Anda di halaman 1dari 2

BORANG API REKOD SEKOLAH ANALISIS PENCAPAIAN INDIVIDU KEMAHIRAN MENULIS PROTIM 2012 Tandakan [ ] pada petak yang

g berkenaan
TAHUN 4 / 5 / 6 PRAUJIAN PASCAUJIAN

PERHATIAN: Rekod Analisis Pencapaian Individu ini hendaklah disimpan oleh guru sebagai panduan tanda aras penguasaan kemahiran 2M murid. NAMA MURID: TAHUN: TARIKH:

PENGUASAAN KEMAHIRAN MENULIS BI L 1. 2. 3. 4. 5. KEMAHIRAN Menulis huruf kecil Menulis huruf besar Menulis suku kata terbuka KV Menulis perkataan KVK Menulis perkataan yang betul pada gambar yang diberi i. KVKV ii. KVKVKV Menulis perkataan yang betul pada gambar yang diberi i. KVKKV ii. KVKKVKV Memadankan perkataan yang diberi pada gambar yang betul i. KVK ii. KVKVK iii. KVKVVK iv. KVKKVKVK Menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding berpandukan gambar
1

KUASAI

TIDAK KUASAI

6.

7.

8.

BORANG API REKOD SEKOLAH

BI L

KEMAHIRAN

KUASAI

TIDAK KUASAI

i. ui ii. ia iii. ua iv. ai v. au 9. Menulis perkataan yang mengandungi diftong i. au ii. ai iii. oi 10 Menulis perkataan yang mengandungi digraf . i. ng ii. ny iii. sy iv. kh v. gh 11 Melengkapkan ayat dengan perkataan yang . betul berpandukan gambar. 12 Menulis semula ayat yang sesuai berdasarkan . gambar yang diberi. 13 Menyusun dan menulis semula perkataan yang . diberi menjadi ayat yang betul (gramatis). 14 Melengkapkan ayat dengan perkataan yang . sesuai. 15 Membina dan menulis ayat berpandukan . gambar dan perkataan yang diberi. 16 Menjawab dan menulis jawapan pemahaman. .