Anda di halaman 1dari 187

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA
PERGURUAN
DENGAN KEPUJIAN
SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU


Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru


Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan


pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial,
tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau
mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi
dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga
bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau
cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada
Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian
Pelajaran Malaysia.
BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA
PERGURUAN
DENGAN KEPUJIAN
SESI 2007/2008
KANDUNGAN
___________________________________________________
KANDUNGAN MUKA SURAT

1. Kata Alu-Aluan Pengarah ii

2. Kerangka Konseptual Kurikulum iii

3. Pengenalan, Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program 1

4. Sistem Akademik, Struktur Program, dan Perincian Kursus 2


yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda
Perguruan

5. Agihan Kursus Major Mengikut Semester 7

6. Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester 16

7. Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester 19

8. Sistem Penyampaian, Pentaksiran dan Matriks Hasil 23


Pembelajaran

9. Sinopsis Kursus Wajib 24

10. Sinopsis Kursus Teras


• Kursus Pengajian Profesional 30
• Kursus Major 33
• Amalan Profesional 122

11 Sinopsis Pakej Kursus Elektif 126


• Kursus Elektif 1 132
• Kursus Elektif 2

12 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit 150

13. Lampiran:
• Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program 151
• Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran 157
159
• Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej
Kursus Elektif 1 dan Elektif 2
14. Panel Penyediaan Buku Panduan 159

i
KATA ALU-ALUAN PENGARAH

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim,

Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya
melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti Program Ijazah Sarjana
Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kejayaan
melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran
sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan
Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantu Institut
Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras
dengan keperluan kurikulum. Maklumat am yang dimasukkan di dalam buku ini seperti
Kerangka Konseptual Kurikulum, Pengenalan, Matlamat dan Hasil Pembelajaran
Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan
perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima.

Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program,
Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan, Agihan Kursus Mengikut Semester, Sinopsis
Kursus, Sistem Penyampaian dan Pentaksiran, Matriks Hasil Pembelajaran, Pakej
Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru
merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran, pelantikan tenaga pengajar,
pengurusan bahan sumber pengajaran-pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar
berdasarkan kumpulan pengajian. Justeru, sistem pelaksanaan program ini di semua 27
IPGM ditadbirkan secara berpusat (centralised), maklumat-maklumat khusus tentang
program ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepada IPG berkenaan.

Di samping itu, Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan
sinopsis kursus yang akan mereka ikuti. Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan
Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah
pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan,

Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar
memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh
bagi menjayakan program ini dengan cemerlang.

Sekian, selamat maju jaya.

Dato’ Misrah bin Haji Ibrahim


Pengarah
Bahagian Pendidikan Guru
ii

KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


DENGAN KEPUJIAN
KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM

Pengenalan

Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar
dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang
profesional dan bersepadu.

Ciri-ciri Kurikulum

Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan
dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut:

• Bersifat dinamik, relevan, futuristik, responsif, holistik, dan bersepadu


• Konsep “the personhood of teachers” dan pendekatan humanistik akan diberi
fokus
• Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menangani cabaran sebagai
pendidik
• Bersifat koheren antara pengajaran berkesan (effective learning) dan pengalaman
klinikal (clinical experience)
• Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat

Reka Bentuk Kurikulum

Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk
berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut:

Berasaskan
Hasil
Pembelajaran
(Outcome
based)
KURIKULUM Spiral
BENTUK &
Holistik REKA Development
al

Praktikal
&
Kontekstual Koheren
iii
i. Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based)
• Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil
Pembelajaran Kursus / Bidang
• Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan
Malaysian Qualifications Framework (MQF)

ii. Koheren
• Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal

iii. Spiral and Developmental


• Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan
dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman, tahap
kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursus-
kursus yang ditawarkan
• 3 Aras mengikut Semester, iatu:
Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3
Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6
Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8

iv. Holistik
• Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan, kemahiran,
nilai / disposisi
• “hard skills” dan “soft skills”
• Persepktif global (4 Pillars of Education). EFA, EIU, ESD (UNESCO)
• Kurikulum, Aktiviti Kokurikulum, dan Bina Insan Guru

v. Praktikal dan Kontekstual


• Berbentuk praktikal / ”hands-on”
• Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR)
• Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester)
• Merujuk situasi sebenar / amalan bilik darjah di sekolah
• Melaksanakan amalan terbaik (best practises)

Konsep Struktur Kurikulum

Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai “Kerangka yang merangkumi komponen-


komponen penting yang menetapkan wajaran, jumlah kredit dan kursus-kursus yang
ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda
Perguruan”.

Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang
bersifat “spiral” dan “developmental” dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak
dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan
digunakan sepanjang tempoh pengajian.
iv
Strategi Pelaksanaan Kurikulum

Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut:

a. Menggunakan pelbagai mod, iaitu:

Kuliah / Tutorial / Seminar / perbengkelan / Independent Student Learning (ISL)


dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar (Student
Learning Time) dan Beban Tugas Pelajar seperti yang dikehendaki dalam
Notional Credit.

b. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek (Project-based Learning) dan


Pendekatan pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-based Learning).

Penggunaan Unit Plan, Portfolio Pembelajaran, kajian kes, penyelidikan


tindakan, pentaksiran prestasi (performance assessments), penilaian tugasan
terarah, dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran
diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar (real problem of
practice).

c. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience)

Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea


dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum, kerja kursus, dan
tugasan.

d. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System)

Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti, bahan, dan bimbingan dan


pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melalui e-learning
dan online learning.

e. Pembelajaran Kendiri

Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner, penyampaian kurikulum


latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya
pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri
(self-directed learning) dapat dibudayakan. Ini seterusnya akan menggalakkan
pembelajaran sepanjang hayat.

f. Amalan Profesional

Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui


pengalaman berasaskan sekolah, praktikum, internship, latihan industri, dan
service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk
mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar.
v
Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat, hasil pembelajaran, dan cara
bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai, struktur program dan juga syarat-
syarat kemasukan pelajar.

Fokus Hasil Pembelajaran

Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap / aras selama empat
tahun pengajian adalah dari segi:
• Etika Profesional
• Pengetahuan dan Kefahaman
• Kemahiran Intelek
• Kemahiran Praktikal
• Kemahiran Kebolehpindahan
• Penghayatan dan Amalan Nilai

Hasil pembelajaran yang hendak dicapai pada Aras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras
2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam.

Konsep Penilaian dan Pentaksiran

Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulum


bertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai
berdasarkan 3 Aras.

Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk termasuk pentaksiran berterusan,
peperiksaan berpusat dan penulisan akademik.

Jaminan Kualiti

Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik
yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPG dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang
menepati Malaysian Qualification Framework (MQF).

Kelulusan Kurikulum

Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana
Muda perguruan.
vi

PENGENALAN, MATLAMAT,

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


PENGENALAN

Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut
Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan
praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata
pelajaran. Sebagai prasyarat, pelajar dikehendaki mengikuti kursus persediaan
selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) dengan Kepujian selama
empat tahun.

MATLAMAT PROGRAM

Matlamat Program ini adalah untuk melahirkan guru sekolah rendah yang
berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan, kemahiran, dan keterampilan
profesionalisme dalam bidang masing-masing selaras dengan Falsafah
Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Para lulusan PISMP dengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah


rendah yang

i. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang


kandungan ilmu, bahan kurikulum, pentaksiran, pengurusan persekitaran
pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang
masing-masing;

ii. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran


melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masing-
masing;

iii. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan


pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan
mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, psikologi, dan etika profesional
keguruan;

iv. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai


melalui bidang masing-masing dalam pelbagai situasi sebenar;

v. memiliki dan menampilkan nilai, etika, dan amalan yang bertepatan dengan
Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia;
dan

vi. menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan
patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.
1

SISTEM AKADEMIK,

STRUKTUR PROGRAM,

DAN

PERINCIAN KURSUS
SISTEM AKADEMIK

Tempoh Pengajian Program

PISMP dengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.

Tahun Akademik

Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama
dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 20 minggu. Pelaksanaan
aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut:

SEMESTER 1 MINGGU SEMESTER 2 MINGGU


Minggu Pendaftaran 1 minggu Minggu Pendaftaran 1 minggu
Interaksi 8 minggu Interaksi 8 minggu
Cuti Semester 1 minggu Cuti Semester 1 minggu
Interaksi 7 minggu Interaksi 7 minggu
Minggu Ulangkaji 1 minggu Minggu Ulangkaji 1 minggu
Peperiksaan 2 minggu Peperiksaan 2 minggu
Jumlah 20 minggu Jumlah 20 minggu

Prinsip Pengiraan Jam Kredit

Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksi


bersemuka dan tidak semuka, yang mencakupi teori dan amali, serta Amalan
Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1
kredit.

Amalan Profesional terdiri daripada Pengalaman Berasaskan Bekolah (PBS),


praktikum, dan internship yang memperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu
pelaksanaan.

Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam


pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajian selama 8 semester dengan


jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk
dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.
2
STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan


kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Reka bentuk
kurikulum bagi PISMP dengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru
sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Struktur program ini
adalah seperti yang berikut:

BIL. KURSUS KREDIT


1. KURSUS WAJIB 23 (17%)
• Kursus Wajib IPT
• Kursus Wajib IPGM

2. KURSUS TERAS 86 (65%)


• Pengajian Profesional
• Major
• Amalan Profesional

3. KURSUS ELEKTIF 24 (18%)


• Pakej Elektif 1
• Pakej Elektif 2

JUMLAH 133 (100%)

Kursus Wajib

Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT), dan
Kursus Wajib Institut Perguruan Guru Malaysia (IPGM).

Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang
mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan pengetahuan asas,
kemahiran generik, dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang
guru. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit.

Kursus Teras

Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional, Major, dan Amalan


Profesional.

Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang-bidang asas pendidikan


yang merangkumi aspek pengetahuan, nilai dan etika keguruan serta kemahiran
profesional bagi melahirkan guru yang mampu memainkan peranan dengan baik
dan berkesan. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit.

Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan


kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan
pelajar menguasai major yang berkenaan. Penguasaan pengetahuan kandungan
subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit.

3
Amalan Profesional membolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan
kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah.
Sepanjang mengikuti program, pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional
selama 32 minggu yang dilaksanakan melalui tiga proses, iaitu Pengalaman
Berasaskan Sekolah (PBS), praktikum, dan internship. PBS dijalankan selama 4
minggu, praktikum 24 minggu, manakala internship selama 4 minggu. Amalan
Profesional diagihkan sejumlah 14 kredit yang merupakan salah satu syarat
penganugerahan ijazah.

Kursus Elektif

Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yang diitawarkan untuk
membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus
major. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogi dan
pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah
Rendah (KBSR). Pakej Elektif diagihkan sejumlah 24 kredit. Setiap Pakej Elektif
diagihkan sejumlah 12 kredit.

Kursus Tanpa Kredit (TK)

Kursus Tanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English
Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar
dalam meningkatkan pencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan
Malaysian University English Test (MUET). Elektif ini tidak diagihkan kredit.
4

PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAM IJAZAH


SARJANA MUDA PERGURUAN

Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut:

KURSUS WAJIB

KOD KURSUS KREDIT SEM.


WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0) 1
WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0) 1
WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0) 2
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2) 2
WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0) 2
WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0) 3
WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1) 4
WAJ3108 Kokurikulum - Pengurusan Kokurikulum 1(1+0) 1
WAJ3109 Kokurikulum - Permainan 1(0+1) 2
WAJ3110 Kokurikulum - Unit Beruniform I 1(0+1) 3
WAJ3111 Kokurikulum - Unit Beruniform II 1(0+1) 4
WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1) 5
WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan 1(0+1) 6
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT 1
Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT 2
Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT 3
Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT 4
Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT 5
Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) 3(0+3) 6
Jumlah 23 (17%)

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara
teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6

KURSUS TERAS

Pengajian Profesional

KOD KURSUS KREDIT SEM.


EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) 3(3+0) 1
EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0) 1
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0) 2
EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0) 3
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) 4
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0) 5
EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0) 7
EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0) 8
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0) 8
Jumlah 27 (20%)

5
Amalan Profesional

KOD KURSUS KREDIT SEM.


Pengalaman Berasaskan Sekolah I – P. Profesional 1
Pengalaman Berasaskan Sekolah II – Kursus Major 2
Pengalaman Berasaskan Sekolah III – Kursus Elektif 1 3
Pengalaman Berasaskan Sekolah IV – Kursus Elektif 2 4
PRK3101 Praktikum I 2 (4M) 5
PRK3102 Praktikum II 4 (8M) 6
PRK3103 Praktikum III 6(12M) 7
INT3101 Internship 2 (4M) 8
Jumlah 14 (11%)

*Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang


diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional, Kursus Major, dan Kursus Elektif mengikut
semester yang ditetapkan.

Senarai Kursus Major dan Kod

BIL. KURSUS MAJOR KOD


1 Bahasa Melayu Pendidikan Rendah BMM
2 Bahasa Arab Pendidikan Rendah BAM
3 Bahasa Cina Pendidikan Rendah BCN
4 Bahasa Tamil Pendidikan Rendah BTM
5 Pengajian Sosial Pendidikan Rendah PSS
6 Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah MZU
7 Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah PSV
8 Pendidikan Islam Pendidikan Rendah PIM
9 Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah PJM
10 Matematik Pendidikan Rendah MTE
11 Sains Pendidikan Rendah SCE
12 Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah RBT
13 Pendidikan Prasekolah PRA
14 Pendidikan Khas – Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah PKB
15 Pendidikan Khas – Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah PKD
16 Pendidikan Khas – Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah PKL
Jumlah 45 (34%)
6

AGIHAN KURSUS MAJOR

MENGIKUT SEMESTER
AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER

1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007)

KOD KURSUS KREDIT SEM.


Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia 1
BMM3101 Sekolah Rendah 3(3+0)
BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) 1
BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) 2
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) 2
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 3
BMM3105 Berbantukan Komputer 3(0+3)
Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah 3
BMM3106 Rendah 3(3+0)
BMM3107 Pengantar Linguistik 2(2+0) 4
BMM3108 Fonetik dan Fonologi 3(3+0) 4
BMM3109 Morfologi 3(3+0) 5
BMM3110 Sintaksis 3(3+0) 5
BMM3111 Semantik dan Peristilahan 2(2+0) 6
BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan 3(3+0) 6
BMM3113 Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) 3(3+0) 7
BMM3114 Kebudayaan Melayu 2(2+0) 7
Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan
BMM3115 Pelaporan) 3(0+3) 8
BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu 3(3+0) 8
Jumlah 45 (34%)

2. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008)

KOD KURSUS KREDIT SEM.


Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia 1
BMM3101 Sekolah Rendah 3(3+0)
BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) 1
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 2
BMM3105 Berbantukan Komputer 3(0+3)
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) 2
BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1) 3
Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah 3
BMM3106 Rendah 3(3+0)
BMM3107 Pengantar Linguistik 2(2+0) 4
BMM3108 Fonetik dan Fonologi 3(3+0) 4
BMM3109 Morfologi 3(3+0) 5
BMM3110 Sintaksis 3(3+0) 5
BMM3111 Semantik dan Peristilahan 2(2+0) 6
BMM3112 Sejarah Bahasa Melayu, Perkamusan dan Terjemahan 3(3+0) 6
BMM3113 Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) 3(3+0) 7
BMM3114 Kebudayaan Melayu 2(2+0) 7
Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan
BMM3115 Pelaporan) 3(0+3) 8
BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu 3(3+0) 8
Jumlah 45 (34%)

7
3. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab 3(2+1) 1
BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) 1
BAM3103 Tatabahasa Arab 1 3(3+0) 2
BAM3104 Tatabahasa Arab 2 3(3+0) 2
BAM3105 Morfologi Arab 3(3+0) 3
BAM3106 Retorika Bahasa Arab 3(3+0) 3
BAM3107 Kesusasteraan Arab 3(3+0) 4
BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab 3(2+1) 4
Berbantukan Komputer
BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) 5
BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab 3(2+1) 5
BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab 3(3+0) 6
BAM3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab 3(3+0) 6
BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan 3(3+0) 7
Rendah (Kaedah)
BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab 3(3+0) 8
BAM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Arab Pendidikan 3(0+3) 8
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

4. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata 3(2+1) 1
BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina 3(2+1) 1
BCN3103 Tatabahasa dan Retorik 3(3+0) 2
BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak 3(2+1) 2
BCN3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali 3(2+1) 3
dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca
BCN3106 Prosa 3(3+0) 3
BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(3+0) 4
Teks Pelbagai Genre
BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah 3(3+0) 4
BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan 3(2+1) 5
Mendengar
BCN3110 Puisi 3(3+0) 5
BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang 3(2+1) 6
BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina 3(3+0) 6
BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan 3(3+0) 7
Rendah (Kaedah)
BCN3114 Novel dan Drama 3(3+0) 8
BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan 3(0+3) 8
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

8
5. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


BTM3101 Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) 1
BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK 3(2+1) 1
BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil 3(2+1) 2
BTM3104 Tatabahasa I 3(3+0) 2
BTM3105 Pengajaran Tatabahasa 3(3+0) 3
BTM3106 Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil 3(2+1) 3
BTM3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa 3(3+0) 4
Tamil
BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif 3(3+0) 4
BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I 3(3+0) 5
BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(3+0) 5
BTM3111 Tatabahasa II 3(3+0) 6
BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil 3(3+0) 6
BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan 3(3+0) 7
Rendah (Kaedah)
BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II 3(3+0) 8
BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan 3(0+3) 8
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

6. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PSS3101 Pengenalan Pengajian Sosial 3(3+0) 1
PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial 3(3+0) 1
PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara 3(3+0) 2
PSS3104 Geografi Persekitaran 3(2+1) 2
PSS3105 Pendidikan Pembangunan Lestari 3(2+1) 3
PSS3106 Politik dan Kerajaan 3(3+0) 3
PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial 3(3+0) 4
PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1) 4
PSS3109 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian 3(3+0) 5
Sosial
PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial 3(3+0) 5
PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial 3(2+1) 6
PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 3(3+0) 6
PSS3113 Penyelidikan Tindakan 1 - Pengajian Sosial Pendidikan 3(3+0) 7
Rendah (Kaedah)
PSS3114 Wacana dan Masyarakat 3(3+0) 8
PSS3115 Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial Pendidikan 3(0+3) 8
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (33%)
9
7. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I 1(0+1) 1
MZU3102 Teori Muzik I 2(2+0) 1
MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1) 1
MZU3104 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0) 1
MZU3105 Teori Muzik II 2(2+0) 2
MZU3106 Kecekapan Kibod II 1(0+1) 2
MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah 2(1+1) 2
Alat Muzik Utama 2
MZP3108P Piano I
1(0+1)
MZP3108G Gitar I
MZP3108V Vokal I
MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II 1(0+1) 3
MZU3110 Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah 1(0+1) 3
MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik 3(3+0) 3
Alat Muzik Utama 3
MZP3112P Piano II
1(0+1)
MZP3112G Gitar II
MZP3112V Vokal II
MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I 3(2+1) 4
MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I 2(2+0) 4
Alat Muzik Utama 4
MZP3115P Piano III
MZP3115G Gitar III 1(0+1)
MZP3115V Vokal III

MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II 2(2+0) 5


MZU3117 Muzik Malaysia 3(2+1) 5
Alat Muzik Utama 5
MZP3118P Piano IV
1(0+1)
MZP3118G Gitar IV
MZP3118V Vokal IV
MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II 3(2+1) 6
MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0) 6
Alat Muzik Utama 6
MZP3121P Piano V
1(0+1)
MZP3121G Gitar V
MZP3121V Vokal V
MZU3122 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Muzik 7
3(3+0)
Pendidikan Rendah (Kaedah)
MZU3123 Teknologi Muzik 3(1+2) 8
MZU3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik 8
3(0+3)
Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)
10
8. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual 3(3+0) 1
PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan 3(2+1) 1
PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak 3(3+0) 2
PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni 3(3+0) 2
Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1) 3
PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah 3(2+1) 3
Rendah – Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan
PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru 3(2+1) 4
Sekolah Rendah
PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah 3(2+1) 4
Rendah - Membentuk dan Membuat Binaan
PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2) 5
PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0) 5
PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0) 6
PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri 3(2+1) 6
PSV3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Seni Visual 3(3+0) 7
Pendidikan Rendah (Kaedah)
PSV3114 Seni dan Pengurusan 3(1+2) 8
PSV3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Seni Visual 3(0+3) 8
Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45(34%)

8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah 3(3+0) 1
Rendah
PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam 3(2+1) 1
PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah 3(3+0) 2
PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah 3(3+0) 2
PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah 3(3+0) 3
PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah 3(3+0) 3
PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah 3(3+0) 4
PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah 3(3+0) 4
PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro, Makro 3(2+1) 5
Pendididikan Islam
PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0) 5
PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam 3(3+0) 6
PIM3112 Pengajian Aqidah 3(3+0) 6
PIM3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan 3(3+0) 7
Rendah (Kaedah)
PIM3114 Pengajian Fiqh 3(3+0) 8
PIM3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Islam Pendidikan 3 (0+3) 8
Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

11
9 PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1) 1
PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) 1
PJM3103 Olahraga 2(0+2) 1
PJM3104 Renang 2(0+2) 2
PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor 2(2+0) 2
PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1) 2
PJM3107 Gimnastik 2(0+2) 3
PJM3108 Pendidikan Luar 3(1+2) 3
PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(0+2) 3
PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) 4
PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2(0+2) 4
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan 3(2+1) 5
Sukan
PJM3113 Permainan Badminton dan Hoki 2(0+2) 5
PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1) 6
PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan 2(1+1) 6
Sukan
PJM3116 Penyelidikan Tindakan I : Kaedah 3(3+0) 6
PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0) 7
PJM3118 Kecederaan dalam Sukan 2(1+1) 8
PJM3119 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(0+3) 8
Jumlah 45 (34%)

10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM


MTE 3101 Knowing Numbers 3 (3+0) 1
MTE 3102 Mathematics Education Curriculum 3 (3+0) 1
MTE 3103 Geometry 3 (2+1) 2
MTE 3104 Decision Mathematics 3 (3+0) 2
MTE 3105 Statistics 3 (3+0) 3
MTE 3106 Resources In Mathematics 3 (3+0) 3
MTE 3107 Planning and Teaching Mathematics 3 (3+0) 4
MTE 3108 Basic Calculus 3 (3+0) 4
MTE 3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and 3 (2+1) 5
Percentages
MTE 3110 Linear Algebra 3 (3+0) 5
MTE 3111 Teaching of Geometry, Measurement and 3(2+1) 6
Data Handling
MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics 3(3+0) 6
MTE 3113 Action Research I – Primary Mathematics (Methodology) 3(3+0) 7
MTE 3114 Applications of Mathematics 3 (2+1) 8
MTE 3115 Action Research II – Primary Mathematics 3 (0+3) 8
(Implementation and Reporting)
KOD KURSUS Jumlah KREDIT
45 (34%) SEM.
SCE3101 Life and Living Processes 3(2+1) 1
SCE3102 Children’s Learning in Science 3(3+0) 1
SCE3103 Exploring Materials 3(2+1) 2
SCE3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3(3+0) 2
SCE3105 Physics in Context 3(2+1) 3
SCE3106 Thinking and Working Scientifically 3(3+0) 3
SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1) 4
SCE3108 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0) 4
SCE3109 Energetics in Chemistry 3(2+1) 5
SCE3110 Earth and Space 3(2+1) 5
SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 6
SCE3112 Management of the Science Laboratory and 3(3+0) 6
Resources
SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0) 7
SCE3114 Science, Technology and Society 3(3+0) 8
SCE3115 Action Research II – Primary Science (Implementation 3(0+3) 8
and Reporting)
Jumlah 45 (34%)

12
11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH

12. PENDIDIKAN PRASEKOLAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) 1
PRA3102 Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah 3(2+1) 1
PRA3103 Perkembangan Fizikal, Kesihatan dan Keselamatan 3(2+1) 2
Kanak-kanak
PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak 3(2+1) 2
PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1) 3
PRA3106 Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak 3(2+1) 3
PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak 3(3+0) 4
PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak 3(3+0) 4
PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas 3(2+1) 5
PRA3110 Pengurusan Prasekolah 3(2+1) 5
PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah 3(2+1) 6
PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah 3(3+0) 6
PRA3113 Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) 3(3+0) 7
PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah 3(3+0) 8
PRA3115 Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) 8
Jumlah 45 (34%)
13
14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran 3(3+0) 1
PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1
PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku 3(2+1) 2
PKB3104 Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu 3(2+1) 2
PKB3105 English Language Teaching Methodology 3(2+1) 3
PKU3106 Pentaksiran Pendidikan Khas 3(3+0) 3
PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari 3(1+2) 4
PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning Mathematics 3(2+1) 4
PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas 3(1+2) 5
PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science 3(2+1) 5
PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 6
PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(1+2) 6
PKU3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) 7
Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah)
PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8
PKU3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8
Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)

15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PKD3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) 1
Bermasalah Pendengaran
PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1
PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) 2
PKD3104 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) 2
Pendengaran
PKU3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak- 3(3+0) 3
kanak Bermasalah Pendengaran
PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3
PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2) 4
Inggeris
PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1) 4
Pendengaran
PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0) 5
Pendengaran
PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) 5
PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1) 6
Bermasalah Pendengaran
PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) 6
PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) 7
Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah)
PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8
PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8
Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)
16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH

KOD KURSUS KREDIT SEM.


PKL3101 Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) 1
Bermasalah Penglihatan
PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak- 3(3+0) 1
kanak Berkeperluan Khas
PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0) 2
PKL3104 Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah 3(2+1) 2
Penglihatan
PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1) 3
PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3
PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1) 4
PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1) 4
PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1) 5
PKL3110 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanak- 3(2+1) 5
kanak Bermasalah Penglihatan
PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0) 6
PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1) 6
PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0) 7
Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah )
PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8
PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3) 8
Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
Pelaporan)
Jumlah 45 (34%)
15

AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF

MENGIKUT SEMESTER
PAKEJ KURSUS ELEKTIF

Pakej Elektif 1

Bil. Elektif 1 Kursus Kredit Sem.


1. Pendidikan PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2) 2
Jasmani PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) 3(2+1) 3
PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1) 4
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan 3(2+1) 5
Jasmani dan Sukan

2. Pendidikan PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam 3(3+0) 2


Islam Sekolah Rendah
PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam 3(3+0) 3
PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan 3(2+1) 4
Makro Pendidikan Islam
PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0) 5

3. Bahasa Arab BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) 1


BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0) 3
BAE3103 Pengurusan Sumber Pengajaran dan 3(3+0) 4
Penilaian Pendidikan Bahasa Arab
BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan 3(2+1) 5
Bahasa Arab

4. Pendidikan PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) 2


Kesihatan PKE3102 Pendidikan Keselamatan 3(2+1) 3
PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan 3(2+1) 4
Kesihatan
PKE3104 Program Kesihatan Sekolah 3(3+0) 5

Jumlah 12 (9%)
16
Pakej Elektif 2

Bil. Elektif 2 Kursus Kredit Sem.


1. Pendidikan PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan 3(3+0) 3
Sivik dan Kewarganegaraan
Kewarganegaraan PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan 3(3+0) 4
Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan (dan *PBS)
PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan 3(2+1) 5
Kewarganegaraan
PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam 3(2+1) 6
Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan

2. Pendidikan ELM3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas 3(3+0) 3


Moral Pendidikan Moral
ELM3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran 3(2+1) 4
Pendidikan Moral (dan *PBS)
ELM3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata 3(3+0) 5
Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah
ELM3104 Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan 3(3+0) 6
Nilai-nilai Murni

3. Science Elective SCE3104 Primary Science Curriculum and 3(3+0) 3


Pedagogies
SCE3106 Thinking and Working Scientifically (dan 3(3+0) 4
*PBS)
SCE3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0) 5
SCE3112 Management of the Science Laboratory 3(3+0) 6
and Resources

4. Mathematics MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0) 3


Elective MTE3107 Planning and Teaching Mathematics (dan 3(3+0) 4
*PBS)
MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, 3(2+1) 5
Decimals and Percentages
MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and 3(2+1) 6
Data Handling

5. Pendidikan Seni PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum 3(3+0) 3


Visual Elektif Pendidikan Seni Visual KBSR
PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1) 4
Pendidikan Seni Visual (dan *PBS)
PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR 3(2+1) 5
PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0) 6
KBSR

6. Pendidikan MZE3101 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0) 3


Muzik Elektif MZU3102 Kibod dan Nyayian di dalam 2(1+0) 3
Bilik Darjah (dan *PBS)
MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan 3(3+0) 4
Muzik
MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik 3(3+0) 5
MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah 3(2+1) 6
Bil. Elektif 2 Kursus Kredit Sem.

7. Bahasa Melayu BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa 3(3+0) 3


Elektif Melayu Sekolah Rendah
BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah 3(2+1) 4
Rendah
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1) 5
BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah 3(2+1) 6
Rendah

8. Kemahiran RBT3117 Pengenalan dalam Pendidikan 3(3+0) 3


Hidup Elektif Kemahiran Hidup Sekolah Rendah
RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi 3(2+1) 4
RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0) 5
RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 3(1+2) 6

9. Persuratan dan PSE3101 Kritikan Sastera 3(3+0) 3


Kesenian PSE3102 Penulisan Kreatif 3(2+1) 4
Melayu PSE3103 Teater dalam Pendidikan 3(2+1) 5
(Ditawarkan di PSE3104 Teater Kanak-Kanak 3(1+2) 6
IPBMM sahaja)

10. Muzik PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan 3(2+1) 3


Prasekolah Prasekolah
PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan 3(2+1) 4
PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah 3(2+1) 5
PRM3104 Apresiasi Muzik Prasekolah (Permainan 3(2+1) 6
Alatan)

11. Pendidikan Al- PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran 3(2+1) 3


Quran PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis 3(3+0) 4
PQE3103 Tarannum Al-Quran 3(2+1) 5
PQE3104 Hafazan Al-Quran 3(2+1) 6

12. English ELE3101 English for Undergraduates 3(3+0) 3


Language ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(3+0) 4
ELE3103 English for the Language Teachers 3(3+0) 5
ELE3104 English Language Teaching Methodology 3(2+1) 6
For Young Learners

Jumlah 12 (9%)

*Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran 3.


*Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar
sewaktu mengikuti Kursus Persediaan.
18

AGIHAN KESELURUHAN KURSUS

MENGIKUT SEMESTER
AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER

Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang


bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan serta
kemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester
seperti yang berikut:

Semester Aras Hasil Pembelajaran Pemberatan

Aras • Pengetahuan dan Kefahaman


1 • Kemahiran Intelek 70%
Aras • Kemahiran Praktikal (Aplikasi)
2 • Kemahiran Kebolehpindahan 15%
Semester 1- 3
(Analisis)
Aras • Kemahiran Etika Profesional
3 (Sintesis) 15%
• Penghayatan dan Nilai
(Penilaian)
Aras • Pengetahuan dan Kefahaman 15%
1 • Kemahiran Intelek
Aras • Kemahiran Praktikal (Aplikasi)
2 • Kemahiran Kebolehpindahan 70%
Semester 4 -6
(Analisis)
Aras • Kemahiran Etika Profesional
3 (Sintesis) 15%
• Penghayatan dan Nilai
(Penilaian)
Aras • Pengetahuan dan Kefahaman 15%
1 • Kemahiran Intelek
Aras • Kemahiran Praktikal (Aplikasi)
2 • Kemahiran Kebolehpindahan 15%
Semester 7& 8
• (Analisis)
Aras • Kemahiran Etika Profesional
3 (Sintesis) 70%
• Penghayatan dan Nilai
• (Penilaian)

Pada setiap semester, kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat


mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras
demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah seperti yang berikut:
19
Semester 1 (Tahun 1)

KOD KURSUS KREDIT


WAJ 3101 Tamadun Islam dan Asia 2(2+0)
WAJ 3102 English Language Proficiency I 2(2+0)
WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) *KT
EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) 3(3+0)
EDU3102 Perkembangan Kanak-Kanak 3(3+0)
XXX3101 Major 3(x+x)
XXX3102 Major 3(x+x)
Jumlah 17

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan


secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6.

** Task / Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian
Profesional.

Semester 2 (Tahun 1)

KOD KURSUS KREDIT


WAJ3103 English Language Proficiency II 1(1+0)
WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)
WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0)
WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) *KT
EDU3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)
XXX3103 Major (dan *PBS) 3(x+x)
XXX3104 Major 3(x+x)
PJM3102 Elektif 1: Pergerakan Asas 3(2+1)
Jumlah 18

* KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dan dilaksanakan


secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6.

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.


20
Semester 3 (Tahun 2)

KOD KURSUS KREDIT


WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)
WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) *KT
EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0)
XXX3105 Major 3(x+x)
XXX3106 Major 3(x+x)
PJM3106 Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) 3(2+1)
XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) 3(x+x)
ELS3101 English Language Enrichment I TK
Jumlah 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan
secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6.

** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1.

** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2)

KOD KURSUS KREDIT


WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)
WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) *KT
EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)
XXX3107 Major 3(x+x)
XXX3108 Major 3(x+x)
PJM3110 Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)
XXX31XX Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) 3 (x+x)
ELS3102 English Language Enrichment II TK
Jumlah 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan
secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.

** ‘Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2.

** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.


21
Semester 5 (Tahun 3)

KOD KURSUS KREDIT


WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) *KT
EDU3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)
XXX3109 Major 3(x+x)
XXX3110 Major 3(x+x)
PJM3112 Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan 3(2+1)
Jasmani dan Sukan
XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) 3(x+x)
PRK3101 Praktikum I (4 minggu) 2
Jumlah 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan
secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6.

Semester 6 (Tahun 3)

KOD KURSUS KREDIT


WAJ3113 Kokurikulum - Persatuan 1(0+1)
WAJ3114 Bina Insan Guru Fasa VI *3(0+3)
XXX3111 Major 3(x+x)
XXX3112 Major 3(x+x)
XXX31XX Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) 3(x+x)
PRK3102 Praktikum II (8 minggu) 4
Jumlahl 17

*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semesster 1 hingga semester 6

Semester 7 (Tahun 4)

KOD KURSUS KREDIT


EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0)
XXX3113 Major (Penyelidikan Tindakan I) 3(x+x)
PRK3103 Praktikum III (12 minggu) 6
Jumlah 12

Semester 8 (Tahun 4)

KOD KURSUS KREDIT


EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0)
EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa 3 (3+0)
XXX3114 Major 3(x+x)
XXX3115 Major (Penyelidikan Tindakan II) 3(x+x)
INT3101 Internship (4 minggu) 2
Jumlah 14

22

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN

DAN

MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN


SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN

Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiran ialah pembinaan daya berfikir
dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai
pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah
melahirkan guru reflektif yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang
hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras
dengan perkembangan bidang pendidikan terkini.

Sistem penyampaian dan pentaksiran berfokuskan konsep pembelajaran aktif


supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secara
akses kendiri, terarah kendiri, dan penilaian kendiri. Untuk mewujudkan iklim
pembelajaran tersebut, tenaga pengajar di IPG akan berfokus kepada peranan
dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran, pendidik yang
inovatif, penguasa ilmu yang mantap, pengguna teknologi maklumat yang cekap,
serta pemupuk nilai yang gigih. Satu garis panduan sistem penyampaian dan
penilaian kursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk
membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras.

Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi, bersemuka,


dan tidak bersemuka. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial.
Pengalaman pembelajaran pelajar juga diperoleh melalui pendekatan
Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan
pelajar mengakses, mengumpul, dan memproses maklumat yang diperoleh untuk
menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran-
pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan
dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi
tutorial.

9. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk peta kurikulum yang


menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan
hasil pembelajaran program. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan
kualiti, proses validasi, proses akreditasi, dan peperiksaan luaran. Matriks ini juga
sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri
sepanjang program dijalankan.
23

SINOPSIS KURSUS WAJIB


SINOPSIS KURSUS

KURSUS WAJIB

WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia 2(2+0)


(Islamic Civilisation and Asia Civilisation)

Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang
mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan, interaksi antara pelbagai tamadun
(Melayu, Cina, India dan Jepun), Islam dalam tamadun Melayu, pengaruh
tamadun Islam di Asia dan Eropah, tokoh-tokoh tamadun Islam, isu-isu
kontemporari, Islam Hadhari, dan proses pembangunan negara.

This course focuses on the introduction of civilisation, interaction among various


civilisations (Malay, Chinese, Indian and Japanese), Islam in the Malay
Civilisation, the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe, prominent
figures of the Islamic civilisation, contemporary issues, Islam Hadhari, and nation
development process.

WAJ3102 English Language Proficiency I 2(2+0)


(Kefasihan Bahasa Inggeris I)

This course aims to build on learners’ current English language skills. It focuses
on the English Sound System, Parts of Speech/Word Classes, Tenses, Sentence
Types, Types of Questions, Listening and Speaking Skills, Reading Skills,
Paragraph Writing and Writing for Different Purposes.

Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar.
Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. tatabahasa,
jenis-jenis ayat, jenis-jenis soalan, kemahiran mendengar dan bertutur, membaca,
dan menulis untuk pelbagai tujuan.

WAJ3103 English Language Proficiency II 2(2+0)


(Kefasihan Bahasa Inggeris II)

This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). It


builds further on parts of speech and the language skills. It aims to enable
learners to explore and apply appropriate structures of the English language for
different text types. This will enable learners to become proficient language users.

Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Inggeris I


(WAJ3102). Tumpuan diberi kepada tatabahasa, dan kemahiran mendengar,
bertutur, membaca, dan menulis pelbagai penulisan. Kursus ini juga memahirkan
pelajar dalam penggunaan struktur-struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian
bagi pelbagai penulisan dan tujuan.

24

WAJ3104 Literasi Bahasa 2(0+2)


(Language Literacy)

Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa,


hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan diberikan kepada
pemulihan membaca dan menulis, strategi pengajaran dan pembelajaran,
kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis, jenis-jenis aktiviti kemahiran
asas membaca dan menulis, penyerapan pemulihan membaca dan menulis
dalam mata pelajaran pendidikan muzik, seni visual, pendidikan jasmani dan
kesihatan, pemilihan, pembinaan, dan penggunaan bahan pengajaran dan
pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.

This course describes about Language Acquisition theory, its relationship with
teaching and learning. Focuses wil be on reading, and writing remedial on
teaching and learning strategy, reading and writing remedial basic skills; types of
reading and writing basic skills activities, reading and writing in music education,
visual arts, and physical education and health science selection, development and
usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities.

WAJ3105 Numerical Literacy 2(2+0)


(Literasi Nombor)

Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of


numerical literacy in the basic areas of mathematics. The topics discussed are
problem solving, operation and computation, measurement, spatial sense, and
also data analysis and Interpretation.

Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian


literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. Topik-topik yang turut
dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah, operasi dan pengiraan,
pengukuran, kesedaran ruang, dan juga analisis data dan interpretasi.

WAJ3106 Hubungan Etnik 2(2+0)


(Ethnics Relations)

Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep-konsep asas budaya dan


hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia.
Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di
Malaysia, konsep-konsep asas hubungan etnik, masyarakat pluralistik Alam
Melayu, pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia,
pembangunan politik dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, perlembagaan
dalam konteks hubungan etnik di Malaysia, agama dan hubungan etnik, cabaran
dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia, dan hubungan etnik: peranan
kerajaan dan masyarakat.

This course focuses on basic concepts of culture and an ethnic relation with
special attention to the latter’s development in Malaysia. This course emphasizes
on ethnics relations in Malaysia, basic concepts in ethnics relations, Malay
pluralistic society, economy development in ethnics relations in Malaysia, politics

25
development in ethnics relations in Malaysia, constitution in ethnics relations in
Malaysia, religion and ethnics relations, challenge and enhancement ethnics
relations in Malaysia, and the role of government and society.

WAJ3107 Seni dalam Pendidikan 3(2+1)


(Arts in Education)

Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk
mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik, pergerakan dan
seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaran pelbagai mata pelajaran
sekolah rendah. Kursus ini memberi tumpuan kepada aktiviti kreatif yang
mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi, ekspresi, inkuiri, dan
kecerdasan pelbagai. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan
kepada Seni dalam Pendidikan; Pendedahan kepada asas Muzik, Pergerakan
dan Seni Visual Sekolah Rendah; Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan
Pembelajaran pelbagai mata pelajaran.

This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative
activities by integrating music, movement and visual art which will enhance the
teaching - learning process of various subjects at the primary level. It emphasizes
the importance of creative activities that help stimulate imagination, expression,
inquiry and multiple intelligences. It also focuses on the introduction of Arts in
Education, exposure to basic skills in music, movement and visual art as well as
application of creative activities in the teaching and learning of various subjects.

WAJ3108 Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum 1(1+0)


(Cocurriculum Management)

Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah


rendah,penubuhan unit-unit kokurikulum, sistem fail dan surat menyurat,
pengelolaan aktiviti, pengurusan mesyuarat dan kewangan, dan majlis rasmi.

This course focuses on cocurriculum in primary school, setup of cocurriculum unit,


filing system, organizing of activities and competition; management of meeting
and budget; and official function.

WAJ3109 Kokurikulum – Permainan 1(0+1)


(Games)

Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia,


pengenalan alatan, gelanggang dan undang-undang permainan, mengetahui,
latihan dan taktik permainan, pengukuhan kemahiran dalam permainan,
pengurusan padang/gelanggang dan pasukan serta pengelolaan pertandingan.

This course focuses on general knowledge: history of games in Malaysia and


International level, introduction on equipment, court and rules and regulation of
games, knowing, training and tactical of games; games enrichment, management
of court / field and team and organizing competition.

26
WAJ3110 Kokurikulum – Unit Beruniform I 1(0+1)
(Uniform Units I)

Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform; struktur dan organisasi; perlembagaan
unit beruniform; pengurusan dan pentadbiran; disiplin dan kerohanian; asas
pertolongan cemas; asas kawad kaki; istiadat dan orientasi kurikulum Unit
Beruniform sekolah rendah.

This course focuses on the history of uniform unit; structure and organization;
constitution of uniform units; management and administration; discipline and
spiritual; principles of first aid; marching; ceremonies and orientation to the
uniform units curriculum of the primary schools.

WAJ3111 Kokurikulum – Unit Beruniform II 1(0+1)


(Uniform Units II)

Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan; perancangan


dan pelaksanaan amali perkhemahan.

This course focuses on the basic knowledge and activities of camping; planning
and camping.

WAJ3112 Kokurikulum – Olahraga 1(0+1)


(Atheletics)

Kursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang-undang; kemahiran


asas acara-acara balapan dan padang; pengurusan ukuran balapan dan padang;
pengelolaan kejohanan; pengurusan pasukan.

This course focuses on the general knowledge, history, rules and regulation; track
events; field event; management in measurement of track and field events;
organizing competition; team management.

WAJ3113 Kokurikulum – Persatuan 1(0+1)


(Societies)

Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan; pengurusan; sejarah;


perkembangan dan kepentingan persatuan; pengkelasan persatuan; kemahiran
asas; persediaan, pelaksanaan dan penilaian projek.
This course focuses on the introduction and concept of society; management;
history; development and importance; classification of society; basic skills;
preparation, implementation and evaluation of project.

27
WAJ3114 Bina Insan Guru 3(0+3)
(Character Building for Teachers)

Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri-ciri dan
perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan, berdaya maju, berdaya
tahan, dan berdaya saing. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan
diri guru secara holistik dan kontekstuial.

This course aims to produce teachers who are knowledgeable, proressive and
resilient. The course focuses on the development of the teachers holistically and
contextually.

BIG Fasa I (45 jam)

Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga
malam. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan
perkhemahan, Malaysia cergas dan patriotik, latihan dalam kumpulan, kembara
dan orienteering, aktiviti di air, tazkirah / aktiviti moral, persembahan kumpulan
dan refleksi.

This course is a four days camping programme. It focuses on putting up a camp,


managing camps, training in groups, exploration and orienteering, water activities,
moral activities, groupwork and reflection.

BIG Fasa II (10 jam)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri


insan guru yang seimbang. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan
pembangunan insan guru yang seimbang, guru dan hubungan dengan komuniti,
guru dan akauntabiliti profesionalisme, aktiviti kemasyarakatan, jenis khidmat
kemasyarakatan, khidmat pendidikan kepada komuniti, berkauntabiliti dan
amanah dan kreativiti dan inovatif.

This course aims to expose students to the balance of teacher self development
domain as teachers. The course emphasises on the balanced teacher self
development, teacher relationship with community and honesty, creativity and
innovative

BIG Fasa III (10 jam)

Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat


kemasyarakatan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang, mengendali
dan menghadiri bengkel. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan
protokol. pengucapan awam, kesantunan berbahasa, kemahiran mendengar
secara efektif, tertib di meja makan, pengendalian majlis rasmi dan etika
berpakaian.

This course aims to nurture the awareness of the importance of public service.
Students are exposed to the skill of planning, organising and attending
workshops. The aspect which is given emphasises are social ettiquette, protocol,
public speaking, speaking skills, effective listening, table ettiquette, managing
official ceremonies and dressing code.

28
BIG Fasa IV (35 jam)

Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan
memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi
dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. Tumpuan akan diberi
terhadap penyediaan mendirikan khemah, interaksi dengan komuniti setempat,
aktiviti kerohanian/moral, Malaysia cergas dan menaikkan bendera, latihan dalam
kumpulan, kembara sosial, jenis khidmat kemasyarakatan, khidmat pendidikan
kepada komuniti, kreatif dan inovatif.

This course is a three days camping aims at giving students the application of
high order thinking skills in planning and managing activities. The focus of the
course is on putting up camps interaction with the community, moral acitivities,
raising the flag, and group training social

BIG Fasa V (10 jam)

Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran


latihan dan benchmarking. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan,
mandat, Akta 550 (1996 ), Surat Pekeliling Ikhtisas, Pekeliling Perkhidmatan,
fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor-sektor serta fungsi dan
peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG, lawatan
benchmarking, ciri-ciri kepimpinan, pengurusan sekolah, iklim sekolah,
infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah.

This course aims to nurture the awareness of training development skills and
benchmarking, students are exposed to teachers and law mandate, Act 550
(1996), profesional circulars, service circulars, state education department
functions and sectors and functions of the role of education district officers,
benchmark leadership characteristics, school organisation, school climate,
infrastructure and school curriculum infostructure.

BIG Fasa VI (10 jam)

Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.


Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan, tema bengkel,
mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS), inventori konflik,
interpretasi dapatan ujian, refleksi, lawatan benchmarking, interaksi profesional
dengan guru cemerlang, inovasi guru cemerlang, ciri-ciri profesionalisme dan
komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif.

This course aims to upgrade continuos self professionalism. The focus of the
course is related to workshops, workshops theme, administering post inventory
test of self direct search, conflict inventory, interpretation of test, finding, reflection,
benchmarking visits, professional, interaction with excellent teachers, innovation,
professionasme commitment reports and reflective evaluation.

29

SINOPSIS KURSUS TERAS

(KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL)


KURSUS TERAS

(KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL)

EDU 3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia 3(3+0)


(Philosophy and Education in Malaysia)

Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam, Barat dan Timur
serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia; Falsafah Pendidikan
Kebangsaan, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan
tokoh-tokoh pendidik di Malaysia.

This course consists of the development of Islamic, Western and Eastern


philosophy of education; historical development of the Malaysian education
system, the National Philosophy of Education, the Integrated Primary School
Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia.

EDU 3102 Perkembangan Kanak-kanak 3(3+0)


(Child Development)

Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari sudut fitrah


kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi; faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangannya; prinsip-prinsip asas perkembangan; peringkat-
peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan; implikasi terhadap
pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.

This course encompasses the developmental process of a child, nature of human


beings from the religious and biological perspectives; factors that influence the
development of the child; basic principles of child development; different stages of
development; the underpinning theories of child development; implications on
teaching and learning; development of children with special needs.

EDU 3103 Murid dan Alam Belajar 3(3+0)


(Learning and the Learner)

Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak-kanak; pelbagai teori


pembelajaran; implikasi faktor perbezaan individu, motivasi, gaya pembelajaran
terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran
pembelajaran.
This course encompasses the child’s learning environment; various learning
theories; implications of individual differences, motivation and learning styles
towards selection and application of approaches and strategies in teaching and
learning.

30
EDU 3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku 3(3+0)
(Behavior and Classroom Management)

Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah; peranan guru
dalam mengurus bilik darjah; model-model pengurusan disiplin; masalah disiplin
murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas

This course discusses classroom management in primary schools, the roles of


teachers in classroom management; models of discipline management; issues
regarding discipline problems of students and management of special need
students.

EDU 3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran 3(2+1)


(Technology in Teaching and Learning)

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi


pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media
pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media
pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam
pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

This course discusses concepts, theories, practices and development of


educational technology; selection, production, utilization and evaluation of
educational media; application of technical skills in using various instructional
media; integration of information and communication technology in teaching and
learning; management of educational media and resources.

EDU 3106 Budaya dan Pembelajaran 3(3+0)


(Culture and Learning)

Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia; gaya


pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya; kemahiran
berkomunikasi; kemahiran hubungan kelompok serta isu-isu kepelbagaian
budaya.

This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia;


learning styles based on different multicultural aspects; communications skills;
multicultural relationship skills and issues.
EDU 3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak 3(3+0)
(Guidance and Counseling for Children)

Kursus ini merangkumi konsep asas, matlamat, keperluan dan jenis-jenis


perkhidmatan bimbingan dan kaunseling; peranan guru biasa sebagai
pembimbing; aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian
kaunseling individu dan kelompok; penggunaan pelbagai terapi dalam kaunseling
kanak-kanak.

31
This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals,
needs, types of guidance and counseling services; roles of ordinary teachers as
guidance teachers; application of theories and basic counseling skills in
conducting individual and group counseling and various types of therapy in child
counseling.

EDU 3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional 3(3+0)


(Leadership and Teacher Professional Development)

Kursus ini membincangkan konsep profesion; ciri-ciri guru sebagai seorang


profesional; etika, akauntabiliti dan kesantunan guru; peringkat perkembangan
guru; kepemimpinan dan peranan guru; kemahiran profesional dan
tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah.

This course discusses the concept of a profession; characteristics of a teacher as


a professional; ethics and accountability; teacher politeness; stages of teacher
development; leadership and roles of teachers; professional skills and
responsibilities of teachers in various aspects of leadership in schools.

EDU 3109 Guru dan Cabaran Semasa 3(3+0)


(Teacher and Current Challenges)

Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa; tanda-tanda


awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta cara-cara
menanganinya; inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.

This course discusses educational issues and current challenges; early symptoms
of emotional disturbances amongst students; teachers and ways to overcome;
innovation and managing educational changes.
32

SINOPSIS KURSUS TERAS

(KURSUS MAJOR)
KURSUS TERAS

(KURSUS MAJOR)

1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH

BMM3101 Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0)


Sekolah Rendah
(Primary School Malay Language Syllabus Study)

Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa


Melayu sekolah rendah. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi
kandungan, kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur, membaca,
dan menulis), fokus utama dan sampingan, pemetaan kemahiran, konsep 5P,
pengisian kurikulum, kemahiran bernilai tambah, dan sistem bahasa.

This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus
content which includes the aspect of content objectives and organization,
language skills (listening and speaking, reading, and writing), main focus and
secondary focus, skills mapping, 5P concepts, curriculum content, added value
skills, and language system.

BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah 3(2+1)


Rendah
(Primary School Malay Language Teaching
Methodology)

Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan


pengajaran harian; penulisan langkah pengajaran; pengajaran mikro dan mikro;
konsep strategi, pendekatan, kaedah, dan teknik pengajaran, serta melaksanakan
pengajaran mikro dan makro.

This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation, the writing
of teaching steps, micro and macro teaching, concepts of teaching strategy,
approach, and technique; and implementing the micro and macro teaching.

BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1)


(Primary School Malay Language Assessment)
Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian, penilaian, dan pengukuran,
teori-teori kognitif, afektif, dan psikomotor, jadual spesifikasi ujian dan
pembinaannya, pembinaan ujian, pemarkahan dan markat, jenis dan kaedah
penilaian bahasa, penilaian kemahiran bahasa, dan tatabahasa.

This course describes the concept and principles of testing, evaluation, and
measurement, theory of cognitive, affective, and psychomotor, testing
specifications schedule and its construction, testing development, marks, types
and method of language evaluation; grammar and language skills evaluation.

33
BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(2+1)
(Teaching Language Skills in Malay Language)

Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa, pendekatan, kaedah,


dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa, penyediaan rancangan
rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa, membina dan
menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa, serta
membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.

This course elaborates on Malay language skills, approaches, methods, and


techniques of teaching language skills, preparation ofl language skills teaching
plan, constructing and using language skills teaching aids, and implementing
some exercises on the evaluation of language skills.

BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu 3(0+3)


Berbantukan Komputer
(Computer Aided in Teaching and Learning Malay
Language)

Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet, pemilihan bahan internet,


laman web, dan tapak pembelajaran; pembelajaran secara On-Line dan Off-Line;
model perpautan dalam penyusunan bahan, perpautan antara bahan; pengeditan
bahan pengajaran secara On Line; penggunaan bahasa Melayu dalam bahan
internet; pengajaran bahasa Melayu secara sidang video, penggunaan alat
pengarangan, animasi dalam persembahan bahan, dan penggunaan CD
pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.

This course describes the usage of internet, selection of internet resources,


website, learning homepage, on-line and off-line learning, link model in organising
resources, linkage within resources, on-line teaching resources editing, using
Malay language in internet, teaching of Malay language through video
conferencing, usage of writing tool, animation in presentation, and using learning
CDs in teaching and learning the MalaylLanguage

BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa 3(3+0)


Melayu Sekolah Rendah
(Remedial and Enrichment in Primary School Malay
Language Teaching)
Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari
aspek konsep, objektif, dan rasional; masalah penguasaan pembelajaran dan
cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran, pengelolaan dan strategi dalam
kelas biasa dan kelas khas; penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu
mengajar, pelaksanaan pengajaran dan penilaian.

This course elaborates on remedial and enrichment education including concept,


objective, and rational, learning difficulties and ways of detecting learning
difficulties, organisation and strategies in normal and special class, preparing
lesson plan and teaching resources, implementing teaching and evaluating
session.

34
BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu 2(2+0)
(Introduction to Malay Language Linguistic)

Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik, sifat bahasa, sejarah


perkembangan ilmu linguistik struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa,
peraturan paradigmatik, stilistik, dan bahasa Melayu saintifik

This course elaborates on various linguistic fields, language characteristics,


linguistic developement history, linguistic structure, external factor, language
variation, paradigmatic rule, stylistic, and scientific Malay language.

BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu 3(3+0)


(Phonetic and Phonology in Malay Language)

Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi; artikulasi dan articulator, huruf-
huruf dan simbol fonetik, fonem, fonem segmental, fonem suprasegmental,
sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu, latihan sebutan dan penyukuan
sebutan, latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan, dan sebutan baku.

This course elaborates on phonetic and phonology theories, articulation and


articulators, alphabert and phonetic symbols, phoneme, segmental phoneme,
super segmental phoneme, pronunciation and syllables in Malay language,
pronunciation and syllables exercise, pronunciation and syllables transcription,
and standard pronunciation.

BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu 3(3+0)


(Morphology of Malay Language)

Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu


termasuk pembentukan kata nama, kata kerja, kata adjektif, dan pembentukan
kata baru, imbuhan dalam Bahasa Melayu, bentuk perkataan bahasa Melayu,
golongan kata, golongan kata kerja, jenis kata adjektif, dan kelas kata tugas.

This course elaborates on the formation of Malay language words including the
formation of nouns, verbs, adjectives, and the formation of new words, affixes in
Malay language, Malay language word form, types of words, verbs, adjectives,
and functional word class.
BMM3110 Sintaksis Bahasa Melayu 3(3+0)
(Syntax of Malay Language)

Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis, yang


merangkumi susunan konstituen frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa
sendi nama; ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa, klausa, ayat dasar, ayat
inti, ayat tunggal, ayat majmuk, dan proses penerbitan ayat.

This course explains what syntax is. It encompasses the noun phrase, verb
phrase, adjectival phrase, and prepositional phrase constituent order; sentences
in Malay language including phrase, clause, simple sentences, complex
sentences, compound sentences, and sentence construct processes.
35
BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu 2(2+0)
(Semantic and Terminology of Malay Language)

Kursus ini menjelaskan tentang semantic, fitur makna, makna leksikal, makna
ayat; perubahan semantic, teori pembuktian, ketaksaan dan kekaburan makna;
makna peribahasa, peristilahan, sumber istilah, skema tatacara pembentukan
istilah; aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu, istilah
singkatan, lambang, dan ejaan.

This course elaborates on semantic, feature meaning, lexical and contextual


meaning, semantic change, proof theory, ambiguity and vague meaning;
ideomatic meaning, terminology and terminology construction schedules,
grammar and semantic aspect of Malay language terminology, spelling, symbols,
and short forms.

BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu, 3(3+0)


Perkamusan, dan Terjemahan
(History of Malay Language Development,
Dictionary Development and Translation)

Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang


sejarah bahasa Melayu, sistem ejaan jawi bahasa Melayu, perkamusan dan
kemahiran penterjemahan.

This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay
Language, the Jawi spelling system, dictionary skills and the translation skills.

BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I 3 (3+0)


(Action Research I : Methodology)

Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan, jenis-


jenis penyelidikan di sekolah, prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan,
jenis dan cadangan kajian, strategi pengumpulan data, pertimbangan semasa
mengumpul data; kaedah analisis data; analisis data, menulis laporan / artikel dan
penyebaran laporan / artikel.

This course elaborates on various research methods in education, types of


research in school, education research report and procedure, action research
types and proposal, data collecting strategy, consideration to be taken during data
collection, data analysis methodology, data analysis, report / article writing, and
report / article distribution.

BMM3114 Kebudayaan Melayu 3(2+1)


(Malay Culture)

Kursus ini menjelaskan konsep budaya; masyarakat; kebudayaan Melayu (dari


sudut politik, sosial, dan ekonomi); pengaruh luar dalam masyarakat Melayu;
kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera; tasawur (world-
view) dan kosmologi masyarakat Melayu serta kebudayaan kebangsaan.

36
This course elaborates on concept of culture, society, the Malay culture (from
political, social, and economic aspects); external influence in Malay society, Malay
culture in literary and non literary resources, world view and Malay society
cosmology, and national culture.

BMM3115 Penyelidikan Tindakan II 3(0+3)


(Action Research II: Implementation and Reporting)

Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolah dengan


mengenal pasti tajuk kajian, ke penentuan rancangan tindakan, mengumpul data,
menganalisis data, menterjemah data, menulis laporan, mengurus dan
melaksanakan seminar kajian tindakan, dan menerbitkan serta menyibarkan hasil
kajian tindakan.

This course coaches the students to carry out action research in school from
identifying research topic to drawing action plan; collecting, analising, and
interpreting data, writing report / article; organising action research seminar, and
printing and distributing action research findings.

BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu 3(3+0)


(Malay Literature Genre in Malay Language)

Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu


Sekolah Rendah; pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah; teknik
dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera; sastera bandingan; sastera
kanak-kanak dan remaja; dan apresiasi teks sastera sekolah rendah.

This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum;


approaches in understanding primary school literary texts, literary teaching and
learning techniques and activities, comparative literature, children and adolescent
literature, and primary school literary texts appreciation.

5. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH

BAM3101 Kemahiran Berbahasa Arab 3(2+1)


(Arabic Communication Skills)
Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu
mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kursus ini membincang dan
mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang
merangkumi konsep, kepentingan, tujuan, dan pengklasan bagi setiap kemahiran.
Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempat-empat kemahiran
bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap
penguasaan pelajar terhadap kemahiran-kemahiran tersebut.

This course introduces the basic Arabic language skills such as listening,
speaking, reading, and writing; discusses every component of the language skills
including concepts, importance, aims, and classification; and application all the
four language skills through various selected texts to evaluate students’ language
skills ability.
37
BAM3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0)
(Arabic Language Skills Teaching Methodology)

Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar,


bertutur, membaca dan menulis. langkah-langkah pengajaran bagi setiap
kemahiran, faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan
halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran
bahasa. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak.

This course discusses on the methodology of teaching listening, speaking,


reading, and writing skills, describes the teaching steps for every skill, elaborates
on the advantages and shortcomings acquiring language skills, and discusses the
practical methodology in writing Khat and dictation.

BAM3103 Tatabahasa Arab 1 3(3+0)


(Arabic Syntax I)

Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenis-jenis


kata nama, kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya,
bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa
yang indah dan menarik.

This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications; noun, verb
and articles along with the changing of every class of words, types of phrases and
sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly
understand regardless of any given types of sentences.

BAM3104 Tatabahasa Arab 2 3(3+0)


(Arabic Syntax 2)

Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus
Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul
dan tepat. Di samping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis
secara umum dengan memberi penekanan kepada kaedah pengajaran di sekolah
rendah.

This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. Forming


sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify
comprehensively the students’ understanding in Arabic language. Adding to
teaching syntax techniques, applicable and suitable techniques for the level of
primary school students are also explored.

BAM3105 Morfologi Arab 3(3+0)


(Al Sarf Al Arabi)

Kursus ini memberi tumpuan kepada teori dan praktik morfologi Arab. dengan
memberi tumpuan kepada kata dasar, kata terbitan, awzan sarfi, peraturan-
peraturan morfologi dan juga bentuk-bentuknya serta makna, struktur ayat

38
namaan dan pembentukannya, katanama dan katakerja serta jenis-jenisnya juga
tasrif. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah, teknik dan strategi
pengajarannya yang berkesan.

This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology.
Emphasis on the rootwords, the rules and forms of Arabic Morphology, nominal
and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology
derivations. This course also explains several approaches, techniques and
strategies to teach Arabic Morphology.

BAM3106 Retorika Arab 3(3+0)


(Al Balaghah)

Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi
perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al-
Bayan, al-Ma’ani dan al-Badi’, kaedah, teknik dan strategi pengajaran Ilmu al-
balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal guru.

This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic


language beginning with its development and significance, followed by its three
main components which are divided into Bayan, Ma’ani and Badi’, approaches,
techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee
teachers.

BAM3107 Kesusasteraan Arab 3(3+0)


(Al Adab al Arabi)

Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut


pembahagiannya kepada lima zaman utama, iaitu zaman Jahiliyah, zaman
permulaan Islam, zaman Bani Umaiyah, zaman Bani Abbasiah dan zaman
moden. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa
mengikut zaman, tema, keistimewaan, kesan, sumber puisi atau prosa tersebut,
hasil-hasil karya penyair, pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman,
pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa, dan beberapa kaedah
pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan.

This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into
five main periods; Jahily, early Islam, Umayyad, Abbasy and Modern, types of
literature; prose and poetry, themes, criteria’s, impacts of contemporary societies
and sources of each type, outcome of selected anthology of several poets, orators
and writers for every single period. will be analyzed from various aspects for
enrichment and language competency to apply methods of teaching Arabic
literature.

39
BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab 3(2+1)
Berbantukan komputer
(Resouce Management and Computer Aided in
Teaching Arabic)

Kursus ini membincangkan pengenalan jenis-jenis sumber yang sesuai untuk


pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. Tumpuan diberikan kepada
cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran, kemahiran mengguna
dan mengendalikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran, pengajaran
bahasa Arab berbantukan komputer, istilah–istilah multimedia dalam bahasa Arab,
aplikasi perisian, penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran
bahasa Arab serta melayari laman web Arab.

This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and
the primary school, preparation of teaching and learning resources, application
and management of teaching and learning, computer axisted learning in the
teaching of Artabic, multimedia terminology in Arabic, application of programme
producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching
the Arabic website.

BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0)


(Introduction to Arabic KBSR Curriculum)

Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan


pelajaran, kombinasi penggunaan buku teks, buku latihan dan buku panduan guru
dan isi kandungannya.

This course discusses details syllabus contents,curriculum specifications,


combination of using text book, assessment book and teacher’s guide as well as
their contents.

BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa 3(2+1)


Arab
(Micro and Macro Teaching in Arabic Education)

Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. Kursus ini juga
menghuraikan jenis-jenis kemahiran, cara pelaksanaan pengajaran mikro dan
makro ,cara menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan dan semester
mengikut format yang betul. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina
hasil pembelajaran dan membuat refleksi.

This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to
differ skills for both. It also reveals in detail the way to implement micro and macro
teaching and to prepare daily, weekly and semester lesson plan focusing on
writing the correct and proper learning outcomes.

40
BAM 3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab 3(3+0)
(Methodology of Arabic Teaching)

Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa
kedua. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen-
elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran,
dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab.

The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning


Arabic as a second language, application of appropriate techniques, strategies for
effective learning and professional Arabic teacher.

BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab 3(3+0)


(Evaluation in Arabic Education)

Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian, pengukuran,


pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis
ujian dan penilaian, prinsip-prinsip asas penilaian, pembinaan item berdasarkan
jadual spesifikasi ujian, ciri-ciri pentaksiran yang baik, prosedur pengendalian
ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di
sekolah.

This course exposes students the terminology of, assessment, evaluation and
examination of Arabic language. It also includes the different types of tests and
the principles in building Arabic tests items. the procedure in conducting oral and
written examination for Arabic language in school.

BAM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Arab Pendidikan 3(3+0)


Rendah (Kaedah)
(Action Research I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan, asas penyelidikan pendidikan, cara-cara merancang dan melaksana
satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab, menganalisis dan
menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil
penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.
This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. ways of acquiring the skills of planning an
action research, implementing the research, analyzing and interpreting the
research data, and documenting the action research findings in a report or article.

BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab 3(3+0)


(General Lingusitic and Arabic Lexicography)

Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep
pemerolehan bahasa ibunda, bahasa kedua dan bahasa asing. Kursus ini juga
mengupas kompetensi komunikatif dan psikologi bahasa, teori-teori pemerolehan

41
bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang
merangkumi vokal dan konsonan, monem, morfem, sukukata dan kata, makhraj
huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan
penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. sistem perkamusan Arab,
cara-cara susunannnya dan cara penggunaannya.

This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition


concepts in native, second and foreign languages, communicative competency
and psychological language as well as language acquisition theoris, phonology
and phonetic of Arabic language including phonics system, vowel and consonant,
monomer, phoneme, syllable and word. It also studies pronunciation and
articulation of every single Arabic letter in order to recognize intonation and
pitching differences which can inspire with many meanings.system of dictionaries
and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries.

BAM3115 Penyelidikan Tindakan II - (Pelaksanaan dan 3(0+3)


Pelaporan)
(Action Research II: Implementation and Reporting)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.


Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar
penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam
seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk
mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will
also provide opportunities for students to organise an action research seminar
and to present their action research findings during the seminar. The students will
also apply their skills on how to document and publish their research papers in a
journal.

3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH

BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata 3(2+1)


(Phonetics and Vocabulary)
Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina
seperti morfem, kosa kata, dan peribahasa. Tumpuan diberi kepada latihan
sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina (Hanyu
Pinyin).

This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese


Language like morphemes, vocabulary, and idioms. Emphasis is given on the
practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese
Language phonetics, Hanyu Pinyin.

42

BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina 3(32+01)


(Chinese Language Teacher and Methodology of
Teaching & Learning)Children’s Learning in Science

Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas, perancangan dan


pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran, serta peranan dan kod etika guru
Bahasa Cina, teori pemerolehan bahasa, prinsip dan objektif pengajaran Bahasa
Cina, pelbagai pedagogi, integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina, kemahiran berkomunikasi secara
verbal dan bukan verbal, teknik soal jawab, penyediaan dan penggunaan bahan
bantu mengajar, penulisan rancangan mengajar, refleksi, dan konsep pengajaran
mikro.

This course discusses the concept, basic techniques and methodology in


teaching & learning Chinese language. the roles and ethics of language teachers,
the theories of acquiring language skills, principles and objectives of teaching
Chinese language, various general pedagogies and the integration of information
and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language,
the verbal and non-verbal communication skills, questioning techniques,
preparing and using teaching aids, lesson planning, writing reflections and
understanding micro-teaching concepts.

BCN3103 Tatabahasa dan Retorik 3(3+0)


(Grammar and Rhetoric)

Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk
Bahasa Cina, golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi
golongan kata, frasa, komponen ayat, jenis-jenis ayat dan retorik.
This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern
Chinese language, the classical groups of words and phrases while the modern
Chinese language examines groups of words, phrases, sentence structure, types
of sentences and rhetoric.

BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak 3(2+1)


(Children Literature)

Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanak-kanak,


termasuk konsep, ciri-ciri, dan bentuk genre sastera ini serta sejarah
perkembangannya. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih
sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. Penulisan
karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga
diperkenalkan.

This course encompasses the knowledge of basic concepts, characteristics,


genre and historical development of children literature. Articles from different
types of children literature are selected as reading texts. Teaching-learning
methods are also introduced.

43
BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali 3(2+1)
& Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca
(Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese
Characters, and the Process of Teaching and
Learning Reading Skills in Primary Classroom)

Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan


menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran
membaca di sekolah rendah. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan
mengurus aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya.

This course covers the methodology in learning, reading and writing Chinese
characters as well as the teaching and learning process of reading in primary
schools. Students will be guided in planning teaching and learning activities and
implementing them

BCN3106 Prosa 3(3+0)


(Prose)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah
perkembangannya. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih
sebagai bacaan asas.

This course comprises of definitions, characteristics, and historical development


of prose. Texts from different types of prose are selected as basic reading.

BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca 3(2+1)


Teks Pelbagai Genre
(Teaching-Learning of Reading Texts of Different
Genre)

Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran


membaca teks pelbagai genre, memilih dan menulis sumber pengajaran yang
bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. Pengajaran mikro dan makro
dibuat untuk setiap jenis genre terpilih.

This course covers the teaching-learning methods of reading, selecting and


writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. Micro and
macro teaching will be carried out for every type of genre chosen

BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah 3(23+10)


(Chinese Language Syllabus in Primary School)

Kursus ini mengkaji konsep, peranan, ciri-ciri, matlamat, strategi pengajaran dan
pembelajaran KBSR, dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan
pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana
ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. Teori-teori pembelajaran

44
seperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-
teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Tumpuan juga diberi
kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam pengajaran dan pembelajaran
Bahasa Cina. Selain itu, prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai
bahasa kedua juga diperkenalkan.

This course will delve into the concepts, roles, characteristics, objectives and the
teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present
Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the
objectives of KBSR. Learning theories such as constructivism, together with
generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the
Chinese language. The basic principles of second language teaching approach
will also be introduced.

BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur 3(2+1)


dan Mendengar
(Teaching-Learning of Listening and Speaking
Skills)

Kursus ini merangkumi konsep asas, prinsip dan fungsi, proses pelaksanaan,
perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang pengajaran dan pembelajaran
kemahiran mendengar, kemahiran bertutur serta mengintegrasi kemahiran
mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan pembelajaran.

This course comprises of the basic concepts, principles, functions,


implementation, methods, teaching-learning activities for listening and speaking
skills as well as the integration of the two skills.
BCN3110 Puisi 3(3+0)
(Poems)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah
perkembangannya. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi, iaitu Shi, Ci, dan
Sanqu, dipilih sebagai bacaan asas.

This course comprises of definitions, various characteristics and historical


development of poems. Distinctive poems of three different types, i.e. Shi, Ci and
Sanqu, are selected as basic texts. ‘

BCN Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang 3(2+1)


31113 (Teaching-Learning of Essay Writing Skills)

Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis, format menulis karangan
dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. Setiap tajuk disusuli dengan
latihan dan pengajaran mikro.

This course covers the basic techniques in writing skills, essay-writing format and
methods of marking and evaluating essays. Each topic will be followed by micro-
teaching.

45
BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina 3(3+0)
(Assessment and Evaluation in Chinese Education)

Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur


pelaksanaannya. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan
bolehpercaya, membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian, serta
mengkaji dan menganalisis hasil ujian.

This course covers the basic concepts of assessment and its implementation.
This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation
tool, preparing the table of specification and analysing test results.

BCN3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Cina Pendidikan 3(3+0)


Rendah (Kaedah)
(Action Research I – Primary Chinese Languge :
Methodology )

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi
kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan
menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil
penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

BCN 3114 Novel dan Drama 3(3+0)


(Novel and Drama)

Kursus ini merangkumi pentakrifan, ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta
sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis
cerpen, fiksyen, dan drama dipilih sebagai bacaan asas.

This course encompasses definitions, characteristics and historical development


of novel and drama. Distinctive texts of different short stories, fictions, novels and
dramas are selected as reading texts.

BCN3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Cina Pendidikan 3(0+3)


Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
(Action Research II – Primary Chinese Languge
(Implementation and Reporting)I

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.


Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar
penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam

46
seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk
mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will
also provide opportunities for students to organise an action research seminar
and to present their action research findings during the seminar. The students will
also apply their skills on how to document and publish their research papers in a
journal.

4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH

BTM3101 Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0)


(Introduction to Tamil Lingusitic)

Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta


cabang-cabang keluarga bahasa, definisi ilmu linguistik, bahagian-bahagian
dalam ilmu linguistik, sistem fonem bahasa Tamil, kajian fonologi bahasa Tamil,
sistem bunyi vokal, konsonan, tempat atrikulasinya, sistem morfologi, morfem dan
pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil.

This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil
language, the definition of linguistics, aims to enhance students knowledge of
Phonology, morphology system, articulations, morphem and competence in the
Tamil language.

BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / 3(2+1)


SK
(Syllabus Ananlysis of SJK (T) and SK)

Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran
Bahasa Tamil SJK(T) / SK. Pendedahan juga diberi tentang teori, kaedah, strategi
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua, kemahiran-
kemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
keperluan sukatan, refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan
pembelajaran.

This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language
syllabus. It exposes students’ to the theory, approach and strategies of teaching
the Tamil language to native speakers and also as a second language. Focus will
also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities.

BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil 3(2+1)


(Teaching and Learning Tamil Language)

Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi


penekanan kepada teori, kaedah, strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Tamil di peringkat sekolah rendah, kaedah penghasilan rancangan pelajaran

47
harian, melaksanakan pengajaran mikro dan makro, kepentingan
penggabungjalinan kemahiran-kemahiran bahasa, pengintegrasiannya dalam
pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan, dan penggunaan kemahiran ICT
dalam penghasilan bahan bantu mengajar.

This course exposes students to various theories, approaches and strategies in


teaching and learning Tamil in primary schools. It focuses on assisting students in
planning lessons and carrying out micro and macro teaching. In addition, there
will also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning
process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids.

BTM3104 Tatabahasa I 3(3+0)


(Grammar I)

Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal.


Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil,
pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal, Solliyal dan Thodariyal dalam pertuturan
dan penulisan.

This course provides students with the opportunity to understand and appreciate
the various aspects of Tamil grammar. Topics discussed include Eluthiyal, Solliyal
and Thodariyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal,
Solliyal and Thodariyal in speaking and writing.
BTM3105 Pengajaran Tatabahasa 3(3+0)
(Teaching of Grammar)

Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasa bahasa


Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah.
Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah
penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa, dan kemahiran
menghasilkan rancangan pelajaran yang baik.

This course aims to develop students’ skills in analyzing the grammar component
in the Primary schools Tamil Language syllabus. It discusses the theory, approach
and strategies involved in teaching Tamil grammar. Emphasis is given to
inductive, deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the
skills in lesson planning.

BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil 3(2+1)


(Enrichment and Use of the Tamil Language)

Kursus ini mendedahkan pelajar-pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan


penggunaannya, juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara-cara mengatasinya,
pelbagai aktiviti pengayaan bahasa, penguasaan dan penggunaan bahasa,
aspek bacaan luas, pelbagai genre penulisan, dan menjelmakan pengetahuan
bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif.

48
This course focuses on topics related to various functions of language and its use.
Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of
overcoming them. Students will be exposed to various enrichment activities with
emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil
language. With the exposure, they are expected to produce various creative texts
of their own.

BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan 3(3+0)


Bahasa Tamil
(Teaching and Learning Tamil Language Literature)

Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat


sekolah rendah, analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah
rendah,pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai
digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran dan penyediaan
bahan bantu mengajar.

This course provides students with the opportunity to understand and


appreciate various literature genres. Topics discussed include the study of the
literature component in the primary school syllabus, approaches and strategies
of teaching literature, and activities and resources for teaching literature. The
knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective
literature lessons and in developing relevant teaching aids.
BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif 3(3+0)
(Approaches to Creative Writing)

Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak-kanak yang terdapat dalam Bahasa
Tamil, ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa
Tamil, kepentingan dan peranan berita, iklan kartun dan sastera rakyat dalam
memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera, penganalisisan karya kreatif
seperti sajak, puisi, sastera kanak-kanak, berita dan komik dan pelbagai genre
mengikut konteks.

This course focuses on the various genres relating to children. It discusses the
importance of creative Tamil literature. Topics include appreciating poetry,
children’s literature, cartoons, caricatures, poetry in motion and folklores. Besides
emphasis on appreciating suitable texts for children.

BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I 3(3+0)


(Modern Tamil Language Literature I)

Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa
Tamil secara kronologi, mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera
moden Bahasa Tamil, mengkelaskan penyajak berdasarkan tema, perkembangan
prosa moden Bahasa Tamil, puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman,
menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama, menilai
kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari.

49
This course focuses on the history of modern prose and new approaches in
modern Tamil literature. Besides looking at themes, students will also analyse
language styles and texts written by famous poets through the years. In addition,
they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary
drama.

BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil 3(3+0)


(Testing and Evaluation in Tamil Language)

Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan


pembelajaran Bahasa Tamil, dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian
dalam Bahasa Tamil, pelbagai kaedah pembinaan instrumen, pembinaan Jadual
Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item, peraturan memberi markah dan
prosedur pentadbiran peperiksaan.

This course focuses on the importance of various methods in testing and


evaluation in the Tamil language. Emphasis will be given on various methods in
formulating test instruments, constructing the JSU, analyzing items, developing
the marking scheme and the administration of examinations.

BTM3111 Tatabahasa II 3(3+0)


(Grammar II)
Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal,
aniyiyal dan yaappiyal. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran-
kemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan, dan menggunakan
kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak dan puisi klasik.

This course provides students with the opportunity to understand and appreciate
‘Punariyal’, ‘Aniyiyal’, ‘Yaappiyaal’ aspects of Tamil grammar. Topics discussed
include formation of words and analysis of classical poems. It aims at enabling
students to explore the structure of Tamil classical poems.

BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil 3(3+0)


(Tamil Classical Poems)

Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara
kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi, aspek tersurat dan
tersirat dalam puisi klasik, mengapresiasi keunikannya, mengenal pasti nilai-nilai
murni dan unsur-unsur estetika.

This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam
to the Bakthi period. Topics discussed include the history of classical poems,
authors and themes and analysis of epics. This course provides students with the
opportunity to understand and appreciate classical poems and epics.

50
BTM3113 Penyelidikan Tindakan I – Bahasa Tamil Pendidikan 3(3+0)
Rendah (Kaedah)
(Action Research I: Metodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi
kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan
menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil
penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II 3(3+0)


(Modern Tamil Language Literature II)

Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan
mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia
kesusasteraan Tamil di Malaysia, menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan
cerpen dan novel oleh penulis-penulis yang mewakili zaman mereka, aspek
kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu.

This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. Topics
discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and
novels, the authors and themes. This course provides students with the
opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and
novels. In addition, there is emphasis on the critical appreciation skills to help
students distinguish good short stories and novels.

BTM3115 Penyelidikan Tindakan II – Bahasa Tamil Pendidikan 3(0+3)


Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
(Action Research II : Implementation and Reporting)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.


Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar
penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam
seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk
mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will
also provide opportunities for students to organise an action research seminar
and to present their action research findings during the seminar. The students will
also
apply their skills on how to document and publish their research papers in a
journal.

51
5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH

PSS3101 Pengenalan Pengajian Sosial 3(3+0)


(Introduction to Social Studies)

Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. Isi kandungannya


banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial, pembahagian mengikut
pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial, kandungan pelbagai disiplin
dalam Pengajian Sosial, dan perkaitan Pengajian Sosial dengan perkembangan
proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah.

This course provides introduction to Social Studies. It’s content are more focusing
to the meaning of Social Studies, thematic strands approaches in Social Studies,
multi-disciplinary in Social Studies, and the relations between Social Studies with
the child learning development in Primary Schools.

PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial 3(3+0)


(Sociology from Social Studies Perspective)

Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam
Pengajian Sosial. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai
untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai
ahli masyarakat. Kepelbagaian budaya, kaum, dan etnik dalam masyarakat
dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi, kawalan sosial, dan penyatuan
masyarakat.

This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies.


Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and
responsibility of individuals as members of the society. Multi cultures, ethnics, and
races in the society are elaborated to understand the socialization process, social
control, and the concept of unification in the society.

PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara 3(3+0)


(Historical Development of the Nation)

Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan


perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan
kesinambungannya dalam sistem politik, ekonomi, dan sosio budaya masa kini.
Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan
sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa, Kesultanan
Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara, zaman sebelum
kemerdekaan, zaman selepas kemerdekaan, dan perubahan dasar pendidikan
dalam sejarah perkembangan negara.

This course deals with the nation’s historical development from the era of the
Malacca Sultanate until the present political, economic and socio cultural of
development. This course emphasizes the importance of historical development
of

52
the nation in creating a nation state, the Malacca Sultanate as a base in
developing a state, pre independent era, post independent era, and the national
education policy amendment in historical development of the nation.

PSS3104 Geografi Persekitaran 3(2+1)


(Environmental Geography)

Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia


serta persekitarannya. Penekanan adalah kepada proses-proses yang
mempengaruhi sistem-sistem di bumi, interaksi antara sistem fizikal, interaksi
manusia dan hubung kait dengan sosial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan
kaedah menjalankan kerja luar. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat
membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini.

This course introduces the students to the basic concepts in Physical and Human
Geography. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the
earth, interactions between the physical systems and human interaction with the
physical environment and the relationship with the social and economic aspects.
Through project work, students will have a better understanding of the basic
environmental processes and global environmental patterns resulting from these
processes.
PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan 3(2+1)
(Education for Sustainable Development)

Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan


lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman
sejagat. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan
pembangunan lestari, pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk
kefahaman sejagat, interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi, dan
strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. Kursus ini juga memerlukan
pelajar melaksanakan aktiviti amali.

This course attempts to expose the sustainable development and its connection
to education for sustainable development and education for international
understanding. It’s covers the introduction to environment education and
sustainable development, education for sustainable development and education
for international understanding, human interaction with nature; and education for
sustainable strategis in Social Studies. Students are also required to carry out
practical activities for this course.

PSS3106 Politik dan Kerajaan 3(3+0)


(Politics and Government)

Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian
Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia, perbezaan sains politik, politik,
kuasa dan autoriti, kewujudan negara, bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan

53
perbandingan, doktrin pengasingan kuasa, kedaulatan, dan politik dan
pemerintahan negara menurut perspektif Islam.

This course describes Political Science and it’s relation with Social Studies with
references to the Malaysian political system, differentiate political science, politics,
power, and authority, the nation, comparison different types of government,
doctrine of power, sovereignity, and politics and government in Islamic
perspectives.

PSS3107 Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial 3(3+0)


(Value and Ethics in Social Studies)

Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai, moral, dan etika serta
pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tumpuan kursus ini
berkaitan dengan nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain afektif dalam
pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai, moral dan etika,
dan penerapan nilai melalui dasar-dasar kerajaan.

This course describes in general the concepts of values, moral, and ethics as well
as to instill positive attitudes in societal living. This course focuses on values,
moral and ethics, moralist human being / Mortals, afective domains to instill
positive attitudes, teacher’s role in enhancing values, moral and ethics, and
integration of values in government policies.

PSS3108 Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah 3(2+1)


(Social Studies in Primary School)

Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian
sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar
didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata
pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik
dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan;
sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan;
dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.
Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan
sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial.

This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies
syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social
Studies, Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and
Citizenship Education, curiculum and curiculum specification of Local Studies;
curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education, and
service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the
concept of service learning in citizenship project as part of practical work

54
PSS3109 Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian 3(3+0)
Sosial
(Resources in Teaching and Learning of Social
Studies)

Kursus ini mendedahkan aspek-aspek kelebihan, persediaan, penggunaan, dan


penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial.
Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan
sumber pengajaran dan pembelajaran, tujuan menggunakan sumber pengajaran
dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan
penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan
dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan
prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial.

This course describes the advantages, preparation, usage, and care of resources
which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students
are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of
resources in teaching and learning, the reasons in using of resources in teaching
and learning, procedure in producing and organizing printed materials for Social
Studies, procedure in producing and organizing technology education materials
for Social Studies; and procedure in producing and organizing ICT materials for
Social Studies.

PSS3110 Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial 3(3+0)


(Assessment and Evaluation in Learning Social
Studies)

Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek-aspek pentaksiran, penilaian,


pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Tumpuan juga diberi terhadap
aspek membanding beza jenis-jenis ujian, menyediakan Jadual Spesifikasi Ujian
dan pembinaan item. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu
semasa yang berkaitan dengan pentaksiran.

This course emphasises on the concept of assessment, evaluation, measurement


and testing in social studies. Focus is also given to differentiating the types of test,
preparing a Test Specification Table and constructing test items. The students are
exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment.

PSS3111 Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial 3(2+1)


(Instructional Methodology in Social Studies)

Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan


dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar
diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran;
kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pengajian Sosial, kemahiran
pengajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro, dan pengajaran makro.

55
This course describes the many types of teaching modes suitable for teaching-
learning in Social Studies. Students are intoduced with approches and strategies
in teaching-learning, teaching-learning modes and techniques, teaching skills,
lesson plan, the micro and macro teaching.

PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi 3(3+0)


(Economic Growth and Economic Development)

Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan


pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus
kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Tumpuan diberikan kepada kajian
ekonomi pembangunan, faktor pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam
pembangunan, aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia, pelaburan modal
manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, masalah kemiskinan dan
strategi pembasmian di Malaysia, transformasi dan pembangunan ekonomi
Malaysia, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia.

This course introduces basic knowledge of economic development and economic


growth of a country with special reference to Malaysia. This course emphasize on
economic development study, economic growth factors, economic development
sectors, social aspects in development in Malaysia, investment in human capital
towards education economic, problems of poverty and extermination strategies in
Malaysia, Malaysia transformation and economic development, and globalization
and Malaysian economy.

PSS3113 Penyelidikan Tindakan I - Pengajian Sosial (Kaedah ) 3(3+0)


[Action Research I in Sosial Studies – (Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi
kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan
menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil
penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

PSS3114 Wacana dan Masyarakat 3(3+0)


(Discourse and Society)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran


menganalisis isu secara lebih kritikal, rasional dan objektif. Tumpuan diberikan
kepada pengenalan analisis wacana, perbezaan pendekatan klasik dan wacana

56
analisis pascamoden, analisis wacana dan media massa, pemikiran kritikal dan
analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan dan kelemahan analisis
wacana, dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian.

This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to
comprehend certain issues in a more rational and objective manner. This course
emphasizes on introduction to discourse analisis, differences in classic approche
and post modernization discourse analisis, discourse analisis and mass media,
critical thinking and logical analisis, uses of discourse analisis, pro and cons of
discourse analisis, and discourse and sosial isues and solutions.

PSS3115 Penyelidikan Tindakan II - Pengajian Sosial 3(0+3)


(Implementasi dan Pelaporan)
[Action Research II in Social Studies (Implementation
and Reporting)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan


menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga
memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan
tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka
untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

This course involves skills of doing an action research and writing an action
research report based on their research findings in school. It will also provide
opportunities for students to organise an action research seminar and to present
their action research findings during the seminar. The students will also apply their
skills on how to document and publish their research papers in a journal.

6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH

MZU3101 Aural dan Nyanyian Semerta I 1(0+1)


(Aural and Sight Singing I)

Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran


mengenal pasti jeda, melodi, triad, kord, kaden dan irama. Memberi fokus di
dalam nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk
memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam
pelbagai nada, meter dan nilai not.

This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing
skills musically and intelligently. It consists of listening to intervals, melodies,
triads, chords and cadences. Students will be required to complete rhythmic and
melodic dictation. This course also focuses on sight singing. In the sight singing
section, students will be guided systematically using solfege to develop skills in
singing melodies in various keys, meters and note values.

57
MZU3102 Teori Muzik I 2(2+0)
(Theory of Music I)

Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam
Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Antara topik yang diberi
penekanan dengan lebih lanjut ialah meter-lazim, tidak lazim, irregular meter,
pembahagian masa tak sekata, klef-alto dan tenor, skel-nada major, minor dan
kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf, kord-kord dalam pelbagai kedudukan,
peraturan pengharmonian, pembentukkan kaden, penulisan kord secara figured
bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik.

This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory
course. Topics given focus here are meters in simple, compound and irregular
time, irregular time division, alto and tenor clefs, major, minor and chromatic
scales and compound intervals, knowledge of harmonization such as chord in
different inversions, rules of harmony, formation of cadences and the recognition
of figured bass Other than that orna and music scores will be taught

MZU3103 Kecekapan Kibod I 1(0+1)


(Keyboard Competency I)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan
untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah,
pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel,
arpegio dan kord, aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod
dan permainan semerta pada kibod.

In this course, students will be prepared with good technical skills that are needed
in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical
classroom, technical skills through drill exercises such as in the playing of scales,
arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing
repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills.

MZU3104 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0)


(Foundation of Music Education)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan


kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam
pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan
psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain
pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.

This course exposes students to the views of philosophers of music and the
importance of music education, aims and the functions of music in education,
importance of music, philosophical implications, sociological and psychological
factors that affect music education, sociological and psychological factors that
influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and
learning music will be explained more specifically.

58
MZU3105 Teori Muzik II 2(2+0)
(Theory of Music II)

Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam
semester 1. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi
melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan
pergerakan kelima, pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat
lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. Pembelajaran ciri-ciri modulasi
dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah
ciptaan karya muzik.

This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. Sudents


are introduced to melody harmonisation using the dominant seventh chord,
progression and chord progession in fifths. This is further applied in melody
writing of 4 voices / SATB including modulation and aspects of melody. In
addition, students use melodic decoration in their music composition.

MZU3106 Kecekapan Kibod II 1(0+1)


(Keyboard Competency II)
Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan
daripada Kursus Kecekapan Kibod I. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik
permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel, arpegio, kord
pengaplikasian teori, harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak
iringan, kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi
melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua
suara.

This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the
previous keyboard I course. Keyboard technical skills are reinforced through
exercises in scale, arpeggio and chord playing. In this course keyboard repertoire
includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm
accompaniment, develop keyboard sight reading and melody improvisation and
keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices.

MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah 2(1+1)


(Music in the Classroom)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri-ciri suara
kanak-kanak dan remaja. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah
langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian, mengenalpasti masalah yang
dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan
pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara, lagu lapisan, teknik
pengendalian alat iringan, teknik bermain rekoder soprano, alto digabungkan
dengan iringan alat perkusi, penyediaan dan penghasilan skor perkusi.

59
This course exposes students to the types and characteristics of children and
adult voices. Focus is on the teaching and learning of singing in the music
classroom, identify problems faced in children’s singing and to overcome these
problems,a variety of singing repertoire including two part singing, singing,
students are trained to select accompanying instruments such as the playing of
soprano and alto recorder with percussion instruments, preparation and
arrangement of percussion scores.

MZP3108P Alat Muzik Utama – Piano I 1(0+1)


(Major Instrument – Piano I)

Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain
piano, latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada
tahap I. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di
samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang
berkaitan dengannya

This course exposes students to various piano technical skills, playing a wider
repertoire, sight playing at level I and introduction to guided simple left hand
accompaniment.
MZP3108G Alat Muzik Utama - Gitar I 1(0+1)
(Major Instrument – Guitar I)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan
pengalaman bermain gitar. Tumpuan diberi kepada ‘postur’ bermain yang betul,
bacaan not, latihan aural, petikan dan cara ‘strumming’, bermain gitar sambil
menyanyi, bermain pelbagai rentak, Memperkenalkan kord, dan konsep muzikal.
Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural
permainan gitar.

This course caters to students without knowledge in guitar playing. Focus is on


posture, reading of notes, aural practices, plucking and strumming style, playing
the guitar while singing, playing with different rhythm, chords and musical
concepts. Students also develop listening skills through aural guitar playing.

MZP3108V Alat Muzik Utama - Vokal I 1(0+1)


(Major Instrument – Vocal I)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan


kemahiran dan teknik vokal secara berkesan, pelajar diberi bimbingan dan
panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari
peringkat awal.

This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. Students
are guided throughout the course at this preliminary stage.

60
MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II 1(0+1)
(Aural and Sight Singing II)

Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. Kursus
ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda, melodi,
triad, kord, kaden, irama, latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta.

This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. It involves
aural studies in intervals, melodies, triads, chords, cadence and rhythm, trained in
aural dictation of melody score writing and sight singing.

MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah 1(0+1)


(Keyboard Palying and Singging in the Classroom)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan
untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam
permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan
dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan
melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes
alberti, jumping chord, dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan
melodi di kibod dan nyanyian.

This course prepares students with techniques and skills required to use the
keyboard as an accompanying instrument in the classroom, students are trained
to play melodies in various keys with the right and left hands, sing melodies in
keys changes from major to minor, melody improvisation, play block chords,
broken chords, alberti bass, jumping chords and chomping chords at the
keyboard

MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik 3(3+0)


(Music Teaching Approaches)

Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan
Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat,
permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan
pelajar.

This course is an introduction to Zoltan Kodaly, Carl Orff and Jaques Dalcroze
,music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer
understanding of music concepts, singing folk songs, playing of musical
instruments and music movement activities enables an effective understanding of
the approaches.

MZP3112P Alat Muzik Utama – Piano II 1(0+1)


(Major Instrument – Piano II)

Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan


pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai
repertoire dan permainan semerta, pengukuhan cara memainkan iringan mudah

61
dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik
iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di
bilik darjah.

This course is a continuity, progressing to level two in piano playing techniques,


sight playing and a variety in repertoire, to reinforcement, students are continually
guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns.In
the teaching and learning of music in the classroom, emphasis is on piano playing
accompaning KBSR songs.

MZP3112G Alat Muzik Utama - Gitar II 1(0+1)


(Major Instrument – Guitar II)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas
bermain gitar tahap I. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran
lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. Ia memberi
penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, kemahiran
membuat persembahan, bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah
berkaitan dengan bermain gitar, tumpuan akan diberi kepada ‘postur’ bermain
yang betul, bacaan not, latihan aural, petikan dan cara ‘strumming’, nyanyian
lagu, pelbagai rentak dan kod, konsep muzikal dan pengalaman persembahan di
peringkat asas.

This course is designed for students who have completed foundation course
guitar at level I. Level II guitar course provides training and advanced skills for a
professional guitar player. Emphasis is on style development, articulation, rhythm,
dynamics and performance preparation,students are guided throughout the guitar
course with the correct posture in playing and the reading of music notation. In
addidtion, aural, plucking, strumming style with different rhythm and chords,
musical concepts and performance experience are given due attention in this
foundation course.

MZP3112V Alat Muzik Utama - Vokal II 1(0+1)


(Major Instrument – Vocal II)

Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik
vokal fonasi, mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai
repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.

This course is a continuity from course vocal 1. Emphasis is on the phonation of


vocal techniques. Students practise technical vocal skills from various repertoire
and learn to sing with various rhythm.

MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I 3(2+1)


(Composition and Ensemble I)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri-ciri ciptaan dalam
Pendidikan Muzik, latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas
bar, pengajaran dan pembelajaran mencipta melodi, ciptaan ensembel rekoder,

62
mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir, nyanyian dari dua hingga empat
lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan
mereka sendiri.

This course exposes students to the compositional devices in music education.


Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and
students have an opportunity to perform their respective composition. Melody
composition is put into practise in ensembel recorder composition and well
arranged choir scores from two to four voices. Students’ present their respective
music composition present during this course.

MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I 2(2+0)


(Curriculum and Music Teaching I)

Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah, memberi


pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi
kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan, mingguan dan harian serta
pengajaran mikro, perancangan serta format rancangan pelajaran tahunan,
rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan
sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro.

This course discusses the primary school music curriculum, primarily on the
KBSR music education syllabus. It comprises of preparing, planning and writing
the year plan, weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary
school music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the
primary school music education syllabus.

MZP3115P Alat Muzik Utama – Piano III 1(0+1)


(Major Instrument – Piano III)

Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke


tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan
permainan semerta ,permainan piano dalam rentak Inang, Zapin, dan walking
bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa.

This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics, sight playing
and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout
the course. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang,
Zapin and walking bass rhythms.

MZP3115G Alat Muzik Utama - Gitar III 1(0+1)


(Major Instrument – Guitar III)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas
bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan
kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi
penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan
kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan.

63
This course is designed for students who have successfully completed guitar
foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills
for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex
skills are developed as the course advances.

MZP3115V Alat Muzik Utama - Vokal III 1(0+1)


(Major Instrument – Vocal III)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas
bermain gitar tahap II. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan
kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi
penekanan kepada perkembangan stail, artikulasi, rentak, dinamik, dan
kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan.

This course is designed for students who have successfully completed guitar
foundation course level II. Guitar course level III provides advanced training skills
for a competent guitar player. Style, articulation, rhythm, dynamics and complex
skills are developed as the course advances.
MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II 2(2+0)
(Curriculum and Music Teaching II)

Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro,


perancangan sesi pengajaran makro, kemahiran-kemahiran dalam pengajaran
makro, langkah-langkah pengajaran makro, merancang jenis penilaian dan kriteria
penilaian yang diuji, amalan refleksi .

This course focuses on macro teaching sessions, planning of macro teaching


sessions, develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in
macro teaching, planning the types of assessment and valuation criteria based on
the specified musical aspects, practice to reflect and write on the work carried out.

MZU3117 Muzik Malaysia 3(2+1)


(Malaysian Music)

Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon,
Muzik Bentuk Tarian Utama, Muzik Ensembel Sosial Popular, Muzik Ensembel
Lain, Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo, genre- genre yang dipilih
mewakili tradisi muzik klasik, rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di
Malaysia, pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran, analasis tayangan video
ataupun persembahan sebenar, analisis skor, bengkel, dan pengalaman praktikal
salah satu genre.

Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing
arts, Music in the form of dance, “Popular social” ensemble music, choral vocal
music and solo instrumental music, music genres materials are selected from
traditional classic music, folk songs and syncretic music from the Malaysian
ethnics , students are exposed to different music genres through listening activity,
video watching or live performances, score analisis, workshops and practical
experiences.
64
MZP3118P Alat Muzik Utama – Piano IV 1(0+1)
(Major Instrument – Piano IV)

Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke


tahap IV. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai
teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga
adalah lebih mencabar.

This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques, sight


playing and a variety in repertoire. On this higher level, piano playing techniques,
sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging.

MZP3118G Alat Muzik Utama - Gitar IV 1(0+1)


(Major Instrument – Guitar IV)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas
bermain gitar tahap III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan
kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang
mahir. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan
yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien.

This course is designed for students who have successfully completed foundation
guitar course at level III. Guitar course IV provides skill training and enrichment for
a competent guitar player. The application of guitar skills in performance playing is
geared towards a professional guitar player. Students are introduced to self
access and group learning approach.

MZP3118V Alat Muzik Utama - Vokal IV 1(0+1)


(Major Instrument – Vocal IV)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan, teknik persembahan,
latihan nyanyian dalam pelbagai rentak, mempraktikkan kemahiran dan teknik
dalam pelbagai repertoire lagu.

This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to


performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills
and techniques from different repertoire.

MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II 3(2+1)


(Composition and Ensemble II)

Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara-cara
menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber,
penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental, memimpin,
lawatan ke program konsert / persembahan, ensembel instrumental meliputi
permainan ensembel rekorder dan perkusi.

65
In this course also, students are knowledgeable in ways to produce music
composition derived from various resources.This course focuses on students’
participation in three components i.e. instrumental ensemble, conducting and
attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes
recorder and percussion instruments

MZU3120 Muzik Dunia 2(2+0)


(World Music)

Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari
Negara-negara China, Jepun, India, Thailand dan kawasan Sub-Saharan Afrika,
membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance, Barok, Klasik,
Romantik, Abad ke 20 dan Jazz, menganalisis skor mengikut zaman dan
pendedahan kepada beberapa komposer, genre, karya dan stail dengan lebih
mendalam.

This course comprises of five categories namely selected instrumental music from
China, Japan, India, Thailand and Africa, discussions are held to analyse aspects
of music genre, styles and composers music scores from Renaissance, Baroque,
Classical, Romantic, 20th century and Jazz eras, Scores from different eras are
analysed on a deeper level with reference to the composers, genre and
compositional styles.

MZP3121P Alat Muzik Utama – Piano V 1(0+1)


(Major Instrument – Piano V)

Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan
genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque, klasik, romantik, abad ke 20
dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara
individu.
This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque, classic,
romantic and the 20th century eras with different music genres.This repertoire
also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing.

MZP3121G Alat Muzik Utama - Gitar V 1(0+1)


(Major Instrument – Guitar V)

Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas
bermain gitar tahap IV. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan
kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang
benar-benar mahir.

This course is designed for students who have successfully completed foundation
course guitar level IV. Guitar course level V provides training in reinforced and
enrichment skills towards a competent guitar player

66
MZP3121V Alat Muzik Utama - Vokal V 1(0+1)
(Major Instrument – Vocal V)

Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara
lainnya, ekspresi dalam pelbagai dinamik, tempo dan perangkaian dan latihan
nyanyian dalam pelbagai rentak.

This course focuses on vocal techniques such as expressions in various


dynamics, tempo and phrasing and singing in various rhythm.

MZP3122 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Muzik 3(3+0)


Pendidikan Rendah (Kaedah )
(Action Research I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi
kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan
menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil
penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

MZP3123 Teknologi Muzik 3(1+2)


(Music Technology)

Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah,


peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik,
mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan
pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE /
SIBELIUS, MUSIC ACE, dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam
penyuntingan, pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan
perisian CAKEWALK SONAR

This course is an introduction in the application of music technology in the


classroom, the role of technology and music software in the production of music
composition, use music notation software and computer assisted instruction
software such as FINALE / SIBELIUS, MUSIC ACE and AURALIA and hands on
experience in editing, mixing and mastering music materials with music software
such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS.

67
MZP3124 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Muzik 3(0+3)
Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
(Action Research II: Implementation and Reporting)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.


Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar
penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam
seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk
mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will
also provide opportunities for students to organise an action research seminar
and to present their action research findings during the seminar. The students will
also apply their skills on how to document and publish their research papers in a
journal.

7. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH


PSV3101 Pengenalan Pendidikan Seni Visual 3(3+0)
(Introduction to Visual Art Education)

Kursus ini meliputi konsep PSV, serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR.
Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian,
beberapa pandangan serta sumbangan tokoh-tokoh seni dan pendidik, kesenian
pelbagai budaya di Alam Melayu, India, China, Jepun dan Barat, konsep kraf, dan
kepentingan PSV dalam teknologi tinggi.

This course covers the concepts, aims and objectives of Visual Art Education in
KBSR. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life,
various views and contributions of distinguished artists and art educationists, art
of various cultures, the concept of craft and the importance of Visual Art
Education in the era of sophisticated technology.

PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan 3(2+1)


(Comparative Visual Language)

Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka
dalam karya Seni Visual secara perbandingan. Penekanan diberi kepada aspek
pemerhatian, penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. Tumpuan diberi
kepada analisis asas seni reka dalam karya seni visual. Aktiviti amali meliputi
kajian dan penerokaan unsur seni, prinsip rekaan dan komposisi dalam karya
pelbagai budaya secara perbandingan.

This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic
design concept in visual arts. Emphasis will be on the aspects of observation,
exploration and appreciation of art works. The focus is on the aspects of analytical
exploration in analyzing basic design concept in art works. Practical activities
cover the comparative studies and explorations of the use of art elements,
principles of design and compositions in art works of various cultures.

68
PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak 3(3+0)
(Creativity and Children’s Art)

Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanak-


kanak. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan
pengutaraan tampak kanak-kanak, tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan
kanak-kanak, peringkat perkembangan lukisan kanak-kanak, imaginasi dan
kreativiti kanak-kanak, kreativiti, estetika dan ekspresi visual, rangsangan dan
faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak-kanak, apresiasi hasil seni 2
dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak-kanak.

This course covers the developmental stages of children’s visual expressions.


Topics in this course cover the background of developmental theory on children’s
visual expressions, distinguished educationist and researchers in children’s art,
developmental stages of children’s art, children’s creativity and imaginations,
creativity, aesthetics, and visual expression, stimulus and factors that affect
children’s art, appreciations of children’s 2 dimensional art works and
appreciations of children’s 3 dimensional art work.
PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan 3(3+0)
Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(Curriculum Studies and Management in Visual Art
Education, Integrated Curriculum for Primary
Schools)

Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR.
Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P,
kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru
PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusan sumber dan
bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan
apresiasi terhadap hasil kerja murid.

This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR
Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV
curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development,
specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of
outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management,
classroom and art works management as well as the role of appreciations of
pupils art works.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni 3(2+1)


Visual
(Teaching and Learning of Visual Art Education)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran


Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang
kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan,
Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan

69
juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap
bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali
untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam
menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut.
This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art
Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual
Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern-Making and
Designing, Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts.
Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each
area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for
explorations of tools and materials, subject matter, content and themes in
producing art works for the four areas.

PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah 3(2+1)


Rendah – Menggambar, Membuat Corak dan
Rekaan
(Visual Art Education, Integrated Curriculum for
Primary Schools – Drawing and Picture Making,
Pattern-Making and Designing)

Kursus ini merangkumi konsep karya menggambar dan membuat corak dan
rekaan. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan
pembelajaran bidang menggambar, membuat corak dan rekaan serta aktivit amali
yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang
tersebut.

This course covers the concept of drawing and picture making as well as pattern-
making and designing. Emphasis is given to the teaching and learning activities
in the area of drawing and picture making, pattern-making and designing as well
as practical activities that cover the process of producing various types of art
works in the above areas.

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru 3(2+1)


Sekolah Rendah
(Visual Art Education Pedagogy, Integrated
Curriculum for Primary Schools)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan
pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran
dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta
pengajaran mikro dan makro.

This course covers the approach, strategy, methodology and technique of


teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum,
teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as
well as micro and macro teaching.

70
PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah 3(2+1)
Rendah - Membentuk dan Membuat Binaan,
Mengenal Kraf Traditional
(Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual
Art Education – Modelling and Constructing,
Introduction to Traditional Crafts)

Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan
membuat binaan, mengenal kraf tradisional, merancang aktiviti pengajaran dan
pembelajaran bidang tersebut, serta aktiviti amali yang meliputi proses
menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut.

This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and
constructing, introduction to tradisional crafts, the planning of teaching and
learning activities in the area as well as practical activities that cover the process
of producing various types of art works in these areas.

PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual 3(1+2)


(Creative Multimedia in Visual Art Education)

Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(ICT), aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV, pengenalan
multimedia serta multimedia dalam PSV. Aktiviti amali merangkumi aktiviti
menggunakan multimedia, mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam
menghasilkan karya digital dan multimedia, membuat persembahan dan pameran
karya multimedia.

This course covers the role of art in information and communication technology
(ICT), application of ICT in teaching and learning PSV, introduction to multimedia
as well as multimedia in PSV. Practical aktivities cover the use of multimedia,
applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art
works, presenting and exhibiting multimedia art works.

PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni 3(3+0)


(Art History and Appreciation)

Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat, seni oriental, seni
alam Melayu dan seni visual Malaysia. Penekanan diberi kepada pelbagai
pendekatan apresiasi Seni Visual, apresiasi karya seni barat, seni oriental, seni
Alam Melayu dan seni visual Malaysia..

This course covers the introduction to the art history in western art, oriental art, art
in the Malay lands and visual art in Malaysia. Exposure is given to various
approaches in the appreciation of visual art, western art, oriental art, art in the
Malay lands and visual art in Malaysia.

71
PSV 3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0)
(Visual Art Education Assessment)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis-jenis pentaksiran, tujuan


pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan
memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio.

This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE),
types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of
assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of
portfolios.

PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri 3(2+1)


(Drawing and Self-Enrichment)

Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan, alat dan bahan, pelbagai fungsi lukisan,
lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya, pertimbangan dan
pengamatan dalam lukisan, teknik menghasilkan lukisan, pendekatan dan kaedah
melukis, proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. Aktivit
amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital.

This course covers the types of drawings , tools and materials, various functions
of drawings from various genres and culture, considerations and perceptions in
drawings, drawing techniques, approaches and methods, creativity and artistic
process as well as computer aided drawings. Practical activities include activities
in producing digital and non digtal drawings and art works.

PSV3113 Penyelidikan Tindakan I – Pendidikan Seni Visual 3(3+0)


Pendidikan Rendah (Kaedah)
(Action Research I-Visual Art Education Primary
Education( Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara
memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam
bidang Pendidikan Seni, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan,
dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan
atau kertas kerja kajian.

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analyzing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

72
PSV 3114 Seni dan Pengurusan 3(1+2)
(Art and Management)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. Isi kandunganya
memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek
seni, pengurusan dan proses mengendalikan projek seni, merancang projek seni,
melaksanakan projek seni, membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan.

This course covers the management and organisation of arts projects. Emphasis
is given to the importance and fundamental knowledge of art projects,
management and organisational process of art projects, planning art projects,
implementing art projects, making feedback reports and taking further actions.

PSV3115 Penyelidikan Tindakan II - Pendidikan Seni Visual 3(0+3)


Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
(Action Research II-Visual Art Education Primary
Education( Implementation and Reporting)
Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan
menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga
akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan
tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.
Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan
menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

This course involves skills of doing an action research and writing an action
research report based on their research findings in a school. It will also provide
opportunities for students to organise an action research seminar and to present
their action research findings during the seminar. The students will also apply their
skills on how to document and publish their research papers in a journal.

8. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH

PIM3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam 3(3+0)


(Introduction to Islamic Education in Primary School)

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam


dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga
membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru, pelaksanaan
Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan
program j-QAF.

This course discussed the Islamic education development, the new and old
curriculum comparison analysis, the usage of text books and Teachers Guide
Book, the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One,
and the implementation of “j-QAF” program.

73
PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam 3(2+1)
(Islamic Education Pedagogy)

Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi
tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran, pengelolaan
sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang.

The course focuses on strategy, approach, methodology and techniques of


teaching and learning in Islamic education. It also emphasizes on principles of
content development and management of teaching and learning areas in the
Islamic education field.

PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah 3(3+0)


(Al-Quran Education for Primary School)

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk-tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran,


iaitu pengenalan kepada Al-Quran, aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan
hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. Kursus ini juga membincangkan strategi,
penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al-Quran.

This course focuses on introduction to Al-Quran education, application ‘tajwid’


rules in reciting, memorizing and interpreting of the Quran verses. It also
discusses the strategy, lesson planning and teaching-learning of al Quran.

PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah 3(3+0)


(Faith Education for Primary School)

Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep Aqidah dalam Islam,
menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran
Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada
aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan
rancangan, dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah.

The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis
of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives
exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans, and
teaching practical.

PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah 3(3+0)


(Ibadah Education for Primary School)

Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep ibadah dalam Islam,
menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran
Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada
aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan
rancangan, dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah.

74
The course focuses on clarifying the concept of ‘Ibadah’ in Islam with detail
analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also
gives exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans,
and teaching practical.

PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah 3(3+0)


(Sirah Education for Primary School)

Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep sirah dalam Islam,
menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran
Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada
aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan rancangan
dan amali pengajaran pembelajaran Sirah.

The course focuses on clarifying the concept of ‘Sirah’ in Islam with detail analysis
of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives
exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans and
teaching practical.
PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah 3(3+0)
(Akhlak Education for Primary School)

Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan konsep akhlak dalam Islam,
menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatan pelajaran
Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada
aspek perancangan dan pelaksanaan strategi pengajaran, penyediaan
rancangan, dan amali pengajaran pembelajaran akhlak.

The course focuses on clarifying the concept of ’akhlak’ in Islam with detail
analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also
gives exposure to planning and implementing teaching strategies, lesson plans,
and practical teaching and learning of ‘ akhlak’.

PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah 3(3+0)


(Jawi Teaching for Primary School)

Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi
dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah, pendedahan secara
amali penulisan khat, kajian teks jawi klasik, dan moden. Kursus ini juga
membincangkan strategi pengajaran, perancangan dan amali pengajaran kelas
jawi biasa dan jawi pemulihan.

The course focuses on the content analysis on ‘Jawi’, exposure to Arabic


calligraphy and the study of classical and modern texts in Jawi, according to the
Islamic education syllabus for primary schools. It also discusses the teaching
strategies, planning and teaching the normal and remedial Jawi classes.

75
PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan 3(2+1)
Makro Pendidikan Islam
(Resources Management, Micro and Macro
Teaching in Islamic Education)

Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan, pembinaan dan aplikasi
bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga
membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan
Islam seperti konsep, kemahiran asas, perancangan, dan amali.

The course emphasizes on topic selecting, building and using resources in


teaching and learning of Islamic education. It also discusses topics in micro and
macro teaching concepts, basic skills, planning, and practical.

PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0)


(Evaluation in Islamic Education)
Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk penilaian dalam Pendidikan Islam
seperti konsep pengujian, pengukuran, penilaian dan pentaksiran termasuk juga
jenis, bentuk dan bidang penilaian. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk
lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item, pembinaan Jadual
Spesifikasi Ujian (JSU), dan Penilaian PAFA.

The course focuses on concepts, types and field of testing, measurement,


assessment and evaluation in Islamic education. It also discuss topics related to
item building, tables of specification, and PAFA assessment.

PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam 3(3+0)


((Islamic Education Teacher Profesionalism)

Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam,
pendidik dan pendidikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kursus ini juga
membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s.a.w., para sahabat dan tokoh
ilmuan Islam, sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang, guru Pendidikan Islam
dalam perkhidmatan awam, dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.

The course focuses on the “dakwah”, educators and education in the perspectives
of the Al-Quran and Al-Sunnah. It also include and analysis of the Prophet
Muhammad s.a.w.’s special traits, his “sahabah” and some Islamic renowned
scholars, Islamic educators, and Islamic Education Managements in Malaysia.

PIM3112 Pengajian Aqidah 3(3+0)


(Islamic Faith Studies)

Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentang mazhab-mazhab


dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka, perkara-perkara yang
membatalkan iman, kesan iman dalam kehidupan, dan isu-isu aqidah dalam
kehidupan.

76
This course will impart knowledge and understanding about the different school of
thoughts in “Ilmu Kalam”, their main topic of discussions, the impact of faith in life,
and other related issues.

PIM3113 Penyelidikan Tindakan I - Pendidikan Islam Pendidikan 3(3+0)


Rendah (Kaedah)
(Action Research I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara
merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam,
menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah
mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas
kerja kajian.

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analyzing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

PIM3114 Pengajian Fiqh 3(3+0)


(Fiqh Studies)

Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh,
sembelihan, ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. Kursus ini juga
memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isu-isu
semasa dalam bidang fiqh.

The course focuses on Usul Fiqh studies, methodology in fiqh, animal


slaughtering, Islamic economy and management of properties in Islam. It also
include analysis and justification on issues related to fiqh studies.

PIM3115 Penyelidikan Tindakan II – Pendidikan Islam 3(0+3)


Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)
(Action Research II: Implementation and Reporting)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.


Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar
penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam
seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk
mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will
also provide opportunities for students to organise an action research seminar
and to present their action research findings during the seminar. The students will
also apply their skills on how to document and publish their research papers in a
journal.

77
9. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH

PJM3101 Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal 2(1+1)


(Training Methodology for Physical Fitness)

Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan
fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal, komponen kecergasan fizikal
berlandaskan kesihatan, komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan
motor, prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal, kaedah-kaedah latihan
kecergasan fizikal, jadual latihan kecergasan fizikal; periodisasi latihan dan kesan
latihan terhadap kecergasan fizikal.

This course includes concepts and definition of total fitness, physical fitness and
the importance of physical fitness, the component of health- related fitness, motor-
related physical fitness componen, training principles of physical fitness, training
methodology for physical fitness, training schedule of physical fitness,
periodisation of training and effects of training on physical fitness.
PJM3102 Pergerakan Asas 3(1+2)
(Basic Movements)

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang


Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengaplikasikannya dalam
kurikulum PJk di sekolah. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas,
pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas, permainan kanak-kanak, model
Bunker and Thorpe 1982, pengurusan, pengelolaan permainan dan teknik
permainan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan
permainan dan teknik permainan.

This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to
help students to apply the curriculum in schools. The topics are basic movement
concept, teaching and learning of bacis movement, children’s games and
techniques. The emphasisi is also given on the organising and management of
games and techniques.

PJM3103 Olahraga 2(0+2)


(Athletics)

Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan


antarabangsa. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-
undang olahraga, kemahiran acara balapan, kemahiran acara padang, kaedah
pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Kursus ini juga
menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam
kejohanan olahraga.

This course include the history and developmental of athletics internationally and
in Malaysia. This course stress on rules and regulations, the acquiring of skills in
the track and field event, the evaluation and how to implement these skills in the
teaching strategies. Students will also be involved in preparing the track and field
technically for organizing athletics meet.

78
PJM3104 Renang 2(0+2)
(Swimming)

Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai


kemahiran renang. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah
perkembangan renang di Malaysia, struktur dan oraganisasi persatuan,
keselamatan renang, asas terjunan, kaedah pengajaran dan pembelajaran
renang, penilaian, kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan
renang.

This course to expose students to various swimming skilss. Other topics


discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia,
structure and the organisation of society, swimming safety, basic teaching and
learning methodology of swimming, evaluation, officiating and oragnising and
mangement of swimming competition.

PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran 2(2+0)


Motor
(Growth and Motor Development)

Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan, kematangan dan


pembelajaran motor, pertumbuhan dan perkembangan pranatal, pertumbuhan
somatik, tisu adipos dan komposisi badan, perkembangan fungsi anatomi dan
fisiologi, kematangan, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, kematangan dan
prestasi fizikal, kanak-kanak, aktiviti fizikal dan sukan. Ia juga memberi
pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan
kaitannya dengan prestasi, pemprosesan maklumat, ‘attention’ dan prestasi,
kawalan motor, koordinasi, perbezaan individu, pembelajaran motor,
maklumbalas, pengekalan dan pemindahan pembelajaran.

This course includes the definition and concept of growth, maturation and motor
learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development,
somatic growth, adipose tissue and body composition, functional development,
maturation and factors that influence growth, maturation and physical
performance. This course provides knowledge on motor skills learning and
performance, human information processing, attention and performance, motor
control, coordination, individual differences and capabilities, motor learning,
feedback, retention and transfer of learning.

PJM3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1)


(Anatomy and Fisiology)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.
Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang peringkat kimia, selular dan
tisu organisma, sistem integumentari, sistem rangka, sistem otot, sistem saraf,
sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan peredaran darah, sistem limfatik
dan imuniti, sistem respirasi, sistem penghadaman, pemakanan dan metabolisma
serta sistem urinari.

79
This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology,chemical level,
cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system, skeletal
system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood. Heart, blood
vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory system,
digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system.

PJM3107 Gimnastik 2(0+2)


(Gymnastic)

Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek
pemerolehan kemahiran, penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan
pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. Kursus ini juga
menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanak-kanak dan
kaitannya dengan sukan lain, aspek pengurusan, pengelolaan dan pentadbiran,
keselamatan murid-murid, peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk
meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. .
This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects
of skill acquisition and analyzing performance, the biomechanic and motor
learning concepts and the coaching and officiaiting. This course also stress about
the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports, the
aspects of managing, administrating and organizing, the safety of children and
facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.

PJM3108 Pendidikan Luar 3(1+2)


(Outdoor Education)

Kursus ini mencakupi falsafah, konsep, matlamat dan objektif serta sejarah
perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar, rekreasi dan kesenggangan.
Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian, pengabungjalinan serta
kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya,
perancangan, pengurusan, pengelolaan, keselamatan dan pelbagai kemahiran
aktiviti diberi penekanan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap
pencapaian.

This course covers the philosophies, concepts, aims, objectives, history and
literatures of outdoor education, recreation and leisure. It also discusses the
intergration and incorporation of other subjects into outdoor education and vice-
versa, planning, managing, administrating and safety aspect of various activties
are emphasize. Assessments will be conducted to ensure its achievement

PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring 2(0+2)


(Games Football and Netball)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan
bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan
perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran
dan pembelajaran, pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta keselamatan
peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
80
This course covers the history and basic skills in football and netball which
emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the
biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning
strategies. The aspects of managing, administrating and organizing, the safety of
children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning
activities.

PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)


(Curriculum and Pedagogy of Physical Education)

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani


di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan
hala tuju pendidikan kebangsaan,kepentingan, konsep kurikulum Pendidikan
Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan
Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran
mikro.
This course includes the history and development of physical education in
Malaysia; the relationship of theories and philosophies towards national education
policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum,
criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and
also carrying out and evaluating micro teaching.

PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling 2(0+2)


(Games Volleyball and Handball)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar
dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran,
penganalisisan perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta
strategi pengajaran dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan,
pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan
untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which
emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the
biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning
strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of
children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and
learning activities.

PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani 3(2+1)


dan Sukan
(Management and Administration of Physical
Education and Sports)

Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan;
pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa; pengurusan
pendidikan jasmani dan sukan; pengurusan permainan tradisional; program
pembangunan sukan; undang-undang dan pentadbiran sukan; isu-isu dalam
sukan; nilai dan etika dalam sukan.

81
This course discusses the management and administration of physical education
and sport; administration of national and international sport agency; managing
physical education and sport; managing tradisional games; sports development
programme; laws and administration of sport; issues in sport; values and ethics in
sport.

PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki 2(0+2)


(Games: Badminton and Hockey)

Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan
hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran, penganalisisan
perlakuan, konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran
dan pembelajaran, aspek pengelolaan, pengurusan, pentadbiran serta
keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan
aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.
This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which
emphasize on the aspects of skill acquisition. analyzing performance, the
biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning
strategies, the aspects of managing, administrating and organizing, the safety of
children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and
learning activities.

PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian 2(1+1)


(Adapted Physical Education)

Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani


suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran
dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. Penekanan diberikan kepada konsep
kurikulum pendidikan jasmani, sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan
aktiviti pendidikan jasmani suaian, aspek pedagogi untuk murid kurang upaya
akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro.

This course includes the history and development of adapted physical education
in Malaysia; the relationship of theories and philosophies towards national
education policy. Emphasis given to the concepts of physical education, the
interpretation of curriculum, criteria in choosing adapted physical education
acitivities, the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out
and evaluating micro teaching.

PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan 2(1+1)


Sukan
(Measurement and Evaluation in Physical Education
and Sports)

Kursus ini meliputi konsep asas ujian, pengukuran dan penilaian di dalam bidang
pendidikan jasmani dan sukan, pemilihan jenis-jenis ujian, prosedur pengukuran
serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian, pembinaan ujian,

82
interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Tambahan pula pelajar akan
didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan,
pendidikan jasmani dan sukan.

This course includes the concept of test, measurement and evaluation in physical
education and sports, selecting test, conducting test and using statistics in
measurement and evaluation. The course helps student to develop different type
of tests, analysis and interpretation. Students will be exposed to different types of
research in health, physical education and sports.

PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(3+0)


(Action Research I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara
merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan
Jasmani, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah
mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas
kerja kajian.

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research in Physical Education, implementing the
research, analysing and interpreting the research data, and documenting the
action research findings in a report or article.

PJM3117 Psikososial Sukan 2(2+0)


(Psychosocial in Sports)

Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi
sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman, personaliti,
motivasi, kebangkitan, tekanan dan kebimbangan dalam sukan, perkembangan
psikologi kanak-kanak melalui sukan, penetapan matlamat, maklumbalas,
peneguhan, ‘burnout’ dan lebihan latihan dalam sukan, definisi sosiologi sukan,
teori sosial dalam sukan, sejarah sukan dan proses sosiolisasi, sukan dan kanak-
kanak, deviasi dalam sukan, keganasan dalam sukan, sukan dan ekonomi, sukan
dan media.

This course includes sports psychology and sports sociology. In sports


pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise, sports
personality, motivation, arousal, pressure and anxiety in sports, child psychology
development via sports, goal, feedback, reinforcement, burnout and overtraining
in sports, the definition of sports sociology, sociology theories in sports, sports
history, socialization in sports, sports and children, deviation and aggression in
sports, sports and economy, sports and media.

83
PJM3118 Kecederaan dalam Sukan 2(1+1)
(Sports Injury)

Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan; prinsip asas
pertolongan cemas; sukan, perubatan sukan dan jurulatih sukan; pencegahan
kecederaan dalam sukan; pendekatan rawatan kecederaan; saluran pernafasan
dan resusitasi kardiopulmonari; asma dan serangan jantung; kecederaan kulit;
pendarahan terbuka; terdedah kepada haba yang melampau; pengsan;
mengangkat dan membawa pesakit; prinsip menguruskan kecederaan patah;
kecederaan tisu lembut; kecederaan bahagian tangan, badan, kaki, kepala dan
mata; kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan
kecederaan.

This course discusses the basic concept of sports injury; basic principles of first
aid; sports, sports medicine and coaches of sports; prevention of injury in sports;
approach in treatment of injury; airways and cardiopulmonary resuscitation;
asthma and heart attack; skin injury; open wound; exposure to extreme heat;
faint; lifting and carrying of patient; principles in managing fracture; soft tissue
injury; injury to the hand, body, legs, head and eyes; facilities and equipment of
first aid and treatment room for sports injury.

PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan 3(0+3)


Pelaporan
(Action Research II: Implementation and Reporting)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.


Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar
penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam
seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk
mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will
also provide opportunities for students to organise an action research seminar
and
to present their action research findings during the seminar. The students will also
apply their skills on how to document and publish their research papers in a
journal.

10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

MTE3101 Knowing Numbers 3(3+0)


(Mengenal Nombor)

In this course students are exposed to the various numeration systems and also
the elementary number theory. In addition, there is a further exploration into
natural, rational, irrational and real numbers. The characteristics and theorems
related to these sets of numbers will also be highlighted. Appreciation of Fibonacci
Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. In the process, students will
apply their knowledge of numbers in number recreations and problem solving.

84
Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor
dan asas teori nombor. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam
tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli, nombor nisbah dan
nombor bukan nisbah serta nombor nyata. perkaitan antara nombor Fibonacci
dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan
diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah .

MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0)


(Kurikulum Pendidikan Matematik)

This course allows students to acknowledge the history and roles of


mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and
values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics
teacher. It also requires students to explore the development of the Malaysian
Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum:
KBSR and KBSM.
Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah
dan peranan ahli matematik. Pelajar juga didedahkan kepada makna, peranan
dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. Pelajar akan meneliti
perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum
Matematik KBSR dan KBSM.

MTE3103 Geometry 3(2+1)


(Geometri)

This course provides an opportunity for the students to explore the applications of
geometry. It discusses concepts in plane geometry- tessellations, symmetries and
transformations. Students will also discover patterns in art and design. In addition,
exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. The
use of ICT e.g. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in
geometry.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri.
Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri, teselasi, simetri
dan transformasi. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk.
Selain itu, pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal
Platonic. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan
digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membangunkan projek geometri.

MTE3104 Decision Mathematics 3(3+0)


(Matematik Keputusan)

This course introduces students to another useful branch of mathematics. It


provides information about introduction to decision Mathematics, types of
searches, linear programming, graphs, networks, critical path analysis, algorithms,
heuristic algorithms and methods of sorting.

85
Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang
berguna. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada
Matematik keputusan, jenis-jenis carian, pemprograman linear, graf, rangkaian,
analisa laluan kritikal, algoritma, algoritma heuristik dan kaedah mengisih.

MTE3105 Statistics 3(3+0)


(Statistik)

In this course, students will revisit the concepts of probability and explore
inferential statistics such as t-test, Chi-Square test, analysis of variance (ANOVA)
in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in
bivariate variables. The importance of using the appropriate statistical methods in
solving real life problems is emphasized.
Dalam kursus ini, pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan
dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujian-t, ujian Chi-
Square, analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear
dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah ‘bivariate’.
Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam penyelesaian
masalah harian adalah dititikberatkan.

MTE3106 Resources in Mathematics 3(3+0)


(Resos dalam Matematik)

This course provides an opportunity for students to explore the applications of


various resources in teaching and learning Mathematics. Students will be
introduced to printed materials, teaching and learning aids, technology in
Mathematics, Mathematics facilities and management of resources.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai
resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelajar akan
diperkenalkan dengan bahan bercetak, alat bantu pengajaran dan pembelajaran,
teknologi dalam Matematik, kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan
resos.

MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics 3(3+0)


(Perancangan dan Pengajaran Matematik)

This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective
Mathematics lesson. Students are taught and guided to incorporate appropriate
methods and techniques in their planning, using relevant Mathematical ideas. In
addition, applications of Mathematics learning theories are highlighted in the
teaching and learning of Mathematics.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran
Matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah
dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea
Matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran Matematik
diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik.
86
MTE3108 Basic Calculus 3(3+0)
(Kalkulus Asas)

This course focuses on the key concepts of Calculus which includes functions and
graphs, basic understanding of limits and limit theorem, derivatives and integrals,
and patterns and relationships. At this point, students are able to find the first and
second derivatives of functions and minimum and maximum points of graphs, the
applications and use of technology, graphing calculator and software such as
Geometer’s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions.

Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus; fungsi dan graf,
kefahaman asas mengenai had dan teorem had, ‘derivatif’ dan ‘integral’ serta pola
dan perhubungan. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi
serta titik minimum dan maksimum bagi graf, penggunaan dan aplikasi teknologi,
kalkulator grafik dan perisian seperti Geometer Sketchpad untuk melakar dan
membuat interpretasi graf fungsi.
MTE3109 Teaching of Numbers, Farctions, Decimals and 3(2+1)
Percentages
(Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan
Peratus)

This course exposes to the students that children learn mathematics by


constructing their own ideas at different levels and stages. Discussions cover
topics related to teaching of numbers, fractions, decimals and percentages and
also construction of teaching aids, micro and macro teaching sessions.

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar


matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza.
Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor, pecahan,
perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja, mikro dan makro.

MTE3110 Linear Algebra 3(3+0)


(Aljabar Linear)

This course provides students with the knowledge of linear equations and
inequalities, matrix algebra and vector space. The idea is extended to using
Elimination, Substitution, Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear
systems. In addition, students are taught to find the inverse of a singular matrix
using the adjoint method or elementary row operations. Concepts of vector space
in R2 and R3 are also discussed.

Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan


ketaksamaan linear, aljabar matriks dan ruang vektor. Idea ini dilanjutkan kepada
Kaedah Penghapusan, Penggantian, dan Gauss-Jordan serta Hukum Cramer
dalam penyelesaian sistem linear. Selain itu, pelajar diajar mencari songsang
matriks dengan kaedah adjoin atau operasi baris elementari. Konsep ruang vektor
dalam R2 dan R3 juga dibincangkan.

87
MTE 3111 Teaching of Geometry, Measurement and 3(2+1)
Data Handling
(Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian
Data)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and
data handling. They will be introduced to a range of related teaching and learning
strategies, effective planning and teaching, the use of technology, micro and
macro teaching sessions.

Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan
pengendalian data. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan
pembelajaran, perancangan pengajaran efektif, penggunaan teknologi, mikro dan
makro.
MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education 3(3+0)
(Amalan Pentaksiran dalam Matematik)

Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. The
topics discussed are testing and evaluation, mathematical difficulties and
diagnostic test, special needs in Mathematics education and applications of
technology in assessment.

Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan


penilaian. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan
penilaian, kesukaran Matematik dan ujian diagnostik, keperluan khas dalam
pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran.

MTE3113 Action Research I – Primary Mathematics 3(2+1)


(Methodology)
(Penyelidikan Tindakan I: Kaedah)

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi
kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan
menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil
penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

88
MTE3114 Applications of Mathematics 3(2+1)
(Aplikasi Matematik)

This course relates students to the earlier mathematics courses. Its contents
cover mathematics in every day life, classical codes and ciphers, codes and
cryptography, use of mathematical modeling in biology and ecology, and some key
mathematical ideas related to calculus.

Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. Isi
kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian, kod klasik dan
nombor rahsia, kod dan kriptografi, penggunaan model matematik dalam biologi
dan ekologi, serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus.

MTE3115 Action Research II – Primary Mathematics 3(1+2)


(Implementation and Reporting)
Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan
Pelaporan

This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will
also provide opportunities for students to organise an action research seminar and
to present their action research findings during the seminar. The students will also
apply their skills on how to document and publish their research papers in a
journal.

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.


Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar
penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam
seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk
mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

11. SAINS PENDIDIKAN RENDAH

SCE 3101 Life and Living Processes 3(2+1)


(Proses Hidup dan Kehidupan)

This course provides knowledge about life and living processes. It explores the
nature of life, food and wellbeing, cell structure and function, animal respiration,
plant respiration, cellular respiration in plants and animals, growth, animal
nutrition, plant nutrition, animal excretion, plant excretion, animal reproduction,
plant reproduction, movement and support in animals and plant responses to
stimulus.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang


berlaku dalam hidupan. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan, makanan dan
kesihatan, struktur sel dan fungsi, respirasi haiwan, respirasi tumbuhan, respirasi
sel dalam tumbuhan dan haiwan, tumbesaran, nutrisi haiwan, nutrisi tumbuhan,
perkumuhan haiwan, perkumuhan tumbuhan, pembiakan haiwan, pembiakan
tumbuhan, pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan
terhadap rangsangan.

89
SCE 3102 Children’s Learning in Science 3(3+0)
(Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains)

This course provides knowledge about how children perceive science, the nature
of science and how children learn science. It explores the nature of science, how
children learn science, understanding children’s development, Bruner’s learning
theory, Behaviourist learning theory, Ausubel’s learning theory, Gagne’s learning
theory, information-processing theory-Atkins, Shiffrin and Baddeley’s,
Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning, the
constructivist approaches, what do children need to help them learn through
constructivism, understanding children’s ideas in science, assessing children’s
ideas and misconceptions in science, dealing with children’s misconceptions and
conceptual change.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana kanak-kanak mengamati


sains, bentuk sains dan bagaimana kanak-kanak mempelajari sains. Ia menerokai
tentang ciri-ciri sains, cara kanak-kanak mempelajari sains, perkembangan
kanak-kanak, teori pembelajaran Bruner, teori pembelajaran tingkah laku, teori
pembelajaran Ausubel, teori pembelajaran Gagne, teori pemprosesan maklumat-
Atkin, Shiffrin dan Baddeley, konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari
dominan pembelajaran sains, pendekatan konstruktivisme, beberapa perkara
yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme, memahami
idea kanak-kanak dalam sains, menilai idea dan miskonsepsi kanak-kanak dalam
sains , memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanak-kanak.

SCE 3103 Exploring Materials 3(2+1)


(Penerokaan Bahan)

This course provides knowledge about exploring materials. It explores the natural
materials and manufactured and man-made materials, fuel, ores and minerals,
alloys, aromatic compounds, alcohol, ethers and amines, aldehydes and ketones,
carboxylic acids, esters and amides, synthetic polymers and plastics, industrial
preparation of ammonia, sulphuric acid and nitric acid, composite materials, soaps
and detergents, rubber, natural polymers and paper.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaan bahan-bahan. Ia meneroka


tentang bahan-bahan semula jadi dan bahan-bahan buatan manusia, bahan
bakar, bijih dan galian, aloi, sebatian beraroma, alkohol, eter dan ammina, aldehid
dan keton, asid karboksilik, ester dan amid, polimer tiruan dan plastik,
perusahaan penyediaan ammonia, asid sulfur dan asid nitrik, bahan komposit,
sabun dan detergen, getah, polimer semulajadi dan kertas.

SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3 (3+0)


(Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi)

This course provides knowledge about primary science curriculum and


pedagogies. It discusses issues in science education, historical development of
the primary science curriculum in Malaysia, Malaysian primary science curriculum
I, Malaysian primary science curriculum II, teaching and learning strategies for
primary science, teaching science for all children and science for exceptional
children.
90
Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains
pendidikan rendah. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains,
sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum
sains sekolah rendah Malaysia aras I, kurikulum sains sekolah rendah aras II,
strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains
untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak

SCE 3105 Physics in Context 3(2+1)


(Fizik dalam Konteks)

This course provides knowledge about physics in context. It discusses physics


and measurement in everyday life, motion, applying Newton’s laws in everyday
life, work and machines, forces in fluids, planetary and satellite motion, the
physics of music, thermometry and thermometers, using light, electrical circuits in
the house, electricity and magnetism at work, generation and transmission of
electricity, use of electronics and semi-conductors.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia akan
membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian, gerakan,
aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian, kerja dan mesin, daya dalam
cecair, gerakan planet dan satelit, fizik muzik, termometeri dan termometer,
menggunakan cahaya, litar elektrik dalam rumah, keelektrikan dan kemagnetan di
tempat kerja, penjanaan dan transmisi elektrik, kegunaan elektronik dan semi
konduktor.

SCE 3106 Thinking and Working Scientifically 3(3+0)


(Pemikiran dan Kerja Bersaintifik)

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It


discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic
science process skills and integrated science process skills.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia
akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi
kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains
bersepadu.

SCE3107 Ecosystems and Biodiversity 3(2+1)


(Ekosistem dan Biodiversiti)

This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. It explores


about ecosystem, ecosystem services, biodiversity, in-situ conservation, ex-situ
conservation, plant diversity, animal diversity, understanding population trends,
threats to biodiversity, genetic diversity I, genetic diversity II, acoustic ecology and
biodiversity collection submission.

91
Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. Ia
meneroka tentang ekosistem, faedah ekosistem, kepelbagaian biologi,
pemuliharaan in situ, pemuliharaan ex situ, kepelbagaian tumbuhan,
kepelbagaian haiwan, pemahaman tentang trenda populasi, ancaman terhadap
kepelbagaian, kepelbagaian genetik I, kepelbagaian genetik II, ekologi akustik
dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian.

SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science 3(3+0)


(Perancangan dalam Pengajaran Sains Sekolah
Rendah)

This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It
explains about lesson planning, learning objectives, learning outcomes, daily
lesson plan, planning a daily lesson plan, writing lesson plans, microteaching skills
and macro teaching.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains


sekolah rendah. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran, objektif
pembelajaran, hasil-hasil pembelajaran, rancangan mengajar harian, merancang
rancangan pelajaran harian, menulis rancangan pelajaran, kemahiran pengajaran
mikro dan pengajaran makro.

SCE 3109 Energetics in Chemistry 3 (2+1)


(Tenaga Kimia)

This course provides knowledge about energetics in chemistry. It explores about


energy, the first law of thermodynamics, thermochemistry, electrochemistry and
nuclear chemistry.
Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Ia meneroka
tentang tenaga, hukum pertama termodinamik, termokimia, elektrokimia, dan
nuklear kimia.

SCE 3110 Earth and Space 3 (2+1)


(Bumi dan Angkasa)

This course provides knowledge about earth and space. It discusses earth:
structure, origins and its major systems and space: the solar system, outer space,
celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology.
Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. Ia akan
membincangkan tentang bumi: struktur, asal usul dan sistem-sistem utama dan
angkasa: sistem solar, angkasa lepas, fenomena angkasa lepas dan teknik-teknik
pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.

92
SCE 3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0)
(Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It


discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in
primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and
construction, scoring of assessment, administration of test, marking and
moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms
of examination.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains.


Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidang-
bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alat-
alat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,
pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian,
interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan.

SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources 3(3+0)


(Pengurusan Makmal Sains dan Bahan)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and
resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling
of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory,
basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science
teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected
resources and presentation.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan


sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains,
cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan
dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi,
sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan
sumber-sumber terpilih dan persembahannya.

SCE3113 Action Research I – Primary Science (Methodology) 3(3+0)


(Penyelidikan Tindakan I: Kaedah)

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi
kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan
menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil
penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

93
SCE3114 Science, Technology and Society 3(3+0)
(Sains, Teknologi dan Masyarakat)

This course provides knowledge about science, technology and society. It


discusses issues relating to science, technology and society, project-based
learning design, innovation and inventions, project-based learning for
conservation, project-based learning for energy in the biosphere, project-based
learning for endurance of resources, project-based learning for additives in food,
project-based learning for pollution and its effect on human health.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains, teknologi dan masyarakat. Ia


akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains, teknologi dan
masyarakat, rekabentuk pembelajaran berasaskan projek, pembaharuan dan
penciptaan, pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan, pembelajaran
berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera, pembelajaran berasaskan projek
untuk sumber-sumber berterusan, pembelajaran berasaskan projek untuk bahan
perasa dalam makanan, pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan
kesannya terhadap kesihatan manusia.

SCE3115 Action Research II – Primary Science 3(0+3)


(Implementation and Reporting)
(Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan
Pelaporan)

This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will
also provide opportunities for students to organise an action research seminar and
to present their action research findings during the seminar. The students will also
apply their skills on how to document and publish their research papers in a
journal.

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.


Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar
penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam
seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk
mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

12. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH

RBT3101 Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan 3(3+0)


Vokasional
(Introduction to Technical and Vocational Education )

Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT).
Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional
(PTV), falsafah, dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. pengenalan
kepada sistem PTV, pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan
penekanan, kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah di Malaysia, buku teks dan bahan sumber lain termasuk penggunaan ICT,
ciri-ciri kepimpinan, proses perancangan dan penilaian RBT, peluang kerjaya dan
masa depan RBT.
94
This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. Focus on the
evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology
will be given. In relation to that, the introduction to the TVE system, management
and administration and Design and Technology will be emphasized, curriculum
and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia, text books and other
resources including the use of ICT, leadership characteristics, process of the
planning and evaluationin RBT, career path and future of design and technology.

RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan 3(2+1)


(Material and Manufacturing Technology)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan


pembuatan bahan. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat, kemasan, barangan
logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan
penekanan, perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan
kitar semula, kemahiran pembinaan projek berasaskan kayu dan logam,
penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi
turut difokuskan.

This course will expose the student to the development of technology and
material production. Knowledge of materials; finishing; meta; accessories, interior
and exterior decoration will also be emphasized, the development of local
manufacturing industries and the usage of recycle materials, skills on
constructions of wood and metal based project, the integration of pedagogical
element and assesment will also be focused.

RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah 3(3+0)


(Primary School Living Skill Curriculum Study)

Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi
falsafah, teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah
Rendah, perancangan, reka bentuk, pelaksanaan, penilaian, pengurusan dan
inovasi kurikulum dijelaskan, kurikulum sekolah, matlamat dan objektif pengajaran
dan sumber-sumber lain, dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum
sekolah di Malaysia.

This course will provide the exposure and understanding about the curriculum’s
philosophy, theory and model of curiculum development, planning, designing,
implementation, evaluation, management, innovation, school syllabus, goals and
teaching objectives and other resources, andurrent issues regarding the
curriculum development in Malaysia.

RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan 3(2+1)


(Vegetables And Ornamental Crops Technology)

Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur-sayuran dan hiasan;


pengenalan kepada industri tanaman sayur-sayuran dan hiasan; dokumentasi dan
penyimpanan rekod; pemilihan dan penyediaan tapak tanaman sayur-sayuran;

95
penanaman; penjagaan dan pengendalian hasil tanaman; penanaman sayur-
sayuran secara hidroponik; pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan
dan pelandskapan, pengetahuan teori dan kemahiran amali, dan kaedah tunjuk
cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro.

This course deals with vegetable crops and ornamental crops techology; the
introduction to the vegetable and ornamental crop industries; documentation and
record keeping; selection and preparation of field for vegetable planting; planting;
plant care; handling of products; planting vegetable hydroponically; propagation;
planting; care of ornamental crops and landscape,integrate theoretical and
practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching.

RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah 3(3+0)


Rendah
(Primary School Living Skill Teaching Method)

Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran


Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Tumpuan diberikan kepada pendekatan
pengajaran dan pembelajaran; strategi, kaedah, teknik pengajaran, kemahiran
dan teknik menyoal, aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan
sukatan pelajaran di sekolah rendah, kemahiran penyediaan, penggunaan bahan
bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro.

This course will introduce the teaching methods for Primary School Living Skill
subject. Focusses will be on teaching and learning approaches, strategies,
teaching method and techniques, skills of questioning techniques, the skills of
planning a lesson based on primary school syllabus, skills in preparing and using
the materials for teaching aids with IC, and macro and micro teaching.

RBT3106 Reka Bentuk Pakaian 3(2+1)


(Garment Design)

Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. Topik yang
dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim, kancing, belah, penghilangan
gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher, mereka cipta stail pakaian,
penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian, dan penerapan unsur pedagogi
dan pentaksiran.

This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics will be
discussed covers the sewing processes include fasterners, openings, gathers
and, pleats, sleeves, hemlines and, necklines,design of garment styles, the
preparation of work records and dress making, and the integration of suitable
pedagogical element and assessment.

96
RBT3107 Teknologi Elektrik dan Elektronik 3(2+1)
(Electrical and Electronic Technology)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik; motor
arus terus; pendawaian satu fasa; komponen elektronik dan aplikasi litar
elektronik; asas elektronik berdigit; asas mekatronik; robotik; ujikaji litar arus
ulangalik dan arus terus; mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek
elektronik; mendawai litar pendawaian domestik; membina robot asas teknologi
rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan.

This course emphasizes the appropriate knowledge and skills on technologies in


basics principle of electrical and electronics. The skills involve are building and
interpreting schematic diagram to wiring circuit; mechatronics and robotics basics
components; design printed circuit board; domestic wiring. Pedagogical element
and assessment will be emphasized.
RBT3108 Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi 3(3+0)
Sekolah Rendah
(Primary School Design and Technology
Assessment)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata
pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini
membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian,
penggunaan dan interpretasi data, pelbagai cara penilaian, panduan membina
item ujian dan kaedah menganalisis item ujian, membina Jadual Spesifikasi Ujian,
analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran
markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian
berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan
sekolah.

This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of
evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity
and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data &
interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test
specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis,
interpretation as well as report writing on assessment,alternative evaluation skills
for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation.

RBT3109 Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan 3(2+1)


Ikan Hiasan
(Pets and Ornamental Fish Rearing Technology)

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan
hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan
penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan
dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayangan;
pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian; dan pembiakan

97
ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan
pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran
secara kumpulan dalam pengajaran mikro

This course deals with rearing pets and ornamental fish technology:- the overview
to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation
and records; selection of pets and ornamental fish; housing and equipments for
pet rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and
preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and
practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

RBT3110 Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0)


(Business and Entrepreneurship )
Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan
iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik (e-dagang), undang-undang
perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.

This course exposes students to business and entrepreneurship which includes:


marketing, finance, electronic commerce (e–commerce), business law,
entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

RBT3111 Pengurusan Makanan dan Teknologi 3(2+1)


(Food Management and Technology)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan


tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan,
elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan, dan penerapan
unsur kreativiti ke dalam pedagogi.

This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting;
technology in food preparation and, preparartion of food. In this component too,
element of design is integrated in food preparation,and the integration of creativity
element in pedagog.

RBT3112 Pengurusan Keselamatan Bengkel 2(2+0)


(Workshop and Safety Management)

Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan; punca
dan pencegahan kemalangan; organisasi dan pengurusan serta amalan
keselamatan bengkel; reka bentuk bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan
bahan dan alatan, pengetahuan tentang peraturan, perundangan dan pengurusan
personel juga diberikan penekanan.

This course will focus on the philosophy of occupational safety and health; causes
and prevention of accidents; organization and management; best practices on
workshop safety; workshop design; financial management; materials and tools
managemen,rules, regulation and workshop management personnel will also be
emphasized.

98
Penyelidikan Tindakan I – Kemahiran Hidup (Kaedah) 3(3+0)
RBT3113
(Action Research I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka cara-cara
merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan
Teknologi, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah
mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas
kerja kajian.

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.
RBT3114 Reka Bentuk Berbantu Komputer 2(0+2)
(Computer Aided Design )

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantukan
komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid)
dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempat alat tulis, susunatur hiasan
dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan, proses dan perancangan
projek.

This course emphasize on product design with computer aided; 2D drawing, 3D


design; design and managing project such as chair, layout of interior design and
pet’s house and prosesses and planning project.

RBT3115 Proses dan Kaedah Reka Bentuk 2(0+2)


(Design Processes and Methods)

Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan, prinsip reka bentuk dan
pembangunan produk; reka bentuk industri; reka bentuk pembuatan dan
pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek.

This course emphasize on product development and principle; processes and


planning; product architecture; industrial design and design for manufacturing;
The integration of project base assessment will be emphasized.

RBT3116 Penyelidikan Tindakan II – Kemahiran Hidup 3(0+3)


(Pelaksanaan dan Pelaporan)
(Action Research II: Implementation and Reporting)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan


menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga
memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan

99
tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.
Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan
menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

This course involves skills of doing an action research and writing an action
research report based on their research findings in school. It will also provide
opportunities for students to organise an action research seminar and to present
their action research findings during the seminar. The students will also apply their
skills on how to document and publish their research papers in a journal

13. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH

PRA3101 Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0)


(Basic Early Childhood Education)
Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak-kanak,
pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak, sejarah perkembangan
pendidikan awal kanak-kanak, pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanak-
kanak, Akta 308 dan Akta 550, hak asasi kanak-kanak dan transisi dari rumah ke
taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah.

This course covers the introduction to early childhood education, growth and child
development, the history of childhood education, views and ideas of earlier
scholars of childhood education, Act 308 and Act 550, Children’s Right, also the
transition process from home to nursery/preschools, and transitions from
nursery/preschools to Year 1 of Primary School

PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah 3(2+1)


(Curriculum Study and Preschool Model)

Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum


pendidikan awal kanak-kanak, Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, faktor
keberkesanan pelaksanaan kurikulum, pendekatan dalam kurikulum, model-
model program prasekolah luar negara dan kaitannya dengan prasekolah di
Malaysia, teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di
pusat prasekolah, pengelolaan aktiviti prasekolah, serta perancangan pengajaran
guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah

This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of


early childhood education, the National Preschool Curriculum, the affective factors
in the implimentation of curriculum, aproaches in curriculum, models of overseas
preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia,
teaching and learning techniques and techniques at presechools, the organization
of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools.

100
PRA3103 Perkembangan Fizikal, Kesihatan Dan Keselamatan 3(2+1)
Kanak-kanak
(Child Physical, Health dan Safety Development)

Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanak-kanak termasuk


perkembangan motor halus, perancangan aktiviti perkembangan fizikal di
Prasekolah, persekitaran, penyakit kanak-kanak dan pencegahan, penjagaan
kesihatan kanak-kanak, keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di
prasekolah.

This course discusses the concept of children’s physical development including


motor development, health practice and safety, food and diets, eating ettiquette,
the cleanliness of the environment in inculcating a healthy and safe lifestyle and
also sex education
PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak 3(2+1)
(Children language development)

Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanak-kanak, faktor-
faktor perkembangan bahasa kanak-kanak, kaedah pengajaran dan pembelajaran
bahasa prasekolah, kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi
prasekolah, aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pentaksiran dan
penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah.

This course includes theory and the basics of children’s language learning, factors
of language development, the methods in teaching and learning language at
preschool, assessment in childhood education, and also language activity in
preschool education

PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak 3(2+1)


(Childrens’ cognitive development)

Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak-kanak, pembelajaran


Matematik di prasekolah, pembelajaran sains di prasekolah, perancangan
program sains, merancang aktiviti, penggunaan pendekatan pengajaran dan
pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian
kanak-kanak prasekolah.

This course includes the theory and the basic of childrens’ cognitive development,
the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components
especially early Mathematics and early science in the process of teaching and
learning preschoolers

PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan 3(2+1)


Prasekolah.
(Creativitiy Development in Preschool Education)

Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti, aspek-aspek


kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual, muzik dan pergerakan,

101
sosiodrama, seni bonekadan sastera kanak-kanak, faktor yang menggalak dan
menghalang kreativiti, proses kreativiti dan pendekatan pengajaran, bidang
kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti.

This course covers the theories of children’s creativity, factors that encourages
and hinders creativity, processes of creativity and teaching approaches, field of
creativity in early childhood education and to assess creativity.

PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak 3(3+0)


(Social and emotional development of children)

Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak,
pengurusan dan aktiviti, memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku
prososial, memahami dan menguruskan emosi kanak-kanak, membina keyakinan
untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang
dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah.

This course covers the theory and the basics of social and emotional
development of children, the management and activities, development of sosial
skills and prosocial behaviors, understanding and managing children’s emotions,
to develop confidence to face challenges in everyday life, and also to manage the
concept of loving in the teaching and learning in preschools.

PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak 3(3+0)


Prasekolah.
Sprititual and moral development for preschool

Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan
agama-agama lain, teori perkembangan moral, mengenal pasti kurikulum
pendidikan Islam dan moral, pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan
kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya, pengurusan pengajaran dan
pelaksanaan nilai-nilai, perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum
Prasekolah Kebangsaan serta mengenal pasti pentaksirannya turut diberi
pendedahan.

This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic
perspective and other religions, theories on moral development, identification of
Islamic education and moral curriculum, management of curriculum, and spiritual
and moral development activities as well its learning centre, management of
teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the
National Preschool Curriculum and also the assessment of the component

PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas 3(2+1)


(Preschool Chidren With Special Needs)

Kursus ini membincangkan secara am tentang kanak-kanak berkeperluan khas


yang berada di prasekolah. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab

102
kecacatan, klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas, ciri-cirinya, strategi dan
kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas, dan
perbezaan individu.

This course discuss the needs of children with the special needs at preschool.
Focusses will be on the reason due to the disability, the classification of special
needs children, characteristics, strategies and methodology in teaching and
learning for the special needs and individual differentiation.

PRA3110 Pengurusan Prasekolah 3(2+1)


(Preschool Management)

Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan


kemahiran pelajar merancang, menubuh dan mengurus pusat pendidikan
prasekolah, merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta
merancang untuk menyesuaikan ruang-ruang dalam serta luar bangunan
prasekolah.

This course exposes students with skills in improving their knowledge and their
skills in planning, build and manage preschool education centres, the planning of
floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the
spaces inside and outside the preschools

PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak-Kanak 3(3+0)


(Assessment and Evaluation of Children
Performance)

Kursus ini meliputi konsep, objektif, kepentingan dan prinsip-prinsip pentaksiran


autentik dalam pendidikan prasekolah, perancangan pentaksiran dan penilaian
kanak-kanak, membuat pengumpulan data berdasarkan pemerhatian terhadap
kanak-kanak,melaksanakan perekodan, penyimpanan, penganalisisan, pelaporan
dan membuat tindakan susulan terhadap data-data yang dikumpulkan.

This course exposes students with skills in improving their knowledge and their
skills in planning, build and manage preschool education centres,o the planning of
floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the
spaces inside and outside the preschools.

PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah 3(3+0)


(Parents Involvement in Preschool Education)

Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif, matlamat, nilai dan budaya. Kursus ini
juga menyentuh tentang persekitaran keluarga, peningatan kecemerlangan
kekeluargaan, hubungan keluarga, komuniti dan institusi pendidikan,
pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta
penyelesaian konflik tingkah laku kanak-kanak.

103
This course covers the theories and perspecttive, aims, values and customs,
behaviors and children’s dicipline, improving family excellence, family relationship,
community, and educational institutions also the improvement of teacher
professionalisme.

PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah 3(0+3)


(Action Reserach I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi
kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan
menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil
penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.
This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah 3(3+0)


(Preschool Teachers Quality)

Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan


menerangkan kecekapan pengurusan, kecekapan hubungan, pengurusan
kesihatan, keselamatan dan pemakanan. Penekanan juga diberikan kepada
pengurusan pelaksanaan program prasekolah, konsep kepimpinan dan
perwatakan, kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu-isu semasa yang
berkaitan.

This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on
the efficient management, efficient relationship, management of health, safety and
diet. Emphasis is given on the management of implementation of preschool
programs as well as the concept of leaders and characters, the ethical codes of
preschool teachers and issues related to it.

PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan 3(0+3)


Pelaporan
(Action Research II : Implementation and Reporting)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah,


mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan, membentangkan hasil kajian
tindakan dalam seminar, serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas
penyelidikan.

This course is dealing with conducting action research in school, organizing action
research seminar, presenting research findings in seminar, documenting and
publishing research papers.

104
14. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH

PKB3101 Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran 3(3+0)


(Introduction to Learning Disabilities)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi


perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta
perundangan, ciri-ciri, punca masalah, program-program pendidikan yang
disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut.

This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning


dsiabilities students including characteristics, causes, programs provided and
issues arises in educating these children.
PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0)
(Introduction to Language and Communication
Disorders)

Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di
kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Penekanan diberi kepada kepentingan
meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanak
berkeperluan khas, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan
komunikasi, pendekatan, kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut
difokuskan.

This course gives an overview of the various language and communication


problems found among children with sspecial needs. Focus is given to the
importance of increasing language and development of language and
communication skills are discussed, approaches and methods used in language
assessment and intervention are also covered.

PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku 3(2+1)


(Behaviour Management)

Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi, konsep,
prinsip, tingkah laku bermasalah, strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu,
dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid-murid berkeperluan
khas.

This course discusses the human behavior from aspects of definitions, concept,
pronciples, problematics behaviour, strategies of behaviour modification and issue
concerned, and behaviour modification program among special needs students.

105
PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1)
Melayu
(Special Methods in Teaching and Learning Bahasa
Melayu)

Kursus ini membincangkan definisi bahasa, teori pemerolehan bahasa dan


masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran, strategi
untuk menangani masalah kemahiran lisan, kemahiran membaca, kemahiran
menulis dan pengajaran tatabahasa, kajian sukatan pelajaran, perancangan
pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid-murid bermasalah
pembelajaran.

This course discusses the definition of language, theeory of language, language


acquisition and language learning problemss among learning disabilities standard.
Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking, reading, writing
skills and teaching basic grammar are emphasized, study of the syllabus,
preparing lesson plan and application of language activities are also implemented.

PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa 3(2+1)


Inggeris
(English Teaching and Learning Methodology)

This course discusses the English language learnig among the learning
disabilities students. The course includes understanding language, problems in
acquiring listening, speaking, reading and writing skills, strategies to overcome the
problems, teaching basic grammar, teaching aids production and devise a daily
lesson plan for microteaching.

Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan murid-


murid bermasalah pembelajaran. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap
bahasa, masalah dalam menguasai kemahiran mendengar, bertutur, membaca
dan menulis, strategi untuk menangani masalah tersebut, pengajaran tatabahasa
asas, menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan
pengajaran harian untuk pengajaran mikro.

PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas 3(3+0)


(Assessment in Special Education)

Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta


pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas, membina pelbagai jenis
instrument, dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang
berfokus dan berkesan.

This course covers the design and use of assessment instruments as as well as
how assessment sessions are carried out in the field od Special Education.
design various instrument in a variey of important aareas, and the use of the
assessemnet information to plan lessons that are focused and effective.

106
PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari 3(1+2)
(Basic Skills for Self-Independent)

Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar
kepada murid bermasalah pembelajaran. Ia merangkumi topik-topik yang
berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus
diri, pengurusan rumah tangga, kemahiran memasak, kemahiran jahitan,
kemahiran berkebun, kemahiran memelihara haiwan, keselamatan diri,
tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah.

This course focusses on the basic skills of independent living that need to be
taught to learning disabilities students. It covers topics on basic skill concepts of
independent living including self-manage skills, home living, cookery, sewing,
gardening, rearing pet, self-protect, ethics and classroom management.
PKB3108 Special Methods in Teaching and Learning 3 (2+1)
Mathematics
(Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran
Matematik)

This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. It covers


basic concepts of Mathematics, problems of learning Mathematics, strategies and
activities of teaching Mathematics assessment, teaching aids, functional
Mathematics, syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning
disabilities students.

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek penting Matematik. Ia


merangkumi konsep asas Matematik, permasalahan penguasaan Matematik,
strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik, penilaian, pembinaan bahan
bantu belajar, matematik berfungsi, kajian sukatan pelajaran, dan melaksanakan
pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran.

PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas 3(!+2))


(Therapy in Special Education)

Kursus ini membincangkan kepentingan kanak-kanak berkeperluan khas kepada


terapi fisio, terapi cara kerja, terapi pertuturan, terapi muzik dan nyanyian, terapi
seni visual, terapi hidro, terapi pergerakan kreatif, terapi main dan terapi alternatif
secara teori dan amali.

This course discusses the importance of physistherapy, occupational therapy,


speech therapy, music and singing therapy, art therapy, hydro therapy, expression
art therapy, play therapy and altenative therapies to the special needs students in
theory and in practice.

107
PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science 3(2+1)
(Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains)

This course provides the knowledge of concepts, goals, objecrtives and basic
principles of teaching science to learning disabilities students, problems related to
teaching sciece process, procedures, strategies to overcome teh problems, and
the element of functional science in daily life usage will be emphasized.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep, matlamat, objektuif dan prinsip
asas pengajaran Sains untuk murid-murid bermasalah pembelajaran,masalah
pengajaran Sains, langkah-langkah, strategi untuk mengatasi masalah
pengajaran Sains, dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi
perhatian.
PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas 3(3+0)
(Issues and Trends in Special Education)

Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid


berkeperluan khas dari aspek; penempatan pelajar, prasarana kelas khas,
keprofesionalisme guru, keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran, isu pelabelan, pengasingan, dan integrasi, pentaksiran,
pengurusan kelas khas, kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan
ibubapa serta komuniti.

This course discusses issues and problems in educating special needs student
from the aspects of placement, physical aspects of the classroom, teachers
profesionalism, effectiveness of teaching and learning, labeling segregation and
integration, assessment, special classroom management, students multiple
competencies, parents and community involvement.

PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(1+2)


(Community-based Rehabilitation)

Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara
berpusat, prinsip dan etika kerja sosial, penubuhan, pentadbiran, program dan
penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK), khidmat pelbagai
disiplin di PDK, merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK
menurut jangka masa yang ditetapkan.

This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special
needs (ISN), principles and ethics of social works, setting up administration,
program and placement of the ISN at the Community-based rahbilitation (CBR),
multidisciplinary services offered at the CBR, preparation and implementing a
social work project at the CBR for a specific period (on – site training)

108
PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0)
Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah)
(Action Researh I: Methodology)

Penyelidikan meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.


Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam
pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian
tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah
mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas
kerja kajian.

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0)


(Management and Administration of Special
Education)

Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur


penempatan murid-murid berkeperluan khas, struktur organisasi di peringkat
kementerian, jabatan pendidikan negeri dan sekolah, pelaksanaan program
Pendidikan Khas di peringkat sekolah diberi penekanan, peranan guru dan
pentadbir, peruntukan kewangan, dan khidmat sokongan serta penilaian program
Pendidikan Khas.

This course covers the implemetation of special education programs, placement


procedures for children with special needs, organizational structure of the Special
Education department in the Ministry of Education, the State Education
Department and the school. The implementation of Special Education programs in
schools is given emphasiis. The role of teachers and administrative, budget
allocation, and support services as well as evaluation of Special Education
programs.

PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah 3(0+3)


pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
Pelaporan)
(Action Research II : Implementation and Reporting)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan


menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga
memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan
tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.
Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan
menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

109
This course involves skills of doing an action research and writing an action
research report based on their research findings in school. It will also provide
opportunities for students to organise an action research seminar and to present
their action research findings during the seminar. The students will also apply their
skills on how to document and publish their research papers in a journal

15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH

PKD3101 Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0)


Pendengaran
(Developmental Psychology of Children with Hearing-
impairment)
Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah
pendengaran dalam pelbagai aspek, kesan kehilangan pendengaran terhadap
amalan pendidikan dalam bilik darjah, kepentingan peranan keluarga, rakan
sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkembangan kanak-
kanak bermasalah pendengaran.

This course covers the charateristics and the development of hearing-impaired


children from various aspects.The effects of hearing loss and its implication on
classroom practice,roles of the family, peer group and effective modes of
communication on the development of hearing-impared children.

PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0)


(Introduction to Language and Communication
Disorders)

Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai
dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. Penekanan diberi kepada
kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk
kanak-kanak berkeperluan khas, faktor-faktor yang mempengaruhi
perkembangan bahasa dan komunikasi, pendekatan dan kaedah dalam
penilaian dan intervensi bahasa.

This course gives an overview of the various language and communication


problems found among children with special needs. Focus ini given to the
importance of increasing language and communication skills in these children,
the factors which can affect the development of language and communication,
different approaches and methods used in language assessement and
intervention are also covered.

PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0)


(Deaf Culture and the Malaysian Sign Language)

Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan
membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya
pelajar dapat menghayatinya. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai

110
Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara
berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran.

This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a
discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. Students
will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to
communicate effectively with the deaf population.

PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0)


Pendengaran
(The Development of Education for Hearing-impaired
Children)
Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan
di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam
pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran, banding-beza antara kaedah-
kaedah tersebut dari segi matlamat, sasaran, ciri-ciri, kelebihan dan
kekurangannya, dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran.

This course gives an overview of the development of deaf education in Malaysia


as well as abroad. The various communication methods used in the education of
the hearing-impaired, comparisons among the various communication methods
are made in terms of goals or objectives, characteristic features as well as their
respective advantages and disadvantages, and the issues and current trends in
the education of the hearing-impaired.

PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak- 3(3+0)


kanak Bermasalah Pendengaran
(Early Intervention and Support Services for Hearing-
impaired Children)

Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi
kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. Isi
kandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal, jenis khidmat
sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat, dan kepentingan
kolaborasi antara pelbagai pihak.

This course discusses the need for early intervention and support services for
hearing-impaired children before and after entering school. It covers the important
components of early intervention as well as the types of support services provided
by the various organizations involved. The need for collaboration among the
various disciplines involved in providing support services for the deaf is
emphasized.

PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas 3(3+0)


(Assessment in Special Education)

Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan


dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas,membina pelbagai

111
jenis instrument, mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang, mengenal pasti
kekuatan dan kelemahan murid yang diajar, dan objektif-objektif pengajaran.

This course aims to provide students with a knowledge of the function and
implementation of assessment in the field of special education, how to create and
use various assessment tools, gathering relevant information, identify the
strengths and weaknesses of their pupils, and teaching objectives.

PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa 3(1+2)
Inggeris
(Manual Codes for Malay and English)
Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa
Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (KTBI). Aspek yang dititik
beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif
dan reseptif, dan aplikasi KTBM, KTBI dalam konteks pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris kepada murid-murid
bermasalah pendengaran.

This course gives students a knowledge of the hand codes used in the Malay and
English Language. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives
skills in using the hand codes, practice using the hand codes in the context of
teaching the Malay and English language to hearing-impaired children.

PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(2+1)


Pendengaran
(Language Teaching for Hearing-impaired Children)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu, pendekatan dan strategi
dalam mengajar bahasa kepada kanak-kanak bermasalah pendengaran.
Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa,
pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa, cara mengatasinya, dan latihan
amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa.

This course provides students with a knowledge of the various issues,


approaches and strategies in the teaching of language to hearing-impaired
children. Methods used in the assessment of language, identification of language
problems and ways to remediate language problems are discussed, practice
through simulating teaching and learning language sessions.

PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah 3(3+0)


Pendengaran
(Speech for Hearing-impaired Children)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi-bunyi pertuturan


dihasil dan diklasifikasikan. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalah-
masalah pertuturan yang dialami oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran,
pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah-masalah tersebut, dan

112
perkara-perkara penting dalam merancang dan melaksanakan program
pertuturan secara individu.

This course provides students with a knowledge of how the different speech
sounds are produced and classified. Focus is given to the various speech
problems commonly found among hearing-impaired children, the various methods
used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and
carry out an effective speech intervention programme for hearing-impaired
individuals

PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1)


(Audiology in Education)
Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga, proses pendengaran,
etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran,
pengetahuan serta pengurusan pelbagai ujian pendengaran, sistem amplifikasi
pendengaran, kepentingan menyediakan persekitaran akustik, dan
penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah.

This course covers topics like the anatomy of the ear, the process of normal
hearing, the etiology of hearing loss and its impact on learning, various methods
of assessing hearing loss, amplification systems currently in use for the hearing-
impaired, the importance of having a good acoustic environment, the use of
amplification in the classroom.

PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak-kanak 3(2+1)


Bermasalah Pendengaran
(Learning Resources for Hearing-impaired Children)

Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih, merancang dan menggunakan


bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran
dalam bilik darjah, keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran
berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak-kanak, kemahiran dalam
memilih, membina, mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber
pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

This course focuses on how to choose, plan and use learning resources
according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom, the necessity
of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils, skills
of planning, developing, classifying and using learning resources to cater for the
needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process.

PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1)


(Community-based Rehabilitation)

Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara


berpusat, kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan
dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti, pelaksanaan projek

113
kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti, dan pengetahuan dan
pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat
Pemulihan Dalam Komuniti.

This course introduces students to the provision of community-based


rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled, collaboration
among people from various disciplines, government agencies and non-
government organisations in the development of CBR is discussed, ‘hands-on’
knowledge and experience in the management and organisation of a CBR
programme

PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0)


Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah)
(Action Research I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan, cara-cara merancang dan
melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah
pendengaran, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah
mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas
kerja kajian.

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0)


(Management and Administration in Special
Education)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas,


prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas, struktur organisasi di
peringkat Kementerian, jabatan pendidikan negeri dan sekolah, kaedah
merancang, mengurus dan melaksanakan program Pendidikan Khas, isu-isu,
peranan guru, peruntukan kewangan, khidmat sokongan, jenis program, dan
strategi pelaksanaan serta penilaian program.

This course provides students with a knowledge of the implementation of special


education programmes, the procedure of placement for children with special
needs and the structural organisation of special education programmes at federal,
state and school levels. Focus will be given to the ways of planning, managing
and implementation of these programmes, issues like the role of teachers,
financial allocation, support services, types of programmes, and strategies of
implementation as well as the evaluation of these programmes.

114
PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3)
Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
Pelaporan)
(Action Research II: Implementation and Reporting)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah,


mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan, membentangkan hasil kajian
tindakan dalam seminar, serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas
penyelidikan.
This course is dealing with conducting action research in school, organizing action
research seminar, presenting research findings in seminar, documenting and
publishing research papers.

16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH

PKl3101 Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak 3(3+0)


Bermasalah Penglihatan
(Psychology and Development of Children with Visual
Impairment)

Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanak-kanak


bermasalah penglihatan, serta kesan kecacatannya ke atas perkembangan
kognitif, afektif dan psikosial, Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal
juga dibincang.

This course covers the psychology and development of children with visual
impairment and their effect on the cognitive, affective, and psychosocial
development. The role of parents and importance of early intervention are also
discussed.

PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak- 3(3+0)


kanak Berkeperluan Khas
(Early Intervention and Support Services for Children
with Special Needs)

Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat
sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Penekanan diberi kepada
komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang
dialami, pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal
dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan.

This course covers basic knowledge about early intervention and support
services for children with special needs. Emphasis is given to the important
components and types of intervention based on the needs of the children,
observe and evaluate different programmes providing early intervention and
support services through visits to special centres.

115
PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan 3(3+0)
(Anatomy of the Eye and Visual Impairment)

Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata, proses
penglihatan dan punca masalah penglihatan, pelajar diperkenalkan kepada jenis-
jenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan
terhad, kaedah pentaksiran penglihatan, latihan mengintepretasi laporan mata,
dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan.
This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye, the visual
process and causes of visual impairment, various visual assessment methods
and visual skills training for children with low vision, training to interprete eye
reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with
visual impairment.

PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan 3(2+1)


(Living Skills for Individuals with Visual Impairment)

Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup,


Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian, kemahiran memasak, pengurusan
dapur dan rumah, pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasi dan Pendidikan
Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan, dan pengalaman
hands-on.

This course covers important concepts in field of Living Skills, Recreation and
Adaptive Physical Education. Students are taught cooking skills, management of
the kitchen and house, grooming as well as management of recreational activities
and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and hands-
on experiences.

PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu 3(2+1)


(Bahasa Melayu Braille Code)

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah


perkembangan Kod Braille, teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille
Bahasa Melayu, menulis pindah teks Braille kepada tulisan biasa, dan latihan
membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan.

This course introduces students to the Braille machine and history of how the
Braille Code developed, techniques of producing and reading the Bahasa
Melayu Braille Code, as well as transcribing from Braille to print and the use of
the Slate and Stylus to produce Braille.

PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas 3(2+1)


(Assessment in Special Education)

Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta


pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas, membina pelbagai jenis

116
instrumen dalam pelbagai bidang yang penting, dan penggunaan maklumat
pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan.

This course covers the design and use of assessment instruments as well as how
assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation, design
various instruments in a variety of important areas.and the use of the assessment
information to plan lessons that are focussed and effective.
PKL3107 Orientasi dan Mobiliti 3(2+1)
(Orientation and Mobility)

Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep-konsep asas dalam bidang orientasi


dan mobiliti, teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan), dan latihan amali
di dalam dan di luar bangunan.

This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well
as variuous O & M techniques (with and without O & M aids), sessions to practice
indoor and outdoor sessions.

PKL3108 Kod Braille Bahasa Inggeris 3(2+1)


(English Braille Code)

Kursus ini meliputi kemahiran membraille, membaca dan menulis pindah Kod
Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang
dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom). Pelajar
juga didedahkan kepada penggunaan perisian komputer untuk menghasilkan kod
Braille Bahasa Inggeris.

This course covers skills to produce, read and transcribe the English Braille Code,
based on the Standard English Braille Code from Royal National Institute for the
Blind (Unted Kingdom, and produce English Braille using the computer.

PKL3109 Kod Braille Matematik 3(2+1)


(Mathematics Braille Code)

Kursus ini meliputi kemahiran membraille, membaca dan menulispindah


menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan oleh Braille Authority of the
United Kingdom Mathematics Committee (1987), tahap Matematik,
mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan
menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan.

This course covers skills to produce, read and transcribe the Mathematics Braille
Code, based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority
of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987), the level of Mathematics,
apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use these skills in the
education of children with visual impairment.

117
PKL3110 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kanak- 3(3+0)
Kanak Bermasalah Penglihatan
(Teaching and Learning Strategies for Children with
Visual Impairment)

Kursus ini merangkumi perancangan, persediaan dan pengajaran kanak-kanak


buta dan berpenglihatan terhad, adaptasi kurikulum, menyediakan bahan bantu
mengajar, menggunakan ICT dan peralatan khas, keperluan pendidikan murid
bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan, pengajaran mikro dan
makro, pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran.

This course covers the planning, preparation and teaching of children who are
blind and who have low vision, adaptation of curriculum, prepare teaching aids,
use ICT and other appropriate special aids, educational needs of children with
multiple handicaps, micro and macro teaching, and hands-on experience and to
reinforce learning.

PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan 3(3+0)


(Development of Education for the Visually Impaired)

Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di


Malaysia dan di luar negara, isu-isu, trenda, perundangan, sumbangan tokoh-
tokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan, peranan dan sumbangan
pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan.

This course covers the development of education in the field of visual


impairment, in Malaysia and other countries. Issues, trends, legislation as well as
contribution of individuals in this field will be discussed. Students will be
introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped
individuals with visual impairment.

PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti 3(2+1)


(Community-based Rehabilitation)

Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu


kurang upaya dalam komuniti, kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan
dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti, pelaksanaan projek
kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti, dan pengetahuan dan
pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat
Pemulihan dalam Komuniti.

This course introduces the concept and philosophy underlining community-


based rehabilitation for individuals with disabilities, cooperation government and
non-government agencies, the implementation of community projects by these
centres, to gain hands-on knowledge and experience in their management and
administration.

118
PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah 3(3+0)
Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah)
(Action Research I: Methodology)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam


pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan, cara-cara merancang dan
melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah
Penglihatan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah
mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas
kerja kajian.

This course provides knowledge about the various research methods in education
and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the
skills of planning an action research, implementing the research, analysing and
interpreting the research data, and documenting the action research findings in a
report or article.

PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0)


(Management and Administration of Special
Education)

Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di


Malaysia. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas, proses
pembuatan keputusan, pengurusan sumber, kewangan dan penilaian program
Pendidikan Khas.

This course covers the management and administration of Special Eductiton


programs in Malaysia. Students are exposed to the role of Special Education
teachers, the decision-making process, management of resources and finances,
as well as the evaluation of Special Education programs.

PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah 3(0+3)


Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan
Pelaporan)
(Action Research II : Implementation and Reporting)

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah,


mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan, membentangkan hasil kajian
tindakan dalam seminar, serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas
penyelidikan.

This course is dealing with conducting action research in school, organizing action
research seminar, presenting research findings in seminar, documenting and
publishing research paper.

119
SINOPSIS KURSUS TERAS
(AMALAN PROFESIONAL)

KURSUS TERAS

(AMALAN PROFESIONAL)

Pengalaman Berasaskan Sekolah I ncp


(School Based Experience I)

Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi


pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru.
Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti
sekolah, pelajar dapat memahami tingkah laku murid, pengurusan sekolah,
pengurusan bilik darjah, prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah.

School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school


environment and teacher’s role. It also gives students the knowledge and
experience through observations, analysis of documents, reflections, interaction
with the school community, about pupil’s behaviour, school and classroom
management, school facilities and the implementation of the school curriculum.

Pengalaman Berasaskan Sekolah II


(School Based Experience II)

Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada


pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan, pola tingkah laku murid, dan
peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian, penelitian
dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.

School-based Experience II aims to give students the experience of effective


classroom practices, patterns of pupils behaviour during teaching and learning
process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. It also gives them
the opportunity to observe teaching and learning in real contexts through
interaction with the school community.

Pengalaman Berasaskan Sekolah III


(School Based Experience III)

Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada


pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor-faktor
pembelajaran, bahan sumber pengajaran pembelajaran, strategi dan aktiviti,
penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran melalui
pemerhatian, penelitian dokumen, refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.

School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum


content and learning factors. This exposure will assist students to determine the
suitability of teaching resources, strategies, activities, moral values and thinking
skills in teaching and learning process through observations, analysis of
documents, reflections, interaction with the school community.

120

Pengalaman Berasaskan Sekolah IV


(School Based Experience IV)

Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada


pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan
pembelajaran murid. Melalui pemerhatian, penelitian dokumen, interaksi dengan
komuniti sekolah dan refleksi, pelajar dapat menilai kesesuaian rancangan
pengajaran dengan kandungan kurikulum, keberkesanan pelaksanaan strategi
dan aktiviti, serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang
digunakan.

School-based Experience IV aims to give students the experience of the


assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and
learning process. Through observations, analysis of documents, reflections,
interaction with the school community students will evaluate the appropriateness
of teaching plan with the school curriculum and application of strategies, activities,
and resources with the lesson plan.

PRK 3101 Praktikum I 22(0+2)


(Practicum I)

Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar


untuk memerhati, menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga
membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan
mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG) melalui
bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah pembimbing dan
rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada
pelajar mempraktikkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara
terbimbing dalam situasi sebenar. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti
guru mata pelajaran membina RPH, BBM, mengurus kelas atau menjalankan
pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas.

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It


aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate
teaching-learning practices. It also enables student teachers to plan lessons and
apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and
collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a variety of
situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise
knowledge, skills and teacher values in a guided and real life situation. Student
teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning,
preparing teaching aids and classroom management. Student teachers are also
expected to carry out lessons together with the class teacher.

PRK 3102 Praktikum II 4(0+4)


(Practicum II)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program
pendidikan guru. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk
menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori
pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru (IPG)

121
dalam pelbagai situasi. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang
membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan
secara terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mempraktikkan dan
memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar
melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing, pensyarah
pembimbing dan rakan pelajar.

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It


aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation
skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a
variety of situations. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables
student teachers to practise knowledge, skills and teacher values through
guidance and collaboration with cooperating teachers, lecturers and peers in a
real life situation.

PRK 3103 Praktikum III 66(0+6)


(Practicum III)

Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program
pendidikan guru. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori
pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di IPG dalam pelbagai situasi.
Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada
pelajar memantapkan pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara
terbimbing dalam situasi sebenar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai
teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan
kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing.

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It


aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning
theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum III is a
continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge, skills and
teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers,
lecturers and peers in a real life situation.

INT 3101 Internship 2(0+2)

Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan


pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan.
Pelajar dikehendaki merancang, melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan
dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang
telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini, pelajar perlu menunjukkan sifat
kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru
pembimbing. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk
meningkatkan keyakinan diri, jati diri, ketahanan diri, membentuk sifat
kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah
pembentukan guru permulaan yang berkesan.

122
Internship is a profesional transition stage aims at linking the students’ experience
of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers.Students
are expected to plan, implement and evaluate teaching and learning activities
outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as
part of the school culture. At this stage, students are to demonstrate leadership
qualities in managing various school activities. Internship also gives opportunities
to students in developing their self confidence, endurance, leadership qualities
and inculcate professionalism as effective beginning teachers.
123
SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1

PAKEJ ELEKTIF 1

1. PENDIDIKAN JASMANI

PJM 3102 Pergerakan Asas 3(1+2)


(Basic Movement)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk
melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas; pergerakan lokomotor dan
bukan lokomotor; model permainan kanak-kanak; bantu pelajar memperbaiki dan
mempertingkatkan mutu pergerakan aktiviti seharian dan dalam permainan; jenis-
jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak dan diaplikasi
pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi.

This course focuses on the knowledge and acquiring of basic skills in fundamental
movements, locomotor and non-locomotor movements, models of children games
and helping children in applying basic movements in their daily lives. This course
also stress on types of games which are suitable to different age groups.

PJMK3106 Anatomi dan Fisiologi 3(2+1)


(Anatomy and Physiology)

Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.
peringkat kimia, selular dan tisu organisma. sistem integumentarim, sistem
rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, darah, jantung, saluran dan
peredaran darah, sistem limfatik dan imuniti, sistem respirasi, sistem
penghadaman, pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.

This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. chemical
level, cellular level and tissue level of organisation. Integumentary system,
skeletal system, muscular system, nervous system, endocrine system, blood.
Heart, blood vessels and circulation, lymphatic system and immunity, respiratory
system, digestive system, nutrition and metabolism as well as urinary system.

PJMK3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani 3(2+1)


(Curriculum and Pedagogy in Physical
Education)Pengurusan, Pengelolaan dan Pentadbiran

Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani


di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan
hala tuju pendidikan kebangsaan, kepentingan, konsep kurikulum, Pendidikan
Jasmani, sukatan dan tafsirannya, kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan
Jasmani, aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran
mikro.

This course focuses on the history and development of physical education in


Malaysia; the relationship of theories and philosophies towards national education
policy, the importance of physical education, the interpretation of curriculum,
criteria in choosing physical education acitivities, the pedagogical aspects and
also carrying out and evaluating micro teaching.

124
PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani 3(2+1)
dan Sukan
(Management and Administration of Physical
Education and Sports)
Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan;
pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa; pengurusan
pendidikan jasmani dan sukan; pengurusan permainan tradisional; program
pembangunan sukan; undang-undang dan pentadbiran sukan; isu-isu dalam
sukan; nilai dan etika dalam sukan.

This course focuses on the management and administration of physical education


and sport; administration of national and international sport agency; managing
physical education and sport; managing tradisional games; sports development
programme; laws and administration of sport; issues in sport; values and ethics in
sport.

2. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB)

PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah 3(3+0)


Rendah
(Introduction of Islamic Education Curriculum for
Primary School)

Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam


dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga
membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru, pelaksanaan
Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan
program j-QAF.

This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the
comparison between the old and the new curriculum. It also include a discussion
on the use of Text Books and Teachers Guide Book, the implementation of Islamic
Education for the first six months of Year One and the “j-QAF programme.

PIE 3102 Pedagogi Pendidikan Islam 3(3+0)


(Islamic Education Pedagogy)

Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi
tumpuan kepada tajuk prinsip-prinsip perkembangan isi pelajaran, pengelolaan
sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang.

This course focuses on the introduction of strategies, approaches, methodologies


and teaching-learning techniques of Islamic education. It also gives emphasize to
the lesson development principles and the management of teaching-learning
procedures.

125
PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan 3(2+1)
Makro Pendidikan Islam
(Management of Micro and Macro Teaching in Islamic
Education Source)
Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan, pembinaan dan aplikasi
bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga
membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan
Islam.

This course focuses on topic selecting, building and applying teaching-learning


resources of Islamic Education. It also discusses topic for micro and macro in
teaching.

PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam 3(3+0)


(Evaluation in Islamic Education)

Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian, pengukuran, penilaian
dan pentaksiran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item,
pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA.

This course focuses on topics of assessment, measurement, and evaluation. It


also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS).

3. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM)

BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0)


(Introduction to Arabic KBSR Curriculum)

Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses


pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan
pelajaran serta buku teks dan komponennya, kandungan sukatan pelajaran dan
huraian sukatan pelajaran, kombinasi penggunaan buku teks, buku latihan dan
buku panduan guru dan isi kandungannya.

This course discusses two important and significant things in the teaching
process; syllabus and text book, syllabus contents and its curriculum
specifications, focusing on combination of using text book, assessment book and
teacher’s guide as well as their contents.

BAE 3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab 3(3+0)


(Arabic Language Skills Teaching Methodology)

Kursus ini membincangkan kaedah-kaedah pengajaran kemahiran mendengar,


bertutur, membaca dan menulis. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam
langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran, faktor-faktor yang membantu

126
penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari
penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kursus ini juga membincangkan kaedah
praktis penulisan khat dan imlak.
This course discusses on the methodology of teaching listening, speaking,
reading, and writing skills; describes the teaching steps for every skill; elaborates
on the advantages and shortcomings acquiring language skills; and discusses the
practical methodology in writing Khat and dictation.

BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan 3(3+0)


Bahasa Arab
(Resources Management and Evaluation in Ararbic
Language)

Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran,


jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di
peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman
web,penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran, kemahiran mengguna
dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran, konsep
penilaian, pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab, jenis-jenis ujian dan
penilaian Bahasa Arab, pembinaan item, penilaian kendalian sekolah, penilaian
kemahiran berbahasa Arab, pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan
penilaian kemahiran berbahasa Arab.

This course is structured to expose the expectant students to an introduction of


learning and teaching sources, various types of knowledge sources such as
bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching
Arabic for the primary level and the benefits of using the sources,how to prepare
and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning
process, terminology of, assessment, evaluation and examination of Arabic
language. It includes the different types of tests and the principles in building
Arabic tests items. The course will also explain the procedure in conducting oral
and written examination for Arabic language.

BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab 3(2+1)


(Micro and Macro Teaching in Arabic Education)

Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. Kursus ini juga
menghuraikan jenis-jenis kemahiran, cara pelaksanaan pengajaran mikro dan
makro ,cara menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan dan semester
mengikut format yang betul. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina
hasil pembelajaran dan membuat refleksi.

This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to
differ skills for both. It also reveals in detail the way to implement micro and macro
teaching and to prepare daily, weekly and semestral lesson plan focusing on
writing the correct and proper learning outcomes.

127
4. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI)

PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0)


(Sexuality Health Education)
Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti, perkembangan
aspek fizikal dan sosial, aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit
yang melibatkan seksualiti, pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti,
bebas daripada prasangka yang negatif, dan diskriminasi.

This course encompass the knowledge about health sexuality, physical and social
growth, acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from
sexual activities, positive approach in sexuality, free from negative prejudice and
discrimination.

PKE3102 Pendidikan Keselamatan 3(2+1)


(Safety Education)

Kursus ini memberi pendedahan tentang prinsip dan konsep pendidikan


keselamatan. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan, peraturan
keselamatan di sekolah, tanggungjawab persekitaran dan keselamatan,
keselamatan perkhidmatan, keselamatan diri, penyimpanan bahan bahaya,
prosedur kecemasan, program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan
bangunan.

This course gives expose to the concept and principles of safety education.
Emphasis is given to introduction to health education, safety rules in schools,
safety and environmental safety, safety services, safety of self, storeage of
dangerous product, emergency procedures, safe road user program and building
safety.

Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan 3(2+1)


PKE3103 (Curriculum and Pedagogy of Health Education)

Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan


kesihatan, falsafah, objektif, sejarah, kurikulum dan bidang-bidang pendidikan
kesihatan; konsep, prinsip dan objektif pembinaan kurikulum; stail pembelajaran,
kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan; amali
pengajaran mikro pendidikan kesihatan.

This course discusses the basic concepts in health education, the philosophy,
objectives, history and the curriculum of health education, the learning style,
method, strategies and approaches in teaching health education; doing the
practical session of micro teaching.

128
PKE3104 Program Kesihatan Sekolah 3(3+0)
(School’s Health Program)

Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep, tingkahlaku


serta penekanan kepada kesihatan kanak-kanak. Antara tajuk-tajuk yang
dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah, pendekatan
bersepadu, perkhidmatan kesihatan sekolah, program kesihatan mulut,
rancangan makanan tambahan, amalan kebersihan sekolah, program-program
ADHOC / PROSTAR dan pemantauan dan penilaian.

The course intends to give geneal understanding on concept, behaviuor, and


emphasis on children’s health. Among the topics discussed on introduction to
school health program integrated approach, school health services, mouth health
program, supplementary food plan, school cleanliness practices, ADHOC /
PROSTAR programs and monitoring and evaluation.

129
SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2

PAKEJ ELEKTIF 2
(Pilih Satu)

1. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


PSK3101 Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 3(3+0)
(Introduction to Civics and Citizenship Education)

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan


Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. Pelajar
akan didedahkan dengan rasional, matlamat dan objektif mata pelajaran ini
berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, empat domain iaitu sivil, politik, sosio
ekonomi, dan budaya, kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam
tema yang dikenal pasti, dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
yang cemerlang.

This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education
with hopes to develop responsible citizens. Students will be exposed to the
rational, aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in
the Integrated Primary School Curriculum, the four domains of civil, politics, socio
economic, and culture, great depth based on the six themes identified. Moreover,
the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers.

PSK3102 Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam 3(3+0)


Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
(Theory of Learning, Resources and Evaluation in Civics
and Citizenship Education)

Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek-aspek pemilihan, persediaan dan


penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata
pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna,
pelbagai teori pembelajaran, penggunaan sumber dalam pengajaran dan
pembelajaran, konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan.

This course exposes students to the selection, preparation and usage of resources
so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun
and meaningful, number of learning theories, suitable types of evaluation which can
be applied in Civics and Citizenship Education.

PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan 3(2+1)


Kewarganegaraan
(Instructional Methodology in Civics and Citizenship
Education)

Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk
mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, perancangan dan
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan,

130
pengetahuan dan kemahiran pedagogi, kaedah pengajaran dan pembelajaran,
format dan komponen wajib, komponen pengajaran mikro dan makro, dan penilaian
rakan sebaya dan refleksi kendiri.
This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be
adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education, effective
planning and teaching, pedagogical content knowledge and skills, methods suitable
for an effective teaching-learning, the format and compulsory component,the micro
and macro teaching components and peer evaluation and self reflection.

PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan 3(2+1)


Kewarganegaraan
(Service Learning in Civics and Citizenship Education)

Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang
menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan, merancang dan
melaksanakan projek, kemahiran sosial, merancang, melaksana dan membuat
laporan.

This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed
from its activities, planning and administering of service learning projects, carry out
practical work, social skills, planning, implementation and reporting.

2. PENDIDIKAN MORAL

ELM 3101 Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0)


(Introduction To Basic Moral Concepts)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral;
konsep asas nilai; teori–teori etika; insan bermoral; nilai-nilai agama dan
masyarakat; teori-teori perkembangan moral.

This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral,
values, ethical theories, moral being, religious and societal values as well as moral
development theories.

ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral 3(3+0)


(Moral Education Curriculum and Teaching Methods)

Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir
sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah; penyediaan rancangan dan
persediaan mengajar; pendekatan, kaedah, kemahiran serta sumber dalam
pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral; menjalankan sesi amali pengajaran
mikro dan makro.

This course provides students with the knowledge and basic skills needed to
interpret the primary school moral education syllabus, preparing the scheme of
work, lesson planning, approaches, methods, skills and resources for the teaching
and learning activities as well as micro and macro teaching practical.

131
ELM 3103 Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran 3(3+0)
Pendidikan Moral di Sekolah
(Evaluation and Management of Moral Education in
School)

KuKursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk
menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal; isu-isu
dalam pentaksiran Pendidikan Moral; pengurusan matapelajaran Pendidikan
Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisasikan aspirasi negara.

In this course, students will learn how to carry out the assessment of Moral
Education in primary school level; issues faced in assessment of Moral Education;
the manangement of Moral Education as a subject in primary schools; the role of
moral education teachers in fulfilling the country’s aspirations.

ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai 3(3+0)


Murni
(Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of
Moral Values)

Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam


sekolah; isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global; sosialisasi
moral individu dan apreasiasi moral serta elemen–elemen yang mencabar
penghayatan dan amalan nilai-nilai murni.

This course focuses on moral problems faced in schools; local and global Moral
issues: process of socialisation for individual moral being and elements that
challenge the appreciation and practice of moral values.

5. SAINS

SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies 3 (3+0)


(Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah )

This course provides knowledge about primary science curriculum and


pedagogies. It discusses issues in science education, historical development of
the primary science curriculum in Malaysia, Malaysian primary science curriculum
I, Malaysian primary science curriculum II, teaching and learning strategies for
primary science, teaching science for all children and science for exceptional
children.
Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains
pendidikan rendah. Ia akan membincangkan isu-isu dalam pendidikan sains,
sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia, kurikulum
sains sekolah rendah Malaysia aras I, kurikulum sains sekolah rendah aras II,
strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah, mengajar sains
untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak
132
SCE 3106 Thinking and Working Scientifically 3(3+0)
(Pemikiran dan Kerja Bersaintifik )

This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It


discusses primary science teaching, acquiring manipulative skills, the basic
science process skills and integrated science process skills.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Ia
akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah, memperolehi
kemahiran manipulatif, kemahiran proses sains asas, dan kemahiran proses
sains bersepadu.

SCE 3111 Evaluation in Science Teaching 3(3+0)


(Pentaksiran dalam Pengajaran Sains)

This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It


discusses definition of terms, purpose of assessment, areas of assessment in
primary school science, types of assessment, assessment tools, test design and
construction, scoring of assessment, administration of test, marking and
moderation of test scripts, analysis of test score, interpreting test score and forms
of examination.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains.


Ia akan membincangkan tentang definisi istilah, matlamat pentaksiran, bidang-
bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah, bentuk-bentuk pentaksiran, alat-
alat pentaksiran, rekabentuk dan pembinaan ujian, penskoran pentaksiran,
pentadbiran ujian, penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian, analisis skor ujian,
interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan.

SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources 3(3+0)


(Pengurusan Makmal Sains dan Bahan)

This course provides knowledge about management of the science laboratory and
resources. It will discuss about management of science laboratory, safe handling
of scientific materials handling of chemicals, rules and safety in the laboratory,
basic laboratory techniques, preservation of biological specimens, science
teaching and learning resources, preparation and improvisation of selected
resources and presentation.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan


sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains,
cara pengendalian selamat bahan-bahan kimia, peraturan dan keselamatan
dalam makmal, teknik-teknik asas makmal, pengawetan spesimen biologi,
sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains, penyediaan dan pindaan
sumber-sumber terpilih dan persembahannya.
133
6. MATEMATIK

MTE3102 Mathematics Education Curriculum 3(3+0)


(Kurikulum Pendidikan Matematik)

This course allows students to acknowledge the history and roles of


mathematicians. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and
values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics
teacher. It also requires students to explore the development of the Malaysian
Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum:
KBSR and KBSM.

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah


dan peranan ahli matematik. Pelajar juga didedahkan kepada makna, peranan
dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar akan meneliti
perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum
Matematik KBSR dan KBSM.

MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics 3(3+0)


(Perancaangan dan Pengajaran Matematik)

This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective
mathematics lesson. Students are taught and guided to incorporate appropriate
methods and techniques in their planning, using relevant mathematical ideas. In
addition, applications of mathematics learning theories are highlighted in the
teaching and learning of mathematics.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran
matematik yang efektif. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah
dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea
matematik yang relevan. Selain itu, aplikasi teori pembelajaran matematik
diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik.

MTE3109 Teaching of Numbers, Fractions, Decimals and 3(2+1)


Percentages
(Mengajar Nombor, Pecahan, Perpuluhan dan
Peratusan))

This course exposes to the students that children learn mathematics by


constructing their own ideas at different levels and stages. discussions cover
topics related to teaching of numbers, fractions, decimals and percentages and
also construction of teaching aids. application of their knowledge and
understanding is shown in the micro and macro teaching sessions.

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanak-kanak belajar


matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza.
perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor, pecahan,
perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. pengetahuan dan
kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

134
MTE 3111 Teaching of Geometry, Measurement and 3(2+1)
Data Handling
(Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian
Data)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and
data handling. They will be introduced to a range of related teaching and learning
strategies. Effective planning and teaching of these topics will be discussed
through the key issues. The use of technology is also emphasized to enhance
students learning. Application of their knowledge and understanding is shown in
the micro and macro teaching sessions.

Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan
pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang
berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi
topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan
penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan
pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

5. PENDIDIKAN SENI VISUAL

PSV3104 Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni 3(3+0)


Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(Curriculum Studies and Management in Visual Art
Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR.
Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P,
kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru
PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusan sumber dan
bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan
apresiasi terhadap hasil kerja murid.

This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual
Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV
curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development,
specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of
outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management,
classroom and art works management as well as the role of appreciations of
pupils art works.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual 3(2+1)


(Teaching and Learning of Visual Art Education)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran


Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang
kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan,
Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan
juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap

135
bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali
untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam
menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut.

This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art
Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual
Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern-Making and
Designing, Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts.
Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each
area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for
explorations of tools and materials, subject matter, content and themes in
producing art works for the four areas.

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru 3(2+1)


Sekolah Rendah
(Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum
for Primary School)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan
pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran
dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta
pengajaran mikro dan makro.

This course covers the approach, strategy, methodology and technique of


teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum,
teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as
well as micro and macro teaching.

PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual 3(3+0)


(Visual Arts Education Evaluation)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis-jenis pentaksiran, tujuan


pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan
memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio.

This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE),
types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of
assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of
portfolios.

6. PENDIDIKAN MUZIK
MZE3101 Asas Pendidikan Muzik 2(2+0)
(Foundation of Music Education)

Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan


kepentingannya dalam Pendidikan Muzik, matlamat, fungsi muzik dalam
pendidikan, faktor-faktor sosiologi, psikologi, faktor-faktor sosiologikal dan

136
psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain-domain
pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.

This course exposes students to the views of philosophers of music and the
importance of music education, aims and the functions of music in education,
importance of music, philosophical implications, sociological and psychological
factors that affect music education, sociological and psychological factors that
influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and
learning music will be explained more specifically.

MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah 2(1+0)


(Keyboard and Singing in the Classroom)

Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan
untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah, latihan dalam
permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri, latihan
dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor, mengimprovisasikan
melodi di kibod, latihan dalam permainan iringan kord blok, broken chord, bes
alberti, jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan
melodi di kibod dan nyanyian.

This course prepares students with techniques and skills required to use the
keyboard as an accompanying instrument in the classroom, students are trained
to play melodies in various keys with the right and left hands, sing melodies in
keys changes from major to minor, melody improvisation, play block chords,
broken chords, alberti bass, jumping chords and chomping chords at the
keyboard

MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik 3(3+0)


(Music Teaching Approaches)

Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly, Carl Orff dan
Jaques Dalcroze, latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu-lagu rakyat,
permainan alat muzik, aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan
pelajar.

This course is an introduction to Zoltan Kodaly, Carl Orff and Jaques Dalcroze
music approachesis method focuses on musical activities carried out for a clearer
understanding of music concepts, singing folk songs, playing of musical
instruments and music movement activities enables an effective understanding of
the approaches.
MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik 3(3+0)
(Curriculum and Music Teaching)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan


kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan,
semester, mingguan dan harian, mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen-elemen muzik, mensintesis

137
pengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan
pelaksanaan langkah-langkah pengajaran, perancangan dan pelaksanaan aktiviti
untuk latihan mikro dan makro, mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah
untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian, permainan alat perkusi,
permainan alat rekoder, kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar
sekolah rendah.

This course analizes the content of the primary music education syllabus leading
to the preparation of the yearly, weekly and daily teaching and learning plan for
the teaching of music, integrate musical elements in the music class in a varied
manner in order to bring about effective teaching and learning, synthesize their
theoretical knowledge of methods in the planning of activities,micro and macro
training sessions, apply different criteria and methods in the evaluation of musical
skills of students in the primary school such as singing , the playing of recorder
and percussion instruments, aural sensitivity and movement to music.

MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah 3(2+1)


(Classroom Musical Activities)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan


konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif
berkumpulan dan secara individu, mengenal pasti jenis dan ciri-ciri suara kanak-
kanak, remaja, mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pengendalian
aktiviti nyanyian dalam bilik darjah, mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam
nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya, pemilihan dan permainan
pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan
suara, teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan
pelbagai stail iringan.

This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of


musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in
the music classroom, types and characteristics of children and adult voices,
teaching and learning of singing in the music classroom, identify problems faced
in children’s singing and to overcome these problems, recorder skills through the
playing of solo repertoire for soprano and alto recorder, and the playing of part
songs for soprano and alto recorder in combination,skills through exposure and
practice of different accompaniment styles on the keyboard.

7. BAHASA MELAYU

BMM3101 Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu 3(3+0)


Sekolah Rendah
(Primary School Malay Language Syllabus Study)

Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa


Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi
kandungan, kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur, membaca,
dan menulis), fokus utama dan sampingan, pemetaan kemahiran, konsep 5P,
pengisian kurikulum, kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa.

138
This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus
content which includes the aspect of content objectives and organization,
language skills (listening and speaking, reading, and writing), main focus and
secondary focus, skills mapping; 5P concepts, curriculum conten,; added value
skills and language system.

BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1)


(Primary School Malay Language Teaching
Methodology)

Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan


pengajaran harian; penulisan langkah pengajaran; konsep strategi, pendekatan,
kaedah, dan teknik pengajaran; serta melaksanakan pengajaran mikro dan
makro.

This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation; the writing
of teaching steps; concepts of teaching strategy, approach, and technique; and
implementing the micro and macro teaching.

BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(2+1)


(Primary School Malay Language Assessment)

Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian, penilaian, dan pengukuran;
teori-teori kognitif, afektif, dan psikomotor, jadual spesifikasi ujian dan
pembinaannya, pembinaan ujian, pemarkahan dan markat, jenis dan kaedah
penilaian bahasa, penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa.

This course describes the concept and principle of testing, evaluation, and
measurement; theory of cognitive, affective, and psychomotor, testing
specifications schedule and its construction, testing development, marks, types
and method of language evaluation, gammar and language skills evaluation

BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu 3(0+3)


(Teaching Language Skills in Malay Language)

Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa, pendekatan,


kaedah, dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa, penyediaan
rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa,
membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran
bahasa, serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.
This course elaborates on malay language skills; approaches, methods, and
techniques of teaching language skills, preparation ofl language skills teaching
plan, constructing and using language skills teaching aids, and implementing
some exercises on the evaluation of language skills.
.

139
8. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF

RBT3117 Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup 3(3+0)


Sekolah Rendah
(Introduction to Primary Living School Education)

Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup


Sekolah Rendah (KHSR), sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR,
keselamatan bengkel, pengurusan kewangan, pengurusan peralatan dan bahan,
peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel, strategi, kaedah dan
teknik pengajaran KHSR, perancangan pengajaran KHSR, dan bahan bantu
mengajar.

This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum,
management and administration, workshop safety, financial management, tool
and material management, safety and rule regulation, strategy, technique and
teaching methodology, implement teaching planning and audio visual aids.

RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi 3(2+1)


(Design and Technology)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata
pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini
membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian,
penggunaan dan interpretasi data, pelbagai cara penilaian, panduan membina
item ujian dan kaedah menganalisis item ujian, membina Jadual Spesifikasi Ujian,
analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran
markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian
berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaskan
sekolah.

This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of
evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity
and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data &
interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test
specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis,
interpretation as well as report writing on assessment,alternative evaluation skills
for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation.

RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan 3(3+0)


(Business and Entrepreneurship)
Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan
iaitu pemasaran, kewangan,perniagaan elektronik (E-dagang), undang-undang
perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi.

This course exposes students to business and entrepreneurship which includes:


marketing, finance, electronic commerce (E–commerce), business law,
entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

140
RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian 3(1+2)
(Home Science Technology and Agriculture)

Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga,
teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur-
sayuran dan hiasan, Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik, pemilihan pakaian,
proses jahitan dan membuat pakaian, pemeliharaan ikan hiasan, teori dan amali
berkaitan pemeliharaan ikan hiasan air tawar tropika:, pengenalan kepada ikan
hiasan; pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan; pengurusan dan
penjagaan, penghasilan tanaman sayur-sayuran dan hiasan, penanaman
tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek, tanaman sayur-sayuran dan
hiasan; penyediaan batas dan bekas menanam; pembiakan dan penanaman;
dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil.

This course deals with three main components: home technology, rearing
ornamental fish technology, and vegetable and ornamental crops production
technology. Topics coveres studies on fabric, choice of clothing and sewing and
clothes making processes, rearing ornamental fish technology, tropical freshwater
ornamental fish:, the ornamental fish; selection and preparation of equipments
and materials; management and care of ornamental fish, the vegetable and
ornamental crops production technology, short term vegetable and ornamental
crops, preparation of planting beds and containers, propagation and planting,
plant care; harvesting and use of plants produced.

9. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM


SAHAJA)

PSE3101 Kritikan Sastera 3(3+0)


(Literature Critics)

Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal, surelisme,
eksistensialisme, Marxisme, fenomenologi, hermeneutic, pascakolonial,
pascamoden, pascastrukturalisme dan dekonstruksi, psikoanalisis, resepsi dan
teori tindak balas pembaca, semiotic, femenisme, kritik genre dan kritikan baru.

This course elaborates on literary critics field like, Arcitipal; Surelism;


Existensialism; Marxism; Fenomenology and Hermeneutic; Post Colonial; Post
Modern; Post Structuralism dan Deconstruction; Psyco-analysis; Reading
Reception dan Reflection theory; Semiotic; Femenism; Autobiography; Genre
Critics; dan New Critics.
PSE3102 Penulisan Kreatif 3(2+1)
(Creative Writings)

Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia; tema, persoalan, dan isu
karya kreatif; watak dan perwatakan; plot; dialog dan latar tempat; sudut
pandangan; latar tempat; cerpen, puisi, novel remaja; novel popular; proses
pengeraman bahan; kekuatan karya kreatif; penerbitan karya; dan guru sebagai
penulis.

141
This course elaborates on creative writing genres in Malaysia; creative writing
themes and issues; character and characterisation; plot; dialog and location
background; opinion angle; short stories, poems, adolescent novel; popular novel;
genre formation process; creative writing strength; genre writing publishing; and
teacher as a writer.

PSE3103 Teater dalam Pendidikan 3(2+1)


(Theater in Education)

Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan, guru dalam peranan
(teachers in action), simulasi dan improvisasi, bercerita, teater pembaca, boneka,
tetamu dalam aksi, teater dalam bilik darjah, teater untuk kepelbagaian tujuan,
serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan.

This course elaborates on the introduction to theatre in education, teachers in


action, simulation and improvisation, story telling, reading theatre, puppet, visitor
in action, theatre inclassroom, theatre for multipurpose, and planning and
implementation of theatre in education workshop

PSE3104 Teater Kanak-kanak 3(1+2)


(Children Theater)

Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama, tater dan teater
kanak-kanak, sejarah dan latar belakang, elemen, jenis dan bentuk drama kanak-
kanak, etika pementasana, pemilihan, dan pembinaan skrip, asas alkonan dan
vokal, improvisasi, pemilihan pelakon, pengarahan, penubuhan tenaga produksi
dan tenaga kreatif, pengurusan produksi, teori pementasan, mengadakan sesi uji
bakat, pementasan, produksi, sinematografi dan persembahan.

This course elaborates on the definition and concept of drama, theatre and
children theatre, history and background, element, types, and forms of children
drama, performance ethics, selection and script writing, basic dramatisation, and
vocalisation, actors selection, directoring, forming production management, stage
performance theory, implementing a screen testing, a performance, production,
cinematography, and presenting a performance.

10. MUZIK PRA SEKOLAH

PRM3101 Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah 3(2+1)


(The Learning of Music in Preschool Education)
Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran
pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Topik
perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik,pendekatan
dalam pengajaran dan pembelajaran muzik, sumber pengajaran dan
pembelajaran, teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik
darjah, pengujian dan penilaian, perancangan pengajaran dan pembelajaran, dan
amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran.

142
This course aims to expose students on knowledge and skills on the various
methods of teaching and learning music appreciation. Topis discussed
encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching
and learning music, teaching and learning resources, technology in teaching and
learning music in classroom, testing and evaluation, planning in teaching and
learning and practice in teaching and learning music.

PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah 3(2+1)


(Music Appreciation and Movement in Preschool)

Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah


pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam
muzik dengan pergerakan. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan
pergerakan, unsur-unsur pergerakan, jenis-jenis pergerakan, pregerakan kreatif,
pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan, mengaplikasikan
konsep muzik melalui aktiviti pergerakan, integrasi muzik dengan pergerakan
dalam prasekolah, muzik dengan pergerakan dalam cabang seni, dan amali
muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah.

This course aims to expose students on knowledge in various methods of


teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhythmic music.
The focus of the course is related to music with movements elements of
movement, creative movement, teaching and learning music through movements,
appreciation of music concept through movement activities integration of music
with movements in preschool.

PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah 3(2+1)


(Sonds and Music Appreciation in Preschool)

Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi
lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian
kanak-kanak prasekolah. Pelajar juga akan diperkenalkan dengan nyanyian
kanak-kanak, nyanyian semerta dan aural, lagu kanak-kanak dan lagu rakyat,
lagu-lagu patriotik, lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam
pengajaran dan pembelajaran.

This course aims to enhance capability and interest in singing children’s songs
and able to choose suitable songs for preschookl children. Students will be
introduced to children’s songs, impromptu singing and aural, children’s songs and
cultural songs, patriotic songs, traditional songs and practical singing in preschool
teaching and learning.
143
PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) 3(2+1)
(Music Appreciation in Preschool – Musicals
Instrument)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan


alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Pelajar juga
akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi, penubuhan
muzik mini orkestra prasekolah, permainan alat muzik tradisional dan amali
permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

This course provides exposure to students knowledge on playing musical


instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. Students
will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini
preschool orchestra, traditional musical gamnes and preschool games musical
instrument in teaching and learning activitie.

11. PENDIDIKAN AL-QURAN

PQE3101 Tilawah dan Tafsir Al-Quran 3 (2+1)


(Recital and Interpretation of Al Quran)

Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Tumpuan topik dalam
bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan
al Quran, isti`azah, basmalah, takbir, dan khatam al Quran. Topik-topik
perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir, tafsir
ayat aqidah, tafsir ayat hukum, tafsir ayat akhlak, tafsir kisah para nabi dari Quran
dan tilawah surah-surah pilihan.

This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. The focus of this topic
in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al
Quran, isti’azah, basmalah, takbir, and khatam alQuran. Topics discuss in tafsir
component is related to israiliyyat in tafsir, tafsir ayat aqidah, tafsir ayt hukum,
tafsir ayat akhlak, tafsir kisah para Nabi from Quran and surah-surah choices
tilawah.

PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith 3 (3+0)


(Ulum Al Quran and Ulum Hadith)

Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadith. Ulum Al-
Quran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah
dalam Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran, Nasikh, Mansukh, Muhkam dan
Mutasyabih. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa
istilah penting yang berkaitan dengannya, martabat hadis, hukum beramal,
Hadith Qudsi, pengertian, tujuan dan sifat-sifat, perbandingan dengan Al-Quran
dan Hadith Nabawi, tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis,hadis palsu dan
implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan
kursus ini.

144
The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. Ulum al-Quran the
discuss the arrangement of verses and chapters of the Al-Quran, its mukjizat,
Nasikh and Mansukh, Muhkam and Mutasyabih. Ulum al-Hadith discuss
definitions and terminologies, the degreel of Hadith and rules in using
them.Definitions, purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be
discussed and comparison will be made with Al-Quran and Hadith Nabawi.
Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on
Islamic faith will also be reviewed.

PQE3103 Tarannum Al-Quran 3 (2+1)


(Tarannum Al-Quran)

Kursus ini membincangkan kaedah membaca al-Quran secara berlagu. Lagu-lagu


tersebut ialah Hijazi, Nahawand, Sikah dan Jiharkah. Setiap lagu akan
dibincangkan dari sudut tabaqat, harakat, burdah, wuslah dan lain-lain yang
berkaitan, pelaksanaannya secara teori dan amali. Pelajar juga akan dilatih
mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat-ayat yang berbeza strukturnya.

The course focuses on metodology of al-Quran recital with tarannum based on


Hijazi, Nahawand, Sikah and Jiharkah. Each tarannum will focuses on tabaqat,
harakat, burdah, wuslah and other related aspects. The implementation is carried
out both in theory and in practice. Students will be trained on the application of
each tarannum in different structures.

PQE3104 Hafazan Al-Quran 3 (2+1)


(Hafazan Al-Quran)

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan


panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Di samping itu
pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum
surah-surah Luqman, ar-Rahman, Nuh, Jin, al-Qiamah dan semua surah dalam
Juzu` Amma.

The course will expose and guide students on the theories of memorization the Al-
Quran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman, ar-
Rahman, Nuh, Jin, al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma.

12. ENGLISH LANGUAGE

ELE3101 English for Undergraduates 3 (3+0)


(Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa)

This course seeks to reinforce learners’ language competency in understanding


discourse, reading and writing. The topic Language and literature is also
introduced.

Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran


memahami wacana, kemahiran membaca dan menulis. Tajuk Bahasa dan
kesusasteraan juga diperkenalkan.

145
ELE3102 Principles of English Language Teaching 3(3+0)
Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris

This course aims to equip learners with an understanding of the principles


underlying the practice of teaching English language in primary schools. It focuses
on language acquisition and language learning, theories of second language
acquisition, an overview of teaching approaches, methods and techniques,
developing classroom skills, multiple classroom teaching, classroom management,
remedial and enrichment activities, materials selection, adaptation and
simplification, general principles in the teaching of language skills, syllabus study,
and introduction to lesson planning.

Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan
pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Ia memberi
pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan, kaedah dan teknik mengajar
Bahasa Inggeris sesuai dengan kepelbagaian kecerdasan pelajar di dalam bilik
darjah. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik
darjah, pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum, aktiviti
pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan
pengajaran dan pembelajaran. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa
Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. Pelajar juga diperkenalkan kepada
Perancangan Pengajaran.

ELE3103 English for the Language Teachers 3(3+0)


(Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa
Inggeris)

This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language,
communication, the English sound system (phonology), morphology, syntax, and
semantics needed by an English language teacher.

Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang


merangkumi pengetahuan bahasa, komunikasi, sistem bunyi (fonologi) bahasa
Inggeris, morfologi, sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa
Inggeris.

ELE3104 English Language Teaching Methodology for Young 3(2+1)


Learners
(Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk
Sekolah Rendah)
This course focuses on the topics of lesson planning, testing and evaluation, the
teaching and assessing of listening and speaking skills, the teaching and
assessing of reading skills, the teaching and assessing of writing skills, the
teaching and assessing of vocabulary, spelling and dictation, the teaching and
assessing of literature for primary schools, the teaching of grammar, integration of
language skills and language content.

Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran,


peperiksaan dan penilaian, pengajaran, pengujian dan penilaian kemahiran

146
mendengar dan bertutur, pengajaran, pengujian dan penilaian kemahiran
membaca, pengajaran, pengujian dan penilaian kemahiran menulis, pengajaran
tatabahasa dan mengeja, pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah
dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan
pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan
pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan.
147

SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT


KURSUS TANPA KREDIT

ELS3101 English Language Enrichment I TK


(Pengayaan Bahasa Inggeris I)

This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. It


focuses on Tense types and aspects, Subject-verb agreement, Sentence types, and
Cohesive devices in spoken and written language. This will improve and reinforce
learners’ basic understanding and awareness of how the English Language works in
terms of form, function and meaning.

Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu.
Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan dan
penulisan. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan
kesedaran pelajar tentang bentuk, fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa
Inggeris.

ELS3102 English Language Enrichment II TK


(Pengayaan Bahasa Inggeris II)

This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It will
help learners in the preparation for the Malaysian University English Test (MUET).
The topics focused are listening, speaking, reading and writing. This will reinforce
and further enhance learners’ proficiency in using the language for a variety of
purposes. It also enables learners to reflect on their learning.

Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Ia


membantu pelajar dalam persediaan untuk menghadapi peperiksaan MUET.
Tumpuannya kepada kemahiran-kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan
menulis dalam bahasa Inggeris. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan
bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Ia juga membolehkan pelajar
membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka.
148

LAMPIRAN
LAMPIRAN 1

Hasil Pembelajaran Program

Hasil Pembelajaran

1. Pengetahuan dan Kefahaman Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk:

Menunjukkan kefahaman tentang kandungan 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang


ilmu, teori pembelajaran, bahan kurikulum, berkaitan dengan bidang pengajian;
Pentaksiran, pengurusan persekitaran
pembelajaran dan sumber yang berkaitan 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang
dengan bidang pengajian. memperkukuh kandungan
pengetahuan pedagogi;

1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum


yang relevan untuk meningkatkan
pengajaran dan pembelajaran yang
berkesan;

1.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran


dan prosedur yang berkaitan dengan
bidang pengajian;

1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan


dengan konteks pengajaran dan
pembelajaran;

1.6 menganalisis persekitaran


pembelajaran untuk keperluan
pembelajaran yang pelbagai dengan
menggunakan teori dan strategi yang
sesuai.
149
Hasil Pembelajaran

2. Kemahiran Intelek Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk:

Menggunakan proses penyelesaian masalah


dan inkuiri dalam pembelajaran melalui 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras
kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dengan tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri
menggunakan pembelajaran kendiri. dalam pengajian akademik;

2.2 mengkaji konsep dan proses utama


daripada perspektif penyelesaian
masalah dengan menggunakan
pelbagai pendekatan termasuk
teknologi maklumat dan komunikasi;

2.3 mensintesis maklumat daripada


pelbagai sumber untuk memperoleh
pemahaman yang koheren tentang
teori dan amalan;

2.4 menggunakan pertimbangan sendiri


yang berasas untuk menyelesaikan
masalah dan membuat keputusan;

2.5 memodeli dan menggalakkan


pembelajaran secara inkuiri dan
koperatif serta menggunakan
pendekatan pembelajaran kendiri;
2.6 membina dan mempertahankan
hujahan yang berasas tentang isu
pendidikan secara jelas dan koheren.

150
Hasil Pembelajaran

3. Kemahiran Praktikal Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk:

Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran


untuk melaksanakan pengajaran dan 3.1 merancang pengalaman pembelajaran
pembelajaran dalam bidang tertentu dengan dengan mengambil kira faktor tertentu
mengambil kira faktor fizikal, sosial, budaya, seperti fizikal, sosial dan budaya untuk
psikologi dan etika profesional keguruan. individu dan kumpulan;

3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar,


dan kemahiran teknologi maklumat dan
komunikasi untuk melaksanakaan
pengajaran yang berkesan dan
bermakna;

4.2 3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum


secara umum dan spesifik kepada
aktiviti pembelajaran yang bermakna;

3.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah


untuk memantau dan menaksir
pengetahuan dan kemahiran;

3.5 merangkakan dan menjalankan


penyelidikan untuk penambahbaikan
pengajaran dan pembelajaran;

3.6 merancang, mengurus dan


melaksanakan aktiviti kokurikulum.

151
Hasil Pembelajaran

4. Kemahiran Kebolehpindahan Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk:

Berkeupayaan memindahkan dan 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara


mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai secara efektif;
dalam pelbagai situasi sebenar.
4.2 mengurus masa, emosi dan tekanan
secara berkesan;

4.3 membuat refleksi dan menilai amalan


pembelajaran serta menjanakan idea
baru untuk penambahbaikan yang
berterusan;

4.4 membuat muhasabah diri, menerima


kelemahan diri dan sanggup berubah;

4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan


bekerja secara berpasukan;

4.6 mengamalkan pengetahuan dan


kemahiran yang dikuasai dalam teori
dalam kehidupan seharian.

152
Hasil Pembelajaran

5. Etika Profesional Kebolehan untuk mengamalkan


keterampilan citra yang berikut, iaitu untuk:
Memiliki dan menampilkan nilai, etika dan
amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika 5.1 meningkatkan profesionalisme kendiri
Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika secara berterusan;
Keguruan Malaysia.
5.2 mempamerkan komitment kepada
kecemerlangan, akauntabiliti integriti,
bertanggungjawab dan empati untuk
melaksanakan tugas;

5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar


daripada aspek keselamatan,
bimbingan dan kebajikan dengan tidak
mengira bangsa dan agama;

5.4 mewujudkan hubungan mesra dan


kerjasama yang erat dengan ibu
bapa/penjaga dan masyarakat;

5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat


untuk meningkatkan profesion
keguruan;

5.6 berusaha menangani pelbagai cabaran


dalam pendidikan dan

5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang


bersesuaian dengan tanggungjawab
yang diberikan.

153
Hasil Pembelajaran

6. Penghayatan dan Amalan Nilai Kebolehan untuk mengamalkan


keterampilan citra yang berikut:
Menghayati dan mengamalkan nilai murni
sebagai insan yang percaya dan patuh pada 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran
ajaran agama dan kesejahteraan agama dalam kehidupan seharian;
bermasyarakat.
6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui
tingkah laku yang dapat dijadikan
sebagai contoh yang baik;

6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap


bangsa dan negara;

6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam


kepelbagaian budaya dan
kepercayaan;

6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun


Negara dan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dalam kehidupan
seharian.

154
LAMPIRAN 2

Sistem Penyampaian dan Pentaksiran

Hasil Pembelajaran Sistem Penyampaian dan Pentaksiran

Pengetahuan dan kefahaman Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah


melalui pelbagai strategi: kulaih, seminar, projek, bengkel,
tutorial, kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras.
Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar
kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan
mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan
pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata
pelajaran. Pengetahuan tentang pengajaran dan
pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan
sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan
tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur.

Pentaksiran:

Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui


pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis,
projek, persembahan, poster, jurnal reflektif dan
penghasilan resos pengajaran. Ia juga termasuk
peperiksaan.

Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program


melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil
pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.”

Sepanjang kursus, pelajar digalakkan mengembangkan


kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran
kendiri.

Pentaksiran:

Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam


bentuk tugasan bertulis dan persembahan, dan
peperiksaan.

157

155
Hasil Pembelajaran Sistem Penyampaian dan Pentaksiran

Kemahiran Praktik Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program


melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil
pembelajaran “Pengetahuan dan kefahaman.” Juga,
amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh
pensyarah dalam kelas dan bengkel.

Pentaksiran:

Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas


penempatan sekolah dan projek penyelidikan.

Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah


melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar,
perbincangan kumpulan kecil, bengkel dan tugasan
berasaskan sekolah yang diarahkan. Pembelajaran
kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar
mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan
sekolah, merefleksi dan menilai amalan, berkongsi dan
belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri.

Pentaksiran:

Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah


melalui penglibatan dalam bengkel di seminar, pembinaan
hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah
dan projek penyelidikan yang kecil.

Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang


tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di
bilik darjah, pengalaman berasaskan sekolah dan konteks
yang lebih luas.

Pentaksiran:

Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui


pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang
kursus.

Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui
penampilan sikap dan nilai murni, memodeli peranan dan
amalan terbaik dalam semua situasi.

Pentaksiran:

Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui


pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang
kursus.

156
LAMPIRAN 3

KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN


PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2

Bil Major Elektif 1 Elektif 2 Catatan

1. Pendidikan Islam Bahasa Pendidikan Al-Quran Elektif 1 dan 2 telah


Arab ditetapkan

2. Bahasa Arab Pendidikan Pendidikan Al-Quran Elektif 1 dan 2 telah


Islam ditetapkan

3. Pendidikan Khas: Pendidikan • Pendidikan Seni Visual • Elektif 1 ditetapkan


Masalah Pembelajaran Jasmani • Bahasa Melayu
• English Language • Untuk setiap unit, pilih
satu Elektif 2 daripada
yang disenaraikan

4. Pendidikan Khas Pendidikan • Pendidikan Seni Visual • Elektif 1 ditetapkan


Masalah Pendengaran Jasmani • Bahasa Melayu
• English Language • Untuk setiap unit, pilih
satu Elektif 2 daripada
yang disenaraikan

5. Pendidikan Khas Pendidikan • Pendidikan Seni Visual • Elektif 1 ditetapkan


Masalah Penglihatan Jasmani • Bahasa Melayu
• English Language • Untuk setiap unit, pilih
satu Elektif 2 daripada
yang disenaraikan

6. Pendidikan Prasekolah Pendidikan • Muzik Pra Sekolah Elektif 1 dan 2 telah


Jasmani ditetapkan

7. Bahasa Melayu Pendidikan • Pendidikan Sivik dan • Elektif 1 ditetapkan


Jasmani Kewarganegaraan
• Pendidikan Muzik • Untuk setiap unit, pilih
• Pendidikan Moral satu Elektif 2 daripada
• Kemahiran Hidup yang disenaraikan
• Persuratan dan
Kesenian Melayu • Persuratan dan Kesenian
• Pendidikan Seni Visual Melayu hanya ditawarkan
di IPBMM.

8. Pendidikan Jasmani Pendidikan • Pendidikan Sivik dan • Elektif 1 ditetapkan


Kesihatan Kewarganegaraan
• Bahasa Melayu • Untuk setiap unit, pilih
• English Language satu Elektif 2 daripada
• Pendidikan Moral yang disenaraikan

9. Sains Pendidikan • English Language • Elektif 1 ditetapkan


Jasmani • Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan • Untuk setiap unit, pilih
• Pendidikan Moral satu Elektif 2 daripada
yang disenaraikan
Bil Major Elektif 1 Elektif 2 Catatan

157
10 Matematik Pendidikan • English Language • Elektif 1 ditetapkan
. Jasmani • Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan • Untuk setiap unit, pilih
• Pendidikan Moral satu Elektif 2 daripada
yang disenaraikan

11 Reka Bentuk dan Pendidikan • English Language • Elektif 1 ditetapkan


. Teknologi Jasmani • Bahasa Melayu
• Pendidikan Moral • Untuk setiap unit, pilih
satu Elektif 2 daripada
yang disenaraikan

12 Pengajian Sosial Pendidikan • Bahasa Melayu • Elektif 1 ditetapkan


. Jasmani • English Language
• Pendidikan Moral • Untuk setiap unit, pilih
• Pendidikan Seni Visual satu Elektif 2 daripada
• Pendidikan Sivik dan yang disenaraikan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Muzik

13 Bahasa Cina Pendidikan • Science • Elektif 1 ditetapkan


. Jasmani • Mathematics
• Kemahiran Hidup • Untuk setiap unit, pilih
• Pendidikan Seni Visual satu Elektif 2 daripada
• Pendidikan Sivik dan yang disenaraikan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Muzik
• Pendidikan Moral

14 Bahasa Tamil Pendidikan • Sains • Elektif 1 ditetapkan


. Jasmani
• Matematik
• Untuk setiap unit, pilih
• Kemahiran Hidup
satu Elektif 2 daripada
• Pendidikan Seni Visual yang disenaraikan
• Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
• Pendidikan Muzik
• Pendidikan Moral

15 Pendidikan Seni Visual Pendidikan • Bahasa Melayu • Elektif 1 ditetapkan


. Jasmani • Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan • Untuk setiap unit, pilih
• Pendidikan Moral satu Elektif 2 daripada
yang disenaraikan

16 Pendidikan Muzik Pendidikan • Bahasa Melayu • Elektif 1 ditetapkan


. Jasmani • Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan • Untuk setiap unit, pilih
• Pendidikan Moral satu Elektif 2 daripada
yang disenaraikan

Nota :
Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus
Persediaan.

158

PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN


Panel Penyediaan Buku Panduan
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Dr Kartini binti Baharun

Encik Tan Ying Kee

Dr Noriati binti A. Rashid

Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin

Puan Fatimah binti Haji Daud

Y. Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rahman

Puan Zainab binti Yusoff

My Zainal Abidin bin Haji Kasim

Tuan Haji Aleas bin Md Isa

Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid

Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim

Cik Lim Huey Khing

Encik Tamilarasu a/l Subramaniam

Encik Baharuddin bin Ab Latif

Dr Chin Peng Yee

Dr Jeniffer Wee Beng Neo

Puan Haslina binti Japri

Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob

Ustaz Osman bin Loman


159