Anda di halaman 1dari 74

PKU 3102 : PENGENALAN KEPADA MASALAH BAHASA DAN KOMUNIKASI TOPIK 1 : KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN 1.

1) ASAS KOMUNIKASI, BAHASA, DAN PERTUTURAN KOMUNIKASI Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian,penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut memberikan beberapa pengertian pokok iaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian,penerimaan dan pengolahan pesan. BAHASA Sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satukelompok manusia (antara individu dengan individu yang lain). Sistem daripada lambang(tanda) yang berupa sebarang bunyi (bunyi bahasa) yang dipakai orang untuk meluahkanfikiran dan perasaan. PERTUTURAN Pertuturan merujuk kepada keupayaan pelajar menyampaikan maklumat, pendapat,perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada keyakinan pelajar untuk bertutur sertapenggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. HUBUNGKAIT DAN PERANAN KOMUNIKASI, BAHASA DAN PERTUTURAN * berkomunikasi * meluahkan perasaan * menyampaikan ilmu dan mengakumulasikannya * mengungkapkan keindahan dalam pelbagai wahana * mewariskan ilmu, budaya, peradaban dan agama Melalui pengkajian bahasa, kita akan menemukan hakikat kemanusiaan dan dapat memberikansumbangan ke arah kebahagiaan. 1.2) PROSES KOMUNIKASI APA ITU KOMUNIKASI? Proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada orang lain. Prosesmewujudkan kefahaman orang lain mengenai mesej yang disampaikan dan kedua-duanya mempunyai kefahaman yang dikongsi bersama. Asas kepada perhubungan interpersonal iaitu perhubungan antara seseorang dengan seseorang yang lain . 1

LINGUISTIK, BUKAN LINGUISTIK DAN PARA-LINGUISTIK. a) Linguistik Satu pengkajian sains mengenai bahasa kerana linguistik memenuhi syarat-syarat yang diperlukan seperti dalam pengkajian sains yang lain. Kaedah yang digunakan bersifat empirical berdasarkan sesuatu yang dilihat, dirasa, dan didengar, yang mengenepikan unsur-unsur sentiment dan prasangka. Linguistik perlu mempunyai sesuatu yang boleh dikaji. Bahan yang dikaji ialah bahasa yang hidup ataupun bahasa yang sudah mati. Sebagai suatu disiplin sains, ilmu linguistic menggunakan istilah-istilah teknikal yang khas untuknya. Penting untuk merujuk bendabenda,peristiwa-peristiwa, objek-objek dan lain-lain. b) Bukan Linguistik c) Para Linguistik CIRI -CIRI KOMUNIKASI BERKESAN Ia berlaku dalam keadaan-keadaan berikut: Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima Perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat dari mesej adalah seperti perubahan yang dikehendaki oleh penghantar.

KEMAHIRAN DALAM KOMUNKASI BERKESAN Interaksi dan komunikasi yang hanya menggunakan akal atau hanya menggunakan perasaan akan menjadi tidak berkesan. Seseorang yang berkomunikasi dengan berkesan akan menggunakan kesemua deria manusia dengan bijaksana. Sekiranya ia tidak digunakan dengan sebaiknya, keadaan komunikasi berikut mungkin boleh berlaku : menerima mesej seadanya, mendengar tetapi tidak dapatmenangkap mesej dengan jelas melihat seadanya, tanpa peka kepada mesej tambahan yangdilahirkan melalui mimik muka, pergerakan badan, tangandan sebagainya tidak mengambil endah dan tidak peka kepada emosi yangdilahirkan atau emosi yang disembunyikan tidak cuba memahami perasaan tersebut

1.3) ELEMEN-ELEMEN PERTUTURAN Aspek segmental Aspek non-segmental Aspek-aspek bahasa Bentuk bahasa dapat dibahagikan kepada dua bahagian yang lain, iaitu unsur segmental dan unsur suprasegmental. Unsur segmental dapat dibahagikan kepada segmen yang lebih kecil, dan unsur suprasegmental ialah bahagian bahasa yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental Aspek segmental Unsur segmental bahasa, secara kronologinya dapat diperincikan daripada unit yang lebih besar hinggalah unit yang lebih kecil, iaitu wacana, ayat, klausa, frasa, kata, morfem, sukukata, fonem, dan fon.

Aspek suprasegmental. Unsur suprasegmental bahasa terdiri daripada intonasi dan unsur di bawahnya, yang kehadirannya ditentukan oleh unsur segmental bahasa. Unsur intonasi ialah tekanan (keras lembutnya ujaran), nada (tinggi rendahnya ujaran),durasi (panjang pendeknya setiap segmen), dan perhentian (pembahagian arus ujaran).

Ciri-ciri Pertuturan yang Baik a.Sebutan Huruf mestilah dibunyikan dengan tepat mengikut ejaan. Menyebut suku kata demi suku kata dengan tertib dan teratur. b.Tekanan Merupakan satu cara menyebut perkataan, frasa atau ayat dengan memberikantekanan pada tempat-tempat tertentu Biasanya tekanan dilakukan pada suku kata dan bertujuan untuk menandakan kerasatau lembut sesuatu ucapan. c.Intonasi Intonasi ialah keadaan bunyi yang menaik dan menurun sewaktu sesuatu ayat itu dilafazkan. Intonasi ayat dalam bahasa Melayu biasanya tidak sama dan berbeza-beza mengikut jenis ayat yang dituturkan. d.Nada

Nada ialah keadaan bunyi yang menaik atau menurun sewaktu sesuatu perkataanatau suku kata itu dilafazkan. Di dalam muzik umpamanya, terdapat lapan nada, iaitu Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti, Do. Setiap nada ini mewakili satu suku kata e.Tatabahasa Tatabahasa adalah satu sistem pertuturan atau undang-undang yang menggabungkan perkataan untuk membentuk ayat-ayat. Pertuturan atau undang-undang ini mempunyai kaedah dan formula tertentu. Dalam bahasa pertuturan (lisan), murid perlu dipastikan bercakap mengikut tatabahasa yang betul f. Laras Bahasa Laras bahasa bermaksud boleh menggunakan bahasa dalam berbagai-bagai konteks,situasi dan suasana yang sesuai

TOPIK 2 : KOMPONEN-KOMPONEN DALAM BAHASA 2.1) MODEL BAHASA: PENGGUNAAN (use). KOMPONEN BENTUK (form), KANDUNGAN (content),

Bahasa adalah penggunaan kod yang merupakan gabungan fonem sehingga membentuk kata dengan aturan sintaksis untuk membentuk kalimat yang memiliki erti. Bahasa memiliki berbagai definisi. Definisi bahasa adalah sebagai berikut:

1. satu sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan dan keadaan. 2. satu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep riil mereka ke dalam fikiran orang lain 3. satu kesatuan sistem makna 4. satu kod yang yang digunakan oleh pakar linguistik untuk membedakan antara bentuk dan makna. 5. satu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan (contoh : Perkataan, kalimat,dan lain lain.) 6. satu sistem tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat linguistik. 7. Bahasa erat kaitannya dengan kognisi pada manusia, dinyatakan bahawa bahasa adalah fungsi kognisi tertinggi dan tidak dimiliki oleh haiwan[1] Ilmu yang mengkaji bahasa ini disebut sebagai linguistik, atau pakar bahasa. FONOLOGI Definisi Fonologi Fonologi ialah kajian mengenai pola bunyi bahasa, iaitu kajian mengenai bunyi-bunyi yang berfungsidalam sesuatu bahasa. 4

Alat-alat sebutan Bunyi bahasa dikeluarkan oleh alat-alat sebutan seperti beikut : Bibir Gigi Gusi Lelangit kerasLelangit lembutAnak tekakLidah Rongga tekak Rongga mulut Rongga hidungParu-paruPeti suara dan pita suara Alat-alat sebutan dapat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu: (a) pengeluar (artikulator) - alat yang dapat digerak-gerakkan dengan bebas dan dapat diletakkan dibeberapa kedudukan. Contoh: hujung lidah, bibir lelangit lembut dan sebagainya. (b) daerah pengeluar (artikulasi) - merupakan tempat-tempat yang dapat dicapai olah artikulator. Contoh: gigi atas, gusi dan lelangit keras. Penggolongan Bunyi Bahasa Melayu 1. Umumnya, dalam bahasa Melayu, terdapat tiga golongan bunyi iaitu vokal, konsonan dan diftong. 2. Kumpulan pertama ialah bunyi yang dihasilkan tanpa gangguan dalam rongga mulut. 3. Udara dari paru-paru keluar melalui rongga mulut dengan tidak tersekat atau terhimpit. 4. Bunyi itu hanya dipengaruhi oleh keadaan lidah dan bentuk bibir. 5. Kumpulan bunyi yang dihasilkan demikian dikenali sebagai vokal. 6. Golongan kedua ialah bunyi yang dihasilkan dengan gangguan oleh alat-alat sebutan sehingga jalanaliran udara dari paru-paru terganggu, dengan cara disekat atau dihalang dan udara keluar melaluironga mulut atau rongga hidung 7. Kumpulan bunyi yang terhasil dikenali sebagai konsonan 8. Selain dua golongan utama itu, terdapat pula bunyi geluncuran, iaitu bunyi yang bermula daripada satu vokal dan beralih kepada bunyi vokal yag lain. 9. Geluncuran bunyi vokal ini dikenali sebagai diftong. 10. Contohnya, bunyi [ai] bermula daripada bunyi vokal depan luas (a) dan meluncur kepada bunyi vokal depan sempit [i]. MORFOLOGI 1. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. 2. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna.

3. Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukkan dan penggandaan. 4. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota dala kumpulan atau golongan yang sama. 5. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan dikenali sebagai morfem. 6. Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi dalam gramatis atau yang menjalankan tugas nahu. 7. Sesuatu perkataan itu dibentuk dari satu morfem atau lebih. Contoh : berpeluh = 2 morfem: ber+peluh berkakikan = 3 morfem: ber+kaki+kan saya = 1 morfem: saya Morfem boleh bersifat bebas (boleh wujud bersendirian) atau terikat (hanya wujud bersama-sama morfem lain). Contoh : Morfem bebas saya Morfem terikat ber dan kan, hanya boleh wujud dengan kata dasar bagi membentuk perkataan seperti berkakikan. Perkataan ditakrifkan sebagai satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Ia terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Tegasnya, perkataan ialah bentuk bebas yang boleh berdiri sendiri, contohnya ialah kerusi, dapur dan meja. Perbezaan antara perkataan dan morfem terletak pada sifat bebasnya. Ada morfem yang bersifat bebas dan ada yang bersifat terikat tetapi semua perkataan bersifat bebas, yakni dapat berdiri sendiri. Jelas di sini bahawa perkataan-perkataan terdiri daripada morfem tetapi tidak semua morfem itu perkataan. Konsep Perkataan. a) Kata Akar: ialah kata dasar yang terdiri daripada satu morfem bebas iaitu bentuk dasar belum diberi sebarang imbuhan. Oleh itu, kata akar dapat dianggap sebagai inti sesuatu kata. Contoh, kata akar ialah Morfem bebas jujur pada kata kejujuran. b) Kata Dasar :ialah kata yang menjadi dasar untuk membentuk kata. Kata dasar ini boleh terdiri daripada akar kata, kata akar, kata terbitan, kata majmuk, kata ganda dan frasa tertentu. Bentuk Kata a. Kata tunggal: ialah kata yang tidak mengalami peroses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Dalam bahasa Melayu, kata tunggal bolah mengandung hanya satu suku kata atau mengandung lebih daripada satu suku kata. 6

b. Kata Terbitan: Kata terbitan ialah kata yang terhasil daripada Proses Pengimbuhan, iaitu proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. c. Kata majmuk: ialah kata yang terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna tertentu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakannya dieja terpisah. Contoh, gambar rajah, kaki bangku, lemah lembut. d. Kata Ganda: Ialah kata yang terhasil melalui proses mengulang kata dasar. Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar, sebahagian kata dasar atau digandakan secara berima. Proses Pembentukan Kata proses merangkaikan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Imbuhan dapat dibahagikan kepada empat jenis, iaitu imbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. a. Awalan : peN-, pe-, per-, keb. Akhiran: -an c. Apitan: PeN-an, Penge-an d. Sisipan : -i, -kan e. Golongan Kata Kata dapat digolongkan kepada kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan kata tugas. SINTAKSIS DEFINISI SINTAKSIS Sintaksis ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ia juga ialah kajian mengenai hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam bahasa. a. Frasa Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurangkurangnya duaperkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan, ia berpotensi untuk diperluas menjadi duaperkataan atau lebih. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Seperti yang diterangkan di atas, ada empat jenis frasa iaitu FN, FK, FA dan FS. 7

Menurut binaannya, frasa dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu frasa endosentrik dan frasa eksosentrik. b. Ayat Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat, iaitu unit-unit yang membentuk ayat. Contohnya: Ahmad sedang membuat kerja rumah. Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i). Ahmad sedang. (ii). membuat kerja rumah. Bahagian subjek dan predikat, merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. Subjek dan prediket pula mempunyai unsurunsur, iaitu sama ada frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). SEMANTIK 1. Kata semantik ini, sebenarnya berasal daripada kata adjektif bahasa Yunani semantickos yang membawa makna penting atau bererti. 2. Semantik pula, secara ringkas, dapat dijelaskan sebagai suatu bidang ilmu yang mengkaji makna perkataan dan ayat dalam bahasa. 3. Kata semantik itu kemudian disetujui oleh para ahli bahasa sebagai istilah untuk bidang kajian linguistik yang menganalisis makna, baik pada peringkat morfem, kata, frasa, ayat atau wacana dan hubungannya dengan idea, konsep, dan perasaan. 4. Semantik dalam Bahasa Melayu dapat diteliti dari aspek-aspek seerti dan rujukan, perkataan, ayat, jenis-jenis makna, perubahan makna, peribahasa (termasuk simpulan bahasa), dan unsur semantik dalam nahu. Rujukan 1. Rujukan ialah benda, konsep atau perlakuan yang dirujuk. 2. Rujukan ditambah dengan kata atau istilah yang sesuai. Misalnya gabungan fonem: / k /, / b /, / c/, / d /, / g /, / h /, / n /, / m /,/ r /, / t /, / s /, / w /, / y /, / i /, / a /, / e /, / o /, / u / akan menerbitkan bunyi yang bermakna. 3. [ kertas ], [ bangku ], [ wanita ], [ rumah ], [ bangunan ], [ cahaya ], [budak] kertas: bahan tipis yang diperbuat daripada kayu bangku: papan panjang yang berkaki (tempat duduk) wanita: perempuan dewasa cahaya: benda terang yang memancar daripada matahari, bulan rumah: binaan untuk tempat tinggal budak: anak, kanak-kanak bangunan: sesuatu yang didirikan seperti rumah, gedung, menara 8

Pragmatik -cabang ilmu linguistik yan mengkaji hal-hal yang merangkumi struktur bahasa sebagai alatperhubungan sama ada antara penutur dan pendengar atau penulis dan pembaca. -Hashim Musa & Ong Chin Guan: Teori berkaitan dengan interpretasi pengujaran -George Yule: Kajian makna, yg libatkan penyampai dan penerima (libatkan komunikasi 2 hala)

2.2) ASAS PEMEROLEHAN BAHASA PENGENALAN Bahasa adalah milik manusia yang paling penting dan bahasalah yang membezakan antara manusia dan makhluk-makhluk lain. Dengan menggunakan bahasa, manusia dapat berhubung, melahirkanpendapat, pandangan dan perasaan. Manusia juga menggunakan bahasa untuk menyampaikan ilmu dan mencipta keindahan melalui kesusasteraan. Semua orang mengakui akan kepentingan bahasa dalam kehidupan 9

sehari-hari. Tanpa bahasa, manusia akan hidup terasing dari masyarakat dan tiada kemajuan. Setiap manusia yang baru dilahirkan, secara semulajadinya mempunyai beberapa alat fizikal yang sesuai untuk memperolehi bahasa. Walaupun pada mulanya bayi dilahirkan tanpa kebolehan berbahasa tetapi pemerolehannya akan berlaku sedikit demi sedikit dan berperingkat-peringkat mengikut perkembangan otaknya. Mengikut teori biologis, sejak anak itu dilahirkan, memang sudah ada satu kebolehan menggunakan bahasa. Menurut Chomsky (1965), kebolehan ini dinamakan jentera pemerolehanbahasa atau Language Acquisition Device (LAD ). Seorang kanak-kanak yang normal akanmemperolehi bahasa pertamanya antara umur dua hingga enam tahun. Ketika itu, mereka akan mengambil perkataanperkataan penting, mempelajarinya dan seterusnya menggunakannya. Namun begitu, satu perkara yang pasti ialah setiap kanak-kanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa. Kanak-kanak perlu mendengar cara-cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. Tanpa pendedahan bahasa, kanak-kanak tidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. Kanak-kanak memerlukan beberapa pendedahan bahasa sama ada melalui pertuturan, isyarat, tulisan ataupun sentuhan sebelum pembelajaran bahasa berlaku. Pemerolehan bahasa sering dikaitkan dengan cara-cara bahasa dikuasai oleh seseorangkanak-kanak. Pemerolehan bahasa : situasi yang mana kanak-kanak memperolehi bahasa yang digunakan oleh masyarakat persekitaran secara menyerap, tanpa dipelajari atau dipaksa. Di dalamt opik asas pemerolehan bahasa, kita akan melihat kepada tiga elemen yang membolehkan seseorang individu memperoleh bahasa iaitu fisiologi, psiko-sosial dan kognitif. FISIOLOGI Fisiologi merujuk kepada pengkajian mengenai sifat fizikal benda hidup, cara organisma berinteraktif antara satu sama lain dan juga dengan alam sekitar dengan kelebihan atau kekurangan fizikal tersebut. Dari segi aspek pemerolehan bahasa, keadaan fisiologi yang sempurna adalah amat penting. Kanak-kanak normal yang memiliki alat artikulasi yang sempurna lebih mudah memperolehbahasa berbanding kanak-kanak bermasalah fizikal. Contoh masalah fizikal: Pekak, bisu, sumbing, Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan fizikal masih boleh memperoleh bahasa sekiranyamenjalani latihan (bahasa isyarat). Walau bagaimanapun, terdapat juga sesetengah kes yang melibatkan kecacatan fizikal danmenyebabkan individu itu tidak dapat memperolehi bahasa. Contohnya, kes congenital rubella yang melibatkan kanakkanak yang dilahirkan dengan katarak mata dan pekak. Mereka tidak boleh

10

mendengar percakapan orang lain. Walaupun kanak-kanak ini dapat menggunakant angannya seperti kanak-kanak yang boleh melihat, mereka masih tidak dapat belajar bahasaisyarat. Oleh itu, kanak-kanak ini tidak boleh bercakap atau memahami bahasa. PSIKO-SOSIAL Merujuk kepada hubungan sosial seseorang dengan individu-individu di persekitaran. Kanakkanak memerlukan pendedahan terhadap bahasa. Kanak-kanak perlu mendengar cara-cara bahasa dihasilkan dan apakah hubungan bahasa dengan objek. Tanpa pendedahan bahasa, kanak-kanaktidak akan memperolehi sebarang bahasa dan sukar menerima bahasa yang akan diajar. KAJIAN KES 1 : VICTOR Seorang budak yang ditemui di dalam hutan. Umur ketika ditemui dianggarkan 11 atau 12 tahun tetapi bilakah dia dibuang di dalam hutan tidak dapat dipastikan. Tidak pernah mendengar bahasa manusiaselama 11 atau 12 tahun. Dia telah dimasukkan ke Institut Orang-orang Pekak dan Bisu di Paris dan diajar berbahasa oleh Sicard dengan menggunakan kaedah pengajaran orang -orang pekak tetapi gagal. Mengapa Victor tidak belajar lebih daripada yang telah dipelajarinya walaupun telah diajar oleh seorang yang pakar dalam teknik mengajar bahasa? Antara faktornya ialah Victor tidak pernah didedahkan pada bahasa manusia kemungkinan sejak ia dilahirkan sehinggalah dia ditemui. Pendedahan terhadap bahasa merupakan satu faktor yang paling penting dalam mengajar kanakkanak berbahasa

KAJIAN KES 2 : HELEN Seorang budak perempuan yang pekak dan buta. Helen dilahirkan normal, tetapi dia telah diserang oleh penyakit yang teruk sehingga menyebabkan dia pekak dan buta ketika berusia 1 tahun 7 bulan.Setelah umur Helen 7 tahun, Ibu bapa Helen telah mengupah Anne Sullivan Macy untuk mengajar Helen ber cakap. Walau bagaimanapun, Helen telah pun mendapat melalui peringkat awal pemerolehan bahasa sebelum ditimpa nasib malang. Ini kerana, Helen mendengar bahasa dan mendapat belaian ibunya. Usaha untuk membuatkan Helen bercakap berjaya. Ini kerana dia telah terdedah kepada bahasa sebelum ditimpa malang. Selain itu, umur Helen ketika didedahkan semula kepada bahasa adalah 7 tahun. Berbeza dengan Victor yang tidak terdedah kepada bahasa selama11 atau 12 tahun.

11

KOGNITIF Kognitif merupakan elemen pemerolehan bahasa yang melibatkan proses mental. Mengikut teori biologis, sejak seorang individu itu dilahirkan, memang sudah ada satu Kebolehan menggunakan bahasa. Chomsky (1965); kebolehan ini dinamakan alat pemerolehan bahasa atau LanguageAcquisition Device (LAD). Kebolehan ini membolehkan mereka memperoleh dan menguasai bahasa dengan mudah dan cepat. Proses ini sangat aktif berlaku sebelum kanak-kanak berumur 12 tahun(Kreshan & Terrell,1983). Menurut Noam Chomsky, setiap individu telah diprogramkan secara genetic untuk menguasai bahasa. Kanak-kanak dilahirkan dengan LAD iaitu mekanisma bahasa yang membolehkan mereka mengesan penggunaan bahasa yang digunakan di persekitaran. LAD juga dikaitkan dengan nature di mana alat ini merupakan suatu yang semula jadi. LAD dikatakan dimiliki kanak-kanak dan alat inilah yang menjadikan kanak-kanak dapat memperoleh bahasa daripada ibu bapa dengan mudah. Dengan LAD maka berlakulah berkembangan bahasa kanak-kanak sepertimenangis, cooing, babbling. Kanak-kanak Terencat Akal- Bagi kanak-kanak terencat akal, mereka juga mempunyai kebolehan untuk memperoleh bahasa. Kanak-kanak terencat akal pada tahap sederhana boleh berkomunikasi dengan baik walaupun agak lambat berbanding kanak-kanak normal. Namun, kanak-kanak terencat akal pada tahap yang teruk memerlukan latihan khas untuk mempelajari bahasa. Seorang kanakkanak yang normal akan memperolehi bahasa pertamanya antara umur dua hinggaenam tahun. Ketika itu, mereka akan mengambil perkataan-perkataan penting, mempelajarinya danseterusnya menggunakannya. Mangantar Simanjuntak ( 1979 ), ahli-ahli psikologi bersependapat,kanak-kanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa sesudah ia meningkat umur 13 tahun.

KAJIAN KES 3 : GENIE Genie telah dibesarkan dalam pengasingan. Dia telah dikurung oleh ayahnya di dalam sebuah bilik kecil sejak dia berumur lebih kurang 1 tahun 8 bulan. Tidak pernah mendengar bahasa manusiaselama 12 tahun sehinggalah dia berjaya dilarikan oleh ibunya. Tidak mendapat pendedahan bahasadalam masa yang terlalu lama menyebabkan Genie tidak mampu menguasai bahasa dengansempurna walaupun telah diajar. Umur Genie ketika mula diajar bahasa telahpun menjangkau lebih13 tahun di mana ia telah melangkaui peringkat pemerolehan bahasa. Pada peringkat ini,kanak-kanak akan mengalami kesukaran menguasai bahasa walaupun diajar. Kanak-kanak menguasai bahasa pertamanya bukan melalui proses pembelajaran tetapi dengan cara memperolehi dan ini berlaku secara tidak formal. KESIMPULAN Elemen-elemen yang penting dalam pemerolehan bahasa adalah sifat fizikal yang lengkap, psiko-sosial dan tahap kognitif yang baik. Ini kerana, kesemua elemen 12

tersebut saling melengkapi untuk membolehkan kanak-kanak memperolehi bahasa dengan baik secara semula jadi dan boleh menggunakan bahasa dalam kehidupan seharian.

2.3) FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN BAHASA FAKTOR KOGNITIF Menekankan tentang peranan permodelan. Contoh : Kanak-kanak meniru percakapan maklumbalas dan gaya bahasa orang dewasa. Kanak-kanak mungkin mempelajari beberapa aspek dalam kemahiran bahasa apabila melihat dan mendengar percakapan orang lain. Mereka seterusnya akan meniru dan mengulanginya apabila diteguhkan

FAKTOR PERSEKITARAN Keluarga dan persekitaran mempunyai pengaruh kuat keatas kemahiran berbahasa. Sokongan serta pengaruh ibu bapa dan guru penting dalam perkembangan bahasa kanak-kanak. Kajian mendapati jumlah masa interaksi antara ibubapa dan kanakkanak serta status sosioekonomi ibubapa mempengaruhi perbendaharaan kata kanak-kanak. Menurut kajian Betty Hart dan Todd Risly (santrock,2007) mendapati ibu bapa dari golongan profesional menyediakan persekitaran untuk perkembangan bahasa yang lebih baik berbanding golongan bukan profesional. Golongan bukan profesional kurang bercakap dan kurang menerangkan sesuatu perkara dengan lebih lanjut kepada anak-anak. Dalam kajian lain mendapati kanak-kanak yang mempunyai ibu yang banyak berkomunikasi dengan mereka mempunyai empat kali ganda lebih perbendaharaan kata dari kanak-kanakyang mempunyai ibu pendiam. Kajian terhadap PRA-sekolah di Amerika (1998-99) mendapati ibu bapa yang membaca kepada anak-anak mereka tiga hingga empat kali seminggu akan menyebabkan anak-anak ini mempunyai kemahiran berbahasa yang lebih baik berbanding dengan ibubapa yang kurangbebuat demikian. FAKTOR GENETIK Naom Chomsky (1997) menegaskan individu telah diprogramkan secara genetik untuk menguasai bahasa. Beliau menyatakan kanak-kanak melahirkan dengan LAD (Language Acquisition Device)-mekanisme penguasaan penguasaan bahasa yang membolehkan mereka mengesanpenggunaan bahasa yang digunakan dipersekitaran. Kanak-kanak secara semulajadi mempunyai kebolehan untuk mengesan tatabahasa dan cara penggunaan bahasa tersebut. Menurut kajian, kecederaan pada kawasan broca dan kawasan wernicke (kedua-duanya terletak di 13

hemisfera otak) boleh menyebabkan seseorang individu hilang keupayaan dalam berbahasa.

TOPIK 3 : TEORI-TEORI PERKEMBANGAN BAHASA 3.1) TEORI BEHAVIOURIS Ahli-ahli psikologi seperti, Hull, dan Skiner Pavlov, Thordike berpendapat bahawa pembelajaran sebagai satu proses yang mekanis bagi membentuk satu kebiasaan. Teori ini menekankan bahawa bahasa diperolehi melalui pengalaman. Ahli-ahli behavioris berpendapat bahawa terdapat perhubungan antara satu rangsangan dengan gerak balas. Sesuatu gerak balas yang betul akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran. Gerak balas diikuti oleh peneguhan yang positif juga akan diulangi. Greak balas yang sering diulangi akan menjadi kebiasaan Elemen-elemen penting dalam Teori Behaviouris 1. Pengaruh Persekitaran (ransangan) Ahli-ahli behavioris menekankan kepentingan pengaruh persekitaran dalam pembelajaran bahasa. Sesuatu ujaran terbentuk kerana adanya rangsangan dalam bentuk-bentuk bahasa dan bukan bahasa. Cth: seorang kanak-kanak bertutur kerana ada orang yang bercakap dengannya ataupun kanak-kanak itu sendiri perlu bercakap untuk memenuhi keperluan-keperluan asasinya.

2. Peneguhan (gerak balas) Dalam proses pemerolehan bahasa, ibu bapa dan penjaga kanak-kanak menggunakan pelbagai cara untuk meneguhkan gerak balas bahasa yang betul. Cth: memberikan senyuman, kata pujian, menganggukkan kepala dll.

3. Pengulangan Proses ulangan memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa. Perkataan ataupun bentuk-bentuk bahasa yang sering diulang akan cepat dipelajari oleh kanak-kanak

14

Kelebihan dan Kekurangan Teori Behaviouris Kelebihan Menurut John Broades Watson, Ia percaya bahwa dengan memberikan keadaan tertentu dalam proses pendidikan, maka akan dapat membuat seorang anak mempunyai sifat-sifat tertentu. Maka, seseorang itu mampu membentuk manusia yang berkelakuan positif sertame ninggalkan perkara yang negatif berdasarkan keadaan tertentu yang telah dipelajarinya. Kekurangan Kajian ahli-ahli psikologi yang mengkaji Teori Behaviouris hanya ditumpukan kepada lakuan binatang dan kesimpulan daripada kajian tersebut diterima untuk lakuan manusia memperoleh bahasa. Generalisasi : Rangsangan yg sama hasilkan tindak balas yg sama. Cth: Ali risau setiap kali diadakan ujian kimia. Ia juga risau dengan ujian biologi kerana dua matapelajaran tersebut ada kaitan dgn yg lain. Oleh itu kerisauan kimia telah digeneralisasikan dgn biologi. Diskriminasi ; Tindakan individu terhadap suatu rangsangan tertentu shj. Cth Jika Ali ambil ujian Sejarah ia tak risau nak ambil ujian Bahasa Inggeris kerana ia tiada kaitan dengan yg lain. Penghapusan : sesuatu gerak balas pelaziman tidak disertai dengan ransangan. cth: pada kebiasaannya, selepas bunyi loceng (gerak balas) anjing akan diberikan daging (ransangan), namun penghapusan berlaku apabila anjing tidak diberikan daging selepas bunyi loceng. Teori Behaviouris tidak dapat menghuraikan proses perolehan aspek bahasa yang kompleks.

Implikasi dalam bahasa Memudahkan dan mempercepatkan proses pemorelahan bahasa bagi golongan kanak-kanak. Memberikan motivasi dan galakan kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa melalui proses peneguhan yang disertakan ganjaran. Memudahkan para guru merancang aktiviti yang dapat mengukuhkan penguasaan bahasa murid berdasarkan Teori Behaviouris 15

Kesimpulan Pembelajaran ialah satu proses mekanis yang terjadi daripada perhubungan antara rangsangan (stimulus) dan gerak balas (respon). Sesuatu gerak balas akan diulangi jika diikuti dengan ganjaran. Sesuatu gerak balas yang diikuti dengan peneguhan yang positif juga akan lebih sering diulangi. Sesuatu gerak balas yang sering diulangi akan membentuk kebiasaan.

3.2) TEORI PSIKO-LINGUISTIK Definisi Psikolinguistik Psikolinguistik atau psikologi bahasa ialah kajian faktor-faktor psikologi dan neurobiologi yang membolehkan manusia memperoleh, menggunakan, dan memahami bahasa. Penglibatan-penglibatan singkat dalam bidang ini pada mulamulanya merupakan usaha-usaha falsafah, diakibatkan sebahagian besarnya oleh kekurangan data-data yang padu tentang bagaimana otak manusia berfungsi. Penyelidikan moden mempergunakan biologi, neurosains, sains kognitif, dan teori maklumat untuk mengkaji bagaimana otak memperoses bahasa. Adadnya beberapa subdisiplin; umpamanya, teknik-teknik tak invasif untuk mengkaji pengerjaan neurologi otak semakin digunakan, dengan neurolinguistik kini merupakan sebuah bidang baru pada dirinya.

Psikolinguistik meliputi proses-proses kognitif yang membolehkan penjanaan ayat-ayat yang bertatabahasa dan bermakna dari segi perbendaharaan kata dan struktur tatabahasa, serta proses-proses yang membolehkan pemahaman

pernyataan, perkataan, teks, dan sebagainya. Psikolinguisti perkembangan mengkaji keupayaan bayi-bayi dan kanak-kanak untuk membelajari bahasa, biasanya melalui kaedah-kaedah uji kaji atau sekurang-kurangnya kaedah kuantitatif (dan bukannya pencerapan naturalistik seperti yang dilakukan oleh Jean Piaget dalam

penyelidikannya terhadap perkembangan kanak-kanak).

Bidang kajian

Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang-orang daripada berbagaibagai bidang, seperti psikologi, sains kognitif, dan linguistik. Adanya banyak 16

subbahagian dalam bidang psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia.

Fonetik dan fonologi adalah berkenaan dengan kajian bunyi pertuturan. Dalam bidang psikolinguistik, penyelidikan menumpukan perhatian pada bagaimana otak memproses dan memahami bunyi-bunyi itu.

Morfologi ialah kajian struktur-struktur kata, khususnya hubungan antara perkataanperkataan yang berkait (seperti jalan dan berjalan), dan pembentukan perkataan berdasarkan peraturan-peraturan (umpamanya, pembentukan kata berimbuhan).

Sintaksis ialah kajian pola-pola yang menetapkan bagaimana perkataan-perkataan digabungkan untuk membentuk ayat. Semantik adalah berkenaan dengan makna perkataan-perkataan dan ayat-ayat. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat, semantik mengolahkan maksud ayat-ayat yang sebenar. Pragmatik adalah berkenaan dengan peranan konteks dalam pentafsiran makna. Kajian tentang pengecaman kata dan pembacaan memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pemerolehan maklumat ortografi, morfologi, fonologi, dan semantik daripada pola-pola dalam teks tercetak.

Teori-teori Teori-teori mengenai bagaimana bahasa bertindak dalam akal manusia mencuba menjelaskan, antara lain, bagaimana kita mengaitkan bunyi-bunyi (atau isyaratisyarat) bahasa, dan bagaimana kita menggunakan sintaksis - iaitu, bagaimana kita dapat menyusun perkataan-perkataan untuk menghasilkan dan memahami urutanurutan kata yang kita panggil "ayat". Yang pertama antara perkara-perkara ini mengaitkan bunyi dengan maksud - tidak menimbulkan begitu banyak perbalahan dan secara amnya dianggap sebagai bidang yang komunikasi haiwan dan manusia mempunyai sekurang-kurangnya sesetengah persamaan (sila lihat Komunikasi haiwan). Sebaliknya,sintaksis adalah penuh dengan perbalahan, dan merupakan tumpuan perbincangan yang berikut.

17

Pada dasarnya, terdapat dua buah aliran fikiran tentang bagaimana kita dapat mencipta ayat-ayatsintaksis: Sintaksis ialah hasil evolusi kecerdasan manusia yang semakin meningkat dengan berlalunya masa, dan faktor-faktor sosial yang menggalakan perkembangan bahasa pertuturan; Bahasa wujud kerana manusia mempunyai keupayaan semula jadi untuk memperoleh apa yang telah dipanggil "tatabahasa sejagat".

Pandangan kedua ini menganggap bahawa keupayaan manusia untuk memperoleh sintaksis adalah"terbina" di dalam otak, dan mendakwa bahawa, sebagai contoh, ciri-ciri sintaksis yang rumit seperti rekursi tidak dapat difahami juga oleh makhlukmakhluk bukan manusia yang paling cerdas dan sosial. (Rekursi, umpamanya, termasuk penggunaan ganti nama relatif untuk merujuk kembali kepada bahagianbahagian ayat yang awal - "Gadis itu yang keretanya menghalang pemandangan pokok yang saya tanam pada tahun lalu ialah kawan saya".) Keupayaan untuk menggunakan sintaksis seperti ini tidak akan wujud tanpa konsep semula jadi yang mengandungi sokong bawah untuk peraturan-peraturan tatabahasa yang

menghasilkan rekursi, berkata pandangan "semula jadi" Oleh itu, kanak-kanak yang membelajari sesebuah bahasa mempunyai ruang pencarian yang luas untuk memeriksa dengan teliti antara tatabahasa-tatabahasa manusia yang mungkin, dan secara logic memilih bahasa (-bahasa) yang dituturkan di dalam komuniti penuturnya. Sintaksis ini, menurut sudut pandangan kedua, adalah yang mentakrifkan bahasa manusia dan menyebabkannya berbeza juga daripada bentukbentuk komunikasi haiwan yang paling canggih. Pandangan pertama adalah amat popular sehingga kira-kira tahun 1960, dan diwakili oleh teori-teori mentalisme Jean Piaget dan penyokong empirisisme, Rudolf Carnap. Aliran fikiran psikologi yang dikenali sebagai faham ketingkahlakuan (sila lihat Tingkah laku lisan (1957) oleh B.F. Skinner) mengemukakan pandangan bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah tingkah laku yang dibentuk oleh gerak belas terlazim. Sudut pandangan kedua - iaitu "yang semula jadi" - boleh dikatakan secara adil sebagai bermula dengan ulasan Noam Chomsky yang amat kritis terhadap buku Skinner pada tahun 1959 di dalam halaman-halaman jurnal Bahasa [1]. Ulasan itu memulakan apa yang telah diistilahkan sebagai "revolusi kognitif" dalam bidang psikologi.

18

Bidang psikolinguistik sejak masa itu telah ditakrifkan oleh gerak-gerak balas terhadap Chomsky. Pandangan penyokong masih menganggap bahawa keupayaan manusia untukmenggunakan sintaksis adalah berbeza secara kualitatif daripada sebarang komunikasi haiwan. Keupayaan itu mungkin dihasilkan oleh mutasi yang menggalakkan (terlalu tidak mungkin), atau (lebih mungkin) oleh penyesuaian kemahiran-kemahiran yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan yang lain. Dengan kata yang lain, sintaksis tepat mungkin memenuhi keperluan-keperluan kelompok; ungkapan-ungkapan linguistik yang lebih baik mungkin menghasilkan kepaduan, kerjasama, dan potensi untukhidup, TETAPI sintaksis tepat hanya dapat berkembang daripada sintaksis asas - atau tiada sintaksis - yang tidak mempunyai sebarang nilai hidup dan oleh itu, langsung tidak akan berkembang. Oleh itu, seseorang harus melihat pada kemahiran-kemahiran lain yang ciri-cirinya mungkin berguna untuk sintaksis. Dalam istilah biologi evolusi moden, kemahiran-kemahiran ini dikatakan "disesuaikan lebih dahulu" untuk sintaksis (sila lihat "Eksaptasis"). Apakah kemahiran-kemahiran ini yang sebenarnya merupakan tumpuan

penyelidikan terkini, atau sekurang-kurangnya, tekaan. Pandangan penentang masih menganggap bahawa bahasa (termasuk sintaksis) ialah hasil daripada

perkembangan kecerdasan selama beratus-ratus ribu tahun, serta interaksi manusia selamaberpuluh-puluh ribu tahun. Dari sudut pandangan ini, sintaksis dalam bahasa beransur-ansur meningkatkan kepaduan kumpulan dan potensi untuk hidup.

Bahasa, termasuk sintaksis dan lain-lain,ialah artifak kebudayaan. Pandangan ini mencabar pandangan "semula jadi" kerana kebenarannya tidak dapat dibuktikan secara saintifik; dengan kata yang lain, ia tidak dapat diuji. Fakta bahawa sesuatu struktur sintaksis yang dapat difikirkan tidak wujud dalam mana-mana bahasa di dunia adalah suatu pencerapan yang memang menarik, tetapi ia bukannya bukti tentang kekangan genetikterhadap bentuk-bentuk yang mungkin, ataupun bukti bahawa bentuk-bentuk itu tidak dapat wujud atau tidak dapat dibelajari.

TEORI BELAJAR BEHAVIORISME

Teori belajar Behavorisme ialah suatu (perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur dan di nilai secara konkrit. Perubahan terjadi melalui rangsangan

19

(stimulans) yang menimbulkan hubungan perilaku tindak balas (respon) juga dikenali sebagai teori pelaziman instrumental. Menurut B.F.Skinner , perilaku dikawal melalui proses pelaziman operan. Di mana seorang dapat mengawal tingkah laku organisma melalui pemberian peneguhan yang bijaksana dalam sesuatu lingkungan.

Eksperimen: tikus & biji makanan. Dalam sebuah kotak yang makanan yang diperbuat daripada dinamakan kotak Skinner, tin. Di luar kotak itu, ada tempat untuk

ada satu alat

menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin itu. Kedengaran bunyi ping yang nyaring setiap kali biji makanan dijatuhkan ke dalam tin itu. Hal ini bermakna, adanya makanan dalam tin itu. Seekor tikus dimasukkan ke dalam tin itu dan di beri makanan

dengan menjatuhkan biji-biji makanan ke dalam tin. Biji-biji makanan akan jatuh ke dalam tin jika bebatang besi yg disisipkan ke dalam kotak itu dipijak oleh tikus. Pada masa tikus itu lapar, ia secara tidak sengaja memijak batang besi itu, maka biji makanan pun jatuh ke dalam tin. Setelah beberapa kali, tikus itu mempelajari bahawa apabila dia menekan batang besi, maka makanan akan jatuh ke dalam tin. Perilaku yang dilazimkan ( perilaku tikus ) yang bersifat operon atau instrumental dalam hal perilaku ini menyebabkan munculnya biji makanan. Tingkah laku yang operon ini mempunyai pengaruh terhadap lingkungan

dan lingkungan ini memberikan hadiah sebagai pengukuhan, iaitu biji makanan. Hadiah yang menjadi pengukuh inilah yang menyebabkan tikus itu

cenderung untuk menekan batang besi tersebut. Skinner ambil keputusan bahawa pengukuhan akan selalu

menambah kemungkinan berulangnya sesuatu perilaku. Skinner berpandangan bahawa proses pelaziman instrumental kurang dikawal atau kurang ditentukan oleh faktor-faktor luaran.

20

Di samping itu, ganjaran-ganjaran yang diberikan tidak semestinya berbentuk benda fizikal,tetapi boleh juga merupakan sesuatu yang berbentuk kepuasan secara emosi atau perasaan. Dalam proses pembelajaran yang berasaskan pelaziman

instrumental, para pelajar diberikebebasan yang tertentu. Para pelajar yang menentukan bentuk gerak balas yang harus mereka berikan

berasaskan rangsangan yang di berikan oleh guru. Jelasnya, pelaziman instrumental telah melonggarkan kawalan dengan mengambil kira daya kreativiti yang ada dalam diri para pelajar. Kelebihan Teori: sangat sesuai untuk perolehan kemampuan yang memerlukan praktikal dan pembia san yang mengandung unsur-unsur seperti : Kecepatan, spontaneous, kelenturan, reflek, daya tahan dan sebagainya, contohnya:percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, bersukan. Teori ini juga sesuai diterapkan untuk melatih kanak-kanak yang suka

akan ganjaran apabila memberi respons yang betul. Penerapan teori behaviorisme yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak kondusif bagi pelajar iaitu guru sebagai pusat utama, komunikasi satu hala berlaku (Murid dipandang pasif ), guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif.

TEORI BELAJAR HUMANISTIK Menurut Teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut 21

pandang pengamatnya.Tujuan utama para pendidik adalah membantu si siswa untuk mengembangkan dirinya, iaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Para ahli humanistik melihat adanya dua bahagian pada proses belajar, ialah: Proses pemerolehan informasi baru, Personalia informasi ini pada individu.

Tokoh penting dalam teori belajar humanistik secara teoritik antara lain adalah: Arthur W. Combs, Abraham Maslow dan Carl Rogers.

Arthur Combs (1912-1999) Bersama dengan Donald Snygg (1904-1967) mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning (makna atau arti) adalah konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai erti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa matematik atau sejarah bukan karena bodoh tetapi kerena mereka enggan dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dati ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya. Untuk itu guru harus memahami perlaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Perilaku internal membezakan seseorang dari yang lain. Combs berpendapat bahawa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahawa siswa hendak belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Padahal erti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. Sehingga yang penting ialah bagaimana membawa si siswa untuk memperoleh erti bagi peribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya.

Combs memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran (besar dan kecil) yang bertitik pusat pada satu. Lingkaran kecil (1) adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan besar (2) adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri makin berkurang pengaruhnya terhadap 22

perilakunya. Jadi, hal-hal yang mempunyai sedikit hubungan dengan diri, makin mudah hal itu terlupakan.

Maslow Teori Maslow didasarkan pada asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal : suatu usaha yang positif untuk berkembang kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu.

Maslow mengemukakan bahawa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi keperluan yang bersifat hirarki.

Pada diri masing-masing orang mempunyai berbagai perasaan takut seperti rasa takut untuk berusaha atau berkembang, takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya, tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keperluan, keunikan diri, ke arah berfungsinya semua kemampuan, ke arah kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan pada saat itu juga ia dapat menerima diri sendiri (self).

Maslow membagi keperluan-keperluan (needs) manusia menjadi tujuh hirarki. Bila seseorang telah dapat memenuhi keperluan pertama, seperti keperluan fisiologis, barulah ia dapat menginginkan keperluan yang terletak di atasnya, ialah keperluan mendapatkan rakyat aman dan seterusnya. Hierarki keperluan manusia menurut Maslow ini mempunyai implikasi yang penting yang harus diperhatikan oleh guru pada waktu ia mengajar anak-anak. Ia mengatakan bahawa perhatian dan motivasi belajar ini mungkin berkembang kalau keperluan dasar si siswa belum terpenuhi.

Carl Rogers Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois Chicago, sebagai anak keempat dari enam bersaudara. Semula Rogers menekuni bidang agama tetapi akhirnya pindah ke bidang psikologi. Ia mempelajari psikologi klinis di Universitas Columbia dan mendapat gelar Ph.D pada tahun 1931, sebelumnya ia telah merintis kerja klinis di Rochester Society untuk mencegah kekerasan pada anak.

23

Gelar profesor diterima di Ohio State tahun 1960. Tahun 1942, ia menulis buku pertamanya, Counseling and Psychotherapy dan secara bertahap

mengembangkan konsep Client-CenterdTherapy.

Rogers membezakan dua jenis belajar, iaitu:

Kognitif (kebermaknaan) experiential (pengalaman atau signifikasi) Guru menghubungan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan terpakai seperti mempelajari mesin dengan tujuan untuk memperbaiki kenderaan.

Experiential Learning menunjuk pada pemenuhan keperluan dan keinginan siswa. Kualiti belajar experiential learning merangkumi : keterlibatan siswa secara personal, berinisiatif, evaluasi oleh siswa sendiri, dan adanya efek yang membekas pada siswa.

Menurut Rogers yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, iaitu: Menjadi manusia bererti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada ertinya. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Pengorganisasian bahan pelajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi siswa Pengorganisasian bahan pengajaran bererti

mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi siswa.

Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern bererti belajar tentang proses. Dari bukunya Freedom To Learn, ia menunjukkan sejumlah prinsip-prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya ialah : 1. Menjadi manusia bererti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada ertinya. 2. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya.

Pengorganisasian bahan pelajaran bererti mengorganisasikan bahan dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi siswa

24

3. Pengorganisasian bahan

pengajaran bererti

mengorganisasikan bahan

dan idea baru sebagai bahagian yang bermakna bagi siswa. 4. Belajar yang bermakna dalam masyarakat modern bererti belajar

tentang proses.

Implikasi Teori Belajar Humanistik a. Guru Sebagai Fasilitator Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator yang berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualiti fasilitator. Ini merupakan ikhtisar yang sangat singkat dari beberapa guidenes (petunjuk):

1. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas 2. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. 3. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya, sebagai kekuatan pendorong, yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 4. Dia mencuba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. 5. Dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. 6. Di dalam menganggap ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas, dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencuba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individual ataupun bagi kelompok 7. Bilamana cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator beransur-

ansur dapat berperanan sebagai seorang siswa yang turut melibatkan diri, seorang anggota kelompok, dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu, seperti siswa yang lain.

25

8. Dia mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam kelompok, perasaannya dan juga fikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa 9. Dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaanyang dalam dan kuat selama belajar 10. Di dalam berperanan sebagai seorang fasilitator, pimpinan harus mencuba untuk mengenali dan menerima keterbatasan-keterbatasannya sendiri.

3.3) TEORI SEMANTIK-KOGNITIDAN TEORI PRAGMATIK-INTERAKSIONALIST

Pengenalan

Semantik adalah satu bidang dalam kajian linguistik yang mengkaji makna. Kognitif pula merupakan satu proses mentalis yang melibatkan pemikiran manusia. Jadi ini bermakna, maksud bagi semantik kognitif ialah apa yang mereka lihat mereka hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman sahaja.

Elemen-elemen Penting Memahami makna perkataan Kanak-kanak akan memahami makna mengikut kategori, kuantiti dan masa. Mereka juga akan memahami makna perkataan yang mengandungi pelbagai makna. Menggunakan perkataan yang berhubung seperti antonim, sinonim dan lainlain. Menggunakan sesuatu konsep yang abstrak (peribahasa).

Perbendaharaan Kata Memahami perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Peningkatan usia - mempelajari perkataan baru secara tidak formal.

Variasi bahasa 26

Penggunaan bahasa yang berstruktur. Contohnya, kata kerja dan kata nama. Konsep perkataan yang diperolehi daripada deria-deria. Contohnya dari segi penglihatan seperti atas-bawah dan kotor - bersih.

Kelebihan Teori BBM (Bahan Bantu Mengajar) membantu pelajar memahami sesuatu makna. Pelajar boleh menyesuaikan sesuatu perkataan mengikut konteks ayat yang betul. Berkonsepkan demokrasi: Belajar berkumpulan Belajar secara berinteraksi dengan rakan-rakan atau sesiapa sahaja. Belajar bersendirian.

Kekurangan Teori Kanak-kanak tidak mudah memahami sesuatu makna tanpa Bahan Bantu Mengajar. Kanak-kanak sukar memahami perkataan yang menggunakan perkataan berhubung seperti antonim, sinonim serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. Masalah kekurangan perbendaharaan kata menyebabkan pelajar bermasalah untuk mempelajari perkataan baru. Pelajar tidak berupaya mengeluarkan pendapat dan hanya memahami sesuatu.

Teori Pragmatik-Interaksionalist Pengenalan

Manakala bagi Pragmarik-Interaksiolist pula, maksud Pragmatik ialah mengkaji hubungan diantara simbol atau perkataan dengan perlakuan yang ditunjukkan oleh seseorang . Maksud Interaksionalist pula ialah merupakan suatu interaksi bahasa yang melibatkan penerimaan dan penyampaian makna yang tediri daripada struktur bahasa. Oleh itu Pragmatik-Interaksionalist ialah apa yang mereka lihat mereka

27

hanya berfikir dan takfsir hanya di dalaman dan kemudian mereka meluahkan dengan perbuatan ataupun perkataan.

Elemen Penting

Pengurusan Tajuk Boleh untuk memperkatakan tentang sesuatu tajuk. (perbualan) Mengupas sesuatu tajuk dari segi intelektual dan pengetahuan.

Penggunaan Bahasa secara Umum Aplikasi daripada persekitaran pengajaran ke situasi lain. Contohnya: menguasai kemahiran berkomunikasi. (Berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain yang lebih umum)

Pemahaman Memproses maklumat: Menganalisa apa yang disampaikan secara lisan. Contohnya: memahami arahan dan memberi tindak balas.

Kemahiran Linguistik Keselarasan bahasa bersesuaian dengan keupayaan kognitif. Semakin teruk kognitif mereka, semakin teruk keupayaan mereka untuk menguasai bahasa. Contohnya dari segi bentuk pasif dan perbandingan.

Kelebihan Teori Murid-murid akan menyuarakan apa yang mereka fahami. Mereka berupaya memindahkan situasi yang dipelajari kepada situasi yang lain. Meningkatkan kebolehan berkomunikasi. Kekurangan Teori Kanak-kanak memerlukan masa yang lama untuk menganalisa apa yang disampaikan secara lisan. Harus memahami sesuatu makna dahulu sebelum mengaplikasikannya kepada situasi sebenar. 28

Implikasi Dalam Intervensi Bahasa Struktur bahasa dapat dikuasai dengan cara yang lebih berkesan Dapat membantu perkembangan bahasa dan perbendaharaan bahasa. Dapat menarik minat murid-murid untuk belajar menggunakan konteks ayat yang betul TOPIK 4 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN 4.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Perkembangan kanak-kanak adalah merangkumi beberapa aspek seperti kognitif, psikomotor,bahasa, persepsi, spatial, fizikal, sensori dan emosi. Kesemua perkara ini perlu diperhatikanagar penilaian yang dibuat dapat menggambarkan keadaan sebenar tentang kekuatan dankelemahan seseorang Pengetahuan tentang

perkembangan seseorang kanak-kanak adalahmerupakan suatu perkara yang amat penting untuk didalami. Ini adalah kerana penelitian keatas ciri-ciri perkembangan tersebut akan membawa kepada pembentukan kanak-kanak yangsempurna disamping pemerhatian dapat dibuat sejajar dengan tahap perkembangan yangagar permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan rancangan yang sistematik, spesifik dan efektif.

4.2) I.

MASALAH BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH MASALAH BAHASA : Van Riper (1976);menjelaskan bahasa ialah penyimpangan drp

pendengaran,pertuturan bahasa normal yg menganggu komunikasi dan menyebabkan persepsi negatif terhadap individu yg mengalaminya dan individu tsbt menjadi malu dan berasa rendah diri. Peringkat Perkembangan Kemahiran Bahasa. A. Peringkat Bahasa Dalaman B. Peringkat Penerimaan Auditori (mendengar) C. Peringkat Perlahiran Auditori (bertutur) D. Peringkat Penerimaan visual (membaca) E. Peringkat Pelahiran Visual (menulis)

29

Apakah yang dialami oleh kanak-kanak masalah bahasa ? a) Tidak dapat lalui peringkat perkembangan bahasa dengan baik b) Tumpuan penulisan hanya 3 peringkat sahaja (a, b, dan c) c) Sukar kuasai peringkat perkembangan lebih tinggi

A. Masalah Bahasa Dalaman Bahasa dalaman o Tahap pertama dalam proses pembentukan bahasa o Keupayaan menyerap pengalaman tanpa kata berlaku o Gangguan pada peringkat ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat mengasimilasikan pengalamannya. o Contoh : tidak dapat kaitkan bunyi kucing dengan kucing / tidak dapat susun benda mengikut keluarganya. B. Masalah Bahasa Penerimaan Auditori o Masalah memahami lambang bahasa pertuturan dikenali receptive aphasis o Punca masalah :masalah diskriminasi pendengaran / lemah daya ingatan / sukar mengaitkan makna perkataan. o Kesan :sukar utk mengikut arahan @ bertindak balas, memahami perkataan, membentuk konsep memahami jenaka @ gestures & sukar ikuti pelajaran lisan C. Masalah Bahasa Pelahiran Auditori o Proses menghasilkan pertuturan (menyebut) @ expressive aphasia, dysnomia @anomia : kesukaran mengingat /menyebut perkataan atau objek o Apraxia : kesukaran menghasilkan bunyi perkataan sebab gangguan saraf dan alat artikulasi. o Martin & Miller (1996) : individu yang mengalami masalah ini tidak dapat menggunakan perkataan di dalam pertuturan , menyebut perkataan serta menyusun perkataan untuk membentuk ayat.

II. 30

MASALAH PERTUTURAN

Sukar menyebut / mengeluarkan perkataan menyebabkan mendiamkan diri / tidak mahu bertindak balas menjawab soalan (mencari maklumat,

penerangan, arahan Cara komunikasi MM menjadi berkesan dengan belajar untuk menambah & mempelbagai cara / teknik bertutur seiring dengan peningkatan umur. MM Bm pertuturan sensitif terhadap masalah pertuturan bila komunikasi dengan orang lain. Masalah pengunaan bacaan bibir untuk memahami perkataan o Sukar dibezakan bunyi yang hampir sama o Bunyi vocal/ konsonan sukar dibezakan o Tahap penguasaan bahasa & pengetahuan tentang konteks bahasa tentukan kefahaman bacaan bibir o Penerimaan input audiotari & visual menyebabkan masalah kesukaran memahami dan mempelajari pertuturan. o Contoh: MM Bm pendengaran o Masalah tidak dapat guna intonasi dan ritma o Nada terlalu tinggi/ tidak sesuai dengan konteks ayat o Tidak dapat bezakan cirri-ciri prosodi o Contoh: KK Autisme

4.3)

IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA

I.

PENILAIAN o Pakar yang menilai perlu kanak-kanak yang riwayat mengalami yang masalah dan

pembelajaran

mendapatkan

terperinci

mengambil perhatian terhadap kemungkinan berlakunya kerosakan otak seperti yang dialami oleh bayi yang dilahirkan dalam keadaan lemas (asphyxiated), pendarahan dalam otak, penyakit meningitis, sawan yang berpanjangan dan sebagainya. Mereka juga perlu menyelidik sama ada kanak-kanak tersebut mempunyai adik-beradik lain yang terencat akal yang mungkin boleh dikaitkan dengan factor baka.

31

o Pakar kanak-kanak telah lama mengetahui bahawa ada bahan-bahan makanan tertentu yang boleh menyebabkan perubahan pada tingkah laku kanka-kanak. Kanak-kanak mungkin menjadi lebih hiperaktif, lebih luas dan tidak boleh menumpukan perhatian. Oleh itu, penilaian tidak lengkap jika riwayat pemakanan kanak-kanak tersebut tidak diambil dengan teliti. Ini penting terutamanya jika pakar mengesyaki

kemungkinan tingkah laku yang abnormal itu disebabkan oleh sesuatu bahan yang dimakan. o Sewaktu melakukan pemeriksaan fizikal, keadaan-keadaan seperti kurang daya penglihatan atau pendengaran, kekok tangan masalah sawan, gangguan pada urat saraf yang mungkin mengakibatkan dia tidak boleh bercakap dengan jelas dan lemah anggota tangan atau kakinya perlu juga dikenal pasti. Jika disyaki pendengarannya kurang jelas, ujian yang terperinci perlu dijalankan. Penilaian psychoeducational penting untuk mengetahui sesuatu penyakit, doctor akan menjalankan ujian-ujian yang sewajarnya. o Kini, bilangan yang mahir dalam menjalankan penilaian terperinci ke atas kanak-kanak yang mengalami masalah pembelajaran bagi mengenal pasti unsur-unsur disfungsi perkembangan (elements of disfunctions) masih kurang. Penilaian seperti ini perlu dijalankan untuk mengenal pasti cirri-ciri kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada seseorang kanak-kanak itu. Maklumat-maklumat ini akan

membolehkan pihak yang berkenaan memilih dan menjalankan strategi-strategi pendidikan yang khas dengan berkesan ke atas kanak-kanak tersebut. Cara rawatan atau latihan seharusnya berbeza antara seorang kanak-kanak dengan yang lain. o Kanak-kanak yang terlalu singkat tumpuan perhatiannya mungkin boleh dibantu dengan ubat-ubat stimulant tertentu dan kaedah pengubahsuaian tingkah laku. Murid-murid yang lemah daya ingatan digalakkan menggariskan perkara-perkara utama key points dalam sesuatu perenggan dan membacanya berulang-ulang kali supaya mudah diingat.

32

II.

STRATEGI o Penekanan terhadap kecemerlangan telah menggalakkan penubuhan institusi-institusi yang menawarkan program-program pengayaan. o Institusi-institusi ini juga mengaturkan aktiviti-aktiviti atau kurikulum yang menekankan aspek penyampaian maklumat dalam aktiviti-aktiviti harian kanak-kanak tersebut.

Pengusaha-pengusaha tadika memberikan program pengayaan kepada anak-anak murid mereka dengan menggunakan berbagai-bagai teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan teknologi pembelajaran yang dikatakan sesuai dan boleh meningkatkan prestasi intelek kanak-kanak. TOPIK 5 : BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL 5.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Definisi Kognitif, Afektif dan Psikomotor Kognitif = melibatkan perkembangan kemahiran kebolehan intelek murid. Afektif = melibatkan perkembangan sikap dan nilai murid. Psikomotor = melibatkan perkembangan kemahiran dan kebolehan fizikal atau otot. Definisi Kerencatan Akal DEFINISI & FAKTOR PENYEBAB Kanak-kanak yang ditafsirkan sebagai terencat akal adalah kanak-kanak yang mempunyai daya pemikiran yang berkurangan dan bermasalah dalam pembelajaran. Mereka yang kerencatan akalyang teruk (severe mental retardation) tidak boleh berjalan, bercakap atau menjaga diri. Manakalamereka yang tidak begitu teruk hanya mempunyai masalah mempelajari cara-cara hidup sepertimenjaga diri. Kecacatan terbahagi kepada kecacatan-kecacatan fizikal/anggota, penglihatan danpendengaran. Kecacatan anggota tidak bermakna anak yang terlibat kerencatan akal.30% daripada kanak-kanak yang terencat akal teruk disebabkan oleh keabnormalan genetik sepertisindrom Downs, 25% disebabkan palsi serebrum, 30% disebabkan oleh meningitis dan masalahperinatal manakala 15% tidak ada sebabsebab tertentu. Kanak-kanak sebegini mempunyai ukuran IQ(intelligence quotient) kurang daripada 50. KANAK-KANAK TERENCAT AKAL Ciri - ciri kanak-kanak terencat akal -Aspek Kognitif -Aspek Afektif -Aspek Psikomotor Aspek kognitif 33

Kurang daya Tumpuan Pengamatan dan pemahaman yang lambat Kurang Kawalan Emosi Pentafsiran persekitaran yang lambat Pertuturan yang kurang efektif

Aspek Afektif Tidak Mampu menjaga Diri Kawalan emosi yang tidak efektif Kurang bersosial Kebergantungan Aspek Psikomotor Pergerakan yang lembab Hiperaktif Pergerakan terbatas Statik Kawalan Otot yang tidak sempurna 5.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK TERENCAT AKAL PENGENALAN Kanak-kanak yang mengalami terencat akal adalah kanak-kanak yang mengalami keadaan perkembangan minda dan daya pemikiran yang kurang ataupun tidak lengkap termasuk kecacatan dalam fungsi intelek dan sosial. Kanak-kanak terencat akal memerlukan masa yang lama untuk mempelajari sesuatu kemahiran jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal (Deller, R. 1990). Mengalami masalah dalam pembelajaran disebabkan tahap mental yang rendah dan kurang ataupun ataupun tiada keupayaan dalam menguruskan aktiviti seharian. Ciri-ciri kanak-kanak terencat akal ialah : i. Proses kognitif terhad dan menjejaskan pencapaian dalam bidang akademik ii. Perolehan dan penggunaan bahasa kurang tepat daripada segi struktur dan kandungan iii. Keupayaan fizikal dan motor yang agak terhad iv. Ciri peribadi dan sosial yang mana kurang daya tumpuan dan menimbulkan masalahtingkah laku

Bentuk Bahasa Bentuk bahasa ialah bahagian bahasa yang dapat dikesan oleh pancaindera melalui pendengaranatau pembacaan. Antara aspek yang dapat dilihat dalam bentuk bahasa ialah sistem f onologi,morfologi, sintaksis.

34

Bentuk bahasa juga dapat diperhatikan melalui susunan ayat,intonasi, nada dan sebutan.Bentuk bahasa kanak-kanak terencat akal : - tidak tepat - kurang sempurna

Kandungan Bahasa Kandungan bahasa (sistem semantik) kanak-kanak terencat akal: - kosa kata yang kurang - kualiti bahasa adalah rendah Penggunaan Bahasa Penggunaan bahasa (pragmatik) kanak-kanak terencat akal adalah tidak tepat, tidak lengkap atautidak sempurna: - situasi / keadaan - masa - Tujuan KESIMPULAN Dari segi bentuk, kandungan dan penggunaan, bahasa kanak-kanak terrencat akal adalah tidak sebaik kanak-kanak normal. 5.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA Apabila dikenal pasti seseorang kanak-kanak itu menghadapi kerencatan mental, dia harusdidedahkan kepada suatu program intervensi awal yang teratur. Lazimnya, program-program intervensi ini menumpukan kepada penguasaan bahasa,peningkatan kemahiran kognitif dan sosial serta mengajar kanak-kanak itu menjaga dirisendiri. Latihan senaman ditekankan untuk memperkuatkan otot dan kelincahan pergerakan. Penyelidikan menunjukkan bahawa rangsangan yang diberikan pada awal perkembangan mempertingkatkan peluang kanak-kanak ini realisasi sepenuh potensinya. Seperti kanak-kanak normal, kebolehan intelek kanak-kanak ini berbeza. Tahap kecekapan mental kanak-kanak khasnya kanak-kanak sindrom Down boleh berbeza di antara ringan hingga teruk ; tetapi majority berfungsi pada tahap ringan hingga sederhana. Oleh kerana perbezaan individu ini adalah sukar untuk meramal pencapaian masa depankanak-kanak ini. Pengajaran yang dicadangkan harus mengambil kira perbezaan intelek yang wujud dikalangan kanak-kanak ini. 35

Adalah dicadangkan untuk bermula dengan pendedahan kepada konsep-konsep konkrit, iaitukonsep-konsep yang boleh dilihat dan disentuh. Sesuatu perkara yang diajar hendaklah dibahagikan kepada tugas-tugas kecil sertapemberian peneguhan yang kerap dan serta merta apabila sesuatu tugas telah tercapai atautidak tercapai. KAEDAH MENGAJAR PELAJAR KERENCATAN MENTAL Setelah memastikan apa yang hendak diajar, tugas setersa ialah untuk menentukanbagaimana mengajar pelajar kerencatan mental. Analisis Aplikasi Tingkah Laku (Appliied Behavior Analysis) dicadangkan dan berdasarkanpendekatan ini pelbagai strategi pengajaran telah diperkenalkan. Prinsip-prinsip asaspendekatan ini ialah seperti berikut: 1. Analisis Tugas Sesuatu kemahiran yang hendak diajar dijelaskan dengan terperinci dan dibahagikankepada bahagian-bahagian kecil. Kemudian bahagian-bahagian kecil tersebutdisusun mengikut urutan yang dapat meningkatkan kefahaman. Juga, bagi setiapbahagian, tempoh masa untuk menguasainya dinyatakan. 2. Penilaian Untuk memastikan sama ada bahagian kecil itu dikuasai atau tidak. Sekiranya tidakdilakukan, kesilapan pelajar tidak dapat dikesan. 3. Gerak Balas Aktif Tentukan pelajar terlibat aktif dan setiap gerak balas pelajar dicatat. 4. Maklum Balas Pelajar memerlukan maklum balas serta-merta tentang usaha mereka. Maklum balasmerupakan pujian atau peneguhan positif lain bagi jawapan atau tingkah laku yangbetul. Bagi jawapan yang salah, pelajar diberi galakan dan peluang untukmembetulkannya. Maklum balas hendaklah tepat, serta merta, positif dan kerap. 5. Pemindahan Pembelajaran Berlaku apabila sesuatu kemahiran atau tingkah laku yang dipelajari digunakan dalamsituasi berlainan. Salah satu cara pemindahan ini berlaku adalah memberi peluangpelajar mengamal sesuatu kemahiran dalam situasi berlainan. Contohnya, bawa ke padang.

36

KEBERKESANAN KOMUNIKASI Masalah dalam komunikasi adalah masalah yang biasanya menyebabkan kanakkanak itudirujuk kepada pakar untuk disaring, dilakukan diagnosis ke atasnya dan diberi tindakan.Dalam domain komunikasi itu sendiri terdapat pelbagai kecacatan lain seperti terencat akalataupun autism Komunikasi normal biasanya bergantung kepada pertuturan dan bahasa. Pertuturan ialah kemampuan mengeluarkan bunyi-bunyi yang difahami seperti perkataan dan ayat. Manakala bahasa merangkumi apa yang orang lain nyatakan dan kemampuan menggambarkan dalam pemikiran bentuk-bentuk simbolik seperti dalam perkataan ataupun pergerakan yang mewakiliperkataan. Masalah komunikasi mungkin timbul daripada masalah pertuturan, masalahbahasa ataupun kedua-duanya sekali. TOPIK 6 : BAHASA KANAK-KANAK AUTISME 6.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK AUTISME Pengertian Autisme Autisme berasal dari kata Yunani autos yang bererti sel (diri). Kata ini digunakan dalambidang psikiatri untuk menunjukkan gejala menarik diri (Wing 1974). Kanner (dalam Safaria, 2005) mendefinisikan Autisme sebagai ketidakmampuan untukberinteraksi dengan orang lain. Cohen dan Bolton (1999) mendefinisikan Autisme sebagai keadaan yang mempengaruhi anakmembuat mereka tidak dapat membentuk hubungan sosial atau mengembangkan komunikasisecara normal. Apa itu autisma? Autistik atau autisma merupakan kecacatan seumur hidup yang berlaku terhadap kanak-kanak sejak kecil lagi. Autisma merupakan masalah komunikasi yang tersekat laku. Maksud tersekat laku ialah kanak-kanak autisma akan menunjukkan tingkah laku yang tidaksesuai dengan peringkat umur mereka malah melakukan pekara diluar jangkaan kita. Contohnya kanak-kanak sebelas tahun akan menunjukkan tingkah laku mengamuk sepertikanak-kanak tiga tahun ataupun kanak-kanak tersebut akan memegang sesuatu permainandan menguis permainan tersebut sehingga hancur atau rosak.

Simptom-simptom Tidak suka bersosial. Pendengaran tidak normal. Mengelak daripada bertentang mata. Gangguan pertuturan. Corak kelakuan yang berulang. Tidak mengendahkan rasa sakit. Faktor-faktor penyebab autisme 37

a). Genetik Menurut Proquest, (2004) faktor genetik sebagai penyebab utama dari gangguan autisme.Namun identitas dan jumlah gen yang tidak stabil dapat menganggu perkembangan otak yangakhirnya menghasilkan gangguan autisme. Dalam satu keluarga, jika anak pertamamengalami autisme maka kemungkinan anak kedua juga mengalami autisme sekitar 10-20 %. b). Kelainan Otak Walaupun gangguan autisme belum ditemukan secara pasti, namun setelah pemeriksaanterhadap otak kanak-kanak autisme menunjukkan adanya perbezaan bentuk, struktur, danfungsi otak pada anak autisme.

c). Persekitaran Selama proses kehamilan dan kelahiran bayi, faktor persekitaran seperti jangkitan virus danterkena bahan kimia dapat menjadi penyebab gangguan autisme pada bayi. Pendarahanyang terjadi antara usia kehamilan empat sampai lapan bulan juga dapat menyebabkan bayiterlahir autisme (Bettelheim, 1963).

d). Ubat-ubatan Menurut Autism-Society (2004) Autisme cenderung terjadi pada individu disebabkanpengambilan ubat oleh ibu semsa hamil seperti Fragile-X Syndrome, Tuberus Sclerosis,Congenital Rubella Syndrome, dan Phenylketonuria.

Peringkat autisme a). Autisme ringan Pada tahap ini, anak autisme masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidakberlangsung lama. Anak autisme ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggilnamanya, menunjukkan ekspresi-ekspresi muka, dan dalam berkomunikasi pun masih bisadilakukan secara dua arah meskipun terjadinya hanya sesekali. Tindakan-tindakan yangdilakukan, seperti memukulkan kepalanya sendiri, mengigit kuku, gerakan tangan yangsterotipik dan sebagainya, masih boleh dikendalikan dan dikawal dengan mudah.

b). Autisme sedang Pada tahap ini, anak autisme masih menunjukkan sedikit kontak mata, namun ia tidakmemberikan respon ketika namanya dipanggil. Tindakan agresif atau hiperaktif, menyakiti dirisendiri, acuh, dan gangguan motorik yang stereotipik cenderung agak sulit untuk dikendalikantetapi masih bisa dikendalikan.

38

c). Autisme berat Pada tahap ini, anak autisme menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali.Biasanya anak autisme memukul-mukulkan kepalanya ke tembok secara berulang-ulang danterus-menerus tanpa henti. Ketika orang tua berusaha mencegah, namun anak tidakmemberikan respon dan tetap melakukannya, bahkan dalam kondisi berada dipelukan orangtuanya, anak autisme tetap memukul-mukulkan kepalanya. Ia baru berhenti setelah merasakelelahan kemudian langsung tertidur.

Apakah yang boleh dilakukan? Kanak-kanak autistik perlu dihantar ke sekolah yang khas seelok-eloknya semasa anak masihkecil lagi. Jika ibu bapa mendapati sukar menjaga anak di rumah, rawatan di rumah yang mempunyaisuasana yang terapeutik disyorkan. Terapi kelakuan dan terapi pelukan (ibu bapa digalakkanmemeluk anak selama yang boleh untuk mengeratkan perhubungan fizikal dan emosi)didapati sangat menggalakkan. Namun, setiap jenis terapi perlu disyorkan serta dikendalikanoleh pakar dalam bidang tersebut.

6.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK AUTISME Individu Autisma mungkin mengalami masalah untuk memproses setiap percakapan yangdidengarnya. Oleh itu anda perlu bertutur dengan perlahan dan jelas bagi membolehkan merekamendapatkan kebanyakkan klu verbal anda. Pastikan kanak kanak itu melihat muka anda bagimemudahkan mereka mempelajari mimik muka. Jangan menggunakan bahasa abstrak sehinggaanda pasti mereka memahaminya. Contohnya jangan menggunakan "Aidil pergi duduk." Sebaiknyaanda menggunakan perkataan "Aidil duduk atas kerusi". Kebanyakkan kanak - kanak Autisme juga tidak memahami perkataan kiasan, sindiran atauperibahasa. Sebaliknya mereka memahami makna yang terdapat dalam satu satu ujaran percakapansahaja (terlalu lurus/konkrit). Sebagai contoh, sekiranya anda mengajar konsep warna denganmenunjukkan warna2 pen berbeza, jangan mengatakan "Ini biru" malah lebih baik menggunakan "Inipen biru". Elakkan juga daripada menanyakan soalan semasa ingin memberikan arahan. Seperti "Ok,kita boleh mula sekarang?" Ini menyebabkan arahan yang ingin disampaikan boleh menjadi satupertanyaan dan kanak - kanak boleh mengatakan "Tidak". Dalam konteks ini, pertuturan ini adalahditerima dan menyebabkan aktiviti tersebut terpaksa diberhentikan. 6.3) IMPLIKASI TERHADAP INTERVENSI BAHASA 1. KAEDAH PENILAIAN BAHASA a. Peranan ahli patologis pertuturan / bahasa Mengenalpasti pengidap alami kecelaruan bahasa Mendapat dan mendalami maklumat tentang kemahiran bahasa 39

Menilai tingkah-laku bahasa / komunikasi pengidap Membuat keputusan tentang keperluan intervensi Menjalankan program intervensi

b. Sifat Bahasa Kompleks atau sukar untuk difahami. Banyak perkataan yang diulang-ulang. Penggunaan bahasa tidak memiliki kreativiti dan daya cipta. Susah untuk mengulang semula perkataan yang disebut Pengidap Autisme sangat susah untuk memahami sesuatu yang bersifat abstrak. 2.STRATEGI INTERVENSI a. Terapi Kajian membuktikan bermain dapat merangsang minda dan kebolehan berfikir kanak-kanak. Manfaat bermain ini dirasai semua orang, termasuk kanak-kanak yang tidakboleh bercakap dan melihat. Bahkan, kesannya turut dirasai orang dewasa. Secaraumumnya terapi bermain boleh: Membolehkan kanak-kanak mengawal emosi dan kehidupan. Kanak-kanak yang pandai bermain juga sebenarnya ada daya kognitif (kebolehanberfikir) yang baik. Bermain dapat menggalakkan kanak-kanak untuk berkawan, berinteraksi dansaling mendapat serta memberi sokongan sesama mereka. Membantu kanak-kanak mengadaptasi dengan persekitaran baru dengan cepat. Memberi kanak-kanak kepuasan dan keyakinan diri apabila misi bermain dapatdilaksanakan dengan baik.

b. Pendekatan Interaktif Antara cara-cara menggalakkan komunikasi awal kanak- kanak. Elakkan mengajuk cakap seperti keanak-anakkan Gunakan gaya yang sesuai ekspresi muka Menerima usaha kanak-kanak yang ingin berkomunikasi Cuba mentafsir maksud komunikasi anak dan cuba galakkan anak terus berusahauntuk berkomunikasi. Sentiasa menceritakan apa yang berlaku dan menamakan benda-benda. Gunakan ayat yang ringkas, pendek dan jelas. Gunakan peluang seharian untuk berkomunikasi. Dengar permintaan anak dengan bersungguh-sungguh. Baca buku kepada anak setiap hari. 3.KEBERKESANAN KOMUNIKASI Sukar untuk berkomuniksi. Jarang menggunakan bahasa. Tidak suka bergaul dan suka bersendiri. Perkembangan bahasanya adalah lambat. 40

Sukar untuk menggunakan bahasa Mengadakan pelbagai aktiviti kepada pelbagai yang dapat menarik budakautisme supaya dia dapat bergaul dan dapat berbahasa dengan kawankawanyang lain. Apabila berkata-kata dengan mereka, haruslah menggunakan bahasa yangjelas. Gunakan Alat Bantu Menjagar untuk mengajar mereka. Gunakan permainan bahasa supaya mereka lebih minat berbahasa

TOPIK 7 : BAHASA KANAK-KANAK BERMASALAH SENSORI 7.1) CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALH PENDENGARAN DAN BERMASALAH PENGLIHATAN

APA ITU KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN? Merupakan kanak-kanak yang mempunyai masalah berkenaan dengan alat-alat artikulasi berkenaan jarak penglihatan yang disebabkan oleh : 1- Baka 2- Persekitaran CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKEPERLUAN KHAS DARI SEGI KOGNITIF 1- Tidak memahami benda-benda abstrak. Cth : berkenaan warna 2- Pengamatan dan daya anggaran sesuatu jisim amat lemah kerana terbatas ( kecuali melalui pengalaman) 3- Tidak memahami konsep bentuk (cth ; pyramid itu seperti kon, kon itu seperti segitiga) CIRI-CIRI KANAK-KANAK CACAT PENGLIHATAN BEKERPELUAN KHAS DARI SEGI PSIKOMOTOR kanak-kanak ini amat takut kepada persekitaran. Tahap keyakinan mereka amat kurang. Daya untuk membuat keputusan terhadap satu permasalahan amat lemah. Mereka amat memerlukan bimbingan orang dewasa. Cth : menyentuh sesuatu.

MASALAH PENDENGARAN STRUKTUR TELINGA

41

JENIS MASALAH PENDENGARAN Masalah Pendengaran Konduktif. Masalah Pendengaran Sensorineural. Masalah Pendengaran Campuran.

MASALAH PENDENGARAN KONDUKTIF Masalah pendengaran konduktif berlaku apabila terdapat masalah atau jangkitan pada telinga luar dan telinga tengah. Contoh masalah dan jangkitan yang boleh menyebabkan masalah pendengarankonduktif ialah ketiadaan lubang telinga (atresia), cuping telinga kecil atau tiadacuping telinga (mikrotia / anotia), sumbatan tahi telinga di salur telinga, jangkitankuman pada salur telinga atau telinga tengah dan gegendang telinga bocor/pecah MASALAH PENDENGARAN SENSORI NUERAL Masalah pendengaran sensorineural pula berlaku apabila terdapat masalah ataujangkitan pada telinga dalam, tempat di mana koklea dan saraf pendengaran berada. Masalah ini tidak dapat dilihat secara fizikal (tiada rembesan nanah atau kecacatanfizikal) tetapi hanya dapat dikenalpasti melalui pemeriksaan pendengaran secaramenyeluruh. Masalah ini tidak dapat dirawat, tidak seperti masalah pendengaran konduktif yangboleh dirawat secara pengambilan ubat atau pembedahan. MASALAH PENDENGARAN CAMPURAN Masalah pendengaran campuran pula berlaku apabila terdapat kehadiran kedua-duamasalah pendengaran serentak iaitu masalah pendengaran konduktif dansensorineural hadir bersama. Contohnya, seseorang yang mempunyai masalah pendengaran sensorineural jugamempunyai mampatan tahi telinga dikategorikan sebagai mempunyai masalahpendengaran campuran. Apa jua masalah yang berlaku di telinga luar/tengah beserta masalah di telingadalam disebut sebagai masalah pendengaran campuran. TANDA-TANDA 42

Meminta percakapan diulang berkali-kali Bercakap dengan nada suara yang lebih kuat daripada biasa Tidak memahami arahan yang diberikan atau silap memahami arahan. Sukar memahami perbualan di tempat bising Terpaksa memalingkan kepala ke arah sumber bunyi dalam usaha untuk memahami apa yang didengari Sukar memahami perbualan telefon Toleransi terhadap bunyi bising berkurang Suka memencilkan diri dari bergaul dan berbual Terdedah kepada bunyi yang sangat kuat Terlibat dalam kemalangan yang melibatkan kecederaan di bahagian kepala dan leher Terdapat ahli keluarga yang juga mempunyai masalah pendengaran Pengambilan ubat ottoksik Menghidap penyakit sistematik (kencing manis, buah pinggang dll)

PETANDA MURID Tidak bertindak balas terhadap bunyi Tidak bertindak balas terhadap panggilan nama sendiri Tidak memahami/ silap memahami arahan Kelihatan tidak memberikan tumpuan/ mengelamun Kelihatan nakal, tidak mempedulikan oran g lain/ sangat pasif, menyendiri Lebih banyak emnunggu dan melihat apa yang dialkukan oleh orang lain dahulu sebelum melakukan tugas Akan melihat bibir, melihat isyarat visual, ekspresi muka dan gerak tangan daripada mendengar Lewat bertutur Lebih banyak menunjuk dengan jari daripada bercakap Menonjolkan sikap yang ganjill ketika berinteraksi dengan rakan-rakan Telinga sering berair atau bernanah KESAN-KESAN Perkembangan bahasa Pertuturan Komunikasi 7.2) MASALAH BAHASA KANAK-KANAK DANBERMASALAH PENGLIHATAN BERMASALAH PENDENGARAN

MASALAH PENDENGARAN DEFINISI Bm PENDENGARAN MM bm pdgr terima maklumat melalui deria penglihatan. Sukar belajar bahasa (lambat dlm perkembangan bahasa) / Sukar menerima ilmu akibat mlahpenguasaan bahasa 43

Tdk terima maklumat secara verbal Ilmu disampai dlm bahasa lisan & tulisan 30 40 dB (dicibels) tahap tdk serius 80 90 dB kepekakan teruk. Pendengaran separuh / tdk dpt bertindak balas terhadap bunyi. Bermasalah utk belajar & sebut huruf / perkataan. Masalah komunikasi Tertekan apabila berkomunikasi Guna bahasa isyarat / membaca gerak bibir (lipreading) Sebab : keracunan semasa ibu mengandung / jangkitan pra lahir / penyakit selepas lahir /menigitis / demam panas / beguk / difteria / rubela / campak / influenza. Meadow - Orlans (1984); konginatal ialah masalah berkaitan dgn kesihatan semasa proseskelahiran. Masalah ini dpt dikenalpasti sebelum, semasa & selepas beberapa tahun kelahiran.Mlah ini disbb ketidakstabilan genetik,persekitaran ketika dlm rahim dan beberapa faktor ygtdk diketahui.

JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN 3 jenis kehilangan pdgr iaitu : 1. 2. 3. KEHILANGAN PDGR SENSORI NEURAL kerosakan saraf yg berkekalan & tdk boleh dipulihkan Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB KEHILANGAN PDGR KONDUKTI kerosakan bhg tengah telinga Sesetengah bunyi dpt dibezakan ttp pd kebiasanya tdk dpt dibezakan Dpt dengar dan bezakan bunyi vokal Tdk dpt bezakan bunyi konsonan jk disebut tidak jelas Tahap kehilangan pdgr yg melebihi 60 dB KEHILANGAN PDGR CAMPURAN Gabungan kehilangan pdgr konduktif & sensori neural Tahap kehilangan pdgr diantara kehilangan konduktif & sensori neural.

MENGENALPASTI & PENTAKSIRAN 1. TUGAS TUGAS AUDIOLOGIS 2 pakar terlibat : audiologis (diagnos) & otplogis (rawatan) Audiologis & otplogist memberi khidmat runding cara mengenai konservasi pendengaran kpdsyarikat & ind. A. Audiologis 44

Beri perkhidmatan saringan kpd bayi / kk Mengdiagnosis mlah pendengaran kk / dewasa Menilai, memilih & mendispensi ABPdgr Beri khidmat nasihat ttg pemakaian dan penjagaan ABPdgr

B. Otologis Beri khidmat nasihat dlmpemilihan sistem amplitikasi bd utk mm bm pdgr (alat pendengaran peribadi & sisten FM) Kerjasama dgn pekar lain pilih calon utk implan koklea / pemetaan koklea Beri latihan audiotori

2. UJIAN CRIBOGRAM 3. Tujuan Ujian :membuat saringan Di hospital utk uji kehilangan pdgr bayi baru lahir / dlm rawatan rapi Tdk beri ukuran yg tepat Praktikal utk bayi berumur beberapa minggu Safari Beri (2004); ujian ini hanya memberi gambaran kasar kehilangan pdgr UJIAN OBSERVATION AUDIOMETRY BEHAVIORAL (BOA) Pemerhatian tindak balas bayi pd bunyi yg didedahkan Safari Beri (2004); jk bayi tdk bertindakbalas terhadap bunyi yg diberikan maka bayi tersebut boleh dikategorikan sbg kanak-kanak bermasalah pdgrn UJIAN PURE -TONE AUDIOMETRY Ujian bunyi tulen ke atas kk berumurlebih 30 bulan Guna rangsangan bunyi yg tulen dgn menggunakan alat audiometer Kanak-kanak terima bunyi melalui earphone @ ujian tulang telinga (airconduction / bone conduction) Hasil ujian di rekod dlm audiogram / ujian dijalankan kedap bunyi (acoustic room) Cara Ujian : o o o o Dijlnkan dlm 2 bilik berasingan. Audiologis dlm bilik mempunyai alat audiometric Pesakit :dlm bilik evaluation room Alat digunakan :earpone @ melalui tulang telinga (bone conduction vibrator).

4.

45

5.

UJIAN SPEECH AUDIOMETRY Meadow-Orlans (1984); ujian speech audiometry pula a.lah sejenis ujian mengenaikepentingan terhadap bahan-bahan @ alat pertuturan & pentingnya memperoleh @memahami pertuturan yg dituturkan Sbg alat fundamental utk tafsir kehilangan pdgr Boleh diguna utk dignostik kebolehan bertutur melalui sistem audiotari Speech Audiometry : guna pertuturan dimana satu set bunyi yg kompleks & pertuturan caraberkomunikasi membolehkan kita meluahkan perasaan dgn suara. Pertuturan : o Paduan bunyi dgn perkataan o Mencantumkan perkataan kpd unit & dlm btk bunyi yg mempunyai makna. Btk ujian : mengenalpasti perkataan (word recognition testing) Tujuan ujian : o Mengukur sejauhmana jelasnya bunyi perkataan yg dituturkan oleh penyampai dptdifahami oleh penerima. o B.mana penerima dpt terima maksud komunikasi yg tepat spt disampai olehpenyampai. o Jk penerima tdk btbalas terhadap bunyi maka penerima dianggap sbgkk bm pdgr.

TAHAP KEHILANGAN PENDENGARAN 3. TERUK (71 90 dB) Bunyi yg kuat sj dpt didengar pd jarak 0 0.5m Dpt dengar bunyi vocal ttp tdk dptbezakan bunyi konsonan. Alami masalah pertuturan

4. SANGAT TERUK (90 Db ke atas) Sukar dengar walaupun bunyi yg kuat pd jarak yg dekat. Dpt dengar bunyi / pertuturan dgn gunakan ABPdgr. Alami masalah pertuturan

46

KESAN KEHILANGAN PENDENGARAN MM bm pdgr sukar dlm pertuturan, bahasa & komunikasi lisan Hallahan & Kaufman (1991); kk bm pdgr kurang @ tdk diberi peluang utk bertutur danberkomunikasi dgn ind normal. Faktor ini mbbkan proses pkbgan bahasa, pencapaian akademik & psikososial mereka terjejas. 1. PENGUASAAN BAHASA DAN PENCAPAIAN AKADEMIK Bahasa : kaedah komunikasi formal, terdiri drp lambang/simbol mewakili idea. Pertuturan : mempengaruhi penggunaan simbol tertentu Komunikasi berkesan : tdk semestinya guna bahasa ttp tanpa bahasa banyak perkara tdk dptdipenuhi American Speech Language Hearing Association (1993); mlah komunikasi a.lah kekurangankebolehan menerima, menyata, memperoses & memahami konsep @ verbal, nonverbal &sistem lambang grafik. 2 masalah komunikasi : masalah pertuturan & masalah bahasa Kecacatan pdgr mbbkan kecacatan komunikasi KK pekak, tuli & bisu -deria pdgr tdk terima sitmulus - tdk mampu terima sebarang bunyi- tdk dpt tiru bunyi yg dilambangkan dlm komunikasi

KOMPONEN BAHASA 5 komponen bahasa : fonologi, morfologi, sintaksis, semantik & pragmatik Kmunikasi berkesan KK perlu kuasai kesemuanya Jacobson & Halle (1956); Jk kk tdk dpt kuasai salah satu antara lima komponen ini,kemungkinan mereka akan mengalami mlah komunikasi & akan mendtgkan pelbagai mlahkpd mereka kelak. 1. F ONOLOGI Bunyi bahasa yg membezakan erti / maksud perkataan Set pertuturan @ bunyi sesuatu bahasa mempengaruhi fonologi Dikenali jg sbg aspek segmental Eg : MM tdk dpt bezakan bunyi padu, dgn dadu Jacobson & Halle (1956); MM tdk dpt diskriminasikan bunyi bila huruf /p/ diganti dgn /d/ makapelajar itu tdk dpt menyebut perkataan itu dgn jelas @ tepat. MM menghadapi masalah : o menyebut perkataan dgn jelas / tepat dlm pertuturan @ bacaan o menjawab soalan lisan o Newcomer & Barenbaum (2003); kk cacat pdgr tdk dpt membunyikan perkataan dgnjelas & tepat krn mereka tdk dpt mendengar dgn baik.

47

Kemungkinan mereka akanmembunyikan perkataan yg berlainan drp apa yg guru mereka sebut. 2. MORFOLOGI Lahey (1988); morfologi a.lah pertuturan ilmu bahasa yg mengkaji struktur, btk & pengolongankata. Morfem pula adalah unit kecil dlm bahasa yg berfungsi tatabahasa & dpt bezakanmakna. Eg : o sukan , makanan & lihat -perkataan berbtk bebas. o bersukan, makanan & melihat - perkataan terikat Jk dilihat dlm kategori pengolongan kata, pelajar akan mempelajari ttg kata ganti nama (saya,di sana & sesiapa), kata ganti khas (Abdul Halim, sang Buaya & UKM) dan kata nama am(bunga, bukit, kakak) MM menghadapi mlah : o Tdk dpt guna imbuhan dgn betul o Penggunaan huruf besar / kecil dipangkal perkataan Lahey (1988); kk tdk dpt menulis ayat dgn betul di mana mesej tdk dpt disampaikan dgn tepatakibatnya mereka memperolehi markah yg rendah dlm peperiksaan seterusnya pencapaianakademik mereka turut terjejas. Malah dlm BI o tdk dpt guna past tense @ present tense dgn tepat o menambah s o tukar singular kpd plural o Pkbgan sosial mm terbatas. 3. SINTAKSIS o Bloom & Lahey (1978); sintaksis a.lah susunan p-perkataan dlm ayat. o Noam Chomsky (1957); sintaksis ada dua matlamat iaitu pembentukan tatabahasa &memperkembangkan rangka kerja bg menentukan bahasa yg biasa di dlm situasi tertentu &b.mana ia boleh digunakan. o Eg : kesalahan sintaksis (susunan & maksud yg berebza) Saya menonton televisyen malam tadi Televisyen menonton saya malam tadi o Eg : susunan ayat berbeza ttp maksud yg sama Halim bermain layang -layang Layang - layang dimain oleh Halim o Owen (1991); kesan drp kesalahan kk melakukan kesilapan dlm susunan p-perkataan di dlmayat ini boleh mbbkan kk menghadapi kesukaran utk menyusun perkataan dgn baik ketikamembina ayat. o MM hadapi mlah :Sukar menjawab soalan kefahaman & membuat karangan / Memahamiarahan, kandungan teks bacaan, menulis jawapan pd kertas exam & jawapan tdk menjawabsoalan 48

4. SEMANTIK o Bloom & Lahey (1978); semantik a.lah satu penjelasan makna @ makna bahasa utkpenyampaian & mempunyai perkaitan akal & psikologi antara pengguna bahasa & pendengar o 3 cara penjelasan makna : Dgn mengecam sifat makna Kandungan ayat dlm menerangkan sesuatu peristiwa Dgn cara mentafsir makna perkataan o Bloom & Lahey (1978); semantik mempunyai kaitan dgn perhubungan bunyi. Setiap bunyi adamakna tersendiri & ia mengkaji hakikat makna itu sendiri. Sesuatu bahasa mudah difahamiperlu mempunyai dua bhg iaitu ujaran (sistem bunyi) & isi (makna drp ujaran). Konsep @makna sesuatu tafsiran bahasa lebih mudah difahami sekiranya pendengar dpt menyelami @memahami perasaan penutur . o MM hadapi mlah : Sukar memahami maksud petikan, perenggan, perkataan dlm pengajaran Mamahami simpulan bahasa @ bahasa kiasan Hilang minat @ tumpuan pd pelajaran sbb mereka tdk dpt memahami makna &konsep penyampaian maklumat bahasa. Objektif pengajaran sukar dicapai 5 5. PRAGMATIK Owens (1991); pragmantik a.lah penggunaan sintaksis, morfologi, fonologi & semantikpd masa yg sama keperluan komunikasi timbul. Wood (1982); terdpt dua aspek dlm pragmantik iaitu penyampaian mesej & pkbganbahasa dlm bidang arahan dan t.laku Elemen mempengaruhi pragmantik : Kelancaran, efektif bahasa, penggunaan tatabahasa, menunggu giliran utkberbincang dgn lakukan penambahan. M.Farrel (2000:139); dlm komponen bahasa pragmantik a.lah berkaitan dgn mengetahui ttgapa yg hendak diperkatakan, bila ia patut diperkatakan dan b.mana ia diperkatakan

MM menghadapi mlah : Menggunakan bahasa dlm konteks hubungan sosial

49

Eg : dlm perbincangan mm tdk menunjukkan minat terhadap apa yg dinyatakan olehrakan mbbkan perbualan tdk bersesuaian dan tdk menarik. Kesan mlah kpd MM / Guru : Tdk dpt mengajukan soalan kpd guru jk tdk faham sesuatu Tdk dpt ambil bhg dlm pbc. Suka menyendiri Guru sukar selami perasaan mereka sbb tdk luahkannya Kurang maju dlm pelajaran

7.3) IMPLIKASI DALAM INTERVENSI BAHASA MASALAH PENGLIHATAN i. PENILAIAN Perkembangan PersepsiPerkembangan persepsi merupakan suatu proses mengumpul dan mengintergrasikan asas-asas pengalaman sensori secara berperingkat. Menurut teori Gibson, gabungan pengalamanperseptual yang lebih mantap melalui latihan-latihan yang spesifik dan berterusan akanmenghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan matang. Pengalaman menginterpretasikansesuatu maklumat akan mempengaruhi pencapaian seseorang kanak-kanak bukan sahajadari aspek persepsi tetapi juga kognitif (Kail, 2001). Sebagai contoh ialah konsep warna yang amat sukar diterangkan kepada kanak-kanak cacatpenglihatan (Moore, 1997). Menurut Nielsen (1991) bagi kanak-kanak buta, konsep ruangboleh dikatakan sifar kerana hanya dengan berbekalkan pengalaman dan latihan sahajamereka akan dapat memahami konsep ruang ini. Pelbagai ujian telah dijalankan untuk membuktikan bahawa kanak-kanak cacat penglihatanyang mengalami kecelaruan di dalam konsep ruang, diantaranya ialah meta analysis dimanakanak-kanak buta dan rabun diletakkan di suatu kawasan dan diuji bagaimana merekamengamati ruang di dalam kawasan tersebut. Hasil ujian menunjukkan bahawa kanak-kanakbuta amat sukar untuk mengadaptasi sumber atau petunjuk (clue) yang ada. Merekamemerlukan latihan sebelum didedahkan kepada sesuatu situasi baru (Linn & Petersen,1985).

ii. STRATEGI

50

Keupayaan persepsi adalah berkaitan dengan penggunaan deria. Oleh yang demikian adalahtepat jika dikatakan bahawa penggunaan deria bagi kanakkanak cacat penglihatan perludimaksimumkan untuk mendapatkan tahap perseptual yang terbaik (Kain, 2004). Kanak-kanak yang mengalami kebutaan memerlukan pelbagai pendedahan dan latihanintensif. Diantaranya ialah peningkatan deria bau diperingkat bayi. Bayi perlu diberikanpendedahan tentang individu-individu penting seperti ibu, bapa dan adik-beradik. Tindakan iniakan memberikan kesan psikologi iaitu rasa selamat pada seseorang bayi. Menurut Vaughnet al. (2003) kesan psikologi yang baik kepada bayi yang berisiko tinggi seperti bayi buta akandibawa hingga mereka mampu memahami persekitarannya Jika diperhatikan kepada gaya dan perlakuan seseorang kanak-kanak cacat penglihatan,mereka sering menunjukkan tingkahlaku atau emosi takut. Perasaan takut ini akan lebihmenonjol pada keadaan atau situasi yang baru dilaluinya. Mereka akan sukar untukmelakukan pergerakan jika tiada pemandu celik disampingnya. Ini adalah disebabkan merekatidak menguasai konsep ruang. Latihan yang diperlukan ialah mengenal gema, orientasi danmobiliti (Jacobson, 1993). Latihan mengenal gema adalah dengan melatih kanak-kanakmengenal balikan gelombang pantulan pada objek seperti dinding agar mereka mengetahuikedudukan mereka adalah berhampiran dengan sesuatu objek. Bagi kanak-kanak cacat penglihatan, maklumat tentang jarak sering menjadi kekeliruan.Latihan perlu diberikan untuk mereka mengenal sesuatu jarak seperti apakah yang dikatakandengan satu depa dan sepuluh meter. Kanakkanak ini perlu diberikan pengalaman untukmembuat ukuran sendiri menggunakan tali pengukur untuk mendapatkan perbandingan jarak. Pengenalan kepada saiz memerlukan pelbagai elemen yang dapat menyokong sesuatukeadaan. Aktiviti untuk mengenal saiz boleh dilakukan dengan membuat persamaan dengankehidupan harian. Sebagai contoh, adik memakai seluar saiz S, abang memakai seluar saiz Xdan ayah memakai seluar saiz XL. Perbezaan ini boleh diterangkan kepada kanak-kanakcacat penglihatan untuk membolehkan mereka membuat perbandingan saiz. Kepelbagaianmaterial yang digunakan akan dapat memantapkan lagi pemahaman tentang sesuatu saiz iii. KEBERKESANAN Murid perlu diberi peluang merasai sendiri sesuatu situasi agar kefahaman yang ada dapatdiperkukuhkan. Seterusnya memantapkan lagi pemahaman perseptual mereka. Hanya latihanyang berulang kali dapat membantu kanak51

kanak cacat penglihatan ini memahami bersandarkan kepada umur mereka.

sesuatukonsep

itu

selain

MASALAH PENDENGARAN I.PENILAIAN Umum beranggapan seseorang yang cacat pendengaran atau pekak akan turut kehilangankeupayaan untuk bercakap apalagi menguasai kemahiran menulis. Malah sangkaansedemikian jugalah diyakini oleh penulis semenjak dahulu lagi terhadap mereka yangdikategorikan sebagai orang kurang upaya (OKU) atau insan istimewa ini. Namun satu tugasan berkaitan Persatuan Kebangsaan Pekak Malaysia (PKPM) baru-baruini menyedarkan bukan sahaja penulis malah para hadirin pada majlis itu bahawa insanistimewa ini juga berupaya untuk bercakap, membaca, menulis dan mengira

lI. STRATEGI Terdapat 4 bahasa komunikasi untuk orang pekak yang boleh digunapakai dan yangmanakah satu yang boleh kita iiktirafkan sebagai Bahasa Komunikasi untuk mereka. 1. Kod Tangan Bahasa Melayu ( Kom.Seluroh Kod Tangan Bahasa Melayu) KTBM 2. Bahasa Isyarat Malaysia - BIM 3. Pertuturan Kiu Bahasa Malaysia - PKBM 4. Penulisan Bahasa Malaysia - PBM berpandukan kepada ukuran ketidakupayaan pendengaran sepertimana di bawah,berpendapat bahawa intervensi awalan untuk anak-anak pekak mempelajari serta menguasaibahasa komunikasi hendaklah berpandukan kepada tahap pendengaran masing-masing dantiada paksaan untuk mereka untuk memilih bahasa yang akan digunakan. Semua jenisbahasa komunikasi yang tersebut di atas adalah terbaik dan terpulanglah kepada ibu bapa untuk memilihnya. 1 .minimum (mild) - ( 20 - 30db 2. sederhana ( moderate ) - ( 30 -60db ) 3. Teruk ( severe ) - ( 60 - 90db) 4. Sangat Teruk ( Profound ) - ( melebihi 90db )

52

III. KEBERKESANAN KTBM ditekankan oleh Jabatan Pendidikan Khas agar Orang Pekak Malaysiamenggunakan KTBM untuk menguasai Bahasa Melayu. Bukan sahaja KTBM tidakmemberi kesan yang baik tetapi juga merosakkan pemahaman Orang Pekak Malaysiadalam tatabahasa Bahasa Melayu. Ini kerana KTBM dan lisan memberi kesan tidak sama.Bagi penggunaan KTBM, Orang Pekak Malaysia sukar melihat maksud dan gambaransehingga tidak menarik lagi kerana KTBM digunakan tanpa bahasa badan dan mimik.Manakala lisan itu memberi kesan yang pelbagai kepada Orang Pendengaran keranalisan menggunakan latar suara yang berlainan dapat memberi gambaran dan maksudkepada Orang Pendengaran. Cara Orang Pekak membaca Bahasa Melayu secara tulisan tidak sama dengan caramembaca BIM secara visual. Oleh sedemikianlah, mana-mana bahasa isyarat tidakmenjamin kejayaan menguasai Bahasa Melayu. Bagi pelajaran Bahasa Melayu, BIMbertindak sebagai satu komunikasi untuk memudahkan pengajaran dan meningkatkanintelektual. Tetapi, apabila Orang Pekak berkomunikasi di luar pelajaran Bahasa Melayu,BIM bertindak sebagai bahasa ibunda bagi Orang Pekak Malaysia.

TOPIK 8: CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH EMOSI DAN TINGKAH LAKU Kanak-kanak yang mempunyai masalah emosi dan tingkah laku akanmengganggu proses pembelajarannya. Impaknya ialah mereka akan mundur didalam pelajaran. Tingkah laku bolehlah didefinisikan sebagai apa yang dilakukan ataudiperkatakan oleh seseorang individu. Selain itu, tingkah laku juga merupakansemua tindakan manusia yangg boleh diperhati, diukur dan dinilai dan sebarangperbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atausepara sedar. Menurut Lewis M.Beaker (2001), tingkah laku merupakan sebarangperbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atausepara sedar. Manakala, masalah emosi pula bermaksud masalah yang berkaitandengan perasaan atau jiwa seperti sedih, marah, dan lain -lain. Setelah meneliti definisi bagi tingkah laku dan masalah emosi, berikutmerupakan ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Ciri bagi kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku ini dapat dilihat melalui tiga aspek iaitu aspek psikomotor, kognitif, dan afektif. 1. Aspek Psikomotor Aspek pertama ialah aspek psikomotor. Ciri bagi kanak-kanak bermasalahemosi dan tingkah laku bagi aspek ini dapat dilihat dengan lebih jelas melalui 3 jenismasalah tingkah laku bagi kanak-kanak yang disenaraikan dalam masalah psikologi iaitu:-

53

1. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ) 2. Oppositional Defiant Disorder (Kecelaruan menentang dan beringkar) 3. Conduct Disorder (Kecelaruan Tingkah laku) Hiperaktif ialah istilah yang digunakan bagi kanak -kanak yang mempunyaitingkah- laku yang terlampau aktif (overactive) dan mengganggu (disruptive).Kebiasaannya, kanak-kanak yang mempunyai masalah hiperaktif ini mempunyai masalah kekurangan tumpuan atau mempunyai tumpuan yang singkat. Hiperaktif lazimnya dapat dilihat dengan ketara dalam kalangan kanak-kanak lelaki berbanding kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak hiperaktif ini selalunya terlalu aktif sehinggakan mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak kanak yang lain. Maka, ciri dari aspek psikomotor yang dapat dilihat pada kanak-kanak hiperaktif ialah mereka kerap menggerakkan tangan atau kaki atau menggeliang-geliut di tempat duduk. Mereka juga selalu meninggalkan tempat duduk ketikaberada di dalam kelas. Selain itu, mereka juga selalu berlari ke sana ke mari atausuka memanjat. Seterusnya, ciri bagi kanak-kanak yang mengalami ADHD pula ialah merekakerap bercakap dan sering bergerak cergas atau kerap bertindak seolah-olahdigerakkan oleh motor. Selain itu, mereka juga menghadapi masalah dalamtumpuan iaitu mempunyai tumpuan mata (eye contact ) yang lemah. Misalnya,mereka tidak ada hubungan mata dengan ibu bapa, guru dan rakan sebaya apabila meminta sesuatu. Manakala, kanak-kanak yang menghadapi masalah Oppositional Defiant Disorder (ODD) Kecelaruan ini melibatkan tingkahlaku negative, melibatkan pencabulan peraturandan tidak mengendahkan hak orang lain secara berterusan dan berulangkali.Kanak -kanak yang berkecelaruan tingkahlaku menunjukkan defisit dalam tingkahlaku sosial. Secara umumnya mereka menunjukkan ciri-ciri seperti berikut: Sikap menentang secara terbuka atau berselindung Keingkaran Agresif secara lisan atau fizikal Suka berkelahi Pendendam Suka merosak harta benda,vandalism Berbohong dan Mencuri Mudah panas baran Bercenderung bebas dan berbagai-bagai sifat negatif.

54

2. Aspek Kognitif Aspek yang kedua ialah dari aspek kognitif. Ciri kanak-kanak bermasalah emosidan tingkah laku dari aspek kognitif dapat dilihat melalui kanak -kanak dengan ADHD. Mengikut Marilyn Friend (2005), terdapat empat ciri yang menunjukkankanak-kanak itu bermasalah emosi dan tingkah laku dari aspek kognitif iaitu ingatan kerja, pertuturan arah kendiri, kawalan emosi dan motivasi, dan membentuk semula. Ciri pertama ialah ingatan kerja. Bagi ciri ini, kanak-kanak boleh mengingait tugasan dan beberapa banyak masa yang mereka ada untuk menyiapkan tugasan.Namun begitu, mereka ini tidak dapat mengingati arahan daripada guru. Ciri kedua bagi kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku dariaspek kognitif ialah pertuturan arah kendiri. Pertuturan arah kendiri ini digunakanoleh pelajar untuk membuat refleksi tetntang perkembangan tugasan,menyelesaikan masalah, dan mengikut arahan. Namaun begitu, mereka ini lemah dan tidak dapat menguasai kemahiran ini. Ciri ketiga pula ialah kawalan emosi dan motivasi. Kanak-kanak inisebenarnya mempunyai keupayaan untuk mengasingkan kekecewaan dan masalahemosi bagi menyiapkan tugasan. Namun begitu, terdapat segelintir daripada kanak-kanak ADHD ini masih tidak dapat mengatasi masalah emosi dan tugasan lalu keluar dari kelas. Ciri yang terakhir ialah membentuk semula. Aktiviti mental yang melibatkan keupayaan perkara yang diperhatikan dan menyatukan bahagian -bahagian untukmelaksanakan tindakan baru. Contohnya ialah mereka ini bermasalah dalam menyelesaikan tugasan yang kompleks. Seterusnya , ciri kognitif bagi kanak-kanak autisme pula ialah mempunyai tumpuan yang singkat atau terhad, namun begitu mereka boleh menumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara yang mereka minati atau sukai. Kanak-kanak autisme juga berkeupayaan menerima input daripada deria tetapi mereka tidakberupaya memilih maklumat yang penting. Maka, maklumat awal yang mereka adaakan dikekalkan dalam bentuk yang asal. Di samping itu, kanak-kanak autisme tidak mampu menumpukan perhatian kepada perkaraperkara kecil yang boleh dikaitkan dengan ingatan masa lalu dan mengimbas kembali untuk melihat kepentingan yangada.Mengikut sumber yang lain pula, kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku kebiasaannya akan menunjukkan ciri seperti terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangannya di sekolah. Contohnya, mereka mempunyai rendah daya ingatan, kebolehan dalam bidang pengamatan dan perkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif. 3. Aspek Afektif Terdapat beberapa ciri yang dimanifestasikan oleh kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku melalui tingkah laku mereka dari aspek yang ketiga iaitu aspek afektif. Terlebih dahulu, marilah kita lihat apakah yangdimaksudkan dengan afektif. Berdasarkan Kamus Dewan Edisi Baru, afektif didefinisikan sebagai keadaan yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Berdasarkan istilah yang dikemukan dapatlah kita membezakan kanak-kanaknormal dengan kanak-kanak yang bermasalah emosi serta tingkah laku melalui reaksi dan perlakuan yang ditonjolkan oleh mereka seperti menunjukkan rasa malu yang melampau apabila berhadapan dengan orang lain di sekitar mereka terutamanya apabila dikelilingi oleh orang-orang yang tidak 55

dikenali. Jika keadaan ini berlaku, mereka lebih suka menyendiri dan melakukan kerja sendiri tanpa menghiraukan orang di sekitar mereka. Di samping itu juga, mereka mempunyai nilai keyakinan yang rendah terhadap keupayaan diri mereka sendiri serta berasa rendah diri untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, mereka takut untuk mencuba sesuatu yang baru kerana kurang yakin pada kebolehan yang ada pada mereka lantas lebih suka mendiamkan diri dan hanya akan memberi perhatian terhadap sesuatu yang menarik perhatian mereka. Mereka juga sering mempamerkan emosi yang negatif seperti moody dan juga tertekan. Ciri-ciri yang ditunjukkan oleh mereka ini sudah tentunya akan membawa kesan yang lain iaitu mewujudkan kesukaran untuk berinteraksi dengan guru guru didalam kelas serta rakan-rakan kerana pasif di kala menjalani aktiviti berpasangan atau berkumpulan. Sebenarnya, emosi mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman dan juga layanan yang diterima oleh orang sekeliling mereka terutamanya daripada orang terdekat mereka seperti ibubapa mereka.

Masalah Bahasa Bentuk bahasa Masalah tersebut mungkin melibatkan satu atau gabungan mana-mana aspek bahasa berikut yang terdiri daripada bentuk bahasa iaitu merangkumi system fonologi, morfologi, dan sintaksis, yang kedua pula ialah kandungan bahasa iaitu sistem semantik, dan yang ketiga ialah atau fungsi bahasa dalam komunikasi (sistem pragmatik). Kalau dilihat dari segi bentuk bahasa, kanak-kanak yang bermasalah emosidan tingkah laku meghadapi masalah dalam fonologi, morfologi , dan sintaksis. Fonologi adalah sistem bunyi bahasa dan peraturan linguistik yang menentukan kombinasi bunyi. Masalah artikulasi atau gangguan artikulasi adalah pengeluaran bunyi-bunyi pertuturan yang abnormal, sehingga menyebabkan percakapan menjadi tidak tepat atau percakapan yang tidak sesuai. Masalah artikulasi terdiri daripada penggantian, pengguguran pengubahan, dan penambahan. Penggantian bunyi terjadi apabila bunyi tertentu dalam sesuatu perkataan digantikan dengan bunyi yang lain, misalnya malan u ntuk makanwabbit untuk rabbit. Kesilapan ini sering berlaku kepada kanak -kanak yang masihbelum matang. Pengguguran bunyi pula melibatkan pengguguran ataumenghilangkan sesuatu bunyi konsonan. Pengguguran boleh berlaku di permulaan,tengah, atau akhir perkataan, misalnya idung untuk hidung, besa untuk besar,dan lain-lain. Pengubahan bunyi terjadi apabila sebutan asal diubah sehingga boleh menghilangkan maknanya. Masalah ini ketara dalam penyebutan bahasa Inggerismisalnya perkataan sip disebut shlip. Sekiranya untuk perkataan susah,konsonan s disebut dengan hembusan angin yang kuat atau keterlaluan boleh mengubah bunyi perkataan tersebut, misalnya sssyusyah . Penambahan bermaksud menambah bunyi tertentu dalam perkataan seperti bawa disebut bawah atau bawuah, animal disebut ammanimal atau ammaminal. 56

Morfologi adalah peraturan linguistik yang menentukan struktur perkataan danpembentukan perkataan daripada unsur makna yang asas (morfem). Kecelaruan yang melibatkan morfologi termasuklah penggunaan imbuhan yang luar biasa, struktur ayat yang salah, dan penggunaan tenses yang salah (bahasa Inggeris). Sintaksis adalah peraturan linguistik yang menentukan susunan dan gabungan perkataanperkataan bagi membentuk ayat dan hubungan di antara unsur dalam lingkungan ayat tersebut. Masalah yang berkaitan sintaksis (ayat) pula melibatkan kesalahan tatabahasa yang boleh memberi kesan dalam menyusun dan menyampaikan pendapat yang kompleks. Kandungan bahasa Masalah bahasa kanak-kanak dari segi kandungan bahasa dapat dilihat melalui aspek semantik. Semantik adalah sistem psikolinguistik yang mencorak kandungan pertuturan, kehendak, dan makna perkataan dan ayat. Masalah semantik dapat dilihat melalui perkembangan perbendaharaan kata yang lemah,menggunakan makna perkataan yang tidak sesuai, dan tidak berupaya memahami makna perkataan. Kanak-kanak yang bermasalah bahasa dari segi semantik ini mengalami kesukaran untuk memahami makna sesuatu perkataan mengikut kategori, kuantiti, ruang, dan masa. Selain itu, mereka juga sukar memahami perkataan yang mengandungi pelbagai makna, menggunakan perkataan yang berhubung seperti antonim, sinonim, serta penggunaan sesuatu konsep yang abstrak seperti peribahasa. Seterusnya, kanak-kanak bermasalah bahasa juga mengalami masalah kekurangan perbendaharaan kata secara kualitatif dan kuantitatif. Peningkatan usia kanak-kanak akan menyebabkan masalah ini bertambah serius. Impaknya, mereka gagal mempelajari perkataan baru secara tidak formal. Di samping itu, kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku ini juga mengalami masalah kurangnya variasa bahasa disebabkan oleh penggunaan bahasa yang berstruktur dan berbentuk streotaip. Hal ini berlaku kerana mereka terlalu bergantung kepada konteks dan penggunaan perkataan yang telah diketahui sahaja menyebabkan mereka menghadapi masalah untuk memahami bahasa yang digunakan di dalam buku teks atau buku ilmiah. Penggunaan bahasa Seterusnya, kita lihat dari segi penggunaan bahasa atau dalam bidang linguistik dikenali sebagai pragmatik dalam kalangan kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku. Penggunaan bahasa adalah cabang linguistik yang berkaitan dengan kajian tentang makna dan kesan yang timbul daripada penggunaan bahasa dalam situasi tertentu. Selain itu juga, pragmatik boleh juga didefinisikan sebagai penggunaan bahasa untuk meluahkan niat seseorang dan menjalankan perkara-perkara di dunia. Oleh hal yang demikian, pragmatik merupakan satu kajian berkenaan jalinan peraturan yang bertindak sebagai penentu penggunaan bahasa demi proses interaksi sosial dalam masyarakat. Jika dilihat dari aspek ini, kanak-kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku akan menghadapi kesukakaran dalam mengaplikasikan bahasa dalam kehidupan mereka. Hal ini bererti proses komunikasi mereka akan terganggu kerana ketidakupayaan meluahkan apa yang 57

terpendam dalam diri mereka akibat kesukaran dalam menggunakan bahasa sebagai penghubung kepada proses komunikasi. Masalah berkaitan pragmatik melibatkan ketidakupayaan kanak-kanak dalam memahami atau menggunakan bahasa dalam konteks atau perbualan dalam situasi yang berbeza. Selain itu juga, kanak-kanak ini mempunyai masalah dalam mengaplikasikan apa yang dipelajari daripada persekitaran pengajaran ke situasi lain. Mereka juga mengambil masa yang agak lama untuk menganalisa sesuatu maklumat yang disampaikan kepada mereka secara lisan berbanding kanak-kanak yang normal. Oleh hal yang demikian, antara intervensi yang boleh dijalankan adalah melalui penilaian dan pelaksanaan khusus. Penekanan kepada aspek tingkah laku ,psikolinguitik dan interaksi sosial adalah perlu apabila melaksanakan pemulihan bertujuan menggalakkan interaksi dan komunikasi dengan penggunaan konteks bahasa yang tepat dan betul. KAEDAH PENILAIAN BAHASA, TEKNIK INTERVENSI YANG SPESIFIK, DAN KEBERKESANAN KOMUNIKASI KANAK -KANAK BERMASALAHEMOSI DAN TINGKAH LAKU Setelah ciri kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku dari aspekpsikomotor, kognitif, dan afektif dikenal pasti, dan masalah bahasa kanak kanak tersebut dari segi bentuk bahasa, kandungan bahasa, dan penggunaan bahasa diterangkan, maka berikut adalah huraian mengenai kaedah penilaian bahasa,teknik intervensi yang spesifik dan keberkesanan komunikasi kanakkanak bermasalah emosi dan tingkah laku. 1. Kaedah Penilaian Bahasa Tingkah laku merujuk kepada semua tindakan manusia yang boleh diperhati, diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara langsung atau tidak langsung, secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilainilai tertentu. Manakala,menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003), tingkah laku juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, bertindakbalas, tindakan, dan reaksi dari segi teknik, aktiviti yang melibatkan otot-otot, kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu. Carl Rogers (1999), menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Sebaliknya, menurut Al-Ghazali pula dari perspektif Islam, tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan. Tingkahlaku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Oleh itu, masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang lama, pada darjat yang ketara dan keadaan ini seterusnya akan menjejaskan prestasi pembelajaran. Masalah tingkah aku dalam kalangan muridmurid ialah merujuk kepada sebarangtingkah laku sama ada positif ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. 58

Terdapat 3 jenis masalah tingkah laku yang disenaraikan masalah psikologi iaitu kanak-kanak hiperaktif (ADHD), kecelaruan menentang dan beringkar (Oppositional Defiant Disorder) dan yang ketiga ialah kecelaruan tingkahlaku (Conduct disorder). Hiperaktif ialah istilah yang digunakan bagi kanak-kanak yang mempunyaitingkah- laku yang terlampau aktif (overactive) dan mengganggu (disruptive). Kebiasaanya kanak-kanak mempunyai masalah hiperaktif mempunyai masalah kekurangan tumpuan atau tumpuan yang singkat. Tiga hingga lima peratus kanak-kanak mengalami masalah ini. Masalah ini agak ketara dalam kalangan kanak-kanak lelaki. Mereka selalunya terlalu aktif sehingga mengganggu tugasan yang sepatutnya dilakukan oleh kanak-kanak lain. Turutan Sejarah atau Peristiwa Tahun PeristiwaPada awal kurun ke-20, Kanak-kanak ini dikenali sebagai hyperkinetic dan dikatakan mengalami kecacatan otak yang minima. Pada tahun 1980 Diagnostic and StatisticalManual of Mental Disorder III (DSM-III) yang dikeluarkan oleh Persatuan Psikologi Amerika (APA) telah memperkenalkan istilah Attention Deficit Disorders (ADD).Wujud kecelaruan sama ada istilah ini termasuk bersamasama hiperaktiviti .Beberapa tahun kemudian Istilah ini didefinisikan semula supaya meliputi kedua dua jenis kategori tersebut dan dikenali sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Antara ciri-ciri kanak-kanak ini dari aspek psikomotor ialah, mereka kerap menggerak tangan atau kaki atau menggeliang-geliut di tempat duduk. Selain itu juga, mereka sering meninggalkan tempat duduk ketika berada di dalam kelas. Dimana, mereka selalu berlari ke sana ke mari atau suka memanjat dan pada kebanyakan masa mereka kelihatan kekok untuk bergal dengan rakan-rakan yang lain. Malahan, Kanak-kanak yang mengalami ADHD banyak bercakap dan juga sentiasa bergerak cergas atau kerap bertindak seolah-olah digerakkan oleh motorSelain itu, mereka sukar dalam memberikan tumpuan iaitu mempunyai tumpuanmata (eye contact) yang lemah. Sebagai contohnya, mereka tidak ada hubungan mata dengan ibu bapa,guru dan rakan sebaya apabila meminta sesuatu. Manakala, kanak-kanak yang menghadapi masalah Oppositional Defiant Disorder (ODD) iaitu Kecelaruan menentang dan beringkar selalunya berlaku dalam kanak-kanak sebelum umur 6 tahun. Tingkahlaku menentang dan melawan orang dewasa (pihak yang berkuasa).Misalnya, ibu bapa dan guru. Mereka ini kerap beringkar, bersikap negatif dan bermusuhan. Masalaah ini merupakan perkembangan urutan kepada masalah Conduct Disorder atau kecelaruan tingkahlaku. Conduct Disorder atau kecelaruan tingkah laku dikenal pasti melalui tingkah laku agresif dan anti sosial dan biasanya sebelum umur 9 tahun di kalangan kanak -kanak. Kecelaruan ini melibatkan tingkahlaku negative, melibatkan pencabulan peraturan dan tidak mengendahkan hak orang lain secara berterusan dan berulangkali.Kanak-kanak yang berkecelaruan tingkahlaku menunjukkan deficit dalam tingkahlaku sosial. Secara umumnya, mereka menunjukkan ciri-ciri seperti suka berkelahi dengan orang lain serta suka merosakkan harta benda atau juga disebut sebagai vandalism. Semantelahan, kanak-kanak yang tergolong dalam kelompok ini juga suka berbohong dan mencuri. Jika dinasihati mereka lebih cenderung untuk bertindak secar agresif sama ada secara lisan ataupun fizikal. Pengujian, pengukuran dan penilaian adalah antara beberapa konsep penting dalam aspek bahasa. Misalnya, sesetengah guru apabila mengedarkan kertas ujian,mereka mungkin mengatakan mereka

59

mengukur prestasi pelajar atau menilai prestasi pelajar dalam sesebuah bilik darjah tanpa mengambil hirau maksud sebenar atau maksud khusus yang mendukung istilah berkenaan. Secara ringkasnya penilaian ialah satu proses membuat pertimbangan dalam menafsir hasil pengukuran yang bertujuan memberikan maklumat tentang pencapaian murid,objektif pelajaran, kaedah mengajar dan kurikulum. Secara ringkasnya, dasar penting bagi pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan adalah melalui langkah-langkah pengujian, pengukuran dan penilaian yang tepat dan berkesan dijalankan oleh guru di bilik darjah. Justeru, kecekapan guru dalam membangunkan instrumen pengujian dan penilaian amat penting malah sama pentingnya dengan penguasaan guru terhadap kurikulum yang diajar bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Kaedah penilaian bahasa ini boleh dibahagikan kepada tiga kategori iaitu, penilaian kemahiran lisan, penilaian kemahiran membaca dan yang akhir sekali penilaian kemahiran menulis. Penilaian kemahiran lisan adalah penilaian yang dibuat untuk mendapatkan maklumat hasil interaksi antara pelajar dengan pendidik,pelajar dengan pelajar dan pelajar dengan bahan pembelajaran.Antara aspek-aspek yang dinilai ialah dalam penilaian lisan ialah kefahaman konsep, pengetauan fakta, kecekapan mendengar dan penggunaan bahasa yang tepat. Seterusnya, penilaian bahasa pula melibatkan penggunaan bahasa yang tepat, kelancaran berbahasa yang baik, penggunaan intonasi yang betul dan sebutan yang tepat. Akhir sekali ialah penilaian kemahiran menulis. Kemahiran akan dinilai melalui karangan , laporan projek , kerja kursus , folio, latihan dan ujianbertulis, huraian atau tafsiran data, jadual, graf atau carta. Antara kemahiran yang diukur ialah adalah seperti kemahiran menulis, cara menyusun idea dan peguasaan perbendaharaan kata.Sebenarnya, terdapat enam kaedah penilaian bahasa yang dapat dibuat ke atas kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku iaitu penilaian melalui portfolio,penilaian melalui pemerhatian, penilaian melalui kontrak pembelajaran, penilaianmelalui soal jawab, penilaian melalui projek dan terakhir sekali ialah penilaian melalui kertas kerja. Penilaian melalui portfolio adalah satu kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan merekodkan bukti pencapaian kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku.dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama. Terdapat beberapa jenis portfolio yang boleh dibina seperti portfolio kerja harian, portfolio hasil terbaik dan portfolio dokumen. Antara ciri-ciri yang perlu ada dalam portfolio adalah seperti berbentuk dokuentasi dan berstruktur yang memerlukan perancangan, pelaksanaandan penilaian. Di samping itu, antara kegunaan portfolio bagi menilai kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku bagi membolehkan guru -guru menggunakan bukti portfolio bersama rekod anekdot untuk menghasilkan penilaian holistik. Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan dan mengikutj angka waktu yang diperlukan atau ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas dalam pengajaran dan pembelajaran meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Cara ini boleh dilaksanakan secara senarai semak, rekod anekdot,rekod profil. Kualiti pemerhatian pula haruslah terdiri daripada guru mempunyai sifat-sifat pemerhati iaitu peka terhadap perubahan yang berkaitan dengan bahan dan persekitaran di samping mempunyai sifat Ikhlas dan jujur serta adil dalam membuat keputusan yang diambil dalam sesuatu situasi. Manakala, jenis-jenis pemerhatian pula terdiri daripada pemerhatian

60

terhadap sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran dan tanggapan dengan melapor apa yang dilihat sahaja. Terdapat beberapa strategi dalam pelaksanaan penilaian pemerhatian iaitu dilakukan secara berterusan mengikut keperluan yang telah dikenalpasti atau yang telah dirancang. Kemudian, tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian hendaklah dibuat selepas mengkaji kesan dan implikasinya ke atas pelajar. Seterusnya, dalam usaha menggalakkan pembelajaran kendiri, para pelajar juga patut diberi hak untuk menentukan apa yang hendak dipelajari, bagaimana pembelajaran itu akan dilaksanakan dan dihasilkan dalam jangka waktu yang ditetapkannya sendiri, bahkan juga corak penilaian tugasannya itu. Antara kaedah yang paling berkesan untuk tujuan ini ialah penggunaan kontrak pembelajaran Kontrak Pembelajaran atau dikenali sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan persetujuan atau kontrak yang dibuat antara guru dengan pelajarnya (secaraindividu/kumpulan) berhubung dengan tugasan yang dibuat secara bertulis. Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran untuk membolehkan pelajar mengenalpasti dan merekod objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. Selain daripada tujuan tersebut, kaedah menerusi kontrak pembelajaran ini juga diambil untuk mencapai matlamat jangka masa pelaksanaan dan penghasilannya. Kontrak pembelajaran dibuat dalam pelbagai bentuk mengikut keperlua n tugasan dan pihakyang terlibat. Kontrak boleh dibuat secara formal, dimana prosedurnya dinyatakan dengan jelas dan rapi. Ia boleh juga dibuat secara tidak formal,tetapi terancang dan jelas. Dalam kontrak pembelajaran, penilaian selalunya berpusatkan pelajar,sementara penggredan perlu dikawal oleh guru. Senarai semak bagi butiran yang hendak dinilai, dan bagaimana penggredan dibuat perlu dilampirkan dan persetujui oleh pihak yang terlibat. 2. Teknik Intervensi Yang Spesifik Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan pengesanan pada peringkat awal lagi bagi membolehkan mereka mengikuti suatu sistem persekolahan yang terancang bagi mengembangkan potensi diri mereka. Begitu juga halnya dengan kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku. Bagi kanak-kanak yang telah dikenal pasti menghadapi masalah bahasa hendaklah diberi perhatian untuk dipulihkan dengan segera. Tindakan awal untuk membantu memulihkan atau mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak -kanak ini dikenali sebagai intervensi. Apabila mengajar bahasa kepada kanak-kanak terutamanya kanak-kanak bermasalah pembelajaran, guru hendaklah menggunakan beberapa teknik pengajaran yang khusus bagi memenuhi keperluan bahasa kanak-kanak tersebut. Di antara intervensi pengajaran bahasa yang mungkin dapat membantu kanak-kanak mengatasi masalah penguasaan bahasa mereka adalah seperti berikut: i. Ajar bahasa di dalam situasi Mengajar bahasa di dalam situasi yang diadakan akan membantu kanak -kanak memahami isi pelajaran dan seterusnya menguasai kemahiran bahasa yangdiajar. Contoh: membantu ayah di kebun.

ii. Ikut urutan perkembangan bahasa normal 61

Pengajaran bahasa hendaklah berdasarkan kemampuan berbahasa kanak-kanak mengikut peringkat umur mereka. iii. Guna strategi pengajaran yang khusus dan berkesan ketika memperkenalkan konsep baru Pelbagai strategi pengajaran khusus boleh digunakan untuk mengajar kanak -kanak masalah pembelajaran seperti teknik REBUS, kaedah VAKT, kaedah fonik dan sebagainya. iv. Bercakap tentang apa yang mereka fikir atau lakukan Kanak-kanak mesti dilatih bercakap dan menyampaikan buah fikiran mereka.Satu cara mudah merangsang mereka bercakap adalah dengan meminta mereka bercakap tentang apa yang mereka sedang fikirkan atau perkara yang mereka sedang lakukan. v.Terangkan apa yang orang lain lakukan Kemahiran menerang boleh ditingkatkan dengan cara meminta merekamenceritakan perkara yang dilakukan oleh orang lain. Menceritakan apa yang dilihat adalah lebih mudah dilakukan oleh kanakkanak masalah pembelajaran. vi. Gunakan contoh yang betul untuk memberikan latihan bagi kemahiran bahasa yang khusus Menunjukkan contoh yang betul atau modeling digunakan supaya kanak -kanak dapat meniru kemahiran bahasa yang betul. Kemahiran bacaan mekanismisalnya boleh dajar dengan cara guru menunjukkan cara bacaan yang betul ataumenayangkan rakaman pembaca berita TV membaca berita. vii. Gunakan aktiviti harian dalam menyediakan latihan kemahiran-kemahiran bahasa dalam lingkungan konteksnya Aktiviti harian kanak-kanak sama ada di rumah atau di sekolah boleh dimanfaatkan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman bahasa yang boleh mereka pelajari. Selain itu, aktiviti harian pelajar juga boleh digunakan sebagaibahan atau tema pengajaran bahasa. Dalam merangka intervensi pengajaran dan pembelajaran bahasa kepada kanak-kanak masalah pembelajaran, aktiviti hendaklah berfokuskan pelajar. Seterusnya, setiap kanak-kanak perlu diberi intervensi awal iaitu satu program yang tersusun, berstruktur, dan berperingkat. Intervensi awal ini memberi kesan positif pada perkembangan kanak-kanak bermasalah emosi dan tingkah laku seperti memberi pendekatan penambahan komunikasi. Sesetengah individu memerlukan intervensi melalui kaedah komunikasi selain daripada bahasa lisan. Selain itu, dalam sesetengah kes, individu tersebut tidak boleh bertutur disebabkan oleh masalah fizikal atau keupayaan kognitif. Oleh itu, kaedah komunikasi yang tidak melibatkan pertuturan hendaklah direka dan dilaksanakan untuknya. Di samping itu, komunikasi bantuan atau komunikasi alternatif yang melibatkan berbagai-bagai pendekatan dan ada juga menggunakan perkembangan teknologi baru. Di antaranya adalah seperti menggunakan bahasa isyarat, alat alat latihan komunikasi yang dicipta khas, penggunaan teknologi komputer dan sebagainya.

62

Manakala bagi kanak-kanak autistik, rawatan perubatan perlu digunakan untuk merawat masalah kurang tumpuan dan hiperaktif. Malahan, pengambilan vitamiun B6 bersama magnesium juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan tumpuan perhatian bagi kanak-kanak autistik. Di samping itu, intervensi awal ini dapat memberi perhatian kepada ibu bapa, latar belakang dan persekitaran. Individu yang terlibat dalam intervensi seperti ibubapa, guru, atau ahli terapi menggunakan dorongan semula jadi ka nak-kanak untuk bercakap perkara yang mereka sedang lakukan, merancang untuk lakukan atau permainan yang disukai. Selain itu, intervensi juga dijalankan semasa murid sedang makan, bermain, atau ketika berada di restoran makanan segera untuk menggalakkan mereka bertutur dan menggunakan bahasa dengan betul. Manakala, perkhidmatan intervensi awal sangat penting bagi kanak kanak autistik untuk membantu mengurangkan masalah autistik yang mereka alami. Selain rawatan perubatan dan pengurusan tingkah laku, perkhidmatan intervensi awal sememangnya dibentuk bagi memenuhi keperluan individu kanak -kanak autistic termasuklah pendidikan terancang. Di Amerika syarikat, program intervensi dijalankan melalui kerjasama diantara agensi seperti perkhidmatan dan bantuan teknologi, perkhidmatan jururawat sekolah, latihan dan kaunseling ibu bapa, perkhidmatan pemakanan nutrisi, program kebudayaan dan kesenian, terapi cara kerja dan terapi bahasa dan pertuturan. Intervensi awal juga dapat memberi peluang kanak-kanak belajar kemahiran asas. Kanak-kanak berpeluang untuk belajar kemahiran asas dan memenuhi keperluan dalam bidang-bidang kemahiran sosial, kemahiran urus diri, komunikasi dan pengurusan tingkah laku. Di Malaysia, program intervensi kanak-kanak autism dilaksanakan melalui program pra sekolah terlebih dahulu bagi memastikan mereka bersedia untuk ditempatkan dalam Tahun satu. Di sini, kemahiran urus diri dan pengurusan tingkahlaku diutamakan selain pengenalan kepada asas mata pelajaran bahasa Melayu,Agama dan Moral, dan Matematik. Di samping itu, guru perlu mempunyai pengetahuan yang luas supaya dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Selain itu, kemahiran mengurus tingkah laku akan dapat membantu guru mengawal dan membentuk tingkah laku muridnya. Selain intervensi awal, teknik intervensi tingkah laku juga dapat diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku ini. Dalam teknik ini,kanak-kanak akan diberi ganjaran dan pengukuhan bagi setiap tingkah laku yang diingini yang ditunjukkan. Selain itu, mereka harus diberikan strategi pencegahan iaitu menghentikan tingkahlaku yang tidak sesuai ketika baru bermula atau ketika masih ringan. Di samping itu, mereka juga boleh diberikan token ekonomi, iaitu memberi ganjaran dalam bentuk token ( sticker, syiling plastik) yang mempunyai nilaiekonomi, iaitu boleh ditukar dengan barang yang disukai. Seterusnya ialah teknik intervensi pengajaran. Bagi teknik ini, arahan yang diberikan kepada kanak-kanak yang bermasalah emosi dan tingkah laku ini mestilah jelas, ringkas, dan lengkap supaya mereka dapat melakukan arahan tersebut. Apabila memberi arahan, minta murid mengulang arahan tersebut. Seterusnya ,guru mestilah memecahkan tugasan yang kompleks kepada bahagian-bahagianyang lebih kecil. Selain itu, guru juga mestilah banyak menggunakan tindak balas aktif sepanjang pengajaran. Seterusnya, 63

guru juga haruslah memperbanyakkanpenggunaan kaedah pelbagai sensori dalam pembelajaran. Akhir sekali, gurumestilah libatkan murid dalam aktiviit pembelajaran. 3. Keberkesanan TingkahLaku Komunikasi Kanak-kanak Bermasalah emosi dan

Sesuatu komunikasi itu dikatakan berkesan apabila merangkumi beberapa ciri komunikasi yang berkesan. Salah satu aspk yang penting ialah kejelasan. Aspek ini sangat penting bagi membolehkan sesuatu proses komunikasi itu diterima dengan baik antara pengantar dan penerima. Ini bermakna maklumat yang dihantar jelasdan difahami oleh penerima dalam proses komunikasi. Terdapat beberapa kaedah yang boleh dilaksanakan bagi membolehkan komuikasi berkesan itu diwujudkan. Salah satu aktiviti yang boleh dijalankan ialah guru sentiasa memikirkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan bahan bantu mengajar bagi membolehkan maklumat yang ingin ditransformasikan dapat dihantar dengan berkesan kepada murid-murid. Ini kerana alat bantu mengajar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sesuatu yang ingindisampaikan oleh guru. Selain itu juga, kaedah perbincangan secara berkumpulan turut membantu pemahaman murid-murid di dalam kelas. Dala sesi perbincangan yang berlaku, mereka dapat bertukar-tukar pendapat dan panangan tentang topic yang dipelajari. TOPIK 9 : PENTAKSIRAN DAN PENINGKATAN TAHAP PENCAPAIAN BAHASA

9.1) PENTAKSIRAN BAHASA

Definisi Pentaksiran

Pentaksiran merupakan satu proses di mana seseorang itu mengumpul bukti, membuat inferens, membuat kesimpulan, dan bertindak berdasarkan kesimpulan yang dibuat. (penilaian).Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila fokus diberi kepada proses pemerolehan bahasa dikalangan pelajar di mana penaksiran itu sendiri menjadi salah satu pemangkin ke arahpemerolehan bahasa.Pentaksiran itu adalah konstruktif apabila ianya mampu menilai dan menghargai apa yang pelajar sudah boleh buat dan pada masa yang sama, membantu mereka mengenali bahagian pelajaran yang masih perlu diberi perhatian.

Matlamat

Proses

mendapatkan

gambaran

tentang

prestasi

seseorang

dalam pembelajaran. 64

Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran.

Mendapatkan

maklumat

secara

berterusan

tentang

pengajaran

dan pembelajaran

Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran

Prinsip Pentaksiran Konstruktif

Pentaksiran konstruktif dibina atas lima prinsip utama: 1. Pentaksiran hendaklah mampu membuat perwakilan kepada matlamat arahan (instructionalgoals) dan nilai arahan (instructional values). 2. Pentaksiran hendaklah menjadi satu wahana perkongsian atau pertukaran maklumat di antara guru dengan pelajar, pelajar dengan pelajar

dan seumpamanya. 3. Pentaksiran hendaklah mampu melahirkan ekspresi atau luahan yang optimum tentang pembelajaran pelajar yang sudah dialami oleh pelajar. (refleksi) 4. Pentaksiran hendaklah mempunyai nilai arahan. 5. Pentaksiran hendaklah mampu memberi firasat atau ramalan (anticipation) tentang tindakan yang wajar diambil perhatian terhadap keberkesanan pembelajaran pelajar dan pengajaran pendidik. (inferens)

Kaedah Pentaksiran

Terdapat pelbagai 2 kaedah

pentaksiran yang boleh digunakan.

Di

antaranya adalah PenilaianMelalui Pemerhatian dan Penilaian Melalui Interviu

(a) Penilaian Melalui Pemerhatian Penilaian melalui pemerhatian adalah satu proses untuk menentukan apa yang pelajar tahu serta bagaimana hendak melakukan sesuatu tugasan atau operasi dalam masa sebenar. Ianyamerupakan satu alat pentaksiran yang sesuai untuk mentaksir aspek psikomotor pelajar. Tujuan utamanya adalah untuk membekalkan data yang bersifat objektif tentang kualiti 65

pencapaian pelajar,termasuklah proses dan prosedur dalam menyiapkan tugasan dan cabaran yang dihadapi sepanjang proses tersebut. Maklumat ini boleh digunakan oleh pendidik dalam merencanakan proses dan prosedur pengajarannya.

Sebagai satu panduan dalam menggunakan kaedah pentaksiran ini, berikut adalah perkara-perkara yang perlu dilakukan:

1. Fahami asas kepada pemerhatian menyedari keadaan sekeliling membezakan di antara tingkahlaku yang subjektif dan objektif membezakan di antara deskripsi dan membuat inferens frasa soalan yang menghadkan pemerhati memerhati tingkahlaku yang maujud dan zahir

2. Bersedia untuk membuat pemerhatian dengan - membuat keputusan tentang jenis tingkahlaku, tindakan, dan kemahiran yang ingin diperhatikan

- membuat keputusan tentang siapa yang akan menjadi pemerhati - membuat pelan sampel -menyediakan borang pemerhatian untuk merekod kekerapan sesuatu tingkahlaku,tindakan, dan kemahiran itu timbul -melatih pemerhati

3. Memerhati dan merekod bagaimana pelajar melakukan tingkahlaku tersebut. Prosedur pemerhatian ini boleh dalam bentuk formal ataupun tidak formal.

4.Buat ringkasan atau rumusan kepada hasil pemerhatian dengan jelas dan bergunasebagai satu "feedback" kepada setiap pelajar dan kumpulan; dan bantu pelajar dalammenganalisa dan pemerhatian dan membuat refleksi tentang bagaimana; 66 tahap efisien pembelajaran mereka

mereka boleh membantu rakan mereka belajar mereka boleh mencapai tahap yang lebih efisien

Penilaian Melalui Interviu

Interviu adalah satu proses interaksi di antara penemuramah, iaitu pendidik dengan seorangatau lebih orang yang ditemuramah (pelajar) di mana soalan dan jawapan diolah dalam bentuk verbal. Ianya merupakan satu sumber yang kaya dengan maklumat tentang pemikiran, pemahaman, dan perasaan pelajar terhadap bahasa. Penilaian sebegini lazimnya melibatkan satu set soalan yang disusun dalam turutan yang paling sesuai bagi menjana pemerolehan maklumat tersebut.

Prosedur interviu melibatkan pendidik bersemuka dengan pelajar semasa pelajar menyelesaikan masalah. Pelajar tersebut dibiarkan bekerja dengan sendiri untuk mencapai penyelesaian kepada sesuatu masalah. Pada

masa yang sama, pendidik hendaklah mengetahui apa yang dilakukan, mengapa dilakukan, bagaimana melakukan, bila melakukan, dan soalansoalan jurnalis yang lain.

9.2) PEMILIHAN SASARAN INTERVENS

9.3) STRATEGI-STRATEGI PENINGKATAN BAHASA

PENDEKATAN STRUKTURAL

Pendekatan struktural : Salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa. Ada pendapat yang menganggap pedekatan ini berkait rapat dengan bahasa yang merangkumi sekumpulan kaedah.

Atas dasar anggapan tersebut, timbul pemikiran bahawa pembelajaran bahasa harusmengutamakan penguasaan kaedah-kaedah bahasa

atau tatabahasa.

67

Dalam hal ini pengetahuan tentang pola-pola ayat, pola kata, dan suku kata menjadi sanga terpenting. Dengan pendekatan struktural murid-murid akan sentiasa berhati-hati atau teliti dalammenyusun ayat, kerana mereka telah memahami kaedah-kaedah tersebut apabila gurumenggunakan pendekatan ini.

PENDEKATAN NATURALISTIK

Satu pendekatan bukan formal Pendekatan bahasa yang bersifat semula jadi, seperti: Tidak memerlukan bantuan guru. Pembelajaran bermasyarakat. berlangsung di dalam lingkungan kehidupan

Bahasa pertuturan harian yang digunakan oleh kebanyakan penduduk dalam suatu komuniti bahasa. Dengan Pendekatan Naturalistik: Dapat mengembangkan bahasa kanak-kanak. Memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meminta atau menyatakan keinginan.

TEKNIK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Teknik-teknik Pengajaran Bahasa Teknik Latih Tubi Teknik Permainan Bahasa Teknik Soal Jawab Teknik Bercerita Teknik Kuiz

DEFINISI Menurut Kamus Dewan (edisi ketiga), teknik adalah kaedah mencipta sesuatu hasil seni seperti muzik, karang-mengarang dan sebagainya. 68

Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan teknik adalah satu muslihat atau strategi atau taktik yang digunakan oleh guru yang mencapai hasil segera yang maksimum pada waktu mengajar sesuatu bahagian bahasa tertentu. Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif. Teknik merupakan suatu alat yang digunakan oleh guru bahasa bagi menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk pelajar-pelajarnya.

TUJUAN TEKNIK Menarik minat murid Mengekalkan perhatian Membangkitkan rasa ingin tahu

TEKNIK LATIH-TUBI Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta atau kecekapan yang dipelajari. Ia sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Melayu Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut perkataan,ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar, melihat, memikirkan maksud perkataan-perkataan serta tugasnya dalam situasi yang penggunaan perkataan-perkataan itu. Mengikut teknik ini, perhatian akan diberikan kepada 5 aspek kebolehan menggunakan bahasa iaitu:

a) Sebutan (accent) menyebut patah-patah perkataan atau sukukata dengan betul termasuk intonasi yang membawa makna dalam sesuatu situasi. b) Tatabahasa (grammar)

69

penggunaan bahasa yang tepat mengikut hukum-hukum bahasa daripada semua aspek. c) Perbendaharaan kata (vocabulary) meluaskannya dengan penggunaan imbuhan yang sesuai mengikut konteksnya dalam situasi tertentu. d) Kefasihan (fluency) menggunakan perkataan dan lain-lain dengan cara spontan tanpa memikirkan apakah maksudnya. e) Kefahaman (comprehension) latihan memahami soalan dan memberikan jawapan yang wajar.

TEKNIK PERMAINAN BAHASA Permainan bahasa adalah salah satu cara dalam mempelajari bahasa melalui teknik permainan. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluang kepada pelajar memperolehi latihanintensif, pembelajaran bermakna dan sebagai alat diagnostik. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakan pelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranya kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yang bertepatan dengan kemahuan dalam sistempendidikan negara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya. Hala tuju inidiinterapetasikan melalui objektif tersirat dalam permainan bahasa tersebut iaitu : merangsang interaksi verbal pelajar menambah kefasihan dan keyakinan menyediakan konteks pembelajaran bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan bertindak sebagai alat pemulihan, pengukuhan dan pengayaan

TEKNIK SOAL JAWAB Merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan. 70

Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudah dilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupaya mewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan.

Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya.

Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajar berfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yang diajar.

Tujuan utama teknik soal jawab ialah : Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis. Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.

TEKNIK BERCERITA Merupakan salah satu pendekatan yang sesuai digunakan untuk membina kecekapanberbahasa kerana cerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat dan perhatian pelajar. Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan kata dan tatabahasa dapat disampaikan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dikalangan pelajar. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agar ada peringkat permulaan, kemuncakdan kesudahan cerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan, suara, gerak lakudan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harus dikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkan kebosanan. 71 Langkah-langkah dalam persediaan teknik bercerita

Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian,sesuaikan pula dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa.

Hafazkan frasa atau ayat-ayat penting. Latih bercerita seolah-olah guru berada dihadapan murid-murid sekurangkurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. Guru bercerita dalam keadaan yang selesa. Guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenar atau lain-lain BBM. Sediakan kad-kad perkataan, frasa-frasa atau ayat-ayat yang berkaitan dengan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan.

TEKNIK KUIZ Diperkenalkan pada tahun 1940 di England melalui Perbadanan Penyiaran British (B.B.C). Aktiviti kuiz bermula di negara ini setelah dimasukkan dalam masa pembelajaran BahasaInggeris di sekolah-sekolah Inggeris dan diikuti di sekolah-sekolah Melayu. Tujuannya ialah : Guru dapat mengukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira. Pelajar dapat melupakan permasalahan mereka dengan mengemukakan soalan-soalansecara teka-teki. Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yang baru. Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk, makna danpenggunaan bahasa yang tepat.

PENYEDIAAN DAN PENYUSUNAN PERSEKITARAN PEMBELAJARAN BAHASA Persekitaran kelas mestilah dalam keadaan yang selesa - murid lebih selesa untuk meneruskan pembelajaran mereka semasa di kelas. Guru perlu menyediakan bahan untuk mengajar ABM Menyediakan bahan ataupun sumber pengajaran yang berlainan - tidak hanya tertakluk kepada satu sumber sahaja seperti buku teks. Menyusun kelas supaya murid dapat meningkatkan bahasa mereka menampal huruf-huruf di kelas dan sebagainya. Penyediaan dan penyusunan persekitaran pembelajaran dapat : 72

Menggalakkan pembelajaran Menguruskan ruang dan persekitaran Mewujudkan iklim pembelajaran yang sihat Komunikasi sebagai alat pengajaran yang penting Menguruskan konflik dan masalah disiplin dalam proses pengajaran dan pembelajaran Segala objektif dalam pengajaran dapat di capai

73

74