Anda di halaman 1dari 9

RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER

BAHASA ARAB AMIYAH

BDA 3626

Dosen Pengampu:

Dra. Hindun, M.Hum.

JURUSAN SASTRA ASIA BARAT FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2005

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER (R P K P S) 1. Nama Matakuliah 2. Kode/SKS 3. Prasyarat 4. Status Matakuliah 5. Deskripsi Singkat : Bahasa Arab Amiyah : BDA 3626/ 2 SKS :: Pilihan :

Matakuliah ini berisi tentang bahasa Arab yang digunakan dalam pergaulan dan percakapan sehari-hari dialek Saudi Arabia dan Mesir, baik dari segi pengucapan, pemilihan kata, pembentukan kata, maupun bentuk-bentuk ungkapan. 6. Tujuan Pembelajaran: Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa mampu berkomunikasi secara sederhana dengan menggunakan bahasa Arab amiyah dialek Saudi Arabia dan Mesir dan dapat memahami serta mengartikan percakapanpercakapan dalam novel. Dengan demikian, mata kuliah ini dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Arab. 7. Materi Pembelajaran: Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan I. Ungkapan dalam Perkenalan dan 1.1 Ucapan selamat untuk sehariUcapan Selamat Sehari-hari hari "it-Ta`aruf wat-Tahani" 1.2 Penggunaan kata ganti : huwwa, heyya, humma, inta, inti, intu, ana, ihna 1.3 Kata tanya "eh/isy" dan "izzay/kef" II. Mengenal Negara-negara Arab 2.1 Kebangsaan (il-Jinsiyya(h)) dan Ibukotanya 2.2 Bahasa (il-luga(h)) "il-Bilad il-`Arabiyya(h) wa `Awa- 2.3 Kata kerja : ga'-yigi'/ja'-yiji', simha" itkallam-yitkallam, `arafyi`rif, daras-yidris/yidrus 2.4 Kata tunjuk da/hada, di/hadi 2.5 Kata tanya "min" dan "minen" III. Mencari Letak dan Posisi Kantor 3.1 Arah,letak/posisi tempat /geatau Gedung Penting di Kairo dan dung penting Jeddah 3.2 Kata sifat : bi`id / ba`id x "fi Madina(h) il-Qahira(h) wa Jid'urayyib / garib, dah" mista`gil / musta`jil x syuwayya / bisywisy 3.3 Kata kerja perintah : khusy / luf, `addi , syuf, imsyi.

1.

2.

3.

3.4 Kata tanya "fen" , "`ala fen/ilen" 4. IV. Cara mengungkapkan jam, hari, 4.1 Cara membaca jam dan angka bulan, dan tahun dalam suatu kardinal percakapan. 4.2 Cara mengatakan hari, bulan, "is-sa`a(h), il-yum, is-sahr, isdan tahun sanah" 4.3 Kata kerja sehari-hari : rahyiruh, rag`- yirgi`/raj`-yir-ji`, as-ha/yis-ha/gum-yigum, namyinam, kul- yikul,isyrabyisyrab. 4.4 Kata tanya "imta/mita/miten" V. Kata dan Ungkapan dalam Perca- 5.1 Anggota keluarga kapan Seputar Rumah dan Keluarga 5.2 Bagian-bagian rumah dan "il-Bait wa il-`Ila(h)" nama-nama barang. 5.3 Kata sifat : ism fa`il dan warna 5.4 Kata tanya "addi eh/gaddasy" dan "kam" 5.5 Ungkapan :"tihibb tisyrab fingan 'ahwa?/tihubb tisyrab finjan gahwa?"

5.

6. 7.

Ujian Tengah Semester VI. Kata dan Ungkapan dalam Per- 6.1 Angka ordinal : awwal/ula cakapan di Universitas 6.2 Nama universitas dan fakultas "Yit`allim fil-Gam`a(h) " 6.3 Menyebutkan identitas diri secara lengkap : nama, asal, alamat, umur, fakultas, universitas 6.4 Profesi di universitas : ustaz, duktur, mudarris, ra'is, `amid, mudir, talib dan aktifitasnya : ta`allam-yit`allim, darrasyidarris, isytagal-yisytagal, `aml-yi`mal, zar- yizur, kammal-yikammil. 6.5 Ungkapan : "lazim titkallam arabiyya(h) ma`i! " VII. Mengenal Tempat dan Nama- 7.1 Nama-nama tempat dan nama Makanan Khas Negara-negara makanan khas Arab Arab 7.2 Rasa, warna, dan bentuk " il-Mat`am wa il-Akla(h) " 7.3 Kata sifat berkaitan dengan kafe dan makanan dan penggunaan kata sambung "illi"

8.

7.4 Kata tanya "leh" 7.5 Ungkapan : - min fadlak, 'arguk, wallahi tikhdimni "fingan 'ahwa, min fadlak! " "'iddini ih-hisab, min fadlak!" - tihibb "tihibb eh?" "tihibbaha izzay?" -li siyadak "'atlub lisiyadak eh?" 9. VIII. Kata dan Ungkapan untuk Ber- 8.1 Cara berbelanja ke toko : toko belanja buah, toko roti, toko pakaian. "Ilal-Mahallat" Juga cara berbelanja ke pasar dan Khan il-Khalili. 8.2 Kata kerja : isytara-yisytiri, ba`-yibi`, ikhtar-yikhtar, talabyutlub, sallim-yisallim, fasilyifasil, laff-yiliff, nazzalyinazzil. 8.3 Ungkapan : " ana ayiz/ ana abga" "se`ruh bikam?" "nazzil syuwayya fis-si`r" "adfa` kam?" IX. Hari-hari Besar dan Hari-hari 9.1 Ungkapan selamat di hari-hari Khusus beserta Ungkapan Selamat besar Islam : il-id ik-kibir/al-id alkabir, il-id is-sugayyar/al-id assagir, maulid an-nabi, `am gadid/jadid higri/hijri "id sa`id" "`id mubarak" "kullu sanah winta tayyib" "ramadan karim" "hajj mabrur" 9.2 Ungkapan selamat hari besar lain : `id al-milad, `id al-qiyamah, al-`id al-watani, `idul-istiqlal "`id milad sa`id" 9.3 Ungkapan selamat yang lain : "rabbana yisahhil" " rabbana ma`ak" "bil-hana' wasy-syifa'" "mabruk `ala in-nagah" "alf mabruk"

10.

11.

X. Ungkapan-ungkapan Sehari-hari 10.1 Ungkapan permintaan banlainnya dan Tulisan di Tempattuan tempat Umum. 10.2 Ungkapan permintaan maaf 10.2 Ungkapan terima kasih 10.3 Tulisan di tempat-tempat umum : jalan, toilet, gedung, supermarket.

12.

Ujian Akhir Semester

8. Outcame Pembelajaran (learning outcame) Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu: a. berkomunikasi secara sederhana dengan menggunakan bahasa Arab amiyah dialek Saudi Arabia dan Mesir, b. memahami serta mengartikan percakapan-percakapan dalam novel sehingga mahasiswa dapat memahami novel itu secara utuh, baik bagian yang berbahasa Arab fusha maupun amiyah. 9. Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan Topik dan Substansi Bahan Metode Pembelajaran I. Ungkapan dalam Perkenalan dan a. Panduan secara singkat Ucapan Selamat Sehari-hari bahan yang akan "it-Ta`aruf wat-Tahani" digunakan 1.1 Ucapan selamat untuk seharib. praktik mengucapkan hari bersama-sama bahan 1.2 Penggunaan kata ganti : yang telah diperoleh huwwa, heyya, humma, inta, c. praktik secara berpainti, intu, ana, ihna sangan 1.3 Kata tanya "eh/isy" dan c. tugas terstruktur : me"izzay/kef" nyusun percakapan sendiri dengan bahan yang telah diberikan. II. Mengenal Negara-negara Arab dan Ibukotanya "il-Bilad il-`Arabiyya(h) wa `Awasimha" 2.1 Kebangsaan (il-Jinsiyya(h)) 2.2 Bahasa (il-luga(h)) 2.3 Kata kerja : ga'-yigi'/ja'-yiji', itkallam-yitkallam, `arafyi`rif, daras-yidris/yidrus 2.4 Kata tunjuk da/hada, di/hadi 2.5 Kata tanya "min" dan "minen" a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpasangan c. tugas terstruktur: menyusun percakapan sendiri dengan bahan yang telah diberikan. a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpasangan c. tugas terstruktur: menyusun percakapan sendiri dengan bahan yang

3 dan 4

III. Mencari Letak dan Posisi Kantor atau Gedung Penting di Kairo dan Jeddah "fi Madina(h) il-Qahira(h) wa Jiddah" 3.1 Arah, letak/posisi tempat /gedung penting 3.2 Kata sifat : bi`id / ba`id x 'urayyib / garib, mista`gil / musta`jil x syuwayya / bisywisy

3.3 Kata kerja perintah : khusy / luf, `addi , syuf, imsyi. 3.4 Kata tanya "fen" , "`ala fen/ilen" 5 IV. Cara mengungkapkan jam, hari, bulan, dan tahun dalam suatu percakapan. "is-sa`a(h), il-yum, is-sahr, issanah" 4.1 Cara membaca jam dan angka kardinal 4.2 Cara mengatakan hari, bulan, dan tahun 4.3 Kata kerja sehari-hari : rahyiruh, rag`- yirgi`/raj`-yir-ji`, as-ha/yis-ha/gum-yigum, namyinam, kul- yikul,isyrabyisyrab. 4.4 Kata tanya "imta/mita/miten" V. Kata dan Ungkapan dalam Percakapan Seputar Rumah dan Keluarga "il-Bait wa il-`Ila(h)" 5.1 Anggota keluarga 5.2 Bagian-bagian rumah dan nama-nama barang. 5.3 Kata sifat : ism fa`il dan warna 5.4 Kata tanya "addi eh/gaddasy" dan "kam" 5.5 Ungkapan :"tihibb tisyrab fingan 'ahwa?/tihubb tisyrab finjan gahwa?" Ujian Tengah Semester VI. Kata dan Ungkapan dalam Percakapan di Universitas "Yit`allim fil-Gam`a(h) " 6.1 Angka ordinal : awwal/ula 6.2 Nama universitas dan fakultas 6.3 Menyebutkan identitas diri secara lengkap : nama, asal, alamat, umur, fakultas, universitas 6.4 Profesi di universitas : ustaz, duktur, mudarris, ra'is, `amid, mudir, talib dan aktifitasnya : ta`allam-yit`allim, darrasyidarris, isytagal-yisytagal, `aml-yi`mal, zar- yizur,

telah diberikan.

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpasangan c. tugas terstruktur: menyusun jadwal kegiatan sehari-hari dan membawa foto keluarga masingmasing.

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpasangan c. tugas terstruktur menulis informasi tentang keluarga masing-masing dan aktifitasnya.

7 8 dan 9

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berkelompok d. tugas terstruktur: menulis tentang diri masingmasing sebagai mahasiswa.

kammal-yikammil. 6.5 Ungkapan : "lazim titkallam arabiyya(h) ma`i! " 10 11 VII. Mengenal Tempat dan Namanama Makanan Khas Negara-negara Arab " il-Mat`am wa il-Akla(h) " 7.1 Nama-nama tempat dan makanan khas Arab 7.2 Rasa, warna, dan bentuk 7.3 Kata sifat berkaitan dengan restotan, kafe dan makanan dan penggunaan kata sambung "illi" 7.4 Kata tanya "leh" 7.5 Ungkapan : - min fadlak, 'arguk, wallahi tikhdimni "fingan 'ahwa, min fadlak! " "'iddini ih-hisab, min fadlak!" - tihibb "tihibb eh?" "tihibbaha izzay?" -li siyadak "'atlub lisiyadak eh?" VIII. Kata dan Ungkapan untuk Berbelanja "Ilal-Mahallat" 8.1 Cara berbelanja ke toko : toko buah, toko roti, toko pakaian. Juga cara berbelanja ke pasar dan Khan il-Khalili. 8.2 Kata kerja : isytara-yisytiri, ba`-yibi`, ikhtar-yikhtar, talabyutlub, sallim-yisallim, fasilyifasil, laff-yiliff. 8.3 Ungkapan : " ana ayiz/ ana abga" "se`ruh bikam?" "nazzil syuwayya fis-si`r" "adfa` kam?" a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpasangan atau berkelompok d. tugas terstruktur: menyusun percakapan tentang makanan Arab dan Indonesia.

12

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpasangan c. tugas terstruktur: mencari percakapan-percakapan yang menggunakan amiyah dalam novel.

13

IX. Hari-hari Besar dan Hari-hari Khusus beserta Ungkapan Selamat 9.1 Ungkapan selamat di hari-hari besar Islam : il-id ik-kibir/al-id alkabir, il-id is-sugayyar/al-id assagir, maulid an-nabi, `am gadid/jadid higri/hijri "id sa`id" "`id

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpa-

mubarak" "kullu sanah winta tayyib" "ramadan karim" "hajj mabrur" 9.2 Ungkapan selamat hari besar lain : `id al-milad, `id al-qiyamah, al-`id al-watani, `idul-istiqlal "`id milad sa`id" 9.3 Ungkapan selamat yang lain : "rabbana yisahhil" " rabbana ma`ak" "bil-hana' wasy-syifa'" "mabruk `ala in-nagah" "alf mabruk"

sangan d.tugas terstruktur: membuat kartu ucapan selamat untuk keluarga dan teman-teman.

14

X. Ungkapan-ungkapan sehari-hari lainnya dan Tulisan di tempattempat umum. 10.1 Ungkapan permintaan bantuan 10.2 Ungkapan permintaan maaf 10.2 Ungkapan terima kasih 10.3 Tulisan di tempat-tempat umum : jalan, toilet, gedung, supermarket.

a. Panduan secara singkat bahan yang akan digunakan b. praktik mengucapkan bersama-sama bahan yang telah diperoleh c. praktik secara berpasangan c. tugas terstruktur: menyusun percakapan dengan topik yang dipilih sendiri dengan seluruh bahan yang telah diberikan.

15

Ujian akhir

10. Penilaian : Kriteria dan Cara Evaluasi Hasil Pembelajaran Komponen penilaian dalam mata kuliah Bahasa Arab Amiyah untuk menentukan nilai akhir terdiri atas : a. keaktifan kelas, yaitu kehadiran di kelas minimal 75 % dari seluruh perkuliahan yang telah direncanakan dan keaktifan mahasiswa di kelas untuk mempraktekkan materi kuliah dalam bentuk percakapan, b. tugas terstruktur adalah tugas mingguan berupa praktik secara tertulis tentang hal-hal yang telah dipelajari dan bertujuan melatih mahasiswa untuk lebih terampil mengekspresikan gagasannya dalam bentuk tulisan sebagai penunjang ketrampilan kelisanannya. Tugas ini harus diserahkan tepat waktu, yaitu dua hari setelah kuliah dan dosen akan mengembalikan pada saat kuliah berikutnya. Pengumpulan tugas yang melewati batas akhir tidak akan diterima. c. ujian tengah semester adalah ujian untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerima materi kuliah yang telah diberikan selama separoh semester. Ujian dilaksanakan berdasarkan jadwal yang tertera dalam silabi. d. ujian akhir semester adalah ujian atas seluruh materi kuliah yang telah diberikan selama satu semester. Ujian berupa ujian lisan dan dosen akan

memberikan beberapa topik sebagai bahan ujian.

dan mahasiswa memilih salah satu topik

Masing-masing unsur diberi bobot penilaian sebagai berikut. a. keaktifan kelas : kehadiran dan keaktifan 20 % b. tugas terstruktur 20 % c. ujian tengah semester 25 % d. ujian akhir 35 % ------100 % Mahasiswa dapat mengikuti ujian apabila telah menghadiri perkuliahan minimal 75 % dari jumlah perkuliahan yang telah direncanakan. 11. Bahan dan Referensi a. Bahan: Bahan untuk latihan diambilkan dari rekaman suara dari penutur asli, rekaman nyanyian, teks-teks percakapan, teks puisi, dan novel. b. Referensi : Ezzat, Rasha M, 2001, il-Muhadasah il-Yaumiyyah : `Amiyah MasriyyahIndunesiyyah, al-Qahirah : al-Markaz as-Saqafi al-Indunesi. Mitchell, T.F., 1978, Colloquial Arabic, New York : David MacKay Inc. Omar, Margaret K., 1975, Saudi Arabic Urban Hijazo Dialect, Washington D.C. : Foreign Servce Institute Stevens, Virginia dan Maurice Salib, 1998, A Pocket Dictionary of the Spoken Arabic of Cairo, English-Arabic, Cairo : The American University in Cairo Press.