Anda di halaman 1dari 5

Pada Pendapat anda, adakah pendekatan 1Malaysia hari ini mampu untuk menyatukan masyarakat yang berbilang bangsa

di negara in. Sepintas lalu bersama Dasar Konsep Satu Malaysia Konsep Satu Malaysia adalah satu gagasan yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita, YAB Dato Seri Mohd Najib bin Tun Abdul Razak adalah merupakan satu gaga san bagi menyatukan seluruh warganegara Malaysia yang berbagai bangsa dan ras, b erbagai agama dan warna kulit boleh bersatu di bawah satu gagasan yang di percay ai dapat menyatupadukan dapat membagunkan dan dapat memajukan warganegara ke ar ah kecemerlangan di bawah transfomasi kerajaan atau NKRA. Sememangnya hangat dip erkatakan dan sangat pepular bukan sahaja di kalangan rakyat di Malaysia, bahka n telah menarik perhatian pelbagai negara terhadap konsep ini. Baru-baru ini dal am pertandingan pidato antarabangsa bahasa malaysia telah menjadi satu topik yan g sangat popular bagi pemidato-pemidato dari negara-negara asing seperti Jepun, Latvia, Russia dan banyak lagi. Nah Terbukti sudah bahawa gagasan satu malaysia adalah satu gagasan yang yang dapat di terima konsepnya oleh seluruh masyarakat malaysia khasnya dan masyarakat antarabangsa umumnya. Dalam era globalisasi ini, cabaran-cabaran dari semua sudut di seluruh dunia ama tlah pesat. Strategi-strategi dan pembaharuan-pembaharuan yang berkesan dan tepa t haruslah dirancang selaras dengan kepesatan pembangunan di seluruh dunia ini. Dalam menangani perubahan globalisasi ini, konsep Satu Malaysia telah diperkenal kan. Usaha ini adalah untuk menangani cabaran dari segi social, ekonomi dan poli tik. Prinsip utama yang difokuskan pada konsep ini adalah Rakyat Didahulukan, Pen capaian Diutamakan. Konsep ini memenuhi aspirasi rakyat Malaysia selaras dengan P erlembagaan Malaysia dan prinsip kebangsaan yang telah lama termaktub. Selain it u, konsep ini mengutamakan pengeratan hubungan antara pelbagai kaum di Malaysia. Kalau dilihat pada keadaan stability keharmonian antara kaum di Malaysia, ia me rupakan satu elemen yang amat penting dalam pembangunan keseluruhan Malaysia. Ji kalau konsep ini diimplimentasi dengan jayanya, ia sememangnya akan menjadikan M alaysia sebuah negara yang aman damai, kompetatif dalam semua aspek dan disegani oleh dunia. Kita berdiri, berfikir, dan bertindak sebagai seorang warga Malaysia. Dan kita be rtindak mengikut kehendak semua kaum di negara ini. Begitulah saranan konsep Satu Malaysia oleh Perdana Menteri kita, YAB Dato Seri Najib Tun Abdul Razak. Rumusan yang dapat dibuat dari saranan tersebut adalah semua kaum di negara ini haruslah berfikir dan berusaha dengan tidak menjadikan kaum sebagai satu halanga n. Sebagai contoh, kaum Cina tidak patut hanya berfikir dan berusaha untuk kaumn ya sendiri sahaja. Di samping itu, saranan beliau mengenai konsep Satu Malaysia ini juga terarah kepada pemimpin-pemimpin negara ini agar mendahulukan keperluan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Keistimewaan konsep Satu Malaysia ini adalah ia memberi perhatian kepada keperlu an semua kaum di negara ini. keharmonian antara kaum diutamakan tanpa mengubah i dentity kaum-kaum di Malaysia. Di samping itu, konsep ini juga merupakan satu us aha untuk mengeratkan balik hubungan semua kaum, seperti yang telah dilakukan se belum merdeka lagi. Integrasi antara kaum adalah tunjang kepada konsep Satu Mala ysia. Dasar konsep Satu Malaysia memerlukan pemimpin-pemimpin yang berkebolehan dalam memahami semua isu yang timbul. Komitmen yang diberi haruslah tidak berbelah bah agi kepada mana-mana pihak yang tertentu. Di samping itu, seperti yang telah dis arankan dalam dasar ini, iaitu rakyat didahulukan, seseorang pemimpin haruslah turu n padang untuk melihat dan mengurus segala kesulitan rakyat. Pada masa yang sama, semua rakyat haruslah meletakkan kepentingan pada pembangunan negara dahulu seb elum kepentingan kaum sendiri sahaja. Oleh itu, pemimpin-pemimpin dan semua raky at haruslah mempunyai fahaman yang sama dan erat supaya konsep ini dapat dijalan kan dengan jayanya. 3 Prinsip Teras Satu Malaysia Prinsip-Prinsip Penerangan Prinsip Penerimaan Prinsip penerimaan bererti walaupun rakyat Malaysia memp unyai cara hidup, amalan dan kebudayaan yang berbeza, tetapi kita menerima antar a satu sama lain sebagai rakan setia.

Prinsip Kenegaraan Konsep perpaduan, semangat nasionalisme dan cintakan neg ara telah diterapkan semenjak dahulu lagi oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Tunk u Abdul Rahman melalui Parti Perikatan yang dipimpinnya dengan dibantu oleh Tun Tan Cheng Lok dan Tun V.T. Sambanthan berjuang bagi mendapat kemerdekaan dan keb ebasan daripada penjajah British untuk Tanah Melayu. Tun Abdul Razak pula mengilhamkan Rukun Negara dan Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang tujuannya adalah untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum di negara ini. Tun Hussien Onn yang sememangnya terkenal dengan usaha-usaha yang dilakukan untu k memupuk perpaduan di kalangan rakyat sehingga diberi gelaran Bapa Perpaduan. Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Abdullah Hj Ahmad Badawi pula membawakan Wawasa n 2020 dan konsep Cemerlang, Gemilang, dan Terbilang sebagai gagasan untuk memup uk perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini. Prinsip Keadilan Sosial Setiap kaum di negara ini tanpa mengira latar belakang a tau agama diberi keadilan yang sebaik mungkin dari segi kebajikan dan aspek-aspe k sosial yang penting. Melalui konsep 1Malaysia, setiap wakil rakyat bertindak melepasi sempadan kaum m asing-masing dan melebarkan khidmat mereka kepada kaum-kaum lain. Namun begitu Konsep 1Malaysia yang mempunyai prinsip keadilan sosial bukanlah pl atform bagi mana-mana pihak untuk membuat tuntutan yang keterlaluan dan bukan-bu kan. Kepentingan dan fungsi dasar Konsep Satu Malaysia Dalam membincangkan kepentingan dan fungsi konsep Satu Malaysia ini, haruslah ki ta melihat kepada lapan nilai penting yang tergolong dalam konsep ini. Lapan nil ai penting inilah yang menjadi penggerak utama kepada dasar ini. Kelapan-lapan nilai ini mempunyai kaitan yang amat rapat terhadap pembangunan po litik, ekonomi dan sosial di Malaysia. Jikalau nilai-nilai di atas dijalankan de ngan baik, maka dasar ini akan berjalan dengan jayanya. Setiap nilai akan ditera ngkan kepentingan dan fungsinya. Lapan nilai yang disebutkan ini adalah

Budaya Kecemerlangan Untuk mencapai tahap kejayaan yang lebih tinggi, budaya yang cemerlang dan berpr estasi tinggi haruslah dipupuk. Budaya kecemerlangan ini akan memastikan setiap perkara dan tugasan yang dilakukan mempunyai pencapaian yang bagus. Tetapi usaha ini haruslah dijalankan berterusan kerana pembangunan politik, ekonomi dan sosi al memerlukan usaha yang tidak terhenti untuk mencapai kemajuan. Di samping itu, ia juga menekankan kepada kepentingan prinsip ketepatan. Baik dari segi politik , ekonomi ataupun sosial, ketepatan dalam menguruskan masa amat penting dalam me nentukan kemajuan. Pendek kata, elemen ketepatan dan kualiti amat penting dalam menentukan kecemerlangan dan kejayaan. Tahap kualiti dan ketepatan yang tinggi a kan menarik perhatian negara luar untuk berdagang di negara Malaysia. Ini semest inya akan memajukan negara kita dari segi ekonomi. Ketabahan Elemen ini amat penting kerana setiap kerja yang dilakukan memerlukan tahap keta bahan yang tinggi untuk mencapai kecemerlangan. Dasar konsep Satu Malaysia ini m enggesa semua rakyat supaya tabah menghadapi dugaan dan cabaran untuk kejayaan d iri dan negara. Selain itu, ia juga menekankan kepada pemgemblengan semangat bek erja secara berdedikasi dan tabah untuk mencapai sesuatu matlamat. Elemen ini am at penting dalam membina setiap individu supaya lebih tabah dan sentiasa dalam k eadaan bersedia dalam mengharungi era globalisasi ini. Nilai ketabahan dalam kon

sep Satu Malaysia ini akan membina individu yang mempunyai semangat juang yang t inggi dan berpendirian teguh. Sekiranya semua pemimpin dan rakyat medalami dan m emahami nilai ini, maka kejayaan diri, masyarakat dan negara akan tercapai tidak lama lagi. Rendah Hati Dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam pembangunan negara, elemen moral juga difokuskan dalam dasar konsep Satu Malaysia ini. Kejayaan dasar ini juga tertakl uk kepada sifat merendah diri, berhemah dan berbudi seseorang individu. Apa yang dimaksudkan dengan merendah diri di sini bukanlah tunduk atau mengalah dengan o rang lain, tetapi tidak bersifat sombong jika mencapai sesuatu kejayaan. Sifat m erendah diri yang juga digalakkan dalam ajaran agama Islam mempunyai kekuatan da laman dan pendirian yang teguh terhadap sesuatu prinsip. Pendek kata, sikap mere ndah ini amat penting dan diperlukan oleh semua pemimpin dan rakyat di negara in i tetapi ia haruslah bersesuaian dengan masa, keadaan dan tempat. Penerimaan Dari segi sosial, dasar konsep Satu Malaysia sekali lagi member focus kepada bin a insan yang berkualiti. Dalam elemen penerimaan, ia menekankan kepada perlakuan yang positif menerima sepenuhnya sesuatu perkara dengan hati yang ikhlas tanpa ada unsure paksaan. Ia berlainan dengan toleransi, di mana toleransi berlaku ker ana tiada pilihan lain atau terpaksa. Adalah menjadi perkara yang amat penting u ntuk semua kaum menerima yang terbaik dalam pembinaan sebuah negara yang adil da n saksama. Dasar ini mementingkan keadilan untuk semua kaum, oleh itu, semua per ancangan yang dirancang dan dilakukan oleh kerajaan akan diagihkan secara saksam a mengikut keperluan tanpa sekatan, lapisan masyarakat, kaum, etnik, agama dan f ahaman politik. Pendek kata, keutamaan akan diletakkan pada keupayaan dan bakat seseorang individu tanpa mengira kaum dan latar belakang individu. Kesetiaan Dasar konsep Satu Malaysia juga memainkan peranan yang penting dalam memupuk nil ai kesetiaan pada semua rakyat. Prinsip kesetiaan pada hati rakyat amat diperluk an pada setiap masa. Seperti yang tertulis di dalam rukun negara, kesetiaan kepa da Raja dan Negara, ia telah pun dipraktikkan oleh semua rakyat sejak zaman keme rdekaan lagi. Untuk mencapai kejayaan dan kecemerlangan , kesetiaan kepada pemim pin haruslah dipraktikkan oleh semua rakyat kerana kesetiaan inilah yang akan me nambahkan tahap kewibawaan dan keteguhan seseorang pemimpin itu. Dengan keteguha n dan kewibawaan pemimpin yang kukuh, semestinya sesuatu organisasi itu sukar un tuk berpecah dan tidak mengikut perancangan pemimpin. Pendek kata, prinsip keset iaan ini akan membina kepercayaan dan menjalinkan ikatan yang erat antara semua kaum. Di kala kepesatan pembangunan negara, kritikan dan pandangan yang berlaina n memang tidak dapat dielakkan. Kita sebagai rakyat haruslah mengetahui dan memb ezakan apa yang benar dan tidak benar. Kritikan yang positif dan betul adalah su atu usaha untuk mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain dan secara tidak langsung, kekuatan dalaman dan kesetiaan terhadap kepimpinan seseorang pemimpin akan meningkat. Prinsip kesetiaan ini amat penting dalam membina suatu komuniti yang erat silaturahimnya. Komuniti yang sihat dari segi mentaliti akan menjana kekuatan politik yang teguh. Meritokrasi Dalam sistem demokrasi di Malaysia ini, prinsip meritokrasi haruslah di praktikk an. Cara ini akan menjamin kualiti pembangunan negara. Di kala menjamin kualiti pembangunan, keadilan kepada semua kaum juga akan terbela. Prinsip meritokrasi i ni disifatkan adil kerana ia memastikan mereka yang layak dan memenuhi kriteria sahaja yang akan mendapat peluang-peluang yang ditawarkan oleh kerajaan. Dengan usaha ini, maka semua orang akan meningkatkan tahap kompetatif kendiri untuk ber jaya. Secara tidak langsung, kualiti politik, ekonomi dan sosial negara kita aka n meningkat. Dari segi ekonomi, syarikat-syarikat akan berusaha untuk mendapat k ontrak yang ditawarkan melalui tender terbuka. Dengan cara ini, usaha syarikat a kan berlipat ganda dan secara tidak langsung, kualiti yang diberi oleh syarikat-

syarikat akan meningkat. Fungsi prinsip meritokrasi ini adalah untuk membudayaka n masyarakat Malaysia supaya menjadi golongan manusia yang kompetatif dari semua aspek kehidupan. Pendidikan Masyarakat yang berpendidikan dan berpengetahuan mengatasi kekuatan ketenteraan. B egitulah frasa yang digunakan dalam penerangan nilai pendidikan dalam dasar kons ep Satu Malaysia. Dasar ini menggalakkan rakyat untuk lebih memberi perhatian te rhadap budaya membaca. Budaya membaca berupaya melahirkan rakyat yang mempunyai minda yang terbuka. Di samping itu, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Cina dan Sekolah Tamil juga akan memperbanyakkan aktiviti bersama untuk memberi peluang berinter aksi antara satu sama lain supaya nilai-nilai yang difokuskan dalam dasar ini da pat dibentuk. Budaya ilmu yang tinggi akan mencerminkan kemajuan dan kejayaan se sebuah negara. Begitulah pentingnya pendidikan kepada sesebuah negara. Usaha yan g tetulis di dalam dasar konsep Satu Malaysia ini merupakan satu usaha yang amat bagus dan penting. Integriti Dalam bidang politik atau kepimpinan, kepercayaan dan keyakinan rakyat merupakan salah satu prioriti yang harus diberi perhatian oleh semua pemimpin di negara i ni. Dasar konsep Satu Malaysia ini telah menekankan pada sikap jujur dan amanah para pemimpin. Setiap percakapan yang ditutur oleh setiap orang pemimpin harusla h jujur dan beramanah supaya rakyat boleh percaya dan yakin terhadap kepimpinann ya. Di samping itu, seseorang pemimpin itu haruslah sentiasa bercakap benar dan merperbaiki kesilapan jikalau bersalah. Prinsip integrity ini amat penting dalam mengukur kejayaan seseorang pemimpin. Selain itu, seseorang pemimpin juga harus menerima kritikan dan teguran dengan hati yang terbuka. Hal ini penting dalam p embangunan kendiri seseorang pemimpin itu. Beliau haruslah mengetepikan kepentin gan diri dan tolong semua lapisan masyarakat di negara ini. Inilah aspirasi pent ing yang harus dilakukan secara berterusan dalam membangunkan negara melalui das ar konsep Satu Malaysia ini. Kesimpulan Secara Kesimpulannya, semua rakyat Malaysia haruslah memahami dasar konsep Satu Malaysia ini. Prinsip-prinsip utama Satu Malaysia yang diperkenalkan perlu didas ari supaya kepentingan konsep Satu Satu Malaysia dapat diserlahkan dan fungsinya terhadap pembangunan politik, ekonomi dan sosial menjadi lebih efektif. Semua kaum di Malaysia haruslah meletakkan negara sebagai prioriti dan bukanlah kaum masing-masing. Bangsa Malaysia hidup bersama secara harmoni dan bekerjasama menjadi intipati dasar konsep Satu Malaysia ini. Salah satu fungsi dasar ini ad alah untuk memastikan tidak ada masyarakat atau kaum yang akan dipinggirkan dari pada menikmati pembangunan dan pembelaan daripada kerajaan. Pentingnya Nilai-nilai murni dalam konsep Satu Malaysia ini juga harus diberi pe rhatian. Nilai-nilai murni yang telah dibincangkan berfungsi untuk menyatu paduk an rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu mtlamat untuk negara Malaysia. Ketidak puas hati antara kaum tidak akan berlaku lagi ke rana semua rakyat adalah Bangsa Malaysia dan mempunyai satu hala tuju yang sama. Aspirasi dasar konsep Satu Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita ini akan memastikan hubungan antara kaum lebih erat, pembangunan politik dan ek onomi lebih teguh dan kukuh. Kejayaan dasar ini terletak di tangan setiap orang di Negara Malaysia ini. Segala tindakan yang dilakukan perlulah mengutamakan kep entingan negara.

References: 1 Malaysia the personal website of Dato Sri Najib Razak. Retrieved from http://w ww.1malaysia.com.my/about/about-1malaysia/ 1 Malaysia Booklet. Retrieved from http://www.1malaysia.com.my/about/about-1mala ysia/1malaysia-booklet/ 1 Malaysia : people first performance now. Retrieved from http://www.ssig.gov.m y/ssig/kcent/material/1malaysia_-_english_version%5B1%5D.pdf Jabatan Hal-Ehwal Khas (2010). Soal jawab konsep 1 Malaysia. Retrieved from http ://www.jasa.gov.my/index.php/bm/media/koleksi-artikel/2-issues-explanation/8-soa l-jawab-konsep-1malaysia.html Konsep 1 Malaysia. Retrieved from http://www.scribd.com/doc/21947730/KONSEP-1MA LAYSIA Yung, H.L. (2011). RM50 1 Malaysia e-mail to provide official vitual ID for ever y Malaysians. Retrieved from http://www.greyreview.com/2011/04/19/rm50-million-1 malaysia-email-to-provide-official-virtual-id-for-every-malaysians/