P. 1
Soal Ulangan Bahasa Bali Kls 1, Semester II

Soal Ulangan Bahasa Bali Kls 1, Semester II

|Views: 11,630|Likes:
Dipublikasikan oleh tamanbali
Ini merupakan contoh soal Ulangan Umum untuk pelajaran Bahasa Bali SD kelas satu semester satu. Bagi para guru bahasa Bali, silahkan ditengok.
Ini merupakan contoh soal Ulangan Umum untuk pelajaran Bahasa Bali SD kelas satu semester satu. Bagi para guru bahasa Bali, silahkan ditengok.

More info:

Published by: tamanbali on Apr 04, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2015

pdf

text

original

Contoh soal

:

TES SUMATIF SEMESTER II
TAHUN AJARAN ...............................
SEKOLAH DASAR .......................................

Mata Pelajaran : Bahasa Bali
Kelas : I (satu)
Hari/tanggal : Kamis, 27 Mei 2010
Waktu : 09.30--10.30 (60 menit)

I. Isinin tanda (X) aksara a, b, utawi c di arep pasaut ane beneh!

I KEKUA TEKEN I LUTUNG
Gelisang satua majalan, kondén kenyel koné ia majalan sagét ada ngenah
pondokné I Kaki Prodong kaiter baan abian. Ditu tepukina punyan biu masé. I
Lutung menék di punyan biuné. I Kekua ngantosang di bongkol punyan biuné. Ia
nuléngék ngantosang dumané. I Lutung ngémpok biu mas dadua. Biuné ento peluta
tur maka dadua amaha. Sasubané makelo ia ngantosang, tusing masih baanga
duman, laut ia ngomong.
”Ih Lutung, to kénkén pasubayané ? Kadén sabilang maan tetelu, cai dadua
awake abulih.” Mara dingeha munyi kéto, I Lutung uli di duur nyeréré ngéwérin I
Kekua, laut ngentungin kulit biu agemel.

1. Apa judul satuané ba duur.........
a. I Kekua tekén I Kekua b. I Kekua tekén I Lutung c. I Lutung
2. Tepukina pondok kaiter baan………
a. pagehan b. abian c. tukad
3. I Lutung menék punyan ………..
a. poh b. nangka c. biu
4. I Kekua ngantosang di …….. punyan biuné.
a. samping b. duur c. bongkol
5. I Lutung ngémpok biu mas.........
a. tetelu b. dadua c. abesik

6. I Lutung ngémpok biu. Biuné ento peluta tur maka dadua............
a. kutanga b. amaha c. entunganga
7. Ih Lutung, to kénkén pasubayané. Pasubaya patuh tekén......
a. janji b. upaya c. raos
8. I Kakua ngantosang dumané. Dumané patuh tekén........
a. bagian b. jatah c. biu
9. Ramé tungkalikan krunané..........
a. mamusuh b. sepi c. bawak
10. Tegeh tungkalikan krunané.........
a. éndép b. majujuk c. cerik
11. Dadua patuh tekén lelima juang……........
a. patpat b. dadua c. tetelu
12. Telu basa Bali alusné ...........
a. tiga b. kalih c. sanga
13. Awaké maan biu abulih. Abulih patuh tekén ……...
a. tetelu b. abesik c. nenem
14. Dadua basa Bali alusné..........
a. kalih b. asiki c. tiga
15. 20, ené madan angka........
a. siangolas b. plekutus c. duang dasa
16. Muridé belog, I Guru.........
a. lengeh b. dueg c. bagus
17. Anak ané lacur tusing ngelah ..........
a. pipis b. umah c. makejang beneh
18. I Lutung ikutné dawa, I Kambing ikutné.........
a. lantang b. mabulu c. bawak
19. I Aming madaar nasi. Madaar raos alusné........
a. ngajeng b. neda c. ngamah
20. Ané mabatis patpat, sajaba........
a. jaran b. bébék c. céléng
21. Ada anak ané ngeling sigsigan, ngeling ciri anaké..........
a. demen b. liang c. Sebet
22. Ané mawarna putih........
a. bok b. gigi c. getih

23. Ané lebihan tekén nemnem.......
a. lelima b. patpat c. pitu
24. Solas, roras, telulas, ……….
a. telung dasa b. patbelas c. telulikur
25. Sampatang kelasé apang…….
a. bersih b. daki c. resem
26. Ia suba …..jalan masuk.
a. ma b. di c. do
27. Dadong kurenané….......
a. pekak b. bapa c. I beli
28. Wilangan pitu ( 7 ), patpat jangin.…….
a. dadua b. lima c. telu
29. Wilangan limolas : 10 + ........
a. patpat b. lelima c. nem
30. Kedék ia mara baanga pipis. Kedék tungkalikané…..
a. ngeling b. pedih c. demen


II. isinin cecek-cecek betén ené aji pesaut ané beneh!
1. Yen bedak patut nginem ............................................
2. Yen seduk patut ngajeng…. ......................................
3. Bulu ané ada di betén jaguté madan ………………..
4. Bulu ané di betén cunguhé madan…………………….
5. Kuping basa alusné..……………………………………
6. Bok basa alusné…………………………………………
7. Cunguh basa alusné……………………………………
8. Panak siap madan..…………………………………….
9. Panak bébék madan…………………………………….
10. Panak sampi madan.……………………………………


LEMBAR JAWABAN
Bahasa Bali / kls I

Nama : .................................................. Kelas : .......................

I. Pilihan Ganda

II. Uraian
1. ............................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
5. ..........................................................................
6. ..........................................................................
7. .........................................................................
8. .........................................................................
9. .........................................................................
10. ..........................................................................
NO A B C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NO A B C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
NO A B C
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->