moal jadi manfa’at. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. 238. muga ku engkang diwejang. eta mah nu jadi bibit. Tetep dina rasa Dunya. puji Hadist ‘alal Qadim. sabab Rosulullah eta. jalma mah moal tinggali. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. maca kitab sareng Qur’an. kapan eta anyar sami. moal bisa deui mulang. ngandikana teu ku baham. 241. Ceuk rakana mun can mafhum. puji Hadist ‘alal Qadim. balik ka rasa kapungkur. masih tetep dina pangbuangan kitu. puji anyar kanu anyar. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. Ceuk rakana mangga atuh. anyar dadamelan Nabi. Raina pok deui nyaur. eta pisundaeunnana. tangtu bae ma’rifat. eta sowara teh sidik. barang urang nu macana. 223. 219. 232. Rosululloh tegesna rasana Gusti. nu kahiji kasebat. dupi muji pada jalmi. 222. 231. dina Sembahiyang pasti. sorana teh anyar deui. nya dina waktu keur rai. Kapan huruf Qur’an tangtu. Rakana jawab jeung imut. kantun anu kadua. 242. anu opat geus disebut. 230. 229. Nomer dua nu kasebut. atuh nu kumaha tea. puji Hadist ‘alal Qadim. nu tadi disebat tea. aya puji opat rupi. sumawon dina pernahna. Kangjeng Rosulullah Mekah. 244. ngan ukur pikeun di Dohir. nu anyar muji kanu Qadim. tapi ulah netepkeun bae kaditu. anging hiji Gusti Allah. dijero kaluat bijang. sanggeus urang ka Dunya. kitu sundana mah rai. taya lian ngan ku akal. Rakana ngawalon imut. muji mah kedah ka Allah. ka rasa anu tadi. ku Dunya ieu kakurung. 236. atuh nu kumaha tea. marakayangan balik ka Dunya deui. puji Qodim ‘alal Qodim. 239. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. dina Syahadat ge rai. puji Hadist ‘alal Hadist. Sanes keur muji ka makhluk. nu rempug jeung para Santri. Tetep bae pang bodona. reh ngupingkeun dina kitab. Kantun eta nu katilu. pernahna dimana deui. Sundana anu geus umum. 237. pernahna pon kitu deui. nyanggakeun bae kang rai. nu anyar muji nu anyar. 234. kapan urang eukeur tadi. muji ka salira engkang. Lajeng rakana ngadawuh.maksud. loba nu surup sumanding. teu nyowara geuning rai. dina waktu mana deui. ku rai tacan kaharti. henteu boga daya upaya pasti. tapi tetep keur ka Gusti. puji Qodim ‘alal Hadist. barang negrak eta rai. nu ninggalna hanteu make panon kitu. muga ku engkang didadar. Raina lajeng ngawangsul. dina jilid nu kadua. da ngan sakitu rai mah. kieu atuh kieu mun can harti. ceuk raina hanteu lepat. anu sarupa kumaha. jalma teu wenang dipuji. ka dzat Yang Agung. jeung kuma sundana deui. 227. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. anging rasana Yang Agung. pikiran heula ku rai. Mung barangna can kamafhum. 243. 224. kieu rai mun can harti. ibaratna tuang rai. ayeuna rek naros deui. sugan moal lali deui. nangtung ruku sujud deui. pada-pada anyar pasti. kieu pisundaeunnana. 233. pada-pada anyar sami. Piraku hanteu kamafhum. nyaeta rasana Allah. leres sundana kaharti. 235. . dupi anu Qadimna mah. 221. dimana engkang pernahna. tapi geura teangan hakekat Nabi. anu tetep uninga. Bibitna anu ma’rifat. mun kitu lain bab ilmi. Geuning tadi Hadist nyebat. puji Hadist ‘alal Hadist. 220. dupi eta perenahna. Cahya anu opat geus puguh. di wujud urang sakujur. 240. hurupna mah anyar pasti.

kaangliputi sadaya. 257. mungguhing hirupna Allah. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. 269. margi dina saban jalmi. kieu pisundaeunnana. rek ditambah katerangan. nyawa aya saban jinis. Sato Siluman-sileman. nya nyareungeut ka dinya. salobana liang tadi. kang rai di lebah dinya. Jadi sategesna kitu. anging ku kawasa Gusti. teu kirang sumawon leuwih. hirupna manusa pasti. Rakana lajeng ngadawuh. pada aya hirup eta. teu ngaku usik sorangan. Sumawon ibadahna kitu. anyar dipuji nu Qodim. Nya eta anu kasebut. ayeuna ku engkang rai. ari nu seueur tea mah. nyaeta nu padang tea. 265. angger moal robah-robah. bol karaos teu sulaya. Dupi nu sok keuna ku pupus. raina lajeng ngalahir. ku rai tacan kapikir. ibarat mun di Dohir. Rai teh masih kaliru. 270. Arasy Kursyi pon nyakitu. nungtut ngirangan teu lepat. ibarat lamun di Dunya. ayeuna mah ganti pasal. kalawan jeung ma’rifatna. da tara keuna ku mati. piraku hateu kapikir. ka Allah Gusti Yang Manon. tangtu dzat anu Maha Suci. hiji jalma roko hiji. Kapan didinya mah tangtu. 254. nuhun parantos kaharti. ngurungan damar sahiji. 255. teu ngurangan teu nambahan. leres ku rai kaharti. sorotna teh tangtu loba. awak-awak nafsu pasti. 274. 248. teu ngarti ibarat tadi. 247. 253. 246. nu liangna laksa keti. margina dibagi-bagi. kapan buktina nu wafat. aya keneh kabingungan. dina lebah mana deui. hirupna sakabeh jinis. nu sakitu eces pisan. reh hirup teh ngan sahiji. nyaeta anu disebut. sareng perkawis hirup mah. diala rebuan jalma. ceuk kasauran Wali mah. katerangan anu yakin. perenahna waktu eta. hirup kagungan Yang Widi. seuneuna dicarokotan. urang ibaratkeun deui. 271. kitu ceuk unggeling Hadist. can terang sama sakali. 267. nu Qadim muji nu Qadim. nu jadi hirup jasmani. kajeun rebu maliunan. sasatna geus syah dzatna. ayeuna rai mangarti. Mung aya keneh saeutik kabingung. ulah belet-belet teuing. Ceuk raka ulah kaliru. ayeuna nu kaopatna. nu langgeng teu keuna mati. ka maliunan manusa. dina pasal hirup eta. ku sifatna hirup Gusti. Manusa pon kitu deui. hal nohidkeun hirup hiji. rai ulah salah harti. ka sato pon kitu deui. saperti nu tadi tea. ari dzatna Gusti Allah. Kieu atuh mun can mafhum. mana helokhelok teuing. tetep hirup mah ngan hiji. boh laksa rebuan jalmi. teu dua teu tilu opat. Raina enggal ngawangsul. ari hartina teh dalil. Raina lajeng ngawangsul. leres hirup mah teu lepat. jeung lamun hirup ngan hiji. 249. 268. sabab hirup ngan sahiji. ngurangan atawa leuwih. dupi anu jadi nyawa. naha jinisna nu tadi. meureun maot sahiji. 258. Innalillahi kauni. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. misti kudu balik deui. 272. Rakana enggal ngawangsul. Naha seuneu dina lampu. langgeng bae ngangliputi. Ibadah kalawan ilmu. Ku hiji ayakan kitu. pada-pada anu Qadim. nu Qadim muji nu anyar. mohal ruksak dzatna Gusti. teu petotpetot nya eling. Aduh engkang langkung cukup. tujuh bumi tujuh langit. 264. puji Qadim ‘alal Hadist. sorotna Sagara Hurip. disebat sagara hirup. tah eta anu dipuji. buktina teu make biwir. kudu maot sadayana. Mun hiji mah eta hirup. 251. muga diterangkeun deui. Ibaratna hiji lampu. 252. dupi eta perenahna. 262. katerangan teh utami. kana dzatna Maha Suci. nu aya di wujud jalmi. 263. sifatna nu padang tea. jeung syah sifatna deui. mung hiji-hijina pasti. Bibitna nyawa disebut. 266. Magatru 273. teu robah langgeng geus pasti. rek diibaratkeun deui. 260. asalna tinu sahiji. jadi hiji nyawa jalmi. Mung bade nyundul pihatur. lamun ibadahna jalmi. Mung heran kaliwat langkung. ayeuna teu samar deui. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. Ceuk raina muji nuhun. hakekatna nyawa rai. Uteuk Tongo Walangtaga. jadi puji sadayana. 261. ari nu katilu deui. seja rek tumaros deui. Rakana deui ngawalon. Raina lajeng ngawangsul. nungtut bae beurang peuting. da pada Qadim sadaya. usik malikna geus pasti. 275. asal ti Allah geus tangtu. kieu upami teu harti. 256. damarna mah tetep hiji. Dupi anu ngaran hirup. Lamun sayaktosna kitu. nyaeta sorotna tea. reh rai sok nguping dalil. hiji sorot liang eta. Sawarga Naraka deui. nu muji nu dipujina. kuma ngarasakeunnana. dina keur Shalat sajati. hirup Allah tara ruksak. sangkan kaharti karasa. mahi teu kurang teu leuwih. Lamun kitu naha urang teh . ayakan jeung damar hiji. anu ngaran nyawa tea. 250. pada-pada anu Qadim. syah asmana jeung af’alna. anu sarupa kumaha. Rakana lajeng ngadawuh. nyaeta buktina rasa. nyaeta damar nu tadi. aya terasna kasohor. nu ngangliputi sadaya. sabab enggeus tetep eling. piraku mun aya jalma.245. 259.

ngangliputi Langit tujuh. dina jalanna bareto. Nur Muhammad waktu tadi. supaya enggal kaemut. Akherat pon kitu deui. 280. Dzat laesa kamishlihi. nomer hiji kacarios. Kapan tadi rai dina waktu turun. jadi ni’mat geus pasti. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. ngan ukur tuturut munding. Barang-barang meja korsi nu aralus. keur masih ngajadi Enur. kapan didinya teh nyeri. teu karana deui kitu. kana sagarana hurip. kawas keur di Dohir deui. sapatemon waktu tadi.enggeus undur. Nur Muhammad opat rupi. kapan di Dunya mah campur. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. 307. keur waktu ngajadi orok. 296. teu ngaraos naon-naon. 297. katilu Haqna Yang Manon. 306. 299. dua Haq Muhammad Nabi. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. hanteu isin ku Yang Widi. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. ibadahna luak-leok. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. samemeh ka Dunya lahir. sasatna di jalan cicing. mahi ngahuripkeun makhluk. 283. gumelar ka alam Dohir. salamina taya tempo. ku ibarat mah karaos. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. 281. 287. 276. saeusina Dunya tangtos. ngan ni’mat anu karaos. 303. bener rai kudu balik. 277. 279. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. reh urang tadi di Qadim. 301. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. tepina ilmuna tangtos. raina ngalahir deui. gaib hanteu aya bukti. sajatining suwung raos. 298. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. ngaraos teu clok di Dohir. pangkatna geus ma’rifatu. karaos ku tuang ibu. rasa Dohir lamun balik. ka Allah nu Maha Agung. kapan Gusti Maha Agung. 284. make aya gedong-gedong. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. rai mah kawas nu ngaco. aya tilu perekawis. jadina kumaha deui. mungguhing dzatna Yang Manon. ku rai tacan karaos. caina teu salah deui. jeung istri anu gareulis. Ngalakonannana ngan era ku batur. kangeunahan jeung kanyeri. balik soteh balik raos. ni’mat bae salamina. 304. tetep ni’mat bae jongjon. mun nu jatoh ka Sawargi. 288. 292. nu diluhur kacarios. teu selang-selang deui. Barang anu balik ka Naraka kitu. 285. enggal ku rai kaharti. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. enggal karaos ku rai. ngarasa kanyeri wungkul. pasal eta pikeun balik. teu katinggal soca kitu. teu arah teu enggon kitu. tapi pangbalikan rai. rasa teh sama sakali. naha siga naon atuh. tah kitu anu sayaktos. ibaratna mun di Dohir. ceuk rakana bet piraku. Kantun ieu aya keneh kabingung. tapi lain ngingkig kitu. kulantaran kurang suhud. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. Ceuk rakana rai masih bingung. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. kaduhung engke karaos. aya tilu tempat kitu. naon atuh anu balik. kalem timbul sapapaos. 278. Anu balik ka Naraka pon nyakitu. 291. teu sieun ku siksa kubur. rek diibaratkeun deui. 295. hanteu warna hanteu rupi. kawas ti luar ka bumi. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. 302. geus jauh ti Maha Suci. kuma sajarahna deui. rakana lajeng ngawangsul. tah lebah dinya kang rai. di Dunyana nu teu manggih. 300. 290. 294. teu karana dipigawe deui. rai masih keneh helok. hanteu kadangu ku cepil. teu ngaraos naon-naon. tetep langgeng dina nyeri. sanes kanten bisa jadi. rasa kitu teh geus pasti. cicing di Naraka pasti. Sagara cai nu tembong. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. Haqna Adam teh geus tangtos. bet boga rasa kanyeri. anu katiluna deui. ku kangeunahan kitu. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. nu ngaran Haqna Yang Manon. kumaha ilmuna tangtos. teu kalawan ingkig kitu. teu dicampuran ku nyeri. hayang caang ulah bingung. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. kudu bae balik deui. nu geus ma’rifat kana Nur. 282. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. Kani’matan Akherat mah Agus. 286. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. naha saperti di Dohir. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. nyaeta dzatna Yang Manon. Tapi engke dimana urang geus pupus. ka Haqna Muhammad tangtu. kangeunahan pon nyakitu. tah sakitu pikeun balik. pangbalikan rasa kitu. Nerangkeun Dalil ‫ﺍﻥﷲﻭﺍﻥﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ‬ Pasal nu Balikna. inditna mah teu karaos. saperti di luhur tadi. teu saperti Rama Ibu. 289. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. kumaha waktu di Dohir. tah ibarat urang . eta nu ngaran Sawargi. kantun nu hiji can mafhum. 305. Sawarga ngaranna sohor. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. keur waktu keneh dina Nur. ngilmuna eukeur di Dohir. pipisahan enggeus pasti. nyaeta nu ma’rifati. nu mahi ka tujuh Bumi. 293.

aya tinggal ngeunah. tacan jadi rasa wujud. rasa pelem jeung amis teh. 324. sareng sowara nu awon. percanten kacida. Teu aya deui akalna teh kudu. sifat nu sae nu awon. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. bet beda rasana gentos. 326. 334. anu tadi geus ragrag teh. rasa kontak jeung aci opat perkara. dina patuangan sareng aya hirupna teh. Tuang Ibu moal aya ci susuan. deudeuieun tina karasana ngeunah. kitu kajadianna teh. kana cepil soca. nya jadi rahayatna Onom tea. sareng teu raos geus tangtos. 336. 316. teangan jalanna jalan cai ka Laut. 329. asal tinu opat. 328. sami bae sareng dangu tinggal baham. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. 339. 323. saniskanten aya lalayanannana. enya eta dina rasa alam Dunya. Ibaratna cicing dina asin kitu. nya karaos pisan. tanda hirup geus usik gugurinjalan. Balik deui ka rasa asin kapungkur. Marakayangan jadi salundang salindung. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. Nya buktina nu dituang ku Ibu. sajarahna manusa gelar ka Dunya. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. 327. hakekatna nyawa. Saniskanten jadina teh ku patepung. ka pangangseu kitu keneh. aya dangu nu teu raos. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. bibitna kahayang sabab. Barang gubrag deui ka Dunya patepung. malah aya tinggal sok jadi amarah. 318. Najan dina pangangseu oge nyakitu. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. Sabab eta pang ayana cai susu. 319. dina waktu wafat. 311. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. barang rasa kontak sareng katuangan. samemeh urang ka Dunya turun. nimbulkeun jadi amarah. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. aya tinggal henteu raos. geus jadi ci hujan tangtos. nyaeta rasa jasmani. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. 320. tangtu aya rasa. terusannana anu bras ka Laut tea. aya raos jeung teu raos. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. Nerangkeun Datangna Nafsu. nyaeta dzatna Yang Manon. Panon oge kumaha kontakna kitu. kumaha sajarahna teh. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. rido ngawuruk saderek. 342. nyerep nyurup kana hate. sasat ngancik dina poho. kontakna jeung sifat. nya jadi nyawa jasmani. tur tadi teh cai laut. rasa eta buktina teh. 313. 322. teu pulang ka asal. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. jalan cai tea. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. waktu medal ti Ibu teh. 331. henteu kaop elat. 335.tadi. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. Jadi rasa cai asin nu di Laut. hawa Batin jeung Dohir teh. . Ibaratna nu jadi hirupna wujud. kapan laut oge bukti. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. muga engkang ka rai maparin terang. 308. ibaratna rasa batin. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. tadi geus ngaraos. Den Muslimat ngawalon barina imut. Hayang deui hayang deui jadi baku. meni jeger ceurikna bakating hayang. keur dina Sagara Hurip. lamun dangu kontak. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. anu opat bae kumaha kontakna. margi sidik aya jeung bukti-buktina. sangkan cai teh ngaleos. 337. hiji keclak hiji jalmi. 312. 315. aci seuneu aci cai moal salah deui. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. Pucung 314. nyaeta rasana Gusti. ci hujan mah henteu asin. aya angseu ngeunah. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. 338. rasa Dohir anu bukti. rasa ci hujan mah puguh. babandingannana. Barang tepung baham sareng cai susu. da waktu tadi mah. Ayana teh kumaha. nya nimbulkeun ngeunah. muga engkang kersa. aya angseu hanteu raos. jalanna dumuk. teangan akalna. masing bisa balik deui ka asalna. 341. saha anu nyambat. bisa balik nya ka Sagarana tea. 325. 343. 310. 333. Geuning bukti dina dangu oge kitu. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. hawa anu dua. 321. taya nafsu teu hayang sagala rupa. sangkan cai hujan. 317. saban wujud oge nyondong. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. aci tanah jeung angin teh. 332. anu mawi ewon-ewon. dina rasa dunya bae. dina eta pasal nafsuna manusa. jadi nyawa enggeus puguh. aya dangu ngeunah. barang kontak terus bae aya nyawa. 330. caina asin geus tangtu. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. 340. saterasna kitu bae. 309. cai hujan nu tadi teh. dina cai hujan bae. lamun disambat ku Onom. datang ka darat mah geuning. ulah cicing betah. sifatna nafas nu bukti. barang kadarat geus tepi. tetep langgeng dina rasana Naraka. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. sing kapanggih Solokan-solokannana. Aya deui nu ku rai can kamafhum. sakeclak sewang geus tangtu. nyaeta ci hujan tadi.

Dua putra gek caralik. Balik deui kana rasa nu kapungkur. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah 18. Shalallahu ‘alaihi wassalam. rakana lajeng ngawalon. kantun ngaraoskeun bae. rakana anu tipayun. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. nyakitu anjeuna oge. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. kinten dua puluh taun. dina waktos tilar ku rama. anu nembe jilid ka tilu. Rayagung dawuh nu sae. 13. nyaeta Den Kamil tea. 347. saurna rama kapungkur. 9. sami sareng Raden Insan. Mung ku banget tekad ati. Ka cai jadi saleuwi. hanteu aya naon-naon. manawi mun teu lepat mah. Anu mawi wajib manusa teh kudu. pasal Asma Gusti Allah. saurna abdi teh lepat. Sami bae pada ngarti. hanteu aya nu kaliwat. 3. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. disarengan ku dudu’a. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. raina Raden Muslimat. teras kana Ma’rifatna. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. Tohid-tohidna bab Ilmu. 353. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. ngudag hak kasampurnaan. kana bagbagan Agama. dina alketip nu sae. untungna kersa Pangeran. neda-neda ka Yang Manon. nuju sumedeng pisan. mutih ngabeuti puasa. Teu mungguh ka jalma dhaif. 5. Simkuring nembean deui. 11. ayeuna gentos nu kocap. Allah ngabukakeun ilham. 350. kanyaho di Dunya bae. bari ninggalian kembang. sinarengan Raden Muslimat. ku saliwat ge kamafhum. Ilmu ramana katampi. Ilmu Sare’at Hakekat. Kasampurnaan lahir batin. 15. rasa Allah tea. 346. lamun Tohid Insya Allah sampurna. reh Gusti mah sifat wenang. 10. runtut raut jeung saderek. 349. teu aya anu kaliwat. Dina waktuna sakarat badena pupus. ngabulkeun paneda jalma. hanteu susah diwarahna. da turunan ti ramana. seja rek neraskeun hanca. katelahna Raden Insan. Semet ieu bae rai urang tutup. ahli ngulik Ilmu Nahwu. kitu kersana Yang Agung. tatas jeung Tohid-tohidna. 6. Sareng sabaraha hiji. Teras lalebet ka Masjid. elingna kadinya. siang sumawon wengina. dina bagbagan Agama. maksad rek ngadangding Layang. nu jeneng Rosulullohu. kuma bae dina pamuhitannana. tangtu jadina teh poho. bubuhan uteukna encer. anu hanteu petot-petot. ngantunkeun sahiji putra. geus kapaham sadayana. sinareng gentur tatapa. ngahusukeun papahaman. 352. layeut rukun rempug jukung. sasat salaku sahate. sakitu ge cekap. tilas ramana bareto. 7. sareng teras sasauran. Tarekat pon kitu deui. neda-neda ka Pangeran. mung sasasih antarana. 17. sakersana jadi bae. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. muga sadaya nawakuf. ka darat jadi salebak. seueurna sabaraha tea. sakur piwiruk ramana. papayun-payun duaan. wajib kapendakna. Kocapkeun Raden Muslimin. kinten-kinten yuswana teh. kalangkung calakanna teh. kitu ceuk paribasana. ngahalang-halang kersana. 19. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. ieu jilid kaopatna. sareng ku safa’atna teh. Asma anu saleresna. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. ulah kirang pangampura. Dina gentos sasih deui. 345. kana dzatna Allah. moal aya mustahilna. Kocap Den Muslimat deui. nu maksudna jalan alus. Tabe’atna kitu deui. 4. osok didinya ujlahna. sakersana Maha Agung.344. 2. Asmana Gusti Allah. nyaeta Sawarga. Masjid alit tengah empang. Raden Kamil katelahna. yuswa tujuh belas taun. dinten Saptu ping opat belas. marulih ka Rahmatullah. parantos dugi ka waktos. kumaha ilmuna. kana Maung kana Bagong. sadayana . nu paparin ti ramana. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. kalangkung kasep. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. Nilarna Raden Muslimin. barang dina hiji mangsa. ka rakana cacarios. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. anging Allah anu langgeng jumenengna. 8. 348. teu beda sareng ramana. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. ngilangkeun babadag raga. Kangjeng Nabi Muhammad. jeung moal aya nu bisa. salamet Dunya Akherat. ngantunkeun sahiji putra. kawantu dibarung tapa. Sagara nyawa sakabeh. sasarengan pelesiran. mu’jizatna Gusti urang. menekung nyepi tafakur. Jenengannana kawarti. 14. Ngawitan nu nyaur rai. sakalangkung garihalna. geus tangtu kontakna oge. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. 16. nyaeta raina tea. dangdingna sareng basana. Gedong Rosulullah. wajib farduna nya kitu. Layang Muslimin Muslimat. namung kalintang ku awon. ngalantung di pipir situ. sareng asal bareto. mulih ka Rahmatullah. tatapana ge nyakitu. nyaeta anu kasebat. 351. nya balik ka Dunya. Ilmu luar Ilmu jero. tara kersa pipisahan. Ngawitan anu didangding. 12. sasih Hapit dinten Juma’ah. pameget sami kasepna. hanca simkuring bareto.

rakana enggal ngawalon. hiji asmana geus tangtos. 51. sumawon puguh jentulna. 25. ngarana wujud manusa. ari pek diringkeskeun mah. Sapedah ceuk dina dalil. pang disebatkeun lepat teh. pasal Asmaullidzati teh. Al insanu ghaibun deui. sifat anyar disebatna. 48. ghaib teu aya jentulna. sabab Dzat teh aya tangtu. tur aya deui Hadistna. Tah kitu lepatna rai. nu lima tadi disebut. kitu eta sundana teh. nuhun parantos kapaham. Asmaulliaf’al kitu. kitu bae sundana mah. nu kumaha nu sok lepat. Asmaulliaf’al tea. aya tapi taya rupa. ngan ukur jadi lima. Raina ngawalon deui. 32. moal manggih anu ceples. ka rai mangga pitutur. Wallohu batinul insan. 37. tapi nu sakitu oge. Nu kieu tekadna jalmi. Asmana mah sae kabeh. Dupi nu kadua tadi. nu teu warna rupa kitu. pasal Asmaulliasma. Rakana enggal ngalahir. 27. 49. lepat soteh nu nampana. dupi eta nu katilu. nu ngan hiji di manehna. reh tadi engkang misaur. sumangga paparin terang. ngajentul beurang peuting ge. kieu pihartoseunnana. seueur Paguron kaliru. Asma anu saleresna. kufur dihukumanana. Sabalikna kitu deui. . nu ngaku dzat ka jentulna. barang ngareret awakna. da ieu mah nu ngajentul. geus aya dina Hadistna. diliputan ku ngaranna. jalma nu kitu tekadna. sareng aya terasna. 36. nurutkeun Af’alna kitu. ngider satangkarat jagat. nu kieu tekad manusa. eta oge bangsa kufur. mangga ku engkang didadar. Ngaran Asmaullijinsi. Geuning seueur pisan jalmi. eta oge rajeun lepat. kahartos atuh kitu mah. ngalobakeun Gusti Allah. na kumaha margina teh. 29. pang seueur teuing nu lepat. Sasat teu usik teu malik. da kasaksi ku Hadistna. mun engkang teu lepat mah. ngareuaykeun Maha Agung. teu beunang direuayreuay. kana raga anu badag. Wallahu ghaibun. Lajeng rakana ngalahir. sami bae wujudiyah. eta Asma anu lima. pasal Asmaullidzati teh. saur raina nu mana. tapi ari nu gelar mah. 46. 23. 20. nurutkeun tina sifatna. 43. wujudiyah nu kitu teh. nu leres mah hiji bae. pang ayana eta asma. tegesna tina rupana. mana nu ngaran manusa. kieu sababna pang lepat. kana ngaranna sorangan. wajib urang kudu terang. geus hanteu panjang diemut. nyaeta antero ngaran. dupi anu kalimana. hartosna eta basa. nu nyebut jenengan Allah. teu ghaib da geus nonggerak. rai sakalangkung bingung. dupi anu nomer lima. Asmaullisifat tea. jentulna jasad nu ‘aen. kieu pisundaeunnana. kieu pisundaeunnana. kantun anu kaduana. nuduh Allah ka rupana. sok gampang dibobodona. Nu kitu eta teh pasti. sanes kana dzatna Allah. buktina teh kapan puguh. ngan sahiji anu sae. kapan eta geuning puguh. kana sakabeh sifat. anu dzatlaesa tea.teh saratus. supados rai mangartos. nyebutna jenengan Allah. eta musyrik ngaranna. kaopat anu disebat. kieu pihartoseunnana. Ngan eta bae sahiji. nu matak kek kana badan. 40. Lajeng raina ngalahir. nyebut dzat kana ayana. pantes jadi matak nyasar. 44. 21. sok seueur tekad manusa. sami bae pada kitu. Allah teh nu ngaliputan. 33. rakana lajeng ngawangsul. lian ti rupana kitu. nu moal aya bangsana. sanes ka sifatna Allah. ngan seueur pisan nu salah. Al insanu dhahirullah. Raina lajeng ngalahir. geus mohal hanteu ayana. raina teras haturan. Jeung langgengna oge bukti. naha kumaha margina. Lain manusa sayakti. 50. nu katilu kacarios. sareng ngan hiji af’alna. nuhun ayeuna kapaham. Atuh Allah teh geus pasti. hiji dzat hiji sifat. Laa haula wa laa quwwata. Anu kocap unggel Hadist. 52. nu hanteu aya bedana. pang sok jadi kalepatan. 24. ngaku dzat kana awakna. ngaku Allah kana Af’alna. dina ngabarangkeunnana. samalahan lamun kitu. 35. dadarkeun nu katiluna. kitu deui eta sifat. pendek teu daya upaya. pada ghaib sadayana. 30. tetep ngan sahiji bae. tah rai kedah hartos. ngaku Allah ka awakna. Namung saur engkang tadi. 26. jalma nu kitu tekadna. 41. kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea. ari Allah teh disebut. anu kumaha nu lepat. nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna. Tina sifatna geus sidik. supaya ulah kaliru. lamun netepkeun ka Asma. sapedah tadi kasebut. kapan tadi unggel kitab. bisi nuduh kana awak. 34. 39. sabab seueur nu percaya. tapi eta ge nu lima. ayeuna nu kaopatna. Dzat-Sifat-Asma-Af’al. dohirna Allah manusa. Kadua anu kauni. ieu teh dohirna Allah. Nyebutkeun Asmana Gusti. Perkara Allah teh pasti. ku rai tacan kapaham. ayeuna sumangga deui. ngaran Asmaullisifat. 22. 47. nya kalakuan manehna. 28. asmana anu teu ruksak. manurut tina jentulna. mangga ku engkang carios. 45. nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge. dina kitab geus kakocap. pasti eta ngaran kufur. Kapan ieu mah jasmani. batin-batinna manusa. pedah aya dalilna. 31. sareng rupana manehna. sok netepkeun kanu anyar. rakana lajeng ngawangsul. Sanajan ngider sabumi. kitu deui manusa. Geus disebatkeun ku Hadist. netepkeun Asma Allah teh. 38. langgeng bae sapapaos. kana ayana wujud dewek. Ku rai tacan kaharti. ulah kapambeng miwelas. Allah teh teu aya dua. tah kitu margi lepatna. netepkeun Asma Yang Agung. Ngaran Asmaullijinsi. kana kalakuanna teh. nu ngaran Asmaulliasma. 42. Lajeng rakana ngalahir. Asmaullisifat tea. kumaha pang jadi lepat. sabab kapan tadi oge. salapan puluh salapan. perkara Gusti Allah teh. salah wesel anu kitu. mungguhing jalma nu bodo. raina enggal ngawangsul. Mungguhing nu Maha Suci. Asmaulliaf’al tea. kapan nu ngaran ghaib mah. da ghaib manusana mah. netepkeun Asma Yang Agung. Asmaullijinsi tea. kana rupana manehna. sabab kapan tadi oge. ngaran Asmaulliasma. tina dzatna enggeus tangtos.

Sagala hal kalakuan. lamun bae kadatangan. walon raka tacan jadi. hade goreng ge ti Gusti. rakana enggal ngawangsul. 56. Anu ku engkang disebat. Da nu geus yakin mah geuning. 70. tara sok miwarang salah. ku sok kitu sababna teh. bakating ku poekna. mubadir sama sakali. aya nu can kaharti. pek lampahkeun buruburu. padang caang narawangan. 65. wungkul miwarangna Gusti. bilih kadenge ku cakcak. katiluna Iman Takhkiq disebatna. Atuh eukeur naon teuing. kana jalan ma’rifati. Jadi ayeuna mah urang. percaya ayana Allah. 54. 68. kieu mun teu lepat mah rai. dina Sembahiyang sidik. rai hayang enggal ngarti. . ngayakeun Sawarga kitu. sing iyatna kudu kuat. mun datang kareping ati. musna leungit tanpa lebih. palaur sieun salah. 53. piara laku jeung tekad. ngajak jalan kahadean. nu can kaharti ku rai. geus teu asa-asa deui. Geus ngarasa aqrobiyah. bagian nu ahli Qurbah. padahal mah geuning kitu. ka papada makhluk Gusti. 62. pon kitu deui Naraka. tina dalil Qur’an kitu. geus ngajadi wujud dalil. Geus moal aya sesana. eta mah nu geus percaya. teu maparin kana jalan kagorengan. kawuwuh jeung bisa yakin. 58. ati teh kudu beresih. raina lajeng ngawangsul. pasal Iman anu tilu. getol Sholat lima waktu. kuma barisna dipayun. eta mah engke heula anan. jadi lafad Muhammadu. parentahanna Idajil. balai Dunya Akherat. ulah bendu bae rai. jeung boga pamilih tangtu.anging ku kersana Allah. turug-turug nyaho pisan. saperti anu ngalindur. rai ayeuna teu bingung. 60. ngan wungkul beja ti jalmi. numawi rai sing emut. Iman tina beja wungkul. mugi Gusti Maha Suci. Kedah dina salse pisan. para Nabi utusan teh. pasal Asma anu opat. dina saban-saban jalmi. Kapan kitu kersana. raina lajeng ngalahir. kamulyaan lahir batin. kana jalan rahayu dunya Akherat. Allahna hanteu kailmu. ngarasa geus teu papisah. nu beunang hese capena. nu geus jadi lafad dalil. sareng ngabatalkeun deui. Raina lajeng ngajawab. siang wengi babarengan. kang rai mah masih bingung can kapaham. geus tangtu deui ka hijab. 59. Lamun pijatoheunnana. masing soleh sabar tawekal darana. hiji-hiji Iman tadi. 74. teu aya antarana teh. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. rakana lajeng ngajawab. keur ngahukuman nu salah. sadaya pada mirupa. lafad Muhammad Nabi. sirahna jadi Mim awal. di ayana Maha Suci. tur kalawan aya saksi. 71. nu kitu sanes ti Allah. Tah kitu nu matak wajib. atawana jalma owah. 61. kantun eta anu ka limana tea. 67. dina keur Attahiyati. sok jadi sasar tekadna. sanajan getol ngabakti. 72. nu kahiji Iman Taqlid. Kuma pihartoseunnana. tara jadi kabingungan. sabab tangtu katawis. tunggal keneh nya ibadah. Mim akhirna udel kanyataannana. 63. Naon bae ayeuna mah. ma’rifat ka Maha Agung. ka Allah kudu ma’rifat. ma’rifat ka Yang Agung. moal sakawenang-wenang. ceuk engkang eta nu enya. sareng nganuhunkeun deui. da tunggal parentah Gusti. Ngan wungkul bae miwarang. sidik yen Gusti Allah mah. anu ahli adep-adepan jeung Allah. nu bieu mah keun heulaan. 55. jongjon bae sirik pidik. pijadieun kana hade jeung gorengna. Dal buktina teh sampean. tegesna anu geus yakin. Iman Taqlid kahijina. jeung nurunkeun kitab Qur’an. da Allah tara kitu. nu hade mah eta rai. nu kitu ngaran ibadah. nu narik jalan balai. nu geus didadarkeun tadi. Asma tina jinis kitu. anu geus yakin mah geuning. jalma teu boga akal. kumaha enyana deui. poma rai sing mangarti. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. tah eta mah martabat anu utama. laku hade laku goreng. kana kahadean misti. sumawon ujub takabur. ku kereteg karep ati. kana jalan kagorengan. jeung kudu ditempat sepi. kana panggodana Iblis. dadana jadi He sidik. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. Sabab lafad Muhammad mah. Eukeur mah tadi percaya. jadikeun budi pamilih. jadi poek buta rajin. naha kumaha hartosna. 64. enya eta Iman Takhkiq. di hijab deui ku Gusti. majarkeun sagala rupi. aya anu nyiliwuri. tah nu kitu patekadan. moal bisa dicarioskeun ayeuna. tapi laku jeung tekadna. samemeh prak dipilampah. Kitu deui sabalikna. geuwat ulah lami-lami. percayana geus teu samar. teu idin sama sakali. 73. tapi tadi nu nyarita. Allah ngayakeun Agama. da kapan rasiah Wali. poek mongkleng buta rata. boga saksi tina dalil. ari anu katiluna. amalna teh lir tipung katiup barat. Ulah kabengbat ku Setan. Asmaullijinsi tadi. dina keur Sembahiyang mah. wujudna geus jadi lafad. Sinom 57. Iman Idlal nu kadua. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. kapindingan ku kokotor laku tekad. kedah suci laku lampah. dua Iman Idlal deui. martabat undak ti tadi. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. ibadah ka Maha Suci. sagala perkara oge. kana piwuruk engkang tadi. jeung Gusti nu Maha Suci. 66. Sabab ngaraoskeun isin. teu kenging migawe dengki. teu ngalajur hawa nafsu. kana ayana Yang Widi. nu nyahona lain beja. pasal Asmaullijinsi. rai tiasa nyumponan. kana kagorengan pasti.

77. eta moal salah deui. Ayeuna ulah kapalang. da puguh Hikam mah tadi. tiap-tiap aya bukti. ngawujud dalil Muhammad. ditungtut sahiji-hiji. saenyana dina diri. 76. getol Sholat anu lima waktu tea. pasal Hakekatna Tasjid. sabab kieu ibaratna. . lamun teu acan mangarti. ku kalakuan nu suci. 91. parahu teu salah deui. anu geus lumbrah disebut. Malahan dipigawena. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. Asal sing suhud neangan. kayaan Alam Batin. Tah kumaha ngalarapna. jadi sanajan ayeuna. geus tangtu engke kaharti. pangboseh supaya tepi. Insya Allah awal akhir tinekanan. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. Raina lajeng haturan. Lian ti lafad Muhammad. inten teh naon nyatana. diibaratkeun kemudi. Sing gulung kana Ma’rifat. dina dawuh nu mustari. sadaya teu nganggo Tasjid. moal pinanggih jeung Gusti. ceuk ilmu Sare’at rai. Sabab pasal Tasjid eta. Ma’rifatna pon nyakitu. supayana bisa katepi. sing suhud bae ka Gusti. eta anu opat rupi. ulah sina patorengga. kudu barengan sing rukun. puguh bagean Hakekat. atuh moal weleh mijan. eta hal perkara Tajid. Ibrahim. pasal tadi aya basa Nafi isbat. Cirina Nabi nu lian.lantaran teu aya hiji. ceuk dina unggeling Hikam. 93. nyaeta Ma’rifat jati. 75. teu aya hurup Tasjid. da bukti tina lafadna. nuhun rai bakal harti. Rakana lajeng ngajawab. nyaeta utusan Allah. geuning teu aya nu Mi’raj. nu diselir ku Yang Agung. sareng dibarengan deui. ucap tekad sareng laku. Nabi Musa jeung Isa. mun nyurupkeun pahili. 97. sasat moal ma’rifati. kalah botak dipikir moal kapendak. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. 79. tirakat mutih. lebah dinya jadi dalil. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. eta anu opat tadi. lafad-lafad para Rusul. sadayana umat Nabi. enya eta Nabi-nabi. nu ngadamelna geus misti. katiluna eta Tarekat ngaranna. pasal eta tasjid tea. yen eta Sare’at rai. ayeuna mah Manahan bae heula anan. aya basa opat kitu. hijabna ka Maha Suci. puasa. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. kahiji ngaran Sare’at. Hakekat ibarat laut. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. kadua Hakekat deui. sing bisa ngajadi hiji. 90. 82. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. tacan jadi lafad dalil. wekasan enggal ngalahir. padamelan Kangjeng Rasul. Ka opat ngaran Ma’rifat. Tarekat lir kemudina. kitu diibaratkeunnana. nyaeta dzikir jeung ngaji. tacan jadi wujud dalil. ka ilmu Sare’at kitu. duh engkang rai kaliru. jeung anu kasebat laut. moal bisa kapaham. naon buktina nu yakin. pituduh kitab Hikam mah. Muhammad Rasulullohi. tacan syah upami kitu. keur ngaburak jagat shagir. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. teu bareng opatannana. Kumargi penting kacida. numawi teu Mi’raj rai. 88. koncina Bumi jeung Langit. ayeuna mah gentos deui. sihoreng nembe uni Mim-He-MimDal. salian ti Kangjeng Nabi. nyebatkeun Sare’at tadi. mesem rakana ngalahir. kana tengah-tengah pusering sagara. parahu ngambang dina luhureun sagara. nyaeta Sholat sajati. Tarekat lir upamina. mugi dipaparin terang. 94. keur ngadeuheus ka Yang Agung. 86. 96. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. upama kapanggih eta. rukunkeun sangkan kasusul. ku rai tacan kaharti. lamun jalma tacan terang. bener kitu eta rai. muga-muga engkang keresa miwejang. dupi Tarekatna deui. yen ieu bumi jeung langit. parabot supaya nepi. pasal parahu tadi. mugi-mugi rai dipaparin terang. lafad Adam lafad Enoh. netepkeunnana pasti. eukeur muka lawang hijab. geus tangtu ayana Allah. engkang hawatos ka rai. ka tengah-tengahna laut. ku rai nu can kaharti. kaopat intenna deui. Ma’rifat ka Maha Suci. sina ninggali Akherat. hal praktekna Sholat Da’im. Asal bae sing percaya. bener tacan uni lafad. ngadakngadak kahareti. keun heula eta mah agus. anu dipaparin Kunci. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. nyaeta kudu bisa. mangga ku rai tinggali. kalakuanna ibadah. ati kanyataannana. Hakekat. kumargi teu aya Tasjid. 81. anu nganggo lafad Tasjid. nu opat sing jadi hiji. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. dadamelanna kitu. Sok moal barung sulaya. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. inten didasaring cai. dijaga ulah rek salah. 95. najan dipaksa ge rai. netepkeun Sare’at tadi. sareng saterasna deui. sinareng lautan cai. cirina teu aya deui. sami sareng lafad Allah. 85. parantos umum sadaya. 89. Raina mani ngarenjag. 83. kana kalakuan kitu. hayoh disurupkeun deui. Sare’at teh lir upami. Da ku ilmu Sare’at mah. Pikeun ngudag inten tea. raos tadi bener pisan. Kieu rai saenyana. sanajan hayoh dipikir. kapan geuning para Rusul. da teu ninggang kana pibarangeunnana. ma’rifat 84. disebat parahu tadi. 78. raina lajeng ngajawab. Ma’rifat mah lir upamana. teu uni lafad Muhammad. ibarat lautan cai. Lamun Wujudna manusa. tegesna eta mah rai. Qodariyah Satariyah. engke dina salsena. sanes dina bab Sare’at. Hakekat Tarekat deui. keur ngudag inten nu tadi. nu opat teh sing ngahiji. naon kanyataannana. Hakekat lir upamana. anu matak geuning tadi. sadayana teu diselir. tapi pasal dina kitab Hikam. Sare’at teh lir upami. 80. nyaeta puji dzikir. 92. nimbulkeun raga nu lembut. ku ilmu Hakekat kitu. dadamelan Gusti Allah. Tarekat. 87. katilu kemudina. kapan ceuk Hikam mah tadi. kemudina pon nya kitu. Ari Hakekatna eta. jeung dibeuli ku prihatin.

rai mariksakeun deui. larapna dina salira. kana batu karang tea. temahna jadi sangsara. sundana teh yen urang asal ti Gusti. pang bisa usik jeung malik. taya lian ngan ku idin roh tea. 99. bet kawas hanteu karasa. sareng nu bangsa narajis. barehala anu nyingsieunan. Raden Kamil ka raka ngalahir. 109. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. diusikeun ku roh kitu. siksaan anu hanteu nepi. jeung aya terasna. kamudina teh rai. nu geus diharamkeun misti. nu diudag ku sadaya. mung kumaha angkeuhan. geus nyaho ka dirina teh. inten dijero sagara. Wekasan teras haturan. sabab harti yen teu bisa usik malik. Nyaeta nu ngaran Iman. kitu kapan ceuk dalil teh. sangkan teuleumna teu jadi. hamo pibisaeun beunang. engke waktu pupus. da inten di dunya mah. Mising imut ka wiwitan tadi. pasal inten nu parantos didadar. mapakan Yang Agung. sieun hanteu bisa nepi. bangke anjing bangke oray. komo deui dina pupus. di dunya ngawujud. nu jadina tina batu. inten teh moal beunang. hayang beunghar bet teu beunghar. 101. rakana lajeng ngalahir. eta anu ngamemenerna. rakana lajeng nyaur. Saperti parahu tea. Kantun eta kemudina. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. nyaeta ka tengah-tengah sagara. Saur raka eta geuning harti. Man ‘arofa nafsahu. pangna rai naros pamulihan. bari ci socana bijil. sumawon boga kawasa. Waktos engke dina sakaratil. kana inten jambrut. Hanteu daya teu upaya rai. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. pang ayana urang teh di dunya. raina lajeng . teu kudu boga maksud. ngaku bodona teh palsu. Tapi najan geus ditengah. rojiun eta tuluyna. Jadi lamun engke arek mati. gumujeng mani ngagikgik. 117. sarta langgeng nu moal aya putusna. faqod jahilan nafsaha. Rupa badawang barongsai. muga paparin mangarti. sarebueun ni’mat dohir. kudu tohid kitu. mugi rai dipaparin katerangan. dupi saenya-enyana. ka Allah asalna tadi. maotna teu bisa nepi. sasat ngaku kawasa. kapan hak manusa mah. 116. panangan kenca katuhu. kapan geus di dalilan. Sasat tempat kani’matan. dilepas samasakali. bisa sidik ka sifat Iman sajati. tapi hanteu burung aya. anggur ditambah siksaan. diusikeun ku sagara. Kapan kieu sundana teh rai. aya pitulung Pangeran. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. kapan nurutkeun dalil ge. geus umum anu sok disebut. turug-turug seueur jurig. mawa ka tengah jalan. tinimbang dikabul. angkeuhan arek mulang teh. ati mah ngaku kawasa. saha-saha mun bae manusa. Kaombak-ombak ku lambak. 106. 100. saur rai atuh hanteu aya deui. diakhir tangtu kaduhung. pangna tadi naros pamulihan. jadi mun teu bisa wangsul. sareng campur deui pasti. nu geus Ma’rifat mah rai. nyatana parahu tadi. sategesna teu boga kawasa. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. kareueung sagala aya. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. lain inten dunya kitu. 114. naon nyatana nu bukti. untrak atrok sakabulang bentor pasti. ngagoda supaya bolay. kenging di peser ku duit. Raden kamil enggal nyaur deui. ku kaom Islam sabumi. pang parahu bisa usik. 111. Saur raka nya kantenan. lamun tega ka pati. inten sajeroning diri. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. kana dasar sagara berlian tea. atuh sasat ngaku bodo. 113. geus moal kasorang deui. tangtu sakaparan-paran. 103. 105. raina lajeng ngalahir. ngudag eta inten dina jero lautan. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. nu langgeng teu owah gingsir. eta manusa tangtu. diharapkeun nyorang ka api Naraka. 110. 107. wani teuleumna ka laut. ti alam Akherat oge. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. raina ngabarakatak. diwajibkeun kudu bisa balik. naha kudu tekad teh kadinya. 102. aya hibar kahartos. kana inten tadi tea. siksa kubur kitu deui. anging ku kersana Allah. anging Gusti Allah bae. atuh naha tadi kitu. dupi lautna teh rai. rai masih samar ati. ngan sakur dina biwir. urang arek boga patekadan. mun teu jeung teuleum mah pasti. eta moal salah deui. bangbarongan cuat-cuit. nya ieu buktina badan. ngarasa bodo dirina. ayeuna aya piunjuk. nyaeta bilih sulaya. Sumawon nyorang sakarat. kantun nampa bae wungkul. 112. 108. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. 98. 104. balik deui ka Allah Ta’ala. geus tangtu nyaho ka Gusti. saha anu bisa nepi. hal perkawis inten tea. anu ngobahkeun ka jasad. sanajan siksa Akherat. persis saperti jasmani. nu ngaran wujud jasmani. faqod ‘arofa robbaha. beunang kagoda. ting dalagor kana curi. sanes inten dunya rai. nyasab moal burung. kadarat mulih deui. ku kersana Gusti Yang Manon. cita-cita boga tekad arek mulih. eta kersana saha. martabatna leuwih luhur. naon nyatana nu sidik. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. hal dina pamulihan. sifatna Iman Sajati. Hayang cageur bet teu weleh gering. nyatana roh urang kitu. ramisak bakating ngungun. lain inten biduri. anu taya upamana. kade rai salah harti. nya tangtu bakal cilaka.Rakana lajeng ngajawab. 115. sabab jero liwat saking. wa inna ilaihi kitu. pangkat Nabi Willayah. kokotoran luhur laut. Inna lillahi kauni. da meureun sanes deui. nyaeta ti Gusti Allah. 118. nu diibaratkeun tadi. lebah mana kawasana teh. waktu urang samemeh ka dunya. hayang senang bet teu weleh bae susah. anu matak ti ayeuna. reh ayeuna geus pertela. ganjaran ti Gusti Allah. kawas boga cita-cita.

kantun pasrah wungkul. jeung dzat sifatna Yang Widi. da henteu rasa pajauh. da tetep dina hak Gusti. kana dzat sifat Yang Manon. pasal eta rai geus percaya. anu tadi geus kacarios. ka onom nyalindung. Henteu arah henteu enggon deui. tanda-tanda boga rasa anggang. 137. 134. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. sing lenyep rai manahan. kapersifat ku Pangeran. muga ku rai dijawab. kapan tadi rai ngaku. kana Haqul Adam tea. anu teu pisan ibadah. kana dunya upamana mun teu boga duit. 119. da sare teh gambar wafat tea. rasa urang geus ngancik di Allah. mungguhing Gusti Allah mah. nyaeta Sagara Hayat. wujudna iman sajati. kudu aya antarana. dina keurna hirup. Mun geus tohid ngarasa geus balik. kudu tohid ti ayeuna. sareng henteu puguh. geus aya di Gusti Allah. geus hanteu kaluar deui. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. keur hirupna sumawon paehna. eta geuning ku rai karasa. siksaan di kubur. Eta bae dalil saperkawis. nyorang sagala siksaan. 128. jadi atuh ayeuna mah urang rai. 130. tina kawasa kersana. alam dunya nepi ka Akherat deui. Jadi sasat urang teh geus mati. naon bae kabeuratna. ka Allah teu kenging salah. sareng lamun kitu. kumaha keur di dunyana. ka Akheratna terus. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. siang wengi ulah samar-samar. 124. sarta masih aya keneh. enya soteh bakal aya. dina laut nu jerona tanpa tepi. jeung cikopi anu amis. ka dunya deui tangtu. kapan basa ngaran balik. enya eta kiamat dunya. babarengan jeung Pangeran. boh anak boh incu. mun kitu mah masih ngarasa patebih. anu teu aya pegatna. kakurung ku alam dohir. atuh bet piraku bae. jeung Allah pajauh keneh. reh aya deui kabingung. salamet dunya akherat. mung rai masih bingung. tapi nyaring sare oge. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. 126. teu bisa ninggal Haqullah. rakana terus nyaur. terasna ‘alillyul ‘adzim. dina lebet kalbu. da imanna beurat kana dunya. lamun dina keur aya kahayang. nu balik ka dunya deui. tegesna sing ngarasa. nu ngaran sagara hirup. kudu boga patekadan. rupina teh moal tiasa lepat deui. eta jalma kitu. Na ayeuna ngaraos patebih. Dina engke Walyaomil akhiri. pokna teh hayang surutu. beubeunangan teuleum tea. 133. emutkeun bae rek sare. dohir batin oge kitu. ceuk raina henteu hilap. nya tangtu ragragna oge. tapi naha teu mirasa. bodona si wujud. lamun nyawa makhluk. keur sakaratna ge tangtu. di jaman samemeh aya. keur aya keneh di dunya. naon anu teu ruksak-ruksak. hirupna teh kudu barang dahar rai. geus mulang ka Gusti Allah. da teu kaluar ti dinya. nu caang padang gumawang. Saur rai ayeuna kaharti. sanajan ngimpina kitu. kutan rai tacan mirasa. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. 123. wa laa quwwata eta teh. nyaeta sifatna Enur. 127. lian ti barang dunya. atuh mun rasa teu jauh. sabab dina waktu keur sakarati. bubuhan da masih aya. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. atuh Allah teh bertempat. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. wengi sumawonna siang. lamun enggeus kitu. . Wa huwa ma’akum. yen teu rasa jauhna teh. nya ieu ka Haqul Adam. enggeus tangtu cilaka bakal balai. nya jadina marakayangan. sing mirasa urang geus aya di Gusti. boh nitis menitisan. manggih siksaan kitu. dikersakeun keneh ku Gusti. tina Qudrat Iradatna. enya eta nyawa jalma anu balik. yen urang teh kudu balik. boh hirupna sumawon maotna deui. 122. ka Allah sing kapiraos. malah henteu kudu ditekadan deui. kantun nyekelan sarupa. sareng henteu warna henteu rupa. Lajeng deui raina ngalahir. hanteu gaduh nya kahayang. 131. sumawon bade nyaringna. nandean sakersana. ngarasakeunna geus balik. Mun geus kitu eukeur naon teuing. 135. Allah sareng makhluk. ngaraos aya antara. 125. lenyepkeun ulah rek lali. nu kasebat lafad Laa haula. 129. dina sifatna geus ‘aen. najan nepi kana wafat. da ilahar di dunya mah. pasal eta Haqul Adam tea. engke dina waktu maot. sok nyurup ka saha bae. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. eta nyawa anu wangsul. Gusti Maha Agung.ngawalon. nyatana teh alam dunya. hal anu langgeng ti Gusti. di Gusti geus dumuk. yen geus aya di Allah teh. kana batu kana cai kana kai. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. kapan geuning sidik pisan. Eta bae contona mah rai. Ka manusa sok surup sumanding. raina lajeng ngawalon. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. jeung sifatna anu Maha Mulya. Lajeng deui raina ngalahir. kana barang dunya bae. 121. urang teh lumantung. upama geus kitu tekad. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. paehna balik ka dunya. yen mulih teh kedah ti ayeuna. teu rasa pajauh. tina eling kana lesna. teu ninggal aya tempatna. illa billahil kitu. 132. teu wanahnu aqrobu. atawa ka pamajikan. sareng siksaan di Akherat. Sabab mun boga tekad balik. kana eta sifatna Haqullah. taya anu dipieling. bener rai eta kitu. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. anu mana nyatana teh. Haqullah anu disebut. 120. lajeng deui rakana ngalahir. samangsa lolong di dunya. enya soteh masih usik obah. teu daya teu upaya. teu weleh aya di Allah. kapan ieu anu bukti. anu tadi enggeus ‘aen. sundana taya antara. sakur kabeuki tadina. sasat urang enggeus aya. pasrah bae ka pangeran. taya lian ukur kana barang. Geus kakurung ku hak Maha Suci. Kantun urang Iman bae rai. lolong bae saterasna. 138. sabab tangtu bae rai. mung ulah kaliru. geuning kitu unggel dalil. ayeuna gentos panaros. kana dedemit siluman. di alam dunya kitu. insya Allahu ta’ala. Da nyahona eukeur di dohir. 136. ngangken Ma’rifat ka Gusti.

anu masih keneh ngora. 150. yen Qudrat jeung Iradatna. lamun langgeng di Allah. Saur rai yaktos kahareti. cau asak dina piring. 142. langgeng bae moal terang. ngabongkar wujud sorangan. ku Ibu salapan sasih. anu aya hanteu tembong. teu daya upaya rai. kudu nyaho ka gaibna urang. jatining manusa eta. nu kasebat gaib tea. eukeur hayang kana kekesedan. pada-pada gaib deui. rakana teras ngadawuh. ti Ibu ka alam dunya. manusa mah geus tangtu. nu taya pegatna deui. di manusa kantun kabagian. eta cau tangtu bisa usik malik. nu dipandang ku urang teh. pasal eta jatining manusa. raina ngawangsul. terus tepi ka Akherat. henteu dituang ku rai. akalna deui nyakitu. da moal . barang enggeus tangtu. saperti makhluk. kapan gaib amisna mah. tah eta tegesna rai. da kesedna nu dipambrih. upama wujud cau teh. nuhun Alhamdulillah. diantep bae dipayun. nu masih ngora kitu. urang ninggal cau. Kapan geuning urang waktu tadi. henteu terang naon-naon. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. tah kitu paham engkang mah. Lajeng raina deui ngalahir. nu ngaran cauna tea. sumawonna datangna rasa. anu langgeng di Allah teh. kapan rasa mah tangtos. kitu paham engkang mah. dina letah urang pribadi. sanggeus kitu urang bisa tohid. nya neangan cau hejo. memeh turun ka alam dunya. 153. ku rai tacan kahartos. anu langgeng di Allah. sama sakali teu emut. tah ieu aya cau. 140. naha tacan kapiraos. malah keur waktu dikandung. nya eta kawasana teh. mung kantun gaibna bae. Raden Kamil teras nyaur deui. tegesna bodo teh agus. Sabab bongan katetepan dalil. ceuk raina hanteu aya lian deui. nyaeta manusa nu sajati. tina leutik jadi gede. nu kacipta masih tacan aya amis. tapi atuh naonnana tea. kapan geuning bukti tina. 147. kudu bisa ngabongkar diri. aya tapi taya rupa. Ceuk rakana tangtu bae rai. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. ngan boga amisna bae. Geura kieu jalanna teh rai. asal tina hanteu aya. Kitu deui manusa ge rai. kapan gaib henteu ‘aen. dibeuweung sing lembut. malah keurna turun. raina lajeng haturan. atuh kantun dibalikeun bae rai. Lajeng deui rakana ngalahir. jalanna nganggo tarekat. geus aya pon kitu. lamun kaudag ilmuna. geus aya dina sungut. nyaeta bodona bae. mana nyatana nu sidik. diluhur disebut. 143. kakara mun geus diruksak. naonnana anu diarah. supaya bijil minyakna. 154. 148. teu nyaho sama sakali. ku rai henteu kaemut. henteu emut teu terang sama sakali. 149. ku gaibna manusa. taya lian ngan Qudratna Allah. nya ku gaib tangtu. na kumaha bisana kapendak. na kumaha ngabongkarna jasad. 152. paninggal pangdangu. ngan karasa amisna mah henteu jirim. amisna anu dumuk. yen amisna atawa kesedna deui. Tapi eta amis cau tadi. atuh Allahna ge ruksak. kana gaibna manusa. nyaho ka gaibna urang. weleh henteu kaemut. ngan amisna bae rai. da rasana mah geus nyampak. atuh lepat lamun ngarah rasana. bisa oge kapendak sarta kaharti. mung kumaha di manusa. 155. mun hayang terang gaibna. estu rokrak wungkul. ka akhir pon kitu. sareng kersana kitu. leres yaktos teu sulaya. 144. kawasana sareng kersana. 156. pasal eta anu disebut. geuning teu hayang ngadahar. moal beunang sumawon karasa. langgeng bae teu aya pegatna deui. Kajabana mun si nafsu tadi. Laa haula jeng wa laa quwwata. Enggeus tetep di manusa pasti. pang diayakeun ku urang. kampa kawas suuk. 145. didinya ge teu uninga. Kawasana kersana yakin. wujud cau henteu boga rasa. wujud cau teu diruksak. ku rai can kapiraos. sakumaha piwejang engkang katampi. tina kawit leutik jasad urang. akang bade maparin ibarat. margi lamun ruksak kitu. 151. pada katetepan misti. rakana lajeng ngajawab. malah-malah terus ka batin ge rai. naon nu dimaksud. wujudna kapanggih amisna misti. jirimna mah teu lepat yen. 141. hartina teh teu bisa obah. Nerangkeun Patohidan 146. da bakating bodona tea. ceuk raka kapan ku ilmu. Tapi ari ayeuna mah rai. ngan rasana nu diarah. pangangseu sareng pangucap. nya jatining cau tea. nu teu aya pegatna. tetep bae teu nyahona. teu katetepan Rusul. Ceuk raina teu sulaya deui. lumpat kawas sato hewan. kawasana nu Maha Suci. naha aya langgengna saperti Gusti. kapan tadi geus tinggali. sabab lamun boga rasa.Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. ngagedeanana jasmani. saban umat ge teu luput. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. kitu eta ceuk dalil teh. cacakan geus bukti jasad. ti awal-awalna mula. Samalahan tina orok tadi. rakana enggal ngawangsul. aya anu langgeng di manusa. Namung aya deui nu can harti. kapan da ari cau mah. 139. supaya enggal kahartos. henteu terang duka ti mana ti mendi.

Allah asih di Akherat. dohir abdi pribadi. ka manusa dua siki. murahna nu Maha Suci. jeung ari hartina Rohim. Teu kaop luar ti wujud. 170. jadi kitu murah Gusti. rakana enggal ngajawab. Najan ayeuna ge kitu. Mautu anta qoblal maut. Raina enggal mihatur. aya deui panarosan. sok miresep kana maling. 160. 178. kenging leungeun bae rai. kasukaan alam dohir. nu ngaran gaibing abdi. Iman urang tangtu kuat. nu ngaran manusa gaib. pasal sundana Bismillah. Lamun manusa keur hirup. ayeuna kantun miara. asup ka Naraka pasti. beurang peuting hanteu kurang. nu bukti di alam dohir. 184. kitu disurahannana. kana gaib jero diri. tangan bae nu mimiti. atawa saperti bungkil. moal samar moal mangmang. sarta teras sasauran. engke di Akherat misti. jeung aya terasna deui. kaula mimiti muji. Raina deui lajeng miunjuk. lamun engkang hanteu salah. Geura mangga bae emut. naha teu aya undakna. poma rai ulah salah harti. Pang bisana jadi tangtu. asalna aya nu melak. 180. panon abdi teu ninggali. boh kapal boh pabrik-pabrik. 177. geus ngayakeun cai bumi. Maju eureunna ge puguh. aya tapi taya rupa. lamun urang hanteu meuli. 162. nu jadi di alam dohir. rai ge sok sering nguping. kapal udara jeung mobil. makhluk nu gede nu leutik. eta mah emutan rai. atawa ku seuneu tea. nu . geus unggel dina Hadist. da tetela dohirna mah. satungtung gelar di dohir. 173. Rahmanirohim disebut. naon nu henteu ku tangan. ngagelenyu imut leutik. maling barang anu lian. moal lepat tangtu eta. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. kieu sundana teh rai. da ku rai jol kaharti. ngajakan mungkir ka Gusti. kapan eta anu ninggal. tah kitu murahna Allah. 169. kadangkala sok dibui. anu golangna ku cai. edas bae bet rai mah. murahna nu Maha Suci. kasucian laku lampah. hese katarikna Iblis. keur dibijilkeun minyakna. namung anu mana tea. kantun ngajaga salira. parantos maparin tangan. Nuhun ayeuna mah putus. 183. nu tadi mah ibaratna. ka sakur jalma Muslimin. ngaraos teu boga diri. Kapan geuning rai puguh. 186. panggodana sang Idajil. Rohman murah di dunya. pasal eta nu ninggali. Nya Insya Allah rahayu. diala ku tangan deui. keur ngajadikeun sadaya. 174. bakal disiksa ku Allah. pasal eta geus kaharti. 181. Raina lajeng ngawangsul. alam dunya ge sirna. motormotor saterasna. waktu keur ilang jasmani. masih bingung keneh rai. Ngatur laku kai wujud. Murahna Gusti Yang Agung. Rakana deui pek nyaur. pang jadina taya deui. da teu rata ka sadaya. 164. urang kudu ati-ati. 176. Kahartos teu lepat deui. bari mencrong raray rai. lamun tohid mah ka Gusti. Malah keur ibadah kitu. bukti ieu di dunya. sanajan pabrik-pabrikna. jadi gede jeung buahan. khusu ka Yang Agung. nu ninggal waktuna Sholat. ku rai tacan kaharti. Parantos bae Kulanun. bibit sakur nu kumelip. ahirna jadi buah. naha rai tacan kaharti. 159. ngaji laku ki jasmani. 163. Kinanti 158. 185. kamurahannana Allah. raina teras ngalahir. Rakana lajeng ngadawuh. nyalindung siang jeung wengi. dibanding rancana Iblis. mung bae hayang kaharti. teu kaop ical ti diri. 161. dikampa ku kayu. 157. tangkal asal tina leutik. rai ewed liwat saking. 165. Tatanduran ting pelentung. Ceuk rakana kapan puguh. 168. sok tara weleh ngungudag. nu aya taya sifatna. murahna nu Maha Suci. Atuh meureun sanes kitu. nya didahar ku sadaya. Mun maksa ngala nu batur. Najan tatanduran tangtu. 179. nyebutkeun jenengan Allah. keur Sholat Karohanian. saperti adegan bumi. Ngarancana kana nafsu. gaib abdi pribadi. kaayaan alam dohir. Ceuk rai eta sumuhun. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. seuneu sareng angin tea. nyatana manusa gaib. bubuhan masih di dunya. dina waktu keur Tajali. neda pitulung Pangeran. Sanes deui yen ngabongkar diri. enya eta keur laku tarekat. sing pageuh muntang ka Gusti. malahan ceuk dina kitab. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. duh kahartos ayeuna mah. kareta api jeung kapal. ku engkang arek dipedar. 167. keur dahareun jalmi-jalmi. hayang dahar bubuahan. sanes murahna Yang Widi. ruksak teh mirasa suwung. geuning langka kasorang. sundana teh Bismillahi. 172. rasana ge rupi-rupi. muga engkang luntur galih. ka manusa keur di dohir. eta bae henteu lepat. 175.saperti cau. ieu kaayaan dohir. mun eta murahna Gusti. nu sakitu arahengna. Saur raka bener kitu. salangkungna tinu tadi. teu meunang pisan pahili. rupa-rupa pangbibita. Sabab buktina teh puguh. patohidan rai nepi. 166. geuning urang saupami. lat poho kana ragana. Rakana lajeng ngawangsul. tah dina lebah etana. sakur nu jadi di bumi. ka manusa keur didohir. anging ku opat perkara. heug atuh ayeuna rai. nya eta manusa gaib. kumaha Allah murahna. ku tangan bae geus sidik. ku tangan teu salah deui. 187. Sanggeus jadi buah tangtu. 171. bakating fana-fanana. nu ninggal gaibing Gusti. mun sanes pelak pribadi. 182. di pelak ku leungeun jalmi. rai mah tacan narima.

Nerangkeun Pasal Puji 196. babarengan siang wengi. lamun tacan uninga mah. 205. sumawonna ibadahna. ati mah teu mirasa. parantos teu kedah panjang. malah ayeuna ge geuning. 221. lamun pare mah ku hama. ma’rifat ka Maha Suci. dipake muji ka Gusti. naon sifatna nu bukti. 218. ngajadi pujina Gusti. 189. keukeuh patekadannana. dosa gede dosa leutik. anging dzat bae nyalira. gapong moal jadi siki. sujudna ge kitu deui. sategesna puji Gusti. 217. mun geus kitu tohid jalmi. Kumaha rek mangaku. 214. sumpah moal deui-deui. bakating ku kahareti. reh bieu engkang milahir. Sabab nu tepi mah tangtu. dibukana kitu deui. rakana lajeng ngajawab. rek naros keur pasal puji. teu saadat jeung nu suci. bener ti urang ka Gusti. di alam akherat tea. nu kitu martabat hewan. rek lunguhna hese deui. Keukeuh sok diaku. rek hudang tina sujudna. wujud teh ngajadi puji. Atuh mun milaku kitu. lamun rai can tingali. sundana nu kakuping. nu dilisankeun mah rai. Robbil ‘alamin terasna. ti dunya terus ka batin. Tangtu bakal meunang hukum. teu ngarasa pakir miskin. hare-hare jeung Pangeran. dinu kotor haram najis. ciung bisa ngomong jalmi. sah Dzat sah Sifatna deui. 208. ku sadaya geus disebat. rakana lajeng ngalahir. 188. Mun teu ku tangan dibantu. Ditarima ku Yang Agung. 192. Raina enggal miunjuk. naha sah bae geus misti. teu . hanteu terus kana ati. teu sampurna ma’rifatna. sanajan rohna pisan. ukur pangakuan biwir. Pantes rek gancang kasiku. sabab bongan geus uninga. tangtu sok boga pamilih. nyebutna tohid ka Gusti. saniskarana engeus sah. mun teu acan ma’rifat mah. geus jadi pujina Allah. Ngangken Allah na teh tangtu. hese rek dihampurana. Mun tohid jalma geus kitu. nya bener bae eta mah. nu tumiba ka badan. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. Sabab mun tacan ma’rifatu. kapan eta keneh rai. Reh dalil Alhamdu. kana rohna pribadi. Tah ieu badan sakujur. Sidik nu kitu mah wadul. 193. 215. Kari-kari urang lamun. ngaku geus ma’rifat jati. ngalanggar sala sahiji. kaluhur dianggo takbir. dina laku nu ma’siat. tegesna puji Allah. pujina Allah Ta’ala. ngaku geus tohid ka Gusti. nyaeta sifat roh tea. Sabab Allah teh kaceluk. 197. ngalakonan Sholat geuning. sategesna puji Gusti. bisa nyaho alam goib. 206. tingal danguna ge jadi. Tapi laku nurus tunjung. 191. ti awal tug dugi ka ahirna. jadi puji lisan eta. 199. 204. 213. dina Qur’an dina Hadist. parantos teu dipiboga. Meureun tijongklok geus tangtu. nyaeta asihna Gusti. enggoning hirup di dohir. geus gulung ngajadi hiji. dina tuur pake nulak. 210. sasatna teu acan tepi. sabab teu sieun ku isin. suci Asma Af’alna deui. nyaeta sifatna Gusti. rek tohid deui ka Gusti. Malah dina waktu keur. jauh kamulyaanana. rakana enggal ngajawab. neda dihampura dosa. anu dicegah ku sara. ngan ku Kudrat IradatNa. teu jadi pujina Gusti. ngan wungkul tuturut munding. ngajalankeun kitu lampah. tisusud teu salah deui. mun parantos muji dzikir. anu geus kitu tohidna. nepi ka nangtungna deui. ku asih-asihna Gusti. nya wujud urang pribadi. dina waktu Sembahiyang. terus dongko ruku tea. ti dohir dugi ka batin. nyorang cecegahna Gusti. raina mani ngalenggak. 207. dalil laa haola teh pasti. 194. sah bae sagala rupi. mung ayeuna gentos pasal.dipake ngabantun Qur’an. tapi kalumbrahan jalmi. kanu ngobahkeun roh eta. sanggeus kitu nyorang deui. Nyorang laku nu teu puguh. neneda ka Maha Suci. aqrob bae beurang peuting. masih keneh resep cicing. rakana deui ngajawab. yen ari sakabeh puji. jadi saniskara rupi. 212. 209. sabab sagala perkawis. da kapan anu bener mah. Eta kagungan Yang Agung. 200. Akherat samemeh pupus. diangken puji manehna. sasaur-saur teh bukti. jadi laa haola deui. tegesna taya antara. duh engkang karaos teuing. akherat teh kababawa. lamun teu gancang pertobat. 201. Alhamdulillahi tadi. 220. tapi kitu oge rai. Usik malikna jeung nangtung. anu ngusikeun jasmani. 203. tina kawit wulu mula. sasat ngaku geus ma’rifat. geus jadi puji sadaya. pangbaktina ditampi. Tangan mimiti dijungjung.mun teu ditulak mah pasti. babarengan jeung nu suci. Kantun Rohimna Yang Agung. dunya sarawuh akherat. 195. Ngan sungut wungkul nu harus. nu jumeneng lahir batin. bet henteu sieun teu isin. 190. 211. Malah saterusna kitu. sanajan usik malik. Lajeng raina mihatur. Tumarima rokrak wungkul. Ceuk raina mana atuh. Piraku henteu kaemut. moal enya kapirasa. ku tangan dibantu deui. kumaha arek jadina. 216. pokna tas muji ka Allah. teu daya upaya diri. kudu nganyahokeun diri. doraka ti Maha Suci. waktu keur jalan tarekat. nu terus kana atina. 198. lamun kitu jadi salah. mun teu dibantu ku tangan. sumawon ieu jasmani. niat bade lungguh calik. beurat leuwihan ti tadi. eta pasal puji dzikir. sidik pisan teu sulaya. 219. eta jalma bisa jadi. geus teu ngarasa pipisahan. tangan bae anu mimiti. sabab lamun teu uninga. Tapi tobatna teh tangtu. 202. Gusti Allah sifat Suci. batal tegesna teu jadi. ulah rek kaliru rai. ngakuna tohid ka Gusti. Gusti anu Maha Suci. kumaha mun eta jalma. umumna nu nyurahan. ka nu ngobahkeun jasmani. Eta teh puji ti mahluk. ku tangan bae geus misti. suci Dzat suci Sifatna. najan geus boga tarekat. sah Asmana sah Af’alna.

Bilih rai tacan mafhum. 245. henteu aya tempo deui. Kapan tadi teh nu matak. parantos seep kapanasaran kang rai. terus bae Agamana ge nya kitu. Rakana teras ngajawab. teges Senapati Allah. tuturunan ti Dewa Guru. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. di apesna ku ki jasmani. 244. 243. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. hasud sumawon khianat. nu ngaran Rijal disebut. kudu beres laku tekad. sangkan dalit jeung hiji. najan hayang jadi dukun. atuh nyalindung ka Iblis. samangsa henteu ngarasa. Namung rai masih samar. tuturunanana natrat. jadi musyrik ka Yang Widi. tepi ka poe panutup. 232. gunana nyakitu. ti Syaidina Anwas. ka manusa ka sasama pada hirup. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. moal bisa Iman kanu Maha Suci. gelaran ti Sayid Anwar. kana hade jeung gorengna. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. hayang Maen Po ge bisa. 241. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. raina enggal ngajawab. Saur rakana kantenan.gampang saperti tadi. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. lamun hayang bisa gagah. . nu ngagelarkeun bumi. betah dina laku salah. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. nepi ka jaman ayeuna. lamun rai tacan ngarti. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. sapanedana sok dimakbul. Lajeng raina haturan. 247. Malah manusa ayeuna. gumelar di alam dunya. 238. Raina lajeng mihatur. hartina teh nyaeta Senapati. sangkan laku teh diaji. sok dikabul naon bae tekad ati. Kusabab Ilmu Istijrad. nyekelan Agama Islam. ngakukeun boga kawasa. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. Nyekelan Ilmu Istijrad. Najan nu ahli ibadah. 226. 236. rakana lajeng ngajawab. turunan anu kasebut. urusan hal kadohiran. sabab lamun henteu kitu. nyageurkeun nu gering payah. sanajan hayang patepung. tegesna perkara tohid. anu tacan sampurna Rohna rai. samangsa-mangsa manusa. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. wantu Senapati kitu. sok rajeun salah weselna. kantun ieu aya deui nu can harti. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. jeung karuhun nu geus wafat. hal tohid-tohidna Ilmu. kantun eta Rijalullah. 235. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. ngahiji kanu beresih. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. 233. diaku usik sorangan. 242. tekad ucap satungtung urang keur hirup. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. agama Islam Sajati. Sing isin kunu nyarengan. sagala kersana Allah. kudu ngarasa isinna. geus mirasa hina apesna diri. bisa cageur ngadak-ngadak. pakir miskin bodo hina. kudu ngarasakeun kitu. ujub ria jeung takabur. jeung karuhun nu geus mati. Pedah sakur panedana. anu aya keneh didunya. 246. kudu tumarima hina. malah Ilmuna ge tangtu. turunan ti Sayid Anwar. nu kawasa anu kersa.Senapati duanana. saniskara kersa Gusti. Sare’at sareng Hakekat. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. Upama henteu ma’rifat. 239. sing isin ku Maha Suci. 225. 231. malah dua nu kasebut. 223. yaktos ayeuna mah harti. Sategesna basa Rijal. naon bae sakahayang bisa jadi. 237. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. timana turunanana. weleh teu bisa kapanggih. Tangtu boga patekadan. kagagahan eta anu dicangking. Mun ngarasa geus isin mah. nyaeta anu geus bisa. jaga bisi kakotoran. nyaeta rukun Islam. Kahartos saur raina. supaya hade lampah. ku ditepak ge jadi. nu murba dohir lan batin. sareng naon kanyataannana nu estu. tangtu bisa dina sare bisa patepung. Hayang gampang ngarah sarat. sok dipake sirik pidik. ti dunya nepi ka batin. tabeatna kitu deui. saksina Qur’an jeung Hadist. turun tumuruna rai. kumaha eta hartina. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. sapertina hayang kuat hayang weduk. da tangtu meureun ngarasa. sabab moal ngarasa. tatapi nu sampurna mah. najan ibadahna suhud. kapangkatannana sami. misahkeun tina rurujit. 227. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. kudu ngaberesihan laku. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. di bodona hina apesna si wujud. anu marakayangan kitu. Ayeuna teu panasaran. berkasna rajeun sulaya. lantaran geus loba pisan. Kitu puji anu enya. ageman urang tea. 222. pakir miskin estuning taya kagaduh. nuhun parantos kaharti. Sabalikna lamun urang. 240. rukun Iman sadayana ge diturut. kudu sarua sucina. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. 229. 228. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. nyingkiran laku ma’siat. Ilmu Kadewaan kitu. Teu nirca tina amarna. 230. anu masih keneh cicing. Pangkur 224. Tapi anu masih aya. ucapna pon kitu deui. nya terus ngimpi patepang. lampah urang enggeus moal nyumput. tingali sagala laku. Senapati Dewa Guru. Ngan ari Rijalul ‘alam. terus nepi ka Ayeuna. pasal eta Rijalullah mah rai. turun tumurunna misti. estu teu aya kagaduh.

para Wali Mu’min kitu. naha eta teh tunggal sadulur. 254. Dewi Mulat geus teu emut. kapercayaannana ka Allah. sagala ge di ijabah. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. kocapna Dewi Jelajah. da buktina loba anu niru-niru. gaduh kakandungan kitu. geus reuneuh deui Nyi Dewi. Ibuna Jelajah Dewi. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. jeung kalimahna di puhit. nya mangsa bodo teuing.tacan terang sajarahna anu tadi. 261. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. sasat ngan Allah sorangan. diebogkeun dina jero tempat tidur. terus eta Dewi Mulat. netepkeun laa haola tadi. ramana anu kasebat. bade nyusul ramana di nagri. bade nyuhunkeun diaku. da buktina ditembongkeun di dohir. Nu bakal nurunkeun Dewa. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. nu bakal nurunkeun Rasul. niru-niru siga Islam. keur pelesir jeung garwana. 253. geus pacorok turunannana patepung. 274. ngaranna Dewi Jelajah. dipulangkeun ka Nagara. mangkade bisi kapalsu. Nu matak urang sing awas. sacipta-ciptana jadi. cicirenna eta ilmu. Raina lajeng haturan. Ari eta Sayid Anwas. ku ilmu Rijalul ‘Alam. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. muga ku engkang pilahir. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. di Nagara jadi Raja. Malah-malah aya tarekatna. 263. kocap deui anu dicatur. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. sidik pisan ilmu tenung. Siga anu sasarean. caritana make dalil. Duanana teu mirasa. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. ngakuna mah kabatinan. putri geulis ti Sawarga. cahayana mani mancur. digedengeun carogena. Istijradna ilmu tenung. gancang bae bapana ge indit. nyaeta Jeng Nabi Sis. 260. sami bae putrana oge lalaki. 259. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. kajabana mun ku urang nu dimaksud. 251. Geus loba jalma Kadewaan. yen tuang rama ujang. Parantos gaduh kakandungan. 262. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. nu nurut Agama Aing. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. geus tepang sareng ramana. geus salulut dina jero tempat tidur. kocapkeun anu dicatur. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. raos garwana nu enya. Sang Idajil la’natullah. Kitu rai sajarahna. 271. estu dulur sarama henteu saibu. teu terang aya nu nyalin. Anjeunna teras pamitan. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. bilih rai engke kapalsu dipayun. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. Dewi Mulat geus waktuna. hirup tapi hanteu obah. memeh ruksak bumi langit. mawa putri nu ditenung. Putra Kangjeng Nabi Adam. Nabi Sis keur kulem tibra. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. satungtung ayana dunya. turunan Anwas jeung Anwar. Rakana lajeng ngajawab. ilang rupana kapungkur. ngalantung sisi basisir. anu tibra sarena teu eling-eling. kitu eta padikana. Puguh ilmu kadohiran. nu jenengan Nabi Isis. atawa misah turunan. biasa bae jeung garwa. nyaeta anak Idajil. 257. disamber henteu katawis. Digedogkeun salirana. jeung teu kudu ditapaan. 266. margi eta rai kedah dipaparin. ilmu Rijalul ‘Alam. boga ingetan rek wangsul. murangkalihna lalaki. Kasep taya papadana. 252. tapi buktina mah lain. dipake kedokna kitu. teu diangken ku rama sama sakali. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. Teu hese deui ibuna. terus terang ka putra teu lila deui. Gampang pisan katerapna. Balik deui ka bapana. Sayid Anwas sareng Anwar. Diserenkeun ka Bapana. campur geus sarosopan. 256. 267. gancangna Dewi Jelajah. diijabah manehna salin rupi. maunatna sok kaluar. jeung moncorong cahyana. ayeuna geus akhir jaman. 255. nya terus bae teu eling. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. tekadna hayang ngaratu. nyaeta Jeng Nabi Isis. geus gulung ngajadi hiji. 272. jeung para Mu’min sadaya. ceples rupa Dewi Mulat. dipake mipindingan. lamun rai tacan mafhum. ditepak lebah-lebahna. 248. geura kieu eta sajarahna tadi. niru-niru tarekatna para Wali. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. lamun imanna teu teguh. 269. . 250. nurunkeun para Anbiya. teu lami deui waktuna. Ngababarkeun deui putra. saperti anu sare tibra. kawas nu sare malulu. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. 264. sarta terus ditenung sama sakali. nyiar ilmu kadohiran. rakana lajeng ngajawab. Agamana ge pon kitu. wantu-wantu anak setan. barang dina hiji mangsa. ibuna gancang cacatur. lamun bae rek neangan elmu batin. yen enya eta teh putra. Yaktos dina sagokan mah. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. 270. nu teu nurut kana agama Yang Widi. malah-malah saumurna embung pupus. mipindingan enya eta ilmu tenung. 268. kieu cirina teh rai. ditampik henteu diaku. enya eta para Nabi Wali kitu. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. 258. tapi ka jalma salancar. Gancangna bae geus mulang. sinareng ka Kangjeng Nabi.diangken yen putrana. anu henteu boga kayakinan kitu. 265. Sayid Anwas sareng Anwar. jadi kusababna kitu. hiji putri aya didasaring laut. sang Dewi Mulat kakasih. asal-usulna kapungkur. 273. 249. saha ari rama abdi. Najan nyokot nyawa jalma. ku ditepak harita geus hanteu eling. kocapkeun Nabi Sis tea. anak maneh anu cikal enggeus pasti. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. kocapkeun Dewi Jelajah. Gancangna bae nu kocap. garwa anu palsu tadi. kabujeng aya dawuhan. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. Nabi Sis anu kasebat. da buktina nafasna mah ongkoh terus. asal bae percaya terus jeung kalbu. aya deui anu kocap. Dewi Jelajah kabita. ka ibu nanyakeun rama. barang ku putrana kakuping.

cadang Naraka Waelul. tapi nyawana manusa. Ciri nu katilu perkawis. Ciri kadua perkawis. kudu bae sok ditepak. anu tabe’at kitu teh. Numawi urang di Dohir. hanteu kudu marigawe. nyawa jalma nu kasebut. Ceuk raina nembe harti. kapan sidik kabuktian. bijil ti kurungan teh. bagian Banujan kitu. neunggeulan badan sorangan. karamatna tangtu timbul. batin mah keur batin bae. teu Bismillah teu Syahadat. anu matak sidik pisan. jasadna ngabadan cahya. jalan balik ka Akherat. tetep di pangumbaraan. 278. kana amal Rasulullah. Mun poek mah tangtu rai. mun geus tepi ka waktuna. lain ilmu kabatinan. bodo tur taya kanyaho. jeung teu nurut ka Amarna. Ceuk rakana bener rai. 288. kaluar tina kurungan. kana Nurna Maha Agung. mangpang meungpeung keur di dunya. ieu di jero alam dunya. Tapi lain kana Julig. ku ieu alam dunya. ari sababna da puguh. jeung jalanna kudu sorang. manggih poek sakaratna. Sabab engke mah di akhir. tetep keur eusi Naraka. dina intipna Jahanam. 303. tara nirca tina sara. moal ninggal aya jalan. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. yen nyawana manusa teh. tekad kitu teh teu meunang. Kana asal urang tadi. saurna sok harung gampong. nya tangtu nyasab jadina. nyawana eta kamana. naha bijil naha asup. mun geus nyangking ilmu eta. 292. bakal langgeng di Naraka. Raina ngalahir deui. poma ulah lelewodeh. 285. ngaku aing jadi Allah. ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur. Da kapan Dewa mah rai. dina samemehna nampa. losna ka Sawarga Loka. tabe’at Rijalul ‘Alam. rasana ge tangtu eungap. eta teh Agama Rasul. 286. sabab ngan tabe’at setan. kana kawasa Yang Agung. kajaba mun getol tapa. anu jadi mah sok terus. teu nganggo kudu puasa. taya pisan sucina teh. 289. ngagedekeun ujub ria. hirup ulah kajongjonan. sumawon ujub takabur. 297. ngahina ka papada jalma. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa . teu ngabogaan kawasa. geura teangan ilmuna. 299. Anu waktuna di dohir. pasal nyawa nu kaluar. nu biluk ka tabe’atna. pek hut het maenpo sorangan. disorang jalanna wafat. sareng tara boga hate. dipigawe saban poe. ilmu nganyahokeun asal. 293. Jol prak bae dipiwuruk. takabur caritana. hanteu kapendak ilmuna. jeung ari saenggeusna teh. saperti Wali baheula. anu kalangkung poekna. cahya dunya kasebatna. dina geus kiamat dunya. sakaratna renghap ranjug. 296. kapan tadi ceuk Islam mah. Raina ngalahir deui. ical ti patokan Islam. nu mawi akang percaya. milu Musyrik ka Yang Manon. Lila-lila bitu pasti. asa pamohalan pisan. lain Ru’yat nu sayaktos. ku rai tacan kapaham. patokanana Islam. Tina kurungan manusa. parentahna Rasulullah. kaliwatan ngompana teh. dihijab hanteu katembong. Nu sarupa kitu rai. ujub takabur ria. Rakana lajeng ngalahir. nya tangtu bitu jadina. kumaha sabalikna. anu kitu polahna. Nya tetep aya di dohir. nyaruaan Maha Agung. Ayeuna mah aya deui. pasal nyawana nu maot. lantaran hanteu kapendak. sakanca-kancana tangtu. anu hanteu bisa wangsul. 287. ditetepkeun yen kaluar. umur urang kapan maju. tara dirampid ilmu mah. Johar Firid nu kitu mah.Asmarandana 275. ibaratna dina ban mah. tetep dina Haqul Adam. pibatureunana setan. upami nyawa manusa. 277. Roh jasmanina teu katut. make kaluar mah tangtos. Kapan manusa mah rai. Cirina nu saperkawis. Kudu dibarengan misti. 295. sok jadi aya matakna. dina palebahan tarang. 302. dina kurungan pabuen. Lamun kitu eta sidik. Sareng jalanna di dohir. bisa dipake di dunya. ilmu kasampurnaan tea. sing nepi ka ma’rifatna. nampa eta tarekat teh. sadunya ge moal aya. bijil tina kurungan. teu jadi pangawasana. anu wani nyaruaan. dina jero Haqul Adam. atawa para Dewa. parantos percanten pisan. Ilmu dohir keur di dohir. 284. tarekatna sing kasusul. 294. lain tabe’at manusa. Idajil anu di tiron. ngaku ilmu aing punjul. mun khusu ka Agama teh. pikeun nganteur nafsu hawa. ganti menit jeung ganti jam. nya eta sifatna Iman. nyawa teu kabawa mulang. bangsa Onom jeung Siluman. Sok camal ilmuna rai. 281. yen nyawa bijil tina wujud. 283. tah kitu padikana teh. nu ngaran sampurna tea. sabab urang sing rumasa. jeung geus teu hayang dudunya. 279. sanajan aya Ru’yatna. utusan Yang Agung. nu ditaroskeun ka engkang. nyaeta nu sampurna. kana asalna bareto. nya tangtu bae kasorang. estu keur didunya wungkul. ceuk dina sajarahna ge. marakayangan terusna teh. ku Dedemit ampir pinuh. jadi mun boga tabe’at. 300. Teu cocog jeung Hadis Dalil. surup sinurupan kitu. coba ku rai dimanah. bisi tinggaleun engkena. nobros ti embun-embunan. 298. 276. Tinggaleun aya di dohir. 301. dina waktu rek narima. ceuk kitab mah geus diparios. Terus nangtung jeung sisirig. 282. eukeur waktuna di dunya. teu aya bema karama. nya kana embun-embunan. 290. geus dipatok ku Yang Manon. tina ku bakating eungap. ngadeukeutan ka Akherat. teu balik ka Haqullah. akherat nu sajati. 280. atuh mun kitu teu wangsul. 291. meureun masih ka kurungan. Sarsilahna kitu deui. nyaeta nyawa manusa. perkara nyawa manusa. buru-buru memeh maot. eta cariosan kitab. hasud takabur sareng ria. jalanna oge kaluhur.

Kuntu kanjan makhfian. Rasa Jati asalna. Wa laa Udunun Sami’at. rasa dunya ayeuna teh. siksaan sareng ganjaran. 328. sareng Widadari tea. basa sampurna teh seep. 307. sanes keur bagian rasa. duh engkang kahartos pisan. 335. Ku rai tacan harti. ku engkang geus dicarios. godogan timah nu hurung. lamun rai can terang. beresih taya sesana. kutan teh aya bedana. 314. 305. rakana lajeng ngajawab. Naon eta anu ngajadi. anu make pagawean. pasal nyawa nu sampurna. Malah saresmi jeung istri. teu aya ngeunah teu ngeunah. seep rasa seep nafsu. Barang Sawarga mah rai. dicarioskeun ku kitab. 331. Engke mah rasa jasmani. ceuk rakana tangtu beda. sangkan manusa narurut. ganjaran Gusti Yang Manon. rasa dunya nu ayeuna. naha teras bae kitu. nyawa jalma nu dihukum. pareum beak minyakna teh. Sawarga teh hanteu tembong. mun mungguh dina damar mah. sakitu bagiannana. gumelar di alam dunya. nya eta anu sampurna. 313. Tapi mun menurut dalil. ka sadaya sato-sato. Hanteu kadangu ku cepil. ngan ukur pikeun nampa. sabab make dipigawe. 311. suwung taya nanaon. beak hurung beak panas. dina dalilna ge beda. Naraka pikeun tempat. make rasa nu ayeuna. jeung tangtu aya bosenna. lamun henteu kapanggih mah. tegesna rasa jasad. mungguh Sawarga Yang Agung. Kieu hartina teh rai. seep ka wujud-wujudna. 315. Naraka ge pon kitu deui. asal maneh hanteu aya. 330. Tetep bae eta misti. hurungna ibarat nafsu. engke waktu di Akherat. 316. nyorang sagala siksaan. ganjaran ti Gusti Allah. beresih taya sesana. kaharos ari kitu mah. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. dina rasa jati tea. kapan dalilna oge aya. kitu anu sampurna mah. Manusa teh asal tadi. teu diangseu teu didangu. nya eta nu kacarios. ngan wungkul bae ngeunah. Saupama rasa dohir. 333. teu boga Agama kitu. mun ayeuna di dunyana. sabab ngan ngan martabat sato. kabita ku kaayaan. geus tangtu bakal nampa. ku rai tacan kamanah. hal perkara nu diganjar. sadaya ge kudu sampurna. tina euweuh jadi aya. da kapan rasa dunya mah. henteu katinggal ku soca. teu langgeng salamina. Rakana ngajawab deui. teu kaluar teu kajero. Mung ulah kaliru rai. pantes atuh mun kitu mah. Saperti urang di dohir. nyaeta kanu sampurna. balik deui ka teu aya. sanggeus engke aya tangtu. tetep keur eusi Naraka. rai parantos percaya. Naraka teh seuneu panas. anu bakal nampana teh. meureun Sawarga teh tempat. anu teu nurut parentah. martabat hewan kitu mah. bener anu diganjar teh. ayeuna ngajadi aya. bisa sampurna sadaya. ibaratna Rohna manusa. Nu kasebat rasa jati. 308. 306. Kapan manusa mah rai. saparantosna beak. najan boga imah alus. rakana enggal ngawalon. Maa laa ‘Aena Roat. sabab ku dalil disebut. disapertikeun di dunya. balik ka asal bareto. kapanggih sareng ilmuna. Ceuk dina unggeling dalil. dikersakeun ku Yang Manon. sumawonna nafsu. pikeun tempat sadiaan. Rasa jasmani ayeuna. ganjaran Gusti Yang Manon. 320. 329. ilmu kasampurnaan kitu. 322. 324. anu narima ganjaran. 325. ngan sasemet beak tea. resep betah dinu caang. waktu samemeh ka dunya. anu dipake ayeuna. atuh mun cara kapungkur. nyaeta Sawarga tea. mung bae rada bingung. aci tina rasa Wujud. Minyak teh eta rai. kieu eta hartina. anu matak ku Hadist teh. kani’matanana wungkul. basa sampurna teh beak. panasna ibarat rasa. teu dituang teu ditingal. ngeunahna kudu ditingal. 326. 310. tah eta nu bakal nampa. nyaeta ngeunah teu ngeunah. tah rasa dunya mah ukur. Sabab ari ni’mat batin. 312. bakal nyorang enggeus tangtu. yen anu kudu sampurna. 323. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. manusa anu sampurna. hanteu tetep-tetep acan. sanes pikeun nampa ni’mat. 334. pangandika Gusti Allah. Raina ngalahir deui. Taya Naraka taya Sawargi. nyaeta Kuntu turobba. ganjaran ti Maha Agung. engke aya anu timbul. tunggal keneh pagawean. rasa sajatina tea. henteu aya nu kakantun. 327. anu bieu diluhur tea. geus teu make pagawean. hartina teh kapan kitu. nu dipake di dunya teh. teu kalawan pagawean. rasa anu saenyana. tina asal teu aya. ngan .304. jadi hampas ibaratna. eta oge kani’matan. kapan make dipigawe. Raina ngalahir deui. nyaeta rasa dunya teh. atuh nyatana Sawarga. tapi engke dina waktu. Naraka Sareng Sawarga. naha naonnana atuh. ni’mat nu taya bangsana. tegesna beak tea. sarta langgeng hanteu pegat. pitempateun nu doraka. istri-istri nu arendah. da basana ge sampurna. nu matak teu katetepan. atuh mun kawas di dunya. teu aya ngeunah teu ngeunah. nu ayeuna keur dipake. ceuk rakana aeh kutan. Bakal disampakeun deui. rupa-rupa kaanehan. beda deui jeung manusa. Enya soteh unggel Hadist. teu ngeunah najan ngeunahna. anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga. rasa anu sajatina. tatapina kitu oge. bareng bae teu ayana. 317. 332. pangandikana Gusti Allah. Sirna sampurna beresih. Saperti asalna tadi. 309. bakal kababawa bae. kieu dalilna ge eces. dirupakeun ku gedong-gedong. raina lajeng mihatur. sadayana oge seep. 319. ni’mat taya upamana. sanggeus mulang ti dunya. Dupi ni’mat Maha Suci. jeung aya saterasna teh. Sawarga moal asup. 318. Nu nampa ganjaran Gusti. buktina kudu ditingal. Pendek bae mun di batin. eukeur di batin mah engke. moal rek bisa narima. hartina kapan geus puguh. tapi kumaha terasna. mung ni’mat anu karaos. Saperti memeh ka dohir. Raina haturan deui. aya gedong nu aralus. langgeng teu aya anggeusna. 321. eta bagian manusa. tegesna anu beak tea. ni’mat jeung kani’matan teh. nyaeta anu seep tea.

namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. boga duit ewon-ewon. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. 347. Ayeuna kantun putrana. nyaeta Sare’at. geus ilang dunya barana. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. Barang parantos sedeng akil baligh. jatoh ka Sawarga kitu. tah eta sare tibra. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. 346. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. Tapi lain waktu ngimpi. Ayeuna mah enggeus wengi. salamina damelna ngan tatapa bae. nu hiji deui Raden Mukamil. kitu deui lamun urang. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. sok bae aya tungtungna. itu jam geus tabuh dua. diselir ku Maha Suci. ☼Tamat Jilid ka IV☼ ‫ﺑﺴﻢﺍﷲﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺍﻟﺮﺣﻴﻡ‬ ّ ّ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. tur seuneuna mah teu aya. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. tetep teu ngeunahna bae. lamun nampa Naraka teh. hanteu beunang disimbutan. kapan enggeus hanteu aya. dupi eta putra sakembaran teh. langgeng teu aya watesna. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. lamun jatoh ka Naraka. Tah eta kapan geus sidik. 338. barang parantos . lebah dinya mah teu emut. 336. nu katampa ku urang teh. urang di alam Akherat. 342. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. ni’mat bae anu aya. nyaeta nampa teu ngeunah. neraskeun padamelan ramana. barang parantos kapendak dintenna nu sae. aci seuneu angin banyu. nyaeta di waktu tibra. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. keur poho ka naon-naon. 343. anu nampa ni’mat eta. nu saper sarebuna. mulih ka Rahmatullah. da kapan eukeur waktu orok. saparantosna tamat Qur’an. 339. eta anu ngaran ni’mat. ni’mat saper sarebuna. Geus beak sama sakali. Tur kapan teu aya cai. nya rasa jati nu timbul. nyorang deui Naraka teh. ngan mungguhing di dunya mah. elmu batin elmu lahir. tirisna anu karasa. ku ramana dijenengan. asal tina katuangan.wungkul bae nyerina. najan dina nirisan. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmi-jalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. sok rajeun aya cageurna. geuning karek ku sakitu. Enggalna carios. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. rai raka parantos gilig manahna. awak teh asa digodog. lamun rai masih aya. rakana enggal ngajawab. Raina milahir deui. nya eta rasa jati teh. najan anak pamajikan. dina manah nya kabingung. lamun di Naraka poek. samemehna di daharan. di dunya mah ngan saukur. reh ngaraos kirang sirna. lamun keur muriang panas. 337. jalaran parantos rame teuing. Tarekat. 341. Tara langgeng bae rai. ngeunah teu ngeunah teu campur. gampang isuk pagetona. aci tina rasa jasad. da rasa jasmani mah. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. rai raka tambah sohor kalungguhannana. 344. urang parantosan bae. raina ku pamanna. tirisna kapan sakitu. Hakekat. keur dina Naraka banyu. tanahna sae bahe ngetan ngaler. anu tadi dipicinta. ni’mat teh anu kumaha. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. pon kitu mun di Naraka. rakana nya ku ramana. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. Anu mana saur rai. parantos bumi ngadegkeun Masigit. tah eta ni’mat Akherat. teras marentah ka santri-santrina. saper sarebu Akherat. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. rakana teras ngajawab. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. kitu deui urang lamun. Di dunya ge kapan bukti. pendekna pada ngetrukeun kopeah. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. langgeng dina ni’mat tea. nuju aya kani’matan. 345. keur poho ka alam dunya. taroskeun deui ka engkang. Di Akherat mah geus misti. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. Ari rasana jasmani. tatapi ari engke mah. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. 340. rasa jasmani teu kuat. enggalna parantos salase. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. naha di dunya ge nyondong. dina waktu hanteu emut. teras bae diadegan bumi. geuning tacan boga rasa. ku aci-aci nu opat. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. eungap bae karasana. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. panas bae nu karasa. Lamun di Naraka api. teu saperti waktu di dunya.

da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. atuh da seueur pigaweeun mah. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. Saur raina “Nuhun atuh. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. boh kana teu sampurnana oge. kedah milari pidununganeun nana heula. aya kebon koredeun. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. Yakin kanu disembahna moal pohopoho tepi ka maot. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. Ma’rifat. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. bade unjukan hoyong ngabungbang”. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. cik atuh urang ngawangkong.beres nya teras dialihan. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. aya saum. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. Duanana kapigaw. keur mah abdi oge gaduh emutan. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. numawi manusa wajib ma’rifat teh. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. aya siram tengah wengi. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. upami ku urang jol prak bae dipacul. mungguh darajat manusa teh teu sami. nurutkeun kumaha di dunyana”. tara jol kana digawena. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. hartina amal kalawan iman. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. Hakekat. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. wengi ieu teh kaping 14. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. teu carita heula kanu bogana. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. Tarekat. di dunyana jadi syah ibadahna. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. turug-turug bari diusir dicarekan”. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. kana sanis kanten tambah khusu. nepi ka jaradi Wali gening. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ ﺍﻭﻝﺩﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala ّ Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. atuh puguh bae rugi kadua katilu. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. nyaeta milampah ibadah Sare’at. dina bab Tohid-tohidna ilmu”. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. kapan ceuk Hadist oge kieu : ‫ ﻣﻦﺻﻼﺑﻼﻣﻌﺮﻓﺔﻻﺗﺴﺢ ﺻﻼﺗﻪ‬Man ُ َُ َ ُ ِ ََ ٍ َ ِ ِ َ َ ِّ َ ْ َ ْ Shollaa bilaa ma'rifatin laa tasihu sholaatuhu Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. da kasampurnaan di akherat mah. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. aya mutih sareng sajabi ti eta. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 ‫ ﻭﺍﻋﺒﺪﺭﺑﻚ ﺣﱵﻳﺄﺗﻚﺍﻟﻴﻘﲔ‬Wa' bud robbaka hatta ya'tikal yaqiinu ّ ّ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. ti baligh nepi ka maot sae bae. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. margi upami darapon meunang gawe mah. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naonnaon. kadua perkawis teu diburuhan. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. Digentos-gentos aya nyegah teu kulem. aya kanaat Nabi. Barang kinten-kinten tabuh 10. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. rakana sasauran ka raina “Rai. salamina ngaraos ditingali bae”. Ngan bae eta .

Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. anu ّ ngalakonan sakabeh parentahna. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. nu ditingalina sanes ku panon kapala. anggeusna ilmu. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. Hadist nerangkeun kieu : ‫ ﺭﺋﻴﺔﺍﷲﺗﻌﺎﻟﻰﰱﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺑﻌﲔﺍﻟﻗﻠﺐ‬Ru'yatullahi ta'ala fiddunya ّ bi'ainil qalbi Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. teras dugi kana ma’rifatullah. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. Hartina 1 Dzatna. 1 Asmana. kudu kanyahokeun rukunna”. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. moal aya timbangan deui. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib. ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ٴٴٴﻮﻣﻨﻮﻥﺑﺎﻟﻐﻴﺐ‬ ‫ﻳ‬ Alladziina yu' minuuna bil ghoibi Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun.ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge.Sifat. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). geuning dalilna tina surat AlBaqarah dina palebah : ‫ ﻫﺪﻯﻟﻠﻤﺘﻘﲔ‬Hudan lil muttaqiina ّ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. 1 Af’alna. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan). sifatna jalan cilaka teh poek. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. Sifat. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. nyaeta sare’at hakekat tarekat ma’rifat. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. nya ma’rifat. da manusa oge aya goibna. sangkan sampurna ibadahna. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. mung anu tilu mah Dzat. da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat.rifat ka Allah ta’ala. gening ceuk Hadist : ‫ ﻭﺍﷲﻏﻴﺐﺍﻟﺌﻨﺴﺎﻥﻏﻴﺐ‬Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib.Asma. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. upami teu acan boga lampu. kitu deui lamun hayang ma. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. . margi kasaksi ku dalil ku Hadist. Asma eta barangna gaib tapi aya. Saur rakana “Nyakitu pisan. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. barang gaib tea. 1 Sifatna. manusa goib. Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. ciri eta jalma dihampura dosana. kamana beuratna. nu sanes tina pasantren heula. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. nu pada-pada teu make lampu. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. sasat teu acan boga lampu. sabab goib teh lain teu aya. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna.

Anjeuna nu jumeneng. kapan eta mah Rayatna. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. teu beureum teu koneng.)ﱞ‬jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan manusa. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. namung manawi aya.)ﺍﷲ‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). 2 ku ayana Pamarentah. Dzat teh ibarat Raja. teu poek teu caang”. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. Jadi. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. Dzat Sifat Asma Af’al”. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. jalaran teu acan aya Tasjid (‫ . Asma. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. hartina teu warna teu rupa. hartina kudu Qurais (Tapa). ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat. Gening bukti dina lafadna oge. asal Nafi jadi Isbat. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. kapan eta mah Pamarentahna. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. Jadi Allah oge jenengan. 3 ku ayana Rayat. Sifat. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement.)ﺍ‬Lam (‫ . Dzat anu leuwih kawasa. kapan . sina panas heula. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna.h supados kahartoseun ku jalma umum.)ﻩ‬barang dikantetkeun jadi lafad Allah (‫ . teu bodas teu hideung. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. sabab eta teh Ilmu. dupi tingali mah keur kana panasna. wajib nyaho kana ayana panas. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . jadi ana kitu eta Governement teh. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. deukeut keneh Aing jeung maneh. kirang hiji moal bisa ngadeg. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu.Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. gening aya dalilna : ‫ ﻭﳓﻦﺍﻗﺮﺏﺍﻟﻴﻪﻣﻦﻫﺒﻠﻞﻭﺭﻳﺪ‬Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ّ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. tapi hurufna kurang hiji.)ﻝ‬He (‫ . lamun urang nulis lafad Allah. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. sarta karaos ngaliputannana kana sagala sifat-sifat. nu matak lafad ‫ﻻﺍﻟﻪﺍﻻﺍﷲ ﻻ‬ ّ kanyataan ayana ‫ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻪ‬kanyataan ayana ‫ ﺻﻔﺔ ﺍﻻ‬kanyataan ayana ‫ ﺍﺳﻤﺎ ﺍﷲ‬kanyataan ‫ ﺍﻓﻌﻞ‬tah eta teh ّ gulungna Nafi Isbat ‫ ﻻﺍﻟﻪﺍﻻ‬nu Nafi. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. Barang geus panas kakara bijil hurungna. tangtos karaos ayana Dzat teh. tangtos yakin ayana panas teh. Isbat Nafi jadi hiji. Af’alna Allah. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. naha uni lafad Allah? Toh moal.)ﻝ‬Lam ( ‫ . didinya hurung jeung panas jadi hiji. Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. babandingan di dunya eta jenengan Allah te. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana. da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. sok pipisahan jeung nu dijieunna. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. nuduh ka jalma-jalma urang kampungna. nu nyieun sareng nu dijieun. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. ‫ ﺍﷲ‬nu Isbat”. Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah (‫ . 4 ku ayana Nagara (bawahannana). matak boro-boro kurang tilu. ayeuna bukti dina lafadna oge. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). sabab sare’at teh kalangkang hakekat. komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat ّ Sifat Asma Af’al. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh.)ﺍﷲ‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah.

kapan ieu teh barang nu Nafi tea. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. pangangseu. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-Sifat-Asma-Af’al. Jawab raina “Naha. hartina kudu ahli tatapa. beunang nyieun ayeuna di dunya. babuning Roh sakabeh”. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. enya rasa. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak. sarta dilakonan parentahna harita. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. tapi anu boga karepna mah manusa. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. ngabuktikeun kakawasaannana. ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. boh gedong-gedong. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. pisakumahaeun teuing paalusalusna. teu salah deui”. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. nyieun anak teh. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. atuh kudu balik deui ka dinya. Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). Nafi Isbat jadi hiji. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana. Nu . kapal-kapal nu di cai nu di luhur. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. nyaeta sifatna Allah ta’ala. pangucap. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. samangsa-mangsa maot balik ka dunya.)ﺍﷲ‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. pangrungu. malah sok dipidamelna oge di Guha. ceuk dalilna : ‫ ﺍﻥﺍﷲﻋﻠﻰﻗﻠﻰﺷﻴﺌﻦﺳﺒﺎﺏ‬Innalloha 'ala kuli syai'in sabaaba ّ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. supaya bisa mulih ka jati mulang ka asal. tangtu maotna balik deui ka dunya. katarik kana kanyataan (‫ . Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. pikeun ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala.Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. bari diturut parentahna eta Islam.

enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. hartina kudu suci atina. supaya manusa . pake muji bari dibarengan ku soleh. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. amal batur keur batur. sababna pang kudu nyaho heula teh. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. ari Rohmatna Allah ta’ala kasalametannana turuna ka atas panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad Shalallohu ‘alaihi wassalam. tembong Fajar Sidiq. diri manusa mah nyumput. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. tangtu ngarasa bodo dirina. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. goreng sangka ka papada manusa. tangtu nyaho ka Pangerannana. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. aya tapi teu ngajentul. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. mun teu repot ku tunduh. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. hartina amal urang keur urang. Tadi ge Amaluna amalukum. tegesna jalma anu geus aqil baligh. wengi enjing urang teraskeun deui”. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. jeung nu asih di Akherat ka umat-umatna anu mu’min. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. Mimiti jisim kuring nulis ieu kitab. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). kana ilmu nu aya di batur. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. geus kapanggih. Bissmillahirahmaanirrahiimi. jalankeun kana kasaean bae. nu murah ti dunya ka umat-umatna sakabeh. Saur raina “Mangga”. karana aya dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad shalallohu ‘alaihi wassalam kieu : Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala Sundana : Awal –awal Agama eta kudu nyaho heula ka Allah ta’ala. katingali parantos balebat. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. Alhamdulillahi robbil’alamiin. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. tangtu daek beberesihna (tobat)”. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ‫ ﻣﻦﻋﺮﻑﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ ﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬Man 'arofa nafsahu faqod 'arofa ّ ّ robbahu Man 'arofa robbaha faqod jahilan nafsahu Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. pake ibadah kanu kagunganana. WAJIB MA’RIFAT KA ALLAH TA’ALA Ari ma’rifat ka Allah ta’ala teh wajib di sakabeh jalma mukalaf. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. sareng rai sing emut.ulah gagabah digunakeunnana. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. nu teu tiasa kitu sanes Islam. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. suci laku lampahna. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh.matak tetep Gusti Allah Suci. bedana nu suci jeung nu kotor. jeung ka para sahabatna rawuh kulawargana sakabeh. Ayeuna tumaros deui. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. satiap ngarasa kotor. namung upami sanes ieu. Kusabab kitu. suci ucapna. wassholatu wassalamu ‘ala syaidina Muhammadin wa ‘ala aliihi wa shohbihi ajma’iin. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. eta wajib teu meunang henteu. pikeun angger-anggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur. ngalap berkah tina jenengan Allah ta’ala.

pada-pada percaya oge. kaburu ngeunah dina asma. atuh cicingna oge piraku rek aya kangeunahannana. tapi kudu jeung ngisat diri nyaeta kudu daek tirakat. Tapi dina hal ilmu mangkade kaliru. Komo deui upama urang boga tekad amal ibadah teh keur bawaeun engke balik ka Akherat. balik deui ka dunya kana barang anu keuna ku ruksak deui. tapi kusabab dalilna kitu. di pipir-pipir. sabab eta anu bisa tepi ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Jauhar Awwal tea. urang di jieun badegana. larak-lirik neangan jalan. moal nyaho ka Akherat karana nyaho ka Akherat teh kudu bisa paeh heula. karana sanajan boga barang loba sarta aralus hargana mahal. padahal upama diteruskeun ma’rifat kana dzatna sifatna Allah ta’ala. ari ma’rifat ka Allah ibarat urang ngabogaan imah anu pageuh anu gede. Ibarat lamun di dunya mah ibadah keur ngumpul-ngumpulkeun papaes imah. turunna ka alam dunya. tapi atina mah keukeuh poek teu kaharti ku sabab teu karasa. tapi hanjakal lolobana mah tara ditepikeun kana ma’rifatna. da meureun kapanasan kahujanan. saperti meja korsi lomari jeung salianna. kalawan jeung ikhtiar neangan pigurueunnana. nyaeta kudu bisa paeh samemeh paeh. kana asal urang tadi sarerea. Ari jalan anu ti luhur ka handap. ngaji kitab Qur’an jeung terus ngalakonan ibadahna rukun anu lima perkara. lantaran kaburu betah. gancang bae ngaku yen urang asal ti Allah. da gening karek dina asmana wungkul geus sakitu kani’matannana. tangtu urang moal barisa balik deui ka asal. tapi kudu jeung nyaho (ma’rifat) ka Allah ka Rasulullah. upama teu boga tempat (imahna) rek dimana diteundeunna? Naha rek sina pabalatak di buruan. Ku sabab kitu atuh hayu urang pada teangan ku sarerea eta tarekat wali teh. ulah teu puguh sokna. sabab moal weruh tanpa Guru. urang papay ti handap ka luhur supaya . naha kira-kirana bisa datang engke kana tempat asal urang tadi? Kapan dina sakaratil maut mah geus moal aya tanyaeun deui. nyaeta supaya eta barang-barang nu beunang hese cape teh merenah puguh tempatna. lantaran urang pada teu ngarasa tadi inditna ti Allah. sabab upama teu buru-buru kapanggih. karana lamun teu bisa paeh heula sajero hirup. palangsiang babawaan teh bakal dibawa utrak-atrok. tegesna geus ngarasa ni’mat dina Pal Nunjukna (papan merk nu nuduhkeun tempat). moal bias nyumponan kana dalil : Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji’uun Sundana : Asal ti Allah kudu balik deui ka Allah. samangsa-mangsa lolong tegesna poek di Akherat. betah ngeunah dicicingannana. jeung geus moal boga akal deui ku ngarasakeun kanyeri oge. atuh beubeunangan urang ti dunya anu beunang sakitu hese cape teh. pasti nyawa urang engke bakal marakayangan atawa nitis-nitisan. ku sabab eta ayeuna urang meungpeung di dunya. malah mandar tiasa percaya sareng karaosna. paeh pulatat-polotot. moal tulus jadi kani’matannana. tapi lain kudu nyaho kana syara. jeba-jebi. tegesna kudu nganjang ka pageto. nyaeta anu nyumponan dalil tadi Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala. barang-barangna oge tangtu babari ruksak. Kusabab eta ayeuna pribados arek mere panerangan saeutik. babawaan urang dijieun kakayaan di Nagarana. Upama teu dikanyahokeun ayeuna. Ari anu ti handap ka luhur. kudu dikanyahokeun jeung kudu dianjangan ti ayeuna. nyaeta hakekatna Muhammad tea. engkena di Akherat tetep lolong bae. jalanna lain tina masantren wungkul. jeung aya nu ti luhur ka handap. piraku teu undak kani’matannana. Jalan-jalanna Ma’rifat ka Allah Ta’ala Ari jalan-jalanna ma’rifat ka Allah ta’ala nyaeta aya dua jalan. sababna tadi oge para Wali pangna sakitu poharana tatapa teh pikeun ngabela umat-umatna Rasulullah supaya bisa baralik deui ka Allah ta’ala. da piraku teu aya leleberannana pikeun urang sarerea. sabab tadi oge amal teh kudu kalawan ilmu. Ku sabab kitu tangtu sarerea oge meureun pada bingung keneh. rek dibawa kamana? Ku sabab teu bisa datang ka Allah. kudu ikhtiar kudu tiung memeh hujan.enggoning ngalakonan ibadahna syah ditarima amal ibadahna ku Allah ta’ala. atuh beuki wajib ma’rifatna ka Allah ta’ala teh. nyaeta anu masantren heula. keur mah teu ngeunah dicicingannana teh. sabab pikeun tempat pangbalikan tea. supaya engke ulah nyasab deui. Guru anu Mursyid. tapi ngakuna teh sasemet biwir bae. sabab eta teh ibarat tempat atawa gudangna keur piwadaheun amal ibadah urang sarerea. ari hartina ilmu teh kanyaho. samangsa-mangsa teu jadi tangtu moal aya mangfa’atna pikeun di Akherat ngan ukur keur di dunya wungkul. tegesna teu jadi. urang tadi asal ti Allah kieu katerangannana. ku sabab eta mana ku urang kudu disusul? Teu aya deui lian ti tarekatna Wali nu kudu disusul. aya nu ti handap ka luhur. dibawa asup ka enggon Siluman. syahna batalna ibadah bae. tah anu kitu teh ibadah keur jalan ma’rifat ka Allah ta’ala. kapaksa ngaku soteh sieun disebutkeun kufur kafir karana henteu percaya kana dalil. sabab ceuk Hadist upama urang lolong tegesna teu nyaho ka Allah ka Rasulullah ayeuna keur waktu di dunya. upama teu kalawan ilmu batal. kapan ceuk dalilna oge : Antal mautu qoblal mautu Jadi gening Akherat atawa asal urang teh.

jeung leuwih nyata tingalina Pangeran teh dina diri sorangan. kakara jeneng Asma Allah. ari Indung asal ti mana? Tangtu Indung urang teh kaluar ti Nini. di . Geura lamun maneh geus nyaho kaayaan dina sajero diri maneh sorangan. Tah engke teh kudu bisa balik deui ka dinya. Cahya Beureum jadi hakekat lafad Alif 2. Ari Buyut asal ti mana? Tangtu kaluarna ti Bao. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. Ari Udeg-udeg asal ti mana? Tangtu asalna kaluar ti Kakait Siwur. sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung beuheung maneh pribadi oge. nyaeta mulih ka jati teh. Pulang ka Asal. karana tangtu kaharti si jasad moal bisa usik malik lamun teu di daya upayakeun ku Pangerannana. Geura susul tarekatna anu bisa miceun hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta Dzat Sifatna Allah ta’ala. nyaeta tina Jauhar Awwal. Cahya Beureum hakekat Seuneu Ari Nur Muhammad asal ti mana? Eta oge diterangkun ku Hadist asalna tina Nurna Maha Suci. asalna Nabi Adam teh tina aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin. ti Indungna deui. eta Jauhar Awwal teh bibitna tujuh Bumi tujuh Langit. Sifatna caang padang. padahal aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil warid Sundana : Aing geus teu aya antarana deui jeung maraneh sakabeh. tah semet eta buntu. anu aya dina wujud pribadi. karana leuwih nyata kakawasaannana Pangeran teh dina diri sorangan. Beureum Koneng Bodas Hideung. jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh nu disebut Ismudzat tea. ceuk anu Ahli Padzikiran mah Latifah tea. Upama kapanggih Insya Allah tangtu urang bisa nyumponan kana babasan Mulih ka Jati. ana kitu ceuk dalil asal ti Allah nyaeta asal ti dinya tina Jauhar Awwal tea. Ari aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist asalna tina Nur Muhammad. Tah eta kunci Muhammad anu bakal bisa ngaburak-barik hijabna ka Allah ta’ala. Sidik ieu Si jasad teh jadi rokrakna. Samangsa-mangsa balik ka asal. Mimiti urang tumarima asal ti mana? Nu kaharti jeung ku umum. Johar Awal jadi hakekatna Tasjid Kitu katerangannana. Ari Nabi Adam asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist. Cahya Bodas jadi hakekat lafad Lam akhir 4. Cahya Bodas hakekat Cai 3. Ari nini asal ti mana? Teu salah deui asal kaluar ti Buyut. saweruh eusina kabeh. Jadi. tangtu ngarasa bodo dirina. sarta leuwih nyata pangandikana Pangeran teh dina diri sorangan. Cahya Koneng jadi hakekat lafad Lam awal 3. ti Indungna deui nepi ka Babu Hawa. cahya opat perkara : 1. mangka temen-temen eta si jalma kasasar. geura teangan Qudrat Iradatna Pangeran dina diri sorangan. urang asal kaluar teh ti Indung. Sabab geus diterangkeun ku Hadist jeung Qur’an. Teruskeun deui papay ka luhurna. Ari pulang ka asal nyaeta jasmanina ngajadi asalna deui. Hartina Dzat laisa kamishlihi atawa Asmana nu Maha Suci. nya ngaranna sampurna hartina beak beresih beak rasana beak jasmanina. jeung leuwih nyata danguna Pangeran teh dina diri sorangan. Karana dina tekadna ngarasa jauhna jeung Allah ta’ala. Nu matak manusa leuwih dimulyakeunnana ku Allah ta’ala kapan ceuk Hadistna oge kieu : Wa laqad karomma bani Adam Sundana : Kami geus ngamulyakeun pisan ka anak putu Adam. nu matak kacida wajib dikanyahokeunnana ti ayeuna. nyaeta ngajadi Nur Muhammad cahya opat rupa deui. masih keneh deukeut keneh maneh jeung Aing. Mimitina Mun Rek Neangan Pangeran Aya dawuhanna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam : Man tholaba maulana boghairi nafsihi faqad dolla dolaalan ba’ida Sundana : Saha-saha manusa neangan Pangeran kaluar tina dirina sorangan. sing kapanggih jeung hakekatna Tasjid Muhammad. Ari Janggawareng asal ti mana? Tangtu kaluar ti Udeg-udeg. Ari Babu hawa asal ti mana? Ku sakaol ceuk Hadist asalna Babu Hawa teh asal tina iga burungna Nabi Adam. Cahya Hideung hakekat Bumi 2. dimana bae maneh aya. anu matak urang kudu ngaji teh ulah ngaji kitab anu keuna ku ruksak bae. Cahya Koneng hakekat Angin 4. rasa jasmani anu ayeuna keur dipake balik deui kana rasa tadi keur waktu aya dina Nurullah (Jauhar Awwal). Malah aya deui dalilna : Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim Sundana : Manusa teh pang alus-alusna jeung pang aheng-ahengna kajadian ti sasama makhlukna Allah ta’ala. Wa man ‘arofa robbahu faqad jahilan nafsahu Sundana : Jeung saha-saha anu geus nyaho ka Pageran.kaharti ku akal. tangtu engke ngarasa kaahengannana nu aya di badan sorangan. Ari Bao asal ti mana? Nya asalna kaluar ti Janggawareng. nyaeta kudu ngaji kitab langgeng anu aya dina diri maneh sorangan. tapi kudu ngaji kitab anu langgeng kapan ceuk Hadist oge kieu : Iqra kitabaka kafa binafsika alyauma ‘alaika hasiba Sundana : Maneh kudu ngaji kitab anu langgeng. karana ceuk dalilna : Wa huwa ma’akum ainama kuntum Sundana : Allah ta’ala teh ngabarengan bae ka umat-umat sakabeh. saterusna kitu bae. jeung leuwih nyata hirupna Pangeran teh dina diri sorangan. Aya deui dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alihi wassalam : Man ‘arofa nafsahu faqad ‘arofa robbahu Sundana : Saha-saha anu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka Pangerannana. Cahya Hideung jadi hakekat lafad He 5. 1.

Kapan bukti Mi’raj.dinya Aing aya. pada aya Sholatna. Zakat. moal aya Muhammad lamun teu aya Allah. Kapan tadi Agama Islam teh pang luhung-luhungna ti Agama-agama nu sejen da kapan kieu dalilna oge : Al insaanu sirri wa anna sirruhu Sundana : Rasa Muhammad teh nya rasa Allah. gening kudu sidik heula ka Rasulullah. Upama teu acan kana hakekatna. Anu matak Kangjeng Rasulullah disebat Panguluna Rasul. budak lembut oge pada bisa. siga naon sifatna Qudrat atawa sifat Hirup teh? Wajib pisan kapanggihna supaya bisa kaharti jeung karasana. Munggah Haji? Kapan dina Agama sejen oge aya Syahadatna . pikiran jalma geus naraek. jeung kudu inget mungguh Ilmuna Rasulullah teh aya opat pangkat. nu ngaos atawa nu ngadangukeun kana ieu kitab. Gening kitu satemen-temenna maca Kalimah Syahadat teh. atawa meunang beja ti kitab bae. ulah percaya ceuk beja kudu nyaho ceuk sorangan. Saur para Wali mah Sajatining Hirup atawa Sajatining Syahadat. karana dina rukun syahna maca Syahadat oge geus diterangkeun dina kitab : 1. Syahadat. Insya Allah engke bakal dicandak kana kasalametan Anjeuna. nyaeta : 1. sanajan urang oge upama bisa kapanggih mah jeung Tarekat Wali. Mi’rajna teh tiasa tepang sareng hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam. tapi lalajo datang kana tempatna eta bioscoop. kapan anu nyekelan Agama sejen-sejen oge pada percaya kana ayana Allah ta’ala mah. ulah gancang ngalain-lain. karana ieu zaman geus alur. Nerangkeun Hartina Iman jeung Ma’rifatna (Iman hartina Percaya – Ma’rifat hartina Nyaho) geuning beda Iman jeung Ma’rifat teh. tegesna sifat nu Maha Suci. ku Qudrat Iradatna jeung ku Ilmuna. Jalma ayeuna mah dina sagala rupa hayang karasa hayang yakin. tapi sategesna ngaran dibarengan ku Allah ta’ala teh nyaeta. Kudu Sidik heula ka Rasulullah Tah gening kitu maca Syahadat teh. bisa netepkeun teh. sabab kumaha bisa netepkeun ayana Allah jeung Rasulullah. nyaeta anu kasebut Jauhar Awwal tea. Kudu netepkeun heula Dzatna Allah ta’ala 2. Jadi. sing inget kana babasan kolot baheula. barang beh dieuna mah Kangjeng Gusti Syarif Hidayatullha Wali Kutub Cirebon. Puasa. teu halangan mungguhing kawenangan Allah. moal aya Dzat lamun teu aya sifat. nyaeta kana Kasucian. kakara urang diaku umatna. tetep teu acan syah urang ngaku jadi umat Rasulullah teh. Nu matak wajib jeung nyahona. anu matak Agama Islam disebut pang luhur-luhurna teh. Kudu netepkeun heula Asmana Allah ta’ala 4. jadi ngakuna percaya ayana Allah ta’ala teh ceuk beja ti batur. karana ari darapon nyebut bae mah. sidik teu pisahna teh. jeung disebut Babuning Roh sakabeh. naha utama mana? Utama anu maca programmana tawa utama nu lalajona? Kitu deui dina bab Agama (Ilmu). Shalat. Sategesna moal aya Sifat lamun teu aya Dzat. Ilmu Sare’at 2. upama teu acan nyaho (ma’rifat) kana sifat-sifatna. lain darapon nyebat bae. ayeuna mah atuh ngan kari neangan barangna bae. Ilmu . moal aya allah lamun teu aya Muhammad. geus teu pati hayangeun dibobodo. Kudu netepkeun heula Sifatna Allah ta’ala 3. ibarat maca programma bioscoop anu rame. Tah kitu. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. Iradat hartina Keresa. maksudna tangtu sarua. Insya Allah bisa tepang sareng Hakekatna Rasulullah. Sabab. Si budak jadi pinter. ngan beda pertingkahna jeung basana wungkul. nyaeta ku sabab aya haq ma’rifat ka Allah ta’ala. lantaran pang parek-parekna ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa geus bisa tepung jeung Hakekatna Rasulullah. Si kolot jadi bodo. Jadi anu kitu faham teh meh sarerea. naha jadi kani’matan ka urang? Kitu deui sanajan teu maca programmana. Allah Haqna Muhammad. tapi teu jeung lalajona. pedah aya dadamelanna Bumi jeung Langit. nyaeta buktina : Panon bisa ningali Cepil bisa ngadangu Baham bisa nyarita Pangambung bisa ngangseu Tuh gening bukti. ana kitu atuh urang percaya ayana Allah ta’ala teh kudu jeung nyahona (ma’rifat) upama mun teu jeung sidikna mah tangtu Imanna Iman Taqlid. kapan sidik dina sifat dua puluh oge geus ngarangkep-rangkep sapert : Hayat jeung Hayan Hayat hartina Hirup Hayan hartina Nu hirup Sama jeung Sami’an Sama hartina Dangu Sami’an hartina Nu ngadangu Bashar jeung Bashiran Bashar hartina Ningali Bashiran hartina Nu ningali Kalam jeung Mutakalliman Kalam hartina Ngucap Mutakalliman hartina Nu ngucap Qudrat jeung Iradat Qudrat hartina Kawasa Iradat hartina Keresa Naon nu kawasa di diri urang teh? Teu aya deui lian ti Hirup. Batu turun Keusik naek. Ilmu Tarekat 3. Samangsa-mangsa geus diaku umat Rasulullah. ulah gancang percaya. Iman ka Allah teh semet percaya kana ayana bae. buktina gening bisa usik. sabab upama teu jeung nyahona mah. jadi Agama Islam pang disebat luhurna teh. kudu puguh heula barang-barangna anu ditetepkeunnana. Atuh ana kitu mah sumawonna nu nyekelan Agama Islam. atuh naon bedana Agama Islam jeung Agama-agama sejen? Pedah eta kitu Agama Islam mah aya rukuna.

Haji Hakeki nyaeta anu geus nganyahokeun kana hakekatna Baetullah jeung Rasulullah dina diri sorangan. Nyaeta sategesna sifatna Islam teh Nur. jail kaniaya ka sasama makhluk. Kapan teu gampang urang ngaku Islam. Ilmu Ma’rifat Dina zaman ayeuna mah ilmu ma’rifat anu diarudag-udag teh. Samangsa-mangsa teu ngarasa deukeutna jeung Pangeran. jalma mah ngan ukur jadi umat. Radiallohu Anhu 3. Enggoning ngumbara di alam dunya teh. Sahabat Abu Bakar Sidiq. sing tepi ka ngarasana teu papisah jeung Allah jeung Rasulullah. Sahabat ‘Ali Bin Abi Thalib. Ku sabab eta saha bae jalmana di dunya nu teu boga nafsu? Sumawona di nu jalan ma’siat. kapan gening Kangjeng Gusti Syarif Hidayat oge tiasa tepang di jalan tarekat. jeung ka Baetullah. nyaeta : 1. syah Asmana. boh di Kyai pisan. Radiallohu Anhu 2. karana rasulullah teu pupus. Peupeuriheun jarah ka Mekah ka Madinah teu bisa. estu ngan hiji-hijina. ciri-ciri eta jalma tacan ngarasa deukeutna jeung Rasulullah sumawonna jeung Allah ta’ala. kana parentahna oge loba anu teu ngalakonan. ngaku bisa ngaji aing teu deungeun. kapan Rasulullah oge hakekatna oge aya di manusa. wajib nganyahokeunnana kana hakekat Rasulullah nu aya di badan sorangan. hayang sidik ka Allah ka Rasulullah. tangtu laku jeung tekadna cicing dina Ujub Riya Takabur. jeung sagala hal kalakuan naon bae. sok ngaku aing pinter teu deungeun. beresih tina sagala kokotor. samangsa-mangsa jalma make keneh kalakuan Sirik Pidik Jail Kaniaya ka sasama makhlukna Allah ta’ala. hartina rasana Allah. Tuh gening jalma mah teu kabagean pangkat Islam. karana tangtu ngarasa isinna. sanajan dinu ahli Agama oge pada katetepan nafsu. naon anu ngajadikeun kokotor? Teu aya lian anging nafsu. Haji Majaji nyaeta anu bisa jarah ja Baetullah jeung ka Madinah. Si itu Islam Si itu Kafir. NERANGKEUN UMAT RASULULLAH Ari umat Rasulullah teh haq-haqna mah ngan aya opat. hakekatna kudu terang kana hakekatna Rasulullah jeung Karatonna Allah ta’ala nu aya di diri sorangan. Lolobana mah ngan ngaku-ngaku wungkul. Teh eta hakekatna . Ku sabab eta perlu urang panasaran. kapan aya dalilna : Kullu ummatin wa rusulili Sundana : Dina sakabeh pada katetepan Rasulullah. boh di Santri. syah Sifatna. Hakekat Umar nyatana Pangdangu 3. ngaku bener aing teu deungeun.Hakekat 4. sarta didamel Sahabat (utusannana Rasulullah). nyaeta Kangjeng Rasulullah. Jadi ngarebut atawa mapadani kana kakawasaannana Allah ta’ala. tapi ayeuna sarerea oge meureun terang yen eta Sahabat anu opat teh geus parupus majajina mah. boh di Lebe. sumawonna taduh-tuduh ka batur. boh dinu Ma’siat. sugan piraku urang rek goreng tekad. lantaran ngarasa di poconghok beurang kalawan peuting ku Pangeran. Jadi jalma kitu teh ngaku boga Qudrat Iradatna sorangan bae. sihoreng kalawan pitulungna nu Maha Suci. moal make Ujub Takabur Riya. Sategesna Islam teh teu dua teu tilu. Haji Majaji jeung Haji Hakeki. tah eta anu teu katetepan nafsu teh. syah Af’alna. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa pisahna jeung Allah jeung Rasulullah beurang peuting. malah keur sahiji teh Gaib. goreng laku saperti sirik pidik. sanajan nafsu hayang ka dunya oge geus kotor bae. da bongan aya dalil : Wa‘bud robbaka hatta ya’tiyakal yaqiin Sundana : Nyembah ka Allah teh kudu sidik sarta yakin supaya syah Dzatna. da ngan sahiji-hijina. tapi hakekatna mah teu pupus. Sahabat Umar Bin Khatab. Kapan dina rukun Islam oge diwajibkeun jarah ka Madinah ka Pakuburannana Rasulullah. sabab kudu nyaho heula ka Rasulullah jeung ngalakonan kana parentahna. Sing kapanggih jeung tarekatna leleberannana tina para Wali. Kieu katerangannana. Sahabat Usman Bin ‘Affan. Radiallohu Anhu 4. sumawonna nyaho ka Rasulullah. Jadi sanajan urang oge upama hayang jadi umat Rasulullah kudu bisa nyaho kana hakekatna Rasulullah nu kasebut Johar Awal tea. Karomallohu Wajhah Sabab eta anu opat nu sagalang sagulung beurang peuting jeung Rasulullah. kapan tadi ge aya dua rupa Munggah Haji teh. Kitu deui anu Islamna oge teu dua teu tilu. Karana Islam Kafir anging Gusti Allah anu uninga jeung nu baris netepkeunnan. komo deui anu make sirik pidik ujub riya takabur. teu narima kana Qudrat Iradatna Pangeran. Hakekat Usman nyatana Pangucap 4. Hakekat Abu Bakar nyatana Paningal 2. Jadi ayeuna oge bisa ditetepkeun. ngaku Islam aing teu deungeun. nyaeta Qudrat Iradatna anu Kawasa. aya di badan manusa. Hakekat ‘Ali nyatana Pangangseu Eta Paningal-Pangdangu-Pangucap-Pangangseu teh gaib kabeh teu aya rupana. karana ngarasa geuning diri urang teh Hina Bodo Do’if. Bisa soteh jadi aya rizki pagawean bisa jadi. Sagala hal moal disumput salindungkeun deui. sabab tadi gening urang keur aya dina Allah Nur mah teu boga nafsu hayang nanaon. kieu katerangannana : BAB ISLAM Ari tegesna Islam teh Suci. Upama pupus mah alam dunya ge moal aya. 1.

karana eta anu dimulyakeun ku kaom Islam saalam dunya. Qur’an anu sok dibaraca. engke inget bakal aya landratan nu leuwih gede dina Walyaumil Akhiri (kiamatna ieu alam dunya). ulah rek ngagunakeun teuing parabot Amarah Lowamah Sawiah. upama teu nyaho ayeuna mah ka Rasulullah sarta teu ngarasa ngahijina engkena oge pipisahan bae. Setan. Tah kitu sategesna mah pang aya Sawarga Naraka di dunya sumawona di Akherat oge. Qur’anul Hakim. sabab eta anu diaragungkeun ku kaom Islam saalam dunya. tapi Sawarga Naraka teh lain ti Allah tapi sategesna tina tekad ucap jeung pamolah urang keur waktu di dunya. pek bae geura migawe becik. Jadi ku sabab eta ayeuna urang sarerea mangka ati-ati enggoning ngajalankeun parabot ti Gusti Allah teh. nyaeta migawe kalakuan anu goreng. sabeunang-beunangna tina pagawean urang ti pangumbaraan nyaeta di alam dunya. Kumaha atuh akalna supaya urang bisa ngalobakeun parabot Mutmainnah? Teu aya deui akalna lian ti urang kudu bisa nyalindung ka Allah ka Rasulullah. Qur’anul Hakim 4. Sawiyah. NERANGKEUN PASAL QUR’AN Ari Qur’an teh aya opat perkara : 1. Qur’anul ‘Adzim. ibadahna kalawan syah Nagara ge tangtu aman. Qur’anul Majid. make bakal ngaganjar engke di Akherat. ceuli dua. 3. Tiap-tiap geus ngarasa teu pisah. kitu deui beubeunangannana oge moal keur batur. Insya Allah bisa hade. didatangkeun ka Gusti Maha Suci (asalna). aya di alam Barjah tunggu-tunggu Landraad. Qur’anul Karim 3. Lebah dieu urang percayana teh ulah kaliru. Kitu deui lamun maneh hayang ka Sawarga tegesna kana kangeunahan. buktina nyaeta keneh bae Qur’an anu aya tulisannana. sabab tadi Gusti Allah ngadamelna manusa teh sakali jadi. tetep jadi umatna. Qur’anul ‘Adzim Ieu Qur’an anu opat perkara disurahannana ku sahiji Ajengan kieu : 1.Sahabat teh. Siluman atawa nitis-menitisna deui ka jalma atawa ka sato. urang kudu percaya kana ayana Sawarga Naraka atawa ngeunah teu ngeunah engke di Akherat. karana ayeuna nyawa-nyawa manusa anu marakayangan tegesna teu bisa balik ka Allah. tapi urang kudu percaya kana dalil. baham jeung nafsu anu opat perkara (Amarah. dituduh eta keneh bae buktina mahQur’an anu aya tulisannana. Aya ngeunah jeung teu ngeunah. 4. Tiap-tiap geus jadi umatna tangtu engke bakal disampurnakeunnana. atuh ulah loba-loba teuing. hartina Qur’an anu suci jeung langgeng. Ceuk basa ayeuna mah keur di Preventief. hartina Qur’an anu mulya. prak bae migawe ‘ala. naon parabot ti Allah ta’ala teh? Nyaeta anggahota saperti leungeun dua. Loamah. hartina migawe kalakuan anu hade. Mutmainna). kersana rek ngaganjar jeung rek nyiksa. Qur’anul Karim. hartina Qur’an anu agung disebatkeun barangna eta keneh bae. kudu dipikir dilenyepan karana tadi Gusti Allah teh sifat Maha Suci. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa papisahna jeung Rasulullah. Qur’anul Majid 2. ti dunya nepi ka Akherat. da kapan geus sadia parabotna ti Aing nyaeta nafsu Mutmainnah. Kieu dawuhannana Allah ta’ala lamun maneh hayang ka Naraka tegesna hayang kana teu ngeunah. anu matak eta Sahabat anu opat teh kudu nganyahokeun kana hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihi wassalam. saboga-bogana moal pahili deui. aya Amarah Lowamah Sawiyah. henteu nungtutan deui. jeung kudu jadi hiji sing bisa ngarasa babarengannana beurang peuting jeung Rasulullah. irung. nyaeta Qur’an anu aya hurufna nu umum sok diaraji ku kaom Islam sadunya. geus Kun fayaakun breg sama sakali cukup teu aya kakurangannana. da kapan geus sadia parabotna ti Aing. Lamun kitu mah moal tulus sucina Allah ta’ala teh. tetep keur milik sorangan. eta beubeunangan tina pagawean urang teh engke di Akherat ku Gusti Allah bakal ditetepkeun. karana eta anu suci jeung langgeng . engke dina Kiamatna ieu alam dunya. nyawa urang moal salah deui tangtu balik deui ka dunya marakayangan jadi Jurig. suku dua. Kudu make budi jeung pamilih anu cukup. tegesna ku ma’rifat. karana ayeuna ge di dunya kembangna geus karasa. beunang nyieun tina tekad jeung pamolah urang waktu keur di dunya. NERANGKEUN RUKUN IMAN ANU KAGENEPNA NYAETA Wal qodri khairihi wasirrihi minallohi ta’ala Sundana : Untung ala untung becik papasten ti Allah ta’ala atawa hade goreng ti Allah ta’ala. Karana sing awas. sakurang-sakurangna sing sama timbang jeung ngagunakeun parabot Mutmainnah. panon dua. jadi ana kitu mah Gusti Allah ngadamelna manusa teh ngalap faedah. kilangbara ari teu dipake pisan mah. Samangsa-mangsa nyawa manusa balik deui ka dunya tetep bakal cilaka asup ka Naraka. 2. Piraku anu suci make bakal nyiksa. Tapi maparin cukup teh nyaeta maparin parabotna wungkul. tiap-tiap geus ma’rifat tangtu bisa ngarasa babarenganna beurang jeung peuting jeung Allah jeung Rasulullah.

hukumannana ti dunya nepi ka Akherat. Tah kitu eta Qur’an anu opat perkara teh, disurahannana kunu Ahli Syara, jadi borong bae kajeun aya opat ngaranna, barangna mah eta-eta keneh bae. Jadi ana kitu eta Qur’an tulisan teh dianggap Tapekong, karana kapan sidik Qur’an eta mah beunang nulis manusa, naha disebutkeun Qur’an anu mulya, anu agung, anu suci anu langgeng, kapan sidik Qur’an tutulisan mah keuna ku ruksak, jadi lamun kaom Islam keukeuh boga patekadan kitu, atuh teu beda jeung Agama Cina, sesembahannana Migustina kana barang anyar, turug-turug nu nyieunna oge nu anyar. Ku sabab kitu muga dulur-dulur kaom Islam ulah kaliru, kieu ayeuna dihandap ku jisim kuring rek diterangkeun pasal eta Qur’an anu opat perkara teh. 1. Qur’anul Majid, eta mah cocog barangna, nyaet Qur’an majaji anu bukti aya hurufna, umum sok dibaraca ku sarerea kaom Islam. 2. Qur’anul Karim, hartina Qur’an anu Mulya, sategesna anu ngaran Qur’anul Karim teh buktina Panangan katut Ramo, karana kapan sidik jolna eta aksara teh tina Tangan jeung Ramo, jadi sategesna anu mulya teh nyaeta Panangan katut Ramona anu mimiti ngadamel eta Qur’an, cik saha anu ngayakeun eta Qur’an? Piraku teu kaharti, tah eta anu Mulya teh. 3. Qur’anul Hakim, hartina Qur’an anu Agung, nyaeta buktina teh Paningal, karana Panangan Ramo moal bisa nulis upama teu aya Paningal, jadi sateges-tegesna nu agung teh nyaeta Paningalna anu mimiti ngayakeun eta Qur’an. 4. Qur’anul ‘Adzim, hartina Qur’an Suci jeung Langgeng, nyaeta buktina Hirup, karana Paningal Tangan jeung Ramo moal bisa ngajadikeun upama teu aya Hirup, jadi sateges-tegesna anu suci jeung nu langgeng teh Hirupna nu mimiti ngayakeun eta Qur’an. Ku sabab kitu urang oge ayeuna ngaji teh, lamun hayang tepi kana sucina lamun hayang tepi kana sampurnana. Eta Qur’an anu opat perkara teh, kudu diaji kabeh. Mimiti urang kudu daek maca Qur’anul Majid, nyaeta Qur’an majaji anu aya hurufna, tah eta bagian ilmu sare’at, sanggeus dibaca kudu terus diaji, nyaeta kudu dihartikeun pimaksudeunnana, sanggeus kaharti pimaksudeunnana, geura teangan jeung pigawe tarekatna sangkan karasa, sabab eta Qur’annul Majid teh tuduh jalan pikeun nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, jalanna teu aya deui lian ku tarekat, nyaeta Qur’annul Karim, hartina kudu ngaji pagawean tangan jeung ramo urang anu sakira bakal tepi ka Allah ka Rasulullah. Karana Gusti Allah maparin leungeun jeung ramo ka manusa teh, lain kudu dipake ngajadikeun kana barang dunya anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngajadikeun jalan keur nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, supaya tangan jeung ramo urang teh jadi Mulya, karana aya dalilna : Asho biahum fii adzaanihim minasshowaiki hadzarol mauti walahu muhitun bil kaafiriin Kieu pisundaeunnana : Lamun tangan jeung ramo maneh teu dipake nyieun jalan maot, tetep tangan jeung ramo maneh martabat ramo hewan, kafir tetep bakal ka Naraka. Tina Qur’anul Karim kudu naek deui kana Qur’anul Hakim bagian hakekat, nyaeta kudu ngaji pagawean paningal urang anu sakira bakal hakim tegesna kana barang langgeng tea, nyaeta kana hakekatna Allah jeung Muhammad, karana Gusti Allah maparin awas paningal ka manusa teh lain bae kudu dipake kana ngawaskeun barang anyar anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngawaskeun kana hakekat Allah jeung Rasulullah, nyaeta anu kasebat Qur’anul ‘Adzim anu langgeng tea atawa sifatna hirup, bibitna tujuh bumi tujuh langit sarawuh eusina kabeh. Tah didinya urang oge asalna jadi sategesna ngaran ma’rifat ka Allah teh nyaeta anu geus nyaho kalawan Hakim kana hakekat Allah jeung Muhammad tegesna Jauhar Awwal. Tapi mangkade kaliru,bisi netepkeun Jauhar Awwal teh kana caangna Panonpoe anu katingal ku panon kapala, eta mah Jauhar Firid bagian Sawarga Loka (Dewa), tempatna di Gunung Himalaya. Perkara Johar Awal sajati mah nyaeta anu kasebut Johar Latif, tegesna gaib moal bisa katingal ku panon kapala, ceuk dalilna kieu : Ru’yatullaahi ta’ala fii dunya bi’ainil qalbi Hartina : Ningali hakekatna Allah ta’ala di dunya ku awasna ati, tegesna ku hakekatna Rasulullah, sabab sifat jalma mah moal aya anu bisa ma’rifat ka dinya, karana jelema mah ngan ukur dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa wujud geus bisa dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala, tangtu ramo urang bisa nyaritakeun yen geus ngaku nyaho ka Allah ta’ala, lantaran geus dibejaan (dipasihan terang) ku Rasulullah, jadi urang mah kabawa nyaho kabawa ni’mat ku Rasulullah, ti dunya nepi ka Akherat, moal sulaya deui sabab geus tetep jadi umatna Rasulullah. Karana ti ayeuna oge geus teu ngarasa pisahna jeung Rasulullah, lantaran wujud teh beurang jeung peuting dianggo bae tempat ku Rasulullah ningali ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa geus ngarasa babarengan beurang peuting jeung nu suci, Insya Allah tekad jeung laku teh lila-lila kabawa suci. Setan-setan ge moal dareukeut, tapi kitu soteh nu ma’rifat kalawan tauhidna, ari teu jeung tauhidna mah sulaya bae, sanajan geus boga tarekatna. Teu ngarasa sieun teu ngarasa isin, jongjon bae tekad jeung lakuna sakama-kama, jadi nu kitu teh ma’rifatna, ma’rifatna Mikung, tangtu di dunyana ge moal meunang safa’at ti Rasulullah, di dunyana moal lepot ti kasusah, kabendon ku nu Maha Suci. Ibarat lampu dikurungan ku semprong anu kotor geus tangtu kaluarna oge poek, da kudu suci

pasuci-suci, suci eusina, suci cangkangna, kakara jadi, di dunyana moal lepot tina kani’matan, di Akherat pon kitu deui. Ku sabab eta poma pisan dulur-dulur anu geus boga jalan ka-ma’rifatan , tekad jeung laku goreng teh kudu dijaga bener-bener, ulah darapon nyaho bae, tapi kudu jeung dibarengan ku lakuna jeung tekadna anu hade, sabab lamun urang ngalakonan pagawean ma’siat ngalanggar hukum Syara, tangtu urang gancang dibendonna ku Maha Suci langkung beurat, hukuman bongan nyaho, beda deui jeung nu tacan nyaho, saperti di dunya oge, upama urang Kampung maling hayam, dihukumna ngan ukur di denda atawa di bui saminggu, coba lamun Wadana maling hayam hiji, tangtu leuwih beurat hukumannana, jaba ti leupas pangkatna teh, jeung bari dihukum tikel dua tilu ti si Kampung tadi. Hukuman bongan geus nyaho kana artikalna, komo anu geus nyaho ka Allah ta’ala mah, sing inget perjangjian Guru Mursyid (Guru nu geus inkisaf ka Pangeran) ibadah babarengan doraka pipisahan. AYEUNA NERANGKEUN MARTABAT ALAM TUJUH (Nganggo rucatan engangna kecap) 1. Alam Ahadiyat huruf Al 2. Alam Wahdat huruf lah 3. Alam Wahidiyat huruf Mu 4. Alam Arwah huruf ham 5. Alam Ajsam huruf mad 6. Alam Misal huruf A 7. Alam Insan Kamil huruf dam Buktina alam dunya ge eusina ngan tujuh poe, hakekatna nyaeta alam nu kasebat diluhur, tegesna alam tujuh teh lalakon Allah-Muhammad-Adam, ku sabab eta wajib dikanyahokeunnana ku sarerea. Upama urang arek nyusul kana asal. Sabab lamun teu dikanyahokeun ti ayeuna jalanjalanna jeung barang-barangna, atuh tangtu bakal sasab, moal bisa balik deui kana asal, sabab teu kapanggih deui jeung jalanna waktu tadi turun-turunna ti Akherat ka alam dunya. Ayeuna eta martabat alam tujuh teh, ku jisim kuring rek diterangkeun sarta make ibarat kalawan dibuktikeun ku gambar, supaya gampang dihartoskeunnana.

Gambar Martabat Alam Tujuh

Tafsirna A. Nyaeta alam Ahadiyat, martabat nu Maha Suci, dalilna Dzat Laisa Kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama. Bakat kumaha atuh matak teu beunang diupamakeun? Naha bakating ku kawasana? Atawa bakating ku agungna? Atawa bakating ku hiji-hijina? Upama bakating ku kawasa, na kapan dina zaman eta mah teu acan aya dadamelannana, karana ngaran kawasa teh kudu bukti heula nu didamelna. Kapan dina dina alam Ahadiyat mah sumawona manusa, Akherat jeung alam dunya ge tacan aya. Upama bakating ku agungna, da tacan aya nu hina dina di alam Ahadiyat mah, karana aya basa agung teh saenggeusna aya anu hina. Upama bakating ku hiji-hijina, da kapan teu acan aya dua zaman eta mah, sabab ari hiji teh saenggeusna aya nu loba. Kumaha atuh pihartieunnana? Supaya eta dalil Dzat laisa kamishlihi teh jadi uni? Kieu upama mufakat mah. Nu matak alam Ahadiyat disebut dalil Dzat laisa kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama, sategesna nyaeta bakating ku suci, hartina beresih teu aya sifat-sifat acan sumawonna jenengannana. Naha rek diupamakeun jeung naon upama teu aya sifatna? Sabab disaksian deui ku dalil nu Maha Suci teh Bilaa Haifin, hartina teu warna teu rupa, teu beureum teu hideung, teu poek teu caang, Bilaa Makanin, hartina teu arah teu engon, teu di kulon teu di wetan, teu di kaler teu di kidul, teu di luhur teu di handap, tah kitu katerangannana, nu matak nu Maha Suci teu beunang diupama-upama, sumawonna di engon-engon, dituduh diditu didieu, lantaran kaburu lain sabab kahalangan ku bukti. B. Alam Wahdzat martabat sifatna nu Maha Suci. Jadi dina alam Wahdzat mah nu Dzat Laisa teh jadi Dzat Sifat, rupana caang padang, nyaeta nu kasebut Jauhar Awwal. Jauhar hartina Cahya, Awwal hartina mimiti. Jadi nya eta nu pangheula-heulana aya samemeh Bumi jeung Langit, sumawonna manusa. Tah eta Johar Awal teh nu kasebut hakekat Muhammad tea, kapan ceuk Hadist oge Muhamad teh awal-awalna pisan, sabab Johar Awal teh Nur, tegesna cahyana nu Maha Suci. Malah ceuk para Wali mah Sagara Hirup atawa Sajatining Syahadat, karana gulungna Dzat jeung Sifat atawa Allah jeung Muhammad dina hakekat. C. Alam Wahidiyat, martabat Asmana nu Maha Suci, kajadian tina Jauhar Awwal alam Wahdzat tadi bijil deui sorotna jadi cahaya opat rupa ¬nyaeta ¬Narun cahya Beureum ¬Hawaun cahya Koneng ¬Maun cahya Bodas Turobun cahya Hideung Jadi eta cahya anu opat perkara teh, nu disebut Nur Muhammad, ari Muhammadna mah di Johar Awal, barang eta Nur Muhammad cahya opat perkara teh. Disebutna Hakekat Adam, nyaeta Asmana nu Maha ¬Suci. ¬Cahya nu beureum hakekatna lafad Alif Cahya nu Koneng ¬hakekatna lafad Lam Awal ¬Cahya nu Bodas hakekatna lafad Lam Akhir ¬Cahya nu Hideung hakekatna lafad He Jauhar Awwal jadi hakekatna lafad Tasjid Sare’atna jadi lafad Allah, jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh, nu ngajadikeun bibit tujuh Bumi tujuh Langit sarawuh eusina kabeh, ¬sanajan Agama oge ti dinya bae. Ayana Syahadat nyaeta ku ayana Johar ¬Awal ¬Ayana Sholat nyaeta ku ayana Cahya Beureum Ayana Zakat nyaeta ¬ku ayana Cahya Koneng ¬Ayana Puasa nyaeta ku ayana Cahya Bodas Ayana Munggah Haji nyaeta ku ayana Cahya Hideung Sanajan waktu oge aya 5 waktu ¬ ¬Shubuh bagian Nabi Adam ¬Lohor bagian Nabi Nuh Asyar bagian Nabi ¬Ibrahim ¬Maghrib bagian Nabi Musa Isya bagian Nabi Isya Pertingkahna ¬Sembahiyang oge 5 perkara ¬Nangtung ¬Takbiratul Ikhram ¬Ruku ¬Sujud ¬Lungguh Sahabat oge aya 4 ka 5 Kangjeng Nabi Sahabat Abu Bakar ¬Ash-Sihidiq ¬Sahabat Umar bin Khatab ¬Sahabat Usman bin Affan ¬Sahabat Ali bin Abi Thalib Kangjeng Rasulullah Di Mekah aya Imam 4 ka 5 ¬Baitullah ¬Iman Syafi’i ¬Imam Hanafi ¬Imam Hambali ¬Imam Maliki Baitullah Tah gening sidik kabeh oge tina Asmana Allah, Hakekatna nyaeta Nur Muhammad, cahya 4 perkara kalima Jauhar Awwal. D. Alam Arwah, martabat Af’alna nu Maha

Suci, nyaeta Af’alna Allah ta’ala ngajadikeun ieu alam dunya. Kieu ceuk ilmu akal mah ngadamelna teh. Ibarat dina Bioskop mah nyaeta Istijradna bangsa Walanda, alam Wahdat nyaeta Johar Awal teh lir ibarat listrikna, ari Nur Muhammad Alam Wahidiat ibarat ¬kacana. ¬Narun teh ibarat Kaca Beureum ¬Hawaun teh ibarat Kaca Koneng ¬Maun teh ibarat Kaca Bodas Turobun teh ibarat Kaca Hideung Barang eta ¬kaca anu opat rupa disorot ku Johar Awal, kajadian bijil kalangkangna. ¬Tina Kaca Beureum jadi Seuneu Alam Dunya Tina Kaca Koneng jadi Angin ¬Alam Dunya ¬Tina Kaca Bodas jadi Cai Alam Dunya Tina Kaca Hideung jadi Bumi Alam Dunya Ku kawasa-kawasa Allah ta’ala bleg bae jadi ieu alam dunya, nyaeta Jagat Kabir, jadi sategesna alam dunya teh kajadian tina Nur Muhammad. E. Alam Ajsam, martabat manusa. Sanggeusna ngadeg ieu alam dunya, Gusti nu Maha Suci bade ngersakeun deui midamel alam majaji, terus nimbalan Malaikat, miwarang turun ka alam dunya, kudu nyokot aci seuneu, aci angin, aci cai, aci bumi. Gancangna geus beunang ¬eta aci-aci nu opat perkara teh terus didamel . Aci Bumi kajadian ¬kulit bulu Adam ¬Aci Seuneu kajadian Getih daging Adam Aci Cai ¬kajadian urat balung Adam Aci Angin kajadian otot sungsum Adam Ku kawasana Allah ta’ala, jleg bae jadi dalil Muhammad, Mim-He-Mim-Dal, ¬nyaeta : ¬Cahya nu hideung jadi hakekat lafad Mim Awal Cahya nu Bodas ¬jadi hakekat lafad He ¬Cahya nu Koneng jadi hakekat lafad Mim Akhir ¬Cahya nu Beureum jadi hakekat lafad Dal Johar Awal jadi hakekat lafad Tasjid Sare’atna nya jadi lafad Muhammad atawa sabalikna tina lafad ¬Allah. ¬Mim Awal lafad Muhammad sategesna Sirah He lafad Muhammad ¬sategesna Dada ¬Mim Akhir lafad Muhammad sategesna Udel Dal lafad Muhammad sategesna Suku Tapi teu acan bisa usik malik, ngagoler saperti Golek, gancang terus diliangan opat liang, nyaeta di Panonan, di Cepilan, di Pangambungan, di Bahaman. Terus eta liang diasupan ku sorotna Nur Muhammad, kajadian bisa usik malik eta Adam atawa Jagat Shagir teh. Jadi sidik pisan ayeuna oge hirupna manusa teh sare’atna ku ayana cahya, kitu deui maotna manusa teh ku teu ayana cahya. Samangsa-mangsa geus teu aya cahyana Si Jasad atawa Jagat Shagir, geus teu aya kakuatannana, buktina gancang buruk. Kitu deui ieu oge Jagat Kabir, nyaeta alam dunya pang kuatna teh, ku diangliputi ku sorotna Nur Muhammad, jadi moal salah deui engke oge kiamatna ieu Jagat Kabir (alam dunya) saperti manusa (Jagat Shagir) bae, dicandak deui cahyana, nyaeta Panonpoe Bulan Bentang, tangtu bae ieu alam dunya ruksak, atuh tinggal naonna? Tina Bumi tinggal poekna, Seuneu tinggal panasna, Cai tinggal tiisna, Angin tinggal hawana. Saha anu bakal nyicingan eta Naraka? Teu aya deui anu bakal nyicingan teh nyaeta Idajil La’natullah tea, sakanca-kancana sakur nyawa manusa anu henteu barisa balik deui ka Allah ta’ala. Sabab keur di dunyana beunang ku panggoda Setan, lantaran teu Iman ka Allah ka Rasulullah. Karana eta Idajil teh, tadina mah Malaikat kakasihna Allah ta’ala. Pangna dibendon ku Allah ta’ala, lantaran samemeh aya Adam, dipiwarang ngeusian ieu alam dunya, tapi dijangjianna lilana di alam dunya ngan sarebu taun. Ku sabab Malaikat Idajil ngarasa betah di alam dunya, teu hayangaeun deui balik ka Sawarga nepi ka tilu rebu taun, tah didinya mimitina dibendonna ku Allah ta’ala, jadi geus teu meunang balik deui ka Sawarga, kudu tetep di alam dunya bae. Tapi engke bakal ditetepkeun dina dasar Naraka sanggeus kiamatna ieu alam dunya, bakating ku bedegongna sang Idajil, manehna sanggup bae tapi nyuhunkeun idin rek ngagoda ka anak putu Adam, pibatureun manehna di Naraka. Gusti Allah ngidinan, hade tapi sahasaha anu teu Iman ka Aing jeung ka Rasulullah. Ayeuna rek malikan deui pasal Adam, tadi diluhur ku jisim kuring geus dicaritakeun, anu didamel Adam majaji teh, tina acina seuneu, angin, cai, bumi, bilih bae anu ngaos sareng anu ngadangukeun ieu kitab nyangka saperti seuneu, angin, cai, bumi teh diperes saperti nyieun aci sampeu, saenyana lain kitu. Jadi anu kasebut aci seuneu, angin, cai, bumi teh buktina nyaeta sakur anu jaradi dina teneuh, saperti tatangkalana nu gede anu leutik, karana kapan sidik bisana ngagedean tatangkalan teh ku opat perkara. Hiji ku cicing dina taneuh, dua kudu kacaian, tilu kudu kaanginan, opat kudu kapanasan, cacakan karek ku kahieuman oge gening tara jadi buah. Jadi ku sabab eta tatangkalan lila cicingna di bumi, lila kacaiannana, lila kaanginannana, lila kapanasannana. Jadi eta hawana asup kana tatangkalan, sanggeus gede tangkalna, nya terus bijil buahna, tah eta bubuahan teh bakating wujud Adam, sanajan urang oge asal ti dinya bae, ngan bedana Adam mah didamel ku Allah ta’ala barang kadieuna mah saenggeusna aya Adam jeung Babu Hawa, atawa Idung Bapa urang, bubuahan teh didahar heula nya kajadian aya Wadzi, Madzi, Mani, Maningkem. Barang eta Wadi, Madi, Mani, Maningkem tepung, tegesna kontak jeung sorotna Nur Muhammad cahya nu opat perkara tea, nya kajadian kempel ngajadi Jabang Bayi di jero beuteung Indung. Ari nu teu jadi mah nyaeta anu teu kontak, tegesna henteu tepung jeung Nur Muhammad (Roh). Sabab tadi ge Allah ta’ala teh wenang,

Hawana kaluar bijil kana irung watekna bisa ngambeu. Nya kajadian eta orok aya nafasna atawa sifatna nyawa. numatak teu acan aya rasa naon-naon barang gubrag kaluar. tegesna dina kani’matan anu teu aya babandingannana sarta langgeng teu aya putusna. Naon sababna pang nulung kitu teh? Teu aya deui pang kajadian sagala ti dinya teh. engke dina maotna bakal asup ka Sawarga. Hawana kaluar bijil kana panon watekna bisa ningali aya awasna. nyaeta roh suci tea. sumurup kana daging. Manusa mah teu aya kakawasaan ngan ukur jadi lantaran pikeun ngajadikeun piwadaheunnana Roh bae. ceuli molongo teu acan aya dengena. nya ngagedean tulang (balung) orok. jadi Dzat Laesa Kamishlihi deui. sateges-tegesna anu bakal nyiksa teh. gede tulangna loba sungsumna.wenang ngajadikeunnana jeung wenang teu ngajadikeunnana. Barang geus dibere barang dahar nyaeta cisusu atawa daharan naon bae. martabat elmu. beak jasmanina. hartina tepung jeung hawa ieu alam dunya. nyaeta roh-roh tina sagala rupa anu geus asup ka manusa. sumurup kana sungsum nya ngalobaan sungsumna orok. seuneu. angin. hartina sarupaning sampurna. saha-saha manusa di dunyana geus ma’rifat kana asal wujudna. dina waktu eta panon buncelik teu acan aya awasna. nyaeta buktina sagala kahayang anu hade anu goreng. tuluy eta getih surup sinurup. F. watekna bisa ngomong. pangrungu. ngan kakara aya hirup wungkul. nyaeta tina sakur anu dituang. tapi upama Anjing Babi paeh di cai tangtu bangkena dihakan ku lauk cai. Rukun Iman. Upami palay uninga nu langkung terang kana hiji-hijina. nya ngagedean dagingna orok. Alam Misal. Alam Insan Kamil. Getih hideung kajadian tina aci bumi sumurup kana kulit. watekna bisa ngadenge. Hawana kaluar bijilna kana ceuli. sanajan tanaga pikiran. ku lantaran teu dibawa balik deui ka Allah ta’ala. nyaeta ngajadi getih opat perkara nu disebut Roh Jasmani. akal sumawona paningal. Sumawonna rohna Bumi Seuneu Cai Angin eta mah sapopoena. saperti bangsa tatangkalan (kai) bener sare’atna mah teu didahar ku manusa. Rohna seuneu bakal jadi Naraka Panas. Kala waktu orok dijero beuteung teu acan aya nyawana. lauk cai asup deui ka manusa. Hawana kaluar bijilna kana baham. Kieu jalan-jalanna. cai. Rukun Islam. irung teu acan aya angseuna. eta elmuna geus tepi kana pangkatna Misal. pangucap. Getih nu beureum kajadian tina aci seuneu. elmuna geus tepi kana pangkat Insan Kamil hartina Manusa Sampurna. Getih anu koneng kajadian tina aci angin. Samangsa-mangsa manusa di dunyana geus bisa ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Johar Awal tea. rohna hewan engke bakal nyeureudan atawa ngegelan kana nyawana manusa. pangangseu. atawa alam Wahdat (B) tadi. sumurup kana tulang. kedah ngaos Layang Muslimin-Muslimat jilid I-II-III-IV. jadi sidik manusa teh jadi cukang keur mareuntas roh-roh sa alam dunya balik deui ka Allah ta’ala. rohna cai engke bakal jadi Naraka Tiis. nya ngarubakan kulitna orok. saperti tadi samemeh urang turun ka alam dunya. Kitu deui bangsa hewan anu haram anu najis oge milu arasup bae. anu bakal bisa nyampurnakeun roh-roh saalam dunya kabeh oge pada arasup ka manusa. beak rasana. Roh suci kontak. Numatak jadi beda rasana waktu tadi keur beas keneh jeung geus jadi sangu. hartina geus nyaho kana asal nyaeta sifatna cahya beureum koneng bodas hideung. tegesna kabawa balik deui ka Allah. Sanggeusna eta orok geus rubak kulitna gede dagingna. Rukun Agama. cai jeung angin. jadi eta aci nu opat perkara teh kajadian deui acina. tapi kapan sok dipake nyuluhan sangu atawa naon bae tangtu eta rohna asup kana sangu. karana anging manusa anu katetepan Agama. sungut teu acan bisa nyarita ngan karek aya sorana bae. G. kaluar deui hawana nyaeta nafsu opat perkara. martabat kasampurnaan. Amarah-Lowamah-Sawiyah-Mutmainnah. Getih nu bodas kajadian tina aci cai. Ku sabab eta sidik Gusti Allah mah suci tetep teu nyiksa teu ngaganjar. . TAMAT • ) Dina ieu kitab nerangkeun Rukun Iman mung diterangkeun anu kagenepna wungkul. Hakekatna nyawa nyaeta rasa jasmani. karana Indung Bapa urang upama teu barang tuang moal kajadian aya cimanina. nyaeta ka Allah supaya manehna kabawa sampurna. engke dina maotna bakal jatoh kana pangkat Kamil Mukamil. nyaeta tina acina bumi seuneu. supaya eta parabot-parabot teh kudu digunakeun dipake parabot ibadah jeung kudu dipake parabot keur nyieun jalan pikeun nganyahokeun ka asalna. puguh ari jinisna mah teu didahar. sanajan rohrohna hewan nu halal nu haram nu bersih nu najis. nyaeta Sagara Adam (C) tadi. Nyaeta hawana tina bumi. teu aya deui anging ku pitulungna roh Seuneu Cai Angin Bumi. rohna bumi engke bakal jadi Naraka Poek. manusa anu katetepan Elmu. eta sakabeh oge pada arasup bae ka manusa. Tuh gening bukti ngagedeannana jasad teh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful