Anda di halaman 1dari 20

Ayat Majmuk

Ayat Majmuk Ayat Majmuk mencantumkan dua ayat tunggal. Ayat Majmuk Gabungan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencatumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi dan sebagainya. (Nik Safiah Karim et. al: 2004:478). Ayat Majmuk Gabungan mengabungkan dua ayat tunggal atau lebih. Ayat bersifat setaraf setaraf atau sama penting. Ayat Majmuk Pancangan Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk terdiri daripada beberapa ayat yang kedudukan antara ayat-ayat itu tidak sama (Nik Safiah Karim et. al: 2004:483). Ayat Majmuk Pancangan terdiri daripada satu ayat induk dan satu atau lebih ayat kecil. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Relatif menggunakan kata hubung 'yang' untuk menyambungkan dua ayat itu. Contoh: 1. Budak yang pandai itu adik Siti. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Komplemen Ayat kecil dipancangkan ke dalam ayat induk. Contoh: 1. Ketua Jabatan mencadangkan supaya permohonan itu diterima. 2. Pemberita itu menyatakan bahawa projek perumahan yang terbelangkalai itu dipulihkan semula. 3. Ibu bapa datang ke sekolah untuk menghadiri mesyuarat tersebut. Ayat Majmuk Pancangan Jenis Keterangan Contoh: 1. Kamu akan mencapai cita-cita sekiranya kamu berusaha dengan tekun. 2. Mereka berdiri tegak apabila lagu kebangsaan dinyanyikan. 3. Murid itu lewat kerana ketinggalan bas.

b. Ayat Majmuk :- i. Ayat Majmuk Gabungan ii. Ayat Majmuk Pancangan 1. Majmuk Pancangan Relatif

2. Majmuk Pancangan Komplemen 3. Majmuk Pancangan Keterangan 4. Majmuk Campuran Pengenalan


Ayat sebagai unit bahasa yang tertinggi boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Penjenisan ini dibuat berasaskan bilangan klausa dalam ayat berkenaan. Jika dipandang ayatnya dari segi ragamnya, kita dapati pula ayat aktif dan ayat pasif. Jika kita amati pula tujuan ayat, maka kita dapati pula ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan ayat seru. Sebelum ini kita telah melihat binaan ayat dan kita temui ayat dasar dan ayat terbitan. Di samping itu kita juga juga mengkaji pola ayat dasar.

Ayat Tunggal

Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa, iaitu ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga adalah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Contoh : Lelaki itu /sedang menembak burung. Subjek = Lelaki itu Predikat = sedang menembak burung .

Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal (subjek ditebalkan. Selainnya ialah predikat).

Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur. Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara. Di dalam almari tali leher ayah.(pasif) Nama encik siapa? Berapakah keuntungan kita hari ini?

Telah dinyatakan bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat.

Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama.

AYAT MAJMUK 1. Terdiri daripada lebih daripada satu klausa 2. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat - ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain. Ayat Majmuk Gabungan Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang dibina oleh dua atau lebih klausa bebas dengan menggunakan kata hubung seperti dan, atau,tetapi, serta, lalu dan sebagainya. Koma mungkin digunakan jika gabungan terdiri daripada tiga atau lebih klausa . Cuba teliti contoh di bawah. (1) Aminah pandai menyanyi dan menari. (2) Aminah pandai menyanyi (3) Aminah pandai menari Ayat yang (1) berasal daripada ayat (2) dan (3). Kedua-dua ayat (2) dan (3) dihubungkan dengan menggunakan kata hubung dan. Klausa (2) dan (3) sama tarafnya iaitu klausa utama. Lihat contoh berikut: (1) Pengetahuan pemidato itu sempit, hujah-hujahnya cetek serta contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. (2) Pengetahuan beliau sempit (3) Hujah-hujahnya cetek (4) Contoh-contoh yang dinyatakan tidak menarik. Ayat (1) berasal daripada daripada ayat-ayat (2), (3) dan (4). Ketiga-tiga ayat digabungkan menjadi satu ayat dengan menggunakan koma dan kata hubung serta.

Semua klausa sama tarafnya, iaitu klausa utama. Ayat majmuk gabungan boleh jadi ayat yang mengandungi fakta yang sejajar atau fakta yang bertentangan . Untuk fakta yang bertentangan, kata hubung seperti dan, serta, tambahan, pula, sambil dan sebagainya digunakan. Untuk fakta yang bertentangan, kata hubungan seperti tetapi, sebaliknya, padahal dan sebagainya digunakan .

Ayat Majmuk Pancangan Ayat majmuk pancagan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. Ini bermakan dalam ayat berkenaan terdapat satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa tak bebas atau ayat kecil. Ayat kecil dipancangkan di dalam ayat utama dengan menggunakan kata hubungan seperti yang, bahawa, kerana, jika, apabila, sungguhpun dan sebagainya. Dalam bahasa Melayu, ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif, ayat komplemen, dan ayat keterangan.

Jenis-Jenis Ayat Majmuk Pancangan Ayat Majmuk Pancangan

Ayat Relatif

Ayat Komplemen

Ayat Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana

Ayat majmuk komplemen Ayat relatif terdiri daripada satu ialah ayat utama yang klausa bebas atau ayat utama dan dipancangkan dengan ayat satu atau lebih klausa terikat atau kecil yang seterusnya ayat kecil. menjadi komplemen kepada ayat utama. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau Perhatikan contoh berikut: predikat ayat utama dengan

menggunaka kata hubung . Perhatikan contoh berikut:

Dia memberitahu sesuatu

tidak bersedia.

Jika sesuatu itu diterangkan Oleh sebab dia memandu terlalu laju, Atan menerima empat saman. sebagai ``giginya sakit'' 1) Kanak-kanak yang cedera itu atau ``membeli baju baru'' Ayat kecil dalam ayat majmuk rupa-rupanya anak Leman. atau ``akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama, iaitu (2) Kanak-kanak itu rupaayat komplemen dapat rupanya anak Pak Leman dibentuk dengan menggunakan kata hubung Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman. (3) Kanak-kanak itu cedera bahawa atau yang. Dia memberitahu giginya Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan sakit menggunakan kata hubung yang Dia memberitahu membeli tertentu

Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan baju baru Contoh-contoh kata hubung menggugurkan kanak-kanak itu'' dalam ayat keterangan : dan menggunakan kata hubung Dia memberitahu akan yang. bertolak ke Kuala Lumpur kerana, oleh, sebab, lantaran, esok. hingga sehingga, jika, kalau, Ayat kecil yang ditaip tebal sekiranya, andainya, setelah, tatkala, sementara, ketika, sambil, dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja agar, supaya, kalau-kalau, untuk, bagi, demi, dengan, sungguhpun, transitif. walaupun, meskipun, sekalipun, seperti, bagai, macam, bak, Selain itu, subjek juga boleh diterangkan sebagai umpama. ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama.

(1). Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama. Kesimpulanya, ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang

Lihat contoh berikut:

Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai Mancis api atau pembuangan putung rokok merata-rata'', maka ayat

dipancangkan ke dalam ayat utama. (2) Atan menampar budak itu. (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengintai orang kampung. Perhatikan pula contoh yang berikut:

komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama.

( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan. Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utamaayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang. dan dijadikan

Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai Mancis api'' atau pembuangan putung rokok merata-rata'' , maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama. Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.

Ayat Relatif
Ayat relatif terdiri daripada satu klausa bebas atau ayat utama dan satu atau lebih klausa terikat atau ayat kecil. Ayat kecil dipancangkan ke dalam subjek ayat utama atau predikat ayat utama dengan menggunaka kata hubung. Perhatikan contoh berikut: 1) Kanak-kanak yang cedera itu rupa-rupanya anak Pak Samad. (2) Kanak-kanak itu rupa-rupanya anak Pak Samad. (3) Kanak-kanak itu cedera.

Ayat (3) telah dipancangkan kepada subjek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan ``kanak-kanak itu'' dan menggunakan kata hubung yang.

(1). Atan yang cepat naik angin menampar budak yang suka mengintai orang kampung itu. Ayat (3) dipancangkan kepada subjek ayat utama dalam ayat (1) dan ayat (4) dipancangkan kepada objek ayat utama. Kesimpulannya, ayat (1) terdiri daripada satu ayat utama dan dua ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat utama. (2) Atan menampar budak itu. (3) Atan cepat naik angin (4) Budak itu suka mengganggu orang kampung.

( 1) Jefri membeli novel Samad Said yang baru dipasarkan (2) Jefri membeli novel Samad Said (3) Novel Samad Said baru dipasarkan . Prehatikan lagi contoh berikut: Ayat (3) telah dipancangkan dalam objek ayat utama dan dijadikan ayat kecil dengan menggugurkan Novel Samad Said dan penggunaan kata yang.

Ayat Pancangan Komplemen

Ayat majmuk komplemen ialah ayat utama yang dipancangkan dengan ayat kecil yang seterusnya menjadi komplemen kepada ayat utama. Perhatikan contoh berikut: Dia memberitahu sesuatu Jika sesuatu itu diterangkan sebagai giginya sakit'' atau membeli baju baru'' atau akan bertolak ke Kuala Lumpur esok'' maka ayat komplemen dapat dibentuk dengan menggunakan kata hubung bahawa atau yang.

Dia memberitahu giginya sakit Dia memberitahu membeli baju baru Dia memberitahu akan bertolak ke Kuala Lumpur esok. Ayat kecil yang ditaip tebal dalam contoh di atas merupakan objek kata kerja transitif.

Selain itu, subjek juga boleh diterangkan sebagai ayat kecil dan menjadi komplemen ayat utama.

Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai Mancis api'' atau pembuangan putung rokok merata-rata, maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama . Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran. Lihat contoh berikut: Sesuatu telah menyebabkan kebakaran itu. Jika sesuatu itu diterangkan sebagai Mancis api'' atau pembuangan putung rokok merata-rata'' , maka ayat komplemen dapat dibina dengan menggunakan ayat kecil pada subjek ayat utama.

Bahawa mancis api telah menyebabkan kebakaran itu. Bahawa pembuangan putung rokok merata-rata telah menyebabkan kebakaran.

Ayat Majmuk Pancangan Keterangan Ayat majmuk keterangan ialah ayat majmuk yang terdiri daripada satu ayat utama dan satu atau lebih ayat kecil yang bertugas sebagai keterangan kepada predikat. Contoh: Pemain hoki negara gagal kerana tidak bersedia. Oleh sebab dia memandu terlalu laju, Atan menerima empat saman. Ayat kecil dalam ayat majmuk keterangan menerangkan kata kerja dalam ayat utama, iaitu Pemain hoki negara gagal dan Atan menerima empat saman.

Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang terte Ayat majmuk keterangan dibina untuk pelbagai tujuan dengan menggunakan kata hubung yang tertentu. Contoh-contoh kata hubung dalam ayat keterangan : kerana, oleh, sebab, lantaran, hingga sehingga, jika, kalau, sekiranya, andainya, setelah, tatkala, sementara, ketika, sambil, agar, supaya, kalau-kalau, untuk, bagi, demi, dengan, sungguhpun, walaupun, meskipun, sekalipun, seperti, bagai, macam, bak, umpama.

Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan. Biasanya, ayat jenis ini panjang. Panjang pendek bukanlah kriteria ayat majmuk campuran tetapi bilangan subjek dan predikatnya atau bilangan klausanya. Perhatikan contoh-contoh di bawah. Klausa utama ditandakan `U' dan bilangannya dinomborkan, ayat kecil ditandakan 'K' dan bilangannya dinomborkan. contoh 1 : Negara mengalami masalah ekonomi (U1) tetapi keadaannya bertambah baik (U2) apabila pertumbuhan eknomi mula berkembang semula (K1). (Ayat campuran ini terdiri daripada ayat gabungan dan ayat keterangan waktu, atau dua ayat utama dan satu ayat kecil. contoh 2: Apabila kami tiba di Langkawi (K1) kami disambut oleh jawatankuasa (U1) dan kami diperkenalkan kepada Pegawai Daerah (U2) serta ahli Jawatankuasa Kemajuan Kampung (U3). (Ayat campuran terdiri daripada tiga ayat utama dan satu ayat kecil)

contoh 3: Ketika pihak bomba sampai (K1) kebakaran itu mula merebak (U1) walaupun penduduk di situ cuba mengawal api (K2). (Ayat campuran yang mengandungi satu klausa utama dan dua ayat kecil; atau ayat tunggal dengan ayat keterangan waktu dan keterangan pertentangan). contoh 4: Projek-projek besar kerajaan diharap menjana pertumbuhan ekonomi negara (U1) dengan meluaskan pekerjaan (K1) serta menggerakkan pelbagai sektor ekonomi pembinaan (K2) selain menyediakan infrastruktur negara (U2). (Ayat campuran yang terdiri daripada ayat gabungan ayat keterangan cara).

Bibliografi Goay Teck Chong,Choo Say Tee dan Zainuddin Ahman. 2008. Teks Pra-U STPM Bahasa Melayu Kertas 1. Petaling Jaya. Pearson Longman. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Hj, Musa, dan Abdul Hamid Mahmud. 1993. Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustka. Siti Hajar Abdul Aziz. 2008. Bahasa Melayu 1.Siri Pendidikan Guru. Kuala Lumpur. Oxford Fajar Sdn. Bhd. http://bmmaya.blogspot.com/2009/05/ayat-majmuk-pancagan.html http://tatabahasabm.tripod.com/tata/amajmuk.htm www.tutor.com.my. Portal Pendidikan Utusan Perkataan "sintaksis" berasal daripada perkataan Yunani "suntutein" yang bermaksud menyusun atau susunan. Di dalam bidang linguistik, "sintaksis" bermaksud "kajian pembentukan ayat". Menurut Kamus Linguistik (1997), sintaksis ialah cabang ilmu linguistik yang mengkaji proses pembentukan ayat, seperti penyusunan kata kepada ayat dan cara hubungan antara kata di dalam ayat. Nik Safiah Karim et al. (1986) mendefinisikan sintaksis sebagai "bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat". Abdullah Hassan (1981) menyatakan sintaksis ialah "istilah untuk mengkaji pembentukan ayat", iaitu bagaimana morfem dan kata disusun menjadi unit sintaksis yang kecil iaitu frasa, atau menjadi klausa, dan ayat merupakan inti terbesar. Asmah Hj. Omar (1968) turut mendefinisikan sintaksis sebagai "bahagian daripada linguistik deskriptif atau sinkronis yang mempelajari kombinasi kata di dalam rangkai kata dan ayat".

Berdasarkan pandangan tersebut, kita dapat merumuskan bahawa sintaksis sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji "bentuk, struktur dan binaan ayat". Ia sebenarnya mengkaji konstruksi ayat, iaitu mengkaji bagaimana ayat dibentuk bermula dengan penyusunan perkataan untuk membentuk frasa, klausa dan seterusnya ayat. Bidang kajian sintaksis pula meliputi perkataan, frasa, klausa dan ayat. Kajian sintaksis melibatkan kajian tentang bentuk, struktur dan binaan ayat serta hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari cara penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membina ayat.

Dicatat oleh dinsenu 0 ulasan Bahagian B: Sintaksis1. Definisi ayat majmuk berdasarkan buku Tatabahasa Dewan. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggalatau lebih, dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentusehingga menjadikannya ayat baharu.P ern ya t aan di at as m enj el askan b a hawa a ya t -a yat ya n g t erbent uk has i l d a r i p a d a g a b u n g a n d u a a y a t a t a u l e b i h , d i g o l o n g k a n s e b a g a i a y a t majmuk.Dua ayat atau lebih ayat yang membentuk ayat majmuk dihubungkandengan kata sendi dan kata hubung.Contoh ayat majmuk adalah seperti berikut:1.Adi k m en ya n yi s am bi l m enari . Ayat di atas adalah gabungan daripada ayat:a . A d i k m e n y a n y i b . A d i k m e n a r i . Apabila dua ayat ini dicantumkan, subjek yang sama pada ayat yang keduadigugurkan dan tidak diulang.Sebagai contoh,perkataan adik pada ayat keduatidak diulang apabila kedua-dua ayat itu digabungkan.Contoh-contoh lain ayat majmuk ialah: a. Emak sedang memasak manakala ayah mencuci kereta. b. Aman menangis kerana diganggu oleh abangnya. c. Din berbaring di atas katil lalu tertidur.Perkataan yang bergaris merupakan kata yang menghubungkan dua ayat.Terdapat tiga jenis ayat majmuk yang dikenalpasti,iaitu:1 . A y a t m a j m u k g a b u n g a n 2 . A y a t m a j m u k p a n c a n g a n 3 . A y a t m a j m u k c a m p u r a n Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yan g di s at ukan den gan k at a kat a hubun g s epert i dan, at au, t et api dansebagainya.manakala ayat majmuk pancangan pula ialah di mana terdapatsatu ayat utama dan satu atau beberapa ayat kecil yang dipancangkan danmenjadi sebahagian ayat induk.ayat majmuk campuran pula ialah ayat yangterdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk 2. Analisis contoh ayat majmuk berdasarkan petikan.i. Ayat majmuk gabungan

Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi dan sebagainya.Dalam petikan pertama terdapat beberapa ayat yang digolongkan sebagaiayat majmuk gabungan.Ayat-ayat yang digolongkan sebagai ayat majmukgabungan ialah: 1. kaum lelaki dibunuh atau ditangkap. 2. Beliau berjaya ditawan oleh askar penjajah lalu dibawa ke Portugis untuk dijual. 3. Pelayaran tersebut melalui India dan Afrika. 4. Armada ini disertai lima buah lima kapal dengan 280 orang kelasi.5.Harta benda penduduk dirampas,manakala kaum lelaki di bunuh atauditangkap.Dalam contoh-contoh di atas,perkataan-perkataan yang bergaris merupakankata hubung yang mencantumkan dua ayat menjadi satu ayat.Ayat 1 terdiridaripada dua ayat iaitu: a. Kaum lelaki dibunuh.b . K a u m l e l a k i d i t a n g k a p . Ayat 2 terdiri daripada dua ayat utama iaitu:a.Beliau berjaya ditawan oleh askar penjajah.b.B el i au di bawa ke P ort ugi s unt uk di j ual . Dua ayat yang terdapat dalam contoh ayat 3 ialah:a.P el a yaran t e rsebut Indi a.b.P el a yar an t e rsebut m el al ui Afri k a. Contoh ayat 3 terdiri daripada ayat:a.Armada ini disertai lima buah kapal perang.b.A rm ada i ni d i sert ai 280 oran g kel as i . Ayat 5 adalah gabungan tiga ayat tunggal iaitu:( a )Harta benda penduduk dirampas.( b )Kaum lelaki dibunuh. ( c ) Kaum lelaki ditangkap. . Ayat majmuk pancangan Dalam ayat majmuk pancangan, terdapat terdapat satu ayat utama atau ayatinduk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu.Dalam bahasa melayu terdapat tiga jenis ayat majmuk pancangan.Jenis ayatmajmuk pancangan itu ditentukan oleh cara pembentukan dan jenis ayat yangdipancangkan.Jenis-jenis ayat majmuk pancangan ialah:a . A y a t r e l a t i f b . A y a t k o m p l e m e n c . A y a t k e t e r a n g a n Ayat relatif ialah ayat yang ditandai dengan penggunaan perkataan yang seperti contoh yang terdapat dalam petikan pertama,iaitu: 1. Novel yang diterbitkan pada tahun 1958 itu ditulis berdasarkan kisah benar.Contoh ayat di atas sebenarnya terdiri daripada dua ayat, iaitu:a.Nov el i t u di t erbi t kan pada t ahun 1 9 5 8 .b.Novel itu ditulis berdasarkan kisah benar.Apabila kedua-dua ayat itu dimajmukkan, ayat Novel itu ditulis berdasarkankisah benar dipancangkan ke dalam ayat induk Novel itu diterbitkan padatahun 1958.

Oleh sebab frasa novel itu diulang maka frasa nama kedua yangserupa digugurkan dan digantikan dengan kata hubung relatif yang C ont oh l ai n a yat m a j m uk pancan gan r el a t i f yan g t e rdap at dal am pet i kan pertama ialah:a.Kota yang maju dan makmur itu telah jatuh ke tangan Portugis iii. Ayat Majmuk Campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, yakni terdiri daripada campuran ayat tunggal dengan ayat majmukatau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk.Ayat sedemikian biasanyapanjang.Contoh ayat majmuk campuran dalam petikan pertama ialah:a. Panglima Awang yang berbadan sasa serta menguasai ilmu persilatantidak berdiam diri.Terdapat tiga ayat kecil dalam ayat majmuk di atas, iaitu:a.P angl i m a Aw a ng be rbadan s asa b.Panglima Awang menguasai ilmu persilatan.c.P an gl i m a Awan g t i dak be rdi a m di ri . Ayat a dan ayat b digabungkan dengan perkataan yang sementara ayat c
dipancangkan melalui proses relatif ke dalam ayat induk.

Bibliografi Ni k S afi a h Kari m , F ari d M.Onn, Hashi m Hj .Musa dan Abdul Ham i dMahm ood. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dr. Al i Mahm ood, Mashudi Bah ari , Dr. S em an S al l eh dan Muns yi Zainal Abidin kasim. (2008). Pembelajaran Morfsintaksis BahasaMelayu. Kuala Lumpur: Open University Malaysia. Abdullah Hassan. (2003). Tatabahasa Bahasa Melayu Morfologi danSintaksis. Pahang: PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd. Asraf. (2007). Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. Petaling Jaya:Sasbadi Sdn. Bhd. Abdul Tal i b Mohd. Hassan. (1995). Saga. Kual a Lum pur: Ut us an Publication and Distributors Sdn. Bhd. http://www.tutor.com.my/tutor http://www.ideal.upmedu.my/~ideal/tugasan/bacelor/BBM3202 mingguo5.ppt.

SHAHARUDIN BIN BITAH SEMESTER SEPTEMBER 2008 27 Definisi Ayat Dalam memperkatakan tentang ayat,ia merupakan tahap tertinggi dalam penulisan dan komunikasi bahasa Melayu.Setiap tokoh bahasa memberikan pendapat yang berbeza tentang makna ayat.Antara mereka yang telah memberikan pendapat tentang makna ayat ialah Pendeta Zaba memakai melalui bukunya Pelita Bahasa Melayu,Penggal 1 dalam permulaan nahu Melayu.Menurut Zaba : ayat susunan perkataan yang sekumpul-sekumpul dengan tentu hujung pangkalnya dan tempat berhentinya serta memberi faham yang sempurna tiap-tiap sekumpul kata yang dikatakan itu....Maka tiap-tiap sekumpul perkataan itu ialah susunan yang sempurna maksudnya ( Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah,2006 hlm.148 ) Melalui maksud ayat yang diberi oleh Zaba maka boleh dibuat kesimpulan bahawa ayat ini bermakud susunan yang mempunyai hujung dan pangkal ayat yang boleh difahami oleh pembaca atau pendengar kerana ia merupakan kumpulan perkataan yang telah sempurna

maksud.Mengikut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd melalui buku mereka,ayat boleh didefinisikan sebagai : Apabila kita bercakap,kita menggunakan perkataan-perkataan yang kita susun menjadi ayat...Ada ayat yang terdiri daripada dua patah perkataan sahaja...Tiap-tiap ayat mesti terdiri daripada dua bahagian 1: benda atau subjek,bahagian 2: cerita atau predikat. (Abdullah Hassan dan Ainon Mohd,dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah,2006 hlm 149 )

Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd itu,dapat disimpulkan bahawa ayat tidak semestinya terdiri dari ayat yang panjang tetapi ayat boleh terdiri dengan hanya dua patah perkataan sahaja asalkan ia dapat difahami.Menurut Abdullah Hassan dan Ainon Mohd,ayat mestilah terdiri dari dua kompenen iaitu subjek dan predikat. Menurut Asmah Haji Omar pula sebagaimana yang disebut dalam bukunya Nahu Bahasa Melayu Mutakhir : Ayat adalah unit yang paling tinggi dalam skala tatatingkat nahu.Ayat terdiri dari klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap,yakni yang di mulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai. ( Nahu Bahasa Melayu Mutakhir dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah,2006 hlm 149 ) Menurut Asmah Haji Omar pula,aat adalah unit tertinggi dalam tatabahasa Melayu.Ia mestilah dimulakan dengan perbuatan senyap dan juga diakhiri dengan perbuatan senyap.Ayat juga mempunyai intonasi bagi mengambarkan maksud ayat tersebut.Mengikut Nik Safiah Karim dalam bukunya yang berjudul Tatabahasa Edisi Dewan Baharu yang dikarang secara bersama dengan Farid M.Onn,Hashim Musa dan Hamid Mahmood pula mendefinisikan ayat sebagai : Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan ( Tatabahasa Dewan Edisi Baharu dalam Kursus Menguasai Bahasa Melayu Mudah,2006 hlm 150 )

Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ini pula,ayat merupakan unit pengucapan yang paling tinggi yang boleh terbentuk walaupun dengan hanya beberapa patah

perkataan.Sebagaimana pendapat Asmah Haji Omar,ayat ini dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan.Jika kita melihat dari beberapa pendapat yang dinyatakan diatas maka dapat kita simpulkan bahawa ayat merupakan susunan yang tertinggi dalam strata tatabahasa Melayu yang boleh terdiri dari dua atau lebih patah perkataan yang mana ia dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan.Pembentukan kata dalam disiplin bahasa dikenali sebagai binaan atau konsturksi.Binaan ayat terdiri daripada susunan unit kecil rangkai kata dalam disipli bahasa yang juga dikenali sebagai unsur atau konsituen.

Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu, ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripadagabungan dua atau lebih ayat tunggal. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan, ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. Berikut merupakan contoh-contoh ayat majmuk dari petikan Minda Pengarang ) Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan terbentuk dengan menggabungkan dua atau lebih klausa, iaitu ayatdalam ayat. Klausa-klausa atau ayat-ayat yang digabungkan adalah sama taraf dan samasifatnya. Klausa-klausa ini dihubungkan dengan kata hubung seperti dan, atau, tetapi,maka, lalu, sambil, dan lain-lain. Klausa-klausa itu juga boleh dihubungkan dengan tandakoma (,) sahaja. Contohnya: Ayat 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) danPenilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab. Analisis : Klausa 1 : Teka-teki mengenai kedudukan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Kata hubung : dan Klausa 2 : Penilaian Menengah Rendah (PMR) sudah pun terjawab. Ayat 5 : Berikutan keputusan itu, mulai 2016 UPSR akan menggunakan format ba

Ayat majmuk pancangan relatif Ayat relatif boleh dikenal pasti melalui penggunaan kata yang seperti contoh berikut: Ayat 7 : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan. Analisis : Klausa utama : Perubahan itu mengurangkan penilaian pretasi pelajar Klausa relatif : yang selama ini hanya berasaskan akademik dan peperiksaan Ayat majmuk pancangan keterangan Menurut Nik Safiah dan rakan-rakan (2002:492), ayat majmuk terdiri daripada satu ayatinduk dan satu ayat kecil atau lebih yang berfungsi sebagai keterangan kepada predikat.Contohnya, Ayat 3 : Sementara PMR akan dimansuhkan dan diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah. Kata hubung (keterangan waktu) : Sementara Klausa 1 : PMR akan dimansuhkan Kata hubung (keterangan cara): dan Klausa 2 : diganti dengan sistem penilaian baharu berasaskan sekolah Ayat majmuk pancangan komplemen Menurut Nik Safiah et.al (2002:488), pembentukan ayat-ayat komplemen biasanya disertaikata komplemen bahawa dan untuk. Contohnya, Ayat 2 : Kelmarin, Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, merangkapMenteri Pelajaran mengumumkan bahawa UPSR akan dikekalkan denganmelakukan sedikit penambahbaikan.

Analisis : Klausa utama : Kelmarin, Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin,merangkap Menteri Pelajaran mengumumkan (sesuatu) Klausa komplemen : bahawa UPSR akan dikekalkan dengan melakukan sedikit penambahbaikan

Ayat majmuk campuran M enurut Ni k S afi ah Kari m et . al (2002: 4 96), a yat m aj m uk ca m puran i al ah a ya t yan gmengandungi lebih daripada satu jenis ayat, yakni yang terdiri daripada campuran ayattunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Contohnya, Ayat 10 : Keputusan kerajaan ini tentunya tidak mampu memuaskan hati semua pihak kerana sebelum ini pun pelbagai pandangan berbeza dilontarkan mengenai perubahan yang sepatutnya dibuat terhadap sistem peperiksaan, termasuk daripada wakil Kementerian Pelajaran atau agensi kerajaan sendiri, sektor swasta, ahli akademik serta tokoh pendidikan. Analisis : Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada :i) ayat majmuk pancangan keterangan sebab yang disambung dengan katahubung kerana dan dipancangkan dengan ayat relatif iaitu yang ii) ayat majmuk gabungan yang disambung dengan kata hubung atau dan serta. Ayat 19 : Walaupun peperiksaan adalah mekanisme penting untuk mengukur kecemerlangan pelajar, namun belum tentu dapat menjamin anak kita menjadiinsan berketrampilan dari segi sahsiah dan berkemahiran dalam pelbagai bidang untuk mereka bersaing dalam dunia moden hari ini. Analisis :

Ayat majmuk campuran ini terdiri daripada :i) ayat majmuk pancangan keterangan pertentangan yang disambungdengan kata hubung keterangan pertentangan iaitu walaupun namun.. ii) ayat majmuk pancangan komplemen yang disambung dengan kata hubung keterangan tujuan untuk. 4.0 Refleksi Berdasarkan analisis saya dalam Minda Pengarang, saya mendapati d ari seg
Ayat majmuk ialah ayat yang terbentuk daripada gabungan dua atau lebih ayat tunggal. Ayat majmuk juga disebut ayat berlapis. Ada empat jenis ayat majmuk iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan, ayat majmuk campuran dan ayat majmuk pasif. DalamMinda Pengarang, ayat majmuk yang digunakan oleh penulis mempunyai aras yang tinggidan memerlukan penelitian untuk memahaminya. Oleh itu, penulisan artikel yang baik mestilah mengandungi unsur-unsur morfologi dan sintaksis yang betul untuk memudahkan pembaca memahaminya.Secara ringkasnya, dalam sesuatu bahasa itu walaupun terdapat jumlah ayat yang tidak terkira banyaknya, semua ayat tersebut sebenarnya dibina daripada sebilangan kecil ayat -ayat dasar. Ayat-ayat dasar inilah yang menjadi asas kepada pembentukan semua ayat yangterdapat dalam bahasa itu. Dalam bahasa Melayu, terdapat empat pola ayat dasar yangdapat membentuk semua ayat dalam bahasa ini. Dengan hanya menguasai empat pola ayati n i , s e s e o r a n g i t u b o l e h m e m b u a t a p a s a h a j a a y a t , s e k a l i p u n a y a t i t u b e l u m p e r n a h didengarnya. Pola-pola tersebut adalah seperti berikut : Pola 1 : Frasa Nama + Frasa NamaPola 2 : Frasa Nama + Frasa

KerjaPola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama 5.0 Kesimpulan Kes i m pul ann ya , l i ngust i k adal ah kaj i an bahasa se car a sai nt i fi k i ai t u m engkaj i dan menganalisis sesuatu bahasa secara empiris dan objektif tanpa dipengaruhi oleh agakan,ramalan, sentimen, dan falsafah. Pengetahuan yang mendalam dalam bidang morfologi dansintaksis dapat membantu seseorang menggunakan sesuatu bahasa itu dengan bentuk yang betul. Ini kerana bahasa mementingkan hukum-hukum tatabahasa yang betul. Oleh itu,amat penting bagi semua pengguna menguasai tatabahasa sesuatu bahasa itu secara betuldan mendalam termasuk Bahasa Melayu. 17

Anda mungkin juga menyukai