Anda di halaman 1dari 6

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

BORANG LAPORAN AKTIVITI PERSATUAN / KELAB PELAJAR


UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

1.0

BUTIRAN PROGRAM
a) Nama Program

: _____________________________________________

b) Penganjur

: _____________________________________________

c) Dengan kerjasama

: _____________________________________________

d) Tarikh asal
Tarikh sebenar

: _____________________________________________
: _____________________________________________

e) Tempat asal
Tempat sebenar

: _____________________________________________
: _____________________________________________

f) Jumlah peserta (anggaran) : _____________________________________________


Jumlah peserta (sebenar) : _____________________________________________
*sila isikan borang kehadiran seperti di Lampiran A

CONTOH

g) Perasmi (Nama Penuh & Jawatan) jika ada


Pembukaan
: _____________________________________________
Penutup
: _____________________________________________
h) Jumlah pendapatan sebenar : RM _______________________
Jumlah perbelanjaan sebenar : RM _______________________
*seperti di dalam laporan kewangan

Dengan ini saya sertakan:


i) Gambar-gambar sepanjang aktiviti : (Lampiran B)
(sekurang-kurangnya 3 keping)
- Gambar semasa perasmian/penutup
- Gambar yang mempunyai banner/bunting
- Gambar-gambar sepanjang program berlangsung
j) Aturcara/buku program terkini : (Lampiran C)
k) Jawatankuasa Program yang sebenar : (Lampiran D)
*Sila senarai nama pelajar yang menjalankan tugas sahaja
l) Borang soal selidik program (sekurang-kurangnya 15 borang)
m) Borang ulasan penasihat (Lampiran E)

Sila tandakan

Peringatan : Laporan ini hendaklah dihantar ke JPPel dalam tempoh 1 bulan selepas
program berlangsung.

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

2.0

PENGISIAN PROGRAM
Bengkel/Seminar/Persidangan/Ceramah (jika ada/berkaitan)
Contoh
Ceramah/Forum 1 :
Tajuk
: Pemimpin Mahasiswa Sebagai Role Model
Pembentang
: i) Prof. Madya Dr.Kadir Ariffin (Pensyarah Psikologi, FSSK)
ii) Saudara Wahdi Kuspian (Pelajar Tahun 3, FEP UKM)
iii) Saudara Jason Yong Yoon Chee (Pelajar Tahun 2, UPM)
Moderator
: Puan Dayang Raihan Nokkman
Pengarah, Institut Tadbir Negara

3.0

4.0

KESIMPULAN
3.1

Kelebihan/kebaikan program
1)
2)
3)
4)

3.2

Permasalahan yang timbulan


1)
2)
3)
4)

CONTOH

PENUTUP
Secara keseluruhannya program ini ..

Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh
.
Nama :
Setiausaha Program/Ketua Pengarah

Disemak oleh
.
Nama :
Pengerusi/Presiden Kelab

Disahkan oleh
.
Nama :
Penasihat/Pengetua
(Cop rasmi jawatan)

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

LAPORAN KEWANGAN
PROGRAM :

..

ANJURAN

A. PENDAPATAN
Pendapatan Yang Diterima
Peruntukan JPPel

No. Rujukan

Jumlah (RM)
500.00

JAKSA Kolej

Jumlah (RM)

1000.00

Sumbangan Syarikat

700.00

Sumbangan Orang Persendirian

300.00
Jumlah Pendapatan

2500.00

CONTOH

B. PERBELANJAAN

Perkara

No. Lampiran
Lampiran 1

Jumlah (RM)
461.80

Kebajikan dan penginapan

Lampiran 2

288.00

Pengangkutan dan keselamatan

Lampiran 3

80.70

Teknikal/Publisiti

Lampiran 4

333.70

Tugas-tugas khas (photocopy/print dll)

Lampiran 5

1488.50

Pemasaran

Lampiran 6

192.50

Jamuan

Jumlah (RM)

Jumlah Perbelanjaan

2845.20

Lebihan Pendapatan

Kurangan Pendapatan

-345.20

CATATAN:
Laporan kewangan hendaklah disertakan RESIT-RESIT ASAL.
Pastikan laporan kewangan dan program diasingkan.

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

LAMPIRAN A
SENARAI KEHADIRAN PESERTA
Nama Program

: ______________________________________________________________

Tarikh Program

: ______________________________________________________________

Tempat Program : ______________________________________________________________


Anjuran
Bil

: ______________________________________________________________
Nama Penuh Peserta

No. Matrik

Tahun/Fakulti

Tandatangan

CONTOH

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

*Senarai kehadiran peserta ini hendaklah diisi semasa program berlangsung dan tidak dibenarkan
diisi/tandatangan bagi pihak peserta.
LAMPIRAN E
BORANG ULASAN PENASIHAT PERSATUAN
Nama Penasihat

: ______________________________________________________________

Nama Program

: ______________________________________________________________

Tarikh Program

: ______________________________________________________________

Tempat Program : ______________________________________________________________


ULASAN :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Tandatangan

____________________________
Nama & Cop Jawatan

Format Laporan Aktiviti Persatuan/Kelab Pelajar

JABATAN PERKHIDMATAN PELAJAR

BORANG PENILAIAN PROGRAM

Nama Program

: ______________________________________________________________________

Tarikh Program

: ______________________________________________________________________

Tempat Program : ______________________________________________________________________


MAKLUMAT PESERTA :
Tandakan [ ] pada kotak yang berkenaan.
1)

Jantina

: Lelaki

2)

Umur

: Kurang 20 tahun

3)

Bangsa

: Melayu/Bumiputra

4)

Tahun Pengajian : Satu (1)

BIL
A

Perempuan
20-25 tahun

25-30 tahun

Lebih 30 tahun

Cina

India

Lain-lain

Dua (2)

Tiga (3)

Empat (4)

PERKARA
PENGURUSAN KURSUS

PENILAIAN
TidakMemuaskanAmatMemuaskan

1) Urus setia /AJK

2) Kesesuaian Tempat Program

3) Pengisian Program

4) Keberkesanan Program Dengan Anda

5) Perjalanan Program Berjalan Lancar

6) Pencapaian Objektif Program

KOMEN / ULASAN / CADANGAN KESELURUHAN PROGRAM (Mesti Diisi)


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(sila kembalikan borang ini kepada urus setia selepas kursus)
Sekian, terima kasih.