Anda di halaman 1dari 31

MINGGU

TAJUK
Menggapai Impian (BT ms 2 4)

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN ENAM SK GEDANGSA 2012 KEMAHIRAN BAHASA / HP / ARAS SISTEM BAHASA
Mendengar dan Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) Berinteraksi dengan pihak lain berkaitan sesuatu topik. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan Aras 1 (i) Menggunakan perkataan, ayat dan paralinguistik yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami parkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat Majmuk. Aras 1 (i) Menulis pelbagai jenis ayat Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan .kata hubung. Tatabahasa Ayat perintah Penanda wacana Kata hubung Kosa kata lirik melodi manfaat tumpul Sebutan dan intonasi Nyanyian Infomasi ayat perintah

PENGISIAN KURIKULUM
Ilmu Nilai

(3 Jan -13 Jan 2012)

P. Moral K . Tempatan Bersopan-santun Kasih sayang Rajin Berusaha

Kewarganegaraan Berusaha dan produktif rajin tekun Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir membanding beza mengecam menjana idea Belajar Cara Belajar Bacaan mekanis Kecerdasan Pelbagai - Verbal linguistik Muzik Pembelajaran Konstruktivisme

(4 Jan -13 Jan 2012)

Nenekku Kreatif (BT ms 5 7)

Mendengar dan Bertutur 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 (ii) Melahirkan rasa hati dengan berterus terang secara berhemah. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami parkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (ii) Menyatakan andaian yang dibuat secara ringkas. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 1 (i) Membina pelbagai jenis ayat. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi, termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif.

Tatabahasa Ayat penyata Ayat Seruan Kosa kata mengubah direndam mensesiakan berkualiti Sebutan dan intonasi Dialog Peribahasa berpeluk tubuh bekas tangan ringan tulang masa itu emas

Ilmu Nilai

Kem. Hidup K . Tempatan Gigih Kasih sayang Rajin

Kewarganegaraan Berusaha dan produktif rajin tekun Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Membuat andaian Menjana idea Kecondongan pendapat Belajar Cara Belajar Merujuk kamus Kecerdasan Pelbagai Verbal linguistik Pembelajaran Konstruktivisme

(4 Jan -13 Jan 2012)

Impian Menjadi Kenyataan (BT ms 8 11)

Mendengar dan Bertutur 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 1 (i) Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

Tatabahasa Kata hubung Kosa kata Terngia-ngia menerawang

Ilmu Nilai

P. Moral Gigih Tekun Rajin

Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami parkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca perkataan, rangkai kata ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Menulis 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi, termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 2 (ii) Menulis karangan menggunakan bahasa yang kreatif. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. Aras 1 (i) Menyenaraikan perkataan, idea, ayat dan penanda wacana yang menarik dalam karya yang dibaca.

menyerlah pengiktirafan bertekad

Sebutan dan intonasi Membaca catatan

Kewarganegaraan Berusaha dan produktif rajin tekun Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Menjana idea Kecondongan pendapat Menganalisis Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai verbal linguistik

{16-27 Jan 2012)

Berkunjung Ke Ibu Kota (BT ms 16 18)

Mendengar dan Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 2 (i) Menggunakan gelaran dan kata panggilan yang sesuai dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara Bertatasusila. Aras 1 (i) Mengemukakan soalan tanpa kata tanya. Aras 2 (ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami parkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi

Tatabahasa Kata tanya Kata panggilan Kosa kata Transit Aliran Ringan monorel pembangunan penjenayah Sebutan dan intonasi Perbualan Ayat tanya

Ilmu Nilai

K.Tempatan P. Moral Hormat menghormati Bersyukur

Kewarganegaraan Bersemangat kekitaan Peraturan Sosiobudaya Kesantunan bahasa apabila berbicara

berdasarkan tanda baca.

Soalan tanpa kata tanya

Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Menjana idea Kecondongan pendapat Menganalisis Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai verbal linguistik

{16-27 Jan 2012)

Hani Berkarya (BT ms 19 22)

Mendengar dan Bertutur 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai. Aras 3 (i) Menerima teguran dengan hati yang terbuka dalam perbualan. 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara Bertatasusila. Aras 2 (ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 2 (i) Menegaskan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu tajuk perbahasan dengan memberikan alasan yang konkrit. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami parkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Memahami perkataan, rangkai kata dan ayat yang dibaca. 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea yang terdapat dalam teks.

Tatabahasa Sinonim Frasa nama Frasa adjektif Kosa kata aksesori teater hartanah bersantai

Ilmu Nilai

P. Moral Hormat menghormati Bersyukur

Kewarganegaraan Bersemangat kekitaan Peraturan Sosiobudaya Kesantunan bahasa apabila berbicara Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Menjana idea Membuat inferens Menyelesaikan masalah Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Konstruktivisme

Menulis 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi, termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (i) Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Memberikan pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang sesuatu bahan.

{16-27 Jan 2012)

Menonton Konsert di Dewan Merdeka (BT ms 23 25)

Membaca 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi, termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna. Aras 1 (ii) Membina draf karangan yang lengkap.

Tatabahasa Kata hubung Ayat majmuk Kosa kata keberangkatan berkumandang taman tema air terowong Sebutan dan intonasi Soalan tanpa kata tanya

Ilmu Nilai

K.Tempatan P. Moral Bersyukur Cinta akan Negara Bersopan-santun

Kewarganegaraan Mencintai sejarah negara Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Menjana idea Mengenal pasti idea Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Verbal- linguistik

(06-17 Feb 2012)

Sekolahku Ceria / Hari Kecemerlangan Sekolah (BT ms 30 35)

Mendengar dan Bertutur 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara Bertatasusila. Aras 1 (ii) Mengajukan soalan ayng menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan huraian dan penerangan. 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 (i) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan dengan menggunakan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 1 (ii) Memberikan arahan serta menyampaikan pesanan mengikut keutamaan. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami parkara yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan peluasan subjek dan predikat. Membaca 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi samping daripada teks. Aras 3 (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus.

Tatabahasa Kata tanya Kata panggilan Kosa kata Transit Aliran Ringan monorel pembangunan penjenayah Sebutan dan intonasi Perbualan Ayat tanya Soalan tanpa kata tanya

Ilmu Nilai

K.Tempatan P. Moral Bersyukur Cinta akan Negara Bersopan-santun

Kewarganegaraan Mencintai sejarah negara Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Menjana idea Mengenal pasti idea Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Verbal- linguistik

(06-17 Feb 2012)

Murid Cemerlang (BT ms 36 38)

Tatabahasa Kata sapaan Kata arahan Kosa kata terbilang

Ilmu Nilai

K.Tempatan P. Sivik dan Kewarganegaraan Bertanggungjawab

Aras 1 (i) Membaca dan mencari fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Menulis 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Menulis dan menyusun maklumat mengikut kronologi.

beriadah fiksyen

Kerjasama Rajin

Sebutan dan intonasi Ucapan

Kewarganegaraan Bertindak dengan wajar Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mengecam Menbanding beza Membuat urutan Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Kontekstual

(20 Feb- 2 Mac 2012)

Pendidikan Lalu Lintas (BT ms 44 47)

Mendengar dan Bertutur 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 2 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan wajar. Aras 3 (i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami parkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. Menulis 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai

Tatabahasa Frasa sendi nama Kosa kata berhemah tragedi ingkari baran Sebutan dan intonasi Nyanyian Ceramah Peribahasa Malang tidak berbau Ibarat mencurah air ke daun keladi

Ilmu Nilai

P. Keselamatan Jalan raya P. Sivik dan Kewarganegaraan Berhemah tinggi Kerjasama Bersyukur

Kewarganegaraan Bertindak dengan wajar Peraturan Sosiobudaya Bersopan ketika bercakap dengan orang lain

dengan kemas dan cantik. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca.

Sudah terhantuk baru hendak terngadah

Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mengulas Menghubung kait Menjana idea Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai verbal-linguistik

(20 Feb- 2 Mac 2012)

Cara Selamat Menunggang Basikal (BT ms 48 50)

Mendengar dan Bertutur 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 2 (i) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan wajar. Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan terancang. Aras 3 (i) Memberikan arahan secara ringkas dan tepat. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami parkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menghuraikan maksud ayat yang dibaca. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 2 (i) Membaca dan mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat brdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menulis 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat mengenai

Tatabahasa Ayat arahan Kosa kata tip brosur jaket pantul dipromosikan Sebutan dan intonasi Berita

Ilmu Nilai

P. Keselamatan Jalan raya P. Sivik dan Kewarganegaraan Berhemah tinggi Kerjasama Bersyukur

Kewarganegaraan Bertindak dengan wajar Peraturan Sosiobudaya Bersopan ketika bercakap dengan orang lain Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mengulas Menghurai Membuat kesimpulan Belajar Cara Belajar Pembelajaran Kontekstual

penggunaan ayat yang menarik serta nilai dan pengajaran yang terdapat dalam karya yang dibaca. Pandu Cermat Jiwa Selamat (BT ms 51 53) Mendengar dan Bertutur 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (i) Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara. Membaca 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menulis 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 (i) Menulis perkataan dengan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 9.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Menentukan kesesuaian susunan maklumat dengan mengemukakan alasan. Tatabahasa Kata sendi nama Kosa kata pelancaran lintasan pejalan kaki Sebutan dan intonasi atur cara data

Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai verbal-linguistik Ilmu Nilai P. Keselamatan Jalan raya P. Sivik dan Kewarganegaraan Berhemah tinggi Kerjasama Bersyukur

(19 Feb-30 Feb 2012)

Kewarganegaraan Bertindak dengan wajar Peraturan Sosiobudaya Bersopan ketika bercakap dengan orang lain Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Menyusun urutan Menjana idea Mereka cipta Menganalisis Pembelajaran Konstruktivisme

(07 Mac-25 Mac 2011)

Menerokai Rahsia Alam

Mendengar dab Bertutur 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Aras 1 (i) Mendapatkan penjelasan tentang sesuatu

Tatabahasa Penanda wacana Kata ganda Kata adjektif Ayat majmuk

Ilmu Nilai

P. Alam Sekitar Sains

barang dan perkhidmatan yang diperlukan. Aras 1 (ii) Berbincang untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan. Aras 2 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk meyakinkan sesuatu pihak semasa berurusan. Aras 3 (i) Berbincang untuk menetapkan perjanjian dalam sesuatu urusan. Alam Penuh Misteri (BT ms 58 64) Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. Aras 3 (i) Menganalsis maklumat yang terdapat dalam teks untuk mendapatkan kewajaran ramalan. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Membezakan isi pentong dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.

Kosa kata diskaun cagaran bengkok Sebutan dan intonasi Catatan Dialog

Mencintai alam sekitar Kerjasama Bertanggungjawab

Kewarganegaraan Bersemangat kekitaan Mencintai alam Peraturan Sosiobudaya Bersopan santun ketika memohon pertolongan orang lain Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Membuat inferens Menjana idea Mengulas Meramal Mengecam Kajian Masa Depan Kecerdasan Pelbagai naturalis

(07 Mac-25 Mac 2011)

Mensyukuri Nikmat Alam (BT ms 65 67)

Tatabahasa Kata singkatan Kata ganda Sinonim Kosa kata

Ilmu Nilai

P. Alam Sekitar Sains Mencintai alam sekitar

10

Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras bahasa dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menepati ciri-ciri wacana yang baik. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 1 (i) Membezakan isi penting dengan isi sampingan untuk membuat ringkasan. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 3 (i) Mengulas gaya bahasa sesebuah karya sastera. Foto Tanda Persahabatan (BT ms 72 75 ) Mendengar dan Bertutur 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 (i) Berbual secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (ii) Menyatakan maklumat penting dalam bahan yang dibaca. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan atau prakata sesebuah buku.

membiakkan menguburkan pengikat saranan

Kerjasama Bertanggungjawab

Sebutan dan intonasi Sajak

Kewarganegaraan Bersemangat kekitaan Mencintai alam Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mereka cipta Menjana idea Menganalisis Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran Konstruktivisme

(28 Mac-08 April 2011)

Tatabahasa Ayat permintaan Kosa kata persisiran animisme

Ilmu Nilai

Kajian Tempatan Sejarah Berbudi bahasa Keberanian

Kewarganegaraan Mencintai sejarah negara Peraturan Sosiobudaya Bersopan santun ketika bercakap dengan orang lain

11

Menulis 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 3 (i) Membuat ringkasan berkaitan teks yang dibaca.

Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Menyenaraikan Mengkategori Menyusun Mengikut keutamaan Meringkas Belajar Cara Belajar Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Verbal-lingustik

(28 Mac-08 April 2011)

Warkah dari Sabah

Mendengar dan Bertutur 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 3 (ii) Membentangkan kesimpulan berdasarkan perkara yang diteliti dengan menggunakan laras bahasa secara tepat dan padat. 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Mengemukakan pandangan sama ada menyokong atau membangkang sesuatu perkara berdasarkan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain secara bersopan. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 (i) Membina perenggan dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 9.3 Menyusun maklumt secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Mengklasifikasikan maklumat berdasarkan t

Tatabahasa Penjodoh bilangan Sinonim Ayat tunggal Ayat majmuk Kosa kata bakakung kulntangan canang warkah Sebutan dan intonasi Surat Tidak Rasmi Perbualan

Ilmu Nilai

Kajian Tempatan Sejarah Berbudi bahasa Keberanian

Kewarganegaraan Mencintai sejarah negara Peraturan Sosiobudaya Bersopan santun ketika bercakap dengan orang lain Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Membuat kesimpulan Menyusun mengkut keutamaan Mengesan kecondongan pendapat

12

topik yang dikemukakan mengikut keutamaan. Pembelajaran Konstruktivisme (BT ms 76 Satu Negara Pelbagai Perayaan (BT ms 79 80) Mendengar dan Bertutur 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Memberikan kritikan yang positif secara bertatasusila tentang sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Menulis 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 (i) Membahaskan pendapat pihak lain tentang sesebuah karya secara kritis dan kreatif. Mendengar dan Bertutur 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh. Aras 2 (i) Memberi penjelasan tentang sesuatu perkara yang diminta dengan sopan. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 1 (i) Memilih dan membentangkan hujah yang bernas dengan intonasi, sebutan dan gaya bersahaja. Aras 1 (ii) Membidas hujah dengan alasan yang kukuh menggunakan kesantunan bahasa. Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. Tatabahasa Peribahasa Sinonim Frasa nama Ayat aktif Ayat pasif Kosa kata mengabadikan citrawarna citarasa destinasi berlibur berdaulat mengasyikkan Sebutan dan intonasi Sajak Kecerdasan Pelbagai Verbal-lingustik

(11 April22 April 2011)

Potret Kenangan (BT ms 86 88)

Ilmu Nilai

Kajian Tempatan Sejarah Mencintai negara Bersyukur

Kewarganegaraan Mencintai negara Peraturan Sosiobudaya Bersopan santun ketika bercakap dengan orang lain Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Menjana idea Mengesan econdongan pendapat Membuat kesimpulan Membuat gambaran mental

13

Seronoknya Melancong (BT ms 89 91) Mendengar dan Bertutur 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh. Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 (i) Merujuk kamus untuk mencari makna, sebutan yang betul, ejaan dan penggunaan perkataan yang tepat. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 (i) Membaca dan membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. Aras 3 (i) Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) Menggunakan pelbagai jenis dan ragam ayat untuk membina teks berkaitan sesuatu tajuk. Mendengar dan Bertutur 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 (ii) Mengemukakan hasrat dengan memberikan alasan yang kukuh.

Mereka cipta

Belajar Cara Belajar Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Verbal-lingustik

(11 April22 April 2011)

Merakamkan Kisah Perjalanan (BT ms 92 95 )

Tatabahasa Sinonim Penanda wacana Kosa kata Hentian Rehat dan Rawat Lintas langsung

Ilmu Nilai

Kajian Tempatan Mencintai negara Bersyukur

14

Aras 2 (ii) Mengemukakan pendapat untuk memujuk pihak tertentu dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, intonasi dan gaya yang sesuai. Menulis 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dengan isi sampingan dengan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan perenggan yang koheran dan kohesi. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2 (i) Menyatakan isi penting yang telah diringkaskan daripada bahan yang dibaca. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 3 (i) Merumuskan maklumat yang menarik dalam sesebuah karya secara kritis. Cerita Asal Usul / Mendengar dan Bertutur 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 1 (i) Menyatakan maksud peernyataan yang tersurat dan tersirat berdasarkan intonasi. Aras 2 (i) Menjelaskan maksud diksi, frasa, ungkapan dan ayat dalam sesuatu pengucapan. 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. Membaca 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi

insurans berlengah

Kewarganegaraan Mencintai negara Peraturan Sosiobudaya Bersopan santun ketika bercakap dengan orang lain Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Meringkas Merumus Menghubung kait Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Verbal-lingustik -

Sebutan dan intonasi Intonasi memujuk Catatan

(25 April -06 Mei 2011)

Tatabahasa Kata kerja Sinonim Penanda wacana Kata pangkal ayat Kosa kata Berdagang Sabak kontot Sebutan dan intonasi Cerita

Ilmu Nilai

Sastera rajin kerjasama tolong-menolong bijak

Kewarganegaraan Bersemangat Kekitaan Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Menjana idea Menyusun urutan Mengulas

15

berdasarkan tanda baca. Menulis 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan bagi sesebuah karangan. Aras 1 (i) Mengemukakan isi mengikut urutan dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Aras 2 (i) Menyusun isi dan menggunakan penanda wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. Mendengar dan Bertutur 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 3 (i) Menganalisis persoalan untuk memberikan maklum balas. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 (i) Membaca nahan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. Aras 2 (i) Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberi dalam perenggan awal bahan yang dibaca. Menulis 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. Aras 2 (i) Menjelaskan perkara yang menarik dalam sesebuah karya daripada aspek penggunaan perkataan, ayat, penanda wacana, nilai dan pengajaran. 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 2 (i) Menghuraikan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam sesebuah karya sastera

Meramal

Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Verbal-lingustik Kajian Masa Depan Pembelajaran Materi Bercerita

Cerita Teladan (BT ms 100 105)

16

(25 April -06 Mei 2011)

Cerita Luar Negara (BT ms 106 109)

Mendengar dan Bertutur 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. Aras 3 (ii) Menghuraikan idea yang meyakinkan dengan laras bahasa yang betul. Membaca 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 2 (i) Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. Menulis 11.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan, watak dan perwatakan, nilai dan pengajaran dan gaya bahasa. Aras 1 (i) Menjelaskan tema dan persoalan sesebuah karya sastera. Mendengar dan Bertutur 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 1 (iii) Memberikan jawapan yang tepat dengan alasan yang munasabah. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (i) Mengamati inti pati perbincangan untuk menyuarakan pandangan yang meyakinkan. Aras 1 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.

Tatabahasa Imbuhan awalan Kata Kerja Penanda wacana Kata pangkal ayat Kosa kata girang kepalang mengodek-godek terpancar tema persoalan obesity berisiko Sebutan dan intonasi Cerita Perbualan Peribahasa Ringan tulang Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang

Ilmu Nilai

Sastera Pend. Kesihatan Belas kasihan rajin Kebersihan tolong-menolong bijak bersyukur

Kewarganegaraan Bersemangat Kekitaan Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Menjana idea Mengecam Membuat inferens Membanding dan membezakan Mengesan kecondongan pendapat Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai Verbal-lingustik Logik-matematik Pembelajaran Masteri Bercerita

09 Mei- 20 Mei 2011

Makanan Dijaga Kesihatan Terpelihara (BT ms 114 116)

17

(09 Mei- 17 Mei 2011)

Sihat Tanpa Rokok (BT 117 120)

Mendengar dan Bertutur 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (i) Mengkategorikan isi penting berdasarkan topik. Aras 1 (ii) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 (ii) Menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 (i) Membaca dan mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat kesimpulan. Menulis 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 2 (i) Menulis ayat dalam tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Aras 2 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penggunaan kata dan struktur ayat. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang disampaikan.

Tatabahasa Imbuhan Tanda baca Kosa kata strok status mengepam Sistem Ejaan Kesalahan ejaan dan tanda baca

Ilmu Nilai

Pend. Kesihatan Kebersihan bersyukur

Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mengumpul dan mengelas Merumus Mengecam Meramal Kajian Masa Depan

(09 Mei- 17 Mei 2011)

Tangan Penentu Kesihatan (BT ms 121 122)

Mendengar dan Bertutur 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 1 (ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi. Membaca 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita

Tatabahasa Kata majmuk Kosa kata pelincir agen perkumuhan toksik

Ilmu Nilai

Pend. Kesihatan Kebersihan bersyukur

Peraturan Sosiobudaya Kesantunan berbahasa

18

atau maklumat yang diberikan. Aras 1 (i) Menyusun maklumat daripada pelabagai bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Menulis 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan Aras 3 (i) Mengedit danmembetulkan kesatuan idea dalam penulisan. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Merumus pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang disampaikan. Mendengar dan Bertutur 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 3 (i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis. 4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan tersusun. Aras 2 (i) Menyumbang idea yang bernas dalam sesuatu diskusi dengan terperinci. Menulis 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 3 (i) Menulis ayat dalam perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk lakaran kerangka. 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e- mel yang mudah, manarik dan bermakna. Aras 2 (i) Melakukan tranformasi maklumat dalam teks kepada pelbgai genre.

Sistem Ejaan Kesalahan ejaan dan tanda baca

Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mmenyusun urutan Merumus Menjana idea Kecerdasan Pelbagai verbal-linguistik

(23 Mei -17 Jun 2011)

Kembara Sejarah (BT ms 128 130)

Tatabahasa Kata penegas Kosa kata bangsawan agen perkumuhan toksik Sistem Ejaan Kesalahan ejaan dan tanda baca

Ilmu Nilai

Pend. Sivik dan Kewarganegaraan Sejarah Rajin Gigih Kerjasama

Kewarganegaraan Mencintai sejajarah negara Peraturan Sosiobudaya Kesantunan bahasa apabila berbicara Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mengulas Mengenal pasti isi Menjana idea Kecerdasan Pelbagai verbal-linguistik Pembelajaran Konstruktivisme

19

(23 Mei -17 Jun 2011)

Bahan Sejarah (BT ms 131 - 135)

Mendengar dan Bertutur 1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat dengan menggunakan kata, ungkapan dan ayat yang sesuai. Aras 3 (i) Menyatakan pengajaran yang terdapat dalam bahan secara analitis. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 1 (i) Menghubungkaitkan sebab dan akibat dengan memberikan alasan yang rasional. 4.2 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 3 (i) Mengemukakan soalan untuk mematahkan hujan lawan dengan sopan. Membaca 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 (ii) Membaca peranggan pertama dan perenggan akhir dalam sesuatu teks bagi mendapatkan maklumat umum. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 1 (i) Menyatakan isi sesuatu teks untuk meningkatkan minat membaca. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 (i) Merujuk personalia dan pelbagai sumber untuk mendapatkan makumat. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis

Tatabahasa Kata penguat Ayat tanya Kosa kata artifak mewartakan baik pulih perantauan Peribahasa atas angina hati waja

Ilmu Nilai

Sejarah Rajin Gigih Kerjasama

Kewarganegaraan Mencintai sejajarah negara Peraturan Sosiobudaya Kesantunan bahasa apabila berbicara Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Membuat gambaran mental Mengulas Merumus Menjana idea Mengecam Kecerdasan Pelbagai verbal-linguistik Pembelajaran Konstruktivisme

(23 Mei -17 Jun 2011)

Kesan Sejarah (BT ms 136 137)

Tatabahasa Ayat penyata Ayat seruan Kosa kata mantan nestapa digembleng

Ilmu Nilai

Sejarah Berwawasan Gigih Berani

20

ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 3 (i) Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Menulis 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, manarik dan bermakna. Aras 3 (i) Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang,tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. 11.2 Mengulas karya bukan sastera dari aspek penggunaan perkataan, idea, ayat, wacana, nilai dan pengajaran. Aras 3 (i) Merumus perkara yang menarik serta nilai dan pengajaran yang diperoleh daripada bacaan secara kritis. Mendengar dan Bertutur 1.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang dibincangkan. Aras 2 (ii) Memberikan penjelasan terhadap jawapan yang diberikan. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 2 (i) Mengembangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. Membaca 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.

Sebutan dan Intonasi syair

Kewarganegaraan Berusaha dan produktif Peraturan Sosiobudaya Kesantunan bahasa apabila berbicara Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mengkategori Meramal Menjana idea Pembelajaran Konstruktivisme

(20 Jun -30 Jun 2011)

Pelik Tetapi Benar (BT ms 142 144)

Tatabahasa Kata Tanya Kata pemeri Ayat Tanya Sinonim Kosa kata bergerigi kantung dicerna pendebungaan

Ilmu Nilai

Pend. Alam Sekitar Sains Mencintai alam sekitar

Kewarganegaraan Mengetahui keistimewaan flora dan fauna Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir mengecam Menjana idea Kecerdasan Pelbagai naturalis logik-matematik

21

Belajar Cara Belajar Pembelajaran Masteri Bercerita Pembelajaran Konstruktivisme Seronoknya Membaca (BT ms 145 147) Membaca 6.6 Membaca dan membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberikan. Aras 1 (ii) Membuat andaian berdasarkan fakta atau maklumat yang diperoleh. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 3 (i) Mengenal pasti perkara yang menarik dalam teks yang dibaca untuk meningkatkan minat membaca. Menulis 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 2 (i) Menggunakan kata, frasa dan ayat yang menarik untuk membina pelbagai jenis perenggan isi. Mendengar dan Bertutur 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 2 (i) Mengimbangkan idea berdasarkan dapatan dengan mengemukakan bukti yang sahih. Menulis 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Aras 2 (i) Menggunakan kata, frasa dan ayat yang menarik untuk membina pelbagai jenis perenggan isi. 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 1(i) Mengambil imlak ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Tatabahasa Kata ganda Sinonim Kosa kata fotostat dinasti ensikplodia anatomi Ilmu Nilai Sejarah Sains Gigih Bijaksana

(20 Jun -30 Jun 2011)

Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Membuat andaian Menjana idea Meramal Pembelajaran Konstruktivisme

(20 Jun -30 Jun 2011)

Indahnya Seni Bina (BT ms 148 151)

Tatabahasa Kata pembenda Sinonim Kosa kata platform imlak menakjubkan interaktif bungkam Sistem Ejaan Imlak

Ilmu

Sains dan Teknologi

Nilai kreatif mencintai alam sekitar Kewarganegaraan Berusaha dan produktif Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mengecam Meringkas Menyusun mengikut urutan

22

Aras 1 (i) Memberikan komen tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.

Kecerdasan Pembelajaran verbal linguistik Pembelajaran Masteri Bercerita

(04 Julai -15 Julai 2011)

Lembah Buahbuahan (BT ms 156 -

Mendengar dan Bertutur 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 (i) Bercerita secara spontan mengenai sesuatu perkara dengan nada, intonasi dan gaya yang sesuai. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 (i) Membentangkan tindakan susulan bagi menyelesaikan sesuatu tugasan. Membaca 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 3 (i) Menghuraikan isi utama dan isi sampingan yang terdapat dalam teks. Menulis 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 3 (i) Mengambil imlak teks pelbagai laras dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 (i) Mmembuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan.

Tatabahasa Kata kerja transitif Kata hubung Kosa kata mengusapi komponen akuakultur

Ilmu Nilai

Sains dan Teknologi kreatif mencintai alam sekitar

Kewarganegaraan Berusaha dan produktif Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Menjana idea Merigenal pasti isi utama Meringkas Mengecam Pembelajaran Kontekstual

Penternakan

(04 Julai -15 Julai 2011)

Mendengar dan Bertutur 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 (ii) Mengemukakan isi yang diperoleh dengan jelas. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang

Tatabahasa Kata kerja transitif Kata hubung Kosa kata mengusapi

Ilmu Nilai

Sains dan Teknologi kreatif mencintai alam sekitar

23

meyakinkan. Aras 3 (i) Mengulas fakta tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 (i) Merujuk media elektronik untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji. 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 3 (ii) Merumuskan isi-isi menarik dalam teks yang dibaca. Menulis 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk. Aras 2 (i) Membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung. 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 2 (i) Menterjemah maklumat dalam bentuk l lakaran kerangka. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 (i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan. Mendengar dan Bertutur 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 2 (i) Mempersembahkan hasil kerja dengan jelas, isi yang padat dan laras bahasa yang sesuai.

komponen akuakultur Kewarganegaraan Berusaha dan produktif Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Menjana idea Merigenal pasti isi utama Meringkas Mengecam Pembelajaran Kontekstual

(04 Julai -15 Julai 2011)

Envo Diesel (BT ms 162 164)

Tatabahasa Kata nafi Ayat pasif Kosa kata

Ilmu Nilai

Sains dan Teknologi mencintai alam sekitar

24

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Aras 3 (i) Mengulas fakta tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. Membaca 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 3 (ii) Merumuskan isi-isi menarik dalam teks yang dibaca. Menulis 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 1 (i) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. 10.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 3 (i) Membuat ringkasan daripada bahan prosa dalam bentuk perenggan. Mendengar dan Bertutur 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 (ii) Mendengar arahan serta pesanan dengan teliti untuk membuat tindakan yang tepat. Aras 3 (iii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun berpandukan peraturanperaturan tertentu. Membaca 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 (i) Memberikan komen dan cadangan balas yang membina tentang sesuatu perkara berdasarkan pengalaman secara bersopan. Menulis 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk

era mesra alam fenomena

Kewarganegaraan Berusaha dan produktif

Peribahasa memerah otak membuka jalan titk peluh harapan cerah membuka mata

Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Meramal Merumus Mengecam Meringkas Pembelajaran Konstruktivisme

(18 Julai -29 Julai 2011)

Sains dalam Kehidupan (BT ms 170 172)

Tatabahasa Kata penguat Ayat permintaan Kosa kata berkumandang inovasi cakera padat media

Ilmu Nilai

Sains dan Teknologi Rajin Kreatif

Kewarganegaraan Berusaha dan produktif Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mengesan kecondongan pendapat Menjana idea Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran Masteri

25

berdasarkan tajuk.

- Bercerita

(18 Julai -29 Julai 2011)

Robot Membantu Manusia (BT ms 173 176)

Mendengar dan Bertutur 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 (ii) Menyusun dan menyampaikan maklumat dengan menggunakan laras nahasa yang sesuai. Membaca 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 2 (i) Menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa dalam pelbagai genre. Aras 3 (i) Memberikan pandangan tentang ciri-ciri penulisan genre. 7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Aras 1 (i) Mengecam diksi, istilah dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. Mendengar dan Bertutur 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus-terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 3 (i) Merayu dengan menggunakan strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain. Menulis 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 2 (i) Menyatakan isi sampingan dan menghuraikan isi sampingan supaya menjadi ayat yang gramatis. 8.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.

Tatabahasa Ayat penyata Ayat tanya Kosa kata robotik akses reaksi Sebutan dan Intonasi Ayat tanya

Ilmu Nilai

Sains dan Teknologi Rajin Kreatif

Kewarganegaraan Berusaha dan produktif Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mengecam Meringkas Menyusun maklumat Menghubung kait Mencirikan Pembelajaran Konstruktivisme

(18 Julai -29 Julai 2011)

Teknologi Baharu Menguasai Desa (BT ms 177 179)

Tatabahasa Ayat penyata Ayat perintah Kosa kata seragam acuan automatik

Ilmu Nilai

Sains dan Teknologi Rajin Kreatif

Kewarganegaraan Berusaha dan produktif Peraturan Sisiobudaya Bersopan ketika bercakap dengan orang lain Kem. Bernilai Tambah

26

Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai untuk membuat kerangka penulisan. Aras 1 (ii) Menulis karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. 11.4 Memberikan komen dan pandangan tentang pendapat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 (i) Memberikan pandangan terhadap pendapat pihak lain tentang sesuatu bahan.

Kemahiran Berfikir Mengenal pasti isi sampngan Membanding dan membezakan Mengesan kecondongan pendapat Kecerdasan Pelbagai verbal-linguistik Pembelajaran Konstruktivisme

(02 Ogos12 Ogos 2011)

Misi Kemanusiaan (BT ms 184 186)

Mendengar dan Bertutur 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 (ii) Menyatakan pendapat tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul. Aras 2 (i) Menceritakan sesuatu peristiwa dengan penuh penghayatan menggunakan bahasa, gaya dan intonasi yang baik. Menulis 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (i) Membina isi utama dan isi sampingan supaya menjadi perenggan koheran. 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Aras 1 (i) Mengenal pasti maklumat yang diperdengarkan dan membuat catatan.

Tatabahasa Penanda wacana Ayat majmuk Ayat tunggal Kosa kata audiovisual pemulihan meninjau

Ilmu Nilai

P. Sivik dan Kewarganegaraan Kerjasama Tolong-menolong Keberanian Bersyukur

Kewarganegaraan Bersemangat kekitaan Peraturan Sisiobudaya Hidup bermasyarakat Bertimbang rasa Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mengecam Membuat gambaran mental Menjana idea Pembelajaran Konstruktivisme

27

(02 Ogos12 Ogos 2011)

Jiran Bestari (BT ms 187 189)

Negara Serantau (BT ms 190 193)

Mendengar dan Bertutur 2.1 Bercerita dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 3 (i) Mengulas tentang sesuatu kejadian yang didengar dengan menggunakan bahasa yang betul. 4.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan. Aras 1 (i) Menyokong atau membangkang sesuatu tajuk perbahasan dengan mengemukakan hujah yang rasional. Membaca 7.3 Membaca dan menghayati pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berkualiti untuk meningkatkan dan memperkukuh minat membaca. Aras 2 (i) Menyatakan ringkasan atau sinopsis teks pelbagai bahan yang dibaca. Menulis 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks. Mendengar dan Bertutur 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 3 (i) Menrima atau menolak pandangan dengan memberikan alasan yang rasional dalam sesuatu perundingan untuk mendapatkan persetujuan. Membaca 6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti penggunaan kata, frasa, rangkai

Tatabahasa Kata penekan Kata berimbuhan sisipan Ayat tunggal Ayat majmuk Kosa kata menginap unik mega dinobatkan Sebutan dan Intonasi perbualan Peribahasa tulang belakang bekas tangan lain padang lain belalang buah tangan

Ilmu Nilai

Kajian Tempatan Kemahiran Hidup Geografi Kerajinan Bersyukur Kerjasama

Kewarganegaraan Bersemangat kekitaan Mencintai Negara Berusaha dan produktif Peraturan Sisiobudaya Berbahasa dengan katakata yang sesuai dengan aktiviti yang dilakukan Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Mengesan kecondongan pendapat Mengulas Mengecam Meringkas Mengenal pasti isi sampingan Membanding dan membeza Pembelajaran Konstruktivisme Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai - verbal-linguistik

28

(15 Ogos -26 Ogos 2011)

Bijak Berkomunikasi (BT ms 198 200)

Mendengar dan Bertutur 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 (i) Menyampaikan hasil pemerhatian yang dilakukan dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 2 (i) Menyampaikan pengucapan umum tentang sesuatu tajuk dengan menggunakan diksi, ayat, sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai. 4.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pendapat dalam perundingan untuk mencapai kata sepakat. Aras 2 (i) Mempengaruhi pihak lain untuk menerima pandangan dengan menggunakan bahasa memujuk. Menulis 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (ii) Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkaitkan ayat topik dengan ayat huraian.

Tatabahasa Penanda wacana Ayat Tanya Ayat seruan Kosa kata paksi orbit astronomi Sebutan dan Intonasi Ayat tanya Ayat seruan Ucapan

Ilmu Nilai

Sains Mencintai alam Bersyukur

Peraturan Sisiobudaya Kesantunan berbahasa Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Konsepsi Menjana idea Menghubung kait Mengulas Mengecam Meringkas Mengenal pasti isi sampingan Membanding dan membeza Pembelajaran Konstruktivisme Kecerdasan Pelbagai verbal-linguistik Logik-matematik Kinestatik

(15 Ogos -26 Ogos 2011)

Pencinta Angkasa (BT ma 201 203)

Mendengar dan Bertutur 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Aras 3 (i) Mensintesis data yang diperoleh berdasarkan sesuatu perkara. Membaca 6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan

Tatabahasa Kata bantu Penanda wacana Kosa kata laman web skrin melayari

Ilmu Nilai

Sains Mencintai alam Bersyukur

Peraturan Sisiobudaya

29

maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 (ii) Melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan sesuatu topik. 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 (i) Membaca sinopsis, bibliografi, indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum. Menulis 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Aras 3 (ii) Menghuraikan penggunaan penanda wacana yang sesuai untuk menghubungkaitkan ayat topik dengan ayat huraian. Membaca 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 (i) Membaca sinopsis, bibliografi, indeks dan glosari sesebuah buku untuk mendapatkan gambaran umum. Menulis 9.1 Mengambil imlak teks yang diperdengarkan. Aras 2 (i) Mengambil imlak teks dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 10.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan, perkataan, frasa dan tanda baca dalam teks.

mengujarkan galaksi

Kesantunan berbahasa

Sebutan dan Intonasi Perbualan

Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Membuat Kesimpulan Mensentisis Menjana idea Belajar Cara Belajar Kecerdasan Pelbagai verbal-linguistik

(15 Ogos -26 Ogos 2011)

Alam Angkasa (BT ms 204 206)

Tatabahasa Tanda baca Sinonim Kosa kata gugusan lokasi jisim atmosfera Sistem Ejaan Imlak teks

Ilmu Nilai

Sains Mencintai alam Bersyukur

Peraturan Sisiobudaya Kesantunan berbahasa Kem. Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir Membuat Gambaran mental Membanding dan membezakan Mengecam Belajar Cara Belajar Pembelajaran Konstruktivisme

30

31