Anda di halaman 1dari 2

SEPANJANG setahun saya memegang jawatan Naib Yang Dipertua ANGKASA dan

dipertanggungjawabkan sebagai Pengerusi Jawatankuasa Bahagian Pelajaran,


Penerangan, Penerbitan dan Perkhidmatan (B4P), banyak perkara berhubung dengan
pembangunan koperasi yang dipelajari, diteliti dan dihalusi. Pelbagai borang soal selidik
dan analisa program tahun-tahun sebelumnya, dijadikan petunjuk untuk membina
arahtuju dan hala tuju baru dalam membangunkan koperasi ahli ANGKASA. Atas
sokongan dan kerjasama di kalangan ahli jawatankuasa dan kakitangan pengurusan B4P,
penyusunan dan perancangan aktiviti dan kegiatan menjadi lebih mudah dan tersusun.

Dari sehari ke sehari, pelbagai konsep dalam membangun koperasi telah dikenal pasti
terutama sekali berhubung dengan “Hala Tuju Pembangunan Pendidikan Koperasi”.
Istilah hala tuju ini digunakan bagi mengelak berlakunya pertelingkahan, konflik dan
kekusutan di kalangan warga koperasi apabila berlaku permasalahan dalam koperasi yang
dianggotai. Tanpa hala tuju, perebutan anggota koperasi akan wujud anggota koperasi
yang pasif, tuding-menuding jari sepanjang Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi dan
perebutan jawatan Lembaga Koperasi secara tidak sihat.

Apabila hala tuju pembangunan pendidikan koperasi jelas, maka usaha pengukuhan dan
pemantapan menjadi lebih tersusun rapi. Tanpa mengira jenis dan tahap pencapaian
koperasi masa kini, saya dan ahli jawatankuasa berasakan pemimpin koperasi dan
anggotanya perlu dibentuk dan dibimbing agar prihatin terhadap pembangunan koperasi
supaya kehendak dan keperluan mereka selari dengan dasar-dasar Kementerian
Pembangunan Usahawan Koperasi, Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia, Angkatan
Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad dan Maktab Kerjasama Malaysia. Penyemaian
budaya ini bertujuan menjaga dan mengekal identiti berkoperasi. Pernyataan ini juga
bukannya bertujuan menidakkan usaha-usaha sebelum ini tetapi pernyataan ini lebih
kepada perubahan, pembaharuan dan pembangunan yang berlaku dalam gerakan
koperasi.

Mesyuarat Jawatankuasa B4P yang diadakan setiap bulan dijadikan instrumen dalam
mengukur dan menilai program pembangunan pendidikan. Bersama-sama dengan ahli
jawatankuasa lain, perbincangan lebih kepada penyelarasan agar setiap koperasi ahli
ANGKASA dapat bergerak seiring antara satu sama lain. Sehubungan itu, pelbagai
program dan strategi pembangunan di susun oleh Jawatankuasa B4P supaya hala tuju
pembangunan jelas, tepat dan berkesan dalam mendidik warga koperasi khususnya ahli
ANGKASA. Selain daripada program pendidikan sedia ada (Siri 1, 2, 3, KKB dan PKS),
program baru, iaitu Kursus Tatacara Minit Mesyuarat, Kursus Pemantapan Pengurusan
Koperasi dan Kursus Touch Typing telah dikenal pasti. Kursus-kursus itu adalah
sebahagian dari kursus yang dirancang untuk menambaik, mengukuh dan
memperkasakan minda warga koperasi. Kepentingan kursus ini tidak memberi apa-apa
makna jika pemimpin koperasi tidak memberi kerjasama untuk melaksanakannya di
peringkat koperasi masing-masing. Walaupun pelbagai kemudahan seperti tenaga
pengajar, bahan pengajaran, perbelanjaan makan minum dan sijil disediakan, ANGKASA
masih mengharapkan kerjasama yang menyeluruh untuk sama-sama merealisasikannya.
Dalam membangunkan koperasi ahli ANGKASA, B4P telah memperhebatkan lagi
perkhidmatan dan penyelenggaraan yang dikendalikan oleh Unit PEKA, Pra Audit dan
SEKKOP. Unit PEKA bukan sahaja membimbing Lembaga Koperasi dalam
mempelbagai aktivitinya tetapi juga membantu koperasi itu dari segi mendidik
anggotanya tentang peranan dan tanggungjawab. Unit ini juga membantu koperasi
mendapat khidmat nasihat daripada pakar-pakar dalam aktiviti yang dijalankan.

Penambahan kakitangan Unit Pra-Audit dan SEKKOP, menampakkan keinginan


ANGKASA untuk memastikan setiap koperasi yang menghadapi kesulitan, kesukaran
dan kerumitan dalam penyelenggaran koperasi masing-masing, dapat dorongan dalam
membangunkan koperasi masing-masing. Perkhidmatan dan penyelenggaraan percuma
ini memberi harapan kepada Lembaga Koperasi untuk mencari alternatif memulih
koperasi-koperasi ahli ANGKASA dan mengeratkan hubungan dengan anggotanya. Di
samping itu, saya berasa sudah sampai penyesuaian dibuat ke atas sistem SEKKOP bagi
kegunaan koperasi dewasa dalam menyedia, menyelenggara dan memantau perakaunan
koperasi masing-masing.

Dalam menyeimbangkan program pembangunan pendidikan, B4P juga telah


memperhebatkan program seminar di setiap negeri. Program seminar seperti zakat dan
keusahawanan adalah kesinambungan daripada program sebelum ini. Dengan adanya
seminar itu, usaha memperkukuhkan kerjasama antara ANGKASA Pusat, ANGKASA
Negeri dengan koperasi di negeri-negeri menjadi kenyataan. Pelbagai idea dan maklumat
telah diperoleh dan dibincangkan dalam Mesyuarat B4P bagi tindakan susulan pada tahun
depan. Dengan mengambilkira dasar-dasar semasa Kementerian Pembangunan Usahawan
dan Koperasi, B4P juga telah memperhebatkan peranan Pusat Produk Koperasi. Selain
menjadikannya pusat mempamerkan hasil-hasil koperasi, B4P telah berusaha
meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran koperasi yang terlibat. Lantaran itu, B4P
dari semasa ke semasa akan menjalin kerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan seperti
MARDI, LPP, RISDA, FELCRA dan sebagainya agar produk koperasi dapat
diketengahkan di pasaran tempatan dan antarabangsa.

Daripada hasil pemuafakatan dan kerjasama yang mantap, pemimpin dan anggota
koperasi dapat mewujudkan satu landasan yang sihat iaitu saling hormat menghormati,
saling ingat mengingati dan saling bantu membantu dalam memajukan koperasi masing-
masing. Apabila konsep ini berjalan dengan baik, pemimpin koperasi dapat mengenal
pasti kelemahan, kekurangan dan kesilapan yang berlaku dalam meningkat sosioekonomi
anggotanya. Anggota pula dengan sukarela dan ikhlas akan menyahut seruan pemimpin
koperasi dalam meningkatkan pencapaian dan prestasi koperasi.

Tanpa mengharapkan penghargaan, ganjaran dan pujian daripada mana-mana pihak,


ANGKASA bersedia mendengar pandangan dan idea daripada kalangan pemimpin dan
anggota koperasi tentang program pendidikan yang sesuai dan selari dengan
pembangunan negara. Maklumbalas ini akan membantu pihak ANGKASA ‘mencipta’
dan ‘mewarnai’ pendidikan koperasi yang lebih baik dan berkesan sejajar dengan
pembangunan usahawan.