PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN
ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) SD/MI
Tahun Pelajaran 2011 / 2012 Mata Pelajaran Kelas Hari / Tanggal Waktu : Bahasa Daerah : III (tiga) : : 90 menit Nama Nomor SD/MI Nilai : ........................................... : ........................................... : ........................................... : ...........................................

Wacanen sing patitis ! Menyang Musium Probolinggo Dhik malem Minggu Panji lan Tabah dolan-dolan menyang Musium Probolinggo.Panji lan Tabah digonceng mas Puthut numpak spedhah montor.Ana ing dalan Tabah takon marang mas Puthut, “ Musium Probolinggo iki papan panggonane ana ing endi mas ? “ Bapake mangsuli , “ Ana ing saktengahe Kutha Probolinggo ,yaiku ana ing Dalan Suraya.” Tekan Musium Panji banjur takon , “ Ana ing njero Musium ana apa mas kok ramebanget akeh bocah-bocah? “ Mas Puthut mangsuli ,” Nang kono akeh Reca - Reca Kesenian Rakyat Kutha Probolinggo.Wiwit saka reca Jaran Bodhag , Kerapan Sapi , Kerapan Wedhus , Tari Remo Lengger lan liya-liyane.Wis mlebua kana mengko lak weruh dhewe.” Bocah loro banjur mlebu .Bareng wis mari anggone ndelok, Rina lan Budi dijak mas Puthut bali.Banjur sesuke nang sekolahan Rina crita marang kanca-kancane kabeh. I. Wenehana tandha ping ( X ) ing sakngarepe huruf a,b,lan c sing paling bener ! 1. Irah-irahane wacan ing nduwur yaiku … a. Marang Museum Probolinggo b. Menyang Museum Probolinggo c. Nang Musium Probolinggo 2. Mosium kota Probolinggo mapan ing … Kota Probolinggo. a. sapinggiring b.sajabane c. satengahing 3. … lan … menyang Mosium Probolinggo . a. Panji lan Tabah b.Panji lan Eka c. Tabah lan Eka 4. Aku seneng mincing. Tembung seneng kramane … a. suka b. remen c. kesengsem 5. Mira mular nyuwun es tong-tong. Tembung mular basa ngokone … a. nesu b. susah c. nangis 6. Sarana gawe komunikasi kanthi ditulis kabar sakakeh-akehe diarani … a. SMS b. layang c. telegram 7. Yen nulis layang ,Tanggal layang ditulis ana ing … a. pojok tengen nduwur b.pojok kiwa nduwur c. pojok tengah nduwur 8 Tuku sate lima yen ditulis aksara jawa … a. 9. a. kebone turu b. yen diwaca … b. kebone kuru c. kebone nurut c.

Tanjung Tembaga Sapa wae bakal kepranan Marang kahanan Tanjung Tembaga Papanmu ana ing sakpinggire segara Kabeh wong kepingin mara Mboktekne kahanan Tanjung Tembaga Kanggo mangsuli Soal nomer 10 lan 11, wacanen geguritan ing nduwur !

10. Tanjung Tembaga iku jenenge … a. Bandara b. stasiun c. pelabuhan 11. Tanjung Tembaga papane ana ing … a. sakpinggire b. saktengene c. sakkiwane 12. Sing miji timun iku … a. gulune b. lambene c. untune 13. Pitakon : … sing gumun ? Wangsulane : sing gumun tangga teparone. Titik-titik ing nduwur sing mathuk diisi tembung pitakon … a. apa b. sapa c. pira 14 … regane buku kuwi ? Titik-titik ing nduwur diiseni tembung pitakon … a. pira b. kepriye c. apa 15. Ani nulis wacan ing buku . Tembung nulis linggane … a. tulis b. koktulis c. ditulis 16. Bapak (pacul ) ing sawah. Tembung pacul kudune … a. dak pacul b. di pacul c. macul 17. Tembang Macapat ,sakben sakpadha ana …Gatra. a. 4 b. 3 c. 5 18. Andhi tuku buku .Bapak … pulpen.Tembung sing trep kanggo ngisi titik-titik yaiku … a. tumbas b. mundhut c. nyuwun PUCUNG Ngger putuku,rungakena,pituturku Sira ngabhektiya Marang Yayah sarta Wibi Iku mono dhawuhi Gusti Pangeran 19. Tembang Macapat sakben sak gatra ana …… wilangan. a. 7 b. 8 c. 6 20. Sing kalebu tembang dolanan yaiku … a. pucung b. jaranan c. balonku 21. Wati nyapu latar . yen diowahi dadi ukara tanggap yaiku : Latar … Wati. a. koksapu b. daksapu c. disapu 22. Kacane diresiki ibu. Yen diowah dadi ukara tanduk yaiku : Ibu … kaca. a. ngresiki b. reresik c. resik-resik 23. Aku – klambi- wingi – tuku – sore. Yen dirakit dadi ukara yaiku … a. Sore wingi klambi tuku aku.b. b. Wingi sore tuku klambi naku c. Wingi sore aku ntuku klambi 24. Aja numpak montor banter-banter ,sing ….. wae. a. rindik-rindik b. alon-alon c. thimik-thimik 25. Titik-titik ana ing ukara iki , kang kudu digenepi nganggo tembung arep ,yaiku ……. a. Ibu … pasar esuk mau b. Kami … daleme simbah. c. Ayu … latihan mengko sore. II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isenana nganggo tembung sing patitis ! 26. Murid-murid dikongkon bu Guru nggawa buku Basa Jawa. Dikongkon basa kramane ……………………………………………….................................... 27. Musium iku papan kanggo …………. barang – barang sing ana sangkut paute karo sejarah. 28. Sing ngandhan – andhan iku ………………………………….................................................... 29. Kembang Gedhang arane ………………………………………................................................ 30. Adhik didandani amarga arep pentas. Didandani tembung linggane …………………………... 31. Supaya dadi bocah pinter kudu sregep sinau,nanging yen ……………bakal dadi bocah bodho. 32. Pandhawa sadulur lima padha rukun Tresna asih marang sapadha-padha. Tindak tanduke Pandawa lima marang sedulur yaiku …………………………………………... 33. Pambarepe Pandhawa yaiku ………………………………………............................................. 34. Sega Soto yen ditulis aksara Jawa dadi ....................................................................................... 35. Rina ngompa ban speda .Ukara tanduk iki yen digawe ukara tanggap dadi Ban spedah ………………………………………...................................................... dene Rina.

III. Wangsulana kang premati ! 36. Ukara iki udhalen miturut pola JWL ( jejer,wasesa,lesan ) ! Arum ngombe es thong-thong Wangsulan : ………………………………………………..................................................... 37. Nandur – kembang – rini – mawar – pot – ing. Ukara iki rakiten dadi ukara kang bener ! Wangsulan : ………………………………………………….................................................. 38. Dina Minggu aku arep melu mbak Duwik. Owahana dadi basa krama ! Wangsulan : ………………………………………………….................................................. 39. Gawea ukara pitakon kanthi wangsulan ing ngisor iki ! Pitakon : ………………………………………………………………………................... Wangsulan : “ Aku arep menyang pasar.” 40. Gawea Ukara kanthi gambar seri ana ing ngisor iki, sakben gambar 1 ukara. 1. 2. 3.

Wangsulan : 1. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 2. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 3. ......................................................................................................................... .........................................................................................................................

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.