MANTRA SUNDA

Rarakan Nyi Pohaci Hihid kekeper iman Nyiru tamprak ning iman Dulang ketuk ning iman Parako bengker ning iman Hawu dungkuk ning iman Suluh solosod ning iman Seeng kukus ning iman.

Pelet Bismillah Kum awewe Wataji kulhu absar Wahuwa Latiful Khabil Sabulan sang ratu nu colalang Sabulan mangrupi Dua putri mananjo Tujuh bulan kolot Salapan bulan sang goledah Gereleng putih Jig ka cai ngadon ceurik Jig ka darat ngadon midangdam Jig ka imah asa jobong koong Kop cai asa tuak bari Kop dahar asa tatal bobo Kaula nyaho ngaran sia…si…….

Paneluh Galunggung Ratu teluh ti Galunggung Sang Ratu cedacawal Ratu teluh ti Gunung Agung Sang Ratu murba Sakama Sang Ratu Talaga Bodas Nu kumawasa pusering talaga Sang Ratu Cedacawal Nya aing Sang Ratu Cedacawal Pur geni pur braja Seuseup getihna

Cokcrok ototna Sebit atina Bedol tikorona Sayab nyawana Tuh Singsieunan si ………… Asihan Bali meneng tunggal meneng Alat-alat parah meneng . Kinasihan (untuk pria dan wanita) (untuk pria dan wanita) Ratu manan ratu gayaga Ngaran menak kamana ka holan Jalma ngancik sia Kuwu panutan aing Aing panutan sia Sia geura manut ka aing Asihan mat mat kalemat. pangemat ka nu ngaran si ………. komo ratu komo rusuh. Kaedanan ku harta La illaha illaloh Muhammaddarosululloh 41 x. Ah meneng sajagat kabéh Inga sia di mana meuting Di puncak di angkasa Sia diliputan ku halimun Dilanat ku mega bodas Bayu sia pédah kabatu Bayah sia pédah ku catang Seuweu komo ringkep Seuweu ménak komo hayang Nu asih pahiri-hiri Nu hayang paheula-heula Rét nu haying Rét nu asih Nya aing ratu asihan Ya Alloh Ya Rosul Ya Muhammad Ya Adam Kinasihan (dibaca oleh wanita) Kayamu di samudaya Ngalih ka pancana Matak linglung ti peuting Gundam ti beurang Pas inget ka jalma si aa Bayu sia di gandrung Basa sia dibawa Deukeut aa sing kadeuleu Jauh aa geura tuturkeun dimana baé. eundeur sadayeuh. Asihan Asihan aing si panah rasa Rasa dipanah ku cipta isun Juh teleng alip nu ngadeg di tungtung Kulincer nu ngulincer haténa si……. . géhgér sabalé.

mangka welas mangka asih. Jampé Awét Ngora nyiuk sinujm mara sinum. ka bumi bengkah Lamun disabetkeun ka langit tujuh amblas Lamun disabetkeun ka si pulan Tunduk runtut raut babarengan sareng kakasihku Lamun keur ulin balik Lamun keur saré sina hudang Lamun geus hudang titah diuk Lamun geus diuk lengkahkeun ka imah Ngadeukeutkeun kakasihna Lailahailallah Muhammadarosulullah ‘Jampi Menghindarkan Rasa Takut’: Sima sia sima aing Sima sia aya di aing ‘Wibawamu wibawaku Wibawamu ada padaku’ Jampe Geumpeur ‘Jampi Grogi’: Bismillahirrahmanirrahim Allahumma roh madep Cahaya hurip hurip ku cahaya Roh kudus madep hurip ku cahaya Allah Somad somud kalawan roh idofi Kang angadeg . cahaya beunang ku aing. sari si itu si éta. nu ngariung siga tunggul. hiyang sionum barasatan.déwata nu matak hayem. ulah mupul sila aing. nu ngalayah siga kalakay. asih ka badan awaking. Pélét Kaayana di kamada Ngalih ka pancana Matak linglung ti peuting Gundam ti beurang Ras inget ka jalmi si aa Pelet Bismillahirahmanirrahim Amatkeun sejaron guyang Teteger aya di pasar Gagamana suda lanang saking suarga Lamun sabetkeun ka gunung Gugut Ka lautan saat. ulah mupul sisi aing. ulah mupul sari aing.

selatan.Hurip ku cahaya Allah Roh hurip ku cahaya Allah Madep maring Allah ku Allah (2X) ‘Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ruh menghadap Cahaya hidup hidup oleh cahaya Ruh kudus hiduplah oleh cahaya Allah Somad somud beserta ruh idofi Yang berdiri Hidup karena cahaya ruh Menghadap Allah karena Allah (2x) Nyarang Hujan Mega mengkol ka kulon Haseup mawa ka kaler Hujan mawa ngetan Tungkul tuluy ka kidul Aki tumenggung ajeg di tengah panggung Disered meped ngaler. ngulon Laahaula wala quwwata illa billaah Menahan Hujan Mega belok ke barat Asap ke utara Hujan ke timur Tunduk lalu ke selatan Kakek tumenggung tegak di tengah panggung Diseret menepi ke utara. barat Laahaula wala quwwata illa billaah Jampe Lumpat Bismillahaahir rahmaanir rahim Pur puyuh Cleng peucang Jagat ngariut Batu beukah Durungkeun ku sang dewa ‘Jampi Lari’ Bismillaahir rahmaanir rahim Berlarilah puyuh Meloncatlah kancil Jagat mengkerut Batu mengembang Doronglah hai dewa (angin) . ngidul. ngetan. timur.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.