MODEL PROPOSAL

TAJUK KAJIAN/FOKU S Tinjauan literature Jurnal Tesis Buku dll

PENDAHULUAN a. Pengenalan b. Latar Belakang

PERNYATAAN MASALAH Anomalies, issue, contradictions base on theory : Rumusannya – persoalan kajian

TUJUAN KAJIAN

OBJEKTIF KAJIAN 1. 2. 3. 4.

KEPENTINGAN KAJIAN

PERSOALAN KAJIAN@ HIPOTESIS KAJIAN INSTRUMEN KAJIAN 1. Soal Selidik 2. Temu Bual 3. Senarai Semak 4. Dokumen

METODOLOGI/ REKABENTUK KAJIAN 1.Kualitatif/Kuantitatif 2. Kerangka Teori 3. Kerangka Konsepsual

PENSAMPELAN Pentadbir/Pengurus Guru Murid Penilai / Komuniti

KAJIAN RINTIS 1. Kebolehanpercayaan 2. Kesahan/Validity

PENGUMPULAN DATA Sola selidik

PENGANALISISAN DATA SPSS 10.5 NVIVO/Attlas-T

Model Instruksi (ID)Kerangka Proposal Kamarudin, 2006

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.