Anda di halaman 1dari 6

970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual

SULIT*
SMK ASYAKIRIN
PEPERIKSAAN PENGGAL 1 TAHUN 2012
PENDIDIKAN SENI VISUAL 6AA2
KERTAS 1 (TEORI)
BAHAGIAN A (55 markah)
(Soalan Struktur)
Nama :

MASA : 3 JAM

ARAHAN : SEMUA SOALAN HENDAKLAH DIJAWAB DI ATAS KERTAS KAJANG.


Jawab semua soalan-soalan berikut.

1.

Terdapat empat kaedah cetakan benam. Berikan empat kaedah tersebut :


a)

[4]

b) .
c)

d) .
2.

Di dalam jalinan dibahagikan kepada dua kategori. Huraikan dua kategori tersebut :
a)

Jalinan Tampak

[3]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) Jalinan Sentuh

[3]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3.

Berdasarkan hasil karya Gambar 1. Jelaskan beberapa perkara yang berikut :


a)

Hal benda

[4]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) Kepelbagaian

[4]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
c)

Ruang

STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat

[3]

[Lihat Sebelah SULIT]

970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual


SULIT*

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4.

Sumber idea sangat penting dalam penghasilan sesebuah hasil karya. Bincangkan beberapa
sumber idea yang berikut :
a)

Media massa

[4]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) Teknologi

[4]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
c)

Persekitaran

[6]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
d) Peristiwa

[4]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
5.

Dalam pendekatan idea terdapat empat jenis data yang digunakan dalam menjana idea.
Nyatakan empat jenis data tersebut :
a)

[4]

........................................................

b) ........................................................
c)

........................................................

d) ........................................................
6.

Jelaskan berkenaan dengan unsur seni yang jelas digunakan di dalam Gambar 2.
a)

Garisan

STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat

[4]

[Lihat Sebelah SULIT]

970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual


SULIT*

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) Jalinan

[4]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
c)

Ruang

[4]

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat

[Lihat Sebelah SULIT]

970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual


SULIT*

BAHAGIAN B
Jawab dua soalan dalam bahagian ini.
7.

Jelaskan unsur seni dan dan prinsip rekaan yang digunakan dengan jelas di dalam Gambar 3
tersebut.

[15]

8.

a)

[5]

Berikan huraian aspek-aspek keindahan dalam sesebuah karya seni.

b) Bincangkan bagaimana proses kritikan seni dapat meningkatkan mutu dan kefahaman [10]
estetik terhadap sesebuah karya seni.
9.

Huraikan sumber idea daripada teknologi, faktor-faktor persekitaran, peristiwa dan [15]
pengalaman dalam menyumbang idea dalam penghasilan seni visual.

1
0

Bincangkan bagaimana poster dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat.

[15]

BAHAGIAN C
Jawab satu soalan dalam bahagian ini.
1 Portfolio penting dalam pengkaryaan. Berikan hujah anda untuk menyokong pernyataan ini.
1
12 Bincangkan tiga kebaikan kritikan seni visual.

Gambar 1
Malaysia Truly Asia, Photo

STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat

[Lihat Sebelah SULIT]

[15]
[15]

970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual


SULIT*

Gambar 2
Latiff Maulan, Hornbill, Cat Minyak

Gambar 3
Cheong Soo Pieng, Tropical Life, Dakwat Cina dan Gouache atas Kertas

Selamat Menjawab soalan

Penghalang Kepada Kejayaan Ialah Fikiran Sendiri, Bukannya Kecacatan Atau


Kekurangan

Disediakan oleh;

Disemak oleh;

(GURU PSV: CIK MARIA RENGGA)

(GURU TING 6: PN. FLORA SIMAH)

STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat

[Lihat Sebelah SULIT]

970/1 Kertas 1 Pendidikan Seni Visual


SULIT*

STPM 970/1
* Kertas Soalan ini SULIT sehingga kertas peperiksaan ini tamat

[Lihat Sebelah SULIT]