Anda di halaman 1dari 4

SYIRIK Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara yang merupakan hak istimewa-Nya.

Hak istimewa Allah seperti: Ibadah, mencipta, mengatur, memberi manfaat dan mudharat, membuat hukum dan syariat dan lain-lainnya. Syirik adalah mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam halhal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Kekhususan Allah meliputi tiga hal rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifat. Bentuk-bentuk Syirik Bentuk-bentuk Syirik dapat dibagi kedalam 3 bagian : 1) Syirik di dalam Al Uluhiyyah Yaitu kalau seseorang menyakini bahwa ada tuhan selain Allah yang berhak untuk disembah (berhak mendapatkan sifat-sifat ubudiyyah). Yang mana Allah Subhanahuwa Taala dalam berbagai tempat dalam Kitab-Nya menyeru kepada hamba-Nya agar tidak menyembah atau beribadah kecuali hanya kepada-Nya saja. 2) Syirik Di Dalam Ar Rububiyyah Yaitu jika seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan atau mematikan, dan yang lainnya dari sifat-sifat ar rububiyyah. Orang-orang seperti ini keadaannya lebih sesat dan lebih jelek daripada orang-orang kafir terdahulu. Orang-orang terdahulu beriman dengan tauhid rububiyyah namun mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyyah. Mereka meyakini kalau Allah satu-satunya Pencipta alam semesta namun mereka masih tetap berdoa, meminta pada kuburan-kuburan seperti kuburan Latta. 3) Syirik Di Dalam Al Asma wa Ash Shifat Yaitu kalau seseorang mensifatkan sebagian makhluk Allah dengan sebagian sifat-sifat Allah yang khusus bagi-Nya. Contohnya, menyakini bahwa ada makhluk Allah yang mengetahui perkara-perkara ghaib.

jenis-jenis Syirik a) Syirik Akbar (syirik besar) Syirik jenis ini ialah dengan cara menyembah sesuatu yang lain (seperti berhala) yang dianggap sebagai tuhan. Sesungguhnya Allah Subhanahuwataala tidak mengampunkan dosa orang yang melakukan perbuatan tersebut. Contoh syirik akbar adalah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah! Seperti : - memohon dan taat kepada selain Allah - bernadzar untuk selain Allah - takut kepada mayat, kuburan, jin, setan disertai keyakinan bahwa hal-hal tersebut dapat memberi bahaya dan mudharat kepadanya - memohon perlindungan kepada selain Allah, seperti meminta perlindungan kepada jin dan orang yang sudah mati - mengharapkan sesuatu yang tidak dapat diwujudkan kecuali oleh Allah - seperti meminta hujan kepada pawang, meminta penyembuhan kepada dukun dengan keyakinan bahwa dukun itulah yang menyembuhkannya, mengaku mengetahui perkara ghaib, menyembelih hewan kurban yang ditujukan untuk selain Allah.

b) Syirik Asghar (syirik kecil) Antara bentuk syirik jenis ini ialah meyakini azimat, mentera-mentera, jampi-jampi, dukun dan bersumpah dengan sumpah selain daripada Allah Subhanahuwataala. Termasuk juga dalam syirik kecil ialah sesuatu yang merosakkan keikhlasan dalam beribadah dan berubudiyyah kepada Allah Subhanahuwataala seperti riyak, takabur dan ujub.

MURTAD Pengertian Murtad menurut kamus Al-Munjid dan Al-Marbawi mentafsirkan murtad atau Riddah adalah berundur, berpatah balik, kembali ke jalan asal atau keluar dari Agama Islam. Istilah murtad membawa maksud keluarnya daripada Islam (kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa paksaan) melalui salah satu daripada tiga unsur iaitu Niat, Perkataan dan Perbuatan. Saya akan membahagikan Riddah itu kepada dua bahagian iaitu Riddah dengan Hati dan Riddah dengan Perbuatan untuk kita semua sama-sama mengetahui akannya. Riddah Dengan Hati. 1) Tidak mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah s.w.t, atau mengakui ada sekutu bagi Allah pada Zat-Nya seperti beriktikad bahawa ada kuasa yang sebanding dengan kekuasaan Allah s.w.t, atau syak tentang kewujudan Allah s.w.t atau beriktikad bahawa Allah tiada bersifat dengan satu sifat yang wajib bagi Allah bersifat dengannya melalui ijmak umat Islam seperti ilmu Allah dan kudrat Allah, atau mensabitkan sesuatu sifat kepada Allah padahal Allah suci daripada sifat itu seperti berjisim, berwarna dan bertempat. 2) Tidak mengakui atau syak kewujudan Malaikat-malaikat dan segala urusan yang diserahkan Allah kepada mereka. 3) Tidak mengakui atau syak tentang kebenaran Kitab-kitab yang telah diturunkan Allah s.w.t kepada Rasul-Rasul-Nya termasuk kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w atau tidak mengakui atau syak bahawa Al-Quran itu Kalamullah, terpelihara daripada tambahan dan kekurangan sama ada satu ayat atau satu huruf yang telah (disepakati) ijmak umat Islam padanya. 4) Tidak mengakui atau syak tentang kerasulan utusan-utusan Allah s.w.t yang disebut nama-nama mereka di dalam Al-Quran atau kerasulan Nabi Muhammad s.a.w atau beriktikad harus ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad s.a.w. 5) Tidak mengakui atau syak berlakunya Hari Kiamat (pekara ini telah saya bincangkan dalam artikel saya yang lalu) dan yang bersangkutan dengannya daripada soal hisab, syurga, neraka, timbalan amal perbuatan, pahala, dosa, seksa dan apa-apa yang diberitakan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabawiyyah daripada kejadian-kejadian yang akan berlaku pada Hari Kiamat dan pekara-pekara Ghaib yang wajib kita fahami dan mempercayainya. 6) Tidak mengakui atau syak tentang Qada dan Qadar Allah s.w.t, baik dan buruk semuanya datang daripada Allah s.w.t, bahawa Allah Pencipta segala sesuatu dan bebas menghendaki apa yang dikehendaki-Nya, memberi hidayat dan menyesatkan sesiapa yang dikehendaki-Nya, bahawa Allah s.w.t tidak menzalimi hamba-Nya dan segala sesuatu yang berlaku itu adalah dengan Qada dan Qadar Allah s.w.t jua. 7) Tidak mengakui atau syak tentang hukum-hukum Allah s.w.t yang disebut di dalam Al-Quran dan Hadith Rasulullah s.a.w.

Riddah Dengan Perbuatan.

1) Perbuatan sengaja yang menunjukkan kepada kekufuran seperti sujud kepada berhala, matahari, bulan, makhluk yang bernyawa dan tidak bernyawa samaada haiwan dan tumbuhan atau pekarapekara yang mensyirikkan Allah s.w.t seperti sujud kepada salib (cross), api, angin, gunung, bukitbukau dan sebagainya. Adapun memakai salib (cross) juga adalah perbuatan kufur kerana para Ulama Muktaqin menyifatkan dan bersepakat bahawa : Perbuatan kufur itu tiap-tiap perbuatan yang telah ijmak orang Islam bahawa perbuatan itu tidak dilakukan melainkan oleh orang-orang kafir pada hakikatnya. Oleh yang demikian kerana itu sekalipun orang Islam yang melakukan perbuatan orang kafir itu menyatakan bahawa ia orang Islam dengan terang-terang atau tiada berterang-terangan, dengan disaksikan oleh zahir keadaannya, jika perbuatan itu keluar daripadanya dengan sengaja memperolok-olokkan agama Islam dengan olok-olok yang terang dan nyata, maka sebenarnya dia adalah Kufur. 2) Perbuatan sengaja yang menunjukkan kepada penghinaan, memperolok, mengejek atau mempersendakan kitab Al-Quran atau kitab-kitab hadith seperti memijak atau melemparkan ke tempat yang kotor serta membakarnya.

Syarat sah murtad Orang muslim yang riddahnya dianggap sah mestilah memenuhi syarat berikut: Ia adalah seorang yang aqil baligh Mengaku secara sukarela dan tidak dipaksa Para alim ulama dalam berbagai mazhab telah membincangkan dengan panjang lebar masaalah murtad orang yang belum baligh dan murtad dari kalangan kaum wanita.Begitu juga dikupas dengan panjang lebar kes menukar agama kerana dipaksa dan hukum yang berkaitan dengannya

Kesan murtad Dengan tindakan murtad seseorang muslim yang sabit kemurtadannya akan terkeluar dari jamaah orang Islam. Terputus ikatan wala sesama muslim. Ia tidak boleh mewarithi harta orang Islam.Hartanya disita. Mayatnya tidak boleh ditanam diperkuburan orang Islam. Isterinya akan terfasakh. Ia kan dihukum bunuh selepas diberi tempoh brtaubat selama tiga hari - sebagai perlaksanaan hudud dan di akhirat ia akan masuk neraka selama-lamanya.

Syariat Islam menjatuhkan hukuman mati kepada pesalah murtad justeru kejahatan itu menentang agama Islam yang menjadi asas sistem komuniti sosial atau jamaah. Memandang ringan dan remeh terhadap kejahatan ini akan meruntuhkan social order yang dalam masyarakat modern pun perkara ini amat dilindungi. Sebab itulah kejahatan menggugat social order dihukum dengan hukuman berat seperti itu untuk menghalang perbuatan merobohkan sendi dan rukunnya di samping sebagai sistem penggerun deterrent yang berkesan