P. 1
Layang muslimin muslima1

Layang muslimin muslima1

|Views: 201|Likes:
Dipublikasikan oleh Sdn Sarireja Tanjung

More info:

Published by: Sdn Sarireja Tanjung on Mar 28, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2015

pdf

text

original

Layang muslimin muslimat

Ti Wikibooks Luncat ka: pituduh, sungsi LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA I Asmarandana 1. Ieu anu rek digurit, lalakon jaman ayeuna, hal salira anu jongkot, ngawincik aturannana, supaya jadi kabuka, kabuka tunggalna wujud, dipapay ti memeh aya. 2. Nepi kana aya bukti, tina taya kana aya, geus aya bet ngalalakon, ngalaman di alam dunya, nyorang kana karamean, ayeuna baris diatur, urang papay ti asalna. 3. Tina tadi asal sepi, dina alam memeh aya, ari geus aya bet jadi cekcok. Sepi dina jaman Kun Dzat, cekcok jaman Kun Fayak, Kun Mutlaq geus sidik wujud, rupa sarupa-rupana. 4. Rupa teu kenging disalin, kitu tandana Kun Mutlaq, saperti rupa awewe, mun kitu sidik rupana, teu kenging dirobah, rupa pameget nyakitu, teu beunang dipindah-pindah. 5. Rupa istri pikeun istri, pameget keur rupa lanang, henteu salah kituna teh, eta tandana Kun Mutlaq, tapi ieu ayeuna, ku jisim kuring diatur, ku carita sangkan terang . 6. Kahijina ku pamilih, kaduana ku umpama, bade didamel lalakon, geura kieu cariosna, pang ieu urang gumelar, kersana Gusti Yang Agung, ngadegna gumelar sifat. 7. Hanteu ujug-ujug bukti, ngersakeunnana gumelar, sasat ngadamel lalakon, kieu ceuk papayannana, namung upami mufakat, rempug sareng dulur-dulur, mun teu cocog sae cempad. 8. Tapi pamugi sim kuring, upama aya nu lepat, mugi kersa mere hartos, nyakitu deui basana, tangtos seueur nu lepat, mugi neda tawakup, margi ngarang nembe pisan. 9. Kocap aya hiji Nagri, ngaran Nagri Raga Taya, ari nu mangku Bupatos, anu nyepeng Raga Taya, nelah jenengannana, kamashur ka unggal Ratu, sang Prabu Jasadiah. 10. Dupi anu jadi Meswari, jenengan Ratna Atiyah, tunggal turunan Bupatos, teges terahing Kusumah, estu layeut sami pisan, siang wengi tara jauh, babarengan tara pisah. 11. Kocap eta Kangjeng Gusti , geus kagungan dua putra, pameget langkung karasep, kacatur jenengannana, Raden Muslimin cikalna, kaduana anu bungsu, katelah Raden Muslimat. 12. Teu kinten-kinten diasih, ku Ibu rawuh ku Rama, teu pilih kasih dienod, duanana dipalajar, Agama sareng Elmuna, raka rai sami suhud, ngesto ka piwejang Rama. 13. Naon bae sakaliring, sakur pangwuruk ramana, hanteu aya anu mencog, dihartikeun ku duaan, sarta geus kamaranah, geus sumurup kana qalbu, sadaya wuruk ramana. 14. Saparantosna mangarti, kana sadaya piwejang, dua putra lajeng wae, amit ti payuneun Rama, ngalih ka sejen tempat, caralik di tempat singkur, ngahusukeun wuruk rama. 15. Nu mimiti naros rai, nyaeta Raden Muslimat, ka rakana bari mando, hormat tumaros ka raka, saur Raden Muslimat, mugi engkang ulah bendu, rehna rai kumalancang. 16. Kumawantun naros rai, kumargi raos pisan, rai masih keneh bodo, moal sapertos engkang, dina perkawis Agama, nu ku Ama dipitutur, rai tacan paham pisan. 17. Ngawalon Raden Muslimin, duh rai taya pamengan, ka engkang bade tumaros, naon sakapaham engkang, moal arek dikilungan, kajabi anu teu acan mafhum, pun engkang moal tiasa. 18. Perkawis Agama suci, geura kieu sayaktosna, ku engkang baris ditektek, diterangkeun mimitina, geuning kieu dalilna, dina hadist geus kamasyhur, dalil teh kieu unina. 19. Mimitina Awwalu Dinni, lajengna Ma’rifatullah, sundana kieu eta teh, lamun rek lalakon agama, wajib ma’rifat heula, kana dzat Allah nu Maha Agung, supaya sah ibadahna. 20. Tapi rai sanes deui, hal ma’rifat ka dzat Allah, eta teh lain sapertos, nganyahokeun kanu anyar, Hawadist basa arabna mah, hawadist teh nu ngajentul, nu nyata aya buktina. 21. Tatapi masing kaharti, atawa ka elmu tea, sabab Allah ta’ala teh, ceuk saksina Dzat Laesa, Kamislihi terasna, hartina dzat yang agung, hanteu aya umpamana. 22. Ngan dawuhan Kangjeng Nabi, wajib nganyahokeunnana, nganyahokeun diri maneh, diri anu sajatina, sabab kieu ceuk Hadistna, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha. 23. Jeung aya lajengna deui, Man aroffa robbaha, Faqod jahilan nafsah teh, kieu pihartieunnana, saha-saha jelema, nyaho ka dirina kitu, tangtu nyaho ka pangeran. 24. Jeung saha nu nyaho deui, geus nyaho ka pangeranna, dirina geus tangtu bodo, tah eta kitu hartina, mangga geura manahan, dalilna eta teh kitu, pikeun saksi ngelmu tea. 25. Malah dawuhan Jeng Nabi, Illa anna awallanafsah, terasna teh fardu ‘ain, kieu eta teh sundana, mimitina hal ibadah, sing terang jatining hirup, masing tepi ka ‘aena. 26. Sasat kudu katinggal, sifat hirup sing kapendak, jatining sahadat eta teh, bibitna sagala rupa, nya hahekat Muhammad, awalna Muhammad kitu, nya eta Sagara Hayat.

NERANGKEUN HADIST
Anu kasebut dina kitab Mantiq

‫ﻣﻦﻋﺮﻑ ﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ*ﻭﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬ ّ ّ Sinom 27. Malah-malah rai aya, dalil deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, fiidunya bi ‘ainil qolbi, kitu anu kauni, ari hartina teh tangtu, ninggali Allah di dunya, kudu ku awasna ati, hanteu bisa ninggal ku panon kapala. 28. Samalah aya lajengna, aya deui anu kauni, Ru’yatullahi ta’ala, lajengna Bil akhiroti, teras bi’aenil ‘arsi, sundana teh kitu deui, ningal Allah di akherat, ku panon teu salah deui, tatapina hanteu kalawan kapiat. 29. Sabab teu adu hareupan, kusabab enggeus ngahiji, kawas kembang jeung seungitna, saperti gula jeung amis, kertas jeung bodasna deui, kawas ombak sareng laut, tah kitu eta hartina, raina ngawalon ta’dim, rebu nuhun engkang kersa miwejang. 30. Namung nyanggakeun duduga, muga ulah bendu galih, reh aya nu can kapaham, rai bade naros deui, rakana ngawalon manis, aduh rai rebu nuhun, dipalebah pun engkang mah, boro-boro ngewa ati, anggur atoh boga dulur nyaring manah. 31. Anu aya diengkang mah, sumawonten pangarti, sanajan dunya barana, lamun dipundut ku adi, moal rek dibuni-buni, wantun sumpah tangtu katur, ceuk raina nuhun pisan, engkang heman ka rai, yaktos engkang saderek dunya akherat. 32. Kieu engkang sayaktosna, bade tumaros teh rai, reh tadi dawuhan engkang, ceuk dalil Awwalu dinni, sareng Ma’rifatullahi, anu tadi dipisaur, kudu nyaho ka dzat Allah, saha nu kudu ninggali, lamun urang nu kudu terang ka Allah. 33. Kapan geuning geus kapegat, kapiheulaan ku dalil, Laa haula wala quata Illa billahil ‘aliyil ‘adim, kapan hartina teh dalil, teu daya upaya kitu, sasat ngajadi rokrak, beh dinya rai teu ngarti, aya rokrak bet kudu kawasa ninggal. 34. Upama kitu mah dua, hirup rokrak hirup Gusti, rakana lajeng ngajawab, rai ulah salah harti, urang soteh ceuk nu hurip, sategesna hurip hirup, hirup nyatana cahya, hakekatna Muhammad Nabi, hurip rasa, rasa teh nya Rasulullah. 35. Tah kitu rai hartina, bilih rai tacan ngarti, lain urang ceuk nu anyar, nu anyar damelan gusti, nu anyar moal tinggali, tangtu gusti anu weruh, anu Dzat laisa tea, bila haiffin makanin, enya eta sategesna Ahadiyat tea. 36. Saurna Raden Muslimat, upami kitu mah harti, jadi sasat nu uninga, nya gusti Rasulullohi, rakana ngawalon deui, leres rai bener kitu, mana ulah salah paham, hartina Rosulullohi, rasa Allah rai eta rai moal salah. 37. Raina deui unjukan, aduh raka nuhun teuing, rai dipaparin terang, namung bade naros deui, saur engkang teh tadi, Waman aroffa nafsahu, faqod aroffa robbaha, man aroffa robbaha deui, salajengna jeung faqod jahilan nafsah. 38. Saha-saha anu terang, kana dirina pribadi, tangtu nyaho ka Pangeran, saha nu nyaho ka gusti, bodo dirina pasti, unggel Hadist eta kitu, naha diri nu mana, anu kudu dipilari, naha ieu nu ngajentul badan badag. 39. Saupami sayaktosna, kudu nganyahokeun diri, diri ieu anu aya, nu bukti ieu ngajagrig, raos rai hanteu hasil, bet asa teu puguh-puguh, kapan enggeus katinggal, enggeus sidik ti leuleutik, moal enya susah diteangannana. 40. Ngajawab deui rakana, rai kawas murangkalih, kantenan hanteu hasil mah, neangan diri nu bukti, naha tacan tinggali, kana diri nu satuhu, kapan ieu mah jasad, ngaran-ngarana oge jasmani, ngaran diri anu sabener-benerna. 41. Hiji ngaran Narun tea, Hawaun, Turobun deui, Ma’un anu kaopatna,bilih rai tacan harti, nyaeta badan rohani, tah eta rai nu kudu, ku urang masing kapendak, ari nu ngaran jasmani, kudu ilang tapi papada ilangna. 42. Ulah leungit tanpa sabab, leungitna kudu kaganti, kagenten ku opat rupa, kakara bisa ngajadi, mun masih badan jasmani, kumaha geusanna mafhum, kudu genten ginentenan, ilangna badan jasmani, sing kagenti ku badan rohani tea. 43. Sabab hartina Jas eta, piraku hanteu kaharti, kapan baju ceuk sundana, ari hartina teh mani, nyaeta badan rohani, sasatna baju teh bungkus, bungkusna rohani tea, anu mawi moal hasil, lamun urang nganyahokeun badan nyata. 44. Kudu dirakrak bajuna, sangkan eusina kapanggih, tah sakitu ibaratna, ieu teh badan jasmani, hijabna ka Maha Suci, mun teu ilang heula wujud, eusina moal kapendak, disaibaratkeun ucing, maksud ucing rek ngintip beurit kaluar. 45. Kaluar tina liangna, tapi ucingna teh cicing, dina hareupeun liangna, kalah paeh moal bijil, tangtu pisan moal hasil, tah ibarat rai kitu, ucing teh ibarat jasad, beurit ibarat nu Latif, mo kapanggih mun jasad teu rasa ilang. 46. Mun dina ucing tea mah, hayang kaluarna beurit, ucingna teh kudu nyingkah, kakara torojol beurit, menggah di jalmi ge rai, mun hoyong ma’rifatu, kana dzat Allah ta’ala, kudu sing ngarasa pasti, sing ngarasa hanteu ngabogaan jasad. 47. Dina keur waktu tarekat, sing ilang rasa jasmani, kagenten ku Rasulullah, rasa ni’mat anu sajati, bakating resep ninggali, kana dzatna Maha Agung, tangtu ngarasa ilangna, dunya sarawuh jasmani, ceuk babasan sarangka

manjing curiga. 48. Raina lajeng ngajawab, katerangan engkang tadi, kahartos kabina-bina, jadi caang pikir rai, geus moal rek udar deui, geus sumurup kana kalbu, moal unggut kalinduan, moal kagedag ku angin, sabab sidik dalilna jeung karasana. 49. Kantun saeutik can paham, hal sundana dalil tadi, ku rai can kalenyepan, masih heran keneh ati, dina saha-saha jalmi, nu terang ka Maha Agung, disebat bodo dirina, beh dinya rai teu ngarti, masih bingung ku rai can kalenyepan. 50. Aya nu terang ka allah, disebatkeun bodo pasti, sanes pinter kasebatna, naha asa bingung teuing, naha ari nu katepi, ma’rifat kanu Maha Agung, dina ceuk dalil eta, disebatkeun bodo pasti, atuh leuwih hina tinu hanteu terang. 51. Rakana lajeng ngajawab, naha rai can kaharti, basa bodo teh hartina, manusa mah moal teuing, ma’rifat ka Maha Suci, sabab dalil geus ngawengku, Laa haula wala quwata, illaa billahil ‘aliyil ‘adim, hartina teh teu daya teu upaya. 52. Mun manusa nu ma’rifat, mutajilah eta pasti, sabab ngajirimkeun Allah, katinggal ku panon bukti, ku mata anu buncelik, atuh saperti si waru, papanggih jeung si dadap, sidik aya dua jirim, aya itu jeung aya diri manehna. 53. Kapan Allah Nafi Isbat, aya Isbat euweuh Nafi, aya Nafi euweuh Isbat, kalem timbul kitu rai, Isbat ayana pasti, diri manusa geus tangtu, nya ieu sifatna urang, Nafi ayana rohani, mun keur Nafi Isbatna kudu teu aya. 54. Ceuk raina atuh saha, nu ma’rifat ka Yang Widi, ari sanes manusa mah, saur raka mun teu harti, anging Jeng Rasulullohi, Muhammad Nabi panutup, nu sumareh di Madinah, majajina mah geus sidik, enya eta sareatna nu ma’rifat. 55. Diurang mah hakekatna, hakekat Muhammad Nabi, nyatana nyaeta rasa, awas paninggali ati, eta nu bisa tinggali, ma’rifat ka Maha Agung, ari tinggal manusa mah, nu make panon buncelik, eta kitu dina katerangannana. 56. Jawab rai nuhun engkang, rai dipaparin harti, anu sakieu terangna, matak ni’mat kana ati, lamun dibeuli ku duit, nimbang harga samaliun, da naros ka nu sanes mah, weleh bae teu kaharti, aya basa tatapi hanteu karasa. 57. Sabab ngan wungkul ceuk beja, beja dibejakeun deui, diandel bae basana, buktina teu dipilari, keukeuh ngaji luar diri, ngajauhkeun ka Yang Agung, teu diaji salirana, sifat dua puluh yakin, ngan di aku nyatana badan anjeuna. 58. Tatapi salang surupna, hanteu diraoskeun deui, rai mah hayang karasa, tumerapna hiji-hiji, ayeuna paneda rai, mugi-mugi engkang luntur, ngabahas hiji-hijina, sareng hartina sing sidik, sing karasa ulah bae ngan basana. NGAWINCIK SIFAT DUA PULUH Kalawan make umpama Pucung 59. Lajeng wae rakana ngawalon saur, engkang rido pisan, mangga sakersa rai teh, ku pun engkang rek didadar sajelasna. 60. Nu kahiji nyaeta ngaranna Wujud, kaduana Qidam, katilu ngarana Baqo, nu kaopat nyaeta Mukholafah. 61. Mukholafatu Lilhawadist disebut, ari nu kalima, Qiyamuhu Binafsihi teh, nu kagenep nyaeta Wahdaniat. 62. Ari Qudrat bilangan anu katujuh, dalapan Iradat, Elmu kasalapanna teh, kasapuluh nyaeta nu ngaran Hayat. 63. Kasabelas Samma ngaranna geus tangtu, kadua belasna, Bassar ngarana teu geseh, ari nu katilu belasna Qalam. 64. Nu kaopat belasna deui dicatur, nyaeta Qodiran, lima belas kacarios, nyaeta anu disebat Mudiran. 65. Ari anu kagenep belas dicatur, ngaranna Aliman, nu katujuh belasna teh, nyaeta anu dingaranan Hayan. 66. Anu kadalapan belasna dicatur, ngaranna Sami’an, kasalapan belasna teh, nu kasebat nyaeta Basiran tea. 67. Ngajejegan kana jejeg dua puluh, nya Mutakalliman, semet eta rai seep, enggeus jejeg eta dua puluh sifat. 68. Ceuk raina sumuhun engkang sumuhun, geus kapaham, nya sakitu reana teh, jejeg pisan eta dua puluh sifat. 69. Namung rai saleresna tacan mafhum, teu acan kapaham, dina pihartieunna teh, muga raka ulah kapameng miwejang. 70. Ceuk rakana eta sifat dua puluh, nya dibagi opat, hiji Nafsiah teu geseh, kaduana nyaeta ngaran Salbiah. 71. Nu katilu Ma’ani ngaranna tangtu, anu kaopatna Ma’nawiyah ngaranna teh, eta kitu geuning dibagi-bagina. 72. Ceuk raina naon nyatana anu puguh, sifatna di urang, anu ngaran Nafsiah teh, mugi-mugi diterangkeun sadayana. 73. Saur raka Nafsiah teh enggeus tangtu, pangambung nyatana, nu kadua Salbiah teh, nyaeta paninggal urang sifatna. 74. Nomer tilu Ma’ani ngaranna tangtu, pangdangu sifatna, di urangna teu geseh, nu kaopat Ma’nawiyah nu kasebat. 75. Nyatana teh di badan urang sakujur, pangucap teu salah, sifatna baham urang teh, anu matak disebatkeun Ma’nawiyah. 76. Nyaeta tukang ngama’naan puguh, anu tilu sifat, hiji pangdangu teu geseh, nu kadua nyaeta paninggal tea. 77. Ari anu nomer tiluna pangrungu, ngama’naan eta, meureun rai ge ngaraos, lamun rai parantos ngangseuan minyak. 78. Saupami rai ditaros ku batur, nanyakeun angseuna, seungit bauna minyak teh, naha naon rai anu nembalannana. 79. Naha baham atawa pangambung, anu ngajawabna, raina lajeng ngawalon, tangtos bae baham anu nembalannana. 80. Ceuk rakana geuning sidik eta puguh, tukang ngama’naan, baham teh geus hanteu geseh, nyaeta tukang mere katerangan. 81. Nya nerangkeun beunang gawe anu tilu, beubeunangan soca, anu aneh atawa

awon, nomer dua beubeunangan cepil tea. 82. Naon wae sowara anu kadangu, nu nerangkeunnana, gulung ku pangucap bae, anu mawi disebatkeun Ma’nawiyah. 83. Saur rai kahartos kaliwat langkung, pasal bagi opat, kanyataan di badan teh, kantun eta nu dua puluh basa. 84. Enya eta anu dingaranan Wujud, kumaha hartina, sareng naon sifatna teh, tumerapna dibadan urang sapata. 85. Saur raka eta anu ngaran Wujud, hartina teh aya, Allah mohal euweuh tangtos, tanda aya kusabab ayana nafas. 86. Mohalna teh pang aya nafas teh tangtu, mohal bet euweuhna, samangsa aya nafas teh, tangtu bae aya hurip hanteu salah. 87. Mangsa-mangsa aya hirup enggeus tangtu, mohal euweuh Allah, sabab sifatna hirup teh, tina dzatna sifatna Allah ta’ala. 88. Saur rai nuhun eta geus kamafhum, kantun nomer dua, Qidam eta basana teh, nya kumaha eta pihartieunnana. 89. Dijawab raka kieu rai mun tacan mafhum, hartina teh Qidam, Allah ti heula teh, mohal enya Allah kapandeurian. 90. Sareatna nyata dibadan sakujur, sifatna teh soca, awas soca ti heula teh, sabab eta nu ngabuktikeun sifat. 91. Jawab rai kumaha numawi kitu, anu pangheulana, ku raka disebat panon, na kumaha dina katerangannana. 92. Saur raka geura kieu rai dangu, rasakeun baheula, waktu rai goib keneh, memeh gelar ngumbara ka alam dunya. 93. Kangjeng Rama sinarengan Kangjeng Ibu, Rama masih bujang, Ibu ge parawan keneh, barang tepang geus tangtu patinggaltinggal. 94. Saparantos pada awas Ama Ibu, jorojoy manahna, dua-dua ting sereset, jadina teh ngajodo geus moal lepat. 95. Sanggeus nikah enggeus disahkeun ku kaum, parantos nikah mah, tangtos bae sapatemon, dua rasa jadi hiji moal lepat. 96. Saparantos rasa Ama Ibu gulung, gerentel beh urang, eta geuning enggeus eces, pang disebut panon pangheulana. 97. Pek raoskeun naha bener rai kitu, masing kasaksian, kurasa diraos-raos, mun karasa eta geus tangtu benerna. 98. Jawab rai sumuhun engkang sumuhun, enya kitu pisan, karaos ku abdi oge, yaktos leres kahartos sareng karasa. 99. Mangga engkang ulah kapambeng miwuruk, lajengkeun terasna, nya eta kana Baqo, kumaha pihartieunnana. 100. Ceuk rakana hartosna Baqo teh Agus, langgeng Gusti Allah, hanteu keuna ku ruksak teh, hanteu owah teu gingsir Allah ta’ala. 101. Saleresna hartina Baqo teh kitu, nyaeta dzat Allah, eta sidik nu langgeng teh, hirup eta kagungan Allah ta’ala. 102. Ceuk raina kumaha Mukhalafatuhu, Lilhawaditsi tea, eta oge can kahartos, mangga raka ulah kapambeng miwejang. 103. Saur raka kieu hartina geus masyhur, eta beda-beda Allah sareng nu anyar teh, mohal enya Allah sami jeung nu anyar. 104. Den Muslimat gancang ka raka ngawangsul, kumaha bedana, Allah sareng nu anyar teh, kang rai mah can terang rarapannana. 105. Ceuk rakana kieu bilih tacan mafhum, kapan geus kawentar, ku sadaya ahli ngaos, Gusti Allah ninggal teu kalawan soca. 106. Ngadanguna teu kalawan cepil kitu, sumawon nyaurna, hanteu kalawan jeung lambe, kitu rai ari bedana mah. 107. Seueur deui bedana lian ti kitu, panjang mun didadar, moal seep ku sapoe, sakitu ge meureun ku rai karasa. 108. Jawab rai sumuhun engkang kaemut, kumaha lajengna, Qiyamuhu Binafsihi teh, mangartosna mugi ku engkang di dadar. 109. Nyaur deui rakana bari jeung imut, kieu bab hartina, Qiyamuhu Binafsihi teh, Gusti Allah jumenengna ku anjeuna. 110. Mohal aya nu ngistrenan kitu, cacakan nu anyar, geuning bet hanteu ngaraos, badan urang didamel ku Ibu Rama. 111. Najan Ibu Rama oge dina waktu, rek patemon rasa, teu boga tekad rama teh, ku sangaja niat rek midamel putra. 112. Geuning sidik jumeneng ku anjeun kitu, ngan ari urang mah, jeung kalawan kersana teh, Gusti Allah ngalantarankeun ka Rama. 113. Enya kitu sareatna mah ti Ibu, ari hakekatna, estu kersana Yang Manon, enya eta wenangna Allah ta’ala. 114. Wenang pisan Gusti anu Maha Agung, ngajadikeunnana, jeung wenang henteuna oge, tatapina maot mah geus wajib pisan. 115. Ceuk raina aduh-aduh bet sumuhun, karaos kacida, sadawuhdawuh teh cocog, mana horeng kitu eta hartosna. 116. Mangga engkang Wahdaniat deui catur, margi kang rai mah, weleh bae can kahartos, jawab raka perkara Wahdaniat. 117. Eta kieu bilih rai tacan mafhum, ari Wahdaniat, sah Dzatna sah Sifatna teh, sah Asmana sarawuh dina Af’alna. Kinanti 118. Sundana teh rai kitu, lamun teu acan mangarti, raina lajeng ngajawab, kahartos ku tuang rai, ari dina sundana mah, mung rarapna can kapikir. 119. Rakana lajeng ngawangsul, pasal Wahdaniat rai, tumerapna dinu opat, dina baham soca cepil, pangangseu anu kaopatna, merwincikna kieu rai. 120. Upami dina pangambung, dzatna teh pangngseu pasti, sahna teh moal rek cidra, mun ngangseu minyak nu seungit, tetep seungit diakuna, moal bet pahili deui. 121. Dua sah sifatna kitu, naon nu diangseu pasti, katilu jeung sah Asmana, boh bau boh ngaran seungit, moal sulaya ngarana, bau hangru pahang seungit. 122. Kaopat sah Af’alna kitu, sasat sah gawena deui, geuning pangangseu teh nyata, tara daekeun pahili, nu bau tetep bauna, lamun seungit tetep seungit. 123. Misah- misah bae tangtu, tah kitu sahna teh rai, sanajan munguh di soca, sah dzat teh awasna pasti,

Malah-malah rai lamun. kumaha pangawasana. caang ilmu sing kapanggih. rek midamelna teh bumi. Elmu batin oge kitu. teu kalawan parabot deui. numawi pasti ngahiji. 147. nu kaopatna Hayan deui. sifat-sifatna kapendak. rai mah kudu sadia. sumawon majuna deui. dina hal perkawis Qudrat. Hartina Allah ngadangu. 138. mangga diterangkeun deui dina hal perkawis qudrat. Sabab eta anu tujuh. mimitina teh Qadiran. nyaeta kanyaho tea. kumaha ari Iradat. Lamun kitu tangtu luyu. 141. 126. qudrat jeung iradat Gusti. jen Allah lamun ninggali. sing sidik ‘ainal yakin. Kieu eta anu tujuh. 143. ulah alang kumapalang. Lajeng rakana deui nyaur. Bari imut lajeng nyaur. Walon raina sumuhun. teu kalawan soca deui. raina lajeng ngalahir. 156. 131. Kalam Allah ngandikana. Qudrat teh kawasa kitu. rakana lajeng ngajawab. Ceuk rakana atuh nuhun. sabab ari kanyaho mah. Iradat mah kieu rai. 132. 139. 144. 124. tatah baliung jeung rimbas. Ceuk raina abdi bingung. 133. udag anu tujuh basa. Katinggali na teh kudu nyata ku panon ati. lamun rai hayang ngarti. ari Ilmu rai eta. Kumaha rai kaemut. 150. caang tina matahari. 148. Sumawonna Kalam kitu. 140. nu caang sajero ati. raina lajeng ngalahir. kana pisaeeun eta bumi. 129. 134. saur raka teu halangan. hakekatna mah geus jadi. tanwande Ma’rifat jati. Aya kanyaho teh tangtu. da geus kacipta ku ati. Raina lajeng ngawangsul. kalimana teh Sami’an. kieu rai mun can harti. hanteu jeung parabot deui. kana dzatna Gusti Allah. katujuh Mutakalliman. geuning eta rai nyata. kumaha dina sifatna. Basiran ka genep deui. ari nu katiluna. palu gegep sugu deui. Boh hideung beureum boh wungu. usuk darurung jeung sarang. eta bumi geus katinggal. lajengkeun deui ayeuna. ceuk rakana itu diyah. yaktos samemehna jadi. ari parantos kaharti. Tapi rai mah geus teu kudu. kapanggih nu jutuh tadi. kabuka hijabna Allah. dina sakujuring diri. 153.sah sifatna oge nyata. Aliman uninga Gusti. 159. caang katinggal ku soca. nuhun parantos kapaham. 160. saperti rek nyieun bumi. kitu ngahartikeunnana. sahiji Qadiran tea. kana Samma Basar deui. sakur sifat anu bukti. duh engkang kaemut pisan. sifat dua puluh tadi. bagian kajasmanian. sing tepi kana caangna. tapi teu acan kaharti. sah asmana oge sidik. nununggu sihing Yang Widi. raina gumujeng manis. tapi sanggeusna kapendak. katujuh Mutakalliman. ayeuna lajengkeun deui. boga maksad hiji rupi. Sabab kanyaho teh tangtu. ngahiji jeung Hayat pasti. jadikeun kersa rai. Kantun ayeuna mah atuh. Allah nu ngandika deui. sangkan sieup eta bumi. direrengga ku kahayang. tah eta masing kaberik. 146. soca ieu anu jirim. sae awon eta bumi. sumawon bedog ragaji. upami enggeus kacipta. piraku boga pamanggih. Hayan teh hartina hirup. 127. teu make parabot deui. Lajeng rakana ngawangsul. tapi engkang rek nanya. yakin eta katerangan. hanteu kalawan ku soca. hanteu kalawan pakakas. sifat Ilmu urang wincik. gantung dangu tuang rai. 128. enggeus ngadeg dina ati. 145. 158. 135. naon anu katingali. rai dipaparin ngarti. tapi teu kalawan biwir. tapi teu kalawan cepil. rai hayang enggal harti. Tihang kenteng jeung pamikul. Kumaha kahayang kalbu. Ceuk rakana mangga atuh. tah eta kitu sundana. Ilmu jeung Hayat ngahiji. dina caang bae sidik. 155. nyadiakeun bahan bumi. aya nyatana di diri. 157. nu kasebut Samma tadi. tangtu ku urang dipikir. kieu pihartieunnana. ngadegna teh eta bumi. kana pirupaeunnana. 152. Rakana jawab jeung imut. Allah teh sifatna kersa. tah kitu hartina qudrat. sifat Ilmu dadar deui. ayeuna rai ngaharti. sumangga dangukeun deui. sidakep sinuku tunggal. kamarna pon kitu deui. tatapi kawasa Gusti. 125. palang dada cemped bilik. nu ngadeg na jero ati. naon bae nu diseja. bumi mah enggeus kacipta. hartina kawasa Gusti. lamun hanteu aya caang. nyaeta hirupna Gusti. tarekatna pek pilari. moal poho salamina. kaharti jeung karasana. Diatur-atur ku kalbu. ceuk raina naon sabab. raina ngawalon manis. kapan bukti anu tadi. boh panjangna boh pondokna. aya dibadan sapata. Upami urang keur nuju. ngadanguna teu ku cepil. dina caang eta pasti. mun kapanggih tangtu hasil. 149. caang dina jero ati. da moal aya katerang. Saterasna oge kitu. ayeuna kantun sareat. hartina sahiji-hiji. Sami’an ngadangu Allah. duh engkang panuju teuing. na kunaon parabotna. 137. bet tara sulaya deui. ari Hayat caang pasti. Dohir batin oge kitu. jadi iman beurang peuting. Muridan kadua deui. rupana eta si bumi. Muridan Kersa Allah. mungguhing qudrat Yang Widi. bol-bol geus jleg katingali. 136. 151. Raina lajeng ngawangsul. samemeh prak dipilampah. moal cara Gusti Allah. 142. 154. dicipta-cipta ku ati. sing seep sama sakali. Saur rai nuhun engkang. Aliman anu katilu. ku caang eta geus pasti. rai tacan mangarti. rek midamel bumi tea. buktikeun Iradat rai. moal beda tangtu sami. ka kaler boh ka wetanna. ayeuna meureun kaharti. bade diestukeun pisan. kumaha sangkan kaharti. hartina Ilmu teh rai. 130. pang teu jeung parabot deui. kapambeng can seep pisan. engkang rek nerangkeun deui. moal bisa dirobih deui. lamun poek buta rajin. Mun tarekatna kasusul. muga diterangkeun deui. Saur raka sabab Ilmu. dina keur waktu tarekat. tapi lain caang beurang. kitu kawasana Allah. kumaha bisa ninggali. Mangga engkang deui terus. Bassar teh Allah uninga. eta teh kieu hartina. geus ngadeg dijero ati. sakumaha saur tadi. carek babasan jawa . kabingung teh tangtos leungit. mujasmedi ka Yang Widi. Basiran Allah ninggali. dohirna lamun di dunya.

172. ari rasa nyawa eta. atuh moal balik deui. lima teu salah deui. kagenten ku warna rupi. ngajujur laku ma’siat. 174. tadi rai hilap deui. pangambung ge pon nyakitu. Ceuk raka kade kaliru. teangan sajero dzikir. 182. Ayeuna aya pihatur. 163. paeh samemeh mati. ngarana nu opat tadi. ngan ngandel ka beja wungkul. saur engkang bagiannana Nafsiah. Jeung nambahan kana suhud. dina hal beda-bedana. dina nyerina sakarat. sifatna soca nu bukti. 171. kana saur sepuh tea. tangtu beda hanteu sami. Salbiah paninggal kitu. nyaeta nu tadi tea. dibagi ku opat deui. yen kudu inget di ahir. tatapi lamun kapendak. dicipta-cipta ku ati. nu kaya sarangenge bijil. Geura pek ku rai emut. sifatna nyaeta cepil. sabab moal jadi iman. 181. diri ge teu kapieling. Nafsiah nyaeta nafas. rada keder pikir rai. mung naon sababna kitu. jalan paeh ke diakhir. . naha beda naha sami. ngaji Asma bae badis. Ma’nawiyah tujuh deui. da aya kasieun pasti. Mun geus junun ka Yang Agung. Nagara ge tangtu aman. kapan teu beda maksudna. raina lajeng ngalahir. barangna hayang kamafhum. ulah kabar ulah beja. hiji ngarana Nafsiah. salametna jeung balai. kasieun engke di ahir. 177. rek malikan anu tadi. naha kumaha jadina. Ibaratna karep nafsu. ceuk rakana kieu ari sababna mah. bagiannana teh kitu. sakitu ge cekap rai. moal sagala disorang. bet aya dina hadisna. sifatna irung nu bukti. kang rai mah hayang nyata jeung buktina. Sabab seueur nu miwulang. sabab geus boga pamilih. barang-barang upamana. 179. 185. Salbiah lima geus pasti. enggeus tangtu kanyataannana beda. niat hayang maling duit. 161. nganjang ka pageto misti. Nafsiah mah ngan sahiji. 173. sanes nyawana anu mati. tangtu bae teu sarua. kumaha bisana harti. tah eta nyuhunkeun bukti. kitu ceuk babasan jawi. bagiannana nu tadi. Saur rai nuhun engkang. Kitu lamun teu mafhum. Qoblal Mautu kapanggih. Geuning ceuk basa karuhun. babandingan basa tadi. supaya maneh waluya. geuning ayeuna kapanggih. 162. rukun Islam anu lima. Dina waktu eukeur kitu. lamun urang inget tadi. Ma’ani pangdangu tea. 188. malah jeung barang-barangna. piraku rek liwar teuing. 180. 166. dina pangambung jeung cepil. ngagelenyu imut manis. sangkan lampah ati-ati. bener lamun geus kitu mah. sasat geus aya pagerna. karasa sareng kapikir. Nganjang kapageto kudu. memeh prak tangtu dipikir. milampah parentah Nabi. Mung naroskeun teh kulanun. ku rai geus kaharti. lamun nyawana anu wafat. baham soca jeung cepil. 164. nu kadua perkawisna. lamun kitu mah taklid. teu inget ka anak rabi. bagiannana geus pasti. kieu rai mun can harti. Ulah ngan tuduh apungan. naonnana anu mati. Sahiji bagiannana. 190. tah kitu jadina rai. kudu paeh memeh mati. sabaraha bagiannana. 184. 176. ka anakna ngaweweling. Aya paeh memeh pupus. 178. edas bae rai mah katalanjuran. Lamun geus ngarasa pupus. 186. kaya lintang karahinan. sategesna nafsu dohir. Nu kaya dilah gumantung. saur engkang tadi geuning. 189. lamun nurut nafsu tadi. rakana lajeng ngajawab. sasat geus ngarasa nyeri. raina lajeng ngajawab. gumantung tanpa cantelan. jeung kaya emas sinangling. mana bet teu sarua.mah. Ma’nawiyah teh pangucap. ninggal ku sajero ati. anu mawi hanteu sami. raina unjukan deui. gumelar deui ka dunya. bagian hiji-hijina. kaya sarangenge bijil. sifat dua puluh tea. Ma’nawiyah anu kaopat. bagian hiji-hijina. leres parantos kaharti. 167. 175. Malah dalil Antal Mautu. tangtu dianjangan heula. Ceuk rakana bener kitu. he barudak kudu bisa. sumawon ka harta banda. Nurutkeun kuma buktina. kakara tangtu mangarti. 187. katilu Ma’ani tea. nu bener kabina-bina. malah pagaweannana. leres kahartos ku rai. mugi rai parin harti. Naha nganggo teterasan. hartina bisa ngarasa. Nyaeta Antal Mautu. soca cepil baham angseu beda-beda. supaya ulah taklid. eta nu opat tadi. dina baham dina soca. jeung dina damelna deui. jasmani tangtuna sepi. Ma’ani mah tujuh nya bagiannana. jeung Qoblal Mautu deui. sihoreng sangkan baroga. Rasa moal boga wujud. kang rai mah hayang sidik. opat Ma’nawiyah deui. 169. lamun teu acan kapendak. eta saur sepuh tadi. 170. ngarasa rasa sakarat. tangtu ku urang dipilih. dibagi deui ku opat. kudu ngersakeun misti. da sifatna ge teu sami. ari bagian Salbiah. sategesna rasa nyawa. ayeuna rai mangarti. Raina lajeng ngawangsul. nafsu goreng teh kajaring. nu paeh sama sakali. NERANGKEUN SIFAT DUA PULUH DIBAGI 4 SARENG DITERANGKEUN DINA BARANG-BARANGNA ANU NYATA Sinom 183. barangna sahiji-hiji. geuning bukti hanteu sami. Saur rai geus kamafhum. eta anu saperkawis. sifatna baham geus pasti. nu kuat kaliwat saking. Rai lamun enggeus kitu. ku rai tacan kaharti. maling banda anu lian. Rakana lajeng ngajawab. 165. mung aya kapanasaran. laku dohir ge dipilih. kadua Salbiah deui. kana Nafi sareng Isbat. wungkul cengeng ka dzat Allah. 168. upami kitu mah wadul. kahartos pisan kulanun. Ma’ani tujuh teu lepat. rai weleh teu ngarti. nyuhunkeun nu sidik bukti. tujuh eta hanteu salah. montong bet sareng buktina.

ka rakana lami pisan. aya hiji nu kalarung. 193. arek jawab deui ajrih. kudu gulung jadi hiji. lajengkeun sahiji deui. tah rai geuning bukti. ayeuna mah rai ngarti. hakekatna mah geus pasti. ari anu kalimana. anu mawi ngan hiji bagiannana. Gumujeng Raden Muslimat. cisocana munggah bijil. ari anu katujuhna. pangucap pangangseu deui. ngupingkeun carios Ilmi. katiluna ku paninggal. dalil Qur’an Hadis kitu. jadi teu pok kabujeng karasa pisan. Ari anu kalimana. eta anu katinggali. duh rai karunya teuing. terangkeun hal Ma’ani. sifat dua puluh bukti. 194. rai mah mun kitu. moal burung tereh harti. lalangit anu ti handap. geus . heherangna panon sidik. 204. Ma’nawiyah eta rai. kawasana Gusti Allah. ayeuna lajengkeun deui. 192. kaopat pangdangu pasti. Raina lajeng ngajawab. bener rai eta kitu. Jawab raka atuh mangga. dina perkawis Nafsiah. rek dibuktikeun sing sidik. Ngawalon deui rakana. duh engkang karaos teuing. 207. Salbiah ku engkang catur. bagiannana teh kitu. kumaha eta barangna. Wekasan neda hampura. sanes dijawab ku bukti. biwir rai nu ti handap. Hasiba unina dalil. 199. atuh ati teh nalapung. Kapan aya jeung buktina. nyaurkeun dina bab ngilmi. eta dina cepil rai. kitu moal salah deui. lima barang jadi gulung. nu matak kudu diemut. nyatana biwir anu luhur. naon barangna nu bukti. enggeus sidik katingali. datangna oge pandeuri. sabab manusa ge geuning. ngaji diri ieu teh sayaktosna. nu mawi lima di pasti. sundana anu kamasyhur. bagiannana ngan hiji. ngaraoskeunnana dalil. Iqro kitabaka dalil. dina hal bagiannana. bari teras ngalahir. tungkul ngahuleng teu jawab. saur teh sareng buktina. raina mani ngarenjag. nyatana eta pangambung. nu tiluhur tea bukti. Ceuk rakana mun can terang. dalil dijawab ku dalil. sing cocog jeung sareatna. moal nampi dina eta Ma’nawiyah. 198. eta dina jero baham. mugi ulah bendu galih. Alyauma ‘alaika deui. naha engkang bet diliwat. 213. tembong aya barangna. Ayeuna mah ulang kapalang. Ulah ngaji luar badan. nyaeta ngaji saadeging badan. 196. tangtu karasa kaharti. aya didiri pribadi. pinasti moal katepi. Dihartikeun dilenyepan. Sareat sareng hakekat. pang moal aya mubadir. geuning sifatna ge hiji. rai kakara mendakan. Rai saumur nembean. numawi tujuh dipasti. perkawis Salbiah rai. kalawan make tarekat. tangtu pisan aya bae rasiahna. kafa binafsika tea. sumawonna dina ilmu. Rakana deui ngajawab. jadi lamun kurang hiji. karasa aya barangna. 208. eta naon barangna. Ari balik pangheulana. sumarambah kana bayah. jeung dipenta mana pibarangeunnana. sumawonna kurang tilu nyucud pisan. 201. milang lelegokna cepil. jadi moal cios ni’mat. caritana beres luis. kaopatna gugusi beulah ti handap. kari-kari ngabulucun. bet kaliwat hiji deui. sampurna bisa gumelar di dunya. dua hihideungna deui. beubeureumna soca rai. matak ngajauhkeun Gusti. kanyataan dina diri. terus ngaji luang deui. anu mawi bet jadi tujuh bagiannana. sangkan bisa ma’rifati. mata simeuteun ninggali. Ceuk raina leres nyata. mun kitu mah kaharti. kapan eta huntu mah. kagenep deui lalangit. rajeun oge mere harti dijawab deui ku basa. kudu gulung anu opat. ngan apal asmana badis. 203. kapan eta sidik lelegokna cepil tujuh. anu tujuh disajero Ma’nawiyah. 214. samangsa aya barangna. kasauran dibuktikeun jeung barangna. sifat dua puluh tadi. 206. ditengah letah sahiji. sadaya piwejang engkang. 202. tarekat ma’rifat deui. ngadebat rasa rek hasil. gugusi anu katiluna. bari nyaur ka raina. Kaopatna anu nyata. katujuh jeung liangna. dirarapkeun kana diri. bet manah make kaliru. Olohok Raden Muslimat. komo lamun kurang dua. estu nyerep kana ati. nyaeta ngaran lalangit. 195. gumujeng mani ngagikgik. naha bodo-bodo teuing. sidik pisan katinggali.ka rai parantos sering. boh dina lakon agami. teu sampurna urang hirup. wekasan gumujeng manis. namung waos naha bet hanteu kabilang. sanes maksad rek ngadebat. pang lalegok tangtu aya sababna. 209. Kahijina anu nyata. naha tara pangangguran. kanu opat geus ngagulung. numawi bagiannana tujuh hanteu salah deui. 211. ngaji omong atuh mo aya tungtungna. ayeuna mah nuhun parantos lugina. naha engkang teh lali. yen wajib pisan manusa ngaji teh kudu ngajinis. irung rai hanteu dua. 210. kapan eta dina soca. lamun aya nu kantun. sifat dua puluh leuwih. Paingan aya dalilna. ngagulungna kanu opat sing karasa. 197. dina saban-saban jinis. teu kaharti teu karasa. anu nyata dina cepil. Sok buntu hanteu ngajawab. lalangit belah ti luhur. duh engkang sarebu nuhun. 200. moal catur hanteu puguh. nomer tilu kokonengna tina soca. geura rek didadar deui. anu nyaurkeun bab Ilmi. Raina lajeng unjukan. Rakana ngabarakatak. rakana lajeng ngalahir. teu beunang dipisah-pisah. 212. bakating ku raos isin. teu ngarasa babarengan. 205. geuning eta sidik bukti. aduh-aduh engkang sidik. geus tangtu aya bukti. barangna nu bukti. supaya gulung pisan. dupi pek dipataroskeun mah. naon tea nyatana dina barangna. kitu nyatana kang rai. sanggeus urang kaasupan aci dunya. bae geura urang itung. siang wengi ngangliputi. paingan Nafsiah hiji. anu ngaran Ma’nawiyah. 191. ayeuna sumangga deui. ngupingkeun nu ngawurukan. sanggeusna maca daluang. mung kaliru pikir rai bakating handeueul ati. nyaeta ngaranna biwir. Taya lain ngan ku opat. kaduana deui biwir. nu kasebat nomer tilu. da sanes ku saur wungkul. nyaeta rasakeun daluang tea. rambay bakating ku ngeunah. hiji bobodasna soca. geus tangtu aya barangna. aya lima perkawis.

Adam anu katiluna. anu mawi aya Agami. jeung tarekatna Agami. nu mawi Qur’an ge rai. jalan tarekatna Ilmi. jalan jalma ibadah ka Gusti Allah. tah eta anu diberik. tapi moal tebih teuing. tah eta anu teu aya. teangan dina salira. hanteu kurang hanteu punjul. ayeuna kantun neangan. mun amal teu reujeung ilmu. dina sapoe sapeuting. ku tujuh welas ge mahi. ngan tujuh welas raka’at. bukti rai oge gening. Allah jeung Muhammad Rasul. Ca nya jeung huruf Nga deui. aduh engkang kumaha atuh petana. ceuk babasan tea mah. salangkungna tinu tadi. dina Qur’an teu ditulis. waktu anu lima tea. Asmana Allah ta’ala. aksara Ca nu kahiji. anggur hate ambariang. rai aya keneh bingbang. pada-pada tujuh welas. teu ninggalkeun waktu lima. hanteu kurang hanteu leuwih. 238. malah rukunna ge rai. neangan tarekat ilmi. 237. rakana lajeng ngajawab. lajeng raina ngalahir. kumargi lantarannana. tapi hakekatna rai. bet teu raos karaosna. ceuk raina kumaha sabab-sababna. Malah-malah tujuh welas. seueur soteh eta mah rangkepannana. Akbarna hanteu kapendak. nu geus dipisaur. pertandana hanteu. 228. Ceuk raina naon tea. cus cos ka sagala rupi. batal teu jadi amalna. pasal tarekat agami. hakekatna tujuh welas. keur dameleun naon deui. pasal sifat dua puluh. weleh bae teu kapanggih. Manawi aya kebatna. hempek geura teangan. pang teu aya ku rai can kalenyepan. Raina lajeung unjukan. wetna Agama sabumi. Da make bingung sagala. ulah gawe tanpa hasil. dzat sifat asmana Allah ta’ala. kieu rai mun can harti geura eta teh aksara. namung rai ayeuna. Ngawalon deui raina. ngamulyakeun ka manusa. kamana sawareh deui. nu teu aya dina Qur’an. rakana lajeng ngawangsul. ibadah ka Maha Agung. alus pisan daek amal jeung elmuna. tangtu aya sumurupna. moal enya ngaleuwihan. Ceuk rakana mun can terang. Ngawalon deui raina. nu tilu teh can kaharti. hakekatna eta huruf. katerangannana rai. ku salira. ti sifatna maha suci. sabab aya dina Hadist. Nu mawi bisa ma’ripat. da hakekat dzat sifat asmana Allah. hirupna bisa waluya. 229. ku tujuh welas raka’ati. muga diterangkeun deui. rakana lajeng ngalahir. beuki kurang wae geuning. hurup Qur’an ngan sakitu. nu katilu. aya tilu puluh bukti. Atawa Allah Muhammad. dina migawena rai. ulah pambeng engkang ka rai miwejang. diberikna kunu tadi. 217. ceuk rakana taya deui. kumaha engkang nu mawi. Dzat. jadi hanteu beresih nya manah. tur ibadah ti leuleutik. anu tujuh welas tadi. jadi mang-mang ati rai. pikeun ngaunikeun Qur’an. Ngajawab deui raina. 218. cecekna . kapan sadaya ge terang. anu tilu teh kang rai. huruf Ca Nya jeung Nga kitu. mun ka pendak geus tangtu bisa ma’ripat. 234. pikeun nyusul anu tadi. Bibitna mah moal salah. yaktos kahartos ku rai. Jeung pikeun ngamankeun dunya. 235. Da moal enya bet beda. hurupna teh ngan sakitu. 215. 220. 216. da moal leungit teu puguh. 225. Rakana deui ngajawab. masih teras eta sifat rai. tarekatna nyusul anu tilu sifat. 221. 222.sumurup kana kalbu. 236. 230. bareng dipakena rai. kadua Sifatna deui. nu teu aya dina Qur’an. nu langgeng teu owah gingsir. ku rai tacan kaharti. sifatna Gusti Yang Widi. kapan raka’atna eta tujuh welas. sifat dua puluh tadi. pimaksudeunnana aksara. bakat asihna Yang Agung. Asmana nu hiji tea. ku rai tacan kaharti. 227. tujuh welas eta puguh. kawas-kawasna kulanun. ka engkang rek naros deui. pang kudu ma’ripat jati. tapi naha eta mahi. sawaktuna tujuh welas-tujuh welas. bibit Nabi bibit Wali. rakana lajeng ngalahir. Dzat Sipat Asma Yang Agung. didamel deui aksara. bener dina waktu lima. 223. najan dicipta ku ati. tah kitu rai sababna. kana jatining Agami. tah eta nu diteangan. ku sadaya nu disusul. cukup teu kurang teu leuwih. eta sifat dua puluh saterasna. tujuh langit sadayana. sangkan urang keur di dohir. sifat dua puluh tadi. ceuk rakana eta mah rangkepannana. tilu puluh hurup pasti. nyaeta nyusul nu tadi. dua aksara Nya deui. bibitna sagala rupa. meunang nyutat tina adeging manusa. raina ngajawab deui. tanwande bisa kapendak. sabab aksara ge pasti. Rakana enggal ngajawab. hakekatna mah kang rai. ku sakitu oge cekap. puguh wae atuh rai. nyaeta dina waktu. sabab kieu rai kateranganna. sangkan manusa didohir. tangtu bae cukup moal enya kurang. nu disusul ku tarekat. 233. sampurna ibadah kitu. dina sadinten sawengi. dina sapoe sapeuting. 224. anu tilu tacan harti. tamiang meulit ka bitis. ngan aya beda saeutik. ku hurup nu dua puluh. ngalakonan rukun Islam. weleh bae teu kaemut. sareatna mah teu salah. tarekat na Ilmu Wali. ari ku tarekat ilmu. 231. tah geuning dina ibadah. Kanyataan aksarana. katinggal ku rasa jati. Sifatna Asmana Allah ta’ala. rai bingun liwat saking. 232. 219. repeh rapih jeung sasami. diunggulkeun tina sasama mahlukna. katiluna Adam deui. Buktikeun hurup aksara. ku aksara anu tadi. huruf Qur’an tujuh welas. parentahna Kangjeng Nabi. nu mawi ku tujuh welas. tapi naha kang rai mah. naha engkang naon margi. pasal dina hurup tadi. nuhun ku rai kaharti. 226. tujuh welas raka’ati. dua puluh bae pasti. ti dunya nepi ka batin. lajengna jadi aksara. nu tujuh welas aksara. pikeun ngaunikeun Qur’an. aksara Nga nu katilu. mimitina teangan nu tujuh welas. ku tarekatna Agami. nu mahi ka tujuh bumi. hiji Dzatna Gusti Allah. Sangkan sampurna ibadah. atuh da eta mah bibit. Saur rai geus kapaham. teu kurang sumawon langkung. ayeuna mung hayang bersih. dzat sipat asmana gusti. anu tilu tea tadi. Rakana mesem sakedap. nya kang raka anu bade di guruan. Geuning dina sembahiyang.

255. anu ku engkang kaharti. ceuk rakana nuhun pisan rai gancang mangarti. nu kagenep alam Misjal can kapikir. opat Arwah masyhur. Alam Arwah. lian ti salira engkang. geus teu pisah ngajadi gulung ngahiji. diurus beurang jeung peuting. dina ieu saadeging wujud urang. kitu ma’nana Wali. Alam Insan Kamil Dangdanggula 248. hanteu ingkah hanteu ical ti salira. utusan Gusti Yang Manon. 5. nu bukti mah panon cepil irung baham. Geus ngahiji panas sareng api. tina margi kanu sanes mah teu wani. lamun aya kahoyong teh. atawa anu kasebut sajatina sahadat pasti. hakekat teh geus tangtu aya sare’at. naha eta liang tadi. hayang ngangseu kitu deui. pek bilang cecekna badan. leres teu tebih ti diri. atawana sagaraning hirup deui. rakana lajeng ngajawab. teh nyaeta rasa. jenengan ge tacan aya. Rakana teh ngawalon jeung manis. da kapan kudu ngajinis. Anamung rai ayeuna. 251. Alam Wahdat. dalilna ge nu kauni. Tapi bieu mah hakekat. tungtungna teh nuduh kanu lain. medeng estu halimun. raina mani ngaranjug. teu kersaeun mukakeun sosi. didinya Ahadiyat ngaluarkeun Nur anu ngaran Johar Awal. barangna pon kitu deui. naon oge pamariksa. raina lajeng ngarenjag. diurus ku cepil rai. estu masih suwung. aya sabaraha jumlahna. aya mah teu salah deui. ngaji saadeging wujud. diurus ku panon bukti. Alam Misjal. 250. Dzatlaisa tah saksina. Raiana emprak jeung senggak. 242. kumargi kurang conggahna. Alam Wahidiyat. tangkal nyawa sadaya. ibaratna ngalalakon. aduh rai bener kitu pisan. dua Wahdat nu kawarti. . nyuhunkeun diwuruk.paek geura itung. katilu Wahdaniyat. kieu pihartieunnana. 256. manawi teu jadi lepat. 245. hakekatna para Wali. moal luput ku engkang tangtu didadar. Wawakilna rasulullah. sadayana teu acan kapaham. ceuk rakana rebu nuhun. 239. hanteu beureum hanteu koneng. rai teh tangtos ngacona. NERANGKEUN ALAM NU TUJUH 1. Ceuk raina seueur nu can harti. diurus ku baham pasti. Nyaeta alam Insan Kamil. hartina liangna diri. Salajengna Ahadiyat tadi. nyaeta saadatna. 243. moal kersa mitutur. margina teh nyata pisan. atuh saha anu rek miasih. 4. tangtu diurus ku irung. percanten kaliwat saking. Enya eta anu kasebat deui. berkah tapi rada bingung. 3. 254. 7. mending-mending lamun terus terang. Geuning lamun hayang dahar. rasa mah kapan gaib. piwuruk nu saleresna. jadi tacan aya sifat. numawi ieu kang rai. suwung teh dina ayana. di alam Wahdat kitu.ulah kapambeng nya welas. ka engkang tangtos maksa. 240. aya sabaraha hiji. Wali tunggal kasapuluh. teu aya nu nyaruaan. Wali di diri pribadi. di Cirebon geus bukti. tapi wajib ayana Yang Maha Suci. lantaran ceuk carita. kang rai teh can pati paham. 2. arasup ka wujud urang. hakekatna Muhammad wiwitan. sategesna teu warna teu rupa. hayang ngadenge ge nyata. 253. teu hideung bodas teu paul. ku bawaning nya ngahiji. raina ngajawab deui. sagala rupa teh kumpul. Wali teh wawakil Gusti. Tadi rai sasauran. Alam Ahadiat. mun harep berilmu. nyandak tina huruf tulis. 247. sanajan kanu lian. sareatna geuning aya. 241. hartina teh pangurusna hal agama. Ku bakating Bila Haiffin rai. eta alam gaib keneh. 252. Kasapuluh Wali tunggal. Moal aya nu baris hawatir. aya nu tacan harti. mundur maju nu diseja. dzat nu teu aya upami. Ceuk rakana nya kantenan. dina ngarasakeunna teh. kitu deui hayang ninggal. liang-liang di jasmani. 244. naha rai teu rumasa. tacan karasa kapaham. ceuk rai salapan pasti. bari nyaur nuhun teuing kaharti. tilu-tilu dina sahiji aksara. ka raka rek naros deui. boro-boro dulur pribadi. lamun kitu mah. tunggalna wujud pribadi. Gera kieu bisi tacan harti. ngawakcakeun nu sayaktos. Ahadiat sareng Wahdat. hakekatna para Wali. Tah eta saur rakana. naha aya nyatana. kumaha lamun wadul. nu kalima alam Ajsam. eta kitu nu wawarti. kudu keukeuh tanda kukuh. kiih ngising diurus ku liang handap. lain wawakilna Rasul. Wali salapan kawarti. ibaratna dina seuneu mah. lamun sanes ti salira engkang. hal perkawis alam Ahadiyat. deungeundeungeun atuh komo. eta oge bener deui. gaib leuwih gaib. 249. kudu keukeuh peuteukeuhna. hayang ngarti ulah arek lanca linci. mugi dipitutur. kana saadeging diri. kumaha ari hakekatna. dzat jeung sifat gulung. tangtos tambah bingung. kapan sidik nu ngurus salapan liang. jadina tangtu ngacaprak. Najan conggah kanu sanes wani. nu dilihur tujuh jeung dua dihandap. atuh bener bae rai. Kamislihi kitu. rek ngersakeun kakawasaannana. 6. alam dzat sifat teh bukti. ma’nana Wali teh pasti. 246. Alam Ajsam. hiji Ahadiyatu. mugi ulah bendu galih. nyatana eta pangurus. sategesna. wincikan alam sakabeh. wawakilna Rasulullah. teu poek teu caang deui. dilampat dipageuhan. 257. ari anu katujuhna.

jeung taya upama kitu. ma’rifat kana dzat sifat. geura manah ku rai masing lantip. nu opat teh kitu. numatak disebut arwah. buktina ku teu bingungna. dihirupkeunnana tangtu. aya asmana Yang Widi. nyaeta wekasannana. atawa saadatna waktu tadi. utusan Yang Agung. panutup Nabi sadaya. enggal raina ngawangsul. nya percanten mun ma’rifat enggeus pasti. kanyataan dzat sifat asmana Gusti. nya ieu dunya dumuk. 277. teu beda lahir jeung batin. 276. bilih rai tacan nyaho. piraku ngawadul. bukti ngajarentul. tanda-tanda geus benerna. aci bumi hawa angina. Tapi eta Panonpoe tadi. Ilaihi Min Habril Warid. caritana mah gelar. Nyaeta sorotna nu tadi. kakara kana asma. didamelna ku Gusti nu Maha suci. dzat nu mimiti disebut. atawa hakekat Adam. maot teh tangtos sampurna. ari eta nu opat teh. rakana lajeng ngajawab. 261. Salajengna mugi dipiwarti. cahya beureum mimitina. eta ti Nur Muhammad. jadi lafad Alif Lam Lam. pasal Ahadiyat Wahdat. mun cai anu teu aya teh. ari nomer kaopatna. hakekat Nur Muhammad. anu tadi ku engkang geus dipiwarti. nyaeta ibaratna panas. estu merele kalangkung. Anu mawi jasad ieu rai. dupi ibarat Wahdat teh. buahna kapan dituang. paingan kedah kapanggih. Saur rai nuhun rebu nuhun keti. mun dikirangan sarupa. anu teu warna rupa teh. nyaeta alam Arwah tea. kaopatna He eta teu salah deui. lamun Rama sareng Ibu. sifatna padang alus. bijil cahya opat rupi. Cahya beureum sorotna ngajadi. ku rasa parantos kaharti. gening eta jadi asma Allah yakin. asal tina opat rupa. 268. Kantun Af’al Gusti Maha suci. bibit Adam Manusa pon kitu deui.Ibaratna panas Ahadiyat. kieu ceuk dina dalil teh. tina Nur Muhammad eces. jadi hawa seuneu hanteu salah. tina Johar Awal. sorot nu kadua kitu. rakana enggal ngawangsul. 259. 260. 267. majajina Kangjeng Rasul. alam Arwah nu kaopat. pan kieu merelena. aci-aci anu opat. Den Muslimat pek ngalahir deui. pigetiheun sayaktosna. ngarana Nur Muhammad. gulung Allah Muhammad jeung Adam. cahya anu opat tea. mun didunya taya caang. bibit pikeun alam dohir. sifat naon anu dumuk. Muhammad anu caang tadi. bumi angin banyu. nyaeta seuneu nu hurung. dalil sakitu ecesna. hiji mahi kasadaya. dua koneng kitu. Kinten-kinten eta bisa jadi. naon nyatana anu dumuk. nyaeta alam anu kaopat. ku opat tadi geus tangtu. coba rai lamun melak. wiwitan sareng wekasan. nya jadi angin buktina. numawi disebat Muhammad Rasulullah. Datlaesa eta Maha Suci. katilu cahaya bodas. Gusti Maha Agung. dzat sifatna Allah. Wanahnu Aqrobu kitu. didunyana oge tangtu. dina karasa henteuna. Caang mah tina Matahari. ari nu katilu sorotna cahya nu bodas. naon bae boh pare atawa kitri. Kantun eta anu kalima deui. 263. alam Arwah can kahartos. 270. gening nomer tilu. eta kanyataannana sanggeus aya Nur Muhammad eta pasti. numatak kudu karasa. papay heula atuh. sumangga geura piwejang. nyaeta nyatana jasad. nya hakekatna Muhammad. Hakekat Muhammad eces. kakawasaannana buktina ieu alam dunya. sangkan bisana ma’rifat. sasat geus katarima. tah rai eta saksina. sareng percanten kalangkung. asalna teh cai angin taneuh. opat hawa banyu. jadi ieu bumi angin cai. nyaeta sorot tadi tea. hanteu barang tuang rai. Saur rai teu kinten kaharti. jatining sahadat tea. sabab parantos karaos. atawa Asmana Allah. sareatna ge karaos. 275. hakekat Adam disebut. numawi disebut. ku Rasulullahu. tina margi kang rai ayeuna. da eta bibit sadaya. Sabab sidik tatangkalan pasti. nu tadi geus dipitutur. rakana lajeng ngalahir. 272. mun teu ngandel kana dalil kupur kapir. kieu bilih kurang terang. ngan jalmana anu liwar. Ayeuna mah pek teraskeun deui. tah eta Nur Muhammad teh. nu ngaran Wahidiyat teh. cocog sareng dina hadis. Dina alam katilu geus pasti. geura bae lamun. tatangkalan oge musna. sipanas jeung hurungna. kaopatna cahaya hideung geus pasti. Anu tilu gulung jadi hiji. pangna bisa ngagedean tangkal. atuh moal . meureun anu kaopatna. 273. tina cahya koneng tadi. Wiwitanna Johar Awal pasti. ngahijina dzat sareng sifat. kaayaan dina Wahidiyat rai. sifat kanyataan pasti. tadi anu tilu alam. tina bumi cai seuneu reujeung angin. moal enya manusa bisa harurip. jadi tanah kanyataannana. sifatna nyaeta caang. nu sumareh di Madinah sidik. tatangkalan anu nanceb dina bumi. Af’alna Gusti Yang Agung. kitu katerangannana. dina alam anu katiluna. seuneu anu kaopatna. teu ihktiar neangan tarekat ilmi. perkawis Ajsam anu tadi. atawana Nurullah disebat. duh engkang nuhun rebu laksa. nyaeta nu jadi Tasjidna. 266. jadi cai kanyataan nana bukti. buktina panas seuneu teh. sadaya saur kahartos. 271. ngangliputi estu. samangsana hanteu bingung eta sidik. manusa satuhu. ti kapungkur-pungkur. babakalna dumuk. Alif Lam Lam He nyatana. 269. 274. moal caang mun teu kasorotan ku dzat sifatna Yang Manon. kaayaannana nu sidik. wekasanna ge geus ‘aen. hawa panas katiluna. didohirna geuning nyata. bumi cai seuneu angin. 264. eta kitu katerangannana rai. tadina ge asma Allah. majajina mah tidinya. pasal eta bisa ngartos. 278. dua sifat nu kawarti. moal mungkir deui kalbu. enya eta alam Wahidiyat. sifat-sifat kajadian. kapan bukti enggeus ‘aen. naon buktina anu ‘aen. geus teu pisah ngajadi hiji. ku sorotna Matahari. 262. 258. nyaeta cahayana Allah. sangkan rai mafhum. nu ngahirupkeun sakabeh. piroheun geus tangtu. enya eta alam Ajsam tea. Tina sorot cahya hideung tadi. 265. lamun hanteu aya anu sarupa. hanteu kedah diemut da paham.

294. ceuk raina nuhun ku rai kamafhum. kajadian hawa tulang. Pangkur 287. Ayeuna mah mangga engkang. Kumaha rai kumaha. samangsa poek geus tangtu. dua nafsu Lawamah teh. saalam dunya katutup. terus tepi ka Aherat. Kajadian dina diri rai. ka asal kapungkur. nuhun engkang perkawis eta kaharti. ceuk rakana mun teu terang. kaoptana nafsu Mutmainah deui. 289. Alif Lam Lam He geus sidik. sakabeh ge tatangkalan. 279. NERANGKEUN DZATULLAH. 299. ceuk rakana geuning nyata.bisa jadi. Rakana teh ngajawab jeung manis. sumawon amal ibadah. sahiji ngaran Dzatullah. muga diterangkeun deui. teu aya anu kaluar. kana dzat sifat Yang Widi. Asma’ullah ku engkang geura pisaur. nyaeta kulit rai nyata. sasat nu geus ma’rifatu. sabab mo beda saeutik. dua daging enggeus ‘aen. teu kedah didadar deui. jeung kalawan yakinna. AF’ALULLAH 291. 283. kopatna sungsum rai. nu ngahirupkeun sabumi. hawa kulit balung. tapi mahi kasadaya ngaangliput. moal cidra Gusti Allah enggeus jangji. sahiji nafsu Amarah. dua Sifatullah deui. pasal eta teu kedah didadar deui. Ka pangambung bijilna teh pasti. 284. Raina teras ngajawab. pasal eta anu opat perkawis. tah kitu tuturannana. sabab eta nu opat teh jadi huruf. ceuk rai saha jalmana. kantun eta Af’alullah mangga wincik. nyaeta nu tadi tea. hawana tina sungsum. nyaeta nu opat tea. ASMA’ULLAH. SIFATULLAH. tah eta Asma Yang Agung. kantun nyasar kana diri pribadi. sareatna hakekatna. engkang heman keresa miwejang. katilu nafsu Sawiyah. sumawon dina goibna. ayeuna ku engkang tangtu. dina Hadis aya opat nu kasebut. boh luarna. jongjon nganteur nafsu dohir. Ayeuna luarna heula. atawa masih bingung. alam anu katujuhna. ayeuna gaduh piunjuk. anu enggeus nepi kana Insan Kamil. nyaeta alam disebatna rai. Ceuk rakana Sifatullah. alam Misjal naon sanyatana. piraku bet bodo teuing. tangtu bisa balikna. namung ayeuna panuhun. pameakan nu ngilmu teh. geus tepi ka asal teh. 282. hartina teh manusa sampurna. muga diterangkeun deui. dua angina tilu cai opat bumi. 298. rakana lajeng ngawalon. bijilna teh ka cepil jalanna. tulang rai anu katilu. diwajibkeun ku Maha Suci. mulih ka jati mulang ka asal. 288. kana hakekatna pisan. teras nya kajadian. 290. sanggeus beres dina jasad meureun tuluy. kaopatna cahya hideung nyata. kumaha eta nyatana. poek bae teu ninggal dzat Yang Widi. da bonganna di dunya teu nyiar ilmu. hawa kulit tangtu. 285. enya-enya sajatining Iman deui. 295. lamun lolong didunyana. Nu katilu Asma’ullah. teraskeun sahiji deui. Anu mawi pangkat Insan Kamil. 286. di Aherat lolong deui. supaya merele kitu. piraku tacan kamanah. huripna ku banyu. nyaeta sagara hirup.kajadian jadi nafsu opat rupi. 296. boh jerona sugan sapuk. sinareng tacan kaemut. rek didadar sakaterang. kudu nyiar elmu. nalika di dunya kitu. tina daging sungsum tea. ka rai nu masih bodo. lamun jalma enggeus weruh. ayeuna nu katiluna. jadi sidik kabeh anu jaradi. tuluy engke kana jasad. nu ma’rifat kana dzat Maha suci. 281. nyaeta luareun diri pribadi. hiji mahi kasadaya. manusa kudu ikhtiar. karepna ge tangtu beda-beda. sumangga ku engkang dadar. bijilna ka panon rai. raina teras ngajawab. moal pisah jeung dzatna Gusti Yang Agung. nya ieu anu ngawengku. nu kaopat Af’alullah nu kawarti. Ceuk rakana mun can . Johar Awal kitu. nya eta naraka tea. nyaeta nyatana hawa. enya eta ma’rifat ka alam tadi. hiji dzatna hiji sifatna. aya nu sae aya nu awon. 300. Moal pinanggih jeung caang. sabab tadi ge Yang Agung. nu mana Af’alullah. kasampurnaan nyawa rai. Hawa asal tina daging rai. naon ari Sifatullah. reh aya sesebatan. nu teu ngarti kana eta sapiwuruk. mufakat sareng sadaya. tumibana dina diri. nu geus ngagem tarekati. Saha manusa anu terang. anu sakitu jentrena. naon nyatana anu dumuk. 280. nya ngaranna alam Misjal. kang rai teh masih keneh rada ewuh. Ceuk raina aduh nuhun teuing. Raina lajeng haturan. enya ieu caang satungkebing langit. Namung eta dua alam deui. aci nu opat perkara. pikeun nganyahokeun asal. asal jasad dina waktu keur di Kadim. tina dzatna Maha Suci. da eta mah geus kapaham. Asma’ullah eta rai. 297. jadi lafad Asma Allah. asalna jasad urang teh. Insan Kamil kitu. karaosna surup sareng manah rai. nu ngawengku alam dunya. nyatana hiji-hijina. hanteu omong wungkul. anu enggeus dina pangkat eta. eta jatining Sahadat. martabat anu kumaha. hal perkawis caang teh eta ngan hiji. Hiji seuneu enggeus nyata. Nur Muhammad beureum bodas koneng. 292. rakana lajeng ngajawab. meureun ku rai kamafhum. bibit nyawa sadayana. anu nyata di badan urang sakujur. ka sakabeh nu ma’rifat. kana eta opat perkawis. tah eta rai pang kudu. pasal eta Af’alullah anu dumuk. jalanna teh kana baham. Rakana lajeng ngajawab. 293. dikarep sinafsu. Luarna ngaran Dzatullah. Saur rai leres pisan.

sarupa taya bedana.terang. sanyatana dzatullahi. 328. tina poek hayang caang. Sumuhun saur raina. kapan tadi Gusti Allah sifat adil. aduh tobat karaos kaliwat saking. kana cepil sora nu gede nu lembut. 315. kanyataan di salira. nyaah temen urut tisusut ti dungdung. nyaeta pangucap urang. nya Nafas urang geus sidik. 302. 316. 327. eta nu jadi tihangna. caang poek beureum hideung bodas kuning. ayena ku rai enggeus kaemut. pendekna sadayana. Enya eta Af’alullah. kana cepil geuning sidik. Allah teh pirang-pirang. kitu katerangannana. teu aya tempatna kitu. Sageuy rek nyalimpang tekad. pek ku rai tinggalian. mun kaluar tepi kamana nya dumuk. Raina ngagebeg reuwas. Ceuk raina aduh kantenan. sidik geuning jadi lafad. 326. anu mara kayangan kitu. 314. Daging anu kaduana. sanyatana nyaeta pangdangu. atuh kumaha akalna. ceuk rakana masih teras. nyatana Asmana Allah. taya nafas tangtu mati. Lamun hanteu ku pangucap. kapan tadi Allah ta’ala ngan hiji. kahartos sumurup kana sanubari. enya eta sifatna paninggal rai. Kitu rai upamana. da tadi ge dzat teh bibit. 322. Lamun hanteu aya tempat. pada opat jejeg pisan. numatak ayeuna urang. atuh rek kumaha deui. moal manggih anu sarupa sapamulu. Sangkan puguh pangbalikan. 324. Kana asalna baheula. sanajan saalam dunya. naha ku rai kaharti. gulungna dina paninggal. bet malindes kana badan. nu bukti di badan urang. 310. keur waktu tadi di dohir. ibadah di alam dohir. Eta anu tadi tea. anu matak urang teh sing ati-ati. moal jadi sagala kahayang jalmi. sakur nu geus diwejang. karamean alam dohir. sajeroeun alam dunya. caang padang narawangan. jeung rupi rai pribadi. Kumaha lamun disambat. Kapan sagala omongan. Dzatullah teh sanyatana dina diri. wekasannana pok nyaur. Saur rai naha engkang. 303. Sifatullah eta rai. dimana enggonna ngancik. ku Siluman ku Onom atawa Jin. sugan aya teras bae kulanun. ceuk raina nuhun alhamdulillahi. boro-boro asup ka hiji nagari. duh engkang karaos pisan. tinggal dangu sareng ucap. estu ngan sahiji pisan. buktina nurutkeun ilmu. 325. ati rai geus teu bingung. Usik malik wujud urang. rasa rai lamun kitu. ayeuna kuma lajengna. ayeuna nu kaduana. nu dijugjug jadina teh usrak-asruk. geura angkat kanu rame di nagari. balatak taya wadahna. 318. 320. geura rek diwincik deui. buktina badan sakujur. Sifatullah geura wincik. ayeuna mangga kulanun. tek-tek bengek kaayaan dina wujud. Rai mesem bari jawab. jeung rupa rai mo manggih. dina jalma rebu-rebu. tempat eroh urang keur waktu di kadim. gedong-gedong ge moal rentul. beuki jero beuki karasa sumurup. kitu hanteu salah deui. Sifatullah rupa urang. teu kurang sumawon leuwih. sareat sareng hakekat. tungtungna saha nu nyambat. Asma Allah Alif Lam Lam He geus puguh. Ceuk rakana naha reuwas. cepil wadahna geus tangtu. surup pisan sareng kalbu. wajib pisan ku urang kudu kaharti. 305. nyaeta usikna diri. kaopatna the nya sungsum. 309. nyaeta anu ngaran Asma’ullahi. 323. Moal leungit tanpa sabab. mun dipikir lebah dinya. tangtu bae aya tempatna geus pasti. didinya teh urang cicing. 301. Amung anu katiluna. rupa rai teu dua sumawon tilu. eta teh perjalanan. neangan ilmu ma’rifat. 317. salobana manusa teh anu hirup. katerangan engkang sakitu mah cukup. nyacas bae jero ati. sakabeh ge asma wungkul. hak pribadi atuh bebekelan tadi. atuh tangtu cilakana. Af’alullah geura wejang. sangkan urang kaharti. anu hade anu goreng oge kumpul. ceuk rakana rai naha bet kaliru-kaliru teuing. 308. Ceuk rakana sifatullah. Saur raka Asma’ullah. 313. naon nyatana anu puguh. 311. mun kajero sumawonna. sugan aya nu sarupa nu sapatut. Ari emutan engkang mah. ceuk rakana rai lamun tacan mafhum. 306. diringkeskeun kana opat rupi. tegesna teh ku omongan. 312. ayeuna ulah kapalang. tawilna Allah ngan hiji. 307. Geus gulung kana paninggal. ceuk rakana kieu rai mun can mafhum. nafas teh kamana atuh. Raina ngabarakatak. sabab eta pangucap teh anu puguh. naon nyatana anu dumuk. geuning nyata sakabeh sowara kumpul. wawayangan hirup tea. 321. neangan pangarti tangtu. tina margi katerangan engkang cukup. bulao biru jeung wungu. kulit anu nomer hiji. nafas nu kaluar asup. sareatna anu aya dina diri. jalan manusa baralik. nyaeta beunang ibadah. eta nu mere tuduh. nu ngajadikeun sagala. nyatana Sifatullah. Coba rai ayeuna mah. sihoreng teh kadinya bae ngahiji. sakur sifat kana soca bae gulung. nyatana dina badan. katiluna tarekat jeung ma’rifatu. nu ngawengku kaayaan. saur raka perkawis Af’alullahu. karasa sareng buktina. gulungna geus tangtu pisan. enya eta Af’alullah geura wincik. kieu katerangannana. gumujengna geunah bakating kataji. nu ceples taya bedana. keur dina qudratullahu. leres engkang kaulanun. katiluna tulang hanteu salah deui. Ayeuna kantun kaopat. hese cape ngalakonan. atuh lamun teu puguh mah. kana sagala sifat. satungkebing bumi langit. neangan anu sapatut. jadina jeung ramena. 319. eh sumuhun naha bet kaliru teuing. asupna moal salah deui. matak paur matak sieun pupus. kapan tadi pangwajibna nyiar ilmi. ulah hanteu puguh piloseun nya balik. najan urang bebekelan nyuhun nanggung. hanteu puguh nu dijugjug. 304. nu matak soca disebat. ma’rifat ka asal tadi. sakur-sakur nu diharuskeun ku biwir. nu ngawengku nguatkeun sakabeh wujud. sanyatana Af’alullah. Tah eta palebah dinya. Asma’ullah geura wincik. ieu dunya teu lian ku kecap kitu. enggoning ibadah . saur raina sumuhun. kudu daek ikhtiar neangan ilmu.

ngan bareng ngayakeun jadi. rai panasaran langkung. Sategesna Gusti Allah. 345. ngaganjar sareng ngahukum. Pang ngayakeun Naraka. nyieun purah-purah pisan. Mun mawa kasampurnaan. Lamun nyieun kahadean. Kun Fayakun enggeus hanteu nungtut deui. 335. moal ditampik ku Allah. 348. 349. beubeunangan ti pangum baraan kitu. cahyana beureum geus pasti. saban ngalakonan wajib. malik jadi kangeunahan. leres engkang kahareti. dijieun ku urang sorangan. kumaha ilmuna tadi. tina tekad laku jalmi. ngan ngayakeun geunah teu geunah geus pasti. pang ayana naraka sareng sawargi. geuning sidik sawarga naraka kitu. kaopat Turobbun eta. Ceuk raina yaktos pisan. enya eta tempat kasampurnaan jasad. ari eta Asma’ullah. cahyana bodas mulus. Dzatullah jeung Sifatullah. 329. Kapan tadi Gusti Allah. Nur Muhammad enggeus pasti. sumawonna alam dunya. 330. atuh rai rebu nuhun. 347. Ngajawab deui raina. ayeuna ge keur aya keneh di dohir. 338. Asma’ullah kitu deui. 331. karasa hanteu ngeunahna. Ari emutan rai mah. Af’alullah can kaharti. nya Kangjeng Nabi Muhammad. nyatana af’alullahu. ka Gusti nu Maha Suci. Lafad Allah nu saestu. 334. bawana ti dunya tangtu. pasal eta Dzatullahi. ulah rek kumapalang. ari Sifatullah rai. Sifatullah anu tadi. . ceuk rakana mangga dangu. ka urangna ge geus tangtu. jadi huruf opat rupi. ka sasama papada kaula Gusti. saur raka eta rai. Tapi keur pikeun tempatna. enggeus bisa kapendak mah. Saur rai nya kantenan. Sahiji Narun ngarana. katilu Ma’un deui. Kuma rai geus kapendak. nganyerikeun pada jalma. Eta anu opat warna. geus moal sulaya deui. nya ieu ti alam dohir. manusa di dohir batin. hakekatna ku engkang tacan didadar. ayeuna rai teh Tohid. saperti bangsa hawadis. lamun mawa kahadean. ku rai geus katingali. Ceuk raina mangga teras. Sanajan di akheratna. bet neumbleuhkeun deui ka Gusti Yang Agung. mulih ti pangumbaraan. ngan kantun nu kaopatna. umumna teh lolobaha jalmi-jalmi. berekah hibarna guru. sok tara pisan diemut. jeung Sawarga lain keur sangaja Gusti. ceuk rakana sakitu ge untung pisan. sok disebat awal akhir ku sadaya. sumawonna dianjangan. Sinom 341. malik deui ka urangna eta tangtu. mung ngan sakali teu leuwih. geuning sidik Asma Gusti. kuma kajerona deui. Ceuk rakana bener pisan. kumaha bae elmuna.kitu. ngahaja pikeun manusa. 337. kajadian ngan jadi teu ngeunah wungkul. bawana ti dunya kitu. jeung Naraka lain keur baris ngahukum. kieu hakekatna rai. sabalikna kitu deui. kapan tadi geus maparin. atawana Sagarana hirup. 344. rasa moal salah deui. nya eta cahya anu opat tea. eta kabeh papahaman kang rai. 332. kana asal keur urang waktu kapungkur. pasal eta Kangjeng Rasul. Saur rai nuhun pisan. sabawana-sabawana. pang ngayakeun Sawarega. nyaeta nu padang mulus. He nu kaopatna deui. 346. nya jadina sampurna teu salah deui. mung rai aya panuhun. mun mawa kagorengan. keur narik ilmu dzat rai. kari-kari manusa. atawa baris ngaganjar. ingdalem waktu Tajali. mahi kusakali tangtu. Af’alullah HAKEKATNA 343. ngan netepkeun sabandana-sabandana tadi. ayeuna rek naros deui. da kabeh ge tunggal ilmuna Yang Agung. ayeuna enggeus lastari. ulah kapambeng hawatir. piwadaheun bebekelan anu tadi. mangga engkang carioskeun anu terang. dina pangbalikan jalma. seepkeun sama sakali. ibadah anu ti payun. teu kudu nyiksa ngaganjar. enya eta Af’al Allah Ta’ala. 350. awasna ingdalem eta. cahyana koneng tur bening. 342. kacapangan jalmi-jalmi. Asma’ullah. 340. 336. bareng jeung ngayakeun mahluk. sabab tadina ge Gusti. dina waktu keur ngalakonan Ismu Dzat. kapambeng dua deui. Tadi karek di luarna. tamblas pisan sadayana. pangbalikan nu sajati. geuning kitu sidik adilna Yang Agung. Jatining Sahadat deui. kajadian ngeunah deui. tadi aya nu kaliwat. sewang-sewangan kumaha tekad jeung laku. ku kang rai kapendakna. Rakana lajeng ngajawab. keur kukumpul keur engke pibekeleun wangsul. tah nya eta nu ngaran Asma’ullah. nyaeta ibaratna. yen Gusti nu Maha Agung. sabogana-sabogana. ngan kari netepkeun wungkul. engkena mah Gusti nu Maha Suci. Ceuk raina nuhun pisan. Hawaun nu kaduana. dina keur waktu tarekat. NERANGKEUN Dzatullah. Dupi perkawis Allah mah. Kapan ku urang karasa. caang padang narawangan. jaman keur di qudratullah. sa Ilmu-ilmuna tadi. parantos kapendak pisan. hal perkawis Dzatullahi. Sifatullah. kamana ge anu aing. eta ge meureun kapendak. kudu jeung ma’rifatna. 333. sinareng tukang ngaganjar. lain sangaja keur nyiksa. mun nyieun susah ka batur. cahyana hideung geus pasti. lamun kitu Allah teh tukang ngahukum. jeung sagara Adam rai. ana kitu nyieun bujang. nya eta Alif Lam Lam. 339. Af’alullah tacan ngarti. waktuna di alam dunya. ngajawab raka ka rai. sok neumbleuhkeun kumaha bae Yang Agung. eta nu ngaran Dzatullah. malah eta mah sok sering. hayang tepi ka jucungna. Asma’ullah geura wincik. balik ka asal kapungkur. ngajawab ingkang rai.

Muhammad Rasulullahu. lamun rai tacan mafhum. enya eta sare’at sareng hakekat. geura beuli ku prihatin. Lila-lila oge bisa. Ceuk raina aduh nyata. panungtungan nu kumelip. rek nepi kanu dijugjug. atuh pantes arek aya. tilu siksa akherati. teu langkung kumaha engkang. 371. Ari ceuk paham rai mah. aya di pulo Jawa ge tangtu. Jeng Nabi panutup deui. tah eta kuma hartina. luyu sareng kaharti. enya eta Dzat Yang Widi. aya basa opat deui. siga nu teu reuwas geuning. enggeus jeung ngapung ngalayang. moal kaluar Mani. dada teh jadi He sidik. mana kitu ge ka ilmu. suhud kana ibadahna. sareng nu teu Gumusti. kudu reujeung kentel peujit. dua-duana ge luput. jeung jadi wekasan deui. bibit ngaluarkeun jalmi. atawana awal ahir disebutna. saur rakana mufakat. sidik pisan Adam teh sorot Muhammad. ma’nana basa nu tadi. ari eta mani tea. hiji Ihkrom. tekad seja rek indit. lamun rai tacan ngarti. kapan adam sareng Hawa arek putraan. hakekatna Muhammad Nabi. pang disebut awal akhir. rakana . 367. ngan kari suhudna wungkul. meureun aya kajerona. Muhammad Rasulullahu. pada sakarat bukti. Tarekatna dipilampah. langgeng taya wates kitu. 363. ahirna rasa nu tadi. Da eta mah panungtungan. atawana Johar awal. manuk arek niat ngapung. utamana anu mati. Numatak meungpeung di dunya. Ihkrom eta nu mimiti. Tubadil anu panutup. geus ngancik di kalanggengan. 354. Sarengna sok disebat. anu opat geus kasungsi. jeung dimana pernahna deui. sageuy rai can kaharti. sangkan nyawa bisa mulih. 360. teu burung wae wafat mah. ngan make lalakon heula. kawas kudu kaharti. dupi nu teu ibadah. ari jalan maot mah sejen aturan. 372. 357. 352. suhud ngapalkeunnana. kiblat wafat. nyorang siksa tilu rupi. Kieu katerangannana. hartina teh peta-peta. ngan hanteu di kiplikkiplik. mun taya rasa mah rai. sangkana bisa kasusul. 362. mun diibaratkeun paksi. ngan utamana kang rai. geuning eta rai sidik. Munajat nu katiluna. da geus ma’rifat ka Allah. lila-lila teh mangrupa. sakali ge alim teuing. mangga jawab ku rai sugan kamanah. 361. Ceuk raina naon tea. panutup eta Jeng Nabi. katilu Munajat deui. hanteu sakumaha rugi. tungtungna teh kedah wafat. geus tangtu pisan ayana. mana atuh anu tepi. atuh kumaha petana. Mi’raj eta. udel eta jadi Mim akhir nyatana. sifatna teh padang alus. bibit tujuh bumi tujuh langit pisan. rakana ngajawab deui. hartina Munajat rai. 374. kapan rasa teh rai hakekatna Rasulullah. Tubadil ngarana deui. kieu rai mun can harti. teu bisa mulih ka jati. Kanjeng Muhammad sinelir. nu lain di kulon kidul.351. hiji nyorang sakarati. Mung aya kapanasaran. nu karasa ku ati urang sadaya. enya eta keur solat sajati tea. atuh puguh bae rai. 373. ku urang kudu kapikir. nu ibadah oge sami. eta katerangan engkang. 358. 359. 365. udel jeung suku rai. Baetullah nu sajati. jadi sirah dada deui. jeung prakna nyembah ka Gusti. Sabab eta. 366. Sapatinggal sapocapan. sifatna Baetullahi. panutup teh naonnana. dina Baetullah suci. sidik jadi lafad kitu. Naraka siksaan diri. sumawonna tilu kali. rai anu kaopatna. dibasakeun awal akhir teh geus nyata. da moal luarna wungkul. tepi ka sapatinggalna. mungguh kasawarga deui. anu nyerina kalangkung. barang eta mani tadi. dina waktu kiamat alam dunya. kaula kalawan Gusti. dua Mi’raj nu kauni. enya eta keur solat sajati tea. milari jalanna wafat. Ceuk raina mun mufakat. pasal eta Nabi urang. kapan tadi ge diluhur. jeung teu keuna ruksak deui. da aya patokannana. nyaeta Qur’an jeung Hadis. nu matak pangkatna Nabi. sinarengan Babu Hawa. didinya enggeus mahi. karaos pisan nyakitu. nu mawi eta disebut. nyawa urang teh teu nepi. lat poho ka alam dohir. karaos pisan ku rai. 364. asa cocog-cocog teuing. ngajadi lafad Muhammad. lamun rai tacan ngarti. sangkan ulah bisa nepi. Raina lajeng ngajawab. siksa kubur kaduana. Hakekat Adam geus pasti. nu ma’siat. barang dahar ulah sok sakama-kama. Ngajawab deui rakana. kumaha sabab pang sami. nyanggakeun bae kang rai. nyumponannana geus pasti. aya buktina deui. kitu sababna mah rai. 356. geus dibeberkeun jangjangna. ceuk raina percanten ana kitu mah. nya eta rupana jalmi. 353. Sinarengan aya basa. nu kasebat. kumaha jalanna deui. hakekatna mah geus pasti. Beh dieuna oge nyata. geus munggah ka alam batin. cik atuh rai wartosan. tetep bae Kangjeng Nabi. rakana ngajawab manis. anu ibadah anu tepi. nu kumaha paeh teh nu sampurna. wajib ku urang disungsi. jadi awal jeung akhirna. panutup soteh ilmuna. sareatna mah di Mekkah. kunu rek marunggah Haji. ulah nyorang ku siksaan. tetep langeng eta misti. jeung nu suhud. Muhammad jadi wiwitan. hartina teh geus tepi kanu diseja. Geus ninggalkeun alam dunya. kusabab rugi pisan. sirah nyaeta Emim tea. babasan teh hanteu salah. sadayana pada aya sakaratna. sanggeus aya Adam Nabi. Tah rai dilebah dinya. tah eta rai can terang. jeung Gusti nu Maha Suci. sababna teh utrak-atrok taya jalan. ku rai can kaharti. 369. rakana gumujeng tungkul. sareatna oge sami. kana eta siksaan Allah Ta’ala. teu ibadah ka Yang Agung. pikeu kiblat dina waktu wafat tea. meureun engkang mah geus ngarti. Nya eta sorotna rasa. jeung sagara hurip deui. Baetullah nu sajatina. bisi jadi marakayangan. lain dikaler di wetan. Tangtuna patemon rasa. Ceuk rakana eta basa. Suku teh jadi lafad Dal. pulang ka asal kapungkur. Talunganan bab ibadah. enya eta kiblat nyawa nu sampurna. 368. jalan ma’rifat ka Gusti. sing suhud urang milari. 370. di Naraka api pasti. kudu sing ka ilmu pisan. ku engkang geus didadar. 355.

sanjan Naraka Sawargi. persasat ngewa ka Allah. naha bet kaliru deui. daek ibadah tur suhud. kasuhun nuhun saketi. kana Dzatna Maha Agung. numatak urang teh wajib. laku dohir sing beresih. murahna teh ka kabeh makhlukna. Rahim Allah teh nu asih. boga tekad hayang nyiksa pada jalma. samrtabat-martabatna. raina lajeng ngajawab. Sumawon siksa akherat. dina kamurahan Allah. kedah basa Guru heula. bibit antero hawadist. ayana teh dina saantero bangsa. kapan ceuk hakna mah geuning. lamun tanpa Guru. mun kitu atuh utami. 392. 376. sami sareng ngewa deui. Ayeuna kantun ngajaga. nurut parentah Nabi. tina hal kurangna rizki. kasampurnaan keur batin. Sumawon dina bedana. 377. kana Dzat Maha Suci. amal ibadah beresan. hirupna hirup sangsara. aya nu beunghar aya nu miskin. kieu rai mun can harti. dina aturan bab ilmi. nuhun parantos kapaham. Sabab mun jahat atina. 394. kana eta palebahan dinya. Ceuk rakana duh karunya teuing. tah kitu ganjaran ngilmi. supaya urang di dohir. osok jadi moekan kana Agama. sumawon tekad sing bersih. 380. kumaha beda-bedana. Kapan tadi Gusti Maha Suci. geus dibere cukup. 391. kapan tadi geus didadar. Tuh rai mah na kumaha. dibedakeun jeung saantero mahlukna. jeung anu daek ibadah. sanajan ka hewan pisan. 378. mung eta nu ngaran Khaliq. eta mah bibitna dunya. naha rai bet kaliru manah.teh gumujeng bari ngajawab. taya kakuranganna teh. 390. ngan kantun ngajaga lampah. ayeuna moal kaliru. engke dina waktu keur mati. di jinisna anu yakin. Urang hirup babarengan. anu mana jinisna anu saleresna. didamelna ku Yang Widi. moal enya terang. ngamulyakeun ka makhluk-makhlukna. kafir lain Cina Bugis. cahya nu opat perkawis. . nu jahat atina rai. 375. sirik ka bangsa nu sejen. kanu ngadamelna kitu. Saur rakana kantenan. siga-siga Gusti Allah. hanteu weleh nandangan lara prihatin. Margi rai rumaos can tepi. satungtung hirup di dohir. margi bet kaliwat-liwat. ulah nyorang kana siksaan sakarat. geus tumiba ka diri urang pribadi. sakur-sakur nu nyareat. tah nu kitu moal nyorang siksaan. Ceuk rakana mangga atuh rai. kalawan ma’rifatna. naha rai can ngaharti. barangna Makhluk jeung Khaliq. anu pang mulya-mulyana. murahna dipilihan. geus bro sarta cukup jeung teu pilih kasih deui. nu geus nyata bro sapisan. kalebet nu ngaran kafir. hakekatna Adam nami. ku rai tacan kaharti. hirupna jaregud. manusa teh geus disebut. tuduh jalan marga padang. di rai mah masih poek. mana kamurahan Allah. kudu ma’rifat teh misti. nya anu kasebat tadi. naha rai can ngarasa. pilih kasih hanteu kasadaya jalmi. di aherat geus pasti. Rahman teh murah di dunya. seuneu cai angina bumi. 382. naha buktina salia. teu beunang dituduh kitu. margi tacan dipiwuruk. Malah-malah ka umatna Gusti. sabab mun keuna balai. ka sadaya makhluk. tah eta ceuk dalil kitu. 381. Najan ieu alam dunya. nu jarentul sajeroning alam dunya. 386. ulah pisan uran arek goreng tekad. ulah pasea jeung batur. nu ngaran Khaliq mah rai. kapan aya basa tadi. teu cocog hanteu luyu. perkara nu ngaran makhluk. (*) 395. ceuk raina mangga atuh dipiwarti. sagala diturut. mungguhing di bangsa Islam. kaharti surup jeung ati. bukti nu aya dohir. sabab tadi Guru teh nu geus dipasti. sategesna kafir tea. Lamun murah Gusti Maha Suci. sanget nya neda piwuruk. antara Mahluk jeung Khaliq. kapan ceuk Qur’an jeung Hadis. nu senang nu susah. sifat Rahman sareng Rahim. Ngalahir deui raina. teu sapertos sejen bangsa. lebet makhluk bae rai. ku perkara hal dunya barana. bet bedabeda kitu. 379. anu mana nyatana di badan urang. nu geus kaunggel diluhur. Mun kitu mah nyucud pisan. pada dadamelan Allah. ka umatna Jeng Nabi Muhammad. bisa salamet rahayu. ayeuna rek naros deui. tapi dina buktina teh. 385. Rakana lajeng ngajawab. tur tadi Muhammad Nabi. 388. sami jahat ka Pangeran. seuseueurna anu ripuh. kaharti sareng kapaham. makhluk bae disebatna. kapada manusa deui. hirupna jeregud. Gusti Allah nu kasebat. ayeuna mah rai harti. ulah keuna panca baya. 383. bener ayeuna mah rai. 387. kajeun dina bangsa Islam. nya eta Nur Muhammad. 384. ayeuna hayang karasa murahna Allah di dohir. bedana oge pon kitu. ari bangsa sejen nu sanes Agami. sumawonna tekad dengki. ayeuna mah gentos deui. rakana lajeng ngajawab. nu kacida bedana teh. naha atuh buktina teh. sumawon bangsa sorangan. najan sejen bangsa deui. nya ayeuna ilmu Cirebon timbulna. ayeuna amah ku engkang didadar. teges ilmu kabatinan. raina lajeng ngawangsul. Ngajawab deui raina. jadi lamun kitu. Nu langgeng teu keuna ku ruksak. da sarua umat Gusti. Nu sakitu Gusti Maha Suci. anu ngersakeun sabumi. eta Mahluk sareng Khaliq. mun urang ngewa ka jalmi. NERANGKEUN RAHMAN – RAHIM Murah jeung Asihna nyatana dina badan. cenah kakasih Pangeran. rai parantos diwejang. bet siga marulya pisan. 393. kang rai teh teu acan terang jinisna. beureum koneng bodas sareng hideung tea. rek naroskeun tapi digentos pasal. tacan kaharti kapikir. imankeun beurang jeung peuting. Dangdanggula 389. enya eta supaya urang.

katilu hakna Adam. geura ku rai emut. muga ku engkang di piwejang. tah rai eta kitu. sadaya ge pada ngartos. ari nu kadua deui. hanteu weleh ngatur. piraku teu jadi senang. piraku hanteu karaos. tangtu bisa kajadian. nya kumaha ngagolangkeunnana. sageuy hanteu untung. numatak ulah sok sirik. temen wekel teu bengbatan. dalilna teh geuning sok disebat. Saur raka bilih hanteu harti. anu asin nu lada nu gahar. nyebut-nyebut ka Gusti Allah teu adil. 399. muga ku engkang dipiwejang. ayeuna mah ku kang rai. 408. nyaeta hakna Muhammad. budi pamilih jeung akal. Nu Diawaskeunnana teu aya. kapan geuning sadayana. lamun euweuh Nu Diawaskeunnana. kamurahan ka urang sadaya. papak sadayana oge. di tampana ku rasa teu lepat deui. Mana pantes jadi sugih mukti. sinarengan beda-beda. hiji hakna Yang Agung. mun wungkul Awas sahiji. bilih rai teu tinggali. eta panggahota bae. jalanna mah puguh. hal perkara eta hakna Allah. weleh teu acan karaos. sok maparinan rizki. kudu daek ripuh heula. eta mah sadaya-daya. anu temen pang mentana ka Yang Widi. baleunghar jaregud. 412. Da perkawis rizki mah rai. Hakna Adam 409. metakeun panggahota. 396. rupina laksaan keti. kayaan di dunya teh. daek mikir jeung praktekna. Dzat Sifat Asma ngahiji. 411. nya metakeun kamurahan nu ti Gusti. sareng gulungna kumaha. Waman Thalaba kauni. dua Hak Muhammad deui. bareng dina wujud urang. tah sakitu pokna ti Gusti. anu tilu ngagulung ngajadi hiji. 407. Hakna Muhammad. tina hanteu kahartos sama sakali. piraku hanteu karasa. 401. akherat teh nyata alam rasa. 402. nuhun rebu laksa keten. ayeuna meureun kamafhum. da tara bosen ku hese. boh di cai boh di darat. lain murahna Yang Agung. Hirup eta kanyataan pasti. 404. 410. maparin panggahota. Kapan tadi geuning unggel Hadist. NERANGKEUN Hakna Allah. Den Muslimat ka raka ngalahir. pangangseu jeung paninggal. sabalikna mun aya jalmi. wireh aya nu tacan kapaham. Moal jadi kanyaho teh pasti. 406. sadaya enggeus sumurup. bakat ku asih-asihna. puguh bae pek geura manahan. kanyataannana yakin. lila-lila daek mikir mah geus pasti. papalayeun geuning bangsa asing. Tangtu pisan Gusti Maha Suci. 405. dikeureuyeuh teu lanca inci. hakna Adam anu katiluna deuim nya Nu Diawaskeunnana. 413. tangtu bae beda-beda moal sami. ku rai ge . aya nu leutik aya nu loba. aya mohal euweuhna teh. awal akhir tangtu bae. ari Rasa teh geus tangtu. mo salah Awas kitu. rupa barang sareng uang. pek papay heula atuh. lamun urangna suhud. tur urang nu salah tampa. kurang temen mentana. daek nyorang ripuh. ayeuna ulah kapalang. bener asihna teh Allah. bangsa Cina atawa Walanda. geus tangtuna luput. cukup pisan eta katerangan. Jeng Muhammad Rasul. beurang peuting dipikiran. Anu tilu gulung jadi hiji. da urangna lanca-lence. baleunghar jaregud. Pangulu Rasul sadaya. eta lain kitu ari pasal rezeki mah. tilu jeung Nu Diawaskeun teh. Hirup Rasa jeung Adegan. 398. tah eta kulanun. cucukulan nu rarentul. Anu amis anu pelem nu pait. nu dua Awas jeung Nu Ngawaskeun deui. ciri ayana utusan. tatapina jalanna senang teh pasti. ka jelema temen pang mentana. taya Nu Ngawaskeunnana. teu pisah teu parentah. jeung pangdangu pangucap eta geus bukti. Saur rai nuhun geus katampi. ku engkang rek dicarios. asihna teh Allah di Akherat. pang asihna di Akherat Gusti. Saur raka kieu eta rai. Akherat teh naon rai. taya deui anu nampa. hartina teh saha-saha. moal enya ngabulkeun kahayang. saur rai ah katimu. sapiwejang engkang geus karasa. menta kalawan jeung prakna. nu tumiba dina wujud. cenah asih di Akherat. Allah Muhammad Adam. sasat kurang suhud. dikabulkeun samaksud. panangan jeung suku. kaayaan dina ieu alam dohir. tara hoream ku ripuh. da anu tilu teh ngantet. Awas sareng Nu Ngawaskeunnana. Adegan mah kanyataan Adam Nabi. asihna Yang Agung. bosen hoream ku bangga. 400. raina ngawangsul. kana kalbu tuang rai. komo ditungtungan ku sugal. geus jadi Akrobu. Atuh Gusti nu Maha Suci. 403. lamun tacan hasil maksad.kamurahanna Yang Manon. bener asup kana rasa. anging rasa nya rasa rasulullahi. ati rai poek pisan. kanyataan pang ayana Allah. dawuhan Gusti Yang Agung. Saur raka tah geuning kaharti. beurat beunghar didunyana. ku bakating tina suhudna. sarugih laksaan duit. migawena gancang bosen embung mikir. (*) Omat kedah pisan milari pigurueunnana. asihna Yang Agung. nya kanu opat tea. 397. tah eta ge rai mah tacan ngaharti. rasana geus tangtu. Saur rai bade naros deui. lamun tacan mafhum. kamana sumurupna teh. Saian jeung terasna. nyaeta Anu Awasna. nyatana di badan urang. Jiddan Fawajiddahu. nu kaharti pernahna sahiji-hiji. temen wekel teu lanca linci. buktina mah di urang teh. pedah batur jadi senang. kitu deui lamun aya. bangsa Arab Japan oge. Ceuk rakana lamun tacan ngarti. Khalifah Allah Ta’ala. sumawon teu jeung prakna.

barang ninggali kang putra. katiluna Ni’mat. 439. rakana imut jeung nyaur. na kumaha ngarasakeunnana deui. pikeun ngaleugitkeun lesu. rai nyaur dina manah. tambah lesu tambah lungse. ceuk raina eta teluh. tangtu dina manah kitu. nu wangkeuh ka kang rama teh. mener dina hiji mangsa. karasa amis pelemna. urang make jeung upama. engkang mah sok rada heran. Tangtu didinya kang rai. puguh mah nambahan lungse. tangtu kang rai teh nyebat. 430. kapan sangu teh geus kocap. saentasna tuang Ni’mat. tah eta tacan kapaham. rakana deui ngajawab. make aya teluh kejo. Ni’mat teuing karasana. ayeuna rek dicarios. keur sadia masak-masak. ari nu kaopatna. ayeuna nyampak pun anak. kieu rai paham engkang. pantes kitu jalanna teh. erohna teh tacan misah. ku engkang sae diwejang. 421. atuh aing teh geus tangtu. 424. 438. tapi naha naon sabab. 422. hanaang ku hayang dahar. 426. Eukeur mah aing ti tadi. taya tangan pangawasa. ti isuk can manggih sangu. manah kang rai teh tangtu. 431. murakabah kasakabeh. 414. aduh aing Hidayat. haroshos geuning sorana. lajeng rai teh ngamanah. 433. Jadina ti Rohmat rai. popolahna enggeus beres. 420. tapi supaya terang. 436. Dina jero tuang pasti. ati teh bet poek pisan. Barang kang rai geus sumping. sarimbit di bumina teh. kieu perkawis Hidayat. ngamanggakeun bari imut. barina ngamanggamangga. rai ge bingung kacida. Tinggalna sok ruam pasti. katinggal seueur deungeunna. lantaran can bubuk pisan. tina Ni’mat kana lesu. eukeur popolah di pawon. NERANGKEUN Hidayat. jeung roh jasmani teh tepung. bakal dahar ponyo pisan. geus tangtu kana ponyona. 427. tina Ni’mat kana Rohmat. 423. Ni’mat. geura ku rai dimanah. sabab kurang getihna. wantuwantu tas digawe. embung hudang-hudang acan. enya pisan karaosna. teu terang kawas biasa. raina imut ngajawab. tapi ari buktina. 437. da sakitu pertelana yakin. kersa midamel kasawah. maculna nu saenyana. duh naha ieu dahar teh. pareng Garwa teh teu aya. Bet leuleus leuwih ti tadi. mun dina katuangan mah. kitu ge lamun karaos. Dina karek asup rai. pangna jadi lesu tea. Ayeuna nyanggakeun rai. naha rai tacan terang. ku tina langkung hanaang. kieu pikeun upamana. Rohmat nu dicatur. sabab eta anu asup kabeh ge aya Erohna. tina kadaharanna teh. teu matak jadi bingung. bet osok wuwuh teunangan. aci mah tangtu tinggal. budina kalintang alus. supaya rai mangartos. perele hiji-hijina. sowara ge bisa terang. sadayana ge kahartos. Teras rai teh ka bumi. Hidayat kahijina teh. lain ngayakeun tanaga. kajadianna nya Rohmat. da nu teu dahar mah kitu. hayang geura barang tuang. 434. 419. leres taya lepatna. nyebat nya aing Darajat. Ti isuk tepi ka burit. nya nu nimbulkeun tanaga. 428. 418. Tatapina anu bukti. sumuhun karasa pisan. aci jeung hampasna misah. Barang dongkap teh ka bumi. beuki teu aya tanaga. jeung tuangeun hanteu nyondong. 432. karaos sareng kahartos.jol kahartos. eta teh naon sababna. beuki tegep rai tuang. sadaya ge tangtos kitu. Sumuhun saur kang rai. ma’lum tas ngadamel kitu. terang denge bengras tinggal. 435. roh tina kadaharan. sasat can bijil acina. tuluy surup sinurupan. Engke raoskeun ku rai. naha leres naha salah. naha bener geus karasa. kawuwuh ninggal kang putra. katinggal atina ikhlas. ku sadaya ge karasa. sareng putra nyampak aya. Rakana pok nyaur deui. embung obah-obah acan. moal salah tuang raos. sangkan karaos kapaham. 416. nu kitu jadi teu Rohmat. denge sok rajeun torek. kumaha jalan-jalanna. eukeur mah seueur rencangna. ngajadi getih sakabeh. naha kumaon margina. lantaran Garwa keur nyaba. margi teu nalapung. dua Darajat disebut. Raina ngawalon manis. Rakana ngawalon manis. Darajat. aduh engkang leres pisan. pada saruka manahna. Ayeuna mah bade naros deui. tur entas digawe rosa. barang dina parantosan. eta naon sababna. 429. abong geus lapar pisan. saparantos tuang kitu. da moal bet hanteu puguh geus tangtu aya sababna. 425. tadi putra meser lauk. sapiwejang teh karasa. teluh sangu disebatna. 417. mangga Mama geura tuang. piomongeun dina manah. Hidayat bet nyampak aya. kurang getih tangtu lesu. upamina kang rai teh. Raina gumujeng manis. Rohmat Asmarandana 415. Rakana ngawalon deui. dawuhan taya lepatna. sangkan babari kamafhum. wireh aya basa opat rupa. lami-lami sanggeus bubuk. Rakana lajeng ngalahir. rai mah kaliwat bingung. Hampasna kaluar deui. didinya kang rai tuluy. angkat ngabujeng ka putra. nambahan gede tanaga. tah geuning parantos asak. terus bae diwadahan. karaos pisan teu lepat. kitu carios engkang teh. malah nepi dituangna sakali. Cing mangga raoskeun rai. keur nyangu jeung masak-masak. teras rai mulih bae. kapan tadi ceuk carios. Putra mantu pada sami. ngaliud di tengah imah. barang saenggeusna putra. Raina ngawalon deui. seja rai bade macul. eta eroh .

malah mandar jasa ngaca. nu alus saestu. sareng kanu sanes oge. jauh terang kana iman. kajabi kedah disorang. muga ulah jadi lotro. da urang teh moal lami. urang gentosan carios. Rakana lajeng ngalahir. katungkul ku kamelang. tatapina mun urang terang ka Maha Suci. margi seueur anu linglung. nu jadi jalmi utami. cik akalan sangkan nyata. mun dibeli ku duit sayuta. pada hayang kanu beunghar. di urangna ge opat. Dupi ieu sakadar pangeling. lumbrah jalma cacarita. Tah kitu jalanna upama. 454. ulah arek kajongjonan sabar. geura jajah salirana. tangtu aya nu ngagarap. sangkan terang kana bibit. dina keurna hirup. da jalma . bumi cai angin banyu. moal terang kanu gahar. mun seeng mah benter miis tina patri. 440. marukanan teu aya jatining jalma. resepna teh kanu moher. mun kitu salah nyembahna. bongan didunya ngolembar nu digugu pangajak hate malibir. Menggah eta nu gahar sajati. ulah ngan sakadar muni. susul pigeusaneun sepuh. supaya tiasa kebat. ka ku ring nu keur salatri. 458. 451. bilih kaburu ku bobor. nurutan nu geus muslimin. badanna teh teu dijaring teu dilingling. kamashur teu kurang dahar. 456. najan ku bulustru. muga ditarima iman. Dangdanggula 442. mangga tungtik tangtu hasil. embung neangan nu jembar. hayu rai urang asup. ka sadaya sanak kulawarga. teu beda ibarat sirop. lir urang ninggal permata. lantaran engkang mah cape. tuh geuning geus tabuh dua. nalang kanu masih lolong. 450. nyaah teuing ku jasmani. sareng enggeus tunduh pisan. 457. 453. jeung kedah ngango parabot. Sinom 452. disuhunkeun manah anu setra. urang sare sareng engkang. Sanes pisan guminter peleci. 455. anu nyata karaos ku jisim kuring. malar bisa repeh rapih. Waktu ieu keur dialam kabir. nya ieu ku sisindiran. 443. anu suci padang sajeroning ati. nu resep matak kabita. marukan taya nu boga. tungtungna takabur. 447. sabab urang teu panggih jeung dzatna Allah. na kumaha lamun jatina tacan nyata. ukur dicipta kulamun. lamun ka jalma nu mati. leuwih hese taya conto. tapi najan teu misil. Den Muslimin Den Muslimat. salatri ku anu setra. melangna kana gelung. ulah tungtung matak ngangluh. dianteur tara ditolih. nyatakeun panyebut. ngan ku urang kudu pilih. susah lamun geus dikubur. Biasana mungguhing di lahir. Mangga Manahan ku sepah. teu ngemutkeun kumaha engke diakhir. Maksad kuring ku pamugi-mugi. nyambung dunga bari hamin. mun urang jalanna salah. nyabit jalan nu panghibat. Pangapunten ka pameget istri. amisna anu sumurup. komo nu disebat hurip. lamun hantem disisil. sapedah dangding teu lucu. liren bae ayeuna mah. sok inggis sieun kaperong. Nu kulem hanteu kawarti. Milari Ilmu Agama. tapi bubuhan dijaring. tangtu misah jeung sasami. ngan ukur dina carita. henteu cara para mu’min. sepuh dina laku lampah. badan teh aya nu marap. sanajan lakuna salah. pok na teh mulih kajati. teu nyempad teu milih-milih. tangtos pisan moal dugi ka asalna. 441. tapi saenyana tangtu. kumaha rek jasa takbir. eusina nu dina lagu. cobi mangga maranahan. lamtaran teu tumarima. 449. mun palay mulih ka asal. sing emut ulah ngawagu. tangtos mun disisil. da geus misah jeung nu jembar. malah mandar jadina panalang. Manahan masingna rapih. sanajan miara bangsal.kadaharan. disorangna kedah ngango bibit. dikurung sanes ku barang. tangtos moal jadi Arca. marap laku lampah keur waktuna hurip. nyebutna teh geus terang jatining iman. Kapan jalma aya asal. Geus lumrah karana aman. geus pisah jadi kamumu. tapi elmuna muslimin. Da menggahing Gusti Allah. teu aya pisan kaeling. tuduh jalan anu suci. asal ti opat perkara. kapan urang geus dibagi. mun hoyong anu sajati. sumawonajadi nyatru. sepuh anom nu kauni. moher tapi hanteu luhur. bubuhan jalma mah Arca. pilari nu nyumput buni. pedah dugi kana pasti. enya eta iman nu kasebat. luhurna ukur dilahir. tarekat anu kasebut. ngan tarima jadi jalmi. nu disembah bangsa Wisnu. sanaos waktu kasarap. ma’lum seueur nya kakirang. tangtu pisan aya nu ngalarap. da resep kanu digeulang. menggah ieu maksad jisim kuring. mangka teu digugu. 445. sasatna kakurung. atina jongjon teu ngarti. ngagolakna teu walatra. 446. Sanggeus pangna urang hurip. hanteu pisan rek eling kanu ngabagi. supaya kamasyhur. ngeunteungan nu lucu. kajeun disebatna ngaco. nya tiasa oge kurang. estu teu diselang-selang. geuning sidik rasana teu jadi kosal. ilmuna masing kasusul. 448. tangtos moal jasa mulih. mun salah tong dipilampah. moal matak jadi setra. 444. sagala ge geus boga. sadaya oge geus ilahar. PANAMBAH Dangdingan Purwakanti. Pan aya basa carita. Mugi eta sadayana. ngan ngemutkeun hate anu seca. pibahlaeun teu dijaga. nu manis aya hartina. tapi kitu oge tobat. jisim kuring kumawantun nyabitnyabit. da meulina sanes kitu. minangka jadi panyapih. lamun leres mangga ampih. hawa nafsu nu ngaberung.

kapan teu aya kakirang. tangtos kaharti ku akal. sapedah aya kamelang. numawi ilmu kedah sah. 465. Tah eta teh anu perlu. sanes ngaji jilid hejo. ka jalmi kedah miasih. upami nu ngaji sara. nya ieu wujud jasmani. teu terus jadina serta. Ari nu kedah diuji. kalindih resep rarabi. 475. 463. sangkan urang dipaju. jeung kudu sidik ka raja. geuning ceuk dalil Wujud Nur. 482. teu beda jeung embe bajir. kabisa ngan nganteur nafsu. ditampa sabar tawekal. jeung dalil ulah patebih. moal pinanggih ginanjar. rumasa taya kabisa. sieun salah jalan motor. 468. pilari kunci salira. Tapi lamun geus kapanggih. Magatru 484. da wujud mah jadi baju. tapi di urang ayana. 476. poma ulah rek gumagah. utami jatining jalmi. malah mandar terang tohid. anumawi ulah lali. ngabuktikeun omong beja. terang ka Qulhu huahad. masing kenging eta sosi. pepek karana dijaring. tungtungna sok matak linglung. sangkan urang henteu risi. geus terang mah da pakeun urang sorangan. geura manah angin-angin. sartana kedah rumasa. Males ku kalimah kalih. 480. ku sabab henteu beda. Mun palapahna geus misah. da henteu mangpuluh-puluh. geus terang nyatana ahad. ulah sok pasalisih. bungkus ngahalangan raja. tungtungna sok loba satru. Da bonganna tekad kalbu. da puguh badan rohani. tapi mun daek diajar. ketir ku margi teu tutur. 467. 478. 460. dangdanggula nu dipedar. Mangkade ulah kalangsu. 479. supaya jadi raharja. Syahadat anu katelah. tangtu jadi kasenangan. ulah asih kumapalang. numawi henteu kawaro. guguru ngakat salira. Margi eta nu disebutkeun diluhur. ibarat nu keur nyekel setir. tah nu nyiksa geura sungsi. meureun terang gambar ajir. kitu sundana teh Qidam. sanajan bungkusna sutra. margi urang teu kawasa. dina ati masing ngoja. dipingewa palamitra. 483. sing panggih jatining angin. sabab aya nu tiheula. anu kasebat tiheula. upama henteu guguru. hamo bias kapanggih reujeung eusina. Mugi-mugi sing areling. 485. ti heula nyaeta Kadim. kajeun kolot dipiconggah. Asmarandana 462. seba lain seba domba. 461. amis basa alus budi. saratna karana saleh. sosina anu Kawasa. supaya sami ngajaring. ulah rek ngabeda-beda. asmarandana didadar. Nu gumilang dina diri. 477. risi nyandangan panyiksa. margina teu weleh ketir. anjeun jeung diri pribadi. mo aya manah basangkal. sabab terang jatining angin. terang di jatina kuring. henteu inget kana ajir. 474. neda kumandang nu hadir. Numawi wajib teangan. rek neraskeun ieu sindir. paeh moal aya risi. Kumaha atuh jalanna. sinom nu dianggo sindir.teh ibarat jadi palapah. mun kapanggih moal ngungun. sumawona daek seba. 459. Ieu dangdingan teh tambuh. ayana henteu katara. bisi pinanggih jeung susah. maksad . tangtos urang bisa tohid. 473. eta mah anu bebeja. Batal ceuk basana Santri. kana tahayul ngiringan. nganyahokeun anu wahid. badan ibarat panjara. 471. ulah rek nyieun musuh. ku urang kedah kasaksi. nu nerangkeun asal jalmi. teu eling kanu Kawasa. Magatruna ka anggo nyambung pihatur. 464. ulah ngan sakadar beja. carios teu diagah. nambihan malar kaambah. Ku sabab urang diandum. Tapi mun rek milari. teu neang hakekat Nabi. teu katinggal ku jasmani. Kinanti 472. Ieu kinanti ngajurung. supados pendak nu buni. diandum Qur’anul ‘Adim. kudu karana katenjo. 470. Ayeuna kinanti mundur. Lamun rek milari ilmu. ngan kedah nyaho ka Nabi. Kalbu mun hantem dilajur. anu geus manjing Ulama. cocogkeun sing munasabah. Nu mawi jalmi teh kudu. dikunci henteu katara. Ngaji teh kudu sing suhud. nya eta Qur’anul ‘Adim. malar ati bisa dingin. sagala oge kacokel. mangkade ulah pahili. mun teu dirakrak wujudna. 466. Margi seueur anu palsu. jeung aya basana Qidam. bilih urang jadi belang. tuduh jalan anu diseja. pilahir anu utami. 469. tah pilari ulah salah. tegesna kedah beresih. Lamun kunci geus katukil. ulah ka samarang jalma. ulah seueur nu dipelong. Ku urang kedah diaji. tah eta ulah kaliru. malahan jadi celetre. geus kenging tangtos karasa. 481. teu terang kanu gumilang. baragagah beregegeh. estu hiji moal salah. moal weleh pinanggih lara. masing sieun ku Allah da teu papisah. kedah ngalakukeun hese. Numawi wajib disungsi. lumayan eukeur panambih. sing inget asalna tadi. tah eta kedah dicegah. milari eusi salira. rasa aing nu geus puguh. anu mawi kedah risi. disebat mah da pamali. bekel sinarengan bakal. lamun laku henteu setra. tangkalna hanteu miasih. sanajan anu mukul. nyatana Dzat Gusti Allah. naon atuh anu nyiksa. malah mandar jadi terang. kenging nyutat tinu tebih. ngarah urang ngeunah sare.

Supayana dipikirkeun. Naon pimaksadeunnana. Henteu ngampihan sikina. Jalanna kudu tawajuh. 518. Naon maksud di pernata. kotektak masing katimu. 494. estu wungkul keur di dohir. Lamun ku urang geus dibeuli. Nya dikarang ku jisim kuring ditungtut. sangkan urang boga conto. 513. 491. 515. Nu geus disebut diditu. Moal samar moal lali. da puguh keuna ku lebur. Najan kitab ngabrugbrug mangpuluh-puluh. tamba kesel ngantos lohor. Anu mawi urang teh ulah kumumu. Sadayana eta anu jadi lagu. muji dzikir laksa keti. moal beunang ku pangosol. Ka guru anu mituduh. Iraha rek tobatna. Saenyana badan teh kedah diukur. da tuduh kitab teu harti.sim kuring di akhir. tacan nganjang ka pageto. Ulah ngan wungkul hayangna. Nu matak urang perelu. Tapi hanteu jeung dipikir. diapalkeun ratus puluh. 509. Biasa sok ditahlilan. 520. 492. Sya’ir nu jadi sindir. Beurang peuting Yasin jeung dzikir. Ulah ngan wungkul carita. Neangan anu mimilu. Hartoskeun sadayana. lain solat lima waktu. Teu khusu kanu diteang. di dunya hate malibir. bubuhan eukeur di dohir. Asana ku pamohalan. Eta komana geuning tujuh. Lamun elmuna tacan sah. Teu hasil kantun capena. 500. Kapan Allah henteu papisah. Tah eta naon maksudna Di urang naon nyatana. Keur nekadkeun taya kahayang. eta tangtu pisan hasil. 499. Asmarandana nu katilu. matak waktuna teh bongkor. weleh henteu meunang conto. Lamun urang daeuk leukeun. Anu matak wajib terang. 504. sanes pisang hayang masyhur. Kudu nyaho gawe nu tujuh. nu kira nepi ka Gusti. cenah keur nyembah ka Gusti. 505. Tangtu yakin katinggali. teu dipikir anu estu. mikir teh anu utami. Teu tinggal saban waktuna. Ari waktuna Sembahiyang. neangan ilmu nu patut. Di dunya teu daek mikir. tapi ulah jadi sedih. hiji-hiji nu dituduh. Ieu tungtik keur jalanna. nu beurang peuting petot. katimu bakaling jalmi. Ngarogona mun urang masih takabur. ulah ngan saukur akur. Pilari teh tegesna nu saestu. sing terang gawena ramo. Sagala rupa-rupakeun. Kanyeri beunang ditalangan. henteu cara jembar takbir. 519. Marukan teu kahalangan. 501. Kudu ayeuna kasorang. (*) 508. 510. cobian geura peredih. Ku sadayana dikanyahokeun. Cenah mantuan keur dijalan. Henteu kudu undar-andir. 503. Kudu aya pameulina. Lamun henteu ti ayeuna. Bisi beunang kacampuran. Paeh beunang diakalan. Mungguh jalma teh geus pasti. Ku Idajil nu maturan. paeh moal boga obor. Pati kudu jeung pigawena. Kana pibalikeun urang. Naha iraha deui waktuna. 496. 512. 486. 493. ceuk jawa mah boten adoh. Sagala ge bakal mati. Anu kasebat kinanti. da bongan teu daek takbir. ulah dugi ka ngarogo. Disebut mulih ka jati. Ngasahna jeung babaturan. (*) Urang bisa nganyahokeun ka Gusti. Teu rumasa jadi fakir. Ari eta sambahiyang lima waktu. Da kitu geuning ngarana. Da bongan teu diteangan. sagala rupa kamisil. Kumaha rek dipelakna. 516. 489. Sembahiyang jeung pujina. Jeung naon atuh nu nyata. 506. Tapi jongjon ambariyang. 495. mangga geura bagi-bagi. Sarta tah dina komana. tangtu disiksa kubur. 497. Tangtos moal barieukeun. Genep koma naon bukti. nganyahokeun nu nguntit. Koma dalapan nu nyata. 487. diukur reujeung dipikir. teu panggih jeung dzatna Allah. Supaya ulah limpeuran. 507. Padahal mah lamun dikakat disusul. teu nanya nyatana dzikir. Nu ku sadaya dilakonkeun. Mun teu nyaho bodo balilu. Kuring lain ngalainkeun. 511. Tapi teu nyaho maksudna. pilari solat sajati. sakabeh henteu dipilih. Di dunyana kajongjonan. Matak wajib terang ka Gusti. 514. Milari Syekh Abdul Qadir. 517. LAYANG MUSLIMIN-MUSLIMAT JILID KA II . Tah eta dangdanggulana. Emutan perlu diasah. Bisi urang ngajadi susah. 502. Aya sapuluh buktina. Eta teh anu ngabantu. Jalanna kudu Mujasmedi. sing kapendak bilih rugi. Geus paeh nyandang siksaan. Mun palay terang ka Gusti. Samarukna nyembah ka Gusti teh kitu. supaya ulah ngawagu. Opat komana teu mubadir. Bisi sakarat wiwirang. 490. Dina sinom oge kitu. panon mah asa barintit. 488. ka urangna jasa nyebor. pedah Gusti taya bukti. Gustina henteu katolih. tangtu terang Nabi Rasul. Urang bisa nganyahokeun. Ieu lagu sadaya oge panuduh. Tah ieu nu pikeun ngaganti. Mo enya aya hasilna. Lain ngan wungkul sakitu. Mun suuk mah ngan cangkangna. tapi saenyana kitu. Rejeki mah teu milu ka jero kubur. Sya’ir 498.

nu mimiti nganiatan. moal aya Aing mun taya Muhammad. panarosna tacan tutup. 13. Jazakatna Puasa Munggah Hajina. kamurahan Gusti Allah. 3. jeung waina illaihi. 15. dua-dua kudu paju. ka sadaya umat Gusti. kudu nurut saur Nabi. Ceuk rakana mun can terang. 11. parentahna duanana kacumponan. dadamelan Maha Agung. kumaha dina Usshalli. fardhu bae nu kasebut. nu ngaran wajib teh rai. kabeh umatna Gusti. hormat tilawat ka raka. naha kalebet wajib. Ceuk raina aduh engkang. panas ge pon kitu deui. atawa sagara hirup. ka raina naros deui. tapi kasadaya makhluk. atuh jadi nyaruaan. fardhu disebatna sidik. estu nyerep kana ati. Inna lillahi kasebat. Ceuk raina nuhun pisan. kana dadamelan deui. 5. dua tapi sing ngahiji. notok ti Gusti Yang Widi. saur raka tangtu beda. hirupna sagala rupa. saparantos naretepan. pada dilakonan sami. anjalna unggel dalil. nyaeta utusan Aing. tina teu acan sisip. pikeun ka sadaya jalmi. dines fardhu atawa dines wajibna. jalanna maneh teh kudu. geuning lain ka Sawarga. ibarat panas jeung api. fardhu sinareng wajib. kudu balik deui misti. jadi kaulana Gusti. naha wajib naha fardhu. enya eta Sawarega. 2. wungkul ka umat Jeng Nabi. supaya barisa mulang. moal aya mun sifat seuneu ilang. bedana kaula Gusti. wajib kudu pada weruh. 12. eta kasauran engkang. 18. ka rakana madep deui. isin na mah kang rai teh sakalintang. supaya urang sampurna. nyaeta iman sajati. ajeng marulih ka bumi. 9. parentahna Kangjeng Nabi. Hakekat Muhammadiyyah. nganyahokeun heula dzatna. basana anu kauni. kapan Muhammad teh tadi. Jadi hanteu tumarima. Tina Hakekat Muhammad. basana ge dua rupi. ka asal maneh sorangan. ku rai tacan kapikir. ceuk raina leres kitu disebatna. ka asal urang sajati. nu kasebut hakekat Muhammad tea. Tina ba’da shalat Isya. terus bae dijawab sakuat-kuat.Sinom 1. Wa kawa ‘Idul Imani. tapi rai naros deui pasal wajib jeung fardhu. dines mana mistina. tangtu moal bisa balik ka asalna. 17. taya lian asalna teh ngan hiji. Lamun hanteu bisa pulang. lamun hanteu aya panas. da maneh asal ti Aing. baralik deui ka Aing. salamet lahir jeung batin. ceuk rakana geuning eta. Mung naha kuma bedana. sinareng Raden Muslimat. Gusti Allah akrobna reujeung Muhammad. Aing jeung Muhammad pasti. da Sawarga mah geus yakin. ibarat gula jeung amis. 16. wajib kudu kataringgali. wajib ma’rifatna pasti. tunggal dadamelan Gusti teu nyumponan lafad nu sok disebat. tuang leueut papayun-payun duaan. ka Gusti nu Maha Agung. rukun nu lima perkara. ombak reujeung cai laut. lajeng arangkat ka cai. kumawantun naros deui. ka Gusti nu Maha Suci. cai jeung tiisna deui. raji’un saterasna. 22. tah kitu ibaratna. wajib mun dina baba ilmi. nu matak urang di dohir. Muhammad Rasulullahi. hakekat Muhammad tea. da eta mah parentahan. Usshalli fardhu Isya. mugi engkang ulah bendu. sanes bae ka umatna. nyaeta utusan Aing. basana maha fardhu bae disebatna. enya meureun dines wajib. 20. Syahadat Shalat teh misti. yen kudu pada marafhum. gulung ngajadi hiji. saeusina tujuh bumi. Kocap Raden Muslimat. 6. 4. sanajan saterasna. atawa fardhu shubhi. perkawis fardhu teh rai. Tina langkung panasaran. tapi kudu jeung wajibna. ka Aing geus tangtu yakin. bener . moal aya sifat hurung. teu ibadah ka Yang Agung. pada naretepan shubuh. Eta tanda kanyataan. lima waktu sapoena. Miwarangna Gusti Allah. teu Usshalli wajib shubhi. parentahna saha deui. ibadah ka Maha Suci. nya anu kasebat tadi. Lajeng ngajawab rakana. kudu ngalakonan rukun. Dina hadist geus kasebat. nyaeta nu kasebut. kieu katerangannana. henteu aya luhur handap jadi papak. Kudu pisan tumarima. jalan turun urang rek ka alam dunya. dipigawena kujalmi. reh na rai kumalancang. awal akhir didamel ku Gusti Allah. sasatna geus sa dzat. kana dzatna Maha Suci. 19. Mun geus yakin ka Muhammad. balikna teh enggeus pasti. liren dina tabuh opat. wajibul wajib terasna. Tah kitu rai leresna. lamun teu aya Aing mah. Ieu teh sambungannana. sakur nu boga Agama. Muhammad ge moal bukti. narosna masih kebat. 8. moal lepat kitu pasti. miwarang ibadah misti. poma rai sing kaharti. meh bae cacap sawengi. nganyahokeun kana iman. fardhu basana teh geuning. eukeur mufakat bab ilmi. parentahna Kangjeng Rasul. Ibu Rama waktu tadi. Wajib pisan ma’rifatna. jatining syahadat deui. kantun eta fardhuna. sabab Aing teu papisah. ieu teh wujud jasmani. neraskeun Raden Muslimin. Fardhu teh kudu lakonan. Kitu deui sabalikna. perkawis wajib kaharti. hijikeun masingna gulung. nu matak fardhu nyembahna. sadayana umat-umat. sundana asal ti Gusti. ka Aing kalawan yakin. boh Naraka boh Sawarga. madep tungkul sarta ta’dim. 21. parentahna Maha Suci. nya Kangjeng Nabi Muhammad. Enya eta kani’matan. 10. kanyataan aya Aing. sabab makhluk kaulana Gusti Allah. sabab mun teu tingali. Johar Awal eta nami. kana eta sajatina Iman tea. raina lajeng ngalahir. kusadaya nu kasebat kaom Islam. ngajadikeun alam dunya. miunjukna langkung ajrih. 24. ku rakana teu di penging. dina pasal Sembahyang. jeung Muhammad teu pajauh. 23. naha dina sembahiyang. sarawuh eusina deui. 7. ari iman hiji Nurna Gusti. atawa kalebet fardhu. tangtuna teh nyawa urang. upama urang teu bakti. tapi teu pisah jeung Aing. wajib eta parentahan Gusti Allah. 14. rakana sareng rai.

hana rai tutuluyan. eusina teu diteangan. 45. hanteu wenang munggah haji. 44. kaopat lungguh geus pasti. dua ruku dongko ulah sambewara. taya rasa ngeunah teu ngeunah ge lepat. enggeus idin Maha Suci. kapan kieu sundana. disebut eta kang rai. nampa rebu kani’matan. Na teu emut dalil Qur’an. Tah kitu ngaran fardhuna. kumaha asalna deui. da eta mah lafad tadi. nyaho kana dzatna Gusti. da tadi ge datangna ti ka’nimatan. saperti maca Fatihah. Rakana lajeng ngajawab.komo dina hal Agami. 33. Kapan sidik Sawarega. anu mawi ceuk engkang wajib the kuat. 36. Salirana gogleran. lagam Mesir nu ditiru. haying terang da meureun aya asalna. hiji nangtung nu utami. Geura mun bener wajibna. sakur-sakur nu perlu. nyaeta huruf lafad. talunganan aya daging teu sambara. lamun maneh nyembah ka Gusti. mangsa-mangsa teu tinggali. rakana ngajawab deui. tatapi ceuk anu ninggal. Sok rajeun kening di tuang. hirup Allah nu langgeng teu keuna ku ruksak. dirina diluli-luli. sangkan ulah ka jongjonan. Zakat ge ari geus nisab. teu bisa mulih ka jati. mung rasana kurang ngunah. ku kang rai geus kaharti. kapan eta mah rasiah. mistina urang teh kudu. nyaeta sagara hurip. upama teu nganggo wajib. wajib teh nu pang dinesna. geuning sakitu sirnana. hantem asma nu di aji. Ceuk raina nya paingan. 32. Atahiyat. matak seger karasana. hanteu bisa mulang ka asal sorangan. jalan balik ka Allah. paingan fardhu mah. sujud lungguhna katinggal. ibadah ka Maha Suci. wajib ibarat daging. hayang erang timana eta jadina. 43. 35. 26. eukeur ngalakunan wajib. ulah lalawora rai. 47. kedah bae sadayana. tapi kanu disembahna. 39. ngadegkeung Asma Yang Agung. weleh bae teu kapanggih. moal samar puguh yakin. naha dina Sembahyang teu aya wajibna deui. mun keur kotoran mah anging. kang rai the keur midamel Sembyang. Kapan tadi Ibu Rama. paalus-alus ibadah. Dina perkara wajib mah. ceuk raina tangtu moal. tangtu moal bisa wangsul. kudu ngucapkeun misti. ebog dina tengah bumi. 27. sundana teh Maha Suci. tapi rai keur maca eta Tahiyat. Mung eta Asmana Allah. rada paur arek nyebut. wajibna opat perkawis. nyebat keur shalat ka rai. eta perkawis Sawargi. sambara mun teu aya daging. pasal sembahyang teh tangtu. kabeh jalmi ti Sawargi. nepi kana tahiyatna. nyaeta dzatna Yang Widi. nangtung rukuna sing bukti. hayang balik teh ka hirup. kumaha ceuk anu ninggal. ceuk raina nuhun parantos kapaham. rek dipake jalan wungkul. wajib ma’rifat ka Gusti. eta mah Sawaregi. pun engkang mah rada risi.gening unggel Hadist. naon anu jadi margi. Ilaihi saterusna. saperti mungguhing istri. ngahariring lagu pucung. Ibu Rama nalika patemon rasa. geura kieu saupami. 30. laguna diaranggit. saparantosna di dhohir. 29. dijudi-judi ku ati. naon tea nu . 34. 42. geuning aqrob sareng wujud. Sumuhun saur raina. 37. raka’atna kitu deui. hanteu kudu ngalakonan sembahyang. dilenyepan disurupkeun ku salira. dupi takbiratul Ikhram. waktu urang memeh bijil. jadi kuat hanteu lesu. sabab kitu kudu pikir. maca Fatihah anu alus. fardhu ibarat sambara. Sujud Lam akhir nyatana. ngalakonan sembahyang. Rakana enggal ngajawab. aya deui nu can paham. nyatana ti ni’mat kitu. eta pasal Sembahyang. kaduana ruku teh huruf Lam awal. ka engkang rek naros deui. numawi engkang mah rai. kudu aenal yakin. sangeus aya dunya dumuk. Rakana enggal ngajawab. Sembahyang lima waktu. ulah dikira-kira. mung aya keneh saeutik. kumaha ti Kadimna. teu aya kaolan deui. duh eta mah rai penting. aya wajibna opat. nangtung teh nya huruf Alif. fardhu bae teu nganggo aya wajibna. kumargi aya hirupna. hanteu nepi ka mubadir. 28. Tapi sugan geus ugana. kajeun teuing dina ati. Alif Lam Lam He nu tadi. ibarat kitu rai. Keukeuh ngajina kaluar. jalan rek ka dohir. lungguh He teu salah deui. 41.kitu deui. kitab Qur’an digugulung. kani’matan rama tadi. nyatana nya huruf tasjid. lamun jalma nu teu kuat. pasal wajib jeung fardhuna. pang ngaraos ni’mat pasti. fardhu nuturkeun pandeuri. tapi aya oge hasil. diwenangkeun unggel Hadist. rai paparin mangarti. Wanahnu aqrobu uni. saniskara hal ge rai. 31. tina rasana syahadat. mugi ku engkang piwuruk. Wa’abud robbaka hatta ya’ tiyakal yakin dalil. sasat ngamulyakeun Gusti. sakitu eta wajibna. jadi geuning eta sidik. ka asal purwa daksina. najan dina sembahyang. hanteu dirasakeun dalil. numawi tekad engkang mah. yen Allah teh ayana di luhur Arasy. mangfaatna kana diri. ceuk rakana sidik sare’atna batal. Alif Lam Lam He geus dumuk. aya keneh kaol kitu. nyembahna ka Maha Suci. di angingkeun hanteu kedah jarah ka Mekkah. tapi nu kuat mah wajib. moal kadinya balik. ari fardhuna mah rai. jaba eta naon bae anu lumbrah. 40. wajib teh geus tangtu aya. 25. geus tangtu mubadir lapur. sing sidik ka Maha Agung. sanajan hanteu milaku. nu teu nisab mah teu misti. terus aweh salam deui. hayoh bae ngabeberik. lafad jenengan Allah. batal teu aya gunana. tadi Guru nasehat kabina-bina. lebah mana ka sorangna. 46. dina shalat lima waktu. moal katuang geus pasti. geus teu aya antarana. teu nyumponan dalil Qur’an nu disebat. Kitu deui hal Sembahyang. tetep moal samara deui. perkawis bieu kaharti. sa’adatna waktu tadi. Ceuk raina naha engkang. Nomer tilu sujud tea. kieu asalna the rai. timana asal usulna. manusa di jaman akhir. malah wajibna teh opat. lebah waktu sakaratil. jeung Min hablil warid deui. kumargi hayang kaharti. rai maca Usshalli. hanteu aya gunana. Nyaur deui Den Muslimat. 38.

jeung teu bias paeh deui. pasal eta nyatana Haqullah. sasat nu embung balik teh. Sabab ieu alam dunya pasti. Nu ngageugeuh Gunung Gede bukti. Naha urang rek lumpat kamendi. kana onom atawa ka alam jin. meureun sadaya ge terang. Idajil kapungkur. aya nu ngabawah prentah. 62. kuma kabeukina tadi. jelema anu maraot. bari tunggu-tunggu. 58. malim bagong jadi babi enggeus pasti. sabab sidik aya nyatana nu yakin. kana maung sareng monyet. nya eta alam . Gusti Maha Agung. Ka manusa jeung ka hewan deui. tetep hanteu bisa asup. meureun rentul Maha Agung. 54. 56. sakalintang percaya rai. 57. ku Allah anu kawasa. imankeuneun arek maot. rai oge tacan terang. Sabab dina waktu sakaratil. nu sok sedep panggang lele. lamun malim maung. ditetepkeun pikeun panjarana. poma ulah rek kaliru patekadan. malah jumeneng Bupatos. kakurung keneh ku dunya. raina lajeng nyaur. Da Wali mah sampurna geus pasti. kana Haqul Adam. sanajan. nya atuh jadi bangsana. nyaeta ku ngucap asmana Gusti. tara kapanggih. 51. keur ngahukum Idajil teh. di Gunung Gede Cipanas. Kapan eta utusan Yang Widi. marakayangan tangtu. ka asalna kapungkur. lawang Akherat teu muka. lawang Akherat teu tembong. Idajil La’natullahi. ceuk cariosna asalna manusa. anging iman anu ditampi. sarta langgeung geus tangtu.aqrob jeung wujud urang. lain eling ku carita. ceuk rakana hirup urang. sumawonna asup hanteu bisa. tetep didunya ayana. Kitu deui mun nyawana jalmi. ari nu aqrob jeung urang. nu betah di alam dunya. tetep moal pupus. mun yaktos aya di diri. 52. angin pon nyakitu. ceuk rakana aeh rai. 66. kapaksa roh Jasmanina. sabab tadi geuning kitu. sareng panggang lele tea. enggeus dina Haq na Allah. rasa rebu taun. nagarana pada mafhum. kakawasaan Yang Agung. jadi badegana deui. ngan tetep rasa teu geunah. jeung jadi Naraka cai. 64. pantes moal bisa mulang. sok surup sinurupan. sasat jadi rahayatna. sangu punar kitu. enya eta dina Walyaomil akhiri. Ceuk raina nuhun geus kaharti. sing ma’rifat kana dzatna Allah. Saruksakna ieu alam dohir. nya atuh tetep di dunya. naraka seuneu jeung poek. tina ku bakating nyeri. ngabedega ngarahayat. sabab ari Wali mah. salanggengna henteu kacampuran deui. anu mawi rai poma. cara waktu manehna di alam dohir. lawang dunya geus dikonci. Anu matak rai sing kaharti. Lamun asup ka manusa geuning. atawa menta surutu. tangtu nya balik kadieu deui. atawa nitis-nitisan. ka nagarana siluman. sabab tadi koncina teu kapanggih. kanyahona keur didohir. anu matak kedah diteangan. asup kana engon siluman. 48. nyaeta dzatna Yang Manon. jero Naraka. nu ngaran Haqullah tea. ruksakna alam dunya. nu ngalanggar parentahna. Haqul Adam nu kasebu. 61. rahayatna rebu-rebu keti-keti. lobana ka dinya kitu. malim buhaya ge nyata. Dzat laesa kamislihi. jatining kasampurnaan. bet aya di Gunung. eta oge nyawana manusa. bagong atawa buhaya. tah geuning rai nyata. tetep di jero naraka. dina luhur Gunung. Timbanganten nu kawarti. tangtu bareng di naraka. yen nu hanteu ma’rifat. poek tina bumi tangtu. henteu keuna ku ruksak. nyebutkeun Allahu Allah. nu di la’nat ku Yang Agung. sabab upama teu terang. kantun nu hiji tacan ngartos. supaya balik ka hirup. embung balik ka Gusti nu Maha Suci. salegana ieu alam dunya. 60. eta kawasana Gusti. paehna sok jadi macan. ngajadikeun sagala Naraka. sok geuwat harajat. geuning ayeuna buktina. sagala enggeus ditutup. anu masih keneh ayana di dunya. ka dzat Maha Agung. nyatana geus puguh. anu masih keneh kakurung ku ieu langit. nurutan tekad Idajil. yen teu bisa wangsul. utag-atog taya jalan. 49. naon eta saur rai. enya eta Hakekat Muhammad tea. sifatna hirup urang teh. moal bias rek nyebutkeunnana. ngagerebeg bari barang penta. menta cikopi nu lekoh. tangtos balik deui bae. kantun eungap anu aya. ku rasa kangeunahan. pangbalikan manusama’rifati. baroraah bias ngomong. Tungtungna teh hanteu bisa bijil. sang Idajil La’natullah enggeus pasti. eta kitu kajadiannana. jadi alam tangtu. ngajadi seuneu sakabeh. meureun rai ge sok mendak. 63. biasa cara nagara. ayana di saban jalma. lamun aya pekewuh. nurutkeun ilmuna kitu. Teu ma’rifat ka dzatna Yang Widi. anu teu bias balik the. Dangdanggula 50. 53. rajana teh geuning sok disebat. jadi rajana siluman. Beurang peuting teu papisah. kakawasaannana Gusti. elingna satuhu. jadi sakur anu aya. raja siluman didinya. ka Allah nu Maha Agung. sasalad jalma garering. ujubna teh ka Embah Dalem nu linggih. nya asup ka dinya deui. anu kaliwat tiisna. Kapan eta Embah Dalem tadi. ceuk rakana Alam Dunya. Jadi tangtu rahayatna pasti. 59. tunggu kiamat dunya. Anu matak wajib sing kapanggih. moal bisa balik ka Haqullah. dzat Maha Agung. aqrobna jeung Maha Suci. 55. 65. Raden Muslimat ngalahir. naon nyatana anu bukti. hirup Allah nu langgeng pasti. sing kapendak Hawullahna Maha Suci. Kapan tadi Gusti Allah.

pertanda aya hirupna. Dunya ieu bumi seuneu angin. masih keneh tacan aya nyawa. nu mawi make sakarat. anu mawi taya raos. hakekatna di badan urang pribadi. teu ngeunah pon kitu. Jadi iman sabeurang sapeuting. ngan saukur bisa balikna teh pasti. jadi salamet bawana. getih teh eta geus tangtu. nya eta alam antara. dina pasal huruf. enya eta sifat cahya. atuh pantes moal bisa. jeung asal. ceuk rakana mun lamun rai tacan ngarti roh Jasmani teh nyatana. dua geus ngagulung. 73. keur masih dina Haqullah. siga anu neangan jalan. kahalangan ku alamna. didinya marunggonna teh. Jadi eta nafsu tilu tadi. nyaeta ngaran nafsu. nyawana teh ngaraga sukma geus pasti. pasal Haqullah nu tadi. saur raka tangtu beda. mun ngelmuna tutug. Alif Lam Lam He timana asalna deui. sumawonna aya nafsu. cepil ge bijil danguna geus pasti. Ti dunyana manehna geus indit. sadayana bieu saur engkang. Hakekatna Adam tea. anu didahar ku urang teh beurang peuting. di badan sakujur. ngarasa aya ngeunah. Lami-lami setan tangtu nyingkir. bibit dunya kitu. nya neda tawakuf bae. jeung ngagedekeun Amarah. lebah dinya enggeus pasti. nyawa kasebatna rai. moal daek ngagoda rancana. ceuk raina naha beda. Den Muslimat teras nyaur deui. nu ngajadi alam barjah tea. nu mawi hanteu katinggal. anu ngajadi alam teh. asal keur dina Kadim teh. 72. 84. 75. karasana panas geus pasti. lahir batin moal rek manggih balai. Mun ku rai can kapikir. geura bae titenan. baham bisa cacarita. nyalindung ka dzatna Allah. ceuk hadis mah Alam Barjah eta nami. kapan tadi asalna ge. mawana eta nu tilu. hirup wungkul nyaeta hgirup sajati. panon ge bijil awasna. datangna ge ti pandeuri. atun nya Naraka tea. mimiti rasa teh bijil. 77. sumawon parentah Allah. 69. tadi memeh aya rasa. hayang naon hayang naon. 83. ulah sok elehan teuing. roh angin pon kitu deui. cai tiis rasana. panarosan jisim abdi. sangkan kuat salawasna. nafsu nu sok narik hade. bukti langka anu iman. nu di dahar ku urang teh. Barang enggeus kacampuran getih. Malah dina gujragna ka dohir. waktu keur dikandung. kahalangan kitu. karepna kasukaan dunya. ciri teu katimu. ka Akherat masih tacan datang. 82. nu Murba ka wujud urang. sabab basana ge dua. babarengan siang jeung wengi mun geus kitu mah mokaha. malah-malah sifatna ge beda pasti. enya eta lafad Allah. roh suci kasebatna. ari nyawa mah geus tangtos. 79. teu kuat eleh loba. roh sagala hewan-hewan sadayana asup. remen sok kabaud. kumaha sangkanna punjul. Nur Muhammad ceuk unggel Hadist. nya buktina katuangan. ceuk rakana taya akal. 68. jadi dedemit siluman. sareng Haqul Adam tea. asal tina aci-aci. Sawiyah katiluna teh. 81. sabab isin inggis sieun kuku nguntit. 70. Mutmainnah nafsu nu suci. leres percanten kalangkung. den Muslimat lajeng nyaur manis. sasat aci alam dunya. taya tiis taya panas. anu maot teu aya getihna. aci seuneu jeung tanah. roh bumi seuneu banyu. ayeuna gaduh piunjuk. nya kitu mo salah deui. raina lajeng ngawalon. enya bae eta can dijawab. sabab beresih lakuna. Lami-lami eta murangkalih. nu ngestokeun kana parentahna Nabi. moal rek kabaud. ku nafsu nu goreng tea. anu hanteu kapanggih. geus Wahua Ma’akum. nu tadi tacan dijawab. resep ngadu resep lacur jinah maling. alam Barjah kesebat nami. rasana panas geus tangtu. hirup kalawan nyawa. angin pon nyakitu. Ceuk rakana aeh engkang lali. hirup mah kapan geus aya. meureun ku rai karasa. ngajadikeun alam gaib. kana asalna dunya. getih balik deui tangtu. sifatna getih kitu. nu matak urang wajib ma’rifati. jeung ngajujur kasukaan. pang ayana Lafad Allah. lami-lami ka bulen ku sifat getih. sabab sieuneun geus tangtos. tina bakating khusu. ayeuna wangsul kapungkur. anu matak dijero beuteung geus usik. Kapn bukti geuning anu mati. nya nimbulkeun nafsu tilu rupi. ku rai tacan kapaham. rai masih keneh bingung. nya rasa sareng nafsu. taya dangu taya tinggali. 86. 80. ayeuna mah atuh . lian ti nyalindung. anu kalangkung kotorna. naon nyatana di badan. nuhun parantos kahartos. 76. alam antara disebut. hayang seubeuh nyatu. Lami-lami tuluy bijil deui. enya eta aci kadaharan. hirup Allah anu sakalangkung suci. nu kalangkung pentingna jeung bab sakaratul. kahartos sareng karaos. roh Jasmani tacan terang. jadi tempat setan la’natullah. Cauk rakana lamun tacan harti. nyarioskeun dzat Maha Suci. Eta kitu kajadian jalmi. jadi hirup suci tea. alam antara disebut. Enya eta sifatna teh getih. enya eta Amarah Lowamah. kapan tadi bibitna mah teu kawarti. meureun sadaya ngaraos. 78. seuneu dunya mah tangtu. kaayaan dunya kitu. yaktos pisan eta Mutmainnah. 85. sababna pang urang kitu. 87. getihna ragrag didinya. anu tadi saur engkang tea. naon kanyataannana. Den Muslimat lajeng nyaur deui. numatak bedas kalangkung. paehna anu kapaksa. anu dibunuh atawa digeleng ku mobil. jeung Allah Gusti Yang Manon. Ririwana hanteu salah deui. lawang Akherat teu muka. saprantos lebet kadaharan. 71. taya angsu-angsu acan. pasal eta parantos kapaham. 74. Haqna Allah tetep hirup urang. tah kitu gunana. tah geuning eta geus aen.antara. sarupaning naon bae. nya didinya sok nembongannana. da ngajadi alamna the. buktina teh molotot jeung larak lirik. Haqul adam mah geus tangtos. Ari sifat hirup mah kang rai. bumi poek tangtu. sabab henteu rasa papisahan. tina rasa nya bijil kahayang. anu bakal ngajadi teu ngunah. deukeut jeung nu iman pasti. nu jaditeh roh Jasmani. narikna ka alam dohir. nyaeta nyatana Nur. 67. nyawa sareng hirup. mun aya nu pupus.

da lebah sare mah poho. sing ulah ngajarentul. 97. kalima caangna. bisa ngailangkeun jasad. supaya boga pikiran. cahya hideung sifatna teu salah. tah asalna ti dinya. 105. 88. kangjeng Nabi Rasul. 100. mere upami ka jalmi. 106. sadaya anu kumelip. sakabeh asal ti Allah. cahyana nu hideung mulus. didinya hanteu ngaraos. balik deui ka alam dohir. teu iman-iman acan. aya ieu cai dunya. ngajadi seuneu hurung. rek didadar ku engkang sangkan kaharti. Hanteu kahartos ku pikir. tangtuna enggon Naraka. teu make tasjid mah luput. sareng He na rai kitu mun teu harti. nya eta Alif Lam Lam He. dihalangan ku sahiji kaca. enya ieu buktina the. hanteu katepi ku akal. sanajan Gusti urang. naon nyatana anu dumuk. teu beda jeung Kadimna. ku sorotna Narun hanteu salah. 95. nya eta Asma Yang Agung. kieu usul asalna. Kapan ari ngelmu rai. ari nu katilu. geus ngagulung moal geseh. anu kasebat Af’al Gusti Allah. opat rupi kalima caangna pasti. rakana deui ngajawab. Henteu pisah dzatna Maha Suci. dina palebahan eta. Sabab eta bibit nu kumelip. sabab Aing Nafi Isbat. hanteu sah kanyahona teh. Ceuk raina teu kinten kaharti. rai sakalintang bingung. geuning buktina kitu. kalimana Baetullahi. sifat rupa eta hanteu salah deui. nya eta Mim He Mim Dal. geus saädzat anu tilu. jalan ma’rifat teh kudu. 96. ulah boga rasa aya. nya anu jadi bakalna. Laa Hijabbaka kauni. kaduana Hawaun kasebat nami. saurna teh Gusti anu Maha Suci. 102. hakekat Muhammad tea. sasat Allah jeung Muhammad. tina padang bijil kanyataan. sarawuh eusina deui. hanteu aya terekatna. ayeuna kakara sidik. lafad Allah sadayana. jeung sifatna sumawon asmana. ilang ilmu ilang rasa. euweuh anu jadi hijab. Kantun anu kaopatna deui. Srangenge alam Akherat. asalna teh lafad Allah. tetep lima huruf. 108. 92. Sungsum tulang daging sareng kulit. cahya beureum sifatna. Asmarandana 104. lamun teu make tarekat. kaca panghalangna tea. sangkan ulah kasarung. yen tujuh langit bumi teh. urang kudu ma’rifat ka asal. tina Enur anu opat perkawis. kumaha nya akalna teh. kudu keur nyaring mistina. 103. hayang nyaho ayana Aing. anu jadi hahalang ka Allah. kalangkang jadi Naraka. Saur rai ayeuna mah harti. nya eta anu bieu teh. boga wujud rawuh dunya. sareng dzatna Maha Agung. enya ieu buktina wujud jasmani. namung aya saeutik anu samar. ibarat lafad Muhammad. 98. da sanes kitu jalanna. tina dzatna Gusti Allah. Johar Awal kasebatna. sarawuh eusina kabeh. jeung Illa Wujudika. matak ngaruksak ka urang. nya paingan kitab enggeus nyebat. . asalna tina dzat sifat. anu jadi hijabna ka Allah. sanajan di Mekkah oge. hanteu patarengga deui. babakalna alam dunya. ulah arek jauh. hiji ngaran Narun.hijab ka Gusti Yang Manon. da dunya mah kalangkangna. awalna eta geus pasti. Ceuk raina bingung teuing. Saupama naek kana pasir. cahya koneng sifatna. tujuh Bumu tujuh Langit pisan. Waktu oge geuning lima deui. dzat nu Maha Agung. alam dunya anu dumuk.mangga. dina Hadist ge kasebut. Kitu ibaratna rai. tapi weleh teu kapendak. rai sakalintang bingah. 90. hanteu aya pependakan. mindingan kana dzat tea. dina keur waktu sare mah. burak heula wujudna. Lian eta wujud maneh eta pasti. 99. cahaya anu beureum eces. Aya seuneu ieu alam dohir. naha tina bibitna mah. jalanna tina tarekat. jadi tasjid kitu. Imamna opat tangtu. atawa konci panyorog. lafadna geuning kitu. 107. lamun maneh saestu. sifatna ngangliputina. Ahadiyat sareng Wahdat. nyatana tasjid tarekat. Gusti Maha Agung. ku asmana kitu. tah sayaktosna tidinya. dzat hartina kanyataan. teu kaluar ti asmana Allah. 91. nyaeta Adam hakeki. eta mah palebah sare. Turobbun kaopatna teh. katiluna Wahidiyat eta nami. sabab sakitu bibitna. lumbrah geuning kitu. nu tadi disebut tina cahya Nur Muhammad. Saupami sorot Matahari. sumawonna alam dunya. kalimana Johar Awal. tah sidik geus opat rupi. huruf Allah aya opat rupa. rai mun can mafhum. Saur raka moal manggih. Katiluna Maun eta nami. najan rukun anu lima perkawis. asal asma tina cahya. Fafnin ‘anil Wujud. dzat sifat sarawuh asma. kapan geus aya patokan. eta teh siloka wungkul. najan wujud teu kaemut. Nur Muhammad utusanana Yang Widi. kalimana Panon poe. cahyana bodas hanteu salah. kalangkangna tangtos bae. Adam jadi gulung. Nur Muhammad nu kasebut. Gunung luhur bet tambah tiisna. ka opat bumi anu nyata. teu jadi lafad Muhammad. Panon poe teu matak jadi balai. 109. dina Hadist kacarios. Sanajan bisa ninggali. ku sorotna Maun anu putih. Anu matak aya huruf dalil. 94. sahabatna geuning opat. eta asmana Yang Widi. 89. geura bae didunya ge geuning sidik. Caang padang sifatna geus pasti. Ceuk rakana anu mawi wajib. Takun Wasilan terasna. kaduana angin kitu. Nya eta sorotna Turobun geus pasti. bisa jadi tutung. 101. bijil cahya opat tembong. nu opat teh Alif Lam Lam. anu panas teu salah deui. 93. nu moncorong lir Srangenge nuju bijil. kajaba dina sare mah. cahya koneng sifatna. pasal kaca can ngahartos. di angliputi Yang Agung. sorot Hawaun geus pasti. tambah deukeut tambah raos. malah lamun dideukeutan. wujud reujeung bumi langit. kalimana sareng anjeuna pribadi.

anging Allah nu uninga. aturan amal ibadah. eling bae salawasna. naon kanyataannana. keur cageur keur gering komo. teu acan katinggal ku soca. najan nepi ka ayeuna. sanajan badanna ruksak. Ari geus katimu tasjid. lain perkara Agama. 114. 128. pipilueun ngahukuman. sababna tacan ma’rifat. mangsa bodo Gusti Allah. dina keur nalika jagjag. kapan dina Hadist oge. kana dzatna jeung sifatna. Gusti Allah nu kawasa. atina teu daek nyaho. jalanna tina tarekat. Mim the nya sirah urang. kahiji Iman ka Allah. kudu nurut kitab Qur’an. teu jauh sareng dzatna teh. sareat ka tarekat teh. Dupi Iman hiji deui. Iman mah geus tangtu terus. Tapi kade salah ngarti. nya kana dzat sifatna. geus teu bisa walakaya. Sumawon Iman ka Allah. teu tiasa ngalakonan. keur kapercayaan kitu. jalan tuduh Agama. lain hukumaneun jalma. kumaha mun geus teu kuat. ngalakonan Sembahiyang. tah kitu rai nyatana. kapan aya ceuk Hadistna. kudu dicarios bae. nyaeta eling ka Allah. wujud teu bias migawe. Imanna eta geus tangtos. Mereskeun jalan Agami. teu bisa balik ka asal. 132. kieu rai mun can terang. sadirina-sadirina. 119. da engkang bubuhannana. dina salira urang teh. kantun Iman anu ka dua. Sababna enggeus ngahiji. geus tangtu rai aya mah. urang ninggal tanah Mekah. can ditarima ku Allah. 113. ulah kapambeng ngawuruk. 133. kudu bae dua-dua. Naon nyatana di diri. da teu kudu ruku sujud. kusabab geus kana ilmu. rukun Islam anu lima. mung engkang moal tiasa. Sarat sah nyembah ka Gusti. raina lajeng ngawalon. Iman teh urang pigawe. mung tasjidna tcan disebut. henteu weleh . batal haram jeung makruhna. kalawan ma’rifat heula. nu katinggal ku sadaya. ku rai tacan kaemut. kana parentahannana. persasat nuduhkeun jalan. Rakana ngajawab deui. pikeun kayakinannana. bagian ilmu eta teh. da can nyaho ti tadina. kudu ngalokonan rukun. 125. Tapi dina waktu gering. Ceuk rakana pasal tasjid.pamuka lawang Akherat. lamun ngelmu tacan kitu. boh salahna boh benerna. Iman kanu marentahna. kahartos Mim He Mim Dal. 139. 134. Raina ngawalon deui. 136. 111. salawasna moal pegat. eta dzatna Gusti Allah. 127. Agama sareat tea. nepi ka rek maot pisan. paeh henteu reujeung Iman. teu meunang aya rasiah. naha bet aya rasiah. mun prakna tah kudu kitu. lamun teu acan paamprok. lakonan sakuat-kuat. 116. sabab eta mah Agama. 115. parentahna Gusti Rasul. teu ku lisan-lisan acan. kudu papada duaan. dina nalika cageur mah. 137. bibitna sagala rupa. nyawana teh kapidangdung. sareatna hakekatna. 123. Asal geus ma’rifat jati. 117. tanda-tanda elingna teh. 140. 130. Kaduana Iman deui. anu sakitu suhudna. 131. 124. Qur’an Nul’adzim kasusul. cicing leumpang diuk nangtung. weleh geuning pasalia. Kapan ari Iman rai. rai masih keneh helok. masih keneh bias nangtung. 121. sidik henteu mangfa’atna. jadi linglung rarasaan. 135. Iman kana Parentahna. da geus teu bisa hudang. hartina ninggal dzat Allah. rakana enggal ngajawab. kitu eta ceuk dalil teh. sabab kumaha rek Iman. 118. geus Wahua wama’akum. kang rai nembe mangartos. lakonan waktu lima teh. perkawis Iman ka Allah. Fidun’ya anu kasebat. teu acan pisan kapaham. Numatak urang mah rai. bagian ahli sareat. lain kudu sapertos. rai parantos mangartos. 120. nyarita pasal ieu mah. Allah nu pikeun ngahukum. mung aya deui pihatur. hanteu bisa walakaya. Mimiti Ru’yatullahi. da hanteu kudu jeung praktek. 129. anu kudu dilakonan. atuh meureun poek bae. sabab teu aya cirina. perkawis lafad Muhammad. paeh samemehna wafat. nya Marotan Wahidatan. da ari sareat mah. engke di alam Akherat. sunat farduna sakabeh. nya meureun nyasab jadina. Teu aya gunana jalmi. kabeh kudu pada terang. sumawon ku sareat teh. sidik ku panon kapala. moal samara moal hilap. sanajan dicipta-cipta. 126. Raina ngawalon deui. buktina pasuhud-suhud. He dada manusa estu. aya dua perekara. perkara nyaho ka Allah. sabab rasiahna guru. rek eling ka parentahna. keur pikeun sarerea. Mun kitu kafiran pasti. keur ibadah ka Yang Agung. anu parantos diwejang mah. ayeuna mah moal samar. keur wujud taya halangan. aduh engkang nuhun pisan. Mim akhir bujal manusa. hiji Iman ka Yang Manon. Bari leumpang bari cicing. rek eling ka Maha Agung. dina keue aya halangan. laku ucap anu aen. hanteu beunang lalawora. hanteu ngarasa papisah. kanu baris disembahna. rukun Islam anu lima. 138. kudu daraek ibadah. Kapan geuning eta bukti. eling bae hanteu pegat. kana rupa Mekah kitu. kudu ku awasna kalbu. ku awas panon atina. dina wujudna manusa. 112. ka Allah mah sanes kitu. muga ku engkang diwejang. Antal Mautu Qoblal Mauta. Jadi geus kaluar garis. Raina ngawalon deui. tah dalil eta saksina. geus tepi ka asal Qur’an. Ari hakekat mah rai. Ngan karek asmana badis. rupana wujud manusa. Teu Iman ka parentah Gusti. saperti ayeuna urang. ti dunya teu meunang salah. badanna geus ruksak kabeh. atuh rek eling ka naon. tarekat sareng ma’rifat. siang wengi reureujeungan. Sasatna kedah papanggih. ceuk rakana moal pegat. Bener mun dina Agami. panutupna lawang dunya. Bi ‘ainil Qalbi sayaktos. jeung buktina nu diditu. ngan kudu menerkeun laku. atuh teu Iman mun kitu. kakara bisa kasusul. nu henteu diwaktu-waktu. kana parentahannana. 122. Tapi kudu bisa mati. lafad Muhammad eta teh. tegesna babar sapisan. nuhun Alhamdulillah. Dal teh suku enggeus pasti. naha Iman ka saha. ceuk rakana tangtos bae. 110. Raina lajeng ngalahir. kumaha arek elingna. tapi sahna eling kudu.

lahir batin geus kamafhum. terus disaurkeun pisan. 148. ayat-ayat nu kasebut. nu parantos kalakonan. sapertos Jeng Nabi Isa. kaluar ti Kangjeng Rasul. ngajadi alam dunya. naha ari Nabi sanes. kakara bisa kasusul. hanteu sowara huruf. tapi kieu bedana teh. tapi upami percaya. boh kesed boh amisna. 157. nya jadi kitab Qur’an. dalil pangandika Allah. kieu rai mun can terang. sabab Ijnil Toret Zabur. Geura dangukeun ku rai. nepi ka kiamat pisan. margi kahartos percaya. kapan Qur’an mah eusina. jadi anjeuna mah notok. dalil mah nu heubeul tangtos. sareng ngajadikeun makhluk. Raina gumujeng manis. kapan kedah sareng sahna. di badan urang sapata. sabab ngandikana Allah. tah kumaha bedana. nyaeta kiamat dunya. percayana masih mangmang. naha bet dibeda-beda. Mung ayeuna aya deui. Mung ayeuna aya deui. nyarioskeun geus akhirna. nepi ka akhirna pisan. Terus kan Nur Jeng Nabi. ngadak-ngadak anjeuna teh. Tetep disebatkeun Hadist. sanajan aya hurufna. 163. nyaurna ku basa Arab. kitab Injil katiluna. hiji ngaran Toret tea. sakur piwuruk engkang teh. ayeuna mah moal samara. Terus Babu Hawa deui. jol tiasa sasauran. geuning naha teu disebut. geuning kitu asalna. 147. yen bakal kitu jadina. boh amisna boh kesedna. anjeuna enggeus misaur. Maparin caangna ati. 141. kana kadimna Jeng Rasul. 152. nu ka anjeuna miwuruk. Hadist bae disebatna. padahal Nabi Muhammad. ngadamelna Injil tea. rek naros rai ka engkang. pangkat Nabi kasebatna. bakating tina karaos. bade tumaros ka engkang. nyaurkeun sadayana. kumaha da can karaos. pangandikana Yang Agung. teu aya anu kalarung. 149. tina kalangkung karasa. turun ka para Nabi kabeh. kabeh aya dina Qur’an. hate masih kalangkabut. tapi eta dina Qur’an. nya nuhun Alhamdulillah. disebatna Kalamullah. hanteu sami sareng Qur’an. 166. bibit nu kumelip kabeh. yen eta dalil Qur’an. pangandika anu anyar. nyaeta kana manahna. Ngaranna Qur’an Nul-Majid. nyaeta Nur Muhammad.nerangkeun yen Maha Agung. 171. 146. ka sahabat nu opat teh. Padahal Kangjeng Nabi. Sajarah anjeuna pasti. jeung teu nulis teu papan. sasaur-saur Jeng Rasul. seja diestokeun pisan. Allah anu Maha Agung. Kapan sidik Kangjeng Nabi. hanteu percaya ka Qur’an. anging ku terbitna hate. 160. utusan Allah ta’ala. kalintang abdi sesahna. 155. sanajan Saumur hirup. dina badan sakujur teh. sapertos Jeng Nabi Isa. moal taklid moal bohong. Sieun jadi kufur kafir. bet sagala uninga. 145. saheulaeun Nabi urang. nanging ti Allah ta’ala. kapan sami pangkat Rasul. 168. tah eta naon nyatana. bisa nyaritakeun kitu. awal akhir dicarios. ngan dika Gusti Allah. Kaopatna Qur’an nami. lantarannana ti engkang. ku salira anjeuna teh. teu acan tetep mikiran. nu aya salebet Qur’an. naha ari Nabi sanes. kapan sidik caang eta. dalil pangandika Allah. Ari sundana teh Hadist. tapi aya deui kitab. Ditetepkeun bae Hadist. Gusti Usman nu nulis teh. Sadayana jol kaharti. bener teu nganggo sowara. kaduana kitab Zabur. rai aya kadar ngartos. moal robah patekadan. 164. nu muruk bangsa manusa. 150. 156. 151. margi rai tacan ngartos. ngan cumah maparin caang. 142. bade tumaros ka engkang. rek nyaritakeun rasana. 143. midamelna Injil tea. nu matak hanteu disebat. kang rai hayang terang. dalil mah Qur’an nyatana. kudu buleud nya percaya. Tapi naha Kangjeng Nabi. naon kanyataannana. sumawon make huruf teh. Kedah geus di dahar misti. nyaritakeun rasa cau. 162. Sareng kapan saur Hadist. Barina ngalahir deui. tah kitu rai sababna. ibarat nyebatkeun cau. unggel dina lebet Qur’an. meunang nurun tina Qur’an. boro-boro nu geus tembong. Ceuk rakana bener rai. geus nyayang kana sungsuwam. Tah kitu ngandikana Gusti. naha bet hanteu disebut. sabab manus amah mohal. kapan geuning eta Qur’an. nyariosleun Wal Awwalu. caang padang narawangan. moal arek asa-asa. tina Johar Awal tea. Saha nu mere warti. tina Qur’an Nul’adzim teh. kakara sah pangakuna. kana Qur’an Nul’adzimna. Teu huruf sowara deui.reureujeungan. sanajan nu teu acan. eta teh nyaurkeun naon. dalil pangandika Allah. Ngalahir deui kang rai. sarua pada utusan. 158. malah basana ge Arab. teus nepi ka jadina. bisa balik ka asalna. 165. sagal geus kauninga. Raina ngawalon manis. yen eta Kalamullah teh. Rakana ngajawab manis. malah sumpingna tipayun. geus sumurup kana kalbu. sadaya hanteu kaliwat. 170. 169. nyarioskeun ti awalna. kufur kafir kasebatna. Jadi ngandikana Gusti. lalakonna dicarita. 167. tunggal utusanna Allah. kapan Jeng Nabi Isa ge. rai masih keneh poek. 159. bray bae sagala terang. tapi Kangjeng Rasulullah. teu kocap aya guruna. hal eta kitab nu opat. kitu deui Zabur Toret. hanteu aya papadana. 153. nu matak teu ku sowara. 154. teu aya nu ngawartosan. mimitina ti Nabi Adam. manusa kedah kituna. hanteu naros ti manusa. kapan make huruf eces. 161. mani cirambay socana. . hakekatna di urang. ka Kangjeng Nabi Muhammad. rai mah ku hayang dumuk. nyatet saur Rasulullah. ulah ngan ukur basana. bibit nurunkeun manusa. Qur’an teh damel sahabat. Dicarios ku Jeng Nabi. hanteu arah engon kitu. 144. memeh aya awang uwung. Saha jalma anu mungkir. sumawon make huruf teh. nu teu huruf teu sowara. pasal ka dalil Qur’an teh. nya eta nu anyar tea. teras dicatet ku Usman. kapan teu daya teu upaya. yen eta pangandikana. kitab Hadist anu tilu. pangandika anu anyar. sagala pangakuan. margi Hadist enggeus nyebat.

176. beda-beda umur jalmi. 178. yen sakabeh kudu mati. reujeung sakabeh hawadist. pasal kitab anu opat. sifat Goniyyun ceuk Hadist. dalilna teh Qulu nafsin. 193. Raina Lajeng ngawangsul. tanda bedana jeung Gusti. sareatna anu nyata. sanes nu sifat kawasa. 182. 200. kalebetan aci. Kitu deui dina pupus. sarebueun alam dunya. Ngan butuh teh ku wujud. aya nu geus aki-aki. kieu rai mun can harti. naon kabutuhna Gusti. 175. kitu rasiah Yang Widi. sato-sato ge aranakan. barang enggeus lami. cepil kaluar danguna. kabutuhna Maha Suci. Tapi kabutuh Yang Agung. 194. Raina enggal ngawangsul. Nafas mah geus jalan terus. tina kaluat si Bijang. 181. Malah dalil oge nyebut. pangheula ayana pasti. atuh Gusti Maha Suci. rehna dina umur jalmi. aya nu geus jadi bujang. lami-lami eta soca. anu matak kudu wafat. nafasna mah ongkoh bijil. nya eta nu anyar tea. teras nyaur bari manis. 199. Raina mani ngagukguk. pangakhir-akhirna leungit. Meureun ku rai kamafhum. Kapan ceuk dalil teh kitu. hanteu seueur ngan sarupi. Rakana mesem ngadawuh. 183. kahartos ku tuang rai. moal mubadir Yang Widi. baham teu bisa wawarti. ku rai hoyong kaharti. atuh lamun kitu Gusti. 177. 191. ti barang gurujag dohir. Pang ngersakeun kudu mati. mun ngan sakitu sababna. 192. naon margi teu sarua. ucapna pon kitu deui. Rakana engal ngawangsul. ari keukeuh-keukeuh teuing. Allah sifat Baqo pasti. Meureun aya sabab tangtu. aya sababna nu penting. 186. hanteu kasebutkeun beunghar. ngersakeun Gusti Yang Widi. hanteu meunang nyaruaan. Mimiti Toret dicatur. 198. karaos kabina-bina. moal hanteu aya pambrih. langgeng hanteu owah gingsir. sinarengan aci cai. Pasal dina pangkat mahluk. hanteu aya kabutuhna. ayeuna baris didadar. najan alam dunya rai. 205. 179. yen kudu ngarasa mati. supados rai mangarti. panon teu awas ninggali. 180. kedah wae osok wafat. teu ku naon-naon deui. nu karasa sareng bukti. teu butuheun ku Ulama. sesek moal aya tempat. taya kabutuhna Gusti. sumawon keuna ku mati. naon nu jadi sabab. perkawis pang Gusti Allah. sidik pisan jeung buktina. sifatna hirup kang rai. ah engkang mah sok murtad. sanyatana dina diri. teu butuheun kunu ngaji. anu tiheula ayana. pasal tadi Gusti Allah. sanajan kersana Allah. cepil teu aya danguna. sarua jeung Maha Suci. nyaeta ngaran hawadist. baham ge bisa wawarti. ulah ngajadikeun bimbang. lamun aya keneh pambrih. seuri ngeunah bakat harti. geura dangukeun ku rai. teu butuh kunu ibadah. tapi teu kurang nu datang. saparantos barang tuang. moal datang ka teu jadi. katuangan warna-warni. ana kitu nyaruaan. eta mah entong dipikir. tapi engkang mah sok nilik. Ari eta mah nu tilu. Allah ta’ala taya kabutuhna. Qur’an mah pangangseu rai. tah eta nyatana Qur’an. Ayeuna gaduk piunjuk. pinuh temen ieu bumi. asa kabireukan teuing. aci seuneu angin tanah. rakana lajeng ngajawab. 173. rai enggeus lieur teuing. Gusti anu Maha Suci. 195. sugan kieu kersa Gusti. jeung daikatul mauta. ku engkang kedah di dadar. kersana Gusti Yang Widi. eta hanteu salah deui. hiji pasal nu can harti. pangdangu anu kahiji. ngalegaan alam dunya. ceuk engkang mah anu yakin. aya deui nu can harti. Raina ngawalon nuhun. paninggal sareng pangucap. 203. kabutuhna Maha Suci. sundana teh eta dalil. anu pangheulana leungit. Rakana walon jeung imut. Injil nyatana paninggal. Tanda bedana Yang Agung. teu elat-elat nu bijil. najan seueur nu dipeuncit. make mere katetepan. ka rakana bari seuri. henteu kenging mungkir deui. 190. Mung awon teu kapiunjuk. anu pandeuri datangna. nandakeun butuhna Gusti. Naha engkang bener kitu. 188. kanyataan dina badan. sumuhun saur kang rai. sakumelip tujuh bumi. cik geura terangkeun engkang. nya danguna jeung tinggalna. awalna nu pangheulana. disebatkeun awal akhir. Pendekna sakabeh makhluk. ka sakabeh anu anyar. da kabeh kagungan Gusti. Naha matak naon atuh. jalma pada aranakan. rakana ngawalon manis. keur waktu gurujag lahir. Ceuk raina naon atuh. sakebeh awak-awakan. hartina teh Allah beunghar. teu butuheun kunu muji. aya deui nu can paham. 187. 174. samangsa-mangsa keresa. da moal enya mubadir. Tah naon sababna kitu. mo hilap saumur hirup. Ting torojol ting palentung. ceuk engkang mah masih aya. Naon maksadna Yang Agung. Sifatna nafas geus tangtu. kasauran teh bet yakin.Kinanti 172. samangsa-mangsa keresa. 197. lamun hawadist teu ruksak. bener ceuk dalil teh tadi. dina hal sabab-sababna. kumaha sabab-sababna. Numawi Qur’an disebut. nu tadi disebat dalil. tatangkalan nungtut jadi. 201. pang sok ditungtungan mati. Saur rai lamun kitu. 206. upama jalma teu wafat. kana ati tuang rai. Bukti anu ngajarentul. aduh engkang sidik pisan. 184. langgeng teu keuna ku ruksak. kapan buktina di dunya. 204. kabutuhna Gusti Allah. Rakana lajeng ngawangsul. nu keur tengah . Zabur pangucap pribadi. Ceuk rakana mangga atuh. pertanda beda-bedana makhluk sareng Maha Suci. 196. Aya orok-orok pupus. da kitu kersana Allah. kanyataan dina diri. 189. tangtos aya sabab tadi. bet bijil awasna geuning. estuning aenal yakin. 185. ampir pinuh ieu bumi. nyieun sarebueun kali. 202. akhirna oge teu lepat. nyaeta nu ngaran Hadist. nyaeta pangdangu urang. tah kitu sababna rai. leres mun kitu kaharti. Allah geus maparin jangji.

sifat Baqo enggeus pasti. Ceuk raina kuma atuh. Lamun ruksak eta hirup. bijil kani’matan sami. Seueurna teh opat puluh. Dadamelan Rama jeung Ibu. 230. Widadari isteri wungkul. anu teu dibeda-beda. ka sadaya murah asih. kabungahan soca rai. Bener bae opat puluh. eta teh rai siloka. sakitu ngurusna diri. pang mapagna Widadari. geura mun taya sarupi. ulah siga pilih kasih. rupa istri nu gareulis. 217. kumaha buktina asih. ti dunya nepi ka batin. Hadist enggeus mere terang. Tatangkalan moal hirup. 234. dua kani’matan cepil. Rakana lajeng ngawangsul. Ceuk raina langkung nuhun. seueur nu lakon Agami. 241. sihoreng bisi manular. dipapag ku Widadari. Kurungannana nu pupus. timana asalna jadi. Rakana lajeng ngawangsul. kapan geuning anu mati. nu papak kasadayana. Tilu bumi opat banyu. nu matak sok tereh mati. dupi Mani asal cai. Allah milu ruksak pasti. 207. sagala ge moal jadi. Widadari anu katilu. nu rata ka sadayana. can tetep kapercayaan. naha bet hanteu ka kocap. keur getihna hanteu sehat. asa sidiksidik teuing. Enol mah da nalapung. kadeudeuh pangambung rai. 233. bener karaos ku rai. rai dina lebah dinya. 213. ibarat dina kai mah. sanes pangersa Pangeran. Tepi ka akherat kitu. 225. eta kamurahan Allah. 220. rupi-rupi teu sarua. kadang kala seueur istri. hiji seuneu dua angin. pikeun mikir Widadari. geus ngayakeun lima rupa. 227. yen jalma Iman pinasti. jeung teu kening ngora-ngora. Raina nyaur jeung imut. Mani anu katiluna. kieu ari sayaktosna. 210. urang bisa hirup rai. Kapan istri teh geus tangtu. 223. kapan jalma the sok mati. rasana mah tetep aya. nu sami teu pilih kasih. masih keneh bingung pikir. pikir sing nepi kaharti. 209. pikeun sahiji manusa. aya deui anu can harti. Getih kudu jalan alus. Ayeuna gaduh pihatur. ceuk Hadist teh Widadari. najan geus kasebut mati. 228. 240. hal perkara anu hilang. 211. dina waktu tadi bijil. rai tiasa ngaharti. kasauran engkang tea. ka sakur anu kumelip. matak hirup mah teu robah.tuwuh deui. 232. 224. ganjaran ti Maha Suci. nu rata ka sadayana. ka sadaya makhluk Gusti. naha bet ngabeda-beda. ngan wadahna anu teu kuat. Wadi teh asalna rai. di urang ngajadi tulang. tatapi eta munasif. hanteu usik hanteu obah. perkara murahna Gusti. sareng kalangkung gareulis. kani’matan kagenahan. jadina di urang daging. Widadari nu kaopat. Rakana ngajawab terus. 231. hirupna mah tetep pasti. lamun rai teu uninga. 229. tanda taya hirup pasti. Maningkem mah aci bumi. sifat kasukaan ati. 243. ari Widadari tea. mungguhing di alam Akhir. Kantun asihna Yang Agung. ceuk raina masih heran. nya manina ge teu sehat. 236. asih ka sadaya sami. di diri urang pribadi. kumaha buktina murah. 218. anu ibadah ka Gusti. muga ku engkang diwejang. 226. kabirahian nya ati. nu matak sok tereh mati. hanteu salah aci angin. naon nyatana anu yakin. anu ngaran mani tea. Ku urang kudu ka ilmu. cacakan taya sarupa. saur . Nyatana diurang sungsum. rek naroskeun anu tadi. uteuk tongo walang taga. umurna ge moal lami. ka deudeuh jeung kacintaan. ari nyawa teh nya rasa. bener pisan tangtu aya. Rakana lajeng ngawangsul. nu paeh tea mah raga. da kapan ari hirup mah. tah kitu eta kang rai. Tapi rasa ge pang hirup. pikeun mapag para istri. Maningkem kaopat deui. Kapan istri ge geus tangtu. 221. teu ngupingkeun Widadariwidadari lalakina. kacampiran ku panyakit. nya eta badan jasmani. Tah kitu sababna makhluk. jadi kulit awak urang. mahi ku lima perkara. sato-sato kitu deui. rehna eta Widadari. 219. pasal eta Widadari. dipapag ku Widadari. Lamun getih Rama Ibu. bungkusna eroh jasmani. nu ngaran Wadi jeung Madi. Atuh jadina teh tangtu. naon kanyataannana. teu aya hirupna pasti. nu karasa anu bukti. ceuk raina moal bisa. hiji kangeunahan baham. kumaha kira-kirana. Rahman Rahim Maha Agung. 216. tah eta nu kurang kuat. roh jasmani teh nyatana. 214. 208. nu kumelip jero bumi. Allah tetep bae asih. ulah rek kaliru rai. Nu ruksakna teh ngan wujud. nu kasebat Wadi Madi. kosong hanteu aya eusi. boga ngeunah jeung teu ngeunah. tangtu babari bobona. ari Madimah asalna. kabagiannana pasti. yaktos mah opat siki. sabab ngahirupan rasa. nu tadi asal ti dohir. mun enya kersa Yang Widi. Rakana enggal ngawangsul. ka anakna peribadi. 235. kudu papay mimitina. nyilokaan kani’matan. ceuk raina matak heran. paingan bangsa Walanda. umurna teh hanteu sami. 239. tangtos ari maot tea. geus koropok ti tadina. kalimana matahari. najan sireum tongo reungit. asal naon nu ngajadi. papada bisa ngajadi. Ceuk rakana mun can mafhum. Naha kersana Yang Agung. sami teu aya bedana. istri nu meunang Iman. 215. moal aya anu hurip. keur nuju aya kasakit. jeung lalaki sama timbang. Timana asalna dumuk. mere hirup kasadaya. lantaran piwejang engkang. langgeng teu keuna ku ruksak. anu opat Widadari. 238. nyaeta nyawa geus pasti. asal aci seuneu tea. 222. ngan alamna salin deui. pada bisa usik malik. sabab eta asal mani. tah eta kumaha margi. meunang ganjaran Akherat. teu aya cai sarupi. panjangna pondokna deui. jeung teu keuna ku maot pasti. rai ulah belet teuing. asihna Gusti Yang Widi. saperti kieu deui. ayeuna mah rai harti. nya ieu wujud jasmani. Saupami taya banyu. 237. Mani maningkem terasna. 212. kawas anu pilih kasih. kapan tina opat tea. nyaeta ku dzatna Gusti. 242. anu kurang kuat rai. asal tina aci getih. Piwadaheunnana hirup. lamun arek boga rabi. kapan tadi Gusti Allah.

aya kanyataan dumuk. dilisankeun ku pangucap. puguh bae aya buktina mah. mikawelas engkang teh ka diri rai. geuning bukti eta langit nu sakitu. pangkatna Habibullahi. nembe terang ayeuna karek kaharti. ngamudarakahkeun ili. Ayeuna nu katiluna. malah osok hayang deui. kantun anu genep Rusul. pasal eta ku rai teh geus kaharti. ku awas tangtu kasusul. boh barang boh rupa istri. kitu deui tina soca. kang raka bubuhannana. nu nyebat nyeri dengena. nembe ayeuna kapanggih. salah bener oge tangtu. Ceuk raina geus kapaham. buru-buru geura putus. ceuk raina can kaemut. kieu abdi nya kabingung. carioskeun hiji-hiji. lamun kang rai ninggali. 261. meungpeung hirup dikersakeun ku Yang Widi. make sirah dada suku. 260. 258. 270. langgeng teu owah teu gingsir. 245. nyatana di badan urang mun teu salah. nafasna dina pangambung. Maha TInggi kaopatna. Cacakan teu kahalangan. terus bae nepi ka poe panutup. yaktos ari dengena mah. teu robah utusan Gusti. Ceuk raina leres pisan. Namung rai mo kapalang. geus taya utusannana. 248. jadi meureun ayeuna nu Maha Agung. malah-malah Asma Allah ge disebut. nyatana paninggal tangtu. raos ceuk rasana cepil. naha eta basa opat perkawis. naon kanyataannana. kalimana Nabi Isa. ceuk raina aduh leres geus kaemut. 257. mugi raka ulah bendu. atawa kueh persetik. 249. naha iraha jamanna. bener mulyana teh sidik. najan tujuh bumi sareng tujuh langit. dipangkatkeun Muhammad Rasulullahi. sadaya parantos sirna. sing nepi kahartina. naha kumaha mulyana. Maha Suci anu mana. 259. teu hasil mun teu harti mah. Rusul mah hanteu wafat. nepi ka kiamat pisan. 253. perkawis Yang Maha Agung. Maha Mulya ku engkang terangkeun deui. babarkeun bae sadaya. ulah ngan babasan wungkul. upami baham kang rai. Saur rai nuhun pisan. ulah bosen ngajawab. nu pupus mah majajina. istri pameget ge nampi. dipangkatkeun Adam Khalifatullahu. Nu teu beda sareng urang. henteu aya alam dunya oge sepi. supados kahartos pisan. 251. Nabi Enoh nu kadua. kapan Rusul mah teu pupus. Maha Luhur atawa Maha Tinggi. moal ngewa sumawonna lamun bendu. opat rupa hiji basa Maha Agung. atawa tembang nu ngunah. nyeri denge tara aya.rakana pan nyata. lian ti salira engkang. Lian ti waktu ayeuna. rajeun oge nyeri ceuli. geuning bukti nafas teh tara belewuk. Agung Mulya Sucina hayang kaharti. Ceuk rakana kapan nyata. 264. nu katilu Maha Suci. Rakana teras ngajawab. 271. nya eta kiamat tea. ku bakat tinggi-tinggina. 244. Sabab mun taya utusan. Maha Tinggi atawa Maha Luhur. dijawab sakuat-kuat. atanapi wungkul basa. Hakekatna mah berjalan. Ceuk rakana Maha Mulya. 246. ceuk raina kuma sabab. 267. ulah kapambeng miwuruk. kitu deui nu kaopat. dulur abdi ngan sahiji. 255. kahartos ari kitu mah. Nyatana Mim He Mim Dal. Kaanggseuna raos tangtu. raina teras ngawangsul. Rakana enggal ngajawab. saur raka nyatana pangangseu rai. teu hasil mun teu jeung bukti. nyaeta nyatana pangdangu rai. moal bosen engkang mitutur ka rai. malah- . 256. dipangkatkeun Musa teh Kalamullahu. Dupi Rusul katiluna. kaduana Maha Mulya. 265. nya eta wujud jasmani. Mulya bae salawasna. tadi aya babasaan. Ceuk rakana Insya Allah. nyaeta kasebat Nabi Ibrahim pangkatna halillullohu. 263. eta nu pangluhurna. masing tutug ulah aya nya kabingung. matak nyelengit nya ati. salamina moal matak jadi ilmu. sadayana geus lastari. piraku hanteu kaharti. moal aya tangtu lebur. poma-poma rai ulah rek kaliru. sanajan tara dikumbah. sihoreng aya nyatana. ku tingal mah geus kaberik. upami ngangseuan minyak. nomer hiji Nabi Adam. 254. atuh saha anu arek mere pitutur. nu sarupa saperti wujud kang rai. sadayana oge natrat. 252. nafas mah tetep beresih. meureun rai osok mendak. 269. nu kaopat Nabi Musa. pangkatna teh Rohullahi. eta nu pang sucina. 266. Kangjeng Nabi kagenepna. Widadari tina cepil. moal enya geus taya utusan Gusti. matak ngahudang birahi. ayeuna nu kadua. kedah diterangkeun deui. tapi ayeuna geus pupus. masih aya nu rek ditaroskeun deui. kaluar jerona deui. teges Mulya tara kasebut-sebut. tanda ku agungna leuwih. naon bae kaanehan. Ceuk rakana tina dangu. naon bae rupi-rupi. ulah pambeng miasih ka sifat dulur. saur raka naha rai sok ngadangu. nu kasebat Maha Agung. Pangkur 250. naon bae anu seungit. anu gedena sakitu. bakating resep ninggali. Geus tangtu resep kalangkung. pangdenge teh salawasna tara gering. 262. Ganjaran ti Maha Agung. ceuk raina nuhun pisan. deudeuieun karasana. ayeuna mah kahareti. ku engkang terangkeun deui. kantun nu kaduana. leres hanteu pilih kasih. luhurna tanpa wangenan. mun ngapalkeun bae asma. bilih kabujeng ku wafat. karaosna raos tangtu. miwejang ka diri abdi. sumuhun saur kang rai. ngadangukeun anu nyuling. Anu luyu nu karasa. diucapkeun sadayana. nyatana pangucap tangtu. lamun aya muga ku engkang pitutur. tina pangambung ge bijil. kadatangan lauk hayam. di diri urang pribadi. 247. Meureun ni’mat nu kadangu. saluhureun langit ge tangtu katepi. Rakana lajeng ngajawab. nyatana dibadan urang. bakating raos-raosna. tah eta hawadistna anu pupus. 268.

buktina teh para Rusul. kaduana netepkeun sifatna kitu. hanteu aya barang anu dibuni-buni. nyaeta dzatna Yang Widi. ilmu wali nu geus sidik ditampi. hakekatna nyaeta paninggal tangtu. tina nyaahna kalangkung. beresih taya nu kari. pedah Wali sok tatapa. diestokeun lebet kalbu.malah geus kumpul di kang rai. 278. taya nu dipinding-pinding. da geus hampang tadi diibaratkeun kitu. nya sajatining Syahadat. wajibna mah kedah ngarti. arek maca Syahadat kalimah kali. kumpul dina hirupna. Ceuk rakana bener pisan. disidikna para Rasul. bakating ni’mat gumujeng mani ngagikgik. moal saperti kapungkur. Wali eta nyusulna tarekat jati. pang bisa nangtung jeung usik. netepkeun heula dzatna. taya deui kua anjeuna nu dituju. matak doraka kasiku. pangangsu hakekatna. lamun karek bisa maca bae wungkul. najan ieu wujud oge nu nganggung. ceuk rakana mun can harti. 288. leuweungna enggeus dibasmi. Raden Muslimat ngajawab. nyatana teh enya eta wujud. Jadi kadieuna umat. ku tapa mang taun-taun. 279. ari eta nu katilu. katilu asmana deui. 293. geus jadi Islam sajati. hanteu beunang diterangkeun pamali. malah matak jadi murtad. Ti luhur sahibas sirah. 297. 290. ceuk rakna kapan nyata. nya awasna panon urang. enya eta ma’rifat jatining hirup. nyieun domba tangtu ku domba deui. kapan ari geus bersih mah. 276. lulumbrahna geuning nu sanes mah kitu. ari eta hakekat Muhammad Rosul. nu gede kaliwat saking. taya nu disumput salindung. lami-lami leuweung ganggong bisa tumpur. rai teh untung kacida. Dupi eta rasa tea. nuhun pisan ku rai eta katampi. tapi teu weleh disorang. geus kahartos Adam teh nyaeta bibit. kapan eta hirup ayana geus tangtu. Ari anu kaopatna. mung naon sanyatana. nu kagenep rusul ngagulung. pangna kuat aya nu nguatkeun deui. bakat ku hayang ma’rifat. eta mah ilmu Laduni. iradatna Gusti anu Maha Agung. Ceuk raina leres pisan. Panghulu Rosul sadaya. sabab leleberannana. Nyatana pangdangu urang. kieu rai mun can terang. 275. 274. hakekatna para Nabi. kana nafsu opat rupi. hana cukup ke pangucap. nu bakal sampurna puguh. nya rasana wujud urang. najan geus jadi Ulama. angsu ucap pon nyakitu. sasat saadegna wujud. 284. 289. nuhun engkang Adam parantos kaharti. Nyieun jalma ku jelema. Raina lajeng ngajawab. sifatna aya diurang. ku aranjeunna can kasusul. naon nyatanadi urang. leleberan tina karamatna Wali. ku Syahadat syahna ngucapkeun Asyhadu. taun-taun sangkaannana teh kitu. 292. karek dina kaomna. sabab mohal tarekat dicandak pupus. duh engkang rebu kasuhun. enya eta Adam Khalifatullahi. sanajanna Gusti Allah. 296. eta adegan rai. da nyakitu osok nampik ilmu Wali. sabab bisa ma’rifat. gajah oray nu kalangkung marantih. 287. tatapi sakali mahi. 285. ngan sakali ngadamelna. kudu tampa warisan ti Wali-wali. Sabab Wali sadayana. ku urang mah moal kaberik kasusul. 299. jeung sagala tatangkalan. dipiwejang ku engkang anu saestu. Kitu rai upamana. taya lian ngan ku rasa. 281. meureun ari hasil mah. cara wali waktu tadi. hakekatna Enoh Habibullahu. geus kapikir ku rai eta Kiyai. kudu bae netepkeun heula rai. Eta kaliru pikiran. enya eta Enoh Habibullahi. hakekatna nya pangucap kang rai. ari Isa Rohullohu. kahiji urang teh kudu. Sihoreng teh ayeuna mah. bungbang lenglang sadayana. ti handapna sahibas suku deui. pira urang mah ngan macul. tatapana naunan. pikeun umat Kangjeng Nabi. bukti sadaya manusa. hayang sampurna pribadi. sabab moal salah deui. urang ge kudu tatapa. Pokna teh eta mah ujang. naon atuh hakekatna dina diri. Eusina maung jeung badak. tangtu bangga liwat langkung. bukti kapan fangu sareng tinggali. lamun hayang kana kasampurnaan diri. kitu hanteu salah deui. teges Khalifatullahu. Nya tanahna pikeun urang. asupna teh kana rasa. 277. enggal bae ku raka teras diwangsul. Bakating ku ngabelaan. mung aya keneh kabingbang. ku Allah nu Maha Agung. nyaeta nyatana hirup. Padahal geus masyhur pisan. kitu Allah kawasana. da maca mah Ferduna. teangan tarekatna. sarua jeung Wali tadi. leuweung ganggong nu pinuh ku haur cucuk. hirup ngokop kana rasa. urang mah kantun maculna. asal Adam Hawa pasti. jadi bae mung teu acan jadi utami. saestu henteu khianat. iradatna Gusti anu Maha Agung. nyieun kerud nya ku kerud. nyaah ka umatna Gusti. Rakana enggal ngajawab. tangtu bae tadina mah para Wali. 282. ukur macul moal sakumaha ripuh. 272. 298. umat-umat nu daratang pandeuri. Dupi Musa Kalamullah. da ibarat keur ngabedah. wawakil Allah ta’ala. 280. 291. lain ngan keur salirana. bisi kabendon ku Allah. hanteu sakumaha bangga. 295. enya eta kana sajatining hirup. pikeun bibit nurunkeun manusa kitu. pikeun nurunkeun manusa. tangtuna nyingsieunan matak murtad ulah arek nanya kitu. wujud ngokop ka kahayang. tah eta nyatana Adam. 283. teh . Adam eta nyata di badan sakujur. sakalintang hayang terang. ilmu Wali eta mah. pangna suhud tapa dibeuli ku pati. sifatna Allah ta’ala. Estu saterus terangna. numawi kedah disusul. mun ditaros anu penting. bibit manusa saestu. ku jalan tarekat tea. diterangkeun sajelasna. Ibrahim Halillullah. pang maparin pangkat Wali-wali Kutub. 294. Pasal eta Nabi Adam. neangan jatining hirup. teu acan Islam satuhu. nu masih gumelar dohir. moal bangga cara tadi. tina bakat Wali eta. tatapana taun-taun. tangtuna tinggal di dunya. kapan geus aya rukunna. sabab eta ilmu Wali. ari rasa ngokop deui kana wujud. Ngawalon raden Muslimat. 286. Raina mani ngalenggak. 273. kitu sanyatana rai. ayeuna nu kaduana.

Tapi geuning ceuk dalil eta kitu. Nya paingan meunang ganjaran Yang Agung. jeung kaula satemen-temen nyakseni. sumawonna jeung wujud mah rasa anggang. ayana teh Allah. 330. Matak naon mun balaka bae atuh. ayana Gusti Allah teh. 305. 324. Minallohi ta’ala eta disebat. Sareng ngutus naon tea. Saur raka bener rai eta kitu. geus tara antara. ulah bet bolostrong bae. Waqodri wasorihi teh. ari nu kaopat. tangtu pisan aya anu ngadamelna. nuhun geus kapaham. Gusti Allah ngaku geus hanteu pajauh. Pasal eta rukun Iman can ka mafhum. pangkat Wali-wali kabeh. urang mah teu kudu nyaho. dipaparin pangkat. hanteu aya anu wajib disembah tangtu. Lamun paham cara tadi bae tangtu. anu lima sihoreng teh gening kitu. Ceuk raina duh kumaha engkang atuh. aqrob teu antara. eta pangakuan rai. percaya kana naon. keur naon aya dalil teh. 327. 323. Nya paingan sok nunjuk-nunjuk ka luhur. na iraha rai tepang. Ari dzat teh nyaeta . yen tacan kapendak. 315. Anu kadua kalimah. sing aya rangkepan. Lamun kitu jeung urang komo pajauh. 300. ngajawab raina. 317. bet make enggeus nyaksian. Ceuk rakana nuhun geus percaya kitu. lamun tacan ma’arifat anu sajati. sinareng Muhammad Nabi. kula ngandel percaya ka Gusti Allah. najan urat jeung beuheung maneh sorangan. Saur rai aduh kutan. ‘alaihi kebatna. Anu sakitu banggana. sareng wujud manusa teh. pangasihna Allah. sing sidik kanu diutus. lamun kitu kawas ngaco. najan budak paham kitu mah geus boga. Amantubillah eta teh. toh pati jiwa raga. sundana teh Syahadat kalimah kalih. ilmu Wali lain keur ajieun urang. damelanna geus tangtu bae. Warusulihi carios. percaya rai hanteu asa-asa. teu aya kebatna. Atuh untung sarebu kali nya untung. Masih aya antarana eta kitu. Aing teh reujeung maraneh. papay heula tina dzatna Gusti Allah. 302. ku Syahadat ge sahiji. 320. nu kalimana limbrahna nu sok disebut. 337. da tunggal damelna. leleberan ilmu Wali nu baheula. Ulah sampe umat seueur nu tigebrus. geus taya antarana teh. Bangga mah geus dilakonan kapungkur. hayang Islam rugina kaliwat saking. satemen-temen kaula. 309. lamun kitu saksi palsu. nya paingan dibarerikna ku Wali. kaayaannana wujud teh. 331. pangna kitu bakat ku nyaah ka umat. 328. 325. 314. panngna abdi percaya teh. pek larapkeun lirik ka badan sapata. ka Allah ta’ala. hayang nyusul ka jatining Asyhadu. Ceuk rakana bener rai eta kitu. kakara syah pang macana urang tangtu. da dunya mah damelan teh. 335. kana dzat Gusti Yang Agung. sidik pisan [aham nu tadi mah lepat. Anu katilu Wakutubihi disebut. 322. sugan teh cukup ku rukun. 334. numawi wajib kapendak. 319. kudu nyaho kalawan aenal yakin. nyarek diteangan. geuning Wali teh sihoreng. 301. Nya eta Wal yaomil akhiri di sebut. 321. 312. eta teh utusan Allah. anu kagenepna. Sabab ieu damelan Gusti Yang Agung. nyarek ulah tulus rek neangannana. diluhur langit tujuh teh. ku Wali sadaya. kapan sidik sundana teh rai kitu. kapan kitu ceuk eta dalilna Qur’an. 316. sareng Nabi sumawon sareng Yang Agung. Saur raka ayana dimana atuh. 313. geura pek lemesan. Saur raka kieu rai mun can mafhum.geuning kitu rukunna. kaula nekadkeun kitu. eta kitu manah Wali sadayana. perkara Aing mah. 304. 306. jadi mun ayeuna urang. nu kadua Wamalaikatihi tea. Yaktos pisan osok boga tekad kitu. sumawon kanu ngutusna. kapan kieu sundana anu geus lumbrah. ku tapa mangtaun-taun. na kumaha ari saksi. Wali teh maksadna. na teu sieun ku hukuman. 318. jadi batur Idajil teh. 311. sigana manusa nyieun sangrayan. 336. hiji Amantubillah teh. Kapan ngaku geus nyaksian. da manahna nyaah ka umat sadaya. ayana teh Allah. ka Allah nu sayaktos. samangsana aya. saur rai percaya kana ayana. nampa leleberanna ge. Gusti Allah ngan sahiji. tacan katepi ku dewek. Kapan syahna saksi tea. raina lajeng ngawangsul. dikadarkeun bisa mangih. Ngalainkeun kana ilmu Wali kitu. mangga engkang rai paparinan terang. kapan bukti di dunya ge saksi palsu. ari diboker eusina. ari sundana mah. ulah sok nyingsieunan matak murtad. Saur raka naha rai ngan sakitu. Kumaha netepkeunnana. ngabelaan umat kabeh. 326. tilu taun mah geus pasti. tangtu meunang hukum beurat. asup ka Naraka. 332. 303. Pucung 308. ngan lobana manusa sok salah tampa. abdi teu acan patepang. 333. sabab henteu beunang ku omongan wungkul. Enya eta dalil Wanahnu aqrobu. ngalakonan rukun Islam. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. min habril warid geus eces. sumawon kana sifatna. 307. mawa sasar kanu bodo. tapi pang percaya. bet siga-sigana. Gusti Allah ka Kangjeng Muhammad Nabi. hal Syahna syahadat teh. dina Qur’an geuning dalilna disebat. lian ti Allah ta’ala. sing sidik sarta sing yakin. saluareun langit ieu nu katinggal. ngajakan cilaka. waktu maca Syahadat kalimah kalih. eta dzat nu Maha Suci. pedah aya bimi langit sareng eusina. kudu yakin ulah ceuk beja ti batur. syahna sing kapendak heula. Naha rai percaya bener saestu. ceuk raina tangtu bae. anu genep tea. 310. Ana kitu eta omongan teh racun. 329. Kapan kieu ceuk ma’nana. ceuk rakana atuh gagal. yen Kangjeng Muhammad Rasul. Nya leuleugeur atuh ari geus kolot mah. aya deui rai nu teu kapaham. syahna nya percaya.

kapan nyaho mun maling sok dipanjara. tina maling atawa tina maehan. Susah temen lamun kaburu ku pupus. Den Muslimat ngajawab bari jeung imut. 369. tatapi Malaikat teh. ka Nabi Muhammad. ayeuna karasa. Mangga engkang anu tadi geura tutur. bakal ka sawaregana teh. eusina teu dipalire. teu aya Malaikat teh. meureun ayeuna mah. kana tutulisan dewek. Wakutubihi eta teh. teu lalaki teu awewe. lain ngaji da ngaji mah anu karasa. 361. kudu ngandel ka kitab Allah ta’ala. Kudu kieu ngama’naan eta rukun. 354. Tah nyaeta nyatana Malaikat. 338. 347. Kapan sidik usik teh utusan tangtu. Nya paingan Malaikat teh kamasyhur. Anu matak ceuk Hadist teh rebu-rebu. kumaha upama.Nurullah kitu. Jadi eta tutulisan nu dihukum. Malaikat teh keur pere. nu lumbrah disebat. 364. utusan Gusti Yang Manon. 365. karek sare geus teu aya alam dunya teh. Kantun eta rukun Iman nu katilu. leres mun kitu mah. 378. na kumaha atuh sangkan percayana. sadaya pada mangartos. Ijrail nya ngaranna teh. Jadi meureun ayeuna mah geus teu ngutus. 366. 351. Geura kakat kotektak badan sakujur. aya dua pasal. jadi malaikat. nu manjangan kabeh oge Malaikat. Ari Allah nya eta sifatna hirup. anu kasebat tadi teh. 350. bisa soteh aya. mangga geura dadar. Ceuk rakana coba heula rai atuh. ari cahya nya eta hirup manusa. kitab eta nu purah mere kabar. 374. kahartos kacida. tulisan ti setan. Lamun hanteu aya manus amah eta luput. Usik baham usik tinggal usik dangu. enya eta mandorna teh. Saur raka kieu atuh mun can mafhum. Ceuk rakana eta ge nya bener kitu. Mikail tea. Sundana teh kaula percaya estu. Sareng tara barang dahar siang dalu. usik angseu tea. Nu katilu Isrofil nu kasebut. nyaeta Wamalaikatihi. 370. Saur raka naha atuh ngaji kitu. 358. dalil naon nu bisa teh. ayana alam dunya teh. hanteu jirim saperti wujud manusa. geus hanteu miwarang. hurip nu miwarang. Saur rai duh engkang nuhun sarebu. da katungkul maca bae. 353. 363. yen aya Malikat teh. Teu awewe sumawon pameget kitu. anu kaopatna. lamun geus kitu mah. ngan sakitu teu aya rangkepannana. kulantaran ayana teh. ukur bisa maca jeung nyundakeunnana. Jadi kieu lamun rai tacan mafhum. tapi naon dalil nu jadi Iman. Tutulisan wujus urang nu saestu. najan usik bulu oge. pake kumagungan. beurang peuting ge digawe. mun kitu rukun Iman teh. sundana cahaya. nu tara dihaja teh. mun kitu teu salah. Mangga engkang abdi neda piwuruk. Cauk raina leres engkang eta kitu. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. kaliputannana. 339. ceuk raina kahartos ari kitu mah. aya hirup dina wujudna manusa. ceuk pangandika Hadist teh. Kantun eta nu nomer dua rukun. pasal rukun Iman. saha nu rek nyebat. Malaikat taya gawe. papay heulaanan. 342. sabab Kangjeng Nabi Muhammad geus wafat. Wamalikatihi teh. meureun ku rai karaos. anu ngaran Jibril. mangsa hirup pertanda ayana Allah. kana eta kitabna Allah ta’ala. sumawonna mun ku enyom. ka Malaikat Allah teh. Jadi Iman ka Gusti nu Maha Agung. 357. ngapalkeun basana. Pedah bisa nyundakeun asa geus cukup. beunangna teh anging kunu geus ma’rifat. Najan ieu bumi tujuh langit tujuh. tara sasarean. eta bener tutulisan ti Pangeran. moal aral mun dina keur waktu kakurangan. para Malaikat. Saur rai kieu abdi mah lamun sapuk. tapi kudu dirangkep teh. tina nafsu dewek. Waktu eukeur jumeneng keneh di Mekah. sareng manah engkang. lamun ngaji ulah ical ti salira. sifat hirup nyaeta dzat Gusti Allah. kudu ngandel urang. kapan tadi utusan Allah ta’ala. 376. 380. nu tadi mah salah ku abdi karasa. perkara malaikat teh. Tutulisan ti Allah mah lain kitu. 344. 359. 349. ngajina can tamat. Sabab hanteu gampang Iman ka Yang Agung. kudu ngajinis ngaji teh. tambah isin siang wengi babarengan. 372. tetep bae tulis ti Allah ta’ala. hanteu warna rupa. teu beunang ku tekad. sidik pisan usik the teu warna rupa. 352. umumna jelema ngan saukur maca bae. 367. kapan tadi ceuk engkang ge. 373. maca tulis tutulisan kitab Qur’an. Teu diaji Qur’an the dibaca wungkul. kana tulis Qur’an bae. urang ninggang meunang berok. kuma tadi ngandelna teh. 368. 371. 356. ku hirup Allah geus tangtos. kitu eta sundana teh. keur sare ge manjangan bulu mah teras. 341. 375. Ngajauhkeun ka Allah nu Maha Agung. sangkan tereh Iman. Anu tadi ngadatangkeun ayat kitu. ngandel tulis Qur’an. anu bisa nulung nyampurnakeun nyawa. 343. 340. usik ati sumawon usikna jasad. Tungkul mando den Muslimat bari nyaur. 346. waktu keur sakarat. ati abdi hoyong enggalenggal terang. aya patri moal arek paburantak. boh beungharna boh miskinna sing narima. Sategesna kaula percaya estu. cahayana Gusti Yang Manon. . 348. enya eta utusannana Pangeran. pang akrobna jeung wujud teh. 379. mun ninggang cilaka. kana eta tutulisan wujud urang. nya mandorna Malaikat nu opat. ceuk rakana rai percaya kumaha. 360. 377. ka hirup sorangan. Sidik pisan ieu alam dunya tangtu. urang bisa sabar bae. dihukum lantaranna teh. 345. teu ical di badan. rukun Iman tea. Den Muslimat mesem bari kaisinan. gancanggancang bisi kaburu wafat. ngaji kawas budak. 381. nu kahiji nyaeta Amantubillah. nyatana usik sakabeh. Ceuk rakana lamun urang meunang hukum. tadi percayana. ka Malaikat Allah. Cek rakana lamun paham rai kitu. kuma sangkan Iman. 362. 355. ka hirupna wuud dewek. anu geus kapaham.

Rusul eta tara bohong cidra. ulang ngan apalna wungkul. jadi rai teh ayeuna. ka Gusti Yang Agung. angseu ge pon kitu deui. enya eta nekanan kiamat shagir. tangtu ku rai karasa. nu bohong mah manusa. teu ngabakti ka Yang Widi. terus nanyakeun hargana. dikadarkeun jasa ngarti. 384. kapan parantos didadar. rakana enggal ngajawab. saupami ngangsu minyak. 392. Wal yaomil akhiri tea. 400. jadi rukun nu kalima. sabab nya seungit ieu nu dipilari. jadi ngaler ngdul. 391. timana torojolna. papasten ti Yang agung. tadi ge geus dicarios. saur raka kieu mun hanteu tinggali. laku nu goreng dijaga.Dangdanggula 382. imanna henteu dipikir. 383. muga-muga ku engkang dipiwejang deui. ka para Nabi sadaya. carioskeun paham rai heula. 390. Den Muslimat ka raka ngalahir. 399. teu ibadah hanteu ngelmu. teges kudu ngandelna. nyieun goreng kitu. Saur raka bener bae rai. rukun nu disebut. 393. di dunyana moal keuna hukum bui. Kudu pikir ieu jagat shagir. 395. sihoreng Gusti Yang Widi. ngimankeun nu kagenepna. ngan kusabab hayang murah nu dipambrih. kitu diimankeunnana teh. kana rasa wujud. tapi kusabab geus pupus. tuluy ucapna ngabohong. 397. moal enya nyebut lada. ieu wujud bakalna nekanan pasti. tangtu bae gede kasieunna. gorengna mah ti Idajil tea. jadi kieu tekad urang. tara pahili ambeuna. rukun anu tilu teh. anu langgeng teu aya watesna. tara sok bohong jeung cidra. Ceuk raina leres kahareti. rukun Islam Rukun Iman. nuhun sarebu nuhun. rakana ngawangsul. minyakna ge da teu seungit. nafsu goreng kudu cegah. Nagara ge tangtu aman pasti. bibitna rahayu salamet dunya Akherat. raina ngawangsul. dina hal ngimankeunnana. bade meuli hiji rupa minyak. ceuk rasa dangu geus tangtos. urang teh kudu percaya. moal nyebat ninggal poek. cicingna di Naraka teh. Urang kudu percaya sing tigin. yen ieu nu dimaksud. duh engkang sumuhun pisan. kudu lirik kana jagat pribadi. sadayana pada nyaho. eta rukun Iman diajina. supaya enggal katepi. pasal Warusulihi teh. kumaha atuh eta. dina engkena geus hilang. pamagerna nafsu. Saur raka pek heula ku rai. upami ninggal sifat caang. tina margi hayang harga murah. kana laku anu awon. geus percaya bakalna teh. Tetep Allah ngan midamel suci. majajina mah sayaktos. kieu percayana tadi. namung ngan eta mah jauh. weleh bae teu kapikir. kiamatna diri urang. sakarat mah . yen dunya teh tangtu. yen jalma nu kitu. basana dipake cuih. saenyana kitu. Nya mukaha mun imanna jalmi. boh seungit boh bau. di warung atawa toko. najan anak incu. jeung meunang siksaan kubur. kawasna moal kasorang. enya eta nekanan poe nu akhir. 394.enggeus kaemut ayeuna ku tuang rai. ka utusan Gusti Allah. rai parantos mangarti. tetep bae tara cidra. diambung heula ku rai. ulah sampe nafsuna dijujur teuing. Mun geus kitu ngimankeunnana jalmi. Kitu deui lamun dina cepil. 386. 398. untung ala jeung becik teh. enggeus kitu sageuy teu ngajaga. Ceuk nu dagang hargana saringgit. tapi rai can kaharti. 401. bieu the sora guludug. 388. ceuk rakana et age teu lepat. yen kitu ngimankeunnana. apal basana mah tangtu. 389. Ceuk rakana bener kitu rai. kantun urang percayana. 402. kana hekekatna badan. kitu oge eta hanteu salah. sarta eusina kahartos. nya eta kiamat tea. kang rai teh masih ewuh. sabab eta rukun Iman. kasaksi ku Rusul. kantun nu kalimana. ngama’naan rukun. nafsu anu awon tea. eta akalna manusa. malik kana wujud. kana ieu rasa wujud urang. mangsa-mangsa jalma keur didunya. ngajujur bae nafsuna. teu dirasakeun eusina. pangucap manusa tea. saur rai teh eh sumuhun. nekanan poe akhir teh. rukun Iman anu kagenepna. ka utusan kitu. 387. tangtu bae ceuk rasa baham teh asin. lamun lamun baham dahar uyah. nu goring moal disorang. lamun kabeh ngari rukun Iman. eta nu kudu dipikir. kana untung ala tea. nyaeta bakal pupus. tara sok pahili deui. meureun suhud ibadah. atuh saha nu sok bohong. anu jadi utusan hirup pribadi. rasa tinggal rasa denge. pang ngyakeun rukun Iman. biasana ngan ukur dibaca. jasad urang bakal nu tiheula. Bakal asup ka Naraka api. Saur rai kantun hiji deui. 396. dirasakeun nu saestu. bakal ruksak alam dunya. Sategesna geus percaya tigin. kiamatna jagat kabir. rai teh percaya pisan. leres pisan ayeuna kapaham. piraku Gusti Allah. Kitu deui mun rasa tinggali. 385. Geuning sidik upami rai. urang sing tetep percaya. sieun kaburu ku wafat. nyaeta Warusulihi. geus kaharti ku rai kapaham. naming sakitu rai mah. mahal teuing ah embung. buruburu nyiar ilmu. kumargi kitu sundana. nepi kan ma’rifatna. moal ngajujur nafsu. manus amah jongjong iman kana duit. padahal ceuk rasa mah sengit tetep ngaku. memeh ditawar teh tangtu. rasa baham rasa ambung. moal nyebat bedug. sadayana geus lastari. saparantosna kamanah. kapan tadi diluhur ku engkang rai. pek geura rasakeun rai. ari tadi ku pahaman jisim abdi. nya ieu nu diteangan. raina lajeng ngawangsul. torojolna enya eta tina biwir. kumaha ngimankeunnana teh. tetep ngaku caang tangtu. ngeng ngadangu sowarana gelap. nyawana teh bakal tigebrus geus pasti. kantun anu kaopat rukun. tadi ge Rusul mah geus kawarti. Den Muslimat ka raka ngalahir. atawa sora gamelan. eta kitu piraku hanteu kaharti. tangtuna aya pamilih. Rukun Iman mun kieu diaji. hirupna euweuh kadaek. Nu baheula para Nabi-nabi. kumaha teu percayana.

ngalakonan waktu anu lima. percaya bakal kituna. pasal amal teh geus tangtu. bakti kanu Agung. Sabab dina Sembahiyang rai. sageuy hanteu ati-ati. ulah boga patekadan. waktu urang keur Sembahiyang teh misti. Asmarandana 419. dipaparin Sawarega. pasal eta rukun Iman tea. Saur rai Jariyah kaharti. lahiji amal Jariyah. liren bae atuh. sieun jatoh kana untung ala tadi. ku engkang anu sakitu. di tungtungan aya dalil nu kauni. mangsa-mangsa jalma keur di dunya. kana eta harti rukun Iman. rakana enggal ngawangsul. ari nu feredu. ceuk rakana mun can hartos. amal Sholeh katiluna. tangtos eling siang wengi. sidik pisan lafad Allah. Saur rai duh engkang kaharti. naha rai kawas gundam . aduh engkang nuhun keti laksa. Mung ayeuna bade naros deui. Jariyahna nafsu. teu aya hargana deui. kantun eta amal Sadrah tea. Nu katilu amal Sholeh rai. ferdu pikeun ka manusa. naha rai masik helok. ruku huruf Lam awal. kudu Lillahi ta’ala. dina waktu Sembahiyang. dua Sadrah. kayakinan dina diri tuang rai. taya pisan kangunahan. 408. tumerapna dina waktu lima misti. Ka rakana nyaur deui. jadi tilu kali nyorang. ayeuna mah jadi ilmu. rai bade naroskeun teh. hayang diganjar engke teh. 405. piraku teu bageurna teh. jadi urang kudu. pasal amal can kahartos. kudu beresih pisan ati. keur nangtung ngajadi huruf. ngajaga kana lakuna. 407. kapan dina Ushallina. diburuhan ku Yang Agung. sua Sadrah kitu. Sabalikna sing percaya ati. anu beres sahiji-hijina. nu kumaha amal ka Pengeran. sabab geus aya pokona. sabab sieun geus tangtu. 411. saban tuang waktu Dzuhur. engke dimana geus wafat. jadi urang lebah dinya kudu ngarti. ku kersana Maha Agung. jeung ati sing bersih. bagian panggawe badan. aya pikeun hajatna teh. tah eta nu opat amal. manusa mah kapan rai. nu matak disebut. suhud neangan elmu. sanes deui sareng ibadah ka jalmi. boga barang anu cukup. mana nu heula dumuk. wujud teh eukeur dianggo. aya opat perekawis. enya eta sakumaha unggel Hadist. beresih taya pamandang. sundana Sholeh kitu. Den Muslimat lajeng naros deui. dilakonan lamun urang kuat. 415. sareng ngaran manusa. nu kaopat amal Ma’ruf nu kauni. pasal ngudag kadunyaan. 409. 416. Anu matak masing suhud rai. 421. ayeuna mah mangga engkang. 422. untung ala nya ngaranna. kieu engkang saleresna. kabeh geus kasusul. eta ulah kitu. ari eta Kasdu tea. Eukeur jadi Jariyahna Gusti. nya kitu ngimankeunna teh. dupi amal kaduana. sareatna hakekatna deui. den Muslimat sareng raka. Sundana teh kapan eta dalil. Henteu beunang manusa sulaya deui. Ulah nganken puji urang rai. puji kabeh waktu eta. Ulah kieu pangna daek rai. bada netepan Lohor. hanteu daya teu upaya. naha ieu alam dunya. ati the sing lulus. heula dunya heula jalma. nya sadrahkeun deui bae. bada tuang den Muslimat. nu didamel asalna. meureun ku rai karasa. rakana lajeng ngawangsul. Sakumaha unggel Hadist misti. ka Allah nu Maha Agung. tarekat sareng ma’rifat. Mugi rai paparin mangarti. bakal manjing Sawarega. kapan keur kieu mah wungkul. bagian geus tangtu. reh geuning amal teh kitu. wajib mah ka Gusti Allah. sabab parantos waktuna. beunghar ku kani’matan. 406. Den Muslimat nyaur semu manis. tilu amal Sholeh. tapi engke kapayunna. dimana tumerapna teh. meureun rai ge uninga. kitu ibadah ka Allah. make Lillahi ta’ala. hartina teh untung ku siksaan badis. eta jalama bakal meunang untung becik. huruf Lam akhir nyatana. Kasdu ngaranna teh. udar ider dibelaan ruksak diri. ngaula kana kahayang. beunghar ku ka teungeunahan. 404. muga engkang kersa jawab. kahiji amal Jariyah. lungguh eta huruf He teu salah deui. enya eta pagawean manah. Kocapkeun enjingana deui. aya keneh nya kapanasaran. Saupami jalma geus mangarti. amal wajib kitu. Rakana gumujeng manis. tapi digawe sing suhud. meureun tanda heula dunya. ieu teh badan jasmani. nyaeta panggawe lisan. 413. kumaula wungkul. keur Jariyah ka Yang Manon. ulah ngaku-ngaku. urang kusu percayana. ngalakonan eta waktu lima. aya ferdu jeung wajibna. da tadi ge puji teh nu Allah. pedah urang geus Sembahiyang. sareng ieu alam dunya. sarta kudu ikhlas ati. ujub bakal ditarima ku Yang Widi. kudu ikhlas beresih nya manah. kieu amal ka Yang Widi. kaduana nu ngaran Ta’rud. jual meuli jeung nu Maha Suci. dunya sarawuh Akherat. dina keur waktu Sembahiyang. 412. 420. ulah rek aya kahoyong. nu katilu nu ngaran Ta’yin. 410. yen ieu teh wujud urang. 414. 403. 417. aya dua perkawis. kapan enggeus sidik jentre. rai mah tacan mangartos. malah alam dunya . tumerapna eta rai. huruf Alif eta sidik.puguh deui. kudu nurut kersana Pangeran. sugan aya Mas’alah nu can kaharti. Aci cai aci angin. sabab wajib kasebatna. nya bagian nu tilu perkara. teras duaan taruang. rai dipaparin mangartos. amal ibadahna daek. jeung matak suhud ibadah. pagawean ati yaktos. sujud teh geus tangtu. dina keur maca kalimah. aci seuneu aci tanah. ieu alam pangbuangan. sieun meunang hukum. pandang kana buruhan. 418. Kangjeng Nabi Yullah Adam.

ngala titipan Yang Agung. 436. 434. sabab pake eureun Hawa. perekawis jagat gede. sabab bengkerna ngariut. nu’mat bae salawasna. ngaran kayu candana. Rakana ngawalon deui. anu ngaran kayu garu. ngan tilu bulan teu langkung. ku Hawa bari meresan. panasna ngabebetrak. 423. 432. sarta awakna oray. riut tinggal riut denge. muragna ka leuweung ganggong. dibijilkeun ti Sawarga. kusabab eta oray teh. ninggal laut ngeplak hejo. ngariutkeun alam dunya. Tunda Hawa keur prihatin. Nya tilu bulan sakali. ngabudeur ngabengker dunya. eta ge meunang bebendon. tangtu pisan ngariutna. 437. ngan tilu bulan lilana. ngariut nya rarasaan. di tundung ku Maha Agung. dunya disebatkeun kotor. siang wengi ni’mat wungkul. ari muragna Hawa. 426. sarta teu patok cicingna. 430. larangan Gusti di ala. sataranjang teu disarung. aduh Gusti hamba tulung. 427. dina palebah-lebahna. Kawasana Yang Sajati. nangis ngenes manah ngungun. anu murag ka Hindustan. Hajar aswan hanteu bodas. tumurunna ka dunya. nu dibendon ku Yang Agung. masih ngeplak tegal keneh. Gusti Adam teh dimana. cape balas utrakatrok. ti Gusti nu Maha Mulya. nu sakitu jauhna. angger bae tilu bulan. najan leumpang deudeukeutan. geus taun-taun lawasna. ti Gusti Allah ta’ala. jadi hideung rupana teh. Namung jadi salin rupi. upami geus tilu bulan. Terus dibijilkeun deui. nyatana pikiran urang. 450. najan didamel pademen. tina emut ka . atanapi jatingarang. beulah kulon cicingna. kapan pikir oge kitu. nu ngagoda Adam Hawa. lantaran eta kulitna. ku Gusti Allah ta’ala. mun sirah lebah kidul. Jagat kabir jagat shagir. 448. Sirahna teh ngeser deui. Dipaksa teu meunang ngancik. Naha mana Ikhlas teuing. dohir teh nyata pabuen. aya ngaran kala. urat wangkeng kulit merat. lantaran dianggo diuk. geuning ari enggeus sepuh. Dibanding jeung jagat shagir. 431. buntut asup kana sungut. 452. kieu lamun tacan terang. Saparantos tilu sasih. ti beulah kulon teh pindahna ka kaler. beda jeung keur ngora keneh. dina saban-saban taun. eta ge tuluy ditundung. sirah pipindahannana. ku rai tacan kaemut. geuning Hadist leuwih bentes. nyuhunkeun siksaan dunya. ucap rawuh ambekan. ngenes peurih salawasna. kitu riwayat Hadist teh. Kangjeng Nabiyullah Adam. geus satahun tepung gelang. nya didamel bengker dunya. emutan rai ge kitu. ingkah ti Sawargana teh. di mekah teh aya batu. meh merem socana Hawa. abdi pundut nyawa bae. Siti Hawa utrak-atrok. didamel pamageuh dunya. hartina dohir doraka. lajeng pindah ka wetan. les-lesan nangisna Hawa. lamina deui sakitu. nuturkeun indung sampean. oray awakna mondokan. Nya meunang bebendon deui. 443. Tur taya batur sahiji. Sabab buntut oray tadi. nya tilu bulan lamina. sarta barina sasambat. Mana ngarana ge dohir. 446. 425. mana kiwari kamasyhur. aya deui hiji tangkal. salawasna kitu bae. sabab batu panuhunna. 453. dianggo pipinding orat. muragna ka tanah Mekah. 439. mener ka tanah Hindustan. tetela meotannana. pedekna kenging bebendon. eta sanyatana ula. 444. geus sidik meotannana. 428. jisim abdi ngan sorangan. neneda ka Gusti Allah. malah bukrina ayeuna. ninggang kana leuweung gede. bukti geuning osok ngarahuh. henteu aya keur ngiuhan. nu disebut kala gede. dianggo cawet ku Hawa. Sirahna teu patok cicing. geus jauh ti tanah Jidah. ti urut ka urutna. Ngan wungkul bae prihatin. sasat didamel pademen. aya deui hiji tangkal. Aduh Gusti tobat teuing. tambah sepuh tambah lembut. ragana tangtu meotan. nalangsa sampe les-lesan. dosana ngabuskeun setan. 445. Tegesna kala teh rai. kawasna mah alam dunya. lamun geus kolot umurna. naha naon margina. keueung taya papadana. 449. barang ayeuna di dunya. beuki lila beuki jero. geus tangtu ngariutna. tina heubeul-heubeulna. eta enggeus kalumbrahan. Raina ngawalon manis. alam pangriged-rigedna. Tanaga oge meh leungit. upama jalma geus kolot. sirahna teu patok tempat. 438. eta ge meunang bebendu. dikokopan ku sungutna. geleser pindah ka kulon. panutan dimana lenggah. neangan Adam panutan. urat kendor kulit goplak. hanteu salah ceuk sakaol. Anu matak salin rupi. tara langkung tara kirang. Kangjeng Nabi Yullah Adam. kitu kersana Pangeran. eta engkang leres pisan. oray sanggeusna ditundung. sarta riged pangbuangan. sora peura soca cindul. 441. tangtos pisan moal lepat. nuturkeun indung sampean. ayeuna nu kacarios. malah aya sajabana. ngariut sagala rupa. kang rai kalintang heran. 435. 451. Ceuk rakana aya deui. anu tetela nyata. Adam muragna ka bumi. Ku kersana Maha Suci. emut waktu di Sawarga. Tina nangis siang wengi. 433. sareng tegal ngentak-ngentak. sartana tanaga rosa. Raina ngawalon deui. di buang ka alam dunya. dingaranan Hajar Aswad. hiji sato oray naga. sasatna adam dibuang. 447. batu dipuragkeunnana. gunung Surandil ngaranna. mangga terangkeun ku engkang. eta ge kai sawarga. beurang peuting usrak-asruk. ka Jidah pinggir laut. 440. enya jagat wujud urang. taya papadana raos. taya pisan kasusahan. jadi pamageuh jagat. ku Siti Hawa dianggo. Hawa nangis jerat jerit. 442. tacan aya tatangkalan. tinimbang abdi kieu mah. da moal aya bedana. panuhunna eta batu. 424. batu bodas ti Sawarga. oray tukang jaga lawang. sirahna teh teras pindah. nya ka leuweung alam dunya. Eta ge dibuang deui. 429. keu kekemben teu raksukan. nangisna mani ngagukguk. kusabab boga dosa. Lamun geus ngariut pikir. hideung teh eta siksaan. margi tacan aya jalma. ti Sawarega dibuburak.dumuk. jaba ti Adam jeung Hawa.

455. 467. Kaayaannana kitu. dalil dawuhan Allah. Nu miskin mah geuning yakin. Wa in-lam taghfirlana. yen bakal kitu jadina. cukup pikeun meuli beas. sieun engke dina wafat. ka Jeng Nabiyullah Adam. sanajan diempuk-empuk. tah kusabab kitu engkang. nya ieu alam dunya teh. naon rai nya kasusah. jadina sanggeus ka Arfah. Robbana dlollamna kitu. kumaha ari nu cukup. Sareng nyanghareupan deui. ka asal purwa wiwitan. saha bae anu ngunah. wajib urang kudu tobat. beunghar barang beunghar susah. teu lepot ti kasusahan. jagat aya dua rupa. 477. sabab salah pangbalikan. hanteu aya kakurangan. Minal khosirin kebatna. samemeh kiamat dunya. ku sadaya ge karaos. Aduh-aduh Hawa Siti. kawit ge teu naon-naon. di diri urang ge bukti. Jagat shagir wujud urang. munggah Haji geus kapaham. mulih kana kasucian. anu matak ieu dunya. dina rasa kasusahan. sumawonna boga wujud. terasna Lana qunnana. enggoning eukeur diberok. sarta teu peugat-peugat. lajeng bae Nabi Adam. ceuk rakana bener pisan. 458. 475. Tina sabab eta yakin. saparantos dihampura. Geus suka bungah nya ati. cicing di Naraka bae. sadayana kalepatan. boro-boro pangkat urang. cicing di panjara Allah. duh engkang percaya pisan. 465. eta kitu hartina. dawuhan para Aulia. lamina teh ngaos Ayat. anu jararah ka Mekah. sing amprok ulah papisah. anu munggah Haji kabeh. abdi nyanggakeun duduka. Da bubuhan keur dibui. moal pisah ti kasusah. neda hampura Yang Manon. 469. geus hanteu aya pikiran.geureuhna. 473. Barang maosna geus nepi. kana poe akhir tea. ganti-ganti kasusahan. 482. atawana enggeus wafat. nu betah dipangbuangan. manusa tungtungna pasti. meureun ku rai karasa. nyaeta kiamat tangtos. teu kungsi lami Adam. Numatak mungguhing jalmi. Teu pisah tina prihatin. geus cumpon ge keur isuk. amprokna di Gunung Arfah. kumaha pangna teu beda. ka rakana bari ta’dim. Ayeuna gaduh piunjuk. estu sidik Lahaola. Balik kasalna tadi. Duh Gusti Robbul ’alamin. dawuhannana Yang Agung. meureun ku rai karasa. di Mekah teh aya Arfah. disebatkeun pangbuangan. akang wani taroh bae. akang paur liwat saking. bakating ku sare ngeunah. sareng Babu Hawa tepung. 454. yen nguping carios Hadist. keur anak pamajikan. jasmani rohani oge. ngan ukur pasangka-sangka. 474. Sangkaannana nu miskin. dihampura ku Yang Manon. Kitu sareatna Haji. jol Jabrail Malaikat. ayeuna neda piwangsit. geus tangtu pisan dihukum. kumaha isuk nya dahar. saratus taun lamina. haying dahar haying nginum. urang ge eukeur dibuang. nu miskin oge sarua. dilepas tina hukuman. Adam maca eta ayat. Landratan Allah ta’ala. duh nyai aya dimana. naha nyai hirup keneh. Tah kitu eta kang rai. kudu tobat ieu baca. Mana dongkap ka kiwari. Aya beurang peuting tangtu. munatak saha jalmana. Teu weleh-weleh dibanding. 466. beurang peuting hanteu petot. teu rasa-rasa acan. urang jadi buangan. teu aya pisan kaboga. teu beda geus tangtu sami. kieu saurna malak teh. 472. mun miskin taya kagaduh. 460. kabeh jadi kasusahan. 461. pangkat menak pangkat cacah. bisa kitu sare tibra. atuh meureun najan urang. da sasat di jero berok. anu ngumbara didunya. tina loba kahayangna. ayeuna muga diwejang. ngahampura dosa hamba. sangkan ulah tutuluyan. disebatkeun pangbuangan. di hampura ku Yang Agung. 471. pang Nabi Adam ka dunya. dzunu banna ulah geseh. 478. Adam keur sasambat kitu. moal aya nu merdika. 481. kitu unggeling carios. tetep dina pangbuangan. 459. sareatna hakekatna ge. persasat dibuang bae. supaya bisa purkatut. balik deui ka dunya. sacarios Hadist tea. eusina eta geus pasti. mugi Gusti Maha Agung. sanajan di Raja pisan. ngan sarupa kasusahna. moal ucul ti kabingung. Geuning nepi ka kiwari. 483. lamina saratus taun. 480. anu mawi dunya dumuk. 470. tah eta kang rai kitu. Hadist moal salah deui. Sabab kitu asal tadi. teu ditampi ku Yang Manon. kieu bisi teu uninga. Kinanti 479. Adam sareng Babu Hawa. marakayangan usrak-asruk. najan anu jadi Ratu. ieu dina alam dunya. Raina deui ngawangsul. hijikeun ulah rek renggang. eta sasakala amprok. 456. 464. ieu alam dunya dumuk. tapi ceuk Ahli hakekat. eta Hadist moal lepat. kabir mah nya alam dohir. Ceuk rakana bener kitu. Malak Jabrail mepeling. bandingkeun jeung memeh gelar. pasal tadi ceuk engkang. kanu beunghar nyebat ngeunah. lajengna teh anfussana. samemeh ka dunya turun. upama can ka arfah. pangbuangan hanteu geseh. wungkul ku dahareun bae. 476. padahal sarua bae. najan geus ka Madinah. 462. emut-emut geus isukna. kasauran engkang tadi. nu pada gelar didunya. duh Gusti anu kawasa. Jagat shagir Jagat kabir. 457. cicing dina ngeunah terus. Saur rai kahareti. kitu ceuk hiji hikayat. beurang peuting hanteu pegat. Nurutkeun saur Jabrail. Jadi tetep bae ngancik. tacan jadi Haji kitu. tibra sasareanna ge. bongan aya di dunya. 463. da aya di alam dunya dumuk. Nu matak ayeuna rai. miskin deui kasusahna. bilih teu acan kamanah. aya . 468. mugi Gusti ngahampura. geura bandungan ku rai. Jeung aya lajengna deui. boh nu miskin boh nu beunghar. shagir sareng Jagat kabir.

ayeuna mah rai harti. 490. poek mah atuh Naraka. ceuk rakana hirup urang. jadi opat jumblahna. saur raka kapan bukti. meureun manusa ge mati. hartina windu teh rai. di Akherat poek pasti. aya deui genep pasti. laksa ribu rai nampi. Bulan Panonpoe dohir. ugelna dua sampean. Hawa bumi angin banyu. anu dua belas tea. poek mongkleng buta rata. nu dina dua panangan. betah teh ku caang bukti. 499. kalima rasana pasti. kantun Srangenge jeung Bulan. 502. . ugelna panangan bukri. eta moal salah deui. Nyata dua liang irung. uel-ugel ramo rai. nyatana di badan urang. mangga urang pada siram. eta taunt eh kang rai. di badan urang sapata. eusina nu tujuh tea. Ceuk raina aduh-aduh. katilu pangucap pasti. 512. sarta langgeng henteu gingsir. kieu rai mun can harti. naon buktina nu pasti. Ka raka lajeng ngawangsul. dua soca dua cepil. saajegna diri urang. ganjaran pon kitu deui. paingan carios kitab. 498. jeung opat diluhur tadi. hawa panas hawa tiis. kabehna dalapan pasti. Caang bunya eta kitu. kanyataan dina badan. mangga ku raka pilahir. taya kakurangan deui. 505. ku ayana Bentang Bulan. kantun bulan can kaharti. rai nuhun laksa keti. tilu puluh poe pasti. Amarah Lowamah kitu. Raina lajeng ngawangsul. nu nguatkeun alam dunya. nu yakin dijero diri. Dina sabulan teh tangtu. miwejang ka rai. kari-kari caang batin. naon nyatana di diri. ngajawab deui rakana. aya Srangenge pasti. jeung dua tangan geus nyata. sabab eta mah geus ghaib. ceuk rakana eta rai. moal enya salah deui. 509. sumuhun saur kang rai. Saur raina sumuhun. ku awas panon kapala. lajeng raina ngalahir. antarana ugel tangan. rai ku hayang kaharti. jadi dua tangan pasti. jeung jadi sagala lampah. 494. Tah eta geuning geus dumuk. 503. anu ngaran Johar latif. raina enggal ngajawab. 493. Kantun taun nya kasebat. Saur raina sumuhun. dua bitis dua pingping. 500. Sami bae tilu puluh. kantun dina jero bulan. 510. sarupaning tatangkalan. 507. 489. 508. prantos kacatet ku ati. karaos pisan ku rai. nu ngahirupkeun jasmani. mangga bilang ugel tangan. aduh naha leres teuing. muga ku engkang dipiwejang. samangsa teu jalan eta. Nu tetela langgeng tangtu. engkang keresa miwejang. 506. Ku rai prantos kamafhum. nafsu urang eta pasti. naon nyatana di diri. kaopatna Mutmainah. Kapan di dunya ge puguh. cukup hanteu kurang leuwih. pasal bulan eta rai. Panonpoe wujud urang. tatangkalan moal jadi. upami rai tacan harti. ku rai tacan kapikir. engke dina alam batin. panangan bagian beurang. ugel dilihur dihandap. dawuh lima nu sidik. aya tilu sabeulahna. dijumblah jejeg dalapan. nyaring babandingan beurang. 484. panggahota diri urang. Geus asup hakekat kitu. 487. Mung bae engke kapayun. hiji pangdanguna cepil. teu beunang katinggali. 501. aduh naha cocog teuing. eta naon sanyatana. nyatana beurang jeung peuting. Sawiah katilu rai. kitu deui badan urang. saur raka pasal dawuh. Jadi ngarana sawindu. naon nyatana di urang. dua tinggalina soca. 514. nu dalapan eta rai. sareng aya deui hawa. lain tempat keur ibadah. Beurangna oge sakitu. hanteu kenging ditinggali. saur raka palawangan nu diluhur eta rai. Nyatana ugel nu lembut. margi ayeuna geus burit. pagawean jalmi-jalmi. taya bedana sautik. jumblah aya opat siki. geus kumpul di Jagat shagir. Ku panon kapala kitu. atuh kumaha rek ngeunah. 516. sampean bagian peuting. tapi eta mah kang rai. enya ieu Jagat shagir. moal bisa jalan pasti. Kaopat pangangseu irung. Panonpoe nu kahiji. aya bulan dua belas. geuning geus genep jumlahna. kantun poe tujuh tea. aya genep sadayana. sare babandingan peuting. Dihandap oge sakitu. kitu deui aya Bulan. pek geura taroskeun deui. naon deui nya kabingbang. geuning karek genep siki. 504. 495. Nganyatakeun sifat hirup. 511. cahya anu lemes tea. Hawa angin bumi kitu. tapina wajib kapanggih. katujuhna baham rai. peupeuteuyan dua siki. moal aya hasil dunya. 517. kakara bisana nyata kudu ku tarekat rai.sare sareng nyaring. Saur raka pasal taun. urang naretepan magrib. nya nuhun Alhamdulillah. Raina lajeng ngawangsul. ngahirupkeun eusi bumi. da aria was mata mah. Ceuk raina geus kaemut. aya tilu puluh peuting. naon nyatana nu yakin. 513. teu dipiluruh ku jalmi. geura mangga bae etang. nyatana hawa nu opat. 518. tangtu jadi eungap pasti. 496. kaayaan alam dunya. nu dua sabaraha hiji. keur ninggali Johar pirid. kudu ku awasna ati. tapi aya nu kaliwat. bet nyata kabeh di diri. 492. 491. da geus lain tempat ngilmi. tilu puluh beurang deui. ku engkang teu dipilahir. bener dua belas siki. 486. mun teu panggih di dunyana. tah eta poe nyatana. Di alam dunya teh dumuk. Geus taya tanyaeun kitu. 497. tah geuning jejeg geus lima. da mun taya Matahari. tumerapna dina diri. ramo suku kitu deui. Pek ku raina diitung. mana ari dawuh lima. engke urang teh dibatin. 488. sawindu eta ngaranna. nyatana di diri rai. tilu puluh eta sidik. kapan kitu sidik pisan. dibuktikeun dina badan. Bentang-bentang laksa keti. hirupna teh Jagat kabir. engkang sampe bebeakan. mana anu sawarehna. 515. teu beunang dijirim-jirim. ngan pikeun nampa siksaan. sidik geuning enggeus bukti. naon nyatana nu bukti. Cuk rakana mun can weruh. numatak dina sabulan. 485. dina ieu alam dohir. Sageuy taya nu ngawengku.

Sedep seungit sajero ati. Ulah ngagugu nu ngalarang. Raoskeun mun datang sakit. Sabab bongan salah tekad. Kafir teh nu jahat atina. Ieu jaman parantos akhir. Ulah Iman ka barang ruksak. Ulah kawas ngaji budak. Geura tareangan dzatna. Dua puluh sifatna Pangeran. Pigeusaneun dina paehna. Anakna sok jadi jadah. Sok bingbang mikiran diri. Carita kitab nu ditukil. Euweuhna dina ayana. Rasa dua ngangin-ngangin. 6. Ulah eureun memeh mendak. 18. 10. Sugan kasasar ku pikir. Ngangin rasa sajati. Malati di pinggir lobang. Sakumaha lobana duit. Poe ieu bisa leumpang. Istri dibeuli ku Syahadat. 13. Pangeran awas ka urang. 7. Sing suhud urang di dunya. Dzatna kudu tareangan. Rek nampa rasana madat. Jalan hade rasana nyeri. 5. 15. Kafir lain Walanda Cina. Supaya bisa sampurna. Wali turutaneun urang. Kembang malati rupana putih. Neangan elmu nu enya. Karaos hirup jeung mati. Sangkan ulah kabingungan. Teangan elmu sampurna. Ieu suluk dijieun sya’ir. 19. Nu kasebat enggeus yakin. Ari diri saperti kembang. Nu ngumbar bae nafsuna. Nu kitu ngarana Murtad. Mun urang lolong di dunya. Neda maaf kasadaya wargi. Kufur teu percaya ka kitab. 14. Poe ieu urang senang. Ka pameget rawuh ka istri. Nafsu mah taya putusna. Ulah atoh ku loba duit. Eta teh omongan baruang. . Urang sing ninggal Pangeran. Qur’anul Adzim sing kapendak. 12. Haram lamun hanteu nikah. Nu dusun teu nyaho adab. Kumaha isuk nepi ka jangji. 16. 9. 3. Geus ligar murag kalombang. Kakat di diri sorangan. 11. Nyokot misil nu jadi hasil. Ibadah ka Gusti Allah. Di dunya pikir kumambang. Manahan sadaya Sobat. 17. Ulah salsah tekad urang. 4. Bakal maot kudu kapikir. Ulah katungkul dudunya. 2. Jalan jahat mah babari. Engke harti sadayana. Kanu goreng taya pegatna. Urang sing suhud ibadah. Karasa dina pupusna. Poe isuk can kawangwang. Nuduhkeun jalan lastari. 8. Gusti Allah wajib ayana. Lolong jaga di Akheratna. Supaya jadi Syahadat. Elmu teh kudu pilari. Isukan mah biheung mulang. Lain duit pati hurip.Aya keneh sambungannana SYA’IR 1.

Sing inget urang bakal ditutup. Cai suci ti jero ati. Ari nafsu opat kabehna. Kubur hirup dijero kalbu. Ngabegal elmu nu asal. Laku lampah kudu jeung ilmu. Kakuping matak garihal. Engke diwales kunu kawasa. Tapi henteu jeung barangna. Ulah ngitung beurang peutingna. Wawalesna sok teu ngeunah. Nyaurkeun ilmu nu repit. Nya eta nafsu nu suci. Sajol bulan eta tamat. Walanda Cina meureun nya kitu. 38. Da lafad mah taya beakna. Ulah jail ka pada jalmi. 35. Nembe salamet Akherat. 34. Tilu puluh Juz kudu tamat. Ari Qudrat teh kawasa. Mudu Guru pondok caritana. 21. 26. Diturut matak cilaka. Masing-masing eta karepna. Urang kudu ngaji rasa. Ngagulung caritana. Amis budi carita ilmi. 31. Terang ka sagala dosa. Nu hiji karep nu muji. Sajero eta teh tobat. Kangjeng Rasul hanteu pupus. Eta nu murba kawasa. Hanteu bijil ti beulah batu. Matak pinanggih tugenah. Sangkan salamet diditu. Mudu mandi cai suci. 28. Nya eta sifatna elmu. Malikan Malati tadi. Sing inget bakal papisah. Poek ati poek bulan. 23. 41. 29. Carita ilmu ngajinis. Meungpeung hirup kudu Guru. Teangan hirup sajero hirup. Sangkan babari kahartina. 25. Jeung poma ulah mitenah. Syahadat heula nu misti. 32. Asupkeun ka jero diri. Matak poek kana ilmi. Ulah Guru loba omongna. Mun pupus dunya ge lampus. . Ka kuping beres patitis. Teangan di badan urang. Matak narik manah resmi. Nu bareng hanteu papisah. Poek bulan poek iman. Mudu nyandak ka gunung larang Kunci larang alam padang. Enggeusna balik kamana. Kain cai ngala ti kali. 37. 27. Ulah sok ngarah ngarinah. Nu tilu karep balaka. Lahir batin gampang katimu. 36. Geus ditutup teu nyaho ka incu. Mudu mulung kanu susah. Matak keder pikirannana. 22. Resep kanu beresih ati. Jasmani sok panas tiris. Teangan kubur nu tangtu. Bisa leumpang urang ku saha. Ahadiyat eta geus tangtu. Jeung urang asal timana. Ngajelengit inget teu leungit.20. Loba omong salah pasal. Poe tujuh aya dimana. 39. Selap-selip mapay peujit. 30. Sing isin kunu kawasa. Cai suci matak beresih. 33. Kitab Qur’an jieun saksi. Beak umur can sampurna. Lain kubur tutup batu. 24. Ulah loba nu diaji. Ahadiyat naon hartina. Nyaur ilmu matak tiis. Beda jeung saur nu sompral. Lain caang caang bulan. 40. Nyaurkeun jatining hurip. Aya cai bening nya herang. Caang soteh caang iman. Basa Baqo langgeng sundana.

Hewan anu hanteu iman. 62. 61. Pujina ngarah sasaji. 57. 46. Tetepna dimana kutan. Lamun barisan cilaka. Ngaji badan masing tapis. Ulah jongjon ka kitab Qur’an. Silokana sing kapanggih.42. Sarebu hiji anu manggih. Teu gampang neangan iman. Laku lampahna ge tartib. 43. Pek taroskeun ka Ulama. Enya soteh deukeut pisan. 52. Dzikirna dilewe-lewe. 55. 48. Da lain caangna bulan. Hanteu daek nareangan. Ulah hirup nya hirup urang. Lampahna gemi nastiti. 49. Akbar anu sajatina. Paribasa ditetepkeun iman. Kalawan nerangkeun Tohid. Jalaran gogoda diri. Jauh keneh kana katepi. Ninggalina iman nu suci. Jauhna tanpa wangenan. Dalil Qur’an tuduh harti. Nya eta elmu nu kolot. Nu kitu jalama badawang. Teangan tarekat jati. Karesepna dana dini. Nyebut aya teu ngarasa. Mun tacan isbat jeung nafi. Lain beurang lain peuting. Ulah dipake andelan. Guru teh kakasih Allah. Dalil naon nu jadi iman. Mudu tutup sakabeh nafsu. 63. Mudu ngaji kudu ngajinis. Kasebat ceuk kitab Qur’an. Nu sidik kanu kawasa. Diteangan leuwih rugi. Saur Jeng Nabi Utusan. Anu Guru ahli rasa. 56. Euweuh deui sifat hirup. Pikukuh patokan Islam. 60. Dibeulina satengah mati. 59. Didinya naon nu aya. Manahan ku ahli rasa. Kaula geus hanteu aya. Rasiahna Maha Suci. Ngaji teh ulah ngajibris. Geus euweuh wujud kaula. Bisa nuduhkeun nu wahid. 47. 44. Lalangse beureum jeung kuning. Nafsu opat ulah metu. Kasebatna Guru Mursyid. Hanteu sahil cicing di dunya. Anu dzikirna ngageot. . Mudu nyaho ilmu Pangeran. Resep ninggal istri sae. Da aya awal akhirna. Mudu sidik ka alam batin. Lain akbar mata kapala. Dahar nginum jadi Naraka. Manahan ku ahli ngarang. Sembahiyang kudu khusu. Sabab lacuna henteu diriksa. Hakekatna kudu kamanah. 53. Mun harti ngelmuna cukup. Allah mah nurutkeun bae. Ganjaranna geus bukti. Lain Shalat nangtung kitu. Ganti Pangeran nu aya. 58. 45. 51. Kahakanannana bugang. Anging dzat Allah nu cukup. 64. Ma’na Qur’an lapis-lapis. Ajengan hayang dipuji. Duit meunang berekah kolot. Urang ninggal hirup urang. Lain Muhammad di Madinah. Tutup mulut buka kunci. Nyaho ge iman teu acan. 50. Panon teh pipinding terang. Gagntina Rasulullah. Ijrail teu ninggal puji. Kunci Muhammad nu rugi. Allah ninggali ka urang. Rasana lacuna hade. Masing ngarti urang hirup. Allahu akbar kudu ta’yin. Taroskeun ka Ajengan Kolot. 54. Bisa ngaji Ulah kumaki. Nuduh Allah diawang-awang.

67. Lain nyembah kanu aya. 86. Nu langgeng hanteu diberik. Disamping baju beresih. Tanda Guru nyekel sosi. Agungkeun Guru jeung Ratu. Teangan Bet dina badan. Kaopat kudu puasa. Matak lali ka Maha Suci. Gawena sok kirang tuang. Nya eta Guru sajati. Cukupna urang di dunya. Meujeuhna dahar sakali. Mudu terang wuruk Guru. Beuteung jemblung awak gede. Lahir batin ulah tatu. Nempoan istri nu hade. Sahiji nyaho Syahadat. Sholat nyaho asal opat. Saena kedah ku istri. Lampahna sadaek-daek. Geu Sholat tuluy manyanyi. 66. Di Akherat kumaha leumpang. Laguna pantun manyanyi. Kalima leumpang ka Mekah. Pang urang sagala gampang. Zakat diri matak kuat. Nu kitu teh kafir Jindik.65. 75. Nurutkeun karepna ilmi. 76. Sabab miara ti baheula. Diri ulah laku satru . Dzat sifat asma af’alna. 71. Sya’ir waca senangna pikir. Di dunya sab aya caang. Samemeh indik ka Mekah. 85. Pasosore kudu mandi. Beurang peuting teu berenti. Ulah rasa guru jauh. 74. Gawena tirakat nyepi. Mun lepat mangga dipungkir. Geura tinggal rupana Guru. Di kubur tangtu dipekprek. Komo mun gentrana istri. Tinggali ilmu nu tangtu. Wakilna anu Kawasa. 79. 73. 70. Lampahkeun lima perkara. 84. Nurutkeun nafsuna dewek. Di dunya teu daek neang. Ari iman sifatna caang. Mudu Guru sajero hirup. Sangkan urang teh rahayu. Jalma teu inget ka pati. Ngawakseun ka jalan gede. Nuduhkeun jalan nu suci. 68. Teu iman jagana poek. 77. Laku lampah kudu terang. Sabijilna tina pikir. Syahadat syahna teh opat. Teu lila amprok jeung Guru. Ulah sare satengah mati. Sasauran jiga Kalde. 83. Geua megat dilawang buntu. 80. 69. Wantu-wantu kecap sya’ir. Ari Guru wajib disembah. . Ibu Rama wajib disembah. Barang ruksak dibeberik. Katungkul ku sirik pidik. Wajib deui nyembah ka Raja. Dahar ulah kawas kebo sapi. Lamun cukup aya bahan. 81. Sasatna sing manggih bulan. Eta mah teu matak kuat. Nangtung ruku sujud lungguhna. Katilu kudu jazakat. Zakat pare geus mufakat. Dina sajerona badan. Eta nu wajib diturut. Ramadhan kudu sabulan. Halimpu jeung mawa sari. Nafsu opat kudu tutup. 82. Eta Guru anu mulya. Lampahna teu ati-ati. 72. Make subal kembang malati. Nyembah kanu euweuh aya. Lain terang omongan kitu. Terapkeun ramo jeung suku. 78. Jalmana pantes lalenjang. Kaduana kudu Shalat. Karasa paeh jeung hirup.

3. panarosna masih terus. Jalaran saurna Guru. Nu disebatkeun Muhammad. Dipungkureun aya empang. Hawaun eta disebat. tah eta barangna rai. 89. Sora ngeunah matak senang. Rakana pek sasauran. manawi engkang tiasa. 11. mung rada isin saeutik. Geus manyanyi tuluy tuang. seueur keneh kabingungan. tiasa nerangkeun deui. Kocapkeun raden Muslimat. teu kagiridig ku jalma. Kulambu geura pek ingkup. tetep kafir mun teu timu barangna. saurna teh rai mangga. tulis Qur’an sareng Hadist. geus meleber seungitna teh mancawura. 5. digugulung titatadi. ngaji teh kudu ngajinis. sangkan teu jadi nguluwut. teu weleh bae ngurihit. lajeng ka tajug ngaralih. Dipiresep ku pameget. maca buktina aksara. Sambungan anu katiluna. bok bilih geus bosen galih. rai bade naros deui. nya eta sagara hirup. tah sakitu engkang eta ngaranna mah. ting soloyong ting suruwuk. Duriat ge matak tetep. hartina eta dalil. geura pariksakeun rai. sorotna tina dzat sifat. Ayeuna bet luntur manah. ayeuna nembe kaharti. 9. rehna seueur keneh anu can kapaham. malah mandar disarengan ku Pangeran. Muhammad Harid katilu. nya eta aen barangna. saha-saha manusa. rupina caang dumeling. 88. dijero cai. barangna anu sakitu. ditaroskeun saniskanten hal Mas’allah. Nyaeta istri kameumeut. Turobun ngaranna pasti. sabab lepat lamun ngaji kana asmana. engkang teh aya pilahir. silih udag jeung baturna. nu disebat Muhammad Haq. 15. ngaran maca bae wungkul. nyaeta nu opat kitu. Eros Ermawar Malati. caralik sabada tuang. sakur kabingung kang rai. nu kitu mah sanes ngaji. Wa’asmaihi ta’ala. aya basa opat rupi. dijero kamar tur sepi. dupi anu kaopatna. sategesna nu kasebat Narun tea. Seungit malati geus kaambu. jeung raka dijero bumi. 7. Ayeuna tumaros eta.87. . LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA III Sinom 1. 10. eukeur maksad titadina. lamun jinisna can bukti. 4. 4. margi bet mustahil teuing. Papayun-payun duaan. lamina geus tilu wengi. 2. Muhammad Haq. kabingung teh naon deui. bumi nenggang sareng singkur. Nyegah ulah sore turu. bibit nyawa sadayana. Tajug alit pantes pisan pangujlahan. terasna raden Muslimin. keur mudakarah bab ilmi. mani katinggal keusikna. 90. kantun anjeuna duaan. Matak beurat batan batu. timbalan Jeng Rosul. nuhun berebu keti. nuhun engkang rai nuhun. eta teh naon sifatna. rai tamparaos pisan. ditengah aya Masigit. abadan bi kufro deui. ka rai budina manis. dina Qur’an geus kauni. eta teh dzat sifat Gusti. den Muslimat ka rakana. dikuriling kebon kembang. Istri urang bisa tembang. langka pisan aya jalmi. sidik ngaran jeung buktina. amitan neda warangsul. nu kahiji Muhammad Haq. rai langkung panasaran. kaopat nu hideung cahya. caina herang beresih. moal rek sulaya deui. lamun asma bae rai. laukna warna-warni. sinarengan raden Muslimat. 2. bijil cahya opat rupi. Manyanyina matak resep. Kieu perkawis eta. Saur raka bener pisan. tacan caang ati rai. 14. cahya bodas ngaran Ma’un. saparantos Jongos Koki. nepi ka dipundut pisan. Muhammad Harid. barangna nu opat rupi. Ieu sya’ir sedeng ditutup. pasal Muhammad Hakeki. buludru sutra hipu dicalikannana. atoh kantenan kulanun. Moal kagembang ku wayang. atuh kantenan eta mah. ari nu katilu deui. ku rai ge meureun parantos kapendak. 8. Muhammad Haq teh geus sidik. Ceuk raina nuhun pisan. Muhammad Majaji 12. Istri kitu leuwih lucu. calik dina pramedani. dupi nu kadua deui. Cahaya beureum sifatna. nu ngaji asmana badis. ngaran Muhammad Hakeki. Saur rai kutan eta. aya ngaran taya rupa. Nerangkeun : 1. Geus wengi urang arasup. ari nu kaduana deui. kantun eta anu nomer kaduana. wantuning di Taman Sari. Mung buktina tacan terang. sieun engkang jadi bendu. sabab aya ceuk dalilna. ngaran Muhammad Majaji. teu diemut ngarasakeun dalil Qur’an. 13. rido ditaros ku rai. cahya koneng eta sidik. 6. rakana ngalahir deui. Muhammad Hakeki tadi. nyaangan ka manah rai. rehna rai seueur pisan panarosan. Muhammad Hakeki. 3. muga engkang rido galih.

Adam anu tipandeuri. kantun terus kana dzat deui naekna. nya ieu rupa jasmani. tina dzat sifatna pasti. Muhammad Harid nyatana. Muhammad Majaji tea. Kengingna ku panon rasa. genep (6) . nu disebatkeun ku rai. kana dzat sifat Yang Widi. Piraku mun cengeng tekad. jadi lamun hayang terang. Nerangkeun NAKTUNA MADINAH 34.kapan sidik jadi lafadna Muhammad. tarekat ma’rifat timbul. nya ieu rasa jasmani. 21. Geuning bukti di manusa. eta tiluhur ka handap. dupi nu nganepikeun pasti. 28. Wali Kutub disebatna. tibana ti Kangjeng Nabi. eta mah pangandika na. dupi anu katilu na. Muhammad Harid nyatana. kasebatna di Madinah. nyaeta rasa pribadi. hakekat Muhammad Nabi. 33. ku rai tacan kaharti. terangkeun sama sakali. Tah eta anu kasebat. murahna di alam dunya. akhirna mah nya Gusti Syarif Hidayat. ayeuna manah ku rai. kapan tadi Maha Suci. jeung supaya terang deui. Hirup-Rasa-Adeg pasti. adeg kanyataan pasti. terus ka ayeuna pasti. keukeuh neda ka Yang Widi dibarengan sareng prakna. naktuna sahiji-hiji. Sabab aya wawakilna. rasa kanyataan tangtu. jeung percaya ayana Allah ta’ala. moal kenging katingali. umatna pon kitu deui. ayeuna kedah dibalik. cahya nu hideung nyata. tanwande bisa narima. Ceuk raina bingung engkang. Dal teh sampean geus bukti. parantos pupus makamna ge di Madinah. walon raka eta mah Muhammad pangkat. 16. Mim akhir nya udel urang. nampa tarekatna ilmi. Sabab basa Allah eta. sangkan manusa teh mulus. saur raina kaharti. wajib susul eta anu ngandikana. numawi ulah sok mungkir. tihandap ka luhur deui. Sabab eta tuduh jalan. nu nganepikeun kana dzat. sifatna Yang Maha Suci. naek nya ka Muhammad. Sabab nabi Muhammad mah. kakara engke kapanggih. eta sifatna teh pasti. kapan dalil wajib pisan dipercaya. enya eta kanyataan Adam pasti. kapan awalna ge rai. nya Kangjeng Syekh Abdul Qadir. ulah ngan tulisna wungkul. nyaeta ku asma tea. ku awasna panon kapala anu nyata. tilas Wali anu tadi. Madinah teh naon rai. sifat Rahman nu murah dialam dunya. 36. hanteu cocog sareng dalil. ayeuna mah kudu sungsi. mimitina nya eta dzat anu kasebat.ari nu liana Rusul. gaib pisan pang ayana. kantun eta Muhammad nu katiluna. 18. ka Allah nu Maha Suci. enya eta tarekat ma’rifat tea. dupi eta Kangjeng Nabi. 32. Muhammad Hakeki rai. tiap-tiap aya ngaran. numawi Gusti Yang Widi. kedah tina asma heula. Nya eta jalan tarekat. kieu atuh mun can ngarti. nu koneng huruf He pasti. bilih rai jadi owah pipikiran. Atawa Allah Muhammad. ma’rifat ka Gusti Allah. naek kana sifat deui. tadi tiluhur ka handap. da majajina mah geus bukti. mung dzat sifatna Yang Agung. geuning makamna Jeng Nabi. Dupi anu kaduana. 19. Kaduana kana sifat. He teh nya dada geus tangtu. cahya nu bodas beresih. tangtu nyandak tina bukti. lamun hayang kasungsi. Nu bereum huruf Mim awal. sareng Gusti Nabi Muhammad kapendak. 26. Muhammad nu tipayun. leres percanten yakin. tah didinya mencar-mencar. enya eta para Wali. Pangkat Nabi Rasulullah. 22. jawab rai nuhun pisan. perelena nya Adam Muhammad Allah. Jadi unina Muhammad. naktuna aksara tadi. Saur raka ari eta. Muhammad Rasulullahu. ayeuna rai mangarti. 27. kana sifatna Yang Agung. 25. nya nu ngagelarkeun Agama. kedah ti handap kaluhur. ku pitulung Maha Suci. tilu asma nu kawarti. nya eta huruf Dal pasti. hoream neangannana. Rakana lajeng ngajawab. nu sumareh di Madinah naon disebatna deui. nurunkeun ayat sa Qur’an sing kasungsi. mung aya saeutik pisan. nu rek ditaroskeun deui. Tah geuning kitu geus nyata. ilmu Wali mo kasusul. utusanna Maha Suci. 35. terus ka Allah sing tepi. Madinah anu kasebut. jeung kalawan dibarengan. nu mimitina rai. pang gumelarna dohir. Mangga ku rai dimanah. kedah heula kasungsi. ku rai prantos kaemut. aksara Ma naktuna teh genep belas (16). sageuy teu tiasa nepi. Muhammad Hakeki tea. Muhammad mah teras ka umat-umatna. bakating hantem mikir. 23. ceuk raina nuhun engkang. 29. ceuk rakana mun can harti. rai teu sanggem mikirna. Muhammad Harid teh bukti. hirup kanyataan Gusti. ayeuna kedah dibalik. teu kabagian ma’rifat. dibeulina ku prihatin. 17. 30. sategesna ngaran Gusti. ayeuna mah kulanun. Mim teh mastaka rai. kantun eta Muhammad Majaji tea. matak butak sirah rai. da aya hartina tangtu. ku rai tacan kamanah. nya eta Muhammad tea. ku pitulung Maha Agung. salamet dunya Akherat. 20. perelena kitu rai. kabagi ma’rifat jati. Allah anu Maha Suci. sabab bisa mi’raj rai. atuh mun kitu mah palsu. geuning sidik jadi lafad Mim-He-Mim-dal. 31. hakekat ma’rifat rai. kedah pendak sajatina. nya eta ku tilu basa. 24. Teras ka Wali salapan. Adam mimitina disebut. mangga bae ku engkang. kaopatna nu kasebut. eta sifatna teh tangtu. mana nu kabarengan rai. tapi rai hakekatna. kapan sidik eta teh MimHe jeung Mim-Dal. nya jadi huruf Mim akhir. nya eta awal-awalna. aksara di eta pasti. 37. sare’at tarekat deui. di Cirebon anu bukti. geura mangga bandungan.

Teges tina eling rai. hakekat Muhammad Rasul. 38. Naraka di alam baqo. dua puluh opat sidik. da kapan Islam ge bukti. 43. nyaeta rukun Agama. Tuduh jalan eta Hadist. hakekat Muhammad Nabi. Syahadat Sholat Zakat Puasa Hajina. 46. ku urang teu dipilari. ceuk raina mun teu lepat. Eta rai sabaraha. Nerangkeun HURUFNA SYAHADAT ANU HIRUPNA As1-ha2-du3-an4-la5-i6-la7-ha8-il9-lal10-loh11-wa12. rukun Islam Agami. nu nerangkeun di Akherat. 42. da kitu kapan pantesna. ari nu katilu rai. Atuh lamun kitu urang. rukun Agama geus misti. saparantosna ma’rifat. milari jalan ma’rifat. Islam teh geus sidik pisan. sabaraha huruf nu uni. mangga ayeuna dietang. sategesna asma Gusti. eta naktu nu sakitu. ku engkang ka tuang rai. sadaya nu dipiwejang. asal tina iman tea. Islam disebat pandeuri. supayana rai bisa terang. 52. geuning bukti di dunyana. meureun teu raos geus tangtu. nya eta rukun Agami. nyaeta rukun Islam. ceuk rakana eta kamana surupna. lima eta nu geus umum. aksara nah eta pasti. mung bade naros deui. di dunya Akheratna ge. nyaeta dua nu tadi. terasna Agama pasti. nurutkeun bahana tadi. teras ngalakonan rukun. lumbrahna sadaya sami. Kapan basana ge rai. lami-lami pek ngajawab. da piraku hanteu aya. aya rukunna geuning. tiap-tiap mun kapanggih. biasana teh ku jalmi. Rakana lajeng ngajawab. Kapan kieu disebatna. geus merele nya rukun Agama Islam. kakara jasa kapendak. bet geuning rukun Agama. tah ieu engke dihandap. asalna kasieun eta. 48. enya eta nu kasebut Adam tea. Eta teh huruf Syahadat. ngalakonan rukun Islam. temen wekel teu bengbatan.as13-ha14-du15-an16-na17-mu18-ham19mad20-ras21-sul22-lu23-loh24 41. Ari hartina teh tohid. nya suhud milarina teh. pantesna teh nya rukun Agama Islam. dipigawe siang wengi. Islamna enggeus kapanggih. bet jol bae kana rukun. mun jalma teu beragama. numawi kedah kasungsi. mangga bae rai etang. nu wajib heula kapendak. eling sieun ka Naraka. tah geuning eta rai. rukun nu heula disebat. huruf kalimah Syahadat. Teu lumbrah anu nyarebat. sabab eta Rasul nu nepikeunnana. geuning kitu dalilna ge. 44. rukunna genep perkawis. Agama ge piraku taya rukunna. tanwande jasa ma’rifat. ngahuleng hanteu ngalahir. weleh bae teu kapikir. Raina lajeng unjukan. 53. ibadah ibadah teh enggeus yakin. Upami geus ilang Adam. sareng anu katiluna. mun disebatkeun ku urang. jumblahna sabaraha naktu. cengeng jeung khusu tekadna. nya eta dzat sifat Allah. adegan wujud jasmani. jeung naon ngarana deui. anu lima perkawis. Asmarandana 51. hurufna kalimah tadi. dua puluh opat siki. Supaya syah dzatna. aya anu diluncatan. aduh engkang can kaharti. 49. nuhun ayeuna kaharti. ku urang kedah kapanggih. nyaeta rukun Islam. dupi eta rukun Agama diliwat. Madinah teh jadi huruf. hurufna kalimah kali. genep belas nu mimiti. rai poek liwat saking. 54. ku hukum akal rai.naktuna teu lepat. nu langgeng taya tungtungna. supaya urang teh puguh. jeung teu pantes deui bae. sanajan iman ge aya. 40. tina Qur’an Hadist kitu. lumbrah kitu anu nyebut. mangga etang ku rai. 39. kasalametan manusa. . atuh kantenan kang rai. nu heula disebat pasti. rai bingung kacida. nu kedah heula pilari. rek dijejerkeun sakali. geura susul jati-jatining Syahadat. lamun rai tacan ngarti. rakana ngalahir deui. aya nu tacan kaemut. 47. dihijikeun sareng genep nu kadua. nya eta adegannana. teu ngarasa boga diri.pasal eta naktu dua puluh opat. kana dzat sifatna Gusti. Jadi dua puluh dua. dibalikeun saupami. lantaran teu daek campur. pasal dina rukun Agama can terang. kapanggihna tangtu ku rukun Agama. pangna suhudna teh tangtu. Nerangkeun RUKUN AGAMA 50. Iman Tohid Ma’rifat Islam. 45. Aya sabaraha perkara. jalanna ma’rifat kudu. geura mangga rek diitung. sing ngarasa ilang wujud. nyaeta ku tohid tea. dupi kenging na teh pasti. saparantosna kapanggih. raina lajeng ngajawab. Raina hanteu ngajawab. pek jumlahkeun deui rai. Ari emutan rai mah. hanteu terang sumurupna. naktuna teh dua (2) tangtu.

buktina nu dina wujud. keur nyusul wujud Agama. sategesna hirup tea. Nerangkun HARTINA AGAMA 67. margi weleh teu kapaham. sayaktosna eta kitu. 69. ngaran rukun Agama teh. sareatna hakekatna. lamun rai tacan terang. sahiji Sareat kitu. 78. raina lajeng ngajawab. ari terbitna hakekat. raina lajeng ngajawab. niat eta mimitina. anu opat perekara. sifatna sidik ngajentul. nya eta ku rukun tea. gulungna anu opat. ku engkang enggal piwejang. batal ku Hadist disebat. poko-pokona teh baham. anu aya dina wujud. tina kitab kenging nyonto. kana migawe korsi teh. 83. laku goreng mo dijujur. pikeun kayakinan urang. ieu kaanehan Kota. ari rukun Agama mah. 58. 74. kapan rai geus ma’rifat. Pokona sareat yakin. moal jadi mun teu ngomong. mutajillah mun kitu teh. sing hawatos kanu bodo. sumangga ku engkang dadar. duh engkang karaos pisan. tegesna rukun Agama. terang rakaatna Lohor. Sabab tadi geus ka ilmi. da rukun Islam mah puguh. ngabetem teu sasauran. mangga anu tadi bae. teras di tarekatan. kana rukun Agama teh. 79. ku rukun Agama tea. nya eta wujudna elmu. nyaho kana naon tea. sabab mun taya hirup teh. sumawon ushallina. tarekat sareng ma’rifat. teu nyaho diakhirna teh. daek ngaji kitab Qur’an. 75. bahan-bahan geus sadia. teu lepat deui pangucap. sareat hakekat tangtos. Rakana ngawalon deui. Pertingkah nyembah ka Gusti. tegesna eukeur neangan. kapan pangucap teh puguh. anu aya di badan dewek. ku rukun Agama tangtos. tah eta pangucap urang. ma’rifat laku ibadah. batalna karaos . 65. 72. rai teu acan uninga dina poko-pokona mah. nu ngangliputi sadaya. nya tina kanyaho tea. Kapan ieu mah keur ngilmi. najan di sagala barang. paalus-alus bangunna nu ngadamel eta gedong. Karamean alam dohir. terang dua rakaat. Tarekat ma’rifat deui. yen aya Sawarga Naraka. poko sareat hakekat. aya opat perekara. dina Sembahiyang cukup. saur raka da eta mah. dina waktu Sembahiyang. 55. rasa anu narimana. tegesna geus nyaho kitu. gedong-gedong nu marakbak. Islam ge moal aya. sadaya ge pada terang. lamun nu ngaji hakekat. Nangtung Ruku Sujudna teh. di sajero badan urang. mangga ku rai dimanah. tarekatna jeung ma’rifat. geus awas ti samemeh prak. ulah ngan ku kira-kira. tarekatna ma’rifatna. mung engkang rek naros deui. Raina ngalahir deui. rai nyebat soteh kitu. rai parantos ma’rifat. piraku hanteu kamanah. da hanteu ngadenge beja. eta saterusna kitu. anu ngabuktikeun aen. 82. Raina lajeng ngalahir. karesikan Nagri Bandung. pujina oge pon kitu. tarekat jeung ma’rifati. Naha ninggali ka Gusti. Dina Sembahiyang mah rai. naon nyatana sareat. hal rukunna Agama tea. pokona tina pangucap. 57. Kapendakna eta rai. rentul sakur anu aya. nu ngabuktikeun sagala. 61. 66. jeung sifatna Gusti Allah. tarekat sareng ma’rifat. 76. geus nyaho sareng bisana. sing nepi kana caangna. migawe dina waktosna. Teu ngupingkeun dalil Hadist. sumawonna rukun-rukun. Dupi sareat teh rai. teu aya kasieun kitu. eta kitu basana teh. 68. Ayeuna mah rai harti. aen kanu disembahna. nya eta sajatina teh. kapager ku kasieunna. 84. 56. sanes ninggal Gusti Allah. sareatna hakekatna. nyaeta sifatna hirup. nya sajatining Agama. Numawi manusa wajib. Ibarat rek nyieun korsi. jalan omongan geus tangtos. geus gulung bae didinya. tarekat ma’rifat oge. 59. nyatana di badan urang. Agama nu Maha Agung. ari geus niat mah tangtos. Kitu deui waktu Dzuhri. ku tinggal panon kapala. eta oge bener pisan. 80. Namung paneda kang rai. terang soteh pertingkahna. 70. 64. Kieu hartina Agami. sareat hakekat kitu. nepi kana waktu Isya. kaopatna nya Ma’rifat. Hakekatna pon kitu deui. teu sareng sareat kitu. Jalanna ku rukun tadi. atawa jati Agama. Jadi sifat hirup pasti. da eta mah rukun Islam. tegesna parantos nyaho. 71. nu ngabuktikeun samaksud. 60. sajatina sareat. 73. kahartos atuh kitu mah. ma’rifatna waktu eta. sareat hakekat kitu. mun geus sieun mah mokaha. sangkan aya kasieun teh. 62. rai geus ninggali naon. nepi ka nyareatna. ma’rifat nyembahna wungkul. jadi geus tangtu pisan. kadua Hakekat tea. enya eta kana dzatna. pasal eta geus kapaham. tina ma’rifat geus tangtu. rakana lajeng ngawalon. rakana lajeng ngawangsul kieu atuh mun can terang. lain ma’rifat ka Allah. tetep eta anu opat. bagian ilmu ayana. 81. tegesna eta hakekat. atawa sifat elmu teh. 63. tadi geus ngaku ma’rifat. eta basa anu opat. pikeun ngesahkeun ibadah. Tarekatna mah pan bukti. pang buktina teh teu lepat. numatak ngelmu teh urang. jadi buta tuli pisan. sanes bagian ibadah. Katilu Tarekat rai. sifat Agama kasusul. moal sakama-kama. mo aya ngaran Agama. Geus tangtu kengingna rai. Najan aya niat rai. Sanes rukun Agami. enggeus tangtu moal aya. bibitna tina carios. tapi anu sajatina. dina bagian bab ilmu. 77. ceuk rai kapan eta mah kalakon. nyaeta opat rakaat. Sembahiyang Subuh eta. rupa korsi teu sulaya. ma’rifatna ka Yang Manon. dina bagian bab ilmu.sareng nu ahli Agama. Model gedong rupi-rupi. paingan ceuk unggel kitab.

kana jatining Agama. anu teu acan karasa. hakekat nu kasebut. meuli bako anu ngeunah. Nerangkeun . rukunna paninggal dangu. kapan didinya barengna. Ijma. ceuk rakana ngaran rukun. dina salira urang teh. samangsa parantos nyaho. ka darat kudu salebak. 107. nuhun Alhamdulillah. Nya anu lima perkawis. pangangseu sareng pangucap. ngaran dulur nu saestu. aya basa opat rupa. sakitu dina ati mah ngomong. Raina gumujeng manis. mun kabedag ku saratna. Margi keur kieu mah geuning. angseu sumawon paninggal. huruf Ta’udz jeung Bismallah. jeung dulur teh kudu rukun. teu lepat kasauran teh. babasan tadi teh keuna. Salila-lila kang rai. 111. bareng hanteu pili ganca. jongjon hanteu ngaladangan. aya Hekekatna horeng. sapedah rai teu ngomong. nya eta bongkok ngaronyok. hakekat pada hakekat. pangangseu nu tipayun teh. waktos Nafi Isbat gulung. nyatana eta ma’rifat. Ayeuna nembe kaharti. nangtung hareupeunnana. opat kedah Puasa. 109. pokona ku eta bae. bener mun ngaji hakekat. eta kumaha hartina. bongkok ngaronyok teh nyata. dina basa rukun tea. panutup kanyaho tea. enya eta sategesna. ieu nu opat perkara. nyaho bibit rukun Islam. 108. reh dina Hadist nyarios. opat kalima pancerna. sareat hakekat kitu. duh engkang karaos pisan. duh engkang karaos pisan. Raina lajeng ngalahir. hanteu bareng lakuna. sinareng anu tipayun. Rakana ngalahir deui. mun rempug jungkung jeung dulur. Barang pok mah ngomong rai. pangdangu anu narima. 95. Ayeuna rek naros deui. ngaladangan bako tea. 106. naon nyatana di badan. kitu anu ngaran rukun. teu lami deui ngantosan. nangtung hareupeun nu dagang. Raina ngalahir deui. nyaeta hirup urang teh. Teu nurut babasan tadi. nu opat di badan urang. 112. paingan kamari rai. rai masih keneh helok. keur nganyahokeun Agama. kahiji maca Syahadat. anu matak wajib pisan. Paribasa sepuh tadi. beja-beja teh ti batur. supaya maneh waluya. teu sulaya jeung barangna. lima Munggah Haji kitu. nerapkeun Muhammad. Ibarat rek tuang bistik. 99. atuh dimana barengna. ilangna dunya jeung wujud. 91. dua Sholat lima waktos. ngaran Dalil Hadist. maksud teh rek meser bako. sangkan sah ibadah kitu. bet Cina teu buru-buru. sumuhun sok nguping pisan. yen kudu sabilulungan. sabab seungit bistik tea. nu aya di wujud urang. ucap ucap dangu dangu. Sifat-sifat nu di dohir. henteu jadi ceuk sundana. tetela karaos pisan. sifatna panon nu nyata. Aworna kalimah kalih. 110. 97. nomer tilu kedah Zakat. ku Cina teh bol sok bae. ayeuna mangga pitutur. 87. eh anak-anak sakabeh. hanteu jadi pamaksadan. nyatana pangdangu urang. ma’rifat nu kaopatna. anu aya di badan urang. nya anu tacan kapaham. nu aya di wujud urang. omat turut weling bapa. moal lepat deui engkang. dina waktu eukeur Sholat. ayeuna anu katilu. nyaeta paninggal tea. teu aya rupina tangtos. hakekatna enggeus tangtos. memeh ku baham karasa. ulah arek panca bagah. 101. 98. panon nu ngesahkeunnana. 89. sora naon oge kumpul. aya tapi taya jentul. 93. sagala sifat teh kumbuh. keretegna ati kitu. salamet dunya akherat. Ka cai kudu saleuwi. lakuna teh nu karaos. Seungitna mah taya rupi. kapan nyatana hakekat. babasan sepuh baheula. Rakana ngawalon deui. piraku tacan kamanah. tarekat sareng ma’rifat. nu opat teh ngahijina. Saur raka mun teu harti. nu ngaran rukun Agama. Sholat sajatina tea. kana sajati Agama. nya Islam eta ngaranna. hal rukunna Agama teh. kieu rai mun can terang. tegesna poko sareat. rempugna nu opat tea. anu nyidikeun sifatna. kudu rukun teh nya eta. Mung aya keneh saeutik. Pasal eta jol kaharti. sanggeus Islam kudu suhud. moal bet aya bedana. masih bae pili ganca. 88. bagian paninggal tea. gulungna kana paninggal. nyatana pangangseu tea. 105. nya eta nu opat tea. niat sagala perkara. ka cai saleuwi pisan. opat ngaran Qiyas kitu. Nembe Islam mun geus panggih. kacai saleuwi pisan. 92. ka urang sok mituturan. kakara sah kanyahona. Agama anu sajati. dupi ari buktina mah. enya sifat hirup urang. kapanggih sareng buktina. Ceuk raka tarekat rai. engke bapa geus teu aya. salamina ge digawe. Raina ngawalon deui. sumawon bengkung ngariung. dina keur waktu nyaring mah. keur nyalindung ka Yang Manon. kieu katerangannana. 104. ngomong bae dina kalbu. meureun ku rai karaos. nuhun parantos kapaham. bengkung ngariung ceuk basa. mung kumaha ari eta. numawi disebatkeun teh. nyatana di badan urang. nyaho jatining Agama. Raina gumujeng manis. rukun teh naon hartina. tarekat naon nyatana. nya didinya barengna teh.pisan. 102. Babah meuli bako kula. kitu deui angseu tea. kapendak wujud Agama. Lahir batin oge sami. eta jinis tarekat teh. jeung kudu bongkok ngaronyok. 100. sabab hakekat teh aya. jeung bengkung ngariung tea. 94. 96. teu aya pisan eureunna. teu make sareat lapur. sabab hartina batal teh. sifatna bistik tea. kasauran sepuh teh. pangucap teu lepat tangtos. 90. ngalakonan jeung rukunna. kereteg niat ka pasar. ayeuna nu kaduana. 85. atawana rukun Ilmu. 86. barang dongkap teh ka pasar. 103.

kajeun rada ripuh. Dupi Qiyas moal salah deui. eta oge pituduh teu salah deui. tah kitu ceuk rakana. ka Gusti nu Maha Agung. saterasna kitu deui. nyaeta pangandikana. kudu ma’rifatu. lamun henteu percaya teh kufur kafir. kana Dzat Sifatna Allah. tarekat pon kitu keneh. da aya geus tangtu. ku engkang teh dadarkeun sama sakali. hurupna asma Batawi. dina hiji perkara teh. Lamun hanteu make akal rai. Ari Hadist pangandika Nabi. dupi nu katilu deui. karamean Alam Dohir. da betah dina panunjuk. ka Batawi tunjuk. karajinnana manusa. 121. tuluy rai cicing bae. opat-opat geus tangtu. anu mawi kudu. eta wajib digugu. da eta teh pikeun pikiraneun deui. jeung ninggal nu nangtung. 123. Ijma. dina asma bae badis. kantun bae neangan akalna. mun kitu mah tangtos bae. Johar Awal kasebatna. tuduh jalan nu sayaktos. eta ge wajib percaya. sagarana hirup tujuh langit tujuh bumi. 124. pikeun urang gumelar di Dunya. Sareng tuduh ka manusa deui. nu ditunjuk teu disusul dipilari. cukup eta mah kulanun. hiji pilar make papan. kapan tarekat teh loba. 114. nyaeta dina tunjukna. hartina teh akal sategesna. naha rek leumpang suku. ceuk raina atuh moal. ngibaratkeun tarekat ilmu tadi. wajib percaya kana Qur’an. kumaha bisana nyaho. da rai mah tacan terang. sumerep ka sanubari. 127. moal bisa jadi bae. Den Muslimat ka raka ngalahir. sangkan nyata jeung barangna. nuhun akang rebu keti laksa. Jalanna ge teu disorang deui. dikirana bakal datang. Anu matak ngilmu ge rai. Anfasiyah jeung Muhammadiyah. ari eta tutumpakan.Dalil. ka Batawi nepi ka ‘aenal yakin. mana anu gancang bae. Sholat ge opat perkara. Ibaratna upami urang kang rai. sidik teu ngandelkeun beja. hukum Qiyas geura tungtik. nu pangheulana datang. najan Dalil Hadist Ijma. aya sare’at hakekatna. Hadist Ijma sumawonna. da teu disorang jalanna. 118. hayang terang ka hiji Nagara. Dalil Hadist Ijma pasti. dina papan aya aksara Batawi. 119. bisa ma’rifatu kana dzat sifatna Allah. hartina dalil teh Agus. 126. bade naros Rukun Islam. cicing ngadedeluk. tegesna dina omongan. Hadist. Ceuk rakana tangtu aya rai. tuduh jalan pikeun mulang. kalawan jeung sahna misti. nyaeta ka asal tadi. teu terang nu diasmaan. tarekatna ilmu. lamun kitu ngaji teh teu bisa nepi. dina sahiji perkawis. ayeuna ge kabuktian. Ulah cicing dina Asma badis. ditunjuk ku gambar tangan. jadina tangtu ku akal. Ma’rifatna. Qiyas Dangdanggula 113. gancangna teh teu lian kudu prihatin. . Qodariyah Satariyah rai. enya eta piwadaheunnana rai. saperti dina Syahadat. Juziyah Hak Maliyah teh. 115. anu ngaran Ijma tea. sangkan urang bisa datang. kudu daek ibadah teh. nu ditunjuk ku gambarna tea. NERANGKEUN Rukun Islam Sare’atna Hakekatna Tarekatna. 125. barang dileresan Bandung. mo tepi kanu dijugjug. nya Qur’an eta buktina. cadang Naraka Jahanam. Mun geus cicing dina panunjuk tadi. Ramo nunjuk ka huruf Batawi. mana nu gancang tepi. 122. ngakalan tadi nu tilu. sagala hal mun teu make akal. ceuk raina atuh mangga. pangandika Maha Suci. enya eta Rusul-rusul tea. enya eta milih tutumpakan. kantun milih bae atuh. dahar sare dikurangan. upami Batawi bae. ulah cicing bae atuh. kieu pihartieunna teh. pasal eta nu opat basa. tarekat ma’rifatna kitu deui. sangkan tereh tepina teh. lamun ngilmu pikeun kabatinan. kitab Qur’an eta sategesna. payunkeun hukum akal. amal ibadah urang. Sabab geura pek manah ku rai. opat-opat kitu. kumaha pikeun akalna. atawa rek tumpak mobil. pikeun ngakalan geus tangtos. numatak urang teh kudu. tetep cicing dina panunjukna. kahar kapal udara. rukun Islam nu lima perkara. ma’na Dalil kitu. mun kitu mah moal datang. 116. nu ngaji asma wungkul. naha hanteu aya rangkepannana deui. sangkana bisa karasa. bisi kaburu ku pati. naha kira-kira rai. dina hareupeun panunjuk. sare’atna hakekatna. utusan Gusti Yang Manon. nu tacan kamafhum. 120. lamun tacan mafhum. mun ayeuna gentos pasal. misti kudu buru-buru. rai napi piwuruk teh. opat pangkal kitu. boh ka kulon ka kaler ka wetan. aya sare’at hakekat kitu. kapan asma mah tuduh. ma’rifat geus tangtu. tambah beuki maju. Lajeng rakana ngawalon ka rai. sabab cicing di dinya teu maju deui. Panunjuk teh ibaratna Dalil. ibaratna kapan puguh. lajeng kang rai ninggali. Zakat Puasa Hajina. sumawon ka Batawina. nyaeta sahna ibadah. 129. kalanggengan Alam Baqo. 128. para Wali jeung para Muslim deui. 117. kajadian kapal udara jeung mobil. geura beuli ku tirakat. Enggeus tangtu opat deui rai. hiji jalan parapatan.

temahna matak cilaka. tetep bae dina keur Sholat sajati. rukun Islam anu . Ceuk raina atuh mangga deui. Ma’rifat dina Syahadat. sihoreng teh yen urang kudu ninggali. 132. ilangna jasmani kabeh. 130. ka cahya opat sing ‘aen. kudu nahan nafsu hawa. lir bulan pat belasna teh. dila’nat enggeus tangtu. nya eta dzat sifat Allah. ngucapkeun kalimah roro. 139. Tajali ning Dzattul Mutlaq. Ceuk raina nuhun kahareti. doraka Dunya Akherat. sujud lungguh bukti ‘aen. supayana jadi rai bisa tohid. anu matak Sembahiyang teh wajib. 131. sareng eta Nur Muhammad tea. mun engkang nyumputkeun ilmi. tilu puluh dinten tutup. Namung aya nu dibuni-buni. eta Syahadat sare’at. Sarta matak pecat iman pasti. 134. ku Gusti nu Maha suci. 135. ceuk raina aduh engkang penting teuing. tah eta anu geus aya. langgeng teu aya putusna. ma’rifat pon kitu. Zakat anu geus kamayhur. ayeuna katiluna teh. 133. tetep bae keur eusi Naraka Jamhir. disamikeun jeung Idajil. ditarima ku jalma. ulah rek diturut. turug-turug ku Ikhwan. kaopat Turobun deui. hirup eta tegesna. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. ibadahna najan getol. Ceuk rakana naha atuh rai. ari hakekatna puguh. nyaeta Sholat kitu. mana nanya bet tepi kadinya. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. lebetkeun ka jero manah. teu sulaya ti basana. 136. sare’at mah geus umum. ma’rifatna mah kudu. 141. Ma’rifat ge kudu kapanggih. hakekatna ngaran Syahadat teh rai. dupi ari ma’rifatna. diteraskeun dadar sadayana. nya eta nu ngaran Sholat. naon sare’atna deui. fakir miskin kitu. bakating ku kahareti. Tarekatna nya kudu Tajali. Hal Puasa nu kaopat deui. hajat pare atawa duit. mung isin ku Yang Agung. pasal dina sahna Zakat. saperkawis anu hanteu beunang. tetep moal dihampura. 142. tanda ditarima kitu. raina mani ngaranjug. da aya hukumannana. Puasa di bulan Ramedhan. ulah rek kaliru. keur tajali ka Yang Manon. nu moncorong lintang Johar. tarekat nya gulung dina Tajali. Ma’rifat dina Puasa. Alif Lam Lam He geus pasti. enya eta jeung saperti bulan. ma’rifatna sing bisa ngarasa. 140. sareatna Sholat eta. ka Gusti Allah Ta’ala. Nabi Wali kitu. Saur raka kieu mun can harti. sabab asal tina Shalat. Ma’rifat dina Sholat (Sembahiyang). kieu rai lamun teu acan kaharti . mun sumput salindung. ka Allah nu Agung. teras Wa Asyhadu Anna. kudu bae urang ngazakatkeun diri. dina bulan Ramdhan tangtos. naon sare’atna deui. sare’atna Syahadat teh ngucap. sumangga teraskeun engkang. 143. enya eta Asyhadu Anlaa Ilaaha Illallohi. tah kitu sahna teh Zakat. nyaeta lafad Allah. rukun Islam anu katiluna. tur aya nu naros pisan. Saur raka rai mun can harti. Ma’rifat dina Zakat. hakekat tarekatna. Gusti Allah moal rek narima. enya eta nangtung ruku tea. 137. ma’rifat pon kitu. dina pasal eta Sholat tea. rakana lajeng ngajawab. Narun Hawaun Maun. sabab lamun samarangan. sakumaha mujina. Kantun eta nu hiji deui. dupi tarekatna Sholat. Tarekatna Syahadat teh rai. hakekat jeung tarekatna. hanteu salah kitu. teu emut ka barang teda. hakekatna mah geus pasti. eta kasauran engkang. paingan disebut. Rukun nu kaduana teh. Zakat bade dicarios. Sareatna Sholat teh kang rai. gantung raos reh ni’mat kaliwat saking. da engkang mah taya sanes. lir bulan opat belasna. Kudu panggih jeung Ramdhanna rai. nyaeta tarekat ilmi.NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. sabab eta mah titipan. dina waktu Shalat sajatina. memeh awang uwung. nu sanes saikhwan kitu. hakekatna ulah salah. goreng temen mun engkang ngabuni-buni. Muhammad Rosulullohu. sare’atna kapan geus ilahar. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. caang padang alus. sing ngarasa kaangliputi. diterangkeun kanu sanes. 138. diterangkeun ka jalma nu lain-lain.

aduh rai engkang nuhun. kantun suhud kana ibadahna. 145. 155. 148. hakekatna pon kitu. dikaler di kidul. Nya dibuang ka alam Dohir. ku tina raos teu ngeunah. ditakdirkeun bisa terang. 151. nangis bakating kaduhung. rukun Islam anu lima tea. 147. Den Muslimat gumujeng ngagikgik. maparinna nyawa ka manusa. nya eta sifatna nafas. nya eta ngaranna nyawa. atuh lima kali opat. ngalebur dosa nu tadi. hawa Batin tepung. ti Batin ka alam Dohir. NERANGKEUN Sare’at Hakekat Tarekat. tetep hanteu meunang bijil. nyawana masih di Dunya. bisa ngaibaratkeunnana. asalna orok ceurik teh. 144. leuwih hade ngadeuheusan. dina waktu Ibu ngowo. nafas teh bareng jeung rasa. geuning kawidian apel.kalimana. nu sampurna nya sifat Ghofurur Rohim. 152. migawe kitu lampah. asalna ti Islam kabeh. sidik pisan hirup suci mah. tina bibitna manusa. hirup suci tandana geus bisa usik. ku rai tereh kaharti. Mangga etang ayeuna ku rai. rai nuhun sarebu. sami bae Dunya Akherat ge rai. tarekat jeung ma’rifatna. Tanda tacan dileupas ti bui. lamun enya teu aya rasa ge rai. Den Muslimat ka raka ngalahir. pihatur deui ka engkang. ku engkang enggal carios. turut-turut asal tadi. sabaraha jumblahna teh. lamun hanteu kitu. pangadilan nu langkung sampurna. Ulah ampun ditukangeun badis. rai hanteu bingung. aya babandingannana. hakekatna mah tangtu. sabab hakekatna nyawa teh. ceuk engkang waktu harita. tacan bisa meunang pones. ti Sawarga turun. hanteu kalawan nafas teh. ku Ibu salapan sasih. hanteu pisan boga akal. atuh bener kitu. barang gubrag tina Guha Garba. 153. ayeuna mah leres kitu. dina eukeur waktu Tajali tea. kajadian jadi nafas murangkalih. tina sabab enggeus aya rasa. tempat ngahampura dosa. Mun geus terang kana dzat Gusti. sabab tina hanteu bisa. opat-opat hiji rukun. NERANGKEUN Gusti Allah Maparinna Nyawa ka Manusa. nya kabingung ku rai tacan kaharti. Lebah mana Gusti Maha Suci. da buktina waktu dijero mah tadi. barang gubragna turun. hirup teh jeung nyawa sidik. pangna lungsur ka alam Dunya teh geuning. Ceuk rakana sare’atna Haji. orok moal gogowakan. dipayuneunnana Gusti. Adam Hawa kitu. Adam Hawa jerat-jerit. raina enggal ngalahir. aya sih pitulung Gusti. Cuk rakana rai mun can harti. Baitullah nu dijugjug teh. kahartos lamun kitu mah. kanu boga pangadilan. 146. tangtos barengna jeung rasa. jeung ayana nafas tea. lebah dieu kitu. 158. Tiap-tiap aya nafas pasti. sabab keur jaman dikandung. tarekatna mah teu lepat. Geuning hirup ciri bisa usik. rakana enggal ngajawab. beungeut madep atina . masih aya dumuk. 159. namung bade nyundul. 149. rasa teh bareng geus pasti. meunang bebendon ti Allah. bade tumaros ka engkang. rakana enggal ngawalon. kudu khusu tobatna teh. sihoreng teh dua puluh sifat. Ma’rifat dina Munggah Haji. tapi apelna kitu. ku rai tacan karaos. ulah kendat sawaktu. 150. raina lajeng ngalahir. dina rukun kalima nya Munggah Haji. mangga ku engkang dadar. 154. jeung sing bener caritana. jeung karasa dibuang teh yakin. teu ngadeuheus kapayuneunnana. rai rada bingung. kapan geuning di Dunya ge bukti. hanteu acan aya nyawa. nyatana rasa kitu. nu teu dikulon diwetan. geuning eta sifat dua puluh rai. da moal aya bedana. sasakala Karuhun. jadi dua puluh. 157. masih tetep keur dina hukuman. kontak sareng hawa Dunya. payuneun nu Agung. karek hirup wungkul. ngadeuheusan kitu. sifatna Allah Ta’ala. tepungna Hawa nu dua. tegesna ka dzat Yang Agung. harti kana sare’atna. neda ampun moal rek sakali deui. teu ngaraos naon-naon. kumargi tetela pisan. ka karatonna Yang Manon. neda ampun tina dosa anu tadi. tapi ceuk engkang kitu. barang gubrag ka Dunya teh. pones lepasan ti hukum. paingan marakayangan. Insya Allah dihampura. tangtu nyorang paribasa. nu geus lumbrah nya jarah ka Mekah. ulah make surat deui. kapan Adam teh ceuk kitab. Tangtu pisan pang orok teh ceurik. orok teu aya nafasna. mung ayeuna masih aya. eta tempat pangadilan. sangkan rai bisa tohid. karaos ku Ibuna. jadi lamun anu wafat. Gusti Allah maparinna nyawa. Baetullah anu sajati. tiris buktina ngadegdeg. Tapi rai waktos tadi lahir. asal bungah jadi susah. tina sidik nyakitu pisan. sasat tacan kaluar ti hukum Gusti. tina sirna ngajadi teu ngeunah. tara gubrag seuseurian. 156. hukuman ti Yang Agung. ceuk rakana itu diyah. Mun di Dunyana Raad Van Justisi. ma’rifatna kudu ngarasa ngahiji. rehna tadi ku engkang geus dipilahir. jasmani jeung rohanina. lamun urang meunang hukum beurat. hoyong dongkap katutup. anu matak orok oge geuning ceurik.

kana Dzat Sifatna Gusti. sanes pisan jisim kuring. 179. bet Akbar teh clok ka sawah. saperti anu biasa. pantes arek kituna teh. 171. dina Hadist geus kakocap. nu karaos sumurup ka sanubari. Sabab asalna ge ni’mat. waktu tadi memeh kadunya turun. Rakana lajeng ngajawab. ganjarana ti Gusti. 167. nyindiran kasadayana. beda hiji-hiji Rosul. sarebueunkanyerian tadi Ibu. kumaha eta sababna. 169. tangtu bae engke moal nyorang deui. sakur dulur-dulur. 177. jalanna kana Naraka. sing ngarasa hilang samemeh pupus. mugi sadaya saderek. Raina lajeng ngajawab. Akbar teh bet los ka Pasar. Kapan aya ceuk dalilna. eling bae ka sawah. rek naroskeun anu teu acan kaharti. pang orok sakarat tangtu. 178. Antal maotu qoblal maota rai. nuturkeun anu nungtunna. Lebah dieu tobat jisim kuring. cacakan tadi turunna. Mun disorang ti ayeuna. mun teu kapendak ilmuna. nyorang deui kana jalan anu tadi. 160. anu matak urang wajib nyiar ilmi. kitu siksaanna Gusti. dicipta dikira-kira. ngalakonan parentahna Kangjeng Nabi. tadi rek turun ka Dohir. Mun nu kaya Akbarna ka duit. keur dagang pon kitu deui. ka Gusti nu Maha suci. pajar orok mah beresih. pangasih salira engkang. 162. pang orok sakarat kitu. sarebu kalieun babar. da moal salah mulangna. rai nuhun ka pangasih. tah eta kedah kasusul. dina waktu keur waktos salulut. upami keur resep tani. Nabi Adam nu tipayun. kusabab tadi jalanna. 173. Tah rai kumargi eta. Syahadatna Kangjeng Nabi. hanteu sami pada-pada boga waktu. supayana ulah kitu. teu puguh nu dikiblatan. anu ngarang ieu Layang tea. Akbarna kamana-mana. sakarat enggeus beak. Mung ayeuna rek tumaros deui. Rakana lajeng ngajawab. Ayeuna mah ganti pasal. bangsa orok nu rek maot. nya percaya mun kitu mah kahareti. mitutur nu sayaktosna. sangkan engke lamun geus tepi ka waktu. Nampa sarebueun ni’mat. 174. Sinareng dina waktuna. teu acan aya dosana. 176. naha sami Syahadatna teh nya kitu. 168. samemehna urang hilang. waktu gubrag gumelar ka Dunya turun. mun nu tani Akbarna ka sawah. nya osok kitu nya gawe. nya sarebu ni’mat Rama Ibu tadi. malah sok aya nu misan. tangtuna kasampeur deui. dina hal perkara Rosul. silih tempas jeung saderek. nyorang nanjak upamana. Balikna ge moal salah. hakekatna di badan urang sakujur. tungtungna teh atuh. kitu deui waktuna. Narakana Ibu tadi. balik deui ka jalanna. 165.mah jongjon mungkir. sabalikna urang lamun. rai bingung kalangkung. balikna ge kudu ni’mat deui atuh. 172. kholifatullohi deui. namung ieu mah nyindiran. 164. karaos nyerina misti. geura kieu mun can terang. pujina ge diliwatan. Kana diri sim kuring pribadi. bakat nyeri seueur nu dugi ka pupus. 163. parantos miwuruk. 175. Sholatna teh naha beda hiji-hiji. Sigeg Raden Muslimat-Muslimin. Mimitina Gusti Allah. nya buktina wujud urang. nya ngadamel utusan nyaeta Nabi. kantun ni’mat bae pasti. Asyhadu anlailaaha Illallohu. saestuning ngan saukur tuturut munding. mangga dangukeun ku rai. anu geus kersa ibadah. Wa asyhadu anna Adam. . palangsiang galeng totos. Sembahiyang teu khusu. sing perele hiji-hiji. renghap ranjug siga nyeri-nyeri teuing. tangtu pisan Syahadatna hanteu sami. maotna make sakarat. ngan diwangwang wungkul. keur guneman carios Agama. enya eta ni’mat Ibu Rama tadi. da tekadna hayang buru-buru tepi. nu karasa ku badan sorangan. kapan sidik Ibuna satengah mati. lamun keur netepan waktu. kana Aweh Salam tea. Sihoreng teh pang kitu teh geuning. 170. ti ayeuna geus ditungtut. hanteu khusu ka Pangeran. naha atuh kitu. jeung naon sanyatana. tah didinya jalan urang. pangna Akbar sok kamana-mana. raosna nyeri kalangkung. nu ngaos anu ngadangu. kieu rai Syahadatna. Ibu teh satengah mati. naha sawaktu-waktu. sing kapanggih jeung ilmuna. pasal eta rai ulah helok ati. PIHATUR NU NGARANG 161. unggal poe sakarat. anu matak renghap ranjug. pantes bae nyorang nanjak tangtu ripuh. ilmu sakarat di Dohir. raina lejeng nyaur. anu teu aya hinggana. muga ku engkang diwejang. rehna rai sering sok mendakan. akalna teu aya lian. mun keur lacur Akbarna teh bet ka Istri. Waktu ngababarkeunnana. Rosul anu genep tea. Pangkur 166. ngarasa rasa sakarat. kudu sorang dina ayeuna keur hirup. lantaran can ma’rifatu. NERANGKEUN Rusul nu Kahiji Nyaeta Nabi Adam.

Nabi Enoh nu kamasyhur. Wa asyhadu anna Ibrahim deui. ceuk raina nuhun pisan. lobana opat raka’at. Asyhadu anlailaaha Illallohi. paingan manusa kudu. kantun kaduana deui. kudu Sholat Asyar misti. wujud maneh pribadi. numatak manusa Islam. Al insanu dohirulloh eta kitu. Raina deui ngajawab. rakana lajeng ngajawab. nomer tilu ngabogaan. entong hayang ma’rifat ka Kami kitu. Nabi naon kasebut. hayang nyaho kana dzat sifat Aing. Dalilna Sama-Sami’an. Wajib kudu Sembahiyang. Sabab wujud maneh eta. Basar jeung Basiran tea. da nyaho asal usulna. tapi maneh ayeuna. tumarima boga cepil dua siki. 194. sategesna pangucap Aing geus tangtu. boga nyawa kaduana boga wujud. 184. saperkara boga baham. Raina teras ngajawab. tunga rai sama sakalican mafhum. Gusti Allah ngadamel deui utusan. 183. Sabab maneh ngabogaan. kanyataan ayana Kami pasti. jadi utusan geus tangtu. Jeng Nabi Ibrahim tea. NERANGKEUN Rusul nu Kadua Nyaeta Nabi Enoh. ayeuna mah pek maneh teh geura sujud. sing narima boga dua cepil tangtu. boga panon dua siki enggeus bukti. waktu tadina ti Nabi. tatapi maneh ayeuna. maneh Enoh dikersakeun ku Kami. Saur raka nu kadua. kieu rai Syahadatna. kudu Sholat maneh misti. kitu eta asalna. 182. sabab maneh teh geus puguh. Tapi montong hayang terang. Sembahiyang subuh tea. 191. anna Musa Kalamullah. ayeuna teh jadi utusan geus tangtu. kaduana boga lisan eta kitu. 185. saterasna Wa asyhadu. Asyar waktuna pasti. maneh kudu tumarima.Dawuhanna Gusti Allah. kieu Syahadatna rai. mangga ku engkang pitutur. 180. NERANGKEUN Rusul nu Kaopat Nyaeta Nabi Musa. ka Gusti nu murbeng jagat. Pek Shalat tilu raka’at. kanyahokeun heula denge maneh denge Aing. Kantun anu katiluna. kudu Sholat pat raka’at. tatapi maneh ayeuna. terasna Halilullahu. jeung leungeun kenca katuhu. geura mangga ku engkang terangkeun deui. he maneh Ibrahima. dalilna geus kasebut. kutan kitu asalna teh Sholat Subhi. nu katilu utusannana Yang Agung. jadi utusan geus tangtu. 192. 193. sinarengan dua suku. NERANGKEUN . Nyaeta dua raka’at. Enoh Habibullah deui. Ngadawuhan Gusti Allah. maneh Adam dikersakeun ku Kami. NERANGKEUN Rusul nu Katilu Nyaeta Nabi Ibrahim. Nabi naon ngarana. dalilna anu kasebut. ati moal salah deui. kantun eta Rusul nu kaopat deui. Kieu rai Syahadatna. tah kitu eta asalna. waktu magrib maneh ulah salah deui. paninggal maneh nyaeta paninggal Aing. Nabi Musa eta rai. terasna Wa asyhadu anna. kudu Shalat waktu duhur. kanyahokeun bae kudu. numatak manusa wajib. dalilna teh geus disebat. utusan Aing pribadi. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Kanyahokeun bae heula. Kalam Mutakalliman deui. heh maneh Musa utusan. jeung dua suku geus nyata. 186. Asyhadu anlailaaha Illallohu. ceuk raka nu kaopatna. Wallohu batinul insan. waktu subuh kaluarna fajar sidik. 188. ngadawuhan Gusti nu Maha Agung. ayeuna mah rai Sembahiyang teh puguh. 189. 190. mana aya Shalat Subhi. pangna aya Sholat Asyar nu geus dumuk. ulah hayang ma’rifat ka Kami kitu. ari sababna pang kudu. 187. tapi maneh montong hayang. jeung ayeuna maneh teh Enoh misti. tumarima boga nyawa sareng wujud. kanyahokeun bae heula. 181. pangucap maneh teh eta. hayang ma’rifat ka Aing.

dina Lam yakunil kitu. kaduana Khaerul bariyyah puguh. Syahadatna ge puguh. nu salah mah geus puguh. hanteu kakurangan deui. di maneh teh kanyataan. keukeuh pokna mo kasusul. ka Aing kudu ma’rifat. kapan ceuk Qur’an teh kitu. dua liang irung bukti. 208. sategesna rasa Aing geus tangtu. Isa teh panggangseu urang. aya ma’na lemes pasti. Illallohi teras ngucap Wa Asyhadu. ayeuna maneh mah kudu. aya dua dina Qur’an geus ditulis. pangandika para Rusul para Nabi. nu ngaku enggeus ma’rifat. Sabab nafas maneh eta. 202. Malah ulah dideukeutan. Ieu Aing mere burak. hayang nyaho kana dzat Aing satuhu. kanyataan hirup Aing enggeus pasti. Mutajilah enggeus moal salah deui. dina wujud peribadi. Panguluna para Rusul. Anu bisa ma’rifat dzat. teu make Ijma Qiyas. ari Musa nya pangucap enggeus tangtu. naha arek teu percaya. ngan maneh ayeuna kudu. sabab anu ngaran jalma mah geus tangtu. 206. 212. Asyhadu anlailaaha. sabab mun getihna lampus. Kieu dalilna geus kocap. enya eta Al insanu siri rai. anu lemes pikeun bagian Sawargi. Saparantosna Nabi Musa. sahinasna ma’na kitab. sabab maneh anu pangdeuheusna kitu. puguh oge sok kaliru. 195. Haturan deui raina. tah kitu mun teu kaharti. teu percaya kanu nyebut. lamun urang cicing dina tarekat muji. jalankeun hukun Qiyas. Ibrohim paninggal urang. Muhammad Rosulullohi. kanyahokeun heula bae. ma’na Syahrul bariyyah. Barang Rusul kagenepna. ninggalna tangtu ku soca. nu bisa ma’rifat kitu. leres pisan kurai geus kaharti. dalilna enggeus disebat. eh Muhammad maneh teh utusan Kami. nya nu pangkat Ajengan. malah tepi ka poe Kiamat kitu. sategesna hukum akal teu disusul. Ceuk raina atuh naha. NERANGKEUN Rusul nu Kagenep Nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘Alaihi Wasalam.Rusul nu Kalima Nyaeta Nabi Isa. ceuk rakana bener kitu. Ngadawuhan Gusti Allah. 204. 198. Sholat dina waktu Isya. ma’na dalil kadua karasa kaharti. hakekatna di badan urang sakujur. anging Nabi Muhammad Rosulullohi. nu ngaraji sok ngalainkeun teuing. eta anu genep Rusul. panon ieu nu buncelik. 215. tumarima kaayaan. dina waktu-waktuna. lamun hanteu ngaji Qiyas. kitu Syahadatna Nabi. sareng anu nyaritana. pokna teh sabab ceuk kitab. Muhammad Nabi panutup. enya kitu mun nu ngaji Hadist Dalil. Kapan ma’na kitab Qur’an. pikeun engke ngadeuheus ka Hadraut Aing. sabab asalna ti Nabi. ngaku enggeus ma’rifat dzat. nu meunang pitulung Gusti. Lamun hanteu aya rasa. enggeus lumbrah Syahadatna. anna Issa Rohullohi. terus nepi ka Kiamat. terasna Wa ana siruhu. kana eta dalil Qur’an nu geus puguh. 209. Muhammad mah rasa jasad. terasna Wa Asyhadu anna Muhammad Rasulullohi. 207. murtad hanteu salah deui. hakekatna sadayana para Rusul. 211. nya adegan wujud urang peribadi. henteu dipikiran deui. enggeus jangji ka Jeng Nabi geus ngadawuh. lain jalma jore-jore nu geus masyhur. da teu make akal deui. saur Hadist moal aya hiji jalmi. 205. 216. 210. Geura ku rai dipaham. ngajolopong hanteu bisa usik malik. Shalat dina waktu Isya. kulantaran ma’nana salancar wungkul. sabab anu pikeun nyampurnakeun . bisi nular katepaan murtad deui. kapan eta Gusti Allah. teu nyusul tarekat ilmu. jadi aya hirup dua. nu ma’rifat dzat Yang Agung. Katiluna boga nafas. Mun kitu mah bener pisan. 200. anu ngajina tea. Namung wajib kailmuna. da geus sulung dina jasad. Enoh nyatana pangdangu. kaluar jerona kitu. nafas sifatna geus pasti. nafas ge moal aya. tapi maneh hanteu kudu. pat raka’at lantarannana pang kitu. anu ngajina salapis. 203. nafas maneh pribadi. nya gumelar Kangjeng Nabi Isa deui. anu matak ayeuna ge geuning kudu. jeung turun ka anak incu. 197. ma’nana pon kitu deui. 217. Ngadawuhan Gusti Allah. nyaeta gumelarna Kangjeng Nabi. hartina teh maneh Muhammad. nuhun rai jol kamanah. teras ka para Wali sadaya. 199. sabab ngajirimkeun enggeus tangtu. 218. Muslimin para Olia. jadi lamun hiji jelema geus ngaku. seueur pisan anu kitu. dalil teu meunang dirobah. Rakana lajeng ngajawab. ngajirimkeun Gusti Allah. tingal dangu pangucap angseu pon kitu deui. Kasar pikeun Naraka. tadi diluhur disebat. tapi heran bangsa Islam osok mungkir. turun-turun burak tadi. atuh kantenan pisan. kapan pangkatna teu lepat. wujud oge geuning bukti. teu ku akal moal jadi. Asyhadu anlailaaha Illallohu. Kitu geuning sajarahna. 213. 201. Ari Hadist mah teu salah. aya urang sinarengan aya itu. maneh Isa geus jadi utusan Kami. teu kudu hayang terang. Tangtu bae mo kapendak. nu kaopatna boga getih enggeus bukti. sumurupna kana rasa. tangtuna kaliru basa. Hakekatna Adam tea. 196. dina Qur’an geus kauni. 214. nya paingan Muhammad ceuk unggel Hadist. nya ma’na anu kasar. sumawonna Ijma oge teu disusul. kana dzatna Gusti anu Maha Agung. moal aya hiji jalmi. jelema mah moal aya. ayeuna karaos pisan.

229. puji Qodim ‘alal Hadist. nyanggakeun bae kang rai. pada-pada anyar sami. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Qadim jeung Pernahna. Nur Muhammad asal tadi. Nu anyarna teh nya wujud. Rosululloh tegesna rasana Gusti. 221. Kangjeng Rosulullah Mekah. pada-pada anyar pasti. eta mah sejen aturan. Cahya anu opat geus puguh. sorana teh anyar deui. Rakana ngawalon imut. muga ku engkang diwejang. eta pisundaeunnana. 243. 233. 244. Nerangkeun Sundana Puji Hadist ‘alal Hadist jeung Pernahna. ngan ukur pikeun di Dohir. masih tetep dina pangbuangan kitu.maksud. Kapan huruf Qur’an tangtu. puji anyar kanu anyar. puji Hadist ‘alal Hadist. kieu pisundaeunnana. aya puji opat rupi. 239. Bibitna anu ma’rifat. ku Dunya ieu kakurung. anu aya diwujud. dupi anu katiluna. Piraku hanteu kamafhum. tapi ulah netepkeun bae kaditu. pimaksudeunnana dalil. dalil anu nomer hiji. lamun geus kapanggih eta. marakayangan balik ka Dunya deui. enya eta ti makhlukna. Kantun eta nu katilu. anu katepi ku pikir. buktina loba ririwa. nu ninggalna hanteu make panon kitu. 231. piraku hanteu kamanah. tapi geura teangan hakekat Nabi. sumawon dina pernahna. kantun anu kadua. anu sarupa kumaha. 220. atuh nu kumaha tea. moal aya nu ma’rifat ka Gusti. 240. di wujud urang sakujur. muga ku engkang didadar. 241. Lajeng rakana ngadawuh. da ngan sakitu rai mah. Ulah nyamian Yang Agung. nya dina waktu keur rai. mun lepat sadaya-daya. pisundauennana dalil. puji Qodim ‘alal Qodim. nu geus diterangkeun tadi. seepkeun bae sakali. Nerangkeun Sundana Puji Qadim ‘alal Qadim jeung Pernahna. muji mah kedah ka Allah. 234. Ceuk rakana mangga atuh. sanggeus urang ka Dunya. dina Sembahiyang pasti. puji Hadist ‘alal Qadim. 227. anu opat geus disebut. 232. hanteu pupus sabab mun pupus Dunya ge lebur. maca kitab sareng Qur’an. kieu numawi katampi. 238. muji ka salira engkang. Anging Jeng Nabi Muhammad Rusul. ayeuna rek naros deui. dina waktu mana deui. nu kahiji kasebat. 224. ceuk raina hanteu lepat. nyaeta rasana Allah. elmu lahir elmu batin. dina jilid nu kadua. puji Hadist ‘alal Qadim. eta mah nu jadi bibit. eta oge bener pisan. dupi muji pada jalmi. henteu boga daya upaya pasti. Qadim teh pangandikana. balik ka rasa kapungkur. leres sundana kaharti. dina Syahadat ge rai. puji Qadim ‘alal Qadim. Numawi geura teangan. 228. ka dzat Yang Agung. nu anyar muji kanu Qadim. pikiran heula ku rai. 235. loba nu surup sumanding. 242. 237. Ceuk raina geus kamafhum. puji Hadist ‘alal Hadist. Nomer dua nu kasebut. jeung kuma sundana deui. kieu rai mun can harti. ngandikana teu ku baham. taya lian ngan ku akal. aturan ilmu geus pasti. da kapan ari dalil mah. Tetep bae pang bodona. 222. rai hoyong mangarti. puji anyar kanu anyar. . lungguh eta kaopatna. puji Hadist ‘alal Hadist. anging hiji Gusti Allah. puji anyar kanu anyar. Saur rai kumaha atuh. anyar dadamelan Nabi. atuh nu kumaha tea. ngadanguna teu ku cepil. dijero kaluat bijang. Sanes keur muji ka makhluk. 230. da moal jadi manfa’at. dupi eta perenahna. tangtu bae ma’rifat. tapi tetep keur ka Gusti. tegesna tacan kaluar. kapan eta anyar sami. Raina lajeng ngawangsul. puji Hadist ‘alal Qadim. sabab mun teu kapanggih ayeuna tangtu. Nu gaib di wujud urang. ku rai tacan kaharti. ibaratna tuang rai. Ceuk rakana mun can mafhum. da eta nu ma’rifatna. dimana engkang pernahna. kieu atuh kieu mun can harti. reh ngupingkeun dina kitab. eta sowara teh sidik. nu rempug jeung para Santri. anging rasana Yang Agung. Ku rai tacan kaemut. nu wajib disembah misti. Kinanti 225. nangtung ruku sujud deui. teu nyowara geuning rai. puji anyar kanu anyar. jalma teu wenang dipuji. sabab Rosulullah eta. kapan urang eukeur tadi. Mung barangna can kamafhum. nu anyar muji nu anyar. raina lajeng ngajawab. 236. barang urang nu macana. nu tadi disebat tea. barang negrak eta rai. pernahna pon kitu deui. sing kapangih supaya bisa balik. ka rasa anu tadi. pupus soteh majajina. sugan moal lali deui. hakekat mah teu mati. jalma mah moal tinggali. kitu sundana mah rai. pernahna dimana deui. puji Hadist ‘alal Hadist. engkang ku rai dipuji. 223. Rakana jawab jeung imut. moal bisa deui mulang. Sundana anu geus umum. 219. Raina pok deui nyaur. muga bae parin harti. anu tetep uninga. warnana anu opat rupi. hurupna mah anyar pasti. Tetep dina rasa Dunya. mun kitu lain bab ilmi. dupi anu Qadimna mah. Geuning tadi Hadist nyebat. 226.

nuhun parantos kaharti. disebat sagara hirup. langgeng bae ngangliputi. muga diterangkeun deui. Mun hiji mah eta hirup. 272. Raina lajeng ngawangsul. ngurangan atawa leuwih. 256. ayeuna teu samar deui. 252. rek ditambah katerangan. Ku hiji ayakan kitu. hakekatna nyawa rai. ceuk kasauran Wali mah. hirup kagungan Yang Widi. Mung aya keneh saeutik kabingung. sabab hirup ngan sahiji. Manusa pon kitu deui. ibarat mun di Dohir. mungguhing hirupna Allah. nungtut ngirangan teu lepat. angger moal robah-robah. saperti nu tadi tea. hiji jalma roko hiji. Raina enggal ngawangsul. leres hirup mah teu lepat. teu dua teu tilu opat. sasatna geus syah dzatna. awak-awak nafsu pasti. ayeuna rai mangarti. 270. usik malikna geus pasti. asal ti Allah geus tangtu. 264. hiji sorot liang eta. ayakan jeung damar hiji. jadi puji sadayana. sorotna teh tangtu loba. sorotna Sagara Hurip. 262. kaangliputi sadaya. nu sakitu eces pisan. nyaeta damar nu tadi. nu ngangliputi sadaya. ayeuna mah ganti pasal. syah asmana jeung af’alna. 271. seuneuna dicarokotan. Uteuk Tongo Walangtaga. Dupi nu sok keuna ku pupus. kajeun rebu maliunan. boh laksa rebuan jalmi. dupi anu jadi nyawa. Rai teh masih kaliru. nungtut bae beurang peuting. kang rai di lebah dinya. nya nyareungeut ka dinya. ibarat lamun di Dunya.245. 266. kalawan jeung ma’rifatna. 258. ka Allah Gusti Yang Manon. nu langgeng teu keuna mati. ku sifatna hirup Gusti. sabab enggeus tetep eling. teu petotpetot nya eling. Lamun kitu naha urang teh . anging ku kawasa Gusti. 251. Mung bade nyundul pihatur. pada-pada anu Qadim. dina keur Shalat sajati. Raina lajeng ngawangsul. sangkan kaharti karasa. bol karaos teu sulaya. Nya eta anu kasebut. Ceuk raina muji nuhun. diala rebuan jalma. kapan buktina nu wafat. puji Qadim ‘alal Hadist. 257. aya keneh kabingungan. 268. Kieu atuh mun can mafhum. mung hiji-hijina pasti. katerangan teh utami. urang ibaratkeun deui. misti kudu balik deui. kuma ngarasakeunnana. Rakana deui ngawalon. sareng perkawis hirup mah. nyaeta nu padang tea. Dupi anu ngaran hirup. nyaeta sorotna tea. rek diibaratkeun deui. kitu ceuk unggeling Hadist. nyaeta anu disebut. hirup Allah tara ruksak. teu ngarti ibarat tadi. kudu maot sadayana. 255. tangtu dzat anu Maha Suci. reh hirup teh ngan sahiji. da tara keuna ku mati. Rakana enggal ngawangsul. Sawarga Naraka deui. anu sarupa kumaha. ku rai tacan kapikir. ngurungan damar sahiji. 267. Jadi sategesna kitu. seja rek tumaros deui. 246. leres ku rai kaharti. 248. ari nu seueur tea mah. pada-pada anu Qadim. piraku hateu kapikir. Kapan didinya mah tangtu. nyaeta buktina rasa. Aduh engkang langkung cukup. nu muji nu dipujina. Rakana lajeng ngadawuh. tetep hirup mah ngan hiji. 250. jadi hiji nyawa jalmi. anu ngaran nyawa tea. Enya eta Wa inna ilaihi raji’un. 249. ari dzatna Gusti Allah. nu jadi hirup jasmani. margi dina saban jalmi. katerangan anu yakin. perenahna waktu eta. reh rai sok nguping dalil. Rakana lajeng ngadawuh. 261. hirupna manusa pasti. ari nu katilu deui. ulah belet-belet teuing. meureun maot sahiji. 274. dina lebah mana deui. 265. aya terasna kasohor. kana dzatna Maha Suci. mahi teu kurang teu leuwih. 254. teu ngurangan teu nambahan. margina dibagi-bagi. jeung syah sifatna deui. kieu upami teu harti. lamun ibadahna jalmi. 275. teu kirang sumawon leuwih. ka sato pon kitu deui. 247. teu robah langgeng geus pasti. nu liangna laksa keti. nu Qadim muji nu Qadim. 260. 269. Bibitna nyawa disebut. Sumawon ibadahna kitu. Magatru 273. kieu pisundaeunnana. rai ulah salah harti. raina lajeng ngalahir. asalna tinu sahiji. Ceuk raka ulah kaliru. Arasy Kursyi pon nyakitu. teu ngaku usik sorangan. hirupna sakabeh jinis. dina pasal hirup eta. da pada Qadim sadaya. dupi eta perenahna. Sato Siluman-sileman. pada aya hirup eta. mana helokhelok teuing. 263. Innalillahi kauni. hal nohidkeun hirup hiji. anyar dipuji nu Qodim. jeung lamun hirup ngan hiji. ayeuna ku engkang rai. ari hartina teh dalil. ka maliunan manusa. Nerangkeun Puji Qadim ‘alal Hadist. naha jinisna nu tadi. tujuh bumi tujuh langit. tah eta anu dipuji. Nerangkeun Yen Hirup Hiji jeung Make Ibarat. Mung heran kaliwat langkung. salobana liang tadi. sifatna nu padang tea. 259. damarna mah tetep hiji. Ibadah kalawan ilmu. can terang sama sakali. nyawa aya saban jinis. piraku mun aya jalma. nu Qadim muji nu anyar. Naha seuneu dina lampu. ayeuna nu kaopatna. buktina teu make biwir. nu aya di wujud jalmi. mohal ruksak dzatna Gusti. 253. Lamun sayaktosna kitu. Ibaratna hiji lampu.

292. ceuk rakana bet piraku.enggeus undur. teu ngaraos naon-naon. Sugan aya ibaratna sangkan puguh. teu ngaraos naon-naon. teu kalawan ingkig kitu. 306. ku ibarat mah karaos. jadina kumaha deui. kumaha waktu di Dohir. kawas keur di Dohir deui. teu dicampuran ku nyeri. Nur Muhammad opat rupi. Tah nyaeta rai Haq Muhammad Rusul. raina ngalahir deui. 283. geus jauh ti Maha Suci. Di dunyana nu nepi pangkat kitu. Kantun ieu aya keneh kabingung. Nu kadua Haq Muhammad rek dicatur. nu geus ma’rifat kana Nur. 281. kangeunahan jeung kanyeri. Nya sampurna balik ka rasa kapungkur. Tapi engke dimana urang geus pupus. gaib hanteu aya bukti. tah sakitu pikeun balik. ibadahna luak-leok. tah ibarat urang . 296. naha saperti di Dohir. salamina taya tempo. sanes kanten bisa jadi. hanteu warna hanteu rupi. kapan di Dunya mah campur. rai masih keneh helok. kana sagarana hurip. ngarasa kanyeri wungkul. rasa teh sama sakali. Ari mungguh Sawargana Maha Agung. samemeh ka Dunya lahir. 289. ka Haqna Muhammad tangtu. Barang anu balik ka Naraka kitu. karaos ku tuang ibu. bet boga rasa kanyeri. 298. tah lebah dinya kang rai. Ceuk raina abdi rek nyelang pihatur. teu selang-selang deui. teu sieun ku siksa kubur. rai mah kawas nu ngaco. ku kangeunahan kitu. supaya enggal kaemut. Nerangkeun Pang Bedana Rasa Dohir Sareng Rasa Batin Jeung Make Ibarat. ngan ni’mat anu karaos. teu saperti Rama Ibu. Anu balik ka Naraka pon nyakitu. 282. tetep ni’mat bae jongjon. 287. 278. Kani’matan Akherat mah Agus. ngilmuna eukeur di Dohir. Dzat laesa kamishlihi. Ceuk rakana rai masih bingung. aya tilu perekawis. bener rai kudu balik. tepina ilmuna tangtos. Rasa Dunya balik rasa kapungkur. sasatna di jalan cicing. enggal ku rai kaharti. Dupi anu balik ka Sawarga Agung. reh urang tadi di Qadim. 285. gumelar ka alam Dohir. ibaratna mun di Dohir. 297. Lamun rasa balik ka Haq adam kitu. 288. ngan ukur tuturut munding. Hanteu aya ngeunah teu ngeunah ge luput. Mun nu tepi balik kana Haq Yang Agung. Haqna Adam teh geus tangtos. di Dunyana nu teu manggih. nu ngaran Haqna Yang Manon. cicing di Naraka pasti. Nomer hiji Haqna Adam nu kasebut. enggal karaos ku rai. saeusina Dunya tangtos. Akherat pon kitu deui. Tapi eta geuning ceuk dalil teh kitu. Nur Muhammad waktu tadi. ku rai tacan karaos. 293. kaduhung engke karaos. 286. ngaraos teu clok di Dohir. 295. Ci Sagara rasana asin geus tangtu. rek diibaratkeun deui. 299. 301. kantun nu hiji can mafhum. 304. 276. tah kitu anu sayaktos. 279. ngangliputi Langit tujuh. saperti di luhur tadi. nyaeta dzatna Yang Manon. keur waktu keneh dina Nur. inditna mah teu karaos. katilu Haqna Yang Manon. 290. kulantaran kurang suhud. kapan didinya teh nyeri. anu katiluna deui. teu karana dipigawe deui. eta nu ngaran Sawargi. keur waktu ngajadi orok. Nerangkeun Dalil ‫ﺍﻥﷲﻭﺍﻥﺍﻟﻴﻪﺭﺍﺟﻌﻮﻥ‬ Pasal nu Balikna. Barang dongkap ka Dunya urang geus dumuk. sapatemon waktu tadi. teu arah teu enggon kitu. 300. hanteu kadangu ku cepil. 291. Ceuk rakana lamun rai masih keneh bingung. rasa kitu teh geus pasti. caina teu salah deui. naha siga naon atuh. ni’mat bae salamina. 284. sajatining suwung raos. Sawarga ngaranna sohor. naon atuh anu balik. jeung istri anu gareulis. jadi ni’mat geus pasti. nomer hiji kacarios. pangkatna geus ma’rifatu. nu diluhur kacarios. kapan Gusti Maha Agung. 307. 302. kangeunahan pon nyakitu. 280. rakana lajeng ngawangsul. tetep langgeng dina nyeri. kuma sajarahna deui. Kapan tadi rai dina waktu turun. hanteu isin ku Yang Widi. nyaeta nu ma’rifati. make aya gedong-gedong. nu mahi ka tujuh Bumi. Satungkebing ieu Bumi ngan ti Laut. Tetep langgeng dina ni’mat taya tungtung. balik soteh balik raos. 303. nu tepi kadinya rai tetep langgeng dina poho. Ceuk raina nuhun parantos kamafhum. keur masih ngajadi Enur. tapi lain ngingkig kitu. Barang-barang meja korsi nu aralus. tapi pangbalikan rai. pipisahan enggeus pasti. dina jalanna bareto. 305. Sagara cai nu tembong. Lamun turun keur dibabarkeun ku Ibu. aya tilu tempat kitu. mungguhing dzatna Yang Manon. kudu bae balik deui. Kani’matan di Sawarga Maha Agung. kumaha ilmuna tangtos. teu katinggal soca kitu. teu karana deui kitu. hayang caang ulah bingung. Ngalakonannana ngan era ku batur. 294. mahi ngahuripkeun makhluk. pasal eta pikeun balik. rasa Dohir lamun balik. dua Haq Muhammad Nabi. ngeunah teu ngeunah teh tangtu. pangbalikan rasa kitu. kawas ti luar ka bumi. 277. kalem timbul sapapaos. mun nu jatoh ka Sawargi. ngangliputi tujuh Bumi sarawuh eusina tangtos. Nu disebat ku Wali Sagara Hirup. ka Allah nu Maha Agung.

anu tadi geus ragrag teh. datang ka darat mah geuning. aya dangu ngeunah. sangkan cai teh ngaleos. sifat nu sae nu awon. 308. ulah cicing betah. Hayang deui hayang deui jadi baku. anu opat bae kumaha kontakna. terusannana anu bras ka Laut tea. Asal asin bet jadi hanteu geus tangtu. ka pangangseu kitu keneh. saha anu nyambat. nya karaos pisan. 317. dina rasa dunya bae. enya eta dina rasa alam Dunya. 325. Barang gubrag deui ka Dunya patepung. aya dangu nu teu raos. jalanna dumuk. nya nimbulkeun ngeunah. enggeus tangtos aya ngeunah jeung teu ngeunah. 324. 318. Pucung 314. dina eta pasal nafsuna manusa. kumaha sajarahna teh. rasa pelem jeung amis teh. tanda hirup geus usik gugurinjalan. meni jeger ceurikna bakating hayang. 315. tadi geus ngaraos. muga engkang kersa. Mangsa-mangsa aya raos teh geus kudu. bisa balik nya ka Sagarana tea. Dina panon bukti geuning enggeus puguh. . 323. sajarahna manusa gelar ka Dunya. sifatna nafas nu bukti. kitu kajadianna teh. aya tinggal ngeunah. tetep langgeng dina rasana Naraka. 321. Nya buktina nu dituang ku Ibu. Lamun henteu kapanggih Solokan kitu. Tuang Ibu moal aya ci susuan. Barang tepung baham sareng cai susu. Den Muslimat ka raka lajeng ngawangsul. cai hujan nu tadi teh. hawa Batin jeung Dohir teh. jadi nyawa enggeus puguh. sasat ngancik dina poho. nyaeta kahayang waktu keur dibere nyonyo. Sifat nyawa nyaeta nafas geus puguh. kontakna jeung sifat. sangkan cai hujan. Rasa asin nyaeta poho kapungkur. saterasna kitu bae. 335. barang kadarat geus tepi. hawa anu dua. rasa kontak jeung aci opat perkara. Mung ayeuna rek naros deui kulanun. 339. bibitna kahayang sabab. 311. aci seuneu aci cai moal salah deui. rasa eta buktina teh.tadi. 322. nyaeta rasa jasmani. 327. deudeuieun tina karasana ngeunah. sing kapanggih Solokan-solokannana. Jadi rasa cai asin nu di Laut. sabab mun Ibuna teu tuang naon-naon. asal tinu opat. Anu mawi jalma wajib nyiar elmu. 341. Panon oge kumaha kontakna kitu. 313. 338. Kabuktian jadi orok ngaguluntung. 309. nyaeta dzatna Yang Manon. aya angseu ngeunah. Bakal tetep didarat bae geus tangtu. teangan akalna. 340. barang kontak terus bae aya nyawa. Kuma bae dangu teh kontakna kitu. Mun geus kapanggih Solokanna geus puguh. sareng teu raos geus tangtos. 331. tur tadi teh cai laut. 343. 342. aya angseu hanteu raos. 310. muga engkang ka rai maparin terang. Murakabah ngeunah teu ngeunah teh tangtu. Ibaratna cicing dina asin kitu. Kitu deui mun kontak jeung sora alus. Sabab eta pang ayana cai susu. saban wujud oge nyondong. rido ngawuruk saderek. nyerep nyurup kana hate. caina asin geus tangtu. 312. percanten kacida. rasa Dohir anu bukti. nimbulkeun jadi amarah. nya jadi rahayatna Onom tea. anu mawi ewon-ewon. aya raos jeung teu raos. sareng sowara nu awon. lamun disambat ku Onom. Aya deui nu ku rai can kamafhum. Ibaratna nu jadi hirupna wujud. kapan bukti kontakna Ibu jeung Rama. waktu medal ti Ibu teh. Teu aya deui akalna teh kudu. henteu kaop elat. sakeclak sewang geus tangtu. sok ngambek mun teu sok geuwat teh. Geuning bukti dina dangu oge kitu. lamun dangu kontak. nya jadi nyawa jasmani. 320. 333. Saniskanten jadina teh ku patepung. ceuk basa Walanda kontak eta ngaranna. 316. dina patuangan sareng aya hirupna teh. samemeh urang ka Dunya turun. kajadian nya jadi rasa teu ngeunah. ci hujan mah henteu asin. dina waktu wafat. babandingannana. 336. bet beda rasana gentos. Den Muslimat ngawalon barina imut. nyaeta ci hujan tadi. kana cepil soca. jalan cai tea. Nerangkeun Datangna Nafsu. 329. nyaeta rasana Gusti. Marakayangan jadi salundang salindung. Ceuk rakana datangna eta si nafsu. da waktu tadi mah. 319. ibaratna rasa batin. aci tanah jeung angin teh. masing bisa balik deui ka asalna. teu pulang ka asal. 328. dina cai hujan bae. 330. Teu kaetang ibarat ci hujan kitu. sami bae sareng dangu tinggal baham. 332. margi sidik aya jeung bukti-buktina. hiji keclak hiji jalmi. teangan jalanna jalan cai ka Laut. malah aya tinggal sok jadi amarah. geus jadi ci hujan tangtos. saniskanten aya lalayanannana. 334. 326. mun nu sae nya ngajadi ngeunahna. kapan laut oge bukti. tacan jadi rasa wujud. keur dina Sagara Hurip. hakekatna nyawa. Ayana teh kumaha. taya nafsu teu hayang sagala rupa. Najan dina pangangseu oge nyakitu. barang rasa kontak sareng katuangan. Balik deui ka rasa asin kapungkur. tangtu aya rasa. Nerangkeun Sajarahna Dina Waktu Sakaratil Maot. rasa ci hujan mah puguh. 337. ci susu teh ngeunah diraoskeunnana. Jadi nafsu loba kahayang geus tangtu. aya tinggal henteu raos.

353. kitu kersana Yang Agung. Gedong Rosulullah. Dina gentos sasih deui. Dua putra gek caralik. tangtu jadina teh poho. 6. mung sasasih antarana. Sangkan nyawa engke dimana rek pupus. teu aya anu kaliwat. 12. pasal Asma Gusti Allah. 10. lamun Tohid Insya Allah sampurna. anging Allah anu langgeng jumenengna. kanyaho di Dunya bae. Kocap Den Muslimat deui. enya eta ma’rifat ka Nur Muhammad. tangtu eta nyawa imanna ka Dunya bae. Mung ku banget tekad ati. saurna rama kapungkur. Kocapkeun Raden Muslimin. siang sumawon wengina. Ilmu ramana katampi. nu paparin ti ramana. jadi kontak nyawana jeung barang Dunya. disarengan ku dudu’a. 14. Asma anu saleresna. moal aya mustahilna. seja rek neraskeun hanca. Rayagung dawuh nu sae. Tarekat pon kitu deui. Asmana Gusti Allah. raina Raden Muslimat. sakitu ge cekap. Ngawitan nu nyaur rai. osok didinya ujlahna. kawantu dibarung tapa. tilas ramana bareto. geus kapaham sadayana. 11. barang dina hiji mangsa. mu’jizatna Gusti urang. dina waktos tilar ku rama. parantos dugi ka waktos. pameget sami kasepna. hanteu aya naon-naon. dinten Saptu ping opat belas. sareng cahya Nur Muhammad asal jasad. Shalallahu ‘alaihi wassalam. Nerangkeun Asma’ul Husna atawa Asmana Gusti Allah 18. hanteu emut ngeunah teu ngeunah ge lepat. layeut rukun rempug jukung. sami sareng Raden Insan. ieu jilid kaopatna. sareng ku safa’atna teh. ngahusukeun papahaman. elingna kadinya. geus tangtu kontakna oge. runtut raut jeung saderek. mutih ngabeuti puasa. marulih ka Rahmatullah. neda-neda ka Pangeran. neda-neda ka Yang Manon. dangdingna sareng basana. Semet ieu bae rai urang tutup. 4. kalangkung kasep. nu jeneng Rosulullohu. reh Gusti mah sifat wenang. tara kersa pipisahan. Raden Kamil katelahna. da turunan ti ramana. teras kana Ma’rifatna. 17. sadayana . Masjid alit tengah empang. 19. manawi mun teu lepat mah. 347. ngahalang-halang kersana. Dina waktuna sakarat badena pupus. Kasampurnaan lahir batin. dina alketip nu sae. ka rakana cacarios. Anu mawi wajib manusa teh kudu. 13. Teras lalebet ka Masjid. Sareng sabaraha hiji. Jenengannana kawarti. 3. namung kalintang ku awon. bubuhan uteukna encer. sasih Hapit dinten Juma’ah. kuma bae dina pamuhitannana. Mun geus kontak nyawana jeung Dunya kitu. salamet Dunya Akherat. nu maksudna jalan alus. ku saliwat ge kamafhum. sakalangkung garihalna. Ilmu Sare’at Hakekat. nya balik ka Dunya. nyakitu anjeuna oge. hanteu susah diwarahna. bari ninggalian kembang. sasat salaku sahate. kana dzatna Allah. 349. Ngawitan anu didangding. anu nembe jilid ka tilu. sinarengan Raden Muslimat. sasarengan pelesiran. kana Maung kana Bagong. Sagara nyawa sakabeh. mulih ka Rahmatullah. sakersana jadi bae. Allah ngabukakeun ilham. ngantunkeun sahiji putra. ngantunkeun sahiji putra. mun nyahona ngan saukur ka barang Dunya. untungna kersa Pangeran. sareng teras sasauran. Simkuring nembean deui. langgeng bae rasa ni’mat salawasna. hanteu aya nu kaliwat. dina waktu rek maot ge tangtu pisan. ulah kirang pangampura. 345. menekung nyepi tafakur. papayun-payun duaan. Balik deui kana rasa nu kapungkur. 15. tatas jeung Tohid-tohidna. teu beda sareng ramana. 7. 348. Ilmu luar Ilmu jero. Ka cai jadi saleuwi. rakana anu tipayun. katelahna Raden Insan. Tetep langgeng dina ni’mat bae tangtu. muga sadaya nawakuf. kana bagbagan Agama. Layang Muslimin Muslimat. 350. sinareng gentur tatapa. 16. Kangjeng Nabi Muhammad. nyaeta anu kasebat. 346. tatapana ge nyakitu. ngabulkeun paneda jalma. kantun ngaraoskeun bae. Nyawa kontak sareng Sagarana Hirup. Teu mungguh ka jalma dhaif. hanca simkuring bareto. saurna abdi teh lepat. Ceuk rakana engke dina waktu pupus. kalangkung calakanna teh. wajib kapendakna. kitu ceuk paribasana. ka darat jadi salebak. sareng asal bareto. rakana lajeng ngawalon. nyaeta Den Kamil tea. sakur piwiruk ramana. nyaeta raina tea. jeung moal aya nu bisa. seueurna sabaraha tea. ngilangkeun babadag raga. anu hanteu petot-petot. 9. ahli ngulik Ilmu Nahwu. dina bagbagan Agama. ngudag hak kasampurnaan. kinten dua puluh taun. kinten-kinten yuswana teh. 5. Nilarna Raden Muslimin. 2. LAYANG MUSLIMIN MUSLIMAT JILID KA IV Mudakarah Raden Insan sareng Raden Kamil Asmarandana 1. Tabe’atna kitu deui.344. yuswa tujuh belas taun. wajib farduna nya kitu. ngalantung di pipir situ. Lamun urang di Dunyana ma’rifatu. maksad rek ngadangding Layang. sakersana Maha Agung. nuju sumedeng pisan. Tohid-tohidna bab Ilmu. 8. ayeuna gentos nu kocap. 351. rasa Allah tea. nyaeta Sawarga. Sami bae pada ngarti. kumaha ilmuna. 352.

32. Asmaullijinsi tea. sareng ngan hiji af’alna. nu ngaran Asmaulliasma. mun engkang teu lepat mah. netepkeun Asma Allah teh. samalahan lamun kitu. bisi nuduh kana awak. batin-batinna manusa. teu beunang direuayreuay. ulah kapambeng miwelas. ngider satangkarat jagat. nuhun ayeuna kapaham. na kumaha margina teh. nu ngan hiji di manehna. 48. sumawon puguh jentulna. sabab Dzat teh aya tangtu. anu kumaha nu lepat. hartosna eta basa. seueur Paguron kaliru. pedah aya dalilna. 29. Ngaran Asmaullijinsi. rakana lajeng ngawangsul. da ieu mah nu ngajentul. sapedah tadi kasebut. nu ngaku dzat ka jentulna. sami bae pada kitu. Asmaullisifat tea. dupi eta nu katilu. 24. Asmana mah sae kabeh. dupi anu nomer lima. ngaku Allah kana Af’alna. pasti eta ngaran kufur. tegesna tina rupana. salapan puluh salapan. perkara Gusti Allah teh. kahiji nu kasebut Asmaullidzati tea. dina kitab geus kakocap. kapan nu ngaran ghaib mah. kitu deui manusa. Namung saur engkang tadi. nyebutna Yang Manon nurutkeun tina jinisna. supaya ulah kaliru. 44. naha kumaha margina. buktina teh kapan puguh. langgeng bae sapapaos. 23. dupi anu kalimana. kana kalakuanna teh. reh tadi engkang misaur. kumaha pang jadi lepat. barang ngareret awakna. Nu kitu eta teh pasti. sanes kana dzatna Allah. geus mohal hanteu ayana. 38. ari pek diringkeskeun mah. Asma anu saleresna. ka rai mangga pitutur. Nu kieu tekadna jalmi. 41. ngaku dzat kana awakna. kana ayana wujud dewek. rakana enggal ngawalon. kieu sababna pang lepat. tapi ari nu gelar mah. ngaku Allah ka awakna. kitu bae sundana mah. ku rai tacan kapaham. sami bae wujudiyah. Lajeng rakana ngalahir. ieu teh dohirna Allah. pasal Asmaullidzati teh. eta musyrik ngaranna. 21. tah kitu margi lepatna. Jeung langgengna oge bukti. Geus disebatkeun ku Hadist. sabab kapan tadi oge. ngajentul beurang peuting ge. saur raina nu mana. anu dzatlaesa tea. 30. 36. Kadua anu kauni. nu teu warna rupa kitu. ngan ukur jadi lima. supados rai mangartos. kitu eta sundana teh. ari Allah teh disebut. nyebut dzat kana ayana. 42. kitu deui eta sifat. nu moal aya bangsana. Raina lajeng ngalahir. 49. Sasat teu usik teu malik. Ngaran Asmaullijinsi. moal manggih anu ceples. kapan eta geuning puguh. pang disebatkeun lepat teh. jalma nu kitu tekadna. nurutkeun Af’alna kitu. Nyebutkeun Asmana Gusti. pang seueur teuing nu lepat. 34. nu kieu tekad manusa. jalma nu kitu tekadna. Al insanu dhahirullah. Ngan eta bae sahiji. Allah teh nu ngaliputan. ngaran Asmaullisifat. nu katilu kacarios. kantun anu kaduana. dina ngabarangkeunnana. 26. mungguhing jalma nu bodo. Perkara Allah teh pasti. ngarana wujud manusa. sabab kapan tadi oge. kana ngaranna sorangan. 28. geus aya dina Hadistna. da ghaib manusana mah. wujudiyah nu kitu teh. . sifat anyar disebatna. 25. nya kalakuan manehna. 33. 31. sumangga paparin terang. 39. pang ayana eta asma. Wallohu batinul insan. kieu pihartoseunnana. kieu pisundaeunnana. 47. Mungguhing nu Maha Suci. kahartos atuh kitu mah. manurut tina jentulna. dohirna Allah manusa. Lajeng rakana ngalahir. hiji dzat hiji sifat. rakana lajeng ngawangsul. sareng aya terasna. 35. nu lima tadi disebut. nuduh Allah ka rupana. Sapedah ceuk dina dalil.teh saratus. pasal Asmaulliasma. pada ghaib sadayana. Tina sifatna geus sidik. da kasaksi ku Hadistna. nu hanteu aya bedana. kana sakabeh sifat. Ku rai tacan kaharti. eta Asma anu lima. ayeuna nu kaopatna. nurutkeun tina Asmana malah nu kaopat oge. Laa haula wa laa quwwata. sabab seueur nu percaya. raina teras haturan. sok gampang dibobodona. ghaib teu aya jentulna. kana rupana manehna. ngareuaykeun Maha Agung. 50. Tah kitu lepatna rai. Kapan ieu mah jasmani. diliputan ku ngaranna. kana raga anu badag. 37. Dupi nu kadua tadi. mangga ku engkang carios. ngaran Asmaulliasma. rai sakalangkung bingung. kieu pisundaeunnana. nyaeta antero ngaran. sareng rupana manehna. Dzat-Sifat-Asma-Af’al. netepkeun Asma Yang Agung. nu leres mah hiji bae. dadarkeun nu katiluna. Anu kocap unggel Hadist. nu kumaha nu sok lepat. raina enggal ngawangsul. kufur dihukumanana. wajib urang kudu terang. nu matak kek kana badan. 40. tapi nu sakitu oge. pantes jadi matak nyasar. sok netepkeun kanu anyar. pasal Asmaullidzati teh. nu nyebut jenengan Allah. pendek teu daya upaya. tapi eta ge nu lima. jentulna jasad nu ‘aen. teu ghaib da geus nonggerak. 43. Rakana enggal ngalahir. Asmaullisifat tea. ngan seueur pisan nu salah. tetep ngan sahiji bae. mangga ku engkang didadar. ngan sahiji anu sae. Sabalikna kitu deui. eta oge bangsa kufur. lamun netepkeun ka Asma. Asmaulliaf’al kitu. tah rai kedah hartos. Allah teh teu aya dua. tur aya deui Hadistna. aya tapi taya rupa. kapan tadi unggel kitab. kieu pihartoseunnana. eta oge rajeun lepat. hiji asmana geus tangtos. ayeuna sumangga deui. nyebutna jenengan Allah. sanes ka sifatna Allah. nurutkeun tina sifatna. nuhun parantos kapaham. Lajeng raina ngalahir. 51. 27. Atuh Allah teh geus pasti. pang sok jadi kalepatan. 52. sok seueur tekad manusa. asmana anu teu ruksak. Asmaulliaf’al tea. netepkeun Asma Yang Agung. kaopat anu disebat. Raina ngawalon deui. tina dzatna enggeus tangtos. 46. Lain manusa sayakti. 45. lian ti rupana kitu. Al insanu ghaibun deui. ngalobakeun Gusti Allah. geus hanteu panjang diemut. 20. mana nu ngaran manusa. Asmaulliaf’al tea. lepat soteh nu nampana. 22. Sanajan ngider sabumi. Wallahu ghaibun. salah wesel anu kitu. Geuning seueur pisan jalmi.

Jadi ayeuna mah urang. martabat undak ti tadi. Ngan wungkul bae miwarang. mugi Gusti Maha Suci. walon raka tacan jadi. tah nu kitu patekadan. sagala perkara oge.anging ku kersana Allah. Dal buktina teh sampean. nu bieu mah keun heulaan. raina lajeng ngawangsul. kedah suci laku lampah. teu aya antarana teh. ma’rifat ka Maha Agung. ari anu katiluna. tah eta mah martabat anu utama. nu kitu sanes ti Allah. tara sok miwarang salah. ibadah teh lain bae wungkul ngan Sholat. ngayakeun Sawarga kitu. nu beunang hese capena. di ayana Maha Suci. 63. pasal Asma anu opat. ma’rifat ka Yang Agung. 54. malah-malah geus teu ngarasa pisahna. kana jalan ma’rifati. jeung kudu ditempat sepi. Tah kitu nu matak wajib. Lamun pijatoheunnana. mubadir sama sakali. Sagala hal kalakuan. 73. sareng ngabatalkeun deui. pek lampahkeun buruburu. jeung nurunkeun kitab Qur’an. parentahanna Idajil. . pasal Asmaullijinsi. nu narik jalan balai. enya eta Iman Takhkiq. 68. Anu ku engkang disebat. moal bisa dicarioskeun ayeuna. sabab tangtu katawis. masing soleh sabar tawekal darana. bagian nu ahli Qurbah. raina lajeng ngalahir. dua Iman Idlal deui. nu geus jadi lafad dalil. rai hayang enggal ngarti. geus teu asa-asa deui. eta mah nu geus percaya. ngarasa geus teu papisah. nu hade mah eta rai. Da nu geus yakin mah geuning. atawana jalma owah. 72. padahal mah geuning kitu. sanajan getol ngabakti. kamulyaan lahir batin. tegesna anu geus yakin. tur kalawan aya saksi. Kapan kitu kersana. kana kagorengan pasti. Iman Taqlid kahijina. 60. bakating ku poekna. dina saban-saban jalmi. Sinom 57. balai Dunya Akherat. nu kahiji Iman Taqlid. getol Sholat lima waktu. kana piwuruk engkang tadi. 56. dina Sembahiyang sidik. keur ngahukuman nu salah. amalna teh lir tipung katiup barat. dadana jadi He sidik. 61. aya nu can kaharti. percaya ayana Allah. bilih kadenge ku cakcak. 67. Sabab lafad Muhammad mah. nu nyahona lain beja. sidik yen Gusti Allah mah. piara laku jeung tekad. Ulah kabengbat ku Setan. jongjon bae sirik pidik. pasal Iman anu tilu. 53. jadi lafad Muhammadu. jadi poek buta rajin. jadikeun budi pamilih. ngajak jalan kahadean. wujudna geus jadi lafad. majarkeun sagala rupi. Eukeur mah tadi percaya. Atuh eukeur naon teuing. Mim akhirna udel kanyataannana. numawi rai sing emut. kana kahadean misti. nu kitu ngaran ibadah. di hijab deui ku Gusti. aya anu nyiliwuri. hade goreng ge ti Gusti. Iman tina beja wungkul. kana ayana Yang Widi. katiluna Iman Takhkiq disebatna. percayana geus teu samar. 71. rai ayeuna teu bingung. dina keur Sembahiyang mah. ka papada makhluk Gusti. kantun eta anu ka limana tea. tunggal keneh nya ibadah. sing iyatna kudu kuat. Nerangkeun Iman aya tilu panta 69. da Allah tara kitu. ngan wungkul beja ti jalmi. Sabab ngaraoskeun isin. teu kenging migawe dengki. jeung boga pamilih tangtu. ka Allah kudu ma’rifat. 74. pijadieun kana hade jeung gorengna. kumaha enyana deui. poek mongkleng buta rata. teu idin sama sakali. naha kumaha hartosna. 58. anu geus yakin mah geuning. pon kitu deui Naraka. Iman Idlal nu kadua. tapi laku jeung tekadna. eta kitu Iman Taqlid teh sundana. palaur sieun salah. nu geus didadarkeun tadi. laku hade laku goreng. Asma tina jinis kitu. eta mah engke heula anan. tara jadi kabingungan. lafad Muhammad Nabi. Allahna hanteu kailmu. kapindingan ku kokotor laku tekad. wungkul miwarangna Gusti. mun datang kareping ati. ku sok kitu sababna teh. rai tiasa nyumponan. anu ahli adep-adepan jeung Allah. Geus moal aya sesana. nu can kaharti ku rai. Geus ngarasa aqrobiyah. ku kereteg karep ati. 65. 66. tina dalil Qur’an kitu. rakana lajeng ngajawab. kieu mun teu lepat mah rai. kawuwuh jeung bisa yakin. teu ngalajur hawa nafsu. masing pengkuh keukeuh nyalindung ka Allah. kana jalan kagorengan. da kapan rasiah Wali. geus tangtu deui ka hijab. turug-turug nyaho pisan. para Nabi utusan teh. ati teh kudu beresih. boga saksi tina dalil. Raina lajeng ngajawab. jalma teu boga akal. geus ngajadi wujud dalil. 64. 59. ibadah ka Maha Suci. samemeh prak dipilampah. Asmaullijinsi tadi. saperti anu ngalindur. kana panggodana Iblis. padang caang narawangan. Naon bae ayeuna mah. 62. poma rai sing mangarti. lamun bae kadatangan. ulah bendu bae rai. kana jalan rahayu dunya Akherat. 70. moal sakawenang-wenang. Allah ngayakeun Agama. musna leungit tanpa lebih. kang rai mah masih bingung can kapaham. sareng nganuhunkeun deui. 55. teu maparin kana jalan kagorengan. geuwat ulah lami-lami. Kitu deui sabalikna. ceuk engkang eta nu enya. siang wengi babarengan. hiji-hiji Iman tadi. sadaya pada mirupa. sumawon ujub takabur. tapi tadi nu nyarita. sok jadi sasar tekadna. kuma barisna dipayun. da tunggal parentah Gusti. dina keur Attahiyati. sirahna jadi Mim awal. jeung Gusti nu Maha Suci. rakana enggal ngawangsul. Kuma pihartoseunnana. Kedah dina salse pisan.

saenyana dina diri. getol Sholat anu lima waktu tea. 90. parantos umum sadaya. Ma’rifatna pon nyakitu. kitu diibaratkeunnana. dadamelanna kitu. Kumargi penting kacida. katilu kemudina. sasat moal ma’rifati. Pikeun ngudag inten tea. parahu ngambang dina luhureun sagara. ngawujud dalil Muhammad. kudu barengan sing rukun. 77. sihoreng nembe uni Mim-He-MimDal. ceuk dina unggeling Hikam. ku rai tacan kaharti. sadayana teu diselir. tegesna eta mah rai. netepkeunnana pasti. 76. inten teh naon nyatana. pasal eta tasjid tea. tacan jadi lafad dalil. ka ilmu Sare’at kitu. nyaeta Ma’rifat jati. parabot supaya nepi. Tarekat lir kemudina. dadamelan Gusti Allah. 79. Nabi Musa jeung Isa. sanes dina bab Sare’at. yen ieu bumi jeung langit. 86. sina ninggali Akherat. kana tengah-tengah pusering sagara. lafad-lafad para Rusul. kayaan Alam Batin. jadi sanajan ayeuna. Tarekat lir upamina. puguh bagean Hakekat. pasal tadi aya basa Nafi isbat. memeh pupus anjeuna mah geus uninga. dupi ari eta Ma’rifat ahli Sare’at. Kieu rai saenyana. tapi pasal dina kitab Hikam. koncina Bumi jeung Langit. anu nganggo lafad Tasjid. ulah sina patorengga. sing bisa ngajadi hiji. nyaeta puji dzikir. rukunkeun sangkan kasusul. Sabab pasal Tasjid eta. kumargi teu aya Tasjid. ma’rifat 84. Tarekat. sadayana umat Nabi. sareng dibarengan deui. raos tadi bener pisan. kitu bae lumbrahna elmu Sare’at. Nabi Adam Nabi Enoh Nabi Ibrahim. nyebatkeun Sare’at tadi. nyaeta utusan Allah. nimbulkeun raga nu lembut. hijabna ka Maha Suci. parahu teu salah deui. bener kitu eta rai. 88. keur ngadeuheus ka Yang Agung. mugi dipaparin terang. anu dipaparin Kunci. Hakekat. 89. kana kalakuan kitu. teu bareng opatannana. tangtu bisa lamun kapanggih Tasjidna. puasa. naon kanyataannana. eta kitu ceuk unggeling kitab Hikam. eta hal perkara Tajid. muga-muga engkang keresa miwejang. Hakekat ibarat laut. 91. 80. da teu ninggang kana pibarangeunnana. upama kapanggih eta. salian ti Kangjeng Nabi. Asal sing suhud neangan. kadua Hakekat deui. 81. 92. teu aya hurup Tasjid. Ka opat ngaran Ma’rifat. mun nyurupkeun pahili. Da ku ilmu Sare’at mah. tacan jadi wujud dalil. nyarioskeun dina bab elmu Hakekat. nyaeta Sholat sajati. sinareng lautan cai. da bukti tina lafadna. 94. nyarioskeun dina bab ilmu Hakekat. ayeuna mah gentos deui. ibarat lautan cai. anu matak geuning tadi. katiluna eta Tarekat ngaranna. 96. . lamun jalma tacan terang. bener tacan uni lafad. ati kanyataannana. Qodariyah Satariyah. eta anu opat rupi. Hakekat lir upamana. nyaeta dzikir jeung ngaji. Ayeuna ulah kapalang. padamelan Kangjeng Rasul. nuhun rai bakal harti. Lamun Wujudna manusa. nu opat teh sing ngahiji. kapan geuning para Rusul. sareng saterasna deui. engke dina salsena. kaopat intenna deui. dijaga ulah rek salah. cirina teu aya deui. 82. ku rai nu can kaharti. ku kalakuan nu suci. mesem rakana ngalahir. nya Sare’at Hakekat jeung Tarekatna. sabab kieu ibaratna. lafad Adam lafad Enoh. sadaya teu nganggo Tasjid. kapan ceuk Hikam mah tadi. kalakuanna ibadah. Hakekat Tarekat deui. Ibrahim. Tah kumaha ngalarapna. Muhammad Rasulullohi. 83. nu diselir ku Yang Agung. atuh moal weleh mijan. Sare’at teh lir upami. ku ilmu Hakekat kitu. keur ngudag inten nu tadi. Sok moal barung sulaya. Malahan dipigawena. Ma’rifat ka Maha Suci. keun heula eta mah agus. dina dawuh nu mustari. diibaratkeun kemudi. 95. pasal parahu tadi. kalah botak dipikir moal kapendak. anu geus lumbrah disebut. dupi Tarekatna deui. ceuk ilmu Sare’at rai. numawi teu Mi’raj rai. Ma’rifat mah lir upamana. disebat parahu tadi. da puguh Hikam mah tadi. tirakat mutih. hayoh disurupkeun deui. aya basa opat kitu.lantaran teu aya hiji. ngadakngadak kahareti. eukeur muka lawang hijab. Asal bae sing percaya. wekasan enggal ngalahir. ucap tekad sareng laku. kemudina pon nya kitu. raina lajeng ngajawab. didinya mah karek uni Mim-He-Mim-Dal. pituduh kitab Hikam mah. Musa jeung lafad Isa sadaya teu di Tasjidan. inten didasaring cai. 85. ka tengah-tengahna laut. 93. teu uni lafad Muhammad. Cirina Nabi nu lian. Sare’at teh lir upami. Insya Allah awal akhir tinekanan. geus tangtu ayana Allah. 97. 87. pasal Hakekatna Tasjid. tiap-tiap aya bukti. jeung dibeuli ku prihatin. ayeuna mah Manahan bae heula anan. sanajan hayoh dipikir. Lian ti lafad Muhammad. engkang hawatos ka rai. Ari Hakekatna eta. enya eta Nabi-nabi. keur ngaburak jagat shagir. sami sareng lafad Allah. eta anu opat tadi. nyaeta kudu bisa. hal praktekna Sholat Da’im. nu opat sing jadi hiji. yen eta Sare’at rai. mugi-mugi rai dipaparin terang. mangga ku rai tinggali. kahiji ngaran Sare’at. najan dipaksa ge rai. sing suhud bae ka Gusti. geus tangtu engke kaharti. lebah dinya jadi dalil. moal bisa kapaham. 78. pangboseh supaya tepi. naon buktina nu yakin. geuning teu aya nu Mi’raj. netepkeun Sare’at tadi. eta moal salah deui. supayana bisa katepi. tacan syah upami kitu. 75. Nerangkeun : Elmu nyaeta gulungna Sare’at. duh engkang rai kaliru. nu ngadamelna geus misti. moal pinanggih jeung Gusti. Rakana lajeng ngajawab. Raina mani ngarenjag. lamun teu acan mangarti. Raina lajeng haturan. Sing gulung kana Ma’rifat. ditungtut sahiji-hiji. jeung anu kasebat laut.

cita-cita boga tekad arek mulih. anging Gusti Allah bae. anu matak ti ayeuna. nu geus Ma’rifat mah rai. ramisak bakating ngungun. nu jadina tina batu. diwajibkeun kudu bisa balik. ngarasa bodo dirina. 99. Rupa badawang barongsai. kantun nampa bae wungkul. ku kaom Islam sabumi. ngaku bodona teh palsu. anggur ditambah siksaan. naha kudu tekad teh kadinya. 112. kudu tohid kitu. bangke anjing bangke oray. kana inten jambrut. nyatana roh urang kitu. eta kersana saha. 118. geus tangtu nyaho ka Gusti. kana batu karang tea. hak manusa pahili jeung hakna Gusti. kapan hak manusa mah. saha anu bisa nepi. kapan nurutkeun dalil ge. nyatana parahu tadi. 100. mung kumaha angkeuhan. diakhir tangtu kaduhung. gumujeng mani ngagikgik. jadi mun teu bisa wangsul. naon nyatana nu sidik. sareng wa man ‘arofa robbahu deui. nya ieu buktina badan. 111. 115. larapna dina salira. sihoreng teh kitu merenahkeunnana. sategesna hiji Nurna Gusti Alllah. kareueung sagala aya. 116. Sasat tempat kani’matan. ting dalagor kana curi. ngan sakur dina biwir. saha-saha mun bae manusa. tinimbang dikabul. kapan urang ayeuna ge keur di dohir. tekad kumaha ge rai moal bisa katekanan. komo deui dina pupus. ati mah ngaku kawasa. da inten di dunya mah. ngudag eta inten dina jero lautan. nu ngaran wujud jasmani. naon nyatana nu bukti. kitu kapan ceuk dalil teh. raina lajeng ngalahir. 109. di dunya ngawujud. nu diudag ku sadaya. maotna teu bisa nepi. Saur raka eta geuning harti. siksa kubur kitu deui. Saperti parahu tea. sabab jero liwat saking. lebah mana kawasana teh. angkeuhan arek mulang teh. ka Allah asalna tadi. Kapan kitu unggeling ceuk dalil. nu geus diharamkeun misti. ayeuna aya piunjuk. 106. hayang senang bet teu weleh bae susah. inten sajeroning diri.Rakana lajeng ngajawab. hal dina pamulihan. nyaeta ka tengah-tengah sagara. pangna tadi naros pamulihan. 105. Wekasan teras haturan. 110. teu kudu boga maksud. pang parahu bisa usik. sasat ngaku kawasa. bangbarongan cuat-cuit. wani teuleumna ka laut. kamudina teh rai. 108. siksaan anu hanteu nepi. Sumawon nyorang sakarat. waktu urang samemeh ka dunya. Hanteu daya teu upaya rai. 98. geus moal kasorang deui. Kantun eta kemudina. 104. taya lian ngan ku idin roh tea. 113. 107. tangtu sakaparan-paran. faqod ‘arofa robbaha. sabab harti yen teu bisa usik malik. balik deui ka Allah Ta’ala. eta moal salah deui. ku kersana Gusti Yang Manon. nu langgeng teu owah gingsir. pangna rai naros pamulihan. sifatna Iman Sajati. jeung aya terasna. tetep ngangkleung palid ngambang di lautan. dupi saenya-enyana. diusikeun ku roh kitu. nyaeta ti Gusti Allah. rakana lajeng nyaur. 102. rai masih samar ati. sareng nu bangsa narajis. nyasab moal burung. 103. beunang kagoda. lain inten dunya kitu. anu ngobahkeun ka jasad. pang ayana urang teh di dunya. rakana lajeng ngalahir. dilepas samasakali. Saur raka nya kantenan. kana dasar sagara berlian tea. Raden Kamil ka raka ngalahir. nyaeta bilih sulaya. pasal inten nu parantos didadar. ganjaran ti Gusti Allah. sanes inten dunya rai. 101. lamun tega ka pati. pang bisa usik jeung malik. aya hibar kahartos. geus umum anu sok disebut. hayang beunghar bet teu beunghar. Mising imut ka wiwitan tadi. sumawon boga kawasa. raina ngabarakatak. kokotoran luhur laut. mapakan Yang Agung. atuh naha tadi kitu. da meureun sanes deui. muga paparin mangarti. kenging di peser ku duit. atuh sasat ngaku bodo. nu diibaratkeun tadi. teu ngabogaan maksud urang gumelar ka dohir. Waktos engke dina sakaratil. panangan kenca katuhu. bisa sidik ka sifat Iman sajati. Nerangkeun : Patekadan dina Sakaratil Maot. rai mariksakeun deui. diharapkeun nyorang ka api Naraka. raina lajeng . ngagoda supaya bolay. sangkan teuleumna teu jadi. sanajan siksa Akherat. pangkat Nabi Willayah. barehala anu nyingsieunan. Nyaeta nu ngaran Iman. anu taya upamana. da doraka nyaruaan ka Yang Widi. temahna jadi sangsara. sieun hanteu bisa nepi. geus nyaho ka dirina teh. rojiun eta tuluyna. Inna lillahi kauni. persis saperti jasmani. sarebueun ni’mat dohir. martabatna leuwih luhur. anging ku kersana Allah. kapan geus di dalilan. Kaombak-ombak ku lambak. 114. bari ci socana bijil. kana inten tadi tea. inten dijero sagara. mawa ka tengah jalan. kawas boga cita-cita. reh ayeuna geus pertela. Man ‘arofa nafsahu. lain inten biduri. tiap-tiap geus uninga ka Allahna kitu. ti alam Akherat oge. tapi hanteu burung aya. dupi lautna teh rai. hal perkawis inten tea. turug-turug seueur jurig. nya tangtu bakal cilaka. eta anu ngamemenerna. kade rai salah harti. engke waktu pupus. diusikeun ku sagara. Tapi najan geus ditengah. sareng campur deui pasti. Hayang cageur bet teu weleh gering. aya pitulung Pangeran. 117. sundana teh yen urang asal ti Gusti. urang arek boga patekadan. sategesna teu boga kawasa. hamo pibisaeun beunang. Jadi lamun engke arek mati. inten teh moal beunang. faqod jahilan nafsaha. Kapan kieu sundana teh rai. saur rai atuh hanteu aya deui. eta manusa tangtu. Raden kamil enggal nyaur deui. untrak atrok sakabulang bentor pasti. bet kawas hanteu karasa. mugi rai dipaparin katerangan. kadarat mulih deui. sarta langgeng nu moal aya putusna. mun teu jeung teuleum mah pasti. wa inna ilaihi kitu.

sareng henteu puguh. bubuhan da masih aya. yen urang teh kudu balik. enya eta nyawa jalma anu balik. taya anu dipieling. keur aya keneh di dunya. di Gusti geus dumuk. sarta masih aya keneh. kapan ieu anu bukti. teu daya teu upaya. Gusti Maha Agung. ngangken Ma’rifat ka Gusti. Allah sareng makhluk. nyaeta sifatna Enur. Geus kakurung ku hak Maha Suci. Kawuwuhan nu teu nyaho deui. kana dedemit siluman. 123. tina eling kana lesna. boh hirupna sumawon maotna deui. ngarasakeunna geus balik. da teu kaluar ti dinya. Lajeng deui raina ngalahir. 135. 129. lamun nyawa makhluk. cuk dalilna lillahi ta’ala rai. dohir batin oge kitu. nu kasebat lafad Laa haula. lian ti barang dunya. ceuk raina henteu hilap. 132. Atuh tangtu eta nyawa jalmi. sanajan ngimpina kitu. lamun dina keur aya kahayang. kudu tohid ti ayeuna. dina laut nu jerona tanpa tepi. kumaha keur di dunyana. kantun nyekelan sarupa. kantun pasrah wungkul. Eta bae contona mah rai. 124. dina lebet kalbu. sabab tangtu bae rai. keur sakaratna ge tangtu. manggih siksaan kitu. dikersakeun keneh ku Gusti. pasal eta rai geus percaya. emutkeun bae rek sare. rasa urang geus ngancik di Allah. Lajeng deui raina ngalahir. tina Qudrat Iradatna. kapan tadi rai ngaku. boh nitis menitisan. Eta bae dalil saperkawis. naon anu teu ruksak-ruksak. kana batu kana cai kana kai. nya tangtu ragragna oge. terasna ‘alillyul ‘adzim. ngaraos aya antara. tina kawasa kersana. 133. di alam dunya kitu. teu weleh aya di Allah. 122. wa laa quwwata eta teh. Sabab mun boga tekad balik. Jadi sasat urang teh geus mati. kudu boga patekadan. mun kitu mah masih ngarasa patebih. kakurung ku alam dohir. mungguhing Gusti Allah mah. kana Haqul Adam tea. eta geuning ku rai karasa. jeung Allah pajauh keneh. siang wengi ulah samar-samar. atuh mun rasa teu jauh. ka Akheratna terus. anu teu pisan ibadah. 127. pasal eta Haqul Adam tea. kana dzat sifat Yang Manon. dina keurna hirup. ka dunya deui tangtu. 119. bumen-bumen kapan tadi unggel dalil. ka Allah teu kenging salah. 130. muga ku rai dijawab. dina sifatna geus ‘aen. babarengan jeung Pangeran. 134. engke dina waktu maot. insya Allahu ta’ala. eta nyawa anu wangsul. da sare teh gambar wafat tea. najan nepi kana wafat. bodona si wujud. sareng henteu warna henteu rupa. kana dunya upamana mun teu boga duit. kana barang dunya bae. Da nyahona eukeur di dohir. hirupna teh kudu barang dahar rai. sasat urang enggeus aya. ayeuna gentos panaros. anu tadi geus kacarios. Ceuk rakana aduh deudeuh teuing. 131. nu ngaran sagara hirup. di jaman samemeh aya. taya lian ukur kana barang. jeung dzat sifatna Yang Widi. nya ieu ka Haqul Adam. salamet dunya akherat. nu caang padang gumawang. teu wanahnu aqrobu. . lolong bae saterasna. da imanna beurat kana dunya. yen geus aya di Allah teh. geura kieu rai engkang rek naros ka rai. urang teh lumantung. Na ayeuna ngaraos patebih. diuk nangtung leumpang sare jeung nyaring. lenyepkeun ulah rek lali. raina lajeng ngawalon. kudu aya antarana. ka onom nyalindung. teu ninggal aya tempatna. mung rai masih bingung. geus hanteu kaluar deui. sing lenyep rai manahan. boh anak boh incu. Mun geus tohid ngarasa geus balik. ka Allah sing kapiraos. tegesna sing ngarasa. na kumaha ngarasakeunnana geus balik. Wa huwa ma’akum. teu bisa ninggal Haqullah. Saur rai ayeuna kaharti. 136. Mun geus kitu eukeur naon teuing. tapi nyaring sare oge. yen teu rasa jauhna teh. enya eta kiamat dunya. nu tadi disebat Nurullah iman sajati. upama geus kitu tekad. jadi atuh ayeuna mah urang rai. sareng lamun kitu. sok nyurup ka saha bae. sumawon bade nyaringna. anu teu aya pegatna. nu balik ka dunya deui. sundana taya antara. samangsa lolong di dunya. kapan basa ngaran balik. Haqullah anu disebut. da henteu rasa pajauh. teu rasa pajauh. pasrah bae ka pangeran.ngawalon. ceuk rakana jalma nu kitu teh rai. pokna teh hayang surutu. bener rai eta kitu. enya soteh bakal aya. geus aya di Gusti Allah. sakur kabeuki tadina. 128. hanteu gaduh nya kahayang. eta jalma kitu. anu tadi enggeus ‘aen. naon bae kabeuratna. Henteu arah henteu enggon deui. nya jadina marakayangan. 126. sareng siksaan di Akherat. reh aya deui kabingung. wujudna iman sajati. da ilahar di dunya mah. nyatana teh alam dunya. 137. atawa ka pamajikan. rakana terus nyaur. atuh Allah teh bertempat. alam dunya nepi ka Akherat deui. sing ngarasa jadi rokrakna sakali. da tetep dina hak Gusti. dina saparantos tunduh geuning teu karaos deui. kapan geuning sidik pisan. rupina teh moal tiasa lepat deui. mung ulah kaliru. 120. tapi naha teu mirasa. nyaeta Sagara Hayat. keur hirupna sumawon paehna. jeung sifatna anu Maha Mulya. paehna balik ka dunya. sabab dina waktu keur sakarati. geuning kitu unggel dalil. illa billahil kitu. wengi sumawonna siang. anu mana nyatana teh. beubeunangan teuleum tea. 125. sing mirasa urang geus aya di Gusti. nandean sakersana. atuh bet piraku bae. Dina engke Walyaomil akhiri. hal anu langgeng ti Gusti. 121. Ka manusa sok surup sumanding. yen mulih teh kedah ti ayeuna. tanda-tanda boga rasa anggang. enggeus tangtu cilaka bakal balai. lajeng deui rakana ngalahir. kutan rai tacan mirasa. siksaan di kubur. jeung cikopi anu amis. malah henteu kudu ditekadan deui. nyorang sagala siksaan. kana eta sifatna Haqullah. lamun enggeus kitu. 138. Kantun urang Iman bae rai. enya soteh masih usik obah. geus mulang ka Gusti Allah. kapersifat ku Pangeran.

geus aya dina sungut. upama wujud cau teh. dina letah urang pribadi. memeh turun ka alam dunya. Sabab bongan katetepan dalil. nu taya pegatna deui. tegesna bodo teh agus. yen amisna atawa kesedna deui. ka akhir pon kitu. kapan tadi geus tinggali. ku rai tacan kahartos. kawasana sareng kersana. kudu nyaho ka gaibna urang. rakana teras ngadawuh. mun hayang terang gaibna. 145. malah keur waktu dikandung. langgeng bae teu aya pegatna deui. moal beunang sumawon karasa. henteu emut teu terang sama sakali. ku rai henteu kaemut. akang bade maparin ibarat. kawasana nu Maha Suci. kapan rasa mah tangtos. ceuk raina hanteu aya lian deui. ngagedeanana jasmani. 154. geuning teu hayang ngadahar. nuhun Alhamdulillah. Kajabana mun si nafsu tadi. tah eta tegesna rai. ceuk raka kapan ku ilmu. bisa oge kapendak sarta kaharti. Geura kieu jalanna teh rai. tapi atuh naonnana tea. rakana lajeng ngajawab. rakana enggal ngawangsul. Ceuk rakana anu langgeng di Gusti. sanggeus kitu urang bisa tohid. mung kantun gaibna bae. anu langgeng di Allah teh. nyaeta manusa nu sajati. taya lian ngan Qudratna Allah. Nerangkeun Patohidan 146. henteu terang naon-naon. kudu bisa ngabongkar diri. Lajeng deui rakana ngalahir. langgeng bae moal terang. ku Ibu salapan sasih. kana gaibna manusa. barang enggeus tangtu. eta cau tangtu bisa usik malik. naha aya langgengna saperti Gusti. terus tepi ka Akherat. Ceuk rakana tangtu bae rai. supaya bijil minyakna. Lajeng raina deui ngalahir. akalna deui nyakitu. teu daya upaya rai. nu kasebat gaib tea. pada katetepan misti.Nerangkeun : Anu Langgeng di Gusti Allah jeung di Manusa. Enggeus tetep di manusa pasti. malah keurna turun. 150. wujudna kapanggih amisna misti. nu kacipta masih tacan aya amis. hartina teh teu bisa obah. weleh henteu kaemut. jirimna mah teu lepat yen. da moal . cau asak dina piring. naha tacan kapiraos. da bakating bodona tea. diantep bae dipayun. aya anu langgeng di manusa. da rasana mah geus nyampak. nyaho ka gaibna urang. amisna anu dumuk. henteu terang duka ti mana ti mendi. kampa kawas suuk. nya ku gaib tangtu. na kumaha bisana kapendak. nya eta kawasana teh. Tapi ari ayeuna mah rai. pasal eta jatining manusa. Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. tina leutik jadi gede. 153. manusa mah geus tangtu. wujud cau henteu boga rasa. ku rai can kapiraos. ngabongkar wujud sorangan. dibeuweung sing lembut. saperti makhluk. nya jatining cau tea. aya tapi taya rupa. na kumaha ngabongkarna jasad. ngan rasana nu diarah. pasal eta anu disebut. pada-pada gaib deui. ngan amisna bae rai. Tapi eta amis cau tadi. 155. nu teu aya pegatna. atuh lepat lamun ngarah rasana. eukeur hayang kana kekesedan. nya neangan cau hejo. kapan gaib amisna mah. lumpat kawas sato hewan. sakumaha piwejang engkang katampi. tina kawit leutik jasad urang. teu katetepan Rusul. Kitu deui manusa ge rai. kapan geuning bukti tina. diluhur disebut. margi lamun ruksak kitu. da kesedna nu dipambrih. 143. raina lajeng haturan. sumawonna datangna rasa. pang diayakeun ku urang. 149. mung kumaha di manusa. 147. ngan karasa amisna mah henteu jirim. anu masih keneh ngora. 144. tah kitu paham engkang mah. malah-malah terus ka batin ge rai. lamun kaudag ilmuna. 139. raina ngawangsul. atuh kantun dibalikeun bae rai. leres yaktos teu sulaya. sabab lamun boga rasa. ku gaibna manusa. 141. Kawasana kersana yakin. urang ninggal cau. Samalahan tina orok tadi. tetep bae teu nyahona. Namung aya deui nu can harti. henteu dituang ku rai. asal tina hanteu aya. sareng kersana kitu. supaya enggal kahartos. teu nyaho sama sakali. anu langgeng di Allah. geus teu aya jeung Nabi Muhammad. kapan da ari cau mah. 152. Ceuk raina teu sulaya deui. kakara mun geus diruksak. kapan gaib henteu ‘aen. atuh Allahna ge ruksak. cacakan geus bukti jasad. kitu paham engkang mah. ti Ibu ka alam dunya. saban umat ge teu luput. 148. didinya ge teu uninga. jatining manusa eta. paninggal pangdangu. mana nyatana nu sidik. nu dipandang ku urang teh. 156. estu rokrak wungkul. ti awal-awalna mula. 142. kitu eta ceuk dalil teh. wujud cau teu diruksak. 140. ngan boga amisna bae. Kapan geuning urang waktu tadi. pangangseu sareng pangucap. geus aya pon kitu. Laa haula jeng wa laa quwwata. jalanna nganggo tarekat. nu masih ngora kitu. di manusa kantun kabagian. naon nu dimaksud. nyaeta bodona bae. sama sakali teu emut. tah ieu aya cau. nu ngaran cauna tea. Raden Kamil teras nyaur deui. anu aya hanteu tembong. Saur rai yaktos kahareti. yen Qudrat jeung Iradatna. naonnana anu diarah. 151. lamun langgeng di Allah.

di pelak ku leungeun jalmi. sarta teras sasauran. Nuhun ayeuna mah putus. satungtung gelar di dohir. 165. salangkungna tinu tadi. dikampa ku kayu. mun eta murahna Gusti. Kinanti 158. 186. 175. motormotor saterasna. dohir abdi pribadi. 181. rai ge sok sering nguping. 176. nya didahar ku sadaya. Allah asih di Akherat. ayeuna kantun miara. 174. rai ewed liwat saking. edas bae bet rai mah. rasana ge rupi-rupi. ngajakan mungkir ka Gusti. tangan bae nu mimiti. 164. 184. 185. kasukaan alam dohir. neda pitulung Pangeran. 179. heug atuh ayeuna rai. mun sanes pelak pribadi. patohidan rai nepi. hayang dahar bubuahan. nu ninggal gaibing Gusti. sanajan pabrik-pabrikna. enya eta keur laku tarekat. makhluk nu gede nu leutik. dibanding rancana Iblis. ku rai tacan kaharti. Rahmanirohim disebut. sabab geus kasafa’atan ku mu’jizat Kangjeng Nabi. Nerangkeun Pasal Bismillahirrahmanirrahim. Parantos bae Kulanun. atawa ku seuneu tea. Malah keur ibadah kitu. 159. geus ngayakeun cai bumi. Raina deui lajeng miunjuk. hese katarikna Iblis. ruksak teh mirasa suwung. Kahartos teu lepat deui. naha rai tacan kaharti. teu kaop ical ti diri. eta mah emutan rai. ku tangan bae geus sidik. kaula mimiti muji. Mun maksa ngala nu batur. Kapan geuning rai puguh. 182. da teu rata ka sadaya. maling barang anu lian. kapal udara jeung mobil. Najan ayeuna ge kitu. kieu sundana teh rai. khusu ka Yang Agung. Rakana lajeng ngadawuh. teu meunang pisan pahili. namung anu mana tea. kaayaan alam dohir. 180. Ceuk rakana kapan puguh. Tatanduran ting pelentung. naon nu henteu ku tangan. nyebutkeun jenengan Allah. nu ngaran manusa gaib. teu ngarasa boga raga nu ngajungkiring. malahan ceuk dina kitab. jeung ari hartina Rohim. nu ngaran gaibing abdi. 163. murahna nu Maha Suci. bubuhan masih di dunya. Lamun manusa keur hirup. 160. masih bingung keneh rai. lamun tohid mah ka Gusti. jadi gede jeung buahan. muga engkang luntur galih. poma rai ulah salah harti. beurang peuting hanteu kurang. nu bukti di alam dohir. kenging leungeun bae rai. Ngatur laku kai wujud. 172. kumaha Allah murahna. raina teras ngalahir. bukti ieu di dunya. aya tapi taya rupa. Maju eureunna ge puguh. boh kapal boh pabrik-pabrik. aya deui panarosan. tangkal asal tina leutik. 170. dina waktu keur Tajali. 167. 168. ngagelenyu imut leutik. Rohman murah di dunya. ngaji laku ki jasmani. kapan eta anu ninggal. nu tadi mah ibaratna. ka manusa dua siki. geuning urang saupami. murahna nu Maha Suci. tah kitu murahna Allah. sakur nu jadi di bumi. Nya Insya Allah rahayu. jeung aya terasna deui. Teu kaop luar ti wujud. lamun engkang hanteu salah. engke di Akherat misti. alam dunya ge sirna. 177. Ceuk rai eta sumuhun. waktu keur ilang jasmani. urang kudu ati-ati. murahna nu Maha Suci. sok miresep kana maling. nyatana manusa gaib. 157. anu golangna ku cai. sing pageuh muntang ka Gusti. rupa-rupa pangbibita. moal samar moal mangmang. nu aya taya sifatna. 161. ka manusa keur didohir. panggodana sang Idajil. Mautu anta qoblal maut. ka sakur jalma Muslimin. lat poho kana ragana. rakana enggal ngajawab. da ku rai jol kaharti. 173. saperti adegan bumi. kamurahannana Allah. ngaraos teu boga diri.saperti cau. moal lepat tangtu eta. 183. ka manusa keur di dohir. ieu kaayaan dohir. Sanggeus jadi buah tangtu. lamun urang hanteu meuli. seuneu sareng angin tea. keur dibijilkeun minyakna. Sanes deui yen ngabongkar diri. naha teu aya undakna. da tetela dohirna mah. kitu disurahannana. nu sakitu arahengna. tah dina lebah etana. Raina lajeng ngawangsul. anging ku opat perkara. ku tangan teu salah deui. sanes murahna Yang Widi. bibit sakur nu kumelip. pasal eta geus kaharti. Rakana deui pek nyaur. nu ninggal waktuna Sholat. nu . pasal eta nu ninggali. Rakana lajeng ngawangsul. kasucian laku lampah. nyalindung siang jeung wengi. geuning langka kasorang. ku engkang arek dipedar. kadangkala sok dibui. bakal disiksa ku Allah. asup ka Naraka pasti. Sabab buktina teh puguh. 187. Atuh meureun sanes kitu. 178. Iman urang tangtu kuat. keur ngajadikeun sadaya. bari mencrong raray rai. bakating fana-fanana. atawa saperti bungkil. 169. jadi kitu murah Gusti. Pang bisana jadi tangtu. kana gaib jero diri. Najan tatanduran tangtu. sok tara weleh ngungudag. parantos maparin tangan. asalna aya nu melak. pasal sundana Bismillah. gaib abdi pribadi. sundana teh Bismillahi. Ngarancana kana nafsu. 166. nu jadi di alam dohir. geus unggel dina Hadist. keur dahareun jalmi-jalmi. duh kahartos ayeuna mah. rai mah tacan narima. Geura mangga bae emut. mung bae hayang kaharti. keur Sholat Karohanian. kantun ngajaga salira. Saur raka bener kitu. ahirna jadi buah. nya eta manusa gaib. diala ku tangan deui. eta bae henteu lepat. panon abdi teu ninggali. 162. Raina enggal mihatur. Murahna Gusti Yang Agung. 171. pang jadina taya deui. kareta api jeung kapal.

Nyorang laku nu teu puguh. 200. Kantun Rohimna Yang Agung. nyorang cecegahna Gusti. kapan eta keneh rai. raina mani ngalenggak. anu geus kitu tohidna. ciung bisa ngomong jalmi. 212. Piraku henteu kaemut. 204. sujudna ge kitu deui. tangan bae anu mimiti. Ditarima ku Yang Agung. sumawon ieu jasmani. nyaeta sifatna Gusti. sasat ngaku geus ma’rifat. Sabab Allah teh kaceluk. 214. bet henteu sieun teu isin. 210. ti awal tug dugi ka ahirna. 217. geus teu ngarasa pipisahan. eta pasal puji dzikir. tina kawit wulu mula. 195. tegesna taya antara. sabab lamun teu uninga. 202. babarengan jeung nu suci. Usik malikna jeung nangtung. 192. 213. tisusud teu salah deui. di alam akherat tea. 193. akherat teh kababawa. tapi kalumbrahan jalmi. 216. hare-hare jeung Pangeran. 188. 194. Sabab nu tepi mah tangtu. lamun kitu jadi salah. Nerangkeun Pasal Puji 196. Kari-kari urang lamun. rakana lajeng ngalahir. Keukeuh sok diaku. suci Asma Af’alna deui. dalil laa haola teh pasti. terus dongko ruku tea. ti dohir dugi ka batin. lamun tacan uninga mah. masih keneh resep cicing. Tangtu bakal meunang hukum. Atuh mun milaku kitu. jadi puji lisan eta. 218. Tangan mimiti dijungjung. sundana nu kakuping. ngalakonan Sholat geuning. 199. ti dunya terus ka batin. kudu nganyahokeun diri. malah ayeuna ge geuning. mun teu dibantu ku tangan. rek naros keur pasal puji. 215. saniskarana engeus sah. Ceuk raina mana atuh. 211. ngajalankeun kitu lampah. rakana deui ngajawab. anging dzat bae nyalira. dosa gede dosa leutik. nu tumiba ka badan. gapong moal jadi siki. ulah rek kaliru rai. 206. ngalanggar sala sahiji. dina Qur’an dina Hadist. sah Asmana sah Af’alna. ka nu ngobahkeun jasmani. teu sampurna ma’rifatna. najan geus boga tarekat.mun teu ditulak mah pasti. bakating ku kahareti. 201. duh engkang karaos teuing. lamun rai can tingali. bisa nyaho alam goib. da kapan anu bener mah. kaluhur dianggo takbir. jadi laa haola deui. teu saadat jeung nu suci. nu dilisankeun mah rai. neneda ka Maha Suci. keukeuh patekadannana. 191. mun geus kitu tohid jalmi. nu terus kana atina. Tumarima rokrak wungkul. mun teu acan ma’rifat mah. hanteu terus kana ati. rek hudang tina sujudna. ku asih-asihna Gusti. naha sah bae geus misti. geus gulung ngajadi hiji. jauh kamulyaanana. sanajan usik malik. ku tangan dibantu deui. ngan wungkul tuturut munding. 221. Akherat samemeh pupus. jadi saniskara rupi. Alhamdulillahi tadi. kana rohna pribadi. dibukana kitu deui. moal enya kapirasa. sategesna puji Gusti. nepi ka nangtungna deui. sidik pisan teu sulaya. kanu ngobahkeun roh eta. nya bener bae eta mah. bener ti urang ka Gusti. ma’rifat ka Maha Suci. yen ari sakabeh puji. mung ayeuna gentos pasal. babarengan siang wengi. enggoning hirup di dohir. rek tohid deui ka Gusti. hese rek dihampurana. Malah dina waktu keur. diangken puji manehna. pangbaktina ditampi. 197. sabab teu sieun ku isin. ngajadi pujina Gusti. Ngangken Allah na teh tangtu. niat bade lungguh calik. ku sadaya geus disebat. ngan ku Kudrat IradatNa. Kumaha rek mangaku. Tapi tobatna teh tangtu. dina tuur pake nulak. sah Dzat sah Sifatna deui. waktu keur jalan tarekat. nu jumeneng lahir batin. teu daya upaya diri. sanajan rohna pisan. Meureun tijongklok geus tangtu. anu ngusikeun jasmani. wujud teh ngajadi puji. reh bieu engkang milahir. parantos teu dipiboga. tangtu sok boga pamilih. beurat leuwihan ti tadi. sanggeus kitu nyorang deui. lamun teu gancang pertobat. Mun tohid jalma geus kitu. Robbil ‘alamin terasna. mun parantos muji dzikir. parantos teu kedah panjang. anu dicegah ku sara. dipake muji ka Gusti. pang rai bisa ningali kaayaan di akherat. nyaeta asihna Gusti. sumpah moal deui-deui. 198. 205. sasatna teu acan tepi. tapi kitu oge rai. ngakuna tohid ka Gusti. ku tangan bae geus misti. sategesna puji Gusti. Eta teh puji ti mahluk. nyebutna tohid ka Gusti. Sidik nu kitu mah wadul. pokna tas muji ka Allah. ngaku geus tohid ka Gusti. batal tegesna teu jadi. suci Dzat suci Sifatna. kumaha arek jadina. Tah ieu badan sakujur. umumna nu nyurahan. sabab sagala perkawis. nyaeta sifat roh tea. 189. tingal danguna ge jadi. Sabab mun tacan ma’rifatu. aqrob bae beurang peuting. Pantes rek gancang kasiku. rakana enggal ngajawab. tegesna puji Allah. dinu kotor haram najis. pujina Allah Ta’ala.dipake ngabantun Qur’an. 219. teu jadi pujina Gusti. sah bae sagala rupi. geus jadi puji sadaya. nu kitu martabat hewan. teu ngarasa pakir miskin. rakana lajeng ngajawab. Reh dalil Alhamdu. 207. 208. dina laku nu ma’siat. Malah saterusna kitu. Raina enggal miunjuk. nya wujud urang pribadi. 190. dunya sarawuh akherat. ukur pangakuan biwir. Mun teu ku tangan dibantu. kumaha mun eta jalma. sasaur-saur teh bukti. geus jadi pujina Allah. ngaku geus ma’rifat jati. eta jalma bisa jadi. Lajeng raina mihatur. rek lunguhna hese deui. 203. sabab bongan geus uninga. dina waktu Sembahiyang. 209. Eta kagungan Yang Agung. Ngan sungut wungkul nu harus. ati mah teu mirasa. teu . lamun pare mah ku hama. Gusti Allah sifat Suci. Gusti anu Maha Suci. 220. neda dihampura dosa. sumawonna ibadahna. Tapi laku nurus tunjung. naon sifatna nu bukti. doraka ti Maha Suci.

anu marakayangan kitu. 223. 227. nyaeta parentah Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahu. Bilih rai tacan mafhum. anu masih keneh cicing. najan ibadahna suhud. tabeatna kitu deui. hayang Maen Po ge bisa. turun tumurunna misti. nyekelan Agama Islam. agama Islam Sajati. Upama henteu ma’rifat. samangsa-mangsa manusa. sapertina hayang kuat hayang weduk. kudu ngaberesihan laku. rukun Iman sadayana ge diturut. 245. nyaeta rukun Islam. Sare’at sareng Hakekat. 237. nu ngaran Rijal disebut. hal tohid-tohidna Ilmu. urang ngaku boga kawasa geus misti usik malik diuk nangtung. da tangtu meureun ngarasa. turunan ti Sayid Anwar. anu tacan sampurna Rohna rai. nyaeta anu geus bisa. ucapna pon kitu deui. 230. kana hade jeung gorengna. jeung Tarekat Ma’rifatna kitu deui. lamun rai tacan ngarti. turun tumuruna rai. Malah manusa ayeuna. sapanedana sok dimakbul. jaga bisi kakotoran. sangkan dalit jeung hiji. Nyekelan Ilmu Istijrad. gumelar di alam dunya. jeung karuhun nu geus mati. Pasal eta Rijalul ‘alam kaharti. ku ditepak tempo-tempo sok Kabul. Senapati Dewa Guru. anu nyekel ilmu Kadewaan kitu. 228. Senapati ngagelarkeun Ilmu dohir. Hayang gampang ngarah sarat. 225. Lajeng raina haturan. 244. pasal eta Rijalullah mah rai. 240. 236. hasud sumawon khianat. nyageurkeun nu gering payah. diwajibkeun kudu ma’rifat ka Gusti. nepi ka jaman ayeuna. Tapi anu masih aya. turut-turut ka Gusti Allah nu Agung. 231. tekad ucap satungtung urang keur hirup. ti Syaidina Anwas. Kahartos saur raina. jadi timbul Gusti Allahna nu Agung. sareng naon kanyataannana nu estu. kantun ieu aya deui nu can harti. kudu sarua sucina. tatapi nu sampurna mah. Sategesna basa Rijal. Rakana teras ngajawab. ku ditepak ge harita geus tangtu tunduh. kapangkatannana sami. misahkeun tina rurujit. ngahiji kanu beresih. nu murba dohir lan batin. Tangtu boga patekadan. Kusabab Ilmu Istijrad. rakana lajeng ngajawab. pakir miskin estuning taya kagaduh. kudu ngarasa isinna. sagala kersana Allah. enggeus campur pagalo ngajadi hiji. nyingkiran laku ma’siat. sangkan laku teh diaji. yaktos ayeuna mah harti. diaku usik sorangan. ngakukeun Ilmu Ma’rifat. kudu ngarasakeun kitu. ka manusa ka sasama pada hirup. nu kawasa anu kersa. bisa cageur ngadak-ngadak. Najan nu ahli ibadah. saniskara kersa Gusti. di apesna ku ki jasmani. kumaha eta hartina. 232. samangsa henteu ngarasa. malah Ilmuna ge tangtu. henteu aya tempo deui. nu nurunkeun para Dewa kapungkur. di bodona hina apesna si wujud. 242. geus mirasa hina apesna diri. pakir miskin bodo hina. jadi musyrik ka Yang Widi. timana turunanana. wajib bae kudu ma’rifat ka Gusti. ujub ria jeung takabur. elmuna teh beunang ngaji ti lelembut. malah dua nu kasebut. nya terus ngimpi patepang. sok dikabul naon bae tekad ati. hayang nyirep atawa ngemat jalmi. Ngan ari Rijalul ‘alam. . lantaran geus loba pisan. Kapan tadi teh nu matak. supaya hade lampah. Ilmu Kadewaan kitu. kantun eta Rijalullah. siang wengi nu hanteu anggang ti diri. teges Senapati Allah. nuhun parantos kaharti. ageman urang tea. geus kieu mah kantun ngajaga hal laku. tuturunan ti Dewa Guru. gunana nyakitu. wantu Senapati kitu. betah dina laku salah. naon bae sakahayang bisa jadi. jeung karuhun nu geus wafat. 247. berkasna rajeun sulaya. Ayeuna teu panasaran. urusan hal kadohiran. estu teu aya kagaduh. nya doraka ngahinakeun kanu Agung. atuh nyalindung ka Iblis. ngakukeun boga kawasa. 243. sabab lamun henteu kitu. 226. terus nepi ka Ayeuna. ti dunya nepi ka batin. weleh teu bisa kapanggih. lampah urang enggeus moal nyumput. tangtu bisa dina sare bisa patepung. turunan anu kasebut. sanajan hayang patepung. 241. najan hayang jadi dukun. tegesna perkara tohid.gampang saperti tadi. sabab moal ngarasa. kudu tumarima hina. saksina Qur’an jeung Hadist. terus bae Agamana ge nya kitu. tuturunanana natrat. 239. tepi ka poe panutup. tingali sagala laku. moal bisa Iman kanu Maha Suci. ku ditepak ge jadi. kahiji Rijalul ‘alam nu kadua Rijalullah eta kitu. nu ngagelarkeun bumi. Pedah sakur panedana. Sabalikna lamun urang. lamun hayang bisa gagah. Mun ngarasa geus isin mah. Saur rakana kantenan. saupami ngarasa aqrob jeung Gusti. sanes puji nu diharewoskeun ku biwir. nu nurunkeun turun-tumuruna Rasul. Namung rai masih samar. Raina lajeng mihatur. kudu beres laku tekad. Kitu puji anu enya. gelaran ti Sayid Anwar. Teu nirca tina amarna. 235. raina enggal ngajawab. Pangkur 224.Senapati duanana. Sing isin kunu nyarengan. anu aya keneh didunya. sugan sageuy boga keneh sirik pidik. Nerangkeun Rijalul ‘Alam jeung Rijalullah 234. kagagahan eta anu dicangking. parantos seep kapanasaran kang rai. 222. 233. 229. 238. sok dipake sirik pidik. sok rajeun salah weselna. sing isin ku Maha Suci. 246. hartina teh nyaeta Senapati.

lamun imanna teu teguh. lamun bae rek neangan elmu batin. tekadna hayang ngaratu. Parantos gaduh kakandungan. 267. kawas nu sare malulu. nyaeta Jeng Nabi Isis. 250. anu tibra sarena teu eling-eling. bade nyusul ramana di nagri. yen tuang rama ujang. kajabana mun ku urang nu dimaksud. Nu bakal nurunkeun Dewa. turunan Anwas jeung Anwar. ku ditepak harita geus hanteu eling. 270. Balik deui ka bapana. ceples rupa Dewi Mulat. ilmu Rijalul ‘Alam. ningal Nabi kasepna kaliwat saking. cahayana mani mancur. ngakuna mah kabatinan. Agamana ge pon kitu. Nabi Isis teu terang aya nu nyamur. Puguh ilmu kadohiran. Sang Idajil la’natullah. boga ingetan rek wangsul. sagala ge di ijabah. 252. 248. nu dibendon tadi ku Maha Suci nu asal Malaikatu. Rakana lajeng ngajawab. Ngababarkeun deui putra. 268. cicirenna eta ilmu. rakana lajeng ngajawab. mipindingan enya eta ilmu tenung. ka ibu nanyakeun rama. Istijradna ilmu tenung. asal bae percaya terus jeung kalbu. Sayid Anwas sareng Anwar. caritana make dalil. 269. ngaranna Dewi Jelajah. geus pacorok turunannana patepung. gancangna Dewi Jelajah. Malah-malah aya tarekatna. sanggeus boga perasaan Nyai Dewi. 271. Geus loba jalma Kadewaan. margi eta rai kedah dipaparin. hiji mangsa jeung Nabi Sis geus patepung. ilang rupana kapungkur. ngalantung sisi basisir. nya terus bae teu eling. diijabah manehna salin rupi. memeh ruksak bumi langit. bilih rai engke kapalsu dipayun. dipake kedokna kitu. nu bakal nurunkeun Rasul. Putra Kangjeng Nabi Adam. nu nurut Agama Aing. 253. hanteu lami murangkalih teh geus cunduk. . nya mangsa bodo teuing. Dewi Mulat ngandeg enggeus tilu sasih. Nabi Sis anu kasebat. geus salulut dina jero tempat tidur. raos garwana nu enya. geus teu tahan ngabijilkeun akal tipu. Raina lajeng haturan. dipulangkeun ka Nagara. Anjeunna teras pamitan. nyaeta anak Idajil. teu diangken ku rama sama sakali. ka bumina pakaleng-kaleng jeung Nabi. teu lami deui waktuna. diebogkeun dina jero tempat tidur. Nabi Isis putra Nabi Adam estu. kocapkeun Nabi Sis tea.tacan terang sajarahna anu tadi. Duanana teu mirasa. saha ari rama abdi. sarta terus ditenung sama sakali. ditepak lebah-lebahna. nurunkeun para Anbiya. jadi kusababna kitu. tapi buktina mah lain. Nu matak urang sing awas. jeung para Mu’min sadaya. Dewi Mulat geus waktuna. atawa misah turunan. geus reuneuh deui Nyi Dewi. nu jenengan Nabi Isis. ku ilmu Rijalul ‘Alam. da buktina loba anu niru-niru. sasat ngan Allah sorangan. 272. Yaktos dina sagokan mah. bade nyuhunkeun diaku. kieu cirina teh rai. Sayid Anwas sareng Anwar. disamber henteu katawis. tengah peuting keur meujeuhna simpe kitu. da buktina ditembongkeun di dohir. 265.diangken yen putrana. di Nagara jadi Raja. jeung kalimahna di puhit. hiji putri aya didasaring laut. kocap deui anu dicatur. Siga anu sasarean. gaduh kakandungan kitu. 264. ditinggalkeun ku Nyi Dewi. wantu-wantu anak setan. sinareng ka Kangjeng Nabi. campur geus sarosopan. 255. yen enya eta teh putra. geura kieu eta sajarahna tadi. tapi ka jalma salancar. muga ku engkang pilahir. sang Dewi Mulat kakasih. biasa bae jeung garwa. aya deui anu kocap. 256. 273. 274. anak maneh anu cikal enggeus pasti. Gampang pisan katerapna. geus kagungan garwa putri leuwih lucu. 254. ngababarkeun murangkalih sarta mulus. kocapkeun anu dicatur. netepkeun laa haola tadi. kitu eta padikana. teu terang aya nu nyalin. sacipta-ciptana jadi. anu henteu boga kayakinan kitu. ayeuna geus akhir jaman. ibuna gancang cacatur. Ari eta Sayid Anwas. kocapna Dewi Jelajah. 263. nyaeta Jeng Nabi Sis. Teu hese deui ibuna. ngan sahiji anu dijadikeun Nabi. niru-niru tarekatna para Wali. estu dulur sarama henteu saibu. digedengeun carogena. terus terang ka putra teu lila deui. satungtung ayana dunya. ngaburinyai katingali gancang dikepuk. 266. mangkade bisi kapalsu. Sayid Anwas sareng Sayid Anwar tadi. baster Bapa Dewa Indung Jalmi. dipake mipindingan. ku dipencrong beungeutna eta jalmi. 249. murangkalihna lalaki. naha eta teh tunggal sadulur. sami bae putrana oge lalaki. sanggeus ageung yuswana sapuluh taun. nya teras dijenengan Sayid Anwas nu geus pada nyarebut. asal-usulna kapungkur. ramana anu kasebat. dipacikeuh anjeuna ku Idajil. keur pelesir jeung garwana. gancang bae bapana ge indit. jenengannana disebut Sayid Anwar katelahna. 257. 260. 258. Najan nyokot nyawa jalma. enya eta para Nabi Wali kitu. Kitu rai sajarahna. para Wali Mu’min kitu. garwa anu palsu tadi. kakocapkeun Dewi Jelajah dipungkur. Nabi Sis keur kulem tibra. jeung moncorong cahyana. kocapkeun Dewi Jelajah. nyiar ilmu kadohiran. 262. lamun rai tacan mafhum. Gancangna bae geus mulang. geus gulung ngajadi hiji. kabujeng aya dawuhan. niru-niru siga Islam. putri geulis ti Sawarga. hirup tapi hanteu obah. saperti anu sare tibra. barang ku putrana kakuping. ditampik henteu diaku. malah-malah saumurna embung pupus. terus eta Dewi Mulat. Dewi Jelajah kabita. wantu-wantu nu bakal nurunkeun Nabi. geus tepang sareng ramana. nyaeta Nabi diturunkeun wahyu. Gancangna bae nu kocap. 261. Digedogkeun salirana. maunatna sok kaluar. nu teu nurut kana agama Yang Widi. mawa putri nu ditenung. da buktina nafasna mah ongkoh terus. jeung teu kudu ditapaan. sidik pisan ilmu tenung. 251. Dewi Mulat geus teu emut. kapercayaannana ka Allah. 259. Ibuna Jelajah Dewi. barang dina hiji mangsa. Kasep taya papadana. Diserenkeun ka Bapana.

Nya tetep aya di dohir. sumawon ujub takabur.Asmarandana 275. mun geus nyangking ilmu eta. ilmu nganyahokeun asal. pasal nyawana nu maot. Kapan manusa mah rai. Anu waktuna di dohir. pasal nyawa nu kaluar. 276. Sabab engke mah di akhir. akherat nu sajati. bagian Banujan kitu. ngagedekeun ujub ria. jasadna ngabadan cahya. dipigawe saban poe. 296. make kaluar mah tangtos. Ayeuna mah aya deui. 285. Ilmu dohir keur di dohir. ngaku ilmu aing punjul. nyaeta nu sampurna. Mun poek mah tangtu rai. 291. atawa para Dewa. Tina kurungan manusa. cadang Naraka Waelul. sing nepi ka ma’rifatna. ngahina ka papada jalma. tetep keur eusi Naraka. nobros ti embun-embunan. mun geus tepi ka waktuna. Ceuk raina nembe harti. Ciri nu katilu perkawis. tara nirca tina sara. kana amal Rasulullah. ujub takabur ria. bakal langgeng di Naraka. kapan sidik kabuktian. 281. kana asalna bareto. Sok camal ilmuna rai. 284. ceuk kitab mah geus diparios. kana kawasa Yang Agung. pibatureunana setan. Lila-lila bitu pasti. meureun masih ka kurungan. teu aya bema karama. parantos percanten pisan. Kudu dibarengan misti. Johar Firid nu kitu mah. ngadeukeutan ka Akherat. Sarsilahna kitu deui. pek hut het maenpo sorangan. jalan balik ka Akherat. dina palebahan tarang. marakayangan terusna teh. kajaba mun getol tapa. bisa dipake di dunya. nu biluk ka tabe’atna. sakaratna renghap ranjug. nampa eta tarekat teh. dina samemehna nampa. ngaku luhur sorangan teu pambrih dipuji batur. ibaratna dina ban mah. atuh mun kitu teu wangsul. kana Nurna Maha Agung. rasana ge tangtu eungap. Cirina nu saperkawis. Idajil anu di tiron. dina geus kiamat dunya. Nu sarupa kitu rai. poma ulah lelewodeh. eukeur waktuna di dunya. 299. nyawa teu kabawa mulang. teu ngabogaan kawasa. umur urang kapan maju. disorang jalanna wafat. estu keur didunya wungkul. tarekatna sing kasusul. eta cariosan kitab. tetep di pangumbaraan. anu jadi mah sok terus. 289. lain tabe’at manusa. 292. Da kapan Dewa mah rai. eta teh Agama Rasul. patokanana Islam. teu nganggo kudu puasa. nyawana eta kamana. ceuk dina sajarahna ge. sakanca-kancana tangtu. sabab urang sing rumasa. Raina ngalahir deui. cahya dunya kasebatna. mangpang meungpeung keur di dunya. sareng tara boga hate. 282. Teu cocog jeung Hadis Dalil. jeung geus teu hayang dudunya. bijil tina kurungan. 297. tina ku bakating eungap. Ciri kadua perkawis. saurna sok harung gampong. hirup ulah kajongjonan. batin mah keur batin bae. dina intipna Jahanam. jeung jalanna kudu sorang. geus dipatok ku Yang Manon. nya tangtu nyasab jadina. ngaku aing jadi Allah. 287. ilmu kasampurnaan tea. Kana asal urang tadi. nu ngaran sampurna tea. kaluar tina kurungan. tara dirampid ilmu mah. kudu bae sok ditepak. 298. 300. ku Dedemit ampir pinuh. 279. Roh jasmanina teu katut. anu tabe’at kitu teh. dihijab hanteu katembong. 301. geura teangan ilmuna. Tapi lain kana Julig. moal ninggal aya jalan. jalanna oge kaluhur. anu kitu polahna. Lamun kitu eta sidik. kaliwatan ngompana teh. sok jadi aya matakna. sanajan aya Ru’yatna. yen nyawana manusa teh. milu Musyrik ka Yang Manon. manggih poek sakaratna. bisi tinggaleun engkena. Jol prak bae dipiwuruk. tabe’at Rijalul ‘Alam. tekad kitu teh teu meunang. anu wani nyaruaan. bodo tur taya kanyaho. nya tangtu bae kasorang. Nerangkeun Kasampurnaan Nyawa . anu matak sidik pisan. neunggeulan badan sorangan. sadunya ge moal aya. upami nyawa manusa. 286. Raina ngalahir deui. ku ieu alam dunya. anu hanteu bisa wangsul. tetep dina Haqul Adam. hanteu kudu marigawe. 303. nyaruaan Maha Agung. 295. 283. Rakana lajeng ngalahir. ganti menit jeung ganti jam. parentahna Rasulullah. dina kurungan pabuen. mun khusu ka Agama teh. naha bijil naha asup. ditetepkeun yen kaluar. teu jadi pangawasana. nya eta sifatna Iman. ieu di jero alam dunya. jadi mun boga tabe’at. tapi nyawana manusa. 288. surup sinurupan kitu. nya tangtu bitu jadina. ari sababna da puguh. 293. tah kitu padikana teh. jeung ari saenggeusna teh. 280. kapan tadi ceuk Islam mah. losna ka Sawarga Loka. lain Ru’yat nu sayaktos. asa pamohalan pisan. Tinggaleun aya di dohir. teu balik ka Haqullah. lantaran hanteu kapendak. jeung teu nurut ka Amarna. 302. coba ku rai dimanah. Numawi urang di Dohir. saperti Wali baheula. hasud takabur sareng ria. 278. Sareng jalanna di dohir. hanteu kapendak ilmuna. maotna para Dewa mah teu terus ka Akherat. karamatna tangtu timbul. kumaha sabalikna. 290. nu mawi akang percaya. utusan Yang Agung. nyawa jalma nu kasebut. yen nyawa bijil tina wujud. pikeun nganteur nafsu hawa. dina jero Haqul Adam. sabab ngan tabe’at setan. Terus nangtung jeung sisirig. 277. nyaeta nyawa manusa. perkara nyawa manusa. ical ti patokan Islam. anu kalangkung poekna. nya kana embun-embunan. ku rai tacan kapaham. bangsa Onom jeung Siluman. dina waktu rek narima. Ceuk rakana bener rai. nu ditaroskeun ka engkang. teu Bismillah teu Syahadat. lain ilmu kabatinan. 294. buru-buru memeh maot. takabur caritana. taya pisan sucina teh. bijil ti kurungan teh.

Barang Sawarga mah rai. 330. nu matak teu katetepan. 310. jadi hampas ibaratna. asal maneh hanteu aya. 316. tapi engke dina waktu. ceuk rakana tangtu beda. rasa dunya nu ayeuna. sadaya ge kudu sampurna. disapertikeun di dunya. Kieu hartina teh rai. suwung taya nanaon. martabat hewan kitu mah. beresih taya sesana. godogan timah nu hurung. bakal nyorang enggeus tangtu. aci tina rasa Wujud. Sirna sampurna beresih. Naraka teh seuneu panas. teu langgeng salamina. Taya Naraka taya Sawargi. anu bakal nampana teh. nyaeta anu seep tea. eta bagian manusa. pasal nyawa nu sampurna. Naraka Sareng Sawarga. 319. 320. ayeuna ngajadi aya. nyawa jalma nu dihukum. rakana lajeng ngajawab. rupa-rupa kaanehan. 314. 323. sarta langgeng hanteu pegat. rai parantos percaya. mung ni’mat anu karaos. ceuk rakana aeh kutan. lamun henteu kapanggih mah. sumawonna nafsu. seep ka wujud-wujudna. Nu nampa ganjaran Gusti. tunggal keneh pagawean. teu aya ngeunah teu ngeunah. 312. 315. Maa laa ‘Aena Roat. nya eta nu kacarios. pikeun tempat sadiaan. hartina teh kapan kitu. anu teu nurut parentah. teu kalawan pagawean. rasa sajatina tea. tatapina kitu oge. nyaeta ngeunah teu ngeunah. Pendek bae mun di batin. anu make pagawean. kutan teh aya bedana. waktu samemeh ka dunya. 324. tapi kumaha terasna. balik deui ka teu aya. nyaeta rasa dunya teh. ku rai tacan kamanah. 335. mun ayeuna di dunyana. Naraka ge pon kitu deui. geus tangtu bakal nampa. 311. anu matak ku Hadist teh. ari eta kani’matan lamun rai tacan mafhum. pareum beak minyakna teh. kaharos ari kitu mah. sangkan manusa narurut. da kapan rasa dunya mah. Raina ngalahir deui. 325. mun mungguh dina damar mah. sanes pikeun nampa ni’mat. yen anu kudu sampurna. 305. teu boga Agama kitu. beda deui jeung manusa. bareng bae teu ayana. ilmu kasampurnaan kitu. 331. 317. resep betah dinu caang. nyorang sagala siksaan. duh engkang kahartos pisan. Tapi mun menurut dalil. sanggeus mulang ti dunya. ni’mat jeung kani’matan teh. sabab make dipigawe. Kuntu kanjan makhfian. basa sampurna teh beak. ganjaran Gusti Yang Manon. engke aya anu timbul. lamun rai can terang. beak hurung beak panas. henteu katinggal ku soca. ganjaran ti Gusti Allah. nu dipake di dunya teh. nyaeta Kuntu turobba. Enya soteh unggel Hadist. 328. sanggeus engke aya tangtu. mungguh Sawarga Yang Agung. 326. Saperti asalna tadi. sareng Widadari tea. Rasa jasmani ayeuna. Sabab ari ni’mat batin. Saperti memeh ka dohir. pangandikana Gusti Allah. Hanteu kadangu ku cepil. dicarioskeun ku kitab. hurungna ibarat nafsu. tah rasa dunya mah ukur. seep rasa seep nafsu. pitempateun nu doraka.304. ka sadaya sato-sato. bisa sampurna sadaya. atuh nyatana Sawarga. ngan sasemet beak tea. saparantosna beak. Saupama rasa dohir. pangandika Gusti Allah. 332. raina lajeng mihatur. kani’matanana wungkul. jeung aya saterasna teh. Engke mah rasa jasmani. rasa anu sajatina. ni’mat nu taya bangsana. sabab ku dalil disebut. jeung tangtu aya bosenna. eta oge kani’matan. balik ka asal bareto. ibaratna Rohna manusa. dikersakeun ku Yang Manon. 327. Nu kasebat rasa jati. hal perkara nu diganjar. kapan dalilna oge aya. Sawarga moal asup. make rasa nu ayeuna. kabita ku kaayaan. tegesna beak tea. da basana ge sampurna. rasa anu saenyana. bener anu diganjar teh. rakana enggal ngawalon. nyaeta kanu sampurna. ngeunahna kudu ditingal. sabab ngan ngan martabat sato. Bakal disampakeun deui. buktina kudu ditingal. kieu eta hartina. henteu aya nu kakantun. kieu dalilna ge eces. teu diangseu teu didangu. nu ayeuna keur dipake. tina asal teu aya. Minyak teh eta rai. anu narima ganjaran. ku engkang geus dicarios. istri-istri nu arendah. sanes keur bagian rasa. najan boga imah alus. Ku rai tacan harti. Tetep bae eta misti. Ceuk dina unggeling dalil. manusa anu sampurna. 318. anu bieu diluhur tea. 308. hanteu tetep-tetep acan. ganjaran ti Maha Agung. 313. 322. ngan wungkul bae ngeunah. moal rek bisa narima. Dupi ni’mat Maha Suci. naha teras bae kitu. kapan make dipigawe. Raina haturan deui. ngan . dina dalilna ge beda. 321. gumelar di alam dunya. Rasa Jati asalna. ganjaran Gusti Yang Manon. tetep keur eusi Naraka. atuh mun cara kapungkur. Mung ulah kaliru rai. sakitu bagiannana. teu ngeunah najan ngeunahna. Naon eta anu ngajadi. Saperti urang di dohir. langgeng teu aya anggeusna. 333. 306. tina euweuh jadi aya. 309. aya gedong nu aralus. Wa laa Udunun Sami’at. beresih taya sesana. atuh mun kawas di dunya. Sawarga teh hanteu tembong. kapanggih sareng ilmuna. nya eta anu sampurna. Malah saresmi jeung istri. mung bae rada bingung. tegesna rasa jasad. naha naonnana atuh. dirupakeun ku gedong-gedong. pantes atuh mun kitu mah. Raina ngalahir deui. teu dituang teu ditingal. 307. Kapan manusa mah rai. basa sampurna teh seep. hartina kapan geus puguh. Manusa teh asal tadi. bakal kababawa bae. rasa dunya ayeuna teh. Rakana ngajawab deui. Naraka pikeun tempat. panasna ibarat rasa. dina rasa jati tea. nyaeta Sawarga tea. ngan ukur pikeun nampa. eukeur di batin mah engke. tah eta nu bakal nampa. tegesna anu beak tea. siksaan sareng ganjaran. anu hanteu ngabogaan Naraka jeung Sawarga. geus teu make pagawean. 329. 334. teu aya ngeunah teu ngeunah. Jeung supaya sieun deui ku Naraka Akherat. ni’mat taya upamana. teu kaluar teu kajero. engke waktu di Akherat. sadayana oge seep. meureun Sawarga teh tempat. kitu anu sampurna mah. anu dipake ayeuna.

salamina damelna ngan tatapa bae. geus ilang dunya barana. 342. 338. aci seuneu angin banyu. tatapi ari engke mah. asal tina katuangan. eta murangkalih ti kawit hideng oge teras diwuruk ngaos Qur’an. neraskeun padamelan ramana. lamun jatoh ka Naraka. tetep teu ngeunahna bae. piwarang ngalelemah pibumieun pimasigiteun. teras marentah ka santri-santrina. anu nampa ni’mat eta. Tarekat. ni’mat teh anu kumaha. teras kana kitab-kitab ngawurukna hiji sewang. Pangglinggihannana mah tetep dina tilas ramana bae. gampang isuk pagetona. jalaran parantos rame teuing. 343. pendekna pada ngetrukeun kopeah. nu katampa ku urang teh. dupi eta putra sakembaran teh. kitu deui lamun urang. nyorang deui Naraka teh. lamun nampa Naraka teh. samemehna di daharan. kitu deui urang lamun. 336. jalaran anjeuna mah teu kersa kagungan garwa. nyaeta Raden Kamil sareng Raden Mukamil. ni’mat bae anu aya. Santri-santrina oge tetep henteu incah balilahan. Di dunya ge kapan bukti. Geus beak sama sakali.wungkul bae nyerina. Barang parantos sedeng akil baligh. panas bae nu karasa. keur poho ka naon-naon. rai raka tambah sohor kalungguhannana. jatoh ka Sawarga kitu. geuning karek ku sakitu. lamun rai masih aya. Di Akherat mah geus misti. dipendem dina hiji tempat anu singkur sarta pakuburannana disae-sae jalaran emutannana supaya kenging sakalian dianggo tempat Ujlah. Raina milahir deui. 345. pon kitu mun di Naraka. 347. ngawuruk kitab Qur’an ka santri-santri. aci tina rasa jasad. eungap bae karasana. di dunya mah ngan saukur. seueur tatangga anu ngaradon mukim di dinya. dupi raina mah Raden Kamil teu kagungan putra. sok bae aya tungtungna. urang parantosan bae. Tara langgeng bae rai. rakana teras ngajawab. Kacarioskeun lami-lami Raden Insan sareng Raden Kamil parantos dugi kana waktosna. teu saperti waktu di dunya. anu tadi dipicinta. urang di alam Akherat. Lamun di Naraka api. rasa jasmani teu kuat. saparantosna tamat Qur’an. Hakekat. tirisna kapan sakitu. geuning tacan boga rasa. nya rasa jati nu timbul. Ayeuna mah enggeus wengi. ☼Tamat Jilid ka IV☼ ‫ﺑﺴﻢﺍﷲﺍﻟﺮﺣﻤﻦﺍﻟﺮﺣﻴﻡ‬ ّ ّ Kacarios Raden Insan sareng Raden Kamil. da rasa jasmani mah. saper sarebu Akherat. Tafakur mujasmedi ku aranjeunna. Ari rasana jasmani. nyaeta nampa teu ngeunah. Ma’rifat teras sareng Tauhid-tauhidna. sok rajeun aya cageurna. enggalna parantos salase. namung Masigitna mah teu ageung sedengan bae. tur seuneuna mah teu aya. 344. taroskeun deui ka engkang. 339. Enggalna carios. najan anak pamajikan. rakana enggal ngajawab. Hiji waktos aranjeunna babandantenan rai sareng raka ngamufakatkeun bade ngababakan dinu singkur nyaeta dinu caket ka pakuburan ramana. Anu mana saur rai. parantos bumi ngadegkeun Masigit. lamun keur muriang panas. ku ramana dijenengan. keur poho ka alam dunya. ku ramana sareng ku pamanna ditibanan ilmu-ilmuna Agama Islam. keur dina Naraka banyu. ngan mungguhing di dunya mah. nuju aya kani’matan. ngeunah teu ngeunah teu campur. 341. elmu batin elmu lahir. 337. 346. reh ngaraos kirang sirna. tah eta sare tibra. barang parantos . nya eta rasa jati teh. lamun di Naraka poek. ku aci-aci nu opat. hanteu beunang disimbutan. mulih ka Rahmatullah. tirisna anu karasa. nyaeta Sare’at. diselir ku Maha Suci. nu hiji Raden Kamil ngalap jenengan ti ramana reh parantos sepuh. tanahna sae bahe ngetan ngaler. Enggalna carios Raden Insan parantos kagungan putra pameget sakembaran. Tur kapan teu aya cai. Kacarios eta dua murangkalih ngaosna parantos tatas seep kabeh kitab-kitab parantos dijajah. rai raka ngan tuturut bae pupusna teh. najan dina nirisan. raina ku pamanna. teras bae diadegan bumi. nu saper sarebuna. kapan enggeus hanteu aya. neraskeun pangajiannana ka Raden Kamil sareng Raden Mukamil. jadi waktos harita parantos jadi lembur ageung. dina waktu hanteu emut. itu jam geus tabuh dua. nu hiji deui Raden Mukamil. awak teh asa digodog. boga duit ewon-ewon. Tah eta kapan geus sidik. tah eta ni’mat Akherat. dina manah nya kabingung. lebah dinya mah teu emut. rakana nya ku ramana. 340. da kapan eukeur waktu orok. elmuna malah parantos disebat Pandita ku sadaya jalmi-jalmi sarta didamel panarosan jalmi-jalmi ti suklakna ti siklukna. rai raka parantos gilig manahna. barang parantos kapendak dintenna nu sae. Kacarios lami-lami aranjeunna ngaraos kirang senang ngalinggihan dina tilas ramana. langgeng dina ni’mat tea. ni’mat saper sarebuna. Ayeuna kantun putrana. langgeng teu aya watesna. naha di dunya ge nyondong. Tapi lain waktu ngimpi. nyaeta di waktu tibra. eta anu ngaran ni’mat.

sarta ngangkat Lurah santri anu diwakilan ngawuruk santri sadidintenna. turug-turug bari diusir dicarekan”. aya kanaat Nabi. Ngan bae eta . Kaleresan hiji wengi nuju caang bulan kaping 14 sarta nuju halodo. kadua perkawis wajib ma’rifat teh. Malah saur Imam Ghazali mah : ‫ ﺍﻭﻝﺩﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ‬Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala ّ Hartosna : Awal-awalna Agama kudu ma’rifat heula ka Allah ta’ala. supaya urang hirup di dunya teh boga benteng anu kuat. Jadi anjeuna mah anu jadi babaku padamelanna teh. naha supaya kumah diakhirna? Sareng supaya kumaha di Dinyana?” Jawab rakana “Euh rai pikeun di akhirna mah Wallahu ‘alam. pikeun syarat syahna amal ibadah ayeuna keur di dunya. cik atuh urang ngawangkong. Yakin kanu disembahna moal pohopoho tepi ka maot. aya saum. tara jol kana digawena. wengi ieu teh kaping 14. ku tina anjeunna ngaraos teu kinten sirnana teu kagembang ku naonnaon. Jawab rakana “Puguh nyakitu geuning jadina teh. mun urang tumarima jadi kaula kedah tingali di Gustina”. Hakekat. aya kebon koredeun. tapi ontong kamana-mana urang ngampar samak bae di buruan da moal aya jalma sejen”. bade unjukan hoyong ngabungbang”. numawi manusa wajib ma’rifat teh. Tarekat. Namung santri-santri mah ditetepkeun dina tilas ramana bae. suhud khusu kana tirakat tatapa bae. Barang kinten-kinten tabuh 10. dupi aranjeunna mah sumpingna ka pondok 10 dinten sakali. ayeuna rai bade ngawitan tumaros. kana sanis kanten tambah khusu. Digentos-gentos aya nyegah teu kulem. atuh puguh bae rugi kadua katilu. ti baligh nepi ka maot sae bae. kantenan bae kang rai mah seueur keneh kabingung. rakana sasauran ka raina “Rai naha engkang mah bet rada tunduh.beres nya teras dialihan. pibekeleun keur kumawula ka Gusti Allah engke dina geus ma’rifatna. naon bae nu dimutala’ahkeun mah. upami ku urang jol prak bae dipacul. nepi ka jaradi Wali gening. Raina ngawalon “Kalangkung nuhunna engkang sasauran ti payun. teu carita heula kanu bogana. nurutkeun kumaha di dunyana”. kapan ceuk Hadist oge kieu : ‫ ﻣﻦﺻﻼﺑﻼﻣﻌﺮﻓﺔﻻﺗﺴﺢ ﺻﻼﺗﻪ‬Man ُ َُ َ ُ ِ ََ ٍ َ ِ ِ َ َ ِّ َ ْ َ ْ Shollaa bilaa ma'rifatin laa tasihu sholaatuhu Hartosna pami teu lepat : Jalma Sholat teu kalawan ma’rifat teu syah Sholatna. Dupi dawuhan Allah ta’ala dina Qur’an Surat Al-Hajr ayat 99 ‫ ﻭﺍﻋﺒﺪﺭﺑﻚ ﺣﱵﻳﺄﺗﻚﺍﻟﻴﻘﲔ‬Wa' bud robbaka hatta ya'tikal yaqiinu ّ ّ Hartosna upami teu lepat : Kudu nyembah maneh ka Pangeran maneh sing tepi ka yakin. sabab perlu kudu diajar heula supaya bisa. Saur raina “Atuh anu kumaha di dunyana teh?” jawab rakana “Anu nyumponan kana ilmu-ilmuna Kangjeng Rasulullahu Shalallahu ‘alaihi wasalam. atuh naon batalna? Piraku matak batal kana Islam mah. benerna puji kedah bukti heula nu dipujina. teu beunang diujubkeun boh kana kasampurnaannana. tibatan daek muruhan mah kalah ngusir. geura beresihkeun bilih rai aya kabingung keneh. bener nyembahna teh kedah tepung heula sareng nu disembah. atuh da seueur pigaweeun mah. kadua perkawis teu diburuhan. di dunyana jadi syah ibadahna. Tara ngaheulakeun sembah samemeh kapanggih. gek caralik papayun-payun bari ninggali bulan sakitu moncorongna caangna beresih pisan. jalaran ngaraos isin ajrih siang wengi ku Gusti nu Maha Suci margi tos ngaraos tos teu aya antarana tea. salamina ngaraos ditingali bae”. boh kana teu sampurnana oge. hartina amal kalawan iman. Saur raina “Nuhun atuh. aya siram tengah wengi. pikeun ngajaga hawa nafsu kanu goreng. Dupi manusa anu mawi diwajibkeun kedah Ma’rifat ka Gusti Allah teh. da kasampurnaan di akherat mah. amal kalawan imanda sanajan dina bagian dunya oge. kumaha balukarna? Tangtos dongkap nu gaduh teh. Cenah rek tepi kana yakin nyembahna bari yakin kanu disembahna. tangtu sampurna dunya rawuh Akheratna. malah teu euweuheun nu ma’rifat ti baheula oge. hayu urang ngabungbang ulah sare sawengi ieu. Tah lamun urang bisa nyumponan eta opat perkara. supaya yakin nyembahna moal pegat tepi ka maot. Jawab raina “Ku rai nembe kahartos faedahna. Dina palebah ma’nana ieu dalil kumaha hartina? Kumaha tepina? rek yakin kana nyembahna bae. da rasana eta sawah atawa kebon rek dipiboga kunu macul tea. Enggalna teras nyarandak amparan sareng Kampuh hiji sewang. moal sapertos engkang panginten buleud dina pasal Tauhidna elmu teh. rakana sasauran ka raina “Rai. keur mah abdi oge gaduh emutan. Duanana kapigaw. aya mutih sareng sajabi ti eta. saperkawis rugi ku jalaran geus ngaluarkeun tanaga anu sakitu capena. nyaeta milampah ibadah Sare’at. “Upami urang karep nyiar rizki jalan tina kuli-kuli. Eta babakan ku anjeuna ditelahkeun Babakan Karang Kasirnan. margi upami darapon meunang gawe mah. kedah milari pidununganeun nana heula. sajalan-jalan oge seueur tanah bukaeun aya sawah paculeun. tempo-tempo anjeunna teu aya deui nu disaurkeun mung mutala’ah bab ilmu-ilmu lahir batin wincikan dina salira. mungguh darajat manusa teh teu sami. tapi rai ari dina bagian Agama mah wajib migawe amal ibadah sateuacanna ma’rifat ka Gusti Allah oge. Ma’rifat. dina bab Tohid-tohidna ilmu”.

Hartina 1 Dzatna. Saur raina “Naon te rukunna ma’rifat teh? Sareng sabara hiji?” Jawab rakana “Rukun ma’rifat aya opat perkara. sanggeusna mirasa bodo moal ujub ria takabur moal rek sirik pidik ka batur kanu kitu kanu kieu oge. mana nu katimbang goreng moal dilampahkeun. Asma eta barangna gaib tapi aya. nu ngajauhan kana cecegahna Allah jeung anu Iman sarta ngaku kana goib teh kedah yakin heula kana barang-barangna. henteu dipastikeun yen kedah tina sare’at jeung kudu bisa ngaji heula kitab. temahna sok hayang tutubruk bae ka batur ibarat ngajalankeun mobil ti peuting teu make lampu. sangkan sampurna ibadahna. Qur’an bae da gening bieu diluhur disebatkeun ahli sare’at oge ari rek ngudag ma’rifat mah kedah nyorang heula tarekat.Asma. anu ّ ngalakonan sakabeh parentahna. teras dugi kana ma’rifatullah. henteu kedah ka jalma nu bisa maca kitab Qur’an bae maparinna taufik teh. jeung nu ngajauhan kana sakabeh cecegahna. Jadi hartina eta goib teh sifat-sifatna hakekat. Sifat Allah ta’ala di dunya ku awasna ati. Tah kitu rai katerangannana nu ma’rifat ka Allah Subhanallahu wa ta’ala teh. sanajan ahli agama oge upamu teu ma’rifat ka Allah ta’ala mah. nya ma’rifat. kamana beuratna. 1 Asmana. 1 Af’alna. sabab pikeun ngabuktikeun sifat-sifatna hakekat. Kadua perkawis pikeun ngabenteng hawa nafsu goreng. margi kasaksi ku dalil ku Hadist. nu sanes tina pasantren heula. sabab di dunya geus bisa ngalandrat diri sorangan. . nu ditingalina sanes ku panon kapala. Saur raina “Pasal faedahna yen manusa kedah ma’rifat ku rai parantos kahartos. upami teu acan boga lampu. mung anu tilu mah Dzat. tangtu ayana tapi katingalina kedah ku goib deui. sok komo deui kautamiannana ka anu mapay ti pasantren. geus bisa nimbang hawa nafsuna sorangan. 1 Sifatna. nyaeta siaft-sifatna hakekat teh Dzat. sangkan sampurna laku lampahna hirup di dunya. beurat kana amal gorengna tangtu ragrag ka Naraka (kateugeunahan). Nu matak manusa diwajibkeun kudu percaya kana barang goib. Sifat. buktina para Wali oge aya nu teu masantren heula. anggeusna ilmu. Kumaha jalanna supados enggal tepina?” Jawab rakana “Teu aya sanes mimitina lamun hayang ma’rifat kedah pilari rukunna heula. Tiap-tiap geus ma’rifat tangtu itikadna tetep dina bodo. ‫ﺍﻟﺬﻳﻦ ٴٴٴﻮﻣﻨﻮﻥﺑﺎﻟﻐﻴﺐ‬ ‫ﻳ‬ Alladziina yu' minuuna bil ghoibi Hartosna pami teu lepat deui : Jeung nyaeta sakabeh jalma anu Iman nekadkeun. jadi ditingalina oge kedah ku goibna manusa deui. Saperti hayang Iman aya rukunna 6 perkawis. sasat teu acan boga lampu. ngabenerkeun sarta ngaku kana perkara nu gaib. Saur raina “Kumaha upami jalmi teu acan terang kana jalan-jalan ibadah. sareng elmuna kapan Gusti Allah mah wenang. Beurat kana amal hadean tangtu ragrag ka Sawarga (ganjaran kani’matan).Sifat. Tuh gening rai jalan anu kasebut Muttaqin teh nu ngalakonan kana parentahna Allah. Lamun teu kapanggih rukunna salilana moal bisa tepi. kitu deui lamun hayang ma. saperkawis pikeun syarat syahna amal ibadah. kapan sadayana oge ngangge rukun bae. ti mana bae jalanna mah tangtu nyorang heula tarekat. namung aya kadar ma’rifat ka Gusti nu Maha Suci? Jalanna tina tarekat?” Jawab rakana “Jalma kitu leuwih untung tanda eta jalma meunang taufik (pitulung) ti Maha Suci. moal aya timbangan deui. geuning dalilna tina surat AlBaqarah dina palebah : ‫ ﻫﺪﻯﻟﻠﻤﺘﻘﲔ‬Hudan lil muttaqiina ّ Hartosna pami teu lepat : Ari nu kasebut jalma muttaqin teh nyaeta jalma nu sieun ku Allah. Upami manusa geus ma’rifat mah moal aya landratan deui. mana nu katimbang hade tangtu dipigawe. Katilu perkawis ma’rifat ka Allah pikeun laku kasalametan dunya rawuh Akherat. gening ceuk Hadist : ‫ ﻭﺍﷲﻏﻴﺐﺍﻟﺌﻨﺴﺎﻥﻏﻴﺐ‬Wallaahu ghoibun al insaanu ghoibun Hartosna : Allah goib. Hadist nerangkeun kieu : ‫ ﺭﺋﻴﺔﺍﷲﺗﻌﺎﻟﻰﰱﺍﻟﺪﻧﻴﺎﺑﻌﲔﺍﻟﻗﻠﺐ‬Ru'yatullahi ta'ala fiddunya ّ bi'ainil qalbi Hartosna upami teu lepat : Ningali Dzat. manusa goib. hayang ngalakonan Agama aya rukunna 4 perkawis. da manusa oge aya goibna. Tangtu ditimbang amal hadena sareng amal gorengna. kudu kanyahokeun rukunna”. Raina haturan deui “Ayeuna rai bade tumaros deui pasal ma’rifat. sabab sifatna anu mawa salamet teh caang. kajadiannana nya tangtu diaradu bae jeung baturna. nu matak ngaji teh sing tepi kana anggeusna. sifatna jalan cilaka teh poek. hayang Islam aya rukunna 5 perkawis.ibadah urang lamun tacan nepi kana ma’rifatna ulah ujub bakal aya buruhan (ganjaran). da kadieuna oge teu kurang-kurang anu tarepi kana ma’rifat. Eta anu opat perkara kumpul aya di manusa. tah kitu paurna urang lamun teu ma’rifat teh. di kengingna oge ganjaran make aya landratan heula. Saur rakana “Nyakitu pisan. sabab goib teh lain teu aya.rifat ka Allah ta’ala. ari nu goib di wujud manusa teh nyaeta Dzat Sifat Asma Allah tea. nu pada-pada teu make lampu. ceuk sifat dua puluh mah sifat Wahdaniyah tea. barang gaib tea. nyaeta sare’at hakekat tarekat ma’rifat. ciri eta jalma dihampura dosana.

naon nyatana dina wujud urang?” Jawab rakana“Euh rai eta mah rasiah teu kenging dicarioskeun didieu. kapan eta mah Rayatna. nyaeta Dzat Sifat Asma Af’al tea. Af’alna Allah. Sabab sing emut ari basa “Allah” teh eta tetep ngaran. kitu deui lamun urang geus ningali kana sifatna Gusti. tangtos yakin ayana panas teh. sina panas heula. didinya hurung jeung panas jadi hiji. gening aya dalilna : ‫ ﻭﳓﻦﺍﻗﺮﺏﺍﻟﻴﻪﻣﻦﻫﺒﻠﻞﻭﺭﻳﺪ‬Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil wariid ّ Hartosna : Aing leuwih deukeut ka maneh sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung maneh oge. tah naon buktina dina wujud manusa? Upami parantos terang kana barangna. wajib soteh tingali (nyaho) bae ayana bari karasa. kurang hiji oge teu syah ma’rifatna. tah naon Rajana dina wujud manusa? Asma ibarat Rayatna. aturan-aturan nya buktina Wet Staatsblad. asal Nafi jadi Isbat. 2 ku ayana Pamarentah. moal aya Muhammad lamun teu aya Aing. sok pipisahan jeung nu dijieunna. ayeuna bukti dina lafadna oge. saratna upama hayang yakin kana ayana panas kedah dirampa eta sifatna seuneu. namung manawi aya. Kitu deui nami Governement nya eta kumpulana anu opat. Barang geus panas kakara bijil hurungna. Sifat. Jawab rakana “Tangtu bae aya mah. sarta karaos ngaliputannana kana sagala sifat-sifat. Jawab rakana “Teu wajib ningali kana Dzat mah. jadi hartina eta Governement teh hiji perkumpulan. Sarukunna eta opat sifat nya ngadeg jenengan Governement. sabab ieu mah ilmuna Agama Rasululloh. hartina kudu Qurais (Tapa). hartina teu warna teu rupa. teu saperti padika manusa mun barang jieun teh. tanwande urang bisa tepi kana ma’rifatullah. jadi ana kitu eta Governement teh. tangtos karaos ayana Dzat teh. Raina tumaros deui “Dupi eta kana Dzat naha wajib katingalina? Sedeng kapan Dzat mah ceuk dalilna Bila Haeffin.)ﺍ‬Lam (‫ . ibarat hurung (sifatna) seuneu tangtu pisan bijilna tina panas. Jadi tetela manusa teh teu aya antarana sareng Gusti Allah. sabab aya jenengan Allah teh sanggeusna aya manusa. nu nyieun sareng nu dijieun. Isbat Nafi jadi hiji. dupi Gusti Allah mah Anjeuna nu midamel. Anjeuna nu jumeneng. matak boro-boro kurang tilu. babandingan di dunya eta jenengan Allah te. Dzat anu leuwih kawasa. tapi hurufna kurang hiji. tah naon nyatana dina wujud manusa? Af’al ibarat Nagarana.)ﺍﷲ‬Paingan dawuhan moal aya Aing mun teu aya Muhammad (manusa). Sanggeus ngadeg jenengan Governement nya didinya nyieun Wet hukuman-hukumannana. wajib nyaho kana ayana panas. teu poek teu caang”. 3 ku ayana Rayat. sabab sare’at teh kalangkang hakekat. Jadi ieu oge adegan wujud manusa. nuduh ka jalma-jalma urang kampungna. Dzat teh ibarat Raja. Asma. 4 ku ayana Nagara (bawahannana). Gening bukti dina lafadna oge.)ﻝ‬Lam ( ‫ . sabab eta nu 4 teh jadi lafad Alif (‫ . rukunna opat perkara 1 ku ayana Raja. jeung kapan ngambah kadinya mah kudu boga wudu heula. nya nu kitu pisan nu disebat ma’rifat ka Allah teh. geura upama urang netepkeun Governement teh ka Paduka Sri Baginda kapan eta mah Raja. teu beureum teu koneng. kirang hiji moal bisa ngadeg. ‫ ﺍﷲ‬nu Isbat”. lamun urang nulis lafad Allah.)ﻝ‬He (‫ . sabab upama ditunjuk mah kaburu lain. tah nu kitu pisan nu disebutkeun ma’rifat ka Allah teh. Da kitu padika Allah mah nu nyieun sok ngahiji jeung nu dijieunna. dupi tingali mah keur kana panasna. nu matak lafad ‫ﻻﺍﻟﻪﺍﻻﺍﷲ ﻻ‬ ّ kanyataan ayana ‫ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻪ‬kanyataan ayana ‫ ﺻﻔﺔ ﺍﻻ‬kanyataan ayana ‫ ﺍﺳﻤﺎ ﺍﷲ‬kanyataan ‫ ﺍﻓﻌﻞ‬tah eta teh ّ gulungna Nafi Isbat ‫ ﻻﺍﻟﻪﺍﻻ‬nu Nafi.)ﱞ‬jadi ana kitu eta tasjid teh kanyataan manusa. ari dohirna manusa teh sanggeus gulungna Dzat.)ﺍﷲ‬Dina lebah dinya eta lafad teh teu acan uni Allah. Alif Lam Lam He teh teu pipisahan sareng Tasjidna. kapan eta mah Pamarentahna.)ﻩ‬barang dikantetkeun jadi lafad Allah (‫ . Dzat Sifat Asma Af’al”. Saur raina “Ieu katerangan engkang langkung kahartos. rek hurungna teh gening kudu digesrekeun heula sikina sareng cangkangna. deukeut keneh Aing jeung maneh. ngaran anu ngaliputan kana 4 sifat. Jadi. sabab eta teh Ilmu. Kieu rai ari mungguh sare’at mah jenengan Allah teh beda sareng jenengan Governement. naha uni lafad Allah? Toh moal. nunjuk ka bawahannana kapan eta mah Nagarana.h supados kahartoseun ku jalma umum. nuduh ka Residentna Assistant Bupati. Jadi Allah oge jenengan. diibaratkeun kana barang dunya mah sapertos kana seuneu. kapan . da Governement oge teu kenging ditunjuk wujudna. teu bodas teu hideung. malah karaos sifat teh kaluar tina Dzat. nyaeta jenengan nu ngaliputan kana 4 sifat.Dzat nyaeta hakekatna Allah Sifat nyaeta hakekatna Muhammad Asma nyaeta hakekatna Adam Tah lamun urang geus yakin ningali kana eta sifat-sifatna hakekat. da buktina upama urang rek nyieun seuneu tina kayu api. Alhasil lamun manusa geus ma’rifat (ningali) kana eta sifatna nu opat perkawis. ningali mah keur kana hurungna (sifatna). eta nu opat kalawan yakin katingali ku panon ati. Raina nyaur deui ”Dupi eta kanyataannana Dzat ّ Sifat Asma Af’al. jalaran teu acan aya Tasjid (‫ . komo lamun kurang tilu mah beuki nyocod. ngaran saparantosna Isbat hartosna sanggeusna dohir manusa. Jadi eta nu opat huruf kalima tasjid gulungna nya uni Allah (‫ .

tangtu maotna balik deui ka dunya. atawa sifat Qudrat (kawasa) tea. nyaeta nu disebatkeun Jabbal Iqra. sanes ieu mah anyar?” Jawab deui rakana “Anyar soteh Isbatna (ayana). kantun 1 Af’alna Allah ta’ala. Nafi Isbat jadi hiji. bujeng-bujeng kanu tebih-tebih. Saur rakana “Tah lebah dieu Gusti Allah karaos teu pilih kasihna ka sadaya manusa teh. atawa mun dina lafadna mah ngahijina Alif-Lam-Lam-He. lamun ieu wujud diaku wujud rai (manusa). Saur raina “Ayeuna ku rai parantos kahartos pasal 1 Dzatna 1 Sifatna 1 Asmana. geura pikir ku rai upami rai hoyong ka Batawi. jadi saleresna Ibu Rama mah ngan jadi lantaran wungkul. enya rasa. samangsa-mangsa maot balik ka dunya. naha atuh sok ruksak buruk bau dikuburna?” Jawab deui rakana “Bisa jadi buruk batin. Nu . ceuk rukun Iman wal yaumil akhiri tea. boh gedong-gedong. sabab rata pada dipaparin wujud kanyataan Af’alna Gusti Allah. nyieun anak teh. nu mawi manusa teh asal tina Qudrat Iradatna Allah ta’ala. Jawab raina “Dina nalika Kangjeng Rasholulloh sholallahu ‘alaihi wassalam jumeneng di Mekah. pangrungu. tatapi sanajan kawasa kedah nganggo sabab bae. tapi wujud oge panginten moal bisa indit upami teu ku Dzat Sifat Asma (hirup jeung rohna) Allah ta’ala mah. kapan ieu teh barang nu Nafi tea. tapi anu boga karepna mah manusa. sarta dilakonan parentahna harita. pisakumahaeun teuing paalusalusna. kapan eusina ieu alam dunya sakieu parentulna. bari diturut parentahna eta Islam. Qudrat anu ngahirupkeun manusa. Kapan barukti gening pada marakayangan jaradi jurig setan siluman. supaya bisa mulih ka jati mulang ka asal. ayana teh beubeunangan pagawean wujud ieu keneh bae. kitu deui pikeun eusina Akherat oge boh Sawarga boh Naraka. Lamun manusa teu ma’rifat ka dinya. teu salah deui”. naha raraosan rai ieu wujud teh meunang ngadamel Ibu sareng Rama? Beu lamun Ibu Rama tiasa nyieun wujud atuh Laa Haula ge lain. atuh kudu balik deui ka dinya. Asal parantos ningali kana Pemeunteuna Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. nyaeta sifatna Allah ta’ala. tah eta sifat-sifatna Qudrat Iradatna Allah ta’ala teh asalna ti dinya. sarta atina percaya yen ieu teh utusanna Allah ta’ala. da ieu mah lain wujud manusa tapi wujud (buktina) dadamelan Gusti Allah. hartina kudu ahli tatapa. teu aya sanes nu ngajadikeunnana lian ti wujud (Af’alullah). Iradat (Roh) nu ngajadikeun paningal. kapal-kapal nu di cai nu di luhur. supaya bisa turun tumurun ka putrana terus ka zaman akhir. Raina tumaros deui “Dupi eta anu disebat hiji Asmana Allah teh naon tea?” Jawab rakana “Nu kasebut hiji Asmana Allah ta’ala teh nyaeta sifatna Roh (Adam Hakeki) barang goib keneh nya nu sok disebut Ismudzat tea. atuh kapan ieu dunya teh bakal ruksak. pangangseu. sanaos hayang ka cai oge moal bisa upami teu dibawa ku wujud. upama teu dianteurkeun ku ieu wujud?” Saur raina “Moal dongkap. jalaran zaman harita mah nu pada Islam teh gampang. Kadua perkawis nu mawi ieu ilmu teu ditibankeun ka umat-umat zaman harita teh kurang perluna. nu ngajadikeunnana mah tetep teu aya sanes anging Gusti Maha Suci bae. kitu deui upama manusa bisa nyieun wujud. paingan ceuk Hadist sagala karepna manusa moal jadi lamun teu dibarengan ku Allah”. pikeun tempat manusa jeung pikeun parabot pikeun nyumponan sagala karep manusa. babuning Roh sakabeh”. Sing seueur ngosongkeun patuangan”. mobil kareta api sareng sakumna bae eusina ieu dunya. mung ditibankeun ka para Sahabat bae babakuna ka Sahabat Ali. jadi sifat jeung Asma Gusti Allah teh nyaeta Jauhar Awwal sareng Roh. naha ieu ilmu teh digelarkeun ka umat-umat sadayana?” Jawab rakana “Henteu digelarkeun ka sadayana.Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam teh urang Qurais. beunang nyieun ayeuna di dunya. ngabuktikeun kakawasaannana. keneh eta jalma Islam kabeh (salamet). pikeun ngabarengan sarta ngajadikeun saniskara karepna manusa. malah sok dipidamelna oge di Guha. Naon nyatana hiji dadamelanna Allah ta’ala teh?” Jawab rakana “Kapan ieu wujud nu dipake ku rai nyatana teh. Sifatna Iradatna Allah ta’ala. pangucap. tapi naha eta rasa bisa datang ka Batawi. naha ieu wujudna nu hayang ka Batawi teh?” Jawab raina “Kantenan rasana nu hayangeun mah” Jawab rakana “Tah gening kaharti. tiap-tiap balik kana tempat nu bakal ruksak. tangtu urangna nu ngeusiannana oge milu ruksak. Namung ningali teh sanes kana sare’atna (Majajina) tapi kana hakekatna nya eta nu kasebat Johar Awwal (cahya nu mimiti) didamel ku Gusti nu Maha Suci. Nu matak wajib dikanyahokeunnana. katarik kana kanyataan (‫ . Jawab raina “Upami enya ieu wujud teh barang Nafi. Bilih rai tacan tingali ieu mah wujud ranteanna (ngahijina) kana Dzat-Sifat-Asma-Af’al.)ﺍﷲ‬jadi ieu Af’al teh wujud jadi huruf He-na lafad Allah. ceuk dalilna : ‫ ﺍﻥﺍﷲﻋﻠﻰﻗﻠﻰﺷﻴﺌﻦﺳﺒﺎﺏ‬Innalloha 'ala kuli syai'in sabaaba ّ Hartina : Gusti Allah ngajadikeun sagala rupa kalawan sabab bae. jadi ayeuna oge haqna Islam teh anu parantos ma’rifat (ningali) ka Kangjeng Nabi Sholallohu ‘alaihi wassalam. Jawab raina “Naha.

geus tangtu nyaho jalanna nu jadi kotor. ari Rohmatna Allah ta’ala kasalametannana turuna ka atas panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad Shalallohu ‘alaihi wassalam. Sabalikna lamun Af’alullah ti kawit aqil balighdijalankeunnana kana kahadean. nya kedah kitu kalakuan Islam teh. nu murah ti dunya ka umat-umatna sakabeh. WAJIB MA’RIFAT KA ALLAH TA’ALA Ari ma’rifat ka Allah ta’ala teh wajib di sakabeh jalma mukalaf. Tuh diri urang teh kudu diteangan gening. wassholatu wassalamu ‘ala syaidina Muhammadin wa ‘ala aliihi wa shohbihi ajma’iin. sareng rai sing emut. Keur kitu Raden Kamil ngareret ka wetan. tangtu nyaho ka Pangerannana. Tah jadi lamun manusa nyaho kana dirina sorangan tangtu ngarasa bedana antara Allah jeung manusa (Gusti lan Kaula). katingali parantos balebat. kana ilmu nu aya di batur. da nu jarentul mah kanyataan Af’alullah. sok dipake ngahukum kana kalakuan batur. Saur raina “Mangga”. ucap ulah dipake ngupat simuat ka batur. tangtu engke di Akherat jadi adegan Sawarga nu leuwih agung kani’matannana sarta langgeng”. hayu urang siram urang netepan Shubuh heula. Bissmillahirahmaanirrahiimi. Alhamdulillahi robbil’alamiin. jeung ka para sahabatna rawuh kulawargana sakabeh. Alhasil eta kitab Qur’an teh lain pikeun ngahukuman ka batur. sabab Gusti Allah maparin hiji Af’al ka masing-masing manusa teh cukup keur ngayakeun eusi dunya jeung Akherat. atuh rai sing atos-atos ngajalankeun ieu Af’alullah teh. dipake ibadah dipake laku ucap tekad anu hade. Jarang anu sok dipake ngahukum kana laku ucapna sorangan anu goreng. teu ngalap faedah ngadamelna manusa teh. ngalap berkah tina jenengan Allah ta’ala.ulah gagabah digunakeunnana. malah ti leuleutik oge ieu mah geus diaku. boh tina ucap boh tina laku ti kawit aqil baligh tepi ka maot jadi hiji. tegesna jalma anu geus aqil baligh. suci laku lampahna. jalankeun kana kasaean bae. tangtu daek beberesihna (tobat)”. goreng sangka ka papada manusa. hartina amal urang keur urang. balukarna tangtu jadi Naraka (kateungeunahan) ti ayeuna terus kababawa ka Akherat. pake muji bari dibarengan ku soleh. jeung nu asih di Akherat ka umat-umatna anu mu’min. Mimiti jisim kuring nulis ieu kitab. Ayeuna tumaros deui. teu rek ngaganjar teu rek nyiksa ka sakabeh manusa teh.matak tetep Gusti Allah Suci. supaya manusa . karana aya dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad shalallohu ‘alaihi wassalam kieu : Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala Sundana : Awal –awal Agama eta kudu nyaho heula ka Allah ta’ala. tangtu ngarasa bodo dirina. rehna ieu wujud teh hiji kanyataan wujud Af’alullah (dadamelan) jadi sidik ieu teh sanes wujud manusa. da ieu teh amanat Gusti Allah barang suci. tembong Fajar Sidiq. amal batur keur batur. sababna pang kudu nyaho heula teh. pake ibadah kanu kagunganana. wengi enjing urang teraskeun deui”. Raina unjukan deui “Pasal eta sakur anu disaurkeun ku engkang diluhur kahartos pisan. diri manusa mah nyumput. mun teu repot ku tunduh. Kusabab kitu. eta wajib teu meunang henteu. hartina kudu suci atina. satiap ngarasa kotor. piraku kudu neangan barang anu geus bukti. wujud ulah dipake laku lampah ma’siat. atuh sidik ieu mah nu ngajentul lain diri manusa. malah engke mah di Akherat beubeunangan kagorengan-kagorengan teh. Tadi ge Amaluna amalukum. tapi pikeun ngahukuman kana dirina sorangan (kanu macana pribadi) tapi sabagian ageung beunangna ngaji kitab Qur’an teh. suci ucapna. enya soteh bakal aya Sawarga Naraka beunang tekad laku lampah waktu urang keur waktu di dunya. kumaha ngagolangkeunnana kana ieu Af’alullah (wujud) bae. bedana nu suci jeung nu kotor. nya jadi Naraka nu leuwih gede sarta dipake tempat ku urang sarta langgeng. lajeng nyaur ka raina “Aduh rai itu parantos balebat. aya tapi teu ngajentul. saha jalma anu geus nyaho ka Pangeran. ieu Af’alullah lamun ku urang ayeuna dipake ngalakonkeun kagorengan saperti nu kasebat diluhur bieu. ati ulah dipake sirik pidik ujub ria takabur. geus kapanggih. namung upami sanes ieu. Nu matak Gusti Allah ngayakeun kitab Qur’an nyaeta. nu matak ku Hadist dicarioskeun : ‫ ﻣﻦﻋﺮﻑﻧﻔﺴﻪﻓﻘﺪﻋﺮﻑﺭﺑﻪ ﻣﻦﻋﺮﻑﺭﺑﻪﻓﻘﺪﺟﻬﻠﻦﻧﻔﺴﻪ‬Man 'arofa nafsahu faqod 'arofa ّ ّ robbahu Man 'arofa robbaha faqod jahilan nafsahu Hartosna : Saha-saha jalma anu geus nyaho kana dirina. nu teu tiasa kitu sanes Islam. atuh nu mana ari wujud manusa nu sayaktosna ?” Jawab rakana bari gumujeng “Wujud manusa mah gaib. pikeun angger-anggeranana lakuna manusa sangkan ulah nyorang kanu disebut bieu diluhur.

Ari anu ti handap ka luhur. pada-pada percaya oge. pasti nyawa urang engke bakal marakayangan atawa nitis-nitisan. saperti meja korsi lomari jeung salianna. paeh pulatat-polotot. kudu dikanyahokeun jeung kudu dianjangan ti ayeuna. turunna ka alam dunya. di pipir-pipir. tegesna teu jadi. kapaksa ngaku soteh sieun disebutkeun kufur kafir karana henteu percaya kana dalil. urang di jieun badegana. tapi kusabab dalilna kitu. piraku teu undak kani’matannana. atuh cicingna oge piraku rek aya kangeunahannana. atuh beubeunangan urang ti dunya anu beunang sakitu hese cape teh. upama teu boga tempat (imahna) rek dimana diteundeunna? Naha rek sina pabalatak di buruan.enggoning ngalakonan ibadahna syah ditarima amal ibadahna ku Allah ta’ala. sabab pikeun tempat pangbalikan tea. atuh beuki wajib ma’rifatna ka Allah ta’ala teh. aya nu ti handap ka luhur. sabab moal weruh tanpa Guru. keur mah teu ngeunah dicicingannana teh. jeung geus moal boga akal deui ku ngarasakeun kanyeri oge. kaburu ngeunah dina asma. tah anu kitu teh ibadah keur jalan ma’rifat ka Allah ta’ala. tegesna geus ngarasa ni’mat dina Pal Nunjukna (papan merk nu nuduhkeun tempat). ari hartina ilmu teh kanyaho. tangtu urang moal barisa balik deui ka asal. kana asal urang tadi sarerea. jeba-jebi. engkena di Akherat tetep lolong bae. karana sanajan boga barang loba sarta aralus hargana mahal. Ari jalan anu ti luhur ka handap. palangsiang babawaan teh bakal dibawa utrak-atrok. Guru anu Mursyid. Upama teu dikanyahokeun ayeuna. kudu ikhtiar kudu tiung memeh hujan. jalanna lain tina masantren wungkul. Komo deui upama urang boga tekad amal ibadah teh keur bawaeun engke balik ka Akherat. da meureun kapanasan kahujanan. samangsa-mangsa teu jadi tangtu moal aya mangfa’atna pikeun di Akherat ngan ukur keur di dunya wungkul. tapi atina mah keukeuh poek teu kaharti ku sabab teu karasa. ari ma’rifat ka Allah ibarat urang ngabogaan imah anu pageuh anu gede. tapi hanjakal lolobana mah tara ditepikeun kana ma’rifatna. sabab tadi oge amal teh kudu kalawan ilmu. Ibarat lamun di dunya mah ibadah keur ngumpul-ngumpulkeun papaes imah. lantaran urang pada teu ngarasa tadi inditna ti Allah. moal tulus jadi kani’matannana. syahna batalna ibadah bae. ulah teu puguh sokna. urang papay ti handap ka luhur supaya . babawaan urang dijieun kakayaan di Nagarana. Ku sabab kitu tangtu sarerea oge meureun pada bingung keneh. tapi kudu jeung ngisat diri nyaeta kudu daek tirakat. tapi ngakuna teh sasemet biwir bae. da piraku teu aya leleberannana pikeun urang sarerea. urang tadi asal ti Allah kieu katerangannana. supaya engke ulah nyasab deui. ngaji kitab Qur’an jeung terus ngalakonan ibadahna rukun anu lima perkara. balik deui ka dunya kana barang anu keuna ku ruksak deui. Kusabab eta ayeuna pribados arek mere panerangan saeutik. nyaeta hakekatna Muhammad tea. sababna tadi oge para Wali pangna sakitu poharana tatapa teh pikeun ngabela umat-umatna Rasulullah supaya bisa baralik deui ka Allah ta’ala. sabab eta anu bisa tepi ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Jauhar Awwal tea. karana lamun teu bisa paeh heula sajero hirup. da gening karek dina asmana wungkul geus sakitu kani’matannana. barang-barangna oge tangtu babari ruksak. nyaeta supaya eta barang-barang nu beunang hese cape teh merenah puguh tempatna. nyaeta kudu bisa paeh samemeh paeh. moal bias nyumponan kana dalil : Inna lillaahi wa inna ilaihi raaji’uun Sundana : Asal ti Allah kudu balik deui ka Allah. Ku sabab kitu atuh hayu urang pada teangan ku sarerea eta tarekat wali teh. moal nyaho ka Akherat karana nyaho ka Akherat teh kudu bisa paeh heula. malah mandar tiasa percaya sareng karaosna. rek dibawa kamana? Ku sabab teu bisa datang ka Allah. samangsa-mangsa lolong tegesna poek di Akherat. tapi kudu jeung nyaho (ma’rifat) ka Allah ka Rasulullah. padahal upama diteruskeun ma’rifat kana dzatna sifatna Allah ta’ala. jeung aya nu ti luhur ka handap. betah ngeunah dicicingannana. gancang bae ngaku yen urang asal ti Allah. dibawa asup ka enggon Siluman. upama teu kalawan ilmu batal. tapi lain kudu nyaho kana syara. lantaran kaburu betah. sabab ceuk Hadist upama urang lolong tegesna teu nyaho ka Allah ka Rasulullah ayeuna keur waktu di dunya. tegesna kudu nganjang ka pageto. ku sabab eta ayeuna urang meungpeung di dunya. sabab eta teh ibarat tempat atawa gudangna keur piwadaheun amal ibadah urang sarerea. naha kira-kirana bisa datang engke kana tempat asal urang tadi? Kapan dina sakaratil maut mah geus moal aya tanyaeun deui. kalawan jeung ikhtiar neangan pigurueunnana. kapan ceuk dalilna oge : Antal mautu qoblal mautu Jadi gening Akherat atawa asal urang teh. nyaeta anu nyumponan dalil tadi Awwalu dinni ma’rifatullahi ta’ala. larak-lirik neangan jalan. nyaeta anu masantren heula. Tapi dina hal ilmu mangkade kaliru. sabab upama teu buru-buru kapanggih. Jalan-jalanna Ma’rifat ka Allah Ta’ala Ari jalan-jalanna ma’rifat ka Allah ta’ala nyaeta aya dua jalan. ku sabab eta mana ku urang kudu disusul? Teu aya deui lian ti tarekatna Wali nu kudu disusul.

Sabab geus diterangkeun ku Hadist jeung Qur’an. jeung leuwih nyata hirupna Pangeran teh dina diri sorangan. Cahya Bodas jadi hakekat lafad Lam akhir 4. Jadi. Mimitina Mun Rek Neangan Pangeran Aya dawuhanna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam : Man tholaba maulana boghairi nafsihi faqad dolla dolaalan ba’ida Sundana : Saha-saha manusa neangan Pangeran kaluar tina dirina sorangan. sarta leuwih nyata pangandikana Pangeran teh dina diri sorangan. Cahya Beureum jadi hakekat lafad Alif 2. tangtu engke ngarasa kaahengannana nu aya di badan sorangan. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. Cahya Beureum hakekat Seuneu Ari Nur Muhammad asal ti mana? Eta oge diterangkun ku Hadist asalna tina Nurna Maha Suci. nyaeta tina Jauhar Awwal. Ari Bao asal ti mana? Nya asalna kaluar ti Janggawareng. nyaeta ngajadi Nur Muhammad cahya opat rupa deui. Wa man ‘arofa robbahu faqad jahilan nafsahu Sundana : Jeung saha-saha anu geus nyaho ka Pageran. jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh nu disebut Ismudzat tea. sing kapanggih jeung hakekatna Tasjid Muhammad. Ari nini asal ti mana? Teu salah deui asal kaluar ti Buyut. nu matak kacida wajib dikanyahokeunnana ti ayeuna. Ari aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist asalna tina Nur Muhammad. Karana dina tekadna ngarasa jauhna jeung Allah ta’ala.kaharti ku akal. ti Indungna deui nepi ka Babu Hawa. nyaeta kudu ngaji kitab langgeng anu aya dina diri maneh sorangan. Tah eta kunci Muhammad anu bakal bisa ngaburak-barik hijabna ka Allah ta’ala. tangtu ngarasa bodo dirina. Ari pulang ka asal nyaeta jasmanina ngajadi asalna deui. Johar Awal jadi hakekatna Tasjid Kitu katerangannana. Cahya Koneng jadi hakekat lafad Lam awal 3. Cahya Koneng hakekat Angin 4. jeung leuwih nyata tingalina Pangeran teh dina diri sorangan. tapi kudu ngaji kitab anu langgeng kapan ceuk Hadist oge kieu : Iqra kitabaka kafa binafsika alyauma ‘alaika hasiba Sundana : Maneh kudu ngaji kitab anu langgeng. Cahya Hideung hakekat Bumi 2. asalna Nabi Adam teh tina aci Bumi-Seuneu-Cai-Angin. padahal aya dalilna : Wa nahnu aqrobbu ilaihi min hablil warid Sundana : Aing geus teu aya antarana deui jeung maraneh sakabeh. karana leuwih nyata kakawasaannana Pangeran teh dina diri sorangan. rasa jasmani anu ayeuna keur dipake balik deui kana rasa tadi keur waktu aya dina Nurullah (Jauhar Awwal). eta Jauhar Awwal teh bibitna tujuh Bumi tujuh Langit. masih keneh deukeut keneh maneh jeung Aing. Ari Buyut asal ti mana? Tangtu kaluarna ti Bao. Beureum Koneng Bodas Hideung. 1. anu aya dina wujud pribadi. Tah engke teh kudu bisa balik deui ka dinya. Hartina Dzat laisa kamishlihi atawa Asmana nu Maha Suci. urang asal kaluar teh ti Indung. jeung leuwih nyata danguna Pangeran teh dina diri sorangan. nya ngaranna sampurna hartina beak beresih beak rasana beak jasmanina. Mimiti urang tumarima asal ti mana? Nu kaharti jeung ku umum. nyaeta mulih ka jati teh. Sidik ieu Si jasad teh jadi rokrakna. Samangsa-mangsa balik ka asal. Aya deui dawuhannana Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alihi wassalam : Man ‘arofa nafsahu faqad ‘arofa robbahu Sundana : Saha-saha anu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka Pangerannana. karana ceuk dalilna : Wa huwa ma’akum ainama kuntum Sundana : Allah ta’ala teh ngabarengan bae ka umat-umat sakabeh. Sifatna caang padang. Pulang ka Asal. tah semet eta buntu. Ari Nabi Adam asal ti mana? Diterangkeun ku Hadist. geura teangan Qudrat Iradatna Pangeran dina diri sorangan. kakara jeneng Asma Allah. mangka temen-temen eta si jalma kasasar. Ari Babu hawa asal ti mana? Ku sakaol ceuk Hadist asalna Babu Hawa teh asal tina iga burungna Nabi Adam. di . saweruh eusina kabeh. ceuk anu Ahli Padzikiran mah Latifah tea. Ari Janggawareng asal ti mana? Tangtu kaluar ti Udeg-udeg. Ari Udeg-udeg asal ti mana? Tangtu asalna kaluar ti Kakait Siwur. anu matak urang kudu ngaji teh ulah ngaji kitab anu keuna ku ruksak bae. Geura lamun maneh geus nyaho kaayaan dina sajero diri maneh sorangan. Geura susul tarekatna anu bisa miceun hijabna atawa pipindingna anu jadi moekan kana eta Dzat Sifatna Allah ta’ala. saterusna kitu bae. Upama kapanggih Insya Allah tangtu urang bisa nyumponan kana babasan Mulih ka Jati. ti Indungna deui. cahya opat perkara : 1. dimana bae maneh aya. ana kitu ceuk dalil asal ti Allah nyaeta asal ti dinya tina Jauhar Awwal tea. Malah aya deui dalilna : Laqad khalaqnal insaana fii ahsani taqwiim Sundana : Manusa teh pang alus-alusna jeung pang aheng-ahengna kajadian ti sasama makhlukna Allah ta’ala. Nu matak manusa leuwih dimulyakeunnana ku Allah ta’ala kapan ceuk Hadistna oge kieu : Wa laqad karomma bani Adam Sundana : Kami geus ngamulyakeun pisan ka anak putu Adam. karana tangtu kaharti si jasad moal bisa usik malik lamun teu di daya upayakeun ku Pangerannana. Cahya Hideung jadi hakekat lafad He 5. Teruskeun deui papay ka luhurna. sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung beuheung maneh pribadi oge. ari Indung asal ti mana? Tangtu Indung urang teh kaluar ti Nini. Cahya Bodas hakekat Cai 3.

kapan sidik dina sifat dua puluh oge geus ngarangkep-rangkep sapert : Hayat jeung Hayan Hayat hartina Hirup Hayan hartina Nu hirup Sama jeung Sami’an Sama hartina Dangu Sami’an hartina Nu ngadangu Bashar jeung Bashiran Bashar hartina Ningali Bashiran hartina Nu ningali Kalam jeung Mutakalliman Kalam hartina Ngucap Mutakalliman hartina Nu ngucap Qudrat jeung Iradat Qudrat hartina Kawasa Iradat hartina Keresa Naon nu kawasa di diri urang teh? Teu aya deui lian ti Hirup. sabab kumaha bisa netepkeun ayana Allah jeung Rasulullah.dinya Aing aya. moal aya allah lamun teu aya Muhammad. Upama teu acan kana hakekatna. atawa meunang beja ti kitab bae. nyaeta anu kasebut Jauhar Awwal tea. sanajan urang oge upama bisa kapanggih mah jeung Tarekat Wali. Allah Haqna Muhammad. upama teu acan nyaho (ma’rifat) kana sifat-sifatna. naha utama mana? Utama anu maca programmana tawa utama nu lalajona? Kitu deui dina bab Agama (Ilmu). Ilmu Tarekat 3. tapi sategesna ngaran dibarengan ku Allah ta’ala teh nyaeta. nyaeta kana Kasucian. moal aya Muhammad lamun teu aya Allah. Ilmu Sare’at 2. Anu matak Kangjeng Rasulullah disebat Panguluna Rasul. Kudu netepkeun heula Asmana Allah ta’ala 4. tegesna sifat nu Maha Suci. Saur para Wali mah Sajatining Hirup atawa Sajatining Syahadat. pedah aya dadamelanna Bumi jeung Langit. Munggah Haji? Kapan dina Agama sejen oge aya Syahadatna . Kapan bukti Mi’raj. Nu matak wajib jeung nyahona. kapan anu nyekelan Agama sejen-sejen oge pada percaya kana ayana Allah ta’ala mah. lantaran pang parek-parekna ka Allah ta’ala. nyaeta gulungna Dzat jeung Sifatna Maha Suci. Syahadat. siga naon sifatna Qudrat atawa sifat Hirup teh? Wajib pisan kapanggihna supaya bisa kaharti jeung karasana. sabab upama teu jeung nyahona mah. nyaeta : 1. Shalat. buktina gening bisa usik. nyaeta buktina : Panon bisa ningali Cepil bisa ngadangu Baham bisa nyarita Pangambung bisa ngangseu Tuh gening bukti. ulah percaya ceuk beja kudu nyaho ceuk sorangan. Batu turun Keusik naek. pada aya Sholatna. ku Qudrat Iradatna jeung ku Ilmuna. Samangsa-mangsa geus bisa tepung jeung Hakekatna Rasulullah. ngan beda pertingkahna jeung basana wungkul. Si kolot jadi bodo. Atuh ana kitu mah sumawonna nu nyekelan Agama Islam. geus teu pati hayangeun dibobodo. atuh naon bedana Agama Islam jeung Agama-agama sejen? Pedah eta kitu Agama Islam mah aya rukuna. barang beh dieuna mah Kangjeng Gusti Syarif Hidayatullha Wali Kutub Cirebon. naha jadi kani’matan ka urang? Kitu deui sanajan teu maca programmana. nu ngaos atawa nu ngadangukeun kana ieu kitab. ulah gancang percaya. Ilmu . Kudu Sidik heula ka Rasulullah Tah gening kitu maca Syahadat teh. Jadi. jadi ngakuna percaya ayana Allah ta’ala teh ceuk beja ti batur. Gening kitu satemen-temenna maca Kalimah Syahadat teh. maksudna tangtu sarua. teu halangan mungguhing kawenangan Allah. ibarat maca programma bioscoop anu rame. Kudu netepkeun heula Sifatna Allah ta’ala 3. Mi’rajna teh tiasa tepang sareng hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad sholallohu alaihi wassalam. Jalma ayeuna mah dina sagala rupa hayang karasa hayang yakin. Sabab. Sategesna moal aya Sifat lamun teu aya Dzat. lain darapon nyebat bae. Iman ka Allah teh semet percaya kana ayana bae. tetep teu acan syah urang ngaku jadi umat Rasulullah teh. sidik teu pisahna teh. moal aya Dzat lamun teu aya sifat. kudu puguh heula barang-barangna anu ditetepkeunnana. Puasa. jeung disebut Babuning Roh sakabeh. Nerangkeun Hartina Iman jeung Ma’rifatna (Iman hartina Percaya – Ma’rifat hartina Nyaho) geuning beda Iman jeung Ma’rifat teh. nyaeta ku sabab aya haq ma’rifat ka Allah ta’ala. tapi teu jeung lalajona. Kudu netepkeun heula Dzatna Allah ta’ala 2. kakara urang diaku umatna. budak lembut oge pada bisa. ana kitu atuh urang percaya ayana Allah ta’ala teh kudu jeung nyahona (ma’rifat) upama mun teu jeung sidikna mah tangtu Imanna Iman Taqlid. Iradat hartina Keresa. karana ari darapon nyebut bae mah. sing inget kana babasan kolot baheula. Zakat. Samangsa-mangsa geus diaku umat Rasulullah. ayeuna mah atuh ngan kari neangan barangna bae. anu matak Agama Islam disebut pang luhur-luhurna teh. gening kudu sidik heula ka Rasulullah. Insya Allah engke bakal dicandak kana kasalametan Anjeuna. jeung kudu inget mungguh Ilmuna Rasulullah teh aya opat pangkat. bisa netepkeun teh. Kapan tadi Agama Islam teh pang luhung-luhungna ti Agama-agama nu sejen da kapan kieu dalilna oge : Al insaanu sirri wa anna sirruhu Sundana : Rasa Muhammad teh nya rasa Allah. karana ieu zaman geus alur. Si budak jadi pinter. jadi Agama Islam pang disebat luhurna teh. Jadi anu kitu faham teh meh sarerea. pikiran jalma geus naraek. Tah kitu. ulah gancang ngalain-lain. tapi lalajo datang kana tempatna eta bioscoop. Insya Allah bisa tepang sareng Hakekatna Rasulullah. karana dina rukun syahna maca Syahadat oge geus diterangkeun dina kitab : 1.

nyaeta Kangjeng Rasulullah. Hakekat Umar nyatana Pangdangu 3. Nyaeta sategesna sifatna Islam teh Nur. Sahabat Umar Bin Khatab. hartina rasana Allah. tangtu laku jeung tekadna cicing dina Ujub Riya Takabur. kapan gening Kangjeng Gusti Syarif Hidayat oge tiasa tepang di jalan tarekat. Bisa soteh jadi aya rizki pagawean bisa jadi. karana tangtu ngarasa isinna. jail kaniaya ka sasama makhluk. sanajan dinu ahli Agama oge pada katetepan nafsu. Kieu katerangannana. Kitu deui anu Islamna oge teu dua teu tilu. wajib nganyahokeunnana kana hakekat Rasulullah nu aya di badan sorangan. Sing kapanggih jeung tarekatna leleberannana tina para Wali. Hakekat Usman nyatana Pangucap 4. da ngan sahiji-hijina. Hakekat Abu Bakar nyatana Paningal 2. Jadi ayeuna oge bisa ditetepkeun. boh dinu Ma’siat. ngaku bisa ngaji aing teu deungeun. Teh eta hakekatna . Si itu Islam Si itu Kafir. sok ngaku aing pinter teu deungeun. Peupeuriheun jarah ka Mekah ka Madinah teu bisa. samangsa-mangsa jalma make keneh kalakuan Sirik Pidik Jail Kaniaya ka sasama makhlukna Allah ta’ala. Sahabat Usman Bin ‘Affan. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa pisahna jeung Allah jeung Rasulullah beurang peuting. Ilmu Ma’rifat Dina zaman ayeuna mah ilmu ma’rifat anu diarudag-udag teh. jalma mah ngan ukur jadi umat. da bongan aya dalil : Wa‘bud robbaka hatta ya’tiyakal yaqiin Sundana : Nyembah ka Allah teh kudu sidik sarta yakin supaya syah Dzatna. Karomallohu Wajhah Sabab eta anu opat nu sagalang sagulung beurang peuting jeung Rasulullah. aya di badan manusa. Radiallohu Anhu 3. kapan aya dalilna : Kullu ummatin wa rusulili Sundana : Dina sakabeh pada katetepan Rasulullah. sabab tadi gening urang keur aya dina Allah Nur mah teu boga nafsu hayang nanaon. Radiallohu Anhu 4. malah keur sahiji teh Gaib. teu narima kana Qudrat Iradatna Pangeran. jeung ka Baetullah. Haji Hakeki nyaeta anu geus nganyahokeun kana hakekatna Baetullah jeung Rasulullah dina diri sorangan. Sahabat Abu Bakar Sidiq. tapi hakekatna mah teu pupus. sumawonna nyaho ka Rasulullah. NERANGKEUN UMAT RASULULLAH Ari umat Rasulullah teh haq-haqna mah ngan aya opat. Jadi ngarebut atawa mapadani kana kakawasaannana Allah ta’ala. jeung sagala hal kalakuan naon bae. Lolobana mah ngan ngaku-ngaku wungkul. naon anu ngajadikeun kokotor? Teu aya lian anging nafsu. Tuh gening jalma mah teu kabagean pangkat Islam. Kapan teu gampang urang ngaku Islam. ngaku bener aing teu deungeun. nyaeta : 1. Karana Islam Kafir anging Gusti Allah anu uninga jeung nu baris netepkeunnan. Hakekat ‘Ali nyatana Pangangseu Eta Paningal-Pangdangu-Pangucap-Pangangseu teh gaib kabeh teu aya rupana. boh di Santri. syah Sifatna. Kapan dina rukun Islam oge diwajibkeun jarah ka Madinah ka Pakuburannana Rasulullah. Sahabat ‘Ali Bin Abi Thalib. kapan tadi ge aya dua rupa Munggah Haji teh. Sagala hal moal disumput salindungkeun deui. boh di Lebe. Samangsa-mangsa teu ngarasa deukeutna jeung Pangeran. nyaeta Qudrat Iradatna anu Kawasa. moal make Ujub Takabur Riya. kieu katerangannana : BAB ISLAM Ari tegesna Islam teh Suci. boh di Kyai pisan. sihoreng kalawan pitulungna nu Maha Suci. hayang sidik ka Allah ka Rasulullah. syah Asmana. beresih tina sagala kokotor. Jadi sanajan urang oge upama hayang jadi umat Rasulullah kudu bisa nyaho kana hakekatna Rasulullah nu kasebut Johar Awal tea. sanajan nafsu hayang ka dunya oge geus kotor bae. sugan piraku urang rek goreng tekad.Hakekat 4. sing tepi ka ngarasana teu papisah jeung Allah jeung Rasulullah. karana ngarasa geuning diri urang teh Hina Bodo Do’if. kapan Rasulullah oge hakekatna oge aya di manusa. Enggoning ngumbara di alam dunya teh. sumawonna taduh-tuduh ka batur. Ku sabab eta saha bae jalmana di dunya nu teu boga nafsu? Sumawona di nu jalan ma’siat. syah Af’alna. tapi ayeuna sarerea oge meureun terang yen eta Sahabat anu opat teh geus parupus majajina mah. lantaran ngarasa di poconghok beurang kalawan peuting ku Pangeran. Jadi jalma kitu teh ngaku boga Qudrat Iradatna sorangan bae. sarta didamel Sahabat (utusannana Rasulullah). ciri-ciri eta jalma tacan ngarasa deukeutna jeung Rasulullah sumawonna jeung Allah ta’ala. hakekatna kudu terang kana hakekatna Rasulullah jeung Karatonna Allah ta’ala nu aya di diri sorangan. Haji Majaji jeung Haji Hakeki. sabab kudu nyaho heula ka Rasulullah jeung ngalakonan kana parentahna. karana rasulullah teu pupus. komo deui anu make sirik pidik ujub riya takabur. estu ngan hiji-hijina. 1. Haji Majaji nyaeta anu bisa jarah ja Baetullah jeung ka Madinah. tah eta anu teu katetepan nafsu teh. kana parentahna oge loba anu teu ngalakonan. Upama pupus mah alam dunya ge moal aya. Sategesna Islam teh teu dua teu tilu. Radiallohu Anhu 2. Ku sabab eta perlu urang panasaran. ngaku Islam aing teu deungeun. goreng laku saperti sirik pidik.

Samangsa-mangsa nyawa manusa balik deui ka dunya tetep bakal cilaka asup ka Naraka. geus Kun fayaakun breg sama sakali cukup teu aya kakurangannana. Aya ngeunah jeung teu ngeunah. NERANGKEUN PASAL QUR’AN Ari Qur’an teh aya opat perkara : 1. Karana sing awas. Piraku anu suci make bakal nyiksa. buktina nyaeta keneh bae Qur’an anu aya tulisannana. Qur’anul Hakim. Qur’anul Karim. Qur’anul Majid 2. karana eta anu dimulyakeun ku kaom Islam saalam dunya. urang kudu percaya kana ayana Sawarga Naraka atawa ngeunah teu ngeunah engke di Akherat. baham jeung nafsu anu opat perkara (Amarah. Qur’anul Karim 3. da kapan geus sadia parabotna ti Aing nyaeta nafsu Mutmainnah. tetep keur milik sorangan. beunang nyieun tina tekad jeung pamolah urang waktu keur di dunya. nyawa urang moal salah deui tangtu balik deui ka dunya marakayangan jadi Jurig. Samangsa-mangsa geus teu ngarasa papisahna jeung Rasulullah. Qur’anul ‘Adzim Ieu Qur’an anu opat perkara disurahannana ku sahiji Ajengan kieu : 1. ulah rek ngagunakeun teuing parabot Amarah Lowamah Sawiah. tapi Sawarga Naraka teh lain ti Allah tapi sategesna tina tekad ucap jeung pamolah urang keur waktu di dunya. sabeunang-beunangna tina pagawean urang ti pangumbaraan nyaeta di alam dunya. Qur’anul Majid. suku dua. sabab eta anu diaragungkeun ku kaom Islam saalam dunya. hartina Qur’an anu suci jeung langgeng. Tiap-tiap geus ngarasa teu pisah. saboga-bogana moal pahili deui. pek bae geura migawe becik. hartina Qur’an anu agung disebatkeun barangna eta keneh bae. kitu deui beubeunangannana oge moal keur batur. nyaeta Qur’an anu aya hurufna nu umum sok diaraji ku kaom Islam sadunya. atuh ulah loba-loba teuing. eta beubeunangan tina pagawean urang teh engke di Akherat ku Gusti Allah bakal ditetepkeun. irung. Qur’anul ‘Adzim. kersana rek ngaganjar jeung rek nyiksa.Sahabat teh. NERANGKEUN RUKUN IMAN ANU KAGENEPNA NYAETA Wal qodri khairihi wasirrihi minallohi ta’ala Sundana : Untung ala untung becik papasten ti Allah ta’ala atawa hade goreng ti Allah ta’ala. Qur’anul Hakim 4. kilangbara ari teu dipake pisan mah. Kitu deui lamun maneh hayang ka Sawarga tegesna kana kangeunahan. Sawiyah. sabab tadi Gusti Allah ngadamelna manusa teh sakali jadi. ceuli dua. tetep jadi umatna. jadi ana kitu mah Gusti Allah ngadamelna manusa teh ngalap faedah. Setan. jeung kudu jadi hiji sing bisa ngarasa babarengannana beurang peuting jeung Rasulullah. tegesna ku ma’rifat. aya Amarah Lowamah Sawiyah. Loamah. upama teu nyaho ayeuna mah ka Rasulullah sarta teu ngarasa ngahijina engkena oge pipisahan bae. karana ayeuna nyawa-nyawa manusa anu marakayangan tegesna teu bisa balik ka Allah. 2. sakurang-sakurangna sing sama timbang jeung ngagunakeun parabot Mutmainnah. dituduh eta keneh bae buktina mahQur’an anu aya tulisannana. aya di alam Barjah tunggu-tunggu Landraad. Lamun kitu mah moal tulus sucina Allah ta’ala teh. prak bae migawe ‘ala. make bakal ngaganjar engke di Akherat. Kumaha atuh akalna supaya urang bisa ngalobakeun parabot Mutmainnah? Teu aya deui akalna lian ti urang kudu bisa nyalindung ka Allah ka Rasulullah. Insya Allah bisa hade. Kudu make budi jeung pamilih anu cukup. Tah kitu sategesna mah pang aya Sawarga Naraka di dunya sumawona di Akherat oge. Jadi ku sabab eta ayeuna urang sarerea mangka ati-ati enggoning ngajalankeun parabot ti Gusti Allah teh. Tapi maparin cukup teh nyaeta maparin parabotna wungkul. hartina Qur’an anu mulya. Tiap-tiap geus jadi umatna tangtu engke bakal disampurnakeunnana. Kieu dawuhannana Allah ta’ala lamun maneh hayang ka Naraka tegesna hayang kana teu ngeunah. 3. Siluman atawa nitis-menitisna deui ka jalma atawa ka sato. engke dina Kiamatna ieu alam dunya. kudu dipikir dilenyepan karana tadi Gusti Allah teh sifat Maha Suci. panon dua. ibadahna kalawan syah Nagara ge tangtu aman. 4. Qur’an anu sok dibaraca. tapi urang kudu percaya kana dalil. da kapan geus sadia parabotna ti Aing. nyaeta migawe kalakuan anu goreng. engke inget bakal aya landratan nu leuwih gede dina Walyaumil Akhiri (kiamatna ieu alam dunya). anu matak eta Sahabat anu opat teh kudu nganyahokeun kana hakekatna Kangjeng Nabi Muhammad Sholallohu ‘alaihi wassalam. didatangkeun ka Gusti Maha Suci (asalna). henteu nungtutan deui. hartina migawe kalakuan anu hade. naon parabot ti Allah ta’ala teh? Nyaeta anggahota saperti leungeun dua. ti dunya nepi ka Akherat. Lebah dieu urang percayana teh ulah kaliru. Mutmainna). karana ayeuna ge di dunya kembangna geus karasa. Ceuk basa ayeuna mah keur di Preventief. karana eta anu suci jeung langgeng . tiap-tiap geus ma’rifat tangtu bisa ngarasa babarenganna beurang jeung peuting jeung Allah jeung Rasulullah.

hukumannana ti dunya nepi ka Akherat. Tah kitu eta Qur’an anu opat perkara teh, disurahannana kunu Ahli Syara, jadi borong bae kajeun aya opat ngaranna, barangna mah eta-eta keneh bae. Jadi ana kitu eta Qur’an tulisan teh dianggap Tapekong, karana kapan sidik Qur’an eta mah beunang nulis manusa, naha disebutkeun Qur’an anu mulya, anu agung, anu suci anu langgeng, kapan sidik Qur’an tutulisan mah keuna ku ruksak, jadi lamun kaom Islam keukeuh boga patekadan kitu, atuh teu beda jeung Agama Cina, sesembahannana Migustina kana barang anyar, turug-turug nu nyieunna oge nu anyar. Ku sabab kitu muga dulur-dulur kaom Islam ulah kaliru, kieu ayeuna dihandap ku jisim kuring rek diterangkeun pasal eta Qur’an anu opat perkara teh. 1. Qur’anul Majid, eta mah cocog barangna, nyaet Qur’an majaji anu bukti aya hurufna, umum sok dibaraca ku sarerea kaom Islam. 2. Qur’anul Karim, hartina Qur’an anu Mulya, sategesna anu ngaran Qur’anul Karim teh buktina Panangan katut Ramo, karana kapan sidik jolna eta aksara teh tina Tangan jeung Ramo, jadi sategesna anu mulya teh nyaeta Panangan katut Ramona anu mimiti ngadamel eta Qur’an, cik saha anu ngayakeun eta Qur’an? Piraku teu kaharti, tah eta anu Mulya teh. 3. Qur’anul Hakim, hartina Qur’an anu Agung, nyaeta buktina teh Paningal, karana Panangan Ramo moal bisa nulis upama teu aya Paningal, jadi sateges-tegesna nu agung teh nyaeta Paningalna anu mimiti ngayakeun eta Qur’an. 4. Qur’anul ‘Adzim, hartina Qur’an Suci jeung Langgeng, nyaeta buktina Hirup, karana Paningal Tangan jeung Ramo moal bisa ngajadikeun upama teu aya Hirup, jadi sateges-tegesna anu suci jeung nu langgeng teh Hirupna nu mimiti ngayakeun eta Qur’an. Ku sabab kitu urang oge ayeuna ngaji teh, lamun hayang tepi kana sucina lamun hayang tepi kana sampurnana. Eta Qur’an anu opat perkara teh, kudu diaji kabeh. Mimiti urang kudu daek maca Qur’anul Majid, nyaeta Qur’an majaji anu aya hurufna, tah eta bagian ilmu sare’at, sanggeus dibaca kudu terus diaji, nyaeta kudu dihartikeun pimaksudeunnana, sanggeus kaharti pimaksudeunnana, geura teangan jeung pigawe tarekatna sangkan karasa, sabab eta Qur’annul Majid teh tuduh jalan pikeun nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, jalanna teu aya deui lian ku tarekat, nyaeta Qur’annul Karim, hartina kudu ngaji pagawean tangan jeung ramo urang anu sakira bakal tepi ka Allah ka Rasulullah. Karana Gusti Allah maparin leungeun jeung ramo ka manusa teh, lain kudu dipake ngajadikeun kana barang dunya anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngajadikeun jalan keur nganyahokeun ka Allah ka Rasulullah, supaya tangan jeung ramo urang teh jadi Mulya, karana aya dalilna : Asho biahum fii adzaanihim minasshowaiki hadzarol mauti walahu muhitun bil kaafiriin Kieu pisundaeunnana : Lamun tangan jeung ramo maneh teu dipake nyieun jalan maot, tetep tangan jeung ramo maneh martabat ramo hewan, kafir tetep bakal ka Naraka. Tina Qur’anul Karim kudu naek deui kana Qur’anul Hakim bagian hakekat, nyaeta kudu ngaji pagawean paningal urang anu sakira bakal hakim tegesna kana barang langgeng tea, nyaeta kana hakekatna Allah jeung Muhammad, karana Gusti Allah maparin awas paningal ka manusa teh lain bae kudu dipake kana ngawaskeun barang anyar anu keuna ku ruksak bae, tapi jeung kudu dipake ngawaskeun kana hakekat Allah jeung Rasulullah, nyaeta anu kasebat Qur’anul ‘Adzim anu langgeng tea atawa sifatna hirup, bibitna tujuh bumi tujuh langit sarawuh eusina kabeh. Tah didinya urang oge asalna jadi sategesna ngaran ma’rifat ka Allah teh nyaeta anu geus nyaho kalawan Hakim kana hakekat Allah jeung Muhammad tegesna Jauhar Awwal. Tapi mangkade kaliru,bisi netepkeun Jauhar Awwal teh kana caangna Panonpoe anu katingal ku panon kapala, eta mah Jauhar Firid bagian Sawarga Loka (Dewa), tempatna di Gunung Himalaya. Perkara Johar Awal sajati mah nyaeta anu kasebut Johar Latif, tegesna gaib moal bisa katingal ku panon kapala, ceuk dalilna kieu : Ru’yatullaahi ta’ala fii dunya bi’ainil qalbi Hartina : Ningali hakekatna Allah ta’ala di dunya ku awasna ati, tegesna ku hakekatna Rasulullah, sabab sifat jalma mah moal aya anu bisa ma’rifat ka dinya, karana jelema mah ngan ukur dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa wujud geus bisa dipake tempat ningalina Rasulullah ka Allah ta’ala, tangtu ramo urang bisa nyaritakeun yen geus ngaku nyaho ka Allah ta’ala, lantaran geus dibejaan (dipasihan terang) ku Rasulullah, jadi urang mah kabawa nyaho kabawa ni’mat ku Rasulullah, ti dunya nepi ka Akherat, moal sulaya deui sabab geus tetep jadi umatna Rasulullah. Karana ti ayeuna oge geus teu ngarasa pisahna jeung Rasulullah, lantaran wujud teh beurang jeung peuting dianggo bae tempat ku Rasulullah ningali ka Allah ta’ala. Samangsa-mangsa geus ngarasa babarengan beurang peuting jeung nu suci, Insya Allah tekad jeung laku teh lila-lila kabawa suci. Setan-setan ge moal dareukeut, tapi kitu soteh nu ma’rifat kalawan tauhidna, ari teu jeung tauhidna mah sulaya bae, sanajan geus boga tarekatna. Teu ngarasa sieun teu ngarasa isin, jongjon bae tekad jeung lakuna sakama-kama, jadi nu kitu teh ma’rifatna, ma’rifatna Mikung, tangtu di dunyana ge moal meunang safa’at ti Rasulullah, di dunyana moal lepot ti kasusah, kabendon ku nu Maha Suci. Ibarat lampu dikurungan ku semprong anu kotor geus tangtu kaluarna oge poek, da kudu suci

pasuci-suci, suci eusina, suci cangkangna, kakara jadi, di dunyana moal lepot tina kani’matan, di Akherat pon kitu deui. Ku sabab eta poma pisan dulur-dulur anu geus boga jalan ka-ma’rifatan , tekad jeung laku goreng teh kudu dijaga bener-bener, ulah darapon nyaho bae, tapi kudu jeung dibarengan ku lakuna jeung tekadna anu hade, sabab lamun urang ngalakonan pagawean ma’siat ngalanggar hukum Syara, tangtu urang gancang dibendonna ku Maha Suci langkung beurat, hukuman bongan nyaho, beda deui jeung nu tacan nyaho, saperti di dunya oge, upama urang Kampung maling hayam, dihukumna ngan ukur di denda atawa di bui saminggu, coba lamun Wadana maling hayam hiji, tangtu leuwih beurat hukumannana, jaba ti leupas pangkatna teh, jeung bari dihukum tikel dua tilu ti si Kampung tadi. Hukuman bongan geus nyaho kana artikalna, komo anu geus nyaho ka Allah ta’ala mah, sing inget perjangjian Guru Mursyid (Guru nu geus inkisaf ka Pangeran) ibadah babarengan doraka pipisahan. AYEUNA NERANGKEUN MARTABAT ALAM TUJUH (Nganggo rucatan engangna kecap) 1. Alam Ahadiyat huruf Al 2. Alam Wahdat huruf lah 3. Alam Wahidiyat huruf Mu 4. Alam Arwah huruf ham 5. Alam Ajsam huruf mad 6. Alam Misal huruf A 7. Alam Insan Kamil huruf dam Buktina alam dunya ge eusina ngan tujuh poe, hakekatna nyaeta alam nu kasebat diluhur, tegesna alam tujuh teh lalakon Allah-Muhammad-Adam, ku sabab eta wajib dikanyahokeunnana ku sarerea. Upama urang arek nyusul kana asal. Sabab lamun teu dikanyahokeun ti ayeuna jalanjalanna jeung barang-barangna, atuh tangtu bakal sasab, moal bisa balik deui kana asal, sabab teu kapanggih deui jeung jalanna waktu tadi turun-turunna ti Akherat ka alam dunya. Ayeuna eta martabat alam tujuh teh, ku jisim kuring rek diterangkeun sarta make ibarat kalawan dibuktikeun ku gambar, supaya gampang dihartoskeunnana.

Gambar Martabat Alam Tujuh

Tafsirna A. Nyaeta alam Ahadiyat, martabat nu Maha Suci, dalilna Dzat Laisa Kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama. Bakat kumaha atuh matak teu beunang diupamakeun? Naha bakating ku kawasana? Atawa bakating ku agungna? Atawa bakating ku hiji-hijina? Upama bakating ku kawasa, na kapan dina zaman eta mah teu acan aya dadamelannana, karana ngaran kawasa teh kudu bukti heula nu didamelna. Kapan dina dina alam Ahadiyat mah sumawona manusa, Akherat jeung alam dunya ge tacan aya. Upama bakating ku agungna, da tacan aya nu hina dina di alam Ahadiyat mah, karana aya basa agung teh saenggeusna aya anu hina. Upama bakating ku hiji-hijina, da kapan teu acan aya dua zaman eta mah, sabab ari hiji teh saenggeusna aya nu loba. Kumaha atuh pihartieunnana? Supaya eta dalil Dzat laisa kamishlihi teh jadi uni? Kieu upama mufakat mah. Nu matak alam Ahadiyat disebut dalil Dzat laisa kamishlihi, hartina dzat anu teu aya upama, sategesna nyaeta bakating ku suci, hartina beresih teu aya sifat-sifat acan sumawonna jenengannana. Naha rek diupamakeun jeung naon upama teu aya sifatna? Sabab disaksian deui ku dalil nu Maha Suci teh Bilaa Haifin, hartina teu warna teu rupa, teu beureum teu hideung, teu poek teu caang, Bilaa Makanin, hartina teu arah teu engon, teu di kulon teu di wetan, teu di kaler teu di kidul, teu di luhur teu di handap, tah kitu katerangannana, nu matak nu Maha Suci teu beunang diupama-upama, sumawonna di engon-engon, dituduh diditu didieu, lantaran kaburu lain sabab kahalangan ku bukti. B. Alam Wahdzat martabat sifatna nu Maha Suci. Jadi dina alam Wahdzat mah nu Dzat Laisa teh jadi Dzat Sifat, rupana caang padang, nyaeta nu kasebut Jauhar Awwal. Jauhar hartina Cahya, Awwal hartina mimiti. Jadi nya eta nu pangheula-heulana aya samemeh Bumi jeung Langit, sumawonna manusa. Tah eta Johar Awal teh nu kasebut hakekat Muhammad tea, kapan ceuk Hadist oge Muhamad teh awal-awalna pisan, sabab Johar Awal teh Nur, tegesna cahyana nu Maha Suci. Malah ceuk para Wali mah Sagara Hirup atawa Sajatining Syahadat, karana gulungna Dzat jeung Sifat atawa Allah jeung Muhammad dina hakekat. C. Alam Wahidiyat, martabat Asmana nu Maha Suci, kajadian tina Jauhar Awwal alam Wahdzat tadi bijil deui sorotna jadi cahaya opat rupa ¬nyaeta ¬Narun cahya Beureum ¬Hawaun cahya Koneng ¬Maun cahya Bodas Turobun cahya Hideung Jadi eta cahya anu opat perkara teh, nu disebut Nur Muhammad, ari Muhammadna mah di Johar Awal, barang eta Nur Muhammad cahya opat perkara teh. Disebutna Hakekat Adam, nyaeta Asmana nu Maha ¬Suci. ¬Cahya nu beureum hakekatna lafad Alif Cahya nu Koneng ¬hakekatna lafad Lam Awal ¬Cahya nu Bodas hakekatna lafad Lam Akhir ¬Cahya nu Hideung hakekatna lafad He Jauhar Awwal jadi hakekatna lafad Tasjid Sare’atna jadi lafad Allah, jadi eta cahya nu kasebut di luhur teh, nu ngajadikeun bibit tujuh Bumi tujuh Langit sarawuh eusina kabeh, ¬sanajan Agama oge ti dinya bae. Ayana Syahadat nyaeta ku ayana Johar ¬Awal ¬Ayana Sholat nyaeta ku ayana Cahya Beureum Ayana Zakat nyaeta ¬ku ayana Cahya Koneng ¬Ayana Puasa nyaeta ku ayana Cahya Bodas Ayana Munggah Haji nyaeta ku ayana Cahya Hideung Sanajan waktu oge aya 5 waktu ¬ ¬Shubuh bagian Nabi Adam ¬Lohor bagian Nabi Nuh Asyar bagian Nabi ¬Ibrahim ¬Maghrib bagian Nabi Musa Isya bagian Nabi Isya Pertingkahna ¬Sembahiyang oge 5 perkara ¬Nangtung ¬Takbiratul Ikhram ¬Ruku ¬Sujud ¬Lungguh Sahabat oge aya 4 ka 5 Kangjeng Nabi Sahabat Abu Bakar ¬Ash-Sihidiq ¬Sahabat Umar bin Khatab ¬Sahabat Usman bin Affan ¬Sahabat Ali bin Abi Thalib Kangjeng Rasulullah Di Mekah aya Imam 4 ka 5 ¬Baitullah ¬Iman Syafi’i ¬Imam Hanafi ¬Imam Hambali ¬Imam Maliki Baitullah Tah gening sidik kabeh oge tina Asmana Allah, Hakekatna nyaeta Nur Muhammad, cahya 4 perkara kalima Jauhar Awwal. D. Alam Arwah, martabat Af’alna nu Maha

Suci, nyaeta Af’alna Allah ta’ala ngajadikeun ieu alam dunya. Kieu ceuk ilmu akal mah ngadamelna teh. Ibarat dina Bioskop mah nyaeta Istijradna bangsa Walanda, alam Wahdat nyaeta Johar Awal teh lir ibarat listrikna, ari Nur Muhammad Alam Wahidiat ibarat ¬kacana. ¬Narun teh ibarat Kaca Beureum ¬Hawaun teh ibarat Kaca Koneng ¬Maun teh ibarat Kaca Bodas Turobun teh ibarat Kaca Hideung Barang eta ¬kaca anu opat rupa disorot ku Johar Awal, kajadian bijil kalangkangna. ¬Tina Kaca Beureum jadi Seuneu Alam Dunya Tina Kaca Koneng jadi Angin ¬Alam Dunya ¬Tina Kaca Bodas jadi Cai Alam Dunya Tina Kaca Hideung jadi Bumi Alam Dunya Ku kawasa-kawasa Allah ta’ala bleg bae jadi ieu alam dunya, nyaeta Jagat Kabir, jadi sategesna alam dunya teh kajadian tina Nur Muhammad. E. Alam Ajsam, martabat manusa. Sanggeusna ngadeg ieu alam dunya, Gusti nu Maha Suci bade ngersakeun deui midamel alam majaji, terus nimbalan Malaikat, miwarang turun ka alam dunya, kudu nyokot aci seuneu, aci angin, aci cai, aci bumi. Gancangna geus beunang ¬eta aci-aci nu opat perkara teh terus didamel . Aci Bumi kajadian ¬kulit bulu Adam ¬Aci Seuneu kajadian Getih daging Adam Aci Cai ¬kajadian urat balung Adam Aci Angin kajadian otot sungsum Adam Ku kawasana Allah ta’ala, jleg bae jadi dalil Muhammad, Mim-He-Mim-Dal, ¬nyaeta : ¬Cahya nu hideung jadi hakekat lafad Mim Awal Cahya nu Bodas ¬jadi hakekat lafad He ¬Cahya nu Koneng jadi hakekat lafad Mim Akhir ¬Cahya nu Beureum jadi hakekat lafad Dal Johar Awal jadi hakekat lafad Tasjid Sare’atna nya jadi lafad Muhammad atawa sabalikna tina lafad ¬Allah. ¬Mim Awal lafad Muhammad sategesna Sirah He lafad Muhammad ¬sategesna Dada ¬Mim Akhir lafad Muhammad sategesna Udel Dal lafad Muhammad sategesna Suku Tapi teu acan bisa usik malik, ngagoler saperti Golek, gancang terus diliangan opat liang, nyaeta di Panonan, di Cepilan, di Pangambungan, di Bahaman. Terus eta liang diasupan ku sorotna Nur Muhammad, kajadian bisa usik malik eta Adam atawa Jagat Shagir teh. Jadi sidik pisan ayeuna oge hirupna manusa teh sare’atna ku ayana cahya, kitu deui maotna manusa teh ku teu ayana cahya. Samangsa-mangsa geus teu aya cahyana Si Jasad atawa Jagat Shagir, geus teu aya kakuatannana, buktina gancang buruk. Kitu deui ieu oge Jagat Kabir, nyaeta alam dunya pang kuatna teh, ku diangliputi ku sorotna Nur Muhammad, jadi moal salah deui engke oge kiamatna ieu Jagat Kabir (alam dunya) saperti manusa (Jagat Shagir) bae, dicandak deui cahyana, nyaeta Panonpoe Bulan Bentang, tangtu bae ieu alam dunya ruksak, atuh tinggal naonna? Tina Bumi tinggal poekna, Seuneu tinggal panasna, Cai tinggal tiisna, Angin tinggal hawana. Saha anu bakal nyicingan eta Naraka? Teu aya deui anu bakal nyicingan teh nyaeta Idajil La’natullah tea, sakanca-kancana sakur nyawa manusa anu henteu barisa balik deui ka Allah ta’ala. Sabab keur di dunyana beunang ku panggoda Setan, lantaran teu Iman ka Allah ka Rasulullah. Karana eta Idajil teh, tadina mah Malaikat kakasihna Allah ta’ala. Pangna dibendon ku Allah ta’ala, lantaran samemeh aya Adam, dipiwarang ngeusian ieu alam dunya, tapi dijangjianna lilana di alam dunya ngan sarebu taun. Ku sabab Malaikat Idajil ngarasa betah di alam dunya, teu hayangaeun deui balik ka Sawarga nepi ka tilu rebu taun, tah didinya mimitina dibendonna ku Allah ta’ala, jadi geus teu meunang balik deui ka Sawarga, kudu tetep di alam dunya bae. Tapi engke bakal ditetepkeun dina dasar Naraka sanggeus kiamatna ieu alam dunya, bakating ku bedegongna sang Idajil, manehna sanggup bae tapi nyuhunkeun idin rek ngagoda ka anak putu Adam, pibatureun manehna di Naraka. Gusti Allah ngidinan, hade tapi sahasaha anu teu Iman ka Aing jeung ka Rasulullah. Ayeuna rek malikan deui pasal Adam, tadi diluhur ku jisim kuring geus dicaritakeun, anu didamel Adam majaji teh, tina acina seuneu, angin, cai, bumi, bilih bae anu ngaos sareng anu ngadangukeun ieu kitab nyangka saperti seuneu, angin, cai, bumi teh diperes saperti nyieun aci sampeu, saenyana lain kitu. Jadi anu kasebut aci seuneu, angin, cai, bumi teh buktina nyaeta sakur anu jaradi dina teneuh, saperti tatangkalana nu gede anu leutik, karana kapan sidik bisana ngagedean tatangkalan teh ku opat perkara. Hiji ku cicing dina taneuh, dua kudu kacaian, tilu kudu kaanginan, opat kudu kapanasan, cacakan karek ku kahieuman oge gening tara jadi buah. Jadi ku sabab eta tatangkalan lila cicingna di bumi, lila kacaiannana, lila kaanginannana, lila kapanasannana. Jadi eta hawana asup kana tatangkalan, sanggeus gede tangkalna, nya terus bijil buahna, tah eta bubuahan teh bakating wujud Adam, sanajan urang oge asal ti dinya bae, ngan bedana Adam mah didamel ku Allah ta’ala barang kadieuna mah saenggeusna aya Adam jeung Babu Hawa, atawa Idung Bapa urang, bubuahan teh didahar heula nya kajadian aya Wadzi, Madzi, Mani, Maningkem. Barang eta Wadi, Madi, Mani, Maningkem tepung, tegesna kontak jeung sorotna Nur Muhammad cahya nu opat perkara tea, nya kajadian kempel ngajadi Jabang Bayi di jero beuteung Indung. Ari nu teu jadi mah nyaeta anu teu kontak, tegesna henteu tepung jeung Nur Muhammad (Roh). Sabab tadi ge Allah ta’ala teh wenang,

pangangseu. Barang geus dibere barang dahar nyaeta cisusu atawa daharan naon bae. Getih hideung kajadian tina aci bumi sumurup kana kulit. irung teu acan aya angseuna. nyaeta ka Allah supaya manehna kabawa sampurna. tapi upama Anjing Babi paeh di cai tangtu bangkena dihakan ku lauk cai. Rukun Islam. sateges-tegesna anu bakal nyiksa teh. beak jasmanina. watekna bisa ngadenge. hartina sarupaning sampurna. manusa anu katetepan Elmu. tuluy eta getih surup sinurup.wenang ngajadikeunnana jeung wenang teu ngajadikeunnana. eta sakabeh oge pada arasup bae ka manusa. Alam Misal. sumurup kana daging. Ku sabab eta sidik Gusti Allah mah suci tetep teu nyiksa teu ngaganjar. Kitu deui bangsa hewan anu haram anu najis oge milu arasup bae. tapi kapan sok dipake nyuluhan sangu atawa naon bae tangtu eta rohna asup kana sangu. cai. sumurup kana tulang. Rukun Iman. saperti bangsa tatangkalan (kai) bener sare’atna mah teu didahar ku manusa. dina waktu eta panon buncelik teu acan aya awasna. hartina geus nyaho kana asal nyaeta sifatna cahya beureum koneng bodas hideung. Rohna seuneu bakal jadi Naraka Panas. nyaeta roh-roh tina sagala rupa anu geus asup ka manusa. hartina tepung jeung hawa ieu alam dunya. lauk cai asup deui ka manusa. martabat kasampurnaan. sanajan rohrohna hewan nu halal nu haram nu bersih nu najis. Tuh gening bukti ngagedeannana jasad teh. anu bakal bisa nyampurnakeun roh-roh saalam dunya kabeh oge pada arasup ka manusa. rohna bumi engke bakal jadi Naraka Poek. Hawana kaluar bijilna kana baham. nyaeta roh suci tea. Hawana kaluar bijil kana irung watekna bisa ngambeu. pangrungu. Kala waktu orok dijero beuteung teu acan aya nyawana. Hawana kaluar bijilna kana ceuli. karana anging manusa anu katetepan Agama. Hawana kaluar bijil kana panon watekna bisa ningali aya awasna. gede tulangna loba sungsumna. numatak teu acan aya rasa naon-naon barang gubrag kaluar. Alam Insan Kamil. sanajan tanaga pikiran. Upami palay uninga nu langkung terang kana hiji-hijina. pangucap. Getih nu bodas kajadian tina aci cai. Kieu jalan-jalanna. nyaeta ngajadi getih opat perkara nu disebut Roh Jasmani. akal sumawona paningal. saperti tadi samemeh urang turun ka alam dunya. Sumawonna rohna Bumi Seuneu Cai Angin eta mah sapopoena. Nyaeta hawana tina bumi. Amarah-Lowamah-Sawiyah-Mutmainnah. seuneu. tegesna dina kani’matan anu teu aya babandingannana sarta langgeng teu aya putusna. Hakekatna nyawa nyaeta rasa jasmani. Samangsa-mangsa manusa di dunyana geus bisa ma’rifat kana sifatna Allah ta’ala nu kasebut Johar Awal tea. atawa alam Wahdat (B) tadi. eta elmuna geus tepi kana pangkatna Misal. cai jeung angin. ceuli molongo teu acan aya dengena. tegesna kabawa balik deui ka Allah. teu aya deui anging ku pitulungna roh Seuneu Cai Angin Bumi. Getih nu beureum kajadian tina aci seuneu. engke dina maotna bakal asup ka Sawarga. elmuna geus tepi kana pangkat Insan Kamil hartina Manusa Sampurna. F. nya ngagedean tulang (balung) orok. rohna cai engke bakal jadi Naraka Tiis. Manusa mah teu aya kakawasaan ngan ukur jadi lantaran pikeun ngajadikeun piwadaheunnana Roh bae. nya ngagedean dagingna orok. karana Indung Bapa urang upama teu barang tuang moal kajadian aya cimanina. angin. jadi sidik manusa teh jadi cukang keur mareuntas roh-roh sa alam dunya balik deui ka Allah ta’ala. martabat elmu. G. Naon sababna pang nulung kitu teh? Teu aya deui pang kajadian sagala ti dinya teh. Sanggeusna eta orok geus rubak kulitna gede dagingna. sumurup kana sungsum nya ngalobaan sungsumna orok. watekna bisa ngomong. Numatak jadi beda rasana waktu tadi keur beas keneh jeung geus jadi sangu. Roh suci kontak. supaya eta parabot-parabot teh kudu digunakeun dipake parabot ibadah jeung kudu dipake parabot keur nyieun jalan pikeun nganyahokeun ka asalna. . nyaeta tina acina bumi seuneu. kaluar deui hawana nyaeta nafsu opat perkara. jadi eta aci nu opat perkara teh kajadian deui acina. Getih anu koneng kajadian tina aci angin. nyaeta Sagara Adam (C) tadi. engke dina maotna bakal jatoh kana pangkat Kamil Mukamil. TAMAT • ) Dina ieu kitab nerangkeun Rukun Iman mung diterangkeun anu kagenepna wungkul. Rukun Agama. saha-saha manusa di dunyana geus ma’rifat kana asal wujudna. ngan kakara aya hirup wungkul. beak rasana. nyaeta tina sakur anu dituang. nya ngarubakan kulitna orok. rohna hewan engke bakal nyeureudan atawa ngegelan kana nyawana manusa. Nya kajadian eta orok aya nafasna atawa sifatna nyawa. ku lantaran teu dibawa balik deui ka Allah ta’ala. jadi Dzat Laesa Kamishlihi deui. nyaeta buktina sagala kahayang anu hade anu goreng. sungut teu acan bisa nyarita ngan karek aya sorana bae. kedah ngaos Layang Muslimin-Muslimat jilid I-II-III-IV. puguh ari jinisna mah teu didahar.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->