Anda di halaman 1dari 14

LAM-PT05-01b

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MINGGUAN PROGRAM: Kursus: PISMP-IPGM SEMESTER: SATU Kod: MTE3102 TAHUN: 2012 Kredit: 3(3+0)

Kurikulum Pendidikan Matematik

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (2 jam)

Tutorial (1 jam) Dalam pasangan pelajar menyediakan entry log mengenai kuliah pertama

Amali

ISL (2 jam) Log reflektif Fail matematik Bacaan Reys, R.E, Suydam, M.N & Lindquist, M.M. (1995).

Catatan

Pendidikan Matematik Pengenalan: Rangka Kursus Makna da peranan Penilaian Kursus matematik Log reflektif Fail matematik M1 4-6 Jan. Apa dia matematik? Kajian pola dan perhubungan Cara berfikir Seni Bahasa Alat/Instrumen

Rujukan Reys, R.E, Suydam, M.N & Lindquist, M.M. (1995). Helping Children Learn Mathematics. 4th Ed. New York: Allyn & Bacon (KDPM MT MajorLPBS Module 1/3))

Februari 2008

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan Pendidikan Matematik Sejarah dan peranan ahli matematik

Kuliah (2 jam) Peringkat perkembangan sejarah matematik Sejarah perkembangan nombor Sejarah perkembangan ukuran Sejarah perkembangan wang Sumbangan ahli matematik yang terkemuka

Tutorial (1 jam) Membina dan membentangkan poster menegnai sejarah dan peranan ahli matematik

Amali

ISL (2 jam) Perbincangan: Sejarah dan peranan ahli matematik

Catatan

M2 9-13 Jan.

Reader: http://www.nsc.gov. au/PDF WORD/Info/IL06.pd f http:physics.nist.go v/Genlnt/Time/time. html http://www.mintmar k.com/moneyhistor y.html http://wwwgroups.dcsstand.ac.uk/`history/ Mathematicians/Bio glndex.html (KDPM MT MajorLPBS Module 1/3))

Februari 2008

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (2 jam) Tabii matematik Tabii Penyelesaian masalah Tabii logik Tabii pengiraan Tabii nombor Tabii pengukuran Nilai dalam matematik

Tutorial (1 jam) Dalam kumpulan : Bincang tabii matematik dan nilai dalam matematik Pembentangan Kumpulan.

Amali

ISL (2 jam)

Catatan

Pendidikan Matematik Tabii matematik Nilai-nilai dalam M3 matematik 16/20 Jan. M4 23-27 Jan Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan kurikulum matematik di Malaysia

Reader: Baca mengenai Karl J. Smith tabii matematik dan (2001) The Nature nilai-nilai of Mathematics. matematik Glencoe McGraw Hill

Cuti Tahun Baru Cina Reader: Tugasan bacaan : Mok Soon Sang A Primary Education (2004). A Primary Course in Mathematics Education Course in for Post Graduate Mathematics for Diploma (KPLI). Post Graduate Page 49- 54. Diploma (KPLI). Seow Siew Hua (1995). Pengajaran Matematik KBSR Laporan Projek Khas Laporan Projek Akal Laporan Projek Inspire

.M5 30 Jan- 3 Feb

Kurikulum matematik sebelum merdeka Laporan Razak(1956) Projek khas (1970) Sukatan matematik moden

Aktiviti kumpulan . Contoh ; Di samping perkembangan kurikulum matematik yang utama, terdapat beberapa project lain yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualiti Kurikulum Baru Sekolah pengajaran matematik di sekolah. Kenal pasti dan Rendah (1983) bincang ciri-ciri penting Kurikulum bersepadu sekolah rendah(1989) setiap projek. Semakan kurikulum (2002)

Februari 2008

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (2 jam) Nuffield Mathematics Project ( NMP ), Scottish Mathematics Group ( SMG ), School Mathematics Project ( SMP ), School Mathematics Study Group ( SMSG ) National Council of Teachers of Mathematics (NCTM ) Standards

Tutorial (1 jam) Persembahan Kumpulan

Amali

ISL (2 jam)

Catatan

Perkembangan Kurikulum Matematik Pengaruh Kurikulum Matematik negaranegara lain terhadap Kurikulum Matematik Malaysia

M6 6-10 Feb

Cari persamaan dan Reader: perbezaan di antara Mok Soon Sang Kurikulum Matematik (2004). A Primary rendah Malaysia Education Course dengan negara-negara in Mathematics for ASEAN yang lain. Post Graduate Diploma (KPLI). Mengakses laman Seow Siew Hua web berkaitan (1995). NCTM. Baca dan Pengajaran rumuskan Matematik KBSR Overview of . Principles and http://www.nctm.or Standards for g. School . Mathematics. http://www.moe.go v.sg http://www.go.th/moe.h tm/ http://www.ppk.kpm.my /bahan.htm

Februari 2008

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (2 jam)

Tutorial (1 jam)

Amali

ISL (2 jam) Baca tentang polisi yang relevan dan program daripada pelbagai sumber eg: Bahagian Perkembangan Kurikulum dan bahan-bahan yang dinyatakan dalam Catatan

Catatan Reader: Ministry of Education Malaysia. The Integrated Curriculum for Primary Schools Curriculum Spesifications. Curriculum Development Centre Ministry of Education Malaysia Ministry of Education Malaysia (1997). The Malaysian Smart School : A Conceptual Blueprint Ministry of Education Malaysia(1997). The Malaysian Smart school: Implementation Plan.

Perkembangan Kurikulum Matematik Polisi dan Program untuk membangunkan matematik kanakkanak.

Polisi untuk Aktiviti kumpulan. Contoh: membangunkan matematik Pilih satu daripada program kanak-kanak di Malaysia. yang dirangka untuk pendidikan di Malaysia dan -Mengukuhkan pencapaian bincang kekuatan dan akademik matematik kelemahan. dengan membuat interpretasi silibus semasa (KBSR & KBSM) menggunakan pendekatan 5 tonggak. Program untuk membangunkan matematik kanak-kanak di Malaysia. Rendah: Cth: Abakus Aritmetik Mental(AMA), Kaedah Mokhdar Menengah : Geometry Sketch Pad(GSP), Kalulator Grafik

M7 13-17 Feb.

Februari 2008

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (2 jam) Penyelesaian Masalah dalam matematik -menggunakan pendekatan-pendekatan penyelesaian masalah untuk menyiasat dan memahami kandungan matematik, -merumuskan masalah daripada situasi harian dan matematik. -mengembang dan menggunakan strategi untuk menyelesaikan pelbagai masalah Komunikasi dalam matematik -perlu memberikan pelbagai peluang untuk berkomunikasi dengan mengaitkan bahan-bahan fizikal, gambar dan rajah dengan idea-idea matematik Penaakulan Matematik -perlu menekankan penaakulan matematik sehingga murid-murid dapat

Tutorial (1 jam) Video pengajaran mikro (30 mins.) Mengenal pasti integrasi lima tonggak Perbincangan

Amali

ISL (2 jam) Baca lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik dalam kurikulum sekolah rendah.

Catatan Sumber (dari IPG): Rakaman video kes cemerlang). Reader: Ministry of Education (20022006). Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1- year 5. Pusat Perkembangan Kurikulum Sukatan Pelajaran Matematik Sekolah Rendah

Kajian Kurikulum Matematik Malaysia Lima tonggak dalam pengajaran dan pembelajaran matematik

M8 20-24 Feb

Februari 2008

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (2 jam) menggunakan model, fakta yang diketahui, ciri-ciri dan perhubungan untuk menerangkan pemikiran mereka. Perhubungan matematik -kajian matematik yang perlu memberi peluang untuk membuat hubungan sehingga murid-murid dapat mengaitkan pentehuan konsep dan prosedur, menggunakan matematik dalam bidang kurikulum yang lain dan kehidupan seharian. Aplikasi teknologi -peralatan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran (e.g. kalkulator dan komputer etc.)

Tutorial (1 jam)

Amali

ISL (2 jam)

Catatan

Februari 2008

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (2 jam) Falsafah Penddikan matematik KBSR Kurikulum matematik rendah

Tutorial (1 jam) Bincang matlamat dan objektif kurikulum

Amali

ISL (2 jam)

Catatan

Kajian Kurikulum Matematik Malaysia KBSR

.M9 27 Feb- 2 Mac

Baca Huraian Sukatan Reader: pelajaran tahun satu Ministry of hingga tahun tiga Education (20022006). Integrated Khususnya - fokus curriculum for kepada Falsafah primary schools: penddikan KBSR dan curriculum Kurikulum Matematik specifications Rendah mathematics year 1- year 5. Pusat Senaraikan lamanweb Perkembangan yang berkaitan Kurikulum mengenai satu atau dua topik matematik Sukatan Pelajaran KBSR Matematik Sekolah Rendah

Februari 2008

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan Kajian Kurikulum Matematik Malaysia KBSR

Kuliah (2 jam) Kurikulum Matematik Rendah

Tutorial (1 jam) Bincang matlamat dan objektif kurikulum

Amali

ISL (2 jam)

Catatan

M 10 5-9Mac

Baca Huraian Sukatan Reader: pelajaran tahun satu Ministry of hingga tahun tiga Education (20022006). Integrated Khususnya - fokus curriculum for kepada Falsafah primary schools: penddikan KBSR dan curriculum Kurikulum Matematik specifications Rendah mathematics year 1- year 5. Pusat Senaraikan lamanweb Perkembangan yang berkaitan Kurikulum mengenai satu atau dua topik matematik Sukatan Pelajaran KBSR Matematik Sekolah Rendah

M 11 10-18 Mac

Cuti Pertengahan Semester Pengalaman Berasaskan Sekolah

M 12 18-25 Mac

Februari 2008

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (2 jam) Organisasi kandungan konsep-konsep matematik dalam pendidikan matematik sekolah rendah dan kaitannya dengan pendikan prasekolah -Kurikulum pendidikan sekolah rendah - Organisasi kandungan kurikulum Matematik KBSR -Perhubngan

Tutorial (1 jam) Peta minda untuk mengaitkan dan menghubungkan organisasi kandungan di antara pendidikan prasekolah dan pendidikan matematik rendah

Amali

ISL (2 jam)

Catatan

Kajian Kurikulum Matematik Malaysia KBSR

M 13 26-30 Mac

Baca Huraian Sukatan Reader: pelajaran tahun empat Ministry of hingga tahun enam. Education (20022006). Integrated Fokus kepada curriculum for organisasi kandungan primary schools: curriculum specifications mathematics year 1- year 5. Pusat Perkembangan Kurikulum Sukatan Pelajaran Matematik Sekolah Rendah http://en.wikipedia. org

Februari 2008

10

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (1 jam)

Tutorial (2 jam)

Amali

ISL (2 jam) Kaji Huraian Sukatan Tahun 1 hingga Tahun 6

Catatan

M 14 2 -6 Apr

Kajian Kurikulum Matematik Malaysia KBSR

Huraian Sukatan Tahun 1 Pembentangan kumpulan hingga Tahun 6 - organisasi kandungan konsep matematik

Kajian Kurikulum Matematik Malaysia KBSM


M 15 9-13 Apr

Falsafah Pendidikan matematik menengah KBSM

Pembentangan kumpulan

Kaji Huraian Sukatan Matematik Menengah

- Kurikulum matematik menengah - Mengakji hubungan matematik sekolah rendah dan menengah.

Reader: Ministry of Education (20022006). Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1- form 5. PPK

Februari 2008

11

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan Perkembangan Profesional Guru Matematik Wacana akademic

Kuliah (1 jam)

Tutorial (2 jam)

Amali

ISL (2 jam)

Catatan

Bicang contoh-contoh Perbincangan wacana akademik Perbezaan dan fungsi - seminar, bengkel, pelbagai contoh wacana konferens, buku dan journal akademik

Badan-badan akademik Bincang beberapa badan Pelajar membincangkan akademikda sumngan pelbagai fungsi badan M 16 mereka kepada akademik 16-20 Apr perkembangan profesional guru matematik eg: Mathematics Teachers Association e.g. NCTM, PERSAMA

Memperoleh maklumat Reader: mengenai pelbagai Mok Soon Sang wacana akademik dan (2004). A Primary badan-badan Education Course akademik daripada in Mathematics for internet Post Graduate Diploma (KPLI). http://www.lib.rmit. edu.au/resources/ subject.php http://www.nutp.or g/ http://persama.trip od.com/ http://www.nctm.or g http://www.atea.ed u.au/

Februari 2008

12

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan Perkembangan Profesional Guru Matematik Peranan guru matematik Pendidikan sepanjang hayat

Kuliah (1 jam)

Tutorial (2 jam)

Amali

ISL (2 jam) Mengumpul maklumat mengenai peranan guru matematik dan pendidikan seanjang hayat Membuat persedian untuk forum

Catatan Reader: Educational Technology Division (1997). The Malaysian Smart School : A conceptual blueprint. K.L. : Ministry of Education Malaysia Christopher Day (1999). Developing Teachers : The challenges of lifelong learning. Philadelphia, PA : Falmer Press. Roger Harrison (Ed.) (2001). Supporting Lifelong Learning : Perspective on learning. Volume 1. Florence, KY: Routledge. Tugasan: Pelajar mencari mengenai kebolecapaian pendidkan sepanjang hayat

Peranan guru matematik yang berbeza

Bentang dalam bentuk forum Peranan guru matematik Pendidikan sepanjang hayat

M 17 23-27 Apr

Pendidikan sepanjang hayat - Contoh . Pendidikan sepanjang hayat - Kepentingan Pendidikan sepanjang hayat kepada perkembangan profesional guru matematik

Februari 2008

13

LAM-PT05-01b

Minggu/ Tarikh

Tajuk dan Kandungan

Kuliah (1 jam)

Tutorial (2 jam) Pembentangan Kumpulan

Amali

ISL (2 jam) Mengumpul maklumat mengenai isu semasa dan trenda pendidikan matematik sekolah rendah Persedian untuk tugasan yang diberikan.

Catatan

Isu dan trenda Isu-isu semsa dan trenda (Pendidikan matematik) Pengajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris
M 18 30-4Mei

Matematik dalam sekolah bestari ICT dalam pendidikan matematik

M 19 7-11 Mei M 20 14-18 Mei M 21 21-25 Mei

Ulangkaji Ulangkaji Peperiksaan Tandatangan Pensyarah Tandatangan Ketua Jabatan

(Nama : Tarikh :

(Nama : Tarikh :

Februari 2008

14