Anda di halaman 1dari 21

JABATAN PENGAJIAN MELAYU INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG, BINTANGOR RANCANGAN SEMESTER BAHASA MELAYU (MINOR DAN

ELEKTIF)

TAHUN : LIMA

Semester

Minggu

Tema/ Tajuk

Hasil Pembelajaran

Penerapan Nilai/Penerapan Ilmu/Kemahiran Bernilai Tambah/Sistem Bahasa

Catatan

1 satu (30.01.12 hingga 02.2.12) 2 (05.02.12 hingga 03.2.12) Tema: Sekolah Harapan Negara Impian Bersama Bimbingan dan semak/ tandatangan dokumen

Penerapan nilai : Isi pelajaran: 1.2 bertanya dan menjawab tentang sesuatu pekara secara bertatasusila. 5.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami pekara yang dibaca 1.2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan. Kesyukuran Kasih sayang Kerjasama Berusaha Berhemah tinggi Penerapan ilmu -Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan -Kajian Tempatan -Sastera Kemahiran Bernilai Tambah 1.Kemahiran Belajar - menjana idea

BSM

Aras 2 (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu pekara dengan menggunakan soalan pelbagai aras

-membuat kesimpulan -menciri -menganalisis -merumus -mengenal pasti 2.Teori Kecerdasan Pelbagai -verbal-linguistik 3.Kontekstual 4.Konstruktivisme 5.BCB Sistem Bahasa 1.Morfologi -kata adjektif -kata hubung -tanda baca -makna perkataan 2.Kosa kata - ikut buku teks 3.Sintaksis -ayat tanya (dengan kata tanya & tanpa kata tanya) 4.Sebutan dan intonasi -dialog -syair Ayat tanya tanpa kata tanya -ucapan

2 bertanya dan menjawab tentang sesuatu pekara secara bertatasusila. 5.Kemahiran Belajar .Konstruktivisme 5.Kontekstual 4.menjana idea -membuat kesimpulan -menciri -menganalisis -merumus -mengenal pasti 2. 1.Teori Kecerdasan Pelbagai -verbal-linguistik 3.3 (06/02/12 – 10/02/12) Tema : Institusi Pelajaran Tajuk:Usaha Tidak Henti Kejayaan Menanti Isi pelajaran: 1.2 Aras 2 (i) Mengemukakan soalan yang relevan tentang topik yang berkaitan Aras 2 (ii) Menjawab soalan yang mempunyai makna yang tersirat 5.3 Menyusun maklumat secara kohesi daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca.2 Aras 3 (i) Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu pekara dengan menggunakan soalan pelbagai aras Penerapan nilai : Kesyukuran Kasih sayang Kerjasama Berusaha Berhemah tinggi Penerapan ilmu -Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan -Kajian Tempatan -Sastera Kemahiran Bernilai Tambah 1.BCB .2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami pekara yang dibaca. 9.

ikut buku teks 3.3 Memberi dan memahami Kerjasama Semangat bermasyarakat arahan serta pesanan tentang sesuatu pekara Tema: Amalan Hidup Berbudi Harmoni 6.Sintaksis -ayat tanya (dengan kata tanya & tanpa kata tanya) 4. 4 (13/02/12 – 17/02/12) Penerapan nilai : Baik hati Isi Pelajaran: 1.Morfologi -kata adjektif -kata hubung -tanda baca -makna perkataan 2.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet Penerapan ilmu -Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan -Kajian Tempatan .Sebutan dan intonasi -dialog -syair Ayat tanya tanpa kata tanya -ucapan 9.2 Aras 2 (i) Menyusun atur maklumat mengikut keutamaan.Sistem Bahasa Aras 2 (i) Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca Aras (ii) Menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks Aras 3 (i) Membaca teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai 1.Kosa kata .

Kosa kata .3 Aras 1 (i) Menulis perkataan berangkai dengan 1.BCB Merujuki kamus untuk mencari makna.TMK 6.Teori Kecerdasan Pelbagai -verbal-linguistik -interpersonal -intrapersonal -kinestetik 3.Kemahiran Belajar .8. Aras 1 (ii) Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan sopan Kemahiran Bernilai Tambah 1.Kontekstual 4.menjana idea -membuat kesimpulan -menciri -menganalisis -merumus -mengkategori 2.3 Aras 1 (i) Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. sebutan yang betul dan ejaan Sistem Bahasa dan penggunaan perkataan yang tepat. Aras 2 (i) Merujuki ensiklopedia dan tesaurus untuk mendapatkan maklumat 8.Morfologi -kat sendi -kata bilangan -kata majmuk -kata arah 2.1 Aras 1 (i) 5.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas 1.ikut buku teks .

kemas dan cantik Aras 2 (i) Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul Isi pelajaran: 1.1 Merujuk pelbagai -Pendidikan Sivik dan sumber untuk mendapatkan Kewarganegaraan -Kajian Tempatan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat 8.Teori Kecerdasan Pelbagai -verbal-linguistik -interpersonal -intrapersonal -kinestetik .Sebutan dan intonasi -dialog -pantun 5 (20/02/12 – 24/02/12) Tema : Kerjasama Asas Kesejahteraan Hidup Toleransi Teras Kemakmuran Penerapan nilai : Baik hati Kerjasama Semangat bermasyarakat Penerapan ilmu 6.Kemahiran Belajar .3 memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu pekara 3.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas.Sintaksis -ayat penyata -ayat perintah 4. 1.menjana idea -membuat kesimpulan -menganalisis -membuat urutan -merumus -mengkategori 2.3 Aras 2 (i) Mendengar dan menerima arahan dengan betul untuk bertindak balas Kemahiran Bernilai Tambah 1.

Kontekstual 4.Morfologi -kat sendi -kata bilangan -kata majmuk -kata arah 2.1 Aras 2 (i) Merujuk ensiklopedia yang tesaurus untuk mendapatkan maklumat.BCB Sistem Bahasa 1. 6.ikut buku teks 3.TMK 5.Kosa kata .Sintaksis -ayat penyata -ayat perintah Aras 3 (i) 4.3 Aras 2 (i) Membina ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan betul 5. Aras (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan mengikut keutamaan. 8.Peribahasa -Hidup sepakat membawa berkat . Aras 3 (i) Meneliti arahan serta pesanan untuk membuat tindakan yang wajar. 3.Aras 2 (ii) Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan tersusun.Sebutan dan intonasi Mengakses maklumat daripada laman web atau -dialog -pantun pelbagai sumber.

menjana idea -membuat kesimpulan -menganalisis -membuat anologi -meringkas -menciri 2. 6.Kemahiran Belajar . 1.2 membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk 8. 8.Teori Kecerdasan Pelbagai -verbal-linguistik 3.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.2 mengenal pasti pelbagai genre penulisan.4 Aras 1 (i) Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk Penerapan nilai : Keberanian Kerjasama Semangat bermasyarakat Kebersihan fizikal dan mental kerajinan Penerapan ilmu -Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan -Kajian Tempatan -Sains Kemahiran Bernilai Tambah 1.Aras 3 (i) Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik 6 (27/02/12 – 02/03/12) Tema : Alam Sekitar Alam Bersih Hidup Sihat 1.4 membina dan menulis ayat topik berdasarkan sesuatu pekara.Kontekstual .

Sebutan dan intonasi -intonasi ayat Bahasa Melayu -pantun 5. Aras (ii) Menyatakan sebab untuk menyokong sesuatu permintaan.4 Aras 1 (i) Membina ayat topik yang jelas tentang sesuatu isi.menyatakan sesuatu permintaan.TMK 5. Aras (ii) Menyatakan isi utama dan menghuraikan isi utama dengan menggunakan ayat yang gramatis. 8.Kosa kata . ayat dan peribahasa dalam sesuatu genre. frasa. 8.2 Aras 1 (i) Mengenalpasti penggunaan kata. 4.Morfologi -kat sendi -kata bilangan -kata majmuk -kata arah -kata adjektif -penanda wancana -imbuhan 2.ikut buku teks 3.BCB Sistem Bahasa 1.2 Aras 1 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. 6.Sintaksis -ayat penyata -ayat perintah 4. Kontrukstivisme 4.Peribahasa -umpama aur dengan tebing -seperti kera sumbang -seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing .

Kontekstual .4 membina dan menulisa ayat topik berdasarkan sesuatu pekara.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan.Teori Kecerdasan Pelbagai -verbal-linguistik 3. 6. 1. Penerapan nilai : Keberanian Kerjasama Semangat bermasyarakat Kebersihan fizikal dan mental kerajinan Penerapan ilmu -Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan -Kajian Tempatan -Sains Kebersihan Negara Tanggungjawab 5.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan menggunakan intonasi dan pralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan.menjana idea -membuat kesimpulan -menganalisis -membuat anologi -meringkas -menciri 2.Kemahiran Belajar .7 CUTI PENGGAL 8 Tema: Manusia Prihatin Bumi Terpelihara 1.2 membaca kuat teks Kita prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar secara memahami pekara yang dibaca 8.4 Aras 2 (i) -menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyakinkan pihak lain dalam menyatakan Kemahiran Bernilai Tambah 1.

Peribahasa -umpama aur dengan tebing -seperti kera sumbang -seperti enau dalam belukar yang melepaskan pucuk masing-masing . Kontrukstivisme 5.BCB Sistem Bahasa 1.Kosa kata . Aras 3 (i) -menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang 4.2 Aras 2 (ii) -menjelaskan isi-isi penting yang terdapat dalam teks.Morfologi -kat tungggal -kata bilangan -kata sendi -kata adjektif -penanda wancana -imbuhan 2.ikut buku teks 3.4 Aras 2 (i) -membina beberapa ayat huraian berdasarkan isi utama. Aras 3 (i) -menyatakan hasrat dengan mengemukakan alasan untuk mengukuhkan permintaan.permintaan.Sintaksis -ayat penyata -ayat perintah 4.2 Aras 2 (i) -menyatakan perbezaan penggunaan laras bahasa yang terdapat dalam pelbagai genre Aras 3 (i) -menyatakan ciri-ciri penulisan genre.Sebutan dan intonasi -intonasi ayat Bahasa Melayu -pantun 5. 8. 6. 5.

menjana idea -membuat kesimpulan -menganalisis -mengelaskan -mengenal pasti idea utama dan sokongan -banding beza 2. 9 () Tema : Sukan dan Kesihatan Kesihatan Asas Kesejahteraan 3.1 Aras 1 (i) Mengelaskan maklumat berdasarkan sesuatu topik yang dibincangkan.Kemahiran Belajar .Teori Kecerdasan Pelbagai -verbal-linguistik -muzik -visual ruang -logik matematik 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu pekara atau tajuk dan menggunakan kata.lengkap. Aras (ii) Menyampaikan maklumat yang bernas dengan jelas dan tersusun Penerapan nilai : Hemah Tinggi Kebersihan fizikal dan mental rasional Penerapan ilmu -PJK -Sains Kemahiran Bernilai Tambah 1.5 mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan.Kontekstual 4. frasa ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.3 membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi samping daripada teks. 8. istilah. 6. 3. Kontrukstivisme .

Sintaksis -ayat tanya 4. 8.Sebutan dan intonasi -ayat tanya 5. 5.BCB Sistem Bahasa 1. sesal kemudian tiada berguna 10 Tema : Cegah Sebelum Parah 3. frasa. istilah.ikut buku teks 3.Morfologi -kata kerja -sinonim -penanda wancana 2.3 Aras 1 (i) Membaca dan mengecam isi-isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.5 Aras 1 (i) Memilih dan mengenal pasti penanda wacana Aras (ii) Menggunakan penanda wacanana yang sesuai dalam ayat. struktur ayat yang betul.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata.Kosa kata . dan laras bahasa yang Penerapan nilai : Hemah Tinggi Kebersihan fizikal dan mental rasional Penerapan ilmu -PJK -Sains .6.Peribahasa -sebatang kara -bangkai bernyawa -tulang belakang -sesal dahulu pendapatan.

1 Aras 2 (ii) Mengemukakan sesuatu maklumat dengan menggunakan laras bahasa yang sesuai. 8.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan atau antara perenggan dalam sesebuah karangan. 3. 3.ikut buku teks 3. 3.Kontekstual 4.Sintaksis .Morfologi -kata kerja -sinonim -penanda wancana 2.Kosa kata .menjana idea -membuat kesimpulan -menganalisis -mengelaskan -mengenal pasti idea utama dan sokongan -banding beza 2.Awas! Nyamuk sesuai. 8.Teori Kecerdasan Pelbagai -verbal-linguistik -muzik -visual ruang -logik matematik 3. 6.BCB Sistem Bahasa 1.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. Kontrukstivisme 5. Kemahiran Bernilai Tambah 1.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.Kemahiran Belajar .1 Aras 2 (i) Mengkategorikan isi berdasarkan topic yang dibincangkan.1 Aras 3 (i) Menganalisis data berdasarkan sesuatu perkara.

Sebutan dan intonasi -ayat Tanya -Dialog -Dikir Barat 5.3 Aras 3 (i) Mengemukakan idea utama dan idea sokonganyang tedapat dalam bahan bacaan.3 Aras 2 (i) Membaca dan mengenal pasti idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam teks. 8.5 Aras 2 (i) Menghuraikan isi dengan jelas untuk menghasilkan perenggan yang koheren.1 Aras 3 (ii) Mengbentangkan hasil analisis secara tepat. sesal kemudian tiada berguna .Peribahasa -sebatang kara -bangkai bernyawa -tulang belakang -sesal dahulu pendapatan. 8.4 Aras 3 (i) Menulis karangan dengan menggunakan ayat topik dan ayat huraian yang lengkap.5 Aras 3 (i) Menghubungkaitkan isi utama dan isi sampingan dengan menggunakan penanda 4. 6. 6.-ayat tanya 3. 8.

Teori Kecerdasan Pelbagai -verbal-linguistik -interpersonal . 11 Tema : Kepenggunaan Hasi Usahawan Muda 1.6 Aras 1 (i) Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. 1.Kemahiran Belajar -menjana idea -menginterpretasi -merumus -menyusun atur -membuat kaitan dan perhubungan 2.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Penerapan nilai : Berdikari Hormat-menghormati Kebebasan Kejujuran Penerapan ilmu -Kajian Tempatan -Kemahiran Hidup -Matematik Kemahiran Bernilai Tambah 1.wacana untuk menghasilkan pemerengganan yang kohesi. 8. 6.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Sebutan dan intonasi -ayat Tanya -gurindam 5.3.4 Aras 1 (i) Membaca tajuk-tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. 6.Morfologi -kata tanya 2. ikut rasa binasa. 8.Sintaksis -ayat tanya 4.Kontekstual 1. Kontrukstivisme 5.BCB Sistem Bahasa 1.4 Aras 1 (ii) Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks untuk mendapatkan idea.Peribahasa -seperti rusa masuk kampong -alah membeli menang memakai -tepuk dada Tanya selera -ikut hati mati. 6. 4. 8.ikut buku teks 3.6 Aras 1 (i) Menggunakan pengurusan grafik bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai erangka penulisan.Kosa kata .6 Aras 1 (ii) Menyoal untuk mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan yang diperlukan.6 Aras 1 (ii) Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. .

6.6 Aras 3 (i) Memujuk dengan menggunakan ayat dan intonasi yang sesuai untuk mendapatkan keyakinan semasa berurusan.12 Tema : Berdikari Teras Kemajuan Penggunaan Bermaklumat Perbelanjaan Berhemat 1.Teori Kecerdasan Pelbagai -verbal-linguistik -interpersonal 3. 8.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.6 Aras 2 (i) Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan dalam berurusan. 1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.BCB Sistem Bahasa 1.Kemahiran Belajar -menjana idea -menginterpretasi -merumus -menyusun atur -membuat kaitan dan perhubungan 2. Penerapan nilai : Berdikari Hormat-menghormati Kebebasan Kejujuran Penerapan ilmu -Kajian Tempatan -Kemahiran Hidup -Matematik Kemahiran Bernilai Tambah 1. 1.Morfologi .6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. Kontrukstivisme 5.Kontekstual 4.

7.6 Aras 2 (i) Membina perenggan isi yang lengkap menggunakan ayat topik dan ayat huraian.1 Bercerita dengan menggunakan kata.Kosa kata . ikut rasa binasa. pelbagai jenis ayat.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.Peribahasa -seperti rusa masuk kampong -alah membeli menang memakai -tepuk dada Tanya selera -ikut hati mati. 13 Tema : Kesusateraan Ke Puncak Jaya 2.4 Aras 2 (i) Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks.Sebutan dan intonasi -ayat Tanya -gurindam 5.6 Aras 3 (i) Menulis karangan yang lengkap menetapi ciri-ciri wacana yang baik. 6.Sintaksis -ayat tanya 4. 8.4 Aras 3 (i) Membaca indeks.6.ikut buku teks 3. frasa. dan gaya bahasa Penerapan nilai : Berdikari Baik Hati Kebebasan Kesyukuran Keberanian Penerapan ilmu -Sastera -Pendidikan Moral . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. -kata tanya 2. glosari atau bibliografi sesuatu teks atau buku untuk mendapatkan maklumat lanjut. 8.

watak dan perwatakan.Kosa kata . istilah.ikut buku teks 3. 2.3 Aras 1 (ii) Mengenal -gurindam . 11.1 Aras 1 (i) memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita.1 Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan menggunakan diksi yang telah dipilih.Sebutan dan intonasi 11.Sintaksis -ayat penyata 4.Teori Kecerdasan Pelbagai -interpersonal 3. nilai dan pengajaran.BCB Sistem Bahasa 1.2 Aras 1 (i) Mengecam diksi.daripada teks sastera dan bukan sastera.Morfologi -kata banyak makna 2. 7.Kemahiran Belajar -menjana idea -banding beza -menganalisis -menyusun atur -membuat kesimpulan 2.3 Aras 1 (i) Mengenal -sajak ciri-ciri puisi tradisional dan -pantun moden.Kontekstual 4.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari aspek tema dan persoalan. dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab. -syair 11. Kontrukstivisme 5. Kemahiran Bernilai Tambah 1. dan gaya bahasa. 2.

11. terlajak kata buruk padahnya. 5.3 Aras 1 (iii) Memberikan pandangan tentang watak yang terdapat dalam teks.pasti watak dan perwatakan yang terdapat dalam teks. PENYEMAKAN DAN PENGESAHAN RANCANGAN SEMESTER Disemak oleh Pensyarah Pembimbing : Catatan Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Guru Besar : : Catatan Catatan Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : Tandatangan : Nama : Tarikh : .Peribahasa -tenggelam punca -besar hati -terlajak perahu boleh diundur.