PERKEMBANGAN KENDIRI

-PERSONALITI - KONSEP KENDIRI

Personaliti
• • • • Teori dan konsep Klasifikasi personaliti Faktor-faktor yang mempengaruhi personaliti Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

Konsep Kendiri
• Teori dan pengertian konsep kendiri • Jenis konsep kendiri • Faktor-faktor yang mempengaruhi perbentukan konsep kendiri • Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

PERSONALITI .

• Personaliti merupakan gabungan daripada berbagai sifat dan konsep kendiri seseorang. • Para pengkaji bersepakat menyatakan bahawa personaliti merupakan ciri dinamik dan tersusun yang dimiliki oleh indidvidu secara unik.Teori dan Konsep • Perkataan personaliti berasal daripada bahasa Latin iaitu daripada perkataan “persona” yang membawa maksud topeng. .

• Crow dan Crow (1983) : Personaliti seseorang adalah perwatakan fizikal.Tafsiran Personaliti • Alder (1948) : Personaliti merupakan gaya hidup seseorang individu. corak pertuturan dan daya penarik dalam dirinya. • Mischel (1981) : Menghuraikan personaliti sebagai susunan pola-pola tingkah laku manusia yang diaplikasi dalam situasi kehidupannya. .

Klasifikasi Personaliti .

Sifat pemalu.Menurut Carl Jung (1923) terdapat tiga jenis personaliti iaitu : 1. Ekstroveit . sensitif. mudah bercakap 2.Menumpukan aspek dalaman . rileks. Ambivet . pasif 3.Aktif.Lebih kepada dunia luaran dari dalaman . Introvet .Mempunyai ciri Ekstoveit dan Introvet .

Teori Perkembangan Kendiri .

.Teori Psikoanalisis Peringkat oral/ mulut • Peringkat ini adalah tertumpu kepada bayi yang berumur antara 0-18 bulan. Peringkat dubul • Umur: 18 bulan – 3 tahun • Pada peringkat ini sudah mampu menguasai fungsi biologi iaitu membuang najis. • Keseronokan dan kepuasan bayi tersebut boleh dicapai melalui mulut. • Pada peringkat ini lebih kepada rangsangan melalui dubur.

.Peringkat kubul • Umur: 3. Peringkat latency • Umur: 6 hingga baligh • Pada masa ini pemikiran seksual mula berkembangan. • Maksudnya kanak-kanak mula mengalihkan perasaan kasih sayangnya kepada orang lain selain daripada ibubapanya.6 tahun. • Ini dapat dibuktikan dengan kanak-kanak pada peringkat umur ini sering memegang organ jantinanya. • Teori psikoanalisis berpendapat bahawa pada masa ini kanak-kanak lebih kepada organ jantinanya.

.Peringkat genital • Umur: selepas baligh hingga dewasa. • Maksudnya remaja mula tertarik dan menaruh minat terhadap rakan sebaya yang berlainan jantina. • Lebih banyak tentang oreintasi seksual untuk peringkat genitial ini.

Teori Trait .

2. Teori Trait Gordon Allport. Personaliti. 3.• Teori ini memperihalkan personaliti seseorang berdasarkan sifat dan tingkah laku. Teori Trait Raymond Catell . bentuk badan dan perlakuan. • Terbahagi kepada 3 iaitu: 1.

pemalu tetapi cerdik. keras dan kuat – Tegas.• Endomof – Berbadan gemuk dan bulat – Periang. kuat makan dan tenang • Mesomorf – Tubuh tegap. beremosi. pendiam dan lembut – Pendiam. Personaliti. bertenaga agresif dan berani • Ektomof – Kurus. Bentuk Badan dan Perlakuan .

kejujuran.Teori Trait Gordan Allport Trait merupakan sifat semulajadi yang mengawal tingkah laku. kemurungan dan ketegasan berpengaruh pasa situasi terhad • Trait Sekunder .Induvidu yang mengorganisasikan dirinya kepada satu pengaruh yang sangat kuat • Trait Pusat .Kesabaran .Sifat yang mengawal manusia secara spesifik dan tidak ketara. • Trait Kardinal . .

. • Menghasilkan 16 PF (Personal Factor) atau trait sumber yang merupakan sifat yang tidak dapat dilihat secara jelas tetapi boleh dikenalpasti melalui kaedah analisi faktor.Teori Trait Raymond Catell • Menyifatkan personaliti sebagai gabungan beberapa trait • Menyatakan personaliti merupakan sesuatu yang membenarkan kita membuat ramalan.

Teori Humanistik .

. • Maslow 1968. • Selepas manusia mencapai keperluan tersebut.Pengalaman individu berperanan menentukan personaliti seseorang. manusia akan mencari keperluan keselamatan hidup.Personaliti manusia ditentukan oleh keinginan dan kehendak seseorang individu • Menurut Maslow selagi keperluan kekurangan belum dipenuhi.• Melihat manusia sebagai insan yang baik dan murni • Roger 1959. individu kurang bermotivasi untuk mencapai keperluan utama.

Teori Behaviourisme .

Pakar behaviourisme mengandaikan: • Tingkah laku manusia dipelajari melalui proses perkaitan • Manusia cenderung kepada keseronokan • Tingkah laku ditentukan oleh persekitaran Pakar percaya bahawa tingkah laku berpunca daripada interaksi manusia dan persekitaran. pengalaman masa lampau dan kini akan mempengaruhi personaliti seseorang .

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Konsep Kendiri .

Pengaruh sosiobudaya .Latar belakang sekolah .Peranan Media .Pemakanan . • Faktor Pengalaman Awal .• Faktor Kebakaan .pola genetik pada persenyawaan akan mempengaruhi perkembangan personaliti individu.Pengaruh keluarga .

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran .

• Bagi yg berciri ekstrovert guru digalakkan melakukan perbincangan . . Ini dapat menimbulkan rasa minat untuk belajar bersungguh-sungguh. • Mengadakan bengkel motivisi dapat mencungkil bakat pelajar dan prestasi pelajar supaya mereka mempunyai personaliti yg berbeza. • Memberi pujian kpd mereka yg introvert kerana dapat mendorong mereka bersifat yakin dan berusaha dgn lebih gigih.• Guru boleh mengunakan teknik inkuiri bagi pelajar yang bersifat berdikari iaitu dengan bertanya soalan yang dapat membangkitka perasaan ingin tahu pelajar • Teknik penerangan boleh dilakukan bagi pelajar yang bersifat bergntung kpd org lain.

KONSEP KENDIRI .

.Teori dan Pengertian Konsep Kendiri • Kendiri meliputi keseluruhan perkembangan personaliti seseorang individu. konsep kendiri sebagai suatu gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehanya. • Carl Roger 1950.

Konsep kendiri negatif .Jenis Konsep Kendiri • Terdapat dua bahagian iaitu: .Konsep kendiri positif .

. • Mempunyai pandangan positif terhadap diri sendiri. • Bersifat tenang dan penuh ketabahan apabila menghadapi cabaran. • Berasa bangga diri sendiri dan berani mencuba. • Mudah bersosialosasi dengan orang lain.Konsep Kendiri Positif • Mempunyai personaliti yang harmonis dan seimbang.

• Kurang keyakinan diri dan tidak berani mencuba.Konsep Kendiri Negatif • Sahsiah tidak seimbang dan mempunyai kompleks rendah diri. . • Sentiasa menunjuk wajah muram dan masam muka. • Tidak suka mendengar atau menerima pendapat orang lain. • Pasif dan tidak suka bergaul atau bekerjasama dengan orang lain.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Konsep Kendiri .

Bentuk tubuh badan mempengaruhi sahsiah. Keadaan fizikal mempengaruhi perubahan tingkah laku. Pengaruh keluarga membentuk sikap dan kepercayaan. Emosi mempengaruhi perasaan. • Status sosial keluarga mempengaruhi pembentukan sahsiah sesesorang . • Pengaruh sekolah yang mengubah tingkah laku sesuai dengan aspirasi kumpulan sebaya atau gurunya.• • • • • • Pengaruh baka ke atas ciri-ciri fizikal serta kecerdasan. Kebudayaan mempengaruhi persepsi diri dan persepsi orang lain terhadapnya.

Implikasi terhadap Pengajaran dan Pembelajaran .

• Konsep kendiri boleh berubah sekiranya keadaan persekitaran menggalakkan konsep kendiri. . • Konsep kendiri mampu membentuk cara tersendiri dlm mengganggap kejayaan & kegagalan yang dialami • Pelajat yg gagal memiliki konsep kendiri sukar untuk menerima bahawa mereka boleh berjaya.• Pelajar mempunyai konsep kendiri yang menetukan nilai positif dan nilai negatif dalam setiap perkara bagi diri mereka.