Anda di halaman 1dari 6

REKOD PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Tahun 3 Mata Pelajaran Nama Guru Tarikh Masa Tahun Tema Tajuk

Bilangan Murid : Bahasa Melayu : Maslan Binti Salleh : 2 Februari 2010 : 8.10-9.10 ( 60 minit ) : 3 Gemilang : Malaysia Boleh : Dr. Sheikh Muszaphar Shukor : 34 orang

Hasil Pembelajaran Utama (HPU) 2.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar, ditonton, dibaca atau dialami. 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang Sesuai 10.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif

Hasil Pembelajaran Khusus (HPK) 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. 10.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah, menarik dan bermakna

1

Kemahiran Berbahasa : Kemahiran Bertutur Kemahiran Membaca Kemahiran Memdemgar Kemahiran Menulis Sistem Bahasa : Tatabahasa . Memberikan penerangan tentang seuatu perkara yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang jelas.1 Aras 1 ii. 2. 5.Membaca Petikan .1 Aras 1 i. frasa dan ayat yang terdapat dalam teks petikan. frasa dan ayat Fokus Sampingan 10. 5. Memahami perkataan.Ayat Tunggal & Ayat Majmuk Sebutan dan Intonasi Kosa Kata .2 Aras 2 i. 3.HURAIAN HASIL PEMBELAJARAN (HPP) Fokus Utama 2.1 Aras 2 ii Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.Angkasawan 2 . Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Hasil Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid-murid dapat : 1.Sintaksis . Membaca ayat dalam teks petikan yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk mengikut sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkataan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkaikata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas.

bertutur.cekera liut. Pendidikan Seni Visual. : Bersyukur. Pengayaan : Membuat ayat majmuk : Membina ayat yang mudah dan membaca suku : Membuat ayat tunggal dan melengkapkan PENGAJARAN-PEMBELAJARAN (PPP) BESTARI (BM) Isi Pelajaran Muzik (Fikirkan boleh) Soalan 1.Muzik 3 . Bahan Sumber P & P : Gambar ( tokoh-tokoh Negara. Guru mendendangkan lagu Fikirkan Boleh 2.Murid menjawab soalan yang dikemukan oleh guru. kad perkataan. : Sains Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah mendengar mengenai dengan angkasawan negara. dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi iii. hemah tinggi. Penggabungjalinan Penyerapan : Mendengar. kad ayat Penekanan Konsep 5P i. Apakah yang dimaksudkan lagu Aktiviti P&P Set Induksi (4 minit) 1.interpersonal.Pengisian Kurikulum:   Ilmu Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran Berfikir :Membuat inferens. ii. Catatan KP. Menciri Belajar cara Belajar Kecerdasan Pelbagai Nilai patriotisme : Mendengar dengan teliti :Verbal –linguistik . ) teks petikan. Pemulihan kata v. Penilaian karangan iv..membaca dan menulis : Sains. menjana idea.

Bilakah Dr Sheikh -Guru meminta beberapa orang murid menceritakan petikan yang telah dibaca.Guru mengedar beberapa keping gambar yang telah dipotong-potong kepada murid. -. Langkah 1 (8 minit) Gambar Angkasawan Negara –Dr Sheikh Muszaphar Shukor Aktiviti 1 . Mengapakah Dr Sheikh Muszaphar Shukor dikenali yang terdapat dalam teks petikan mengikut intonasi yang betul .beberapa orang murid diminta menjawab beberapa soalan yang dikemukakan oleh Sumber 4 . Apakah kejayaan yang dicapai oleh beliau sehingga mengharumkan nama Negara? Aktiviti 2 -Murid dalam kumpulan membincangkan tokoh-tokoh yang terkenal dan menyatakan sumbangan mereka terhadap negara melalui bimbingan guru Membaca Petikan Mengenai Angkasawan Negara Langkah 2 (13 minit) Aktiviti 1 .Murid membaca teks petikan yang diedarkan secara mekanis Soalan. -Guru menyoal murid 1. 1.tersebut? 2. Siapakah nama tokoh Negara tersebut? 2. Teknik -bercerita -Bersoaljawab Ilmu -Sains Nilai -bekerjasama Sumber -Kad gambar Teknik Bersoaljawab Sumbangsaran Berbincang KP Interpersonal Ilmu-PSV Muszaphar Shukor .Murid mencantum gambar-gambar tersebut tersebut.Murid membaca perkataan dan frasa dilahirkan? 2.Guru menjelaskan pengajaran yang hendak disampaikan. Apakah yang telah beliau lakukan dalam mengharumkan nama negara? 3.

Teks Petikan 3. Teknik Bersoal jawab perbincangan Sumber Kad perkataan -Murid menyatakan maksud frasa dan perkataan yang telah dibaca.Badwi/Ahmad/Seri/ Datuk/kelima/Abdullah/ Perdana/ialah/Menteri Malaysia/yang Aktiviti 2 -Murid diminta membina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang telah diberikan -Beberapa orang murid diminta membaca ayat majmuk yang telah dibina. 5 . Apakah misi beliau Aktiviti 2 setelah pulang dari Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS)? Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk 1.Malaysia/Tunku/Bapa/ Rahman/Abdul/digelar/ Kemerdekaan.Murid membaca kad perkataan yang telah disusun dan memadankan dengan gambar . KB Menjana Idea berkomunikasi Langkah 4 (16 minit) Tajuk karangan Aktiviti 1 Penulisan -Murid diminta mlengkapkan karangan yang Biografi diberi dengan mengisi tempat kosong berdasarkan perkataan yang telah diberikan. 2.ramai masa kini? guru.Onn/Tun/Datuk/anak/ Kepada/Jaafar/Onn/ Ialah/Hussien 4.merupaka/Perdana/ Malaysia/Mahathir/ Keempat/Tun/yang/ Dr/Mohamad/Menteri 5. Langkah 3 (15 minit) Aktiviti 1 -Murid diminta mencantum kad-kad perkataan supaya membentuk ayat tunggal .bearasl/Pahang/Abdul/ Tun/dari Razak/Pekan 3.

melengkapkan karangan dengan mengisi tempat kosong Pemulihan -Menyusun perkataan untuk membina ayat yang mudah.Guru memberi dorongan kepada murid untuk berusaha membina struktur ayat yang gramatis. . Pengayaan -Membina beberapa ayat majmuk Penutup (5 minit) -Guru merumus kemahiran yang dipelajari.Datuk Malik Mydin . Guru meminta murid bersama-sama menyanyikan video lagu fikrkan boleh REFLEKSI 6 .