Anda di halaman 1dari 106

PENGENALAN DIRI

NAMA

WAN NUR AZREENA BINTI WAN MUSA

JANTINA

PEREMPUAN

NO. KAD PENGENALAN :

920501065374

NO. PENDAFTARAN

02DSB10F1005

NAMA JABATAN

JABATAN KEJURUTERAAN AWAM

KURSUS

DIPLOMA SENIBINA

PUSAT PENGAJIAN

POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH, SEMAMBU, KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR

TEMPAT LATIHAN INDUSTRI

RAMLI ISMAIL ARCHITECT NO.11, FIRST FLOOR, JALAN SEKILAU 1, BUKIT SEKILAU, 25200 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR

TEMPOH LATIHAN INDUSTRI

19 DISEMBER 2011-18 MEI 2012

ALAMAT TETAP

NO.63 LORONG LENGKOK KIRI 3, TANAH PUTIH BARU, 25150 KUANTAN, PAHANG DARUL MAKMUR

NO. TELEFON

016-9526139

PERAKUAN

Laporan ini adalah hasil usaha saya sendiri berdasarkan kepada latihan industri yang telah saya jalani kecuali pada bahagian-bahagian yang dilampirkandari sumber-sumber yang dinyatakan atau fakta-fakta yang berkaitan.

Disediakan oleh,

......................................... (WAN NUR AZREENA BINTI WAN MUSA) 02DSB10F1005 TARIKH: ........................

Disahkan oleh,

......................................... (EN. MAZLAN BIN HARUN) K/P. NO. : 810517-06-5697 PEMBANTU TEKNIK TARIKH: ............................

PRAKATA

Assalammualaikum dan Salam Sejahtera diucapkan, tinggi Gunung Kinabalu tinggi lagi ucapan terima kasih saya tujukan kepada para pembaca kerana sudi meluangkan sedikit masa anda yang berharga untuk membaca Laporan Latihan Industri ini. Bersyukur saya ke hadrat illahi kerana dengan anugerah yang diberikan dapat saya menyempurnakan Buku Laporan Latihan Industri yang telah diwajibkan kepada setiap pelajar yang menjalani latihan seperti ini.

Sepanjang lima bulan saya menjalani latihan industri di firma RAMLI ISMAIL ARCHITECTS SDN.BHD, Saya WAN NUR AZREENA BINTI WAN MUSA (02DSB10F1005) telah sedikit sebanyak mengumpul ilmu berkaitan bidang pembelajaran saya ini. Seperti kata pepatah Sambil menyelam minum air ilmu yang diperolehi dapat saya gunakan untuk melengkapkan buku laporan industri ini dan juga dapat saya gunakan untuk memantapkan lagi ilmu yang sedia ada.

Di dalam buku laporan ini, saya telah rangkumi segala aspek meliputi gerak kerja dan jenis-jenis tugas yang telah saya lakukan semasa menjalani latihan industri di firma ini. Untuk lebih faham akan laporan ini saya telah bahagikan ia kepada beberapa bab seperti berikut :

Pengenalan Latihan Industri dan latar belakang firma Ringkasan aktiviti latihan industry Pengenalan kandungan teknikal Kesimpulan Komen dan cadangan

Setiap bab di atas mengandungi sub-sub judulnya dan disertai dengan gamba rajah.Laporan ini secara kasarnya dapat mendokumentasikan aktiviti-aktiviti seorangarkitek dalam menjalani projeknya.

Di mana arkitek perlu mematuhi prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pihak berkuasa Majlis Perbandaraan Tempatan dan jabatan-jabatan tertentu.

Sepanjang latihan industri ini, saya diberi peluang untuk mendedahkan diridalam kerja-kerja seperti berikut:

Penggunaan komputer Lukisan kerja Pembetulan Lukisan Kerja mewarna Kerja pengiraan Kerja manual Lawatan tapak

Melalui pemberian kerja yang diamanahkan kepada saya telah memberikan satu pengalaman yang amat berharga seterusnya dapat mendedahkan saya kepada alam pekerjaan dan mendalami bidang senibina ini khasnya. Dengan cara ini, dapat mendorong setiap pelajar mencari penyelesaian kepada masalah yang berkaitan.

Dengan kehadiran buku laporan ini diharapkan agar buku ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan pabila diperlukan kelak, kerana tidak semua manusia mengingati apa yang telah berlaku pada masa lepas. Jadi dengan adanya buku ini boleh dijadikan batu loncatan untuk mengingat kembali apa yang telah berlaku pada masa lepas. Selain itu apa yang lebih penting ialah para pembaca dapat memahami dan menjalankan segala tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada pembaca apabila melalui situasi yang serupa meliputi bidang seni bina ini. Saya amat berharap ia akan memberi pemahaman kepada para pembaca mengenai

keseluruhan kerja dan peranan seorang arkitek. Secara tidak lansung juga,pembaca dapat mengetahui dan merangka perjalanan dalam proses untuk menjadiseorang arkitek.

Akhir kata, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkanribuan terima kasih kepada institusi pengajian saya, POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH dan juga kepada pihak firma RAMLI ISMAIL ARCHITECTS SDN.BHD kerana dengan telah menempatkan saya di satu firma yang cukup hebat dari segirekaan rumah dan bangunan-bangunan lain.

Faktor ini lah yang telah menaikkan semangat saya untuk berada di firma yang berdaya saing ini. Bantuan danbimbingan serta kerjasama dari pihak mereka, telah banyak membantu sayamembuat laporan latihan industri saya ini. Tanpa bantuan daripada mereka mungkinbuku laporan ini tidak dapat disempurnakan dengan jayanya.

Sekian terima kasih,

.............................................. Ikhlas kata dari, WAN NUR AZREENA BINTI WAN MUSA 02DSB10F1005

PENGHARGAAN

Bismillahhirrahmanirahim......

Alhamdulillah syukur kehadrat Allah s.w.t tuhan pencipta kepada sekalian makhluk di langit dan di bumi kerana dengan rahmat-NYA saya masih mempunyai kudrat bagi memenuhi tanggungjawab yang telah diberikan.

Terlebih dahulu, saya WAN NUR AZREENA BINTI WAN MUSA (02DSB10F1005) dari Diploma SeniBina ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaanyang tak terhingga kepada AR. RAMLI BIN ISMAIL, selaku pengarah dan peneraju untuk firma RAMLI ISMAIL ARCHITECTS SDN.BHD kerana telah sudi menerima kewujudansaya di firma beliau dan memberi peluang kepada saya untuk menjalani latihan industri selama enam bulan iaitu dari 19 Disember 2011 hingga 18 Mei 2012 yang telah diwajibkan oleh pihak fakulti bagi pelajar Diploma Seni Bina sesi Disember 2011.

Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh tenaga, tunjuk ajar, dorongan, nasihat dan idea-idea yang telah dicurahkan kepada saya sepanjang saya menjalani latihan industri di firma ini.Sesungguhnya segala ilmu yang diberikan kepada saya akan saya pergunakan dengan sebaiknya demi masa depan saya untuk mengharungi alam pekerjaan kelak.

Di kesempatan yang saya peroleh ini, ingin saya rakamkan jutaan terima kasih kepada semua kakitangan RAMLI ISMAIL ARCHITECTS SDN.BHD terutamanya kepada senior staf iaitu Encik Khailil And. Jabar (En. Bob) dan En Mazlan . Tidak lupa juga kepada staf-staff lain iaitu En. Sola, En. , En. Fazear , Cik Suhaida, Puan Sue , En. Khairul dan En. Affa kerana dengan jasa baik dan kerjasama dari mereka telah banyak membimbing, memberi tunjuk ajar, memberi nasihat, memberi ilmu yang bernilai, menilai hasil kerja saya,dan yang paling ketara, mereka tidak membezakan keupayaan saya sebagai seorang pelatih.

Oleh itu, saya sangat gembira dan teruja melihat sikap mereka dan komitmen mereka yang mereka berikan dalam menyiapkan sesuatu projek. Inilah antara contoh yang terbaik kepada saya untuk berjaya. Seperti kata pepatah Ikut resmi pada, makin tunduk makin berisi kerana mereka senyap membuat kerjatetapi kerja yang diamanahkan dapat disempurnakan dengan jayanya. Saya berasa amat berbangga dan tenang apabila bersama dengan merekauntuk menyiapkan sesuatu projek. Walaupun sibuk mereka tetap ada waktu untuk mengajar, memberi komen dan meneliti kerja kami yang baru berjinak-jinak di dalam bidang seni bina ini.

Dengan izin tuhan, apa yang telah dilatih dan diajar oleh pihak mereka, akan saya praktikkan di dalam kerja-kerja saya di masa akan datang.Setinggi penghargaan juga diucapkan kepada warga POLITEKNIK SULTAN HAJI AHMAD SHAH sekali kepada pensyarah-pensyarah Jabatan Kejuruteraan Awam khususnya pensyarah di bahagian Unit Seni bina yang telah banyak membantu dalam menguruskan penempatan saya di latihan industri serta membantu dalam memberi tunjuk ajar dalam proses menyiapkan buku laporan ini.Tidak lupa juga kepada Penasihat Akademik saya Encik Mazlan bin Harun, kerana memberi dorongan dan kata-kata semangat untuk saya mempersiapkan dirisebelum saya memulakan sesi latihan industri.

Selain itu, terima kasih juga dianugerahkan kepada semua pensyarah di dalam Unit Senibina, kerana telah melengkapkan diri saya dengan ilmu yang amat berguna selama setahun setengah saya menuntut sebelum saya diberikan pendedahan luar sewaktu menjalani latihan industri ini.Tanpa ayahanda dan ibunda saya siapalah saya untuk hidup di dunia ini.

Oleh itu disini saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ayahanda saya WAN MUSA BIN WAN KADIR dan juga ibunda saya SITI KHADIJAH BIN ABDULLAH kerana sentiasa memberikan semangat kepada saya walaupun pada awalnya agak keresahan untuk saya berada jauh ditempat orang dan memahami kerja yang diamanahkan kepada saya. Tanpa kata-kata semangat dan dorongan yang tidak putus-putus kepada saya telah menguatkan diri saya untuk menjalani latihan industri ini. Semangat dari mereka semua ini yang telah menambahkan lagi azam saya supaya sentiasa terus maju ke hadapan dan terus memikat hati pihak

RAMLI ISMAIL ARCHITECTS SDN.BHD supaya pada masa akan datang saya masih diberi peluang untuk bersama-sama memerah keringat menyiapkan projek difirma yang hebat ini.

Sebelum terlupa saya ini hanyalah seorang manusia yang tidak pernah laridari melakukan kesilapan. Saya ingin menyusun sepuluh jari memohon ampun dan maaf andainya saya secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan, terkasar bahasa atau melakukan apa-apa yang telah membuat pihak atau individu yang terlibat sepanjang tempoh sesi latihan industi saya ini.

Akhir kata, kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung sepanjang berlangsungnya latihan industri saya ini, saya mohon kepada tuhan agar segala jasa baik tuan-tuan dan puan-puan akan diberkati dan semoga anda semua sentiasa berada dalam limpahan rahmat Allah S.W.T. Wassalam...

Sekian terima kasih.

ISI KANDUNGAN

PERKARA

MUKASURAT

1. Kenyataan Laporan

2. Pengenalan Diri

ii

3. Perakuan

iii

4. Prakata

iv

5. Penghargaan

vi

6. Jadual Kandungan

viii

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI

Latihan industri ini diwajibkan kepada setiap pelajar Diploma Seni Bina sebagai isyarat penganugerahan diploma. Latihan ini juga bertujuan untuk member pendedahan dan pengalaman kepada pelajar tentang keadaan sebenar dalam bidang Seni Bina dan sebagai persediaan awal sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Bagi sesi Disember 2011, latihan ini berjalan selama 6 bulan iaitu bermula pada 19 Disember 2011 sehingga 18 Mei 2012.

Selain itu, ia juga adalah merupakan satu komponen utama dalam kurikulum pembelajaran di politeknik. Pelajar akan ditempatkan di jabatan kerajaan atau firma swasta selama satu semester bagi mendedahkan mereka kepada suasana pekerjaan yang sebenar serta berbeza dari suasana di politeknik. Sering kali pelajar akan berhadapan dengan pelbagai cabaran dan masalah yang belum pernah ditempuhi.

Tujuan utama latihan indusri ini adalah untuk memberi bimbingan kepada pelajar yang akan menjalani latihan supaya bersedia untuk menempuh segala cabaran dan sentiasa akur dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh politeknik dan juga jabatan atau firma berkenaan. Adalah diharapkan dengan latihan industri ini, pelajar akan dapat menangani kerumitan yang mungkin timbul dan seterusnya menjalani latihan industri dengan berjaya dan berkesan.

ILMI

F 1.2 TUJUAN LATIHAN INDUSTRI

Latihan industri ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada pengenalan kepada pelajar tentang berbagai-bagai aspek amalan dalam Seni Bina dan peranannya dalam masyarakat.

1.3 OBJEKTIF LATIHAN INDSUTRI

Secara amnya, objektif latihan industri boleh disenaraikan seperti berikut: Mendedahkan pelajar dengan alam pekerjaan sebenar.

Membolehkan pelajar mengaitkan teori yang telah dipelajari di politeknik dengan aspek-aspek praktikal di firma atau sebaliknya.

Menanam semangat kerja berpasukan dan hubungan baik sesama pekerja

Menanam sifat amanah, bertanggungjawab dan berkeyakinan diri.

Mengamalkan peraturan keselamatan semasa di industri.

Menyediakan laporan rasmi dan tugasan lain yang diarahkan oleh politeknik.

Memberi peluang kepada agensi kerajaan, swasta atau badan berkanun dalam mencari tenaga kerja yang berkemahiran tinggi bersesuaian dengan kehendak agensi masing-masing.

Memberi peluang kepada pelajar untuk mengaitkan teori-teori yang telah dipelajari di politeknik dengan aspek-aspek praktikal atau sebaliknya.

Menimbulkan kesedaran dikalangan pelajar-pelajar tentang pentingnya menambah minat belajar ditingkatkan supaya lebih cemerlang.

Menanam sikap amanah, tanggungjawab dan berkeyakinan diri.

Meluaskan pergaulan di antara pelajar dengan pekerja-pekerja lain, majikandan masyarakat sekeliling di mana tempat mereka bekerja.

Menambah dan meluaskan pengetahuan teknikal kemahiran pelajar.

Menimbulkan kesedaran serta meningkatkan minat pelajar terhadap pelajaran di politeknik.

Latihan industri ini penting kepada siswazah untuk keyakinan diri, meluaskan pergaulan sama ada secara koporat atau tidak, menanam semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik sesama pekerja, menilai kebolehan diri di alam pekerjaan dan memperkenalkan diri pelajar sendiri dari segi kebolehan,kesanggupan dan sikap kepada bakal majikan serta dapat menyediakan laporanrasmi selepas tamat latihan.

1.4 FALSAFAH

Konsep mengadakan latihan industri telah diasaskan kepada tiga keyakinanyang secara lansung merangkumi falsafah pendidikan politeknik.Kesimpulan falsafah ini ialah: Bahawa setiap pelajar mempunyai keupayaan semulajadi untuk belajar.

Bahawa pendidikan dan latihan industri boleh memainkan peranan pentingdalam mengubah status sosial ekonomi.

Bahawa sesuatu kejayaan hanya dapat dicapai ke tahap yang palingoptimum melalui penimbaan pengalaman yang secukupnya.

1.5 MATLAMAT

Berdasarkan falsafah diatas, matlamat latihan industri telah diwujudkan untuk: Mengeluarkan lulusan yang serba boleh dari segi mental, fizikal dankerohanian dalam teknologi, mekanikal dan pengurusan yang selaras dengan matlamat wawasan 2020.

Membentuk dan memupuk sifat yang amanah, dedikasi, toleransi dan kesetiaan di kalangan pelajar melalui penamaan nilai-nilai kepimpinan dan disiplin supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang cekap, berdisiplin dan produktif sambil menyedari hakikat perlunya mengimbangkan pembangunan dengan meninggikan taraf hidup masyarakat sederhana.

Menanam sikap keberanian dan keyakinan untuk menjadi lulusan yangboleh berdikari.

1.6 STRATEGI

Matlamat-matlamat di atas akan dilaksanakan melalui strategi-strategiberikut:

i.

Mendedahkan kepada semua pelajar tentang pengalaman bekerja melalui latihan industri untuk membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan alampekerjaan yang sebenar dengan lebih cepat.

ii.

Memperluaskan dan meningkatkan penggunaan komputer dengan semuakursus dengan mengikuti perkembangan teknologi semasa.

iii.

Ketika menjalani latihan industri, adalah digalakkan pelajar menimbapengalaman melalui lawatan ke tapak binaan dan menyertai mesyuarat tentang projek yang dijalankan oleh organisasi latihan.

1.7 OBJEKTIF LAPORAN

Laporan industri perlu dibawa ke tempat latihan dan diisi secararingkas serta padat tentang aktiviti-aktiviti harian yang telah dijalankan pasasetiap hari. Laporan juga hendaklah ditandatangani dan disahkan olehpengarah atau penyelia firma setiap dua minggu. Tujuan laporan harian inidisediakan adalah: i. Untuk dijadikan rujukan dan memudahkan para pelajar dalam penyediaanLaporan Latihan Industri mereka di akhir latihan nanti. ii. Membantu penyelia Latihan Industri bagi menilai aktiviti pelajar sepanjangmereka menjalani latihan industri tersebut iii. Menaikkan nama sesuatu firma dan politeknik kerana mendidik para pelajar melakukan kerja dengan teratur dan berdisiplin. iv. Membantu pensyarah menilai aktiviti pelajar semasa lawatan penyeliaan dansemasa menilai Laporan Latihan Industri.

1.8 PENILAIAN AKTIVITI LATIHAN INDUSTRI

Penilaian akan dibuat berdasarkan perkara-perkara berikut:

i . Penilaian prestasi oleh firma (20%) Pelajar akan dinilai prestasinya oleh pihak firma dalam pelbagai aspek dari segi disiplin, kemahiran kerja, ketekunan, dan minat,kreatif dan inovatif, sikap bekerjasama, personaliti dan kemahiran berkomunikasi.

i i . Buku Laporan Latihan Industri (40%) Buku laporan yang menerangkan ringkasan kerja dan lampiran yang berkaitan. Buku ini hendaklah ditulis antara 10,000 hingga 15,000patah perkataan tidak termasuk lampiran.

i i i . Buku Laporan Harian (20%) Buku Laporan Harian merupakan buku catatan kerja harian pelajar.Buku ini mestilah diisi setiap hari bekerja. Ia sebagai panduan untuk menulis Buku Laporan Latihan Industri.

i v . Temuduga (20%) Pelajar hendaklah menghadiri sesi temuduga latihan industri. Sesi temuduga ini akan dijalankan oleh pensyarah penilai. Pelajar boleh berbincang dengan pensyarah penilai untuk menentukan tarikh dan masa temuduga yang bersesuaian.

BAB 2 : LATAR BELAKANG JABATAN

2.1 PENUBUHAN FIRMA RAMLI ISMAIL ARKITEK

Firma Arkitek ini telah di wujudkan pada November 1988 oleh dua principal iaitu, Tuan Haji Mohd. Hilmi Yusoff dan Puan Hajah Faridah Hasni Ramli.Kedua-dua arkitek telah mendapat kelulusan daripada Architectural AssociationSchool Of Architecture, sebuah sekolah yang sangat tekemuka dikalangangolongan arkitek yang bertempat di London. Sejak dari permulaan pembukaannya pada tahun 1988, Hilmi.FaridahArchitects telah berkembang dari tahun ke tahun daripada sebuah organisasi kecilkepada sebuah syarikat yang berkemampuan menawarkan kemahiran penuhdalam bidang seni bina dan hiasan dalaman. Di firma ini sangat menitikberatkan kepada kejayaan sesuatu rekaan. Inikerana firma ini tidak bergantung sepenuhnya kepada sesuatu aspek senibina tetapilebih percaya kepada hubungan diantara sesuatu rekaan yang dibuat dengankawasan tapak yang mempunyai hubungan kuat dengan budaya tempatan, tradisikawasan dan juga persekitaran. Mereka juga pecaya akan kekuatan dan kelemahanyang ada pada setiap tapak akan lebih sempurna sekiranya kedua-duanyadigabungkan dengan kecanggihan teknologi terkini dan rekaan yang kontemporariuntuk melindungi segala kelemahan yang ada dan seterusnya mewujudkan satu rekaan yang mengagumkan. Keutamaan diberikan kepada kualiti rekaan dan menjamin untuk firma inimenganjur penekanan kuat pada keprofesionalisma untuk semua peringkatperunding penasihat daripada permulaan rekaan terus sehingga penyelesaiansesuatu projek. Konsep penegasan yang digunakan memastikan setiap rekaanmenepati kehendak dan fungsi bangunan itu sendiri. Kerja rekabentuk akandibincang dan seterusnya ditukarkan kepada bentuk lakaran supaya rekaantersebut dapat diperbaiki.

ARIDAH

ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA

2.2.1Logo/Simbol Hilmi.Faridah Architects

2.2.2 Halatuju/Moto Hilmi.Faridah Architects ..do it right at the first time... Dengan bermotokan seperti diatas ternyatalah Hilmi.Faridah Architects ini begitu serius dan teliti dengan penghasilan kerja yang dibuat. Setelah 20 tahunmencipta nama di dalam bidang senibina ini, pelbagai cabaran dan saingan yangtelah ditempuh. Dari syarikat kecil-kecilan sehinggalah berdiri sama saing denganfirma-firma yang ada di Malaysia kini. Firma ini juga telah melabur untuk masa hadapan dengan mendapatkanbantuan daripada sejenis perisian rumit iaitu computer aided design bagimembantu rekaan dan juga untuk produksi lukisan. Oleh itu kualiti untuk bidangyang berkatian dengan seni bina dan rekaan adalah terjamin sepenuhnya. Selain itu di firma ini boleh dikatakan mempunyai sedikit sebanyak portfolioakan projek yang sedang berjalan dan juga projek yang telah siap meliputi rumahkediaman mewah, kemudahan bangunan sekitar lebuhraya, bangunan rekreasisehinggalah bangunan kajian dan pembangunan. Pada tarikh Januari 1994, firma Hilmi Faridah Arkitek ini merupakan satusyarikat persendirian tetapi telah membangun dengan jayanya sepanjang 6 tahunkewujudannya di dalam arena seni bina ini. Hilmi.Faridah Arkitek Sdn. Bhd.Diharapkan akan sentiasa mengecapi kejayaan dan sentiasa bersaing untukmembuat rekaan yang seiring dengan teknologi yang sentiasa berubah dengankehendak rekaan dan seni bina dunia.

ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA 2.2.3Ahli Lembaga Pengarah AR. HAJI MOHD HILMI BIN HAJI YUSOF Nama: Mohd Hilmi Bin Hj Yusoff Tarikh Lahir: 20 Julai 1955 Kelulusan Profesional: Dip.Arch. (ITM).AA Dipl. (London).

(RIBA Part 1 & 2) (LAM/PAM Part 3) Ahli Lembaga Arkitek Malaysia

Keahlian Profesional: : : : : A / M 40

(Ahli Koporat) Pertubuhan Arkitek Malaysia M 948 Ahli Tetap ARKIM, Pertubuhan Usahawan Arkitek Melayu Malaysia

Pendidikan: 1980-1984 (AA School of Architecture) Penganugerahan: PAM Architectural Award 1993Design Excellence in Interior Design 1993

DIPLOMA SENI BINA 2.3 Aktiviti organisasi Firma ini mempunyai kemahiran dan pengalaman yang tinggi dalam bidanghiasan dalaman, rekaan dan juga pengurusan projek. Oleh itu setiap rekaan akandiusahakan untuk mendapat penyelesaian yang terbaik demi kepuasan semuapihak.Skop perkhidmatan yang ditawarkan oleh firma Hilmi.Faridah Arkitek Sdn. Bhd ialah : Rekaan ( HiasanDalaman ) : Kajian dan penyelidikan menyeluruh di tapak Kajian pra-rekaan Aspek hiasan dalaman- pelan susun atur ruang Hiasan dalaman korporat Hiasan dalaman kediaman dan kemudahan istirehat Rekaan seni bina Dokumen pembinaan Pengurusan Projek : Anggaran kos Sasaran perancangan projek Pentadbir projek

2.4Carta OrganisasD

DIPLOMA SENI BINA 2.5Antara Aktiviti/Senarai Projek HFA

Pusat Komersial Cadangan Membina Dan Menyiapkan 31 Unit Rumah Kedai YangMengandungi 25 Unit Rumah Kedai 3 Tingkat dan 6 Unit Rumah Kedai 4Tingkat Di Sektor A 12-A, Di Atas Pecahan lot 23313 (G.3380) Di Bandar Baru Sri Damansara, Mukim Sungai Buluh, Daerah Petaling, Selangor UntukTeuan Sri Damansara Sdn. Bhd. Cadangan Pembangunan 124 Unit Rumah Berkembar 2 Tingkat Dan 3Tingkat dan 18 Unit Banglow di A-12, Bandar Sri Damansara Selangor Untuk Tetuan Sri Damansara Sdn. Bhd. Cadangan Membina 13 Blok Rumah Pangsa Kos Rendah 5 Tingkat Hingga14 Tingkat Mengandungi 1680 Unit Kediaman Di Atas Sebahagian Lot 503(Tanah Kerajaan) Di Bawah Progam Perumahan Rakyat Di Jalan LapanganTerbang Lama, Sungai Besi Kuala Lupur Untuk Tetuan Jabatan PerumahanNegara. Cadangan Pembinaan Ibu Pejabat Institut Penyelidikan HidraulikKebangsaan (NAHRIM), Serdang, Selangor. Cad. Membina Bangunan Tambahan Untuk Makmal Dope Testing & ControlCentre (DTCC) Untuk Sukan Komanwel 1998 di U.S.M. Cad. Pembinaan (1 unit) Perusahaan Ringan Sesebuah 1 Tingkat,(14unit) Perusahaan Berbandung 1 (44 unit) Kilang Teres 1 Tingkat, (16unit) Kedai/Pejabat 4 Tingkat di Aras Lot 1132, Bandar Johor Baharu UntukTetuan Achwell Property Sdn. Bhd. Cad. Pembinaan 2 Menara Kembar di atas Blok Podium yang mengandungi6 Paras Letak Kereta & 1 Paras. Cadangan Membina dan Menyiapkan Akademi Seni Kebangsaan Di AtasLot P.T no. 64, Seksyen 60, Bandar Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuanuntuk Kementerian Kebudayaan, Kesenian Dan Perlancongan Malaysia.

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

Rumah kediaman Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Khalid Hj. Ahmad, Subang Jaya,Selangor. Rumah Kediaman 2 tingkat untuk Dr. Lian fook Nyaen Taman Tun AbdulRazak, Selangir. Rumah Kediaman 2 tingkat untuk Dr. Nordin Kadir and Puan Pauziah Hj.Abdullah. Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Norhisham Aziz and Dr. Zalizan Jelas,Bandar Baru Bangi. Rumah Kediaman 2 tingkat untuk Tuan Hj. Abdullah at Subang Jaya,Selangor. Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Mohd. Nadzri, Section 6, Shah Alam,Selangor. Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Basheer Hassan, Section 7, ShahAlam, Selangor. Rumah Kediaman 2 1/2 tingkat untuk En. Mohd Hilmi Yusoff and PuanFaridah Hasni Ramli, Section 7, Shah Alam, Selangor. Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Azman & Puan Rosnah at PersiaranKeramat Hujung. Rumah Kediaman 2 tingkat untuk Dr. Nordin Kadir at Sungai Buluh,Selangor. Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Sulaiman & Pn. Khadijah. Rumah Kediaman 2 tingkat untuk Puan Latifah at Section 9, Shah Alam. Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Rosli Man and Puan Robiah hj.Othman. Rumah Kediaman 2 tingkat untuk En. Abd. Rahman Abdullah, Shah Alam,Selangor. Pengubahsuaian Rumah Berkembar untuk En. Gharib Onn at Subang Jaya,Selangor. Pengubahsuaian Rumah Berkembar untuk Tuan Hj. Zain and Puan AzlinaAhmad, Shah Alam, Selangor.

Hiasan Dalaman

Pengubahsuaian Pejabat Paper Mode, Shah Alam, Selangor. Pejabat untuk BBMB Property Management Bhd. 8th Floor, UBN Tower,Jalan P.Ramlee, Kuala Lumpur. Rekeaan Pejabat untuk Bank for Malaysia Credit Finance. Rekaan Pejabat STM Cellular Communications Network Sdn. Bhd. 3rd.Floor, Bangunan Paremba, Kuala Lumpur. Rekeaan Pejabat STM Cellular Communications Network Sdn. Bhd. 4thFloor, Bangunan Paremba, Kuala Lumpur. Pejabat untuk Celcom Technology at P.J. Industrial Park, Jalan Kemajuan,Petaling Jaya. Celcom New Regional and Branch Office for Celcom Johor at WismaZainah, Johor. Pejabat cawangan untuk Celcom di Batu Pahat, Johor. Pejabat cawangan untuk Celcom di Melaka. Pejabat cawangan untuk Celcom Butterworth di Penang. Pejabat cawangan untuk Celcom di Langkawi, KedaHARIDAH Kerja-kerja Ubahsuaian Cawangan Imigresen Bandaraya Di KomplekWilayah, Kuala Lumpur. Kerja-Kerja Ubahsuaian Pejabat Penguatkuasa Kementerian Perdaganandalam Negeri dah Hal Ehwal Pengguna Cawangan Wilayah Persekutuan,Tingkat 12 dan 14, Plaza Pekeliling, Kuala Lumpur Cadangan Kerja-Kerja Susunatur Pejabat & Kaunter Zakat untuk PusatPungutan Zakat di Masjid Negara, Kuala Lumpur. Kerja-kerja Ubahsuaian Cawangan Imigresen Bandaraya Di KomplekWilayah, Kuala Lumpur. Kerja-Kerja Ubahsuaian Pejabat Penguatkuasa Kementerian Perdaganandalam Negeri dah Hal Ehwal Pengguna Cawangan Wilayah Persekutuan,Tingkat 12 dan 14, Plaza Pekeliling, Kuala Lumpur Cadangan Kerja-Kerja Susunatur Pejabat & Kaunter Zakat untuk PusatPungutan Zakat di Masjid Negara, Kuala Lumpur.

DD

DIPLOMA SENI BINA

3 . 2KESIMPULAN KESELURUHAN Sepanjang menjalani Latihan Industri di sini lebih kurang enam bulan, iabanyak mengajar saya dengan lebih mendalam mengenai kursus yang saya ambildi Politeknik Sultan Idris Shah ( PSIS ). Walaupun latihan ini cuma mengambil masayang singkat, tetapi banyak pengalaman, pengetahuan dan perkara-perkara yangbaru yang dapat saya perolehi dan pelajari di firma berkenaan. Contoh yang ketara ialah penguasaan Autocadd saya semakin baik setelahmenimba banyak pengalaman sepanjang berada di sini. Tentunya pengalaman-pengalaman seperti ini tidak saya perolehi di Politeknik kerana suasana danpersekitaran sahaja sudah banyak memberikan perbezaan. Selain itu, pengetahuan-pengetahuan yang baru yang telah saya perolehi disini ialah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh arkitek. Tugas-tugas pelukispelan juga telah saya pelajari di firma ini. Pengalaman pergi menghantar lukisankepada pihak bandaraya banyak mengajar saya cara-cara berinteraksi bersamadengan mereka untuk mereka dan menyesuaikan sesuatu bangunan yang direkadengan kehendak dan mengikuti piawaian yang telah diberikan. Akhir sekali, segala pelajaran yang saya perolehi disini akan saya praktikkandi politeknik kelak untuk terus maju dan cemerlang seiring dengan dunia senibinayang semakin mencabar ini. C H I T E C T S S D N . B H D

BAB 4 :ARKITEK4.1APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN ARKITEK

Arkitek merupakan seorang yang profesional dan berkelayakan tinggi untukmenolong anda mentafsirkan keperluan bangunan kepada kenyataan. Selepas limahingga ke tujuh tahun mendapat pendidikan peringkat Universit serta latihan industriamali, seseorang graduan akan memohon untuk mendaftar dengan Lenbaga ArkitekMalaysia (LAM). Sebelum menjadi arkitek, graduan arkitek itu perlu bekerja mencaripengalaman lebih kurang tiga tahun dimana dalam tempoh dua tahun itu, beliauboleh mendaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia. Setelah cukup tempoh tiga tahun, arkitek bahagian kedua boleh mengambilpeperiksaan bahagian tiga LAM-PAM. Setelah lulus, ini membolehkan beliaumambuka syarikat sendiri atau berkongsi dan bersedia untuk memulakanperkhidmatan profesionalnya. Seseorang arkitek berdaftar akan diupah

oleh klienuntuk mereka bentuk bangunan dan menjalankan projek. Setiap pembangunanyang hendak dilakukan mestiah mendapatkan kelulusan perancangan dari pihakberkuasa bangunan. Setelah diluluskan barulah projek itu boleh dijalankan. ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA 4.2KENAPA PERLU MENGGUNAKAN PERKHIDMATAN ARKITEK Arkitek bertugas sebagai penasihat dan menjadi orang kepercayaan bagimenjalankan projek seseorang. Sebagai seorang profesional dalam merekabentukbangunan, arkitek mempunyai hubungan rapat dengan industri pembinaan. Beliauakan menyelaraskan semua aspek kejuruteraan dan perkhidmatan bangunan yangdiperlukan bagi memenuhi kehendak seseorang klien. Dengan pengetahuan yang diketahui mengenai tapak, bangunan-bangunandan juga peraturan-peraturan, beliau boleh menjelaskan keperluan sesuatu projek,mengkaji dan mengutarakan sesuatu cadangan yang kukuh. Dengan pengetahuanyang luas dari segi bahan binaan, masalah-masalah tentang pemilihan kesemuanyaakan dirujuk kepada klien. Arkitek menjadi agen kepada klien bagi menyerahkan lukisan-lukisan untukkelulusan perancangan bandar dan bangunan. Beliau juga akan memilih danmenganugerahkan tender kepada kontraktor, pengurusan kontrak dan menolongmendapatkan sijil layak menduduki bangunan tersebut. Arkitek juga akan membantu menguruskan projek anda sehingga siap dibina.Beliau bertanggungjawab bagi mengawasi projek yang dijalankan.

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA 4.3SYARAT-SYARAT SEORANG ARKITEK 4.3.1Perkhidmatan Profesional.

Arkitek mestilah memberi perkhidmatan profesional kepada pelangganseperti terkandung di dalam Akta Syarat 1986 (skil bayaran minima) danhendaklah merancangkan serta melaksanakan tugas, bermula di peringkatawal sehingga diperingkat akhir iaitu selesai projek pembinaan.

4.3.2Perlantikan Konsultan oleh Pelanggan

Seorang arkitek hendaklah menasihati pemilik atau pelanggan akankeperluan manamana projek atau bahagian yang dipersetujui. Konsultanttersebut akan dilantik dan dibayar oleh pelanggan. Ianya tidak akanmenjejaskan skil bayaran seorang arkitek

4.3.3Perlantikan Konsultan

Kemungkinan arkitek perlu melantik konsultannya sendiri seandainya iadipersetujui oleh pelanggan. Sekiranya dilantik secara berasingan,pembayaran mereka hendaklah melalui arkitek tanpa melibatkanpengurangan dalam skil pembayaran arkitek.

4.3.4Koordinasi Kerja -Kerja Arkitek

Arkitek perlu mengarah dan koordinasi semua konsultan yang terlibat bagimemastikan jadual pembinaan projek tersebut dipatuhi. Sama adaperlantikan konsultan adalah dengan cara 4.3.2 atau 4.3.3

4.3.5Tidak bertanggungjawab terhadap perlantikan konsultan olehpelanggan

Seandainya konsultan dilantik oleh pelanggan untuk mana-mana projekseperti cara nombor 4.3.2, arkitek tidak akan bertanggungjawab terhadapprestasi kelakuan, pembatalan atau sebarang kontrak oleh konsultantersebut

4.3.6Bertanggungjawab terhadap kepada konsultan yang dilantik

Arkitek bertanggungjawab terhadap prestasi, perlakuan atau pembatalankonsultan yang dilantiknya bagi mana-mana projek seperti cara dalamperkara 4.3.3

4.3.7Persetujuan Pelanggan

Arkitek swasta perlu mendapat persetujuan dengan secara bertulis terhadapperkhidmatan profesionalnya di mana ia diperlukan sebelum perkhidmatanasas atau tambahan dilakukan. 4.3.8Variator Oder Arkitek mempunyai kuasa bagi mengeluarkan arahan atau variator ordertermasuk dalam penukaran rekabentuk tanpa persetujuan pelangganterlebih dahulu, dengan syarat: Arahan adalah perlu atas sebab-sebab pembinaan Pelanggan diberitahu akan arahan tersebut secepat mungkin Arahan tersebut tidak akan melibatkan tambahan kos melebihi hargakontrak

yang telah dipersetujui oleh pelanggan

4.3.1Pengawasan Kerja

Arkitek perlu mengawasi kerja dari masa ke semasa. Sekiranya perlu arkitekmengesyorkan kepada pelanggan supaya menggajikan kerani tapak atauarkitek tapak dimana kos pengajian ditanggung oleh pelanggan

4.4.0 Anggaran Kos dan Masa

Arkitek akan menetapkan anggaran kos dan tempoh menyiapkan kontrakoleh pemborong dan memberitahu pelanggan sebarang perubahanbarangan di dalam anggaran kos dan masa

4.4.1 Pelanggan dan Maklumat

Pelanggan hendaklah memberitahu arkitek semua maklumat yang perlumengikut kehendaknya untuk projek tersebut bagi membolehkan arkitekmeneruskan kerja termasuk undang-undang jurukur dan lain-lain yangdipersetujui oleh arkitek di dalam perjanjian

4.4.2W akil Pelanggan Yang Sah

Pelanggan hendaklah melantik wakil yang sah sekiranya perlu untuk kerja-kerja yang terlibat dalam projek tersebut

4.4.3 Arahan Kepada Kontraktor

Pelanggan hanyalah boleh memberi arahan kepada pemborong melaluiarkitek untuk kerja-kerja di dalam projek tersebut

4.4.4 Pelanggan dan Keputusan Segera

Pelanggan hendaklah membayar semua wang dan cagaran yang terlibatdengan mengemukakan pelan kepada Majlis Perbandaran. Penukaran hakmilik kepada bangunan atau kelulusan yang diperlukan oleh MajlisPerbandaran hendaklah disiapkan dalam tempoh jangkamasa yangmunasabah supaya tidak melewatkan pengurusan projek tersebut

4.4.5 Pembatalan Perlantikan

Perjanjian perlantikan di antara arkitek dan pelanggan boleh dibatalkan olehmanamana pihak dengan memberi notis selama enam puluh hari atau satutempoh yang telah dipersetujui oleh pelanggan arkitek

4.4.6 Arkitek dan Akuan

Arkitek hendaklah mengemukakan akuan kepada pelanggan untuk bayaranselebihnya bersama-sama apa-apa tuntutan yang masih ada untuk bayaranbalik tidak lebih dari tiga puluh hari daripada tarikh pembatalan perjanjian

4.4.7 Perlantikan Arkitek Lain

Sekiranya berlaku pembatalan perjanjian diantara arkitek dengan pelangganbukan disebabkan kesalahan mana-mana pihak berdasarkan hakpembatalan perjanjian, pelanggan hendaklah membayar balik bayaranselebihnya apabila surat perjanjian dikeluarkan dan pelanggan berhakarkitek-arkitek lain untuk meneruskan projek

4.4.8 Cetakan Semula

Berdasarkan Akta Hak Cetak Semula 1969, cetak semula semua dokumendan lukisan yang dihasilkan oleh arkitek termasuk kerja dokumen danlukisan tersebut menjadi hak milik arkitek melainkan telah dipersetujui oleharkitek dan pelanggan

4.4.9 Hak Cetakan Semula Apabila telah memulakan kerja sehingga kontrak dokumen dan menerimabayaran profesional, pelanggan berhak mencetak semula dan menggunakanmana-mana rekabentuk asal untuk kerja-kerja pembaikkan, pembaharuan,penambahan dan merekabentuk semula

4.5.0 Perselisihan dan Orang Tengah Sekiranya berlaku sebarang perselisihan antara arkitek dengan pelanggansemasa atau selepas kerja bermula dalam perjanjian mana-mana pihak.Kedua-dua pihak mestilah memberi notis bertulis kepada pihak yang lagisatu yang menyatakan sebab perselisihan dan cara penyelesaian. Kedua-dua pihak boleh melantik orang tengah. Sekiranya gagal dalam tempoh 14hari dari tarikh notis, kedua-dua pihak boleh mengemukakan kepadapresiden board of architects untuk melantik orang tengah dimanakeputusannya adalah mutlak terhadap arkitek dan pelanggan

4.5.1 Pembatalan Perjanjian Setelah berlaku pembatalan perjanjian di antara arkitek dengan pelanggandan penyelesaian mana-mana patut setelah menerima jaminan yangdipersetujui, arkitek

hendaklah memberi pelanggan salinan lukisan danspesifikasi projek tersebut yang ada dalam simpanan arkitek

4.5.2 Kematian atau Ketidakbolehan Arkitek Seandainya berlaku kematian atau ketidakbolehan arkitek, eprjanjian arkitekhendaklah dianggap batal dengan sendirinya. Setelah pembayaran dibuatoleh pelanggan, maka pelanggan berhak menggunakan lukisan-lukisan ataudokumendokumen yang telah disediakan oleh arkitek tersebut asalkan iadigunakan seperti tujuan asal.

BAB 5 : SUSUN ATUR PROJEK Melaksanakan sesuatu projek mempunyai beberapa prosedur atauperaturan dan langkah yang harus dipatuhi bagi menjamin kelancaran,kejayaan serta mencapai matlamat AP iaitu memberi kepuasan kepada pelanggan. Oleh yang demikian, arkitek dan pihak-pihak tertentu akanmelalui beberapa prosedur seperti di bawah

5.1 CARA PROJEK DIPEROLEHI

5.1.1 MELALUI RAKAN DAN KENALAN Projek seperti kebiasaannya kecil-kecilan sahaja dan kosnya jugatidak terlalu tinggi. Biasanya ia kurang dari satu juta dan merupakan hakmilik individu. Ia merangkumi projek-projek seperti rumah banglo, tambahanrumah, ubahsuai rumah dan banyak lagi.

5.1.2 CARA PROMOSI Cara ini merupakan satu cara pengiklanan diri arkitek itu sendiri dansyarikatnya kepada institusi-institusi besar bagi mendapatkan projek-projekyang lebih bernilai berjuta-juta ringgit

5.1.3 TENDER BERSAMA PEMBORONG ATAU PEMAJU Biasanya tender cara ini disiarkan di dalam akhbar-akhbar. Arkitekdan kontraktor akan mengemukakan saranan, cadangan untuk bersaingdengan pemaju yang lain.

Peluan untuk mendapatkan projek dengan cara iniadalah agak mencabar kerana terpaksa bersaing dengan syarikat-syarikatyang lain

5.2 SETELAH PROJEK DIPEROLEHI

Pada peringkat awal, pelanggan akan berbincang dengna arkitekmengenai kreativitkreativiti yang dikehendaki bagi projek tersebut. Setelahitu, arkitek akan membuat lakaran kasar dan membuat anggaran kasar mengenai perbelanjaan projek tersebut. Adakala arkitek mendapatpandangan daripada jurutera mengenai rekabentuknya yang diebabkan iaberkaitan dengan struktur bangunan yang akan dibina itu.

Pelanggan akan menilai rekabentuk tersebut. Sekiranya dipersetujui,tarikh untuk mengeluarkan tender akan ditetapkan. Arkitek akan mengarahpelukis pelan untuk memulakan lukisan kerja. Semasa proses lukisan kerjadilakukan kemungkinan akan ada pindaan dilakukan pada pelan mengikutkehendak pelanggan, jurutera mahupun pihak berkuasa tempatan.

Setelah lukisan kerja disiapkan, arkitek atau pembantunya akanmenyemak semula pelan tersebut. Setelah disemak barulah lukisan inidicetak dan dikemukakan kepada Jabatan Perancangan Bandar danBangunan untuk diluluskan. Syarat-syarat kelulusan pelan yang ditetapkanoleh Jabatan Perancangan Bandar dan Bangunan adalah berbeza sedikitbagi setiap negeri. Jabbatan Perancangan Bandar dan Bangunan akanmeneliti pelan yang akan dikemukakan dan mengambil masa yang agaklama untuk meluluskannya.

Proses diperingkat ketiga iaitu memulakan lukisan butiran atauperincian bagi projek tersebut. Dalam proses ini, arkitek akanmencadangkan jenis bahan yang dikehendakinya. Kemudian jurukur bahanakan menilai anggaran kos yang akan dikeluarkan berpandukan kepadalukisan-lukisan tersebut. Penyebaran tender pula akan dibuat melalui akhbar-akhbar atauarkitek akan memilih beberapa syarikat kontraktor bagi tujuan tender. Tarikhtutup tender akan ditetapkan di mana semua kontraktor terlibat perlumenyerahkan penilaian mereka sebelum tarikh yang ditetapkan. Hanyasalah satu daripada kontraktor tersebut akan

berjaya mendapatkan tender tersebut berdasarkan mutu dan kualiti pembinaan mereka.

Dokumen kontrak akan dibuat bagi pihak yang terlibat. Setelahselesai dokumen kontrak kerja maka kerja pembinaan bangunan bolehlahdijalankan. Sbearang masalah berkaitan dengan projek, kontraktor akanmerujuk kepada arkitek dan arkitek pula akan berbincang denganpelanggannya.

Arkitek perlu mengawasi perjalanan pembinaan projek agar tidakberlaku penyelewengan oleh kontraktor. Tempoh pembinaan siap telahditetapkan ketika penyerahan tender dibuat, sekiranya gagal menyipakanmaka kontraktor hendaklah membayar denda atau ganti rugi kepadapelanggan bergantung kepada jumlah hari kelewatan.

H H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA BAB 6 : PENYERAHAN PELAN ( SUBMISSION DRAWING )6.1 PENGENALAN Prosedur penyerahan pelan kepada pihak-pihak yangbertanggungjawab adalah sangat penting dan ia wajib dilakukan untukmendapatkan kebenaran dari pihakpihak tersebut sebelum pembinaandijalankan. Diantara pihak yang bertanggungjawab mengikuti sesebuahpembinaan-pembinaan bangunan adalah Majlis Perbandaran, Majlis Daerah,Jabatan Kerja Raya dan Pihak Bomba mengikut negeri masing-masing.Setelah sesebuah lukisan kerja siap sepenuhnya, satu salinanlukisan submission

mestilah ditunjukkan kepada pihak Majlis Perbandaran,Majlis Daerah, Jabatan Kerja Raya dan Pihak Bomba untuk dianalisamengikut prosedur samada sesebuah bangunan itu boleh didirikan ataupuntidakUntuk memasukkan pelan kepada jabatanjabatan tersebut,sesebuah syarikat arkitek yang bertanggungjawab terhadap projek tersebutmestilah mengisi borang standard yang dikeluarkan oleh jabatan tersebutmengikut negeri masing-masingA RCHITECTSSDN.BHD 6.2 BORANG UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN SERAGAM 1984

Undang-undang kecil bangunan seragam 1984 ada menyediakanborang-borang untuk memasukkan pelan ke Jabatan Kerja Raya ( JKR ) danMajlis Daerah. Borangborang ini perlu disertakan bersama-sama salinanpelan lukisan kerja sesebuah bangunan. Borang-borang ini amat pentinguntuk mendapatkan kelulusan pelan tersebut dari pihak Majlis Daerah danJKR.

Borang A :Perakuan pelan-pelan bangunan / struktur. ( Bagiendosemen pelan-pelan untuk dikemukan untukdiluluskan ). Orang yang mengemukakan ialah orangyang berkelayakan dan bertanggungjawab bagoendosemen atas pelan-pelan seperti pelukis pelanatau arkitek yang berlesen

Borang B :Notis mengemukakan / menyambung semula kerjapembangunan ( Undang-undang kecil 22 (1) dan 22(2)

Borang C :Notis siap pancang tanda ( undang-undang kecil 23 )

Borang D :Notis siap tapak ( undang-undang kecil 25 (1) )

Borang E :Permohonan bagi pengeluaran sijil kelayakan bagibangunan (Undangundang kecil 23) IDAH ARCHITECTSSDN.BHD 6.3 BORANG BORANG DARI MAJLIS PERBANDARAN

Borang-borang penyerahan pelan untuk Majlis Perbandaranberlainan dari Majlis Daerah dan JKR. Jadi untuk penyerahan pelan keMajlis Daerah, pihak arkitek perlu mengisi borang-boran yang dikeluarkandari jabatan ini.Diantara borang-borang yang dikeluarkan oleh Jabatan Bangunan,Majlis Bandaraya Shah Alam ( MBSA ) ialah borang MBSA/B/1/84 PindMBSA/B/2/1984 Pind 2, MBSA/B/14/79 Pind 1/98, dan MBSA/B/4/87

MBSA/B/1/84 :

Memaklumkan mengenai butir-butir pelanseperti alamat, batu-batu sempada adalahmengikut pelan tapak, Q.T, geran, C.P.disahkan dengan tandatangan Arkitek atauPelukis pelan dan tandatangan jurutera.

MBSA/B/2/1984 Pind 2: Borang untuk kiraan bayaran memprosespelan. Dibawah undang-undang kecil bangunanseragam 1984. Bagi lantai, kadar bayaran ialahtiap-tiap 9m2 ( 100kp ) dalam ( RM ). Bagi alat-alat sanitari pula, bayarannya mengikut kadar bagi tiap-tiap seunit dalam ( RM ). Borang ini juga memerlukan tandatangan dari pihakarkitek dan jurutera,

ILMI F MBSA/B/14/79/ Pind 1/98: Merupakan borang untuk senarai semakanlaporan tapak dan cadangan. Menyatakanmengenai loksai dengan memberitahu nama jalan dan nama lorong beserta jaraknya.Menyatakan mengenai tapak iaitu : Jumlah batu-batu sempadan lot yang dapatdikesan dan tindakan yang diambil untukbatu-batu sempadan yang tidak dapatdikesan Jarak ke bangunan sedia ada besertaketerangan bangunan Jarak ke menara lot beserta keteranganbangunanMenyatakan keadaan tapak, kemudahan asasseperti jalan, bekalan elektrik, air, telefon,lampu jalan dan longkang di kawasan tersebut.Disahkan oleh arkitek dan jurutera

MBSA/B/4/87:

Borang-borang untuk permohonan kelulusanpelan bangunan. Bersama-sama borang iniperlu dilampirkan dokumen-dokumen mengenai: Surat-surat carian rasmi daripada penguasa/ pemegang tanah iaitu cabutan hak miliktanah, Q.T (surat hak milik sementara) /salinan geran tanah Surat akuan pemilik-pemilik tanah / suratperjanjian yang disahkan / disaksi olehmajistret / pesuruhjaya sumpah / pegawaikerajaan A Salinan resit bayaran cukai bandar atausurat pengesahan daripada ketua jabatanpenilai, MBSA. Sekiranya cukai belumdikenakan Surat perintah pembangunan daripadaJabatan Perancang Bandar Salinan surat teguran daripada JabatanPerkhidmatan Bomba, KWSB, JabatanKerja Raya (Jalan), TNB, Jabatan AlamSekitar dan Jabatan Penerbangan Awam Surat akuan penerimaan pelan infrastruktur daripada Jabatan Kejuruteraan Salinan surat akuan penerimaanpermohonan ubah syarat tanah daripadaPentadbir Tanah

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD Dilampirkan juga pelan-pelan yang lengkap : Pelan penunjuk Pelan tapak Pelan-pelan lantai bangunan Pelan-pelan keratan bangunan Pelan pandangan hadapan, pandanganbelakang, pandangan sisi kanan danpandangan sisi kiri bangunan Pelan diagram dan layout pemasanganelektrik Pelan diagram dan layout pemasanganpaip-paip air dan sanitari. Pelan tangki septik, pelan sistem rawatannajis berpusat Pelan pagar.Kesemuanya haruslah disahkan olehpemohon / pemilik bangunan.

ITECTSSDN.BHD 6.4 KESIMPULAN Kesimpulan yang saya dapat daripada bab ini ialah kerjasamadiantara pihak arkitek dan jabatan-jabatan lain amat penting keranasetiap kerja yang dilakukan bersangkut-paut antara satu sama lain.Saya juga banyak belajar cara untuk menyerahkan pelan kepadapihak-pihak yang dinyatakan diatas. Selain itu cara untuk berinteraksidengan mereka juga dapat saya ambil dan pelajari untuk dipraktikkanpada masa akan datang. Saya juga banyak mengetahui mengenai borang-borang yangpatut diambil untuk menyerahkan pelan kepada Majlis Perbandaran,Majlis Daerah, Jabatan Kerja Raya dan pihak-pihak lain yang terlibatsecara langsung dengan arkitek. Semua prosedur yang perludilakukan oleh seseorang untuk membina kediaman juga dapat sayapelajari di sini. Pengalaman ini semua akan saya ingat dan kongsibersama sahabat-sahabat di politeknik nanti.

H ILMI F ARIDAH MI F BAB 7 : LUKISAN KERJA 7.1 PENGENALAN 7.1.1 Maksud dan Tujuan Lukisan Kerja Lukisan kerja bermaksud satu persembahan fizikal objek ataubangunan di dalam bentuk grafik. Lukisan kerja boleh dibuat denganmenggunakan kaedah manual dan komputer. Pada masa kini bolehdikatakan seluruh firma arkitek memilih untuk membuat lukisan kerja denganmenggunakan kaedah komputer yang lebih canggih seiring dengan zamanyang semakin maju sekarang. Selain itu penggunaan komputer jugamempunyai banyak kelebihan iaitu kerja yang dilakukan lebih cepat, tepat,kemas, teratur, sempurna dan yang paling penting menjimatkan masa. Satuprogram telah diperkenalkan khusus untuk membuat lukisan kerja iaituprogram

AutoCadd. Dengan menggunakan perisian AutoCadd ini, tenagakerja dan jangka masa sesuatu lukisan itu disiapkan dapat dipendekkan.Lukisan kerja dilakukan adalah untuk menunjukkan pembinaanstruktur bagi tempat kediaman, bangunan komersial atau rekreasipendidikan dan bermacam-macam lagi tujuan. Antara objektif lukisan kerjaialah untuk mengetahui dan memahami fungsi lukisan kerja itu sendirikhusus untuk pihak kontraktor dan pihak arkitek. Selain itu kita jugadapatmengetahui alatan yang digunakan untuk melukis serta kegunaannya.

ARCHITECTSSDN.BHD Lukisan kerja secara manual boleh dilakukan di dalam studio yangdikhaskan. Studio merupakan tempat yang paling sesuai untuk membuatlukisan kerja. Terdapat beberapa perkara yang perlu dikuti semasa membuatlukisan kerja di dalam studio. Antaranya ialah : Masking tape yang telah digunakan untuk melekatkan kertaslukisan tidak disepahkan di atas lantai dan dibuang terusselepas menggunakannya Hindari dari memotong kertas dengan menggunakan pisau diatas meja lukisan Mestilah mendapatkan kebenaran daripada Ketua Jabatanuntuk membawa pemanas air dan peralatan elektrik Pemasangan radio mestilah mendapat kebenaran majoritiataupun menggunakan headfon suapaya tidak menganggupengguna studio yang lain. 7.1.2 Alatan Lukisan Kerja Secara Manual

Alatan utama : Draughting table ( Meja lukisan ) Parallel straight edge drafting machine (Pembaris T ) T Square ( Pembaris T 60cm, 90cm, 130cm ) Set square ( Pembaris boleh laras ) Scale ruler ( Pembaris skala. Metrik, Arkitek ) Lettering guide ( Panduan Huruf ) Irreguar curve ( Lengkungan ) French Curve ( Lengkok boleh lentur ) Technical Pen ( Pen teknikal ) Pencil ( Pensil berlainan gred ) Mechanical pencil ( pensil mekanikal )

Klip / masking tape Transparent tape Eraser ( Pemadam lembut )tra Drawing set ( set peralatan lukisan ) Templates ( pencontoh ) Tracing paper ( kertas surih ) Razor blade ( pisau pencukur ) Kertas lukisan Kertas habuk Kertas pasir halus 7.2 PERATURAN LUKISAN KERJA 7.2.1 Faktor-faktor keselamatan dan peraturan di dalam studio I. Kebersihan tempat melukis dari bahan-bahan kotoran yangmencacatkan

lukisan patut dihindari II. Lukisan hendaklah kering dan tidak lembap atau terkena bintik-bintikair yang

boleh menjejaskan permukaan lukisan III. Cara meletakkan lukisan hendaklah betul dan tidak terdapatpermukaan yang

tidak rata atau yang boleh menyebabkanpermukaan menjadi rosak Draughting table hendaklah ditutup setelah digunakan V. VI. Pastikan pelapik meja lukisan dalam keadaan baik Semasa melakukan kerja, jangan meletakkan papan muka mejaterlalu

condong atau mendatar yang akan menyebabkan prestasikerja terjejas

7.2.2 Memadam Berikut adalah beberapa cara memadam kesilapan pada lukisan yang asal : I. Pilih pemadam yang sesuai ( jenis lembut ) supaya penggunaannyatidak Erasing Shield digunakan apabila melindungi bahagian yang tidakdipadam Jangan tekan terlalu kuat, ini akan menyebabkan kertas melengkungyang

merosakkan kertas II. III.

terhasil daripada pemadam yang ditekan dan akanmenyebabkan kertas lukisan terkoyak IV. Semasa memadam lukisan, pastikan kertas lukisan diletakkan di

ataspermukaan yang keras dan rata untuk mendapatkan hasil padamanyang baik

V.

Gunakan berus atau kain yang boleh membuang habuk pemadam diatas

kertas lukisan VI. Semasa menggunakan pisau pencukur, pastikan ia tidak diletakkanmerata-

rata bagi mengelakkan kecedaraan dan kerosakan padakertas lukisan

7.2.3 Pen Teknikal PastikanI.Pen teknikal perlu berada di dalam keadaan baik sebelum lukisankerja dijalankanII.Gunakan dakwat yang dibenarkan sahajaIII.Bersihkan penutup pen dan kemaskan mata pen bagi mengelakkandakwat terkeluar IV.Tidak menggunakan pen teknikal diatas kertas lain selain tracingpaperV.Tidak mengeluarkan mata pen dari pen teknikal, terutamanya matapen yang terlalu halus iaitu saiz 0.18 hingga 0.12VI.Pen yang comot perlu dibersihkan dengan menggunakan UltraSonic Pen atau thinner 7.2.4 Pensil PastikanI.Pensil sentiasa tajam pada hujung mata dan tidak terdapat sebarangkotoran yang terlekat padanyaII.Kenakan tekanan yang sekata dalam keadaan pusinfan yang samarata, ini bertujuan untuk mendapatkan garisan yang baikIII.Bagi pensil teknikal, jangan tekan terlalu kuat yang bolehmenyebabkan mata pensil patah MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA IV.Cara yang baik untuk mengasah mata pensil, gunakan kertas pasir yang halus, manakala kertas pasir yang keras untuk membersihkandan melicinkan mata pensil 7.3 KANDUNGAN / KEPERLUAN LUKISAN KERJA Satu set lukisan kerja yang lengkap mesti mengandungi pelan-pelan berikut :

Pelan lokasi Pelan tpaak Pandangan hadapan Pandangan belakang Pandangan sisi kanan Pandangan sisi kiri Keratan Lukisan perincian : Bumbung Tandas Tangga Laluan perkhidmatan Laluan bertutup Anjung Susun atur bilik-bilik istimewa Pintu Tingkap

Pengudaraan MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Partition Wall Grilles ( Jeriji besi ) Perabot pasang dalam / pasang siap Susun atur pemasangna paip dan bekalan air Susun atur sistem pembersihan Pengaliran air dan permukaan Siling Pagar dan pintu pagar Lukisan-lukisan piawaian ( Lurang tangki najis ) Lukisan-lukisan daripada cawangan lain Struktur

Penghawa dingin Lif Pam-pam Alat pencegah kebakaran Elektrikal ( Cawangan elektrik JKR ) Jalan ( Cawangan jalan JKR ) Keperluan air ( Jabatan bekalan air tempatan ) Keperluan pencegah kebakaran ( Jabatan Bomba Malaysia ) Lukisan-lukisan daripada perunding ( jika ada )

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Lukisan kerja yang paling penting dan perlu dilukis sebelum menyerahkankepada klien serta kontraktor binaan ialah pelan lokasi, pelan lantai, kertan,pandangan hadapan, pandangan belakang, pandangan sisi kanan, pandangan sisikiri, lukisan terperinci bangunan dan lukisan landskap. Semua lukisan ini dilukisuntuk menunjukkan dengan lebih terperinci bagi sesebuah bangunan yang hendakdibina. Setiap lukisan mempunyai maksud yang tersendiri. Title block pulakedudukannya terletak disebelah kanan lukisan.

PELAN TAPAK menunjukkan : Tajuk ( title ) Contoh : Pelan tapak Nama bangunan yang didirikan Contoh : Bangunan kelas F, Kuarters Arah mata angin utara Benda-benda yang sedia ada Contoh : Garis batu sempadan, kontur, dan arah susunan,bangunan- bangunan, pokok, sungai, parit, jalan- jalan dan pagar Perkara-perkara baru Contoh : bangunan yang dicadangkan, jalan masuk Akan datang ( Future ) Contoh : bangunan-bangunan yang didirikan kemudiannya MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA

Benda-benda yang akan dirobohkan / tebang / alihkan kedudukannya/ haluannya Contoh : Bangunan yang sedia ada dirobohkan, pkok yangsedia ada ditebang, jalan atau parit yang sedia ada dialihkanhaluannya seperti yang ditunjukkan didalam pelan. Kesemua ukuran-ukuran yang penting Tanah-tanah potong dan tambun Menanam rumput Contoh : menananm rumput rapat, jarang untuk tanah curam,rata Garisan bangunan yang dicadangkan Contoh : kedudukan tiang-tiang ditandakan dengan + dandibulatkan, verandah, laluan bertutup ( jika ada ), parit Jalan Contoh : jalan besar dengan namanya sekali, jalan masukdan keluar tapak ditandakan dengan anak panah Pengaliran air permukaan Contoh : peparit dan saiznya, arah pengaliran air longkangmesti ditunjukkan, 225 mm wide p.c drain laid to fall Sump dan bilangannya Contoh : Sump 1

Pengaliran najis MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Contoh : lurang dan bilangannya ( MH 1, MH 2 ), paip najisdan saiznya ( 100 mm / 150 mm salt glazed earthenware soil pipe laid to fall ), tangki najis dan tempat penapisan najis( tangki najis untuk 200 orang) Aras susunan Contoh : aras kemasan lantai, spot level, garisan kontur Pagar, pintu pagar, dan pembentung Garisan keratan untuk kerja-kerja tanah Tempat letak kereta dan bilangannya Pondok Lain-lain Contoh : Elevated Water Tank KERATAN PELAN TAPAK menunjukkan

Tajuk ( title ) Contoh : KERATAN PELAN TAPAK Tajuk kecil Contoh : KERATAN A-A Ukuran menegak dan mendatar Aras susunan atau aras kemasan lantai Aras sedia ada di dalam bentuk garisan putus-putus Bezakan tanah potong dan tanah tambun dengan shading Tunjukkan kedudukan Contoh : Sempadan tapak, jalan, cadangan bangunan,bangunan yang sedia ada, bangunan yang akan didirikankemudian, pagar dan pintu pagar, sungai, tasik dan lain-lain MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA PELAN LANTAI

menunjukkan Tajuk : Contoh : PELAN LANTAI BAWAH Kesemua ukuran yang penting Aras susunan Nama-nama ruang Contoh : Family area, dining, living Keluasan ruang-ruang Kemasan lantai Contoh : 19 mm cement screed finish Kemasan dinding Contoh : 133 mm batu bata dengan 15 mm simen plaster pada kedua-dua permukaan dinding Pintu ( arah bukaan dan jenis ) Contoh : D5 ( door type 5 ), FD4 ( fire door type 4 ) Jenis tingkap Contoh : W6 ( window type 6 )

Jenis pengudaraan ( vent ) Contoh : V2 ( vent type 6 ) MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Jenis sekatan Contoh : P4 ( pertition type 4 ) Susun atur perabot pasang dalam / pasang siap ( Jenis ) Contoh : Built in cabinet type A to specialist detail Pengaliran air permukaan Contoh : saiz dan jenis parit, arah arus, takungan danbilangannya, besi atau konkrit untuk penutup peparit dimanaperlu Pengaliran najis

Contoh : Bilangan lurang ( MH 1, MH 2, MH 3 ), susunan dansaiz paip najis ( 100 mm salt glazed eartehnware soil pipelaid to fall ) Garisan bumbung Kemudahan-kemudahan tandas Contoh : kelengkapan kebersihan ( basin, sinki, tub mandi ),paip pengudaraan, perangkap gegeluk, perangkap lantai, aruspengaliran Garisan keratan Saluran Contoh : Pastikan keperluan untuk kemasukan paip-paipdisediakan, pastikan saluran mempunyai ruang untukdimasuki Tangga Contoh : Arah anak panah turun naik, bilangan anak tangga, jenis-jenis tangga, tetingkat, jejak Tiang penegeh bertetulang di tiap tiap 3m panjang dinding Contoh : tiang-tiang, paip air hujan Tetingkat aras lantai Contoh : 150 mm / 100 mm drop in toilet Alat-alat untuk mencegah kebakaran

Contoh : tempat seperti gegelung hos dan sebagianya PELAN BUMBUNG menunjukkan : Tajuk Contoh : PELAN BUMBUNG Ukuran-ukuran penting Curam bumbung Talang Contoh : Jenis dan saiz ( RC Gutter ), pengaliran keluar air hujan Kemasan bumbung Contoh : Rabung Paip pengudaraan Contoh : 100 mm

vent pipe with approved type wire netting over Pembukaan masuk ke bumbung MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

DIPLOMA SENI BINA Kalis tiris Contoh : 20 gauge g.i flashing Garisan keratan menunjukkan perincian bumbung Kelengkapan diatas bumbung Contoh : tangki air ( pressed steel ) untuk kegunaan biasadiapasang diatas konkrit ( upstand ), 450 mm tinggi dengan jarak tengah diatarannya 1200 mm, tangki air untuk menarapenyejuk untuk sistem penghawa dingin, bilik motor untuk lif, jalan masuk ke bumbung dari bawah setiap lurang dansaluran, jenis tingkap dan pintu KERATAN menunjukkan Skala Contoh : ( 1:100 , 1:50 , 1:200 ) Tajuk Contoh : KERATAN A-A Ukuran Contoh : Lantai ke siling, lantai ke lantai, kesemua ukuranmendatar, kesemua ukuran menegak ( jarak dari lantai keambang tingkap )

Asas bangunan ( dotted line ) Tiang-tiang Ketebalan lapisan asa Lapisan kalis lembap Ketebalan lantai MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Alang Bumbung dan perinciannya Aras susunan Paras kemasan lantai Jenis-jenis tingkap, pintu dan vent Nama-nama ruang

Tangga Contoh : bilangan anak tangga, pelepar Perabot pasang dalam / pasang siap PANDANGAN HADAPAN, PANDANGAN BELAKANG, PANDANGAN SISIKANAN, PANDANGAN SISI KIRI menunjukkan : Tajuk Contoh : PANDANGAN HADAPAN Aras susunan Memotong dan menimbun tanah Contoh : Untuk paras tanah yang sedia ada denganmenggunakan garisan putus putus Jenis jenis tingkap dan pintu Engsel atau bukaan untuk tingkap dan pintu Paip pengudaraan Bumbung : Rabung, kemasan bumbung, cucur atap, talang, tumpukasau Kemasan untuk dinding

H ILMI F

ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Contoh : Dotted untuk plaster jenis shading untuk batu-bata muka PELAN LANDSKAP mesti memasukkan huraian mengenai : Tanaman yang hendak ditanam Rumput Bangku Tong sampah Kawasan sekeliling Lampu jalan Kolam Tiles Jenis blok pejalan kaki Jenis perincian bahan yang digunakan

Huraian dan spesifikasi bahan yang digunakan Ukuran / saiz MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA LUKISAN PERINCIAN mesti memasukkan struktur bangunan yang dibinaseperti : Lukisan mesti dalam skala 1 : 20 1:2 1:5 1 : 10 Lukisan isometrik juga mempunyai skala Huraian dan jenis bahan binaan yang digunakan Semua gambar mesti mempunyai tajuk LUKISAN KERJA mesti mempunyai lukisan perincian mengenai :

Bumbung Tangga Laluan bertutup Tandas Pintu dan tingkap Engsel dan dinding pembahagi Perbaot dan pemasangannya Gambarajah sistem bekalan air MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Gambarajah longkang Siling Pagar Laluan pejalan kaki

Lantai Perkhidmatan bangunan seperti layout alat penghawa dinging Lurang Saliran air Tangki septik 7.4 TAJUK ( TITLE BLOCK ) DI DALAM LUKISAN KERJA 7.4.1 Saiz Standard Kertas Ia mempunyai 2 saiz standard kertas lukisan iaitu samada milimeter dan inci( metric dan imperial ).

H ILMI F SAIZ LUKISAN METRIK ( MILIMETER )S A I Z L U K I S A N S A I Z S E M P A D A N S A I Z

K E S E L U R U H A N KERTAS LUKISANA x 2 8 2 2 1 0 4 1 9 2

x 2 7 4 x 4 0 5 x 5 7 2 x 8 8 1 x Title block selalunya diletakkan di sebelah kanan tepi kanan kertaslukisan dan di bahagian bawah kertas lukisan. Kebanyakan syarikat-syarika 1 1 5 1 4 1 x 9 1 8 8 4 9 1 A 0 2 9 4 8 1 4 A x 5 9 4 1 5 2 0 7 4 0 A x 4 2 0 2 4 9 7 0 0 7 A x 2 9 7 3 2

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA mencipta sendiri title block

masing-masing, samada formal, ringkas danunik mengikut citarasa sendiri seklaigus menunjukkan indentiti syarikatberkenaan. Title block dibuat merangkumi semua perkara berikut : Bilangan lukisan ( drawing number ) Contoh : 5/5 Haribulan ( satu kolektif haribulan untuk semua lukisan ) Contoh : 31 Mei 2009 Bilangan / rujukan fail Contoh : KN / ALA / ..... Dilukis oleh ( Nama dengan huruf besar ) Disemak oleh ( Nama dengan huruf besar ) Skala ( scale ) Contoh : 1 : 200 , 1 : 100 , 1 : 50 , 1 : 20 , 1 : 5 Tajuk ( title ) Contoh : CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKANSATU UNIT RUMAH BANGLO 2 TINGKAT DI NO 2,JALAN KURATOR U1 / 61, DIATAS SEBAHAGIANLOT 14092, PT 16327, SEKSYEN U1, 40150 SHAHALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Tajuk kecil ( subtitle ) Contoh : Pelan tapak / pelan lantai / pelan bumbung Tandatangan-tandatangan ( Yang diperuntukkan di dalmaruang-ruang yang disediakan ) Semakan ( revision ) Contoh : Kedudukan blok A telah dipinda seperti yangditunjukkan Rujukan berkaitan Contoh : Lukisan ini mestilah dibaca bersama-samadengan lukisan bilangan ........ Lain-lain nota Contoh : Semua ukuran mestilah diperiksa dandisahkan di tapak projek oleh kontraktor sebelumkerja-kerja dimulakan CONTOH TITLE BLOCK YANG BIASA DIGUNAKAN MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

LUKISAN YANG TELAH SIAP DILUKISKEDUDUK AN TAJUK DANSEGALA YANGBERKAITAN

7.5 KESIMPULAN Dengan adanya satu set lukisan kerja yang lengkap bagi satu-satu projekpembinaan, maka ianya sudah tentu dapat memudahkan semua pihak, baik pihakkontraktor utama, kontraktor kecil, arkitek, jurutera dan lain-lain untuk menjalankankerja-kerja yang dikehendaki dengan licin dan memuaskan tanpa gangguan ataudengan gangguan yang paling minimumSetelah mengetahui bagaimana lukisan kerja dijalankan, dan mengetahui juga tentang bagaimana set lukisan didalam sesebuah lukisan kerja bolehmembantu saya di Politeknik nanti. Penglaman membuat lukisan kerja semasaberada di firma ini menambahkan lagi keyakinan di dalam diri saya untuk terus majudi dalam bidang ini. Insya Allah.. MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA BAB 8:LUKISAN PERSEMBAHAN8.1 PENGENALAN LUKISAN PERSEMBAHAN Lukisan persembahan adalah lukisan yang dibuat untuk ditunjukkan ataudipersembahkan kepada klien. Lukisann persembahan berbeza dengan lukisankerja, lukisan ini dibuat setelah lukisan kerja siap dan tiada sebarang perubahanyang perlu dilakukan lagi. Setelah klien dan semua pihak yang terlibat dengansesebuah projek berpuas hati dengan lukisan kerja yang disiapkan, maka lukisanpersembahan ini dilukis untuk menampakkan lagi bentuk bangunan dengan

lebih jelasLukisan persembahan perlu dimasukkan dengan aspek-aspek yang pentingseperti warna, landskap, figure, dan sebagianya untuk menampakkan lebihmenarik. Dalam lukisan persembahan juga perlu memasukkan lukisan 3D samadalukisan perspektif ataupun lukisan aksonometrik. Pentingnya lukisan 3D ini dalamsesebuah lukisan persembahan ialah untuk menampakkan dengan jelas fasadsesebuah bangunan yang hendak dibina 8.2 TEKNIK PERSEMBAHAN8.2.1 PENWARNAAN Penwarnaan merupakan unsur yang sangat penting dalam lukisanpersembahan yang sempurna. Teknik ini memberi kesan yang sangat menyerlahuntuk sesebuah lukisan persembahan yang baik. Kaedah ini juga lebih senang,mudah dan cepat berbanding kaedah-kaedah lain. Teknik mewarna terbahagikepada tiga iaitu dengan menggunakan pensil warna, warna air dan juga marker.Teknik ini paling popular dikalangan para siswa IPTA mahupun IPTS yangmengambil kursus senibina. Selama menjalani latihan industri di firma Hilmi FaridahArkitek Sdn. Bhd. Ini, saya banyak menggunakan teknik menggunakan pensil warnaberbanding penggunaan warna air mahupun marker. MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012 ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA PENSIL WARNA : Memerlukan penelitian semasa menggunakannya Campuran warna akan memberikan kesan yang lebih menarik kepadasesebuah lukisan persembahan Jika menggunakan teknik penwarnaan yang betul, lukisan akan kelihatanrealistik dan menjadi lebih menarik

Menggunakan teknik mewarna menggunakan satu arah sahaja menjadikanlukisan kelihatan kemas WARNA AIR : Kaedah ini lebih cepat berbanding pensil warna Sesuai digunakan untuk mewarna lukisan yang banyak Jika tersilap teknik mewarna, lukisan akan comot dan tidak menarik Memerlukan penelitian yang tinggi dan yakin sewaktu mewarna Warna air yang disyorkan ialah Alpha Colour dan Faber Castle keranayang mempunyai kualiti tinggi Kaedah campuran warna juga akan memberikan kesan yang menarik padalukisan persembahan jika olahan yang digunakan bersesuaian MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA MARKER : Penggunaan marker selalunya merujuk kepada golongan yangberpengalaman dan profesional dalam bidang ini Memerlukan kemahiran menggunakan teknik ini

Memberikan kesan yang lebih realistik pada sesebuah lukisan persembahandan menampakkan lebih profesional Marker yang disyorkan ialah prisma colour dan kerecolour Memeberikan kesan yang lebih baik dan sempurna jika dibandingkandengan dua kaedah penwarnaan diatas Jarang digunakan oleh pelajar kerana kos barang agak mahal LUKISAN 3 DIMENSI Lukisan 3D merangkumi lukisan isometrik, lukisan oblik, lukisanperspektif udara( bird eye view, perspektif biasa dan perspektif paras bumi ( worm eye view). Tujuan utama teknik persembahan ini dibuat adalah untuk memberi kefahamankepada orang awam yang tidak mempunyai pengetahuan teknikal. Oleh itu,lukisan ini dimasukkan kedalam lukisan persembahan untuk membolehkanmereka membyangkan rekabentuk sesuatu bangunan dengan mudah. MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA LUKISAN ISOMETRI : Lukisan ini digunakan dalam pelbagai bidang kejuruteraan kerana lukisanini dapat memberi maklumat dengan gambaran objek dengan jelas.Pada lukisan ini, panjang pinggir objek dan bangunan tidak dipendekkansama ada dengan proses putaran atau unjuran dengan menggunakan skalaisometrik.Hasil lukisan isometrik dan

unjuran isometrik kelihatan serupa kecualisaiznya sahaja yang berbeza. Beberapa ciri penting dalam lukisan ini ialah : Garisan Isometri : Garisan yang selari dengan paksi isometri Garisan tak isometri : Garisan yang tidak selari dengan paksi isometrik Garisan dalam isometri : Tidak dilukis mengikut magnitude yang sebenar. Sudut itu bolehmenjadi besar atau kecil bergantung pada kedudukannya Satah isometri : Dua jenis satah ini ialah satah condong dan satah oblik. Satahcondong ialah satah yang bersudut tepat hanya pada satu satahisometrik utama. Satah oblik ialah satah yang tidak bersudut tepatpada sebarang satah isometrik utama MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA

Panduan membina lukisan isometrik : Semua garis tegak pada objek dilukis menegak. Semua garisan mengufuk pada objek boleh dilukis condong 30darjah kepada garisan mengufuk Hanya garisan isometri boleh dilukis menggunakan ukuransebenar Sudut tidak boleh dilukis mengikut magnitud sebenar sudut itu. Semua pinggir yang selari pada objek dilukis selari dalam lukisanisometrik Kaedah membina lukisan isometri Kaedah binaan rangka :

Dalam kaedah ini, objek yang hendak dilukis diandaikanterletak dalam satu kotak. Saiz kotak ini dibina denganmenggunakan dimensi keseluruhan objek Kaedah binaan rangka :

Kaedah ini sesuai digunakan untuk membuat lukisanisometrik bagi objek yang mengandungi permukaancondong dan oblik Kaedah koordinat :

Kaedah ini sesuai digunakan untuk membuat lukisanisometrik yang mengandungi bulatan atau permukaanmelengkung MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

Panduan membina lukisan isometrik : Semua garis tegak pada objek dilukis menegak. Semua garisan mengufuk pada objek boleh dilukis condong 30darjah kepada garisan mengufuk Hanya garisan isometri boleh dilukis menggunakan ukuransebenar Sudut tidak boleh dilukis mengikut magnitud sebenar sudut itu. Semua pinggir yang selari pada objek dilukis selari dalam lukisanisometrik Kaedah membina lukisan isometri Kaedah binaan rangka :

Dalam kaedah ini, objek yang hendak dilukis diandaikanterletak dalam satu kotak. Saiz kotak ini dibina denganmenggunakan dimensi keseluruhan objek Kaedah binaan rangka :

Kaedah ini sesuai digunakan untuk membuat lukisanisometrik bagi objek yang mengandungi permukaancondong dan oblik Kaedah koordinat :

Kaedah ini sesuai digunakan untuk membuat lukisanisometrik yang mengandungi bulatan atau permukaanmelengkung MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Lukisan Oblik :

Fungsi lukisan oblik dan lukisan isometrik adalah sama,iaitu untuk memberikan gambaran sesuatu objek

Dalam lukisan ini, garisan unjuran dari objek adalahgarisan selari tetapi oblik kepada satah unjuran. Oleh itudalam unjuran oblik, pelukis dapat menghasilkan satupandangan bergambar bagi objek tersebut

3 jenis lukisan oblik yang digunakan ialah : Lukisan Kavalier : Ketiga-tiga paksi dilukis denganmenggunakan skala yang sama. Paksisudut boleh dilukis mengikut kecondongansebarang sudut kepada garisan mengufuk.Condong paksi surut yang biasa digunakanialah 30

, 45

, 60

Lukisan Kabinet : Ukuran yang sebenar digunakan bagi paksimenegak dan mengufuk tetapi skalaseparuh saiz penuh digunakan bagi paksisurut. Paksi surut boleh dicondongkankepada sebarang sudut pada garisanmengufuk. MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

DAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Lukisan Oblik :

Fungsi lukisan oblik dan lukisan isometrik adalah sama,iaitu untuk memberikan gambaran sesuatu objek

Dalam lukisan ini, garisan unjuran dari objek adalahgarisan selari tetapi oblik kepada satah unjuran. Oleh itudalam unjuran oblik, pelukis dapat menghasilkan satupandangan bergambar bagi objek tersebut

3 jenis lukisan oblik yang digunakan ialah : Lukisan Kavalier : Ketiga-tiga paksi dilukis denganmenggunakan skala yang sama. Paksisudut boleh dilukis mengikut kecondongansebarang sudut kepada garisan mengufuk.Condong paksi surut yang biasa digunakanialah 30

, 45

, 60 Lukisan Kabinet : Ukuran yang sebenar digunakan bagi paksimenegak dan mengufuk tetapi skalaseparuh saiz penuh digunakan bagi paksisurut. Paksi surut boleh dicondongkankepada sebarang sudut pada garisanmengufuk. IDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Lukisan Oblik Am : Skala yang sama digunakan pada paksimenegak dan paksi mengufuk tetapisebarang skala yang lain boleh digunakanbagi paksi surut. Dalam lukisan ini, paksisurut boleh juga dicondongkan padasebarang sudut kepada garisan mengufuk.Skala yang biasa digunakan bagi paksisurut ialah 1/3 dan 3/4 daripada skala yangdigunakan untuk paksi permukaaanhadapan. Dalam lukisan kabinet dan oblikam, paksi surut dipendekkan untukmengurangkan kesan herotan. Cara iniboleh diamalkan sekiranya butirandipermukaan atas atau sisi kurang penting.

9.10 SILING Siling dibina untuk melindungi kayu- kayu jeriau, jermangbumbung dan sebagainya daripada penglihatan mata kasar. Selainitu, ia juga dapat menahan sedikit sebanyak haba yang dapatmenembusi bumbung. Siling yang dimaksudkan ini ialah untukbangunan- bangunan yang berbumbung curam. Kerja PemasanganSiling Terus Menerusa) Satu pengikat dipasangkan terus kepada alang atau kasaubumbung.b) Kemudian siling bumbung diasang secara terus menerus padakasau atau jeriau bumbung. Siling yang digunakan ialah papan simenberukuran

970mm x 600mm x 6 tebal.c) Papan simen dipasang dengan memakunya pada kasau atau jeriau.d) Jalur atau ruang yang terbentuk diantara papan- papan simendikemaskan dengan jalur penutup siling yang bersaiz 3.8mm x 13mm.

H ILMII D A H ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA 9.11 BUMBUNG9.11.1 Pengenalan Bumbung merupakan bahagian atas sekali bagi struktur bangunan.Bumbung memberikan perlindungan dari angina,panasdan hujan.Struktur bumbung dibina daripada kayu,keluli, atau konkrituntuk menanggung beban diri, beban penutup bumbung dan bebanangina.Bumbung yang dibina hendaklah memenuhi keperluan danfungsi seperti kestabilan,kekuatan,ketahanlasakan,rintangancuaca,rintangan terhadap kebakaran,sifat penebat haba dan rupabentuk bangunan itu sendiri.Bumbung dibina untuk menyokongbeban mati struktur bumbung dan penutupnya,penebatan dankemasan dalam dan beban angina tanpa mengalami lenturan ataupesongan yang berlebihan sehingga berlaku ubah bentuk.Kekuatanbumbung bergantung kepada cara pemasangan,pembinaan danbentuk bumbung itu sendiri.Bumbung bangunan hendaklah menggunakan penutupbumbung yang dilulus atau yang ditentukan oleh Undang-undangkecil Bangunan.Rupa bentuk bumbung mempengaruhi rupabangunan sama ada dari segi bentuk bumbung ataupun warna dantekstur bahan penutup itu sendiri

BUMBUNG GANDING Bumbung curam yang mengandungi kasau dan tulangbumbung digandingkan di sebelah atasnya.Biasanya rentangmaksima bagi bumbung ganding ialah 3.5 meter. BUMBUNG GANDING TERIKAT Kaki kasau bumbung ini diikat dengan alang pengikat ataugeleger siling.Bumbung ini dapat menaggung beban yang lebih besar dengan rentang maksimum 5.5 meter. BUMBUNG SIMPAI

Satu lagi cara untuk mengelakkan kasau dari mengembangialah dengan mengikat kasau ditengah-tengah diantara kedua-dua jarak 1/3 tiggi bumbung dari paras atas dinding.Biasanya simpaiberukuran 100mm x 38mm . MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA BUMBUNG GULUNG-GULUNG Saiz yang jimat untuk kasau ialah 100mmx50mm tetapi bagibumbung ganding dan simpai saiz ini hanya boleh digunakan untukrentang tidak melebihi 15 kaki.Gulunggulung ialah kayu yangmelintang dibawah kasau-kasau berukuran 175mmx75mm untukmenumpangnya di antara tulang bumbung dan pelit tembok. BUMBUNG PISANG SESIKAT Bumbung jenis ini bukanlah satu bumbung yang penting bagisesebuah bangunan tetapi merupakan sebahagian kecilsahaja.Bumbung jenis ini adalah binaan tambahan kapada bangunanutama seperti anjung,dapur,verenda dan garaj dengan rentangnyatidak melebihi 2.5meter. 9.11.3 Pemilihan Bumbung Pemilihan bumbung adlah bergantug kepada faktor- faktor berikut :i.Jenis bangunanii.Ketahanlasakaniii.Rintangan kepada habaiv.Perlindungan cahayav.KecantikanviEkonomiviiKemungkinan pengubahsuaian pada masa hadapan MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI

F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA 9.11.4 Kerangka Bumbung Dalam pembinaan kerangka bumbung terdapat beberapabahagian kayu berlainan seperti kasau betina,kasau limas, kasaulurah dan sebagainya. Struktur kerangka bumbung boleh dibahagikankepada kategori berikut :-i.Bumbung Selapisii. Bumbung Rataiii. Bumbung Pisang Sesikativ. Bumbung Gadungv. Bumbung Beralangvi. Bumbung Kekuda 9.11.5 Kekuda Bumbung Kekuda kayu berbentuk segitiga gabungan anggota bumbungseperti pengikat, jeriau siling, kasau penupang dan sebagainya.Kekuda merentang antara dinding luar dan berjarak kira- kira 1.8mantara satu sama lain. Saiz kayu yang digunakan berubahubahberdasrkan panjang rentang. Untuk rentang yang lebih panjang, saizkayu bagi anggota kekuda adalah lebih besar.Kekuda dapat direkadalam pelbagai bentuk. Salah satu bentuk kekuda yang digunakandalam pembinaan adalah seperti berikut :-

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA 9.11.6 Penutup Bumbung Penutup bumbung mestilah terdiri daripada bahan- bahanyang kalis air. Bahanbahan yang digunakan adlah jenis bumbungdan kecerunan bumbung, bahan- bahan yang digunakan untukmembuat penutup bumbung adalah seperti kepingankuprum,pumbum, zink, aluminium, asbestos, plastik, konkrit dan tanahliat.i.Genting Konkrit Saling Mengikata.Genting konkrit saling mengikat hendaklah dari jenis danwarna yang diluluskan dan bebas dari segala kecacatan.Genting ini dipasang keatas kayu beroti sederhana kerasberukuran

50mm x 30mm untuk bumbung dan dipasangpada jarak 300mm untuk genting biasa dan pada jarak275mm untuk genting cerun landai. Penyumbat gentingterdiri daripada mortar simen (1 : 3 ) digunakan.ii.Genting untuk sisi atap, perabung limas dan lurah hendaklahdisediakan dan dipasang bercantuman dengan keseluruhanpenutup bumbungiii.Genting Tanah Liata.Genting tanah liat hendaklah berbentuk Marsseilesberukuran 400mm hingga 425mm panjang dan 225mmhingga 263 lebar dan bebas dari sebarang keretakan,serpihan dan meleding. Genting tanah liat ini hendaklahdipasang dengan kukuh keatas kayu beroti berukuran50mm x 25mm pada jarak lebih kurang 275mm denganlurah hendaklah diadakan bersepadan d e n g a n k e s e l u r u h a n d i p a s a n g b u m b u n g d a n

d e n g a n menggunakan simen mortar (1 : 3 ) yang

m e n y e r u p a i warna bumbung.\ MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA BAHAN- BAHAN PENEBAT Biasanya bahan- bahan penebat digunakan bersama- samapenutup bumbung. Dengan penggunaan bahan- bahan penebat inidapat menghalang haba panas dari luar menembusi bumbung dan juga menghalang hawa dingin yang terdapat didalam bangunankeluar. Lapisan penebat yang biasanya digunakan pada penutupbumbung ialah jejaring dawai ayam ( galvanized hexagon wirenetting ), kertas keranjang aluminium ( aluminium foil ) dan gentiankaca. 899.12 Galvanised Hexagon Wire Netting Jejaring dawai ini akan digunakan untuk melapik kertas kerajangaluminium supaya ia kelihatan kemas, rata dan licin dari bahagiandalam bangunan. 9.13Aluminium Foil

Kertas kerajang aluminium ialah sejenis kertas yang diselaputdengan aluminium pada kedua- dua permukaan untuk digunakansebagai bahan penebat haba dan cahaya. 9.14Kaca Gentian Kaca gentian digunakan sebagai penebat haba untukmengekalkan suhu dalam bangunan dan juga untuk mengurangkanbunyi titik hujan semasa hari hujan

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA 9.15KERJA PEMASANGAN GENTING KONKRIT SALINGMENGIRAT 1. Sebelum pemasangan genting, lapisan kalis lembab dihamparkanmerentangi kasau bumbung. Kemudian beloti diletakkan diatasnyadan dipaku. Selepas itu, kerja pemasangan genting dimulakan.2. Genting biasanya dipasang berlapis kembar untuk mengelakkanaliran hujan dari masuk kedalam bumbung.3. Genting digantungkan supaya sisi- sisinya ditumpu bersama dansambungan ini terikat hingga keatas curam bumbung.4. Pada setiap lapisan keempat, genting dipaku pada beloti.5. Semasa meletakkan genting, bahagian genting atas hendaklahsekurangkurangnya setengah daripada panjang genting bawah

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA 9.17PINTU9.17.1 JENIS- JENIS PINTU i. Pintu rataii. Pintu berpaneliii. Pintu kayu beloti 9.17.2 KERJA PEMASANGAN RANGKA TINGKAP DAN PINTU

a) Kerja pemasangan rangka pintu dan tingkap perlu dilakukandengan teliti.b) Ia perlu dipasang sebelum kerja pemasangan batu- bata dilakukanc) Rangka tingkap dan pintu haruslah berada dalam keadaan baik.d) Semasa kerja pemasangan dilakukan, ia haruslah dipastikansupaya berada dalam keadaan yang pugak.e) Kepugakkanya boleh ditentukan dengan menggunakan pelambab.f) Setelah itu, rangka tingkap dan pintu itu ditupang pada bahagiantengah, atas dan bawah.g) Diatas kepala jenang rangka pintu dan tingkap diletakkan ambangkonkrit yang mempunyai ketebalan bata semasa kerja mengikat batu-bata dijalankan. MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA 9.18 TANGGA Tangga merupakan sebahagian penting dalam pembinaanbangunan.Tangga merupakan perhubungan atau laluan naik turun yangmudah antara satu tingkat dengan tingkat yang lain dalam satubangunan.Pemilihan jenis tangga bergantung beberapa faktor antaranyaialah: Kegunaan tangga Ruang bukaan bagi tangga yang dibina Ukuran naik dan curam yang dikehendaki Rekabentuk yang paling berkesan dan ekonomi.Pembinaan tangga dapat dibahagikan kepada empat jenis utama iaitu: Tangga larian lurus

Tangga suku pusingan Tangga separuh pusingan Tangga geometri 9.18.1TANGGA LARIAN LURUS :-Tangga ini meliputi satu deretan anak tangga yang menghubungkandari satu tingkat kepada satu tingkat yang lain dalam satu arah.Untuk tanggalarian lurus yang panjang boleh diputuskan dengan pembinaan pelantar perantaraan supaya senang dan selesa untuk didaki.Penggunaan tangga MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA larian lurus memberikan rupabentuk yang paling mudahdan murah dalamkerja pembinan tangga. 9.18.2TANGGA SUKU PUSINGAN :-Tangga ini meliputi dua deretan anak tangga yang meningkat naikdari lantai bawah ke lantai atas dengan pelantar yang membelok sejauh90(suku pusingan) dipertengahannya.Ia amat sesuai untuk ruangan yangterhad. 9.18.3TANGGA SEPARUH PUSINGAN :-Tangga ini meliputi dua deretan anak tangga yang meningkat naikdari lantai bawah ke lantai atas dengan pelantar yang memusing melalui180( separuh pusingan) dipertengahannya.Kedua-dua deretan anak tanggaadalah selari ini menghasilkan bilangan anak tangga yang sama untukkedua-dua deretan anak tangga.Tangga separuh pusingan amat sesuaisebagai tangga awam terutamanya sebagai tangga kecemasan untukbangunan-bangunan pejabat yang bertingkat-tingkat. 9.18.4 TANGGA GEOMETRI

:-Tangga ini meliputi satu deretan anak tangga berterusan yangdisusun mengelilingi tupang tengah menjadi satu anak tanggakeliling.Tangga keliling memerlukan lantai yang kecil tetapi kegunaannyaadalah terhad dan tidak sesuai untuk memindahkan barang-barang besar seperti perabot kerana kesempitan anak tangga.Tangga boleh dibinadaripada bahan-bahan seperti kayu,konkrit atau logam dan dikemaskandengan kayu,batu,bata,konkrit dan lain-lain bahan yang sesuai

BAB 10 : LAWATAN DAN KERJA TAPAK10.1 PENGENALAN10.1.1Prakata Kerja tapak merupakan salah satu daripada bidang tugas yang perludilakukan oleh seseorang arkitek. Arkitek atau wakil yang menguruskan sesuatuprojek diwajibkan ke tapak untuk melihat perkembangan kerja pembinaan bagisesuatu projek di tapak binaan. Tugas arkitek di tapak bina ialah meninjau kerja-kerja pembinaan yang sedang dijalankan untuk menilai peratusan siap kerjapembinaan projek tersebut. Kemudian pihak arkitek akan mengeluarkan satu suratyang dipanggil Sijil Nilai Kerja untuk diberikan kepada pihak bank.Selain arkitek, pihak-pihak lain seperti kontraktor, jurutera, pemilik dansemua pihak yang terlibat perlu turun ke tapak untuk memastikan kerja pembinaanberjalan dengan lancar. Selain itu, ia juga bertujuan mengelak penipuan di dalamskop kerja masing-masing. Masing-masing mempunyai peranan dan tanggungjawabyang tersendiri untuk memastikan semua kerja yang dilakukan sempurna yangdisertai dengan sikap amanah dan jujur.Kerja-kerja yang dijalankan mungkin mengambil masa lebih satu tahun. Jadisetiap peringkatperingkat siap kerja haruslah dicatit supaya sebarang masalahyang terjadi akan dapat diselesaikan apabila mengetahui punca masalah tersebut.Dengan adanya laporan siap kerja dari kontraktor kepada pihak arkitek, segalamasalah termasuk masalah penipuan dapat dielakkan keran laporan tersebut bolehdianggap sebagai bukti.Antara aspek yang perlu dititikberatkan oleh pihak arkitek ialah: Kerja-kerja asas dan pertapakan bangunan tersebut. MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Rangka konkrit bertetulang bangunan. Dinding-dinding bangunan beserta rangka-rangka pintu terpasang padatempatnya. Memasang bumbung dan pendawaian elektrik, saluran paip(tanpa lengkap),paip gas(jika ada) dan penyaluran serta pengkabelan telefon dalaman(jikaada) pada bangunan tersebut. Kerja-kerja pembentungan bagi bangunan tersebut. Kerja-kerja perparitan bagi projek tersebut. Pembinaan jalan bagi projek tersebut.Semua kerja-kerja tinjauan perlu mempunyai peratusan-peratusan tersendiriyang akan ditentukan oleh pihak arkitek selepas tinjauan tapak. Perkara ini amatpenting dalam sesebuah kerja pembinaan kerana ia akan meninggalkan kesandalam jangka masa panjang jika terjadi sebarang kejadian yang tidak diinginidisebabkan tiada tinjauan dilakukan semasa pembinaan sedang dijalankan.Banyak kes penipuan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalampembelian barang seperti simen, pasir dan sebagainya. Sebagai contoh satukejadian pada projek rumah berkembar. Mereka yang tidak jujur hanyamenggunakan separuh sahaja penggunaan parti wall. Dinding ini adalah dindingyang digunakan untuk kedua-dua rumah. Jadi tidak hairanlah penipuan seperti initidak dapat dihidu. Kesimpulannya, tinjauan tapak ini adalah untuk mengelakkanperkara-perkara seperti ini terjadi. 67891010.2OBJEKTIF KERJA TAPAK

MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Sebelum terjadi apa-apa yang mendatangkan kesusahan pada mana-manapihak, adanya lebih baik menjalankan tanggungjawab yang diwajibkan keatas kita.Seperti tinjauan tapak ini, sekiranya tidak diambil serius oleh mana-mana pihaktidak hairanlah jika projek mereka akan ditangguh, terlambat dan sebagainyakerana masalah-masalah datang tidak kira waktu dan keadaan. Kita sebagai manusiperlu menilai baik buruk sesuatu pekerjaan. Contoh terbaik disini ialah tinjauantapak bina, berikut merupakan antara tujuan mengapa tinjauan tapak ini amatpenting. Memastikan kerja-kerja pembinaan berjalan dengan lancar dan sempurna. Mengelakkan sebarang kes penipuan dan ketidakadilan pada sesuatu. Memudahkan pihak yang terlibat memberi pandangan dalam mensyuaratyang melibatkan tapak projek. Memastikan pembinaan akan siap dengan sempurna dalam jangka masayang ditetapkan. Mengelakkan dari berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini pada masaakan datang dan ini akan menjejaskan prestatsi firma mahupun pihakkontraktor. Meninjau jika terdapat sebarang kesalahan dalam kerja-kerja pembinaandan boleh dibaiki terus sebelum sesebuah bangunan itu siap dibina. Mengenalpasti kesalahan samada pada lukisan atau pembinaan.

Meninjau kesalahan pada lukisan kerana apa yang dilukis tidak semestinyaboleh dibina.Kesimpulannya, lawatan dan tijauan tapak ini amat penting dan merupakansalah satu tanggungjawab besar seorang arkitek untuk memastikan kerja-kerja yangdirancang sempurna seadanya 6.2TINJAUAN DI TAPAK PROJEK KETIKA LATIHAN INDUSTRI Sepanjang menjalani latihan industri di Hilmi.Faridah Architects ini, sayaberpeluang meninjau dan membuat lawatan tapak bagi sesetengah projek yangsaya uruskan. Saya sangat berbesar hati dan amat bersyukur kerana diberi peluanguntuk melakukan tinjauan di tapak walaupun tidak kesemua projek yang sayaterlibat dapat saya lawati. Sekurang-kurangnya saya mempunyai pengalamandalam mengamati kerja-kerja dan aspek-aspek yang dititikberatkan semasa lawatantapak dilakukan. Projek 1: Cadangan membina dan menyiapkan 1 unit rumah kelab 2 tingkat yangmengandungi :1)Sebuah kolam renang dewasa2) Sebuah kolam renang kanakkanak3) 1 unit pondok pengawal4) 1 unit tandas awam5) 1 unit gazebo6) 1 unit rumah sampah beserta bilik MSBDi atas sebahagian lot PT543 (Lot 8111), Jalan Hijau Serindit U9/68, Fasa 3, BukitCahaya Seksyen U9, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan untuk tetuan SJPROPERTIES SDN. BHD. Ringkasan Projek: Menyiapkan lukisan kerja termasuk perincian.

Tujuan melawat tapak: Mengenalpasti binaan serta landskap yang sedia ada di tapak bina. Memastikan lukisan yang dibuat serupa berdasarkan apa yang dibuat di tapak. Pandangan di tapak bina: MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINAMOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

Projek 2: Cadangan membina sebuah kediaman 1 tingkat beserta dewan makan, 2unit pondok pengawal, tempat letak kereta berbumbung dan sebuah gazebo di ataslot no. 3, Jalan Firus Empat 7/7d, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor DarulEhsan untuk Y.BHG. DATO' IR. HJ. IBRAHIM BIN HJ. YAKUB. Ringkasan Projek: Menyiapkan lukisan kerja termasuk perincian. Membuat kertas kerja bagipembukaanjalan dibelakang.

Tujuan melawat tapak: Mengenalpastibinaansertalandskapyangsediaadaditapakbina. Mendengar kehendak klien dan mengadaptasikan impiannya di dalam lukisan Memastikankerja-kerjapembinaanberjalandenganlancardansempurna. Melihatdanmengenalpastikerosakanpembinaanyangberlaku. Mengenalpastikesesuaianrekabentukbangunandengankeadaanditapak. Pandangan di tapak bina:

MOHDZAKKIBINABDULGHANI17DS

B07F012

Tujuan melawat tapak: Mmsakr-epmianelnegnnaasmua e at nekr e b abradnal cr ne pr . k aa i j j n j a ad n Mengenalpasti kesalahan yang terdapat pada lukisan kerana berlaku sedikitslhhm af a aa mneae ban egni mi a. p n Memastikan pelan yang dihantar sama dengan kerja-kerja yang dijalankan. Berbincang bersama-sama Tcna aae ehi l ngr cM

dan kontraktor mengenaiperkara-perkara yang tidak past

H ILMI F ARIDAH A C IE T S N H R H CS D . D T B

DL MS NI A O DA K I A D L HN7 S 0F1 P I O A E I NM H ZK I NB UG A I DB702 B B 1

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA BAB 11 : SKOP KERJA SEMASA LATIHAN11.1 PENGENALAN Sepanjang 5 bulan saya menjalani Latihan Industri di Hilmi.Faridah ArkitekSdn Bhd , saya telah diberi kesempatan untuk mendalami berbagai-bagai jenislukisan serta diberi kesempatan membuat lukisan kerja. Segala projek yang sayaterlibat mendapat tunjuk ajar yang baik daripada semua kakitangan di firma ini.Selain dapat memahami cara bekerja dan mendalami lukisan selama beradadi firma, saya juga dapat mengumpul sedikit sebanyak maklumat mengenai struktur,bahan dan binaan yang penting untuk sesuatu binaan itu. Adakalanya saya diberipeluang untuk bersemuka dengan klien, pihak bandaraya untuk penyerahan pelan.Selain itu, saya juga diberi kesempatan untuk berbincang bersama dengankontraktor akan perjalan pembangunan yang sedang dilakukan dan juga mengenalpasti pindaan yang dilakukan berdasarkan keadaan sebenar di tapak. Segalapengalaman ini merupakan sesuatu yang amat berharga dan bermakna kepadasaya sebagai seorang pelajar yang sentiasa ingin mengetahui sesuatu yang baru.Segala skop kerja yang saya lakukan ini, diharapkan agar dapat membantu saya dimasa akan datang.Beberapa pengelasan telah saya ringkaskan mengenai skop kerja yang sayalakukan sepanjang beerada di firma ini. Saya diberi kepercayaan oleh pihak atasanuntuk melibatkan diri sepenuhnya di dalam projek rumah kediaman dan bangunankomersial.

1 1 . 2 S K O P L U K I S A N K E R J A Projek 1: Cadangan membina dan menyiapkan 1 unit rumah kelab 2 tingkat yangmengandungi :1 ) S e b u a h k o l a m r e n a n g d e w a s a 2) Sebuah kolam renang

kanak-kanak3) 1 unit pondok pengawal4) 1 unit tandas awam5) 1 unit gazebo6) 1 unit rumah sampah beserta bilik MSBDi atas sebahagian lot PT543 (Lot 8111), Jalan Hijau Serindit U9/68, Fasa 3, BukitCahaya Seksyen U9, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan untuk tetuan SJPROPERTIES SDN. BHD. Ringkasan Projek: Menyiapkan lukisan kerja termasuk perincian. Tugas yang diberi:

Menyiapkan pelan perincian tangga dan susur tangga dan mereka bentuktangga. Melakukan kajian untuk menyiapkan perincian padang permainan badminton,dan lapangan bola keranjang. Mendapatkan maklumat tentang projek ini untuk menyiapkan perincian kabinwap yang akan diletakkan di dalam tandas lelaki dan tandas wanita.

Mengubah dan memperkemaskan perincian tentang kabin wap berdasarkanedaran yang difakskan oleh pihak perunding SAUNA HOLM SDN BHD. Menyiapkan perincian tentang kawasan permainan squash berdasarkan edaranyang diberikan oleh perunding.

MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Masalah yang dihadapi: Kurang mahir akan penggunaan perisian AutoCadd , terdapat banyak simbol-simbol dan arahan pintas yang tidak diketahui.

Tidak mengetahui lebih lanjut tentang rekabentuk yang dikehendaki oleh klienberkenaan tangga dan susur tangga. Tidak mendapat maklumat yang lengkap berkenaan perincian yang perludilakukan. Padang permainan badminton, kawasan permainan squash, kabinwap. Tidak mempunyai keyakinan diri untuk bertanya berikutan kurang mengenalistaff-staff yang ada. Tidak berani untuk bertanya banyak kali jika melibatkan tentang lukisan kerjaatau perincian. Sukar untuk berbincang dengan pengurus teknikal berkenaan perincian yangdilakukan. Tidak mengetahui jenis kemasan dan jenis lantai yang akan digunakan untukpadang permainan tenis kerana ianya berlainan mengikut kehendak pelanggan. Kurang memahami apa yang diperlukan untuk sesebuah lapangan permainansquash Perkara yang dipelajari Mula mempelajari arahan ringkas dalam penggunaan perisian AutoCadd.Segala kerja dapat dilakukan dengan segera tanpa memeningkan kepala. Walaupun hanya diberi tugas menyiapkan perincian tetapi diberi peluang untukmembuat lawatan tapak untuk mengenalpasti kehendak pelanggan dankawasan perletakan setiap perincian yang dilakukan. Belajar menganalisis pelan, dan membuat perincian berdasarkannya. Mengetahui apa kemasan yang diperlukan dan jenis lantai yang diperlukanuntuk kepuasan pemain semasa membuat perincian. rojek 2:

Cadangan membina sebuah kediaman 1 tingkat beserta dewan makan, 2unit pondok pengawal, tempat letak kereta berbumbung dan sebuah gazebo di ataslot no. 3, Jalan Firus Empat 7/7d, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor DarulEhsan untuk Y.BHG. DATO' IR. HJ. IBRAHIM BIN HJ. YAKUB. Ringkasan Projek: Menyiapkan lukisan kerja termasuk perincian. Mengenal pasti apa yang diperlukan untuk penghantaran lukisan.

Tugas yang diberi: Menyiapkan pelan perincian bagi rumah pengawal. Menyiapkan pelan perincian bagi pintu pagar dan mewarnakannya mengikutwarna kemasan yang akan digunakan. Mendapatkan maklumat tentang projek ini untuk menyiapkan perincian rumahbelakang bersama-sama dengan rumah pengawal dan pintu pagar belakang. Mewarnakan pelan-pelan yang telah disahkan betul oleh pengurus teknikal. Menyiapkan

perincian

kebuk sampah dan perincian gazebo bersama rakansetugas Nur Syafinaz. Selepas penyerahan pelan pada kali pertama, terdapat beberapa kesalahanyang di kenalpasti oleh Majlis Bandaraya Shah Alam. Memperbaiki kesalahan yang dikenalpasti.

Berbincang dengan pengurus teknikal berikutan kesalahan yang ditegur olehMajlis Bandaraya Shah Alam untuk semakan buat kali terakhir. Pergi ke Majlis Bandaraya Shah Alam untuk proses penyemakan pelan dankeperluan lain yang dikehendaki oleh pihak Majlis Bandaraya.

Masalah yang dihadapi: MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Penggunaan autocadd tidak berapa mahir, banyak simbol-simbol yang tidakdifahami. Kurang kefahaman akan rekabentuk dan keperluan dalam menyiapkanperincian rumah pengawal, pintu pagar, gazebo dan juga kebuk sampah. Tidak mengetahui lebih lanjut mengenai warna-warna yang digunakan untukproses pewarnaan berdasarkan kemasan yang dilakukan. Kurang memahami akan komen yang diberikan oleh pihak Majlis BandarayaShah Alam yang menyebabkan kelewatan dalam menyiapkan lukisan. Kurang didikan berkenaan lukisan yang dibuat kerana pengurus teknikal seringkali berada di luar pejabat untuk menguruskan hal yang lebih penting. Perkara yang dipelajari

Semakin mempelajari arahan ringkas dalam penggunaan AutoCaddmenyebabkan kerja menjadi semakin cepat dan pantas. Diberi peluang untuk membuat lawatan tapak melihat kerja-kerja pembinaanyang sedang dijalankan dan juga rekabentuk yang diterapkan di dalampembinaan. Belajar memahami komen yang diberikan oleh pihak Majlis Bandaraya. Mempelajari cara berkomunikasi dengan orang luar seperti Majlis Bandaraya . Mempelajari beberapa perincian yang dibuat,cara binaan dan standard yangselalu dibuat untuk perincian tersebtu. Semakin memepelajari akan warna dan ikatannya dengan kemasan yangdigunakan. Projek 3: Cadangan membina dan menyiapkan 1 blok bangunan 32 tingkat dan 1tingkat yang mengandungi:1) 1 tingkat besmen tempat letak kereta2) 1 tingkat pusat perniagaan 3)1 tingkat pusat bowling dan kesihatan4 ) 3 t i n g k a t a k a d e m i k 5 ) 1 t i n g k a t

k a f e t e r i a 6)3 tingkat pangsapuri pengajar (30 unit)7 )3 t in gkat asram a pe la ja r lua r

ne ga ra8 )19

t in gka t

a srama

pe la ja r

t empata n 9)1 tingkat kemudahan sukan dan m e k a n i k a l Untuk tetuan Kolej Poly-Tech Mara Cheras, Kuala Lumpur. Ringkasan Projek: Menyiapkan lukisan kerja termasuk perincian. Tugas yang diberi: Menyiapkan satu pelan tingkat 2 dan tingkat 3 bagi mengoptimaskan kegunaanruang di dalam sesuatu pelan itu.

Mewarnakan setiap pelan yang terdapat pada bangunan ini untuk membezakandiantara ruang yang digunakan dengan ruang pejalan kaki . Mengira luas kawasan bagi pelan tingkat 2, dan pelan tingkat 3. Menukarkan pelan tingkat 2 dan tingkat 3 daripada lukisan 2 dimensi kepadalukisan 3 dimensi untuk lebih pemahaman berkenaan rekabentuk yangditerapkan . Masalah yang dihadapi: Penyerahan pelan tidak mengikut tarikh yang ditetapkan kerana projek inimengejut dan banyak masalah yang timbul di saat akhir. Mahu memaksimumkan penggunaan ruang pada setiap tingkat MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Perkara yang dipelajari Diberi peluang untuk membuat pelan tingkat 2 dan tingkat 3 dan belajar mengenai cara memaksimumkan penggunaan ruang pada setiap tingkat. Belajar memahami kehendak klien dan menganalisis reka bentuk yangditerapkan di dalam bangunan tersebut.

Mempelajari jenis-jenis warna untuk mengenalpasti bahan yang digunakan. Belajar menggunakan perisian SketchUp bagi menjadikan lukisan 2 dimensikepada lukisan 3 dimensi. Memahami dan mempelajari arahan ringkas didalam perisian SketchUp . Mempelajari cara pengiraan luas kawasan untuk mendapatkan yuran melukispelan. MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Projek 4: Cadangan membina dan menyiapkan sebuah Sekolah MenengahKebangsaan Bandar Behrang 2020 (24 bilik darjah), Mukim Ulu Bernam Timur,Daerah Batang Padang, Perak Darul Ridzuan untuk tetuan Kementerian PelajaranMalaysia. Ringkasan Projek: Menyiapkan lukisan kerja bagi kerja-kerja membina sekolah. Tugas yang diberi: Mewarna setiap pelan-pelan mengikut jenis kemasan yang digunakan. Menyiapkan pelan tapak bagi bangunan sementara bersama-sama rakansetugas Nur Syafinaz.

Menyediakan pelan yang lengkap dengan simbol-simbol bomba bagipenghantaran kepada pihak BOMBA. Mengira keluasan bagi kawasan penyelamatan bagi pihak BOMBA. Membuat perincian papan tanda, dan pagar sementara. Membuat pelan setting out untuk mengira jarak diantara bangunan-bangunanyang ada. Masalah yang dihadapi: Masalah menggunakan jenis warna kerana ianya berubah-ubah mengikutmaklumat yang didapati daripada Majlis Bandaraya. Terlampau banyak lukisan yang hendak diwarna menyebabkan kerja-kerjapenyerahan pelan tertangguh. Tidak mengetahui akan simbol-simbol bomba yang diperlukan. Tidak mengetahui luas kawasan penyelamatan yang diperlukan oleh pihakBOMBA. Mengenalpasti dan mencari maklumat yang diperlukan untuk membuatperincian. Tidak mengetahui apakah itu pelan setting out. MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012 Projek 4: Cadangan membina dan menyiapkan sebuah Sekolah MenengahKebangsaan Bandar Behrang 2020 (24 bilik darjah), Mukim Ulu Bernam Timur,Daerah Batang Padang, Perak Darul Ridzuan untuk tetuan Kementerian PelajaranMalaysia. Ringkasan Projek:

Menyiapkan lukisan kerja bagi kerja-kerja membina sekolah. Tugas yang diberi: Mewarna setiap pelan-pelan mengikut jenis kemasan yang digunakan. Menyiapkan pelan tapak bagi bangunan sementara bersama-sama rakansetugas Nur Syafinaz. Menyediakan pelan yang lengkap dengan simbol-simbol bomba bagipenghantaran kepada pihak BOMBA. Mengira keluasan bagi kawasan penyelamatan bagi pihak BOMBA. Membuat perincian papan tanda, dan pagar sementara. Membuat pelan setting out untuk mengira jarak diantara bangunan-bangunanyang ada. Masalah yang dihadapi: Masalah menggunakan jenis warna kerana ianya berubah-ubah mengikutmaklumat yang didapati daripada Majlis Bandaraya. Terlampau banyak lukisan yang hendak diwarna menyebabkan kerja-kerjapenyerahan pelan tertangguh. Tidak mengetahui akan simbol-simbol bomba yang diperlukan. Tidak mengetahui luas kawasan penyelamatan yang diperlukan oleh pihakBOMBA. Mengenalpasti dan mencari maklumat yang diperlukan untuk membuatperincian. Tidak mengetahui apakah itu pelan

setting out. MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Perkara yang dipelajari: Mempelajari perbezaan warna bagi perbezaan kemasan yang digunakan.. Pengalaman menguruskan projek dengan usaha sendiri. Mengetahui warna standard yang digunakan untuk menentukan jenis kemasan . Belajar mengenai simbol-simbol yang diperlukan oleh pihak BOMBA. Ini adalahuntuk memastikan alatan kecemasan lengkap berada di setiap kawasan. Mengetahui luas keluasan minima yang diperlukan oleh pihak bomba bagiproses penyelamatan. Belajar mengenai keperluan yang dikehendaki dalam menyiapkan perincian. Mengetahui kegunaan pelan setting out yang biasa digunakan untuk mengira jarak antara bangunan. Projek 5: Cadangan pindaan kepada pelan lulus no.MBSA/B/PC/sek. U1/0119-2006(OSC/PBT) bertarikh 30.11.2006 bagi cadangan membina dan menyiapkan133 unit rumah teres 2 tingkat yang mengandungi:

36 unit rumah teres 2 tingkat (28 x 96) 61 unit rumah teres 2 tingkat (28 x 120) 36 unit rumah teres 2 tingkat (28 x 86) Ringkasan Projek: Menyiapkan lukisan kerja lengkap untuk penyerahan kepada Majlis BandarayaShah Alam. Tugas yang diberi: Menyiapkan pelan S & P untuk diedarkan kepada pelanggan. Mewarnakan pelan didalam perisian AdobePhotoshop. Membaiki pelan dan mewarnakan kesemua pelan yang telah siap dibaiki. Membuat pelan pindaan untuk semua jenis rumah kediaman. Masalah yang dihadapi: Kurang memahami akan perisian AdobePhotoshop. Keliru dengan rekabentuk kerana lukisan yang dilukis berbeza dengan keadaandi tapak bina. Kurang pengetahuan akan pelan pindaan. Terlalu banyak pelan yang perlu dipinda meliputi beberapa aspek yang penting. MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH

ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA Perkara yang dipelajari: Mempelajari dan mengenalpasti kesalahan pada lukisan apabila berada ditapak. Diberi peluang untuk membuat lawatan tapak bagi membantu bagi menyiapkanlukisan. Mengetahui perkara-perkara yang perlu diperbaiki hasil dari lawatan tapaktersebut. Berpeluang berbincang bersama-sama kontraktor bagi menangani masalahyang berlaku di tapak. Belajar mengenai pelan pindaan yang sentiasa dibuat berdasarkan kelainanpembinaan semasa ditapak. Belajar bersabar dan memahami akan kerja pelukis pelan yang sebenar 9101111.3KESIMPULAN Setiap tugas yang diberikan amat bermakna walaupun hanya sedikit. Sayamengambil serius tentang kerja-kerja yang diberikan kepada saya. Alhamdulillahsemua kerja-kerja saya telah saya siapkan amat disenangi dan tidak mendatangkanmasalah kepada mana-mana pihak.Diharapkan kepada pihak firma mahupun pihak politeknik dapat menilai hasilkerja saya dengan penuh teliti kerana saya seorang pelajar dan kemungkinan besar akan melakukan kesalahan terhadap kerja-kerja yang dilakukan.Saya berharap kerja-kerja yang saya lakukan ini sedikit sebanyak dapatmenolong saya untuk melatih diri menjadi yang lebih baik dalam menceburkan diri didalam bidang senibina ini. Segala yang diajar, manfaat yang saya perolehi akansaya gunakan setiap masa. MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI

F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA BAB 12 : KESIMPULAN Sepanjang saya menjalani latihan industri, saya telah mempelajaripelbagai pengetahuan yang baru mengenai Seni Bina di firma Hilmi FaridahArkitek Sdn Bhd. Di sini, saya dapat mempraktikkan apa yang telah sayapelajari semasa di politeknik iaitu dengan mengikuti kerja-kerja yangberkaitan di tapak bina dan di pejabat.Selain itu, saya dapat melihat pekembangan semasa dalam hal-halkerja yang berkaitan dengan pembinaan iaitu bagaimana menguruskansesuatu dokumen tender dan sebutharga, mengikuti mesyuarat tapak binadan mendengar perbincangan masalah masalah yang berkaitan denganprojek.Di samping itu, saya dapat mengetahui bagaimana untukberkomunikasi dengan para pekerja sama ada dari pihak bawahanmahupun atasan yang terlibat dengan firma ini. Memahami karenah-karenah pelanggan yang mempunyai pelbagai permintaan untuk mendapatkepuasan dalam mencapai hasil yang terbaik.Oleh itu, adalah sangat baik latihan industri ini dijalankan supayapelajar memahami segala aspek yang terkandung dalam bidang yangdiikuti iaitu Seni Bina. Saya selaku pelatih yang menjalani latihan industri,ingin mencadangkan supaya pelajar-pelajar yang ingin menjalani latihanagar sentiasa bersedia untuk menjalankan tugas yang bakal dilakukan dansentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab.Di samping itu, pelajar harus juga didedahkan dengan kerja- kerja ditapak bina untuk memahami antara teori dan amali supaya dapat lebihmemahami dengan jelas tujuan dan maksud kerja tersebut dilaksanakan.Selain dari itu, pelatih-pelatih juga seharusnya dapat dibimbing dengansebaik mungkin oleh penyelia yang bertanggungjawab di mana pelatihmenjalani latihan. Para pelatih seharusnya didedahkan dengan lebihbanyak pengetahuan tentang-tentang kerja yang berkaitan projek, di manapengetahuan ini tidak dapat diperolehi di politeknik hanya dengan mendapatkannya secara teori. Saya juga ingin memberikan saranan iaituketua dan pekerja bawahan perlulah mempunyai hubungan komunikasiyang baik seperti memberi penerangan secukupnya tentang sesuatu projeksupaya pekerja dapat melakukan kerja dengan sebaik mungkin. Akhir sekali, saya mengharapkan agar pelatih tidak mensia-siakan peluang yangtelah diberi semasa menjalani latihan industri supaya ilmu yang diperolehisepanjang latihan dapat digunakan dan menjadi panduan untuk menempuhalam pekerjaan serta ia akan menjadi asset yang berguna kepada dirisendiri. Sesuatu pengalaman yang amat berguna itu tidak dapat dibeli dengan wang ringgit.

BAB 13 : KOMEN DAN CADANGAN Hilmi Faridah Arkitek Sdn Bhd merupakan sebuah firma arkitek yangt e r k e n a l d i k e p u l a u a n i n i . D e n g a n k e p e r c a y a a n t i n g g i y a n g d i b e r i k a n o l e h pelanggan terhadap perkhidmatan yang dilakukan dalam rekaan bangunan, hiasandalaman, dan tempat-tempat rekreasi yang lain. Firma ini telah berkembang menjadisebuah firma yang terunggul dan berdaya saing.Secara amnya, latihan industri yang telah saya jalankan selama enam bulandari 12 JANUARI 2009 sehingga 12 JUN 2009 di firma Hilmi Faridah Arkitek Sdn B h d telah mencapai objektif sebenar latihan industri mengikut k e h e n d a k pengurusan Politeknik Sultan Idris Shah bagi setiap pelajar yang menjalani latihanindustri samada pada peringkat sijil atau pun diploma.Tujuan utama komen ini bukanlah bertujuan untuk mendedahkan keburukandan kelemahan syarikat. sepanjang saya menjalankan latihan industri di syarikattersebut, tetapi adalah untuk pihak syarikat memperbaiki segala kelemahan dankekurangan yang ada semasa pelajar menjalani latihan industri agar latihan yang di jalankan mencapai kepuasan bersama, antara pelajar dan pihak syarikat.Saya juga sebagai pelajar bersedia untuk menerima komen daripada pihakpoliteknik dan pihak firma kerana segala apa yang saya buat, saya yakin saya tidaksepenuhnya sempurna. Saya sebagai pelajar yang sentiasa ingin memeperbaikikelemahan diri dengan rendah dirinya meminta maaf sekiranya berlaku kesalahandan kesilapan sepanjang saya berada di firma Hilmi Faridah Arkitek Sdn Bhd ini. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti, jika ada silapdan salah, jangan disimpan di dalam hati MOHD ZAKKI BIN ABDULGHANI 17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA 13.1 Komen Untuk Syarikat Pada keseluruhannya tidak banyak yang hendak di komen pada s y a r i k a t i n i . I n i kerana walaupun mempunyai beberapa kekurangan di

dalam syarikat. Syarikat ini dapatmengata si dengan kecekapan dan kemahiran yang ada pada setiap staff mereka. Tetapi untuk jangka masa panjang, permasalahan ini haruslah diatasi untuk membolehkan syarikatini terus berdaya saing dan sentiasa menjadi syarikat yang terunggul di mata pelanggan.Antara perkaraperkara yang perlu diatasi adalah : Kekurangan Tenaga Kerja Kekurangan tenaga kerja dalam sesuatu organisasi adalah lazimnya berlaku. Namunkekurangan ini haruslah diatasi. Kelewatan dalam menghantar lukisan kepada pihak terlibatboleh berlaku jika kekurangan tenaga kerja. Kekurangan gaji ataupun elaun Untuk memuaskan hati semua pihak bukanlah senang. Tetapi pada pendapat saya,sesuatu pekerjaan yang dilakukan haruslah bertetapan dengan keuntungan yangdiperolehi. Tanpa kehadiran staff -staff yang ada segala lukisan tidak akan dapatdiselesaikan mengikut kehendak pelanggan. Kelembapan komputer yang digunakan Komputer yang digunakan memainkan peranan yang penting kerana kelancaranlukisan yang dibuat bergantung penuh kepadanya Pengagihan tugas Dapat saya perhatikan pegagihan tugas tidak sekata. Ini kerana diwaktu waktuterdapat kerja yang banyak terdapat segelintir staff yang leka membuat kerja lain. 13.2 Cadangan Untuk Syarikat i.Menambahkan lagi tenaga kerja dalam bahagian pelukis p e l a n . K e k u r a n g a n pekerja akan menyebabkan sesuatu lukisan itu lambat disiapkan ii. Menambahkan gaji dan elaun kepada para pekerja memandangkan beberapapekerja agak mengeluh akan gaji yang diperolehi setimpal dengan kerja yangd i b e r i k a n d a n t a r a f h i f u p y a n g t i n g g i d i k a w a s a n i n i . I n i

a d a l a h u n t u k memastikan setiap pekerja yang berada di firma ini dapat memotivasi kan diriuntuk menjadi lebih baik seiring dengan motto syarikat do mistake at the first time, zero mistake in all time iii.W alaupun setiap pekerja diharapkan mempun yai segala jenis k e m a h i r a n y a n g ada, pihak syarikat boleh juga sesekali untuk memberikan kursus yang lebih kepada staff memandangkan wujudnya perisian yang baru seiring dengan duniateknologi sekarang. Dengan adanya kemahiran yang tinggi pada setiap staff,firma ini akan lebih berdaya saing dan lebih disukai oleh pelanggan.i v . S i l l a t u r r a h i m y a n g l e b i h e r a t p e r l u l a h d i p u p u k d i a n t a r a m a j i k a n d a n p e k e r j a untuk menjamin persefahaman sesame mereka. Aktiviti-aktiviti seperti percutianbersama, Hari Keluarga dan riadaha dapat dilakukan untuk majikan dan pekerjameluangkan masa bersama.v . P i h a k s y a r i k a t perlulah mengeluarkan sijil tamat latihan industri kepada p e l a t i h sebagai bukti pelatih pernah menjalani latihan industri di syarikat tersebut. Iniadalah penting untuk membuktikan kepada orang lain bahawa pelatih tersebutpernah menimba pengalaman di salah sebuah firma yang terunggul di abad ini.v i . P e n y e l a r a s a n e l a u n p e r l u l a h d i l a k u k a n s e t i m p a l d e n g a n k e r j a y a n g d i b e r i k a n kepada pelatih. Ini dapat menjamin pelatih untuk lebih menyukai firma tersebutdan seterusnya memilih firma itu sebagai tempat meneruskan kerjaya. vii. Pekerjaan lebih masa oleh para pekerja haruslah dihargai dan perlu dibayar setimpal dengan masa yang diluangkan untuk memastikan setiap lukisan itudihantar mengikut tarikh penghantaran yang ditetapkan. MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA 13.3Komen Kepada Politeknik khususnya Unit Latihan Industri

Unit latihan industri Politeknik Sultan Idris Shah seharusnya memastikan penempatanpelajar yang ingin menjalani latihan industri bersesuaian dengan bidang yang diceburinya. Iniadalaha untuk memastikan segala ilmu yang diperolehi dapat digunakan dan dimanfaatkanoleh pelajar untuk kegunaannya di masa akan dating.Selain itu mereka juga haruslah memastikan segala surat-menyurat telah dihantar atau diumumkan kepada pelajar dengan sistematik dan lebih cekap lagi kerana sesetengahpelajar tidak menerima sebarang maklumat yang penting seperti jadual bekerja, had bonusdan elaun yang akan diberikan, perkhidmatan dan kemudahan penempatan di temapt latihandan sebagainya.Pihak latihan industri diharapkan agar sentiasa mengadakan lawatan dengan lebihkerap ke tempat latihan pelajar supaya hubungan diantara pensyarah, pelajar dan pihakfirma lebih erat. Disamping dapat memahami kerja yang dilakukan oleh pelajar di firma ini. 13.3.1Cadangan Untuk Pihak Politeknik i.Pihak Politeknik seharusnya lebih menekankan agar p e l a j a r y a n g m e n j a l a n i l a t i h a n industri supaya memilih tempat latihan yang sesuai dengan kursus pelajar iaitu denganmenyemak tempat latihan yang di pilih oleh pelajar dan mengenal pasti perkhidmatan yangdiberikan oleh sesebuah syarikat itu.ii. Keperihatinan pihak Politeknik yang sedia ada terhadap pelajar yang menjalanilatihan industri haruslah di tingkatkan dan di teruskan seiring dengan objektif latihan industriini.i i i . D i harapkan agar lawatan ke tempat latihan industri adalah daripada p e n s y a r a h d a r i jabatan yang sama dengan pelajar yang di lawati supaya apa yang diberitahu oleh pegawaioperasi di syarikat lebih difahami.v . P i h a k P o l i t e k n i k Sultan Idris Shah seharusnya berbincang dengan pihak p e n g u r u s a n syarikat untuk mendapatkan gambaran mengenai gerak kerja yang di lakukan oleh syarikatuntuk memastikan kesesuaian kursus pelajar dengan gerak kerja syarikat. 13.4Komen Kepada Pelajar Latihan Industri. Sebagai pelajar yang menjalani latihan industri diharapkan agar sentiasa mengikutidan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh pihak politeknik mahupun pihak firmasupaya tidak berlaku masalah kepada diri sendiri. Tambahan lagi kita sebagai pelajar membawa bersama nama baik Politeknik Sultan Idris Shah ke tempat latihan indsutri ini.Segala nama baik politeknik berada ditangan pelajar dan diharapkan tidakmenjatuhkan maruah politeknik. Selain itu etika bersama dengan pihak firma haruslah dijagadengan tidak bercerita hal-hal polisi ataupun hal keburukan kepada pihak luar. Selain itupara pelajar

haruslah menjaga kredibilti dan segala maklumat rahsia syarikat untukmenjamin keunggulan dan kejayaan syarikat itu sendiri. 13.4.1Cadangan kepada Pelajar yang menjalani latihan. i. Sentiasa menunjukkan sikap yang positif supaya mendapat kepercayaan oleh pihakfirma. Dengan ini peluang untuk bekerja semula di firma itu lebih terjamin dan lebihdipercayai.ii.Hargai setiap kemudahan yang disediakan di syarikat dengan menjaga peralatan-peralatan, menjaga kebersihan dan sebagainya.iii.Ketepatan kehadiran setiap hari adalah amat penting begitu juga dengan isu-isudisiplin seperti yang telah ditetapkan oleh pihak firma mahupun politeknik. iv. Sebagai pelajar yang sedang belajar, haruslah menerima apa jua kerja yang diberitanpa sebarang keluhan dan haruslah sentiasa berfikir bahawa semua ini adalahpeluang, dan ketahuilah pengalaman yang berharga tidak dapat dibeli dengan wangringgit. v. Lebih bersedia dalam apa jua masalah yang akan dialami seperti tempat tinggal,pengangkutan, kewangan dan sebagainya. Mengamalkan sikap rajin dan berdedikasisupaya segala kerja yang diberikan dapat memuaskan hati semua pihak dan dapatmenyiapkannya dengan sempurna pada masa yang ditetapkan. MOHD ZAKKI BIN ABDUL GHANI17DSB07F012

H ILMI F ARIDAH ARCHITECTSSDN.BHD

DIPLOMA SENI BINA 121313.5Kesimpulan Sebagai seorang hamba Allah S.W.T yang wujud di muka bumi ini, pasti mempunyaikelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Oleh itu kita tidak seharusnya meninggi diriakan kelebihan yang diperolehi dan tidak berputus asa akan kekurangan yang ada pada diri.Sebagai manusia tidak salah untuk kita sentiasa bernasihat-nasihat dang memperingatidiantara satu sama lain. Ini kerana

semua ini adalah untuk kebaikan dan kemantapanindividu itu sendiri. Dan seterusnya akan berjaya mengetuai sesebuah syarikat itu denganlebih mantap lagi. Apa yang diharapkan adalah semua yang terlibat secara langsung atautidak langsung dengan program latihan industri ini akan sentiasa berhijrah dari kelemahankepada kelebihan begitu juga dengan diri saya.Sekali lagi sebagai hamba Allah S.W.T yang biasa ingin saya menyusun sepuluh jarisaya memohon maaf dan keampunan terutama sekali kepada pihak firma sekiranya sayatelah melakukan kesalahan dan kesilapan yang menyebabkan saya tidak disenangi olehpihak tuan. Tetapi jauh dihati saya, ingin sekali untuk saya memberikan khidmat bakti saya difirma Hilmi.Faridah Arkitek Sdn Bhd ini kerana bagi saya selama 6 bulan saya menjalanilatihan industri disini, saya seolah-olah sudah mempunyai saudara baru. Kemesraan,keprihatinan, dan segala pengalaman yang diperolehi disini tentu sekali tidak dapat sayanilai dengan wang ringgit. Tinggi harapan saya supaya pihak Hilmi.Faridah Arkitek Sdn Bhdakan sentiasa menerima kehadiran saya dengan tangan yang terbuka pabila terdetik dihatiuntuk bekerjaya disana. Insya Allah....