BM

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (BM)
Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahap 1 (Tahun Tiga) Mata pelajaran Kelas/Tahun Tarikh/Hari Masa Topik Subtopik Hasil Pembelajaran: Fokus Utama: 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar, serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Fokus Sampingan 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 i. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 ii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. : Bahasa Melayu Tahun Tiga : Tiga Kemboja : 27.03.2008 – Isnin : 10.20 am – 11.20 am : Kesenian Dan Kebudayaan : Seni Tradisional Kita

Objektif Pelajaran: Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: 1. Membaca lancar teks ‘Seni Tradisional Kita’ dengan sebutan yang betul. 2. Membina lima daripada enam ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. 3. Menyoal tentang ‘Seni Tradisional Kita’ dengan menggunakan tiga kata tanya dengan tepat. Sistem Bahasa:  Tatabahasa  Kosa kata

: Ayat tunggal dan kata tanya. : Berasal, diasaskan, diiringi, disampaikan, berjenaka dan sering.

Pengisian Kurikulum:  Ilmu  Nilai

: Kesenian dan kebudayaan. : Keaslian, memelihara seni budaya, menghargai seni reka budaya, analitis, logis, celik akal dalam

: Kemahiran membaca: Membaca kuat dan lancar dengan intonasi yang betul.  Kecerdasan pelbagai Bahan Bantu Mengajar:  Teks beserta gambar seni tarian tradisional. intrapersonal. . naturalistik. interpersonal. : Kemahiran generik.BM   Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Malaysia (BM) Kemahiran berfikir Belajar cara belajar pengolahan. : Verbal-linguistik. kinestetik. Pengetahuan Sedia Ada:  Murid mengetahui beberapa jenis seni tradisional yang terdapat di negara kita.  Borang pengurusan grafik. Kemahiran menulis: Membina ayat. Kemahiran komunikasi lisan: Mengemukakan soalan.  Murid pernah menyertai persembahan seni tradisional seperti tarian tradisional semasa majlis penyampaian hadiah pada akhir tahun. kemahiran membuat keputusan.  Buku teks Bahasa Melayu.  Lagu beserta dengan lirik lagu ‘Ala Canggung’.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful