PERKEMBANGAN KENDIRI

-PERSONALITI - KONSEP KENDIRI

Personaliti
• • • • Teori dan konsep Klasifikasi personaliti Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

Konsep Kendiri
• Teori dan pengertian konsep kendiri • Jenis konsep kendiri • Faktor-faktor yang mempengaruhi perbentukan konsep kendiri • Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

PERSONALITI .

• Personaliti merupakan gabungan daripada berbagai sifat dan konsep kendiri seseorang. . • Para pengkaji bersepakat menyatakan bahawa personaliti merupakan ciri dinamik dan tersusun yang dimiliki oleh indidvidu secara unik.Teori dan Konsep • Perkataan personaliti berasal daripada bahasa Latin iaitu daripada perkataan “persona” yang membawa maksud topeng.

• Crow dan Crow (1983) : Personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal. corak pertuturan dan daya penarik dalam dirinya. .Tafsiran Personaliti • Alder (1948) : Personaliti merupakan gaya hidup seseorang individu. • Mischel (1981) : Menghuraikan personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasi dalam situasi kehidupannya.

Klasifikasi Personaliti .

pasif 3.Menurut Carl Jung (1923) terdapat tiga jenis personaliti iaitu : 1. mudah bercakap 2. Ambivet . Introvet .Sifat pemalu.Mempunyai ciri Ekstoveit dan Introvet .Aktif.Menumpukan aspek dalaman . Ekstroveit . rileks.Lebih kepada dunia luaran dari dalaman . sensitif.

Teori Perkembangan Kendiri .

. Peringkat dubul • Umur: 18 bulan – 3 tahun • Pada peringkat ini sudah mampu menguasai fungsi biologi iaitu membuang najis.Teori Psikoanalisis Peringkat oral/ mulut • Peringkat ini adalah tertumpu kepada bayi yang berumur antara 0-18 bulan. • Pada peringkat ini lebih kepada rangsangan melalui dubur. • Keseronokan dan kepuasan bayi tersebut boleh dicapai melalui mulut.

• Teori psikoanalisis berpendapat bahawa pada masa ini kanak-kanak lebih kepada organ jantinanya. Peringkat latency • Umur: 6 hingga baligh • Pada masa ini pemikiran seksual mula berkembangan.6 tahun. • Maksudnya kanak-kanak mula mengalihkan perasaan kasih sayangnya kepada orang lain selain daripada ibubapanya. • Ini dapat dibuktikan dengan kanak-kanak pada peringkat umur ini sering memegang organ jantinanya. .Peringkat kubul • Umur: 3.

• Lebih banyak tentang oreintasi seksual untuk peringkat genitial ini. .Peringkat genital • Umur: selepas baligh hingga dewasa. • Maksudnya remaja mula tertarik dan menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina.

Teori Trait .

Teori Trait Gordon Allport. Personaliti. • Terbahagi kepada 3 iaitu: 1.• Teori ini memperihalkan personaliti seseorang berdasarkan sifat dan tingkah laku. 3. 2. bentuk badan dan perlakuan. Teori Trait Raymond Catell .

• Endomof – Berbadan gemuk dan bulat – Periang. pendiam dan lembut – Pendiam. bertenaga agresif dan berani • Ektomof – Kurus. kuat makan dan tenang • Mesomorf – Tubuh tegap. pemalu tetapi cerdik. Personaliti. beremosi. keras dan kuat – Tegas. Bentuk Badan dan Perlakuan .

kejujuran.Kesabaran . kemurungan dan ketegasan berpengaruh pasa situasi terhad • Trait Sekunder .Sifat yang mengawal manusia secara spesifik dan tidak ketara. .Induvidu yang mengorganisasikan dirinya kepada satu pengaruh yang sangat kuat • Trait Pusat . • Trait Kardinal .Teori Trait Gordan Allport Trait merupakan sifat semulajadi yang mengawal tingkah laku.

. • Menghasilkan 16 PF (Personal Factor) atau trait sumber yang merupakan sifat yang tidak dapat dilihat secara jelas tetapi boleh dikenalpasti melalui kaedah analisi faktor.Teori Trait Raymond Catell • Menyifatkan personaliti sebagai gabungan beberapa trait • Menyatakan personaliti merupakan sesuatu yang membenarkan kita membuat ramalan.

Teori Humanistik .

Pengalaman individu berperanan menentukan personaliti seseorang. manusia akan mencari keperluan keselamatan hidup. . • Maslow 1968.Personaliti manusia ditentukan oleh keinginan dan kehendak seseorang individu • Menurut Maslow selagi keperluan kekurangan belum dipenuhi. • Selepas manusia mencapai keperluan tersebut. individu kurang bermotivasi untuk mencapai keperluan utama.• Melihat manusia sebagai insan yang baik dan murni • Roger 1959.

Teori Behaviourisme .

Pakar behaviourisme mengandaikan: • Tingkah laku manusia dipelajari melalui proses perkaitan • Manusia cenderung kepada keseronokan • Tingkah laku ditentukan oleh persekitaran Pakar percaya bahawa tingkah laku berpunca daripada interaksi manusia dan persekitaran. pengalaman masa lampau dan kini akan mempengaruhi personaliti seseorang .

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Konsep Kendiri .

Pengaruh keluarga .• Faktor Kebakaan .Peranan Media . • Faktor Pengalaman Awal .Pengaruh sosiobudaya .pola genetik pada persenyawaan akan mempengaruhi perkembangan personaliti individu.Latar belakang sekolah .Pemakanan .

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran .

. • Bagi yg berciri ekstrovert guru digalakkan melakukan perbincangan . Ini dapat menimbulkan rasa minat untuk belajar bersungguh-sungguh.• Guru boleh mengunakan teknik inkuiri bagi pelajar yang bersifat berdikari iaitu dengan bertanya soalan yang dapat membangkitka perasaan ingin tahu pelajar • Teknik penerangan boleh dilakukan bagi pelajar yang bersifat bergntung kpd org lain. • Mengadakan bengkel motivisi dapat mencungkil bakat pelajar dan prestasi pelajar supaya mereka mempunyai personaliti yg berbeza. • Memberi pujian kpd mereka yg introvert kerana dapat mendorong mereka bersifat yakin dan berusaha dgn lebih gigih.

KONSEP KENDIRI .

• Carl Roger 1950. konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehanya. .Teori dan Pengertian Konsep Kendiri • Kendiri meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu.

Jenis Konsep Kendiri • Terdapat dua bahagian iaitu: .Konsep kendiri positif .Konsep kendiri negatif .

• Mudah bersosialosasi dengan orang lain.Konsep Kendiri Positif • Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang. • Berasa bangga diri sendiri dan berani mencuba. . • Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran. • Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri.

• Kurang keyakinan diri dan tidak berani mencuba. • Sentiasa menunjuk wajah muram dan masam muka. • Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain.Konsep Kendiri Negatif • Sahsiah tidak seimbang dan mempunyai kompleks rendah diri. . • Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Konsep Kendiri .

Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. Emosi mempengaruhi perasaan.• • • • • • Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. • Status sosial keluarga mempengaruhi pembentukan sahsiah sesesorang . Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan persepsi orang lain terhadapnya. Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah. • Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah laku sesuai dengan aspirasi kumpulan sebaya atau gurunya.

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran .

• Konsep kendiri mampu membentuk cara tersendiri dlm mengganggap kejayaan & kegagalan yang dialami • Pelajat yg gagal memiliki konsep kendiri sukar untuk menerima bahawa mereka boleh berjaya. • Konsep kendiri boleh berubah sekiranya keadaan persekitaran menggalakkan konsep kendiri. .• Pelajar mempunyai konsep kendiri yang menetukan nilai positif dan nilai negatif dalam setiap perkara bagi diri mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful