Anda di halaman 1dari 4

RPH Bestari

Contoh Rancangan Pengajaran Harian Bestari: KOHORT PERTAMA, 2006 (Maktab Perguruan Batu Pahat)

Tingkatan : 4 Bestari Tajuk : Masyarakat Malaysia alaf baru Pakej/Modul : BM01P01 Masa : 80 minit HPU & HPK : 1.0 (1.1,1.2) 7.0 (7.1) HHP : Aras 1 ( ii ) Aras 2 (i) Objektif : Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Menyenaraikan lima perubahan dalam kehidupan masyarakat Malaysia pada masa kini. 2. Memberi maksud lirik lagu dalam bahasa gramatis. 3. Menyenaraikan lima langkah untuk meningkatkan produktiviti dalam setiap sektor.

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran: Isi Pelajaran Aktiviti P&P Catatan BBM i.Guru memperdengarkan lagu Keranamu Malaysia dan meminta pelajar menyanyi Set Induksi Keranamu Malaysia (5 Minit) bersama-sama. ii.Bersoaljawab dengan pelajar: a.Nyatakan lapisan masyarakat yang disebutkan dalam lagu. b.Mengapakah anak-anak perlu diasuh mindanya. c.Apakah harapan negara kepada masyarakat Malaysia alaf baru. Kecerdasan pelbagai: -muzik Nilai - Cinta negara 1. Lirik Lagu 2. Komputer/LCD

Aktiviti-Aktiviti (Langkah) i.Pelajar membaca beberapa baris lagu seperti berikut: BBM -Powerpoint

Buruh, nelayan dan juga petani Langkah 1: Menukar ayat puitis supaya menjadi gramatis (10 minit) ii.Pelajar menyusun ayat daripada baris lagu supaya menjadi ayat yang gramatis dengan bantuan guru. a.Gaya hidup buruh, nelayan dan petani sudah berubah. b.Minda anak-anak terasuh supaya menjadi generasi bijak pandai. i.Guru memaparkan ayat majmuk yang dipetik daripada lirik lagu contoh: a.Gaya hidup buruh, nelayan dan petani sudah Langkah 2 Ayat majmuk dan ayat tunggal (10 minit) berubah. b.Pakar teknologi maklumat, pakar ekonomi, jaguh sukan dan jutawan berkereta buatan nasional. ii.Pelajar mencerakinkan ayat majmuk kepada ayat tunggal contoh: a.Gaya hidup buruh sudah berubah b.Gaya hidup nelayan sudah berubah. c.Gaya hidup petani sudah berubah. Langkah 3 Masyarakat Malaysia alaf i.Pelajar menyenaraikan lapisan masyarakat di Malaysia. Contoh buruh, petani, nelayan, guru dan lain-lain. Gaya hidup kini dah berubah Anak-anak terasuh mindanya Jadi generasi bijak pandai

Nilai -Kegigihan -Kerajinan

-Pembelajaran berbantu teknologi. -Direktif

BBM -Powerpoint

Nilai - Berdikari

-Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. -Pembelajaran bersifat individu. Nilai - Bekerjasama

baru (20 minit)

ii.Guru mencatatkan lapisan masyarakat di Malaysia. iii.Pelajar membuat perbandingan masyarakat petani, buruh, nelayan dan peniaga dahulu dan alaf baru daripada aspek : a.Peralatan b.Pemasaran c.Pendidikan d.Gaya hidup i.Pelajar dipecahkan kepada empat kumpulan. ii.Setiap kumpulan diminta untuk menyenaraikan usaha-usaha bagi meningkatkan produktiviti

-Kajian masa depan. -Kemahiran berfikir -Pembelajaran kontekstual

BBM -Kertas sebak.

Langkah 4 Usaha-usaha meningkatkan produktiviti masyarakat (30 minit)

masyarakat seperti berikut: Kumpulan 1: Petani Kumpulan 2: Nelayan Kumpulan 3: Peniaga Kumpulan 4: Buruh iii.Setiap kumpulan membentangkan hasil perrbincangan kumpulan. iv.Pelajar berhujah mempertahankan idea kumpulan dengan menggunakan bahasa dan intonasi yang sesuai.

Nilai -Bekerjasama -Berkeyakinan

-Koperatif dan koloboratif. -Kecerdasan pelbagai (interpersonal) -Pemudahcara Nilai -Cinta negara

Penutup (5 minit)

i.Guru memperdengarkan lagu Keranamu Malaysia semula. ii.Pelajar menyanyi beramai-ramai.

Pengisian Kurikulum Sistem Bahasa: Sintaksis ( ayat dasar dan ayat majmuk) Kemahiran Bernilai Tambah: -Kecerdasan pelbagai: Muzik, dan interpersonal. -Kemahiran generik: Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (KTMK)

-Strategi P&P : Direktif, kajian masa depan, kontekstual, koperatif dan koloboratif.

-Pendekatan pembelajaran : Pembelajaran berpusatkan pelajar,pembelajaran berbantu teknologi

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP) -Komputer -CD -Kertas sebak

Pengetahuan Perlu Ada -Murid telah mendengar lagu Keranamu Malaysia. -Murid telah mengetahui bidang-bidang pekerjaan di Malaysia.

Refleksi: