PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

BUKU PANDUAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian © Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak tidak

cipta

terpelihara.

Kecuali

untuk

tujuan atau

pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, dibenarkan sesiapa mengeluarkan mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

KANDUNGAN ___________________________________________________
KANDUNGAN 1. 2. 3. 4. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan, Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras • Kursus Pengajian Profesional • Kursus Major • Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif • Kursus Elektif 1 • Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: • Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program • Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran • Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan MUKA SURAT ii iii 1 2

5. 6. 7. 8. 9. 10.

7 16 19 23 24 30 33 122 126 132

11

12 13.

150 151 157 159 159

14.

i

KATA ALU-ALUAN PENGARAH
Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim, Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program, Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar, pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27 IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan. Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan, Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Sekian, selamat maju jaya.

Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru

ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut:

• •


Bersifat dinamik, relevan, futuristik, responsif, holistik, dan bersepadu Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat

Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut:

Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Holistik
REKA BENTUK KURIKULUM

Spiral & Development al

Praktikal & Kontekstual

Koheren

i.

iii Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) • Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus / Bidang • Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren • Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental • Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman, tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan • 3 Aras mengikut Semester, iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik • Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai / disposisi • “hard skills” dan “soft skills” • Persepktif global (4 Pillars of Education). EFA, EIU, ESD (UNESCO) • Kurikulum, Aktiviti Kokurikulum, dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual • Berbentuk praktikal / ”hands-on” • Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) • Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) • Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah • Melaksanakan amalan terbaik (best practises)

ii.

iii.

iv.

v.

Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponenkomponen penting yang menetapkan wajaran, jumlah kredit dan kursus-kursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan”. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian.

iv Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut:

a.

Menggunakan pelbagai mod, iaitu: Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam Notional Credit.

b.

Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning). Penggunaan Unit Plan, Portfolio Pembelajaran, kajian kes, penyelidikan tindakan, pentaksiran prestasi (performance assessments), penilaian tugasan terarah, dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of practice).

c.

Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum, kerja kursus, dan tugasan.

d.

Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti, bahan, dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning dan online learning.

e.

Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner, penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning) dapat dibudayakan. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.

f.

Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah, praktikum, internship, latihan industri, dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar.

v Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat, hasil pembelajaran, dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai, struktur program dan juga syaratsyarat kemasukan pelajar. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: • Etika Profesional • Pengetahuan dan Kefahaman • Kemahiran Intelek • Kemahiran Praktikal • Kemahiran Kebolehpindahan • Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan, peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan.

vi

PENGENALAN, MATLAMAT, DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

PENGENALAN Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama empat tahun. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan keterampilan profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang

i.

mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing; menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing; menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional keguruan; berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar; memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia; dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

ii.

iii.

iv. v.

vi.

1

SISTEM AKADEMIK, STRUKTUR PROGRAM, DAN PERINCIAN KURSUS

SISTEM AKADEMIK Tempoh Pengajian Program PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 20 minggu. Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu

Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi bersemuka dan tidak semuka, yang mencakupi teori dan amali, serta Amalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS), praktikum, dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.

2 STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Reka bentuk kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. 1. KURSUS KURSUS WAJIB • Kursus Wajib IPT • Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS • Pengajian Profesional • Major • Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF • Pakej Elektif 1 • Pakej Elektif 2 JUMLAH KREDIT 23 (17%)

2.

86 (65%)

3.

24 (18%)

133 (100%)

Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT), dan Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM). Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas, kemahiran generik, dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major, dan Amalan Profesional. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan

pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. 3 Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Sepanjang mengikuti program, pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses, iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS), praktikum, dan internship. PBS dijalankan selama 4 minggu, praktikum 24 minggu, manakala internship selama 4 minggu. Amalan Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif diagihkan sejumlah 12 kredit. Kursus Tanpa Kredit (TK) Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test (MUET). Elektif ini tidak diagihkan kredit.

4 PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 WAJ3114 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum - Permainan Kokurikulum - Unit Beruniform I Kokurikulum - Unit Beruniform II Kokurikulum - Olahraga Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8

EDU3109

Guru dan Cabaran Semasa Jumlah

3(3+0) 27 (20%)

8

5 Amalan Profesional KOD KURSUS Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Profesional Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship Jumlah KREDIT SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8

PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101

2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%)

*Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional, Kursus Major, dan Kursus Elektif mengikut semester yang ditetapkan. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45 (34%)

6

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER

AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER

1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007)
KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 SEM. 1 1 2 2 3

2. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

BMM3114 BMM3115 BMM3116

Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah

2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%)

7 8 8

7 3. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

4. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%)

8 5. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

6. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Penyelidikan Tindakan 1 - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (33%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

9 7. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45 (34%) 7 8 8 6 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2

8.

10 PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah - Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115

8.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

KOD PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113

PIM3114 PIM3115

Pengajian Fiqh Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah

3(3+0) 3 (0+3) 45 (34%)

8 8

9

11 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8

10.

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics KREDIT 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (3+0) 3 (2+1) 3 (3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3 (2+1) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8

KOD MTE 3101 MTE 3102 MTE 3103 MTE 3104 MTE 3105 MTE 3106 MTE 3107 MTE 3108 MTE 3109 MTE 3110 MTE 3111 MTE 3112 MTE 3113 MTE 3114

MTE 3115 KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 SCE3112 SCE3113 SCE3114 SCE3115

Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting)

3 (0+3)

8

Jumlah KREDIT 45 (34%) SEM. KURSUS Life and Living Processes 3(2+1) 1 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1 Exploring Materials 3(2+1) 2 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2 Physics in Context 3(2+1) 3 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5 Earth and Space 3(2+1) 5 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6 Resources Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7 Science, Technology and Society 3(3+0) 8 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8 and Reporting) Jumlah 45 (34%)

12 11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH

12.

PENDIDIKAN PRASEKOLAH KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115

14.

13 PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115

15.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Audiologi dalam Pendidikan Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran Pemulihan Dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

KOD PKD3101 PKU3102 PKD3103 PKD3104 PKU3105 PKU3106 PKD3107 PKD3108 PKD3109 PKD3110 PKD3111 PKU3112 PKU3113

PKU3114 PKU3115

16. KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115

Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8 Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah 45 (34%) PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8

15

AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER

PAKEJ KURSUS ELEKTIF Pakej Elektif 1
Bil. 1. Elektif 1 Pendidikan Jasmani Kursus PJM3102 Pergerakan Asas PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti PKE3102 Pendidikan Keselamatan PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan PKE3104 Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5

2.

Pendidikan Islam

3.

Bahasa Arab

4.

Pendidikan Kesihatan

Jumlah

12 (9%)

16 Pakej Elektif 2
Bil. 1. Elektif 2 Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan

Kursus PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) SCE3111 Evaluation in Science Teaching SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources MTE3102 Mathematics Education Curriculum MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan *PBS) MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR MZE3101 Asas Pendidikan Muzik MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah

Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1)

Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6

2.

Pendidikan Moral

3.

Science Elective

4.

Mathematics Elective

5.

Pendidikan Seni Visual Elektif

6.

Pendidikan Muzik Elektif

Bil. 7.

Elektif 2 Bahasa Melayu Elektif

Kursus BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian PSE3101 Kritikan Sastera PSE3102 Penulisan Kreatif PSE3103 Teater dalam Pendidikan PSE3104 Teater Kanak-Kanak PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan Alatan) PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis PQE3103 Tarannum Al-Quran PQE3104 Hafazan Al-Quran ELE3101 English for Undergraduates ELE3102 Principles of English Language Teaching ELE3103 English for the Language Teachers ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners

Kredit 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1)

Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6

8.

Kemahiran Hidup Elektif

9.

Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) Muzik Prasekolah

10.

11.

Pendidikan AlQuran

12.

English Language

Jumlah

12 (9%)

*Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan.

18

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Semester 1- 3 Aras 2 Aras 3 • • • • • • Aras 1 Semester 4 -6 Aras 2 Aras 3 • Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan (Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai (Penilaian) Pemberatan 70% 15%

15%

15%


• • • •

70%

15%

Aras 1 Semester 7& 8 Aras 2 Aras 3

15%


• • • • • •

15%

70%

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:

19 Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ 3101 WAJ 3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum – Permainan Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

20 Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 KURSUS Hubungan Etnik Kokurikulum – Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah KREDIT 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum – Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3 (x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. ** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

21 Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 KURSUS Kokurikulum - Olahraga Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah KREDIT 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6. Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17

*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6 Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 Jumlah 12

Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional KREDIT 3(3+0)

EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101

Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah

3 (3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14

22

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara akses kendiri, terarah kendiri, dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut, tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang inovatif, penguasa ilmu yang mantap, pengguna teknologi maklumat yang cekap, serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi, bersemuka, dan tidak bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses, mengumpul, dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaranpembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. 9. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti, proses validasi, proses akreditasi, dan peperiksaan luaran. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjang program dijalankan.

23

SINOPSIS KURSUS WAJIB

SINOPSIS KURSUS KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0)

Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu, Cina, India dan Jepun), Islam dalam tamadun Melayu, pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah, tokoh-tokoh tamadun Islam, isu-isu kontemporari, Islam Hadhari, dan proses pembangunan negara. This course focuses on the introduction of civilisation, interaction among various civilisations (Malay, Chinese, Indian and Japanese), Islam in the Malay Civilisation, the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe, prominent figures of the Islamic civilisation, contemporary issues, Islam Hadhari, and nation development process. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0)

This course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills, Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. tatabahasa, jenis-jenis ayat, jenis-jenis soalan, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis untuk pelbagai tujuan. WAJ3103 English Language Proficiency II (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0)

This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). It builds further on parts of speech and the language skills. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. This will enable learners to become proficient language users. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I (WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis pelbagai penulisan. Kursus ini juga memahirkan

pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan dan tujuan.

24 WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2)

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa, hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan diberikan kepada pemulihan membaca dan menulis, strategi pengajaran dan pembelajaran, kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis, jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis, penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik, seni visual, pendidikan jasmani dan kesihatan, pemilihan, pembinaan, dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course describes about Language Acquisition theory, its relationship with teaching and learning. Focuses wil be on reading, and writing remedial on teaching and learning strategy, reading and writing remedial basic skills; types of reading and writing basic skills activities, reading and writing in music education, visual arts, and physical education and health science selection, development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0)

Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. The topics discussed are problem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, and also data analysis and Interpretation. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan, pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi. WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0)

Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Malaysia, konsep-konsep asas hubungan etnik, masyarakat pluralistik Alam Melayu, pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, perlembagaan

dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, agama dan hubungan etnik, cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia, dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with special attention to the latter’s development in Malaysia. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia, basic concepts in ethnics relations, Malay pluralistic society, economy development in ethnics relations in Malaysia, politics 25 development in ethnics relations in Malaysia, constitution in ethnics relations in Malaysia, religion and ethnics relations, challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia, and the role of government and society. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik, pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri, dan kecerdasan pelbagai. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan; Pendedahan kepada asas Muzik, Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah; Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music, movement and visual art which will enhance the teaching - learning process of various subjects at the primary level. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination, expression, inquiry and multiple intelligences. It also focuses on the introduction of Arts in Education, exposure to basic skills in music, movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0)

Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah,penubuhan unit-unit kokurikulum, sistem fail dan surat menyurat, pengelolaan aktiviti, pengurusan mesyuarat dan kewangan, dan majlis rasmi. This course focuses on cocurriculum in primary school, setup of cocurriculum unit, filing system, organizing of activities and competition; management of meeting and budget; and official function. WAJ3109 Kokurikulum – Permainan (Games) 1(0+1)

Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia, pengenalan alatan, gelanggang dan undang-undang permainan, mengetahui,

latihan dan taktik permainan, pengukuhan kemahiran dalam permainan, pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan. This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and International level, introduction on equipment, court and rules and regulation of games, knowing, training and tactical of games; games enrichment, management of court / field and team and organizing competition. 26 Kokurikulum – Unit Beruniform I (Uniform Units I)

WAJ3110

1(0+1)

Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform; struktur dan organisasi; perlembagaan unit beruniform; pengurusan dan pentadbiran; disiplin dan kerohanian; asas pertolongan cemas; asas kawad kaki; istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. This course focuses on the history of uniform unit; structure and organization; constitution of uniform units; management and administration; discipline and spiritual; principles of first aid; marching; ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan; perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping; planning and camping. WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga (Atheletics) 1(0+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang-undang; kemahiran asas acara-acara balapan dan padang; pengurusan ukuran balapan dan padang; pengelolaan kejohanan; pengurusan pasukan. This course focuses on the general knowledge, history, rules and regulation; track events; field event; management in measurement of track and field events; organizing competition; team management. WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan (Societies) 1(0+1)

Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan; pengurusan; sejarah; perkembangan dan kepentingan persatuan; pengkelasan persatuan; kemahiran asas; persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek.

This course focuses on the introduction and concept of society; management; history; development and importance; classification of society; basic skills; preparation, implementation and evaluation of project.

WAJ3114

27 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers)

3(0+3)

Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan, berdaya maju, berdaya tahan, dan berdaya saing. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. This course aims to produce teachers who are knowledgeable, proressive and resilient. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan, Malaysia cergas dan patriotik, latihan dalam kumpulan, kembara dan orienteering, aktiviti di air, tazkirah / aktiviti moral, persembahan kumpulan dan refleksi. This course is a four days camping programme. It focuses on putting up a camp, managing camps, training in groups, exploration and orienteering, water activities, moral activities, groupwork and reflection. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang, guru dan hubungan dengan komuniti, guru dan akauntabiliti profesionalisme, aktiviti kemasyarakatan, jenis khidmat kemasyarakatan, khidmat pendidikan kepada komuniti, berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. This course aims to expose students to the balance of teacher self development domain as teachers. The course emphasises on the balanced teacher self development, teacher relationship with community and honesty, creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali dan menghadiri bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. pengucapan awam, kesantunan berbahasa, kemahiran mendengar

secara efektif, tertib di meja makan, pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. Students are exposed to the skill of planning, organising and attending workshops. The aspect which is given emphasises are social ettiquette, protocol, public speaking, speaking skills, effective listening, table ettiquette, managing official ceremonies and dressing code. 28 BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah, interaksi dengan komuniti setempat, aktiviti kerohanian/moral, Malaysia cergas dan menaikkan bendera, latihan dalam kumpulan, kembara sosial, jenis khidmat kemasyarakatan, khidmat pendidikan kepada komuniti, kreatif dan inovatif. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community, moral acitivities, raising the flag, and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan, mandat, Akta 550 (1996 ), Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan, fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG, lawatan benchmarking, ciri-ciri kepimpinan, pengurusan sekolah, iklim sekolah, infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking, students are exposed to teachers and law mandate, Act 550 (1996), profesional circulars, service circulars, state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers, benchmark leadership characteristics, school organisation, school climate, infrastructure and school curriculum infostructure. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan, tema bengkel, mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik, interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan benchmarking, interaksi profesional dengan guru cemerlang, inovasi guru cemerlang, ciri-ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. This course aims to upgrade continuos self professionalism. The focus of the course is related to workshops, workshops theme, administering post inventory test of self direct search, conflict inventory, interpretation of test, finding, reflection,

benchmarking visits, professional, interaction with excellent teachers, innovation, professionasme commitment reports and reflective evaluation.

29

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL)

KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam, Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia; Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. This course consists of the development of Islamic, Western and Eastern philosophy of education; historical development of the Malaysian education system, the National Philosophy of Education, the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi; faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya; prinsip-prinsip asas perkembangan; peringkatperingkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan; implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. This course encompasses the developmental process of a child, nature of human beings from the religious and biological perspectives; factors that influence the development of the child; basic principles of child development; different stages of development; the underpinning theories of child development; implications on teaching and learning; development of children with special needs. EDU 3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak; pelbagai teori pembelajaran; implikasi faktor perbezaan individu, motivasi, gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran.

This course encompasses the child’s learning environment; various learning theories; implications of individual differences, motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning.

EDU 3104

30 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management)

3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah; peranan guru dalam mengurus bilik darjah; model-model pengurusan disiplin; masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas This course discusses classroom management in primary schools, the roles of teachers in classroom management; models of discipline management; issues regarding discipline problems of students and management of special need students. EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan. This course discusses concepts, theories, practices and development of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources. EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia; gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiran berkomunikasi; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian budaya. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia; learning styles based on different multicultural aspects; communications skills; multicultural relationship skills and issues.

EDU 3107

Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children)

3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai pembimbing; aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian kaunseling individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling kanak-kanak.

31 This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals, needs, types of guidance and counseling services; roles of ordinary teachers as guidance teachers; application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang profesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. This course discusses the concept of a profession; characteristics of a teacher as a professional; ethics and accountability; teacher politeness; stages of teacher development; leadership and roles of teachers; professional skills and responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools. EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa; tanda-tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara menanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. This course discusses educational issues and current challenges; early symptoms of emotional disturbances amongst students; teachers and ways to overcome; innovation and managing educational changes.

32

SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR)

KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) 3(3+0)

BMM3101

Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan, kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis), fokus utama dan sampingan, pemetaan kemahiran, konsep 5P, pengisian kurikulum, kemahiran bernilai tambah, dan sistem bahasa. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization, language skills (listening and speaking, reading, and writing), main focus and secondary focus, skills mapping, 5P concepts, curriculum content, added value skills, and language system. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1)

Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian; penulisan langkah pengajaran; pengajaran mikro dan mikro; konsep strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran, serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation, the writing of teaching steps, micro and macro teaching, concepts of teaching strategy, approach, and technique; and implementing the micro and macro teaching. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1)

Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian, penilaian, dan pengukuran, teori-teori kognitif, afektif, dan psikomotor, jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya, pembinaan ujian, pemarkahan dan markat, jenis dan kaedah penilaian bahasa, penilaian kemahiran bahasa, dan tatabahasa. This course describes the concept and principles of testing, evaluation, and measurement, theory of cognitive, affective, and psychomotor, testing specifications schedule and its construction, testing development, marks, types and method of language evaluation; grammar and language skills evaluation. 33 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language)

BMM3104

3(2+1)

Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa, penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa, membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa, serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. This course elaborates on Malay language skills, approaches, methods, and techniques of teaching language skills, preparation ofl language skills teaching plan, constructing and using language skills teaching aids, and implementing some exercises on the evaluation of language skills. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3)

Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet, pemilihan bahan internet, laman web, dan tapak pembelajaran; pembelajaran secara On-Line dan Off-Line; model perpautan dalam penyusunan bahan, perpautan antara bahan; pengeditan bahan pengajaran secara On Line; penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet; pengajaran bahasa Melayu secara sidang video, penggunaan alat pengarangan, animasi dalam persembahan bahan, dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. This course describes the usage of internet, selection of internet resources, website, learning homepage, on-line and off-line learning, link model in organising resources, linkage within resources, on-line teaching resources editing, using Malay language in internet, teaching of Malay language through video conferencing, usage of writing tool, animation in presentation, and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0)

Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep, objektif, dan rasional; masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran, pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas; penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar, pelaksanaan pengajaran dan penilaian. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept, objective, and rational, learning difficulties and ways of detecting learning difficulties, organisation and strategies in normal and special class, preparing lesson plan and teaching resources, implementing teaching and evaluating session. BMM3107 34 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic) 2(2+0)

Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik, sifat bahasa, sejarah perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, peraturan paradigmatik, stilistik, dan bahasa Melayu saintifik This course elaborates on various linguistic fields, language characteristics, linguistic developement history, linguistic structure, external factor, language variation, paradigmatic rule, stylistic, and scientific Malay language. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language) 3(3+0)

Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi; artikulasi dan articulator, hurufhuruf dan simbol fonetik, fonem, fonem segmental, fonem suprasegmental, sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu, latihan sebutan dan penyukuan sebutan, latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan, dan sebutan baku. This course elaborates on phonetic and phonology theories, articulation and articulators, alphabert and phonetic symbols, phoneme, segmental phoneme, super segmental phoneme, pronunciation and syllables in Malay language, pronunciation and syllables exercise, pronunciation and syllables transcription, and standard pronunciation. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan pembentukan kata baru, imbuhan dalam Bahasa Melayu, bentuk perkataan bahasa Melayu, golongan kata, golongan kata kerja, jenis kata adjektif, dan kelas kata tugas. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns, verbs, adjectives, and the formation of new words, affixes in Malay language, Malay language word form, types of words, verbs, adjectives, and functional word class.

BMM3110

Sintaksis Bahasa Melayu (Syntax of Malay Language)

3(3+0)

Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis, yang merangkumi susunan konstituen frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama; ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa, klausa, ayat dasar, ayat inti, ayat tunggal, ayat majmuk, dan proses penerbitan ayat. This course explains what syntax is. It encompasses the noun phrase, verb phrase, adjectival phrase, and prepositional phrase constituent order; sentences in Malay language including phrase, clause, simple sentences, complex sentences, compound sentences, and sentence construct processes. 35 BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0) (Semantic and Terminology of Malay Language) Kursus ini menjelaskan tentang semantic, fitur makna, makna leksikal, makna ayat; perubahan semantic, teori pembuktian, ketaksaan dan kekaburan makna; makna peribahasa, peristilahan, sumber istilah, skema tatacara pembentukan istilah; aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu, istilah singkatan, lambang, dan ejaan. This course elaborates on semantic, feature meaning, lexical and contextual meaning, semantic change, proof theory, ambiguity and vague meaning; ideomatic meaning, terminology and terminology construction schedules, grammar and semantic aspect of Malay language terminology, spelling, symbols, and short forms. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, Perkamusan, dan Terjemahan (History of Malay Language Development, Dictionary Development and Translation) 3(3+0)

Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu, sistem ejaan jawi bahasa Melayu, perkamusan dan kemahiran penterjemahan. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language, the Jawi spelling system, dictionary skills and the translation skills. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0)

Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan, jenisjenis penyelidikan di sekolah, prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan, jenis dan cadangan kajian, strategi pengumpulan data, pertimbangan semasa mengumpul data; kaedah analisis data; analisis data, menulis laporan / artikel dan penyebaran laporan / artikel. This course elaborates on various research methods in education, types of research in school, education research report and procedure, action research types and proposal, data collecting strategy, consideration to be taken during data

collection, data analysis methodology, data analysis, report / article writing, and report / article distribution. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1)

Kursus ini menjelaskan konsep budaya; masyarakat; kebudayaan Melayu (dari sudut politik, sosial, dan ekonomi); pengaruh luar dalam masyarakat Melayu; kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera; tasawur (worldview) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan. 36 This course elaborates on concept of culture, society, the Malay culture (from political, social, and economic aspects); external influence in Malay society, Malay culture in literary and non literary resources, world view and Malay society cosmology, and national culture. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3)

Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan mengenal pasti tajuk kajian, ke penentuan rancangan tindakan, mengumpul data, menganalisis data, menterjemah data, menulis laporan, mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan, dan menerbitkan serta menyibarkan hasil kajian tindakan. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan; collecting, analising, and interpreting data, writing report / article; organising action research seminar, and printing and distributing action research findings. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language) 3(3+0)

Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah; pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah; teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera; sastera bandingan; sastera kanak-kanak dan remaja; dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum; approaches in understanding primary school literary texts, literary teaching and learning techniques and activities, comparative literature, children and adolescent literature, and primary school literary texts appreciation. 5. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1)

Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep, kepentingan, tujuan, dan pengklasan bagi setiap kemahiran. Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening, speaking, reading, and writing; discusses every component of the language skills including concepts, importance, aims, and classification; and application all the four language skills through various selected texts to evaluate students’ language skills ability. 37 BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran, faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course discusses on the methodology of teaching listening, speaking, reading, and writing skills, describes the teaching steps for every skill, elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills, and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis kata nama, kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya, bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications; noun, verb and articles along with the changing of every class of words, types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0)

Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul dan tepat. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah rendah. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify

comprehensively the students’ understanding in Arabic language. Adding to teaching syntax techniques, applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar, kata terbitan, awzan sarfi, peraturanperaturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna, struktur ayat 38 namaan dan pembentukannya, katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga tasrif. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah, teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. Emphasis on the rootwords, the rules and forms of Arabic Morphology, nominal and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. This course also explains several approaches, techniques and strategies to teach Arabic Morphology. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari alBayan, al-Ma’ani dan al-Badi’, kaedah, teknik dan strategi pengajaran Ilmu albalaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru. This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance, followed by its three main components which are divided into Bayan, Ma’ani and Badi’, approaches, techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama, iaitu zaman Jahiliyah, zaman permulaan Islam, zaman Bani Umaiyah, zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman, tema, keistimewaan, kesan, sumber puisi atau prosa tersebut, hasil-hasil karya penyair, pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman, pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa, dan beberapa kaedah pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods; Jahily, early Islam, Umayyad, Abbasy and Modern, types of

literature; prose and poetry, themes, criteria’s, impacts of contemporary societies and sources of each type, outcome of selected anthology of several poets, orators and writers for every single period. will be analyzed from various aspects for enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic literature.

BAM3108

39 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran, kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pengajaran bahasa Arab berbantukan komputer, istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab, aplikasi perisian, penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school, preparation of teaching and learning resources, application and management of teaching and learning, computer axisted learning in the teaching of Artabic, multimedia terminology in Arabic, application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran, kombinasi penggunaan buku teks, buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course discusses details syllabus contents,curriculum specifications, combination of using text book, assessment book and teacher’s guide as well as their contents. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran, cara pelaksanaan pengajaran mikro dan

makro ,cara menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan dan semester mengikut format yang betul. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily, weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.

BAM 3111

40 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching)

3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemenelemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran, dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language, application of appropriate techniques, strategies for effective learning and professional Arabic teacher. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0)

Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian, pengukuran, pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian, prinsip-prinsip asas penilaian, pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian, ciri-ciri pentaksiran yang baik, prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. This course exposes students the terminology of, assessment, evaluation and examination of Arabic language. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan, asas penyelidikan pendidikan, cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analyzing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda, bahasa kedua dan bahasa asing. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa, teori-teori pemerolehan 41 bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan, monem, morfem, sukukata dan kata, makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. sistem perkamusan Arab, cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native, second and foreign languages, communicative competency and psychological language as well as language acquisition theoris, phonology and phonetic of Arabic language including phonics system, vowel and consonant, monomer, phoneme, syllable and word. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and pitching differences which can inspire with many meanings.system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II - (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1)

BCN3101

Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem, kosa kata, dan peribahasa. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu Pinyin). This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes, vocabulary, and idioms. Emphasis is given on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics, Hanyu Pinyin.

42

BCN3102

Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina (Chinese Language Teacher and Methodology of Teaching & Learning)Children’s Learning in Science

3(32+01)

Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas, perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina, teori pemerolehan bahasa, prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina, pelbagai pedagogi, integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina, kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal, teknik soal jawab, penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar, penulisan rancangan mengajar, refleksi, dan konsep pengajaran mikro. This course discusses the concept, basic techniques and methodology in teaching & learning Chinese language. the roles and ethics of language teachers, the theories of acquiring language skills, principles and objectives of teaching Chinese language, various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language, the verbal and non-verbal communication skills, questioning techniques, preparing and using teaching aids, lesson planning, writing reflections and understanding micro-teaching concepts.

BCN3103

Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric)

3(3+0)

Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina, golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata, frasa, komponen ayat, jenis-jenis ayat dan retorik.

This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language, the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words, phrases, sentence structure, types of sentences and rhetoric.

BCN3104

Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature)

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak, termasuk konsep, ciri-ciri, dan bentuk genre sastera ini serta sejarah perkembangannya. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan. This course encompasses the knowledge of basic concepts, characteristics, genre and historical development of children literature. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. Teaching-learning methods are also introduced.

BCN 3105

43 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters, and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom)

3(2+1)

Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca di sekolah rendah. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. This course covers the methodology in learning, reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. This course comprises of definitions, characteristics, and historical development of prose. Texts from different types of prose are selected as basic reading. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1)

Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre, memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpilih. This course covers the teaching-learning methods of reading, selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen

BCN3108

Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School)

3(23+10)

Kursus ini mengkaji konsep, peranan, ciri-ciri, matlamat, strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR, dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. Teori-teori pembelajaran

44 seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teoriteori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Selain itu, prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. This course will delve into the concepts, roles, characteristics, objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. Learning theories such as constructivism, together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. The basic principles of second language teaching approach will also be introduced. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1)

Kursus ini merangkumi konsep asas, prinsip dan fungsi, proses pelaksanaan, perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar, kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran. This course comprises of the basic concepts, principles, functions, implementation, methods, teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills.

BCN3110

Puisi (Poems)

3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi, iaitu Shi, Ci, dan Sanqu, dipilih sebagai bacaan asas. This course comprises of definitions, various characteristics and historical development of poems. Distinctive poems of three different types, i.e. Shi, Ci and Sanqu, are selected as basic texts. ‘ BCN 31113 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1)

Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis, format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. This course covers the basic techniques in writing skills, essay-writing format and methods of marking and evaluating essays. Each topic will be followed by microteaching. BCN3112 45 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya, membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian, serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool, preparing the table of specification and analysing test results. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I – Primary Chinese Languge : Methodology ) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and

interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen, fiksyen, dan drama dipilih sebagai bacaan asas. This course encompasses definitions, characteristics and historical development of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and dramas are selected as reading texts.

BCN3115

Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II – Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting)I

3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam 46 seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

4.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil (Introduction to Tamil Lingusitic) 3(3+0)

BTM3101

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa, definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil, sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of

Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the Tamil language. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK (Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK) 3(2+1)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahirankemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran 47 harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT dalam penghasilan bahan bantu mengajar. This course exposes students to various theories, approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0)

will

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil, pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal, Solliyal and Thodariyal in speaking and writing.

BTM3105

Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar)

3(3+0)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya, pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa, aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif.

48 This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts of their own. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan bahan bantu mengajar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids.

BTM3108

Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing)

3(3+0)

Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil, ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil, kepentingan dan peranan berita, iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera, penganalisisan karya kreatif seperti sajak, puisi, sastera kanak-kanak, berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. This course focuses on the various genres relating to children. It discusses the importance of creative Tamil literature. Topics include appreciating poetry, children’s literature, cartoons, caricatures, poetry in motion and folklores. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0)

Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi, mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil, mengkelaskan penyajak berdasarkan tema, perkembangan prosa moden Bahasa Tamil, puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman, menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama, menilai kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. 49 This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. Besides looking at themes, students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. In addition, they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language) 3(3+0)

Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil, dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil, pelbagai kaedah pembinaan instrumen, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item, peraturan memberi markah dan prosedur pentadbiran peperiksaan. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments, constructing the JSU, analyzing items, developing the marking scheme and the administration of examinations. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0)

Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal, aniyiyal dan yaappiyal. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahirankemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan, dan menggunakan kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate ‘Punariyal’, ‘Aniyiyal’, ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0)

Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi, aspek tersurat dan tersirat dalam puisi klasik, mengapresiasi keunikannya, mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. Topics discussed include the history of classical poems, authors and themes and analysis of epics. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics.

50
BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Metodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0)

Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia, menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan

cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka, aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels, the authors and themes. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. In addition, there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

5.

51 PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) 3(3+0)

PSS3101

Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial, pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial, kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial, dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. This course provides introduction to Social Studies. It’s content are more focusing to the meaning of Social Studies, thematic strands approaches in Social Studies, multi-disciplinary in Social Studies, and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0)

Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai

untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. Kepelbagaian budaya, kaum, dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi, kawalan sosial, dan penyatuan masyarakat. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. Multi cultures, ethnics, and races in the society are elaborated to understand the socialization process, social control, and the concept of unification in the society. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0)

Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik, ekonomi, dan sosio budaya masa kini. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa, Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara, zaman sebelum kemerdekaan, zaman selepas kemerdekaan, dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. This course deals with the nation’s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political, economic and socio cultural of development. This course emphasizes the importance of historical development of

52 the nation in creating a nation state, the Malacca Sultanate as a base in developing a state, pre independent era, post independent era, and the national education policy amendment in historical development of the nation. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1)

Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. Penekanan adalah kepada proses-proses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi, interaksi antara sistem fizikal, interaksi manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human Geography. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth, interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspects. Through project work, students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes.

PSS3105

Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari, pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat, interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi, dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. It’s covers the introduction to environment education and sustainable development, education for sustainable development and education for international understanding, human interaction with nature; and education for sustainable strategis in Social Studies. Students are also required to carry out practical activities for this course. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0)

Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia, perbezaan sains politik, politik, kuasa dan autoriti, kewujudan negara, bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan

53 perbandingan, doktrin pengasingan kuasa, pemerintahan negara menurut perspektif Islam. kedaulatan, dan politik dan

This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system, differentiate political science, politics, power, and authority, the nation, comparison different types of government, doctrine of power, sovereignity, and politics and government in Islamic perspectives. PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial (Value and Ethics in Social Studies) 3(3+0)

Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai, moral, dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain afektif dalam pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai, moral dan etika, dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan. This course describes in general the concepts of values, moral, and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. This course focuses on values,

moral and ethics, moralist human being / Mortals, afective domains to instill positive attitudes, teacher’s role in enhancing values, moral and ethics, and integration of values in government policies. PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School) 3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan; sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan; dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social Studies, Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education, curiculum and curiculum specification of Local Studies; curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education, and service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work

PSS3109

54 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies)

3(3+0)

Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan, persediaan, penggunaan, dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran, tujuan menggunakan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages, preparation, usage, and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning, the reasons in using of resources in teaching and learning, procedure in producing and organizing printed materials for Social Studies, procedure in producing and organizing technology education materials

for Social Studies; and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies. PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies) 3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis-jenis ujian, menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. This course emphasises on the concept of assessment, evaluation, measurement and testing in social studies. Focus is also given to differentiating the types of test, preparing a Test Specification Table and constructing test items. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment. PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies) 3(2+1)

Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran; kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial, kemahiran pengajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro, dan pengajaran makro.

55 This course describes the many types of teaching modes suitable for teachinglearning in Social Studies. Students are intoduced with approches and strategies in teaching-learning, teaching-learning modes and techniques, teaching skills, lesson plan, the micro and macro teaching. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan, faktor pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam pembangunan, aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia, pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia, transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. This course emphasize on economic development study, economic growth factors, economic development

sectors, social aspects in development in Malaysia, investment in human capital towards education economic, problems of poverty and extermination strategies in Malaysia, Malaysia transformation and economic development, and globalization and Malaysian economy. PSS3113 Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies – (Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. PSS3114 Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society) 3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal, rasional dan objektif. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana, perbezaan pendekatan klasik dan wacana

56 analisis pascamoden, analisis wacana dan media massa, pemikiran kritikal dan analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan dan kelemahan analisis wacana, dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner. This course emphasizes on introduction to discourse analisis, differences in classic approche and post modernization discourse analisis, discourse analisis and mass media, critical thinking and logical analisis, uses of discourse analisis, pro and cons of discourse analisis, and discourse and sosial isues and solutions. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial (Implementasi dan Pelaporan) [Action Research II in Social Studies (Implementation and Reporting) 3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan

tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) 1(0+1)

Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden dan irama. Memberi fokus di dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada, meter dan nilai not. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals, melodies, triads, chords and cadences. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course also focuses on sight singing. In the sight singing section, students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys, meters and note values.

57 MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0)

Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim, tidak lazim, irregular meter, pembahagian masa tak sekata, klef-alto dan tenor, skel-nada major, minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf, kord-kord dalam pelbagai kedudukan, peraturan pengharmonian, pembentukkan kaden, penulisan kord secara figured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Topics given focus here are meters in simple, compound and irregular time, irregular time division, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic scales and compound intervals, knowledge of harmonization such as chord in different inversions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1)

(Keyboard Competency I) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah, pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio dan kord, aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. In this course, students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom, technical skills through drill exercises such as in the playing of scales, arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically.

58 MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0)

Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima, pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. Pembelajaran ciri-ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. Sudents are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord, progression and chord progession in fifths. This is further applied in melody writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In addition, students use melodic decoration in their music composition. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio, kord pengaplikasian teori, harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan, kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale, arpeggio and chord playing. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment, develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara kanak-kanak dan remaja. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian, mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara, lagu lapisan, teknik pengendalian alat iringan, teknik bermain rekoder soprano, alto digabungkan dengan iringan alat perkusi, penyediaan dan penghasilan skor perkusi.

59 This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems,a variety of singing repertoire including two part singing, singing, students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments, preparation and arrangement of percussion scores. MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I (Major Instrument – Piano I) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano, latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano technical skills, playing a wider repertoire, sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment.

MZP3108G

Alat Muzik Utama - Gitar I (Major Instrument – Guitar I)

1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul, bacaan not, latihan aural, petikan dan cara ‘strumming’, bermain gitar sambil menyanyi, bermain pelbagai rentak, Memperkenalkan kord, dan konsep muzikal. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. This course caters to students without knowledge in guitar playing. Focus is on posture, reading of notes, aural practices, plucking and strumming style, playing the guitar while singing, playing with different rhythm, chords and musical concepts. Students also develop listening skills through aural guitar playing. MZP3108V Alat Muzik Utama - Vokal I (Major Instrument – Vocal I) 1(0+1)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan, pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Students are guided throughout the course at this preliminary stage.

MZU3109

60 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II)

1(0+1)

Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden, irama, latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. It involves aural studies in intervals, melodies, triads, chords, cadence and rhythm, trained in aural dictation of melody score writing and sight singing.

MZU3110

Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom)

1(0+1)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes

alberti, jumping chord, dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom, students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands, sing melodies in keys changes from major to minor, melody improvisation, play block chords, broken chords, alberti bass, jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0)

Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat, permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. This course is an introduction to Zoltan Kodaly, Carl Orff and Jaques Dalcroze ,music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts, singing folk songs, playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II (Major Instrument – Piano II) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta, pengukuhan cara memainkan iringan mudah 61 dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. This course is a continuity, progressing to level two in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire, to reinforcement, students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns.In the teaching and learning of music in the classroom, emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. MZP3112G Alat Muzik Utama - Gitar II (Major Instrument – Guitar II) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, kemahiran membuat persembahan, bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah

berkaitan dengan bermain gitar, tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul, bacaan not, latihan aural, petikan dan cara ‘strumming’, nyanyian lagu, pelbagai rentak dan kod, konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. Emphasis is on style development, articulation, rhythm, dynamics and performance preparation,students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. In addidtion, aural, plucking, strumming style with different rhythm and chords, musical concepts and performance experience are given due attention in this foundation course. MZP3112V Alat Muzik Utama - Vokal II (Major Instrument – Vocal II) 1(0+1)

Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi, mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. This course is a continuity from course vocal 1. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. Students practise technical vocal skills from various repertoire and learn to sing with various rhythm.

MZU3113

Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik, latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar, pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi, ciptaan ensembel rekoder, 62 mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir, nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. This course exposes students to the compositional devices in music education. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. Students’ present their respective music composition present during this course.

MZU3114

Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I)

2(2+0)

Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah, memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan, mingguan dan harian serta pengajaran mikro, perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan,

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III (Major Instrument – Piano III) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang, Zapin and walking bass rhythms. MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III (Major Instrument – Guitar III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. 63 This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III (Major Instrument – Vocal III) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex skills are developed as the course advances.

MZU3116

Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II)

2(2+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro, perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji, amalan refleksi . This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117

Muzik Malaysia (Malaysian Music)

3(2+1)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon, Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal salah satu genre. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal music and solo instrumental music, music genres materials are selected from traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity, video watching or live performances, score analisis, workshops and practical experiences. 64 MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1) (Major Instrument – Piano IV) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques, sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV (Major Instrument – Guitar IV) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang

mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV (Major Instrument – Vocal IV) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan, latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

MZU3119

Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II)

3(2+1)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber, penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin, lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65 In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.This course focuses on students’ participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments

MZU3120

Muzik Dunia (World Music)

2(2+0)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika, membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik, Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih mendalam. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects

of music genre, styles and composers music scores from Renaissance, Baroque, Classical, Romantic, 20th century and Jazz eras, Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers, genre and compositional styles. MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V (Major Instrument – Piano V) 1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque, klasik, romantik, abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque, classic, romantic and the 20th century eras with different music genres.This repertoire also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. MZP3121G Alat Muzik Utama - Gitar V (Major Instrument – Guitar V) 1(0+1)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player

MZP3121V

66 Alat Muzik Utama - Vokal V (Major Instrument – Vocal V)

1(0+1)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya, ekspresi dalam pelbagai dinamik, tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics, tempo and phrasing and singing in various rhythm. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah ) (Action Research I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan

menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

hasil

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2)

Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah, peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik, mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS, MUSIC ACE, dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan, pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom, the role of technology and music software in the production of music composition, use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS, MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing, mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS.

MZP3124

67 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting)

3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 7. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH

PSV3101

Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education)

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep PSV, serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian, beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik, kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu, India, China, Jepun dan Barat, konsep kraf, dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. This course covers the concepts, aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life, various views and contributions of distinguished artists and art educationists, art of various cultures, the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian, penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. Aktiviti amali meliputi kajian dan penerokaan unsur seni, prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. Emphasis will be on the aspects of observation, exploration and appreciation of art works. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements, principles of design and compositions in art works of various cultures. 68 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children’s Art)

PSV3103

3(3+0)

Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak-kanak, tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak, peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak, kreativiti, estetika dan ekspresi visual, rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak, apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak. This course covers the developmental stages of children’s visual expressions. Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s visual expressions, distinguished educationist and researchers in children’s art, developmental stages of children’s art, children’s creativity and imaginations, creativity, aesthetics, and visual expression, stimulus and factors that affect children’s art, appreciations of children’s 2 dimensional art works and appreciations of children’s 3 dimensional art work.

PSV3104

Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan

69 juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern-Making and Designing, Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject matter, content and themes in producing art works for the four areas. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah – Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan (Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools – Drawing and Picture Making, 3(2+1)

Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan rekaan. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar, membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. This course covers the concept of drawing and picture making as well as patternmaking and designing. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making, pattern-making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. This course covers the approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum, teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching.

PSV3108

70 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah - Membentuk dan Membuat Binaan, Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education – Modelling and Constructing, Introduction to Traditional Crafts)

3(2+1)

Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan, mengenal kraf tradisional, merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut, serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing, introduction to tradisional crafts, the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2)

(Creative Multimedia in Visual Art Education) Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV, pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia, mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia, membuat persembahan dan pameran karya multimedia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT), application of ICT in teaching and learning PSV, introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. Practical aktivities cover the use of multimedia, applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works, presenting and exhibiting multimedia art works. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat, seni oriental, seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual, apresiasi karya seni barat, seni oriental, seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia.. This course covers the introduction to the art history in western art, oriental art, art in the Malay lands and visual art in Malaysia. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art, western art, oriental art, art in the Malay lands and visual art in Malaysia.

PSV 3111

71 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment)

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis-jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1)

Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan, alat dan bahan, pelbagai fungsi lukisan, lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya, pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan, teknik menghasilkan lukisan, pendekatan dan kaedah

melukis, proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. This course covers the types of drawings , tools and materials, various functions of drawings from various genres and culture, considerations and perceptions in drawings, drawing techniques, approaches and methods, creativity and artistic process as well as computer aided drawings. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analyzing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

PSV 3114

72 Seni dan Pengurusan (Art and Management)

3(1+2)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni, pengurusan dan proses mengendalikan projek seni, merancang projek seni, melaksanakan projek seni, membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. This course covers the management and organisation of arts projects. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects, management and organisational process of art projects, planning art projects, implementing art projects, making feedback reports and taking further actions. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) 3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) 3(3+0)

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru, pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discussed the Islamic education development, the new and old curriculum comparison analysis, the usage of text books and Teachers Guide Book, the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One, and the implementation of “j-QAF” program.

PIM3102

73 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy)

3(2+1)

Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran, pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. The course focuses on strategy, approach, methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran, iaitu pengenalan kepada Al-Quran, aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan

hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. Kursus ini juga membincangkan strategi, penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran. This course focuses on introduction to Al-Quran education, application ‘tajwid’ rules in reciting, memorizing and interpreting of the Quran verses. It also discusses the strategy, lesson planning and teaching-learning of al Quran. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam, menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan rancangan, dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans, and teaching practical. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam, menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan rancangan, dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah.

74 The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans, and teaching practical. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam, menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran Sirah. The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans and teaching practical.

PIM3107

Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School)

3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam, menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan rancangan, dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans, and practical teaching and learning of ‘ akhlak’. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, pendedahan secara amali penulisan khat, kajian teks jawi klasik, dan moden. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran, perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’, exposure to Arabic calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi, according to the Islamic education syllabus for primary schools. It also discusses the teaching strategies, planning and teaching the normal and remedial Jawi classes.

PIM3109

75 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management, Micro and Macro Teaching in Islamic Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan, pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep, kemahiran asas, perancangan, dan amali. The course emphasizes on topic selecting, building and using resources in teaching and learning of Islamic education. It also discusses topics in micro and macro teaching concepts, basic skills, planning, and practical. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0)

Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis, bentuk dan bidang penilaian. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU), dan Penilaian PAFA. The course focuses on concepts, types and field of testing, measurement, assessment and evaluation in Islamic education. It also discuss topics related to item building, tables of specification, and PAFA assessment. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam ((Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0)

Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam, pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s.a.w., para sahabat dan tokoh ilmuan Islam, sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang, guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam, dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. The course focuses on the “dakwah”, educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s.a.w.’s special traits, his “sahabah” and some Islamic renowned scholars, Islamic educators, and Islamic Education Managements in Malaysia. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0)

Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka, perkara-perkara yang membatalkan iman, kesan iman dalam kehidupan, dan isu-isu aqidah dalam kehidupan. 76 This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in “Ilmu Kalam”, their main topic of discussions, the impact of faith in life, and other related issues. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the

skills of planning an action research, implementing the research, analyzing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh, sembelihan, ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu semasa dalam bidang fiqh. The course focuses on Usul Fiqh studies, methodology in fiqh, animal slaughtering, Islamic economy and management of properties in Islam. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 77 9. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) 2(1+1)

Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal, komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan, komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor, prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal, kaedah-kaedah latihan kecergasan fizikal, jadual latihan kecergasan fizikal; periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. This course includes concepts and definition of total fitness, physical fitness and the importance of physical fitness, the component of health- related fitness, motorrelated physical fitness componen, training principles of physical fitness, training methodology for physical fitness, training schedule of physical fitness, periodisation of training and effects of training on physical fitness.

PJM3102

Pergerakan Asas (Basic Movements)

3(1+2)

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam kurikulum PJk di sekolah. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas, pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas, permainan kanak-kanak, model Bunker and Thorpe 1982, pengurusan, pengelolaan permainan dan teknik permainan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. The topics are basic movement concept, teaching and learning of bacis movement, children’s games and techniques. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undangundang olahraga, kemahiran acara balapan, kemahiran acara padang, kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. This course stress on rules and regulations, the acquiring of skills in the track and field event, the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. 78 PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2)

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia, struktur dan oraganisasi persatuan, keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. This course to expose students to various swimming skilss. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia, structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and learning methodology of swimming, evaluation, officiating and oragnising and mangement of swimming competition. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0)

Motor (Growth and Motor Development) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi, kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor, maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development, somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development, maturation and factors that influence growth, maturation and physical performance. This course provides knowledge on motor skills learning and performance, human information processing, attention and performance, motor control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning, feedback, retention and transfer of learning. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.

79 This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran, keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. .

This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2)

Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya, perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and viceversa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. 80 This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan,kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro.

This course includes the history and development of physical education in Malaysia; the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan; pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa; pengurusan pendidikan jasmani dan sukan; pengurusan permainan tradisional; program pembangunan sukan; undang-undang dan pentadbiran sukan; isu-isu dalam sukan; nilai dan etika dalam sukan. 81 This course discusses the management and administration of physical education and sport; administration of national and international sport agency; managing physical education and sport; managing tradisional games; sports development programme; laws and administration of sport; issues in sport; values and ethics in sport. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1)

Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani, sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian, aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. This course includes the history and development of adapted physical education in Malaysia; the relationship of theories and philosophies towards national education policy. Emphasis given to the concepts of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing adapted physical education acitivities, the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education and Sports) 2(1+1)

Kursus ini meliputi konsep asas ujian, pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan, pemilihan jenis-jenis ujian, prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian, pembinaan ujian, 82 interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan, pendidikan jasmani dan sukan. This course includes the concept of test, measurement and evaluation in physical education and sports, selecting test, conducting test and using statistics in measurement and evaluation. The course helps student to develop different type of tests, analysis and interpretation. Students will be exposed to different types of research in health, physical education and sports. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan

Jasmani, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0)

Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman, personaliti, motivasi, kebangkitan, tekanan dan kebimbangan dalam sukan, perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan, penetapan matlamat, maklumbalas, peneguhan, ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan, definisi sosiologi sukan, teori sosial dalam sukan, sejarah sukan dan proses sosiolisasi, sukan dan kanakkanak, deviasi dalam sukan, keganasan dalam sukan, sukan dan ekonomi, sukan dan media. This course includes sports psychology and sports sociology. In sports pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise, sports personality, motivation, arousal, pressure and anxiety in sports, child psychology development via sports, goal, feedback, reinforcement, burnout and overtraining in sports, the definition of sports sociology, sociology theories in sports, sports history, socialization in sports, sports and children, deviation and aggression in sports, sports and economy, sports and media.

PJM3118

83 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury)

2(1+1)

Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan; prinsip asas pertolongan cemas; sukan, perubatan sukan dan jurulatih sukan; pencegahan kecederaan dalam sukan; pendekatan rawatan kecederaan; saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari; asma dan serangan jantung; kecederaan kulit; pendarahan terbuka; terdedah kepada haba yang melampau; pengsan; mengangkat dan membawa pesakit; prinsip menguruskan kecederaan patah; kecederaan tisu lembut; kecederaan bahagian tangan, badan, kaki, kepala dan mata; kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. This course discusses the basic concept of sports injury; basic principles of first aid; sports, sports medicine and coaches of sports; prevention of injury in sports; approach in treatment of injury; airways and cardiopulmonary resuscitation; asthma and heart attack; skin injury; open wound; exposure to extreme heat; faint; lifting and carrying of patient; principles in managing fracture; soft tissue

injury; injury to the hand, body, legs, head and eyes; facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH MTE3101 Knowing Numbers (Mengenal Nombor) 3(3+0)

In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. In addition, there is a further exploration into natural, rational, irrational and real numbers. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. In the process, students will apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving.

84 Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli, nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0)

This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM.

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar juga didedahkan kepada makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1)

This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. It discusses concepts in plane geometry- tessellations, symmetries and transformations. Students will also discover patterns in art and design. In addition, exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. The use of ICT e.g. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri, teselasi, simetri dan transformasi. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. Selain itu, pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0)

This course introduces students to another useful branch of mathematics. It provides information about introduction to decision Mathematics, types of searches, linear programming, graphs, networks, critical path analysis, algorithms, heuristic algorithms and methods of sorting.

85 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan, jenis-jenis carian, pemprograman linear, graf, rangkaian, analisa laluan kritikal, algoritma, algoritma heuristik dan kaedah mengisih.

MTE3105

Statistics (Statistik)

3(3+0)

In this course, students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test, Chi-Square test, analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized.

Dalam kursus ini, pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t, ujian ChiSquare, analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0)

This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. Students will be introduced to printed materials, teaching and learning aids, technology in Mathematics, Mathematics facilities and management of resources. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak, alat bantu pengajaran dan pembelajaran, teknologi dalam Matematik, kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0)

This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning, using relevant Mathematical ideas. In addition, applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik. 86 MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0)

This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and graphs, basic understanding of limits and limit theorem, derivatives and integrals, and patterns and relationships. At this point, students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs, the applications and use of technology, graphing calculator and software such as Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus; fungsi dan graf, kefahaman asas mengenai had dan teorem had, ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola dan perhubungan. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf, penggunaan dan aplikasi teknologi, kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi.

MTE3109

Teaching of Numbers, Farctions, Decimals and Percentages (Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratus)

3(2+1)

This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Discussions cover topics related to teaching of numbers, fractions, decimals and percentages and also construction of teaching aids, micro and macro teaching sessions. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja, mikro dan makro.

MTE3110

Linear Algebra (Aljabar Linear)

3(3+0)

This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities, matrix algebra and vector space. The idea is extended to using Elimination, Substitution, Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. In addition, students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear, aljabar matriks dan ruang vektor. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan, Penggantian, dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. Selain itu, pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. Konsep ruang vektor dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. 87 Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE 3111

3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and data handling. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies, effective planning and teaching, the use of technology, micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran, perancangan pengajaran efektif, penggunaan teknologi, mikro dan makro.

MTE 3112

Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik)

3(3+0)

Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. The topics discussed are testing and evaluation, mathematical difficulties and diagnostic test, special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian, kesukaran Matematik dan ujian diagnostik, keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(2+1)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

MTE3114

88 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik)

3(2+1)

This course relates students to the earlier mathematics courses. Its contents cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes and cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and some key mathematical ideas related to calculus. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian, kod klasik dan nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics (Implementation and Reporting) 3(1+2)

Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH SCE 3101 Life and Living Processes (Proses Hidup dan Kehidupan) 3(2+1)

This course provides knowledge about life and living processes. It explores the nature of life, food and wellbeing, cell structure and function, animal respiration, plant respiration, cellular respiration in plants and animals, growth, animal nutrition, plant nutrition, animal excretion, plant excretion, animal reproduction, plant reproduction, movement and support in animals and plant responses to stimulus. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan, perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. SCE 3102 89 Children’s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0)

This course provides knowledge about how children perceive science, the nature of science and how children learn science. It explores the nature of science, how children learn science, understanding children’s development, Bruner’s learning theory, Behaviourist learning theory, Ausubel’s learning theory, Gagne’s learning theory, information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley’s, Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning, the constructivist approaches, what do children need to help them learn through constructivism, understanding children’s ideas in science, assessing children’s ideas and misconceptions in science, dealing with children’s misconceptions and conceptual change. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati sains, bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. Ia menerokai

tentang ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan kanak-kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori pembelajaran Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumatAtkin, Shiffrin dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak. SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1)

This course provides knowledge about exploring materials. It explores the natural materials and manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals, alloys, aromatic compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial preparation of ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps and detergents, rubber, natural polymers and paper. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. Ia meneroka tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik, perusahaan penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit, sabun dan detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0)

This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. It discusses issues in science education, historical development of the primary science curriculum in Malaysia, Malaysian primary science curriculum I, Malaysian primary science curriculum II, teaching and learning strategies for primary science, teaching science for all children and science for exceptional children. 90 Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains, sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I, kurikulum sains sekolah rendah aras II, strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1)

This course provides knowledge about physics in context. It discusses physics and measurement in everyday life, motion, applying Newton’s laws in everyday life, work and machines, forces in fluids, planetary and satellite motion, the physics of music, thermometry and thermometers, using light, electrical circuits in

the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of electricity, use of electronics and semi-conductors. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan, aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer, menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends, threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and biodiversity collection submission.

91 Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi, pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan, kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah Rendah) 3(3+0)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily

lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran mikro dan pengajaran makro. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth: structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space, celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

SCE 3111

92 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,

pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0)

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

SCE3114

93 Science, Technology and Society (Sains, Teknologi dan Masyarakat)

3(3+0)

This course provides knowledge about science, technology and society. It discusses issues relating to science, technology and society, project-based learning design, innovation and inventions, project-based learning for conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food, project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran

berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera, pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan, pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan, pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3)

This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 12. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education ) 3(3+0)

Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV), falsafah, dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. pengenalan kepada sistem PTV, pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan, kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia, buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT, ciri-ciri kepimpinan, proses perancangan dan penilaian RBT, peluang kerjaya dan masa depan RBT. 94 This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. In relation to that, the introduction to the TVE system, management and administration and Design and Technology will be emphasized, curriculum and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia, text books and other resources including the use of ICT, leadership characteristics, process of the planning and evaluationin RBT, career path and future of design and technology. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat, kemasan, barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan

penekanan, perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula, kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam, penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. This course will expose the student to the development of technology and material production. Knowledge of materials; finishing; meta; accessories, interior and exterior decoration will also be emphasized, the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials, skills on constructions of wood and metal based project, the integration of pedagogical element and assesment will also be focused. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0)

Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah, teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah, perancangan, reka bentuk, pelaksanaan, penilaian, pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan, kurikulum sekolah, matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain, dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s philosophy, theory and model of curiculum development, planning, designing, implementation, evaluation, management, innovation, school syllabus, goals and teaching objectives and other resources, andurrent issues regarding the curriculum development in Malaysia. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology) 3(2+1)

Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan; pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan; dokumentasi dan penyimpanan rekod; pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran; 95 penanaman; penjagaan dan pengendalian hasil tanaman; penanaman sayursayuran secara hidroponik; pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan, pengetahuan teori dan kemahiran amali, dan kaedah tunjuk cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology; the introduction to the vegetable and ornamental crop industries; documentation and record keeping; selection and preparation of field for vegetable planting; planting; plant care; handling of products; planting vegetable hydroponically; propagation; planting; care of ornamental crops and landscape,integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0)

(Primary School Living Skill Teaching Method) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran; strategi, kaedah, teknik pengajaran, kemahiran dan teknik menyoal, aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah, kemahiran penyediaan, penggunaan bahan bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill subject. Focusses will be on teaching and learning approaches, strategies, teaching method and techniques, skills of questioning techniques, the skills of planning a lesson based on primary school syllabus, skills in preparing and using the materials for teaching aids with IC, and macro and micro teaching. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1)

Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. Topik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim, kancing, belah, penghilangan gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher, mereka cipta stail pakaian, penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian, dan penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, sleeves, hemlines and, necklines,design of garment styles, the preparation of work records and dress making, and the integration of suitable pedagogical element and assessment.

RBT3107

96 Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology)

3(2+1)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik; motor arus terus; pendawaian satu fasa; komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik; asas elektronik berdigit; asas mekatronik; robotik; ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus; mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik; mendawai litar pendawaian domestik; membina robot asas teknologi rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit; mechatronics and robotics basics components; design printed circuit board; domestic wiring. Pedagogical element and assessment will be emphasized.

RBT3108

Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment)

3(3+0)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian, penggunaan dan interpretasi data, pelbagai cara penilaian, panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian, membina Jadual Spesifikasi Ujian, analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment,alternative evaluation skills for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation. RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan Hiasan (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) 3(2+1)

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan; pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian; dan pembiakan

97 ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:- the overview to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation and records; selection of pets and ornamental fish; housing and equipments for pet rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching. RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship ) 3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik (e-dagang), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing, finance, electronic commerce (e–commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology) 3(2+1)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan, elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan, dan penerapan unsur kreativiti ke dalam pedagogi. This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting; technology in food preparation and, preparartion of food. In this component too, element of design is integrated in food preparation,and the integration of creativity element in pedagog. RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management) 2(2+0)

Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan; punca dan pencegahan kemalangan; organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel; reka bentuk bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan bahan dan alatan, pengetahuan tentang peraturan, perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health; causes and prevention of accidents; organization and management; best practices on workshop safety; workshop design; financial management; materials and tools managemen,rules, regulation and workshop management personnel will also be emphasized. 98 Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0)

RBT3113

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

RBT3114

Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design )

2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempat alat tulis, susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan, proses dan perancangan projek. This course emphasize on product design with computer aided; 2D drawing, 3D design; design and managing project such as chair, layout of interior design and pet’s house and prosesses and planning project. RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods) 2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan, prinsip reka bentuk dan pembangunan produk; reka bentuk industri; reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. This course emphasize on product development and principle; processes and planning; product architecture; industrial design and design for manufacturing; The integration of project base assessment will be emphasized. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan 99 tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak (Basic Early Childhood Education) 3(3+0)

Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak, pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. This course covers the introduction to early childhood education, growth and child development, the history of childhood education, views and ideas of earlier scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, also the transition process from home to nursery/preschools, and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1)

Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum, pendekatan dalam kurikulum, modelmodel program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di Malaysia, teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah, pengelolaan aktiviti prasekolah, serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education, the National Preschool Curriculum, the affective factors in the implimentation of curriculum, aproaches in curriculum, models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia, teaching and learning techniques and techniques at presechools, the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools.

PRA3103

100 Perkembangan Fizikal, Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical, Health dan Safety Development)

3(2+1)

Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk perkembangan motor halus, perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah, persekitaran, penyakit kanak-kanak dan pencegahan, penjagaan kesihatan kanak-kanak, keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. This course discusses the concept of children’s physical development including motor development, health practice and safety, food and diets, eating ettiquette, the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and also sex education

PRA3104

Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development)

3(2+1)

Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak, faktorfaktor perkembangan bahasa kanak-kanak, kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah, kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah, aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. This course includes theory and the basics of children’s language learning, factors of language development, the methods in teaching and learning language at preschool, assessment in childhood education, and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens’ cognitive development) 3(2+1)

Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak, pembelajaran Matematik di prasekolah, pembelajaran sains di prasekolah, perancangan program sains, merancang aktiviti, penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanak-kanak prasekolah. This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development, the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1)

Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti, aspek-aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual, muzik dan pergerakan, 101 sosiodrama, seni bonekadan sastera kanak-kanak, faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti, proses kreativiti dan pendekatan pengajaran, bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. This course covers the theories of children’s creativity, factors that encourages and hinders creativity, processes of creativity and teaching approaches, field of creativity in early childhood education and to assess creativity. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Social and emotional development of children) 3(3+0)

Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak, pengurusan dan aktiviti, memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial, memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak, membina keyakinan

untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children, the management and activities, development of sosial skills and prosocial behaviors, understanding and managing children’s emotions, to develop confidence to face challenges in everyday life, and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah. Sprititual and moral development for preschool 3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain, teori perkembangan moral, mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral, pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya, pengurusan pengajaran dan pelaksanaan nilai-nilai, perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi pendedahan. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions, theories on moral development, identification of Islamic education and moral curriculum, management of curriculum, and spiritual and moral development activities as well its learning centre, management of teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab

102 kecacatan, klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas, ciri-cirinya, strategi dan kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas, dan perbezaan individu. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. Focusses will be on the reason due to the disability, the classification of special needs children, characteristics, strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1)

Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang, menubuh dan mengurus pusat pendidikan

prasekolah, merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning, build and manage preschool education centres, the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep, objektif, kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah, perancangan pentaksiran dan penilaian kanak-kanak, membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap kanak-kanak,melaksanakan perekodan, penyimpanan, penganalisisan, pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning, build and manage preschool education centres,o the planning of floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0)

Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif, matlamat, nilai dan budaya. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga, peningatan kecemerlangan kekeluargaan, hubungan keluarga, komuniti dan institusi pendidikan, pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak.

103 This course covers the theories and perspecttive, aims, values and customs, behaviors and children’s dicipline, improving family excellence, family relationship, community, and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan, kecekapan hubungan, pengurusan kesihatan, keselamatan dan pemakanan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah, konsep kepimpinan dan perwatakan, kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang berkaitan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management, efficient relationship, management of health, safety and diet. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters, the ethical codes of preschool teachers and issues related to it. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah, mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan, membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar, serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. This course is dealing with conducting action research in school, organizing action research seminar, presenting research findings in seminar, documenting and publishing research papers. 104 14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran (Introduction to Learning Disabilities) 3(3+0)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan, ciri-ciri, punca masalah, program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics, causes, programs provided and issues arises in educating these children.

PKU3102

Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders)

3(3+0)

Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi, pendekatan, kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed, approaches and methods used in language assessment and intervention are also covered. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi, konsep, prinsip, tingkah laku bermasalah, strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu, dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan khas. This course discusses the human behavior from aspects of definitions, concept, pronciples, problematics behaviour, strategies of behaviour modification and issue concerned, and behaviour modification program among special needs students.

PKB3104

105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1) Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu)

Kursus ini membincangkan definisi bahasa, teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran, strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa, kajian sukatan pelajaran, perancangan pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. This course discusses the definition of language, theeory of language, language acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking, reading, writing

skills and teaching basic grammar are emphasized, study of the syllabus, preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology) 3(2+1)

This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. The course includes understanding language, problems in acquiring listening, speaking, reading and writing skills, strategies to overcome the problems, teaching basic grammar, teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa, masalah dalam menguasai kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis, strategi untuk menangani masalah tersebut, pengajaran tatabahasa asas, menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas, membina pelbagai jenis instrument, dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. design various instrument in a variey of important aareas, and the use of the assessemnet information to plan lessons that are focused and effective.

PKB3107

106 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent)

3(1+2)

Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. Ia merangkumi topik-topik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri, pengurusan rumah tangga, kemahiran memasak, kemahiran jahitan, kemahiran berkebun, kemahiran memelihara haiwan, keselamatan diri, tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. This course focusses on the basic skills of independent living that need to be taught to learning disabilities students. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self-manage skills, home living, cookery, sewing, gardening, rearing pet, self-protect, ethics and classroom management.

PKB3108

Special Methods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik)

3 (2+1)

This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. It covers basic concepts of Mathematics, problems of learning Mathematics, strategies and activities of teaching Mathematics assessment, teaching aids, functional Mathematics, syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. Ia merangkumi konsep asas Matematik, permasalahan penguasaan Matematik, strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik, penilaian, pembinaan bahan bantu belajar, matematik berfungsi, kajian sukatan pelajaran, dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(!+2))

Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan nyanyian, terapi seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. This course discusses the importance of physistherapy, occupational therapy, speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro therapy, expression art therapy, play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice.

PKB3110

107 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains)

3(2+1)

This course provides the knowledge of concepts, goals, objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students, problems related to teaching sciece process, procedures, strategies to overcome teh problems, and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep, matlamat, objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran,masalah pengajaran Sains, langkah-langkah, strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains, dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian.

PKU3111

Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education)

3(3+0)

Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek; penempatan pelajar, prasarana kelas khas, keprofesionalisme guru, keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, isu pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran, pengurusan kelas khas, kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement, physical aspects of the classroom, teachers profesionalism, effectiveness of teaching and learning, labeling segregation and integration, assessment, special classroom management, students multiple competencies, parents and community involvement. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2)

Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat, prinsip dan etika kerja sosial, penubuhan, pentadbiran, program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK), khidmat pelbagai disiplin di PDK, merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN), principles and ethics of social works, setting up administration, program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR), multidisciplinary services offered at the CBR, preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on – site training)

PKU3113

108 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Researh I: Methodology)

3(3+0)

Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and

interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas, struktur organisasi di peringkat kementerian, jabatan pendidikan negeri dan sekolah, pelaksanaan program Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan, peranan guru dan pentadbir, peruntukan kewangan, dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. This course covers the implemetation of special education programs, placement procedures for children with special needs, organizational structure of the Special Education department in the Ministry of Education, the State Education Department and the school. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. The role of teachers and administrative, budget allocation, and support services as well as evaluation of Special Education programs. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

109 This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearingimpairment) 3(3+0)

Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek, kesan kehilangan pendengaran terhadap amalan pendidikan dalam bilik darjah, kepentingan peranan keluarga, rakan sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanakkanak bermasalah pendengaran. This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired children from various aspects.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice,roles of the family, peer group and effective modes of communication on the development of hearing-impared children. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0)

Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak berkeperluan khas, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi, pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children, the factors which can affect the development of language and communication, different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0)

Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai 110 Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing-impaired Children) 3(3+0)

Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran, banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat, sasaran, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangannya, dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran. This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia as well as abroad. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired, comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives, characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages, and the issues and current trends in the education of the hearing-impaired. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearingimpaired Children) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. Isi kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal, jenis khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat, dan kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after entering school. It covers the important components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas,membina pelbagai 111 jenis instrument, mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid yang diajar, dan objektif-objektif pengajaran. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education, how to create and use various assessment tools, gathering relevant information, identify the strengths and weaknesses of their pupils, and teaching objectives. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English) 3(1+2)

Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif, dan aplikasi KTBM, KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid bermasalah pendengaran. This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and English Language. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes, practice using the hand codes in the context of teaching the Malay and English language to hearing-impaired children. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu, pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa, pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa, cara mengatasinya, dan latihan amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. This course provides students with a knowledge of the various issues, approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired children. Methods used in the assessment of language, identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed, practice through simulating teaching and learning language sessions. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran, pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut, dan 112 merancang

perkara-perkara penting dalam pertuturan secara individu.

dan

melaksanakan

program

This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing-impaired children, the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1)

Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga, proses pendengaran, etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran, pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran, sistem amplifikasi pendengaran, kepentingan menyediakan persekitaran akustik, dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. This course covers topics like the anatomy of the ear, the process of normal hearing, the etiology of hearing loss and its impact on learning, various methods of assessing hearing loss, amplification systems currently in use for the hearingimpaired, the importance of having a good acoustic environment, the use of amplification in the classroom. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1)

Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih, merancang dan menggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah, keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak, kemahiran dalam memilih, membina, mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. This course focuses on how to choose, plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom, the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils, skills of planning, developing, classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1)

Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat, kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti, pelaksanaan projek 113 kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti, dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. This course introduces students to the provision of community-based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled, collaboration among people from various disciplines, government agencies and nongovernment organisations in the development of CBR is discussed, ‘hands-on’ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0)

Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan, cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas, prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas, struktur organisasi di peringkat Kementerian, jabatan pendidikan negeri dan sekolah, kaedah merancang, mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas, isu-isu, peranan guru, peruntukan kewangan, khidmat sokongan, jenis program, dan strategi pelaksanaan serta penilaian program. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes, the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal, state and school levels. Focus will be given to the ways of planning, managing and implementation of these programmes, issues like the role of teachers, financial allocation, support services, types of programmes, and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes.

PKU3115

114 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting)

3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah, mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan, membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar, serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan.

This course is dealing with conducting action research in school, organizing action research seminar, presenting research findings in seminar, documenting and publishing research papers. 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) 3(3+0)

Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak bermasalah penglihatan, serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan kognitif, afektif dan psikosial, Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive, affective, and psychosocial development. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanakkanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami, pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children, observe and evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres.

PKL3103

115 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment)

3(3+0)

Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata, proses penglihatan dan punca masalah penglihatan, pelajar diperkenalkan kepada jenisjenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad, kaedah pentaksiran penglihatan, latihan mengintepretasi laporan mata, dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan.

This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye, the visual process and causes of visual impairment, various visual assessment methods and visual skills training for children with low vision, training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1)

Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup, Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian, kemahiran memasak, pengurusan dapur dan rumah, pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan, dan pengalaman hands-on. This course covers important concepts in field of Living Skills, Recreation and Adaptive Physical Education. Students are taught cooking skills, management of the kitchen and house, grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1)

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille, teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu, menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa, dan latihan membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed, techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code, as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1)

Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas, membina pelbagai jenis 116 instrumen dalam pelbagai bidang yang penting, dan penggunaan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation, design various instruments in a variety of important areas.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective.

PKL3107

Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility)

3(2+1)

Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti, teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan), dan latihan amali di dalam dan di luar bangunan. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids), sessions to practice indoor and outdoor sessions. PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris (English Braille Code) 3(2+1)

Kursus ini meliputi kemahiran membraille, membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). Pelajar juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod Braille Bahasa Inggeris. This course covers skills to produce, read and transcribe the English Braille Code, based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the Blind (Unted Kingdom, and produce English Braille using the computer. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1)

Kursus ini meliputi kemahiran membraille, membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987), tahap Matematik, mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. This course covers skills to produce, read and transcribe the Mathematics Braille Code, based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987), the level of Mathematics, apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the education of children with visual impairment.

PKL3110

117 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi KanakKanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment)

3(3+0)

Kursus ini merangkumi perancangan, persediaan dan pengajaran kanak-kanak buta dan berpenglihatan terhad, adaptasi kurikulum, menyediakan bahan bantu mengajar, menggunakan ICT dan peralatan khas, keperluan pendidikan murid

bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan, pengajaran mikro dan makro, pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran. This course covers the planning, preparation and teaching of children who are blind and who have low vision, adaptation of curriculum, prepare teaching aids, use ICT and other appropriate special aids, educational needs of children with multiple handicaps, micro and macro teaching, and hands-on experience and to reinforce learning. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara, isu-isu, trenda, perundangan, sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan, peranan dan sumbangan pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. This course covers the development of education in the field of visual impairment, in Malaysia and other countries. Issues, trends, legislation as well as contribution of individuals in this field will be discussed. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1)

Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti, kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti, pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti, dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. This course introduces the concept and philosophy underlining communitybased rehabilitation for individuals with disabilities, cooperation government and non-government agencies, the implementation of community projects by these centres, to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration.

PKU3113

118 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan, cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah

mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas, proses pembuatan keputusan, pengurusan sumber, kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. Students are exposed to the role of Special Education teachers, the decision-making process, management of resources and finances, as well as the evaluation of Special Education programs. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah, mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan, membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar, serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. This course is dealing with conducting action research in school, organizing action research seminar, presenting research findings in seminar, documenting and publishing research paper.

119

SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL)

KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) ncp

Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.

Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah, pelajar dapat memahami tingkah laku murid, pengurusan sekolah, pengurusan bilik darjah, prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher’s role. It also gives students the knowledge and experience through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community, about pupil’s behaviour, school and classroom management, school facilities and the implementation of the school curriculum. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan, pola tingkah laku murid, dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices, patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through interaction with the school community. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor pembelajaran, bahan sumber pengajaran pembelajaran, strategi dan aktiviti, penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources, strategies, activities, moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community. 120 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi, pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan pengajaran dengan kandungan kurikulum, keberkesanan pelaksanaan strategi

dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations, analysis of documents, reflections, interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities, and resources with the lesson plan. PRK 3101 Praktikum I (Practicum I) 22(0+2)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning, preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK 3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) 121 dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation

skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. PRK 3103 Praktikum III (Practicum III) 66(0+6)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a real life situation. INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122 Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

123

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1

PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKAN JASMANI Pergerakan Asas 3(1+2)

PJM 3102

(Basic Movement) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas; pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor; model permainan kanak-kanak; bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan; jenisjenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental movements, locomotor and non-locomotor movements, models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. This course also stress on types of games which are suitable to different age groups. PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. peringkat kimia, selular dan tisu organisma. sistem integumentarim, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. chemical level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system. PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education)Pengurusan, Pengelolaan dan Pentadbiran 3(2+1)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum, Pendidikan Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia; the relationship of theories and philosophies towards national education policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum, criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. 124 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports)

PJM3112

3(2+1)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan; pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa; pengurusan pendidikan jasmani dan sukan; pengurusan permainan tradisional; program pembangunan sukan; undang-undang dan pentadbiran sukan; isu-isu dalam sukan; nilai dan etika dalam sukan. This course focuses on the management and administration of physical education and sport; administration of national and international sport agency; managing physical education and sport; managing tradisional games; sports development programme; laws and administration of sport; issues in sport; values and ethics in sport. 2. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) 3(3+0)

PIE3101

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru, pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book, the implementation of Islamic Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme. PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0)

Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran, pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. This course focuses on the introduction of strategies, approaches, methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management of teaching-learning procedures.

PIE3103

125 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source)

3(2+1)

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan, pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. This course focuses on topic selecting, building and applying teaching-learning resources of Islamic Education. It also discusses topic for micro and macro in teaching. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0)

Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item, pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA. This course focuses on topics of assessment, measurement, and evaluation. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). 3. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya, kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran, kombinasi penggunaan buku teks, buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. This course discusses two important and significant things in the teaching process; syllabus and text book, syllabus contents and its curriculum specifications, focusing on combination of using text book, assessment book and teacher’s guide as well as their contents. BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran, faktor-faktor yang membantu

126 penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak.

This course discusses on the methodology of teaching listening, speaking, reading, and writing skills; describes the teaching steps for every skill; elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills; and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic Language) 3(3+0)

Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran, jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web,penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran, kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran, konsep penilaian, pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab, jenis-jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab, pembinaan item, penilaian kendalian sekolah, penilaian kemahiran berbahasa Arab, pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources, various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources,how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process, terminology of, assessment, evaluation and examination of Arabic language. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education) 3(2+1)

Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran, cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro ,cara menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan dan semester mengikut format yang betul. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily, weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.

127 4. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti (Sexuality Health Education) 3(3+0)

Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti, perkembangan aspek fizikal dan sosial, aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti, pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti, bebas daripada prasangka yang negatif, dan diskriminasi. This course encompass the knowledge about health sexuality, physical and social growth, acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities, positive approach in sexuality, free from negative prejudice and discrimination. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan keselamatan. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan, peraturan keselamatan di sekolah, tanggungjawab persekitaran dan keselamatan, keselamatan perkhidmatan, keselamatan diri, penyimpanan bahan bahaya, prosedur kecemasan, program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. This course gives expose to the concept and principles of safety education. Emphasis is given to introduction to health education, safety rules in schools, safety and environmental safety, safety services, safety of self, storeage of dangerous product, emergency procedures, safe road user program and building safety. Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1)

PKE3103

Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan, falsafah, objektif, sejarah, kurikulum dan bidang-bidang pendidikan kesihatan; konsep, prinsip dan objektif pembinaan kurikulum; stail pembelajaran, kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan; amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan. This course discusses the basic concepts in health education, the philosophy, objectives, history and the curriculum of health education, the learning style, method, strategies and approaches in teaching health education; doing the practical session of micro teaching.

PKE3104

128 Program Kesihatan Sekolah (School’s Health Program)

3(3+0)

Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep, tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. Antara tajuk-tajuk yang

dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah, pendekatan bersepadu, perkhidmatan kesihatan sekolah, program kesihatan mulut, rancangan makanan tambahan, amalan kebersihan sekolah, program-program ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. The course intends to give geneal understanding on concept, behaviuor, and emphasis on children’s health. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach, school health services, mouth health program, supplementary food plan, school cleanliness practices, ADHOC / PROSTAR programs and monitoring and evaluation.

129

SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2

PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) 1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

PSK3101

Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education)

3(3+0)

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. Pelajar akan didedahkan dengan rasional, matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, empat domain iaitu sivil, politik, sosio ekonomi, dan budaya, kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti, dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. Students will be exposed to the rational, aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum, the four domains of civil, politics, socio economic, and culture, great depth based on the six themes identified. Moreover, the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning, Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0)

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan, persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna, pelbagai teori pembelajaran, penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran, konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. This course exposes students to the selection, preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful, number of learning theories, suitable types of evaluation which can be applied in Civics and Citizenship Education. PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship Education) 3(2+1)

Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, perancangan dan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, 130 pengetahuan dan kemahiran pedagogi, kaedah pengajaran dan pembelajaran, format dan komponen wajib, komponen pengajaran mikro dan makro, dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri.

This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education, effective planning and teaching, pedagogical content knowledge and skills, methods suitable for an effective teaching-learning, the format and compulsory component,the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection.

PSK3104

Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education)

3(2+1)

Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat laporan. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities, planning and administering of service learning projects, carry out practical work, social skills, planning, implementation and reporting. 2. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral (Introduction To Basic Moral Concepts) 3(3+0)

ELM 3101

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral; konsep asas nilai; teori–teori etika; insan bermoral; nilai-nilai agama dan masyarakat; teori-teori perkembangan moral. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral, values, ethical theories, moral being, religious and societal values as well as moral development theories. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah; penyediaan rancangan dan persediaan mengajar; pendekatan, kaedah, kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral; menjalankan sesi amali pengajaran mikro dan makro. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus, preparing the scheme of work, lesson planning, approaches, methods, skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. 131

ELM 3103

Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral Education in School)

3(3+0)

KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal; isu-isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral; pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara. In this course, students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level; issues faced in assessment of Moral Education; the manangement of Moral Education as a subject in primary schools; the role of moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations. ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) 3(3+0)

Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah; isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global; sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai-nilai murni. This course focuses on moral problems faced in schools; local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. 5. SAINS SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0)

This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. It discusses issues in science education, historical development of the primary science curriculum in Malaysia, Malaysian primary science curriculum I, Malaysian primary science curriculum II, teaching and learning strategies for primary science, teaching science for all children and science for exceptional children. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains, sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I, kurikulum sains sekolah rendah aras II, strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak

SCE 3106

132 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik )

3(3+0)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas, dan kemahiran proses sains bersepadu. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and construction, scoring of assessment, administration of test, marking and moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidangbidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alatalat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran, pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian, interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory, basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains, cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi, sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya.

133 6. MATEMATIK MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0)

This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pelajar juga didedahkan kepada makna, peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik) 3(3+0)

This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning, using relevant mathematical ideas. In addition, applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and Percentages (Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan Peratusan)) 3(2+1)

This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. discussions cover topics related to teaching of numbers, fractions, decimals and percentages and also construction of teaching aids. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza.

perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor, pecahan, perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. 134 Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE 3111

3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and data handling. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. The use of technology is also emphasized to enhance students learning. Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. 5. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(3+0)

PSV3104

Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1)

(Teaching and Learning of Visual Art Education) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap 135 bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern-Making and Designing, Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject matter, content and themes in producing art works for the four areas. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School) 3(2+1)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. This course covers the approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum, teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation) 3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis-jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios. 6. PENDIDIKAN MUZIK

MZE3101

Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education)

2(2+0)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan 136 psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education, aims and the functions of music in education, importance of music, philosophical implications, sociological and psychological factors that affect music education, sociological and psychological factors that influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes alberti, jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom, students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands, sing melodies in keys changes from major to minor, melody improvisation, play block chords, broken chords, alberti bass, jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0)

Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat, permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. This course is an introduction to Zoltan Kodaly, Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer understanding of music concepts, singing folk songs, playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches.

MZE3101

Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching)

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan, semester, mingguan dan harian, mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik, mensintesis

137 pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah-langkah pengajaran, perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro, mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian, permainan alat perkusi, permainan alat rekoder, kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly, weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music, integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning, synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities,micro and macro training sessions, apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing , the playing of recorder and percussion instruments, aural sensitivity and movement to music. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu, mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanakkanak, remaja, mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah, mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara, teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom, types and characteristics of children and adult voices, teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced in children’s singing and to overcome these problems, recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder, and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination,skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. 7. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0)

BMM3101

Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan, kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis), fokus utama dan sampingan, pemetaan kemahiran, konsep 5P, pengisian kurikulum, kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. 138 This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization, language skills (listening and speaking, reading, and writing), main focus and secondary focus, skills mapping; 5P concepts, curriculum conten,; added value skills and language system. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1)

Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian; penulisan langkah pengajaran; konsep strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran; serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation; the writing of teaching steps; concepts of teaching strategy, approach, and technique; and implementing the micro and macro teaching. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment) 3(2+1)

Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian, penilaian, dan pengukuran; teori-teori kognitif, afektif, dan psikomotor, jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya, pembinaan ujian, pemarkahan dan markat, jenis dan kaedah penilaian bahasa, penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. This course describes the concept and principle of testing, evaluation, and measurement; theory of cognitive, affective, and psychomotor, testing specifications schedule and its construction, testing development, marks, types and method of language evaluation, gammar and language skills evaluation BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3)

Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa, penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa, membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa, serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.

This course elaborates on malay language skills; approaches, methods, and techniques of teaching language skills, preparation ofl language skills teaching plan, constructing and using language skills teaching aids, and implementing some exercises on the evaluation of language skills. .

139 8. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) 3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR), sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR, keselamatan bengkel, pengurusan kewangan, pengurusan peralatan dan bahan, peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel, strategi, kaedah dan teknik pengajaran KHSR, perancangan pengajaran KHSR, dan bahan bantu mengajar. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum, management and administration, workshop safety, financial management, tool and material management, safety and rule regulation, strategy, technique and teaching methodology, implement teaching planning and audio visual aids. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian, penggunaan dan interpretasi data, pelbagai cara penilaian, panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian, membina Jadual Spesifikasi Ujian, analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan sekolah. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment,alternative evaluation skills for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan,perniagaan elektronik (E-dagang), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing, finance, electronic commerce (E–commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

RBT3120

140 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture)

3(1+2)

Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga, teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayursayuran dan hiasan, Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik, pemilihan pakaian, proses jahitan dan membuat pakaian, pemeliharaan ikan hiasan, teori dan amali berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:, pengenalan kepada ikan hiasan; pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan; pengurusan dan penjagaan, penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan, penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek, tanaman sayur-sayuran dan hiasan; penyediaan batas dan bekas menanam; pembiakan dan penanaman; dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. This course deals with three main components: home technology, rearing ornamental fish technology, and vegetable and ornamental crops production technology. Topics coveres studies on fabric, choice of clothing and sewing and clothes making processes, rearing ornamental fish technology, tropical freshwater ornamental fish:, the ornamental fish; selection and preparation of equipments and materials; management and care of ornamental fish, the vegetable and ornamental crops production technology, short term vegetable and ornamental crops, preparation of planting beds and containers, propagation and planting, plant care; harvesting and use of plants produced.

9. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0)

Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal, surelisme, eksistensialisme, Marxisme, fenomenologi, hermeneutic, pascakolonial, pascamoden, pascastrukturalisme dan dekonstruksi, psikoanalisis, resepsi dan teori tindak balas pembaca, semiotic, femenisme, kritik genre dan kritikan baru. This course elaborates on literary critics field like, Arcitipal; Surelism; Existensialism; Marxism; Fenomenology and Hermeneutic; Post Colonial; Post Modern; Post Structuralism dan Deconstruction; Psyco-analysis; Reading Reception dan Reflection theory; Semiotic; Femenism; Autobiography; Genre Critics; dan New Critics.

PSE3102

Penulisan Kreatif (Creative Writings)

3(2+1)

Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia; tema, persoalan, dan isu karya kreatif; watak dan perwatakan; plot; dialog dan latar tempat; sudut pandangan; latar tempat; cerpen, puisi, novel remaja; novel popular; proses pengeraman bahan; kekuatan karya kreatif; penerbitan karya; dan guru sebagai penulis. 141 This course elaborates on creative writing genres in Malaysia; creative writing themes and issues; character and characterisation; plot; dialog and location background; opinion angle; short stories, poems, adolescent novel; popular novel; genre formation process; creative writing strength; genre writing publishing; and teacher as a writer. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1)

Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan, guru dalam peranan (teachers in action), simulasi dan improvisasi, bercerita, teater pembaca, boneka, tetamu dalam aksi, teater dalam bilik darjah, teater untuk kepelbagaian tujuan, serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. This course elaborates on the introduction to theatre in education, teachers in action, simulation and improvisation, story telling, reading theatre, puppet, visitor in action, theatre inclassroom, theatre for multipurpose, and planning and implementation of theatre in education workshop PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2)

Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama, tater dan teater kanak-kanak, sejarah dan latar belakang, elemen, jenis dan bentuk drama kanakkanak, etika pementasana, pemilihan, dan pembinaan skrip, asas alkonan dan vokal, improvisasi, pemilihan pelakon, pengarahan, penubuhan tenaga produksi dan tenaga kreatif, pengurusan produksi, teori pementasan, mengadakan sesi uji bakat, pementasan, produksi, sinematografi dan persembahan. This course elaborates on the definition and concept of drama, theatre and children theatre, history and background, element, types, and forms of children drama, performance ethics, selection and script writing, basic dramatisation, and vocalisation, actors selection, directoring, forming production management, stage performance theory, implementing a screen testing, a performance, production, cinematography, and presenting a performance. 10. MUZIK PRA SEKOLAH PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik,pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik, sumber pengajaran dan pembelajaran, teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah, pengujian dan penilaian, perancangan pengajaran dan pembelajaran, dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran. 142 This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music, teaching and learning resources, technology in teaching and learning music in classroom, testing and evaluation, planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan, unsur-unsur pergerakan, jenis-jenis pergerakan, pregerakan kreatif, pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan, mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan, integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah, muzik dengan pergerakan dalam cabang seni, dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music. The focus of the course is related to music with movements elements of movement, creative movement, teaching and learning music through movements, appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Sonds and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1)

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian kanak-kanak, nyanyian semerta dan aural, lagu kanak-kanak dan lagu rakyat, lagu-lagu patriotik, lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. Students will be introduced to children’s songs, impromptu singing and aural, children’s songs and cultural songs, patriotic songs, traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning.

PRM3104

143 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool – Musicals Instrument)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi, penubuhan muzik mini orkestra prasekolah, permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra, traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. 11. PENDIDIKAN AL-QURAN PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1)

Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran, isti`azah, basmalah, takbir, dan khatam al Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir, tafsir ayat aqidah, tafsir ayat hukum, tafsir ayat akhlak, tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran, isti’azah, basmalah, takbir, and khatam alQuran. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir, tafsir ayat aqidah, tafsir ayt hukum, tafsir ayat akhlak, tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices tilawah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0)

Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, Nasikh, Mansukh, Muhkam dan

Mutasyabih. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya, martabat hadis, hukum beramal, Hadith Qudsi, pengertian, tujuan dan sifat-sifat, perbandingan dengan Al-Quran dan Hadith Nabawi, tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis,hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini.

144 The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran, its mukjizat, Nasikh and Mansukh, Muhkam and Mutasyabih. Ulum al-Hadith discuss definitions and terminologies, the degreel of Hadith and rules in using them.Definitions, purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. PQE3103 Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) 3 (2+1)

Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi, Nahawand, Sikah dan Jiharkah. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat, harakat, burdah, wuslah dan lain-lain yang berkaitan, pelaksanaannya secara teori dan amali. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya. The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on Hijazi, Nahawand, Sikah and Jiharkah. Each tarannum will focuses on tabaqat, harakat, burdah, wuslah and other related aspects. The implementation is carried out both in theory and in practice. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1)

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman, ar-Rahman, Nuh, Jin, al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. The course will expose and guide students on the theories of memorization the AlQuran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman, arRahman, Nuh, Jin, al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma. 12. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates 3 (3+0)

ELE3101

(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding discourse, reading and writing. The topic Language and literature is also introduced. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana, kemahiran membaca dan menulis. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. ELE3102 145 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0)

This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. It focuses on language acquisition and language learning, theories of second language acquisition, an overview of teaching approaches, methods and techniques, developing classroom skills, multiple classroom teaching, classroom management, remedial and enrichment activities, materials selection, adaptation and simplification, general principles in the teaching of language skills, syllabus study, and introduction to lesson planning. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik darjah. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah, pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum, aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0)

This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language, communication, the English sound system (phonology), morphology, syntax, and semantics needed by an English language teacher. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa, komunikasi, sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris, morfologi, sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young Learners (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) 3(2+1)

This course focuses on the topics of lesson planning, testing and evaluation, the teaching and assessing of listening and speaking skills, the teaching and assessing of reading skills, the teaching and assessing of writing skills, the teaching and assessing of vocabulary, spelling and dictation, the teaching and assessing of literature for primary schools, the teaching of grammar, integration of language skills and language content. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran, peperiksaan dan penilaian, pengajaran, pengujian dan penilaian kemahiran 146 mendengar dan bertutur, pengajaran, pengujian dan penilaian kemahiran membaca, pengajaran, pengujian dan penilaian kemahiran menulis, pengajaran tatabahasa dan mengeja, pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan.

147

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT

KURSUS TANPA KREDIT

ELS3101

English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I)

TK

This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. It focuses on Tense types and aspects, Subject-verb agreement, Sentence types, and Cohesive devices in spoken and written language. This will improve and reinforce learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form, function and meaning. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan penulisan. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk, fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK

This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It will help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET). The topics focused are listening, speaking, reading and writing. This will reinforce and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of purposes. It also enables learners to reflect on their learning. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Ia membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET. Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka.

148

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program

Hasil Pembelajaran 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu, teori pembelajaran, bahan kurikulum, Pentaksiran, pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian; 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi; 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan; 1.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian; 1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran; 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.

149

Hasil Pembelajaran 2. Kemahiran Intelek Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan menggunakan pembelajaran kendiri. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri dalam pengajian akademik; 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi; 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan; 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan; 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri; 2.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.

150

Hasil Pembelajaran 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi dan etika profesional keguruan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal, sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan; 3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar, dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna; 4.2 3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna; 3.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran; 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran; 3.6 merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.

151

Hasil Pembelajaran 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif; 4.2 mengurus masa, emosi dan tekanan secara berkesan; 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan; 4.4 membuat muhasabah diri, menerima kelemahan diri dan sanggup berubah; 4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan; 4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian.

152

Hasil Pembelajaran 5. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai, etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut, iaitu untuk: 5.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan; 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan, akauntabiliti integriti, bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas; 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan, bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama; 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat; 5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan; 5.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.

153

Hasil Pembelajaran 6. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian; 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik; 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara; 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan; 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.

154

LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih, seminar, projek, bengkel, tutorial, kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis, projek, persembahan, poster, jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajaran. Ia juga termasuk peperiksaan. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.” Sepanjang kursus, pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan, dan peperiksaan.

157

155

Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik

Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.” Juga, amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan.

Kemahiran kebolehpindahan

Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar, perbincangan kumpulan kecil, bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah, merefleksi dan menilai amalan, berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar, pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil.

Etika Profesional

Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, pengalaman berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus.

Penghayatan dan amalan nilai

Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni, memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus.

156

LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2
Bil 1. 2. 3. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Bahasa Arab Pendidikan Islam Pendidikan Jasmani Elektif 2 Pendidikan Al-Quran Pendidikan Al-Quran • • • Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

4.

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran

Pendidikan Jasmani

• • •

Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language

• •

5.

Pendidikan Khas Masalah Penglihatan

Pendidikan Jasmani

• • •

Pendidikan Seni Visual Bahasa Melayu English Language

• •

6. 7.

Pendidikan Prasekolah Bahasa Melayu

Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani

• • • • • • •

Muzik Pra Sekolah Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Kemahiran Hidup Persuratan dan Kesenian Melayu Pendidikan Seni Visual

Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan • • Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

8.

Pendidikan Jasmani

Pendidikan Kesihatan

• • • •

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral English Language Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral

• •

9.

Sains

Pendidikan Jasmani

• • •

• •

Bil 10 .

Major Matematik

Elektif 1 Pendidikan Jasmani

Elektif 2 157 • English Language • Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan • Pendidikan Moral • • • English Language Bahasa Melayu Pendidikan Moral • •

Catatan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

11 .

Reka Bentuk dan Teknologi

Pendidikan Jasmani

• •

12 .

Pengajian Sosial

Pendidikan Jasmani

• • • • • •

Bahasa Melayu English Language Pendidikan Moral Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Science Mathematics Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Sains Matematik Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Muzik Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral Bahasa Melayu Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan Moral

• •

13 .

Bahasa Cina

Pendidikan Jasmani

• • • • • • •

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

14 .

Bahasa Tamil

Pendidikan Jasmani

• •
• • • • •

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

15 .

Pendidikan Seni Visual

Pendidikan Jasmani

• • •

• •

Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 ditetapkan Untuk setiap unit, pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan

16 .

Pendidikan Muzik

Pendidikan Jasmani

• • •

• •

Nota :

Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. 158

PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman

159

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.